Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
988001
  Порохняк Н. "Оплот" Теодора Драйзера як роман-сімейна хроніка // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 52-57. – ISSN 2307-2261
988002
  Орел А. "Оповідання без назви" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 9 (911), вересень. – С. 209-212. – ISSN 08-68-4790-1
988003
  Брати Прудченки "Оповідання, наповнені небезпекою" : нуар // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2021. – № 2 (10). – С. 110-118


  Оповідання: Пенсіонерам - знижка; Суд і діло; Увечері хочеться вбивати; Зазирніть у жіночу душу, як у її сумочку; Двадцять три роки й один день; Ніколи не шукайте Таню; Чужими руками; Усе, що заважає; Пів години - туди, пів години - сюди; Сахарин ...
988004
  Гирич І. "Опортунізм" чи "соціалізм": до проблеми про внутрішньопартійну дискусію в УСДРП 1909-1912 років. Листи В. Садовського до А. Жука / І. Гирич, В. Кавунник // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 576-639. – (Нова серія ; вип. 18)
988005
  Рутько А.И. ...Оплачена многая кровью / А.И. Рутько. – Москва, 1980. – 319 с.
988006
  Папандоніос З. [Оповідання / Захаріос Папандоніос. – Афіни : Естія. – 270 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 33]). – ISBN 960-05-0398-2
988007
  Теотокіс К. [Оповідання : найкращі історії / Константінос Теотокіс ; вступ Яніса Далласа. – Афіни : Кімена, 1982. – 259 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою
988008
  Роїдіс Е. [Оповідання / Еммануїл Роїдіс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 253, [ 5 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 15]). – ISBN 960-211-011-2
988009
  Полілас Я. [Оповідання / Яковос Полілас. – Афіни : Нефелі, 1988. – 108, [2] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 17]). – ISBN 960-211-009-0
988010
  Хадзопулос К. [Оповідання / Константінос Хадзопулос ; філологічне редагування Е. Ставропулос. – Афіни : Синехья, 1989. – 357 с. – Видання новогрецькою мовою
988011
  Камбісіс Янніс [Оповідання / Янніс Камбісіс. – Афіни : Нефелі, 1989. – 99, [7] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 31])
988012
  Вікелас Д. [Оповідання / Димітріс Вікелас. – Афіни : Нефелі, 1990. – 235, [6] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 34]). – ISBN 960-211-065-1
988013
  Лікудіс Е. [Оповідання / Емануїл Лікудіс. – Афіни : Нефелі, 1990. – 248, [2] с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 35])
988014
  Влахояніс Я. [Оповідання / Яніс Влахояніс. – Афіни : Естія, 1995. – 219 с. – На тит. арк. зміст: Отрута мистецтва ; Спека ; Наша прийомна дочка Хіона [ та ін. ]. - Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька література ; 30]). – ISBN 960-05-0611-6
988015
  Хрістовасіліс Х. [Оповідання загону / Хрістос Хрістовасіліс. – Афіни : Нефелі, 1988. – 182 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Класика новогрецької прози ; 22 : Прозова традиція]). – ISBN 960-211-030-9
988016
   [Оповідання про Олександра Македонського : книжечка про Олександра Македонського. – Афіни : Ерміс, 1989. – 125, 136 с. : іл.]. – Видання новогрецькою мовою. - Описано за перекладом. – ([Новогрецька бібліотека ; 39])
988017
  Корольчук О.В. Опір змінам та особливості його подолання в сучасних організаціях // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 46-50
988018
  Воронін Віктор Павлович Опір конструкційних суднобудівних сталей корозійно-механічному руйнуванню у морській воді : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.14 / Воронін Віктор Павлович; Одеський технолог. ін-т. – Одеса, 1993. – 16л.
988019
  Кривошеїн Г.Г. Опір матеріалів / Г.Г. Кривошеїн. – Х-К, 1931. – 140 с.
988020
  Тимошенко С.П. Опір матеріалів / С.П. Тимошенко. – Харків - Київ
1. – 1934. – с.
988021
  Тимошенко С. Опір матеріалів / С. Тимошенко. – Х.-К. : ДНТВУ
Ч.1. – 1934. – 308с.
988022
  Ярмицький А.Г. Опір матеріалів / А.Г. Ярмицький. – Київ, 1968. – 127 с.
988023
  Посацький С.Л. Опір матеріалів / С.Л. Посацький. – Вид. 2-е, доп. – Львів, 1973. – 403с.
988024
  Писаренко Г.С. Опір матеріалів : Підручник для ст. машинобуд. спец. вищих навч. закладів / Г.С. Писаренко. – К., 1993. – 655с.
988025
   Опір матеріалів : З основами пружності й пластичності: У 2 частинах, 5 книгах. – Київ : Вища школа
Ч. 2. Кн. 4 : Приклади і задачі. – 1995. – 463с.
988026
   Опір матеріалів. – Київ
Ч.2 Кн.5. – 1995. – 207с.
988027
  Корнілов О. Опір матеріалів : Підручник для студ. технічних спец. вищих навч. закладів / Олександр Корнілов. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Логос, 2003. – 552с. – ISBN 5-87829-014-6
988028
  Писаренко Г.С. Опір матеріалів : підручник для студ. механ. спец. вищ. навч. закл. / Г.С. Писаренко, О.Л. Квітка, Є.С. Уманський; за ред.: Г.С.Писаренка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 2004. – 655 с. – ISBN 966-642-056-2
988029
  Гурняк Л.І. Опір матеріалів : Навч. посібник для вивчення курсу при кредитно-модульній системі навчання / Гурняк Л.І., Гуцуляк Ю.В., Юзьків Т.Б. – Львів : Новий світ, 2006. – 364с. – ISBN 966-7827-78-Х
988030
  Шваб"юк В.І. Опір матеріалів : навчальний посібник / В.І. Шваб"юк. – Київ : Знання, 2009. – 380 с. – ISBN 978-966-346-679-8


  Розглядаються теоретичні засади економічної безпеки, її сутність та складові
988031
   Опір матеріалів : зб. тестових завдань : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" / А.С. Величкович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-183-4
Т. 2 : Складний опір. Динаміка, міцність та стійкість пружних тіл. – 2013. – 315, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 315
988032
  Трач В.М. Опір матеріалів (спеціальний курс), теорія пружності та пластичності : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Будівництво та цивільна інженерія" / В.М. Трач, А.В. Подворний. – Київ : Каравела, 2016. – 433, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 430-433. – ISBN 978-966-222-981-3
988033
   Опір матеріалів з основами теорії пружності. – К
1. – 1994. – 200с.
988034
   Опір матеріалів з основами теорії пружності. – К
2. – 1994. – 200с.
988035
   Опір матеріалів і теорія споруд : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 94. – 2015. – 255, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
988036
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 95. – 2015. – 188, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
988037
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 96. – 2015. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
988038
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 97. – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
988039
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 98. – 2017. – 175, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
988040
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 99. – 2017. – 205, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
988041
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 100. – 2018. – 215, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
988042
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 101. – 2018. – 121, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
988043
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 102. – 2019. – 264, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
988044
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 104. – 2020. – 329 с. – DOI: 10.32347/2410-2547.2020.104 - Резюме укр., рос., англ. мовами
988045
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 106. – 2021. – 313, [1] c. – DOI: 10.32347/2410-2547.2021.106 - Резюме укр., рос., англ. мовами
988046
  Швайко М.Ю. Опір матеріалів. / М.Ю. Швайко. – Дніпропетровськ, 1992. – 220с.
988047
  Матвєєв Е.М. Опір матеріалів. Тестові завдання. Основні формули : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Матвєєв Е.М., Тисовський Л.О. ; МОНУ ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Друксервіс, 2008. – 132 с.
988048
  Радчук О. Опір оригіналу і метод тлумача: "Джон Андерсон" Р. Бернза в перекладах П. Грабовського, В. Мисика і М. Лукаша // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 99-108. – ISSN 1728-9572
988049
  Радчук О.В. Опір оригіналу і метод тлумача: "Джон Андерсон" Р. Бернса в перекладах П. Грабовського, В. Мисика і М. Лукаша // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 104-109
988050
  Мустеца В. Опір ОУН-УПА спробі відновлення радянської влади на території Путильського району Чернівецької області у 1944 р. // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 158-165
988051
  Оліцький В.О. Опір православного населення Сумщини антирелігійній політиці 1920 - 30-х рр.: форми, методи та наслідки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 197-204. – ISSN 2077-1800
988052
  Ганжа О.І. Опір селян становленню тоталітарного режиму в УСРР / О.І. Ганжа ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 1996. – 42 с. – Без тит. арк. Кн. опис. за обкл. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0950-10
988053
  Ємельянова Тетяна Опір співробітників у період змін: як перетворити ворогів на союзників // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 5/6, жовтень - грудень. – С. 80-82 : фото
988054
  Патриляк Б. Опір українського селянства новим соціально-економічним заходам радянської влади у 1928 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-35. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті причини опору українського селянства новим соціально-економічним заходам радянської влади у 1928 р. Досліджено форми і масштаби селянського опору. In the article we consider the causes of resistance of Ukrainian peasants to new ...
988055
  Патриляк Б.К. Опір українського селянства соціально-економічним заходам радянської влади у 1927-1933 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Патриляк Богдан Казимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
988056
  Патриляк Б.К. Опір українського селянства соціально-економічним заходам радянської влади у 1927 - 1933 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Патриляк Богдан Казимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Бібліогр.: л. 204-232
988057
  Старжець В. Опір шкільної молоді радянському тоталітарному режимові у західних областях УРСР (1944 - 1953 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 70-75. – ISSN 2519-1942
988058
  Орлова Т.В. Опір, рух Опору / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 272-273. – ISBN 966-642-073-2
988059
  Якубіна В.Л. Опісля "Полеміки Гарта/Дворкіна": правовий позитивізм, правовий реалізм, правовий натуралізм // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 184-186
988060
  Пуха Л. Опісля грудня місяця 1933 року... Про Амвросія Бучму та Бориса Тягна // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.36-37. – ISSN 0868-9644
988061
  Герасименко Арсеній Опішне. Люди і глина / Герасименко Арсеній, Вантєєва Надія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 136-143 : фото
988062
  Щербань О. Опішненська керамічна кустарно-промислова школа (1925-1932) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 131-137


  Досліджено діяльність одного з гончарних навчальних закладів Опішного - Опішненської керамічної кустарно-промислової школи. Вперше описано історію закладу з використанням неопублікованих досі архівних джерел та матеріалів керамологічних експедицій ...
988063
  Наливайко Степан Опішня : гончарна столиця України на індоарійському тлі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 175-183


  На широкому укр. та індійському мовному, історичному, міфологічному й культурологічному матеріалі розглядається і по-новому тлумачиться загадкова назва Опішні на Полтавщині. На історичній території побутування гончарного промислу, в 1989 р. створено ...
988064
  Щербань О. Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня (1894-1899 рр.) - експеримент Полтавського губернського земства // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 493-499. – ISSN 1992-5557
988065
  Овчаренко Л.М. Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня у 1894 - 1899 роках // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 33. – С. 86-97. – ISSN 2075-1451
988066
  Черевань Г.П. Опішнянська кераміка. / Г.П. Черевань. – Х., 1970. – 24с.
988067
  Щербань О. Опішнянська торговиця // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 3-6
988068
  Щербань О. Опішнянський глиняний півник-свистунець у сучасному світі // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1814-5078


  Серед укр. осередків іграшкарства провідне місце належить Опішному, що на Полтавщині.
988069
  Горбулін В.П. ОПК України: кроки до стабілізації діяльності та розвитку в умовах гібридної війни / В.П. Горбулін, В.С. Шеховцов, А.І. Шевцов // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 54-62
988070
  Машбаш И. Оплаканных не ждут : роман / Исхак Машбаш ; авториз. пер. с адыг. В.Каспарова. – Москва : Советская Россия, 1972. – 208 с.
988071
  Лозовський М.В. Оплата - за кінцевими результатами / М.В. Лозовський. – Київ, 1987. – 124с.
988072
  Беспалов Оплата вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника публічної служби на підставі судового рішення / Беспалов, С.Я. Рабовська // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 72-76
988073
  Габрук О. Оплата днів перехідного відрядження // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 20 вересня (№ 35/36). – С. 7
988074
  Теньков С. Оплата за комунальні послуги як предмет судового розгляду // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 5 - 11 лютого (№ 5). – С. 10. – ISSN 1992-9277
988075
  Пушкаренко П.І. Оплата за працею і суспільні фонди споживання в колгоспах / П.І. Пушкаренко. – Київ : Знання України, 1975. – 45 с.
988076
  Ланченко Є. Оплата і продуктивність праці в сільськогосподарських підприємствах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 17-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-6912 01
988077
  Міліціанов Р.В. Оплата кредиторами основної грошової винагороди арбітражного керуючого // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 56-63. – ISSN 2518-7953
988078
  Ходов Л. Оплата научно-педагогических кадров в Германии : проблемы и решения // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2009. – № 4 (40). – С. 74-84. – ISSN 0201-7083
988079
  Нижний Н.И. Оплата по конечным результатам труда в колхозах / Н.И. Нижний. – К., 1985. – 174с.
988080
  Ножкина З.Ф. Оплата по труду в колхозах и ее внутризональные различия. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ножкина З.Ф.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 20л.
988081
  Кабенок Ю.В. Оплата послуг арбітражного керуючого у справі про банкрутство (неплатоспроможність): виплатити не можна відмовити // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (208). – С. 42-44. – ISSN 2308-9636
988082
  Ткачук А. Оплата правової допомоги адвоката у цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 471-472. – ISBN 978-617-7069-28-6
988083
  Вегера В.М. Оплата праці - інструмент економічного стимулювання працівника // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 151-153. – ISBN 978-617-7041-84-8
988084
  Бенедисюк І. Оплата праці адвоката - це не збитки! / І. Бенедисюк, Ю. Анісімов // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 29. – С.46-52
988085
  Жуковський В.В. Оплата праці адвоката, що діє на постійної основі за контрактом в системі надання безоплатної вторинної правової допомоги // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 130-131. – ISBN 978-966-940-085-7
988086
   Оплата праці в агропромисловому комплексі: запитання і відповіді. – Київ : Урожай, 1987. – 416 с.
988087
  Затонацька Т.Г. Оплата праці в державних закладах вищої освіти: стан та виклики в контексті реформи мінімальної заробітної плати / Т.Г. Затонацька, О.О. Герасименко, М.М. Лаврентьєв // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 96-107. – ISSN 2617-8532
988088
   Оплата праці в колгоспах. – К, 1960. – 176с.
988089
  Трофімов М.П. Оплата праці в машинно-тракторних станціях / М.П. Трофімов. – К, 1954. – 104с.
988090
  Лаврик В.М. Оплата праці в навчальних закладах : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 90-92. – Бібліогр.: 4 назви
988091
  Поворознюк І. Оплата праці в процесі трансформації постсоціалістичної економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 16-23 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
988092
  Даньків В.Й. Оплата праці в ринкових умовах організації виробництва на підприємствах України // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 71-75. – ISBN 978-611-01-0721-1
988093
  Вдовиченко М.Х. Оплата праці в сільському господарстві / М.Х. Вдовиченко. – Київ, 1973. – 75с.
988094
  Андрющенко А. Оплата праці в сільському господарстві: стан, тенденції, причини // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 65-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
988095
  Реутова Н. Оплата праці в Україні // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 9. – С. 58-68.
988096
  Хірс О.В. Оплата праці в Україні та її вдосконалення з урахуванням зарубіжного досвіду // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 175-186
988097
  Слівінська Н. Оплата праці в Україні: сучасний стан та напрями реформування / Н. Слівінська, О. Марцінковська // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 102-106.
988098
  Гуменюк П.Д. Оплата праці в умовах господарської реформи / П.Д. Гуменюк. – Львів, 1969. – 175с.
988099
  Озеран А. Оплата праці в умовах інфляції: механізми індексації та облік / А. Озеран, А. Літвинчук // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 9. – С. 10-14


  У статті розглянуто порядок індексації заробітної плати та її наслідки для працівників і роботодавця. Проаналізовано особливості механізму індексації виплат працівникам у європейських країнах та в Україні. Запропоновано принцип відображення результатів ...
988100
  Лагутін В.Д. Оплата праці в умовах переходу до ринкових відносин : Автореф... д-ра економ.наук: 08.00.01 / Лагутін В.Д.; КУ ім. Т.Швченка. – К., 1993. – 37л.
988101
  Гадзевич О.І. Оплата праці в умовах ринку: теорія, практика : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.І. Гадзевич. – Київ : Кондор, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-351-137-5
988102
   Оплата праці вчителя сумісника: погодинно чи за тарифікацією? // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 12 серпня (№ 31/32). – С. 6. – ISSN 2219-5793
988103
   Оплата праці депутатів парламенту. – Київ : Група міжнародного співробітництва, 2004. – 20с.
988104
  Моряк Т. Оплата праці домогосподарств як об"єкт державного регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 384-389. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
988105
  Кравчук Л.М. Оплата праці і матеріальне стимулювання / Л.М. Кравчук. – Київ, 1972. – 147с.
988106
  Козаченко А.І. Оплата праці й пенсійне забезпечення земських службовців // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 10-18. – ISSN 0201-7245
988107
  Євтушенко Ю. Оплата праці наукових працівників // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 14 серпня (№ 1). – С. 12


  У якому порядку має вестися облік робочого часу наукових працівників, щодо яких застосовуватиметься дистанційний режим праці? Щодо зарахування часу військової служби до стажу наукової роботи.
988108
  Щетініна Л.В. Оплата праці наукових працівників: особливості правового регламентування та забезпечення вимог гідності / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С. 128-133. – ISSN 2222-4459
988109
  Різнічук О. Оплата праці науково-педагогічних працівників // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 7 серпня (№ 29). – С. 7
988110
  Плішка Т.П. Оплата праці науково-педагогічних працівників: український та світовий досвід // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 154-167. – ISSN 2078-9165
988111
   Оплата праці освітян-сумісників // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 квітня (№ 15). – С. 4. – ISSN 2219-5793
988112
  Коцурак О. Оплата праці педагогічних працівників // Праця та зарплата. – Київ, 2021. – 9 червня (№ 22)
988113
  Коцурак О. Оплата праці педагогічних та науково-педагогічних працівників // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 23 жовтня (№ 10). – С. 12-13
988114
  Цимбалюк С. Оплата праці працівників бюджетної сфери: проблеми та перспективи поліпшення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 10-15 : табл. – Бібліогр.: 19 назв
988115
  Кузьмич О.І. Оплата праці працівників військових частин : Навчально - метод. посібник / КНУТШ; О.І. Кузьмич, Д.М. Бабій, О.І. Олефір. – Київ : Київський університет, 2005. – 113с. – ISBN 966-594-649-8
988116
  Коцурак О. Оплата праці працівників інклюзивно-ресурсного центру // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 40 : 31жовтня. – С. 5


  Роз"яснює головний спеціаліст Департаменту заробітної плати та умов праці Міністерства соціальної політики України Олена Коцурак..
988117
  Литвин А. Оплата праці працівників навчальних закладів // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 43 : 21 листопада. – С. 6


  "Чи має право на надбавку за вислугу років керівник гуртка (ансамбля) вищого навчального закладу?". Роз"яснює керівник експертної групи з питань оплати праці в бюджетній сфері та грошового забезпечення Директорату норм та стандартів гідної праці ...
988118
  Литвин А. Оплата праці працівників навчальних закладів та наукових установ // Праця і зарплата. – Київ, 2015. – 11 лютого (№ 6). – С. 9


  Консультації з таких питань: 1. Право керівників ВНЗ на роботу за сумісництвом та суміщення професій; 2. Про виплату надбавки за стаж наукової роботи; 3. Оплата праці офіційного опонента під час захисту дисертації.
988119
  Литвин А. Оплата праці працівників установ й організацій, що фінансуються з бюджету // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 38 : 10.10.2018. – С. 6


  "Який порядок виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки?". Роз"яснює керівник групи з питань оплати праці в бюджетній сфері та грошового забезпечення Директорату норм та ...
988120
  Щетініна Л.В. Оплата праці студентів в Україні / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, Ю.І. Троян // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 176-181. – ISSN 2222-4459
988121
  Балан О.Д. Оплата праці та її соціально-економічні аспекти / О.Д. Балан, Ю.К. Савченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 22-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
988122
  Шушпанов Д. Оплата праці та мотивація працівників в Україні: сучасний стан та напрямки вдосконалення // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 347-350. – ISSN 1993-0259
988123
  Сорочишин М.В. Оплата праці та чайові: перспективи розвитку правового регулювання // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 134-136. – ISBN 978-617-7069-63-7
988124
  Осадча Г.Г. Оплата праці у 2016 році // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (180). – С. 85-88
988125
  Яцковський С. Оплата праці у воєнних реаліях / текст підготувала Валентина Сорока // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 14 листопада (№ 44/45). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Сергій Яцковський, експерт з місцевого самоврядування проєкту DECIDE, розповів про різницю між суміщенням і сумісництвом, а також про тарифікацію педагогічних працівників у 2022/2023 навчальному році.
988126
  Ревенко А. Оплата праці у структурі виробництва // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 70-80 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1811-3141
988127
  Якименко К.П. Оплата праці як базовий елемент компенсаційної системи в бюджетній сфері // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 308-313. – (Серія "Економіка")
988128
  Папуша Н. Оплата праці як індикатор життєвого рівні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 55-58. – ISSN 1993-0259
988129
  Майданюк С.І. Оплата праці як основна складова механізму мотивації управлінського персоналу з економічної безпеки підприємства / С.І. Майданюк, В.І. Паламарчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 409-414
988130
  Дієсперов В. Оплата праці як похідна від її продуктивності та дохідності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 32-37.
988131
   Оплата праці: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Луцьк : Вежа, 2000. – 484 с. – ISBN 966-7294-98-6
988132
  Думанська В. Оплата праці: українські проблеми на тлі світових тенденцій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
988133
  Наконечный А.П. Оплата труда в колхозах в современных условиях. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Наконечный А.П.; Укр.науч-исслед.ин-т экономики и организации сел.хоз.. – К, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
988134
  Прилепин Л.Н. Оплата труда в колхозах и ее роль в увеличении производства сельскохозяйственной продукции. : Автореф... канд. экон.наук: / Прилепин Л.Н.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. полит. экономии. – М., 1966. – 20л.
988135
  Хлебов Г.А. Оплата труда в колхозах. (На примере южн. обл. Каз.ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Хлебов Г.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
988136
  Положий В.Н. Оплата труда в коноплеводстве и пути ее совершенствования. (На примере колхозов Днепропетр., Николаевской, Орлов., Сумской обл. и Мордов. АССР) : Автореф... кандидата экон.наук: / Положий В.Н.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 15л.
988137
  Кучма М.И. Оплата труда в новых условиях хозяйствования / М.И. Кучма. – М., 1988. – 94с.
988138
  Каринский С.С. Оплата труда в промышленности / С.С. Каринский. – М, 1971. – 20с.
988139
  Полоцкий Г.А. Оплата труда в растениеводстве совхозов и пути ее совершенствования. (На примере овоще-молочных совхозов Киевской обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Полоцкий Г.А.; Укр. науч.-исслед. ин-т экономики и организации сел. хоз-ва им. А.Г.Шлихтера. – Киев, 1968. – 20л.
988140
  Лагутин В.Д. Оплата труда в рыночной экономике. / В.Д. Лагутин. – Луцк, 1992. – 142с.
988141
  Палладина М.И. Оплата труда в сельском хозяйстве / М.И. Палладина. – М, 1982. – 206с.
988142
  Сазонов С.Н. Оплата труда в сельском хозяйстве / С.Н. Сазонов, В.А. Чупеев. – М., 1984. – 269с.
988143
  Палладина М.И. Оплата труда в сельском хозяйстве социалистических стран / М.И. Палладина. – М, 1978. – 208с.
988144
   Оплата труда в сельском хозяйстве СССР. – М, 1962. – 149с.
988145
   Оплата труда в сельском хозяйстве СССР. – М, 1962. – 149с.
988146
  Татаркин А.И. Оплата труда в системе интенсивных факторов развития региона / А.И. Татаркин, А.Н. Попов. – Свердловск, 1991. – 130с.
988147
  Марков В.И. Оплата труда в системе управления экономикой развитого социализма / В.И. Марков. – Москва : Экономика, 1980. – 223 с.
988148
  Ким С.П. Оплата труда в совхозах в зависимости от результатов производства. (На материале ДАССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ким С.П.; Рост. гос. ун-т. Экон.-философ. фак. – Ростов -на-Дону, 1967. – 14л.
988149
   Оплата труда в совхозах и других государственных сельскохозяйственных предприятий : (Сборник основных положений и указаний по оплате труда0. – Москва, 1962. – 484 с.
988150
  Югай А.М. Оплата труда в совхозах и колхозах. / А.М. Югай. – Алма-Ата, 1972. – 220с.
988151
  Ноздрачев Н.Д. Оплата труда в строительстве / Н.Д. Ноздрачев. – К, 1965. – 151с.
988152
  Данилов Е.И. Оплата труда в торговле / Е.И. Данилов. – М, 1984. – 72с.
988153
  Горицкая Н. Оплата труда в торговых предприятиях (окончание) // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2007. – № 5. – С. 26-32.
988154
  Реутова Н. Оплата труда в Украине // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 9. – С. 58-68.
988155
  Никитин М.А. Оплата труда в условиях индустриализации сельского хозяйства / М.А. Никитин. – М, 1977. – 165с.
988156
  Посадсков Е.Л. Оплата труда в условиях коллективного подряда / Е.Л. Посадсков, В.Г. Шульженко. – М., 1990. – 106с.
988157
  Македонская Н.В. Оплата труда в учебных заведениях профтехобразования / Н.В. Македонская, малкина. – Минск, 1985. – 184с.
988158
  Надарая О.А. Оплата труда в чайных колхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Надарая О.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1953. – 17л.
988159
  Савин Ю.П. Оплата труда за конечный результат. / Ю.П. Савин. – М., 1983. – 79с.
988160
  Реутова Н. Оплата труда за роботу во внеурочное время // Заработная плата : Ежемесячный специализированный журнал / ООО "Професійні видання". – Киев, 2007. – № 5. – С. 44-53.
988161
  Секерина Г.М. Оплата труда и материальное стимулирование на промышленном предприятии. / Г.М. Секерина. – Кишинев, 1975. – 40с.
988162
  Савинов В.А. Оплата труда и материальное стимулирование. / В.А. Савинов. – Саратов, 1973. – 16с.
988163
  Лутохина Э.А. Оплата труда инженерно-технических работников. / Э.А. Лутохина. – М., 1966. – 118с.
988164
  Бычков И.Я. Оплата труда медицинских работников / И.Я. Бычков, И.С. Ермолаев. – 2-е доп. и испр. – М, 1954. – 124с.
988165
  Разумов И.М. Оплата труда на капиталистических предприятиях / И.М. Разумов. – Москва, 1965. – 48с.
988166
   Оплата труда на предприятиях и в организациях госкомсельхозтехники. – Москва : Колос, 1983. – 416 с.
988167
   Оплата труда на предприятиях сельского, водного и лесного хозяйства : Официальные материалы. Консультации. – Москва : Прфиздат, 1975. – 144 с.
988168
   Оплата труда на предприятиях цветной металлургии. – Москва, 1961. – 780 с.
988169
   Оплата труда от валового дохода в колхозах и совхозах. – Киев, 1987. – 72 с.
988170
  Гриффин П. Оплата труда по действующему законодательству. / П. Гриффин, М. Могилевский. – 2-е изд. испр. доп. – Л., 1927. – 140с.
988171
   Оплата труда при социализме. – М, 1977. – 207с.
988172
  Гичкин В.Н. Оплата труда при социализме. / В.Н. Гичкин. – Л., 1973. – 107с.
988173
  Васенин Н.И. Оплата труда работников государственной торговли / Н.И. Васенин. – Москва, 1969. – 87с.
988174
  Сорочкин Б.Ю. Оплата труда работников культурно-просветительных учреждений / Б.Ю. Сорочкин. – Москва, 1969. – 72 с.
988175
  Орлов А.Г. Оплата труда работников науки / А.Г. Орлов. – Москва, 1973. – 126с.
988176
  Въясков М.Ф. Оплата труда работников предприятий, организаций и учереждений, обслуживающих сельское хозяйство / М.Ф. Въясков. – Москва, 1980. – 270с.
988177
  Адаскин И.Н. Оплата труда работников просвещения / Адаскин И.Н., Скворцов В.С. – Москва : Профиздат, 1966. – 160 с.
988178
  Лемталь Г.А. Оплата труда работников службы пути и сооружений / Г.А. Лемталь, А.П. Тарасов. – М., 1955. – 140с.
988179
  Бузиниер М.И. Оплата труда работников службы сигнализации и связи. / М.И. Бузиниер. – Москва, 1955. – 104с.
988180
  Фалалеев А.С. Оплата труда работников строительства / А.С. Фалалеев. – М, 1991. – 238с.
988181
  Щербаков П.В. Оплата труда работников торговли / П.В. Щербаков. – Москва, 1973. – 63с.
988182
  Злоказов Ю.И. Оплата труда работников торговли и общественного питания / Ю.И. Злоказов. – М., 1969. – 96с.
988183
  Иванов Л.К. Оплата труда работников физкультуры и спорта. / Л.К. Иванов. – М., 1969. – 64с.
988184
  Васильев Ю.Л. Оплата труда работников школ и детских учреждений / Ю.Л. Васильев. – Москва, 1969. – 104с.
988185
   Оплата труда рабочих и служащих в совхозах. – М, 1971. – 216с.
988186
  Гуревич И.Д. Оплата труда рабочих на угольных шахтах Донбаса / И.Д. Гуревич. – Донецк, 1965. – с.
988187
   Оплата труда рабочих по аккордным нарядам. – М, 1965. – 32с.
988188
  Шукуров И. Оплата труда рабочих совхозов и пути ее совершенствования. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Шукуров И.; МНО Тадж.ССР. Таджик. гос. ун-т. – Душанбе, 1972. – 19л.
988189
  Вовченко Раиса Васильевна Оплата труда руководителей и специалистов совхозов и пути ее совершенствования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Вовченко Раиса Васильевна; Всес. акад. с.-х. наук им. В.И.Ленина. Юж. отд-ние Укр. науч.-иссл. ин-т экономики и орг-ции. – Киев, 1974. – 22л.
988190
  Пилипас И. Оплата труда руководящих работников в колхозах Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Пилипас И.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
988191
  Шнайдерман Л.М. Оплата труда руководящих работников и специалистов совхозов и колхозов. (На матер. Казах. ССР) : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Шнайдерман Л.М. ; Ташкент. ин-т нар. хоз. – Ташкент, 1964. – 28 с.
988192
  Ащеулов А.Т. Оплата труда руководящих работников, специалистов и механизаторов колхозов. / А.Т. Ащеулов, А.Т. Бочаров. – Москва : Госюриздат, 1962. – 78с.
988193
  Шнайдерман Л. Оплата туда руководящих работников и специалистов совхозов и колхозов. (На матер. Казах. ССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Шнайдерман Л.; Ташкент. ин-т нар. хоз. – Ташкент, 1964. – 27л.
988194
  Лагутин В.Д. Оплата турда в условиях перехода к рыночным отношениям : Дис... докт. экон.наук: 08.00.01 / Лагутин В. Д.; М-во образ. Укр., КУ им. Т. Шевченко. – К., 1993. – 293л. – Бібліогр.:л.274-293
988195
  Різнічук О. Оплата часу перебування у відрядженні та порядок фінансування витрат // Праця та зарплата. – Київ, 2019. – 23 жовтня (№ 10). – С. 14-15
988196
  Гончаров Ю.Д. Оплатится радостью / Ю.Д. Гончаров. – М, 1977. – 368с.
988197
   Оплату знижено // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 грудня (№ 48)


  Розмір плати для навчальних закладів за користування Єдиною державною електронною базою з питань освіти знижено на 18%.
988198
  Безель Л.А. Оплачено жизнью : [роман] / Людмила Безель, Мария Фаремная. – Львов : Инициатива, 2011. – 600, [3] с. – ISBN 966-7173-08-15
988199
  Ангаладян Р. Оплески Рубену Мамуляну // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 2801-283. – ISSN 0320 - 8370
988200
  Аникеев М. Оплеуха / М. Аникеев. – Ростов-на-Дону, 1996. – 445 с. – (Лики любви)
988201
  Ротшильд Оплодотворение = Fertilization / Ротшильд; Пер. с англ.и предисл.: В.А. Дорфмана. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1958. – 230с.
988202
  Некрасов А.Д. Оплодотворение в животном царстве / А.Д. Некрасов. – Ленинград, 1930. – 260с.
988203
  Бабаджанян Г.А. Оплодотворение и жизненность : Автореф... докт биолог.наук: / Бабаджанян Г.А.; АН Арм ССР Ин-т генетики. – Ереван, 1952. – 40л.
988204
  Гизенгаген К. Оплодотворение и явления наследственности в растительном царстве / К. Гизенгаген, проф. ; Пер. с нем. Е.М. Шендзиковской С прим. и под ред. проф. В.Р. Заленского. – Москва : Природа, 1913. – 139 с. – Без тит. л. и обл. – (Естественно-историческая библиотека : Природа : Ежемесяч. журн. под ред. проф. Л.В. Писаржевского ; 1913, январь)


  Ред.: Заленский, Вячеслав Рафаилович
988205
  Савина Г.И. Оплодотворение у орхидных (Orchidaceae) : Автореф... канд. биол.наук: / Савина Г. И.; АН СССР, Ботан. ин-т. – Л., 1965. – 17л.
988206
  Гинзбург С А. Оплодотворение у рыб и проблема полиспермии : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Гинзбург А.С ; АН СССР. – Москва, 1967. – 24 с.
988207
  Гинзбург А.С. Оплодотворение у рыб и проблема полиспермии. / А.С. Гинзбург. – Москва : Наука, 1968. – 358с.
988208
  Комаровский Ф.Я. Оплодотворяемость коров в зависимости от кратности и времени осеменения : Автореф... кандидата биол.наук: / Комаровский Ф.Я.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 17л.
988209
  Королева Е. Оплот батьки Махно // Фокус спецпроект : ежеквартальник / ООО "Фокус Медиа" ; гл. ред. Е. Гордейчик. – Киев, 2019. – С. 56-57. – (Красивая страна ; № 2 (44)). – ISSN 2075-7093
988210
  Владимиров С.А. Оплот мира и безопасности народов / С.А. Владимиров, Л.Б. Теплов. – Москва, 1985. – 64с.
988211
  Фрейман Нина Оплот неудачника : Достопримечательность // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 11. – С. 40-47 : Фото
988212
  Колесник А.Д. Оплоченские формирования Российской Федерации в годы Великой Отечественной войны / А.Д. Колесник. – Москва, 1988. – 286с.
988213
  Краснова Т.И. Оплошности и досадные нарушения норм академического письма в публикациях преподавателей / Т.И. Краснова, Е.И. Луговцова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 37-43. – ISSN 0869-3617


  Авторы статьи пытаются привлечь внимание образовательного сообщества к типичным проблемам в академическом письме преподавателей, к которым относятся: мультиплицирование одинакового содержания в сборниках тезисов конференций, случаи плагиата, отсутствие ...
988214
  Литвин А. Оплптп праці окремих працівників навчальних закладів // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 34. – С. 8


  "Чи підлягає поверненню допомога на оздоровлення, якщо працівник навчального закладу перед щорічною відпусткою одержав допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу й одразу після відпустки написав заяву на звільнення з обійманої ...
988215
  Мордовцев Д.Л. Оповидання / Д.Л. Мордовець [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1885. – [2], 95 с.


  Зміст: Салдатка; Дзвонаpь; Сон не сон; Скажи, мисяченьку; Из уст младенцив
988216
  Гавриш Ол. Оповидання / О.Л. Гавpыш [псевд.]. – Киев : Друк. М.Д. Ивановой, 1897. – 37, [1] с. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Щастя; Hавикы; Коханя; Обpаз смеpти.
988217
  Жарко А.В. Оповидання / А. Жарко. – Полтава : З друк. Сторожицького, 1899. – 66 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Стаpець; По закону; За чуже добpо; Даpмоид; Заpобыв; Без матеpи; Злодій
988218
  Яновська Л.О. Оповидання. – У Кыиви (Київ) : Вик ; З Друк. С.А. Борисова, 1905. – 320 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої орфографії. – (Українська б-ка ; № 17)


  На тит. листі напис: Ф. Матушевський
988219
  Очеретяний Н. Оповидання [Оповідання] / H. Очеpетяный. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1881. – 31 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Де-що пpо стаpовыну; Хома; Ласощи; Вид чого хохол "чоpтова голова"; Пеpшый пип. На обкл. прим. № 35258 надпис. .....1881 р.
988220
  Грінченко Б.Д. Оповидання [Оповідання] / написав Б. Гринченко. – У Чернигови : З друк. "Губернского Земства", 1898. – 221 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Видавництво Б. Гpінченка ; № 38)


  Зміст: Сестpыця Галя; З згадок пpо дытячи лита; Hелюб; Катоpжна; Панько; Батько та дочка; Пидпал
988221
  Куліш П.О. Оповидання [Оповідання] / П.О. Кулиш ; З пеpедним словом ["П.О. Кулиш и його оповидання"] М. Чеpнявського. – Бахмут [Артемовск] : Печатня М.М. Кpамаpева, 1900. – VIII, 159 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Конволют: переплетено з 2 книгами


  Зміст: Оpыся; Сичови гости; Гоpдовыта паpа; Дивоче сеpце; Сиpа кобыла; Пивпивныка; Цыган; Лысты с хутоpа. Конволют з 2-х книжок: Про злодія у сели Гакивныци [Про злодія у селі Гаківниці] : Оповидання / П.О. Куліш; П.О. Кулиш // Оповидання ...
988222
  Коцюбинський М.М. Оповидання [Оповідання] / М. Коцюбинськый. – Кыив (Київ) : Дpук. Петра Баpського
Т. 1. – 1903. – 431, [1] с. : поpтp. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Hа камени; Посол вид чоpного цаpя; Лялечка; По людському; "Пе-коптьоp"; Доpогою циною; Поєдынок; Hа виpу; В путах шайтана; Для загального добpа; Помстывся; П"ятызлотнык; Hа кpылах писни.
988223
  Стефаник В.С. Оповидання [Оповідання] / Васыль Стефанык. – Санкт-Петербург : Тип. Уч-ща Глухонемых, 1905. – 213, II, [2] c. : портр. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії


  Зміст: Ангел; Сама самиська; Сон; Басаpабы; Озымына; Злодій; Сыня кныжечка; Выводылы з села; Стpатывся; В коpчми; Лесева фамилія; Побожна; Вечиpня годына; Майстеp; Мамын сынок; Катpуся; Поpтpет; Давнына; Вистуны; Май; Палій; Смеpть; Кленовы лысткы; ...
988224
  Кониський О.Я Оповидання [Оповідання] проТараса Шевченка : [з поpтpетамы и малюнкамы [з портретами і малюнками]] / [Hапысав О.Я. Кониськый [Написав Кониський]]. – [Санкт-Петербург] : [Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.]. Тип. Уч-ща Глухонемых], 1901. – 32 с. : поpтp., мал. – В кн. поpтp. Т.Г. Шевченка ; Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії ; Прим. № 104643 дефектний, без лбкл. та тит. стор., прим. описан за україномовним виданням АН. – ([Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых] ; [кн.; № 8])


  Зміст: Стельмахи; У тісної баби; "Иван, непомнящій pодства"; Пастух Кузьма Шило; Конокpад Іван Дpанка; Пожежа. Літературні псевдоніми автора: О. Верниволя, Ф. Ґоровенко, В. Буркун, Перебендя, О. Хуторянин та інші. (всього близько 150).
988225
  Грушевський Г.І. Оповидання Гpыцька Чулая [Оповідання Грицька Чулая]. – Киев : Тип. Г.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1891. – 36 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Як я шеpшнив з гpушы выкуpював; Як я pоя выгоняв; Божий попуст.
988226
  Барвінок Г. Оповидання з народних уст / Ганна Барвинок (О.М. Кулишева) ; З портретом авт. й з передмов. Б. Гринченка. – У Кыиви : З друкарни Петра Барського, 1902. – XXVIII, 544 с. : 1 портр. – Видання укр. мовою, транслітерованою символами рос. мови старої орфографії. - В кн. також віpш: До Ганны Баpвинок / П.О. Куліш


  Зміст: Лыхо не без добpа; В-осени лито; Жыдивськый кpипак; З доpогы; Сыpитськый жаль; Hе було змалку, - не буде й до"станку; Хатнє лыхо; Hещаслыва доля; Hаш дид и пип; Домонтаpь; Тpудящый шукає доли, а доля тpудящого; Чоpт у кpипацтви; Виpна паpа; ...
988227
   Оповидання пpо давне // Пьятызлотник [П"ятизлотник] : оповідання Мыхайла Коцюбынського / М.М. Коцюбинський. – У Черныгови (Чернігів) : Друк. Губерн. Правл., 1895. – 40 с.


  Зміст: Максым Гpимач / М. Вовчок. В-осены лито / Г. Баpвінок. Стаpый Донда / Ю. Федькович. Пpоскуpка: (Писля наpодного пеpеказу).
988228
   Оповидання пpо давне. – Киев : Дpук. М.Д. Ивановой, 1896. – 40 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  Зміст: Максым Гpимач / М. Вовчок. В-осены лито / Г. Баpвінок. Стаpый Донда / Ю. Федькович. Пpоскуpка: (Писля наpодного пеpеказу).
988229
  Грінченко Б.Д. Оповидання про Грыцька Квитку Основьяненко [Оповідання про Грицька Квітку-Основ"яненка] / написав Б. Гринченко. – Харьков (Харьків) : [Изд. Хаpьк. О-ва гpамотности] ; Типо-Литогp. И.М. Ваpшавчика, 1902. – 39 с. : портр. І.П. Котляревського. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Издательский Комитет Хаpьковского Общества pаспpостpанения в наpоде гpамотности ; № 94)


  В кн. також віpш Т.Г. Шевченка "До Основьяненка".
988230
  Грінченко Б.Д. Оповидання про Евгена Гребинку [Оповідання про Євгена Гребінку] / написав Б. Гринченко. – Санкт-Петербург : [Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн ; Тип. уч-ща глухонемых, 1902. – 23 с. : мал. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Благотвоpительное Общество издания общеполезных и дешевых книг ; № 17)
988231
  Кукулевський О. Оповидання про жыття Кобзаря Ол. Кукулевського [Оповідання про життя Кобзаря]. – Киев (Київ) : [Вік] ; Тип. Петра Барского, 1901. – 19 с. : іл., порт. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Селянська бібліотека ; № 22)
988232
  Кукулевський О. Оповидання про жыття Кобзаря Ол. Кукулевського [Оповідання про життя Кобзаря] // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 19 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
988233
  Грінченко Б.Д. Оповидання про Ивана Котляревського [Оповідання про Івана Котляревського] / написав Б. Гринченко. – Санкт-Петербург : Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн ; Тип. уч-ща глухонемых, 1902. – 32 с. : портр. І.П. Котляревського. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії. – (Благотвоpительное Общество изддания общеполезных и дешевых книг ; № 14)
988234
  Лотоцький Олександр Гнатович Оповиданье [Оповідання] / Уложыв А.Б. [псевд. О.Г. Лотоцького]. – Київ : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкий, 1896. – 33 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
988235
  Мандрик М.В. Оповита таємницями родина Гузарів у контексті історії націоналізму на Буковині // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 256-270. – ISBN 978-966-428-404-9
988236
  Марголіна І.Є. Оповиті серпанком забуття. Живопис українських художників у Кирилівській церкві / Ірина Марголіна ; [голов. ред. С. Головко]. – Київ : Либідь, 2015. – 142, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 139-141. – ISBN 978-966-06-0703-3
988237
  Возняк М.С. Оповідає про Маркіяна Шашкевича / написав Михайло Возняк. – Львів : Hакладом Руского Т-ва Пед. Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1911. – 24 с. : іл., поpтp. – На обкл. назва: Памятка з Маркіянового сьвята
988238
  Ходаков Ю.В. Оповідання-задача з хімії / Ю.В. Ходаков. – Київ, 1952. – 104с.
988239
  Легкий М.З. Оповідання-притча Івана Франка "Терен у нозі": поетика і семантика // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 62-72. – (Слово). – ISSN 2304-7402
988240
  Амп П. Оповідання : пер. з фр. / П"єр Амп. – [Б. в.] : Робітник. – 16 с. – (Художня бібліотека "Робітник" ; № 4)
988241
  Федькович Ю. Оповідання / Юрій Федькович. – Київ ; Ляйпціг : Укр. накладня ; [Друк. К.Г. Редера в Лейпциге]. – 288 с. – Вид. може бути в межах 1903-1932 р.р. – (Занальна бібліотека ; № 143-144)
988242
  Вовчок Марко Оповідання. – Санкт-Петербугр, 1865. – 145с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
988243
  Сроковський К. Оповідання / Константин Сроковський. – У Львові (Львів) : Вид. Hакл. Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З.pук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заp. К. Беднаpського], 1901. – 103 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сеp. 1; Ч. 39)


  Зміст: В лісі; Розвалена стіна; Дві цегли; Пpигода малого Осипка; Син ненависти; Hа службу; Чеpез Дністеp
988244
  Левицький М.П. Оповідання / Модест Левицький. – Київ : Дpук. Т-ва "Пpосвещеніе", 1907. – 224 с.


  Зміст: Забув; Злочинниця; Поpожнім ходом; Щастя Пейсаха Лейдеpмана; Пеpша льгота; Пенсія; Добpе діло; Статья 182; Мана; Санітаp; Тяжкий хpест; Пpосвітник; Hегайна спpава; Соломонів суд; Пpавовий поpядок; Єкспеpти; Гpомадська спpава; Законник
988245
  Пчілка О. Оповідання / Олена Пчілка. – Київ : Друк. К.Н. Милевського. – ([Вид. часописі "Рідний Край"; № 8])
[Ч.] 1 : (Оповідання різдвяні). – 1907. – 104 с.
988246
  Андрєєв Л.М. Оповідання / Лєонід Андреєв ; [Пеp.: А. Гpиник, В. Літинський, Ф. Коковський, Т. Сьогобочний [Г.А. Коваленко], С. Пpоцьків]. – Чернівці : Зах. д-ра Льва Когута і Франца Коковського ; . [З дpук. "Рускої Ради". під заp. І. Захаpка], 1908. – 55 с. – (Світова бібліотека ; Ч. 1)


  Зміст: Оpигінальний чоловік; Бpехня; Сьміх; Пеpед стpаченєм; Маpсильєза; В незнану далечінь.
988247
  Павлик М. Оповідання / Михайло Павлик. – Чернівці : Заходом д-ра Л. Когута і Фр. Коковського, 1909. – 216 с. – (Світова бібліотека ; Ч. 5)
988248
  Павлик, М. Оповідання, 1909
988249
  Пчілка Олена Оповідання / Олена Пчілка [псевд.] ;. – У Київі (Київ) : [Вид. часописі "Рідний Край"] ; Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки. – ([Вид. часописі "Рід. Кpай"] ; [№ 9])
[Ч.] 2 : Три ялинки. Збентежена вечеря. За двором. Подожди, бабо, нових правів. Вірш на століття української літератури. – 1909. – 64 с. – На обкл. після назви: (Друковано в "Рідному Краю")


  Ім"я при народженні Драгоманова Ольга Петрівна.
988250
  Кіплінг Р. Оповідання / Р. Кіплінг ; Пеpеклала H. Романович-[Ткаченко]. – Київ : Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки, 1910. – 112 с. – Прим. № 19749 дефектний: бракує с. 111-112


  Зміст: Без благословення цеpкви; Сеpед одкинених; Близнята; В лїсї; В шахтї нумеp двадцять дpугий; Hа полїцейській стpажницї; Повінь; Заздpість оpанг-утана; Всї ми тpоє - одно; Суд Дунгаpи
988251
  Романович-Ткаченко Н. Оповідання : Без обіду. Кум. Мариніне горе. – Київ : Вид. "Криниця" ; Друк. 1-ої Київ. [Артілі] Друк. Справи, 1911. – 32 с. – (Видавництво "Криниця" ; № 5)
988252
  Пчілка Олена Оповідання / Олена Пчілка [псевд.] ;. – Київ : [Вид. "Рід. Кpаю"] ; Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки. – ([Вид. часописі "Рід. Кpай"] ; [№ 10])
[Ч.] 3 : (Оповідання з учительського життя): Золота писанка. Півтоpа оселедця. – 1911. – 68 с. – Hа тит. аpк. та обкл. приміт.: Дpуковано в "Рідному Кpаю".


  Ім"я при народженні Драгоманова Ольга Петрівна.
988253
  Пахаревський Л.А. Оповідання / Пахаревський. – [Київ] : Вік ; [Дpук. 1-ої Київ. Дpук. Спілки]. – (Українська бібліотека ; № 22)
Кн. 3. – 1913. – 120 с.


  Зміст: Довгий pяд днів; Тихеньке життя; Батько; Воскpесни!; Веpнувся; Син землі; Хpизантеми; Ліжко під двеpима; Тоді, як акації цвіли; Чужий; Пожовкле листя; Зажуpені ночі; Згадка; Дві pадости; Дівчина-Мpія; Пісня дзвона; Стpаждання; Під Hовий Рік; ...
988254
  Левченко Г. Оповідання : казка життя : (З побуту наших пеpеселенців) ; Тай-Цзи-Хея ; (З китайського побуту) / Гаврило Левченко. – [Київ] : Вид. Е.В. Пустовойта ; [Дpук. 1-ї Київ. Аpтілі], 1914. – 31, [1] с.
988255
  Васильченко С.В Оповідання / С. Васильченко. – Київ : Вік ; [Дpук. В.П. Бондаpенка та П.Ф. Гніздовського], 1915. – 404 с. – (Українська бібліотека ; № 23)


  Зміст: Волошки; У панів; Оксана; Осінній ескиз; Мужицька аpихметика; Дома; Коpолівна; Дощ; В хуpтовину; Осіння казка; Роман; За муpами; Hад Россю; Пацанок; Божествення Галя; Спасенник; В темpяві; З самого початку; З дитячих вpажінь; Чаpівний млин; Hа ...
988256
  Могилянський М. Оповідання / Мих. Могилянський. – Петроград : Друк. Бр. В. и И. Линник, 1916. – 93 с.
988257
  Вовчок Марко Оповідання : З пеpедмовою П. Коваліва / Марко Вовчок. – Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в. – Полтава : Друк. Спілки споживачих товариств, 1918. – 166 с. – Кн. № 12163 дефектна відсутні с. I-XVI. Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська (по чоловіку Маркевич і Лобач-Жученко ; Марія Маковичка)


  Зміст: Інститутка [пpисвячено Т.Г. Шевченку]; Козачка; Дев"ять бpатів і десята сестpиця Галя.
988258
  Васильченко С.В. Оповідання / С.Васильченко. – 2-е вид. – Київ : Вік ; [Друк. Т-ва "П. Баpський",], 1918. – 346 с. – (Українська бібліотека ; № 23)


  Зміст: Волошки; Вечеpя; У панів; Оксана; Осінній ескиз; Мужицька аpихметика; Дома; Коpолівна; Дощ; В хуpтовину; Осіння казка; Роман; За муpами; Hад Россю; Пацанок; Божественна Галя; "Спасенник"; В темpяві; З самого початку; З дитячих вpажінь; Чаpівний ...
988259
  Вовчок Марко Оповідання / Вовчок Марко. – Полтава, 1918. – 166с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
988260
  Гоголь Мих.В. Оповідання / Михайло Гоголь. – Ромни : Вид. "Молодик" ; З дpук. М-ва Шляхів, 1918. – 48 с. – Зміст: Пеpший мак; Остання квітка. – (Видавництво "Молодик" ; Ч. 3)
988261
  Левицький Мод Оповідання. – Черкаси ; Київ : Вид.Т-во "Сіяч" ; [Друк. вид. Т-ва "Сіяч"]
Т. 1. – 1918. – 269 с.


  Зміст: Забув; Злочинниця; Поpожнім ходом; Щастя Пейсаха Лейдеpмана; Пеpша льгота; Пенсія; Добpе діло; Статья 182; Мана; Санітаp; Тяжкий хpест; Давня пpигода; Хpест і півмісяць; Землиця pідна; "Заяць"; Тяжка доpога; "Hіобея"; Пачкаpь; "Союзник"; ...
988262
  Леонтович В.М. Оповідання. – У Київі (Київ) : Вид. "Вік" ; З дpук. "П. Баpського"
Т. 1. – 1918. – 185 с.


  Зміст: Абдул-Газіс [пpисвячено Ю.В. Леонтовичу]; Per pedes apostolorum [пpисвячено В.Ф. Симиpенку]; Усе по закону; Vis major; Салдатський pозpух; Гинуть мpії.
988263
  Пахаревський Л.А. Оповідання. – Вид. 2-ге. – Черкаси : Сіяч
Кн. 1. – 1918. – 117 с. – у біб-ці два перших тома переплетено разом


  На с. 3: Другові моєму Михайлові Болотову цю книжку присвячую Автор. – Зміст: Осіння жуpба; Гоpе; Дівчина; Дід знав усе; Hад Дунаєм; Жасміновий кущик; В мовчазних покоях; Діаконова дісціпліна; Читачі; Чисті сеpцем; За високими тополями; В цаpстві ...
988264
  Тесленко А.Ю. Оповідання : з передмовою В. Чередниченко. – Видання Полтавської спілки споживчих товариств. – Полтава : Полтавська спілка споживч. тов-в. – (Проосвітницька книгозбірня ; №2)
Частина 1 : 1. Школяр; 2. Hа чужині; 3. Hемає матусі; 4. В пазуpях у людини; 5. Поганяй до ями!. – 1918. – 102с.
988265
  Пахаревський Л.А. Оповідання. – Видання друге. – Черкаси : Сіяч ; Дpук. Видавн. Т-ва "Сіяч". – (Видавництво "Сіяч" ; № 45)
Кн. 2. – 1918. – 187 с.


  Зміст: Довгий pяд днів; Тихеньке життя; Батько; Воскpесни!; Веpнувся; Син землі; Хpизантеми; Ліжко під двеpима; Тоді, як акації цвіли; Чужий; Пожовкле листя; Зажуpені ночі; Згадка; Дві pадости; Дівчина-Мpія; Пісня дзвона; Стpаждання; Під Hовий Рік; ...
988266
  Васильченко С.В. Оповідання / С. Васильченко. – [Київ] : [Дpук. Дніпровського Союзу Спожив. Союзів Укpаїни], 1919. – 20 с. – (Серія балєтристична ; № 1)


  Зміст: Басуpмен; Мужицький ангел
988267
  Тесленко А.Ю. Оповідання : оповідання / А. Тесленко ; [Пеpедм. В.І. Чеpедниченко]. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в, 1919. – 53 с. – Посмеpт. вид. – (Красне письменство)


  Зміст: Щоб з його було?; Тяжко.
988268
  Стефаник В.С. Оповідання : Нариси з життя селянської бідності. З передмовою Вас. Бойка. – Київ : Всеукр. кооп. вид. союз, 1919. – 180с. – (Кооператичний видавничий союз ; 47)


  Зміст: Доpога; Озимина; Діти; Сама саміська; Смеpть; Похоpон; Лан; Святий вечіp; Басаpаби; Виводили з-села; Стpатився; Вечіpня година; Поpтpет; В коpчмі; Лесева фамілія; Побожна; Майстеp; Синя книжечка; Ангел; Давнина; Шкода; Камінний хpест; Злодій; ...
988269
  Барвінок Г. Оповідання / Ганна Барвінок. – Полтава : [Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в] ; Друк. Спілки споживчих товариств, 1919. – 128 с. – (Просвітянська бібліотека. Сер. 1 ; № 23 ; Кpасне письменство)


  Зміст: Лихо не без добpа; Віpна паpа; Хатнє лихо; Пеpемогла; П"яниця; Молодича боpотьба. Ще один псевдонім — А. Нечуй-Вітер.
988270
  Бордуляк Т.Г. Оповідання / Тимофій Бордуляк. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в. – (Видання Полтавської Спілки споживчих товариств. Серія 1 Кpасне письменство : Просвітянська книгозбірня. Серія 1. Красне письменство ; № 18)
Ч. 2. – 1919. – 131 с. – Прим. № 333084 дефектний, без обкл.


  Зміст: Дід Макаp; Михалкові pадощі; Гавpило Чоpній.
988271
  Кониський О.Я. Оповідання / Олександp Кониський-Пеpебендя [псевд.]. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в. – (Пpосвітянська книгозбірня ; Сер. 1 Кpасне письменство ; № 13)
Ч. 2. – 1919. – 92 с.
988272
  Кониський О.Я. Оповідання / Олександp Кониський-Пеpебендя [псевд.]. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в. – (Пpосвітянська Бібліотека ; Сер. 1 Кpасне письменство ; № 20)
Ч. 3. – 1919. – 129 с.


  Зміст: Стельмахи; У тісної баби; "Иван, непомнящій pодства"; Пастух Кузьма Шило; Конокpад Іван Дpанка; Пожежа. Літературні псевдоніми автора: О. Верниволя, Ф. Ґоровенко, В. Буркун, Перебендя, О. Хуторянин та інші. (всього близько 150).
988273
  Кониський О.Я. Оповідання / Олександp Кониський-Пеpебендя [псевд.]. – Полтава : Вид. Полтав. Спілки Спожив. Т-в ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в. – (Кpасне письменство ; № 21)
Ч. 4. – 1919. – 130 с.


  Зміст: Баба Явдоха; Півнів пpазник; Отак були вскочили Літературні псевдоніми автора: О. Верниволя, Ф. Ґоровенко, В. Буркун, Перебендя, О. Хуторянин та інші. (всього близько 150).
988274
  Куліш П.О. Оповідання. – П.О. Куліш. – Київ ; Ляйпціг : Видавництво Ратаи ; Ляйпціг: Дpук. К.Г. Редеpа, 1922. – 116 с.


  Зміст: Циган; Оpися; Очаківська біда; Пpо злодія у селі Гаківниці; Гоpдовита паpа; Січові гості; Дівоче сеpце; Маpтин Гак; Товкач; Сіpа кобила. – В кн. також біогp. відомості пpо авт.
988275
  Грінченко Б.Д. Оповідання / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1924. – 122 с.
988276
  Васильченко С. Оповідання : Свекор. Дощ. Басурмени та ін. / С. Васильченко. – Черкаси : ДВУ, 1924. – 84с. – (Селянська б-ка)
988277
  Франко І.Я. Оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1925. – 279 с.
988278
  Стефаник В.С. Оповідання / В.С. Стефаник. – Київ : Державне видавництво України, 1925. – 120с. – (Б-чка художньої літератури)


  Зміст: Синя книжечка; Підпис; Лист; В коpчмі; Стpатився; Лесева фамілія; Катpуся; Мамин синок; Осінь; Новина; Май; Кленові листки; Сини.
988279
  Франс А. Оповідання / А. Франс. – К, 1925. – 238с.
988280
  Свидницький А. Оповідання / А. Свидницький. – Київ, 1927. – 127с.
988281
  Бордуляк Т. Оповідання / Т. Бордуляк. – Київ : Книгоспілка, 1927. – 271 с. : 1 портр. – (Літературна бібліотека)
988282
  Грінченко Б.Д Оповідання / Б. Грінченко. – [Київ] : Книгоспілка
Кн. 2. – 1927. – 332 с.
988283
  Коцюбинський М.М. Оповідання / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1928. – 47с.
988284
  Первомайський Л.С. Оповідання / Л.С. Первомайський. – Харків, 1928. – 87 с.
988285
  Рейзен А. Оповідання / А. Рейзен, 1929. – 319с.
988286
  Рейзин А. Оповідання / А. Рейзин. – Одеса, 1929. – 125 с.
988287
  Кобринська Н.І. Оповідання / Н.І. Кобринська. – Х, 1929. – 427с.
988288
  Бордуляк Т. Оповідання / Т. Бордуляк. – 2-е вид. – Київ : Книгоспілка, 1929. – 228 с. : 1 портр. – (Літературна бібліотека)
988289
  Франко І.Я. Оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Книгоспілка, 1929. – 281с.
988290
  Гоголь М. Оповідання / М. Гоголь. – К, 1930. – 96с.
988291
  Клейст Г. Оповідання / Г. Клейст; Генріх Кляйст. – Харків ; Одесса, 1930. – 155 с.
988292
  Франко І.Я. Оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Кн. 1-а. – 1930. – с.17-451
988293
  Франко І.Я. Оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух
Кн. 2-а. – 1930. – 616с.
988294
  Грінченко Б.Д. Оповідання / Б.Д. Грінченко. – Київ, 1931. – 93с.
988295
  Коцюбинський М.М. Оповідання / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1931. – 32с.
988296
  Шиян А.І. Оповідання / А.Шиян. – Харків ; Київ : Література і мистецтво, 1931. – 61 с. – (Масова художні бібліотека)
988297
  Амп П. Оповідання : пер. з фр. / П. Амп ; ред. М. Гільова і В. Державіна. – Харків ; Київ : Мистецтво, 1931. – 94 с. – (Масова художня бібліотека)
988298
  Сейф-Еддін Оповідання / Сейф-Еддін. – Х, 1932. – 164с.
988299
  Коцюбинський М.М. Оповідання / М.М. Коцюбинський. – 2-е. – Харків; Київ, 1933. – 32с.
988300
  Первомайський Л.С. Оповідання : оповідання / Л.С. Первомайський. – Харків ; Одеса, 1934. – 305 с.
988301
  Кузьміч В. Оповідання / В. Кузьміч. – Київ-Харків, 1935. – 160с.
988302
  Горький М. Оповідання / М. Горький. – Київ-Харків, 1935. – 233с.
988303
  Чехов А.П. Оповідання / А.П. Чехов. – Харків : Художня література, 1935. – 228 с.
988304
  Українка Леся Оповідання / Українка Леся. – Харків, 1936. – 31с.
988305
  Короленко В.Г. Оповідання / В.Г. Короленко. – Х, 1936. – 683с.
988306
  Вовчок Марко Оповідання / Вовчок Марко. – Київ; Харків, 1936. – 515с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка художньої літератури)
988307
  Рибак Н.С. Оповідання / Н.С. Рибак. – Харків; Одеса : Дитвидав, 1936. – 67с.
988308
  Вовчок Марко Оповідання / Вовчок Марко. – Київ : ДЛВ, 1937. – 152с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
988309
  Горький М. Оповідання / М. Горький. – Київ, 1937. – 711с.
988310
  Чехов А.П. Оповідання / А.П. Чехов. – Київ : Державне літературне видавництво, 1937. – 407 с.
988311
  Франко І.Я. Оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Молодий більшовик, 1939. – 279с. – (Українська класична література)
988312
  Козланюк П.С. Оповідання / П.С. Козланюк. – Львів : Вільна Україна, 1945. – 58 с.
988313
  Горький М. Оповідання / М. Горький. – Київ, 1946. – 56с.
988314
  Короленко В.Г. Оповідання / В.Г. Короленко. – К, 1946. – 72с.
988315
  Чехов А.П. Оповідання / А.П. Чехов. – К, 1946. – 336с.
988316
  Тургенєв І.С. Оповідання / І.С. Тургенєв. – К., 1947. – 72с.
988317
  Панч П. Оповідання / П. Панч. – Київ : Держлітвидав, 1947. – 15с. – (Б-ка художньої літератури)
988318
  Васильченко С. Оповідання / С. Васильченко. – Київ : Держвидав, 1947. – 48с. – (Б-ка художньої літератури)
988319
  Горький М. Оповідання / М. Горький. – Київ, 1948. – 351с.
988320
  Жемайте Ю. Оповідання / Ю. Жемайте. – Київ, 1949. – 299 с.
988321
  Дрда Я. Оповідання / Я. Дрда. – Київ : Радянський письменник, 1949. – 120с.
988322
  Вовчок Марко Оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Молодь, 1950. – 100с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
988323
  Галан Я.О. Оповідання / Я.О. Галан. – Львів : Вільна Україна, 1950. – 40с.
988324
  Головко А. Оповідання / А. Головко. – Київ : Молодь, 1950. – 72с.
988325
  Мартович Л. Оповідання / Л. Мартович. – Львів, 1950. – 60 с.
988326
  Тургенєв І.С. Оповідання / І.С. Тургенєв. – К., 1950. – 180с.
988327
  Яцків М. Оповідання / М. Яцків. – К., 1950. – 96с.
988328
  Вазов І. Оповідання / І. Вазов. – Київ, 1950. – 168 с.
988329
  Франко І.Я. Оповідання / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1951. – 224с.
988330
  Франко І.Я. Оповідання / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1951. – 148с.
988331
  Багмут І.А. Оповідання / Іван Багмут. – Харків : Харквидав, 1951. – 96 с.
988332
  Дрда Я. Оповідання / Я. Дрда. – Київ, 1952. – 184с.
988333
  Короленко В.Г. Оповідання / В.Г. Короленко. – Львів, 1952. – 196с.
988334
  Гаршин В.М. Оповідання / В.М. Гаршин. – Київ, 1952. – 80с.
988335
  Білль-Бєлоцерковський Оповідання / Білль-Бєлоцерковський; В.И. Билль-Белоцерковский. – Київ : ДЛВ, 1953. – 108 с.
988336
  Коцюбинський М.М. Оповідання / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1953. – 312с.
988337
  Коцюбинський М.М. Оповідання / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1953. – 622с.
988338
  Козланюк П.С. Оповідання / П.С. Козланюк. – Київ, 1953. – 68 с.
988339
  Елін-Пелін Оповідання / Елін-Пелін. – К, 1953. – 107с.
988340
  Купрін О.І. Оповідання / О.І. Купрін. – Київ, 1953. – 96с.
988341
  Мір Джалал Оповідання / Мір Джалал. – К., 1953. – 47с.
988342
  Чжао-Шу-Лі Оповідання / Чжао-Шу-Лі. – К., 1953. – 76с.
988343
  Чабанівський М.І. Оповідання / М.І. Чабанівський. – К., 1954. – 88с.
988344
  Хан Сер Оповідання / Хан Сер. – Київ, 1954. – 76с.
988345
  Лондон Д. Оповідання / Д. Лондон. – Київ, 1954. – 128с.
988346
  Ле І. Оповідання / І. Ле. – Київ : Радянський письменник, 1954. – 84 с. – (Б-ка українського оповідання)
988347
  Вовчок Марко Оповідання / Вовчок Марко. – Київ : Молодь, 1954. – 52с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
988348
  Вільде І. Оповідання / І. Вільде. – Київ, 1954. – 96с.
988349
  Вазов І. Оповідання / І. Вазов. – Київ, 1954. – 172с.
988350
  Васильченко С. Оповідання / С. Васильченко. – Київ : Молодь, 1955. – 108с.
988351
  Горький М. Оповідання / М. Горький. – Київ, 1955. – 91с.
988352
  Лао Ше Оповідання / Лао Ше. – К, 1955. – 124с.
988353
  Черемшина Марко Оповідання / Черемшина Марко, 1955. – 64с.
988354
  Томчаній М. Оповідання / М. Томчаній. – Київ : Держлітвидав України, 1955. – 191 с.
988355
  Твен М. Оповідання / М. Твен. – Київ, 1955. – 172 с.
988356
  Тесленко А.Ю. Оповідання / А.Ю. Тесленко. – Київ : ДЛВ, 1955. – 39 с.
988357
  Упіт А.М. Оповідання / Андрій Упіт; пер. з латиш. – Київ, 1956. – 252 с.
988358
  Мальц Альберт Оповідання / Мальц Альберт. – Київ, 1956. – 108 с.
988359
  Мирний П. Оповідання / П. Мирний. – Київ : ДЛВ, 1956. – 128с.
988360
  Журахович С.М. Оповідання / С.М. Журахович. – Київ, 1956. – 280 с.
988361
  Кашин В.Л. Оповідання / В.Л. Кашин. – Київ, 1956. – 130 с.
988362
  Ананд М.Р. Оповідання : пер. з англ. / Ананд М.Р. – Київ : ДЛВ, 1956. – 139, [5] с.
988363
  Письменна Л.М. Оповідання / Л.М. Письменна. – Київ, 1957. – 119с.
988364
  Багмут І.А. Оповідання / Іван Багмут. – Київ : ДЛВ, 1959. – 116 с.
988365
  Сенченко І.Ю. Оповідання / Сенченко І.Ю. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 400 с.
988366
  Куско А. Оповідання / А. Куско. – Пряшів, 1960. – 125с.
988367
  Білецький Ф.М. Оповідання : новела, нарис / Ф.М. Білецький. – Київ : Дніпро, 1966. – 89 с. – (Бесіди про худож. літературу)
988368
  Копиленко О.І. Оповідання / О.І. Копиленко. – Київ : Веселка, 1971. – 406 с.
988369
  Копиленко О.І. Оповідання / О.І. Копиленко. – Київ : Веселка, 1971. – 408 с.
988370
  Скляренко С.Д. Оповідання / С.Д. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 275 с.
988371
  Тагор Р. Оповідання / Р. Тагор. – Київ, 1972. – 151с.
988372
  Твен М. Оповідання / М. Твен. – Київ : Молодь, 1973. – 208с. – (Шкільна бібліотека)
988373
  Короленко В.Г. Оповідання : пер. з рос. / В.Г. Короленко. – Київ : Дніпро, 1976. – 336 с.
988374
  Мирний П. Оповідання / П. Мирний. – Бухарест : Критеріон, 1979. – 240с. – (Мала б-ка)
988375
  Франко І.Я. Оповідання / Іван Франко. – Львів : Каменяр, 1979. – 308 с. : іл. – (Б-ка "Карпати")
988376
  Шолохов М.О. Оповідання / М.О. Шолохов. – К, 1980. – 223с.
988377
  Кобилянська О.Ю. Оповідання / О.Ю. Кобилянська. – Львів, 1982. – 271с.
988378
  Яновський Ю.І. Оповідання : романи, п"єси / Ю.І. Яновський. – Київ : Наукова думка, 1984. – 574 с.
988379
  Тесленко А.Ю. Оповідання / А.Ю. Тесленко. – Київ : Дніпро, 1985. – 319 с. – (Б-ка укр. класики "Дніпро")
988380
  Григоренко Г. Оповідання / Г. Григоренко. – К., 1988. – 493с.
988381
  Васильченко С.В. Оповідання : Повісті. Драматичні твори / С.В. Васильченко. – Київ : Наукова думка, 1988. – 593 с.
988382
  Франко І.Я. Оповідання : Борислав сміється: Повість / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1989. – 617с. – ISBN 5-308-00311-4
988383
  Кафка Ф. Оповідання / Ф. Кафка ; у перекладі Івана Кошелівця. – [Б. м.] : Сучасність, 1989. – 260 с. – (Бібліотека прологу і сучасности ; Ч.186). – ISBN 3-89278-019-6
988384
  Зощенко М.М. Оповідання / М.М. Зощенко. – К, 1991. – 55с.
988385
  Винниченко Володимир Оповідання : Слово за тобою, Сталіне!:Роман. Чорна Пантера і Білий Ведмідь:П"єса / Винниченко Володимир. – Київ : Наукова думка, 1999. – 440с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0525-3
988386
  Винниченко В. Оповідання : Слово за тобою, Сталіне!: Роман. Чорна Пантера і Білий Ведмідь:П"єса / В. Винниченко. – Київ : Наукова думка, 2001. – 440 с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-00-0676-4
988387
  Косинка Григорій Оповідання : /Г.Косинка; Місто/Підмогильний В. / Косинка Григорій. – Київ : Наукова думка, 2003. – 392с. – (Б-ка школяра). – ISBN 966-00-0100-2
988388
  Міядзава К. Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 84-91. – ISSN 0320 - 8370
988389
  Мушкетик Ю. Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 10. – С. 4-42. – ISSN 0130-1608
988390
  Тарнашинська Л. Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2004. – № 12. – С. 25-53. – ISSN 0130-1608
988391
  Даниленко В. Оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 174. – С.19-44
988392
  Пономаренко Л. Оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 175. – С.36-40
988393
  Острук Я. Оповідання // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2004. – № 178. – С.183-198
988394
  Пономаренко Л. Оповідання : кілька оповідань // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 284-290
988395
  Баранов В. Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 19-48. – ISSN 0208-0710
988396
  Гласко М. Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 60-71. – ISSN 0320 - 8370
988397
  Мушкетик Ю. Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 10. – С. 12-23. – ISSN 0130-1608
988398
  Талалай Р. Оповідання // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 11/12. – С. 18-35. – ISSN 0130-1608
988399
  Касьянова С. Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.88-108. – ISSN 0208-0710
988400
  Тютюнник Г. Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 144-150. – ISSN 0208-0710
988401
  Генрі О. Оповідання = Short stories : видання з паралельним текстом [англ. і укр. мовами] / О. Генрі. – Харків : Фоліо, 2006. – 224с. – ISBN 966-03-3222-X
988402
  Стусенко О. Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 121-128. – ISSN 0208-0710
988403
  Мушкетик Ю. Оповідання // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-64. – ISSN 0208-0710
988404
  Рільке Райнер Марія Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 5/6. – С. 133-151. – ISSN 0320 - 8370
988405
  Касарес А.Б. Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 102-105. – ISSN 0320 - 8370
988406
  Борхерт В. Оповідання // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 83-99. – ISSN 0320 - 8370
988407
  Терлюк І. Оповідання / Іван Терлюк. – Новий Сад : І. Терлюк, 2007. – 95 с. – ISBN 978-86-910281-0-7
988408
  Соловйов С. Оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 218/219. – С.75-82.
988409
  Косинка Г. Оповідання // Старший боярин / Т. Осьмачка, В. Підмогильний, Г. Косинка ; [ гол. ред. Н.Є. Фоміна ; відп. за випуск Л.В. Дмитрієва ]. – Харків : Фоліо, 2008. – С.331-348. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-3876-0
988410
  Руа Габріель Оповідання : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – ISSN 0320 - 8370
988411
  Лоррен Жан Оповідання : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/12 (959/960). – С. 101-118. – ISSN 0320 - 8370
988412
  Мушкетик Ю. Оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 9/10. – С. 7-23. – ISSN 0130-1608
988413
  Таран Л. Оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 105-130.
988414
  Кононенко Євгенія Оповідання : оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2009. – № 1/2. – С. 63-72. – ISSN 0130-1608
988415
  Бабіна Наталка Оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 240/241. – С. 155-185
988416
  Ілляш Микола Оповідання : Оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 169-174. – ISSN 0208-0710
988417
  Кіндеревич Анатолій Оповідання : оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 52-82. – ISSN 0208-0710


  Видатний учений у галузі фізики написав серію оповідок про неординарні випадки, що траплялися йому у житті
988418
  Пономаренко Л. Оповідання : проза: оповідання // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 252/253. – С. 258-263
988419
  Мушкетик Ю. Оповідання : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 40-58. – ISSN 0208-0710


  Опубліковані оповідання: "Вольна", "Мільйонер", "Я його люблю", "Лист з того світу", "Постанова", "Хата", "Груша", "Батько", "Помста"
988420
  Задорожна О. Оповідання : проза: оповідання // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 23-26. – ISSN 2075-1222


  Публікуються оповідання: "Історія одного машиніста", "Осінь життя", "Раз і назавжди"
988421
  Генрі О. Оповідання = Short Stories / О. Генрі ; [пер. з фр. ; худож.-оформ. Л.Д. Киркач-Осіпова]. – Харків : Фоліо, 2011. – 223с. – (Видання з паралельним текстом). — На обкл. та тит. арк. парал. укр., фр. — Текст парал. фр., укр. – ISBN 978-966-03-4580-5
988422
  Бондар В. Оповідання : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 113-140. – ISSN 0208-0710
988423
  Одішарія Г. Оповідання : проза: оповідання // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 143-156. – ISSN 0208-0710


  Опубліковано оповідання "У Сухумі очікується дощ" та багато маленьких оповідань.
988424
  Бахманьйор Оповідання // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6. – С. 171-178. – ISSN 0208-0710


  Бахманьйор (Аміні Бахманьйора Арабзода).
988425
  Роговий Ю. Оповідання // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5/6. – С. 58-68. – ISSN 0208-0710


  "Добридень, батьку!" та ін.
988426
  Бондарєва Т.П. Оповідання "Легенда" Миколи Хвильового: жанрова фальсифікація в парадигмі інтертекстуальності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 30-33. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
988427
  Барчан В. Оповідання "Психічна розрядка" Т. Осьмачки: модель авторської свідомості // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2010. – Вип. 14. – С. 125-130


  У статті досліджено змістові та формальні складові авторської свідомості Т. Осьмачки в оповіданні "Психічна розрядка", що репрезентують експресіоністичний тип його художнього мислення
988428
  Князєва В. Оповідання "Тестамент" Івана Чендея як художня модель міфологеми світового дерева // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 88-91. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)


  Способи моделювання зорових і звукових образів, їх динамічності, мінливості, контрастності й емоційної навантаженості у оповіданні "Тестамент".
988429
  Качан Т. Оповідання "Товаришки" Олени Пчілки: зразок жіночого письма чи феміноцентричний текст? // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 49-56. – (Філологія ; Вип. 23/24)
988430
  Щербакова Т. Оповідання А. Дімарова "Німецька курва": досвід онтологічного аналізу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 343-346
988431
  Крекотень В.І. Оповідання Антонія Радивиловського. З історії української повелістики XVII ст. / В.І. Крекотень. – К., 1983. – 406с.
988432
   Оповідання арабських письменників. – К, 1959. – 172с.
988433
  Кримський А. Оповідання арабського історика XI віку Абу-Шоджі Рудраверського про те як охрестилася Русь / А. Кримський, Т. Кзма. – Київ, 1927. – 15с.
988434
  Трублаїні М. Оповідання боцмана : Для мол. шк. віку / М. Трублаїні. – Харків; Одеса : Молодий більшовик, 1933. – 36с.
988435
  Ткаченко Р. Оповідання В. Домонтовича про вчених // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6 (100). – С. 57-60


  Статтю присвячено особливостям поетики малої прози В. Домонтовича, які формують образ науковця
988436
  Крючкова Я. Оповідання В. Пелєвіна "Зігмунд в кафе": спроба постструктуралістського аналізу // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 59-73. – ISBN 966-7773-70-1
988437
  Грінченко Б.Д Оповідання Василя Чайченка / Боpис Гpинченко (Василь Чайченко). – Львів : [Коштом і заходом Т-ва "Пpосвіта". Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка], 1918. – 40 с. : порт. – Прим. № 102997 дефектний без обкл. – (Пpосвітні листки ; Ч. 56)
988438
  Вовчок Марко Оповідання видані по смерті письменниці з варіантами її рукописів / Оповідання Марка Вовчка. – коштом і заходом т-ва прих. укр. літ-ри, науки і штуки у Львові. – Київ-Львів, 1913. – 172с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська


  Зміст: Дяк; Пpойдисвіт; Лист з Паpижа; Як Ханко солоду відpік ся; Гайдамаки.
988439
  Іванченко Н. Оповідання Григора Тютюнника "Зав"язь" : Зміст твору та його художнє вираження // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 15-17. – ISSN 0130-5263
988440
  Долінська Н.В. Оповідання для домашнього читання = Short stories for home reading : (для студ. ф-тів міжнар. відносин та права) : навч. посібник / Н. Долінська, О. Ярмола ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 153, [1] с. : табл. – Обкл. та парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-617-10-0082-7
988441
   Оповідання для читання. – К, 1970. – 128с.
988442
  Сулима М. Оповідання Євгена Гребінки "Приключения синей асигнации" (компаративний аспект) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – № 1 (28). – С. 68-70. – ISSN 2075-1222


  У статті розглядається оповідання Євгена Гребінки "Приключения синей асигнации" та роль грошової купюри в ньому як проводиря в суспільстві. Згадуються твори Апулея, Панаса Мирного, Л.М. Толстого та Сорокіна, в яких присутній проводир.
988443
  Пчілка О. Оповідання з автобіографією / О. Пчілка. – Х, 1930. – 284с.
988444
  Керекеш Ю.Ю. Оповідання з Верховини / Ю.Ю. Керекеш. – К., 1965. – 183с.
988445
  Ондрейов Л. Оповідання з гір / Л. Ондрейов. – Пряшів, 1961. – 71с.
988446
  Яковлєв О.С. Оповідання з життя / О.С. Яковлєв. – Київ, 1947. – 78с.
988447
  Голубєва Т.С. Оповідання з історії СРСР / Т.С. Голубєва, Л.С. Геллерштейн. – К., 1984. – 224с.
988448
  Кучерук О.С. Оповідання з історії України / О.С. Кучерук. – К., 1992. – 158с.
988449
  Кучерук О.С. Оповідання з історії України / О.С. Кучерук. – К., 1993. – 236с.
988450
  Мисан В.О. Оповідання з історії України. : Підручник для 5-го класу середньої школи / В.О. Мисан. – 2, випр.та доп. – Київ : Генеза, 1997. – 208 с. – ISBN 966-504-220-3
988451
  Чапек Карел Оповідання з обох кишень. / Чапек Карел. – Київ, 1970. – 480с.
988452
  Цегельський Р. Оповідання з природописної науки (фізики) / Написав Р. Цегельский. – Чернівці : З дурк Т-ва "Руської Ради" - під зарядом І. Захарка. – (Виданє т-ва "Рускої Бесїди" в Чернівцях ; Число 205/206)
Ч. 2 : Про тепло, магнетизм та електричну силу, голос та сьвітло. – 1909. – 40 с. – Без обкл.


  На кн. печатка: Українська школа Богдана Лепкого в Чернівцях
988453
  Серпокриленко О. Оповідання з селянського життя / О. Серпокриленко. – Катеринослав : Коштом К.П. Мордовської ; [Друк. Н.И. Еременка та Я.И. Ларченка], 1917. – 129, [3] с.
988454
  Грінченко Б.Д. Оповідання з української старовини / написав Б. Грінченко. – 2-ге вид. – [Київ] : [Вид. М. Грінченко. Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки]. – (Книжки пам"яті Насті Грінченко ; № 5)
[Вип.] 1 : Київська держава і татарське лихоліття. – 1911. – 62, [2] с. – Бібліогр.: Кн. Б. Грінченка: с. [1-2]


  Розд. кн.: Де і як жили наші предки; Як склалося Київське князівство; Перші київські князі; Володимир Великий; Ярослав; Удільні князі; Північне князівство; Галицьке князівство; Татарське лихоліття; Галицько-Волинська держава; Державний та громадянський ...
988455
  Фіалков Ю.Я. Оповідання з хімії / Ю.Я. Фіалков. – Київ : Радянська школа, 1960. – 110 с.
988456
  Лами Ч.М. Оповідання з Шекспіра / Ч.М. Лами. – Київ, 1922. – 40с.
988457
  Гаврилюк О. Оповідання і вірші / О. Гаврилюк. – Львів, 1950. – 48с.
988458
  Балглей Г.Я. Оповідання і казки : книжка для читання анг. мовою для учнів 4-7 класів / Г.Я. Балглей ; Є.О. Друянова. – Вид. 2-ге. – Київ : Рад. школа, 1979. – 64 с.
988459
  Тургенєв І.С. Оповідання і повісті / І.С. Тургенєв. – К., 1949. – 396с.
988460
  Шумський Ю. Оповідання і статті / Ю. Шумський. – Київ, 1964. – 176с.
988461
  Пен Чен Оповідання І. Франка: аспекти рецепції : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пен Чен ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2012. – 165 л. – Бібліогр.: л. 149-165
988462
  Пен Чен Оповідання І. Франка: аспекти рецепції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Пен Чен ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв.
988463
  Козланюк П.С. Оповідання Івана Клена / П.С. Козланюк. – Київ : Держлітвидав України, 1950. – 48 с.
988464
  Гольберг М. Оповідання Івана Франка "Борис і Граб". До проблеми: Іван Франко про читача і читання // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 43-51. – ISSN 0130-528Х
988465
  Швець А. Оповідання Івана Франка "Під оборогом" та казка Наталії Кобринської "Хмарниця": ейдологічні паралелі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 97-107. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано типологічну подібність оповідання І. Франка "Під обогором" та казки Н. Кобринської "Хмарниця". Виявлено художні аналогії на генологічному, сюжетному, художньо-стильовому та імагіональному рівнях
988466
  Гузар З. Оповідання Івана Франка "Слимак" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 25-31. – (Серія філологічна ; Вип. 51)


  Розглянуто змістоформу малодослідженого твору Івана Франка. Оповідання "Слимак" примикає тематично до бориславського циклу, а також випереджає тему, опрацьовану в оповіданні "Задля празника"
988467
   Оповідання із Святої історії. – К, 1988. – 498с.
988468
  Даниленко В. Оповідання Ірини Цілик // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2015. – № 10/12. – С. 174-176. – ISSN 0130-321Х
988469
  Яковлєв О.С. Оповідання конструктора / О.С. Яковлєв. – Київ, 1952. – 168с.
988470
  Брайко О. Оповідання Л. Андреєва "Тьма" і роман В. Винниченка "Заповіт батьків": трансформація літературного досвіду в актуальному рецептивному полі // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (640). – С. 52-67. – ISSN 0236-1477
988471
  Буряк О. Оповідання М. Павича "Скляний равлик" в контексті осмислення теоретико-методологічних проблем постмодернізму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 19-22. – Бібліогр. в кінці ст.
988472
  Гук З.В. Оповідання М. Павича "Скляний слимак" як формальний і наративний лабіринт // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 102-106. – ISSN 2304-5809
988473
  Горболіс Л. Оповідання М.Чернявського "Богові невідомому" і вітчизняний літературний процес // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 43. – С. 67-69
988474
  Буряк О. Оповідання Мілорада Павича "Скляний равлик" в контексті осмислення теоретико-методологічних проблем постмодернізму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 19-22.
988475
  Первомайський Л.С. Оповідання не для розваги : оповідання / Л.С. Первомайський. – Київ, 1970. – 192 с.
988476
  Журавльова Є.В. Оповідання німецькою мовою для аудіювання / Є.В. Журавльова, Ф.М. Рабінович. – К., 1976. – 112с.
988477
  Ковбасенко Л.В. Оповідання О. Теліги "Товаришки" в контексті феміністичних тенденцій української прози кінця XIX сторіччя : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 202-204
988478
  Вайно-Бушан Оповідання Олеся Гончара "За мить щастя" в системі кінематографічної інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 21-26
988479
  Вишеславський Л. Оповідання офіцера / Л. Вишеславський. – Київ : Молодь, 1947. – 40 с.
988480
  Юхимович Надія Георгієвна Оповідання Петра Козланюка. Особливості поетики : Дис... канд. філол.наук: 10.01.03 / Юхимович Надія Георгієвна; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1987. – 192л. – Бібліогр.:л.173-192
988481
   Оповідання письменників автономних республік, областей, національних округів та країв РСФСР. – Київ : Дніпро
Вип. 1. – 1976. – 350 с.
988482
   Оповідання письменників автономних республік, областей, національних округів та країв РСФСР. – К
Вип. 2. – 1977. – 350 с.
988483
   Оповідання письменників В"єтнаму. – Київ : Дніпро, 1981. – 335 с.
988484
   Оповідання письменників Індії. – Київ : Дніпро, 1981. – 295 с.
988485
  Ленін В.І. Оповідання про 2 з"їзд РС-ДРП / В.І. Ленін. – Київ, 1939. – 16с.
988486
  Франко Т. Оповідання про батька / Тарас Франко // Вінок Івану Франкові / [ред. кол. О.С. Дяченко, Ю.С. Кобилецький, А.А. Каспрук, О.С. Пащенко, Л.І. Смілянський ; зб. упорядкув. А.А. Каспрук]. – Київ : Радянський письменник, 1957. – С. 573-584
988487
  Коновалов В.П. Оповідання про В.І. Леніна / В.П. Коновалов. – К., 1973. – 144с.
988488
  Коновалов В.П. Оповідання про В.І. Леніна / В.П. Коновалов. – Київ, 1979. – 144с.
988489
   Оповідання про В.І. Леніна : Книга для читання нім. мовою. – Київ, 1988. – 158 с.
988490
  Мокрієва Н.Г. Оповідання про В.І.Леніна. / Н.Г. Мокрієва. – К, 1979. – 108с.
988491
  Веретельник А. Оповідання про Вука Караджіча / написав А. Веpетельник. – Санкт-Петербург : [Благотвоp. О-во изд. общеполез. и дешевых кн.] ; Тип. учил. глухонеміх (М. Аленевой), 1906. – 47 с. – (Благотворительное общество издания общеполезных и дешевых книг ; № 49)


  Зміст: Коpоль Лїp; Шейлок; Макбет.
988492
  Остапенко О.І. Оповідання про вчених і винахідників / О.І. Остапенко. – Київ, 1967. – 140с.
988493
  Емельянов Б.А. Оповідання про Гайдара. / Б.А. Емельянов. – К., 1950. – 116с.
988494
  Грінченко Б.Д Оповідання про гарний народ : (Про Финляндію) / написав Б. Грінченко. – 2-ге вид. – [У Київі (Київ)] : [Вид. М. Грінченко ; Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 30 с. – На обкл. портр. Н. Грінченко. – (Книжки пам"яті Насті Грінченко ; № 7)
988495
  Воїнов А. Оповідання про генерала Ватутіна / А. Воїнов. – Київ, 1952. – 72с.
988496
  Воїнов О. Оповідання про генерала Ватутіна. / О. Воїнов. – Київ, 1951. – 212с.
988497
  Димитров-Рудар Оповідання про Георгія Димитрова / Димитров-Рудар. – К., 1970. – 52с.
988498
  Горький М. Оповідання про героїв / М. Горький. – Київ, 1950. – 52с.
988499
  Трублаїні М. Оповідання про далеку Північ / М. Трублаїні. – Київ : Дитвидав, 1959. – 208с.
988500
  Франко І.Я. Оповідання про дітей / І.Я. Франко. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1956. – 168с.
988501
  Мартич Ю.М. Оповідання про друзів : (з фронтового блокнота) / Юхим Мартич. – Київ : Спілка Рад. письм. України, 1942. – 36 с. – (Бібліотека спілки радянських письменників України "Фронт і тил")
988502
  Байдебура П.А. Оповідання про друзів / Павло Байдебура. – Київ : ДЛВ, 1959. – 216 с.
988503
  Грінченко Б.Д. Оповідання про Івана Котляревського / написав Б. Гринченко. – 3-є вид. – [У Київі (Київ)] : Вид. М. Грінченко ; [Друк. 1-ої Київ. Друк. Спілки], 1912. – 32 с. : портр. І.П. Котляревського. – (Кгнижки пам"яті Насті Грінченко ; № 5)
988504
  Гріва Ж. Оповідання про Іспанію / Ж. Гріва. – Київ, 1954. – 63 с.
988505
  Кононов О.Т. Оповідання про Леніна / О.Т. Кононов. – Київ, 1958. – 112с.
988506
  Бандурак В.Ю. Оповідання про Леся Мартовича : [біогр. довідка] / В.Ю. Бандурак ; [іл. Ю.Ю. Жолудєв]. – Ужгород : Карпати, 1977. – 142 с. : іл.
988507
  Рибак Н.С. Оповідання про М.В. Фрунзе / Н.С. Рибак. – Одеса : Дитвидав, 1937. – 67с. – (Шкільна б-ка)
988508
   Оповідання про Маркса і Енгельса. – Київ, 1969. – 330с.
988509
  Венецький С.Й. Оповідання про метали / С.Й. Венецький. – Київ, 1972. – 126с.
988510
  Шуміло С. Оповідання про Миколу Святошу у Києво-Печерському патерику: досвід прочитання // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 3-8. – ISSN 0869-3595


  Микола Святоша (1080 — 1143) — в миру князь Святослав-Панкратій Давидович Чернігівський (Святоша було скороченим ім"ям від Святослава — так називали його рідні); печерський чудотворець.
988511
  Горький Максим Оповідання про надзвичайне / М. Горький. – Київ ; Харків : Радянська література, 1934. – 44 с. = Вибрані твори
988512
  Бедзик Д.І. Оповідання про Олега Кошового / Дмитро Бедзик. – Київ : Молодь, 1950. – 140 с.
988513
  Бедзик Д.І. Оповідання про Олега Кошового / Дмитро Бедзик. – 2-е допов. вид. – Київ : Молодь, 1952. – 236 с.
988514
  Бедзик Д.І. Оповідання про Олега Кошового / Дмитро Бедзик. – 3-е вид., допов. – Київ : Молодь, 1956. – 220 с.
988515
  Тихонов Микола Семенович Оповідання про Пакистан / Тихонов Микола Семенович. – Київ : Молодь, 1952. – 64с.
988516
  Скляренко С. Оповідання про почуття / С. Скляренко. – Київ : ДЛВ, 1936. – 76с.
988517
  Степовик О. Оповідання про рослини: Про всі рослини гуртом; Трутизілля; Деякі наші дерева : з 36 малюнками / Зложив О. Степовик [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. уч. глухонеміх, 1911. – 97, [3] с. : мал. – (Благотворительное общество издания общеполезных и дешевых книг ; № 63)
988518
  Кащенко А.Ф. Оповідання про славне військо Запорожське низове : (Коротка історія війська Запорожського) / А.Ф. Кащенко. – 4-е вид. – Катеринослав-Ляйпціг : Українське видавництво в Катеринославі, 1923. – 367, [1] с.
988519
  Кащенко А.Ф. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове : оповідання для серед. та стар. шк. віку / А.Ф. Кащенко. – Київ : Веселка, 1992. – 271 с. – (Золоті ворота). – ISBN 5-301-01007-7
988520
  Кащенко А.Ф. Оповідання про славне військо Зопорозьке нізове / А.Ф. Кащенко. – Дніпропетровськ : Січ, 1991. – 494с.
988521
  Бабич Т.О. Оповідання про тварин = Recits sur les animaux : книга для читання франц. мовою для учнів старших класів / укалд. Бабич Т.О. – Київ : Радянська школа, 1970. – 54 с.
988522
  Осипов К. Оповідання про фельдмаршалів / К. Осипов. – Київ, 1950. – 96с.
988523
  Дойл А.К. Оповідання про Шерлока Холмса / Артур Конан Дойл ; [З англ. пер. Микола Дмитренко]. – Київ : Веселка, 1973. – 111 с.
988524
  Дойль А.К. Оповідання про Шерлока Холмса / А.К. Дойль. – Київ, 1977. – 192с.
988525
  Дойль А.К. Оповідання про Шерлока Холмса : Для сер. та старш. шкільного віку / А.К. Дойль. – Київ : Веселка, 1990. – 348с.
988526
  Бейкер К.К. Оповідання про шлюб // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 54-67
988527
   Оповідання про юних. – Київ : Радянська школа, 1968. – 119 с.
988528
   Оповідання прогресивних письменників Франції. – К, 1979. – 104с.
988529
  Ковальчук О.В. Оповідання развідника / О.В. Ковальчук. – Київ, 1964. – 211 с.
988530
  Левченко М.О. Оповідання селян за часи громадянської війни на Вкраїні / Микола Левченко ; Українська Акад. Наук ; Історично-філологічний відділ. – Київ : Українська Акад. Наук, 1926. – 10 с.
988531
  Дем"ян Л. Оповідання синіх Карпат / Л. Дем"ян. – Київ : Дніпро, 1964. – 200 с.
988532
  Рубінштейн Л.В. Оповідання солдата. / Л.В. Рубінштейн. – К, 1939. – 80с.
988533
  Кониський-Перебендя Оповідання та вірші. / Кониський-Перебендя. – Полтава
1. – 1918. – 104с.
988534
  Іваненко О.Д. Оповідання та казки / О.Д. Іваненко. – Київ, 1949. – 320 с.
988535
  Вовчок Марко Оповідання та казки / Вовчок Марко. – Київ : Дитвидав, 1958. – 132с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
988536
  Ле І. Оповідання та нариси : 1920-1944 рр. / І. Ле. – Київ : ДЛВ України, 1950. – 401 с.
988537
  Десняк О. Оповідання та нариси / О.Г. Десняк. – Київ, 1951. – 116 с.
988538
  Товстуха Є. Оповідання та новели : проза: оповідання, новели // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; ТОВ "Журн. "Київ". – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 107-144. – ISSN 0208-0710
988539
  Твен М. Оповідання та памфлети / М. Твен. – Киев, 1972. – 375с.
988540
  Ожешко Е. Оповідання та повісті : пер. з пол. / Еліза Ожешко. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1956. – 459 с., [1] арк. порт.
988541
  Вовчок Марко Оповідання та повісті / Вовчок Марко. – Київ : ДЛВ, 1961. – 288с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
988542
  Вовчок Марко Оповідання та повісті / Вовчок Марко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 287с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
988543
  Франко І.Я. Оповідання та повісті / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1963. – 470 с.
988544
   Оповідання турецьких письменників. – К, 1955. – 289с.
988545
   Оповідання українських письменників дожовтневого періоду. – К, 1977. – 271с.
988546
  Ільченко Ю.Ю. Оповідання Чака Паланіка у перекладацькій інтерпретації Іллі Стронговського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 23-30


  На основі оповідань "У сховку" та "Кишки" Чака Паланика та їхніх українських перекладів, виконаних Іллею Стронговським, у статті розглядається питання про індивідуальний стиль письменника та його об"єктивне відтворення перекладачем.
988547
   Оповідання чуваських письменників. – К, 1964. – 244с.
988548
   Оповідання. 1981. – Київ, 1982
988549
   Оповідання. 1982. – Київ, 1983
988550
  Вовчок Марко Оповідання. Казки. Повісті. Роман / Вовчок Марко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 638 с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська. – (Б-ка української літератури)
988551
  Бірюков М. Оповідання. Нариси. П"еси / М. Бірюков. – Львів : Каменяр, 1971. – 248 с.
988552
  Винниченко В.К. Оповідання. Народний діяч. Краса і сила / Володимир Винниченко ; [передм. М. Жулинського ; упоряд., прим., комент. С. Гальченка, Т. Маслянчук] ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Укр. Вільна Акад. Наук у США. – Київ : Сакцент Плюс, 2015. – 800 с. : портр. – Бібліогр. в прим.: с. 745-795 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8583-95-7
988553
  Кониський О.Я. Оповідання. Повісті. Поетичні твори / О.Я. Кониський. – Київ : Наукова думка, 1990. – 640с.
988554
  Сенченко І.Ю. Оповідання. Повісті. Спогади / Сенченко І.Ю. ; [ Упоряд. і прим. Гнатюк М.М. ; авт. вступ. ст. Брюховецький В.С., с. 5-26 ; АН УРСР ]. – Київ : Наукова думка, 1990. – 661 [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. до вступ. ст. – (Бібліотека української літератури : Сер. засн. в 1982 р. / Редкол.: Дзеверін І.О. (голова) та ін. ; Рад. укр. літ.)
988555
  Підмогильний В.П. Оповідання. Повість. Романи / В.П. Підмогильний. – Київ : Наукова думка, 1991. – 790 с. – ISBN 5-12-002453-X
988556
  Будзиновський В. Оповіданя // Некультурна / Ю О. Кобилянська. – Чернівці : Накл.: Д.Лукіяновича і В.Будзиновского ; З друк. т-ва "Руска Рада", 1897. – 69 с.
988557
  Маковей О.С. Оповіданя / Осип Маковей. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки ; [З дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського], 1904. – [1], 245, [3] с. – ([Літературно-Hаукова бібліотека Укpаїнсько-руської Видавньої Спілки. Сеp. 1] ; Ч. 71)
988558
  Скрипник І. Оповідач галицького життя // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 43-44


  Бордуляк Тимофій Гнатович.
988559
  Єрмоленко В. Оповідач і філософ Вальтер Беньямін та його час = Storyteller and philosopher Walter Benjamin and his age / Володимир Єрмоленко ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т критики ; Центр міжкульт. комунікації "Києво-Могил. акад."]. – Київ : Критика, 2011. – 279, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. .- Покажч.: c. 268-273. – Бібліогр.: с. 255-267. – ISBN 978-966-8978-51-7
988560
  Романова С. Оповідаючи Сельву: геопоетикальне прочитання простору Сельви у збірці оповідань Ісабель Альєнде "Оповідки Єви Луни" // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 84-87
988561
  Ткаченко С.І. Оповіді від Сема : [вірші, переклади, статті] / Сергій І. Ткаченко ; [ред. Т.К. Щегельська]. – Київ : УАІД "Рада", 2012. – 252, [4] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7909-61-1
988562
  Косідовський З. Оповіді євангелістів / З. Косідовський. – Київ : Політвидав України, 1981. – 260 с.
988563
  Косідовський З. Оповіді євангелістів / З. Косідовський. – 2-е вид. – Київ : Видавництво політичної літератури, 1985. – 262 с.
988564
  Вакулюк П.Г. Оповіді про дерева / П.Г. Вакулюк. – Київ : Урожай, 1991. – 294 с.
988565
  Сварог В. Оповіді про нелюдяне // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 265, лютий : лютий. – С. 13-15


  Збірка оповідань В. Чапленка "Спрага безсмертя".
988566
  Івакін Г.Ю. Оповіді про стародавній Київ / Г.Ю. Івакін. – К., 1982. – 112с.
988567
  Савенко О. Оповіді про чудеса у літературній спадщині Петра Могили // Літературознавчі студії / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Житомирський держ. ун-т, Каф. укр. літературознавства та компаративістики. – Житомир, 2011. – Вип. 5. – С. 129-134
988568
  Гайова Є. Оповіді, казки та легенди про заснування сіл, записані у Великоберезнянському районі Закарпатської області // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 87-100
988569
  Горват Одон фон Оповідки віденського лісу. Фігаро розлучається = Geschichten aus dem wienerwald / Одон фон Горват; Пер. з нім., передм. та прим. Івана Мегели. – Київ : Юніверс, 2005. – 184с. – (Світова драматургія). – ISBN 966-8118-15-4
988570
  Мартинович Ю. Оповідки з маршрутки : оповідки // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 9 (887), вересень. – С. 69-87. – ISSN 0868-4790-8
988571
  Романенко О. Оповідки з підтекстом // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2008. – № 3/4. – С. 72-79. – ISSN 0130-1608
988572
  Талалай Раїса Оповідки про Алісу // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2006. – № 1. – С.9-26. – ISSN 0585-8365
988573
  Розмариця С. Оповідна структура повісті Пилипа Капельгородського "Записки семінариста" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 242-252
988574
  Бехта І.А. Оповідний дискурс в англомовній художній прозі : типологія та динаміка мовленнєвих форм : Дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / І.А. Бехта ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 526 л. + Додатки : л. 451-526. – Бібліогр. : л. 394-444
988575
  Бехта І.А. Оповідний дискурс в англомовній художній прозі: типологія та динаміка мовленнєвих форм : автореф. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Бехта І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 44 назв.
988576
  Савчук Р.І. Оповідний простір художньої прози Ф. Саган як вияв індивідуального когнітивного простору авторки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 449-455. – ISBN 978-966-171-092-3
988577
  Круглова Л. Оповідні джерела релігійного змісту на сторінках наукового часопису Історичного товариства Нестора-літописця // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 128-139


  Подано огляд оповідних джерел з історії релігійного і культурного життя України XV-XVIII ст., вміщених на сторінках наукового часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879-1914). "...Почесний член Історичного товариства ...
988578
  Костенко Н. Оповідно-говірний і наспівний триіктовий дольник у поезії 1930-х - 1960-х рр. (Леонід Первомайський, Андрій Малишко, Борис Олійник) // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 100-106. – ISBN 978-966-489-191-9
988579
  Костенко Н. Оповідно-говірний тип чотириіктового дольника та його жанрові тенденції (балада, казка, ліричний монолог) // Український дольник : колективна монографія / В.С. Афанасьєва, О.М. Башкирова, О.Г. Бросаліна, Б.І. Бунчук, Н.І. та ін. Гаврилюк. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – С. 142-156. – ISBN 978-966-489-191-9
988580
  Тріщук О.В. Оповідь у первинному та вторинному текстах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 113-122.


  У статті досліджуються формальні ознаки оповідного типу викладу в первинному науковому творі та їх відображення в тексті реферату. In the article the formal sings 0f narrative type of exposition in primary scientic work and their reflection are ...
988581
  Володимиров Олег Оповіщення про пожежу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 42-43 : рис., фото
988582
  Ластовецький А. Оподаткування - найголовніший посередній метод державного регулювання підприємництва // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.76-82
988583
  Власенко І.В. Оподаткування - стимулюючий механізм підтримки малого бізнесу // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 30-35. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
988584
  Солодан К.В. Оподаткування IT-діяльності на місцевому рівні в Швейцарії // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів революції гідності : зб. матеріалів круглого столу 30 берез. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публ. права ; [уклад.: Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – С. 133-139. – ISBN 978-966-423-466-2
988585
  Борко Ю.Л. Оподаткування авторської винагороди // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 22-34. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
988586
  Колеснік Я.В. Оподаткування аграрних підприємств: минулий досвід та реалії сьогодення / Я.В. Колеснік, А.В. Ніколаєнко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 37-42 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
988587
  Мацелюх Н.П. Оподаткування аграрного сектору: проблеми і нові підходи в системі державного регулювання / Н.П. Мацелюх, М.О. Скорик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 24-28 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
988588
  Ілюшко О. Оподаткування акцизним збором бензинів моторних сумішевих із вмістом високооктанових кисневмісних добавок // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 41. – С.37-38
988589
  Крисоватий А. Оподаткування багатства: виклики для України / А. Крисоватий, В. Федосов, Г. Яренко // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 2). – C. 183-204. – ISSN 1684-906Х
988590
  Луніна І.О. Оподаткування багатства: міжнародний досвід та уроки для України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 2 (207). – С. 21-31 : табл. – Бібліогр.: 25 назв
988591
  Романюк М.В. Оподаткування банківської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-8. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються окремі проблеми оподаткування податком на прибуток банківської діяльності, обґрунтовується необхідність реформування оподаткування банків та принципи на яких повинна базуватися податкова політика держави по відношенню до ...
988592
  Соколовська А.М. Оподаткування в контексті детінізації економіки // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут, економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2013. – [2013 рік]. – С. 32-38
988593
  Московенко Олександр Миколайович Оподаткування в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Московенко Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
988594
  Московенко Олександр Миколайович Оподаткування в умовах переходу до ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Московенко Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 136л. – Бібліогр.:л.125-136
988595
  Башко В.Й. Оподаткування видобутку природногол газу в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 3 (72). – С. 41-51. – ISSN 2414-3499


  Розглянуто один із основних факторів, який впливає на рівень податкового навантаження на видобуток природного газу, - собівартість його видобутку. Визначено загальний рівень такого навантаження в Україні й наведенно його порівняння з показниками інших ...
988596
  Парнюк В.О. Оподаткування витрат підприємств як альтернатива податку на прибуток // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 163-71. – Бібліогр.: на 21 пунктів
988597
  Кеменяш І.Г. Оподаткування військового збору в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 251-255. – ISSN 2308-1988
988598
  Безуглов О. Оподаткування власників транспортних засобів згідно з українським та російським законодавством // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 3. – С.25-27
988599
  Парнюк В.О. Оподаткування готівкових розрахунків як засіб обмеження попиту на готівку і детінізації економіки // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 10 (719). – Бібліогр.: 7 назв
988600
  Христенко С. Оподаткування грального бізнесу в Україні: "за" чи "проти" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 537-539. – ISBN 978-617-7069-28-6
988601
  Мараховська Т.М. Оподаткування дивідендів // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 24-25
988602
  Буцька О. Оподаткування дивідендів: зарубіжний досвід і українські наміри / О. Буцька, О. Тимошенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 44-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
988603
  Франкова А. Оподаткування дивідентів при їх виплаті нерезидентам // Юридична газета. – Київ, 2018. – 18 вересня (№ 38). – С. 24-25
988604
  Ковтун Л.І. Оподаткування діяльності страхових компаній // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 175-176. – ISBN 978-617-7511-00-0
988605
  Фролова Н. Оподаткування доходів від праці та від капіталу в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 21-28. – ISSN 0131-775Х
988606
  Слинько Н. Оподаткування доходів громадян від господарської діяльності на власних земельних ділянках // Земельне право України : теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-59.
988607
  Музика-стефанчук О.А. Оподаткування доходів громадян як доходне джерело бюджетів: зарубіжний досвід // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 344-346. – ISBN 978-966-171-322-1
988608
  Петрусенко І. Оподаткування доходів громадян, отримуваних від здавання заготівельним та іншим підприємствам лісової продукції // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 9. – С.52-54
988609
  Лєкарь С. Оподаткування доходів громадян, отримуваних від здавання заготівельним, іншим підприємствам та фізичним особам - суб"єктам підприємницької діяльності продукції флори та фауни // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 23. – С.5-7
988610
  Демиденко Л.М. Оподаткування доходів громадян: досвід США та України : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 30-33 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
988611
  Краснокутська Л. Оподаткування доходів податком з доходів фізичних осіб : консультації з оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 49-55
988612
  Гедзюк О.В. Оподаткування доходів самозайнятих осіб - адвокатів та особливості сплати ЄСВ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 112-116. – ISSN 2219-5521
988613
  Юрій С.І. Оподаткування доходів сім"ї: сутність та необхідність запровадження в Україні / С.І. Юрій, Т.О. Кізима // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 165-171. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
988614
  Кисельова О. Оподаткування доходів страхуваьників - юридичних осіб і від страхвої діяльності у фізичних осіб // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 8. – С. 42-55
988615
  Рогач О.І. Оподаткування доходів ТНК у контексті розвитку транскордонної податкової конкуренції / О.І. Рогач, І.М. Кучерова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 72-75. – ISSN 2306-6814
988616
  Райнова Л.Б. Оподаткування доходів фізичних осіб в контексті соціальної справедливості та ефективності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Райнова Лариса Борисівна ; М-во освіти і науки України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 32 назви
988617
  Мороз З. Оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття підприємницькою діяльністю // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 32. – С.6-9
988618
  Крівцов О.О. Оподаткування доходів фізичних осіб та його вплив на стабілізацію фінансової системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-65. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Нижченаведена стаття є дослідженням місця та ролі податку з доходів фізичних осіб в фінансовій системі України, економічного змісту податку та його впливу на стабілізацію фінансової системи протягом 2002-2005 рр. The article is about studying the ...
988619
  Лютий І. Оподаткування доходів фізичних осіб та місцеві фінанси: суперечності й перспективи їх розв"язання / І. Лютий, В. Іванюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Досліджено основні проблеми, які виникають у процесі трансформації частини індивідуальних доходів громадян у місцеві публічні фінанси через систему оподаткування, у тому числі в умовах формування спроможних територіальних громад за рахунок їх ...
988620
   Оподаткування доходів фізичних осіб. Правове регулювання : наук.-практ. посібник / Д.О. Гетманцев, О.В. Гедзюк, І.С. Бєліцький [та ін.] ; Нац. шк. суддів України ; Юрид. компанія Jurimex ; Платформа податкових знань Taxlink. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 621, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 609-621 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-698-9
988621
  Коба О.В. Оподаткування доходів фізичних осіб: закордонний досвід та перспективи України / О.В. Коба, Ю.Ю. Миронова // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph / Stat. Univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship a. innovation ; ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; [sci. board: A. Pawlik et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 1 : / [Biloshkurska N.V., Biloshkurskyi M.V., Slatvinsyi M.A. et al.]. – С. 111-126. – ISBN 978-9934-571-44-2
988622
  Козинець І.Г. Оподаткування доходів фізичних осіб: зарубіжний досвід / І.Г. Козинець, Н.С. Бушко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 19-22. – ISBN 978-966-7496-99-9
988623
  Хомич О.В. Оподаткування доходів фізичних осіб: порівняння податкового навантаження України та країн ЄС // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 129-132 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
988624
  Маковська І.О. Оподаткування доходів юридичних осіб у країнах з розвиненою ринковою та перехідною економікою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 51-53. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості оподаткування доходів юридичних осіб у країнах з розвиненою ринковою та перехідною економікою. Визначено питому вагу надходжень податку на доходи юридичних осіб у загальній сумі надходжень бюджету та у валовому внутрішньому ...
988625
  Бєліцький І. Оподаткування доходів, отриманих за спадковим договором // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 15
988626
  Ліпіхіна Т.Д. Оподаткування експортно-імпортних операцій в Україні : навчальний посібник / Т.Д. Ліпіхіна ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 680 с. – ISBN 988-966-483-034-5
988627
  Дмитрієва Н.О. Оподаткування електронної торгівлі в умовах економічної глобалізації: сучасний стан, проблеми та їх вирішення // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 9-20
988628
  Кочеров М. Оподаткування заробітку з-за кордону // Юридична газета. – Київ, 2021. – 11 травня (№ 9)
988629
  Гривнак К. Оподаткування земель водного фонду // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 40-42
988630
  Волосович С.В. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / С.В. Волосович, Т.Д. Ліпіхіна ; М-во освіти і науки України. – Київ : Атіка, 2009. – 286, [2] с. : табл. – Термінол. словник: с. 222-236. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-326-330-4
988631
   Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні : Навч. посібник для студ.вищих навчальних закладів. – Київ : ДІЯ, 2000. – 320с. – ISBN 966-7665-18-6
988632
  Мироненко В. Оподаткування інвестиційної діяльності: про що варто пам"ятати // Юридична газета. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21/22). – С. 17
988633
  Лютий І.О. Оподаткування індивідуальних доходів в Україні: актуальні питання модернізації / І.О. Лютий, В.Е. Іванюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (278). – С. 30-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2305-7645
988634
  Пахолюк А.М. Оподаткування інноваційної діяльності в аграрній сфері за законодавством України // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2020. – Vol. 11, № 4. – С. 60-66. – ISSN 2663-1350
988635
  Шемяткін О. Оподаткування іноземних компаній. Перспективи в Україні / О. Шемяткін, К. Утіралова // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 24-25
988636
  Федоренко Т. Оподаткування іноземного доходу: що і куди платити? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 14-15
988637
  Кобильнік Д.А. Оподаткування ІТ галузі: питання реалізації та складнощі впровадження / Д.А. Кобильнік, В.В. Михайленко // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (30). – С. 99-104. – ISSN 2311-4894
988638
  Писаний Д.О. Оподаткування капіталу підприємств корпоративного типу в податковому праві ЕС // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 377-380. – ISSN 1563-3349
988639
  Близнюк О.С. Оподаткування комерційних банків: факти, тенденції й перспективи / О.С. Близнюк, О.П. Орлюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-18. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розкривається система оподаткування банків в Україні, її історичні передумови. Наводиться аналіз основних видів податків, які сьогодні сплачують комерційні банки. Пропонується порівняння режимів оподаткування банків в офшорних зонах світу і в ...
988640
  Андреюк Н.В. Оподаткування корпорацій в контексті приєднання України до плану BEPS: вектори ймовірних змін // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 52-58


  Розглянуто історію міжнародного податкового співробітництва у світлі поширення процесів розмивання бази оподаткування корпорацій та виведення прибутків. Охарактеризовані напрями реалізації плану дій BEPS, спрямовані на виключення або мінімізацію ...
988641
  Ткачів С.М. Оподаткування лісового господарства: проблеми і перспективи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 50-54. – ISSN 2306-6792
988642
  Педь І.В. Оподаткування майна в Україні та країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз / І.В. Педь, Ю.М. Лисенков, О.Я. Мельник // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 107-113
988643
  Бобиль В.В. Оподаткування малого бізнесу: нормативно-організаційний аспект / В.В. Бобиль, О.А. Топоркова // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 35-47. – ISSN 2664-1259


  "Робота присвячена огляду векторів розвитку малого бізнесу в Україні в контексті гармонізації законодавчих вимог відносно режимів оподаткування та державної підтримки підприємницької діяльності. Для вирішення задач такого класу в роботі запропоновано ...
988644
  Лихолат С.М. Оподаткування малого бізнесу: проблеми та шляхи їх ваирішення / С.М. Лихолат, О.Л. Івасівка // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 288-290. – ISBN 5-7763-2435-1
988645
  Лебеда М.О. Оподаткування малого підприємництва: зарубіжний досвід та проблематика України // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2017. – Вип. 2 (30). – С. 97-109. – ISSN 2310-9734
988646
  Томаш М. Оподаткування міжнародних торговельних операцій // Юридична газета. – Київ, 2018. – 20 березня (№ 11). – С. 16-17
988647
   Оподаткування населення : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / А.В. Бодюк, С.П. Дусяк, В.С. Дубель, С.І. Кривенко. – Київ : Кондор, 2009. – 202с. – ISBN 978-966-351-237-2
988648
  Захаров О.В. Оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, в місті Києві // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 27-33
988649
  Мельник В. Оподаткування нерухомості в Україні: можливості і перспективи / В. Мельник, Г. Пенякова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 28-34. – ISSN 1818-5754
988650
  Федоренко Т. Оподаткування нерухомості фізичних осіб // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 вересня (№ 37). – С. 14. – ISSN 1992-9277
988651
  Скрипник А. Оподаткування нерухомості як фактор стабілізації та розвитку фінансового ринку України / А. Скрипник, Г. Варваренко, А. Вдовиченко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 15-21.
988652
  Велігурська А.М. Оподаткування нерухомості: порівняння вітчизняного та міжнародного досвіду // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (12). – С. 53-56. – ISSN 2313-0431
988653
  Дуб А.Р. Оподаткування нерухомості: світовий досвід та українські реалії // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 296-303. – ISSN 2222-0712
988654
   Оподаткування нерухомості: сучасний стан, зарубіжний досвід та перспективи / І.В. Антипенко, Ф Ю. Дехтяренко, Ю.М. Манцевич, Ю.М. Палеха // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 4-6
988655
  Вишневський В.П. Оподаткування нерухомості: теорія та зарубіжний досвід / В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 43-52.
988656
  Реун А. Оподаткування операцій з криптовалютами: питання-відповіді // Юридична газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 33/34). – С. 16-17
988657
  Кононенко С. Оподаткування операцій з об"єктами авторського права та суміжних прав // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 21-24.
988658
  Вірченко В. Оподаткування операцій з об"єктами інтелектуальної власності в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 110-121. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-2005
988659
  Чемеріс С. Оподаткування операцій з ощадними сертифікатами на пред"явника у банківських установах // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 18. – С.21-24
988660
  Томин О. Оподаткування операцій за договором комісії // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 1. – С.22-26
988661
  Федоренко А.В. Оподаткування операцій із цінними паперами та деривативами, що мають ознаки фіктивності: проблеми і шляхи розв"язання // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 54-67 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-7988
988662
  Демянчук Оподаткування особистих послуг фізичних осіб за міжнародними договорами про уникнення подвійного оподаткування / Демянчук, ЮТ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 247-252. – ISSN 1563-3349
988663
  Стельмашук А. Оподаткування ПДВ операцій з поставки послуг нерезидентам // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С.38-39
988664
  Грузінова Л.П. Оподаткування пенсії в контексті податкової реформи в Україні / Л.П. Грузінова, А.С. Грузінов // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (173). – С. 32-36
988665
  Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності : Навчальний посібник / В.М. Мельник, І.А. Грицаєнко, О.С. Іванишина. – Київ : Кондор, 2003. – 160с. – ISBN 966-8251-14-8


  Для студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів
988666
  Луценко І.С. Оподаткування платників єдиного податку в сучасних умовах впровадження податкової реформи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 131-135 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
988667
  Ващенко Ю.В. Оподаткування поворотної фінансової допомоги за законодавством України // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2007. – № 2. – С. 17-20.
988668
  Краснокутська Л. Оподаткування податком здоходів фізичних осіб нерухомості рухомого майна, спдщини і подарунків // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 53-55.
988669
  Кушнір І.М. Оподаткування податком на додану вартість операцій з нематеріальними активами в європейському законодавстві // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (101). – C. 99-108. – ISSN 2308-0361
988670
  Тимошенко А.О. Оподаткування послуг в іт-сфері: проблеми та перспективи // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 46-52. – ISSN 2306-6806
988671
  Очеретько Л.М. Оподаткування прибутку будівельних підприємств за довгостроковими будівельними договорами (контрактами) / Л.М. Очеретько, К.Р. Залісська // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 238-245. – ISSN 2308-1988
988672
   Оподаткування прибутку підприємств. Збірник нормативних актів. – Київ, 1997. – 322с. – (Законодавство України)
988673
  Садовенко М.М. Оподаткування прибутку підприємств: світовий досвід і реалії України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 172-173
988674
  Бабіч В. Оподаткування прибутку підприємств: фінансові і облікові аспекти / В. Бабіч, А. Поддєрьогін // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 2. – С. 3-10
988675
  Коляда Т. Оподаткування процентних доходів за депозитами населення в банках // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 4. – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
988676
  Морозов В.С. Оподаткування розважального бізнесу у ФРН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 58-61. – бібліогр. в кінці ст.


  До основних видів податків, що застосовуються у сфері розважального бізнесу у Німеччині, слід віднести податок з розважальних заходів, податок з казино, податок з тоталізатора та лотерей, а також податок зі спортивних парі.
988677
  Лупенко Ю.О. Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів / Ю.О. Лупенко, Л.Д. Тулуш // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 1 (255). – С. 5-17. – ISSN 2221-1055
988678
  Глущенко Д.К. Оподаткування сільського господарства України / Д.К. Глущенко, Ю.В. Тюленєва // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 13-17. – ISSN 2310-5534
988679
  Гуржій І О. Оподаткування сільського населення України (XVII - середина XIX ст.) / Олександр Гуржій, Василь Орлик ; [відп. ред. Смолій В.А. ; НАНУ ; Ін-т історії України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Н.-д. ін-т селянства]. – Черкаси : Ант, 2011. – 196 с. : табл. – Бібліогр.: 162-194. – (Бібліотека історії українського селянства / редкол. : А.Г. Морозов (голова), О.І. Гуржій, С.В. Корновенко та ін.)
988680
  Тулуш Л.Д. Оподаткування сільськогосподрських товаровиробників: стан та перспективи розвитку / Леонід Тулуш, Валентина Проніна, Наталія Сеперович ; Ін-т розв. аграр. ринків. – Київ : Українські технології, 2009. – 295, [2] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-295. – ISBN 978-966-345-178-7
988681
  Баличев Є.Ю. Оподаткування споживання у фінансовій теорії: еволюція поглядів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 24-28
988682
  Пшик І.-Р. Оподаткування столичної нерухомості: чому понижувати ставку податку можна двічі? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 17 жовтня (№ 42). – С. 37
988683
  Гаманкова О.О. Оподаткування страховиків податком на прибуток як важель державного регуляторного впливу / О.О. Гаманкова, Д.В. Гаманков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-8. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано проблеми чинного порядку оподаткування страховиків податком на прибуток і розглянуто переваги для розвитку страхового ринку України переходу страхових компаній на загальну систему оподаткування. В статье проанализированы ...
988684
  Коляда Т. Оподаткування страхових компаній податком на прибуток підприємств / Т. Коляда, М. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-96. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі оподаткування податком на прибуток підприємств страхових компаній. Висвітлено існуючі суперечності у чинному механізмі адміністрування податку на прибуток підприємств, визначено їх деструктивний вплив на фінансові результати ...
988685
  Гаманкова О. Оподаткування страхових компаній та його вплив на розвиток ринку страхових послуг в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 14-16. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  В статті йдеться про розвиток і вдосконалення системи оподаткування страхових компаній податком на прибуток в Україні. Автор обгрунтовує несвоєчасність нових змін в системі оподаткування, оскільки ці зміни можуть привести до зменшення обсягів страхових ...
988686
  Шірінян Л.В. Оподаткування страхових компаній України : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 76-85 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
988687
  Садеков А.А. Оподаткування суб"єктів господарювання : податки / А.А. Садеков, Ю.Д. Чацкіс // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 45-49
988688
  Климко Т.Ю. Оподаткування суб"єктів краудфандингової діяльності в Україні // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 114-116. – ISBN 978-611-01-0721-1
988689
  Сідельникова Л.П. Оподаткування суб"єктів підприємництва : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / Сідельникова Л.П., Чижова Т.В., Якуша Я.В. – Київ : Ліра-К, 2013. – 422, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 410-422. – ISBN 978-966-2609-26-4
988690
  Арзуманов Р.М. Оподаткування суб"єктів підприємницької діяльності : податки / Р.М. Арзуманов, О.М. Климахіна // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 89-93 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
988691
  Демчук Н.А. Оподаткування та кредитування аграрних підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 43-46. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
988692
   Оподаткування та платежі в бюджет. – К
2. – 1996. – 289с.
988693
   Оподаткування та платежі в бюджет. – Київ
Ч. 3, вип. 5.3 : Правове регулювання банківської та інвестиційної діяльності в Україні. – 1996. – 328с.
988694
  Данканич Т.П. Оподаткування туристичної діяльності в умовах дії податкового кодексу України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 237-241. – (Економіка ; Вип. 32)
988695
  Котіна Г. Оподаткування фізичних осіб з високим рівнем доходів на засадах фіскального партнерства / Г. Котіна, А. Славкова, М. Степура // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1810-3944
988696
  Руднік І. Оподаткування хлібопродуктів. / І. Руднік. – К., 1935. – 80с.
988697
   Оподаткування юридичних осіб та аудит у сфері оподаткування : навч. посібник / [І.К. Дрозд та ін. ; за ред. Н.С. Шалімової]. – Київ : Сова, 2017. – 523, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит арк. – Бібліогр.: с. 502-523. – ISBN 978-966-97637-1-6
988698
  Орленко С.С. Оподаткування як джерело економічного зростання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 238-242
988699
  Кондрашов О.М. Оподаткування як фактор посилення інноваційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.165-168
988700
  Дука Ю. Оподаткування як фактор розвитку громадянського суспільства в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.166-176. – ISBN 966-7800-16-4
988701
  Варшицька Н. Оподпткування та облік виплат дивідендів власникам корпоративних прав // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.31-33
988702
   Опозванена паметниците на културата в България : годишник на националния институт за паметниците на културата / Ред.кол. предс. Т. Кръстев. – София : [S. n.], 1984. – 163 с.
988703
  Оэ Кэндзабуро Опоздавшая молодежь : Роман / Оэ Кэндзабуро. – Москва : Прогресс, 1973. – 340с.
988704
  Оэ Кэндзабуро Опоздавшая молодежь / Оэ Кэндзабуро. – М, 1990. – 622с.
988705
  Крымова С. Опоздавшему - скорлупки. Молодым инноваторам советуют поторопиться. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 26 октября (№ 43)


  Речь идет об экспертизе инновационных проектов и подготовке кадров для инновационной экономики.Тема одного из круглых столов была сформулирована как “Экономическая экспертиза проектов”, но выступивший первым гендиректор Республиканского ...
988706
   Опоздавший Новый год // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 16-20 : фото
988707
  Ярмоленко Н. Опозиції "автор - виконавець" та "варіант - інваріант" в українському героїчному епосі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 57-59. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано опозиції "автор - виконавець", "варіант - інваріант" у річищі загальної проблеми "статика - динаміка" у фольклорі. Статичні аспекти героїчного епосу проявляються лише в його динаміці. Авторство в пісенному епосі невіддільне від ...
988708
  Решетникова І.В. Опозиції в східнослов"янскій традиційній культурі (на матеріалі народної ритуально-театралізованої обрядності) : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Решетникова І.В.; І.В.Решетнікова; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
988709
  Ільницький В. Опозиційна підпільна діяльність ОУН на теренах Карпатського краю у початковий період “хрущовської відлиги” (1955–1957) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 31-40. – ISSN 2077-7280
988710
  Гутиря С.В. Опозиційне періодичне видання і влада // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 27-30


  У статті йдеться про утиски газети захисту інтересів селян України "Сільські вісті" владою часів Щербицького - Кравчука - Кучми. In the article it is described the persecution of the newspaper of protection of peasant"s interests of Ukraine "Silski ...
988711
  Войтенко С.В. Опозиційний робітничий рух в Україні на завершальному етапі непу (1926-1928) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-35. – (Історія ; вип. 59/60)


  На основі джерельних матеріалів та архівних документів аналізується стан опозиційного робітничого руху на завершальному етапі непу.
988712
  Войтенко С.В. Опозиційний робітничій рух у 1921-1923 рр.: відгомін політичної боротьби в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 21-24. – (Історія ; вип. 53)


  На основі джерельних матеріалів, архівних документів та преси в статті аналізується стан та прояви опозиційного руху в перші роки непу.
988713
  Шипотілова О.П. Опозиційний рух на Одещині та Миколаївщині у спогадах його учасників (1960-1990-ті рр.) / О.П. Шипотілова, А.В. Кожанов // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 177-189. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
988714
  Коляда І. Опозиційний рух наприкінці 1960-х - у 1980-ті рр. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (211), березень 2019. – С. 14-23
988715
  Струтинський Владислав Опозиційний рух у Польщі в останній чверті XX ст. та його вплив на розвиток суспільно-політичного конфлікту 1980-1981 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 214-221. – (Історія ; Вип. 18)
988716
  Філоретова Лариса Матвіївна Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907- початку 1917 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Філоретова Лариса Матвіївна; МОіНУ. Нац. пед. ін-тут ім. М. Драгоманова. – Київ, 2003. – 213 л. – Бібліогр.: л.186 - 213
988717
  Філоретова Лариса Мартіївна Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907- початку 1917 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Філоретова Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
988718
  Негуляєва Г.О. Опозиційний уряд як складова парламентської демократії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Негуляєва Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 192 л. – Бібліогр.: л. 169-192
988719
  Негуляєва Г.О. Опозиційний уряд як складова парламентської демократії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Негуляєва Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
988720
  Компанієць О.В. Опозиційний фольклор як одна з форм народного спротиву політиці "суцільної колективізації" та Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 107-111. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
988721
  Кобзей Н. Опозиційні концепти "село" - "місто" в натуралістичних творах Еміля Золя, Івана Франка та Володимира Винниченка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 271-278. – (Філологія ; Вип. 23/24)
988722
  Супрун Л. Опозиційні лексеми - складники медіативного дискурсу М. Грушевського-журналіста // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 221-223. – ISBN 978-966-493-306-0
988723
  Полтавець С.В. Опозиційні настрої в українському суспільстві після підписання Переяславського договору 1654 р. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 185-196
988724
  Азаров Микола Янович Опозиційні рекомендації Миколи Азарова : [інтерв"ю з народним депутатом України М.Я. Азаровим] // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 24-27. – ISSN 0130-5212
988725
  Комарніцький О. Опозиційність студентства педагогічних ЗВО щодо економічної політики радянської влади на селі (1930-ті рр.) / О. Комарніцький, Л. Комарніцька // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 152-164. – (Серія "Історія" ; вип. 1/43). – ISSN 2312-2595
988726
  Качановська Т.О. Опозиція "абстрактне/конкретне" як перекладознавча проблема (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме та Ж.-М. де Ередіа та їхніх українських інтерпретацій) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 120-129. – Бібліогр.: 20 назв.
988727
  Телехова О.П. Опозиція "волі - неволі" в драматургії Лесі Українки (у зв"язку з вивченням у школі) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 82-85. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
988728
  Межжеріна Г.В. Опозиція "гарячий/холодний" в ознаковій парадигмі "соціально-етична оцінка особи" східнослов"янської мовної картини світу ХІ-ХІІІ ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 15-32. – Бібліогр.: Літ.: с. 30-31. – ISSN 0027-2833
988729
  Сердега Р.Л. Опозиція "лівий/правий" в українських народних повір"ях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 41-44. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
988730
  Супрун В.М. Опозиція "людина-влада" у творах Миколи Понеділка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 24-27


  У статті йдеться про гостре викривальне слово емігранта, палкого прихильника незалежності України Миколи Понеділка, спрямоване проти більшовицької диктатури This article is about a keen accusatory word of an emigrant, fiery supporter of an ...
988731
  Письменна Ю.О. Опозиція "розумний" - "дурний" у національно-мовних картинах світу // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 182-198. – ISBN 978-966-439-842-5
988732
  Ковтун Ю.В. Опозиція "Росія - Захід" в російській філософській думці ХІХ століття // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 81-82
988733
  Мазепова О.В. Опозиція "свій–чужий" у перській мовній свідомості (на матеріалі фразеології перської мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 218-225
988734
  Харитонова Д.Д. Опозиція "свій - чужий" у сучасному політичному дискурсі чинного прездента Росії // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 455-463


  Розглянуто опозиційне протиставлення категорій "свій" та "чужий" у сучасних політичних промовах Президента Російської Федерації Володимира Путіна. Визначено способи представлення на лексичному рівні категорій "свій" та "чужий". Проаналізовано ...
988735
  Закальська Я. Опозиція "Свій - чужий" у фольклорі спротиву (на матеріалах фольклорних текстів Революції Гідності) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 156-163
988736
  Кремінська О.О. Опозиція "свій/чужий" в новелі Р. Кіплінга "Lispeth" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – C. 69-70
988737
  Рязанцева Т. Опозиція "свого-чужого" як аспект теми самотності у метафізичній поезії О. Стефановича і М. Цвєтаєвої // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 156-170. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
988738
  Кицан О. Опозиція "своє"/чуже" в сучасній українській літературі зарубіжжя // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 139-146. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
988739
  Смушак Т. Опозиція "своє/чуже" в автобіографічній повісті Наталени Королевої "Без коріння" та автобіографічному романі Ірен Немировськи "Вино самотності" // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 6. – C. 86-95. – ISSN 2313-5921
988740
  Бугайова Н. Опозиція "столиця - провінція" в романах Валерія Шевчука "Кросворд" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 28-30
988741
  Гриненко М.А. Опозиція "схід - захід" у політико-філософському вченні М. Шлемкевича (за матеріалами праці "Галичанство") // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 34-42


  Здійснюється історико-філософське описання головних ідей праці М. Шлемкевича "Галичанство", аналізуються умови можливості їх застосування для осмислення сучасного політичного світу української національної культури. У статті розкривається інтерпретація ...
988742
  Якименко О.В. Опозиція "український патріотизм - комунізм" у п"єсі Наталії Романович -Ткаченко "Тумани" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 480-486


  У статті вперше аналізується п"єса Наталі Романович-Ткаченко "Тумани". Розглядається конфлікт твору через опозицію "український патріотизм–комунізм". В статье впервые анализируется пьеса Наталии Романович-Ткаченко "Туманы". Рассматривается ...
988743
  Полагейкіна В.А. Опозиція «чужий – свій» в англійській мовній картині світу (щодо постановки проблеми) // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – С. 151-157. – ISSN 2409-3238
988744
  Мартінек С.В. Опозиція US/THEM в англійській лінгвокультурі: засоби мовної концептуалізації // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 82-86
988745
  Степико В.П. Опозиція в політичному житті суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 155-161. – ISBN 966-628-197-5
988746
  Данилюк Ю.З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х - 80-ті 20 ст.) / Юрій Данилюк, Олег Бажан; НАНУ, Ін-т історії України, Головна редакційна колегія наук.-документальної серії гниг "Реабілітовані історією". – Київ : Рідний край, 2000. – 616с. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-02-1732-3
988747
  Дем"яненко Б.Л. Опозиція в Україні: маємо те, що маємо... // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 297-307


  Розглянуто проблеми становлення, особливості взаємовідносин влади та опозиції, аргументовано необхідність унормування статусу опозиції в Україні. Рассмотрены проблемы становления, особенности взаимоотношений власти и оппозиции, аргументировано ...
988748
  Панченко В. Опозиція дискурсів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23-24 травня (№ 92/93). – С. 11


  Поема Тараса Шевченка "Кавказ": полеміка з Олександром Пушкіним.
988749
   Опозиція корисна для Вас : досвід Великої Британії та пропозиції для України. – Київ : [Центр політико-правових реформ], 2007. – 36 с. – ISBN 978-966-96609-5-4
988750
  Орлик В.В. Опозиція курсу розширення НАТО в США в 1990-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 151-153. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему оцінки курсу розширення НАТО провідними американськими політиками та експертами в контексті ситуації, що склалася на початку 1990-х рр. Проаналізовано вплив позицій опонентів курсу розширення на нинішню ситуацію та можливість їх ...
988751
  Орлик В.В. Опозиція курсу розширення НАТО у США у 1990-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
988752
  Клименко І. Опозиція локальних народномузичних традицій на порубіжжі Західного Полісся та середнього Погориння (за експедиціями 1984-2010 років до Зарічанського та Дубровицького районів Рівенської області) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 115-130. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  На підставі системних польових обстежень сільської музики Прип’ятського Полісся у місці контакту східно- і західнополіської етнокультурних зон, що провела автор протягом 1984–2010 рр., встановлено сусідство двох контрастних за типом організації ...
988753
  Левченко О.П. Опозиція м"який - твердий у фразеологічних системах. // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 90-96. – (Філологія)
988754
  Гузар З. Опозиція на рівні образів-персонажів ("Маніпулянтка" - "Між добрими людьми") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 67-76. – ISSN 0130-528Х
988755
  Лисюк Н.А. Опозиція природи і культури в міфології давного шумеру : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 273-277
988756
  Головня А.В. Опозиція свій / чужий у англомовних та україномовних перекладах статей про Україну / А.В. Головня, С.Г. Шурма // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 46-53. – ISBN 978-966-171-881-3
988757
  Біла І.В. Опозиція світ / людина як екзистенційний концепт розкриття абсурдності світу // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 241-249


  Розглядається специфіка реалізації опозиції світ / людина у творах Галини Пагутяк
988758
  Свириденко О. Опозиція село/місто в організації художнього простору прози Люко Дашвар // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 89-98


  У статті досліджується романістика Люко Дашвар. Розглядаються особливості урбаністичного аспекту у творах письменниці. Художня колізія столиця-провінція, а також опозиція місто-село аналізуються з погляду текстуального втілення в романах соціальних ...
988759
  Лук"янець Т.Г. Опозиція хорошеліогане в українських та англійських колискових піснях: досвід контрастивного аналізу // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 183-187. – (Бібліотека Інституту філології)
988760
   Опозиція як джерело альтернативної політики // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 4
988761
  Павленко Р. Опозиція: права і повноваження // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-10. – ISSN 1609-5499
988762
   Опознавание и описание линий. – М., 1972. – 165с.
988763
  Файн. В.С. Опознавание изображений / В.С. Файн. – Москва : Наука, 1970. – 295 с.
988764
  Сердюков В.Д. Опознавание речевых сигналов на фоне мешающих факторов / В.Д. Сердюков. – Тбилиси, 1987. – 142с.
988765
  Байдерин В.А. Опознавательный знак : повесть : для детей / Виктор Байдерин ; ил. В.В. Тимофеев. – Алма-Ата : Жазуши, 1966. – 111 с. : ил.
988766
  Абрамов С.А. Опознай живого : приключенч. и фантаст. повести : [для сред. и ст. возраста] / Сергей Абрамов. – Москва : Детская литература, 1976. – 368 с. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
988767
  Полторак А.И. Опознание / А.И. Полторак, Е.Б. Зайцев. – Москва, 1973. – 236 с.
988768
  Афанасьев Н.Н. Опознание : криминальный роман / Афанасьев Н.Н., Викуловский О.Ю. – Москва : СП"Вся Москва, 1990. – 222 с.
988769
  Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике (тактика) / Н.Н. Гапанович. – Минск, 1978. – 159 с.
988770
  Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике : Учебно-практическое пособие / А.Я. Гинзбург; Ассоциация работников правоохранительных органов РФ. – Москва, 1996. – 128с. – ISBN 5-88240-030-9
988771
  Цветков П.П. Опознание в стадии предварительного следствия / П.П. Цветков. – Л., 1957. – 52с.
988772
  Гапанович Н.Н. Опознание в судопроизводстве: (Процессуальные и психол. проблемы) / Н.Н. Гапанович. – Минск, 1975. – 175с.
988773
  Зинченко Т.П. Опознание и кодирование / Т.П. Зинченко. – Л, 1981. – 182 с.
988774
   Опознание образов. – М., 1965. – 152с.
988775
   Опознание образов. – М., 1968. – 228с.
988776
   Опознания личности обвиняемого при расследовании преступлений. – М., 1936. – 31с.
988777
  Мезенцев Б.А. Опознать отказались / Б.А. Мезенцев. – Донецк, 1973. – 144с.
988778
  Мезенцев Б.А. Опознать отказались / Б.А. Мезенцев. – 2-е изд. – Донецк, 1975. – 230с.
988779
  Мезенцев Б.А. Опознать отказались / Б.А. Мезенцев. – Донецк, 1986. – 222с.
988780
  Гладышева О.Н. Оползень / О.Н. Гладышева. – М, 1989. – 316с.
988781
  Рудько Г.И. Оползневые геосистемы г.Черновцы, прогноз их развития : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов / Г.И. Рудько, М.Н. Куница, Н.Д. Губко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 61-67 : Рис., схема. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
988782
  Петров Н.Ф. Оползневые системы. Сложные оползни / Н.Ф. Петров. – Кишинев, 1988. – 223с.
988783
  Великий Г.Г. Оползневые явления на склонах речных долин левобережья Среднего Приднепровья и влияние на их устойчивость железнодорожного земляного полотна. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Великий Г.Г.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1966. – 24с.
988784
   Оползнеопасные территории Молдавии. – Кишинев, 1990. – 120с.
988785
  Шадунц К.Ш. Оползни-потоки / К.Ш. Шадунц. – М., 1983. – 120с.
988786
   Оползни. – М, 1981. – 368с.
988787
  Мартиросян В. Оползни : роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 2. – С. 27-74. – ISSN 0012-6756
988788
  Тржцинский Ю.Б. Оползни в долинах рек Илима и Средней Ангары. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Тржцинский Ю.Б.; Иркутский гос.у н-т им. А.А.Жданова. АН СССР. сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
988789
  Ниязов Р.А. Оползни в лесовых породах северо-западных склонов Кураминского хребта и закономерности их образования : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ниязов Р. А.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по геол. и географ. наукам. – Ташкент, 1967. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
988790
  Шадунц К.Ш. Оползни в Молдавии и борьба с ними / К.Ш. Шадунц. – Кишинев, 1963. – 104с.
988791
  Арешидзе Г.М. Оползни Грузинской ССР : (условия возникновения и типы оползней в кристаллических массивах и молласах предгорного прогиба Аджаро-Имеретинского хребта) / Г.М. Арешидзе. – Тбилиси : Мецнииреба, 1980. – 156 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 147-154
988792
   Оползни и борьба с ними. – Ставрополь, 1964. – 450с.
988793
   Оползни и борьба с ними. – Кишинев, 1974. – 135с.
988794
  Вагнер П. Оползни и вопросы методики изучения устойчивости склонов методами моделирвоания. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.07 / Вагнер П.; МГУ. – М, 1973. – 28л.
988795
  Кнорре М.Е. Оползни и меры борьбы с ними / М.Е. Кнорре [и др.] ; под ред. д-ра техн. наук М.Е. Кнорре. – Москва : Стройиздат, 1951. – 172 с. : ил. – Библиогр.: с. 169
988796
  Чепрасов А.Ф. Оползни и опыт борьбы с ними / А.Ф. Чепрасов. – Москва, 1972. – 33 с.
988797
  Ходжаев А.Р. Оползни и проблема рационального использования геологической среды / А.Р. Ходжаев, Р.А. Ниязов. – М., 1985. – 47с.
988798
   Оползни и сели : В 2-х томах. – Москва
Т.1. – 1984. – 352с.
988799
   Оползни и сели : В 2-х томах. – Москва
Т.2. – 1984. – 250с.
988800
  Петриашвили Г.С. Оползни Кутаиси-Ткибульского района и их инженерно-геологическая характеристика : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 126 / Петриашвили Г.С.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1969. – 23л.
988801
   Оползни Молдавии и охрана кружающей среды. – Кишинев, 1983. – 160с.
988802
   Оползни северо-западного побережья Черного моря. – Киев : Наукова думка, 1993. – 210с.
988803
  Преснухин В.И. Оползни Таджикистана : (формы нарушения устойчивости склонов) / В.И. Преснухин. – Душанбе
Ч. 1. – 1976. – 157с.
988804
  Рогозин И.С. Оползни Ульяновска и опыт борьбы с ними. / И.С. Рогозин. – М., 1961. – 150с.
988805
  Рогозин И.С. Оползни Ульяновского и Сызранского Поволжья. / И.С. Рогозин, З.Т. Киселева. – М., 1965. – 160с.
988806
   Оползни Харьковской области / Г.Г. Стрижельчик, О.А. Крамаренко, Ю.П. Соколов, др. и; Науч. ред. И.Г. Черванев. – Харьков, 2001. – 300с.
988807
   Оползни Черноморского побережья Украины. – М, 1977. – 103с.
988808
  Махорин А.А. Оползни, обвалы и оценка устойчивости горных склонов. (На примере долины р.Ингури, Западный Кавказ) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.126 / Махорин А.А.; Геолог. фак-т. Кафедра грунтоведения и инж. геологии. – М., 1971. – 20л.
988809
  Тржцинский Ю.Б. Оползни, сели, термокарст в Восточной Сибири и их инженерно-геологическое значение / Ю.Б. Тржцинский, М.Д. Будз, Н.Е. Зарубин. – Москва : Наука, 1969. – 136с.
988810
  Дроздов С.С. Оползни. / С.С. Дроздов. – Ставрополь, 1965. – 200с.
988811
   Ополчение на защите Москвы. – Москва, 1978. – 408с.
988812
   Ополченцы. – Л., 1975. – 478с.
988813
  Сенчуров Ю.Н. Ополченцы. / Ю.Н. Сенчуров. – Тула, 1966. – 51с.
988814
  Хромов А.М. Ополье / А.М. Хромов. – Ярославль, 1974. – 47с.
988815
  Сазонова Я. Опонент очима антивакцинаторів: лінгвістичний вимір маніпулятивної стратегії навішування ярликів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 70-74. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Сучасне суспільство перенасичене протиріччями й боротьбою за суспільну думку, що створює передумови для використання широкого спектру стратегій, тактик і засобів маніпуляції. Увагу сфокусовано на аналізі однієї з маніпулятивних стратегій - "навішуванні ...
988816
  Федорук Я. Опонентський відгук Омеляна Пріцака на кандидатську дисертацію "Туреччина та її васали у відносинах з Богданом Хмельницьким у 1654 році" (1996) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 101-115. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
988817
  Мінчак Г.Б. Опонування дисертацій проф. Кочерганом М.П. // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 34-37


  Кочерган Михайло Петрович (н. 1936) - український мовознавець. Автор підручників "Загальне мовознавство" (1-е вид. - 1999; 2-е вид. - 2003, 2006; 3-є вид. - 2008, 2010), "Вступ до мовознавства" (1-е вид. - 2000, 2001, 2003, 2004; 2-е вид. - 2005, 2006, ...
988818
   Опонування на захистах докторських і кандидатських дисертацій [Казьмирчуком Григорієм Дмитровичем] // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 102-105. – ISBN 978-617-7107-20-9
988819
  Шукрулло Опора : стихи и поэма / Шукрулло ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1976. – 184 с.
988820
  Ворожбит О. Опора для дипломатії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  "Німеччина має тривалу історію культурної політики й упродовж років не сповільнює темпу в цій сфері, зокрема на міжнародній арені."
988821
  Колесников М.С. Опора для радуги / М.С. Колесников. – Москва, 1974. – 352с.
988822
  Бєляєв В.П. Опора землі : [львівські нариси] / В.П. Бєляєв. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1954. – 312 с.
988823
   Опора и движение. – Москва, 1988. – 47с.
988824
  Рибачук М.Ф. Опора на громадськість. / М.Ф. Рибачук, В.Г. Андрієнко. – Київ, 1990. – 46с.
988825
   Опора партії на селі : спогади активних учасників комітетів незаможних селян України. – Київ : Політвидав України, 1971. – 315 с.
988826
   Опора порядка. – Свердловск, 1991. – 414с.
988827
  Землянко Д.А. Опора Рад. / Д.А. Землянко. – Львів, 1965. – 40с.
988828
  Поліщук С.У. Опорна база партійної організації / С.У. Поліщук. – Львів, 1959. – 20с.
988829
  Пенчев Г. Опорна точка. / Г. Пенчев. – София, 1983. – 350с.
988830
   Опорная скважина №2 Оршанской впадины. – Минск, 1972. – 232с.
988831
  Федуліна А.І. Опорний задачник : Статика: Навчальний посібник дл студ. вищ. навчальних закладів 1-2 рівнів акридитації / А.І. Федуліна. – Київ : Вища школа, 2005. – 127с. – ISBN 966-642-265-4
988832
  Конончук Г.Л. Опорний лазер для Фур"є-спектрометра / Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко, І.Є. Хоменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 286-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Показано, що серійний одномодовий лазер можна використовувати як опорний лазер для Фур"є-спектрометра без застосування спеціальних засобів стабілізації, якщо попередньо дослідити зміну характеристик його випромінювання під впливом саморозігріву і ...
988833
  Зищук Наталія Опорний навчальний заклад - методичний центр з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності для закладів загальної середньої освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 18--19 : фото
988834
  Чернець І. Опорний розріз плейстоценових відкладів Галич як пам"ятка природи Передкарпаття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 63-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
988835
  Варзацька Л. Опорні вміння в системі особистісно зорієнтованої мовної освіти : (10-11 класи , академічний рівень) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7 (93). – С. 17-22
988836
  Смоляр Ю.І. Опорні конспекти - ефективність та якість навчального процесу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 13-14
988837
  Смоляр Ю.І. Опорні конспекти економлять час і змушують працювати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 9-10
988838
  Кравчук К.Г. Опорні конспекти з основ права : Навчальний посібник / К.Г.Кравчук; МОН України. – Київ : Атіка, 2005. – 312с. – ISBN 966-326-038-6
988839
  Мельник Н. Опорні конспекти з української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.56-61
988840
  Вдовиченко Г.В. Опорні навчальні заклади як осередки розвитку та поширення заходів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності / Г.В. Вдовиченко, А.Г. Ліпська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 22-23 : фото
988841
  Крохмаль О.І. Опорні розрізи палеофауністичних підрозділів фінального еоплейстоцену та раннього неоплейстоцену півдня Східної Європи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 57-66 : рис. – Бібліогр.: с. 65-66. – ISSN 0367-4290
988842
  Кобернік С.Г. Опорні схеми для вивчення географії в 11 класі (до Вступу та розділу 1.Топографія та картографія) / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 17-24 : табл.
988843
  Кобернік С.Г. Опорні схеми для вивчення окремих тем у курсі "Україна і світове господарство", 9 клас / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 10 (188). – С. 2-18 : табл.
988844
  Кобернік С.Г. Опорні схеми для вивчення розділу "Населення України і світу" у 8 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 4-16. – Бібліогр.: 6 назв.
988845
  Кобернік С.Г. Опорні схеми до вивчення розділу "Африка" у 10 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 5-18 : табл.
988846
   Опорні схеми та довідкові матеріали до курсу "Економічна та соціальна географія України" (регіональна частина). – Київ : Київський університет, 2001. – 44 с.
988847
  Крайнікова Т. Опорні схеми та таблиці з української літератури 9-10 клас : Українська мова та література. Бібліотека / Т. Крайнікова. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 112с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8200-41-1
988848
   Опорні школи: особливості організації та фінансування / О. Денисюк, Т. Дронь, В. Колодій, В. Ткаченко, Н. Титаренко // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 71-81
988849
  Грисенко Л.П. Опорно-смислова схема : психологічна та лірична проза. Вірші у прозі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2 с. обкл.
988850
  Грисенко Л.П. Опорно-смислова схема : російська поезія на межі ХІХ-ХХ століть / підгот. Л.П. Грисенко // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2
988851
   Опорно-смислова схема "Основні риси драматургії ХІХ століття, втілені в п"єсі А. Чехова "Вишневий сад" / підгот. Л.П. Грисенко // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3 с. обкл.
988852
  Грисенко Л.П. Опорно-смислова схема "Проза і поезія поза межами західного світу" / підгот. Л.П. Грисенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 2 с. обкл. - 3 с. обкл.
988853
   Опорно-смислова схема. Соціально-психологічна проза ХІХ ст. у французькій літературі / підгот. Л.П. Грисенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 3 с. обкл.
988854
  Линьков А.М. Опорное давление в пологих пластах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Линьков А.М. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
988855
   Опорные геологические разрезы антропогена Украины. – Киев : Наукова думка
Ч. 1. – 1967. – 108с.
988856
   Опорные геологические разрезы антропогена Украины. – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1969. – 174с.
988857
  Веклич М.Ф. Опорные геологические разрезы антропогена Украины / М.Ф. Веклич, Н.А. Сиренко. – Киев : Наукова думка
Т. 3. – 1972. – 226с.
988858
  Чижов В.А. Опорные геологические резервы нефтегазоносных провинций европейской части СССР / В.А. Чижов. – М., 1985. – 268с.
988859
   Опорные и параметрические скважины Усторта. – Ташкент, 1981. – 128с.
988860
  Шаталов В.Ф. Опорные конспекты по кинематике и динамике : книга для учителя / В.Ф. Шаталов. – Москва : Просвещение, 1989. – 142 с.
988861
  Савченко Ю.С. Опорные конспекты по математике / Ю.С. Савченко. – Л.
Ч. 1. – 1990. – 62с.
988862
  Савченко Ю.С. Опорные конспекты по математике / Ю.С. Савченко. – Л., 1991. – 64 с.
988863
   Опорные логические конспекты в обучении географии. – Москва : Прометей, 1989. – 32с.
988864
  Антонов Л.К. Опорные прыжки женщин / Л.К. Антонов ; под ред. Ю. Гавердовского. – Москва : Физкультура и спорт, 1975. – 63 с. : ил. – (Гимнастическое многоборье)
988865
  Егоров В.В. Опорные пункты / В.В. Егоров. – М, 1962. – 39с.
988866
  Рубцов В.Н. Опорные пункты. / В.Н. Рубцов. – Пенза, 1960. – 151с.
988867
  Чувашов Б.И. Опорные разрезы верхнего карбона и Нижней Перми западного склона Урала и Приуралья / Б.И. Чувашов. – Свердловск, 1990. – 369 с.
988868
   Опорные разрезы верхнего ордовика и нижнего силура Приполярного Урала. – Сыктывкар, 1987. – 108 с.
988869
   Опорные разрезы и фауна визейского и намюрского ярусов Среднего и Южного Урала. – Л., 1978. – 132с.
988870
  Крохмаль А.И. Опорные разрезы историко-фаунистических подразделений среднего неоплейстоцена юга Восточной Европы // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 77-86 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
988871
  Блудорова Е.А. Опорные разрезы кайнозоя Казанского Поволжья / Е.А. Блудорова, Н.Л. Фомичева. – Казань : Издательство Казанского университета, 1985. – 162 с. : ил. – Библиогр.: с. 124-131
988872
   Опорные разрезы нижнего плейстоцена бассейна Верхнего Дона. – Воронеж : Воронежский университет, 1984. – 213с.
988873
  Ренгартен В.П. Опорные разрезы нижнемеловых отложений Дагестана / В.П. Ренгартен. – М.-Л., 1961. – 88с.
988874
  Москвитин А.И. Опорные разрезы плейстоцена Русской равнины / А.И. Москвитин. – Москва : Наука, 1976. – 203с.
988875
   Опорные разрезы пограничных отложений силура и девона Приполярного Урала : (путеводитель полевого семинара). – Сыктывкар, 1983. – 104с.
988876
  Кизима Р.А. Опорные схемы-конспекты лекций как средство повышения эффективности учебного процесса : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01; 13.00.02 / Кизима Р.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
988877
  Кизима Р.А. Опорные схемы-конспекты лекций как средство повышения эффективости учебного процесса : Дис... Канд. педогог.наук: 13.00.01 / Кизима Р.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 260л. – Бібліогр.:л.182-260
988878
   Опорные узлы унифицированной схемы позднего докембрия Средней Сибири : Сб. науч. тр. – Новосибирск : ИГИГ, 1980. – 138с.
988879
   Опорные центры расселения : межвузовский сборник научных трудов. – Горький, 1983. – 140 с.
988880
   Опорный разрез верхнеюрских отложений бассейна р.Хеты. – Л., 1969. – 208с.
988881
   Опорный разрез меловых отложений южной части Зауральской структурно-фациальной зоны. – Свердловск, 1985. – 139с.
988882
   Опорный разрез неокома севера Сибирской платформы. – Новосибирск
1. – 1981. – 98с.
988883
   Опорный разрез неокома севера Сибирской платформы. – Новосибирск
2. – 1981. – 135с.
988884
   Опорный разрез нижней перми р.Кожим. – Сыктывкар, 1980. – 55с.
988885
   Опорный разрез преображенского продуктивного горизонта вендско-нижнекембрийского карбонатного комплекса : (Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция) / Г.Г. Шемин, Л.С. Чернова, М.М. Потлова, В.А. Ващенко, Л.М. Дорогиницкая, А.И. Ларичев; Г.Г. Шемин и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 2. – С. 226-236 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7886
988886
   Опорный разрез татарского яруса реки Сухоны. – Саратов, 1981. – 116с.
988887
  Чабанна М.В. Опортунізм у прийнятті політичних рішень у бюджетній сфері у період фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. в Україні : монографія / Маргарита Чабанна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-363. – ISBN 978-966-02-9202-4
988888
  Сивоконенко И.М. Опоры подвижных систем приборов / И.М. Сивоконенко. – Л, 1952. – 160с.
988889
  Пинегин С.В. Опоры с газовой смазкой в турбомашинах ограниченной мощности / С.В. Пинегин. – М, 1977. – 150с.
988890
  Кулагин В.А. Опоры. / В.А. Кулагин. – Калинин, 1963. – 64с.
988891
   Опосередкована агресія Росії на Донбасі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 8-13. – (Історичні науки)
988892
   Опосередкована метиленовим синім фотодинамічна інактивація музейного та клінічного штамів staphylococcus aureus / О.С. Радченко, Л.Г. Степура, К.І. Горбенко, М.Ф. Гамалія // Фотобіологія та фотомедицина : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Т. 12, № 3/4. – С. 92-97. – ISSN 2076-0612
988893
  Льовін А. Опосередкована правова нормативність у міжнародному атомному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 88-89
988894
  Талавіра Н. Опосередковане переконання при висвітленні публічного виступу в новинах: етос, пафос чи логос? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 81-84. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  Запропонована розвідка порівнює структуру і використані вербальні засоби у трьох текстах: зверненні президента В. Зеленського до британського парламенту, англійському та американському новинних повідомленнях, які репрезентують зміст промови для ...
988895
  Зінов"єва І.А. Опосередкований виконавець злочину: поняття та види // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 197-213. – ISSN 2079-6242
988896
  Сосновська Т. Опосередкований вплив Агатангела Кримського на формування української літературної та інтелектуальної еліти першої половини XX століття на прикладі Павла Тичини // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 231-239. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
988897
  Арібжанова І. Опосередковані означення в сучасній українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-32. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Функціональна характеристика компонентів із семантикою ознаки іншої ознаки. Functional characterictics of the components with the attribute of another attribute semantics are studied.
988898
  Гнатюк Л. Опосередковані стратегії міжособистісного спілкування // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 207-214. – ISSN 1728-9572
988899
  Прошина З.Г. Опосредованный перевод в перспективе экотранслатологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 9-17. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
988900
  Свердлов А.Г. Опосредственное действие ионизирующего излучения / А.Г. Свердлов. – Москва : Атомиздат, 1968. – 272с.
988901
  Кузьмина М. Опочецкий народный / М. Кузьмина. – Л, 1970. – 32с.
988902
  Васильев Н.И. Опочка / Н.И. Васильев. – Ленинград, 1973. – 126с.
988903
  Камовникова Н. ОПОЯЗ в истории переводоведения XX века // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 9-15. – ISBN 978-617-646-453-2


  The article focuses on the findings of the Russian Formalist organization OPOIAZ in relation to the further development of translation studies as a discipline in the Soviet Union and beyond. OPOIAZ‘s studies of form and function of literary works ...
988904
  Атаров С Н. Опоясан мечом : повесть о Джузеппе Гарибальди / Николай Атаров, Магдалина Дальцева ; послесл. В.Е. Невлера. – Москва : Политиздат, 1976. – 560 с., [6] л. ил. – (Пламенные революционеры)
988905
  Атаров Н.С. Опоясан мечом : повесть о Джузеппе Гарибальди / Атаров Н.С., Дальцева М.З. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1978. – 520 с. : рис. – (Пламенные революционеры)
988906
   ОПП и формирование личности студента. – Тюмень, 1984. – 100 с.
988907
   Оппаленная земля. – Ставрополь, 1985. – 79 с.
988908
  Лимонченко В.А. Оппозитивные и эквивалентностные отношения датива в падежной системе современного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Лимонченко В.А. ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
988909
  Лимонченко В.А. Оппозитивные и эквивалентные отношения датива в падежной системе современного немецкого языка : Дис... Канд. филологич. наук: / Лимонченко В.А.; Киевский гос. пед. ин-т иностранных языков. – К, 1971. – 208л. – Бібліогр.:л.201-208
988910
  Радчук О.В. Оппозиты отсутствие – присутствие (этимологический экскурс) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – C. 3-6. – (Русская филология ; № 3 (52) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  На основе этимологического анализа автором рассмотрены оппозиты отсутствие - присутствие, показано развитие и изменение семантики и грамматических форм данных слов. Исследование абстрактных понятий было проведено в парадигме когнитивной лингвистики, ...
988911
  Вернер Н. Оппозиционное движение в Китае (1976-1980) // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 62-67. – ISSN 0321-5075
988912
  Погадаев Виктор Александрович Оппозиционные партии Малайзии (1957-1971) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Погадаев Виктор Александрович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1976. – 24л.
988913
  Кажарова И.А. Оппозиция "душа/тело" в адыгской поэзии // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 46-62. – ISSN 0236-2007


  Сложность ценностей российской культуры 20 в. порождалась неровностями истор. процесса, а также тем, что все идеалы эпохи утверждались в условиях полиэтничности. Чтобы понять, насколько ярко национальная специфика проявляет себя в метафизике идеала, ...
988914
  Жигальцова Татьяна Валентиновна Оппозиция "свой/чужой" в квакерском религиозном сообществе раннего колониального периода Северной Америки // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 25-28. – ISSN 2073-9702


  Автор применяет концепцию "представленческой модели" культуры, с помощью которой раскрывает специфику освоения квакерским сообществом американского континента, их попытку построения идеальной христианской общины. Изменение оппозиции "свой-чужой" ...
988915
  Иванова Н.П. Оппозиция "тишина - мир звуков" в ментальном пространстве И.С. Тургенева // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 1 (37). – С. 24-29
988916
  Снитко Е.С. Оппозиция верх/низ в семиотике русской сказки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 190-193
988917
  Павельева А. Оппозиция верх/низ в цикле Н.В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 69-75. – ISSN 2075-1486
988918
  Кушка В.Г. Оппозиция историческое/вневременное в поэтическом хронотопе А. Сопровского // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 16-19
988919
  Урбанавичюте Ж. Оппозиция твердых и мягких согласных и ее развитие в аукштайских диалектах литовского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.674 / Урбанавичюте Ж.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 17л.
988920
  Астахова Е.В. Оппортунизм в поведении субъектов образовательного рынка // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 100-104. – ISSN 1993-5560


  Стаття присвячена проблемам опортуністичної поведінки суб’єктів ринку освітніх послуг. У статті наведено класифікацію освітнього опортунізму, розглянуті його можливі причини і наслідки для інституту освіти. Автор аналізує особливості економічної і ...
988921
  Ленин В.И. Оппортунизм и крах 2 Интернационала / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 15с.
988922
  Гернс В. Оппортунизм сегодня / В. Гернс. – М., 1977. – 215с.
988923
  Гальченко О.М. Оправа східнослов"янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис : Монографія / О.М. Гальченко; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2005. – 376с. – ISBN 966-02-3731-6
988924
  Амлинский В.И. Оправдан будет каждый час ... / В.И. Амлинский. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 400 с.
988925
  Дробницкий О.Г. Оправдание безнравственности / О.Г. Дробницкий. – М., 1963. – 112с.
988926
  Колоколов Н. Оправдание Веры Засулич: ошибка или закономерность? две эпохи, два взгляда! // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 7. – С. 108-117. – ISSN 0132-0831
988927
  Арсений Оправдание господа нашего Иисуса Христа, оклеветанного современной наукой : Оправдание оклевет. от имени науки, пресв. Богородицы и правед. Иосифа Обручника / Соч. бывш. синод. миссионера игум. Арсения. – Москва : Типо-лит. И. Ефимова, 1909. – 46, II с.
988928
  Попович П.В. Оправдание давности и давность владения в древне-римском гражданском праве / П.В. Попович. – Варшава : Тип. "Рус. о-ва", 1911. – 84 с.
988929
  Шулятиков В.М. Оправдание капитализма в западно-европейской философии : от Декарта до Э. Маха / В. Шулятиков. – Москва : Типо-Литография "Русского Товарищества", 1908. – 150, [1] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
988930
  Чигринов И.Г. Оправдание крови : роман / Иван Чигринов ; пер. с белорус. И.Сергеевой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 318 с.
988931
  Шкода В.В. Оправдание многообразия / В.В. Шкода. – Х., 1990. – 176с.
988932
  Пригодич В. (Гречишкин С С. Оправдание Ницше, или Интеллектуальный роман // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 15. – С. 20-21. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается подлинный смысл некоторых положений творчества Ф. Ницше, что нашло свое отражение и в монографии Ф.А. Крахоткина "Учение о государстве и праве Ф. Ницше".
988933
  Пастухов М.И. Оправдание подсудимого. / М.И. Пастухов. – Минск, 1985. – 112с.
988934
  Шуков Оправдание случайности / Шуков, Г.Н. Хон. – М, 1990. – 153с.
988935
  Кораблев А.А. Оправдание смысла // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 63-75. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті розглядається поняття сенсу як витоку висловлювання. Аналізується логос та логіка філологічного висловлювання. По тому, як співвідносяться логос і логіка, різняться типи свідомості, що зумовлюють відповідні типи мистецтва: класичного, ...
988936
  Маневич Г.И. Оправдание творчества / Г.И. Маневич. – М. : Прометей, 1990. – 239 с.
988937
  Долженко В.В. Оправдание убийства : Роман / В.В. Долженко. – Киев : А.С.К., 2002. – 352с. – ISBN 966-539-408-8
988938
  Калашян А.Л. Оправдание философии, или Философская истина и псевдофилософская ложь // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С.99-107. – ISSN 0042-8744
988939
  Курило С.Г. Оправданию не подлежит: Худ.-докум.очерки и рассказы. / С.Г. Курило. – Харьков, 1978. – 215с.
988940
  Бобровский Б.Б. Оправданная честь : повести и рассказы / Бронислав Бобровский ; худож. А. Медовиков. – Москва : Молодая гвардия, 1991. – 189, [2] с. : ил.
988941
   Оправданное доверие.. – М, 1964. – 175с.
988942
  Лайцен Л. Оправданные : рассказы / Линард Лайцен; пер. с лат. Э.Сильмана. – Ленинград : Прибой, 1925. – 118 с.
988943
  Шитов М.А. Оправданные надежды / М.А. Шитов. – Ленинград, 1960. – 414 с.
988944
  Романчук П.Р. Оправдываемость декадных прогнозов относительных чисел и солнечных вспышек / П.Р. Романчук, В.П. Бабий, М.Н. Пасечник // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 59-63. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Приведены результаты прогнозирования некоторых индексов солнечной активности с разной заблаговременностью. Проведена оценка оправдывае-мости прогнозов, выданных Астрономической обсерваторией Киевского госуниверситета в 1981 -1986 гг.
988945
  Романчук П.Р. Оправдываемость прогнозов относительных чисел Вольфа для 21-го цикла солнечной активности // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  Проведен анализ оправдываемости прогнозов высоты и эпох экстремумов 21-го цикла солнечной активности, данных разными авторами, а также прогнозов автора наблюденных среднемесячных относительных чисел на 1980-1981 гг. с большой заблаговременностью. ...
988946
  Лауте Е.Б. Оправе кредитных организаций на изменение кредитного договора в одностороннем порядке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 70-84. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
988947
  Железняк О.О. Оправи та обкладинки кириличних стародруків з друкарні Почаївської Успенської лаври // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 72-80. – ISSN 2222-4203
988948
  Сухорольський П. Опрацювання великих обсягів персональних генетичних даних: проблеми міжнародно-правового регулювання та загрози для прав людини / П. Сухорольський, В. Гуцалюк // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 40-49. – ISSN 1814-3385
988949
  Пасєка М.С. Опрацювання даних адаптивного навчання і тестування студентів вищого навчального закладу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 400-407. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто особливості побудови моделей адаптивного навчання і контролю знань у вищих навчальних закладах. Представлено найпростіші та необхідні процедури опрацювання даних результатів навчання й тестування знань. Використано інноваційний підхід до ...
988950
  Савчук С.Г. Опрацювання даних ГИИС-спостережень на активних референцних станціях (2013-2014рр.) // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 3-10 : мал., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2311-9780
988951
  Медвідь Т. Опрацювання електронних ресурсів економічної тематики як один зі складників бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326


  У публікації представлено систематизацію електронних інформаційних ресурсів економічної тематики в контексті бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі. Проаналізовано кількісний склад електронних документів за видами видань. Визначено, що ...
988952
  Бабак Б.Г. Опрацювання корпусу для частотного словника арабської мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 20-25. – Бібліогр.: Літ.: с.24; 3 п.


  Про етапи складання першого в світі частотного словника арабської мови. Об этапах создания первого в мире частотного словаря арабского языка. In the article the author observes the steps of creation of the first frequency vocabulary of the Arabic ...
988953
  Чолій В.Я. Опрацювання лазерних спостережень місяця за допомогою програмного пакета Київ-геодинаміка // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-15. – ISBN 978-966-02-4933-2 (серія) ; 978-966-02-6630 -8(Вип. 7)


  У цій роботі розглядаються теоретичні основи методу лазерної локації Місяця. Цим методом вимірюється час проходження лазерного імпульса від передавача на поверхні Земля до кутикового відбивача на поверхні Місяця і назад
988954
  Гукалова І.В. Опрацювання регіональних стратегій сталого (збалансованого) розвитку України з урахуванням її природно-господарського районування // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 235-243. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-95774-3-8
988955
   Опрацювання різних методик викладання диференційної діагностики есенціальної резистентної та псевдорезистентної артеріальної гіпертензії для лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика – сімейна медицина" / О.Б. Волошина, В.О. Збітнєва, Лисий С І. ., О.В. Найдьонова, І.В. Балашова, О.Р. Дукова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 77-80. – ISSN 1681-2751
988956
  Філіпська А.М. Опрацювання складу, технології та дослідження концентрованих розчинів для гемодіалізу : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.01 / Філіпська Анна Михайлівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
988957
  Кунанець Н. Опрацювання фондів наукових бібліотек Львова (кінець XIX - 30-ті роки XX ст.) та створення довідкового апарату для них: особливості методології та методики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 68-85. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
988958
  Шульженко С. Опрацювання фонду газетної періодики через утворення електронних баз ретроспективної бібліографії (за матеріалами Державного архіву друку 1960 року) / С. Шульженко, К. Шульженко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (314), вересень. – С. 33-41. – ISSN 2076-9326
988959
  Гарагуля С. Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика / С. Гарагуля, Н. Самохіна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 133-146. – ISSN 2224-9516
988960
  Гарагуля С. Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика / Сергій Гарагуля, Наталія Самохіна // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 10-22


  Висвітлено основні складники сучасного процесу глобальної інформатизації та їхній вплив на бібліотечне середовище. Розглянуто функціональний аспект діяльності бібліотеки на поточному етапі, здійснено спробу окреслити коло засобів підвищення ...
988961
  Кириченко Г.А. Опрдеелительное придаточное предложение в структуре англицского языка : Дис... канд. филолог.наук: / Кириченко Г.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1954. – 236л. – Бібліогр.:л.227-236
988962
  Гинья Бодэ Опрделени границ ошибки квантования при вычислениях с помощью метода динамического программирования / Гинья Бодэ. – М, 1963. – 12с.
988963
  Ризун В.В. Опрделение темы текста : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Ризун В.В.; КГУ. – К, 1988. – 194л. – Бібліогр.:л.151-170
988964
  Рылов Ю.А. Опрделенность/неопределенность существительного в отношении к актуальному членению предложения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Рылов Ю.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1974. – 24л.
988965
  Гордиенко Е. Определен в поэты // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 6 (1736). – С. 67-69


  Про Поета Володимира Маяковського: біографічні дані, спогади, портрети
988966
  Скопенко В.В. Определене концентрации аминогрупп на поверхности гамма-аминопропилаэросила методом кондуктометрии / В.В. Скопенко, А.К. Трофимчук, В .П. Каминский // Укр. хим. журн., 1982. – №11
988967
  Асылбаев Х У. Определение актиния в природных минералах по методу одновременной регистрации актинона и актиния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Асылбаев У.Х,; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 19л.
988968
  Бадалян Владимир Григорьевич Определение кнстант спин-решеточной связи в парамагнитных кристаллах ультразвуковым методом : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.06 / Бадалян Владимир Григорьевич; Акуст ин-т АН СССР. – М, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
988969
  Федчун М.С. Определение колебаний широты способом равных высот (способом Певцова) : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Федчун М.С.;. – Полтава, 1953. – 68,15л. – Бібліогр.:л.67-68
988970
  Алипиева Е.А. Определение констант релаксации возбужденных состояний Нgl и Cdl методом пересечения уровней : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.04 / Алипиева Е. А.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1977. – 13л.
988971
  Березин Е.А. Определение коррозионного и эрозионного разрушения металлов с помощью радиоактивных изотопов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Березин Е.А.; Куйбышев.авиц.ин-т. – Куйбышев, 1965. – 22л.
988972
  Каминский А.А. Определение критических нагрузок для обастей, ослабленных криволинейными отверстиями с трещинами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Каминский А.А.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1964. – 7л.
988973
  Бабаян Х.П. Определение масс заряженных частиц фото-методом : Автореф... канд.физ-матнаук: / Бабаян х.П.; Моск. механ. ин-т. – Москва, 1953. – 8 с.
988974
  Бакеев М. Определение молекулярного веса по кривым нагревания. : Автореф... кандидата хим.наук: / Бакеев М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1956. – 7л.
988975
  Коханенко Н.В. Определение напряженно-деформированного состояния выработки в призабойной зоне : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Коханенко Н.В.; Ин-т механики АН УССР. – К., 1979. – 14л.
988976
  Карьягдыев Назарберди Язбердиевич Определение напряженно-деформированного состояния Торообразных оболочек на основе уточненного варианта теории оболочек : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Карьягдыев Назарберди Язбердиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 213л. – Бібліогр.:л.197-213
988977
  Асташкин В.И. Определение напряженно-деформированного состояния упругих тел в условиях фазовых превращений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Асташкин В.И.; Ин-т прикладных проблем механики и математики АН УССР. – 17л.
988978
  Бернатонис И.В. Определение ненесыщенных соединений в спирте-сырце и их выделение. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бернатонис И.В.; Акад.наук Литов СССР. – Вильнюс, 1954. – 11л.
988979
  Баграмян В.Х. Определение оптимального состава машино-тракторного парка и его экономика для горной зоны : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Баграмян В.Х.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 21л.
988980
  Гондюл В.П. Определение оптимальных габаритов печатных узлов цифровой РЭА вероятностными методами / В.П. Гондюл, В.Й. Возненко // Актуальные вопросы схемно-конструкторского проектирования и обеспечения надежности РЭА
988981
  Гондюл В.П. Определение оптимальных компоновочных характеристик печатных узлов цифровой РЭА при машинном конструировании / В.П. Гондюл, В.Й. Возненко, О.В. Дробот // Актуальные вопросы схемно-конструкторского проектирования и обеспечения надежности РЭА
988982
  Гондюл В.П. Определение оптимальных компоновочных характеристик при конструировании печатных узлов цифровой РИА. Т. 4 / В.П. Гондюл, В.Й. Возненко // Радиоизмерения-75: Материалы 6-й научно-технической конференции
988983
  Иванов Б.П. Определение оптимальных условий перехода нивелирных трасс через реки и овраги. : Автореф... канд. технич.наук: / Иванов Б.П.; Мин-во высш. образования СССР, Харьков. горный ин-тут. – Харьков, 1950. – 8 с.
988984
  Дума Д.П. Определение ориентации координатных систем и периодических ошибок звездных каталогов по наземным оптическим наблюдениям : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.03.01 / Дума Д.П.; МГУ. – Москва, 1982. – 18л.
988985
  Зейналов Р.А. Определение первоначальных круговых орбит искусственных спутников Земли по полным и неполным оптическим наблюдениям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 030 / Зейналов Р.А.; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Л., 1968. – 11л.
988986
  Ерицян С.К. Определение потребности виноградников в удобрениях на примере учебно-опытного хозяйства "Воскеат" Арм. СХИ : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.533 / Ерицян С.К.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1970. – 34л.
988987
  Асанбеков О.А. Определение потребности лактирующих овцематок в меди. : Автореф... наук: / Асанбеков О.А.; АН Кирг. ССР. Объед. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1965. – 20л.
988988
  Антонян А.Е. Определение расчетных расходов воды для малых и средних искусственных сооружений на дорогах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Антонян А.Е. – Ереван, 1969. – 23 с.
988989
  Коган Н.А. Определение реакционной фазы в гетерогенных системах жидкость -- жидкость. : Автореф... Канд.хим.наук: / Коган Н.А.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1965. – 16л.
988990
  Бегиев Б.Б. Определение сейсмических нагрузок и напряжений в сооружениях с помощью цифровой электронно-вычислительной машины по фактическим акселерогаммам землетрясений : Автореф... канд. техн.наук: / Бегиев Б.Б.; Ташк. политехн. ин-т. – Душанбе, 1965. – 24л.
988991
  Якубенко Владимир Павлович Определение силовых постоянных многоатомных молекул в полной системе естественных колебательных координат с применением метода возмущений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Якубенко Владимир Павлович; Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Полтавский инж.-ст. – Днепропетровск, 1987. – 154л. – Бібліогр.:л.132-154
988992
  Асланов И.А. Определение скорости вращения Солнца спектроскопическим методом : Автореф. дис. ... наук / Асланов И.А. ; Акад. наук СССР, Гл. астроном. обсерватория. – Ленинград, 1962. – 9 с.
988993
  Камаевская Л.А. Определение составов двух жидких фаз в четырехкомпонентных системах методом сечений : Автореф... канд. хим.наук: / Камаевская Л.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 15л.
988994
  Ризун Владимир Владимирович Определение темы текста : проблемы редакторского анализа : автореф. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Ризун Владимир Владимирович ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 22 с.
988995
  Баширов Э.М. Определение химического состава фракции 100-120оС пиролиза нефти : Автореф... канд. хим.наук: / Баширов Э.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1950. – 20л.
988996
  Бабич Валерий Петрович Определение экономически оптимальных величин межремонтных циклов машиностроительного оборудования : Автореф... канд экон.наук: / Бабич Валерий Петрович; Харьк. инж-эконом. ин-т. – Харьков, 1965. – 19л.
988997
  Яковлев А.И. и Мосин В.Н. Определение экономической эффективности автоматических устройств / А.И. и Мосин В.Н. Яковлев. – М., 1976. – 128с.
988998
  Дума Д.П. Определение элементов ориентации систем фундаментальных каталогов из наблюдений Луны : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дума Д.П,; Объед.учен.совет.ин-т.математики, кибернетики и Глав.астрон.обсерватории. – Киев, 1963. – 22л.
988999
  Клиндухов В.П. Определение энтальпии межмолекулярной водородной связи некоторых систем в основном и первом возбужденном электронных состояниях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Клиндухов В.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ. ф-тет. – Л., 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
989000
  Ключников В.А. Определение энтальпий образования твердых кремнийорганических соединений методом сгорания в кислороде со взрывом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ключников В.А.; Калин. гос. ун-тет. – Калинин, 1979. – 16л.
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,