Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
979001
  Куян І.А. "Право на страйк" як форма прояву народного суверенітету: проблеми теорії і практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 92-96
979002
  Неменский О.Б. "Право народа" в православной мысли Речи Посполитой конца XVI - первой половины XVII века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
979003
  Потапова О.В. "Право народов" Джона Ролза и концепция справедливости в международных отношениях // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 74-78. – ISSN 0042-8744


  Статья предваряет перевод работы Джона Ролза "Право народов" В статье анализируется предложенная Ролзом концепция справедливости в международных отношениях.
979004
  Зінченко В.В. "Право народу" в конституційному законодавстві та його міжнародне значення для системи прав людини і демократії // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 1. – С. 183-194. – ISSN 1813-1271
979005
  Сердюк О. "Право та економіка": соціальність правових феноменів у теорії раціонального вибору // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 4-7.
979006
  Губань Р.В. Право на самовизначення народів Криму в контексті конституційного права України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-31. – ISSN 2220-1394
979007
  Антонюк О. Право на самозахист учасників цивільних правовдносин- ще один крок у напрямі ствердження людини найвищою соціальною цінністю // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.98-102
979008
  Кириченко Ю. Право на свободу мирних зібрань: теоретико-правові аспекти вдосконалення ст. 39 Конституції України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 94-103. – ISSN 1561-4999
979009
  Гаєва Н.П. Право на свободу об"єднання як суб"єктивне право // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 123-127
979010
  Анисимова М.Ф. Право на свободу передвижения и свободный выбор местожительства в Украине: история, современное состояние и перспективы развития / М.Ф. Анисимова. – Запорожье : Дикое Поле, 2005. – 208с. – ISBN 966-8132-32-7
979011
  Натаров О.О. Право на свободу світогляду та віросповідання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 59-66
979012
  Мельниченко О. Право на свободу слова // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "...Міжнародні стандарти та національне законодавство".
979013
  Антонович М.М. Право на свободу та особисту безпеку за міжнародно-правовими актами та національним законодавством України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 75-78.
979014
  Ромовська З. Право на свободу творчості // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 131-143. – ISSN 1026-9932
979015
  Салига Т.Ю. Право на себе. / Т.Ю. Салига. – К., 1983. – 136с.
979016
  Ковальчук Я. Право на складання заповіту // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 32-34.
979017
  Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярошевська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
979018
  Иванчук Мирослав Васильевич Право на служебное жилое помещение : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Иванчук Мирослав Васильевич; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1982. – 17л.
979019
  Семашко Н.А. Право на социальное обеспечение / Н.А. Семашко. – Москва, 1937. – 40с.
979020
  Семашко Н.А. Право на социальное обеспечение / Н.А. Семашко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1938. – 48с.
979021
  Булкат Л.М. Право на соціальний захист у системі конституційних прав і свобод громадян // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 166-171. – ISBN 978-966-7166-35-9
979022
  Грень Н.М. Право на справедливий суд: проблеми доступності та публічності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 132-137. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
979023
  Толочко О. Право на справедливий судовий розгляд кримінальних справ // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 84-88
979024
  Квасневська Н. Право на справедливий судовий розгляд як об"єкт постановлення завідомо неправосудного-вироку, рішення, ухвали або постанови // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 139-146. – ISSN 0132-1331
979025
  Єфанова Н. Право на страйк // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 6. – С. 50-55.
979026
  Бурак В. Право на страйк як колективне трудове право працівників // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 227-232. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
979027
  Процишен М. Право на страйк, його конституційне визначення та можливості вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 17-20.
979028
  Кулачок-Тітова Право на страйк: міжнародні нормативні акти та закордонний досвід / Кулачок-Тітова, С.В. Мороз // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 122-126. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
979029
  Швець Н.М. Право на страйк: особливості застосування та обмеження // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 30-37. – ISSN 2311-4894
979030
  Трюхіна А. Право на суброгацію // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 18
979031
  Кучер Т.М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кучер Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
979032
  Кучер Т.М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України : Дис. ... канд. юрид. наук : Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Кучер Т.М. ; Київський ун-т права національної академії наук України. – Київ, 2009. – 198 л. – Бібліогр. : л.180-198
979033
  Мінка Т.П. Право на судовий захист та проблеми його забезпечення у випадках втрати матеріалів адміністративної справи // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 86-89. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
979034
  Шило О.Г. Право на судовий захист у системі основних прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 171-180. – ISSN 0201-7245
979035
  Мігоряну С.Д. Право на судовий захист як інститут конституційного права: доктрина і практика реалізації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 53-58. – (Правознавство ; Вип.286)
979036
  Ковач І. Право на сум : поезії / Іван Ковач. – Бухарест : МУСТАНГ, 2003. – 295 с. – ISBN 973-8315-39-5
979037
  Божко В.И. Право на существование / В.И. Божко. – Киев, 1921. – 15с.
979038
  Чистов А. Право на счастье / А. Чистов. – М., 1953. – 128с.
979039
  Баженов В.Н. Право на счастье / В.Н. Баженов. – К., 1966. – 331с.
979040
  Полякова Н.М. Право на счастье. / Н.М. Полякова. – Л., 1955. – 80с.
979041
  Єськов С.В. Право на таємницю приватного життя у цифрову добу: пошуки нових механізмів захисту // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 43-47. – ISSN 2220-1394
979042
  Косцинский К.В. Право на творчество / К.В. Косцинский. – Л., 1952. – 207с.
979043
  Рижко О.М. Право на творчість і плагіат // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 38-42. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
979044
  Крижна В. Право на товарні знаки в Єдиному економічному просторі // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 104-109
979045
  Коняев Н.И. Право на товарный знак и промышленный образец. / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1984. – 48с.
979046
   Право на труд. – М., 1937. – 63с.
979047
  Пашерстник А.Е. Право на труд / А.Е. Пашерстник. – М., 1951. – 232с.
979048
  Шахназаров О.Л. Право на труд и "право" на безработицу / О.Л. Шахназаров. – М, 1987. – 63с.
979049
  Лушников А.М. Право на труд и право на социальное обеспечение: религиозные аспекты // Вестник трудового права и права социального обеспечения : научное издание / Мин. обр. и науки РФ; Федеральное агентство по образованию; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2007. – Вып. 2 : Право на труд и право на социальное обеспечение в системе прав человека. – С. 61-71. – (Ярославская юридическая школа начала 21 века)
979050
  Егоров В.В. Право на труд рабочих и служащих: теория и практика / В.В. Егоров. – М, 1986. – 116с.
979051
   Право на труд: советский и британский подходы. – М., 1989. – 116с.
979052
  Тарасов А. Право на убийство : размышления о цинизме, ханжестве и неолиберализме // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 1. – С.146-155. – ISSN 0012-6756
979053
  Кондратьєва Н.М. Право на укладання договору оренди майна, яке знаходиться у спільній частковій власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 419-425. – ISSN 1563-3349
979054
  Дузь Ю. Право на утримання у шлюбі та після його розірвання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 12-18 серпня (№ 29). – С. 13


  "Нещодавно проглядала статистику шлюбів та розлучень в Україні. І, на превеликий жаль, виявилося, що кількість розлучень, зареєстрованих у відділах реєстрації актів цивільного стану, без урахування розлучень за рішеннями судів, у 2016 р. становила 44,3 ...
979055
  Литвинов О.М. Право на участь в управлінні державними справами в умовах республіканської форми правління // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 35-41
979056
  Головко В. Право на участь в управлінні державними справами: нотатки до наукової дискусії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 93-99


  Статтю присвячено визначенню сутності та основних характеристик права на участь в управлінні державними справами як самостійного конституційного права громадян. Розкриття авторського бачення його особливостей здійснюється на підставі сучасного ...
979057
  Кулеба Г.І. Право на хліб : поезії / Г.І. Кулеба. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 111 с.
979058
  Тарло Е.Г. Право на частную жизнь России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 47-50. – ISSN 1812-8696
979059
  Казаков В.Б. Право на честь / В.Б. Казаков. – Саратов : Приволжское книжное издательство, 1990. – 480 с.
979060
  Егоров И.Н. Право на штурвал / И.Н. Егоров. – Москва, 1979. – 191с.
979061
  Пашук Т. Право на юридичні засоби захисту в світлі статей 6 та 13 Європейської конвенції з прав людини // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 27-31. – ISSN 1814-3385


  В статті розглядається питання права на юридичні засоби захисту із урахуванням тлумачення положень статей 6 та 13 Європейської конвенції з прав людини. Автор розглядає широку прецедентну базу Європейського суду з прав людини щодо застосування ...
979062
  Проскуров М.В. Право набувальної давності як інститут права власності в англо-американській системі права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 420-424. – ISSN 1563-3349
979063
  Проскуров М.В. Право набувальної давності як інститут права власності в англосаксонській системі права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 40-44. – ISSN 2220-1394
979064
  Радзівілл О.А. Право народів від неоліту до Нового часу : монографія : [у 2 т.] / О.А. Радзівілл ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ. – ISBN 978-966-932-032-2
Т. 1. – 2017. – 458, [2] с. – На обкл.авт.: Олександр Радзівілл. – Бібліогр.: с. 446-458
979065
  Радзівілл О.А. Право народів від неоліту до Нового часу : монографія : [у 2 т.] / О.А. Радзівілл ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ. – ISBN 978-966-932-033-9
Т. 2. – 2017. – 427, [1] с. – На обкл. авт.: Олександр Радзівілл. – Бібліогр.: с. 416-427
979066
  Мамішова Н. Право народів на самовизначення та анексія Кримського півострова Російською Федерацією // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 195-198
979067
  Кресін О.В. Право народів на самовизначення та протидія сепаратизму в міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 352-357. – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано міжнародно-правове закріплення права народів на самовизначення та труднощі, що супроводжують його реалізацію. Розглянуто останні тенденції у міжнародному праві щодо протидії сепаратизму та можливість застосування норм міжнародного ...
979068
  Ролз Дж. Право народов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 79-105. – ISSN 0042-8744


  Лекция Дж.Ролза" Право народов" была написана в 1993 году и ранее на русский язык не переводилась
979069
  Шармазанашвили Г.В. Право народов и наций на свободу и независимость / Г.В. Шармазанашвили, А.К. Цикунов. – М., 1987. – 80с.
979070
  Ваттель Эмер де Право народов или принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций и суверенов / Ваттель Эмер де. – Москва, 1960. – 719с.
979071
  Зборошенко Д.М. Право народу на опір в історико-правовій думці: від зародження до утвердження // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 181 : Юридичні науки. – C. 69-73. – ISSN 1996-5931
979072
  Сінявін В. Право народу на повстання: сучасні погляди та виклики // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 62-64


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
979073
  Аврамова Ольга Право народу на протест // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 11-16
979074
  Самошенко И.С. Право нарушения и юридическая ответственность / И.С. Самошенко. – Москва, 1966. – 32с.
979075
  Рубанов А.А. Право наследования / А.А. Рубанов. – М., 1978. – 93с.
979076
  Амфитеатров Г.Н. Право наследования в СССР / Г.Н. Амфитеатров, А.П. Солодилов. – Москва, 1946. – 40с.
979077
  Халфина Р.О. Право наследования в СССР. / Р.О. Халфина. – М., 1951. – 64с.
979078
  Халфина Р.О. Право наследования в СССР. / Р.О. Халфина. – 2-е изд., доп. – М., 1952. – 72с.
979079
  Пронина М.Г. Право наследования. / М.Г. Пронина. – Минск, 1989. – 95с.
979080
  Ханко О. Право нації : теорія націології / Остап Ханко. – Київ : Видавець О. Ханко, 2007. – 72с., 4с. іл. : іл. – ISBN 966-2922-08-3
979081
  Небрат С. Право націй на самовизначення: Косово - початок чи продовження? // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 83-84
979082
  Антоноа И.П. Право нейтралитета в германской доктрине международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 24-26. – ISSN 1812-3910
979083
  Куліш А. Право ненародженої дитини на життя / А. Куліш, Т. Фащук // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 87-90
979084
  Добров О. Право необхідного спадкування за Литовським Статутом / О. Добров. – К, 1925. – 8с.
979085
  Червякова О. Право неповнолітніх на персоніфіковану інформацію потребує захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 80-85.
979086
  Кондратьєва Л.А. Право неповнолітніх на судовий захист, його процесуальний зміст та структура // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.55-59. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
979087
  Ольховик Л.А. Право неповнолітньої фізичної особи на сім"ю // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 1. – С. 12-17. – ISSN 1561-4999
979088
  Гасанова В.Ш. Право несовершенолетнего подсудимого на конфиденциальное судебное разбирательство уголовного дела по законодательству Азербайджанской Республики // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 157-166. – ISSN 1684-2618
979089
  Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в України : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Б.М. Поляков ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. – Київ : Ін Юре, 2011. – 559, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 534-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-454-3
979090
  Новикова Н.И. Право нефти и права аборигенов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-36. – ISSN 0869-5415
979091
  Кубко Євген Право Німеччини: тенденція ефективності / Кубко Євген, Крумел Томас // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 128-131.
979092
  Елюбаев Ж.С. Право о недрах - самостоятельная отрасль казахстанского права, наука и учебная дисциплина // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 45-51. – ISSN 2413-6433


  На основе классических свойств, характерных для любой отрасли права, следует отметить, что право о недрах - это система установленных и санкционированных государством норм, регулирующих отношения по изучению, пользованию, воспроизводству и охране недр. ...
979093
  Елюбаев Ж.С. Право о недрах – самостоятельная отрасль казахстанского права, наука и учебная дисциплина // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 26-32. – ISSN 2413-7189


  "Право о недрах следует рассматривать шире чем "горное право", более того обосновывается позиция о необходимости отказа от термина "горное право", как отрасли права на том основании, что последний в настоящее время не охватывает в полном объеме ...
979094
  Михеєнко М.М. Право обвинуваченого на захист при доказуванні в кримінальній справі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 68-75. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются вопросы об обязанности защитника участвовать в доказывании по уголовному делу, о возможности коллизии позиций обвиняемого и защитника по вопросу о виновности или невинности обвиняемого, а также о применении полиграфа в ...
979095
  Кучевська С.П. Право обвинуваченого на неправдиві показання як елемент favor defensionis / С.П. Кучевська, Б.І. Яворський // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 2 (125). – С. 18-25
979096
  Кобликов А.С. Право обвиняемого на защиту / А.С. Кобликов. – М., 1961. – 79с.
979097
  Галаган И.С. Право обвиняемого на защиту в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Галаган И.С. ; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Кафедра уголовного права. – Киев, 1956. – 14 с.
979098
  Галаган И.С. Право обвиняемого на защиту в советском уголовном процессе : Дис... канд. юридич.наук: / Галаган И.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 279л. – Бібліогр.:л.I-XI
979099
   Право обвиняемого на защиту в социалистическом уголовном процессе. – М., 1983. – 285с.
979100
  Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности / М.С. Строгович. – М., 1984. – 143с.
979101
  Десятник Владимир Алексеевич Право обмена жилыми помещениями : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03. / Десятник Владимир Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 173л. – Бібліогр.:л.160-173
979102
  Десяткин В.А. Право обмена жилыми помещениями : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Десяткин В. А.; КГУ. – К., 1989. – 20л.
979103
  Филатова У.Б. Право общей долевой собственности в дореволюционной России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 15-18. – ISSN 1812-3805


  В статье с использованием нормативных актов и доктринальных источников рассматривается вопрос о становлении и развитии института общей долевой собственности в дореволюционной России. Автор прослеживает динамику развития данного института и обращает ...
979104
  Арзиани Сергей Эдуардович Право общей собственности социалистических организаций в советском гражданском праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Арзиани Сергей Эдуардович; Харьковский юрид. ин-т. – Х., 1984. – 13л.
979105
  Караханян Г.А. Право общей совместной собственности в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Караханян Г. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1969. – 21л.
979106
  Дзера А.В. Право общей совместной собственности по советскому законодательству. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дзера А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1976. – 26л.
979107
  Дзера В А. Право общей совместной собственности по советскому законодательству. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дзера А.В; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1979. – 26л.
979108
   Право окружающей среды в СССР и Великобритании. – М., 1988. – 132с.
979109
  Полонский Э.Г. Право оперативного управления государственным имуществом. / Э.Г. Полонский. – М., 1980. – 175с.
979110
  Орданский М.С. Право оперативного управления предприятий железнодорожного транспорта / М.С. Орданский. – Уфа, 1980. – 72с.
979111
  Єригіна Г. Право оперативного управління майном бюджетних наукових установ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 31-36.
979112
  Петриченко О.П. Право оперативного управління як форма реалізації права державної власності на засоби виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-33. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розкриваються умови з"явлення права оперативного управління державних підприємств, дається його визначення та зміст, проблеми регулювання, перспективи розвитку на основі аналізу чинного законодавства України та досвіду інших країн. In clause the ...
979113
  Маляр Ю.В. Право оренди землі до одного року: реєструвати чи ні? // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-43.
979114
  Кулинич П.Ф. Право оренди землі як об"єкт ринкового обігу в Україні: стан та перспективи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 7-11. – ISSN 2219-5521
979115
  Миронова Г.А. Право осіб із проблемами психічного здоров"я на згоду на медичне втручання: вплив європейських стандартів на законодавство України // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 62-64
979116
  Рябенко О. Право осіб мати дитину шляхом застосування сурогатного материнства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 104-107. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нове явище у сучасному суспільстві - сурогатне материнство як один із видів методів допоміжних репродуктивних технологій. Окрема увага приділена поняттю та ознакам договору про сурогатне материнство. В статье проанализировано ...
979117
  Власова А. Право осіб, які проживають в фактичних шлюбних відносинах на укладення спадкового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7069-14-9
979118
  Коваль О.М. Право особи на виправдання у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Коваль Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 258 л. – Додатки: л. 238-258. – Бібліогр.: л. 181-237
979119
  Коваль О.М. Право особи на виправдання у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Коваль Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
979120
  Коваль О.М. Право особи на виправдання: загальнотеоретична характеристика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 374-378. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто загальнотеоретичні основи поняття права на виправдання, його характеристика і співвідношення з правом на реабілітацію.
979121
  Кобилянський К.М. Право особи на захист в адміністративному суді // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 3 (114). – С. 35-38
979122
  Назаров В. Право особи на недоторканність житла та його обмеження у кримінальному провадженні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 105-110.
979123
  Літвінова І.Ф. Право особи на недоторканність житла чи іншого володіння: тенденції законодавчого регулювання // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 46-52
979124
  Софіюк Т. Право особи на недоторканність особистої документації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 1 (217). – С. 8-11
979125
  Бринзанська О. Право особи на подання конституційної скарги та процесуальні проблеми його реалізації в контексті змін до Конституції України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 35-40. – ISSN 2220-1394
979126
  Бараннік Роман В"ячеславович Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичив у кримінальному процесі України : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.09. / Бараннік Роман В"ячеславович; Мін-во внутрішніх справ України; Запорізький юридичний ін-тут. – Запоріжжя, 2002. – 235 л. + Додатки: л. 179-235. – Бібліогр.: л. 172-178
979127
  Бараннік Роман В"ячеславович Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України : Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. / Бараннік Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
979128
  Бараннік Р.В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України: монографія : монографія / Р.В. Бараннік, В.П. Шибіко ; МВС України ; Запоріз. юрид. ін-т. – Київ : КНТ, 2008. – 212 с. – Шифр. дубл. 34 Бара. (доп. карт. юр.). – ISBN 978-966-373-487-3
979129
  Бараннік Р. Право особи на свободу від самовикриття: історія розвитку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.135-138. – ISSN 0132-1331
979130
  Касумова А.Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Касумова Анжела Бахтіярли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 252, [8] л. – Додатки: л. 239-252. – Бібліогр.: л. 195-238
979131
  Касумова А.Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Касумова Анжела Бахтіярли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
979132
  Касумова А. Право особи на скаргу в кримінальному процесі України: етапи формування та розвитку // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 106-110


  У статті проведений системний історичний аналіз формування та розвитку права особи на скаргу в кримінальному процесі України.
979133
  Косумова А.Б. Право особи на скаргу в проекті Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 55-57. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
979134
  Синельников М.Х. Право отвечать за все / М.Х. Синельников. – М., 1980. – 327с.
979135
  Петренко И. Право отдельных категорий граждан на льготы // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 38 (846), октябрь. – С. 33-34
979136
  Тихонова Евгения Аратольевна Право отзіва депутата / Тихонова Евгения Аратольевна. – Москва : Госюриздат, 1961. – 48с.
979137
  Гегия А.В. Право отзыва депутата - важнейший институт советского государственного права : Автореф... кандидата юрид.наук: / Гегия А.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 16л.
979138
  Мусса Х М.М. Право палестинского народа на самоопределение : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мусса М.М.Х. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
979139
  Мусса Мобарек Мохаммед Право палестинского народа на самоопределение : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Мусса Мобарек Мохаммед; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 190л. – Бібліогр.:л.169-190
979140
  Базанков М.Ф. Право памяти / М.Ф. Базанков. – Москва, 1986. – 397с.
979141
  Миронова Г. Право пацієнта на вибір методів лікування: "білі плями" українського законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 59-64. – ISSN 0132-1331
979142
  Пришляк М.І. Право пацієнта на вільний вибір лікаря та проблеми його реалізації в Україні / М.І. Пришляк, Г.В. Пришляк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 104-108. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
979143
  Кашинцева О. Право пацієнта на духовну підтримку: принцип толерантності в біоетичній доктрині // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 196-199. – ISSN 0132-1331
979144
  Сенюта І. Право пацієнта на життя у правових позиціях Європейського суду з прав людини // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 17-23
979145
  Булеца С.Б. Право пацієнта на одержання інформації про стан здоров"я // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 272-278. – ISSN 1563-3349
979146
  Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні : Курс лекцій / І.М. Сирота. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 288с. – ISBN 966-7302-14-8
979147
  Бойко М.Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : Навчальний посібник / М.Д.Бойко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Атіка, 2006. – 356с. – ISBN 966-326-153-6
979148
  Сафонов М.И. Право первой строки / М.И. Сафонов. – Таллин, 1977. – 58с.
979149
  Майданик Н.І. Право переважної купівлі майна: поняття і порівняльна характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-45.
979150
   Право під колесами контрабанди. Генеральна прокуратура вступилася за митне законодавство // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.40-42
979151
  Ольховська М.М. Право підозрюваного, обвинуваченого на захист шляхом оскарження рішень, дій чи бездіяльності процесуальних осіб під час попереднього слідства за КПК УСРР 1922 р. та КПК УРСР 1927 р. // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 250-256. – ISSN 2310-9769


  В статті досліджується питання щодо законодавчого врегулювання права підозрюваного, обвинуваченого на скаргу під час попереднього слідства відповідно до норм КПК УСРР 1922 р. та КПК УРСР 1927 р. Проведено науковий аналіз ефективності та дієвості ...
979152
  Петриченко О.П. Право повного господарського відання як засіб реалізації державної власності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-39. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розкривається зміст права повного господарського відання державних підприємств та проблеми його врегулювання на основі аналізу чинного законодавства і проекту Цивільного кодексу України.
979153
  Каракаш І. Право поділеної власності на природні ресурси у законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.82-84. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
979154
  Ариванюк Т.О. Право подружжя на роздільну власність // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.21-26. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
979155
  Козловська Л.В. Право пожиттєвого користування житлом як предмет заповідального відказу // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 126-134
979156
  Карпентьер А. Право политического убежища : Право политического убежища. Тени на белой стене. Беглец / А. Карпентьер. – Москва : Прогресс, 1976. – 160с.
979157
  Бочков Н.В. Право пользования городскими землями / Н.В. Бочков. – М., 1966. – 16с.
979158
  Балезин В.П. Право пользования граждан, проживающих в городской местности / В.П. Балезин. – Москва, 1970. – 70 с.
979159
  Лесин С Б. Право пользования жилой площадью в домах ЖСК / С Б. Лесин, . – М., 1975. – 64с.
979160
  Мерзликин А. Право пользования землей и совместная деятельность // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 7. – С.18-20
979161
  Бочков Н.В. Право пользования землями сельскохозяйственного назначения / Н.В. Бочков. – М., 1964. – 19с.
979162
  Башмаков Г.С. Право пользования недрами в СССР / Г.С. Башмаков. – М, 1974. – 156с.
979163
  Крат В. Право попереднього користувача на торговельну марку // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 96-102
979164
  Чікін С. Право попереднього користувача: філологічний та історичний аспекти / С. Чікін, К. Решетилов, О. Чікіна // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-62.
979165
  Зорич Г.А. Право постійного землекористування: поняття та юридичні ознаки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 117-123
979166
  Ковальчук Т. Право постійного і тимчасового користування лісами: юридичні ознаки та особливості змісту // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 148-155. – ISSN 0132-1331


  У статті розглянутоосновні ознаки, види, об"єкти, суб"єкти, зміст, умови й підстави виникнення та правове регулювання еколого-правових договірних відносин в Україні, здійснено розмежування їх з цивільно-правовими договірними відносинами, запропоновано ...
979167
  Підюкова Т.П. Право постійного користування земельними ділянками в Україні / Т.П. Підюкова, Б.М. Устименко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 146-153.
979168
  Оніка Я. Право постійного користування земельною ділянкою лісогосподарського призначення у системі речових правОніка Я. // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 78-86


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
979169
  Климович О. Право прав людини як jus cogens сучасного міжнародного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34. – ISSN 0132-1331
979170
  Климович О. Право прав людини як jus соgепs сучасного міжнародного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
979171
  Литвин В. Право правди / Володимир Литвин; Ред. В.Я. Смолій. – Київ : Лі-Терра, 2005. – 400с. – ISBN 966-8749-01-4
979172
  Феськів М.М. Право працівника - мігранта на зайнятість на території іншої держави: стандарти Ради Європи і законодавство України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.57-61. – Бібліогр.: 11 назв.
979173
  Бусуйок Д. Право працівників соціальної сфери села на землю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-35.
979174
  Штутин Я.Л. Право предъявления иска / Я.Л. Штутин, 1953. – 85-108с.
979175
  Волощук О.Т. Право президента розпускати парламент: проблеми реалізації конституційних норм // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 36-40. – (Правознавство ; Вип. 282)
979176
  Бутовский А.Н. Право преимущественной покупки по действующим законам и по проекту Гражданского Уложения // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 141-191
979177
  Іоффе О.С. Право приватне й право публічне // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 7-19. – (Право. Економіка. Управління)
979178
  Надибська О.Я. Право приватної власності в теорії лібералізму: український контекст / О.Я. Надибська, К.М. Афанасьєва // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – C. 6-9. – ISSN 2312-928X
979179
  Шевченко Я. Право приватної власності в Україні: проблеми і перспективи // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 19-25
979180
  Ліщишин П. Право приватної власності є непорушним : Прокурорський нагляд за виявленням і розкриттям злочинів проти власності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 13-25
979181
  Кравченко С.С. Право приватної власності за законодавством України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 10 (97). – С. 4-13.
979182
  Кулинич О.П. Право приватної власності на земельну ділянку як об"єкт цивільно-правового захисту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 373-378. – ISSN 1563-3349
979183
  Заєць О.І. Право природокористування: особливості розвитку сучасної юридичної науки та законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-49. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу сучасних науково-правових поглядів на поняття права природокористування, його зміст, принципи, види, структуру правовідносин природокористування. The article is devoted to the analysis of modern scientific and law views on ...
979184
   Право природопользования в СССР. – М., 1990. – 195с.
979185
  Пучковська І. Право притримання і притримання - самостійні способи захисту прав кредитора у договірному зобов"язанні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 218-226. – ISSN 1026-9932
979186
  Середа И.О. Право приусадебного землепользования колхозного двора / И.О. Середа. – М, 1964. – 60с.
979187
  Журик Ю. Право про захист економічної конкуренції як комплексна підгалузь права в національній системі права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 102-105
979188
  Манько Е.А. Право проживания: история и современные проблемы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 11 (53). – С. 59-64. – ISSN 1812-8696
979189
  Говоруха М. Право прокурора на відкриття виконавчого провадження // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 59-65.
979190
  Гусаров К. Право прокурора на оскарження судових рішень в апеляційному порядку // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.92-96
979191
  Підопригора О.А. Право промислової власності в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С.13-20
979192
  Белоус-Сергеева Право промышленной собственности / Белоус-Сергеева, Л.С. Сорокина // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 282-287. – ISSN 2225-6407
979193
  Клименко Б.М. Право прохода через иностранную территорию / Б.М. Клименко. – Москва, 1967. – 136с.
979194
  Матвеев В.М. Право публичных собраний : очерк развития и современной постановки права публичных собраний во Франции, Германии и Англии / В.Ф. Матвеев. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1909. – [4], VIII, 395 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.


  На кн. № 9282 фамилия-печать
979195
  Фролов Ю. Право публічної (суспільної) власності: до теорії питання / Ю. Фролов, В. Антошкіна // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-28.
979196
  Бенуа-Ромер Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського правового простору / Флоренц Бенуа-Ромер, Гайнріх Клебес ; [пер. з англ. О. Андрійчук ; наук. ред. С. Шевчук]. – Київ : К.І.С., 2007. – 232 с. – ISBN 966-7048-64-0
979197
  Москатов П.Г. Право радянського громадянина на відпочинок / П.Г. Москатов. – К., 1938. – 24с.
979198
  Явич Л.С. Право развитого социалистического общества. / Л.С. Явич. – М., 1978. – 224с.
979199
  Романюк В.Я. Право решать / В.Я. Романюк. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 204 с.
979200
  Хименко О.А. Право роботодавця на свободу об"єднання // Розвиток законодавства про працю і соціальне забезпечення: здобутки і проблеми : тези доп. та наук. повідомл. учасників IV Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 5-6 жовт. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Право, 2012. – С. 369-371. – ISBN 978-966-458-401-9
979201
  Ушакова Ю.А. Право розпорядження як елемент змісту права власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 127-133.
979202
  Скринька Д.В. Право світової організації торговлі : підручник для студентів вищ. навч. закл. / Д.В. Скринька ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Ін-т міжнар. відносин КНУТШ ; Промені, 2010. – 337, [3] с. – Предм. покажч.: с. 325-327. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-8935-14-5
979203
  Калиниченко Т.Г. Право сельскохозяйственного водопользования / Т.Г. Калиниченко. – М, 1989. – 125с.
979204
  Шайбеков К.А. Право сельскохозяйственного водопользования в Казахской советской социалистической республике : Автореф... канд. юрид.наук: / Шайбеков К.А.; Моск. юрид. ин-т. – М., 1951. – 21л.
979205
  Байсалов С. Право сельскохозяйственного водопользования в Узбекской ССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Байсалов С.; АН СССР. – Москва, 1952. – 29 л.
979206
  Сірук М. Право сили vs сила правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 вересня (№ 179/180). – С. 3


  Чому після першого дня дебатів на ГА ООН ухвалили резолюції з ісламського екстремізму, не давши адекватної оцінки російської агресії в Україні.
979207
  Гордієнко Д. Право Сізіфа // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.115-117


  Право на працю в законодавстві України
979208
  Цемко В.П. Право сільскогосподарського використання землі в Українській РСР. / В.П. Цемко. – Київ, 1975. – 280с.
979209
  Гриценко І.С. Право скарги та його закріплення в адміністративному законодавстві УРСР у 20-х роках ХХ століття / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 118-120. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються питання адміністративного оскарження. Автор звертається до закономірностей становлення інституту адміністративної скарги та особливостей закріплення права скарги в адміністративному законодавстві УРСР у 20-х роках ХХ ...
979210
  Осипова Т. Право следования в законодательстве Европейского союза // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 5. – С. 73-78. – ISSN 0201-7059
979211
  Капиця Ю. Право слідування в Європейському Союзі та Україні / Ю. Капиця, С. Стипак // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-7
979212
  Андрощук Г. Право слідування в законодавствах Європейського Союзу та України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 9. – С. 22-26. – ISSN 1608-6422
979213
  Штефан О. Право слідування в Україні та інших країнах світу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 3-14
979214
  Тьер А. Право собственности / А. Тьер. – Санкт-Петербург, 1905. – 362 с.
979215
   Право собственности. – М., 1980. – 85с.
979216
  Крусс В.И. Право собственности в контексте российской приватизации: теория и практика // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.27-36. – ISSN 0132-0769
979217
   Право собственности в СССР. – М., 1989. – 287с.
979218
  Генин Д.М. Право собственности в СССР. / Д.М. Генин. – М, 1961. – 223с.
979219
   Право собственности в Украине. – К., 1996. – 320с.
979220
   Право собственности в условиях совершенствования социализма. – М., 1989. – 126с.
979221
  Ишанов Б.А. Право собственности граждан по законодательству Узбекской ССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Ишанов Б.А.; АН УзССР. – Ташкент, 1976. – 28л.
979222
  Кузнецов Н.Н. Право собственности и управление народным хозяйством в СССР / Н.Н. Кузнецов. – М., 1984. – 73с.
979223
  Рабец А.М. Право собственности на алименты (из нормотворческого опыта Украины) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 44-47. – ISSN 1812-3910
979224
  Дульнева Л.А. Право собственности на жилой дом / Л.А. Дульнева. – М., 1974. – 56с.
979225
  Цыгулев С. Право собственности на земельный пай // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 38-41.
979226
  Безбах В В. Право собственности на землю в странах Латинской Америки / В В. Безбах. – Москва, 1989. – 141 с.
979227
  Мозолин В.П. Право собственности на имущество межколхозных предприятий и организаций / В.П. Мозолин. – М., 1963. – 76с.
979228
  Кудрявцева Г.А. Право собственности общественных организаций / Г.А. Кудрявцева. – Минск, 1978. – 64с.
979229
  Качанова В.В. Право собственности профсоюзных и иных общественных организаций / В.В. Качанова. – Куйбышев, 1980. – 51с.
979230
  Масляев А.И. Право собственности профсоюзов СССР. / А.И. Масляев. – М., 1975. – 222с.
979231
   Право собственности субъектов РФ: проблемы теории и правоприменительной практики / [Сордия Н.Р. и др. ; под общ. ред. А.В. Цихоцкого] ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права, М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.]. – Новосибирск : РИФ-Новосибирск, 2010. – 240, [1] с. – Авт. указаны в копирайте. – Библиогр. : с. 198-238 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94520-061-6
979232
  Труш Ж.С. Право собственности супругов в современном российском законодательстве и роль нотариата в его осуществлении // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – Вып. 1 (11). – С. 112-117. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
979233
  Абашидзе А.Х. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека и основных свобод : [учеб. пособие] / А.Х. Абашидзе, Е.С. Алисиевич. – Москва : Международные отношения, 2007. – 303, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7133-1290-9
979234
  Литовкин В.Н. Право советских граждан на жилище. / В.Н. Литовкин. – М., 1982. – 64с.
979235
  Дзера А.В. Право советских граждан на пенсию : Об-во "Знание"УССР / А.В. Дзера. – Киев, 1986. – 49с. – (Серия ХІ "Правовое воспитание" ; №3)
979236
  Артемова В.Н. Право советских граждан на профессиональну подготовку и повышение квалификации / В.Н. Артемова. – Минск, 1981. – 191с.
979237
  Аксененок Г.А. Право социалистического землепользования колхозов / Г.А. Аксененок. – Москва, 1952. – 64с.
979238
  Аксененок Г.А. Право социалистического землепользования колхозов / Г.А. Аксененок. – Москва, 1955. – 103с.
979239
  Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения / В.Ш. Шайхатдинов. – Свердловск, 1986. – 58 с.
979240
  Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения / Е.Е. Мачульская, Ж.А. Горбачева; Учебное пособие для студ.вісших учеб.заведений, обуч.по спец."Социальная работа". – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2000. – 293с. – (Высшая школа). – ISBN 5-8041-0006-8
979241
  Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР / В.С. Андреев. – Москва, 1974. – 303с.
979242
  Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР / В.С. Андреев. – 2-е с изм. и доп. – Москва, 1980. – 312с.
979243
  Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР / В.С. Андреев. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва, 1987. – 349с.
979244
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ.высших учреждений образования I-IV уровней аккредитации, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; Одесская нац.Юридическая академия. – Харків : Одиссей, 2000. – 384с. – ISBN 966-7334-99-6
979245
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ.высших учебных заведений, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; Мин-во образования и науки Украины; Одесская нац. – 3-е изд. перераб. и доп. – Харків : Одиссей, 2002. – 384с. – ISBN 966-633-092-X
979246
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ. высших учебных заведений, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; МОиНУ; Одесская нац. юрид. акад. – 4-е изд. перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2003. – 384с. – ISBN 966-633-183-7
979247
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ. высших учебных заведений, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; МОиНУ; Одесская нац. юрид. акад. – 4-е изд. перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2004. – 384 с. – ISBN 966-633-183-7
979248
   Право социального обеспечения России : учебник для студ. высших учебных заведений / М.О. Буянова и др. ; Мин-во образования и науки РФ ; Московская государственная юридическая академия ; под ред. К.Н. Гусова. – 4-е изд., перер. и доп. – Москва : Проспект, 2008. – 640с. – ISBN 978-392-5-00207-8
979249
  Стичинський Б. Право соціальногго забезпечення: проблеми становлення і розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.85-90. – ISSN 0132-1331
979250
  Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення : Навч. посібник / МОНУ; КНЕУ; І.С. Ярошенко. – Київ : КНЕУ, 2005. – 232с. – ISBN 966-574-786-Х
979251
   Право соціального забезпечення : Навч. посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук, В.Л. Стрепко, О.І. Кульчицька; Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Синчук С.М., Стрепко В.Л. та ін.; МОНУ; За ред. П.Д. Пилипенка. – Київ : Ін Юре, 2006. – 496с. – Шифр. дубл. 34 Прав.доп.карт.юр. – ISBN 966-313-325-2
979252
   Право соціального забезпечення : підручник для студ. юридичних спеціальностей вищ. навч. закл. / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Синчук С.М., Стрепко В.Л. та ін.; МОНУ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2008. – 504с. – ISBN 978-966-313-344-7
979253
  Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні : Підручник для студ.ВНЗ / І.М. Сирота; МОіНУ. – 2-ге вид., доп. та перераб. – Харків : Одіссей, 2001. – 384с. – ISBN 966-633-046-6
979254
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення в Україні : навч. посібник / Микола Дмитрович Бойко. – Вид. 2-ге доповнене та переробл. – Київ : Олан, 2005. – 320 с. – ISBN 966-7984-05-2
979255
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення в Україні : Навчальний посібник / М.Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2006. – 380с. – ISBN 966-326-152-8
979256
  Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник студентів вищих навч. закладів / І.М. Сирота; МОНУ; Одеська національна юридична академія. – 7-е вид., переробл. й доп. – Харків : Одіссей, 2007. – 408с. – ISBN 966-633-601-4
979257
   Право соціального забезпечення в Україні : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Лазар Л.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. – Харків : ФІНН, 2009. – 434 с. – ISBN 978-966-8030-39-0
979258
  Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник для студентів ВНЗ, що навч. за фахом "Правознавство" / І.М. Сирота ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад. – Вид. 8-ме. – Харків : Одіссей, 2010. – 407, [1] с. – Бібліогр.: с. 398-404 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-633-838-2
979259
  Скоробагатько А.В. Право соціального забезпечення у системі права України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 125-132. – ISSN 2078-9165
979260
   Право соціального забезпечення України : Навчальний посібник / В.С. Стичинський, І.В. Зуб, П.І. Мінюков, А.П. Мінюков, Т.П. Мінюкова. – Київ : Юридична книга, 2003. – 440с. – ISBN 966-7791-26-2
979261
  Синчук С.М. Право соціального забезпечення України : Навчальний посібник / С.М. Синчук, В.Я. Бурак. – Київ : Знання, 2003. – 306с. – ISBN 966-620-208-5
979262
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : Навч. посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2004. – 312 с. – ISBN 966-7984-05-2
979263
  Синчук С.М. Право соціального забезпечення України : Навч. посіб. / С.М. Синчук, В.Я. Бурак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 318с. – ISBN 966-346-119-5
979264
   Право соціального забезпечення України : Навчальний посібник / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Синчук С.М., Стрепко В.Л. та ін.; Львівський національний ун-т ім. І. Франка; За ред. П.Д. Пилипенка. – Київ : Істина, 2007. – 224с. – Шифр. дубл. 34 Прав. доп.карт.юр. – ISBN 978-966-8909-04-7
979265
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : навчальний посібник / М.Д. Бойко. – 4-е вид., доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-326-258-1
979266
   Право соціального забезпечення України : навчальний посібник / Пилипенко П.Д. [ та ін. ]; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-е вид., змін. і доп. – Київ : Істина, 2010. – 224с. – ISBN 978-966-8909-04-7
979267
   Право соціального забезпечення України : підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / [П.Д. Пилипенко та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Ін Юре, 2010. – 499, [5] с. : табл. – на обкл.: Академічний курс. – Бібліогр. в кінці розділів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-441-3
979268
   Право соціального забезпечення України : навчальний посібник (з урахуванням новел пенсійної реформи) / [Пилипенко П.Д. та ін. ] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 3-тє, змінене і допов. – Київ : Істина, 2012. – 232 с. – Бібліогр.: с. 217-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-04-7
979269
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Д. Бойко. – 5-те вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 438-444. – ISBN 978-617-673-330-0
979270
  Тищенко О.В. Право соціального забезпечення України : теоретичні та практичні проблеми формування і розвитку галузі : монографія / О.В. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Блудчий М.І., 2014. – 394, [1] с. – Бібліогр.: с. 321-390. – ISBN 978-617-7032-08-2


  У прим. № 1693142 напис: Шановному Валерію Володимировичу. З глибокою повагою та вдячністю від автора. Підпис. (Тищенко О.В.) 05.08.2014 р.
979271
  Кучма О.Л. Право соціального забезпечення України : практикум / О.Л. Кучма, Л.М. Сіньова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 95, [1] с. – Бібліогр.: с. 58-95
979272
  Сташків Б. Право соціального забезпечення як наука // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.18-24. – ISSN 0132-1331
979273
  Орловский О.Я. Право соціального забезпечення: новації та перспективи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 58--61. – (Правознавство ; Вип. 435)
979274
  Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України : Навчальний посібник / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2005. – 615с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-041-5
979275
  Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України : навчальний посібник / Н.Б. Болотіна. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 663с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-482-4


  Висвітлюються теоретичні засади права громадян на соціальний захист, предмет, методи, принципи, система та джерела цієї галузі права
979276
  Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2005. – 381с. – ISBN 966-346-033-4
979277
  Сташків Б.І. Право соціального обслуговування : навчальний посібник / Б.І. Сташків. – Київ : Знання, 2007. – 567 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-237-X
979278
  Волков Г.І. Право спадкоємства / Г.І. Волков. – Київ, 1924. – 55с.
979279
  Гордон М.В. Право спадкування в новому Цивільному кодексі Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
979280
  Козловська Л. Право спадкування як суб"єктивне цивільне право // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 15-21. – ISSN 2308-9636
979281
  Комарницький В.М. Право спеціального природокористування : монографія / В.М. Комарницький ; М-во внутрішніх справ України ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 424 с. – ISBN 978-966-2905-90-8
979282
  Гриняк А. Право спільної власності за цивільним та сімейним законодавством України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 59-64
979283
  Балюк Ю. Право спільної власності у багатоквартирному жилому будинку // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 53-60
979284
  Христенко Н. Право спільної сумісної власності подружжя за Сімейним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-32.
979285
  Черняк О.Ю. Право споживача на захист в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 70-75. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
979286
  Колісникова Г. Право споживача на інформацію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 248-252. – ISSN 0132-1331
979287
  Яновицька Г. Право споживача на належну якість продукції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 46-50. – ISSN 2311-6676
979288
  Хавронюк М.І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення : монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2011. – 323, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-410-3
979289
  Звєрєва О.В. Право споживачів на належну якість // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 136-139.
979290
  Євстігнєєв А.С. Право сталого природокористування - об"єктивна вимога сьогодення // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 62-64
979291
  Хэтэуэй Д.С. Право статуса беженцев = The law of refugee status / Джеймс С. Хэтэуэй ; [пер. с англ. под ред. В. Масловского, Н. Кастабаевой] ; Представительство Упр. Верхов. Комиссара ООН по делам беженцев в Кыргыз. Респ. ; Европ. Союз ; OcOO Nex Print". – Бишкек : УВКБ ООН, 2008. – XXVII, [XV], 345 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
979292
  Смітієнко З.І. Право суб"єктів кримінального процесу на звернення в стадії порушення кримінальної справи / З.І. Смітієнко, І.О. Мостова // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 62-68
979293
  Мумладзе І.М. Право суб"єктів підприємництва на захист при проведенні державного контролю за їх діяльністю // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 170-175. – (Право. Економіка. Управління)
979294
  Алешина Юлия Право судить : Досье / Алешина Юлия, Измайлов Иван // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 120-131 : Іл.
979295
  Мазур В М. Право судів на нормотворчість як ознанка правової держави // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С190-195
979296
   Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2011-
№ 1/2. – 2012
979297
   Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2011-
№ 1/2. – 2013
979298
  Мозолин В.П. Право США и экспансия американских корпораций / В.П. Мозолин. – Москва, 1974. – 284 с.
979299
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
979300
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
979301
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
979302
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
979303
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
979304
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 1 (6). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
979305
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 2 (7). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
979306
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 3 (8). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
979307
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 4 (9). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
979308
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979309
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 2 (11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979310
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 3 (12). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979311
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 4 (13). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979312
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1/2 (14/15). – 2014. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979313
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 3 (16). – 2014. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979314
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 4 (17). – 2014. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979315
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1 (18). – 2015. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979316
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 3 (20). – 2015. – 181 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979317
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 4 (21). – 2015. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979318
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1 (22). – 2016. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979319
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 2 (23). – 2016. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979320
  Плавич В.П. Право та економіка: теоретико-правові роздуми // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 3-7. – ISSN 1563-3349
979321
  Боголюбов С. Право та єдина державна екологічна політика в Росії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 52-65. – ISSN 0132-1331
979322
  Чуян О.А. Право та ідеологія: проблема єдності та взаємозв"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 79-80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
979323
   Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків : Юрайт, 2011-
№ 4. – 2013. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979324
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2011-
№ 1/2 (5/6). – 2014. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979325
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2011-
№ 3 (7). – 2014. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979326
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 4 (8). – 2014. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979327
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 1 (17). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979328
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 2 (18). – 2017. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979329
   Право та інноваційне суспільство / Нац. акад. правових наук України, Н.-д ін-т правового забезпечення інноваційногорозвитку НАПрН України. – Харків, 2013-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Електронне наукове видання
979330
  Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу : Навчальний посібник / І.А. Грицяк; Нац. акад. держ. управл. при Презид. України. – Київ : К.І.С., 2004. – 260с. – ISBN 966-8093-39-4


  Викладено суть основних складників концепції Європейських співтовариств і Європейського Союзу
979331
  Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу : Навчальний посібник / І.А. Грицяк; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2-ге вид., доповн. – Київ, 2006. – 300с. – ISBN 966-7048-56-X


  Викладено суть основних складників концепції Європейських співтовариств і Європейського Союзу
979332
  Копієвська О.Р. Право та охорона історико-культурної спадщини (теоретичний аспект дослідження) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 25-31. – ISSN 1563-3349
979333
  Стюарт Ю. Право та політика у сфері державної допомоги. Гармонізація законодавства України зі стандартами ЄС : вересень 2016 р. / Д-р Юджин Стюарт, Сігітас Цемнолонскіс, Яна Рогінська. – Київ : CROWN AGENTS, 2016. – 644, 564 с. : табл. – переверт. – Бібліогр.: с. 608-644 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-288-130-1
979334
  Мохонько А.В. Право та політика як регулятори суспільних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 59-62
979335
  Литвинець В.М. Право територіальної громади села щодо розпорядження землею: юридична природа та порядок здійснення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 271-275.
979336
  Мамут Л. Право толкования: правовое государство: идеологема и современные конституционные тексты // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 2 (81). – С. 105-111. – ISSN 1812-7126
979337
  Селіванов В.М. Право у дзеркалі філософії // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.67-72. – ISBN 966-568-656-9
979338
  Ушаков Н.А. Право убежища : Автореф... кандид. юридич.наук: / Ушаков Н.А.; Академия наук СССР. Институт права. – Москва, 1950. – 24л.
979339
  Галенская Л.Н. Право убежища / Л.Н. Галенская. – Москва, 1968. – 128 с.
979340
  Антипов А.Н. Право убежища в государствах Древнего Мира // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 137-144. – ISSN 0042-8779
979341
  Галенская Л.Н. Право убежища в современном международном праве : Автореф... канд. юрид.наук: / Галенская Л.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 16л.
979342
   Право Украины : юридический журнал : научно-практическое издание / Нац. акад. правовых наук Украины ; Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" [и др.]. – Киев, 1922-. – ISSN 2227-295X
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
979343
   Право Украины : юридический журнал : научно-практическое издание / Нац. акад. правовых наук Украины ; Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" [и др.]. – Киев, 1922-. – ISSN 2227-295X
№ 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
979344
  Майданик Р. Право Украины: дуализм и система // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 26-42


  Рассматривается тенденция приоритетного развития именно частного права как условия приближения украинского права к стандартам западной традиции права, которая имеет определяющее влияние на становление системы субъективных прав и составляет базис для ...
979345
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11/12. – 1993
979346
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1/12. – 1994
979347
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1995
979348
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1995
979349
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3/4. – 1995
979350
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5/6. – 1995
979351
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1995
979352
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1995
979353
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9/10. – 1995
979354
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1995
979355
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1995
979356
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1996
979357
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1996
979358
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1996
979359
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1996
979360
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1996
979361
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1996
979362
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1996
979363
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1996
979364
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1996
979365
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1996
979366
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1996
979367
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1996
979368
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1997
979369
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1997
979370
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1997
979371
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1997
979372
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1997
979373
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1997
979374
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1997
979375
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1997
979376
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1997
979377
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1997
979378
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1997
979379
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1997
979380
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1998
979381
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1998
979382
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1998
979383
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1998
979384
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1998
979385
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1998
979386
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1998
979387
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1998
979388
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1998
979389
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1998
979390
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1998
979391
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1998
979392
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1999
979393
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1999
979394
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1999
979395
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1999
979396
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1999
979397
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1999
979398
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1999
979399
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1999
979400
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1999
979401
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1999
979402
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1999
979403
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1999
979404
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2000
979405
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2000
979406
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2000
979407
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2000
979408
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2000
979409
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2000
979410
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2000
979411
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2000
979412
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2000
979413
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2000
979414
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2000
979415
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2000
979416
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2001
979417
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2001
979418
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2001
979419
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2001
979420
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2001
979421
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2001
979422
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2001
979423
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2001
979424
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2001
979425
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2001
979426
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2001
979427
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2001
979428
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2002
979429
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2002
979430
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2002
979431
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2002
979432
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2002
979433
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2002
979434
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2002
979435
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2002
979436
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2002
979437
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2002
979438
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2002
979439
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2002
979440
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2003
979441
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2003
979442
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2003
979443
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2003
979444
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2003
979445
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2003
979446
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2003
979447
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2003
979448
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2003
979449
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2003
979450
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2003
979451
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2003
979452
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2004
979453
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2004
979454
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2004
979455
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2004
979456
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2004
979457
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2004
979458
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2004
979459
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2004
979460
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2004
979461
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2004
979462
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2004
979463
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2004
979464
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2005
979465
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2005
979466
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2005
979467
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2005
979468
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2005
979469
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2005
979470
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2005
979471
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2005
979472
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2005
979473
   Право України : ридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2005
979474
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2005
979475
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2005
979476
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2006
979477
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2006
979478
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2006
979479
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2006
979480
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2006
979481
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2006
979482
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2006
979483
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2006
979484
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2006
979485
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2006
979486
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2006
979487
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2006
979488
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2007
979489
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2007
979490
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2007
979491
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2007
979492
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2007
979493
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2007
979494
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2007
979495
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2007
979496
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2007
979497
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2007
979498
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2007
979499
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2007
979500
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2008
979501
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2008
979502
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2008
979503
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2008
979504
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2008
979505
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2008
979506
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2008
979507
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2008
979508
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2008
979509
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2008
979510
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2008
979511
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2008
979512
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2009. – + 1 брошура. – Назва додатку: Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини / Карпачова Н.І.
979513
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2009
979514
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2009
979515
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2009
979516
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2009
979517
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2009
979518
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2009
979519
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2009
979520
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2009
979521
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2009
979522
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2009
979523
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2009
979524
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2010
979525
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2010
979526
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2010
979527
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2010
979528
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2010
979529
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2010
979530
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2010
979531
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2010
979532
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2010
979533
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – 2010
979534
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – 2010
979535
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2010
979536
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2011
979537
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2011
979538
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2011
979539
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2011
979540
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2011
979541
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2011
979542
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – 2011
979543
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2011
979544
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2011
979545
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2011
979546
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11/12. – 2011
979547
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1/2. – 2012
979548
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3/4. – 2012
979549
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання: ювілейний випуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5 : Минуле і сучасне журналу. – 2012
979550
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2012
979551
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2012
979552
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2012. – мова резюме англ.. укр., рос.
979553
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2012. – мова резюме англ.. укр., рос.
979554
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2012. – мова резюме англ.. укр., рос.
979555
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11/12. – 2012
979556
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979557
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3/4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979558
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979559
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979560
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979561
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979562
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979563
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979564
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979565
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979566
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979567
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979568
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979569
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979570
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5, спец. вип. : До 65-річчя Ін-ту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979571
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979572
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979573
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979574
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979575
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979576
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979577
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979578
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979579
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979580
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979581
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979582
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979583
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979584
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979585
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979586
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979587
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979588
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979589
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979590
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2016. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979591
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2016. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979592
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2016. – 291 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979593
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2016. – 187 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979594
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979595
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979596
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2016. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979597
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2016. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979598
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979599
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979600
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2016. – 276 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979601
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2016. – 188 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979602
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979603
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2017. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979604
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979605
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2017. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979606
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2017. – 204 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979607
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979608
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979609
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2017. – 226 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979610
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2017. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979611
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2017. – 240 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979612
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2017. – 224 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979613
  Майданик Р. Право України: дуалізм і система // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 26-41


  Розглядається тенденція до пріоритетного розвитку саме приватного права як умови наближення українського права до стандартів західної традиції права, що визначально впливає на становлення системи суб"єктивних прав і становить базис для власної активної ...
979614
  Раковська Ю.В. Право УРСР в період лібералізації державного управління (1953-1964 рр.) / Ю.В. Раковська, В.М. Боковня // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 64-67. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
979615
  Вінник О.М. Право учасників господарських товариств на інформацію: проблеми реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-95. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми реалізації права учасників господарських товариств на інформацію. Issues of realization of business companies participants right to information are dealt with.
979616
  Кравченко С.С. Право участі в управлінні господарським товариством // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 10 (109). – С. 16-20
979617
  Лідовець Р. Право участі у товаристві з обмеженою відповідальністю як об"єкт спадкового правовідношення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-31.
979618
  Кравченко С. Право участі, корпоративні права та підприємницька діяльність учасників товариств // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 66-70. – ISSN 0132-1331
979619
  Кулініч О.О. Право фізичної особи на власне зображення: сучасний стан та перспективи розвитку = The right of private person to the own image: current status and prospects of development : монографія / О.О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2016. – 621, [3] с., [8] арк. фотоіл. : іл. – Дод. тит.арк. англ. – Бібліогр.: с. 526-621 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-419-287-0
979620
  Майданик Р.А. Право фізичної особи на життя: поняття, елементи, виникнення і припинення // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 21-26. – ISSN 2306-9082
979621
  Лісніча Т.В. Право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров"я та медична таємниця в законодавстві України // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
979622
  Коротка Н.О. Право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров"я, право на таємницю про стан здоров"я // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 262-268
979623
  Беллинг Д.В. Право церквей на самоопределение по законодательству Германии / Д.В. Беллинг, А.В. Бойко, Н.Б. Серова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 61-70. – ISSN 0132-0769
979624
  Лашкарев П.А. Право церкви православной в ряду других юридических наук : Вступительная лекция по церковному праву, читанная 28 января 1886 г. приват-доц. Ун-та Св. Владимира, проф. Киев. духовной акад. П.А. Лашкаревым. – Киев : В унив. тип., 1886. – [2], 11 с. – Отд. отт. из журн.: Труды Киевской духовной академии, 1886
979625
  Лашкарев П.А. Право церковное в его основах, видах и источниках : из чтений по церковному праву / П. Лашкарев. – Киев : Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого, 1886. – [2], II, 224 с. – Отд. отт. из журн.: Труды Киевской духовной академии, 1886
979626
  Гурак Д.Д. Право цінних паперів європейського союзу: порівняння відповідності вимог щодо емісії цінних паперів у законодавстві України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 143-145
979627
  Рубаник В.Е. Право частной собственности в институциональной доктрине евразийства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 18. – С. 12-19. – ISSN 1812-3805
979628
  Ковальчук О. Право частной собственности как правовая ценность // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 2 (207). – С. 21-27. – ISSN 1810-3081
979629
  Баурчулу А. Право человека и гражданина на суд присяжных // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 15-17. – ISSN 1810-3081
979630
  Талимончик В.П. Право человека на информацию: международно-правовые аспекты // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 13-23. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
979631
  Венгер Володимир Право чи обов"язок народного депутата України брати участь у голосуваннях парламенту? // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 44-51
979632
  Гущин И.В. Право членов колхоза на пенсию / И.В. Гущин. – М., 1972. – 192с.
979633
  Бритченко Сергей Петрович Право членов колхозов на ведение личного подсобного хозяйства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Бритченко Сергей Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1983. – 24л.
979634
  Бритченко С.П. Право членов колхозов на ведение личного подсобного хозяйства. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Бритченко С.П.; Одесск. гос. универ. – Одесса, 1983. – 211л. – Бібліогр.:л.172-195
979635
  Орденов С.С. Право як благо в системе суспільних відносин: соціально-філософське дослідження // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 71-77. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
979636
  Балаклицький І.І. Право як загальносоціальний феномен: риси та характеристики // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 170-172. – ISBN 978-966-301-172-1
979637
  Гетьман І.В. Право як засіб соціального спілкування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 13-20. – ISSN 0201-7245
979638
  Забігайло В. Право як інструмент реформування українського суспільства: законодавчі сподівання та соціальна реальність // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 20-25


  Автор у статті наголошує на тому, що право само по собі не реалізує закладені законодавцем цілі, результатом чого є відсутність безпосереднього взаємозв"язку наявних законодавчих актів з результативністю економічного та соціального розвитку держави. ...
979639
  Копієвська О.Р. Право як культурно-історичний феномен // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 143-147
979640
  Зархіна С. Право як лінгвістична конструкція у трактуванні Карла Олівекрона // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 87-100. – ISSN 1993-0909
979641
  Гаврилов М.І. Право як міра свободи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 20-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті право розкривається як наявне буття свободи, обов"язок розглядається як спосіб прояву і доповнення права, ідея свободи визначається через діалектику єдності прав і обов"язків.
979642
  Заморська Л.І. Право як нормативна система соціального регулювання: інструментально-функціональний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 21-26. – ISSN 1563-3349
979643
  Оніщенко Н.М. Право як об"єкт і чинник реформаторських змін в сучасному суспільстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 22-27. – ISSN 2312-1831
979644
  Омельченко В.Ю. Право як офіційна мова міжнародної політики у контексті філософсько-правового дискурсу ХIХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 74-77
979645
  Самбор М. Право як поняття та підходи до його розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті автор розглядає різноманітні підходи до розуміння поняття "право". Проводиться порівняльно-правовий аналіз поглядів на право у різних правових школах та правових сім"ях, зокрема романо-германській та мусульманській правових сім"ях. З метою ...
979646
  Дудченко В. Право як предмет нормативної етики // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 2. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999


  Здійснено екскурс в історію виникнення наукового і етичного знання і з"ясовано його специфіку. Виявлено онтологічне місце права, його духовну квінтесенцію, сенс, мету і призначення у суспільстві.
979647
  Безклубий І.А. Право як провідник національної ідеї // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 119-120
979648
  Цвік М. Право як система повторюваних юридично оформлених суспільних відносин // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 479-484. – ISSN 2227-7153
979649
  Петришин О.В. Право як соціальне явище: особливості юридичного підходу // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 73-83. – ISSN 1818-992Х
979650
  Петришин О. Право як соціально-юридичне явище: до постановки проблеми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 3-18. – ISSN 1993-0909
979651
  Павко А. Право як соціокультурний феномен // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 13 (298). – С. 20-23
979652
  Павко А. Право як соціокультурний феномен // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 102-108. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-2366


  Б. Кістяківський, один із засновників Української академії наук, декан юридичного факультету Київського державного університету, створеного у 1918 році.
979653
  Селіванов В. Право як сфера свободи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.17-32


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
979654
  Клименко Олена Право як теоретичне поняття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 3-5
979655
  Скринька Дмитро Васильович Право як фактор економічного розвитку (інституційний підхід) / Скринька Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
979656
  Скринька Дмитро Васильович Право як фактор економічного розвитку (інституційний підхід) : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Скринька Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 172л. – Бібліогр.: л. 162-172
979657
  Гарасимів Т. Право як форма екзистенціального розвитку людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 3-6


  Стаття присвячена розкриттю екзистенції як права і права як екзистенції, що означає саморозвиток і дійсне буття людини, є джерелом саморозвитку та дійсного буття права
979658
  Горбатенко В. Право як форма регулювання соціальних відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5, спец. вип. : До 65-річчя Ін-ту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – С. 22-30. – ISSN 1026-9932
979659
  Гарасимів Т. Право як фундаментальна соціальна основа життєдіяльності суспільства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 130-133
979660
  Костицький В. Право як цілісність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.8-9. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
979661
  Карась А.Г. Право як ціннісна основа українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 56-61. – ISSN 1563-3349
979662
  Медвідь Ф.М. Право як цінність / Ф.М. Медвідь, Я.Б. Мельниченко // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 72-75
979663
  Котенко О.А. Право як явище соціальної дійсності (соціальний вимір) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 62-64
979664
   Право, законность и демократия. – Баку, 1988. – 85с.
979665
  Пиголкин А.С. Право, законность, гражданин / А.С. Пиголкин. – М., 1976. – 87с.
979666
  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода : Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Ф.А. Хайєк. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-65-2; 966-7267-50-4
т.1 : Правила та порядок. – 1999. – 196с.
979667
  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода : Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Ф.А. Хайєк. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-65-2; 966-7276-85-7
т.2 : Міраж соціальної справедливості. – 1999. – 200с.
979668
  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода = Law, legislation and liberty: a new statement of the liberal principles of justice and political economy : Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Ф.А. Хайєк; Пер.з англ. Н.Комарова. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-65-2; 966-7267-99-7
Т.3 : Політичний устрій вільного народу. – 2000. – 252с.
979669
   Право, законодательство и администрация в философских и исторических исследованиях и монографиях : в 3 т. – 1869-1870. – Санкт-Петербург : Изд. Ламанского ; [В тип. В. Демакова]
Т. 3 : Физиология государства, как основание политических наук : исследование Константина Франца; Законодательство Наполеона I : Монография Севэна; Лорд Брум : Биогр. очерк Фр. Альтгауза. – 1909. – [6], 318, 62, 37 с., 1 л. портр. – На обл. т. 2-3 подзагол.: "Историко-политический и юридический сборник" . - Каждое произведение имеет отд. тит. л.
979670
   Право, международное сотрудничество и разрядка. – М., 1980. – 159с.
979671
  Калюжний Р.А. Право, мораль і релігія як регуляторні механізми / Р.А. Калюжний, В.М. Вовк // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 2-7
979672
  Лукашева Е.А. Право, мораль, личность / Е.А. Лукашева. – М., 1986. – 262с.
979673
  Полежай П.Т. Право, политика и экономика в социалистическом обществе / П.Т. Полежай. – Х., 1973. – 51с.
979674
  Козюбра М.І. Право, політика, правосуддя: зарубіжний та вітчизняний досвід взаємовідносин // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 3-7.
979675
  Стазилова Т. Право, применимое к договорам управления имуществом в международном частном праве // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 226-227. – ISBN 978-617-7069-17-0
979676
  Бабкин С.А. Право, применимое к отношениям, возникающим при использовании сети "Интернет": основные проблемы / С.А. Бабкин. – Москва : Центр ЮрИнфоР, 2003. – 80с. – (Биб-ка "ЮрИнфоР"). – ISBN 5-89158-122-1
979677
  Анисимов А.П. Право, протекционизм и особенности национальной политики Украины на современном етапе // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
979678
  Селлерз М. Право, розум та емоції // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 209-229. – ISSN 2227-7153
979679
  Приходнюк Г. Право, свобода та відповідальність у творах Олександра Довженка // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 78-86. – ISBN 978-966-306-020-4
979680
  Призиглей О. Право, свобода, відповідальність у творах Марка Вовчка (Марії Вілінської) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 145-154. – ISBN 978-966-306-020-4
979681
  Кулажников М.Н. Право, традиции и обычаи в советском обществе. / М.Н. Кулажников. – Ростов-на-Дону, 1972. – 175с.
979682
   Право, управление и научно-технический прогресс. – М., 1985. – 224с.
979683
   Право, управление и экономика развитого социализма. – М., 1983. – 303с.
979684
  Жебель А. Право, яке застосовується до спорів щодо націоналізації // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 233-236
979685
  Євграфова Є. Право, яке належить виключно народові // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 23-26
979686
  Рейснер М.А. Право. / М.А. Рейснер. – Л.М., 1925. – 276с.
979687
  Некрасов А. Право. Антиправо. Предправо // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
979688
  Лебедева Н.Н. Право. Личность. Интернет / Н.Н. Лебедева. – Москва : Волтерс Клувер, 2004. – 232с. – ISBN 5-466-00048-5
979689
  Коржанський М.Й. Право. Наука. Закон // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 40-43.
979690
  Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры // Основы государства и права. – Москва, 2005. – № 2. – С. 5-35.
979691
  Бражник И.И. Право. Религия. Атеизм. : /Правовое содержание научного атеизма / И.И. Бражник. – Киев : Наукова думка, 1983. – 206с.
979692
  Бражник И.И. Право. Религия. Атеизм. : Метод.разработка / И.И. Бражник; МВ и ССО УССР. ИПК при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Вища школа при КГУ, 1983. – 68с.
979693
  Сокуренко Право. Свобода. Равенство. / Сокуренко, А.Н. Савицкая. – Львов, 1981. – 231с.
979694
   Право. Ускорение. Справедливость. – Саратов, 1989. – 57 с.
979695
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 1. – 2014. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979696
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 2. – 2015. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979697
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 3. – 2015. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979698
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 4. – 2015. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979699
  Лизикова И.И. Право: миф или реальность? // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 11. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
979700
  Мірошниченко М. Право: терміно-поняття, поняття, категорія // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 0132-1331
979701
  Решетченко Д.В. Правобережна Україна в міжнародній торгівлі зерном наприкінці XVIII - у першій половині ХІХ ст. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-82. – ISSN 0130-5247
979702
  Галатир В. Правобережна Україна в період Гетьманату П. Скоропадського // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4-9


  Заходи місцевих органів державної влади щодо стабілізації суспільної ситуації.
979703
  Зайдлер Н.В. Правобережна Україна періоду Руїни в художньому осмисленні авторів козацьких літописів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 83-90. – (Філологічні науки ; № 2)
979704
  Чухліб Тарас Васильович Правобережна Україна у сфері геополітичних інтересів країн Східної і Південно-Східної Європи (60-ті роки XVII - початок XVIII ст.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Чухліб Тарас Васильович; НАН України. Ін-т історії України. – К., 1995. – 24л.
979705
  Лисенко С.М. Правобережна шляхта, кінець 18 - перша половина 19 ст. : список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія / Сергій Лисенко, Євген Чернецький; Державний комітет архівів України; Центральний держ. істор. архів України, м. Київ. – 2-ге вид., випр. та доп. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2007. – 448с. – (Архівні зібрання України; Шляхта України : спеціальні довідники). – ISBN 978-966-8545-66-5
979706
  Барабой А.З. Правобережная Украина в предреформенный период : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Барабой А.З. ; Ин-т истории АН СССР. – Киев, 1965. – 47 с.
979707
  Нестерчук І.К. Правобережне Полісся – до витоків // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 111-119


  В статті проаналізовано історію походження терміну «Правобережне Полісся» та регіональні особливості розвитку регіону на межі ХVІІ – ХІХ сторіч. В статье проанализирована история происхождения термина «Правобережное Полесье» и региональные особенности ...
979708
   Правобережний гербівник. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – ISBN 966-8545-62-1
Т.1 : Шляхта Васильківского, Таращанського та Звенигородського повітів. – 2006. – 160с.
979709
   Правобережний гербівник. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – ISBN 978-966-8545-72-6
Т. 2 : Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1801-1804 рр.) /уклав. Є. Чернецький. – 2007. – 204с.
979710
   Правобережний гербівник. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – ISBN 978-966-8545-99-3
Т. 3 : Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1802-1810 рр.)/уклав Є. Чернецький. – 2007. – 192с.
979711
  Боєчко В.Ф. Правобережні порубіжні території у генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козацтва (друга половина 15-середина 17 ст.) : Автореф...канд.істор.наук:07.00.01 / Боєчко В.Ф,;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
979712
  Боєчко Владислав Федорович Правобережні порубіжні територіїу генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козацтва (друга половина ХV-середина XVIIст.) : Дисертація...кандидата історичних наук Спеціальність 07.00.01 / Боєчко Владислав Федорович; Черкаський державний університет ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 2000. – 200л. – Бібліогр.л.183-200
979713
  Никончук Н.В. Правобережно-полесские говоры в лингвогеографическом освещении : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Никончук Н. В. ; МВ и ССО УССР , Ужгород. ГУ. – Житомир, 1980. – 48 с.
979714
  Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья в V-II вв. до н.э. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1967. – Д1-4 : Правобережье Среднего Приднепровья в V-III век до н.э. / Петренко В.Г. – С. 1-180, табл.
979715
  Главацький М.Б. Правов е регулювання актуальних проблем співробітництва України та ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 321-324
979716
  Харитонов Є.О. Правова адаптація як вид взаємодії правових систем / Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 454-461. – ISSN 0869-2491
979717
  Зубко І.В. Правова акультурація в контексті європейської інтеграції України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 65-67. – ISBN 966-660-151-6
979718
  Оніщенко Н.М. Правова аналітика: погляди на сутність і призначення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 26-29. – ISSN 2312-1831
979719
  Рабінович П. Правова аргументація (вихідні загальнотеоретичні характеристики) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18). – С. 22. – ISSN 1992-9277
979720
  Журбелюк Г.В. Правова аргументація в судочинстві України: до історії становлення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 129 : Юридичні науки
979721
  Дудаш Т. Правова аргументація: до питання про загальне поняття // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 99-106. – ISSN 1026-9932
979722
  Дудаш Т. Правова аргументація: стан та перспективи дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 3-13. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
979723
  Рабінович П.М. Правова аргументація: терміно-поняттєвий інструментарій дослідження / П.М. Рабінович, Т.І. Дудаш // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 8-20. – ISSN 1993-0909
979724
   Правова база з питань банкрутства суб"єктів господарювання. : Збірник нормативних актів. – Київ : Атіка, 2000. – 224с. – ISBN 966-7714-18-7
979725
   Правова база з питань екології та охорони природного середовища : Збірник нормативних актів станом на 1 березня 2001р. – Київ : Атіка, 2001. – 632с. – ISBN 966-7714-50-0
979726
   Правова база України з питань в"їзду та виїзду громадян. : Збірник законодавчих та нормативних актів(Станом на 31 жовтня 2002 року). – Київ : Атіка, 2003. – 224С. – ISBN 966-8074-35-1
979727
  Коцан Р.І. Правова база українсько-польських транскордонних відносин та її розвиток в історичному контексті державотворення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 633-639. – ISSN 1563-3349
979728
  Лобода А. Правова безпека особи: аксіологічний вимір // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 26-27
979729
  Лобода А. Правова безпека особи: антропологічний підхід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 16-21
979730
  Беззубов Д.О. Правова безпека підприємства в Україні (господарсько-правовий аспект) // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 119-124. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
979731
  Навроцький В. Правова визначеність і забезпечення її реалізації у кримінальному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 2. – С. 59-67. – ISSN 1026-9932
979732
  Огнев"юк Г.З. Правова визначеність як юридична категорія // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 10, жовтень. – С. 32-36. – ISSN 2312-1831
979733
  Требін М.П. Правова вихованість – основа демократичного, правового розвитку українського суспільства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 216-220. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
979734
  Безклубий І. Правова відповідальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-10. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено актуальні питання правової відповідальності. В статье исследованы актуальные вопросы правовой ответственности. The actual questions of law responsibility are researched in the article.
979735
  Данча Л.І. Правова відповідальність масмедіа як чинник комунікаційного балансу, комунікаційного консенсусу та мінімалізації комунікаційних ризиків: актуальний контент // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 19-25. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
979736
  Сушинський О. Правова відповідальність: засади компетенційної концепції // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 83-91
979737
  Губарев К. Правова генеза "помаранчевої революції" в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 80-93.
979738
  Гетьман І. Правова герменевтика і адаптація законодавства України в умовах становлення європейського правового простору // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 43-51. – ISSN 1993-0909
979739
  Біленчук П.Д. Правова деонтологія / За ред. П.Д.Біленчука. – Київ : Атіка, 1999. – 320 с. – ISBN 5-900195-04-Х
979740
   Правова держава : Міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1992-
Вип. 2/3. – 1992
979741
  Тимошенко В.І. Правова держава : Теоретико-історичне дослідження / В.І. Тимошенко. – К. : Наук. думка, 1994. – 132с
979742
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 2. – 2000
979743
   Правова держава : щорічник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7791-04-1
№ 11. – 2000
979744
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 3. – 2001
979745
   Правова держава : щорічник наукових праць. – Київ. – ISSN 0869-2491
№ 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – 2001
979746
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : Науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 4. – 2002
979747
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : Науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 5. – 2002
979748
  Рено Ф. Правова держава // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 302-310
979749
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 18. – 2014. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979750
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 19. – 2015. – 185 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979751
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 20. – 2015. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979752
   Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ. – ISSN 0869-2491
Вип. 27. – 2016. – 694 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979753
  Заєць А.П. Правова держава в України: концепція і механізми реалізації : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Заєць А.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36л.
979754
  Заєць Анатолій Павлович Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації : Дис... доктора юридичнихнаук: 12.00.01 / Заєць Анатолій Павлович; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1999. – 447л. – Бібліогр.:л.414-447
979755
  Заєць А.П. Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації : Автореф...док.юрид.наук:12.00.01 / Заєць А.П.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 36с. – Бібліогр.:с.30-32
979756
  Скрипнюк О. Правова держава в Україні: теоретична модель і практика реалізації на сучасному етапі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 0132-1331
979757
  Гринюк Р. Правова держава і демократія: питання взаємодії та взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 43-51. – ISSN 0132-1331
979758
  Палієнко М. Правова держава і конституціоналізм (Вестник права, ХХХІ, книга І, 1906) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 1 (31). – С. 104-119
979759
  Краснощоков В.П. Правова держава не може існувати без правової культури // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
979760
  Гоцуляк Ю.В. Правова держава та доктрина природного права у науковій спадщині П.І. Новгородцева // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 46-49
979761
  Тканова І.В. Правова держава та проблеми побудови її в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 139-145
979762
  Воронов І.О. Правова держава як предмет політологічного аналізу / І.О. Воронов. – Київ : Віра ІНСАЙТ, 2000. – 375с. – ISBN 966-95755-2-4
979763
  Лаговська С.С. Правова держава як чинник демократичного розвитку українського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 113-115
979764
  Сікач І.В. Правова держава: концепція Б. Кістяківського // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 223-232
979765
   Правова держава: Міжвідомчий зібрник наукових праць. – К.
2-3. – 1992. – 208с.
979766
  Паращевіпа О.А. Правова держава: формування нової цілісності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 30-36. – ISSN 1563-3349
979767
  Легуша С. Правова діяльність як категорія теорії права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19-23. – ISSN 0132-1331
979768
  Кармаліта М.В. Правова доктрина - джерело (форма) права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кармаліта М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 199 л. – Бібліогр.: л. 183-199
979769
  Кармаліта М.В. Правова доктрина - джерело (форма) права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кармаліта М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
979770
  Васильєв С.В. Правова доктрина - джерело процесуального права // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 70-76
979771
  Задорожний Ю.А. Правова доктрина в країнах романо-германської та англо-американської правових сімей: порівняльний аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 17-24
979772
  Грек Б.М. Правова доктрина інституту розумних строків у господарському процесі / Б.М. Грек, Т.Б. Грек // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 34-37
979773
  Ковальчук В.Б. Правова доктрина народного суверенітету та легітимності державної влади у Франції в період ХІХ століття / В.Б. Ковальчук, Я.С. Богів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 61-68. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
979774
  Кармаліта М. Правова доктрина у романо-германській та англосаксонскій правових сім"ях // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 6-9.
979775
  Шульга Ю. Правова доктрина як джерело адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 117-118. – ISBN 978-617-7069-28-6
979776
  Варга Ч. Правова доктрина: методологія та онтологія // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 99-108. – ISSN 0132-1331
979777
  Цірат Г.А. Правова допомога в міжнародному цивільному процесі - вручення за кордоном судових документів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 127-136.
979778
  Вінніков О. Правова допомога в розрізі закону про адвокатську діяльність. Як новий Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" вплине на надання безоплатної правової допомоги в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 8-14 вересня (№ 36)
979779
  Ізарова І.О. Правова допомога в транскордонному цивільному процесі в Європейському Союзі // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 53-60. – ISSN 2310-9769


  Статтю присвячено дослідженню загальних засад надання правової допомоги в цивільних справах транскордонного характеру, а також шляхів удосконалення чинного законодавства України, ураховуючи необхідність запровадження європейських стандартів надання ...
979780
  Захарова О. Правова допомога в цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 398-400. – ISBN 978-617-7069-17-0
979781
  Дрейзіна Д.В. Правова допомога в цивільному судочинстві // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 240-245
979782
  Заботін В.В. Правова допомога і медіація: порівняльно-правова характеристика // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 187-190. – ISBN 978-966-937-189-8
979783
  Шрамко Ю. Правова допомога та адміністративні послуги: до питання співвідношення понять // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 10-15. – ISSN 2308-9636
979784
   Правова допомога у цивільних справах у Російській Федерації // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-50.
979785
   Правова допомога: зарубіжний досвід та пропозиції для України. – Москва : Факт, 2004. – 336 с. – ISBN 966-664-100-3
979786
  Шрамко Ю. Правова допомога: питання класифікації форм // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 163-168. – ISSN 1026-9932
979787
  Гапєєв Л. Правова допомога: що корисно знати // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 6 (466), лютий 2017 р. – С. 29-31
979788
  Рахнянська Т.О. Правова екологія у сфері містобудування: реальність, тенденції та виклики // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 197-200. – ISBN 978-966-419-269-6
979789
  Ревака В. Правова експертиза в кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 88-92.
979790
  Головченко В.В. Правова енциклопедія школяра / В.В. Головченко, В.С. Ковальський, Л.О. Лоха. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 439, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-667-195-6
979791
   Правова енциклопедія школяра / Авт. кол.: В.В. Головченко, В.С. Ковальський, Л.О. Лоха. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 440с. – ISBN 966-667-195-6
979792
  Ванзіляк А.А. Правова і соціальна держава: від ідеї до реалізації // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.16-21
979793
  Сіленко А.О. Правова і соціальна державність - основа консолідації суспільства України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 52-56. – ISBN 966-628-108-8
979794
  Масальський В.І. Правова і юридична освіта у сучасній Україні: про сутність термінів та правомірність їх використання / В.І. Масальський, Д.С. Скородумов // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 157-162. – ISSN 2077-1800


  Що таке "правова освіта" і "юридична освіта", як ці терміни співвідносяться між собою. Обгрунтовано правомірність використання їх контекстів у сучасній Україні.
979795
  Яременко О.І. Правова ідентифікація суб"єктів владних повноважень в системі інформаційних відносин // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 3 (15). – С. 11-18
979796
  Ковальчук О.М. Правова ідеологія - як складова демократизації суспільства // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 124-125
979797
  Луцький А.І. Правова ідеологія в поглядах М. Драгоманова // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 7. – С. 26-32. – ISSN 2078-6743
979798
  Толстенко В. Правова ідеологія в процесі формування правової культури проблеми теорії і практики // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 18-24.
979799
  Носік В.В. Правова ідеологія земельної реформи в Україні: методологія, теорія, практика // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 137-138
979800
  Толстенко В.Л. Правова ідеологія і демократизація сучасної України: теоретично-правові аспекти : монографія / В.Л. Толстенко ; [наук. ред. О.В. Скрипнюк]. – Київ : Логос, 2012. – 282, [2] с. – Бібліогр.: с. 252-281 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-687-1
979801
   Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941) / І.Б. Усенко, О.М. Мироненко, В.А. Чехович, Л.Ю. Снісаренко, І.В. Музика; НАН України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького; За ред. О.М.Мироненка, І.Б.Усенка. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького, 2001. – 220с. – ISBN 966-02-2098-7
979802
  Недюха М.П. Правова ідеологія у контексті парадигми українського державотворення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 5-9. – ISSN 2220-1394
979803
  Толстенко В.Л. Правова ідеологія у структурі правосвідомості теоретико-методологічні основи аналізу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 10-18. – ISSN 1563-3349
979804
  Богініч О.Л. Правова ідеологія України в контексті сучасних викликів // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 98-104. – ISSN 0869-2491
979805
  Ситник О.М. Правова ідеологія як складник механізму державно-правового регулювання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 8-13. – ISSN 1563-3349
979806
  Стоєцький С.В. Правова ідеологія як умова забезпечення ефективної взаємодії особи, громадянського суспільства та держави: загальнотеоретичний аспект / С.В. Стоєцький, Л.О. Макаренко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 16-31. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
979807
  Федірко І.П. Правова ідеологія як чиннник розбудови української держави / І.П. Федірко, О.І. Косілова // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 150-151
979808
  Недюха М.П. Правова ідеологія: класичні та модерні інтерпретації // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 7 (10), липень. – С. 11-15
979809
  Теремцова Н. Правова ідея дитячого героїзму у творчості Юрія Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 206-210
979810
  Стеценко М.П. Правова ідея як структурний елемент правосвідомості / М.П. Стеценко, В.П. Москалець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье исследуются вопросы правовой психологии, связанные с ее правовой идеологией. Анализируется понятие социально-правовой психологии. Показаны состав ее элементов, а также средства связи и взаимодействия последних.
979811
  Бондарева К. Правова інституціоналізація демократичних політичних режимів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 28-34
979812
  Деркач Я. Правова інституціоналізація політичних партій в Україні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 6. – С.102-105
979813
  Зарубінський О. Правова інституціоналізація політичних партій: досвід комплексного аналізу : [рецензія] / О. Зарубінський, Г. Омельченко // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 169-171. – ISSN 0132-1331
979814
  Андрійчук О. Правова інтерпретація Суду ЄС та Європейської Комісії як квазі-правотворчість // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 26-29
979815
  Волошенюк О.В. Правова інтуїція як елемент професійної правосвідомості // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – C. 15-20. – ISSN 1727-1584
979816
  Мінченко А.В. Правова інформатика : навч. посіб. / А.В. Мінченко ; Інститут післядипломної освіти КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7863-32-8
Ч. 1. – 2003. – 280 с.
979817
   Правова інформатика : Науковий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки. – Київ, 2003-
№ 3. – 2004
979818
   Правова інформатика : Науковий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки. – Київ, 2003-
№ 4. – 2004
979819
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 3 (35). – 2012. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979820
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 4 (36). – 2012. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979821
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 1 (37). – 2013. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979822
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 2 (38). – 2013. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979823
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 3 (39). – 2013. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979824
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 4 (40). – 2013. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979825
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатизації та інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 1 (41). – 2014. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979826
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 2 (42). – 2014. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979827
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 3 (43). – 2014. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979828
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 4 (44). – 2014. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979829
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 1 (45). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979830
   Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права, інформаційного законодавства та інформаційних ресурсів в інших галузях права / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2003-
№ 2 (46). – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
979831
  Зубрицький О.О. Правова інформатика як галузь загальної інформатики і прикладна юридичної науки // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 21-24


  Важливим стимулом бурхливого розвитку інформатики як науки в нашій країні послужила знамення подія - вихід влітку 1982 р., монографії академіка В.М. Глушкова "Основи безпаперової інформатики", яка мала велику зацікавленність серед фахівців-практиків ...
979832
  Юдкова К.В. Правова інформатика: міжнародний досвід як підгрунтя інтеграційних процесів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 34-39
979833
   Правова інформація : щорічник наукових праць. – Київ. – ISSN 0869-2491
№ 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – 2001
979834
   Правова інформація : Щорічник наукових праць. – Київ
№ 12. – 2004
979835
  Саржан С.Л. Правова інформація як властивість юридичних фактів // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 35-40
979836
  Дупай Я.М. Правова інформованість суспільства як необхідна умова функціонування правової системи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 53-58. – ISSN 2219-5521
979837
  Ігнатенко В. Правова кваліфікація відносин, що виникають при проведенні ігор і парі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.19-24
979838
  Захаров Є. Правова кваліфікація Голодомору 1932-1933 років в Україні та на Кубані як злочину проти людяності та геноциду. Висновок // Універсум : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2013. – № 11/12 (241/242). – С. 18-34
979839
  Захаров Є. Правова кваліфікація Голодомору 1932 - 1933 років в Україні та на Кубані як злочину проти людяності та як геноциду // Критика. – Київ, 2008. – Жовтень - Листопад, (число 10/11). – С. 5-14
979840
  Онищенко Г. Правова кваліфікація довірчих відносин з іноземним елементом // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 129-133.
979841
  Коверзнев В.О. Правова класифікація кооперативних організацій в Україні // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 127-133
979842
  Власенко Ю. Правова класифікація принципів державного екологічного контролю: сучасні проблеми та шляхи їх розв"язання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Проаналізована наукова думка щодо сутності принципів контролю та критеріїв їх класифікацій. Дана характеристика системі принципів екологічного контролю та її складовим у сфері природокористування, охорони навколишнього природного середовища та ...
979843
  Кічук Я. Правова компетентність майбутнього фахівця - пріоритетне завдання громадянської освіти у вищій школі. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 141-147. – (Серія педагогічна ; Вип. 23)
979844
  Проць О.Є. Правова компетентність учителя як складова його професійної компетентності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 32-36. – ISSN 2219-5521
979845
  Кічук Я.В. Правова компетентність фахівця як показник результативності його підготовки в умовах вищої школи // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 60-70. – ISBN 966-8009-46-0
979846
  Савінова Н.А. Правова комунікація та емоція права // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 71-74
979847
  Макеєва О.М. Правова комунікація: теоретико-правові аспекти // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція" ; [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 18-19. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
979848
  Панова Л. Правова конструкція рамкового кредитного договору // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 108-115
979849
  Мадіссон В. Правова конфліктологія та юридичний конфлікт у приватних правовідносинах // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.39-44. – ISSN 0132-1331
979850
  Буткевич О.В. Правова концепція професора Є. Ерліха і міжнародне право // Ерліхівський збірник : наукові доповіді та повідомлення / Юридич. ф-т Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2012. – Вип. 6. – С. 160-167
979851
  Скуратівський А. Правова культура в контексті особливостей розвитку соціального буття українського суспільства та національного характеру українців // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.255-261. – ISBN 966-73-53-51-Х
979852
  Вовк О. Правова культура в Україні у період середньовічного відродження // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 173-178. – ISBN 978-966-349-240-7
979853
  Степаненко В. Правова культура в українських регіональних вимірах // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 18-34.
979854
  Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.21-23,39. – ISSN 0132-1331
979855
  Тукало А.В. Правова культура в умовах формування української правової держави // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 5-8. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  Розглядаються питання правової культури як багатогранного явища суспільного життя в умовах, висловлюються деякі пропозиції щодо підвищення її рівня.
979856
  Тукало Алла Вікторівна Правова культура депутатського корпусу : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Тукало Алла Вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1995. – 158л. – Бібліогр.:л.148-158
979857
  Тукало Алла Вікторівна Правова культура депутатського корпусу : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Тукало Алла Вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 25л.
979858
  Яковюк І. Правова культура і її вплив на розвиток правової системи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 43-56. – ISSN 1993-0909
979859
   Правова культура і підприємництво. – Київ-Донецьк, 1999. – 280с. – ISBN 966-7509-00-1
979860
  Береза С.В. Правова культура і політика: взаємозв"язок і взаємозалежність // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.112-117. – ISSN 1563-3349
979861
  Макаренко Л.О. Правова культура і правовий світогляд як головні чинники збереження національної ідентичності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 34-37. – ISSN 2219-5521
979862
  Полякова О.М. Правова культура і правосвідомість як засоби стабілізації політичного режиму // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 34-40. – ISSN 1563-3349
979863
  Басай В.д. Правова культура майбутнього юриста / В.д. Басай, Л.І. Зеліско // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.83-89
979864
  Гурбик А. Правова культура на українських землях у складі польської держави ( XIV-XVIII ст.) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 57-67
979865
  Оніщенко Н. Правова культура особи в контексті конституційного розвитку (реальний стан та програмні цілі) / Н. Оніщенко, С. Береза // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 19 (304). – С. 30-32


  "... Новий проект Кримінально-процесуального кодексу України передбачає нарешті реалізацію норми чинної Конституції".
979866
  Мелех Л.В. Правова культура правозастосувача як фактор зміцнення законності-мета побудови правової держави // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 338-347. – (Юридична ; Вип. 1)
979867
  Завальнюк В.В. Правова культура правосуддя в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 5 (101). – C. 3-7
979868
  Власенко В. Правова культура працівників поліції - соціальна гарантія дії верховенства права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 24-26
979869
  Суровська Л.І. Правова культура працівників правоохоронних органів: поняття, чинники та проблеми формування / Л.І. Суровська, А.В. Швецова // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 50-53. – ISBN 966-435-028-1
979870
  Новоселова В.В. Правова культура присяжних засідателів в Україні:поняття і зміст // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 42-48. – (Юридичні науки ; № 3)
979871
  Макушина Г. Правова культура селян в Гетьманщині у XVIII ст. Історичний аспект // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 26-27
979872
  Коваленко Ірина Правова культура студентів бібліотечно-інформаційного профілю як критерій модернізації фахової освіти // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 21-23. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються результати діагностики стану правової культури студентів бібліотечно-інформаційного профілю, пропонуються засоби вдосконалення формування її складових.
979873
  Карась А.Г. Правова культура сучасної України: гносеологічний аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 63-71. – ISSN 1563-3349
979874
  Строган А.Ю. Правова культура та правовий нігілізм в умовах функціонування правової держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-68. – Бібліогр.: 13 назв
979875
  Проць О.Є. Правова культура та правокультурність: межі кореляції понять // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 77-81
979876
  Полякова О.М. Правова культура та правосвідомість як фактори впливу на політичний режим // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 115-117. – ISBN 966-660-151-6
979877
  Савош Г.П. Правова культура у контексті виховання в умовах трансформації сучасного українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 142-146
979878
  Антонович М. Правова культура українського народу в сфері прав людини: історичний розвиток та сучасний стан // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.75-79. – ISSN 0132-1331
979879
  Зайчук О.В. Правова культура українського суспільства: програмні цілі, реальний стан, науковий пошук / О.В. Зайчук, Н.М. Оніщенко // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 5-9. – ISSN 2220-1394
979880
  Чупахін О. Правова культура учасників виборчого процесу-важливий аспект демократичних виборів // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 50-53
979881
  Мануйлов Є.М. Правова культура фахівців права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 237-239. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
979882
  Макеєва О.М. Правова культура як елемент правової системи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 64-67
979883
  горбунова Правова культура як умова ефективного розвитку законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 9-17
979884
  Соломчак Х.Б. Правова культура як умова існування позитивної правової відповідальності людини
979885
  Соломчак Х.Б. Правова культура як умова існування позитивної правової відповідальності людини // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 43-50. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
979886
  Шай Р.Я. Правова культура як умова культивування принципу верховенства права в українському суспільстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 317-320. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
979887
  Демичева В.В. Правова культура як феномен сучасної правової дійсності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 21-26. – ISSN 1563-3349
979888
  Скуратівський А. Правова культура як чинник дотримання та захисту прав і свобод людини: історія і сучасність // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.415-425
979889
  Мінченко С. Правова культура як чинник забезпечення прав людини в опертивно-розшуковій діяльності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 321-328. – ISSN 0132-1331
979890
  Веніславський Ф.В. Правова культура як чинник забезпечення стабільності конституційного ладу України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 28-35. – ISSN 0201-7245
979891
  Макеєва О.М. Правова культура як чинник розвитку правової системи // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 48-53. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
979892
  Бачинський Т. Правова культура: деякі сучасні підходи до її розуміння // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 16-20
979893
  Йора Д.С. Правова культура: сучасні виклики громадянського суспільства // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 46-51. – ISSN 2312-1831
979894
  Демічева В.В. Правова культура: теоретичний аналіз та практичний вимір // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 38-42. – ISSN 1563-3349
979895
  Павлов С. Правова лексика та юридична термінологія у правових традиціях України // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
979896
  Мельник А.А. Правова лінгвістика: основні риси та особливості // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 365-373. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснюється аналіз правил законодавчої техніки, що впливають на мовну та техніко-юридичну досконалість нормативно-правових актів, а також розглядаються мовні вимоги до якості мови закону. В статье проводится анализ правил законодательной ...
979897
  Константшов С.Ф. Правова маргінальність // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 18-21.
979898
  Журбелюк Г.В. Правова ментальність у контексті розвитку правосвідомості українства: історія і сучасність. / Г.В. Журбелюк, О.В. Курінний // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 82-99. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
979899
  Штепа О.О. Правова ментальність українського етносу доби козацтва як чинник вітчизняного державотворення // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 144-148. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))
979900
  Поліщук І.О. Правова ментальність: інтерпретації у науковому дискурсі. // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 226-232. – ISSN 2224-9281
979901
  Сальман І.Ю. Правова модель формування ринку землі // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 27-32
979902
  Дамірлі М. Правова наука - самостійний об"єкт теоретичної саморефлексії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.28-33. – (Серія юридична ; Вип. 38)
979903
  Тацій В. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.5-24
979904
  Тацій В.Я. Правова наука в Україні: стан та перспективи розвитку // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 68-90. – ISBN 978-966-458-148-3
979905
  Тацій В.Я. Правова наука викликам сучасності // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 909-924. – ISBN 978-966-458-148-3
979906
  Медведчук В. Правова наука і правова держава: проблеми взаємозв*язу і розвитку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.37-53
979907
  Тацій В.Я. Правова наука та її завдання щодо забезпечення розвитку громадянського суспільства в Україні // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 533-543. – ISBN 978-966-458-148-3
979908
  Грицаєнко П.М. Правова норма як предмет логічного аналізу // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 34
979909
  Магновський І.Й. Правова нормативність та ії особливості на сучасному етапі розвитку національного права України // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов.ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1. – С. 33-36. – ISSN 2312-928X
979910
  Заморська Л.І. Правова нормативність та її інституціоналізація в Україні : монографія / Л.І. Заморська ; Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса : Фенікс, 2013. – 302, [2] с. – Бібліогр.: с. 272-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-714-6
979911
  Стефанюк Володимир Сергійович Правова обумовленість запровадження адміністративної юстиції в Україні : Дис... кандид. юридичн.наук: 12.00.07 / Стефанюк Володимир Сергійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – л. – Бібліогр.:л.172-186
979912
  Стефанюк В.С. Правова обумовленість запровадження адміністративної юстиції в Україні. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.07 / Стефанюк В.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 20л.
979913
  Топчій О.В. Правова освіта vs правова просвіта // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 18-25. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
979914
  Ярошевська Т. Правова освіта для судентів вищіх технічних навчальних закладів // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 149. – ISSN 0132-1331
979915
  Рябовол Л. Правова освіта населення України: системний підхід // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 49-55. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9


  Правову освіту населення України досліджено як системне утворення, цілісність, єдність певних компонентів, які у взаємодії та взаємозв’язках забезпечують виконання поставлених перед нею завдань і досягнення запланованого результату; структуру системи ...
979916
  Фатхутдінова О.В. Правова освіта як чинник організаційної культури українців // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 55. – С. 107-118. – ISSN 2072-1692
979917
  Мирошниченко В.О. Правова освіта: понятійно-категоріальний аналіз / В.О. Мирошниченко, А.О. Федчиняк // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 43-49. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
979918
  Оніщенко Н. Правова освіченість у контексті рівнів правової освіти // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 23 (332). – С. 35-37
979919
  Субота С.І. Правова основа взаємодії інститутів громадянського суспільства та нової української поліції // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 54-59. – ISSN 1727-1584
979920
  Якушик В.М. Правова основа державного і громадського життя як нове поняття юридичної науки / В.М. Якушик, В.І. Тимошенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 76-80. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье в свете решений XXVII съезда КПСС, положений Конституции СССР и с учетом имеющихся в научной литературе точек зрения освещаются исходные положения, связанные с определением понятия и структуры правовой основы советской государственной и ...
979921
  Дешко Л.М. Правова основа державного регулювання діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 78-85
979922
  Назаренко О. Правова основа діяльності політичних партій в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 42-44. – ISBN 978-617-7069-17-0
979923
  Андрусів Л.М. Правова основа законодавчого процесу в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 231-240. – (Юридична ; Вип. 1)
979924
  Переяславська Ю. Правова основа захисту корпоративних прав держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-35.
979925
  Костюк М. Правова основа переселення німців Західної України та Західної Білорусії на територію Польщі (1939-1940 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 13/14. – С. 303-310. – ISSN 2078-6077
979926
  Хомин О.Й. Правова основа соціального захисту працівників правоохоронних органів України / О.Й. Хомин, О.І. Бутрин // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 132-140. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
979927
  Романенко С.О. Правова основа сучасної моделі застосування односторонніх економічних санкцій з боку США та проблеми її реформування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.49-58
979928
  Сироїд Т.Л. Правова основа та механізми захисту прав людини на міжнародному регіональному рівні // Вісник Академії митної служби України : [науковий збірник] / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – с. 79-86. – (Серія "Право" ; № 1 (12)). – ISSN 2310-4708
979929
  Конопльов В.В. Правова основа управління попередженням торгівлі людьми // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 410-414. – ISSN 1563-3349
979930
  Мицик В.В. Правова основа формування державної етнополітики щодо захисту національних меншин в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-79. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто питання історії виникнення національних меншин на території України і сучасного правового значення її державної політики щодо захисту прав національних меншин.
979931
  Коршунова Г. Правова основа функціонування системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 49-53. – ISSN 1728-9343
979932
  Кашинцева О.Ю. Правова охорона антропологічної цілісності людини крізь призму особистих немайнових прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 164-168
979933
   Правова охорона атмосферного повітря: практичні аспекти = Legal protection of air: practical aspects / Міжнар. благод. орг. "Екологія-Право-Людина" ; [Кравченко С.М. та ін. ; за ред. Т.М. Жиравецького, О.В. Кравченко ; переклад: Хомечко Г.І.]. – Львів : МБО "Екологія-Право-Людина", 2011. – 118, [2] с. – Текст укр., англ. мовами.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 86-89 та в підрядк. прим.
979934
  Капіца Ю.М. Правова охорона баз даних у Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 139-144.
979935
  Яркіна Н.Є. Правова охорона баз даних: режими авторсько-правовий I "sui-generis" // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 81-90. – ISSN 0201-7245
979936
  Слепченко А.А. Правова охорона біотопів у Республіці Білорусь - орієнтир для України // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 310-314. – ISBN 978-966-7957-20-9
979937
  Работягова Л. Правова охорона винаходів і корисних моделей в Україні та зарубіжних країнах // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-29. – ISSN 1608-6422
979938
  Іващенко В. Правова охорона винаходів і технічних удосконалень у період інтенсивної індустріалізації в УСРР (1930-1940 рр.) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (93). – С. 46-55. – ISSN 2308-0361
979939
  Бошицький Ю.Л. Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики : монографія / Ю.Л. Бошицький, Я.Г. Воронін ; НАНУ ; Київський ун-т права ; Міжнар. центр правових проблем інтелектуальн. власності при Ін-ті держ. та права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ : Європейський університет, 2010. – 342 с. – ISBN 978-966-301-199-8
979940
  Рябець К.А. Правова охорона водних ресурсів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-21. – Бібліогр. в кінці ст.
979941
  Рябець К.А. Правова охорона водних ресурсів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 19-22.
979942
  Ігнатенко І.В. Правова охорона водних ресурсів при здійсненні містобудівної діяльності // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 233-240. – ISSN 2306-9082
979943
  Андрощук Г. Правова охорона географічних зазначень і найменувань місць походження товару за регламентом ЄС // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С.26-33. – ISSN 1608-6422
979944
  Родік О.О. Правова охорона грунтів в Україні: 25 років розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 318-324. – ISSN 2219-5521
979945
  Родік О.О. Правова охорона грунтів у доктрині земельного права України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 294-300. – ISSN 2219-5521
979946
  Кодинець А.О. Правова охорона засобів індивідуалізації у дореволюційній Росії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-72. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню історичного генезису засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у вітчизняній правовій системі. The article devoted to the investigation of historical genesis means of individualization ...
979947
  Вівчаренко О.А. Правова охорона земель в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 74-83
979948
  Вівчаренко О.А. Правова охорона земель в Україні : монографія / В.О. Вівчаренко. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 333, [3] с. – Бібліогр.: с. 304-330. – ISBN 978-966-667-402-2
979949
  Вівчаренко О. Правова охорона земель на Українських теренах історичні аспекти розвитку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 83-87
979950
  Вівчаренко О.А. Правова охорона земель: окремі проблеми нормативного визначення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 405-409. – ISSN 1563-3349
979951
  Вівчаренко О. Правова охорона земель: питання єдності технічних та правових вимог // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – C. 46-50. – (Право ; Вип. 5). – ISSN 2226-3047


  В статті аналізуються правові питання та технічні параметри здійснення завдань правової охорони земель в Україні. Розглядається поняття "охорона земель", питання розвитку земельного галузі права, пріоритети, тенденції становлення інституту правової ...
979952
  Татаров О.Ю. Правова охорона земельних відносин в Україні / О.Ю. Татаров, О.Ю. Дрозд // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 57-63.
979953
  Поліщук В.А. Правова охорона землі, багаторічних насаджень та водних ресурсів у здійсненні промислового садівництва // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 153-155
979954
  Кашинцева Оксана Юріївна Правова охорона знаків для товарів і послуг в Україні : Автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Кашинцева Оксана Юріївна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 19л.
979955
  Лазуренко Ю.В. Правова охорона інтелектуальної власності в цифроввій мережі Інтернет // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.196-205. – ISBN 966-7784-65-7
979956
  Мініна О.Ю. Правова охорона інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 73-81


  В статье рассмотрены основные аспекты правовой охраны интеллектуальной собственности в международном частном праве, изучена уже созданная нормативно-правовая база. Доказано, что в основе международнолй защиты в сфере прав интеллектуальной ...
979957
  Буркацький Л.К. Правова охорона історико-культурної спадщини на Україні / Л.К. Буркацький. – К., 1970. – 20с.
979958
   Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики. – Київ : Юридична думка, 2006. – 638 с. – ISBN 966-8602-39-0
979959
  Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 6 (68). – С.49-58
979960
  Андрощук Г. Правова охорона комерційної таємниці в країнах Європейського Союзу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 26-36
979961
  Радзієвський Р.В. Правова охорона комп"ютерних програм в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 121-125. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
979962
  Дручок Г. Правова охорона комп"ютерних програм у США / Г. Дручок, О. Гавриленко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.40-42. – ISSN 1608-6422
979963
  Костенко М. Правова охорона Конституції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 66-67. – ISBN 978-617-7069-15-6
979964
  Белей Є. Правова охорона Конституції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 20-21. – ISBN 978-617-7069-17-0
979965
  Лотюк О.С. Правова охорона конституції в зарубіжних країнах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 42-46. – (Правознавство ; Вип. 375)
979966
  Веніславський Ф.В. Правова охорона Конституції як передумова стабільності конституційного ладу України: теоретичні аспекти // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 41-47. – (Правознавство ; Вип. 478)
979967
  Жаров В. Правова охорона корисних моделей в Україні з огляду на міжнародну практику / В. Жаров, І. Кожарська // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.21-26. – ISSN 1608-6422
979968
  Романюк Т.В. Правова охорона корисних моделей у деяких країнах Європи: досвід для України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 210-213. – ISSN 2219-5521
979969
   Правова охорона культурної спадщини : Збірник документів. – Київ : Інтерграфік, 2004. – 320с. – ISBN 966-532-025-4
979970
  Челпан Р. Правова охорона лісів України від пожеж у перші роки Радянської влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 25-28
979971
  Левицький О.О. Правова охорона материнства і дитинства згідно законодавства України та країн ЄС : [ навчальний посібник ] / ; Левицький Олександр Олександрович ; УАН ; Івано-Франківський ун-т права ім. короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2008. – 108с. – ISBN 978-966-1521-03-1
979972
  Лісова Т.В. Правова охорона надр: сутність і тенденції розвитку // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 69-76. – ISSN 0201-7245
979973
  Шевелева Т. Правова охорона назв держав при їх використанні у складі торговельних марок: вирішення проблемних питань країнами-членами ВОІВ // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 4-6. – ISSN 1608-6422
979974
  Шинкарук О.В. Правова охорона немайнових прав юридичних осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 188-192. – ISSN 2219-5521
979975
  Красовська А. Правова охорона об"єктів промислової власності в Україні та технологічно розвинутих країнах // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 36-42. – ISSN 1608-6422
979976
  Акуленко В.І. Правова охорона пам"яток історії та культури в УРСР / В.І. Акуленко, В.С. Анджиєвський. – Київ, 1984. – 48с.
979977
  Герасимчук О. Правова охорона правосуддя за Статутом Великого князівства Литовського 1566 року // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 86-88


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
979978
  Мунтян В.Л. Правова охорона природи // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 151-158
979979
  Тітова Ніна Івановна Правова охорона природи Української РСР / Тітова Ніна Івановна. – Львів : б.и., 1965. – 129с.
979980
  Герасименко Я. Правова охорона природно-заповідного фонду України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 266-271. – ISSN 1993-0909
979981
  Андрощук Г.О. Правова охорона програмного забезпечення (комп"ютерних програм і баз даних) : монографія / [Г.О. Андрощук, С.А. Петренко] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, 2013. – 296, [4] с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-412-4
979982
  Макода Володимир Євгенович Правова охорона промислових зразків в Україні / Макода Володимир Євгенович; Відп. ред. О.А. Підопригора. – Київ, 2000. – 172с.
979983
  Халаїм Ніна Олексіївна Правова охорона промислових зразків в Україні : Дис....канд.юридичних наук:12.00.04 / Халаїм Ніна Олексіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 196л. – Бібліорг.:л.180-196
979984
  Макода Володимир Євгенович Правова охорона промислових зразків в Україні : Дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Макода Володимир Євгенович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 189л. – Бібліогр.: л.173-189
979985
  Макода В.Є. Правова охорона промислових зразків в Україні : Автореф. дис... канд. юридичних наук: 12.00.03. / Макода В.Є.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: с. 18.
979986
  Халаїм Ніна Олексіївна Правова охорона промислових зразків в Україні. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.04 / Халаїм Ніна Олексіївна; КНУТШ. – К., 2000. – 196л. – Бібліогр.:л.180-196
979987
  Васьковська Т. Правова охорона промислових зразків для виробів технічного призначення // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 20-24. – ISSN 1608-6422
979988
  Соколова А.К. Правова охорона рослинного світу на міжнародному й національному рівнях: порівняльний аспект // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 90-97. – ISSN 0201-7245
979989
  Рульєв В. Правова охорона селекційних досягнень у садівництві / В. Рульєв, В. Туровцева, С. Саньков // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 1. – С.19-22. – ISSN 1608-6422
979990
  Горнісевич А. Правова охорона сортів рослин в Українї // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.10-18. – ISSN 1608-6422
979991
  Жилінкова О. Правова охорона телевізійного формату як об"єкта права інтелектуальної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 5 (101). – С. 57-62
979992
  Капіца Ю.М. Правова охорона торговельних марок в Європейському Союзі та питання вдосконалення законодавства України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 95-103.
979993
  Немеш П.Ф. Правова охорона торговельних марок в Україні та країнах Центральної і Східної Європи : навчальний посібник / П.Ф. Немеш ; М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т. – Ужгород : ІВА, 2010. – 286, [2] с. – Бібліогр.: с. 274-287. – ISBN 978-617-501-030-3
979994
  Кокош Р. Правова охорона торговельної марки
979995
  Кокош Р. Правова охорона торговельної марки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 229-230. – ISBN 978-617-7069-14-9
979996
  Тимофієнко Л. Правова охорона фотографічних творів // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.12-19. – ISSN 1608-6422
979997
  Єфіменко Л.В. Правова охорона цивільних прав та інтересів у нотаріальній діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Єфіменко Леонід Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 235 л. – Бібліогр.: л. 192-235
979998
  Єфіменко Л.В. Правова охорона цивільних прав та інтересів у нотаріальній діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Єфіменко Леонід Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
979999
  Петлюк Ю. Правова охорона як основний змістоутворюючий елемент правового режиму земель оздоровчого призначення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 86-90.
980000
  Лунь З. Правова охрона конститиуції: до питання про постановку проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.14-18. – ISSN 0132-1331
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,