Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
2576.
Ляскоронский В.Г. Римская монета в пределах Южной Руси, как исторический источник для древнейшего периода русской истории [Книга] / В.Г. Ляскоронский. – Нежин, 1920. – 16с.
2577.
Алексеєнко Л.М. Ринок фінансового капіталу в економічній системі України [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра економ. наук: 08.04.01 / Людмила Михайлівна Алексеєнко; КНУТШ. – Київ, 2006
2578.
Онищак Ніна Петрівна Риторична структура стилю [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук; 10. 01. 06 / Онищак Н. П.; КНУТШ. Інститут філології. – Київ, 2007
2579.
Лащенко С.К. Ритуальний сміх: досвід тдумачення смислових витоків (за матеріалами української традиції) [Автореферат] : Автореф. дис. ...д-ра мистецтвознавства: Спец.17.00.01 / Світлана Костянтинівна Лащенко; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2006
2580.
Чалий К.О. Рівноважні та нерівноважні властивості мезомаштабних рідинних систем в критичній області [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.04.14 / Чалий К.О.; КНУТШ. – Київ, 2006
2581.
Маломуж М.М. Рівняння стану двовимірного кулонівського газу [Дисертація] : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.14 - теплофізика та молекулярна фізика / Маломуж М.М.; КНУТШ. – Київ, 2008
2582.
Громова Н.А. Різдвяно-новорічна обрядовість українців Бойківщини (кінець 20 - початок 21 століття) [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.05 / Громова Н.А.; КНУТШ. – Київ, 2007
2583.
Циганович О.А. Різнолігандні комплекси благородних, перехідних металів, бісмуту та селену на поверхні кремнеземів з прищепленими сірковмісними лігандами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Циганович О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2584.
Мелащенко О.М. Робастні та нейроадаптивні алгоритми стабілізації навігаційного супутника [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.11.03 / Олег Миколайович Мелащенко; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006
2585.
Мелейчук С.С. Робочий процес і характеристики вихрової ежекторної ступені вакуумного агрегату [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.15 / Мелейчук С.С.; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2007
2586.
Тихомиров В.Н. Род Pilosella Hill во флоре Беларуси (видовой состав, распространение, экологическая дифференциация) [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд.биол. наук: Спец.: 03.00.05 / В.Н.Тихомиров: НАН Беларуси; НАН; Ин-т єксперимент. ботаники им. В.Ф.Купревича. – Минск, 2001
2587.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
2588.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
2589.
Рожденный бурей [Книга]. – Москва : Политиздат, 1973. – 112с.
2590.
Бєлоусова Н.Б. Розвиток адаптивних алгоритмів ідентифікації та керування на основі методу функцій Ляпунова [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.02 / Наталія Борисівна Бєлоусова; КНУТШ. – Київ, 2005
2591.
Новікова І.Е. Розвиток банківської системи України в умовах становлення ринкового господарства (друга половина 19-початок 20 ст.) [Дисертація] : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. : 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Новікова І.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2009
2592.
Прокоп І.С. Розвиток виховних цілей навчання у дидактиці загальноосвітньої школи (друга половина 20 - початок 21 століття) [Дисертація] : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Прокоп І.С.; Чернівецький націон. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008
2593.
Рамадан Розвиток економічного співробітництва між країнами Арабського Магрибу [Дисертація] : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Рамадан Х.А. Еркхес; КНУТШ. – Київ, 2008
2594.
Ткаченко О.Г. Розвиток жанру елегії в українській літературі 16-19 століть [Автореферат] : Автореферат дис. ...д-ра філол. наук: Спец.:10.01.01 / Олена Григорівна Ткаченко; КНУТШ. – Київ, 2006
2595.
Вільчинська Т.П. Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові 17-20 ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... док-ра філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Т. П. ; КНУТШ , Ін-т філол. – Київ, 2009
2596.
Шелковєнков Д.О. Розвиток методів мережної супутникової диференціальної навігації [Автореферат] : Автореф. дис. ...канд. технічних наук. Спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи / Шелковєнков Д.О.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
2597.
Згурський В.О. Розвиток методу розрахунку радіаційного теплообміну в низькоемісійних топках [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Згурський В.О.; НАНУ; Ін-т газу. – Київ, 2007
2598.
Гура Н.О. Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві [Дисертація] : Дис. ... доктора економічних наук Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Гура Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008
2599.
Кандиба Ю.І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.13 - історія географії / Кандиба Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2009
2600.
Кандиба Ю.І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні [Дисертація] : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.13 - історія географії / Кандиба Ю.І. ; Харківський нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2009
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,