Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
985001
  Карюк В.І. "Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності на промислових підприємствах" : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карюк Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 238 л. – Додатки: л. 200-214. – Бібліогр.: л. 215-238
985002
  Ніколаєнко О. "Органічна праця" на українських землях Російської імперії в 30-х - на початку 60-х років 19 ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-36.


  "Органічна праця" - це загальна назва польського суспільно-політичного руху. У 1834 р. в Києві відкрився Ун-т Св. Володимира. Більшість студентства в перші роки існування закладу становила польська молодь - у 1838-1862 рр. у середньому 52,6 % поляки.
985003
  Ніколаєнко Ольга "Органічна праця" на українських землях Російської імперії в 30-х - на початку 60-х років ХІХ ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 29-36. – Бібліогр. в кінці ст.
985004
  Кіндратець О.М. "Органічність" демократичної та авторитарної моделі модернізації // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2013. – № 5/8. – С. 33-35. – ISSN 0868-8117
985005
  Луканин Р.К. "Органон" Аристотеля / Р.К. Луканин. – М., 1984. – 303с.
985006
  Аскер А. "Оргузнаме" Фазлаллаха Рашид-ад-дина и "Родословная туркмен" Абу-л-гази хана Хивинского об истории огузов // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (347), січень - лютий. – С. 44-48. – ISSN 0130-6936
985007
   "Орден Святого Пантелеймона": визнання найкращих медиків країни // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (144). – С. 50-51. – ISSN 1729-2344


  Відзнака за професіоналізм та милосердя "Орден Святого Пантелеймона" є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров"я.
985008
   Орга-справочник по вопросам организации и реорганизации предприятий промышленности. – Москва
2. – 1926. – 1108с.
985009
   Орга-справочник по вопросам организации и реорганизации предприятий промышленности. – Москва
3. – 1927. – 840 с.
985010
  Вахонєва Т. Організації мовлення як суб"єкти суміжних прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 12-15
985011
  Плаксенко М.Л. Організації Чорноморсько-Каспійського регіону: місце і роль України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 40-46
985012
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в авторитарній системі соціального управління / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ, 2007. – 76 с. – ISBN 978-966-8640-30-8
985013
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в демократичній системі соціального управління / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. – 102с. – ISBN 978-966-8640-31-5
985014
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в тоталітарній системі соціального управління / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2006. – 75с. – ISBN 978-966-8640-29-2
985015
  Туленков М.В. Організаційна впорядкованість систем соціального управління (модель соціологічного аналізу) / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2006. – 102с. – ISBN 978-966-8640-28-5
985016
  Майсюра О.М. Організаційна культура в управлінні персоналом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 34-36
985017
  Галушка З.І. Організаційна культура підприємства як чинник соціалізації бізнесу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 262-267
985018
  Смолінська О.Є. Організаційна культура як економічна інституція // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-46 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
985019
  Іщук О.В. Організаційна культура як інструмент підвищення ефективності функціонування вищого навчального закладу // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 36-41
985020
  Лукомська Ю. Організаційна культура як чинник інноваційної готовності персоналу закладів неформальної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 74-78. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядається питання значущості освітніх закладів для подальшого світового розвитку, підкреслюється особлива важливість виховання творчої особистості як такої, що здатна приймати нестандарні рішення й шукати незвичні шляхи вирішення ...
985021
   Організаційна модель навчання аспірантів за очно-дистанційною формою : (комплект дидактичних матеріалів) / [Саюк В.І. та ін. ; за ред.: В.І. Саюк, Є.Р. Чернишової] ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менедж. освіти. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 163, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 163. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-644-228-7
985022
  Золотарьова О.В. Організаційна модернізація системи фінансового контролінгу на підприємстві / О.В. Золотарьова, О.І. Чічкань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 42-46. – ISSN 2306-6806
985023
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-
№ 1. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985024
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-
№ 2. – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985025
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 3. – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
985026
  Міняйло В. Організаційна система аналізу державних закупівель // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
985027
  Бредіхін А.В. Організаційна структура англо-американського блоку періоду Другої світової війни / А.В. Бредіхін, Т.С. Клиніна // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 23-28. – ISSN 1728-3671
985028
  Гайдук Л.А. Організаційна структура інноваційно-цільового управління діяльністю промислових підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 155-160


  Досліджена доцільність формування організаційної структури інноваційно-цільового управління діяльністю промислового підприємства, враховуючи особливості цільових програм та проектів як об"єктів управління. The expediency of formation of organizational ...
985029
  Плахотнік О. Організаційна структура наукових досліджень в Україні / О. Плахотнік, О. Плахотнік // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 2 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 129-141. – ISSN 2077-1827


  У статті викладено сутність організаційної структури наукових досліджень в Україні. Розкрито роль Національної Академії наук як головного наукового центру України, а також галузевих наукових установ і, зокрема, Академії педагогічних наук. Акцентовано ...
985030
  Понипаляк О. Організаційна структура ОУН і УПА на Гуцульщині в умовах радянської влади в 1944 - 1945 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 58-59
985031
  Поліщук М. Організаційна структура римського легіону періоду республіки (IV - I ст. до н.е. ) // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 263-267
985032
  Репетько О. Організаційна структура суб"єктів державного фінансового контролю в бюджетній сфері України: стан та пріоритети розвитку // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 99-107
985033
   Організаційна структура управління інвестиційним потенціалом суспільного розвитку : навч.-метод. матеріали / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Каф. упр. сусп. розвитком ; [уклад.: А.М. Михненко, В.Ф. Мартиненко]. – Київ : НАДУ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: с. 32-34. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Управління суспільним розвитком)
985034
  Симоненко В.М. Організаційна структура фінансово-економічної служби промислового підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 153-156. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
985035
  Рудик В.К. Організаційна структура функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 74-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
985036
  Палеха Ю.І. Організаційна техніка : навчально-практичний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Ліра-К, 2008. – 193 с. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-96938-1-5
985037
  Корнякова Т. Організаційне - методичне забезпечення діяльності органів прокуратури щодо запобігання злочинам проти довкілля // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 210-217. – ISSN 0132-1331
985038
   Організаційне будівництво Повітряних Сил Збройних Сил України: методичні аспекти / Ю.А. Байдак, О.М. Загорка, В.В. Гамора, В.В. Коваль // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 17-22
985039
  Сац Б.Б. Організаційне забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку / Б.Б. Сац, А.О. Тимків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 97-106. – Бібліогр.: с. 98, 102, 105


  Розкрито сутність організаційного забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку. Висвітлено шляхи оптимізації і збалансування організаційної структури банку у сфері управління інвестиційними ризиками.
985040
  Коробка В.М. Організаційне забезпечення комерціалізації інновацій для розвитку інноваційної сфери в Україні та світі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 200-205. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Обгрунтовано особливості та методи трансферу і комерціалізації інноваційної продукції в Україні та за кордоном і розкрито їх роль у забезпеченні інноваційного розвитку економіки України. Обоснованы особенности и методы трансфера и коммерциализации ...
985041
  Корнєва Н.О. Організаційне забезпечення механізму фінансово-кредитних інститутів в Україні / Н.О. Корнєва, Н.В. Данік // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 122-126. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто і досліджено організаційне забезпечення механізмів фінансово-кредитних інститутів в Україні. Визначені основні питання специфіки організації і функціонування системи фінансово-кредитних інститутів в ринковій економіці. Сформовані ...
985042
  Іваненко І.В. Організаційне забезпечення стійкості злочинного об"єднання: проблеми і механізми // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 438-443. – ISSN 1563-3349
985043
  Лаврененко В.В. Організаційне навчання на основі концепції динамічних здібностей // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2011. – № 4. – С. 65-72 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
985044
  Остапенко Є.О. Організаційне оформлення Українського Вільного козацтва // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 104-112. – ISSN 1728-3671
985045
  Заболотний О.Г. Організаційне перетворення регіонального механізму регулювання споживчого ринку страхових послуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 335-339
985046
  Бойко Л.М. Організаційне регулювання земельних відносин у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 15-19. – ISSN 2221-1055
985047
  Дерейко І.І. Організаційне та матеріальне забезпечення поліційних структур і підрозділів у райхскомісаріаті Україна // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 6 (489). – С. 87-106. – ISSN 0130-5247
985048
  Жадан О.І. Організаційний аспект механізму фінансового контролю ефективності використання державних коштів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 86-88 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
985049
  Кредісов А.І. Організаційний вектор розвитку сучасного бізнесу // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 21-31. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
985050
  Диба М.І. Організаційний підхід до визначення й погашення дебіторської заборгованості в Україні / М.І. Диба, Ю.В. Іващенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 83-91 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
985051
  Карамушка Л.М. Організаційний розвиток освітніх організацій: труднощі, ресурси, психологічні чинники та умови // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С. 24-36
985052
  Максимюк Ю.О. Організаційні аспекти в управлінні прикордоною службою Республіки Польща // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 47-52. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
985053
  Засадний Б. Організаційні аспекти обліку на малих підприємствах / Б. Засадний, М. Кобзева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-44. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Виокремлено та проаналізовано низку актуальних проблем організації обліку, які існують сьогодні на підприємствах малого бізнесу. Выделен и проанализирован ряд актуальных проблем организации учета, которые существуют сегодня на предприятиях малого ...
985054
  Золотарьов А. Організаційні аспекти розвитку машинобудування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 37-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
985055
  Черваньов Д. Організаційні важелі інноваційного розвитку економіки України / Д. Черваньов, В. Сторожук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 109-111. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано та розкрито основні теоретичні положення формування інноваційного типу розвитку економіки України в відповідності до системного та функціонального підходів, визначено, що одним з головних пріо-ритетів країни є формування ...
985056
  Переймибіда Л.В. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. педагог. наук : спец. 13.00.01- Загальна педагогіка та історія педагогіки / Переймибіда Л. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
985057
  Переймибіда Л.В. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Переймибіда Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 250л. – Бібліогр.: л.237-250
985058
  Лемак Р. Організаційні засади діяльності прокурора із нагляду за додержанням законів в установах виконня покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 46-50
985059
  Запорожченко Ю. Організаційні засади забезпечення якості вищої освіти в Ірландії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 313-319. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
985060
  Копилов В.А. Організаційні засади національної системи бухгалтерського обліку в Україні / В.А. Копилов, Л.Г. Ловінська // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 127-137. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
985061
  Ганюкова А. Організаційні засади побудови системи cтатистичних показників середньої освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-14. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто структуру та зміст статистичного забезпечення аналізу середньої освіти. Особливу увагу приділено організаційним засадам побудови системи статистичних показників стану та тенденцій розвитку досліджуваного явища. Подано систему ...
985062
  Попова І. Організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 121-123.
985063
  Білецька І. Організаційні засади та зміст раннього іншомовного навчання у США // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С. 141-147. – ISSN 2308-4081


  Високорозвинені країни світу, зокрема Сполучені Штати Америки, визначили ряд завдань у всьому комплексі політичних, економічних, соціальних, культурних питань, а також у галузі освіти для створення толерантного співтовариства. Одним із пріоритетних ...
985064
  Ортинський В.Л. Організаційні засади управлінської діяльності в органах внутрішніх справ України : Навчально-методичний посібник / Львівський Держ. ін-т внутрішніх справ; Ортинський; Авт.: В.Л. Ортинський, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів. – Львів, 2006. – 248с.
985065
  Кінащук Л.Л. Організаційні засади фінансового контролю деяких зарубіжних країн // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2005. – № 49. – С. 7-10.
985066
  Іваній О. Організаційні засади формування правової компетентності майбутнього вчителя // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 39-44. – ISSN 2078-1016
985067
  Вертель В. Організаційні заходи переходу незадоволеного попиту на залізничні пасажирські перевезення у задоволений // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 58-60 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
985068
  Берлач Ю. Організаційні заходи протидії рейдерству в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 109-111.
985069
  Терент"єва А.В. Організаційні заходи та управлінські рішення в період надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 43-44. – Бібліогр.: 3 назви
985070
  Тенлор Джон Організаційні зміни в університетах Великої Британії: нові моделі інституційного менеджменту та роль академічного персоналу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 99-122. – ISSN 1682-2366
985071
  Гринько Т.В. Організаційні зміни на підприємстві в умовах його інноваційного розвитку / Т.В. Гринько, Т.З. Гвініашвілі // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 51-54. – ISSN 1728-6220
985072
  Мартусенко І.В. Організаційні зміни регіонального медичного комплексу в період переходу до ринкових умов : Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 159-166 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
985073
   Організаційні і правові аспекти реформування державної влади на сучасному етапі в Україні : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (29 берез. 2007 р.). – Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – 291 с. – Бібліогр. в кінці ст.
985074
  Женченко М.І. Організаційні моделі редакцій ЗМІ в умовах мультиплатформного медіавиробництва // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 80-84


  У статті на основі аналізу наукового дискурсу та редакційної практики закордонних та українських ЗМІ запропоновано основні організаційні моделі редакцій ЗМІ в умовах переходу до мультиплатформного медіавиробництва. Обґрунтовано, що вибір моделі ...
985075
  Губені Ю. Організаційні особливості становлення фонду економічної підтримки сільського господарства в Чеській Республіці / Ю. Губені, М. Сватош // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 12-16 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
985076
  Кропивко М.М. Організаційні особливості створення родових садиб як альтернативної форми розвитку господарств населення // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 24-29. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
985077
  Варічева Р.В. Організаційні передумови удосконалення економічного механізму внутрішньовиробничого управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 60-68.
985078
  Ситник О. Організаційні принципи банківського кредитування населення на придбання житла та його регулювання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 72-87 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
985079
  Сакевич І.А. Організаційні структури та функції управління підприємствами в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 33-36.
985080
  Деньга Світлана Миколаївна Організаційні структури як основа системи господарського контролю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-242. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано побудову організаційних структур підприємства залежно від систем господарського контролю. Систематизовано види організаційних структур та їхні елементи. Сформульовано рекомендації щодо окремих елементів організаційного проектування.
985081
  Деньга Світлана Миколаївна Організаційні структури як основа системи господарського контролю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-242. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано побудову організаційних структур підприємства залежно від систем господарського контролю. Систематизовано види організаційних структур та їхні елементи. Сформульовано рекомендації щодо окремих елементів організаційного проектування.
985082
  Петрова І.А. Організаційні та еколого-економічні заходи щодо використання та знешкодження відходів // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 214-218. – ISSN 1727-1584
985083
  Желюк Т. Організаційні та методичні підходи до реалізації та оцінки ефективності регуляторної політики як конкурентоспроможного інструмента державного регулювання економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 26-37. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
985084
  Тимофєєва А.О. Організаційні та правові засади соціальної політики в Україні // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 218-224. – (Думка). – ISSN 2304-7410
985085
  Гайдук В.А. Організаційні та соціально-економічні фактори розвитку конкурентного потенціалу регіону / В.А. Гайдук, В.І. Логвинвнко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 10-15. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
985086
  Давидова Ірина Організаційні трансформації бібліотечно-інформаційного виробництва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається вектор розгортання організаційних трансформацій бібліотечно-інформаційного виробництва в умовах переходу до нового типу суспільства - інформаційного.
985087
  Волик Н.Г. Організаційні форми інноваційної діяльності та її інфраструктура // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 50-55. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
985088
  Снісаренко С.Г. Організаційні форми муніципальних підприємств у країнах Європейського Союзу: досвід для України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 88-93. – Бібліогр.: 14 назв
985089
  Купріянчук О. Організаційні форми українського національного руху другої половини ХІХ - початку ХХ ст.: новітня історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-27. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються погляди істориків на зародження нових організаційних форм українського національного руху та їх особливості другої половини ХІХ - початку ХХ ст., пов"язані з його політизацією. The article views the approaches of historians on ...
985090
  Кальченко В.М. Організаційно- правові засади державного регулювання енергоринку в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 125-128. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
985091
  Глинська О.В. Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування: проблеми теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 95-99
985092
  Ніколаєв І. Організаційно-гуманітарна діяльність "Місії Нансена" в Україні під час голоду 1921-1923 років // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2011. – № 6 (96) листопад - грудень. – С. 31-34


  На матеріалах Миколаївської області.
985093
  Корнєв М.Н. Організаційно-діяльнісна гра як об"єкт соціально-психологічного дослідження / М.Н. Корнєв, С.Б. Крайчинська // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
985094
  Богач Л.В. Організаційно-економічна оцінка функціонування аграрних формувань на основі оренди сільськогосподарських земель // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 41-46. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано організаційно-економічні особливості та пріоритети функціонування аграрних формувань на основі оренди сільськогосподарських земель, досліджено тенденції та можливості подальшого вдосконалення земельних орендних відносин.
985095
  Білоус С. Організаційно-економічне забезпечення розвитку туризму в передень Євро-2012 // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 22-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
985096
  Попов А.Є. Організаційно-економічне забезпечення соціалізації виробничих відносин у національних моделях економічної системи / А.Є. Попов, А.С. Митрофанова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 244-251. – ISSN 2222-0712
985097
  Гусєв Ю.В. Організаційно-економічне обгрунтування використання франчайзингу як засобу розвитку малого бізнесу у регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 71-75. – ISSN 2306-6806
985098
  Васюренко О. Організаційно-економічний інструментарій функціонування системи фінансового моніторингу в Україні / О. Васюренко, М. Сокова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 52-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1605-2005
985099
  Смоленюк Р. Організаційно-економічний механізм агропромислового комплексу України в умовах глобалізації // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 88-90. – ISSN 1818-2682
985100
  Павлов Р. Організаційно-економічний механізм антикризового регулювання банківського сектора національної економіки: теоретичні аспекти та вдосконалення // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 39-41. – ISSN 1728-9343
985101
  Климко Г.Н. Організаційно-економічний механізм входження України у світогосподарську сферу поділу праці / Г.Н. Климко, А.П. Рум"янцев, В.І. Павлюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 127-132. – (Економіка ; Вип. 36)


  Розглядаються передумови, зміст, структура, особливості формування організаційного механізму входження України в систему міжнародного поділу праці. Обгрунтовуються основні організаційно-економічні функції державного регулювання зовнішньоекономічної ...
985102
  Цибок В.О. Організаційно-економічний механізм державного регулювання АПК в умовах фінансової кризи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 10 (180). – С. 22-24
985103
  Овчаренко Д.М. Організаційно-економічний механізм державного регулювання енергозбереження // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 124-127. – ISSN 2306-6806
985104
  Талавиря М.П. Організаційно-економічний механізм державної підтримки розвитку сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 120-124. – ISSN 2221-1055
985105
  Каліна І.І. Організаційно-економічний механізм ефективного управління машинобудівними підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 130-134 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
985106
  Карюк В.І. Організаційно-економічний механізм інноваційної діяльності на промислових підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карюк Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
985107
  Конопльова І. Організаційно-економічний механізм інституційного забезпечення управління економікою: державний та регіональний аспект / І. Конопльова, В. Папп // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-51. – ISSN 1810-3944
985108
  Кравченко О.Б. Організаційно-економічний механізм регулювання зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Кравченко О.Б. ; Науково-дослідний економічний інститут. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
985109
  Волкова О.В. Організаційно-економічний механізм регулювання регіональних ринків праці: зарубіжний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 135-141
985110
  Чернявська О.В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук : спец.: 08.00.03 - економ. та упр. нац. гос-вом / Олена Валеріївна Чернявська ; Наук.-дослід. економ. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2009. – 32с. – Бібліогр.: 50 назв
985111
  Коваль Я. Організаційно-економічний механізм розвитку лісоресурсної сфери в умовах ринкової системи господарювання : економіка лісокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 53-55 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
985112
  Нікітін М.М. Організаційно-економічний механізм розміщення корпоративних цінних паперів на українських біржах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 77-82
985113
  Кохан М.О. Організаційно-економічний механізм санації: теоретичний зміст та структуризація // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 43-53. – (Економічна ; Вип. 1)
985114
  Клюквіна М.С. Організаційно-економічний механізм соціально-відповідального управління конкурентоспроможністю підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 86-88 : рис. – Бібліогр.: 17 назв
985115
  Герасимчук З.В. Організаційно-економічний механізм становлення інноваційного потенціалу регіону : монографія / З.В. Герасимчук, Н.С. Куцай ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Луцький нац. технічний ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 216 с. : іл., табл. – Додатки: с. 156-201. – Бібліогр.: с. 202-213. – ISBN 978-966-1532-65-5
985116
  Мішина С.В. Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами на підприємстві : Наукове видання / Мішина С.В., Мішина О.Ю.; Ред. Сєдова Л.М. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 176с. – ISBN 966-676-156-4
985117
  Куцик П.О. Організаційно-економічний механізм функціонування оптової торгівлі в ринковому середовищі : монографія / Куцик П.О., Вірт М.Я. ; УКООПСПІЛКА, Львів. комерц. акад. – Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2011. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 274-295. – ISBN 978-617-602-027-1
985118
  Свида Є.В. Організаційно-економічних механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 55-59. – (Економіка ; Вип. 30)
985119
  Красільчук В.Я. Організаційно-економічні аспекти входження України у світогосподарську сферу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 15-23. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Розглядаються організаційно-економічні моделі включення України в систему міжнародного поділу праці. Наголошується на особливій ролі сучасної ринкової інфраструктури та спільного підприємництва.
985120
  Семен Н. Організаційно-економічні аспекти діяльності банківських установ на ринку лізингових послуг // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 165-172. – ISSN 1562-0905
985121
  Виноградня В.М. Організаційно-економічні аспекти управління вищими навчальними закладами України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 98-105
985122
  Федоренко В.Г. Організаційно-економічні засади забезпечення розвитку депресивних регіонів / В.Г. Федоренко, Л.Л. Кравчук // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 6-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
985123
  Серажим Ю.В. Організаційно-економічні засади саморегулювання сучасного ринку цінних паперів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 150-155


  У статті показані шляхи створення в Україні біржового товару, механізм виконання функцій фондової біржі, а також дана характеристика умовам формування ринкової ціни емісійних цінних паперів, яка лежить в основі оцінки вартості інвестицій і ...
985124
  Кифяк В.Ф. Організаційно-економічні засади створення та функціонування рекреаційно-туристичного кластера на Буковині // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 96-101.
985125
  Казимір Д. Організаційно-економічні засади функціонування інститутів спільного інвестування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-26. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються організаційно-економічні засади функціонування інститутів спільного інвестування в Україні та порівнюється зі світовою практикою. Також окреслено основні напрямки подальшого розвитку інститутів спільного інвестування в даному ...
985126
  Комарницький Я.І. Організаційно-економічні інструменти формування регіональних кластерних структур / Я.І. Комарницький, Г.О. Комарницька // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 44-48. – (Економічні науки)
985127
  Столяров В.Ф. Організаційно-економічні методи трансферу технологій / В.Ф. Столяров, С.І. Лихолет // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 41-46
985128
  Вінниченко О.В. Організаційно-економічні основи діяльності товарних бірж з реалізації сільськогосподарської продукції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 245-251. – ISSN 2222-4459
985129
  Грищенко В.Ф. Організаційно-економічні основи управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог екологічної безпеки / В.Ф. Грищенко, О.Ю. Древаль, І.В. Грищенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 132-145 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
985130
  Воронкова І.Ю. Організаційно-економічні основи управління кластероутворенням // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 183-189. – ISSN 2308-6912


  Процес формування кластерів сприяє економічному розвитку взаємодіючих підприємств, організацій та установ регіону, забезпечуючи інноваційну модель господарювання. У межах функціонування кластеру стає можливим підвищення їх продуктивності, ...
985131
  Гіжовський В.В. Організаційно-економічні передумови становлення і розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 160-167. – (Економічна ; Вип. 1)
985132
  Приказка С.І. Організаційно-економічні складові стимулювання інноваційної привабливості промислових підприємств в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
985133
  Ніколаєску І.О. Організаційно-змістова модель професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 147-152. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (9) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розкрито сутність і структуру науково-дослідної роботи майбутніх магістрів педагогічної освіти як педагогічного феномену. Виділено організаційну структуру наукового товариства магістрантів, подано його мету, завдання, функції, принципи, ...
985134
  Бухальська Т.В. Організаційно-інституційний механізм формування земель державної та комунальної власності у межах населених пунктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Бухальська Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
985135
  Андрейцев В.І. Організаційно-інституційні засади викладання земельного, сільськогосподарського, трудового права (1972-1987) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-69. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються аспекти викладання земельного, сільськогосподарського і трудового права, проводиться ретроспективний науковий аналіз творчих здобутків земельно-правової, сільськогосподарсько-правової науки та науки трудового права на юридичному ...
985136
  Якухно І. Організаційно-методичні аспекти застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні кваліфікації педагогічних кадрів під час дистанційного навчання // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 61-63
985137
  Глазунова О.Г. Організаційно-методичні аспекти навчання студентів заочної форми засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О.Г. Глазунова, О.Г. Кузьмінська, Т.В. Волошина // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 50-64. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
985138
  Бобяк А.П. Організаційно-методичні аспекти обліку власного капіталу на підприємствах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 368-374


  Проведені автором дослідження власного капіталу дозволили виявити його економічну сутність як об"єкта бухгалтерського обліку; визначити структуру та взаємоз"язок окремих елементів власного капіталу та дати загальну характеристику рахунків обліку ...
985139
  Сілаєва І. Організаційно-методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі диференційованого підходу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 32-36
985140
  Бірюков П.В. Організаційно-методичні засади позааудиторної навчальної діяльності курсантів ВНЗ МВС України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 184-189


  У статті розглядаються організаційно-методичні засади позааудиторної навчальної діяльності курсантів ВНЗ МВС України та шляхи підвищення ефективності використання ресурсів позанавчального часу з метою досягнення результативності навчання В статье ...
985141
  Корень К.В. Організаційно-методичні засади формування раціональної структури видатків бюджету // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 72-75.
985142
  Дяченко Я.Я. Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 31-40
985143
  Ніколаєнко В.В. Організаційно-методичні підходи до побудови навчально-тренувального процесу з футболістами 11-18-річного віку: порівняльний аналіз / В.В. Ніколаєнко, О.В. Байрачний // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 79-83. – ISSN 2220-7481


  Зазначено, що вивчення питань, пов"язаних з удосконаленням системи підготовки спортивного резерву у футболі, завжди були та залишаються актуальними та практично значущими. Мета дослідження - здійснити порівняльний аналіз організаційно-методичних ...
985144
  Мартиненко М.Ю. Організаційно-методичні умови формування культури самостійної роботи у майбутніх економістів засобами технологій дистанційного навчання // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 74-79. – ISSN 2078-1687


  У статті розглянуто особливості формування культури самостійної роботи майбутніх економістів засобами технологій дистанційного навчання. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено основні організаційно-методичні умови щодо цього ...
985145
  Черниш С. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного аналізу діяльності підприємства // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 307-314. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
985146
  Житний П. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр.: 13 назв
985147
  Пісьмаченко Л.М. Організаційно-методологічні підходи до забезпечення якісного державного контролю зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 173-177. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
985148
  Малая О.І. Організаційно-мотиваційний етап уроку географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 4 (122). – С. 5-6
985149
  Шевчук О. Організаційно-педагогічна діяльність Іларія Карбулицького в розбудові українського шкільництва на Буковині // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 115-118. – ISSN 1994-4845


  Карбулицький Іларій Іванович — педагогічний та громадський діяч, публіцист, письменник, член Української національної ради ЗУНР.
985150
  Куліш Т.І. Організаційно-педагогічна діяльність подружжя Лубенців у Київській дослідній трудовій школі № 4 // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 180-188
985151
  Хоменко М. Організаційно-педагогічна діяльність професора Валентини Борисенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 10-14
985152
  Черняк С.Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира ( 1833-1863 рр. ) : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки / Черняк С.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. + Додатки : л.163-176. – Бібліогр.: 10 назв
985153
  Карпенко О.В. Організаційно-педагогічні засади реформування системи надання освітніх послуг у Франції / О.В. Карпенко, Л.І. Самчук, О.В. Довгань // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 93-98. – ISSN 2304-0629
985154
  Пивоварова Е. Організаційно-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах США // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 1. – С. 121-128.
985155
  Лазаренко Я. Організаційно-правова діяльність міліції із запобігання порушенням природоохоронного законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
985156
  Гавриш Н. Організаційно-правова форма забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони ґрунтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 100-104. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нормативні акти з проблем удосконалення організаційно-правових засад охорони земель і ґрунтів. Важливим напрямом у сфері охорони земель і ґрунтів є удосконалення системи нормування, стандартизації і паспортизації, розподілу ...
985157
  Монаєнко А.О. Організаційно-правове забезпечення реалізації методів бюджетного контролю як управлінської функції // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 75-78. – Бібліогр.: 8 назв
985158
  Кіщак Ю.І. Організаційно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення у сфері агропромислового комплексу : монографія / Ю.І. Кіщак, М.П. Міняйло. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-2056-77-8
985159
  Манжосова О.В. Організаційно-правове забезпечення системи обов"язкового медичного страхування в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 60-65
985160
  Красноступ Г. Організаційно-правове забезпечення створення системи суспільного телебачення і радіомовлення України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 73-74. – ISSN 0132-1331
985161
  Антонов А.П. Організаційно-правове зебезпечення збереження природного середовища // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 8-13. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
985162
  Луцький І.М. Організаційно-правовий аспект захисту прав людини у системі права ЄС : державне управління / І.М. Луцький, А.І. Луцький, О.М. Каленюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 77-79. – Бібліогр.: 6 назв
985163
  Омельченко А.В. Організаційно-правовий зміст принципів і функцій державного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 106-111
985164
  Гончаренко В. Організаційно-правовий механізм взаємодії місцевих рад та органів самоорганізації населення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-46.
985165
  Коробко Ю. Організаційно-правовий механізм доказування по кримінальних справах в досудовому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 55-59
985166
  Фалалєєва Л.Г. Організаційно-правовий механізм Євросоюзу як феномен європейської інтеграції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 76-82
985167
  Дорохіна Ю.А. Організаційно-правовий механізм забезпечення прав юридичної особи в адміністративному провадженні: до обгрунтування теми дослідження // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 147-150. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
985168
  Клян Ф.Г. Організаційно-правовий механізм митного контролю: поняття та основні елементи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 175-180.
985169
  Гетьман А.П. Організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 119-128. – ISSN 2224-9281
985170
  Бандурка О.О. Організаційно-правовий статус податкової міліції України : Монографія / О.О. Бандурка; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний університет внутрішніх справ, 2004. – 245с. – ISBN 966-610-114-9
985171
  Кринична І. Організаційно-правові аспекти атомної енергетичної безпеки України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 144-149.
985172
  Стешенко Т.В. Організаційно-правові аспекти виборчого процесу по виборах народних депутатів України / Т.В. Стешенко, М.Г. Коваленко // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 27-33. – ISSN 2224-9281
985173
  Дика Д.О. Організаційно-правові аспекти діяльності Європейського Союзу з прав людини в контексті європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 142-148


  У статті здійснено аналіз сучасних організаційно-правових основ діяльності Європейського Суду з прав людини та надано характеристику змін, внесених Протоколом №14 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р.
985174
  Бурило Ю. Організаційно-правові аспекти лібералізації державного регулювання у сфері телекомунікацій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 86-89
985175
  Баришніков А.Г. Організаційно-правові аспекти оновлення змісту банківського нагляду в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 444-450. – ISSN 1563-3349
985176
  Ковальська В. Організаційно-правові аспекти реформування діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 40-42.
985177
  Шевченко А.Є. Організаційно-правові аспекти становлення та адміністративної діяльності спеціальних підрозділів НКВС України на транспорті у кінці 20-х-середині 40-х рр. ХХ ст. : монографія / А.Є.Шевченко; Національна академія наук України, Ін-т історії України, МВС України, ДЮІ МВС при Донецькому нац. ун-ті. – Київ, 2005. – 472 с. – ISBN 966-02-3737-5
985178
  Берлач Н. Організаційно-правові аспекти становлення та розвитку системи органічного сільского господарства в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 30-34.
985179
  Бевз О.В. Організаційно-правові аспекти управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення в контексті оптимізації системи органів виконавчої влади в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 234-244. – ISSN 2227-796X


  Використовуючи напрацювання наук адміністративного, екологічного та земельного права, автор розкриває особливості системи органів виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері використання та охорони земель історико-культурного призначення. У ...
985180
  Прокопенко О.Б. Організаційно-правові гарантії забезпечення неупередженості суддів // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 5 (105). – С. 2-6.
985181
  Пашинський В. Організаційно-правові гарантії забезпечення прав і свобод військовослужбовців в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
985182
  Краснова М.В. Організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються організаційно-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві. В статье исследуются организационно-правовые гарантии заключения и реализации договоров в экологическом праве. The article ...
985183
  Ващенко Ю. Організаційно-правові засади боротьби з енергетичною бідністю в Україні у контексті європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу основних вимог законодавства ЄС щодо формування та реалізації державної політики, спрямованої на боротьбу з енергетичною бідністю, та формулюванню пропозицій щодо їх імплементації у національне законодавство України. Статья ...
985184
  Бараш Є. Організаційно-правові засади виконання та відбування покарання жінками, засуджено до довічного позбавлення волі: сучасний стан та шляхи удосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 158-163. – ISSN 0132-1331
985185
  Шевченко Т. Організаційно-правові засади гарантованого державного боргу України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 178-183. – ISSN 1818-5754
985186
  Сердюк С.А. Організаційно-правові засади державного регулювання обігу земель державної власності // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 120-124. – ISSN 2220-1394
985187
  Неліпа Д.В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : навч. посібник для студентів ВНЗ / Д.В. Неліпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-289. – ISBN 978-611-01-0433-3
985188
  Камінська Н.В. Організаційно-правові засади децентралізації публічної влади // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 9-19
985189
  Рудовська С.І. Організаційно-правові засади діяльності громадських рад в Україні на сучасному етапі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 8, квітень. – С. 142-148. – ISSN 2306-6814
985190
   Організаційно-правові засади діяльності керівників органів державної влади : навч.-метод. матеріали / [Б.Г. Савченко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 52 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 46-49. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
985191
  Зінченко І.В. Організаційно-правові засади діяльності міліції УСРР у 1919 1922 роках // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 241-247
985192
  Ващенко Ю.В. Організаційно-правові засади енергетичної паспортизації будівель / Ю. Ващенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-27. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу проблемних питань імплементації положень Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2002/91/ЄС про енергетичні характеристики будівель щодо енергетичної паспортизації будівель. This article is devoted to the problematic ...
985193
  Омельченко А.В. Організаційно-правові засади недержавного управління зовнішньоекономічною діяльністю в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 19-22
985194
  Нікітін Ю. Організаційно-правові засади побудови системи внутрішньої безпеки українського суспільства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 118-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
985195
  Прокопенко О.Б. Організаційно-правові засади призначення суддів загальних судів на адміністративні посади // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-35.
985196
  Остапчук Ю.М. Організаційно-правові засади проведення органами державної статистики Всеукраїнського сільськогосподарського перепису / Ю.М. Остапчук, О.В. Сікачина // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 104-109. – Бібліогр.: 13 назв
985197
  Озерський В І. Організаційно-правові засади прокурорського нагляду за додержанням законів органами державної митної служби // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 22-35.
985198
   Організаційно-правові засади професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ України : науково-практичний посібник / В.С. Венедиктов, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, К.Ю. Мельник, О.М. Музичук, І.М. Шопіна; [В.С. Венедиктов, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, К.Ю. Мельник, О.М. Музичук, І.М. Шопіна]; МВС України; Нац ун-т внутрішніх справ. – Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 212 с. – ISBN 966-610-070-3
985199
   Організаційно-правові засади роботи Громадських рад з питань забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України : науково-практичний посібник / К.Б. Левченко, О.А. Мартиненко, Д.О. Кобзін, Ю.Л. Белоусов, А.М. Черноусов; [Левченко К.Б., Мартиненко О.А., Кобзін Д.О., Белоусов Ю.Д., Черноусов А.М.]. – Харків : Права людини, 2007. – 264 с. – ISBN 978-966-8919-30-5
985200
  Татаров О.Ю. Організаційно-правові засади розслідування злочинів за законодавством Федеративної Республіки Німеччини / О.Ю. Татаров, Д.М. Мірковець // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 261-270
985201
  Соцький Ю. Організаційно-правові засади суспільно корисної праці осіб, засуджених до позбавлення волі // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 133-136. – ISSN 0132-1331
985202
  Яблонський Д. Організаційно-правові засади територіально-політичного устрою США // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 274-280.
985203
  Баштанник А. Організаційно-правові засади управління в складних адміністративних системах: європейський досвід та Україна / А. Баштанник, В. Баштанник // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 153-158. – ISSN 0132-1331
985204
  Киндюк Б.В. Організаційно-правові засади управління лісовою галуззю в період громадянської війни // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 44-53. – ISSN 0201-7245
985205
  Обрусна С. Організаційно-правові засади управління судовою системою України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах судової реформи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-60. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті через призму аналізу сучасної судової системи України досліджено організаційно – правові засади управління нею, визначено проблемні питання та вказано на перспективи розвитку в умовах проведення судової реформи. В статье исследованы ...
985206
  Боровкіна В.С. Організаційно-правові засади формування органів радянської міліції у західних областях УРСР (кінець 1939-перша половина 1940 р.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 246-258. – (Юридична ; Вип. 1)
985207
  Нашинець-Наумова Організаційно-правові методи забезпечення інформаційної безпеки корпорацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 11 (239). – С. 21-24
985208
  Баштанник А. Організаційно-правові механізми регулювання діяльності органів державної влади в умовах реформ // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 186-195
985209
   Організаційно-правові основи охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави : навчальний посібник / В.В, Макаренкко, С.В. Суслін, С.М. Сидоренко, А.К. Гринь; Нац. академія СБУ. – Київ : Науково-видавничий відділ Національної академії СБ України, 2008. – 74с.
985210
  Ковтун С.О. Організаційно-правові основи участі прокурора при застосуванні спеціальних видів звільнення осіб від кримінальної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 118-122. – (Правознавство ; Вип. 435)
985211
  Васильченко Т.В. Організаційно-правові особливості впровадження комерційної таємниці в умовах розвитку інноваційної економіки в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 141-146
985212
  Василів І.В. Організаційно-правові особливості забезпечення кадрами органів НКВС та міліції західних областей УРСР в 1944.1945 роках // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 15-20
985213
  Бугера С.І. Організаційно-правові питання реалізації сільськогосподарської продукції та забезпечення її якості // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 445-451. – ISSN 1563-3349
985214
  Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.06 - земельне право, аграрне право, екол. право, природоресурсне право / Марченко С.І. : КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 30 назв
985215
  Семчик В.І. Організаційно-правові проблеми вступу України до СОТ і Європейського Союзу та участі у формуванні Єдиного економічного простору // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 349-367. – ISBN 978-617-7021-00-0
985216
  ПавловД Організаційно-правові проблеми забезпечення ефективного використання бюджетних коштів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
985217
  Зуєв В.А. Організаційно-правові проблеми забезпечення реалізації громадської та виробничої екологічної політики у сфері поводження з відходами // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 138-144. – ISSN 2224-9281
985218
  Овчаренко О.М. Організаційно-правові проблеми оскарження судових рішень // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 159-168. – ISSN 0201-7245
985219
  Андрейцев В.І. Організаційно-правові проблеми планування комплексного розвитку міст : (до десятиріччя дії) / В.І. Андрейцев, Н.І. Єрофєєв // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 39-44. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье анализируется действующее законодательство, призванное обеспечить гармоническое сочетание территориального и отраслевого планирования по различным аспектам экономического, социального и экологического развития городов. Освещается роль плановых ...
985220
  Бойченко О.В. Організаційно-правові проблеми розвитку інформаційних відносин в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 54-57
985221
  Сухоноси В.В. Організаційно-правові проблеми статусу прокурора області: погляд на реформування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 85-89
985222
  Пашков С.М. Організаційно-правові проблеми та перспективи діяльності судової міліції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 267-271. – ISSN 1563-3349
985223
  Перепелиця А.В. Організаційно-правові складові вищої освіти в Україні: загальні норми та відомчі особливості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 165-172. – (Юридична ; Вип. 1)
985224
  Островерх П. Організаційно-правові та адміністративні бар"єри розвитку приватного сектора України / П. Островерх, О. Саніна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 180-185. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
985225
  Бейкун А. Організаційно-правові та соціальні аспекти розвитку інституту інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
985226
  Петрик М.Д. Організаційно-правові умови розвитку державно-приватного партнерства в Україні // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 166-183
985227
  Алікова О.М. Організаційно-правові форми діяльності місцевих рад у сфері фізичної культури і спорту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 25-29. – ISSN 1561-4999
985228
  Бальцій Ю. Організаційно-правові форми діяльності міського голови в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 30-33. – ISSN 1561-4999
985229
  Лупина О.М. Організаційно-правові форми соціального забеспечення громадян у зв"язку з хворобою // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 1 (48). – С. 167-172. – ISSN 1727-1584
985230
  Передерій О.С. Організаційно-правові форми співробітництва України і Європейського поліцейського офісу ( теоретико-правовий аналіз) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 124-129


  На основі аналізу базових положень Угоди між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне співробітництво від 04.12.2009 р. розкривається сутність основних організаційно-правових форм співробітництва України і Європейського ...
985231
  Дударенко В.В. Організаційно-правові форми та спеціалізація аграрних холдингів закордоном // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 110-116. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
985232
  Голик М.М. Організаційно-практичні аспекти діяльності ломбардів на ринку фінансових послуг України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 137-145. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Статтю присвячено питанням розкриття сутності та основних закономірностей функціонування ломбардних установ на ринку фінансових послуг в Україні. Проведено аналіз кількісних та якісних показників діяльності ломбардів в Україні, які висвітлюють їх ...
985233
  Корчевна О. Організаційно-психологічний супровід сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів: компетентнісний підхід / О. Корчевна, О. Кир"янова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-36
985234
  Олтаржевський Д.О. Організаційно-редакційні аспекти діяльності корпоративного видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 149-153


  У статті розглянуто особливості редакційного менеджменту корпоративної преси, питання організа ційної структури, кадрового забезпечення та взаємодії з аудиторією. The article considers the features of editorial management of corporate media, as well ...
985235
  Олефір Л. Організаційно-структурні процеси волонтерства в Україні в 1991 - 2004 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 52-54
985236
  Лукашевич В.Г. Організаційно-тактична модель допиту підозрюваного за участю захисника / В.Г. Лукашевич, Н.В. Грищенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 130-133. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
985237
  Чаплинський К.О. Організаційно-тактичні основи проведення слідчого огляду // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац.ак.внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1 (15). – С. 22-29. – ISSN 1992-4437
985238
  Дмитренко Г. Організаційно-технологічний аспект формування механізму цілеорієнтованої мотивації персоналу / Г. Дмитренко, Є. Чернишова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 19-28. – ISSN 1682-2366
985239
  Безшкура А.Ю. Організаційно-управлінські аспекти створення та функціонування віртуальних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 20-22. – Бібліогр.: 5 назв
985240
  Мар"їна О.Ю. Організаційно-управлінські комунікації в регіональних бібліотечних системах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 27. – С. 111-118


  Розглядаються питання організаційно-управлінських комунікацій у процесі формування регіональних бібліотечних систем. Викладено основні принципи, механізми управління комунікаційними процесами в регіональних бібліотечних системах.
985241
  Сидоров Я. Організаційно-управлінські правовідносини в науці аграрного права: основні етапи розвитку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 80-83
985242
  Давідов Микола Володимирович Організаційно-фінансове забезпечення інноваційної діяльності суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 92-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблеми фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств України, визначено основні її методи та інструменти.
985243
  Дадашев Б.А. Організаційно-фінансові аспекти економічного зростання України / Б.А. Дадашев, С.М. Мороз // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 2. – С. 20-28.
985244
  Васильченко М. Організаційно-функціональні трансформації архіву як структури системи соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 47-51. – ISSN 2076-9326
985245
  Віхров О. Організаційно господарські правовідносини у галузі будівельної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-38.
985246
  Бурило Ю. Організаційно правові проблеми державного регулювання ІРТУ та інших новітніх форм телебачення в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 52-56
985247
  Гайдамака В.Г. Організаційно правові форми охорони громадського порядку // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
985248
  Кочергіна К. Організаційно правові форми підприємницьких товариств як об"єкт законотворчого моделювання // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права ; ред. А. Осауленко. – Київ, 2005. – № 6. – С. 86-96. – Бібліогр.: на 13 пунктів
985249
  Зливко С. Організацінно-правове забезпечення діяльності територіальних управлінь Державної кримінально-виконавчоі служби України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 37-40.
985250
  Баранов В.В. Організація автоматизованої системи контролю ефективності преміювання на промисловому підприємстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 51-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
985251
  Святоцька В.О. Організація адвокатури держав – членів Європейського співтовариства (Німеччина, Франція) // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 246-248.
985252
  Мартинюк Т.А. Організація антинаркотичної профілактичної роботи з підлітками в умовах загальноосвітнього закладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 115-120. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Стаття розкриває особливості організації антинаркотичної профілактичної роботи з підлітками в умовах загальноосвітнього закладу. Автор на основі проведеного дослідження пропонує рекомендації для всіх суб"єктів антинаркотичної профілактичної роботи, ...
985253
  Машталяр Г.П. Організація аудиту фінансової звітності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 158-164. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
985254
  Пасічник В.В. Організація баз даних та знань : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Пасічник, В.А. Резніченко. – Київ : BHV, 2006. – 384 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-156-Х
985255
  Тарасов О.В. Організація баз даних та знань. Проектування баз даних : навчально-практичний посібник для самостійної підготовки студ. / Тарасов О.В., Федько В.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-464-8
Ч. 1. – 2011. – 198, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 193-195
985256
  Новікова І.Е. Організація банківської справи на Поділлі (друга половина XIX- початок XX століття] // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 131-135
985257
  Бова Є.Ю. Організація безоплатної правової допомоги в Україні на сучасному етапі: основні напрямки реформування // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 142-148.
985258
  Іванков В. Організація бухгалтерського аутсорсингу та її оцінка в аудиті // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 4 (ІІ). – С. 76-80. – ISSN 2306-0050
985259
  Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.Г. Михайлов, Л.І. Полятикіна, О.П. Славкова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 320с. – ISBN 978-966-364-561-2
985260
  Ловінська Л.Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні / Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк; Наук.-дослід. фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. – Київ : НДФІ, 2006. – 240с. – ISBN 966-7675-28-9
985261
  Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : Підручник / МОНУ; КНЕУ; В.В. Сопко, В.П. Завгородній. – Київ : КНЕУ, 2004. – 412с. – ISBN 966-574-730-4
985262
  Боднар І.В. Організація взаємодії структурних підрозділів установ виконання покарань закритого типу по запобіганню індивідуальної злочинної поведінки засуджених // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 237-242. – (Право. Економіка. Управління)
985263
  Назаров В.В. Організація взаємодії суду та прокуратури у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 136-145
985264
  Павлиш В. Організація вивчення студентами навчальних дисциплін та захисту кваліфікаційних робіт іноземними мовами / Володимир Павлиш, Анатолій Загородній, Любомир Пилипенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 86-91 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366
985265
  Дурняк Б.В. Організація видавничої діяльності у вищому навчальному закладі : з досвіду роботи Української академії друкарства / Б.В. Дурняк, О.В. Мельников. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-322-205-9
985266
  Євсеєнко Л. Організація видання дитячої періодики // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 109-120.
985267
  Павлуша Т. Організація використання документів на машиночитаних носіях інформації в універсальній науковій бібліотеці / Т. Павлуша, О. Яковенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 48-57. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
985268
  Васильков В.Г. Організація виробництва : навч. посібник / В.Г. Васильков; МОНУ; Київський нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 524с. – ISBN 966-574-474-7
985269
   Організація виробництва : підручник для студентів екон. спец. ВНЗ / [В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова]. – Київ : Лібра, 2008. – 360 с. – Бібліогр.: с. 356-357. – ISBN 978-966-7035-91-4
985270
  Козик В.В. Організація виробництва : навч. посібник / В.В. Козик, А.С. Гавриляк. – Київ : Знання, 2011. – 222 с. – Бібліогр.: с. 221-222. – ISBN 978-966-346-840-2
985271
  Зелінська Г.О. Організація виробництва на підприємствах нафтогазового комплексу : навч. посібник / Г.О. Зелінська, Р.С. Кравчук, І.В. Федорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. орг. праці та вир-ва. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 434, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 418-420. – ISBN 978-966-694-164-3
985272
  Подвігіна В.І. Організація виробничого процесу в часі та просторі. Потокове виробництво : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Подвігіна, В.О. Гулевич ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-364-527-8
985273
  Котик Л. Організація виховання студентів Київського університету (1834-2014) // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 164-168. – ISBN 978-617-640-146-9
985274
  Штефан Л. Організація виховної роботи з іноземними студентами на засадах акультураційного підходу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 3 (81). – С. 32-35. – ISSN 1562-529Х
985275
   Організація відеоконференцій у навчальному процесі : монографія / за заг. ред. Пономаренка В.С. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 59, [1] с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 57. – ISBN 978-966-676-508-9
985276
   Організація відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні : посібник / [ І. Агібалов та ін. ; відп. ред. В. Гордєйко ; упоряд. М. Мурашова ; наук. ред. О. Кожушко]. – Київ : ПРООН в Україні, 2012. – 116 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 112-115 та в підрядк. прим.
985277
  Кузнецова С. Організація внутрішнього аудиту в системі управлінського контролю компанії / С. Кузнецова, А. Кузнецов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 19-26 : рис. – Бібліогр.: 23 назв.
985278
  Травінська С. Організація внутрішнього контролю поточних зобов"язань на підприємстві // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 192-195. – ISSN 1993-0259
985279
  Сагайдак О. Організація внутрішньої роботи дипломатичного представництва // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 7-14. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
985280
  Дорофєєва Н. Організація готівкового обігу в Україні / Н. Дорофєєва, А. Страту // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 4-5.
985281
  Сергієнко А. Організація групової діяльності учнів на уроці за романом Павла Загребельного "Я, Богдан" // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 33-36.
985282
  Герінбург О.В. Організація демографічних досліджень у Херсонській губернії в ХІХ столітті // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 25. – С. 15-24.
985283
  Овдін О. Організація державного моніторингу демографічних та етнонаціональних процесів у Казахстані: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 4 (23). – С. 102-110
985284
  Бориславська О.М. Організація державної влади в сучасному світі : конституц.-прав. енциклопедія : усі держави світу / О.М. Бориславська, С.В. Різник. – [Вид. 2-ге, стер.]. – Львів : ПАІС, 2013. – 454, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 440-454. – ISBN 978-966-1585-91-0
985285
   Організація діловодства та навчальна практика : навч. посібник / Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька; Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька; МОНУ; за ред. Я.Я. Чорненького, В.М. Когута. – Київ : Алерта, 2006. – 600с. – ISBN 966-8533-41-0
985286
  Єгоричева С.Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.Б. Єгоричева. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-364-485-1
985287
  Голованенко М.В. Організація діяльності бурякоцукрового комплексу України на основі критерію ефективності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 374-383. – ISBN 966-7958-13-2
985288
   Організація діяльності дільничого інспектора міліції : навч. посіб. / К.К. Афанасьєв, А.В. Бережной, А.П. Головін, В.І. Ткаченко; МВС України; ЛДУВС; Відп. ред. К.К. Афанасьєв ; Авт.: К.К. Афанасьєв, А.В. Бережной, А.П. Головін, В.І. Ткаченко. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 344 с. – ISBN 978-966-2905-15-1
985289
  Вовк Ю.Є. Організація діяльності Ради комісарів – першого уряду Директорії Української Народної Республіки // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 211-216. – ISSN 2227-796X


  У статті на основі протоколів засідань досліджено організацію діяльності Ради комісарів Української Народної Республіки. Наголошується, що це був перший уряд Директорії. В статье на основе протоколов заседаний исследуется организация деятельности ...
985290
  Балашова Р.І. Організація діяльності туристичного підприємства : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.І. Балашова. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 184 с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-182. – ISBN 978-617-673-016-3
985291
  Вовк Ю. Організація діяльності уряду УНР в екзилі у 1920-1923 роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 88-94. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
985292
  Тадля О.М. Організація дозвілля студентської молоді в умовах діяльності клубних об’єднань // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 222-227
985293
  Шурпенкова Р.К. Організація економічного аналізу на підприємстві // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 150-157
985294
  Шкарабан С. Організація економічного аналізу: удосконалення теоретичних засад / С. Шкарабан, І. Лазаришина // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 11-14. – ISSN 1993-0259
985295
   Організація електронних лабораторних практикумів в дослідницькому університеті / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, О.В. Третяк // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 61-62
985296
  Благова Т. Організація естетичного виховання учнівської молоді у позашкільних закладах Полтавщини 1917-1920 рр. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.209-218. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
985297
  Конта Р.М. Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Конта Ростислав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
985298
  Чекаленко Л.Д. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) = Organization for security and co-operation in Europe (OSCE) : навч.-метод. видання / Чекаленко Людмила Дмитрівна ; за наук. ред. Н.О. Татаренко ; МЗС України ; Дипломатична академія України. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2012. – 75, [1] с. : табл. – Парал. назва англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці лекцій
985299
  Мальський М. Організація за демократію і економічний розвиток - ГУАМ як проект регіонального лідерства України: проблеми та перспективи / М. Мальський, О. Кучик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 47-54. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
985300
   Організація забезпечення безпеки під час ремонту та реконструкції перекриттів із використанням опалубки "ДОКА" / В.В. Сафонов, Л.М. Діденко, В.М. Панченко, В.В. Мелашиц, А.І. Просандєєв, А.В. Пилипенко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 9. – Бібліогр.: 4 назв.
985301
   Організація забезпечення безпеки під час ремонту та реконструкції перекриттів із використанням опалубки "ДОКА" / В.В. Сафонов, Л.М. Диденко, В.М. Панченко, В.В. Мелашич, А.І. Просандєєв, А.В. Пилипенко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-15 : рис., табл.
985302
  Палеха Ю.І. Організація загального діловодства : (зі зразками сучасних ділових паперів) : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2009. – 458с. – (Культура діловодства). – ISBN 978-966-96938-9-1
985303
  Паньков Сергій Валентинович Організація залізодобувного і залізообробного виробництва у давньоруському Києві : (про витоки місцевої чорної металургії та металообробки) / Паньков Сергій Валентинович, Вознесенська Галина Олексіївна // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Розглянуто історико-технологічні та виробничі засади, що забезпечили розвиток залізодобувного та залізообробного виробництва у давньоруському Києві. Виділено основні напрями розвитку чорної металургії та металообробки на території, що згодом увійшла до ...
985304
  Міщенко В.І. Організація залучення заощаджень населення на основі випуску казначейських зобов"язань України / В.І. Міщенко, В.В. Жупанин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-58. – Бібліогр.: с. 45, 48-51, 54


  Авторами висвітлено роль державних цінних паперів у залученні заощаджень населення, вивчено досвід розвинутих країн з організації обігу таких цінних паперів, досліджено переваги ощадних облігацій СРСР. Запропоновано вдосконалену схему емісії ...
985305
  Гресь Наталія Організація зберігання та утилізації звітів про виробничу практику / Гресь Наталія, Левочко Марія // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 79-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються терміни зберігання документів, які відображають зміст та результати виробничої практики студентів. Запропоновано порядок документального оформлення зберігання та утилізації звітів з виробничої практики.
985306
  Сусло Д.С. Організація і діяльність земельно-судових комісій Української РСР (1921-1930 рр.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 111-118. – (Серія права ; № 9)


  В статье дана краткая характеристика земельного законодательства Украинской ССР (1921-1930 гг.) и освещена организация земельных судебных комиссий волостных, уездных и губернских (1921-1925 гг.), районных и окружных (1925-1930 гг.), а также Особой ...
985307
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Киев : Каравела, 2009. – 544 с. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-63-4
985308
  Скоп Х. Організація і методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 6. – С. 24-34
985309
  Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-246-0
Ч. 2. – 2008. – 240 с.
985310
  Домбровський В.А. Організація і методика обліку та аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Домбровський В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 227л. + Додатки: л.222-227. – Бібліогр.: л.205-221
985311
   Організація і методика проведення аудиту : навчально-практичний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул; В.В. Сопко, В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, О.М. Брадул; МОНУ. – (2-е вид., перероб. та доп.). – Київ : Професіонал, 2006. – 576с. – ISBN 966-8556-15-1
985312
  Матушенко В.Б. Організація і методика проведення весільних свят : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Матушенко Валерій Борисович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ : Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, 2011. – 133, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 111-117. – ISBN 978-966-452-069-7
985313
  Кривчун О.О. Організація і особливості роботи кабінету методики викладання географії // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 150-154. – ISBN 0201-8683
985314
  Оробчук М.Г. Організація і планування діяльності підприємства : навчальний посібник / М.Г. Оробчук, Б.М. Максимів, О.М. Марченко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 336 с. – ISBN 978-966-613-546-2
985315
  Садова У.Я. Організація і розвиток системи геріатричної допомоги населенню в Україні: регіональні аспекти / У.Я. Садова, М.В. Бачинська // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 150-162. – ISSN 2072-9480
985316
  Яремчук В.О. Організація і тактика залучення спеціаліста при проведенні слідчих (розшукових) дій : монографія / В.О. Яремчук ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України, акад. Нац. акад. правових наук України В.Ю. Шепітька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Апостіль, 2015. – 227, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 191-225. – ISBN 978-966-2517-21-7
985317
  Косолапова О. Організація інвестиційних процесів на підприємстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 72-74
985318
  Вакалюк В.А. Організація інноваційної діяльності регіону // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 96-99.
985319
  Ткач Д. Організація інноваційної діяльності у виші як умова підвищення якості освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 13-19. – ISSN 1682-2366


  Розкривається сутність принципів інтерактивних методів навчання.
985320
  Волошина В.В. Організація інтегрованої системи бухгалтерського обліку операційних витрат підприємства: галузевий аспект // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 30-36. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
985321
  Безкровний М.Ф. Організація інформаційно-консультаційної діяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Безкровний. – Київ : Каравела, 2008. – 456с. – ISBN 966-8019-87-3
985322
  Волот О.І. Організація інформаційного забезпечення в умовах автоматизованих інформаційних систем // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 150-157. – ISBN 966-79-75-57-7
985323
  Мултанівська Т.В. Організація інформаційної взаємодії в аудиторському процесі / Т.В. Мултанівська, Т.С. Воінова // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 30-38. – ISSN 1683-1942
985324
  Волот О.І. Організація інформаційної системи внутрішнього контролю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 36-38
985325
  Кузнецов М.В. Організація й особливості роботи кабінету методики викладання географії / М.В. Кузнецов, І.Т. Твердохлебов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 130-133
985326
  Павлов С.В. Організація католицьких територіальних конфесійних систем в Україні // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 57-63. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
985327
  Мелащенко А.О. Організація кваліфікованої інфраструктури відкритих ключів / А.О. Мелащенко, О.Л. Перевозчикова ; НАНУ ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2010. – 391 с. – Бібліогр.: с. 378- 385. – ISBN 978-966-00-1059-8
985328
  Демещук А. Організація кінноти Армії УНР в 1919 - 1920 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 5
985329
  Демещук А. Організація кінноти Армії УНР у 1919 - 1920 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 60-62. – ISBN 978-966-171-783-0
985330
  Козлакова Г. Організація комп"ютерного діалогового навчання іноземної мови у технічному університеті / Г. Козлакова, Н. Сура // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 75-82. – ISSN 2078-1016
985331
  Труфен А.О. Організація контролю видатків на оплату праці вищих навчальних закладів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 311-316. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
985332
  Пінчук Л.М. Організація контролю знань студентів в умовах упровадження кредитно-модульної системи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 80-84. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
985333
  Касьяненко Л.М. Організація контрольного процесу за функціонуванням фінансових ринків: зарубіжний досвід // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 132-136
985334
  Рябчикова Ф. Організація краєзнавчих досліджень у науковому доробку В. Кравченка (1920–1931 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 87-94
985335
  Перетятько А.Ю. Організація маркетингової політики у складі економічної політики підприємства / А.Ю. Перетятько, О.М. Таряник, Т.В. Колодяжна // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 10-17.
985336
  Лобода Т. Організація масового народознавчого руху в Україні в добу коренізації ( на прикладі діяльності В. Кравченка ) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 129-142. – ISBN 978-966-02-4630-8
985337
  Мормиль О.В. Організація метеорологічних спостережень у школі / О.В. Мормиль, В.Г. Мормиль // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
985338
  Гриценко Л. Організація модульно-рейтингової системи навчання (на прикладі курсу "нарисна геометрія та креслення") / Л. Гриценко. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 4. – С.161-170. – (Педагогічні науки)
985339
  Буряк В. Організація модульного навчання // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 18-31. – ISSN 1682-2366
985340
  Андрусь О.І. Організація модульного навчання економічних дисциплін у технічних університетах // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 55-62. – ISBN 966-8847-12-1
985341
  Бурова Т.А. Організація моніторингу діяльності підприємств в конкурентному середовищі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 33-37. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті проведено дослідження теоретико-методологічних аспектів формування й функціонування зовнішнього моніторингу діяльності підприємств промисловості. Пропонований підхід, заснований на проведенні поетапного моніторингу, забезпечує можливість в ...
985342
  Ян І.М. Організація музичного життя Харкова 20-х - початку 30-х років ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 178-183
985343
  Тарнавська С. Організація навчально-методичної та виховної роботи у вищій школі української СРР (1920-ті-початок 1930-х рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 107-114


  У статті розглянуто та проаналізовано аспекти організації навчально-методичної та виховної роботи у вищій школі Української СРР в 1920-ті -на початку 1930-х рр.
985344
  Чміль А. Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації на сучасному етапі / А. Чміль, Л. Ляхоцька, В. Розмариця // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 1 (12). – С. 40-45.
985345
  Ільснко Г. Організація навчального процесу в університетах України у XIX столітті // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 150-154. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито особливості розвитку університетської освіти у XIX ст. В Україні центрами наукової думки, підготовки вчених, учителів для середніх шкіл, лікарів, юристів та інших фахівців стали Харківський, Київський і Новоросійський університети.
985346
  Пендзей І. Організація навчального процесу з курсу " новітня історія країн західної Європи і Америки ( 1918 -1945 ) " відповідно до вимог Болонської системи навчання // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 25-35. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються особливості кредитно-модульної системи організації навчального процесу, зокрема 100-бальної шкали оцінювання знань. Надані методичні рекомендації для виконання модульних контрольних робіт, індивідуальних навчально-дослідних завдань і ...
985347
  Грицук О.В. Організація навчального процесу у вищому навчальному закладі з використанням мультимедійних технологій / О.В. Грицук, Ю.В. Грицук // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 38-45. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
985348
  Юхно О.І. Організація навчального процесу у політехнічних інститутах України (50– 80-ті роки XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 11-17. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  Розглянуто особливості організації навчального процесу в політехнічних інститутах у 50-80-х роках XX ст. Констатовано підвищення творчої активності студентів, зміцнення їх зв"язків з виробництвом, зростання наукових робіт експериментального характеру, ...
985349
  Савєльєва О.С. Організація навчального процесу як складова інформаційного середовища університету // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (46). – С. 201-206. – ISSN 2076-2429
985350
  Назаренко Т.Г. Організація навчальної діяльності старшокласників у профільних географічних класах // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 38-43 : табл., схема. – Бібліогр.: 12 назв
985351
  Байлов А. Організація навчальної діяльності як складова у виправленні засуджених до позбавлення волі / А. Байлов, О. Северин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 218-223. – ISSN 0132-1331
985352
  Бутковська Н.О. Організація навчальної і методичної роботи за допомогою мультимедійних засобів // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 4/5 (446/447). – C. 15-19
985353
  Щербина О.А. Організація навчання викладачів на робочому місці при впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в університеті // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 78-83. – ISSN 2078-1687
985354
  Ванагеліс В.Я. Організація навчання населення України з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 33-35
985355
  Терентьєва Н.О. Організація навчання у співробітництві : навч. посібник / Н.О. Терентьєва. – Херсон : Айлант, 2010. – 59, 51 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт". В спіл. оправі з кн.: Терентьєва Н.О. Освітні технології. Організація різнорівневого навчання. – Бібліогр.: с. 57 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-630-034-1
985356
  Солдаткіна Л.М. Організація наукових досліджень в галузі фізичної та колоїдної хімії : навч. посібник / Л.М. Солдаткіна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2014. – 172 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-156. – ISBN 978-617-689-067-6
985357
  Пагор В.В. Організація науково-дослідної роботи в системі вищої медичної освіти України (на матеріалах ЦДАВО України, 1920-ті рр.) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 18-20
985358
  Давидов Г.М. Організація національних систем аудиту в державах європейського економічного простору // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 68-71. – ISBN 978-611-01-0721-1
985359
  Мачинська Н.І. Організація неперервної педагогічної практики магістрантів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 11-15. – ISSN 2078-1687
985360
  Колодій М. Організація Об"єднаних Націй: проблеми реформування у ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
985361
  Ткачук І. Організація облікового процесу в пенсійних фондах // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 9. – С. 37-39 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
985362
  Поливана Л. Організація облікової політики підприємства / Л. Поливана, А. Губар // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 45-53 : табл.,рис. – Бібліогр.: 21 назв.
985363
  Островерха Р.Е. Організація обліку : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Р.Е. Островерха ; Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 568 с. : табл. – До 90-річчя навчального закладу. – Бібліогр.: с. 555-567. – ISBN 978-617-673-067-5
985364
  Литвиненко Е.І. Організація обліку вибуття "нефінансових активів" бюджетних установ як нового комплексного об"єкта обліку в бюджетних установах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 105-108. – ISSN 2306-6806
985365
  Богач А. Організація обліку логістичних витрат // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 274-278. – ISSN 1815-3232
985366
  Задорожна Олександра Іванівна Організація обліку на підприємствах лісової галузі: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 207-213. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено організаційні аспекти обліку діяльності підприємств лісової галузі на сучасному етапі, визначено основні проблеми ефективного функціонування системи організації обліку даних суб"єктів господарської діяльності, запропоновано шляхи їх ...
985367
  Кулик В. Організація обліку на підприємствах України: розробка внутрішніх регламентів / В. Кулик, М. Любимов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 12-18 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
985368
  Ткач І. Організація обліку надходження лічильників електроенергії в енергопостачачальних компаніях // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 12. – С. 34-38 : табл.
985369
  Чередніченко Юрій Васильович Організація обліку та аналізу з метою забезпечення ефективного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 215-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліку та аудиту для забезпечення управління фірмою в сучасній Украъні. Враховуючи існуючі умови інформаційного забезпечення управління та досвід економічно розвинених країн щодо вирішення цього ...
985370
  Чередніченко Ю.В. Організація обліку та аналізу з метою забезпечення ефективного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 215-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліку та аудиту для забезпечення управління фірмою в сучасній Украъні. Враховуючи існуючі умови інформаційного забезпечення управління та досвід економічно розвинених країн щодо вирішення цього ...
985371
  Корягін М.В. Організація обліку формування результатів діяльності ринків / М.В. Корягін, Ф.Ф. Макарук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 162-168. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
985372
  Бойко К. Організація обліку хеджування в управлінні підприємством переробної промисловості // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 192-195. – ISSN 1993-0259
985373
  Іващенко С. Організація обслуговування користувачів Національної бібліотеки Білорусі електронними інформаційними ресурсами // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-29. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються основні підходи до організації обслуговування користувачів електронними ресурсами в Національній бібліотеці Білорусі, схарактеризовані ресурси власної генерації і придбані. Розкриваються особливості доступу до інформаційних ресурсів у ...
985374
  Кравченко О. Організація опіки над дітьми-біженцями: документальні джерела з фондів Російського державного військово-історичного архіву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-17. – (Історія ; вип. 3 (121)). – ISSN 1728-3817


  Актуальність представленої теми спричинена відсутністю досліджень з історії опіки за дітьми, які стали жертвами Першої світової війни. Стаття присвячена вивченню та аналізу документів з Російського військово-історичного архіву, які запроваджуються в ...
985375
  Панченко В. Організація оплати праці працівників охорони здоров"я в країнах з розвиненою ринковою економікою // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 16-23.
985376
  Остапчук І. Організація особистого прийому громадян-важливий захід реалізації конституційного права громадян на звернення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 31-33.
985377
   Організація педагогічної та науково-асистентської практики : (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр") : навч.-метод. посібник. – Київ : Ленвінт, 2007. – 112 с. : табл. – Бібліогр.: с. 77-79. – ISBN 966-8995-02-3
985378
  Овдін О. Організація перепису населення Великої Британії 2011 р.: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 3 (22). – С. 181-189
985379
  Коломінова О.О. Організація підсумкового контролю навчалних досягнень учнів з англійської мови у початковій школі / О.О. Коломінова, С.В. Роман // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – № 3 (67). – С. 38-47. – ISSN 1817-8510


  У статті розглядається проблема організації підсумкового контролю навчальних досягнень з англійської мови учнів початкової школи. Аналізуються його функції: нормативно-контролююча, розвивально-виховна та функція управління навчально-виховним процесом. ...
985380
  Латишев О.В. Організація планування, обліку та звітності з питань цивільного захисту у загальноосвітньому навчальному закладі / О.В. Латишев, М.М. Архипов, О.В. Донченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 20-22
985381
  Кравченко О. Організація податкового контролю в умовах реформування економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 113-117. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
985382
  Бовкун Т.І. Організація позакласної роботи з географії як засіб формування екологічної культури школярів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 34-36 : схема. – Бібліогр.: 8 назв
985383
  Лошицький М.В. Організація попередження правопорушень органами внутрішніх справ під час проведення масових заходів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 190-197
985384
  Кириленко В. Організація поточного обліку за депозитними операціями // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 12. – С. 28-34.
985385
   Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика : монографія. – Ірпінь, 2004. – 440 с. – ISBN 966-337-003-3
985386
  Федорів Т. Організація праці в редакції теленовин // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 511-518. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
985387
  Пігош В. Організація праці головних бухгалтерів вітчизняних бюджетних установ: минуле та сучасність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 8. – С. 46-53. – Бібліогр.: 20 назв
985388
  Дуюнова Т.В. Організація праці засудженних до довічного позбавлення волі // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 257-262.
985389
  Чайка Г.Л. Організація праці менеджера : навчальний посібник / Г.Л. Чайка ; [ передмова Г.О. Шепелюк ]. – Київ : Знання, 2007. – 420 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-262-0
985390
  Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навчальний посібник / Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шканова ; Київський економічний інститут менеджменту. – Київ : Кондор, 2007. – 414 с. – ISBN 966-8251-00-8
985391
  Колпаков В.М. Організація праці менеджера : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Колпаков; МАУП. – Київ : Персонал, 2008. – 432с. – ISBN 966-608-410-4
985392
  Доровськой О.Ф. Організація праці менеджера : навч. посібник / Доровськой О.Ф., Іванісов О.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 290, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: c. 272-279. – Бібліогр.: с. 280-287. – ISBN 978-966-676-468-6
985393
  Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю : навч.-метод. посібник / Ольга Пилипович ; [наук. ред. Ковальчук І.П.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Сполом, 2012. – 207, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., фот., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-665-659-2
985394
  Олішевська Ю.А. Організація природоохоронної діяльності та моніторингу навколишнього середовища у місті Києві // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 79-86. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано організацію державної системи моніторингу навколишнього середовища України та визначено особливості системи моніторингу довкілля міста Києва. Охарактеризовано основні аспекти природоохоронної діяльності на місцевому рівні. An ...
985395
  Вишнівський В.В. Організація проведення практичних занять з військово-технічних дисциплін словесно-логічним методом / В.В. Вишнівський, М.І. Сергієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-34. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Досліджується досвід проведення практичних занять з військово-технічних дисциплін при використанні словесно-логічного методу з метою удосконалення підготовки офіцерських кадрів.
985396
  Жданова-Неділько Організація продуктивної навчальної взаємодії при вивченні педагогічних дисциплін // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 41-45. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті окреслюються проблеми професійної підготовки вчителя, що постають у сучасному українському виші. Розглядаються характеристики академічної групи як основи формування сприятливого навчального мікросередовища при вивченні педагогічних дисциплін, ...
985397
  Фаюк Г.В. Організація проектної діяльності на уроках // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 7/8 (449/450). – С. 2-6
985398
  Тимченко Л.Л. Організація протидії злочинам у сфері електронних платежів із застосуванням пластикових платіжних карток // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 520-525. – ISSN 1563-3349
985399
  Гуцало М. Організація протидії сучасному тероризму : навчальний посібник для студ., аспірантів, викладачів вищ. навч. закладів / Марія Гуцало. – Київ : Аратта, 2009. – 263с. – ISBN 978-966-8475-43-6
985400
  Пилипенко Н.М. Організація професійної діяльності практичного психолога-початківця вищого навчального закладу // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 6 (183). – С. 4-16
985401
  Пісчанський Ю.Д. Організація профорієнтаційної роботи з ліцеїстами як основа безпеки їх майбутньої життєдіяльності / Ю.Д. Пісчанський, О.І. Яковлєв // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 34-36
985402
  Сухіна В.Ф. Організація процесу навчання в умовах інформатизації суспільства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
985403
  Баханов К.О. Організація процесу навчання історії // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група "Основа". – Харків, 2014. – № 12 (364). – С. 6-9
985404
  Абсалямова Я. Організація процесу професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 33-36. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито сутність та важливість організації процесу професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу та визначено напрями подальших наукових досліджень.
985405
  Ліщенко Г. Організація процесу ризик-менеджменту в комерційних банках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена організації процесу ризик-менеджменту в комерційних банках. Визначено основні принципи управління ризиками в комерційних банках, що дозволяють створити гармонійну та ефективну систему ризик-менеджменту. Приділено увагу основним етапам ...
985406
  Попович Л.В. Організація процесу управління витратами // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 162-168. – (Економіка ; Вип. 27)
985407
  Ольхова Н.В. Організація процесу формування світоглядної культури студентів в університеті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 89-93. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано сутнісний аналіз поняття світоглядної культури особистості, розкрито її роль у професійному та особистому становленні студентської молоді; визначено особливості організації навчально-виховного процесу в університеті та його роль у ...
985408
  Скопненко Ю.Г. Організація публічної влади в столичних містах Європейських держав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 288-292. – ISSN 2219-5521
985409
  Бутенко О. Організація регулювання процесів споживчого кредитування у країнах Центральної та Східної Європи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 18-23. – ISSN 1605-2005
985410
  Пилипенко А.А. Організація рефлексивного управління розвитком підприємств та їх інтегрованих об"єднань // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 58-62


  Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню й розробці методичного забезпечення організації управління розвитком підприємств і їх інтегрованих об"єднань. Відмінність розробки полягає у виокремленні вичерпного переліку об!єктів спрямування ...
985411
   Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України : збірник документів і матеріалів. – Київ
Вип. 4. – 2006. – 154 с.
985412
  Петрова І. Організація роботи з електронними зверненнями громадян в сучасній Україні / І. Петрова, Д. Тімотіна // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 95-100. – ISSN 2306-4323
985413
  Орещенко А.В. Організація роботи над Атласом клімату і водних ресурсів України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 52-61


  У статті викладено призначення атласу і його цільову аудиторію. Описано організаційну складову робочого процесу, яка має бути врахована під час проектування методики для створення таких картографічних творів. Головну увагу зосереджено на оптимізації та ...
985414
  Орішак Л. Організація роботи педагогічного колективу гімназії у контексті вивчення освітніх систем інших країн // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 64-66. – ISSN 0131-6788
985415
  Пик С. Організація роботи російської розвідки напередодні Першої світової війни / С. Пик, В. Панасюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 46-51. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
985416
  В"юнник Д.Ю. Організація роботи слідчо-оперативних груп при розслідуванні крадіжок автотранспорту // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 262-267. – ISSN 0201-7245
985417
  Натрус О. Організація роботи структурних підрозділів прокуратур областей з представництва в суді інтересів громадянина і держави / О. Натрус, С. Подкопаєв // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 63-69
985418
   Організація роботи суду : навч. посіб. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [В.В. Афанасьєв, В.С. Бабкова, В.В. Городовенко, О.Ю. Дудченко, А.В. Іванцова [та ін.]] ; за заг. ред. І.Є. Марочкіна ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 255, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-391-3
985419
  Хільченко С.В. Організація розкриття й розслідування розповсюдження порнографічних предметів / С.В. Хільченко, О.В. Панчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 164-168
985420
  Яковенко М.О. Організація розслідування злочинів терористичної спрямованості органами внутрішніх справ України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 262-272
985421
  Кобернік С.Г. Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів з методики навчання географії у контексті розвитку вищої школи в Україні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 29-35. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Анализ отечественной историко-педагогической литературы середины XIX – начала ХХ века показал, что вопрос ответственности учеников рассматривался как проблема нравственно-этического, национального, патриотического и семейного воспитания. Установлено, ...
985422
  Биконя О.П. Організація самостійної позааудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей : монографія / О.П. Биконя ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 431, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. помилково зазнач.: Монография. – Бібліогр.: с. 370-431. – ISBN 978-966-2188-63-9
985423
  Москаленко А.М. Організація самостійної роботи cтудентів магістри з курсу професійна етика управлінців навчальних закладів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
985424
  Осадчук Раїса Організація самостійної роботи в умовах профільного навчання // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 1-5. – Бібліогр. в кінці ст.


  Самостійна робота - важлива складова професійної підготовки майбутніх фахівців. Це такий вид діяльності, який націлений на актуалізацію знань учнів, розвиток вмінь планувати, систематизувати, контролювати й регулювати власну навчальну працю, спонукає ...
985425
  Колісник Я. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульного навчання / Я. Колісник, Б. Цибуляк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 332-340. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
985426
  Артюшина М. Організація самостійної роботи студентів з теоретичним матеріалом за умов інноваційного навчання // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 1 (12). – С. 91-95.
985427
  Коротяєва І. Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей у контексті сучасних технологій // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – с. 92-102. – ISSN 2411-6548


  Розглядаються проблеми організації самостійної роботи студентів з вивчення англійської мови. Пропонується методика Європейського Мовного Портфеля - його структура, технології.
985428
  Проданюк Ф.М. Організація самостійної роботи студентів при вивченні українознавчих дисцииплін за кредитно-модульною системою навчання // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 176-178


  У статті розглянута сутність та провідні форми самостійної роботи студентів. Розкрито роль самостійної роботи у формуванні професійної компетеції майбутніх фахівців.
985429
  Грицюк Л.К. Організація самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищого навчального закладу / Л.К. Грицюк, М.В. Сірук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 9-14. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито теоретичні аспекти особливостей самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі III- IV рівнів акредитації та роль викладача в її ефективній організації.
985430
  Гаревич М.О. Організація самостійної роботи студентів як засіб формування професійної компетенції майбутніх фахівців // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 282-285. – ISSN 2218-5348
985431
  Вантух В. Організація самостійної роботи у навчальному процесі // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С.30-31.
985432
  Вантух Організація самостійної роботи у навчальному процесі / Вантух, , Володимир // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 30-31. – Бібліогр. в кінці ст.
985433
  Мандрик І.О. Організація системи державного управління Угорщини у перші роки дуалізму (1867-1971) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 67-73. – (Історія ; Вип. 29)
985434
  Сідак В. Організація системи захисту інформації в Німеччині: еволюція та сучасний стан // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 7-11.
985435
  Харічков С.К. Організація системи іпотечного кредитування природоохоронних інновацій / С.К. Харічков, О.Р. Губанова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 73-78.
985436
  Білецький О. Організація системи підготовки вчителів народних училищ на Катеринославщині .(друга половина XIX - початок XX ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 74-78. – ISSN 0131-6788
985437
  Лозова А. Організація системи регіональної допомоги в Україні та її відповідальність європейським стандартам та нормам у сфері конкуренції / А. Лозова, Н. Бугаєнко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 95-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
985438
  Коваленко В.В. Організація системи ризик-орієнтованого внутрішнього контролю в банку / В.В. Коваленко, Я.С. Головіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 209-215 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
985439
  Шандра Р. Організація сільського самоврядування за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII-XVIII cт. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 141-143.
985440
  Шевчук А.В. Організація словникової статті зоонімів у тлумачних словниках сучасної англійської мови: зіставний аспект // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 230-235
985441
  Корнієць А.В. Організація соціальних систем обігу зброї : монографія / А.В. Корнієць, О.С. Фролов; МВС України; Запорізький юрид. ін-т ДДУВС; за заг. ред. В.П. Пєткова. – Київ : КНТ, 2008. – 182с. – ISBN 978-966-373-443-9
985442
  Зарвовський В.С. Організація соціального партнерства в Україні на найнижчому (виробничому) рівні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-76.
985443
  Агарков О.А. Організація соціальної роботи з національними меншинами: регіональний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 81-86. – ISSN 2077-1800
985444
  Коваль Т. Організація спеціалізованого обслугогування читачів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1923-2011) / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 32-36. – ISSN 2076-9326
985445
  Острянко Т.С. Організація співпраці класного керівника із соціальним педагогом у загальноосвітньому навчальному закладі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 64-70. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто сутність співпраці соціального педагога та класного керівника, проаналізовано їхні спільні функції та напрями роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Окреслено систему їхньої взаємодії та обгрунтовано її обов"язковість.
985446
  Пирожок В. Організація співпраці командування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об"єднаннями громадян, ЗМІ в інтересах інформаційно-пропагандистського забезпечення життєдіяльності військових частин та підрозділів збройних сил // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 350-351
985447
  Радченко Л.І. Організація спорудження об"єкта будівництва: цивільно-правове регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 100-105.
985448
  Малік М. Організація страхового захисту у аграрному підприємництві - зарубіжний досвід / М. Малік, Г. Гудзь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-25. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  Сільськогосподарське виробництво і дохід від сільського господарства пов"язаний з низкою ризиків. В даній статті розглянуті особливості і характеристики систем агрострахування, що впроваджені в зарубіжних країнах. Проаналізовані можливі форми за якими ...
985449
  Яворська Т. Організація страхового нагляду в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 87-96. – ISSN 1605-2005
985450
   Організація судових та правоохоронних органів : підучник [ для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів ] / Марочкін І.Є., Сібільова Н.В., Тихий В.П., Каркач П.М., Афанасьєв В.В. та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Харків : Одіссей, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-633-735-4
985451
   Організація судової влади в Україні : навчальний посібник / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий, М Л. Назаров та ін. Москвич; Марочкін І.Є., Сібільова Н.В., Тихий В.П., Москвич Л.М.. Назаров І.В. та ін. ; за ред. : І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Харків : Одіссей, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-633-642-5
985452
  Лозинська І. Організація судової системи у Галичині в роки Першої світової війни // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 97-111. – (Серія "Історія" ; вип. 34). – ISSN 2312-2595
985453
  Скалозуб Л.П. Організація супроводження кримінальних справ у діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 206-215
985454
  Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Ю.І. Палеха. – Київ : Кондор, 2007. – 194с. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-8251-31-3
985455
  Орлова О. Організація та ведення бухгалтерського обліку суб"єкта господарювання: господарсько-правовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 81-86. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті виконано дослідження господарсько-правових основ організації та ведення бухгалтерського обліку, визначення поняття організації бухгалтерського обліку, встановлення співвідношення між поняттями "організація" та "ведення" бухгалтерського обліку, ...
985456
  Гончаренко В. Організація та діяльність Верховної Ради УРСР за Конституцією Української РСР 1937 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 101-114. – ISSN 1993-0909
985457
  Сердюк В. Організація та діяльність найвищого судового органу в радянський період // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 90-98.
985458
  Совгиря О. Організація та діяльність уряду за парламентсько-президентської форми правління: переваги і недоліки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 3 (135). – С. 26-32
985459
  Дишкант О. Організація та завдання державного фінансового контролю в управлінні видатками бюджету // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 83-93. – ISSN 1818-5754
985460
  Янклевич О. Організація та здійснення екологічної експертизи в Україні // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 4/5 (34-35). – С. 32-38.
985461
   Організація та методика аудиту : навч. посібник / [І.К. Дрозд та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. І.К. Дрозд. – Київ : Сова, 2014. – 311, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 310-311. – ISBN 978-966-97269-7-1
985462
  Петрик О.А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності : навчальний посібник / О.А. Петрик, В.Я. Савченко, Д.Є. Свідерський ; МОНУ, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за заг. ред. О.А. Петрик. – Київ : КНЕУ, 2008. – 472 с. – ISBN 978-966-483-032-1
985463
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6-те вид., переробл., доп. – Київ : Знання, 2008. – 307 с. – ISBN 978-966-346-463-3
985464
  Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Назарова Г.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 212л. + Додатки : л.176-196. – Бібліогр. : л.197-212
985465
  Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Назарова Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
985466
  Кобилецький М. Організація та правові засади діяльності цехів у містах України за магдебурзьким правом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 71-76. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
985467
  Плахотнік О.В. Організація та проведення асистентської практики магістрів невід"ємної складової педагогічної майстерності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 317-322


  У статті розглядаються проблеми організації та проведення асистентської практики студентів магістратури у теоретичному та методичному плані з метою її удосконалення на снові педагогічного професіоналізму як невід"ємної частини педагогічної ...
985468
  Бабак М.П. Організація та проведення виставок як складник роботи PR-менеджера // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 51-58


  Розглядаються традиції та практика проведення виставок українськими й закордонними компаніями. Дається керівництво до проведення й організації виставок, засноване на практичному досвіді багатьох компаній, у тому числі європейських, а також автора ...
985469
   Організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 3-15
985470
   Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії : методичний посібник / Т.А. Марочко, Є.В. Ромат, А.Л. Стрелковська, Т.В. Хімченко; Т.А. Марочко, Є.В. Ромат, А.Л. Стрелковська, Т.В. Хімченко; Представництва благодійної орг-ції "Кожній дитині" в Україні; Держ. ін-т розвитку сім"ї та молоді. – Київ : Фенікс, 2007. – 108с. : іл. – ISBN 978-966-651-548
985471
  Юрченко В. Організація та проведення торгів у Подільській губернії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 141-145
985472
  Гуцалюк Л. Організація та робота об"єднань співвласників багатоквартирного будинку: досвід Бердичева // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 48-50. – ISSN 1728-6220
985473
  Кухарська Н.О. Організація та розвиток транскордонного співробітництва в еврорегіоні Нижній Дунай // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 13-22. – ISSN 1562-0905
985474
  Дмитренко А.П. Організація та розвиток юридичної освіти та науки в Університеті св. Володимира у 1863-1884 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Дмитренко А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
985475
  Полтавська О.І. Організація та соціальний інститут: проблема співвідношення понять // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 25. – С. 75-80


  Запропоновано критерії розмежування обсягу та змісту понять "організація" і "соціальний інститут" у контексті соціокомунікаційної парадигми розвитку бібліотекознавства.
985476
  Старушкевич А.В. Організація та тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (ком"ютерів), систем та комп"ютерних мереж // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-47
985477
  Старушкевич А.В. Організація та тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-83.
985478
  Юсупов В.А. Організація та функціонування Служби безпеки України: напрями реформування // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 247-252. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
985479
  Шевчук В. Організація тактичних операцій при розслідуванні злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 94-102


  "... Поняття та зміст".
985480
  Зоріна О.А. Організація тактичного та стратегічного аналізу в умовах уніфікації обліку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 50-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
985481
  Луньков А.В. Організація територіальної оборони в Росії та Білорусі / А.В. Луньков, О.П. Гулима // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 253-265. – ISSN 2313-5603
985482
  Зельдіс В.В. Організація торгівлі деривативами на біржах України та світу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 266-273. – ISSN 2222-0712


  Проаналізовано обсяги світової торгівлі деривативами у розрізі бірж, інструментів та категорій. Констатується, що строковий сегмент біржового ринку в Україні щойно зароджується. Розглянуто передумови, операційні характеристики, регламент торгівлі ...
985483
  Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів : навч. посібник / О.О. Фастовець ; Ін-т пед. освіти та освіти дорослих Акад. пед. наук України, Ін-т туризму Федерації профспілок України. – Київ : Ін-т пед. освіти та освіти дорослих АПН України ; Ін-т туризму ФПУ, 2007. – 233 с. – Бібліогр.: с. 227-229. – ISBN 966-7849-24-4
985484
  Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів : навчальний посібник / О.В. Аріон. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 200 с. – ISBN 966-542-357-6
985485
  Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 177, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-173. – ISBN 978-617-673-138-2
985486
  Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : навчальний посібник / Надія Чорненька. – Київ : Атіка, 2008. – 392с. – ISBN 978-966-326-315-1
985487
  Щур Ю. Організація Українських Націоналістів ...і в Запорізькому краї? : Інтерв"ю / Юрій Щур ; [інтерв"ю взяв] Зіновій Партико // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 23-24 березня (№ 51/52)


  Інтерв"ю з канд. істор. наук, співзасновником Східноукраїнського дослідницького центру "Спадщина" Юрієм Щуром.
985488
  Вєдєнєєв Д.В. Організація українських націоналістів і зарубіжні спецслужби (1920-1950-ті рр.) / Д.В. Вєдєнєєв, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 132-146. – ISSN 0130-5247
985489
  Полікарпенко Г. Організація українських націоналістів під час другої світової війни : підчас Другої світової війни / Г. Полікарпенко. – 4-е доп. вид. / за ред. Б. Михайлюка. – [ Б.м. ] : На чужині, 1951. – 147, [ 16 ] с. портр.
985490
  Любунь О.С. Організація управління взаємодією промислового та банківського капіталу в ринкових умовах : Монографія / О.С. Любунь; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Ун-т економіки та права "Крок", 2006. – 336с.
985491
  Венгер В. Організація управління державними підприємствами: стан і перспективи : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-33. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
985492
  Рубльов О. Організація управління на польсько-українському прикордонні за II Речі Посполитої // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 175-192
985493
  Азаренкова Г. Організація управління фінансовими потоками сучасного банку: стереоскопічний погляд / Г. Азаренкова, Н. Лобігер // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-62. – ISSN 1605-2005
985494
  Дробязко С.І. Організація управлінського обліку на підприємствах малого бізнесу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 68-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
985495
  Орчелота О.І. Організація управлінського обліку та внутрішнього аудиту на підприємствах авіаційної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Орчелота Олена Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
985496
  Рекуненко Т.О. Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами органів державної податкової служби // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 117-121
985497
  Шірінян Л. Організація фінансів страхових компаній України в сучасних умовах // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 178-184. – ISSN 1562-0905
985498
  Кінащук Л.Л. Організація фінансового контролю й аудита за кордоном: на прикладі США та Великобританії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 82-88.
985499
  Одрехівський М.В. Організація фінансової діяльності валеологічних інноваційних структур // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 85-97.
985500
  Ліпкан І.А. Організація Чорноморського економічного співробітництва як особливий суб"єкт міжнародного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11. - міжнар. право / І.А. Ліпкан ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
985501
  Ліпкан І.А. Організація Чорноморського економічного співробітництва як особливий суб"єкт міжнародного права : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Ліпкан І.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 199л. – Бібліогр.: л.177-199
985502
  Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Горевий. – 2-е вид., випр. і доповн. – Суми : Університетська книга, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-680-297-Х
985503
  Холодницький Н.І. Організація, структура та місце прокуратури в системі органів юстиції Сполучених Штатів Америки (історико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Холодницький Назар Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
985504
  Дралюк І.М. Організацйіно-правові форми міжнародного співробітництва спецлужб та правоохоронних органів України у сфері протидії корупції // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 114-121. – ISSN 2310-9769
985505
  Бондаренко О.С. Організіційні моделі управління запасами промислових і торговельних підпиємств // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 50-53 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
985506
  Чорна Н.В. Організіція професійного навчання безробітних як напрям державного регулювання // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 83-84. – Бібліогр.: 8 назв
985507
   Організм і космос. – Київ : Радянська школа, 1981. – 73с.
985508
  Поваляєва В. Організм людини потребує загартування // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 15 : фото
985509
   Організм як система. – Київ : Наукова думка, 1966. – 147с.
985510
  Марцінковський І. Організована Аркасом // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 20-26 квітня (№ 16). – С. 4-5


  Серед ювілейних дат відродження держави Україна у 2016 - 2018 рр. відзначають 110-річчя від часу заснування й просвітяни Миколаївщини.
985511
  Гула Л.Ф. Організована злочинна група - основа організованої злочинності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 365-375. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
985512
  Чаплинський К.О. Організована злочинна група: поняття та ознаки за українським законодавством // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 34-38.
985513
  Іваненко І.В. Організована злочинна група: сучасне розуміння // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 405-410. – ISSN 1563-3349
985514
  Медведєв В.С. Організована злочинна діяльність як загроза національній беспеці України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 109-117. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
985515
  Єфремов С. Організована злочинна діяльність як кримінально-правова проблема // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 75-82
985516
  Закалюк А. Організована злочинна діяльність: сутність і потреби нормативного визначення // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.130-142
985517
  Бусол О. Організована злочинність в Україні / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 25 червня - 1 липня (№ 25). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
985518
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду) / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 14-27 травня (№ 18/19). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277


  "Двадцять п"ятого квітня 1792 року на Гревській площі Парижа вперше була проведена публічна страта за допомогою гільйотини. У наступні роки понад 40 тисяч відрубаних голів стануть доказом ефективності новітнього механізму для виконання покарань. Так ...
985519
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду) / О. Бусол, Організована Б. злочинність в Україні Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 28 травня - 10 червня (№ 20/21)
985520
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 10. Негативні процеси в соціальній сфері / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 30 липня - 5 серпня (№ 30)
985521
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 11. Безробіття та бідність як мотиватори організованої злочинності / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 6-12 серпня (№ 31). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
985522
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 12. Корумпованість законодавчої гілки влади, або Як знизити рівень проявів фонових явищ? / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 13-19 серпня (№ 32). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
985523
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 13. Симбіоз оргзлочинності й корупції / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 20 серпня - 2 вересня (№ 33/34). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
985524
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 14. Створення спецпідрозділів на початку 1990-х - вимога часу / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 3-9 вересня (№ 35). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
985525
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 15. Гірка історія руйнації інституцій по боротьбі з організованою злочинністю / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 10-16 вересня (№ 36). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  продовження назви: та здачі державних інтересів українським олігархатом.
985526
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 16. "Сім"я" Януковича і "люстратори" Порошенка / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 17-30 вересня (№ 37/38)
985527
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 17. Егоцентризм П. Порошенка й активісти для польоту в космос / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 15-28 жовтня (№ 41/42)
985528
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 18. Вплив "метастазів" організованої злочинності та рунування процесів законотворення в Україні / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 43)
985529
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 19. "Реформована" система правосуддя / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-18 листопада (№ 44/45)
985530
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 21. Завідомо неправосудне судове рішення Конституційного Суду України) / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 17-23 грудня (№ 50)
985531
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 22. Чи є рішення Конституційного Суду України вмотивованими? / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
985532
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 23. Формальне обгрунтування неконституційності норми в рішенні КСУ / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
985533
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 24. Висновки: якою має бути кримінальна політика держави? / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 21-27 січня (№ 3)
985534
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 4. Транснаціональні злочинні організації як системне утворення / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 11-24 червня (№ 22/23)
985535
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 6. На часі - зміна політичної системи України / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 2-8 липня (№ 26)
985536
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 8. Тіньова економіка / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 16-22 липня (№ 28)
985537
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду). Частина 9. Монополія і монополісти / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23-29 липня (№ 29). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
985538
  Бусол О. Організована злочинність в Україні. Від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду. Частина 20: Дивний збіг бажань судів та організованих злочинних груп / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 3-16 грудня (№ 48/49). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
985539
  Бараненко Б.І. Організована злочинність в Україні: (минуле, сучасне, майбутнє) // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 14-23. – ISBN 978-617-616-075-5
985540
  Бусол О. Організована злочинність в Україні: від примітивізму до професійної витонченості (реанімація забутої проблеми, яка набула рафінованого вигляду) / О. Бусол, Б. Романюк // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 23 квітня - 13 травня (№ 16/17)
985541
  Міняйло Н.Є. Організована злочинність в Україні: стан, структура й особливості // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 118-122. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
985542
  Бортник В.А. Організована злочинність і тероризм / В.А. Бортник, П.М. Муженко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.66-71. – ISSN 1609-0462
985543
  Горбатюк М. Організована злочинність Криму як політичний актор (1991 - 2014 рр.) // Крим у координатах історії : зб. матеріалів наук. семінару (Київ, 20 травня 2021 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І. Степанець, О. Машевський, О. Купчик]. – Київ : Київський університет, 2021. – С. 117-122
985544
  Пендюра М.М. Організована злочинність та ії форми як пряма загроза національній і міжнародній безпеці // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 106-107
985545
  Коваленко В.В. Організована злочинність та її вплив на стан наркоманії і наркобізнесу в Україні / В.В. Коваленко, В.І. Кривенко, О.В. Усенко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.34-44. – ISSN 1609-0462
985546
  Лазарєв Д. Організована злочинність та протидія їй як об"єкт міжнародної взаємодії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-34. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Окреслено систему поглядів науковців на проблему організованої злочинності в контексті міжнародної взаємодії; вдосконалено поняття організованої злочинності; розглянуто проблемні питання протидії організованій міжнародній злочинності. Очерчено систему ...
985547
  Шостко О.Ю. Організована злочинність у Німеччині та в Україні: порівняльна кримінологічна характеристика // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 127-132. – ISSN 0201-7245
985548
  Кравчук С. Організована злочинність у сфері економіки України: проблеми припинення та шляхи їх вирішення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 301-308. – ISSN 0132-1331
985549
  Геворгян В.М. Організована злочинність у США / В.М. Геворгян. – Київ, 1975. – 81с.
985550
  Лисенко В.В. Організована злочинність як загроза національній безпеці України // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 79-80
985551
  Єфремов С.О. Організована злочинність як загроза основним правам та свободам громадян // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 119-121
985552
  Січень І. Організована злочинність як інструмент "гібридних" воєн Росії // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (10). – С. 20-29
985553
  Черних С. Організована злочинність як об"єкт адміністративно-правової протидії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 78-80. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано поняття організованої злочинності, уточнено її ознаки як об"єкта адміністративно-правової протидії, визначено основні напрями адміністративно-правової протидії організованій злочинності, охарактеризовано основні завдання суб"єктів ...
985554
  Гвоздецький Віктор Демидович Організована злочинність як об"єкт социально-філософського аналізу : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.03 / Гвоздецький Віктор Демидович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1997. – 202л. – Бібліогр.:л.178-202
985555
  Гвоздецький Віктор Демидович Організована злочинність як об"єкт соціально-філософського аналізу : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Гвоздецький Віктор Демидович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 30 с.
985556
  Кальченко Т.Л. Організована злочинність: кримінологічна характеристика та напрями протидії // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 133-140
985557
  Кондратішина В.В. Організована злочинність: міжнародно-правові аспекти // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 209-211. – ISBN 978-617-7272-11-2
985558
  Нежурбіда С.І. Організована злочинність: природа і шлях протидії ("механістичний" підхід) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 114-120. – (Правознавство ; Вип. 282)
985559
  Шостко О. Організована злочинність: фантом чи реальна загроза? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 18. – ISSN 1992-9277
985560
  Ущаповський В.Ф. Організована корислива злочинна діяльність як невід"ємна ознака предмета організованої злочинності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 76-83
985561
  Бусол О.Ю. Організована корупційна злочинність як різновид економічної злочинності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 262-266. – ISSN 2219-5521
985562
  Березовський І.Б. Організована нелегальна міграція як різновид організованої злочинності в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 144-153. – ISSN 1609-0462
985563
  Єфремов С.О. Організоване злочинне угруповання та його ознаки // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.217-225. – ISSN 1609-0462
985564
  Андрущенко В.П. Організоване суспільство : проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть : досвід соціально-філософського аналізу / В.П. Андрущенко. – Київ : Атлант ЮЕмСі, 2006. – 498 с. – ISBN 966-8968-00-X
985565
  Андрущенко В.П. Організоване суспільство : проблеми суспільної самоорганізації та інституалізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть, досвід соціально-філософського аналізу : [у 2 кн.] / Віктор Андрущенко ; [наук. ред. В. Савельєв]. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-437-3
Кн. 1 : Від мрії до дії. – 2018. – 659, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Організоване суспільство. – Бібліогр. в підрядк. прим.
985566
  Андрущенко В.П. Організоване суспільство : проблеми суспільної самоорганізації та інституалізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть, досвід соціально-філософського аналізу : [у 2 кн.] / Віктор Андрущенко ; [наук. ред. В. Савельєв]. – 3-тє вид., випр. і допов.. – Київ : Знання України. – ISBN 978-966-316-440-3
Кн. 2 : Філософія новітнього державотворення. – 2018. – 647, [1] с. : іл. – Назва обкл.: Організоване суспільство. – Бібліогр. в підрядк. прим.
985567
  Галій М. Організований голод в Україні 1932-1933 = Organized famine in Ukraine / Микола Галій. – Чікаго ; Нью-Йорк : Український публіцистично-науковий інститут, 1968. – 40 с. – Парал. тит. арк. англ.
985568
   Організований капіталізм. – Х, 1931. – 194с.
985569
  Жбанова К. Організований набір робітників та переселення їх до Криму в 1954–1964 роках // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 91-97. – ISSN 2309-9356


  У статті висвітлено особливості кримського напрямку організованого набору та переселення робітників у 1950-1960-х рр. На базі архівних джерел досліджено практику укладання трудових договорів серед населення областей країни для відбудови народного ...
985570
   Організований наркобізнес : (поняття, форми, підстави кримінальної відповідальності). – Харків : Право, 2005. – 256с. – ISBN 966-8467-57-4
985571
  Рудик О. Організований ринок цінних паперів в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / О. Рудик, Н. Івах // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О.С. Сенишин, М.І. Крупка, Р.В. Михайлишин [та ін.]. – Львів, 2020. – Вип. 44. – С. 50-60. – ISSN 2078-5860
985572
  Єрмоленко С. Організований розум (пам"яті академіка В.М. Русанівського) // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2011. – Вип. 74. – С. 28-33. – ISSN 0201-419
985573
  Соболєв О В. Організовані злочинні групи як об"єкт соціологічного аналізу / О В. Соболєв, О.Н. Ярмиш // Український соціум: соціологічні дослідження та моніторинг соціальної політики (соціологія, політика, педагогіка, економіка) : науково-теоретичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.33-40. – ISSN 1681-116Х
985574
  Єфремов С. Організовані злочинні угруповання в теорії вітчизняного кримінального права // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.37-43
985575
  Ущаповський В.Ф. Організовані злочинні угруповання та їх ознаки // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 104-110.
985576
  Козаченко О.І. Організовані кримінальні угрупування екстремістської спрямованості та особливості їхньої сутності / О.І. Козаченко, Е.В. Федосов // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 27-31. – ISSN 1609-0462
985577
  Лук"янець К.Ю. Організовані набори робітників в УРСР та їх переселення (друга половина 1940-х - середина 1980-х рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 283 арк. – Додатки: арк. 224-283. – Бібліогр.: арк. 178-223
985578
  Лук"янець К.Ю. Організовані набори робітників в УРСР та їх переселення (друга половина 1940-х - середина 1980-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лук"янець Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
985579
  Загробська А.Ф. Організовані переселення в системі міграцій населення УРСР / А.Ф. Загробська. – Київ : Наукова думка, 1974. – 112с.
985580
  Сокирко О.В. Організовані середовища нейонної пар triton x-100 для концентрування та виділення деяких алкалоїдів / О.В. Сокирко, ЛелюшокС.О // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – C. 31
985581
  Куліченко С.А. Організовані середовища поверхнево-активних речовин в аналізі : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.А. Куліченко С.А., Дорощук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 107с. – ISBN 978-966-439-280-5
985582
  Шамрук О.П. Організованість особистості офіцера пенітенціарної служби: зміст і структура // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2014. – № 4 (8). – С. 111- 119
985583
  Єфремов С. Організованість у злочинності та рівні організованої злочинності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.58-63. – ISSN 0132-1331
985584
  Шульгина-Іщук Організування першої гімназії імені Т. Шевченка / підготувала до друку О. Леонтович // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 8-9


  "Першим директором гімназії був Петро Іванович Холодний, що до того був професором фізики в Політехніченому інституті і директором Комерційної школи в Києві." "...Йосип Юрійович Гермайзе вів історичний гурток. В його гуртку діти пробували писати ...
985585
  Шип Н.А. Організційно-правові засади діяльності Київської духовної академії ( 1819-1919 рр.) / Н.А. Шип ; М-во фінансів України ; Укр. держ ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : [УДУФМТ], 2008. – 48с.
985586
  Пашков С.М. Органіїаційно-правові проблеми та перспективи діяльності судової міліції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 267-270. – ISSN 1563-3349
985587
   Органіко-геохімічні дослідження горючих сланців Прикаспійсько-Губинського району (Азербайджан) / Ад.А. Алієв, О.Р. Аббасов, А.Дж. Ібадзаде, А.Н. Мамедова // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 13-18 : рис., табл. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1682-721Х
985588
  Рябоконь Т.С. Органікостінний мікрофітопланктон і форамініфери київської світи Українського щита : organic-walled microphytoplankton and foraminifera of the Kiev Suite of the Ukrainian Shieid / Т.С. Рябоконь, Т.В. Шевченко // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 35-40 : fig. – Bibliogr.: 16 name
985589
  Лу Е. Органіст / Ерленд Лу, Петтер Амундсен ; [пер.: К.Г. Дуброва ; худож.-оформлювач: Д.О. Самойленко]. – Харків : Фоліо, 2015. – 510, [1], XLVIIIс. : іл. – Пер. вид. : Organisten / Erlend Loe, Petter Amundsen. 2006. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 504-509. – (Карта світу. Норвегія). – ISBN 978-966-03-7203-0
985590
  Гриненко І.О. Органічна будова сільськогосподарського виробництва. / І.О. Гриненко. – К., 1972. – 44с.
985591
  Сорока П. Органічна глибина простоти, або в ритмі серця // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 5/6. – С. 163-167. – ISSN 0868-4790


  Художник Іван Холоменюк
985592
  Смола М.Г. Органічна єдність конституційних прав і обов"язків громадян СРСР / М.Г. Смола, Б.А. Пережняк. – К, 1980. – 16с.
985593
  Сливка С. Органічна єдність системи церковних законів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 129-135. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
985594
  Гоцуляк В. Органічна продукція та перспективи органічного ринку в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 371-372. – ISBN 978-617-7069-15-6
985595
  Кресін О.В. Органічна теорія національного права у другій половині XVIII - першій третині ХІХ ст. // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 29. – С. 289-300. – ISSN 0896-2491
985596
  Верховський В.Н. Органічна хімія / В.Н. Верховський. – Вид. 13-е. – Київ, 1947. – 151с.
985597
  Цвеєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвеєтков. – К., 1954. – 128с.
985598
  Тюткало І.М. Органічна хімія / І.М. Тюткало. – 2-е вид. – К., 1961. – 204с.
985599
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – К., 1963. – 219с.
985600
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – 2-е вид., випр. і доп. – К., 1964. – 236с.
985601
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цвєтков. – 6-е вид. – К., 1969. – 255с.
985602
  Маковецький П.С. Органічна хімія / П.С. Маковецький, І.І. Грандберг. – Київ : Вища школа, 1975. – 176 с.
985603
  Цветков Л.О. Органічна хімія / Л.О. Цветков. – 18-те вид. – Київ, 1987. – 175с.
985604
  Цветков Л.О. Органічна хімія : Підручник для 10 класу серед. школи / Л.О. Цветков; Л.О. Цвєтков. – 19-е вид., перероб. – Київ : Радянська школа, 1988. – 222 с. : іл.
985605
  Домбровський А.В. Органічна хімія : Навч. посібник / А.В. Домбровський, В.М. Найдан. – Київ : Вища школа, 1992. – 503с. – ISBN 5-11-002504-5
985606
  Кононський О.І. Органічна хімія : Підручник для студ. і викладачів вищ. навч. закладів зооветеринарних факультетів / О.І. Кононський. – Київ : Сільгоспосвіта, 1994. – 528с. – ISBN 5-7987-0124-7
985607
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студ.хіміко-техн.спец.вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – Львів : Центр Європи, 2000. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
985608
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студ.хіміко-техн.спец.вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – 2-ге вид. – Львів : Центр Європи, 2001. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
985609
  Кононський О.І. Органічна хімія : Практикум: Навч. посіб. для аграрних навч. закладів Ш-1V рівнів акредитації із спеціальностей "Ветеринарна медицина" / О.І. Кононський. – Київ : Вища школа, 2002. – 247с. – ISBN 966-642-104-6
985610
  Бобрівник Л.Д. Органічна хімія : (за новою хімічною номенклатурою):Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Д. Бобрівник, В.М. Руденко, Г.О. Лезенко. – Київ; Ірпінь : Перун, 2002. – 544с. – ISBN 966-569-132-5
985611
  Глубіш П.А. Органічна хімія : Навчальний посібник для студ. хіміко-технологічних спеціальностей вищ. навч. закладів / П.А. Глубіш; Мін-во освіти і науки України; Науково-методичний центр вищої освіти. – Київ : НМЦВО. – ISBN 966-646-036-X
Ч.1 : Аліфатичні і ароматичні вуглеводні. – 2002. – 296с.
985612
  Кононський О.І. Органічна хімія : Підручник / О.І. Кононський. – Київ : Дакор, 2003. – 568с. – ISBN 966-95845-4-Х
985613
  Бобрівник Л.Д. Органічна хімія : (за новою хімічною номенклатурою) : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Бобрівник Л.Д., Руденко В.М., Лезенко Г.О. – Київ : Ірпінь : Перун, 2005. – 544с. – ISBN 966-569-132-5
985614
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : Підручник для студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих техн.закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – 3-те вид., стереотипне. – Львів : Центр Європи, 2006. – 864с. – ISBN 966-7022-19-6
985615
  Ластухін Ю.О. Органічна хімія : підручник для студ. хіміко-технологічних спеціальностей вищих техн. закладів освіти / Ю.О. Ластухін, С.А. Воронов. – Вид.4-те, стер. – Львів : Центр Європи, 2009. – 868 с. – ISBN 966-7022-19-6
985616
   Органічна хімія : підручник [для студентів хім. спец. ВНЗ] / В.Я. Чирва, С.М. Ярмолюк, Н.В. Толкачова, О.Є. Земляков. – Львів : БаК, 2009. – 996 с. – Бібліогр.: с. 990-991 та у підрядк. прим. – ISBN 966-7065-87-4


  Подано основні розділи теорії і практики освіти дорослих, актуальні питання теорії освіти, розглянуто шляхи і засоби навчання, які відповідають вікові, соціальному і професійному статусу дорослих.
985617
   Органічна хімія : методичні розробки для студентів біологічного факультету / КНУТШ ; [упоряд. : І.О. Савченко, Л.О. Вретік, Т.Г. Єжова]. – Київ : Київський університет, 2010. – 78 с.
985618
  Гупало О.П. Органічна хімія : підручник / О.П. Гупало, О.П. Тушницький. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 431, [1] с. – Бібліогр.: іл., табл. – ISBN 978-966-346-414-5


  для студентів нехімічних спеціальностей
985619
  Боднарюк Ф.М. Органічна хімія : навч. посібник : європ. кредит.-трансфер. система навч. процесу ; для студентів напрямів підгот. 6.090101 "Агрономія" та 6.060101 "Будівництво" / Ф.М. Боднарюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-вата природокористування. – Рівне : НУВГП, 2010. – 184, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184
985620
  Біла Є.Є. Органічна хімія : [навч. посібник для студентів хімічних спец. ВНЗ] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-848-7
Ч. 3 : Гетерофункціональні сполуки / Є.Є. Біла, М.Д. Обушак. – 2011. – 201, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 198
985621
  Бойчук І.Д. Органічна хімія : навч. посібник для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. I-III рівнів акредитації / І.Д. Бойчук, Л.О. Зубрицька ; Житомир. базовий фармацевт. коледж ім. Г.С. Протасевича. – 2-ге вид., випр. – Київ : Медицина, 2013. – 238, [2] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 238. – ISBN 978-617-505-313-3
985622
  Обушак М.Д. Органічна хімія : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. – ISBN 978-966-613-848-7
Ч. 2 : / М.Д. Обушак, Є.Є. Біла. – 2018. – 255, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 243-249. – Бібліогр.: с. 250-251
985623
  Горічко М.В. Органічна хімія : загальний практикум : навч. посібник для студентів хім. ф-ту / М.В. Горічко, Д.С. Мілохов, О.В. Шабликіна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 195, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 185-189. – ISBN 978-966-933-053-6
985624
   Органічна хімія : цікаві задачі у бразил. стилі / М-во освіти і науки України, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернів. обл. ; [уклад.]: В.В. Ткач, М.В. Кушнір, Н.М. Сторощук. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 150, [2] с. : іл. – На обкл., і тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – ISBN 978-617-7611-80-5
985625
   Органічна хімія в прикладах і задачах. – Київ : Вища школа, 1993. – 192 с.
985626
  Григоренко О.О. Органічна хімія в реакціях : навч. посібник / О.О. Григоренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101-102
985627
  Мархілевіч К.І. Органічна хімія. / К.І. Мархілевіч, К.Р. Чібісов. – Х, 1932. – 148с.
985628
   Органічна хімія.. – 2-е. – Х.
вип. 1. – 1964. – 16с.
985629
  Реформатський О.М. Органічна хімія. Короткий початковій курс з додатком практичних вправ. / О.М. Реформатський, 1931. – 178с.
985630
  Сливка Н.Ю. Органічна хімія. Практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Ю. Сливка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 295, [1]с. : іл. – Бібліогр.: с. 293. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-576-5
985631
  Горічко М.В. Органічна хімія. Реакції карбонільних сполук : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [М.В. Горічко, В.Г. Пивоваренко ; ред. Грицаюк О.В.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 351, [1] с. : табл. – Авт. не вказані на тит. арк. – Бібліогр.: с. 340 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-540-0
985632
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручник для 6-го класу / Л.О. Цвєтков. – 4-е вид. – К., 1972. – 256с.
985633
  Цвєтков Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Цвєтков, л.О. – 70е вид. – К., 1976. – 216с.
985634
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Л.О. Цвєтков. – 15-е вид. – К., 1983. – 176с.
985635
  Цвєтков Л.О. Органічна хімія: Підручнк для 10-го класу / Л.О. Цвєтков. – К., 1984. – 176с.
985636
  Лаврук М.М. Органічне агровиробництво в Україні та світі: географічні аспекти // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 66-75. – ISSN 0868-6939
985637
  Піддубна Д.С. Органічне виробництво - категорія реалізації конституційного положення щодо "якості харчових продуктів" // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 206-207. – ISBN 978-966-7957-18-6
985638
  Кузняк Б.Я. Органічне виробництво - основа здоров"я людей і природи // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (680). – С. 76-83. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
985639
  Любинський О.І. Органічне виробництво продукції тваринництва // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 131-147. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
985640
  Мельник В.О. Органічне виробництво сільськогосподарської продукції в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 238-241. – ISSN 2219-5521
985641
  Кундрик В.А. Органічне господарювання Європейського Союзу в XXI столітті // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 375-. – ISBN 978-966-2075-11-3
985642
  Піддубна Д.С. Органічне господарювання у 2016 році - головний напрям аграрної політики України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 181-184. – ISBN 978-966-419-269-6
985643
  Краснова М.В. Органічне землеробство - спосіб правового забезпечення екологічної безпеки природокористування // Міжнародна науково-практична конференція "Правові засади ведення органічного землеробства" : 29-30 верес. 2017 р. / "Правові засади ведення органічного землеробства", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Доміно, 2017. – С. 126-130
985644
  Поліщук А.Б. Органічне землеробство в Україні: історія та сучасність // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 55-63. – ISSN 0868-6939


  У статті розглянуто історію становлення органічного землеробства в Україні, проаналізовано його сучасний стан і можливості розвитку в нашій державі. Встановлено, що органічне землеробство є перспективним напрямком економіки держави загалом і для ...
985645
  Пилип Б.А. Органічне овочівництво в Україні: проблеми та перспективи // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (12). – С. 24-27. – ISSN 2313-0431
985646
  Павленко О.П. Органічне природне агровиробництво в системі продовольчої безпеки держави та його фінансове забезпечення / О.П. Павленко, О.Ю. Лещенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 17-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
985647
  Сосницька Я. Органічне сільське господарство та його розвиток в Україні: суспільно-географічні аспекти / Я. Сосницька, Ю. Суровцова, О. Цуз // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 68-72 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
985648
  Потапенко В.Т. Органічне сільське господарство як чинник економічної безпеки / В.Т. Потапенко, О.М. Потапенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 58-65. – ISSN 2221-1055
985649
   Органічне сільськогосподарське виробництво в Україні: правові засади ведення : монографія / [Н.О. Багай, О.Г. Бондар, Н.С. Гавриш та ін.]. – Харків : Юрайт, 2020. – 307, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 7-8. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7450-13-8
985650
  Голян В.А. Органічне сільськогосподарське виробництво в умовах децентралізації: фінансове та інституціональне забезпечення / В.А. Голян, Ю.Б. Заставний, Т.С. Миклуш // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 23-30. – ISSN 2306-6792
985651
  Заставний Ю.Б. Органічне сільськогосподарське виробництво як пріоритетний напрям розвитку сільських домогосподарств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 125-132 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
985652
  Тележенко Л.М. Органічне харчування / Л.М. Тележенко, С.Л. Колесніченко, Я.Г. Верхівкер // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 1 (76), січень - лютий. – С. 20-21 : фото, рис. – Бібліогр.: 3 назв
985653
  Ковалевський А.К. Органічний відпад в дібровах лісостепу України : Дис... канд. біолог.наук: / Ковалевський А.К.; Ан УРСР. Ін-т лісівництва. – К, 1952. – 223л. – Бібліогр.:л.214-223
985654
  Глубіш П.А. Органічний синтез : Посіб.для вчителів / П.А. Глубіш; Мін-во осв.Укра ни.Ін-т змісту і методів навчання.Держ.Академія легко пром-ті Укра ни. – Київ : ІЗМH. – ISBN 5-7763-9590-9
Ч.1. – 1997. – 320с.
985655
  Глубіш П.А. Органічний синтез : Навчальний посібник / П.А. Глубіш; МОУ. – Київ : ІЗМН. – ISBN 5-7763-9590-9
Ч.2. – 1997. – 220с.
985656
  Маковецкий П.С. і Маковецький Ю.П. Органічний синтез на основі нафти, газу та вугілля / П.С. і Маковецький Ю.П. Маковецкий. – К., 1972. – 48с.
985657
  Дрозд І.П. Органічні відходи і екологічна безпека: пошук оптимальних шляхів вирішення проблеми / І.П. Дрозд, В.І. Скляренко, А.В. Гулий // Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 45-55.
985658
  Мерленко М І. Органічні добрива, виготовлені на основі сапропелю, та іх вплив на родючість дерново-підзолістого грунту і продуктивність сільскогосподарських культур в умовах Західного Полісся України : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.04 / Мерленко І.М. ; Укр. Акад. аграрн. наук. – Харків, 1985. – 16 с.
985659
  Кириченко О.М. Органічні закони: поняття та ознаки, їх місце в системі джерел права України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-32.
985660
  Литвиненко Л.М. Органічні каталізатори / Л.М. Литвиненко, В.А. Савьолова. – Київ : Знання, 1979. – 64 с.
985661
  Буданский С.В. Органічні кристали для сцинтиляційної техніки : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Буданский С. В.; НАН України, Наук.техн. концерн "Ін-т монокристалів". – Х., 1999. – 18л.
985662
  Пилипенко А.Т. Органічні реактиви в неорганічному аналізі / А.Т. Пилипенко. – Київ : Вища школа, 1972. – 216 с.
985663
  Косінова О. Органічність взаємодії мистецтв у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 165-171


  У статті розглядається творчість Тараса Шевченка - поета, художника, музиканта, фольклориста-етнографа, археолога, історика. У центрі уваги - синтез літературного, музичного та образотворчого мистецтв у поетичних та прозових творах автора. В статье ...
985664
  Кузьміна І. Органічність функціонування музичного аспекту в поетичній творчості Павла Тичини / І. Кузьміна, Ю. Коляда // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 122-125. – ISSN 2308-4634
985665
  Ройзман Л.И. Органная культура Эстонии / Л.И. Ройзман. – Москва : Музгиз, 1960. – 88 с.
985666
  Хрієнко Микола Органний акорд Кунаширу : дива заморські // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 116-117 : Фото
985667
  Иржанов С.Д. Органные культуры в вирусологических исследованиях / С.Д. Иржанов, Я.Е. Хесин. – Москва : Медицина, 1977. – 160 с. : ил.
985668
  Тухсанов Э. Органо-минеральное удобрение на основе аммонизации выветрелых углей и суперфосфата (гумофос) : Автореф... канд. хим.наук: / Тухсанов Э.; АН УзССР. Объединен. учен. совет по химии и химич. технологии. – Ташкент, 1967. – 22л.
985669
  Слісенко О.В. Органо-неорганічні гідрогелі: синтез, властивості, перспективи використання // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 71-85. – ISSN 0041-6045
985670
   Органо-неорганічні композити на основі ізоціанатів та силікату натрію з добавками уретанвмісного олігомеру / В.Л. Будзінська, С.С. Іщенко, Є.В. Лебедєв, В.В. Мужев // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 60-65. – Библиогр.: с. 65. – ISSN 0041-6045
985671
   Органо-неорганічні композиційні структури типу ядро-оболонка на основі феромагнітних наночасток манганіту [хімічна формула] / Ю.Ю. Шлапа, С.О. Солопан, Є.В. Одинець, А.Г. Білоус // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 11/12 ноябрь - декабрь. – С. 99-103. – ISSN 0041-6045
985672
  Абдуллаева Т.М. Органогенез изолированных листьев и возможности его регулирования : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 101 / Абдуллаева Т.М. ; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала, 1969. – 18 с.
985673
  Огар В. Органогенні споруди карбону Донецького басейну та деякі особливості їх формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Описано різновікові органогенні споруди карбону Донецького басейну. Порівняно їх палеотектонічну позицію у Донецькому басейні та в деяких регіонах Європи і Північної Америки. Розглянуто дві основні моделі, які пояснюють виникнення та розвиток ...
985674
  Лупачев А.В. Органогенные надмерзлотно-аккумулятивные горизонты криоземов тундр севера Якутии / А.В. Лупачев, С.В. Губин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 57-68 : табл., рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
985675
   Органогенные постройки девона Белоруссии. – Минск, 1984. – 236с.
985676
  Болгова Г.В. Органогенные постройки кембрия Южного Тянь-Шаня и их палеоальгологическая характеристика : Автореф... канд. геол.минер.наук: 04.00.09 / Болгова Г. В.; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т геол. и геофиз.). – Новосибирск, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
985677
  Дринберг С.А. Органодисперсионные лакокрасочные материалы и покрытия / С.А. Дринберг. – М., 1976. – 141с.
985678
  Натансон Э.М. Органозоли металлов в углеводородных средах : Автореф... докт. химич.наук: / Натансон Э.М.; Академия наук Украинской ССР. Институт общей и неорганической химии. – Киев, 1951. – 29 с.
985679
  Зоетман Б. Органолептическая оценка качества воды = Sensory Assessment of Water Quality / Б. Зоетман ; пер. З. Н. Макаренко. – Москва : Стройиздат, 1984. – 68 с.
985680
  Добринская Л.А. Органометрия некоторых видов рыб Обского бассейна : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Добринская Л.А. ; Уральский филиал АН СССР. – Свердловск, 1964. – 18 с.
985681
  Добринский Л.Н. Органометрия птиц Субарктики Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Добринский Л.Н.; Уральский филиал Акад.наук СССР. – Свердловск, 1962. – 47л.
985682
  Стадник В.І. Органон філософії / В.І. Стадник. – Львів : Логос, 1997. – 56с.
985683
  Гарновский А.Д. Органопсевдогалогениды в современной координационной химии // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 46-55. – (Хімія ; Вип. 33)


  Обсуждаются свойства и методы получения органопсевдогалогенидов, а также разнообразных координационных соединений на их основе.
985684
  Харитонов Н.П. Органосиликатные композиции / Н.П. Харитонов. – Ленинград, 1980. – 90с.
985685
  Завин Б.Г. Органосиликатные материалы / Б.Г. Завин. – Москва, 1986. – 32с.
985686
  Куприна Н.И. Органоспецифические антигены в печени и экспериментальных гепатомах : Автореф... канд. биол.наук: / Куприна Н.И.; Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалея АМН СССР. – М., 1965. – 25л.
985687
   Органотерапевтический сборник. – 3-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Типо-Хромо-Литография В.В. Шварц, 1907. – V, 173 с.
985688
  Блюмхардт Александр Органы акционерного общества (сравнительно-правовое исследование) : Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Блюмхардт Александр; КУ им.Т. Шевченко. – Киев, 2002. – 224 л. – Библиогр.: л.: 205 - 224
985689
  Медведев В.Г. Органы власти и управления антисоветских государственных образований Востока и Юга России в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.125-134. – ISSN 1811-9018
985690
   Органы власти и управления, осуществляющие руководство отраслями АПК Казахской ССР. – Алма-Ата, 1987. – 90с.
985691
  Крошилов А.А. Органы военного управления на Украине в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Крошилов А.А.; Пермский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Пермь, 1981. – 16л.
985692
  Яшин С.В. Органы военных сообщений в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 46-52. – ISSN 0042-8779
985693
  Христофоров В.С. Органы госбезопасности СССР в 1941-1945 годах. Документы архивов ФСБ России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 34-52. – ISSN 0130-3864
985694
  Потарикина Л.Л. Органы государственного контроля Украинской ССР в условиях строительства социализма (1917-1934 гг.) : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.01 / Потарикина Л.Л.; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та гос. и права. – К., 1972. – 40л.
985695
  Соколов Д.С. Органы государственного регулирования страхового рынка: их успехи и ошибки (международный опыт) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С. 31-35. – ISSN 1684-2618
985696
  Кебеков М.Х. Органы государственного управления АССР / М.Х. Кебеков. – М, 1981. – 102с.
985697
  Кебеков М.Х. Органы государственного управления АССР и их система. (По материалам Сев.-Осет. АССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид.наук: 711 / Кебеков М.Х.; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. – Москва, 1968. – 15 с.
985698
  Лазарев Б.М. Органы государственного управления в СССР. / Б.М. Лазарев. – Москва, 1978. – 47с.
985699
  Теплова Н.А. Органы государственного управления промышленностью в СССР / Н.А. Теплова. – М, 1960. – 38с.
985700
  Мозохина А.Г. Органы государственного управления промышленностью в старанах -- членах СЭВ. / А.Г. Мозохина. – М., 1972. – 248с.
985701
  Марчук В.М. Органы государственного управления УССР да современном этапе / В.М. Марчук. – Киев, 1964. – 192 с.
985702
  Севостьянова И.Е. Органы государственного управления: судебная власть // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 22-34. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
985703
  Шиманская Н.А. Органы государственной безопасности в организации и развитии партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Шиманская Наталья Анатольевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 26 с. – Библиогр.: 15 назв.
985704
  Чжан Чжун-линь Органы государственной власти в городах СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чжан Чжун-линь; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 16л.
985705
   Органы государственной власти и государственного управления Калмыцкой автономной области и документирование их деятельности (1920-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Максимов К. Н,; Максимов К. Н,; Моск. гос. ист.-архив. ин-т. – М., 1971. – 32л.
985706
  Шеремет К.Ф. Органы государственной власти и управления / К.Ф. Шеремет. – М, 1977. – 48с.
985707
   Органы государственной власти и управления Молдавской ССР. – Кишинев, 1976. – 206с.
985708
  Бугай Н.Ф. Органы защиты завоеваний Октября. / Н.Ф. Бугай. – М., 1982. – 176с.
985709
  Догель А.С Органы защиты организма от самоотравления / [соч.] А.С. Догеля, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1909. – [4], 47 с. : ил. – (Свободное знание : Собрание общедоступных очерков, статей и лекций русских ученых, под ред. проф. Э.Д. Гримма, проф. Н.А. Котляревского, пр.-доц. В.В. Сперанского и проф. В.М. Шимкевича)
985710
  Зуфаров К.А. Органы иммунной системы / К.А. Зуфаров, К.Р. Тухтаев. – Ташкент, 1987. – 182с.
985711
  Валеева Р.Х. Органы исполнения судебных решений по советскому гражданскому процессуальному праву : автореф. дис. .. канд. юрид. наук / Валеева Р.Х. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1961. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
985712
  Сопина Р.Д. Органы КК-РКИ Урала в борьбе за воспитание у рабочих промышленности социалистического отношения к труду в годы первой пятилетки (1928-1932). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сопина Р.Д.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1979. – 24л.
985713
  Бабичев И.В. Органы местного самоуправления муниципального образования как публично-правовая система: некоторые вопросы институционализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-81. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
985714
  Умаров К.У. Органы милиции - основные органы дознания. (По материалам УзССР). : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Умаров К.У.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1968. – 28л.
985715
   Органы народного контроля. – Минск, 1982. – 303с.
985716
  Манукян М.Н. Органы народного контроля в борьбе за построение коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Манукян М.Н.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 34л.
985717
  Горин В. Органы народного контроля в СССР / В. Горин, В. Степанов. – Москва, 1969. – 48с.
985718
  Шорина Е.В. Органы народного контроля СССР в борьбе за укрепление дисциплины и социалистической законности / Е.В. Шорина. – М, 1969. – 38с.
985719
  Карпенко Н.Ф. Органы народного контроля УССР в борьбе за осуществление ленинского плана построения социализма (1920-1934 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Карпенко Н.Ф. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 36 с.
985720
  Попов Н.Н. Органы народного контроля. / Н.Н. Попов. – Л., 1968. – 40с.
985721
  Михелькис А.Я. Органы народной власти в восстании, руководимом Емельяном Пугачевым в 1773-1775 годах. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Михелькис А.Я.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1975. – 16л.
985722
  Рамазанов Б.Р. Органы народовластия / Б.Р. Рамазанов. – Алма-Ата, 1972. – 112с.
985723
   Органы научно-технической информации стран -- членов центра. – Москва, 1971. – 288с.
985724
   Органы общесвенной самодеятельности как форма социалистической демократии. – М., 1988. – 237с.
985725
  Кулагин Иван Сергеевич Органы партийно-государственного контроля - боевые помощники партии в подъеме промышленного производства (1963-1965 гг.) (На мат. Закарпат., Ивано-Франков. и Львов. обл. УССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кулагин Иван Сергеевич; Ин-т истории партии КП Украины - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – К., 1973. – 27л.
985726
  Раджабов Р.А. Органы партийно-государственного контроля Азербайджанской ССР в борьбе за построение социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раджабов Р.А.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1965. – 30л.
985727
  Анисимова Марина Федоровна Органы партийно-государственного контроля Украины и осуществление социально-экономической политики (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Анисимова Марина Федоровна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 22 с.
985728
  Анисимова М.Ф. Органы партийно-государственного контроля Украины и осуществление социально-экономической политики. (1921-1925). : Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Анисимова Марина Федоровна ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1991. – 200 л. – Библиогр.: л. 179-200
985729
  Марков В.С. Органы партийного комитета / В.С. Марков. – Москва : Политиздат, 1986. – 142 с.
985730
  Москаленко И.М. Органы партийного контроля в период строительства социализма / И.М. Москаленко. – Москва, 1981. – 169 с.
985731
  Рыжаков Д.Г. Органы политического сыска дореволюционной России в англоязычной историографии (вторая половина ХХ в.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 166-169. – ISSN 0042-8779
985732
  Ломов В.С. Органы предварительного расследования в Советском государстве до издения Декрета о суде №1 / В.С. Ломов. – Волгоград, 1976. – 47с.
985733
  Мурашин Геннадий Алексанрович Органы прокуратуры в механизме советского государства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01-02 / Мурашин Геннадий Алексанрович; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та государсвта и права. – Киев, 1972. – 28л.
985734
  Мурашин Г.А. Органы прокуратуры в механизме Советского государства / Г.А. Мурашин. – Киев, 1972. – 178с.
985735
  Маляров М.П. Органы прокуратуры в СССР: Пособ. для слуш. / М.П. Маляров. – М., 1975. – 96с.
985736
  Ковалев В.А. Органы расследования и судебная система Великобритании / В.А. Ковалев. – М, 1985. – 49с.
985737
  Закружный А.А. Органы снабжения и сбыта / А.А. Закружный. – Минск, 1983. – 224с.
985738
  Василенков П.Т. Органы советского государства и их система на современном этапе / П.Т. Василенков. – Москва, 1967. – 302с.
985739
  Козлов Ю.М. Органы советского государственного управления / Ю.М. Козлов. – М, 1960. – 151с.
985740
  Ямпольская Ц.А. Органы советского государственного управления в современный период / Ц.А. Ямпольская ; Акад. наук СССР, Ин-т права. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 228 с.
985741
  Манохин В.М. Органы советского государственного управления. Вопросы формирования / В.М. Манохин. – Саратов, 1962. – 164с.
985742
  Абова Т.Е. Органы Советского общенародного государства / [Т.Е. Абова, Б.Н. Габричидзе, Т.Н. Добровольская и др. ; редкол.: Б.Н. Топорнин (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – 344 с.
985743
  Василенков П.Т. Органы Советского социалистического государства и их система на современном этапе : Автореф... д-р юрид.наук: 711 / Василенков П.Т.; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М, 1968. – 38л.
985744
  Василенков П.Т. Органы Советского социалистического государства и их система на современном этапе : Автореф... д-р юрид.наук: 711 / Василенков П.Т.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1969. – 38л.
985745
  Айзенберг А.М. Органы социалистического государства / А.М. Айзенберг, М.И. Хмелин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1961. – 73 с. – Библиогр.: с. 72 и в подстроч. примеч.
985746
  Чугунов А.И. Органы социалистического контроля РСФСР. 1923-1934 гг. / А.И. Чугунов. – Москва, 1972. – 472с.
985747
  Бурдина Е. Органы судейского сообщества в России и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 6 (103). – С. 84-97. – ISSN 1812-7126
985748
  Астанин Л.П. Органы тела млекопитающих и их работа / Астанин Л.П. – Москва : Советская наука, 1958. – 352 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 325-349
985749
  Зинуров Р.Н. Органы уголовной юстиции царской России и их взаимодействие в дореволюционный период (1722-1864) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.8-14
985750
  Повилейко Р.П. Органы управления и инструмент. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1965. – 89с.
985751
   Органы управления и статус гражданина. – Алма-Ата, 1988. – 174с.
985752
   Органы управления отраслью "Геологоия и разведка недр" от Геолкома до Министерства геологии СССР. – Л., 1990. – 686с.
985753
  Зиновьев Ф.В. Органы управления сельскохозяйственным производством / Ф.В. Зиновьев. – К, 1985. – 136с.
985754
  Туй Ван Чан Органы управления туризмом во Вьетнаме // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 146-155. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
985755
  Кошлина М. Органы финансового контроля: история создания и перспективы развития // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 18. – С. 32-35. – ISSN 1812-3805
985756
  Морозов Л.Ф. Органы ЦКК - НК РКИ в борьбе за совершенствование советского государственного аппарата / Л.Ф. Морозов, В.П. Портнов. – М., 1964. – 220с.
985757
  Минеева Т.Г. Органы чрезвычайной юстиции в эпоху формирования английского абсолютизма // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 10. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
985758
  Дислер Н.Н. Органы чувст системы боковой линии и их значение в поведении рыб. / Н.Н. Дислер. – Москва : Издательство АН СССР, 1960. – 311с.
985759
  Макаренко Ю.А. Органы чувств и автоматы / Ю.А. Макаренко. – М, 1966. – 32с.
985760
  Третьяков Д.К. Органы чувств речной миноги / Д.К. Третьяков. – Одесса, 1915. – с.
985761
  Крейбиг Органы чувств человека / Крейбиг. – С.-Петербург : Типография Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1906. – 134 с.
985762
  Фролов Ю.П. Органы чувств. / Ю.П. Фролов. – Москва, 1952. – 103с.
985763
  Симкин Л.С. Органы юстиции и суды: борьба с преступностью / Л.С. Симкин. – М., 1988. – 126с.
985764
  Бажанов А.Т. Органы юстиции Парижской Коммуны / Бажанов А.Т. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1971. – 13 с.
985765
  Лукашук И.И. Органы, представляющие государство при заключении международных договоров / И.И. Лукашук. – Киев, 1965. – 93 с.
985766
  Алферов А.В. Оргатехника / А. В. Алферов, И. С. Резник, В. Г. Шорин ; под общ. ред. проф. В. Г. Шорина. – Москва : Знание, 1973. – 320с. – (Наука и управление 6)
985767
  Павленко В.Н. Оргинизация компьютерной поддержки процессов формирования траектории обучения студентов в технических вузах / В.Н. Павленко, Ю.М. Ткаченко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – № 4 (63). – С. 98-102. – ISSN 1814-4225
985768
  Українка Л. Оргія : Драматичні поеми / Л. Українка. – Київ : Основи, 2001. – 772с. – (Аристократи духу). – ISBN 966-500-122-1
985769
  Харламова Татьяна Оргкомитет премии: каждый раз - это выход на новые рубежи : лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 30-31
985770
  Коваленко В.М. та інш. Оргнанізаційно-економічні аспекти розвитку кредитних спілок // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.104-109
985771
  Касымбеков Пулатбек Оргнизация автоматизированого решения задач технико-физического планирования сельскохозяйственого производства (на примере сельскохозяйственных предприятий УзССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.03 / Касымбеков Пулатбек ; МВ и ССО УССР , Киевск. ин-т им. Д. С. Коротченко. – Киев, 1982. – 18 с.
985772
  Прокофьев А.В. Орготехника в АСУ / А.В. Прокофьев. – М., 1975. – 64с.
985773
  Чернявская Е.И. Оргпнизационное обеспечение управления конкурентоспособностью предприятия в трансформационной экономике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.286-292
985774
  Тарасов В.Г. Оргструктура и хозрасчет объединений / В.Г. Тарасов. – М., 1983. – 64с.
985775
  Ассонов Г.Ф. Оргструктуры управления в условиях рынка / Г.Ф. Ассонов, Л.В. Бурлакова. – Київ : УкрНИИНТИ, 1991. – 30 с. – (Серия "Рыночная экономика" ; вып. 1)
985776
  Сергеева Надежда Андреевна Оргтехника : Рек.указ.литературы в помощь лектору / Сергеева Надежда Андреевна. – Москва : Знание, 1977. – 24с.
985777
   Оргтехника. – М., 1978. – 333с.
985778
  Кривоногов Ю.А. Оргтехника / Ю.А. Кривоногов. – Киев, 1978. – 208 с.
985779
   Оргтехника в управлении. – М., 1975. – 183с.
985780
  Качалина Л.Н. Оргтехника на службе управления. / Л.Н. Качалина. – М, 1980. – 64с.
985781
  Исанчурин Р.А. Оргтехнические средства оперативного управления. / Р.А. Исанчурин, И.А. Волкова. – М, 1978. – 136с.
985782
  Сенченко М. Оргтехнології трансформації соціально-політичних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
985783
  Касицкий И.Я. Оргтехплан машиностроительного завода. Основные вопросы методики планирования орг.-техн. мероприятий / И.Я. Касицкий. – М., 1953. – 200с.
985784
  Шутяк Софія Оргуська конвенція допомагає громадським організаціям захищати екологічні права // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 92-95
985785
  Іваничук Роман Орда : Історичний роман / Іваничук Роман. – Київ : Український Центр духовної культури, 1994. – 192с. – 5668. – (Сер."Український історичний роман"). – ISBN 5-7707-5382-7
985786
  Лагунов К.Я. Ордалия. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1970. – 255с.
985787
  Цхадая З. Ордалії : Засіб і мета у поезії Рауля Чілачави // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 142-143.
985788
  Ковальова С.Г. Ордалії у правосвідомості варварських народів Європи V–VIII ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 41-44. – ISSN 2219-5521
985789
  Михайленко А.Г. Ордалія : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1987. – 350 с.
985790
   Орден "За мужність" - випускникові ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 1


  Президент України П.О. Порошенко на зустрічі з офіцерами прикордонної служби нагородив 23-річного заступника начальника першої мобільної прикордонної застави з персоналу Херсонського прикордонного загону лейтенанта Є. Махова (вихованець ...
985791
   Орден "За мужність" - випускникові ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  Президент України П. Порошенко на зустрічі з офіцерами прикордонної служби нагородив 23-річного заступника начальника першої мобільної прикордонної застави з персоналу Херсонського прикордонного загону лейтенанта Є. Махова орденом "За мужність" III ...
985792
  Светлишин Н.А. Орден "Победа" - полководцам / Н.А. Светлишин. – Москва : Знание, 1988. – 238 с.
985793
  Воронін В.М. Орден Богдана Хмельницького 1943 року. Українське наповнення останнього полководницького ордена СРСР // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 18-24. – ISSN 0320-9466
985794
  Симонова Л.С. Орден в твоем доме / Л.С. Симонова. – Москва, 1987. – 172с.
985795
  Папазова А.В. Орден єзуїтів в сучасній Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 107-110. – ISSN 2076-1554
985796
  Резниченко Г.И. Орден за бой. / Г.И. Резниченко. – М., 1987. – 158с.
985797
  Блинова Т.Б. Орден иезуитов в Белоруссии - крупный вотчинник и эксплуататор народных масс : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Блинова Т.Б.; Белорусск.гос.ун-т. – Минск, 1979. – 30л.
985798
   Орден Італійської республіки вручено ректорові нашого університету // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1


  На грудневому засіданні Вченої Ради університету Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні Фабріціо Романо за дорученням Президента Італійської Республіки оголосив про присвоєння Почесного звання Командора і вручив Орден ...
985799
  Гриценко М. Орден княгині Ольги - Ларисі Івшиній // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)
985800
  Смирнов И. Орден красного знамени-комсомолу / И. Смирнов. – [Москва] : Молодая гвардия, 1954. – 128 с. – (Четыре ордена Ленинского комсомола)
985801
  Земной В.П. Орден Ленина / В.П. Земной. – Саратов : Саратовское краевое изд-во, 1936. – 78 с.
985802
   Орден Ленина на знамени Баку. – Баку, 1980. – 159с.
985803
   Орден на знамени. – Минск, 1985. – 190с.
985804
  Крисюк М. Орден на прапорі / М. Крисюк. – Київ, 1949. – 92с.
985805
  Горбунова А. Орден огня : фантаст. роман / Анастасия Горбунова. – Киев : Євшан-зілля, 2008. – 172, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-2152-06-7
985806
   Орден Святого Станіслава : Хроніка: січень-червень 2002. – Київ : Великий Пріорат Ордену Святого Станіслава в Україні, 2002. – 76с.
985807
  Кононенко О.Т. Орден Сестер Бенедиктинок в Україні: витоки і сучасність // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  "Орден Сестер Бенедиктинок" - це один з найстаріших середньовіч- них чернечих орденів, котрому виповнилося понад 1500 років від часу його заснування. Важливим для їх розуміння місії та особливостей ор- дену є з"ясування історичних обставин появи ...
985808
  Савицька О. Орден Травня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 травня (№ 90). – С. 11


  Відомого українського перекладача, поета і дипломата Сергія Борщевського нагороджено "За заслуги" Аргентинською Республікою.
985809
  Блатин А.Я. Орден Трудового Красного Знамени - комсомолу / А.Я. Блатин. – 2-е изд. – [Москва] : Молодая гвардия, 1952. – 88 с. – На обл. авт. не указан
985810
  Блатин А.Я. Орден Трудового Красного Знамени - комсомолу / А. Блатин. – [Москва] : Молодая гвардия, 1955. – 96 с. – (Четыре ордена Ленинского комсомола)
985811
   Орден трудовой славы. – Москва, 1943. – 63с.
985812
  Лазаренко В. Орден УНСО "За заслуги" ("Пустельний хрест") // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 36-37. – ISSN 1811-542X
985813
  Тишкевич Є. Ордена вранішнього сонця удостоєні професори КНУ // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 2


  За внесок в українсько-японську співпрацю Уряд Японії відзначив чотирьох громадян України, серед яких професори КНУ імені Тараса Шевченка. Орденом Вранішнього Сонця 3 ступеня нагороджені: проф. Інституту філології, зав. кафедри китайської, корейської ...
985814
   Ордена Дружбы народов Академия наук Литовской ССР. – Вильнюс : Мокслас, 1983. – 220 с.
985815
  Петерс Я.Я. Ордена и инфаркты / Я.Я. Петерс. – Рига, 1990. – 148с.
985816
  Кузнецов А.А. Ордена и медали России / А.А. Кузнецов. – Москва : Московский университет, 1985. – 174с.
985817
  Кузнецов А. Ордена и медали России. Орден Владимира // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 232-233. – ISBN 5-7707-1061-6
985818
   Ордена и медали Союза ССР. – Москва : Известия, 1984. – 192 с.
985819
  Васильев А.Н. Ордена и медали СССР / А.Н. Васильев. – Москва, 1940. – 11с.
985820
  Лобода В.Ф. Ордена и медали СССР : справочник / В.Ф. Лобода, И.П. Каргальцев. – М : Военное издательство, 1950. – 238 с.
985821
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР / Г.А. Колесников, А.М. Рожков. – 2-е изд., доп. – Москва, 1978. – 311с.
985822
   Ордена и медали СССР. – М., 1982. – 236с.
985823
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР / Г.А. Колесников, А.М. Рожков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1983. – 302с.
985824
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР. / Г.А. Колесников, М А. Рожков, . – 4-е изд., сокр. – Минск, 1986. – 126с.
985825
   Ордена и медали СССР. [Изоиздание] : [комплект открыток]. – Москва : Планета
Вып. 3. – 1975. – 22 л., 8 с. : 22 цветных открытки + 1 обл. + 1 л. тект. вклад.
985826
  Добровольская Л.И. Ордена и награды академика И.И. Косоногова в собрании Государственного Эрмитажа // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 175-182
985827
  Академия Ордена Ленина Академия художеств Союза ССР : Почетные члены / Академия, художеств Союза, ССР. – Москва : Советский художник, 1976. – 72 с.
985828
  Академия Ордена Ленина Академия художеств СССР. XXXIX сессия : июньский (1983 года) пленум ЦККПСС и проблемы развития многонационального советского изобразительного искусства. Материалы / Академия, художеств СССР; Отв. ред.: А.С. Федоров. – Москва : Искусство, 1984. – 288 с.
985829
   Ордена Ленина гражданская авиация. – М., 1967. – 560с.
985830
  Институт Ордена Ленина институт кибернетики / Институт, Киев кибернетики. – Киев, 1976. – 47с.
985831
  Институт Ордена Ленина Институт проблем управления / Институт, проблем управления. – М., 1974. – 120с.
985832
  Фомин А.А. Ордена Ленина колхоз "Грузия" Херсонской области / А.А. Фомин. – Симферополь, 1974. – 152с.
985833
   Ордена Ленина колхоз "Память Иллича". – Москва, 1953. – 304 с.
985834
   Ордена Ленина колхоз "Память Иллича". – Москва, 1954. – 312 с.
985835
  Герасимов Д.Д. Ордена Ленина колхоз "Россия" Крымской области / Д.Д. Герасимов. – Симферополь, 1971. – 120с.
985836
   Ордена Ленина Красноярский край. – М., 1968. – 255 с.
985837
   Ордена Ленина Ленинградский военный округ. – Л., 1968. – 568с.
985838
   Ордена Ленина Московский военный округ. – 2-е, испр. и доп. – М., 1977. – 572с.
985839
   Ордена Ленина Московский военный округ. – 3-е, испр. и доп. – М., 1985. – 621с.
985840
   Ордена Ленина Московский округ ПВО. – М., 1981. – 319с.
985841
  Чабан Д.Г. и Михеев Е.К. Ордена Ленина совхоз "Герои Сиваша" / Д.Г. и Михеев Е.К. Чабан. – Симферополь, 1973. – 127с.
985842
  Федотов М.М. Ордена Леніна колгосп "Дружба" Львівської області. / М.М. Федотов, М.І. Ярмола. – Львів, 1973. – 80с.
985843
  Гладкоскок Я.Я. Ордена Леніна радгосп "Комінтерн" Харківської області / Я.Я. Гладкоскок. – Х, 1971. – 88с.
985844
  Царенко М. Ордена на фюзеляже // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 26-29. – ISSN 1811-542X


  Использование фалеристических мотивов в качестве авиационных опознавательных знаков.
985845
  Лазутин И.Г. Ордена павших / И.Г. Лазутин. – М., 1972. – 208с.
985846
  Лазутин И.Г. Ордена павших / И.Г. Лазутин. – М., 1980. – 223с.
985847
  Матвеев В.В. Ордена Союза ССР / В.В. Матвеев. – К., 1978. – с.
985848
   Ордена Трудового Красного Знамени ин-тут физиологии растений им. К.А. Тимирязвева. – Москва : Наука, 1976. – 64с.
985849
   Ордена Трудового Красного Знамени Институт органического синтеза 1957-1981. – Рига : Зинатне, 1982. – 234 с.
985850
  Институт Ордена Трудового Красного Знамени Институт проблем материаловедения. / Институт, материаловедения. Киев проблем; Трефилов В. И. – К., 1976. – 80с.
985851
   Ордена Трудового Червоного прапора Інститут електрозварювання ім. Б. Є. Патона. – К., 1959. – 159с.
985852
  Білинець П.Ю. Ордена Трудового Червоного Прапора колгосп "За нове життя", / П.Ю. Білинець. – Ужгород, 1973. – 176с.
985853
  Єфімов О.М. Ордени бойової слави / О.М. Єфімов. – К, 1985. – 48с.
985854
   Ордени і медалі Союзу РСР = Ордена и медали Союза ССР / [сост.: В.В. Матвєєв]. – Київ : Вища школа, 1982. – 303 с. : кол. іл. – Назва і текст парал. укр. та рос. мовами. - Мініатюрне видання
985855
  Даскалов С.Ц. Орденоносец / С. Даскалов ; пер. с бол. А. Эмильева. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 151 с. : ил.
985856
   Орденоносна Одещина. – Одеса, 1959. – 168с.
985857
   Орденоносні комсомольські організації України. – Київ, 1958. – 136с.
985858
   Орденоносное Оренбуржье. – Челябинск, 1968. – 392с.
985859
  Сафьян Б.И. Орденоносный 2Печатный Двор". / Б.И. Сафьян, З.Б. Марвиц. – М., 1969. – 112с.
985860
  Тырановец В.С. Орденоносный колхоз / В.С. Тырановец, Е.И. Поляруш. – М., 1939. – 80с.
985861
  Боднарюк Б. Орденське чернецтво XI-XIV ст.: епоха розквіту та домінування у західноєвропейському соціумі (I) // Богословський вісник : збірник наукових праць / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – № 7. – С. 55-64
985862
  Буйских А.В. Ордер в античній архітектурі : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Буйских А. В. ; АН України, Ін-т археології. – Київ, 1993. – 17 с.
985863
  Костыря И.С. Ордер на вселение: повесть / И.С. Костыря. – К., 1985. – 279с.
985864
  Муратов Н.Г. Ордер на доверие / Н.Г. Муратов. – Кишинев, 1970. – 316с.
985865
  Богданов В.Л. Ордер на квартиру / В.Л. Богданов, В.П. Кондаков. – М, 1988. – 207с.
985866
  Чемерис В. Ордер на любов : історичний роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 31-61. – ISSN 0130-321Х
985867
  Чемерис В. Ордер на любов : історичний роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 73-74. – ISSN 0130-321Х
985868
  Туманова З.А. Ордер на мир. Хроника одного дома. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1974. – 191с.
985869
  Гуревич Г.И. Ордер на молодость / Г.И. Гуревич. – М., 1990. – 254с.
985870
   Ордер на убийство. – М., 1990. – 397с.
985871
  Шекли Р. Ордер на убийство : Сборник научно-фантастических рассказов / Р. Шекли. – Москва : Политиздат, 1991. – 96с.
985872
  Гарнери А. Ордера гражданской архитектуры: Джакомо Бароцци да Виньола в сопоставлении с Витрувием, Палладио. Серлио и Скамоцци / А. Гарнери. – Киев, 1937. – 132 с.
985873
  Аксеновская Л.Н. Ордерное понимание организационной культуры // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 4. – С.25-32. – ISSN 0205-9592
985874
  Трегубенко Е.Ю. Ордерные ценные бумаги / Е.Ю. Трегубенко; Мин-во образования РФ; Ярославский гос.ун-тет им.П.Г.Демидова. – Ярославль, 2002. – 104 с. – ISBN 5-8397-0234-Х
985875
  Дубинский-Мухадзе Орджоникидзе / Дубинский-Мухадзе. – Изд. 2-е, испр. – М, 1967. – 334с.
985876
  Разгон И.М. Орджоникидзе и Киров и борьба за власть Советов на Северном Кавказе / И.М. Разгон. – М, 1941. – 332с.
985877
  Сенюшкин К.Д. Орджоникидзеабардский район Таджикской ССР. : Автореф... канд.геогр.наук: / Сенюшкин К.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1963. – 28л.
985878
  Дубинський-Мухадзе Орджонікідже / Дубинський-Мухадзе. – Київ, 1970. – 328с.
985879
   Орджонікідзе:. – Київ, 1938. – 292с.
985880
  Величко В.Є. Ординальні ідеали та структурні властивості напівгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається зв"язок природного часткового упорядкування класів еквівалентностей Гріна із напіврешітками ідеалів (лівих, правих, двобічних) напівгруп.
985881
  Романчик Р.Э. Ординарный профессор Александр Дмитриевич Дуличенко : Биобиблиография / Ромаш Э. Романчик; Тартуский ун-т, Каф. славянской филологии; Вступ. статья А.Ф. Журавлева; Под ред. О.В. Никитина. – Тарту, 2006. – 285с. – Парал. тит. лист на англ. яз.
985882
  Пухов В.А. Ординатор : повести / В.А. Пухов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 207с.
985883
  Мельничук І.А. Ординський та кримський напрями у зовньополітичній стратегії Литви (кінець XIV - кінець XV ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 342-345. – ISBN 978-966-493-676-4
985884
  Ропот В.Ф. Ордовик Белоруссии / Ропот В.Ф., Пушкин В.И. ; Ин-т геохимии и геофизики АН БССР, Белорус. н.-и. геол.-развед. ин-т, IGCP IUGS UNESCO, project № 86. – Минск : Наука и техника, 1987. – 233, [1] с., [2] л. ил. – Библиогр.: с. 223-232
985885
  Никитин И.Ф. Ордовик Казахстана / И.Ф. Никитин. – Алма-Ата
Ч. 1. – 1972. – 242с.
985886
  Никитин И.Ф. Ордовик Казахстана / И.Ф. Никитин. – Алма-Ата
2. – 1973. – 100с.
985887
  Ульст Р.Ж. Ордовик Латвии / Р.Ж. Ульст. – Рига, 1982. – 294с.
985888
   Ордовик Приполярного Урала. – Свердловск, 1990. – 196с.
985889
   Ордовик Приполярного Урала : Палеонтология; монография. – Свердловск : УрО АН СССР, 1991. – 241с.
985890
   Ордовик Сибирской платформы. – Новосибирск, 1989. – 214с.
985891
  Четверикова Н.П. Ордовикские и силурийские отложения западной части Центрального Казахстана / Н.П. Четверикова. – М, 1960. – 100с.
985892
  Занин Ю.Н. Ордовикские и силурийские отложения Иркутского амфитеатра / Ю.Н. Занин. – Новосибирск : Наука, 1970. – 219с.
985893
  Каипов А.Д. Ордовикский вулканизм и медноколчеданное оруденение Акбастау-Кусмурунского рудного поля / А.Д. Каипов, А.К. Каюпов. – Алма-Ата : Наука, 1971. – 191с.
985894
  Шадрин Леонид Федорович Ордовские отложения северной части полярного Урала и их корреляция с ордовиком уральских субрегионов и других областей : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.09 / Шадрин Леонид Федорович; Уральск. науч. центр. – Свердловск, 1979. – 24л.
985895
  Ахонина В.С. Орегон : Бобровый штат // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 8 (548). – С. 119-126. – ISSN 0321-2068
985896
   Орел-город. – Тула, 1967. – 184с.
985897
  Беляков С. Орел : рассказ о нашем городе / Сергей Беляков. – Орел : Изд-во Обкома ВКП[б] и Оргкомитета Презид. Верховн. Сов. РСФСР, 1939. – 129 с. : ил., 1 табл.
985898
  Сидельникова З.Я. Орел / З.Я. Сидельникова. – Орел : Приоркское книжное изд-во, 1964. – 56с. : Ил. – Авт. на обкл. не вказ.
985899
  Федоров С.И. Орел / С.И. Федоров. – Москва, 1969. – 192 с.
985900
  Теодору Р. Орел / Р. Теодору. – Бухарест, 1975. – 48с.
985901
  Эсхель А.А. Орел : поэма / А.А. Эсхель. – Чебоксары : Чувашское книжное изд-во, 1977. – 80 с.
985902
  Шмелев И. Орел : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 16-24


  Справка о писателе Шмелеве Иване Сергеевиче (1873-1950)
985903
  Сатклиф Р. Орел девятого легиона / Р. Сатклиф. – Л., 1990. – 239с.
985904
  Баруздин С.А. Орел и вертолет : рассказы о животных / С.А. Баруздин. – Москва : Детская литература, 1979. – 96 с.
985905
  Батров А. Орел и Джованни : рассказы / А. Батров; А. Батрв ; рис. А. Тарана. – Москва : Детгиз, 1956. – 80 с.
985906
   Орел и кошка. – М., 1991. – 30с.
985907
  Крылов И.А. Орел и крот / И.А. Крылов. – Москва, 1944. – 7с.
985908
  Ракитин В.Г. Орел и осел. / В.Г. Ракитин. – Пенза, 1958. – 46с.
985909
  Яременко В. Орел Лідія Григорівна (- етнограф) // Черкащина. Універсальна енциклопедія : докум.-публіцист., наук. фотоілюстр. іст. вид. / В.О. Жадько. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – С. 1065-1066. – ISBN 978-966-8567-14-8
985910
  Перебийніс П. Орел між червоних прапорців // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 16). – С. 12


  Над сторінками книжки "Іван Чендей у колі сучасників".
985911
  Никифоров Г.П. Орел молодой / Г.П. Никифоров. – Владимир, 1962. – 175с.
985912
  Гагиев Г.А. Орел над скалой : стихи, поэма / Г.А. Гагиев; пер. с ингуш. Д.Долинского. – Грозный, 1976. – 74 с.
985913
  Шевцов И.М. Орел смотрит на солнце / И.М. Шевцов. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 335 с.
985914
  Шевцов И.М. Орел смотрит на солнце. / И.М. Шевцов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 320 с.
985915
  Алиева Ф.Г. Орел точит клюв о камень. Родовой герб : романы / Фазу Алиева ; пер. с авар. В. Михайловой ; ил. Д. Шимилис. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 575 с. : ил., портр.
985916
  Бикчентаев А. Орел умирает на лету : повесть / А. Бикчентаев. – Уфа : Башкнигоиздат, 1966. – 262 с.
985917
  Кинжалов Р.В. Орел, кецаль и крест. / Р.В. Кинжалов. – СПб., 1991. – 184с.
985918
   Орел, ушедший в небо // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 16 - 22 октября (№ 35)


  Статья о дважды Герое Советского Союза Амет-Хане Султане (1920-1971), родившемся 100 лет тому назад, 20 октября 1920 г. (по другим данным - 25 октября), в крымском городе Алупка. Два народа считают его своим сыном, гордятся великим летчиком, а его имя, ...
985919
  Арагон Л. Орельен / Луи Арагон ; пер. с фр. Н. Жарковой ; [предисл. Б. Песиса]. – Москва : Гослитиздат. – (Зарубежный роман ХХ века)
Т. 1. – 1961. – 343 с.
985920
  Арагон Л. Орельен / Луи Арагон ; пер. с фр. Н. Жарковой ; [предисл. Б. Песиса]. – Москва : Гослитиздат. – (Зарубежный роман ХХ века)
Т. 2. – 1961. – 334 с.
985921
  Игнатов Ф.Ф. Оренбург - Каспий. Очерк-путеводитель / Ф.Ф. Игнатов, К.В. Телятов. – Алма-Ата, 1978. – 136с.
985922
  Борисов А.Я. Оренбург : справочник-путеводитель / А.Я. Борисов. – Оренбург, 1968. – 167с.
985923
   Оренбургская нива. – Москва, 1977. – 158с.
985924
   Оренбургская обл. за 50 лет Советской власти. – Челябинск, 1967. – 138с.
985925
  Шипилов Г.Ф. Оренбургская областная партийная организация в борьбе за освоение целинных и залежных земель (1954-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шипилов Г.Ф.; Казанский гос. ун-т. Кафедра истории КПСС. – Казань, 1953. – 20л.
985926
   Оренбургская параллель. – М., 1978. – 302с.
985927
   Оренбургская ученая архивная коммиссия. Протоколы заседаний за 1901-1907 гг. и отчет за 1907 год : (Рассмотрены ред. ком.). – Оренбург : Типо-лит. Б.А. Бреслина, 1909. – 81 с. – За последующие годы печ. на с. изд.: Тр. Оренб. учен. арх. комис.
985928
  Соколов Д.Н. Оренбургская юра / Д.Н. Соколов. – Пб., 1921. – с.
985929
  Шадрин В.М. Оренбургские казаки на полицейской службе // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.47-50
985930
   Оренбургские степи в трудах П. И. Рычкова. – Москва, 1949. – 416с.
985931
  Варламов С.А. Оренбургские художники. / С.А. Варламов. – Оренбург, 1963. – 88с.
985932
  Даль В.И. Оренбургский край в очерках и научных трудах писателя / Даль Владимир Иванович; [сост.: А.Г. Прокофьева, Г.П. Матвиевская, В.Ю. Прокофьева и др.]. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 2002. – 480с. – ISBN 5-88788-104-6
985933
  Даль В.И. Оренбургский край в художественных произведениях писателя / Даль Владимир Иванович. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 2001. – 416с. – 200-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля посвящается. – ISBN 5-88788-103-8
985934
  Струздюмов Н.Т. Оренбургский платок - пуховязальные места и их обитатели / Н.Т. Струздюмов. – М, 1985. – 207с.
985935
  Уханов И.С. Оренбургский платок / И.С. Уханов. – М, 1976. – 96с.
985936
  Мир-Хайдаров Оренбургский платок / Мир-Хайдаров. – М., 1978. – 223с.
985937
  Аксенов А.В. Оренбургско-Ташкентская железная дорога и ее роль в развитии капитализма в Средней Азии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Аксенов А.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1955. – 16 с.
985938
  Машин М.Д. Оренбургское и уральское казачество в годы гражданской войны. / М.Д. Машин. – Саратов, 1984. – 158с.
985939
  Шаблей П.С. Оренбургское магометанское духовное собрание и семейно-брачные отношения у казахов в ХIХ веке: правовое регулирование // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2. – С. 25-29. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается участие ОМДС в правовом регулировании семейно-брачных отношений у казахов. Описана практика межведомственного взаимодействия в условиях существования и применения нескольких правовых систем (адат, шариат, русские законы). ...
985940
  Крючков В.П. Оренбургской области 40 лет / В.П. Крючков. – Оренбург, 1974. – 38с.
985941
  Герасько О. Оренда (аутстафінг) працівників. Як бути, коли закон прийнято, а порядок - ні? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 15
985942
  Гайдуцький П.І. Оренда в агрокомплексі: Запитання і відповіді / П.І. Гайдуцький. – Київ, 1991. – 206с.
985943
   Оренда в Україні : загальні положення; порядок укладання договору; лізинг та фрахт; орендна плата; оренда землі; діяльність дозвільних органів; судова практика. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – ISBN 978-966-667-259-2
985944
  Саблук П.Т. Оренда в умовах економічної реформи / П.Т. Саблук, А.А. Фесина. – К., 1991. – 45с.
985945
   Оренда державного і комунального майна // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розглянув законопроекти щодо оренди державного і комунального майна.
985946
  Семененко Н. Оренда державного майна: окремі аспекти // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 36-40
985947
  Пейчев К. Оренда земель державної та комунальної власності в 2009 році (аналіз законодавства) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 11-15.
985948
  Маляр Ю. Оренда земель запасу під забудову - поза аукціоном? // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-32.
985949
  Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення : історико-правові аспекти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.419-422. – Бібліогр.: 12 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
985950
  Ільків Н.В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретичні й практичні аспекти : монографія / Н.В. Ільків; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. – 296с.
985951
  Кочергіна Н. Оренда земельних ділянок (у тезисах і таблицях) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 98-103.
985952
  Нагинайло В. Оренда земельних ділянок, що належать фізичним особам, крізь призму судової практики. Частина 1 // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 56-61.
985953
  Поліводський О. Оренда земельних паїв. Теорія і практика єдині? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.26-29
985954
  Калініченко А. Оренда землі // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 64-66
985955
  Бородін М.М. Оренда землі (огляд судової практики за матеріалами Апеляційного суду Харківської області) / М.М. Бородін, О.М. Ситник // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 56-65.
985956
  Лобко О.А. Оренда землі в поміщицьких маєтках на Правобережній Україні XIX - початку XX ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
985957
  Гривнак К. Оренда землі в Україні // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 33. – С.38-42
985958
  Мірошніченко А.М. Оренда землі в Україні: історико-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-55. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Наведено історико-правовий аналіз земельно-орендних правовідносин в Україні, розкрито певні правові проблеми, пов"язані з орендою земельних ділянок, запропоновано можливі шляхи розв"язання цих проблем. The article provides the historical analyses of ...
985959
  Фелів О. Оренда землі згідно з законодавчими змінами від 16 вересня 2008 р. // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 97-99.
985960
  Фелів О. Оренда землі згідно із законодавчими змінами від 16 вересня 2008 року // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 32-36.
985961
  Губені Ю. Оренда землі у системі землекористування аграрних підприємств / Ю. Губені, В. Босіока // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 74-80 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-3627
985962
  Деледивка С. Оренда комунальної землі у м. Києві: чи не час бити на сполох? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 1, 26-27
985963
  Максимов М. Оренда нерухомості в умовах воєнного часу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 20 травня -16 червня (№ 20/23). – С. 17. – ISSN 1992-9277
985964
  Тетеря С. Оренда та емфітевзис після відкриття ринку землі // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 20
985965
  Литвиненко І.Ю. Оренда як економічна категорія: проблеми дефініції // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 216-227. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
985966
  Івашина Галина Миколаївна Оренда як економічна форма реалізації власності : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Івашина Галина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
985967
  Сапич В.І. Оренда як інструмент реалізації відносин власності на землю в аграрному секторі економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 201-206. – ISSN 2222-4459
985968
  Щурик М.В. Оренда як напрям оптимізації земельних ресурсів сільського господарства Карпатського макрорегіону // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 54-57 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
985969
  Шульга Т. Орендна плата за землю як джерела бюджетних доходів, пов"язаних із природокористуванням // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 82-88.
985970
  Морозов Є. Орендна плата за землю: підстава для припинення договору // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-10 листопада (№ 44). – С. 11. – ISSN 1992-9277
985971
  Панченко І. Орендна плата за міську землю: економічна природа, способи розрахунку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 36-45. – ISSN 0131-775Х
985972
  Завадський Й.С. Орендний підряд / Й.С. Завадський. – К., 1990. – 94с.
985973
  Біднина М.М. Орендний підряд / М.М. Біднина. – Київ : Політвидав України, 1990. – 125 с.
985974
   Орендні відносини в Україні : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 400с. – шифр дубл. – ISBN 966-7784-64-9
985975
  Ядчук С.В. Орендні відносини на селі / С.В. Ядчук. – К, 1990. – 31с.
985976
  Непиталюк А.В. Орендні відносини як інституціональна складова ринку земель сільськогосподарського призначення // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 177-185. – ISSN 2306-546X
985977
  Щурик М. Орендно-земельні відносини як інструмент удосконалення відтворення земельних ресурсів АПК // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 68-74. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-3627
985978
  Каландадзе А. Ореол : роман / А. Каландадзе. – Тбилиси, 1984. – 422 с.
985979
  Каширгов Х. Ореол : роман / Хапача Каширгов; пер. с кабард. М.Ишкова. – Москва : Современник, 1985. – 335 с.
985980
  Великій А. Ореол Святого Володимира Великого // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Березень [№] 5. – С. 6
985981
  Робб Дж. Ореол смерти: роман / Дж. Робб. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 400с. – (Взгляд женщины). – ISBN 5-04-001890-8
985982
   Ореолы рассеяния месторождений Восточной Сибири. – Москва : Наука, 1971. – 280с.
985983
  Дворников А.Г. Ореолы рассеяния ртути в некоторых районах Центрального донбасса : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Дворников А.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 24 с.
985984
  Лизунок М.К. Оресса в огне / М.К. Лизунок. – Минск, 1984. – 128с.
985985
  Заброваниний С. Орест Авдикович - виховник молодого покоління // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 12 лютого (№ 7). – С. 9. – ISSN 0027-8254
985986
  Нахлік Є. Орест Авдикович - письменник, літературознавець, педагог / Є. Нахлік; Львів.відділення Ін-туту літератури ім.Т.Шевченка. НАНУ. – Львів, 2001. – 92с. – ("Літературні портрети". Випуск 2). – ISBN 966-02-0651-8
985987
  Кирчів Р. Орест Авдикович // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 158-162
985988
  Чижикова Е.Н. Орест Адамович Кипренский / Е.Н. Чижикова. – Л., 1965. – 52с.
985989
  Сарабьянов Д.В. Орест Адамович Кипренский / Д.В. Сарабьянов. – Ленинград, 1982. – 208с.
985990
  Зименко В.М. Орест Адамович Кипренский 1782-1836 / В.М. Зименко. – Москва, 1988. – 349с.
985991
  Михайлова К.В. Орест Адамович Кипренский, 1782-1836 / К.В. Михайлова. – Л., 1986. – 95с.
985992
  Цимбалюк В.І. Орест Андрійович Цімейко : [некролог] // Український неврологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 60-65. – ISSN 1998-4235
985993
  Каменский А.А. Орест Георгиевич Верейский / А.А. Каменский. – Москва : Советский художник, 1960. – 203 с.
985994
  Гусин И.Л. Орест Евлахов : очерк жизни и творчества / И.Л. Гусин. – Ленинград : Музыка, 1964. – 120 с.
985995
  Чижова Е. Орест и сын : Роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 11-79. – ISSN 0321-1878
985996
  Чижова Е. Орест и сын : Роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 44-119. – ISSN 0321-1878
985997
  Машковцев Н.Г. Орест Кипренский / Н.Г. Машковцев. – Москва-Л., 1944. – 20с.
985998
  Кислякова И.В. Орест Кипренский : эпоха и герои / И.В. Кислякова. – М, 1977. – 142с.
985999
  Валицкая А.П. Орест Кипренский в Петербурге. / А.П. Валицкая. – Ленинград, 1981. – 261с.
986000
  Кислякова И.В. Орест Кипренский. Эпоха и герои / И.В. Кислякова. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 144 с.
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,