Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Сеєдхесамеддін Дабірсіагі Енергоефективне кодування звукових сигналів у цифрових слухових апаратах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Сеєдхесамеддін Дабірсіагі ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013
377.
Енциклопедія історії України [Книга] : [у 10 т.] / [НАН України, Ін-т історії України] ; ред. рада: В.М. Литвин (голова), В.М. Геєць, Л.В. Губерський [та ін.] ; редкол.: В.А. Смолій (голова) [та ін.]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1359-9
378.
Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів [Книга] : бібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; [упоряд. Штома Л.Н. ; наук. ред. І.А. Зязюн]. – Київ : Імекс-ЛТД, 2013. – 149, [1] с. – Імен. покажч.: с. 135-147. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-254-4
379.
Етика. Естетика [Книга] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / [Нападиста В.Г. та ін.] ; за ред. Панченко В.І. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 429, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-232-7
380.
Галагуз І.В. Етнонаціональна мобілізація українців та етнічних меншин Центрального Полісся (1990-ті - 2012 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Галагуз Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
381.
Міловідов Р.М. Ефективність кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [Книга] : монографія / Р.М. Міловідов. – Ужгород : ІВА, 2013. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-191. – ISBN 978-617-501-066-2
382.
Хомич С.В. Ефективність таймерних сигналів у системах з I-кратним повторенням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Хомич Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013
383.
Кутра Д.С. Ефективність теплонасосних схем енергозабезпечення установок сушіння деревини [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.14.06 / Кутра Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України ”Київ. політехн. ін-т”. – Київ, 2013
384.
Короєд С.О. Ефективність цивільного судочинства: окремі проблеми теорії і практики [Книга] : монографія / С.О. Короєд ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : МП Леся, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-89-5
385.
Європейський вектор економічного розвитку. Економічні науки [Журнал] = European vector of economic development : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ
  № 2 (15). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
386.
Європейський суд з прав людини. Судова практика [Журнал]. – Київ, 2011-
387.
Європейський суд з прав людини. Судова практика [Журнал]. – Київ, 2011-
388.
Європейський суд з прав людини. Судова практика [Журнал]. – Київ, 2011-
389.
Розовик О.Д. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УСРР (1920-ті роки) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Розовик Олеся Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
390.
Тарангул І.Л. Жіночі образи в міфологічному просторі (історико-літературні аспекти) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Тарангул Ірина Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
391.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
392.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Российская акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
393.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Российская акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
394.
Журнал фізичних досліджень [Журнал] = Journal of Physical Studies / Львівський нац. ун. імені Івана Франка ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 1994-. – ISSN 1027-4642
395.
Журнал фізичних досліджень [Журнал] = Journal of Physical Studies / Львівський нац. ун. імені Івана Франка ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 1994-. – ISSN 1027-4642
396.
Журнал фізичних досліджень [Журнал] = Journal of Physical Studies / Львівський нац. ун. імені Івана Франка ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 1994-. – ISSN 1027-4642
397.
Загальна патологія та патологічна фізіологія [Журнал] = Общая патология и патологическая физиология = General pathology and pathological physiology : науково-теоретичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Луганськ, 2006-. – ISSN 2219-075-9
398.
Іщук А.В. Загальногеографічні карти західноукраїнських земель періоду 1919-1939 років [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук. : 11.00.12 / Іщук Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
399.
Білецький Е.В. Закономірності реодинаміки та теплообміну неньютонівських рідин у каналах хіміко-технологічного обладнання [Автореферат] : атореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Білецький Едуард Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013
400.
Ровецький І.М. Закономірності формування та оптичні властивості мікро- і наноструктур у шаруватих кристалах йодистого кадмію [Автореферат] : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Ровецький Іван Миколайович; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex