Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Гладка О.М. Моделювання нелінійних фільтраційних процесів у техногенно-деформованих пластах методами комплексного аналізу та сумарних зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гладка Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015
527.
Нікулішин В.І. Моделювання особливостей гравітаційного поля та внутрішньої будови місяця методом вейвлет-аналізу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Нікулішин Володимир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
528.
Гальчина Н.І. Моделювання процесів взаємодії функціональних систем організму людини в екстремальних умовах [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гальчина Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
529.
Долинська І.В. Моделювання та дослідження передавальних характеристик космічних знімальних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Долинська Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
530.
Еліяшів О.М. Модифікування генераторів детермінованого хаосу для систем оброблення та передавання інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Еліяшів Олег Миронович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
531.
Білецький Л.Т. Мої спомини (1917-1926 рр.) [Книга] / Л.Т. Білецький ; [підгот. тексту, вступ. ст. та імен. покажч.: В.Р. Адамський] ; Хмельн. міська орг. Нац. спілки краєзнавців України. – Кам"янець-Подільський : Медобори, 2013. – 239, [1] с. – Імен. покажч.: с. 209-238. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-681-029-2
532.
Ломачинська І.М. Монастирі України [Книга] / Ірина Ломачинська ; [фотохудож.: Ю. Бусленко та ін.]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 207, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8137-67-9
533.
Моніторинговий інструментарій системи професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування [Брошура] : навч. матеріали для самост. підгот. / [Т.П. Крушельницька та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Ін-т проблем держ. упр. та місц. самоврядування. – Київ : НАДУ, 2012. – 59, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 55-58. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
534.
Єрохіна В.В. Морфологічні особливості прищитоподібних залоз щурів при імуносупресії та імуностимуляції в експерименті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Єрохіна Вікторія Валеріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ін-т. – Харків, 2015
535.
Назарова Г.В. Мотивування трудової діяльності: регіональні та галузеві аспекти [Книга] : монографія / Назарова Г.В., Степанова Е.Р. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 175, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132-150. – ISBN 978-966-676-569-0
536.
Пилипенко С.В. Моторна функція шлунково-кишкового тракту в умовах тривалої гіпоацидності шлункового соку та її корекція [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Пилипенко Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
537.
Соколюк З. На сторожі [Книга] : публіцистика / Зиновій Соколюк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики ; Ін-т українознавства НАН України. – Львів : [б. в.], 2000. – 317, [3] с., [6] арк. фотоіл. : портр., фотоіл. – (Серія: Публіцистика української діаспори (1)). – ISBN 966-02-1685-8
538.
Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ : РВВ ІМФ, 2003-. – ISSN 1816-5230
539.
Сушко О.А. Нанофотонний метод та сенсорна система для визначення біологічно активних канцерогенних речовин у рідиннофазних середовищах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Сушко Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015
540.
Нариси до історії Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України [Книга] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса ; за ред. В.І. Борисова, В.С. Батиргареєвої ; [редкол.: В.І. Борисов (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2015. – 188, [2] с., [1] арк. фот. – Присвяч. 20-річчю НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса НАПрН України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-855-0
541.
Радул В.В. Нариси з актуальних проблем соціальної педагогіки [Книга] : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / В.В. Радул ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – 135, [1] с. – Бібліогр. у тексті
542.
Нариси з історії педагогічної думки (перша третина XX століття) [Книга] / [О.С. Радул, Т.О. Кравцова, С.В. Куркіна та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. Володимира Винниченка, 2015. – 310, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7406-86-8
543.
Ігнатенко І.В. Народна медицина українців Середнього Полісся: традиції та сучасність (на польових етнографічних матеріалах) [Книга] = Ukrainian folk medicine of Central Polissya: traditions and modernity (based upon ethnographic field materials) / Ірина Ігнатенко ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства]. – 2-ге вид. – Київ : Інтелектуальна книга, 2015. – 335, [1] с. : іл., фот., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 245-283 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-974-432-6
544.
Народна творчість та етнологія [Журнал] = Folk art and ethnology / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2010-. – ISSN 0130-6936
545.
Бражук Ю.Б. Натуроморфна метафора в медичній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Бражук Юлія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Ін-т філології. – Київ, 2015
546.
Наука и образование [Книга] = Science and education : сб. тр. VII междунар. науч. конф. : 27 февр. - 6 марта 2015 г., г. Дубай, ОАЭ / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Science), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region [etc. ; редкол.: Е.В. Коробко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – 130, [1] с. : ил., табл. – На обл. указ.: Proceedings of VII International conference on science and education, Febr. 27- March 06, 2015, Dubai, UAE. - Текст укр., рус., англ. – Библиогр.в конце ст. – ISBN 978-966-330-222-5
547.
Наука і освіта [Журнал] = Science and education = Наука и образование : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 1997-. – ISSN 2311-8466
548.
Наука України у світовому інформаційному просторі [Журнал] : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ : Академперіодика. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
549.
Наукова бібліотека ЧДІЕУ: сторінками історії [Книга] : до 20-річчя створення / Чернігів. держ. ін-т економіки і упр., Наук. б-ка ; [уклад.: В.М. Бєлінська, Н.В. Мороз,Т.А. Сіденко та ін.]. – Чернігів : Наукова бібліотека ЧДІЕУ, 2013. – 78, [2] с., [10] арк. кольор. іл. : іл. – Імен. покажч.: с. 76-78. – Бібліогр.: с. 59-75. – ISBN 978-966-2188-39-4
550.
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія "Право" [Журнал] = Scientific bulletin Academy of municipal administration : збірник наукових праць. – Київ
  вип. 1, ч. 2. – 2015. – 290 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,