Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
979001
  Яременко В. "...подай любов, сердечний рай!" : поняття гармонії у творчій спадщині Тараса Шевченка: сутність множинності // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 5 (665). – С. 3-13. – ISSN 0236-1477
979002
  Кияшко А.Г. "Пограбовані" поховання черняхівської культури // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 45 : Археологічні студії. – С. 65-69
979003
  Ботнер В.С. "Погранична ситуація" (К. Ясперс) у романі Т. Уайлдера "Heaven"s my destination" / В.С. Ботнер, Н.Б. Мантуло // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 1999. – С. 8-11. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-082-9
979004
  Шемякин Я.Г. "Пограничные" цивилизации планетарного масштаба // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 7. – С. 75-84. – ISSN 044-748Х


  Латинська Америка і Росія - цивілізації "кордонного" типу, бо цивілізації неоднорідні, складаються з багатьох різних елементів (культурних, етнічних)
979005
  Шуткевич О. "Погром" - проти Петлюри // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 20-21 жовтня (№ 187/188). – С. 14-15


  Встановлення пам"ятника у Вінниці викликало хвилю суперечок. Але чи про тедискутують?
979006
   "Под знаменем науки" : юбилейный сборник в честь Николая Ильича Стороженка, изданный его учениками и почитателями. – Москва : Типо-лит. А.В. Васильева и К*, 1902. – [2], III, XXXV, 740 с., [1] л. портр. – Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бемаге. – Библиогр.: с. XXX-XXXIV


  Содерж. авт.: П. Д. Бобрыкин, И. А. Мамуна, Ф. Г. Мищенко, С. А. Архангельский, Е. С. Некрасова, А. А. Веселовская, Е. Ф. Будде, К. Д. Бальмонт, С. А. Варшер, Е. В. Деген [и др.]
979007
  Пахарева Т.А. "Под крылом у гибели" : "Реквием" Анны Ахматовой : Анализ поэтики // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 12. – С.49-51. – ISSN 0205-471Х
979008
  Кирчів Р. "Подай же руку козакові і серце чистеє подай" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 462-466. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091


  Передається духовний зв"язок, переклик ідейного концепту Шевченкового вірша "Полякам" з сучасно польскою піснею, співаною під сильним враженням від Київського Євромайдану, - "Podaj reke Ukrainie" ("Подай руку Україні").
979009
  Іщенко Н. "Подалі від Москви!" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 67). – С. 3


  Незмінний лідер Чорногорії Міло Джуканович переміг на президентських виборах.
979010
  Пономарів О. "Подарунок" українського дипломата // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 02-8 серпня (№ 31)
979011
  Дунаєвська Л. "Подарунча" - казка Кирила Сайка (до перевидання "Українських записів Порфирія Мартиновича) / Л. Дунаєвська, О. Наумовська // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 3-10
979012
   Погорєлова Галина Федорівна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 347 : фото
979013
   Погорілий Леонід Володимирович : Біобібліографічний покажчик наукових праць за 1959-2004 роки. – Київ : Аграрна наука, 2004. – 248с. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 966-540-120-3
979014
   Погорілий Сергій Дем"янович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 347-349 : фото
979015
   Погорілко Віктор Федорович // Вчені-юристи України : Довідник / ВРУ.Ін-тут законодавства;Ред.кол.:В.Ф.Опришко,Г.М.Омельяненко,О.П.Недбайло та ін. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1998. – С. 41-42. – ISBN 966-7024-23-1
979016
   Погорільчук Наталія Михайлівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 113
979017
   Погорільчук Наталія Михайлівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 210-211 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
979018
   Погорільчук Наталія Михайлівна (1973) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 122-123. – ISBN 966-95774-3-5
979019
  Архангельский П. Погостные наказы 1767 года, как исторический источник / Петр Архангельский. – Казань : Типо-литогр. Имп. ун-та, 1916. – 50 с.
979020
   Пограма спецкурсу "Боротьба трудящих Західноукраїнських земель проти соціального і національного гніту за возз"єднання з Українською РСР". – К, 1978. – 9с.
979021
  Боев И.В. Пограничная аномальная личность / И.В. Боев; Мин-во здавоохран. РФ Ставрополь. госуд. мед. академия. – Ставрополь : СГУ, 1999. – 362с. – ISBN 5-88-648-203-2
979022
  Белянкин Е.О. Пограничная вахта / Е.О. Белянкин. – М., 1981. – 128с.
979023
  Обручев В.А. Пограничная Джунгария / В.А. Обручев. – Вып.1. – Ленинград : АН СССР
Ч.3. – 1932. – 311с.
979024
  Обручев В.А. Пограничная Джунгария. / В.А. Обручев. – Вып.2. – М.-Л.
3. – 1940. – 292с.
979025
  Обручев В.А. Пограничная Джунгария. / В.А. Обручев. – М.
Вып.2. – 1953. – 60с.
979026
   Пограничная застава. – М., 1978. – 296с.
979027
   Пограничная застава. – М., 1980. – 304с.
979028
  Беляев В.П. Пограничная легенда / В.П. Беляев. – М., 1965. – 48с.
979029
  Гуров Е.П. Пограничная мел-палеогеновая импактная структура Чиксулуб: основные особенности строения и последствия ударного события для развития биосферы Земли // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 7-22 : рис. – Библиогр.: 41 назв. – ISSN 0367-4290
979030
  Тараданкин А.К. Пограничная полоса. / А.К. Тараданкин. – М., 1963. – 184с.
979031
  Володин Д.А. Пограничная проблема меду РФ и США в Арктике // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2011. – № 5 (497). – С. 49-66. – ISSN 0321-2068
979032
  Федоров П.И. Пограничная тишина / П.И. Федоров. – М., 1971. – 286 с.
979033
  Федоров П.И. Пограничная тишина / П.И. Федоров. – М., 1987. – 362с.
979034
  Чехов А.В. Пограничная тропа / А.В. Чехов. – М, 1985. – 174с.
979035
  Надибська О.Я. Пограничне становище України в контексті цивілізаційних орієнтацій // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 5 (85). – С. 56-61. – ISSN 2077-1800
979036
  Пупурус І. Пограничне Східне в поетиці українського романтизму // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 62-70. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
979037
  Джадт Тоні Пограничний народ // Критика. – Київ, 2010. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 44-45
979038
  Антонович М. Пограничник Босий / Михайло Антонович. – Прага : Вид. Укр. ыстор.-фылол. т-ва в Празы, 1940. – 18 с. – Праці Історично-Філологічного Товариства в Празі» ІІІ, Прага, 1941, т. 3 (і окремою відбиткою);.
979039
  Ильин Д. Пограничник Лагода. (Семья патриотов). / Д. Ильин. – М., 1939. – 31с.
979040
  Слонимский М.Л. Пограничники / М.Л. Слонимский. – М, 1937. – 128с.
979041
  Слонимский М.Л. Пограничники / М.Л. Слонимский. – Л, 1937. – 127с.
979042
  Билль-Белоцерковский Пограничники / Билль-Белоцерковский. – М.-Л., 1938. – 47с.
979043
   Пограничники. – М., 1964. – 119с.
979044
   Пограничники. – М., 1973. – 383с.
979045
   Пограничники. – 3-е изд., испр. – М., 1977. – 383с.
979046
   Пограничники Забайкалья. – Чита, 1951. – 104с.
979047
  Григулис А.П. Пограничники, два мальчика и собака Марс : повесть / А.П. Григулис. – Рига : Латгосиздат, 1953. – 119 с.
979048
  Ромберг Йоханна Пограничное состояние : общество / Ромберг Йоханна, Виденхофер Кай // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 4. – С. 48-63 : Фото. – ISSN 1029-5828
979049
  Павленко П. Пограничное сражение на земле / П. Павленко. – Москва, 1937. – 40 с.
979050
  Рожнев Б.С. Пограничные были / Б.С. Рожнев. – Ашхабад, 1980. – ,39с.
979051
  Мартьянов С.Н. Пограничные были. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1964. – 223с.
979052
  Матросов В.А. Пограничные войска / В.А. Матросов. – М., 1977. – 64с.
979053
   Пограничные войска в годы ВОВ 1941-45 гг.. – М., 1968. – 708с.
979054
   Пограничные войска ССР В ВОВ 1942-1945 гг.. – М., 1976. – 976с.
979055
   Пограничные войска СССР в ВОВ, 1941. – М., 1976. – 944с.
979056
   Пограничные войска СССР. 1929-1938 гг.. – М., 1972. – 775с.
979057
   Пограничные войска СССР. 1939 - июнь 1941 гг.. – М., 1970. – 813с.
979058
   Пограничные войства СССР. Май 1945-1950 гг.. – М., 1975. – 759с.
979059
   Пограничные войстваСССР. 1918-1928 гг.. – М., 1973. – 927с.
979060
   Пограничные горизонты между неогеном и антропогеном. – Минск, 1977. – 267с.
979061
   Пограничные горизонты неогена и антропогена территории КАМ и Верхнего Дона. – Воронеж, 1982. – 136с.
979062
   Пограничные зори. – Ашхабад, 1967. – 204с.
979063
   Пограничные отложения карбона и перми Урала, Приуралья и Средней Азии. – М., 1986. – 150с.
979064
   Пограничные отложения сантона и кампана на северном обрамлении Донбаса. – Киев : Наукова думка, 1980. – 108с.
979065
   Пограничные проблемы психологии и физиологии. – М., 1961. – 212с.
979066
   Пограничные проблемы экологии. – Свердловск, 1986. – 156с.
979067
  Плотников М.В. Пограничные тропы / М.В. Плотников. – Минск, 1962. – 60с.
979068
  Обухова Л.А. Пограничные характеры / Л.А. Обухова. – М., 1978. – 158с.
979069
  Абрамов Ю.Ю. Пограничные явления в кинетической теории. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 054 / Абрамов Ю.Ю.; Моск.физ-техн.ин-т. – Москва, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.26-28
979070
   Пограничные ярусы юрской и меловой системы : Труды / АН ССР Сибирское отделение. – Москва : Наука
Вып. 644. – 1984. – 184c : карта
979071
   Пограничный дозор. – М., 1973. – 241с.
979072
  Некрасов Г.М. Пограничный причал / Г.М. Некрасов. – М., 1985. – 207с.
979073
  Вагер Б.Г. Пограничный слой атмосферы в условиях горизонтальной неоднородности / Б.Г. Вагер, Е.Д. Надежина; Под ред. Дубова А.С. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 136 с.
979074
  Жумабекова К.М. Пограничный слой на двугранном угле в потоке вязкой жидкости или газа / К.М. Жумабекова, В.П. Шидловский. – М., 1990. – 15с.
979075
  Бабенко В.В. Пограничный слой на эластичных пластинах / В.В. Бабенко. – К, 1993. – 260с.
979076
  Шульман З.П. Пограничный слой неньютоновских жидкостей / З.П. Шульман, Б.М. Берковский. – Минск, 1966. – 240с.
979077
  Алексеев А.В. Пограничный слой с химическими реакциями у сублимирующей поверхности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Алексеев А. В. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1964. – 11с. – Бібліогр.:с.10-11
979078
  Быстрозоров И.С. Пограничными тропами : повесть / И.С. Быстрозоров. – Киев : Молодь, 1958. – 85 с.
979079
   Пограничными тропами. – Алма-Ата, 1968. – 448с.
979080
  Довжок Т. Пограниччя культур у повоєнній польській прозі (В. Одоєвський, А. Кусьнєвич, А Бучковський, З. Гаупт) // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – № 22. – С. 194-219. – (Польські студії ; № 2/3 ;II та III конкурси ім. Єжи Гедройця)


  У панорамі повоєнної польської літератури важливе місце посідає проза "малої вітчизни" - спадщина розмаїтих погранич (польсько-німецького, польсько-литовського та польсько-українського), які існували "на межах" національного культурного простору до ...
979081
  Душенков С А. Погреб для прокурора / С А. Душенков, . – М, 1991. – 207с.
979082
  Вафа Азбар кызы Махмудова Погребальний обряд раннеземледельческих племен Азербайджана // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 79-83


  В статье анализируются погребальные обряды раннеземледельческо-скотоводческих племен Азербайджана, которые разделяются на 3 типа: 1. Грунтовые погребения; 2. Захоронения в глиняных сосудах; №. Подкурганные захоронения
979083
  Ольховский В.С. Погребально-поминальная обрядность населения степной Скифии (VII-III вв. до н.э.) / В.С. Ольховский. – М., 1991. – 253с.
979084
  Пряхин А.Д. Погребальные абашевские памятники / А.Д. Пряхин. – Воронеж, 1977. – 168с.
979085
  Дергачев В.А. Погребальные комплексы позднего Триполья / В.А. Дергачев, И.В. Манзура. – Кишинев, 1991. – 333с.
979086
  Фиалко Е.Е. Погребальные комплексы скифских амазонок: хронологический аспект // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 145-159. – ISSN 2227-4952
979087
  Ольховский В.С. Погребальные обряды населения степной Скифии (VII-III вв. до н. ж.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Ольховский В. С. ; Ист. ф-т. – Москва, 1978. – 21с.
979088
  Сымонович Э.А. Погребальные обряды племен черняховской культуры / Э.А. Сымонович, Н.М. Кравченко // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1983. – Д1-22 : Погребальные обряды племен черняховской культуры / Сымонович Э.А., Кравченко Н.М. – С. 1-151
979089
  Моця А.П. Погребальные памятники южнорусских земель IX - XIII вв. / А.П. Моця. – Киев, 1990. – 153 с.
979090
  Сычев В.Л. Погребальные рельефы Китая I-II вв. н.э. : Автореф... канд. ист.наук: 575 / Сычев В.Л.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 20л.
979091
  Петрухин В.Я. Погребальный культ языческой Скандинавии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Петрухин В.Я.; МГУ. – М., 1975. – 17л.
979092
  Недошвина Наталия Германовна Погребальный обряд вятичей XI-XIII вв. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.06 / Недошвина Наталия Германовна; МВ и ССО СССР. МГУ. – Москва, 1974. – 20 л.
979093
  Ковалева И.Ф. Погребальный обряд и идеология ранних скотоводов / И.Ф. Ковалева. – Днепропетровск, 1983. – 108с.
979094
   Погребальный обряд племен Северной и Средней Европы в 1 тыс. до н.э. - 1 тыс. н.э.. – М., 1974. – 226с.
979095
  Дьяконова В.П. Погребальный обряд тувинцев как историко-этнографический источник / В.П. Дьяконова. – Л, 1975. – 164с.
979096
  Мацулевич Л.А. Погребение варварского князя в восточной Европе: Новые находки в верховьи реки Суджи / Л.А. Мацулевич. – М.-Л., 1934. – 141с.
979097
  Орловский П. Погребение Киевских митрополитов Рафаила Заборовского и Арсения Могилянского : По запискам современника. – Киев : Тип. Имп..ун-та св.Владимира. Акц.О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – 10 с. – Отд.отт. из : "Киевская старина"
979098
  Орловский П. Погребение Киевских митрополитов Рафаила Заборовского, скончавшегося 22 октября 1747 года, и Арсения Могилянского, скончавшегося 8 юня 1770 года. – [Киев], 1904. – [11] с. – Отд.отт. из : "Труды Киевской Духовной Академии"
979099
  Гуцалов С.Ю. Погребения из Западного Казахстана (К вопросу о связях древних кочевников Южного Приуралья с населением Центральной Азии) / С.Ю. Гуцалов, Д.В. Марыксин // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2011. – № 3 (278). – С. 192-206. – ISSN 0321-0391
979100
  Равдина Т.В. Погребения Х-ХІ вв. / Т.В. Равдина. – Москва, 1988. – 152 с.
979101
  Скифтесвик Й. Погребенная стоя. / Й. Скифтесвик. – М, 1988. – 214с.
979102
  Мезенцев О.К. Погребенные ореолы рассеяния гидротермальных месторождений урана / О.К. Мезенцев. – М, 1975. – 135с.
979103
  Степанов И.Н. Погребенные почвы в лессах Средней Азии и их палеографическое значение. / И.Н. Степанов. – М, 1977. – 121с.
979104
   Погребенные почвы верхнепалеолитической многослойной стоянки Костенки -2 / Б.Ф. Апарин, Н.И. Платонова, Е.Ю. Сухачева, А.Е. Дудин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 12. – С. 1415-1432 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
979105
  Чемеков Ю.Ф. Погребенный рельеф платформ и методы его изучения / Ю.Ф. Чемеков. – М, 1974. – 262с.
979106
  Чемеков Ю.Ф. Погребенный рельеф платформ и методы его изучения / Ю.Ф. Чемеков. – Москва, 1975. – 262 с.
979107
  Москвитин А.И. Погребенный торфяник в отложениях нижней пойменной террасы / А.И. Москвитин, 1937. – 72с.
979108
  Дзюба-Погребняк Погребняк Олена Альбертівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 212-213. – ISSN 2075-437X
979109
   Погребняк Петро Степанович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 113-114
979110
   Погребняк Петро Степанович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 71. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
979111
   Погребняк Петро Степанович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 211-213 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
979112
   Погребняк Петро Степанович (1900-976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 123-124. – ISBN 966-95774-3-5
979113
  Михлин С.Г. Погрешности вычислительных процессов / С.Г. Михлин. – Тбилиси, 1983. – 262с.
979114
  Грибанов Ю.И. Погрешности и параметры цифрового спектрально-корреляционного анализа / Ю.И. Грибанов, В.Л. Мальков. – Москва, 1984. – 160 с.
979115
  Рабинович С.Г. Погрешности измерений / С.Г. Рабинович. – Л., 1978. – 262с.
979116
  Зайдель А.Н. Погрешности измерений физических величин / А.Н. Зайдель. – Ленинград : Наука, 1985. – 112с.
979117
  Гриневич Ф.Б. Погрешности коаксиально-цилиндрических датчиков емкостных уровнемеров / Ф.Б. Гриневич, А.М. Саволюк // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України : збірник наукових праць / Інститут електродинаміки Національної академії наук України. – Київ, 2018. – Вип. 49. – С. 98-103. – ISSN 1727-9895


  "Исследованы основные погрешности коаксиально-цилиндрических датчиков емкостных уровнемеров, получены также упрощенные соотношения для их расчета, приведена удобная таблица для практической оценки погрешностей".
979118
  Паперный Е.А. Погрешности контактных методов измерения температур / Е.А. Паперный, И.Л. Эйдельштейн. – М-Л, 1966. – 95с.
979119
   Погрешности контрольно-измерительных устройств.. – К., 1975. – 231с.
979120
  Яковлев Л.Г. Погрешности контрольно-измеритльных приборов и датчиков / Л.Г. Яковлев. – М-К, 1961. – 156с.
979121
  Молоденкова И.Д. Погрешности округления в численных методах линейной алгебры / И.Д. Молоденкова. – Саратов, 1983. – 27с.
979122
  Марков Н.Н. Погрешности от температурных деформаций / Н.Н. Марков, П.А. Сацердотов. – М., 1976. – 232с.
979123
  Кузюрин В.Ф. Погрешности приближенных формул интегрирования / В.Ф. Кузюрин. – Л, 1982. – 132с.
979124
  Сурикова К.И. Погрешности приборов и измерений / Е.И. Сурикова. – Ленинград : Изд-во Ленингр. ун-та, 1975. – 160 с.
979125
   Погрешности расчетов защиты от излучений. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 175 с.
979126
  Рамазанов А.Б. Погрешность градиентных экстремумов в задачах выпуклой дискретно оптимизации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Рамазанов А.Б.; АН БССР.ин-т математики. – Минск, 1990. – 15л.
979127
   Погрешность измерения характеристик полей гамма-излучения детектором на основе Сd ZnTe / О.В. Маслов, С.В. Ленков, О.В. Банзак, О.В. Карпенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 183-190


  У статті запропоновано нову побудову цифрового гама-спектрометру, що дозволяє ефективно використовувати розрядність апаратури цифрового перетворення й у такий спосіб підвищити розв"язну здатність спектрометра при високій частоті завантаження. Наведені ...
979128
  Дейниченко Петр Погрешность нашего роста // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 1 (190), январь : Рио-Де-Жанейро. – С. 140-141 : фото. – ISSN 1029-5828
979129
   Погрібний Анатолій Григорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 216. – ISBN 966-8352-11-4
979130
  Сидоренко Н. Погрібний Анатолій Григорович / Наталя Сидоренко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 236-237. – ISBN 978-966-2726-03-9
979131
   Погрібний Анатолій Григорович (біографічна довідка) // Педагогічна думка / Головне упр. освіти і науки Льв. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2012. – № 1. – С. 48-50


  До 70-річчя із дня народження Анатолія Погрібного
979132
  Федорченко І. Погробовець Запорожської Січі. : Історичний нарис професора Краковського університету Марьяна Дубецького. / Українсько-руське книгарство "Гасло". – Переклад з польської мови, з додатками і одмінами. – Київ : Друк. "Герольд", 1917. – 18с.
979133
  Лосич С.В. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча в кримінальному праві України : наук.-практ. посібник / С.В. Лосич, Є.С. Назимко, В.В. Притула ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Харків : Золота миля, 2014. – 190, [1] с. – Бібліогр.: с. 168-190 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-78-8
979134
  Трушківська Л. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 58-64.


  Шляхи вдосконалення статті 398 Кримінального кодексу України
979135
  Тютюгін В.І. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного: коментар до ст. 377 КК України / В.І. Тютюгін, Ю.В. Гродецький // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 99-110. – ISSN 0201-7245
979136
  Мартіросян А.Г. Погроза щодо cyддi, народного засідателя чи пpиcяжнoгo як форма протиправного втручання y діяльність ocіб, які здійснюють пpaвocyддя // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 488-492. – ISSN 1563-3349
979137
  Гуня І. Погроза, загроза й психічне насильство: співвідношення кримінально-правових явищ та понять // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 92-96. – ISSN 2308-9636
979138
  Райхель Ю. Погрози "паперового тигра" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 2 квітня (№ 59). – С. 3


  Північна Корея погрожує війною, але воювати не хоче і не може.
979139
  Зінке Х. Погрози з того світу / Х. Зінке. – Київ, 1972. – 264 с.
979140
  Тхарур Шаши Погром : роман // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2009. – № 11. – С. 5-143. – ISSN 1130-6545
979141
  Тарасенко М. Погром в чужом монастыре // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив редакции журн. "Юность". – Москва, 2014. – № 5 (700). – С. 162-163 : нова "карта Європи" (філологічна). – ISSN 0132-2036


  События на Украине и новые географические названия по-русски.
979142
  Горький М. Погром. / М. Горький. – Петроград, 1919. – 16с.
979143
  Сергійчук В. Погроми в Україні: 1914-1920 : Від штучних стереотипів до гірко правди, приховуваної в радянських архівах / В. Сергійчук. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 544с. – ISBN 966-7018-17-2
979144
  Піховшик В. Погроми на Галичині, митрополит Андрей Шептицький і рабин Давид Кахане // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 41 (194). – С. 30-31
979145
  Литвин С. Погромник чи захисник євреїв: найсуперечливіша проблема петлюріани в українській історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 23-29


  Згадуються праці науковців КНУ імені Тараса Шевченка В. Сергійчука та В. Солдатенка.
979146
  Джамбулатов Р.Т. Погромы 1918 года в Хасав-Юрте // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 143-146. – ISSN 0042-8779
979147
  Мочульський М. Погруддя з бронзи / М. Мочульський. – Львів, 1938. – 183с.
979148
  Поженян Г.М. Погружение / Г.М. Поженян. – Москва, 1985. – 188 с.
979149
  Фроянов И. Погружение в бездну / И. Фроянов. – Київ : Оріяни, 2003. – 436с. – ISBN 966-7373-96-7
979150
  Кюн Фолькер Погружение в дикую природу // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 9 (198), сентябрь. – С. 86-91 : фото. – ISSN 1029-5828
979151
   Погружение в историю : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
979152
   Погружение в трясину: анатомия застоя. – М., 1991. – 704с.
979153
  Волков О.В. Погружение во тьму / О.В. Волков. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 460с. – (Белая книга России ; Вып. 4)
979154
  Волков О.В. Погружение во тьму / О.В. Волков. – Москва, 1992. – 430с.
979155
  Сюч А. Погружения с самопересечениями ограниченной кратности. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Сюч А.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1977. – 8л.
979156
   Погрузиться в Марс : Увлечение // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2008. – № 4. – С. 22-24 : Фото
979157
  Сегаль Д.И. Погрузочно-разгрузочное оборудование. / Д.И. Сегаль. – М, 1976. – 64с.
979158
  Білодід О. Погублені душі // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 27 квітня (№ 17). – С. 7


  Український рух на Чорноморському флоті в 1917 р.
979159
  Гюней Й. Погубленные жизни / Й. Гюней. – М., 1978. – 364с.
979160
  Сластін М.Ф. Погыбель [Погибель] : Дpама в 3-х діях и 4-х одминах / Соч[инение] М.Ф. Сластина. – Харьков : Печатня А.И. Степанова, 1899. – 94, [2] с. – Hа тит. аpк.: Посвящаю талантливой артистке М.К. Заньковецкой. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії


  На парал. тит. стор екслібріс бібліотека "Рух"
979161
  Покидова Елена Под "лаской" налогового пресса. Часть 2. Налоговый шантаж : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 28-32 : Фото
979162
  Богданов К.А. Под Адмиралтейским шпицем / К.А. Богданов. – Л, 1989. – 203с.
979163
  Скороходов М.Е. Под алыми парусами / М.Е. Скороходов. – Казань, 1970. – 240с.
979164
  Ценков Т. Под аржентинско небе. / Т. Ценков. – София, 1962. – 340с.
979165
  Гайдар Т.А. Под афганским небом / Т.А. Гайдар. – М., 1981. – 87с.
979166
  Гайдар Тимур Под афганским небом // По волчьему следу / И.И. Андронов. – Москва : Правда, 1984. – С. 215-301
979167
   Под баян.. – М., 1948. – 112с.
979168
   Под баян.. – сб.. 2. – М., 1951. – 96с.
979169
   Под баян.. – сб. 1. – М., 1952. – 96с.
979170
  Углов Ф.Г. Под белой мантией / Ф.Г. Углов. – Москва : Советская Россия, 1984. – 320с.
979171
  Углов Ф.Г. Под белой мантией / Ф.Г. Углов. – М, 1991. – 379с.
979172
  Александров В.Е. Под белыми куполами : повесть / В.Е. Александров. – Москва : Воениздат, 1964. – 299 с.
979173
  Александров В.Е. Под белыми куполами : повесть / В.Е. Александров. – Київ : Дніпро, 1970. – 295 с.
979174
  Падерин Г.Н. Под боком чужой комендатуры / Г.Н. Падерин. – Новосибирск, 1979. – 135с.
979175
  Ацаркин А.Н. Под большевистским знаменем / А.Н. Ацаркин. – Москва, 1963. – 68с.
979176
   Под большим шатром голубых небес: стихи рус. поэтов.. – Свердловск, 1982. – 222с.
979177
   Под Большой Медведицей: сб.. – Архангельск, 1990. – 365с.
979178
   Под брачные игры слонов. Ботсвана : 5 новых мест для брачной ночи. Вариант // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 6. – С. 101 : Фото
979179
  Бартэн А.А. Под брезентовым небом / А.А. Бартэн. – Л., 1973. – 247с.
979180
  Бартэн А. Под брезентовым небом / А. Бартэн. – Ленинград : Советский писатель, 1975. – 656 с.
979181
  Бартэн А.А. Под брезентовым небом / А.А. Бартэн. – Л., 1988. – 415с.
979182
  Бартэн А.А. Под брезентовым небом / А.А. Бартэн. – Л., 1989. – 415с.
979183
  Кононов Г.Г. Под бременем военных расходов / Г.Г. Кононов, Ю.Г. Полтавцев. – Киев, 1986. – 157с.
979184
  Гришин И.В. Под бременем инфляции / И.В. Гришин. – Москва, 1986. – 192с.
979185
  Вишняков В.А. Под броней / В.А. Вишняков, 1955. – 48с.
979186
  Задорожный Олег Под брызги писающих мальчиков : boys don""t cry // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 7. – С. 102-108
979187
  Кузнецова А.А. Под бурями судьбы жестокой / А.А. Кузнецова. – Пермь, 1979. – 213с.
979188
  Кузнецова А.А. Под бурями судьбы жестокой / А.А. Кузнецова. – Москва, 1987. – 413с.
979189
  Пушкин А.С. Под вашу сень, михайловские рощи / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1987. – 145 с.
979190
   Под великим знаменем коммунизма и мира.. – М., 1966. – 431с.
979191
  Берия Л.П. Под великим знамением Ленина-Сталина : Статьи и речи [о подъеме пром-сти, сел. хоз-ва и развитии нац.-культ. строит-ва в Грузии] / Л. Берия. – Тбилисси : Заря Востока, 1939. – 236 с., 1 вкл. л. портр. ил.
979192
  Степанов В.А. Под ветрами степными / В.А. Степанов. – Москва, 1962. – 175 с.
979193
   Под вечной охраной гранита.. – Л., 1975. – 62с.
979194
  Немченко Г.Л. Под вечными звездами : повести / Г.Л. Немченко. – М., 1986. – 478с.
979195
  Кыдыров Ж. Под вешним солнцем : стихотворения, баллады / Жусуп Кыдыров; авториз. пер. с каз. Г.Серебрякова. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 87 с.
979196
  Захарова Н.В. Под видом обеспечения прав человека. / Н.В. Захарова. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 96с.
979197
  Людников И.И. Под Витебском / И.И. Людников. – М., 1962. – 112с.
979198
  Титов Ростислав Юрьевич Под властью Его Величества : Путевая книга / Титов Ростислав Юрьевич. – Таллинн : Ээсти, 1983. – 303с.
979199
  Титов Ростислав Юрьевич Под властью Его Величества : Путевая книга / Титов Ростислав Юрьевич. – М. : Советский писатель, 1990. – 429с.
979200
  Каламата М. Под властью пугала / М. Каламата. – М., 1977. – 349с.
979201
  Гвоздиков Д.С. Под влиянием сети: антропологический подход к анализу формирования online-связей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 152-159. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
979202
  Метелкин Николай Под водой - "Синяя торпеда" : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 5
979203
  Левин В.С. Под водой - биологи / В.С. Левин, В.А. Коробков. – Ленинград : Гидрометиздат, 1989. – 168 с. – ISBN 5-286-00101-7
979204
  Павлова Елена Под воду с буем : Сферы жизни // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 7. – С. 70-75 : Фото


  Сеул
979205
  Зюков Б.Б. Под волнами Иссык-Куля / Б.Б. Зюков. – М., 1962. – 103с.
979206
  Альтшулер С.В. Под волшебным стеклом / С.В. Альтшулер. – Москва, 1947. – 47с.
979207
  Таммисту К.И. Под всполохи молний: о жизни и деятельности Я.Анвельта / К.И. Таммисту. – М., 1989. – 270с.
979208
  Коржев В.Г. Под высоким накалом эпохи: Ст. о поэтах-сибиряках. / В.Г. Коржев. – Новосибирск, 1984. – 240 с.
979209
  Сафонов Э.И. Под высоким небом / Э.И. Сафонов. – М., 1976. – 317с.
979210
  Сейтлиев К. Под высоким солнцем : стихи и поэма / Кара Сейтлиев; авториз. пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1955. – 160 с.
979211
  Плиев И.А. Под гвардейским знаменем / И.А. Плиев. – Орджоникидзе, 1976. – 327с.
979212
   Под гвардейским знаменем : воспом. Очерки. Стихи. – Х., 1982. – 175с.
979213
   Под гвардейским знаменем: сб.. – Новосибирск, 1978. – 303с.
979214
  Гэскелл Т.Ф. Под глубинами океанов / Т.Ф. Гэскелл. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 253с.
979215
  Эльгер С.В. Под гнетом / С.В. Эльгер. – Чебоксары, 1960. – 240с.
979216
  Некрасов Г.А. Под говор арыка / Г.А. Некрасов. – Ташкент, 1967. – 84с.
979217
  Брыль Я. Под говор костра / Я. Брыль. – Москва, 1966. – 304 с.
979218
  Семакин В.К. Под голубым среди зеленого / В.К. Семакин. – М., 1979. – 256с.
979219
  Вальцева А.В. Под голубыми небесами / А.В. Вальцева, В. Лукашевич. – Москва, 1951. – 232с.
979220
  Пьянов А.С. Под голубыми небесами / А.С. Пьянов. – М., 1986. – 157с.
979221
  Тайц Я Под горой Гедимина / Я Тайц. – М.-Л., 1949. – 152с.
979222
  Нечаев Е.П. Под горой Метелихой / Е.П. Нечаев. – Л., 1966. – 684с.
979223
  Нечаев Е.П. Под горой Метелихой / Е.П. Нечаев. – Уфа, 1983. – 454с.
979224
   Под государственным флагом.. – М., 1982. – 455с.
979225
  Волчкова Н. Под градом грантов. Науку будут финансировать по-новому // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 2 ноября (№ 44)


  Обновленный Совет по науке и образованию при Президенте России начал свою работу с обсуждения актуального для научного сообщества вопроса - о совершенствовании механизмов финансирования сферы исследований и разработок. Денег на науку не жалеем, а ...
979226
  Новосельнова Н.И. Под грозами травы растут: стихи / Н.И. Новосельнова. – М., 1985. – 79с.
979227
  Лосев П.Ф. Под грозой / П.Ф. Лосев. – Куйбышев, 1961. – 372с.
979228
  Тимонен А.Н. Под грозой и солнем : очерки / А.Н. Тимонен. – Москва : Известия, 1971. – 591 с.
979229
  Белозер А.З. Под громовым небом / А.З. Белозер. – К, 1985. – 143с.
979230
  Хлебников Н.М. Под грохот сотен батарей / Н.М. Хлебников. – Москва : Военное издательство, 1974. – 376с.
979231
  Возовикова Т. Под двойной контроль. Союз ректоров и ФНС вместе возьмутся за оптимизацию налогообложения вузов. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 13 января № (1/2)


  Более 160 руководителей вузов приняли активное участие в подготовке предложений Российского союза ректоров по совершенствованию действующего законодательства в части налогообложения высших учебных заведений. Цель - выявление и устранение разногласий ...
979232
  Разумовский А. Под двумя флагами / А. Разумовский. – Л.-М, 1958. – 103с.
979233
  Гарди Т. Под деревом зеленым. Вдали от обезумевшей толпы / Т. Гарди. – Москва, 1970. – 575 с.
979234
  Гарди Т. Под деревом зеленым. Возвращение на родину / Т. Гарди. – Москва : Правда, 1989. – 464 с.
979235
  Раймонд Е.В. Под дикой яблоней / Е.В. Раймонд. – М, 1956. – 48с.
979236
  Сотниченко И. Под дланью правоверного халифа. Кавказская эмиграция в Турцию // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 3. – С. 78-79. – ISSN 0235-7089
979237
  Татьяничева Л.К. Под доброй звездой / Л.К. Татьяничева. – М., 1964. – 64с.
979238
  Макаров С.С. Под дождем и солнцем / С.С. Макаров. – М., 1989. – 190с.
979239
  Рышков Ю.М. Под дорогами и тропами / Ю.М. Рышков. – М., 1961. – 102с.
979240
  Иванов А.С. Под древней луной : Роман. Повести / А.С. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 622 с.
979241
  Сегренский А. Под дъжда. / А. Сегренский. – София, 1958. – 272 с.
979242
  Гордон И.З. Под жарким солнцем : роман / И.З. Гордон; пер. с евр. Б.Дивинской. – Москва : Советский писатель, 1981. – 527 с.
979243
  Панов В.А. Под жарким солнцем. / В.А. Панов. – М., 1973. – 464с.
979244
  Николаев И.И. Под Железной пятой / И.И. Николаев. – М., 1978. – 175с.
979245
  Шопенгауэр Артур Под завесой истины : [Сборник произведений] / Шопенгауэр Артур. – Симферополь : Реноме, 1998. – 496с. – (Интеллектуальная библиотека). – ISBN 966-7198-21-9
979246
  Радченко Ю.М. Под заветной печатью... / Ю.М. Радченко. – Москва, 1982. – 207с.
979247
  Казимирович В. Под заставом слободе. / В. Казимирович. – 2-е изд., 1956. – 379с.
979248
  Крымова С. Под зачистку! Неэффективным диссоветам достанется от Минобрнауки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 24 января № (3). – С. 5


  Проблемы копились с 2011 года, когда ввели новое Положение о работе ДС. В нем не была предусмотрена возможность закрытия совета по причине несоответствия его формата или состава Положению о ВАК. Но с 2011 года многое изменилось, в частности произошла ...
979249
  Литвинова Г.И. Под защитой государства / Г.И. Литвинова. – М., 1989. – 62с.
979250
  Виноградов В.Н. Под защитой леса / В.Н. Виноградов. – Москва : Лесная промышленность, 1978. – 111с.
979251
  Радкевич В.И. Под звездами / В.И. Радкевич. – Пермь, 1964. – 79с.
979252
  Шевченко А.Д. Под звездами / А.Д. Шевченко. – М, 1966. – 221с.
979253
  Хусни Ф. Под звездами / Фатых Хусни; пер. с татар. – Москва : Известия, 1972. – 688 с.
979254
  Шевченко А.Д. Под звездами / А.Д. Шевченко. – М, 1986. – 510с.
979255
  Гитович А.И. Под звездами Азии / А.И. Гитович. – Ленинград, 1955. – 184с.
979256
  Пресняков Б.Д. Под звездами баклканскими / Б.Д. Пресняков. – М, 1985. – 77с.
979257
  Чабанивский М.И. Под звездами балканскими : рассказы и очерки / Михайло Чабанивский ; авт. пер. с укр. Татьяны Стах. – Москва : Советский писатель, 1952. – 168 с.
979258
  Корнилов В. Под звездами балканскими / В. Корнилов. – Грозный, 1965. – 52с.
979259
  Моздухов Б.И. Под звездами балканскими / Б.И. Моздухов. – Ташкент, 1967. – 113с.
979260
  Андреева Е. Под звездами балканскими / Е. Андреева. – София, 1975. – 131с.
979261
  Завьялов Н.И. Под звездами балканскими / Н.И. Завьялов. – К., 1987. – 213с.
979262
  Ругоев Я.В. Под звездами Карелии : стихи и поэма / Я.В. Ругоев. – Москва : Современник, 1973. – 143 с.
979263
  Бораненков Н.Е. Под звездами кулундинскими / Н.Е. Бораненков. – М., 1960. – 184с.
979264
  Бекхожин Х.Н. Под звездами Москвы : стихи / Х.Н. Бекхожин; пер. с казах. – Москва : Советский писатель, 1949. – 131 с.
979265
   Под звездами Фракии: современная болгарская проза. – Л., 1988. – 462с.
979266
  Васнецов В. Под звездным флагом "Персея" : Воспоминания / В. Васнецов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 280 с.
979267
  Печникова Р.Ю. Под звездой "Мерседеса" / Р.Ю. Печникова. – М., 1989. – 75с.
979268
  Говоров А.А. Под звездой вечерней / А.А. Говоров. – М, 1979. – 32с.
979269
  Пасховер А. Под звездой кочевой // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 36 (424). – С. 62-64


  Никому, кроме советского лидера Никиты Хрущева не удалось заставить цыган вести оседлый образ жизни
979270
  Степанов В.Т. Под звездой мишенью. / В.Т. Степанов. – Москва, 1965. – 47 с.
979271
  Галь Нора Под звездой Сент-Экса : Тема номера // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 17-21. – ISSN 1818-2968
979272
  Гордин Р.Р. Под звездою Кутузова / Р.Р. Гордин. – Кишинев, 1987. – 509с.
979273
  Березовский Ф.А. Под звон кандальный / Ф.А. Березовский. – Новосибирск, 1971. – 304с.
979274
  Миллер Лариса Под звон тишины : стихи // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 3 (1007). – С. 117-118. – ISSN 0130-7673
979275
  Тихвинский С. Под звуки "Марша добровольцев" // Родина : Российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвып. / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2004. – № 10 : Россия и Китай великие соседи. – С. 34-39. – ISSN 0235-7089


  Генеральный консул СССР в Бейпине о советско-китайских отношениях в 1948-1949 годах
979276
  Подольский В.А. Под звуки оркестра / В.А. Подольский. – Москва, 1975. – 142 с.
979277
  Пасько С.Д. Под зеленым шатром. / С.Д. Пасько. – Кишинев, 1956. – 222с.
979278
  Родопски Х. Под зелеными парусами / Х. Родопски. – Симферополь, 1971. – 44с.
979279
  Гелприн М. Под землёй и над ней // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2007. – № 12. – С. 62-101. – ISSN 1728-8568
979280
  Мухин В.Е. Под землей и под солнцем / В.Е. Мухин. – К., 1976. – 134с.
979281
  Бежин Л.Е. Под знаком "ветра и потока" / Л.Е. Бежин. – М, 1982. – 221с.
979282
  Петрова Л.И. Под знаком 20-летия международной демократической федерации женщин / Л.И. Петрова. – М., 1965. – 38с.
979283
  Жоль К.К. Под знаком вечности / К.К. Жоль. – Киев : Молодь, 1991. – 320 с.
979284
  Герчук Ю. Под знаком Демона // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2006. – № 4. – С.60-63
979285
  Кимура К. Под знаком дунайского содружества. Венгерско-югославские культурные связи в 1945-1948 годы // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2010. – № 5. – С. 53-64. – ISSN 0132-1366
979286
  Финбер Э. Под знаком единорога и льва / Э. Финбер. – Москва ; Ленинград : "Земля и фабрика", 1926. – 158 с.
979287
  Гараз М.М. Под знаком змеи / М.М. Гараз. – Кишинев, 1988. – 202с.
979288
  Пономарев Л.И. Под знаком кванта / Л.И. Пономарев. – Москва : Советская Россия, 1984. – 352с.
979289
  Пономарев Л.И. Под знаком кванта / Л.И. Пономарев. – 2-е изд., испр. доп. – Москва : Наука, 1989. – 365с.
979290
  Толмасов В.А. Под знаком Козерога : Морские рассказы / В.А. Толмасов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 175с.
979291
  Ефименко В.М. Под знаком коршуна / В.М. Ефименко. – Хабаровск, 1961. – 60с.
979292
   Под знаком Красной Звезды: книга о борцах против фашизма - Мусе Джалиле, знам. муз. Сермусе, других героях-интернац.. – М., 1977. – 448с.
979293
  Грейфф Л. Под знаком Льва / Л. Грейфф. – М., 1986. – 300с.
979294
   Под знаком перемен: опыт Львов. обл. орг. о-ва "Знание" по перестройке лекц. пропаганды. – М., 1987. – 62с.
979295
  Рыбак А.М. Под знаком пяти колец / А.М. Рыбак. – К, 1990. – 242с.
979296
   Под знаком пяти колец: метод. рекоменд. по работе с лиц. о физкультуре и спорте среди детей и подростков. – М., 1979. – 28с.
979297
  Булгакова Н. Под знаком равенства. Частные вузы промониторят на общих основаниях // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 25 января № (3/4). – С. 6.
979298
  Сухотин Я.Л. Под знаком скорпиона. Очерки. / Я.Л. Сухотин. – Л., 1976. – 336с.
979299
  Рерхайе Наржис Под знаком современности : Марокко: Касабланка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 98-104 : Іл. – ISSN 1029-5828
979300
  Пинчук А.Ф. Под знаком стрельца : роман / А.Ф. Пинчук. – М., 1991. – 477с.
979301
  Вильчек В.М. Под знаком ТВ. / В.М. Вильчек. – Москва, 1987. – 239,1с.
979302
  Вишневский Л.Д. Под знаком углерода / Л.Д. Вишневский. – Москва, 1974. – 192с.
979303
  Вишневский Л.Д. Под знаком углерода / Л.Д. Вишневский. – 2-е изд., доп. – Москва, 1983. – 175с.
979304
  Тугушева М.П. Под знаком четырех : о судьбе произведений Э. По, А.К. Дойла, А. Кристи, Ж. Сименона / М. Тугушева. – Москва : Кнмга, 1991. – 286 с. – (Судьбы книг)
979305
  Амиров Э. Под знаменами империи и республики: личность и наследие генерала Самед-бека Мехмандарова // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 171-186. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
979306
   Под знаменами Пугачева. Сб. ст.. – Челябинск, 1973. – 195с.
979307
   Под знамената на дружбата : (Сборник от докладите и съобщенията на заседанията на военноисторическата секция при ленинградская дом на учените през 1958-1959 г.). – София, 1959. – 188 с.
979308
  Алтаев Ал. Под знаменем "Башмака" : Крестьянская война в Германии : историческая повесть из XVI века : с рис. худож. К. Фридберга / Ал. Алтаев [псевд.]. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза"
Ч. 1. – 1906. – 275, [3] с. : ил. – Конволют. - Пер. с 4 кн.
979309
  Алтаев Ал. Под знаменем "Башмака" / Ал. Алтаев, . – Москва, 1970. – 208с.
979310
  Деготь В. Под знаменем большевизма : записки подпольщика / В. Деготь ; Обложка: С. Ш. ; Предисловие: Х. А. Раппопорт. – Москва : Изд. Полит-каторжан, 1927. – 168 с. – (Имторико-революционная библиотека журнала "Каторга и ссылка" : Воспоминания исследования, исследования, документы и другие материалы из истории революций прошлого России / Всесоюзное о-во политич. каторжан и ссыльно-поселенцев ; Кн. 28)
979311
  Мяло К.Г. Под знаменем бунта: (Очерки по истории и психологии молодеж. протеста 1950-1970-х гг.) / К.Г. Мяло. – Москва, 1985. – 287с.
979312
   Под знаменем В.И.Ленина. – Ставрополь, 1970. – 416с.
979313
   Под знаменем великих идей чучхе товарища Ким Ир Сена. – Пхеньян, 1972. – 270с.
979314
  Суслов М.А. Под знаменем Великого Октября - к победе коммунизма / М.А. Суслов. – Москва, 1970. – 32с.
979315
  Тотоев В.С. Под знаменем Великого Октября : Оттиск из 20 тома "Известий" института / В.С. Тотоев; Северо-Осетинский научно-исследовательский институт. – Орджоникидзе, 1957. – 32 с.
979316
   Под знаменем Великого Октября.. – Москва, 1957. – 639с.
979317
   Под знаменем Великого Октября: кн. для чтения на англ. яз. в 10-м кл. сред. шк.. – 3-е изд., дораб. – Москва, 1987. – 143с.
979318
  Калинин И.М. Под знаменем Врангеля: записки б. воен. прокурора / И.М. Калинин. – Ростов-на-Дону, 1991. – 351с.
979319
  Сидоренко Г П. Под знаменем дружины / Г П. Сидоренко. – Москва, 1956. – 79 с.
979320
   Под знаменем идей Ленина-Сталина : Сб. статей, опубликованных в газете "Правда". – Москва : Правда, 1951. – 101, [3] c.
979321
  Сиргебаев Б.С. Под знаменем интернационализма / Б.С. Сиргебаев. – Алма-Ата, 1988. – 237с.
979322
   Под знаменем интернационализма: докум. и мат. (1917-1988). – Рязань, 1989. – 332с.
979323
   Под знаменем интернационализма: сб. ст.. – Тбилиси, 1975. – 309с.
979324
   Под знаменем Испанской республики. 1936-1939.. – Москва, 1965. – 567с.
979325
  Пик В. Под знаменем Коминтерна / В. Пик. – М, 1934. – 31с.
979326
  Миркинд А.М. Под знаменем Коммуны / А.М. Миркинд. – Кишинев, 1971. – 280с.
979327
  Мавродин В.В. Под знаменем Крестьянской войны / В.В. Мавродин. – Москва, 1974. – 151с.
979328
  Пономарев Б.Н. Под знаменем Ленина - за мир и социализм: избр. произв. / Б.Н. Пономарев. – Москва
Т. 1. – 1981. – 416 с.
979329
  Щербаков А.С. Под знаменем Ленина - Сталина / А.С. Щербаков. – Москва : Госполитиздат, 1944. – 19 с.
979330
  Щербаков А.С. Под знаменем Ленина - Сталина / А.С. Щербаков. – Иркутск : Иркутское областное изд-во, 1944. – 22 с.
979331
  Щербаков А.С. Под знаменем Ленина / А.С. Щербаков. – Москва : Госполитиздат, 1942. – 19 с.
979332
  Щербаков А.С. Под знаменем Ленина / А.С. Щербаков. – Москва : Госполитиздат, 1942. – 32 с.
979333
  Соколова Е.К. Под знаменем Ленина / Е.К. Соколова. – Москва, 1973. – 64с.
979334
  Подгорный Н.В. Под знаменем Ленина к новым победам / Н.В. Подгорный. – М, 1969. – 32с.
979335
   Под знаменем Ленина, в дружбе с Советским Союзом. – Москва, 1970. – 16с.
979336
   Под знаменем ленинизма. – Минск, 1968. – 22с.
979337
  Димитров Г. Под знаменем ленинизма / Г. Димитров. – София, 1970. – 94с.
979338
  Гарибджанян Г.Б. Под знаменем ленинизма / Г.Б. Гарибджанян. – Москва, 1971. – 63с.
979339
  Зимянин М.В. Под знаменем ленинизма / М.В. Зимянин. – М, 1984. – 383с.
979340
  Сахаров И.В. Под знаменем ленинизма. / И.В. Сахаров. – Москва, 1969. – 16с.
979341
   Под знаменем ленинской дружбы народов. – Ашхабад, 1973. – 136 с.
979342
  Гулиев Д.Б. Под знаменем ленинской национальной политики / Д.Б. Гулиев. – Баку, 1972. – 458с.
979343
  Диас Х. Под знаменем народного фронта. Речи и статьи / Х. Диас. – Москва, 1937. – 216с.
979344
  Чебриков В.М. Под знаменем Октября - к новым рубежам совершенствования социализма. / В.М. Чебриков. – Москва, 1985. – 33с.
979345
   Под знаменем Октября - ко социальному прогрессу. – Баку, 1987. – 141с.
979346
   Под знаменем Октября. – Москва
2. – 1975. – 15с.
979347
   Под знаменем Октября. – Москва
Т. 1. – 1981. – 622 с.
979348
   Под знаменем Октября. – Москва
Т. 2. – 1981. – 606с.
979349
  Юхименко-Ехало Под знаменем Октября. / Юхименко-Ехало. – Магадан, 1957. – 47с.
979350
  Гуменюк Н.П. Под знаменем отцов / Н.П. Гуменюк, И.П. Иваненко. – К., 1986. – 47с.
979351
   Под знаменем партии. – Пенза, 1976. – 223с.
979352
  Гришин В.В. Под знаменем партии Ленина - к победе коммунизма / В.В. Гришин. – Москва, 1971. – 31с.
979353
  Швец И.А. Под знаменем партии. / И.А. Швец. – Барнаул, 1949. – 3-10с.
979354
   Под знаменем партийности и народности. – Москва, 1984. – 127с.
979355
  Глебка П. Под знаменем побед / П. Глебка. – Минск, 1952. – 143 с.
979356
  Андреев В.М. Под знаменем пролетариата : трудовое крестьянство в годы гражданской войны / В.М. Андреев. – Москва, 1981. – 248с.
979357
   Под знаменем пролетарского единства. – Саратов, 1969. – 180с.
979358
   Под знаменем пролетарского интернационализма. – 48с.
979359
  Бурмистрова Т.Ю. Под знаменем пролетарского интернационализма / Т.Ю. Бурмистрова. – Л., 1958. – 86с.
979360
  Чернов Л.Н. Под знаменем пролетарского интернационализма / Л.Н. Чернов. – Москва, 1967. – 199с.
979361
  Озеров Л.С. Под знаменем пролетарского интернационализма / Л.С. Озеров. – Москва, 1979. – 88с.
979362
   Под знаменем пролетарского интернационализма. – Москва, 1987. – 45с.
979363
   Под знаменем пролетарского, социалистического интернационализма. – Киев, 1974. – 163с.
979364
  Трайнин А.С. Под знаменем революции / А.С. Трайнин. – М, 1975. – 256с.
979365
  Асабин Е.П. Под знаменем революции / Е.П. Асабин. – Уфа, 1991. – 302с.
979366
  Абишев Г. Под знаменем Родины / Г. Абишев. – Москва : Воениздат, 1967. – 212 с. : ил.
979367
  Кириченко Н.К. Под знаменем славных традиций. (Об опыте работы парт. и комсомольских организаций Крымской обл. по воспитанию молодежи на революционных, боевых и труд. традициях). / Н.К. Кириченко. – Симферополь, 1970. – 120с.
979368
  Амичис Э. де Под знаменем социализма / Э. Де Амичис ; [предисл. В. Тотомианца] ; пер. с итал. А. П. Колтоновского. – Санкт-Петербург : Книгоизд. " Луч " ; Тип. Бусселя, 1906. – 159, [1] с., [1] л. портр. – (Итальянская рабочая библиотека / под ред. В. Ф. Тотомианца ; № 3)
979369
   Под знаменем социализма. – Москва, 1959. – 632с.
979370
   Под знаменем социалического интернационализма. – Л,, 1981. – 169с.
979371
  Толтурис Сергей Под знаменем хоизма-ленинизма : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 68-69 : Фото
979372
  Марков А.С. Под знаменем Христа / А.С. Марков. – Волгоград : Н.-Волж. кн. изд., 1970. – 143 с.
979373
  Качур П В. Никольский Под знамененм сивашцев. / П В. Никольский Качур. – М., 1989. – 190с.
979374
  Муратов Э.Н. Под знамнем Великого Октября / Э.Н. Муратов, Е.Г. Муратова. – 2-е изд. доп. – М., 1982. – 191с.
979375
  Устинов Д.Ф. Под знеменем Великого Октября. / Д.Ф. Устинов. – М., 1981. – 32с.
979376
  Давтян М.Д. Под ивой : повесть / М.Д. Давтян. – Баку : Азернешр, 1950. – 124 с.
979377
  Вазов И.М. Под игом / И.М. Вазов. – Москва, 1954. – 450с.
979378
  Вазов И.М. Под игом / И.М. Вазов. – Москва, 1954. – 450с.
979379
  Вазов И.М. Под игом / И.М. Вазов. – Москва, 1970. – 422с.
979380
  Вазов И.М. Под игом / Иван Вазов // Стефан Душан / С. Настасиевич. – Београд : Вук Карациб, 1975. – 434 с. – (Историjски романи)
979381
  Вазов И.М. Под игом / И.М. Вазов. – Москва, 1982. – 543с.
979382
  Вазов И.М. Под игом / И.М. Вазов. – Москва, 1984. – 319 с.
979383
  Вазов И.М. Под игом / И.М. Вазов. – Москва, 1985. – 511с.
979384
  Вазов И.М. Под игом / И.М. Вазов. – Алма-Ата, 1988. – 363с.
979385
  Кингисепп В.Э. Под игом независимости / В.Э. Кингисепп. – Таллин, 1955. – 245 с.
979386
  Минский Г. Под игом польских панов / Г. Минский. – М., 1939. – 96с.
979387
  Хузе О.Ф. Под именем Алимбая: ист. повесть. / О.Ф. Хузе. – Алма-Ата, 1981. – 136с.
979388
  Хитцер Ф. Под именем доктора Иорданова / Ф. Хитцер. – М., 1981. – 448с.
979389
  Кравченко В.Ф. Под именем Шмидхена / В.Ф. Кравченко. – Москва, 1970. – 234с.
979390
  Релес Г.Л. Под каждой крышей / Г.Л. Релес. – Минск, 1979. – 190с.
979391
  Симонов К.М. Под каштанами Праги : Драма в 4-х действиях, 5-и картинах / К.М. Симонов. – Москва; Ленинград : Искусство, 1947. – 119с.
979392
   Под Киевом появится гольф-поле // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 76-78 : фото
979393
  Мартыч Ю.М. Под киевскими тополями : Повести / Ю.М. Мартыч. – Москва : Советский писатель, 1972. – 399с.
979394
  Сергеев Н.С. Под килем линкора / Н.С. Сергеев. – Л., 1966. – 111с.
979395
  Упит А.М. Под кованым сапогом : роман / А.М. Упит; пер. с латыш. М.Заламан и О.Резника. – Москва : Гослитиздат, 1960. – 405 с.
979396
  Поплавский П.И. Под кодовым названием "Эдельвейс" / П.И. Поплавский, Ю.Д. Ячейкин. – М, 1987. – 462с.
979397
  Геевский И.А. Под кодовым названием и без... : За кулисами американской политии. Документально-художественные очерки / И.А. Геевский. – Москва : Новости, 1985. – 320с. – (Библиотечка АПН)
979398
  Балабин С.П. Под колесами - наледь / С.П. Балабин. – Владивосток : Дальневосточное книжное издательство, 1968. – 183 с.
979399
  Гессе Г. Под колесами / Г. Гессе. – М., 1961. – 158с.
979400
   Под колесами. – М., 1990. – 475с.
979401
   Под колпаком // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 5 (2908). – С. 120-121 : фото
979402
  Ширвис Паулюс Под колючими звездами. / Ширвис Паулюс. – М., 1976. – 63с.
979403
  Ставер Алесь Под конвоем : роман, повести, рассказы / Ставер Алесь; авториз. пер. с белорус. Р.Ветошкиной. – Москва : Советский писатель, 1981. – 232 с.
979404
   Под контролем масс. – Минск, 1964. – 175с.
979405
   Под красной звездой. – Пенза, 1957. – 164с.
979406
  Серебрякова Г.И. Под красной звездой. / Г.И. Серебрякова. – М, 1967. – 48с.
979407
  Тарпан Г. Под красным вымпелом / Г. Тарпан. – М., 1933. – 287с.
979408
  Зеленин В В. Под красным занаменем Октября. / В В. Зеленин, . – М, 1977. – 253с.
979409
  Обертас И.Л. Под красным знаменем. Сб. документов, очерков, статей, рассказов, писем, телеграмм. / И.Л. Обертас. – Элиста, 1967. – 291с.
979410
  Игнатов П.К. Под красным флагом / П.К. Игнатов. – М., 1952. – 104с.
979411
  Абасов А. Под красным флагом. Слово о правде : поэмы / А. Абасов; авториз. пер. с азерб. А. Кронгауза. – Баку : Детюниздат, 1954. – 92 с.
979412
  Синельников Сергей Под красным фонарем : Нравы / Синельников Сергей, Соломоник Татьяна // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 18. – С. 66-69 : Фото
979413
  Болгари П.П. Под красными вымпелами. / П.П. Болгари, М.А. Любчиков. – К, 1976. – 173с.
979414
  Кузнецов Л.М. Под крестом Магеллана / Л.М. Кузнецов. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 253с. : фотогр.
979415
  Ульянов М.И. Под крики чаек / М.И. Ульянов. – Псков, 1962. – 167с.
979416
  Сушкин Г.Г. Под кровавым знаменем. 1903-июль-1933. / Г.Г. Сушкин. – М., 1933. – 40с.
979417
  Грешнов М.Н. Под кронами / М.Н. Грешнов. – Краснодар, 1985. – 254с.
979418
  Ночевный В.А. Под кронами сосен / В.А. Ночевный. – Минск, 1974. – 128с.
979419
  Демин В.Н. Под кронами сосен / В.Н. Демин. – Сыктывкар, 1989. – 121с.
979420
  Демьянов И.И. Под кроной века / И.И. Демьянов. – Л., 1985. – 136с.
979421
  Пономаренко В.Д. Под кроною крылатой / В.Д. Пономаренко. – Челябинск, 1971. – 64с.
979422
  Лесков В.Н. Под крылом-океан / В.Н. Лесков. – М., 1989. – 315с.
979423
  Иноземцев И.Г. Под крылом - Ленинград / И.Г. Иноземцев. – М, 1978. – 272с.
979424
  Левашов М.А. Под крылом - тайга / М.А. Левашов. – Москва, 1963. – 127с.
979425
  Кузовкин А.И. Под крылом - цель / А.И. Кузовкин. – М, 1985. – 113с.
979426
  Якубенок Л.В. Под крылом Вишну / Л.В. Якубенок. – Москва : Наука, 1975. – 279с.
979427
  Экономов Л.А. Под крылом земля / Л.А. Экономов. – М., 1959. – 192с.
979428
  Кымытваль А.А. Под крылом моей яранги : стихи / Антонина Кымытваль; пер. с чукот. М.Эдидовича. – Москва : Современник, 1985. – 63 с.
979429
  Мыць Лилия Под крылом радушных хозяев // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – ноябрь - декабрь. – С. 26-27 : фото. – ISSN 1998-8044
979430
  Швец С.И. Под крыльями -- ночь. / С.И. Швец. – Днепропетровск, 1973. – 246с.
979431
  Швец С.И. Под крыльями -- ночь. / С.И. Швец. – 2-е изд. – Днепропетровск, 1976. – 295с.
979432
  Грива Ж.К. Под крыльями альбатроса / Ж.К. Грива. – Рига, 1957. – 207 с.
979433
  Грива Ж.К. Под крыльями альбатроса : репортаж с моря и суши / Ж.К. Грива. – Москва : Советский писатель, 1958. – 183 с.
979434
  Лидин В.Г. Под крыльями земля / В.Г. Лидин. – М., 1966. – 48с.
979435
  Михалев М.Д. Под Крымским небом / М.Д. Михалев. – Симферополь, 1958. – 68с.
979436
  Ся Янь Под крышами Шанхая. / Ся Янь. – М., 1961. – 114с.
979437
  Виноградова Елена Борисовна Под крышей "Дома" твоего : место, где сохраняется память // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 24. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Что стоит за традицией присвоения библиотекам почетных имен? Каковы сценарии присвоения имени и "плата" за индивидуальность?
979438
  Корнилов Ю.Э. Под крышей ,на которой живет Карлсон / Ю.Э. Корнилов. – М, 1980. – 48с.
979439
  Дрозд В.Г. Под крышей высокого неба : роман, рассказы / В.Г. Дрозд. – Москва : Советский писатель, 1986. – 318 с.
979440
  Дубровицкий И.В. Под крышей дома твоего / И.В. Дубровицкий. – Москва, 1987. – 142 с.
979441
  Форш О.Д. Под куполом / О.Д. Форш. – Л., 1929. – 247с.
979442
   Под куполом парашюта. – М.
1. – 1947. – 116с.
979443
  Колпакова Н.П. Под ласковым солнцем / Н.П. Колпакова. – Ленинград, 1980. – 240 с.
979444
  Покидова Елена Под лаской налогового пресса. Часть 1 : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 26-30
979445
  Чернов Владислав Под лаской узнаваемого бренда : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 22-23 : Фото
979446
  Лихолат А.В. Под ленинским знаменем дружбы народов / А.В. Лихолат. – Москва, 1970. – 436 с.
979447
  Бубнис В. Под летним небом : роман / В. Бубнис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Художественная литература, 1976. – 95 с.
979448
  Парнов Е.И. Под ливнем багряным / Е.И. Парнов. – М., 1988. – 446с.
979449
  Курбатов З. Под личиной благочестия. / З. Курбатов, Ю.М. Никишов. – Калинин, 1963. – 59с.
979450
  Зэковито Маргарет Под лупой. День флага // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июль. – С. 144 : фото
979451
  Зэковитс Маргарет Под лупой. Пещерный человек // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Октябрь. – С. 144 : фото
979452
  Додд М. Под лучом прожектора / М. Додд. – М., 1958. – 367с.
979453
  Хейер Д. Под маской : Роман / Д. Хейер; Пер. с англ.: А.Бряндинской. – Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 1995. – 320с. – (Волшебный купидон). – ISBN 5-87322-181-2
979454
  Бурков В.В. Под маской "хирстианской любви" / В.В. Бурков. – Л., 1983. – 64с.
979455
   Под маской благочестия. – М., 1963. – 224с.
979456
  Антонов Б.Г. Под маской борцов за права человека / Б.Г. Антонов. – Київ, 1979. – 144с.
979457
  Павлов Ю.М. Под маской и без маски / Ю.М. Павлов. – М., 1971. – 80с.
979458
  Минц К.Б. Под маской клоуна. / К.Б. Минц. – М., 1987. – 219с.
979459
  Кондратенко В.М. Под маской объективности / В.М. Кондратенко. – М., 1986. – 239с.
979460
   Под маской планирования. – М-Л, 1933. – 153с.
979461
  Антонова О.А. Под маской святости / О.А. Антонова. – Омск, 1962. – 44с.
979462
  Ильиных Н.И. Под маской святош / Н.И. Ильиных. – Оренбург, 1963. – 33с.
979463
  Тарнавский Ю.Б. Под маской телесного недуга / Ю.Б. Тарнавский. – М., 1990. – 63с.
979464
  Бройер Губертус Под микроскопом : Тотальная реставрация. Технологии // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 72-92 : Фото. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
979465
  Коцюбинский М.М. Под минаретами / М.М. Коцюбинский. – Берлин, 1922. – 115с.
979466
  Стахович А.И. Под мирным небом : романы / А.И. Стахович; авториз. пер. с белорус. – Минск : Гост. изд. БССР, 1949. – 192 с.
979467
  Стахович А.И. Под мирным небом : романы / А.И. Стахович; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1950. – 187 с.
979468
  Быков П. Под мирным небом / П. Быков. – Брянск, 1951. – 48с.
979469
  Стахович А.И. Под мирным небом : романы / А.И. Стахович; авториз. пер. с белорус. – Минск, 1953. – 447 с.
979470
  Релес Г.Л. Под мирным небом / Г.Л. Релес. – Москва, 1983. – 304 с.
979471
  Прожогин Н.П. Под миртами Италии прекрасной / Н.П. Прожогин. – М. : Правда, 1988. – 59 с.
979472
  Габрилович Е. Под Москвой / Е. Габрилович. – Москва, 1943. – 168с.
979473
  Каргалов В.В. Под московским стягом / В.В. Каргалов, А.А. Шамаро. – М., 1970. – 107с.
979474
  Каргалов В.В. Под московским стягом / В.В. Каргалов, А.А. Шамаро. – М., 1980. – 109с.
979475
  Мухин В.Е. Под надзорный Черницын / В.Е. Мухин. – 3-е изд.. доп. – Донецк, 1976. – 231с.
979476
  Норинский К.М. Под надзором полиции / К.М. Норинский. – М, 1974. – 151с.
979477
  Денисов К.Д. Под нами-Чёрное море / К.Д. Денисов. – М., 1989. – 318с.
979478
  Курзенков С.Г. Под нами - земля и море / С.Г. Курзенков. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва, 1967. – 172с.
979479
  Честнов С. Под нами земля / С. Честнов. – Алма-Ата, 1965. – 176с.
979480
  Кузовкин А.И. Под нами полюс! / А.И. Кузовкин. – Москва : Политиздат, 1977. – 80с.
979481
  Шингарев С.И. Под нами Халхин-Гол / С.И. Шингарев. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 136 с.
979482
  Иванов А.В. Под нами цель / А.В. Иванов. – Минск, 1976. – 125с.
979483
  Лиманова С. Под наполеоновскую наливку // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 12. – С. 45-47. – ISSN 0235-7089


  Бородинское торжество 1912 года в Москве.
979484
  Соловьев В.К. Под Наро-Фомиском / В.К. Соловьев. – М., 1953. – 228с.
979485
  Шишкин А.А. Под натиском жизни / А.А. Шишкин. – М, 1965. – 24с.
979486
  Брэнд М. Под нашим небом / М. Брэнд. – М., 1956. – 104с.
979487
  Вазов И.М. Под нашим небом / И.М. Вазов. – Москва, 1987. – 285 с.
979488
  Тэсс Т. Под нашим небом. / Т. Тэсс. – М, 1953. – 280с.
979489
  Платонов А.П. Под небесами Родины / А.П. Платонов. – Уфа, 1942. – 63с.
979490
  Комаров П.С. Под небом Азии / П.С. Комаров. – Л., 1947. – 87с.
979491
  Черных С.Е. Под небом Алтая / С.Е. Черных. – Алма-Ата
Кн. 1. – 1988. – 282с.
979492
  Кирилин А.В. Под небом апреля : повести, рассказы / А.В. Кирилин. – Москва, 1988. – 349с.
979493
  Ценков Т. Под небом Аргентины. / Т. Ценков. – София, 1963. – 352с.
979494
   Под небом Арктики. – Москва, 1988. – 157с.
979495
   Под небом Аустерлица // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 176 : фото
979496
  Вольский В. Под небом Африки : для сред. и старш. шк. возр. / В. Вольский; пер. с белорус. С.Евсеевой. – Минск : Беларусь, 1969. – 192 с.
979497
  Пиляцкин Б.А. Под небом Африки / Б.А. Пиляцкин. – М, 1982. – 112с.
979498
  Сатыбалдин К. Под небом весенним : стихи / К. Сатыбалдин. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1958. – 119 с.
979499
   Под небом всех широт : Сборник очерков о русских путешественниках. – Москва, 1961. – 606с.
979500
   Под небом голубым. – Л., 1966. – 95с.
979501
  Беренс К.Р. Под небом горной Киргизии / К.Р. Беренс. – Фрунзе, 1972. – 159с.
979502
   Под небом Гренобля. – М., 1968. – 183с.
979503
  Шатберашвили Г.И. Под небом Грузии : стихи / Г.И. Шатберашвили; пер. с груз. – Тбилиси : Заря Востока, 1958. – 114 с.
979504
  Масенко Терень Под небом Гуцульщины. (Стихи и очерки). / Масенко Терень. – М., 1964. – 175с.
979505
  Русаков В.М. Под небом дества: автобиогр. повесть. / В.М. Русаков. – М., 1990. – 103с.
979506
  Шнейдеров В.А. Под небом древних пустынь / В.А. Шнейдеров. – М., 1961. – 223с.
979507
  Киле П. Под небом единым : повести / П. Киле. – Ленинград : Лениздат, 1987. – 352 с.
979508
  Баренц С.К. Под небом журавлиным / С.К. Баренц. – М, 1964. – 112с.
979509
  Бабаев М.Б. Под небом Ирана : стихи / М.Б. Бабаев. – Москва : Советский писатель, 1953. – 51 с.
979510
  Родимцев А.И. Под небом Испании / А.И. Родимцев. – Москва : Советская Россия, 1968. – 311 с.
979511
  Саркизов-Серазини Под небом Италии : Путевые впечатления / Саркизов-Серазини. – Москва, 1957. – 104с.
979512
  Ключник А.Г. Под небом Италии / А.Г. Ключник. – Одесса, 1958. – 40с.
979513
  Амиралиев М. Под небом Кайтага / М. Амиралиев. – Махачкала, 1976. – 48с.
979514
   Под небом Киргизстана. – Фрунзе, 1991. – 228 с.
979515
  Василевская В.Л. Под небом Китая / В.Л. Василевская; авториз. пер. с польск. Э.Василевской. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 312 с.
979516
  Беляев В.П. Под небом Мурманска / В.П. Беляев. – Мурманск, 1958. – 224с.
979517
   Под небом Нусантары. – М., 1985. – 224с.
979518
  Чиковани Г.С. Под небом Одиши : рассказы / Г.С. Чиковани; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1964. – 360 с.
979519
  Москаленко А.З. Под небом памяти: из дневника публициста. / А.З. Москаленко. – К., 1984. – 526с.
979520
  Мохаджер А.А. Под небом пустыни / А.А. Мохаджер. – Москва : Мысль, 1965. – 245с.
979521
  Глебка П.Ф. Под небом Родины : стихи и поэмы / П.Ф. Глебка. – Москва, 1950. – 199 с.
979522
   Под небом России. – М., 1967. – 182с.
979523
  Исаковский М.В. Под небом России / М.В. Исаковский. – М, 1971. – 383с.
979524
  Васильев С.А. Под небом России / С.А. Васильев. – Москва, 1972. – 263с.
979525
  Покчи-Петров Под небом твоим. / Покчи-Петров. – Ижевск, 1972. – 123с.
979526
  Абдуллин Х. Под небом Турфана : роман / Хизмет Абдуллин ; авториз. пер. с уйгур. И. Щеголихина. – Алма-Ата : Жазушы, 1964. – 134 с. : портр.
979527
  Снесарев Г.П. Под небом Хорезма / Г.П. Снесарев. – Москва : Мысль, 1973. – 160с.
979528
  Клейменов К.Г. Под небом Черноморья. / К.Г. Клейменов. – Краснодар, 1965. – 64с.
979529
  Генкель Г. Под небом Эллады / Г. Генкель. – Санкт-Петербург. – 280с.
979530
  Сальников А.А. Под небом Юга / А.А. Сальников. – Фрунзе, 1965. – 128с.
979531
   Под небом Южного Креста. – М., 1968. – 584с.
979532
  Стржижовский Л.Ф. Под невидимым прицелом / Л.Ф. Стржижовский. – Москва, 1984. – 207с.
979533
  Дёмин Михаил Под незакатным солнцем : стихи / Михаил Дёмин. – Абакан : Хакасское кн. изд., 1956. – 128 с.
979534
  Каляев С.К. Под необъятным небом : поэмы / С.К. Каляев; авториз. пер. с калм. К.Алтайского. – Москва : Советский писатель, 1961. – 46 с.
979535
  Скребов Н.М. Под неспокойною звездой / Н.М. Скребов. – Ростов н/Д, 1971. – 77с.
979536
  Варшавский И.И. Под ногами земля / И.И. Варшавский. – Ленинград, 1991. – 351с.
979537
  Чилингаров А.Н. Под ногами остров ледяной / А.Н. Чилингаров. – 2-е изд., переработ. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 176с.
979538
  Логинов В.Н. Под облака по косогору / В.Н. Логинов. – Воронеж, 1971. – 263с.
979539
  Тху Б. Под облаками сизыми как выпь / Б. Тху. – М., 1983. – 295с.
979540
  Уваров П. Под обложкой - века. Академическое издание по-новому отвечает на вопрос: “Откуда есть пошла Русская земля?” / записал Ю. Дризе // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 8 июня (№ 23)


  Солидный фолиант внушает уважение: под его обложкой - вся мировая история Средневековья. Огромный труд вложили в публикацию очередного тома сотрудники Института всеобщей истории РАН. Интересно, что эпохальную задачу подготовки многотомного издания ...
979541
   Под общим знаменем. – М., 1987. – 312с.
979542
   Под огненным стягом. – М., 1972. – 416с.
979543
  Мовзон А.И. Под одним небом / А.И. Мовзон. – Москва, 1963. – 105 с.
979544
  Семар Г.М. Под одним небом / Г.М. Семар. – М., 1987. – 348с.
979545
  Жестев М. Под одной крышей / М. Жестев. – Л, 1955. – 344с.
979546
  Жестев М. Под одной крышей / М. Жестев. – Ленинград : Советский писатель, 1956. – 281 с.
979547
  Борян Г.М. Под одной крышей : драма в 4-х д. / Г.М. Борян; авториз. пер. с арм. А.Тадеосян. – Москва : Искусство, 1959. – 96 с.
979548
  Ракитный М. Под одной крышей : рассказы / М. Ракитный; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1962. – 207 с.
979549
  Рыжов И.А. Под одной крышей / И.А. Рыжов. – М., 1967. – 127с.
979550
  Макарова Н.Ф. Под одной крышей / Н.Ф. Макарова. – М., 1967. – 143с.
979551
  Тури Ж. Под одной крышей / Ж. Тури. – М., 1972. – 396с.
979552
  Степанов В.С. Под одной крышей / В.С. Степанов. – Вологда, 1975. – 264с.
979553
  Кузьмин Н.П. Под одной крышей / Н.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1976. – 152с.
979554
  Солоухин В.А. Под одной крышей / В.А. Солоухин. – Ярославль, 1979. – 478с.
979555
  Ненашев Г. Под одной крышей : рассказ // Узел : антология / С.Т. Алексеев. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – С. 181-258. – (Молодые голоса)
979556
  Тихонова Валентина Борисовна Под одной крышей : современные культурно-досуговые центры // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 30-33. – ISSN 1727-4893


  Поездка в Финляндию стала ярким событием в жизни группы директоров ЦБС и сотрудников Областной библиотеки Вологодской области. В библиотеке каждого города было на что посмотреть, чему удивиться, чему поучиться.
979557
  Соболенко Р.К. Под одной шинелью : повесть и рассказы / Роман Соболенко; авториз. пер. с белорус. А.Чесноковой. – Москва : Советский писатель, 1968. – 336 с.
979558
   Под ознаменем Октября. – М., 1959. – 200с.
979559
  Дорба И.В. Под опущеным забралом / И.В. Дорба. – М., 1985. – 495с.
979560
   Под осенью веков : тема номера: История // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2012. – № 2. – С. 74-78 : фото
979561
  Шерга Екатерина Под осенью лопухов и лилий : судьбы усадеб / Шерга Екатерина, Мановцева Саша, Серегин Максим // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 90-95 : Фото
979562
  Анисимова М.И. Под особым надзором / М.И. Анисимова, В.Я. Бобров. – Ростов-на-Дону, 1978. – 223с.
979563
  Нексе М.А. Под открытым небом / М.А. Нексе. – Л, 1937. – 244с.
979564
  Смирнов-Черкезов Под открытым небом / Смирнов-Черкезов. – М., 1959. – 216с.
979565
  Скороходов М.А. Под открытым небом / М.А. Скороходов. – М., 1963. – 268с.
979566
  Пущин И.З. Под открытым небом / И.З. Пущин. – Воронеж, 1976. – 61с.
979567
  Ливена Л. Под открытым небом / Л. Ливена. – М., 1983. – 88с.
979568
  Алимжанов А.Т. Под отцовским небом : повести, роман / Ануар Алимжанов ; послесл. В. Оскоцкой ; худож. И. Урманче. – Москва : Известия, 1987. – 492, [1] с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
979569
   Под отчим небом. – Ростов-на-Дону, 1982. – 304с.
979570
  Кончиц А.А. Под отчим небом. / А.А. Кончиц. – М., 1982. – 351с.
979571
  Лондон Д. Под палубным тентом / Д. Лондон. – [Москва] : Воен. изд., 1947. – 63 с.
979572
  Лобанов Л.Г. Под пальцами трепещут лепестки. / Л.Г. Лобанов. – Киев, 1973. – 174с.
979573
  Пелюх А. Под парком Шевченко решили строить город // Сегодня. – Киев, 2013. – 23 октября (№ 234). – С. 6


  "...В центре Киева возле парка им. Шевченко уже в следующем году может начаться строительство крупного подземного ТРЦ для молодежи "Университи".
979574
  Юдович А.Б. Под парусами в 20 веке / А.Б. Юдович. – Москва, 1960. – 176с.
979575
  Корнюхин А.Е. Под парусами филателии / А.Е. Корнюхин. – М, 1975. – 96с.
979576
  Шанько Б.Д. Под парусами через два океана / Б.Д. Шанько. – Москва, 1952. – 419с.
979577
  Шанько Б.Д. Под парусами через два океана / Б.Д. Шанько. – Изд., переработ. и доп. – М., 1954. – 390с.
979578
  Лухманов Д.А. Под парусами. /Воспоминания капитана/. / Д.А. Лухманов. – М., 1948. – 206с.
979579
  Машкин Г.Н. Под парусом / Г.Н. Машкин. – Иркутск, 1973. – 415с.
979580
  Колс Под парусом в шторм / Колс, , К. Адлард. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 326с.
979581
  Гнатюк Н.П. Под парусом любительского клуба / Н.П. Гнатюк. – М, 1989. – 61с.
979582
  Папазов Д. Под парусом через океан / Д. Папазов, Ю. Папазова. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 224с. – (Бригантина)
979583
  Маньян П. Под парусом через северные пустыни : Рассказ, записанный Этьеном де Монпеза / П. Маньян. – Пер.с франц. – Москва : Прогресс, 1984. – 215с.
979584
  Говоров А.А. Под песней жаворонка / А.А. Говоров. – Москва, 1979. – 221 с.
979585
   Под победным знаменем. – Майкоп, 1971. – 312с.
979586
  Малахов А.А. Под покровом мантии / А.А. Малахов. – Москва : Молодая гвардия, 1964. – 204с.
979587
  Малахов А.А. Под покровом мантии. / А.А. Малахов. – 2-е изд. – М., 1965. – 205с.
979588
  Кольменарес Х.С. Под покровом отсталости: зависимость и монополии / Х.С. Кольменарес. – М., 1986. – 348с.
979589
  Романов В. Под покровом тайны // Человек и закон. – Москва, 2004. – № 3. – С.104-128
979590
  Даррелл Д. Под пологом пьяного леса / Д. Даррелл. – Москва, 1964. – 188 с.
979591
  Даррелл Д. Под пологом пьяного леса / Д. Даррелл. – Москва, 1972. – 320с.
979592
  Даррелл Д. Под пологом пьяного леса. / Д. Даррелл. – М, 1988. – 588с.
979593
  Даррелл Д. Под пологом пьяного леса. / Д. Даррелл. – М, 1990. – 588с.
979594
  Чистовский О.Г. Под пологом тайги. / О.Г. Чистовский. – Л., 1982. – 287с.
979595
  Белоусов В.А. Под полом шуршат мыши / В.А. Белоусов. – Ставрополь, 1965. – 79с.
979596
  Гамсун Кнут Под полумесяцем / Гамсун Кнут. – М., 1918. – 83с.
979597
  Шуртаков С.И. Под полуночным солнцем / С.И. Шуртаков. – Москва, 1968. – 46с.
979598
  Гореловский Г.А. Под Полярной звездой / Г.А. Гореловский ; [худож. В. Смирнов]. – Москва : Мол. гвардия, 1988. – 198 с. – (Молодые голоса)
979599
  Радзиванович В.А. Под польским орлом / В.А. Радзиванович. – М, 1959. – 87с.
979600
  Томсинский С.М. Под предводительством Пугачева. / С.М. Томсинский. – Пермь, 1973. – 74с.
979601
  Ичитовкин Б.Н. Под прессом большого бизнеса: положение мелкого и сред. предпринимательства / Б.Н. Ичитовкин. – М., 1985. – 95с.
979602
  Сердобольская Л.А. Под прикрытием Евангелия / Л.А. Сердобольская, Е.И. Вистунов. – Л., 1976. – 144с.
979603
  Шевчик Е.В. Под прицелом -- молодежь / Е.В. Шевчик. – Минск, 1987. – 151с.
979604
  Гвоздев Ю.И. Под прицелом -- профсоюзы. / Ю.И. Гвоздев, Р.В. Пучков. – М., 1983. – 80с.
979605
  Озеров М.В. Под прицелом - умы и души / М.В. Озеров. – Москва, 1983. – 111 с.
979606
  Гурвич С.С. Под прицелом молодёжь / С.С. Гурвич. – К., 1982. – 215с.
979607
   Под псевдонимом "Могикан" / публикацию подготовила Л.С. Котович // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство ; АНО "Изд-во "Политическая энциклопедия" ; ООО "История-Сервис". – Москва, 2013. – № 4. – С. 4-10. – ISSN 0869-6322


  Ю.В. Андропов в Карелии.
979608
  Радо Шандор Под псевдонимом Дора : воспомингания советского разведчика / Радо Шандор. – Москва : Воениздат, 1973. – 320с.
979609
  Радо Ш. Под псевдонимом Дора / Ш. Радо. – Пермь : Военное издательство, 1976. – 320 с.
979610
  Радо Ш. Под псевдонимом Дора / Ш. Радо. – Пермь, 1978. – 320с.
979611
  Радо Ш. Под псевдонимом Дора / Радо Ш. – Пермь : Военное издательство, 1988. – 334 с.
979612
  Радо Ш. Под псевдонимом Дора / Ш. Радо. – Пермь, 1992. – 319 с.
979613
  Рубанов С.А. Под псевдонимом Дяденька / Рубанов С.А., Усыскин Г.С. – Москва, 1981. – 351 с.
979614
  Черепанов А.И. Под Псковом и Нарвой / А.И. Черепанов. – М., 1957. – 140с.
979615
  Черепанов А.И. Под Псковом и Нарвой. / А.И. Черепанов. – 2-е изд., испр. – М., 1963. – 142с.
979616
  Макаров С.Г. Под пулковской звездой / С.Г. Макаров. – Л., 1985. – 56с.
979617
  Будрис Р.И. Под путеводной звездой : рассказы / Р.И. Будрис; пер. с лит. В.Чепайтиса. – Москва : Советский писатель, 1987. – 430 с.
979618
  Гордин Р.Р. Под пушкинской звездою / Р.Р. Гордин. – Кишинев, 1989. – 637с.
979619
   Под пятой монополии. – Минск, 1984. – 158с.
979620
  Булгаков М.А. Под пятой: Мой дневник / М.А. Булгаков. – Москва : Правда, 1990. – 46 с.
979621
  Миллер Б.И. Под радугой : повесть и рассказы / Б.И. Миллер; пер. с евр. М.А.Шамбадала. – Москва : Советский писатель, 1959. – 164 с.
979622
  Герасимов В.И. Под радугой / В.И. Герасимов. – М., 1979. – 104с.
979623
   Под радугой Севера. – М., 1986. – 620с.
979624
  Нольд Р. Под развесистой клюквой / Р. Нольд. – М.-Л, 1929. – 28с.
979625
  Гаташ В. Под разными звездами? Ученые против переподчинения Крымской обсерватории национальному университету // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 февраля (№ 5). – С. 19


  Для крымских астрофизиков “конец света” все-таки наступил, хотя и чуть раньше, чем предсказывали жрецы майя. На основании распоряжения кабинета министров Украины “Об оптимизации сети государственных научных учреждений” НИИ “Крымская астрофизическая ...
979626
  Реглер Г. Под разными знаменами / Г. Реглер. – М., 1934. – 48с.
979627
  Шляев М.А. Под ранней звездой / М.А. Шляев. – Новосибирск, 1989. – 118с.
979628
  Татаринов В.Ф. Под ризой епископа / В.Ф. Татаринов. – Ижевск : Удмуртия, 1979. – 164с.
979629
  Новиков И.А. Под родным небом. Стихотворения разных лет. / И.А. Новиков. – Москва, 1956. – 308с.
979630
  Кармен С Под родным покровом / С Кармен. – Санкт-Петербург. – 253 с.
979631
  Абрамов И.С. Под родным солнцем : экскурсии по России / И.С. Абрамов. – С.-Петербург : Тип. Л.Я. Ганзбурга, 1914. – VI, 293, 12 с.
979632
   Под рокот мриданга. – М., 1984. – 176с.
979633
   Под Российским небом. – М., 1963. – 183с.
979634
   Под рубиновыми звездами. – М., 1979. – 376с.
979635
  Баялиев Топчубек Под руководством Коммунистической партии - к расцвету киргизской советской литературы / Баялиев Топчубек. – Фрунзе, 1978. – 226с.
979636
  Гришин В.В. Под руководством КПСС по ленинскому пути - к коммунизму / В.В. Гришин. – М., 1968. – 32с.
979637
  Засорин В.М. Под руководством партии / В.М. Засорин. – Москва, 1959. – 48с.
979638
  Степанов В. Под русским небом / В. Степанов. – Тула, 1965. – 72 с.
979639
  Солоницын А.А. Под русскими звездами / А.А. Солоницын. – Калининград, 1971. – 224с.
979640
  Алдан-Семенов Под русскими звездами : стихи / А. Алдан-Семенов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 111 с.
979641
  Баррес Э. Под рябиной / Э. Баррес. – Ярославль, 1995. – 176с.
979642
  Гуро И.Р. Под самой Москвой : повесть и рассказы / И.Р. Гуро. – Москва : Советская Россия, 1974. – 160с.
979643
   Под самым небом Бангкока // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 7. – С. 14-21 : фото
979644
  Шахов А.А. Под светлым небом / А.А. Шахов. – М, 1956. – 610с.
979645
   Под светом фар. – М., 1959. – 48с.
979646
  Жгиров Ф.Е. Под свинцовой метелью / Ф.Е. Жгиров. – Л., 1989. – 271с.
979647
  Полонский О.Р. Под сводами московских храмов: Рус. церков. зодчество в отеч. истории и культуре. / О.Р. Полонский. – М., 1990. – 62с.
979648
  Мчедлов М.П. Под сводами собора св.Петра / М.П. Мчедлов. – М., 1964. – 93с.
979649
  Эбаноидзе Александр Под Святой горой : Большое путешествие / Эбаноидзе Александр, Лыскин Александр // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 78-101 : Іл., карта
979650
  Бальмонт К.Д. Под северным небом : элегии, стансы, сонеты / К. Бальмонт. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1894. – 84, III с.
979651
  Абагинский А.Г. Под северным небом : стихи : пер. с якут. / А.Г. Абагинский. – Москва : Сов. писатель, 1959. – 82 с.
979652
  Прилежаева М.П. Под северным небом / М.П. Прилежаева. – М, 1963. – 608с.
979653
  Прилежаева М.П. Под северным небом / М.П. Прилежаева. – Москва, 1984. – 336 с.
979654
   Под северным сиянием. – М., 1947. – 133с.
979655
  Эйкия А. Под северным сиянием. / А. Эйкия. – М., 1955. – 128с.
979656
   Под северным солнцем. – Свердловск, 1965. – 48с.
979657
  Нечволода В.А. Под северным солнцем / В.А. Нечволода. – Свердловск, 1979. – 71с.
979658
  Соколов В.П. Под северным солнцем / В.П. Соколов. – Иркутск, 1984. – 272с.
979659
  Искандер Фазиль Под сеною грецкого ореха : Повести / Искандер Фазиль. – Москва, 1979. – 392с.
979660
  Кондаков В.П. Под сентябрьской звездой / В.П. Кондаков. – М, 1984. – 93с.
979661
  Пруст М. Под сенью / М. Пруст. – М., 1976. – 553с.
979662
  Черняховский Ю.А. Под сенью "Золотого Меркурия" / Ю.А. Черняховский. – М., 1985. – 204с.
979663
  Грицюк Виктор Под сенью "северной лавры" : Заповедники // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 158-167 : Іл.,карта
979664
  Абдыкадырова С. Под сенью арчи : книга ликики / Субайылда Абдыкадырова. – Фрунзе : Киргизгосиздат, 1958. – 80 с.
979665
  Жиллес Д. Под сенью благодати / Д. Жиллес. – М, 1962. – 206с.
979666
  Рытхэу Ю.С. Под сенью волшебной горы / Ю.С. Рытхэу. – Ленинград : Советский писатель, 1974. – 322 с.
979667
  Перминов П.В. Под сенью восьмиконечного креста / П.В. Перминов. – М., 1991. – 165с.
979668
   Под сенью гения свободы. – Москва, 1965. – 111 с.
979669
  Чиковани С.И. Под сенью гор : стихи / С.И. Чиковани. – Москва : Гослтитиздат, 1961. – 414 с.
979670
  Бэрчетт У. Под сенью джунглей / У. Бэрчетт. – М, 1965. – 48с.
979671
  Орловец П. Под сенью домны / П. Орловец. – М-Л, 1924. – 24с.
979672
  Сахаров В.И. Под сенью дружных муз / В.И. Сахаров. – М., 1984. – 295с.
979673
  Платек Я.М. Под сенью дружных муз / Я.М. Платек. – М., 1987. – 229с.
979674
  Бураков Ю.Н. Под сенью монастырей московских. / Ю.Н. Бураков. – М., 1991. – 284с.
979675
  Бирюков И.Д. Под сенью монополий / И.Д. Бирюков. – М., 1972. – 287с.
979676
  Ковалева Л.Е. Под сенью муз / Л.Е. Ковалева. – М : Просвещение, 1978. – 80 с.
979677
   Под сенью муз. – М., 1980. – 170с.
979678
  Ацел Тамаш Под сенью свободы / Ацел Тамаш. – Москва, 1950. – 304с.
979679
  Ацел Тамаш Под сенью свободы / Ацел Тамаш. – 2-е изд. сокр. – Москва, 1952. – 271с.
979680
  Ацел Тамаш Под сенью свободы / Ацел Тамаш. – Москва, 1953. – 271с.
979681
  Пономарь Ф.М. Под сенью старого ореха / Ф.М. Пономарь. – Кишинев, 1957. – 134с.
979682
   Под сенью статуи Свободы, 1951. – 64с.
979683
  Жемайтис С.Г. Под сенью Фудзиямы / С.Г. Жемайтис, В.К. Криворученко. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 152с.
979684
  Баннов Г.Е. Под сенью черемухи / Г.Е. Баннов. – Уфа, 1970. – 127с.
979685
  Биденко М.Г. Под сенью черного леса : краеведческие очерки / М.Г. Биденко. – Днепропетровск : Проминь, 1989. – 94с.
979686
  Мэрдок А. Под сетью / А. Мэрдок. – М., 1966. – 319с.
979687
  Мэрдок А. Под сетью / А. Мэрдок. – М., 1989. – 464с.
979688
  Мердок Айрис Под сетью : Роман / Мердок Айрис; Пер.с англ.М.Лорие. – Москва,Харьков : АСТ,Фолио, 2001. – 320с. – (Сер.Современная проза). – ISBN 5-17-003492-Х; 966-03-1004-8
979689
  Мердок А. Под сетью: Кн. для чтения на англ. яз. для студ. 3-го курса. / А. Мердок. – Москва : Просвещение, 1989. – 172 с.
979690
  Мердок А. Под сетью: Роман. / А. Мердок. – М., 1991. – 334с.
979691
  Альтовская Н.Н. Под синим колоколом дня / Н.Н. Альтовская. – Ленинград, 1979. – 128с.
979692
  Карасев Ю.И. Под синим, синим небом / Ю.И. Карасев. – Ташкент, 1983. – 440с.
979693
  Катаев В.П. Под Сморгонью / В.П. Катаев. – Москва, 1940. – 47с.
979694
  Егоров Н. Под советскими тропиками (обезьяны в Сухуме) / Н. Егоров. – М., 1931. – 96с.
979695
  Румянцев Дмитрий Под созвездием Гончих : стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 7. – С. 3-6. – ISSN 0012-6756
979696
  Тарас В.Е. Под созвездием Льва. / В.Е. Тарас. – Минск, 1978. – 237с.
979697
  Шехтер Д.А. Под созвездием Стрельца : рассказы / Д.А. Шехтер; пер. с молд. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1984. – 383 с.
979698
  Грачев А.Ф. Под созвездием счастья / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1969. – 191с.
979699
   Под созвездием топора. – М., 1991. – 526с.
979700
  Чичков В.М. Под созвездием Южного Креста / В.М. Чичков. – Москва, 1958. – 167с.
979701
  Шистер Е.Л. Под созвездием Южного Креста. / Е.Л. Шистер. – М.Л., 1949. – 62с.
979702
  Атжанов Равиль Под солнечной крышей : Ярмарка идей // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 10 (2793). – С. 100-108 : Іл.
979703
  Любимова В.А. Под солнечным небом / В.А. Любимова. – М., 1952. – 136с.
979704
  Трифонов Ю.В. Под солнцем / Ю.В. Трифонов. – М, 1959. – 269с.
979705
  Сухорукова М.А. Под солнцем / М.А. Сухорукова. – М., 1977. – 32с.
979706
  Алянчиков А.М. Под солнцем : рассказы и повесть / Александр Алянчиков ; [худож. А. Мисюрев]. – Фрунзе : Кыргызстан, 1980. – 183 с. : ил.
979707
  Каринцев Н. Под солнцем Азии : Путешествия Свена Гедина / Н. Каринцев. – 2-е изд. – Москва, 1935. – 36с.
979708
  Сальников Ю.В. Под солнцем горячим / Ю.В. Сальников. – Краснодар, 1967. – 174с.
979709
   Под солнцем дружбы. – М., 1971. – 271с.
979710
  Усов М.В. Под солнцем и ветром / М.В. Усов. – Ставрополь, 1966. – 303с.
979711
  Пущин И.З. Под солнцем и грозами / И.З. Пущин. – Воронеж, 1961. – 80с.
979712
  Быстров Б.Н. Под солнцем и дождем / Б.Н. Быстров. – М, 1958. – 144с.
979713
  Киселев И.М. Под солнцем и ненастьем / И.М. Киселев. – Москва, 1989. – 222с.
979714
  Прокофьев А.А. Под солнцем и под ливнями. / А.А. Прокофьев. – М-Л, 1964. – 127с.
979715
  Перевощиков К.А. Под солнцем Индии, страны сказочной и обыкновенной / К.А. Перевощиков. – Москва, 1961. – 160с.
979716
  Талызин Ф.Ф. Под солнцем Мексики. Записки врача-биолога / Ф.Ф. Талызин. – М, 1967. – 112с.
979717
  Гришкявичус П.П. Под солнцем мира и свободы / П.П. Гришкявичус. – Вильнюс, 1985. – 204с.
979718
  Молчанов И.Н. Под солнцем Москвы / И.Н. Молчанов. – М., 1948. – 160с.
979719
  Белокрылов В.А. Под солнцем покоя нет / В.А. Белокрылов. – Москва, 1966. – 120с.
979720
   Под солнцем Родины. – Ижевск, 1950. – 95с.
979721
  Усенко П.М. Под солнцем Родины / П.М. Усенко. – Ленинград, 1951. – 172 с.
979722
  Бернанос Ж. Под солнцем Сатаны / Ж. Бернанос. – Москва, 1978. – 623с.
979723
   Под солнцем свободной Монголии. – М., 1951. – 260с.
979724
  Финжгар Ф. Под солнцем свободы / Ф. Финжгар. – М, 1970. – 471с.
979725
  Громушкин Е.И. Под солнцем свободы (к 25-летию социалистической революции в Болгарии) / Е.И. Громушкин. – Москва, 1969. – 40с.
979726
  Болдырев И.И. Под солнцем тропиков. / И.И. Болдырев. – Рига : АВОТС, 1981. – 117с.
979727
  Решетов А.Е. Под солнцем. / А.Е. Решетов. – М., 1958. – 31с.
979728
  Асеева Л.П. Под соснами вековыми / Л.П. Асеева. – Новосибирск, 1973. – 88с.
979729
  Митрофанов А.Г. Под старым вязом. / А.Г. Митрофанов. – М., 1949. – 239с.
979730
  Митрофанов А.Г. Под старым вязом. / А.Г. Митрофанов. – М., 1973. – 256с.
979731
  Межиров А.П. Под старым небом. / А.П. Межиров. – М, 1977. – 214с.
979732
  Толстой А.Н. Под старыми липами / А.Н. Толстой. – М., 1960. – 207с.
979733
  Ястребков В. Под стенами Ленинграда / В. Ястребков. – Ташкент, 1965. – 52с.
979734
  Сименон Ж. Под страхом смерти; Преступление нелюдима; Распродажа при свечах; "Мемуары Мегрэ" / Ж. Сименон. – М., 1990. – 63с.
979735
  Удин Я.Г. Под строй грушей / Я.Г. Удин. – М., 1990. – 203с.
979736
  Пассар А.А. Под стук бубна : стихи / А.А. Пассар. – Москва : Советская Россия, 1969. – 80 с.
979737
  Турусова А.А. Под стук колес : повесть, рассказы // Начало : повесть / А.И. Бурмистров. – Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 1989. – С. 210-305. – ISBN 5-7688-0091-3
979738
  Козин В.Р. Под стук копыт / В.Р. Козин. – М., 1977. – 319с.
979739
  Куросава А. Под стук трамвайных колес / А. Куросава. – Москва, 1974. – 143 с.
979740
  Колесников А. Под стягом победы. / А. Колесников. – Казань, 1947. – 71с.
979741
  Пономарев С.А. Под стягом Святослава / С.А. Пономарев. – М., 1989. – 234с.
979742
   Под суд. – 8с.
979743
  Полторак А.И. Под судом фашизм / А.И. Полторак. – Москва, 1966. – 95 с.
979744
  Нехода И.И. Под счастливой звездой : Стихи / И.И. Нехода. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 136с.
979745
  Иванов А.М. Под счастливой звездой : Публицистика. Очерки / А.М. Иванов. – Ярославль, 1972. – 151с.
979746
  Иванов Л.И. Под счастливой звездой / Л.И. Иванов. – Москва, 1976. – 173с.
979747
  Лапин Б.Ф. Под счастливой звездой / Б.Ф. Лапин. – М, 1978. – 239с.
979748
  Солоухин В.А. Под счастливой звездой / В.А. Солоухин. – Москва, 1982. – 349с.
979749
   Под счастливой звездой. – М., 1986. – 203с.
979750
  Липатов Н. Под счастливой звездой. / Н. Липатов. – Горький, 1952. – 112с.
979751
  Данкин Ц. Под сянката на бесилката. / Ц. Данкин. – 2-е изд., перераб. – София, 1955. – 356с.
979752
  Балязин В.Н. Под теми же звездами / В.Н. Балязин. – М, 1990. – 364с.
979753
  Гринченко Б.Д. Под тихими вербами / Б.Д. Гринченко. – Х., 1927. – 306с.
979754
  Краснов А.Н. Под тропиками Азии / А.Н. Краснов. – Москва, 1956. – 264с.
979755
  Краснов А.Н. Под тропиками Азии : Очерки о путешествиях по тропическим мтранам Азии с целью изучения их растительности // Пять континентов / Н.И. Вавилов. – Москва : Мысль, 1987. – С.174-349
979756
  Аппун К.Ф. Под тропиками. Странствование по Венецуэле, на Ориноко, в Британской Гвиане и на Амазонке с 1845 по 1868 год / К.Ф. Аппун. – Санкт-Петербург : Типография Товарищества Общественная Польза
Т. 1, 2. – 1873. – V, 395, V, 435 с.
979757
  Эттенборо Д. Под тропиком Козерога / Д. Эттенборо. – М., 1986. – 373с.
979758
   Под углом 40 градусов. – Алма-Ата, 1973. – 88с.
979759
  Сю Э. Под ударом. / Э. Сю. – М., 1991. – 256с.
979760
  Гравишкис В. Под Уральскими звездами / В. Гравишкис, 1968. – 290с.
979761
  Солев Д. Под усвитеност / Д. Солев. – Скопjе, 1957. – 116с.
979762
  Гаврилин В.М. Под факелом дружбы / В.М. Гаврилин, Н.Н. Денисов. – М., 1959. – 176с.
979763
  Змеев Ю.Н. Под фальшивой вывеской / Ю.Н. Змеев. – Симферополь, 1987. – 128с.
979764
  Барахта Б.П. Под фальшивым знаменем / Б.П. Барахта, С.В. Щербаков. – М, 1979. – 22с.
979765
  Соловьев В.А. Под флагом "непотопляемого авианосца" / В.А. Соловьев. – М., 1986. – 107с.
979766
  Белов А.В. Под флагом антисоветизма / А.В. Белов, А.Д. Карпов. – М., 1980. – 63с.
979767
  Борисов Л.И. Под флагом Катрионы / Л.И. Борисов. – Л., 1957. – 343с.
979768
  Борисов Л.И. Под флагом Катрионы / Л.И. Борисов. – Л., 1968. – 320с.
979769
   Под флагом Отчизны. – М., 1969. – 166с.
979770
  Турчин Ф.Ф. Под флагом Отчизны / Ф.Ф. Турчин. – К., 1979. – 134с.
979771
  Рубинский Г.М. Под флагом Родины / Г.М. Рубинский. – Москва, 1964. – 279с.
979772
   Под флагом Родины. – М., 1976. – 176с.
979773
  Горянов Л.Б. Под флагом Родины / Л.Б. Горянов. – М., 1978. – 158с.
979774
  Низовцев Б.Е. Под флагом с "золотым соембо" / Б.Е. Низовцев. – М., 1980. – 160с.
979775
   Под флагом Советской родины. – М., 1956. – 352с.
979776
  Пивень О.А. Под флагом содружества / О.А. Пивень, М.А. Севастьянов // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 12 (608). – С. 24-28. – ISSN 0321-0626


  Деятельность Совета министров обороны государств - участников СНГ по развитию военной интеграции (1992-2010 гг.)
979777
  Буравлев Е.С. Под флагом Чазыбука : докум. повествование о беспримерном походе безмоторной пироги "Маруся отравилась" / Е.С. Буравлев ; [ил.: Л.В. Левицкий]. – Кемерово : Кн. изд-во, 1973. – 103 с. : ил.
979778
  Булгакова Н. Под фонарем. Эффективность вузов снова ищут там, где светлее // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 23 августа (№ 33/34). – С. 6


  Основные показатели эффективности : образовательная деятельность оценивается по среднему баллу ЕГЭ студентов, принятых на очные отделения; научно-исследовательская - по объему НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника; международная ...
979779
  Неверли И. Под фригийской звездой. / И. Неверли. – М., 1955. – 448с.
979780
  Неверли И. Под Фригийской звездой: Роман. / И. Неверли. – М., 1977. – 476с.
979781
  Демченко В.Г. Под хвойным небом / В.Г. Демченко. – К., 1974. – 39с.
979782
  Кочегин П.З. Под хмурым небом / П.З. Кочегин. – Курган, 1960. – 107с.
979783
  Константинов Ф.В. Под холодными волнами / Ф.В. Константинов. – М., 1971. – 118с.
979784
  О"Кейси Под цветной шапкой / О"Кейси. – М., 1964. – 40с.
979785
   Под цирковым шатром. – Саратов, 1973. – 112с.
979786
  Мирзаян Г. Под чарами Сары // Эксперт. Россия / ЗАО "Коллектив Редакции Эксперт"; ООО "ПАРАГРАФ". – Москва, 2008. – № 40 (629). – С. 90-94. – ISSN 1812-1896


  Передвиборні гонки США:Сара Пейлін стала яскравим персонажем
979787
  Пруссакова И.В. Под часами / И.В. Пруссакова. – Л., 1988. – 509с.
979788
  Суханова Н.А. Под частыми звездами / Н.А. Суханова. – Ростов н/Д., 1985. – 207с.
979789
  Костелник В. Под червену заставу. Хроніка о участвованю руснацох-українцох у народноошлєбодительней борби Югославиї. / В. Костелник. – Нови Сад, 1971. – 320с.
979790
  Брусиловский Р.М. Под черноморскими звездами / Р.М. Брусиловский. – Харьков, 1957. – 258с.
979791
  Семанов С.Н. Под черным знаменем : жизнь и смерть Нестора Махно / С.Н. Семанов. – Москва : Б. и., 1993. – 80 с. – В изд. также: Князь тьмы / Б. Олейник. – (Роман-газета : народный журнал, ISSN 0131-6044 ; № 4)
979792
  Семанов С.Н. Под черным знаменем, или Жизнь и смерть Нестора Махно / С.Н. Семанов. – М., 1990. – 80с.
979793
  Арзумнов Г.А. Под черным флагом антикоммунизма / Г.А. Арзумнов. – Москва, 1980. – 63с.
979794
  Авшалумов Х. Под чинарами : повесть / Хизгил Авшалумов; пер. с татского С.Щукиной. – Москва : Советская Россия, 1960. – 96 с,
979795
  Катаев И.И. Под чистыми звездами / И.И. Катаев. – Москва, 1969. – 512с.
979796
   Под чистыми звездами. – М., 1983. – 511с.
979797
  Михайлов В.С. Под чужим именем : повесть / В.С. Михайлов. – Москва : Военное издательство, 1954. – 216 с. – (Библиотечка военных приключений)
979798
  Изаков Б.Р. Под чужим небом / Б.Р. Изаков. – М, 1952. – 103с.
979799
   Под чужим небом. – М., 1967. – 222с.
979800
  Абросимов И.А. Под чужим небом / И.А. Абросимов : худож. А. Астрецов. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 349, [2] с. : ил.
979801
  Кудреватых Л.А. Под чужим небом. / Л.А. Кудреватых. – Москва, 1958. – 112с.
979802
  Нагайцев А.П. Под чужим небом. / А.П. Нагайцев, И.П. Селищев. – Минск, 1966. – 47с.
979803
  Ленин В.И. Под чужим флагом / В.И. Ленин. – Москва, 1986. – 28с.
979804
  Ленин В.И. Под чужим флагом / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 28с.
979805
  Бобыкин-Эриксон Под чужими звездами : повесть / Бобыкин-Эриксон. – Ташкент : Издательство литературы и искусства, 1972. – 180 с.
979806
  Беляев В.П. Под чужими знаменами / В.П. Беляев, М.И. Рудницкий. – М., 1954. – 208с.
979807
  Витюк В.В. Под чужими знаменами / В.В. Витюк. – Москва, 1985. – 208с.
979808
  Кашин В. Под шафрановым флагом // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 78-84. – ISSN 0321-5075


  RSS (Союз добровільних служителів нації) чи GLANCE (Організація індуського націоналізму)
979809
  Пикуль В.С. Под шелест знамен / В.С. Пикуль. – Ленинград, 1985. – 496 с.
979810
  Саар В.Я. Под шелестящими соснами : роман, повести и рассказ / Вера Саар; пер. с эст. Л.Тоом. – Москва : Советский писатель, 1972. – 454 с.
979811
  Разгон Л.Э. Под шифром / Л.Э. Разгон. – Москва, 1966. – 127с.
979812
  Вааранди Д.Ю. Под шум прибоя : стихи / Д.Ю. Вааранди; авториз. пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1950. – 132 с.
979813
  Жаков Ф К. Под шум северного ветра : рассказы, очерки, сказки и предания / Ф К. Жаков, . – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1990. – 460 с.
979814
   Под юбкой Эйфелевой башни. Парижские приключения Константина Мохнача : gallery // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 2. – С. 44-51 : Фото
979815
  Малаховский К.В. Под южным крестом / К.В. Малаховский. – М, 1974. – 175с.
979816
  Новиков-Прибой Под южным небом / Новиков-Прибой. – М., 1925. – 48с.
979817
  Гора С. Под ясной луной / С. Гора. – Алма-Ата, 1984. – 125с.
979818
  Кожевников С.Е. Под ясными звёздами / С.Е. Кожевников. – Барнаул, 1967. – 168с.
979819
  Білецький В.С. Подiї свiтового значення : Про міжнародне значення XXIII з"ъзду КПРС / В.С. Білецький, А.П. Котляренко, МеньшовВ.П. – Київ : Полiтвидав Укpаїни, 1966. – 63с.


  Розкpиваються значення фоpм pадянських комунiстiв для дальшого змiцнення свiтової системи соцiалiзму, єдностi i згpунтованостi комунiстичного pуху, всiх пpогpесивних сил, що виступають за миp, соцiальне i нацiональне визволення, демокpатiю i соцiалiзм.
979820
  Гостев В.И. Подаватели и компенсаторы квадратурной помехи / В.И. Гостев. – К, 1971. – 142с.
979821
  Волин М.Л. Подавление внешних паразитных связей в усилителях / М.Л. Волин. – Москва, 1976. – 57 с.
979822
  Губарев В.Ф. Подавление гидромагнитных неустойчивостей автоматически управляемым магнитным полем : Автореф... канд. техн.наук: 254 / Губарев В.Ф.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1970. – 19л.
979823
  Зайцева В.Д. Подавление каталитического дествия солей металлов переменой валентности в процессе окисления каучуков. : Автореф... кандидата хим.наук: / Зайцева В.Д.; М-во высш. и сред. образования РСФСР.Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1963. – 13л.
979824
  Арсенин В.В. Подавление неустойчивостей плазмы обратными связями : Автореф... д-ра. физ-мат.наук: 04.08. / Арсенин В.В.;. – М, 1972. – 22л.
979825
  Чуянов В.А. Подавление неустойчивости плазмы с помощью обратных связей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чуянов В.А.; МГУ. – М., 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.10
979826
  Соколовский Олег Игоревич Подавление регулярных помех в процессе многоканальной фильтрации : Автореф... канд. технич.наук: 01.04.12 / Соколовский Олег Игоревич; АН УССР, Ин-т геофиз. им. С.И.Субботина. – К., 1978. – 20л.
979827
  Рибка С.В. Подавлення завад зі змінними характеристиками у багатоканальних модемах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Рибка Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
979828
  Ластовка О.П. Подавлення неканонічних гармонік вхідного струму тиристорних випрямлячів засобами мікропроцесорного керування : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Ластовка О. П.; Хар. політехн. ін-т. – Х., 1998. – 20л.
979829
  Ластовка О.П. Подавлення неканонічних гармонік вхідного струму тиристорних випрямлячів засобами мікропроцесорного керування : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Ластовка О. П.; Хар. політехн. ін-т. – Х., 1998. – 19л.
979830
  Выжутович В.В. Подавляющее большинство / В.В. Выжутович. – Ленинград, 1990. – 111с.
979831
  Остромира М. Подай керму : іст. оповідання про княгиню Ольгу / Марія Остромира. – Филаделфія : Америка, 1952. – 111 с.
979832
   Подаймо руку братові! // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1966. – Рік 17, ч. 196, травень : травень. – С. 28-29


  Засудження українцями Канади переслідування й арешти серед українських письменників. Солідарність з І. Світличним та І. Дзюбою.
979833
  Павловский П.І. Подайте мені моє королівство / П.І. Павловский. – К, 1987. – 61с.
979834
  Грошевий Ю. Подальше вдосконалення системи органів кримінальної юстиції України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-38.
979835
  Потапенко В. Подальше вдосконалення та збереження системи господарських судів // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 17-20.
979836
  Мирошниченко Є. Подальше правове удосконалення інституту судимості // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.59-63
979837
  Левчук В. Подальший розвиток Збройних Сил України повинен здійснюватися в правовому полі / В. Левчук, М. Карпенко // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-10.
979838
  Дудченко В.В. Подальший розвиток природно-правової концепції в українській юриспруденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 759-760. – ISSN 1563-3349
979839
  Вонсович О.С. Подальший розвиток стратегічного діалогу в контексті підсумкових рішень саміту Україна – ЄС // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. дослідж. ; редкол.: В.В. Іваненко, Н.В. Венгер, О.Ю. Висоцький [та ін.]. – Дніпро, 2016. – № 140 (12). – C. 40-44. – ISSN 2077-1800
979840
  Мармаш В.Я. Подання апеляції на судові рішення, що не підлягають самостійному оскарженню, як підстава для відмови у прийнятті її до розгляду // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 9 (109). – С. 37-44
979841
  Карпачова Н. Подання голові Верховного Суду України Василю Онопенко з приводу брутального порушення прав засуджених // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 21-22.
979842
   Подання даних. Терміни та визначення. ДСТУ 3044-95. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 28 с. – (Системи оброблення інформації)
979843
  Лук’янець О.О. Подання доказів після завершення досудового розслідування // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 79-81. – ISSN 2310-9769
979844
  Коломієць Н.В. Подання інформації на веб-сайтах служби новин CNN: структурні особливості резюме // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 254-262. – ISBN 966-581-388-9
979845
  Пархоменко В. Подання інформації про рух грошових коштів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 8. – С. 20-22
979846
  Кислюк Л. Подання новотворів у лексичній базі даних // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 27-35. – ISSN 0320-3077


  Запропоновано використання основоцентричного і формантоцентричного підходів до подання новотворів у лексичній базі даних. Порівняно активність системних словотвірних моделей у колективній та індивідуальній мовній практиці. Предлагается использование ...
979847
  Петриченко О. Подання податкової декларації про збір за використання радіочастотного ресурсу України за новою формою // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2004. – № 15. – С.10 - 12
979848
  Литвиненко З. Подання позову до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 67-78. – ISSN 0132-1331
979849
  Тимченко Г.П. Подання позову і порушення справи у суді з огляду на принципи цивільного процесуального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-112.
979850
   Подання попечителя київського навчального округу київському генерал-губернатору про дозвіл публічних лекцій на користь бідних студентів із метою збирання коштів на спорудження пам"ятника Джордано Бруно в Італії (12 лютого 1885 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 520-521. – ISBN 978-966-189-081-6
979851
   Подання попечителя Київського навчального округу київському генерал-губернатору про дозвіл студентам університету влаштовувати публічні читання на користь недільних шкіл (24 жовтня 1860 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 461. – ISBN 978-966-189-081-6
979852
   Подання прокурора у порядку застосування частини 3 статті 65 Закону України "Про запобігання корупції" : практ. посібник / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; [уклад.: Кулікова Ю.В., Загорська О.І.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – 109, [1] с. – Бібліогр.: с. 108-109. – ISBN 978-617-7500-17-8
979853
  Омельченко О. Подання слідчого як засіб усунення причин та умов, які сприяли вчиненню злочину // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 9. – С.92-95
979854
  Попелюшко В. Подання суду доказів за новим КПК України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 1992-9277
979855
   Подано до нагороди : Почесною Грамотою Київський міський Голова нагородив // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 1 (34) : січень - лютий. – С. 20-22. – ISBN 966-95902-0-5
979856
   Поданчук Василь Денисович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 114-115
979857
   Поданчук Василь Денисович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 72. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
979858
   Поданчук Василь Денисович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 213-214 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
979859
   Поданчук Василь Денисович (1902-1970) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 124. – ISBN 966-95774-3-5
979860
   Поданчук Дмитро Васильович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 349 : фото
979861
  Зейдевиц Р. Подаренный Геркулес. / Р. Зейдевиц, М. Зейдевиц. – М, 1975. – 287с.
979862
   Подари друзей. – М., 1976. – 62с.
979863
  Теунов Х.И. Подари красоту души : роман / Х.И. Теунов. – Москва : Советский писатель, 1966. – 303 с.
979864
  Теунов Х.И. Подари красоту души : роман / Х.И. Теунов. – Москва : Современник, 1979. – 431 с.
979865
   Подари людям цветы. – М., 1971. – 80с.
979866
  Лядов А.И. Подари мне гитару: Рассказы и повесть. / А.И. Лядов. – Л., 1983. – 240с.
979867
  Константиновский Д.Л. Подари мне на прощанье билет / Д.Л. Константиновский. – Новосибирск, 1965. – 206с.
979868
  Толмачева Н.С. Подари мне радость / Н.С. Толмачева. – Свердловск, 1968. – 51с.
979869
  Марш Э.Т. Подари мне рай = Promise me paradise : роман / Эллен Таннер Марш ; [пер. с англ. Л.И. Лебедевой]. – Москва : АСТ, 1999. – 429, [1] с. – Сер. осн. в 1996 г. – (Очарование). – ISBN 5-237-03955-3
979870
  Потанин В.Ф. Подари мне сизаря / В.Ф. Потанин. – Челябинск, 1966. – 81с.
979871
   Подари мне сизаря. – М., 1986. – 350с.
979872
  Адамештяну Г. Подари себе день каникул : рассказы / Габриэла Адамештяну ; пер. с рум. Т. Ивановой [предисл. Н. Манолеску ; худож. И.В. Меглицкий]. – Москва : Радуга, 1989. – 246 с. : ил.
979873
  Леонтичев Ю.А. Подари счастье людям / Ю.А. Леонтичев. – Нукус, 1986. – 517с.
979874
  Волкова А.И. Подарки детей В.И. Ленину и Н.К. Крупской / А.И. Волкова. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Москва, 1985. – 94с.
979875
  Волкова А.И. Подарки детей В.И.Ленину и Н.К.Крупской / А.И. Волкова. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва, 1975. – 39с.
979876
  Гримм Я. Подарки маленьких людей : сказки, собранные братьями Гримм : [для младшего и среднего школьного возраста : пер. с нем.] / Я. Гримм, В. Гримм; [сост. и вступ. ст. П.Б. Маслака] ; ил. Ф. Грот-Иоганна, Р. Лейнвебера. – Каменск-Шахтинский : Станица, 1992. – 229, [3] с. – Текст печатается по изданию: Сказки, собранные братьями Гримм. Санкт-Петербург, 1894. – ISBN 5-8218-0001-3
979877
  Заремба В.І. Подарована краса / В.І. Заремба. – Дніпропетровськ : Промінь, 1990. – 286 с.
979878
  Ільницький І.І. Подароване сонце / І.І. Ільницький. – Ужгород, 1962. – 56с.
979879
  Смирнов С.В. Подарок / С.В. Смирнов. – М., 1952. – 40с.
979880
  Успенский А.В. Подарок / А.В. Успенский. – М., 1954. – 32с.
979881
  Родичев Н.И. Подарок / Н.И. Родичев. – Х., 1958. – 55с.
979882
  Королева Н.В. Подарок / Н.В. Королева. – Л, 1973. – 88с.
979883
  Романо И. Подарок / И. Романо. – Барнаул, 1975. – 71 с.
979884
   Подарок. – Москва, 1991. – 464 с. – ISBN 5-08-001518-7
979885
  Гвоздей В. Подарок : проза: фантастический рассказ // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 12 (939). – С. 57-58. – ISSN 0320-331Х
979886
  Лихарев Б.М. Подарок бойца. / Б.М. Лихарев. – Л., 1967. – 16с.
979887
  Голиков А.Н. Подарок Деда Мороза / А.Н. Голиков. – Москва, 1985. – 48с.
979888
  Аристов В.В. Подарок декабриста / В.В. Аристов. – Казань, 1970. – 120с.
979889
  Приходько И.Г. Подарок для национальной библиотеки Украины // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2007. – № 6. – С. 4.
979890
  Гордимер Н. Подарок для хорошей дочери / Н. Гордимер. – М, 1979. – 48с.
979891
  Лаврик А.Г. Подарок Ильичу / А.Г. Лаврик. – Калинин, 1966. – 25с.
979892
  Орлов Денис Подарок к юбилею : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 10. – С. 71 : Іл.
979893
   Подарок комиссара. – Ульяновск, 1959. – 27с.
979894
  Молоховец Е.И. Подарок молодым хозяйкам / Е.И. Молоховец. – М., 1990. – 89с.
979895
  Кичанова И.М. Подарок на всю жизнь / И.М. Кичанова. – Ташкент, 1974. – 118с.
979896
  Буркин Ю. Подарок принцессе букашке // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 151-158. – ISSN 1728-8568
979897
  Нивен Л. Подарок с Земли / Л. Нивен. – Иркутск, 1992. – 542с.
979898
  Мартович Л. Подарок Стрибога : рассказы / Л. Мартович. – Москва : Художественная литература, 1971. – 224 с.
979899
  Войтенко Анна Подарок судьбы или проклятие? Страна близнецов / Войтенко Анна, Кожевникова Мария // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 84-93 : фото
979900
  Михайлов В.М. Подарок тетушки Агриппины / В.М. Михайлов. – М, 1963. – 115с.
979901
  Цончев Дончо Подарок. / Цончев Дончо. – София, 1977. – 154с.
979902
   Подаруй дитині свято! / Ректорат, колектив Інституту журналістики, Рада ветеранів університету // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 8


  У рамках благодійних проектів ІМВ відбулися поїздки до лікарні, дит. садків, шкіл Чернігівської області; проведено благодійний аукціон ІМВ "Подаруй дітям свято!".
979903
  Касьянова О. Подаруй книзі друге життя // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 8


  До Всеукраїнського дня бібліотекаря освітній відділ студентського парламенту організував в Інституті філології акцію "Подаруй книзі друге життя", мета якої - реамінувати пошкоджені книги читальної зали Гуманітарного корпусу.
979904
  Долгош І.І. Подаруй мені берізку : повісті та оповідання / І.І. Долгош. – Ужгород : Карпати, 1966. – 232 с.
979905
   Подаруй ми писаночку = Present an easter egg to me : альбом. – 2-ге вид., доп. – Львів : Каменяр; Гердан Графіка, 2001. – 96с. : іл. – ISBN 5-7745-0868-4
979906
   Подаруй шанс на життя // Київський університет. – Київ, 2014. – Січень (№ 1). – С. 6


  "...Соціальний відділ студентського парламенту юридичного факультету провів широкомасштабну акцію «Подаруй ВІЛ-інфікованій малечі шанс на життя». Юристи зібрали кошти для будинку дитини «Берізка», на які будуть закуплені необхідні для діток речі ...
979907
   Подаруйте настрій : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 30-31 : Фото
979908
  Бурбак М.І. Подарунок Джона Ріда. / М.І. Бурбак. – Ужгород, 1966. – 127с.
979909
  Покровка Олена Подарунок долі // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 20-21. – ISSN 0868-9644
979910
  Шестаков Андрій Подарунок долі чи головний біль? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 46-49. – ISSN 0130-5212
979911
  Скляренко С. Подарунок з України : Повість / С. Скляренко. – Київ : Радянський письменник, 1946. – 104с.
979912
   Подарунок із Польщі // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Листопад (№ 12/13)


  КНУТШ відвідали вчені з Природничого університету міста Любліна (Польща).Гостей прийняв ректор академік Леонід Губерський.
979913
  Донець Г.П. Подарунок Ілліча : поезії / Г.П. Донець. – Київ, 1965. – 39 с.
979914
  Семигіна Т. Подарунок лікарю - корупція чи подяка? / Т. Семигіна, І. Грига, Т. Степурко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 36-39


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
979915
  Шуркала Я. Подарунок Миколи Мушинки Україні // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 36-37. – ISSN 2520-6419
979916
   Подарунок на 8 березня // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-46. – ISSN 0868-9644
979917
  Коцюбинський М.М. Подарунок на іменини / М. Коцюбинський. – Б. м. : Держвидав України, 1924. – 32 с. – (Бібліотека художньої літератури ; № 2)


  Зміст: З глибини; Сміх; Intermezzo; Hевідомий; Він іде!; Persona grata; В дорозї;
979918
  Коцюбинський М.М. Подарунок на іменини / М.М. Коцюбинський. – [Б. м.] : Український робітник, 1925. – 32 с.
979919
  Коцюбинський М.М. Подарунок на іменини / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1930. – 42с.
979920
  Коцюбинський М.М. Подарунок на іменини / М.М. Коцюбинський. – Харків, 1930. – 31с.
979921
  Коцюбинський М.М. Подарунок на іменини / М.М. Коцюбинський. – Київ, 1989. – 335с.
979922
  Коцюбинський М.М. Подарунок на іменини : оповідання, новели, повісті / М.М. Коцюбинський; Михайло Коцюбигський. – Київ : Веселка, 1990. – 333 с.
979923
  Коцур К.М. Подарунок на Святвечір // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 22-24


  Мати Коцура А.П. про родину та дітей. Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
979924
  Кульчицький Станіслав Подарунок Сталіна радянському електорату // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2007. – № 1 (28). – С. 66-76


  До 70-річчя "великого терору"
979925
   Подарунок студентам // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Лютий (№ 2)


  Подарунок університету від випускника Порошенка П. - автобус.
979926
  Голобородько Василь Подарунок усмішки : поезії // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2010. – № 244/245. – С. 186-200
979927
   Подарунок Франкові на ювілей: звинувачення в антисемітизмі / М. Посівнич, Л. Сеник, І. Фаріон, Д. Павличко, Л. Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 22-28 грудня (№ 51). – С. 10-11
979928
   Подарунок Франкові на ювілей: звинувачення в антисемітизмі / Л. Голота, Д. Павличко, М. Посівнич, Л. Сеник, І. Фаріон // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 23 грудня (№ 25/26). – С. 6-7
979929
  Серажим К. Подати вчасно руку // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 96-97
979930
  Дулеба Н.В. Податки - фактор фінансової і економічної безпеки держави / Н.В. Дулеба, Т.В. Лутай // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 51-55. – ISSN 2413-0966
979931
  Якушик І.Д. Податки в країнах світу : Довідник / І.Д. Якушик, Я.В. Литвиненко. – Київ : МП Леся, 2004. – 480с. – ISBN 966-8126-43-2
979932
  Користін Олександр Євгенович Податки в регулюванні підприємницької діяльності : Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Користін Олександр Євгенович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 16л.
979933
  Коростін Олександр Євгенович Податки в регулюванні підприємницької діяльності : Дис... канд.економ.наук: 08.04.01 / Коростін Олександр Євгенович; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 174л. – Бібліогр.:л.166-174
979934
  Сітшаєва Л.З. Податки в системі державного регулювання підприємницької діяльності // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 47-51
979935
  Дем"яненко М.Я. Податки в системі економічних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-6. – (Економіка ; Вип. 45)


  Розглянуто роль і місце податкового важеля у становленні ринкової економіки.
979936
  Чухно А. Податки в системі економічних відносин капіталізму / А. Чухно, В. Колибанов // Екон. Рад. України, 1988. – №4


  Рец. на кн.: Федосов В.М. Современ. капитал. и налоги (Киев: Вища школа, 1987.-126с.)
979937
  Диха М.В. Податки в системі забезпечення економічної безпеки та розвитку національної економіки / М.В. Диха, Г.М. Колісник // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 49-53. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2226-9150
979938
  Безкоровайна В.В. Податки в системі фінансового регулювання зовнішньоекономічної діяльності : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 12. – С. 40-45. – Бібліогр.: 8 назв
979939
   Податки в Україні: від каральної до стимулюючої функції : Збірник наукових статей. – Київ : Альтерпрес, 2003. – 120с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.22). – ISBN 966-542-000-3
979940
  Прокопенко Н.С. Податки і приватні інвестиції - ключові чинники в економічній сфері агропромислового виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 8-11
979941
  Іванов Ю.Б. Податки і раціональне споживання енергоресурсів: реалії та перспективи : монографія / Іванов Ю.Б., Віннікова О.С. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-206. – ISBN 978-966-676-564-5
979942
  Сорочинський Б.В. Податки капіталістичних держав / Б.В. Сорочинський. – К., 1960. – 39с.
979943
  Гречана В. Податки на американський лад. Загальні засади оподаткування в США індивідуальним прибутковим податком // Юридична газета. – Київ, 2016. – 1 листопада (№ 44). – С. 30-31
979944
  Новосад Л. Податки на капітал: теорія і практика / Л. Новосад, Н. Андросенко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 35-43. – ISSN 1818-5754
979945
  Лютий І.О. Податки на споживання в економіці України / І.О. Лютий, А.Б. Дрига, М.О. Петренко. – Київ : Знання, 2005. – 335с. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка - 170 років). – ISBN 966-8148-76-2


  Пропонована монографія - практично перше видання в Украні, в якому досліджуються найважливіші закономірності трансформації основних елементів механізму непрямого оподаткування в умовах формування ринкової економіки
979946
  Дрига А.Б. Податки на споживання в регулюванні соціальних процесів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Економіка ; Вип. 45)


  Розкрито суть податків на споживання і їх роль у регулюванні екологічних і соціальних процесів в державі.
979947
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків, 2000
979948
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків, 2001
979949
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 1. – 2001
979950
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 2. – 2001
979951
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 3. – 2001
979952
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 4. – 2001
979953
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 5. – 2001
979954
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 6. – 2001
979955
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 7. – 2001
979956
   Податки та бухгалтерський облік. – Харків
№ 8. – 2001
979957
   Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків : Фактор, 1999-
9 травня (№ 36/37). – 2013. – 48 с.
979958
   Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків : Фактор, 1999-
13 травня (№ 38). – 2013. – 48 с.
979959
   Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків : Фактор, 1999-
22 серпня (№ 67). – 2013. – 48 с.
979960
   Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків : Фактор, 1999-
28 травня (№ 43). – 2015. – 48 с.
979961
  Крикун В. Податки та збори як елементи державної антикризової політики у сфері економіки України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 121-123
979962
  Самощенко О. Податки у 2017 році - ставки, коли та скільки платити. зміни в оподаткуванні в 2018 році // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 66-70
979963
  Кулик В.В. Податки у системі відтворення національної економіки : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 91-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
979964
  Паєнтко Т.В. Податки як вхідні фінансові потоки бюджету та інструменти фіскального регулювання економічного розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 2 (207). – С. 46-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
979965
  Панасюк Б. Податки як дзеркало економічного і політичного стану країни : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 16-23
979966
  Кощук Т. Податки як елементи фінансової інфраструктури соціально-ринкового державотворення // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 158-167. – ISSN 1818-5754
979967
  Максименко І.А. Податки як інструмент державного регулювання економічних і соціальних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 148-154.
979968
  Качула С.В. Податки як інструмент реалізації соціальної функції держави в умовах макроекономічної нестабільності // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 38-45. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
979969
  Качула С.В. Податки як основа реалізації соціальної функції держави / С.В. Качула, Д.А. Бодня, А.О. Поривай // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 251-259. – ISSN 2306-546X
979970
  Хасанова В.В. Податки як основний інструмент державного регулювання підприємницької діяльності у сфері внутрішньої торгівлі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 553-555. – ISBN 966-660-151-6
979971
  Ватуля І.Д. Податки, збори, платежі : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля, Л.В. Рибалко; МОНУ; Полтавська держ. аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 352с. – ISBN 966-364-262-9
979972
  Карпінський Б.А. Податки: довідник-словник : навчальний посібник [ для студ. вищих навч. закладів ] / Б.А. Карпінський, Н.С. Залуцька, О.Б. Карпінська; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2008. – 464с. – ISBN 978-966-370-073-1


  У посібнику дані контрольні запитання та тестові завдання. Наведено короткий термінологічний словник основних термінів, які стосуються фінансовой системи, а також список рекомендуемої літератури
979973
  Безпалько І.Р. Податкова амністія доходів населення: перспективи для України // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 30-39. – ISSN 1998-6912
979974
  Бадида М.П. Податкова база місцевого самоврядування / М.П. Бадида ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород ; Ніжин : Аспект-Поліграф, 2010. – 408, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-376. – ISBN 978-966-340-390-8
979975
  Шинкаренко І.В. Податкова гармонізація як процес формування спільної податкової політики інтеграційних об"єднань з урахуванням досвіду Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 247-254


  Досліджується концепція податкової інтеграції у процесі економічної інтеграції. Метою статті є вивчення та визначення терміну "податкова гармонізація", виокремлення та дослідження окремих стадій гармонізації, аналіз їх співвідношення зі стадіями ...
979976
  Яцюк О.В. Податкова застава та застава майна як спосіб забезпечення виконання податкового обов"язку за законодавством України та Російської Федерації (порівняльно-правове дослідження) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 124-129
979977
  Коноферчук О.А. Податкова застава у системі оподаткування : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 126-131
979978
  Бортняк В.А. Податкова застава як спосіб забезпечення виконання податкового зобов"язання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 155-159. – (Право. Економіка. Управління)
979979
  Соколовська А.М. Податкова політика в Україні в контексті тенденцій реформування оподаткування у країнах ЄС / А.М. Соколовська, Т.В. Кощук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 94-115 : табл. – Бібліогр.: 30 назв
979980
  Шарікова О.В. Податкова політика в умовах детінізації економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шарікова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208 л. + Додаток: л. 195-208. – Бібліогр.: л. 175-194
979981
  Ільєнко Р.В. Податкова політика держави: виклики, завдання, перспективи : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 211-216 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
979982
  Мірошниченко О.В. Податкова політика та іллегалізація господарської діяльності в контексті економічної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 167-174
979983
   Податкова політика України : навчальний посібник : до 90-річчя навчального закладу / П.В. Мельник [та ін.] ; за ред. П.В. Мельника ; Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Наук.-дослідний центр з проблем оподаткування [та ін.]. – Київ : Знання України, 2010. – 505 с. – ISBN 978-966-316-288-1
979984
   Податкова політика України : навчальний посібник / [Мельник П.В. та ін.] ; за ред. П.В. Мельника ; Держ. податкова адмін. України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Науково-дослідний центр з проблем оподаткування ; Науково-дослідний ін-т фінансового права. – Київ : Знання України, 2011. – 506 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-316-288-1
979985
  Лютий І.О. Податкова політика України на сучасному етапі : [рецензія] // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 121-122
979986
   Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи : монографія / Держ. податкова адмін. України, Нац. ун-т держ. податкової служби України, Наук.-дослідний центр з проблем оподаткування ; за ред. З.С. Варналія. – Київ : Знання України, 2008. – 676 с. – ISBN 978-966-316-224-9
979987
  Конта Р. Податкова реформа в Київській Русі періоду княжіння Ольги // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 24. – С. 38-45.
979988
  Довгалюк В.І. Податкова система : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.І. Довгалюк, Ю.Ю. Ярмоленко; МОНУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 320с. – ISBN 966-364-366-8
979989
   Податкова система : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Лютий І.О. [ та ін. ] ; за ред. І.О. Лютого ; МОН України ; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 456с. – ISBN 978-966-364-886-6
979990
  Максименко І.А. Податкова система в стратегії економічної діяльності держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто проблеми нарощування та реалізації позитивного регулятивного потенціалу економічної діяльності держави, поєднання економічних важелів у реалізації її стратегічних цілей, досвід використання регулюючої функції податків та податкової системи ...
979991
  Костюк О.М. Податкова система і безпека кредитних операцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 32-38
979992
   Податкова система України : навчальний посібник / [Колесніков Б.В. та ін.] ; за заг. ред. М.Я. Азарова ; М-во фінансів України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Міністерство фінансів України, Національний університет державної податкової служби України, 2011. – 656 с. – Бібліогр.: с. 609-614. – ISBN 978-966-337-233-4
979993
  Воробйов Ю.М. Податкова система України: історія становлення та перспективи розвитку // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 6-11
979994
  Харіна О.О. Податкова система України: переваги та недоліки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 114-120
979995
  Салига С.Я. Податкова система України: проблеми і перспективи / С.Я. Салига, Д.В. Василичев // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 289-293. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
979996
  Пріб К.А. Податкова система України: термінологія і формулювання основних положень : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / К.А. Пріб, В.І. Федько; МОНУ, Академія муніципального управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-364-531-5
979997
  Бердар М.М. Податкова система як елемент механізму управління фінансовими ресурсами підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 51-56
979998
  Семенова Н.В. Податкова система як інструмент перерозподілу доходів / Н.В. Семенова, В.В. Семенов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 70-75
979999
  Сітшаєва Л.З. Податкова система як складова економічного розвитку регіону // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 1 (6). – С. 44-49
980000
  Кайзерман В.О. Податкова служба області в умовах удосконалення податкової системи України : податки // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 41-43
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,