Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Шишкіна О.О. Синтез та функціоналізація 1H-ізотіохромен-4(3H)-OH-2,2-діоксиду [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шишкіна Олена Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
377.
Системы контроля окружающей среды [Журнал] : сборник научных трудов / НАН Украины, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь. – ISSN 2220-5861
378.
Системы контроля окружающей среды [Журнал] : сборник научных трудов / НАН Украины, Морской гидрофизический ин-т. – Севастополь. – ISSN 2220-5861
379.
Скарби графа Лянцкоронського зі збірки музею "Дрогобиччина". Наукова реставрація [Книга] : каталог виставки експонатів, відреставрованих Нац. н.-д. реставраційним центром України до 70-річчя музею "Дрогобиччина", 15 верес. - 30 жовт. 2011 р., Київ / М-во культури України, Нац. н.-д. реставрац. центр України, Музей "Дрогобиччина" ; [авт. проекту С. Стрєльнікова ; упоряд. каталогу П. Ілінг ; ред. Н. Лозова ; фото: Ю. Діканчієв та ін.]. – Київ : ННДРЦУ, 2011. – 215, [1] с. : фотоіл., портр. – Імен. покажч. худож.: с. 214-215. – ISBN 966-8275-07-2
380.
Гальченко С.А. Скарби літературних архівів [Книга] / Сергій Гальченко ; під ред. М.Г. Жулинського ; Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка, Нац. акад. наук України. – Київ : Атопол, 2012. – 447, [1] с., [14] арк. фотогр. : фотогр. – Пам"яті укр. письменника і радіожурналіста Анатолія Скрипника присвячується. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2459-14-2
381.
Словник німецько-український, українсько-німецький [Книга] = Worterbuch Deutsch-Ukrainisch, Ukrainisch-Deutsch : 250000+220000 : два в одному томі : 470000 одиниць пер. / заг. ред., [авт. проекту, уклад.] Вячеслава Бусела. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2012. – XV, 1567, [1] с. – На корінці зазнач.: Deutsch, на авантит.: XXXVI. - Парал. тит. арк. нім. – ISBN 978-966-569-278-2
382.
Немировська Н.Г. Словник синонімів та антонімів [Книга] / Н.Г. Немировська. – Харків : Основа, 2012. – 160, [1] с., включ. обкл. – Сер. засн. в 2010 р. – Бібліогр. с. 161. – (Бібліотечка школяра. Українознавство). – ISBN 978-617-00-1156-5
383.
Словник української мови [Книга] : у 20 т. / [Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інформ. фонд ; [голов. наук. ред. В.М. Русанівський ; наук. кер. В.А. Широков]. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-1273-8 (Т.2)
384.
Словник української мови [Книга] : у 20 т. / [Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інформ. фонд ; [голов. наук. ред. В.М. Русанівський ; наук. кер. В.А. Широков]. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 978-966-8825-82-8 (Т.3)
385.
Степаненко О.К. Словотвірні гнізда з вершинним соматичним компонентом: семантика і структура [Книга] / Степаненко Олена Костянтинівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2011. – 167, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 130-153. – ISBN 978-966-2607-18-5
386.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 5. История [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 1. – 2013. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
387.
Єсім Г. Соціалізм. Філософське осмислення невдалого експерименту [Книга] / Гарифолла Єсім ; [передм. В. Сергійчука ; пер. з рос. І. Якухно]. – Київ : Фенікс, 2013. – 140, [2] с. – ISBN 978-617-605-013-1
388.
Луньо Л.Є. Соціальна природа імені людини (на матеріалі метричних книг латинською, українською та польською мовами, XIX - перша половина XX ст.) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Луньо Леся Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2012
389.
Соціологія XIX - початку XX століття [Книга] : хрестоматія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ; за ред. В.Г. Городяненка ; [уклад.: В.Г. Городяненко, О.В. Гилюн]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2008. – 626, 21] с. – Ст. укр. та рос. - В змісті авт.: Сен-Симон А., Милль Дж. Ст., Токвиль А., Конт С., Спенсер Г., Маркс К., Вундт В., Лебон Г., Тард Г., Фройд З., Дюркгейм Э., Теннис Ф., Зиммель Г., Вебер М., Парето В., Кареев Н.И., Мечников Л.И., Южаков С.Н. [та ін.]. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-551-257-8
390.
Губанов В.О. Спектроскопія фононів, екситонів і екситонних комплексів та їх симетрія в кристалах і періодичних наноструктурах [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Губанов Віктор Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
391.
Клименко О.М. Співвідношення публічного та приватного інтересів у аспекті примусового відчуження об"єктів права приватної власності, зумовленого суспільною необхідністю (конституційно-правовий аналіз) [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.02 / Клименко Оксана Михайлівна ; Ін-т законодав. Верх. Ради України. – Київ, 2012
392.
Гудби Дж. Стратегия стабильного мира [Книга] = A strategy for stable peace : toward a Euroatlantic Security Community : навстречу Евроатлантическому сообществу безопасности / Джеймс Гудби, Петрус Бувальда, Дмитрий Тренин ; [пер. с англ. О.Ю. Коблякова]. – Москва : Междунар. отношения, 2003. – 206, [2] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в примеч.: с. 189-203. – ISBN 5-7133-1165-1
393.
Бандурка А.С. Строката ковдра мультикультуралізму [Книга] : монографія / А.С. Бандурка ; за наук. ред. О.В. Тягла. – Харків : Золота миля, 2013. – 197, [1] с. – Бібліогр.: с. 171-193. – ISBN 978-966-1685-38-2
394.
Студії з україністики [Журнал] : науково-навчальне видання / Міжнародна школа україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002-. – ISBN 966-95452-3-9
395.
Утюж І.Г. Сучасні освітні парадигми: соціально-філософський контекст [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Утюж Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
396.
Гончар О.Т. Твори [Книга] : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1175-5 (Т.9, кн. 1)
397.
Гончар О.Т. Твори [Книга] : в 12 т. / Олесь Гончар ; [редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1071-0 (Т.10)
398.
Витушко В.А. Теоретические основы современного правопонимания: общеправовой и отраслевой правовой подходы [Книга] : монография / В.А. Витушко, С.С. Вабищевич, И.А. Маньковский ; под. ред. В.А. Витушко ; Учрежд. образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО", Центр частноправовых исслед. – Минск : Междунар. ун-т "МИТСО", 2012. – 391, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-985-497-178-0
399.
Теорія та методика навчання та виховання [Журнал] : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
400.
Теорія та методика навчання та виховання [Журнал] : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,