Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Международная научная конференция имени Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016 [Книга] : Киев, 18-20 мая 2016 г. : сб. трудов, рекомендовано Ученым советом фак. прикладной математики / М-во образования и науки Украины, Рос. ассоц. искусств. интеллекта ; Белорус. гос. ун-т информатики и радиоэлектроники [и др. ; редкол.: Валькман Ю.Р. и др. ; гл. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2016. – 291, [5] с. : ил., табл. – Текст укр., рос., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-617-7010-11-0
452.
Менеджер [Журнал] : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 1998-. – ISSN 2308-104X
453.
Менеджер [Журнал] : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 1998-. – ISSN 2308-104X
454.
Менеджер [Журнал] : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Томаш Ж. [та ін.]. – Маріуполь, 1998-. – ISSN 2308-104X
455.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
456.
Металознавство та термічна обробка металів [Журнал] = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; голов. ред. В.І. Большаков. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
457.
Металознавство та термічна обробка металів [Журнал] = Металловедение и термическая обработка металлов = Metal science and heat treatment of metals : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури" ; редкол.: В.І. Большаков, В.С. Вахрушева, М.В. Савицький [та ін.]. – Дніпро, 1997-. – ISSN 2413-7405
458.
Бігич О.Б. Методична скарбничка вчителя / викладача іспанської мови: формування лінгвосоціокультурної компетентності [Книга] : монографія / Бігич О.Б. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2017. – 108 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-638-317-7
459.
Метрополійні функції великих міст України: потенціал розвитку та перспективи реалізації [Книга] : монографія / [М.І. Мельник та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2016. – 550, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 9. – Бібліогр.: с. 465-499 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-7837-0
460.
Гринчак В.А. Мирні засоби врегулювання міжнародних спорів [Книга] : підручник / В.А. Гринчак ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 324, [2] с. – Предм. покажч.: с. 259-266. – Бібліогр.: с. 256-258, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0280-7
461.
Відякіна М.М. Міграційна політика на регіональних ринках робочої сили [Книга] : монографія / Відякіна М.М., Стаканов Р.Д. ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-261. – ISBN 978-966-493-730-3
462.
Тимченко В.П. Між учорашнім і завтрашнім [Книга] : поезії / Віктор Тимченко. – Харків : Крок, 2016. – 111, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-652-053-5
463.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал = International journal of endocrinology : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2005-. – ISSN 2224-0721
464.
Сарнацький О.П. Міжнародні відносини та світова політика (пер. пол. XVII ст. - 1918 р.) [Книга] : навч. посібник / [Сарнацький О.П.]. – Запоріжжя : Інтер-М, 2015. – 397 с. – На обкл. та тит. арк. автор не зазнач. – Бібліогр.: с. 394-396. – ISBN 978-966-2672-21-3
465.
Шпарик Н.Я. Міжнародно-правові акти як джерела екологічного права України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шпарик Назар Ярославович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016
466.
Мікробіологія і біотехнологія [Журнал] = Microbiology & biotechnology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова ; голов. ред. В.О. Іваниця. – Одеса : ОНУ, 2006-. – ISSN 2076-0558
467.
Мінералогічний журнал [Журнал] = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ : Академперіодика, 1979-. – ISSN 2519-2396
468.
Шкарлута Т.М. Містифікація "Порфирій Горотак" в еміграційному літературному процесі 1940-х років [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Шкарлута Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії укр. літ., теорії літ. та літ. творчості. – Київ, 2016
469.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред.: М.М. Осєтрін. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
470.
Міфологія і фольклор [Журнал] = Mythology and folklore : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2009-. – ISSN 2225-5095
471.
Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика [Книга] : [зб. статей за матеріалами доп. III Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми мов. особистості: лінгвістика і лінгводидактика"] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Київ ; Черкаси : Чабаненко Ю.А. – ISBN 978-966-920-139-3
472.
Савойська С.В. Мовно-комунікативна політика як специфічна область державної політики в поліетнічному соціумі: теоретико-історіологічний аналіз [Книга] : монографія / С.В. Савойська. – Київ : Просвіта, 2013. – 422, [2] с. – Бібліогр.: с. 370-422. – ISBN 978-966-2133-94-3
473.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 1967-. – ISSN 0027-2833
474.
Заболоцький Т.М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів [Книга] : монографія / Т.М. Заболоцький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 438, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-434. – ISBN 978-617-10-0326-2
475.
Дрозд А.О. Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Дрозд Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2016
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,