Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Попов Г.Я. Метод факторизації [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Г.Я. Попов, В.І. Острик ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 117, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-116. – ISBN 978-617-689-066-9
277.
Пукач П.Я. Методи аналізу динамічних процесів у нелінійних неавтономних механічних системах різної структури [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.09 / Пукач Петро Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
278.
Шафроненко А.Ю. Методи динамічного інтелектуального аналізу даних з пропусками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шафроненко Аліна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
279.
Слюсар Є.А. Методи забезпечення функціональної цілісності грід-інфраструктур [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Слюсар Євген Андрійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2014
280.
Воропаєва А.О. Методи оптимального управління безпроводовими телекомунікаційними мережами нового покоління [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Воропаєва Анна Олександрівна ; М-во освіти та науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2014
281.
Каблак Н.І. Методи побудови регіональних моделей атмосферної затримки для застосування RTK технологій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.01 / Каблак Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014
282.
Соколов А.В. Методи синтезу багатобайтових нелінійних підстановок для підвищення ефективності сучасних шифрів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Соколов Артем Вікторович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
283.
Жук І.А. Методи та засоби контролю ізоляції відносно "землі" мереж оперативного постійного струму гідроелектростанцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Жук Ігор Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
284.
Єрмоленко Є.О. Методи та засоби підвищення ефективності комп"ютерних систем вимірювання вольт-амперних характеристик напівпровідникових приладів [Автореферат] : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.05 / Єрмоленко Євген Олександрович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014
285.
Прус Р.Б. Методи та моделі динамічного управління ресурсами захисту інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Прус Руслана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014
286.
Варфоломєєв А.Ю. Методи та програмно-апаратні засоби підвищеної ефективності для відслідковування об"єктів на відеопослідовностях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Варфоломєєв Антон Юрійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
287.
Черненко В.А. Методика проведения занятий в специальных медицинских группах [Брошура] : учеб.-метод. пособие / В.А. Черненко , М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 51, [1] с. – Библиогр.: с. 51. – (Методическая литература)
288.
Поліщук С.А. Методичний довідник з психодіагностики [Книга] : навч.-метод. посібник для студ. ВНЗ / С.А. Поліщук. – Суми : Університетська книга, 2014. – 440, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 437-440. – ISBN 978-966-680-428-3
289.
Методичні рекомендації до проведення виробничої та науково-виробничої практики студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"... [Брошура] / [Гололобова О.О. та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 52 с. – Для спеціальності 7.040106 і 8.040106 "Екологія та охорона навколишнього сережовища". - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – (Методична література)
290.
Методологія міждисциплінарних досліджень у сфері освіти [Брошура] : навч. програма для спец. 8.18010020 "Управління навчальним закладом" освітньо-кваліфікац. рівень "магістр" / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Ін-т сусп-ва, Н.-д. лаб. освітології ; [розроб. Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2014. – 55, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 52-55 та в кінці розд.
291.
Кириллін І.В. Механізми відхилення пучків високоенергетичних заряджених частинок зігнутими кристалами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Кириллін Ігор Володимирович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2014
292.
Ми не є українофілами. Польська політична думка про Україну і українців [Книга] = Nie jestesmy ukrainofilami. Polska mysl polityczna wobec ukraincow i Ukrainy : антологія текстів / [В. Бончковський та ін.] ; за ред. Павла Коваля, Яна Олдаковського, Моніки Зухняк ; пер. з пол. Сергія Гіріка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – 439, [1] с. – Пер. за вид.: Nie jestesmy ukrainofilami. Polska mysl polityczna wobec ukraincow i Ukrainy. Antologia tekstow. Wyd. 2 / red. P. Kowal, J. Oldakowski, M. Zuchniak. Wroclaw: Kol. Europy Wschodniej im. J. Nowaka-Jezioranskiego, 2008. – Бібліогр.: с. 425-426 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-584-0
293.
Микола Петрович Щербак [Брошура] : [біобібліографічне видання : до 90-річчя з дня народження] / НАН України ; [укладач Н.Р. Калмикова ; авт. вступ. ст.: Г.В. Артеменко та ін. ; відп. ред. О.М. Пономаренко]. – Київ : [б. в.], 2014. – 79, [1] с., [2] арк. фот. – Сер. засн. у 1968 р. - Рез. укр., англ., рос. – (Бібліографія вчених України)
294.
Сагайдак І.В. Міжбюджетні відносини у реалізації соціальної політики держави [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Сагайдак Ілля Вадимович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
295.
Козик В.В. Міжнародні економічні відносини [Книга] : навч. посібник / В.В. Козик, Л.А. Панкова, Н.Б. Даниленко. – 9-те вид., стер. – Київ : Знання, 2013. – 469, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415-419. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-612-5
296.
Міжнародні системи та глобальний розвиток [Книга] : підручник / [В.А. Манжола та ін.] ; за ред. Л.В.Губерського, В.А. Манжоли ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2014. – 526, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0020-9
297.
Масютка О.Ю. Мінімаксні оцінки функціоналів від стаціонарних процесів [Книга] : монографія / О.Ю. Масютка, М.П. Моклячук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 216 с. – Бібліогр.: с. 208-216. – ISBN 978-966-439-558-5
298.
Сахнюк О.С. Мовна концептуалізація болю: когнітивний та лінгвопрагматичний аспекти (на матеріалі близько- і неблизькоспоріднених мов) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сахнюк Оксана Степанівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
299.
Моделирование и программное обеспечение систем и технологий [Книга] : науч.-метод. сборник / М-во образования и науки Украины, Харьков. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина. – ISBN 978-966-285-075-8
300.
Старостіна А.Ю. Моделі і методи управління процесами інтеграції в програмах проектно-орієнтованих підприємств міського господарства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Старостіна Альона Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex