Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Грунина Э.А. Учебник туркменского языка для стран СНГ [Книга] : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению ВПО 030800 "Востоковедение, африканистика" / Э.А. Грунина ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Каф. стран Центральной Азии и Кавказа. – Москва : Восточная литература, 2010. – 286, [2] с. : табл. – ISBN 978-5-02-036441-7
352.
Грунина Э.А. Учебник туркменского языка для стран СНГ [Книга] : тексты, комментарии : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению ВПО 030800 "Востоковедение, африканистика" / Э.А. Грунина, М.П. Пенжиев ; Московский гос. ун-т им. им. М.В. Ломоносова, Ин-т стран Азии и Африки, Каф. стран Центральной Азии и Кавказа. – Москва : Восточная литература, 2011. – 181, [3] с. – ISBN 978-5-02-036472-1
353.
Андриевская Е.Р. Фазовые равновесия в системах оксидов гафния, циркония, иттрия с оксидами редкоземельных элементов [Книга] = Phase equilibria in the systems of hafnia, zirconia, yttria with rare-earth oxides / Е.Р. Андриевская ; НАН Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. – Киев : Наукова думка, 2010. – 470, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 446-464. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-0989-5
354.
Дидье Ж. Философский словарь [Книга] = Dictionnaire de la philosophie / Дидье Жюлиа ; [пер. с фр. Н.В.Андреевой]. – Москва : Междунар. отношения, 2000. – 537, [5] с. – Парал. тит. л. фр. – ISBN 5-7133-1033-7
355.
Фізична електроніка. Емісійна електроніка [Книга] : навч. посібник / В.В. Ільченко [та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 127 с. – ISBN 978-966-439-384-0
356.
Олексенко Л.П. Фізична хімія міжфазних явищ [Книга] : навчальний посібник [для студентів хімічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / Л.П. Олексенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264. – ISBN 978-966-439-365-9
357.
Філологічні дослідження [Книга] : збірник наукових праць з нагоди 80-річчя члена-кореспондента НАН України, доктора філологічних наук, професора Юрія Олександровича Карпенка / МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова (Universitas nationalis Odessae) ; [редкол. : Бондар О.І. (відп. ред.), Ковалевська Т.Ю., Бабич О.І. ; Бардіна Н.В., Зубов М.І. та ін.]. – Одеса : Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, 2009. – 276 с. – Бібліогр.: с. 274-275
358.
Фінансова статистика (з основами теорії статистики) [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / А.В. Головач, В.Б. Захожай, Н.А. Головач, А.А. Шустіков; Головач А.В. [та ін.] ; під керівництвом та за наук. ред. В.Б. Захожая ; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 496 с. + Додатки: с. 468-481. – Бібліогр.: с. 482-483. – ISBN 966-608-438-4
359.
Буднік М.М. Фінансовий ринок [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.М. Буднік, Л.С. Мартюшева, Н.В. Сабліна ; МОНУ ; Харківський нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 334 с. + Додатки: с. 234-333. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-364-785-2
360.
Фінансово-економічні аспекти стабільного розвитку аграрної економіки України [Книга] : колективна монографія / М-во аграрної політики України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" УААН ; Уманський держ. аграрний ун-т, К-ра фінансів і кредиту ; за ред. : Дем"яненка М.Я., Маліка М.Й. – Умань : СПД Сочінський, 2009. – 304 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 287-302. – ISBN 978-966-1604-07-99
361.
Абдулоєва О.С. Фітоценологія [Книга] : [навчальний посібник] / О.С. Абдулоєва, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр, 2011. – 450 с. : іл. – Бібліогр.: с. 438-449. – ISBN 978-966-306-157-8
362.
Поплавська Ж.В. Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках: теоретичний та прикладний аспект [Книга] : монографія / Поплавська Ж.В., Михальчишин Н.Л. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Компанія "Манускрипт", 2010. – 296 с. + Додатки: с. 192-293. – Бібліогр.: с. 175-191
363.
Журавський Ю.Й. Харківський університет у роки Великої Вітчизняної війни [Книга] : монографія / Ю.Й. Журавський, Б.П. Зайцев, Б.К. Мигаль ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 2-е вид., випр. і доповн. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 198, [2] с., [12] арк. іл. – Імен. покажч.: с. 175-182. – Бібліогр.: с. 183-198. – ISBN 978-966-623-660-2
364.
Волинська О.С. Художня освіта Галичини: (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.С. Волинська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти та газу. – Івано-Франківськ, 2011. – 236, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-235. – ISBN 978-966-694-141-4
365.
Наумов А.Н. Черная металлургия и железообработка на сельских памятниках Куликова поля в конце XII - третьей четверти XIV вв. [Книга] / А.Н. Наумов ; редкол.: А.М. Воронцов (отв. ред.), В.П. Гриценко, И.Г. Бурцев ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле". – Тула : Левша, 2008. – 256 с. : илл., табл. – ISBN 5-86269-025-5
366.
Шевченківські дні - 2009 (9-10 березня). Гуманітарні науки [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / [за ред. Ю.В. Латиша]. – Київ : [б. в.], 2009. – 68 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2142-73-0
367.
Шевченківські дні - 2009 (9-10 березня). Історія [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Іст. ф-т ; [редкол.: Ю.В. Латиш (відп. ред) та ін.]. – Київ, 2009. – 123, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2142-79-2
368.
Ващук Ф.Т. Шевченкознавчі праці [Книга] / Федір Ващук ; [відп. ред. Н. Чамата ; упоряд. О.В. Боронь] ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; НАНУ ; Запорізький нац. ун-т. – Київ : Україна, 2011. – 304 с. – ISBN 978-966-2157-53-6
369.
Соколова Г.Н. Экономическая реальность в социальном измерении: экономические вызовы и социальные ответы [Книга] / Г.Н. Соколова ; НАН Беларуси, Ин-т социологии. – Минск : Беларуская навука, 2010. – 460 с. – Библиогр.: с.441-455. – ISBN 978-985-08-1207-0
370.
Андреева Р.П. Этимологический словарь для школьников [Книга] : [для старшего школьного возраста] / Р.П. Андреева. – Санкт-Петербург : Литера, 2002. – 479, [1] с. – Загл. обл.: Русский язык: этимологический словарь для школьников.-Авт. на обл. не указ. – Библиогр.: с. 479. – ISBN 5-94455-026-0
371.
"Я син свого часу..." [Книга] : (штрихи до літературно-мистецького портрета Олександра Довженка) : [навчальний посібник-хрестоматія]. – Київ : [б. в.], 2003. – 212 с. – В змісті також авт.: Ю. Лавріненко, І. Кошелівець, О. Підсуха. – ISBN 966-8001-00-1
372.
Троелсен Э. Язык программирования C# 2005 и платформа .NET 2.0 [Книга] = Pro C# 2005 and the .NET 2.0 platform / Эндрю Троелсен ; [пер. с англ. и ред. А.Г. Сивака]. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2008. – 1168 с. : илл. – ISBN 978-5-8459-1124-7
373.
Страуструп Б. Язык программирования С++ [Книга] = The C++ Programming language / Бьерн Страуструп ; пер. с англ. С. Анисимова и М. Кононова ; под ред. Ф. Андреева, А. Ушакова. – Спец. изд. – Москва : Бином-Пресс, 2008. – 1099с. – ISBN 978-5-7989-0226-2
374.
Мінгазутдінов А.Ф. Яків Петрович Батюк [Книга] / А.Ф. Мінгазутдінов, В.О. Суярко ; [редкол. : Л.В. Губерський, О.К. Закусило, М.О. Карпенко, В.В. Балабін, І.С. Гриценко, М.Ф. Городній, В.М. Єфіменко, Л.І. Коваленко, В.Ф. Колесник, Г.М. Кривошея, Я.Б. Олійник, О.А. Сай, Г.Ф. Семенюк] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 68 с. : фотоіл. – На обкл. назва серії : Видатні вихованці та педагоги. – (Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Герої - видатні вихованці та педагоги)
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,