Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
987001
  Булкін Кирило "Педагогічна конвергенція", або Дещо про досвід поєднання різних жанрів і творчих форм у висвітленні перед старшокласниками теми "Творчість і життя Василя Стуса"
987002
  Бойко А. "Педагогічна україністика затребувана часом" / розмову вів Сергій Кучменко // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 9-16 листопада (№ 47). – С. 14
987003
  Матат Д. Педагогіка - справа вмотивованих // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  "... Старша школа поступово переходить на профільне навчання. Таку вимогу ставить перед українською освітою сьогодення. Чи не зменшиться кількість абітурієнтів, які обиратимуть педагогічні спеціальності, і як підняти престижність учительської професії ...
987004
  Ходацька О. Педагогіка - це життя академіка Івана Зязюна // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2018. – № 5 (254). – С. 20-21. – ISSN 2308-8095
987005
   Педагогіка : посібник для педагогічних-вищих шкіл. – Київ : Радянська школа, 1940. – 592 с.
987006
   Педагогіка. – Київ, 1941. – 592 с.
987007
   Педагогіка. – Київ : Радянська школа
Вип. 1. – 1963. – 55 с.
987008
   Педагогіка. – Київ : Радянська школа
Вип. 2. – 1964. – 67 с.
987009
   Педагогіка : Навчальний посібник для вузів. – Київ : Вища школа, 1985. – 295с.
987010
   Педагогіка : Підручник для вузів. – Київ : Вища школа, 1986. – 543с.
987011
  Фіцула М.М. Педагогіка : Hавчальний посібник для студ. вищ. пед.закладів освіти / М.М. Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 1997. – 192с. – ISBN 966-7224-60-0
987012
  Фіцула М.М. Педагогіка : Посібник / М.М. Фіцула. – Київ : Академія, 2000. – 544 с. – (Сер."Альма Матер"). – ISBN 966-580-078-7
987013
  Фіцула М.М. Педагогіка : Посібник / М.М. Фіцула. – Київ : Академія, 2001. – 528с. – (Сер."Альма Матер"). – ISBN 966-580-104-Х
987014
  Волкова Н.П. Педагогіка : Посібник для студ.вищих навч.закладів / Н.П. Волкова. – Київ : Академія, 2001. – 576с. – (Альма- матер). – ISBN 966-580-109-0
987015
  Ягупов В.В. Педагогіка : Навчальний посібник для студ. пед. спец. вищих навч. закладів / В.В. Ягупов. – Київ : Либідь, 2002. – 560с. – ISBN 966-06-0251-0
987016
  Волкова Н.П. Педагогіка : Посібник для студ.вищих навч.закладів / Н.П. Волкова. – Київ : Академія, 2002. – 576с. – (Альма- матер). – ISBN 966-580-109-0
987017
  Фіцула М.М. Педагогіка : Навчальний посібник для студ. вищ. педаг. закл. освіти / М.М. Фіцула. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2002. – 192с. – ISBN 966-7224-60-0
987018
  Ягупов В.В. Педагогіка : Навчальний посібник для студ. пед. спец. вищих навч. закладів / В.В. Ягупов. – Київ : Либідь, 2003. – 560с. – ISBN 966-06-0251-0
987019
  Волкова Н.П. Педагогіка : Посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.П. Волкова. – Київ : Академія, 2003. – 576с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-109-0
987020
  Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : Навчальний посібник / Н.Є. Мойсеюк. – 4-е вид., доп. – Київ, 2003. – 615с. – ISBN 966-5812-76-9
987021
  Кузьмінський А.І. Педагогіка : Підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 418с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-7767-92-2


  Розглядаються загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Для студентів і викладачів вузів
987022
   Педагогіка : Хрестоматія / Уклад.: Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 700с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-7767-91-4


  Зібрано і систематизовано найважливіші і найяскравіші ідеї української народної педагогіки, твори або уривки із них відомих українських просвітителів, педагогів. Для студентів та викладачів вузів
987023
  Фіцула М.М. Педагогіка : Посібник / М.М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2003. – 528с. – (Сер."Альма Матер"). – ISBN 966-8226-08-9
987024
  Зайченко І.В. Педагогіка : Навчальний посібник для студ. вищ. педагог. навч. закл. / І.В. Зайченко. – Чернігів, 2003. – 528с. – ISBN 966-502-170-2
987025
  Кузьмінський А.І. Педагогіка : Підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 445с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-311-031-7
987026
  Фіцула М.М. Педагогіка : Навчальний посібник / М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр., доп. – Київ : Академвидав, 2005. – 560с. – Шифр дубл.37 Фіцу.Доп.карт.ст.бл,ек, м.в. – (Сер."Альма Матер"). – ISBN 966-8226-21-6
987027
  Мазоха Д.С. Педагогіка : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / Д.С. Мазоха, Н.І. Опанасенко ; М-во освіти і науки України, Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 230-231. – ISBN 966-364-055-3


  У навчально-методичному посібнику вміщено матеріали для самостійного опанування майбутніми вчителями початкової школи нормативного навчального курсу з педагогіки
987028
   Педагогіка : хрестоматія. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 700 с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-311-045-7


  Зібрано і систематизовано найважливіші і найяскравіші ідеї української народної педагогіки, твори або уривки із них відомих українських просвітителів, педагогів. Для студентів та викладачів вузів
987029
  Пермяков О.А. Педагогіка : навч. посібник / О.А. Пермяков, В.В. Морозов. – Київ : Знання, 2006. – 171, [5] с. – Бібліогр.: с. 169-171. – ISBN 966-946-152-7
987030
  Фіцула М.М. Педагогіка : Навчальний посібник / М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр., доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 560с. – (Сер."Альма Матер"). – ISBN 966-8226-21-6
987031
  Волкова Н.П. Педагогіка : Навчальний посібник / Н.П. Волкова. – 2-ге вид.. перероб., доп. – Київ : Академвидав, 2007. – 616с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-47-2
987032
  Фіцула М.М. Педагогіка : навчальний посібник / М.М. Фіцула. – 2-ге вид., виправл., доп. – Київ : Академвидав, 2007. – 560 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-45-8
987033
  Нісімчук А.С. Педагогіка : підручник / Андрій Нісімчук. – Київ : Атіка, 2007. – 344с. – ISBN 978-966-326-234-5
987034
  Мойсеюк Н.Є. Педагогіка : навчальний посібник / Неля Мойсеюк. – Вид. 5-е, доп. і перероб. – Київ : [ Б. в. ], 2007. – 656с. – ISBN 978-966-96769-0-0


  У посібнику викладено нормативний навчальний курс з педагогіки. Загальні засади педагогіки, питання теорії навчання і виховання, досягнень сучасної науки та досвіду розбудови національної системи освіти
987035
  Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2007. – 448с. – Шифр дубл.37 Кузь.Доп карт. всем каб. – ISBN 978-966-346-424-4


  Розглянуті загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Визначені зав­­дання для самостійної роботи студентів та само­контролю рівня засвоєння навчального матеріа­лу.
987036
  Пальчевський С.С. Педагогіка : Загальні засади педагогіки. З історії педагогіки. Теорія освіти і навчання (дидактика). Теорія виховання. Школознавство: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.С. Пальчевський. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 496с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-74-1
987037
  Кузьмінський А.І. Педагогіка : підручник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – 3-тє вид., виправ. – Київ : Знання, 2008. – 447с. – ISBN 978-966-311-060-8


  Розглядаються загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Для студентів і викладачів вузів
987038
  Омельяненко С.В. Педагогіка : тестові завдання : навч. посіб. / С.В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2008. – 391 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-386-5
987039
  Фіцула М.М. Педагогіка : навчальний посібник / М.М. Фіцула. – 3-є вид., стер. – Київ : Академвидав, 2009. – 559, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-45-8


  Розкрито основні питання загальних засад педагогіки,теорії навчання й виховання учнів, управління навчально-виховним процесом у загальноосвіт.школі з урахуванням сучаних досягнень педагогіки і психології та досвиду розбудови української національної
987040
  Волкова Н.П. Педагогіка : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів]. – 3-є вид., стер. – Київ : Академвидав, 2009. – 615, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-83-0


  Для студентів вищих навчальних закладів
987041
  Максимюк С.П. Педагогіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.П. Максимюк ; МОН України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т. – Київ : Кондор, 2009. – 670 с. – ISBN 966-8251-36-9
987042
   Педагогіка : навч.-метод. посіб. / М-во культури і туризму України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв ; [уклад. Гавеля О.М.]. – Київ : Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2010. – 207, [1] с. : табл. – На обкл. та в кінці кн. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 196-207
987043
  Пермяков О.А. Педагогіка : навчальний посібник / О.А. Пермяков, В.В. Морозов. – 2-ге вид., виправ. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 171с. – ISBN 978-966-346-827-3
987044
  Пермяков О.А. Педагогіка : навч. посібник / О.А. Пермяков, В.В. Морозов. – 3-тє вид., виправл. і допов. – Київ : Знання, 2012. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с. 194-198. – ISBN 978-617-07-0055-1
987045
  Волкова Н.П. Педагогіка : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Н.П. Волкова. – 4-те вид., стер. – Київ : Академвидав, 2012. – 615, [1] с. : іл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-033-2
987046
  Пальчевський С.С. Педагогіка : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.С. Пальчевський. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2012. – 495, [1] с. – На тит. арк. та обкл. зміст: Загальні засади педагогіки ; З історії педагогіки ; Теорія освіти і навчання (дидактика) ; Теорія виховання ; Школознавство. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 966-8019-74-1
987047
  Пащенко М.І. Педагогіка : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / М.І. Пащенко, І.В. Красноштан ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 226, [1] с. : іл. – Термінол. словник: с. 186-223. – Бібліогр.: с. 224-226. – ISBN 978-617-673-239-6
987048
   Педагогіка : навч. посібник / Анєнкова І.П., Байдан М.А., Русол В. М., Горчакова О.А. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 566, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-136-2
987049
  Зайченко І.В. Педагогіка : підручник / І.В. Зайченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Вид. 3-тє вид., перероб. та допов. – Київ : Ліра-К, 2020. – 607, [1] с. – Глосарій: с. 578-600. – Бібліогр.: с. 559-577 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7320-21-9
987050
  Марушкевич А.А. Педагогіка (у структурно-логічних схемах та таблицях) : навч. посібник / Марушкевич А.А., Спіцин Є.С., Кошечко Н.В ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Компринт, 2020. – 90, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-929-981-9
987051
  Терещенко Ю.І. Педагогіка : філософія затвердження людського в людині // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.110-119
987052
  Майковська В.І. Педагогіка А.С. Макаренка як концептуальна основа формування підприємницької компетентності бакалаврів з управління та адміністрування і сфери обслуговування // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 17-21. – ISBN 978-966-698-257-8
987053
   Педагогіка в запитаннях і відповідях : Навчальний посібник / Л.В. Кондрашова, О.А. Пермяков, Н.І. Зеленкова, Г.Ю. Лаврешина; Л.В. Кондрашова, О.А. Пермяков, Н.І. Зеленкова, Г.Ю. Лаврешина. – Київ : Знання, 2006. – 252с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-129-2
987054
  Касянчук В.В. Педагогіка в Стародавній Греції / В.В. Касянчук, Ф.У. Рахімова // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 95-97. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
987055
  Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія : підруч. для студ., аспірантів та молодих викладачів вищ. навч. закл. / А.М. Алексюк; Міжн. фонд "Відродження", Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні". – Київ : Либідь, 1998. – 558 с. – ISBN 966-06-0037-2
987056
   Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2000-. – ISSN 2304-4470
Вип. 41. – 2014. – 366 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987057
   Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2000-. – ISSN 2304-4470
Вип. 3 (49). – 2016. – 397 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987058
   Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг : ВЦ КДПУ ; Айс Принт, 2000-. – ISSN 2304-4470
Вип. 1 (50). – 2017. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987059
  Слободянюк А. Педагогіка вищої технічної школи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.81-83
987060
  Алексюк А.М. Педагогіка вищої школи : курс лекцій : модульне навчання / А.М. Алексюк; М-во освіти України, Ін-т системних досліджень освіти, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІСДО, 1993. – 217 с.


  Розглянуто концепцію та основні напрями створення нової технології навчання, побудованої за принципом модульності змісту і процесу навчання. Пропонована технологія розроблена у Київському університеті імені Тараса Шевченка на базі вивчення студентами ...
987061
  Васянович Григорій Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій; МОтаН України. Львівськ. нац. ун-т. Каф. педагогіки. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – 100c. – ISBN 966-7483-11-8
987062
   Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2005. – 399 с. – ISBN 966-346-010-5
987063
  Фоменко Н.А. Педагогіка вищої школи : Методологія, стандартизація туристської освіти. Навчальний посібник / Н.А. Фоменко; МОНУ. – Київ : Слово, 2005. – 216с. – ISBN 966-8407-56-3
987064
  Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник / А.І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2005. – 486с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-002-4


  Розглянуті загальні засади педагогіки, теорія навчання (дидактика), теорія виховання і основи школознавства. Визначені зав­­дання для самостійної роботи студентів та само­контролю рівня засвоєння навчального матеріа­лу.
987065
  Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : Навч. посібник / М.М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2006. – 352с. – ("Альма-матер"). – ISBN 966-8226-35-6
987066
  Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи : Навчальний посібник / А.А. Марушкевич, Н.В. Кошечко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 80с. – ISBN 966-594-891-1
987067
   Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / І.О. Бартєнєва, І.М. Богданова, І.В. Бужина, А.М. Ващенко, Н.І. та ін. Дідусь; І.О. Бартєнєва, І.М. Богданова та ін. ; за ред. З.Н. Курлянд. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 496 с. – ISBN 966-346-270-1
987068
  Чернілевський Д.В. Педагогіка вищої школи : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Д.В. Чернілевський. – Вінниця : Україна, 2008. – 407, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Загальні основи андрагогіки. Дидактика вищої школи. Методологія та технологія педагогічної діяльності. – Бібліогр.: с. 403-407. – (Серія "Вища професійна освіта ХХІ століття"). – ISBN 966-621-165-3


  Викладено загальні основи педагогіки, теорію і технологію виховання, основи дидактики, особли-вості управління загальноосвітнім навчальним за-кладом. Підручник для вищих педагогічних навчальних закладів
987069
  Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Л. Ортинський ; МОН України ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 472с. – ISBN 978-966-364-820-0
987070
  Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / М.М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академвидав, 2010. – 454, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 444-454. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-98-4
987071
  Чернілевський Д.В. Педагогіка вищої школи : [підручник для студентів ВНЗ] / Д.В. Чернілевський. – [2-ге вид., перероб. і допов.]. – Вінниця : АМСКП, 2010. – 467, [1] с. : іл., табл. – На обкл. також: Освітній процес: виховання, навчання, розвиток-педагогічні технології дорослих. – Бібліогр.: с. 463-467 та в підрядк. прим. – ISBN 966-621-165-3
987072
  Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / А.І. Кузьмінський. – 2-е вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 486, [2] с. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. приміт. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-862-4
987073
  Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / А.А. Марушкевич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Фак. психології. – Київ : Обрії, 2012. – 220 с. – Словник використ. пед. термінів і понять: с. 205-218. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2278-16-3
987074
  Козяр М.М. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / М.М. Козяр, М.С. Коваль. – Київ : Знання, 2013. – 327, [1] с. – Імен. покажч.: с. 325-327. – Бібліогр.: с. 318-324 та в кінці розд. – ISBN 978-617-07-0096-4
987075
  Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-865-4
987076
   Педагогіка вищої школи : хрестоматія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В.А. Бугров, А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин]. – Київ : Київський університет, 2016. – 543, [1] с. : табл. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-439-869-2
987077
  Стражнікова І. Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / Інна Стражнікова ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Каф. пед. ім. Богдана Ступарика. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – 120, [1] c., включ. обкл. – Бібліогр.: с. 114-116
987078
  Головенкін В.П. Педагогіка вищої школи (Андрагогіка) : підруч. для студентів вищ. техн. навч. закл. / В.П. Головенкін ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2009. – 405, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 368-402. – Бібліогр.: с. 403-405. – ISBN 978-966-622-316-9
987079
   Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача : (метод. рек. до вивчення курсу) : [для студентів-магістрантів ВНЗ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т. психології, Каф. педагогіки ; [уклад.: Марушкевич А.А., Спіцин Є.С.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 56, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці модулів
987080
  Васянович Г. Педагогіка вищої школи як наука. З історі вищої освіти // Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – С. 54-59. – ISBN 966-7483-11-8
987081
   Педагогіка вищої школи.. – Київ, 1973. – 56с.
987082
  Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Гура; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224с. – ISBN 966-364-129-0
987083
  Павко А.І. Педагогіка вищої школи: наука чи мистецтво? / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 13
987084
  Хоружа Л. Педагогіка вищої школи: сучасні дидактичні стратегії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 7-13. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
987085
  Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи: теорія виховання : Навчальний посібник / А.А. Марушкевич; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 60с.
987086
  Гладуш В.А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія : навч. посібник / В.А. Гладуш, Г.І. Лисенко. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 416, [1] с. : іл. – Термінол. слов.: с. 382-416. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Bologna process). – ISBN 978-617-7109-56-2
987087
   Педагогіка від серця. До 100-річчя від дня народження В.О. Сухомлинського (1918-1970) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Держ. наукова установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; відп. ред. Н.В. Жданова ; уклад. Г.В. Массовер. – Київ, 2018. – № 3, 2018, 3 квартал. – С. 91-102. – ISSN 0130-2043
987088
  Лазарева А. Педагогіка війни // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 31 (351). – С. 24. – ISSN 1996-1561


  Порівняно із Другою Перша світова війна у Франції помітніша не тільки в дискурсі, а й у камені. Стела загиблим у 1914 - 1918 роках стоїть у кожному, навіть найменшому селі.
987089
  Хоружий Г. Педагогіка вільного часу: соціально-філософський аналіз // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 31-37. – ISSN 2226-3012
987090
  Хоменко І. Педагогіка вчителя-новатора Є.М.Ільїна як орієнтир у використанні інновацій на сучасному уроці світової літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 9 (165). – С. 29-36
987091
  Пихтіна Н.П. Педагогіка гри: лекції : навч. посібник / Пихтіна Н.П. ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, 2019. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 192-197 та в кінці тем. – ISBN 978-966-373-868-0
987092
  Автомонов П.П. Педагогіка діалогу. Інновації зарубіжної школи : навч. посібник / П.П. Автомонов ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці гл,. – ISBN 978-966-439-569-1
987093
  Білик А. Педагогіка добра Івана Зязюна / А. Білик, В. Меншун // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 10-11. – ISSN 0868-8117
987094
  Рапіна Л. Педагогіка добротворення має реалізовуватись у сучасній школі / Л. Рапіна, О. Крутенко // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Січень-лютий (№ 1). – С. 4


  2 лютого 2017 року виповнилося б 80 років з дня народження видатного українського педагога Олександра Антоновича Захаренка. Вшановуючи пам"ять народного вчителя, відомого педагога і вченого в Черкаському національному університеті імені Богдана ...
987095
  Фрейре П. Педагогіка душі : Додатки Ани-Марії Араужо Фрейре / Пер. з англ. Ілька Корунця; Пауло Фрейре. – Київ : Веселка, 2003. – 103с. – ISBN 966-01-0239-9
987096
  Нечепоренко Л.С. Педагогіка життя на щодня : наук.-популяр. вид. / Нечепоренко Лідія Сергіївна ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Каф. педагогіки. – Харків : ХНУ, 2011. – 47, [3] с., включ. обкл : фот. – Бібліогр.: с. 46
987097
   Педагогіка загальна (інтегрована) : робоча навч. прогр. : галузі знань: 0203 "Гуманітарні науки", 0102 "Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини", 0304 "Право", 0402 "Фізико-математичні науки", 0403 "Системні науки і кібернетика" : освіт.-кваліфікац. рівень "бакалавр" / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Каф. теорії та іст. педагогіки ; [уклад.: Терентьєва Н.О., Фруктова Я.С.]. – Київ ; Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 79, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 67-78. – ISBN 978-966-493-622-1
987098
  Биковська О. Педагогіка здібностей і талантів // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 2-3
987099
  Биковська О. Педагогіка здібностей і талантів // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 2-3
987100
  Омельченко С.О. Педагогіка здоров"я : навчальний посібник / С.О. Омельченко ; МОНУ ; Слов"янський держ. пед. ун-т. – Слов"янськ : СДПУ, 2009. – 205 с. – ISBN 978-966-1554-15-2
987101
  Лук"янченко М.І. Педагогіка здоров"я: теорія та практика : монографія / Микола Лук"янченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка, 2012. – 345, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 282-322. – ISBN 978-966-384-241-7
987102
  Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи : навчально-методичний посібник для студентів вищих навч. закладів: інтерактивні технології в курсах навчальних дисциплін / Л.В. Артемова. – Київ : Кондор, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-351-110-8
987103
  Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : підручник / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2018. – 511, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 455-477. – Бібліогр.: с. 440-454 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7320-64-6
987104
  Зайченко І.В. Педагогіка і методика навчання у вищій школі : підручник / І.В. Зайченко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2020. – 511, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 455-477. – Бібліогр.: с. 440-454. – ISBN 978-617-7320-64-6
987105
   Педагогіка і психологія : вісник АПН України. – Київ
№ 1. – 1997
987106
   Педагогіка і психологія : вісник АПН України. – Київ
№ 2. – 1997
987107
   Педагогіка і психологія : вісник АПН України. – Київ
№ 3. – 1997
987108
   Педагогіка і психологія : вісник АПН України. – Київ
№ 4. – 1997
987109
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України: науково- теоретичний і інформаційний журнал. – Київ, 1993-
№ 2. – 2000
987110
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України: науково- теоретичний і інформаційний журнал. – Київ, 1993-
№ 3. – 2000
987111
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України: науково- теоретичний і інформаційний журнал. – Київ, 1993-
№ 4. – 2000
987112
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України: науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна думка, 1993-
№ 3/4. – 2001
987113
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна думка, 1993-
№ 1/2. – 2002
987114
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково- теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3. – 2002
987115
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково- теоретичний та інформаційний журнал Академії педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4. – 2002
987116
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1. – 2003
987117
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково- теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2. – 2003
987118
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково- теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3/4. – 2003
987119
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1. – 2004
987120
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2. – 2004
987121
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3. – 2004
987122
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4. – 2004
987123
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1. – 2005
987124
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2. – 2005
987125
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3. – 2005
987126
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4. – 2005
987127
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1. – 2006
987128
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2. – 2006
987129
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3. – 2006
987130
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4. – 2006
987131
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1. – 2007
987132
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2. – 2007
987133
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3. – 2007
987134
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4. – 2007
987135
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1. – 2008
987136
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2. – 2008
987137
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3/4 (60/61). – 2008
987138
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1 (62). – 2009
987139
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2 (63). – 2009
987140
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3 (64). – 2009
987141
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4 (65). – 2009
987142
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1 (66). – 2010
987143
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2 (67). – 2010
987144
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3 (68). – 2010
987145
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4 (69). – 2010
987146
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2 (71). – 2011
987147
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3 (72). – 2011
987148
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 4 (73). – 2011
987149
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1 (74). – 2012
987150
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2 (75). – 2012
987151
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 3 (76). – 2012
987152
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 4 (77). – 2012
987153
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 1 (78). – 2013
987154
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 2 (79). – 2013
987155
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ : Педагогічна преса, 1993-
№ 3 (80). – 2013
987156
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 1 (82). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987157
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 2 (83). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987158
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 3 (84). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987159
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 4 (85). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987160
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 1 (86). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987161
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 2 (87). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987162
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 3 (88). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987163
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 4 (89). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987164
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 1. – 2016. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987165
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 2. – 2016. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987166
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 3. – 2016. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987167
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 4. – 2016. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987168
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 1. – 2017. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987169
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 2. – 2017. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987170
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 3. – 2017. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987171
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 4. – 2017. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987172
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 1 (98). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987173
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-06294
№ 2 (99). – 2018. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987174
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 3 (100). – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987175
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 4 (101). – 2018. – 95, [1] с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987176
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса". – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 1 (102). – 2019. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987177
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 2 (103). – 2019. – 95, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
987178
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 3 (104). – 2019. – 56 с. – Резюме укр., англ. мовами
987179
   Педагогіка і психологія = Pedagogics and psychology : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; редкол.: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, Л.А. Рапіна [та ін.]. – Київ : Педагогічна преса, 1993-. – ISSN 2304-0629
№ 4 (105). – 2019. – 54, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
987180
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 1. – 1995
987181
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 2. – 1995
987182
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 3. – 1995
987183
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 4. – 1995
987184
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 1. – 1996
987185
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 2. – 1996
987186
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 3. – 1996
987187
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України /. – Київ
№ 4. – 1996
987188
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/. – Київ
№ 1. – 1998
987189
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/. – Київ
№ 2. – 1998
987190
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/. – Київ
№ 3. – 1998
987191
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/. – Київ
№ 4. – 1998
987192
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/ : науково-теоретичний і інформаційний журнал. – Київ
№ 1. – 1999
987193
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/ : науково-теоретичний і інформаційний журнал. – Київ
№ 2. – 1999
987194
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/ : науково-теоретичний і інформаційний журнал. – Київ
№ 3. – 1999
987195
   Педагогіка і психологія /Вісник АПН України/ : науково-теоретичний і інформаційний журнал. – Київ
№ 4. – 1999
987196
  Мороз О.Г. Педагогіка і психологія вищої школи : Навч. посібник для викладачів, аспірантів і майбут. магістрів / О.Г. Мороз, О.С. Падалка, В.І. Юрченко; Мін-во освіти і науки України; Ін-т вищої освіти АПН України. – Київ : НПУ, 2003. – 267 с. – ISBN 966-660-100-1
987197
  Захаренко С. Педагогіка конкретної мети як провідний виховний метод у системі превентивного виховання О.А.Захаренко / С. Захаренко, О. Захаренко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 18-22. – ISSN 0131-6788
987198
  Медведнікова Т.О. Педагогіка М.К. Метнера як складова генезису Дніпропетровської піаністичної школи другої половини XX століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 353-359
987199
  Андрущенко В. Педагогіка миру: актуальність теорії та практики // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
987200
  Андрущенко В. Педагогіка миру: актуальність теорії та практики // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 101-114. – ISBN 978-966-931-159-7
987201
  Падалка Г.М. Педагогіка мистецтва (Теорія і методика викладання мистецьких дисциплін) / Падалка Г.М. ; МОНУ ; Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Освіта України, 2008. – 274 с. – ISBN 978-966-8847-79-0
987202
  Ганді М. Педагогіка ненасильства / Махатма Ганді ; вступ. нарис, пер., упоряд. та прим. Володимира Василенка. – Вид. 2-ге, допов. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2016. – 399, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 382-391. – Бібліогр.: с. 395-397 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-189-392-3
987203
  Селігей П. Педагогіка Олександра Потебні і проблеми сучасного наукового стилю // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 8 (641). – С. 36-40. – Бібліогр.: Літ.: с. 40; 12 п. – ISSN 0130-5263
987204
  Андрущенко В. Педагогіка партнерства // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 123-131. – ISBN 978-966-931-159-7
987205
  Олинець Т.В. Педагогіка партнерства у концепції НУШ та у світлі ідей Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук ; редкол.: С.Д. Абрамович, Н.І. Бернадська, О.С. Волковинський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 315-320. – (Серія філологічна ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
987206
  Мельниченко О. Педагогіка підприємництва: вивчення досвіду та перспективи в Україні // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 45-50. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
987207
  Когут С. Педагогіка праці: польський ринок праці під впливом процесів європейської інтеграції // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 77-83. – ISSN 2226-3012
987208
  Фрейре П. Педагогіка пригноблених = Pedagocia do oprimido / Пауло Фрейре; З англ. пер. Олександр Дем"янчук. – Київ : Юніверс, 2003. – 168 с. – ISBN 966-7305-68-6


  Нова філософія освіти, яка сприяє визволенню людини від фізичного, ідеологічного, психологічного чи культурного гноблення, - ось у кількох словах суть цієї праці
987209
  Кузьмінський А.І. Педагогіка родинного виховання : Навч. посібник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2006. – 324с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-346-054-7
987210
  Фрейре П. Педагогіка свободи: етика, демократія і громадянська мужність / Пауло Фрейре; Пер. з англ.: О.Дем"янчука. – Київ : КМ Академія, 2004. – 124с. – ISBN 966-518-251-X
987211
  Осипчук Н. Педагогіка серця Януша Корчака // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 14-21 листопада (№ 48/49)


  2012 рок за рішенням Сейму Республіки Польща проголошено Роком Януша Корчака ( 1878 - 1942 ) - педагога, філософа, письменика, лікаря.
987212
  Лавриченко Н.М. Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Н.М. Лавриченко; Ін-т педагогіки АПНУ ; Благод. фонд підтримки творчої молоді "Дебют". – Київ : ВІРА ІНСАЙТ, 2000. – 444с. – ISBN 966-95755-1-6
987213
   Педагогіка співробітництва М.І. Кодака // Освіта Кіровоградщини (Єлисаветградщини ) в наукових рефлексіях українських учених (друга половина XIX-XX століття) : монографія / О.В. Філоненко. – Харків : Мачулін, 2017. – С. 211-220. – ISBN 978-617-7364-13-8
987214
  Сагач Г. Педагогіка Сухомлинського виховує в дітях найвищі досконалості тіла, розуму, волі, духу // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 14 червня (№ 24). – С. 6. – ISSN 2219-5793
987215
  Кочубей А.В. Педагогіка та методика викладання у вищій школі : навч. посібник / А.В. Кочубей, С.С. Якубовська ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 292, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 284-292. – ISBN 978-966-327-357-0
987216
  Безкоровайна Н.С. Педагогіка та мистецька освіта в Україні початку XXI ст.: соціокультурні виміри // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського" : з проведенням Круглого столу, 21-22 жовт. 2010 р. / "Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівського", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Сталь, 2010. – С. 6-13. – ISBN 978-966-1555-63-0
987217
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7017-38-6
Вип. 43. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987218
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7188-08-6
Вип. 44. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987219
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
Вип. 45. – 2013. – 227 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987220
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7225-28-6. – ISSN 2312-2471
Вип. 46. – 2014. – 322 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987221
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471
Вип. 47. – 2015. – 313 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987222
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471
Вип. 48. – 2015. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987223
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7306-08-4. – ISSN 2312-2471
Вип. 49. – 2015. – 351 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987224
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7306-28-2. – ISSN 2312-2471
Вип. 50. – 2015. – 305 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987225
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7306-30-5. – ISSN 2312-2471
Вип. 51. – 2015. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987226
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
Вип. 52. – 2016. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987227
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-966-97496-0-4. – ISSN 2312-2471
Вип. 53. – 2016. – 365 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987228
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
Вип. 54. – 2016. – 324 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987229
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Рожко Г.С. – ISBN 978-966-97496-9-7. – ISSN 2312-2471
Вип. 55. – 2016. – 311 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987230
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків : Рожко С.Г. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
Вип. 56. – 2017. – 390 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987231
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків : Рожко С.Г. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
Вип. 57. – 2017. – 296 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987232
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків : Рожко С.Г. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
Вип. 58. – 2017. – 330 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987233
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків : ДІСА ПЛЮС. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
Вип. 59. – 2018. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987234
   Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків : ДІСА ПЛЮС. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
Вип. 60. – 2018. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987235
  Туркот Т.І. Педагогіка та психологія вищої школи : навч. посіб. для студ. магістратури спец. "Екологія та охорона навколишнього середовища" / Т.І. Туркот, О.А. Коновал. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 465, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів. – ISBN 978-966-2393-92-7
987236
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 1. – 1997
987237
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 2. – 1997
987238
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 1. – 1998
987239
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 2. – 1998
987240
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 3. – 1998
987241
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 4. – 1998
987242
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва-для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 1. – 1999
987243
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва-для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 2. – 1999
987244
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва-для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 3/4. – 1999
987245
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 2. – 2000
987246
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 3. – 2000
987247
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх кого. – Київ, 1997-
№ 4. – 2000
987248
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва - для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 3/4. – 2001
987249
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 1. – 2002
987250
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 2. – 2002
987251
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 3. – 2002
987252
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів ,науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 4. – 2002
987253
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 1. – 2003
987254
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 2. – 2003
987255
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 3. – 2003
987256
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 4. – 2003
987257
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 1. – 2004
987258
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 2/3. – 2004
987259
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 4. – 2004
987260
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2005
987261
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 3. – 2005
987262
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів ,науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 4\1. – 2005
987263
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 2/3. – 2006
987264
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 2. – 2007
987265
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 3. – 2007
987266
   Педагогіка толерантності : Громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 4"2006/1"2007. – 2007
987267
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. – Київ, 1997-
№ 4. – 2007
987268
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 1/2. – 2008
987269
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 3. – 2008
987270
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 4 (46). – 2008
987271
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 1/2 (47/48). – 2009
987272
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 3 (49). – 2009
987273
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 4 (50). – 2009
987274
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 1 (51). – 2010
987275
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 2 (52). – 2010
987276
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 3/4 (53/54). – 2010
987277
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 1 (55). – 2011
987278
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 2 (56). – 2011
987279
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 3 (57). – 2011
987280
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Полікультурний світ". – Київ, 1997-
№ 4 (58) 2011/ № 1 (59) 2012. – 2011
987281
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 2 (60). – 2012
987282
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 3/4 (61/62). – 2012
987283
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний журнал для вчителів, вихователів, науковців, батьків та юнацтва- для всіх, кого турбують проблеми виховання та освіти. / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 1 (63). – 2013
987284
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київський громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 2 (64). – 2013
987285
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громад. освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 3/4 (65/66). – 2013
987286
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 1 (67). – 2014
987287
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 2 (68). – 2014
987288
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавничий центр "Політкультурний світ". – Київ, 1997-
№ 3/4 (69/70). – 2014
987289
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавн. центр "Політкультурний світ" ; Голов. ред.: Я.А. Береговий [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 1 (71). – 2015. – 128 с.
987290
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавн. центр "Політкультурний світ" ; Голов. ред.: Я.А. Береговий [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 2 (72). – 2015. – 120 с.
987291
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавн. центр "Політкультурний світ" ; Голов. ред.: Я.А. Береговий [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 1 (74). – 2016. – 148 с.
987292
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавн. центр "Політкультурний світ" ; Голов. ред.: Я.А. Береговий [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 2 (75). – 2016. – 148 с.
987293
   Педагогіка толерантності : громадський психолого-педагогічний щоквартальник українською та російською мовами для вихователів, вчителів, викладачів, науковців, організаторів освіти, батьків та юнацтва / Київ. громадський освітньо-видавн. центр "Політкультурний світ" ; Голов. ред.: Я.А. Береговий [та ін.]. – Київ, 1997-
№ 3/4 (76). – 2016. – 264 с.
987294
  Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях і відповідях : Навчальний посібник / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – Київ : Знання, 2006. – 311с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-346-064-4
987295
   Педагогіка у моєму житті : есе, присвяч. 170-річчю заснування каф. педагогіки у Київ. ун-ті / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.А. Марушкевич, О.В. Плахотнік, Н.М. Кузьменко та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – 63, [1] с. – ISBN 978-617-696-913-6
987296
  Сазоненко Г.С. Педагогіка успіху (досвід становлення акмеологічної системи ліцею) : Науково-методичний посібник / Г.С. Сазоненко. – Київ : Гнозис, 2004. – 684 с. – ISBN 966-7569-75-6
987297
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ
№ 03. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
987298
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 04. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
987299
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 05. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
987300
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 06. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
987301
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 07. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
987302
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 08. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
987303
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 09. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
987304
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 10. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
987305
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 11. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
987306
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харківське обласне відділення Нац. олімпійського комітету України; вид-во ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 12. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
987307
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 01. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987308
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 02. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987309
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 03. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987310
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 04. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987311
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 05. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987312
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 06. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987313
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 07. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987314
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 08. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987315
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 09. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987316
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987317
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 11. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987318
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 12. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987319
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 01. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987320
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 02. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987321
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 03. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987322
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 04. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987323
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 05. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987324
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 06. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987325
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 07. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987326
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 08. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987327
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 09. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987328
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 10. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987329
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987330
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 01. – 2015. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987331
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 02. – 2015. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987332
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 03. – 2015. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987333
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 04. – 2015. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987334
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк.нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 05. – 2015. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987335
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 06. – 2015. – 70 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987336
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 07. – 2015. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987337
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 08. – 2015. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987338
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 09. – 2015. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987339
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 11. – 2015. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987340
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 01. – 2016. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987341
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 03. – 2016. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987342
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 04. – 2016. – 68 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987343
   Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків : ХДАДМ. – ISSN 1818-9172
№ 05. – 2016. – 62 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987344
  Мельничук С.Г. Педагогіка. (Теорія виховання) : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Г. Мельничук ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 285, [3] с. – Додатки: с. 238-285. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-194-104-4
987345
  Омеляненко В.Л. Педагогіка. Завдання і ситуації : Практикум / В.Л. Омеляненко, А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 423с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-311-042-2
987346
  Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання і сітуації : Практикум / А.І. Кузьмінський, Л.П. Вовк, В.Л. Омеляненко. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 429с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 966-7767-95-7


  На системній основі наводяться завдання з базових тем курсу "Педагогіка" для самостійної роботи студентів
987347
  Газін В. Педагогіка: індивідуальна vs колективна // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 9. – С. 39-44
987348
  Рацул А.Б. Педагогіка: інформативний виклад : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.Б. Рацул, Т.Я. Довга. – Київ : Слово, 2016. – 342, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 295-296 та в кінці розд. – ISBN 978-966-194-236-2
987349
  Кучерявий О.Г. Педагогіка: особистісно-розвивальні аспекти : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.Г. Кучерявий. – Київ : Слово, 2014. – 436, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-194-182-2
987350
  Горобей М.П. Педагогічгі умови активізації рухової діяльності молодших школярів у режимі продовженого дня : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Горобей М. П.; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1994. – 21л.
987351
  Полянський Павло Педагогічна адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 2-3
987352
  Брояковський О. Педагогічна біографія Володимира Антоновича в історико-архівних документальних свідченнях // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 126-129. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)


  Аналізується зміст неопублікованих документальних свідчень стосовно освітньої діяльності одного з класиків української національної педагогіки XIX - поч. XX ст. В.Б. Антоновича, які містяться у фондах державних архівів м. Києва.
987353
  Романкова Л. Педагогічна взаємодія в процесі виховання майбутніх фахівців // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Бех, Ю.В. Бех, І.В. Григоренко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131 : Філософія. Соціологія. – C. 95-109
987354
  Малахов М.А. Педагогічна взаємодія викладача і студентів під час використання нових інформаційних технологій навчання у ВНЗ інженерно-технічного профілю / М.А. Малахов, О.І. Кравченко, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 303-


  На підставі синергетичного підходу з’ясовано категоріальну сутність педагогічної взаємодії, запропоновано модель педагогічної взаємодії викладача і студентів, розкрито педагогічні умови, функції, етапи педагогічної взаємодії під час використання нових ...
987355
  Наход С.А. Педагогічна взаємодія як базисна категорія інтерактивного навчання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 23-30. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
987356
   Педагогічна газета. – Київ, 2000
987357
   Педагогічна газета. – Київ
№ 11, листопад. – 2000. – 8 с.
987358
   Педагогічна газета. – Київ
№ 1. – 2001
987359
   Педагогічна газета. – Київ
№ 2. – 2001
987360
   Педагогічна газета. – Київ
лютий (№ 2). – 2013. – 8 с.
987361
   Педагогічна газета. – Київ
лютий (№ 4). – 2013. – 8 с.
987362
   Педагогічна газета. – Київ
травень (№ 5). – 2013. – 8 с.
987363
   Педагогічна газета. – Київ
липень (№ 7). – 2013. – 8 с.
987364
   Педагогічна газета. – Київ
листопад (№ 11). – 2013. – 8 с.
987365
   Педагогічна газета. – Київ
грудень (№ 12). – 2013. – 8 с.
987366
   Педагогічна газета. – Київ
березень (№ 3). – 2014. – 8 с.
987367
   Педагогічна газета. – Київ
квітень (№ 4). – 2014. – 8 с.
987368
   Педагогічна газета. – Київ
червень (№ 6). – 2014. – 8 с.
987369
   Педагогічна газета. – Київ
вересень (№ 9). – 2014. – 8 с.
987370
   Педагогічна газета. – Київ
жовтень (№10). – 2014. – 8 с.
987371
   Педагогічна газета. – Київ
листопад (№11). – 2014. – 8 с.
987372
   Педагогічна газета. – Київ
Березень - квітень (№ 2). – 2015. – 8 с.
987373
   Педагогічна газета. – Київ
Липень - серпень (№ 4). – 2015. – 8 с.
987374
   Педагогічна газета. – Київ
Вересень - жовтень (№ 5). – 2015. – 8 с.
987375
   Педагогічна газета. – Київ
Листопад - грудень (№ 6). – 2015. – 8 с.
987376
   Педагогічна газета. – Київ
Січень - лютий (№ 1). – 2016. – 8 с.
987377
   Педагогічна газета. – Київ
Березень - квітень (№ 2). – 2016. – 8 с.
987378
   Педагогічна газета. – Київ
Травень - червень (№ 3). – 2016. – 8 с.
987379
   Педагогічна газета. – Київ
Липень - серпень (№ 4). – 2016. – 8 с.
987380
   Педагогічна газета. – Київ
Вересень - жовтень (№ 5). – 2016. – 8 с.
987381
   Педагогічна газета. – Київ
Листопад - грудень (№ 6). – 2016. – 8 с.
987382
   Педагогічна газета. – Київ
Січень-лютий (№ 1). – 2017. – 8 с.
987383
   Педагогічна газета. – Київ
Березень-квітень (№ 2). – 2017. – 8 с.
987384
   Педагогічна газета. – Київ
Липень-серпень (№ 4). – 2017. – 8 с.
987385
   Педагогічна газета. – Київ
Вересень - жовтень (№ 5). – 2017. – 8 с.
987386
   Педагогічна газета. – Київ
Листопад-грудень (№ 6). – 2017. – 8 с.
987387
   Педагогічна газета. – Київ
Січень - лютий (№ 1). – 2018. – 8 с.
987388
   Педагогічна газета. – Київ
Березень - квітень (№ 2). – 2018. – 8 с.
987389
   Педагогічна газета України. – Київ
Травень - червень (№ 3). – 2019. – 8 с.
987390
   Педагогічна газета України. – Київ
Липень - серпень (№ 4). – 2019. – 8 с.
987391
   Педагогічна газета України. – Київ
Вересень - жовтень (№ 5). – 2019. – 8 с.
987392
   Педагогічна газета України. – Київ
Листопад - грудень (№ 6). – 2019. – 8 с.
987393
   Педагогічна газета України. – Київ
Березень - квітень (№ 2). – 2020. – 8 с.
987394
  Василик Дз. Педагогічна діяльність Антіна Княжинського // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 12 (167), грудень. – C. 127-131. – ISSN 2308-4634
987395
  Хомич Л. Педагогічна діяльність Бруно Шульца в навчальних закладах Дрогобича міжвоєнного періоду // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 103-121. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
987396
  Бєляєва О.М. Педагогічна діяльність викладачів вищих медичних навчальних закладів: системний підхід // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 33-36. – ISSN 2221-6316
987397
  Пасічник В. Педагогічна діяльність Володимира Гошовського // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 153-161
987398
  Слуцький Я. Педагогічна діяльність волонтерів корпусу миру в навчальних закладах України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 138-142. – ISSN 2308-4634
987399
  Зарічна І.М. Педагогічна діяльність Гуго Штейнгауса у Львівському університеті (1917-1941 рр.) // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 197-203. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
987400
  Шульц Н.А. Педагогічна діяльність Дмитра Жудіна на Поділлі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 200-201
987401
  Степаненко А.В. Педагогічна діяльність і погляди Ернста Меймана : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Степаненко А.В.; Кіровоградський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2008. – 205л. + Додатки: л.181-188. – Бібліогр.: л.189-205
987402
  Степаненко А.В. Педагогічна діяльність і погляди Ернстра Меймана : автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец.: 13.00.01 - заг. педагогіка та іст.педагогіки / Степаненко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
987403
  Ковальова Л. Педагогічна діяльність М. Максимовича // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 292-295. – ISBN 978-617-640-146-9
987404
  Лещенко Е.В. Педагогічна діяльність М.О. Корфа в контексті розвитку земств Півдня України (друга половина XIX століття) : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Лещенко Ельза Володимирівна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
987405
  Кутуза Л.Л. Педагогічна діяльність Миколи Пирогова // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 133-135. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
987406
  Федорищак Р.Л. Педагогічна діяльність Мирона Кордуби в роки Другої світової війни та повоєнної відбудови // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 3-8. – (Серія "Педагогіка" ; № 1)
987407
  Крот В.О. Педагогічна діяльність Михайла Грушевського у Львівському університеті // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 26
987408
  Рогів Н. Педагогічна діяльність О. Грушевського // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 329-334. – ISBN 978-617-640-146-9
987409
  Приходько Л. Педагогічна діяльність О. С. Грушевського. // Студії з архівної справи та документознавства / Державний комітет архівів України ; Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 126-139
987410
  Коробченко А.А. Педагогічна діяльність О. Янати // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-16. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  Присвячено видатному українському педагогу, ученому, діячу освіти О.А. Янаті, дано характеристику його діяльності.
987411
  Кожуховська А. Педагогічна діяльність О.П. Довженка // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.62-67
987412
  Безручко О. Педагогічна діяльність Олександра Довженка: спроби розпочати підготовку кінорежисерів при Київському державному театральному інституті // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (175). – С. 91-99. – ISSN 1682-2366
987413
  Дяченко О.В. Педагогічна діяльність Олександра Кониського // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 6-16. – ISSN 2409-3661


  Висвітлено педагогічну діяльність українського письменника, педагога, громадського діяча О. Кониського та проаналізовано його педагогічні погляди.
987414
  Гонтар Н. Педагогічна діяльність Панаса Саксаганського // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів; [ редкол.: Я.М. Гирич, Б.М. Гончар, В.Ф. Колесник (голова), Ю.В. Латиш (відп. ред.)]. – Київ, 2008. – Вип. 6, ч. 1 : Історія : праці вчених. – С. 16-18
987415
  Соловйова Л.М. Педагогічна діяльність професора В.Є. Тімонова (1862-1936 рр.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 1 (12). – С. 53-65. – ISSN 2415-7422
987416
  Обженська А.І. Педагогічна діяльність С.Ф. Русової // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 174-176. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
987417
  Тельвак В.В. Педагогічна діяльність Степана Томашівського в Ягеллонському університеті // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 126-130. – ISBN 966-2980-20-2
987418
  Рибалко Л. Педагогічна діяльність у сучасному освітньому просторі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-10. – (Серія педагогічна ; вип. 31). – ISSN 2078-5526
987419
  Пархоменко Ю.М. Педагогічна діяльність Х.Д. Алчевської // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 180-182. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
987420
  Оніщенко О. Педагогічна діяльність Христини Алчевської в контексті розвитку європейської освіти // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті висвітлено педагогічну діяльність Христини Данилівни Алчевської, засновниці першої недільної школи для жінок у Російській імперії. Освітня діяльність Алчевської відображала європейські тенденції жіночої освіти, поклала початок становленню та ...
987421
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 2. – 2005
987422
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 3. – 2005
987423
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 3. – 2006
987424
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 4. – 2006
987425
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 1. – 2007
987426
   Педагогічна думка. – Львів, 2003-
№ 2. – 2007
987427
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2008
987428
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2008
987429
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2008
987430
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2009
987431
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2009
987432
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2009
987433
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2010
987434
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2011
987435
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2011
987436
   Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2011
987437
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2012
987438
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2012
987439
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2012
987440
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2013
987441
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2013
987442
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2013
987443
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2013
987444
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2014
987445
   Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2014
987446
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4, спец. вип. – 2014
987447
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2015
987448
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2015
987449
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2015
987450
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2015. – 58 с.
987451
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2016. – 66 с.
987452
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 2. – 2016. – 64 с.
987453
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 3. – 2016. – 64 с.
987454
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 4. – 2016. – 64 с.
987455
   Педагогічна думка / Департамент освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
№ 1. – 2017. – 144с.
987456
  Нагачевська З.І. Педагогічна думка і просвітництво в жіночому русі Західної України (друга половина 19 ст.- 1939 р.) : [ монографія ] / Зіновія Нагачевська ; МОНУ ; Прикарпатський національний ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Третяк І.Я., 2007. – 764 с. – ISBN 978-966-2159-00-4
987457
  Рик С. Педагогічна етика: пошуки нової парадигми // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12 (972) грудень. – С. 6-12. – ISSN 0131-6788
987458
  Лашко М.В. Педагогічна і просвітницька діяльність Марії Грінченко (1863-1928) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Лашко Михайло Васильович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
987459
  Міхно О. Педагогічна і просвітницька діяльність Пантелеймона Куліша
987460
   Педагогічна і психологічна науки в Україні. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-058-0
Т. 1 : Теорія та історія педагогіки / [ редкол. тому : Сухомлинська О.В. та ін. ]. – 2007. – 360 с. – До 15-річчя АПН України
987461
   Педагогічна і психологічна науки в Україні. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-059-7
Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології / [редкол. тому : Бібік Н.М. та ін.]. – 2007. – 368 с. – До 15-річчя АПН України
987462
   Педагогічна і психологічна науки в Україні. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-060-3
Т. 3 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія / редкол. тому : Максименко С.Д. та ін. – 2007. – 376 с. – До 15-річчя АПН України
987463
   Педагогічна і психологічна науки в Україні. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-062-7
Т. 5 : Неперервна професійна освіта : теорія і практика / [ редкол. тому : Ничкало Н.Г та ін. ]. – 2007. – 392 с. – До 15-річчя АПН України
987464
   Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-213-3
Т. 1 : Загальна педагогіка та філософія освіти / [редкол. т.: Сухомлинська О.В. (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – 365, [3] с. : табл. – До 20-річчя НАПН України. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим.
987465
   Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-214-0
Т. 2 : Психологія, вікова фізіологія та дефектологія / [редкол. т.: Максименко С.Д. (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – 398, [2] с. : табл. – До 20-річчя НАПН України. – Бібліогр. наприкінці ст.
987466
   Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-215-7
Т. 3 : Загальна середня освіта / [редкол.: Ляшенко О.І. (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – 429, [3] с. – До 20-річчя НАПН України. – Бібліогр. наприкінці ст.
987467
   Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-216-4
Т. 4 : Професійна освіта і освіта дорослих / [редкол.: Ничкало Н.Г. (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – 510, [2] с. : табл., іл. – До 20-річчя НАПН України. – Бібліогр. наприкінці ст.
987468
   Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка. – ISBN 978-966-644-217-1
Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – 2012. – 389, [1] с. : іл., табл. – До 20-річчя НАПН України. – Бібліогр. наприкінці ст.
987469
  Тарасова Т.Б. Педагогічна інноватика - втілення ідей А.С. Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 49-53. – ISBN 978-966-698-257-8
987470
  Мініна Н.М. Педагогічна інноватика - нова практика освіти - у реферативній базі даних "Україніка наукова" // Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумкова наук. конф. 16-17 трав. 2016 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2016. – С. 121-123. – ISBN 978-966-02-7933-9
987471
  Лупак Н. Педагогічна інноватика у вищій школі в контексті світових тенденцій розвитку освітніх систем // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 13-18. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
987472
  Грицюк О.С. Педагогічна інноватика як засіб оптимізації та модернізації математичної підготовки студентів інженерних спеціальностей // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 49. – C. 185-192. – ISBN 978-617-7306-08-4. – ISSN 2312-2471
987473
  Козак Л. Педагогічна інноватика як міждисциплінарна галузь професійної педагогіки // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 29-35. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
987474
  Кічук Н. Педагогічна інтернатура - важливий складник вітчизняної системи неперервної освіти фахівця // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 39. – С. 41-44. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
987475
  Чоповський В. Педагогічна й літературна діяльність Марійки Підгірнянки (1881-1963) // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2013. – № 2. – С. 23-30


  Марійка Підгірянка - літературний псевдонім Марії Омелянівни Ленерт-Домбровської. Народилася відома дитяча поетеса 29 березгя 1881 р. в с. білі Ослави Надвірнянського повіту на Гуцульщині. 18 травня 1963 р. відійшла у вічність.
987476
  Васильєва О.А. Педагогічна кар"єра в контексті самореалізації викладача // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2015. – Вип. 33. – С. 21-26. – (Серія "Педагогічні науки")
987477
   Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки ; [за заг. ред. О.І. Локшиної]. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – 201, [1] с. : табл. – Семінар орг. лаб. порівняльної пед. Ін-ту пед. НАПН України в рамках НДР "Порівняльний аналіз забезпечення якості заг. середньої освіти в провідних країнах Європи та США" (2012 - 2014). Держ. реєстраційний номер 0112U001419. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-644-324-6
987478
   Педагогічна компаративістика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 22 червня (№ 25). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнський науково-практичний семінар "Педагогічна компаративістика: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст", який відбувся в Національній академії педагогічних наук України. У зібранні взяли участь представники КНУ імені ...
987479
   Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації = Comparative and international education - 2017 : education transformations in the context of european integration and globalisation = Educatie comparata si internationala - 2017: transformarile educationale in contextul integrarii europene si al : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Ін-т педагогіки НАПН України (Україна), Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т освітніх наук (Румунія) ; [за заг. ред. О.І. Локшиної]. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – 220, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. парал. назви, надзаг. дані, ст.: укр., англ., румун. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-644-365-9
987480
   Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі = Comparative and international education - 2018: transformations and innovations in education in the globalized world = Педагагічная кампаратывістыка і міжнародная адукацыя - 2018: трансформацыі і інавацыi у адукацыі у глабалізаваным свеце : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України ; Наук.-метод. установа "Нац. ін-т освіти" М-ва освіти Респ. Білорусь ; [редкол.: О. Локшина (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – 256, [2] с. : іл., табл. – На тит. арк. парал. назви, надзаг. дані, ст.: укр., англ., білорус. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
987481
   Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації = Comparative and international education - 2019: transformations and innovations in education under globalization = Педагагічная кампаратывістыка і міжнародная адукацыя - 2019: інтэрнацыяналізацыя і інтэграцыя у адукацыі ва умовах глабалізацыі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. НАПН України ; Наук.-метод. установа "Нац. ін-т освіти" М-ва освіти Респ. Білорусь ; [за заг. ред.: О.І. Локшиної ; редкол.: О. Шпарик (голова) та ін.]. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – 255, [1] с. – На тит. арк. парал. назви, надзаг. дані, ст.: укр., англ., білорус. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7263-79-0
987482
  Крахмальна Г.І. Педагогічна комунікація як навчальна дисципліна: аналітичні та прагматичні виміри // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 112-125. – ISBN 978-617-10-0462-7
987483
   Педагогічна Конституція Європи. Преамбула // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 111-115. – ISSN 2078-1016
987484
  Грищук Ю. Педагогічна конституція Європи: сутність та значення для євроінтеграції освіти в Україні // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 23-27. – ISSN 2078-1687
987485
  Степаненко М. Педагогічна концепція А.С.Макаренка і сучасність : (до 125-ї річниці від дня народження видатного українського педагога) / М. Степаненко, А. Бойко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 1/2 (997/998). – С. 23-29. – ISSN 0131-6788


  Розкрито сучасні підходи до вивчення його творчої спадщини, а також здійснено аналіз деяких аспектів основної проблеми педагогічної системи А.С.Макаренка - проблеми колективу і особистості.
987486
   Педагогічна культура. – Харків : ХДУ, 1993. – 148с.
987487
  Гриньова В. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 21-24. – ISSN 1562-529Х
987488
  Герговська Н. Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 134-140. – ISSN 2308-4634
987489
  Завгородня Т.К. Педагогічна культура викладача ВНЗ як необхідна умова якісної підготовки майбутнього фахівця // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 78-81. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
987490
  Чумак М.Є. Педагогічна майстерність – продуцент розвитку точних наук в умовах вітчизняної вищої школи (ХVІІІ – перша пол. ХІХ ст.) // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – C. 149-154. – ISSN 2411-1317
987491
  Зязюн І.А. Педагогічна майстерність : Пiдpучник для вищ.пед.навч.закладів / За pед. Зязюна I.А. – Київ : Вища школа, 1997. – 349с. – ISBN 5-11-004706-5
987492
   Педагогічна майстерність : Підручник для студ. вищих педагог. навч. закладів / За ред. І.А. Зязюна; Авт. Л.В.Крамущенко, І.Ф.Кривонос, О.Г.Мирошник. – 2-е вид., доп. і перер. – Київ : Вища школа, 2004. – 422 с. – ISBN 966-642-238-7
987493
  Зварич І.М. Педагогічна майстерність в процесі оцінювання знань студентів США // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 113-117
987494
  Головко Н. Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу як складова навчально-виховного процесу / Н. Головко, С. Балашова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 21-25. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні підходи науковців до педагогічної майстерності. Досліджено, що рівень педагогічної майстерності викладача вищої школи є важливим чинником навчально-виховного процесу, який позначається на результатах навчання студентів, на формуванні ...
987495
  Сайкун Н. Педагогічна майстерність викладачів - важлива умова формування майбутнього фахівця соціальної сфери // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – С. 67-67. – ISSN 1810-2131
987496
  Побережна Н.О. Педагогічна майстерність викладачів іноземної мови в організації навчального процесу на основі інноваційних інформаційних технологій // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 261-268. – ISSN 2304-4470
987497
  Уварова Ганна Педагогічна майстерність кращих учителів географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 36-42
987498
  Вітер В. Педагогічна майстерність М. Верхацького: режисерський аспект // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 312-324. – ISSN 1997-4264


  Михайло Полієвктович Верхацький (1904—1973) - український режисер, педагог і театрознавець; брат Сергія Верхацького. Учень Леся Курбаса.
987499
  Рубан Л. Педагогічна майстерність майбутнього вчителя іноземних мов у дискурсі поглядів американського педагога Джона Холта // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 473-477. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
987500
  Плахотнік О.В. Педагогічна майстерність у професійно-педагогічній підготовці науково-педагогічного працівника // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 74-106. – ISBN 978-966-439-998-9
987501
  Семеног О. Педагогічна майстерність учителя-словесника в дослідницьких рефлексіях Ніли Волошиної
987502
  Касьянова Л.С. Педагогічна майстерність як важливий складник професійної діяльності викладача / Л.С. Касьянова, А.О. Слезенко // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 6-11. – ISSN 2411-5983
987503
  Лавріненко О.А. Педагогічна майстерність як домінантний складник педагогічної дії // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 102-106. – ISSN 2078-7782


  У статті визначено особливості професійної діяльності сучасних викладачів вищої школи в Україні.
987504
  Губанова Т.О. Педагогічна майстерність як одна із граней творчого таланту Олександра Шевченка // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 17-19. – ISBN 978-966-97457-5-0
987505
  Сторубльов О.І. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та методична робота у військовому інституті : Методичний посібник / О.І. Сторубльов, Л.М. Бєсєдіна; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 172с. – ISBN 966-594-717-6
987506
  Рик С. Педагогічна міфологія в українському освітньому просторі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 11 (995). – С. 10-17. – ISSN 0131-6788


  У статті здійснено спробу визначення причин і джерел виникнення та функціонування міфологічних сюжетів в українському освітньо-педагогічному просторі; розглядається специфіка посилення впливу міфотворчості на педагогічну науку, освіту і практику в ...
987507
  Слободянюк О.М. Педагогічна модель формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 146-151. – ISSN 1997-9266


  Проаналізовані поняття «модель», «моделювання». Вперше розроблена структура та зміст мо-делі формування професійно-етичної компетентності майбутніх менеджерів у вищому навчально-му закладі. На основі врахування змісту економічної освіти виявлено ...
987508
  Омельяненко В.Л. Педагогічна мудрість віків : навчальний посібник / В.Л. Омельяненко, А.І. Кузьмінський. – Київ : Знання, 2009. – 411с. – (Навчально-методичний комплекс з педагогіки). – ISBN 978-966-346-603-3
987509
  Грищенко М.М. Педагогічна наука в університеті за 50 років // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 108-119. – (Серія історії ; № 9)
987510
  Кузьмінський А. Педагогічна наука на тлі подій і явищ XXI століття // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 3-7. – ISSN 0131-6788


  У статті розкриваються актуальні проблеми педагогічної науки XXI століття та реабілітації функції освіти. Розглянуто перспективні напрями співпраці українських і польських учених з питань розвитку педагогики.
987511
  Мачинська Н.І. Педагогічна освіта - необхідна складова професійного становлення фахівця в умовах класичного університету // Актуальні проблеми педагогічної освіти: соціокультурний вимір : колект. монографія / М.І. Олійник, Н.І. Мачинська, А.Ю. Войтович, Г.О. Бойко, М.О. та ін. Стахів. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – С. 24-38. – ISBN 978-617-10-0462-7
987512
  Пуховська Л. Педагогічна освіта в європейському освітньому просторі: шляхи і бездоріжжя // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 17-20
987513
  Двірна К.П. Педагогічна освіта в м. Ніжині у перші повоєнні роки: за матеріалами звітів Ніжинського педінституту та Ніжинського учительського інституту (1945-1948 рр.). // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 389-397. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
987514
  Ковчина І.М. Педагогічна освіта в Польщі у 80-90-х роках 20 століття / І.М. Ковчина; Акад. педагог. наук України. Ін-тут педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – Київ : Логос, 2000. – 142с. – ISBN 966-581-151-7
987515
  Кристопчук Т.Є. Педагогічна освіта в республіці Польща: структура та зміст // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 127-134. – ISSN 1609-8595
987516
  Бабан С.М. Педагогічна освіта в сполученому королівстві: освітні рівні та напрями підготовки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 163-168. – ISSN 2078-1016


  Розглянуто загальні підходи до підготовки вчителів у системі вищої освіти Сполученого Королівства. Проаналізовано освітні програми вищих навчальних закладів Англії, Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії, визначено освітні рівні та напрями підготовки ...
987517
  Поліщук С.В. Педагогічна освіта в Україні в 20-х роках ХХ століття // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 291-303. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
987518
   Педагогічна освіта в Україні і Польщі : реалії та перспективи = Pedagogiczna oswiata na Ukrainie i w Polsce : realia i perspektywy : збірник наукових праць / за ред. Д. Герцюка, Р. Кухи ; [ переклад : Н. Горук, Н. Заячківська та ін. ]. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка ; Тріада плюс, 2008. – 348 с. – ISBN 978-966-486-018-2
987519
  Андрущенко В. Педагогічна освіта і наука в інформаційному суспільстві // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 5-10
987520
  Галан О. Педагогічна освіта на Волині в 1939-1941 роках: заснування середніх спеціальних навчальних закладів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 7-14. – (Історичні науки ; вип. 1 (41), червень). – ISSN 2078-2128
987521
  Гончаренко І. Педагогічна освіта на теренах генерального округу "Київ" райхскомісаріату "Україна" (1941-1944) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 34-38
987522
  Дем"яненко Н. Педагогічна освіта: зміна пріоритетів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-25. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується проблема конструювання компетентнісно-контекстної моделі підготовки педагогічних кадрів на тлі зміни структури освітньої діяльності, нарощування дослідницької компоненти, розширення функцій педагогічного університету в інноваційному ...
987523
   Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць : психологія, педагогіка / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2001-. – ISSN 2311-2409
№ 22. – 2014. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987524
  П"янковський Геннадій Валентинович Педагогічна оцінка ефективності військово-патріотичного виховання : Дис... канд. педагог.наук : 13.00.01 / П"янковський Геннадій Валентинович ; КУ. – Київ, 1997. – 218 л. – Бібліогр. : л. 173-202
987525
  Бондарчук О.Б. Педагогічна періодика 1917-1945 рр. у контексті сучасних історіографічних досліджень // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (21). – С. 39-46. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
987526
  Білик Л.І. Педагогічна підготовка магістрів гуманітарного та інженерного профілю у технологічному університеті // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 188-191


  У статті розглядається педагогічно-психологічна складова високопрофесійних, конкурентноспроможних фахівців магістерського освітньо-кваліфікаційного рівня в аспекті інтеграції України в Європейський простір відповідно до принципів Болонської декларації. ...
987527
  Хорєв І.О. Педагогічна підготовка слухачів (курсантів) як цілісна динамічна система // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 23-25. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розглядається педагогічна підготовка слухачів (курсантів) вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ) як цілісна динамічна система, аналізуються її основні компоненти.
987528
  Твердохліб Т.С. Педагогічна підготовка студентів в Київській духовній академії (друга половина XIX - початок XX століття) // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 320-329. – ISBN 978-966-97496-0-4. – ISSN 2312-2471
987529
  Яремчук Н. Педагогічна підготовка у професійній освіті фахівців економічних спеціальностей // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 19-26. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Розглянуто доцільність вивчення основ педагогіки у вищих навчальних закладах як складової порофесійної освіти спеціалістів економічного профілю.
987530
  Кондрашов М.М. Педагогічна підготовка як об"єкт управління якістю освіти майбутніх педагогів // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 112-115. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
987531
  Островська-Бугайчук Педагогічна підготовки викладачів вищих військових навчальних закладів до запобігання і подолання девіантної поведінки у курсантів // Проблеми та напрями вдосконалення підготовки військових фахівців з урахуванням досвіду антитерористичної операції у східних областях України : XV наук.-метод. конф. : 21 трав. 2015 р. : тези доп. / М-во оборони України, Житомир. військ. ін-т ім. С.П. Корольова ; [редактор Л.П. Сбродова]. – Житомир : ЖВІ, 2015. – С. 120-121
987532
  Чжефу С. Педагогічна підтримка іноземних студентів до навчання в українському ВНЗ // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 410-414


  У статті на підставі аналізу наукових праць розкрито сутність феномену педагогічна підтримка адаптації іноземних студентів до навчання в українському вищому навчальному закладі, ії принципи та етапи реалізації; висвітлено форми й методи педагогічної ...
987533
  Аніскіна Н.О. Педагогічна підтримка обдарованості / Надія Аніскіна. – Київ : Шкільний світ ; Видавець Л. Галіцина, 2005. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-60-7; 966-8651-97-9
987534
  Савчук О.П. Педагогічна підтримка особистісної самореалізації майбутніх учителів природничих дисциплін: аналіз результатів дослідження // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 88-93. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті аналізуються результати анкетування кураторів студентських груп щодо виявлення обізнаності в питаннях педагогічної підтримки студентів, здійснення та підтримки кураторами - розвитку особистісної самореалізації студентів. Аналізуються відповіді ...
987535
  Казачинер О.С. Педагогічна підтримка учнів / О.С. Казачинер. – Харків : Основа, 2009. – 80с. – (Англійська мова та література ; 11(83)). – ISBN 978-611-00-0372-8
987536
  Макаренко А.С. Педагогічна поема / А.С. Макаренко. – Вид. 2-е. – Харків
Ч. 1-2. – 1936. – 538с.
987537
  Макаренко А.С. Педагогічна поема / А.С. Макаренко. – Харків
3. – 1936. – 341с.
987538
  Макаренко А.С. Педагогічна поема / А.С. Макаренко. – Київ, 1969. – 595с.
987539
  Макаренко А.С. Педагогічна поема : пер. з рос. / А.С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1973. – 508с.
987540
  Макаренко А.С. Педагогічна поема / А.С. Макаренко. – Київ : Радянська школа, 1977. – 508с.
987541
  Бобрицька В.І. Педагогічна практика : наскрізна програма, метод. рекомендації, нормат. база : навч.-метод. посібник / Валентина Бобрицька, Наталія Терентьева. – [Вид. 2-ге, перероб.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 169, [1] с. : табл. – Додатки: с. 111-166. – Бібліогр.: с. 167-169 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-493-627-6
987542
   Педагогічна практика студентів. – Київ, 1972. – 252с.
987543
   Педагогічна практика студентів. – Київ, 1976. – 55с.
987544
  Терно С.О. Педагогічна практика студентів історичного факультету : (Методичні рекомендації для студентів, методистів, керівників навчальних закладів, учителів) / С.О. Терно; МОНУ. Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – 40с.
987545
  Фещенко Г. Педагогічна практика як складова професійної підготовки майбутнього вчителя (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 128-135
987546
  Топтигіна Н. Педагогічна практика як складовий компонент професійної підготовки майбутніх учителів // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 101-107. – ISSN 2077-1827
987547
  Луців В. Педагогічна праця Тараса Шевченка // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 575-594
987548
  Білик Н Педагогічна преса як засіб співраці вищих навчальних закладів регіону / Н. Білик. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.207-213. – (Педагогічні науки)
987549
   Педагогічна пропаганда серед населення.. – К, 1964. – 96с.
987550
  Фазан В. Педагогічна просвіта у вищих духовних навчальних закладах при лаврах України (ХІХ поч.ХХ ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 61/62. – C. 215-221. – ISSN 2075-1478


  Київська Духовна Академія, заснована у 1819 р., стала головним рушієм нової системи духовної освіти на українських землях при Лаврах, основним досягненням якої був розрив із украй застарілою схоластичною освітою.
987551
  Потапчук Л.В. Педагогічна психологія : Методичні рекомендачії для студентів спеціальності "Психологія" / Л.В. Потапчук; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки; Психологічний факультет; Кафедра пед. та вікової психології. – Луцьк : РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2004. – 90с.
987552
  Власова О.І. Педагогічна психологія : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / О.І. Власова. – Київ : Либідь, 2005. – 400с. – ISBN 966-06-0369-Х


  Висвітлено матеріали провідних теоретичних та прикладних досліджень психологічного знання. Широко представлені описи різноманітних формуючих психолого-педагогічних технік.
987553
  Лисянська Т.М. Педагогічна психологія : практикум : [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Т.М. Лисянська. – Київ : Каравела, 2012. – 223, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-223 та в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-00-4
987554
   Педагогічна психологія : навч. посібник / О.П. Сергєєнкова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 167, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0269-8
987555
   Педагогічна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – Київ : Каравела, 2014. – 367, [1] с. : табл. – На обкл. упоряд. зазнач. як автори. - Деякі підрозд. рос. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-222-966-0
987556
   Педагогічна психологія.. – К, 1991. – 180с.
987557
  Ткаченко Т. Педагогічна рефлексія у прозі Костянтини Малицької // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 141-146. – (Серія: Філологічні науки ; № 19 (296) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
987558
  Кучерук О.А. Педагогічна риторика як об"єкт наукового дослідження // Педагогічна риторика : історія, теорія, практика : монографія / О.А. Кучерук, Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, С.О. Караман, О.В. та ін. Караман. – Київ : КНТ, 2019. – С. 7-25. – ISBN 978-966-485-103-6
987559
  Андрєєнко К. Педагогічна система В.О. Сухомлинського у сучасних працях вітчизняних учених // Студентський науковий вісник / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – Вип. 15. – С. 3-5
987560
  Рідкодубська Г. Педагогічна система підготовки до професійної мобільності майбутніх працівників соціальної сфери: результати дослідно-експериментальної роботи // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 214-224. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
987561
  Маслій О. Педагогічна система професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 1. – C. 83-90. – ISSN 2307-4906
987562
  Прошкін В.В. Педагогічна система як предмет наукового дослідження // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 4 (45). – C. 7-13. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
987563
  Музика О.Л. Педагогічна спадщина А. С. Макаренка і сучасні підходи до розвитку здібностей // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 15-26. – Бібліогр. в кінці ст.
987564
  Мірошниченко І. Педагогічна спадщина барона Корфа // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Снєгірьова. – Київ, 2017. – № 9 (433), вересень. – С. 43-45
987565
  Матвійчук О. Педагогічна спадщина Бориса Грінченка у бібліотечних фондах
987566
  Брояковський О. Педагогічна спадщина В.Б. Антоновича в історіографії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С. 206-213. – (Серія: Історичні науки ; вип. 19)
987567
  Оніщенко І. Педагогічна спадщина Віталія Шульгіна за матеріалами фонду ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 94-103. – ISSN 1682-2366
987568
  Федурко М. Педагогічна спадщина Г. Врецьони, М. Гущинського, І. Ющишина в сучасному лінгводидактичному прочитанні / М. Федурко, В. Котович // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 119-123. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
987569
  Задорожна-Княгницька Педагогічна спадщина Григорія Сковороди в контексті вивчення історії педагогіки // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 45-53. – ISSN 2078-1687
987570
   Педагогічна спадщина з питань дитячого читання.. – К, 1941. – 252с.
987571
  Кузьміна С.Л. Педагогічна спадщина київської академічної філософії XIX - початку XX ст.: капітал мертвий чи живий? // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 29-43. – Бібліогр. : 33 назв. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716


  Стаття містить характеристику внеску київських академічних філософів XIX-XX ст. у розвиток вітчизняної педагогічної культури. Повною мірою долучились до цієї діяльності й професори філософії Університету Св. Володимира : С. Гогоцький, П.Юркевич, Г. ...
987572
  Шершун Т.М. Педагогічна спадщина М.М. Ланге (за матеріалами особового архівного фонду вченого в Науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 133-145. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
987573
  Сухобокова О. Педагогічна спадщина Никифора Григорієва // Історія України. – Київ, 2013. – січень (№ 2). – С. 9-16


  До 130-річчя від дня народження видатного громадсько-політичного діяча та освітянина.
987574
  Балашова С.П. Педагогічна спадщина О. Музиченка // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – C. 47-52. – ISBN 978-617-640-146-9


  Висвітлено творчий шлях видатного українського педагога початку XX ст. О. Музиченка (1875-1940) та розкрито внесок ученого в розвиток вітчизняної педагогіки.
987575
  Балашова С.П. Педагогічна спадщина О. Музиченка


  Висвітлено творчий шлях видатного українського педагога початку XX ст. О. Музиченка (1875-1940) та розкрито внесок ученого в розвиток вітчизняної педагогіки.
987576
  Іващенко В. Педагогічна спадщина С. Ананьїна у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 8 (229). – C. 34-38. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено життєвий шлях, науково-педагогічну та освітню діяльність видатного українського педагога і психолога С. Ананьїна. Розглянуто його наукові праці та статті з проблем порівняльної педагогіки й педології, теорії трудового та ...
987577
  Плахотнік О.В. Педагогічна спадщина С.Х. Чавдарова - ученого і методиста // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 49-60. – ISBN 978-617-640-364-7
987578
  Майборода В. Педагогічна спадщина та громадсько-просвітницька діяльність В. В. Рюміна // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2016. – Вип. 21. – C. 90-94. – ISSN 2309-9127
987579
   Педагогічна спадщина Тимофія Григоровича Лубенця в контексті модернізації освіти України : (до 160-річчя від дня народж.) : зб. матеріалів обл. наук.-практ. конф. / Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початкової освіти ; [упоряд.: В.П. Антипець та ін. ; відп. за вип. І.В. Лисенко]. – Чернігів : Видавництво ЧНТУ, 2015. – 111, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-67-7
987580
  Коробченко А. Педагогічна спадщина українських просвітителів ХІХ століття як джерело провідництва в освіті / А. Коробченко, М. Головкова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 110-120. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
987581
  Нікітенко Л. Педагогічна спадщина. Освітянські ідеї Олександра Захаренка впроваджують у навчальних закладах Польщі, Словаччини, США, Болгарії, Литви // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 7 лютого (№ 16). – С. 3


  Цьогоріч із нагоди ювілею видатному українському педагогу, академіку НАПН України Олександру Антоновичу Захаренку відкривається меморіальна стела на фасаді Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.
987582
  Левшин М. Педагогічна сутність поняття "інформаційна культура особистості" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.67-74.
987583
  Лутаєва Т.В. Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти: регіональний історико-педагогічний аспект : монографія / Тетяна Лутаєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2019. – 598, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 481-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7675-69-2
987584
  Войцехівська І.Н. Педагогічна та навчально-організаційна діяльність // Професор В"ячеслав Стрельський : монографія / І.Н. Войцехівська, Н.А. Коломієць, І.М. Мага, В.В. Патик, Г.В. Стрельський, Л.В. Шевченко. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 86-101. – (Історики Київського університету: історіографія персоналій). – ISBN 978-966-439-319-2
987585
  Кляп М. Педагогічна та освітня діяльність Августина Волошина // Вісник Львівської національної академії мистецтв : Спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Ужгород, 2006. – Спецвип. 2 : Ерделівські читання. Мат. Міжн. н-п. конф.,присв. 60-р. створ. 1 худ.навч.закл. на Закарпатті. – С. 291-298. – ISSN 0236-4832
987586
  Грибок О.П. Педагогічна творчість викладача вищої школи: психологічний аспект // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 288-294


  У статті проводиться спроба відповісти на запитання: “Що таке педагогічна творчість викладача вищої школи?”, розглянувши цей феномен в аспекті педагогічної психології. Зроблена спроба дослідження творчої (креативної) особистості з урахуванням її ...
987587
   Педагогічна творчість і майстерність : Хрестоматія. – Київ : ІЗМН, 2000. – 168 с. – ISBN 5-7763-2681-8
987588
  Яковенко Т.В. Педагогічна творчість та педагогічна креативніфсть в контексті професійної підготовки майбутніх педагогів професійного навчання // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 8-15. – ISSN 2074-8922
987589
  Новикова Ніна Педагогічна творчість учителів біології Львівщини // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 40-44. – Бібліогр. в кінці ст.
987590
  Лобода С.М. Педагогічна творчість учителя на шпальтах вітчизняної преси XX століття: протистояння ідей : [монографія] / С.М. Лобода ; М-во освіти і науки України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 504 с. – Бібліогр.: с. 417-503. – ISBN 978-966-617-250-4
987591
  Лупак Н. Педагогічна творчість як наукова (фахова) проблема // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 37-41. – ISSN 2308-4634
987592
  Пільгук Т.С. Педагогічна творчість як основа самореалізації педагога-професіонала // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 253-260. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
987593
   Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ : КиМУ. – ISSN 2219-438X
Вип. 5. – 2014. – 524 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987594
   Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2219-438X
Вип. 1 (6). – 2017. – 540 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987595
  Тонконог І.В. Педагогічна техніка в жіночих навчальних закладах Полтавщини (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – C. 279-288. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Здійснено аналіз процесу становлення педагогічної техніки як складової педмайстерності майбутніх вчительок в жіночих на-вчальних закладах Полтавщини в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Автор переконливо доводить, що в жіночих закладах регіону існувала ...
987596
  Фасоля Анатолій Педагогічна техніка, технологія і... поезія : урок одного вірша в 7 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 2-7. – ISSN 0130-5263
987597
  Чернілевський Д.В. Педагогічна технологія навчання технічних дисциплін : навч. посібник / Д.В. Чернілевський, О.М. Джеджула, Н.А. Гунько. – Вінниця : АМСКП, 2014. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 201-203. – ISBN 978-617-7121-50-2
987598
  Світич С.І. Педагогічна технологія організації іншомовного спілкування зі студентами сходознавцями // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 232-235
987599
  Князян М.О. Педагогічна технологія підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних закладів до особистісно-професійного саморозвитку // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 5-20. – ISSN 2312-1548
987600
  Балашова С.П. Педагогічна технологія формування дослідницьких умінь у курсантів-психологів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 157-160


  Розглянуті підходи до вивчення поняття “педагогічна технологія” та розкрита педагогічна технологія формування дослідницьких умінь у курсантів-психологів. Рассмотрены подходы к изучению понятия “педагогическая технология” и раскрыта педагогическая ...
987601
  Приходько В. Педагогічна технологія формування навчальної діяльності студентів як засіб забезпечення якості вищої освіти / В. Приходько, С. Шевченко, О. Ясєв // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 39-47. – ISSN 1682-2366
987602
  Рак Г. Педагогічна технологія як основа для формування професійної компетентності фахівця // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 204-206
987603
  Трухан Г. Педагогічна фасилітація як наукова категорія // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 115-131. – ISSN 2077-1827
987604
  Коротяєв Б.І. Педагогічна філософія : колективна монографія / Б.І. Коротяєв, В.С. Курило, С.В. Савченко ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 339, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 295-339. – ISBN 978-966-617-241-2
987605
  Журавльов С.А. Педагогічна, фольклорна та письменницька діяльність Григорія Івановича Грушевського в Україні в кінці ХІХ - першій третині ХХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 104-108. – ISSN 2076-8982


  У статті розглянуто основні етапи життя та культурно-освітньої діяльності Григорія Івановича Грушевського, двоюрідного брата визначного вченого Михайла Сергійовича Грушевського. Досліджено його здобутки у царині педагогіки, літератури та культури в ...
987606
  Андрієнко Олена Станіславівна Педагогічне діагностування научуваності учнів 11-13 років : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Андрієнко Олена Станіславівна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 16 с.
987607
  Андрієнко О.С. Педагогічне діагностування научуваності учнів 11-13 років : 13.00.01:Дис....канд. педагог.наук / Андрієнко О.С.; Запорізький держ.університет. – Запоріжжя, 1997. – 121л.
987608
  Комогорова М.І. Педагогічне забезпечення міцності знань : (на прикладі англійської мови) / М.І. Комогорова, Л.С. Рибалко. – Харків : Основа, 2012. – 80 с. – Бібліогр.: с. 79-80. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 4 (112)). – ISBN 978-617-00-1280-7
987609
  Равчина Т. Педагогічне керівництво процесом формування наукових знань студентів у вищій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 61-69. – (Серія педагогічна ; вип. 29). – ISSN 2078-5526


  Визначено суть, особливості, вимоги до організації педагогічного керівництва процесом формування наукових знань студентів відповідно до природи, логіки, структури їхньої пізнавальної діяльності.
987610
  Дудчак Г.І. Педагогічне керівництво самостійною роботою студентів шляхом використання інноваційних технологій // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – С. 50-54. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
987611
  Шумілова І.Ф. Педагогічне краєзнавство : навч. посібник / Ірина Шумілова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2012. – 326, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 27-35 та в дод.: c. 221-326. – ISBN 978-966-2569-84-1
987612
  Турищева Л.В. Педагогічне мислення як об"єкт дослідження психологічної служби // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 248-252. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
987613
  Михнюк М.І. Педагогічне мовлення як важлива складова професійної культури викладача спеціальних дисциплін // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2012. – Вип. 3. – С. 69-73


  В даній статі розкриваються вимоги до педагогічного мовлення викладача спеціальних дисциплін професійно-технічних навчальних закладів, його мовленевої культури.
987614
  Шапран Ю. Педагогічне моделювання у процесі формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 12 (996). – С. 39-43. – ISSN 0131-6788


  У статті розглядаються теоретичні основи побудови моделі формування професійної компетентності майбутніх учителів біології.
987615
  Білавич Г. Педагогічне новаторство в Україні в контексті освітньої практики Золтана Жофчака / Г. Білавич, І. Розман // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 5 (148), травень. – С. 6-11. – ISSN 2308-4634
987616
  Дічек Н. Педагогічне новаторство як історико-педагогічна проблема: підходи до вивчення // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 40-44. – ISSN 0131-6788
987617
  Зварич І.М. Педагогічне оцінювання знань студентів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 316-320
987618
  Комишан А. Педагогічне оцінювання навчальної діяльності студентів за умов кредитно-модульної системи навчання / А. Комишан, К. Хударковський // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – № 6 (61). – С. 77-84. – ISSN 1562-529Х
987619
  Кульбашна Я. Педагогічне оцінювання у підготовці компетентного лікаря в Україні: проблеми застосування і перспективи вирішення / Я. Кульбашна, О. Астапенко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – С. 173-179. – ISSN 2226-3012


  Розглядається проблема застосування педагогічного оцінювання у професійній підготовці майбутніх лікарів в Україні. Конкретизується зміст, визначається роль і місце педагогічного оцінювання у процесі підвищення якості вищої медичної освіти; висвітлено ...
987620
  Біляковська О. Педагогічне оцінювання у теорії та практиці навчання // Актуальні проблеми методики викладання світової літератури : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; за ред. Л.В. Мацевко-Бекерської. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 59-77
987621
  Жиленко М.В. Педагогічне спілкування в діяльності науково-педагогічного працівника // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 144-147. – ISBN 978-966-439-998-9
987622
  Ковальчук З.Я. Педагогічне спілкування як категорія психологічної науки // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 111-121


  Висвітлено психологічні аспекти педагогічного спілкування, проаналізовано суть, функції, сторони, стилі, комунікативна, інтерактивний та перцептив-ний складники педагогічного спілкування.
987623
  Крижанівська А.Є. Педагогічне спілкування як фактор взаємодії викладача і студента на кафедрі онкології Івано-Франківського національного медичного університету / А.Є. Крижанівська, В.Д. Скрипко, І.Б. Дяків // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 1, т. 1 (142). – C. 237-240. – ISSN 2077-4214
987624
  Липченко Т.С. Педагогічне спілкування: особливості, закони, функції / Т.С. Липченко, С.П. Кость // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 147-155. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
987625
  Саух М.П. Педагогічне спостереження як метод внутрішкільного контролю / М.П. Саух. – К., 1965. – 77 с.
987626
  Вітченко А.О. Педагогічне стажування викладачів ВВНЗ: стан, проблеми, шляхи вдосконалення / А.О. Вітченко, С.С. Гайдаров // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 183-189
987627
  Шаповалова Ірина Олексіївна Педагогічне стимулювання навчальної діяльності старшокласників (на мат-лі предметів гуманітарного циклу) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шаповалова Ірина Олексіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 176л. – Бібліогр.:л.160-176
987628
  Шаповалова І.О. Педагогічне стимулювання навчальної діяльності старшокласників. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Шаповалова І.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 24л.
987629
  Хорєв І.О. Педагогічне управління ефективністю підготовки військових фахівців у вищих навчальних закладах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Проведено аналіз педагогічного управління підготовкою військових фахівців і визначені педагогічні умови його ефективності.
987630
  Андрущенко Т. Педагогічне Шевченкознавство / Т. Андрущенко, Л. Вовк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20-27 травня (№ 22/23). – С. 6-7
987631
  Андрущенко Т. Педагогічне Шевченкознавство / Т. Андрущенко, Л. Вовк // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 11-18 лютого (№ 7/8). – С. 6-7
987632
  Кузьменко Н. Педагогічний аспект "Спогадів І.П. Львова про П.Г. Тичину" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується педагогічний контекст рукопису "Спогади І.П. Львова про П.Г. Тичину", написані в 1968 році колишнім вчителем українського поета, викладачем Чернігівської духовної семінарії, в якій Павло Тичина навчався у 1907-1913 рр. Автор ...
987633
  Грищук О.К. Педагогічний аспект підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі / О.К. Грищук, В.В. Ципко // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 118-123. – ISSN 2413-0966
987634
  Глазкова І.Я. Педагогічний бар"єр в освітньому середовищі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 17-21. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
987635
  Гевко І.В. Педагогічний вищий навчальний заклад як простір професійної підготовки в умовах модернізації педагогічної освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 22-28. – (Педагогічні науки ; № 3 (116)). – ISSN 2414-5076
987636
  Логінський Я. Педагогічний внесок В.І. Забашти у вітчизняну художню освіту // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1218-1222. – ISSN 1028-5091
987637
  Омельченко С. Педагогічний ВНЗ у системі неперервної освіти: сучасні підходи, тенденції, перспективи розвитку : (На прикладі Слов"янського ДПУ) / С. Омельченко, С. Чуйко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 27-31. – ISSN 0131-6788
987638
  Макарчук В.В. Педагогічний вплив О.Л. Блока на формування Є.В. Спекторського як енциклопедиста права // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 117-120. – ISBN 978-617-7133-95-6
987639
  Зайченко І.В. Педагогічний гуманізм Консепсьон Ареналь / Н.І. Зайченко. – Київ : Ліра-К, 2019. – 131, [1] с. : портр., іл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 100-112. – ISBN 978-617-7507-38-2
987640
  Харченко Ірина Анатоліївна Педагогічний гумор як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу в середній школі : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Харченко Ірина Анатоліївна; Київ. держ. пед. ін-тут інозем. мов. – Київ, 1993. – л.
987641
   Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-
Вип. 14. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987642
   Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 15. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987643
   Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 16. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987644
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 17. – 2014. – 255 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987645
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 18. – 2015. – 293 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987646
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 19. – 2015. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987647
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 20. – 2016. – 225 с. – Резюме укр., англ. мовами
987648
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М. [та ін.]. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 21. – 2016. – 221 с. – Резюме укр., англ. мовами
987649
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 22. – 2017. – 222 с. – Резюме укр., англ. мовами
987650
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 23. – 2017. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами
987651
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 24. – 2018. – 92 с. – Резюме укр., англ. мовами
987652
   Педагогічний дискурс = Pedagogical discourse : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Сікорський С.В., 2007-. – ISSN 2309-9127
Вип. 25. – 2018. – 86, [2] с. – Резюме укр., англ. мовами
987653
  Андрусяк І.В. Педагогічний дискурс в системі інституційних дискурсів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 12-16
987654
  Ігнатьєва С. Педагогічний дискурс Євгена Березняка // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 7/8 (159/160), липень - серпень. – С. 50-52
987655
  Сухомлинська О. Педагогічний дискурс ХIХ ст. - диференціація й інтеграція ідей // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2009. – № 4 (54). – С. 36-41
987656
  Пантюк М.П. Педагогічний дискурс як чинник інновацій в освітньому процесі вищих навчальних закладів / М.П. Пантюк, Л.Б. Колток // ПостМетодика / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Г.Є. Аляєв, О.А. Білоусько, А.М. Бойко [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2/3 (127/128) : Актуальні питання сучасної педагогіки. – С. 83-86. – ISSN 1815-3194
987657
  Михаськова М.А. Педагогічний досвід вчителя музики: проблема визначення // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 5. – С. 72-78. – ISSN 2413-5402
987658
  Сейдаметова З. Педагогічний інструментарій CS-освіти: освітній стандарт CSCC 2013, закон Астрахана, залучення до викладання студентів та аспірантів / З. Сейдаметова, В. Темненко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 11 (113). – С. 50-59. – ISSN 1682-2366


  Представлено педагогічний інструментарій, що забезпечує високу якість підготовки фахівців у сфері Computer Science (CS) в американських університетах.
987659
  Москаленко А. Педагогічний інструментарій формування професійної етики управлінців навчальними закладами в умовах магістратури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 58-62. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Визначено складові педагогічного інструментарію формування професійної етики управлінців навчальними закладами в умовах магістратури, що сприятиме забезпеченню ефективності окресленого процесу, підвищення його якості, зокрема, виокремлено підходи, ...
987660
  Коеноваленко Ю. Педагогічний інструментарій яким неодмінно має володіти сучасний викладач вищого навчального закладу // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 грудня (№ 50). – С. 6
987661
  Міхно О. Педагогічний календар: серпень - 2017 // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2017. – № 8 (245). – С. 26-28


  125 років від дня народження Осипа Гермайзе (1892-1958), українського історика, педагога, громадсько-політичного діяча; 125 років від дня народження Сави Чавдарова (1892-1962), українського вченого, педагога, директора Науково-дослідного інституту ...
987662
  Міхно О. Педагогічний календар: січень-лютий 2017 // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Січень-лютий (№ 1). – С. 7


  У Педагогічному музеї України відбулося відкриття виставки "Педагогічний календар: січень-лютий 2017". Виставка присвячена вшануванню пам"яті цьогорічних зимових ювілярів - учених, педагогів, освітніх та громадських діячів, які зробили вагомий внесок у ...
987663
  Кузьменко Н. Педагогічний контекст "Спогадів І.П. Львова про П.Г. Тичину" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-47. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Вивчено ступінь дослідженості проблеми у науково-педагогічній літературі. Визначено актуальність дослідження в сучасних умовах реформування освітньої системи України. Досліджено основні етапи науково-педагогічної діяльності Івана Петровича Львова. ...
987664
  Креденець Н. Педагогічний контекст формування професійно-психологічної компетентності у процесі навчальної підготовки спеціалістів легкої промисловості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 29-32. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зміст професійно-психологічної компетентності спеціалістів легкої промисловості, формування якої виступає важливим педагогічним завданням навчальної підготовки майбутніх фахівців виробничої сфери. Товарна привабливість продукції легкої ...
987665
  Шубіна Л.Ю. Педагогічний контроль якості в системі дистанційного навчання / Л.Ю. Шубіна, М.А. Кучеренко // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 68-69
987666
  Локарєва Г.В. Педагогічний конфлікт у навчально-виховному процесі вишу: дефініції, сутнісні характеристики, конфліктологічна компетентність // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 75-84. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
987667
  Ушій С. Педагогічний концепт у соціально-філософському дискурсі М.П. Драгоманова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 62-66.
987668
  Сурмяк Ю.Р. Педагогічний коучинг у підготовці студентів-психологів / Ю.Р. Сурмяк, Л.Г. Кудрик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 187-197. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
987669
  Сидоренко В.В. Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу професійно-особистісного розвитку вчителя в системі післядипломної освіти // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 3 (20). – С. 29-36


  У статті обгрунтовано педагогічний кочинг як інноваційну технологію науково-методичного супроводу, яка сприяє підвищенню якості підготовки, перепідготовки та підвищенню кваліфікації керівних і педагогічних кадрів освіти, формуванню у них педагогічної ...
987670
  Тадеєв В. Педагогічний ліцей фізико-математичного профілю Тернопільського педагогічного інституту // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 85-87. – ISSN 1029-4171
987671
  Піддубна О.М. Педагогічний малюнок як основа професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва у процесі вивчення предметів "Малюнок" і "Живопис" // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 5. – С. 92-95. – ISSN 2413-5402
987672
  Матішак М. Педагогічний менеджмент у змісті професійної підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 103-107. – ISSN 2409-9244
987673
  Нічуговська Л.І. Педагогічний менеджмент у формуванні творчого потенціалу майбутніх соціальних педагогів в умовах магістратури // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 243-249. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
987674
  Безручко О.В. Педагогічний метод О.П. Довженка / Олександр Безручко; Мін-во культури і туризму України; Київський нац. ун-т театру, кіно, телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого; НАНУ; Ін-т мистецтвознавста, фольклористики та етнол. ім. М.Т. Рильського. – Вінниця : Глобус-Пресс, 2008. – 208с. : фотоіл. – Книгу видано за сприяння Нац. кіностудії художніх фільмів ім. О. Довженка. – ISBN 966-8300-18-1
987675
  Франчук Т.Й. Педагогічний потенціал афоризмів Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 234-240. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
987676
  Шумейко З. Педагогічний потенціал загадок зі збірки Матвія Номиса "Українські приказки, прислів"я і таке інше" // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 497-508
987677
  Калаур С.М. Педагогічний потенціал загальнонаукових принципів, покладених в основу системи професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до розв"язання конфліктів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 89-92. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
987678
  Шеремет М. Педагогічний потенціал історичної дисципліни в творчому розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів: інтегративний підхід // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 11 (147), листопад. – С. 40-44
987679
  Топчій О.В. Педагогічний потенціал професійної діяльності працівників прокуратури // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; голов. ред. Осьодло В.І. – Київ, 2016. – № 2 (34). – С. 234-242
987680
  Крисоватий А. Педагогічний потенціал творчої спадщини Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 7-11. – ISSN 1810-2131
987681
   Педагогічний пошук. – К, 1988. – 495с.
987682
  Вархолик Г.В. Педагогічний пошук в процесі екологічної освіти в Японії // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 45-47. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
987683
  Зварич І. Педагогічний принцип доброзичливості в процесі оцінювання знань студентів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 153-156
987684
  Зварич І. Педагогічний принцип доброзичливості в процесі оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 74-75. – ISSN 0131-6788
987685
  Лотюк Ю.Г. Педагогічний програмний засіб Lotos підтримки навчання планіметрії / Ю.Г. Лотюк, О.М. Черкун // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 193-197. – (Серія : Педагогічні науки)
987686
  Морозов В. Педагогічний процес як просвітництво і дослідницька діяльність // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 36-41. – ISSN 2078-1016


  Аналізується історична генеза взаємодії (поєднання) просвітництва і наукової діяльності, значення цієї взаємодії для сучасного освітньо-виховного процесу. Зазначається, що педагогічний процес є повноцінним, коли містить і виховний (просвітництво), і ...
987687
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1 : Видання присвячене 20-річчю Маріупольського університету. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
987688
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
987689
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
987690
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3 : II Всеукраїнській науково-практичній Інтернет - конференції "Інформаційні технології в системі підготовки фахівців у вищий школі" присвячується. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
987691
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
987692
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 5. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
987693
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987694
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987695
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ : Видавниче підприємство "Едельвейс", 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987696
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987697
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987698
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987699
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987700
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987701
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1/2. – 2015. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987702
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3/4, (48/49). – 2015. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987703
   Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 5/6. – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987704
   Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1 : Психологія. – 2016. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987705
   Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2 : Педагогіка. – 2016. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987706
   Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3 : Психологія. – 2016. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987707
   Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 4 : Педагогіка. – 2016. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987708
   Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1 (56) : Психологія. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987709
   Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 2 (57) : Педагогіка. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987710
   Педагогічний процес: теорія і практика = The Pedagogical Process: theory and practice : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 3 (58) : Педагогіка. – 2017. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987711
   Педагогічний процес: теорія і практика = The Pedagogical Process: theory and practice : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 4 (59) : Педагогіка. – 2017. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987712
   Педагогічний процес: теорія і практика = The Pedagogical Process: theory and practice : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 4 (63) : Педагогіка. – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987713
   Педагогічний процес: теорія і практика = The Pedagogical Process: theory and practice : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
Вип. 1/2 (64/65) : Педагогіка. – 2019. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987714
   Педагогічний словник. – Київ : Педагогічна думка, 2001. – 516с.
987715
  Зінчук Н.А. Педагогічний супровід професійної підготовки елітних менеджерів до аналітичної діяльності у системі вищої освіти. // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 23-28
987716
  Ткачова Н. Педагогічний супровід самостійної навчально- пізнавальної діяльності студентів вищої школи / Н. Ткачова, О Кабанська // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (90). – С. 178-197. – ISSN 2077-1827
987717
  Гейтенко В.В. Педагогічний супровід соціалізації старшокласників у середовищі неформальних молодіжних організацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Гейтенко Владислав Володимирович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
987718
  Ковровський І.Г. Педагогічний та правовий аспекти визначення поняття "світська освіта" // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 228-233. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядаються історичний, юридичний, організаційно-педагогічний та освітньо-релігійний аспекти визначення поняття "світська освіта", а також дається формулювання вказаного поняття на основі освітнього законодавства України.
987719
  Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя / І.О. Синиця. – Київ : Радянська школа, 1981. – 319 с.
987720
  Синиця І.О. Педагогічний такт у вихованні дітей в сім"ї / І.О. Синиця. – Київ, 1956. – 36с.
987721
  Стражник Н. Педагогічний талант Олени Пчілки. Журнал "Молода Україна" як зразок для сучасного дитяча видання // Українська журналістика : історичні традиції та перспективи розвитку : міжінститутська науково-практична конференція 15 травня 2007 р. : матеріали / Ін-т масової комунікації при КНУТШ ; [ упорядник Мукомела О.Г. ]. – Київ, 2007. – С. 9-13
987722
  Беспарточна О.І. Педагогічний тест як метод контролю результатів самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів / О.І. Беспарточна, Н.В. Буткевич // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 12
987723
  Білюк О.Г. Педагогічний тренінг у навчально-виховному процесі університету // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 92-96. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.43 (98)). – ISSN 2078-2128
987724
   Педагогічний центр в глибинці / прес-центр УДПУ імені Павла Тичини // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 16-23 грудня (№ 50). – С. 4


  Уманському державному педагогічному університету в 2015 р. виповнилося 85 років із часу його заснування.
987725
  Остапенко Н.Ф. Педагогічний часопис "Світло" (1910-1914) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Аналізується досвід видання журналу "Світло", його роль у підтримці національної школи.
987726
   Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015-
№ 1. – 2015. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987727
   Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015-
№ 1 (2). – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987728
   Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015-. – ISSN 2415-8143
№ 2 (3). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987729
   Педагогічний часопис Волині = Pedagogical Journal Volyn = Pedagogichnij Chasopis Volini : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2015-. – ISSN 2415-8143
№ 1 (4). – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987730
  Головко Н.І. Педагогічний шлях М. Костомарова // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 52-57. – ISBN 978-617-640-146-9


  Висвітлено педагогічну діяльність М. Костомарова. У змісті його наукових, фольклорних і художніх творів велику увагу приділено проблемам української освіти, що дає змогу простежити його погляди на навчання та виховання.
987731
   Педагогічні аспекти інтенсивної підготовки обслуг командних пунктів засобами інформаційних технологій навчання / А.А. Каленський, О.С. Автушенко, В.К. Шваб, Ю.Г. Бондаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 210-215


  Стаття присвячена педагогічним аспектам інтенсивної підготовки обслуг радіоелектронної техніки і командних пунктів засобами інформаційних технологій навчання. Статья посвящена педагогическим аспектам интенсивной подготовки расчетов радиоэлектронной ...
987732
  Слободяник О.В. Педагогічні аспекти організації самостійної роботи студентів в умовах реформування вищої школи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 99. – С. 303-306. – (Серія : Педагогічні науки)
987733
  Міршук О.Є. Педагогічні аспекти підготовки магістрів в умовах вищого військового навчального закладу за матеріалами наукових досліджень // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2015. – № 47. – С. 88-94. – ISSN 2074-8922
987734
  Овчаров С. Педагогічні аспекти проектування навчальних програмних засобів / С. Овчаров // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.73-80. – (Педагогічні науки)
987735
  Карпович М. Педагогічні аспекти професійної самореалізації майбутніх менеджерів туристичної діяльності в сучасних умовах українського суспільства // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 41-49. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
987736
  Гапонова В.М. Педагогічні аспекти розвитку вмінь розв"язування проблемних ситуацій / В.М. Гапонова, М.Г. Карпушина // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 59-64
987737
  Філак Я.Ф. Педагогічні аспекти розвитку дрібної моторики засобами фізичного виховання у дітей з інтелектуальними порушеннями / Я.Ф. Філак, Ф.Г. Філак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 378-382. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
987738
  Кручек В.А. Педагогічні аспекти формування комунікаивних вмінь студентів // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С213-219
987739
  Рогова П.І. Педагогічні бібліотеки України : (друга половина XIX- 20-ті роки XX ст.) / П.І. Рогова ; АПН України ; Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського. – Київ : Четверта хвиля, 2009. – 270 с. – ISBN 978-966-529-210-4
987740
  Богуш А.М. Педагогічні виміри Василя Сухомлинського в сучасному освітньому просторі : монографія / Алла Богуш; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 272с. – ISBN 978-966-8407-89-5
987741
  Галів М. Педагогічні візії теоретиків українського націоналізму 1930 - 1960-х рр. / М. Галів, С. Оленич // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; голов. ред. Ільницький В.І. ; редкол.: Борщевич В.Т., Вагнер Марек, Вегеш М.М. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спец. вип. 2. – С. 58-70. – ISSN 2519-058X
987742
  Попович Олена Вікторівна Педагогічні впровадження модульно-тьюторської технології навчання : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Попович Олена Вікторівна; КУ. – Київ, 2001. – 278л. – Бібліогр.:л.274-278
987743
  Рахімова Ф.У. Педагогічні думки в творчості Лесі Українки // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 204-205. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
987744
  Марушкевич А.А. Педагогічні завдання до теми 4 [Забезпечення функціонування та контролю діяльності вищого навчального закладу] / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 126-129. – ISBN 978-966-439-865-4


  "...Висловити оціночні судження щодо напрямку формування інноваційної культури педпгогів, який розвивається в Українському гуманітарному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка".
987745
  Рижило Є.М. Педагогічні задачі / Є.М. Рижило, Г.Г. Чернов. – Київ, 1968. – 148с.
987746
   Педагогічні задачі і завдання для батьків.. – Київ, 1989. – 187с.
987747
  Дудник О.М. Педагогічні задачі контекстної спрямованості як інноваційний метод підготовки майбутнього вчителя початкових класів // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 305-324. – ISBN 978-966-968-247-0


  У дослідженні схарактеризовано педагогічні задачі контекстної спрямованості як інноваційний метод професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів у ВНЗ. Розглянуто феномен "педагогічна задача контекстної спрямованості" як синтез ідей ...
987748
  Боєва Т.І. Педагогічні заклади Донбасу наприкінці XIX - на початку XX ст.: соціальний аспект // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 39-44. – ISBN 978-966-581-930-1
987749
  Ляховець Л.О. Педагогічні засади використання оздоровчої аквааеробіки як засобу гідрореабілітації та корекції фізичного стану старшокласниць, які належать до спеціальних медичних груп // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 319-322 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
987750
  Зварич І.М. Педагогічні засади оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.04 / Зварич І.М.; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 21 назв.
987751
  Зварич І.М. Педагогічні засади оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США : монографія / І.М. Зварич. – Київ : Фенікс, 2008. – 210с. – ISBN 978-966-651-580-6
987752
  Зварич І.М. Педагогічні засади оцінювання знань студентів у вищих навчальних закладах США : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти / Зварич І.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 257л. + Додатки: л. 230 - 257. – Бібліогр.: л. 208 - 229
987753
  Погорєлова Тетяна Педагогічні засади професійного розвитку особистості майбутнього прокурора // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 41-47


  Розглядається проблема профенсійного розвитку особистості майбутнього прокурора під час магістерскої підготовки .Автор уточнює структуру, зміст та методи системи професійного становлення майбутніх прокурорських працівників. На підставі проведеного ...
987754
  Нагірний Р. Педагогічні засади розвитку творчих особистостей аматорів дитячих театральних студій // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.61-67. – ISSN 0131-6788
987755
  Скрипка О. Педагогічні заслуги Б. Гнєденка в історії розвитку наукової школи теорії ймовірностей та математичної статистики // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 247-252. – ISBN 978-617-640-146-9
987756
  Андрущенко Н.О. Педагогічні здібності - основа професійної майстерності педагога / Н.О. Андрущенко, М.Г. Прадівлянний // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 9-13


  Приведено класифікацію якостей викладача та проаналізовано психологічні особливості відносин "викладач-студент".
987757
  Вейланде В Л. Педагогічні ідеї А.С. Макаренка в контексті сучасних освітніх реформ / В Л. Вейланде, Л.Б. Прокоф"єва // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 3-5. – ISBN 978-966-698-257-8
987758
  Мацько В. Педагогічні ідеї Анатолія Погрібного в системі розбудови національної освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 18. – C. 137-142. – ISSN 2309-9127


  Про національні педагогічні ідеї професора Університету А. Г. Погрібного як гуманістичні.
987759
  Слюсаренко А.О. Педагогічні ідеї Антона Семеновича Макаренка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 233-235. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
987760
  Ткаченко Л.І. Педагогічні ідеї Г.С. Сковороди : навчальна програма спецкурсу для студентів педагогічних спец. / Ткаченко Л.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Ін-т екології економіки і права ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ : ТОВ "Інформаційні системи", 2011. – 24 с. : табл.
987761
   Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди : Збірник статей. – Київ : Вища школа, 1972. – 246с.
987762
   Педагогічні ідеї Г.С.Сковороди.. – К, 1972. – 246с.
987763
  Антонюк Т. Педагогічні ідеї Григорія Ващенка як підгрунтя в розбудові національної системи освіти // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 148-153.
987764
  Маслюк Н.В. Педагогічні ідеї Жан-Жака Руссо // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 154-156. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
987765
  Маковська Г.Я. Педагогічні ідеї і практика виховання та освіти дітей у родині Косачів : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Маковська Г. Я.; КУ. – К., 1996. – 28л.
987766
   Педагогічні ідеї К.Д.Ушинського.. – К, 1974. – 339с.
987767
  Окорков В.С. Педагогічні ідеї М. М. Коцюбинського / В.С. Окорков. – Київ : Радянська школа, 1969. – 96 с.
987768
  Павко А.І. Педагогічні ідеї М.І. Пирогова в контексті модернізації освіти в Україні / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 28-29. – ISSN 0868-8117
987769
  Мішіна А.С. Педагогічні ідеї народності К.Д. Ушинського // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 164-165. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
987770
  Коваленко Т. Педагогічні ідеї О. Духновича // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 230-235. – ISBN 978-617-640-146-9
987771
  Вощенко О. Педагогічні ідеї О. Міщенко та її внесок у розвиток освітньої галузі України // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 199-203. – ISBN 978-617-640-146-9
987772
  Балаховська Ю. Педагогічні ідеї О.Р. Мазуркевича в контексті сучасної методичної думки // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 7-11
987773
  Кондратьєва Д. Педагогічні ідеї Пантелеймона Куліша як чинник формування національної ідеї // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 441-445. – ISBN 978-966-493-651-1
987774
  Кузьменко Н.М. Педагогічні ідеї С.Х. Чавдарова у сучасному вимірі // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 38-48. – ISBN 978-617-640-364-7
987775
  Артюх М.С. Педагогічні ідеї Софії Русової в контексті підготовки сучасного керівника навчального закладу // Смислотворчий потенціал концепції національного виховання Софії Русової : зб. матеріалів Міжрегіон. наук.-практ. конф., присвяч. 160-річчю від дня народж. Софії Русової / Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін., Чернігів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ім. К.Д. Ушинського, Каф. педагогіки, дошк. та початк. освіти ; [упоряд.: Антипець О.О. та ін. ; відп. за вип. Антипець В.П.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С. 26-33. – ISBN 978-966-7496-76-0
987776
  Бодак Л.Й. Педагогічні ідеї та культурно-освітня діяльність Остапа Макарушки (1867-1931 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бодак Леся Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
987777
  Біла С. Педагогічні ідеї та надбання історико-етнографічної спадщини Якова Новицького // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 135-137
987778
  Яворська С. Педагогічні ідеї у працях видатних діячів літератури, освіти і науки у діалозі з сучасністю
987779
  Прокоф"єв Л.Б. Педагогічні інновації у вищій школі України в XIX столітті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 3-8. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  Розглянуто розвиток інноваційних педагогічних тенденцій у вітчизняній вищій школі у ХІХ ст. на прикладі діяльності Харківського, Київського і Новоросійського університетів. Встановлено, що діяльність цих університетів була регламентована відповідними ...
987780
   Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи = Pedagogical innovations: ideas, realities, perspectives = Педагогические инновации: идеи, реалии, перспективы : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини НАПН України. – Київ
Вип. 1 (12). – 2014. – 181 с. – Резюме англ., рос. мовами
987781
  Ільєнко О.Л. Педагогічні компоненти науково-методичної системи професійної підготовки майбутнього конкурентоспроможного фахівця // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 55. – C. 155-163. – ISBN 978-966-97496-9-7. – ISSN 2312-2471
987782
  Кузнєцов С . Педагогічні конфлікти та їх розв"язання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 152-161. – ISSN 2617-1775
987783
  Микитюк В.І. Педагогічні концепти Івана Франка = Pedagogical concepts of Ivan Franko : (теорія та методика навчання літератури) : монографія / Володимир Микитюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Каф. укр. літ. ім. акад. Михайла Возняка, Ін-т Івана Франка НАН України. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 407, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Педагогічні концепти Івана Франка. - Парал. тит. арк. англ. - Висновки англ., нім., пол. - Покажч. імен: 402-407. – Бібліогр.: с. 349-388 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0425-2
987784
  Лещенко Е.В. Педагогічні курси і з"їзди як форма поширення громадсько-педагогічного досвіду М.О. Корфа (до 180-річчя від дня народження М.О. Корфа) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 15-22. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
987785
  Погорєлова Т.Ф. Педагогічні методи формування етичної компетенції у майбутніх працівників прокуратури // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 172-176. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
987786
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 1. – 2009. – мова рез. рос., англ.
987787
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 2. – 2009. – мова рез.рос., англ.
987788
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава. – ISSN 2075-1478
Вип. 2. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами.
987789
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 3 (56). – 2012. – 141 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
987790
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 55. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
987791
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 1 (57). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987792
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 2 (58). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987793
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 3 (59). – 2013. – 100-річчю вишу присвячується. - Резюме укр., рос., англ. мовами
987794
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 60. – 2014. – 100-річчю вишу присвячується. - Резюме укр., рос., англ. мовами
987795
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 61/62. – 2014. – 100-річчю вишу присвячується. - Резюме укр., рос., англ. мовами
987796
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 63. – 2015. – 156 с. – 100-річчю вишу присвячується. - Резюме укр., рос., англ. мовами
987797
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 64. – 2015. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987798
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 65. – 2016. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987799
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 66/67. – 2016. – 246 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987800
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 68. – 2017. – 198 с. – Резюме укр., англ. мовами
987801
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 69. – 2017. – 140 с. – Резюме укр., англ. мовами
987802
   Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 1998-. – ISSN 2075-1478
Вип. 70. – 2017. – 126 с. – Резюме укр., англ. мовами
987803
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 4 (38). – 2014. – 472 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987804
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 6 (40). – 2014. – 466 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987805
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 7 (41). – 2014. – 405 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987806
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 8 (42). – 2014. – 398 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987807
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 9 (43). – 2014. – 315 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987808
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 10 (44). – 2014. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987809
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 1 (45). – 2015. – 439 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987810
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 2 (46). – 2015. – 450 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987811
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 3 (47). – 2015. – 504 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987812
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 4 (48). – 2015. – 455 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987813
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 5 (49). – 2015. – 483 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987814
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 6 (50). – 2015. – 486 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987815
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 7 (51). – 2015. – 508 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987816
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 9 (53). – 2015. – 466 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987817
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 10 (54). – 2015. – 387 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987818
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 1 (55). – 2016. – 427 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987819
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 2 (56). – 2016. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987820
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 3 (57). – 2016. – 538 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987821
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 4 (58). – 2016. – 484 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987822
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 5 (59). – 2016. – 467 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987823
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 8 (62). – 2016. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987824
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 9 (63). – 2016. – 281 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987825
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 10 (64). – 2016. – 308 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987826
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 1 (65). – 2017. – 297 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987827
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 3 (67). – 2017. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987828
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 5 (69). – 2017. – 349 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987829
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 6 (70). – 2017. – 269 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987830
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 7 (71). – 2017. – 243 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987831
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 8 (72). – 2017. – 316 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987832
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 1 (75). – 2018. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987833
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 2 (76). – 2018. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987834
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 3 (77). – 2018. – 306 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987835
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 4 (78). – 2018. – 436 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987836
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 5 (79). – 2018. – 439 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987837
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 7 (81). – 2018. – 292, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987838
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 1 (85). – 2019. – 294, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987839
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 2 (86). – 2019. – 235, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987840
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 3 (87). – 2019. – 303, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987841
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 4 (88). – 2019. – 358, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987842
   Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2009-. – ISSN 2312-5993
№ 5 (89). – 2019. – 321, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
987843
  Будугай О. Педагогічні новації Миколи Корфа як фундатора земських шкіл та вчительських з"їздів в Україні у XIX ст. // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 10 (159)
987844
  Шашло Т.М. Педагогічні основи військово-патріотичного виховання в загальноосвітній школі. : Дис... доктор пед.наук: / Шашло Т.М.; КДУ. – К., 1971. – 532л. – Бібліогр.:л.I-XXXV
987845
  Іванченко А.В. Педагогічні основи науково-атеїстичного вихвання / А.В. Іванченко. – Київ, 1976. – 47с.
987846
  Репко І.П. Педагогічні основи національно-патріотичного виховання студентської молоді // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 228-237. – ISSN 2074-8167


  У статті розглядається мета, компоненти та педагогічні умови національно-патріотичного виховання студентської молоді. Автор розкриває поняття та види патріотизму; пропонує аналіз педагогічних умов формування національно-патріотичної свідомості, ...
987847
  Зеленов Є. Педагогічні основи планетарного виховання студентської молоді // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 62-78. – ISSN 1682-2366
987848
   Педагогічні основи формування змісту підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями : посібник / [С.Г. Кравець та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ : Інститут ПТО НАПН України ; Поліграфсервіс, 2014. – 151, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в макеті каталож. картки. – Бібліогр.: с. 113-121. – ISBN 978-966-8618-47-6
987849
  Донцов А.В. Педагогічні основи формування моральної культури майбутніх учителів : Автореф. дис. ... д-ра педагогічних наук: 13.00.07 / Донцов А.В.; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2007. – 40с. – Бібліогр.: 3 назви
987850
  Чепур О. Педагогічні особливості активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 269-272


  Розглядаються педагогічні особливості активізації пізнавальної діяльності студентів. Оскільки пізнавальний інтерес є невід"ємною частиною навчання і вагомим чинником його успішності, то він допомагає організувати сприятливішу, продуктивнішу ...
987851
  Рябченко Л.О. Педагогічні особливості підвищення ефективності розвитку пізнавальної діяльності майбутніх економістів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 200-203. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
987852
  Бедніна В. Педагогічні особливості підготовки дослідницьких робіт старшокласників для захисту на всеукраїнських та міжнародних конкурсах // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 24-27. – ISSN 0131-6788


  В основних положеннях Національної доктрини розвитку освіти наголошується на важливості розкриття інтелектуального потенціалу нації, що формується в системі неперервної освіти. У зв"язку з цим особливого значення набуває втілення в життя ...
987853
  Фенчак Л.М. Педагогічні особливості розвитку екологічної культури студента в умовах ВНЗ // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 50-54. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  Формування екологічної культури майбутніх вчителів початкових класів є частиною їх професійної підготовки, а його зміст передбачений новою концепцією розвитку вищої школи. Об’єктивно виникає потреба внесення ефективних змін у зміст і методи підготовки ...
987854
  Лєдєньова О.П. Педагогічні передумови запровадження комп"ютерного навчального курсу з органічної хімії при підготовці інженерів-педагогів // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 65-69
987855
  Рацул О.А. Педагогічні питання системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 181-188. – ISSN 2227-2844
987856
   Педагогічні підходи викладання комунальної гігієни в системі післядипломної освіти / Т.М. Попова, М.Ф. Лоскутов, О.М. Карабан, Т.Є. Петренко, С.М. Філіпченко, Л.І. Лобойко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 103-107. – ISSN 1681-2751
987857
  Грищенко М.В. Педагогічні підходи до естетичного виховання майбутніх фахівців з міжнародних відносин // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 32-32
987858
  Гетьман В.М. Педагогічні погляди Г. Сковороди // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 59-61. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
987859
  Кордис Ю.В. Педагогічні погляди Джона Локка // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 123-124. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
987860
  Мухін М.І. Педагогічні погляди і освітня діяльність Х.Д. Алчевської / М.І. Мухін. – Київ : Вища школа, 1979. – 183 с.
987861
  Гудима Н.В. Педагогічні погляди Івана Огієнка в контексті національного рідномовного виховання дітей молодшого шкільного віку // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 189-192. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
987862
  Вишневський О. Педагогічні погляди Івана Франка на тлі реформ сучасної української освіти // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13-20 квітня (№ 15). – С. 7
987863
  Бендерський Б. Педагогічні погляди М.Г. Чернишевського / Б. Бендерський. – Київ, 1939. – 51с.
987864
  Криворучко Л.В. Педагогічні погляди О.В. Духновича // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 128-129. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
987865
  Уліщенко А.Б. Педагогічні погляди О.К. Дорошкевича в контексті сучасної культурологічної освіти студентів ВНЗ // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 75-82
987866
  Коберник І.С. Педагогічні погляди П.Ф. Лесгафта / І.С. Коберник, С.О. Распопова // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 50-51. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
987867
  Довгий С. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка у контексті розвитку освіти. Рекомендаційний бібліографічний список // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 5-12 лютого (№ 5-6). – С. 10


  Про створення Порталу - з відображенням життя та творчості Т. Шевченка в наймасштабнішому інформаційному просторі - мережі Інтернет.
987868
   Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка у контексті розвитку освіти. Рекомендаційний бібліографічний список // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 22-29 січня (№ 4). – С. 5
987869
  Гальонка О. Педагогічні погляди Т.Г. Шевченка. Проблеми української школи / О. Гальонка, Н. Ланько // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 72-73
987870
  Хайруддінов М. Педагогічні погляди та діяльність І.Гаспринського (До 150-річчя від дня народження) // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.49-53.


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
987871
  Марушкевич А.А. Педагогічні погляди та освітня діяльність Д.Л. Сергієнка (1911-1984 рр.) : монографія / А.А. Марушкевич, Н.В. Постоюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології. – Київ : Лисенко М.М., 2014. – 167, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-146. – ISBN 978-617-640-165-0


  У прим. № 1693642 напис: Читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича. Підпис. А.А. Марушкевич. Підпис. Н.В. Постоюк
987872
  Кралюк П.М. Педагогічні погляди Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 137-141. – ISSN 1810-2131
987873
  Єрмакова Т.С. Педагогічні погляди Януша Корчака щодо формування здорової особистості // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 1 (25). – С. 8-11. – ISSN 2220-7481
987874
  Кулікова Л. Педагогічні погляди, діяльність Г.-В.-Ф. Гегеля і сучасність // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-55
987875
  Мороз Л. Педагогічні принципи вивчення української літератури в навчальних закладах 20-х років ХХ ст. // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 1 (32). – С. 100-105
987876
  Безсмолий Є.Б. Педагогічні принципи підготовки магістрів з правознавства до викладацької діяльності // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 45. – С. 70-75
987877
  Шевчук О.Б. Педагогічні принципи проектування та розробки експертних систем навчання // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 38-43. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Виокремлено вперше систему педагогічних принципів, на основі яких треба здійснювати проектування педагогічних технологій навчання, що базуються на експертних навчальних системах. Подано гносеологічне обгрунтуваня вказаної системи принципів.
987878
  Новицька Лариса Педагогічні пріоритети Антоніни Гук : Наші кращі вчителі // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 8-9 : Фото
987879
   Педагогічні проблеми виховання неповнолітніх. – Київ : Радянська школа, 1976. – 192 с.
987880
  Кондрашова О.В. Педагогічні проблеми застосування методу проектів у навчанні майбутніх менеджерів ділової англійської мови // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 457-461. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
987881
  Алексєєнко Т.С. Педагогічні проблеми молодої сім"ї / Т.С. Алексєєнко. – Київ, 1997. – 114с.
987882
  Кобзар Б.С. Педагогічні проблеми розвитку шкіл-інтернатів / Б.С. Кобзар. – К., 1968. – 295с.
987883
  Купенко О.В. Педагогічні проекти : навч. посібник / О.В. Купенко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 132, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-131 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-657-590-9
987884
  Прошкін В.В. Педагогічні системи в наукових дослідженнях / В.В. Прошкін, І Прошкіна // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 29-31. – ISSN 2307-9770
987885
  Франко І.Я. Педагогічні статті і висловлювання / І.Я. Франко; Упор. О.Г. Дзеверін; Наук.-досл. ін-т педагогіки. – Київ : Радянська школа, 1960. – 300с.
987886
  Крупська Н.К. Педагогічні твори / Н.К. Крупська. – К
3. – 1963. – 755с.
987887
  Крупська Н.К. Педагогічні твори / Н.К. Крупська. – К
4. – 1964. – 612с.
987888
  Крупська Н.К. Педагогічні твори / Н.К. Крупська. – Київ : Радянська школа
5. – 1964. – 667 с.
987889
  Крупська Н.К. Педагогічні твори / Н.К. Крупська. – Київ
7. – 1965. – 690с.
987890
  Крупська Н.К. Педагогічні твори / Н.К. Крупська. – Київ
8. – 1965. – 746с.
987891
  Крупська Н.К. Педагогічні твори / Н.К. Крупська. – К
11. – 1966. – 927с.
987892
  Волошин А.І. Педагогічні твори / Августин Волошин ; [ редкол. : О.О. Гаваші, С.В. Варцаба, Ю.В. Герцог та ін. ]. – Ужгород : Закарпаття, 2007. – 576 с. – (Письменство Закарпаття). – ISBN 966-347-039-9
987893
  Круглик Лідія Педагогічні технології в методиці вивчення курсу загальної географії = Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 15-21 : Табл. – Бібліогр. 8 назв
987894
   Педагогічні технології в підготовці вчителів : навч. посібник / [І.Ф. Прокопенко, О.М. Іонова, В.І. Євдокимов та ін.] ; за ред. д-ра пед. наук, проф., акад. НАПН України І.Ф. Прокопенка ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Мітра, 2018. – 454, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. на с. 454. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-2741-65-0
987895
  Галімська І.І. Педагогічні технології навчання фізичної культури у льотному вищому навчальному закладі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 76-82. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
987896
  Бабинець М. Педагогічні технології у рамках технології концентрованого навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців під час вивчення іноземної мови // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 7-9
987897
  Зайчук Г. Педагогічні технології формування професійної компетенції майбутнього маркетолога туристичної сфери // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 37-42. – ISSN 1682-2366
987898
   Педагогічні технології,. – К, 1995. – 253с.
987899
  Малікова Л.Т. Педагогічні умови активізації мовленнєвої діяльності студентів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-55. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Розглядаються основні педагогічні умови розвитку мовленнєвої діяльності іноземних студентів просунутого етапу навчання, характеризується роль викладача в забезпеченні певних умов, що сприяють активізації мотиваційного потенціалу особистості в ...
987900
  Денисенко Н.Ф. Педагогічні умови активізації рухового режиму дітей 5-7 років в дошкішьних закладах : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Денисенко Н. Ф.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1994. – 25л.
987901
  Романишин А. Педагогічні умови викладання навчальної дисципліни "Морально-психологічне забезпечення діяльності військовослужбовців" у ВВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 88-95. – ISSN 1682-2366
987902
  Сукнов М. Педагогічні умови використання комп"ютерної технології з метою контролю навчальних досягнень студентів з іноземної мови // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 3. – С. 43-47. – ISSN 1562-529Х
987903
  Заєць О.Й. Педагогічні умови використання наочності в навчанні // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.96-101
987904
  Косик Іван Миколайович Педагогічні умови виховання трудової культури учнів середнього шкільного віку : Дис... канд пед.наук: 13.00.01 / Косик Іван Миколайович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1997. – 157л. – Бібліогр.:л.145-157
987905
  Драгунова В.В. Педагогічні умови впровадження інноваційного менеджменту в систему середньої освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Драгунова Віра Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
987906
  Нікітчина С. Педагогічні умови впровадження результатів міжнародних проектів у підготовку викладачів XXI століття // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 122-132. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
987907
  Стеблюк С.В. Педагогічні умови економічної підготовки майбутніх молодших спеціалістів сфери кооперації у коледжі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Стеблюк Світлана Василівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
987908
  Гергель А.Ф. Педагогічні умови ефективності навчання іноземних мов на початковому етапі в середній школі. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Гергель А.Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 24л.
987909
  Бедевельська М.В. Педагогічні умови ефективності підготовки майбутніх учителів іноземних мов // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 14-20. – ISSN 2304-4470
987910
  Костюченко Т. Педагогічні умови забезпечення здоров"язбережувальної компетентності в структурі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В статті висвітлені основні аспекти здоров"язбережувальної компетентності, як необхідної складової в структурі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів. Проаналізовані умови, в загалі, та педагогічні умови, зокрема, для успішної реалізації ...
987911
  Безносюк О О. Педагогічні умови запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу : навчально-методичний посібник / Безносюк О.О., Прохоров О.А., Уліч В.Л. ; за заг. ред. Балабіна В.В. ; Військовий ін-т КНУТШ. – Вид. 2-е, допов. – Київ : Інфодрук, 2008. – 228 с. : табл.
987912
  Спірідонова В.О. Педагогічні умови застосування інтерактивних технологій у післядипломній підготовці офіцерів тактичного рівня Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Спірідонова Вікторія Олександрівна ; Держ. прикордон. служба України, Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Богдана Хмельницького. – Хмельницький, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
987913
  Пронтенко К. Педагогічні умови застосування ситуаційних задач під час професійного навчання майбутніх працівників патрульної поліції // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 97-102. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
987914
  Грицай Н.Б. Педагогічні умови інноваційної методичної підготовки майбутніх учителів біології // Наукові праці вищого навчального закладу "Донецький національний технічний університет" : всеукраїнський науковий збірник / Донецький національний технічний університет. – Красноармійськ, 2015. – C. 69-76. – (Серія: "Педагогіка, психологія і соціологія" ; № 1 (16)). – ISSN 2077-6780


  Виокремлено педагогічні умови інноваційної методичної підготовки майбутніх учителів біології: формування позитивної мотивації до виконання методичної діяльності; проектування змісту методичної підготовки на основі контекстного підходу; розроблення ...
987915
  Кудрявцева О.А. Педагогічні умови модульно-рейтингового оцінювання якості педагогічних знань майбутніх вихователів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 32-39. – (Педагогічні науки ; № 2 (127)). – ISSN 2414-5076
987916
  Уваркіна Олена Василівна Педагогічні умови оптимізації та підвищення ефективності культурологічної підготовки майбутніх інженерів засобами дистанційного навчання / Уваркіна Олена Василівна, Дичковський Степан Іванович // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье анализируется экспериментальная работа высших учебных заведений, направленная на культурологическую подготовку будущих инженеров, осуществляемую с помощью дистанционного обучения.
987917
  Симоненко Т. Педагогічні умови організації науково-дослідницької роботи студентів-філологів у ВНЗ
987918
  Сін Ч. Педагогічні умови організації підтримки іноземних студентів у процесі адаптації до навчання в університетах України // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3 (58) : Педагогіка. – C. 14-17. – ISSN 2078-1687
987919
  Потапова Н. Педагогічні умови організації самостійної навчальної діяльності майбутніх учителів / Н. Потапова, Т. Отрошко // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 111-117. – ISSN 2307-4914
987920
  Шемет Л.В. Педагогічні умови освоєння фольклору дітьми у групових формах дозвільної діяльності : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Шемет Л. В.; Київ. держ ін-т культ. – К., 1995. – 28л.
987921
  Волкова Н.І. Педагогічні умови підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 4. – С. 21-27. – ISSN 2078-1687
987922
  Серіков В.В. Педагогічні умови підвищення професійного рівня викладачів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання / В.В. Серіков, В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 210-216. – ISSN 2524-0056
987923
  Самборська О.В. Педагогічні умови підготовки магістрів технологічної освіти до моніторингу навчальних досягнень студентів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 221-226. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
987924
  Романюк І. Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до організації культурно-дозвіллєвої діяльності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 145-155. – ISSN 2312-5993
987925
  Щербина І.Ю. Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів до здоров"язберігаючого навчання учнів у загальноосвітній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Щербина Ілона Юріївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
987926
  Криворучко А.В. Педагогічні умови підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 118-121. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  У зв"язку новими стратегіями розвитку освіти, змінами підходів до навчання загалом й оцінювання зокрема, мають діяти інші вимоги щодо професійної підготовки майбутнього вчителя хімії до оцінювання навчальних досягнень учнів. Мета статті полягає в ...
987927
  Попадич О.О. Педагогічні умови правового виховання майбутніх фахівців комп"ютерної галузі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Попадич Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
987928
  Прийменко Л. Педагогічні умови проектування здоров"язбережувальної діяльності в закладах вищої педагогічної освіти / Л. Прийменко, Н. Скачедуб // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 2 (86). – C. 91-100. – ISSN 2312-5993
987929
  Долінська Л.В. Педагогічні умови професійного вдосконалення викладачів технічних дисциплін в освітньому середовищі коледжу // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 43-47. – (Педагогічні науки ; № 1 (120)). – ISSN 2414-5076


  "В статті визначені педагогічні умови професійного вдосконалення викладачів технічних дисциплін до проведення навчальної роботи у вищих закладах освіти технічного профілю".
987930
  Белан Т.Г. Педагогічні умови професійної адаптації молодих учителів технологій до педагогічної діяльності // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 39-42. – (Серія : Педагогічні науки)
987931
  Короткова Л. Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг в умовах освітньо-виробничого кластеру // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 80-85. – ISSN 2308-4634
987932
  Куценко Т.В. Педагогічні умови професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Куценко Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
987933
  Мадзігон В. Педагогічні умови реалізації змісту технологічного профілю з основ маркетінгу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 9 (116), вересень. – С. 22-26. – ISSN 2308-4634
987934
  Бірюк Д.О. Педагогічні умови реалізації освітянського менеджменту в контексті розвитку вітчизняної педагогічної освіти кінця XX – початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бірюк Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
987935
  Радієвська А.А. Педагогічні умови розвитку творчих здібностей учнів молодших класів у ліцеї мистецтв : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Радієвська Антоніна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
987936
  Ємчик О. Педагогічні умови розвитку творчого потенціалу магістрів дошкільної освіти // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 9. – С. 56-62. – ISSN 2409-9244
987937
  Субочева О. Педагогічні умови саморозвитку особистості студента // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 218-221
987938
  Тодосійчук В.Л. Педагогічні умови систематизації економічних знань студентів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 75-80. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Статтю присвячено актуальній та недостатньо вивченій у вищіх навчальних закладах освіти проблемі систематизації економічних знань студентів. Проведено експеримент із застосуванням таких методів: 1) проблемного викладу матеріалу; 2) частково-пошукового; ...
987939
  Іванов В.М. Педагогічні умови соціалізаціх міських старшокласників : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Іванов В.М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 20 с.
987940
  Пінчук Лариса Миколаївна Педагогічні умови співробітництва в процесі соціальної взаємодії учнів середнього шкільного віку : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Пінчук Лариса Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
987941
  Татьянченко Олена Олександрівна Педагогічні умови спілкування з іноземними студентами в процесі навчання. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Татьянченко Олена Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 160л. – Бібліогр.:л.134-160
987942
  Іонова І.М. Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Іонова Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
987943
  Левчук О.В. Педагогічні умови трансформації математичних курсів на агрономічному факультеті в умовах поглиблення інтеграційних зв"язків у системі "наука - освіта -виробництво" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 93-97 : рис. – Бібліогр.: с. 96. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
987944
  Гайдаржі Василь Федорович Педагогічні умови удосконелення діяльності клубних установ з професійної орієнтації старшокласників сільських шків : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Гайдаржі Василь Федорович; Кіїв. держ. ін-тут культури. – К., 1995. – 24л.
987945
  Шалімова І.М. Педагогічні умови успішності професійної діяльності викладача вищого навчального закладу / І.М. Шалімова, А.С. Шалімова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 395-403. – ISSN 2074-8922
987946
  Ху Жунсі Педагогічні умови формування адаптації іноземних студентів до освітнього середовища університетів України // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 105-110. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
987947
  Черкун І.А. Педагогічні умови формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-психологів запасу в процесі військово-спеціальної підготовки // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 16-21. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті обговорюються педагогічні умови формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-психологів запасу в процесі військово-спеціальної підготовки. Наголошується на використанні активних методів навчальної діяльності.
987948
  Міненок А. Педагогічні умови формування готовності до науково-дослідної діяльності студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за напрямом підготовки "початкова освіта" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 2. – С. 124-126. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
987949
  Сатановська Л. Педагогічні умови формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх магістрів з управління навчальним закладом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 68-72. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розкрито аспекти формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх магістрів з УНЗ; уточнено зміст понять "професійний саморозвиток", "готовність до професійного саморозвтку". Професійний саморозвиток розглянуто як шлях самоаналізу, ...
987950
  Грибок О.П. Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів силових структур до вирішення конфліктних ситуацій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 173-179. – ISSN 2524-0056
987951
  Никорак Я. Педагогічні умови формування готовності майбутніх педагогів до науково-дослідницької діяльності у вищих навчальних закладах // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 98-102. – ISSN 1994-4845
987952
  Коломієць А.М. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до використання особистісно зорієнтованих технологій навчання / Алла Миколаївна Коломієць, Ірина Олегівна Мазайкіна // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 53-59. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті проаналізовано методологічні засади організації вищої педагогічної освіти, суть і результативність методологічних підходів до вивчення іноземних мов, основні характеристики особистісно орієнтованого навчання. Обґрунтовано принципи, педагогічні ...
987953
  Цун Чжоу Педагогічні умови формування дослідницьких умінь майбутніх викладачів-філологів засобами бібліотечних ресурсів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 390-394. – ISSN 2312-5993


  Визначено педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ. Крім того, схарактеризовано особливості підготовки іноземних громадян в українських навчальних закладах.
987954
  Москалюк Н.В. Педагогічні умови формування дослідницьких умінь студентів майбутніх учителів у процесі вивчення біологічних дисциплін // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 111-115. – ISSN 2413-1571
987955
  Мирошникова М. Педагогічні умови формування естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції у процесі професійної підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 144-149. – ISSN 2308-4634


  "Стаття присвячена теоретичному обгрунтуванню педагогічних умов формування естетичної культури майбутніх офіцерів національної поліції України у процесі професійної підготовки. На основі аналізу наукової літератури, а також досвіду практичного ...
987956
  Лисак О.Б. Педагогічні умови формування європейської мобільності майбутніх фахівців економічного профілю як перспективний напрям розвитку професійної освіти // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 49-54. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1.44 (102)). – ISSN 2078-2128


  Європейська мобільність майбутніх фахівців економічного профілю є інтегрованою рисою характеру, яка визначає готовність студента-економіста до участі у програмах академічного обміну. Використовуючи дані проведеного дослідження було визначено ...
987957
  Кондратюк А.Л. Педагогічні умови формування комунікативних умінь у студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 161-166


  Педагогічними умовами, що забезпечують ефективність функціонування системи формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів вищих педагогічних навчальних закладів немовних спеціальностей, є: розвиток позитивної мотиваційної сфери особистості ...
987958
  Дарійчук Леся Петрівна Педагогічні умови формування комунікативних умінь у студентів негуманітарних спеціальностей засобами англійської мови : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Дарійчук Леся Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
987959
  Дарійчук Леся Петрівна Педагогічні умови формування комунікативних умінь у студентів негуманітарних спеціальностей засобами англійської мови : Дис... кандид. педагогічнихнаук: 13.00.01 / Дарійчук Леся Петрівна;. – К., 1999. – 187л. – Бібліогр.:л.157-168
987960
  Теличко Н.В. Педагогічні умови формування комунікативної компетенції у професійній підготовці вчителя іноземної мови / Н.В. Теличко, А.О. Брегвадзе // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 109-115. – ISSN 2311-8164


  Формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови потребує спеціальної організації навчального процесу у вищій школі.
987961
  Галацин К. Педагогічні умови формування комунікативної культури майбутніх фахівців інженеоно-технічних спеціальностей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 25-31. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
987962
  Козир І. Педагогічні умови формування конкурентоспроможності майбутніх менеджерів // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 131-136. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
987963
  Кіш Н.В. Педагогічні умови формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх інженерів / Н.В. Кіш, О.Л. Канюк // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 4. – C. 146-151. – ISSN 2226-3209
987964
  Кучерявий А. Педагогічні умови формування культури навчальної діяльності студента вищого навчального закладу як риси особистості // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (16). – С. 31-34
987965
  Яновська Л.Г. Педагогічні умови формування методичної компетентності у майбутніх магістрів істориків // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 86-90. – (Педагогічні науки ; № 3 (116)). – ISSN 2414-5076
987966
  Лігоцький Анатолій Олексійович Педагогічні умови формування переліку спеціальностей (з досвіду реформування вищої освіти в Україні) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лігоцький Анатолій Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
987967
  Лігоцький А.О. Педагогічні умови формування переліку спеціальностей. : Дис... Канд. пед. наук.: / Лігоцький А.О.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1994. – 229л. – Бібліогр.:л.214-229
987968
  Ковнір Олена Іванівна Педагогічні умови формування політичної культури курсантів морських навчальних закладів України // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58. – Бібліогр. в кінці ст.


  У своїй статті ми зупинилися на низці основних, на нашу думку, педагогічних умов, необхідних для формування політичної культури курсантів морських навчальних закладів України в процесі навчання. Проте, самі по собі вищеназвані умови не виникають, ...
987969
  Бабенко Любов Володимирівна Педагогічні умови формування почуття милосердя в учнів профтехучилища : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Бабенко Любов Володимирівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1993. – 20л.
987970
  Слюта А.М. Педагогічні умови формування професійних умінь студентів-екологів у процесі виробничої практики для застосування їх у майбутній діяльності // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 117-121. – ISSN 2304-4470
987971
  Лузай О.Є. Педагогічні умови формування професійно-творчої компетентності // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 8-10
987972
  Емре Еджиєс Педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 321-325. – ISSN 2312-5993


  Визначено педагогічні умови формування професійно комунікативної компетентності студентів-іноземців у ВНЗ. Крім того, схарактеризовано особливості підготовки іноземних громадян в українських навчальних закладах.
987973
  Атаманська К.І. Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутнього соціального педагога // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 196-202. – ISSN 2312-5993
987974
  Воскобойніков С.О. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх фахівців інформаційної безпеки до захисту інформації з обмеженим доступом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Воскобойніков Сергій Олегович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
987975
  Кравченко О.П. Педагогічні умови формування професійної етики у студентів медичного навчального закладу // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.:Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (171). – C. 39-42. – ISSN 2221-6316
987976
  Гордєєва О. Педагогічні умови формування професійної кваліфікації майстерності майбутнього педагога-балетмейстера // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 260-267. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Розглянуто проблему набуття студентами професійної майстерності у процесі навчання у ВНЗ, окреслені основні чинники формування професійної майстерності й визначені необхідні умови професійної майстерності педагога-балетмейстера.
987977
  Любінська О. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів з лабораторної медицини // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 159-164. – ISSN 2308-4634
987978
   Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій / А.М. Гафіяк, Дяченко-Богун, О.І. Міхеєнко, А.В. Ткаченко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 3 (128). – С. 84-91. – ISSN 2414-5076
987979
  Свідовська В.А. Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами дистанційного навчання // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 361–366. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
987980
  Варава О. Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх бакалаврів сестринської справи у фаховій підготовці // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 31-41. – ISSN 2312-5993
987981
  Сидорчук Н.Л. Педагогічні умови формування рефлексивної культури у фаховій підготовці майбутніх інженерів-будівельників / Наталія Леонідівна Сидорчук // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 105-109. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті обґрунтовано педагогічні умови формування рефлексивної культури майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки: наступність і поетапність формування рефлексивної культури у ході фахової підготовки студентів, що забезпечує ...
987982
  Коломієць Б.С. Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх учителів іноземних мов у процесі вивчення фахових дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Коломієць Богдан Сергійович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
987983
  Кушнір В. Педагогічні умови формування творчих умінь математично обдарованих учнів / В. Кушнір, Г. Кушнір, Н. Рожкова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 17-22. – ISSN 0131-6788
987984
  Горчинський С.В. Педагогічні умови формування творчої самостійності у студентів педагогічних університетів // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2010. – Вип. 76. – С. 193-196. – (Педагогічні науки)


  У статті розглядається комплекс педагогічних умов, що сприяють ефективності процесу формування творчої самостійності студентів педагогічних університетів. У процесуальному аспекті розглядаються педагогічно комфортне середовище, включенність студентів у ...
987985
  Вакуленко В.М. Педагогічні умови формування у старшокласників професійно значущих якостей майбутнього вчителя. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Вакуленко В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1993. – 22л.
987986
  Бурий С. Педагогічні умови формування управлінської культури у майбутніх офіцерів в процесі практичної підготовки // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 48-57. – ISSN 2617-1775


  "У статті розглянуто наукові дослідження щодо теорії значення рушійних сил діяльністного процесу в системі освіти та їх практичне значення при формуванні знань, навичок та вмінь з управлінської культури майбутніх офіцерів".
987987
  Монастирський В. Педагогічні умови формування фахових компетентностей майбутніх офіцерів збройних сил України та правоохоронних органів держави у військових навчальних підрозділах ЗВО // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 235-254. – ISSN 2077-1827
987988
  Возняк А.Б. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 121-125


  У статті йдеться про умови формування ціннісних орієнтацій особистості, про те, що виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді більшою мірою, ніж будь-якої іншої вікової групи та про те, що проблема соціокультурних цінностей ...
987989
  Возняк А.Б. Педагогічні умови формування ціннісних орієнтацій особистості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 284-287


  У статті йдеться про умови формування ціннісних орієнтацій особистості, про те, що виникнення нових цінностей та девальвація попередніх торкнулися молоді більшою мірою, ніж будь-якої іншої вікової групи та про те, що проблема соціокультурних цінностей ...
987990
  Огренич Н.М. Педагогічні умови формування, соцальної відповідальності учнів шкіл-інтернатів для дітей-сиріт : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Огренич Н. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 22л.
987991
  Хриков Є.М. Педагогічні умови як складова наукових знань // Шлях освіти : науково-методичний журнал / МОНУ ; АПНУ ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 2 ( 60). – С. 11-15


  Стаття присвячена з"ясуванню сутності педагогічних умов, аналізу засобів їх виокремлення та місця у наукових дослідженнях.
987992
   Педагогічні читання з історіі та Консттуції.. – К, 1954. – 116с.
987993
  Лазаренко Л. Педагогічні умови використання активних методів навчання у  процесі формування  професійної іншомовної  компетентності  бакалаврів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С . 63-68. – ISSN 2308-4634
987994
   Педагогічно-меморіальний музей А.С.Макаренка.. – Х, 1973. – 35с.
987995
  Литвиненко М.А. Педагогічно-меморіальний музей В.О. Сухомлинського / М.А. Литвиненко. – К., 1979. – 36 с.
987996
  Дутчак В. Педагогічно-методичні пріоритети в бандурному мистецтві українського зарубіжжя // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 91-97
987997
  Резніченко І.Г. Педагогічно-просвітницька діяльність Олександра Русова (1847-1915 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Резніченко Ірина Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
987998
  Журавльов С.А. Педагогічно-просвітницька діяльність Сергія Федоровича Грушевського // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 17-26. – ISBN 978-966-353-435-0
987999
  Животенко-Піанків Педагогічно-просвітницька праця Бориса Грінченка / А. Животенко-Піанків. – Київ : Просвіта, 1999. – 176с. – ISBN 966-7551-05-9
988000
   Педагогічну психологію -- в школу.. – Львів, 1967. – 196с.
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,