Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Право Европейского Союза [Книга] : учебник для студ. высших учеб. заведений / [Кашкин С.Ю. и др.] ; под ред. С.Ю. Кашкина ; Кафедра Жана Моне (Европейский Союз). – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2011. – 1119 с. – Библиогр.: с. 1112-1119. – (Магистр). – ISBN 978-5-9916-1329-3
Учебник подготовлен коллективом кафедры права Европейского Союза МГЮА. В нем учтены изменения, внесенные в учредительные документы Европейского Союза после выхода в свет второго издания учебника, включая Лиссабонский договор 2
252.
Правове регулювання безпеки харчування в Європейському Союзі та в Україні [Книга]. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 302, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 298-302. – ISBN 978-966-364-624-4
253.
Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні [Книга]. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 579, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 547-579. – ISBN 978-966-364-616-9
254.
Правове регулювання енергозбереження в Європейському Союзі та в Україні [Книга] : (порівняльно-правове дослідження). – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 164, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 155-165. – ISBN 978-966-364-614-5
255.
Нів"євський О.В. Правове регулювання надання державної допомоги в Європейському Союзі та в Україні. Шляхи адаптації законодавства України [Книга] / Нів"євський О.В., Таран С.В., Лещенко Н.І. ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 179, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-364-680-0
256.
Правове регулювання сфери захисту прав споживачів у Європейському Союзі та в Україні [Книга] : (комплексне порівняльно-правове дослідження) / А. Ісічко, О. Мінін, М. Перегінець, О. Серьогін; [Ісічко А. та ін. ; за заг. ред. Грицяка І.А.] ; Центр європейського та порівняльного права Мін-ва юстиції України. – Київ : Атіка-Н, 2005. – 655, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-221. – ISBN 966-326-144-7
257.
Правове регулювання сфери охорони здоров"я людей, тварин, рослин в Європейському Союзі та в Україні [Книга] / С.М. Губський, М.І. Іншин, Т.Є. Мироненко, О.М. Клюєв, А.М. [та ін.] Куліш; [Губський С.М. та ін. ; за ред. М.І. Іншина ; наук. ред. Дідик В.Г.] ; М-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 438, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 435-439. – ISBN 978-966-364-617-6
258.
Марченко М.Н. Правовые системы современного мира [Книга] : учеб. пособ. для студентов вузов, обучающихся по спец. "Юриспруденция" / М.Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Зерцало-М, 2009. – 521, [1] с. – ISBN 978-5-94373-150-1
259.
Православні святині Києва [Книга] / [Нікітенко Н.М. та ін.] ; за ред. Н.М. Нікітенко. – Київ : Техніка, 2011. – 351, [1] с. : іл. – До 20-річчя незалежності України. – Бібліогр.: с. 345-349. – ISBN 978-966-575-159-5
260.
Практикум з біофізики [Книга] : навчальний посібник / [А.В. Тарновська та ін.] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 181, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: c. 163-165 .- Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 162. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-856-2
261.
Баранова С.В. Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов [Книга] : навчальний посібник / С.В. Баранова. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 131, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 123-129 та в кінці розд. – ISBN 978-966-657-386-8
262.
Достоевский Ф.М. Преступление и наказание [Книга] : роман / Федор Достоевский ; [послесл. и примеч. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2011. – 619, [5] с. – Сер. осн. в 2010 г.- На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы). – ISBN 978-966-03-5311-4
263.
Охорзин В.А. Прикладная математика в системе MATHCAD [Книга] : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений / В.А. Охорзин. – Изд. 3-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2009. – 352, [4] с. : ил. – Библиогр.: с. 341-342. – (Серия "Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0814-6
264.
Природно-заповідна спадщина Харківської області [Книга] / [Атемасова Т.А. та ін. ; редкол.: В.А. Токарський та ін.] ; Харк. обл. держ. адміністрація ; Харк. обл. рада ; Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища у Харк. обл. [та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 216 с. : фотогр., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 966-96559-5-Х
265.
Дорда В.О. Проблеми соціального варіювання англійської мови в аспекті перекладу [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030507 "Переклад" денної форми навчання / Дорда В.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 50, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 50
266.
Калінкевич Проектування зворотних напрямних апаратів відцентрового компресора [Книга] : навчальний посібник / М.В. Калінкевич, А.М. Калашніков. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 140, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 114-140. – Бібліогр.: с.112-113. – ISBN 978-966-657-378-3
267.
Психология ощущений и восприятия [Книга] : хрестоматия / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. психологии ; под ред.: Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В.Любимова, М.Б. Михалевской, Г.Ю. Любимовой. – Изд. 3-е, перер. и доп. – Москва : АСТ ; Астрель, 2009. – 687, [1] с., [4] с. илл. : ил., табл. – (Серия "Хрестоматия по психологии"). – ISBN 978-5-17-060042-7 ; 978-5-271-24169-7
268.
Психологія [Книга] : навч. посібник / [Л.М. Кудояр та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Кудояра. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 330, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 325-326. – ISBN 978-966-657-319-6
269.
Гюнтекін Р.Н. Пташка співуча [Книга] : роман / Решат Нурі Гюнтекін ; [пер. з турец. В. М. Верховеня]. – Харків : Фоліо, 2011. – 504, [4] с. – Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу). – ISBN 978-966-03-3501-1
270.
Селин Л.Ф. Путешествие на край ночи [Книга] = Voyage au bout de la nuit : роман / Луи-Фердинанд Селин ; [пер. с фр. и коммент. Н.В. Луцюка]. – Харьков : Фолио, 2010. – 410, [3] с., [1] л. портр. – Парал. тит. фр. - Сер. осн. в 1999 г. – (Вершины. Коллекция). – ISBN 978-966-03-4920-9
271.
Путівник по судовій системі [Книга] : судова система України у запитаннях та відповідях / [уклад. А. Ткачук]. – 2-е вид. – Київ : Твій формат, 2008. – 80 с. : табл. – (Проект "Україна: верховенство права")
272.
Груцяк В.И. Развитие системы довузовского образования иностранных граждан в Украине [Книга] : монография / В.И. Груцяк ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2011. – 90, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 77-89 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-754-8
273.
Пауновичь А.С. Разговори и сенке [Книга] / Александар Саша Пауновичь ; [уред.: М. Сретеновичь]. – Београд : М. Пауновичь, 1999. – 142, [2] с. : ил.
274.
Даноjличь М. Разгореванье ватре [Книга] : изабране песме / Милован Даноjличь. – Београд : Задужбина Десанке Максимовичь ; Народ. библ. Србиje ; Спрска кньжевна задруга, 2000. – 389, [2] с. – (Награда Десанка Максимовичь ; 6). – ISBN 86-7035-079-3
275.
Глущенко А.С. Ринок похідних фінансових інструментів в Україні [Книга] : монографія / А.С. Глущенко, Д.М. Загорська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 175-190. – ISBN 978-966-623-769-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex