Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Струков Д.М. Д. Струков. Альбом рисунков, 1864-1867 [Книга] = D.Strukov. Album of drawings, 1864-1867 / Д. Струков ; [редкол.: Т.В. Белова (гл. ред.) и др. ; авт. коммент.: М.Н. Бавтович и др. ; пер. на англ.: И.Е. Гайдук и др.]. – Минск : Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броукі, 2011. – 305, [2] с. : ил. – Текст рос., англ. – (Энциклопедия раритетов). – ISBN 978-985-11-0577-5
227.
Дати і події [Журнал] : календар знаменних дат / Нац. парламентська бібліотека України. – Київ. – ISSN 2306-3505
228.
Года О.Ю. Двоступеневий метод оцінювання якості складних об"єктів з використанням вербально-числових шкал [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Года Ольга Юріївна ; М-во освіти і науки України, М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
229.
Гошовський Р.М. Декоративно-семантичні чинники сакралізації культових об"єктів українців XVI - початку XX століть (Онтологія. Типологія. Символіка. Художні засоби) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гошовський Роман Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015
230.
Демографические перспективы Украинской ССР до 2000 года [Книга] : науч. доклад. – Киев : Институт экономики АН УССР, 1974. – 60 с. : табл. – В сборе материалов, их обраб. и демогр. расчетах принимали участие инженеры: Н.И. Брикер, В.А. Задорожная, Е.М. Палий [и др.]. – Библиогр. в подстроч. примеч.
231.
Держава і право. Серія "Юридичні науки" [Журнал] : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ
  вип. 69. – 2015. – 470 с. – Резюме англ., укр., рос. мовами
232.
Держава та регіони. Серія: Державне управління [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 4 (48). – 2014. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
233.
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (82). – 2015. – 201 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
234.
Держава та регіони. Серія: Право [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (47). – 2015. – 87 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
235.
Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1/2 (36/37). – 2014. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
236.
Держава та регіони. Серія: Державне управління [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (49). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
237.
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (83). – 2015. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
238.
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 1 (21). – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
239.
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (22). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
240.
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 3 (23). – 2015. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
241.
Державна історична бібліотека України 1939-2009 [Електронний документ] : путівник до 70-річчя / М-во культури і туризму України. – Київ : ВАРТО ; Ніка Гейм, 2009. – 1 ел. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Windows XP/Vista ; розподільча здатність екрану: 1024х768 ; Привод CD-ROM. - Назва з етикетки диску
242.
Корчак Н.М. Державне регулювання відносин конкуренції в Україні (господарсько-правовий аспект) [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Корчак Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
243.
Державне управління в країнах Стародавнього Сходу [Книга] : навч. посібник / [С.В. Адамович (керівник авт. кол.) та ін. ; авт. передм. Ю.С. Шемшученко ; ред. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : [б. в.], 2015. – 619, [5] с. – Авт. зазнач. на с. 620-621. – Бібліогр.: с. 596-619, наприкінці тем та в підрядк. прим. – (Світові традиції державного управління ; вип. 2). – ISBN 978-966-2246-78-0
244.
Державне управління та місцеве самоврядування [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 1999-
245.
Синявська О.Ю. Державний контроль та нагляд у сфері торговельної діяльності України [Книга] : монографія / О.Ю. Синявська, І.Б. Гончаренко ; за заг. ред. О.Ю. Синявської ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : НікаНова, 2015. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 186-203 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-95-0
246.
Мазипчук М.Д. Державно-політична діяльність Ю. Коцюбинського в УСРР (1917 - 1937 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мазипчук Максим Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
247.
Пахомова Т.І. Державно-приватне партнерство як форма взаємодії влади та бізнесу [Брошура] : консп. лекцій / Т.І. Пахомова, Н.В. Піроженко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Одес. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 56 с. : іл. – Бібліогр.: с. 49-53. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
248.
Борисенко В.Й. Державотворчі та національно-духовні процеси в Україні першої половини XVII ст. [Книга] : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / В.Й. Борисенко, С.О. Візер ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти. – Київ : Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2010. – 154, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 137-145. – Бібліогр.: с. 146-154 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-660-605-4
У прим. № 1700245 напис: Бібліотеці КНУ імені Тараса Шевченка від авторів. 20.Х.2015 р. Підпис.
249.
Джерела духовності [Книга] : наук.-краєзнав. експедиції Нац. спілки краєзнавців України 2009-2013 рр. : док. та матеріали / Нац. спілка краєзнавців України ; [упоряд.: Є. Букет та ін. ; за заг. ред. О.П. Реєнта]. – Вінниця : Балюк І.Б., 2014. – 339, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст. – ISBN 978-617-530-064-0
250.
Джерела з історії Національно-визвольної війни українського народу 1648-1658 рр. [Книга] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Ін-т історії України [та ін.] ; [упоряд.: о. Ю. Мицик ; редкол.: В.А. Брехуненко та ін.]. – Київ : Фоліант. – ISBN 978-966-02-7362-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,