Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Куман В.Е. Амфибол-асбест Криворожского железорудного бассейна [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Куман В.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1961
2.
Толкачева Е.Н. Анализ действия некоторых защитных веществ при облучении клеток животного происхождения. [Автореферат] : Автореф... канд. биол.наук: / Толкачева Е.Н.; Ин-т морфологии животных им. А.Н.Северцова АН СССР. – М., 1961
3.
Мамонтова Т.В. Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Мамонтова Т. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
4.
Никитский Ю.И. Арчевники Наукатского лесничества (Бассейны рек Кирги-Ата и Чиле-Сай) [Автореферат] : Автореф... канд. биол.наук: / Никитский Ю. И.; Среднеазиат.ГУ. – Ташкент, 1960
5.
Марчук У.Б. Асоціативний потенціал лінгвокультурних концептів у різносистемних мовах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Марчук У.Б. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009
6.
Островський Я.П. Багатопараметричні алгоритми виявлення зон небезпечної турбулентності в дощі [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Островський Я. П.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
7.
Дроздівський О.П. Базові моделі геопросторових даних транспортно-навігаційних ГІС [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Дроздівський О.П.; Київ. нац. ун-т буд.-ва і архітектури. – Київ, 2009
8.
Коренєва А.А. Біологічні властивості вірусів лікарських рослин [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Коренєва А. А.; КНУТШ. – Київ, 2009
9.
Томарев В.И. Большевики Царицына в борьбе за установление и упрочение Советской власти (март 1917 - июнь 1918 гг.) [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Томарев В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. обществ. наук. – М., 1961
10.
Мамедов М.О. Борьба коммунистической партии за подготовку, воспитание и расстановку колхозных кадров в 1950-1955 гг. (По материалам Азерб.ССР) [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов М.О.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1960
11.
Демидов Н.И. Борьба Коммунистической партии против ревизионистских вульгаризаторских взглядов пролетариата в вопросах культуры (1917-1925 гг.) [Автореферат] : Автореф... канд. ист.наук: / Демидов Н. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1961
12.
Хомінський С.Й. Взаємозв"язок релігійної та екологічної проблематики в системі соціальних комунікацій (на матеріалі природоохоронної, релігієзнавчої і релігійної преси) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Хомінський С.Й. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
13.
Чуйко С.І. Видова та типологічна трансформація сучасних святково-обрядових заходів (на матеріалі Придніпровського регіону України) [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології: 26.00.04 / Чуйко С. І.; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009
14.
Захарченко А.П. Виникнення та розвиток медіа-мистецтв у системі масової комунікації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Захарченко А.П. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
15.
Яджак М.С. Високопаралельні алгоритми та засоби для розв"язання задач масових арифметичних і логічних обчислень [Автореферат] : автореф. дис. ... док-ра фіз.-мат. наук :01.05.03 / Яджак М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
16.
Якименко М.С. Високочастотні коливання пружних циліндрів скінченної довжини [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Якименко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2009
17.
Чередниченко А.М. Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919 - середина 1930-х рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Чередниченко А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
18.
Герус А.П. Вопросы методики преподавания алгебры в 8-10 классах школ рабочей молодежи. [Автореферат] : Автореф... Канд.пед.наук: / Герус А.П.; М-во просвещения РСФСР. – Казань, 1961
19.
Олексін М.І. Вплив дисперсії і нелінійних ефектів оптичного волокна на параметри транспортних систем [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Олексін М. І.; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009
20.
Браницька Я.В. Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Браницька Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008
21.
Трипольская М.И. Геологическое строение зоны сочленения Донецкого кряжа и Приазовского кристаллического массива [Автореферат] : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Трипольская М.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1961
22.
Тищенко А.П. Геолого-геофізична модель нафтогазових відкладів північно-західного шельфу Чорного моря (на прикладі площі Шмідта) [Автореферат] : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Тищенко А. П.; КНУТШ. – Київ, 2009
23.
Кошелев П.Я. Геоморфологическое строение и неогенчетвертичная история Тургайского прогиба [Автореферат] : Автореф... канд. геогр.наук: / Кошелев П.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1961
24.
Тарасов А.В. Гетероароматичні B-хлороальдегіди та заміщені ацетонітрили в реакціях гетероциклізації [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Тарасов А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
25.
Москвіна В.С. Гетероциклічні системи (O-, N-, S- вмісні) на основі 4-арилкумаринів: синтез та властивості [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Москвіна В. С.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex