Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
989001
  Запорожець В.А. "Особливості функціонування УАПЦ в 90-х рр. XX ст. - 10 рр. XXI ст." : дис. ... д-ра філософії у галузі релігієзнавства : 031 / Запорожець Вікторія Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 192 арк. – Додатки : арк. 191-192Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: 168-190
989002
  Зузук Ф.В. Особливості "Туристського атласу Волинської області" / Ф.В. Зузук, З.К. Карпюк, О.В. Антипюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 68-73. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
989003
  Біляніна Т. Особливості автобіографізму в творчості Кьоко Морі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 149-153


  У статті розглядаються особливості художніх і мемуарних творів японсько-американської письменниці Кьоко Морі. Вивчаються особливості втілення автобіографічних мотивів у її творчості, зокрема, в романах "Самотня пташка" та "Донька Шідзуко". В статье ...
989004
  Коритний О.Г. Особливості аграрної політики ЄС: можливості для України // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 52-56. – ISSN 2410-9576
989005
  Клибанівська Т.М. Особливості адаптації до навчальної діяльності студентів-правників // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2019. – № 1 (16). – С. 46-54. – ISSN 2411-3190
989006
  Таволжанський О.В. Особливості адаптації національної системи покарань до європейських стандартів / О.В. Таволжанський, В.Ю. Приходько // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 87-92. – ISSN 2311-4894
989007
  Креч Т.В. Особливості адаптації освітніх мігрантів у білінгвальному оточенні / Т.В. Креч, І.В. Мілєва // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 80-92. – ISSN 2073-4379
989008
  Троцюк Н.В. Особливості адаптаційної моделі захисту авторських прав на сучасному етапі державотворення // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 120-127. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
989009
  Крайніков Е. Особливості адиктивної особистості / Е. Крайніков, Є. Прокопович, А. Баланюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 55-60. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Ми дослідили 50 осіб віком 18-25 років. Більшість респондентів є студентами вищих навчальних закладів. Нами був використаний такий психодіагностичний інструментарій: СМОЛ (скорочена адаптація MMPI), Методика діагностики копінг-стратегій Хейма, методика ...
989010
  Цвєлодуб І.О. Особливості аерокосмічних знімків - первинних даних для формування еталонних зображень // Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 17-18 трав. 2018 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2018. – С. 68-70. – ISBN 978-966-02-8591-0
989011
  Зайцева О.А. Особливості академічної мотивації у студентів з різним рівнем метакогнітивної включеності в діяльність // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 75-84. – ISSN 2226-4078


  "...У статті ставиться задача розглянути особливості академічної мотивації у студентів з різним рівнем метакогнітивної включеності в діяльність, зокрема представлено співвідношення між академічною мотивацією і метакогнітивною активністю."
989012
  Скляренко І. Особливості актів старості в Україні // Адміністративний акт: теорія та практика : II Міжнародна наук.-практ. конф. (м. Київ, 9 жовт. 2017 р.) : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за ред. В.М. Бевзенка. – Київ : Дакор, 2018. – С. 145-147. – ISBN 978-617-7020-43-0
989013
  Шарова Т.М. Особливості альманаху "Русалка Дністровая" // Історія української літератури : I пол. XIX ст. : [навч. посібник] / Т.М. Шарова. – Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2017. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7346-65-3
989014
  Дорогань-Писаренко Особливості аналізу ефективності впровадження технологічних інновацій в сільському господарстві / Дорогань-Писаренко, О.В. Єгорова, І.Г. Панченко // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 3. – С. 27-38. – ISSN 1815-2066
989015
  Ущаповський Ю.В. Особливості аналізу неформальних інституцій представниками Київської економічної школи // Ідеї інституціоналізму в економічній думці України XIX - початку XX ст. : монографія / Ю.В. Ущаповський. – Вид. 2-ге, стер. – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – С. 136-153. – ISBN 978-966-683-540-9
989016
  Вовк В.М. Особливості аналізу фінансової звітності суб"єктів малого підприємництва / В.М. Вовк, Ю.О. Кирдей // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 39-49. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
989017
  Павлиш О.С. Особливості анестезії в дітей із гідроцефалією / О.С. Павлиш, В.І. Снісарь, В.В. Скляр // Медицина невідкладних станів : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України" ; Харків. мед. акад. післядиплом. освіти ; Харків. міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2019. – № 3 (98). – С. 23-29. – ISSN 2224-0586
989018
  Печера Л.Ю. Особливості анестезіологічного забезпечення трансназальних операцій з приводу аденом гіпофіза: огляд літератури / Л.Ю. Печера, М.О. Гук, А.О. Мумлєв // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ, 2017. – № 4 (80). – C. 18-23. – ISSN 1810-3154
989019
  Дяченко М.С. Особливості анімаційної діяльності в Італії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 145-147
989020
  Костецька Л.М. Особливості антикризового управління виборчим процесом в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Костецька Лідія Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
989021
  Кобзєва О.В. Особливості антикризового управління недеравними ВНЗ / О.В. Кобзєва, В.О. Матюхін // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 13-15
989022
  Гринько Т.В. Особливості антикризового управління підприємством в сучасних умовах // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 117-122. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
989023
  Янишин Я. Особливості антикризового управління у сільськогосподарських підприємствах / Я. Янишин, Г. Батюк, І. Колодій // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 36-39. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
989024
  Кралюк П.М. Особливості архаїчного мислення та передісторія міфу в логос // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 73-75. – ISBN 978-966-373-777-5


  У деяких роботах зустрічається думка, що в українців, точніше в їхніх далеких предків, існувала своя народна філософія [1]. Остання знайшла вияв у фольклорі. Мовляв, у творах фольклорного характеру можна знайти чимало цікавих космогонічних поглядів, а ...
989025
  Мех Є.В. Особливості архітектурно-планувальної організації університетських медіатек / Є.В. Мех, Н.Ю. Авдєєва, Ю.О. Дорошенко // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 93-94


  Думки та шляхи щодо організації медіатеки в бібліотеках.
989026
  Хлюпін О.А. Особливості архітектурно-планувальної організації Центрального офісу територіального органу поліції / О.А. Хлюпін, В.С. Дугіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 283-288 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
989027
  Гречко М.С. Особливості архітектурно-плануваоьної організації центрів дозвілля / М.С. Гречко, О.О. Савченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 273-278 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
989028
  Куриленко Є.О. Особливості архітектурно-художнього вирішення інтер"єру виставкових комплексів / Є.О. Куриленко, В.Г. Топорков // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 310-315 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
989029
  Бугай Н. Особливості аудиту підприємств-банкрутів: концептуальні методичні аспекти // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 7-13. – ISSN 2410-0919


  " В умовах високої невизначеності зовнішнього середовища, коли і далі продовжує своє існування світова фінансова криза, зміни в законодавстві, збільшення оподаткування та інші чинники можуть спричинити за собою негативні наслідки. У багатьох юридичних ...
989030
  Сисоєва І.М. Особливості аудиту у країнах Європейського союзу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 26-31. – ISSN 2306-6814
989031
  Пушина В. Особливості аудіовізуального перекладу / В. Пушина, А. Сітко // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 119-124. – ISBN 978-617-646-477-8
989032
  Гапонов К.Д. Особливості афективних порушень у структурі алкогольної залежності в осіб із різним психотравматичним досвідом та рівнем психосоціального стресу // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 51-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2308-6300
989033
  Кравченко І.С. Особливості банківської діяльності та мотивації персоналу в банківській сфері / І.С. Кравченко, А.В. Федоренко // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Грішнова О.А., Лутай Л.А., Дон В.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (58). – С. 83-88
989034
  Водоп"ян Т.В. Особливості банкрутства в Україні: ретроспективний та перспективний аналіз / Т.В. Водоп"ян, Т.Б. Слаб"як // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 24-28. – ISSN 2304-5809
989035
  Синиця А. Особливості бізнес-медіації // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 41
989036
  Усцький І.М. Особливості будови кореневих систем сосни в осередках кореневої губки Heterobasidion annosum (Fr.) Bref // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 187-193 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 192-193. – ISSN 0459-1216
989037
  Тітов Ю.О. Особливості будови міжблокової границі в двошаровій структурі сполук типу AIILn2BIII2O7 (AII=Sr, Ba, Ln, BIII= Al, Fe, Sc, In) / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В.В. Чумак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 3. – С. 78-85. – ISSN 1025-6415
989038
  Рябовол В.М. Особливості будови, фізико-хімічних і токсилогічних властивостей наночастинок діоксиду титану, одержаного за технологією // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (97). – С. 63-70 : рис., фото. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-7477
989039
  Новіченко Л.С. Особливості бухгалтерського обліку та оподаткування роялті: ключові аспекти / Л.С. Новіченко, Н.С. Стойка, О.В. Щирська // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 77-83. – ISSN 2313-8246
989040
  Стасюк Т.І. Особливості бюджетного фінансування галузі освіти / Т.І. Стасюк, Н.Ю. Мельничук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 245-248. – ISBN 978-617-571-143-9


  "...До факторів, які визначають особливості фінансування національних закладів освіти, слід внести такі: організаційно-правова форма управління та форма власності; рівень ВВП; розміри дохордів населення; податкове законодавство; спосіб формування ...
989041
  Смерницький Д.В. Особливості бюджетного фінансування наукових досліджень і розробок на конкурсній основі: правове регулювання в Україні / Д.В. Смерницький, М.В. Тригубенко // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (43). – С. 165-175. – ISSN 2072-8670
989042
  Щур Р.І. Особливості бюджетного фінансування пріоритетних галузей економіки України у сучасних умовах / Р.І. Щур, І.І. Плець, І.І. Войтович // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 1. – С. 171-180. – ISSN 2313-8246
989043
  Медвідь Л.Г. Особливості бюджетування у цукровому виробництві / Л.Г. Медвідь, Л.П. Рибакова // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 76-80 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
989044
  Гук Н. Особливості варіаційного формулювання оберненої задачі теорії тонких пластин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 40-47. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу ідентифікації жорстких включень у матеріалі пружної пластини за результатами вимірювання деформацій. Задачу сформульовано як обернену задачу теорії тонких пластин. Варіаційне формулювання враховує фу- нкціонал повної енергії пластини ...
989045
  Акімова А. Особливості вербалізації концепту кохання в китайській та японській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 3-7
989046
  Бритвін Д.В. Особливості вербалізації маргінальності у французьких романах ХХ століття // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – C. 25-31. – (Серія : Філологія ; т. 20, № 1). – ISSN 2311-0821
989047
  Златіна Н. Особливості взаємовідносин центральних банків зарубіжних країн з органами державної влади // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 215-217
989048
  Котов М.В. Особливості взаємодії вербальних і невербальних комунікативних компонентів у ситуації дискурсивної адаптації особистості при спілкуванні англійською як лінгва франка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 183-189


  Стаття присвячена дослідженню взаємодії вербальної та невербальної складових комунікативних процесів у ситуації дискурсивної адаптації полікультурної дискурсивної особистості при спілкуванні англійською як лінгва франка. У залежності від рівня ...
989049
  Ібрагімов Е.Е. Особливості взаємодії науки і бізнесу на сучасному етапі // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 55-58. – ISBN 978-966-599-550-0
989050
  Петренко П.Д. Особливості взаємодії судової і виконавчої влади в умовах судової реформи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 37-39. – ISBN 978-617-7096-97-8
989051
  Котов М.В. Особливості взаємодії тактик кооперативного та некооперативного спрямування у ситуації спілкування англійською як лінгва франка // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 7-11. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 89). – ISSN 2227-8877
989052
  Конончук Г.Л. Особливості взаємодії фізичного вакууму та світлових хвиль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 95-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
989053
  Кандиба М.О. Особливості взаємозв"язку емоційної зрілості та професійної толерантності особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 50-55 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2310-4368
989054
  Степаненко Л.В. Особливості взаємозв"язку особистісних емоційних рис студентів із вибором стратегій поведінки в невизначених ситуаціях // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 303-312. – (Психологія ; вип. 57). – ISSN 2312-1599


  "...У статті розглянуто проблему копінг-стратегії поведінки особистості. Проаналізовано погляди вчених на зміст та відмінності копінг-стратегій поведінки особистості. Представлено результати експериментального дослідження пріоритетів студентів у ...
989055
  Гнатюк А. Особливості вибору амортизаційної політики підприємства // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Бюранкев Б., Задорожний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3/4. – С. 19-25. – ISSN 2410-0706
989056
  Мосіюк О.О. Особливості вивчення 3D моделювання у процесі професійної підготовки майбутніх учителів інформатики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 182-186. – Бібліогр.: с. 184-185. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
989057
  Шилова В.В. Особливості вивчення принципів функціонування комунікаційних технологій на телебаченні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 121-128. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (40)). – ISSN 2219-8741
989058
  Купріяненко А.В. Особливості вивчення студентами дисципліни "Медична та соціальна реабілітація" на основі професійної компетентності // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2020. – № 2 (24). – С. 56-61. – ISSN 2618-1592
989059
  Пилипчук Н.П. Особливості видів права відпочинку людини й громадянина // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 80-87. – ISSN 2617-5967
989060
  Кір"ян Б. Особливості визнання права власності за набувальною давністю на нерухоме майно // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 308-310
989061
  Хосровлу Ф.І. Особливості визнання судом умов мирової угоди в процесі виконання // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 373-375. – ISBN 978-617-673-442-0
989062
  Подрез-Ряполова Особливості визначення ефективності інноваційної діяльності // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (34). – С. 18-22. – ISSN 2311-4894
989063
  Калінчик М.В. Особливості визначення норм відгодівлі свиней у світлі останніх досягнень світової науки / М.В. Калінчик, С.М. Калінчик, І.М. Алексєєнко // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 183-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-9912
989064
  Максименко І.Я. Особливості визначення основних засобів у процесі управління підприємством: бухгалтерський та податковий аспекти / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, Є.О. Березін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 47-50 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
989065
  Якимович Т.С. Особливості визначення ринкової вартості велосипедів, що були у використанні // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 409-412
989066
  Царенко О.В. Особливості визначеності об"єкта локалізації зусиль при впровадженні системи контролю якості аудиторських послуг // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, березень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
989067
  Канюк О. Особливості викладання англійської мови для студентів немовних спеціальностей // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 117-122. – ISSN 2411-1317


  Мета статті полягає в дослідженні та розгляді проблем і особливостей викладання англійської мови для студентів немовних спеціальностей. Аналізуючи, систематизуючи й узагальнюючи останні наукові праці та публікації вчених, через структуру організації ...
989068
  Немлій Л.С. Особливості викладання дисципліни "іноземна мова за професійним спрамуванням" у вищому навчальному закладі // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 86
989069
  Захарчин Г. Особливості викладання економічних дисциплін у сучасних реаліях // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (183). – С. 45-54. – ISSN 1682-2366
989070
  Бохан Ю.В. Особливості викладання курсу "Загальна та неорганічна хімія" в професійній підготовці майбутніх вчителів природознавчих дисциплін / Ю.В. Бохан, Т.О. Форостовська // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 325-331. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
989071
  Дячук С. Особливості викладання літератури студентам спеціальності "Видавнича справа та редагування" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 61-65. – ISSN 2413-3094


  "У статті йдеться про особливості викладання літератури студентам спеціальності «Видавнича справа та редагування», зокрема про вивчення психології творчості в рамках курсів української та зарубіжної літератури. Знання із психології творчості є ...
989072
  Даньшева С.О. Особливості викладання нанотехнологій у технічному університеті / С.О. Даньшева, Д.Л. Череднік, Г.В. Подус // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (95). – C. 76-80. – ISSN 1562-529Х
989073
   Особливості викладання природничих дисциплін іноземним студентам / Ю. Левашова, Косенко, О. Лебедєва, А. Коваленко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 65-68. – ISSN 1562-529Х
989074
   Особливості викладання технічних та фізико-математичних дисциплін засобами дистанційного навчання в умовах карантину / В. Садковий, О. Мєтєльов, О. Тарасенко, М. Горонескуль // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 46-53. – ISSN 1562-529Х


  У Національному університеті цивільного захисту України був розроблений Тимчасовий порядок організації підсумкового контролю із використанням технологій дистанційного навчання з метою встановлення єдиних норм та правил організації і проведення ...
989075
   Особливості викладання фізіології студентам стоматологічного факультету / І. Тимофійчук, С. Юрнюк, С. Семененко, Л. Борейко // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 123-126. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Кафедрою фізіології БДМУ проводиться успішна робота по забезпеченню студентів якісним навчально-методичним матеріалом, який дає можливість покращувати результати підготовки, що в майбутньому дозволить випустити професіонала.
989076
  Харченко Ю.В. Особливості викладання хімії неорганічної для іноземних студентів у СУМДПУ імені А.С. Макаренка / Ю.В. Харченко, О.М. Бабенко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 111-117. – ISSN 2519-2361
989077
  Грабовчак В.В. Особливості використання бетонів на основі паливних зол у сучасному будівництві // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 23-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
989078
  Єрмак І.Ю. Особливості використання динамічних нюансів у флейтовому виконавстві XVIII століття // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 211-217. – ISSN 2312-4679
989079
  Вакалюк Т.А. Особливості використання ігрового симулятора SimSe в освітньому процесі закладу вищої освіти / Т.А. Вакалюк, В.В. Концедайло // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 56-63. – ISSN 2304-0629
989080
  Гейдел А. Особливості використання інноваційних технологій на заняттях із мови / А. Гейдел, О. Демченко // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 34-36
989081
  Онищенко Н.П. Особливості використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 120-131. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 29). – ISSN 2309-1517
989082
  Хребет В. Особливості використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисциплін природничого циклу / В. Хребет, І. Каряка // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 287-290


  Стаття присвячена використанню інтерактивних методів навчання в процесі підготовки слухачів підготовчих курсів до ЗНО на заняттях з математики. Зазначено, що послідовність застосування таких технологій впливають на якість вивчення навчального матеріалу.
989083
  Сергійчук О.В. Особливості використання інформаційно-цифрових технологій в організації змішаного навчання з технологічної освіти / О.В. Сергійчук, С.І. Рябець // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 229-233. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989084
   Особливості використання комп"ютерних моделювань у шкільному курсі фізики / Н.П. Дементієвська, О.П. Пінчук, О.В. Слободяник, О.М. Соколюк // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (103). – С. 38-50. – ISSN 2304-0629
989085
  Горовенко О.А. Особливості використання модальних дієслів як засобу вираження проблематичності дії у формуванні англомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів іноземної мови // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 50-55. – ISSN 2074-8167
989086
  Ваховський Л.Ц. Особливості використання парадигмального підходу в дослідженнях з історії освіти та педагогічної думки // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Караман О.Л., Юрків Я.І., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2021. – № 2 (177). – С. 75-82. – ISSN 2227-2747
989087
  Линник Ю. Особливості використання пошукових систем в організації наукових лінгвістичних досліджень // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 9. – С. 124-133. – ISSN 2410-0927
989088
  Шехавцов Р.М. Особливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 85-90. – ISBN 978-617-616-074-8
989089
  Райковська Г.О. Особливості використання САЕ-систем у навчальному процесі майбутніх бакалаврів з механічної інженерії / Г.О. Райковська, А.В. Соловйов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 216-218. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
989090
  Кедя Ю. Особливості використання та законодавчого регулювання "продакт плейсмент" в аудіовізуальних творах в Україні: порівняльний аналіз за законодавством України та Франції // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 5-14. – ISSN 2308-0361
989091
  Гора М.А. Особливості використання та захист комерційних найменувань // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 91-95. – ISBN 978-966-927-257-7
989092
  Ковальчук П.В. Особливості використання тренінгів у фізкультурно-оздоровчій діяльності здобувачів вищої освіти / П.В. Ковальчук, Д.В. Подейко // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (12). – С. 138-141. – ISSN 2313-0431
989093
  Вишнівський В.В. Особливості використання фізичного діагностування при побудові інтелектуальної системи діагностики радіоелектронної техніки / В.В. Вишнівський, С.І. Глухов, К.П. Сторчак // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (137). – С. 8-13. – ISSN 2412-9070
989094
  Матвійчук М.В. Особливості використання фразеологізмів зі словами "вогонь" та "вода" у турецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 105-112. – ISSN 2521-1218
989095
  Бойко В.М. Особливості використання фразеологізмів у творах Григора Тютюнника / В.М. Бойко, Д.Б. Давиденко // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 42-45
989096
  Тарнавська А.І. Особливості використання штучного освітлення глядацьких залів / А.І. Тарнавська, О.Г. Єрещенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 415-420 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
989097
  Прокопенко О.В. Особливості використання ядерно-фізичних методів при досліженні речових доказів у кримінальному судочинстві // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 201-203
989098
  Лук"яненко І.В. Особливості виробництва двошарових виливків із модифікованих у ливарній формі чавунів : автореф. дис. … канд. техн. наук. : 05.16.04 / Лук"яненко Іван Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
989099
  Афанасьєв О.В. Особливості виробництва керамічної плитки // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 112-116 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
989100
  Онюх Ю.М. Особливості вирощування льону олійного в умовах Західного Полісся // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 37-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2410-1125
989101
  Паньо К. Особливості виступів сучасних українських науковців-гуманітаріїв у друкованих ЗМІ суспільного напряму - з досвіду редактора // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення : [зб. статей / упоряд.: Т. Голіченко ; відп. ред.: Н. Амельченко]. – Київ : Дельта, 2006. – С. 125-132. – ISBN 966-8797-20-5
989102
  Стадник Д. Особливості виходу української IT?компанії на іноземні ринки: які моменти варто враховувати? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 16-17
989103
  Авраменко М.М. Особливості вищої педагогічної освіти у Німеччині // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Євтух М.Б., Михайличенко О.В. , Плахотнік О.В. [та ін.]. – Київ, 2008. – № 37. – С. 28-30
989104
  Столярчук Л.Б. Особливості вищої правової освіти в Канаді // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 58-62. – ISSN 2411-5983
989105
  Покотило П.Г. Особливості вищої філологічної освіти та університетських програм у США // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 49. – С. 48-52
989106
  Хоменко В. Особливості виявлення злочинної діяльності фіктивних суб"єктів господарювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 252-259. – ISSN 2663-5313
989107
  Гула Л. Особливості виявлення ознак протидії законній господарській діяльності: прикладний аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 106-116. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
989108
  Головенський В.В. Особливості виявлення світлових та інфрачервоних сигналів аеродромних прожекторів / В.В. Головенський, О.І. Базик, В.Д. Лісовенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 5-13. – ISSN 2524-0056
989109
  Бортнікова О.Г. Особливості вияву депресивних станів у різних вікових груп / О.Г. Бортнікова, І.М. Охріменко, І.С. Тодорова // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (11). – С. 163-172. – ISSN 2617-4162
989110
  Воронецький В.Б. Особливості вияву показників фізичного стану на початку навчального року у першокурсниць із різним рівнем реалізації фізичної активності // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 34-39
989111
  Шевчук О. Особливості відбиття фольклору в інструментальних творах М. Скорика // Українське музикознавство : науково-методичний міжвідомчий щорічник / редкол.: Боровик М.К., Герасимова-Персидська Н.О., Гнатів Т.Ф. [та ін.]. – Київ, 1979. – № 14. – С. 93-102
989112
  Удовиченко Н. Особливості відбору вступників на педагогічні спеціальності в університетах Німеччини // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 117-118
989113
  Браславська О. Особливості відкритого навчання в сучасній освіті // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 30-37. – ISSN 2307-4906


  Висвітлюються основні тенденції відкритого навчання як інноваційного напряму в сучасній освіті. Метою роботи стало визначення особливостей упровадження відкритого навчання.
989114
  Маагоне А Мпоне Крістель Клауд Бабетт Особливості відкриття та впровадження бізнес-проекту в інтернеті: приклад брокера між країнами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 127-138 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2222-8810
989115
  Шума Л.В. Особливості відображення автостереотипу українця в українському фольклорі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 132-138


  У статті розглянуто автостереотип українця в українському фольклорі на матеріалі народних легенд та паремій зі збірників XIX – XX ст. Проаналізовано тексти, в яких відображені уявлення українців про свою етнічну спільноту. Досліджено сюжетну парадигму ...
989116
  Шекера П. Особливості відображення інтелектуальної відповідальності журналів та продовжуваних видань у бібліографічних записах електронного каталогу наукової бібліотеки / П. Шекера, О. Косенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 25-31. – ISSN 1029-7200


  У статті розглянуто питаня релевантного пошуку редакторів в електронному каталозі Національної бібліотеки України імені ВІ Вернадського за допомогою необмеженої кількості «точок доступу». Наголошується, що відомості про редакторів, членів редакційних ...
989117
  Порохняч І.В. Особливості відпаду дерев після проведення рубок догляду в ялинових насадженнях Новгород-Сіверського Полісся // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 40-46 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 45. – ISSN 0459-1216
989118
  Бугрим А.В. Особливості відтворення ідіостилю Ф.С. Фіцджеральда в українських перекладах / А.В. Бугрим, К.В. Вороніна // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 20. – С. 20-26. – ISBN 978-966-285-638-5
989119
  Біленька О.Є. Особливості відтворення прецедентних імен в англо-українських перекладах / О.Є. Біленька, Л.А. Богуславська // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 16-21. – ISBN 978-966-285-555-5
989120
  Кириченко Т.М. Особливості відшкодування моральної шкоди в трудовому праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кириченко Тамара Марківна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 183 арк. – Додатки: арк. 181-183. – Бібліогр.: арк. 158-180
989121
  Кириченко Т.М. Особливості відшкодування моральної шкоди в трудовому праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Кириченко Тамара Марківна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
989122
  Москаленко К.В. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної лікарем, у спорах про помилкове життя і зачаття в іноземних країнах та в Україні // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 587-592. – ISBN 978-966-316-449-6
989123
  Остапчук А. Особливості візії Італії в поезії Оскара Вайлда // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 229-236
989124
  Решетченко С.І. Особливості вітрового режиму на території Донецької області / С.І. Решетченко, А.С. Удовиченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 116-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2075-1893
989125
  Чекалюк В.В. Особливості вітчизняної IR практики із залученням ЗМІ // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – С. 145-151. – ISSN 2413-6433
989126
   Особливості включеності вищої школи України до системи електронного навчання / М.А. Фоломєєв, К.Г. Яцура, В.І. Крижанівська, А.О. Жовнір, Д.М. Тремполець // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 80-88. – ISSN 2077-1800
989127
  Пітулей В.В. Особливості впливу дистанційного навчання на психіку студента та викладача // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 64-68. – (Серія "Психологія" ; вип. 12). – ISSN 2415-7384
989128
  Крамченкова В.О. Особливості впливу паління на сімейне функціонування на різних етапах життєвого циклу родини // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 12-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2308-6300
989129
  Ченчик О.О. Особливості впровадження Agile-методології управління ІТ-проектами компанії: аналіз практичного досвіду // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 3 (67). – С. 53-63 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
989130
  Синиця О. Особливості впровадження директиви Ради 91/440/ЄЕС у законодавство України у сфері залізничного транспорту // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (06 червня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 81-82
989131
  Дубініна О. Особливості впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх менеджерів / О. Дубініна, Т. Бурлаєнко, В. Добровольський // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2021. – С. 113-140. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 15 (44)). – ISSN 2218-7650


  У статті здійснено аналіз теоретичних аспектів особливостей впровадження змішаного навчання у підготовці майбутніх менеджерів; уточнено зміст понять "змішане навчання" в контексті окресленої проблеми; визначено переваги та недоліки застосування моделей ...
989132
  Нагорна О.В. Особливості впровадження інклюзивної освіти в загальноосвітній простір // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 261-265. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989133
  Сологуб В. Особливості впровадження інклюзивної освіти в закладах вищої мистецької освіти України // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 78-84. – ISSN 2078-1687
989134
  Павленко Л.С. Особливості впровадження інклюзивної освіти в Україні / Л.С. Павленко, В.Є. Коваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 97-103. – ISSN 2227-2844
989135
  Шарпатий В. Особливості впровадження карткової системи в УРСР (1929-1935 рр.) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 46-57. – (Серія 6 : Історичні науки ; вип. 14). – ISSN 2415-7910
989136
  Карташов Є.Г. Особливості впровадження моделей управління проектами у державному секторі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: М. Бєлопольський, Л. Гаєвська, Н. Діденко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-21. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2522-9958
989137
  Фаріон А. Особливості впровадження пілотного проекту Служби фінансових розслідувань // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 186-192. – ISSN 2524-0129
989138
  Горобченко М. Особливості впровадження системи мобільного зв"язку за технологією LTE в зоні розташування Чорнобильської атомної електростанції / М. Горобченко, Н.І. Чичикало // III Міжнародна конференція "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища" : INUDECO 18 (25-27 квіт. 2018 р., м. Славутич) : зб. матеріалів / "Проблеми зняття з експлуатації об"єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища", міжнар. конф. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – С. 75-88. – ISBN 978-617-7571-44-4
989139
  Сурілова А.О. Особливості впровадження та розвитку інституту трансшипменту в Україні // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 92-99. – ISSN 2524-101X
989140
  Никончук А. Особливості впровадження та функціонування корпоративної соціальної відповідальності в Польщі (на прикладі рапорту банку PKO BP) // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 174-183. – ISSN 2522-1272
989141
  Боровик О.В. Особливості встановлення величини метрики, що застосовується для ідентифікації подібності маршрутів суден у системі висвітлення надводної обстановки / О.В. Боровик, Д.О. Боровик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 70. – C. 21-41. – ISSN 2524-0056
989142
  Цюра В.В. Особливості встановлення сервітуту за рішенням суду // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 172-174
989143
  Стойко О.М. Особливості вступу до НАТО постконфліктних держав // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 289-232. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
989144
   Особливості вступу, навчання та оцінювання в карантинний період // Світ. – Київ, 2020. – Червень (№ 15/16). – С. 2
989145
  Мендюк Н. Особливості втілення міфологеми Русалки в операх "Утоплена" М. Лисенка та "На русалчин великдень" М. Леонтовича // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 3 (25). – С. 69-75. – ISSN 2224-0926
989146
  Кравець І.М. Особливості вторинної зайнятості в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 90-. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
989147
  Поворотня М.М. Особливості вуглеводного обміну кленів за різних умов техногенного навантаження у Степовому Придніпров"ї // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 138-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2073-8331
989148
  Новіцький В.В. Особливості гарантій адвокатської діяльності в межах кримінального провадження // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 240-243. – ISBN 978-617-673-442-0
989149
  Ткалич М.Г. Особливості гендерної ідентичності носіїв субкультури чайлдфрі / М.Г. Ткалич, А.Р. Мітіна // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 170-175. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2310-4368
989150
  Ворона П. Особливості гендерної паритетності серед учасників бойових дій на сході України / П. Ворона, Є. Ярошенко // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 98-101
989151
  Полякова В.І. Особливості гендерної толерантності педагогічних працівників з різними типами статеворольової ідентичності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 102-107. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "Статтю присвячено висвітленню результатів емпіричного дослідження гендерної толерантності педагогічних працівників та її особливостей залежно від типу статеворольової ідентичності освітян. Наведено результати емпіричного дослідження, за якими виявлено ...
989152
  Суярко В.Г. Особливості геологічної будови і перспективи газоносності Зміївського виступу фундаменту / В.Г. Суярко, Ю.В. Якименко, Л.В. Іщенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 69-72 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
989153
  Самар В. Особливості геоморфологічної будови басейну р. Смотрич // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 70-78 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
989154
  Гвоздь В. Особливості геополітичного курсу України на сучасному етапі історичного розвитку // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 2-10
989155
  Лакішик Д. Особливості геостратегії США в країнах третього світу (50-і - перша половина 60-х рр. ХХ ст.) // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 9-23. – ISSN 2521-1706
989156
  Папакін Г.В. Особливості герменевтичного аналізу джерел з історії ОУН і УПА // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – C. 7-19. – ISSN 2227-183Х
989157
  Черних Лариса Анатоліївна Особливості готовності до школи старших дошкільників з порушенням слуху та мовленнєвими порушеннями в контексті їх соціальної адаптації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 4 (46). – С. 81-87. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
989158
  Ярмак В.І. Особливості граматичного вираження минулого часу в коротких прозових формах сербського художнього дискурсу ХІХ-ХХ століть // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 58-73. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано семантико-емоційне навантаження аналітичних і синтетичних претеритальних форм сербського дієслова як експліцитних засобів вираження минулого часу в стилізованих епістолярних фрагментах коротких прозових форм сербського ...
989159
  Откидач О. Особливості графічних зображень ацтекського бога Тескатліпоки // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 108
989160
  Яровий Д.О. Особливості групової поляризації в дискурсі медіа // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 133-142. – ISSN 2411-1449
989161
  Савеко М.Є. Особливості дезактивації техніки на стаціонарних пунктах спеціальної обробки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 28-30 : рис., табл.
989162
  Когут А.А. Особливості депортації українського населення під час операції "Запад" (за документими ГДА СБУ) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Когут Андрій Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 316 арк. – Додатки: 231-316 арк. – Бібліогр.: 182-230 арк.
989163
  Хоменко І.О. Особливості державно-приватного партнерства як механізм реалізації нової регіональної політики для функціонування та розвитку дорожнього господарства / І.О. Хоменко, Л.М. Волинец, Г.О. Лисенко // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 73-82. – ISSN 2410-9576
989164
  Дудар В. Особливості державно-церковних відносин в II Речі Посполитій в контексті діяльності православної церкви в Західній Волині та Східній Галичині у 20-30-х роках XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 59-65. – ISSN 2415-3567
989165
  Якібчук О.В. Особливості державного регулювання екологічної безпеки в регіонах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 69-72. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні поняття та наведено структуру механізму регулювання природокористування. Проаналізовано низку нормативно-правових документів в екологічній сфері на прикладі яких виокремлено характерні особливості державного регулювання екологічної ...
989166
  Шведун В.О. Особливості державного регулювання ринку ветеринарних послуг і товарів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 42-44. – ISSN 2306-6814
989167
  Целуйко О.І. Особливості державного регулювання фінансової безпеки, як фактора забезпечення національних інтересів держави // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 143-146. – ISSN 2306-6814
989168
  Ткаченко Н.М. Особливості державного управління в сфері судово-експертної діяльності (на прикладі міністерства юстиції України) // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 20, ювілейний. – С. 121-138. – ISSN 1993-0917
989169
  Красник В.Г. Особливості державної атестації наукових установ // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 67-73. – ISSN 0041-5804
989170
  Копчикова І.В. Особливості дефініції "операційна діяльність торговельних мереж" // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2020. – С. 92-96. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (13)). – ISSN 2313-8114
989171
  Лесніча Т.В. Особливості деяких груп осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах / Т.В. Лесніча, О.В. Розгон // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 72-87
989172
  Золотарьова Н.А. Особливості деяких маркерів дисфункції ендотелію у хворих на подагричний артрит / Н.А. Золотарьова, М.І. Романченко, А.П. Боровік // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 77-81. – ISSN 1605-7295
989173
  Панфьорова М.А. Особливості джерел права в дореволюційній Україні // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 21-26. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
989174
  Завгородня В.О. Особливості дизайну інтер"єру адміністративних центрів обслуговування громадян з впровадженням технології "єдине вікно" / В.О. Завгородня, О.О. Сафронова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 104-112. – ISSN 2077-3455
989175
   Особливості дизайну сучасного дитячого ігрового простору / О.І. Сідорова, Сідорова, М.-Ю.А, А.С. Євтушенко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 132-140 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
989176
  Заярна І. Особливості дистанційного навчання англійського юридичного аргументованого писемного мовлення на платформі Moodle // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 401-402
989177
   Особливості дистанційного навчання в рамках післядипломної підготовки лікарів з медицини невідкладних станів / А.О. Волосовець, Б.І. Слонецький, І.С. Зозуля, В.І. Боброва, О.В. Іващенко, І.В. Вербицький, О.Г. Крамарева, Д.С. Савченко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 3 (88). – С. 5-8. – ISSN 1681-2751
989178
   Особливості дистанційного навчання іноземних студентів-медиків під час карантину / Князевич-Чорна, Е.О. Кіндратів, А.В. Андріїв, О.Я. Жураківська, О.В. Антимис // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 2 (18), квітень - червень 2021 року. – С. 150-154. – ISSN 2521-1455
989179
  Кітура О.Є. Особливості дистанційного навчання лікарів-інтернів з фаху "Медицина невідкладних станів" / О.Є. Кітура, Г.В. Невойт, Т.В. Настрога // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2020. – Т. 20, вип. 4 (72). – С. 180-184. – ISSN 2077-1096
989180
   Особливості дистанційного навчання студентів в умовах пандемії COVID-19 (за результатами анкетування) / Н.О. Теренда, О.А. Теренда, М.І. Горішний, Н.Я. Панчишин // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 57-60. – ISSN 1681-2751
989181
  Грабовська Т.І. Особливості дистанційного навчання у післядипломній педагогічній освіті Закарпаття / Т.І. Грабовська, О.В. Грабовський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 154-159. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
989182
  Гончаренко В. Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката іноземної держави в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  З урахуванням особливостей правового становища адвоката іноземної держави, який здійснюють професійну діяльність в Україні, визначаються підстави і порядок притягнення його до дисциплінарної відповідальності. С учётом особенностей правового положения ...
989183
  Ягупов В.В. Особливості діагностування психічної саморегуляції у майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності / В.В. Ягупов, О.Й. Фурс // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 116-123 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
989184
  Семенко С. Особливості діалекту нара другої половини ХІХ ст. (на матеріалі канонічного тексту "Офудесакі") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 88-96
989185
  Андрєєва О.М. Особливості діяльності вірменьських громадських організацій в США / О.М. Андрєєва, Л.В. Аветисян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – С. 4-13. – ISSN 2308-6912


  Констатовано, що вірменська громада в США є однією з найбільших та найвпливовіших в світі. Доведено, що численна вірменська громада США відіграє помітну роль у розвитку вірменсько-американських відносин. Показано, що актуальним питанням для розвитку ...
989186
  Кіт А.В. Особливості діяльності віртуальних підприємств у сфері міжнародного бізнесу // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 72-74. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
989187
  Умех Уче Адаезе Особливості діяльності з управління знаннями в проектно-орієнтованих банках // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 128-134 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-8810
989188
   Особливості діяльності місцевих органів публічного управління в умовах переформатування владних повноважень : колект. монографія / [М.П. Бутко, О.В. Попело, В.А. Жовток та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф., засл. економіста України М.П. Бутка ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2020. – 349, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в змісті. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7932-05-4
989189
  Блохіна В.Ю. Особливості діяльності практичного психолога в організації // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 121-123. – ISBN 978-966-698-282-0
989190
  Левченко А. Особливості діяльності саморегулівних організацій в механізмі захисту дітей від негативного впливу реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 20-24. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження має на меті визначити роль органів саморегулювання при здійсненні контролю за рекламною діяльністю і в захисті дитини від негативного інформаційного впливу реклами, а також оцінити поточний стан саморегулювання в цій сфері в Україні та ...
989191
  Цвєткова У.Ф. Особливості діяльності холдингових компаній в Україні // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 480-482. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
989192
  Михайлова І.Ю. Особливості добровольної участі в системі загальнообов"язкового державного пенсійного страхування // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 404-407. – ISBN 978-617-7450-09-1
989193
  Мамічева О.В. Особливості довільної регуляції молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення / О.В. Мамічева, В.В. Апухтіна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 180-186. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
989194
  Смілий П.М. Особливості довкілля монастирів Волинської області / П.М. Смілий, І.І. Залеський, Ф.В. Зузук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 30-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2227-3220
989195
  Саленко І.В. Особливості договірного регулювання робочого часу // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 70-74. – ISSN 2617-5967
989196
  Мельничук Л.Н. Особливості Договору про вступ Румунії та Болгарії до Європейського Союзу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2014. – С. 466-473. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін)
989197
  Самбор М.А. Особливості документування адміністративного правопорушення у сфері порушення правил карантину людей // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 60-74. – ISSN 2707-6849
989198
  Денисенко Г.В. Особливості допиту нотаріуса в якості свідка в кримінальному провадженні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 259-262. – ISSN 2219-5521
989199
  Жихарев О. Особливості дослідження експертом промислових зразків з урахуванням змін до законодавства // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 32-41. – ISSN 2308-0361
989200
  Войцеховська Т. Особливості дослідження козацьких літописів у історіографії ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 5-8. – (Історія ; вип. 4 (143)). – ISSN 1728-3817


  Яскравими представниками вітчизняного історіописання ХVІІ-ХVІІІ ст. є так звані козацькі літописи. Ці пам"ятки, написані козацькою верхівкою Гетьманщини, служать прекрасним джерелом для дослідження історичної та суспільно-політичної думки доби ...
989201
  Пушина Н.Л. Особливості досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених у сфері господарської діяльності із використанням сучасних комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / Пушина Наталія Львівна ; М-во освіти і накуи України, ПВНЗ "Європейський ун-т". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
989202
  Іванчук М. Особливості доуніверситетської підготовки іноземних громадян із математики // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 114-116


  У роботі відображено результати моніторингу навчальних досягнень із математики слухачів підготовчого відділення, описано переваги навчання англійською мовою на підготовчому відділенні. Наведено приклади відмінностей при написанні математичних символів ...
989203
  Баранова І. Особливості драматичного діалогу Лесі Українки "Три хвилини" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 88-98. – ISBN 978-966-600-487-4
989204
  Козуб В.О. Особливості еволюційного розвитку бізнес-моделей міжнародних компаній / В.О. Козуб, Л.О. Чернишова, І.М. Пліш // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 12-19. – ISSN 2222-0712
989205
  Збарський В.К. Особливості еволюційного розвитку туристичної галузі / В.К. Збарський, Д.В. Грибова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 18-23 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
989206
  Кузовков Ю. Особливості експертизи заявок на групи винаходів "спосіб-пристрій" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – C. 18-21
989207
  Яхницька М.М. Особливості електролітного обміну в пацієнтів з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.36 / Яхницька Мар"яна Михайлівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
989208
  Прокопов О.І. Особливості електротранспортних властивостей інтеркальованих сполук графіту з хлоридом йоду та бромом : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Прокопов Олександр Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 c. – Бібліогр.: 23 назви
989209
  Прокопов О.І. Особливості електротранспортних властивостей інтеркальованих сполук графіту з хлоридом йоду та бромом : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Прокопов Олександр Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освітиі науки України. – Київ, 2019. – 141 арк. – Бібліогр.: арк. 1-3, 132-141
989210
  Пещанюк Н.О. Особливості емоційного інтелекту студентів з інвалідністю / Н.О. Пещанюк, О.Г. Дужева, А.О. Вольська // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 266-273. – ISSN 2617-1112
989211
  Шутак Л. Особливості епістолярної спадщини Т.Г. Шевченкa / Л. Шутак, Г. Навчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 1 (17). – С. 84-88. – ISSN 2311-9896
989212
  Мацап"як О. Особливості етико-екзистенційного виміру філософської творчості А. Шопенгауера // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – C. 64-68. – (Серія "Філософія" ; вип. 20). – ISSN 2312-1211
989213
  Кухарук О.Ю. Особливості етнічної ідентичності представників різних етномовних груп українського студенства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Кухарук Ольга Юріївна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2020. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
989214
  Харченко Н.М. Особливості життєвої перспективи у особистостей з ризиком наркотизації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Харченко Наталія Михайлівна ; М-во науки і освіти України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
989215
  Буткевич В.Г. Особливості з"ясування правового змісту ст. 3 ЄКПЛ та застосування основних стандартів // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 1, ч. 1/2 : Стаття 3 ЄКПЛ. Заборона катувань. – С. 791-895
989216
  Ковтуненко К.В. Особливості забезпечення ефективності соціально-трудових відносин персоналу закладу вищої освіти за його аутсорсингу / К.В. Ковтуненко, О.М. Коваленко, О.В. Станіславик // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 11. – С. 25-29. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
989217
  Зінюк А.В. Особливості забезпечення інформаційної безпеки в електронному навчанні / А.В. Зінюк, Л.М. Змій // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (26). – C. 33-40. – (Соціологія). – ISSN 2304-1439
989218
  Таволжанський О.В. Особливості забезпечення кібербезпеки у сучасному світі: огляд суб"єктів запобігання кіберзлочинності // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 6 (18). – С. 154-163. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
989219
  Короткова Ю.М. Особливості забезпечення післядипломної педагогічної освіти учителів-філологів у Греції та Республіці Кіпр наприкінці XX - початку XXI століття // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 17-21. – ISSN 2411-5983
989220
  Чижов Д.А. Особливості забезпечення права на соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 163-167. – ISSN 2219-5521
989221
  Постригач Н.О. Особливості забезпечення якості педагогічної освіти в країнах ЄС // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 155-158. – ISBN 978-966-698-290-5
989222
  Зеленський О.М. Особливості загальнообов"язкового соціального страхування деяких зарубіжних країн / О.М. Зеленський, Л.Ю. Малюга // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 222-226. – ISBN 978-617-7625-74-1
989223
  Давидюк М.О. Особливості загальнопедагогічної підготовки вчителя в країнах Західної Європи // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 138-142. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
989224
  Мельник М. Особливості задоволення майнових інтересів інших дітей майном дитини, яке набуте припиненням аліментних зобов’язань // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 56-58
989225
  Лисак А. Особливості законодавчого регулювання участі адвоката у виконавчому провадженні // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 192-194. – ISBN 978-966-8830-75-4
989226
  Ткаченко І.С. Особливості законодавчої регламентації порядку отримання порівняльних зразків для проведення судової почеркознавчої експертизи // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 343-346. – ISBN 978-617-616-075-5
989227
  Медвідь В. Особливості залучення та використання міжнародної технічної допомоги в Україні // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 59-66


  У статті характеризується визначення терміну "міжнародна технічна допомога" та основні поняття, що пов"язані із цією проблематикою. Визначено історичні витоки донорської допомоги як такої країнам, що розвиваються від світових країн-лідерів. Виокремлено ...
989228
  Голяшкіна О.А. Особливості запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності Президента України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 128-131. – ISSN 2306-6814
989229
  Карабардін А.В. Особливості запровадження магдебурзького права в українських містах в XIV-XVI ст.ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 336-339
989230
  Базелюк Н. Особливості запровадження освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" у вищій освіті Фінляндії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 85-87
989231
  Федіна А.В. Особливості запровадження психологічного обстеження кандидата на посаду судді // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7096-97-8
989232
  Сиротинська А.П. Особливості застосування аналітичного інструментарію облікової інформаційної системи для прийняття управлінських рішень / А.П. Сиротинська, О.Л. Міклуха // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 314-322. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
989233
  Мяловицька Н.А. Особливості застосування виборчих систем у країнах Європи // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 66-69. – ISSN 2524-017X
989234
  Шульгін В. Особливості застосування військово-соціального законодавства: практика правотлумачення адміністративних судів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 64-75. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
989235
  Матвіїв-Лозинська Особливості застосування віртуального навчального середовища у контексті іншомовної підготовки фахівців // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 70-74. – ISSN 2308-4634
989236
  Тімофєєва Л. Особливості застосування європейських стандартів щодо неповнолітніх у кримінальному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 228-232. – ISSN 2663-5313
989237
  Тищенко О.І. Особливості застосування запобіжних заходів щодо осіб, які страждають на психічні розлади: національний вимір / О.І. Тищенко, І.А. Тітко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 241-260. – ISSN 1993-0909
989238
  Тарасенкова Н.А. Особливості застосування інтерактивних технологій на уроках математики базової школи / Н.А. Тарасенкова, Ю.С. Оладенко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 150-158. – ISSN 2519-2361
989239
  Кравченко О.І. Особливості застосування інформаційних технологій у вищому навчальному закладі в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 202-209. – ISSN 2524-0056
989240
  Міценко Д.В. Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у вищій школі // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (37). – С. 52-56
989241
  Дьяченко Н.К. Особливості застосування математичних методів та моделей в управлінні аграрними підприємствами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 121-126 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
989242
  Бешок Т.В. Особливості застосування медіаосвітніх технологій у підготовці майбутніх вчителів трудового навчання і безпеки життєдіяльності // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 16. – C. 152-157. – ISSN 2078-4643


  "Обгрунтовано шляхи підвищення рівня медіаграмотності майбутніх вчителів трудового навчання і безпеки життєдіяльності у процесі їх професійної підготовки, застосовуючи навчально-пізнавальні періодичні джерела, програми радіо, кіно, телебачення, сайти ...
989243
  Кононов О.А. Особливості застосування методик багатокритеріального вибору варіантів модернізації бортового обладнання літальних апаратів військового призначення / О.А. Кононов, В.Б. Єрко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 55-59
989244
  Заярна І.С. Особливості застосування методу Сократа у навчанні англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 44-48. – ISBN 978-617-7507-84-9


  "На відміну від класичного "сократівського" методу під час письма немає можливості обговорити питання. Тим не менше, викладач може імітувати подібний діалог письмово шляхом перевірки "чорнових" проектів. Слід зауважити: викладач не вказує прямо на ...
989245
  Політило М.П. Особливості застосування монетарних інструментів національним банком України в умовах невизначеності / М.П. Політило, О.О. Бонецький // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 136-139 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
989246
   Особливості застосування полікритеріальної моделі вибору індикаторів при оцінюванні ефектів від діяльності на іноземних ринках / Л.М. Ганас, О.І. Дорош, Л.С. Ноджак, О.П. Луцишин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 118-123. – ISSN 2306-6806
989247
  Струк Н.С. Особливості застосування прийомів бухгалтерського обліку до процесу використання фінансових ресурсів у бюджетних установах // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2018. – № 1/2 (56/57). – С. 57-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-617-571-154-5. – ISSN 2520-6834
989248
  Малько К.В. Особливості застосування програмно-цільового методу у фінансовому забезпеченні сільського господарства за законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 74-78. – ISSN 2219-5521
989249
  Маслій І.В. Особливості застосування статті 33 Закону України "Про оренду землі" у господарському процесі: огляд судової практики // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 97-104. – ISSN 2518-7953
989250
  Гриняк А.Б. Особливості застосування статті 392 цивільного кодексу України при визнанні права власності на новостворене нерухоме майно (за матеріалами судової практики) / А.Б. Гриняк, Н.В. Міловська // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 2. – С. 99-117. – ISSN 1993-0909
989251
  Шапран О. Особливості застосування технології "перевернутого навчання" у закладах вищої освіти / О. Шапран, О. Шапран // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 226-243. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
989252
  Кодола Б.С. Особливості затримання адвокатів за новим кримінально-процесуальним кодексом // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 225-228. – ISBN 978-617-673-442-0
989253
  Авдєєва М.С. Особливості захисту архітектурного середовища від терористичних загроз у місті Києв (концептуальне проектування студентів-архітекторів / М.С. Авдєєва, Н.Ю. Авдєєва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (24). – С. 3-10. – ISBN 978-617-7890-11-8
989254
  Цебенко С. Особливості захисту європейським судом права людини не зазнавати катування та інших форм жорстокого поводження та покарання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 38-44. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
989255
  Теремцова Н.В. Особливості захисту суб"єктів фінансових правовідносин в Україні // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 249-251
989256
  Гавриш Л.О. Особливості збуту полив"яного посуду (кінець XIX - початок XX ст.) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 258-260. – ISSN 2218-4805
989257
  Дроздов О.Ю. Особливості зв"язку структурних компонентів масової геополітичної свідомості молоді в контексті "свого" і "чужого" простору
989258
  Дроздов О.Ю. Особливості зв"язку структурних компонентів масової геополітичної свідомості молоді в контексті "свого" і "чужого" простору // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 282-291. – ISSN 2411-1449
989259
  Семенюк І.Я. Особливості здійснення захисту українськими адвокатами у політичних процесах над членами УВО // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 36-40. – ISSN 2219-5521
989260
  Нараєвський С.В. Особливості здійснення зовнішньоекономічної діяльності фармацевтичними підприємствами / С.В. Нараєвський, С.Г. Корольова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 116-120 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
989261
  Калатур М. Особливості здійснення контролю й нагляду за діяльністю слідчих органів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 111-117. – ISSN 2663-5313
989262
  Мазур В.Й. Особливості здорового способу життя підлітків, які займаються спортом // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 91-93. – Бібліогр.: 7 назв.
989263
  Цвігун І. Особливості земельної ділянки як об"єкта іпотечних відносин: теоретичний та практичний аспекти // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 246-252. – ISSN 2524-0129
989264
  Смольницька О. Особливості змалювання гуцульської синкретичної свідомості в рецепції Івана Фрака та Віри Вовк // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 212-224
989265
   Особливості змін оптичного відгуку в межах поверхневого оксидного шару в Si та GaAs / О.В. Макаренко, О.І. Завалістий, А.Л. Ямпольський, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 95-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
989266
  Ващенко Н.В. Особливості змісту і реалізації принципу диспозитивності цивільного процесуального права України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 74-76
989267
  Шапченко С.Д. Особливості змісту окремих положень Конституції України та їх кримінально-правове значення // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 45-51. – ISSN 2308-9636
989268
  Журавльова Л.С. Особливості знань учителів щодо специфіки мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 84-92. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
989269
  Ковтун Т.Д. Особливості зовнішньої торгівлі товарами та послугами Європейського Союзу в сучасних умовах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 26-33. – ISSN 2222-4459
989270
  Старицька О.О. Особливості ідеї людиноцентризму у сфері ювенального права // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 277-280. – ISSN 2524-017X
989271
   Особливості іммобілізації-мобілізації деяких макроелементів грунту на осушуваних заплавних землях під насадженнями енергетичних культур / Ю.Л. Цапко, В.В. Зубковська, А.С. Холодна, В.М. Калініченко, Я.М. Водяк // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, А.Б. Ачасов, А.Д. Балаєв [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 88. – С. 61-67 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0587-2596
989272
  Гелетканич О. Особливості інвестицій у стартапи: венчурний бізнес очима юриста / О. Гелетканич, Б. Вершинін // Юридична газета. – Київ, 2020. – 21 січня (№ 1). – С. 28-29
989273
  Блинова І.А. Особливості індивідуально-авторського стилю крізь призму виявлення прийомів комічного // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 75-83
989274
  Василець Н.М. Особливості індивідуального іміджу студентської молоді через призму "Я-концепції" // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 31-39. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
989275
  Корнійчук І. Особливості ініціальних формул французьких літературних казок // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 166-167. – ISBN 978-966-600-646-5
989276
  Турман Н.О. Особливості ініціювання угоди про визнання винуватості // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 161-164. – ISBN 978-617-7096-97-8
989277
  Захарова О.В. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку України в контексті забезпечення економічної безпеки / О.В. Захарова, В.С. Гнідіна // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 70-82. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
989278
  Станіславик О.В. Особливості інноваційної маркетингової діяльності сучасного виробничого підприємства / О.В. Станіславик, О.М. Коваленко, Т.І. Моргунова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 9. – С. 31-35. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
989279
  Гальцова О.Л. Особливості інститутційного забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України / О.Л. Гальцова, О.І. Трохимець // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 67-72. – ISSN 2410-9576
989280
  Горбач С.О. Особливості інституціонального забезпечення регіонального ринку праці // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 51-60 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
989281
  Синіцька І.А. Особливості інтегрованого захисту кукурудзи в умовах Західного Лісостепу України // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 115-117. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
989282
  Хитрий Г.П. Особливості інтенсивної терапії при тяжкій бойовій травмі черепа та головного мозку / Г.П. Хитрий, О.В. Рабощук, А.К. Онищенко // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 106-111. – ISSN 2310-4910
989283
  Тормахова В.М. Особливості інтепретації в джазі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 57-63. – ISSN 2226-2180
989284
   Особливості інтеркаляції вуглецевих наноматеріалів, що містять нанотрубки / О.А. Сиволожський, І.В. Овсієнко, Л.Ю. Мацуй, Т.А. Лень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 109-112. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
989285
  Тормахова В. Особливості інтерпретації в поп-музиці // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 32-36. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
989286
  Босак Н.Ф. Особливості інтерпретації демонолексики в повісті Юрія Андруховича "Рекреації" // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 53-60. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Проаналізовано демонолексику у повісті Ю. Андруховича “Рекреації”. У процесі дослідження було виділено такі лексико-семантичні групи демономенів: топонімічні й ономастичні назви, модифіковані лексеми, обрядові назви, власне українські демономени, ...
989287
  Гуменюк В. Особливості інтерпретації драми Йордана Йовкова "Албена" на сцені Житомирського театру імені Івана Кочерги // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 17. – C. 200-213. – ISSN 2522-9834
989288
  Мельник І.О. Особливості інтерпретації концепту ВОЛЯ у проповідях А. Радивиловського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  У статті проаналізовано концепт "воля", його тлумачення у словниках та у проповідях А. Радивиловського, зіставлено особливості трактування цього концепту в творах А. Радивиловського та інших тогочасних авторів, розглянуто інтерпретацію поняття "свободи ...
989289
  Алексенко С.Ф. Особливості інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень офіційного стилю спілкування // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2017. – Т. 9, № 4. – С. 7-14. – ISSN 2077-804X
989290
   Особливості інформаційних технологій в бібліотечній справі / А.М. Пелещишин, В.В. Добровольська, О.Р. Трач, Тимовчак-Максимець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 14-21. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи: виділити сегменти інформаційних технологій, які є особливо близькими бібліотечній справі, і повинні бути представлені в межах ІТ-орієнтованої бібліотечної освіти. Методологія дослідження полягає в застосуванні загальнонаукових методів ...
989291
  Шевченко О.В. Особливості інформаційної безпеки в навчальних закладах США / О.В. Шевченко, Т.В. Амірханова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 670-672. – ISSN 2076-1554
989292
   Особливості інформаційної підтримки процесу професійного психофізіологічного відбору персоналу / Л.Г. Коваль, М.В. Бачинський, І.О. Криворучко, С.М. Гончарук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 297-301. – (Технічні науки ; № 2 (259)). – ISSN 2307-5732
989293
  Жиров Г.Б. Особливості інформаційної структури просторової бази цифрових картографічних даних масштабів 1:500 000 та 1:1 000 000 / Г.Б. Жиров, Н.І. Литвиненко, О.П. Федченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 64. – С. 91-98. – ISSN 2524-0056


  В останні роки потреба у відомостях про місцевість вже не задовольняється використанням тільки топографічних карт у паперовому вигляді. Недостатня інформативність карти, відсутність у працівників різних відомств, які не мають відповідної освіти, вміння ...
989294
  Єгоров С.В. Особливості інфузійної терапії періопераційного періоду у дітей при ургентній абдомінальній патології : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Єгоров Сергій Валерійович ; М-во охорони здоров"я України, ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
989295
  Невинна Ю.П. Особливості іспанського меню та його переклад українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2019. – Вип. 66


  Тапас як складовий елемент іспанського меню відносять до безеквівалентної лексики, що тільки ускладнює переклад таких одиниць. Реалія - одна з найскладніших одиниць для дослідження, адже такі одиниці належать до безеквіалентної лексики, екзотизмів, ...
989296
  Горобець І. Особливості історичного розвитку державності Пакистану // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 2 (26), квітень - червень. – С. 122-132. – ISSN 1998-4634
989297
  Вигівська І.М. Особливості калькулювання кейтерингу: організаційно-методичні засади / І.М. Вигівська, В.К. Макарович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2018. – Вип. 2 (40). – С. 3-6. – ISSN 1994-1749
989298
  Шпурік К.В. Особливості картографічного дизайну при розробці атласу природної та історико-культурної спадщини Харківської області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 173-176 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
989299
  Маляр Г. Особливості кваліфікації агресивної війни і терористичних злочинів у контексті подій у Криму та на сході України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (28). – С. 99-112


  У статті викладені результати дослідження вироків вітчизняних судів щодо злочинів, учинених з 2014 по 2019 роки та кваліфікованих як терористичні злочини або як агресія. Зокрема, проаналізовано та систематизовано підходи до юридичної оцінки подій у ...
989300
  Сидоренко Г. Особливості кінематографічного твору як об"єкта авторського права // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 309-310. – ISBN 978-966-301-169-1
989301
  Марченко Н. Особливості кінетики водо- та вологопоглинання сухостійної деревини сосни звичайної / Н. Марченко, С. Новицький, Д. Зав"ялов // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (13). – С. 269-276. – ISSN 2411-5363
989302
  Степанчук О.В. Особливості класифікації вулиць і доріг населених пунктів // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 75-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
989303
  Доценко Н.А. Особливості класифікації системи управління якістю підприємств з урахуванням вимог міжнародних стандартів // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 202-210 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
989304
  Мастикаш О.В. Особливості класифікації та аналізу віртуальних спільнот // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 165-168. – (Технічні науки ; № 6 (255)). – ISSN 2307-5732
989305
   Особливості клініко-лабораторної діагностики хвороби Помпе у дітей / Н.О. Пічкур, Н.В. Ольхович, Т.П. Іванова, Н.В. Самоненко // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 12, № 7. – C. 68-76. – ISSN 2224-0551
989306
  Пшук Н.Г. Особливості клініко-психопатологічної феноменології та патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру / Н.Г. Пшук, О.О. Белов, Н.П. Кирилюк // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 3 (47). – С. 3-5. – ISSN 2308-6300
989307
  Татарінова Л. Особливості книговидання у Франції // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (299), червень. – С. 26-31. – ISSN 2076-9326
989308
  Станіслав О.В. Особливості когезії в синтаксисі французького "нового роману" (на матеріалі твору А. Роба-Грійє "В лабіринті") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 127-136. – ISSN 2413-5593
989309
  Рижова О.О. Особливості композиції "Богоматір Всіх скорботних Радість" у Київському та лаврському іконописі XVIII століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 213-219. – ISSN 2225-7586
989310
  Скнар О.М. Особливості комунікативних практик у ситуаціях громадянської та національної самопрезентацї молоді // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (11). – С. 194-208. – ISSN 2522-4093
989311
  Брюховецька О.В. Особливості комунікативного контролю як чинника професійної толерантності керівників закладів середньої освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 21-33. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2522-9931
989312
  Нанівська Л.Л. Особливості комунікативної компетентності майбутніх офіцерів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 192-195. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
989313
  Кравцов Ю.С. Особливості комунікативної раціональності у структурному полі освіти // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 4 (144). – C. 88-91. – ISSN 2077-1800
989314
  Красілова Ю. Особливості комунікації між дітьми в інклюзивному середовищі / Ю. Красілова, В. Марчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 33-36. – (Соціальна робота ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто підходи до визначення поняття "інклюзивне навчання". Визначено особливості комунікації між дітьми молодшого шкільного віку в інклюзивному середовищі. Виявлено, що спілкування та сприймання дітей з особливими освітніми потребами великою мірою ...
989315
   Особливості комунікації управлінців державних служб і установ зони спостереження за умови надзвичайної ситуації на АЕС / В.А. Прилипко, О.О. Петриченко, М.М. Морозова, І.В. Бондаренко // Український радіологічний та онкологічний журнал : щоквартальне науково-практичне видання / Держ. установа "Ін-т медичної радіології та онкології їм. С.П. Григор"єва Нац. акад. мед. наук України" ; редкол.: Красносельський М.В., Вінніков В.А., Кулініч Г.В.[та ін.]. – Харків, 2021. – Т. 29, вип. 2. – С. 22-33. – ISSN 2708-7166
989316
  Рудик П.А. Особливості конкурсного добору суддів Вищого антикорупційного суду України в аспекті міжнародних та європейських стандартів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 82-87. – ISSN 2219-5521
989317
  Гришко Л.М. Особливості конституційного статусу особи в монархіях Арабського Сходу // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 21-26. – ISSN 1727-1584
989318
   Особливості конструктивних схем двигунів з імпульсними детонаційними камерами / О.Є. Золотько, О.В. Золотько, О.В. Сосновська, О.С. Аксьонов, І.С. Савченко // Авіаційно-космічна техніка і технологія : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. С.В. Єпіфанов ; редкол.: С.М. Фірсов, Л.О. Базима, О.О. Баранов [та ін.]. – Харків, 2020. – 2 (162), березень - квітень. – С. 4-10. – ISSN 1727-7337


  Розглянуто особливості детонаційних двигунів (ДД) різних конструктивних схем: однокамерного та багатокамерного імпульсних детонаційних двигунів (ІДД), пульсуючого ДД з ежекторним підсилювачем тяги, гібридного імпульсного ДД та інтегрованої ...
989319
  Цукур О.Г. Особливості конструювання особистістю православної ідентичності в умовах секуляризації суспільства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Цукур Ольга Григорівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
989320
  Литвинська С.В. Особливості контенту газети "Схід та Захід разом" як сучасного періодичного видання // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 264-267. – ISBN 978-966-927-534-9
989321
  Копча Ю.Ю. Особливості контролінгу в системі управління формуванням потенціалу економічної безпеки підприємства. // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 1 (65). – С. 139-148. – ISSN 2073-9982


  "У статті узагальнено підходи до сутності контролінгу як складової концепції управління з позиції інформаційного забезпечення, інструменту координування, управління у часі, як елемента системи управління підприємством з акцентом на планування і ...
989322
  Гейпеле І. Особливості контролю ефективності маркетингу в міжнародних компаніях / І. Гейпеле, Л.В. Пащук // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 215-218. – ISBN 978-617-696-384-4
989323
   Особливості конформаційного переходу в області НКТР в кополімерах декстран-полі-N-ізопропілакриламід різної молекулярної будови / Ю.І. Гарагуц, В.А. Чумаченко, Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник, М. Rаwіsо // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 154
989324
  Рожко Н.Я. Особливості концепції маркетингу і логістики у функціонуванні суб"єктів ринку овочів та фруктів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 141-145 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
989325
  Бальбуза О. Особливості координування шкільної служби медіації однолітків у сучасному закладі освіти // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 183-189. – ISBN 978-617-7768-17-2
989326
  Яворська Т.П. Особливості копінгу у пацієнтів на різних етапах розвитку цереброваскулярної патології // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 118-124 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-5675
989327
  Челнокова М. Особливості корекції негативних психоемоційних станів як наслідків конфліктів у навчально-виховному процесі засобами кінезіології / М. Челнокова, І. Шеремет, К. Василенко // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 243-258. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
989328
  Свінціцький І.А. Особливості коронарного атеросклерозу та предиктори його вираженості в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця: статево-вікові аспекти : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Свінціцький Ігор Анатолійович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
989329
  Косінова О.М. Особливості корпоративного спілкування і його значення для формування культури шоу-продюсeра / О.М. Косінова, О.М. Капустянська // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 38-42. – ISSN 2312-4679
989330
  Птащенко О.В. Особливості корпоративного управління процесами злиття та поглинання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 424-429. – ISSN 2222-4459
989331
  Молдаван Л.В. Особливості корпоратизації аграрного сектору в зарубіжній та вітчизняній практиці: уроки для України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (705). – С. 76-95. – ISSN 2522-9303
989332
  Задерейко С.Ю. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Задерейко Світлана Юріївна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
989333
  Налуцишин В.В. Особливості кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення за кримінальним правом Іспанії // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 128-129. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
989334
  Коваленко Є.Я. Особливості культури менеджменту в Стародавній Індії // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 24-31. – ISSN 2312-4679
989335
  Цуркан М. Особливості культурологічного підходу до навчання української мови як іноземної у вищій медичній школі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 347-359. – ISSN 2312-5993
989336
  Пузирний В.І. Особливості ландшафтного урбанізму при проектуванні міських територій // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 57-66. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
989337
  Підмурняк О.О. Особливості лапароскопічних операцій з приводу каменів нирок та верхніх відділів сечоводів // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 4 (50). – С. 15-18. – ISSN 1727-0847
989338
  Шимко В.В. Особливості лікування гострого апендициту та профілактика його ускладнень шляхом застосування лімфотропної терапії : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Шимко Володимир В"ячеславович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
989339
  Захаренко Н.Ф. Особливості лікування клімактеричного синдрому в жінок із ендометрізом / Н.Ф. Захаренко, Н.В. Коваленко, Т.Ф. Татарчук // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (29). – С. 60-64. – ISSN 2309-4117
989340
  Третяк П.Р. Особливості лісової типології в країнах Альпійсько-Карпатського макрорегіону / П.Р. Третяк, Ю.І. Черневий // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 237-243 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1991-606X
989341
  Гнатюк М. Особливості літературно-критичного дискурсу в українському літературознавстві кінця XIX - початку XX ст. (Іван Франко, Леся Українка) // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 245-254. – ISBN 978-966-600-487-4
989342
  Григорчук К.Г. Особливості літофізичної структури відкладів середнього майкопу Чорноморсько-Північнокримського нафтогазоносного району / К.Г. Григорчук, В.П. Гнідець, О.М. Кохан // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 80-88 : рис. – Бібліогр.: с. 88. – ISSN 1025-6814
989343
  Фока М.В. Особливості магічного у творчості Г. Гарсіа Маркеса // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 42-46. – ISBN 978-966-916-268-7
989344
  Проць В.І. Особливості майнових податків та їх роль у формуванні доходів місцевих бюджетів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 66-70. – ISSN 2071-4653
989345
  Ільченко Т.В. Особливості маркетингу в агробізнесі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 19-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
989346
  Чевдар Д.М. Особливості машинного перекладу політичного дискурсу // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 211-222. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Статтю присвячено вивченню особливостей автоматичного перекладу англомовного та китайськомовного політичного дискурсу українською мовою. Шляхом лінгвістичного аналізу виявлено переваги та недоліки машинного перекладу онлайн-системами Google Translate ...
989347
  Проноза-Стеблюк Особливості медико-психологічної реабілітації учасників бойових дій із постконтузійним синдромом // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 32-35. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2308-6300
989348
  Ситник Н.І. Особливості менеджменту знань у малому і середньому бізнесі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 415-420
989349
  Божко Н.М. Особливості ментальності, етнічної культури та психології представників азербайджанського етносу // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – С. 261-269. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
989350
  Пилипчук Т.П. Особливості метаболізму кісткової тканини за умови експериментального синдрому тривалого стиснення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Пилипчук Тарас Павлович ; Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського М-ва охорони здоров"я України. – Тернопіль, 2021. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 13 назв
989351
  Чендей Н.В. Особливості метафоричної картини світу в поезії Дж.Г. Байрона та її українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 369-375


  У статті висвітлено дослідження когнітивної природи метафори як базової одиниці картини світу автора та способів її представлення в оригінальній поезії Байрона та її українських перекладах. Автором здійснено спробу продемонструвати, що метафора є ...
989352
  Бабюк Т.Й. Особливості методики формування здорового способу життя старших дошкільників // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 22-25. – Бібліогр.: 5 назв.
989353
  Гнатенко К.І. Особливості методичної роботи над характеристикою персонажа художнього твору в початковій школі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 52-56. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
989354
  Бабіч О.М. Особливості методів машинного навчання щодо їх використання в процесі аналізу англомовних джерел / О.М. Бабіч, Д.І. Дух, А.С. Глухова // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 32-39. – ISSN 2524-0056
989355
  Бевз А.В. Особливості методів навчання фізики і астрономії у коледжах на засадах індивідуального підходу // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 30-34. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989356
  Третяк А.М. Особливості методологічних засад формування землекористування оборони / А.М. Третяк, А.Ю. Мельничук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 86-95. – ISSN 2306-1677


  Обгрунтовано доцільність перегляду засад віднесення земель до категорії оборони. Визначено класифікацію землекористування оборони у залежності від ступеня еколого-економічного ризику. Запропоновано логічно-змістовну модель методологічного процесу ...
989357
  Буруковська Н.В. Особливості методологічних концепцій гуманітарного пізнання // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 11-14. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті досліджуються особливості становлення, формування та функціонування методологічних концепцій в галузі гуманітарного пізнання. The features of becoming, forming and functioning of methodological conceptions in industry of humanitarian ...
989358
   Особливості механізмів дії сучасних пестицидів на функціонування щитоподібної залози / А.М. Антоненко, О.П. Вавріневич, М.М. Коршун, С.Т. Омельчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (91). – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2077-7477
989359
  Софієнко А.П. Особливості механізму управління та обслуговування зовнішнього державного боргу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 73-78. – ISSN 2306-6806
989360
  Ігнатенко І.І. Особливості міграції молібдену у водних об"єктах, що зазнають впливу золовідвалів Трипільської теплоелектростанції / І.І. Ігнатенко, О.П. Холодько, П.М. Линник // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 81-88 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
989361
  Кійко С.В. Особливості міжмовної німецько-української енантіосемії // Актуальні проблеми германської філології : матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяч. 70-річчю від дня народж. проф., д-ра філол. наук Левицького В.В., [Чернівці], 10-12 квіт. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т іноземних мов ; [редкол.: О.Г. Ушенко, В.І. Кушнерик (відп. ред.), В.В. Левицький та ін.]. – Чернівці : Книги - XXI, 2008. – С. 133-137
989362
  Кравчук М. Особливості міжнародних відносин за гетьмана П. Скоропадського / М. Кравчук, І. Марціясь // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 12-18. – ISSN 2524-0129
989363
  Каспрук О.С. Особливості міжнародно-правового регулювання міжнародних транспортних коридорів : монографія / О.С. Каспрук ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ ; Одеса : Фенікс, 2020. – 179, [1] с. – Бібліогр.: с. 148-173. – ISBN 978-966-928-529-4
989364
  Андріїв В.М. Особливості міжнародно-правового регулювння праці літніх працівників // Міжнародна науково-практична конференція "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні" : 22 трав. 2019 р. / "Правова доктрина: міжнародний досвід та практична реалізація в Україні", міжнар. наук.-практ. конф. – Маріуполь : МДУ, 2019. – С. 343-345
989365
  Поляков М.В. Особливості міжнародного науково-технічного обміну / М.В. Поляков, В.С. Білозубенко, С.Є. Шаблій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 29-36. – ISSN 2222-4459
989366
  Шендрик О.О. Особливості міжнародного співробітництва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 75-80. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Виявити особливості міжнародного співробітництва Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. І. Франка. Методологічною основою дослідження є загальнонаукові методи такі як: історичний (формування історіографії, ...
989367
  Дрималовська Х.В. Особливості міжнародного та вітчизняного досвіду щодо розвитку інклюзії в закладах вищої освіти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 108-114. – ISSN 2222-4459
989368
   Особливості міжрегіональної взаємодії у головному мозку бійців з черепно-мозковими травмами під час тестування візуальної оперативної пам"яті на складні стимули / Н.Б. Філімонова, М.Ю. Макарчук, І.Г. Зима, В.В. Кальниш, А.Ф. Чебуркова, Є.О. Торгало // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 91-102. – (Серія "Біологічні науки" ; № 1)
989369
  Чиркін А. Особливості місцевого самоврядування Франції / А. Чиркін, В. Кушнір // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 176-180. – ISSN 2663-5313
989370
  Тарасенко Д.Л. Особливості міської підтримки ОСББ в м. Маріуполь / Д.Л. Тарасенко, С.О. Марчук, О.Ю. Казанцев // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 153-155. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Як показала практика попередніх років, підвищення якості життя жителів міста не можливе без зміни системи надання житло вих послуг. Одним з найважливіших заходів для поліпшення становища в комунальній сфері міста є посилення впливу мешканців будинків ...
989371
  Лесів М. Особливості мови і стилю фейлетонів Василя Гірного 1931-1933 рр. // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 232-246. – ISBN 978-966-2248-71-5
989372
  Тростинська О. Особливості мовного навчання іноземців на третьому рівні вищої освіти // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Черноватий Л.М. (голов. ред.), Ушакова Н.І., Пасинок В.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 34. – С. 205-218. – ISSN 2073-4379
989373
  Щепка О. Особливості мовної експлікації адресанта в сучасному українському медійному тексті // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 143-151. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
989374
  Комісаров К. Особливості мовної репрезентації когнітивних механізмів транспозиції смислів (на матеріалі сучасної японської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 69-80


  Визначено основні підходи до вивчення метафори й метонімії в руслі когнітивної семантики; проаналізовано механізми метафоризації та метонімізації крізь призму поняття деривації; досліджено у загальному плані проблему інтерпретації переосмислених ...
989375
  Ушкаленко І.М. Особливості моделювання в сільськогосподарському виробництві з врахуванням ризику // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Jekabsone Sandra, Sproge Ilze, Вдовенко Л.О. [та ін.]. – Вінниця, 2020. – № 1 (51). – С. 119-134. – ISSN 2411-4413
989376
  Хоменко О.В. Особливості модернізації іншомовної підготовки в економічних вищих навчальних закладах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 120-124. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
989377
  Пікуль В.П. Особливості модернізації системи суб"єктів охорони праці у трудових відносинах // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – C. 66-70. – ISSN 2617-5967
989378
  Орлова Т.В. Особливості модернізаційних процесів у сучасному В"єтнамі // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 155-163. – ISBN 978-966-02-8033-5
989379
  Вечерська О.В. Особливості моніторингу підземних пам"яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника / О.В. Вечерська, Ю.Г. Головатенко // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 77-80. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена проблематиці збереження пам"яток Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, а саме їх моніторингу як важливого засобу, що забезпечує отримання в режимі реального часу інформації про стан кожної пам"ятки та ...
989380
  Кривецький І.В. Особливості морфогенезу та топографії грудного відділу хребтового стовпа в пренатальному періоді онтогенезу людини : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Кривецький Ігор Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. заклад України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці, 2019. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 38 назв
989381
  Левшенюк Н.А. Особливості мотиваційної складової особистісної готовності викладачів закладів післядипломної освіти до діяльності в умовах змін // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 7 (39). – C. 30-38. – ISSN 2414-0023
989382
  Гавриловська К.П. Особливості мотиваційної сфери студентів хелперських спеціальностей / К.П. Гавриловська, О.Й. Литвак // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 57-61. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
989383
  Новакович М. Особливості музичного втілення поетичного слова Тараса Шевченка у вокально-хоровій творчості Дениса Січинського // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 18-30. – ISSN 2310-0583
989384
  Голяк Л.В. Особливості муніципального рівня забезпечення та захисту прав і свобод людини і громадянина / Л.В. Голяк, В.П. Садовнік // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 33-37. – ISSN 2304-5809
989385
   Особливості наведення імен правителів у точках доступу бібліографічного запису електронного каталогу / підготували Сосова Л., Хасанова О., Гордієнко О. // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 26-30
989386
  Суховірська Л. Особливості навчальних програмних засбів з фізики у професійно-технічних та вищих навчальних закладах з розділу "електродинаміка" / Л. Суховірська, О. Задорожна // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 68-73
989387
  Сивохоп Е.М. Особливості навчального процесу майбутніх фахівців галузі фізична культура і спорт / Е.М. Сивохоп, І.І. Маріонда // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 231-233. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
989388
  Калюжна Ю.І. Особливості навчальної та трудової мотивації майбутніх психологів // Психологія і особистість : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Бочелюк В.Й. – Полтава ; Київ, 2020. – № 1 (17). – С. 158-168. – ISSN 2226-4078
989389
  Денисенко І.І. Особливості навчання іноземної мови в умовах співпраці в контексті вищої освіти / І.І. Денисенко, А.М. Тарасюк // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (103). – С. 18-23. – ISSN 1817-8510
989390
  Карапетян А.О. Особливості навчання представників покоління Z у вищій школі // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 115-120. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989391
  Батюк І. Особливості нагасакського діалекту в романі Ендо Шюсаку "Німа тиша" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  У статті розглянуто особливості нагасакського діалекту у романі Ендо Шюсаку "Німа тиша". Використання діалектизмів у романах як регіональних індикаторів є важливою складовою авторського стилю письменника. Виокремлено лексико-граматичні маркери цього ...
989392
  Васіна А. Особливості надання адміністративних послуг органами влади / А. Васіна, М. Адамів // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (56). – С. 17-26. – ISSN 2409-8892
989393
  Шулятицький С.І. Особливості надання безоплатної правової допомоги у малозначних цивільних справах в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 122-129. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
989394
  Чусова О.М. Особливості надання соціальних послуг в Україні / О.М. Чусова, Г.О. Котломанітова, Л.А. Олексієнко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 209-213. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609
989395
  Токарєва Л. Особливості нарації романів "Батьки та отці" та "Умисне вбивство" Слободана Селенича // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 126-141. – ISBN 978-617-7480-27-2
989396
  Аксьонова С.Ю. Особливості народжуваності та шлюбності у столицях східноєвропейських країн / С.Ю. Аксьонова, Л.І. Слюсар // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 37-58. – ISSN 2072-9480
989397
  Дяків В. Особливості народної християнської релігійності на Покутті (на матеріалах з Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1381-1387. – ISSN 1028-5091


  "На основі польових етнографічних матеріалів, які автор зібрав переважно у населених пунктах Городенківського району Івано-Франківської області у 2015-2016 рр., розглянуто специфічні прояви народної релігійності українців Покуття у XX ст.: релігійні ...
989398
  Кривоконь Н.І. Особливості наснаження як практики ресоціалізації комбатантів з обмеженими фізичними можливостями // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 7, Т. 1. – С. 28-37. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1249
989399
  Михно Л. Особливості наукового мовомислення Г. А. Нудьги // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 491-493. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
989400
  Білоус О. Особливості нацистського окупаційного режиму в Україні / О. Білоус, В. Гедз // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 62-70. – ISBN 978-617-7158-06-5
989401
  Мильченко Л. Особливості національних культур: комунікативні аспекти / Л. Мильченко, Л. Гостинщикова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (276), липень. – С. 19-24. – ISSN 2076-9326
989402
  Попова О.В. Особливості національного світобачення у фразеології іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 145-152. – ISSN 2521-1218
989403
  Старюк К.А. Особливості національної моделі соціального діалогу у сфері праці // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 343-346. – ISBN 978-617-7450-09-1
989404
  Тишкевич О.П. Особливості наявної мережі підприємств та закладів культурно-побутового обслуговування сільського населення України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 198-205 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
989405
  Стаднюк О.І. Особливості недружнього поглинання // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 145-147
989406
  Романюк А.П. Особливості нейрофізіологічних та вегетативних процесів у осіб, які займаються фізичними вправами різного характеру : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Романюк Альона Павлівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
989407
  Риков С.О. Особливості нормативно-правового забезпечення своєчасного виявлення порушень зорових функцій у дітей раннього віку / С.О. Риков, Н.В. Медведовська, Ю.В. Барінов // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 3 (9). – С. 12-17. – ISSN 2309-8147
989408
  Попович А. Особливості нотаріального посвідчення аліментного договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 497-499. – ISBN 978-617-7069-28-6
989409
  Клочан В.В. Особливості об"єднання територіальних громад в Україні / В.В. Клочан, В.О. Мірошник, К.П. Надточий // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 142-147. – ISSN 2306-6814
989410
  Гордєєва Л.Ю. Особливості обліку в державному секторі економіки в умовах реформування / Л.Ю. Гордєєва, М.О. Михалочкіна // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/3. – С. 18-20. – ISSN 2409-1944
989411
  Багрій К.Л. Особливості обліку в первинних профспілкових організаціях вищих навчальних закладів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 176-184. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185


  "Профспілкова діяльність за своєю суттю дуже багатогранна. Облікова робота є одним з найважливіших напрямків діяльності первинної профспілкової організації вищого навчального закладу, що має фінансову самостійність, адже вона забезпечує дієздатність ...
989412
  Момонт Т.В. Особливості обліку грошових коштів на підприємствах сфери туризму // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 65-70 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
989413
  Ступницька Т.М. Особливості обліку дебіторської заборгованості за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект / Т.М. Ступницька, О.П. Володіна, Ю.В. Васильєва // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 103-108 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
989414
  Гільорме Т.В. Особливості обліку доходів у бюджетний установі в умовах законодавчих змін / Т.В. Гільорме, А.В. Лень // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 37-39. – ISSN 2409-1944
989415
  Євтушевська О.О. Особливості обліку і аналізу витрат діяльності на підприємствах виноробної галузі / О.О. Євтушевська, А.Б. Хамардюк // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 81-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2312-847X
989416
  Максименко І.Я. Особливості обліку нематеріальних активів в управлінні підприємством / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, А.С. Кривошеєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 53-56 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
989417
  Мельник Ю.М. Особливості обліку оперативного та фінансового лізингу на підприємствах / Ю.М. Мельник, А.С. Лук"янов // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 81-87 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
989418
  Булкот Г.В. Особливості обліку та контролю документального оформлення руху готової продукції на підприємствах, установах, організаціях України / Г.В. Булкот, О.О. Осика // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 11. – С. 9-14 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2409-1944
989419
  Пляшечник Е. Особливості образотворення у вибраних драмах Небойші Ромчевича // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 142-156. – ISBN 978-617-7480-27-2
989420
  Малахова Ю. Особливості образу жаби у японській народній казці "Жаба з Осака й Жаба з Кіото" (на матеріалі перекладу Ф. Пущенка) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 217-224
989421
  Фокін Я. Особливості обшуку під час досудового розслідування. Ухилення від проходження військової строкової служби та мобілізації // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 272-276. – ISSN 2524-0129
989422
  Косик О.І. Особливості озеленення і благоустрою дитячих відкритих просторів / О.І. Косик, О.Р. Андрієнко // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 21 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – С. 48-57. – ISSN 2415-8151
989423
   Особливості ознайомлення студентів із забезпеченням навчально-виховного процесу у вузі / К.О. Островська, І.П. Островський, Х.Я. Сайко, Б.В. Андрейко // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 5 (37). – С. 174-183. – ISSN 2414-0023
989424
  Зарічна О.Й. Особливості окиснювальних процесів та захисних систем організму у тварин з токсичним ураженням печінки галактозаміном на тлі гіпотиреозу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.04 / Зарічна Ольга Йосипівна ; М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України. – Тернопіль, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
989425
  Набруско І. Особливості онлайн-шопінгу як специфічної форми сучасного споживання / І. Набруско, Т. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-9. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано явище онлайн-шопінгу як форми споживання, що стрімко розвивається в умовах трансформацій сучасного суспільства. Розглянуто основні соціальні чинники формування мотиваційної бази онлайн-шопінгу в сучасній українській ситуації. На базі ...
989426
  Лунчуань В. Особливості оперної сюжетології в творчості російських композиторів XIX століття // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 87-98. – ISSN 2524-0447


  "Літературна творчість найбільше зумовила відбір тем і сюжетів оперної творчості в російській музиці, однак, критеріями втілення їх в музиці виявилися саме жанрові умови опери, відтак опера виявилась здатною до власної сюжетології, основаної на ...
989427
  Швандар М.В. Особливості оподаткування малого бізнесу в Україні в умовах трансформації системи державного регулювання економіки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 29-31. – ISSN 2409-1944
989428
  Семенова С.М. Особливості оподаткування та економічний розвиток Монако / С.М. Семенова, О.М. Шпирко // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 170-179. – ISSN 2664-1259


  "Визначено передумови та показники економічного розвитку Монако, провідних галузей економіки, динаміки зовнішньоекономічної діяльності, факторів в оподаткування, які сприяють інвестиційній привабливості країни. Охарактеризовано показники економічного ...
989429
  Стефанишена О.Б. Особливості оподаткуваня роялті / О.Б. Стефанишена, Н.Д. Когут // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 219-222. – ISBN 978-966-999-024-2
989430
  Андрусів Л.М. Особливості оприлюднення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – С. 15-21. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
989431
  Осєтрін М.М. Особливості організації бульварів як елемента вулично-дорожньої мережі міст / М.М. Осєтрін, М.І. Лебідь // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 291-298 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2076-815X
989432
  Толмачова А.М. Особливості організації внутрішнього аудиту неприбуткових організацій // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2018. – Вип. 2 (40). – С. 59-65. – ISSN 1994-1749
989433
  Шевченко І.Л. Особливості організації дистанційного навчання студентів мистецького факультету при вивченні навчальної дисципліни "Сучасні музично-педагогічні технології в закладах освіти" // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 160-164. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989434
  Городянська Л.В. Особливості організації дистанційного навчання у системі вищої військової освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 67. – С. 134-142. – ISSN 2524-0056
989435
  Рибак М.П. Особливості організації землекористування заповідників України // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 85-97. – ISSN 2306-1677
989436
  Хільчевська І.Г. Особливості організації круїзного туризму в Норвегії: досвід для України // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 49-58. – ISSN 2308-135X
989437
  Шевченко О. Особливості організації курсу іноземної мови наукового спілкування для майбутніх докторів філософії у немовному ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 187-207. – ISSN 2077-1827
989438
  Трошкіна О.А. Особливості організації ландшафтного середовища закладів вищої освіти в сучасних умовах / О.А. Трошкіна, О.В. Вент // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 21 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – С. 80-88. – ISSN 2415-8151
989439
  Батиченко С.П. Особливості організації лікувальних турів / С.П. Батиченко, С.І. Уліганець, Л.В. Мельник // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 59. – С. 14-21. – ISSN 2308-135X
989440
  Володько А.М. Особливості організації навчального процесу для формування в майбутніх перекладачів перекладацької компетентності в усному послідовному перекладі // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 1 (93). – С. 41-46. – ISSN 1817-8510


  У статті досліджено особливості організації навчального процесу для формування в майбутніх перекладачів перекладацької компетентності в усному послідовному перекладі. Проаналізовано та доведено ефективність формування перекладацької компетентності за ...
989441
   Особливості організації навчання студентів із Туркменістану, майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін / О.Х. Тадеуш, Д.В. Ємельянова, М.С. Маріна, М.К. Гочиева // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 4 (133). – С. 47-55. – ISSN 2414-5076
989442
  Білоцерківська А. Особливості організації наукового забезпечення сільськогосподарської галузі УРСР у 1946-1956 роках // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 112-118


  У даній науковій роботі висвітлюються особливості організації наукового забезпечення сільськогосподарської галузі УРСР у період 1946-1956 років, розкривається процес пошуку оптимальних форм координації розвитку сільськогосподарської науки в межах ...
989443
  Хаустова В.Є. Особливості організації наукової діяльності в країнах ЄС та Україні / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 122-137. – ISSN 2222-4459
989444
  Гнатишина Л.Л. Особливості організації наукової роботи студентів-першокурсників медичного профілю на прикладі роботи студентського наукового гуртка / Л.Л. Гнатишина, Г.І. Фальфушинська, Л.М. Іванець // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 107-110. – ISSN 1681-2751
989445
  Могильна О.І. Особливості організації органів місцевого самоврядування // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 40-44. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
989446
  Севост"янов П.О. Особливості організації особистісного компоненту індивідуального досвіду : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Севост"янов Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
989447
  Ярема В. Особливості організації підготовки майбутніх офіцерів морської піхоти до наставницької діяльності // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7768-14-1
989448
  Дружченко Т.П. Особливості організації процесу навчання монологічного мовлення студентів спеціальності "право" на засадах диференційованого підходу // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 76-82. – ISBN 978-617-7507-84-9


  У статті розглядаються особливості навчання усного монологічного мовлення студентів спеціальності "Право". Обґрунтовано, що навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх правовиків відбувається у три етапи – дотекстовий, ...
989449
  Полякова Я. Особливості організації релігійної освіти у Північній Ірландії (історія та сучасність) // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 28-33
989450
  Міщенко К.А. Особливості організації різних типів робочих зон офісного простору / К.А. Міщенко, О.Г. Єрещенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 331-335 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
989451
  Влад С. Особливості організації роботи органів прокуратури України у галузі міжнародного співробітництва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 319-324. – ISSN 2663-5313
989452
  Бікетов С.О. Особливості організації рослинних угруповань пейзажних парків лісостепу і степу України // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 38-45 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
989453
  Прокоф"єва Л.Б. Особливості організації самостійної роботи студентів з формування англомовної лексичної компетентності // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 176-179. – ISBN 978-966-698-282-0
989454
  Васильєва-Халатникова Особливості організації соціокультурного середовища інклюзії у закладі освіти для людини з інвалідністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 10-12. – (Соціальна робота ; вип. 1 (6)). – ISSN 1728-3817


  Представлено особливості організації соціокультурного середовища інклюзії у закладі освіти для людини з інвалідністю. Проаналізовано визначення соціокультурного середовища, сформульовано власне визначення феномена для людини з інвалідністю. Розроблено ...
989455
  Губанова Т.О. Особливості організації та адміністративно-правового забезпечення наукової роботи у коледжах за юридичним напрямком надання освітніх послуг // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 83-92. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена дослідженню особливостей організації та адміністративноправового забезпечення наукової роботи в коледжах за юридичним напрямом надання освітніх послуг. Приділяється увага взаємозв"язку освіти й науки у якісній підготовці юристів. ...
989456
  Бережанський Г.І. Особливості організації та здійснення судової влади органами адміністративної юстиції у Великобританії // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Андрусишин Б.І., Балакірєва О.М., Безклубий І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2 (16/17). – С. 12-14. – ISSN 2413-6433
989457
  Штефуца В.О. Особливості організації та проведення федеральних виборів у Німеччині // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 285-298. – ISBN 978-966-2075-11-3
989458
   Особливості організації управлінського обліку в банках України / Л.В. Джулій, Л.М. Білорусець, Л.В. Ємчук, Н.В. Бочуля // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 86-89. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
989459
  Заячківська О.В. Особливості організації фінансово-економічної безпеки на підприємствах: світовий та вітчизняний досвід // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 17-25. – (Економічні науки ; вип. 2 (86)). – ISSN 2306-5478
989460
  Бугаєвська Н.А. Особливості організації хоспісної допомоги в республіці Польща // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 3. – С. 29-35. – ISSN 2411-1597
989461
  Шаповал О.В. Особливості організаційно-тактичного забезпечення обшуку під час розслідування економічних злочинів // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (45). – C. 71-79. – ISSN 2413-1342
989462
  Вишновецька С.В. Особливості організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / С.В. Вишновецька, Р.А. Панчишак // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 107-112. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
989463
  Бех М. Особливості орнаментики та функціональне значення килимів села Бехина Житомирщині (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 16-23. – ISSN 2309-9356


  У статті на матеріалах польових досліджень проаналізовано килимарство околичноїшляхти, описано основні прийоми та способи виготовлення виробів. Представлено найпоширеніші види орнаменту та мотиви зображення. Відстежено використання килимів упобуті та ...
989464
  Гнатюк Л.Р. Особливості освітлення загальноосвітніх шкіл / Л.Р. Гнатюк, Ю.Е. Кучеренко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 103-111 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
989465
  Монастирький Д. Особливості оскарження судових рішень у процедурі банкрутства / Д. Монастирький, О. Гловацький // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 10-11
989466
  Бєлкін Л. Особливості оскарження ухвал про відмову в перегляді заяв за нововиявленими обставинами // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 3 (61), березень. – С. 39-41
989467
  Жигалкіна Особливості особистісного потенціалу сучасної молоді / Жигалкіна, (Лебедєва) Наталія Віталіївна // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 32-38 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
989468
  Синьоок І.В. Особливості отримання правової охорони на торгівельні марки за міжнародними та регіональними процедурами // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 202-206. – ISBN 978-966-999-024-2
989469
  Глухов С.І. Особливості отримання та обробки інформації з використанням методів фізичного діагностування для нової автоматизованої системи технічного діагностування радіоелектронної техніки // Військово-технічний збірник / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Настишин Ю.А., Корольов В.М., Рижов Є.В. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 20. – С. 8-13. – ISSN 2312-4458
989470
  Карпушенко М.Ю. Особливості оцінки бізнес-процесів, персоналу, фінансових та маркетингових компонентів із застосуванням збалансованої системи показників // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 89-93 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
989471
  Третяк А.М. Особливості оцінки вартості сільськогосподарського землекористування в земельній іпотеці / А.М. Третяк, В.М. Третяк, А.С. Поліщук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 10-17. – ISSN 2306-6792
989472
  Стасюкова К.В. Особливості оцінки конкурентоздатності підприємств харчової промисловості України // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 61-67 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2312-847X
989473
   Особливості оцінки контактного кута на наномасштабі / С.А. Бур"ян, О.А. Гребньов, В.М. Сисоєв, М.В. Ісаєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
989474
  Кратко Д.М. Особливості оцінки окремих джерел доказів у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кратко Дмитро Михайлович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
989475
  Густера О.М. Особливості оцінки ризику в електронному бізнесі та інтернет-проектах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 171-174. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
989476
  Васютинська Оксана Григорівна Особливості пасіонарності працівників Національної поліції України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 46-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
989477
  Опанасенко Я. Особливості педагогічної компетентності викладача в умовах дистанційної освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 4 (133). – С. 15-21. – ISSN 2414-5076
989478
  Синиця Ю.П. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на гіперурикемію (подагру) та методи сучасного лікування // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 5/6 (24). – С. 69-87. – ISSN 2312-7015
989479
  Сайко О.В. Особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку, отриманого військовослужбовцями в зоні проведення антитерористичної операції // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 65-71. – ISSN 2224-0586
989480
   Особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку, отриманого військовослужбовцями в зоні проведення антитерористичної операції / А.В. Ткачов, О.М. Алєксєєв, О.В. Сайко, М.П. Лучкевич, А.М. Березяк, О.Л. Кльонова // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 178-193. – ISSN 2310-4910
989481
  Чеборака Т.О. Особливості перебігу хвороби Паркінсона при поєднанні з аутоімунним тиреоїдитом : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.15 / Чеборака Тетяна Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
989482
  Смірнов Г. Особливості переведення прав та обов"язків покупця як спосіб захисту порушеного переважного права в корпоративних відносинах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (281). – С. 20-26. – ISSN 2663-5313
989483
  Товмач А. Особливості перевірки нотаріусом шлюбного договору на предмет встановлення невигідного матеріального становища для одного з подружжя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 369-370
989484
  Лазоренко Є. Особливості перегляду реабілітуючих рішень за кримінальним процесуальним законодавством України, країн Європи та Америки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 274-279. – ISSN 2663-5313
989485
  Шугалій Н.Є. Особливості передумов створення данських ВНШ у XVIII- XIX століттях // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 289-292. – Бібліогр.: с. 291. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
989486
  Філіна А.С. Особливості перекладу англомовних макроекономічних термінів українською мовою / А.С. Філіна, І.Є. Фролова // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 234-239. – ISBN 978-966-285-555-5
989487
  Санжаревська М.А. Особливості перекладу англомовних термінів у галузі контрактного права українською мовою / М.А. Санжаревська, Н.М. Ковальчук // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 214-218. – ISBN 978-966-285-555-5
989488
  Косюк К.С. Особливості перекладу архітектурних термінів з англійської мови на українську // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 118-120. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
989489
  Цьолик Н. Особливості перекладу біблійних фразеологізмів у сучасній польській мові // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 16-20. – ISSN 2306-028X
989490
  Воробйова В.М. Особливості перекладу коміксів / В.М. Воробйова, О.А. Кальниченко // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 20. – С. 31-37. – ISBN 978-966-285-638-5
989491
  Бібік О.М. Особливості перекладу корану японською мовою: до постановки питання // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  Вивчення історії та особливостей розвитку ісламу є однією з най- більш актуальних проблем сучасного релігієзнавства. Дослідження історії ісламу в Україні зосереджені навколо регіонів Близького Сходу, Європи і Центральної Азії. Натомість питання ...
989492
  Шепель Ю.О. Особливості перекладу ліричних творів Лесі Українки М. Комісаровою (щодо поетичного відлуння долі у творчості Лесі Українки) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 131-137. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
989493
  Юхимець С.Ю. Особливості перекладу науково-технічного дискурсу (на матеріалі перекладів з англійської мови українською) // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 223-232. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "У статті розглядаються особливості перекладу англомовного науково-технічного дискурсу українською мовою з точки зору комунікативно-функціонального та лінгвістичного підходів перекладознавства. Метою перекладача є створення тексту перекладу, що в ...
989494
  Ладані Є. Особливості перекладу прозових творів Івана Франка угорською мовою ("Свинська конституція" в перекладі Імре Герега та Ласло Шандора) // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 316-323
989495
  Лагдан С. Особливості перекладу російських термінів галузі залізничного транспорту українською мовою // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 76-82. – ISBN 978-617-646-453-2
989496
  Шванова О. Особливості перекладу сертифікату енергоефективності будівлі "Energy performance certificate" / О. Шванова, О. Шванов // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 73-78. – ISBN 978-617-646-477-8
989497
  Бойван О.С. Особливості перекладу текстів мілітаристичного спрямування на основі комплементарної єдності мовних явищ компресії і декомпресії / О.С. Бойван, О.В. Ковтун // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 63-75. – ISSN 2312-0665
989498
  Андрієвська Е. Особливості перекладу технічних текстів із застосуванням новітніх технологій // General and specialist translation/interpretation: theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology and Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [et al. ; ed.-in-chief: A. Gudmanian ; ed. board: Z. Kikvidze et al.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 300-305. – ISBN 978-617-646-477-8


  Розвиток сучасного перекладознавства зумовлює об"єктивну потребу у використанні нових інформаційних технологій. Водночас технічні інновації останніх років сприяють появі дієвих систем автоматичного перекладу. Так, унікальні можливості перекладу ...
989499
  Орєхова К.С. Особливості перекладу українською мовою англомовної термінологічної лексики у галузі методики навчання усного перекладу / К.С. Орєхова, Н.М. Ковальчук // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 196-201. – ISBN 978-966-285-555-5
989500
  Постоленко А.М. Особливості перетворення енергії довкілля при фазових переходах води в лід і іїї використання для умов кліматизації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Постоленко Андрій Михайлович ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
989501
  Грицак Л.Р. Особливості пігментного комплексу високогірних видів роду Gentiana L. флори Українських Карпат / Л.Р. Грицак, Н.В. Нужина, Н.М. Дробик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – C. 129-140. – (Серія: біологія ; № 1 (75)). – ISSN 2078-2357
989502
  Теренко О. Особливості підготовки андрагогічного персоналу для системи освіти дорослих у США і Канаді // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 100-103. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (13)). – ISSN 2411-264X
989503
  Фесюк В. Особливості підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності "Географія" в Україні й Польщі / В. Фесюк, Ю. Барський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 2-8 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
989504
  Боровик М.В. Особливості підготовки здобувачів вищої освіти в Україні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" : наукове фахове видання / Київ. кооператив. ін-т бізнесу та права ; Приват. установа "Н.-д. ін-т публічного права" ; Громад. орг. "Міжнар. акад. освіти і наук" ; Т-во з обмеженою відп. "Фінансова Рада України" ; голов. ред. Камінська Т.Г. – Київ, 2019. – С. 15-21. – (Серія: "Економічні науки" ; № 7 (27)). – ISSN 2520-2294
989505
  Сіданич І.Л. Особливості підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою "Християнська педагогіка" // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: О. Галус, О. Глазунова, О. Дубініна [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 213-239. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 13 (42)). – ISSN 2218-7650
989506
  Лондар С.Л. Особливості підготовки і реалізації проектів Світового банку з урахуванням вимог оновленої соціально-екологічної політики "Загальні соціально-екологічні засади" / С.Л. Лондар, Л.П. Лондар, О.В. Бринюк // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 17-32. – ISSN 2617-8532
989507
  Зінченко В.А. Особливості підготовки кадрів туризму і готельної справи в умовах євроінтеграції україни та підвищення конкурентності туристичної галузі // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 241-259. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
989508
  Морозов В.В. Особливості підготовки магістрів з управління проектами через практичний підхід / В.В. Морозов, Г.М. Стешенко // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 83-84
989509
  Козак Л. Особливості підготовки майбутніх вчителів материнських і початкових шкіл у Франції // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 113-119. – ISSN 2078-1687
989510
  Зелінська Н.С. Особливості підготовки майбутніх інженерів у галузі авіації в університетах Польщі // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 83
989511
  Кришталь М.В. Особливості підготовки майбутніх пілотів та авіадиспетчерів міжнародних авіаліній / М.В. Кришталь, С.В. Бакута, Л.І. Чижова // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 85
989512
  Ємельяненко Л. Особливості підготовки майбутніх учителів англійської мови і літератури в педагогічних закладах Великої Британії (на прикладі Англії) // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 136-138. – ISBN 978-966-644-324-6
989513
  Шевчук К. Особливості підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації краєзнавчої роботи / К. Шевчук, Г. Бигар, А. Предик // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 215-224. – ISSN 2312-5993
989514
  Петрунчак В. Особливості підготовки майбутніх учителів технологій в умовах хмарно орієнтованого навчального середовища / В. Петрунчак, М. Садовий // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів, викладачів і вчителів загальноосвітніх начальних закладів / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2017. – Вип. № 2. – С. 150-153. – ISBN 978-966-2466-54-6
989515
  Присакар В.В. Особливості підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах інклюзивного освітнього середовища / В.В. Присакар, Н.С. Боршуляк // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 195-208. – ISSN 2617-1112
989516
  Пришляк О.Ю. Особливості підготовки майбутніх фахівців соціономічних професій до роботи у політкультурному середовищі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 146-150. – Бібліогр.: с. 148-149. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
989517
   Особливості підготовки матеріалів для призначення судових експертиз : навч. наочний посібник для працівників правоохоронних органів / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; [уклад.: О.П. Угровецький, В.В. Аброськін, І.Р. Шинкаренко та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Промінь, 2019. – 178, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-7180-19-6
989518
   Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-342-416-0
989519
  Чупрій І.К. Особливості підготовки молодших спеціалістів на базі медичного університету // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – № 1 (5), січень - березень 2018 року. – С. 81-84. – ISSN 2521-1455


  "В статті розглянуті питання навчання молодших спеціалістів на базі медичного університету."
989520
  Решетняк О.І. Особливості підготовки наукових кадрів у системах вищої освіти країн світу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 96-103 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
989521
  Касянчук В.О. Особливості підготовки наукової періодики зарубіжними видавництвами (на прикладі журналів з імпакт-фактором) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 44-50. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Запропоновано аналіз публікаційної діяльності зарубіжних видавництв у сфері наукової періодики, зокрема на матеріалі видань комунікаційної тематики з імпакт-фактором. Актуальність дослідження продиктована прагненням українських редакцій вивести свої ...
989522
  Подхватілін О.Г. Особливості планувальної організації прирічкових територій міст на прикладі міст України / О.Г. Подхватілін, О.О. Савченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 154-159 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
989523
  Ферт О.Г. Особливості планування навчально-виховного процесу для дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 129-135. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
989524
  Іванович Т. Особливості планування передачі капіталу спадкоємцям / Т. Іванович, А. Мовчан // Юридична газета. – Київ, 2020. – 8 вересня (№ 17). – С. 14-15
989525
  Хрущ Н.А. Особливості планування та оцінювання грошових потоків підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 167-172. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
989526
  Артемов В. Особливості побудови європейської системи підготовки кадрів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-8. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Виконано аналіз стану імплементації європейських норм вищої освіти в Україні, установлено, що процесу реформації системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні заважає відсутність глибокого системного розуміння сутнісних засад цього ...
989527
  Твердохлібова Д.В. Особливості побудови індикаторів бюджетної стійкості в Україні // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 24-55. – ISSN 1605-7988
989528
  Кушнір В.О. Особливості побудови системи кризових комунікацій у секторі безпеки і оборони України: ситуаційно-кризова модель // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 52-56. – ISSN 2306-6814
989529
  Самойленко І.В. Особливості побудови та аналіз моделі інформаційної боротьби з марковськими перемиканнями та імпульсними збуреннями в умовах апроксимації Леві / І.В. Самойленко, А.В. Нікітін, Г.В. Верьовкіна // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 57, № 4, липень - серпень. – С. 136-145. – ISSN 1019-5262
989530
  Дідух О.В. Особливості побудови художнього конфлікту повісті О.М. Ремізова "Невгамовний бубон" // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 115-119. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються особливості побудови художнього конфлікту на матеріалі повісті письменника О.М. Ремізова "Невгамовний бубон" та проблеми зв"язку творчості письменника з літературними традиціями.
989531
  Скляніченко Д.В. Особливості повернення законним власникам викрадених транспортних засобів, виявлених на території іноземних держав / Д.В. Скляніченко, М.В. Кривонос // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 176-179. – ISBN 978-617-7627-30-1
989532
   Особливості поводження з твердими побутовими відходами на території України / В.М. Радовенчик, М.В. Побережний, Я.В. Радовенчик, К.А. Куцак // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 94-100 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
989533
  Балабух В.О. Особливості погодних умов 2014 року в Україні / В.О. Балабух, Л.В. Малицька, О.М. Лавриненко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 28-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
989534
  Маринчак Є. Особливості податкової правосуб"єктності фізичних осіб при оподаткуванні доходів від здійснення операцій з майном // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 284-286
989535
  Кисільова І.Ю. Особливості політики ціноутворення страхових компаній / І.Ю. Кисільова, Ю.В. Калюжна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 25-31. – (Економічні науки ; № 1 (33)). – ISSN 2414-0287
989536
  Рева Т.С. Особливості політичного екстремізму у Іспанії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 424-433


  Розкриваються особливості розвитку політичного екстремізму у Іспанії у другій половині ХХ та на початку ХХІ століття. Ключові слова: політичний екстремізм, неофашизм, неонацизм, фалангізм, тероризм, анархізм. Раскрываются особенности развития ...
989537
  Косілова О.І. Особливості політичної корупції в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (43). – С. 296-304. – ISSN 2072-8670
989538
  Кривий О.Ф. Особливості поля напружень біля тунельної тріщини, яка виходить в площину з"єднання двох різних анізотропних півпросторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 162-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Задача про тунельну тріщину, яка виходить під довільним кутом в площину з"єднання двох різних анізотропних півпросторів, зведена до системи трьох сингулярних інтегральних рівнянь (СІР) з нерухомою особливістю, для якої доведено існування і встановлені ...
989539
  Калашник О. Особливості поновлення процесуальних строків у справах, в яких сторонами виступають шукачі захисту // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (19). – С. 41-46. – ISSN 2524-0129
989540
  Кубальський В.Н. Особливості поняття "державний суверенітет" в сучасному міжнародному праві // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 400-410. – ISSN 0869-2491
989541
   Особливості попереднього відновлення господарсько цінних порід під наметом природних дубових лісостанів в умовах свіжої та вологої кленово-липової судіброви лісостепу Сумщини / М.Г. Румянцев, В.А. Лук"янець, В.П. Самодай, В.А. Ігнатенко, А.В. Сотнікова // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 35-40 : табл. – Бібліогр.: с. 39. – ISSN 0459-1216
989542
  Савіна Оксана Юріївна Особливості портфелів проектів наукомістких підприємств та специфіка управління ними // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 30. – С. 62-74. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2219-5300
989543
  Кравченко А. Особливості портфельного інвестування на біржовому фондовому ринку України // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 147-151. – ISSN 2410-0919
989544
  Потомська Н.А. Особливості порушення кримінальної справи про ухилення від сплати податків // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 143-144
989545
  Ворон В.П. Особливості посткатастрофічної пірогенної динаміки живого надгрунтового покриву соснових фітоценозів у Лісостепу України / В.П. Ворон, Є.Є. Мельник // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 114-121 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0459-1216
989546
  Шпакова Н.В. Особливості посткомуністичних трансформацій на пострадянському простірі // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 196-204
989547
  Троценко Я.П. Особливості потоку рідини крізь циліндричні порожнини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 42-47. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
989548
  Соболь О.М. Особливості походження і використання коней дозвільного напрямку в суб"єктах аматорського конярства м. Херсона і Херсонської області // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 126-135 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
989549
  Лазар Галина Особливості поширення скандію у вугіллі пласта V 6 Львівсько-Волинського басейну / Лазар Галина, Савчинський Любомир // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 93-94. – ISSN 0869-0774
989550
  Ворон В.П. Особливості пошкодження пожежами лісів Полісся / В.П. Ворон, О.М. Ткач, С.Г. Сидоренко // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2016. – Вип. 14. – С. 38-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1991-606X
989551
  Савицька І.В. Особливості права інтелектуальної власності на "trade dress" // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – C. 117-120. – ISBN 978-617-696-925-9
989552
  Кулинич А.П. Особливості права комунальної власності на землю в об"єднаних територіальних громадах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 261-265. – ISSN 2219-5521
989553
  Джура Х.Ю. Особливості правового забезпечення зайнятості населення в Україні : дис. ... д-ра філософії в галузі права : 081 / Джура Христина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 229 арк. – Додатки: арк. 227-229. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 208-226
989554
  Колесник О. Особливості правового регулювання акціонерних угод в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 282-284. – ISBN 978-966-301-169-1
989555
  Чепульченко Т.О. Особливості правового регулювання в країнах релігійного права // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 115-120. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
989556
  Васьковський С. Особливості правового регулювання відносин з єдиного внеску // Юридична газета. – Київ, 2019. – 11 червня (№ 24). – С. 28-29
989557
  Пилипенко С. Особливості правового регулювання відносин за договором, укладеним в електронній формі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 48-53. – ISSN 2663-5313
989558
  Голуб О. Особливості правового регулювання гендерних відносин // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 222-226. – ISSN 2306-9082
989559
  Пасічна І. Особливості правового регулювання державної аграрної політики України в умовах європейської інтеграції / І. Пасічна, О. Скрильник, А. Скрильник
989560
  Шевчук З. Особливості правового регулювання договору довічного утримання // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 323-324. – ISBN 978-966-301-169-1
989561
  Маньгора В.В. Особливості правового регулювання електронних господарських договорів в Україні // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – С. 68-72. – ISSN 2616-6798
989562
  Федотова Г.В. Особливості правового регулювання категорії "кримінальний проступок" // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 327-337. – ISSN 2072-8670
989563
  Клемпарський М.М. Особливості правового регулювання праці та соціального забезпечення осіб, які працюють на умовах запозиченої праці: досвід країн ЄС // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 71-76. – ISBN 978-617-7450-09-1
989564
  Цюра В.В. Особливості правового регулювання представництва в германській та романській системах права // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 545-552. – ISBN 978-966-316-449-6
989565
  Глущенко Г. Особливості правового регулювання припинення корпоративного інвестиційного фонду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 109-111
989566
  Малолітнева В. Особливості правового регулювання соціально відповідальних публічних закупівель для просування поваги та захисту прав людини у сфері бізнесу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 43-50. – ISSN 2663-5313
989567
  Семенюк К.О. Особливості правового регулювання цифрових об’ємно-просторових творів в авторському праві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 76-86. – ISSN 2224-9281
989568
  Подорожній Є.Ю. Особливості правового регулювання юридичної відповідальності в умовах реформування трудового законодавства України // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-617-7069-63-7
989569
  Щербина В.С. Особливості правового режиму державного майна, закріпленого за закладами освіти, культурними та медичними закладами державної форми власності / В.С. Щербина, Т.В. Боднар // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (199). – С. 12-20. – ISSN 2308-9636
989570
  Шибко Р. Особливості правового становища виробників сировини для дитячого харчування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 66-71. – (Юридичні науки ; вип. 2 (113)). – ISSN 1728-3817
989571
  Банах С. Особливості правового статусу керівника органів прокуратури за нормами // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 185-196. – ISSN 2524-0129
989572
  Мельник В.В. Особливості правового статусу національного депозитарію України та розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 93-102. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню ознак Національного депозитарію України та Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, що харак- теризують їх правовий статус. Встановлено, що Національний депозитарій Украї- ни є суб"єктом ...
989573
  Дякович М. Особливості правового статусу нотаріуса в Україні: теоретичні та практичні аспекти // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 97-106. – ISSN 1026-9932
989574
  Мурашко А.А. Особливості правосуб"єктивності авторів комп"ютерних програм та можливості захисту їх прав як носіїв інтелектуального капіталу // Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : II Всеукр. наук.-практ. конф., 24 трав. 2019 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності ; [редкол.: О.П. Орлик (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2019. – С. 124-128. – ISBN 978-617-7700-38-7
989575
  Чуприна Л.М. Особливості правосуб"єктності бюджетних установ // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 218-219
989576
  Нагірний М. Особливості правосуддя Республіки Хорватія у сфері військових злочинів (за матеріалами "миклушевського процесу") // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 243-251. – ISSN 1998-4634


  Розглянуто переслідування та покарання військових злочинців у Республіці Хорватія за підсумками сербсько-хорватської війни 1990-х років. Описано процес такого переслідування на прикладі матеріалів так званої "миклушевської справи". Висвітлено основні ...
989577
  Левицька О.О. Особливості працевлаштування українських громадян за кордоном: соціологічний дискурс / О.О. Левицька, О.В. Махонюк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 91-97. – ISSN 2071-4653
989578
  Абашнік У.В. Особливості праці "Філософія культури" Освальда Швеммера // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 61-63. – ISBN 978-966-285-410-7
989579
  Польщиков В.В. Особливості пред"явлення для впізнання за участю неповнолітньої особи // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 145-149. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
989580
  Гушилик С. Особливості представництва у справі про банкрутство // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 45-48. – ISSN 2
989581
  Можаєв М.О. Особливості призначення та проведення судових комп"ютерно-технічної та телекомунікаційної експертиз у кримінальних провадженнях за фактами вчинення корупційних злочинів // Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – С. 70-74. – ISBN 978-966-342-416-0
989582
  Аніщенко О.В. Особливості призначення та проведення судово-економічних експертиз за фактами вчинення корупційних злочинів // Особливості підготовки матеріалів для призначення та проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях за корупційними злочинами : матеріали міжвідомчого наук.-практ. семінару "Проблем. питання призначення та проведення суд. експертиз у кримін. провадженнях за корупційними злочинами", Харків, 12 лип. 2019 р. / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Клюєва ; [редкол.: О.М. Клюєв, О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНДІСЕ : Константа, 2019. – С. 15-27. – ISBN 978-966-342-416-0
989583
  Осадчий А. Особливості прийняття рішень педагогами професійного навчання в умовах компетентнісно-орієнтованої освіти / А. Осадчий, М. Іващенко // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 137-150. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
989584
  Рач Д.В. Особливості прийняття рішень та поведінки особистості в умовах невизначеності. небезпеки та ризику як феномену пізнання // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 106-112 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-8810
989585
  Верительник С.М. Особливості прийняття рішень у публічному управлінні в умовах сталого розвитку: проблеми, цілі, критерії // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 13-17. – ISBN 978-617-7565-33-7
989586
  Муравська Н. Особливості припинення права власності на безхазяйну річ // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 328-329
989587
  Вовк М.З. Особливості присудження справедливої сатисфакції Європейським судом з прав людини при розгляді цивільних справ // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 35-42. – ISSN 2617-4162
989588
  Кулик С. Особливості проведення декомунізації в українських футбольних клубах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 70-80. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
989589
  Завдов"єва І.Г. Особливості проведення експертних досліджень з питань, пов"язаних з визначенням енергетичної та економічної ефективності енергосервісних послуг // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 371-374
989590
  Поліщук В. Особливості проведення земського перепису литовсько-руського війська у Волинській землі у 1528 році // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 151-164. – (Нова серія ; вип. 16/17)
989591
  Зайцев Д.В. Особливості проведення комплексного тактичного навчання з громадянами України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу під час навчального збору / Д.В. Зайцев, В.Б. Добровольський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 61. – С. 185-191. – ISSN 2524-0056
989592
  Скляр О.І. Особливості проведення неруйнівного контролю шасі літаків / О.І. Скляр, Д.І. Чусь, Р.Б. Бєлінська // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 177-181
989593
  Балюєв С.Н. Особливості проведення окремих слідчих дій при розслідуванні податкових злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 111-112
989594
  Стадник О. Особливості проведення податкових перевірок в Польщі та Франції, як державах - учасницях СОТ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 305-306
989595
  Щипанський П.В. Особливості проведення попередньої експертизи дисертацій здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії / П.В. Щипанський, В.І. Колесник // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 44-47. – ISSN 2618-1614
989596
  Артемов В.Ю. Особливості проведення спеціальних інформаційних операцій в Україні в умовах ведення гібридної війни / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 77-82. – ISSN 2524-0056
989597
  Малєєва Г.Ю. Особливості прогнозування кількості пилку амброзії в атмосферному повітрі Запоріжжя / Г.Ю. Малєєва, О.Б. Приходько, Т.І. Ємець // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 31-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
989598
  Петюніна О.В. Особливості прогнозування клінічних подій після інфаркту міокарда з елевацією сегмента ST на підставі оцінки післяінфарктного ремоделювання, нейрогуморальної та прозапальної активності : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.11 / Петюніна Ольга Вячеславівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 32 назви
989599
  Смірнова О.О. Особливості проектного фінансування в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 130-144. – ISSN 2310-9734
989600
  Бондарчук А.Є. Особливості проектування вітчизняних та закордонних інноваційних та промислових інфраструктур // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 35-44. – ISSN 2077-3455
989601
  Авдєєва М.С. Особливості проектування меморіального комплексу / М.С. Авдєєва, М.О. Кириленко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 3-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
989602
  Панчишин О.Є. Особливості проектування спеціальних об"єктів для соціально-незахищених груп населення // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 320-329 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2076-815X
989603
  Шабельник Т.В. Особливості проектування фізичної моделі системи підтримки прийняття рішень фармацевтичного підприємства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 14-20. – (Серія: Економіка ; вип. 15). – ISSN 2226-2822
989604
  Алексієнко М.В. Особливості просторово-часового розподілу молоді риб на мілководдях деяких внутрішніх водойм України : монографія / Алексієнко М.В., Гейко Л.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ННЦ "Ін-т біології". – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2015. – 154, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 139-152. – ISBN 978-966-306-182-7
989605
  Писаренко Л.А. Особливості просторового розподілу ресурсів теплозабезпеченості території України у період активної вегетації сільськогосподарських культур / Л.А. Писаренко, А.В. Круківська // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (18). – С. 69-81


  У статті представлено результати досліджень закономірностей просторового розподілу сум активних температур повітря на території України у другій половині XX на початку XXI ст. Визначено регіональні особливості багаторічних змін ресурсів ...
989606
  Кецик-Зінченко Особливості професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 101-106
989607
  Горпініч Т.І. Особливості професійного відбору та зарахування студентів до медичних шкіл Сполучених Штатів Америки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 57-61. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
989608
  Шульга Ю. Особливості професійного розвитку викладачів недільних шкіл на території Північно-Східної України // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 151-152. – ISBN 978-966-698-271-4
989609
  Спіцин Є. Особливості професійноії підготовки вчителів початкових класів у зарубіжних країнах / Є. Спіцин, Т. Хміль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 54-62. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано досвід зарубіжних країн щодо професійної педагогічної підготовки вчителя початкової школи, що є важливою умовою формування теоретико-методичних засад оптимізації підготовки вчителів початкової школи в українських ЗВО. Аналіз сучасних ...
989610
  Канова Л. Особливості професійної іншомовної підготовки офіцерів тактичного рівня ЗСУ / Л. Канова, С. Тарасенко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 92-98. – ISSN 2307-4906
989611
  Бобраков С. Особливості професійної підготовки вчителів у вищих педагогічних школах Німеччини // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 87-93
989612
  Доброскок І.І. Особливості професійної підготовки майбутніх магістрів медсестринства в Україні / І.І. Доброскок, С.О. Ястремська, С.С. Доброскок // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 104-122. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
989613
  Погребняк Т.М. Особливості професійної підготовки майбутніх тренерів-викладачів з аеробіки // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 118-122. – Бібліогр.: 11 назв.
989614
  Рудніцька К.В. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 222-225. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
989615
  Парій С.Б. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму за кордоном // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 103-107. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
989616
  Соловей О.В. Особливості професійної підготовки працівників експертної служби міністерства внутрішніх справ України // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 20, ювілейний. – С. 230-238. – ISSN 1993-0917
989617
  Литовченко І. Особливості професійної підготовки фахівців-андрагогів у США // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 70-76
989618
  Кулєшов С.О. Особливості професійної підготовки фахівців з інформаційних технологій в університетах США // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 289-294. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
989619
  Остапович І.П. Особливості профілактичної діяльності підрозділів ювенальної превенції Національної поліції України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 318-324. – ISSN 2072-8670
989620
  Никитченко Н. Особливості процедур банкрутства об"єктів державної власності / Н. Никитченко, С. Донков // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук , В. Рєзнікова (голов. ред.), І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 216-224. – ISSN 1026-9932
989621
  Мороз В.В. Особливості процедури виконання рішень судів зі стягнення аліментів з батьків щодо неповнолітніх дітей і забаргованості по них у примусовому порядку // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 367-370. – ISBN 978-617-673-442-0
989622
  Янсонс Я. Особливості процесу демократизації в Україні, що негативно впливають на становлення та розвиток електронної демократії / Я. Янсонс, А. Семенченко // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 72-79. – ISSN 2664-3618
989623
  Навроцька Ю. Особливості процесу доказування в наказному провадженні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 431-440. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
989624
  Лешанич М.М. Особливості процесу інституціалізації політичних партій і партійної системи України в умовах демократичного транзиту : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лешанич Мирослав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
989625
  Фаренюк Н.В. Особливості процесу інтернаціоналізації юаня на ринках боргових фінансових інструментів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 139. – С. 107-114. – ISSN 2308-6912


  Cтаття присвячена найвизначним аспектам зростаючої потреби в оншорному фінансуванні в юанях, що передбачає випуск панда-бондів або інші варіанти вибору, такі як прямі кредити в місцевих банках або укладання повністю фондованих своп-контрактів на юані. ...
989626
  Васенко Л. Особливості процесу навчання фахової мови студентів вищих навчальних закладів // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 25-31
989627
  Величко О. Особливості процесу організації та впровадження технологій дистанційного навчання при підготовці інженерів-будівельників // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 57-60


  У статті аналізуються особливості процесу організації та впровадження технологій дистанційного навчання при підготовці фахівців за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". Використання інноваційних технологій у освітньому процесі ...
989628
  Савченко С. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах гібридної війни в Донбасі // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 86-91. – ISSN 2226-3012
989629
  Гордєєва К. Особливості процесу соціалізації особистості у складний період української держави // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 (97). – С. 126-135. – ISSN 2077-1827


  У статті досліджується проблема соціалізації особистості у складний період української держави. Автором з"ясоване та проаналізоване поняття соціалізація, як двосторонній взаємообумовлений процес взаємодії людини і соціального середовища, який ...
989630
  Біла Ю.М. Особливості проявів несприятливих природних явищ в агроландшафтах південно-східної частини байрачного Степу та роль захисних лісових насаджень у їх запобіганні / Ю.М. Біла, Л.І. Ткач // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 107-118 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 0459-1216
989631
  Яворська Т.П. Особливості прояву агресії у пацієнтів із цереброваскулярною паталогією // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 21-26 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2308-6300
989632
  Мотков Станіслав Олегович Особливості прояву дезадаптивної поведінки підлітків з різним ступенем травматизації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 4 (46). – С. 34-43. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
989633
  Антонова З.О. Особливості прояву паніки в умовах карантинної самоізоляції та розповсюдження COVID-19 // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 6 (38). – С. 29-39. – ISSN 2414-0023
989634
  Яремкевич Р.Р. Особливості психоемоційного стану дерматологічних пацієнтів із синдромом хронічного свербежу // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 56-60 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2308-6300
989635
  Бондарчук О.І. Особливості психологічних захистів керівників освітніх організацій та їхніх рефлексій засобами трансформаційної гри / О.І. Бондарчук, О.О. Горова // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 23-35. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2522-9931
989636
  Харитонова А.В. Особливості психологічної адаптації курсантів з різним життєвим досвідом у вищих військових навчальних закладах / А.В. Харитонова, С.В. Бєлай // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; Бєлай С.В., Бацамут В.М., Городнов В.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (68). – С. 110-116. – ISSN 2078-7480
989637
  Яновська Т.А. Особливості психологічної адаптації першокурсників до навчання у закладі вищої освіти різних напрямів підготовки // Психологія і особистість : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред.: Седих К.В., Максименко С.Д. – Полтава ; Київ, 2019. – № 2 (16). – С. 92-103. – ISSN 2226-4078
989638
  Казакова С.В. Особливості психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 63-77. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2522-9931
989639
  Зелінська Я. Особливості психологічної корекції та терапії посттравматичного стресового розладу у вимушених переселенців // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 57-60
989640
  Лігоцький А. Особливості психологічної підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 64-67. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується проблема концептуалізації когнітивно-комунікативних та інформаційно-семіотичних вимірів психологічної підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності як складне комплексне психічне утворення між компонентами ...
989641
  Микитюк Г.Ю. Особливості психологічної підтримки студентів -психологів у період адаптації до освітнього простору // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 159-163. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
989642
  Бабенко В.Г. Особливості психолого-педагогічної підготовки до окремих тактичних і спеціальних заходів, які проводить Національна поліція України / В.Г. Бабенко, І.І. Пампура // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 356-363. – ISSN 2072-8670
989643
  Голотенко А. Особливості психосоціального благополуччя внутрішньо переміщених осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-9. – (Соціальна робота ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати теоретико-методологічного аналізу поняття психосоціального благополуччя внутрішньо переміщених осіб. Це поняття тлумачиться автором як багатофакторний конструкт, що охоплює індивідуально-психологічні особливості вимушених ...
989644
  Маркова М.В. Особливості психосоціального функціонування комбатантів та їх дружин з різним станом задоволеності подружніми стосунками / М.В. Маркова, Г.С. Росінський // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 87-96 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-5675
989645
  Рябець І.В. Особливості психосоціальної інтервенції у процесі формування професійної етики фахівців із зв"язків з громадкістю / І.В. Рябець, М.О. Голубєва // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 46-49. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2617-2348
989646
  Лазарєва О.Б. Особливості психофізичного розвитку недоношених дітей різного ступеня гестації з руховими порушеннями у перші три місяці життя / О.Б. Лазарєва, Є.В. Василенко // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 54-60 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-7894
989647
  Дмитртшин М.В. Особливості публічно-приватного партнерства у сфері вищої освіти України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 11. – С. 15-18. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2409-1944
989648
  Берлач Н.А. Особливості публічного адміністрування Німеччини: досвід для України / Н.А. Берлач, М.П. Кобець // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 17-25. – ISSN 2072-8670
989649
  Решетченко С. Особливості радіаційного режиму міста Полтава / С. Решетченко, В.А. Кітченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 107-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
989650
  Васильєв Є.О. Особливості радянської системи оподаткування // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 449-452. – ISBN 978-966-438-135-9
989651
  Скурко П. Особливості ранньомодерної релігійної свідомості по записах на кириличних стародруках // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 128
989652
   Особливості реакції глутатіонової системи однодольних рослин на вплив металів та гіпертермії / Н Павлюкова, , Н.О. Хромих, Л.В. Богуславська // Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 44. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-8331
989653
  Івченко О.С. Особливості реалізації авторського права в трудових правовідносинах науково-педагогічних працівників // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 193-196
989654
  Богдановська Є.О. Особливості реалізації антикризової державної політики в розвинутих країнах світу та Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (192). – С. 8-18
989655
  Губська О. Особливості реалізації дискреційних повноважень суб"єктами владних повноважень і вибору судами способу захисту під час здійснення адміністративного судочинства // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (33). – С. 58-75. – ISSN 2707-6849
989656
  Загородній А. Особливості реалізації дуальної освіти у рамках підготовки фахівців з обліку та оподаткування / А. Загородній, Л. Пилипенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 40-50. – ISSN 1682-2366
989657
  Авраменко О. Особливості реалізації засад прозорості в адміністративному судочинстві України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1 (21). – С. 44-47. – ISSN 2524-0129
989658
  Ніколаєнко Т.Б. Особливості реалізації звільнення від кримінальної відповідальності у разі зміни правового режиму в державі // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 283-291. – ISSN 2072-8670
989659
  Федосєєва Г.С. Особливості реалізації зовнішньоекономічної політики на сільськогосподарському ринку: проблемні аспекти та перспективи // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 60-64. – ISSN 2222-4459
989660
  Постригач Н. Особливості реалізації інноваційної програми підготовки тренерів для освіти дорослих у Грецькій Республіці // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 133-136. – ISBN 978-966-698-271-4
989661
   Особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті дітей з інтелектуальними порушеннями : навч.-метод. посібник / О.В. Чеботарьова [та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка, Від. освіти дітей з порушенням інтелект. розвитку. – Київ : Симоненко О.І., 2019. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд.
989662
  Мостова О. Особливості реалізації комунікативної функції мови у японській блогосфері (на матеріалі подорожей до країн Східної Європи) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 92-97


  У статті охарактеризовано особливості мандрівних блогів, а також зроблено спробу проаналізувати специфіку реалізації основних функцій мови у японських блогах. В статье охарактеризованы особенности блогов о путешествиях, а также сделана попытка ...
989663
  Годованик Є.В. Особливості реалізації конституційно-правових норм у сучасних умовах розвитку системи права // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 149-155. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
989664
  Тарасенко І.О. Особливості реалізації механізму державно-приватного партнерства у сфері вищої освіти та науки / І.О. Тарасенко, Н.В. Цимбаленко, О.С. Тарасенко // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (17). – C. 26-32. – ISSN 2410-9576
989665
  Довгаль О.А. Особливості реалізації національних інноваційних моделей розвитку Бразилії, Чилі та Мексики / О.А. Довгаль, Г.В. Довгаль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 49-54. – ISSN 2222-4459
989666
  Розвадовський В.І. Особливості реалізації повноважень Голови Верховної Ради України у відносинах з Президентом України в сучасних умовах // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – C. 17-22
989667
  Панченко В.Г. Особливості реалізації політики економічного націоналізму в умовах лібералізації міжнародних економічних відносин: досвід азійських країн // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 36-42. – ISSN 2306-6814
989668
  Подоляка Т.О. Особливості реалізації права на житло внутрішньо переміщених осіб в Україні // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 78-83. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
989669
  Цельєв О.В. Особливості реалізації права на освіту громадянами України, які проживають на її окупованих територіях // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2018. – С. 74-77. – (Юридичні науки ; т. 1). – ISSN 2617-2607
989670
  Приймак Л.П. Особливості реалізації принципу "стримувань і противаг" як умови переходу до демократії в Україні (1991-2010 рр.) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 24-28. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (15))
989671
  Бояринова К.О. Особливості реалізації проєктів технологічного забезпечення підприємствами з іноземними інвестиціями / К.О. Бояринова, К.А. Каніфольська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 17-22. – ISSN 2306-6814
989672
  Дмитренко Е. Особливості реалізації регулятивної функції фінансового права на сучасному етапі реформування фінансової системи України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 267-268
989673
  Дударенко В. Особливості реалізації страхових правовідносин при здійсненні капітального будівництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 25-30. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються страхові правовідносини при здійсненні капітального будівництва трирівневою концепцією дослідження, яка складається із загальнотеоретичного, галузево-теоретичного й конкретно-теоретичного рівнів. Додатково виокремлюється специфіка ...
989674
  Гришина К. Особливості революції Італії з Австрійською імперією 1848-1849 років у висвітленні часопису "Вісник Європи" // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 10 (262). – С. 235-253. – ISSN 2409-9260
989675
  Кулик К.В. Особливості регіональної структури страхового ринку України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 275-280


  Проаналізовано поділ страхового ринку України на регіони. Визначено особливості регіональної структури страхового ринку України. Ключові слова: страховий ринок, структура, регіон Проанализировано разделение страхового рынка Украины на регионы. ...
989676
  Баштанник А. Особливості регулювання діяльності органів державної влади в умовах децентралізації // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 1 (36). – С. 6-13. – ISSN 2414-4436
989677
  Чорний Є.М. Особливості регулювання мінімальної заробітної плати осіб, оплата праці яких залежить від "чайових", за законодавством Сполучених Штатів Америки / Є.М. Чорний, С.В. Венедіктов // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 217-219. – ISBN 978-617-7625-74-1
989678
  Дмитренко Т.Л. Особливості регулювання операцій із віртуальними активами щодо протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (292). – Бібліогр.: 21 назв.
989679
  Мирко І.А. Особливості регулювання праці молоді в Україні // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 159-161. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
989680
  Навальна М. Особливості редагування відабревіатурних утворень // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: Навальна М.І., Скляренко О.Б., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 121-135. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
989681
  Домбровська Я.М. Особливості редакторської майстерності філологів у видавничо-поліграфічній діяльності // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 33-41. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
989682
  Петренко І. Особливості реєстрації авторського права в Україні та інших країнах світу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 25-32. – ISSN 2308-0361
989683
  Єрфан Є.А. Особливості реклами транснаціональних корпорацій у соціальних мережах // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 4 (138). – С. 89-92. – ISSN 2071-4653
989684
  Висовень О. Особливості релігійного життя в радянській Україні (середина 40-х рр. ХХ ст. - 1953 р.): синергетична модель // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; редкол.: Патриляк І.К., Капелюшний В.П., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 58
989685
   Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення громадян України: тенденції 2000-2020 рр. : (інфом. матеріали) : підготовлені до черг. засідання постійно діючого Круглого столу "Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин" 25 листоп. 2020 р. за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні : [соціологічні дослідження] / Razumkov centre. – Київ : Центр Разумкова, 2020. – 110 с. : іл., табл. – Інформ. матеріали підгот. до чергового засідання постійно діючого Круглого столу "Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин" 25 листоп. 2020 р. за сприяння Представництва Фонду Конрада Аденауера в Україні. – Бібліогр.: с. 83-84 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова)
989686
  Бікетов С.О. Особливості рельєфу пейзажних парків // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 17-27 : табл., схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
989687
  Опря Є.В. Особливості репрезентації психічних та соматичних розладів у свідомості хворих на шизофренію з коморбідними серцево-судинними захворюваннями // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 38-41 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2308-6300
989688
  Ткаченко Г.В. Особливості репрезентації хрематонімів у п"ятому колі індивідуального хрематонімного фрейму // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 38-41. – ISSN 2307-4558
989689
  Зайцева В.О. Особливості реставрації ансамблю Трапезної церкви Києво-Печерської лаври: від створення до сьогодення // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 10-15. – ISSN 2218-4805
989690
  Кушнеров В.А. Особливості ресурсів психологічної безпеки військовослужбовців : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кушнеров В"ячеслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
989691
  Михальченко Г.Г. Особливості реформування пенсійної системи України в існуючих соціально-економічних умовах // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2016. – № 2 (12). – С. 66-75. – ISSN 2410-4752
989692
  Цвєткова Ю.В. Особливості римської правосвідомості в республіканський період як чинник релігійної толерантності // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2019. – № 3 (9). – С. 131-138. – ISSN 2523-4552
989693
  Максимов М.В. Особливості рівня розвитку рефлексії у осіб різного віку // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 5 (37). – С. 145-152. – ISSN 2414-0023
989694
  Теслюк Н.П. Особливості роботи електронного кабінету платників податків / Н.П. Теслюк, О.І. Гуцалюк // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 173-178. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
989695
   Особливості роботи залізобетонних плит по профільованому настилу / О.І. Лапенко, С.М. Скребнєва, А.І. Глушаниця, Д.С. Скребнєва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 89-96 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
989696
  Ротова Н.В. Особливості роботи із засвоєння лексики під час вивчення української мови іноземними студентами // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., ЛазарєваТ.А., Лунячек В.Е. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 66. – С. 74-81. – ISSN 2074-8922
989697
  Андреєв Т. Особливості роботи Центрального державного науково-технічного архіву України із запитами та зверненнями громадян і юридичних осіб // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)
989698
  Безпояско О.К. Особливості родової парадигми суфіксальних іменників // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 110-117
989699
  Завгородня Ю.В. Особливості розв"язання конфліктів та управління конфліктами у пострадянських країнах (на прикладі Молдови, Грузії, України) = Features of conflict resolution and conflict management in post-soiet countries (on the example of Moldova, Georgia, Ukraine / Ю.В. Завгородня, А.В. Кройтор, А.В. Пехник // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: Л.І. Кормич (голов. ред.), І.М. Милосердна, Т.М. Краснопольська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 64. – С. 93-117. – ISSN 2616-406X
989700
  Мокляк В.М. Особливості розвитку автономії Київського університету Св. Володимира упродовж дії перших статутів // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 228-236. – ISSN 2227-2844
989701
  Чернишова Т.М. Особливості розвитку агротуристичного продукту Житомирського регіону (на прикладі агросадиби "Поліська хата") // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Лісовський С.А. ; редкол.: Антонюк Н.В., Бучко Ж.І., Гукалова І.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 51. – С. 45-50. – ISSN 2308-135X


  У статті на прикладі діяльності культурно-мистецького центру "Поліська хата" було проаналізовано особливості формування та структурно-функціональні характеристики туристичного продукту сільського туризму у Житомирському регіоні, а також проведено ...
989702
  Калініченко Т.М. Особливості розвитку вищої освіти в Україні (2014-2018 рр.) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 243-247. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989703
   Особливості розвитку геополітичної ситуації у світі в 2016 році та нові виклики і загрози світовій безпеці 2017 року в контексті національних інтересів і безпеки України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 2-28
989704
  Іванова Н.В. Особливості розвитку екологічно безпечного транспорту як складової міської інфраструктури / Н.В. Іванова, Т.В. Ганєєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 41-45. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
989705
  Шпільчак В. Особливості розвитку екологічного дизайну предметно-просторового середовища (на прикладі Прикарпаття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 198-205. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
989706
  Рева М.М. Особливості розвитку життєвої перспективи майбутніх психологів у процесі професійного навчання // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 106-117. – ISSN 2226-4078


  "...У статті розкрито поняття життєвої перспективи особистості як психологічного феномену та виделені основні особливості ії розвитку у майбутніх психологів."
989707
   Особливості розвитку крон та репродукції дуба звичайного на насінних плантаціях ДП "Гутянське ЛГ" Харківської області / С.А. Лось, О.М. Годований, В.Г. Григорьєва, Є.А. Губін // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 87-95 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 94-95. – ISSN 0459-1216
989708
  Худоба В.В. Особливості розвитку ландшафтних парків на прикордонних територіях (на матеріалах Люблінського воєводства і Львівської області) / В.В. Худоба, П.С. Теліш // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 62-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2227-3220
989709
  Шупик С.М. Особливості розвитку молочного скотарства у провідних країнах світу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 148-157. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано, що пріоритетними факторами підвищення стійкості є: державна підтримка галузі молочного скотарства та переробників молока, використання високопродуктивних порід тварин, запровадження наукомістких технологій у процеси виробництва та ...
989710
  Владимир О. Особливості розвитку науково-інноваційного потенціалу та національноїекономіки за умов глобалізаційних процесів // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Оксентюк Б.А., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 2 (55). – С. 14-27. – ISSN 2409-8892


  Досліджено взаємозалежність між розвитком і фінансуванням наукової діяльності та формуванням інноваціного потенціалу країни, а також зміцненням її стратегічних позицій у сучасному глобалізованому світі.
989711
  Армейський О.С. Особливості розвитку правової компетентності вчителів технології у післядипломній педагогічній освіті // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 174-180. – ISSN 2074-8922


  "...Статтю присвячено дослідженню проблеми розвитку правової компетентності вчителів технології в післядипломній педагогічній освіті."
989712
  Метельська Н.Й. Особливості розвитку професійної самосвідомості працівників освіти у процесі підвищення кваліфікації : дис. ... д-ра філософії : 053 / Метельська Наталія Йосипівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Полтава, 2020. – 283 арк. – Додатки : арк. 211-282. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 187-210
989713
  Терещук О. Особливості розвитку реклами у газеті "Свобода" на зламі століть (1893-1923 рр.) // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний інститут пресознавства. – Львів, 2018. – Вип. 8 (26). – С. 260-271. – ISSN 2524-0331
989714
  Манько А.М. Особливості розвитку релігійного туризму римокатолицької церкви на Львівщині / А.М. Манько, І.Й. Лесик // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ : Альфа-ПІК, 2018. – Вип. 43


  Мета нашого дослідження провести комплексний науково-теоретичний аналіз особливостей розвитку релігійного туризму і паломництва римо-католицької церкви у Львівській області. Методологічну основу нашої роботи складає система загальнонаукових та ...
989715
  Веремеєнко В.Ю. Особливості розвитку сили та витривалості у школярів середнього шкільного віку : автореф. дис. ... канд. педаг. наук : 13.00.02 / Веремеєнко Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т " Чернігівський колегіум" ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2019. – Бібліогр.: 11 назв
989716
  Гвоздь В. Особливості розвитку ситуації в світі у 2018 році в контексті національних інтересів // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (12). – С. 4-25
989717
  Січень І. Особливості розвитку ситуації довкола України (підсумки першого півріччя 2016 року) // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел". – Київ, 2016. – № 2. – С. 25-37
989718
  Гвоздь В. Особливості розвитку ситуації у світі в 2017 році в контексті національних інтересів України // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (8). – С. 2-27
989719
  Чобаль Л.Ю. Особливості розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 105-109
989720
  Головатий М.Ф. Особливості розвитку та подальшої демократизації системи вищої освіти в сучасній Україні // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 112-116. – ISBN 966-594-559-9
989721
  Горулько С.О. Особливості розгляду спорів про визначення місця проживання малолітньої дитини // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 77-79
989722
  Мельничук Н.О. Особливості розірвання трудового договору з керівником юридичної особи на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 63-68. – ISSN 2617-5967
989723
  Швець К. Особливості розірвання шлюбу та поділ майна подружжя // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 176-178
989724
  Трохлюк О.П. Особливості розкриття інформації, яка містить банківську таємницю щодо юридичних та фізичних осіб в цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 106-108
989725
  Гаврилюк Ольга Особливості розміщення йоду у підземних водах північного борту Дніпровсько-Дошецької западини // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 68-69. – ISSN 0869-0774
989726
  Капліна А.Б. Особливості розміщення медіафасадів на міських об"єктах архітектури / А.Б. Капліна, О.А. Хлюпін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 293-297 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
989727
  Москальцов А.Ю. Особливості розміщення реклами в історичному середовищі / А.Ю. Москальцов, О.М. Шталінберг // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Д., Абизов В.А., Абрамюк І.Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 20 : Дизайн архітектурного середовища, технічна естетика, мистецтвознавство, садово-паркові ландшафти. – С. 89-97. – ISSN 2415-8151
989728
  Савчак Олеся Особливості розповсюдження вуглеводневих компонентів природного газу Західного нафтогазоносного регіону України // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 109-110. – ISSN 0869-0774
989729
  Улітіна О. Особливості розподілу авторського права на фотографічний твір, що створений за участю моделі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 17-24. – ISSN 2308-0361
989730
  Татарчук О.Г. Особливості розподілу крупного граду в Україні на рубежі ХХ-ХХІ століть / О.Г. Татарчук, Т.В. Корж // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 159-160. – ISSN 2306-5680
989731
  Сидоренко С.В. Особливості розподілу снігу й вологи під впливом полезахисних лісових смуг щільної конструкції / С.В. Сидоренко, Ю.М. Біла // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 131. – С. 104-112 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 111-112. – ISSN 0459-1216
989732
  Лаврук Т. Особливості розрізнення геолого-геоморфологічних пам"яток на рівнинах та у горах України / Т. Лаврук, В. Макаренко, В. Стецюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 208-212. – ISSN 2306-5680
989733
   Особливості розробки схем санітарного очищення малих міст / Л.Я. Аніщенко, Л.А. Пісня, Б.С. Свердлов, І.В. Барміна // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 127-134 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
989734
  Самойленко О.А. Особливості розслідування викрадень майна, вчинених із використанням комп"ютерних технологій : монографія / О.А. Самойленко. – Київ : КНТ, 2009. – 324, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-221 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-550-4
989735
  Бараненко Р.В. Особливості розслідування кіберзлочинів / Р.В. Бараненко, М.І. Поточняк // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – C. 153-157. – ISBN 978-617-616-077-9
989736
  Кифлюк Р.В. Особливості розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, пов"язаних з насильством в сім"ї : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Кифлюк Роман Володимирович ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
989737
  Юрчишин В.М. Особливості розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень, пов"язаних із насильством в сім"ї : монографія / Юрчишин В.М., Кифлюк Р.В. ; Чернів. юрид. ін-т Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." ; Чернів. ін-т Міжнар. гуманіт. ун-ту. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 160 с. : табл. – Бібліогр.: с. 138-151 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7611-84-3
989738
  Мізюк М.І. Особливості розумової працездатності та успішності учнів старших класів, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку / М.І. Мізюк, З.Б. Суслик, Є.О. Єремчук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 73-76 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
989739
  Юрченко О. Особливості розширення перспектив українознавства в часи Київської Русі і розкриття витоків етнонаціональної свідомості в творчій спадщині М.О. Максимовича // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (96). – С. 88-96. – ISSN 1562-529Х
989740
  Бончковський А. Особливості рослинної сукцесії у кар"єрі цегельного заводу в с. Новий Тік (Рівненська область) / А. Бончковський, О. Безсмертна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 44-49. – (Біологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817
989741
  Дишко В.А. Особливості ростових процесів сосни звичайної у насадженні, ураженому кореневою губкою / В.А. Дишко, Л.О. Торосова // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 134-142 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0459-1216
989742
  Колчанова О.В. Особливості росту й розвитку ліщини деревоподібної (Corylus colurna L.) у насадженнях зеленої зони ХНАУ ім. В.В. Докучаєва / О.В. Колчанова, С.А. Лось, І.Й. Ситнік // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 71-72. – ISSN 0459-1216
989743
  Кислинська А.І. Особливості росту різних поєднань молодняку свиней великої білої породи угорської селекції у постадаптаційний період / А.І. Кислинська, Г.І. Калиниченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 137-142 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
989744
  Парахіна М.Б. Особливості русифікації в УРСР у другій половині 1950 - першій половині 1960-х рр. (з історії мовної проблеми) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 128-146. – ISSN 0130-5247
989745
  Луценко С. Особливості самоосвітньої компетентності менеджерів освіти / С. Луценко, Л. Івашина // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 175-177. – ISBN 978-966-698-271-4
989746
   Особливості самостійної роботи студентів спеціальності "Сестринська справа" при вивченні дисципліни "Медсестринство у гінекології" / Г.С. Гвоздецька, Н.І. Геник, О.М. Ласитчук, І.О. Басюга // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 137-139. – ISSN 2077-4214
989747
  Ревер Анастасія Особливості седиментогенезу ранньоолігоценових відкладів південнокерченського прогину (площа Субботіна) // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 107-108. – ISSN 0869-0774
989748
  Колоколова В.В. Особливості сексуальної поведінки залежно від типу адикції // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 78-81. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2308-6300
989749
  Масицька Т. Особливості семантико-синтаксичних реченнєвих відношень у польських перекладах сучасної української поезії // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 25-28. – ISSN 2306-028X
989750
  Семів Л.К. Особливості середовищного творення освітньої міграції в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 4 (138). – С. 79-83. – ISSN 2071-4653
989751
  Букрієнко А. Особливості символічного вираження едіпового комплексу в японській міфології / А. Букрієнко, В. Цимбалюк // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 206-210
989752
  Волошук В.І. Особливості синтаксичної побудови поетичних творів Р.М. Рільке та ії збереження в українських перекладах // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Ткаченко О.Г., Кобякова І.К., Бондаренко О.Є. [та ін.]. – Суми ; Харків, 2019. – Т. 11, № 2. – С. 7-20. – ISSN 2077-804X
989753
  Ткачук В С. Павленко Особливості системи адміністративно-територіального управління Райхскомісаріату "Україна" // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 72-75. – ISBN 978-617-7090-41-9
989754
  Коваленко Б.В. Особливості системи екологічних стандартів за законодавством України // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2018. – C. 120-126. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 4 (40)). – ISSN 2308-5053
989755
  Матіюк Д.В. Особливості системи неперервної освіти в німецькомовних країнах Європи // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 184-189. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989756
  Мочков О.Б. Особливості системи територіальної оборони Ізраїлю // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 55-59. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
989757
  Вергун В.А. Особливості системи університетських студій в окремих країнах / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков // Вступ до університетських студій : навч. посібник / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков. – Київ : VADEX, 2017. – С. 77-128. – ISBN 978-966-9725-33-2
989758
  Мануша Ю.І. Особливості системного запалення при ішемічній хворобі серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки та методи їх лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Мануша Юлія Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
989759
  Набока Р.М. Особливості ситуаційного управління логістичною діяльністю харчових підприємств / Р.М. Набока, В.В. Шукліна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 94-99. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
989760
  Батиченко С.П. Особливості сімейної політики в країнах Європи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 65-72. – ISSN 2308-135X
989761
  Кичко І.І. Особливості скандинавської моделі регулювання ринку праці / І.І. Кичко, Л.М. Мекшун // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 1 (17). – C. 7-13. – ISSN 2410-9576
989762
  Колотило І.Л. Особливості скорочення судового слідства в кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 128-130
989763
  Голянич М.І. Особливості словотвірної сполучуваності та дієслівних утворень із суфіксами -ува- (-юва-), -а- (-я-) в мікросистемі зі значенням говоріння / М.І. Голянич, З.О. Каспришин // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 19. – С. 96-100
989764
  Демченко Н.С. Особливості словотворення нової лексики та її функціонування в англійській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 157-164. – ISSN 2522-493X


  У статті йдеться про неологізми англійської мови, звернено увагу на термін «нео- логізм» та причини виникнення нової лексики, проаналізовано класифікації неологізмів за способом творення, виявлено найбільш продуктивні способи творення нової лексики.
989765
  Вереш М.Т. Особливості словотвору німецьких християнсько-богословських термінів / М.Т. Вереш, В.В. Синьо // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 54-59


  У статті розглянуто особливості словотвору німецьких християнсько-богословських термінів. Досліджено структурні особливості автохтонних термінів, похідних термінів та термінів-композитів. Серед похідних термінів виявлені афікси, які найбільшою мірою ...
989766
  Верес І. Особливості смарт-договорів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 128-133
989767
  Бончковський О.С. Особливості соліфлюкційних процесів у плейстоцені на території Волинської височини // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 177-178. – ISSN 2306-5680
989768
  Дишко В.А. Особливості сортовипробування сосни звичайної на продуктивність і стійкість : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.03.01 / Дишко Валентина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2021. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
989769
  Похиленко І.С. Особливості соціалізації в Київському університеті права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 301-304. – ISSN 2219-5521
989770
  Гуцало Е.У. Особливості соціалізації молоді в сучасному соціокультурному просторі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 88-93. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989771
  Діанова Н. Особливості соціально-економічного розвитку Південної України в першій половині XIX ст. в контексті досліджень М.Є. Слабченка // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Ін-т історії України НАН України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т історії та філософії, Н.-д. ін-т козацтва, Від. історії козацтва на Півдні України ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 13. – С. 15-23. – ISSN 2519-2523
989772
  Чугаєвський В.Г. Особливості соціально-педагогічної роботи з молоддю // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 104-111. – ISBN 966-594-559-9
989773
  Павлюков О. Особливості соціально-психологічної реабілітації осіб з посттравматичним синдромом (ветеранів війни на Сході України) // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 106-109
989774
  Гуцуляк Н.М. Особливості соціально-психологічної реадаптації демобілізованих учасників АТО / Н.М. Гуцуляк, М.М. Корнівська, Н.Г. Матейчук // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 17-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
989775
  Кульчій І. Особливості соціального захисту військовослужбовців: досвід зарубіжних країн // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 95-98
989776
  Дідилівський А. Особливості соціального захисту дітей учасників бойових дій за національним законодавством в умовах проведення антитерористичної операції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 175-177
989777
  Ковач Л.Л. Особливості соціального розвитку Закарпаття в незалежній Україні // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ : Логос, 2007. – Вип. 1


  У статті проаналізовано процеси суспільного розвитку Закарпаття в незалежній Україні. The article deals with the analysis of the specific feature of social development of Transcarpathia in independent Ukraine.
989778
  Варецька О. Особливості соціальної компетентності майбутнього економіста // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 3 (170), березень. – C. 12-17. – ISSN 2308-4634
989779
  Чайка І.Ю. Особливості соціальної роботи з людьми похилого віку в недержавних організаціях соціальної сфери / І.Ю. Чайка, М.Р. Хакімова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 198-203 : табл. – Бібліогр.: с. 201-202. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
989780
  Лещук Г.В. Особливості соціокультурної діяльності як фактора соціально-виховного впливу на особистість // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 98-101. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
989781
  Козовий Р.В. Особливості спадкової схильності до артеріальної гіпертензії та остеоартрозу у довгожителів Прикарпаття // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 65-69. – ISSN 1605-7295
989782
  Ільченко Г. Особливості спадкування за англійським правом // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (108). – С. 54-62. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
989783
  Волинець В. Особливості спадкування корпоративних прав ТОВ // Юридична газета. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 6)
989784
  Романюк І.І. Особливості спадкування у сфері авторського права // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 137-140
989785
  Онопрієнко С.Г. Особливості співвідношення інформаційної та правової культури // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 82-85. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
989786
  Бачук В.Б. Особливості спорів, що виникають із спадкових відносин / В.Б. Бачук, К.О. Кісілевич // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 1-4. – ISSN 2304-5809
989787
  Мильченко Л. Особливості сприйняття візуальної книги. Комікси. Манга. Графічний роман // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С. 10-15. – ISSN 2076-9326
989788
  Савчук Е.О. Особливості сприйняття кольоропозначень у мовній картині світу англомовних представників середнього віку / Е.О. Савчук, Н.М. Галунова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 185-188. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
989789
  Войтко О.В. Особливості сприйняття та реагування на отриману інформацію / О.В. Войтко, В.О. Кацалап, В.М. Чернега // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (36). – С. 171-174. – ISSN 2311-7249
989790
  Федченко В.Ю. Особливості сприйняття часу в динаміці перебігу депресивних розладів // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 4 (52). – С. 80-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2308-6300
989791
  Хохліна О.П. Особливості спрямованості особистості як детермінанта успішності соціально значущої активності студентів / О.П. Хохліна, Д.В. Сила // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 279-293. – ISSN 2522-4093
989792
  Юрченко В. Особливості спрямування та розвитку наукових досліджень кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології ХНУБА / В. Юрченко, С. Даньшева, В. Шилін // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 54-59. – ISSN 1562-529Х
989793
  Кравчук С.Л. Особливості ставлення студентської молоді до агресії в розв"язанні політико-правових питань // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 325-334. – ISSN 2411-1449
989794
  Мяленко В.В. Особливості ставлення українців до внутрішньо переміщених осіб // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 61-74. – ISSN 2411-1449
989795
  Хмелевський В.О. Особливості стадіального аналізу літогенезу : навч. посібник / В.О. Хмелевський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 139, [1] с. : табл., портр. – Шифр. дубл. 55 Хмел. – Бібліогр.: с. 133-137. – ISBN 978-617-10-0265-4
989796
   Особливості стандартизації змісту освіти дітей з порушеннями зору : навч.-метод. посібник / [Т.М. Костенко, І.М. Гудим, О.М. Легкий, С.В. Кондратенко] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки і психології ім. Миколи Ярмаченка, Від. освіти дітей з порушеннями зору. – Київ : Симоненко О.І., 2019. – 179, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 176-179. – ISBN 978-966-97951-1-3
989797
  Кир"ян Т.І. Особливості становлення медсестринства в Україні наприкінці ХХ -початку ХХІ ст. // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 17-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
989798
  Теренко О.О. Особливості становлення освіти дорослих у Канаді // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 267-269. – ISBN 978-966-698-257-8
989799
  Блудов А.В. Особливості становлення системи викладання композиції на творчих факультетах вузів України // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (23). – С. 30-38. – ISBN 978-617-7804-22-1
989800
  Андрієнко М.В. Особливості становлення та розвитку державного управління сферою пожежної безпеки в Україні в радянський період // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 107-109. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
989801
  Бугаєвська Н.А. Особливості становлення та розвитку паліативно-хоспісної допомоги в Україні // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 2411-1597
989802
  Збаравська Л.Ю. Особливості становлення фізичної освіти у вищих аграрно-технічних закладах України // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 85-89
989803
  Мороз В.В. Особливості стану дубових лісових насаджень Хмельницької області / В.В. Мороз, Н.І. Шевчук, О.М. Руденко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 21-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-4893
989804
  Бялик О. Особливості статевого виховання учнівської молоді в країнах другої та третьої хвиль вступу до європейського співтовариства // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 195-203. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208


  У статті проаналізовано особливості статевого виховання учнівської молоді в країнах другої хвилі вступу до європейського співтовариства, у яких воно є важливим напрямком державної освітньої політики. Визначено, що Австрія, Швеція, Фінляндія ...
989805
   Особливості створення віртуальної лабораторії кібербезпеки для дистанційного навчання / О. Лемешко, О. Єременко, М. Євдокименко, Є. Кузьміних // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 41-45. – ISSN 1562-529Х
989806
  Пелещишин А.М. Особливості створення культурологічного довідкового консолідованого інформаційного ресурсу / А.М. Пелещишин, В.В. Добровольська, Тимовчак-Максимець // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 123-129. – ISSN 2226-3209
989807
  Підлуцька Д.О. Особливості створення та просування журналістських інтернет-продуктів у новітніх умовах на прикладі порталу tochka.net / Д.О. Підлуцька, О.Г. Підлуцька // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 65, жовтень - грудень
989808
  Галабурда Т. Особливості створення та функціонування суду присяжних за Австрійським Кримінально-процесуальним кодексом 1873 р. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 45-49
989809
  Олійник О.П. Особливості стилю мінімалізм у творчості архітекторів США та Японії кін. ХХ - поч. ХХІ ст. / О.П. Олійник, А.В. Мельник // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Гнатюк Л.Р., Голубець О.М., Даниленко В.Я. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 17 : Мистецтвознавство. – С. 66-76. – ISSN 2415-8151
989810
  Казакова Т.С. Особливості стимулювання персоналу до професійного самовдосконалення у закладах вищої освіти // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 5 (70). – С. 125-129. – (Серія: Економіка). – ISSN 2304-0920
989811
  Єлагін В.П. Особливості стратегічного планування розвитку пенсійної системи в Україні / В.П. Єлагін, Н.В. Мартиненко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 101-110. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (97)). – ISSN 2310-2837
989812
  Прокопчук О. Особливості страхового захисту в аграрному секторі економіки України / О. Прокопчук, С. Колотуха // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (151). – С. 26-41 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1605-2005
989813
  Гнєушева В.О. Особливості страхової поведінки домогосподарств на ринку фінансових послуг України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 154-164. – ISSN 2308-1988


  "Дістало подальшого розвитку визначення поняття «фінансова поведінка домогосподарств», яке, на відміну від існуючих, узагальнює фактори впливу на неї та враховує новітні тенденції у розвитку поведінкових фінансів. Оскільки у вітчизняній економічній ...
989814
  Васильєва А.О. Особливості структури воднево-зв"язаних кластерів та їхні прояви в коливальних спектрах : дис. ... д-ра філософії : 104 ; 10 / Васильєва Антоніна Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 133 арк. – Додаток: арк. 129-133. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 115-128
989815
  Дубасенюк О. Особливості структури педагогічної діяльності вчителя в контексті сучасних наукових підходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 25-29. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості структури педагогічної діяльності вчителя в контексті сучасних наукових підходів. У межах професіографічного підходу педагогічна діяльність представлена у вигляді професіограми - сукупності вимог, що пред"являє педагогічна ...
989816
  Симочко Г.В. Особливості структурних елементів туристично-ресурсного потенціалу Закарпатської області / Г.В. Симочко, І.М. Волошин // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 78-83 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
989817
  Петровський В.В. Особливості студентських виступів 60-х рр. XIX ст. у дореволюційних університетах Наддніпрянськох України / В.В. Петровський, В.І. Семененко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 54-63. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 27). – ISSN 2227-6505


  Акцентовано увагу на виступах студентів-поляків Університету св. Володимира, реакції на них інших слухачів.
989818
  Усатий Г.О. Особливості суб"єктного складу злочинів у сфері службової діяльності // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (32). – С. 125-132. – ISSN 2707-6849
989819
  Бежевець А.М. Особливості суб"єктного складу інформаційних відносин в умовах індустрії 4.0 // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2019. – № 4 (31). – С. 54-60. – ISSN 2616-6798
989820
  Григорян Е.К. Особливості судово-медичного визначення давності настання смерті // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 453-454
989821
  Бишевець О.В. Особливості судового захисту прав і свобод людини та громадянина адвокатами // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 176-178
989822
  Воронцова К.О. Особливості судового порядку захисту прав суб"єктів інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 174-178. – ISSN 2219-5521
989823
  Балюра А.Ю. Особливості судового розгляду справ про неспроможність згідно з законодавством Федеративної Республіки Німеччина // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 407-411. – ISSN 2219-5521
989824
  Дзюра О.В. Особливості судової експертизи об"єктів авторського права та суміжних прав // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 425-427
989825
  Будьонний П.В. Особливості суїцидальної поведінки осіб, які проживають в депресивному промисловому регіоні м. Лисичанська (2006-2013 рр.) // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва : науково-практичний журнал / Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Бука Г.Ю., Вовк Ю.М., Глумчер Ф.С. [та ін.]. – Рубіжне, 2016. – Т. 17, № 3. – С. 10-18
989826
   Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору = The peculiarities of socio-political modernization of the countries of the post-soviet space : монографія / [А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська та ін.] ; за ред. канд. іст. наук, доц. Бульвінського А.Г. ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : Фенікс, 2017. – 286, [1] с. – Тит. арк., зміст та інформація про авт. парал. укр. та англ. - Авт. зазнач. на с. 283-286. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8276-6
989827
  Стишов О.А. Особливості суфіксального словотворення неологізмів на позначення осіб у сучасній українській мові // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 127-140. – ISSN 2312-0665
989828
   Особливості сучасних пошкоджень допоміжного апарату ока діагностика та лікування : (метод. рекомендації) / М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика, [Укр. центр наук. мед. інформації та патентно-ліценз. роботи ; уклад.: С.О. Риков, О.В. Петренко, С.Ю. Могілевський та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 31, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 30-31
989829
  Алещенко В.І. Особливості сучасних психологічних операцій в умовах гібридної війни // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (36). – С. 157-164. – ISSN 2311-7249
989830
  Харабара В.М. Особливості сучасного банківського маркетингу / В.М. Харабара, Р.І. Грешко, О.В. Третякова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 43-46. – ISSN 2306-6814
989831
  Рибак Ю.О. Особливості сучасного розвитку світового фармацевтичного ринку // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 170-173. – ISBN 978-617-696-385-1
989832
  Потапова А.Г. Особливості сучасного сільськогосподарського землекористування Волинської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 59-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
989833
  Селіверстова Л.С. Особливості сучасного стратегічного управління підприємством / Л.С. Селіверстова, О.М. Єрмакова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (196). – С. 49-52
989834
  Брюховецька О.В. Особливості сформованості соціальної толерантності керівників закладів загальної середньої освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 3-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
989835
  Продан І.М. Особливості сюжету роману Андрія Чайковського "Сагайдачний" // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 58-64. – (Історико-філологічні науки ; вип. 5). – ISSN 0868-5096


  Розглядається роман А. Чайковського "Сагайдачний", в якому письменник висвітлив соціально-економічні проблеми епохи, прагнення трудового народу України до соціального та національного визволення. Рассматривается роман А. Чайковского "Сагайдачный", в ...
989836
  Осьмак А.С. Особливості та критерії оцінювання управлінських послуг залежно від типу транзакції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 50-59. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (97)). – ISSN 2310-2837
989837
  Головко С.Г. Особливості та перспективи розбудови нормативно-правового забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання в Україні. // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – C. 64-73. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (49)). – ISSN 2307-9061
989838
  Біляк Ю.В. Особливості та принципи забезпечення фінансової безпеки суб"єктів господарювання в аграрному секторі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 45-52. – ISSN 2306-6792
989839
  Сіра О.В. Особливості та проблеми взаємного сприйняття в Південній Кореї та Японії (1998-2015 pp.) // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і поличні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (25). – C. 66-76. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2304-1439
989840
  Смирна О.В. Особливості та проблеми реалізації факторингових операцій в Україні / О.В. Смирна, О.А. Береславець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 324-330. – ISSN 2222-4459
989841
  Процько М.І. Особливості та проблемні аспекти реалізації права осіб з інвалідністю на пільговий проїзд залізничним транспортом в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 440-443. – ISBN 978-617-7450-09-1
989842
  Богач Олена Володимирівна Особливості та чинники активності суб"єкта в ситуаціях морального вибору // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 108-117. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
989843
  Кушнірук О. Особливості тендерного забезпечення // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / ДП "Держ. управління комплексного забезпечення" ; редкол.: Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В., Марчук Т.П. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (171), квітень. – С. 14-16
989844
  Ліщук П.О. Особливості теплового транспорту в поруватих напівпровідникових структурах на основі кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ліщук Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
989845
  Мельниченко Б.Ф. Особливості тестування успішності учнів у країнах зарубіжжя // Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти / Г.С. Єгоров, М.Ю. Красовицький, О.І. Локшина, В.М. Мадзігон, Б.Ф. Мельниченко. – Київ : Богданова А.М., 2006. – С. 35-40. – ISBN 966-96711-2-4
989846
  Шеленко Д. Особливості технології оновлення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в умовах різноукладності виробництва на селі / Д. Шеленко, Л. Сас, П. Матковський // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 99-109. – ISSN 2410-0919


  " У новостворених аграрних підприємствах виникають труднощі з адаптацією до ринкових вимог. Тому важливого значення набувають дослідження особливостей технології оновлення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в умовах ...
989847
  Добіжа В.В. Особливості технологій прийняття політичних рішень владною елітою в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 316-325. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
989848
  Миколаєць В.А. Особливості типових справ в адміністративному судочинстві // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 116-122. – ISSN 2617-5967
989849
  Іванова Т. Особливості тлумачення дефініції "банківська таємниця" в структурі банківської інформації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 271-272
989850
  Іваницька А.Г. Особливості трактування ідеї свободи в релігійно-конфесійній літературі // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 14-22. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 20). – ISSN 2226-2849
989851
  Петренко В.С. Особливості трансформації багатонаціональних підприємств в умовах впливу зовнішнього середовища // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 231-236. – ISSN 2222-4459
989852
  Коляда І.Г. Особливості трансформації освіти в епоху глобалізації // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 8. – C. 37-42. – ISSN 2077-1800
989853
  Бредіхін А. Особливості трансформації політичної системи в Аргентині / А. Бредіхін, М. Зелінська // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2009. – № 3 (36). – C. 92-100
989854
  Костюк М.М. Особливості трансформацій біблійного символу БОГ у поезії французьких символістів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 1. – С. 178-183


  У статті досліджено роль біблійного символу Бог у поезії французьких символістів. Виокремлено основні лексичні та стилістичні засоби актуалізації символу Бог у контексті, зокрема метафори, порівняння, алюзії та інші. В статье исследована роль ...
989855
  Молотокас А. Особливості тривожних та депресивних розладів у жінок під час вагітності // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Брич Г., Булах І.С., Василькевич Я.З. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 41, вип. 1 : Психологія. – С. 122-128. – ISSN 2308-5126
989856
  Кивгило А.О. Особливості туризму в Швейцарії // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 165-168
989857
  Сідловська А. Особливості туристичного потенціалу Осло // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 237-241
989858
  Наумець А. Особливості укладення трудового договору з фізичною особою - роботодавцем // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 293-295. – ISBN 978-966-301-169-1
989859
  Замкова К.П. Особливості українсько-турецьких відносин (2014-2020 рр.) // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 39-48. – ISSN 2664-1933
989860
  Гирич І. Особливості українського соціалізму: М. Драгоманов і галицькі радикали // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 342-345. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
989861
  Білошапка А.О. Особливості української дипломатії 1917 - 1921 років // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 152-153
989862
  Воропаєва Т. Особливості української ментальності у світлі новітніх досліджень // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
989863
  Костенко Ю. Особливості української позиції у 1922-1993 рр. // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 8-12. – ISBN 978-966-927-288-1


  Лісабонський протокол, переговори з Росією, втрачені можливості.
989864
  Полотнянко О.І. Особливості університетської менеджмент-освіти в Україні: елементи системності та інноваційності // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 19, вип. 2 (45). – С. 340-353. – ISSN 2413-9998
989865
  Вергун В.А. Особливості університетської освіти у США / В.А. Вергун, В.С. Карп // Вступ до спеціальності : [навч. посібник] / В.А. Вергун, В.С. Карп. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 46-57. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-47-9
989866
  Морозов В.В. Особливості управління інформацією в природоохоронних проектах / В.В. Морозов, А.С. Хрутьба // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 85-86
989867
  Буяджи Г. Особливості управління майном Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 185-198. – ISSN 1026-9932
989868
  Горпініч Т.І. Особливості управління медичними університетами в США // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 174. – С. 91-95. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989869
  Решетняк О.І. Особливості управління науково-інноваційними системами в умовах економіки знань / О.І. Решетняк, О.І. Сахненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (505) : Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації. – С. 225-235. – ISSN 2222-4459
989870
  Музичка Є.О. Особливості управління персоналом готельних підприємств / Є.О. Музичка, У.В. Ситайло // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 101-103. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
989871
  Зозуляк О.В. Особливості управління проектом створення мобільного додатку для систематизації точок продажу товарів та послуг "shopme" / О.В. Зозуляк, В.В. Морозов // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 69-70
989872
  Кондратенко Н.О. Особливості управління реалізацією інвестиційних проектів на підприємстві / Н.О. Кондратенко, М.В. Волкова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 176-181. – ISSN 2222-4459
989873
  Ольхова І.О. Особливості управління стратегічним розвитком підприємства / І.О. Ольхова, С.В. Сазонова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (34). – С. 79-83. – ISSN 2415-8089
989874
  Крижовець М.Ю. Особливості управління фінансово-економічною безпекою підприємства // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 86-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
989875
  Калинич А.В. Особливості управління фінансовою безпекою підприємства / А.В. Калинич, І.О. Тарасенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (187). – С. 74-77
989876
  Минюк О.Ю. Особливості управління цінними паперами в Україні / О.Ю. Минюк, В.С. Андросович // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 118-125. – ISSN 2072-8670
989877
  Власенко С.Б. Особливості усвідомлення сліпими молодшими школярами власного фізичного розвитку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 153-159. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
989878
  Рудакова Т.М. Особливості успішного формування навичок говоріння на заняттях з української мoви як іноземної в аграрних вишах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 327-332. – ISSN 2522-493X


  У статті досліджуються причини виникнення мовленнєвого бар"єру під час ви- вчення української мови іноземними студентами, способи його усунення. Аналізуються чинники, які впливають на швидке навчання говорінню на заняттях з української мови як ...
989879
  Коваль І. Особливості участі з акладів вищої освіти у заснуванні суб"єктів інноваційної діяльності / І. Коваль, Н. Щербакова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 79-85. – ISSN 2663-5313
989880
  Гродзинська К. Особливості участі нотаріуса у цивільному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 483-484. – ISBN 978-617-7069-28-6
989881
  Коваль В.І. Особливості участі республіки Кіпр в сучасних міграційних процесах // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 54-59. – ISSN 2664-1933
989882
  Москальова А.С. Особливості уявлень керівників закладів загальної середньої освіти про професійні кризи в управлінській діяльності та способи їх подолання // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 134-146. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2522-9931
989883
  Лучкіна Є.С. Особливості фемінного дискурсу Халеда Хоссейні / Є.С. Лучкіна, І.В. Шпак // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 141-145. – ISBN 978-966-921-000-5
989884
  Глазунов С.І. Особливості фізичного вдосконалення військовослужбовців під час перебування військ в умовах позиційної оборони // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 01. – С. 13-18 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
989885
  Маринчук П.І. Особливості фізичної підготовленості студентів музичних спеціальностей // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С.,Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 1. – С. 67-72. – ISSN 2520-2677


  "Проведення оцінки фізичної підготовленості студентів дозволило визначити загальну тенденцію погіршення показників за період навчання, за переважною кількістю показників це було статистично достовірне погіршення. За гендерною ознакою найбільших змін ...
989886
  Беновська Л.Я. Особливості фінансового забезпечення освіти в Карпатському регіоні в умовах адміністративно-територіальної реформи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 1 (83). – С. 38-45 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1562-0905
989887
  Гетманенко О.О. Особливості фінансової безпеки країни в аспекті її інтеграції в світогосподарські відносини // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 203-207. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
989888
  Шолудько О. Особливості фінансової поведінки домогосподарств та їхня адаптація до сучасних економічних реалій / О. Шолудько, О. Грицина // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 87-91. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
989889
  Білецька О.А. Особливості фінансування наукових досліджень у країнах Європейського Союзу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 7 (522) : Тенденції розвтику диджиталізації в Україні. – С. 37-43. – ISSN 2222-4459
989890
  Перцов М.О. Особливості флейтового ансамблю на прикладі творчості Олени Сєрової // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 70-76. – ISSN 2226-2180
989891
  Конончук Т.І. Особливості фольклористичного дискурсу в творчості Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 134-142


  Розглядається творчість Осипа Маковея (1867-1925) під кутом зору фольклористичного дискурсу. З"ясовано, що усна народна творчість мала важливе значення у формуванні письменника та знайшла свій вияв у текстах автора різних жанрів на рівні сюжету, ...
989892
  Макаренко Л.П. Особливості фольклорної трансформації в оркестровій творчості Л. Колодуба на основі аналізу симфонії № 3 "В стилі українського бароко" // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 150-155. – ISSN 2312-4679


  "Мета роботи - здійснити дослідження особливостей фольклорної трансформації в оркестрової творчості Л. Колодуба на основі музикознавчого аналізу Симфонії № 3 "В стилі українського бароко". Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного, ...
989893
  Лазер-Паньків Особливості фонетичного варіювання давньогрецьких паремій: система вокалізму // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 70-80


  У фонетичних варіантах давньогрецьких паремій знайшли відображення панівні у різні періоди розвитку грецької мови фонетичні процеси та тенденції (зокрема, у системі вокалізму). У статті окреслено основні фактори розвитку системи вокалізму грецької ...
989894
  Тищенко М.В. Особливості формалізації контекстів аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Тищенко Микита Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
989895
  Тищенко М.В. Особливості формалізації контекстів аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Тищенко Микита Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 9-11, 194-208
989896
  Герус Л. Особливості форми та оздоблення пасківників // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1410-1418. – ISSN 1028-5091


  "На основі музейних колекцій, польових досліджень та фахової літератури виявлено осередки виготовлення глиняних пасківників в Україні, розглянуто особливості форми та декору у зв’язку з їхньою функцією".
989897
  Авдєєва М.С. Особливості формування архітектури медіа споруд у інформаційному середовищі / М.С. Авдєєва, Т.О. Ковтун // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 10-16 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
989898
  Авдєєва М.С. Особливості формування архітектурних об"єктів на воді / М.С. Авдєєва, Г.В. Кравчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 90-95. – ISSN 2077-3455
989899
  Тихенко О.В. Особливості формування багатоцільового кадастру в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 50-57 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
989900
  Рой Д.В. Особливості формування внутрішніх просторів інклюзивних загальноосвітніх закладів / Д.В. Рой, О.П. Тишкевич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 369-374 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
989901
  Усаченко О.О. Особливості формування державного оборонного замовлення в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 95-98. – ISSN 2306-6814
989902
  Лаппо В.В. Особливості формування духовних цінностей студентської молоді в позааудиторній діяльності закладу вищої освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 124-128. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
989903
  Авдєєва Н.Ю. Особливості формування екологічного архітектурного середовища. наближеного до аеропорту "Київ" (Жуляни) // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 163-173. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
989904
  Авдєєва М.С. Особливості формування екологічного простору паркових зон, наближених до аеропортів / М.С. Авдєєва, К.С. Лісова // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
989905
  Олійник Н.Ю. Особливості формування електронного контенту в змішаному навчанні // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 91-101. – ISSN 2074-8922
989906
  Гаврилянчик Р.Ю. Особливості формування елементів продуктивності посівів гречки залежно від оптимізації параметрів сівби / Р.Ю. Гаврилянчик, А.В. Рарок // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 11-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
989907
  Козак Л.С. Особливості формування ефективної моделі інноваційного розвитку транспортно-дорожнього комплексу України / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 53-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
989908
  Авдєєва Н.Ю. Особливості формування забудови на території, яка знаходиться під дією авіаційного шуму / Н.Ю. Авдєєва, А.О. Тертиця // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 104-111 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
989909
   Особливості формування і відтворення природних лісостанів дуба звичайного Лівобережного Лісостепу України / М.Г. Румянцев, В.А. Солодовник, В.П. Чигринець, Л.С. Луначевський // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 128. – С. 63-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0459-1216
989910
  Наконечна О.І. Особливості формування і властивості інтерметалідів, карбідів перехідних металів та нанокомпозитів на їх основі : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04. 07 / Наконечна Олеся Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
989911
  Наконечна О.І. Особливості формування і властивості інтерметалідів, карбідів перехідних металів та нанокомпозитів на їх основі : дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04. 07 / Наконечна Олеся Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 374 арк. – Додатки: арк. 346-374. – Бібліогр.: арк. 309-345
989912
  Буратевич О.О. Особливості формування інститутів судової влади в УНР (1917 - квітень 1918 рр.) // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 194-197. – ISBN 978-617-7777-14-3
989913
  Коваль С.І. Особливості формування інтегрованих маркетингових комунікацій в умовах конкурентного середовища // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 259-267. – (Економічні науки ; вип. 4 (84)). – ISSN 2306-5478
989914
  Іотова О.В. Особливості формування інтер"єрів демонстраційних залів будинків моди / О.В. Іотова, В.В. Рденко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 288-293 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
989915
  Фомкіна О.Г. Особливості формування інформаційно-аналітичної компетентності студентів ЗВО при вивченні природничо-наукових дисциплін / О.Г. Фомкіна, О.П. Кошова, А.І. Шурдук // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 2 (14). – С. 132-140. – ISSN 2519-2361


  Визначено роль методичної складової професійного розвитку науково-педагогічних працівників у забезпеченні якості вищої освіти.
989916
  Палецька-Юкало Особливості формування іншомовної лексичної компетентності в письмі майбутніх ІТ-фахівців // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 39-51. – ISSN 2312-5993
989917
  Законов С. Особливості формування іншомовної професійної компетенції в говорінні у майбутніх працівників юридичної сфери // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 399-400
989918
  Семенов А.Г. Особливості формування капіталу підприємства / А.Г. Семенов, Л.А. Юсипчук // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 110-114 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1729-7206
989919
  Данило С.І. Особливості формування конкурентостійкості підприємств сільського зеленого туризму на засадах маркетингу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 49-53
989920
  Фера-Клемонца Особливості формування концепції регулювання системи продовольчого забезпечення регіону // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 75-80. – ISSN 2071-4653
989921
  Марціновська І.П. Особливості формування копінг-поведінки підлітків з порушеннями психофізичного розвитку // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 120-126. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
989922
  Кузьменко Т.Г. Особливості формування культурологічної категорії "духовна культура" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 52-60. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
989923
  Філіппова Н. Особливості формування курсу "Основи термінознавства: роздуми" // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 18-20. – ISBN 978-617-607-958-3


  У статті викладено міркування щодо організування курсу «Основи термінознавства». Показано основну структуру курсу. Мета статті привернути увагу до певних актуальних проблем термінознавства.
989924
  Синюра-Ростун Особливості формування локальної освітньої політики в об"єднаних територіальних громадах Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 3 (93). – C. 60-70. – ISSN 1562-0905
989925
  Колонтаєвський О.П. Особливості формування маркетингової політики підприємств готельного господарства / О.П. Колонтаєвський, К.О. Привалова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 85-88. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
989926
  Руденко М. Особливості формування механізму цифровізації управління в сільськогосподарських підприємствах // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2019. – С. 20-28. – (Економіка АПК ; № 26). – ISSN 2524-0862
989927
  Мірзоєв Д.Ш. огли Особливості формування міграційних потоків під впливом переструктуризації ринку праці // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 76-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
989928
  Шталь Т.В. Особливості формування міжнародної конкурентоспроможності країни / Т.В. Шталь, В.О. Козуб // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 16-17 листоп. 2017 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 59-62. – ISBN 978-966-8177-81-1
989929
  Огреніч М.А. Особливості формування мовленнєвого етикету англомовного ділового спілкування студентів немовних спеціальностей // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 134-139. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989930
  Зайковський О.С. Особливості формування наукоємних економічних систем // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 167-176. – (Серія: Економіка ; вип. 14). – ISSN 2226-2822


  "Стаття присвячена дослідженню сучасних особливостей побудови наукоємних економічних систем, визначенню міста та ролі вищої освіти у цьому процесі. Визначено, що сьогодення сучасного суспільства, де знання є базою, вимагає інтеграції наукової ...
989931
  Чорна М.В. Особливості формування нового ринкового простору на вітчизняному споживчому ринку / М.В. Чорна, Р.М. Бугріменко, О. Зонвіре // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 241-248
989932
  Вигівська І.М. Особливості формування облікової політики кейтерингової компанії / І.М. Вигівська, В.К. Макарович, Е.О. Сіра // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2018. – Вип. 1 (39). – C. 9-12. – ISSN 1994-1749
989933
  Азаренкова Г.М. Особливості формування підсистеми інформаційного забезпечення системи фінансової безпеки суб"єкта господарювання / Г.М. Азаренкова, А.В. Майборода // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 210-217. – ISSN 2222-4459
989934
  Димитров В.Г. Особливості формування площі листкового апарату та фотосинтетичного потенціалу ультраскоростиглих сортів сої / В.Г. Димитров, В.Т. Саблук // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 70-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
989935
  Манзій Н. Особливості формування порядку денного правлячої партії "Право і справедливість" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – С. 67-70. – ISSN 2306-028X
989936
  Пугач С. Особливості формування правової компетентності магістрів з обліку та оподаткування // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 144-148. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
989937
  Білик Р. Особливості формування працеохоронної компетентності майбутніх фахівців професійної освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 14-22. – ISSN 2307-4906
989938
  Гуліна М.М. Особливості формування професійної етики магістрів технічних спеціальностей // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (95). – C. 81-86. – ISSN 1562-529Х
989939
  Вербівський Д.С. Особливості формування професійної етики майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 55-58. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
989940
  Царенко І.Л. Особливості формування професійної компетентності студентів при вивченні курсу "Основи фізіології та гігієни харчування" / І.Л. Царенко, Богомаз-Назарова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 162-165. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989941
  Стеблюк С. Особливості формування професійної компетентності у майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – С. 45-51. – ISSN 2078-1687
989942
  Шелудько І.В. Особливості формування професійної мобільності майбутніх педагогів у професійно-технічних закладах освіти різних профілів // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 168-171. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989943
  Тихончук Л.Х. Особливості формування системи державного управління України в регулюванні міжнародних економічних конфліктів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 98-103. – ISSN 2306-6814
989944
  Басай Н.П. Особливості формування соціокультурної компетентності учнів початкової школи у процесі навчання іноземних мов // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 20-24. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
989945
  Бех К. Особливості формування споживчого попиту на національному ринку харчових продуктів в умовах глокалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 97-100. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу емпіричних даних визначено ставлення українських споживачів до країни походження компаній, харчові продукти яких реалізуються в супермаркетах. Досліджено важливість різних параметрів товарів для покупців харчових продуктів і ...
989946
  Селіверстова Л.С. Особливості формування сприятливого підприємницького середовища в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (194/195). – С. 81-84
989947
   Особливості формування стиглих деревостанів після низових пожеж / С.Г. Сидоренко, В.П. Ворон, Є.Є. Мельник, А.Г. Сидоренко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 169-176 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0459-1216
989948
  Лаготюк В.О. Особливості формування стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств галузі птахівництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 77-82 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
989949
  Головчук Ю.О. Особливості формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі парадигми інноваційного розвитку / Ю.О. Головчук, Г.О. Пчелянська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 66-70. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
989950
  Марчук В.П. Особливості формування суспільних цінностей в комунікативних теоріях Ю. Габермаса та К.О. Апеля // Філософські проблеми гуманітарних наук : До 175-ї річниці Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 14/15. – С. 83-88. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті досліджуються теорія комунікативної дії Ю. Габермаса та теорія комунікативного співтовариства К.-О. Апеля з точки зори можливості раціонального обгрунтування етичних та політичних норм в межах спеціальних інтерсуб"єктивних процедур. This ...
989951
  Чернікова Н. Особливості формування та використаняя орендного земельного ресурсу в Катеринославській губернії пореформеного періоду // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 3 (31), липень - вересень. – С. 43-61. – ISSN 1998-4634


  Проаналізовано процес становлення та розвитку орендних відносин в аграрному секторі Катеринославської губернії пореформеного періоду. Визначено роль поміщицького землеволодіння у формуванні орендного фонду регіону. Розкрито шляхи залучення місцевого ...
989952
  Самохвал О. Особливості формування та реалізації державного управління професійною освітою майбутніх фахівців туристичної галузі у Люксембурзі // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 181-186. – ISSN 2226-3012
989953
  Вініченко І.І. Особливості формування та розвитку інтелектуального капіталу аграрних підприємств / І.І. Вініченко, В.О. Лапа // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 85-90 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
989954
  Філіпович В.М. Особливості формування та функціонування освітніх середовищ в контексті їх ролі у формуванні інтелектуальних здібностей // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 71-78. – ISSN 2412-1185
989955
  Щипанський П.В. Особливості формування та функціонування спеціалізованих вчених рад для присудження ступенів доктора наук і доктора філософії / П.В. Щипанський, І В. Колесник // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 33-36. – ISSN 2618-1614
989956
  Веремеєнко С.І. Особливості формування температурного режиму темно-сірого оподзоленого легкосуглинкового грунту в умовах сучасних кліматичних змін / С.І. Веремеєнко, О.А. Фурманець, П.І. Трофименко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 15-28. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
989957
  Колос О.В. Особливості формування туристично-рекреаційної зони "Козацькими поселеннями Дніпропетровської області / О.В. Колос, П.О. Васильєв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-3455
989958
  Удовіченко Л.Г. Особливості формування української право­охоронної термінології в період Київської Русі // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 222-229. – ISSN 2312-0665
989959
   Особливості формування урожайності бульб картоплі різних сортів в умовах НВЦ Білоцерківського НАУ / Ю.В. Федорук, Т.В. Панченко, І.А. Покотило, Л.А. Герасименко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Варченко О.М., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 2 (135). – С. 54-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
989960
   Особливості формування фаз NiCx (x ? 0,33) за умов механохімічного легування сумішей Ni-ВНТ і Ni-графіт / О.І. Наконечна, Н.М. Білявина, К.О. Іваненко, А.М. Курилюк, М.Г. Душейко, В.А. Макара // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2020. – № 3. – C. 47-54. – ISSN 1025-6415
989961
  Савелій І.О. Особливості формування фахівця-професіонала в системі вищої освіти в умовах сучасних викликів та перспектив розвитку // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 176-206. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
989962
  Первуляк І.В. Особливості формування фінансового результату через управління витратами / І.В. Первуляк, Є.В. Скляр // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 54-59. – ISSN 2306-6792
989963
  Берляк Г.В. Особливості формування, обліку та розподілу прибутку інноваційного підприємства / Г.В. Берляк, С.Є. Пиріжок // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка"; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Вигівська І.М. [та ін.]. – Житомир, 2020. – Вип. 3 (47). – С. 9-14. – ISSN 1994-1749
989964
  Рум"янцева А.Ю. Особливості фортепіанної партії в камерно-вокальному циклі Д. Д. Шостаковича "Сатири" // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 79-89. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
989965
  Костевич Н. Особливості фразеологічних одиниць на позначення почуттів людини: йоджіджюкуго // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 73-77
989966
  Адбряхімов Р.А. Особливості фрустаційного реагування в учасників бойових дій з клінічними проявами посттравматичного синдрому та частковою втратою зору // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. В.І. Пономарьов ; редкол.: Є.Г. Дубенко, О.С. Кочарян, М.І. Яблучанський [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10. – С. 54-61 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-5675
989967
  Коваленко С. Особливості функції комплаєнс в авіаційній галузі // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 10
989968
  Обрізків А.В. Особливості функціонального зонування адміністративно-культурних закладів об"єднаних територіальних громад // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 374-379 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
989969
  Мацьків П. Особливості функціонування дієслів мовлення в біблійному тексті // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 98-106. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
989970
  Навальна М. Особливості функціонування запозичених лексем у мові українських засобів масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 68-77. – ISSN 2522-1272
989971
  Ламадурова О.М. Особливості функціонування імпліцитних форм дієслова в складнопідрядних реченнях та їх відтворення в українській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. – Київ, 2017. – № 32. – С. 74-78. – ISSN 2413-5593
989972
  Тесля С. Особливості функціонування інституту центрального банку: історичний аспект / С. Тесля, К. Ільїна // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 218-225. – ISSN 2078-5860


  Проведено ретроспективний аналіз становлення та розвитку інституту центрального банку, виявлено характерні особливості функціонування інституту центрального банку за різних історичних та економічних умов. Визначено проблеми функціонування сучасного ...
989973
  Малявін Є.В. Особливості функціонування опозиційних політичних партій у сучасній Росії // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 4 (144). – C. 24-29. – ISSN 2077-1800
989974
  Григорчак І.М. Особливості функціонування регіональних органів державного управління в сфері туризму та курортів: організаційно-структурний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 58-64. – ISSN 2306-6814
989975
  Хахула Б.В. Особливості функціонування ринку продукції племінного свинарства в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 104-110. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
989976
  Філіпова Н.В. Особливості функціонування світових моделей фінансування охорони здоров"я // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 136-144. – ISSN 2410-9576
989977
   Особливості функціонування світового ринку криптовалюти в умовах трансформаційних змін глобального економічного середовища / І.М. Макарчук, О.В. Перчук, Л.М. Яременко, А.В. Стратан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8, квітень. – С. 85-93. – ISSN 2306-6792
989978
   Особливості функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України / М.М. Корда, А.В. Чорномидз, А.Г. Шульгай, А.І. Машталір // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 32-37. – ISSN 1681-2751
989979
  Заволока Ю.М. Особливості функціонування страхового ринку України в умовах сучасної цифрової трансформації / Ю.М. Заволока, А.Г. Єфременко, Ю.А. Малашенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 102-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
989980
  Догадіна В.Ю. Особливості функціонування сучасного ринку освітніх послуг // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (42). – С. 14-20. – ISSN 2222-0712
989981
  Іваненко А. Особливості функціонування установ РАЦСу в часи німецької окупації України у галузі реєстрації факту народження та смерті (1941-1944 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 75-81. – ISSN 2415-3567
989982
  Ослам В.С. Особливості художнього відтворення світу дитини в поезії Івана Малковича / В.С. Ослам, Т.В. Кедич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 170-173. – ISBN 978-966-921-000-5
989983
  Тарасенко А.В. Особливості художнього моделювання національного буття у новелістиці ГалиниТарасюк // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 60-62. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
989984
  Полєщук Г.Я. Особливості художнього моделювання образів селян у прозових творах М. Вінграновського й О. Коломійця // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 86-93. – ISBN 978-966-171-250-7
989985
  Ніколаєва Т. Особливості художнього перекладу з української на англійську мову // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 119-127. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
989986
  Кеба О.В. Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця XIX - початку XX століть : монографія / О.В. Кеба, Л.М. Комарніцька ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2020. – 263, [1] с. – Бібліогр.: с. 244-262 та в підрядк. прим.
989987
  Виговський В.О. Особливості цивільно-правової відповідальності за розкриття недостовірної інформації на фондовому ринку // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 21-24
989988
  Савчук К.О. Особливості цивільно-правової відповідальності сторін за договором комерційної концесії / К.О. Савчук, І.Ф. Коваль // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 120-122. – ISBN 978-617-696-925-9
989989
  Радченко В. Особливості цивільно-правової охорони творів архітектури // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 77-79
989990
  Попов В.А. Особливості цивільно-правової природи договору про надання правової (правничої) допомоги / В.А. Попов, В.А. Сливна // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 50-55. – ISSN 2311-4894
989991
  Коцюруба А. Особливості цивільного процесуального правового статусу відповідача // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 16-21. – ISSN 2
989992
  Алтуніна Н.В. Особливості цинкового статусу у хворих на цукровий діабет 2 типу, які перенесли інфаркт міокарда // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3. – С. 61-64. – ISSN 1605-7295
989993
  Самойленко А. Особливості цифровізації країн Європейського Союзу в умовах глобалізації // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (99), січень - березень. – С. 46-54. – ISSN 2786-4537
989994
  Грабовська С.Л. Особливості ціннісних орієнтацій міської молоді з різними типами прив"язаності до місця проживання / С.Л. Грабовська, Т.М. Мандзик // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 292-301. – ISSN 2411-1449
989995
  Ісаков Р.І. Особливості ціннісно-особистісної сфери жінок із депресивними розладами залежно від вираженості психосоціальної дезаптації // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 9-15 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2308-6300
989996
  Кронда О.Ю. Особливості юридичної відповідальності в порівняльній рекламі // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 125-127. – ISBN 978-966-999-024-2
989997
  Туліна Е.Є. Особливості юридичної термінології об"єктів тваринного світу, що негативно впливають на довкілля // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 152-161. – ISSN 2224-9281
989998
  Кіндюк Б. Особливості юридичної техніки Кодексу України про адміністративні правопорушення // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10. – С. 214-228. – ISSN 1026-9932
989999
  Клімаш Т.П. Особливості Я-концепції нарцисичної особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 85-90. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
990000
  Глущенко Г. Особливості, що визначають феномен мусульманського права і їх вплив на сучасний цивілізаційний розвиток // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 24-25
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,