Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
989001
  Костенко С.К. "Організаційно-правовий статус кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" : дис. ... д-ра філософії : 12.00.10, 081 / Костенко Сергій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 284 арк. – Додатки: арк. 263-284. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 231-262
989002
  Вахонєва Т. Організації мовлення як суб"єкти суміжних прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 12-15
989003
   Організації Об"єднаних націй - 75! // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С.3


  "Україна у 1945 році стала однією з держав-співзасновниць ООН. Делегація України взяла активну участь у конференції в Сан-Франциско, зробивши вагомий внесок у розробку Статуту ООН (зокрема, координувала процес підготовки Преамбули та Цілей і Принципів ...
989004
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в тоталітарній системі соціального управління / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2006. – 75с. – ISBN 978-966-8640-29-2
989005
  Михайліченко М. Організаційна взаємодія закладів освіти та органів громадського управління: можливості й перспективи // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 68-74. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-1211
989006
  Сенченко М. Організаційна війна в умовах псевдодемократії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (276), липень. – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
989007
  Чорний В.О. Організаційна діяльність П. Ю. Шелеста з нагоди відзначення 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 76-78. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
989008
  Кінаш О. Організаційна діяльність слідчого - елемент ефективності розслідування злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.67-72. – ISSN 0132-1331
989009
  Васюк О.В. Організаційна діяльність тьютора у закладах вищої освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 38-42. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
989010
  Смерницький Д.В. Організаційна діяльність у сфері науково-технічних досліджень та розробок: правове забезпечення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 29-38. – ISSN 2072-8670
989011
  Кочкодан В. Організаційна діяльність українських жіночих товариств Східної Галичини на сторінках регіональної преси (1887-1939 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 130-142. – ISSN 1998-4634
989012
  Петрик І.І. Організаційна і воєнно-технічна робота більшовицьких організацій / І.І. Петрик. – Київ, 1959
989013
  Корбецький М.Б. Організаційна інфраструктура державного управління розвитком ДПП у сфері житлового будівництва: зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 128-133. – ISSN 2306-6814
989014
  Кравченко Г. Організаційна культура в адміністративному управлінні закладами вищої освіти Китаю / Г. Кравченко, Лань Дзін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 78-86. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
989015
  Нідзієва В. Організаційна культура закладу загальної середньої освіти як об"єкт моделювання та змістова компонента підручника для керівника закладу освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 194-205. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
989016
  Каращук Л.М. Організаційна культура підприємств громадського харчування за методикою Ю.Г. Семенова / Л.М. Каращук, В.Ю. Конотопчик // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 62-68. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
989017
  Балика О. Організаційна культура студентів спеціальності "Соціальне забезпечення" / О. Балика, А. Поляничко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 15-25. – ISSN 2312-5993
989018
  Семененко О.В. Організаційна культура як інструмент мотивації управління персоналом // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 42-45. – ISBN 978-9934-571-51-0
989019
  Іщук О.В. Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування вищого навчального закладу // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 36-41
989020
  Крупенна І.А. Організаційна культура як основа формування сучасних компетенцій вищого навчального закладу / І.А. Крупенна, А.Я. Клипач // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 146-149
989021
  Шавкун І.Г. Організаційна культура: ціннісний аспект / І.Г. Шавкун, Я.С. Дибчинська // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 425-430. – ISSN 2076-1554
989022
  Бережний Є.Б. Організаційна модель аудиту витрат діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 268-274. – ISSN 2222-4459
989023
   Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою : (комплект дидактичних матеріалів) / [Саюк В.І. та ін. ; за ред.: В.І. Саюк, Є.Р. Чернишової] ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менедж. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 163, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 163. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-644-228-7
989024
  Ходанович О.Л. Організаційна перебудова радянських органів державної безпеки в Україні у період Другої світової війни // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (35). – С. 73-84. – ISSN 2707-1383
989025
  Власова А.М. Організаційна поведінка : Навчальний посібник / А.М. Власова, Л.М. Савчук, В.Б. Савінова; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 96с. – ISBN 966-574-165-9
989026
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-
№ 2. – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
989027
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 3. – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
989028
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (4). – 2016. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
989029
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (5/6). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
989030
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (7). – 2016. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
989031
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (12). – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
989032
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2 (13). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
989033
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 3 (14). – 2018. – 99, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
989034
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (18). – 2019. – 93, [2] c. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2019.4.18 - Резюме укр., рос., англ. мовами
989035
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (20). – 2020. – 109, [2] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2020.2.20 - Резюме укр., рос., англ. мовами
989036
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (21). – 2020. – 128. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2020.2.20 - Резюме укр., рос., англ. мовами
989037
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (23). – 2021. – 107, [1] c. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2021.2.23 - Резюме укр., рос., англ. мовами
989038
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (25). – 2022. – 120 с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2022.1.25 - Резюме укр., англ. мовами
989039
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2 (26). – 2022. – 156 с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2022.2.26 - Резюме укр., англ. мовами
989040
   Організаційна робота // Звіт Організації ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка : за період - 2012 року по 2015 рік : (схвалено звіт.-вибор. конф. 26 лют. 2016 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Організація ветеранів. – Київ, 2016. – С. 6-14


  "Бібліотека імені М. Максимовича до кожної пам"ятної дати демонструє тематичні виставки наукової й художньої літератури, бере участь у підготовці експозицій, присвячених юбілейним датам видатних вчених та громадських діячів". - С. 8.
989041
  Годящев М.О. Організаційна складова управління діловою активністю підприємств: сутність та інструменти // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 14-23. – ISSN 2222-8810
989042
  Косенко Юлія Організаційна структура готелю // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 14-17 : фото
989043
  Лукашук Н.В. Організаційна структура державного управління у сфері енергоефективності України: стан та перспективи розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 61-67. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
989044
  Шелепницька-Говорун Організаційна структура діяльності ЗВО щодо формування вокальної культури фахівців музичного мистецтва в Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 377-389. – ISSN 2312-5993
989045
  Іваницька Л. Організаційна структура київського університету від середини 1960-х до початку 1990-х рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 21-29


  У статті досліджуються питання трансформації організаційної структури Київського національного університету імені Тараса Шевченка з середини 1960-х до початку 1990-х років. Статья посвящена 180-летию со дня основания Киевского национального ...
989046
  Лисюк В.М. Організаційна структура логістики товарних ринків / В.М. Лисюк, М.Л. Тараканов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 214-224. – ISSN 2524-003X
989047
  Некрасов С. Організаційна структура ордену іоаннітів в добу середньовіччя // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – C. 340-344. – ISBN 978-966-171-793-9
989048
  Щеблюк С.Г. Організаційна структура профспілок Волині у міжвоєнний період (1929–1939 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
989049
  Паньків С. Організаційна структура Рахункової палати України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 17-21. – ISSN 0132-1331
989050
  Поліщук М. Організаційна структура римського легіону періоду республіки (IV - I ст. до н.е. ) // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 263-267
989051
  Якимчук М. Організаційна структура системи органів прокуратури: стан та напрями удосконалення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.568-575. – Бібліогр.: 12 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
989052
  Плющ Р.М. Організаційна структура та розподіл повноважень у місцевому самоврядуванні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 19-21
989053
  Лисенко Б. Організаційна структура та стратегічні завдання похідних груп ОУН(Б) під час Другої світової війни // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 278-280. – ISBN 978-966-171-893-6
989054
   Організаційна структура управління інвестиційним потенціалом суспільного розвитку : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. упр. сусп. розвитком ; [уклад.: А.М. Михненко, В.Ф. Мартиненко]. – Київ : НАДУ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: с. 32-34. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Управління суспільним розвитком)
989055
  Симоненко В.М. Організаційна структура фінансово-економічної служби промислового підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 153-156. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
989056
  Рудик В.К. Організаційна структура функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 74-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
989057
  Рудик П.А. Організаційна та ідеологічна робота сільских партійних організацій України : Дис... канд. іст.наук: / Рудик П.А.; КДУ. – К, 1971. – 240л.
989058
  Кагановська Т.Є. Організаційне-правове забезпечення права на здобуття вищої юридичної освіти в умовах загальнодержавного карантину // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 22-28. – (Серія "Право" ; вип. 29). – ISSN 2075-1834
989059
   Організаційне будівництво Повітряних Сил Збройних Сил України: методичні аспекти / Ю.А. Байдак, О.М. Загорка, В.В. Гамора, В.В. Коваль // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 17-22
989060
  Царенко О.В. Організаційне забезпечення впровадження нструментарію управління конкурентними перевагами на підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 249-253. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
989061
  Карташов Є.Г. Організаційне забезпечення державного управління сталим екологічним розвитком в системі природокористування на регіональному рівні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 119-122. – ISSN 2306-6814
989062
  Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні : нормативна база, проблеми та шляхи їх вирішення / В.Д. Бринцев. – Київ : Юстініан, 2003. – 400с. – (Книжкова полиця судді). – ISBN 966-96155-8-5
989063
  Дєгтяр А. Організаційне забезпечення контроллю реалізації державно - управлінських рішень // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.14-18
989064
  Василюк М.М. Організаційне забезпечення контролю якості аудиту та аудиторських послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 262-267. – ISSN 2222-4459
989065
  Корнєва Н.О. Організаційне забезпечення механізму фінансово-кредитних інститутів в Україні / Н.О. Корнєва, Н.В. Данік // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 122-126. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто і досліджено організаційне забезпечення механізмів фінансово-кредитних інститутів в Україні. Визначені основні питання специфіки організації і функціонування системи фінансово-кредитних інститутів в ринковій економіці. Сформовані ...
989066
   Організаційне забезпечення післядипломної освіти медичних спеціалістів у ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України" / О.С. Никоненко, С.Д. Шаповал, С.М. Дмитрієва, Т.О. Грицун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 62-64. – ISSN 1681-2751
989067
  Деревягіна Н.І. Організаційне забезпечення публічного управління охороною навколишнього природного середовища / Н.І. Деревягіна, А.М. Пугач, А.І. Плотницька // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 122-126. – ISSN 2306-6814
989068
  Приходченко Л.Л. Організаційне забезпечення реалізації принципів прозорості та відкритості: складові ефективності / Л.Л. Приходченко, І.В. Ткач // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 3 (80). – С. 45-55. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
989069
  Крахмальова К.О. Організаційне забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні. // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 13-20. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються питання організаційного забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні. Аналізується визначення цього поняття в науці адміністративного права. Акцентується увага на суб’єктах організаційного забезпечення статусу ...
989070
  Корнілова І. Організаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю на підприємстві / І. Корнілова, В. Святненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 45-52. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні питання організаційного забезпечення управління інтелектуальної власності на підприємстві. Визначено сутність, цілі, завдання організовування інтелектуальної власності. Виділено його особливості, фактори впливу на вибір ...
989071
  Бурлан С.А. Організаційне забезпечення формування інтегрованої звітності підприємства / С.А. Бурлан, Н.В. Каткова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 329-334. – ISSN 2222-4459
989072
  Халіна О.В. Організаційне забезпечення функціонування системи контролінгу на підприємстві // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 236-243. – ISSN 1998-6912
989073
  Заболотний О.Г. Організаційне перетворення регіонального механізму регулювання споживчого ринку страхових послуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 335-339
989074
  Чернявський Анатолій Дмитрович Організаційне проектування : Навч. посібник / Чернявський Анатолій Дмитрович; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 160с. – ISBN 966-608-415-5
989075
  Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства : навч. посібник / В.П. Кукоба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 420, [1] с. : іл., табл. – До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. - Предм. покажч.: с. 404-407. – Бібліогр.: с. 413-418. – ISBN 978-966-483-207-3
989076
  Іванов Д. Організаційне становлення та початок діяльності комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 466-469. – ISBN 978-966-171-893-6
989077
  Босенко А.І. Організаційне упорядкування як засіб удосконалення фізичної підготовки військовослужбовців / А.І. Босенко, І.В. Федоренко, Р.М. Радзієвський // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 7-13. – (Педагогічні науки ; № 5 (124)). – ISSN 2414-5076
989078
  Качур І.В. Організаційний аспект проходження державної служби в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 178-180. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
989079
  Чечуліна О.О. Організаційний аспект удосконалення понятійного апарату бухгалтерського обліку та фінансового контролю // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 13-15
989080
  Кредісов А.І. Організаційний вектор розвитку сучасного бізнесу // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 21-31. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
989081
  Відейко М.Ю. Організаційний експеримент: Трипільська комісія // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 84-92. – ISSN 2227-4952


  Коротка історія існування цього підрозділу (1925-1930 рр.)
989082
  Хомутенко А.В. Організаційний ефект від управління фінансами України / А.В. Хомутенко, В.П. Хомутенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 55-60. – ISSN 2306-6806
989083
  Парасій-Вергуненко Організаційний механізм впровадження бюджетування в закладах вищої освіти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (280). – С. 92-102 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
989084
  Дурман О.Л. Організаційний механізм державного управління освітнім інформаційно-комунікаційним середовищем : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Дурман Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
989085
  Гобрей М.В. Організаційний механізм розвитку інфраструктури інвестиційної сфери в регіоні (на прикладі Закарпатської області) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 83-90. – ISSN 2306-6814
989086
  Вергунов В.А. Організаційний поступ сільскогосподарської дослідної справи в Україні : (до 130-річчя створення Полтав. дослідного поля) : наук. доп. / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2014. – 28 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
989087
  Карамушка Л.М. Організаційний розвиток освітніх організацій: труднощі, ресурси, психологічні чинники та умови // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 24-36
989088
  Дорошенко Ю.О. Організаційні аспекти активізації студентів-дипломників та об"єктивізація кваліфікаційної атестації майбутніх архітекторів / Ю.О. Дорошенко, О.В. Чемакіна, О.А. Хлюпін // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 231-233
989089
  Горбул С.А. Організаційні аспекти діяльності Державної казначейської служби України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 166-168. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
989090
  Рожманов В. Організаційні аспекти залучення інвестицій у виробниче підприємство // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 2. – С. 48-49. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
989091
  Криворучко М.О. Організаційні аспекти захисту населення в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 193-195. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
989092
  Корсакова О.С. Організаційні аспекти інтеграції підприємств у кластери: зарубіжна та вітчизняна практика // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 60-65. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
989093
  Сисюк С.В. Організаційні аспекти обліку благодійної допомоги у бюджетних установах // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 51-55 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
989094
  Тригуб О.В. Організаційні аспекти ризик-менеджменту при наданні лізингових послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 6 : Фінансова залежність України від кредитів міжнародних організацій. – С. 365-372. – ISSN 2222-4459
989095
  Гаман С.М. Організаційні аспекти стратегічного планування регіонального розвитку // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 41-49. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
989096
  Пішеніна К.К. Організаційні аспекти формування інтегрованих структур у сфері освіти // II Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії" : 9 листоп. 2018 р., [м. Миколаїв, Україна : збірник] / "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії", міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 66-68. – ISBN 978-617-7326-40-2
989097
  Петюх В. Організаційні аспекти формування комплексної внутрішньовузівської системи сприяння працевлаштуванню студентів та випускників / В. Петюх, О. Кир"янова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 150-153. – Бібліогр.: 4 пункта. – ISBN 966-654-173-4
989098
  Шишка О.Р. Організаційні відносини у сфері інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 225-228. – ISSN 2219-5521
989099
  Іваницька О.М. Організаційні засади автоматичного обміну інформацією в податкових цілях за стандартом CRS / О.М. Іваницька, Т.В. Кощук, Л.Г. Олейнікова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 6 (319). – Бібліогр. : 20 назв
989100
  Лубенченко О.Е. Організаційні засади аудиту фінансової звітності в Україні / О.Е. Лубенченко, М.М. Василюк // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 92-97 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
989101
  Демуз І. Організаційні засади діяльності "Благодійного товариства з видання загальнокорисних і дешевих книг" (1898 - 1918 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 64-75
989102
  Шумік І.В. Організаційні засади корпоративного управління соціальним розвитком територіальних громад : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.04 / Шумік Ірина Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
989103
  Паєнтко Т.В. Організаційні засади митного контролінгу у сфері фінансових послуг / Т.В. Паєнтко, М.І. Рудая // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 382-387 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
989104
  Копилов В.А. Організаційні засади національної системи бухгалтерського обліку в Україні / В.А. Копилов, Л.Г. Ловінська // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 127-137. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
989105
  Сафонова С. Організаційні засади підготовки дітей-сиріт до різних форм життєвлаштування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 102-105. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано проблему визначення підготовки дітей-сиріт до переходу в різні форми життєвлаштування. Встановлено, що на законодавчому рівні процедура такої підготовки не прописана, лише практичний досвід має певні зрушення. Визначено, що під ...
989106
  Ганюкова А. Організаційні засади побудови системи cтатистичних показників середньої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-14. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто структуру та зміст статистичного забезпечення аналізу середньої освіти. Особливу увагу приділено організаційним засадам побудови системи статистичних показників стану та тенденцій розвитку досліджуваного явища. Подано систему ...
989107
  Краснянський К.В. Організаційні засади проведення комплексних змагань з неолімпійських видів спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Краснянський Кирило Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
989108
  Мельник В. Організаційні засади розвитку колгоспного птахівництва в українській РСР у 1951-1964 роках // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 65-68. – ISSN 1998-4634
989109
  Польгун К.В. Організаційні засади створення електронного освітнього середовища закладу вищої освіти на базі платформи MOODLE // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 1. – С. 68-73. – ISSN 2413-1571
989110
  Рогунова С.М. Організаційні засади створення системи внутрішнього фінансового контролю і аудиту в бюджетній сфері на регіональному рівні // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 77-81.
989111
  Альошина О.А. Організаційні засади та набутки культурно-освітньої діяльності Луцького Хрестовоздвиженського братства в другій половині XIX - на початку XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 17-24. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
989112
  Дідус Т.А. Організаційні засади формування команди для реалізації соціального проекту // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 322-324
989113
  Семеніхін І.М. Організаційні заходи до проведення документальної ревізії фінансово-господарської діяльності військ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 192-197.
989114
  Вертель В. Організаційні заходи переходу незадоволеного попиту на залізничні пасажирські перевезення у задоволений // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 58-60 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
989115
  Бабич Н.М. Організаційні заходи щодо створення консульств // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 150-151
989116
  Підмурняк О.О. Організаційні зміни як головні складові у процесі організаційно-управлінської реструктуризації підприємств автомобільної галузі України / О.О. Підмурняк, Д.О. Баюра // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – C. 81-87. – ISSN 2306-6806
989117
   Організаційні і правові аспекти реформування державної влади на сучасному етапі в Україні : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (29 берез. 2007 р.). – Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – 291 с. – Бібліогр. в кінці ст.
989118
  Жукова В.П. Організаційні кризи в бібліотеці // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 43-46
989119
  Тимошик В.Ю. Організаційні моделі іпотечного кредитування: вітчизняний та зарубіжний досвід // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 314-319. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
989120
  Кравченко Р.М. Організаційні основи діяльності органів військової контррозвідки в європейських країнах // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 151-160. – ISSN 2310-9769
989121
  Божко С.О. Організаційні основи зовнішньої політики Швеції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 51-57


  В статті розглядаються роль і місце державних інституцій Швеції в процесі прийняття зовнішньополітичних рішень. З"ясовуються найголовніші фактори впливу на зовнішню політику Швеції.
989122
  Кропивко М.М. Організаційні особливості створення родових садиб як альтернативної форми розвитку господарств населення // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 24-29. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
989123
  Мазур О.Є. Організаційні патології системи державного регулювання роздрібної торгівлі України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 18-28 : рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
989124
  Ситник О. Організаційні принципи банківського кредитування населення на придбання житла та його регулювання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 72-87 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
989125
  Трутяк І.Р. Організаційні принципи лікувально-діагностичних заходів у потерпілих із поєднаною травмою // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 59-63. – ISSN 1029-4244
989126
  Єсипенко Р.М. Організаційні проблеми українського театру 60-80-х років ХХ століття (заходи з підвищення кваліфікації творчих працівників театрів) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 86-93. – ISSN 2225-7586
989127
  Омельковець О. Організаційні розбіжності та розрив між "Смолоскипом" та ОУН (м) у 1970-х роках // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 541-555
989128
  Давидова Л. Організаційні структури видавництва вищих навчальних закладів України: львівський досвід // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
989129
  Петрова І.А. Організаційні та еколого-економічні заходи щодо використання та знешкодження відходів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 214-218. – ISSN 1727-1584
989130
  Сіненок І. Організаційні та економічні механізми регулювання рибальства та аквакультури // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 122-130. – ISSN 2411-5215
989131
  Ковтун В.А. Організаційні та економічні складові виробництва сільськогосподарської продукції // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 64-71. – ISSN 1997-4167
989132
  Ольшевський Ю.В. Організаційні та змістовні аспекти порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 36-41


  У статті окреслено організаційні та змістовні аспекти порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах.
989133
  Яремчук С.С. Організаційні та інституційні трансформації конфесійних практик у сучасному українському соціумі : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Яремчук Сергій Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 506, [1] арк. – Додатки: 478-506, [1] арк. – Бібліогр.: 446-477 арк.
989134
  Соловей М.І. Організаційні та методичні засади виховної діяльності в Університеті / М.І. Соловей, В.С. Демчук // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 28-38. – ISSN 2411-5983
989135
  Вовчук Сергій Організаційні та методичні засади проведення заходів тижня безпеки дитини у дошкільному навчальному закладі / Вовчук Сергій, Яковець Наталія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 7-9 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
989136
  Желюк Т. Організаційні та методичні підходи до реалізації та оцінки ефективності регуляторної політики як конкурентоспроможного інструмента державного регулювання економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 26-37. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
989137
  Бєлоброва Т.А. Організаційні та методичні підходи щодо використання електронних засобів в підготовці студентів // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 156-160. – ISBN 978-966-927-534-9
989138
   Організаційні та правові аспекти забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури України : аналіт. доповідь / [Д.Г. Бобро, С.П. Іванюта, С.І. Кондратов, О.М. Суходоля] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2019. – 223, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 220-222. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-258-2
989139
  Ачкасова О.В. Організаційні та правові аспекти здійснення аутстафінгу в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 95-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
989140
  Чайка О.О. Організаційні та процесуальні аспекти принципів незалежності та неупередженості нотаріуса в нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 79-83


  У статті розкрито питання реалізації на практиці принципів незалежності та неупередже- ності в нотаріальному процесі. З"ясовано межі застосування принципу незалежності нотаріу- са на прикладі діяльності державних нотаріусів. Принцип незалежності ...
989141
  Малков Д.І. Організаційні та соціально-економічні засади розвитку громадського харчування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Малков Денис Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
989142
  Стойка С.О. Організаційні та фінансові аспекти стимулювання розвитку енергоощадних технологій у закладах освіти / С.О. Стойка, В.О. Стойка // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 413-415. – ISBN 978-617-571-143-9
989143
  Краснова М.В. Організаційні та функціонально-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 115-119
989144
  Бережна К.С. Організаційні трансформації публічних бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 68-76. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333


  Досліджено організаційні зміни, що відбулися в діяльності публічних бібліотек на сучасному етапі інформатизації суспільства. Розглянуто трансформації в організаційній структурі публічних бібліотек. Висвітлено актуальні зміни в штатному розписі. ...
989145
  Криштанович М.Ф. Організаційні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні права у закладі вищої освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 363-367. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
989146
  Гуменюк Т.Г. Організаційні форми адвокатської діяльності Сполучених Штатів Америки та України: порівняльно-правовий аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 32-36
989147
  Коваль Л. та інш. Організаційні форми контролю у системі банківського менеджменту // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.66-69. – ISBN 966-654-085-1
989148
  Снісаренко С.Г. Організаційні форми муніципальних підприємств у країнах Європейського Союзу: досвід для України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 88-93. – Бібліогр.: 14 назв
989149
  Бобровська О.Ю. Організаційні чинники підвищення якості вищої освіти // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 44-47. – ISBN 978-617-7139-11-8


  "...В умовах стрімкої глобалізації прискорення цивілізаційного розвитку суспільних відносин реалізація цілей і завдань вищих навчальних закладів спрямовується на генерування майбутніх стратегічних компетенцій у своїх випускників і їх відповідності ...
989150
  Остенський А.Й. Організаційно- правові засади діяльності та перспективи розвитку судоої палати Вищого господарського суду України з розгляду справ, що виникають з податкових та інших відносин, пов"язаних з державним // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.311-316. – ISBN 966-7784-65-7
989151
  Токарук Л.С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах : Дис. ... канд. пед. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Токарук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 215л. + Додатки: л. 191-215. – Бібліогр.: л. 167-190
989152
  Токарук Л.С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01 / Токарук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
989153
  Глинська О.В. Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування: проблеми теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 95-99
989154
  Кухарчук А.М. Організаційно-господарські повноваження у процесі організації, управління та контролю господарської діяльності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 57-64. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
989155
  Віхров О. Організаційно-господарські правовідносини: загальне та особливе // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 100-103.
989156
  Бадзян В.В. Організаційно-екологічне забезпечення збалансованого використання лісогосподарських земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
989157
  Кудрявцев В.М. Організаційно-економічна модель державного регулювання інвестиційної безпеки автомобільного транспорту України : монографія / В.М. Кудрявцев, О.В. Кудрявцева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2017. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-171. – ISBN 978-966-303-670-0
989158
  Стеблянко М.Д. Організаційно-економічна модель оптимального плану застосування заходів нетарифного регулювання ЗЕД у зовнішній торгівлі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 11. – С. 9-12 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
989159
  Богач Л.В. Організаційно-економічна оцінка функціонування аграрних формувань на основі оренди сільськогосподарських земель // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 41-46. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано організаційно-економічні особливості та пріоритети функціонування аграрних формувань на основі оренди сільськогосподарських земель, досліджено тенденції та можливості подальшого вдосконалення земельних орендних відносин.
989160
  Раделицький Ю. Організаційно-економічна характеристика корпоративної торговельної мережі як об"єкту фінансового контролінгу / Ю. Раделицький, С. Бабінська // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 164-171. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто сутність корпоративної торговельної мережі, визначено відмінності у тлумаченні термінів "корпоративна торговельна мережа", "підприємницька мережа", "мережа магазинів". Уточнено, що головною відмінною рисою мережі саме корпоративного типу є ...
989161
  Силенко О.М. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку металургійних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Силенко Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Полтав. політехніка ім. Юрія Кондратюка". – Полтава, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
989162
  Черноіванова Г.С. Організаційно-економічне забезпечення інноваційної праці на підприємстві : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Черноіванова Ганна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 41 назва
989163
  Богославський М.Ю. Організаційно-економічне забезпечення корпоративної безпеки акціонерного товариства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Богославський Микола Юрійович ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
989164
  Набока Ю.В. Організаційно-економічне забезпечення маркетингової діяльності підприємства на ринку медичного туризму : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Набока Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
989165
  Андрущенко О.С. Організаційно-економічне забезпечення природоохоронного стимулювання енергозбереження : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Андрущенко Олеся Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
989166
  Баюра Д.О. Організаційно-економічне забезпечення реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 25-33


  У статті обгрунтовано основні організаційно-економічні заходи щодо реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи. В статье обоснованы основные организационно-экономические меры по реструктуризации промышленных предприятий в условиях ...
989167
  Ареф"єва О.В. Організаційно-економічне забезпечення управління якістю послуг авіатранспортних підприємств / О.В. Ареф"єва, Т.О. Сімкова, Ю.Б. Лисиця // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 224-231. – ISSN 2222-4459
989168
  Зеленський С.В. Організаційно-економічне забезпечення формування стратегії соціально-економічного розвитку міст України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Зеленський Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
989169
  Чередниченко О.Ю. Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 239-247. – ISSN 2075-4892
989170
  Васюренко О. Організаційно-економічний інструментарій функціонування системи фінансового моніторингу в Україні / О. Васюренко, М. Сокова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 52-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1605-2005
989171
  Смоленюк Р. Організаційно-економічний механізм агропромислового комплексу України в умовах глобалізації // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 88-90. – ISSN 1818-2682
989172
  Павлов Р. Організаційно-економічний механізм антикризового регулювання банківського сектора національної економіки: теоретичні аспекти та вдосконалення // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 39-41. – ISSN 1728-9343
989173
  Галицький О.М. Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Укрaїнi / О.М. Галицький, А.І. Лівінський, О.П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 93-98. – ISSN 2306-6814
989174
  Мерзляк А. Організаційно-економічний механізм державного регулювання зовнішньої трудової міграції України в умовах сучасних викликів. / А. Мерзляк, В. Дроков // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 90-96. – ISSN 2414-4436
989175
  Неботов П.Г. Організаційно-економічний механізм експортного контролю: теоретико-методологічний аспект // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 72-81. – ISSN 2306-546X
989176
  Бубенко Світлана Павлівна Організаційно-економічний механізм експортної діяльності підприємства : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Бубенко С.П.; Харків. держ. економ. ун-тет. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
989177
  Череп Організаційно-економічний механізм інвестиційних проектів промислових підприємств: сутність, підходи до визначення / Череп, А..В, Д.В. Крилов // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 102-108. – ISSN 2306-546X
989178
  Свічко С.О. Організаційно-економічний механізм інвестиційного забезпечення регіонального розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Свічко Сергій Олександрович ; НАН України, Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку. – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
989179
  Панченко М.О. Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрно-промисловий комплекс України / М.О. Панченко, М.В. Ілінчук // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 21-24. – ISSN 2409-1944
989180
  Кизим М.О. Організаційно-економічний механізм інтеграції освіти, науки та бізнесу: модель сучасного університету / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (50). – С. 29-41. – ISSN 2222-0712
989181
  Астапова В.Г. Організаційно-економічний механізм корпоративного управління авіапідприємством на основі права трудової власності : монографія / Астапова В.Г. ; МОНУ, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2006. – 244 с. – ISBN 966-598-329-6
989182
  Захарченко С.В. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності регіонів: кластерний підхід // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 37-39
989183
  Жук О.П. Організаційно-економічний механізм регулювання оплати праці в господарській системі України : монографія / О.П. Жук, Г.І. Тибінка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 227, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-208. – ISBN 978-966-397-291-1
989184
   Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси регіону та їх інституційне забезпечення. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 608с. – ISBN 966-610-122-Х
989185
  Нікітін М.М. Організаційно-економічний механізм розміщення корпоративних цінних паперів на українських біржах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 77-82
989186
  Кохан М.О. Організаційно-економічний механізм санації: теоретичний зміст та структуризація // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 43-53. – (Економічна ; Вип. 1)
989187
  Федун І.Л. Організаційно-економічний механізм системи недержавного пенсійного забезпечення / І.Л. Федун, В.В. Павлів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 108-114. – ISSN 1995-0519
989188
  Клюквіна М.С. Організаційно-економічний механізм соціально-відповідального управління конкурентоспроможністю підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 86-88 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
989189
  Удовиченко В.П. Організаційно-економічний механізм соціального розвитку міста в умовах формування ринкових відносин = City social development in the market economy environment organisational and economic mechanisms / В.П. Удовиченко ; Академія муніципального управління. – Славутич : Академія муніципального управління, 2000. – 84 с. – ISBN 7312-30-53
989190
  Андрощук Г. Організаційно-економічний механізм стимулювання винахідницької та раціоналізаторської діяльності / Г. Андрощук, В. Шевченко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2017. – № 1. – С. 11-10 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1608-6422
989191
  Атаманюк О.Г. Організаційно-економічний механізм стимулювання сталого використання земель сільськогосподарського призначення / О.Г. Атаманюк, Г.І. Грещук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 37-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
989192
  Нікітін Ю.О. Організаційно-економічний механізм трансферу інноваційних розробок підприємства водного транспорту України / Ю.О. Нікітін, Рукас-Пасічнюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 61-66. – ISSN 2309-1533
989193
  Грошев С.В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю використання земельних ресурсів фермерських господарств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 208-214
989194
  Цімошинська О.В. Організаційно-економічний механізм управління інвестиційною діяльністю дорожнього господарства України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Цімошинська Оксана Валентинівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
989195
  Затонацький Д.А. Організаційно-економічний механізм управління кадровою безпекою на державних підприємствах : дис. ... д-ра філософії : 051 / Затонацький Дмитро Артемович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 225 арк. – Додатки: арк. 216-225. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 194-215
989196
  Лозова Т.І. Організаційно-економічний механізм управління корпоративними змінами по критерію стійкості / Т.І. Лозова, Г.Ю. Олійник, А.І. Бєлова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 4-9. – ISSN 2306-6806
989197
  Баюра Д.О. Організаційно-економічний механізм управління кредитоспроможністю підприємства в умовах ринкової невизначеності / Д.О. Баюра, І.В. Подшивалов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – C. 14-23


  У статті комплексно досліджено сутність та основні характеристики організаційно-економічного механізму управління кредитоспроможністю підприємства, визначено особливості його функціонування. В статье основательно рассмотрены сущность и основные ...
989198
  Шегда Організаційно-економічний механізм упрвління підприємством при переході до ринкової економіки (теорія і практика) : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.02 / Шегда а. В.; КУ. – К., 1996. – 28л.
989199
  Адаменко М.В. Організаційно-економічний механізм фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства / М.В. Адаменко, Ю.Б. Кашубіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 119-125. – ISSN 2222-0712
989200
  Татарчук Т.М. Організаційно-економічний механізм формування діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України у напрямі трасферу технологій, інновацій, знань // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 144-157
989201
  Лесь А.В. Організаційно-економічний механізм формування екологічних програм // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 3-6. – ISSN 2306-6792
989202
  Бондаренко С.А. Організаційно-економічний механізм формування і функціонування ринку екологічних інновацій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 28-38
989203
  Лаврухіна К.О. Організаційно-економічний механізм формування кластерів будівельних підприємств в інноваційному середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лаврухіна Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
989204
  Филюк Г.М. Організаційно-економічний механізм формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами в Україні / Г.М. Филюк, А.М. Магомедова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 7-14


  У статті розглянуто франчайзинг як одну з форм партнерських відносин між підприємствами та ідентифіковано його особливості. Визначено, що формування франчайзингових відносин - довготривалий процес, який передбачає розробку низки логічно послідовних ...
989205
  Гончаренко І.В. Організаційно-економічний потенціал інноваційного підприємництва у стратегічному розвитку регіональної економіки України / І.В. Гончаренко, А.В. Богославська, Л.М. Федоришина // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 5-11. – ISSN 2309-1533
989206
  Бутенко Т.В. Організаційно-економічні аспекти екологізації розвитку харчової промисловості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 20-25. – Бібліогр.: 9 назв
989207
  Купінець Л.Є. Організаційно-економічні аспекти технічного регулювання в аграрному секторі України / Л.Є. Купінець, С.К. Харічков // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 109-121. – ISSN 1562-0905
989208
  Полевська Ольга Степанівна Організаційно-економічні аспекти управління підготовкою кадрів на рівні регіону : Автореф... кандид. економ.наук: 08.02.03 / Полевська Ольга Степанівна; Мін-во освіти України. Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1998. – 20л.
989209
  Кормишкін Ю.А. Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств - суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 30-37 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
989210
   Організаційно-економічні засади використання цифрових технологій у діяльності сільськогосподарських підприємств / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, К.В. Ткаченко, Д.М. Микитюк, А.В. Семисал // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 16, серпень. – С. 9-14. – ISSN 2306-6792
989211
  Савчук В.В. Організаційно-економічні засади впровадження механізму раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 48-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
989212
  Іванова Л.С. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
989213
  Грещук Г.І. Організаційно-економічні засади розвитку землевпорядного проектування у сільському господарстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 20-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
989214
  Кірова Л.Л. Організаційно-економічні засади розвитку світового сільськогосподарського ринку в сучасних світогосподарських умовах // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 9-13. – ISSN 1997-4167
989215
  Алієва А.Ю. Організаційно-економічні засади сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Алієва Анастасія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
989216
  Попова М.О. Організаційно-економічні засади управління динамічними процесами у природоохоронній діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Попова Марія Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень. – Одеса, 2017. – 20, [1] с. – Бібліогр.: 23 назви
989217
  Завражний К.Ю. Організаційно-економічні засади управління комунікаційними бізнес-процесами промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Завражний Костянтин Юрійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
989218
  Сидорук М.В. Організаційно-економічні засади управління проектами транскордонного співробітництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Сидорук Марта Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
989219
  Яков"юк В.А. Організаційно-економічні засади управління транскордонними водними ресурсами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Яков"юк Віктор Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
989220
  Мелешко К.К. Організаційно-економічні засади управління туристсько-рекреаційним потенціалом регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Мелешко Кристина Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
989221
  Світовий О.М. Організаційно-економічні засади формування доданої вартості у зернопродуктовому підкомплексі АПК : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Світовий Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 72 назви
989222
  Скоцик В.Є. Організаційно-економічні засади формування інфраструктурного забезпечення ринку сільськогосподарської техніки України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 9-15 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
989223
  Скоцик В.Є. Організаційно-економічні засади формування системи сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 17-21. – ISSN 2306-6806
989224
  Пташник С.А. Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (268). – C. 74-78. – ISSN 2221-1055
989225
  Дмитрук І.Й. Організаційно-економічні методи розвитку науково-техничного прогресу / І.Й. Дмитрук, Б.Й. Шургот. – Львів, 1991. – 124с.
989226
  Засенко О.Ю. Організаційно-економічні механізми формування єдиного цифрового ринку країн ЄС // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 159-164. – ISSN 1729-7036
989227
  Грищенко В.Ф. Організаційно-економічні основи управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог екологічної безпеки / В.Ф. Грищенко, О.Ю. Древаль, І.В. Грищенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 132-145 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
989228
  Воронкова І.Ю. Організаційно-економічні основи управління кластероутворенням // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 183-189. – ISSN 2308-6912


  Процес формування кластерів сприяє економічному розвитку взаємодіючих підприємств, організацій та установ регіону, забезпечуючи інноваційну модель господарювання. У межах функціонування кластеру стає можливим підвищення їх продуктивності, ...
989229
   Організаційно-економічні особливості охорони здоров"я країн пострадянського простору / О.І. Краснова, Н.В. Харченко, Т.В. Плужнікова, О.Г. Краснов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 35-39. – ISSN 2306-6814
989230
  Поволоцька О.Л. Організаційно-економічні передумови реалізації стратегії диверсифікації виробництва в сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.239-243. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
989231
  Гіжовський В.В. Організаційно-економічні передумови становлення і розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 160-167. – (Економічна ; Вип. 1)
989232
  Приказка С.І. Організаційно-економічні складові стимулювання інноваційної привабливості промислових підприємств в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
989233
  Гаман М.В. Організаційно-економічні умови інноваційної діяльності в Україні // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 25-27. – ISSN 2306-6806
989234
  Мороз О.В. Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах : Монографія / О.В. Мороз, Л.М. Ткачук; МОНУ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 137с. – ISBN 966-641-152-0
989235
  Ніколаєску І.О. Організаційно-змістова модель професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 147-152. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розкрито сутність і структуру науково-дослідної роботи майбутніх магістрів педагогічної освіти як педагогічного феномену. Виділено організаційну структуру наукового товариства магістрантів, подано його мету, завдання, функції, принципи, ...
989236
  Теренко О. Організаційно-змістові аспекти діяльності провайдерів освіти дорослих у США і Канаді // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 111-115. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
989237
  Синковець Н.І. Організаційно-інституційне забезпечення міграційної політики України на сучасному етапі // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. Архієреєва С.І., Дерід І.О., Сідорова В.І.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 97-100. – ISBN 978-966-285-489-3
989238
  Бондаренко О.С. Організаційно-інституційне регулювання фінансового ринку в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 13-16. – ISSN 2306-6806
989239
  Бухальська Т.В. Організаційно-інституційний механізм формування земель державної та комунальної власності у межах населених пунктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Бухальська Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
989240
  Шульц С.Л. Організаційно-інституційні особливості реформування системи охорони здоров"я в Україні в умовах децентралізації / С.Л. Шульц, М.О. Карп"як // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 108-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
989241
  Мельник А.О. Організаційно-інституціональні основи впровадження механізму виявлення передумов світових економічних криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 75-82. – ISSN 2308-6912


  У статі обґрунтовано необхідність формування наднаціонального рівня регулювання світовою економічною системою з метою впровадження механізму виявлення передумов світових економічних криз. Суб’єкти світової економіки розподілені на три групи у ...
989242
  Мураєв Є.В. Організаційно-інформаційне забезпечення розробки стратегії розумних міст України в умовах цифрової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Мураєв Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 18 назв
989243
  Онисенко Т.С. Організаційно-інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю українських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Онисенко Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
989244
  Онисенко Т.С. Організаційно-інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю українських підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Онисенко Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 270 арк. – Додатки : арк. 238-270. – Бібліогр.: арк. 219-237
989245
   Організаційно-інформаційний дизайн технічних закладів вищої освіти / С.Л. Волков, Л.В. Коломієць, О.І. Кисельова, А.М. Прокопенко // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (16). – С. 6-13. – ISSN 2412-5288
989246
  Шкарлет С.М. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України : монографія / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина, А.В. Тарасенко ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-207. – ISBN 978-966-7496-82-1
989247
  Гришина В.В. Організаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності персоналу підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гришина Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
989248
  Яценко А.М. Організаційно-культурні ресурси і механізми соціального управління : (Соціологічний аналіз); монографія / А.М. Яценко; Мін-во науки і освіти України. Одеськ. нац. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2003. – 208с. – ISBN 966-549-867-3
989249
  Кальніцька М.О. Організаційно-культурні ресурси міжнародного туристичного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кальніцька Марина Олександрівна ; М-во освітиі науки України ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 16 назв
989250
  Шум М.А. Організаційно-методичне забезпечення внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві / М.А. Шум, А.О. Семенець, С.В. Верховод // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 6. – С. 38-40 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2409-1944
989251
  Ткач О.Л. Організаційно-методичне забезпечення державного аудиту Рахункової палати : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ткач Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
989252
  Поважна Л.І. Організаційно-методичне забезпечення контролю якості навчання у вищому закладі освіти : навчально-методичний посібник / Л.І. Поважна, Г.С. Цехмістрова. – Київ, 2001. – 94 с.
989253
  Дєгтяр А. Організаційно-методичне забезпечення планування бюджету району // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.209-214. – ISBN 966-73-53-51-Х
989254
  Черепанова В.О. Організаційно-методичний підхід до управління промисловою власністю підприємства / В.О. Черепанова, І.В. Силка // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/2. – С. 4-7. – ISSN 2409-1944
989255
  Глазунова О.Г. Організаційно-методичні аспекти навчання студентів заочної форми засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О.Г. Глазунова, О.Г. Кузьмінська, Т.В. Волошина // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 50-64. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
989256
  Ковальська К.В. Організаційно-методичні аспекти реалізації стратегії розвитку персоналу підприємства / К.В. Ковальська, Солодаренко-Літковська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 150-154. – ISSN 2306-6806
989257
  Павленко О.П. Організаційно-методичні аспекти розвитку етико-громадянських компетентностей при підготовці студентів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" / О.П. Павленко, О.В. Жавнерчик // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 181-184. – ISBN 978-617-7565-33-7
989258
  Кучерявий О.М. Організаційно-методичні засади впровадження дистанційних технологій в систему олімпійської освіти : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Кучерявий Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 1 назва
989259
  Сухомлинов Р.О. Організаційно-методичні засади оздоровчо-рекреаційної діяльності дітей дошкільного віку в умовах дитячих футбольних клубів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Сухомлинов Рудольф Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. вихоання і спорту України. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.:13 назв
989260
  Стерчо І.П. Організаційно-методичні засади педагогічної практики студентів хімічного факультету ДВНЗ "УжНУ" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 90-94. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (34)). – ISSN 2414-0260
989261
  Сілаєва І. Організаційно-методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі диференційованого підходу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 32-36
989262
  Ільченко А. Організаційно-методичні засади підготовки майбутніх викладачів вищої школи до роботи в інклюзивному освітньому середовищі / А. Ільченко, Г. Подлєсна // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 43, вип. 2 : Педагогіка. – С. 34-44. – ISSN 2308-5126
989263
  Казакова Н. Організаційно-методичні засади практики студентів-філологів у вищій школі // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 72-77. – ISSN 2309-9127


  Визначені організаційно-методичні засади неперервної практики студентів- філологів у вищому навчальному закладі (з досвіду організації практики на факультеті початкової освіти та філології зі спеціальності «Філологія. Українська мова та література» у ...
989264
  Антонюк В.М. Організаційно-методичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів / В.М. Антонюк, О.М. Мандрик, Б.В. Свирида // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 107-110. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
989265
  Корень К.В. Організаційно-методичні засади формування раціональної структури видатків бюджету // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 72-75.
989266
  Вуйців М.М. Організаційно-методичні засади формування та функціонування внутрішньогосподарського контролю на підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Вуйців Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
989267
  Назаренко І.М. Організаційно-методичні основи аудиторської перевірки зобов"язань і забезпечень підприємства / І.М. Назаренко, О.В. Назаренко, Л.Ф. Соколенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 194-201. – ISSN 2222-4459
989268
  Артемов В.Ю. Організаційно-методичні особливості підготовкимайбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 192-199. – ISSN 2524-0056
989269
   Організаційно-методичні підходи викладання іноземним англомовним студентам на фармацевтичному факультеті Одеського національного медичного університету / Н.А. Прилипко, І.В. Вишницька, Л.М. Унгурян, О.І. Бєляєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 75-77. – ISSN 1681-2751
989270
  Гончарова В.Г. Організаційно-методичні підходи до аудиту операцій з пов"язаними особами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 54-60. – ISSN 2306-6792
989271
  Радько В.І. Організаційно-методичні підходи до оцінки конкурентних переваг підприємств молокопереробної галузі / В.І. Радько, П.П. Бідула // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 38-43 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
989272
  Ніколаєнко В.В. Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу з футболістами 11-18-річного віку: порівняльний аналіз / В.В. Ніколаєнко, О.В. Байрачний // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 79-83. – ISSN 2220-7481


  Зазначено, що вивчення питань, пов"язаних з удосконаленням системи підготовки спортивного резерву у футболі, завжди були та залишаються актуальними та практично значущими. Мета дослідження - здійснити порівняльний аналіз організаційно-методичних ...
989273
  Мошковська О.А. Організаційно-методичні принципи управлінського обліку на виробничих підприємствах // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 202-207. – ISSN 2309-1533
989274
  Задорожна-Княгницька Організаційно-методичні умови деонтологічної підготовки менеджерів освіти у вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 90-98. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Розкрито організаційно-методичні умови деонтологічної підготовки менеджерів освіти в умовах магістратури вищого навчального закладу."
989275
  Черниш С. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного аналізу діяльності підприємства // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 307-314. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
989276
  Житний П. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр.: 13 назв
989277
  Пісьмаченко Л.М. Організаційно-методологічні підходи до забезпечення якісного державного контролю зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 173-177. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
989278
  Гаєвський Б. Організаційно-методологічні чинники культури державних службовців / Б. Гаєвський, В. Ребкало // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.10-21. – ISBN 966-73-53-51-Х
989279
  Чекрій І.І. Організаційно-педагогічна діяльність ЮНЕСКО в галузі шкільного підручникотворення : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Чекрій Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
989280
  Мельник Н.І. Організаційно-педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в країнах Західної Європи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 87-97. – ISSN 2312-5993
989281
  Ковалишин О. Організаційно-педагогічні аспекти співпраці наукового товариства імені Шевченка й українських студентських організацій в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 137-142. – ISSN 2308-4634
989282
  Тукало С.М. Організаційно-педагогічні засади впровадження в наукових установах електронного документообігу на платформі SharePoint : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Тукало Сергій Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
989283
  Сбруєва А.А. Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії та США : монографія / А.А. Сбруєва, І.А. Чистякова, Ю.І. Самойлова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2019. – 298, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 255-286. – ISBN 978-966-698-285-1
989284
  Шевчук М. Організаційно-педагогічні засади діяльності Полтавського інституту народної освіти в часи НЕПУ 1921-1928 рр. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 110-115. – ISSN 2075-1478
989285
  Карпенко О.В. Організаційно-педагогічні засади реформування системи надання освітніх послуг у Франції / О.В. Карпенко, Л.І. Самчук, О.В. Довгань // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 93-98. – ISSN 2304-0629
989286
  Мосякова І.Ю. Організаційно-педагогічні засади управління багатопрофільним позашкільним навчальним закладом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Мосякова Ірина Юліївна ; М-во освіти і науки України, Черк. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
989287
  Степанець М. Організаційно-педагогічні зміни у розвитку магістерської освіти Канади // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 145-148. – ISBN 978-966-698-271-4
989288
  Закатнов Д.О. Організаційно-педагогічні проблеми створення і функціонування міжшкільного навчально-виробничого комп"ютерного центру : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Закатнов Д.О.; Науково-дослідний інститут педагогіки України. – Київ, 1992. – 22л.
989289
  Єршова В.О. Організаційно-педагогічні проблеми формування готовності майбутніх офіцерів національної гвардії України до участі у міжнародних миротворчих операціях // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 101-103. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
989290
  Калашник Наталія Григорівна Організаційно-педагогічні умови забезпечення наступності у вивченні другої (іноземної) мови в школі та вузі : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Калашник Наталія Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
989291
  Калашник Наталія Григоровна Організаційно-педагогічні умови забезпечення наступності у вивченні другої іноземної мови в школі та вузі. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Калашник Наталія Григоровна; Київський держ. ін-т інозем. мов. – К., 1994. – 148л. – Бібліогр.:л.127-137
989292
  Ніколаєску І. Організаційно-педагогічні умови професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 11-16. – ISSN 2308-4634
989293
  Кривильова О.А. Організаційно-педагогічні умови психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 184-192. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
989294
  Калетнік Г.М. Організаційно-педагогічні умови реалізації профільного навчання у ВНЗ // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 5-15. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
989295
  Верітова О.С. Організаційно-педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту майбутнього педагога вищої школи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 68-71. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
989296
  Рибчук О.О. Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ у системі післядипломної освіти // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 111-114. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
989297
  Петрова С.М. Організаційно-педагогічні умови становлення особистості дитини-підлітка в умовах дитячого будинку : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Петрова Світлана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 33 назви
989298
  Сабатовська І.С. Організаційно-педагогічні умови та технології формування професійної компетентності майбутніх викладачів у ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 290-298. – ISSN 2312-5993
989299
  Уфімцева С.В. Організаційно-педагогічні умови творчого розвитку дитини в умовах навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад - початкова школа : Дис. ... канд. пед. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка і історія педагогіки / Уфімцева С.В.; Акад. пед. наук України; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2007. – 387л. + Додатки: л. 248-387. – Бібліогр.: л. 223-247
989300
  Проценко І.І. Організаційно-педагогічні умови управління якістю самостійної роботи студентів // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 224-246. – ISBN 978-966-698-251-8


  У представленому дослідженні вперше висвітлено основні педагогічні умови підвищення ефективності управління якістю самостійної роботи студентів, а саме: структурування змісту навчального матеріалу, взаємодія суб"єктів навчального проицесу, реалізація ...
989301
  Бузенко І.Л. Організаційно-педагогічні умови формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 43-56. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
989302
  Шевченко В.М. Організаційно-педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку й оподаткування у процесі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 208-213. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
989303
  Мороз В.П. Організаційно-педагогічні умови формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів у процесі діяльності органів студентського самоврядування // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 80-89. – ISSN 2227-2844
989304
  Васильєва Г. Організаційно-педагогічні умови формування методичної компетентності учителів інклюзивної форми навчання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 193-210. – ISSN 2312-5993
989305
  Тюльпа Т.М. Організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у професійній підготовці // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 131-134. – ISSN 2304-5809
989306
  Жиленко М. Організаційно-педагогічні умови формування управлінських компетентностей у здобувачів вищої освіти в процесі навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 12-15. – (Педагогіка ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу внутрішніх зв"язків, які є обов"язковими в процесі створення стандартів і освітніх програм доводиться, що існуюча система у поєднанні з вимогами до якості вищої освіти повною мірою забезпечують ґрунт для формування загальних ...
989307
  Когут Н.Д. Організаційно-правова роль державних та інших реєстрів в забезпеченні безпеки суспільного ладу та прав людини // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 43-50


  Досліджується правова природа реєстрів як баз даних, які містять інформацію, яка породжує, змінює, припиняє або підтверджує існування певних прав чи юридичних фактів. Автор виділяє види реєстрів (державні, приватні, публічно-приватні та технічні), ...
989308
  Гавриш Н. Організаційно-правова форма забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони ґрунтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 100-104. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нормативні акти з проблем удосконалення організаційно-правових засад охорони земель і ґрунтів. Важливим напрямом у сфері охорони земель і ґрунтів є удосконалення системи нормування, стандартизації і паспортизації, розподілу ...
989309
  Татьков В.І. Організаційно-правова форма закритого акціонерного товариства :проблеми і напрямки розвитку // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.204-212. – ISBN 966-7784-65-7
989310
  Озернюк Є.П. Організаційно-правове забезпечення боротьби з контрабандою культурних цінностей // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.83-86
989311
  Погребняк С.В. Організаційно-правове забезпечення виховної роботи у вищих закладах освіти : монографія / С.В. Погребняк ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 155-163 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7496-53-1
989312
  Захарченко В.І. Організаційно-правове забезпечення диверсифікації промислових підприємств в Україні / В.І. Захарченко, О.В. Балахонова, Аль-Шаргі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 7-16. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (97/98)). – ISSN 1814-1161
989313
  Кульчій І.М. Організаційно-правове забезпечення диверсифікації сільських територій за участю сільськогосподарських товаровиробників : монографія / І.М. Кульчій ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Юрайт, 2015. – 168, [2] с. – Бібліогр.: с. 140-165. – ISBN 978-966-2740-63-9
989314
  Ходанович В.О. Організаційно-правове забезпечення діяльності спецслужб окремих країн Європи з протидії злочинам проти основ національної безпеки // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 106-115. – ISSN 2310-9769
989315
  Смокович М. Організаційно-правове забезпечення доступності правосуддяу виборчих спорах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 116-128. – ISSN 1026-9932
989316
  Кропивко О.М. Організаційно-правове забезпечення зовнішньополітичної діяльності УНР (1917 - 1918 рр.) // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 25-27
989317
  Сержанов В.В. Організаційно-правове забезпечення інноваційних інтересів підприємництва в контексті евроінтеграційного вектору національного розвитку // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 99-104. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
989318
  Терела Г.В. Організаційно-правове забезпечення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю в радянській Україні (1917–1920 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 34-39. – ISSN 2219-5521
989319
  Бойко І.В. Організаційно-правове забезпечення надання поліцейських послуг в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 26-33. – ISSN 2072-8670
989320
  Духневич А.В. Організаційно-правове забезпечення реалізації угод Світової організації торгівлі у сільському господарстві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Духневич Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 389 арк. – Бібліогр.: арк. 327-389
989321
  Манжосова О.В. Організаційно-правове забезпечення системи обов"язкового медичного страхування в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 60-65
989322
  Красноступ Г. Організаційно-правове забезпечення створення системи суспільного телебачення і радіомовлення України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 73-74. – ISSN 0132-1331
989323
  Борсук Н.Я. Організаційно-правове забезпечення управління комунальною власністю в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Борсук Наталія Яківна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 31 назва
989324
  Антонов А.П. Організаційно-правове зебезпечення збереження природного середовища // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 8-13. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
989325
  Ієрусалимов І.О. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб"єктів запобігання та протидії домашньому насильству / І.О. Ієрусалимов, В.І. Ієрусалимов // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 74-80. – ISSN 2617-4162
989326
  Коваль М. Організаційно-правове реформування досодового слідства / М. Коваль, О. Кінаш // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 83-85. – ISSN 0132-1331
989327
  Новак А. Організаційно-правовий аспект формування національної антикорупційної стратегії в умовах реалізації положень Угоди про асоціацію Україна - ЄС // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 40-45. – ISSN 2414-4436
989328
  Новікова Н.А. Організаційно-правовий зміст діяльності третейських судів // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 64-66. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
989329
  Афанасьєва Ю.В. Організаційно-правовий механізм державного регулювання демографічних процесів в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 250-257
989330
  Серафімов В.В. Організаційно-правовий механізм забезпечення безпеки морського порту України // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 100-111. – ISSN 2524-101X
989331
  Циганенко А.А. Організаційно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності Національної поліції України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 132-137. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
989332
  Атаманчук Л. Організаційно-правовий механізм захисту прав інвесторів у міжнародному центрі по врегулюванню інвестиційних спорів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 67-72. – ISSN 2308-9636
989333
  Варнавська К.А. Організаційно-правовий механізм захисту правозахисників на міжнародному регіональному рівні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 155-162. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
989334
  Карпенко Г.Л. Організаційно-правовий механізм митних експертиз // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 105-111. – ISSN 2524-101X
989335
  Гетьман А.П. Організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 119-128. – ISSN 2224-9281
989336
  Колесник Д.В. Організаційно-правовий механізм реалізації принципу недоторканності суддів в Україні // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 32-39. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
989337
  Іжа М.М. Організаційно-правовий механізм регіональної політики в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
989338
  Горлачук В.В. Організаційно-правові аспекти вдосконалення земельних відносин у сучасних умовах / В.В. Горлачук, М.М. Пироженко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 24-29. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
989339
  Хендель Н.В. Організаційно-правові аспекти діяльності Всесвітньої організації охорони здоров"я як координуючої універсальної організації = Organizational and legal aspects of the World Health Organization as a coordinating universal organization // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: Л.І. Кормич (голов. ред.), І.М. Милосердна, Т.М. Краснопольська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 64. – С. 145-158. – ISSN 2616-406X
989340
  Омельченко І.К. Організаційно-правові аспекти діяльності органів політичної поліції російської імперії на Україні в середині XIX ст. : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Омельченко І. К.; НАН Укр. Ін-т держ. і парава. – К., 1997. – 16л.
989341
  Озерський І.В. Організаційно-правові аспекти застосування медіації в третейських судах України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 5. – С. 28-31. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2409-1944
989342
  Озерський І.В. Організаційно-правові аспекти застосування процедури медіації в адміністративному судочинстві України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 4. – С. 6-9. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2409-1944
989343
  Баришніков А.Г. Організаційно-правові аспекти оновлення змісту банківського нагляду в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 444-450. – ISSN 1563-3349
989344
  Ковальська В. Організаційно-правові аспекти реформування діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 40-42.
989345
  Гриця Т.Г. Організаційно-правові аспекти реформування початкової підготовки персоналу ОВС України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С. 77-80. – ISSN 1727-1584
989346
  Пацула О.І. Організаційно-правові аспекти системи соціально-економічного партнерства в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 219-227. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
989347
  Бараш Є.Ю. Організаційно-правові аспекти соціальної адаптації засудженних / Є.Ю. Бараш, Є.Є. Купрієнко // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 36-43. – ISSN 2312-1831
989348
  Шевченко А.Є. Організаційно-правові аспекти становлення та адміністративної діяльності спеціальних підрозділів НКВС України на транспорті у кінці 20-х-середині 40-х рр. ХХ ст. : монографія / А.Є.Шевченко; Національна академія наук України, Ін-т історії України, МВС України, ДЮІ МВС при Донецькому нац. ун-ті. – Київ, 2005. – 472 с. – ISBN 966-02-3737-5
989349
  Кухар В.І. Організаційно-правові аспекти судового адміністрування // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 33-36
989350
  Бевз О.В. Організаційно-правові аспекти управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення в контексті оптимізації системи органів виконавчої влади в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 234-244. – ISSN 2227-796X


  Використовуючи напрацювання наук адміністративного, екологічного та земельного права, автор розкриває особливості системи органів виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення. У ...
989351
  Банах С. Організаційно-правові аспекти фінансового забезпечення діяльності прокуратури // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (24). – С. 135-140. – ISSN 2524-0129
989352
  Гусаров С.М. Організаційно-правові засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ України : монографія / Гусаров С.М. – Харків : Золота миля, 2009. – 407, [1] с. – Бібліогр.: с. 385-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-09-2


  У пр. № 1740823 напис: Глубокоуважаемому Леониду Васильевичу! На добрую память с наилучшими пожеланиями и уважением. Подпись. 4.10.2009 г.
989353
  Гуржій Т. Організаційно-правові засади адміністрування податків в Україні / Т. Гуржій, Ж. Коваленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 3 (92). – С. 78-89. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
989354
  Ващенко Ю. Організаційно-правові засади боротьби з енергетичною бідністю в Україні у контексті європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу основних вимог законодавства ЄС щодо формування та реалізації державної політики, спрямованої на боротьбу з енергетичною бідністю, та формулюванню пропозицій щодо їх імплементації у національне законодавство України. Статья ...
989355
  Ткач С.В. Організаційно-правові засади валютного регулювання в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 104-111. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
989356
  Письменний І. Організаційно-правові засади взаємодії митних органів з місцевими органами влади // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 61-67.
989357
  Євтушенко І.В. Організаційно-правові засади взаємодії сил охорони правопорядку з міжнародними організаціями під час врегулювання збройного конфлікту на території України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 43-52. – ISSN 2078-3566
989358
  Ліченко І.В. Організаційно-правові засади виявлення та розкриття загроз економічній безпеці України в процесі страхування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 21.07.01 / Ліченко Ігор Володимирович ; ПрАТ"ВНЗ "Міжрегіональна акад. упр. персоналом". – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
989359
  Філіпенко Т.В. Організаційно-правові засади громадського контролю за діяльністю Національної поліції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 102-109. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
989360
  Головкін О.В. Організаційно-правові засади державного контролю і нагляду у галузі охорони довкілля в Україні : монографія / Головкін О.В. – Кам"янець-Подільський : Оіюм, 2011. – 421, [3] с. – Бібліогр.: с. 368-421 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-21-87-43-4
989361
  Кравченко Р.А. Організаційно-правові засади державного управління зниженням ризику надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Кравченко Ростислав Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
989362
  Неліпа Д.В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підручник для студентів ВНЗ / Д.В. Неліпа ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 376-383. – ISBN 978-617-673-439-0
989363
  Дерій О.О. Організаційно-правові засади діяльності адвокатури за доби Української революції // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 113-117. – ISBN 978-617-7777-14-3
989364
  Рудовська С.І. Організаційно-правові засади діяльності громадських рад в Україні на сучасному етапі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 8, квітень. – С. 142-148. – ISSN 2306-6814
989365
   Організаційно-правові засади діяльності керівників органів державної влади : навч.-метод. матеріали / [Б.Г. Савченко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 52 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-49. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
989366
  Ковальчук І.В. Організаційно-правові засади діяльності крайових судів у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1855–1918 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 80-87. – ISSN 2219-5521
989367
  Кагановська Т. Організаційно-правові засади діяльності Міністерства охорони здоров"я України в період загальнодержавного карантину / Т. Кагановська, Д. Горбатова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 143-148. – ISSN 2663-5313
989368
  Тищенко І.Г. Організаційно-правові засади діяльності місцевих органів влади / І.Г. Тищенко, В.П. Писаренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 87-93. – ISSN 2306-6814
989369
  Притика Д. Організаційно-правові засади діяльності спеціалізованих колегій по захисту інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С. 62-65. – ISSN 0132-1331
989370
  Краснова М.Ф. Організаційно-правові засади дослідження прав людини на юридичному факультеті Київського університету // Вісник. Юридичні науки : Київ, 1989
989371
  Пацкан Н.В. Організаційно-правові засади доступу до адвокатської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Пацкан Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
989372
  Ільїна Н.Л. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Ільїна Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 206л. + Додатки: л.203-206. – Бібліогр.: л.178-202
989373
  Ліхтер М.П. Організаційно-правові засади забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 343-346. – ISBN 978-966-7957-18-6
989374
  Алієва-Барановська Організаційно-правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 49-57. – ISSN 2308-9636
989375
  Павлов Д.М. Організаційно-правові засади підвищення ефективності взаємодії управління державної охорони України з іншими органами, які входять до складу сил безпеки і оборони України / Д.М. Павлов, О.С. Расевич // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (76). – С. 79-86. – ISSN 2078-7480
989376
  Ковальова С.С. Організаційно-правові засади племінної справи у тваринництві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ковальова Світлана Сергіївна ; М-во науки і освіти України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
989377
  Рижих В.М. Організаційно-правові засади реалізації державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу / В.М. Рижих, П.П. Богуцький // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 12-19. – ISSN 2618-1614


  У статті розглядаються проблемні питання реалізації державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу держави, розробки та впровадження в практику методологічного підходу на основі правового забезпечення й системного аналізу оцінки його ...
989378
  Бережанський Г.І. Організаційно-правові засади реалізації права на справедливий суд: порівняльно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Бережанський Геннадій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 250 арк. – Додатки: арк. 225-250. – Бібліогр.: арк. 197-224
989379
  Бережанський Г.І. Організаційно-правові засади реалізації права на справедливий суд: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид.наук : 12.00.10 / Бережанський Геннадій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
989380
  Клинчук В. Організаційно-правові засади співпраці незалежних регуляторних органів у сфері залізничного транспорту держав - членів ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 352-356. – ISSN 2663-5313
989381
  Бараш Є. Організаційно-правові засади становлення інституту пробації в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 130-136. – ISSN 1026-9932
989382
  Мусієнко М.А. Організаційно-правові засади створення та діяльність Міністерства народного здоров"я та опікування Української Держави гетьмана Павла Скоропадського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 336-338. – ISBN 978-617-7777-14-3
989383
  Соцький Ю. Організаційно-правові засади суспільно корисної праці осіб, засуджених до позбавлення волі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 133-136. – ISSN 0132-1331
989384
  Даниленко Ю.О. Організаційно-правові засади та діяльність правоохоронних органів в Українській Народній Республіці та Західноукраїнській Народній Республіці (1917-1921 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Даниленко Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
989385
  Головко О.М. Організаційно-правові засади управління фінансами Російської імперії в Україні в сучасній історико-правовій літературі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 439-441. – ISBN 966-660-151-6
989386
  Баранов Р.О. Організаційно-правові засади формування державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 93-97. – ISSN 2306-6814
989387
  Мурашко В.С. Організаційно-правові засади формування механізмів державного управління у сфері національної безпеки у провідних країнах ЄС : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.05 / Мурашко Віталій Сергійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
989388
  Ткачук Н.А. Організаційно-правові засади формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об"єктів критичної інфраструктури держави // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 133-138. – ISSN 2616-6798
989389
  Павлов В.І. Організаційно-правові засади функціонування корпорацій на фондовому ринку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 145-148. – Бібліогр.: на 4 пункти. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
989390
  Русенко С.Я. Організаційно-правові засади функціонування митних органів на західних землях України (1919 — 1922 рр.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 33-46. – (Право. Економіка. Управління)
989391
  Фаїзов А.В. Організаційно-правові засади функціонування системи публічних закупівель в Україні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 27-33. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
989392
  Демченко С.Ф. Організаційно-правові засоби вдосконалення постачання в господарському механізмі / С.Ф. Демченко. – Київ, 1981. – 48с. – (Юридична / Т-во "Знання" УРСР ; № 1 ; Сер. 13)
989393
  Соколенко О.Л. Організаційно-правові засоби удосконалення забезпечення прав громадян // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 273-281. – ISBN 966-8009-46-0
989394
  Ворушило В.П. Організаційно-правові заходи по зміцненню законності у діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.23-33. – Бібліогр.: 11 назв.
989395
  Гречанюк Р.В. Організаційно-правові заходи протидії корупції: досвід зарубіжних країн та українські перспективи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 65-70. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
989396
  Закоморна К.О. Організаційно-правові механізми об"єднання муніципалітетів у Королівстві Швеція // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г.Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 33. – С. 103-115. – ISSN 1993-0941
989397
  Баштанник А. Організаційно-правові механізми регулювання діяльності органів державної влади в умовах реформ // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 186-195
989398
  Бондар В.Н. Організаційно-правові механізми управління лісогосподарським виробництвом на засадах ринкової економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 111-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
989399
  Гомоляко О.В. Організаційно-правові механізми участі громадськості у виробленні публічної політики в України : дис. ... д-ра філософії : 281 ; 28 / Гомоляко Ольга Віталіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 245 арк. – Додатки: арк. 238-245. – Бібліогр.: арк. 208-237
989400
  Кравченко Л. Організаційно-правові основи здійснення суб"єктами банківської системи валютного контролю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 81-85. – ISSN 0132-1331
989401
   Організаційно-правові основи охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави : навчальний посібник / В.В, Макаренкко, С.В. Суслін, С.М. Сидоренко, А.К. Гринь; Нац. академія СБУ. – Київ : Науково-видавничий відділ Національної академії СБ України, 2008. – 74с.
989402
  Копиця М. Організаційно-правові основи публічного адміністрування фермерських гоподарств в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (284). – С. 79-85. – ISSN 2663-5313
989403
  Крестовська Н. Організаційно-правові основи ресоціалізації неповнолітніх у конфлікті з законом: досвід Польщі // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 1 (15). – С. 5-20. – ISSN 2523-4552
989404
  Ігнатко Н.В. Організаційно-правові основи становлення системи дізнання митних органів Української держави (середина XVII - початок XXI ст.) : монографія / Н. Ігнатко. – Київ : Топ Левел, 2017. – 155, [2] с. – Бібліогр.: с. 139-156
989405
  Струк Н. Організаційно-правові основи управлінського обліку в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 225-230. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
989406
  Кравчук М. Організаційно-правові основи формування армії України на початку ХХ ст.: загальнотеоретичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 159-166
989407
  Лакатош Н.Й. Організаційно-правові основи ювенальної юстиції в України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Лакатош Наталія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 232 арк. – Додатки: арк. 220-232. – Бібліогр.: арк. 10-11, 181-219 та в додатках: арк. 230-232
989408
  Лакатош Н.Й. Організаційно-правові основи ювенальної юстиції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Лакатош Наталія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
989409
   Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україн / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, О.М. Пащенко, Т.П. та ін. Проценко; [В.І. Семчик та ін. ; за ред. В.І. Семчика] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2003. – 279, [1] c. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 262-279. – ISBN 966-02-3095-8
989410
  Печуляк Ю.П. Організаційно-правові питання вдосконалення державного управління лісовим госоподарством України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 601-602. – ISBN 966-660-151-6
989411
  Слєпченко Т. Організаційно-правові питання забезпечення екологічної безпеки на виробництві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С. 63-68. – ISSN 0132-1331
989412
  Олійник А.С. Організаційно-правові питання забезпечення законодавчої діяльності в Україні : Автореф... канд.юр.наук: 12.00.02 / Олійник А. С.; КУ. – К., 1998. – 17л.
989413
  Кагал Тарас Олексійович Організаційно-правові питання забезпечення захисту прав споживачів в сфері якості товарів : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.07 / Кагал Тарас Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
989414
  Кагал Тарас Олексійович Організаційно-правові питання забезпечення захисту прав споживачів в сфері якості товарів. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Кагал Тарас Олексійович; Київ. нац. економ. ун-тет. – К., 1998. – 201л. – Бібліогр.:л.166-201
989415
  Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.06 - земельне право, аграрне право, екол. право, природоресурсне право / Марченко С.І. : КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 30 назв
989416
  Павленко С.В. Організаційно-правові питання формування та діяльності міліції місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 464-470. – ISSN 1563-3349
989417
  Фесянов П.О. Організаційно-правові пріоритети розвитку інституту державної служби в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-43. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Представлено науково-теоретичне обґрунтування організаційно-правових засад розвитку інституту державної служби в Україні. Доведено, що важливим напрямом організаційно-правового розвитку інституту державної служби є підвищення ефективності державного ...
989418
  Семчик В.І. Організаційно-правові проблеми вступу України до СОТ і Європейського Союзу та участі у формуванні Єдиного економічного простору // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 349-367. – ISBN 978-617-7021-00-0
989419
  Буханевич О.М. Організаційно-правові проблеми діяльності центрів надання адміністративних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 110-113. – ISSN 2219-5521
989420
  ПавловД Організаційно-правові проблеми забезпечення ефективного використання бюджетних коштів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
989421
  Зуєв В.А. Організаційно-правові проблеми забезпечення реалізації громадської та виробничої екологічної політики у сфері поводження з відходами // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 138-144. – ISSN 2224-9281
989422
  Чубенко А. Організаційно-правові проблеми оподаткування нерухомого майна в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 28-31.
989423
   Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : Наукова доповідь. – Київ, 2005. – 88с.
989424
  Бойченко Е.Г. Організаційно-правові проблеми функціонування фондового ринку України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 90-100. – ISSN 2224-9281
989425
   Організаційно-правові та технічні засади аудіофіксування судового процесу / В. Стефанюк, Л. Богданов, Попов, ю. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.12-16. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 0132-1331
989426
  Петрик М.Д. Організаційно-правові умови розвитку державно-приватного партнерства в Україні // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 166-183
989427
  Заяць Р.В. Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 81-86. – ISSN 2221-1055
989428
  Алікова О.М. Організаційно-правові форми діяльності місцевих рад у сфері фізичної культури і спорту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 25-29. – ISSN 1561-4999
989429
  Бальцій Ю. Організаційно-правові форми діяльності міського голови в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 30-33. – ISSN 1561-4999
989430
  Васильєв Є.О. Організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування в сфері зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні підходи до виникнення, становлення і розвитку // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 15-28. – ISSN 2413-1342
989431
  Кучін В.Е. Організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування щодо сприяння реалізації членами територіальної громади конституційних фіскальних обов"язків: доктринальні підходи до // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 179-187. – ISSN 1563-3349
989432
  Майданник О. Організаційно-правові форми здійснення парламентського контролю в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С. 9-14. – ISSN 0132-1331
989433
  Щур О.В. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні та їх реєстрація / О.В. Щур, І.Б. Жиляєв. – Київ, 1994. – 32с.
989434
  Слепченко А.А. Організаційно-правові форми реалізації права громадян на позашкільну екологічну освіту в Україні (на прикладі еколого-натуралістичного напряму) // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 46-53. – ISSN 2413-7189


  Стаття присвячена дослідженню правових форм еколого-натуралістичної позашкільної освіти в Україні, зокрема, роботі на учнівських земельних ділянках, в учнівських лісництвах, навчально-дослідних тваринницьких комплексах, участі в Дитячому екологічному ...
989435
  Челомбітько Л.В. Організаційно-правові форми реалізації принципу гласності в місцевому самоврядуванні в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С. 47-53. – ISSN 0201-7245


  1917-1922 рр.
989436
  Сташків Б.І. Організаційно-правові форми соціального забезпечення // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С. 175-183. – ISBN 966-7784-65-7
989437
  Лупина О.М. Організаційно-правові форми соціального забеспечення громадян у зв"язку з хворобою // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 1 (48). – С. 167-172. – ISSN 1727-1584
989438
  Сіренко В.Ф. Організаційно-правові форми участі трудящих в управлінні державою / В.Ф. Сіренко. – К, 1980. – 48с.
989439
  Жорнокуй Ю.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб - суб"єктів венчурного інвестування: якими вони мають бути? // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (21). – С. 13-18. – ISSN 2311-4894
989440
  Долгий О. Організаційно-процедурне забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора в Україні / О. Долгий, С. Влад, О. Долгий // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 267-273. – ISSN 2
989441
  Жигайло Н.І. Організаційно-психологічний механізм розвитку інформаційної духовності в умовах суспільно-економічних криз / Н.І. Жигайло, М.О. Кохан // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 14-21. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
989442
  Мороз Р.А. Організаційно-психологічні засади волонтерської допомоги в Україні / Р.А. Мороз, П.А. Казар"ян // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 192-196
989443
  Поплавська А.П. Організаційно-психологічні чинники формування кадрового резерву на промисловому підприємстві // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 115-120. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2310-4368
989444
  Олтаржевський Д.О. Організаційно-редакційні аспекти діяльності корпоративного видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 149-153


  У статті розглянуто особливості редакційного менеджменту корпоративної преси, питання організа ційної структури, кадрового забезпечення та взаємодії з аудиторією. The article considers the features of editorial management of corporate media, as well ...
989445
  Давидова Л.В. Організаційно-структурна і функціональна специфіка університетського видавництва : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Давидова Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 260 арк. – Додатки: арк. 220-260. – Бібліогр.: арк. 9-11, 189-219 та в додатках: арк. 258-259
989446
  Сакун А. Організаційно-структурне удосконалення механізмів державного управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні / А. Сакун, І. Якайтіс // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 1. – С. 94-101. – ISSN 2220-1394
989447
  Архірейський Д.В. Організаційно-структурні трансформації митної системи УСРР у 1923–1924 рр. // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 46-54. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
989448
  Прокопенко Н.М. Організаційно-тактичні засади розслідування злочинів, пов"язаних з незаконним збутом наркотиків : монографія / Н.М. Прокопенко. – Харків : Панов, 2016. – 171, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-171 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-09-4
989449
  Єфімов М.М. Організаційно-тактичні особливості призначення експертиз при розслідуванні хуліганства / М.М. Єфімов, Ю.А. Чаплинська // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 74-80. – ISSN 1992-4437
989450
  Кустов М.В. Організаційно-технічні методи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що призводять до викиду в атмосферу небезпечних речовин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.02.03 / Кустов Максим Володимирович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 60 назв
989451
  Кропочева Н. Організаційно-технологічні аспекти формування галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського / Наталія Кропочева // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 5 (229). – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто етапи становлення галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського; проаналізовано функціональні можливості ІРБІС-64. Висвітлено сутність та специфіку технологічних процесів ...
989452
  Карпенко О.Ф. Організаційно-технологічні основи формування нормативних потреби засовбів механізації в ринкових умовах : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Карпенко О. Ф.; КД техн. ун-т буд. і архіт. – К., 1999. – 19л.
989453
  Бугай С. та інш. Організаційно-технологічні підходи до управління заходами з подолання кризового стану монофункціональних міст України // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 10/12. – С. 121-126
989454
  Родигіна М.М. Організаційно-технологічні рішення з попередження та ліквідації наслідків аварійних ситуацій техногенного характеру на промислових підприємствамх : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Родигіна М. М.; Придніпр. держ акад. буд. та архіт. – Дніпропетровськ, 1999. – 17л.
989455
  Димніч М.Ф. Організаційно-технологічні рішення по відновленню залізобетонних конструкцій промислових будівель. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.08 / Димніч М.Ф.; Дніпропетр.інж-будів.ін-т. – Дніпропетровськ, 1993. – 18л.
989456
  Шкурін Г. Організаційно-трудові та соціально-економічні фактори підвищення мотивації аграрної праці / Г. Шкурін, В. Юдіна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 46-50
989457
  Грабовська І.В. Організаційно-управлінські інновації креативного менеджменту як необхідна умова ефективного розвитку бізнесу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 52-57. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
989458
  Бобровська О.Ю. Організаційно-управлінські проблеми збереження, нарощення і підвищення якості наукового потенціалу країни // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 1/2. – С. 5-17. – ISSN 2311-6420
989459
  Мосьпан Н. Організаційно-управлінські структури забезпечення якості освіти в ЄС // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 49-53. – ISSN 2078-1687
989460
   Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів (1 листоп. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 305, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-057-9
989461
   Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (29 жовт. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
989462
  Коваленко О. Організаційно-фінансові аспекти реалізації трудового потенціалу України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 271-277. – ISSN 2078-5860


  трудового потенціалу економіки України, що в умовах спаду виробництва та значного безробіття є особливо актуальним. Доведено необхідність пошуку резервів його зростання на рівні держави, суб"єктів господарювання та окремих робочих місць, отже на усіх ...
989463
  Мандибура В.О. Організаційно-фінансові напрямки подолання економічної злочинності і корупції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-6. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі узагальнення світового досвіду розкриваються найбільш ефективні шляхи та організаційно-фінансові механізми створення умов для подолання економічної злочинності та корупції в Україні. The substance of organizing and financial ...
989464
  Соляник А.А. Організаційно-функціональна модель формування розподіленого фонду національної електронної бібліотеки України // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 20-27
989465
  Войтюк М.М. Організаційно-функціональна структура інституту соціальної політики в Україні // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 29-32
989466
  Завальнюк О. Організаційно-функціональна структура науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів географії // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 45-59. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
989467
  Васильченко М. Організаційно-функціональні трансформації архіву як структури системи соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 47-51. – ISSN 2076-9326
989468
  Кобєлєв М О. Організаційно-функціональні трансформації системи соціальних комунікацій як фактор розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 8-18. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються напрями й особливості організаційно-функціональної трансформації системи соціальних комунікацій як фактора розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек
989469
  Стеценко В.Ю. Організаційно правове забезпечення медичного страхування у США // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4 (12). – С. 28-37. – ISSN 2306-9082


  Статтю присвячено особливостям правового регулювання та організаційного забезпечення медичного страхування у Сполучених Штатах Америки. Вказано на ту обставину, що серед високорозвинених ця країна є однією з небагатьох, у якій відсутнє ...
989470
  Кочергіна К. Організаційно правові форми підприємницьких товариств як об"єкт законотворчого моделювання // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права ; ред. А. Осауленко. – Київ, 2005. – № 6. – С. 86-96. – Бібліогр.: на 13 пунктів
989471
  Ільченко Г. Організаційно правові форми юридичних осіб: англійське та українське право // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (114). – С. 32-42. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
989472
  Євтушенко Н.О. Організаціно-економічний механізм консалтиногової взаємодії підприємств України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Євтушенко Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ ун-т телекомунікацій. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
989473
  Савчук О.В. Організаціно-правове становлення дипломатичної та консульської служб періоду гетьманату Павла Скоропадського // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 40-41
989474
  Оніщик Ю. Організація-платник податку як учасник податково-договірних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 64-67.
989475
  Железняк В.В. Організація автоматизації обліку необоротних активів у відокремлених підрозділах залізниці // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 165-170. – Бібліогр.: 5 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
989476
  Друшляк М.Г. Організація автоматизованого контролю знань з використанням Plickers / М.Г. Друшляк, О.В. Семеніхіна // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 4 (22). – С. 28-35. – ISSN 2413-1571
989477
  Божко В.О. Організація автоперевезень у колгоспі та оплата праці шоферів. / В.О. Божко, І.М. Матійчук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів, 1974. – 202с.
989478
  Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу : Підручник / М.Й. Хорунжий; МОіНУ. Київськ. нац. економічний університет. – Київ : КНЕУ, 2001. – 382с. – ISBN 966-574-279-5
989479
  Шемигон Н. Організація адаптивного інклюзивного простору у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 46-50. – ISSN 2308-4634
989480
  Левчук Ю. Організація адвокатури в окрузі Київської судової палати за судовими статутами 1864 року // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 95-102. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
989481
  Пчелін В.Б. Організація адміністративного судочинства України: правові засади : монографія / В.Б. Пчелін. – Харків : У справі, 2017. – 487, [1] с. – До 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові. – Бібліогр.: с. 432-483 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-93-6
989482
  Коцюба Т.Я. Організація акордно-колективнох оплати праці колгоспників на основі єдиної ХІІ-розрядної сітки / Т.Я. Коцюба. – К., 1976. – 46с.
989483
  Сокальський О.С. Організація алфавітного і систематичного каталогів у масових бібліотеках / О.С. Сокальський, В.М. Туров. – К, 1959. – 63с.
989484
  Хаджинова О. Організація антикризового менеджменту на підприємстві. Кадровий аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 32-35. – ISSN 1728-9343
989485
  Мартинюк Т.А. Організація антинаркотичної профілактичної роботи з підлітками в умовах загальноосвітнього закладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 115-120. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Стаття розкриває особливості організації антинаркотичної профілактичної роботи з підлітками в умовах загальноосвітнього закладу. Автор на основі проведеного дослідження пропонує рекомендації для всіх суб"єктів антинаркотичної профілактичної роботи, ...
989486
  Жигло В. Організація архівними органами УРСР пошуку та зберігання документів німецьких окупаційних структур на території північно-східної України у воєнні роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 93-98. – ISSN 0869-3595
989487
  Матяш І. Організація архівної справи в сучасній Україні // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 10-26


  Висвітлюється процес реформування архівної галузі і організаційні заходи щодо реалізації державної політики демократизації архівної справи.
989488
  Колеснікова А. Організація архіву Міністерства закордонних справ Республіки Польша // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – C. 56-57. – (Політичні науки)
989489
  Селищев С.В. Організація аудиту безперервності діяльності державних підприємств // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 35-39. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
989490
  Мельниченко О.В. Організація аудиту електронних грошей в банках // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 369-375 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
989491
  Михайловський М.К. Організація африканської єдності / М.К. Михайловський. – К, 1972. – 481с.
989492
  Митропольський О.Ю. Організація баз даних з морської геології в інституті геологічних наук НАН України / О.Ю. Митропольський, С.П. Ольштинський, Г.М. Іванова // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2016. – № 1 (43). – С. 75-80. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1999-7566
989493
  Костирко Т.М. Організація безперервної бібліотечної освіти як чинник підготовки фахівця нової формації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – C. 109-119. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
989494
  Зав"ялова Л.І. Організація безперервної професійної підготовки вчителів Великобританії, США. Канади на межі XX -XXI століть // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 64. – С. 33-37. – (Серія "Педагогічні науки")
989495
  Сокальський О.С. Організація бібліотечних фондів і каталогів / О.С. Сокальський, В.М. Туров. – Х, 1958. – 231с.
989496
  Сокальський О.С. Організація бібліотечних фондів і каталогів / О.С. Сокальський. – Х, 1965. – 99с.
989497
  Полякова О. Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів у наукових установах НАН України / О. Полякова, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 118-127. – ISSN 2224-9516
989498
  Сокальський О.С. Організація бібліотечної справи / О.С. Сокальський. – Х, 1970. – 241с.
989499
  Коляда Н.М. Організація бібліотечної справи в недільних школах України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – C. 10-13. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Перша українська недільна школа була відкрита 11 жовтня 1859 р. в Києві у приміщенні Подільського повітового дворянського училища студентами університету Св. Володимира
989500
  Глушенкова А.А. Організація бізнес-планування на підприємстві / А.А. Глушенкова, К.А. Булахова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (34). – С. 48-52. – ISSN 2415-8089
989501
  Негруцький Б.С. Організація білкового синтезу у вищих еукаріотів / Б.С. Негруцький. – Київ : Обереги, 2001. – 728с. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-006-4
989502
  Дмитрук П Б. Організація біржевої діяльності в агропрмисловому комплексі : Навчальний посібник для студ. економ. спеціальностей / П Б. Дмитрук. – Київ : Либідь, 2001. – 344с. – ISBN 966-06-0194-8
989503
  Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль. – 2-ге вид., доп. – Львів, Київ : Новий Світ, Магнолія плюс, 2003. – 360 с. – ISBN 966-7827-24-0 (966-8340-03-5)


  Містить теоретичні питання з основ біржової діяльності товарного і фондового ринків
989504
  Манзенко Г. Організація боротьби з комірними шкідниками / Г. Манзенко. – Х., 1931. – 124с.
989505
  Боршуляк І. Організація боротьби з торгівлею людьми засобами прокурорськог нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 10-13.
989506
  Іванков В. Організація бухгалтерського аутсорсингу та її оцінка в аудиті // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 4 (ІІ). – С. 76-80. – ISSN 2306-0050
989507
  Литвин Ю.Я. Організація бухгалтерського обіку, контролю і аналізу в сільському господарстві / Ю.Я. Литвин. – Київ : Вища школа, 1993. – 301 с.
989508
  Калюга Є.В. Організація бухгалтерського обліку / Є.В. Калюга, М.М. Колос // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 95-97. – ISBN 978-966-930-102-4
989509
  Кузнецова С.А. Організація бухгалтерського обліку за стадіями облікового процесу // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 107-118. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
989510
  Дробязко С.І. Організація бухгалтерського обліку заробітної плати працівників підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 3-8. – ISSN 2306-6806


  Розглянуто визначення сутності оплати праці працівників підприємства як об"єкта бухгалтерського обліку. Доведено, що на сучасному етапі заробітна плата не виконує покладені на неї функції, що вимагає нагального втручання з боку держави. Здійснено ...
989511
  Карп"як Я.С. Організація бухгалтерського обліку зберігання та знищення документів господарської діяльності підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 113-119. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
989512
  Торба О.В. Організація бухгалтерського обліку інтелектуального капіталу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 274-281. – ISSN 2222-4459
989513
  Лиско Н.А. Організація бухгалтерського обліку у вищих навчальних закладах за новими нормами національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 105-111. – ISSN 2306-6806
989514
  Савастєєва О.М. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації: теорія, методологія, практика : монографія / О.М. Савостєєва ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7571-82-6
989515
  Зміївська І.В. Організація взаємодії "студент-контент" в електронному навчанні / І.В. Зміївська, Л.А. Обоянська // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 26-28
989516
  Жадько О.А. Організація взаємодії закладу загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування в освітньому просторі регіону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Жадько Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
989517
  Вовчук Сергій Організація взаємодії між вищими навчальними закладами та органами управління з питань цивільного захисту щодо вивчення студентами дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" / Вовчук Сергій, Яковець Наталія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 27-28
989518
  Делікатна Івета Олександрівна Організація взаємодії рекламодавця та рекламного агенства на міжнародному рівні : Автореф... канд. екон.наук: 08.02.03 / Делікатна Івета Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 16л.
989519
  Делікатна Івета Олександрівна Організація взаємодії рекламодавця та рекламного агентства на міжнародному рівні : Дис... кандид. економ.наук: 08.02.03. / Делікатна Івета Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 150л. – Бібліогр.:л.147-150
989520
  Казан П.І. Організація взводних (ротних) опорних пунктів в умовах розтягнутого фронту оборони у ході ведення АТО / П.І. Казан, В.І. Заболотнюк // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 9-10
989521
  Волинець Ірина Організація вивчення літературного краєзнавства на уроках зарубіжної літератури : методичні рекомендації вчителям та старшокласникам // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-14


  Шкільний курс" Зарубіжна література" як важлива складова гуманітарної освіти передбачає залучення учнів до світової літературної скарбниці, а через неї - до фундаментальних цінностей культури. Тож учитель-зарубіжник у процесі викладання предмета має ...
989522
  Осадчук С. Організація викладання церковного права в Національному університеті "Одеська юридична академія" // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 180-186. – ISSN 1561-4999
989523
  Ліпич Л.Г. Організація виробництва : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закл. / Л.Г. Ліпич, В.О. Морохова, А.Т. Московчук. – Луцьк : Ред.-видавн.відділ ЛДПУ, 2002. – 256с. – ISBN 5-7763-0014-2
989524
  Васильков В.Г. Організація виробництва : Навчальний посібник / В.Г. Васильков; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 524 с. – ISBN 966-574-474-7
989525
  Васильков В.Г. Організація виробництва : навч. посібник / В.Г. Васильков; МОНУ; Київський нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 524с. – ISBN 966-574-474-7
989526
   Організація виробництва : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.О. Пашнюк, О.П. Микитюк]. – Київ : Київський університет, 2015. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-192
989527
  Кравченко Т.В. Організація виробництва : практикум / Т.В. Кравченко, Т.С. Онисенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 191, [1] с. : табл. – Алф. покажчик: с. 184-187. – Бібліогр.: с. 180-183 та в кінці тем
989528
  Мороз В.С. Організація виробництва : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.С. Мороз, А.С. Тельнов. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 255, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 254-255. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-035-1
989529
  Бахтінова А.П. Організація виробництва : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.П. Бахтінова, О.О. Гиль, Л.О. Гришина. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 213, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 208-209 та в кінці тем. – ISBN 966-418-061-7
989530
  Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.А. Єгупов; МОНУ; Одеськ. держ. економіч. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-196-7
989531
  Гресь Н.Л. Організація виробничої практики зі спеціальності "Облік і аудит" : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.Л. Гресь; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 112с. – ISBN 966-364-225-4
989532
  Феоктистова О.Л. Організація виховної роботи з дітьми в мікрорайоні школи / О.Л. Феоктистова. – К, 1978. – 46с.
989533
  Штефан Л. Організація виховної роботи з іноземними студентами на засадах акультураційного підходу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 3 (81). – С. 32-35. – ISSN 1562-529Х
989534
  Стражнікова І. Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 50-62
989535
   Організація відеоконференцій у навчальному процесі : монографія / за заг. ред. Пономаренка В.С. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 59, [1] с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 57. – ISBN 978-966-676-508-9
989536
  Терещенко Ю.В. Організація відновлення діяльності органів НКВС на території України, звільнений від окупації під час Другої світової війни // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 193-197. – ISSN 2312-928X
989537
  Спекторов В.Б. Організація відпочинку піонерів і школярів поза школою / В.Б. Спекторов. – К., 1968. – 189с.
989538
  Кавун Юрій Макарович Організація візуального комфорту оператора засобів транспорту за геометричними параметрами : Автореф... доктора техн.наук: 05.01.01 / Кавун Юрій Макарович; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1994. – 30л.
989539
  Землянська В. Організація військово-судових установ в Українській Народній Республіці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.100-102. – Бібліогр.: 1 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
989540
  Давидовський М.В. Організація віртуального освітнього процесу як невід"ємного компонента сучасної системи освіти / М.В. Давидовський, І.М. Сокол // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 4 (37). – С. 40-50. – ISSN 1998-6939
989541
  Бикова Т. Організація влади в Кримській Радянській Республіці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 19 червня (№ 12). – С. 6
989542
  Бикова Т. Організація влади в Кримській Радянській Республіці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 10 липня (№ 13). – С. 6-7
989543
  Верстюк В.В. Організація влади в містах та містечках війська запорозького за гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 10-11
989544
  Кульбабський П.М. Організація влади через виборчий процес у Північній Буковині у 1940-1941рр. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.138-143. – ISSN 1563-3349
989545
  Янковська В.А. Організація внутрішнього аудиту в банках // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 11-13. – ISSN 2409-1944
989546
  Кузнецова С. Організація внутрішнього аудиту в системі управлінського контролю компанії / С. Кузнецова, А. Кузнецов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 19-26 : рис. – Бібліогр.: 23 назв.
989547
  Лисецький А.С. Організація внутрішнього аудиту доходів від основної діяльності підприємств торгівлі / А.С. Лисецький, Г.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 128-138. – ISSN 2306-546X
989548
  Кашперська А.І. Організація внутрішнього контролю підприємств ресторанного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кашперська Анастасія Іванівна ; М-во освіти і науки України ; Харківський держ. ун-т харчування і торгівлі. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 27 назв
989549
  Сагайдак Р.А. Організація внутрішньогосподарського контролю в державних підприємствах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 326-333. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
989550
  Євтушенко П. Організація господарства в лісостепу / П. Євтушенко. – К, 1926. – 64с.
989551
  Ваганова Л.В. Організація господарської діяльності в умовах мережевої економіки / Л.В. Ваганова, А.Ф. Гуменюк // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 10-13. – ISSN 2304-5809
989552
  Ковешніков В.С. Організація готельно-ресторанного господарства : навч. посібник / Ковешніков В.С., Матвієнко А.Т., Разметова О.Г. – Київ : Ліра-К, 2018. – 563, [1] с. : іл., табл. – Терміни і визначення: с. 456-462. – Бібліогр.: с. 463-466. – ISBN 978-617-7605-31-6
989553
  Ковешніков В.С. Організація готельно-ресторанного господарства : навч. посібник / Ковешніков В.С., Матвієнко А.Т., Разметова О.Г. – Київ : Ліра-К, 2020. – 563, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 463-466. – ISBN 978-617-7605-31-6
989554
   Організація готельно-ресторанної справи : навч. посібник / [В.Я. Брич та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Брича ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2020. – 482, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 472-482. – ISBN 978-617-7844-16-6
989555
  Клонцак О. Організація громадської діяльності студентів в університетах США та України: спільні та відмінні риси // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 157-160
989556
  Ромашко К. Організація громадської роботи студентів Лівобережної України у 1920-х рр.: гендерний аспект // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Всеукраїн. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2018. – № 5 (143), вересень - жовтень. – C. 213-219
989557
  Сергієнко А. Організація групових форм роботи під час вивчення творчості письменників-шістдесятників. 11 кл. // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 5. – С.37-40.
989558
  Сергієнко А. Організація групової діяльності учнів на уроці за романом Павла Загребельного "Я, Богдан" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 33-36.
989559
  Герінбург О.В. Організація демографічних досліджень у Херсонській губернії в ХІХ столітті // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 25. – С. 15-24.
989560
  Савицький В.Л. Організація державної (цівільної) охорони здоров"я та освіти в Канаді / В.Л. Савицький, Б.А. Клішевич, І.Ф. Гончаренко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 64-69. – ISSN 1681-2786
989561
  Олуйко В.М. Організація державної служби (аналіз світового досвіду) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 56-72. – ISSN 2078-9165
989562
  Канівець О. Організація дистанційного навчання в Лондонському університеті // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 2012 р. : [збірник] / Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. романо-германських мов і перекладу, Каф. інозем. філології і перекладу ; [редкол.: С.П. Денисова та ін.]. – Київ : НУБіП, 2012. – С. 179-182
989563
  Ставицький А.В. Організація дистанційного навчання в Україні та світі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 95-98. – ISSN 2078-1016


  У статті аналізуються можливості впровадження дістанційного навчання у вітчизняних університетах.
989564
  Розколупа Н. Організація дистанційної (надомної) роботи в бібліотеці // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 6-7


  У статті представлено нормативні документи, що регламентують дистанційну роботу працівників бібліотеки, та запропоновано управлінські рішення, спрямовані на забезпечення ефективності такої форми організації праці
989565
  Лисенко А.В. Організація дистанційної освіти для іноземних студентів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 15-16. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Ефективність дистанційного навчання іноземних студентів в Україні забезпечується тим, що навчальні матеріали по окремому курсу містять різні компоненти - електронні версії підручників, конспекти лекцій, відео-лекції, матеріали для аудіо матеріали, ...
989566
  Коваль Б.Ф. Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 46-47. – ISBN 978-966-285-400-8
989567
  Пойда С.А. Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 61-62. – ISBN 978-966-285-400-8
989568
  Петрушова Н.В. Організація дистаційного навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Бабанін А.А. [та ін.]. – Полтава, 2015. – № 3 (52). – С. 162-165. – ISSN 2079-8334
989569
   Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : зб. нормат. та метод. документів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт. та упоряд.: Л.М. Яременко (керівник), О.В. Січова (заст. керівника), О.В. Березовська та ін. ; редкол.: В.І. Попик (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 308, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-306. – ISBN 978-966-02-8290-2
989570
   Організація діловодства та навчальна практика : навч. посібник / Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька; Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька; МОНУ; за ред. Я.Я. Чорненького, В.М. Когута. – Київ : Алерта, 2006. – 600с. – ISBN 966-8533-41-0
989571
  Кузьмін О.Є. Організація діяльності вітчизняних корпорацій / О.Є. Кузьмін, Я.В. Кудря // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 91-97. – ISSN 1729-7206
989572
  Волошин Ю.О. Організація діяльності європейського парламенту в умовах сучасних інтеграційних процесів / Ю.О. Волошин, Є.В. Годованик // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 99-108. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
989573
  Савіна Л.О. Організація діяльності закладів освіти в Україні та проблеми їх фінансування / Л.О. Савіна, Л.В. Клочкова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – C. 200-205. – (Економічні науки ; № 1 (17))
989574
   Організація діяльності консультативних пунктів "Довіра" центрами соціальних служб для молоді : (методичний посібник). – Київ, 2003. – 138 с. – ISBN 966-7815-44-7
989575
  Новіков Є.А. Організація діяльності мереж трансферу технологій в ЄС та Україні: порівняльно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 286-290. – ISSN 2219-5521
989576
  Легка Л.М. Організація діяльності психологічних служб : навч. посібник / [Л.М. Легка, Л.Г. Семенча]. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 370, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 296-303, 315-317. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-073-0
989577
  Вовк Ю.Є. Організація діяльності Ради комісарів – першого уряду Директорії Української Народної Республіки // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 211-216. – ISSN 2227-796X


  У статті на основі протоколів засідань досліджено організацію діяльності Ради комісарів Української Народної Республіки. Наголошується, що це був перший уряд Директорії. В статье на основе протоколов заседаний исследуется организация деятельности ...
989578
  Чемерис А.Т. Організація діяльності служби зайнятості : Конспект лекцій / А.Т. Чемерис; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 120с. – ISBN 966-608-294-2
989579
  Кривачук Л.Ф. Організація діяльності соціальних служб у Польщі: нормативно-правові та організаційні аспекти // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В., Ярошенко А.О., Шаповалова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 117-125. – ISSN 2415-8011
989580
  Вовк Ю. Організація діяльності уряду УНР в екзилі у 1920-1923 роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 88-94. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
989581
  Жилка Н.Я. Організація допоміжних репродуктивних технологій дискордантним парам : монографія / Жилка Н.Я., Слабкий Г.О., Чепурнова Н.В. – Київ : [б. в.], 2015. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-122
989582
  Мельник Ю.Б. Організація досліджень психофізіологічних особливостей курсантів у вищої школи // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 69-74. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
989583
  Грицик Т.А. Організація дослідницької діяльності студентів при вивченні вищої математики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 218-227. – ISSN 2312-5993
989584
  Міхно О. Організація дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення новели М.Коцюбинського "Цвіт яблуні" // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 2. – С.25-31.
989585
  Твердохліб О.С. Організація доступу громадян до інформації в США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 47-49. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено організаційні та правові засади забезпечення доступу громадян до інформації органів державної влади. Охарактеризовано особливості державної інформаційної політики Сполучених Штатів Америки на сучасному етапі розвитку. Вказано на ...
989586
  Гончаренко В.С. Організація доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності на власній території: іноземний досвід // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 45-47. – ISSN 2310-9769
989587
  Амброзяк О.В. Організація евристичної діяльності учнів основної і старшої школи у процесі формування геометричних понять : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Амброзяк Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
989588
  Харьковий А.О. Організація екскурсії у великому місті на екологічно чистому транспорті (на прикладі міста Києва) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 300-302
989589
  Коваль Т. Організація електронних книжкових виставок як засіб дистанційного бібліотечного обслуговування / Т. Коваль, І. Смоляр, Л. Туровська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (264). – С. 23-33. – ISSN 1029-7200
989590
  Євтушенко В.О. Організація естетичної підготовки майбутніх вихователів в ІНО України // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 34-37. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 10 (20))
989591
  Конта Р.М. Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Конта Ростислав Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 516 л. – Бібліогр.: л. 399-516 та в підрядк. прим.
989592
  Волкова Г. Організація ефективної роботи бібліотеки для юнацтва в умовах карантинних обмежень // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 4 (26). – С. 21-23. – ISSN 2518-7341
989593
  Курей О.А. Організація ефективної співпраці малого й середнього підприємництва з великим бізнесом в умовах швидких глобалізаційних змін // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 391-411. – ISBN 978-966-2075-11-3
989594
  Мальський М. Організація за демократію і економічний розвиток - ГУАМ як проект регіонального лідерства України: проблеми та перспективи / М. Мальський, О. Кучик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 47-54. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
989595
   Організація забезпечення безпеки під час ремонту та реконструкції перекриттів із використанням опалубки "ДОКА" / В.В. Сафонов, Л.М. Диденко, В.М. Панченко, В.В. Мелашич, А.І. Просандєєв, А.В. Пилипенко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-15 : рис., табл.
989596
  Міщенко В.І. Організація залучення заощаджень населення на основі випуску казначейських зобов"язань України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-58.
989597
  Гапоненко Н.П. Організація занять з культурології в умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 217-219. – ISBN 978-966-654-490-5
989598
   Організація збору інформації та узагальнення набутого бойового досвіду в сухопутних військах армії СШ / Т.В. Бондаренко, С.М. Панченко, Ю.А. Мазниченко, О.Є. Бондаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – C. 7-16. – ISSN 2524-0056


  У статті викладено підходи, які застосовуються у армії США, до узагальнення досвіду заходів бойової підготовки та/або бойового застосування військ. Результати аналізу застосування військових частин та підрозділів Збройних Сил України в міжнародних ...
989599
  Залознова Ю.С. Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств України в умовах нестабільності попиту: проблеми та перспективи / Ю.С. Залознова, Н.В. Трушкіна // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 1/2 (721/722). – С. 14-20. – ISSN 0041-5804
989600
  Джига Т. Організація зв"язків з громадськістю в центральних органах державної влади: досвід Росії // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 90-102.
989601
  Загрубський Н.Н. Організація здіймання великих просторів : курс землевпорядного ф-ту Харківського геодезично-землевпорядного інституту ; підручник по землевпорядних геодезичних інститутах та посібник по землевпорядних геодезичних технікумах / Н.Н. Загрубський. – Харків; Київ : Держсільгоспвидав, 1931. – 317 с.
989602
  Федотов Д. Організація змагання з легкої атлетики. / Д. Федотов. – К., 1953. – 128с.
989603
  Ковязіна О.П. Організація змісту навчання за кредитно-модульною системою // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 115-119. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
989604
  Бондаренко М.П. Організація і виховання студентського колективу / М.П. Бондаренко. – Київ, 1979. – 72с.
989605
  Кеменяш Р.Ю. Організація і діяльність каптурових судів у Речі Посполитій (1572-1768) // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 39-42. – ISBN 978-966-600-475-1
989606
  Греченко В.А. Організація і діяльність міліції Української РСР у 1951 р. / В.А. Греченко, О.Н. Ярмиш // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (44). – С. 33-44. – ISSN 2072-8670
989607
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : Навчальн. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Київ : Каравела, 2004. – 568с. – ISBN 966-96331-4-1
989608
  Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту : Підручник / Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос. – Київ : Знання, 2006. – 295с. – ISBN 966-346-015-6
989609
  Мултанівська Т.В. Організація і методика аудиту : практикум / Мултанівська Т.В., Воінова Т.С. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 282, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 229-236. – ISBN 978-966-676-634-5
989610
  Баланюк І.Ф. Організація і методика внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці у бюджетних установах / І.Ф. Баланюк, Л.С. Сас, Д.І. Шеленко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 147-152. – ISSN 2309-1533
989611
  Слободян Н.Г. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.Г. Слободян ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2013. – 321, [3] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 263-320. – Бібліогр.: с. 321-322. – ISBN 978-966-612-143-4
989612
  Домбровський В.А. Організація і методика обліку та аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.09 / Домбровський В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
989613
  Мохняк В.С. Організація і методика обліку та контролю у кредитних спілках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Мохняк Володимир Степанович ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
989614
  Чернявський О.П. Організація і методика податкових перевірок : навч. посібн. для студ. вузів / Чернявський О.П., Хомутенко В.П., Немченко В.В., за ред. О.П. Чернявського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 288с. – ISBN 966-8568-08-7
989615
  Давидов Г. Організація і методика проведення управлінського аудиту грошових коштів / Г. Давидов, Н. Шалімова // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 213-222. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
989616
  Косяк А.П. Організація і обліково-аналітичне забезпечення розрахунків із заробітної плати у системі управління комунальними підприємствами // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 41-47. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
989617
  Ситник І.П. Організація і планування будівництва / І.П. Ситник. – Київ : Вища школа, 1972. – 348 с.
989618
  Плоткін Я.Д. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві / Я.Д. Плоткін, О.К. Янушкевич. – Львів, 1996. – 1478791с.
989619
   Організація і планування на підприємстві : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.А. Семенов, В.К. Станчевський, М.О. Панкова, А.Г. Семенов, К.М. Гребінець; МОНУ; Європейськ. ун-т; Гуманіт. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 528с. – ISBN 966-364-264-5
989620
  Філинюк М.А. Організація і побудова спецобчислювачів моментних ознак зображення / М.А. Філинюк, Л.Б. Ліщинська; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 162с. – ISBN 966-641-159-8
989621
  Ковальчук С.В. Організація і проведення виборів до І Державної Думи Російської імперії в Одесі (за матеріалами газети «Южное обозрение») // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 283-294. – ISSN 2312-6825
989622
  Нижник В.Є. Організація і проведення виборів до місцевих Рад / В.Є. Нижник. – Київ, 1965. – 43с.
989623
   Організація і проведення масових виробничих дослідів в умовах західних областей України : Метод. рекомендації спеціалістам колгоспів і радгоспів. – Київ, 1972. – 155 с.
989624
  Панченко В.Ф. Організація і проведення фізичної підготовки й масової спортивної роботи у вищих військових навчальних закладах : Навчально-методичний посібник / КНУТШ; В.Ф. Панченко. – Київ : Київський університет, 2005. – 101с. – ISBN 966-594-593-9
989625
  Єрмолаєв В. Організація і регламент діяльності Української Центральної Ради // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 58-69. – ISSN 1026-9932
989626
  Садова У.Я. Організація і розвиток системи геріатричної допомоги населенню в Україні: регіональні аспекти / У.Я. Садова, М.В. Бачинська // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 150-162. – ISSN 2072-9480
989627
   Організація і розвиток фінансового сектора в умовах ринкової економіки : Навчальний посібник для студ.спец.:"Міжнародний бізнес". – Київ, 2002. – 292с.
989628
  Тищик Борис Йосипович Організація і структура державного апарату Галицької Соціалістичної Радянської Республіки (1920) : Лекції з курсу "Історія держави і права УРСР" / Тищик Борис Йосипович. – Львів, 1973. – 41с.
989629
   Організація і структурні елементи систем захисту інформації / О.Б. Полусин, О.В. Тимченко, І.М. Лях, В.І. Сабат // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – С. 161-166. – ISSN 2309-7647
989630
  Яремчук В.О. Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій : монографія / В.О. Яремчук ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України, акад. Нац. акад. правових наук України В.Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Апостіль, 2015. – 227, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-225. – ISBN 978-966-2517-21-7
989631
  Васильков В.Г. Організація і управління процесами виробництва : навч. посібник / В.Г. Васильков, Н.В. Василькова ; [редкол.: А.П. Наливайко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 503, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-485-5
989632
  Різничок Б.І. Організація інвестиційних процесів на контрактній основі (на прикл. реаліз. природоохорон. програм і будівн. природоохорон. об"єкт.) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Різничок Б. І.;. – Київ, 1994. – 23 с.
989633
  Косолапова О. Організація інвестиційних процесів на підприємстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 72-74
989634
  Іванова О.В. Організація інклюзивного навчання в країнах Західної Європи (кінець XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Іванова Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
989635
  Лапін А.В. Організація інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. збірник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Київ : [б. в.], 2017. – Вип. 12 : / [редкол.: В.В. Засенко (голов. ред.), А.А. Колупаєва, Т.П. Вісковатова та ін.]. – С. 70-78. – ISSN 2313-4011
989636
  Цзен Гуанхай Організація інклюзивної освіти в КНР // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 12. – С. 214-228. – ISBN 978-617-7747-38-2. – ISSN 2415-3729
989637
  Назаркевич І. Організація інноваційної діяльності малих підприємств: проблеми та перспективи // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 276-281. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
989638
  Вакалюк В.А. Організація інноваційної діяльності регіону // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 96-99.
989639
  Ткач Д. Організація інноваційної діяльності у виші як умова підвищення якості освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 13-19. – ISSN 1682-2366


  Розкривається сутність принципів інтерактивних методів навчання.
989640
  Волошина В.В. Організація інтегрованої системи бухгалтерського обліку операційних витрат підприємства: галузевий аспект // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 30-36. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
989641
  Заєць С.В. Організація інтелектуальних змагань студентів у закладах вищої освіти: форми проведення та напрями вдосконалення / С.В. Заєць, С.П. Юдіна // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 78-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
989642
  Сибірцев В.В. Організація інформаційно-інституціональної підтримки державного регулювання розвитку ринку праці // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 (72). – С. 72-78. – ISSN 1683-1942
989643
   Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний М.Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 407, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Глосарій: с. 383-395. – Бібліогр.: с. 400-402. – ISBN 978-966-2609-78-3
989644
  Капралюк О. Організація інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 40-43. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто сучасний стан інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України (АПК), представлено його структуру та надано характеристику основних елементів, а також наведено способи поширення сільськогосподарської інформації
989645
  Федоренко Ю.А. Організація інформаційного простору в умовах дистанційного навчання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 1 (227). – С. 5-6. – Бібліогр.: 5 назв.
989646
  Мултанівська Т.В. Організація інформаційної взаємодії в аудиторському процесі / Т.В. Мултанівська, Т.С. Воінова // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 30-38. – ISSN 1683-1942
989647
  Климова К. Організація інформаційної діяльності в управлінні: тенденції розвитку та фактори впливу // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 191-208. – ISSN 2518-7600
989648
  Демещук А. Організація кінноти Армії УНР в 1919 - 1920 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 5
989649
  Верес І.Я. Організація колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 217-221. – ISSN 2219-5521
989650
  Чайковський А.Ф. Організація комової бази для тваринництва в колгоспах УРСР / А.Ф. Чайковський. – К., 1949. – 132с.
989651
  Тверезовський Віктор Анатолійович Організація комп"ютерних адаптивних комплексів для діагностування радіоелектронного обладнання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Тверезовський Віктор Анатолійович; НАН України. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці. – К., 1996. – 16л.
989652
  Наконечна Т.В. Організація комп"ютерних мереж : навч. посібник / Наконечна Т.В., Кузенков О.О., Рудяков А.В. – Дніпро : Ліра, 2017. – 99, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISBN 978-966-383-894-6
989653
  Козлакова Г. Організація комп"ютерного діалогового навчання іноземної мови у технічному університеті / Г. Козлакова, Н. Сура // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 75-82. – ISSN 2078-1016
989654
  НекрасоваН Організація комплексної методики аналізу і прогнозування в системі управління фінансовими результатами діяльності комерційного банку // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.13-18
989655
  Манякіна О.С. Організація комунікативних заходів в публічних бібліотеках України (на прикладі ЦМБ ім. В.Г. Короленка) / О.С. Манякіна, В.Д. Науменко // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 54-62. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
989656
  Синчук В.Л. Організація контролю в органах прокуратури України як передумова підвищення ефективності їх діяльності // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 46-50. – ISSN 1727-1584
989657
  Копилова К.В. Організація контролю за діяльністю матеріально відповідальних осіб в наукових установах / К.В. Копилова, Я.І. Мулик // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 1 (41). – С. 160-172. – ISSN 2411-4413
989658
  Замасло О.Т. Організація контролю за сплатою податків в Україні / О.Т. Замасло, І.О. Олійник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 297-301. – ISSN 2222-4459
989659
  Царьова Л.К. Організація контролю за фінансовою діяльністю виробничих кооперативів в Україні : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Царьова Л. К.; ОДУ. – Одеса, 1992. – 19л.
989660
  Юдін О.М. Організація контролю захищеності бездротових комп"ютерних мереж на базі нейро-нечітких мереж / О.М. Юдін, Ю.І. Хлапонін // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (31). – С. 303-307. – ISSN 2075-0781


  "Розглядається рішення задачі організації контролю захищеності вузлів бездротової комп"ютерної мережі, яке базується на використанні апарату теорії нечітких множин. Наданий в статті підхід служить основою для його автоматизації, що дозволить підвищити ...
989661
  Сачанюк-Кавецька Організація контролю навчальних досягнень студентів за допомогою автоматизованих систем тестування / Сачанюк-Кавецька, О.П. Прозор, І.А. Клєопа // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 1. – С. 87-93. – ISSN 2413-1571
989662
  Васюк О.В. Організація контролю навчання у вищій школі // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 302-304
989663
  Левченко С.М. Організація контррозвідувального забезпечення внутрішніх та прикордонних військ на території України (1943-1945 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (37). – С. 99-110. – ISSN 2707-1383
989664
  Беспянська Г. Організація конфіденційного діловодства на підприємстві // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 9. – С. 92-104.
989665
  Максименко М.В. Організація кормової площі в колгоспі / М.В. Максименко. – Х., 1933. – 78с.
989666
  Рябчикова Ф. Організація краєзнавчих досліджень у науковому доробку В. Кравченка (1920–1931 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 87-94
989667
  Білоус О.С. Організація креативної діяльності студентів у процесі навчання в педагогічному університеті // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 249-257. – ISSN 2304-4470


  Аналіз механізмів комплектування професорсько-викладацького складу в Університеті Св. Володимира, Новоросійському та Харківському університетах не міг відбуватися без оцінки ролі приват-доцентури як надзвичайно важливого чинника в підвищенні якості ...
989668
  Вергун І. Організація лабораторних робіт з фізики у відкритому білінгвально-орієнтованому освітньому середовищі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 30-38. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
989669
   Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації : монографія / [Т.І. Лепейко та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 663, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 469-512. – ISBN 978-966-400-360-2
989670
  Фурман В.М. Організація маркетингової служби страхової компанії // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 125-133
989671
  Мельник Юрій Гнатович Організація медико-біологічних інформаційно-діагностичних систем диференціальної діагностики біопроб : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08, 03.00.08 / Мельник Юрій Гнатович; НАН України. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці. – К., 1996. – 16л.
989672
  Борзенков С.В. Організація мерчендайзингу компанії в умовах сучасної концепції маркетингу сприйняття // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 37-41. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
989673
  Мормиль О.В. Організація метеорологічних спостережень у школі / О.В. Мормиль, В.Г. Мормиль // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
989674
  Грищенко М.М. Організація методичної роботи в спеціальній школі-інтернаті / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1955. – 48 с.
989675
  Трубій Г.Г. Організація методичної роботи вчителів іноземних мов: посіб. для вчителів. / Г.Г. Трубій, Г.О. Штомпель. – К., 1979. – 120с.
989676
  Трубій Г.Г. Організація методичної роботи вчителів іноземних мов: посіб. для вчителів. / Г.Г. Трубій, Г.О. Штомпель. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ, 1988. – 135с.
989677
  Проців О.Р. Організація мисливства та рибальства у Богородчанському повіті середині 19-го - початку 20-го ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 120-126. – ISSN 2312-1165


  "озглядається діяльність організації громадських мисливських організацій у Богородчанському повіті середини ХІХ – початку ХХ століття. Висвітлюється їх вплив на організацію мисливського господарства на території Богородчанського повіту".
989678
  Погорєлов В.С. Організація міжбюджетних відносин в умовах фіскальної децентралізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 64-73 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
989679
  Мацук З.А. Організація міжбюджетних відносин у період ринкових трансформацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 162-165. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
989680
  Руденко Лариса Володимироівна Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках : Посібник / Руденко Лариса Володимироівна. – Київ : Академія, 2002. – 376с. – Шифр дубл. 336 Руде. – (Альма-матер = Альма-матер : Альма-матер / Альма-матер). – ISBN 966-580-134-1


  Сутність та особливості розрахункових і кредитних міжнародних операцій, недоліки та переваги сучасних платіжних систем, охарактеризовано основні платіжні інструменти. Інше. Для студентів економічних спеціальностей вузів, фінансістів, бухгалтерів
989681
  Іванова Т.В. Організація місцевого самоврядування в Україні : Навчальний посібник / Т.В. Іванова; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2005. – 112с. – ISBN 966-8556-77-1
989682
  Шпак Ю.О. Організація місцевого самоврядування в Японії // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2014. – Вип. 27. – С. 227-236. – ISSN 1993-0941
989683
  Трачук П.А. Організація місцевої влади та принцип стримувань і противаг // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 216-219. – ISBN 978-617-7404-86-5
989684
  Бортник В.А. Організація місцевої влади у Французькій республіці: досвід децентралізації // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 1 (1), листопад. – С. 9-22. – ISSN 2617-9660
989685
  Гранюк Людмила Олексіївна Організація модульного навчання вчителів у системі підвищення кваліфікації : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гранюк Людмила Олексіївна; Український ін-т підвищення кваліф. керівних кадрів освіти. – К., 1996. – 343л.
989686
  Гранюк Людмила Олексіївна Організація модульного навчання вчителів у системі підвищення кваліфікації : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гранюк Людмила Олексіївна; Укр. ін-тут підвищення кваліф. керівних кадрів освіти. – К., 1996. – 200л. – Бібліогр.:л.176-200
989687
  Болгар І.П. Організація молочної справи. / І.П. Болгар. – К, 1968. – 144с.
989688
  Бурова Т.А. Організація моніторингу діяльності підприємств в конкурентному середовищі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 33-37. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті проведено дослідження теоретико-методологічних аспектів формування й функціонування зовнішнього моніторингу діяльності підприємств промисловості. Пропонований підхід, заснований на проведенні поетапного моніторингу, забезпечує можливість в ...
989689
  Ломоносова О. Організація моніторингу та прогнозування розвитку регіональних систем вищої освіти // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 278-288. – ISSN 2411-5215
989690
  Преловська І.М. Організація музейної діяльності в Києві у 1920 - 1930-х роках // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2005. – 2004 рік : Музейне збереження пам"яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – С. 470-476. – ISBN 966-7671-23-2
989691
  Іванюта І.В. Організація музейної справи у Франції та ії досвід для України // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 271-273
989692
  Завальнюк В.В. Організація навчально-виховного процесу в американських пієтичних закладах освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 65-73. – ISBN 978-966-7359-77-5
989693
  Горащук В.П. Організація навчально-виховного процесу з валеології в загальноосвітній середній школі : Навчальний посібник / В.П. Горащук; Мін-во освіти і науки України; Луганськ. нац. педагог. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 112с. – ISBN 966-617-170-8
989694
  Бідниченко О. Організація навчально-виховного прцесу в технічних вищих навчальних закладах / О. Бідниченко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2
989695
  Разнатовська О.М. Організація навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на кафедрі фтизіатрії і пульманології Запорізького державного медичного університету на додипломному рівні // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 106-109. – ISSN 1681-2751
989696
  Пушкарьова Т. Організація навчально-методичного супроводу шкільної освіти на основі інтегративного підходу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 2 (21). – С. 66-69
989697
  Тарнавська С. Організація навчально-методичної та виховної роботи у вищій школі української СРР (1920-ті-початок 1930-х рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 107-114


  У статті розглянуто та проаналізовано аспекти організації навчально-методичної та виховної роботи у вищій школі Української СРР в 1920-ті -на початку 1930-х рр.
989698
  Завальнюк О.М. Організація навчального процесу в Кам"янець-Подільському державному українському університеті (1918-1920 рр.) : (до 100-річчя заснування вишу) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 15-17


  У повідомленні досліджуються основні організаційні аспекти, пов"язані з проведенням у Кам"янець-Подільському державному українському університеті навчальної праці зі студентами - майбутніми педагогами, юристами, агрономами і священиками.
989699
  Набока С.В. Організація навчального процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в 1991-2002 рр. // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2013. – Вип. 9. – С. 44-51. – ISBN 978-617-7107-06-3


  Стаття присвячена навчальному процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в кінці XX - на початку XXI ст. Зокрема, в роботі висвітлені проблеми переходу вузу на українську мову викладання, запровадження модульно-рейтингової ...
989700
  Пагор В. Організація навчального процесу в медичних вишах радянської України (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 135-142
989701
  Чміль А. Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації на сучасному етапі / А. Чміль, Л. Ляхоцька, В. Розмариця // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 1 (12). – С. 40-45.
989702
  Плеш І.А. Організація навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання / І.А. Плеш, Л.Д. Борейко // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 170-172. – ISSN 1684-7903


  "...У статті проаналізовано досвід викладання дисциплін терапевтичного профілю для студентів спеціальності "Сестринська справа" за кредитно-модульною системою на кафедрі догляду за хворими та вищої медсестринської освіти."
989703
  Слободянюк А.А. Організація навчального процесу вивчення англійської мови з використанням інформаційних технологій у вищих навчальних закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 276-279. – (Серія : Педагогічні науки)
989704
  Пендзей І. Організація навчального процесу з курсу " новітня історія країн західної Європи і Америки ( 1918 -1945 ) " відповідно до вимог Болонської системи навчання // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 25-35. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються особливості кредитно-модульної системи організації навчального процесу, зокрема 100-бальної шкали оцінювання знань. Надані методичні рекомендації для виконання модульних контрольних робіт, індивідуальних навчально-дослідних завдань і ...
989705
  Нешко С. Організація навчального процесу з урахуванням новітніх тенденцій / С. Нешко, Л. Близнюк // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 48-50. – ISSN 1562-529Х
989706
   Організація навчального процесу на кафедрі фтизіатрії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" / Н.С. Колісник, Н.А. Марченко, Д.В. Чабаненко, О.І. Стаднік, В.А. Фрейвальд // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 81-84. – ISSN 1681-2751
989707
  Фурса О. Організація навчального процесу та особливості викладання "композиції" у художньому вищому навчальному закладі // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 177-180
989708
   Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах Міністерства охорони здоров"я України в умовах впровадження Закону України "Про вищу освіту" (за підсумками моніторингу в 2016 р. / Ю.С. П"ятницький, І.В. Мельник, М.О. Поліщук, Ю.І. Фисун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 29-35. – ISSN 1681-2751
989709
   Організація навчального процесу у навчальних закладах. – Київ : Задруга, 2004. – 338с. – (Енциклопедія керівника навчального закладу). – ISBN 966-7944-68-9
989710
  Савєльєва О.С. Організація навчального процесу як складова інформаційного середовища університету // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (46). – С. 201-206. – ISSN 2076-2429
989711
   Організація навчання бібліотекарів: 2000 рік : Навчальні матеріали. – Київ, 1999. – 22с. – (Безперервна освіта бібліотекарів України ; Вип.1)
989712
  Рибалко Н.М. Організація навчання іноземних мов у вітчизняній гімназійній освіті (кінець ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Рибалко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
989713
  Картель Т. Організація навчання майбутніх інженерів-будівельників іноземної мови професійного спрямування на засадах студентоцентрованого підходу / Т. Картель, Я. Мар"янко, Г. Сивокінь // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 424-429


  Стаття присвячена дослідженню способів організації навчання майбутніх інженерів-будівельників іноземної мови професійного спрямування на засадах студентоцентрованого підходу. Наведено способи організації специфічних видів самостійної роботи студентів, ...
989714
  Максименко Л. Організація навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери професійно спрямованого діалогу англійською мовою // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 147-151. – (Серія: Педагогічні науки)
989715
  Ванагеліс В.Я. Організація навчання населення України з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 33-35
989716
  Терентьєва Н.О. Організація навчання у співробітництві : навч. посібник / Н.О. Терентьєва. – Херсон : Айлант, 2010. – 59, 51 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Терентьєва Н.О. Освітні технології. Організація різнорівневого навчання. – Бібліогр.: с. 57 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-630-034-1
989717
  Цікановська Н.А. Організація нагляду за діяльністю недержавних пенсійних фондів // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 101-108. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (5)). – ISSN 2223-1633
989718
  Топча О. Організація надання адміністративних послуг у зарубіжних країнах: досвід для України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 350-353. – ISSN 2219-5521
989719
  Казмірчук А.П. Організація надання медичної допомоги військовослужбовцям з психічними розладами під час антитерористичної операції на Сході України / А.П. Казмірчук, Г.В. Іванцова, І.М. Льовкін // Військова медицина України : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17, № 1. – С. 18-23
989720
   Організація надання спеціалізованих видів медичної допомоги пораненим, травмованим та хворим учасникам АТО / А.П. Казмірчук, М.О. Дрюк, І.Г. Денисенко, О.В. Циц // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 34-44. – ISSN 2310-4910


  "Проаналізовані: структура вхідного потоку постраждалих, структура поранень і травм, оперативних втручань спеціалізованої хірургічної допомоги та структура спеціалізованої терапевтичної допомоги".
989721
  Коробченко А.А. Організація науки в Україні в першій половині XIX ст. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 176-187. – ISSN 2415-7422


  Згадується Київська археографічна комісія, праці М. М. Максимовича (див. с. 181, 184), М. В. Остроградського (с. 184), В. О. Караваєва (с. 185).
989722
  Солдаткіна Л.М. Організація наукових досліджень в галузі фізичної та колоїдної хімії : навч. посібник / Л.М. Солдаткіна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 172 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-156. – ISBN 978-617-689-067-6
989723
   Організація наукових досліджень в умовах пандемії та карантину / Ю. Ткач, Д. Мехед, К. Мехед, Л. Черниш // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (20). – С. 197-202. – ISSN 2411-5363


  У роботі охарактеризовано методи проведення наукових досліджень можливих для використання в період пандемії, виокремлено найбільш безпечні ресурси з погляду інформаційної безпеки та проаналізовано можливості реалізації виокремлених методів проведення ...
989724
  Матяш І.Б. Організація наукових досліджень у галузі архівної справи в Україні 1920-1930-х років // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С. 57-69. – ISSN 0320-9466
989725
   Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : навч. посібник / Берко А.Ю. [та ін.] ; за наук. ред. В.В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 280, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-280. – (Серія "Комп"ютинг")
989726
  Модестова Т.В. Організація науково-дослідної діяльності студентів магістратури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 351-375. – ISSN 2219-438X
989727
  Стражнікова І. Організація науково-дослідної роботи студентів магістратури // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 102-113
989728
  Холоденко Н.О. Організація наукового забезпечення діяльності судів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Холоденко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права" ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 235 арк. – Додатки: арк. 216-235. – Бібліогр.: арк. 194-215
989729
  Лисюк О.В. Організація наукової діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 58-60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
989730
  Бойчук Т. Організація наукової діяльності Чернівецького державного медичного інституту в 1944–1954 рр. / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 2 (10). – С. 7-23. – ISSN 2311-9896
989731
  Мироненко Н.В. Організація наукової роботи студентів під час вивчення дисципліни "Основи сільськогосподарської праці" // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 251-254. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989732
  Давидов Г.М. Організація національних систем аудиту в державах європейського економічного простору // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 68-71. – ISBN 978-611-01-0721-1
989733
  Купчик Л.Є. Організація неперервності вивчення іноземних мов у системі шкільної мовної освіти у Швейцарській Конфедерації. / Л.Є. Купчик, Т.В. Крутько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – C. 125-132. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
989734
  Вітвіцький В.В. Організація нормування праці у галузях АПК. : Автореф... канд .екон.наук: 08.09.03 / Вітвіцький В.В.; Ін-т аграр. єкон. Україн. акад. аграр. наук. – К., 1996. – 24л.
989735
  Віднянський С. Організація Об"єднаних націй в умовах сучасної кризи світового порядку (до 75-річчя створення ООН) / С. Віднянський, А. Мартинов // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 77-89. – ISSN 0130-5247
989736
  Бєлоусова Н.Б. Організація Об"єднаних Націй: перспективи еволюції / Н.Б. Бєлоусова, Б. Бондарчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 144-147


  Об"єднаних Націй - це одна з таких структур, що еволюціонує, щоб адекватно відповідати на можливі виклики майбутнього. Але чи не запізно? Яке майбутнє чекає ООН? Не можна відкидати і питання про те, чи не станеться з ООН, як це трапляється у сучасному ...
989737
  Колодій М. Організація Об"єднаних Націй: проблеми реформування у ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
989738
  Поливана Л. Організація облікової політики підприємства / Л. Поливана, А. Губар // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 45-53 : табл.,рис. – Бібліогр.: 21 назв.
989739
  Петлюк Ю.О. Організація обліку витрат у розрізі центрів відповідальності: проблеми теорії та практики // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 13-15. – Бібліогр.: 6 назв
989740
  Ярмоліч О.М. Організація обліку дебіторської заборгованості в Україні та країнах світу.... // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 211-214. – ISBN 978-9934-571-53-4
989741
  Безверхий К. Організація обліку доходів і витрат фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування / К. Безверхий, С. Ковач // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 6. – С. 25-31 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
989742
  Садовська І.Б. Організація обліку і оподаткування у фермерських господарствах в контексті професійного бухгалтерського судження / І.Б. Садовська, І.І. Бабіч, К.Є. Нагірська // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 45-53. – ISSN 2307-9878
989743
  Кирильєва Л.О. Організація обліку кредитних операцій у системі управління фінансовими ресурсами / Л.О. Кирильєва, І.Б. Чернікова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 7-16. – ISSN 2312-394X
989744
  Богач А. Організація обліку логістичних витрат // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 274-278. – ISSN 1815-3232
989745
  Ткач І. Організація обліку надходження лічильників електроенергії в енергопостачачальних компаніях // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 12. – С. 34-38 : табл.
989746
  Дідух С. Організація обліку необоротних активів в бюджетних установах: проблеми категорійного визначення // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 133-138. – ISBN 966-303-007-1
989747
  Перетятько Ю.М. Організація обліку основних засобів в умовах становлення інформаційної економіки // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 50-56. – ISSN 2410-9576
989748
  Свідерський Є. Організація обліку податку на прибуток за Податковим кодексом у перехідний період / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 5. – С. 15-21
989749
  Чередніченко Ю.В. Організація обліку та аналізу з метою забезпечення ефективного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 215-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліку та аудиту для забезпечення управління фірмою в сучасній Украъні. Враховуючи існуючі умови інформаційного забезпечення управління та досвід економічно розвинених країн щодо вирішення цього ...
989750
  Гаврись М.О. Організація обліку та аналізу основних засобів на підприємствах України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Гаврись Микола Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
989751
   Організація обліку: практикум : навч. посібник / [С.М. Шкарлет та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 485, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 473-485. – ISBN 978-617-7571-81-9
989752
  Ткаченко С.А. Організація обчислювального процесу при проектуванні та впровадженні функції моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб"єктів агропродовольчої сфери // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 163-169. – ISSN 2222-4459
989753
  Кінаш О. Організація окремої слідчої дії - умова законності і ефективності розслідування злочинів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.59-65. – ISSN 0132-1331
989754
  Шевченко В.Е. Організація онлайн-навчання під час карантину через COVID-19 // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (67/68). – С. 87-96. – ISSN 2077-7264


  Про дистанційне навчання в КНУ ім. Т. Шевченка. - С. 90.
989755
  Білобровець О.М. Організація опіки над дітьми польських біженців в Україні в роки Першої світової війни // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 97-110. – ISSN 2312-6825
989756
  Кондрашова Т. Організація оплати праці й аналіз розрахунків із працівниками підприємств малого бізнесу / Т. Кондрашова, О. Бондаренко // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.14-18. – ISSN 1728-9343
989757
  Слободян О.П. Організація оповіщення персоналу і відвідувачів у разі виникнення надзвичайної ситуації в закладах готельно-ресторанного комплексу / О.П. Слободян, В.А. Заєць, Л.П. Нещадим // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 24-26 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв.
989758
  Євтушенко Н. Організація освіти польських учителiв у післядипломний період // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 30-35. – ISSN 2078-1687
989759
  Михайленко І.В. Організація освітньої діяльності іноземних студентів при вивченні вищої математики у технічних закладах вищої освіти / І.В. Михайленко, В.О. Нестеренко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 254-256. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989760
  Стрижак О.О. Організація оцінки об"єктів інтелектуальної власності // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр: 12 пунктів. – ISSN 1683-1942
989761
  Олійник Л.М. Організація очно-дистанційного навчання у післядипломній педагогічній освіті із застосуванням хмарних технологій // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 60-61. – ISBN 978-966-285-400-8
989762
  Коваль В Ю. . Організація пам"яті для віртуальних процесів / В Ю. . Коваль, Ю.В. Крак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
989763
  Душеба Валентина Віталіївна Організація паралельних процесів у спеціалізованих обчислювальних системах з ортогональним доступом до пам"яті : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Душеба В.В.; Нац. акад. наук України; Ін-т проблем моделюван. в енергетиці ім.Г.С.Пухова. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
989764
  Матвієнко О.В. Організація педагогічної практики з виховної роботи у початковій школі / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Олена Валеріївна Матвієнко. – Київ : Стилос, 2003. – 124с. – ISBN 966-7321-75-4
989765
  Сотська М. Організація педагогічної практики студентів-викладачів: досвід Сінгапура // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 143-144. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
989766
  Комарніцький О. Організація педагогічної практики студентів педагогічних навчальних закладів Правобережної України (1920-1930-ті рр.) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – C. 149-168


  Згадується Київський Інститут народної освіти (КІНО).
989767
  Машкіна Л. Організація педагогічної практики студентів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії: історія та сучасність / Л. Машкіна, Н. Казакова // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 90-95. – ISSN 2309-9127
989768
   Організація педагогічної та науково-асистентської практики : (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр") : навч.-метод. посібник. – Київ : Ленвінт, 2007. – 112 с. : табл. – Бібліогр.: с. 77-79. – ISBN 966-8995-02-3
989769
  Мельник О.М. Організація перевізного процесу негабаритних вантажів за видами транспорту. Роль та місце морського транспорту в цьому процесі // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 231-239 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
989770
  Афанасьєва К.С. Організація петельних доменів ДНК при різних функціональних станах клітин : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.02 / Афанасьєва Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 329 арк. – Додатки: арк. 325-329. – Бібліогр.: арк. 9-14, 283-324 та в додатках: арк. 325-329
989771
  Чопей М.І. Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02, 09 / Чопей Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 139 арк. – Додатки: арк. 134-139. – Бібліогр.: арк. 118-133
989772
  Матяш І. Організація підготовки архівістів у системі вищої освіти // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.112-137. – ISBN 966-625-033-0
989773
  Нікіфоров М.М. Організація підготовки бойових обслуг Повітряних Сил в Навчально-тренувальному центрі з використанням тренажно-імітаційних комплексів на базі сучасних технологій / М.М. Нікіфоров, М.О. Бекетов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 111-114


  Розглянуті питання про необхідність використання тренажерів та імітаторів в бойовій підготовці особового складу Повітряних Cил України. Рассмотрены вопросы необходимости использования тренажеров и имитаторов в боевой подготовке личного состава ...
989774
  Венедіктов В.С. Організація підготовки наукових кадрів в Україні : Науково-практичний посібник / В.С. Венедіктов; МВС України; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007. – 162с. – ISBN 978-966-610-147-5
989775
  Богунов С. Організація підготовки офіцерів для збройних сил республіки Литва / С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 272-285. – ISSN 2617-1775
989776
  Черних Ю.О. Організація підготовки офіцерських кадрів у збройних силах Канади / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 69. – С. 116-124. – ISSN 2524-0056
989777
  Хахановський В.Г. Організація підготовки фахівців по боротьбі зі злочинністю у сфері високих технологій // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.201-204. – ISSN 1609-0462
989778
  Горбатюк О.М. Організація післядипломної підготовки дитячого хірурга з питань неонатальної хірургії // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 25-28. – ISSN 2226-1230
989779
   Організація планування розвитку територій у контексті децентралізації державного управління: поєднання інтегрованих, просторових та економічних підходів / Г.В. Олексюк, С.В. Куйбіда, Н.М. Лисяк, Н.М. Попадинець // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (720). – С. 23-38. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2522-9303
989780
  Островик Д.А. Організація побуту радянських військ під час воєнно-політичної спецоперації СРСР в Афганістані 1979-1989 рр. (за матеріалами "Военно-медицинского журнала") // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 128-134. – ISSN 2518-7732
989781
  Самохіна Н. Організація повнотекстових електронних ресурсів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського / Наталія Самохіна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 13-17. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються наукові та технологічні аспекти організації електронних інформаційних ресурсів. Проаналізовано особливості формування, наукового опрацювання та обслуговування повнотекстовими електронними документами. Визначено найближчі ...
989782
  Тростянська К.М. Організація податкового аудиту розрахунків з оплати праці / К.М. Тростянська, Л.С. Яромич // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 261-265. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
989783
  Кравченко О. Організація податкового контролю в умовах реформування економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 113-117. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
989784
  Єлісєєв А. та інш. Організація податкового планування на підприємстві // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 8. – С.5-7
989785
  Бовкун Т.І. Організація позакласної роботи з географії як засіб формування екологічної культури школярів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 34-36 : схема. – Бібліогр.: 8 назв
989786
  Мілашовська О.І. Організація послуг для дітей в закладах готельно-ресторанного господарства регіону / О.І. Мілашовська, А.В. Грянило, Е.П. Балог // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 161-166. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
989787
  Мілевський О. Організація початкового етапу розслідування ухилинь від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 147-151
989788
  Черних О. Організація початкової військової підготовки молоді у Республіці Білорусь / О. Черних, Ю. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 290-300. – ISSN 2617-1775
989789
  Довгань О.Д. Організація правового гарантування безпеки інформаційних обмінів у контексті глобалізації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 79-89
989790
   Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика : монографія. – Ірпінь, 2004. – 440 с. – ISBN 966-337-003-3
989791
  Бойчук Р.П. Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях : навч. посібник / Р.П. Бойчук, Д.В. Задихайло, В.М. Пашков ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : ФІНН, 2010. – 383, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Юриста). – ISBN 978-966-8030-67-3
989792
  Гриньов С.Я. Організація практики проектної діяльності майбутніх елітних менеджерів з управління проектами // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 74-76
989793
  Загричук Г.Я. Організація практичної підготовки студентів-провізорів при вивченні органічної хімії / Г.Я. Загричук, А.Є. Демид // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 56-61. – ISSN 1681-2751
989794
  Черкасов А.В. Організація праці : навч. посібник / А.В. Черкасов, Л.А. Лутай, Н.П. Загородня ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2018. – 217 с. : табл. – Глосарій: с. 202-213. – Бібліогр.: с. 214-216. – ISBN 978-617-649-046-3
989795
  Рибалка Д. Організація праці в колгоспах / Д. Рибалка. – Х., 1930. – 87с.
989796
  Дейкун Д.І. Організація праці інспектора-методиста шкіл / Д.І. Дейкун, П.І. Дроб""язко. – Київ, 1990. – 175с.
989797
  Чайка Г.Л. Організація праці менеджера : навчальний посібник / Г.Л. Чайка ; [ передмова Г.О. Шепелюк ]. – Київ : Знання, 2007. – 420 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-262-0
989798
  Доровськой О.Ф. Організація праці менеджера : навч. посібник / Доровськой О.Ф., Іванісов О.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 290, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: c. 272-279. – Бібліогр.: с. 280-287. – ISBN 978-966-676-468-6
989799
  Костюк В.Л. Організація праці осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи законодавчого регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 170-177. – ISSN 2306-9082
989800
  Олішевська Ю.А. Організація природоохоронної діяльності та моніторингу навколишнього середовища у місті Києві // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 79-86. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано організацію державної системи моніторингу навколишнього середовища України та визначено особливості системи моніторингу довкілля міста Києва. Охарактеризовано основні аспекти природоохоронної діяльності на місцевому рівні. An ...
989801
   Організація природопізнавальних туристичних маршрутів на території центральної частини гірського масиву Свидовець (Українські Карпати) / С.Ю. Бортник, О.В. Ковтонюк, І.В. Кравчук, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 55-65. – ISSN 0868-6939


  The Carpathian region of Ukraine has a number of natural monuments, including geological and geomorphological sites, due to the a high preservation level of unique natural environments and landscape diversity. Many of those sites have not been assigned ...
989802
  Фамілярська Л. Організація проектної діяльності психологів у закладах післядипломної освіти з використанням хмарних сервісів Google / Л. Фамілярська, Л. Кльоц // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 78-83. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
989803
  Дзюба О.В. Організація просторової інформації та способи побудови геологічних баз даних / О.В. Дзюба, В.К. Демидов, О.В. Данилов // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 10. – С. 134-149


  Виконано порівняння основних баз даних для роботи з просторовою інформацією. Роаналізовано тенденції розвитку систем управління базами даних.
989804
  Лакоза Н. Організація профільного навчання в Україні та за кордоном // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 42-48. – ISSN 2078-1687
989805
  Бондаренко О.В. Організація профорієнтаційної роботи в системі "школа – ВНЗ" // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 187-192. – ISSN 2304-4470


  Автором розкрито зміст, методи та форми профорієнтаційної роботи, здійснено аналіз чинників, які впливають на профільний, а згодом і професійний вибір старшокласників.
989806
  Мохамед Хашим Мохамед Румі Організація процесів обробки зображень (на прикладі штрихових зображень) : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.13.13 / Мохамед Хашим Мохамед Румі; Нац. технічн. ун-тет України "Київськ. політехнічний ін-тут". – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
989807
  Козіна І.В. Організація процесів управління доставки вантажів у вугільних шахтах при нестаціонарності середовища // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 89-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
989808
  Бортнікова О.Г. Організація процесів функціонування релігійних і політичних суб’єктів як чинника формування політичної нації в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 253-257. – ISSN 2076-1554
989809
  Сухіна В.Ф. Організація процесу навчання в умовах інформатизації суспільства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
989810
  Грод І. Організація процесу постановки і розв"язування прикладних задач як засіб підвищення якості вивчення інформатики у закладах вищої освіти / І. Грод, С. Лещук, В. Олексюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 145-153. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
989811
  Абсалямова Я. Організація процесу професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 33-36. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито сутність та важливість організації процесу професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу та визначено напрями подальших наукових досліджень.
989812
  Ліщенко Г. Організація процесу ризик-менеджменту в комерційних банках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена організації процесу ризик-менеджменту в комерційних банках. Визначено основні принципи управління ризиками в комерційних банках, що дозволяють створити гармонійну та ефективну систему ризик-менеджменту. Приділено увагу основним етапам ...
989813
  Ольхова Н.В. Організація процесу формування світоглядної культури студентів в університеті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 89-93. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано сутнісний аналіз поняття світоглядної культури особистості, розкрито її роль у професійному та особистому становленні студентської молоді; визначено особливості організації навчально-виховного процесу в університеті та його роль у ...
989814
  Топча А. Організація публічної адміністрації в Польскій Республіці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 108-110. – ISBN 978-617-7069-28-6
989815
  Скопненко Ю.Г. Організація публічної влади в столичних містах Європейських держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 288-292. – ISSN 2219-5521
989816
  Владимирский М. Організація Радянської влади на місцях / М. Владимирский. – Київ, 1920. – 96с.
989817
  Шкода М.С. Організація регуляторної політики ведення бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (185). – С. 18-21
989818
  Ситницький М.В. Організація рекрутації в бізнес-школах університетів Італії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 43-49. – ISSN 2222-4459
989819
  Хромченкова Н.М. Організація рефлексійної діяльності майбутніх журналістів як одна із педагогічних умов формування професійної відповідальності // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 93-96. – ISSN 2304-5809
989820
   Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України : збірник документів і матеріалів. – Київ
Вип. 4. – 2006. – 154 с.
989821
  Безкровний Є. Організація роботи в органах прокуратури в умовах ії законодавчого реформування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 47-52. – ISSN 2220-1394
989822
   Організація роботи Верховної Ради України: досвід і проблеми : Матеріали круглого столу у Верховній Раді України. – Київ, 2004. – 84с.
989823
  Усенко-Чорна Організація роботи виборчих комісій зі списками виборців на виборчих дільницях // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-18
989824
  Романуха З. Організація роботи віртуальних довідкових служб у бібліотеках вищих навчальних закладів західного регіону України. - // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 232. – C. 327-339. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
989825
  Райковський Б. Організація роботи дільничих виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-23
989826
  Яншина Т. Організація роботи з обдарованими дітьми в Казакстані // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 7-19. – ISBN 978-966-2633-03-0
989827
  Полгородник С.М. Організація роботи класного керівника в школі / С.М. Полгородник. – К, 1968. – 147с.
989828
  Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника : Методика і техніка / К.Г. Воблий. – Київ : АН УРСР, 1947. – 152с.
989829
  Довгань О.Д. Організація роботи по підвищенню ефективності використання інформаційних ресурсів: аспект безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 86-94
989830
  Каркач П.М. Організація роботи прокуратури міста, району : методичний посібник з організації роботи в міських, районних прокуратурах / П.М. Каркач. – Харків : Право, 2008. – 352с. – ISBN 966-8467-61-2
989831
  Карпінський П. Організація роботи прокуратури області у галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 71-78
989832
  Сорочинська В.Є. Організація роботи соціального педагога : Навч. посібник / В.Є. Сорочинська. – Київ : Кондор, 2005. – 212с. – ISBN 966-8251-39-3
989833
  Осетинський А.Й. Організація роботи та адміністрування - запорука якісного відправлення правосуддя // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 19-26
989834
  Семенюк В.О. Організація роботи та часу для підвищення продуктивності працівників // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 73-75. – ISBN 978-966-641-732-2
989835
   Організація робочих місць в режимі бездискових робочих станцій на основі програми LTSP. Налаштування сервера, тестування сумісності швидкодії / С.П. Загороднюк, Я.О. Шевченко, О.С. Баужа, А.Г. Донець // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; Ред. рада: М.О. Сидоров, П.І. Андрон, А.В. Анісімов [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (22). – С. 49-55. – ISSN 2306-6512
989836
   Організація робочих місць в режимі бездискових робочих станцій. Налаштування і підтримка протоколу мережевого завантаження gPXE / С.П. Загороднюк, О.С. Баужа, Я.О. Шевченко, А.Г. Донець // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; Ред. рада: М.О. Сидоров, П.І. Андрон, А.В. Анісімов [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (23). – С. 56-63. – ISSN 2306-6512
989837
  Гіль А. Організація розкриття та розслідування умисних вбивств // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.107-115
989838
  Яковенко М.О. Організація розслідування злочинів терористичної спрямованості органами внутрішніх справ України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 262-272
989839
  Кінаш О. Організація розслідування та тактика слідчих дій у справах неповнолітніх // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.65-71. – ISSN 0132-1331
989840
  Завілянський І.Я. Організація розумової праці лектора / І.Я. Завілянський. – Київ, 1966. – 31с.
989841
  Довгорук Л.П. Організація самостійної роботи з англійської мови для студентів вищих медичних навчальних закладів // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2016. – № 2 (16). – С. 45-52
989842
  Солошенко О. Організація самостійної роботи з дисциплін гуманітарного циклу в технічних ВНЗ: теоретичііий аспект // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 52-57. – ISSN 1562-529Х
989843
  Звонська Л. Організація самостійної роботи з навчання апофатичних конструкцій у синтаксисі давногрецької мови // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (2-2019). – С. 19-25. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
989844
  Гур"євська О.М. Організація самостійної роботи іноземних студентів з адаптованою системою оцінювання / О.М. Гур"євська, Л.В. Ісичко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 135-140. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989845
  Статівка О.О. Організація самостійної роботи магістрів у процесі вивчення іноземних мов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 126-133. – ISSN 2074-8922
989846
  Зеленкова Н.І. Організація самостійної роботи майбутніх гірничих інженерів у вищих навчальних закладах // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 59-62. – ISSN 2304-4470
989847
  Тур О.М. Організація самостійної роботи майбутніх документознавців з метою формування їх комунікативної компетентності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 138-142. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
989848
  Толстов І.В. Організація самостійної роботи студентів-заочників на кафедрі "Філософії та соціології" українського державного університету залізничного транспорту // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 68-69. – ISBN 978-966-285-400-8
989849
  Лопацька Н. Організація самостійної роботи студентів (з досвіду викладання курсу "Нова історія країн Азії та Африки") // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – C. 83-89.
989850
   Організація самостійної роботи студентів в умовах дистанційного навчання / Т.М. Точиліна, А.В. Точілін, І.І. Філіпенко, Т.В. Строгонова // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 42-44. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507
989851
  Ситнік Т. Організація самостійної роботи студентів в умовах карантинних обмежень // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 2 (188), лютий. – С. 43-48. – ISSN 2308-4634
989852
  Крамар С.Б. Організація самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів як форма методичної роботи кафедри та викладача / С.Б. Крамар, Д.І. Назарова // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Приступа Є.Н. [та ін.]. – Миколаїв, 2018. – Т. 3, № 6 (15). – C. 269-274. – ISSN 2415-3060


  Стаття присвячена одній з актуальних проблем вищої школи – організації самостійної роботи студентів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах. Сучасні вимоги до висококваліфікованих спеціалістів потребують постійних зусиль у самоосвіті, але ...
989853
  Артюшина М. Організація самостійної роботи студентів з теоретичним матеріалом за умов інноваційного навчання // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 1 (12). – С. 91-95.
989854
  Карасьова О. Організація самостійної роботи студентів на лабораторно-практичних заняттях у вищих навчальних закладах Слобожанщини в історико-педагогічній ретроспективі (кінець XIX - початок XX століття) // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 142-149. – ISSN 2411-1317


  У статті розглянуто проблему активізації самостійної роботи студентів на лабораторно-практичних заняттях; з’ясовано провідні форми та методи організації самостійної роботи студентів наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., а саме: попередня підготовка до ...
989855
  Руденко Т.В. Організація самостійної роботи студентів при вивченні вікової фізіології та валеології в педагогічному ВНЗ // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 120-124. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
989856
  Ємельянова О.І. Організація самостійної роботи студентів при вивченні фармакогнозії // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 55-58. – ISSN 2077-4214


  В статті наведено принципи та особливості організації самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету на кафедрі фармакогнозії та ботаніки в умовах кредитно-модульної системи очної та заочної форми навчання. Проведено аналіз системних підходів, ...
989857
  Симоненко Н.О. Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах США: витоки і сучасність // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 178-181. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
989858
  Грицюк Л.К. Організація самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищого навчального закладу / Л.К. Грицюк, М.В. Сірук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 9-14. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито теоретичні аспекти особливостей самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі III- IV рівнів акредитації та роль викладача в її ефективній організації.
989859
  Петровська Н. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземних мов в умовах кредитно-модульного навчання / Н. Петровська, Т. Дяк, А. Синявська // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 218-224. – (Серія педагогічна ; Вип. 21, ч. 2)
989860
  Вантух В. Організація самостійної роботи у навчальному процесі // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С.30-31.
989861
  Кульчицький В. Організація самоуправління в Галичині за часів австрійського панування / В. Кульчицький, І. Бойко, І. Лісна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.90-94. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
989862
  Дудка В.І. Організація селянства Полтавщини у період української національно-демократичної революції 1917-1920 років // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2000. – № 1/2. – С.127-136. – ISBN 966-7653-01-2
989863
  Риндюк Вікторія Олександрівна Організація систем захисту інформації на основі методів нечітких множин : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.21 / Риндюк В.О.; Нац. акад. наук України; Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
989864
   Організація систематичної картотеки статей. – К, 1993. – 18с.
989865
  Пухальський Т.Д. Організація системи взаємозв’язків диригентсько-хорових дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів музики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 88-96. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
989866
  Новик І.В. Організація системи внутрішнього контролю на підприємстві // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 188-196. – ISSN 1998-6912
989867
  Руда С.П. Організація системи дистанційної освіти в Україні // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 226-227
989868
  Горалько О.В. Організація системи консолідованого нагляду за банківськими групами на основі оцінки ризиків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 148-160. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
989869
  Мураненко К.Ю. Організація системи профілактики правопорушень серед неповнолітніх // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 81-85. – Бібліогр.: 8 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
989870
  Лозова А. Організація системи регіональної допомоги в Україні та її відповідальність європейським стандартам та нормам у сфері конкуренції / А. Лозова, Н. Бугаєнко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 95-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
989871
  Змєйова О.П. Організація системи розвитку персоналу на підприємстві / О.П. Змєйова, Н.Я. Слободян // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (186). – С. 33-36
989872
  Лисенок О.В. Організація системи управління банківськими ризиками // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 292-295. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
989873
  Христофорова О.М. Організація системи управління банківськими ризиками / О.М. Христофорова, Л.М. Кучерявенко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 176-182. – ISSN 2308-1988
989874
  Добринь С.В. Організація системи управління фінансовими ресурсами підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 37-40. – ISSN 2306-6814
989875
  Андрєєв В.О. Організація складення присяги державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 5-11. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
989876
  Діденко С.В. Організація служби внутрішнього аудиту на підприємстві / С.В. Діденко, Я.О. Горбенко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 127-131. – ISSN 2218-1199
989877
  Коваль І.І. Організація сортування твердих побутових відходів: локальний аспект / І.І. Коваль, В.Д. Погребенник // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 3 (27), липень - вересень 2018 р. – С. 30-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-4049
989878
  Євсеєнко П.М. Організація соціалістичних сільськогосподарських підприємств / П.М. Євсеєнко, В.С. Самойлов. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 472 с.
989879
  Слєпов І.О. Організація соціалістичного змагання в трудових колективах. / І.О. Слєпов, Н.А. Даниленко. – К., 1983. – 32с.
989880
  Саранча І.Г. Організація соціально-педагогічної діяльності студентської молоді в межах реалізації соціальних проєктів / І.Г. Саранча, А.В. Хіля // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (75). – С. 125-135. – ISSN 1681-116Х
989881
  Удовенко Ю.М. Організація соціально-психологічної допомоги дітям, які пережили втрати внаслідок військових дій // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 165-176. – ISSN 2520-6265


  У статті досліджено психологічні особливості дітей, які пережили втрати внаслідок військових дій. Проаналізовано поняття "втрати", види та етапи переживання втрат; психічна травма і посттравматичний стресовий розлад. Визначено організаційні та ...
989882
  Агарков О.А. Організація соціальної роботи з національними меншинами: регіональний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 81-86. – ISSN 2077-1800
989883
   Організація соціологічних досліджень у бібліотеках. – К, 1995. – 44с.
989884
  Бова А.А. Організація соціологічних опитувань потерпілих від злочинів щодо задоволеності роботою поліції у Великобританії // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 56-60. – ISBN 978-617-7364-24-4
989885
  Коваль Т. Організація спеціалізованого обслугогування читачів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1923-2011) / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 32-36. – ISSN 2076-9326
989886
  Острянко Т.С. Організація співпраці класного керівника із соціальним педагогом у загальноосвітньому навчальному закладі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 64-70. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто сутність співпраці соціального педагога та класного керівника, проаналізовано їхні спільні функції та напрями роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Окреслено систему їхньої взаємодії та обгрунтовано її обов"язковість.
989887
  Пирожок В. Організація співпраці командування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об"єднаннями громадян, ЗМІ в інтересах інформаційно-пропагандистського забезпечення життєдіяльності військових частин та підрозділів збройних сил // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 350-351
989888
  Андрушків Б. Організація співпраці профспілок з політиками, як вектор удосконалення управління суспільством / Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 138-146. – ISSN 2664-1259
989889
  Радченко Л.І. Організація спорудження об"єкта будівництва: цивільно-правове регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 100-105.
989890
  Малік М. Організація страхового захисту у аграрному підприємництві - зарубіжний досвід / М. Малік, Г. Гудзь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-25. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  Сільськогосподарське виробництво і дохід від сільського господарства пов"язаний з низкою ризиків. В даній статті розглянуті особливості і характеристики систем агрострахування, що впроваджені в зарубіжних країнах. Проаналізовані можливі форми за якими ...
989891
  Лазоренко Л. Організація студентоцентрованого навчання зі студентами факультету інформаційних технологій / Л. Лазоренко, О. Красненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 42-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються шляхи розв"язання проблеми використання студентоцентрованого навчання (СЦН) для студентів ІТ спеціальностей. У сучасних конкурентних умовах розвитку ринку праці випускники університетів мають бути краще підготовлені до майбутньої ...
989892
  Пашук А.Й. Організація судів на Україні в другій половині 17 століття / А.Й. Пашук. – Харків : Видавництво Харківського університету, 1961. – 48 с.
989893
  Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посібник у схемах / А.В. Лапкін. – Вид. 7-ме, змінене і допов. – Харків : Право, 2018. – 168, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 165-168. – ISBN 978-966-937-464-6
989894
  Щербак Н. Організація судової влади в Російській імперії наприкінці XVIII ст. та ії поширення на українські землі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 192-198. – ISSN 2306-9082
989895
  Комарова Т.В. Організація судової системи Європейського Союзу // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 79-96. – ISSN 1993-0909
989896
   Організація суду і прокуратури. – Львів
1. – 1962. – 18с.
989897
   Організація суду і прокуратури. – Львів
2. – 1962. – 34с.
989898
   Організація суду і прокуратури в СРСР. – Львів
Вип. 3. – 1963. – 23 с.
989899
  Вовк С.М. Організація сучасного механізму фінансування охорони здоров"я в умовах трансформаційного періоду країни / С.М. Вовк, В.М. Лобас // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2015. – № 2 (2). – C. 8-12. – ISSN 2415-8763
989900
  Кремень Т.В. Організація та владні обмеження протестного електорату // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 544-551
989901
  Турко Б. Організація та впровадження інклюзивної освіти у Канаді: історія та сучасність // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 121-126. – ISSN 2706-6258
989902
  Бортник С.М. Організація та діяльність міліції Української РСР в 1947 р.: основні аспекти / С.М. Бортник, В.А. Греченко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 17 (30). – С. 7-13. – ISSN 2519-2353
989903
  Сердюк В. Організація та діяльність найвищого судового органу України в радянський період // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
989904
  Трепак Л. Організація та діяльність окупаційних органів юстиції у польському генеральному губернаторстві (1939-1945 років) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 87-94. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
989905
  Сливенко В.А. Організація та діяльність органів Всеукраїнської надзвичайної комісії на півдні України в січні-червні 1919 р. (за матеріалами Катеринославської губернії) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 9-13. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
989906
  Совгиря О. Організація та діяльність уряду за парламентсько-президентської форми правління: переваги і недоліки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 3 (135). – С. 26-32
989907
  Шевчук І.І. Організація та діяльность прокуратури в Галичині у 1920-1926 // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.138-143. – ISSN 1563-3349
989908
  Фіщук О.С. Організація та еволюція гінецея Однодольних (Monocotyledons) // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 149-154 : рис. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 2227-3220
989909
   Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах. – К, 1997. – 110с.
989910
  Ястремська С.О. Організація та здійснення дистанційного навчання студентів магістратури навчально-наукового інституту медсестринства тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 132-137. – ISSN 2413-1571
989911
  Прудченко І. Організація та зміст педагогічної практики в позашкільних навчально-виховних закладах комплексу Київського Фребелівського педагогічного інституту (1907 – 1920 рр.) / І. Прудченко, В. Кабанова // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 42-47
989912
  Цимбалюк В. Організація та координація боротьби з організованою транскордонною кіберзлочинністю // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.26-30. – ISSN 0132-1331
989913
  Тимошенко М.М. Організація та методика викладання дисциплін економічних спеціальностей / М.М. Тимошенко, І.М. Можарівчська // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 159-167
989914
  Візіренко С.В. Організація та методика внутрішнього контролю забезпечення виконання договірних зобов" язань / С.В. Візіренко, А.Д. Мансурова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 162-169. – ISSN 2308-1988
989915
   Організація та методика ігрової діяльності. – Х, 1998. – 25с.
989916
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник для студ. вищ.навч. закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 295с. – ISBN 966-7767-88-4


  Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до дисертацій та авторефератів
989917
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 307с. – ISBN 966-8148-42-8
989918
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 307с. – ISBN 966-346-069-5
989919
  Долинний Ю. Організація та методика проведення експериментальної роботи підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 48-53. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядається зміст організації та методики проведення експериментальної роботи підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями. При вирішенні завдань ...
989920
  Антоняк Т.В. Організація та методика проведення занять з тактичної медицини, сучасний стан та перспективи розвитку / Т.В. Антоняк, Л.С. Бенцало // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 104-105. – ISBN 978-966-2699-94-4
989921
  Заднепровська С. Організація та методика ризик-орієнтованого аудиту операцій казначейства банку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 54-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
989922
  Лубенченко О.Е. Організація та методичне забезпечення фінансового моніторингу в аудиторській фірмі: новітні вимоги // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 81-91 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
989923
  Василюк М.М. Організація та методологія контролю якості аудиторських послуг : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Василюк Марія Михайлівна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
989924
  Імас Є.В. Організація та методологія підготовки здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальність 017 "Фізична культура і спорт" / Є.В. Імас, О.І. Циганенко, С.М. Футорний // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1992-7894
989925
  Майко О. Організація та нагромадження коштів у сільськогосподарських артілях за новим статутом / О. Майко. – Х : Радянський селянин, 1930. – 32 с.
989926
  Григурко І.О. Організація та планування виробництва в курсових та практичних роботах : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.О. Григурко, М.Ф. Брендуля, С.М. Доценко. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 231, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. з 1999 р. – Бібліогр.: 231. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-418-000-9
989927
  Чухно А.А. Організація та планування наукових досліджень з політичної економії у вузах // Економіка Радянської України, 1982. – №1
989928
  Кінащук Л. Організація та правове забезпечення аудиторської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.28-31
989929
  Дем"янишин В. Організація та проблеми здійснення бюджетного контролю як елемента бюджетного механізму держави / В. Дем"янишин, З. Лободіна // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 129-140. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто призначення бюджетного контролю як елемента бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави та виявлено проблеми його організації. Встановлено склад суб"єктів, які здійснюють бюджетний контроль, на всіх стадіях бюджетного ...
989930
  Бабак М.П. Організація та проведення виставок як складник роботи PR-менеджера // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 51-58


  Розглядаються традиції та практика проведення виставок українськими й закордонними компаніями. Дається керівництво до проведення й організації виставок, засноване на практичному досвіді багатьох компаній, у тому числі європейських, а також автора ...
989931
  Юрченко А.О. Організація та проведення гурткової роботи з інформатики в основній школі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 214-218 : табл. – Бібліогр.: с. 216-217. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
989932
  Попов В.Д. Організація та проведення дистанційних уроків з географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 13-20 : табл., фото. – Бібліогр.: 5 назв.
989933
  Григоренко Т. Організація та проведення дослідження ефективності системи підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища ЗВО // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 85-88. – ISSN 2308-4634
989934
  Туріщева Л.В. Організація та проведення заходів під час днів хімії у школі // Декада хімії у школі. – Харків : Основа, 2004. – с. 80-143. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 2(14)). – ISBN 966-8245-95-4
989935
  Біленька Н.В. Організація та проведення науково-дослідної роботи у системі підготовки молодших медичних спеціалістів / Н.В. Біленька, О.Ю. Крикус // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 1 (19). – С. 7-10
989936
  Бахтіярова Х. Організація та проведення освітнього процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищій професійно-технічній школі (візія навчального менеджменту) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-7. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
989937
  Бурлака П. Організація та проведення перевірок щодо відбування засудженими військовослужбовцями покарань, призначених із застосуванням ст. 75 КК України, у Збройних силах України та інших військових формуваннях // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 55-58
989938
  Юрченко В. Організація та проведення торгів у Подільській губернії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 141-145
989939
  Коцур С.Г. Організація та реформування освітньої системи Австрії // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 87-96. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 29). – ISSN 2309-1517
989940
  Дмитрук О. Організація та способи надання закордонної допомоги українським дисидентам в другій половині 1960-80-х рр. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 315-324. – ISBN 966-8653-41-6
989941
   Організація та стан науково-дослідницької роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2014 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [упоряд.: Ю.А. Чуприна]. – Харків : [б. в.], 2015. – 51, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 19-21
989942
  Гай-Нижник Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 147-154.
989943
  Старушкевич А.В. Організація та тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (ком"ютерів), систем та комп"ютерних мереж // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-47
989944
  Старушкевич А.В. Організація та тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-83.
989945
   Організація та триботехнології авіаремонтного виробництва : монографія / А.П. Кудрін [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2015. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-211. – ISBN 978-966-598-926-4
989946
  Новак Н.П. Організація та управління інноваційно-інвестиційною діяльністю виробників органічної продукції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 24-27. – ISSN 2306-6814
989947
  Щербань В. Організація та управління магістерською підготовкою фахівців з маркетингу / В. Щербань // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С.63-67. – ISSN 1682-2366
989948
  Руккас А. Організація та функціонування артилерійської служби в армії УНР у 1920 р. // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 369-380. – ISBN 978-966-611-889-2


  Забезпечення військ зброєю та боєприпасами має колосальне значення для успішного ведення бойових дій. В Армії УНР ці задачі покладалися на спеціальну артилерійську службу. У статті розглядається її організація та функціонування під час останньої ...
989949
  Дацків І. Організація та функціонування дипломатичної служби України у добу Центральної Ради // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634
989950
  Маркарян М.В. Організація та функціонування закордонних дипломатичних установ України: теоретико-правовий аспект // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (219). – С. 57-63. – ISSN 2308-9636
989951
  Матвійчук А.В. Організація та функціонування інституту самоврядування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 383-399
989952
  Шевчук В. Організація тактичних операцій при розслідуванні злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 94-102


  "... Поняття та зміст".
989953
  Побережна Н. Організація творчо-пошукової діяльності майбутніх правознавців у процесі роботи з навчальними проектами // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 122-126. – Бібліогр.: с. 124-125. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
989954
  Макаренко С.О. Організація творчого навчання обдарованих дітей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 155-163


  Навчання обдарованих дітей розглядається як творчий процес. Ключові поняття: обдарованість, навчання, творчість, творчий потенціал. Обучение одаренных детей рассматривается как творческий процес. Еducation of gifted children is considered as a ...
989955
  Ніколаєнко В.В. Організація текстової діяльності студентів-іноземців у процесі навчання мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 156-161. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
989956
   Організація тексту. – К, 1979. – 104с.
989957
  Ейтутіс Г. Організація територіальної діяльності виробничих підрозділів на перших етапах реформування залізничного транспорту країни / Г. Ейтутіс, Д. Ейтутіс // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 63-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
989958
  Луньков А.В. Організація територіальної оборони в Росії та Білорусі / А.В. Луньков, О.П. Гулима // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 253-265. – ISSN 2313-5603
989959
  Фролов В.С. Організація територіальної оборони України в умовах гібридної війни з Росією / В.С. Фролов, В.М. Семененко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 8-16. – ISSN 2618-1614
989960
  Бородкіна І.Л. Організація тестового контролю в системі дистанційної освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 4 (38). – С. 36-41
989961
  Слєсар Т. Організація технології облікового процесу власного капіталу / Т. Слєсар, Э. Шара // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 145-159. – ISSN 2786-4537
989962
  Зайцев С.І. Організація тилового забезпечення революційної повстанської армії України (Махновців) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 134-141. – ISSN 2313-5603
989963
  Зельдіс В.В. Організація торгівлі деривативами на біржах України та світу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 266-273. – ISSN 2222-0712


  Проаналізовано обсяги світової торгівлі деривативами у розрізі бірж, інструментів та категорій. Констатується, що строковий сегмент біржового ринку в Україні щойно зароджується. Розглянуто передумови, операційні характеристики, регламент торгівлі ...
989964
  Гнатюк В.Р. Організація тотальної фіксації та видання свідчень про Голодомори 1932–1933 і 1946–1947 років: системні підходи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 175-181. – ISSN 0321-0499
989965
  Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів : навчальний посібник / О.В. Аріон. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 200 с. – ISBN 966-542-357-6
989966
   Організація тренінгів у бібліотеках : Методико-практичні рекомендації. – Миколаїв : Атол, 2004. – 12с.
989967
  Бабарицька В.К. Організація туризму : навчальний посібник / Бабарицька В.К., Любіцева О.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ : [б. в.]. – ISBN 966-542-244-8
Ч. 1. – 1998. – 82 с.
989968
  Любіцева О. Організація туризму Іспанії в умовах періодичних конфліктів / О. Любіцева, Г. Заваріка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 60-65. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан організації туризму в Іспанії в період періодично виникаючих конфліктів. Використано методи аналізу, синтезу, історичний, статистичний, порівняльно-географічний, політичного маркетингу. Розглянуто особливості впливу на ...
989969
  Кричевський Р. Організація українських націоналістів в Україні / Р. Кричевський. – Львів, 1991. – с.
989970
   Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – 3-тє стереот. вид. – Київ : Наукова думка, 2005. – 72с. – ISBN 966-00-0545-8
989971
   Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – Київ : Наукова думка, 2005. – 56с. – ISBN 966-00-0420-6
989972
   Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : історичні нариси / В.В. Дзьобак, І І. Ільюшин, Г.В. Касьянов, А.В. Кентій, С.В. та ін. Кульчицький; [В.В. Дзьобак, І.І. Ільюшин, Г.В. Касьянов, А.В. Кентій та ін.] ; НАНУ, Ін-т історії України ; відп. ред. С.В. Кульчицький. – Київ : Наукова думка, 2005. – 496 с. – ISBN 966-00-0440-0
989973
  Полікарпенко Г. Організація українських націоналістів під час другої світової війни : підчас Другої світової війни / Г. Полікарпенко. – 4-е доп. вид. / за ред. Б. Михайлюка. – [ Б.м. ] : На чужині, 1951. – 147, [ 16 ] с. портр.
989974
  Гусак Р. Організація управління в українських землях II Речі Посполитої // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 90-97. – ISSN 1728-9343
989975
  Любунь О.С. Організація управління взаємодією промислового та банківського капіталу в ринкових умовах : Монографія / О.С. Любунь; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Ун-т економіки та права "Крок", 2006. – 336с.
989976
  Гуцалюк О.М. Організація управління економічною безпекою корпоративного інтеграційного розвитку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 66-73. – ISSN 2413-9610
989977
  Завадський Й.С. Організація управління міжгосподарськими підприємствами та об"єднаннями. / Й.С. Завадський. – 2-е вид. – К., 1979. – 48с.
989978
  Рубльов О. Організація управління на польсько-українському прикордонні за II Речі Посполитої // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 175-192
989979
  Широкоступ С.М. Організація управління потоками твердих побутових відходів у сучасних реаліях територіального об"єднання місцевих громад // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 80-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
989980
   Організація управління процесом професійної підготовки економістів / Ю.В. Кліпа, Н.М. Рідей, Н.М. Титова, Д.Г. Павленко, В.І. Тимошенко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 87-104. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
989981
  Наріжна Н.В. Організація управління ризиком ліквідності в банківських установах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 65-70.
989982
  Бардієр Ф.Ф. Організація управління соціалістичним промисловим підприємством : матеріали до лекції / Ф.Ф. Бардієр; Ф.Ф. Бардієв ; Т-водля пошир. політ. і наук. знань УРСР. – Київ : [б. в.], 1959. – 39 с.
989983
  Васюренко О. Організація управління стійким розвитком банківської установи / О. Васюренко, Н. Погореленко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 22-24
989984
  Орчелота О.І. Організація управлінського обліку та внутрішнього аудиту на підприємствах авіаційної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Орчелота Олена Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
989985
  Рекуненко Т.О. Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами органів державної податкової служби // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 117-121
989986
  Шорін М Організація участі прокурорів у кримінальному судочинстві / М Шорін, К. Матвієнко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.30-35
989987
  Кузікова С. Організація фахової підготовки студентів-психологів як технологія формування суб"єкта саморозвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 36-40. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Наведено експериментально перевірені психолого-педагогічні умови й технології оптимізації становлення суб"єкта особистісного і професійного саморозвитку в процесі фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності. Розкрито предмет, ...
989988
  Бондарчук Н.Я. Організація фізичного виховання молоді в західній Україні / Н.Я. Бондарчук, В.Д. Чернов, О.І. Тимочко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 28-32. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Актуальність проблем урахування особливостей Західного регіону України у фізичному вихованні молоді пов"язана із впливом рис менталітету і колективного характеру, оточуючого середовища, умов проживання на суб"єктивні цінності та установки, показники ...
989989
  Подяк В.М. і Попеску І.К. Організація фізкультурно-масової і спортивної роботи на факультеті / В.М. і Попеску І.К. Подяк. – Львів, 1974. – 67с.
989990
  Шірінян Л. Організація фінансів страхових компаній України в сучасних умовах // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 178-184. – ISSN 1562-0905
989991
  Примак Микола Володимирович Організація фінансової діяльності інформаційних комплексів : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Примак М.К.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
989992
  Горбачук В.М. Організація функціонування мережних галузей // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 320-328. – ISSN 2309-1533
989993
  Боровий Є.М. Організація хірургічної допомоги сільському населенню / Є.М. Боровий, В.П. Хохоля. – К, 1980. – 39с.
989994
  Мен Сіан Організація художньо-комунікативного досвіду студента-вокаліста як педагогічна проблема // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 140-145. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
989995
  Тимчук І. Організація чернечного життя на землях Великого Новгорода у давньоруський час // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 73-79. – ISSN 1998-4634
989996
  Попович Т.М. Організація чехословацької жандармерії на Підкарпанській Русі (1919-1921) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 87-94. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
989997
  Айзеншток І.Я. Організація Шевченкознавства / І. Айзеншток : Ін-т Тараса Шевченка. – Харків : Державне видавництво України, 1928. – 20 с.
989998
  Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Горевий. – 2-е вид., випр. і доповн. – Суми : Університетська книга, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-680-297-Х
989999
  Торанський М. Організація, методика та облік курсової роботи в кооперації / М. Торанський. – Х.-К., 1931. – 210с.
990000
  Літовченко І.М. Організація, що навчається, як феномен сучасної економіки знань: американський контекст // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 200-206. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,