Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Корнєєва Ю.В. Механізм взаємодії монетарної та валютної політики в країнах Центральної та Східної Європи в умовах трансформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Корнєєва Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
527.
Мопассан Ги де Милый друг [Книга] : роман : [пер. с фр.] / Ги де Мопассан ; [послесл. и примеч. К. Шаховой]. – Харьков : Фолио, 2011. – 411, [5] с. – Сер. осн. в 2010 г. - На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5314-5
528.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
529.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
530.
"Мистецтво творять шал і розум". Творчість Богдана Ігоря Антонича: рецепції та інтерпретації [Книга] = "Art is created by madness and mind". Creative works by Bohdan Ihor Antonych: acceptance and interpretations : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Каф. теорії л-ри та порівнял. літературознавства ; [редкол.: М. Ільницький (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 510, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Рез. рос. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" = Series "Ukrainian philology: schools, personalities, problems", ISSN 978-966-613-829-6 ; вип. 11). – ISBN 978-966-613-830-2
531.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
532.
Тагліна Ю.С. Михайло Грушевський [Книга] / Ю. Тагліна. – Харків : Фоліо, 2010. – 120, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-2575-3
533.
Западнюк С.О. Міграції населення України: передумови, динаміка та наслідки розвитку [Книга] = Миграции населения Украины: предпосылки, динамика и последствия развития = Human migrations of Ukraine: pre-conditions, dynamics and consequences of development / Западнюк С.О. ; [наук. ред. Л.Г. Руденко] ; НАН України ; Ін-т географії. – Київ : [Академперіодика], 2011. – 239, [1] с. : іл., табл. – Паралел. тит. арк. на укр., рос. та англ. мовах. – Бібліогр.: с. 201-220. – ISBN 978-966-02-6116-7
534.
Міждисциплінарний словник з менеджменту [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / [Черваньов Д.М. та ін. ; за ред. : Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської]. – Київ : Нічлава, 2011. – 623, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-8163-19-7
535.
Шестаковський О.П. Міжетнічні упередження в українському суспільстві [Дисертація] : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.04 / Шестаковський О.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
536.
Міжнародний туризм [Журнал] : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 1992-
537.
Яцишин Н.Г. Міжнародно-правовий захист національних меншин у міжвоєнний період (на прикладі становища української меншини в Польщі) [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Яцишин Надія Григорівна ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі М-ва фінансів України. – Київ, 2011
538.
Кубієвич С.П. Міжнародно-правовий статус організації з безпеки і співробітництва в Європі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кубієвич С.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011
539.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 2076-0558
540.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology / Мін. освіти і науки України; Одеський нац. ун. ім. І. І. Мечникова. – Одеса. – ISSN 2076-0558
541.
Ноздренков В.С. Мікропроцесорна техніка [Книга] : конспект лекцій для студентів напряму підготовки 0902 "Інженерна механіка" усіх форм навчання / В.С. Ноздренков, В.В. Волохін ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 86, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 86
542.
Мінералогічний збірник [Журнал] = Mineralogical review : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1947-
543.
Гулак А.А. Міфалагічны кірунак у беларускай фалькларыстыцы другой палавіны XIX ст. [Автореферат] : аутарэф. дыс. ... канд. філал. навук : 10.01.09 / Гулак А.А. ; Дзяржауная навуковая установа "Ін-т мастацтвазнауства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы Нацыянальнай акад. навук Беларусі". – Мінск, 2011
544.
Дарморіз О. Міфологія [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Оксана Дарморіз ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2010. – 247, [1] с. : іл. – Покажч.: с. 235-244. – Бібліогр.: c. 221-234. – ISBN 978-966-613-784-8
545.
Многообразие культур: неоклассика и контркультура [Книга] : материалы международного семинара (г. Харьков, 22-23 апреля 2009 г.) / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Балтийская междунар. акад., Латвийская академ. б-ка ; [редкол.: В. Бакиров, С. Бука, И. Журавлева и др. ; лит.-библиогр. ред. Ю. Полякова]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2010. – 232, [7] с. : ил. – На рус. и укр. языках. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-623-710-4
546.
Антонов В.М. Мови опису та гіпермедійного моделювання [Книга] : довідник / В.М. Антонов. – Київ : [Київський університет], 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – На обкл. кн. : В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі. Мови інтернету: опису та гіпермедійного моделювання - На обкладинці назва: Мови Інтернету: опису та гипермедійного моделювання. – Бібліогр.: с. 140-142. – ISBN 978-966-439-389-5
547.
Білецька О.О. Мовна культура сучасної молоді України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Білецька О.О. ; Київський нац. ун-т культ. і мистецтв. – Київ, 2011
548.
Митрохін С.О. Моделі та методи оптимального керування запобігання процесу підтоплення територій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Митрохін С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
549.
Моклячук О.М. Моделювання випадкових процесів з K[сигма] - просторів випадкових величин [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Моклячук Олександр Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2011
550.
Пак Р.М. Моделювання хвильового поля, збудженого довільно орієнтованою дислокацією у вертикально-неоднорідному півпросторі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 04.00.22 / Пак Р.М. ; НАН України ; Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,