Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
988001
  Корніюк Г.В. Особливости обліку інвестиційної нерухомості в банківських установах // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 43-49. – ISSN 2312-4903
988002
  Багрій І.Д. Особливости прогнозування покладів вуглеводнів осадового чохла та кристалічних порід імпактних структур за технологією СТАГД / І.Д. Багрій, М.Ю. Грига // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 107-114 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
988003
  Денисова А.Ю. Особливості "чорного" PR в Україні (на прикладі передвиборчих кампаній 2007 та 2012 рр.) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 98-100
988004
  Ільченко Г.О. Особливості if логіки // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 125-126
988005
  Гандзюк Ю. Особливості авторського збору (відрахувань) з виробників та імпортерів обладнання і матеріальних носіїв: європейський досвід / Ю. Гандзюк, М. Власов // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 12. – С. 39-42 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1608-6422
988006
  Ткачова В.Г. Особливості агресивних проявів особистості: регіональний аспект // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 268-274
988007
  Сегеда О.О. Особливості адаптації іноземних студентів до освітнього середовища України / О.О. Сегеда, А.А. Осипенко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 199-208. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
988008
  Сегеда О.О. Особливості адаптації іноземних студентів до освітнього середовища України / О.О. Сегеда, А.А. Осипенко
988009
  Несина І.І. Особливості адаптації китайських прізвищ в українській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 69-75


  У статті роглядаються особливості адаптації китайських прізвищ в українській мові, зокрема розглядається структура китайського прізвища; пропонуються 2 шляхи передачі таких імен українською мовою та подається найбільш адекватний спосіб передачі. Крім ...
988010
  Мінаєва Т.В. Особливості адаптації російських військовополонених до умов перебування в таборах в роки Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 18-39
988011
  Нужина Н.В. Особливості адаптації шипшин до несприятливих умов середовища / Н.В. Нужина, О.О. Ткачук, О.А. Зуєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1100. – С. 353-357. – (Серія "Біологія" ; вип. 20). – ISSN 2075-5457
988012
  Оліферук С.І. Особливості адаптивного управління економікою // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 43-49
988013
  Ворона Д. Особливості адміністративної відповідальності за порушення міграційного режиму // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 120-122
988014
   Особливості активації повітря та утворення нейтронів при роботі медичного прискорювача електронів / Є.Л. Момот, О.А. Безшийко, Б.М. Бондар, Голінка-Безшийко, І.М. Каденко, Я.В. Кметюк, К.Г. Кошарський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 151-155. – (Серія : Фізика ; вип. 35)


  В роботі розглядаються основні шляхи активації компонентів середовища та матеріалів при роботі медичного лінійного прискорювача електронів та основні особливості забезпечення радіаційної безпеки персоналу. The main ways of measuring the activation of ...
988015
  Басиста А. Особливості актів "м"якого права" Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 162-165
988016
  Лукаш К.В. Особливості алюзії у сучасній лінгвістиці (на матеріалі англомовної преси) // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 55-57
988017
  Скляренко О. Особливості аналізу когезії оповідань (на матеріалі збірки І. Бахманн "Simultan") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 371-382


  У статті розглянуто особливості аналізу використання когезії як з"єднуючого компоненту. Було встановлено, що основною доцентровою силою, яка відповідає за зв"язність художнього тексту, є послідовний сюжетний розвиток. У оповіданнях Інгеборг Бахманн ...
988018
  Радіонова І.Ф. Особливості аналізу макроекономічної політики в умовах макроекономічної нестабільності // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 11-14. – ISSN 1728-6220
988019
  Нужина Н.В. Особливості анатомічної будови пагонів різних за походженням видів магнолій / Н.В. Нужина, Р.М. Палагеча // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 1. – С. 81-86. – ISSN 1605-6574
988020
  Костевич Н. Особливості англійських, українських та японських фразеологічних одиниць на позначення почуттів кохання та любові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 52-57


  Дослідження присвячене фразеології, а саме аналізу фразеологічних одиниць англійської,української та японської мов, що позначають почуття кохання та любові. Метою дослідженняє визначення культурних особливостей, закладених у фразеологічних одиницях ...
988021
  Крисак Л. Особливості англійського професійно орієнтованого діалогічного мовлення лікарів загальної практик // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 154-159. – ISSN 2308-4634
988022
  Давидюк Т. Особливості англо-українського перекладу пісень в анімаційних фільмах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 329-332. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
988023
  Василенко Г.В. Особливості англомовного перекладу заголовків українських поетичних творів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2006. – С. 27-33. – Бібліогр.: С. 32-33 ; 20 назв;. – (Філологічні науки ; № 1)
988024
  Буряк О.П. Особливості антикризового регулювання банківської системи України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 226-231. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
988025
  Стоянова А.О. Особливості антропонімів у текстах українських народних загадок // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2014. – Вип. 18. – C. 438-445. – ISBN 978-966-399-637-0
988026
  Інжиєвська Л.А. Особливості арт-технологій в підготовці майбутніх психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4 (30). – С. 106-113. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
988027
  Янчев А.В. Особливості архівування документів в умовах інформатизації суспільно-економічних відносин // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – С. 208-215. – ISSN 2222-4459
988028
  Скляренко О. Особливості архітектоніки ідиостилю Інгеборг Бахманн (на матеріалі ранніх оповідань) / О. Скляренко, Н. Марченко // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 266-275. – ISBN 978-966-8906-60-2
988029
  Репецька А.В. Особливості архітектоніки поетичних книг Миколи Гумільова // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 37-40
988030
  Стоцько Р.З. Особливості архітектури будівель Острозької академії XVI століття як прообразу закладів духовно-гуманітарної освіти в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 435-444. – ISSN 2077-3455
988031
  Лейко У.М. Особливості асиметрії сонячної активності впродовж 23 та 24 циклів // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 50
988032
  Борисюк О.В. Особливості боргової безпеки України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 4 (229). – С. 41-44. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
988033
  Горбатенко В.П. Особливості боротьби з сепаратизмом в Україні: роль громадянського суспільства / В.П. Горбатенко, С.В. Стоєцький, Л.О. Матвійчук // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 306-313. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються особливості боротьби з сепаратизмом в Україні. Автор доходить висновку про те, що в застосуванні політичних механізмів не спостерігалося системного підходу та злагодженості. Однак активна участь громадянського суспільства в продукуванні ...
988034
   Особливості бромування вуглецевого волокна у рідкій фазі та у назькотемпературному газовому розряді / Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, В.В. Трачевський, А.В. Вакалюк, О.М. Задерко, В.Є. Діюк, О.В. Іщенко // Вопросы химии и химической технологии : общегосударственный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Укр. гос. химико-технол. ун-т". – Днепропетровск, 2015. – № 1 (99). – С. 13-19. – ISSN 0321-4095
988035
  Шолойко А. Особливості бухгалтерського обіку та аудиту в страхових організаціях України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 47-54. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено особливості бухгалтерського обліку та аудиту в страхових організаціях України, а також чинники, що їх зумовлюють. Розглянуто тенденції переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності в країнах світу. Виділено три групи вимог ...
988036
  Снігурська Л. Особливості бухгалтерського обліку банками України операцій з конвертації валютних кредитів у гривню // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 11 (225). – С. 38-51. – ISSN 2310-2624
988037
  Лукашова І.О. Особливості бухгалтерського обліку експортних операцій : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 92-96
988038
  Шулюк Б.С. Особливості бюджетного планування і прогнозування видатків на сферу соціально-культурних послуг в умовах економічних трансформацій // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 35-45
988039
  Старостенко Г.Г. Особливості бюджетного регулювання ринкової економіки України / Г.Г. Старостенко, А.В. Сурженко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 93-99. – ISSN 1993-0259
988040
  Хоменко Н. Особливості варіювання російських жорстоких романсів в українському середовищі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 137-151


  Стаття присвячена порівняльному аналізу текстів романсів, що зафіксовані на території Росії та України. Робиться спроба встановити, як змінюється текст у новому комунікативному середовищі, що є стабільним, а що змінним. Авторка поділяє такі зразки на ...
988041
  Бондарчук О. Особливості вдосконалення психологічної компетентності керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 3-6
988042
  Гринчишин Б.В. Особливості ведення бою із застосуванням клинкової зброї в XIII–XV cт. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 13-17. – ISSN 0321-0499
988043
  Мокрівська М. Особливості вербалізації концепту "хоробрість" в романі Геліодора "Ефіопіка" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 108-113. – ISSN 2078-340X
988044
  Васильєва Т.О. Особливості вербалізації концепту derechos/права в іспаномовному дискурсі урядових прес-конференцій (на матеріалі стенограм іспаномовних урядових прес-конференцій) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 46-58


  Статтю присвячено дослідженню засобів мовного втілення концепту DERECHOS/ПРАВA в концептуальному просторі іспаномовних урядових прес-конференцій із урахуванням його поняттєвої, образно-перцептивної та ціннісної складових і з використанням фреймових ...
988045
  Черненко Н.А. Особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у лексико-семантичному просторі латинської, англійської та французької мов // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 515-519


  У статті розглядаються особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ в латинській, англійській та французькій мовах. Аналіз має на меті виявити істотні спільні риси семантики лексем, які вербалізують даний концепт, а також окреслити специфічні ...
988046
  Бєссонова О.Л. Особливості вербалізації концепту зовнішність в англійській мові / О.Л. Бєссонова, А.Н. Кобзорева // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 1 (22). – С.5-17. – Бібліогр.: Літ.: С. 15-17; 24 поз. – ISSN 2075-4205
988047
  Григоренко Н. Особливості вербалізації поняття зворушення в англійській та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 145-148. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
988048
  Крижановська М.В. Особливості вербалізації ситуації комунікативної асинхронії в адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка" у процесі формування сімейного дискурсивного простору (на прикладі сучасної італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 182-187


  У статті досліджуються граматичні, лексичні, синтаксичні та дискурсивні засоби вербалізації ситуації комунікативної асинхронії у процесі формування сімейного дискурсивного простору в адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка". При цьому ...
988049
  Щибря В. Особливості верхнього одягу українців на прикладі Черкаського району Черкаської області // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 635-637. – ISBN 978-966-171-795-3
988050
  Станжур К.Ю. Особливості весільної тематики сучасного медіапростору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 211-215


  Часто на телеекранах та обкладинках журналів ми бачимо розкішні білі сукні від провідних дизайнерів, щасливі усмішки наречених і вишукані вбрання чоловіків. Усе це не може пройти повз увагу реципієнта. Тому наш сучасний інформаційний простір поступово ...
988051
  Трищенко І.В. Особливості вживання алюзій в творах А. Крісті // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 469-472. – ISBN 966-7890-03-1
988052
  Лобачова І. Особливості вживання гіперболи в українських перекладах Святого Письма // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 96-99. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
988053
  Медведовська Н.В. Особливості вживання теологічної лексики реформації на матеріалі актуального мовлення священників католицької та лютеранської конфесій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 58-62
988054
  Микитчук Н.М. Особливості взаємовідносин України й Туркменістану // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 65-71. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
988055
  Петренко К.М. Особливості взаємодії громадських об"єднань та державної влади: концепція інституційної спроможності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 46-48
988056
  Куля А.Е. Особливості взаємодії журналіста і редактора у засобах масової інформації // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 66-68
988057
  Мехасюк С.Е. Особливості взаємодії комунікативних регістрів у романі Л. Андрєєва "Щоденник Сатани" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 181-187. – ISSN 2312-0665
988058
  Мариніна С.В. Особливості взаємодії України з регіональними угрупованнями в умовах європейської інтеграції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Дослідження проблеми участі України в інтеграційних процесах є необхідністю, оскільки економіка країни пов"язана зі світовим ринком і подальший її розвиток, як і розвиток світової економіки, безпосередньо залежить від розширення інтеграційних процесів.
988059
  Спиця Н.В. Особливості взаємодії хаосу і порядку в самоорганізаційних процесах суспільства: проблема категорії міри в контексті дослідження Є. Сєдова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 152-165. – ISSN 2072-1692
988060
  Скворчевська Є.Л. Особливості взаємозв"язку мотивації досягнення успіху, учбової мотивації та професійної спрямованості студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 217-225. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
988061
  Завада Т. Особливості взаємозв"язку перфекціонізму та самоактуалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті досліджується проблема прагнення особистості до досконалості з позиції самоактуалізації та перфекціонізму. Піднято питання доцільності виокремлення категорії "нормальний" перфекціонізм, критерії якого практично ідентичні з критеріями ...
988062
  Ніколайчук Г.Г. Особливості взаємозв"язку спорту і політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ніколайчук Геннадій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
988063
  Гончарук В.П. Особливості виборів в умовах тоталітарного політичного режиму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 16-18
988064
  Козловський Є.В. Особливості вибору організаційно-правової форми туристичного підприємства в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 154-164
988065
  Кочубей Л. Особливості виборчих технологій у виборчій кампанії до Верховної Ради України 2012 року // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 92-98


  У статті аналізуються сучасні тенденції виборчих технологій. Зокрема, детально розглянуто використання фреймів-образів, фреймів-сценаріїв, Інтернет-технологій. Також автор характеризує ситуацію з підкупом виборців в Україні та причини ...
988066
   Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 2-5
988067
  Богосвятська А.І. Особливості вивчення теоретико-літературних понять // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 10. – С. 22-28


  Досліджуються особливості вивчення теоретико-літературних понять в школі на уроках літератури.
988068
  Торчинська З.К. Особливості вивчення української міфології // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 182-183
988069
  Гавдида Н. Особливості вивчення української мови в англомовному середовищі Канади // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглянуто найважливіші етапи становлення та розвитку двомовної шкільної системи у Канаді. Основну увагу приділено аналізу особливостей викладання української мови у дошкільних, позашкільних, шкільних навчальних закладах та в університетах. ...
988070
  Фіть Л. Особливості видавничої продукції черкаських друкарень кінця XIX-початку XX століть // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 164-168


  У статті досліджено загальне становище книговидав\ничої справи в м. Черкасах у кінці 90-х років ХХ століття, проаналізовано тематичний діапазон видань черкаських видавництв. This article highlights general book publishing situation in Cherkassy city ...
988071
  Назаренко Т.О. Особливості видання карт мінімальним числом фарб / Т.О. Назаренко, С.В. Сівков // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 385
988072
  Бегун С. Особливості визнання та оцінки виробничих запасів // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 74-79. – ISSN 2411-4014
988073
  Глиняна К. Особливості визнання шлюбу недійсним // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 109-114. – ISSN 1561-4999
988074
  Прокопенко В.Ю. Особливості визначення вартості нерухомості для цілей оподаткування: світовий досвід та висновки для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – C. 231-236. – ISSN 2222-4459
988075
  Ушеренко С.В. Особливості визначення визнання та оцінки нематеріальних активів на сучасному етапі формування їх ринку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 9-12
988076
  Короташ Я. Особливості визначення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю після завершення першого року з дня державної реєстрації товариства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 279-280. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
988077
  Набхан Ю.О. Особливості визначення класифікаційних індексів для видань // Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 208-219. – ISBN 978-617-689-091-1
988078
  Цирфа Ю. Особливості визначення компетенції міжнародних комерційних арбітражів Великої Британії у сфері торгового мореплавства // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 18 (351). – С. 26-27
988079
  Бородкіна К. Особливості визначення критичного рівня державної заборгованості, при якому виникає ризик дефолту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 37-40
988080
   Особливості визначення механізмів вогнищ землетрусів графічним методом у районі Середземномор"я / Д.В. Малицький, О.Д. Грицай, О.О. Муйла, О.І. Кутнів, О.О. Обідіна // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 43-51 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1684-2189
988081
  Мільман М. Особливості визначення наслідків незаконного використання знаків для товарів та послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 345-346. – ISBN 978-617-7069-17-0
988082
  Трубін І.О. Особливості визначення поняття "електронні гроші" // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 7-10
988083
  Дорохіна Ю.М. Особливості визначення правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 134-142
988084
  Кузик А.Д. Особливості викладання вищої математики для майбутніх екологів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 363-368. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Підготовка фахівців за напрямом "Екологія" потребує формування у студентів не тільки системи екологічних знань, але і належного підгрунтя – природничих та математичних знань. Це спонукає до належного вивчення вищої математики, викладання якої потрібно ...
988085
  Нечипорук Н.Л. Особливості викладання гуманітарних дисциплін студентам технічних вищих навчальних закладів / Н.Л. Нечипорук, Ю.О. Супрунчук // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 117-118
988086
  Зайцева І.А. Особливості викладання дисципліни "комп"ютерне проектування садово-паркових об"єктів" для студентів спеціальності "садово-паркове господарство" // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 385-382. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено особливості і запропоновано методику викладання дисципліни "Комп"ютерне проектування садово-паркових об"єктів" для студентів спеціальності "Садово-паркове господарство". Розглянуто ключові аспекти ефективного вивчення основ комп"ютерної ...
988087
  Петриків В.І. Особливості викладання історичних дисциплін у ВНЗ України (50-60-ті рр. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 135-138. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
988088
  Ковальчук О.М. Особливості викладання теорії права у Київському університеті // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 13-39. – ISBN 978-966-667-385-8
988089
  Автухов К.А. Особливості виконання покарання у виді арешту в Російській імперії // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 214-219. – ISSN 0201-7245
988090
  Дубчак Л.М. Особливості виконання покарань щодо неповнолітніх у Німеччині // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 1 (9). – С. 43-50
988091
  Багрій К.Л. Особливості використання Internet-технологій у навчальному процесі в сучасних умовах // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 264-272. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185


  Стрімкий розвиток мережевих інформаційних технологій, окрім помітного зниження тимчасових і просторових бар"єрів в розповсюдженні інформації, викрило нові перспективи в сфері освіти. Можна з упевненістю стверджувати, що в скучасному світі має місце ...
988092
  Мартиш Є.В. Особливості використання акустичних хвиль для діагностики гетерофазної плазми // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 320-323. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Аналіз робіт з експериментів та теорії розповсюдження акустичних хвиль в гетерофазному газі дозволив висловити твердження про доцільність застосування акустичної діагностики в запорошеній плазмі. Наведені особливості таких систем та їх вплив на ...
988093
  Безсмертний Є.О. Особливості використання дистанційних технологій у системі вищої освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 7-10. – ISBN 978-966-285-210-3
988094
  Олтаржевський Д.О. Особливості використання жанрової палітри в корпоративній пресі (досвід журналу "ТНК") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 159-164


  На практичному матеріалі розглядається специфіка використання жанрів у корпоративній періодиці. The peculiarities of genres of corporate media are examined on practical material. На практическом материале рассматривается специфика использования ...
988095
  Перенесієнко І. Особливості використання загальних типових поділів у радянській ББК при відображенні історичних реалій Новітнього часу / Ігор Перенесієнко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 11 (220), листопад. – С. 26-29. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто особливості змісту ББК радянського періоду. Проаналізовано методику використання загальних типових поділів у цій бібліотечній класифікації. Продемонстровано специфіку відображення історичних реалій Новітньої історії в ББК під час ...
988096
  Жорова Є.Р. Особливості використання зарубіжних моделей діагностики ймовірності банкрутства в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 45-55


  Для успішного господарювання на ринкових засадах суттєво важливим є можливість оцінки ймовірності банкрутства підприємницької та іншої діяльності, В Україні, де протягом багатьох дисятиріч панувала позаринкова система господарювання, що виключала ...
988097
  Подлужна Н.О. Особливості використання знань при формуванні людського капіталу підприємства // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 1 (40). – С. 94-99. – ISSN 1681-6277


  Досліджено взаємозв"язок між категоріями "знання" та "людський капітал". Огляд наукових джерел не дає вичерпного розуміння місця терміну "знання" в понятті "людський капітал". Немає єдиної думки щодо тих видів знань, які саме формують людський капітал. ...
988098
  Черняєв С.І. Особливості використання інформаційних телекомунікаційних технологій під час підготовки військових фахівців / С.І. Черняєв, К.І. Павленко // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 18-19
988099
  Єрмаков В.О. Особливості використання інформаційних технологій при формуванні професійної компетентності військових фахівців // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 9-10
988100
  Надтока О.Ф. Особливості використання картографічного матеріалу на заняттях географії засобами інформаційно-комунікативних технологій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 236-246


  Для кожного періоду розвитку географічної освіти характерні певні особливості. Сьогодні визначальними рисами для неї є переорієнтація на засади особистісно зорієнтованого та компетентнісного навчання. Географічна освіта в загальноосвітніх навчальних ...
988101
  Зєлєнкова М.В. Особливості використання комп"ютерних версій опитувальників особистості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 54-56. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Розглянуто результати порівняльних обстежень за допомогою комп"ютерного та бланкового опитувальників. Встановлено зміни у показниках надійності, валідності та результатах обох версій опитувальника. Надано практичні рекомендації до використання ...
988102
  Ткач О.І. Особливості використання комунікативних властивостей чуток у політичному маніпулюванні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 57-59


  В статті розглядаються особливості використання комунікативних властивостей чуток в політичному маніпулюванні, ефективного інструменту психологічного впливу політичного маніпулятора, здатного за специфікою вплинути на громадську думку, відкоригувати ...
988103
  Голік О.В. Особливості використання маніпулятивних технік у рекламному повідомленні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 124-128


  У статті розглянуто маніпулятивні техніки, які активно експлуатуються в рекламних повідомленнях. Панування таких прийомів спонукає споживача до несвідомого вибору товарів, уводить їх в оману, що суперечить законодавчим нормам та правилам етичної ...
988104
  Шведова Я.В. Особливості використання мультимедійних технологій в освітньому процесі // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 321-327. – ISSN 2074-8167


  У статті проаналізовано досвід застосування мультимедійних технологій у професійній підготовці студентів Харьківського національного університету імені В.Н. Каразина. Використання мультимедійних технологій у практиці університетської освіти сприятиме ...
988105
  Шаповалова Г. Особливості використання перифраз у сучасних закарпатських друкованих ЗМІ // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 127-129. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
988106
  Лашко А.В. Особливості використання політичного адвергеймінгу в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 113-116
988107
  Мельник І.В. Особливості використання принципів кооперації та ввічливості в провокаційному мовленні // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 351-357


  У статті розглядаються особливості використання принципів Кооперації та Ввічливості у провокаційному мовленні. Аналізується вплив принципів спілкування на мовленнєву поведінку провокатора й реципієнта, а також на розвиток комунікативної ситуації ...
988108
  Чмутова І.М. Особливості використання технології збалансованої системи показників на різних стадіях життєвого циклу банку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 223-230. – ISSN 2222-0712
988109
  Прийдун Л. Особливості виникнення кредитного ризику в сучасних умовах та управління проблемною заборгованістю // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 39-48. – ISSN 1818-5754
988110
  Ситник О. Особливості випуску української національної навчальної літератури у 20-30-х роках XX століття // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 150-156


  У статті зроблено спробу схарактеризувати книготворення у 20–30-х рр. ХХ ст., що відбувалося під впливом українізаційних процесів, а також визначити ті знахідки і здобутки видавців, які є цікавими, важливими, корисними для сьогодення. The article ...
988111
  Басюк Л. Особливості вираження авторської концепції людини в оповіданнях В. Винниченка "Студент" та О. Маковея "Заробок на свята" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглянуто особливості художніх засобів вираження авторської концепції людини та її смерті в оповіданнях "Студент" В. Винниченка та "Заробок на свято" О. Маковея. The article considers the features of art means expression of the author"s ...
988112
  Андрійченко Ю.В. Особливості вираження на вербальному рівні гендерних стереотипів в сучасній іспанській мові


  В статті розглядаються особливості функціонування лінгвістичного сексизму в іспаномовних текстах художніх творів. Звертається увага на передумови та причини виникнення лінгвістичного сексизму, його розвиток і функціонування в сучасній іспанській ...
988113
  Андрійченко Ю.В. Особливості вираження на вербальному рівні гендерних стереотипів в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 3-8


  В статті розглядаються особливості функціонування лінгвістичного сексизму в іспаномовних текстах художніх творів. Звертається увага на передумови та причини виникнення лінгвістичного сексизму, його розвиток і функціонування в сучасній іспанській ...
988114
  Лазер-Паньків Особливості вираження об"єктних відношень у системі гіпотаксису грецької мови II-III ст. (на матеріалі твору Арріана [текст грецькою мовою]) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 184-188


  У статті здійснюється комплексний аналіз та кількісна обробка синтаксичних архаїзмів, віднайдених у творі Арріана "Анабазис Александра". Розглядаються, зокрема, особливості використання Арріаном сполучників та вживання різних типів синтаксичних ...
988115
  Пічкар Л.І. Особливості вирішення земельних спорів / Л.І. Пічкар, Т.Б. Марухнич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 230-237. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
988116
  Пічкар Л.І. Особливості вирішення земельних спорів / Л.І. Пічкар, Т.Б. Марухнич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 230-237. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
988117
  Жугай В.Й. Особливості висвітлення позачергових парламентських виборів 2014 р. в українських інтернет-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 154-157


  У статті розглянуто особливості висвітлення позачергових парламентських виборів 2014 р. в інтернет-медіа України. Автор зробив аналіз тематичного, жанрового, візуального спектра матеріалів про позачергові вибори до Верховної Ради України 2014 р. в ...
988118
  Троцко А.В. Особливості виховання студентської молоді у провідних країнах світу / А.В. Троцко, Ю.В. Бекетова // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 141-148. – ISSN 2312-0657


  У статті характеризуються цілі та аналізуються основні завдання виховання студентської молоді у вищій школі США, Китаю, Ізраїлю, Великої Британії, Японії, Франції. Характеризуються провідні напрями виховання молоді - громадянське, інтернаціональне, ...
988119
  Деметрадзе Т. Особливості відкриття провадження за цивільним процесуальним законодавством України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 3 (12). – С. 119-129
988120
  Гандзюк Ю. Особливості відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 1. – С. 11-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1708-7422
988121
  Калужська Л.О. Особливості відтворення аксіологем українського політичного дискурсу англійською мовою : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Калужська Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 9 назв.
988122
  Біда Ю. Особливості відтворення ідіостилю автора на матеріалі роману В. Набокова "Лоліта" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 10-17. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто деякі теоретичні питання, пов"язані із перекладом художнього твору, а також характерні особливості авторського перекладу. Значну увагу зосереджено на авторських стилістичних засобах та прийомах їх відтворення у перекладі, виконаному ...
988123
  Веклич О.А. Особливості відтворення італійських реалій української мовою у перекладі роману Грації Деледди "Тростини на вітрі" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 106-111


  У статті аналізується відтворення італійських реалій українською мовою. Розглядаються основні принципи перекладу реалій залежно від їхнього типу. Здійснюється аналіз перекладацьких стратегій, які застосовувалися Віктором Шовкуном при перекладі ...
988124
  Грибоєдова С. Особливості відтворення лексичного складу метамови романів-антиутопій // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 86-93. – (Бібліотека інституту філології)


  Розглянуто метамову романів-антиутопій та особливості відтворення ії лексичного складу у творах Джорджа Орвелла "1984" та Ентоні Берджесса "Механічний апельсин". Аналізується специфіка перекладу українською мовою оказіоналізмів та квазіреалій.
988125
  Качановська Т.О. Особливості відтворення однорідних рядів в українських перекладах сонетів Ередіа // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 196-202. – ISBN 966-8188-10-1
988126
  Ангерчік Є. Особливості відтворення розмовних лексичних елементів в англійському перекладі творів В. Стефаника // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 14-20


  У статті розглядаються лексичні елементи розмовно-побутового стилю, а саме діалектизми, у творах Василя Стефаника та труднощі їх відтворення в англійському перекладі. В статье рассматриваются лексические элементы разговорно-бытового стиля, а ...
988127
  Абабілова Н.М. Особливості відтворення соматичного компоненту фразеологічних одиниць в англо-українському перекладі // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – C. 3-5
988128
  Матюша П. Особливості відтворення стилю поезії П. Верлена українською мовою (на прикладі сонета "Три роки потому" в авторському перекладі) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 104-109


  У статті розглядаються стилістичні аспекти сонета Поля Верлена в оригіналі та в авторському перекладі українською мовою, обгрунтовується необхідність виокремлення опорних точок для поетичного перекладу. В статье рассматриваются стилистические аспекты ...
988129
  Шум О. Особливості відтворення фразеології Василя Барки: перекладацький аспект // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 221-231. – ISBN 966-7773-70-1
988130
  Абабілова Н. Особливості відтворення характеристик англійського інфінітиву українською мовою // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 70-72. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
988131
  Олексин О. Особливості відтворення Шекспірової гри у перекладах Ірини Стешенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 165-170. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
988132
  Корж К.М. Особливості відхилень в інститутах соціального управління // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-21. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Розглянуто особливості соціальних відносин в інститутах соціального управління, а конкретніше - характер і розміри злочинності в бюрократичному середовищі. При цьому до аналізу взято ті злочини, що притаманні лише цій соціальній групі - хабарництво, ...
988133
  Онищенко О.С. Особливості відшкодування моральної шкоди в деліктних зобов"язаннях // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (39). – С. 102-108
988134
  Мірошниченко А. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної земельними правопорушеннями // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 117-118
988135
  Федоренко В.В. Особливості військово-правового виховання військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 72-80
988136
  Мельник Л.М. Особливості віровчення Всеросійського суспільного руху сприяння духовному розвитку населення "За державність і духовне відродження Святої Русі" / Л.М. Мельник, Б.В. Мельник // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 33-35
988137
  Войчук М. Особливості внутрішнього ринку екологічних послуг Республіки Польща // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 43-49. – ISSN 2306-028X
988138
  Нечитайло В.А. Особливості внутрішньої структури виду природної флори (на прикладі характеру квітування одновікових сіянців-клонів Iris hyngarica Waldst. et Kit) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 42-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
988139
  Харьковщенко Є. Особливості Володимирового хрещення Київської Русі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 3-11
988140
  Зима О.Г. Особливості волонтерства та його розвиток в Україні : препринт / Зима О.Г., Підгайна В.О. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 48 с. – Бібліогр.: с. 45-46. – ISBN 978-966-676-437-2
988141
  Рапаєва М.В. Особливості впливу глобальної економічної кризи на суїцидальну поведінку населення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 143-150. – ISSN 2222-5374
988142
  Білодід В. Особливості впливу освітньої соціалізації: факторна структура основних напрямків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 7-11. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розгляду особливостей впливу освітньої соціалізації. Представлено результати емпіричного дослідження у вигляді факторної моделі. Було визначено два етапи освітньої соціалізації у вищих навчальних закладах: перший стосується в ...
988143
  Варга В.С. Особливості впливу розлучення на психічний розвиток дитини / В.С. Варга, А.М. Маркович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 96-102. – ISSN 2311-8164
988144
  Астаф"єва Г. Особливості впливу соціальних факторів на формування неврастенії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  Отримано дані про особливості впливу макро- та мікросоціальних факторів на формування неврастенії в залежності від преморбідних особливостей, провідного синдрому, акцентуації особистості. Виявлено особливості домінування мікрота макросоціальних ...
988145
  Нікуліна В.В. Особливості впливу сполук синтетичного та природнього походження на клітинні мішені ангіогенезу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Нікуліна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 135 л. – Бібліогр.: л. 115-135
988146
  Нікуліна В.В. Особливості впливу сполук синтетичного та природнього походження на клітинні мішені ангіогенезу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Нікуліна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
988147
  Мадрига Т.Б. Особливості впливу української телевізійної політичної реклами на цільову аудиторію (на прикладі рекламних сюжетів 2014 року) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 75-81. – (Думка). – ISSN 2304-7410
988148
  Артеменко С.В. Особливості впровадження дисциплін "соціально-часової" проблематики в системі соціологічної освіти США // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 6-13. – ISSN 1729-7036


  В межах статті досліджується специфіка впровадження дисципліни "Соціологія часу" та суміжних наукових галузей у навчальні програми університетів США для фахової підготовки соціологічних кадрів. При цьому автором переосмислюються переваги американської ...
988149
  Шулікін Д. Особливості вступу - 2016 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 5. – ISSN 2219-5793
988150
  Семенова Н.М. Особливості втілення видатними українськими балеринами хореографічних образів національних балетних вистав XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 189-198
988151
  Блажівська Н.Є. Особливості вчинення окремих видів електронних односторонніх правочинів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2 (54). – C. 95-102. – ISSN 2078-9165
988152
  Радченко Н.В. Особливості ГАМК-ергічного медулярного контролю функції кровообігу щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Радченко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2013. – 145 л. – Бібліогр.: л. 122-145
988153
  Радченко Н.В. Особливості ГАМК-ергічного медулярного контролю функції кровообігу щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Радченко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
988154
  Сиротюк К. Особливості гендерної соціалізації підлітка в сучасному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 93-95. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В даній статті розглядається специфіка гендерної соціалізації підлітків в сучасному суспільстві. Описуються основні соціалізуючи фактори, які обумовлюють власне соціалізацію особистості. Також піднімаються питання щодо гендерної ідентифікації та ...
988155
  Лівенцева Г.А. Особливості геологічної будови та перспективи подальшого освоєння Львівсько-Волинського басейну // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 35-44 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
988156
  Шерстюк Н.П. Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об"єктах Кривбасу / Шерстюк Н.П., Хільчевський В.К. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2012. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-258. – ISBN 978-966-2607-29-1
988157
  Триняк М.В. Особливості глобального навчання як теоретичного конструкту та дидактичної практики. - / М.В. Триняк, С.О. Руденко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 130-138. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)


  Досліджуються особливості феномену глобального навчання як теоретичного конструкту та дидактичної практики в умовах сучасних соціокультурних контекстів.
988158
  Головачова А.О. Особливості гнучкості правового регулювання оплати праці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 164-172. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
988159
  Гарагонич О.В. Особливості господарської правосуб’єктності акціонерних товариств у сферіспільного інвестування // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 40-48
988160
  Залєснова О.В. Особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 198-204


  У статті йдеться про особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови як функціонально-семантичної категорії, за допомогою якої можна визначити ставлення мовця до представленого факту об"єктивної дійсності. В статье идет речь об ...
988161
  Бойко Р. Особливості греко-католицького підпілля в Україні напередодні легалізації УГКЦ // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 13-24. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
988162
  Петровська І.Р. Особливості громадянської ідентичності студентів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 10 (139). – С. 177-182. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
988163
  Гончарук В.П. Особливості двопартійних систем США та Великобританії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснюється порівняльний аналіз двопартійних систем США та Великобританії. Зазначаються історичні етапи розвитку двопартійності в США та Великобританії, відмінні та спільні риси партійних систем обох країн. На прикладі США виокремлюються ...
988164
  Лялецький О.В. Особливості дедуктивних побудувань у інформаційному середовищі алгоритму очевидності / О.В. Лялецький, М.К. Мороховець // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 286-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній роботі описано підхід до автоматизованого пошуку доведень математичних теорем, особливістю якого є те, що пошук доведення здійснюється на базі цілісного математичного тексту, який записано формальною мовою першого порядку, близькою до мови ...
988165
  Дуденко О.В. Особливості декодування паремійних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 126-130. – ISBN 966-8188-07-1
988166
  Бєліков В. Особливості демографічних змін у Старобільському районі Луганської області у пострадянський період // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 165-171. – ISSN 2076-1333


  У статті розглянуто особливості демографічних змін у соціально-демографічній сфері Старобільського району Луганської області після розпаду Радянського Союзу і до наших днів. Розглянуто зміни в чисельності населення, народжуваності, смертності, шлюбній, ...
988167
  Осьмак Н.Д. Особливості демонологічних образів у циклі "Зрада" Володимира Свідзінського / Н.Д. Осьмак, Я.В. Дияк // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 190-193. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
988168
  Манько В. Особливості деонтологічної підготовки правоохоронців у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В. Манько, В. Артемов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 16-27. – ISSN 1682-2366
988169
  Ухова К.І. Особливості державних фінансів України та перспективи їх розвитку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 45-46
988170
  Кулінська А.В. Особливості державного регламентування фондової політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 66-68. – ISSN 2306-6814
988171
  Якібчук О.В. Особливості державного регулювання екологічної безпеки в регіонах України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 148-149
988172
  Венцева Н.О. Особливості державного регулювання системи вищої педагогічної історичної освіти за часів Директорії УНР // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 8 (42). – С. 59-68. – ISSN 2312-5993


  З осіннього семестру 1917 р. на історичному відділенні читалися "спеціальні залікові курси" з історії Литовської держави М. Довнар-Запольського, з історії "малоросійської" літератури проф. А. Лободи. Згадуються історики літератури: В. Данилевич, О. ...
988173
  Мамчур Г.В. Особливості державного управління та організаційно-правових засад державної служби за правління гетьмана Павла Скоропадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-33. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені особливості організації влади та інституалізації державної служби за гетьманату Павла Скоропадського (29 квітня 1918 р. - 14 грудня 1918 р.). Проаналізовано історичне значення названого етапу становлення вітчизняної моделі державної ...
988174
  Літошенко О. Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 42-45
988175
  Глух М.В. Особливості державного управління у сфері житлово-комунального господарства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 106-110. – ISSN 2220-1394
988176
  Андреєв Д.В. Особливості державної інформаційної політики з легітимізації влади механізмами інтернет-ресурсів // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 8-15
988177
  Ткач О. Особливості державної політики у сфері соціального розвитку України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 67-70
988178
  Слободянюк С. Особливості державної реєстрації об"єктів житлової нерухомості, що розташовані на земельних ділянках // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 123-129. – ISSN 0132-1331
988179
  Драгомерецький В.С. Особливості державної служби в радянський період // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 129-132
988180
  Лікарчук Н.В. Особливості державної території // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 101-104
988181
  Шевченко Ю.О. Особливості дескрипції дієслова в сучасній перській мові порівняно з дарі-кабулі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 642-651


  У статті розглядаються особливості дослідження дієслова в сучасній перській граматиці порівняно з вивченням цієї частини мови в дарі-кабулі. З розпадом перської імперії на її руїнах виникли нові незалежні держави, серед яких - сучасний Іран та ...
988182
  Стоцько Р.З. Особливості дизайну архітектурного комплексу будівель Львівської Духовної Семінарії Української Греко-Католицької церкви // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 3 (49). – С. 100-114. – ISSN 2077-7264
988183
  Погореленко Н.П. Особливості динаміки обсягів кредитів, наданих українською банківською системою резидентам // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 216-222. – ISSN 2222-0712
988184
  Пасічник Ю.В. Особливості дистанційних технологій у післядипломній освіті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 207-211. – ISBN 978-966-285-210-3
988185
  Пуюл К. Особливості дитячої сторінки газети "Експрес" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 299-304


  У статті відображені особливості дитячої сторінки газети «Експрес» за 2004 р. Зроблено аналіз аудиторії, оформлення, змісту, тематики матеріалів й основних рубрик дитячої сторінки «Велика перерва». «Експрес», дитяча аудиторія, рубрика. The article ...
988186
  Сапон Д.Н. Особливості діагностики тривожно-депресивних розлалів у хворих на фіброміалгію на тлі хронічного больового синдрому травматичного генезу // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 65-69
988187
  Манн Р.В. Особливості діагностування стану і перспектив розвитку ринку нерухомості : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-16. – Бібліогр.: 5 назв
988188
  Біломістна І. Особливості діагностування фінансової безпеки виробничого підприємства / І. Біломістна, О. Біломістний, О. Олійник // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 87-93. – ISSN 1605-2005
988189
  Мичак М.С. Особливості дії принципу змагальності на стадії виконання вироку // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 10 (133). – С. 41-44
988190
  Мельник М.Б. Особливості дії цивільних процесуальних обов"язків в цивільному процесуальному праві України : монографія / [М.Б. Мельник, Я.Я. Мельник, М.М. Ясинок] ; за заг. ред. М.М. Ясинка ; Сум. нац. аграр. ун-т. – Київ : Правова єдність, 2014. – 335, [1] с. – На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 300-335 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-293-9


  У пр. № 1739165 напис: Моєму батькові в дар подяки за підтримку та на благо і добро. Підпис. 21.10.14 р.
988191
  Жук О.І. Особливості діяльності вищих навчальних закладів інженерного профілю з реалізації ідей теорії дидактичного утилітаризму в США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2012. – С. 91-95. – (Серія "Педагогіка" ; № 5)


  Охарактеризовано систему вищої освіти США. Висвітлено провідні методи навчання. Визначено суть концепції дидактичного утилітаризму. Виокремлено найбільш характерні ознаки діяльності вищих навчальних закладів інженерного профілю щодо реалізації ідей ...
988192
  Дмитрусь О.А. Особливості діяльності ЗМІ та їх вплив на формування // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 9-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
988193
  Хвесюк В. Особливості діяльності слідчо-оперативних груп в процесі розкриття та розслідування злочинів проти особи // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 133-139
988194
  Ночвіна І.О. Особливості діяльності транснаціональних корпорацій // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 200-207. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
988195
  Продан Д.І. Особливості діяльності українських банків з іноземним капіталом // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 176-177
988196
  Галич Н.В. Особливості діяльності цензури у поштових установах України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 5-8. – (Історія та географія ; вип. 48)
988197
  Кухарєв О. Особливості договору про зміну черговості одержання права на спадкування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 41-44
988198
  Дехтярьов Є. Особливості доказування обставин вчинення шахрайства у сфері виконання господарсько-договірних зобов"язань // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 18-21
988199
  Мустеца І.В. Особливості документування основних засобів на підприємствах готельного господарства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 140-144
988200
  Орлова Т. Особливості дорадянського, радянського і пострадянського історіографічних періодів у дослідженні ролі жінок в історії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Подано характеристику головних особливостей трьох історіографічних періодів у висвітленні ролі і місця жіноцтва у творенні історії України, особливий акцент зроблено на проблемах і перспективах сучасності. The article characterizes the main specifics ...
988201
  Філіпенко А.С. Особливості дослідження глобальних трансформацій // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 273-276. – ISSN 1729-7036
988202
  Дмитренко А. Особливості дослідження дипломатичних мемуарів // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 12-13
988203
  Субота В.М. Особливості дослідження когнітивного аспекту термінологічної системи телепростору // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 119-123


  Статтю присвячено пошукові особливостей дослідження когнітивного аспекту системи термінологїі телепростору з позицій лінгвістики. The article is devoted to the search of features of cognitive aspect"s research of the terminological system of TV space ...
988204
  Шушко О.О. Особливості дослідження первинних документів // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 184-189. – ISSN 1992-4437
988205
  Лужанський А.В. Особливості доступу до суду у справах про оскарження оцінки майна на стадії виконавчого провадження // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 9 (133). – С. 28-33
988206
  Нечаєва-Юрійчук Особливості духовного розвитку західноєвропейського суспільства після Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 40-51
988207
  Омельчук В.В. Особливості еволюції канонічних актів у правовому просторі Візантійської імперії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 17-21. – ISSN 2220-1394
988208
  Ємельяненко Г.Д. Особливості екзистенціальної філософії та богослов"я М. Бердяєва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 18-19
988209
  Горбань Ю.С. Особливості екологічного врядування в державах - членах ЄС в контексті сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 152-156. – ISSN 2306-6814
988210
  Мацієвич Т.О. Особливості екологічного оподаткування: практика країн Європейського Союзу // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 71-78. – ISSN 1993-0259
988211
  Лисенко Л.М. Особливості екологічної свідомості у студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 102-108. – (Психологія ; вип. 46, ч. 1)
988212
  Черняга Л.П. Особливості економічного розвитку країн Південно-Східної Азії // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 471-478. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
988213
  Лівіцька О.В. Особливості епітетних структур у поетичному циклі Т.С. Еліота "Five-finger exercises" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 13-14
988214
  Кунанець Н.Е. Особливості ефективної роботи електронних бібліотек / Н.Е. Кунанець, О.Б. Малиновський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 420-425. – ISSN 0321-0499
988215
  Середа С.А. Особливості ефірного контенту української служби Радіо Свобода // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 418-422


  У статті проаналізовано ефірний контент української служби Радіо Свобода, що існував упродовж так званого "міжреволюційного періоду" - 2004-2013 років: його тематичні особливості, а також показники тривалості та періодичності.
988216
  Кузьма Н. Особливості жанру поезії у прозі в українській та французькій літературах кінця XIX-початку XX століть // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 323-330. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
988217
  Черемних І.В. Особливості життєвого циклу товару на телебаченні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 56-59


  У статті досліджуються основні завдання, особливості та стратегії товарної політики телеканалів відповідно до характеристик життєвого циклу товару. Basic tasks, peculiarity and strategy of goods of television companies" policy according to ...
988218
   Особливості забезпечення мікроелементами грунтів України / І.П. Яцук, В.М. Панасенко, А.С. Науменко, М.О. Венглінський, Н.В. Годинчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 63-69 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
988219
  Вишня М.М. Особливості забруднення атмосферного повітря Черкаської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 118-126


  Досліджено забруднення атмосферного повітря Черкаської області, що грунтується на сучасних методиках еколого-географічного дослідження. Виявлено основні види забруднень та основних забруднювачів. Розглянуто екологічну ситуацію забруднення ...
988220
  Алімов З. Особливості законодавчого обмеження щодо використання земель рекреаційного призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 361-362. – ISBN 978-617-7069-15-6
988221
  Мяловицька М. Особливості законодавчого регулювання компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 127-129. – ISSN 2310-6158


  У статті визначено узагальнене поняття "конституційне правосуддя", охарактери- зовано органи, що його здійснюють. Досліджено питання предметної компетенції органів конституційного правосуддя в європейських державах. В статье определяется обобщенное ...
988222
  Кравчишин І. Особливості закордонного досвіду стратегічного планування розвитку підприємств // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 64-67. – ISSN 2078-5860
988223
  Дірявка Ю.П. Особливості закріплення теми "Визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького (1648-1657 рр.)" у ВНЗ України / Ю.П. Дірявка, А.Г. Перетокін // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 160-164. – ISSN 2077-1800
988224
  Глущевська А.С. Особливості зарубіжної експансії ТНК автомобільної галузі ФРН : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Глущевська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 272 арк. – Додатки: арк. 211-272. – Бібліогр.: арк. 188-210
988225
  Телеки М.М. Особливості засобів вираження адресата мовлення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 206. – С. 58-68. – (Серія "Філологічні науки")
988226
  Зорій О.М. Особливості застосування аутсорсингу / О.М. Зорій, Т.В. Коваленко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 18-28. – ISSN 1993-0259
988227
  Головенко О. Особливості застосування заходів адміністративної відповідальності за фінансові правопорушення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 87-92
988228
  Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 65-69. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено роль інновацій у туристичній галузі. Запропоновано авторське визначення терміну "інновації в туризмі", розглянуто принципи інновацій у туризмі. Доповнено класифікацію інновацій у туризмі інноваціями логістики, наведено сучасні ...
988229
  Дуброва С. Особливості застосування інноваційних методів контролю у процесі професійної підготовки вчителів-філологів // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 69-73. – ISSN 2309-9127


  Розглядаються теоретичні основи підготовки майбутніх професіоналів у галузі права відповідно до Закону України "Про вищу освіту" (2014 р.), який визначив одним із пріоритетних напрямів освітньої політики в сучасний період перехід від знаннєвої ...
988230
  Лозовий В.І. Особливості застосування методу електроопору при дослідженні дифузії домішок в розплавах In I Sn / В.І. Лозовий, Пан Мінхіань Лі Шанпу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 319-324. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розроблена методика визначення коефіцієнтів дифузії малої домішки в рідкому металі шляхом вимірювання спаду напруги на Малій ділянці капілярної комірки в процесі дифузійного відпалу. Особливостями методики є її чутливість до впливу сторонніх газових ...
988231
  Кісь Я.П. Особливості застосування методу контент-аналізу для опрацювання інтернет-газети / Я.П. Кісь, Л.Б. Чирун, В.М. Фольтович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 124-136. – ISSN 0321-0499
988232
  Коссе Д.Д. Особливості застосування правового режиму найбільшого сприяння в економіці України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 80-84. – ISSN 2219-5521
988233
  Подашевська Т.Л. Особливості застосування соціально-комунікаційних технологій суб"єктів політичної діяльності // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 309-321. – ISSN 2309-1797


  Статтю присвячено пошуку особливостей застосування соціально-комунікаційних технологій суб"єктів політичної діяльності. Автор вважає, що більшість досліджень здійснюються в царині соціальних технологій. Така ситуація звужує проблему і спрямовує її в ...
988234
  Дудник І. Особливості застосування суспільно-географічної методології до вивчення регіональних туристичних ринків / І. Дудник, О. Борисюк, І. Заря // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-22. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовуються основні напрямки застосування методологічних положень суспільної географії в дослідженні регіональних туристичних ринків (визначення суті терміну "регіональний туристичний ринок", застосування специфічних географічних методів для ...
988235
  Новіченко Л.С. Особливості застосування факсиміле в бухгалтерських первинних документах і звітності підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 270-275. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
988236
  Хилько М. Особливості застосування філософських, загальнологічних, теоретичних методів дослідження у журналістикознавстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 8-15. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Наведено визначення понять "метод" і "методологія", подано принцип методологічних підходів, яким мають відповідати наукові методи, та детально розглянуто найпоширеніші в науці філософські, загальнонаукові й спеціальні методи. Приведены определения ...
988237
  Новохатьска Н.В. Особливості застосування цитат з кінофільмів в художніх текстах / Новохатьска Н.В. // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 189-196


  У статті йдеться про особливості застосування цитат у художніх текстах, звертається увага на особливості їх структури й функціонування.
988238
  Савицька С. Особливості затримання адвоката та застосування до нього запобіжного заходу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 77-81
988239
  Мацкевич О. Особливості захисту авторських прав у цифровому масмедійному середовищі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 15-25
988240
  Лєнков О.С. Особливості захисту інформації у комп"ютерних системах / О.С. Лєнков, О.Ю. Хмельницький // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 72
988241
  Гнатюк С.Л. Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти : аналіт. доповідь / С.Л. Гнатюк ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 88, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-236-0
988242
  Хрімлі О.Г. Особливості захисту прав і законних інтересів суб"єктів підприємництва у зарубіжних країнах // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 172-176. – (Серія "Право" ; вип. 1)
988243
  Димінська О.Ю. Особливості захисту прав споживачів туристичних послуг за законодавством України та ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 48-52. – ISSN 2220-1394
988244
  Пономар Л. Особливості Західнополіського народного вбрання та його назв // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 117-120
988245
  Тимків І.М. Особливості збереження демократичних традицій в історичній пам"яті українського народу (філософсько–освітня рефлексія) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 363-366. – ISSN 2076-1554


  "Серед дослідників ось уже не одне століття точаться дискусії про тривалість історії демократичних традицій на українських землях: переважно її пов’язують із Антською державою (Р. Зварич), Київською Руссю, добою козацьких звершень (М. Костомаров, В. ...
988246
  Расщупкіна Особливості збереження конотативного значення англійських метафор при перекладі на українську мову / Расщупкіна, М.-Є // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 56-57
988247
  Василюк О.П. Особливості збереження спогадів про травматичні події в автобіографічній пам"яті // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 29-39. – ISSN 2227-1376
988248
  Жуковський С.С. Особливості збирання інформації у радіомовленні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 217-221


  Йдеться про особливості процесу пошуку та збирання інформації як складника технології створення передач на радіо; розглядаються джерела інформації, якими працівники українських радіостанцій користуються у своїй роботі. The article deals with the ...
988249
  Ямненко Т.М. Особливості збирання та реалізації доказів у справах про порушення митного законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 230-236. – ISSN 2306-9082
988250
  Гелей Л.О. Особливості здійснення операційного аудиту в середовищі автоматизованих інформаційних систем // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 34-40. – ISBN 978-617-571-124-8
988251
  Мусій Я.М. Особливості злиття на поглинання у банківському секторі ЄС: висновки для України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 223-229. – ISSN 1993-0259
988252
  Яценко О. Особливості змін показника міінливості еритроцитів у спортсменів під час тренувального процесу / О. Яценко, В. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-58. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Встановлені зміни показника мінливості еритроцитів та співвідношення різних типів еритроцитів в системі "Ехіноцит - Стоматоцит" у спортсменів-хокеїстів та спортсменів-баскетболістів протягом тренувального процесу. Це свідчить про різний стан реактивних ...
988253
  Ромаш Т.А. Особливості зміни запасу вологи в атмосфері в період сильних снігопадів / Т.А. Ромаш, В.М. Шпиг // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 219-235


  Досліджуються особливості розподілу вологи на основі даних аерологічного зондування атмосфери під час проходження снігопадів над територією України. Здійснено оцінку точності даних об"єктивного аналізу на стандартних ізобаричних поверхнях та ...
988254
   Особливості зміни мікромеханічних характеристик кремнію при комбінованій дії магнетного поля та малих доз Рентгенового випромінювання / Л.П. Стебленко, А.М. Курилюк, С.М. Науменко, Ю.Л. Кобзар, О.М. Кріт, Д.В. Калініченко, П.О. Теселько, П.П. Когутюк // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 12. – С. 1695-1700. – ISSN 1024-1809
988255
  Кудієвський Я.В. Особливості зміни функціонального стану центральної нервової системи у працівників напруженої розумової праці залежно від стажу роботи // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 75-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
988256
  Бетко І. Особливості змісту і форми Саду божественних пісень як цілісного релігійно-містичного твору. Дальший розвиток української релігійно-філософської поезії // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 41-46. – ISSN 0280-6336
988257
  Даценко Л.М. Особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі" / Л.М. Даценко, І.О. Підлісецька // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 32-35. – ISSN 2075-1893


  У статті викладено особливості змісту навчальної дисципліни "Картографія та картографічні методи в туризмі", яка є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" галузі знань "туризм" з напряму ...
988258
  Кобернік Сергій Особливості змісту та структури навчальних посібників з географії для учнів основної школи : програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 8-11 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви
988259
  Воронова І.В. Особливості зміцнення правових засад громадянського суспільства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 34-37. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті проаналізовано особливості класичних університетів; висвітлено досвід роботи юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; встановлено визначальні критерії освіти на юридичному факультеті та перспективні ...
988260
  Шевченко В.Е. Особливості зображального ряду журналу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 109-114


  У статті розглянуто особливості зображального ряду журналу з двох позицій: жанрового різноманіття та композиції на сторінці. Йдеться про те, що ілюстративність журналу - показник його якості, а вдалий добір зображень і їх грамотне розміщення у виданні ...
988261
  Пруднікова О. Особливості зовнішньополітичного курсу КНР в період Цзян Цземіня // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 41-42
988262
  Вергун Л.Ю. Особливості зсувної пружності ліпідних систем при низьких температурах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 203-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
988263
  Макаренко Н.Ю. Особливості і перспективи етнічної структури Донецької області // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 54-57. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
988264
  Сафар"янс Є. Особливості і причини укладання перших чотирьох римсько-карфагенських домовленостей // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 360-363. – ISBN 978-966-171-783-0
988265
  Бунецький Л.В. Особливості і проблеми трансформації інституційної системи в Україні: системний аналіз та світовий досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Автор у статті досліджує деякі проблеми та особливості трансформації інституційної системи у контексті політичної транзитивності українського суспільства. Запропоновані прикладні кроки щодо якісних змін інституційної системи політичних відносин та ...
988266
  Шилкіна К.О. Особливості і пропозиції туристичного продукту в умовах кластеризації економіки та ефективного викорристання сучасних інформаційних технологій / К.О. Шилкіна, К.В. Самойленко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 320-327. – ISSN 2306-4994
988267
  Притула Х.М. Особливості ідентифікації сільських територій України в умовах чинної адміністративно-територіальної системи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 162-170. – ISSN 1562-0905
988268
  Кондратюк І.В. Особливості ілюстраційного оформлення обкладинок дитячих книжок // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 65-68


  У статті проаналізовано особливості оформлення обкладинок дитячих видань та прикметні атрибути ілюстрацій, які для цього використовуються. Визначено способи поєднання всіх елементів обкладинки в одне композиційне ціле. The article analyses the ...
988269
  Дерев"янко А. Особливості іменування головної героїні роману Т. Драйзера "Сестра Кері" // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 47-49
988270
  Подра О.П. Особливості інвестиційного відтворення людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства / О.П. Подра, З.Б. Живко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 98-101. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
988271
  Вовчак О.Д. Особливості інвестиційної діяльності банків як фінансових посередників в Україні / О.Д. Вовчак, Л.М. Надієвець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 94-101. – ISSN 2222-4459
988272
  Задерей В.Ю. Особливості інвестиційної діяльності компаній зі страхування життя в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 128-131. – ISSN 2306-6806
988273
  Кравченко К .В. Особливості інвестиційної діяльності підприємств добувної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 61-66
988274
  Гунько В.І. Особливості інвестиційної привабливості національної економіки України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 71-74. – ISSN 2221-755X
988275
  Тищенко Л. Особливості інклюзивної освіти студентів з обмеженими функціональними можливостями як чинник соціалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 71-74. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються підходи до спеціального навчання осіб з обмеженими функціональними можливостями та вадами розвитку. The paper examines approaches to special education of persons with limited functionality and defects.
988276
  Лейфура М.В. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств на сучасному етапі // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 88-94. – ISSN 2226-8820
988277
  Ніколенко Т.І. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку ЄС в контексті міжрегіонального співробітництва. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 78-87. – (Серія: Економіка ; вип. 10). – ISSN 2226-2822
988278
  Щербак В.Г. Особливості інноваційного використання інтелектуального капіталу / В.Г. Щербак, В.М. Щербак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 72-74
988279
  Караульна Н.В. Особливості інноваційного підприємництва / Н.В. Караульна, В.Л. Гура // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 48-53
988280
  Нагачевська Т. Особливості іноземного інвестування на різних стадіях глобального виробничо-збутового ланцюга агробізнесу / Т. Нагачевська, Н. Пластовець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-59. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовано висновок щодо невідповідності стану процесів залучення прямих іноземних інвестицій в аграрному секторі світової економіки існуючим потребам галузі. Розкрито характеристику глобального виробничо- збутового ланцюга агробізнесу в ...
988281
  Крицкалюк Н.І. Особливості інституалізації громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 31-33
988282
  Буткевич О.В. Особливості інститутів міжнародного права в стародавній період // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 145-176. – ISBN 978-966-2609-51-6
988283
  Буткевич О.В. Особливості інститутів, галузей та системи класичного міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 277-306. – ISBN 978-966-2609-51-6
988284
  Дорофєєва Х. Особливості інституціонального регулювання європейського ринку авіаційних перевезень // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – Вип. 38. – С. 54-63. – ISSN 2079-4762
988285
  Овсянникова Я.О. Особливості інструментів управління ризиками проектів публічно-приватного партнерства // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 1 (70). – С. 36-48


  Розглянуто питання ефективного ризик-менеджменту при реалізації проектів публічно-приватного партнерства (ППП). Визначено неоднозначність застосування основних інструментів управління проектними ризиками в міжнародній практиці та в Україні, де на ...
988286
  Ярмак В.І. Особливості інтегративного підходу до дослідження претеритальних форм сербського дієслова у творах Іво Андрича // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 134-143. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглядaюmьcя мажлuвocmi мoделювaння кoмnлекcнoгo, iнmегрamuвнoгo niдxoдy дo аналізу cmuлicmuчнoгo фyнкцioнyвaння aнaлimuчнux і cuнmеmuчнux nреmерumaльнux фoрм дiєcлoвa в рiзнux вuдax nрoзoвoгo (onoвiдь і ессе) ma noеmuчнoгo дucкyрcy mвoрiв I. ...
988287
  Смольнякова Н.М. Особливості інтелектуального капіталу як чинника забезпечення конкурентоспроможності / Н.М. Смольнякова, А.М. Волосов // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 1 (21). – С. 159-167. – ISSN 2312-394X
988288
  Андреєв Д. Особливості інтелектуальної комунікації влади та суспільства в умовах глобальної інформатизації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 72-79


  Розглянуто спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (на прикладі США та України). Проаналізовано чинне право України та США з питання охорони патентних прав у сфері вищої освіти. Виявлені проблеми українського правового регулювання ...
988289
  Пархоменко Н. Особливості інтелектуальної міграції з України в добу Незалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-74. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  В умовах глобалізації відбувається інтенсифікація відносин між різними державами, формується спільний ринок капіталів, технологій і товарів. У цих умовах з"явився сегмент ринку робочої сили, в якому надзвичайно важливу роль відіграє інтелектуальна ...
988290
  Чуйко Т. Особливості інтерпретації образу Тараса Шевченка в живопису та графіці 1900 - 1930-х років // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 117-122
988291
  Матюха М. Особливості інформаційних завдань та результатів формування управлінської звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С. 45-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
988292
  Амеліна С. Особливості інформаційно-технологічної підготовки майбутніх перекладачів у вищих навчальних закладах Німеччини / С. Амеліна, Р. Тарасенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 8 (121). – С. 94-100. – ISSN 1682-2366


  Розвиток дослідницьких університетів в Україні продемонстровано на прикладі Національного університету біоресурсів та природокористування.
988293
  Горбатюк Я.В. Особливості інформаційної взаємодії державної авіаційної служби України з органами державної влади з питань забезпечення безпеки авіації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 178-189. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
988294
  Мазуренко В. Особливості інформаційної взаємодії між країнами в умовах формування економіки знань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-43. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті теоретично узагальнено та систематизовано методологічні засади визначення сутнісних характеристик інформаційної взаємодії у міжнародних економічних відносинах, виокремлено їх особливості за умов формування економіки знань, проаналізовано та ...
988295
  Сірий С.В. Особливості інформаційної війни // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 312-313
988296
  Голеніщева Г.Г. Особливості історичного часу в поезії Ліни Костенко // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – C. 8-12. – (Філологічні науки ; № 2)
988297
  Завгородня Т. Особливості історіографії змісту вищої освіти в дослідженнях західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Т. Завгородня, І. Стражнікова // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 78-84. – ISSN 2309-9127
988298
  Кобернік С.Г. Особливості календарного планування вивчення географії у 6-7 класах / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 19-25 : табл.
988299
  Масюк А.І. Особливості кальцієвого сигналу в ацинарних клітинах підшлункової залози / А.І. Масюк, П.М. Шевчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 43-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 4)


  У дослідах на ацинарних клітинах підшлункової залози собаки показано, що генерація кальцієвого сигналу забезпечується механізмами інозитол-1, 4, 5-трифосфат і Ca[верхній індекс 2+] - індукованого вивільнення Ca[верхній індекс 2+] із внутрішньоклітинних ...
988300
  Книш А.Є. Особливості кар"єрних орієнтацій студентів-випускників, що обирають спеціалізацію психолога-тренера // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 125-133. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
988301
  Перхалюк Р.І. Особливості картографування динаміки забудови приміських зон великих міст за космічними знімками // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 35-42


  Дається визначення основних термінів. Розглянуті питання особливостей створення карт динаміки забудови приміських зон великих міст. Визначені основні елементи змісту таких карт. Охарактеризовані основні принципи вибору вихідних матеріалів, проведення ...
988302
  Омельянович О. Особливості кваліфікації необережного спричинення смерті особі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 413-415. – ISBN 978-617-7069-14-9
988303
  Кириленко О.С. Особливості керамічного комплексу з пізньотрипільського поселення Романків 3. / О.С. Кириленко, С.В. Переверзєв // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 50-64. – ISSN 2078-0133


  У статті наведений опис керамічного комплексу з культурного шару пізньотрипільського часу поселення Романків З.
988304
  Кузьмін О. Особливості керівництва інноваційною діяльністю: хронологія теорії, сучасність та перспективи / О. Кузьмін, Н. Колінко // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 43-49. – ISSN 1728-9343
988305
  Дориченко Т.В. Особливості києво-руських книжників в контексті сучасних проблем національно-духовного відродження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 15-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  З"ясовується значущість християнства для формування специфічної духовної традиції Київської Русі. Доводиться зв"язок сучасного національного відродження в Україні з творчими здобутками києво-руських книжників.
988306
  Поворознюк М.І. Особливості класифікації адміністративних позовів за видами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 51-58. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються проблемні питання, пов’язані із визначенням видів адміністративних позовів на сучасному етапі розвитку теорії адміністративного судочинства. Звертається увага на доцільність використання особливостей співвідношення матеріально-правового ...
988307
  Аветисян А.І. Особливості класифікації мистецтв у творчості В. Підмогильного // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 374-376
988308
  Вітряк Т.Б. Особливості кластерного моделювання регіональних ринків праці України // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 60-65
988309
  Романовська О.І. Особливості книговидавничого бізнесу в Китаї // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 109-111
988310
  Іваненко О.В. Особливості когнітивних викликаних потенціалів P300 в осіб з хворобою Паркінсона / О.В. Іваненко, С.А. Крижановський, І.Г. Зима // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 49
988311
  Гуменюк І.О. Особливості кодифікації пенсійного законодавства України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 70-73. – ISSN 2220-1394
988312
  Буняк Н.М. Особливості комерціалізації наукових розробок ВНЗ України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 272-280. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185


  Комерціалізація результатів наукових досліджень є однією з важливих умов розвитку економіки інноваційного типу. У статті визначено сутність комерціалізації інноваційної продукції та ії роль у забезпеченні економічного зростання. Досліджено особливості ...
988313
  Шумінська Н.В. Особливості комплектування Галицької Армії старшинським складом // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 54-66
988314
  Буновська О.А. Особливості композиції малої прози Всеволода Іванова // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 16-17
988315
  Борисенко Н.М. Особливості композиції роману "Солодка Даруся" М. Матіос // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 30-35. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті проаналізовано своєрідність композиції роману М. Матіос "Солодка Даруся". Окреслено принципи дзеркальної побудови твору. The article analysis the peculiarities o f composition o f M. Matios"novel "Sweet Darusya". The principles o f mirror ...
988316
  Бєлавін С.П. Особливості комунікативного профілю молоді в полінаціональному соціально-політичному просторі // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 205-213
988317
  Скороварова Є.В. Особливості комунікації в інформаційну епоху // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 92-94
988318
  Червиць І.В. Особливості конкурентного середовища в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 313-322


  Стаття присвячена дослідженню формування конкурентного середовища в Україні та аналізу його сучасного стану. Проаналізовано конкурентне середовище України та вказано історичні аспекти його формування. Визначено місце України у міжнародних рейтингах ...
988319
  Коломоєць Ю.О. Особливості конституційно-правового регулювання права на страйк: вітчизняний та зарубіжний досвід // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 79-89. – ISSN 2078-3566
988320
  Фоміна С.В. Особливості конституційно-правового регулювання стадії голосування у країнах Азії // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (72). – С. 43-52. – ISSN 2078-3566
988321
  Голубєва Н.А. Особливості конституційно-правового статусу Ради міністрів АР Крим // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 101-105
988322
  Кравчук В. Особливості конституційно-правового статусу суддів Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 109-112. – ISSN 2310-6158
988323
  Лесик-Бондарук Особливості конструктивно-технічних характеристик волинських храмів XVII–XVIII століття // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 25-35. – ISSN 2078-0133
988324
  Ярликова О. Особливості контролю радянських друкованих ЗМІ в Україні в 1953-1964 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 361-364. – ISBN 978-966-171-795-3
988325
  Басюркіна Н.Й. Особливості концентрації агропромислового виробництва України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 38-49
988326
  Мирошниченко А. Особливості концентрації на ринку електроенергетики в Україні та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 68-71
988327
  Гавриленко В.М. Особливості концептосфери "культура" в прозових творах Кларісе Ліспектор / В.М. Гавриленко, Н.В. Глінка // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 37-38
988328
  Чорнодон М. Особливості концепту "чоловік" на сторінках сучасних періодичних видань для чоловіків і жінок в Україні // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 40-46


  У статті досліджено сприйняття і визначення концепту «чоловік», що висвітлюється на сторінках сучасних періодичних ви дань для жінок і чоловіків (на прикладі журналів «Men’s Health», «EGO», «На тали», «Женский журнал»), подано порівняльний аналіз. В ...
988329
  Абрамов В.В. Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Абрамов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Додатки: л. 195-206. – Бібліогр.: л. 177-194
988330
  Абрамов В.В. Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Абрамов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
988331
  Савенець М.В. Особливості короткострокової динаміки МГСА на прикладі діоксиду вуглецю та метану // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 117-119
988332
  Боковець В.В. Особливості корпоративного управління на підприємствах // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 268-279. – ISSN 2312-394X
988333
  Кущаєва Л. Особливості кредитної спілки як юридичної особи приватного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 69-74. – ISSN 2308-9636


  У статті розглядаються особливості кредитної спілки як юридичної особи приватного права.
988334
  Слізкова Г.В. Особливості кризових явищ та антикризового управління в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 66-72
988335
  Гусак О.П. Особливості кризової комунікації у сфері зв"язків із громадськістю // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  У статті розглянуто теоретичні підходи у сфері досліджень з кризової комунікації. Зокрема проаналізовано сучасні розробки як вітчизняних, так і зарубіжних теоретиків. Theoretical approaches to studies of crisis communication are considered in the ...
988336
  Трепак В. Особливості криміналістичної характеристики хабарництва, яке вчиняють судді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 385-393. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
988337
  Тубелець О. Особливості кримінально-правового регулювання в Україні під час подій листопада 2013 - березня 2014 року // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 91-102. – ISSN 2308-9636
988338
  Андрушко П. Особливості кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності: теоретичні орієнтири та правозастосовча практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 176-241. – ISSN 2308-9636
988339
  Пасєка М. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 477-478. – ISBN 978-617-7069-15-6
988340
  Хоній Р. Особливості кримінальної відповідальності за злочини проти життя та здоров"я людини за кодексом 1743 року "Права, за якими судиться малоросійський народ" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7069-15-6
988341
  Шевцова О.О. Особливості кримінальної відповідальності за організовану злочинну діяльність за законодавством Республіки Білорусь // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 379-385. – ISSN 2078-3566
988342
  Оленіна Я.Г. Особливості кримінальної відповідальності за погрозу щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 382-386
988343
  Бондарчук В.В. Особливості кримінальної відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок виправданого ризику, у зарубіжному законодавсті // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 179-188
988344
  Богуш О. Особливості культурного життя польських студентів у 50-х - 60-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 216-219. – ISBN 978-966-171-793-9
988345
  Байдіков І.А. Особливості ландшафтної структури Запорізької області як основа для середньомасштабного картографування ландшафтів регіону // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 23-32 : рис., карта. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
988346
   Особливості лейкоцитарної формули крові щурів за умов стрес-індукованих ерозивно-виразкових уражень шлунка та профілактичного введення меланіну / Д.В. Голишкін, Т.М. Фалалєєва, Н.В. Чижанська, Т.В. Берегова, Л.І. Остапченко // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2015. – № 14. – С. 180-184. – ISSN 1727-7485
988347
  Мартин М. Особливості лексики караїмських дарчих написів на прикладі парохета з бахчисарайської кенаси // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 535-538. – ISBN 966-7379-70-1
988348
  Гончарук С. Особливості лексичної сполучуваності просторових прислівників-антонімів із дієсловами / С. Гончарук, Н. Єфремова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 166-171. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
988349
  Хаснуліна А. Особливості литовського панування на українських землях у другій половині XIV - на початку XV ст. // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 11-16
988350
  Батажок С.Г. Особливості лізингових операцій у портфелі послуг кредитно-фінансових інститутів / С.Г. Батажок, О.О. Рудич // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 70-75
988351
  Шевченко Ю.О. Особливості лінгвістичних ідей у давньому та середньовічному Ірані в порівнянні з європейською мовознавчою традицією античної та середньовічної доби // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 129-136


  Статтю присвячено аналізу особливостей розвитку лінгвістичної думки Ірану та Європи стародавньої і середньовічної доби. Обидві лінгвістичні традиції мають як схожі історичні умови формування, так і відмінні, притаманні лише їм. У нашій статті, головним ...
988352
  Лавренов Д.А. Особливості лобістської діяльності фінансово-промислових груп в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 109-111
988353
  Маслій О.М. Особливості логістичного підходу до організації навчального процесу у ВВНЗ / О.М. Маслій, В.В. Маміч, М.В. Оленєв // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 223
988354
   Особливості магнітостимульованої зміни поверхневого електричного потенціалу в кристалах кремнію, що використовуються для потреб сонячної енергетики та мікроелектроніки / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.О. Коротченков, А.Б. Надточій; Д.В. Калініченко, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, О.М. Кріт // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 12, вип. 2. – C. 247-258. – ISSN 1816-5230
988355
  Рим Т.Я. Особливості майнової відповідальності суб"єктів підприємництва : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рим Т.Я. ; Львівськ. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – 223 л. – Бібліогр.: л. 191-223
988356
  Корнецький А.О. Особливості малого підприємництва України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 83-85
988357
  Сокіл Б. Особливості малоруської (української) мови та її відмінність від великоруської (російської): граматичний аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 94-98
988358
  Савич О. Особливості маркетингової діяльності промислових підприємств в умовах глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 51-58. – ISSN 1684-906Х
988359
  Петленко Ю.В. Особливості маркетингу військових технологій / Ю.В. Петленко, Б.П. Щеглюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 101-110 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
988360
  Бабченко Н.В. Особливості мас-медійного дискурсу та рекламної лексики у французькій мові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 49-55. – (Серія "Філологічні науки")
988361
  Канцедал Н.А. Особливості методики інвентаризації нематеріальних активів та визначення її результатів // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 29-33. – ISSN 2307-9878
988362
  Петрук Т.І. Особливості методики калькулювання собівартості освітніх послуг у приватних навчальних закладах // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 447-452. – ISSN 1993-0259
988363
  Брикс А.Л. Особливості методики моделювання руху лінзи легкого нафтопродукту в геологічному середовищі / А.Л. Брикс, Н.К. Парамонова // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 107-113 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
988364
  Ткач О. Особливості методології дослідження політичного дискурсу як засобу політичної комунікації / О. Ткач, О. Шавардова, О. Харченко // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 94-101. – ISBN 978-966-349-201-8


  Стаття присвячена характеристиці методологічного дослідження політичного дискурсу . Мета статті - дослідити основні підходи і виявити головні особливості політичної комунікації.Крім того, у статті розглянуто основні причини і наслідки ризиків ...
988365
  Гладкова Т.Л. Особливості методології створення правових актів ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 115-121. – ISSN 2220-1394
988366
  Балашова Р.І. Особливості методу інноваційного планування туристичної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 88-93
988367
  Антоненко А.М. Особливості механізму дії гербіцидів класу інгібіторів 4-гідроксифенілпіруватдіоксигенази на організм теплокровних тварин та людини / А.М. Антоненко, М.М. Коршун, Д.С. Мілохов // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3/4 (66/67). – С. 49-57. – ISSN 1609-0446
988368
  Цірат Г. Особливості міжнародно-правового регулювання надання правової допомоги у отриманні за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-24. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті приклади міжнародно-правової уніфікації процедур отримання доказів за кордоном в цивільних та комерційних справах на прикладі Гаазьких конвенцій 1954 і 1970 років, конвенцій СНД, ОАД, Регламенту ЄС та основні способи отримання ...
988369
  Бережна Г.В. Особливості міжнародного бізнесу в Китаї перспективи для українських компаній // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 16-20. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
988370
  Бех М.С. Особливості міжнародного кредитування: Міжнародний валютний фонд і Україна // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 197-203. – ISSN 2305-7491
988371
  Буткевич О.В. Особливості міжнародного права середньовічного періоду // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 193-205. – ISBN 978-966-2609-51-6
988372
  Петрашко С.Я. Особливості міжнародного співробітництва України у сфері протидії корупції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 141-146. – ISSN 2220-1394
988373
  Воронов С.О. Особливості міжнародної фінансової інтеграції України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 148-149
988374
  Кутовий К.П. Особливості міжособистісних стосунків у сім"ї із дитиною з особливими освітніми потребами / К.П. Кутовий, В.В. Корнієнко, О.Р. Щесняк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 61-68. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто функціонування сім"ї із дитиною з особливими потребами. Зіставлено особливості спілкування в сім"ях із хворою та здоровою дитиною. Проаналізовано вплив особистісних характеристик батьків хворих дітей і стратегій їх копінг-поведінки на ...
988375
  Бутенко Н. Особливості міжфірмових взаємовідносин суб"єктів промислового ринку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 10-16. – ISSN 1728-9343
988376
  Шестопалов В.М. Особливості мікроелементного складу мінеральних вод Сакського родовища Криму / В.М. Шестопалов, А.Ю. Моісеєв, Н.П. Моісеєва // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 77-82 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
988377
  Черненко Н.А. Особливості мовної маніфестації концепту VIRTUS (на матеріалі "Моральних листів до Луцілія" Сенеки) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 223-228


  У статті розглядаються особливості вербалізації концепту VIRTUS як світоглядного феномену давньоримського культурного простору в системі морально-філософських поглядів Сенеки.
988378
  Медведєва О. Особливості мовної публіцистики Івана Багряного // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 21/22, листопад. – С. 70-72
988379
  Мельник І.В. Особливості мовної реалізації стратегії шантажу у провокаційному мовленні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 348-355


  У статті розглядаються особливості реалізації мовленнєвих тактик провокаційного мовлення. В статье рассматриваются особенности реализации речевых тактик провокационной речи. The article deals with the peculiarities of the speech tactics used in the ...
988380
  Михайловська Ю.М. Особливості мовної свідомості українців та англійців // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 50-51
988381
   Особливості моделювання лісових пожеж на кластерах в Grid / М.В. Кононов, О.О. Судаков, В.В. Храмов, В.С. Скоропісов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 185-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проаналізовано методологічні аспекти застосування сучасних комп"ютерних технологій для обрахунку складних екологічних моделей на прикладі відомих підходів до моделювання лісових пожеж. Експериментально доведено, що застосування GRID-систем є дійсно ...
988382
  Рибальченко С. Особливості моделювання неоднорідного страхового портфеля // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 311-314. – ISSN 1993-0259
988383
  Гудзенко В.П. Особливості моделювання художнього світу в новелістиці В. Портяка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 149-153. – (Б-ка Ін-ту філології)
988384
  Куцевол Н.В. Особливості молекулярної структури розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід різного молекулярного дизайну : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Куцевол Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 343 л. – Додатки: л. 342-343. – Бібліогр.: л. 302-341
988385
  Медвідь В. Особливості молодіжного руху та організацій в Незалежній Україні // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 49-50
988386
  Дем"яненко І.В. Особливості монетарної політики України у 2013 році / І.В. Дем"яненко, О.С. Кульбач // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 41-47. – ISSN 1993-0259
988387
  Гребеник Т.В. Особливості мотивації до навчання студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 36-42. – ISSN 2304-4470
988388
  Кравченко Г.Ю. Особливості мотиваційної сфери особистості в залежності від ставлення до комп"ютерних ігор // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 206-209
988389
  Сидоренко М. Особливості музичного стилю сковородинівських кантів // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 93-96
988390
  Бреславець Г.М. Особливості музичної драматургії А. Загайкевич (на матеріалі музики до кінофільму "Мамай") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 166-172
988391
  Ковальов С.І. Особливості набуття процесуального статусу підозрюваного за новим КПК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 246-254. – ISSN 2078-3566
988392
  Нікітіна Н.С. Особливості навчання видам мовленнєвої діяльності на заняттях з іноземної мови професійного спрямування // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 121-128. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У статті розглянуто особливості навчання видам мовленнєвої діяльності студентів вищих навчальних закладів немовних спеціальностей.
988393
   Особливості навчання грамоти сучасних дітей: теорія та практика : зб. матеріалів обл. наук.-практ. семінару / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошкільної та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін.]. – Чернігів : ЧОШПО імені К.Д. Ушинського ; Видавництво ЧНТУ, 2016. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7496-74-6
988394
  Волобуєва І.В. Особливості навчання іноземних студентів на підготовчих факультетах // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 3-14. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
988395
  Бєлікова І. Особливості навчання іноземної мови у педагогічному ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 3-8. – ISSN 2077-1827
988396
   Особливості надання додаткових послуг у готелях ділового призначення / І.Ю. Муха, Г.М. Лявинець, В.О. Губеня, А.В. Гавриш // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 228-234
988397
  Русько О.О. Особливості надходження та накопичення деяких мікроелементів у різних органах яблуні під дією молібдену : біологія / О.О. Русько, С.А. Щумік, А.М. Косян // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 33-36. – Бібліогр.: 16 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
988398
  Коваленко К. Особливості наративної структури повісті "Розповідь невідомої людини" А.П. Чехова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 60-64. – ISSN 2075-1486
988399
  Коваленко К. Особливості наративної структури повісті А. Чехова "Скучная история" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 50-56. – ISSN 2075-1486
988400
  Луцишин І. Особливості нараційного дискурсу роману Володимира Винниченка "Хочу!" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 83-88. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
988401
  Голокоз А.В. Особливості насіннєвого розмноження ефемероїдних геофітів, культивованих у Ботанічному саду ОДУ / А.В. Голокоз, Н.В. Петрунь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 7-8. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Порівняльний аналіз схожості насіння деяких ефемероїдних геофітів, зібраних у природних місцезнаходженнях та при культивуванні, показав наявність у них адаптації до змін зовнішніх умов, що є одним з аспектів їх успішності інтродукції.
988402
  Ніколаєва Т.М. Особливості національно-культурної та доброчинної діяльності українських підприємців у другій половині XIX - поч. XX ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 47-56. – ISSN 2312-217Х
988403
  Іванова І.І. Особливості неокорпоративізму в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 103-105
988404
  Берднікова К.В. Особливості нового антикорупційного законодавства у сфері адміністративної відповідальності за порушення встановлених законодавством обмежень щодо одержання подарунків // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 111-119. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються положення Закону України "Про запобігання коруп-ції", якими встановлено обмеження щодо одержання подарунків, досліджу-ються особливості притягнення до відповідальності за таке порушення та аналізуються превентивні заходи щодо ...
988405
  Гольцев А.В. Особливості нового стандарту мови SQL // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 182-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  В статті розглянуто особливості нового стандарту SQL, який розширює можливості попередніх стандартів мови SQL, а також забезпечує високий рівень стандартизації мови.
988406
  Снитко О.С. Особливості номінації в онтогенезі // Відображення історії та культури народу в словотворенні : доп. XII Міжнар. наук. конф. Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнар. комітеті славістів (25–28 трав. 2010 р., Київ, Україна) / упоряд. та наук. ред. Н.Ф. Клименко і Є.А. Карпіловської ; НАН України [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 409-414. – ISBN 978-966-489-059-2
988407
  Леміш Н. Особливості нормативно-правового забезпечення організації діловодства органів державної влади Російської імперії в першій половині XIX ст. (на прикладі адміністративних установ Чернігівської губернії) // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 130-139


  У статті проаналізовано нормативні акти щодо забезпечення організації діловодства в адміністративних установах Чернігівської губернії першої половини XIX ст. Визначено низку законодавчих ініціатив, відкоригованих для територій з "особливим статусом", ...
988408
  Вольська І. Особливості нотаріального посвідчення договору довічного утримання (догляду), з рухомим майном, яке має значну цінність // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 385-386. – ISBN 978-617-7069-14-9
988409
  Мамрош Т.В. Особливості обґрунтування доцільності приватизації об"єктів соціальної сфери регіону / Т.В. Мамрош, О.Ю. Рудченко, М.М. Шкільняк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 186-189
988410
  Брік С.В. Особливості обліку необоротних активів після 1 січня 2015 року / С.В. Брік, Н.Ю. Мардус, О.О. Фальченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 252-257. – ISSN 2222-0712
988411
  Семенова С. Особливості обліку реконструкції основних засобів на державних підпри // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 14-23 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
988412
  Семенова С. Особливості обліку реконструкції основних засобів на державних підприємствах водного транспорту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
988413
  Хомуляк Т.І. Особливості обліку у бюджетних установах в умовах сьогодення // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 75-81. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (68)). – ISSN 1728-4236
988414
  Гоголь Т.А. Особливості обліку, оподаткування і звітності підприємств малого бізнесу в Англії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 118-125
988415
   Особливості обробки зображень в ближньопольовій НВЧ мікроскопії / В.І. Григорук, Ю.О. Гайдай, В.С. Сидоренко, О.В. Сінькеваич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 17-21


  Розглянуто особливості формування зображення в скануючому ближньопольовому НВЧ мікроскопі. Запропоновано метод фільтрації зображень для компенсації впливу рельєфу об"єкта при контактному скануванні. На експериментальних даних продемонстровані ...
988416
  Тесля Ю.М. Особливості обробки природомовного тексту будівельної тематики / Ю.М. Тесля, Є.Є. Шабала // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 172-174. – (Технічні науки ; № 3 (225)). – ISSN 2307-5732


  Розглянуто процеси лінгвістичної обробки природномовних текстів з позицій оцінки ймовірності правильно визначеного змісту тексту нормативної бази в будівництві. Для розрахунку несилового впливу фрагментів речень на вибір ключових понять для нормативної ...
988417
  Лапта С.П. Особливості обстановки вчинення умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця / С.П. Лапта, В.М. Гузєй // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – С. 51-55. – ISSN 1727-1584
988418
  Дунаєвська Л. Особливості огляду під час розслідування неналежного виконання професійних обов"язків медичними працівниками // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 448-449. – ISBN 978-617-7069-15-6
988419
  Котляров В.П. Особливості одержання точного розв"язання системи рівнянь руху об"єкта на великих кутах атаки для оцінки наближених методів розрахунків // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 221-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У статті розглядається точне розв"язання нелінійної системи диференціальних рівнянь, яка описує криволінійний рух літального апарата у просторі, з метою оцінки наближених методів дослідженн систем даного класу.
988420
  Клименко О.Л. Особливості онтогенезу видів роду Grindelia Willd. / О.Л. Клименко, В.О. Меньшова // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 1605-6574


  Наведено результати вивчення онтогенезу видів роду Grindelia Willd. (G. robusta Nuttall, G. integrifolia DC, G. squarrosa (Pursh) Dunal.) в умовах культури (ex situ). Приведены результаты изучения онтогенеза видов рода Grindelia Willd. (G. robusta ...
988421
  Грішнова О. Особливості оплати праці на підприємствах-монополістах / О. Грішнова, К. Березюк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 7. – С. 3-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
988422
  Романюк В. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб-нерезидентів, отриманих від операцій з об"єктами права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 53-60. – Бібліогр.: 12 назв
988423
  Мельник О.Я. Особливості оподаткування майна у країнах Європейського Cоюзу: досвід для України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 99-102
988424
  Дворникова К.В. Особливості організації вищої технічної освіти у сучасній Франції // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2014. – С. 17-20. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (15), ч. 1). – ISSN 2077-6780


  У статті розглядаються деякі аспекти системи організації вищої технічної освіти у Франції.
988425
  Черненко А.О. Особливості організації і діяльності Всесвітнього союзу свободомислячих та Міжнародного гуманістичного і Етичного союзу // Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів ХІІІ-ХVI наукових читань пам"яті Георгія Флоровського (2010-2013 рр.) : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т ; [редкол.: О.В. Чайковський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2014. – Вип. 3. – С. 233-236. – ISBN 978-617-689-077-5
988426
  Голуб Н. Особливості організації індивідуальних і групових консультацій із методики навчання української мови у ВНЗ // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 7 (117). – С. 42-46


  У статті розкрито актуальну проблему вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів-філологів шляхом проведення індивідуальних і групових консультацій із методики навчання української мови.
988427
  Давиденко Г.В. Особливості організації інклюзивного навчального процесу у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 66-72. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
988428
  Зуєнко М. Особливості організації поетичної картини світу в ліриці Джона Донна // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 91-94. – ISSN 2075-1486
988429
  Данильян О.Г. Особливості організації правового виховання у СРСР / О.Г. Данильян, Ю.Ю. Калиновський // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.114-123
988430
  Романовська Е. Особливості організації процесу професійної підготовки студентів інженерно-педагогічних ВНЗ щодо проблеми формування їхньої конкурентноздатності // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 5 (124), травень. – С. 75-79. – ISSN 2308-4634
988431
  Лісова Н. Особливості організації роботи прокурора у надзвичайних ситуаціях // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 73-86
988432
  Бабенко Ю.В. Особливості організації системи професійного розвитку та підвищення кваліфікації бібліотекарів (з досвіду роботи бібліотеки вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі") // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 11-16. – ISBN 978-966-285-103-8
988433
  Растригіна А.М. Особливості організації сучасної мистецької освіти в освітньому просторі США // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 332-336
988434
  Кофанов А. Особливості організації та проведення комплексних і комісійних експертиз при розкритті та розслідуванні особливо небезпечних злочинів, учинених із застосуванням зброї // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 153-156
988435
  Горішна Н.М. Особливості організації та функціонування післядипломної освіти соціальних працівників у США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 42-45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
988436
  Деркач У. Особливості організації туризму техногенних катастроф в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 56-65. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
988437
  Колосок В. Особливості організаційно-методичного підходу до аналізу фінансових результатів промислових підприємств у складі холдингу / В. Колосок, Я. Ходова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 27-33. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 35, ч. 1). – ISSN 2306-4420
988438
  Відлер О.М. Особливості організаційно-правових механізмів з протидії нелегальній міграції в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 77-81. – ISSN 2306-6814
988439
  Січко Л. Особливості організаційно-правової форми фондової біржі в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 108-110
988440
  Молоткіна В. Особливості організаційного становлення та функціонування партійних видавництв в УСРР в 1920-ті роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 17-23


  Показано особливості організаційного становлення та функціонування партійних видавництв в УСРР у 1920-х роках. Показаны особенности организационного становления и функционирования партийных издательств в УССР в 1920-е гг. The article deals with ...
988441
  Іщук О.В. Особливості організаційної культури вищого навчального закладу: аналіз студентських уявлень // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 2. – С. 20-26
988442
  Мінакова Т.П. Особливості освітніх послуг у сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 112-117. – ISSN 2306-6806
988443
  Білоус С.Ю. Особливості отримання асептичної культури багатовікового дерева Tilia cordata Mill. "Липи Т.Г. Шевченко" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 213-217. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
988444
  Бараннік Р.В. Особливості охорони інформації, що становить таємницю у кримінальному судочинстві / Р.В. Бараннік, П.Г. Назаренко // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 15-18
988445
  Гусєв А.М. Особливості охорони праці в банківських закладах // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 26-30. – ISSN 2312-4903
988446
  Андруховець В. Особливості охорони рослин як об"єкта права промислової власності / В. Андруховець, Г. Стецька // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 10. – С. 24-30. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1708-7422
988447
  Нагієвич О.О. Особливості оцінки вартості бізнесу при ІРО // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 295-301
988448
  Гут Л.В. Особливості оцінки вартості фінансового потенціалу підприємства / Л.В. Гут, І.М. Тарантюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 89-97. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  У статті виявлено основні тенденції та особливості фінансового потенціалу підприємства, визначено його сутність, складові та методику оцiнки фiнансового потенцiалу. Особливу увагу приділено методам оцінки вартостi фінансового потенціалу підприємства ...
988449
  Аніщенко Л.Я. Особливості оцінки впливу на водну екосистему днопоглиблювальних робіт у різних за класами водних об"єктах / Л.Я. Аніщенко, Б.С. Свердлов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 3. – С. 5-12 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
988450
  Думанська К.С. Особливості оцінки мобілізаційних можливостей компанії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 105-109. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  Стаття містить запропонований автором метод визначення потенціалу внутрішніх мобілізаційних можливостей компанії, обгрунтування його необхідності та короткий опис результатів застосування. Даний метод забезпечує компанії розробку гнучкої мобільної ...
988451
  Шелест В.С. Особливості оцінки нематеріальних активів в бухгалтерському обліку // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 378-387. – (Економічні науки ; вип. 23)
988452
  Слонєвська Н.І. Особливості оцінки працівників на підприємствах будіндустрії // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 13-16


  Розглядаються сучасні фактори, які впливають на оцінювання працівників підприємств будіндустрії. Проведене дослідження виявило багато гострих та невирішених питань щодо оцінки працівників. Пропонується система заходів, яка передбачає комплексний підхід ...
988453
  Захарова О.В. Особливості оцінки рівня інтеграційної взаємодії країн та регіонів світу // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – . - C. 95-103. – (Серія: Економіка ; вип. 10). – ISSN 2226-2822
988454
  Білик М.Д. Особливості оцінки цілісних майнових комплексів в Україні: історія, реалії та проблеми / М.Д. Білик, Д.М. Артеменко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 157-162


  Розглянуто розвиток оціночної діяльності в Україні на у світі, її нормативне регулювання, проблеми прозорості надання послуг з оцінки майна та формування інформаційної інфраструктури у сфері консалтингу. Запропоновано доповнення чинного законодавства ...
988455
  Чернишева О.М. Особливості оцінювання конкурентоспроможності підприємства методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції / О.М. Чернишева, О.О. Івлєв, О.П. Безкоровайна // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 75-80
988456
  Воронова О.Ю. Особливості памяті та здібностей у юнацькому віці / О.Ю. Воронова, М.М. Ганькулич // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 136-142. – ISSN 2311-8164
988457
  Лешенок У.С. Особливості панельних досліджень та їх потенційні можливості при вивченні соціальних процесів і явищ // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 2 (35). – С. 35-38
988458
  Боштан А.В. Особливості парадигматичних відношень між атрибутивними контструкціями в німецькомовних художніх текстах // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 46-53
988459
  Лікарчук Д.С. Особливості парламентських конфліктів у сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лікарчук Дар"я Сергіїсна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
988460
  Головань В.О. Особливості парламентського дискурсу (на матеріалі засідань європейського парламенту) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 260-267


  Стаття присвячена основним характеристикам, зокрема модерації висловлювань, дискурсу засідань Європейського парламенту, який являє собою комунікативну область поєднання особливостей дипломатичного та суто політичного дискурсу. Статья посвящена ...
988461
  Дзьоба Д. Особливості парламентського контролю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 62-64. – ISBN 978-617-7069-15-6
988462
  Колосов О. Особливості патентування об"єктів медичної діагностики людини // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 12. – С. 25-32. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1608-6422
988463
   Особливості патогенезу за ураження бульб Solanum tuberosum L. збудниками хвороб за застосування мікробіологічних препаратів / В.В. Бородай, А.Ф. Ліханов, В.А. Колтунов, Бальвас-Гремякова, Н.І. Войцешина // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 100-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
988464
  Павлович А.В. Особливості педагогічної діяльності викладача іноземної мови в рамках особистісноорієнтованого навчання / А.В. Павлович, О.С. Амерідзе // Advanced education / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 81-89. – ISSN 2409-3351


  У статті розглядаються особливості організації роботи викладача іноземної мови з використанням принципів особистісноорієнтованого навчання.
988465
  Єршова А. Особливості первдачі значення герундія українською мовою // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 55-56
988466
  Сімонова К.В. Особливості перебування радянських військовополонених у нацистських таборах в Україні // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 199-208. – ISBN 978-966-383-522-8
988467
  Мушніна О.О. Особливості передачі агентивного неживого підмета у перекладі науково-технічної та художньої літератури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 40-44. – Бібліогр.: Літ. С. 43-44; 24 поз. – ISBN 966-8188-07-1
988468
  Барилко Н. Особливості передачі семантичної диференщйноі та узагальнюючої функцій англійського означеного артикля в українському художньому перекладі // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 8-11
988469
  Богуславський Б.О. Особливості перекладацьких стратегій Юрія Андруховича (на матеріалі "Гамлета" В. Шекспіра) // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 75-76
988470
  Кравець С.В. Особливості перекладу англійських культурних символів українською мовою // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 80-84
988471
  Ситник Н.В. Особливості перекладу англійських метафор на українську мову // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 144-145
988472
  Руденко Я.О. Особливості перекладу В.В. Єрофєєва "Москва-Петушки" англійською мовою // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 92-93
988473
  Кучер О. Особливості перекладу граматичного омоніма it в романі Джека Лондона "Звичай білої людини" // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – C. 73-75
988474
  Кльось С. Особливості перекладу дитячої поетичної літератури Редьярда Кіплінга українською та російською мовами / С. Кльось, М. Ковцуняк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 99-103. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто вірш "Шість слуг" Р. Кіплінга зі збірки "Казки просто так" та його україно- та російськомовну інтерпретацїї. Звернено увагу на перекладацькі трансформацїї, здійснені І. Теплим, Л. Солонько, С. Подопригорою та С. Маршаком. Тексти ...
988475
  Долгополова Л.А. Особливості перекладу дієслів і конструкцій із sich в сучасній німецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 72-80


  В статті розглядається питання про особливості перекладу граматичних форм і конструкцій неспоріднених мов. Матеріалом для аналізу слугують дієслова і конструкції зі зворотним займенником sich в сучасній німецькій мові. Встановлені можливі типи ...
988476
  Лобода Ю.А. Особливості перекладу евфемізмів та дисфемізмів англомовного політичного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 313-318


  У статті аналізуються стратегії перекладу українською мовою евфемізмів та дисфемізмів англомовного політичного дискурсу з огляду політкоректності; розглядаються окремі контексті, що становлять виклики для перекладача, надається обґрунтування певним ...
988477
  Олійниченко О. Особливості перекладу експресивних та стилістичних засобів: прагматичний аспект (на прикладі російського перекладу роману В. Скотта "Айвенго") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 214-218. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
988478
  Куліш О. Особливості перекладу заголовків економічних статей (на прикладі японської та української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 62-66


  Статтю присвячено особливостям та складним випадкам перекладів заголовків економічних статей з японської на українську мову та з української на японську. Висвітлюються характерні особливості заголовків економічних газет японською мовою. Статья ...
988479
  Щерба Н.П. Особливості перекладу назв організацій та адміністративних термінів / Н.П. Щерба, Н.П. Тарасова // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 225-227. – ISBN 978-617-7178-39-1
988480
  Гальчус А.О. Особливості перекладу науково-технічної літератури // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 128
988481
  Ананко Т. Особливості перекладу національних реалій у художньому тексті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 73-75. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
988482
  Уманець Я. Особливості перекладу неологізмів у сфері комп"ютерних технологій та інтернету (на основі сучасної англомовної преси) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – C. 360-372. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто особливості перекладу неологізмів у сфері комп"ютерних технологій та Інтернету. Подаються характеристики основних видів перекладу, докладно аналізуються способи перекладу англійських неологізмів українською мовою. З огляду на те, що ...
988483
  Головіна Н.Е. Особливості перекладу німецьких фразеологізмів у фейлетонах (на матеріалі газети " Frankfurter allgemeine zeitung") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 204-208


  У статті висвітлені особливості використання, функції, можливості та проблеми перекладу фразеологізмів у німецькомовних газетних текстах. В статье освещены особенности использования, функции, возможности и проблемы перевода фразеологизмов в ...
988484
  Дейнеко І. Особливості перекладу описів природи в трилогії Дж. Голзворзі "Сага про Форсайтів" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 336-339. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
988485
  Декусар Д.А. Особливості перекладу паронімічних слів // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 22-24
988486
  Мовчун Є. Особливості перекладу термінології у текстах з німецької українською мовою у сфері електронної комерції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 65-68
988487
  Мазур С. Особливості перекладу терміносистеми тенрійської релігії англійською мовою // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 305-310. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Дослідження присвячено проблемі перекладу термінологічної лексики релігії Тенрі (Tenrikyo) англійською мовою. Мовним матеріалом стала терміносистема головних канонічних текстів цієї синкретичної релігії – “Офудесакі”, “Мікаґура-ута” та ...
988488
  Корольова Т.М. Особливості перекладу українських прагматонімів англійською мовою / Т.М. Корольова, О.В. Пєліна // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 19. – C. 174-183. – ISBN 978-966-399-637-0
988489
  Дурманенко А.М. Особливості перекладу українського молодіжного сленгу французькою мовою (на прикладі роману Любка Дереша "Культ") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 398-409


  Стаття присвячена особливостям відтворення українського молодіжного сленгу засобами французької мови. Статья посвящена особенностям передачи украинского молодежного сленга средствами французского языка. The article is dedicated to the peculiarities ...
988490
  Літвінова О. Особливості перекладу фразеологічних одиниць англійської мови // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 82-84
988491
  Дворецька І.В. Особливості перекладу фразових дієслів українською мовою // Advanced education / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т," Ф-т лінгвістики. – Київ, 2014. – Вип. 2. – C. 34-39. – ISSN 2409-3351
988492
  Якубяк М.В. Особливості перекладу французьких безособових речень // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 126-133. – ISSN 0207-8287
988493
  Конотопенко Я.В. Особливості перекладу юридичної термінології (на матеріалі Кримінального кодексу України та Кримінального кодексу ФРН) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 490-493


  У статті висвітлені загальні питання перекладу юридичної термінології українською мовою, складнощі та особливості при перекладі на прикладі Кримінального кодексу ФРН. В статье представлены общие вопросы, возникающие при переводе юридической ...
988494
  Чернишенко Н. Особливості переносних значень орнітонімів у німецькій та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 108-114. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
988495
  Безверхий К. Особливості переоцінки основних засобів: міжнародний та український досвід // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 1. – С. 11-15 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
988496
  Квасній Л.Г. Особливості переходу України на принципи сталого розвитку / Л.Г. Квасній, О.Я. Щербан // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 74-80. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
988497
  Ярославська Ж.М. Особливості пігментного комплексу у деяких тропічних орхідей колекції Центрального ботанічного саду ім. М.М. Гришка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 92-93. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Досліджені показники мезоструктури листка в орхідних різної морфоструктури та різних екобіотипів. Визначено вміст фотосинтетичних пігментів.
988498
  Хмельовська О.Ю. Особливості підготовки до Декади української літератури і мистецтва в Москві 1960 р. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 70-75


  Статтю присвячено аналізу підготовки видавців до Декади української літератури і мистецтва в Москві, що відбулася 1960 р. Увагу приділено книжковим заходам, рекламній кампанії декади, підготовці видань до виставки в умовах жорсткого ідеологічного ...
988499
  Сидоренко Л.О. Особливості підготовки зразків почерку за інструкцією берлінської поліції 1911 року та сучасні вимоги: історичні паралелі // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 161-165. – ISSN 1992-4437


  Проведено порівняльний аналіз науково-методичних рекомендацій щодо підготовки зразків для проведення почеркознавчих експертиз, визначених інструкцією, затвердженою наказом Берлінської поліції 1911 року, та чинною інструкцією Мініс терства юстиції ...
988500
  Лазурчак І. Особливості підготовки магістрів в галузях педагогічної освіти, природничих та фізико-математичних наук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 9 (116), вересень. – С. 18-22. – ISSN 2308-4634
988501
  Неліпа Д.В. Особливості підготовки магістрів спеціальності "державна служба" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 142-144
988502
  Неліпа Д.В. Особливості підготовки магістрів спеціальності "Державна служба" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
988503
  Саковська Т. Особливості підготовки майбутніх учителів іноземної мови до міжкультурного виховання учнів // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 288-293. – ISBN 978-617-7009-20-6
988504
  Коханова І.О. Особливості підготовки оглядових документів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 155-161


  Розглянуто методику складання різних видів оглядів. Проаналізовано труднощі, які виникають у процесі підготовки означених вторинних документів. Ключові слова: реферативна справа, бібліографічні огляди, аналітичні огляди, реферативні ...
988505
  Давидюк С.Г. Особливості підготовки студентів-психологів до роботи з обдарованими дітьми / С.Г. Давидюк, В.В. Бут // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 8 (149). – С. 77-79
988506
  Пазюра Н.В. Особливості підготовки фахівців з середньою кваліфікацією в США // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 120-125. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  Неперервне професійне вдосконалення навичок виробничого персоналу неможливе без ретельного порівняльно-педагогічного аналізу процесу розвитку людського капіталу в економічно-розвинених країнах світу. Автор ставить за мету виявити основні шляхи та ...
988507
  Левак Н.С. Особливості підготовки цифрових картографічних матеріалів для потреб наземної навігації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 23-31


  В статті розглянуто особливості підготовки цифрових картографічних матеріалів для потреб наземної навігації; визначено основні типи наземних навігаційних систем; проаналізовано перспективи розвитку і створення навігаційних ГІС для території України. В ...
988508
  Безсмертна О. Особливості підготовчого етапу впровадження мобільних технологій в університетських бібліотеках // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 11 (232). – С. 31-34. – ISSN 2076-9326


  Йдеться про підготовку бібліотек вищих навчальних закладів до впровадження мобільної веб-присутності. Представлено огляд літератури з питань використання мобільних веб-технологій у книгозбірнях.
988509
  Романовський О.О. Особливості підприємницьких університетів США // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 15-21
988510
  Орел А.С. Особливості підсистеми консонантизму "давньоруської мови" / А.С. Орел, Б.І. Маторін // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 150-157. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
988511
  Кожушко Т.В. Особливості пізнання духовного досвіду // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 97-99
988512
  Дзиба А.А. Особливості планувально-функціональної організації території ботанічного саду НУБіП України / А.А. Дзиба, Н.В. Погребна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 24-30. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
988513
  Бондар В.В. Особливості плацебо-реакцій пацієнтів з внутрішніми хворобами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-53. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено проблемі визначення та реєстрації плацебо-реакцій у хворих на внутрішні хвороби. Наведено методи фіксації плацебо-реакцій на основі кількох показників (динаміка артеріального тиску та динаміки переживання болю). Зареєстровані ...
988514
  Терещенко О.В. Особливості побудови інтегральних зображень для температури в кусково-однорідній півплощині / О.В. Терещенко, І.М. Вергунова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 228-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Робота присвячена розробці методів рішення плоскої задачі термопружності для тіл із довільно розташованими включеннями. The work is devoted to developing methods for solving of the plane problem thermoelasticity for bodies with arbitrary situated ...
988515
  Литвиненко Л.О. Особливості побудови лінгвістичного процесора паралельної обробки природномовного тексту // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 145-146
988516
  Петраківська О.В. Особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто чинні Плани рахунків бухгалтерського обліку.
988517
  Кирилишен Я.В. Особливості побудови сучасних документально-інформаційних систем з використанням хмарних технологій / Я.В. Кирилишен, А.В. Остапенко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 1. – С. 31-38


  Документально-інформаційні системи є важливим інструментом реалізації інформаційної діяльності організацій, від функціонування якого залежить ефективність побудови загальної системи управління. В статті розглянуті питання удосконалення організації ...
988518
  Король П.П. Особливості побудови та сфери і напрями використання найвідоміших перспективних азимутальних картографічних проекцій // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 15-20 : мал. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-9780
988519
  Горбач Н. Особливості побутування літнього календарно-обрядового фольклору Підляшшя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 45-54


  Стаття описує особливості функціонування на Підляшші календарно-обрядового фольклору літнього циклу у його зіставленні із пісенністю теренової України. Серед груп пісень, що аналізуються – петрівчані, купальські та жнивні пісні. The article describes ...
988520
  Зінов"єва М.Л. Особливості поведінкових реакцій самок і самців щурів за субхронічної дії 7-гідроксикумарину / М.Л. Зінов"єва, Н.О. Карпезо, О.В. Линчак // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (68). – С. 45-49. – ISSN 1609-0446
988521
  Ільченко А. Особливості подання вебліографічної інформації на сайтах ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 25-27
988522
  Бєліков О Особливості податку на нерухомість // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 154-157
988523
  Савчак В.В. Особливості поділу земельної ділянки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 214-220. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
988524
  Савчак В.В. Особливості поділу земельної ділянки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 214-220 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
988525
  Гіленко О. Особливості подорожніх нарисів у журналі "Вітчизна" (1990-1999) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 97-104


  Стаття присвячена особливостям подорожніх нарисів на сторінках журналу "Вітчизна" у 90-х рр. ХХ ст. Розглянуто їх структурні та стилістичні особливості, а також специфіку поетики та мови. В статье идет речь об особенностях путевых очерков на страницах ...
988526
  Брязгунова О. Особливості подорожнього нарису в сучасній пресі (за матеріалами газети "Вечірній Київ") // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 178-181


  Стисло зазначено історію становлення жанру. Подано аналіз написаних у жанрі подорожнього нарису публікацій у сучасній періодичній пресі В статье исследуется путевой очерк в современной журналистике. Кратко рассмотрена история становлений жанра. ...
988527
  Попова В.Д. Особливості поетапного підходу до вирішення проблем управління матеріальними потоками у виробництві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 40-43. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
988528
  Василина Р.С. Особливості поетики комедії "Вольпоне" Б. Джонсона // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 112-113
988529
  Козак М. Особливості поетики лірики Миколи Рішка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 74-76. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
988530
  Назимко Є.С. Особливості покарання неповнолітніх за кримінальним правом Російської Федерації (закінчення статті) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 38-53. – ISSN 2304-4556
988531
  Лада М. Особливості політики мультикультуралізму у Великій Британії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 307-309. – ISBN 978-966-171-783-0
988532
  Віннічук О.В. Особливості політичних ризиків в умовах демократичної трансформації суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Віннічук Ольга Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 9 назв.
988533
  Шевчук Н.В. Особливості політичного дискурсу: зміст, функції, жанрове втілення // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 263-269. – ISSN 2226-3209
988534
  Житнікова Т.О. Особливості політичного маніпулювання в Україні // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (1). – С. 88-91


  У статті розглядаються прийоми політичного маніпулювання, визначаються фактори від яких залежить ефективність політичного маніпулювання, аналізуються динаміка змін поглядів українського суспільства під впливом маніпулятивних прийомів, а також ...
988535
  Редькіна Г. Особливості політичного режиму в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 224-233
988536
  Ілларіонов О. Особливості політичного розвитку Індо-Грецького царства як східного відгалуження Греко-Бактрійського царства // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 309-310. – ISBN 978-966-171-793-9
988537
  Кузява Д. Особливості політичної реклами Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 167-169
988538
  Хачатурян Г.Х. Особливості політичної риторики французьких президентів п"ятої республіки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 400-404


  У статті мова йде про особливості політичного дискурсу президентів Франції П"ятої республіки. Пропонується стислий компаративний аналіз стилістичних рис дискурсів перших трьох президентів з урахуванням жанрового характеру промов. В данной статье речь ...
988539
  Седченко А. Особливості політичної системи як чинник зовнішньої політики Австрійської Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 143-146
988540
  Європіна І.В. Особливості порушення кримінальних справ про комп"ютерні злочини // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 3 (126). – С. 34-39
988541
  Волощук О. Особливості порядку прийняття рішення міжнародного комерційного арбітражу // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 91-99. – ISSN 1561-4999
988542
  Коломис О. Особливості посвідчення довіреностей на відчуження нерухомості // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 166-172
988543
  Кобильник В.В. Особливості посткласичного етапу становлення порівняльної політології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 30-32
988544
  Романов С. Особливості потрактування євангельських сюжетів Тарасом Шевченком і Лесею Українкою // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 65-79. – ISSN 2304-9383


  У статті зроблено спробу в біографічному та мистецькому контекстах зіставити творчий шлях Тараса Шевченка та Лесі Українки. Акцент покладено на виявленні спільних та відмінних рис у реакції обох письменників на євангельську історію, а, отже, й ...
988545
  Ленко М.О. Особливості початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ленко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
988546
  Сікура А. Особливості початкового етапу формування у студентів-біологів мотивації до дослідницької діяльності / А. Сікура, А. Сікура // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 174-178. – ISSN 2309-9127
988547
  Топорецька З.М. Особливості початку кримінального провадження по фактах зайняття гральним бізнесом // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 127-132
988548
  Артемчук Г. Особливості поширення вірусів папіломи людини високого канцерогенного ризику у жінок віком 19-25 років в Україні / Г. Артемчук, О. Ковалюк, І. Дзюблик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-81. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  В статті представлені результати власних досліджень, які свідчать про широке поширення вірусів папіломи людини високого канцерогенного ризику серед жінок віком 19-25 років в Україні. На основі методу полімеразної ланцюгової реакції визначено домінуючі ...
988549
  Гриньова Т. Особливості поширення й використання жаргонів у мові спортсмена // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 43-44
988550
  Лагіш Р. Особливості поширення унійної акції в II Речі Посполитій у міжвоєнний період // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 210-213. – ISBN 978-966-171-795-3
988551
  Баранський О.Р. Особливості поширення ценопопуляцій Galanthus nivalis (Amaryllidaceae) на північній межі ареалу в Західному Поліссі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 10. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)
988552
  Надьон В.В. Особливості прав та обов"язків, які винвкають з правового статусу особи // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 84-89
988553
  Петренко В.В. Особливості правління "Братів-мусульман" в Єгипті та причини їхньої поразки / В.В. Петренко, В.Й. Разіцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-49. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті автори зробили спробу розібратися в специфіці політичної тактики "Братів-мусульман" у боротьбі за владу та особливостях здійснення ними політичного курсу під час правління в Єгипті, а також розкрити обставини та причини відсторонення "Братів" ...
988554
  Крижна В.В. Особливості правового забезпечення дотримання законності працівниками міліції УРСР в післявоєнний період (1946–1953 рр.) // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 97-103. – (Серія "Право" ; вип. 2)
988555
  Євстігнєєв А. Особливості правового забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання надр в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-56. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений критичний аналіз наукових підходів і чинного законодавства в частині регулювання забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального надрокористування в Україні. Запропоновані авторські підходи до вказаних питань. В статье ...
988556
  Гребенюк М. Особливості правового забезпечення продовольчої безпеки в деяких країнах Африканського континенту / М. Гребенюк, Ю. Ковальчук // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 6 (234). – С. 33-37
988557
  Полюхович В. Особливості правового змісту інститутів спільного інвестування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 73-76
988558
  Кость С.П. Особливості правового медіатексту // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 105-109


  У статті розглядаються жанрові ознаки та особливості з погляду специфіки виробництва, каналу поширення і лінгвоформатних ознак продукту мас-медійного простору - медіатексту на правову тематику. In the article it is studied the genre features and ...
988559
  Семенков Є.О. Особливості правового механізму відводу перекладача в кримінальному процесі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 125-131. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
988560
  Шило О. Особливості правового регулювання використання показань у доказуванні в кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 86-96. – ISSN 1026-9932
988561
  Кузьмич О. Особливості правового регулювання договору дарування з обов"язком обдаровуваного на користь третьої особи // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 68-73
988562
  Шмиголь Н.М. Особливості правового регулювання економічної безпеки підприємств в Україні / Н.М. Шмиголь, О.М. Ляшенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 91-95. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
988563
  Гобела В.В. Особливості правового регулювання забезпечення екологічної безпеки та джерела екологічного права // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 64-73. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
988564
  Трофимовська Ю.В. Особливості правового регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за трудовим законодавством України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 159-166. – ISSN 1999-5717
988565
  Касмінін О.В. Особливості правового регулювання механізму захисту конституційних трудових прав працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Касмінін Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
988566
  Касмінін О.В. Особливості правового регулювання механізму захисту конституційних трудових прав працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Касмінін Олександр Володимирович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр.справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 189 л. – Бібліогр.: л. 168-189
988567
  Серьогін О. Особливості правового регулювання міжнародних туристичних відносин між державами // Український часопис міжнародного права : міжнародне право, порівняльне правознавство: науково-практичний журнал / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2001. – № 1 (14). – С. 47-52


  Незважаючи на існуючі проблеми, правове регулювання міжнародних туристичних відносин залишається надзвичайно цікавою сферою для діяльності юристів. За умови постійного піклування держав про наповнення бюджету має місце дивне та незрозуміле ставлення до ...
988568
  Башкір В. Особливості правового регулювання працевлаштування інвалідів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 303-305. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
988569
  Чернота Д.С. Особливості правового регулювання праці жінок : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
988570
  Саєнко Ю.О. Особливості правового регулювання робочого часу в нових умовах господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Саєнко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
988571
  Саєнко Ю.О. Особливості правового регулювання робочого часу в нових умовах господарювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Саєнко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – 186 л. – Бібліогр.: л. 170-186
988572
  Каліущенко І.М. Особливості правового регулювання сільськогосподарських відносин у рамках ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 127-132. – ISSN 2220-1394
988573
  Васильченко Т. Особливості правового режиму використання та комерціалізації ноу-хау в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 135-137
988574
  Матчук С.В. Особливості правового режиму лісового фонду // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 30-35. – ISSN 2222-5374
988575
  Бартошко О. Особливості правового режиму майна подружжя: порівняльно-правовий аспект // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 75-82
988576
  Паракуда І. Особливості правового статусу зернових складів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 87-94. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено поняття та види зернових складів. Встановлено особливості правового статусу зернового складу. Виявлено та розкрито основні проблеми функціонування Гарантійного фонду виконання зобов"язань за складськими документами на зерно, виконано ...
988577
  Шувальська Л.Р. Особливості правового статусу присяжного як суб"єкта кримінального судочинства України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 162-169
988578
  Бутков І.М. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця як суб"єкта трудових правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бутков Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – 206 л. – Бібліогр.: л. 188-206
988579
  Бутков І.М. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця як суб"єкта трудових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бутков Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
988580
  Гулевич І.В. Особливості правової освіти студентів економічних спеціальностей у Кримському економічному інституті ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 273-277
988581
  Селіваненко В. Особливості правової охорони засобів індивідуалізації у сфері охорони здоров"я // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 68-73
988582
  Водорєзова С.Р. Особливості правової охорони комп"ютерної програми як об"єкта інформаційних відносин // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 69-76
988583
  Немеш П.Ф. Особливості правової охорони торговельних марок в Білорусі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 4-9
988584
  Рябоконь Є.О. Особливості правової природи заповідального відказу та покладання у спадковому праві // Актуальні проблеми спадкового права : навч. посібник / Ю.О. Заіка, О.О. Лов"як, С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.Г. та ін. Бобко. – Київ : КНТ ; ЦУЛ, 2014. – С. 45-79. – ISBN 978-966-373-748-5
988585
  Діордіца І.В. Особливості практики розгляду адміністративних спорів, пов"язаних із порушенням виборчими комісіями з місцевих виборів процедури прийняття, реєстрації та розгляду заяв і скарг // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 86-92
988586
  Абашнік В.О. Особливості праці "Про межі між юридичним та соціологічним методом" (1911) Ганса Кельзена // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 43-46. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
988587
  Шурин О. Особливості предмету доказування у справах щодо поновлення на роботі у зв"язку із звільненням працівника роботодавцем при змінах в організації виробництва і праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 266-267. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
988588
  Фастовець А. Особливості преюдиціальної процедури Суду ЄС // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 1. – С. 51-54
988589
  Керевич О.В. Особливості призначення судових експертиз для встановлення індивідуально-психологічних особливостей підозрюваного (обвинуваченого) // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 31-36
988590
  Гутнікова А. Особливості прикметників у друкованих рекламних текстах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 45-49. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
988591
  Труфанова Ю. Особливості припинення договору найму (оренди) у зв"язку із смертю наймача // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 13-16
988592
  Білоус І.М. Особливості проведення огляду місця події у процесі розслідування злочинів про посягання на здоров"я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 136-143. – ISSN 2310-9769
988593
  Костюченко О.Ю. Особливості проведення прямого та перехресного судового допиту свідків і потерпілих // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 66-73


  У статті визначається сутність понять "прямий" і "перехресний" допит свідків і потерпілих. Аналізується проблема участі обвинуваченого (підсудного) в "прямому" і "перехресному" допиті свідків і потерпілих на підставі положень міжнародних конвенцій та ...
988594
  Буркаль-Скорик Особливості проведення ревізій використання коштів субвенції, спрямованої з державного бюджету місцевим бюджетом на погашення різниці в тарифах на теплову енергію та послуги з водопостачанням і водовідведенням / Буркаль-Скорик, С. Кулівар // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11 (118). – С. 32-35
988595
  Подоляка Н.С. Особливості провінційного книгарства другої половини XIX - XX століть (на матеріалах Сумського краю) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 114-118


  Розглянуто особливості провінційної книжкової торгівлі наприкінці XIX - початку XX ст. на матеріалах Сумського краю. The article deals with peculiarities of development of the provincial book trade in the late 19th - early 20th centuries, based on ...
988596
  Маліков А.В. Особливості прогнозування розподілу населення України за доходами // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 43-47 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
988597
  Бунас А.А. Особливості прогностичної компетентності осіб з різними рівнями схильності до ризикованої поведінки : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Бунас Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
988598
  Басюк Т.М. Особливості проектування високорейтингових Інтернет-ресурсів / Т.М. Басюк, А.С. Василюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 254-360. – ISSN 0321-0499
988599
  Проненко В.О. Особливості проектування індивідуальних магнітометрів / В.О. Проненко, В.Є. Корепанов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 127-133 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 133. – ISSN 0203-3100
988600
  Кошелева Н.Г. Особливості проектування цілей та змісту педагогічної системи підготовки майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 51-59. – ISSN 2074-8922
988601
  Коріняк О. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів при застосуванні запобіжного заходу у вигляді взяття під варту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 13-18


  Проблемні аспекти.
988602
  Кучер В. Особливості прокурорського нагляду за законністю провадження слідчих (розшукових) дій в ході розслідування економічних злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 461-463. – ISBN 978-617-7069-15-6
988603
  Куцька О. Особливості пропагандистської діяльності Білоруських фронтів під час бойових дій Червоної Армії на території Європи наприкінці Другої сівтової війни // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 140-143. – ISBN 978-966-171-793-9
988604
  Кушнір Н.О. Особливості просторової організації комунікативних актів у міжособистісному спілкуванні // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 560-564


  У статті розглядаються особливості просторової організації комунікативних актів, а також засоби зміни дистанції спілкування між співрозмовниками в сфері інтимно-особистісної комунікації. В статье рассматриваются особенности пространственной ...
988605
  Шевченко Т.М. Особливості просування корпоративного видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 56-59


  Корпоративна періодика є важливим елементом формування та соціалізації нового покоління підприємців і бізнесменів, вона активно взаємодіє з різними інституціями в царині освіти, науки і культури. У цьому контексті особливого значення набуває вивчення ...
988606
  Корніяка О.М. Особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 74-81. – ISSN 2309-1797
988607
  Грабар Н. Особливості професійного спілкування сучасного бібліотекаря / Наталя Грабар // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 40-41. – ISSN 1811-377X


  У статті проаналізовано специфіку бібліотечного спілкування. Розглянуто інструментарій бібліотечного комунікаційного простору.
988608
  Белей О. Особливості професійного становлення особистості студента в сучасній вищій школі // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 49-55. – ISSN 2312-1246


  Висвітлено актуальні проблеми процесу професійного становлення особистості студента в умовах сучасного вишу.
988609
  Поліщук Ю.Й. Особливості професійної підготовки соціальних педагогів до роботи з підлітками делінквентної поведінки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 313-318
988610
  Гудзяк А.М. Особливості професійної складової навчання майбутніх вчителів засобами іноземної мови професійного спрямування в умовах класичного університету // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 101-102
988611
  Николина К.В. Особливості процедурних засад правозастосовної діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 67-70
988612
  Маркітантов В.Ю. Особливості процесів регіоналізації в Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 49-51
988613
  Проць Н.В. Особливості процесу впровадження системи бюджетування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 89-92. – ISSN 2306-6814
988614
  Ігнатенко М.В. Особливості процесу залучення іноземних інвестицій в економіку України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 57-65. – ISSN 2306-546X
988615
  Григоренко М. Особливості процесу запозичання в сучасній українській мові // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 255-261. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
988616
  Пономаренко О.В. Особливості процесу запозичення в дипломатичному дискурсі (на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 400-409


  У статті аналізується роль інтерлінгвальних та інтердискурсивних запозичень у процесі становлення дипломатичного дискурсу. Продемонстровано його двовекторний потенціал не лише як дискурсу-реципієнта, але і як дискурсу-донора елементів (зокрема ...
988617
  Дячкова М.О. Особливості процесу формування системи управління знаннями системи споживчої кооперації України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 25-28. – (Економіка ; Вип. 31)
988618
  Кадишева Л.Б. Особливості прояві почуття власної гідності у студентів-психологів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 36-40. – ISSN 2307-5880
988619
  Краснокутський М.І. Особливості проявів особистісної та реактивної тривожності у спортсменів пожежно-прикладного спорту // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 155-162. – ISSN 2312-5993
988620
  Забалуй Л. Особливості проявів тривожності у студентів і курсантів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 339-342
988621
  Кльов М.В. Особливості прояву комерціалізації у системі вищої освіти Сполучених Штатів Америки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 111-116. – ISSN 2077-1800


  У статті зазначається, що неоліберальний університет несе нову сферу і масштаби отримання прибутку, корпоративних цілей, освітньої політики та ідейних переконань.
988622
  Васьківський В.А. Особливості прояву суспільного поділу праці та відмінності в платіжних потоках країн світу 1 // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 146-147
988623
  Крутилко О.І. Особливості прямого іноземного інвестування та інвестиційної інтеграції країн Центрально-Східної Європи в системі ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 28-34
988624
  Матковська Т.М. Особливості психічного стану підлітків як фактор ризику несприятливого перебігу дифузного нетоксичного зобу // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 36-41. – ISSN 2312-5675
988625
  Погорільська Н. Особливості психологічної адаптації у жінок, які виховують дитину-інваліда // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 112-117


  У статті висвітлено проблему вивчення особливостей адаптації" до cumyaujl хронічного дістресу жінок, що виховують дітей-інвалідів. Аналізуються сучасна уявлення про співзалежність (емоційну залежність). Обґрунтовується позифл згідно з якою домінуючими ...
988626
  Баринова Л.Я. Особливості психологічної компетентності особистості // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4 (30). – С. 19-24. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
988627
  Старинська Н.В. Особливості психолого-педагогічного супроводу оптимізації самоактуалізації майбутніх психологів в процесі професійної підготовки // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 237-248. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
988628
  Пелипець М.І. Особливості публіцистичного доробку С. Смаль-Стоцького в "Літературно-науковому вістнику" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 116-118


  Проаналізовано публіцистичний доробок С. Смаль-Стоцького у "ЛНВ" (1898-1932) і його наступнику "Вістнику" (1933-1939). Охарактеризовано особливості публікацій, визначено їх жанр. Акцентовано увагу на різнобічності тем статей, а також їх важливості та ...
988629
  Василина Н.В. Особливості публічної служби нотаріусів та правової природи нотаріального акта // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 92-102. – ISSN 2310-6166
988630
  Рибченко Л Особливості радіаційного режиму найбільш інтенсивних засух за 1991-2010 рр. в Україні / Л Рибченко, С.В. Савчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 185-193.


  Наведено зміни складових радіаційного режиму у періоди найбільш інтенсивних засух за останнє двадцятиріччя відносно кліматологічної стандартної норми 1961-1990 рр. Приведено изменение составляющих радиационного режима в периоды наиболее интенсивных ...
988631
  Криницька Т. Особливості радянського федералізму // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 133-136. – ISBN 978-966-171-793-9
988632
  Мурашевич К. Особливості раннього символізму у китайській та японській поезії поч. XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 198-203


  В статті розглядаються cпільні та водночас відмінні риси між раннім японським та китайським символізмом. Також представлені спільні мотиви і теми поезії авторів символістів Китаю та Японії, що демонструє звернення поетів ХХ ст. до традиційної поетичної ...
988633
  Пасічник В. Особливості ратифікації та набуття чинності Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 96-106. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 2). – ISSN 2078-4333
988634
  Струнін П.А. Особливості реалізації інформаційної політики в країнах Північної Європи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 107-113. – ISSN 2077-1800
988635
  Ключко В.Г. Особливості реалізації концепції сталого розвитку в перехідній економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 62-67. – ISSN 2222-4459
988636
  Чолан Т. Особливості реалізації кримінальної відповідальності за незаконне усиновлення // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 105-111
988637
  Цюра В.В. Особливості реалізації права на захист за допомогою представництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 42-47. – ISSN 2312-1831
988638
  Мокрицька Н. Особливості реалізації права на працю засудженими до позбавлення волі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 13-15
988639
  Мокрицька Н. Особливості реалізації права на працю особами, які перебувають під вартою // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 55-59. – ISSN 2308-9636


  У статті висвітлюються особливості реалізації права на працю особами, які перебувають під вартою.
988640
  Мелько Х. Особливості реалізації синестетичних уявлень людини в постмодерністському художньому дискурсі: перекладознавчий аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 211-215


  У статті розглянуто спільні та відмінні особливості реалізації синестетичних уявлень людини в постмодерністському художньому дискурсі. Особливу увагу приділено сенсорній лексиці та її способам перекладу. The article deals with common and divergent ...
988641
  Кондов К. Особливості реалізації соціального контролю в соціологічних теоріях інформаційногом суспільства // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 138-145


  В статті описуються зміни, що відбуваються в механізмах здійснення соціального контролю з розвитком сучасного інформаційного суспільства. Зокрема, розглядаються нові умови та способи соціального тиску, а також розвиток демократичних можливостей ...
988642
  Фадєєва І. Особливості реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 98-100. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглянуто проблеми реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту в українському суспільстві, запропонований авторський підхід до визначення поняття "соціальна творчість", дана характеристика протесту як формі соціальної ...
988643
  Довготелес Д. Особливості реалізму в японській літературі на прикладі твору Нацуме Сосекі "Серце" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 171-176


  У статті висвітлено питання впливу західної літератури доби реалізму на формування японської літератури, зокрема роман Нацуме Сосекі "Сердце" як приклад поєднання засад виключно японської традиційної літератури та базових принципів реалізму. В статье ...
988644
  Маковський С.О. Особливості регіоналізації, децентралізації і деволюції влади у Французькій Республіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 53-63. – ISSN 2308-6912


  По мірі розширення участі Франції в процесах європейської інтеграції, французька держава стикнулась з подвійним системним тиском: з одного боку, у зовнішньому вимірі, Франція переживала політично небезболісний процес вбудовування до наднаціональних ...
988645
  Акімова Т.В. Особливості регулювання недобросовісної конкуренції в економіці держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 5-9. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
988646
  Резніков А.В. Особливості регулювання правових відносин в українських містах магдебурзького права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 31-37
988647
  Лутай Л.А. Особливості регулювання ринку праці України в умовах подолання системної кризи / Л.А. Лутай, С.А. Тюлєнєв // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 3 (44). – С. 14-17
988648
  Лубчак В. Особливості редакторської роботи Миколи Чернявського (на матеріалах альманахів "Перша ластівка" та "З потоку життя") // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 103-107


  Стаття присвячена аналізу редакторської та видавничої діяльності Миколи Чернявського на прикладі упорядкованих ним херсонських альманахів «З потоку життя» та «Перша ластівка». The article analyzes the editorial and publishing activities of Mykola ...
988649
  Пасова Т.О. Особливості редакційної політики польського журналу "Культура" стосовно українсько-польського взаємопорозуміння // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 175-178


  У статті розглядаються особливості редакційної політики на прикладі польського журналу "Культура", що виходив в еміграції у період з 1947 по 2000 рр. Як приклад наводиться "східне" питання, важливим складником якого журнал вважав українсько-польське ...
988650
  Кондель Т. Особливості реклами у ЗМІ // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 294-298


  У статті висвітлюються особливості реклами на сторінках преси та веб-сторінках у Інтернеті, в радіоефірах та на телебаченні. Наведено приклади реклами в українських ЗМІ та описано відмінності реклами у різних видах ЗМІ. Зроблено висновки щодо ...
988651
  Пацалюк К.О. Особливості реклами як складового елементу комплексу маркетингових комунікацій // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 75-77
988652
  Георгієвська В.В. Особливості рекламного тексту (за матеріалами рекламно-довідкової преси Східної України кінця ХIХ - початку ХХ ст.) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – C. 116-123


  У статті досліджуються рекламні публікації у спеціалізованій (рекламно-довідковій) пресі Східної України на межі XIX-XX століть, що свого часу посідалі чільне місце серед засобів друкованої реклами не тількі в Російській імперії, а й у Європі та ...
988653
  Ткач О.І. Особливості рекрутування політичної та адміністративної еліти в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 58-60


  У статті стверджується, що поряд із дослідженням стратегічних пріоритетів України варто проаналізувати особливості сприйняття керівниками держави й елітами національних інтересів. Оскільки еліти, а не держави, є первинними акторами формування стратегії ...
988654
  Куцевол Н.В. Особливості релаксаційних процесів полісахариду декстран сульфату та кополімерів на його основі / Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник, О.М. Алексєєв // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 54-60. – ISSN 1818-1724
988655
  Каліон В.А. Особливості реологічної поведінки і течії крові в капілярах та мікроциркуляторних одиницях / В.А. Каліон, Ю.І. Шмаков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Нинішня робота є оглядом досліджень, які проведені у Київському університеті, щодо вивчення особливостей математичного моделювання реологічної поведінки і течії крові в судинах мікроциркуляторного цикла. У роботі в числі актуальних завдань реології ...
988656
  Голота М.В. Особливості репрезентації емоційного стану головної героїні в романі Ш. Бронте "Джейн Ейр" та його українських перекладах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 268-274


  У статті проаналізовані лексичні засоби репрезентації емоційного стану персонажа в романі Ш. Бронте "Джейн Ейр" та перекладацькі стратегії, обрані для їх відтворення українською мовою. В статье проанализированы лексические средства репрезентации ...
988657
  Коцюк Л. Особливості репрезентації слова в лексикографічній праці з позиції корпусної лінгвістики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 221-225. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
988658
  Сочинська-Сибірцева Особливості ресурсного потенціалу Кіровоградської області у контексті розвитку регіонального ринку праці // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 132-144. – ISSN 2072-9480
988659
  Толкова Т.М. Особливості реформування вищої освіти в Україні відповідно до вимог Болонського процесу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 169-170
988660
  Камінський А. Особливості реформування органів внутрішніх справ зарубіжних країн // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 68-73. – ISSN 1814-3385


  Аналіз зарубіжних поліцейських систем дозволяє виділити державні (федеральні), муніципальні (місцевого самоврядування), приватні поліцейські системи, підпорядковані різним міністерствам та відомствам. Внаслідок реформування органів внутрішніх справ у ...
988661
  Бортун М. Особливості реформування органів прокуратури України // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 31-36
988662
  Василюк А. Особливості реформування освіти в умовах викликів ХХІ ст. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 24-29. – ISSN 2309-9127


  Окреслено риси суспільства ХХІ ст., здійснено аналіз особливостей, дійсних і передбачуваних тенденцій реформування освіти у глобальному контексті.
988663
  Товкун Л.В. Особливості реформування податкової системи України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 137-143. – ISSN 2224-9281
988664
  Голуб"як Н.Р. Особливості реформування регіональної політики України: досвід ЄС // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 164-166
988665
  Книшик С.І. Особливості реформування системи державного управління загальною середньою освітою в Україні: європейський досвід // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 74-80
988666
  Шехунова С.Б. Особливості речовинного складу кам"яної солі верхньофранської соленосної формації в межах Глинсько-Розбишівської структури Дніпровсько-Донецької западини // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 62-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 0367-4290
988667
  Царик І.М. Особливості ринкового і державного регулювання соціальної відповідальності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 155-159. – ISSN 1993-6788
988668
  Білоусов М.М. Особливості роботи дипломатів-службовців Секретаріату ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 27-33


  Эта статья была написана украинским дипломатом, бывшим сотрудни-ком Секретариата ООН, и связана с тематикой новых условий роботы и новых требований к поведению для дипломата, направленного его правительством на работу в Секретариат ООН. Анализируются ...
988669
  Гончарова О. Особливості роботи конвергентної редакції в українському медіапросторі (на прикладі газет "Kyiv Post" та "Коммерсант") / О. Гончарова, М. Женченко // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 70-75. – ISSN 2226-8669
988670
  Мазур Т.П. Особливості розвитку Nymphaea caerulea Savign. в умовах захищеного грунту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Вивчено особливості онтогенезу Nymphaea caerulea Savign. в умовах захищеного грунту.
988671
  Головаха-Хікс Особливості розвитку американської та української фольклористичних теорій на початку XXI століття (порівняльний аспект) // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 34-39. – ISSN 0130-6936
988672
  Лисенко О.Ю. Особливості розвитку бюджетного менеджменту в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 109-111
988673
   Особливості розвитку вірусної інфекції, спричиненої Potato virus M, на рослинах картоплі за дії мікробних препаратів / Г І. Бова Будзанівська, О.О. Кучерявенко, О.В. Пиріг, О.О. Дмитрук // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів, 2014. – Вип. 20. – С. 60-65. – ISSN 1997-3004
988674
  Литвин А.Є. Особливості розвитку галузі інформаційних технологій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 300-307 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
988675
  Демчишин М.Г. Особливості розвитку ерозійно-гравітаційних деформацій на ділянці схилу. прилеглій до Парку Вічної Слави в м. Київ / М.Г. Демчишин, О.М. Анацький // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 133-139 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
988676
  Харіна Н.В. Особливості розвитку житлового іпотечного кредитування в Україні на сучасному етапі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 245-255 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
988677
  Трачук Т.А. Особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 5-8


  У статті визначено особливості розвитку журналістикознавчих досліджень в Україні з часів їх зародження до 90-х рр. минулого століття. The article distinguishes the features of the development of Ukrainian journalism studies since the beginning to the ...
988678
  Буша Н. Особливості розвитку звичаєвого права в українських землях // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 130-132
988679
  Масний В. Особливості розвитку ізоляціонізму як принципу в політиці США у 1933 - 1935 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 31-32
988680
  Резнік Н.П. Особливості розвитку інвестиційних процесів в агропромисловому комплексі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 89-93
988681
  Матвій І.Є. Особливості розвитку ІТ-аутсорсингу в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 185-190. – ISSN 0321-0499
988682
  Кудрявська Н.В. Особливості розвитку малого та середнього бізнесу в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 85-90


  У статті досліджується проблема сучасного стану та розвитку малого та середнього бізнесу в Україні за умов фінансово-економічної кризи, розглядаються заходи по вирішенню проблем функціонування малого та середнього підприємництва і пропонуються напрями ...
988683
  Ухналь Н.М. Особливості розвитку міжнародних фінансових центрів в умовах глобалізації фінансової системи // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 2 (71). – С. 17-32


  Виявлено новітні особливості та характеристики міжнародних фінансових центрів як ключового інституту глобального фінансового ринку, котрі на прикінці XX ст. почали відігравати провідну роль у накопиченні й обігу світового капіталу, що супроводжується ...
988684
  Захарова О.В. Особливості розвитку міжрегіонального співробітництва України в умовах глобальної регіоналізації // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 125-137. – (Серія: Економіка ; вип. 9). – ISSN 2226-2822
988685
  Кобзар О. Особливості розвитку німецької міфокритичної школи у XIX столітті // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 61-68. – ISSN 2075-1486
988686
  Рудик В.К. Особливості розвитку пенсійного менеджменту в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 177-181
988687
  Тихомиров С.В. Особливості розвитку професійних ціннісних орієнтацій соціальних педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 371-376. – ISSN 2312-5993
988688
  Осьодло В.І. Особливості розвитку професійної самосвідомості офіцера в процесі професійного становлення // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 383-396. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
988689
  Назаренко С. Особливості розвитку ринкового соціального і економічного простору // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 40, ч. 2). – ISSN 2306-4420
988690
  Афтанділянц В.Є. Особливості розвитку ринку консалтингових послуг України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 207-210. – (Економічні науки ; № 3, т. 2). – ISSN 2226-9150
988691
  Кіндзерський Ю. Особливості розвитку світової промисловості та їх вплив на формування екзогенних обмежень для виробництва в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 9-13. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1810-3944
988692
  Соляник А.А. Особливості розвитку системи документопостачання бібліотек України в XV-XII ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 123-130. – ISBN 966-7352-64-1


  Висвітлено основні тенденції розвитку складових системи документопостачання бібліотечних фондів у період співіснування друкованої та рукописної книги.
988693
  Вакуленко В.Л. Особливості розвитку системи індустріальних парків: регіональний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розкрито основні особливості розвитку індустріальних парків в Україні.
988694
  Куришко О.О. Особливості розвитку системи фінансового моніторингу в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 267-275 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
988695
  Чорний В. Особливості розвитку суспільства, або Спроба отримати відповідь на запитання: "Що ми модернізуємо?" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 13 (298). – С. 26-29
988696
  Овчаренко Т.С. Особливості розвитку та формування регіональної інфраструктури інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 346-354


  Висвітлено та проаналізовано загальну ситуацію сучасного інноваційного та інвестиційного розвитку України. Визначено основні причини недостатності інвестицій і великого розриву між потенціалом виробництва та можливостями його фінансування, а також ...
988697
  Музиченко Н. Особливості розвитку України в умовах глобалізації // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 204-213
988698
  Малихіна М.А. Особливості розвитку українського циркового мистецтва: (XIX - початку XX століття) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 185-190. – ISSN 2226-3209
988699
  Сидоренко Ю.М. Особливості розвитку фінансового ринку України в контексті міжнародних фінансових відносин // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 33-35
988700
  Міщенко С.В. Особливості розвитку фінансового сектору в умовах нового геофінансового механізму // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 121-130
988701
  Плотницька Н.М. Особливості розвитку фітофторозу картоплі (Phytophthora infestans (Mont) de Bary) та обгрунтування заходів захисту в умовах Полісся України : автореф. дис. ... канд. сільськогосп. наук : 06.01.11 / Плотницька Н.М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв.
988702
  Негода М.М. Особливості розвитку фонетичної системи п"ємонтського діалекту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 179-185


  У статті встановлено характерні відмінності у системі вокалізму та консонантизму п"ємонтського діалекту по відношенню до італійської мови, проаналізовано еволюційний розвиток голосних та приголосних звуків, виявлено походження основних звуків ...
988703
  Бєлан Г. Особливості розгляду педагогічної персоналії у радянському дискурсі // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2010. – Вип. 2. – С. 16-19.
988704
  Коваленко Л.П. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення в органах місцевого самоврядування // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 100-106. – ISSN 0201-7245
988705
  Поливач В.О. Особливості розгляду справ, що виникають з кредитних правовідносин в цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поливач Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 223 арк. – Додатки: арк. 222-223. – Бібліогр.: арк. 198-221
988706
  Поливач В.О. Особливості розгляду справ, що виникають з кредитних правовідносин в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поливач Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 19 назв
988707
  Талько Т.М. Особливості розгортання антропологічної рефлексії в концепції М. Вудман // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 63-66. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
988708
  Дубініна В.О. Особливості розкриття любовних конфліктів у епіці Бориса Тенети // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 319-326. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
988709
  Фільц Б. Особливості розкриття поезії Тарваса Шевченка у творчості українських композиторів // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 20-30. – ISSN 1728-6875
988710
  Довженко О.В. Особливості розкриття ролі письменника та редактора в публіцистиці та "Щоденниках" Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 90-92


  У статті автор приділяє увагу особливостям формування громадянської позиції редактора і письменника, її ролі в збереженні національної культури. Громадянська позиція Олеся Гончара краще проявляється в публіцистиці, відчутна в художніх творах і ...
988711
  Мяловицька Н. Особливості розмежування компетенції між рівнями влади в сучасних федеративних державах світу // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 60-62
988712
  Михальський С.А. Особливості розмірного розподілення клітин тимусу залежно від методу цитометричного дослідження // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 30-35. – (Біологія ; Вип. 26)


  Проведене порівняльне дослідження характеристик розмірних розподілень популяції клітин тимусу щура, одержаних за допомогою різних методів цитометрії на препаратах типу суспензія, мазок, зріз. Статистичний аналіз даних показав, що як метод проведення ...
988713
  Кощій Ю.П. Особливості розмовного мовлення у драматичних творах Антоніо Буеро Вальєхо "В палаючій пітьмі" й "Нічні судді"та їх відтворення в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 508-513


  У роботі досліджуються теоретико-методологічні засади перекладу драматичних творів та особливості розмовного мовлення, а також здійснюється літературознавчий і порівняльний аналіз перекладів, який враховує передусім жанрові й родові особливості драми. ...
988714
   Особливості розповсюдження авіаційного гасу в геологічному середовищі в районі селища "Вишків" (м. Луцьк) / А.Л. Брикс, М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, Є.І. Некрасов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 2. – С. 35-40 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
988715
  Яненко В. Особливості розподілу популяцій перепела (сoturnix coturnix l.) в агроценозах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-56. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Перепел є широко розповсюдженим видом на території України. Основними біотопами гніздування є відкриті території з невисокою рослинністю. До таких територій належать: луки (різних типів), пасовища та поля з різноманітними сільськогосподарськими ...
988716
  Медведєва Ю.С. Особливості розрахунку характеристик максимального стоку паводків і весняних водопіль на базі редукційних формул // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 31-38. – ISSN 2306-5680


  В статті надається аналіз структури і параметрів формул редукційного типу, які використовуються для нормування розрахункових характеристик весняного водопілля. В статье приводится анализ структуры и параметров формул редукционного типа, которые ...
988717
  Вареник О.Ф. Особливості розробки і реалізації цільової програми підвищення конкурентоспроможності підприємств / О.Ф. Вареник, В.М. Марченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 57-63. – ISSN 1997-4167
988718
  Швець Є.В. Особливості розробки моделі управління стратегічним потенціалом підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 122-128. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Охарактеризовано основні питання управління стратегічним потенціалом підприємства, що є запорукою успішного функціонування та розвитку суб"єкта господарювання. Зокрема, актуальним питанням є дослідження необхідності виявлення та використання резервів, ...
988719
  Кльоба Л.Г. Особливості розробки, ціноутворення та реклами банківських інвестиційних продуктів в умовах поглиблення конкуренції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 20-23
988720
  Нємець К. Особливості розселення населення у Харківській області (з позицій системного підходу) / К. Нємець, П. Вірченко, К. Кравченко // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 80-86. – ISSN 2076-1333
988721
  Буднік О.П. Особливості розслідування злочинів проти безпеки виробництва // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 170-175. – ISSN 2222-5374
988722
  Чернявський С.С. Особливості розслідування одержання прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 223-229
988723
  Ткачук В. Особливості розташування ікон Страшного Суду в уніатських храмах Київської Митрополії другої половини XVIII ст. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 644-651. – ISSN 2310-3310
988724
  Бобошко Н.Н. Особливості розуміння любові в німецькому ідеалізмі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 13-20


  В статті розглядається питання складності побудови конкретного визначення поняття любові через його діалектичність в межах вчень мислителів, зокрема, і в німецькому ідеалізмі, взагалі. В статье рассматривается вопрос сложности построения конкретного ...
988725
  Дубчак Є І. . Особливості російськомовної номінації у сфері спорту (на матеріалі термінології фігурного катання) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 123-126. – ISBN 966-8188-07-1
988726
  Айвазян Л.Ю. Особливості самотності як загальнопсихологічного феномену : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Айвазян Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 217 л. – Додатки: л. 201-217. – Бібліогр.: л. 179-200
988727
  Продан О.О. Особливості самоусвідомлення особістості у студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 210-217. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)


  У статті проаналізовано результати емпіричного дослідження особливостей самоусвідомлення особистості. Виявлено особливості вольової саморегуляції особистості студентів , їх ставлення до самих себе та інших людей , особливості комунікативно-соціальної ...
988728
  Вербич Н.С. Особливості сегментування діалектного мовлення: звуковий текст VS хрестоматія // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 21-29. – ISSN 0027-2833
988729
  Пацула О. Особливості семантико-стилістичної трансформації військової лексики у романі "Прапороносці" О. Гончара // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 252-260. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті проаналізовано лінгвостилістичні особливості функціонування військової лексики у романі "Прапороносці" О. Гончара. Автор обгрунтовує взаємозумовленість екстра- та інтралінгвальних чинників при доборі письменником ідіостильових вербальних ...
988730
  Скробот А.І. Особливості символіки образної системи іспанської казки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 275-280


  Стаття присвячена вивченню символіки образної системи іспанської казки як комунікативно-прагматичного репрезентанта іспанської ментальності.
988731
  Овсяннікова В.В. Особливості синдрому професійного вигорання у викладачів вищого навчального закладу // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 113-118
988732
  Матвіяс І. Особливості синтаксису в західноукраїнському варіанті літературної мови
988733
  Корнєєва Ю.В. Особливості системи грошово-кредитного регулювання на теренах СНД у процесі переходу до ринкової економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 79-87. – ISSN 1993-0259
988734
  Буткевич О.В. Особливості системи міжнародного права XX ст. // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 331-347. – ISBN 978-966-2609-51-6
988735
  Руднєва І.С. Особливості системи освіти в гуманітарних університетах Франції в середині XX ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 191-196. – ISSN 2312-5993
988736
  Нелін Є.В. Особливості системи роботи вищої педагогічної освіти Італії у другій половині XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 113-123. – ISSN 2312-5993


  Стаття присвячена аналізові проблем педагогічної підготовки майбутніх учителів. Розглядаються теоретико-правові аспекти становлення вищої педагогічної освіти Італії у другій половині ХХ століття. Звертається увага на залежність системи освіти від ...
988737
  Міщук Є.В. Особливості системи управління власним капіталом підприємства та шляхи її вдосконалення / Є.В. Міщук, В.В. Міщенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 46-49. – ISSN 2306-6792
988738
  Грицюта Н.М. Особливості системи управління рекламною діяльністю в США // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 64-69


  Досвід США в регулюванні рекламної діяльності заслуговує ретельного вивчення та докладного аналізу. Водночас аналіз показує, що з огляду на історичний контекст та національну специфіку такий досвід не можна механічно переносити в практику регулювання ...
988739
  Чернишова М.В. Особливості сімейного виховання в США // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 36-39
988740
  Поправко О.В. Особливості складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 51-58


  Викладено теоретико-методологічні основи про державне управління земельними ресурсами. Визначено особливості формування проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Проаналізовано склад проекту землеустрою. Визначено відомості, що вносяться ...
988741
  Пономаренко Л.Г. Особливості слів-амеб та моральних симулякрів у сучасному мас-медійному дискурсі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 84-88. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
988742
  Бондаренко Н.Ю. Особливості словотвору лексичних інновацій сфери комп"ютерних технологій та деякі проблеми їх перекладу // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 1. – С. 101-105. – Бібліогр.: С. 105 ; 11 назв
988743
  Рябець Н.М. Особливості соціалізації глобальної економіки / Н.М. Рябець, І.В. Тимків, І.В. Дворник // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 41-44. – ISSN 2306-6814
988744
  Сазоненко Г. Особливості соціалізації підлітків та юнаків в контексті формальної та неформальної освіти / Г. Сазоненко, В. Корх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-89. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті висвітлені особливості освітньої соціалізації підлітків та юнаків в контексті формальної та неформальної освіти на прикладі Українського гуманітарного ліцею КНУ ім. Т. Шевченка та проаналізовані результати емпіричного дослідження ...
988745
  Білан Н.І. Особливості соціальних комунікацій в інтернеті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 59-62


  Йдеться про розвиток соціальних комунікацій в інтернеті. Інтернет - це найдинамічніший прогресуючий засіб комунікації, оскільки новітні види зв"язку дозволили об"єднати розрізнені комунікаційні системи у глобальну мережу, завдяки чому відбувається ...
988746
  Рябічев В.Л. Особливості соціальних медіа // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 60-64. – ISSN 2312-5160


  Розглядаються особливості соціальних медіа та особливості роботи журналіста мережевих ЗМІ, аналізується досвід роботи мережевої версії популярного шведського видання "Dagens Nyheter", наведено порівняльний розподіл аудиторії соціальних медіа у cвіті, а ...
988747
  Молодиченко В. Особливості соціальних уявлень молоді щодо сімейно-шлюбних відносин: гендерний аналіз // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 142-145. – ISBN 978-966-8428-52-4
988748
  Бондар В.В. Особливості соціально-демографічного розвитку малих міських поселень приміської зони Києва (на прикладі міста Буча) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 52-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
988749
  Баханова Н. Особливості соціально-психологічної дезадаптації слабкозорих підлітків і шляхи її подолання // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 137-145


  Розглянуто особливості соціально-психологічної дезадаптації слабкозо-рих підлітків, які живуть і навчаються у школі-інтернаті. Розроблено рекомендації щодо її подолання. Впроваджену та апробовану психокорекційну програму може бути рекомендовано для ...
988750
  Боднарчук Ю.Ю. Особливості соціальної диференціації у середовищі українського населення на Закерзонні станом на 1944-1946 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – с. 164-169. – (Історія ; Вип. 25)
988751
  Островська Н.В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Островська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Каїв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 20 назв
988752
  Нелін О. Особливості спадкування в Україні у період перебування у складі Російської та Австро-Угорської імперій у XIX - початку XX століття: історико-правовий аспект // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 9. – С. 4-9. – ISSN 2308-9636
988753
  Первак Ю.О. Особливості спектральних характеристик багатошарових структур з трьома півхвильовими резонаторами / Ю.О. Первак, В.В. Федоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 201-204. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні властивості чвертьхвильових інтерференційних фільтрів з трьома півхвильвими прошарками. Фільтри складаються з шарів оксиду кремнію (SiO2) та оксиду титану (ТiO2). Визначено параметри багатошарових структур з контрастними смугами ...
988754
  Мельничук В.В. Особливості співвідношення екологічної етики і православного віровчення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 83-84
988755
  Куцевич М. Особливості співвідношення окремих міжнародно-правових зобов"язань України та принципів чинності Кримінального кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-58. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню дійсних меж застосування КК України, які обумовлюються, ратифікованими Україною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню ...
988756
  Лисенко А. Особливості співіснування електронних та друкованих книжкових видань // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 241-246


  У статті розглянуто основні особливості співіснування електронних та книжкових видань, досліджено їхнє використання населенням та співіснування у репертуарі видавництв України. The article reviews the main features of the coexistence of electronic ...
988757
  Цимбал І.В. Особливості сприймання іншомовних наукових текстів у процесі фахової підготовки студентів технічних факультетів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 207-211. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
988758
  Горячова С.О. Особливості сприймання молоддю іміджу політичних діячів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 133-138
988759
  Чорней М.П. Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чорней Марина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
988760
  Чорней М.П. Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Чорней Марина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. психології. – Київ, 2013. – 248 л. – Бібліогр.: л. 177-248
988761
  Шебанова В.І. Особливості сприйняття життєвого шляху під впливом травматичного тілесного досвіду // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 112-121. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто особливості контексту життєвого шляху та його сприйняття, що формується під впливом травматичного тілесного досвіду (на прикладі вагітних із досвідом лікування безпліддя, спричиненого проблемами харчової поведінки й деформаціями ваги). ...
988762
  Гладка Н. Особливості сприйняття образу Нарциса в українській та англійській літературах // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 173-179. – ISSN 2078-340X
988763
  Полєєва Ю.С. Особливості сприйняття усної інформації в англомовної лекції (порівняльний аналіз перцептивних і акустичних параметрів темпу) // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 143-149
988764
  Ярмоленко Ю.О. Особливості сталого розвитку аграрного сектору економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 112-115. – ISSN 2306-6806
988765
  Товканець Г.В. Особливості становлення вищої економічної освіти в Чехії і Словаччині у XX столытты // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 42-45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
988766
  Антохів–Сколоздра Особливості становлення відносин Канади з Європейськими Співтовариствами // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 393-397. – ISSN 2076-1554
988767
  Ніцевич Е.О. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 41-43
988768
  Хмара М. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні: філософсько-правовий аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 24-26
988769
  Голубник О. Особливості становлення економіки знань та тенденції її розвитку в Україну / О. Голубник, І. Гнилякевич // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 117-123. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
988770
  Шапошников К.С. Особливості становлення і розвитку ринку інфокомунікацій в національній економіці // Економічна та продовольча безпека України : [загальнодержавний науково-виробничий журнал] / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2015. – № 3/4 (8/9), серпень - грудень. – С. 14-16. – ISSN 2410-4159
988771
  Амар Особливості становлення і святкування першотравневого свята на українських землях наприкінці XIX століття / Амар, Аль-Анні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 542-546. – ISBN 978-966-171-795-3
988772
  Зарічук О.Є. Особливості становлення інститутів спільного інвестування в контексті розвитку інституційних інвесторів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814
988773
  Лелик Л.І. Особливості становлення й функціонування малого підприємництва та його вплив на розвиток національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 248-254. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
988774
  Данік Н.В. Особливості становлення місцевого самоврядування в Європі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 42-46. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
988775
  Головінов О.М. Особливості становлення національної інноваційної системи в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 82-90 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
988776
  Кацин М.Ю. Особливості становлення Німецького митного союзу (1818-1834): історико-правовий аспект // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2014. – № 3 (93). – С. 29-37
988777
  Лаговська С.С. Особливості становлення правової держави в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 38-45. – ISSN 1563-3349


  Окреслена сутність та проаналізований процес розбудови правової держави в Україні. Визначено принципи, закріплені в Конституції, а також досліджено особливості та чинники, які впливають на становлення правової держави.
988778
  Євтушевський В.А. Особливості становлення та перспективи медичного страхування в системі охорони здоров"я України / В.А. Євтушевський, В.В. Єрмолаєва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 33-41


  У статті розкрито особливості впровадження та розвитку медичного страхування в Україні, його роль у забезпеченні ефективності системи охорони здоров"я. Запропоновано низку першочергових заходів щодо вдосконалення медичного страхування в Україні. In ...
988779
  Котенко С.Л. Особливості становлення та розвитку державної фінансової політики // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2. – С. 25-30. – ISSN 2310-2837
988780
  Антоненко В.В. Особливості становлення та соціально-економічні засади функціонування бюджету м.Києва у 1920-х рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 92 (№ 1). – С. 37-41. – ISSN 2076-1554
988781
  Швець Є.В. Особливості становлення та трансформації мультикультурного міського середовища історичного ядра (Касби) міста Алжир під впливом західної цивілізації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 191-197. – ISSN 2077-3455
988782
  Швець Є.В. Особливості становлення та трансформації мультикультурного міського середовища історичного ядра міста Алжир (Касби), під впливом ісламської цивілізації // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 224-230. – ISSN 2077-3455
988783
  Борець А. Особливості становлення української ідентичності в Російській імперії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (приклад Петра Стебницького) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 124-135


  У статті розглянуто особливості становлення національної (української) ідентичності публіциста П. Стебницького. Доведено ефективність національних та імперських студій у дослідженні дискурсу української преси початку ХХ ст. В статье рассматриваются ...
988784
  Буткевич О.В. Особливості стародавнього міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 111-125. – ISBN 978-966-2609-51-6
988785
  Шептак К.В. Особливості створення програми моніторингу геологічного середовища в умовах застосування технології гідророзриву // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 82
988786
  Медведєва М. Особливості створення та застосування міжнародно-правових звичаєвих та договірних норм у галузі охорони навколишнього середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 66-69. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються характерні риси створення та застосування норм міжнародного права навколишнього середовища, порівнюються переваги та недоліки звичаєвої та договірної форм правотворчості, а також надаються рекомендації з приводу удосконалення ...
988787
  Шорохова Р.С. Особливості створення та оформлення карт промисловості України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 104-111


  Стаття "Особливості створення та оформлення карт промисловості України" присвячена картографуванню промисловості України. Розроблено та створено такі карти промисловості: "Індекси промислової продукції України", "Електронергетика України". За допомогою ...
988788
  Комарницька В.Л. Особливості стилю творів Леоніда Глібова для дітей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 211-215. – ISBN 966-8188-10-1
988789
  Прокопчук О.Т. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич, В.П. Бечко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 46-53 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
988790
  Антонюк Ю.С. Особливості структури мотивів вибору та професійної готовності особистості в період оптації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 315-316
988791
  Кузенко Н.В. Особливості структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кузенко Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів. – 293 л. + Додаток: л. 188-274. – Бібліогр.: л. 275-290
988792
  Кузенко Н.В. Особливості структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кузенко Наталія Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
988793
  Губа Л.О. Особливості структурування офіційних електронних видань українських ВНЗ / Л.О. Губа, А.Є. Єфремова // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 24-30. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610


  Проаналізовано специфіку структурування й організації веб-сторінок електронних ресурсів вищих навчальних закладів України з точки зору їх функціональності та ефективності на прикладі сайту Дніпропетровського національного університету імені Олеся ...
988794
  Карпиленко В.А. Особливості структурування телевізійних тематичних новин (на прикладі сюжетів про справу Юлії Тимошенко) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 24-28


  У статті розглядаються когнітивні структури телевізійного новинного дискурсу. На конкретному прикладі прослідковуються розвиток та зміна когнітивної структури залежно від її складників. The article examines the cognitive structure of television news ...
988795
  Жадан І.В. Особливості структурування цінносної складової частини політичної картини світу студентської молоді // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 24. – С. 100-112. – ISSN 2227-1376
988796
  Пєчук І.С. Особливості суб"єктивної сторони порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в Україні (ст. 286 КК України) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 254-262. – ISSN 1563-3349
988797
  Бондарчук В.В. Особливості суб"єктивної сторони фіктивного підприємництва (ст. 205 КК України) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – С. 131-135. – (Правознавство ; вип. 644). – ISSN 2221-173X


  Стаття присвячена аналізу суб"єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 205 КК України, її суттєвих юридичних ознак.
988798
  Злакоман І.М. Особливості субсидіарної відповідальності Міністерства оборони України за господарськими забов"язаннями військових частин // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 5
988799
  Шевченко Н.І. Особливості судового оскарження реорганізації господарських товариств // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 190-196
988800
  Шибіко В.П. Особливості судового розгляду справи щодо відсутнього підсудного за КПК ФРН // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 94-101. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Розглянуто особливості судового розгляду справи у кримінальному процесі ФРН, пов"язані з необхідністю забезпечення прав підсудного, який з різних підстав відсутній протягом всього розгляду, окремих його частин, при проведенні окремих слідчих дій судом.
988801
  Кривенко М. Особливості судового розгляду цивільних справ про припинення спільної часткової власності. // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 100-105
988802
  Пислиця А.В. Особливості супроводження великих платників податків у Казахстані / А.В. Пислиця, С.І. Камілов // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 77-82. – ISSN 2312-4903
988803
  Семашко Н.В. Особливості суспільно-політичних поглядів С.В. Петлюри у 1902-1917 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – С. 225-234. – ISSN 2312-2587


  Проаналізовано погляди С.В. Петлюри на російський і європейський варіанти соціалізму, ставлення його до національних потреб українського народу, визначення їх причин та пошуку шляхів вирішення у 1902-1917 рр. Важливим чинником у подальшому вивченні ...
988804
  Кравченко О.І. Особливості сучасних автоматизованих систем навчання / О.І. Кравченко, О.В. Сілко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 115-120


  У статті розглянуті підходи для вирішення задач удосконалення начального процесу на основі застосування автоматизованих систем навчання та створення науково обґрунтованих засобів контролю якості вищої освіти, запропоновані основні принципи побудови ...
988805
  Лажнік В. Особливості сучасних внутрішньодержавних міграцій населення Чеської Республіки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 76-85. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
988806
  Андрущенко М.О. Особливості сучасних концепцій хронополітики : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Андрущенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 228 л. – Бібліогр.: л. 205-228
988807
  Андрущенко М.О. Особливості сучасних концепцій хронополітики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Андрущенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
988808
  Полієнко В.В. Особливості сучасних соціальних практик формування та презентації гендерної ідентичності // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 126-136. – ISBN 978-966-651-861-9


  В статті здійснена аргументація можливостей застосування запропонованих І.Гофманом концептів гендерного дисплею та стигми як пізнавальних інструментів для соціологічного дослідження особливостей сучасних соціальних практик формування та презентації ...
988809
  Остапчук Ю. Особливості сучасного довідково-бібліографічного фонду бібліотек вищого навчального закладу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 6 (179). – С. 9-14. – ISSN 2076-9326
988810
  Козачук О. Особливості сучасного реформування військових прокуратур в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 114-119. – ISSN 2311-6676
988811
  Сталоверова Г.В. Особливості сучасної безпекової політики політичних партій Великобританії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 128-132. – ISSN 2077-1800
988812
  Яковенко Т.В. Особливості сучасної демографічної кризи в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1122. – С. 77-83. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 33). – ISSN 2227-6521
988813
  Баран Е.О. Особливості сучасної мультиплікації для дітей // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 15-18


  Дослідження сфокусоване на взаємодії дітей з продуктами медіареальності. Зокрема, ця робота висвітлює основні тенденції та характеристики сучасної мультиплікаційної продукції як одного з основних видів візуальних медіа. The research focuses on the ...
988814
  Штирліна А.А. Особливості сучасної сервісної держави // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 141-144
988815
  Подлєсна В.Г. Особливості сучасної соціально-економічної кризи в Україні та основні орієнтири її подалання // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 6 (643). – С. 74-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
988816
  Храмцовська Н. Особливості сучасної стандартизації в інформаційних дисциплінах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 100-108. – ISSN 1682-2366
988817
  Мойсей Л.О. Особливості сучасної теорії розуміння та практики забезпечення конституційного права військовослужбовців на житло // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 109-115. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
988818
  Старовойт Л.В. Особливості сюжетно-композиційної та образної структури ліричної повісті Б. Мозолевського "Дума про степ" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 153-156. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
988819
  Власюк Н. Особливості та актуальні проблеми хеджування валютних ризиків в Україні // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 134-137
988820
  Василевський А.М. Особливості та етапи адаптації молодих працівників до умов професійної діяльності в органах Служби безпеки України // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 30-36
988821
  Баранова Л.Г. Особливості та значення екологічного картографування на сучасному етапі // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 5-9


  Висвітлені особливості екологічного картографування, розглянуті проблемні питання екологічної ситуації, наведена класифікація екологічних карт. Освещенные особенности экологического картографирования, рассмотренные проблемные вопросы экологической ...
988822
  Алєксєєнко І.Г. Особливості та істотні умови принципів європейського договірного права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – C. 3-9. – ISSN 2408-9257
988823
  Мурашевич К. Особливості та новаторство китайської пейзажної лірики початку XX ст.


  У даній статті досліджено вживання образів природи у творчості китайських поетів XX ст. Проаналізовано новаторство та характерні особливості пейзажної лірики. Представлені як традиційні відомі образи природи, так і авторські. В данной статье ...
988824
  Сєніна А.О. Особливості та організаційний досвід надання адміністративних послуг у країнах ЄС // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 25-33. – ISSN 2222-4459
988825
  Холодний Г.О. Особливості та перспективи безперервної освіти в системі кадрового забезпечення маркетингової діяльності підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 194-200. – ISSN 2222-0712
988826
  Дмитрук Б.П. Особливості та перспективи використання в Україні досвіду антикорупційної політики деяких країн світу // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 7-19. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 1 (18)). – ISSN 2078-1628
988827
  Хільська І.І. Особливості та перспективи України на шляху до євроінтеграції // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 27-28
988828
  Чубарь О.Г. Особливості та проблеми європейської інтеграції української вищої освіти / О.Г. Чубарь, С.В. Сембер // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 244-250. – (Економіка ; Вип. 31)


  На основі опрацювання наукової літератури, періодичних видань, законодавчої та нормативної бази МОН України, а також власного педагогічного досвіду авторів у статті здійснено узагальнення особливостей і проблем розвитку вищої освіти в країні, зокрема, ...
988829
  Іщенко Т.Д. Особливості та проблеми національної вищої освіти / Т.Д. Іщенко, М.П. Хоменко // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 67. – С. 3-7
988830
  Кондратьєва І.В. Особливості та сучасний стан ієрархату Коптської Церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена особливості ієрархату Коптської Церкви, характеризуючи його своєрідність на рівні патріарх – єпископат – пресвітеріат – дияконат. Для аналізу використані історичні матеріали, наукова література та сучасні інформаційні джерела. Статья ...
988831
  Должикова-Поліщук Особливості та тенденції управління туристичною діяльністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 103-112 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
988832
  Долінська Н. Особливості та шляхи реалізації менторських програм в університетах США // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 82-86. – ISSN 2309-9127
988833
  Задорожна Л.М. Особливості творчого досвіду Гегама Саряна - перекладача Шевченка вірменською мовою // Теорія і практика перекладу : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 17, (за 1990 рік). – С. 32-39. – ISSN 0207-8287
988834
  Безручко О.В. Особливості творчої і педагогічної діяльності Леоніда Михайловича Осики // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 150-155


  Леонід Михайлович Осика (1940-2001) - український режисер, сценарист. Один із представників "поетичного кіно". Засл. діяч мистецтв УРСР (1988). Народний артист України (1998).
988835
  Янів Г.Я. Особливості текстологічної підготовки видань творів українського фольклору для масового читача // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 119-123


  На прикладі видань для масової аудиторії ("Українські народні казки, вибрані для дітей" за упорядку ванням Б. Грінченка та "Мудра Оленка") висвітлено особливості текстологічної роботи з творами укра їнського фольклору. Особливу увагу приділено науковій ...
988836
  Щербань І. Особливості температурного режиму Канева в сучасних кліматичних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 31-33. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглядаються кліматичні особливості багаторічного ходу середньої місячної температурою повітря на метеорологічній станції Канів. Проведено порівняння змін температури повітря за останні 20 років з кліматологічною стандартною нормою (період ...
988837
  Полянський О. Особливості тенденцій сучасної історіографії ЗУНР // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 239-251. – ISBN 978-966-1594-12-7
988838
  Гончарук С.М. Особливості теплопереносу в адміністративній будівлі з конвекторною системою опалення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Гончарук Світлана Михайлівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 27 с. – Бібліогр.: 14 назв
988839
  Пацеєвька О.С. Особливості термінотворення в польській терміносистемі економіки (на матеріалі фахових текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 172-177


  У статті розглянуто особливості фразеологічного термінотворення в польській фаховій мові економіки: запропоновано визначення та окреслено лінгвістичний статус лексичних одиниць, які є результатом процесу фразеологізації у фахових мовах; наведено ...
988840
  Мельник А.В. Особливості технологій відображення і обробки геопросторової інформації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 332-334
988841
  Романчук С. Особливості топонімії Канівського природного заповідника // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 113-115. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
988842
  Удод Н.М. Особливості торговельної діяльності міжнародних компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 39-42
988843
  Маріна З. Особливості традиційного весільного обряду в українських та російських селах Дніпропетровщини / З. Маріна, О. Хоменко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 39-43
988844
  Шевченко М.І. Особливості традиційної побутової культури українців (друга половина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Шевченко М.І. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв.
988845
  Скляренко О. Особливості трактування поняття "жанрово-стилістична домінанта" в сучасній лінгвістиці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 251-255
988846
  Вонсович С.Г. Особливості транзиту в умовах кризовості політичної системи: теоретичний аспект // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 122-125


  Проаналізовано основні політологічні підходи до феномену кризи у транзитивному суспільстві.Показано,що політична криза є переломним моментом у розвитку політичної ситстеми і характеризується транзитивним станом політико-владних структур, боротьбою і ...
988847
  Борисенко В. Особливості трансформації весільного обряду українців Карпатського регіону на початку ХХІ століття. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 10-15


  У статті аналізуються зміни у родинній обрядовості гуцулів Східних Карпат на початку ХХІ ст. Показано загальні тенденції розвитку сучасної обрядовості, що характеризується значною втратою традиційної звичаєвості, обрядової пісенності. В статье ...
988848
  Петренко А.С. Особливості трансформації політичних режимів у посткомуністичних країнах // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 58-58
988849
  Самко Н.Г. Особливості трансформації фінансово-кредитної системи за умов глобалізації // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 71-76. – ISSN 2312-4903
988850
  Сундук А.М. Особливості трансформацій національного господарства в контексті світового розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 36-38
988851
  Попова К.О. Особливості трудоправового становища науково-педагогічних працівників згідно зі Статутом Імператорського Харківського університету 1804 р. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 65-76. – ("Право" ; вип. 23). – ISSN 2312-1661
988852
   Особливості турбулентних процесів у магнітосфері землі за вимірами місії "Кластер" / Л.В. Козак, С.П. Савін, А.Т. Луї, О.О. Цупко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 2. – С. 43-54. – ISSN 1561-8889
988853
  Тимченко Є.П. Особливості укладання великого німецько-українського словника // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 177-181. – Бібліогр.: Літ.: С. 180-181; 9 поз. – ISBN 966-8188-07-1


  Лексикографічну діяльність викладачів КНУТШ в галузі укладання двомовних національних словників було започатковано в 1977 році за ініціативою тодішнього декана факультету романо-германської філології професор Ю.О. Жлуктенка. В укладанні двомовних ...
988854
  Петрова С.М. Особливості укладання договорів у сфері житлово-комунальних послуг // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 2 (лютий). – С.131-133
988855
  Курило Т.В. Особливості укладення спадкового договору в цивільному праві України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 157-161
988856
  Дмитрук Л. Особливості українського мовленнєвого етикету // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 273-277. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
988857
  Мушкудіані О. Особливості української літературної пародії // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (8), квітень. – C. 2-3
988858
  Зленко А. Особливості української трудової міграції // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 56-57. – (Історичні науки)
988859
  Нагачевський А. Особливості української фольклористики в Канаді / А. Нагачевський, М. Маєрчик // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 293-309. – ISSN 1028-5091
988860
  Стретович О.М. Особливості управління відсотковим ризиком на ринку міжбанківського кредитування (на прикладі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль") // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 190-191
988861
  Круглов В.В. Особливості управління державною власністю в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 54-57. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
988862
  Ментух Н.Ф. Особливості управління діяльністю лізингових компаній // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 30-35
988863
  Фурман В.М. Особливості управління економічною безпекою сучасних страхових компаній як одного із видів фінансових установ / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 20-25. – ISSN 2306-6792
988864
  Давидова О.Г. Особливості управління конкурентоспроможністю рекреаційних підприємств в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 323-330


  Розглянуто особливості управління конкурентоспроможністю рекреаційних підприємств. Досліджено конкурентні переваги туристичних підприємств.
988865
  Загороднюк О. Особливості управління маркетинговою діяльністю в АПК // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 42-52. – ISSN 2409-9260
988866
  Ібадуллаєва К. Особливості управління невизначеністю в міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 94-97
988867
   Особливості управління об"єктами державної власності / Н.І. Омельянчик, Т.Г. Нецора, О.Ю. Рудченко, М.Ф. Тютюн // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 197-201
988868
  Філонюк Ю. Особливості управління у полікультурних корпораціях // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 54-55. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
988869
  Будецький Р. Особливості управління юстицією у Сполучених Штатах Америки: організаційно-правовий аспект // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 3 (78). – С. 155-164. – ISSN 1993-0909
988870
  Кармазіна Н.С. Особливості усвідомлення особистістю застосування власних захисних механізмів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 177-180
988871
  Дзюбіна О.І. Особливості утворення та функціонування семантичних неологізмів англійської мови в сфері інтернет-комунікації // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 17-23. – ISSN 2307-4604
988872
  Хопта Т. Особливості утворення холдингових компаній в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 294-296. – ISBN 978-617-7069-17-0
988873
  Яновська О. Особливості участі адвоката у процедурі медіації / О. Яновська, А. Біцай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей участі адвоката у процедурі посередництва у якості медіатора. Встановлено та проаналізовано ознаки за якими можливо визначити специфіку діяльності адвоката-медіатора. Виявлено переваги і недоліки у наданні ...
988874
  Семененко І.Є. Особливості фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 33-36. – ISSN 2078-1687
988875
  Дмитрасевич Р. Особливості фахової підмови юридичної психології (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 465-469. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
988876
  Гресько В. Особливості феномену страху // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 139-146
988877
  Абросімов Є.О. Особливості філософії права в Україні / Є.О. Абросімов, Н.О. Скалозуб // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 304-309. – ISSN 2306-9082
988878
  Цалько Ю.В. Особливості фінансових відносин приватних вищих навчальних закладів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 81-83
988879
  Бадида М.П. Особливості фінансового забезпечення столичного міста / М.П. Бадида, Є.І. Волковський // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 16-21. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
988880
  Рибак М.С. Особливості фінансової діяльності малого підприємництва в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 127-129
988881
  Нагорна О.В. Особливості фінансової діяльності підприємств комунального господарства / О.В. Нагорна, Томарева-Патлахова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 36-39. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
988882
  Красільник О.В. Особливості фінансування вищої освіти в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 2 (70). – С. 58-64
988883
  Медведєв Ю.Б. Особливості фінансування Державної програми розвитку ЗСУ на 2006–2011 рр. / Ю.Б. Медведєв, П.В. Лагута // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 272
988884
  Криворучко Т.В. Особливості фінансування інноваційної діяльності у країнах-членах ЄС та Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 115-119. – ISSN 2306-6814
988885
  Медведєв Ю.Б. Особливості фінансування Міністерства оборони України: проблеми та перспективи розвитку / Ю.Б. Медведєв, М.С. Рибак // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 274
988886
  Булкін І.О. Особливості фінансування науково-технічного розвитку військово-промислового комплексу в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 23-38. – ISSN 0374-3896


  В статье анализируются основные тенденции финансирования оборонных НИОКР в Украине в свете современных мировых трендов. Специальное внимание уделено изменениям в структуре источников финансирования работ и развитию экспортной ориентации в ...
988887
  Третяк Д Особливості фінансування реструктуризації регіональної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 53-55
988888
  Лопатюк Р.І. Особливості фінансування сільськогосподарських підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 49-51
988889
  Касьянова Н.В. Особливості флори і фауни крейдяних відслонень та підхід до їх картографування // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 150-159


  У статті розглядаються особливості флори і фауни крейдяних відслонень (на прикладі території України), підхід до їх картографування із застосуванням геоінформаційних систем (ГІС) та даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). В статье рассматриваются ...
988890
  Комар Л. Особливості фонемних й акцентних структур пізніх французьких запозичень в аспекті британської вимовної норми // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 44-48. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (269) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
988891
  Івашків Г. Особливості форми та декору керамічних димарів // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 656-670. – ISSN 1028-5091
988892
  Зінчук Р. Особливості формоутворення іменників жіночого роду в говірках берестейсько-пінського Полісся // Справа : еларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 2. – С. 177-186. – ISBN 978-985-6998-70-9
988893
  Кулікова О.С. Особливості формування бази даних для дослідження театральної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 259-265


  Статтю присвячено дослідженню української театральної термінології з метою укладання інформаційно-пошукового тезаурусу, що може функціонувати як довідково-енциклопедична система або у складі іншої інформаційної системи. Проаналізовано склад театральної ...
988894
  Гевель В.В. Особливості формування банківських ризиків на ринку регіональних активів в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 12-14. – Бібліогр.: 4 назви
988895
  Версаль Н.І. Особливості формування депозитних ресурсів банками України : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 89-95 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
988896
  Воронецька І. Особливості формування екологічного маркетингу в аграрному секторі економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 23-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
988897
  Шаюк О. Особливості формування емоційно-вольового компонента толеранткості майбутніх економістів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 126-131. – ISSN 1810-2131
988898
  Бабенко Т.В. Особливості формування естетичного смаку на заняттях з іноземної мови засобами образотворчого мистецтва // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 27-30. – ISBN 966-8188-07-1
988899
  Злобіна О. Особливості формування життєвих орієнтирів студентської молоді в сучасному інформаційному просторі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 132-137


  Аналізуються сучасні тренди інформаційного споживання молоді. На основі конкретних соціологічних досліджень з’ясовано, що специфічною ознакою сучасного інформаційного споживання є активне перенесення цих практик в Інтернет. Досліджено вплив телебачення ...
988900
  Пруднікова О. Особливості формування зовнішньополітичного курсу КНР в період правління Ху Цзіньтао (2002 - 2012 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 350-353. – ISBN 978-966-171-783-0
988901
  Руденко О. Особливості формування інвестиційної стратегії розвитку економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 18-23. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2306-4420
988902
  Вишняков В.М. Особливості формування інтеграційної стратегії України в епоху глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 35-39. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
988903
  Ніколаєвський О.Ю. Особливості формування компонентів знань про навколишній світ в АРМ-ЕКСПЕРТ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 153-154
988904
  Рудомська М.Ю. Особливості формування контенту як шлях до розвитку та популяризації видання серед цільової аудиторії // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 304-309
988905
  Прудніков А.О. Особливості формування кредитної політики кредитними спілками України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 88-92
988906
  Сурай І. Особливості формування лідерства в системі державного управління в Канаді / І. Сурай, С. Держановська // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 24-35
988907
  Майєр Н. Особливості формування методичної самостійності майбутніх викладачів французької мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 58-63. – ISSN 2308-4634
988908
  Копійка М. Особливості формування міжнародно-політичних стратегій США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 144-145
988909
  Паренюк О.Ю. Особливості формування мікроценозів на забруднених радіонуклідами грунтах та шляхи впливу ризосферної мікрофлори на накопичення 137 Cs рослинами : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Паренюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. – Київ, 2013. – 137 л. – Додатки: л. 136-137. – Бібліогр.: л. 114-135
988910
  Паренюк О.Ю. Особливості формування мікроценозів на забруднених радіонуклідами грунтах та шляхи впливу ризосферної мікрофлори на накопичення 137 Cs рослинами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Паренюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
988911
  Оверчук В.А. Особливості формування мотивації до праці в осіб з особливими потребами за сучасних умов соціально-економічного розвитку України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – C. 46-49. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
988912
  Іголкін І.В. Особливості формування національних інноваційних систем на засадах державно-приватного партнерства у країнах, що розвиваються // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 76-79
988913
  Гаврилюк О. Особливості формування національної ідентичності в контексті розвитку російсько-українських відносин // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 151-159


  Статтю присвячено проблемі визначення національної ідентичності в умовах розвитку нових незалежних держав. Досліджено зв"язок між зовнішньою політикою держави та характерними складовими самоідентичності в масовій свідомості грамодян у контексті ...
988914
  Шевченко А. Особливості формування органів, що здійснюють дисциплінарне провадження щодо суддів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 381-383. – ISBN 978-617-7069-14-9
988915
  Ляшенко Т.М. Особливості формування політичного класу в країнах Центральної Азії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 1 (45) січень - лютий. – С. 149-164
988916
  Бедрій М.М. Особливості формування правового інституту копного суду на українських землях у XIV ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 146-152. – ISSN 1563-3349
988917
  Акімов О. Особливості формування професійних компетентностей державного службовця в контексті євроінтеграції України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – C. 207-217
988918
  Бахов І.С. Особливості формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів в системі вищої лінгвістичної освіти // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 8-15


  Статтю присвячено проблемам формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх перекладачів в системі вищої лінгвістичної освіти, наголошується на необхідності застосування особистісно-діяльнісного підходу в процесі формування, виокремлено ...
988919
  Васильєва М.О. Особливості формування професійної рефлексії майбутніх соціальних працівників у класичному університеті // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 161-164
988920
  Куліш О.А. Особливості формування рівня життя населення України в сучасних умовах: роль держави та корпорацій / О.А. Куліш, А.М. Хімченко // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 4 (9). – С. 82-88
988921
  Корнієнко М.В. Особливості формування різних типів грунтів в Республіці Конго (Браззавіль) / М.В. Корнієнко, Т.В. Котова, М.Р. Ндінга // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 202-205. – ISSN 2076-815X
988922
  Булатевич Н. Особливості формування сенсорного досвіду в пренатальний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 33-36. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячення дослідженню особливостей набуття сенсорного досвіду в пренатальний період розвитку людини. Аналізуються механізми виникнення та функціонування слухових, смакових, шкірних та інших відчуттів до народження. Робляться припущення щодо ...
988923
  Євтушенко О.В. Особливості формування сервісної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 103-106. – ISSN 2306-6806
988924
  Ващенко В.В. Особливості формування системи резервування // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 41-43. – ISBN 978-611-01-0721-1
988925
  Верещако С. Особливості формування стану міщан та основні категорії міського населення іспанських міст доби розвинутого середньовіччя // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 232-235. – ISBN 978-966-171-783-0
988926
  Булкот О. Особливості формування сучасного фінансового механізму транснаціональних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-10. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ключові аспекти фінансового механізму діяльності транснаціональних корпорацій. Шляхом авторських узагальнень визначено п"ять основних елементів фінансів ТНК: фінансовий менеджмент, який розглядається у двох вимірах - операційний фінансовий ...
988927
  Гупало О.Г. Особливості формування та основні напрями використання доходів домогосподарств у вітчизняній економіці / О.Г. Гупало, О.І. Пікулик // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 183-189. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
988928
  Голеніщева Є.Ю. Особливості формування та реалізації державної інвестиційної політики в різних країнах світу // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – С. 115-122. – (Державне управління ; вип. 1 (4)). – ISSN 2414-5858
988929
  Жукова А.О. Особливості формування та розвитку англомовної терміносистеми телебачення // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 135-139
988930
  Сливка Т.О. Особливості формування та розвитку корпоративної власності в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 8. – С. 11-15
988931
  Головко Є.Є. Особливості формування та розвитку правового механізму оподаткування землі в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 54-58. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
988932
  Петренко К.В. Особливості формування та розвитку світового ринку праці / К.В. Петренко, В.В. Пігуль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 37-42. – ISSN 2222-4459
988933
  Юрчук О.О. Особливості формування та стратегії репрезентації антиколоніального та постколоніального художніх дискурсів в українській літературі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Юрчук Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 387 арк. – Бібліогр.: арк. 356-387
988934
  Сумко Ю.В. Особливості формування та функціонування арабської військової термінології // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 164
988935
  Мовчун Л.В. Особливості формування теоретичних принципів слов"янської римографії в другій половині XX ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 77-88. – ISSN 2075-437X


  У статті на прикладі українських, російських, польських та болгарських досліджень проаналізовано процес формування теорії римографії, який відбувався на слов"янському терені. Висвітлено схожі та відмінні шляхи вирішення теоретичних проблем укладання ...
988936
  Харлан Г. Особливості формування українсько-німецьких відносин у контексті східноєвропейської політики Федеративної Республіки Німеччина (1990 - 1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 177-179. – ISBN 978-966-171-783-0
988937
  Харлан Г. Особливості формування українсько-німецьких відносин у контексті східноєвропейської політики Федеративної Республіки Німеччини (1990 - 1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 388-390. – ISBN 978-966-171-783-0
988938
  Ємець О. Особливості формування уранового зруденіння в натрієвих метасоматитах Новокостянтинівського уранового родовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-47. – (Геологія ; Вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати мінералогічних досліджень Новокостянтинівського родовища урану. Послідовність процесів, які відображені закономірною зміною (заміщенням) мінеральних парагенезисів з часом, відповідає трьом типам метасоматичних змін, а саме (від ...
988939
  Лямець А. Особливості формування фондів депозитарних бібліотек ООН / Артем Лямець, Ірина Лавриненко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 15-18. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено питання формування фондів депозитарних бібліотек ООН. Окрім відомостей про депозитарій ООН у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, проаналізовано нові підходи, парадигми та пропозиції щодо покращення ...
988940
  Ціхоцька О. Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в сучасних умовах / О. Ціхоцька, Л. Лозинська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 1 (132), січень. – С. 39-43. – ISSN 2308-4634
988941
  Вербецька Т.О. Особливості формування ціннісних преференцій студентської молоді // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 18-21. – ISBN 978-966-171-811-0
988942
  Гладченко М. Особливості формулювання місії університетів країн Європейського Союзу (на прикладі Німеччини) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 92-99. – ISSN 1682-2366
988943
  Андрусенко Д.А. Особливості фототермоакустичного перетворення в композитних системах на основі поруватого кремнію : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Андрусенко Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 149 арк. – Бібліогр.: арк. 129-149
988944
  Андрусенко Д.А. Особливості фототермоакустичного перетворення в композитних системах на основі поруватого кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Андрусенко Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 21 назва
988945
  Гон О.М. Особливості фразеології текстів (на матеріалі "Практикуму з усного перекладу. Мультимедійний формат. Англо-американський політичний дискурс") // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 28-29
988946
  Гальчинська А.В. Особливості фреймової структури та засоби вербалізації концепту "Architecture"в авторському дискурсі (на матеріалі "Саги про Форсайтів" Дж. Голсуорсі) // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 182-189. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
988947
  Жила Т.І. Особливості функціонування адміністративно-територіальної лексики в писемних пам"ятках XVI-XVIII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 134-137. – ISBN 966-8188-07-1
988948
  Дейчаківська О. Особливості функціонування англоамериканізмів у сучасній українській мові // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 39-44. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано особливості функціонування англо-американських запозичень у сучасній українській мові. Виявлено особливості графічної, граматичної та семантичної адаптації неологізмів.
988949
  Пузирьова П.В. Особливості функціонування виробничої стратегії промислових підприємств у сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 154-156
988950
  Костючков С.К. Особливості функціонування вищої школи України в умовах формування громадянського суспільства // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 2. – С. 54-61. – ISSN 2078-7782


  Стан освітньої системи в державі є показником якості життя суспільства, а тому в більшості економічно розвинених країн саме держава є головним суб"єктом, який програмує і забезпечує функціонування та розвиток системи освіти та визначає стратегічні ...
988951
  Співак І.В. Особливості функціонування глобального валютного ринку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 274-284. – ISSN 2306-4994
988952
  Венгерук Н.П. Особливості функціонування дистанційних систем керування банківськими рахунками / Н.П. Венгерук, Я.В. Бобирець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 19, жовтень. – С. 35-39. – ISSN 2306-6792
988953
  Довгань О. Особливості функціонування емотивних профілів у перекладному тексті // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 49-52
988954
  Салтовська Н.В. Особливості функціонування загадки в процесі її історичного розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 72-76. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 7)


  Досліджується історичний розвиток загадок як форми усної народної творчості, розглядається питання її функцій у житті суспільства.
988955
  Кривунь В. Особливості функціонування інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства в умовах інноваційної економіки / В. Кривунь, О. Корчак // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 3. – С. 38-41. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1708-7422
988956
  Кудин О.О. Особливості функціонування ісламу в сучасному світі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 89-93


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування ісламу в сучасному світі, а також особливостям проявлення ісламу в соціально-політичному житті західних країн. Статья посвящена анализу особенностей Функционирования ислама в современном мире. А ...
988957
  Баранько Я.С. Особливості функціонування канонічного права в епоху Середньовіччя


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування канонічного права в Середньовіччі, розкриті джерела його виникнення, особливості його прояву. Статья посвящена анализу особенностей функционирования канонического права в Средневековье, раскрыты ...
988958
  Баранько Я.С. Особливості функціонування канонічного права в епоху Середньовіччя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 3-12


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування канонічного права в Середньовіччі, розкриті джерела його виникнення, особливості його прояву. Статья посвящена анализу особенностей функционирования канонического права в Средневековье, раскрыты ...
988959
  Кицюк І. Особливості функціонування кластерних об"єднань у країнах Європейського Союзу на сучасному етапі / І. Кицюк, Я. Трохименко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 56-62. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
988960
  Чухліб Т. Особливості функціонування концепту душа в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" / Т. Чухліб, Л. Скуратівська // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 350-360. – ISBN 966-7773-70-1
988961
  Котенко В.Л. Особливості функціонування метонімії та уособлення у іспанськомовному спортивному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 115-121


  У статті закцентовано увагу на особливостях функціонування метонімії та уособлення як тропах, що застосовуються авторами-журналістами і спортсменами у статтях і творах художньо-публіцистичного стилю. Прослідковано прагматику спортивного тексту, якої ...
988962
  Мишко А.М. Особливості функціонування морських портів України в умовах окупації частини території // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 157-165
988963
  Теленко О.М. Особливості функціонування невизнаних держав // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 66-70. – ISSN 2077-1800
988964
  Сизенко А.С. Особливості функціонування нових графічних явищ у сучасній французькій ЗМІ // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 408-416


  Статтю присвячено аналізу нових графічних та орфографічних явищ сучасної французької мови. Під впливом різноманітних чинників, серед яких лібералізація та демократизація ЗМІ, усереднення мовленнєвого стандарту та зростання впливу усної мови на ...
988965
  Маляренко О.В. Особливості функціонування нової англійської інтернетної лексики в українській мові // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 78-81
988966
  Кравченко Т.А. Особливості функціонування органів місцевого самоврядування в Україні як інституту публічної влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 49-53. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
988967
  Ломакіна І.А. Особливості функціонування особових займенникових слів I та II особи в сучасному іспанському мовленні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 319-324


  У статті на матеріалі прикладів з різноманітних іспаномовних джерел розглядаються особливості вживання особових займенникових слів І та ІІ особи. Категорія особи займенникових слів розглядається із боку її семантичної та прагматичної наповненості. ...
988968
  Горб Є. Особливості функціонування політичних партій німецької меншини Другої Речі Посполитої // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 95-101


  Аналізується участь національних німецьких партій у політичному житті Другої Речі Посполитої періоду парламентської демократії. Встановлено взаємозв"язки між територіальним розміщенням німецького населення Польщі, його соціальною структурою та ...
988969
  Гурц В.В. Особливості функціонування політичного лідерства в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 99-101
988970
  Ульянова К.М. Особливості функціонування преси Луганщини від зародження до 1917 р. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 340-347


  Пропонована стаття створена з метою розширення й систематизації попередніх відомостей і уявлень про генезу та основні тенденції розвитку періодики Луганського краю від зародження до 1917 р. У дослідженні відтворено структуру луганської періодики за ...
988971
  Карабан А.В. Особливості функціонування прикметникових структур з more і most в англійській мові XVII ст. (на матеріалі творів В. Шекспіра) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 153-157
988972
  Хоменська І.В. Особливості функціонування сегментів концепту "Україна" у поетичній мовотворчості Лесі Українки // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 169-175. – ISSN 2312-0665
988973
  Баскаков А.Ю. Особливості функціонування системи бюджетного менеджменту в ЄС // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 57-62. – ISSN 2306-6814
988974
  Ляшина А.Г. Особливості функціонування системи суфіксації в сучасній англійській мові / А.Г. Ляшина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ЗакДУ, 2011. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 100-119. – ISBN 978-966-2075-27-4
988975
  Гордей О.Д. Особливості функціонування системи фінансового забезпечення рівня життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 181-185
988976
  Глущенко С. Особливості функціонування суддівського самоврядування у вищому спеціалізованому суді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7069-15-6
988977
  Пойда-Носик Особливості функціонування та загрози фінансовій безпеці акціонерних товариств в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 11 (216). – С. 84-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
988978
  Гладьо В. Особливості функціонування та передумови розвитку конкурентного середовища економіки України // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 71-75. – ISSN 2078-5860
988979
  Олександренко К.В. Особливості функціонування текстів офіційно-ділового мовлення та їх переклад іноземною мовою / К.В. Олександренко, О.Б. Павлик // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 101-103
988980
  Чорна Н.В. Особливості функціонування топонімів іспанською мовою / Н.В. Чорна, Г.О. Швець // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 218-223


  Статтю присвячено топонімам, що займають особливе місце в лексичній системі мови. Власні назви володіють специфічними ознаками, підкоряються внутрішнім законам конкретної мови та слугують засобом номінації індивідуального предмету. Топонімія - розділ ...
988981
  Гаврилюк І.Л. Особливості функціонування фейлетону в сучасній регіональній пресі (на прикладі сумського тижневика "Понорама") // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 47-50. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
988982
  Прокопенко В.Ю. Особливості функціонування фінансових пірамід та їх вплив на розвиток ринку фінансових послуг України / В.Ю. Прокопенко, М.В. Дубина, К.О. Коваленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – С. 226-232. – ISSN 2222-4459
988983
  Ткачик Ф.П. Особливості функціонування фінансового сектора Київської області // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 100-103
988984
  КедичТ Особливості функціонування фразеологізмів в історичному романі "Гетьманський скарб" Ю. Мушкетика // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 368-372
988985
  Жураковська М.Б. Особливості функціонування центрів трансферу технологій в Україні // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 2 (30). – С. 86-91. – ISSN 1681-6277
988986
  Гончарук Є. Особливості функціонування часово-просторових категорій у свтській поезії XVII-XIII століть // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 80-83
988987
  Наконечна В.В. Особливості хімічної картини світу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 206-208
988988
  Кушнірова Т. Особливості хронотопу в романі "Дар" В. Набокова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 20-27. – ISSN 2075-1486
988989
  Сімаковська А.С. Особливості хронотопу циклу оповідань "Три солдати" Р. Кіплінга // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 57-58
988990
  Голік О.В. Особливості художньо-публіцистичних жанрів у сучасних друкованих ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 44-49


  У статті розглянуто особливості функціонування художньо-публіцистичних жанрів у сучасних друкованих ЗМІ, їх різновиди та модифікації, що є результатом взаємокореляційних процесів. Крім того, здійснено моніто ринг сучасної української преси щодо розвою ...
988991
  Зелена Ю. Особливості художнього психологізму в оповідній манері Ганни Барвінок та Марка Вовчка (на матеріалі оповідання Ганни Барвінок "Хатнє лихо" та Марка Вовчка "Козачка") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 236-244
988992
  Змінчак Н. Особливості художнього трактування антитоталітарних ідей у романах Валентина Тарнавського "Порожній п"єдестал" і "Матріополь" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 108-119. – ISSN 2304-9383
988993
  Літвіненко С.Г. Особливості цвітіння деревних рослин Атлантично-Північноамериканської флористичної області у зв"язку з інтродукцією на Північну Буковину / С.Г. Літвіненко, Б.К. Термена // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 73-74. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Досліджено термін та характер цвітіння деревних інтродуцентів Атлантично-Північноамериканської флористичної області в умовах Північної Буковини. Виділено шість фенологічних груп за початком та закінченням цвітіння.
988994
  Бичкова С. Особливості цивільної процесуальної правосуб"єктності іноземних осіб в Україні / С. Бичкова, Н. Чучкова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 217-234. – ISSN 0132-1331
988995
  Алексеєнко О.В. Особливості ціноутворення на військовому ринку // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 259
988996
  Михайлюк О. Особливості шкільної соціалізації в сучасному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-64. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядається специфіка процесу соціалізації особистості. Наведено основні підходи, що стосуються періодизації даного процесу. Представлені психологічні та соціальні фактори і умови, що впливають на ефективність соціалізації. Розглянуто ...
988997
  Гриценко М. Особливості юридичної відповідальності за майнові злочини за І Литовським статутом / М. Гриценко, П. Захарченко // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 63-64
988998
  Процевський О.І. Особливості юридичної відповідальності у сфері трудового права // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 13-25. – (Право ; вип. 21). – ISSN 2312-1661
988999
  Вавженчук С. Особливості юридичної природи засновницького договору товариства з обмеженою відповідальністю / С. Вавженчук, В. Ємельянов // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 45-47
989000
  Штих І.І. Особливості Я-концепції в похилому віці / І.І. Штих, Є.В. Олашин // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 49-53. – ISSN 2311-8164
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,