Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Історія економіки та економічної думки [Книга] : навч. посібник / Владимиров К.М. [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 404, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 401-404. – ISBN 978-966-2393-89-7
352.
Перевозчиков В.І. Історія економіки українських земель (кінець IX - початок XX ст.) [Книга] : курс лекцій : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів] / Перевозчиков В.І., Тимчик О.А. ; за ред. В.О. Огнев"юка ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : КНТ, 2011. – 471, [1] с. – Бібліогр. : с. 466-471. – ISBN 978-966-373-618-1
353.
Срібняк І.В. Історія журналістики (XVII-XX ст.) [Книга] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Ігор Срібняк. – Київ : НаУКМА, 2013. – 303, [3] с. – Бібліогр.: с. 296-300 та в підрядк. прим. – (Relation). – ISBN 978-966-2410-45-7 ; 978-966-518-630-4
354.
Третяк А.М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Третяк, Т.М. Прядка, І.Г. Колганова. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 350, [2] с. : табл. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 343-348. – ISBN 978-966-2393-87-3
355.
Історія української літератури [Книга] : у 12 т. / [Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України] ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; передм. М. Жулинського. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1357-5
356.
Федака С.Д. Історія України з найдавніших часів до 1648 року [Книга] : навч. посібник / С.Д. Федака. – Київ : Знання, 2014. – 782, [1] с. – Сер. засн. у 1998 р. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-732-0
357.
Історія України написана у V ст. до нашої ери Геродотом [Книга] / пер. Спасько С.К. ; кн. видана старанням Коваленко Г.В. ; [голов. ред. Хуторна Т.А.]. – Київ : Стебляк, 2012. – 143, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-1635-18-9
358.
Петровський В.В. Історія України: неупереджений погляд. [Книга] : Факти. Міфи. Коментарі / В.В. Петровський, Л.О. Радченко, В.І. Семененко. – Харків : Видавничий дім ШКОЛА, 2007. – 589, [2] с., [18] арк. іл. : іл. – На звороті тит. арк. авт. зазнач. як укладачі. – Бібліогр.: с. 577-587. – ISBN 966-8182-62-6
359.
Гармідер Л.Д. Кадровий потенціал торговельних підприємств: формування, оцінка, розвиток [Книга] : монографія / Л.Д. Гармідер ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 339, [1] с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 309-337. – ISBN 978-966-434-287-9
360.
Болобан М.А. Календарно-часова лексика української мови в когнітивному висвітленні [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Болобан Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013
361.
Карьерные стратегии молодежи [Книга] : учеб. пособие для студ. спец. 040104.65 Организация работы с молодежью / [Карманова О.А. и др.] ; М-во образования и науки РФ, Федерал. гос. бюджет. образоват. учрежд. высш. проф. образования "Забайкал. гос. ун-т" ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Приазов. гос. техн. ун-т". – Чита : ЗабГУ, 2013. – 212, [3] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – Библиогр.: с. 196-204 и в конце гл. – ISBN 978-5-9293-1035-5
362.
Высоцкий Ю.Б. Квантово-химический анализ кластеризации дифильных соединений на межфазной поверхности вода/воздух [Книга] : монография / Ю.Б. Высоцкий, Е.А. Беляева, Е.С. Фомина ; М-во образования и науки Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк : ДонНТУ, 2013. – 281, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. : с. 255-281. – ISBN 978-966-377-177-9
363.
Квіти України [Журнал] : двомісячний популярний ілюстрований журнал : додаток до журналу "Дім, сад, город" / КП "Редакція журналу "Дім, сад, город". – Київ, 1994-. – ISSN 1814-5043
364.
Київський славістичний університет [Книга]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2005. – 144 с. : іл., портр. – Без тит. арк.
365.
Кимберлиты и карбонатиты [Книга] : сб. науч. тр. по петрохимии / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии и минералогии им. В.С. Соболева ; под ред. В.Б. Василенко. – Новосибирск : ИГМ СО РАН, 2013. – 744, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 697-738 и в конце ст. – ISBN 978-5-98901-127-8
366.
Клио [Журнал] : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург : Полторак, 1996-. – ISSN 2070-9773
367.
Книга в Україні 1861-1917 [Книга] : матеріали до репертуару укр. кн. / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд., допов., підгот.: В.С. Гоїнець, О.В. Давидович, Л.М. Ковінченко та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук ]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / редкол.: О.С. Онищенко (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-6659-9
368.
Галиев В.З. Книга, разбудившая народ. Разыскания о Мыржакыпе Дулатове и его сборнике "Проснись, казах !" [Книга] / В.З. Галиев. – Алматы : Мектеп, 2011. – 525, [3] с., [12] л. фотоил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-601-293-248-5
369.
Кодекси України [Журнал] / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ : Форум, 1996-
370.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / Издательство "Колесо жизни". – Киев, 2006-
371.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / Издательство "Колесо жизни". – Киев, 2006-
372.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / Издательство "Колесо жизни". – Киев, 2006-
373.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / Издательство "Колесо жизни". – Киев, 2006-
374.
Колесо жизни [Журнал] : инструмент индивидуального развития / Издательство "Колесо жизни". – Киев, 2006-
375.
Комп"ютерні технології для дизайнерів [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Мистецтво"] / Шеховцов А.В. [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2010. – 317, [1] с. – ("Комп"ютерні технології" / заг. ред.: Чепелюк О.В.). – ISBN 978-966-2393-08-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,