Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Юрченко Е.А. Дискурс традиціоналізму у соціальній філософії [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Юрченко Едуард Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
327.
Юрченко Е.А. Дискурс традиціоналізму у соціальній філософії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Юрченко Едуард Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
328.
Дистанція завдовжки в життя. Спогади про Ігоря Засєду [Книга] / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. А.М. Малієнко]. – Київ : Експрес-об"ява, 2015. – 389 с., [16] арк. фотоіл. – (Золоті імена української журналістики / ред. рада: Ю.В. Бондар [та ін.] ; вип. 6). – ISBN 978-966-97450-2-6
329.
Головина И.С. Диэлектрические резонаторы для ЭПР спектроскопии [Книга] / И.С. Головина, И.Н. Гейфман, В.Е. Родионов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики полупроводников им. В.Е. Лашкарева. – Киев : НАН Украины, 2015. – 158 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 152-157. – ISBN 978-966-02-7675-8
330.
Гуторова М.С. Діагностування асинхронних двигунів на основі аналізу електромагнітних характеристик [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Гуторова Марина Сергіївна ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015
331.
Винничук Ю.П. Діви ночі [Книга] : [повість] / Юрій Винничук ; [худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2013. – 312, [4] с. – ISBN 978-966-03-6521-6
332.
Довженко А.П. Дневниковые записи, 1939-1956 [Книга] = Щоденникові записи, 1939-1956 / Александр Довженко ; [редкол.: А.Н. Артизов и др. (рос. сторона), О.П. Гинзбург и др. (укр. сторона) ; сост.: В.В. Забродин, Е.Я. Марголит ; пер. укр. текста: Е.Е. Чугунова] ; Гос. архив. служба Украины [и др.]. – Харьков : Фолио, 2013. – 877, [3] с., [2] л. фотоил. – Текст укр., рос. - Указ. имен: с. 865-878. – Библиогр.: с. 820-823, в коммент.: с. 824-864 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-03-6219-2
333.
Дніпро [Журнал] : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 1927-. – ISSN 0130-321Х
334.
До Дня пам"яті і примирення 8 травня 2015 р. [Брошура] : конкурс на кращий переклад на укр. відомої поеми канад. військового Джона МкКре "В полях Фландрії". – Київ : [б. в.], 2015. – 42 с. – Без тит. арк. – (1939-1945. Пам"ятаємо, перемагаємо)
335.
Довідник з соціальної роботи [Книга] : навч. посібник / [Л.М. Дунаєва та ін. ; за наук. ред. Л.М. Дунаєвої] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2015. – 400, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Присвяч. 150-річчю ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-689-120-8
336.
Остен Д. Доводи розсудку [Книга] : роман / Джейн Остен ; пер. з англ. [Т.О. Шевченко]. – Харків : Фоліо, 2013. – 317, [3] с. – Пер. вид. : Per sudsion / Jane Austen. - Сер. засн. у 2001 р. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-6566-7
337.
Сидоренко Є.В. Додаткові умови трудового договору [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сидоренко Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
338.
Сидоренко Є.В. Додаткові умови трудового договору [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Сидоренко Євгенія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
339.
Шабанов Р.І. Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Шабанов Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015
340.
Палеха Ю.І. Документально-інформаційні комунікації [Книга] : навч. посібник для ВНЗ / Ю.І. Палеха, Н.В. Мурейко, О.Г. Оксіюк ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2015. – 386 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 366-382. – ISBN 978-966-2609-54-7
341.
Донецький археологічний збірник [Журнал] : науковий щорічник. – Донецьк : ДонНУ, 1992-. – ISSN 2218-2284
342.
Дослідження з історії техніки [Журнал] : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2079-2999
343.
Лендєл І.В. Дугове наплавлення в вуглекислому газі з імпульсною подачею електродного дроту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Лендєл Іван Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015
344.
Лисиця А.В. Екологічні особливості дії полімерних похідних гуанідину на біологічні системи [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.16 / Лисиця Андрій Валерійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. – Київ, 2015
345.
Екологія та ноосферологія [Журнал] = Ecology and noospherology : науковий журнал. / Дніпропетр. нац. ун-т. ім. О. Гончара, ТОВ "Агенсвво "Телепресінформ". – Київ,Дніпропетровськ, 1995-. – ISSN 1726-1112
346.
Економіка АПК [Журнал] : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
347.
Гавриш О.А. Економіка зарубіжних країн [Книга] : навч.посібник для студентів ВНЗ, які навч. за освіт.-проф. програмою бакалавра з напрямку підгот. "Міжнар. економіка" / О.А. Гавриш, В.І. Кривда, С.В. Нараєвський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 491, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 479-486. – ISBN 978-966-622-438-8
348.
Економіка і прогнозування [Журнал] = Economy fnd forecasting : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2000-. – ISSN 1605-7988
349.
Економіка та право [Журнал] = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
350.
Економіка та право [Журнал] = Экономика и право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2001-. – ISSN 1681-6277
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,