Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Ліпінська А.В. Інформаційні ресурси в документознавстві [Книга] : навчальний посібник для дистанційного навчання / А.В. Ліпінська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; Ін-т дистанційного навчання. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 330 с. – ISBN 978-966-388-149-2
352.
Петренко В.Р. Інформаційні системи і технології маркетингу [Книга] : лабораторний практикум : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Петренко В.Р., Кротюк І.Г., Костенко О.П. ; МОН України. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-370-078-6
353.
Адамик Б.П. Інформаційні технології у банківській сфері [Книга] : навч. посібник / Б.П. Адамик, І.С. Литвин, В.О. Ткачук. – Київ : Знання, 2008. – 351 с. – ISBN 978-966-346-359-9
354.
Малець І.О. Інформаційно-системні моделі діалогового управління в термінальних ієрархічних системах в умовах надзвичайних ситуацій [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Малець І.О. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
355.
Лютий І.О. Іпотека: сучасні концепції, тенденції та суперечності розвитку [Книга] : монографія / І.О. Лютий, В.І. Савич, О.М. Калівошко ; КНУШ. – Київ : ЧеРо, 2009. – 548с. – ISBN 978-966-364-939-9
356.
Костомаров М.І. Історичні постаті [Книга] / М.І. Костомаров. – Дніпропетровськ : Січ, 2008. – 718 с. – ISBN 978-966-511-353-4
357.
Історія в школі [Журнал] : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ
358.
Кормич А.І. Історія вчень про державу і право [Книга] : навчальний посібник / А.І. Кормич ; МОН України. – Київ : Правова єдність, 2009. – 312с. – ISBN 978-966-2183-44-3
359.
Бостан Л.М. Історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Бостан, С.К. Бостан. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 730 с. – ISBN 978-966-364-713-5
360.
Подов В.І. Історія Донбасу [Книга] / Подов В.І., Курило В.С. ; [ Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка" ]. – Луганськ : ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-617-219-1
361.
Лісовицький В.М. Історія економічних вчень [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Лісовицький. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-364-784-5
362.
Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури 17-18 століття [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.Й. Давиденко, М.О. Величко ; МОНУ ; Глухівський держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. – 2.ге вид., переробл. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 292 с. – ISBN 978-966-364-863-7
363.
Давиденко Г.Й. Історія зарубіжної літератури 19 - початку 20 століття [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.Й. Давиденко, О.М. Чайка; МОНУ ; Глухівський держ. пед. ун-т ім. С.М. Сєргєєва-Ценського. – 2-ге вид., переобл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-364-862-0
364.
Лубський В.І. Історія релігій [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Лубський, М.В. Лубська ; МОН України ; КНУТШ. – 2-е вид., доповн. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 776 с. – ISBN 978-966-364-855-2
Розглядаються різні концепції теорії релігії, її структура та функції в житті суспільства та індивіда, проблеми генезису та еволюції релігії. Для студентів вищих навчальних закладів
365.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал. – Харків : Основа, 2003-
366.
Кость С. Історія української журналістики [Книга] : (західноукраїнська преса першої половини 20 ст.: структура, проблематика / Степан Кость; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів. – ISBN 978-966-613-597-4 (Кн.1)
367.
Білоус П.В. Історія української літератури 11-18 ст. [Книга] : навчальний посібник / П.В. Білоус. – Київ : Академія, 2009. – 424 с. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-580-304-1
Едине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
368.
Литвин В. Історія України [Книга] : підручник / Володимир Литвин. – 2-е доопрац. та доповн. – Київ : Наукова думка, 2008. – 816 с. – ISBN 978-966-00-0787-1
369.
Білоцерківський В.Я. Історія України [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Я. Білоцерківський. – 3-є вид., випр. і доповн. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 536 с. – ISBN 978-966-364-427-1
Вміщено підбірку пісенних джерел жанрового характеру: літописи, хроніки, історико-публіцистичні трактати, юридичні пам"ятки, актові документи, пам"ятки літератури тощо.
Навчальний посібник для студентів історичних спеціальностей вищих навчальних закладів
370.
Гончарук П.С. Історія України з найдавніших часів до початку ХХ століття [Книга] : навчальний посібник / П.С. Гончарук. – 2-е вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 528 с. – ISBN 978-966-364-770-8
371.
Малина В.В. Кам"яні хрести в Україні. 18-20 ст.: Онтологія. Типологія. Символіка. Функція [Автореферат] : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Малина В.В. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009
372.
Володарская О. Кара Дон Жуана [Книга] : [ роман ] / Ольга Володарская. – Москва : Эксмо, 2008. – 382с. – (Нет запретных тем). – ISBN 978-5-699-29499-2
373.
Карадаг - 2009 [Книга] : сборник науч. трудjd, посвящ. 95-летию Карадагской науч. станции и 30-летию Карадагского природного заповедника НАН Украины / НАН Украины ; Карадагский природный заповедник ; [ редкол.: Гаевская А.А. (гл. ред.), Морозова А.Л., Акимов И.А. и др. ]. – Севастополь : ЭКОСИ-Гидрофизика, 2009. – 572 с. – ISBN 978-966-02-5336-0
374.
Сосса Р.І. Картографування території України від найдавніших часів до 1941 р. [Книга] : бібліографічний покажчик / Ростислав Сосса ; НАН України ; Ін-т історії України ; Книжкова палата України. – Київ, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-02-4511-2
375.
Близнюк О.М. Каталітичні процеси в технології нітроген оксидів та нітратної кислоти [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Близнюк О.М. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,