Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
226.
Градовський Анатолій Володимирович [Брошура] : доктор педагогічних наук, професор : біобібліогр. покажчик / Черкас. нац. ун-т імені Богдана Хмельницького, Наук. б-ка ; [наук. ред. А.І. Кузьмінський]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – 39, [1] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 34-38. – (Серія: Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; вип. 19)
227.
Верба Л.Г. Грамматика современного английского языка (справочник) [Книга] = Modern English Grammar (reference book) / Верба Л.Г., Верба Г.В. – Москва : Дом Славянской книги ; ИП Логос-М, 2007. – 365, [3] с. : табл. – Сер. осн. в 1997 г. – (Вас ждет успех!). – ISBN 5-8112-0673-9
228.
Хороб М.Б. Грані художнього буття: нариси з української літератури ХХ століття [Книга] : (дослідження, статті, критичні етюди) / Марта Хороб. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2013. – 427, [1] с. – Імен. покажч.: с. 403-427. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк прим. – ISBN 978-966-428-308-0
Бібліотеці Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка
Автор, Підпис
10.09.2013р.
229.
Соболєва О.В. Графостилістичні особливості текстів інтерв"ю (на матеріалі сучасних французьких журналів для жінок) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Соболєва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
230.
Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ. – ISBN 966-7773-70-1
231.
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
232.
Фрай М. Дар Шаванахолы [Книга] : история, рассказанная сэром Максом из Ехо : [повесть] / Макс Фрай. – Санкт-Петербург : Амфора, 2012. – 414, [2] с. – (Хроники Ехо : истории о старых временах, иных Мирах и вымышленных существах, рассказанные, пока варился кофе ; 7). – ISBN 978-5-367-02090-8
233.
Карпенко И.К. Датировка правления царей Израиля и Иудеи (от смерти Ахава до падения Иерусалима) [Книга] / И.К. Карпенко ; [редкол.: Добров П.В. и др.] ; Донец. Центр Ин-та востоковедения им. А. Крымского Нац. акад. наук Украины, Обществ. науч.-исслед. центр "Схід-Захід". – Донецк : Ноулидж, Донецкое отделение, 2013. – 273, [1] с. : табл. – Указ.: с. 184-205. – Библиогр. в примеч.: с. 165-183. – ISBN 978-617-579-694-8
234.
Ильф И.А. Двенадцать стульев. Золотой теленок [Книга] : [романы] / И. Ильф, Е. Петров. – Минск : Юнацтва, 1981. – 525, [3] с.
235.
Виноградов В.Є. Декоративне мистецтво в архітектурно-просторовому середовищі Ялти 80-х рр. XIX - 10-х рр. XX ст.: художньо-стилістичні особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Виноградов Віктор Євгенійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2013
236.
Держава і право [Журнал] : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3349
237.
Держава та регіони. Серія "Державне управління" [Журнал] : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя
  № 2 (42). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
238.
Більовський О.А. Державна житлова політика України: проблема соціально-економічної ефективності [Книга] : аналіт. доповідь / О.А. Більовський ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 131, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-289-6
239.
Державна політика у сфері захисту прав потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні [Книга] : матеріали "круглого столу" в рамках VII Всеукр. фестивалю науки, 25 квіт. 2013 р. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України, Всеукр. громад. орг. "Асоц. кримінального права" ; [редкол.: В.І. Борисов (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Право, 2013. – 332, [3] с. – 20 років НАПрН України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-539-9
240.
Шолойко А.С. Державна фінансова підтримка розвитку сільського господарства [Книга] / А.С. Шолойко. – Київ : Компринт, 2013. – 125, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 118-125. – ISBN 978-966-2719-70-3
241.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Офіційне видання. – Київ, 1992-
242.
Дивослово [Журнал] : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 1951-. – ISSN 0130-5263
243.
Біляковська О.О. Дидактика вищої школи [Книга] : навч. посібник / О.О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 358, [2] с. : табл.,. – Короткий термінол. словник.: с. 310-319. – Бібліогр.: с. 302-309, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0025-4
244.
Супрун А.Д. Динамічні властивості одноелектронних нелінійних збуджень кристалів [Книга] : навч.-метод. посіб. для студ. фіз. ф-ту / А.Д. Супрун ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 151, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
245.
Балабанов К.В. Дипломатична та консульська служба [Книга] = Diplomatic and consular service : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Балабанов Костянтин Васильович, Трофименко Микола Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке від-ня, 2013. – 431, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Зміст парал. укр. та англ. - Терміни та поняття: с. 169-182. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-579-593-4
Вельмишановному Леоніду Васильовичу - мудрому, авторитетному, досвідченому та талановитому керівнику, вченому і дипломату з щирою вдячністю та найкращими побажаннями.
З глибокою повагою,
Підпис, 14.10.2013
246.
Чугаєнко Ю.О. Дипломатичний і міжнародний діловий протокол та етикет [Книга] : навч. посібник / Ю.О. Чугаєнко ; Нац. акад. управління. – Київ : Національна академія управління, 2011. – 163, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-8406-63-8
247.
Директор школи, ліцею, гімназії [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 1999-. – ISSN 2309-7744
248.
Асанов М.М. Дистанційне визначення стоксових параметрів випромінювання з поляриметром на прозорих феримагнітних кристалах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 05.07.12 / Асанов Марлен Мустафайович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
249.
Дідахе або вчення дванадцяти апостолів [Брошура] / Київська духовна академія ; авт. проекту і пер. з давньогр. О. Кожушний ; відп. ред. В. Савельєв. – Київ : Вид. від. Укр. Правосл. Церкви, 2011. – 31, [1] с. – В кінці кн. О. Кожушний зазнач. як авт. – (Писання Мужів Апостольських = Opera Patrum Apostolicorum). – ISBN 978-966-2371-10-9
250.
Дім, сад, город [Журнал] : щомісячний виробничо-практичний журнал / КП "Ред. журн. "Дім, сад, город". – Київ, 1998-. – ISSN 1814-4357
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,