Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>
984001
  Костенко С.К. "Організаційно-правовий статус кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" : дис. ... д-ра філософії : 12.00.10, 081 / Костенко Сергій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 284 арк. – Додатки: арк. 263-284. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 231-262
984002
   "Організаційно-правові проблеми економічної безпеки України та кадрове забезпечення їх вирішення" 20-21 червня 1995 р. Матеріали науково-практичної конференції. – Львів : Край, 1995. – 156с.
984003
   Організації громадянського суспільства України: соціально-економічний вимір / [ред. укр. тексту - Лариса Швець]. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2018. – 18, 18 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Civil society organizations of Ukraine: socio-economic dimensions. – Бібліогр. в підрядк. прим.
984004
   Організації Об"єднаних націй - 75! // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С.3


  "Україна у 1945 році стала однією з держав-співзасновниць ООН. Делегація України взяла активну участь у конференції в Сан-Франциско, зробивши вагомий внесок у розробку Статуту ООН (зокрема, координувала процес підготовки Преамбули та Цілей і Принципів ...
984005
  Колосович О.С. Організаційна (корпоративна) культура як фактор службової взаємодії у середовищі військово-професійної діяльності // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 3 (13). – С. 189-197. – ISSN 2617-4162
984006
  Головко О.М. Організаційна будова та правова регламентація діяльності повітових казначейств на території українських губерній у кінці 18-на початку 20 ст. // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
984007
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в системах соціального управління (соціологічний аналіз) : Монографія / М.В. Туленков; Мін-во праці та соціальної політики України; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2005. – 222с. – ISBN 966-8640-01-2
984008
  Михайліченко М. Організаційна взаємодія закладів освіти та органів громадського управління: можливості й перспективи // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 68-74. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-1211
984009
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія у фокусі соціологічого дискурсу // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 223-239. – ISBN 978-966-2229-90-5
984010
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія як форма соціальної солідарності // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 2 (47). – С. 35-38
984011
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія як форма соціальної солідарності // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 24-27
984012
  Сенченко М. Організаційна війна в умовах псевдодемократії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (276), липень. – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
984013
  Кінаш О. Організаційна діяльність слідчого - елемент ефективності розслідування злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.67-72. – ISSN 0132-1331
984014
  Смерницький Д.В. Організаційна діяльність у сфері науково-технічних досліджень та розробок: правове забезпечення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 29-38. – ISSN 2072-8670
984015
  Кочкодан В. Організаційна діяльність українських жіночих товариств Східної Галичини на сторінках регіональної преси (1887-1939 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 130-142. – ISSN 1998-4634
984016
  Сенченко М. Організаційна зброя та її латентний вплив на соціально-комунікаційний простір // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 18-23. – ISSN 2076-9326
984017
  Петрик І.І. Організаційна і воєнно-технічна робота більшовицьких організацій / І.І. Петрик. – Київ, 1959
984018
  Корбецький М.Б. Організаційна інфраструктура державного управління розвитком ДПП у сфері житлового будівництва: зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 128-133. – ISSN 2306-6814
984019
  Кравченко Г. Організаційна культура в адміністративному управлінні закладами вищої освіти Китаю / Г. Кравченко, Лань Дзін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 78-86. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
984020
  Яромич С. Організаційна культура державної служби й імідж державних службовців / С. Яромич, І. Гречкосій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 111-115. – бібліогр. на 26 пунктів
984021
  Нідзієва В. Організаційна культура закладу загальної середньої освіти як об"єкт моделювання та змістова компонента підручника для керівника закладу освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 194-205. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
984022
  Гайдученко С. Організаційна культура публічного управління як ноосферний напрям розвитку України // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 27-29. – ISSN 1562-529Х
984023
  Балика О. Організаційна культура студентів спеціальності "Соціальне забезпечення" / О. Балика, А. Поляничко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 15-25. – ISSN 2312-5993
984024
  Семененко О.В. Організаційна культура як інструмент мотивації управління персоналом // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 42-45. – ISBN 978-9934-571-51-0
984025
  Крупенна І.А. Організаційна культура як основа формування сучасних компетенцій вищого навчального закладу / І.А. Крупенна, А.Я. Клипач // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 146-149
984026
  Липовська Н. Організаційна культура як фактор стабілізації державної служби // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.202-216. – ISBN 966-7800-16-4
984027
  Шавкун І.Г. Організаційна культура: ціннісний аспект / І.Г. Шавкун, Я.С. Дибчинська // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 425-430. – ISSN 2076-1554
984028
  Бережний Є.Б. Організаційна модель аудиту витрат діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 268-274. – ISSN 2222-4459
984029
  Іванович А. Організаційна підпорядкованість судово-експертних установ у Європі - сучасний стан // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 37-40. – ISBN 978-966-937-203-1
984030
  Власова А.М. Організаційна поведінка : Навчальний посібник / А.М. Власова, Л.М. Савчук, В.Б. Савінова; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 96с. – ISBN 966-574-165-9
984031
   Організаційна поведінка. – Київ : Основи, 2001. – 726с. – ISBN 966-500-142-6
984032
  Оуенс Р.Г. Організаційна поведінка в освіті : Керівництво учбовими закладами та шкільна реформа / Роберт Г. Оуенс. – Харків : Каравела, 2003. – 488с. – ISBN 966-586-112-3
984033
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (8). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
984034
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (12). – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
984035
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (18). – 2019. – 93, [2] c. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2019.4.18 - Резюме укр., рос., англ. мовами
984036
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (19). – 2020. – 97, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2019.4.18 - Резюме укр., рос., англ. мовами
984037
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (20). – 2020. – 109, [2] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2020.2.20 - Резюме укр., рос., англ. мовами
984038
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (21). – 2020. – 128. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2020.2.20 - Резюме укр., рос., англ. мовами
984039
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (23). – 2021. – 107, [1] c. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2021.2.23 - Резюме укр., рос., англ. мовами
984040
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; редкол.: Максименко С.Д., Карамушка Л.М., Чепелєва Н.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (24), спец. вип. : Психологічне здоров"я персоналу організацій. – 2021. – 82, [1] c. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2021.4.24 - Резюме укр., рос., англ. мовами
984041
   Організаційна робота // Звіт Організації ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка : за період - 2012 року по 2015 рік : (схвалено звіт.-вибор. конф. 26 лют. 2016 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Організація ветеранів. – Київ, 2016. – С. 6-14


  "Бібліотека імені М. Максимовича до кожної пам"ятної дати демонструє тематичні виставки наукової й художньої літератури, бере участь у підготовці експозицій, присвячених юбілейним датам видатних вчених та громадських діячів". - С. 8.
984042
  Черних Д. Організаційна робота в комсомолі / Д. Черних. – Київ, 1969. – 26 с.
984043
   Організаційна робота в комсомолі. – К., 1969. – 26с.
984044
  Гончарук А.М. Організаційна система логістичної підтримки життєвого циклу нового товару // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 188-191. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
984045
  Годящев М.О. Організаційна складова управління діловою активністю підприємств: сутність та інструменти // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 14-23. – ISSN 2222-8810
984046
  Косенко Юлія Організаційна структура готелю // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 14-17 : фото
984047
  Лукашук Н.В. Організаційна структура державного управління у сфері енергоефективності України: стан та перспективи розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 61-67. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
984048
  Шелепницька-Говорун Організаційна структура діяльності ЗВО щодо формування вокальної культури фахівців музичного мистецтва в Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 1 (105). – С. 377-389. – ISSN 2312-5993
984049
  Міровська М. Організаційна структура закладу вищої освіти та виклики часу: від теорії до практики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 196-208. – ISSN 2312-5993
984050
  Бояринова К.О. Організаційна структура інноваційних комунікацій та її мотиваційні механізми // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.90-97. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
984051
  Іваницька Л. Організаційна структура київського університету від середини 1960-х до початку 1990-х рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 21-29


  У статті досліджуються питання трансформації організаційної структури Київського національного університету імені Тараса Шевченка з середини 1960-х до початку 1990-х років. Статья посвящена 180-летию со дня основания Киевского национального ...
984052
  Лисюк В.М. Організаційна структура логістики товарних ринків / В.М. Лисюк, М.Л. Тараканов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 214-224. – ISSN 2524-003X
984053
  Щеблюк С.Г. Організаційна структура профспілок Волині у міжвоєнний період (1929–1939 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
984054
  Паньків С. Організаційна структура Рахункової палати України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 17-21. – ISSN 0132-1331
984055
  Якимчук М. Організаційна структура системи органів прокуратури: стан та напрями удосконалення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.568-575. – Бібліогр.: 12 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
984056
  Захаревич В.В. Організаційна структура та інструменти ціноутворення на автотранспортні послуги : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 93-95 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
984057
  Кузик Я. Організаційна структура та основи віровчення менонітської спільноти // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 540-544. – ISBN 978-966-171-90295
984058
  Плющ Р.М. Організаційна структура та розподіл повноважень у місцевому самоврядуванні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 19-21
984059
  Погребенник О.І. Організаційна структура як функціональна складова політичних партій // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 336-343
984060
   Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку = Organizational and economic psychology in Ukraine: promotion of regional development : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – 111, [1] с. – Тит. арк. та зміст парал. укр. та англ. – ISBN 978-617-7528-36-3
984061
   Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – 162, [2] с. – Тит. арк. та зміст парал. укр. та англ. – ISBN 978-966-629-858-7
984062
  Рудик П.А. Організаційна та ідеологічна робота сільских партійних організацій України : Дис... канд. іст.наук: / Рудик П.А.; КДУ. – К, 1971. – 240л.
984063
  Бєдова О.А. Організаційне забезпечення адаптації законодавства України до acquis ЄС : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Бєдова Олена Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр: 16 назв
984064
  Бєдова О.А. Організаційне забезпечення адаптації законодавства України до ACQUIS ЄС: стан, удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-10. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена характеристиці стану організаційного забезпечення адаптації законодавства України до acquis ЄС. Акцентовано увагу на інституційній складовій організаційного забезпечення. Виходячи з підходів до поняття "організаційна структура"; ...
984065
  Федорова Я.Б. Організаційне забезпечення дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти / Я.Б. Федорова, Н.В. Осипова, А.Ю. Седов // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 65-71. – ISSN 1998-6939
984066
  Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні : нормативна база, проблеми та шляхи їх вирішення / В.Д. Бринцев. – Київ : Юстініан, 2003. – 400с. – (Книжкова полиця судді). – ISBN 966-96155-8-5
984067
  Родіонов О.В. Організаційне забезпечення екологічного менеджменту // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 183-190. – Бібліогр.: на 8 пунктів
984068
  Корнілова І.М. Організаційне забезпечення здійснення інноваційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 84-88. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Комплексно розглянуто проблеми реформування системи організації інноваційної діяльності.
984069
  Дєгтяр А. Організаційне забезпечення контроллю реалізації державно - управлінських рішень // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.14-18
984070
  Василюк М.М. Організаційне забезпечення контролю якості аудиту та аудиторських послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 262-267. – ISSN 2222-4459
984071
  Смілка В.А. Організаційне забезпечення містобудівного моніторингу земель // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 201-205 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
984072
   Організаційне забезпечення післядипломної освіти медичних спеціалістів у ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України" / О.С. Никоненко, С.Д. Шаповал, С.М. Дмитрієва, Т.О. Грицун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 62-64. – ISSN 1681-2751
984073
  Деревягіна Н.І. Організаційне забезпечення публічного управління охороною навколишнього природного середовища / Н.І. Деревягіна, А.М. Пугач, А.І. Плотницька // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 122-126. – ISSN 2306-6814
984074
  Бурлан С.А. Організаційне забезпечення формування інтегрованої звітності підприємства / С.А. Бурлан, Н.В. Каткова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 329-334. – ISSN 2222-4459
984075
  Фесенко А.М. Організаційне оформлення радянських органів антирелігійної пропаганди в Донбасі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 129-134. – ISSN 1728-3671
984076
  Чернявський Анатолій Дмитрович Організаційне проектування : Навч. посібник / Чернявський Анатолій Дмитрович; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 160с. – ISBN 966-608-415-5
984077
  Сапицька І.К. Організаційне проектування в менеджменті : Навчальний посібник / І.К. Сапицька. – Донецьк : ДонНу, 2002. – 174с. – ISBN 966-639-090-6
984078
  Босенко А.І. Організаційне упорядкування як засіб удосконалення фізичної підготовки військовослужбовців / А.І. Босенко, І.В. Федоренко, Р.М. Радзієвський // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 7-13. – (Педагогічні науки ; № 5 (124)). – ISSN 2414-5076
984079
  Чечуліна О.О. Організаційний аспект удосконалення понятійного апарату бухгалтерського обліку та фінансового контролю // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 13-15
984080
  Смульська А.В. Організаційний вплив саморозвитку особистості на формування компетентностей випускника першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 08 "Право", спеціальність 081 "Право") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 175-180. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
984081
  Хомутенко А.В. Організаційний ефект від управління фінансами України / А.В. Хомутенко, В.П. Хомутенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 55-60. – ISSN 2306-6806
984082
  Каганович Л.М. Організаційний звіт ЦК 16 з"їздові ВКП(б) / Л. Каганович. – Харків : Держвидав України, 1930. – 139 с.
984083
  Янишівський В. Організаційний капітал: сучасний стан та вплив на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 20-24. – ISSN 1728-9343
984084
  Криворученко З.Р. Організаційний механізм державного регулювання водокористуванням в Україні / З.Р. Криворученко, В.В. Серенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 86-91. – ISSN 2306-6814
984085
  Хмирова А.О. Організаційний механізм державного управління виховними процесами у вищих навчальних закладах України // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – С. 104-108. – (Державне управління ; вип. 1 (4)). – ISSN 2414-5858
984086
  Дурман О.Л. Організаційний механізм державного управління освітнім інформаційно-комунікаційним середовищем : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Дурман Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
984087
  Дятлова В.В. Організаційний механізм регулювання національних систем стандартизації і сертифікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 109-113. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
984088
  Гобрей М.В. Організаційний механізм розвитку інфраструктури інвестиційної сфери в регіоні (на прикладі Закарпатської області) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 83-90. – ISSN 2306-6814
984089
  Гуйда О.Г. Організаційний мехнаізм державного регулювання розвитку ринку телекомунікацій // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 117-123. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
984090
  Вергунов В.А. Організаційний поступ сільскогосподарської дослідної справи в Україні : (до 130-річчя створення Полтав. дослідного поля) : наук. доп. / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2014. – 28 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
984091
  Бєлко І. Організаційний розвиток: теоретико-методичні аспекти та перспективи впровадження в підприємствах // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 23-32. – ISSN 2410-0919
984092
  Дорошенко Ю.О. Організаційні аспекти активізації студентів-дипломників та об"єктивізація кваліфікаційної атестації майбутніх архітекторів / Ю.О. Дорошенко, О.В. Чемакіна, О.А. Хлюпін // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 231-233
984093
  Рожманов В. Організаційні аспекти залучення інвестицій у виробниче підприємство // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 2. – С. 48-49. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
984094
  Корсакова О.С. Організаційні аспекти інтеграції підприємств у кластери: зарубіжна та вітчизняна практика // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 60-65. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
984095
  Сисюк С.В. Організаційні аспекти обліку благодійної допомоги у бюджетних установах // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 51-55 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
984096
  Рябініна В.В. Організаційні аспекти побудови бухгалтерського обліку вартості корпорації // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 30-37. – ISBN 978-617-571-134-7
984097
  Боднар А.О. Організаційні аспекти проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення / А.О. Боднар, Д.М. Солопчук // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 25-28 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
984098
  Світлична В.Ю. Організаційні аспекти реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення безпекоорієнтованого управління будівельними підприємствами / В.Ю. Світлична, Д.М. Вершиніна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 31-36 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
984099
  Гаман С.М. Організаційні аспекти стратегічного планування регіонального розвитку // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 41-49. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
984100
  Дорофеєва О.В. Організаційні аспекти управління фінансовими ризиками лізингових компаній : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 109-114 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
984101
  Пішеніна К.К. Організаційні аспекти формування інтегрованих структур у сфері освіти // II Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії" : 9 листоп. 2018 р., [м. Миколаїв, Україна : збірник] / "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії", міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 66-68. – ISBN 978-617-7326-40-2
984102
  Петюх В. Організаційні аспекти формування комплексної внутрішньовузівської системи сприяння працевлаштуванню студентів та випускників / В. Петюх, О. Кир"янова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 150-153. – Бібліогр.: 4 пункта. – ISBN 966-654-173-4
984103
  Антоняк І.П. Організаційні аспекти функціонування вищої історичної освіти у Львові (1944-1957 рр.) // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 44-50. – ISBN 978-966-981-185-1
984104
  Чепак В.В. Організаційні взаємодії у вимірі мережевого підходу // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 240-247. – ISBN 978-966-2229-90-5
984105
  Брохун Н.С. Організаційні засади бухгалтерського обліку в системі контролінгу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 123-128. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
984106
  Демуз І. Організаційні засади діяльності "Благодійного товариства з видання загальнокорисних і дешевих книг" (1898 - 1918 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 64-75
984107
  Бугрій В. Організаційні засади історичної освіти в Сумському педагогічному інституті (1933–1943) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 200-210. – ISSN 2312-5993
984108
  Кириленко О. Організаційні засади нормування процесів формування авторитетних записів у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого / О. Кириленко, Р. Миколенко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 31-32
984109
  Варга Н.І. Організаційні засади професійної підготовки викладача вищої школи США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 26-30. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
984110
  Мельник В. Організаційні засади розвитку колгоспного птахівництва в українській РСР у 1951-1964 роках // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 65-68. – ISSN 1998-4634
984111
  Польгун К.В. Організаційні засади створення електронного освітнього середовища закладу вищої освіти на базі платформи MOODLE // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 1. – С. 68-73. – ISSN 2413-1571
984112
  Альошина О.А. Організаційні засади та набутки культурно-освітньої діяльності Луцького Хрестовоздвиженського братства в другій половині XIX - на початку XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 17-24. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
984113
  Пахомова Т. Організаційні засади управління розвитком підвищення освіти педагогічних кадрів 20-30-х рр. ХХ ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 62-70.
984114
  Іванчикова С.М. Організаційні засади фізкультурно-оздоровчої діяльності в сучасній українській вищій школі // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 43-52. – ISSN 2227-2747
984115
  Фещук Т. Організаційні засоби забезпечення реалізації професійних прав адвоката // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 236-238
984116
  Підмурняк О.О. Організаційні зміни як головні складові у процесі організаційно-управлінської реструктуризації підприємств автомобільної галузі України / О.О. Підмурняк, Д.О. Баюра // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – C. 81-87. – ISSN 2306-6806
984117
  Петров С.Г. Організаційні і правові основи вирішення проблем протидії кіберпосяганням у Європейському Союзі // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 99-105. – ISSN 2616-6798
984118
  Жукова В.П. Організаційні кризи в бібліотеці // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 43-46
984119
  Тимошик В.Ю. Організаційні моделі іпотечного кредитування: вітчизняний та зарубіжний досвід // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 314-319. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
984120
  Марценюк Л.В. Організаційні моделі управління туристичним бізнесом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 23-27. – ISSN 2306-6806
984121
  Рябоконь В.П. Організаційні напрями соціально-економічних перетворень в аграрному секторі // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 6. – С. 110-116
984122
  Кравченко Р.М. Організаційні основи діяльності органів військової контррозвідки в європейських країнах // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 151-160. – ISSN 2310-9769
984123
  Гула Л. Організаційні основи проведення судово-медичної експертизи живих осіб / Л. Гула, Х. Пелех // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 124-127. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
984124
  Тарабан Ю.В. Організаційні основи теологічної освіти в університетах ФРН / Ю.В. Тарабан, А.А. Сбруєва // Євроінтеграційний потенціал теологічної освіти: досвід університетів Німеччини та України / Ю.В. Тарабан, А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 82-113. – ISBN 978-966-698-317-9
984125
  Кальниш Ю. Організаційні особливості та перспективи розвитку системи професійного навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні / Ю. Кальниш, В. Гриненко // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.298-310
984126
  Каганович Л.М. Організаційні питання (партійне і радянське будівництво) : доповідь на XVII з"їзді ВКП(б) 6 лютого 1934 р. / Л.М. Каганович ; XVII з"їзді ВКП(б). – Київ : Партвидав ЦК КП (б)У, 1934. – 116 с.
984127
  Рудецька Н.А. Організаційні питання бухгалтерського обліку електронної торгівлі / Н.А. Рудецька, І.О. Скрінік // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 86-89
984128
  Захарченко Т. Організаційні питання діяльності постійно діючого третейського суду // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 43-47. – ISSN 0132-1331
984129
  Фільштейн Л.М. Організаційні питання підвищення ефективності управлінської праці в промисловості / Л.М. Фільштейн, А.Н. Шац. – К, 1976. – 48с.
984130
  Білоусов В.І. Організаційні принципи КПРС / В.І. Білоусов. – Київ, 1976. – 48с.
984131
  Трутяк І.Р. Організаційні принципи лікувально-діагностичних заходів у потерпілих із поєднаною травмою // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 59-63. – ISSN 1029-4244
984132
  Донцов О.П. Організаційні принципи марксистсько-ленінської партії / О.П. Донцов, М.І. Петров. – К., 1976. – 48с.
984133
  Задояний М. Організаційні проблеми становлення та розвитку державної податкової служби в Україні / М. Задояний, В. Форостовець // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.3-9
984134
  Єсипенко Р.М. Організаційні проблеми українського театру 60-80-х років ХХ століття (заходи з підвищення кваліфікації творчих працівників театрів) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 86-93. – ISSN 2225-7586
984135
  Бабак Г.В. Організаційні системи галузевого управління / Бабак Г.В., Зорич І.С. – Київ : Знання, 1977. – 48 с. – (Т-во "Знання" УРСР. Школа госп. управління)
984136
  Давидова Л. Організаційні структури видавництв вищих навчальних закладів України: львівський досвід // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С. 3-7. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано організаційні структури видавництв вищих навчальних закладів, які забезпечують ефективне функціонування на ринку наукової і навчальної книги; виявлено особливості їхньої діяльності та окреслено перспективи на майбутнє
984137
  Сіненок І. Організаційні та економічні механізми регулювання рибальства та аквакультури // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 122-130. – ISSN 2411-5215
984138
  Ольшевський Ю.В. Організаційні та змістовні аспекти порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 36-41


  У статті окреслено організаційні та змістовні аспекти порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах.
984139
  Яремчук С.С. Організаційні та інституційні трансформації конфесійних практик у сучасному українському соціумі : автореф. дис. ... д-ра соц. наук : 22.00.04 / Яремчук Сергій Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 38 назв
984140
  Бєлоброва Т.А. Організаційні та методичні підходи щодо використання електронних засобів в підготовці студентів // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 156-160. – ISBN 978-966-927-534-9
984141
  Компанієць М.М. Організаційні та організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування в організації та здійсненні безоплатної правової допомоги // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 31-56. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
984142
   Організаційні та правові аспекти забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури України : аналіт. доповідь / [Д.Г. Бобро, С.П. Іванюта, С.І. Кондратов, О.М. Суходоля] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2019. – 223, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 220-222. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-258-2
984143
   Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення гендерної рівності в Україні / [О. Пищуліна, С. Рябошапка, К. Левченко, Т. Марценюк]. – Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. – 139, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 138-139 та в підрядк. прим. – (Гендерна політика). – ISBN 978-966-2333-07-7
984144
  Малков Д.І. Організаційні та соціально-економічні засади розвитку громадського харчування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Малков Денис Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
984145
  Усенко П. Організаційні та творчі шляхи літературного молодняка / П. Усенко. – Харків; Київ, 1930. – 68с.
984146
  Стойка С.О. Організаційні та фінансові аспекти стимулювання розвитку енергоощадних технологій у закладах освіти / С.О. Стойка, В.О. Стойка // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 413-415. – ISBN 978-617-571-143-9
984147
  Краснова М.В. Організаційні та функціонально-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 115-119
984148
  Кричевська Т. Організаційні форми взаємодії глобального і суверенного монетарного простору: висновки для політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 86-95 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
984149
  Борисов І.В. Організаційні форми інноваційної діяльності // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 49-55. – ISSN 2311-4894
984150
  Коваль Л. та інш. Організаційні форми контролю у системі банківського менеджменту // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.66-69. – ISBN 966-654-085-1
984151
  Задорожня Г.В. Організаційні форми роботи постійних комісій представницьких органів місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 70-75
984152
  Влах Мирослава Організаційні форми сільського господарства Українського Розточчя: сучасний стан і напрямки трансформації / Влах Мирослава, Ванда Ірина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 86-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
984153
  Марушкевич А.А. Організаційні форми управління у вищому навчальному закладі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 93-97. – ISBN 978-966-439-865-4
984154
  Федорчук Т. Організаційні форми, методи і прийоми навчання риторики в старшій школі // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 8 (78). – С. 9-16
984155
  Остенський А.Й. Організаційно- правові засади діяльності та перспективи розвитку судоої палати Вищого господарського суду України з розгляду справ, що виникають з податкових та інших відносин, пов"язаних з державним // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.311-316. – ISBN 966-7784-65-7
984156
  Астахова К.В. Організаційно-виховна робота в приватному ВНЗ // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.60-64.
984157
  Долішній М.П. Організаційно-господарська програма виробничого об"єднання / М.П. Долішній, П.І. Біленький. – К., 1987. – 32с.
984158
  Садовський К.С. Організаційно-господарський план колгоспу / К.С. Садовський. – Херсон, 1970. – 52 с.
984159
  Віхров О.П. Організаційно-господарські відносини як предмет правового регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 57-63. – ISSN 0132-1331
984160
  Кухарчук А.М. Організаційно-господарські повноваження у процесі організації, управління та контролю господарської діяльності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 57-64. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
984161
  Бадзян В.В. Організаційно-екологічне забезпечення збалансованого використання лісогосподарських земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
984162
  Гайдук Л.А. Організаційно-еконогмічні умови реалізації системи інноваційно-цільового управління підприємством // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 38-43. – Бібліогр.: на 4 пункти. – ISBN 966-614-021-7
984163
  Кудрявцев В.М. Організаційно-економічна модель державного регулювання інвестиційної безпеки автомобільного транспорту України : монографія / В.М. Кудрявцев, О.В. Кудрявцева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2017. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-171. – ISBN 978-966-303-670-0
984164
  Барабанова Ю.Є. Організаційно-економічна модель трансформації логістичного менеджменту України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 208-212 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
984165
  Раделицький Ю. Організаційно-економічна характеристика корпоративної торговельної мережі як об"єкту фінансового контролінгу / Ю. Раделицький, С. Бабінська // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 164-171. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто сутність корпоративної торговельної мережі, визначено відмінності у тлумаченні термінів "корпоративна торговельна мережа", "підприємницька мережа", "мережа магазинів". Уточнено, що головною відмінною рисою мережі саме корпоративного типу є ...
984166
  Силенко О.М. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку металургійних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Силенко Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Полтав. політехніка ім. Юрія Кондратюка". – Полтава, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
984167
  Черноіванова Г.С. Організаційно-економічне забезпечення інноваційної праці на підприємстві : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Черноіванова Ганна Степанівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2021. – 35 с. – Бібліогр.: 41 назва
984168
  Богославський М.Ю. Організаційно-економічне забезпечення корпоративної безпеки акціонерного товариства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Богославський Микола Юрійович ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
984169
  Набока Ю.В. Організаційно-економічне забезпечення маркетингової діяльності підприємства на ринку медичного туризму : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Набока Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
984170
  Андрущенко О.С. Організаційно-економічне забезпечення природоохоронного стимулювання енергозбереження : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Андрущенко Олеся Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
984171
  Маляревський Ю.Д. Організаційно-економічне забезпечення технічного переозброєння промислових підприємств : монографія / [Ю.Д. Маляревський, О.В. Фартушняк, Д.І. Цибулько] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Александрова К.М., 2016. – 254, [2] с. : іл., табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 176-204. – ISBN 978-966-2194-59-3
984172
  Ареф"єва О.В. Організаційно-економічне забезпечення управління якістю послуг авіатранспортних підприємств / О.В. Ареф"єва, Т.О. Сімкова, Ю.Б. Лисиця // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 224-231. – ISSN 2222-4459
984173
  Зеленський С.В. Організаційно-економічне забезпечення формування стратегії соціально-економічного розвитку міст України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Зеленський Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
984174
  Крисак А.І. Організаційно-економічне підгрунтя використання меліорованих земель на конкурентних засадах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 11-15. – ISSN 2306-6814
984175
  Чередниченко О.Ю. Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 239-247. – ISSN 2075-4892
984176
  Галицький О.М. Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Укрaїнi / О.М. Галицький, А.І. Лівінський, О.П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 93-98. – ISSN 2306-6814
984177
  Лич В.М. Організаційно-економічний механізм державного регулювання формування трудового потенціалу в сфері зайнятості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 3-8. – Бібліогр.: на 5 пунктів
984178
   Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2005. – С. 48-116. – (Економіка ; № 10 (82)). – ISSN 1817-9215
984179
  Бубенко Світлана Павлівна Організаційно-економічний механізм експортної діяльності підприємства : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Бубенко С.П.; Харків. держ. економ. ун-тет. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
984180
  Пулька Ч. Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві / Ч. Пулька, Ю. Дзядикевич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 40-49. – ISSN 2409-8892
984181
  Буряк А.А. Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в промисловість регіонів України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 1 (56). – С. 188-195. – ISSN 2313-4569
984182
  Череп Організаційно-економічний механізм інвестиційних проектів промислових підприємств: сутність, підходи до визначення / Череп, А..В, Д.В. Крилов // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 102-108. – ISSN 2306-546X
984183
  Панченко М.О. Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрно-промисловий комплекс України / М.О. Панченко, М.В. Ілінчук // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 21-24. – ISSN 2409-1944
984184
  Кизим М.О. Організаційно-економічний механізм інтеграції освіти, науки та бізнесу: модель сучасного університету / М.О. Кизим, В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (50). – С. 29-41. – ISSN 2222-0712
984185
  Шингур Максим Вячеславович Організаційно-економічний механізм комерціалізації науково-технічних розробок : Дис. ... канд. економічних наук: 08.02.02. / Шингур Максим Вячеславович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 330 л. + Додатки: л. 221-330. – Бібліогр.: л. 195-220
984186
  Шингур Максим Вячеславович Організаційно-економічний механізм комерціалізаціїї науково-технічних розробок : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.02 / Шингур М.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
984187
  Астапова В.Г. Організаційно-економічний механізм корпоративного управління авіапідприємством на основі права трудової власності : монографія / Астапова В.Г. ; МОНУ, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2006. – 244 с. – ISBN 966-598-329-6
984188
  Сєнько О.В. Організаційно-економічний механізм параметричного управління морською транспортною індустрією : монографія / О.В. Сєнько ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 339-359. – ISBN 978-617-7571-67-3
984189
  Жилінська Оксана Іванівна Організаційно-економічний механізм реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні : Дис... канд. екон.наук: 08.02.02 / Жилінська Оксана Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 223л. – Бібліогр.:л.181-195
984190
  Жилінська О.І. Організаційно-економічний механізм реалізації пріоритетніх напрямів розвитку науки і техніки в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.02.02 / Жилінська О. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 20л.
984191
   Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси регіону та їх інституційне забезпечення. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 608с. – ISBN 966-610-122-Х
984192
  Дребот О.І. Організаційно-економічний механізм розвитку рекреаційного туризму в контексті Євроінтеграції / О.І. Дребот, К.О. Бабікова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 78-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
984193
  Федун І.Л. Організаційно-економічний механізм системи недержавного пенсійного забезпечення / І.Л. Федун, В.В. Павлів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 108-114. – ISSN 1995-0519
984194
  Удовиченко В.П. Організаційно-економічний механізм соціального розвитку міста в умовах формування ринкових відносин = City social development in the market economy environment organisational and economic mechanisms / В.П. Удовиченко ; Академія муніципального управління. – Славутич : Академія муніципального управління, 2000. – 84 с. – ISBN 7312-30-53
984195
  Грошев С.В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю використання земельних ресурсів фермерських господарств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 208-214
984196
  Цімошинська О.В. Організаційно-економічний механізм управління інвестиційною діяльністю дорожнього господарства України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Цімошинська Оксана Валентинівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
984197
  Зінченко О.А. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком кар"єрів залізорудних комбінатів : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 170-177 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
984198
  Лозова Т.І. Організаційно-економічний механізм управління корпоративними змінами по критерію стійкості / Т.І. Лозова, Г.Ю. Олійник, А.І. Бєлова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 4-9. – ISSN 2306-6806
984199
  Баюра Д.О. Організаційно-економічний механізм управління кредитоспроможністю підприємства в умовах ринкової невизначеності / Д.О. Баюра, І.В. Подшивалов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – C. 14-23


  У статті комплексно досліджено сутність та основні характеристики організаційно-економічного механізму управління кредитоспроможністю підприємства, визначено особливості його функціонування. В статье основательно рассмотрены сущность и основные ...
984200
  Кміть Віра Мирославівна Організаційно-економічний механізм управління накладними витратами підприємств : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Кміть В.М.; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
984201
  Солоненко Ю.В. Організаційно-економічний механізм управління підприємствами сімейного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Солоненко Юлія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
984202
  Івченко Є.А. Організаційно-економічний механізм управління трансформаціями у системі економічної безпеки підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/3. – С. 47-53. – ISSN 2409-1944
984203
  Шегда Організаційно-економічний механізм упрвління підприємством при переході до ринкової економіки (теорія і практика) : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.02 / Шегда а. В.; КУ. – К., 1996. – 28л.
984204
  Адаменко М.В. Організаційно-економічний механізм фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства / М.В. Адаменко, Ю.Б. Кашубіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 119-125. – ISSN 2222-0712
984205
  Лесь А.В. Організаційно-економічний механізм формування екологічних програм // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 3-6. – ISSN 2306-6792
984206
  Топалова І.А. Організаційно-економічний механізм формування ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків: концептуальний підхід // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 167-173. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
984207
  Кернасюк Ю.В. Організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності виробництва яловичини в Україні : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 139-145 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
984208
  Биба В.А. Організаційно-економічні аспекти розвитку фермерських господарств в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Биба Валентина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
984209
  Черкасова С.О. Організаційно-економічні аспекти становлення і розвитку ОСББ в Україні / С.О. Черкасова, М.Ф. Ахметова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 20-26. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
984210
  Смирнова С.М. Організаційно-економічні аспекти управління землекористуванням / С.М. Смирнова, Д.В. Стерлєв, О.С. Ткаченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 48-55. – ISSN 2306-6792
984211
  Полевська Ольга Степанівна Організаційно-економічні аспекти управління підготовкою кадрів на рівні регіону : Автореф... кандид. економ.наук: 08.02.03 / Полевська Ольга Степанівна; Мін-во освіти України. Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1998. – 20л.
984212
  Гарнага О.М. Організаційно-економічні вектори регулювання ринку землі сільськогосподарського призначення // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 48-57. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
984213
  Кормишкін Ю.А. Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств - суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 30-37 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
984214
   Організаційно-економічні детермінанти розвитку цифрової енергетики в Україні / О.М. Тімченко, В.В. Небрат, В.Е. Лір, О.С. Биконя, Ю.В. Дубас // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 78-100. – ISSN 1605-7988
984215
   Організаційно-економічні засади використання цифрових технологій у діяльності сільськогосподарських підприємств / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, К.В. Ткаченко, Д.М. Микитюк, А.В. Семисал // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 16, серпень. – С. 9-14. – ISSN 2306-6792
984216
  Савчук В.В. Організаційно-економічні засади впровадження механізму раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 48-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
984217
  Стадницька О.В. Організаційно-економічні засади ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Стадницька Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
984218
  Плужник А.В. Організаційно-економічні засади забезпечення економічної безпеки міст в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Плужник Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Полтав. політехніка ім. Юрія Кондратюка". – Полтава, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 31 назва
984219
  Щурик М.В. Організаційно-економічні засади збирання, складування та утилізації твердих побутових відходів і сміття: макрорегіональний розріз / М.В. Щурик, О.Р. Надрага // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 40-46 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
984220
  Євдощук І.М. Організаційно-економічні засади інтеграції українських нафтогазотранспортних магістралей в європейську систему енергозабезпечення 7 // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 78-81. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
984221
  Косіюк В.П. Організаційно-економічні засади маркетингового управління на підприємствах АПК : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 88-91 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
984222
  Іванова Л.С. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
984223
  Ібатуллін М.І. Організаційно-економічні засади розвитку племінного свинарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 24-29 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
984224
  Скороход І.С. Організаційно-економічні засади розвитку ринку екологічних товарів та послуг в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Скороход Ірина Святославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 85 назв
984225
  Алієва А.Ю. Організаційно-економічні засади сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Алієва Анастасія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
984226
  Оліфіренко Максим Михайлович Організаційно-економічні засади становлення платіжних систем у країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Центральної та Східної Європи) : Дис. ... канд. економічних наук: 08.02.03 / Оліфіренко М. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 235л. + Додатки: л.231-235. – Бібліогр.: л.212-230
984227
  Оліфіренко Максим Михайлович Організаційно-економічні засади становлення платіжних систем у країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Центральної та Східної Європи) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Оліфіренко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
984228
  Завражний К.Ю. Організаційно-економічні засади управління комунікаційними бізнес-процесами промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Завражний Костянтин Юрійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
984229
  Яков"юк В.А. Організаційно-економічні засади управління транскордонними водними ресурсами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Яков"юк Віктор Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
984230
  Скоцик В.Є. Організаційно-економічні засади формування інфраструктурного забезпечення ринку сільськогосподарської техніки України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 9-15 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
984231
  Захаренко М.М. Організаційно-економічні засади формування системи управління потенціалом підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 88-93. – ISSN 2306-6814
984232
  Криворук Б.М. Організаційно-економічні засади функціонування процесу контролю якості сільськогосподарської продукції: вітчизняні реалії та виклики сьогодення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 58-61 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
984233
  Пташник С.А. Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (268). – C. 74-78. – ISSN 2221-1055
984234
  Дмитрук І.Й. Організаційно-економічні методи розвитку науково-техничного прогресу / І.Й. Дмитрук, Б.Й. Шургот. – Львів, 1991. – 124с.
984235
  Топузов М.О. Організаційно-економічні механізми інформатизації як змістова компонента методичного забезпечення підготовки сучасних фахівців // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 338-354. – ISBN 978-966-544-404-5
984236
  Потай І. Організаційно-економічні напрямки покращення стану навколишнього середовища Миколаївського регіону : регіональнй аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 26-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
984237
  Овсюк Н.В. Організаційно-економічні основи побудови внутрішнього контролю витрат на оплату праці // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 249-254 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
984238
  Болтянська Л.О. Організаційно-економічні основи формування та розвитку аграрного ринку // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 33-37. – (Економічні науки ; № 2 (31))
984239
  Борщевський Віктор Валентинович Організаційно-економічні основи функціонування підприємств продовольчого комплексу в умовах перехідного періоду до ринку (на прикладі молоко-продуктового підкомплексу Львівської області) : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.10.02., 08.07.02 / Борщевський Віктор Валентинович ; НАН України. Інст. регіональних досліджень. – Львів, 1996. – 26 с.
984240
   Організаційно-економічні особливості охорони здоров"я країн пострадянського простору / О.І. Краснова, Н.В. Харченко, Т.В. Плужнікова, О.Г. Краснов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 35-39. – ISSN 2306-6814
984241
  Богдан О. Організаційно-економічні передумови підвищення потенціалу інноваційного розвитку агропромислового сектору економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 48-54. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано структуру потенціалу інноваційного розвитку агропромислового сектору економіки України. Досліджено науковий потенціал та виробничі потужності АПК з метою виявлення суттєвих диспропорцій, що стають на заваді науково-виробничій ...
984242
  Поволоцька О.Л. Організаційно-економічні передумови реалізації стратегії диверсифікації виробництва в сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.239-243. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
984243
  Рудич О.О. Організаційно-економічні підходи до функціонування агрострахування в Україні / О.О. Рудич, О.В. Липкань // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 136-142. – ISSN 2308-1988
984244
  Степанова О.В. Організаційно-економічні принципи стимулювання соціальної діяльності підприємств як інструмент регіонального розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2006. – С. 12-17. – (Економіка ; № 1 (85)). – ISSN 1817-9215
984245
  Сиротюк Г. Організаційно-економічні трансформації у розвитку сільського господарства і сільських територій // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 102-103 : фото
984246
  Гаман М.В. Організаційно-економічні умови інноваційної діяльності в Україні // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 25-27. – ISSN 2306-6806
984247
  Месель-Веселяк Організаційно-економічні умови розвитку аграрного виробництва в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 9 (191). – С. 3-12
984248
  Мороз О.В. Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах : Монографія / О.В. Мороз, Л.М. Ткачук; МОНУ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 137с. – ISBN 966-641-152-0
984249
  Хоминець С.І. Організаційно-змістові аспекти академічної мобільності студентів у США / С.І. Хоминець, О.Л. Канюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 228-231. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
984250
  Теренко О. Організаційно-змістові аспекти діяльності провайдерів освіти дорослих у США і Канаді // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 111-115. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
984251
  Шинкар Т.Ю. Організаційно-змістові засади методичної роботи в дошкільних навчальних закладах (20 - 30-ті роки XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шинкар Тетяна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
984252
  Комар О. Організаційно-змістові характеристики додипломної освіти вчителів англійської мови в Європейському Союзі // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 80-86. – ISSN 2307-4914
984253
  Барановський М.О. Організаційно-інституційні засади розв"язання сучасних проблем регіонального розвитку в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
984254
  Мураєв Є.В. Організаційно-інформаційне забезпечення розробки стратегії розумних міст України в умовах цифрової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Мураєв Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 18 назв
984255
  Онисенко Т.С. Організаційно-інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю українських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Онисенко Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
984256
  Онисенко Т.С. Організаційно-інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю українських підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Онисенко Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 270 арк. – Додатки : арк. 238-270. – Бібліогр.: арк. 219-237
984257
  Бова Т.В. Організаційно-інформаційне забезпечення функціонування взаємозалежних систем підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
984258
   Організаційно-інформаційний дизайн технічних закладів вищої освіти / С.Л. Волков, Л.В. Коломієць, О.І. Кисельова, А.М. Прокопенко // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (16). – С. 6-13. – ISSN 2412-5288
984259
  Шкарлет С.М. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України : монографія / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина, А.В. Тарасенко ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-207. – ISBN 978-966-7496-82-1
984260
  Яценко А.М. Організаційно-культурні ресурси і механізми соціального управління : (Соціологічний аналіз); монографія / А.М. Яценко; Мін-во науки і освіти України. Одеськ. нац. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2003. – 208с. – ISBN 966-549-867-3
984261
  Тешабаєва У. Організаційно-методична діяльність Національної бібілотеки Узбекистану ім. Алішера Навої // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 29-30. – ISSN 1029-7200
984262
  Скоп Х. Організаційно-методичне забезпечення переоцінки нематеріальних активів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 303-311. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
984263
  Дєгтяр А. Організаційно-методичне забезпечення планування бюджету району // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.209-214. – ISBN 966-73-53-51-Х
984264
  Потяженко М.М. Організаційно-методичне забезпечення проведення догоспітального тромболізису за 2007-2015 роки / М.М. Потяженко, О.С. Лавренко, Л.І. Ткач // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 21-26. – ISSN 2312-7104
984265
  Добренко О.О. Організаційно-методичне забезпечення прогнозування на професійному ринку праці // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2017. – № 3 (39). – C. 17–22. – ISSN 1997-4167
984266
  Батенко Л.П. Організаційно-методичне забезпечення управління цінністю проектів / Л.П. Батенко, А.В. Лєзіна // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (191). – C. 60–65. – ISSN 2413-9610
984267
  Ковальська К.В. Організаційно-методичні аспекти реалізації стратегії розвитку персоналу підприємства / К.В. Ковальська, Солодаренко-Літковська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 150-154. – ISSN 2306-6806
984268
  Пенькова О.Г. Організаційно-методичні засади моніторингу інвестиційної діяльності : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.02.03 / Оксана Георгіївна Пенькова; Наук.-дослід. економ. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
984269
  Гончаренко Н.В. Організаційно-методичні засади обліку витрат перехідного періоду в органічному рослинництві // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 16-22. – ISSN 2307-9878


  Метою статті є обґрунтування організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку витрат перехідного періоду в органічному рослинництві. Розглянуто етапи перехідного періоду в органічному рослинництві. Розкрито види та особливості економічних витрат, ...
984270
  Сухомлинов Р.О. Організаційно-методичні засади оздоровчо-рекреаційної діяльності дітей дошкільного віку в умовах дитячих футбольних клубів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Сухомлинов Рудольф Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. вихоання і спорту України. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.:13 назв
984271
  Стерчо І.П. Організаційно-методичні засади педагогічної практики студентів хімічного факультету ДВНЗ "УжНУ" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 90-94. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (34)). – ISSN 2414-0260
984272
  Черноіванов В.В. Організаційно-методичні засади приватизації майна в агропромисловому комплексі України : Монографія / В.В. Черноіванов, В.С. Ларцев. – Київ : Поліграф-Інформ, 2001. – 204с. – ISBN 966-95606-4-6
984273
  Хоню В.В. Організаційно-методичні засади роботи українських видавців кінця ХІХ -початку ХХ ст. : (На прикладі київського видавництва "Вік") / В.В. Хоню; Нац. технічний ун-тет України "Київський політехнічний ін-тут. – Київ, 2000. – 48с. – ISBN 966-71-81-46-4
984274
  Антонюк В.М. Організаційно-методичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів / В.М. Антонюк, О.М. Мандрик, Б.В. Свирида // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 107-110. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
984275
  Назаренко І.М. Організаційно-методичні основи аудиторської перевірки зобов"язань і забезпечень підприємства / І.М. Назаренко, О.В. Назаренко, Л.Ф. Соколенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 194-201. – ISSN 2222-4459
984276
  Стельмащук А.М. Організаційно-методичні основи формування ринку аграрного страхування з державною підтримкою // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 5-14. – ISSN 2308-1988


  "Визначені програми страхування, які спроможні стимулювати аграріїв до запровадження більш досконалих виробничих процесів, що сприяє довірі кредитодавців. Обгрунтовано, що агрострахування з державною підтримкою вважається позитивним, технічно доцільним ...
984277
  Артемов В.Ю. Організаційно-методичні особливості підготовкимайбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 192-199. – ISSN 2524-0056
984278
  Гончарова В.Г. Організаційно-методичні підходи до аудиту операцій з пов"язаними особами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 54-60. – ISSN 2306-6792
984279
  Омельчук В. Організаційно-методичні та змістові особливості Волинської духовної семінарії // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.29-31. – ISSN 0131-6788
984280
  Дудченко В.Ю. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного планування в комерційному банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 46-53
984281
  Гаєвський Б. Організаційно-методологічні чинники культури державних службовців / Б. Гаєвський, В. Ребкало // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.10-21. – ISBN 966-73-53-51-Х
984282
  Масний О.С. Організаційно-партійна робота Компартії України в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 . / О.С. Масний. – Львів, 1981. – 160с.
984283
  Самойленко О. Організаційно-педагогічна діяльність І. Тимковського та його вплив на розвиток гімназійної освіти на Чернігівщині у Х1Х ст. // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 35-39.


  У серпні 1825 року новий попечитель Харківської навчальної округи А. Перовський запропонував І. Тимковському посаду директора Новгород-Сіверської гімназії. За спогадами його племінника М. Максимовича, Тимковський любив її як свою дитину.
984284
  Чекрій І.І. Організаційно-педагогічна діяльність ЮНЕСКО в галузі шкільного підручникотворення : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Чекрій Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
984285
  Тукало С.М. Організаційно-педагогічні засади впровадження в наукових установах електронного документообігу на платформі SharePoint : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Тукало Сергій Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
984286
  Жулкевська Віра Олександрівна Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.04 / Жулкевська В.О.; Львівський нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 2005. – 272л. + Додатки: л.214-272. – Бібліогр.: л.183-213
984287
  Жулкевська Віра Олександрівна Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Жулкевська В.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 11 назв
984288
  Сбруєва А.А. Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії та США : монографія / А.А. Сбруєва, І.А. Чистякова, Ю.І. Самойлова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2019. – 298, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 255-286. – ISBN 978-966-698-285-1
984289
  Білик В. Організаційно-педагогічні засади природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти Сполучених Штатів Америки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 165-176. – ISSN 2312-5993
984290
  Степанець М. Організаційно-педагогічні зміни у розвитку магістерської освіти Канади // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 145-148. – ISBN 978-966-698-271-4
984291
  Якименко Н.О. Організаційно-педагогічні й дидактичні умови формування професійної компетентності фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в процесі дистанційного навчання / Н.О. Якименко, В.Ю. Вощенко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 196-201. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
984292
  Шмалєй С. Організаційно-педагогічні напрями модернізації морської освіти (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 262-272. – ISSN 2312-5993
984293
  Саприкін В. Організаційно-педагогічні основи ефективності реформування школи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 9. – С.23-24. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
984294
  Кривко Михайло Петрович Організаційно-педагогічні основи індивідуалізації підготовки менеджерів освіти шкільного рівня : Дис... канд. пед.наук: 13.00.04 / Кривко Михайло Петрович;. – К, 1996. – 182л. – Бібліогр.:л.118-127
984295
  Кривко М.П. Організаційно-педагогічні основи індивідуалізації підготовки менеджерів освіти шкільного рівня. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Кривко М.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
984296
  Закатнов Д.О. Організаційно-педагогічні проблеми створення і функціонування міжшкільного навчально-виробничого комп"ютерного центру : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Закатнов Д.О.; Науково-дослідний інститут педагогіки України. – Київ, 1992. – 22л.
984297
  Єршова В.О. Організаційно-педагогічні проблеми формування готовності майбутніх офіцерів національної гвардії України до участі у міжнародних миротворчих операціях // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 101-103. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
984298
  Пострільоний Василь Михайлович Організаційно-педагогічні умови діяльності навчально-технологічного центру учнівської молоді : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01. / Пострільоний Василь Михайлович; КГУ. – Київ, 1994. – 208л. – Бібліогр.:л.134-187
984299
  Пострільоний В.М. Організаційно-педагогічні умови діяльності навчаьно-технологічного центру учнівської молоді. : Автореф... канд. пед.наук: 13..00.01 / Пострільоний В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
984300
  Нанівська Л.Л. Організаційно-педагогічні умови забезпечення комунікаційної готовності майбутніх офіцерів інженерних військ // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 158-175. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
984301
  Калашник Наталія Григорівна Організаційно-педагогічні умови забезпечення наступності у вивченні другої (іноземної) мови в школі та вузі : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Калашник Наталія Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
984302
  Калашник Наталія Григоровна Організаційно-педагогічні умови забезпечення наступності у вивченні другої іноземної мови в школі та вузі. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Калашник Наталія Григоровна; Київський держ. ін-т інозем. мов. – К., 1994. – 148л. – Бібліогр.:л.127-137
984303
  Григоренко Т. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-кмунікативного середовища закладів вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 120-127. – ISSN 2307-4906
984304
  Кривильова О.А. Організаційно-педагогічні умови психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 184-192. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
984305
  Петрова С.М. Організаційно-педагогічні умови становлення особистості дитини-підлітка в умовах дитячого будинку : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Петрова Світлана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 33 назви
984306
  Ткачук Г.В. Організаційно-педагогічні умови та етапи впровадження змішаного навчання у закладах вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 259-262. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
984307
  Фрицюк В. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога до неперервного професійного саморозвитку. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 127-132. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
984308
  Шевченко В.М. Організаційно-педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку й оподаткування у процесі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 208-213. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
984309
  Шевченко В.М. Організаційно-педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку й оподаткування у процесі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 208-213. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
984310
  Нестуля С.І. Організаційно-педагогічні умови формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 7-16. – ISSN 2414-5076
984311
  Васильєва Г. Організаційно-педагогічні умови формування методичної компетентності учителів інклюзивної форми навчання // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 193-210. – ISSN 2312-5993
984312
  Тюльпа Т.М. Організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у професійній підготовці // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 131-134. – ISSN 2304-5809
984313
  Голубкова Н. Організаційно-педагогічної засади партнерства американської школи, сім"ї та громади: характеристика понятійно-категоріального апарату дослідження // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 135-143. – ISBN 978-966-2633-02-3
984314
  Сокуренко В.В. Організаційно-правова модель діяльності поліції країн Балтії щодо протидії тероризму: перспективи реалізації позитивного досвіду в Україні // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 22-32. – ISSN 2304-4556
984315
  Когут Н.Д. Організаційно-правова роль державних та інших реєстрів в забезпеченні безпеки суспільного ладу та прав людини // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 43-50


  Досліджується правова природа реєстрів як баз даних, які містять інформацію, яка породжує, змінює, припиняє або підтверджує існування певних прав чи юридичних фактів. Автор виділяє види реєстрів (державні, приватні, публічно-приватні та технічні), ...
984316
  Татьков В.І. Організаційно-правова форма закритого акціонерного товариства :проблеми і напрямки розвитку // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.204-212. – ISBN 966-7784-65-7
984317
  Лебідь В.І. Організаційно-правова форма фермерського господарства: чи потрібна імперативність? // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-74
984318
  Озернюк Є.П. Організаційно-правове забезпечення боротьби з контрабандою культурних цінностей // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.83-86
984319
  Поліщук В.А. Організаційно-правове забезпечення державної підтримки промислового садівництва в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 244-250. – ISSN 2306-9082
984320
  Ходанович В.О. Організаційно-правове забезпечення діяльності спецслужб окремих країн Європи з протидії злочинам проти основ національної безпеки // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 106-115. – ISSN 2310-9769
984321
  Асанова Л. Організаційно-правове забезпечення документообігу в Національному антикорупційному бюро України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 85-90. – ISSN 2663-5313
984322
  Смокович М. Організаційно-правове забезпечення доступності правосуддяу виборчих спорах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 116-128. – ISSN 1026-9932
984323
  Проневич О.С. Організаційно-правове забезпечення здійснення поліцейської діяльності службою кримінальних розслідувань митного відомства Федеративної Республіки Німеччини // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.59-67. – Бібліогр.: 9 н.
984324
  Бойко І.В. Організаційно-правове забезпечення надання поліцейських послуг в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 26-33. – ISSN 2072-8670
984325
  Тимошенко М.О. Організаційно-правове забезпечення права на вищу освіту // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 80-81. – ISBN 978-966-940-085-7
984326
  Чечетов М. Організаційно-правове забезпечення приватизації в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 4-15 : Рис.2. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0131-775Х
984327
  Духневич А.В. Організаційно-правове забезпечення реалізації угод Світової організації торгівлі у сільському господарстві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Духневич Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 389 арк. – Бібліогр.: арк. 327-389
984328
  Тимечко І.Р. Організаційно-правове забезпечення співробітництва територіальних громад України в транскордонному просторі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 125-129. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
984329
  Денисюк М.О. Організаційно-правове забезпечення функціонування трудового колективу як суб"єкта трудового права : дис. ... д-ра філософії : 08 ; 081 / Денисюк Марія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 241 арк. – Додатки: арк. 239-241. – Бібліогр.: арк. 221-238
984330
  Ієрусалимов І.О. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб"єктів запобігання та протидії домашньому насильству / І.О. Ієрусалимов, В.І. Ієрусалимов // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 74-80. – ISSN 2617-4162
984331
  Гандзюк А.М. Організаційно-правове регулювання діяльності парламентських фракцій в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 43-48. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
984332
  Зигрій О. Організаційно-правовий аспект використання та охорони земель // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 70-74. – ISSN 2524-0129
984333
  Ганюк В.М. Організаційно-правовий аспект реалізації права громадян на безоплатну правову допомогу / В.М. Ганюк, З.В. Гбур // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 20, жовтень. – С. 63-70. – ISSN 2306-6814
984334
  Новак А. Організаційно-правовий аспект формування національної антикорупційної стратегії в умовах реалізації положень Угоди про асоціацію Україна - ЄС // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 40-45. – ISSN 2414-4436
984335
  Новікова Н.А. Організаційно-правовий зміст діяльності третейських судів // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 64-66. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
984336
  Болдін О.С. Організаційно-правовий механізм державного регулювання виставково-ярмаркової діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 49-53. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
984337
  Алієва П.І. Організаційно-правовий механізм державного регулювання міжнародного співробітництва закладів вищої освіти // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 239-245. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано організаційно-правовий механізм державного регулювання формування міжнародного середовища для налагодження співробітництва закладів вищої освіти та академічної мобільності викладачів та студентів. Адже інтеграція системи вищої освіти ...
984338
  Лещенко В.В. Організаційно-правовий механізм державного регулювання системи банківського нагляду в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Лещенко Віктор Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
984339
  Серафімов В.В. Організаційно-правовий механізм забезпечення безпеки морського порту України // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 100-111. – ISSN 2524-101X
984340
  Атаманчук Л. Організаційно-правовий механізм захисту прав інвесторів у міжнародному центрі по врегулюванню інвестиційних спорів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 67-72. – ISSN 2308-9636
984341
  Варнавська К.А. Організаційно-правовий механізм захисту правозахисників на міжнародному регіональному рівні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 155-162. – (Серія "Право" ; вип. 30). – ISSN 2075-1834
984342
  Свечкіна А.Л. Організаційно-правовий механізм злиття та поглинання в Україні / А.Л. Свечкіна, А.О. Коршенкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-32
984343
  Карпенко Г.Л. Організаційно-правовий механізм митних експертиз // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 105-111. – ISSN 2524-101X
984344
  Іжа М.М. Організаційно-правовий механізм регіональної політики в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
984345
  Дереконь В. Організаційно-правові аспекти вдосконалення аудиторської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 372-74
984346
  Дереконь В. Організаційно-правові аспекти вдосконалення аудиторської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 72-74
984347
  Хендель Н.В. Організаційно-правові аспекти діяльності Всесвітньої організації охорони здоров"я як координуючої універсальної організації = Organizational and legal aspects of the World Health Organization as a coordinating universal organization // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: Л.І. Кормич (голов. ред.), І.М. Милосердна, Т.М. Краснопольська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 64. – С. 145-158. – ISSN 2616-406X
984348
  Бондаренко І.О. Організаційно-правові аспекти діяльності митного перевізника // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 15-23
984349
  Омельченко І.К. Організаційно-правові аспекти діяльності органів політичної поліції російської імперії на Україні в середині XIX ст. : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Омельченко І. К.; НАН Укр. Ін-т держ. і парава. – К., 1997. – 16л.
984350
  Озерський І.В. Організаційно-правові аспекти застосування процедури медіації в адміністративному судочинстві України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 4. – С. 6-9. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2409-1944
984351
  Гриця Т.Г. Організаційно-правові аспекти реформування початкової підготовки персоналу ОВС України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С. 77-80. – ISSN 1727-1584
984352
  Момонт Ю.А. Організаційно-правові аспекти реформування системи міського управління міста Лондона // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 171-175. – ISSN 1563-3349
984353
  Кінащук Л. Організаційно-правові аспекти соціального захисту професійного ризику в правових органах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 10-13
984354
  Корнієнко Г. Організаційно-правові аспекти формування системи матеріально - технічного забезпечення АПК // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С. 45-50. – ISSN 0132-1331
984355
  Скоромцова Т.О. Організаційно-правові аспекти функціонування інтеграційних структур в АПК // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 391-395. – (Право. Економіка. Управління)
984356
  Андрійко О.Ф. Організаційно-правові гарантії реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 306-313. – ISSN 0869-2491
984357
  Гусаров С.М. Організаційно-правові засади адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ України : монографія / Гусаров С.М. – Харків : Золота миля, 2009. – 407, [1] с. – Бібліогр.: с. 385-407 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-09-2


  У пр. № 1740823 напис: Глубокоуважаемому Леониду Васильевичу! На добрую память с наилучшими пожеланиями и уважением. Подпись. 4.10.2009 г.
984358
  Гуржій Т. Організаційно-правові засади адміністрування податків в Україні / Т. Гуржій, Ж. Коваленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 3 (92). – С. 78-89. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
984359
  Шепєта Олена Організаційно-правові засади взаємодії держспецзв"язку та Служби безпеки України з питань охорони державної таємниці та технічного захисту інформації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 34-37
984360
  Письменний І. Організаційно-правові засади взаємодії митних органів з місцевими органами влади // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 61-67.
984361
  Проценко Т.О. Організаційно-правові засади взаємодії митної та податкової служби в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 198-205. – ISSN 1563-3349
984362
  Сушинський О. Організаційно-правові засади гарантування місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С. 81-88
984363
  Філіпенко Т.В. Організаційно-правові засади громадського контролю за діяльністю Національної поліції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 102-109. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
984364
  Кравченко Р.А. Організаційно-правові засади державного управління зниженням ризику надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Кравченко Ростислав Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
984365
  Дерій О.О. Організаційно-правові засади діяльності адвокатури за доби Української революції // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 113-117. – ISBN 978-617-7777-14-3
984366
  Ковальчук І.В. Організаційно-правові засади діяльності крайових судів у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1855–1918 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 80-87. – ISSN 2219-5521
984367
  Крижна В.В. Організаційно-правові засади діяльності МВС УРСР наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ століття // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 256-261
984368
  Кагановська Т. Організаційно-правові засади діяльності Міністерства охорони здоров"я України в період загальнодержавного карантину / Т. Кагановська, Д. Горбатова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 143-148. – ISSN 2663-5313
984369
  Притика Д. Організаційно-правові засади діяльності спеціалізованих колегій по захисту інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С. 62-65. – ISSN 0132-1331
984370
  Краснова М.В. Організаційно-правові засади дослідження прав людини на юридичному факультеті Київського університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 20-23. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Розглядаються засади вдосконалення правового механізму реалізації та захисту прав людини і громадянина в Україні шляхом здійснення на юридичному факультеті комплексних науково-правових досліджень положень міжнародного та національного законодавства в ...
984371
  Краснова М.Ф. Організаційно-правові засади дослідження прав людини на юридичному факультеті Київського університету // Вісник. Юридичні науки : Київ, 1989
984372
  Пацкан Н.В. Організаційно-правові засади доступу до адвокатської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Пацкан Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
984373
  Ліхтер М.П. Організаційно-правові засади забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 343-346. – ISBN 978-966-7957-18-6
984374
  Артемов В.Ю. Організаційно-правові засади захисту інформації в НАТО // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 172-179. – ISSN 1563-3349
984375
  Бєлінгіо В.О. Організаційно-правові засади захисту прав громадян суб"єктами публічної адміністрації : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бєлінгіо Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 258 арк. – Додатки: арк. 253-258. – Бібліогр.: арк. 225-252
984376
  Бєлінгіо В.О. Організаційно-правові засади захисту прав громадян суб"єктами публічної адміністрації : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бєлінгіо Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
984377
  Місяць О.Д. Організаційно-правові засади міжнародного регулювання трудових відносин на прикладі Міжнародної організації праці // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 86-95. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
984378
  Петрусь Т.В. Організаційно-правові засади освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи в Україні / Т.В. Петрусь, Л.В. Борець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 260-263
984379
  Горенко А.Г. Організаційно-правові засади освоєння озброєння та військової техніки / А.Г. Горенко, Л.В. Борець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 242-248
984380
  Алієва-Барановська Організаційно-правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 49-57. – ISSN 2308-9636
984381
  Поліщук О.В. Організаційно-правові засади перевірки відомостей про кримінальні правопорушення до початку досудового розслідування : монографія / О.В. Поліщук ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – 212, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7215-96-6
984382
  Мирошниченко Ю.Р. Організаційно-правові засади підготовки та прийняття державно-політичних рішень / Мирошниченко Ю.Р. – Харків : Фактор, 2004. – 224 с. – На обкладинці книги : Юрій Мірошниченко. – ISBN 966-312-223-4
984383
  Ковальова С.С. Організаційно-правові засади племінної справи у тваринництві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ковальова Світлана Сергіївна ; М-во науки і освіти України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
984384
  Бережанський Г.І. Організаційно-правові засади реалізації права на справедливий суд: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид.наук : 12.00.10 / Бережанський Геннадій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
984385
  Фігун Н.І. Організаційно-правові засади розвитку освіти України в 1917-1918 рр. // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 293-296. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5


  Управлінсько-правовою основою розвитку вищої освіти стало рішення уряду Центральної Ради про створення прообразу першого національного вищого закладу - народного університету в Києві, який спочатку сформувався як громадський загальноосвітній підрозділ, ...
984386
  Алєксєєва А. Організаційно-правові засади створення Буковинського крайового сейму та його діяльність в ХІХ - на поч. ХХ ст. // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 42-43
984387
  Борець Л.В. Організаційно-правові засади створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 231-236
984388
  Мусієнко М.А. Організаційно-правові засади створення та діяльність Міністерства народного здоров"я та опікування Української Держави гетьмана Павла Скоропадського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 336-338. – ISBN 978-617-7777-14-3
984389
  Супрун Дмитро Миколайович Організаційно-правові засади та юрисдикційні основи діяльності Європейського Суду з прав людии : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Супрун Дмитро Миколайович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 219 л. – Бібліогр.: л.206-219
984390
  Супрун Дмитро Миколайович Організаційно-правові засади та юрисдикційні основи діяльності Європейського суду з прав людини : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Супрун Дмитро Миколайович; Супрн Д.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 22 с.
984391
  Головко О.М. Організаційно-правові засади управління фінансами Російської імперії в Україні в сучасній історико-правовій літературі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 439-441. – ISBN 966-660-151-6
984392
  Коломоєць Т.О. Організаційно-правові засади управління юридичною освітою в Україні : монографія / Т.О. Коломоєць, М.П. Мартинов ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-279. – ISBN 978-966-599-363-6
984393
  Ткачук Н.А. Організаційно-правові засади формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об"єктів критичної інфраструктури держави // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 133-138. – ISSN 2616-6798
984394
  Чепкаленко Д.О. Організаційно-правові засади функціонування інституту судових виконавців протягом 1929-1938 рр. // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 98-103. – ISSN 2311-4894
984395
  Павлов В.І. Організаційно-правові засади функціонування корпорацій на фондовому ринку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 145-148. – Бібліогр.: на 4 пункти. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
984396
  Губар О.В. Організаційно-правові засади функціонування міжнародної системи забезпечення біологічної безпеки // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 39-61. – ISSN 2415-7732
984397
  Демченко С.Ф. Організаційно-правові засоби вдосконалення постачання в господарському механізмі / С.Ф. Демченко. – Київ, 1981. – 48с. – (Юридична / Т-во "Знання" УРСР ; № 1 ; Сер. 13)
984398
  Мозоль С. Організаційно-правові заходи запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях України / С. Мозоль, Г. Поліщук, А. Тернавська // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 235-240. – ISSN 2663-5313
984399
  Ворушило В.П. Організаційно-правові заходи по зміцненню законності у діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.23-33. – Бібліогр.: 11 назв.
984400
  Саблук С. Організаційно-правові заходи протидії дитячій злочинності в УРСР у 1930-1950 рр. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 232-236. – ISSN 2663-5313
984401
  Бойко О. Організаційно-правові заходи протидії екстремізму // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 46-48. – ISBN 978-617-7220-78-6
984402
  Пазенко Д. Організаційно-правові заходи протидії і профілактики наркоманії // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 80-85.
984403
  Гречанюк Р.В. Організаційно-правові заходи протидії корупції: досвід зарубіжних країн та українські перспективи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 65-70. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
984404
  Закоморна К.О. Організаційно-правові механізми об"єднання муніципалітетів у Королівстві Швеція // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г.Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 33. – С. 103-115. – ISSN 1993-0941
984405
  Павко Я.А. Організаційно-правові механізми проведення наукових досліджень Канадою в Арктиці // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 290-292
984406
  Бондар В.Н. Організаційно-правові механізми управління лісогосподарським виробництвом на засадах ринкової економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 111-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
984407
  Гомоляко О.В. Організаційно-правові механізми участі громадськості у виробленні публічної політики в України : дис. ... д-ра філософії : 281 ; 28 / Гомоляко Ольга Віталіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 245 арк. – Додатки: арк. 238-245. – Бібліогр.: арк. 208-237
984408
  Дука В. Організаційно-правові моделі розгляду звернень громадян при перетині державного кордону в країнах Співдружності Незалежних Держав // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 276-285. – ISSN 1026-9932
984409
  Зубок М.І. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльности в України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Зубок, Л.В. Ніколаєва. – 2-ге вид., допов. – Київ : Істина, 2000. – 88с. – ("Банківська справа"). – ISBN 966-7613-09-7
984410
  Пихтін М.П. Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції : (порівняльно-правовий аналіз) : монографія / М.П. Пихтін ; М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Прецедент, 2010. – 182, [1] с. – Бібліогр.: с.173-182. – ISBN 978-966-520-145-8
984411
  Кравченко Л. Організаційно-правові основи здійснення суб"єктами банківської системи валютного контролю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 81-85. – ISSN 0132-1331
984412
  Гаврилюк Г. Організаційно-правові основи працевлаштування людей з особливими потребами // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 157-158
984413
  Копиця М. Організаційно-правові основи публічного адміністрування фермерських гоподарств в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (284). – С. 79-85. – ISSN 2663-5313
984414
  Крестовська Н. Організаційно-правові основи ресоціалізації неповнолітніх у конфлікті з законом: досвід Польщі // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 1 (15). – С. 5-20. – ISSN 2523-4552
984415
  Ігнатко Н.В. Організаційно-правові основи становлення системи дізнання митних органів Української держави (середина XVII - початок XXI ст.) : монографія / Н. Ігнатко. – Київ : Топ Левел, 2017. – 155, [2] с. – Бібліогр.: с. 139-156
984416
  Струк Н. Організаційно-правові основи управлінського обліку в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 225-230. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
984417
  Кравчук М. Організаційно-правові основи формування армії України на початку ХХ ст.: загальнотеоретичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 159-166
984418
  Лакатош Н.Й. Організаційно-правові основи ювенальної юстиції в України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Лакатош Наталія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 232 арк. – Додатки: арк. 220-232. – Бібліогр.: арк. 10-11, 181-219 та в додатках: арк. 230-232
984419
  Лакатош Н.Й. Організаційно-правові основи ювенальної юстиції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Лакатош Наталія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
984420
  Литовченко І.В. Організаційно-правові особливості застосування дистанційного режиму праці та гнучкого режиму робочого часу наукових працівників закладу вищої освіти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 182-187. – ISSN 2222-4459
984421
  Кільніцький О. Організаційно-правові особливості спортивного туризму та мультиспорту / О. Кільніцький, Ю. Грабовський, І. Маляренко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 50-55. – ISBN 978-966-2328-98-1
984422
  Черняга Л. Організаційно-правові особливості Угоди про асоціацію // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 3 (121). – С. 11-20. – ISSN 2307-4949
984423
   Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україн / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, О.О. Погрібний, О.М. Пащенко, Т.П. та ін. Проценко; [В.І. Семчик та ін. ; за ред. В.І. Семчика] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2003. – 279, [1] c. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 262-279. – ISBN 966-02-3095-8
984424
  Ониськів М.М. Організаційно-правові питання адміністративної реформи в Україні : монографія / М.М. Ониськів ; НАНУ; Ін-тут держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-8602-83-2
984425
  Печуляк Ю.П. Організаційно-правові питання вдосконалення державного управління лісовим госоподарством України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 601-602. – ISBN 966-660-151-6
984426
  Горпенюк А. Організаційно-правові питання вдосконалення досудового слідства в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 64-69.
984427
  Адельсеітова Айсель Бекмамбетівна Організаційно-правові питання діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.02 / Адельсеітова А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 194л. – Бібліогр.: л.180-194
984428
  Адельсеітова Айсель Бекмамбетівна Організаційно-правові питання діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Адельсеітова А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 14с. – Бібліогр.: 5 назв.
984429
  Чумак В.В. Організаційно-правові питання діяльності підрозділу Литовської поліції з антитерористичних операцій "ARAS": досвід та перспективи використання в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 102-106. – ISSN 1727-1584
984430
  Слєпченко Т. Організаційно-правові питання забезпечення екологічної безпеки на виробництві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С. 63-68. – ISSN 0132-1331
984431
  Олійник Алла Сергіївна Організаційно-правові питання забезпечення законодавчої діяльності в Україні : Дис... кандид. юридичнихнаук: 12.00.02 / Олійник Алла Сергіївна; Київ. нац. економічний ун-тет. – К., 1998. – 207л. – Бібліогр.:л.192-207
984432
  Олійник А.С. Організаційно-правові питання забезпечення законодавчої діяльності в Україні : Автореф... канд.юр.наук: 12.00.02 / Олійник А. С.; КУ. – К., 1998. – 17л.
984433
  Кагал Тарас Олексійович Організаційно-правові питання забезпечення захисту прав споживачів в сфері якості товарів : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.07 / Кагал Тарас Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
984434
  Кагал Тарас Олексійович Організаційно-правові питання забезпечення захисту прав споживачів в сфері якості товарів. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Кагал Тарас Олексійович; Київ. нац. економ. ун-тет. – К., 1998. – 201л. – Бібліогр.:л.166-201
984435
  Павлович З.А. Організаційно-правові питання керівництва сільським господарством / З.А. Павлович. – К., 1979. – 192с.
984436
  Комарницький В.М. Організаційно-правові питання оцінки впливу на довкілля // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 222-231. – ISSN 2524-0323
984437
  Ганчев Д.Д. Організаційно-правові питання поліцейського менеджменту у Швеції. // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 100-107.
984438
  Павленко С.В. Організаційно-правові питання формування та діяльності міліції місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 464-470. – ISSN 1563-3349
984439
  Фесянов П.О. Організаційно-правові пріоритети розвитку інституту державної служби в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-43. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Представлено науково-теоретичне обґрунтування організаційно-правових засад розвитку інституту державної служби в Україні. Доведено, що важливим напрямом організаційно-правового розвитку інституту державної служби є підвищення ефективності державного ...
984440
   Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : Наукова доповідь. – Київ, 2005. – 88с.
984441
  Бойченко Е.Г. Організаційно-правові проблеми функціонування фондового ринку України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 90-100. – ISSN 2224-9281
984442
  Зайцева-Калаур Організаційно-правові процедури забезпечення охорони та захисту комерційної таємниці суб"єкта господарювання . // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 110-115. – ISSN 2524-0129
984443
  Вітренко Ю. Організаційно-правові статуси закладів вищої освіти в умовах сучасної економіки / Ю. Вітренко, В. Ворона // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (207). – С. 45-58. – ISSN 1682-2366
984444
  Озерський І. Організаційно-правові та психологічні аспекти підтримання державного обвинувачення в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 16-22
984445
   Організаційно-правові та технічні засади аудіофіксування судового процесу / В. Стефанюк, Л. Богданов, Попов, ю. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.12-16. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 0132-1331
984446
  Подоляк-Богачек Організаційно-правові та формально-юридичні властивості антикорупційного механізму, релевантні моделі публічної влади у Київської Русі // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 351-355. – ISSN 2072-8670
984447
  Заяць Р.В. Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 81-86. – ISSN 2221-1055
984448
  Кучін В.Е. Організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування щодо сприяння реалізації членами територіальної громади конституційних фіскальних обов"язків: доктринальні підходи до // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 179-187. – ISSN 1563-3349
984449
  Грицаєнко Л. Організаційно-правові форми діяльності органів прокуратури країн Прибалтики // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 116-121
984450
  Майданник О. Організаційно-правові форми здійснення парламентського контролю в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С. 9-14. – ISSN 0132-1331
984451
   Організаційно-правові форми інформаційно-консультаційних служб у розвинутих країнах світу / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко // Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний.М.Ф, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 18-40. – ISBN 978-966-2609-78-3
984452
  Кочергіна К. Організаційно-правові форми комерційних юридичних осіб за законодавством України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С. 45-48
984453
  Щур О.В. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні та їх реєстрація / О.В. Щур, І.Б. Жиляєв. – Київ, 1994. – 32с.
984454
  Селіверстова Л.С. Організаційно-правові форми підприємств в системі корпоративного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-37
984455
  Челомбітько Л.В. Організаційно-правові форми реалізації принципу гласності в місцевому самоврядуванні в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С. 47-53. – ISSN 0201-7245


  1917-1922 рр.
984456
  Сташків Б.І. Організаційно-правові форми соціального забезпечення // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С. 175-183. – ISBN 966-7784-65-7
984457
  Коваль Л.В. Організаційно-правові форми учасі трудящих в управлінні виробництвом / Л.В. Коваль. – К, 1966. – 127с.
984458
  Сіренко В.Ф. Організаційно-правові форми участі трудящих в управлінні державою / В.Ф. Сіренко. – К, 1980. – 48с.
984459
  Попадинець І І. Організаційно-правові форми фінансового контролю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Попадинець Ігор Ігорович ; Хмельниц. облрада ; Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
984460
  Долгий О. Організаційно-процедурне забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора в Україні / О. Долгий, С. Влад, О. Долгий // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 267-273. – ISSN 2
984461
   Організаційно-психологічні чинники виникнення та умови подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, О.В. Креденцер, В.І. Лагодзінська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 68-74 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
984462
  Ковальська Л.А. Організаційно-розпорядча документація як документальне джерело Другої світової війни // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 36-43. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Встановлення видових особливостей організаційно-розпорядчих документів конкретно-тематичного дослідження, з’ясування інформаційно-комунікативних властивостей форму- вання соціальної реальності, визначення їх місця у корпусі документальних ...
984463
   Організаційно-статутні питання КПРС. – Київ, 1974. – 240с.
984464
  Давидова Л.В. Організаційно-структурна і функціональна специфіка університетського видавництва : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Давидова Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 260 арк. – Додатки: арк. 220-260. – Бібліогр.: арк. 9-11, 189-219 та в додатках: арк. 258-259
984465
  Давидова Л.В. Організаційно-структурна і функціональна специфіка університетського видавництва : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Давидова Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
984466
  Сакун А. Організаційно-структурне удосконалення механізмів державного управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні / А. Сакун, І. Якайтіс // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 1. – С. 94-101. – ISSN 2220-1394
984467
  Чаплинська Ю.А. Організаційно-тактичне забезпечення проведення слідчого експерименту // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 206-211. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
984468
  Шепітько В.Ю. Організаційно-тактичні засоби: поняття та значення / В.Ю. Шепітько, В.А. Журавель // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 185-192
984469
  Євтухова Т.О. Організаційно-технологічне управління ефективністю функціонування регіональних систем комунальної теплоенергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Євтухова Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
984470
  Карпенко О.Ф. Організаційно-технологічні основи формування нормативних потреби засовбів механізації в ринкових умовах : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Карпенко О. Ф.; КД техн. ун-т буд. і архіт. – К., 1999. – 19л.
984471
  Бугай С. та інш. Організаційно-технологічні підходи до управління заходами з подолання кризового стану монофункціональних міст України // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 10/12. – С. 121-126
984472
  Родигіна М.М. Організаційно-технологічні рішення з попередження та ліквідації наслідків аварійних ситуацій техногенного характеру на промислових підприємствамх : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Родигіна М. М.; Придніпр. держ акад. буд. та архіт. – Дніпропетровськ, 1999. – 17л.
984473
  Димніч М.Ф. Організаційно-технологічні рішення по відновленню залізобетонних конструкцій промислових будівель. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.08 / Димніч М.Ф.; Дніпропетр.інж-будів.ін-т. – Дніпропетровськ, 1993. – 18л.
984474
  Шкурін Г. Організаційно-трудові та соціально-економічні фактори підвищення мотивації аграрної праці / Г. Шкурін, В. Юдіна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 46-50
984475
  Попович В. Організаційно-управлінські аспекти вдосконалення механізму валютного контролю // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.51-54
984476
  Грабовська І.В. Організаційно-управлінські інновації креативного менеджменту як необхідна умова ефективного розвитку бізнесу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 52-57. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
984477
  Кравчук Н.М. Організаційно-управлінські особливості входження українських підприємств до стратегічних альянсів // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 179-183
984478
  Ангєлов Г.В. Організаційно-управлінські особливості командного лідерства у сфері виробництва / Г.В. Ангєлов, Є.Р. Петракова, А.В. Черкаський // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 69-74. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
984479
  Бобровська О.Ю. Організаційно-управлінські проблеми збереження, нарощення і підвищення якості наукового потенціалу країни // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 1/2. – С. 5-17. – ISSN 2311-6420
984480
   Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів (1 листоп. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 305, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-057-9
984481
   Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (29 жовт. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
984482
  Коваленко О. Організаційно-фінансові аспекти реалізації трудового потенціалу України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 271-277. – ISSN 2078-5860


  трудового потенціалу економіки України, що в умовах спаду виробництва та значного безробіття є особливо актуальним. Доведено необхідність пошуку резервів його зростання на рівні держави, суб"єктів господарювання та окремих робочих місць, отже на усіх ...
984483
  Мандибура В.О. Організаційно-фінансові напрямки подолання економічної злочинності і корупції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-6. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі узагальнення світового досвіду розкриваються найбільш ефективні шляхи та організаційно-фінансові механізми створення умов для подолання економічної злочинності та корупції в Україні. The substance of organizing and financial ...
984484
  Соляник А.А. Організаційно-функціональна модель формування розподіленого фонду національної електронної бібліотеки України // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 20-27
984485
  Бориславська О. Організаційно-функціональні засади місцевого самоврядування в Україні (конституційно-правовий аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 112-121. – (Серія юридична ; Вип. 41)
984486
  Коляда М.Г. Організаційно-функціональні складові індивідуальної траєкторії навчання майбутніх фахівців із інформаційної безпеки // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 46-49
984487
  Цубенко В. Організаційно-штатна побудова та фінансування Департаменту військових поселень: 1835-1857 рр. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 49-54. – ISSN 2311-9896


  У статті досліджено в конкретно-історичному вивченні організаційно-штатна побудова і фінансування Департаменту військових поселень з 1835 по 1857 р. Методи дослідження. Важливим аспектом методологічного підґрунтя стало застосування методів: ...
984488
  Кучеренко С.Ю. Організаційно­облікове забезпечення майна та капіталів сільськогосподарських виробничих кооперативів / С.Ю. Кучеренко, Л.Ю. Леваєва, М.А. Кучеренко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 134-138. – ISSN 1997-4167
984489
  Железняк В.В. Організація автоматизації обліку необоротних активів у відокремлених підрозділах залізниці // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 165-170. – Бібліогр.: 5 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
984490
  Мних Є.В. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу : Навчальний посібник / Є.В. Мних, Є.І. Цікало, Р.М. Бунь; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 167с.
984491
  Божко В.О. Організація автоперевезень у колгоспі та оплата праці шоферів. / В.О. Божко, І.М. Матійчук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів, 1974. – 202с.
984492
  Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу : Підручник / М.Й. Хорунжий; МОіНУ. Київськ. нац. економічний університет. – Київ : КНЕУ, 2001. – 382с. – ISBN 966-574-279-5
984493
  Шемигон Н. Організація адаптивного інклюзивного простору у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 46-50. – ISSN 2308-4634
984494
  Левчук Ю. Організація адвокатури в окрузі Київської судової палати за судовими статутами 1864 року // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 95-102. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
984495
   Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві. ( Міжнародна наукова конференція) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.3
984496
  Коцюба Т.Я. Організація акордно-колективнох оплати праці колгоспників на основі єдиної ХІІ-розрядної сітки / Т.Я. Коцюба. – К., 1976. – 46с.
984497
  Сокальський О.С. Організація алфавітного і систематичного каталогів у масових бібліотеках / О.С. Сокальський, В.М. Туров. – К, 1959. – 63с.
984498
  Колінько О.В. Організація Альтернативної Компенсаційної Системи за цифровий контент " Культурний безліміт" із залученням державних структур // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 84-86. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
984499
  Зоріна О.А. Організація аналітичної роботи в корпораціях / О.А. Зоріна, В.В. Рябініна // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 71-77. – ISBN 978-617-571-134-7
984500
  Романишина Н. Організація аналітичної роботи над недослідженим текстом репресованого автора. (На прикладі оповідання Л.Старицької-Черняхівської "Каїн та Авель") // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 13-18
984501
  Селищев С.В. Організація аудиту безперервності діяльності державних підприємств // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 35-39. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
984502
  Михайловський М.К. Організація африканської єдності / М.К. Михайловський. – К, 1972. – 481с.
984503
  Митропольський О.Ю. Організація баз даних з морської геології в інституті геологічних наук НАН України / О.Ю. Митропольський, С.П. Ольштинський, Г.М. Іванова // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2016. – № 1 (43). – С. 75-80. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1999-7566
984504
  Костирко Т.М. Організація безперервної бібліотечної освіти як чинник підготовки фахівця нової формації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – C. 109-119. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
984505
  Зав"ялова Л.І. Організація безперервної професійної підготовки вчителів Великобританії, США. Канади на межі XX -XXI століть // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 64. – С. 33-37. – (Серія "Педагогічні науки")
984506
  Баньковська І. Організація бібліотечних консорціумів (із досвіду роботи зарубіжних бібліотек) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 47-60. – ISSN 2224-9516
984507
   Організація бібліотечних фондів і каталогів. – К.
вив. 1. – 1955. – 72с.
984508
  Сокальський О.С. Організація бібліотечних фондів і каталогів / О.С. Сокальський, В.М. Туров. – Х, 1958. – 231с.
984509
  Сокальський О.С. Організація бібліотечних фондів і каталогів / О.С. Сокальський. – Х, 1965. – 99с.
984510
  Полякова О. Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів у наукових установах НАН України / О. Полякова, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 118-127. – ISSN 2224-9516
984511
  Сокальський О.С. Організація бібліотечної справи / О.С. Сокальський. – Х, 1970. – 241с.
984512
  Глушенкова А.А. Організація бізнес-планування на підприємстві / А.А. Глушенкова, К.А. Булахова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (34). – С. 48-52. – ISSN 2415-8089
984513
  Негруцький Б.С. Організація білкового синтезу у вищих еукаріотів / Б.С. Негруцький. – Київ : Обереги, 2001. – 728с. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-006-4
984514
  Дмитрук П Б. Організація біржевої діяльності в агропрмисловому комплексі : Навчальний посібник для студ. економ. спеціальностей / П Б. Дмитрук. – Київ : Либідь, 2001. – 344с. – ISBN 966-06-0194-8
984515
  Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль. – 2-ге вид., доп. – Львів, Київ : Новий Світ, Магнолія плюс, 2003. – 360 с. – ISBN 966-7827-24-0 (966-8340-03-5)


  Містить теоретичні питання з основ біржової діяльності товарного і фондового ринків
984516
  Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль. – 2-ге вид., допов. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 358, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 357-358. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-05-5


  Містить теоретичні питання з основ біржової діяльності товарного і фондового ринків
984517
  Манзенко Г. Організація боротьби з комірними шкідниками / Г. Манзенко. – Х., 1931. – 124с.
984518
  Литвин Ю.Я. Організація бухгалтерського обіку, контролю і аналізу в сільському господарстві / Ю.Я. Литвин. – Київ : Вища школа, 1993. – 301 с.
984519
   Організація бухгалтерського обліку : Навч. посібник для студентів вузів / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; Мін-во освіти і науки України.Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 576с. – ISBN 966-7570-64-9
984520
  Калюга Є.В. Організація бухгалтерського обліку / Є.В. Калюга, М.М. Колос // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 95-97. – ISBN 978-966-930-102-4
984521
   Організація бухгалтерського обліку : навч. посібник / [В.С. Лень, О.Ю. Акименко, О.І. Волот та ін.] ; за заг. ред. канд. екон. наук, проф. В.С. Леня ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2021. – 663, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 652-660. – ISBN 978-617-7932-23-8
984522
  Вигівська І.М. Організація бухгалтерського обліку діяльності факторингової компанії: ризик-орієнтований підхід / І.М. Вигівська, В.К. Макарович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 2 (37). – C. 14-18. – ISSN 1994-1749
984523
  Кузнецова С.А. Організація бухгалтерського обліку за стадіями облікового процесу // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 107-118. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
984524
  Дробязко С.І. Організація бухгалтерського обліку заробітної плати працівників підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 3-8. – ISSN 2306-6806


  Розглянуто визначення сутності оплати праці працівників підприємства як об"єкта бухгалтерського обліку. Доведено, що на сучасному етапі заробітна плата не виконує покладені на неї функції, що вимагає нагального втручання з боку держави. Здійснено ...
984525
  Карп"як Я.С. Організація бухгалтерського обліку зберігання та знищення документів господарської діяльності підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 113-119. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
984526
  Торба О.В. Організація бухгалтерського обліку інтелектуального капіталу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 274-281. – ISSN 2222-4459
984527
  Тарлопов І.О. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах в умовах цифрової економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 24-28. – ISSN 2306-6814
984528
   Організація бухгалтерського обліку основних засобів та фінансових інвестицій. – Київ : Компас, 2000. – 28с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
984529
  Сопко В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : Підручник / В. Сопко, В. Завгородній; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 260с. – ISBN 966-574-063-6
984530
  Федотов О.П. Організація взаємовавідносин між органами і підрозділами Держмитслужби та МВС України у боротьбі з злочинністю // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.67-75
984531
  Попко С.М. Організація взаємодії з місцевими органами влади та надання допомоги місцевому населенню у контексті проведення інформаційно-психологічних операцій за досвідом виконання завдань українським миротворчим контингентом в Республіці Ірак у 2003-2005 рр. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 21. – С. 179-185
984532
  Делікатна Івета Олександрівна Організація взаємодії рекламодавця та рекламного агенства на міжнародному рівні : Автореф... канд. екон.наук: 08.02.03 / Делікатна Івета Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 16л.
984533
  Делікатна Івета Олександрівна Організація взаємодії рекламодавця та рекламного агентства на міжнародному рівні : Дис... кандид. економ.наук: 08.02.03. / Делікатна Івета Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 150л. – Бібліогр.:л.147-150
984534
  Казан П.І. Організація взводних (ротних) опорних пунктів в умовах розтягнутого фронту оборони у ході ведення АТО / П.І. Казан, В.І. Заболотнюк // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 9-10
984535
  Дюкова Е. Організація вивчення української літератури в сучасній Білорусі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
984536
  Дубас Т. Організація видавничої діяльності в сучасній бібліотеці: нові тенденції в бібліотечному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 461-475. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено питання видавничої діяльності сучасної наукової бібліотеки. Визначено місце наукових бібліотек у цифровому середовищі. Окреслено перспективи розвитку видавничої діяльності наукових бібліотек України. Наголошено на розширенні присутності ...
984537
  Ліпич Л.Г. Організація виробництва : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закл. / Л.Г. Ліпич, В.О. Морохова, А.Т. Московчук. – Луцьк : Ред.-видавн.відділ ЛДПУ, 2002. – 256с. – ISBN 5-7763-0014-2
984538
  Васильков В.Г. Організація виробництва : Навчальний посібник / В.Г. Васильков; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 524 с. – ISBN 966-574-474-7
984539
   Організація виробництва : підручник / [А.І. Яковлєв та ін.] ; за ред. А.І. Яковлєва, С.П. Сударкіної, М.І. Ларки ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 435, [1] с. – Авт. зазначені на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 425-430. – ISBN 978-617-05-0215-5
984540
  Мороз В.С. Організація виробництва : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.С. Мороз, А.С. Тельнов. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 255, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 254-255. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-035-1
984541
  Бахтінова А.П. Організація виробництва : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.П. Бахтінова, О.О. Гиль, Л.О. Гришина. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 213, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 208-209 та в кінці тем. – ISBN 966-418-061-7
984542
  Хотенко М.П. Організація виробництва в колгоспі імені Будьонного / М.П. Хотенко. – К, 1952. – 228с.
984543
  Грінчук Л.К. Організація виробництва в радгоспах і колгоспах / Л.К. Грінчук. – Київ, 1971. – 432с.
984544
  Сапфірова Н.М. Організація виробництва й торговельної діяльності на ювелірній фірмі Й. Маршака // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 245-253. – ISSN 2225-7586
984545
  Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.А. Єгупов; МОНУ; Одеськ. держ. економіч. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-196-7
984546
  Орещенко А.В. Організація виробничого відділу зі створення тривимірних реалістичних картографічних моделей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 164-173 : мал., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
984547
  Гресь Н.Л. Організація виробничої практики зі спеціальності "Облік і аудит" : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.Л. Гресь; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 112с. – ISBN 966-364-225-4
984548
  Красовська Є.В. Організація високопродуктивних та економічних обчислювачів для спеціалізованих систем : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Красовська Є.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
984549
  Вдовічен А.А. Організація виставкової діяльності : навч. посібник / Вдовічен А.А., Вдовічена О.Г. ; М-во освіти і науки України, Чернівец. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 263, [1] : іл., табл. – Термінол. словник: с. 213-235. – Бібліогр.: с. 236-247. – ISBN 978-617-7611-12-6
984550
  Феоктистова О.Л. Організація виховної роботи з дітьми в мікрорайоні школи / О.Л. Феоктистова. – К, 1978. – 46с.
984551
  Кірічок О.Г. Організація виховної роботи зі студентами - майбутніми фахівцями з транспортних технологій у вищому навчальному закладі // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 167-168. – ISBN 978-966-416-521-8


  "...Вищі навчальні заклади працюють на перспективу. Їхні випускники покликані утверджувати загальнолюдські та національні морально-духовні цінності. Тому в наш час для проведення реформ децентралізації важливими напрямами ефективної дяльності вищих ...
984552
  Стражнікова І. Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 50-62
984553
  Спекторов В.Б. Організація відпочинку піонерів і школярів поза школою / В.Б. Спекторов. – К., 1968. – 189с.
984554
   Організація відпочинку та оздоровлення дітей в Україні : Збірник нормативних документів та інформаційно-методичних матеріалів. – Київ, 2003. – 170с. – ISBN 966-7902-37-4
984555
  Кавун Юрій Макарович Організація візуального комфорту оператора засобів транспорту за геометричними параметрами : Автореф... доктора техн.наук: 05.01.01 / Кавун Юрій Макарович; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1994. – 30л.
984556
  Журавльов М.В. Організація військово-соціальної роботи у Збройних Силах України: основні проблеми становлення та удосконалення в сучасних умовах / М.В. Журавльов, В.Д. Мулява // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – C. 72-79. – (Серія: Історія ; вип. 1 (44)). – ISSN 2523-4498
984557
  Землянська В. Організація військово-судових установ в Українській Народній Республіці // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.100-102. – Бібліогр.: 1 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
984558
  Бикова Т. Організація влади в Кримській Радянській Республіці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 10 липня (№ 13). – С. 6-7
984559
  Верстюк В.В. Організація влади в містах та містечках війська запорозького за гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 10-11
984560
  Кульбабський П.М. Організація влади через виборчий процес у Північній Буковині у 1940-1941рр. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.138-143. – ISSN 1563-3349
984561
  Янковська В.А. Організація внутрішнього аудиту в банках // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 11-13. – ISSN 2409-1944
984562
  Лисецький А.С. Організація внутрішнього аудиту доходів від основної діяльності підприємств торгівлі / А.С. Лисецький, Г.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 128-138. – ISSN 2306-546X
984563
  Фідря О.Г. Організація вчителем виконавчо-діяльнісного етапу навчально-пізнавальної діяльності // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 14. – С.2-11. – Бібліогр.: 15 пунктів
984564
  Євтушенко П. Організація господарства в лісостепу / П. Євтушенко. – К, 1926. – 64с.
984565
  Слабченко М.Є. Організація господарства України від Хмельниччини до світової війни / М.Є. Слабченко. – Одеса : Держвидав України . [[Одеса]: 3-я Деpж. дpук. ім. Тpоцького]
Ч. 1 : Господарство Гетьманщини XVII-XVIII століттів ; т. 1: Землеволодіння та фоpми сільського господаpства. – 1923. – VIII, 203 с.
984566
  Кравець Ірина Організація господарських систем: постановка проблеми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 48-53
984567
  Горелік Л.Е. Організація господарського розрахунку на промисовому підприємстві / Л.Е. Горелік. – Київ, 1956. – 16с.
984568
  Ваганова Л.В. Організація господарської діяльності в умовах мережевої економіки / Л.В. Ваганова, А.Ф. Гуменюк // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 10-13. – ISSN 2304-5809
984569
   Організація готельно-ресторанної справи : навч. посібник / [В.Я. Брич та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Брича ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2020. – 482, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 472-482. – ISBN 978-617-7844-16-6
984570
  Мальська М.П. Організація готельного обслуговування : підручник / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 366 с. – Бібліогр.: c. 294-299. – ISBN 978-966-346-810-5
984571
  Позняк Е.В. Організація громадської екологічної експертизи як функція управління в галузі екології (соціально-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Присвячено соціально-правовим аспектам організації громадської екологічної експертизи в Україні. Організація громадської екологічної експертизи розглядається як функція громадського управління в галузі екології, дається характеристика її етапів. ...
984572
   Організація даних. Терміни та визначення. ДСТУ 2505-94. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 11 с. – (Системи оброблення інформації)
984573
  Шаптала О. Організація державного управління сферою реккреаційного обслуговування в Україні // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.348-361
984574
  Олуйко В.М. Організація державної служби (аналіз світового досвіду) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 56-72. – ISSN 2078-9165
984575
  Ковшова І.О. Організація дистанційного менеджменту на підприємстві / І.О. Ковшова, Л.М. Ілько // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 21-27. – ISSN 2415-8089
984576
  Кушнір Л.А. Організація дистанційного навчання в інклюзивних закладах освіти на період карантину / Л.А. Кушнір, В.О. Кушнір, Т.М. Кушнір // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 174-185. – ISSN 2617-1112
984577
  Канівець О. Організація дистанційного навчання в Лондонському університеті // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 2012 р. : [збірник] / Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. романо-германських мов і перекладу, Каф. інозем. філології і перекладу ; [редкол.: С.П. Денисова та ін.]. – Київ : НУБіП, 2012. – С. 179-182
984578
  Ващило О.В. Організація дистанційного навчання майбутніх філологів в умовах пандемії COVID-19 // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (107). – С. 11-18. – ISSN 1817-8510
984579
  Басенко О.В. Організація дистанційного навчання студентів ВНЗ спортивного профілю засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 12-16. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
984580
  Бугайчук А. Організація дистанційного навчання. Методики ресурси та інструменти // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 8-25
984581
   Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : зб. нормат. та метод. документів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт. та упоряд.: Л.М. Яременко (керівник), О.В. Січова (заст. керівника), О.В. Березовська та ін. ; редкол.: В.І. Попик (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 308, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-306. – ISBN 978-966-02-8290-2
984582
  Свердлик З.М. Організація діяльності банківських установ: документно-інформаційний аспект / З.М. Свердлик, Л.В. Пізнюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 82-88. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – з’ясувати значення деяких видів документів та інформаційних ресурсів для ефективного функціонування банківських установ. Методологія дослідження полягає в застосуванні методу аналізу та синтезу, контент-аналізу, деконструкції документної ...
984583
  Савіна Л.О. Організація діяльності закладів освіти в Україні та проблеми їх фінансування / Л.О. Савіна, Л.В. Клочкова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – C. 200-205. – (Економічні науки ; № 1 (17))
984584
  Паславсыса Н.Т. Організація діяльності земельної конституційної юстиції ФРН // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
984585
   Організація діяльності консультативних пунктів "Довіра" центрами соціальних служб для молоді : (методичний посібник). – Київ, 2003. – 138 с. – ISBN 966-7815-44-7
984586
   Організація діяльності координаційних рад з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні : посібник / І.І. Лукасевич, Т.В. Журавель, Т.В. Безулік, С.І. Глущик; [І.І. Лукасевич, Т.В. Журавель, Т.В. Безулік, С.І. Глущик]. – Київ : [б. в.], 2007. – 83, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Проєкт Регіональної місії Агенства США з міжнар. розвитку (USAID) в Україні, Молдові та Білорусі "Визначення політики з питань здоров"я", Технічне завдання 1. – ISBN 966-8187-82-7
984587
  Новіков Є.А. Організація діяльності мереж трансферу технологій в ЄС та Україні: порівняльно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 286-290. – ISSN 2219-5521
984588
  Чемерис А.Т. Організація діяльності служби зайнятості : Конспект лекцій / А.Т. Чемерис; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 120с. – ISBN 966-608-294-2
984589
  Боголіб Т.М. Організація діяльності та фінансування дослідницьких університетів: зарубіжний досвід : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 4 (173). – С. 35-44 : Табл. – Бібліогр.:14 назв
984590
  Карнарук А. Організація діяльності та юрисдикція адміністративного суду // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 103-106
984591
  Геншафт М.А. Організація документації в органах юстиції УСРР. / М.А. Геншафт. – Х.-К., 1931. – 86с.
984592
  Жилка Н.Я. Організація допоміжних репродуктивних технологій дискордантним парам : монографія / Жилка Н.Я., Слабкий Г.О., Чепурнова Н.В. – Київ : [б. в.], 2015. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-122
984593
  Радченко А.Ф. Організація дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов на заняттях з української мови // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 177-183. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
984594
  Демків Х.С. Організація економічного аналізу діяльності підприємств на ринку антикваріату // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 340-343. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
984595
  Харьковий А.О. Організація екскурсії у великому місті на екологічно чистому транспорті (на прикладі міста Києва) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 300-302
984596
  Пильнова В.П. Організація експорту товарів суб"єктами малого та середнього бізнесу / В.П. Пильнова, Т.В. Капелюшна, О.В. Пісковець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 29-36. – ISSN 2306-6792
984597
  Туровська Л. Організація електронних книжкових виставок у контексті інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки / Л. Туровська, І. Смоляр // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 44-53. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено проблеми якісного забезпечення користувачів інформацією у форматі дистанційного обслуговування шляхом організації електронних бібліотечних книжкових виставок, створюваних на базі універсального підсобного фонду відділу комплексного ...
984598
  Євтушенко В.О. Організація естетичної підготовки майбутніх вихователів в ІНО України // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 34-37. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 10 (20))
984599
  Дякон Л.Л. Організація ефективного контролінгу бізнес-процесів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 75-78. – Бібліогр.: на 4 пункта
984600
  Волкова Г. Організація ефективної роботи бібліотеки для юнацтва в умовах карантинних обмежень // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 4 (26). – С. 21-23. – ISSN 2518-7341
984601
  Курей О.А. Організація ефективної співпраці малого й середнього підприємництва з великим бізнесом в умовах швидких глобалізаційних змін // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 391-411. – ISBN 978-966-2075-11-3
984602
  Гаврилко Г.П. Організація забезпечення інформаційних потреб моніторингу економічного потенціалу підприємства / Г.П. Гаврилко, Т.В. Гуштан, Ю.В. Підлипний // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 95-99
984603
  Времєва Т.О. Організація заробітної плати на промислових підприємствах / Т.О. Времєва. – Київ, 1961. – 44с.
984604
  Романюк А. Організація захисту неповнолітніх у кримінальному судочинстві США // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.493-502. – (Серія юридична ; Вип. 38)
984605
  Залознова Ю.С. Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств України в умовах нестабільності попиту: проблеми та перспективи / Ю.С. Залознова, Н.В. Трушкіна // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 1/2 (721/722). – С. 14-20. – ISSN 0041-5804
984606
   Організація зворотного зв"язку зі студентами на кафедрі патофізіології в умовах дистанційного навчання через пандемію COVID-19 та шляхи його удосконалення / О.Є. Акімов, С.В. Денисенко, Н.В. Соловйова, А.В. Міщенко, В.О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2021. – Т. 21, вип. 1 (73). – С. 109-113. – ISSN 2077-1096
984607
  Загрубський Н.Н. Організація здіймання великих просторів : курс землевпорядного ф-ту Харківського геодезично-землевпорядного інституту ; підручник по землевпорядних геодезичних інститутах та посібник по землевпорядних геодезичних технікумах / Н.Н. Загрубський. – Харків; Київ : Держсільгоспвидав, 1931. – 317 с.
984608
  Федотов Д. Організація змагання з легкої атлетики. / Д. Федотов. – К., 1953. – 128с.
984609
  Бондаренко М.П. Організація і виховання студентського колективу / М.П. Бондаренко. – Київ, 1979. – 72с.
984610
  Кеменяш Р.Ю. Організація і діяльність каптурових судів у Речі Посполитій (1572-1768) // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 39-42. – ISBN 978-966-600-475-1
984611
  Едер П. Організація і діяльність судових органів у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 роки) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 97-107. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
984612
  Мороз І.В. Організація і керування самостійною роботою студентів // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 141-144
984613
   Організація і контроль самостійної роботи студентів. – Львів, 1961. – 104с.
984614
   Організація і методи роботи вчителя з двома класами. – К., 1951. – 140с.
984615
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : Навчальн. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Київ : Каравела, 2004. – 568с. – ISBN 966-96331-4-1
984616
  Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту : Підручник / Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос. – Київ : Знання, 2006. – 295с. – ISBN 966-346-015-6
984617
  Мохняк В.С. Організація і методика обліку та контролю у кредитних спілках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Мохняк Володимир Степанович ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
984618
  Поберецька В. Організація і методика проведення дослідно-експериментальної роботи з підготовки вчителів початкової освіти в педагогічних коледжах до інтегрованого навчання учнів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 325-328. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
984619
  Давидов Г. Організація і методика проведення управлінського аудиту грошових коштів / Г. Давидов, Н. Шалімова // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 213-222. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
984620
   Організація і оплата праці в колгоспах и радгоспах України. – Київ, 1971. – 171с.
984621
  Ситник І.П. Організація і планування будівництва / І.П. Ситник. – Київ : Вища школа, 1972. – 348 с.
984622
  Плоткін Я.Д. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві / Я.Д. Плоткін, О.К. Янушкевич. – Львів, 1996. – 1478791с.
984623
   Організація і планування виробництва на приладобудівному підприємстві. – К, 1972. – 287с.
984624
   Організація і планування колгоспного виробництва. – К, 1971. – 284с.
984625
   Організація і планування на підприємстві : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.А. Семенов, В.К. Станчевський, М.О. Панкова, А.Г. Семенов, К.М. Гребінець; МОНУ; Європейськ. ун-т; Гуманіт. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 528с. – ISBN 966-364-264-5
984626
   Організація і планування операційної діяльності нафтогазових підприємств : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Гірництво" / Витвицький Я.С. [та ін.] ; за ред. М.О. Данилюка ; МОНУ ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : [ІФНТУНГ], 2009. – 366 с. – ISBN 978-966-694-109-4
984627
  Бухало С.М. Організація і планування промислових підприємств : (Схеми, таблиці, розрахунки) / С.М. Бухало, І.К. Малахов. – Київ : Вища школа, 1973. – 103 с.
984628
  Філинюк М.А. Організація і побудова спецобчислювачів моментних ознак зображення / М.А. Філинюк, Л.Б. Ліщинська; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 162с. – ISBN 966-641-159-8
984629
  Ковальский В.І. Організація і пранування виробництва на машинобудівнх підприємствах / В.І. Ковальский. – К, 1974. – 235с.
984630
   Організація і праця штабів : (проєкт). – [б. м.] : На чужині, 1947. – 182 с.
984631
  Ковальчук С.В. Організація і проведення виборів до І Державної Думи Російської імперії в Одесі (за матеріалами газети «Южное обозрение») // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 283-294. – ISSN 2312-6825
984632
  Нижник В.Є. Організація і проведення виборів до місцевих Рад / В.Є. Нижник. – Київ, 1965. – 43с.
984633
   Організація і проведення масових виробничих дослідів в умовах західних областей України : Метод. рекомендації спеціалістам колгоспів і радгоспів. – Київ, 1972. – 155 с.
984634
  Малахова Ж.В. Організація і проведення самостійних занять в умовах вищого медичного закладу / Ж.В. Малахова, Т.О. Бєлкова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 216-222. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 7). – ISSN 2522-1477
984635
  Пангелов Б.П. Організація і проведення туристсько-краєзнавчих подорожей : навчальний посібник / Б.П. Пангелов. – Київ : Академвидав, 2010. – 245, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-245. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-966-8226-99-1
984636
  Панченко В.Ф. Організація і проведення фізичної підготовки й масової спортивної роботи у вищих військових навчальних закладах : Навчально-методичний посібник / КНУТШ; В.Ф. Панченко. – Київ : Київський університет, 2005. – 101с. – ISBN 966-594-593-9
984637
  Добровольська А.М. Організація і реалізація самостійної роботи з метою формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 74-83. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті акцентовано увагу на чинниках, які під час навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП) забезпечують формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) майбутніх лікарів і провізорів, а також виконання ...
984638
  Єрмолаєв В. Організація і регламент діяльності Української Центральної Ради // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 58-69. – ISSN 1026-9932
984639
  Комарніцький О.Б. Організація і результативність педагогічної практики студентів Кам"янець-Подільського ІНО (ІСВ) у 20-30-ті рр. ХХ ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 30-31
984640
  Козак Є.П. Організація і розвиток міжнародної та всеукраїнської універсіад серед студентів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 117-118
984641
   Організація і розвиток фінансового сектора в умовах ринкової економіки : Навчальний посібник для студ.спец.:"Міжнародний бізнес". – Київ, 2002. – 292с.
984642
  Тищик Борис Йосипович Організація і структура державного апарату Галицької Соціалістичної Радянської Республіки (1920) : Лекції з курсу "Історія держави і права УРСР" / Тищик Борис Йосипович. – Львів, 1973. – 41с.
984643
   Організація і структурні елементи систем захисту інформації / О.Б. Полусин, О.В. Тимченко, І.М. Лях, В.І. Сабат // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – С. 161-166. – ISSN 2309-7647
984644
  Янкова Л.Ю. Організація і тактика кримінального переслідування у судових стадіях кримінального провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Янкова Людмила Юріївна ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
984645
  Сас В.А. Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі : Монографія / В.А. Сас. – Київ, 2004. – 240с.
984646
  Терещенко В.І. Організація і управління / В.І. Терещенко. – Київ, 1990. – 48 с.
984647
  Різничок Б.І. Організація інвестиційних процесів на контрактній основі (на прикл. реаліз. природоохорон. програм і будівн. природоохорон. об"єкт.) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Різничок Б. І.;. – Київ, 1994. – 23 с.
984648
  Цзен Гуанхай Організація інклюзивної освіти в КНР // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 12. – С. 214-228. – ISBN 978-617-7747-38-2. – ISSN 2415-3729
984649
  Назаркевич І. Організація інноваційної діяльності малих підприємств: проблеми та перспективи // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 276-281. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
984650
  Заєць С.В. Організація інтелектуальних змагань студентів у закладах вищої освіти: форми проведення та напрями вдосконалення / С.В. Заєць, С.П. Юдіна // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 78-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
984651
  Капралюк О. Організація інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 40-43. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто сучасний стан інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України (АПК), представлено його структуру та надано характеристику основних елементів, а також наведено способи поширення сільськогосподарської інформації
984652
  Климова К. Організація інформаційної діяльності в управлінні: тенденції розвитку та фактори впливу // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 191-208. – ISSN 2518-7600
984653
  Коваль С.В. Організація й методика обліку розрахункових операцій аграрних підприємств та напрями їх удосконалення // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 130-133. – ISSN 1997-4167
984654
  Андрусів У.Б. Організація кабельного мовлення: проблемні питання правової охорони // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 241-250
984655
  Грицку В.С. Організація кластеру в системі сільського зеленого туризму Чернівецької області / В.С. Грицку, Грицку-Андрієш // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 74-79
984656
  Чайковський А.Ф. Організація комової бази для тваринництва в колгоспах УРСР / А.Ф. Чайковський. – К., 1949. – 132с.
984657
  Тверезовський Віктор Анатолійович Організація комп"ютерних адаптивних комплексів для діагностування радіоелектронного обладнання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Тверезовський Віктор Анатолійович; НАН України. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці. – К., 1996. – 16л.
984658
  Наконечна Т.В. Організація комп"ютерних мереж : навч. посібник / Наконечна Т.В., Кузенков О.О., Рудяков А.В. – Дніпро : Ліра, 2017. – 99, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISBN 978-966-383-894-6
984659
  НекрасоваН Організація комплексної методики аналізу і прогнозування в системі управління фінансовими результатами діяльності комерційного банку // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 8. – С.13-18
984660
  Зеленська Ю.Г. Організація комплексної методики аналізу і прогнозування в системі управління фінансовими результатами діяльності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 263-267. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
984661
  Манякіна О.С. Організація комунікативних заходів в публічних бібліотеках України (на прикладі ЦМБ ім. В.Г. Короленка) / О.С. Манякіна, В.Д. Науменко // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 54-62. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
984662
  Верба В.А. Організація консалтингової діяльності : Навч. посібник / В.А. Верба, Т.І. Решетняк; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 244 с. – ISBN 966-574-173-Х
984663
   Організація контрактних взаємовідношень у будівництві. – К, 1993. – 94с.
984664
  Денисенко А.П. Організація контролю громадськості у сфері державного управління // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 102-108. – ISSN 2617-5967
984665
  Замасло О.Т. Організація контролю за сплатою податків в Україні / О.Т. Замасло, І.О. Олійник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 297-301. – ISSN 2222-4459
984666
  Царьова Л.К. Організація контролю за фінансовою діяльністю виробничих кооперативів в Україні : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.02 / Царьова Л. К.; ОДУ. – Одеса, 1992. – 19л.
984667
  Юдін О.М. Організація контролю захищеності бездротових комп"ютерних мереж на базі нейро-нечітких мереж / О.М. Юдін, Ю.І. Хлапонін // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (31). – С. 303-307. – ISSN 2075-0781


  "Розглядається рішення задачі організації контролю захищеності вузлів бездротової комп"ютерної мережі, яке базується на використанні апарату теорії нечітких множин. Наданий в статті підхід служить основою для його автоматизації, що дозволить підвищити ...
984668
  Сачанюк-Кавецька Організація контролю навчальних досягнень студентів за допомогою автоматизованих систем тестування / Сачанюк-Кавецька, О.П. Прозор, І.А. Клєопа // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 1. – С. 87-93. – ISSN 2413-1571
984669
  Васюк О.В. Організація контролю навчання у вищій школі // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 302-304
984670
  Левченко С.М. Організація контррозвідувального забезпечення внутрішніх та прикордонних військ на території України (1943-1945 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (37). – С. 99-110. – ISSN 2707-1383
984671
  Максименко М.В. Організація кормової площі в колгоспі / М.В. Максименко. – Х., 1933. – 78с.
984672
  Петриченко О.А. Організація кормозабезпечення молочного скотарства / О.А. Петриченко, І.І. Петриченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 63-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
984673
  Вергун І. Організація лабораторних робіт з фізики у відкритому білінгвально-орієнтованому освітньому середовищі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 30-38. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
984674
   Організація літнього відпочинку дітей і молоді : Навчально-методичний посібник для студентів-практикантів і організаторів літнього відпочинку дітей і молоді) / С.Я. Харченко, Л.Ц. Ваховський, О.П. Песоцька, М.С. Кратінов, В.О. та ін. Кратінова; МОНУ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Т. Шевченка; Авт.-уклад.: Харченко С.Я., Ваховський Л.Ц., Песоцька О.П., Кратінов М.С., Кратінова В.О. та ін. – Луганск : Альма-матер, 2006. – 244с. – ISBN 966-617-131-7
984675
   Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації : монографія / [Т.І. Лепейко та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 663, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 469-512. – ISBN 978-966-400-360-2
984676
  Фурман В.М. Організація маркетингової служби страхової компанії // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 125-133
984677
  Мельник Юрій Гнатович Організація медико-біологічних інформаційно-діагностичних систем диференціальної діагностики біопроб : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08, 03.00.08 / Мельник Юрій Гнатович; НАН України. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці. – К., 1996. – 16л.
984678
  Нікіфорова Л. Організація медичних послуг страхової медицини як інклюзивного інституту в Україні // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 64-65. – ISBN 978-966-981-013-7
984679
  Борзенков С.В. Організація мерчендайзингу компанії в умовах сучасної концепції маркетингу сприйняття // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 37-41. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
984680
  Грищенко М.М. Організація методичної роботи в спеціальній школі-інтернаті / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1955. – 48 с.
984681
  Трубій Г.Г. Організація методичної роботи вчителів іноземних мов: посіб. для вчителів. / Г.Г. Трубій, Г.О. Штомпель. – К., 1979. – 120с.
984682
  Трубій Г.Г. Організація методичної роботи вчителів іноземних мов: посіб. для вчителів. / Г.Г. Трубій, Г.О. Штомпель. – 2-е вид., допов. і перероб. – Київ, 1988. – 135с.
984683
  Проців О.Р. Організація мисливства та рибальства у Богородчанському повіті середині 19-го - початку 20-го ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 120-126. – ISSN 2312-1165


  "озглядається діяльність організації громадських мисливських організацій у Богородчанському повіті середини ХІХ – початку ХХ століття. Висвітлюється їх вплив на організацію мисливського господарства на території Богородчанського повіту".
984684
  Проців О.Р. Організація мисливства у Галичині кінця XIX - початку XX століття в контексті державного регулювання розвитку мисливського господарства в Україні = Organization of hunting in Galicia in late 19th - early 20th century in the context of state regulation of development the huntingin Ukraine / Проців О.Р. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 203, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 182-202. – ISBN 978-966-2988-81-9
984685
  Юшко С.В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 86-97 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
984686
  Погорєлов В.С. Організація міжбюджетних відносин в умовах фіскальної децентралізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 64-73 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
984687
  Руденко Лариса Володимироівна Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках : Посібник / Руденко Лариса Володимироівна. – Київ : Академія, 2002. – 376с. – Шифр дубл. 336 Руде. – (Альма-матер = Альма-матер : Альма-матер / Альма-матер). – ISBN 966-580-134-1


  Сутність та особливості розрахункових і кредитних міжнародних операцій, недоліки та переваги сучасних платіжних систем, охарактеризовано основні платіжні інструменти. Інше. Для студентів економічних спеціальностей вузів, фінансістів, бухгалтерів
984688
  Дмітрієва Н. Організація міжпрофесійної освіти майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії / Н. Дмітрієва, Ю. Копочинська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 195-214. – ISSN 2312-5993
984689
  Іванова Т.В. Організація місцевого самоврядування в Україні : Навчальний посібник / Т.В. Іванова; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2005. – 112с. – ISBN 966-8556-77-1
984690
  Бортник В.А. Організація місцевої влади у Французькій республіці: досвід децентралізації // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 1 (1), листопад. – С. 9-22. – ISSN 2617-9660
984691
  Гранюк Людмила Олексіївна Організація модульного навчання вчителів у системі підвищення кваліфікації : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гранюк Людмила Олексіївна; Український ін-т підвищення кваліф. керівних кадрів освіти. – К., 1996. – 343л.
984692
  Гранюк Людмила Олексіївна Організація модульного навчання вчителів у системі підвищення кваліфікації : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гранюк Людмила Олексіївна; Укр. ін-тут підвищення кваліф. керівних кадрів освіти. – К., 1996. – 200л. – Бібліогр.:л.176-200
984693
  Гранюк Л.О. Організація модульного навчання вчителів у системі підвищення кваліфікації : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гранюк Л. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 24л.
984694
  Болгар І.П. Організація молочної справи. / І.П. Болгар. – К, 1968. – 144с.
984695
  Козлін В.Й. Організація моніторингу звуку на комп"ютері / В.Й. Козлін, В.І. Грищенко // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 77-81
984696
  Коржнев М.М. Організація моніторингу при екологічній реабілітації гірничодобувних регіонів України / М.М. Коржнев, В.М. Шестопалов, Є.О. Яковлєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-52. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянута система моніторингу стану навколишнього природного середовища та мінерально-сировинних ресурсів, яку запропоновано ввести концепцією і проектом програми поліпшення екологічного стану гірничодобувних регіонів України.
984697
  Ломоносова О. Організація моніторингу та прогнозування розвитку регіональних систем вищої освіти // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 278-288. – ISSN 2411-5215
984698
  Миськів Л.І. Організація морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
984699
  Стафєєв І.І. Організація набору і збереження контингенту учнів шкіл працюючої молоді / І.І. Стафєєв. – К, 1968. – 71с.
984700
  Зінь Л. Організація навчальних секцій з фізичної культури і спортивного туризму в Львівському інституті економіки і туризму / Л. Зінь, К. Лабарткава, О. Лядик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 343-350. – ISBN 978-966-2328-98-1
984701
   Організація навчально-виховного процесу : З досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. – Б.м., 2004. – 201с.
984702
   Організація навчально-виховного процесу : З досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. – б.м. : б.в.
Вип. 4. – 2004. – 197с.
984703
  Завальнюк В.В. Організація навчально-виховного процесу в американських пієтичних закладах освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 65-73. – ISBN 978-966-7359-77-5
984704
  Марчук О.О. Організація навчально-виховного процесу в Острозькій чоловічій гімназії на початку XX століття // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (15). – С. 73-79. – ISBN 978-966-7359-77-5
984705
  Горащук В.П. Організація навчально-виховного процесу з валеології в загальноосвітній середній школі : Навчальний посібник / В.П. Горащук; Мін-во освіти і науки України; Луганськ. нац. педагог. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 112с. – ISBN 966-617-170-8
984706
  Бірюков П.В. Організація навчально-виховного процесу за кредитно-модульною системою у вищому військовому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-86. – Бібліогр.: С. 86 (12 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті автором розглядаються принципи та основні підходи запровадження кредитно-модульної системи організа-ції навчального процесу на факультеті внутрішніх військ Київського юридичного інституту МВС. Регламентний статус відомчого ВНЗ МВС України ...
984707
  Бідниченко О. Організація навчально-виховного прцесу в технічних вищих навчальних закладах / О. Бідниченко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2
984708
  Кобзар Б.С. Організація навчально-виховної роботи в школі подовженого дня / Б.С. Кобзар. – К., 1963. – 168с.
984709
  Разнатовська О.М. Організація навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на кафедрі фтизіатрії і пульманології Запорізького державного медичного університету на додипломному рівні // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 106-109. – ISSN 1681-2751
984710
  Єременко Т. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у курсі "Методика викладання іноземних мов" / Т. Єременко, О. Трубіцина, І. Лук"янченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 73-81. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Відзначено, що сучасна професійна освіта повинна бути спрямована на стимулювання самостійної діяльності особистості майбутнього вчителя іноземної мови і створювати нові можливості щодо його творчої самореалізації як суб"єкта управління цілісним ...
984711
  Кух А.М. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики на основі рівневих завдань еталонного характеру : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.02 / Кух А.М.; Нац. педагог. ун-те ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 16л.
984712
  Махович О.І. Організація навчального процесу бакалаврів комп"ютерних наук із застосуванням компетентнісного підходу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 61-62
984713
  Савченко О.Я. Організація навчального процесу в малокомплектній школі. / О.Я. Савченко. – К., 1974. – 174с.
984714
  Нешко С. Організація навчального процесу з урахуванням новітніх тенденцій / С. Нешко, Л. Близнюк // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 48-50. – ISSN 1562-529Х
984715
  Соколова Н. Організація навчального процесу студентів-істориків в Університеті Св. Володимира у XIX ст. // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (37). – С. 73-82
984716
  Фурса О. Організація навчального процесу та особливості викладання "композиції" у художньому вищому навчальному закладі // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 177-180
984717
   Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах Міністерства охорони здоров"я України в умовах впровадження Закону України "Про вищу освіту" (за підсумками моніторингу в 2016 р. / Ю.С. П"ятницький, І.В. Мельник, М.О. Поліщук, Ю.І. Фисун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 29-35. – ISSN 1681-2751
984718
  Фучила О. Організація навчального процесу у Відкритому університеті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 77-84. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
984719
   Організація навчального процесу у навчальних закладах. – Київ : Задруга, 2004. – 338с. – (Енциклопедія керівника навчального закладу). – ISBN 966-7944-68-9
984720
   Організація навчання бібліотекарів: 2000 рік : Навчальні матеріали. – Київ, 1999. – 22с. – (Безперервна освіта бібліотекарів України ; Вип.1)
984721
  Онищук В.О. Організація навчання в умовах кабінетної системи / В.О. Онищук. – К, 1980. – 100с.
984722
  Касьян Т.К. Організація навчання декоративно-прикладного мистецтва на Катеринославщині у другій половині XIX - початок XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Касьян Тетяна Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницькього. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
984723
  Рибалко Н.М. Організація навчання іноземних мов у вітчизняній гімназійній освіті (кінець ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Рибалко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
984724
  Грищук Ю. Організація навчання іноземних студентів в Україні як чинник інтернаціоналізації вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 101-105. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
984725
   Організація навчання інформаційно-консультаційної діяльності / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко // Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний.М.Ф, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 209-382. – ISBN 978-966-2609-78-3
984726
  Плиско К.М. Організація навчання синтаксису в середній школі / К.М. Плиско. – К., 1990. – 135с.
984727
   Організація надання спеціалізованих видів медичної допомоги пораненим, травмованим та хворим учасникам АТО / А.П. Казмірчук, М.О. Дрюк, І.Г. Денисенко, О.В. Циц // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 34-44. – ISSN 2310-4910


  "Проаналізовані: структура вхідного потоку постраждалих, структура поранень і травм, оперативних втручань спеціалізованої хірургічної допомоги та структура спеціалізованої терапевтичної допомоги".
984728
  Слабченко М.Є. Організація народного господарства України від Хмельниччини до світової війни / М.Є. Слабченко. – К.
5, 1. – 1927. – 136с.
984729
  Слабченко М.Є. Організація народного господарства України від Хмельниччини до світової війни / М.Є. Слабченко. – К.
5, 2. – 1929. – 94с.
984730
  Коробченко А.А. Організація науки в Україні в першій половині XIX ст. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 176-187. – ISSN 2415-7422


  Згадується Київська археографічна комісія, праці М. М. Максимовича (див. с. 181, 184), М. В. Остроградського (с. 184), В. О. Караваєва (с. 185).
984731
   Організація наукових досліджень в умовах пандемії та карантину / Ю. Ткач, Д. Мехед, К. Мехед, Л. Черниш // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (20). – С. 197-202. – ISSN 2411-5363


  У роботі охарактеризовано методи проведення наукових досліджень можливих для використання в період пандемії, виокремлено найбільш безпечні ресурси з погляду інформаційної безпеки та проаналізовано можливості реалізації виокремлених методів проведення ...
984732
  Корольова Т. Організація наукових досліджень в університетах: стан і розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 46-53. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан розвитку наукової сфери економіки України. Основну увагу приділено аналізу змін наукової діяльності у сфері вищої освіти. Розкрито причини негативних явищ у науці - недостатнє фінансування, скорочення обсягів наукових робіт, ...
984733
  Матяш І.Б. Організація наукових досліджень у галузі архівної справи в Україні 1920-1930-х років // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С. 57-69. – ISSN 0320-9466
984734
  Леврінц М.І. Організація науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов в університетах США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 79-84. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
984735
  Даценко В. Організація науково-дослідницької роботи студентів у вищому навчальному закладі / В. Даценко, Н. Хименко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 45-49. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
984736
  Модестова Т.В. Організація науково-дослідної діяльності студентів магістратури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 351-375. – ISSN 2219-438X
984737
  Стражнікова І. Організація науково-дослідної роботи студентів магістратури // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 102-113
984738
  Холоденко Н.О. Організація наукового забезпечення діяльності судів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Холоденко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права" ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 235 арк. – Додатки: арк. 216-235. – Бібліогр.: арк. 194-215
984739
  Холоденко Н.О. Організація наукового забезпечення діяльності судів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Холоденко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
984740
  Бойчук Т. Організація наукової діяльності Чернівецького державного медичного інституту в 1944–1954 рр. / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 2 (10). – С. 7-23. – ISSN 2311-9896
984741
  Олійник Я.Б. Організація наукової роботи студентів та аспірантів на географічному факультеті / Я.Б. Олійник, В.О. Шевченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
984742
  Володін С.А. Організація наукоємного ринку АПК за системою інноваційного провайдингу / С.А.Володін. – Київ : Дія, 2006. – 96с. – ISBN 966-7665-89-5
984743
  Трепак Л. Організація ненімецького судочинства у Польському Генеральному Губернаторстві (1939-1945) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 176-181. – ISSN 2409-4544


  "Висвітлюється процес створення судових органів на окупованих польських та українських землях Польського Генерального Губернаторства у роки Другої світової війни. Розглядаються та оцінюються функції та повноваження ненімецьких судів, які розглядали ...
984744
  Вітвіцький В.В. Організація нормування праці у галузях АПК. : Автореф... канд .екон.наук: 08.09.03 / Вітвіцький В.В.; Ін-т аграр. єкон. Україн. акад. аграр. наук. – К., 1996. – 24л.
984745
  Вонсович О.С. Організація Об"єднаних Націй в умовах сучасних викликів і загроз міжнародній безпеці // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 36-42. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
984746
  Віднянський С. Організація Об"єднаних націй в умовах сучасної кризи світового порядку (до 75-річчя створення ООН) / С. Віднянський, А. Мартинов // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 77-89. – ISSN 0130-5247
984747
  Слободяник Ю.Б. Організація облікової політики в Україні: проблеми гармонізації / Ю.Б. Слободяник, Ю.О. Хоменко // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 14-17
984748
  Ларікова Т.В. Організація обліку в бюджетних установах / Т.В. Ларікова, І.С. Шилко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 243-257. – ISSN 2310-9734


  У статті досліджено сутність і значення організації бухгалтерського обліку, узагальнено її сутність як сукупність засобів, способів і методів упорядкування та оптимізації існування зазначеної системи, яка впливає на успішність і розвиток діяльності ...
984749
  Лищенко О.Г. Організація обліку витрат в умовах бюджетування / О.Г. Лищенко, С.А. Олонець // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 156-163. – ISSN 2308-1988
984750
  Ярмоліч О.М. Організація обліку дебіторської заборгованості в Україні та країнах світу.... // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 211-214. – ISBN 978-9934-571-53-4
984751
  Ходаковська І.Л. Організація обліку і контролю необоротних активів музеїв України з використанням сучасних інформаційних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-100. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання організації обліку і контролю необоротних активів музеїв України, проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід та вказані шляхи вдосконалення організації обліку в умовах використання сучасних інформаційних систем. The matters of ...
984752
  Садовська І.Б. Організація обліку і оподаткування у фермерських господарствах в контексті професійного бухгалтерського судження / І.Б. Садовська, І.І. Бабіч, К.Є. Нагірська // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 45-53. – ISSN 2307-9878
984753
  Кирильєва Л.О. Організація обліку кредитних операцій у системі управління фінансовими ресурсами / Л.О. Кирильєва, І.Б. Чернікова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 7-16. – ISSN 2312-394X
984754
  Медвідь Л. Організація обліку логістичних витрат за центрами відповідальності / Л. Медвідь, А. Левкович // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 50-60. – ISSN 2410-0706
984755
  Дідух С. Організація обліку необоротних активів в бюджетних установах: проблеми категорійного визначення // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 133-138. – ISBN 966-303-007-1
984756
  Візіренко С.В. Організація обліку оборотних немонетарних активів / С.В. Візіренко, О.О. Резніченко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 144-152. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення елементів облікової політики шляхом доповнення їх переліку таким елементом, як аналіз оборотних немонетарних активів, що забезпечить раціональну організацію обліку на підприємстві".
984757
  Перетятько Ю.М. Організація обліку основних засобів в умовах становлення інформаційної економіки // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 50-56. – ISSN 2410-9576
984758
  Кащенко О. Організація обліку та внутрішнього контролю грошових потоків та розрахунків на прикладі підприємств сфери технічного обслуговування автомобілів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-26. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена актуальним питанням організації обліку, контролю грошових потоків на підприємствах сфери технічного обслуговування автомобілів. Визначені проблеми організації обліку та контролю грошових потоків, сформульовані пропозиції щодо їх ...
984759
  Бондарев В.В. Організація обліку трансакційних витрат: теорія та методологія / В.В. Бондарев, М.М. Танасієва, А.А. Михалків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 786. – С. 91-98. – (Економіка ; вип. 786). – ISSN 2519-240Х
984760
  Кінаш О. Організація окремої слідчої дії - умова законності і ефективності розслідування злочинів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.59-65. – ISSN 0132-1331
984761
  Шевченко В.Е. Організація онлайн-навчання під час карантину через COVID-19 // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (67/68). – С. 87-96. – ISSN 2077-7264


  Про дистанційне навчання в КНУ ім. Т. Шевченка. - С. 90.
984762
  Кондрашова Т. Організація оплати праці й аналіз розрахунків із працівниками підприємств малого бізнесу / Т. Кондрашова, О. Бондаренко // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.14-18. – ISSN 1728-9343
984763
  Жигірь Анатолій Анатолійович Організація оплати праці як форми розподілу доходів на підприємствах з різними формами власності : Дис... канд. економічнихнаук: 08.01.02 / Жигірь Анатолій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 199л. – Бібліогр.:л.174-190
984764
  Слободян О.П. Організація оповіщення персоналу і відвідувачів у разі виникнення надзвичайної ситуації в закладах готельно-ресторанного комплексу / О.П. Слободян, В.А. Заєць, Л.П. Нещадим // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 24-26 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв.
984765
  Орос І.І. Організація освіти дорослих у Франції та Бельгії // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 224-236. – ISSN 2074-8167
984766
  Борейко В.І. Організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти України та зарубіжних країн // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 5-14. – ISSN 2919-864X
984767
  Линьов В. Організація освітнього процесу на засадах особистісно орієнтованого навчання: досвід роботи міжнародних шкіл якості (QSI). // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 78-83. – ISSN 2078-1687
984768
   Організація освітнього процесу у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова у світлі реформування вищої медичної освіти / В.М. Мороз, Т.Л. Полеся, Л.В. Фоміна, Ю.Й. Гумінський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 36-39. – ISSN 1681-2751
984769
  Стрижак О.О. Організація оцінки об"єктів інтелектуальної власності // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр: 12 пунктів. – ISSN 1683-1942
984770
  Жиленко М.В. Організація оцінювання результатів навчальної діяльності школярів в спадщині С.Х. Чавдарова як передумова компетентнісного підходу до формування особистості в сучасній школі // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 86-98. – ISBN 978-617-640-364-7
984771
  Душеба Валентина Віталіївна Організація паралельних процесів у спеціалізованих обчислювальних системах з ортогональним доступом до пам"яті : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Душеба В.В.; Нац. акад. наук України; Ін-т проблем моделюван. в енергетиці ім.Г.С.Пухова. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
984772
  Бабченко Н.В. Організація педагогічної практики в системі професійної підготовки вчителів іноземних мов в університетах Швеції // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 209-217. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
984773
  Матвієнко О.В. Організація педагогічної практики з виховної роботи у початковій школі / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Олена Валеріївна Матвієнко. – Київ : Стилос, 2003. – 124с. – ISBN 966-7321-75-4
984774
  Ящук М.А. Організація первинного обліку при внутрігосподарському розрахунку в колгоспі / М.А. Ящук. – К., 1966. – 179с.
984775
  Гуцалюк Л.П. Організація перевірок використання бюджетів усіх рівнів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 27-33 : Рис.
984776
  Чопей М.І. Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02, 09 / Чопей Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 139 арк. – Додатки: арк. 134-139. – Бібліогр.: арк. 118-133
984777
  Булавін Л.А. Організація підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу з фізики та астрономії / Л.А. Булавін, В.С. Копань, В.С. Кучеров // Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи", 2000. – № 8
984778
  Матяш І. Організація підготовки архівістів у системі вищої освіти // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.112-137. – ISBN 966-625-033-0
984779
  Богунов С. Організація підготовки офіцерів для збройних сил республіки Литва / С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 272-285. – ISSN 2617-1775
984780
  Хахановський В.Г. Організація підготовки фахівців по боротьбі зі злочинністю у сфері високих технологій // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.201-204. – ISSN 1609-0462
984781
  Скалозуб Л.П. Організація планування в діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
984782
  Тростянська К.М. Організація податкового аудиту розрахунків з оплати праці / К.М. Тростянська, Л.С. Яромич // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 261-265. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
984783
  Єлісєєв А. та інш. Організація податкового планування на підприємстві // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 8. – С.5-7
984784
  Заіченко Н. Організація позакласної роботи та позашкільної роботи з учнівською молоддю у США та Україні : Порівняльний аналіз / Надія Заіченко. – Богуслав, 2005. – 199с.
984785
  Жигірь А.А. Організація полати праці як форми розподілу доходів на підпримствах з різними фрмами власності : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.02 / Жигірь А. А.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 18л.
984786
  Солнцева Х.В. Організація поліцейської діяльності в Україні та США: структура // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 69-73. – ISSN 1727-1584
984787
  Мілашовська О.І. Організація послуг для дітей в закладах готельно-ресторанного господарства регіону / О.І. Мілашовська, А.В. Грянило, Е.П. Балог // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 161-166. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
984788
  Мілевський О. Організація початкового етапу розслідування ухилинь від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 147-151
984789
  Черних О. Організація початкової військової підготовки молоді у Республіці Білорусь / О. Черних, Ю. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 290-300. – ISSN 2617-1775
984790
   Організація пошукової роботи учнів на уроках української літератури. – Суми, 1984. – 20с.
984791
  Бойчук Р.П. Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях : навч. посібник / Р.П. Бойчук, Д.В. Задихайло, В.М. Пашков ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : ФІНН, 2010. – 383, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Юриста). – ISBN 978-966-8030-67-3
984792
  Щербатих В.Ю. Організація правоохоронної діяльності у військових формуваннях України як фактор розбудови правової держави // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.129-135
984793
  Романенко О.В. Організація практик студентів на базі науково-навчального центру "Синевір" Межигірського району Закарпатської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 305-311. – Бібліогр.: 6 назв.
984794
  Рибалка Д. Організація праці в колгоспах / Д. Рибалка. – Х., 1930. – 87с.
984795
   Організація праці журналіста : Навчальна програма. – Київ : Київський університет, 2002. – 16с.
984796
  Волченко Ф.Р. Організація праці і заробітної плати / Ф.Р. Волченко. – Київ, 1967. – 66с.
984797
  Дейкун Д.І. Організація праці інспектора-методиста шкіл / Д.І. Дейкун, П.І. Дроб""язко. – Київ, 1990. – 175с.
984798
  Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : Навчальний посібник / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова; Київськ. економічний інститут менеджменту. – Київ : Кондор, 2002. – 518с. – ISBN 966-8251-00-8
984799
  Костюк В.Л. Організація праці осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи законодавчого регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 170-177. – ISSN 2306-9082
984800
  Сисак І. Організація прийому та набору іноземних громадян на навчання ВНЗ / І. Сисак, А. Лупенко, О. Буняк // V Міжнародна науково-методична конференція "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні" : присвяч. 60-річчю ТНТУ ім. Івана Пулюя (15-16 жовтня 2020 р.) / "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні", міжнар. наук.-метод. конф. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. – С. 5-6. – ISBN 978-966-305-109-3
984801
  Фамілярська Л. Організація проектної діяльності психологів у закладах післядипломної освіти з використанням хмарних сервісів Google / Л. Фамілярська, Л. Кльоц // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 78-83. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
984802
  Беседін Б. Організація проєктної діяльності на уроках математики як спосіб розвитку пізнавальної компетентності учнів / Б. Беседін, А. Кириченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А., Омельченко С.О., Саяпіна С.А. [та ін.]. – Краматорськ, 2021. – № 1 (100). – С. 98-108. – ISBN 978-617-8042-08-0. – ISSN 2077-1827


  Проєктна діяльність виявляється досить ефективним методом при навчанні математики. В основі цього методу лежить залучення учнів до активної пізнавальної та творчої спільної діяльності при вирішенні однієї загальної проблеми. Все, що учень пізнає ...
984803
  Малес Людмила Володимирівна Організація простору суспільства : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук:22.00.04 / Малес Л.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
984804
  Малес Людмила Володимирівна Організація простору суспільства як політична діяльність : Дис... канд. соціологічних наук: 22.04.04 / Малес Людмила Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 199 л. – Бібліогр.: л. 169-199
984805
  Головченко Організація професійних навчальних закладів / Головченко
ч. 1. – 1925. – 156с.
984806
  Лисенко Г. Організація професійно-педагогічної підготовки викладачів Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту в 1970-1980-х рр. // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Головко М.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 162-172. – ISSN 2411-1317
984807
  Мохамед Хашим Мохамед Румі Організація процесів обробки зображень (на прикладі штрихових зображень) : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.13.13 / Мохамед Хашим Мохамед Румі; Нац. технічн. ун-тет України "Київськ. політехнічний ін-тут". – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
984808
  Асад Махмуд Асад Аль Насер Організація процесів передачі інформації в мобільних комп"ютерних мережах з реконфігурацією топології : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Асад Махмуд Асад Аль Насер ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв.
984809
  Козіна І.В. Організація процесів управління доставки вантажів у вугільних шахтах при нестаціонарності середовища // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 89-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
984810
  Корінько М.Д. Організація процесу залучення фінансових ресурсів в аграрний сектор економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.50-52
984811
  Білоус С. Організація процесу навчання майбутніх філологів публічного виступу англійською мовою // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – С. 71-75. – ISBN 978-617-7507-84-9
984812
  Грод І. Організація процесу постановки і розв"язування прикладних задач як засіб підвищення якості вивчення інформатики у закладах вищої освіти / І. Грод, С. Лещук, В. Олексюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 145-153. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
984813
  Надточій Н.О. Організація процесу формування академічних компетенцій в освітньому середовищі ВНЗ / Н.О. Надточій, В.М. Ємельянова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 89-97. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
984814
  Владимирский М. Організація Радянської влади на місцях / М. Владимирский. – Київ, 1920. – 96с.
984815
  Бутинець Ф Ф. Організація ревізії в колгоспі / Ф Ф. Бутинець, . – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К., 1976. – 232с.
984816
  Шкода М.С. Організація регуляторної політики ведення бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (185). – С. 18-21
984817
  Павлов Сергій Валентинович Організація релігійно-географічної сфери України : Дис... канд. географічнихнаук: 11.00.02 / Павлов Сергій Валентинович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 221л. – Бібліогр.:л.133-143
984818
  Павлов С.В. Організація релігійно-географічної сфери України. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Павлов С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. Географ. ф-тет. – К., 1999. – 18л.
984819
  Хромченкова Н.М. Організація рефлексійної діяльності майбутніх журналістів як одна із педагогічних умов формування професійної відповідальності // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 93-96. – ISSN 2304-5809
984820
  Безкровний Є. Організація роботи в органах прокуратури в умовах ії законодавчого реформування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 47-52. – ISSN 2220-1394
984821
   Організація роботи в піонерському таборі. – Дрогобич, 1966. – 31с.
984822
   Організація роботи Верховної Ради України: досвід і проблеми : Матеріали круглого столу у Верховній Раді України. – Київ, 2004. – 84с.
984823
  Усенко-Чорна Організація роботи виборчих комісій зі списками виборців на виборчих дільницях // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-18
984824
   Організація роботи виконкомів місцевих рад. – Київ, 1984. – 168с.
984825
  Фоменко А.В. Організація роботи віртуального навчального середовища для ВНЗ з великою кількістю студентів // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 50
984826
  Райковський Б. Організація роботи дільничих виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-23
984827
  Трикашна Ю. Організація роботи з автентичним британським художнім фільмом з метою формування соціокультурної компетентності у майбутніх філологів // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – С. 64-70. – ISBN 978-617-7507-84-9
984828
  Парсяк В.Н. Організація роботи з грошовими коштами у малому господарському товаристві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 73-74. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Висвітлено засади розв"язання проблеми накопичення та раціонального використання грошових коштів малими підприємствами.
984829
  Сидоренко А.І. Організація роботи з документами в діяльності органів місцевого самоврядування: сучасний вимір / А.І. Сидоренко, І.А. Москаленко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 73-81. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження пов’язане з вивченням напрямків подальшого вдосконалення організації роботи з документацією в органах місцевого самоврядування (на прикладі Новобузької РДА Миколаївської області). методологія. У процесі дослідження застосовано ...
984830
  Брехунець А.І. Організація роботи закладів професійної освіти у німецьких окупаційних зонах України в 1941-1944 рр.: історико-педагогічні аспекти / А.І. Брехунець, В.В. Васенко, О.М. Гончаренко // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 36-63. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
984831
  Ковальчук О.Б. Організація роботи інформаційного блоку Адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 143-148. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
984832
  Закреницький Анатолій Організація роботи керівного складу суб"єкта господарювання щодо приведення органів управління, сил і засобів цивільного захисту в готовність до виконання завдань за призначенням в умовах особливого періоду // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 16-22 : фото, табл.
984833
  Полгородник С.М. Організація роботи класного керівника в школі / С.М. Полгородник. – К, 1968. – 147с.
984834
  Федонюк К.Є. Організація роботи місцевих Рад депутатів трудящих / К.Є. Федонюк. – Львів, 1973. – 28с.
984835
  Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника : Методика і техніка / К.Г. Воблий. – Київ : АН УРСР, 1947. – 152с.
984836
  Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника / К.Г. Воблий. – 3-е вид. – Київ, 1969. – 175 с.
984837
  Олефір В.І. Організація роботи органів внутрішніх справ з реалізації законодавства про статус мігрантів в Україні // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 36-41.
984838
  Довгань О.Д. Організація роботи по підвищенню ефективності використання інформаційних ресурсів: аспект безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 86-94
984839
  Каркач П.М. Організація роботи прокуратури міста, району : методичний посібник з організації роботи в міських, районних прокуратурах / П.М. Каркач. – Харків : Право, 2008. – 352с. – ISBN 966-8467-61-2
984840
  Карпінський П. Організація роботи прокуратури області у галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 71-78
984841
   Організація роботи редакції. – К, 1986. – 150с.
984842
   Організація роботи редакції газети. – Київ : Вища школа при КДУ, 1986. – 167с.
984843
  Присяжний М. Організація роботи редакції газети і праці журналіста : навчальний посібник / Михайло Присяжний, Мар"ян Лозинський ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-е, допов. і переробл. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 179, [3] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-613-590-5
984844
  Сорочинська В.Є. Організація роботи соціального педагога : Навч. посібник / В.Є. Сорочинська. – Київ : Кондор, 2005. – 212с. – ISBN 966-8251-39-3
984845
  Корніч А.М. Організація роботи учнів : посібник для вчителя / А.М. Корніч. – Київ : Радянська школа, 1984. – 88 с.
984846
  Білавич Г. Організація розвивального освітнього середовища для дітей в українському приватному дошкіллі (кінець ХІХ – 30-ті рр. ХХ ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 7/8 (193/194), липень - серпень. – C. 48-53. – ISSN 2308-4634
984847
  Гіль А. Організація розкриття та розслідування умисних вбивств // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.107-115
984848
  Кінаш О. Організація розслідування та тактика слідчих дій у справах неповнолітніх // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.65-71. – ISSN 0132-1331
984849
  Завілянський І.Я. Організація розумової праці лектора / І.Я. Завілянський. – Київ, 1966. – 31с.
984850
  Лозинська І. Організація російського цивільного управління у Галичині (серпень-вересень 1914 року) // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 21-30. – ISSN 2519-058X
984851
  Васько О.О. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищому навчальному закладі // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 112-115. – ISBN 978-966-698-257-8
984852
  Хрипун Володимир Миколайович Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів на практичних заняттях з педагогіки : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Хрипун Володимир Миколайович; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 1995. – 24л.
984853
  Довгорук Л.П. Організація самостійної роботи з англійської мови для студентів вищих медичних навчальних закладів // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2016. – № 2 (16). – С. 45-52
984854
  Парфьонова О.В. Організація самостійної роботи з англійської мови студентів немовних спеціальностей за допомогою комп’ютерних технологій / О.В. Парфьонова, Р.Л. Туренко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 237-244. – ISSN 2074-8167
984855
  Солошенко О. Організація самостійної роботи з дисциплін гуманітарного циклу в технічних ВНЗ: теоретичііий аспект // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 52-57. – ISSN 1562-529Х
984856
  Книш Т. Організація самостійної роботи з іноземної мови студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 76-81. – ISSN 2415-8143
984857
  Рябова О.О. Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти з використанням технологій дистанційного навчання / О.О. Рябова, В.Є. Кашута // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 71. – C. 63-69. – ISSN 2074-8922
984858
  Третяк О.В. Організація самостійної роботи і впровадження нових методів контролю за якістю навчання у реформуванні вищої освіти. Вип.17 / О.В. Третяк, В.Р. Кігель // Нові технології навчання. Науково-методичний збірник
984859
  Третяк О.В. Організація самостійної роботи і впровадження нових методів контролю за якістю навчання у реформуванні вищої школи / О.В. Третяк, В.Р. Кігель // Зб.матеріалів 2-ї Між. науково-методичної конф. "Досвід і проблемі організації самост.роботи і контролю знань студ."
984860
  Третяк О.В. Організація самостійної роботи і впровадження нових методів контролю за якістю навчання як вагомий фактор у реформуванні вищої школи / О.В. Третяк, В.Р. Кігель // Нові технології навчання, 1996. – Вип. 17
984861
  Гур"євська О.М. Організація самостійної роботи іноземних студентів з адаптованою системою оцінювання / О.М. Гур"євська, Л.В. Ісичко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 135-140. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
984862
  Подліанова О.І. Організація самостійної роботи лікарів-інтернів в заочній інтернатурі // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 4 (121). – C. 47-49. – ISSN 2077-4214
984863
  Гулецька Я.Г. Організація самостійної роботи магістрів з використанням інформаційних технологій при вивченні іноземної мови // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 76-80. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
984864
  Добросюк І. Організація самостійної роботи магістрів соціальної педагогіки у процесі їхньої фахової підготовки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1/2 (961/962). – С. 42-44. – ISSN 0131-6788
984865
  Статівка О.О. Організація самостійної роботи магістрів у процесі вивчення іноземних мов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 126-133. – ISSN 2074-8922
984866
  Тур О.М. Організація самостійної роботи майбутніх документознавців з метою формування їх комунікативної компетентності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 138-142. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
984867
  Піжук Т.Г. Організація самостійної роботи студентів-медиків у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням (за матеріалами проведеного майстер-класу) / Т.Г. Піжук, В.З. Височан // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 153-155. – ISSN 2077-4214
984868
  Ситнік Т. Організація самостійної роботи студентів в умовах карантинних обмежень // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 2 (188), лютий. – С. 43-48. – ISSN 2308-4634
984869
  Крамар С.Б. Організація самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів як форма методичної роботи кафедри та викладача / С.Б. Крамар, Д.І. Назарова // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Приступа Є.Н. [та ін.]. – Миколаїв, 2018. – Т. 3, № 6 (15). – C. 269-274. – ISSN 2415-3060


  Стаття присвячена одній з актуальних проблем вищої школи – організації самостійної роботи студентів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах. Сучасні вимоги до висококваліфікованих спеціалістів потребують постійних зусиль у самоосвіті, але ...
984870
  Стародуб П. Організація самостійної роботи студентів відповідно до вимог Болонського процесу / П. Стародуб, З. Шпирка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 85-92. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
984871
  Осьмук Н.Г. Організація самостійної роботи студентів за допомогою хмарних технологій / Н.Г. Осьмук, О.Г. Швець // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 253-255. – ISBN 978-966-698-290-5
984872
  Карасьова О. Організація самостійної роботи студентів на лабораторно-практичних заняттях у вищих навчальних закладах Слобожанщини в історико-педагогічній ретроспективі (кінець XIX - початок XX століття) // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 142-149. – ISSN 2411-1317


  У статті розглянуто проблему активізації самостійної роботи студентів на лабораторно-практичних заняттях; з’ясовано провідні форми та методи організації самостійної роботи студентів наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., а саме: попередня підготовка до ...
984873
   Організація самостійної роботи студентів під час вивчення профілактичної медицини / М.І. Мізюк, З.Б. Суслик, М.Є. Йонда, І.А. Мищенко, Л.С. Гречух // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 147-149. – ISSN 2077-4214
984874
  Каленик М.В. Організація самостійної роботи студентів під час лабораторних занять з методики навчання фізики // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 12-20. – ISSN 2519-2361
984875
  Руденко Т.В. Організація самостійної роботи студентів при вивченні вікової фізіології та валеології в педагогічному ВНЗ // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 120-124. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
984876
  Ємельянова О.І. Організація самостійної роботи студентів при вивченні фармакогнозії // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 55-58. – ISSN 2077-4214


  В статті наведено принципи та особливості організації самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету на кафедрі фармакогнозії та ботаніки в умовах кредитно-модульної системи очної та заочної форми навчання. Проведено аналіз системних підходів, ...
984877
  Данильчук О.М. Організація самостійної роботи студентів при навчанні математичної статистики // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.: Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 2 (16). – С. 42-52. – ISSN 2519-2361
984878
  Синєкоп М.С. Організація самостійної роботи студентів у змішаному навчанні / М.С. Синєкоп, Л.А. Обоянська // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 47
984879
  Кульчицький В. Організація самоуправління в Галичині за часів австрійського панування / В. Кульчицький, І. Бойко, І. Лісна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.90-94. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
984880
  Дудка В.І. Організація селянства Полтавщини у період української національно-демократичної революції 1917-1920 років // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2000. – № 1/2. – С.127-136. – ISBN 966-7653-01-2
984881
   Організація симуляційного навчання у ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України / М.М. Корда, А.Г. Шульгай, А.А. Гудима, С.Й. Запорожан // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 22-26. – ISSN 1681-2751
984882
  Риндюк Вікторія Олександрівна Організація систем захисту інформації на основі методів нечітких множин : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.21 / Риндюк В.О.; Нац. акад. наук України; Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
984883
   Організація систематичної картотеки статей. – К, 1993. – 18с.
984884
  Лещенко В.В. Організація системи банківського нагляду: структура, моделі, проблеми регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 132-136. – ISSN 2306-6814
984885
  Пухальський Т.Д. Організація системи взаємозв’язків диригентсько-хорових дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів музики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 88-96. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
984886
  Ковалевська В.Ю. Організація системи внутрішнього контролю витрат на підприємствах / В.Ю. Ковалевська, О.М. Панченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 229-233. – ISSN 2072-1692
984887
  Руденко І.А. Організація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Німеччині // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 111-113. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
984888
  Мураненко К.Ю. Організація системи профілактики правопорушень серед неповнолітніх // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 81-85. – Бібліогр.: 8 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
984889
  Змєйова О.П. Організація системи розвитку персоналу на підприємстві / О.П. Змєйова, Н.Я. Слободян // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (186). – С. 33-36
984890
  Лисенок О.В. Організація системи управління банківськими ризиками // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 292-295. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
984891
  Христофорова О.М. Організація системи управління банківськими ризиками / О.М. Христофорова, Л.М. Кучерявенко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 176-182. – ISSN 2308-1988
984892
  Рязанов А.В. Організація системи управління матеріальними потоками промислового підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 131-136 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
984893
  Петленко Ю.В. Організація служби фінансового менеджменту на підприємстві : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 94-98 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
984894
  Матійченко Я.Т. Організація соціалістичних сільськогосподарських підприємств / Я.Т. Матійченко. – Київ, 1970. – 140с.
984895
  Слєпов І.О. Організація соціалістичного змагання в трудових колективах. / І.О. Слєпов, Н.А. Даниленко. – К., 1983. – 32с.
984896
  Романцова Я.В. Організація соціально-педагогічної діяльності в українських ВНЗ: витоки і сучасність / Я.В. Романцова, О.А. Мкртічян // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 52. – C. 187-194. – ISBN 978-617-7306-97-8. – ISSN 2312-2471
984897
  Удовенко Ю.М. Організація соціально-психологічної допомоги дітям, які пережили втрати внаслідок військових дій // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 165-176. – ISSN 2520-6265


  У статті досліджено психологічні особливості дітей, які пережили втрати внаслідок військових дій. Проаналізовано поняття "втрати", види та етапи переживання втрат; психічна травма і посттравматичний стресовий розлад. Визначено організаційні та ...
984898
   Організація соціологічних досліджень у бібліотеках. – К, 1995. – 44с.
984899
  Сапронова М. Організація співпраці з роботодавцями щодо збільшення обсягів працевлаштування, створення додаткових робочих місць // Соціальний захист : Інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 2002. – № 6. – С.10-14
984900
  Дьяченко О.В. Організація статистичних спостережень у сфері зовнішньої торгівлі товарами в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-8
984901
   Організація стаціонарного пункту сейсмологічних спостережень / О.З. Ганієв, Т.А. Амашукелі, Л.В. Фарфуляк, К.В. Петренко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 5. – С. 232-240 : рис. – Бібліогр.: с. 238. – ISSN 0203-3100
984902
  Колос Ю. Організація суб"єкт-суб"єктної взаємодії під час вивчення іноземної мови в умовах дистанційного навчання / Ю. Колос, М. Купар // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Вип. 40, т. 2. – С. 157-164. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
984903
  Пашук А.Й. Організація судів на Україні в другій половині 17 століття / А.Й. Пашук. – Харків : Видавництво Харківського університету, 1961. – 48 с.
984904
  Омельчук В.В. Організація судівництва Гетьманату за правління Кирила Розумовського / В.В. Омельчук, М.В. Омельчук // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 41-49
984905
   Організація судових та правоохоронних органів : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти. – Харків : Право, 2000. – 272с. – ISBN 966-7146-37-5
984906
  Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посібник у схемах / А.В. Лапкін. – Вид. 7-ме, змінене і допов. – Харків : Право, 2018. – 168, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 165-168. – ISBN 978-966-937-464-6
984907
  Шуневич К. Організація судово-експертизної діяльності в Латвії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 211-213
984908
   Організація суду і прокуратури. – Львів
1. – 1962. – 18с.
984909
   Організація суду і прокуратури. – Львів
2. – 1962. – 34с.
984910
   Організація суду і прокуратури в СРСР. – Львів
Вип. 3. – 1963. – 23 с.
984911
  Костєва Т.Б. Організація сучасних методів та форм навчання в університетській системі освіти // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 64-68. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 6 (299)). – ISSN 2076-586Х
984912
  Гайдак Д. Організація сучасного банку // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 20-24
984913
  Вовк С.М. Організація сучасного механізму фінансування охорони здоров"я в умовах трансформаційного періоду країни / С.М. Вовк, В.М. Лобас // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2015. – № 2 (2). – C. 8-12. – ISSN 2415-8763
984914
  Турко Б. Організація та впровадження інклюзивної освіти у Канаді: історія та сучасність // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 121-126. – ISSN 2706-6258
984915
  Лободаєв В. Організація та діяльність київського робітничого Вільного козацтва (листопад 1917 - січень 1918) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 58-62
984916
  Цушко С.Є. Організація та діяльність на українських землях повітових шляхетських сеймиків як станово-представницьких органів влади // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 60-68. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
984917
  Сердюк В. Організація та діяльність найвищого судового органу України в радянський період // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
984918
  Трепак Л. Організація та діяльність окупаційних органів юстиції у польському генеральному губернаторстві (1939-1945 років) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 87-94. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
984919
  Головко М.Т. Організація та діяльність піар-агентства в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 126-130


  У статтідосліджуються основні організаційні та практичні аспекти функціонування піар-агентства В Україні.Наведено приклади успішних акцій та проектів сучасних українських агенцій. Викладено породи теоретиків та практиків у галузі паблік рилейшнз.
984920
  Гончаренко В. Організація та діяльність Президії Всеукраїнського ЦВК (1917-1938 рр.) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 44-53
984921
  Шевчук І.І. Організація та діяльность прокуратури в Галичині у 1920-1926 // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.138-143. – ISSN 1563-3349
984922
  Керзюк О. Організація та доступ до інформації у Британській бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 22-29. – ISSN 2224-9516
984923
  Фіщук О.С. Організація та еволюція гінецея Однодольних (Monocotyledons) // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 149-154 : рис. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 2227-3220
984924
  Шинальський О. Організація та забезпечення прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 9-22
984925
   Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах. – К, 1997. – 110с.
984926
  Ястремська С.О. Організація та здійснення дистанційного навчання студентів магістратури навчально-наукового інституту медсестринства тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 132-137. – ISSN 2413-1571
984927
  Цимбалюк В. Організація та координація боротьби з організованою транскордонною кіберзлочинністю // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.26-30. – ISSN 0132-1331
984928
  Тимошенко М.М. Організація та методика викладання дисциплін економічних спеціальностей / М.М. Тимошенко, І.М. Можарівчська // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 159-167
984929
  Візіренко С.В. Організація та методика внутрішнього контролю забезпечення виконання договірних зобов" язань / С.В. Візіренко, А.Д. Мансурова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 162-169. – ISSN 2308-1988
984930
   Організація та методика ігрової діяльності. – Х, 1998. – 25с.
984931
  Цимбалюк Н.М. Організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності : Навчальний посібник / Н.М. Цимбалюк; МКМУ; ДАКККіМ. – Київ. – ISBN 966-7435-23-7
Ч.1 : Теоретичні основи культурно-дозвіллєвої діяльності. – 2000. – 145с.
984932
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник для студ.вищ.навч.закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 295с. – ISBN 966-7767-37-Х


  Розглядається коло проблем, пов"язаних із орга-нізацією та методикою науково-дослідницької дія-льності. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних ро-біт та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до ...
984933
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник для студ. вищ.навч. закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 295с. – ISBN 966-7767-88-4


  Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до дисертацій та авторефератів
984934
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 307с. – ISBN 966-8148-42-8
984935
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 307с. – ISBN 966-346-069-5
984936
  Антоняк Т.В. Організація та методика проведення занять з тактичної медицини, сучасний стан та перспективи розвитку / Т.В. Антоняк, Л.С. Бенцало // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 104-105. – ISBN 978-966-2699-94-4
984937
   Організація та методика роботи з особовим складом : підручник / [В.М. Петренко, М.М. Ляпа, І.В. Леганьков та ін.] ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 413, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 412-413. – ISBN 978-966-657-818-4
984938
  Лубенченко О.Е. Організація та методичне забезпечення фінансового моніторингу в аудиторській фірмі: новітні вимоги // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 81-91 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
984939
  Василюк М.М. Організація та методологія контролю якості аудиторських послуг : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Василюк Марія Михайлівна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
984940
  Данильян О.Г. Організація та методологія наукових досліджень : навч. посібник / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань. – Харків : Право, 2017. – 446, [2] с. – Бібліогр.: с. 437-446 та в кінці тем. – ISBN 978-966-937-214-7
984941
  Імас Є.В. Організація та методологія підготовки здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальність 017 "Фізична культура і спорт" / Є.В. Імас, О.І. Циганенко, С.М. Футорний // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1992-7894
984942
  Майко О. Організація та нагромадження коштів у сільськогосподарських артілях за новим статутом / О. Майко. – Х : Радянський селянин, 1930. – 32 с.
984943
  Григурко І.О. Організація та планування виробництва в курсових та практичних роботах : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.О. Григурко, М.Ф. Брендуля, С.М. Доценко. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 231, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. з 1999 р. – Бібліогр.: 231. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-418-000-9
984944
  Чухно А.А. Організація та планування наукових досліджень з політичної економії у вузах // Економіка Радянської України, 1982. – №1
984945
  Кінащук Л. Організація та правове забезпечення аудиторської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.28-31
984946
  Кінащук Л. Організація та правове забезпечення контролю як функції управління // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.57-60
984947
  Дем"янишин В. Організація та проблеми здійснення бюджетного контролю як елемента бюджетного механізму держави / В. Дем"янишин, З. Лободіна // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 129-140. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто призначення бюджетного контролю як елемента бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави та виявлено проблеми його організації. Встановлено склад суб"єктів, які здійснюють бюджетний контроль, на всіх стадіях бюджетного ...
984948
  Щегельська Ю.П. Організація та проведення PR-кампаній : навч. посібник освіт.-проф. програми спец. 6.030302 "Реклама і зв"язки з громадськістю" / к. політ. н., доц. Щегельська Ю.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн., Каф. реклами та зв"язків з громадськістю. – Київ : Фенікс, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 143 та в кінці гл. – ISBN 978-966-136-198-9
984949
  Юрченко А.О. Організація та проведення гурткової роботи з інформатики в основній школі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 214-218 : табл. – Бібліогр.: с. 216-217. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
984950
  Попов В.Д. Організація та проведення дистанційних уроків з географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 13-20 : табл., фото. – Бібліогр.: 5 назв.
984951
  Туріщева Л.В. Організація та проведення заходів під час днів хімії у школі // Декада хімії у школі. – Харків : Основа, 2004. – с. 80-143. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 2(14)). – ISBN 966-8245-95-4
984952
  Бахтіярова Х. Організація та проведення освітнього процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищій професійно-технічній школі (візія навчального менеджменту) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-7. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
984953
  Черниш В.В. Організація та проведення рольових ігор на уроках іноземної мови // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 7-15. – ISSN 1817-8510
984954
  Дукова Н.М. Організація та проведення спеціальних операцій підрозділом митної варти // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2005. – № 6. – С. 13-18
984955
  Селюк О. Організація та проведення спеціального слідчого експерименту як форми контролю за вчиненням злочину: проблемні питання // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 278-279
984956
   Організація та стан науково-дослідницької роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2014 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [упоряд.: Ю.А. Чуприна]. – Харків : [б. в.], 2015. – 51, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 19-21
984957
  Жінкін М. Організація та техніка розумової праці / М. Жінкін. – Харків, 1930. – 135 с.
984958
  Щербань В. Організація та управління магістерською підготовкою фахівців з маркетингу / В. Щербань // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 3. – С.63-67. – ISSN 1682-2366
984959
  Отенко І.П. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки : навч. посібник / І.П. Отенко, Н.О. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 223, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 183-186. – Бібліогр.: с. 187-192. – ISBN 978-966-676-680-2
984960
  Семенова А.В. Організація та управління творчою діяльністю старшокласників на уроках природничо-математичного циклу : Навчальний посібник / А.В. Семенова. – Одеса : Друк, 2001. – 207с. – ISBN 966-7934-47-0
984961
  Макаренко С.О. Організація творчого навчання обдарованих дітей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 155-163


  Навчання обдарованих дітей розглядається як творчий процес. Ключові поняття: обдарованість, навчання, творчість, творчий потенціал. Обучение одаренных детей рассматривается как творческий процес. Еducation of gifted children is considered as a ...
984962
  Михаць Р. Організація театральних осередків у навчальних закладах Східної Галичини в контексті формування національної ідентичності дітей та молоді (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 62-67. – ISSN 2308-4634
984963
   Організація тексту. – К, 1979. – 104с.
984964
  Слєсар Т. Організація технології облікового процесу власного капіталу / Т. Слєсар, Э. Шара // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 145-159. – ISSN 2786-4537
984965
  Польова В.О. Організація торгівлі електронними книгами: вітчизняний та зарубіжний досвід // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 86-88. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
984966
  Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів : Навч. посібник / О.О. Фастовець ; Федерація профспілок України, Ін-т туризму. – Київ : Музична Україна, 2003. – 190 с. – Бібліогр.: с. 184-185. – ISBN 966-7849-07-4
984967
  Авдєєва Н.Ю. Організація транспортно-пересадкових вузлів як ключових сполучних елементів транспортної системи міста / Н.Ю. Авдєєва, А.М. Біла // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 68-75 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
984968
   Організація тренінгів у бібліотеках : Методико-практичні рекомендації. – Миколаїв : Атол, 2004. – 12с.
984969
  Бабарицька В.К. Організація туризму : навчальний посібник / Бабарицька В.К., Любіцева О.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ : [б. в.]. – ISBN 966-542-244-8
Ч. 1. – 1998. – 82 с.
984970
  Паньків Наталія Організація туристичних ресурсів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 142-147 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
984971
  Кричевський Р. Організація українських націоналістів в Україні / Р. Кричевський. – Львів, 1991. – с.
984972
   Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – 3-тє стереот. вид. – Київ : Наукова думка, 2005. – 72с. – ISBN 966-00-0545-8
984973
  Лисенко О.Є. Організація українських націоналістів та українська повстанська армія : Бібліогр. покажчик публікацій 1998-2002 років / О.Є. Лисенко, О.В. Марущенко; Ін-тут історії України НАН України. КНУТШ. Прикарпатський ун-тет ім. В.Стефаника. – Київ, 2002. – 202с. – ISBN 966-02-2672-1
984974
  Джаман Я.В. Організація українського етнографічного екскурсійного маршруту поліетнічними Чернівцями // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 245-247. – ISBN 978-617-7069-75-8
984975
  Бідняк М.Н. Організація управління : Навчальний посібник / М.Н. Бідняк. – Київ : А.С.К., 2003. – 176с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-455-Х
984976
  Завадський Й.С. Організація управління міжгосподарськими підприємствами та об"єднаннями. / Й.С. Завадський. – 2-е вид. – К., 1979. – 48с.
984977
   Організація управління процесом професійної підготовки економістів / Ю.В. Кліпа, Н.М. Рідей, Н.М. Титова, Д.Г. Павленко, В.І. Тимошенко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 87-104. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
984978
  Бардієр Ф.Ф. Організація управління соціалістичним промисловим підприємством / Ф.Ф. Бардієр. – К., 1959. – 39с.
984979
  Васюренко О. Організація управління стійким розвитком банківської установи / О. Васюренко, Н. Погореленко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 22-24
984980
   Організація управління якістю праці та продукції в сільському господарстві. – К, 1983. – 168с.
984981
  Лепетан І.М. Організація управлінського обліку за центрами витрат у сільськогосподарських підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 19-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
984982
  Юрчишин В.В. Організація управляння в районній ланці АПК. / В.В. Юрчишин. – К., 1984. – 88с.
984983
  Єлізаров К.Н. Організація уроку фізики / К.Н. Єлізаров. – Київ, 1954. – 172 с.
984984
  Шорін М Організація участі прокурорів у кримінальному судочинстві / М Шорін, К. Матвієнко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.30-35
984985
  Коваль О.Г. Організація фізичноі активності школярів старшого віку // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 71-74. – Бібліогр.: 4 назв.
984986
  Бунчук М.Ф. Організація фізичної культури / М.Ф. Бунчук. – К., 1970. – 295с.
984987
  Подяк В.М. і Попеску І.К. Організація фізкультурно-масової і спортивної роботи на факультеті / В.М. і Попеску І.К. Подяк. – Львів, 1974. – 67с.
984988
  Стоян В.І. Організація фінансового контролю у системі казначейства : фінансовий контроль / В.І. Стоян, О.П. Зварич // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 128-137 : Рис.
984989
  Примак Микола Володимирович Організація фінансової діяльності інформаційних комплексів : Дис... канд. економ.наук: 08.04.01. / Примак Микола Володимирович; КНУ. – Київ, 2000. – 191л. – Бібліогр.:л.174-184
984990
  Примак Микола Володимирович Організація фінансової діяльності інформаційних комплексів : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Примак М.К.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
984991
  Гаман М. Організація фінансування інноваційної діяльності // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 124-133
984992
  Боровий Є.М. Організація хірургічної допомоги сільському населенню / Є.М. Боровий, В.П. Хохоля. – К, 1980. – 39с.
984993
  Мен Сіан Організація художньо-комунікативного досвіду студента-вокаліста як педагогічна проблема // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 140-145. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
984994
  Полонська-Василенко Організація Центральної Ради // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 206-208


  Із книги Н. Полонської-Василенко "Історія України 1900-1923 рр."
984995
  Попович Т.М. Організація чехословацької жандармерії на Підкарпанській Русі (1919-1921) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 87-94. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
984996
  Айзеншток І.Я. Організація Шевченкознавства / І. Айзеншток : Ін-т Тараса Шевченка. – Харків : Державне видавництво України, 1928. – 20 с.
984997
  Жорова І. Організація шкільної освіти України на початку ХХ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 111-121. – ISSN 2312-5993
984998
  Торанський М. Організація, методика та облік курсової роботи в кооперації / М. Торанський. – Х.-К., 1931. – 210с.
984999
  Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці : Навчальний посібник / О.В. Дячун; Мін-во освіти і науки України; Наук.-методичний центр вищої освіти. – Львів : Афіша, 2001. – 220с. – ISBN 966-95063-76-6
985000
  Літовченко І.М. Організація, що навчається, як феномен сучасної економіки знань: американський контекст // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 200-206. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
<< На початок(–10)981982983984985986987988989990(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,