Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
527.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
528.
Волков С.С. Нові підходи до визначення та охорони інтелектуальної власності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волков С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
529.
Рюзен Й. Нові шляхи історичного мислення [Книга] / Йорн Рюзен ; переклав з нім. В. Кам"янець ; [ред. М. Прихода]. – Львів : Літопис, 2010. – 358 с. – Бібліогр.: с. 334-357. – ISBN 978-966-7007-88-1
У своїй праці, написаній для українського читача, німецький науковець комплексно розглядає історію як науку та як один із вагомих елементів життя суспільства. Автор системно обмірює царину історичного мислення, історичної культури, історичної свідомостій намагається відповісти на запитання, як люди, тлумачачи своє минуле, поводяться з ним, щоб зрозуміти самих себе і своє сучасне та спланувати майбутнє.
“Нові шляхи історичного мислення” – це не лише усвідомлення логіки, структури і функції культурних процедур цього мислення, а й спонукання до нових підходів у тлумаченні минулого.
Для істориків, науковців інших гуманітарних напрямів, для всіх, кому не байдуже, як наша історія присутня в нашому сучасному і які дороговкази на майбутнє ми вибудовуємо з минулого.

530.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
531.
Дяк Р.П. Нормативно-технічні засади автоматизації метрологічної перевірки теплолічильників [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Дяк Р.П. ; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010
532.
Житнигор Б.С. Нравственно-правовые аспекты проблем войны и наемничества [Книга] / Б.С. Житнигор, В.В. Павлов ; Украинская академия наук ; Академия современного искусства. – Бендеры : Полиграфист, 2008. – 232 с. – Библиогр.: с. 223-231. – (Серия научно-публицистических изданий Академии современного искусства / редкол. : А.Ф. Онипко, А.Н. Литвиненко, С.Б. Житнигор и др.). – ISBN 978-9975-4025-1-4
533.
Гайдай О.А. Обгрунтування технологічних параметрів виїмки тонких і некондиційних вугільних пластів в слабометаморфізованих вміщуючих породах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Гайдай О.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навчальний заклад "Національний гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2011
534.
Нечепоренко А.Б. Обгрунтування технологічних параметрів підземного видобування вугілля з урахуванням динаміки регіональної зони розвантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Нечепоренко А.Б. ; МОНУ, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
535.
Обзоры результативности экологической деятельности [Книга] : Украина: второй обзор. – Нью-Йорк ; Женева : Организация Объединенных Наций, 2007. – XXII, 265 с. – Загл. обл.: 2-й обзор результативности экологической деятельности. – (Серия обзоров результативности экологической деятельности, ISSN 1020-4563 ; вып. 24). – ISBN 978-92-1-416025-0
536.
Бойко К.В. Облік та аналіз хеджування (на прикладі підприємств переробної промисловості) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Бойко К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
537.
Стрельник О.Л. Обставини, що виключають юридичну відповідальність [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Стрельник О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
538.
Карташова Т.В. Окиснення моноксиду карбону та вуглецю на багатокомпонентних каталізаторах на основі купруму, кобальту та феруму [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Карташова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
539.
Наконечний Т.І. Оперативний аналіз несинусоїдних режимів електричних мереж [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Наконечний Т.І. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2010
540.
Чуйков А.Ю. Організаційно-правові засади адміністративної діяльності спеціальних установ органів внутрішніх справ [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чуйков А.Ю. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010
541.
Грабовська Г.М. Організаційно-правові засади розвитку освіти в період української національної революції 1917-1921 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Грабовська Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
542.
Пихтін М.П. Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції [Книга] : (порівняльно-правовий аналіз) : монографія / М.П. Пихтін ; М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Прецедент, 2010. – 182, [1] с. – Бібліогр.: с.173-182. – ISBN 978-966-520-145-8
543.
Організація і планування операційної діяльності нафтогазових підприємств [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом "Гірництво" / Я.С. Витвицький [та ін.] ; за ред. М.О. Данилюка ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 366 с. – ISBN 978-966-694-109-4
544.
Мелащенко А.О. Організація кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів [Книга] / А.О. Мелащенко, О.Л. Перевозчикова ; НАНУ ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2010. – 391 с. – Бібліогр.: с. 378- 385. – ISBN 978-966-00-1059-8
545.
Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації [Книга] : навчальний посібник / [А.Ю. Берко та ін.] ; за наук. ред. В.В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 280, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-280. – (Комп"ютинг = Computing). – ISBN 978-966-418-116-4
546.
Либерти Д. Освой самостоятельно С++ за 21 день [Книга] = Teach Yourself C++ in 21 days / Джесс Либерти ; [пер. с англ. и редакция В.А. Коваленко]. – 4-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2003. – 832 с. – ISBN 5-8459-0221-5
547.
Зацеркляний М.М. Основи економічної безпеки [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / М.М. Зацеркляний, О.Ф. Мельников ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2009. – 337 с. – Бібліогр.: с. 334-337. – ISBN 978-966-373-432-3
У навчальному посібнику викладено основи економіної безпеки підприємництва, розглянуто предмет і функції економічної безпеки, організаційні, технічні та програмні засоби захисту інформації, етичні принципи ведення бізнесу та діловий моніторинг.
548.
Гайдай С.В. Основи раціонального природокористування, екологічної експертизи та аудиту [Книга] : навчальний посібник / Гайдай С.В. ; КНУТШ, Географічний ф-т, Кафедра географії України. – Київ, 2010. – 68 с. + Додаток: с. 26-68. – Бібліогр.: с. 23-25
549.
Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Павлов [та ін.] ; [під ред. : Домішнього М.І. (відп. ред.), Дзіся Г.В., Оскольського В.В.] ; Асоціація товарної нумерації "ЄАН-Україна" ; Тернопільська академія народного господарства. – Вид 2-ге, доп. – Київ : Кондор, 2009. – 230 с. – Бібліогр.: с. 222-229. – ISBN 966-7982-95-5
У посібнику викладені основні положення управління якістю продукції, розкриті механізми функціонування національної системи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів і послуг в Україні
550.
Соколовська А.М. Основи теорії податків [Книга] : навчальий посібник для студ. вищих навч. закладів / А.М. Соколовська. – Київ : Кондор, 2010. – 326 с. – Бібліогр.: с. 319-325. – ISBN 978-966-351-249-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,