Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
987001
  Богданович Лілія "Особиста безпека вдома" (Бесіда з дітьми) / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 28 : фото
987002
  Коцюба О.В. "Особиста історія" в контексті літератури "берів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 262-267


  Статтю присвячено аналізу автобіографічності в прозі молодих французів магрибського походження ("берів") та процесу їх самоідентифікації у французькому суспільстві (на матеріалі романів Азуза Бегага "Ліонський хлопчик із Шааба" та Фаїзи Ген "Завтра ...
987003
  Драч О.О. "Особисте життя не розніжило її": О. Я. Єфименко (1848–1918) – учена трудівниця // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 38-47. – ISBN 978-966-920-241-3
987004
  Кульчинська Л. "Особисте життя" в радянському кіно 1960 - 1980-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 74-85. – ISSN 1728-6875
987005
  Петлевич Н.С. "Особистість" - основоположне поняття філософії права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 55-59. – ISSN 1563-3349
987006
  Кошарська М. "Особистість, якої я не знав…" // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 13 березня (№ 5). – С. 16-17


  Ці слова належать літературознавцю, заступнику директора з наукової та видавничої діяльності Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України Сергію Гальченку. Такі висновки він зробив після прочитання "Щоденників" Олеся Гончара. Минулоріч на ...
987007
  Пфейфер Г.В. "Особливий спосіб інтегрування..." в його застосуванні до рівнянь, що мають інтеграли і зв"язані з циліндричними, конічними, а так само з лінійчатими поверхнями другого порядку = "La methode speciale d"integration..." dans son application aux equations, possedantes les integrales de S. Lie et liees aux surfaces cylindriques, coniques et aussi aux surfaces reglees du seconde degre : доповів 28.V. 1931 р. / доп. акад. Г.В. Пфейфера // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – [37] с.
987008
  Шуткевич О. "Особливий титул від особливого університету" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2 жовтня (№ 177). – С. 7


  Лариса Івшина одержала у Вінниці атрибути "Почесного доктора ДонНУ імені Василя Стуса". ЇЇ інавгураційна промова набула значного резонансу.
987009
  Чорна М.В. "Особливі відносини" Великої Британії та США за правління лейбористських урядів (1997-2010 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чорна Мар"яна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 237 л. – Бібліогр.: л. 193-237
987010
  Чорна М.В. "Особливі відносини" Великої Британії та США за правління лейбористських урядів (1997 - 2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Чорна Мар"яна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
987011
  Тюшка А. "Особливі відносини" Німеччини й Франції у сфері безпеки та оборони: походження, розвиток, сучасний стан і потенційна еволюція // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 52-61. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
987012
  Пик Світлана "Особливі відносини" США і Великобританії у 90-х роках XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 91-96. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
987013
  Яковенко Н.Л. "Особливі відносини" як визначальний фактор британської ролі в Північноатлантичному альянсі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 12-23


  В статті йдеться про англо-американське співробітництво, яке отримало назву "особливих відносин". Показано, що цей феномен характеризується постійністю двосторонніх зв’язків, їхнім поглибленням та величезною значущістю для обох держав. Враховуючи роль ...
987014
  Яковенко Н.Л. "Особливі відносини" як практичний вияв атлантизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-30. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Зроблена спроба розглянути процес розвитку британо-американської взаємодії протягом другої половини ХХ століття як практичний вияв теорії атлантизму і показати, що "особливі відносини" поступово набувають рис одного з майбутніх центрів світового устрою.
987015
  Волошановская Н.И. Особености изучения русского языка в школах с украинским языком обучения / Н.И. Волошановская. – Київ, 1965. – 124с.
987016
  Зленко А.Н. Особености корпоративной социальной ответственности бизнеса в Украине / А.Н. Зленко, Е.Д. Исайкина // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 46. – C. 115-127. – ISSN 2306-546X
987017
  Радченко М.В. Особенрости кинетических явлений в узкощелевых твердых растворах Pba1-xSuxTe при низких температурах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Радченко М.В.; АН УССР.Ин-т полупроводн. – Киев, 1981. – 15л.
987018
  Жулбеков Н. Особеснности обмена меди, железа и цинка при беременности : Автореф... канд. биолнаук: / Жулбеков Н.; АзССР, Отд.биол. наку. – Баку, 1972. – 20л.
987019
  Махно К. Особи з психічними захворюваннями в системі кримінальної юстиції // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 206-207
987020
  Колісніченко Л.Д. Особи передпенсійного та пенсійного віку на ринку праці: проблема вікової дискримінації // Збірник наукових праць : за результатами IV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів "Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України" : (27 берез. 2015 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: О.П. Канівець, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – С. 189-196. – ISBN 978-617-649-034-0
987021
  Коваль В.О. Особи, які беруть участь у наказному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 83-85
987022
  Рябченко Ю.Ю. Особи, які беруть участь у справі: окремі проблеми визначення та законодавчого закріплення // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 151-152. – ISBN 978-617-7096-97-8
987023
  Ясинок Микола Особи, які мають право на звернення до суду в справах окремого провадження, їх процесуальні права та наявність обов"язкових умов, які при цьому повинні мати місце // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 134-137
987024
  Логвінова М. Особи, які можуть бути усиновлювачами // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 15-17.
987025
  Рогатинська Н. Особи, які не підлягають допиту як свідки // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 86-89
987026
  Ятченко Є.О. Особи, які підлягають відводу в цивільному процесі та виконавчому провадженні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 71-78
987027
  Довгаль М. Особи, які представляють авторитет органів державної влади, та їх кримінально-правова охорона // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 7. – С. 55-59
987028
  Бочкарьов С. Особиста / приватна / власність / трудового / легального походження (потрібне підкреслити) // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 19-25 листопада (№ 43/44). – С. 9


  "Пам"ятається, у радянські часи в дозволеному вжитку було поняття "особиста власність". Мовляв, хай уже так, тільки б не згадувалося про приватну. Про всяк випадок нагадаємо, що "легальність" цього поняття була закріплена ще в "неперевершено ...
987029
  Шеляженко Ю. Особиста автономія в національно-культурних правах // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 112-113
987030
  Шеляженко Ю. Особиста автономія у праві інформаційних технологій // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 3. – С. 183-200. – ISSN 1026-9932
987031
  Ільченко Н.В. Особиста безпека в зимових горах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 34-35 : фото
987032
  Вовдюк Л.В. Особиста безпека в соціальних мережах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 39 : фото
987033
  Войтюк Л. Особиста безпека праці державних службовців в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
987034
  Сидорчук Т. Особиста бібліотека Омеляна Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" як джерело дослідження наукової біографії вченого // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (107). – C. 123-134. – ISSN 2222-5250
987035
  Греськів О. Особиста бібліотека Юліана Медвецького у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 352-369. – ISSN 2524-0315
987036
   Особиста бібліотечна справа: Олександр Кириленко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 5-7


  Олександр Григорович Кириленко - професор кафедри документознавства та управління соціальними комунікаціями Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, з 2005 по 2010 рр.був директором Наукової бібліотекі ім. М. Максимовича КНУТШ.
987037
  Логвиненко В.К. Особиста власність в умовах розвинутого соціалізму / В.К. Логвиненко, А.М. Балясников. – Київ, 1976. – 48с.
987038
  Дембицька Н.М. Особиста власність як корелят сучасної економічної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 55-58. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті пояснюється соціалізуючий потенціал особистої власності крізь призму об’єкта володіння як корелята культури суспільства. Наголошується на ідеї зв’язку успішності економічної соціалізації сучасної молоді з рівнем сформованості її економічної ...
987039
  Гнатюк А.Д. Особиста і ділова кореспонденція французькою мовою : Навчальний посібник для студ. 3-4 курсів відділення західної філології та перекладу / А.Д. Гнатюк; КНУТШ; Ін-т філології. – Київ, 2003. – 94с. – ISBN 966-594-12-2
987040
  Корнійчук М. Особиста книжкова колекція Миколи Григоровича Жулинського у фондах Наукової бібліотеки Національного університету "Острозька академія" / М. Корнійчук, М. Поток // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 2 (24). – С. 17-20. – ISSN 2518-7341
987041
  Миронюк О. Особиста колекція ікон архімандрита Порфірія Успенського // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 584-589. – ISBN 978-966-171-783-0
987042
  Роман В.В. Особиста недоторканність дипломата: поняття та "межі" // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 49-52. – ISSN 2312-1831
987043
  Гай-Нижник Особиста охорона гетьмана Павла Скоропадського (1918 р.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (403). – С. 73-86. – ISSN 0869-3595
987044
  Родіонова О. Особиста печатка художника Гаврила Васька із сфрагістичної збірки Національного музею історії України // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 597-599. – ISBN 978-966-171-783-0


  В архівних документах зазначається, що "попечитель Киевского учебного округа от 11 августа (1847 г.) за № 5248 определил на классного художника Гаврила Васька исправляющих должность учителя рисования (в Університет св. Володимира), де він викладав ...
987045
  Ромащенко І.О. Особиста приватна власність дружини та чоловіка (за сімейним кодексом України) // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 391-394. – ISBN 966-660-151-6
987046
  Бровко Н.І. Особиста свобода індивіда як форма реалізації ідеї свободи волі у філософії права Г.В.Ф. Гегеля // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 34-42.
987047
  Бондаренко Т.Г. Особиста соцмережева сторінка журналіста як платформа для формування аудиторії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 74-79. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
987048
  Бойніцька О.С. Особиста та суспільна історія в романі Казуо Ішігуро "Залишок дня" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 74-78


  "Залишок дня" К. Ішіґуро розглядається в контексті англійського історіографічного роману межі ХХ – ХХІ ст., зокрема, такого його жанрового різновиду, як ретроспективний роман. Аналізується взаємодія індивідуальної та колективної пам"яті, що корелює, ...
987049
  Кирієнко А.В. Особиста тотожність людини: експериментальне спостереження над власною природою // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 61-64
987050
  Лук"янець О.О. Особиста участь підозрюваного, обвинуваченого у захисті своїх прав після завершення досудового розслідування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 336-339. – ISSN 2219-5521
987051
  Стогова О.В. Особисте життя людини: проблема визначення поняття // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2014. – № 1 (10). – С. 6-10. – ISSN 2305-7440
987052
  Тертишник В. Особисте життя людинита проблеми правосуддя // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 6. – С. 36-42
987053
  Деряга М.П. Особисте життя сучасної людини: спроба подолання самотності чи сфера ринкових відносин? // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 76-78
987054
  Фоміна Т.Г. Особисте зобов"язання: процесуальна характеристика та практика застосування // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 2. – С. 41-54. – ISSN 1993-0909
987055
  Волинець Ю. Особисте і родинне життя Богдана Хмельницького в публікаціях періодики 90-х р.р.XX століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 102-107. – (Філологічні науки)


  У статті детально аналізуються праці, розвідки різних авторів, опубліковані в періодиці 1990-2000 р.р. головною темою яких є родинне й особисте життя Богдана Хмельницького
987056
  Ківшар Т.І. Особисте книжкове життя зібрання Т.Г. Шевченка // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 102-129. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
987057
  Василюк О.Д. Особисте листування двох фундаторів Української академії наук Володимира Вернадського та Агатангела Кримського // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 3. – С. 18-25. – ISSN 1608-0599
987058
  Булгаков Ю.В. Особисте листування М. Крейна: загальний огляд та інформаційний потенціал // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 100-106. – ISSN 0320-9466


  Марк Григорович Крейн - відомий український математик.
987059
  Галянтич М. Особисте немайнове право на житло (цивільно-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 32-36. – ISSN 0132-1331
987060
  Матвійчук А.О. Особисте немайнове право на інформацію про стан навколишнього природного середовища: проблеми термінології // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 7-18. – ISSN 2222-5374
987061
  Матвійчук А.О. Особисте немайнове право на сприятливе навколишнє природне середовище: порівняльно-правовий аналіз // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 7-12. – ISSN 2222-5374
987062
  Лебідь В.І. Особисте підсобне господарство громадян у законодавстві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-79. – (Юридичні науки ; вип. 40)


  Зроблено аналіз та визначено етапи розвитку законодавства України, яке здійснює регулювання відносин по веденню особистих підсобних господарств громадян. The stages have been defined and analyzed in development of Ukrainian legislation concerning ...
987063
  Лубко І.М. Особисте підсобне господарство українського селянства в контексті аграрної політики М. Хрущова // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 91-96. – (Серія "Історичні науки")
987064
  Сучкова О.Ю. Особисте ставлення В.І. Леніна (Ульянова) до вирішення "єврейського питання" // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 170-179. – ISSN 2079-1828
987065
  Васильченко Г.І. Особисте страхування в Україні: особливості здійснення // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 106-108. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
987066
  Кізима Т. Особисте фінансове планування: сутність, специфіка, основні етапи / Т. Кізима, В. Куцяк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 62-70. – ISSN 1818-5754
987067
  Зорівчак Т. Особистий вимір зовнішньої політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 172-179. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
987068
  Дригіна А. Особистий внесок Н. Дарчук у розвиток і популяризацію комп"ютерної лінгвістики / А. Дригіна, К. Ксьондзик // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 147-150. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розглянуто професійну діяльність Н.Дарчук у світі становлення та розвитку такого сучасного предмета , як комп"ютерної лінгвістики.
987069
  Ое К. Особистий досвід. Обійняли мене води до душі моєї : романи / Кендзабуро Ое ; [пер. з яп. Є.В. Козирєва, Д.П. Москальова ; худож.-оформлювач О.М. Іванова]. – Харків : Фоліо, 2016. – 665, [3] с. – Лауреат Нобел. премії з літ. 1994 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-7582-6
987070
  Луцик Г. Особистий мотив як обов"язкова ознака суб"єктивної сторони злочину. передбаченого ст. 172 КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 61-66
987071
  Мазур А.В. Особистий огляд як виключна форма митного контролю // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.26-33
987072
  Луцюк П. Особистий погляд на деякі рішення слідчих суддів // Вісник Асоціації слідчих суддів України / Асоціація, слідчих суддів України. – Одеса, 2017. – № 1 (2). – С. 32-34
987073
  Місяць О.О. Особистий погляд на оборонну політику - як інтеграційну систему національної безпеки країни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 79-85


  Геополітичне розташування робить Україну привабливою для різновекторних зовнішніх політичних сил. За таких умов наша держава має турбуватися про власну воєнну безпеку. У статті розглянуто напрямки оборонної політики та можливі шляхи покращення системи ...
987074
  Божило С. Особистий приклад працівників прокуратури Миколаївщини у боротьбі з корупцією як запорука відновлення авторитету органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 46-47
987075
  Радченко Л.І. Особистий статут юридичної особи в доктринах міжнародного приватного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 51-55. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Присвячено трьом підходам стосовно визначення "національності" іноземної юридичної особи: доктрині осілості, доктрині центру експлуатації, доктрині інкорпорації. Автор виділяє характерні риси, важливі для будь-якої доктрини визначення "національності" ...
987076
  Кізима Тетяна Олексіївна Особисті (персональні) фінанси: необхідність виокремлення та перспективи розвитку в умовах ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 194-203. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано сутність та обгрунтовано необхідність виокремлення особистих фінансів як окремого напрямку сучасної фінансової науки, виділено особливості персональних фінансів, а також досліджено чинники, які впливають на формування ...
987077
  Гай-Нижник Особисті ад"ютанти й секретарі П. Скоропадського (до історії функціонування головної квартири гетьмана України) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 106-126. – ISSN 0130-5247


  У статті подано політичні портрети особистих ад"ютантів та секретарів гетьмана Української Держави П. Скоропадського, які забезпечували функціонування його адміністрації - Головної квартири. Показано їх вплив на главу держави та на вироблення державної ...
987078
  Гуменюк Є.М. Особисті архівні фонди відділу рукописів : аннотований покажчик / Є.М. Гуменюк, П.Г. Баб"як. – Львів, 1977. – 188 с.
987079
   Особисті архівні фонди відділу рукописів : Анотований покажчик. – 2, виправл. та доповн. – Львів, 1995. – 272 с. – ISBN 5-7702-0790-6
987080
  Грабовецький В. Особисті вислови Олекси Довбуша : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовський ; Івано-Франківський держ. історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. – 2-е вид., доп. – Івано-Франківськ : [Б.в.], 2010. – 32 с. – (Історична Довбушіана у серії коротких видань ; Вип. 5)
987081
  Дячук Л.В. Особисті відносини подружжя за нормами ранньовізантійського права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 112-117. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються юридичні аспекти особистих відносин подружжя в процесі еволюції їх сімейного становища на основі християнської ціннісної парадигми.
987082
  Булах Т.М. Особисті господарства та їхня роль у формуванні рівня добробуту сільського населення / Т.М. Булах, Л.О. Плахотнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 264-267
987083
  Музика А. Особисті дипломатичні привілеї та імунітети: проблеми теорії та практики використання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 91-96. – ISSN 0132-1331
987084
  Пучковська І.Й. Особисті забезпечення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 57-67. – ISSN 0201-7245
987085
   Особисті і речові джерела антикримінальної інформації (поняття, класифікація, правова регламентація) : Монографія / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, А.П. Огородник, Ю.Д. Ткач; С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, А.П. Огородник, Ю.Д. Ткач; За ред. О.А. Кириченка; Мін-во освіти і науки України; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. П. Могили комплексу "Києво-Могилянська академія". – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 168с. – ISBN 966-336-044-5
987086
  Пушко В.Ф. Особисті контакти Т.Г.Шевченка з А.О.Козачковським / В.Ф. Пушко, І. Полянська // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 125-126.
987087
  Безклубий О.І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Безклубий Олег Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 239 л. – Бібліогр.: л. 206-239
987088
  Безклубий О.І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Безклубий Олег Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
987089
  Безклубий О.І. Особисті немайнові відносини за Статутами Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського / Олег Безклубий. – Київ : Євшан-зілля, 2015. – 279, [2] с. – Бібліогр.: с. 238-279. – ISBN 978-966-2152-36-4
987090
  Липець Л. Особисті немайнові відносини подружжя як можливий об"єкт шлюбного договору // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 130-140. – ISSN 0132-1331
987091
  Безклубий О. Особисті немайнові відносини сімейного життя за статутами Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 62-66. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особисті немайнові відносини сімейного життя та особливості їх правового регулювання Статутами Великого Князівства Литовського, Руського та Жомойтського. Исследуются личные неимущественные отношения семейной жизни и особенности их ...
987092
  Ромовська З.В. Особисті немайнові відносини як предмет цивільно-правового регулювання // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
987093
  Федюк Л. Особисті немайнові інформативні права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 276-278. – ISBN 978-617-7069-14-9
987094
  Гончаренко С. Особисті немайнові права // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 11-14
987095
  Давидова Н.О. Особисті немайнові права : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Н.О. Давидова; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-313-363-8
987096
  Жигун О. Особисті немайнові права VI-го покоління та аксіологічні перепониїх впровадження в ЦК України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 174-175. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
987097
  Ганін С.А. Особисті немайнові права в міжнародному приватному праві: право на ім"я // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 27-31
987098
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права в приватному праві СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 115-119
987099
  Качуровський В.В. Особисті немайнові права в системі прав інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Качуровський Вадим Валерійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
987100
  Мухамєдова Е.Е. Особисті немайнові права в сфері інтелектуальної діяльності // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 119-122
987101
  Співак М.В. Особисті немайнові права в цивільному законодавстві окремих країн світу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 383-389. – ISSN 1563-3349
987102
  Кидалова А. Особисті немайнові права і обов"язки батьків та дітей: характеристика їх окремих видів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 5. – С.51-57. – ISSN 0132-1331
987103
  Берестова І. Особисті немайнові права інтелектуальної власності авторів творів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 52-57.
987104
  Бурлака О.С. Особисті немайнові права інтелектуальної власності винахідників, авторів наукових відкриттів (окремі аспекти) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 115-123
987105
   Особисті немайнові права інтелектуальної власності творців : монографія / Л.С. Нецька, О.М. Піцан, М.К. Галянтич, І.Е. Берестова; [Л.С. Нецька та ін.] ; за заг. ред. В.В. Луця ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 255, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 234-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-07-1082-5
987106
  Мікуліна М. Особисті немайнові права інтелектуальної власності як складова інтелектуальної приватності фізичної особи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 42-45
987107
  Тарасова І.В. Особисті немайнові права на похідні твори // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 250-254. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
987108
  Томарова І.Є. Особисті немайнові права на результати інтелектуальної діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С. 90-98.
987109
  Митракова І.Г. Особисті немайнові права подружжя як об"єкти судового захисту // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-48.
987110
  Левківський Богдан Казимирович Особисті немайнові права та обов"язки членів сем"ї : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Левківський Б.К.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
987111
  Левківський Богдан Казимирович Особисті немайнові права та обов"язки членів сім"ї : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.03 / Левківський Б.К.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 198л. – Бібліогр.: л. 185-198
987112
  Сліпченко С. Особисті немайнові права у національній доктрині цивільного права / С. Сліпченко, Ю. Жорнокуй // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 1. – С. 105-119. – ISSN 1026-9932
987113
  Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб (поняття, зміст, система, особливості здійснення та захісту) : монографія / Р.О. Стефанчук ; НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : КНТ, 2008. – 626с. – ISBN 978-966-373-356-2
987114
  Коротка Н.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров"я : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коротка Наталія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 221 л. – Бібліогр.: л. 194-221
987115
  Коротка Н.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в сфері охорони здоров"я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Коротка Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
987116
  Кохановська О.В. Особисті немайнові права фізичних осіб як інститут цивільного права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена інституту особистих немайнових прав фізичної особи, який займає в цивільному праві України важливе місце як в законодавчому, так і в доктринальному аспектах. Публикация посвящена институту личных неимущественных прав физического ...
987117
  Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: мозаїка класифікацій // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 216-221. – ISSN 0132-1331
987118
  Мікуліна М. Особисті немайнові права фізичних осіб: поліфонія ознак // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 164-168. – ISSN 0132-1331
987119
  Рябенко О.В. Особисті немайнові права фізичної особи у сфері сучасних репрдуктивних технологій // Студентський бюлетень цивілістики : збірник наук. праць цивіліст. гуртка юридичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юр. ф-т ; відп. ред. Р.А. Майданик ; редкол.: Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 107-125. – ISBN 978-617-566-260-1
987120
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб = Personal non-property rights of legal entities : монографія / Лілія Василівна Федюк ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Юрид. ін-т. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2013. – 499, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 454-499 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-640-370-7
987121
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Федюк Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 490 л. – Бібліогр.: л. 412-490
987122
  Федюк Л.В. Особисті немайнові права юридичних осіб : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Федюк Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
987123
  Гуменюк О.І. Особисті немайнові права, що забезпечують індивідуалізацію учасників цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гуменюк О.І. ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
987124
  Кохановська О.В. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи як уособлення захисту прав і основних свобод людини в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена дослідженню змісту основних прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, закріплених в ЦК України. Публикация посвящена исследованию содержания основных прав, которые обеспечивают природное существование физического ...
987125
  Долінська А.М. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття інтернет-користувача як фізичної особи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 58-67. – ISSN 2308-9636
987126
  Бондар І.В. Особисті немайнові правовідносини в нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 6-11
987127
  Сліпченко С.О. Особисті немайнові правовідносини щодо оборотоздатних об"єктів : монографія / С.О. Сліпченко. – Харків : Діса плюс, 2013. – 550, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 435-550 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-09-0
987128
  Харченко В.Б. Особисті немайнові та виключні майнові права на об"єкти інтелектуальної власності у структурі неправомірної вигоди // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 90-101. – ISSN 2304-4556
987129
  Вишновецька С.В. Особисті немайнові трудові права працівників: поняття та види / С.В. Вишновецька, М.В. Рощук // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 88-93. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
987130
  Василюк О.Д. Особисті папери Агатангела Кримського у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 80-95. – ISSN 2222-4203
987131
  Лібанова Е.М. Особисті перекази мігрантів: оцінка масштабів та наслідки / Е.М. Лібанова, О.С. Фтомова // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (37). – С. 11-29. – ISSN 2072-9480
987132
  Габор С. та інш. Особисті підсобні господарства: стан, тенденції і перспективи розвитку // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 6. – С.27-30. – ISBN 966-654-088-6
987133
  Кичко І.І. Особисті потреби та венчурне інвестування6 аспекти взаємодії // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 82-84. – ISBN 978-966-7496-99-9
987134
  Головатий М.Ф. Особисті права людини і процеси націєтворення в парадигмі розвитку сучасних суспільств / М.Ф. Головатий, А.О. Пастернак // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2017. – С. 27-34. – (Серія : Політичні науки ; вип. 1 (52))
987135
  Савченко Леся Анатоліївна Особисті права та обов"язки батьків і дітей за сімейним законодавством України : Дис... канд. юридичнихнаук: 12.00.03 / Савченко Леся Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 169л. – Бібліогр.:л.160-169
987136
  Савченко Л.А. Особисті права та обов"язки батькіів і дітей за сіменийм законодавством України : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Савченко Л. А.; КУ. – К., 1997. – 27л.
987137
  Гріненко О.О. Особисті привілеї та імунітети членів інституцій Європейського Союзу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 275-278
987138
  Слєпцов В.А. Особисті селянські господарства в системі аграрної економіки району // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
987139
  Онищенко О. Особисті селянські господарства у пореформеному розвитку аграрного сектора // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 57-69 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
987140
  Удова Л.О. Особисті селянські господарства у системі обов"язкових платежів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 455-462. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
987141
  Збарський В.К. Особисті селянські господарства у формуванні продовольчої безпеки України / В.К. Збарський, О.О. Волошин // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 22-26. – ISSN 2221-1055
987142
  Березівський П.С. Особисті селянські господарства як організаційно-правова форма господарювання в ринкових умовах // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 169-172. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
987143
  Перепелюк Т. Особисті та майнові відносини подружжя в Арабському Халіфаті // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 226-227
987144
  Ляшенко Р.О. Особистісна активність студента в умовах освітнього середовища // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 211-217. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
987145
  Наконечна М.М. Особистісна активність як базовий концепт історичної психології // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 118-124. – ISBN 978-617-689-193-2
987146
  Козинець О.В. Особистісна готовність дітей із загальним недорозвитком мовлення до школи / О.В. Козинець, Т.В. Іванова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 93-98. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
987147
  Долженков О.О. Особистісна готовність керівників до управлення ризиками / О.О. Долженков, Н.М. Черненко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 5 (158). – С.18-23. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
987148
  Півень М.І. Особистісна готовність курсантів до навчально-професійної діяльності як рушійна сила професійної надійності льотного складу цивільної авіації / М.І. Півень, В.В. Півень, Н.О. Мартиненко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 170-175. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
987149
  Ценко М.Б. Особистісна зрілість юриста // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 150-160. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
987150
  Чуйко О.В. Особистісна зрілість як умова надання ефективної допомоги клієнту // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 205-212. – ISBN 978-966-651-861-9


  Стаття розкриває поняття "особистісна зрілість" з позиції структурного підходу.
987151
  Чуйко О.В. Особистісна і професійна зрілість: співвідношення понять // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 184-190. – ISBN 978-966-171-498-3
987152
  Музиченко Л.В. Особистісна ідентичність і проблеми періодизації юності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
987153
  Штепа О.С. Особистісна ідентичність як вектор психологічних ресурсів особистості // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 103-110. – ISBN 978-966-8063-90-16
987154
  Муравицький Василь Особистісна інформаційна культура як стратегічний напрямок протидії негативним впливам глобалізації у сучасному суспільстві // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 4. – С.60-62. – ISSN 1999-4966
987155
  Таранченко О. Особистісна історія – історія доби. Брати Дмитро і Левко Ревуцькі та Сергій і Василь Маслови в аспекті контактних зв’язків // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2015. – Вип. 15. – C. 71-82. – ISSN 2413-4767
987156
  Мелашенко Д. Особистісна компетенція перекладача: прагматика і поeзія // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 61. – С. 122-127


  Ця стаття присвячена особистісній компетенції перекладача та факторам її впливу на перекладацьку діяльність. Метою роботи є лаконічний огляд теоретичних засад поняття «особистісна перекладацька компетенція», поданих у низці теорій перекладу, ...
987157
  Журавел М.М. Особистісна опірність впливу політичної пропаганди як психологічна проблема // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 101-105
987158
  Мар"яненко Л.В. Особистісна самодетермінація як чинник розвитку педагогічного потенціалу вчителя // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (144). – С. 8-12
987159
  Мась Н.М. Особистісна самоорганізація як фактор успішної навчальної діяльності курсантів / Н.М. Мась, Р.О. Ковальчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 96-99. – Бібліогр.: С. 99. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено результати емпіричного дослідження впливу особистісної самоорганізації на успішність навчальної діяльності курсанта. Стверджується, що особистісна самоорганізація є психологічною детермінантою формування курсанта як майбутнього ...
987160
  Балл Г.О. Особистісна свобода і гуманізація освіти. 2001 // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 1. – С.2-4
987161
  Чернобровкіна В.А. Особистісна свобода людини як предмет психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (131). – С.8-19
987162
  Перепічка М. Особистісна свобода у драматургії Валерія Шевчука: конфлікт справжнього й іншого "я" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 347-352. – (Філологія ; Вип. 23/24)
987163
  Тимошенко О. Особистісна спрямованість освіти як відповідь на виклики глобалізації // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 1 (32). – С. 67-72.
987164
  Тимошенко В.І. Особистісна сторона протиправної поведінки // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 3-9. – ISSN 1563-3349
987165
  Карамушка Л.М. Особистісна та професійна самоактуалізація державних службовців: рівень значущості, розуміння сутності та умов для її здійснення / Л.М. Карамушка, Ю.В. Рутина // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 15-22 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
987166
  Фурман А.В. Особистісне знання та його функціонування у професійної діяльності соціального працівника / А.В. Фурман, О. Карпич // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 39-42. – ISSN 1810-2131
987167
  Москаленко А.М. Особистісне і професійне зростання Сави Чавдарова як педагога і управлінця // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 131-142. – ISBN 978-617-640-364-7
987168
  Целік Т.В. Особистісне начало у філософській культурі Київської Русі / Т.В. Целік. – Київ : Парапан, 2005. – 312с. – ISBN 966-8210-28-X
987169
  Шапаренко Х.А. Особистісне самовдосконалення майбутніх педагогів дошкільної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.07 / Шапаренко Христина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 62 назви
987170
  Титаренко Т.М. Особистісне самоконструювання: пульсації хаосу і порядку // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 3-11
987171
  Колісник О. Особистісне саморегулювання і результативність організацій // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.49-60
987172
  Секельгіді К.Ш. Особистісне самоуправління державного службовця: сутність та особливості // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 115-118. – ISSN 2306-6814
987173
  Човган О. Особистісне спричинення доброчинної спрямованості поведінки соціального працівника // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 1 (51). – С. 115-120. – ISSN 1810-2131
987174
  Хрунь Т.В. Особистісне ставлення студентів до власного здоров"я / Т.В. Хрунь, О.І. Хомовський, С.А. Андрєєв // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 192-196
987175
  Чуйко О.В. Особистісне становлення суб"єктів професійної діяльності у соціономічних професіях : монографія / Чуйко О.В. ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ : АДЕФ-Україна, 2013. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246-274. – ISBN 978-966-187-216-4
987176
  Ковальов С.М. Особистісний аспект античного атомізму // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 47-60
987177
  Смоліна О.О. Особистісний аспект православної монастирської культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 113-119
987178
  Коломоєць О.С. Особистісний Бог як найбільш прийнятна форма розуміння Бога // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 20-21
987179
   Особистісний вибір: психологія відчаю та надії. – Київ : Міленіум, 2005. – 336с. – ISBN 966-8063-91-2
987180
  Іваницька М.Л. Особистісний вимір в історії українсько-німецького художнього перекладу (від середини XIX до початку XXI століття) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Іваницька Марія Лонгинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 491 арк. – Бібліогр.: арк. 417-491
987181
  Іваницька М.Л. Особистісний вимір в історії українсько-німецького художнього перекладу (від середини XIX до початку XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Іваницька Марія Лонгинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 40 назв
987182
  Бондаренко В. Особистісний вимір вищої освіти: актуалізація контенту людиномірності та цифровізації / В. Бондаренко, Єршова-Бабенко, А. Семенова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (204). – С. 7-30. – ISSN 1682-2366
987183
  Пагута Л. Особистісний вимір системи освіти в умовах її модернізації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 136-139. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядається проблема перебудови системи освіти в сучасних умовах. Розкриваються особливості особистісного виміру освітньої сфери крізь призму її спрямованості на розвиток творчої, мислячої, діяльної людини.
987184
  Козьма В.В. Особистісний вимір української політики: історико-теоретичний аналіз : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Козьма Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 36 наз
987185
  Шаровська Н. Особистісний вияв естетизму (на прикладі романтичної концепції артистизму) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 166-181. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Стаття присвячена дослідженню феномена артистизму як особистісного вияву естетизму – специфічного типу духовності та творчої життєвої позиції. Виходячи за рамки традиції тлумачення артистизму як явища виключно художньої сфери культури, автор трактує ...
987186
  Масієнко Ю.О. Особистісний мережний протокол як метод дослідження Я-текстів особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 38-43. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Представлено метод дослідження я-текстів особистості "Особистісний мережний протокол". Описано теоретичні засади методу і процедура його використання. На конкретному прикладі продемонстровано евристичний потенціал ОМП. Метод може мати широкий спектр ...
987187
  Кривенко І.С. Особистісний нарцисизм молоді: статево-гендерний аспект / І.С. Кривенко, С.Т. Катаран // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М. Титаренко, Л.М. Коробка, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 44 (47). – C. 67-80. – ISSN 2309-8287
987188
  Стецюк С. Особистісний підхід Бориса Грінченка. До творення образу вчителя в повісті "Непокірний" // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 1/2, січень. – С. 71-73
987189
  Мартенко О.Л. Особистісний підхід у кримінально-правовому регулюванні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 466-471. – ISSN 1563-3349
987190
  Рибалка В.В. Особистісний підхід у профільному навчанні старшокласників / В.В. Рибалка; За ред.Г.О.Балла.АПH Укра ни.Ін-т педагогіки і психологі професійно освіти. – Київ : Деміур, 1998. – 160с. – Бібл.: с.144-160. – ISBN 966-95165-5-2
987191
  Путінцева В. та інш. Особистісний потенціал безробітного як вирішальний фактор виходу із ситуації безробіття // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.18-22
987192
  Москальова А. Особистісний потенціал як основа професійної діяльності медичних працівників / А. Москальова, О. Василига // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 72-75. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено теоретичний аналіз різних підходів до вивчення поняття "особистісний потенціал" особистості як психологічного феномену. З"ясовано специфіку професійної діяльності медичних працівників за умов реформування медичної галузі. Визначено ...
987193
  Інжиєвська Л.А. Особистісний розвиток майбутніх психологів арт-засобами в умовах післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Інжиєвська Леся Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
987194
  Інжиєвська Л.А. Особистісний розвиток майбутніх психологів арт-засобами в умовах післядипломної освіти : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Інжиєвська Леся Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. ВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2017. – 277 арк. – Додатки: арк. 196-277. – Бібліогр.: арк. 173-195
987195
  Каширіна Г.А. Особистісний розвиток молодшого школяра в процесі навчання англійського писемного мовлення // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 133-137. – (Педагогічні науки)
987196
  Коляда Н.М. Особистісний розвиток студентів у процесі позааудіторної роботи СНТ як важлива умова фахової підготовки майбутніх соціальних працівників / Н.М. Коляда, А.В. Кокоша // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 18-24. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
987197
  Кобильник Л.М. Особистісний розвиток студентської молоді в сучасному освтньому просторі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 157-161. – (Серія : Психологічні науки)
987198
  Гарасимів Т. Особистісний світогляд: гуманістичний концептуалізм / Т. Гарасимів, І. Матвійчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 182-185. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
987199
  Бевз Г.М. Особистісний та суспільний контекст опанування професії майбутніми психологами // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 9-19. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  Статтю присвячено вченню уявлень майбутніх психологів про потенційне коло запитів сучасного суспільства щодо психологічної практики та бачення своєї майбутньої професійної самореалізації як психолога.
987200
  Скідін О.Л. Особистісний фактор у соціології організацій і управління (Вебер-Тейлор-Форд) / О.Л. Скідін, В.І. Кузьменко // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 87-92
987201
  Пилипенко О.А. Особистісний чинник нової стратегії зовнішньої політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 88-90
987202
  Кузьменко Володимир Іванович Особистісний чинник у структурі управління організацією : Дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Гуман. ун-т "Запорізький ін-т державного і муніципального управління"; Кузьменко В.І. – Запоріжжя, 2005. – 205л. – Бібліогр.: л.186-205
987203
  Кузьменко Володимир Іванович Особистісний чинник у структурі управління організацією : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Кузьменко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
987204
  Медведєв В.С. Особистісний чинник у сучасній вітчизняній пенітенціарії // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 16-19
987205
  Горак Г. Особистісний чинник у філософській творчості // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 144-149. – ISBN 978-966-8009-72-3
987206
  Василевська Т.Е. Особистісні виміри етики державного службовця : монографія / Т.Е. Василевська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2008. – 334, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 314-332 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-241-0
987207
  Леонтьєва В. Особистісні виміри університетської освіти у контексті проблем культуротворчого процесу // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (186). – С. 80-92. – ISSN 1682-2366
987208
  Низовець О.А. Особистісні властивості як фактор професійної адаптації психолога // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 27-30. – (Серія : Психологічні науки)
987209
  Вихрущ-Олексюк Особистісні детермінанти іноземної студентської молоді як умова успішної інтеграції у полікультурне освітнє середовище // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 85-95. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
987210
   Особистісні детермінанти навчальної успішності студентів / Ю.П. Горбатюк, Д.В. Миценко, А.С. Романова, Д.Г. Симон // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 10-12
987211
  Кир"янова О. Особистісні детермінанти професійної адаптації // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 6. – С. 44-46. – Бібліогр.: 7 назв
987212
  Ларін Д.І. Особистісні детермінанти розвитку смислів професії майбутніх психологів // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 32-36. – ISBN 978-613-8-33760-7
987213
  Золотнюк О.П. Особистісні диспозиції молодих подружніх пар в сімейних відносинах : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Золотнюк Олеся Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 199 арк. – Додатки: арк. 192-199. – Бібліогр.: арк. 171-191
987214
  Золотнюк О.П. Особистісні диспозиції молодих подружніх пар в сімейних відносинах : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Золотнюк Олеся Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
987215
  Дарвішов Н.Р. Особистісні диспозиції прийняття рішення особами, залежними від психоактивних речовин : дис. ... д-ра філософії : 053, 05 / Дарвішов Наріман Рафік огли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 243 арк. – Додатки: арк. 219-243. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 193-218
987216
  Гураль О. Особистісні документи офіційного характеру Марії Старицької як джерело до вивчення ії біографії // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах. – Черкаси, 2015. – Вип. 21/22. – С. 71-80. – ISBN 978-966-920-067-9
987217
  Осипова Н.П. Особистісні засади кризової соціальної стратифікації сучасного суспільства // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С.35-43. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
987218
   Особистісні і міжособові передумови підвищення престижності україномовного спілкування серед студентів : метод. рекомендації / В.О. Васютинський [та ін.] ; [за ред. В.О. Васютинського] ; Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2009. – 40 с. – ISBN 978-966-8063-87-12
987219
  Савелюк Н. Особистісні ідеали у професійному становленні майбутніх педагогів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 371-376


  Здійснено теоретичний аналіз проблеми сутності та структури педагогічних здібностей як особистісної передумови успішного оволодіння педагогічною професією.
987220
  Ковальський Особистісні компетентності та життєві стратегії сучасного студентства України / Ковальський, ГЄ // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 305-309. – ISSN 2076-1554
987221
  Варченко І.В. Особистісні конструкти юнаків // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 117-118
987222
  Коваленко А.Б. Особистісні кореляти перебігу процесу розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-71. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглядаються особистісні чинники перебігу процесу розуміння. Аналізуються взаємозв"язки між когнітивно-особистісними показниками, одержаними за низкою текстових методик.
987223
  Шевченко Н.Ф. Особистісні механізми смислової регуляції діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 266-277. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
987224
  Бурда І.О. Особистісні міфи етнічної свідомості студентської молоді в умовах кризи суспільства // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 43-51. – ISBN 978-966-428-404-9
987225
  Виноградов О.Г. Особистісні опитувальники: аналіз діагностичної парадигми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 152-160. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
987226
  Шинкаренко О.Д. Особистісні особливості жінок-жертв подружнього насильства (Синдром побитої жінки) : Автореф. ... кандид. психолог. наук: 19.00.04 / Шинкаренко О.Д.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
987227
  Шинкаренко Оксана Дмитрівна Особистісні особливості жінок-жертв подружнього насильства (Синдром побитої жінки) : Дис....кандид.психологічних наук:19.00.04 / Шинкаренко Оксана Дмитрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 203л. + Додатки:л.199-203. – Бібліогр.:л.183-199
987228
  Савіна М.В. Особистісні особливості подружжів у сім"ях із порушенням здоров"я та адиктивною поведінкою жінок // Медична психологія : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2016. – Т. 11, № 3 (43). – С. 8-13. – ISSN 2308-6300
987229
  Крайніков Е.В. Особистісні особливості хворих, які перенесли інфаркт міакардо із зупинкою кровообігу : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Крайніков Е.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 18л.
987230
  Швалб Ю. Особистісні підстави стилю управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі власного досвіду психологічної діагностики та організаційного консультування і соціально-психологічного навчання автор пропонує власну типологію особистісних стилів управління, розкриває переваги її використання в роботі ...
987231
  Дарвішов Н. Особистісні розлади, пов"язані з конструктом "відкритість досвіду" // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С.149-152
987232
  Романовська Д.Д. Особистісні стратегії професійної діяльності психологів : монографія / Д.Д. Романовська ; [наук. ред. В.В. Рибалка]. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 245, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-221. – ISBN 978-617-7096-21-3


  У пр. №1696346 напис: Науковій бібліотеці КНУ ім. Тараса Шевченка від автора. Підпис
987233
  Ананова І.В. Особистісні та процесуальні особливості переживання почуття провини : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ананова Іванна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 347 арк. – Додатки: арк. 243-347. – Бібліогр.: арк. 208-242
987234
  Ананова І.В. Особистісні та процесуальні особливості переживання почуття провини : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Ананова Іванна Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
987235
  Білюк О. Особистісні трансформації майбутніх психологів у навчальному процесі ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 23-27. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
987236
  Казміренко В.П. Особистісні фактори в природі компенсаторних механізмів розумового стомлення : (на прикладі організації пізнавальної діяльності студентів) / В.П. Казміренко, С.М. Плющ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 99-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
987237
  Гресь Л.О. Особистісні фактори переживання кризи середини життя // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 89-99. – ISSN 2227-1376
987238
  Радул В.В. Особистісні характеристики в управлінні освітнім процесом / В.В. Радул, Т.В. Бабенко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – С. 12-19. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
987239
  Хоміцький М.Є. Особистісні характеристики хворих на шизоафективний розлад в період ремісії як ознака постманіфестних патоперсонологічних трансформацій // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнародний науково-практичний журнал / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Т.С. Міщенко ; редкол.: І.В. Белозьоров, Дубенко, О.С., Г.М. Кожина [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2312-5675
987240
  Сабліна Н.В. Особистісні чинники адаптації до навчання студентів медичного коледжу : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Сабліна Наталія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
987241
  Пилипчук Л.С. Особистісні чинники взаємодії медичних сестер з пацієнтами в умовах стаціонарного лікування : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Пилипчук Людмила Станіславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 5 назв
987242
  Августюк М.М. Особистісні чинники об"єктивності метакогнітивного моніторингу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 12-17. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
987243
  Березко І.В. Особистісні чинники психологічного стану самотності // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 170-178. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
987244
  Павленко Т.В. Особистісні чинники розвитку комунікативних властивостей підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Павленко Тетяна Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
987245
  Калениченко К.М. Особистісні чинники саморозвитку працівників Державної служби зайнятості : дис. ... д-ра філософії : 053 / Калениченко Катерина Максимівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. психології розвитку. – Київ, 2020. – 205, [56] арк. – Додатки: арк. 172-205, [56]ю - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 161-171
987246
  Горбаль І. Особистісні чинники схильності студентів до маніпулювання поведінкою викладачів / І. Горбаль, А. Кравчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 21-28. – (Серія психологічні науки ; вип. 1)
987247
  Жадько К. Особистісні якості викладача вищих навчальних закладів України (ментальна характеристика) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 36-38. – ISBN 978-966-439-147-1
987248
  Рибачук А. Особистісні якості лідера в науці // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (139). – С. 52-54. – ISSN 1729-2344


  "Лідерство і керівництво - це два різних поняття. Керівництво концентрує увагу на тому, щоб люди робили речі правильно, а лідерство - на тому, щоб люди робили правильні речі. Сьогодні роль лідерства особливо актуальна для прогресу, тому що постійно ...
987249
  Москвич Л.М. Особистісні якості судді в системі забезпечення ефективності судової системи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 201-207. – ISSN 1563-3349
987250
  Тульська О. Особистісні якості у структурі професійної компетентності фахівця-еколога // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 22. – C. 177-182. – ISSN 2309-9127
987251
  Максюта М.Є. Особистісність національно-об"єднавчих інтенцій у вітчизняній філософії другої половини ХІХ - перших десятиліть ХХ століття (методологічний аспект) / М.Є. Максюта, А.І. Коломієць // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 80-96


  Життєва важливість утвердження та зміцнення гуманістичного начала, ідей самоцінності людини в суспільно-історичному, національно-культурному розвитку, необхідність зміцнення та розширення її прав і свобод були притаманні вітчизняній ...
987252
  Гаврилюк І.О. Особистісно-адаптаційні предиктори суверенності психологічного простору студентської молоді : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Гаврилюк Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
987253
  Лузік Е. Особистісно-діяльнісний підхід до формування ключових компетентностей майбутніх фахівців авіатранспортної галузі / Е. Лузік, І. Борець // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 33-38. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
987254
  Опачко М.В. Особистісно-діяльнісний підхід у підготовці майбутнього вчителя фізики з дидактичного менеджменту // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 196-200. – Бібліогр.: с. 199. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
987255
  Коновець С. Особистісно-духовний розвиток засобами образотворчого мистецтва / Світлана Коновець // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 1 (97), січень - лютий. – C. 3-13. – ISSN 1028-5091
987256
  Норкіна О.Ф. Особистісно-зорієнтований підхід до учнів у практиці викладання природничих предметів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 61-62. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто один з визначальних принципів гуманізації викладання природничих предметів, а саме, особистісно-зорієнтований підхід до учнів. На підставі аналізу теоретичних досліджень, а також передового педагогічного досвіду сформульовано основні напрями ...
987257
  Кукуленко-Лук"янець Особистісно-креативний підхід у навчанні студентів іноземній мові // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 7. – С. 66-68
987258
  Бурбига В.А. Особистісно-орієнтоване навчання як парадигма підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 18-26. – ISSN 2074-8922


  "...Стаття присвячена одній із важливих психолого-педагогічних проблем - теоретичному обгрунтуванню особливостей застосування особистісно-орієнтованого навчання в процесі підготовки майбутніх інженерів-педагогів до педагогічної діяльності."
987259
  Омелянович В.Ю. Особистісно-орієнтований аналіз гендерних особливостей структури та вираженості ворожості у осіб з порушеннями психічної адаптації // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 422-427. – ISSN 2227-7404
987260
  Лу Тао Особистісно-орієнтований підхід як засіб ефективного формування виконавської майстерності майбутніх педагогів-музикантів Китаю // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 91-96. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
987261
  Мухіна Г.В. Особистісно-орієнтовані семінарські заняття: наукові підходи і практична реалізація // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 3 (20). – С. 54-58


  У статті розкрито науково-методичні аспекти проектування особистісно-орієнтованого семінарского заняття, проблеми і перспективи впровадження особистісно-орієнтованого навчання у процесі вивчення історико-правових навчальних дисциплін.
987262
  Автушенко О.С. Особистісно-орієнтовані технології у військовому вихованні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-38. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особистісно-орієнтовані технології у військовому вихованні та розкривається головний чинник військового виховання - особистісний підхід. In the article the personality-oriented technologies are analysed in military education and ...
987263
  Парфіненко Т.О. Особистісно-орієнтованний підхід до формування здорового стилю життя студентської молоді // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 70-75. – (Серія " Валеологія: сучасність і майбутнє" ; вип. 22). – ISSN 2073-3771


  "...У статті розглянуто проблеми формування здорового стилю життя студентства з урахуванням особистісно-орієнтованого підходу."
987264
  Дімоглова О. Особистісно-професійна роль викладача вищої школи у формуванні професійного іміджу майбутнього фахівця морського транспорту // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 39. – С. 25-29. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
987265
   Особистісно-професійне зростання : психол. тренінги : навч.-метод. посібник / [О.О. Білінська, О.І. Василевська, О.М. Гриньова та ін. ; за ред. проф. Л.В. Долинської, проф. О.В. Темрук] ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Каравела, 2019. – 559, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-996-2229-92-9
987266
  Савицька О.В. Особистісно-професійний розвиток в умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 177-178. – ISBN 978-966-654-490-5
987267
  Щербина В. Особистісно-професійний розвиток майбутнього вчителя економіки: методологічний підхід // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С.53-61. – ISSN 1562-529Х
987268
  Побірченко Н.А. Особистісно-професійні компетенції в науці:психологічний аспект // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 189-199. – ISSN 2078-1687
987269
  Коновалова І.Ю. Особистісно-стильові детермінанти хорової творчості Л.В. Дичко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 220-230
987270
  Седашева С. Особистісно-центрована взаємодія як необхідна умова підготовки майбутнього педагога / С. Седашева, О. Кузнецов // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (95). – С. 221-238. – ISSN 2077-1827
987271
  Варзацька Л. Особистісно зорієнтоване навчання української мови в старшій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 47-56. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
987272
  Бондаренко Ю. Особистісно зорієнтоване навчання: методико-літературні аспекти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Р. Харчук ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (766), січень. – С. 2-7
987273
  Надтока О.Ф. Особистісно зорієнтований підручник з географії як одна з вимог сучасної освіти // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 8-11. – Бібліогр.: 15 назв
987274
  Язиков О.І. Особистісно орієнтована виховна система приватної загальноосвітньої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Язиков Олексій Іванович ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
987275
  Проц М.О. Особистісно орієнтована організація навчання та управління освітніми інноваціями: досвід вітчизняних авторських шкіл // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 125-148. – ISBN 978-617-10-0462-7
987276
  Коваль Т. Особистісно орієнтована професійна підготовка майбутніх менеджерів з інформаційних технологій / Т. Коваль. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С. 247-258. – (Педагогічні науки)
987277
  Кучай О.В. Особистісно орієнтоване виховання студентів в колективі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 151-154. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
987278
   Особистісно орієнтоване виховання студентів, як специфічна організація навчально-виховного процесу / І.В. Пампуха, Л.В. Жогіна, С.В. Бурий, О.С. Мукогоренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 224-231. – ISSN 2524-0056


  У статті акцентується увага на тому, що особисто орієнтований підхід до виховання студентської молоді вимагає відповідних педагогічних технологій, критичного аналізу, відбору і конструювання особисто значимого змісту і засобів виховання. Для подолання ...
987279
  Яценко Т. Особистісно орієнтоване навчання як закономірна тенденція розвитку сучасної шкільної освіти // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 76-85. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
987280
  Безносюк О.О. Особистісно орієнтований підхід до виховання курсантів у навчально-виховному процесі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 192-196


  У статті йдеться про науково-методологічні засади проблеми розвитку індивідуальності людини, про освіту та виховання як суспільні явища, які відіграють провідну роль у розвитку особистості курсантів вищих навчальних закладів. В статье идет речь о ...
987281
  Драч І. Особистісно орієнтований підхід до підготовки магістрів за спеціальністю "Управління навчальним закладом" / І. Драч, Є. Чернишова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 51-54. – ISSN 0131-6788
987282
  Строганова Г.М. Особистісно орієнтований підхід до формування професійної компетентності майбутніх учителів української мови // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – С. 95-99. – ISBN 978-966-2339-80-2
987283
  Багно Ю. Особистісно орієнтований підхід у підготовці майбутніх викладачів закладів вищої освіти до професійної діяльності / Ю. Багно, О. Сергійчук // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Свириденко О.М., Скляренко О.Б. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – C. 4-17. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 31). – ISSN 2309-1517
987284
  Хольченкова Н.М. Особистісно орієнтований підхід у хореографічній діяльності як умова формування здоров"язбереження дітей та молоді // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 60-65. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
987285
  Боднар У.С. Особистісно орієнтованиф підхід до оцінювання якості іншомовної підготовки майбутніх фахівців з міжнародної економіки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 159-165. – (Педагогіка ; № 4)
987286
  Поночовна-Рисак Особистісно орієнтовані технології формування професійних якостей майбутніх фахівців // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 265-274. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
987287
  Рибалка В.В. Особистісно центроване консультування клієнтів із патогенною психодинамічною неконгруентністю : Методичний посібник / В.В. Рибалка; Академія пед. наук України; Інститут психології ім Г.С. Костюка; Ін-т педагогіки і псих. професійної освіти. – Київ, 2005. – 74с.
987288
  Хуткий Д.О. Особистісті риси та цінносні орієнтації студентів-соціологів НАУКМА // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 51-59. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
987289
  Титаренко Т.М. Особистістне самоконструювання: циклічно-поступальна динаміка // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2013. – № 1 (3). – С. 85-97. – ISSN 2226-4078
987290
  Зимомря М. Особистість - острівець українства в Словаччині. До 90-річчя від дня народження Михайла Романа // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1/2 (1093/1094). – С. 220-229. – ISSN 0320-8370


  "Пропонується розмова з Михайлом Романом, літературним критиком, літературознавцем, професором і викладачем української мови та літератури в Пряшівському та Банськобистрицькому університетах. Бесіду вів Микола Зимомря, доктор філологічних наук, ...
987291
  Отич О.М. Особистість - педагог - учений (До 135-річчя від дня народження Климента Квітки) // Мистецтво та освіта : науково-методичний журнал / Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 3 (77). – С. 59-60. – ISSN 2308-8885
987292
  Звонок Г. Особистість : оповідання // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро" ; голов. ред. М.В. Луків. – Київ, 2018. – № 5/12. – С. 23-30. – ISSN 0130-321Х
987293
  Джемс Особистість / Джемс, (Джеймс) // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 111-112. – ISBN 978-966-668-480-9
987294
  Башук О.Г. Особистість в онтологічній триєдності людини // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 6-8


  "... Людина є істотою надзвичайно складною за своєю організацією, че- рез що в її дослідженнях склалося таке різноманіття теорій, точок зору і підходів, що в свою чергу визначило цілі галузеві науки з вивчення лю- дини. Нас же цікавить не просто ...
987295
  Зелюк В.В. Особистість в освіті: парадигма культури : монографія / Віталій Зелюк, Володимир Моргун, Тетяна Устименко. – Полтава : АСМІ, 2011. – 212 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 187-209. – ISBN 978-966-182-172-8
987296
  Марченко О. Особистість в освітньому просторі модерну:пріоритети та вектори розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 123-127. – ISSN 1728-9343
987297
  Олексенко Р.І. Особистість в освітньому середовищі, яке динамічно трансформується / Р.І. Олексенко, Ю.А. Васюк // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бичко І.В., Васіляускєнє А. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 37. – С. 124-135. – ISSN 2075-1443


  "У статті на засадах культурофілософського аналізу феномену особистості в соціокультурному просторі нинішнього суспільства, яке динамічно трансформується, та з позицій розгляду специфіки трансформаційних процесів в українському освітньому середовищі ...
987298
  Приймич М. Особистість в сакральному мистецтві Закарпаття кінця XVIII ст. // Українська культура : Київ, 2001
987299
  Мудрак В.І. Особистість в світі інформації: філософсько-соціальний аспект розвитку вищої освіти // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 88-91. – ISSN 2312-4342


  Сучасні підходи до розвитку співвідношення "особистість - інформація" в глобальному інформаційно-пізнавальному просторі розгортаються в системі взаємодії інформації та знання в межах вищої освіти.
987300
  Воропаєва Т. Особистість в українській історії // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2005. – [на 2006 рік]. – С. 58-69. – ISBN 966-7060-98-5
987301
   Особистість в умовах кризи: соціально-психологічний вимір : колектив. монографія / [А.С. Борисюк та ін.] ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я України, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2018. – 179, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та на с. 176-179. – Бібліогр.: с. 164-175. – ISBN 978-617-7611-08-9
987302
  Уварова С.Г. Особистість в умовах суспільної кризи // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 163-173. – ISSN 2226-4078
987303
  Ніколаєнко І.С. Особистість в умовах технократичного суспільства (за романами "Чудовий новий світ" О. Хакслі та "Подорож на край ночі" Ф. Сіліна) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 167-172. – ISBN 966-581-295-5
987304
  Андрющенко М.Ю. Особистість ведучого телебачення як іміджетворчий чинник // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 54-57


  У статті визначено особливості роботи фахівців-іміджмейкерів на телебаченні. Зокрема розглянуто та проаналізовано технологічні та психологічні аспекти, що є рівнозначними складниками успішного іміджевого проекту. The article defines the peculiarities ...
987305
  Школьна Є. Особистість видатного київського зодчого XVIII ст. Івана Григоровича-Барського // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 265-268. – ISBN 978-966-95419-8-7
987306
   Особистість викладача вищого медичного навчального закладу як центральна фігура в модернізації освіти в Україні / Н.В. Литвиненко, В.М. Гладка, Т.Й. Пурденко, Г.Я. Силенко, В.А. Пінчук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 41-45. – ISSN 1681-2751
987307
   Особистість викладача мовної підготовки як основа професійної компетенції / О.В. Бєлікова, Н.М. Бессонов, О.О. Греул, С.О. Дитюк // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 24-36. – ISSN 2073-4379
987308
  Ситковська М.І. Особистість викладача як основа оптимізації навчального процесу // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 39-40
987309
  Дитюк С. Особистість викладача як фактор оптимізації навчально-виховного процесу у ВНЗ / С. Дитюк, О. Тесаловська // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 85-88. – ISSN 1562-529Х
987310
  Татар Валентина Особистість Володимира Сосюри : спроба наочного узагальнення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34. – ISSN 0130-5263
987311
  Татар В. Особистість Володимира Сосюри : спроба наочного узагальнення // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 34. – ISSN 0130-5263
987312
  Матвієнко Л.І. Особистість волонтера у психологічному вимірі: ціннісно-мотиваційний аспект (надання соціальних послуг вразливим верствам населення) / Л.І. Матвієнко, К.С. Алексейченко // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 55-59
987313
  Верещак Є.П. Особистість вченого очима колег та учнів (про професора Гільбуха Юрія Зіновійовича) / Є.П. Верещак, Л.М. Манилова // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 5 (122). – С.66-70
987314
  Губанова О. Особистість гвалтівника: щодо статті злочинця // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 122-126. – ISSN 0132-1331
987315
  Лохвицька Л.В. Особистість дошкільника: дорога до Я-морального : навч. посібник [з морал. виховання дітей дошк. віку] / Любов Лохвицька ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 407, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: Навчальний посібник з морального виховання дітей дошкільного віку. – Бібліогр.: с. 397-406 та в кінці ст. – ISBN 978-966-634-939-5
987316
  Шаповал Ю.Г. Особистість журналіста : Текст лекції / Шаповал Ю.Г.; Мін-во освіти та науки України. Міжнародний економічно-гуманітарний університет ім. акад. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2008. – 36с.
987317
  Левченюк Є.В. Особистість за умов глобалізаційних конфліктів : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.03 / Левченюк Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібл.: 10 назв
987318
  Левченюк Є.В. Особистість за умов глобалізаційних конфліктів : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Левченюк Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 185л. – Бібліогр.: л.173-185
987319
  Кібальник С.О. Особистість злочинця, що вчиняє незаконне переправлення осіб через державний кордон України // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 7 (19). – С. 137-144. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
987320
  Йолон П. Особистість змінює епоху // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 5 : Філософія і особистість. – С. 26-38. – ISSN 0235-7941


  Стаття присвячена аналізу життєвого шляху та наукової творчості укр.філософа Мирослава Поповича.
987321
  Марченко О.В. Особистість і колектив в освітньому просторі кінця XIX - I половини XX століття: філософсько-освітній аналіз // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 1 (39). – С. 57-63
987322
   Особистість і народ, погляд історичної психології : Матеріали Всеукр. наук. конф. 25-27 травня 1994 р. – Київ, 1994. – 163с.
987323
  Ломачинська І.М. Особистість і натовп: харизматична природа релігійного лідерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 81-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам харизматичного лідерства. Автором розглядаються основні ознаки харизматичного панування та способи його досягнення. Аналізуються основні якості, якими наділені харизматичні лідери, їх взаємодія з учнями та послідовниками. ...
987324
  Саракун Л. Особистість і суспільство в сучасних умовах / Л. Саракун, Є. Пінчук // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (204). – С. 74-85. – ISSN 1682-2366
987325
  Абросимова С.В. Особистість і талант Дмитра Яворницького: самооцінка вченого // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 8. – С. 5-25. – ISBN 978-966-551-327-8


  Аналізується оцінка, що її надав академік Д.І. Яворницький (1855-1940) власним здібностям, душевному стану, творчим можливостям і своїй діяльності в різних напрямках (наука, література, викладання, популяризація знань, музейна справа тощо). Результати ...
987326
  Воропаєва Т. Особистість і творчість Миколи Гоголя: психологічний вимір // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 168-175. – ISBN 978-966-02-5639-2
987327
  Мостяєв О. Особистість і творчість під ідеологічним контролем: Академія наук УРСР в 30-ті роки // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
987328
  Якобчук С. Особистість і творчість Т.Г. Шевченка у публіцистичній спадщині Ф.П. Матушевського // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 12-18. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  У статті проаналізовано комплекс публікацій Ф.П. Матушевського, присвячених постаті і творчості Т.Г. Шевченка.
987329
  Космеда Т. Особистість Івана Франка як чинник розширення перифрастичного фонду української лінгвокультури // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 442-451
987330
  Ванденко О. Особистість Кароліни Шлегель-Шеллінг в інтерпретації Фолькера Еберсбаха // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 60-65
987331
  Задорожна-Княгницька Особистість керівника закладу освіти у світлі суспільних подій 1917-1935-х рр. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 83-91. – ISSN 2312-5993


  Проаналізовано погляди освітніх і суспільних діячів 1917-1935 рр. щодо особистості керівника загальноосвітнього навчального закладу. Окреслено професійні та особистісні якості директорів, описано знання та вміння якими вони повинні володіти. Розкрито ...
987332
  Артеменко М.Г. Особистість керівника і мотиви управлінської діяльності // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 139-147
987333
  Кумеда Т.А. Особистість композитора в українській музичній культурі 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: Спец. 17.00.01 / Тетяна Андріївна Кумеда; Київський нац. ун-т культури та мистецтв. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
987334
  Моклиця М. Особистість Л. Боровиковського в аспекті концепту "геній" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 3-13


  Геній - концепт, показовий для доби романтизму. Творчість Л. Боровиковського розглядається як така, що не відповідає концепту "геній"
987335
  Станіцина Г.О. Особистість Л.М. Славіна за матеріалами наукового архіву ІА НАН України // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 21-30. – ISSN 0235-3490
987336
  Леко Б. Особистість медіатора: проблема професійної придатності (у контексті необхідності ухвалення Закону України "Про медіацію") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблему впровадження в Україні медіації. Охарактеризовано медіацію як процес посередництва при врегулюванні суперечок. Проаналізовано проекти законів України про медіацію. Розглянуто специфічні уміння і навички медіатора. Исследуются ...
987337
  Ямчук П.М. Особистість Миколи Підгорного в соціально-історичному контексті ХХ століття // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 50-56


  У статті, присвяченій аналізові маловивченої в новітньому соціально-гуманітарному дискурсі постаті українського державного й політичного діяча М.В.Підгорного в філософсько-українознавчому аспекті приділено увагу вивченню його ціннісно-смислових і ...
987338
  Кумеда Т.А. Особистість Мирослава Скорика в історії української музичної культури XX століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 200-205


  Мирослав Михайлович Скорик (1938) - композитор і музикознавець, герой України, нар. артист України, лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка, кандидат мистецтвознавства, співголова Спілки композиторів України в 2006—2010 рр., художній керівник Київської опери ...
987339
   Особистість молодих людей з інвалідністю у контексті Я-концепції / І.В. Дроздова, В.В. Храмцова, Ю.О. Гончар, І.А. Колганов // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – № 3/4 (25/26), грудень. – С. 21-28. – ISSN 2224-0454
987340
  Аношкіна Г. Особистість на тлі епохи. Відомі і невідомі сторінки життєпису Миколи Вороного
987341
  Бургаз Ю.В. Особистість П.Г. Заічнєвського як радикала революціонера // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 77-81. – (Історичні науки ; вип. 1 (39), липень). – ISSN 2078-2128
987342
  Титаренко Т. Особистість перед викликами війни: психологічні наслідки травматизації // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 3-10. – ISSN 2411-1449
987343
  Розумець Д. Особистість Порфирія (Успенського) та його студії з історії Афона: історіографічний аспект // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 75-81
987344
  Максименко С.Д. Особистість починається з любові // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 428-444. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
987345
  Карлаш Р. Особистість професійного злочинця та методика її ідентифікації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 140-143
987346
  Тома М.Г. Особистість професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі (як об"єкт кримінологічного дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Тома Маріана Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
987347
  Тома М.Г. Особистість професійного злочинця, який відбуває покарання в місцях позбавлення волі (як об"єкт кримінологічного дослідження) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08, 081 / Тома Маріана Георгіївна ; М-во внутр. справ, Донецьк. юрид. ін-т МВС України. – Київ, 2018. – 256 арк. – Додатки: арк. 247-256. – Бібліогр.: арк. 214-247
987348
  Дем"яненко Н.М. Особистість С. Гогоцького (1813-1889) в контексті розвитку вищої освіти України XIX століття // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – C. 23-33. – ISBN 978-617-640-146-9


  Проаналізовано науково-викладацьку, управлінську й освітньо-благодійницьку діяльність С. Гогоцького, визначено його роль у становленні кафедри педагогіки в Університеті св. Володимира. Розкрито науково-педагогічну концепцію вченого, актуалізовано ...
987349
  Кацалап О.В. Особистість співака в умовах ідеологічних перетворень у культурно-мистецькому житті України 1920 - 1930 рр. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 96-108. – ISSN 2226-2180
987350
  Подшивайлова Л.І. Особистість студента як індикатор освітнього середовища сучасної України / Л.І. Подшивайлова, М.В. Шепельова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 220-236. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 27). – ISSN 2072-4772
987351
  Барановська Л.В. Особистість сучасного вітчизняного студента у вимірі загальноєвропейських цінностей // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С.15-19. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (7)). – ISSN 2411-264X
987352
  Левицька О. Особистість та епоха: проблема героя у чужому часі" (за романом Джона Фаулза "Жінка французького лейтенанта") // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 202-208.
987353
  Черкасов О. Особистість та її емоційно-вольова сфера в умовах сучасного розвитку суспільства / О. Черкасов, Р. Глаголь // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С.96-112. – ISBN 966-7653-05-3
987354
  Максимець С.М. Особистість та психологічний статус безробітного // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 67-71
987355
  Віштаченко В.А. Особистість та творча діяльність О. Грена як джерело натхнення художників Кам"янечинни // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 159-160
987356
  Герасімова Т.В. Особистість Тараса Шевченка в дослідженні Миколи Шудрі (за матеріалами фондів Інституту рукопису НБУВ) // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 84-86. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "У цьому році виповнюється 80 років з дня народження українського журналіста, письменника, кінодраматурга Миколи Архиповича Шудрі. Документи, що відображають його творчу, публіцистичну діяльність та життєвий шлях, зберігаються в Інституті рукопису НБУВ ...
987357
  Плиска Ю. Особистість творчого вчителя в зарубіжній теорії і практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 27-31. – (Соціальна робота ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті акцентовано увагу на тому, що творчість для вчителя є актуальною складовою його професійної діяльності, способом самореалізації, підтримкою в розвитку особистості інших. Доведено різноманітність педагогічної діяльності яка спрямована не тільки ...
987358
  Сидоренко С.В. Особистість у вимірах філософії глобалістики // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 194-202. – ISSN 2072-1692
987359
  Аляєв Г.Є. Особистість у відносинах "я-ти" і "я-ми". С.Франк і філософія діалогу // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.3-19. – ISSN 2075-1443
987360
  Пруцакова О.Л. Особистість у гармонії з природою : метод. рекомендації / О.Л. Пруцакова, Н.А. Пустовіт, А.О. Логінова ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Лаб. позашк. освіти. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2019. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 70-71. – ISBN 978-966-189-474-6
987361
  Нарядко Г.Я. Особистість у дискурсі соціально-філософської думки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 12 (116), грудень. – С. 22-25. – ISSN 2077-1800
987362
  Нарядько Г.Я. Особистість у дискусії соціально-філософської думки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – C. 16-20. – ISSN 2077-1800


  Ч. 2: від Нового часу до кінця XX ст.
987363
   Особистість у конкурентному середовищі : монографія / [Г.А. Пальм та ін.] ; за заг. і наук. ред. Г.А. Пальм ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 166, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-434-271-8
987364
  Векуа О.В. Особистість у контексті мислячої історії (за творчістю М. Стельмаха) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 10-15


  У статті йдеться про особистісні концепти творчості М. Стельмаха – прозаїка, фольклориста. В статье речь идет о личностных концептах творчества М. Стельмаха – прозаика, фольклориста. This article represents the analysis of personal conceits in ...
987365
  Морозов А.Ю. Особистість у контексті міфопоезісу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 18-22
987366
  Труш Т.В. Особистість у концептуальному просторі неортодоксальної християнської філософії Середньовіччя : Автореф. дис. ... канд. філос. наук: 09.00.05 / Труш Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 11 назв
987367
  Труш Т.В. Особистість у концептуальному просторі неортодоксальної християнської філософії Середньовіччя : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.05 - історія філософії / Труш Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183л. – Бібліогр.: л. 162 - 183
987368
   Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик : навч. посібник / [Євдокимова Н.О., Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В.] ; Ін-т психології імені Г.С. Костюка. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 341, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 335-337 та в кінці розд. – ISBN 978-617-534-387-6
987369
  Савченко Л.Г. Особистість у мові: учитель, учений, керівник (до ювілею професора Ю.Ф. Прадіда) / Л.Г. Савченко, Г.Ю. Богданович
987370
  Бех І.Д. Особистість у просторі духовного розвитку : навч. посібник / І.Д. Бех. – Київ : Академвидав, 2012. – 254, [2] с. – Додатки: с. 219-244. – Бібліогр.: с. 250-254. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-044-8
987371
  Воронова М.Ю. Особистість у публіцистичному портреті: пізнання й вираження в слові // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 106-109


  Статтю присвячено дослідженню особистості в тексті публіцистичного портрета, шляхів її пізнання й втілення в слові. Проаналізовано найбільш яскраві зразки жанру зі спадщини видатних портретистів із метою виявлення корінного призначення жанру, ...
987372
   Особистість у розвитку: психологічна теорія і практика : монографія / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; за ред.: С.Д. Максименка, В.Л. Зливкова, С.Б. Кузікової. – Київ ; Суми : Видавництво СумДТУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-201-8
Кн. 1 : / [Балл Г.О., Блинова О.Є., Вертель А.В. та ін.]. – 2015. – 429, [1] с. : іл., табл. – Авт. т. зазнач. на с. 426-427. - Текст. укр., частково англ. – Бібліогр. в кінці розд.
987373
  Андрієнко О.В. Особистість у світоглядній системі координат демократичного суспільства // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.3-7. – ISSN 1728-3671
987374
  Либідь Є.М. Особистість у системі влади в поетичній спадщині (поема "Єретик") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.М. Задорожна, О.С. Снитко [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 23-26
987375
  Шумарова Н. Особистість у системі культурно-мовних параметрів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 7-12


  Йдеться про мовну особистість як активного діяча в комунікаційному просторі, типи мовної особистості та їх роль у мовно-культурному житті соціуму. In the article it is a question about linguistic personality as an active figure in communicative space, ...
987376
  Яценко В.В. Особистість у сучасному інформаційному просторі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 70-71
987377
  Задорожна Л. Особистість у Т. Шевченка й у Г. Туманяна: концепт свободи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 12-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію свободи особистості у творах Т. Шевченка й Г. Туманяна. The article views the concept of the person"s liberty in the works by T. Shevchenko and H. Tumanian.
987378
  Задорожна Л.М. Особистість у Тараса Шевченка в аспекті естетики Сходу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 75-84
987379
  Немченко І. Особистість у творчості М.Хвильового (спроба філософського осмислення) // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 248-252. – ISBN 966-8110-14-5
987380
  Сащук Г. Особистість у телевізійному просторі країни // Публіцистика і політика : збірник наукових праць політологічної срямованості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 1 (4). – С. 141-150. – ISBN 978-966-349-110-3
987381
  Спірідонова А.В. Особистість учителя в творчій спадщині Бориса Грінченка // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 124-130. – ISSN 2312-0657
987382
  Ягупов В.В. Особистість учня як предмет дослідження дидактики: історико-теоретичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 5-11. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Проведено історики-теоретичний аналіз одного з основних предметів дослідження дидактики - учня як об"єкта навчання, визначено психологічно-педагогічні умови його перетворення в суб"єкт військово-навчального процесу.
987383
  Труш Т.В. Особистість через призму філософської рефлексії Західного та Східного християнства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 105-109. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  У статті йде мова про проблему становлення особистості в Західному та Східному християнстві. The article is devoted about the problem standing the person in the West and the East christianity.
987384
  Подшивалкіна В. Особистість чи індивідуальність: хто потрібен сучасному суспільству // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 112-115. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовується теза про громадське суспільство як суспільство індивідуальностей. Показано, що механізмом становлення індивідуальності є процес екстеріоризації внутрішнього потенціалу людини, або її впливу на суспільство. Пропонуються критерії ...
987385
  Галян О. Особистість школяра у вимірах суб"єктності (до 100-річчя Київського педагогічного з"їзду) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Педагогіка. – С. 84-94. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
987386
  Землянська О.В. Особистість як об"єкт судово-психологічної експертизи : монографія / О.В. Землянська: МВС України, Національний ун-т внутрішніх справ. – Харків : Націон. ун-ту внутрішн. справ, 2004. – 367 с. – ISBN 966-610-131-9
987387
  Фурман А.В. Особистість як осердя українотворення, або паростки нової ідеології / А.В. Фурман, В.О. Сабадуха, М.П. Давидів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 71-74. – ISSN 1810-2131
987388
  Усанов І.В. Особистість як продукт виробництва постсучасної освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 164-172. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
987389
  Ларін Д.І. Особистість як продукт культурно-історичного розвитку в розрізі психологічних теорій періоду "відкритої психологічної кризи" // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 187-192. – ISBN 978-613-8-33760-7
987390
  Павловський А.С. Особистість як соціокультурний феномен // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  В статті досліджується зміст базового для сучасного гуманітарного дискурсу поняття "особистість". Зокрема, використовуючи принцип єдності логічного та історичного автор доводить, що особистість - це феномен, який виник на певному історичному етапі ...
987391
   Особистість як суб"єкт подолання кризових ситуацій: психологічна теорія і практика : монографія / [Блинова О.Є. та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка, С.Б. Кузікової, В.Л. Зливкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Київ ; Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-238-7
Кн. 2. – 2017. – 539, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 534. – Бібліогр. в кінці ст.
987392
  Гордійчук М.Г. Особистість, громадська і наукова діяльність Володимира Амвросійовича Менчиця (1837-1916) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордійчук Мирон Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 208 арк. – Додатки: арк. 197-208. – Бібліогр.: арк. 51-70, 102-111, 142-153, 182-190
987393
  Гордійчук М.Г. Особистість, громадська і наукова діяльність Володимира Амвросійовича Менчиця (1837-1916) : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордійчук Мирон Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
987394
  Вегера С.А. Особистість, держава і суспільство: взаємна відповідальність // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 8-24. – Бібліогр.: Бібілогр: 57 назв. – ISSN 1993-6788
987395
  Ляшенко І.В. Особистість, світогляд та філософська концепція Ф. Шляєрмахера в інтерпретації В. Дільтея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-24. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні ідеї праці В.Дільтея "Життя Шляєрмахера", визначається вплив особистості, світогляду та філософської концепції Ф.Шляєрмахера на формування філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея. В статье проводится анализ основных ...
987396
  Степанков В.С. Особистість, учений, менеджер / В.С. Степанков, О.Б. Комарніцький // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 9-27. – (Історичні науки ; Т. 21)


  До 60-річчя з дня народження Олександра Михайловича Завальнюка, ректора Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
987397
  Бойчук М.І. Особистість, що належить усьому світові (До 175 -ї річниці від дня народження М.М.Миклухо-Маклая) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 3 (229). – С. 35-44 : фото. – Бібліогр.: 9 назв.
987398
  Безкоровайна О.В. Особистість: аспекти наукового осмислення // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 77-87
987399
   Особистість: Василь Гроссман // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 5-6
987400
  Бех І. Особистість: два наукових погляди на виховання та розвиток // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 4-7. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядаються наукові позиції, на яких грунтуються педагогіка підтримувального та педагогіка керованого виховання і розвитку підростаючої особистості.
987401
  Завгородня О.В. Особистість: екзистенційно-інтегративне трактування // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С. 39-53. – ISSN 2226-4078
987402
  Мусатов С.О. Особистість: комунікативно-психологічна концепція : методол. проблеми персонології / С.О. Мусатов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології імені Г.С. Костюка. – Київ ; Борислав ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2015. – 170, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 878-617-7263-11-0
987403
  Завгородня О.В. Особистість: шляхи досягнення зрілості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 12 (141). – С. 11-17
987404
  Голіна В.В. Особистісь неповнолітнього злочинця: сучасний кримінологічний портрет / В.В. Голіна, Б.М. Головкін // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 42-54
987405
  Злобіна О.Г. Особистіть як суб"єкт соціальних змін / О.Г.Злобіна.; НАН України; Ін-т соціології. – Київ, 2004. – 400c. – Бібліогр.: 46 назв. – ISBN 966-02-3175-X
987406
  Злобіна Олена Геннадіївна Особистіть як суб"єкт соціальних змін : Автореф. дис. ... доктора соціолог. наук: 22.00.03 / Злобіна О.Г.; Нац. акад. наук України; Ін-т соціології. – Київ, 2005. – 32с. – Бібліогр.: 46 назв
987407
  Міщенко Д.О. Особисто відповідальний : Повість / Д.О. Міщенко. – Київ : Дніпро, 1972. – 158с. – (Романи й повісті : 1972 ; Вип 8)
987408
  Міщенко Д.О. Особисто відповідальний : Повість / Д.О. Міщенко. – Київ : Молодь, 1973. – 204 с.
987409
  Міщенко Д.О. Особисто відповідальний : Повість / Д.О. Міщенко. – Київ : Молодь, 1991. – 236с.
987410
  Ємельянов О.С. Особисто причетний... : Ринок україни: історія та проблеми формування в публікаціях, наукових та службових доповідях автора / О.С. Ємельянов. – Київ, 2002. – 624с. – ISBN 966-7645-03-7
987411
  Кононенко П.П. Особисто причетний: до 70-річчя до дня народження Олеся Гончара / П.П. Кононенко. – К., 1988. – 48с.
987412
  Довгань М. Особистості "високого звучання" / розмовляв Ігор Сюндюков // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 лютого (№ 19/20). – С. 14-15


  Правозахисниця, журналістка Маргарита Довгань: "Духовним керманичем "шістдесятників" була не конкретна постать, а Україна".
987413
  Шведенко А. Особистості вступу Швеції до Європейського Союзу // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 428-431. – ISBN 978-966-493-651-1
987414
  Ковтун М.В. Особистості і вітчизняна архівістика: спроба аналізу персоніфікованих публікацій в журналі "Архіви України" (2009–2011 рр.) // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – C. 117-136. – ISSN 0320-9466
987415
  Савицька О. Особистості й долі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 5 грудня (№ 221). – С. 6-7


  У літературно-меморіальному музеї Міхаїла Булгакова відбулася наукова конференція "Остання адреса".
987416
  Слободянюк М. Особистості радянської історіографії підпільно-партизанського руху в Україні // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 443-447. – ISBN 978-617-7196-23-4
987417
  Аземша І.Б. Особистості формування інституту юридичної відповідальності в романо-германській правовій системі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 41-44
987418
  Надвинична Т. Особистості функціонування навчальної задачі за інноваційної модульно-розвивальної системи навчання // Вітакультурна методологія : антологія : до 25-річчя наук. школи проф. А.В. Фурмана : колект. монографія / В.Ф. Фурман, О. Фурман, С. Шандрук, А.А. Фурман, А. та ін. Гірняк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2019. – С. 47-49. – ISBN 978-966-654-520-9
987419
  Семенченко М. Особлива історія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 7 жовтня (№ 187). – С. 9


  Професор Станіслав Кульчицький, постійний автор "Дня", передав на потреби військових 10 тисяч доларів - премію, одержану 2011 року у Вашингтоні за свою працю про Голодомор. "Дню" він довірив важливу місію.
987420
   Особлива колекція для особливих подій від LUSU! // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 86-87 : фото
987421
  Авраменко В.В. Особлива позиція французької республіки щодо розширення ЄС на Схід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.200-203. – Бібліогр. в кінці ст.
987422
  Прохасько Т. Особлива роль Галичини може проявлятися для всієї України / спілкувалася Т. Терен // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, С. Жадан, О. Ковальова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 136-174


  Інтерв"ю з письменником Т. Прохасько.
987423
  Макаренко П.О. Особлива роль субпідрядників в геопросторовій структурі автомобілебудування та взаємовідносини автомобілебудівних ТНК // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 135-141. – Бібліогр.: 11 назв
987424
  Сарміна Г.Л. Особлива роль цифрових інновацій у розвитку і розбудові крос-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 64, липень - вересень


  Стаття присвячена вивченню особливої ролі цифрових інновацій у процесі розвитку і розбудови крос-медіа. Проаналізовано низку феноменів, що перебувають у фокусі досліджень масовокомунікаційних процесів, передусім дигіталізацію і конвергенцію, ...
987425
  Вознюк О.В. Особлива цивілізаційна роль українського етносу на геополітичному ландшафті нашої планети // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 2 (16). – С. 28-37. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Велике значення мають загальноісторичні дослідження М.Грушевського, М. Драгоманова, Б. Кістяківського, М. Костомарова, В. Антоновича та ін.
987426
  Стрельцов Є.Л. Особлива частина кримінального законодавства: визначення та призначення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 12-18 березня (№ 10)
987427
  Стрельцов Є. Особлива частина кримінального законодавства: визначення та призначення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19-25 березня (№ 11). – С. 7. – ISSN 1992-9277
987428
  Карасьов Л.О. Особливасті картографування сіток селенодезичних опорних точок // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 71-73 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 24)
987429
  Кресін О. Особливе в праві та класифікація національних правопорядків у другій половині XVIII - першій третині ХІХ ст. (до питання про генезис порівняльно-правової картини світу) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 107-130. – ISSN 1026-9932
987430
  Булчу Берта Особливе доручення. / Булчу Берта. – Київ : Дніпро, 1989. – 294 с.
987431
  Колеснікова Е. Особливе місце О.Г. Флоровського в російській павославно-богословській традиції // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
987432
  Заморський Є.Ю. Особливе партнерство НАТО з Україною: витоки та поглиблення відносин // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 767. – С. 134-138. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 9). – ISSN 0453-8048
987433
  Ігнатьєв П.М. Особливе партнерство Пакистану і Саудівської Аравії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 462-473
987434
  Перепелиця Г. Особливе партнерство України і Канади в безпековій та оборонній сферах // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 58-72. – ISSN 2519-4518
987435
   Особливе право на віки. – К., 1985. – 414с.
987436
  Жулинський М. Особливе чуття історика і глибинний патріотизм // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 8-14 червня (№ 23). – С. 6


  Про В.Ю. Мельниченка — українського історика, публіциста, Генерального директора Національного культурного центру України в Москві. Автора 30 книг з історичної і політичної проблематики та кількох сотень публіцистичних статей. "Автор поставив завдання ...
987437
  Жулинский М. Особливе чуття історика і глибинний патріотизм // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 113-115. – ISSN 0236-1477
987438
  Желтухін Є. Особливий антикорупційний, або про ризики монополізації правосуддя в одних руках // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 1, 36-37
987439
  Швець Р.Д. Особливий випадок вираження присудка в сучасній українській літературній мові. / Р.Д. Швець. – Одеса, 1961. – 32с.
987440
  Трипачук В.М. Особливий дзвінок / В.М. Трипачук. – Львів, 1980. – 103с.
987441
  Іванущенко Геннадій Особливий комендант ( До 120-річчя з дня народження Михайла Ковенка) // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба ; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Кн. 3 (720), лип.-верес. – С. 149-158. – ISSN 0042-9422
987442
  Хижняк П.К. Особливий комуністичний / П.К. Хижняк. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ, 1974. – 261с.
987443
  Будько Євген Особливий партнер Ізраїль // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 111 : фото
987444
  Кожевников В.М. Особливий підрозділ : Повісті / В.М. Кожевников. – Київ : Дніпро, 1974. – 319с.
987445
  Цимбалістий Т. Особливий порядок внесення змін до конституції України як елемент механізму її правової охорони // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 3. – С. 78-84.
987446
  Сарана С.В. Особливий процесуально-процедурний податковий режим: поняття та зміст // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 164-169. – ISSN 2306-9082
987447
  Лазукова О.В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції : монографія / О.В. Лазукова ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 278, [2] с. – Бібліогр.: с. 223-278 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-489-9
987448
  Бережна Т. Особливий режим оподаткування ІТ-індустрії - загроза для галузі чи стимулювання її розвитку? // Юридична газета. – Київ, 2020. – 22 вересня (№ 18). – С. 30-31
987449
  Хаустов В.К. Особливий характер правовідносин у сфері інтелектуальної власності // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-42. – ISSN 1811-3141
987450
  Скороход А.В. Особливий характер теорії ймовірностей в математичних науках // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 2-4. – ISSN 1029-4171
987451
  Школа Л. Особливий, справжній, найкращий // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 червня (№ 25). – С. 8


  75-річчя з дня народження українського кіноактора та сценариста Івана Миколайчука.
987452
  Леонтьєва В. Особливисті обліку ремонтних витрат в освітніх закладах недержавної форми власності // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 3. – С. 17-25 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
987453
  Черепущак В. Особливисті планування досудового розслідування вбивств: теоретичні та прикладні аспекти / В. Черепущак, Л. Гула // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 156-162. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
987454
  Шевченко Людмила Юхимівна Особливисті структури та функцій клітинних мембран при панкреатиті та дії фітопрепарату "Поліфітол - 1" : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.04 / Шевченко Людмила Юхимівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 149л. – Бібліогр.: 129 - 149
987455
  Беда К.В. Особливисті функціонування та властивості соціально-економічної системи держави в умовах трансформації економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 80-81. – Бібліогр.: 8 назв
987456
  Задоя К.П. Особливі (спеціальні) форми вчинення злочину за кримінальним правом України: постановка проблеми // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 149-159
987457
  Феделеш Е. Особливі види мита: засоби захисту торгівлі чи інструменти тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 430-431
987458
  Бойчук М.Г. Особливі види правочинів в акціонерних товариствах України: законодавство, ризики та правозастосування // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 64-68. – ISSN 2227-7056


  Стаття присвячена регулюванню українським правом вчинення акціонерними товариствами значних правочинів та правочинів із заінтересованістю. Визначається місце регулювання відповідних відносин у правовій системі України та його особливості. Також ...
987459
  Кульчицький В.І. Особливі випадки словоскладання та їх номінативні властивості (на матеріалі німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 354-360
987460
  Лукашенко Н.Г. Особливі графічні знаки інтернет-дискурсу: смайлики, емотикони та @ // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 245-248. – Біблогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
987461
  Серажим К. Особливі жанрові форми втілення політичного дискурсу у сучасній українській пресі // Українська періодика: історія і сучасність : доп. та повідомлення сьомої Всеукр. наук.-теор. конф., Львів, 17-18 трав. 2002 р. / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Наук.-дослід. центр періодики ; за ред. М.М. Романюка. – Львів : [б. в.], 2002. – С. 490-493. – ISBN 966-02-2347-1
987462
  Юрчишин В.М. Особливі методи розслідування відповідно кримінального процесуального законодавства ФРН / В.М. Юрчишин, М.Я. Гуцуляк // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Одеська юридична академія". Чернівецький факультет. – Чернівці, 2019. – Вип. № 1. – С. 159-168
987463
   Особливі порядки кримінального провадження у питаннях і відповідях : навч. посібник / Л.Д. Удалова, М.А. Макаров, С.О. Заїка, О.Ю. Хабло, А.В. Форостяний ; Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 163, [1] с. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-673-838-1
987464
  Миронова Г. Особливі правові режими щодо згоди пацієнта на медичне втручання: міжнародні стандарти та українське законодавство // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 27-34
987465
  Дячук С.І. Особливі процесуальні повноваження слідчого судді у суді першої інстанції за новим КПК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9. – С. 99-110. – ISSN 2222-5374
987466
  Намєстнік С.Г. Особливі режими в послідовному RLC-контурі з реверсивним комутатором : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Намєстнік Сергій Георгійович ; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв.
987467
  Бойко В.В. Особливі режими компенсаційних випрямлячів : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Бойко В. В.; НАН України Ін-т електродинаміки. – К., 1997. – 17л.
987468
  Ромінський Є. Особливі риси давньоруського законодавства княжої доби: подвійність та персоніфікованість // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 379-383. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Княжа доба (кінець Х - поч. XIV ст.) в історії Давньої Русі слушно розглядається вченими як доба формування та розвитку єдиної загальноруської правової традиції, яка в подальшому дасть основу все більш віддаляючимся одна від одної північно-західній ...
987469
  Карпенко І.М. Особливі ситуації співучасті у злочині за кримінальним правом України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карпенко Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 234, [4] л. – Додатки: 4 л. – Бібліогр.: л. 209-234
987470
  Карпенко І.М. Особливі ситуації співучасті у злочині за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Карпенко Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв


  . -
987471
  Галущенко Г.В. Особливі умови встановлення і застосування іноземного права // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 8 (154). – С. 134-142. – ISSN 2312-1831
987472
  Стретович А. Особливі умови для гравців ІТ-бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 листопада (№ 22)
987473
  Семенов А.А. Особливі фінансові підрозділи промислових ТНК : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 83-88 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви
987474
  Окрушко С.Є. Особливі формування ценозів бур"янів в посівах основних польових культур зони Полісся України в залежності від способу основного оборобітку грунту : Автореф... канд .с. г.наук: 06.01.01 / Окрушко С. Є.; УААН, Ін-т цукр. бур. – К., 1993. – 21л.
987475
  Щербина О.Ю. Особливість аргументативної функції мовчання в юридичній аргументації // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 162-164
987476
  Дзюбенко М.І. Особливість вертикальної структури відгуку полярних сяйв на сейсмічну активність / М.І. Дзюбенко, О.М. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 46-48. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Аналіз рядів регулярних спостережень полярних сяйв у районі бухти Тіксі (Якутія) у 1957-1974 роках показав: під час близьких землетрусів (87 подій, магнітуда М<5, епіцентральна відстань <500 км) середня яскравість сяйв, нижні границі яких локалізуються ...
987477
  Мельник І.С. Особливість виконання рішень судів, виконання яких гарантовано державою або єїї обов"язком, шляхом реструктуризації фактичної заборгованості // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 68-71
987478
  Штирліна А.А. Особливість ефективності надання державних послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-59. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми ефективності надання державних послуг громадянам. Аналізується системи процедури надання послуг та розкривається проблема відсутності чіткого законодавчого врегулювання критеріїв ефективного надання державних послуг. ...
987479
  Діденко С.В. Особливість і психологічна реабілітація хворих із набутими вадами серця / С.В. Діденко, С.М. Морозов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 121-128. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
987480
  Мосаєв Ю.В. Особливість морально­етичних та філософських поглядів Тимура Тамерлана // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 34-36. – ISSN 2077-1800
987481
  Погребняк І. Особливість національної підготовки юристів - невідповідність попиту і пропозиції // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Практична точка зору на теорію".
987482
  Каплун Н. Особливість побуту, традиційні заняття та обрядовість Східної Слобожанщини (с. Можняківка Новопсковського району Луганської області) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 5 (369), вересень - жовтень. – С. 44-54. – ISSN 0130-6936
987483
  Соколова А.К. Особливість прав на об"єкти рослинного світу // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 125-132. – ISSN 0201-7245
987484
  Клічук Аліна Особливість співвідношення знання та віри у контексті їхнього впливу на розвиток сучасного суспільства / Клічук Аліна, Клічук Олег // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 91-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті аналізується одна із актуальних у філософській думці проблема дотичності віри та знання. Важливим аспектом у цій статті є спроба авторів розкрити моральнісний вимір впливу двох потужних полюсів природи людини - почуттів та інтелекту - на ...
987485
  Кочарян О.С. Особливість структури інфантильного травматичного досвіду у демобілізованих учасників бойових дій в Україні з постстресовою психологічною дезадаптацією / О.С. Кочарян, Н.В. Барінова, А.О. Харченко // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 9. – С. 34-41. – ISSN 2410-1249
987486
  Вітренко А. Особливість сучасної рекламної інформації та її значення в умовах нової ринкової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 18-22. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті особливості сучасної реклами як інформаційного продукту та її значення в умовах ринкової економічної системи. В статье рассматриваются особенности современной рекламы и её значения в условия рыночной экономической системы. The ...
987487
  Подцерковний О.П. Особливість та деякі проблеми відшкодування шкоди у сфері господарювання // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-66.
987488
  Афонін А.О. Особливлсті інтелектуальної обробки інформації у сучасних системах автоматизації міркувань / А.О. Афонін, О.В. Лялецький // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 151 : Комп"ютерні науки. – С. 20-24. – ISSN 1996-5931


  У статті аналізуються сучасні парадигми та стилі інтелектуальної обробки інформації в системах автоматизації міркувань.
987489
  Ращенко А.С. Особливлсті модифікації екзистенційної концепції героя і світу в художніх світоглядах Ю. Косача та І. Костецького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 457-462


  Досліджено особливості впливу філософії екзистенціалізму на художні концепції світу і людини Ю. Косача та І. Костецького. Визначаються оригінальні риси мистецьких платформ письменників у компаративному аспекті
987490
  Левченко В.А. Особливо небезпечні наркотики - кокаїн // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 10-14. – Бібліогр.: 5 назв
987491
  Левченко В.А. Особливо небезпечні наркотики: героїн // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 8. – С. 13-18. – Бібліогр.: 7 назв
987492
  Марич Х. Особливо охоронювані території та об"єкти (в контексті природно-заповідного фонду) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – C. 75-80. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
987493
  Пономаренко Є.В. Особливо тяжкі наслідки згвалтування // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 248-252. – ISBN 966-660-151-6
987494
  Малій А.С. Особливосі абсурдистської драматургії Гарольда Пінтера


  У статті досліджено особливості раннього періоду творчості видатного сучасного англійського драматурга Гарольда Пінтера. Розглянуто подібність та відмінність п"єс Пінтера творів континентальних драматургів-представників театру абсурду. Проаналізовано ...
987495
  Яремко В. Особливосі виконання комерційних контрактів в умовах воєного стану / В. Яремко, А. Данилейко // Юридична газета. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 50). – С. 28-29
987496
  Дудченко Є. Особливосіі та можливі кінцеві форми політичної трансформації в Україні: інституційний вимір // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 381-382
987497
  Гопченко Є.Д. Особливости застосування редукційних формул максимального стоку річок / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, Н.С. Кічук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 37-42. – ISSN 2306-5680
987498
  Пічахчи О.В. Особливості абревіаційних утворень у сучасному публіцистичному стилі новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 352-357


  У статті розглянуто особливості абревіатур та акронімів новогрецької мови на матеріалі публіцистичних текстів. Аналізуються синтаксичні та семантичні типи абревіатур, а також етапи їх формування. В статье рассмотрены особенности аббревиатур и ...
987499
  Мироненко П. Особливості автократичних векторів трансформації форм правління (на прикладі суперпрезиденціалізму країн Центральної Азії) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 234-245
987500
  Литвин О. Особливості аграрної політики країн ЄС та США на ринку зернових // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 78-81. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
987501
  Даніш С.П. Особливості адаптації антимонопольного законодавства України до конкурентного права Європейського Союзу // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 40-42
987502
  Мосаєв Ю.В. Особливості адаптації друкованих засобів масової інформації до електронного медіапростору // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 6 (80). – С. 91-94. – ISSN 2077-1800
987503
  Несина І.І. Особливості адаптації китайських географічних назв в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 130-135


  У статті досліджено особливості адаптації китайських топонімів в українській мові. Аналізується структура китайської географічної назви. Розглядаються два шляхи передачі таких власних назв українською мовою і пропонується адекватний спосіб передачі. ...
987504
  Гук Б.М. Особливості адміністративно-правового статусу Державної виконавчої служби України в умовах адміністративної реформи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 86-92
987505
  Заблодська І.В. Особливості адміністративно-територіального устрою України: організаційний аспект / І.В. Заблодська, О.В. Гуджан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 9-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
987506
  Проскура К.П. Особливості адміністрування податків в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 54-55. – ISSN 1728-6220
987507
  Кравченко А.О. Особливості активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови із використанням чатів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 325-330


  Стаття присвячена питанню активізації пізнавальної діяльності студентів на занятті іноземної мови засобами інформаційних технологій. Проаналізовано поняття чату, його типи, представлено алгоритм побудови заняття із використанням можливостей чату
987508
  Рижков М.М. Особливості американської моделі демократичної постбіполярної доби // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 29-38


  У статті описані критичні проблеми головних демократичних цінностей у світі. Концепція "кінця історії" робить акцент на глобальній перемозі демократичних принципів, а також протистоїть точці зору вчених, які підтримують абсолютно інший підхід. Це ...
987509
  Кирилова І.П. Особливості англіцизмів у сучасних німецькій та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 174-181


  У статті подано зіставний аналіз неозапозичень з англійської в німецьку та українську мови. Розглянуто орфографічні, граматичні, семантичні особливості англіцизмів і проблеми її перекладу. В статье представлены результаты сопоставительного анализа ...
987510
  Кудінович О.О. Особливості англо-американської моделі корпоративного управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 26-28
987511
  Потапенко Я. Особливості антифашистського руху опору на Переяславщині у період радянсько-німецької війни 1941-1945 років // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 289-293. – ISBN 978-966-308-311-5
987512
  Мільченко О. Особливості арбітражного розгляду спорів у сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2011. – № 12. – С. 55-57. – ISSN 1608-6422
987513
  Ісаєва Н Особливості архітектоніки китайської жіночої неореалістичної прози (на матеріалі повісті Фан Фан "Краєвид") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 168-175. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено аналізу особливостей архітектоніки повісті сучасної китайської письменниці Фан Фан "Краєвид. Приділено увагу концептуальним засадам неореалізму, зокрема положенню про "повернення до первинних основ буття" та "нульовий ступінь письма". ...
987514
  Шевченко Т.В. Особливості афористики Павла Загребельного // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 211-216
987515
   Особливості біохімічного складу плодів кизильнику і горобинокизильнику / Г.Т. Гревцова, В.М. Меженський, Л.О. Меженська, І.С. Михайлова, М.С. Кубінський // Проблеми експериментальної ботаніки та біотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – Вип. 1. – С. 174-178. – ISBN 978-966-306-165-3


  Визначено та проаналізовано біохімічний склад плодів 29 таксонів родів Cotjneaster Medik, Sorbocotoneaster Pojark
987516
  Похила Б.І. Особливості бромування резацетофенону / Б.І. Похила, Н.В. Горбуленко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 111
987517
  Щербаков Я. Особливості буддійської символіки та мотивів у драматургії доби Юань (1271-1368) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 203-209. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто вплив буддизму на генезу Цзацзюй як жанру, на фабулу Юаньської драми, розглянуто символіку північного буддизму і її відображення в драмі Цзацзюй. Акцентовано увагу на проблемі конфлікту абсолютного та буденного, проілюстворано на прикладах ...
987518
  Бортников Є.Г. Особливості будови верхньопліоцен-нижньо-плейстоценових алювіальних відкладів Північного Приазов"я / Є.Г. Бортников, Л.М. Якушин // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 109-111. – Бібліогр.: 3 назв.
987519
  Дмитренко А.В. Особливості бухгалтерського обліку власного капіталу спільних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 104-108


  Проаналізовано нормативні акти та праці вітчизняних науковців з обліку власного капіталу спільних підприємств, запропоновано порядок перерахунку внесків до статутного капіталу.
987520
  Бульдович П.В. Особливості бюджетів соціального і політичного часу // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 63-66. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
987521
  Топчій Н.М. Особливості вариабельного метилювання ДНК під час старіння листків цукрового буряка (Beta vulraris L.) // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 136-142. – ISSN 1023-2427
987522
  Коломієць Т. Особливості вегетативного розмноження представників родини Bromeliaceae Juss. у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості формування дочірніх розеток у представників різних родів родини Bromeliaceae Juss., інтродукованих у Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна КНУ імені Тараса Шевченка. Встановлено два способи пагоноутворення (моноподіальний та ...
987523
  Дюгованнць О.М. Особливості венчурного інвестування в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 70-73. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
987524
  Маковійчук Л.В. Особливості вербалізації концепту "чоловік" у творах німецькомовних письменників Західної України XlX початку XX ст. ( квантитативний підхід ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 43-53


  У статті розглянуто особливості лексичного вираження концепту "чоловік" в авторському стилі та встановлено статистичні параметри авторських стилів з точки зору цього критерію, їх подібності та розбіжності. В данной статье рассмотрены особенности ...
987525
  Соломін Є. Особливості верстки телевізійних новин на регіональному телебаченні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 61-70. – (Серія журналістика ; Вип. 34, ч. 2)


  У статі проаналізовано верстку телевізійних новин на прикладі випусків інформаційних програм обласних телеканалів Луганщини (ЛОТ, ЛКТ, ІРТА). Розглянуто механізм установлення порядку денного, що включає в себе порядок розташування тем за їх важливістю, ...
987526
  Трищенко І.В. Особливості вживання алюзій в творах А. Крісті // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
987527
  Терещенко Т.М. Особливості вживання жестових компонентів у мовних жанрах сучасної турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 311-317


  Стаття присвячена детальному аналізу репрезентації мімічних та жестових компонентів комунікації в мовних жанрах сучасної турецької мови, який дав можливість зробити висновки про зміни характеру жестикуляції в залежності від мовних жанрів, що пов"язано ...
987528
  Приходько І. Особливості взаємної торгівлі України та країн ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 231-237. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
987529
  Венгер В. Особливості взаємодії економічної політики держави та ринкової економіки: історичний аспект // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 71-83. – ISSN 1993-0259
987530
  Мудра О. Особливості взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 35-39. – ISSN 1728-9343
987531
  Дзюблюк О. Особливості взаємоз"язку грошово-кредитної та валютної політики в період фінансової кризи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 130-141. – ISSN 1818-5754
987532
  Василькевич Я.З. Особливості взаємозв"язку креативності з когнітивними та особистісними характеристиками студентів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 68-78. – ISSN 2227-1376
987533
  Породко Ю.М. Особливості вибору інвестиційними фондами об"єктів розміщення капіталу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 117-120
987534
  Стриж О.М. Особливості вивчення соціального часу в соціології: структура, властивості та класифікація // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 144-146. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
987535
  Легенченко М.О. Особливості визнання договорів оренди недійсними з моменту укладення // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 177-182
987536
  Нашкерська Г. Особливості визнання та оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 11. – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
987537
  Шкільва Н.В. Особливості визначення податкового зобов"язання фізичних осіб на межі приватного та публічного регулювання // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 3 (21). – С. 20-22
987538
  Харко Д.М. Особливості визначення поняття "виконавець (співвиконавець) злочину" за кримінальним законодавством країн пострадянського простору // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 446-451. – ISSN 1563-3349
987539
  Нестерук А.В. Особливості визначення поняття шахрайства в сучасних умовах // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 54-57. – ISSN 1992-4437
987540
  Бабак А.В. Особливості визначення регуляторної бази активів для цілей ціноутворення у сфері теплопостачання в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 51-64. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 0131-775Х
987541
  Овсянникова Я.А. Особливості визначення ставки дисконтування в контексте оцінки ефективності проектів публічно-приватного партнерства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 1 (65). – С. 101-104. – ISSN 1683-1942
987542
  Дем"яненко Н.Б. Особливості викладання польської фразеології в україномовній аудиторії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 31-36. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена вивченню особливостей викладання польських фразеологізмів в україномовній аудиторії
987543
  Михалюк О. Особливості виконання договору доручення третьою особою // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 398-404. – ISSN 1026-9932
987544
   Особливості виконання розмічувальних і контрольно-вимірювальних робіт при монтажі металевих конструкцій НСК "Олімпійський" / С.П. Войтенко, Р.В. Шульц, М.В. Білоус, В.Я. Ковтун // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 8-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв
987545
  Барабаш Н. Особливості використання земельних ділянок для видобування корисних копалин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 112-116
987546
  Усенко К. Особливості використання маніпуляційних засобів під час передвиборної кампанії В. Путіна у 2012 році // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 117-118
987547
  Лабенська Ю.Г. Особливості використання перекладацьких засобів англомовної технічної документації українською мовою (у підмовах електротехніки та комп"ютерних технологій) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 265-269. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
987548
  Медведєва О. Особливості використання політичної карикатури на прикладі Сильвіо Берлусконі та Барака Обами // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 109-111
987549
  Виноградова А. Особливості використання спеціальних знань на початковому етапі розслідування порушень законодавства про захист рослин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 4 (313). – С. 8-11
987550
  Виноградова А.І. Особливості використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях щодо порушень законодавства про захист рослин // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 27-29. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
987551
  Кузьмін П.В. Особливості використання транзитного потенціалу України в умовах міжнародної інтеграції // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 4 (61). – С. 209-213
987552
  Вовчаста Н.Я. Особливості використанняелектронного посібника "ENGLISH FOR ECOLOGISTS" не практичних заняттях // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 60-63. – (Педагогічні науки)
987553
  Кремень В.М. особливості вимірювання системного ризику фінансового сектору України / В.М. Кремень, ковтун, Д.О. Оголь // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/1. – С. 25-28. – ISSN 2409-1944
987554
  Матусевич К.М. Особливості виникнення і перебігу сучасної світової економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 51-56. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
987555
  Руденко О. Особливості виникнення та переживання стресових станів у студентів вищих навчальних закладів / О. Руденко, А. Ляшенко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 451-456. – ISBN 978-617-7009-20-6
987556
   Особливості випаровування оксиду літію / В.Ф. Шнюков, О.Є. Лушкін, Г.О. Зиков, В.Б. Назаренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 288-293. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Робота пов"язана з вивченням часових та температурних залежностей швидкостей випаровування компонентів оксиду літію, а також іонізаційних кривих компонент, що випаровуються.
987557
  Бутирський А Особливості вирішення цивільних спорів у Польщі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 261-266. – ISSN 1563-3349
987558
  Зернецька О. Особливості висвітлення президентських виборів у США британськими онлайновими медіа // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. підприємство "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2013. – № 4. – С. 44-49
987559
  Москаленко В. Особливості вихідних теоретичних принципів дослідження проблеми соціалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-35. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються методологічні принципи генетичної психології стосовно аналізу соціалізації особистості. Виділяються принципи історизму, розвитку, системності, суб"єктності. Доводиться їх ефективності з точки зору адекватності дослідження ...
987560
  Галькевич А. Особливості відображення в обліку винагороди, переданої покупцем при придбанні та об"єднанні підприємств // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 127-131. – ISSN 1993-0259


  Розглянуто різні види винагороди, переданої покупцем у якості оплати за контроль над об"єктом придбання під час здійснення процесів придбання та об"єднання.
987561
  Юрченко О.А. Особливості відображення інших витрат операційної діяльності у фінансовій та внутрішній звітності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 62-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
987562
  Гончарук О. Особливості відповідальності держави за дії посадових осіб: історико-концептуальний опис // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 3. – С. 72-79


  Стаття присвячена проблемі відповідальності держави за дії її посадових осіб та належності такої відповідальності до однієї з двох основних підсистем права: публічного права чи приватного права.
987563
  Борисова О.В. Особливості відтворення метафори в українському перекладі роману Ф.С. Фіцжеральда "Великий Гетсбі" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 17-22


  У статті розглядаються особливості перекладу метафори в художньому тексті, визначаються найбільш частотні способи перекладу кожного виду метафори. В данной статье рассматриваются особенности перевода метафор в художественном тексте, определяются ...
987564
  Бідна Т.О. Особливості відтворення мовних одиниць на позначення ідеалу концепту чоловік у перекладах роману М. Мітчел "Gone with the wind" німецькою та українською мовами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 57-63
987565
  Полохова Н.В. Особливості відтворення психології характерів у прозі О. Гончара та Є. Гуцала 60-70-х років ХХ ст. // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 179-184
987566
  Боровинський І.М. Особливості відтворення романтичної образної складової у перекладі А. Онишком "Країни сновидінь" Е. По // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 87-91
987567
  Сумарук Ю.П. Особливості вікових варіацій геомагнітного поля у північній полярній частині Землі / Ю.П. Сумарук, П.В. Сумарук // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 137-143 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 144-145. – ISSN 0203-3100
987568
  Лашук Ю. Особливості віртуального наукового спілкування: культурологічний контекст // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 87-93
987569
  Чернишевська Л.В. Особливості вірування в божество-дракона в японській народній релігії // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 216-233. – ISSN 1682-671Х
987570
  Вінічук І.М. Особливості впливу глобальних систем масової комунікації на особистість // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 50-53


  Про взаємовіднисини між країнами з різними ціннісними системами соціального розвитку в умовах глобалізації, необхідним є створення нових принципів діалогу, в яких усі учасники коммунікації не прагнуть домінування.
987571
  Вінічук І.М. Особливості впливу інформаційно-культурної політики України на формування культурно-комунікативних потреб особистості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 208-212. – ISSN 2226-3209


  У сучасних непростих умовах взаємовідносин між країнами з різними ціннісними системами та рівнями соціального розвитку в умовах глобалізації необхідним є створення нових принципів діалогу, в яких всі учасники комунікації не прагнуть до домінування. ...
987572
  Демида К.Є. Особливості впливу соціально-психологічних чинників на процес адаптації студентської молоді // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 184-195. – ISSN 2078-1687
987573
  Оліх О.Я. Особливості впливу ультразвуку на перенесення заряду в кремнієвих структурах з бар"єром Шотки залежно від дози опромінення // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 1. – С. 47-55. – ISSN 1815-7459
987574
  Герасимчук В. Особливості впровадження CRM-системи в банківських установах / В. Герасимчук, С. Роговський // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 21-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
987575
  Ігнатьєва Т.Г. Особливості впровадження інновацій у аграрних підприємствах України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 41-47. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
987576
  Антошко Т.Р. Особливості впровадження корпоративної соціальної відповідальності в країнах з трансформаційною економікою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 89-93 : рис. – Бібліогр.: 16 назв
987577
  Кириленко В. Особливості впроваджування застандартизованої термінології в національній стандартизації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 1 (186). – С. 25-26. – ISSN 2076-9326
987578
  Карпенко І.М. Особливості врахування трансформації злочинної поведінки при оцінці дій співучасників злочину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 330-336. – ISSN 2219-5521


  Статтю присвячено особливостям врахування трансформації злочинної поведінки при оцінці дій співучасників злочину. У ній розглядаються існуючі теоретичні підходи до кваліфікації дій співучасників при трансформації злочинної поведінки та аналізується ...
987579
  Бєліков О. Особливості встановлення меж земельної ділянки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 3 (129). – С. 72-76
987580
  Паламар Д. Особливості встановлення характеру та розміру шкоди, завданої шахрайством із фінансовими ресурсами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 127-129
987581
   Особливості вступної кампанії - 2013 // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – липень (№ 7). – С. 1 : фото


  11 липня у КНУ імені Тараса Шевченка під головуванням віце-прем"єр-міністра України К. Грищенка відбулася нарада з керівниками рад ректорів ВНЗ України щодо перебігу вступної кампанії - 2013. У нараді взяли участь міністр освіти і науки Д. Табачник, ...
987582
  Степаняк Ю.Д. Особливості гідрогеохімії мікроелементів Північного Причорномор"я та Рівнинного Криму / Ю.Д. Степаняк, О.Ю. Митропольський // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 7-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
987583
  Воровка В.П. Особливості гідрологічного зв"язку Сиваша з Азовським морем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 84-88. – ISSN 2306-5680
987584
  Караван Ю.В. Особливості гідрохімічного режиму р. Сірет (українська=частина) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 63-68. – ISSN 2306-5680
987585
   Особливості гіперболічного закону загасання фосфоресценції / В.Я. Дегода, А.Ф. Гуменюк, І.В. Захарченко, О.С. Свечнікова // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2011. – Т. 15, № 3. – С. 3301-1-3301-9. – ISSN 1027-4642
987586
  Кушнір В. Особливості декорування традиційного житла українців Буго-Дністровського межиріччя і Буджака // Народна творчість та етнологія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 4 (332). – С. 9-13. – ISSN 0130-6936
987587
  Демченко Д.О. Особливості державного регулювання авіаційної галузі США: досвід для України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 93-95. – Бібліогр.: 16 назв
987588
  Шостак С.В. Особливості державного регулювання зайнятості населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 152-155. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
987589
  Волощенко Л. Особливості державного регулювання інвестиційної привабливості ринку цінних паперів в Україні / Л. Волощенко, Ю. Воротнікова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 30-34. – ISSN 1728-9343
987590
  Крисаченко В. Особливості державного та соціально-політичного устрою в Україні у XIV - XVII століттях // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 183-192
987591
  Кравченко М.В. Особливості державної політики щодо подолання бідності в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 135-141. – ISSN 2072-9480
987592
  Сенів Л.А. Особливості джерел доходів населення України / Л.А. Сенів, Ю.В. Малиновський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 443-448. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано особливості основних джерел доходів населення України. Розглянуто особливості ддерел тіньових доходів в Україні.
987593
  Гармата А. Особливості динаміки образів у романі В. Наріжного "Бурсак" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-10. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Досліджено систему образів у романі В. Наріжного "Бурсак. Малороссийская повесть". Акцентована увага на динаміці образів, що проявляється в розвитку характерів, зміні світоглядних засад героїв. Наголошено, що через образи характеризується епоха ...
987594
  Бровко О. Особливості дипломатичного захисту юридичних осіб та акціонерів у міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 139-141
987595
  Дацків І.Б. Особливості дипломатичного співробітництва між ЗУНР і УНР // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 41-47. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
987596
  Опанасюк-Радлінська Особливості дипломатії ЕС в умовах регіоналізації (як складової сучасної моделі дипломатії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 122-127
987597
  Кушнір Б.С. Особливості дистанційної юридичної освіти в умовах євроінтеграції // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 294-298. – ISSN 2218-5348
987598
  Кизименко К.О. Особливості дисциплінарної відповідальності прокурорських працівників за трудовим законодавством України // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 74-80
987599
  Калантаєвська Г.П. Особливості дитячого світосприймання в "малій" прозі С. Черкасенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 47-55. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Йдеться про внесок письменника С. Черкасенка в українську дитячу літературу. Основна увага звертається на його спостереження морального та духовного світу малюків і підлітків.
987600
  Островська К. Особливості диференційної діагностики дітей з аутизмом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 31-34. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особливості проведення диференціальної діагностики дітей з аутизмом та наводяться результати проведеного емпіричного дослідження. The article analyzes the characteristics of the differential diagnosis of children with autism and ...
987601
  Матковська М.В. Особливості дієслів із категоріальним значенням полілокутивності: когнітивний і функціональний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 14-18. – Бібліогр.: Літ.: С. 18; 12 поз.


  Стаття присвячена категоризації поліілокутивних дієслов в інституційній сфері. Знання їх семантики, а також правильне вживання як індикаторів лінгвістичної дії суб"єктів, сприяє адекватній поведінці комунікантів. Статья посвящена категоризации и ...
987602
  Огерчук М.О. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 121-128. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто напрямки впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України і вітчизняної економіки.
987603
  Стегней М.М. Особливості діяльності ветеринарної служби Київщини у 20-х роках ХХ ст. / М.М. Стегней, Н.В. Пушкар // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2. – С. 117-119
987604
  Бірюк О. Особливості діяльності експортних компаній на сучасному етапі розвитку світової економіки // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 19-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
987605
  Кремєнь В.М. Особливості діяльності ісламських банків та їх входження на фінансові ринки європейських країн / В.М. Кремєнь, І.М. Москаленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 178-195
987606
  Кожем"яко Н.В. Особливості діяльності фахівця юридичного профілю // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 95-101. – (Педагогіка ; № 4)


  У статті досліджено особливості діяльності фахівця юридичного профілю. Розглянуто юридичні спеціальності і їх особливе призначення. Охарактризовано юридичну діяльність як вид соціальної діяльності. Розкрито особливості юридичної комунікативності. ...
987607
  Буквич А. Особливості добросовісного набуття цінних паперів за конвенцією УНІДРУА з матеріально-правового регулювання обігу цінних паперів, які знаходяться у володінні посередника // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 167-169
987608
  Цірат Г.В. Особливості договорів з авіаційним обладнанням // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 212-218


  Стаття стосується особливостей форми та змісту основних та попередніх договорів, направлених на придбання (купівлю або отримання у лізингу) авіаційного обладнання, включаючи літаки.
987609
  Гнатів О. Особливості договорів про передання прав за пайовими цінними паперами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 184-196. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
987610
  Фаринник В. Особливості додеожання гарантії недоторканності у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 27 жовтня-2 листопада (№ 43)
987611
  Долгополов А.М. Особливості доказування в кримінальному процесі Франції і США // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 165-168. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
987612
  Кахно І. Особливості дослідження мовленнєвої культури лікаря як складової успішності його професійного становлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-20. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  У статті піднімається проблема дослідження мовленнєвої культури лікаря як складової успішності його професійного становлення. Акцентується увага на тому, що мовленнєва культура є однією із складових загальної професійної підготовки майбутнього лікаря. ...
987613
  Антонюк О.О. Особливості дослідження професійної Я-концепції представників професійної групи типу "людина-знакова система" // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 7-8
987614
  Гареєв К. Особливості дослідницької роботи молодого персоналу наукових бібліотек в умовах віртуальних наукових комунікацій: до постановки проблеми // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 331-340
987615
  Поштар Є. Особливості еволюції інституцій регіональної фінансової інтеграції ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 320-326


  Стаття присвячена аналізу особливостей розвитку інституційної структури Європейського Союзу та механізмів використання фінансово-інституційних інструментів на сучасному етапі валютно-фінансової інтеграції.
987616
  Баула О. Особливості еволюції офшорних зон в умовах глобалізації економіки / О. Баула, А. Сачук // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 16-18 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
987617
  Вірченко В. Особливості еволюції та сучасний стан ринку державних боргових цінних паперів України / В. Вірченко, В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-25. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей еволюції ринку державних боргових цінних паперів України, а також його сучасного стану. Досліджено етапи розвитку ринку державних боргових цінних паперів. Розглянуто фактори, що впливають на поточний стан ринку ...
987618
  Мазур Т. Особливості екобіоморфи інтродукованих представників родини Nymphaeaceae Salisb / Т. Мазур, М. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Вивчені особливості кореневої системи інтродукованих представників родини Nymphaeaceae Salisb., які розподілено на 4 екобіоморфи: кореневищні, бульбоподібні, умовно-кореневищні, умовно-столонні. Фази періодів розвитку цих груп подібні але вони ...
987619
  Дикий О.В. Особливості екологізації українського бізнесу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 65-71


  Розглянуто теоретичні основи та сутність поняття екологізації бізнесу, основних складових та етапів процесу екологізації. Досліджено можливості активізації процесу екологізації в Україні, можливості підвищення екологічних вимог до великих промислових ...
987620
  Огняник М.С. Особливості еколого-геологічного обстеження територій, забруднених легкими нафтопродуктами / М.С. Огняник, Н.К. Парамонова, А.Л. Брикс // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2006. – № 2/3. – С. 146-149. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
987621
  Караульна Н.В. Особливості економічної ідеології українських підприємців / Н.В. Караульна, В.Л. Гура // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 101-102
987622
  Бережна Г.В. Особливості експорту та імпорту послуг України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 35-40. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
987623
  Недєлько С.Г. Особливості електронно-коливальних взаємодій в молекулярних S2-центрах люмінесценції кристалів сульфатів лужних металів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 397-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджено структуру фононних крил в спектрах молекулярних S[нижній індекс 2]-центрів фотолюмінесценції в кристалах сульфатів лужних металів. Зроблено висновок про важливість взаємодії електронного переходу з низькочастотними псевдолокальними ...
987624
  Апопій В.В. Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні / В.В. Апопій, О.І. Шалева, О.В. Креденець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 181-190. – ISSN 1562-0905
987625
  Рябчина О. Особливості енергетичної політики Європейського Союзу в умовах кризи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 133-136. – ISSN 1818-2682


  Зазначено, що проблема енергетичної безпеки в умовах економічної кризи стає одним із найважливіших викликів людству, і несе в собі загрози не тільки енергетичного характеру.
987626
  Сабірова А. Особливості етапів розробки маркетингової стратегії страхової компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-56. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттi досліджено асобливості eтaпів розробки маркетинговоеї стратегії страхової компанії. Розглядаються такі етапи розробки маркетингової стратегії страховика як сегментація ринку, оцінка сильних та слабких сторін страховика, позиціонування ринку, а ...
987627
  Штепа О.С. Особливості загальної компетентності та її діагностики // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 39-49
987628
  Немеш П.Ф. Особливості законного представництва у цивільному судочинстві Гетьманщини (від середини XVII ст. до другої половини XVIII ст.) // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 4 (139). – С. 20-22
987629
  Король В. Особливості законодавства України та Китаю у сфері захисту інтересів суб"єктів господарювання від субсидованого імпорту в контексті вимог СОТ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 105-108
987630
  Буреш І.В. Особливості законодавчих механізмів державного управління з протидії торгівлі людьми в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 155-159. – ISSN 2306-6814
987631
  Мостепанюк Л.О. Особливості заміни окремих видів покарань в процесі іх відбування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 467-472. – ISSN 1563-3349
987632
  Фещенко В. Особливості засвоєння лексики на основному етапі навчання іноземних студентів української мови / В. Фещенко, Л. Трифонова
987633
  Коробчук П.М. Особливості застосування адміністративних заходів до тривалих адміністративних правопорушень // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 96-99
987634
  Тютюгін В.І. Особливості застосування додаткових покарань у кумулятивних санкціях статей Особливої частини Кримінального кодексу України // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 7 (143). – С. 41-47
987635
  Сідельникова Л. Особливості застосування економетричних моделей у прогнозуванні податкових надходжень до бюджету // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 272-277. – ISSN 1993-0259
987636
  Криштопа О. Особливості застосування електронного підпису на правочинах: міжнародний досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 130-132
987637
  Кочубей А.В. Особливості застосування етнопедагогічних технологій у професійній технічній освіті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 129-135. – (Педагогіка ; № 3)
987638
  Міфтахов Б. Особливості застосування м"якої сили в зовнішньополітичній стратегії США // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 128-130
987639
  Бакалінська О. Особливості застосування понять добросовісності, розумності та справедливості в цивільному праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 41-46
987640
  Москалюк О.В. Особливості застосування принципів права при подоланні змістовних колізій // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 37-42


  У статті розглянуті окремі аспекти подолання змістовних колізій. Автор вважає, що колізійний принцип Lex specialis (правило пріоритету спеціальної норми) не має універсального характеру. Подолання змістовних колізій, які є наслідком помилки ...
987641
  Касьяненко Л.М. Особливості застосування фінансово-процесуальних норм / Л.М. Касьяненко, О.О. Кузьменко // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 4-8
987642
  Еннан Р. Особливості захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / МОНУ ; Держ. департам. інтелектуальної власності ; НАН України ; ДП "Український ін-т промислової власності". – Київ, 2012. – № 1. – С. 39-48. – ISSN 1608-6422
987643
  Євсєєва Т.М. Особливості збереження/порушення православним священством вірності пастирському служінню в контексті історії повсякдення (УСРР, 1920-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 93-103. – ISSN 0130-5247
987644
  Яцкін Р.О. Особливості здійснення бюджетного контролю в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 1 (6). – С. 88-93
987645
  Мельник А. Особливості здійснення прокуратурою правозахисної діяльності у сфері адміністрування та відшкодування податку на додану вартість органами Державної податкової служби України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 97-101
987646
  Боровик Я. Особливості змісту та структури концепту "Таємниця" в українській мовній картині світу // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 181-185. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
987647
   Особливості зсувонебезпечних територій м. Полтави / М.Л. Зоценко, Ю.Й. Великодний, С.В. Біда, В.А. Титаренко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 39-43 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
987648
  Шлапак О.В. Особливості і перспективи формування внутрішнього споживчого ринку продукції м"ясного скотарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 75-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
987649
  Ферков О.В. Особливості і характер етнодемографічних змін в Угорщині у контесті реформ короля Бейли IV // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 238-243. – (Історія ; Вип. 27)
987650
  Залюбовська С.С. Особливості івпровадження венчурного капіталу в ринкове середовище України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 37-41. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
987651
  Лучканин С.М. Особливості ідеологізації румунського мовознавства другої половини 1960-1980-х рр.: "марксизм-ленінізм" у поєднанні з лінгвістичним "націоналізмом", "лінгвістичний матеріалізм", "дакоманія" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 136-145
987652
  Свинцова І. Особливості ідіостилю поетичних структур Джорджа Байрона // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 405-411. – ISBN 978-966-1516-14-3
987653
  Попова Н.М. Особливості ідіостилюголови уряду Іспанії Родрігеса Сапатеро // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 107-111. – ISBN 966-8188-08-X
987654
  Луцький О.Ю. Особливості іміджу державної служби // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 4, лютий. – С. 138-141. – ISSN 2306-6814


  У статті здійснено науковий аналіз деяких особливостей іміджу державної служби, які розкриті в сутності самого інституту державної служби, змісті, структурі та функціях іміджу державної служби.
987655
  Селютіна А. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
987656
  Слобода Л.Я. Особливості інвестиційної політики банків України в посткризовий період // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 140-149. – ISSN 1562-0905


  На основі використання кластерного аналізу виділено п"ять типів інвестиційної політики вітчизняних банків.
987657
  Притула Н.М. Особливості інвестиційної привабливості фермерських господарств України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 211-216. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
987658
  Сачовський І. особливості інвестування народногосподарського комплексу Івано-Франківської області // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 90-92 : табл. – ISSN 0131-775Х
987659
  Мних О.Б. Особливості інноваційно-організаційного розвитку регіональної економіки в умовах поглиблення кризи / О.Б. Мних, Г.М. Захарчин, Є.В. Гончаров // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 132-139. – ISSN 1562-0905
987660
  Леміш А. Особливості інноваційного менеджменту у фірмах Японії та США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – 86-89
987661
  Сидорова К.Г. Особливості інституційно-правового забезпечення підготовки та перепідготовки державних службовців в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 120-122. – Бібліогр.: 7 назв
987662
  Кононенко В.П. Особливості інтерпретації Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. як правозахисного договору // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 194-202
987663
  Гошовська В.В. Особливості інформаційного забезпечення обліку та податкової звітності з фіксованого сільськогосподарського податку в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-5 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
987664
  Мазуренко В.П. Особливості інформаційної взаємодії країн в умовах формування нової глобальної конфігурації світового господарства / В.П. Мазуренко, О.В. Толубко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 72-78


  В статі розглянуто особливості інформаційної взаємодії країн в умовах формування нової глобальної конфігурації світового господарства у міжнародних економічних відносинах, розкрито її сутність як засобу здійснення зовнішньоекономічної політики країни ...
987665
  Мишко С.А. Особливості історії розвитку тестування в США в кінці XIX - на початку XX ст. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 137-141. – (Історія ; Вип. 26)


  В статті розглядається історія розвитку педагогічних та інтелектуальних тестів. Автор підкреслює, що, незважаючи на спроби ввести тестування в навчальних закладах США, розвивалася, в основному, теорія тестування. Практичне застосування тестів значно ...
987666
  Болдуєв М.В. Особливості й тенденції розвитку державного управління вищою освітою в економічно розвинутих країнах світу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 125-129. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
987667
  Колодько М. Особливості категорії ввічливості як граматичної категорії японської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 311-317. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
987668
  Міхайліна Т.В. Особливості кваліфікації злочинів із використанням засобів комп"ютерної техніки, що вчиняються групою осіб // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 187-193
987669
  Карчевський М. Особливості кваліфікації злочинів проти власності, що вчиняються з використанням комп"ютерної техніки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 139-142
987670
  Давидович І.І. Особливості кваліфікації насильницьких злочинів, які вчиняються щодо так званих "спеціальних" потерпілих / І.І. Давидович, К.П. Задоя // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 2 (149). – С. 15-17


  Статтю присвячено питанням кримінальної відповідальності за насильницькі злочини, які вчиняються щодо "спеціальних" потерпілих.
987671
  Смук О. Особливості когнітивної складової заздрощів у раннньому юнацькому віці // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 123-127. – ISSN 1810-2131
987672
  Клименко О. Особливості композиційної побудови сучасної французької новели // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 23-26
987673
  Давиденко Г.В. Особливості компонентів наративної схеми дискурсу німецької народної казки (Volrsmarchen) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – C. 228-234
987674
  Кравченко А. Особливості комунікативної взаємодії курсантів на етапі первинної професійної підготовки // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 82-85. – ISSN 2075-1478


  Розглянуто сутність та специфіку комунікативної взаємодії курсантів вищих військових навчальних закладів, обгрунтовано важливість і значення її формування в період первинної професійної підготовки.
987675
  Козак Т.Б. Особливості комунікативної культури студентів вищих навчальних закладів України // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 137-143
987676
  Нота М. Особливості конкуренційного законодавства в трансакціях у сфері корпоративних фінансів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Аналіз практики та законодавства".
987677
  Лозовицький О. Особливості конституцій країн Арабського Сходу: їх зміст, сутність і види // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 7. – С. 32-35
987678
  Мяловицька Н. Особливості конституційної системи Королівства Данія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-12. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується конституційний розвиток однієї із європейських парламентських монархій - Королівства Данія, її сучасна система організації державної влади та правовий статус автономних утворень. В статье исследуется конституционное развитие ...
987679
  Тревого І.С. Особливості контрольних марок для спостереження за зміщеннями надземних переходів магістральних газопроводів / І.С. Тревого, Є.Ю. Ільків, Д.В. Кухтар // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (76). – С. 5-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
987680
  Шаповалова Л. Особливості концепту "Розум" у мовній картині світу Франсуа де Ларошфуко // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 98-105. – ISSN 2075-1486
987681
  Татар М.С. Особливості концептуального визначення категорій конкуренції та конкурентоспроможності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 61-64 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
987682
  Шпакович О. Особливості концепцій європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 105-108. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  На сучасному етапі проблемі інтеграції приділяється багато уваги. З розвитком європейських інтеграційних процесів, їх поширенням на нові сфери суспільного життя, появою нових, складніших інтеграційних завдань, пов"язаних як з поглибленням інтеграції, ...
987683
  Гуцуляк О.Ю. Особливості корпоративного управління при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 94-97
987684
  Крисенко Д.С. Особливості культурного діалогу США та СРСР на заключному етапі "холодної війни" // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 83-87
987685
  Рябоконь Є.О. Особливості купівлі-продажу об"єктів незавершеного будівництва // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 106-110. – ISBN 978-966-667-341-4
987686
  Сисоєва Є.С. Особливості лексикографічної репрезентації оцінного значення англійських антропонімів // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 3 (27). – С. 103-111. – ISSN 2075-4205
987687
  Запорожець Л.М. Особливості лексичної відповідності при кодовому перемиканні у близькоспоріднених мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 66-70
987688
  Сардак О. Особливості макроклімату ринку праці в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 280-286. – ISSN 1993-0259
987689
  Швець М.О. Особливості малих міст Донбасу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 33-41 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
987690
  Расшивалов Д.П. Особливості маркетингової діяльності українських підприємств на зовнішньому ринку (за матеріалами обстеження підприємств м. Черкаси) / Д.П. Расшивалов, О.П. Скрипніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 176-182. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
987691
  Окландер М. Особливості маркетингової системи підприємства залізничого транспорту / М. Окландер, І. Жарська // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 45-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1606-3732
987692
  Самородов Б. Особливості математичної обробки даних при використанні експертних підходів для визначення рейтингів банків / Б. Самородов, О. Тридід, В. Самородов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 18-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
987693
  Бондаренко Е. Особливості математичної основи польських загальногеографічних карт періоду 1919-1939 років на західноукраїнські землі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-47. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено особливості математичної основи польських загальногеографічних карт періоду 1919-1939 років на західноукраїнські землі, в результаті чого удосконалено їх класифікацію за масштабами та змістовим навантаженням. При вивченні складової ...
987694
  Воскобойник-Шпинта Особливості метафоризації латиномовної ентомологічної номенклатури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 234-239


  У статті в аспекті когнітивної ономасіології схарактеризовано механізми асоціативної мотивації, використані у процесі творення міжнародних назв комах (ентомонімів), визначено також типи метафоризації в ентомологічній номенклатурі. В статье в ...
987695
  Прозорова Н.С. Особливості методики викладання історії політичних вчень у вищих юридичних учбових закладах // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 28. – С. 108-114
987696
  Акульшина Н. Особливості методики викладання східних мов / Н. Акульшина, Л. Хіценко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 68-73. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
987697
  Юсипів М.В. Особливості методики магнітного моделювання пізньопротерозойської трапової формації Волино-Поділля // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 1. – С. 70-75 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
987698
  Остапенко Н. Особливості методики проведення нетрадиційних уроків рідної мови в загальноосвітній школі
987699
  Ахтирська Н. Особливості методології судового пізнання у справах, пов"язаних із корупцією // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 6 (315). – С. 2-4
987700
  Лазебник Л.Л. Особливості механізму регулювання міжнародних фінансових відносин на глобальному рівні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 110-116. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Виявлено особливості регулювання міжнародних фінансових відносин на глобальному рівні. Показано потенційні можливості, які несе оптимізація інституціональної структури регулювання для розвитку світового фінансового ринку
987701
  Мироненко В.О. Особливості мистецтва фотографії Києва доби незалежності : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Мироненко Вікторія Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
987702
  Ковальчук М.С. Особливості міграції золота в еволюційно-генетичному ряду залишкових кір вивітрювання і золотоносних розсипів // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С. 94-102. – Бібліогр.: 16 назв
987703
  Шабалін Б.Г. Особливості міграції техногенних актиноїдів у геологічному середовищі при захороненні відпрацьованого ядерного палива / Б.Г. Шабалін, В.П. Бухарєв // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 71-79. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
987704
  Толочко О. Особливості міжнародно-правового регулювання внутрішніх збройних конфліктів (російською) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 45-51. – ISSN 1814-3385
987705
  Мельничук О.І. Особливості міжнародно-правової відповідальності в сфері охорони культурної спадщини // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 131-145. – ISSN 2222-5374
987706
  Онищенко В.П. Особливості міжнародного маркетингу ХХІ століття // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 4-12
987707
  Яковенко Р.В. Особливості міжнародного маркетингу ХХІ століття // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 4-12
987708
  Камінська Т.В. Особливості міжнародної економічної інтеграції на сучасному етапі глобалізації // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 122-126. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 1)
987709
  Дишлова Н.В. Особливості міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Дишлова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
987710
  Дишлова Н.В. Особливості міжособової взаємодії дітей раннього віку, позбавлених батьківського піклування : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Дишлова Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 217 л. – Додатки: л. 178-217. – Бібліогр.: л. 161-177
987711
  Дубіс Л.Ф. Особливості мінералогічного складу відкладів реліктових дюн Малинської моренно-водно-льодовикової рівнини // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 293-299
987712
  Дев"ятко Н.В. Особливості міфічних структур // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 39-44. – ISSN 2077-1800
987713
  Клименко Л.В. Особливості мовної об"єктивації запахів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 186-191


  У статті досліджено психолінгвістичні особливості вербалізації семантичного поля запахів у французькій мові. Робиться висновок про те, що об"єктивація запахів у мові є комбінацією символічних значень та абстрактних вражень, створених завдяки залученню ...
987714
  Дашкуєв М.А. Особливості моделей транспортно- логістичних систем країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 307-314


  На прикладі Республіки Казахстан. Стаття присвячена аналізу особливостей процесу становлення і розвитку моделі транспортно-логістичної системи Республіки Казахстан, дається характеристика сучасним тенденціям та перспективам генези логістичного ринку ...
987715
  Андрейчук Л.Й. Особливості моніторингу навчально-виховної діяльності ВНЗ України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 8 (233). – С. 88-92. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито теоретичні та емпіричні аспекти основ наукової організації праці студентів в умовах здійснення навчального процесу в сучасній вищій школі.
987716
  Магась Г.А. Особливості мотивації персоналу у сфері охорони державного кордону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 105-107. – Бібліогр.: 5 назв
987717
  Пивоварчук Т. Особливості навчальної діяльності студента-філолога як передумова становлення структури комунікативних здібностей // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 239-243
987718
  Ярута О.Я. особливості накопичення важких металів рослинами беладонни в лісостепу України // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 15-17. – ISBN 978-966-2742-92-5
987719
  Коваленко К. Особливості наративної структури повісті "Моє життя" А. Чехова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 40-44. – ISSN 2075-1486
987720
   Особливості національного полювання на привидів корупції / Прес-служба МОНмолодьспорту // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 11 червня (№ 24)


  МОНмолодьспорту Д.Табачник провів прес-конференцію, присвячену виконанню державного замовлення на видання підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів у 2012 році.
987721
  Васильєва І.М. Особливості нейрогуморального статусу у щурів із домінантним та субмісивним типами поведінки : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Васильєва Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – 131 л. – Бібліогр.: л. 109-131
987722
   Особливості низькочастотних коливальних спектрів рідин з водневими зв"язками / Л. Булавін, М. Білий, А. Якунов, А. Максимов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-41. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Методом комбінаційного розсіяння cвітлa поміряно ефективну густину коливальних станів в низькочастотній області спектру у рідин з водневими эв"язками. Відмічено, що спектральний розподіл підкоряється степеневому закону з нецілим показником степеню, що ...
987723
  Абдула Ю.А. Особливості номінації ойконімів Харківської області // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 6-9. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
987724
  Іванченко В.О. Особливості номінації психосоматичного компанента французької енологічної культури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 109-114


  У статті досліджуються мовні засоби репрезентації психосоматичного компонента французької енологічної культури. Розглянуто прагматичний аспект актів номінації з огляду на їх здатність передавати певне відношення до предмета. Виділено семантичні сфери, ...
987725
  Карпенко О. Особливості нормативно-правового визначення інформаційних послуг законодавчими актами країн СНД // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 22-26. – ISSN 2076-9326
987726
  Сліденко І.Д. Особливості нормативно-правової співпраці України та ЄС // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 98-100
987727
   Особливості нотаріальної і реєстраційної системи США // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 10. – С. 76-80
987728
  Прокопенко Ж. Особливості облікового відображення формування технічних резервів у страховій компанії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 34-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
987729
  Хома С. Особливості обліку забезпечення щодо виведення основних засобів з експлуатації з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 23-27 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
987730
  Круподер О. Особливості обліку та аудиту факторингових операцій фінансових компаній // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 350-356. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто правові засади здійснення факторингових операцій фінансовими компаніями.
987731
  Мікуліна М.М. Особливості обмеження особистих немайнових прав фізичної особи зняттям інформації з каналів зв"язку та застосуванням інших технічних засобів отримання інформації, контролем за телефонними розмовами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 284-287. – ISSN 1563-3349
987732
  Гончаренко О. Особливості обмеження права власності за ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 46-50
987733
  Чихман О. Особливості онтоморфогенезу рослин роду Рelargonium L"Herit ex ain. в умовах захищеного грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень етапів індивідуального розвитку інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна пеларгоній. Приведены результаты исследований этапов индивидуального развития интродуцированных в Ботаническом саду им. акад. ...
987734
  Бобиль В. Особливості операційного ризику: класифікація, кількісна оцінка, управління / Володимир Бобиль // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 36-50 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
987735
  Домот Н. Особливості оподаткування "театрального" роялті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 3. – С. 33-36. – ISSN 1608-6422
987736
  Клименко К.В. Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування в контексті імплементації податкового кодексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 46-48 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
987737
  Рекуненко І.І. Особливості оподаткування операцій з цінними паперами / І.І. Рекуненко, Я.С. Лук"яненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 261-267
987738
  Шкута І.В. Особливості оподаткування та складання звітності з податку на прибуток страховими компаніями // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 71-74. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто порядок формування витрат і доходів страховика.
987739
  Прокопенко М.І. Особливості організаторської функції журналістики // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 9-15. – (Серія журналістики ; № 15)


  Ленинское учение о триединой функции газеты (коллективный пропагандист, коллективный агитатор, а также и коллективный организатор) остается концептуальной основой теории и практики средств массовой информации и пропаганды в социалистическом обществе. В ...
987740
  Матвієнко Т.О. Особливості організації аудиту зобов"язань за податками і зборами // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 109-113
987741
  Осауленко С. Особливості організації процесу навчання японської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 348-356. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
987742
   Особливості організації роботи гарячої лінії "Слухаю вас..." / М.В. Євсюкова, Т.В. Митюра, І.І. Огороднійчук, О.А. Калашник // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 30-33
987743
  Фадєєв В.І. Особливості організаційно-педагогічної системи управління розвитком вищого навчального закладу // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 33-36


  Исследуется управленческая деятельность университета.
987744
  Бауліна Т.В. Особливості організаційно-практичного змісту державної економічної політики України щодо формування інтелектуального капіталу суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 120-123 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
987745
  Бондарук О.І. Особливості особистісної саморегуляції керівників загальноосвітніх навчальних закладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 20-25. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
987746
  Трегуб Ю.В. Особливості особистості з суіцидальними тенденціями // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 80-81
987747
  Прилипко С.Ю. Особливості отримання нанокристалічних манганітів та їх електричні і магнітні властивості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Прилипко Сергій Юрійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. матеріалознавсва ім. І.Н. Францевіча. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
987748
  Колеснікова Я. Особливості оформлення права власності на землю в порядку спадкування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 листопада (№ 48)
987749
  Макода В. Особливості охорони та захисту прав на знаки для товарів і послуг // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 2 (116). – С. 26-30
987750
  Кірей О. Особливості оцінки необоротних активів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 419-423. – ISSN 1993-0259
987751
  Нечухрана Ю.Г. Особливості оцінки результатів практичної діяльності персоналу державної служби в деяких країнах Європейської співдружності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 110-112. – Бібліогр.: 11 назв
987752
  Науменкова С. Особливості оцінювання ефективності проектів публічно-приватного партнерства: зарубіжний досвід та українська практика / С. Науменкова, Я. Овсянникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  В статті проведено аналіз існуючих в міжнародній практиці методичних підходів до оцінки ефективності проектів публічно-приватного партнерства, розкрито особливості основних з них, а також досліджено можливості їх використання в Україні та надано ...
987753
  Бодянська А.В. Особливості пасивних конструкцій в іспаномовному офіційному дискурсі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 12-16. – (Бібліотека Інституту філології)


  Мета роботи полягає у вивченні структурно-семантичних, комунікативних, прагматичних та стилістичних особливостей конструкцій з пасивним значенням, які являють собою одну із складових загальної категорії стану сучасної іспанської мови, в офіційному ...
987754
  Безкровна Н.В. Особливості пейзажного творення у романі І. Білика "Дикі білі коні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 29-35


  У статті розглядаються роль та художні функції пейзажу в історичному романі І. Білика "Дикі білі коні", аналізуються типи пейзажних замальовок та образні засоби їх створення
987755
  Дейнека Ю. Особливості первинного розміщення акцій (ІРО) на ринку злиттів і поглинань // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 113-117. – ISSN 1993-0259
987756
  Мушніна О.О. Особливості передачі агентивного неживого підмета у перекладі науково-технічної та художньої літератури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 40-44. – ISBN 966-8188-08-X
987757
  Бездітий В. Особливості передачі житлового комплексу в управління невідомій компанії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  "... Нормативно-правове регулювання та практика".
987758
  Буслаєва К.О. Особливості передачі українських реалій засобами англійської мови у перекладі історичної повісті І. Франка "Захар Беркут" М. Скрипник // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 31-34. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
987759
  Мироненко Г.В. Особливості переживання кіберкористувачами суб"єктивної безпеки в інтернеті // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 225-230. – ISBN 978-966-8063-90-11
987760
  Кучман І. Особливості перекладу англійських каузативних конструкцій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 43-46. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
987761
  Гордійчук О.Ф. Особливості перекладу англійської розмовної лексики українською мовою (на матеріалі роману Еріка Сігала "Історія кохання") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 171-176
987762
  Янчук С.Я. Особливості перекладу військової документації миротворчих місій ООН та НАТО : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Янчук Сергій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 277 л. + Додатки: л. 236-277. – Бібліогр.: л. 198-235
987763
  Усик Г.М. Особливості перекладу емоційно забарвлених англомовних висловів / Г.М. Усик, О.І. Пагурець, Г.Л. Андросюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 323-327. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
987764
  Ткач М.А. Особливості перекладу іспанського та італійського молодіжного сленгу українською мовою (на матеріалі інтернет форумів та блогів) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 302-307. – (Бібліотека Інституту філології)
987765
  Саволоцька А. Особливості перекладу міфологічного колориту вступу до балади Тараса Шевченка "Причинна" англійською мовою // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 303-311


  Розвідка присвячена проблемі декодування та адекватного відтворення етно-міфологічних символів, які репрезентують міфологічний колорит балади "Причинна"
987766
  Саволоцька А. Особливості перекладу міфологічного колориту вступу до балади Тараса Шевченка "Причинна" англійською мовою // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 303-311


  Розвідка присвячена проблемі декодування та адекватного відтворення етно-міфологічних символів, які репрезентують міфологічний колорит балади "Причинна". У роботі проаналізовано англомовні переклади, виконані Джоном Віром та Михайлом Найдою
987767
  Адаменко М.В. Особливості перекладу сучасної англомовної поезії // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 248-253
987768
  Ковальова Ю.В. Особливості перекладу термінів-синонімів зі сфери адміністративного права // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 64-69
987769
  Глінка Н.В. Особливості перекладу термінів та неологізмів у творах наукової фантастики / Н.В. Глінка, А.С. Хмара // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 241-244. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
987770
  Медведів А.Р. Особливості перекладу японських науково-технічних текстів українською мовою : навч. посібник / Андрій Медведів ; КНУТШ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2012. – 220, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 214-217. – ISBN 978-966-489-150-6
987771
  Стецько Я. Особливості перенесення музичних жанрів в українську та французьку поезії першої половини ХХ століття // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 149-156. – ISSN 0130-528Х
987772
  Ягольніцька О.К. Особливості переписів населення Польщі 1921 р. та 1931 р. і картина етнічного і конфесійного складу суспільства Другої Речі Посполитої // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 186-190. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
987773
  П"ятакова Г. Особливості підготовки магістрів за спеціальністю "українська філологія" у Львівському та Вроцлавському університетах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 155-161. – (Серія педагогічна ; Вип. 27). – ISSN 2078-5526


  Розглянуто специфіку підготовки магістрів філології в умовах реформування вищої школи.
987774
  Нінова Т. Особливості підготовки майбутніх фахівців у Навчально-науковому інституті природничих наук / Т. Нінова, В. Осипенко, О. Верещагина // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 34-38. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено операційно-процесуальні підходи до підготовки майбутніх фахівців у галузі біології, хімії, екології, якості, стандартізації та сертифікації у ННІ прородничих наук. Окремими аспектами представлені історія інституту, науково-дослідна, ...
987775
  Кучай Т. Особливості підготовки педагогічних кадрів з екології у Великій Британії та Україні: порівняльний аспект // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 68-73. – ISSN 0131-6788


  У статті аналізуються навчальні плани університетів Великої Британії та України, порівнюються їх структура і обсяг годин, відведених на вивчення окремих груп навчальних предметів, розкриваються особливості підготовки вчителів до екологічного виховання.
987776
  Кондрацька Г.Д. Особливості підготовки студентів до викладання безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
987777
  Туркот М. Особливості підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про військові службові злочини // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 64-69
987778
  Липова Т.В. Особливості підтримки сфери державних фінансів України з боку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 41-42
987779
  Соловйов Д.В. Особливості плавлення ліпідів у водних розчинах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 118 л. – Бібліогр.: л. 106-118
987780
  Соловйов Д.В. Особливості плавлення ліпідів у водних розчинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
987781
  Іванюта О.М. Особливості побудови біозв’язків SWCNT - ДНК для біосенсорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C. 245-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Унікальна структура і електронні властивості вуглецевих нанотрубок (CNTs), що пов"язані з специфічними властивостями ДНК, можуть зробити супрамолекули CNTs-ДНК біоспряженими, що дозволить їх використовувати в біодатчиках. CNTs інкапсульовані в ДНК ...
987782
  Мартиш Є.В. Особливості поверхневих хвиль в лівих середовищах / Є.В. Мартиш, В.С. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 275-278. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджені поверхневі ТМ- і ТЕ- стаціонарні хвилі, що поширюються уздовж кордону поділу між лівим мета-матеріалом з традиційними матеріалами. Визначені обмеження для існування поверхневих хвиль. Показано, що частотні області існування для ТМ- і ТЕ- мод ...
987783
  Каніболоцька Л.С. Особливості повістування у творі Олеся Гончара "Пізнє прозріння" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 214-222


  Оповідання "Пізнє прозріння" вміщено у збірнику "Далекі вогнища" (1987), де однією із наскрізних проблем є екзистенційна тема життя і смерті людини в хронотопічних вимірах війни і миру, в оповіді про героїв різних соц. верств і професій. Драматичне, а ...
987784
  Лука Т. Особливості поезії дубровницьких петраркістів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 193-199. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
987785
  Денисенко О.В. Особливості поетики давніх українських новелістичних жанрів // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 37-40. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0


  Основною рисою, яка споріднює між собою давні новели, є їхня, так би мовити, малогабаритність, стислість викладу. За всіма іншими ознаками вони бувають дуже відмінні і розподіляються на значну кількість жанрових різновидів
987786
  Богатирьова К. Особливості поетики жанру оди закарпатських письменників кінця ХVIII - початку XIX ст. // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 145-150


  У статті розкриваються особливості поетики ліричного жанру оди в творчості закарпатських письменників А. Вальковського, В. Довговича, О. Духновича та П. Лодія. Висвітлено основні поетичні засоби та провідні мотиви в одах
987787
  Процюк Л. Особливості поетики конфлікту у соціально-психологічній драмі Л. Старицької-Черняхівської // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 23-27. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті аналізуються типи конфліктів у соціально-психологічних п"єсах Людмили Старицької-Черняхівської загалом і в драмі "Крила" зокрема. Особливо акцентується на впливі тенденцій модернізму на поетику драматичних творів авторки
987788
  Василина К.М. Особливості поетики поезії "Шлях до ночліжки" (1535-36) Р. Копленда // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 18-22. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
987789
  Бескурнікова Ю.Г. Особливості поєднання процесів формування студентів як спеціалістів та особистостей // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 5 (79). – С. 111-114. – ISSN 2077-1800
987790
  Сидоренко А.В. Особливості полів дефіциту насичення в умовах сучасного клімату України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сидоренко Аліна Володимирівна ; М-во освіти і науки. молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
987791
  Сербіна Н.Ф. Особливості політичного й економічного співробітництва Європейського Союзу та України на сучасному етапі / Н.Ф. Сербіна, Т. Корнійчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 72-81


  Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу має забезпечити входження держави до європейського політичного, інформаційного, економічного та правового простору.
987792
  Рябоконь Є.О. Особливості попередніх договорів купівлі-продажу об"єктів нерухомості // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 119-122. – ISBN 978-966-667-341-4
987793
   Особливості порядку реєстрації прав на земельну ділянку, що запароваджений з нинішнього - 2013 року // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 2. – С. 22-25
987794
  Шемшур А. Особливості порядку реєстрації прав на земельну ділянку, що запроваджений з нинішнього - 2013 року // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 3. – С. 25-28
987795
  Павельчук І.А. Особливості постімпресіоністичного досвіду в практиці К. Малевича:1903-1910 рр. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 144-148


  У статті розглядається період творчості К. Малевича 1903-1910-х років – часу експериментів у галузі імпресіонізму та постімпресіонізму.
987796
  Шнирков О.І. Особливості початкового етапу розвитку конкуренції у взаємному капіталообміні країн Східної Європи / О.І. Шнирков, Р.О. Заблоцька // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 134-144. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
987797
  Семчик В.І. Особливості права власності у сільському господарстві // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 481-500. – ISBN 978-617-7021-00-0
987798
  Шаблій О.А. Особливості правничої комунікації та мови // Німецько-український юридичний переклад : методологія, проблеми, перспективи / О.А. Шаблій. – Ніжин : Лисенко М.М., 2012. – С. 43-49. – ISBN 978-617-640-052-3
987799
  Федчук С.І. Особливості правового регулювання звільнення земельних ділянок від оподаткування земельним податком // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 20-24


  Статтю присвячено дослідженню особливостей звільнення земельних ділянок від оподаткування земельним податком згідно з нормами Податкового кодексу України.
987800
  Андрущенко І.Г. Особливості правового регулювання злиття і поглинання фінансових установ в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 3. – С. 25-29
987801
  Шевчук О. Особливості правового регулювання імперативного і консультативного референдумів: досвід України та зарубіжних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 158-160
987802
  Оніщик Ю.В. Особливості правового регулювання митних відносин у країнах Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 442-447. – ISSN 1563-3349
987803
  Новіков Д.О. Особливості правового регулювання праці медичних працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Новіков Денис Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
987804
  Новіков Д.О. Особливості правового регулювання праці медичних працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Новіков Денис Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – 214 л. – Бібліогр.: л. 185-214
987805
  Бартків А.Я. Особливості правового регулювання праці працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовим договором : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бартків Андрій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 195 л. – Додаток: л. 167-175. – Бібліогр.: л. 176-195
987806
  Трубіна М.В. Особливості правового регулювання фінансування фізичної культури і спорту в Україні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 2 (16). – С. 31-34


  Статтю присвячено проблемам фінансування фізичної культури і спорту, розглянуто особливості правового регулювання цього питання, визначено джерела видатків на спорт в Україні.
987807
  Еннан Р. Особливості правового режиму ноу-хау // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 9. – С. 27-33. – ISSN 1608-6422
987808
  Мамчур Л. Особливості правового статусу автора рекламного твору // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 6 (62). – С. 32-38
987809
  Даниленко Ю.О. Особливості правового статусу прокуратури в Українській Народній Республіці доби Української Центральної Ради (4 березня 1917 р.- 28 квітня 1918 р.) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 122-125


  У статті проаналізовано становлення органів прокуратури УНР доби УЦР, її правовий статус та розвиток в контексті державотворчого процесу.
987810
  Фальченко С. Особливості правової підготовки в Національній академіі СБ України (на прикладі кримінального права) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 90-95. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
987811
  Анцут Е. Особливості правової характеристики суб"єктів антиконкурентних правопорушень за статтею 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Теорія та практичне застосування".
987812
  Піскун Г. Особливості правого регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 42-45
987813
  Ребенко М.Ю. Особливості прагматичної деформації на рівні категорії ткстової модальності під час перекладу англомовних художніх творів українською та російською мовами // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 85-93. – Бібліогр.: Літ.: С. 93; 10 назв;
987814
  Сухорода І.О. Особливості предмету доказування шахрайства з фінансовими ресурсами за проектом нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 120-122. – ISBN 978-966-2571-07-3
987815
  Горбань Г.О. Особливості пректування управлінських рішень як професійної дії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 25-29. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
987816
  Бондаренко Є.І. Особливості прецедентного права США // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 64-68
987817
  Павлишин Л.В. Особливості приєднання Чеської Республіки до НАТО // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 116-123. – (Історія ; Вип. 29)
987818
  Давидович І.І. Особливості призначення покарання за незакінчений злочин за наявності інших підстав для пом"якшення покарання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 5 (139). – С. 94-103


  У статті досліджуються особливості призначення покарання за незакінчений злочин за наявності інших передбачених законом підстав для пом"якшення покарання.
987819
  Мороз С.В. Особливості прийняття на роботу неповнолітніх // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 219-226. – ISSN 0201-7245
987820
  Добкіна К. Особливості припинення діяльності торгово–промислових палат як непідприємницьких товариств // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 22-26
987821
  Прогонюк Л.Ю. Особливості припинення трудового договору за п. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прогонюк Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
987822
  Прогонюк Л.Ю. Особливості припинення трудового договору за п. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прогонюк Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – 208 л. – Бібліогр.: л. 189-208
987823
  Журавка Ф.О. Особливості проведення аудиту основних засобів / Ф.О. Журавка, О.А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 14-22
987824
  Бабюх Ю. Особливості проведення національної політики в Молдавській АСРР // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 157-170
987825
  Топорецька З.М. Особливості проведення огляду місця події при розслідуванні зайняття гральним бізнесом // Актуальні проблеми права, держави та юридичної науки : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції, 1 червня 2012 р. – Тернопіль : [ФО-П Шпак В.Б.], 2012. – С. 82-84. – (Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками)
987826
  Кочкурова О.В. Особливості професійної ідентичності та професійного маргіналізму майбутніх учителів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 106-115. – ISSN 2227-1376
987827
  Кушнірова Г.П. Особливості професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 105-109 : рис. – Бібліогр.: 18 назв
987828
   Особливості процесів вільнорадикального окиснення ліпідів за умов експериментального геморагічного інсульту, а також вивчення дії антиоксидантних препаратів / Є.О. Торгало, Я.Б. Раєцька, О.В. Богданова, І Л. Дробінська Остапченко, Є.А. Строцька // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 155-158. – ISSN 1023-2427


  Стаття присвячена дослідженню особливостей процесів вільнорадикального окиснення ліпідів за умов експериментального геморагічного інсульту, а також вивченню дії антиоксидантних препаратів на дану патологію з метою корекції захворювання за допомогою ...
987829
  Краснова Н.П. Особливості процесу виховання засуджених жінок // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 94-102. – ISSN 1817-3764


  У статті розкрито особливості жіночої злочинності, а саме: сімейно-шлюбні, родинні та сусідські відносини, а також сфера виконання професійних функцій; показано соціальний портрет засудженої, який містить кримінально-правові та психолого-педагогічні ...
987830
  Гаєвська Г.В. Особливості психології жінки у зв"язку з фізіологічними змінами та її відображення у художніх тестах (на матеріалі творів української літератури) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 133-137


  Перед нами точка зору, альтернативна сучасному прагненню розглядати проблему психологічних особливостей жунки в контексті гендерних стереотипів, - точка зору психофізіологічних особливостей жінки в контексті гендерних стереотипів, - точка зору, яка ...
987831
  Шиліна А.А. Особливості психологічного захисту у працівників органів внутрішніх справ із різним рівнем стресостійкості / А.А. Шиліна, Г.В. Борисенко // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 355-359. – ISSN 1727-1584
987832
  Шаюк О. Особливості психологічної структури професійної толерантності майбутніх економістів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 28-65. – ISSN 1810-2131
987833
  Бєлкін Л. Особливості публікації матеріалів дисертаційних досліджень // Юридична газета. – Київ, 2013. – 17 вересня (№ 38). – С. 46-47


  Позиція Міносвіти з приводу вибору іноземних видань.
987834
  Воєводкіна Г. Особливості пунктуації в японській газеті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 269-273. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
987835
  Тадеєв П.О. Особливості реалізації болонської декларації у вищих навчальних закладах Швейцарії // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
987836
  Новак-Каляєва Особливості реалізації концепції прав людини органами державного управління в демократичному суспільстві // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (15). – С. 48-59
987837
  Венжинович Наталія. Особливості реалізації національно-культурної специфіки фразеологізмів (на матеріалі української, російської та англійської мов) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 67-72. – Бібліогр.: Літ.: С. 71-72; 21 поз. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
987838
  Юшковець І.А. Особливості реалізації стратегії позитивної самопрезентації в політичному дискурсі канцлеров ФРН // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2011. – Т. 8, № 1 (22). – С. 62-75. – Бібліогр.: Літ.: С. 71-74; 37 поз. – ISSN 2075-4205
987839
  Дяченко М.Д. Особливості реалізації творчого потенціалу майбутнього журналіста в процесі професійної підготовки // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 80-83. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128


  У статті висвітлюються філософські, педагогічні, психологічні та журналістські підходи до тлумачення творчого потенціалу особистості; визначаються особливості реалізації творчого потенціалу майбутності студентів у процесі професійної освіти.
987840
  Пац Л.І. Особливості реалізації членованих конструкцій у межах текстових величин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 96-99. – ISBN 966-8188-08-X
987841
  Кобзаренко А.М. Особливості регіоналізму в Південній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 35-38
987842
  Кобзаренко А.М. Особливості регіоналізму в Південній Азії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 190-195
987843
  Підгородинська А.В. Особливості регламентації інституту визнання та виконання іноземних судових рішень в праві Європейського Союзу // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 86-87. – ISBN 978-966-2571-07-3
987844
  Луценко А. Особливості регулювання трудових відносин у ВНЗ України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 76-81. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
987845
  Тимошик М.С. Особливості редагування текстів для газет, журналів, рекламних та інформаційних видань // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 29-35


  У лекції йдеться про набуття журналістом та редактором умінь і навичок кваліфіковано працювати з текстами, призначеними для публікації в газетах, журналах, рекламних та інформаційних виданнях. The lecture deal with the by a journalist and editor ...
987846
  Кондрат"єва І.В. Особливості релігійно-філософської думки Київської Русі / І.В. Кондрат"єва, Г.Г. Олефіренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 10-17. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1993 рік])
987847
  Новгородський Р. Особливості ресоціалізації неповнолітніх в умовах виховних колоній (з досвіду Прилуцької виховної колонії) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-31. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті автор аналізує особливості ресоціалізації неповнолітніх правопорушників, що відбувають покарання у Прилуцькій виховній колонії. Звернено увагу на основні напрями ресоціалізації неповнолітніх злочинців у цій установі. In the article the author ...
987848
  Задорожна О. Особливості реформації на українських землях Речі Посполитої та Великого князівства Литовського у XVI-XVII століттях // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 464-469. – ISBN 5-7702-0821-X
987849
  Торкут Н. Особливості рецепції античної спадщини в ренесансній Англії // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України; Запорізький держ. ун. – Запоріжжя, 2001. – Вип. 7. – С. 25-38. – ISBN 966-599-120-5
987850
  Школа І.В. Особливості рецепції роману М. Сервантеса "Дон Кіхот" в українській та англійській прозі 10-20-х років XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Школа Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Бердянськ. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2012. – 200 л. – Бібліогр.: л. 176-200
987851
  Терещенко В.М. Особливості розв’язання задач регіонального пошуку для d-вимірного випадку / В.М. Терещенко, А.Л. Фісуненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 207-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Робота присвячена дослідженню задачі регіонального пошуку в Евклідовому d-вимірному просторі. Зокрема, розглядається можливість застосування підходу розв’язання цієї задачі, який був запропонований для двовимірного випадку в роботі. В результаті ...
987852
  Ткаченко Н.В. Особливості розвитку вітчизняного житлового іпотечного кредитування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 291-301
987853
  Ставицький О.В. Особливості розвитку інноваційної діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 11. – С. 41-43
987854
  Стельмащук Л.С. Особливості розвитку інституту державної служби в зарубіжних країнах: досвід для України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 125-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
987855
  Коберник І.В. Особливості розвитку інтеграційних процесів підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 124-130 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
987856
  Бакалець Р.І. Особливості розвитку лізингових відносин в Україні // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С. 53-58. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
987857
  Тютюник Х. Особливості розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 95-96
987858
  Круглова Л.Б. Особливості розвитку музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 176-193. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
987859
  Нестеренко Н.В. Особливості розвитку податкової системи в Україні і країн-членів Європейського Союзу / Н.В. Нестеренко, Л.В. Боркун // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 3 (16). – С. 67-71
987860
  Бондарчук К. Особливості розвитку соціально-трудових відносин в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 26-32 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
987861
  Расяєва М.П. Особливості розвитку транспортної галузі в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [62]
987862
  Снитіна В.О. Особливості розвитку українського церковного співу // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 181-185
987863
  Гаєвська О.В. Особливості розвитку японського історичного роману кінця ХХ. - поч. ХХІ ст.: проблеми поетики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 137-142
987864
  Гуменюк В.І. Особливості розгляду зовнішньоторгових спорів комерційним арбітражем України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гуменюк Василь Іванович ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
987865
  Дараганова Н.В. Особливості розгляду індивідуальних трудових спорів у комісії по трудових спорах // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 66-73. – ISSN 2222-5374
987866
  Скіченко А. Особливості розгляду судом справ про захист особистих немайнових прав подружжя // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 43-46


  У статті досліджуються проблемні питання, пов"язані з судовим розглядом про захист особистих немайнових прав подружжя в Україні, особливості судового розгляду справ, пов"язаних із немайновими правами подружжя.
987867
  Трипільський О.А. Особливості розподілу сейсмічних швидкостей у земній корі Кіровоградського рудного району Інгульського мегаблока Українського щита. 1 / О.А. Трипільський, О.В. Тополюк, В.О. Трипільська // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 68-78 : рис., табл. – Библиогр.: с. 77-78. – ISSN 0203-3100
987868
  Калужинський А. Особливості розслідування злочинів, вчинених у сфері земельних відносин, що поєднуються з легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 92-98
987869
  Шнюков В.Ф. Особливості росту плівки алюмінію на вольфрамі (110) / В.Ф. Шнюков, О.Є. Лушкін, І.І. Бех // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 308-313. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Процес адсорбції алюмінію на поверхні вольфраму носить кристалітний характер, на що вказує специфічна поведінка концентраційної залежності роботи виходу системи W - Al.
987870
  Федорець А.В. Особливості самооцінки особистості спортсмена // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 84-85
987871
  Отрошко Л. Особливості себевиявлення українського народу і природне символотворення // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 36-43. – ISSN 0130-7037
987872
  Побоча К.П. Особливості сек"ютиризації у банках України в умовах фінансової нестабільності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 140-143
987873
  Котвицька В.А. Особливості семантичної адаптації та функціонування англіцізмів у сучасній німецькій публіцістиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 246-251


  У статті розглядаються особливості семантичної адаптації та функціонування англіцизмів у сучасній німецькій мові. У центрі уваги знаходиться аналіз семантичних змін англомовних запозичень у системі німецької мови. В статье рассматриваются ...
987874
  Грейліх О. Особливості синдрому емоційного вигорання у професійній діяльності педагога // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 433-438. – ISBN 978-617-7009-20-6
987875
  Верзун Л.В. Особливості синтаксису ідіостилів С. Павличко і О. Тереха та їх роль в експресивно-стилістичній структурі тексту перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 141-148
987876
  Гапотченко Н.Є. Особливості системи вищої освіти Франції у 70-х - 90-х роках двадцятьго сторіччя // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 263-272. – ISSN 2077-1827


  У статті йдеться про основні чинники, які сприяли ефектному функціонуванню системи вищої освіти Франції в останні десятиліття двадцятого століччя в умовах інтернаціоналізації та глобалізації,що стали підгрунтям для розвитку вищої освіти Франції у наш ...
987877
  Шаманська О.І. Особливості системи державного регулювання лікеро-горілчаної та спиртової промисловості в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 70-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
987878
  Гаврецька Х.М. Особливості словотвору юридичноїтемінології у сучасній літературній мові гінді // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 239-245


  У статті розглядається словотвірна структура юридичних термінів мови гінді та способи їх словотвору (серед яких: морфологічні та неморфологічні). Також було зосереджено увагу на шляхах поповнення юридичної терміносистеми сучасної літературної мови ...
987879
  Лук"яненко Н. Особливості соціалізації дитини у прийомній сім"ї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 71-73. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей соціалізації дитини у прийомній сім"ї. Автором розглянуті основні етапи підготовки, функціонування та соціального супроводу прийомних сімей. Визначається зв"язок недоліків цих етапів та подальших проблем виховання ...
987880
  Дяченко М.Д. Особливості соціалізації майбутніх журналістів у процесі підготовки до професійно-творчої діялбьності // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ.заклад "Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1. – С. 45-55. – ISSN 1817-3764
987881
  Лашук В. Особливості соціальних потреб та оцінок осіб юнацького віку з різним рівнем переживання самотності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 104-109. – ISSN 1810-2131
987882
  Шефер М. Особливості соціально-демографічного розвитку України: макроекономічний погляд на проблему / М. Шефер, О. Гетьман // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 118-127. – ISSN 2306-546X
987883
  Демида К.Є. Особливості соціально-психологічних чинників адаптації сільської та міської молоді до навчання у ВНЗ // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 59-64
987884
  Кашка Е. Особливості соціально-психологічної адаптації інтернет-рольовиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 13-15. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості соціально-психологічної адаптації інтернет-рольовиків. Автор розглядає особливості адаптації людини до віртуального світу за допомогою рольової гри в інтернет-мережі. The paper analyzes the especially the ...
987885
  Кірносова Н. Особливості соціальної реклами в Пекінському метро // Китаєзнавчі дослідження : збірка наукових праць / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України; Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2011. – Т. 1. – С. 116-121
987886
  Левченко С.М. Особливості спектральних властивостей РНК : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Левченко Світлана Миколіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 120 л. – Бібліогр.: л. 109-120
987887
  Сидорова К.Г. Особливості співвідношення категорій "професіоналізм", "професіоналізація" та "компетентність" у контексті реалізації процесу професійного навчання державних службовців в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 128-130. – Бібліогр.: 10 назв
987888
  Берестовська А. Особливості співвідношення правової охорони промислових зразків і торговельних марок // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 1. – С. 27-33. – ISSN 1608-6422
987889
  Андронік Н.П. Особливості спілкування в міжкультурній дискусії // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 20-24. – (Педагогічні науки)


  Розглядається проблема навчання майбутніх учителів англомовної дискусії, а саме необхідність урахування мовленнєвої поведінки та етикету у дискусії з представниками англомовних країн.
987890
  Іщенко С Особливості сприймання незнайомої людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-140. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Сприймання є першою стадією пізнання особи. Тому адекватність і точність цього процесу вливає на формування подальшої лінії поведінки. Вирішення проблеми часто залежить від певних особливостей поведінки, стереотипів і сформованих протягом життя ...
987891
  Снісаренко С.Г. Особливості сприйняття європейських концепцій господарювання в умовах вітчизняних реалій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 83-87. – Бібліогр.: 13 назв
987892
  Черняков Б.І. Особливості становлення журнальної періодики учнівської молоді в Російській імперії: типологічний аспект // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 111-117


  У статті розглянуто еволюцію одного з основних різновидів молодіжної преси Росії кінця XVII - XX століття.
987893
  Лукашів В. Особливості становлення і розвитку інформаційної культури майбутніх фахівців зв"язкв // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 53-57. – ISSN 0131-6788


  У статті разглядається сутність поняття "інформаційна культура". Розкрито психолого-педагогічні особливості формування інформаційної культури майбутніх фахівців зв"язку, визначено чинники, які їх зумовлюють.
987894
  Щербина А. Особливості становлення і розвитку системи освіти Республіки Білорусь // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С.11-14
987895
  Братасюк В.М. Особливості становлення людини-особистості як суб"єкта права у Стародавньому Римі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 5 (78). – С. 259-268
987896
  Рибак О. Особливості становлення нової парадигми контролінгу в контексті сучасного менеджменту // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С. 313-316. – ISSN 1993-0259
987897
  Тимонькіна К.В. Особливості становлення та розвитку фондового ринку в країнах з перехідною економікою Центральної і Східної Європи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 249-256 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
987898
  Мишляєв Т.Ю. Особливості становлення федеративного устрою Бельгії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 108-113. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
987899
  Боровцова М.С. Особливості становлення чоловічої гендерної ідентичності в неповній сім’ї // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 40-52


  У статті виділено основні чинники, що обумовлюють особливості станов-лення чоловічої гендерної ідентичності в умовах виховання в неповній сім’ї: відсутність батька в сім’ї в аспекті невиконання ним ключових ролей; актуалізація руйнівних впливів ...
987900
  Ружицький А.В. Особливості стану взаєморозрахунків енергогенеруючих компаній України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 121-126
987901
  Шостак М.В. Особливості створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [33--34]
987902
  Вікулова А.О. Особливості стратегічного управління об"єктами права інтелектуальної власності в організації // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 1 (145). – С. 37-42
987903
  Сєміколенова С.В. Особливості страхового захисту підприємства від фінансових ризиків // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
987904
  Сліпко К.О. Особливості страхування домашнього майна громадян у Німеччині та перспективи його розвитку в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 84-90 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
987905
  Сидоренко О.А. Особливості страхування з державною підтримкою у аграрному секторі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 71-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
987906
  Лисенко О. Особливості структури дихальної реакції кваліфікованих спортсменів за умов фізичних навантажень різного характеру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати дослідження особливостей змін основних характеристик дихальної реакції у кваліфікованих спортсменів в залежності від інтенсивності фізичних навантажень та співвідношенням аеробних та анаеробних процесів в їх ...
987907
  Поперенко Л.В. Особливості структурних перетворень в приповерхневих шарах стрічок металевих аморфних сплавів при в"язко-крихкому переході / Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Оптичним методом досліджено в"язко-крихкий перехід в аморфних сплавах Fe-Co-Ni-B, Fe-Ni-Si-B, Co-Ni-Fe-Si-B. Отримана залежність головного кута падіння світла [фі з нижнім індексом 0] від температури відпалів Т[нижній індекс альфа] та від глибини ...
987908
  Сингаївська Г.В. Особливості структурно-семантичної організації фразеологізмів з тваринним компонентом в іспанській мові / Г.В. Сингаївська, О.В. Яцинова // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 271-275. – (Бібліотека Інституту філології)
987909
  Веклич В.О. Особливості сучасних визначень змісту категорії "забезпечення й захист прав і свобод людини і громадянина" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 36-40
987910
  Батрименко В.І. Особливості сучасних моделей місцевого самоврядування (політологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Батрименко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
987911
  Підчоса О.В. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової нафтогазової галузі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підчоса Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 258 л. – Додатки: л. 238-258. – Бібліогр.: л. 215-237
987912
  Покась Л.А. Особливості сучасного уроку засвоєння нових знань з географії в 6 класі / Л.А. Покась, Н.В. Сльоза // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (119). – С. 12-16 : схема, мал. – Бібліогр.: 7 назв
987913
  Катеринчук П. Особливості сучасної імміграційної політики Канади // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 111-116
987914
  Мінченко О.В. Особливості сучасної інтерпретації категорії "законність" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 45-48. – ISSN 1563-3349
987915
   Особливості та методика створення експертної системи підтримки прийняття рішення щодо управління комплексною безпекою інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та на об"єктах інформаційної діяльності / С.Я. Довбня, Ю.І. Хлапонін, С.В. Биков, І.О. Четверіков // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – № 1. – С. 16-24
987916
  Сілакова Н.Є. Особливості та проблеми стану вищої освіти у Донецькій області // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 160-166


  Проаналізовано сучасний стан вищої освіти у Донецькому регіоні в умовах демографічного спаду та посилення конкуренції вузів.
987917
  Гамбург Л.С. Особливості та проблеми унітаризму України (у зв"язку з політико-правовим статусом Автономної Республіки Крим) / Л.С. Гамбург, П.Г. Назаренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 5-12. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
987918
  Святовець Віталій Особливості та специфіка аналізу художнього твору
987919
  Князев Н.М. Особливості та сучасний стан мовної політики Російської Федерації // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 152-162. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
987920
  Якимчук Б. Особливості тактики затримання іноземців // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 29-32
987921
  Брилинська Н. Особливості творчого доробку Ярослава Сейферта другої половини 20-их рр. XX ст.: крах ілюзій та повернення до основ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 259-264. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
987922
  Дубченко О.І. Особливості тематичної класифікації японських народних казок // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 117-122


  Завдання дослідження полягає в тому, щоб дослідити найпопулярніші японські казки і на їхньому матеріалі доповнити існуючі класифікації казок за їх жанровими різновидами
987923
  Городянська Л. Особливості технічного забезпечення системи бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 17-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
987924
  Хоггас Башир Особливості течії в"язких та аномально-в"язких рідин у потоках зі змінною за довжиною витратою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Хоггас Башир ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
987925
  Капустін О.О. Особливості тлумачення М.О. Лосським містичного раціоналізму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 78-84
987926
  Братель О. Особливості тлумачення положень договору дарування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 35-37
987927
  Приходько І. Особливості торгівлі країн ЄС з колишніми та потенційними країнами-кандидатами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 168-174. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
987928
  Рєзнікова К. Особливості торгівлі України з країнами СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 226-227
987929
  Карамушка Л.М. Особливості традиційного та інноваційного підходів до управління педагогічнимми працівниками в освітніх організаціях / Л.М. Карамушка, А.В. Вознюк // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 44-49. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
987930
  Бестанчук О. Особливості трансформації земельних відносин в умовах недосконалого інституціонального середовища // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 20-26. – ISSN 1993-0259
987931
  Подра О. Особливості трансформації земельних відносин в умовах недосконалого інституціонального середовища // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 20-26. – ISSN 1993-0259
987932
  Тимченко Є.П. Особливості укладання великого німецько-українського словника // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 177-181. – ISBN 966-8188-08-X


  Лексикографічна діяльність викладачів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі укладання двомовних національних словників
987933
  Андрущенко Т. Особливості укладення аліментного договору між колишнім подружжям // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 3 (195). – С. 33-35


  Стаття присвячена питанню врегулювання сімейних правовідносин між колишнім подружжям у договірному порядку.
987934
  Герман М.В. Особливості українських перекладів поезії Р.М. Рільке "Der Panther" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С.171-175
987935
  Мельничук С.В. Особливості українсько-англійського перекладу зменшувально-пестливих лексичних одиниць у художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 114-118


  Статтю присвячено особливостям відтворення української зменшувально-пестливої лексики в англійському перекладі на матеріалі текстів художнього стилю. Автор аналізує запропоновані перекладачами варіанти передачі зменшувально-пестливих слів засобами ...
987936
  Павліха Н.В. Особливості українсько-польського економічного співробітництва в умовах європейської інтеграції / Н.В. Павліха, Ю.В. Марчук // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 4 (61). – С. 111-119
987937
  Подгурська С.С. Особливості українського герботворення періоду Козацької доби. Герб Пилипа Орлика // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 321-327. – ISSN 2226-2180
987938
  Вівчар О.Й. Особливості управління державним боргом та методи його удосконалення / О.Й. Вівчар, М.Ю. Солдак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 371-375. – ISSN 0321-0499


  Висвітлено сутність державного боргу України, здійснено його аналіз.
987939
  Бондаренко Н.В. Особливості управління державним сектором економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 21-27. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
987940
  Білоус С. Особливості управління розвитком туристичного бізнесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 21-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 2). – ISSN 2078-4333
987941
  Майданик Р.А. Особливості управління цінними паперами // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 891-893. – ISBN 978-966-667-341-4
987942
  Гулей Т.В. Особливості урбанонімікону британського та американського варіантів англійської мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 82-87
987943
  Угрин Т.В. Особливості утворення жіночого роду іменників на позначення професій, посад та роду занять у сучасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 187-192


  Статтю присвячено дослідженню утворення жіночого роду іменників на позначення назв професій, посад та роду занять у сучасній французькій мові. На основі корпусу з 1305 електронних версій франкомовних статей 2004-2009 років, пов"язаних з постатями ...
987944
   Особливості утворення карбонатзаміщених апатитів у розчинах систем Сa(NO3)2-MI3PO4-MI2CO3, (МІ - Na, K) / А.І. Малишенко, І.В. Затовський, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник, М. Еппле, О. Приймак // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 36
987945
  Рубель К. Особливості участі Іспанії у діяльності НАТО // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 87-89
987946
  Яценко Н. Особливості участі суду в цивільних процесуальних відносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 105-107. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена особливостям участі суду або судді в цивільних процесуальних відносинах, зокрема в справах, де суд або суддя може виступати особою, яка бере участь у справі. Статья посвящена особенностям участия суда в гражданских процессуальных ...
987947
  Семчик О. Особливості фінансово-правових понять: до постановки питання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 50-56. – ISSN 1026-9932
987948
  Хомутенко В.П. Особливості фінансового механізму кредитних спілок України / В.П. Хомутенко, О.Г. Волкова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 43-50


  Проаналізовано складові фінансового механізму системи кредитної кооперації і особливості їх застосування у забезпеченні фінансової стійкості кредитних спілок.
987949
  Перепелиця М.О. Особливості фінансової правосуб"єктності індивідуальних учасників фінансових правовідносин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 108-118. – ISSN 0201-7245
987950
  Саталкіна Л.О. Особливості фінансування інноваційної сфери в розвинених країнах світу / Л.О. Саталкіна, В.В. Лакіза // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 284-292. – ISSN 0321-0499
987951
  Норд Г.Л. Особливості фінансування та казначейського обслуговування бюджетних установ на прикладі ВНЗ / Г.Л. Норд, Н.О. Руденко // Наукові праці Чорноморського державного університету : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – Вип. 149, т. 161. – С. 62-67. – (Економіка, правознавство). – ISSN 1609-7742
987952
  Кінджибала О.С. Особливості фітонімів у корейській літ : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 230-234
987953
  Коробчук Л.І. Особливості формування екологічної культури студентів машинобудівних спеціальностей в освітньому процесі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 46-49. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто особливості формування екологічної культури студентів машинобудівних спеціальностей, визначено умови, за яких можливе досягненя високого професіоналізму майбутнього спеціаліста машинобудівного профілю.
987954
  Биркович Т.І. Особливості формування енергетичних кластерів: зарубіжний та вітчизняний досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 96-98. – Бібліогр.: 9 назв
987955
  Гуменюк А.Г. Особливості формування загальноєвропейського гуманітарного простору: місце України / А.Г. Гуменюк, К.Ю. Денисенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 22-38


  У статті розглядаються питання інтеграції України в загальноєвропейський гуманітарний простір. Автори зосередили свою увагу на освіті, культурі та інформації, які є найбільш важливими факторами інтеграції.
987956
  Яцишин Н. Особливості формування звітів про рух грошових коштів, про власний капітал і розкриття інформації у Примітках // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 12. – С. 3-11
987957
  Ганудельова Н.Г. Особливості формування звукоідеалу в Закарпатській інструментальній культурі пастушої традиції // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 124-131. – ISSN 2226-2180
987958
  Єдамова А.М. Особливості формування інвестиційного іміджу України у Чорноморському, Каспійському регіонах та у Центральній Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 99-101
987959
  Єрмілов С.Ф. Особливості формування інституту державно-приватного партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 92-95. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
987960
  Ганущак-Єфіменко Особливості формування інтегрованих бізнес-структур / Ганущак-Єфіменко, І.В. Коберник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 154-160. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
987961
  Петрова А. Особливості формування іншомовної компетентності студентів у вищоому навчальному закладі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (990). – С. 48-52. – ISSN 0131-6788


  У статті розглянуто ефективні технології, засоби та прийоми формування іншомовної компетентності студентів у вищих навчальних закладах. Вісвітлено питання щодо ролі поведінки та культури викладача, його особистих якостей у підвищенні рівня професійної ...
987962
  Пащук Л. Особливості формування комплексу маркетингу у сфері туристичних послуг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 37-44 : рис., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1606-3732
987963
  Чорна Н.В. Особливості формування концепту "гра" у новелі Хуліо Кортасара " Las babas del diablo" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 271-279


  Статтю присвячено дослідженню мовних засобів вираження текстового концепту "гра" у постмодерній новелі Хуліо Кортасара "Las babas del diablo" у комунікативному ракурсі. Текстові концепти постмодерного художнього дискурсу характеризуються мовними й ...
987964
  Буруковська Н.В. Особливості формування міжкультурних зв"язків в добу соціальних викликів глобалізації // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 134-136
987965
  Ярошевич Н.Б. Особливості формування надходжень Пенсійного Фонду України в контексті проблем солідарної пенсійної системи / Н.Б. Ярошевич, І.В. Макалюк // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.8. – С. 322-326. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
987966
  Бовсунівський П.В. Особливості формування політичних систем та тенденцій політичного розвитку держав арабського світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 77-84


  Статья посвящена раскрытию понятия "арабский мир" и особенностям формирования политических систем и тенденций политического развития ключевых арабских государств.
987967
  Мусієнко А. Особливості формування системи заходів запобігання торгівлі органами та тканинами людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-56. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено узагальненим результатам дослідження теоретичних питань системи заходів запобігання злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини. Статья посвящена обобщенным результатам исследования теоретических вопросов системы мер ...
987968
  Іванова З.О. Особливості формування системи контролінгу на підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 136-141. – ISSN 1993-6788
987969
  Бабич Л.М. Особливості формування сучасної бюджетної політики в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 133-141. – ISSN 1993-6788
987970
  Мхитарян Н.І. Особливості формування сучасної зовнішньої політики Туреччини // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 177-182
987971
  Сало Л.К. Особливості формування та реалізації державної та регіональної податкової політики України в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 80-83. – Бібліогр.: 12 назв
987972
  Баліцька В.В. Особливості формування та руху ПДВ державному бюджеті та господарському обороті підприємств / В.В. Баліцька, О.В. Короткевич // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 57-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
987973
  Кучеренко Т. Особливості формування фінансових результатів сільськогосподарськими підприємствами у звіті про фінансові результати // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 33-35. – Бібліогр.: 5 назв
987974
  Алаторських М.Ю. Особливості формування фінансових ресурсів транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 135-139
987975
  Малащук Ю.С. Особливості формування фінансових ресурсів транснаціональних корпорацій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 1 (54). – С. 60-65
987976
  Науменко І.Е. Особливості французько-українського перекладу термінологічних одиниць у галузі килимарства, ткацтва та вишивки // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 195-199. – (Бібліотека Інституту філології)
987977
  Барабан Ю.О. Особливості функціонального стану центральної нервової і серцево-судинної систем залежно від рівня миш"яку в організмі людини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Барабан Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
987978
  Гладкова Г.П. Особливості функціонування абстрактних іменників із суфіксом - ness у тексті роману Джейн Остін "Pride and prejudece" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 180-186
987979
  Комірна Є.В. Особливості функціонування іменників дії у складі тримісних іменникових предикатних актантів у дискурсі газетних статей та в романі Ж. Перека "Речі" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 311-315


  Стаття присвячена граматичному та стилістичному аналізу іменника, який має предикативне значення. Предметом дослідження є, тримісні іменникові предикатні актанти, які містячи в своїй структурі такий іменник та будучи залежними від дієслова в особовій ...
987980
  Породко Ю.М. Особливості функціонування інвестиційних фондів та економічний зміст їх діяльності // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 92-97
987981
  Подовіннікова В.С. Особливості функціонування метафори у німецькомовному політичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 387-395


  У статті досліджено функціонування метафори як одного із основних інструментів комунікативного впливу у німецькому політичному дискурсі та виділено найбільш поширені семантичні типи метафор, використання яких проілюстровано прикладами зі стенограм ...
987982
  Голяк Л.В. Особливості функціонування муніципальних омбудсманів Республіки Польща та Російської Федерації: порівняльний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 151-155. – ISSN 1563-3349
987983
  Міненко М.А. Особливості функціонування об"єднань харчової промисловості Німеччини на національному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 14-17 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
987984
  Лазер-Паньків Особливості функціонування прецедентних антропонімів у давньогрецьких фразеологізмах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 265-270


  Стаття присвячена аналізу семантичних та функціональних особливостей прецедентних антропонімів, які входять до складу давньогрецьких фразеологізмів. Антропоніми класифікуються за ознакою прецедентності, за денотативною співвіднесеністю, за ...
987985
  Губеладзе І. Особливості функціонування психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 9 (162). – С. 56-62
987986
  Мазур М. Особливості функціонування реалістичного та фантастичного компонентів у сучасній сербській прозі (М. Павич, Г. Петрович, З. Живкович) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 170-178. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
987987
  Ромашко О.М. Особливості функціонування ринку газу в ЄС // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 49-52. – ISSN 1728-6220
987988
  Труш О. Особливості функціонування складних речень із підрядними обставинами в науковому мовленні Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 62-74. – (Серія філологічна ; Вип. 57). – ISSN 2078-5534
987989
  Рубіш М.А. Особливості функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та проблеми їх розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 171-173. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 1)
987990
  Прокоф"єва О. Особливості функціонування страхової компанії "Hannover Re" як однієї з найбільших перестрахувальних компаній світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттіi висвітлено icmopiю розвитку компанії, ii фінансові показники та ix вплив на світовий ринок перестрахування, розглянуто non-life та life перестрахування, визначено фінансову позицію даної страховїТкомпаії. В статье отражена история развития ...
987991
  Мурашко О. Особливості функціонування страхової компанії в Росії як суб"єкта ринку інвестицій / О. Мурашко, Г. Чернова // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 89-92. – Бібліогр.: 4 назв.
987992
  Виноградня В.М. Особливості функціонування фінансових систем в країнах з ринковою економікою // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 199-205. – ISSN 2306-546X
987993
  Ткаченко О.В. Особливості функціонування фразеологізмів у романах Ірен Роздобудько(на матеріалі романів "Дванадцять, або виховання жінки в умовах, не придатних до життя" та "Ескорт у смерть") // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 33-37
987994
  Митрохіна Т. Особливості хімічного складу титаноносних габроїдів Коростенського плутону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-14. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Досліджено хімічний склад титаноносних габроїдів Кропивенської, Пенізевицької, Федорівської та Стремигородської інтрузій Коростенського плутону. З"ясовано, що геохімічні особливості досліджуваних порід відтворюють кількісні співвідношення та хімічний ...
987995
  Стасюк Г. Особливості художнього мислення Лесі Українки крізь призму трактату І. Франка "Із секретів поетичної творчості" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 18-24. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті розглянуто специфіку творчого мислення Лесі Українки крізь призму трактату І. Франка "Із секретів поетичної творчості. Виявлено "погодженість" поглядів обох письменників на складні питання психології творчості: роль свідомості у творчій ...
987996
  Полєщук Г.Я. Особливості художнього моделювання образів дітей у творах М. Внграновського "Літньої ночі", "Скриня", "Низько зав"язана", "Білі квіти" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 355-358
987997
  Чершнев Ю. Особливості циклічного характеру ліквідності банківської системи / Ю. Чершнев, Т. Вербняк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 54-55 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
987998
  Швець О.Ф. Особливості числового моделювання рівнянь чутливості для систем зі змінною вимірністю фазового простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 269-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Аналізуються особливості числової реалізації рівнянь чутливості для динамічних систем звичайних диференціальних рівнянь зі змінною вимірністю фазового простору. Features of the sensitivity equations for dynamic systems of ordinary differential ...
987999
  Костовська К. Особливості юридичної техніки неписаних (усних) актів правозастосування в дяльності органів внутрішніх справ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 3-6
988000
  Комарницька Т.К. Особливості японської юридичної термінології (на прикладі перекладів творів М.В. Гоголя японською мовою) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 117-122
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,