Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
История науки и техники [Журнал] : научный журнал / ООО Изд-во "Научтехлитиздат". – Москва : Научтехлитиздат. – ISSN 1813-100X
452.
Костюк В.С. І сміх, і гріх [Книга] : каталог художніх поштових листівок художника В. Гулака з приватного зібрання автора / Володимир Костюк ; [ред. О.З. Лебедєва-Гулей]. – Київ : Майстерня книги, 2010. – 191, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191. – ISBN 978-966-2260-33-5
453.
Спірінцева О.В. Ідентифікація об"єктів на фотограмметричних цифрових зображеннях в умовах невизначеності параметрів їх фіксації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Спірінцева Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013
454.
Рак Т.Є. Ієрархічні моделі та інформаційні технології оперативного управління в умовах надзвичайних ситуацій [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.06 / Рак Тарас Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013
455.
Паламарчук О.Л. Із життя сучасної Чехії II [Книга] = Ze zivota soudobe Сeske Republiky II : навч. посібник з аналіт. читання для студ. славістів 3-4 курсів / О.Л. Паламарчук, О.В. Антоненко, Н.В. Лобур ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – 2-ге вид., розшир. і доповн. – Київ : Освіта України, 2014. – 204, [1] с. – Парал. тит. арк. чес. – Бібліогр.: с. 203. – ISBN 978-617-7111-47-3
Філологічному кабінету ІФ з повагою ! Na ceste za cestinou preji hodne cispechu ! Підпис. 25.01.2014
456.
Костюк В.С. Ікони медоносного краю [Книга] = Icons of the mellifluent land / Володимир Костюк ; [заг. ред. Д. Степовик ; переклад В. Левченко]. – Київ : Майстер книг, 2012. – 183, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 182. – ISBN 978-966-2260-37-3
457.
Рубанчук М.П. Імпедансометричні перетворювачі для біосенсорних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Рубанчук Марія Павлівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013
458.
Імперативи розвитку цивілізації [Журнал] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ. – ISBN 978-966-2439-41-0
459.
Тугай С.Б. Імпульсні режими роботи технологічних електронно-променевих гармат високовольтного тліючого розряду [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.27.02 / Тугай Сергій Борисович; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т”. – Київ, 2013
460.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
461.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
462.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
463.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
464.
Інноваційна економіка [Журнал] = Innovative economy : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький екон. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль. – ISSN 2309-1533
465.
Інститути спільного інвестування [Книга] : правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування : монографія / [Гарагонич О.В. та ін.]. – Київ : Гельветика, 2014. – 215, [1] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 192-215. – ISBN 978-618-7041-58-6
466.
Шендеровський К.С. Інституціалізація комунікацій у сфері вирішення соціальних проблем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Шендеровський Констянтин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
467.
Голубка С.М. Інституціалізація фінансового господарства України (історична ретроспектива) [Книга] / С.М. Голубка ; Держ. навч.-наук. установа "Академія фінансового управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 452, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 322-382 та в підрядк. прим. – ISBN 976-966-2380-59-0
468.
Інтелект. Особистість. Цивілізація [Журнал] : тематичний збірник наук. праць із соцоціально-філософських проблем / М-во освіти і наук України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2003-. – ISSN 2079-48-35
469.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
470.
Онисенко С.В. Інтертекстуальність у фольклорі: на матеріалі паремій у казках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Онисенко Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
471.
Наєнко М.К. Інтим письменницької праці [Книга] : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – 735, [1] с. : іл., фотогр. – Імен. покажч.: с. 716-735. - Ст. укр. та інозем. мовами. – Бібліогр.: с. 713-715. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
Науковій бібліотеці ім. Максимовича КНУ ім. Шевченка ! Автор. Підпис.
472.
Інформатика та математичні методи в моделюванні [Журнал] = Информатика и математические методы в моделировании=Informatics and mathematical methods in modelling : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2011-. – ISSN 2223-5744
473.
Іванова Г.А. Інформаційна система підтримки прийняття рішень на основі модифікацій методу аналізу ієрархій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Іванова Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
474.
Дорогий Я.Ю. Інформаційна технологія біометричної ідентифкації людини за зображенням обличчя [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Дорогий Ярослав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
475.
Гавенко О.В. Інформаційна технологія для побудови аналітичних геоінформаційних систем багатозв"язних просторово-розподілених об"єктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гавенко Олег Віталійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,