Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2009 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Богуславский М.М. Международное частное право [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений / М.М. Богуславский ; Ин-т государства и права РАН ; Академический правовой ун-т. – 5-е изд., перераб. и доп. с изменениями. – Москва : Юристъ, 2006. – 608 с. – (Institutiones). – ISBN 5-7975-0648-3
402.
Международное частное право [Книга] : учебник для студ. высших учебных заведений / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Г.К. Дмитриева, И.М. Кутузов, И.Н. Лебединец и др. ; Мин-во образования и науки Российской Федерации ; Московская гос. юридическая академия ; под ред. Г.К. Дмитриевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2008. – 688 с. – ISBN 978-5-482-01676-3
403.
Яцура В.В. Менеджмент [Книга] : навчальний посібник / В.В. Яцура, О.П. Жук ; МОНУ; Львівський національний ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – 444 с. – ISBN 978-966-613-556-1
404.
Менеджмент [Книга] : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, М.Г. Луцький, М.А. Міненко; Т.Л. Мостенська, В.О. Новак, М.Г. Луцький, М.А. Міненко ; МОНУ ; Національний ун-т харчових технологій ; Національний авіаційний ун-т. – Київ : Сузір"я, 2007. – 690 с. – ISBN 978-966-96798-0-2
405.
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Г. Луцький, В.М. Марченко, В.В. Давиденко, О.В. Кам"янецька; М.Г. Луцький, В.М. Марченко, В.В. Давиденко, О.В. Кам"янецька ; МОНУ ; Національний авіаційний ун-т ; Національний ун-т харчових технологій. – Київ : Сузір"я, 2007. – 484 с. – ISBN 978-966-96798-2-6
406.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
407.
Горічко М.В. Металоорганічні похідні гетероциклічних сполук [Брошура] : для студентів хімічного факультету / М.В. Горічко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 33 с.
408.
Василик О.І. Методичний посібник з курсу "Математична статистика" [Брошура] : (для студентів заочного відділення механіко-матем. факультету) / О.І. Василик, І.В. Розора, Р.Є. Ямненко ; КНУТШ. – Київ : ЕМЦ, 2008. – 71 с.
409.
Методичні вказівки до лабораторних робіт [Брошура] : для студентів-магістрів хімічного факультету з дисципліни "Біоаналітика". – Київ : Київський університет, 2007. – 58 с.
410.
Нестерова М.О. Методологічні засади постнекласичних стратегій менеджменту [Дисертація] : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.09 - філософія науки / Нестерова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
411.
Методы и объекты химического анализа [Журнал] : научно-практический журнал / КНУ имени Тараса Шевченко; Научный совет по аналитической химии НАН Украины. – Киев : Киевский университет, 2006-. – ISSN 1991-0290
412.
Микробиология [Книга] : учебник для студентов вузов / И.Л. Дикий, И.Ю. Холупяк, Н.Е. Шевелева, М.Ю. Стегний; И.Л. Дикий, И.Ю. Холупяк, Н.Е. Шевелева, М.Ю. Стегний ; под ред. И.Л. Дикого ; МОНУ ; Мин-во здравоохранения Украины ; Национальный фармацевтический университет. – 2-е изд. – Киев : Профессионал, 2007. – 624 с. – ISBN 966-8556-49-6
413.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва : Либерея -Бибинформ, 1998-. – ISSN 1560-7968
414.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
415.
Бард М. Мифы и факты [Книга] = Myths and facts : путеводитель по арабо-израильскому конфликту / Митчелл Бард ; [ пер. с англ. А. Курицкий ]. – Москва : Еврейское слово, 2007. – 480 с. – ISBN 9785900309436
416.
Михайло Гнатюк [Книга] = Mykhaylo Hnatyuk: Biobibliographical Guide : біобібліографічний покажчик. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 132 с. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; Чис. 25 ; Біобібліографія вчених університету). – ISBN 978-966-613-509-7
417.
Кусий Л.М. Михайло Таранько - редактор і видавець українських часописів та книжкових серій для дітей і молоді (1919-1939 рр.) [Дисертація] : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. : 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Кусий Л.М. ; Львівська нац.наукова б-ка України ім. В.Стефаника. – Львів, 2009
418.
Ступницький О.І. Міжнародна міграція робочої сили та механізми її регулювання [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.І. Ступницький ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 966-439-006-2
419.
Скринька Д.В. Міжнародне право та економіка [Книга] : інституційний підхід / Д.В. Скринька ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Промені, 2008. – 192 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол. ред. серії Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-01-5
420.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини [Книга] : навчальний посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 7-ме вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2008. – 408 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-378-0
421.
Задоя А.О. Мікроекономіка [Книга] : курс лекцій та вправи : навчальний посібник / А.О. Задоя. – 5-те вид., стереотипне. – Київ : Знання, 2006. – 216 с. – ISBN 966-620-210-7
422.
Мікроекономіка і макроекономіка [Книга] : підручник для студ. економічних спеціальностей закладів освіти : у двох частинах / С.М. Будаговська, О.І. Кілієвич, І.О. Луніна, Т.М. Пахомова, О.П. та ін. Романюк; Світлана Будаговська, Олександр Кілієвич, Інна Луніна, Тетяна Пахомова, Ольга Романюк, Андрій Сніжко, Оксана Сніжко ; за заг. ред.: С. Будаговської. – Вид. 4-е. – Київ : Основи, 2007. – 520 с. – ISBN 966-500-096-6
423.
Гронтковська Г.Е. Мікроекономіка. Практикум [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Г.Е. Гронтковська, А.Ф. Косік. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 418 с. – ISBN 978-966-364-560-5
424.
Мікроекономічний аналіз ринкового середовища [Брошура] : навчально-методичний комплекс. – Київ : Київський університет, 2004. – 36 с.
425.
Мінералогічний збірник [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1947-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex