Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
977001
  Гетман О.А. "Оптимізація діагностики та лікування легеневої гіпертензії у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та ішемічну хворобу серця на основі оцінки рівня остеопонтіну, інтерлейкіну-2, -4 " : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Гетман Олена Андріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
977002
  Чорней Н. Оптимізаційна еколого-економічна модель з урахуванням можливості екологічної катастрофи / Н. Чорней, Р. Чорней // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 134-136
977003
  Старовойт-Білоник Оптимізаційна модель "доходність - ризик" у фінансовому механізмі інвестиційної діяльності комерційних банків : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 27-33 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
977004
  Чирчик С. Оптимізаційна модель діагностики якості вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 9 (182)


  Представлено оптимізаційну модель діагностики формування професійної компетентності майбутніх фахівців з дизайну.
977005
  Школа І. Оптимізаційна модель життєвого циклу франчайзингу / І. Школа, О. Корольчук, В. Дронь // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 6. – С. 50-58. – Бібліогр.: Біюліогр. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
977006
  Мельник Н.Б. Оптимізаційна модель конкурентної боротьби продавців на роздрібному ринку за умов невизначеності / Н.Б. Мельник, В.І. Приймак // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – С. 47-56. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
977007
  Додонов О.Г. Оптимізаційне електронно-табличне моделювання багатоцільових системних задач / О.Г. Додонов, А.І. Кузьмичов // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 18, № 3. – С. 12-19. – ISSN 1560-9189
977008
  Аріон О.В. Оптимізаційний ландшафтно-екологічний аналіз природоохоронних територій (на прикладі Державного парку-пам`ятки садово-паркового мистецтва "Качанівка") : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.11 / Аріон Оксана Василівна ; КУ ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ, 1999. – 19 с.
977009
  Сокуренко О.М. Оптимізаційний параметричний синтез оптичних систем : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.11.07 / Сокуренко О.М.; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2002. – 17 с.
977010
  Зражевський Г.М. Оптимізаційний підхід до розрахунку гармонічних коливань круглої пластини / Г.М. Зражевський, В.Ф. Зражевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Застосування оптимізаційних методів в задачах конструювання механічних пристроїв із заданими оптимальними характеристиками дозволяє істотно поліпшити їх функціональні характеристики, але часто викликає певні труднощі. У роботі розглянута задача про ...
977011
   Оптимізаційні задачі модернізації пропускних здатностей дуг відмовостійких мереж / П.І. Стецюк, О.П. Лиховид, В.О. Жидков, А.А. Супрун // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; гл. ред. А.А. Чикрий ; редкол.: Т. Башар, В.М. Белов, Л.А. Власенко [и др.]. – Киев, 2021. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 5-20. – ISSN 1028-0979
977012
  Яськов Г.М. Оптимізаційні задачі розміщення гіперкуль: математичні моделі, методи розв"язання, застосування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Яськов Георгій Миколайович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 62 назви
977013
  Шатирко А. Оптимізаційні методи дослідження абсолютної стійкості систем регулювання / А. Шатирко, Д. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-63. – (Кібернетика ; вип. 1 (13)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача дослідження стійкості в цілому нульового стану рівноваги нелінійних диференцыально-рызницевих систем регулювання з нелінійністю, що знаходиться в заданому секторі, тобто задача абсолютної стійкості систем з післядією. Умови ...
977014
  Кузьмичов А.І. Оптимізаційні методи і моделі : моделювання засобами MS Excel : навч. посібник / Кузьмичов А.І. – Київ : Ліра-К, 2020. – 213, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-720-03-5
977015
  Кузьмичов А.І. Оптимізаційні методи і моделі. Моделювання засобами MS Excel : навч. посібник / Кузьмичов А.І. – Київ : Ліра-К, 2019. – 213, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-213 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-720-03-5
977016
  Міненко Р.В. Оптимізаційні методи стійких розв"язків обернених лінійних задач гравіметрії та магнітометрії з уточнюючими ітераційними поправками (на прикладі руднопошукових задач) : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.05 / Міненко Роман Вадимович ; М-во освіт і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
977017
  Андрєєв М.В. Оптимізаційні методи та моделі в задачах керування запасами короткого терміну зберігання // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 3-15. – Бібліогр.: 13 назв
977018
  Крак Ю.В. Оптимізаційні постановки та методи в задачах дослідження маніпуляційних систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 267-273. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується оптимізаційний підхід до розв"язування задач кінематики, конструювання оптимальних геометричних структур та дослідження рівноважних станів маніпуляційних систем. Показано, що ці задачі можно звести до задач оптимізації функціоналів, які ...
977019
  Лещенко В.П. Оптимізаційні розрахунково-конструктивні геометричні моделі багатопустотних стінових блоків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Лещенко Віталій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 8 назв
977020
  Максимов М.О. Оптимізація автоматичних систем і технічних процесів / М.О. Максимов. – Київ, 1972. – 48с.
977021
  Білоброва А.С. Оптимізація агрогідрометеорологічного методу розрахунку запасів грунтової вологи // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 70-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
977022
  Колодницька Р.В. Оптимізація агроландшафтів на охоронних територіях Українських Карпат // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 216-224. – Бібліогр.: 16 назв.
977023
  Мамедов Е.А. Оптимізація адміністративно-правових засад контролю за господарською діяльністю з видобутку та подальшої реалізації нафти та природного газу // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 165-171. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
977024
  Савчин І.Р. Оптимізація активних геодезичних мереж моніторингу інженерних споруд гідроелектростанцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Савчин Ігор Романович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
977025
  Шарлай К.Ю. Оптимізація аналгоседації у хворих з тяжкою черепно-мозковою травмою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Шарлай Катерина Юріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
977026
  Черній В.І. Оптимізація анестезії та інтенсивної терапії під час великих резекцій печінки / В.І. Черній, К.А. Колганова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 7 (78). – С. 25-30. – ISSN 2224-0586
977027
  Хартанович М.В. Оптимізація анестезіологічного забезпечення пацієнтів з гострим коронарним синдромом під час операцій аортокоронарного шунтування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Хартанович Максим Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
977028
  Антипенко В. Оптимізація антитерористичної системи держави в умовах міжнародної і регіональної інтеграції / Володимир Антипенко ; МОНУ, НАУ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : [ Б. в. ], 2008. – 406 с. – ISBN 966-7605-01-9
977029
  Бедюх О. Оптимізація базового модуля електроімпульсної установки для деструкції зношених автомобільних шин / О. Бедюх, Ю. Косинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-12. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано роботу окремого модуля електроімпульсної установки, визначено шляхи щодо підвищення його ефективності. Наведено порівняльні результати випробувань двох конструкцій модулів. Analysis of the work of a unit of the electro-impulse ...
977030
  Черномор В.О. Оптимізація банкоматної мережі як чинника підвищення ефективності діяльності банку у сфері платіжних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 333-338. – ISSN 2222-4459
977031
  Заславський О.В. Оптимізація бізнес-процесів посередників // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 195-197
977032
   Оптимізація біологічної складової аграрної технології No-Till / О.В. Новохатько, О.О. Никифорова, Т.Ф. Козловська, О.В. Мазницька, А.В. Пасенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 92-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
977033
  Ставицький А.В. Оптимізація бюджетної інвестиційної діяльності в Україні / А.В. Ставицький, К.О. Басала // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 3 (76). – С. 122-134. – ISSN 2414-3499
977034
  Война О.А. Оптимізація в стохастичних моделях // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 43. – ISBN 978-966-188-165-4
977035
  Калашнікова В.В. Оптимізація взаємодії в системі "людина-житло-середовище" за критеріями психологічного комфорту для елітного житла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.03 / Калашнікова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 29 назв
977036
  Батажок С.Г. Оптимізація взаємодії приватної і державної форм власності як умова подолання фінансової кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 78-83


  У статті розглянуто зміст структурних складових інституціональної архітектоніки приватної та державної форм власності. На основі узагальнення світового і вітчизняного досвіду розкрито проблеми нормативного забезпечення функціонування інститутів ...
977037
  Котеленець Д.Р. Оптимізація вибору комплектуючих насосів для подачі води у водопровідну мережу на стадіях проектування і реконструкції // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 24-27 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-0431
977038
  Рева Т.Д. Оптимізація вибору кремнеземних адсорбентів для концентрування іонів основних біотоксикантів у комбінованих методах аналізу : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.02 - аналітична хімія / Рева Т.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв.
977039
   Оптимізація вибору методу оперативного лікування гострого апендициту / С.М. Василюк, Я.І. Козань, А.Г. Шевчук, В.М. Федорченко, І.Р. Лаб"як, О.І. Фалат // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 1 (1), січень - березень 2017 року. – C. 21-24. – ISSN 2521-1455
977040
  Нагірна А.М. Оптимізація вибору програмного забезпечення на основі багатокритеріальних моделей на нечітко заданій комбінаторній множині / А.М. Нагірна, В.В. Семенов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 188-193. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Побудовано математичну модель оптимального вибору програмного забезпечення у вигляді багатокритеріальної задачі на нечітко заданій комбінаторній множині сполучень. Розроблено підходи до знаходження Парето- оптимальних розв"язків, побудовано та ...
977041
  Хобта В.М. Оптимізація вибору технології будівництва як засобу підвищення конкурентоспроможності будівельних підприємств / В.М. Хобта, О.І. Кисельова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 36-46
977042
  Швець Є.М. Оптимізація вибухового подрібнення скельних порід на залізорудних кар"єрах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Швець Єгор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
977043
  Харитонов О.М. Оптимізація виведення космічного апарата з ядерним ракетним двигуном на сферу впливу Землі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-53. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Досліджено задачу оптимізації маневрів космічних апаратів з ядерними ракетними двигунами великої тяги, пов"язаних з переведенням апаратів з високих навколоземних орбіт на сферу впливу Землі. Для розв"язання задач використовуються модифіковані варіанти ...
977044
  Вовкотруб В.П. Оптимізація виконання навчального фізичного експерименту через розвязування експериментальних задач // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 28-31. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
977045
  Жукевич І.В. Оптимізація виконання судових рішень у цивільних справах // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 1 (13). – С. 157-161. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
977046
  Саковець О.В. Оптимізація використання водних ресурсів Рожищенського району Волинської області / О.В. Саковець, Ф.В. Зузук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 121-124. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
977047
  Кузін Н.В. Оптимізація використання земель у відповідності із загальноекологічними критеріями в умовах радіаційного забруднення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 66-76 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-1677
977048
  Карплюк І.Р. Оптимізація використання земель: сучасні вимоги // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 229-231. – Бібліогр.: 4 назви
977049
  Кравчук С.Ю. Оптимізація використання методів комп"ютерної томографії / С.Ю. Кравчук, В.В. Куфтяк // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – C. 33-36. – ISSN 1727-4338
977050
  Мальчикова Д.С. Оптимізація використання суспільно-історичних рекреаційно-туристичних ресурсів Херсонської області / Д.С. Мальчикова, О.В. Машкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 50-53. – Бібліогр.: 7 назв
977051
  Павліха Н.В. Оптимізація використання та охорони природних ресурсів: регіональний контекст (за матеріалами Волинської області) : Монографія / Н.В. Павліха, В.А. Голян; НАНУ; Ін-т регіональних досліджень. – Луцьк : Надстир"я, 2002. – 120с. – ISBN 966-517-370-7


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
977052
  Сергеєва Т.П. Оптимізація вимірювань астронегативів при створенні великих астрономічних каталогів. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.19 / Сергеєва Т.П.; НАНУ Головна астроном.обсерваторія. – К, 1999. – 20л.
977053
   Оптимізація вимог до регіонального реєстру інсульту та очікування дієвості інструменту щодо зміни якості надання допомоги / Д.О. Фікс, Г.С. Руденко, Г.С. Московко, С.П. Московко // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2017. – № 7 (43). – С. 15-19. – (Пульс). – ISSN 2304-7437
977054
  Валєєв К.Г. Оптимізація випадкових процесів : монографія / К.Г. Валєєв, І.А. Джалладова ; МОНУ, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-483-028-4
977055
  Сова Олександр Альбертович Оптимізація виробничих потужностей по видобутку і збагаченню залізистих кварцитів в умовах непідтвердження геологорозвідувальних показників : Автореф... кандид. технічнихнаук: 05.02.21 / Сова Олександр Альбертович; Мін-во освіти України. Криворізький технічний ун-тет. – Кривий Ріг, 1996. – 22л.
977056
  Шебаніна О. Оптимізація виробничих ресурсів рослинництва фермерських господарств / О. Шебаніна, М. Домаскіна // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 19-20 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
977057
  Олійник Т.І. Оптимізація виробничих систем — перехід до бережливого виробництва: теоретичний аспект становлення та розвитку вітчизняних підприємств / Т.І. Олійник, К.І. Копильченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 65-68. – ISSN 2306-6814
977058
  Есаулов В.А. Оптимізація виробничої структури сільськогосподарських підприємств як умова підвищення конкурентоспромжності їх продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 80-86 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
977059
  Бенькович А.Є. Оптимізація витрат діяльності на підприємстві / А.Є. Бенькович, І.М. Ломтєва, М.П. Сначов // Проблеми економіки транспорту : збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна / Проблеми, економіки транспорту. – Дніпро, 2017. – Вип. 13. – C. 7-11. – ISSN 2309-821X
977060
  Шелест Ольга Оптимізація витрат: правила розумної економії // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 2/3, червень. – С. 70-76 : фото
977061
  Луговий В.І. Оптимізація вищої освіти: робота над системними помилками / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Педагогічна і психологічна науки в Україні : [зб. наук. праць : в 5 т.] / Нац. акад. пед. наук України ; [ред. рада: Кремень В.Г. (голова) та ін.]. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – Т. 5 : Вища школа / [редкол.: Євтух М.Б. (відп. ред.) та ін.]. – С. 46-61. – ISBN 978-966-644-217-1
977062
  Кисіль А.В. Оптимізація вісокошвидкісних систем передачі інформації без обмежень та при обмеженнях Найквіста : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.17, 05.12.14 / Кисіль А.В.; Мін-во зв"язку України. Україн. держ. Акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 1996. – 18л.
977063
  Єфремов В. Оптимізація ВНЗ в Україні як необхідна умова підвищення їх конкурентоспроможності // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 73-83. – ISSN 1682-2366


  Розглядається необхідність підвищення конкурентоспроможності ВНЗ України, що передбачає проведення структурних змін в освітянській галузі та перехід на нову філософію освіти. Серед флагманів освітянської галузі є : КНУ імені Тараса Шевченка, НТУ "КПІ", ...
977064
   Оптимізація внутрішньої структури дистанційного курсу / А.М. Анисимов, Б.П. Бочаров, М.Ю. Воеводина, А.И. Кузнецов // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 3
977065
  Косяк Д.С. Оптимізація водоохоронних зон річок Українського Полісся : дис. ... канд. географічних наук : 11.00.07 / Косяк Д.С. ; Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування. – Рівне, 2010. – 214л. + Додатки : л.176-214. – Дисертація. – Бібліогр. : л.163-175
977066
  Косяк Д.С. Оптимізація водоохоронних зон річок Українського Полісся : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Косяк Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
977067
  Ломпас О.В. Оптимізація геодезичних і гідрографічних робіт для визначення замуленння водосховищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Ломпас Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
977068
  Звягіна М. Оптимізація геодезичних робіт для визначення ймовірних позначок рівнів води в різних системах висот / М. Звягіна, І. Тревого, Я. Костецька // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 5-16 : рис. – Бібліогр.: с. 15-16. – ISSN 2414-9993
977069
  Івашина Маріанна Валеріївна Оптимізація геометричних параметрів еліптичних спіральних антен для рухомих систем супутникового зв"язку : Автореф... кандид. техн.наук: 05.12.07 / Івашина Маріанна Валеріївна; Мін-во освіти і науки України. Севастопольський держ. техн. ун-тет. – Севастополь, 2000. – 24л.
977070
   Оптимізація гідрографічного та водогосподарського районування України відповідно до світових підходів та вимог Водної рамкової директиви ЄС / В.В. Гребінь, В.Б. Мокін, Є.М. Крижановський, С.О. Афанасьєв // Гидробиологический журнал : международный научный журнал / НАН Украины ; Ин-т гидробиологии НАН Украины ; глав. ред. В.Д. Романенко ; редкол.: В.И. Юришинец, Л.И. Калиника, А.Ф. Алимов [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 52, № 3 (309). – С. 85-97. – ISSN 0375-8990
977071
  Дрогомирецька З. Оптимізація грошових потоків капіталу підприємства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 479-489. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
977072
  Невідома Я.Г. Оптимізація групового статусу засобами тренінга // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 167-172. – ISBN 978-966-171-498-3
977073
  Дмитрієва О.А. Оптимізація депозитної діяльності комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 138-144 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
977074
  Стецик О.А. Оптимізація дерева відрізків // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 45-46
977075
  Вєльчева Н.І. Оптимізація державного регулювання вищої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 74-79. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
977076
  Стаканов Р. Оптимізація державного регулювання української трудової еміграції в контексті макроекономічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 86-90. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанням регулювання трудової еміграції в Україні, а також вдосконаленню макроекономічної політики України у сфері трудової міграції. The article is devoted to the problem of adjusting of labor emigration in Ukraine and to ...
977077
  Грущинська Н.М. Оптимізація державної політики стандартизації як умова конкурентноспроможного національного виробництва : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 51-60. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
977078
  Дорофєєва О.В. Оптимізація джерел фінансування лізингових проектів // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 34-39. – Бібліогр.: на 11 пунктів
977079
  Верченко А.П. Оптимізація динаміки пучків траєкторій з проміжними умовами : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Верченко; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17с. – Бібліогр.: с..15
977080
  Істоміна О.В. Оптимізація діагностики ендотеліальної дисфункції та прогнозування перебігу хронічного обструктивного захворювання легень в поєднанні з гіпертонічною хворобою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Істоміна Ольга Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
977081
  Романова В.О. Оптимізація діагностики та лікування дестабілізації ішемічної хвороби серця на підставі визначення маркерів неспецифічного системного запалення та функції ендотелію : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Романова Валентина Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
977082
  Желєзнікова М.О. Оптимізація діагностики та лікування дисфункції ниркового трансплантату у пацієнтів з хронічною хворобою нирок V стадії з поліомавірусною інфекцією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.37 / Желєзнікова Марина Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
977083
  Матвєєва С.Ю. Оптимізація діагностики та лікування дітей з полінозом та перехресною харчовою алергією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Матвєєва Світлана Юріївна ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
977084
  Лопіна Н.А. Оптимізація діагностики та лікування ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2 типу на підставі оцінки ролі фракталкіну та асиметричного диметиларгініну в прогресуванні судинного ураження : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Лопіна Наталія Андріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 33 назви
977085
  Грибанов А.В. Оптимізація діагностики та лікування прееклампсії у жінок з цукровим діабетом 1-го типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Грибанов Андрій Володимирович ; Держ. установа "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.О. Лукянової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
977086
  Синельник В.П. Оптимізація діагностики та лікування супутньої гастроезофагеальної рефлюксної хвороби при гіпертонічній хворобі у ліквідаторів аварії на ЧАЕС на підставі вивчення апеліну-12, інтерлейкінів 1-бета, -6, мелатоніну : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Синельник Вікторія Петрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
977087
  Асоян І.М. Оптимізація діагностики та лікування хронічної серцевої недостатності, асоційованої з цукровим діабетом 2-го типу, на підставі визначення впливу запальних механізмів на розвиток дисинхронії серця : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Асоян Ірина Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
977088
  Новікова А.А. Оптимізація діагностики та прогнозування перебігу аномальних маткових кровотеч пубертатного періоду у дівчат-підлітків : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Новікова Анастасія Артемівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
977089
  Киян Т.А. Оптимізація діагностики та профілактики захворювань гастродуоденальної зони у підлітків з харчовою гіперчутливістю : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Киян Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
977090
  Мішина М.М. Оптимізація діагностики та терапії гнійно-запальних процесів, спричинених Streptococcus pyogenes : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.07 / Мішина Марина Митрофанівна ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр. : 46 назв
977091
  Замятін Д.П. Оптимізація діагностичної та хірургічної тактики у постраждалих з ушкодженнями серця, що супроводжуються його контузією (клініко-експериментальне дослідження) : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Замятін Денис Петрович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 29 назв
977092
  Литвиненко Н.П. Оптимізація діалогу між лікарем і пацієнтом у медичному дискурсі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 11 (123). – С. 36-40
977093
  Письменний І. Оптимізація діяльності Верховної Ради України в умовах політичної реформи (синергетичний підхід) // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 2. – С. 35-44.
977094
  Гриценко Н. Оптимізація діяльності впливу керівника на співробітників // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 6 (226). – С. 68-73. – ISSN 2409-9260
977095
  Луцький М. Оптимізація діяльності Державної служби фінансового моніторингу України на основі аналізу окремих положень "40 Рекомендацій FATF" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 154-156. – ISBN 978-617-7069-14-9
977096
  Кузнецов В.В. Оптимізація діяльності Науково-консультативних рад як чинник ефективності правозастосування // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 226-230. – ISBN 978-617-7627-06-6
977097
  Куцик П.О. Оптимізація документообороту в обліково-контрольному контурі управління // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 11-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 31 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
977098
  Ляшко С. Оптимізація дренування підтоплених територій / С. Ляшко, О. Стеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-49. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Запропонований чисельний метод оптимізації відбору ґрунтових вод дренажем при розв"язуванні обернених задач фільтрації ґрунтових вод. Розроблене програмне забезпечення застосоване для ділянки, підтопленої водами штучного водосховища. A numerical ...
977099
  Нагірна А.М. Оптимізація дробово-лінійних функцій на конфігурації розміщень // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2015 : десята міжнар. наук.-практ. конф., 22-26 черв. 2015 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – С. 325-327. – ISBN 978-966-2188-64-6
977100
  Кулик В.В. Оптимізація електроенергетичних систем з неоднорідними електричними мережами на основі принципу найменшої дії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02 / Кулик Володимир Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2015. – 41 с. – Бібліогр.: 50 назв
977101
  Булух Мессауд Оптимізація електроприводів постійного струму з підвищеним порядком астатизму методами математичного програмування : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.09.03 / Булух М.; Харк. держ. політ. ун-т. – Харків, 2000. – 20 с.
977102
  Рубцов Д.К. Оптимізація елементів сортової технології як фактор формування врожайності та посівних якостей насіння сої в умовах зрошення Півдня України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.05 / Рубцов Данило Костянтинович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т зрошув. землеробства НААН. – Херсон, 2020. – 26 с. – Бібліогр.: 13 назв
977103
  Фурман О.В. Оптимізація елементів технології вирощування сої в умовах Лісостепу правобережного : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Фурман Олег Валерійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
977104
  Касаткіна Т.О. Оптимізація елементів технології вирощування ячменю ярого в умовах Південного Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Касаткіна Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
977105
  Загородній Ю.В. Оптимізація енергії та ентропії як направленість розвитку / Ю.В. Загородній, О.Ф. Ковальчук // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 100-102
977106
   Оптимізація енергодинамічних процесів у системі керування приводом стабілізації польоту безпілотного літального апарата / Ю. Денисов, О. Шаповалов, О. Середа, Є. Куц // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (13). – С. 187-195. – ISSN 2411-5363
977107
  Коваль О.М. Оптимізація ефективності використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 181-186. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
977108
  Романюк І.Р. Оптимізація законодавства про соціальні пільги багатодітних сімей в контексті євроінтеграції // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 254-257. – ISBN 978-617-7069-52-1
977109
  Власенко Ю.Л. Оптимізація законодавства у сфері екологічної безпеки: поняття та способи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-35. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Досліджуються проблеми оптимізації законодавства у сфері екологічної безпеки. Розглядаються питання вдосконалення, систематизації та гармонізації законодавства в цій сфері. In the article the problems of legislation optimization in a sphere of ...
977110
  Власенко Ю.Л. Оптимізація законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Власенко Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 237 л. + Додатки : л. 179-208. – Бібліогр.: л. 209-237
977111
  Власенко Ю.Л. Оптимізація законодавства України у сфері забезпечення екологічної безпеки : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Власенко Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
977112
   Оптимізація залишкового напруженого стану сталевих пластин при дії рухомих джерел тепла за врахування структурних перетворень / В.І. Асташкін, О.Р. Гачкевич, Т.В. Козакевич, Равська-Скотнічни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 69-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Розроблено методику параметричної оптимізації характеристик рухомих джерел тепла (з одним та декількома центрами локалізації) відносно відсоткового вмісту мартенситу (за критерієм мінімуму максимального вмісту мартенситу). Методику використано з метою ...
977113
  Камінський В.М. Оптимізація збереження геопросторової інформації в географічній інформаційній системі військового призначення : Дис. ... канд. технічних наук. Спец. 20.02.04 - військова географія / Камінський В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 134л. + Додатки: л.126-134. – Бібліогр.: л.116-125
977114
  Камінський В.М. Оптимізація збереження геопросторової інформації в географічній інформаційній системі військового призначення : Автореф. дис. ...канд.технічних наук: спец. 20.02.04-Військова географія / Камінський В.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 11 назв.
977115
  Алєксєєнко І.М. Оптимізація землекористування в аграрному секторі економіки / І.М. Алєксєєнко, М.В. Калінчик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – С. 22-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
977116
  Теренда Н.О. Оптимізація зміни поведінки пацієнтів як один із елементів моделі профілактики та надання інтенсивної медичної допомоги хворим на інфаркт міокарда // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 3 (88). – C. 56-59. – ISSN 1981-276Х
977117
  Сарафонова І.С. Оптимізація зростання підприємств - суб"єктів ринку олійно-жирової продукції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 71-77. – ISSN 2222-4459
977118
  Приходько М.М. Оптимізація і планування агроландшафтів // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 21-28. – ISSN 0868-6939


  Дослідження присвячено вирішенню комплексу завдань, пов"язаних з оптимізацією і плануванням агроландшафтів. Показано, що заміна природних ландшафтів, яким властива значна різноманітність, спрощеними агроландшафтами призводить до виникнення і розвитку ...
977119
  Власюк Т.О. Оптимізація імпортної політики як чинник зовнішньоторговельної безпеки // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 39-51. – ISSN 2222-0712
977120
  Дзюба П.В. Оптимізація інвестиційних портфелів за принципом максимальної визначеності: альтернативний погляд на формування портфельної парадигми міжнародного інвестування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 132. – С. 109-124. – ISSN 2308-6912


  Досліджено гносеологічні умови виникнення та розвитку сучасної парадигми міжнародного портфельного інвестування. Виявлено та обґрунтовано надзвичайну близькість результатів фундаментальних досліджень парадигмального значення Марковиця та Роя. Доведено, ...
977121
  Бондаренко О. Оптимізація інвестиційного забезпечення інновацій в Україні : аналізують науковці української академії банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 32-34 : Табл., рис.
977122
  Коцюба О.С. Оптимізація інвестиційного рішення в умовах невизначеності та ризику як багатокритеріальна задача // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 178-182. – ISSN 2222-4459
977123
  Шилов Е. Оптимізація інвестиційної діяльності підприємства на основі комплексного аудиторського аналізу : аналізують науковці / Е. Шилов, В. Міхельс // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 51-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
977124
  Заславський В.А. Оптимізація інтегрального регіонального ризику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 228-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається постановка задачі оптимізації інтегрального регіонального ризику з врахуванням обмежень.
977125
  Глотов В.М. Оптимізація інтервалу сітки для побудови цифрової моделі рельєфу під час визначення поверхневих об"ємів острівних льодовиків Антарктичного узбережжя / В.М. Глотов, Х.І. Марусаж // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 95-109 : рис., табл. – Бібліогр.: с.104-106. – ISSN 0130-1039
977126
  Шефер О.В. Оптимізація іонно-електронних процесів приладів радіотехнічного забезпечення, як запорука якісної телеметрії з літальним апаратом // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 31-38. – ISSN 1681-7710
977127
  Олюха В.Г. Оптимізація капітального будівництва: господарсько-правові проблеми : монографія / В.Г. Олюха. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 301, [2] с. – Бібліогр. а підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0723-5
977128
  Смірнова О.М. Оптимізація карт градієнтів сучасних вертикальних рухів земної поверхні гірських систем Східної Європи : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.24.01 / Смірнова О.М.; МО і НУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с.
977129
  Трохименко О. Оптимізація каталітичної ферум(III)-нітрито-тіоціанатної методики визначення загального йоду в зразках з органічною матрицею / О. Трохименко, В. Сухан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 31-33. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Оптимізовано спектрофотометричну методику визначення йоду на основі ферум(ІІІ)-нітрито-тіоціанатної реакції, що каталізується йодидом, та знайдено умови незначної залежності аналітичного сигналу від часу перебігу реакції. Оптимизировано ...
977130
  Голованенко М.В. Оптимізація квотування виробництва та імпорту цукру в умовах вступу України до СОТ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 239-244.
977131
  Пономарьов В.Д. Оптимізація керування режимом роботи системи з повторними викликами і скінченним числом користувачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 161-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі розглядається задача оптимального керування інтенсивністю обслуговування в системі M/M/2 з повторними викликами і обмеженим числом джерел вимог на обслуговування. Використовуються два типи стратегій керування роботою системи: порогові та ...
977132
  Шувалова Н.С. Оптимізація кисневого стану для культивування мезенхімальних стовбурових клітин з пупкового канатика людини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Шувалова Надія Сергіївна ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології і генетики. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
977133
  Костіна Н.І. Оптимізація кількості комерційних банків на основі ймовірнісно-автоматної моделі / Н.І. Костіна, С.В. Сучок // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 128-139. – Бібліогр.: на 10 пунктів
977134
  Третяк Корнилій Романович Оптимізація кінематичних геодезичних мереж : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.24.01 / Третяк К.Р.; МОіНУ. Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2004. – 36с. – Бібліогр.: 47 назв.
977135
  Магомедова А.М. Оптимізація ключових параметрів діяльності франчайзингових підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 167-174


  Виокремлено ключові параметри партнерської діяльності франчайзингових підприємств в Україні. Визначено цільові функції моделі, які забезпечують максимізацію прибутку для франчайзера та франчайзі. Розроблено систему компромісів, яка дозволяє ...
977136
  Марченко І.Ф. Оптимізація комерційної діяльності за допомогою інформаційно-аналітичних систем когнітивного характеру // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 96-101. – ISSN 2225-6407
977137
  Федорова У.В. Оптимізація комплексної діагностики та лікування хворих на псоріаз із супутньою активованою герпесвірусною інфекцією 1, 2 типів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.20 / Федорова Уляна Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О. О. Богомольця. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 18 назв
977138
  Барабанова Н.Р. Оптимізація компонентів соціокомунікаційної компетентності в сучасних освітніх стандартах підготовки фахівців // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 48-52. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 11). – ISSN 2078-2551
977139
  Алайя Ламіа Оптимізація консервативного лікування пролапсу геніталій у жінок у перименопаузі : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Алайя Ламіа ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
977140
  Павельчук Ю.Ф. Оптимізація конструктивних параметрів сошника безрядкової сівби / Ю.Ф. Павельчук, Б.М. Гевко, А.В. Рудь // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 193-201 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-1125
977141
  Бугель Ю. Оптимізація кредитних відносин за умов ринкової трансформації економіки // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 18-27. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
977142
  Голованенко М.В. Оптимізація кредитних ризиків з використанням скорингових моделей // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 199-205
977143
  Завадська Д. Оптимізація кредитно-депозитної стратегії комерційного банку : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 87-91. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
977144
  Рубіс В.Л. Оптимізація ландшафтів дендропарку "Олександрія" інтродукованими видами глоду // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 85-86. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наводяться короткі відомості про біологію, екологію та використання 8 інтродукованих видів глоду.
977145
  Федоренко І. Оптимізація ліквідності комерційних банків : аналізують науковці / І. Федоренко, Н. Колесніченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 1. – С. 33-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
977146
  Селюк М.М. Оптимізація лікування гострих респіраторних захворювань / М.М. Селюк, М.М. Козачок, О.В. Селюк // Практикуючий лікар : науково-практичне видання : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Вид. дім Медкнига" ; голов. ред. Свінціцький А.С. ; редкл.: Абрагамович О.О., Борисенко А.В., Бульда В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 6, № 1 (21). – C. 17-20. – ISSN 2413-5461
977147
  Насонова Т.І. Оптимізація лікування гострого порушення мозкового кровообігу // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 2 (72). – C. 41-48. – ISSN 2224-0713
977148
  Насонова Т.І. Оптимізація лікування гострого порушення мозкового кровообігу // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 1. – C. 42-49
977149
  Бабинкін А.Б. Оптимізація лікування гострої ішемії нижніх кінцівок із використанням ендоваскулярних втручань : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Бабинкін Андрій Борисович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
977150
  Гребеник М.В. Оптимізація лікування діастолічної серцевої недостатності у пацієнтів із гіпертонічною хворобою в умовах коморбідності з гіперурикемією / М.В. Гребеник, О.І. Коцюба // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 11-13. – ISSN 1681-276Х


  "...У пацієнтів із гіпертонічноюхворобою (ГХ) з нормо- та гіперурикемією ми провели дослідження впливу комбінованої антигіпертензивної терапії з включенням ІаПФ лізиноприлу або ара ІІ вальсартану на діастолічну дисфункцію лівого шлуночка (ДДлш). було ...
977151
  Хомазюк Т.А. Оптимізація лікування когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію / Т.А. Хомазюк, В.Ю. Кротова // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 2 (21). – С. 39-52. – ISSN 2312-7015


  Останнім часом увагу дослідників і клініцистів привертає можливість застосування інгібіторів ацетилхолінестерази для патогенетичної терапії когнітивних порушень, пов"язаних із судинним ураженням головного мозку, шо базується на ролі ацетилхолінергічної ...
977152
   Оптимізація лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією та супутньою ішемічною хворобою серця із застосуванням Тризипіну (мельдонію) / Ю.М. Сіренко, О.Л. Рековець, С.М. Кушнір, О.О. Торбас, Т.І. Гавриленко, Н.А. Рижкова // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (51). – С. 31-43. – ISSN 2224-1485
977153
  Ковальчук В.М. Оптимізація лікування посттравматичних дефектів хряща медіального виростка стегнової кістки колінного суглоба : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.21 / Ковальчук Віталій Миколайович ; Держ. установа "Ін-т травматології та ортопедії Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2021. – 27 с. – Бібліогр.: 20 назв
977154
  Меденцева О.О. Оптимізація лікування та прогнозування перебігу серцевої недостатності ішемічного походження у хворих із супутнім цукровим діабетом 2 типу на підставі вивчення супресора туморогенезу 2 і поліморфізму гена ангіотензиногена / Меденцева Олена Олександрівна. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
977155
  Руденко Т.А. Оптимізація лікування хворих хронічною сердцевою недостатністю ішемічного походження в поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу на підставі вивчення маркерів фіброзу галектина 3, матриксної металопротеїнази 1 : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Руденко Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров"я України, Храків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
977156
  Кудін Г.І. Оптимізація лінійної класифікації сигналів засобами збурення псевдообернених матриць // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 84-88. – (Фізико-математичні науки ; вип. 15). – ISSN 2308-5878
977157
  Позняк Ірина Оптимізація лісозабезпеченості Тернопільського району в рамках відновлення лісогосподарської зони КЗЗМ Тернополя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 233-237 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
977158
  Голованенко М.В. Оптимізація логістичних витрат з використанням EOQ-моделі в умовах рецесії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 238-249


  У статті розглянуто проблему застосування EOQ-моделі для вирішення задачі оптимізації логістичних витрат. Досліджено зміну оптимального рівня питомих логістичних витрат компанії в умовах зменшення інтенсивності вхідних логістичних потоків, що ...
977159
  Хрутьба Ю.С. Оптимізація логістичних товаротранспортних потоків підприємств на еколого-економічних засадах : дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Хрутьба Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 182, [21] арк. – Додатки: [21] арк. – Бібліогр.: арк. 163-182
977160
  Хрутьба Ю.С. Оптимізація логістичних товаротранспортних потоків підприємств на еколого-економічних засадах : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Хрутьба Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
977161
  Кириченко М.Ф. Оптимізація маніпуляційних роботів / М.Ф. Кириченко. – Київ : Либідь, 1990. – 144с.
977162
   Оптимізація маркетингових зусиль підприємства на товарних ринках / В.М. Порохня, Е.В. Порохня, А.В. Заводська, Л.В. Кухарева // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.280-284. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
977163
  Сергієнко І.В. Оптимізація марковських систем з повторними викликами / І.В. Сергієнко, Є.О. Лебєдєв, Н.В. Семенова // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 114-116
977164
  Носик О.В. Оптимізація медичного-опромінення пацієнтів в проекційній рентгенодіагностиці : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Носик Ольга Валеріївна ; Держ. установа "Нац. наук. центр радіаційної медицини Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
977165
  Бойченко С.Г. Оптимізація мереж метеорологічних спостережень та проблема вибору репрезентативних кліматичних станцій / С.Г. Бойченко, Н.М. Сердюченко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 4. – С. 42-48. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
977166
  Виноградова О. Оптимізація методики аналітичної оцінки ефективності корпоративного управління / О. Виноградова, І. Вереітіна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 197-200. – ISSN 1993-0259
977167
  Дуда К.М. Оптимізація методики викладання стоматологічних дисциплін на кафедрі стоматології навчально-наукового інституту післядипломної освіти / К.М. Дуда, Г.В. Федірко, О.І. Лебідь // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 15-16. – ISSN 1681-2751
977168
  Риженко Ю.В. Оптимізація методики лікування та реабілітації хворих з безпліддям, зумовленим запальними захворюваннями додатків матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Риженко Юлія Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
977169
  Збарський В.К. Оптимізація методики оцінки конкурентоспроможності високотоварних фермерських господарств сімейно-трудового типу / В.К. Збарський, С.В. Кальченко, Д.В. Єременко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 272-278. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
977170
  Андрушко Д.В. Оптимізація методів багатошляхової маршрутизації та розподілу ресурсів в мережах MPLS-TE : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Андрушко Д.В.; Українська держ. акад.залізничного транспорту. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 13 назв
977171
  Прокопенко Э.В. Оптимізація методів виявлення та розрізнення сигналів від сторонніх об"єктів в оптико-електронних системах спостереження // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 50-54


  У статті приведено результати дослідження, щодо оптимізації побудови виявлення сторонніх об"єктів на зображеннях в системах відеоспостереження за сигнальними ознаками
977172
  Мєлікова Т.А. Оптимізація методів діагностики і лікування невиношування вагітності при аутоімунних захворюваннях щитоподібної залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Мєлікова Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
977173
  Луценко Н.В. Оптимізація методів отримання гліцирризинової кислоти з коріння солодки голої / Н.В. Луценко, М.О. Мироняк, В.І. Ткач // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 224
977174
  Глоба Я.В. Оптимізація методу диференційного зворотного розсіяння для діагностування термодеструкції біотканин / Я.В. Глоба, А.І. Іванісік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-15. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто метод диференційного двохвильового зворотного розсіяння, який полягає у вимірюванні на деякій довжині хвилі різницевого значення нормованого (відносно іншої довжини хвилі) коефіцієнта зворотного розсіяння для коагульова-них і некоагульованих ...
977175
  Марченко О.М. Оптимізація методу найменших квадратів для визначення гармонічних коефіцієнтів на сфері / О.М. Марченко, Ю.О. Лук"янченко // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 82. – С. 13-18 : рис. – Бібліогр.: с.17. – ISSN 0130-1039
977176
  Рачинська О.А. Оптимізація механізмів комунікативної взаємодії у сфері публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 158-164. – ISSN 2306-6814
977177
  Костенок Ярослава Олександрівна Оптимізація механізму податкового стимулювання енергозбереження в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 59-64. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обґрунтовано ефективність надання податкових пільг підприємствам, які впроваджують енергозберігаюче обладнання і технології. Податкові пільги визначено як потенційно державні кошти, що дозволяє розглядати їх у вигляді державних інвестицій та ...
977178
  Костенок Я.О. Оптимізація механізму податкового стимулювання енергозбереження в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 59-64. – ISSN 1993-6788
977179
  Сарай Н.І. Оптимізація механізму управління інноваційним розвитком на торговельному підприємстві // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 81-87. – ISSN 2309-1533
977180
  Бикін А.В. Оптимізація мінірального живлення газонних трав / А.В. Бикін, Ю.А. Дземенюк // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 50-52. – ISBN 978-966-2742-92-5
977181
  Сунцова О О. Оптимізація місцевих податків і зборів та оцінка податкової конкуренції як чинники регіонального розвитку : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 134-141. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
977182
  Сунцова О.О. Оптимізація місцевих податків і зборів та оцінка податкової конукуренції як чинники регіонального розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 134-141. – ISSN 1993-6788
977183
   Оптимізація моделі факторів проєктування корпоративного вебсайту онлайн-каталогу / В.М. Сеньківський, І.В. Піх, О.В. Литовченко, О.Р. Стахів, М.М. Мусійовська // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; редкол.: Дурняк Б.В., Маїк В.З., Угрин Я.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (80). – С. 11-21. – ISSN 0554-4866
977184
  Нароган В.В. Оптимізація монетарної стратегії держави як відповідь на фінансові дисбаланси // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 9. – С. 6-12. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2409-1944
977185
   Оптимізація моніторингу ступеня оволодіння практичними навичками лікарями-інтернами за спеціальністю "Стоматологія" / О.В. Павленко, О.Ф. Сіренко, О.М. Ступницька, О.П. Листопад, Р.Р. Ілик // Современная стоматология : научно-практический стоматологический журнал / Нац. мед акад. последипломного образования им. П.Л. Шупика ; глав. ред. А.А. Тимофеев ; редкол.: Г.Ф. Белоклицкая, В.И. Беда, А.В. Борисенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 1 (85). – С. 92-94. – ISSN 1992-576-X
977186
  Семенова Н.В. Оптимізація на комбінаторній множині перестановок в умовах неточно заданих даних / Н.В. Семенова, О.С. Машенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 184-189. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджені задачі дискретної оптимізації на комбінаторній множині перестановок, що виникають та розв"язуються за умов неточно заданих даних. На основі вивчення властивостей допустимої області задачі побудовано та обгрунтовано декомпозиційний метод ...
977187
  Червак О.Ю. Оптимізація на множині Парето / О.Ю. Червак, І.В. Сергієнко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 171-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Запропоновано метод максимізації будь-якої лінійної функції на множині Парето в лінійній задачі багатокритеріальної оптимізації.
977188
  Кокнова Т.А. Оптимізація навальної мотивації майбутніх викладачів іноземних мов у процесі формування лінгвометодичної компетентності // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 260-268. – ISSN 2227-2844


  "Розглянуто навчальну мотивацію студентів, як однієї з фундаментальних проблем і в психології та педагогіці, і в методиці. Розробка питання мотивації в процесі підготовки майбутніх викладачів іноземних мов пов’язана з аналізом джерел, що можуть ...
977189
  Хмельницький Ю.В. Оптимізація навчального процесу за допомогою автоматизованої інформаційної системи / Ю.В. Хмельницький, Л.О. Ряба, Л.Е. Гвоздицький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 214-218
977190
  Січкоріз О.Є. Оптимізація надання освітніх послуг на післядипломному етапі навчання // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 22, № 4. – C. 52-57. – ISSN 1029-4244
977191
  Кміть В.М. Оптимізація накладних витрат у забезпеченні підвищення конкурентоспроможності продукції : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 58-65 : Рис.
977192
  Ляхова О.В. Оптимізація направленної зміни технологічних властивостей мінералів при збагаченні залізних руд. : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.08 / Ляхова О.В.; МО України. Криворізіький техн. ун-тет. – Кривий Ріг., 1997. – 15л.
977193
  Осецька Д.В. Оптимізація напрямів управління державним боргом України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 23-25
977194
  Соловйов В. Оптимізація науки методом перейменування // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 12


  "У липні поточного року у Верховній Раді України зареєстровано законопроект "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" щодо оптимізації структури Національної академії наук України". Ініціаторам підготовки ...
977195
  Нетребський В.В. Оптимізація нормальних режимів електроенергетичних систем на засадах принципу найменшої дії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Нетребський Володимир Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
977196
  Матвєєв П.Ю. Оптимізація обрахунку тривимірних сцен та об"єктів з використанням розрідженого воксельного октодерева / П.Ю. Матвєєв, В.О. Бойчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 72-76
977197
  Осадчий Є.Д. Оптимізація оброблення письмової кореспонденції в об"єктах багаторівневої ієрархічної мережі поштового зв"язку : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Осадчий Є.Д. ; Одес. акад. зв"язку ім. О. С. Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
977198
  Боднар В.М. Оптимізація обслуговування газотранспортних систем для забезпечення їх надійної експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.13 / Боднар Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 5 назв
977199
  Пономарьов В.Д. Оптимізація одного класу стохастичних систем / В.Д. Пономарьов, Є.О. Лебєдєв // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С.185-186
977200
  Поливода О.В. Оптимізація оперативного керування вологозабезпеченням в іригаційній системі : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.07 / Поливода Оксана Валеріївна; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
977201
  Остапущенко Д.Л. Оптимізація операції намагнічування в магнітній дефектоскопії виробів складної форми : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Остапущенко Д.Л. ; Нац. техн. ун-т. "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
977202
  Алєксєєв А. Оптимізація операцій комерційного банку : аналізують науковці / А. Алєксєєв, Н. Колесніченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С. 26-28 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
977203
  Марченко Ю.І. Оптимізація оплати праці в умовах євроінтеграційних змін трудового законодавства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Марченко Юлія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
977204
  Савчин І.Р. Оптимізація опорної ГНСС-мережі Дністровської ГАЕС / І.Р. Савчин, М.В. Дума // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 84. – С. 17-24 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 22-23. – ISSN 2414-9993
977205
  Куцай О.М. Оптимізація оптичніх характеристик захисних просвітлюючих покриттів із аморфних гідрогенізованих вуглецевих плівок : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Куцай О.М.; НАН України. Ін-тут надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля. – К., 1998. – 16л.
977206
  Курочкін М.Ю. Оптимізація організації інтернатури за фахом "Дитяча анестезіологія" в заочному періоді навчання // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 63-65. – ISSN 2077-4214


  Сучасна інтернатура за фахом «дитяча анестезіологія» – завершальний етап підготовки лікар ів перед початком їх самостійної практичної діяльності. Виховання лікарської майстерності залежить від організації методики викладання та координації навчання на ...
977207
  Кіянка І.Б. Оптимізація організаційних механізмів державного управління інформаційною сферою в контексті сучасних тенденцій розвитку інформаційного суспільства / І.Б. Кіянка, Е.В. Кузнєцов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 73-79. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
977208
   Оптимізація організаційної структури управління ресурсно-екологічною безпекою на регіональному рівні на інноваційних засадах / П.В. Писаренко, М.С. Самойлік, О.Ю. Диченко, О.М. Руденко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 60-68. – ISSN 2222-4459
977209
   Оптимізація освітнього процесу з використанням загального менеджменту якості / Ю.П. Вдовиченко, О.М. Вернер, З.В. Малецька, В.М. Проценко // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2017. – Вип. 27. – С. 17-22. – ISSN 2227-7404
977210
   Оптимізація параметрів для отримання якісних портальних зображень / О.А. Безшийко, Голінка-Безшийко, І.М. Каденко, Н.Г. Джух // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 343-345. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою програмного пакету EGSnrc були отримані дані для вибору оптимальних умов одержання портальних зображень у променевій терапії.
977211
  Бондарчук А.П. Оптимізація параметрів конвергентної мережі на базі методу робочих характеристик : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бондарчук Андрій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 30 назв
977212
  Сандраков Г.В. Оптимізація параметрів масивів мікроголок // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: О.М. Хіміч, А.Ф. Верлань, І.Б. Ковальська [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 169-174. – (Фізико-математичні науки ; вип. 15). – ISSN 2308-5878
977213
  Лемішка І.А. Оптимізація параметрів мікроструктури і властивостей композиційних матеріалів на основі титанових сплавів для адитивних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Лемішка Ігор Анатолійович ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
977214
  Колобродов В.Г. Оптимізація параметрів об"єктива і мікроболометричної матриці тепловізора // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – № 1 (99) : Технічні науки. – С. 91-95. – ISSN 1810-0546


  The relation between the radius of the lens aberration circle of confusion and the array period of thermal detector matrix is established, which provides the best image quality. Thermal imaging is determined by the spatial resolution and contrast. This ...
977215
   Оптимізація параметрів розрахункових формул максимального стоку, заснованих на геометричних моделях гідрографів дощових паводків і весняних водопіль та на методі руслових ізохрон / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, М.Є. Романчук, М.Е. Бурлуцька // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 102-109. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0899
977216
  Майсак Т.В. Оптимізація параметрів телекомунікаційних систем та мереж на базі економетричних методів : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Майсак Т.В.; Державний ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
977217
  Оринчак М.А. Оптимізація педагогічного процесу шляхом взаємовідвідування занять / М.А. Оринчак, О.С. Човганюк, І.І. Вакалюк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 99-100. – ISSN 1681-2751
977218
  Креденцер Б.П. Оптимізація періодичності контролю технічного стану пристроїв військового призначення за відсутністю самостійного прояву відмов / Б.П. Креденцер, О.П. Волох, В.І. Кривцун // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 77-81


  Отримано розрахункові співвідношення, які дозволяють визначити оптимальні значення періодичності контролю технічного стану об’єктів озброєння і військової техніки за відсутності самостійного прояву відмов. Відмінною особливістю є урахування часової ...
977219
  Лантвойт О.Б. Оптимізація періодичності проведення профілактично-відновлювальних заходів озброєння і техніки органів охорони державного кордону // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 166-170
977220
  Невкипілова О.Я. Оптимізація письмового контролю знань, умінь і навичок з фахової англійської мови студентів технічних спеціальностей / О.Я. Невкипілова, О.С. Амерідзе // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко ; редкол.: М. Ангель Кандель Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 43-49. – ISSN 2617-5339
977221
  Пономарьов В.О. Оптимізація підготовки курсантів закладів вищої освіти сектору безпеки і оборони України за програмою практичних стрільб / В.О. Пономарьов, Є.О. Меленті // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (75). – С. 33-37. – ISSN 2078-7480
977222
  Міхельс В. Оптимізація підприємницького проекту - найважливіша умова пільгового кредиту : пошуки науковців / В. Міхельс, Е. Шилов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 3. – С. 47-54 : Рис.
977223
  Фатюк В.Г. Оптимізація післяпологового спостереження жінок з лейоміомою матки : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Фатюк Вікторія Геннадіївна ; ДУ "Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О.М. Лук"янової Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
977224
  Лук"янов В. Оптимізація платіжних систем в умовах фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-51. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються проблеми оптимізації платіжних систем в умовах глобальної фінансової кризи. Особлива увага приділена до проблем удосконалення національної платіжної системи. Сформульовані відповідні теоретичні узагальнення та рекомендації. The ...
977225
  Дирів М.Я. Оптимізація повної смуги підсилення світла в одномодовому волокні TrueWaveRSтм / М.Я. Дирів, П.А. Коротков, Г.С. Фелінський // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-16. – (Фізико-математичні науки ; № 1)
977226
  Білик М.Д. Оптимізація податкових надходжень з урахуванням технічного прогресу / М.Д. Білик, А.А. Ситєнко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 44-50


  Ситєнко А.А. - КНУТШ. У статті представлена модифікація моделі оподаткування, що спирається на податкову, технологічну та інвестиційну складову і пов"язує сукупні податкові відрахування з показниками доданої вартості, оплати праці й амортизаційних ...
977227
  Коляда Т.А. Оптимізація податкового навантаження на суб"єктів господарювання як основний напрямок удосконалення податкової політики держави / Т.А. Коляда, М.В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-20. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Висвітлені існуючі проблеми у чинному механізмі адміністрування податку на прибуток підприємств, визначено їх деструктивний вплив на фінансові результати діяльності підприємств та обсяги податкових надходжень до бюджету. Existing contradictions in ...
977228
  Ільїн В. Оптимізація податкового тягаря підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід / В. Ільїн, С. Кузьмич // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Алшарарі Н., Дюранкев Б., Задорозний З.-М.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 29-37. – ISSN 2410-0706
977229
  Васильєв О.В. Оптимізація показників імовірності банкрутства корпоративних підприємств / О.В. Васильєв, В.В. Гой // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 281-288. – ISSN 2222-4459
977230
  Баюк М.І. Оптимізація політики державно-церковних відносин у контексті досягнення внутрішньополітичної стабільності в Україні на початку ХХ століття // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 109-115. – ISSN 2306-6814
977231
  Антонюк С.В. Оптимізація портфелю цінних паперів / С.В. Антонюк, І.В. Малик // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 7-21. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (29))
977232
  Терещенко В. Оптимізація порядку відображення операцій використання забезпечень майбутніх витрат і платежів на бухгалтерських рахунках : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 8. – С. 30-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви
977233
  Дідич Т.О. Оптимізація правотворчості в сучасних умовах державотворення // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 21-22. – ISBN 978-966-301-169-1
977234
   Оптимізація практичної підготовки фахівців сімейної медицини на додипломному рівні навчання / Л.С. Бабінець, Н.Є. Боцюк, Н.І. Корильчук, І.О. Боровик, Є.М. Стародуб, О.О. Воронцов, С.С. Рябоконь, Б.О. Мігенько, В.М. Творко, О.Р. Ясній // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 5-8. – ISSN 1681-2751
977235
  Бірченко О. Оптимізація працевлаштування випускників у зоні актуалізованої відповідальності сучасного ВНЗ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 9 (111). – С. 68-73 : Рис. – ISSN 1682-2366
977236
  Васильков Л.М. Оптимізація праці завуча загальноосвітньої школи / Л.М. Васильков, Б.Л. Тевлін. – Київ, 1982. – 175с.
977237
   Оптимізація пресування з енергетичного критерію виробництва паливних брикетів підвишеної якості / О.С. Полянський, О.В. Дьяконов, О.С. Скрипник, В.І. Д"яконов, І.М. Бузіна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 77-81 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
977238
  Кіщенко Г. Оптимізація прибутку структурної одиниці банківської установи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 7 (197). – С. 38-41 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
977239
  Краснощок Віктор Миколайович Оптимізація пріоритетного доступу в корпоративних обчислювальних мережах при організації навчального процесу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Краснощок В.М.; Мін-во промислов. політики України. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 8 назв.
977240
  Барчан Г.С. Оптимізація прогнозування перебігу та профілактики рекурентних респіраторних інфекцій у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Барчан Ганна Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
977241
  Базика О.Д. Оптимізація прогнозування розвитку найбільш поширених захворювань системи кровообігу в структурі коморбідної патології в учасників ліквідації наслідків Чорнобильської аварії на підставі 30-річного медичного спостереження : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Базика Олександр Дмитрович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
977242
  Євтушенко Д.В. Оптимізація програми хірургічного лікування ускладнень холелітіазу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Євтушенко Дмитро Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
977243
  Волкогон М.В. Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використання регулятора росту природного походження, створеного на основі вермикомпосту : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.12 / Волкогон М.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
977244
  Волкогон М.В. Оптимізація продукційного процесу рослин озимої пшениці за використанням регулятора росту природного походження, створеного на основі вермикомпосту : Дис. ...канд. біол. наук: Спец. 03.00.12. - фізіологія рослин / М.В.Волкогон; КНУТШ. – Київ, 2007. – 157л. – Бібліогр.: л.123-157
977245
  Євсєєв Ігор Анатолійович Оптимізація просторово-часової обробки сигналів в бістатичних системах з синтезуванням апертури антени : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.07.12 / Євсєєв І.А.; Міністерство освіти і науки України Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
977246
  Ахмач Г.М. Оптимізація процедури перегляду судових рішень за новоявленими або виключними обставинами // Право і держава в період криз: ризики та можливості : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (29 квіт. 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" : АртЕк, 2020. – С. 54-56. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-46-6


  Судове рішення не може переглядатись у зв"язку з нововиявленими обставинами, якщо обставини, передбачені ч. 2 ст.423 ЦПК, відсутні, однак є підстави для перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку, а також якщо обставини, визначені ч.2 ...
977247
   Оптимізація процедури роздільного біосенсорного визначення афлатоксинів та пестицидів / М.Ю. Коробко, К.В. Степурська, О.О. Солдаткін, В.М. Архипова, С.В. Дзядевич // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [ та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 4. – С. 61-72. – ISSN 1815-7459
977248
  Сіренко І.П. Оптимізація процесів вирощування біомаси в культурах мікроорганізмів на основі математичної моделі / І.П. Сіренко, С.В. Станіславська // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 79
977249
  Чичкарьов Є.А. Оптимізація процесів розкислення і мікрорегулювання конструкційних сталей порошковими дротами з алюмінієм та кальцієм. : Автореф... канд. техн.наук: 05.16.02 / Чичкарьов Є.А.; Приазовський держ. техн. ун-т. – Маріуполь, 1998. – 15л.
977250
  Зуєв Сергій Іванович Оптимізація процесів управління мережними елементами телекомунікаційних систем / Зуєв С.І.; Харківськ. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
977251
  Соломченко Д. Оптимізація процесу банківського кредитування // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 58-60. – Бібліогр.: на 7 пунктів
977252
   Оптимізація процесу біосинтезу каталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази ссавців та його дослідження імунохімічними методами / Ю. Кондратюк, М. Бабарик, Л. Сидорик, О. Корнелюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 33-35. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Проведено оптимізацію умов бактеріальної експресії N-кінцевого каталітичного модуля тирозил-тРНК синтетази. Досліджено вплив концентрації індуктора синтезу цільового білка на його кінцевий вихід, а також встановлено оптимальний час культивування ...
977253
  Климентова О.В. Оптимізація процесу вивчення мови фахового спілкування на географічному факультеті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 184-188
977254
   Оптимізація процесу викладання дисципліни "Психіатрія. Наркологія" в сучасних умовах / І.Д. Спіріна, С.В. Рокутов, Є.С. Феденко, А.В. Шорніков, Р.М. Тимофєєв // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 178-181. – ISSN 1681-2751
977255
  Мусійчук С.М. Оптимізація процесу викладання іноземних мов у ВНЗ з використанням синергетичного підходу / С.М. Мусійчук, К.В. Гайдук // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2011. – Вип. 69. – С. 86-91


  У зв"язку з розширенням міжнародних контактів у ході яких відбуваэться інтенсивний обмін професійно-значущою інформацією, іноземна мова стала засобом професійного спілкування фахівців різного профілю.
977256
  Брежнєва О. Оптимізація процесу викладання фахових дисциплін на основі застосування графічних організаторів / О. Брежнєва, Н. Гавриш // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С.15-24. – ISSN 2307-4906


  Присвячено проблемі оптимізації фахової підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти засобами використання графічних організаторів у процесі викладання фахових дисциплін.
977257
  Дзиба В.О. Оптимізація процесу впровадження систем класу СППР на підприємствах // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 204-206. – ISBN 978-617-7069-02-6
977258
  Сергієнко І.В. Оптимізація процесу діагностики захворювань методами багатовимірного статистичного аналізу та дискретної оптимізації / І.В. Сергієнко, Є.О. Лебєдєв, Н.В. Семенова // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 123-125. – ISBN 978-966-188-165-4
977259
  Євтєєва Л.І. Оптимізація процесу екскавації гірської маси в кар"єрах з урахуванням динамічного опору копанню : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Євтєєва Любов Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 15 назв
977260
  Михайленко І. Оптимізація процесу навчання вищої математики засобами змішаного навчання / І. Михайленко, В. Нестеренко // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 61-64. – ISBN 978-966-698-272-1
977261
  Солодяк Л.Й. Оптимізація процесу одержання гексафторпропілену піролізом тетрафторетилену : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Солодяк Лілія Йосифівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
977262
  Жежнич П.І. Оптимізація процесу планування надання освітніх послуг у закладах вищої освіти на підставі лінгвістичного аналізу / П.І. Жежнич, А.Ю. Шілінг // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2018. – Вип. 28, № 10. – C. 129-134. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
977263
   Оптимізація процесу реконструкції зображень у проективній комп"ютерній томографії / М.В. Кононов, А.В. Нетреба, М.К. Новоселець, О.О. Судаков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 380-386. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі досліджені принципові можливості підвищення якості реконструкції зображень за методом згортки і зворотного проеціювання в рентгенівській комп"ютерній томографії шляхом використання різних систем координат поля зображення, яке відновлюється і ...
977264
  Наумчук І. Оптимізація процесу розвитку професійної культури керівника закладу позашкільної освіти в системі післядипломної педагогічної освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 74-76. – ISBN 978-966-698-272-1
977265
  Пинзеник О.М. Оптимізація процесу формування компетентності у сфері "Природа" майбутнього вихователя дітей дошкільного віку // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 213-215. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
977266
  Вергунова І.М. Оптимізація псевдопараболічних систем з узагальненим впливом : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.05 / Вергунова І. М.; КУ ім. Т..Г. Шевченка. – Київ, 1994. – 128л. – Бібліогр.:л.119-128
977267
  Хомутінін Ю.В. Оптимізація радіоекологічного моніторингу забруднених штучними радіонуклідами територій і сільськогосподарської продукції : автореф. дис. ... д-ра сільськогосп. наук : спец. 03.00.16 - екологія / Хомутінін Ю.В. ; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2008. – 43 с. – Бібліогр.: 50 назв
977268
  Боднар Л.М. Оптимізація раціонального використання важливих сировинних видів лікарських рослин флорофонду Закарпатської облсті // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 13 : фото
977269
  Бакалюк Т.Г. Оптимізація реабілітаційних програм у санаторних умовах для пацієнтів із первинним гонартрозом залежно від клініко-патогенетичного варіанту перебігу // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 85-86. – ISSN 1681-276Х


  "...Запропоновано новий підхід до розробки індивідуальних програм реабілітації у пацієнтів із первинним гонартрозом (ПГА). Для визначення клінічної ефективності застосування комплексних програм медичної реабілітації у хворих на ПГА розроблено схему ...
977270
  Ляшенко І.М. Оптимізація регіональної еколого-економічної структури / І.М. Ляшенко, Л.А. Пінчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 180-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  В статті запропоновані дві моделі оптимізації структури економіки регіону, що характеризують два різні підходи до вирішення регіональної еколого-економічної проблеми. Перша задача - максимум корисності продукції при лімітах на викиди забруднювачів. ...
977271
  Волхова Тетяна Любомирівна Оптимізація режимів роботи автофазних приладів надвисоких частот : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.27.02 / Волхова Т.Л.; Нац. технічн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 11 назв
977272
  Карпова О.П. Оптимізація режимів роботи електромеханічних систем зерноочисних агрегатів / О.П. Карпова, М.В. Постнікова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 15-20 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
977273
   Оптимізація режимів роботи цифрових рентгенодіагностичних комплексів для зменшення доз опромінення пацієнтів / Л.І. Асламова, Н.В. Меленевська, Н.С. Мірошниченко, Е.В. Грабовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано зменшення дозового навантаження на пацієнтів та одержання високоякісних знімків під час обстеження органів грудної клітини шляхом оптимального поєднання цифрового приймача рентгенівських зображень та їх цифрової обробки. The obtaining of ...
977274
  Вожжов С. Оптимізація резерву ліквідності банку як фактор економічної доцільностіь її регулювання / С. Вожжов, В. Хохлов // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 14-17. – ISSN 1818-5754
977275
  Овчаренко О.В. Оптимізація результатів оперативних втручань на грудній залозі з урахуванням прогнозування і корекції післяопераційної лімфореї : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Овчаренко Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т, Спеціаліз. вчена рада Д 64.600.01. – Харків, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 9 назв
977276
  Устименко Л.М. Оптимізація рекреаційної діяльності курортів України / Л.М. Устименко, Н.В. Булгакова // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 48-57. – ISSN 2308-135X
977277
  Яремова М.І. Оптимізація рівня економічної безпеки підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 475-480. – ISSN 1993-6788
977278
  Шипуліна Ю.С. Оптимізація рівня інноваційної культури підприємства з позицій забезпечення його економічної безпеки / Ю.С. Шипуліна, Н.С. Ілляшенко // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 2. – C. 159-169. – ISSN 2218-4511


  Викладено результати досліджень щодо визначення ролі інноваційної культури підприємства в забезпеченні його економічної безпеки. Розроблено й апробовано методичний підхід до оптимізації рівня інноваційної культури підприємства з позицій забезпечення ...
977279
  Роменська В.М. Оптимізація роботи випарної установки із паровідбором на потреби цукрового заводу із застосуванням мереж Петрі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 416-419. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  У статті вперше пропонується застосування теорії мереж Петрі для оптимізації технологічних та енергетичних процесів у цукровому виробництві. Отримані результати дають підставу вважати, що теорія мереж Петрі застосовна як для цукрової, так і для інших ...
977280
  Прищепа О.В. Оптимізація роботи одноканальної системи з обмеженим числом повторень // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 117-119. – ISBN 978-966-188-165-4
977281
  Шушарін Ю.В. Оптимізація розв"язків системи лінійних різницевих рівнянь з випадковими коефіцієнтами // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – С. 133-139. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  The optimal control for difference equations with random coefficients cosidered. Necessary optimality conditions for systems of linear difference equations with random coefficients were found. Vector of controls from minimum condition of quadratic ...
977282
  Корнілов Л.В. Оптимізація розвитку територій в умовах реформування земельних відносин (на прикладі Рівненської області) : Автореф. дис. ...канд. тенх. наук : Спец. 05.26.01 / Л.В.Корнілов; Київський нац. ун-т будів. і архітектури. – Київ, 2002. – 17с. – Бібліогр.: 11 назв
977283
  Доценко С.І. Оптимізація розкладу в системах конвеєрного типу / С.І. Доценко, Є.О. Луценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 131-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто задачу мінімізації сумарної тривалості проходження робіт в системі конвеєрного типу. Ключові слова: системи конвеєрного типу, задача Джонсона. A problem of total passage time minimization in tandem system is considered Key Words: Tandem ...
977284
  Грицюк Юрій іванович Оптимізація розкрою ДСтП, та меблеві заготовки : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.21.05 / Грицюк Юрій Іванович ; Львів. лісотехн. ін-т. – Львів, 1993. – 21 с.
977285
  Тібілова Л.М. Оптимізація розміщення просторового об"єкта / Л.М. Тібілова, О.О. Костишина // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 92-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
977286
  Ляшко С.І. Оптимізація розподілених систем з узагальненим впливом : Навчальний посібник / С.І. Ляшко, Д.А. Клюшин, Д.А. Номіровський; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет
Ч.1 : Загальна теорія. – 2003. – 33с. – м.м. карточки есть
977287
  Негадайлов А.А. Оптимізація розподілу кускового матеріалу по діаметру шахтної печі з метою зменшення шкідливих викидів в атмосферне повітря від вапнякового виробництва / А.А. Негадайлов, П.А. Негадайлов, В.П. Шапорєв // Екологічна безпека : науковий журнал / Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – Вип. 2 (16). – С. 97-103. – ISSN 2073-5057


  Розглянуті питання зменшення шкідливих викидів при роботі вапняково-випалювальних печей.
977288
  Ларін Дмитро Георгійович Оптимізація розподілу операцій технології оброблення пошти між вузлами мережі поштового зв"язку : Автореф. дис ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Ларін Д.Г.; Одеська нац. академія зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
977289
  Плотніков О.В. Оптимізація ролі держави в умовах України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7 (716). – С. 84-92. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
977290
  Ляшенко І.М. Оптимізація росту мікроорганізмів з субстратним інгібіруванням в режимі хемостата / І.М. Ляшенко, А.М. Єрежепова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 139-149. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В даній роботі аналізуються закономірності розвитку культури в хемостаті за умови, коли ріст мікроорганізмів інгібірується надлишком субстрата. Ставиться задача оптимального керування для кінетичної системи Моно-Ієрусалимського. Вказано існування ...
977291
  Горошкіна О. Оптимізація самостійної роботи студентів-філологів у процесі вивчення мовознавчих та лінгводидактичних дисциплін // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 10 (162), жовтень. – С. 3-6
977292
   Оптимізація самостійної роботи студентів у світлі інноваційних освітніх технологій при вивченні внутрішньої медицини / І.П. Кудря, Т.І. Шевченко, О.А. Шапошник, Н.Г. Третяк // Eastern Ukrainian Medical Journal : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. ун-т ; голов. ред. Сміян О.І. – Суми, 2020. – Т. 8, № 2. – C. 195-203. – ISSN 2663-5909
977293
  Вітченко А. Оптимізація самостійної роботи у ВВНЗ із використанням сучасних технологій навчання / А. Вітченко, А. Вітченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 16-21. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальній педагогічній проблемі оптимізації самостійної роботи у вищих військових навчальних закладах із використанням сучасних технологій навчання. На підставі проведеного аналізу виявлено посилений інтерес до можливостей поглиблення ...
977294
  Яремко І.М. Оптимізація серверного комплексу дата-центру телекомунікаційної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Яремко Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технол. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
977295
  Кіржнер Г.Д. Оптимізація симптоматичного лікування при гострих респіраторних вірусних інфекціях / Г.Д. Кіржнер, О.М. Юрійчук, М.С. Іваніщенко // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9/10 (115/116). – С. 22-24. – ISSN 1729-2344
977296
  Лебедєв Є.О. Оптимізація систем з повторами і скінченним числом джерел вимог / Є.О. Лебедєв, В.Д. Пономарьов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 91-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  В роботі розглядається задача оптимального керування інтенсивністю обслуговування в системі М|М|1 з повторними викликами і обмеженим числом джерел первинних вимог. Вводяться два типи стратегій керування роботою системи: порогові та гістерезисні ...
977297
  Прищепа О.В. Оптимізація систем з повторними викликами та нетерплячими вимогами // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 187-189
977298
  Будянський О.М. Оптимізація систем іонно-променевого та плазмо-хімічного травлення на базі високочастотного розряду : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.21 / Будянський О. М.; Наук. фізико-технол. центр, МО України, НАН України. – Х., 1997. – 15л.
977299
  Доценко Сергій Іванович Оптимізація систем масового обслуговування : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.09 / Доценко Сергій Іванович; Міністерство освіти України. КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 77л.
977300
  Доценко Сергій Іванович Оптимізація систем масового обслуговування : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.09 / Доценко Сергій Іванович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 15 с.
977301
   Оптимізація систем управління в умовах економічної глобалізації : монографія / [Ю.Є. Петруня та ін. ; за ред. Ю.Є. Петруні] ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро : УМСФ, 2018. – 182, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-328-133-9
977302
  Марковська О.Є. Оптимізація системи захисту пшениці озимої від шкідливих організмів на зрошенні в умовах півдня України / О.Є. Марковська, М.Й. Піковський, О.О. Нікішов // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – C. 98-104 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-9912
977303
  Баленко О.І. Оптимізація системи керування електропередачею дизель-потягу : Автореф. дис. ...канд. техн. наук; Спец.15.13.07 / Олексій іванович Баленко; Нац. техн. ун-т "Київський політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.:14 назв
977304
  Куфта Н.О. Оптимізація системи оподаткування виробничої сфери // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 121-125 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
977305
  Гайданка Є.І. Оптимізація системи органів державної влади Словацької Республіки в контексті переходу до демократії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 349-352. – ISSN 2076-1554
977306
  Макаренко А. Оптимізація системи покарань у зв"язку із введенням кримінального проступку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 402-404. – ISBN 978-617-7069-15-6
977307
  Тарасенко В.І. Оптимізація системи соціального захисту на селі в Україні: деякі теоретико-прикладні проблеми / В.І. Тарасенко, М.О. Сакада // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 141-148. – ISBN 978-966-171-387-0
977308
   Оптимізація системи транскордонного співробітництва: концепція та її пілотна імплементація : (на прикладі сусідніх регіонів Угорщини, Словаччини, Румунії та України) / [С.І. Устич, О.П. Білак, С.В. Віднянський та ін. ; Ін-т транскордон. співробітництва]. – Ужгород : [б. в.], 2012. – 118, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 118. - Програма прикордон. співробітництва ЄІСП Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна. - Програма фінансована з фондів Європ. союзу. – Бібліогр.: с. 117
977309
  Пархоменко М.М. Оптимізація системи удобрення на основі результатів лізиметричних досліджень // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 3-4. – ISBN 978-966-2742-92-5
977310
  Квасній Л.Г. Оптимізація системи управління матеріальними потоками нафтогазової промисловості // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.5. – С. 225-230. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
977311
  Бондар Ю.А. Оптимізація системи функціонування фінансового контролю на підприємстві / Ю.А. Бондар, Н.І. Легінькова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 98-104. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 1). – ISSN 2707-8620
977312
  Горелкіна А.Л. Оптимізація ситеми управління витратами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 251-256. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
977313
  Кізюн А.Г. Оптимізація сільських ландшафтів Поділля в контексті розвитку туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 307-313 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
977314
  Шищенко П.Г. Оптимізація сільськогосподарських ландшафтів при меліоративному освоєнні земель Української РСР / П.Г. Шищенко, А.Я. Короткова // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 3-6 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 31)
977315
  Бойко М.В. Оптимізація складу поживного середовища для культивування ентомопатогенів Bacillus thuringiensis 87 // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – C. 17-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
977316
  Стешенко О.Д. Оптимізація служби прийому та розміщення як метод підвищення якості послуг / О.Д. Стешенко, Є.О. Руделева // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 29-32 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
977317
  Петленко Ю.В. Оптимізація собівартості літаків українського виробництва як фактор конкурентної переваги на світовому ринку в умовах невизначеності // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 115-116. – ISBN 978-966-188-165-4
977318
  Антипова Л.К. Оптимізація сортового складу пшениці озимої - як одна зі складових стратегії розвитку зернового господарства / Л.К. Антипова, В.В. Дикий, Н.В. Цуркан // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 66-73 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
977319
  Георгієвський Ю. Оптимізація співвідношення деконцентрації та децентралізації як вимога конституційної модернізації // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4/5. – С. 118-122. – ISSN 2310-6158
977320
  Сорока С.В. Оптимізація співпраці Кабінету Міністрів з Верховною Радою України в процесі реалізації законодавчої функції // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 4. – C. 181-186. – ISSN 2220-1394
977321
  Трохименко О.М. Оптимізація стандартних методик визначення фосфору у водах з утворенням відновлених гетерополікомплексів / О.М. Трохименко, В.В. Сухан // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 20
977322
  Закусило М.П. Оптимізація стану функціональної системи дихання і підвищення працездатності дівчат-підлітків за допомогою інтервального гіпоксичного тренування : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Закусило М.П.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1995. – 18л.
977323
  Джалладова І.А. Оптимізація стохастичних систем : Монографія / І.А. Джалладова; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 284с. – ISBN 966-574-774-6
977324
  Польовий А.М. Оптимізація строків посіву вівсу в умовах Півдня України з урахуванням зміни клімату / А.М. Польовий, А.О. Ільїна // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 113-117. – ISSN 0868-6939
977325
  Пічкур Володимир Володимирович Оптимізація структур в динамічних системах на основі узагальненого принципу Беллмана : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.04 / Пічкур Володимир Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 16л.
977326
  Терещенко В.М. Оптимізація структур даних в методах локалізацій точки / В.М. Терещенко, П.В. Скляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 159-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі запропоновано підхід попереднього аталізу конфігурацій планарного розбиття для вибору оптимальних режимів роботи алгоритмів локалізації точки, а саме: часу пошуку та оцінки пам"яті у найгіршому випадку. In the paper we presented an approach ...
977327
  Кудін Г.І. Оптимізація структур для лінійних систем керування. II // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 233-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується алгоритм вибору структури системи з метою оптимізації керованості.
977328
  Кудін Г.І. Оптимізація структур для лінійних систем керування. І. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 279-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонується алгоритм вибору структури системи з метою мінімізації норми розв"язку.
977329
  Роженко О.В. Оптимізація структури балансу підприємства шляхом управління станом його фінансової рівноваги // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 91-98. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
977330
  Хлівний В.К. Оптимізація структури видатків місцевих бюджетів (на прикладі Івано-Франківської області) : бюджетна політика / В.К. Хлівний, З.А. Мацук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 53-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
977331
  Набока Т.С. Оптимізація структури видаткової частини бюджету // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 1 (626). – С. 51-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
977332
  Жадан М.І. Оптимізація структури витрат підприємства в собівартості послуг / М.І. Жадан, О.О. Скидан // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 221-227. – ISSN 2308-1988
977333
  Лебєдєв Є.О. Оптимізація структури вхідного потоку для [М|М| [число нескінченності]]r-мережі / Є.О. Лебєдєв, І.А. Макушенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 257-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для мережі з вузлами М|М| [число нескінченності] розглянуті дві оптимізаційні задачі: максимізація середнього прибутку і мінімізація величини ризику. В явному вигляді, через параметри моделі знайдені функціонали і показано, що вони лінійні відносно ...
977334
  Тимченко О.М. Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки / О.М. Тимченко, Ю.В. Сибірянська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-27. – Бібліогр.: с. 17


  Показано можливість застосування рейтингової оцінки до структуризацїї доходів бюджету з огляду на управління ними. Виокремлено критерії структуризацїї, присвоєно рейтинги, сформовано групи доходів залежно від фіскального значення та ступеня складностів ...
977335
  Бобровицький А. Оптимізація структури економіки України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (73). – С. 99-104. – ISSN 2413-7154


  Структура економіки країни є ключовим показником її розвитку. Дослідження тенденцій змін структури є предметом багатьох досліджень західних та вітчизняних дослідників для прискорення та оптимізації розвитку економік, підвищення їх конкурентності та ...
977336
  Закутинська І.І. Оптимізація структури землекористування в приміській зоні Івано-Франківська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 243-251 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
977337
  Семенов А.Г. Оптимізація структури капіталу підприємства за критерієм максимізації його рентабельності / А.Г. Семенов, О.В. Ярошевська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 117-128 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
977338
  Баровська А.В. Оптимізація структури керівних документів державної політики (на прикладі інформаційної сфери) : аналітична доповідь / А.В. Баровська ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 85, [2] с. : схеми. – ISBN 978-966-554-150-9
977339
  Кропельницька С. Оптимізація структури кредитного забезпечення молодіжних житлових програм / С. Кропельницька, О. Кондур // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 95-104 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
977340
  Ребрик М.А. Оптимізація структури мультивалютного застереження // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 290-295 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
977341
  Душило А.А. Оптимізація структури оборотного капіталу підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.431-435. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
977342
  Половинкін В.Х. Оптимізація структури паралельного суматора // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 254-260. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Обговорюється приклад оптимізації структури паралельного суматора. Робиться розрахунок оптимальних довжин груп розрядів суматора.
977343
  Тимченко О.М. Оптимізація структури податкової системи України в контексті мінімізації податкового боргу / О.М. Тимченко, Ю.В. Сибірянська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 23-28
977344
  Лацик Г.М. Оптимізація структури портфеля іпотечних цінних паперів на фінансовому ринку України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 80-84
977345
  Татарчук Сергій Іванович Оптимізація структури та засобів телекомунікацій при проектуванні та в прцесі експлуатації регіональної системи зв"язку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Татарчук С.І.; Харківськ. нац. ун-тет радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
977346
  Кахнич П.Ф. Оптимізація структури територій приміських зон великих міст (на прикладі м.Рівне) : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.24.04 / Петро Федорович Кахнич; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 10 назв
977347
  Бойко М.І. Оптимізація структурно-морфологічних параметрів монокристалів Cd(Zn)Te для створення детекторів ядерного випромінювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Бойко Микола Іванович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
977348
  Теремецький В.І. Оптимізація суб"єктів доказування в цивільному процесі України в контексті правового статусу фахівця у певній галузі знань / В.І. Теремецький, А.В. Петровський // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (25). – C. 107-113. – ISSN 2524-0129
977349
  Мединська С. Оптимізація та вдосконалення організації іншомовної підготовки науково-педагогічних працівників в умовах глобалізаційних змін у галузі вищої освіти України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 161-168. – ISSN 2312-5993
977350
  Радомська М.М. Оптимізація та впровадження програм енергозбереження в аеропортах / М.М. Радомська, О.М. Самсонюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. !57-162. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
977351
  Бобиляк А.М. Оптимізація та ідентифікація марковських процесів прийняття багатокритеріальних рішень з одним ергодичним класом : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Бобиляк А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
977352
  Бобиляк А.М. Оптимізація та ідентифікація марковських процесів прийняття багатокритеріальних рішень з одним ергодичним класом : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Бобиляк А.М. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 147 л. + Додатки : л. 137-138. – Бібліогр.: л. 139-147
977353
  Комнацький Б.Ю. Оптимізація та роль самостійної роботи студентів стоматологічного факультету як шлях до підвищення якості освіти / Б.Ю. Комнацький, А.В. Повшенюк, О.О. Коцюра // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 24-27. – ISSN 1681-2751
977354
  Овсянко Д.С. Оптимізація та удосконалення адаптації національного трудового законодавства про відповідальність до законодавства Європейського Союзу // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 206-213. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
977355
  Булулуков О.Ю. Оптимізація тактичних рішень: суб"єктивна та об"єктивна обумовленість // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 166-177. – ISSN 2224-9281
977356
  Литвиненко Ігор Оптимізація теоретизування в соціології на засадах системного підходу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 1 січень-березень. – С.178-187. – ISSN 1563-3713
977357
  Клєщ А.А. Оптимізація територіальної структури землекористування м. Харків засобами ландшафтно-екологічного планування : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Клєщ Анастасія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 37 назв
977358
  Євтифієва І.І. Оптимізація техніко-тактичної підготовки тенісистів 10-12 років із застосуванням спеціальних технічних пристроїв / І.І. Євтифієва, А.С. Євтифієв, Ю.Г. Донець // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С., Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 3. – С. 32-38 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2520-2677
977359
   Оптимізація технології виконання операції на щитоподібній залозі / М.Ю. Болгов, Ю.М. Таращенко, Б.Б. Гуда, І.Р. Янчій // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2. – C. 261-264. – ISSN 2413-7944
977360
  Бондарчук І.Л. Оптимізація технології вирощування ріпаку озимого в умовах Лівобережного Лісостепу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09. ; 201 / Бондарчук Іванна Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Сум. нац. аграр. ун-т. – Суми, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
977361
  Золотова Н.М. Оптимізація технології лапатування при виробництві керамограніту / Н.М. Золотова, А.К. Тіхомірова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 230-235 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
977362
  Алєксєєв Я.В. Оптимізація технологічних заходів вирощування сорго зернового в Північному Степу України : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.01.09 / Алєксєєв Ярослав Володимирович ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа Ін-т зернових культур. – Дніпро, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
977363
  Бабенко Сергій Петрович Оптимізація технологічних режимів і норм згодовування мацеробациліну ГЗ свиням на відгодівлі : Автореф... канд. с/гнаук: 03.00.20 / Бабенко Сергій Петрович; Мін-ва агропромисл. комплексу України, Білоц. держ. аграр. ун-т. – Біла Церква, 1999. – 19л.
977364
  Верба В.А. Оптимізація товарного портфеля як чинник підвищення економічної ефективності виробничого підприємства / В.А. Верба, В.В. Ліщинська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 262-268 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
977365
  Кіт В.І. Оптимізація топології поштової організації MS Exchange // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 252-256. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Сформульовано принципи побудови топології поштової організації, базованої на MS Exchange server, котрі проілюстровано на реальному прикладі.
977366
  Орлов А.А. Оптимізація тренувального навантаження у важкоотлеток на етапі попередньої базової підготовки // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 57-61. – ISSN 1818-9172
977367
  Рейцен Є.О. Оптимізація туристичних маршрутів у Подільському районі міста Києва // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 333-344. – ISSN 2076-815X
977368
   Оптимізація удобрення пшениці ярої за видовим генотипним співвідношенням основних елементів живлення / М.А. Ткаченко, Ю.О. Драч, В.М. Шкляр, П.Р. Теслюк // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 34-45 : табл. – Бібліогр.: 15 назв.
977369
  Журко Т.А. Оптимізація узгодження інтересів фірми та ВНЗ в процесі інноваційної діяльності / Т.А. Журко, Ліцзянь Лю, А.А. Шиян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 488-494. – ISSN 1993-6788


  У статті побудовано модель та доведено ряд теорем, які описують узгодження інтересів фірми та ВНЗ в процесі інноваційної діяльності.
977370
  Борщевський В.В. Оптимізація українсько-польського економічного співробітництва в процесі наближення України до ЄС : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Борщевський Віктор Валентинович ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 466 л. – Додатки : л. 449-466. – Бібліогр. : л. 386-448
977371
  Борщевський В.В. Оптимізація українсько-польського економічного співробітництва в процесі наближення України до ЄС : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Борщевський В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 32 назви
977372
   Оптимізація управління : вищі навчальні заклади // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  У МОНмолодьспорту відбулася зустріч першого заст. міністра освіти і науки, молоді та спорту Є. Суліми з першим заст. міністра охорони здоров"я Раїсою Моісеєнко і ректорами медичних вищих навч. закладів України щодо передачі до сфери управління ...
977373
  Бойчук Н.Я. Оптимізація управління бізнес - процесами на підприємствах України / Н.Я. Бойчук, В.В. Орел // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 173-180. – ISSN 2310-5534
977374
  Копитко С.Б. Оптимізація управління ефективністю системи захисту комп"ютерної інформації за умов сталості множини типових інформаційних загроз : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 188-195. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
977375
  Самойленко В.М. Оптимізація управління природно-технічними геосистемами водних об"єктів та річкових басейнів // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2003. – Вип. 45. – С. 25-38. – ISSN 0868-6939
977376
  Дзюблюк О. Оптимізація управління ризиком портфеля кредитних вкладень банку в контексті подолання наслідків світової фінансової кризи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 21-30. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
977377
  Худенко Надія Петрівна Оптимізація управління складеними процесами шляхом адаптивної варіації критеріїв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Худенко Н.П.; Одеськ. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв.
977378
  Вовк В. Оптимізація управління фінансами у розвитку підприємництва / В. Вовк, Г. Левицька, І. Ушкаленко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 20-23. – ISSN 2078-5860
977379
  Рахуба В.О. Оптимізація управління формуванням гранулометричних характеристик агломераційної шихти при підготовці до спікання : автореф. ...канд. техн. наук : 05.13.07 / Рахуба В.О. ; М-во пром. політики України. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліог.: 12 назв.
977380
  Гросул В.А. Оптимізація управлінських рішень торговельного підприємства // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 39-45. – (Економічні науки ; Т. 12, № 1). – ISSN 1562-9961
977381
  Тараріко М.Ю. Оптимізація фізико-хімічних властивостей дерново-підзолистих грунтів в умовах радіоактивного забруднення // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-4893
977382
  Андрійчук Ю.М. Оптимізація фізичного стану високорослих підлітків у процесі секційних занять волейболом : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Андрійчук Юліана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
977383
  Лисенко О.М. Оптимізація фізіологічної реактивності системи дихання в процесі адаптації до напруженої м"язової діяльності : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Лисенко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 59 назв
977384
  Бадзим О.С. Оптимізація фінансових проектів розвитку підприємств / О.С. Бадзим, С.В. Рибчинська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 101-106. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
977385
  Шпильова В.О. Оптимізація фінансових ресурсів підприємства як елемент антикризового управління // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 21-27. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 46). – ISSN 2306-4420
977386
  Жигірь А.А. Оптимізація фінансового планування природоохоронних заходів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 65-69. – ISSN 2306-6806
977387
  Тимошенко О.В. Оптимізація фінансового потенціалу територіальних громад // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 12-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
977388
  Мельник В.М. Оптимізація фінансової архітектури збиткових підприємств України : монографія / В.М. Мельник, Н.В. Бичкова, І.М. Калінська. – Тернопіль : Астон, 2013. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 166-180. – ISBN 978-966-308-506-7
977389
  Жорова Є.Р. Оптимізація фінансової структури капіталу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 330-334. – ISSN 2222-4459
977390
  Онисенко Т.С. Оптимізація фінансування впроваження інновацій видавничими підприємствами // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 16, серпень. – С. 107-111. – ISSN 2306-6814
977391
  Варналій З. Оптимізація фінансування державних вищих навчальних закладів України / З. Варналій, О. Красільник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті розглянуто способи оптимізації фінансування державних вищих навчальних закладів України. Описано диверсифікацію джерел надходжень фінансових ресурсів державних ВНЗ. Запропоновано систему фінансування за результатами діяльності з досягненням ...
977392
  Балега А. Оптимізація фінансування стадій геологічного вивчення надр у вітчизняній практиці / А. Балега, М. Курило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 49-55. – (Геологія ; вип. 1 (84)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано систему організації і фінансування геологорозвідувальних робіт (ГРР) поза окремими стадіями. Проведено зіставлення стадій та їх фінансового забезпечення в Україні та за кордоном. Встановлено, що в цілому стадійність відповідає схемам, ...
977393
  Галин Б. Оптимізація фіскальної політики держави: аналіз макроекономічних наслідків // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 88-94. – ISSN 1993-0259
977394
  Янковий В.О. Оптимізація фондоозброєності на підприємствах харчової промисловості на основі виробничих функцій / В.О. Янковий, Н.В. Мельник // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 34-39. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2312-847X
977395
  Янковий О.Г. Оптимізація фондоозброєності на промислових підприємствах за допомогою виробничих функцій / О.Г. Янковий, В.О. Янковий // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12 (696/697), листопад - грудень. – С. 34-48 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
977396
  Дружиніна В.В. Оптимізація фонду заробітної плати на підприємствах в умовах економічної кризи / В.В. Дружиніна, О.І. Чорноус // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 112-117 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
977397
  Зузік Костянтин Михайлович Оптимізація форм трансферу технологій міжнародними корпораціями : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Зузік К.М.; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ, 2004. – 209л. + Додатки: л.196-209. – Бібліогр.: л.187-195
977398
  Зузік Костянтин Михайлович Оптимізація форм трансферу технологій міжнародними корпораціями : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.05.01 / Зузік К.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
977399
  Дзюблюк О. Оптимізація формування ресурсної бази комерційних банків : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-46 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
977400
  Яніцький І.Я. Оптимізація формувача періодичних відліків часу з кільцем фазового автопідстроювання виокремленого пристрою синхронізації телекомунікаційних мереж : автореф. дис. канд. технічних наук. Спец. 05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі / Яніцький І.Я.; Державний ун-т інформаційно- комунікаційних технологій. – Київ, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 11 назв
977401
  Манько О.О. Оптимізація функцій АСУ зв"язком на стадії концептуального проектування та обґрунтування шляхів їх реалізації / О.О. Манько, В.Є. Тупкало, О.І. Бурба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 102-106


  Розглянуто важливу задачу етапу обстеження об’єкта автоматизації на стадії концептуального проектування – обґрунтування переліку функцій, що підлягають автоматизації в умовах неповної визначеності вихідних даних. Проведено аналіз існуючих якісних та ...
977402
  Гавриленко О.П. Оптимізація функцій міських природоохоронних теритой: соціологічне дослідження / О.П. Гавриленко, Є.Ю. Циганок // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 31-46. – (Серія "Екологія" ; вип. 3). – ISSN 2519-8955
977403
  Нікітін А.В. Оптимізація функціоналів в умовах невизначеності для стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертових просторах / А.В. Нікітін, О.А. Балясникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 65-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
977404
  Дроботов Андрій Анатолійович Оптимізація характеристик випромінювання суднових антен супутникових систем радіозв"язку : Автореф... кандид. техн.наук: 05.12.07 / Дроботов Андрій Анатолійович; Севастополь. держ. техн. ун-тет. – Севастополь, 1999. – 30л.
977405
  Решетнікова О.С. Оптимізація характеристик оптичних систем передавання з щільним спектральним розділенням каналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Решетнікова О.С.; Решетникова Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
977406
  Черкашенінов Є.Г. Оптимізація хірургічного лікування варикозної хвороби нижніх кінцівок з використанням абляціонно-термічних втручань : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Черкашенінов Євген Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
977407
  Гоні Оптимізація хірургічного лікування місцевих променевих пошкоджень покривних тканин : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Гоні Сімеха-Аліна Тахірівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
977408
  Моісеєнко А.С. Оптимізація хірургічного лікування хворих на ускладнений непрохідністю колоректальний рак з урахуванням тяжкості ендогенної інтоксикації : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Моісеєнко Антон Сергійович ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
977409
  Гоні Оптимізація хірургічного лікування хворих на хронічну критичну ішемію нижніх кінцівок з дистальною формою ураження судинного русла : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Гоні Самха-Катерина Тахірівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
977410
  Орлов А.Г. Оптимізація хірургічної корекції акральної ішемії верхніх кінцівок : автореф. дис. … канд. мед. наук : 14.01.03 / Орлов Антон Геннадійович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
977411
  Шафер Я.В. Оптимізація хірургічної корекції ускладнень після стернотомії та їх профілактика у пацієнтів кардіохірургічного профілю : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Шафер Ярослав Вадимович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядиплом. освіти. – Харків, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
977412
   Оптимізація холін-чутливого біосенсора для роботи в біологічних рідинах / Д.Ю. Кучеренко, Д.В. Сєдюко, Д.В. Книжникова, І.С. Кучеренко, О.О. Солдаткін, О.П. Солдаткін // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [ та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 4. – С. 50-60. – ISSN 1815-7459
977413
  Короленко В. Оптимізація цивільного судочинства в частині апеляційного оскарження ухвал про призначення експертизи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.109-113
977414
  Гулик А.Г. Оптимізація цивільного судочинства: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Гулик Андрій Григорович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 27 назв
977415
  Константінов С.В. Оптимізація циклу суспільних та гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах: аналіз зарубіжного досвіду / С.В. Константінов, С.А. Константінова // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2016. – № 12. – С. 38-43
977416
   Оптимізація цільового перенесення ліків із систем мікроголок / С.І. Ляшко, Д.А. Клюшин, В.В. Оноцький, О.С. Бондар // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ : "Академперіодика" НАН України, 2017. – № 11
977417
  Коротков П.А. Оптимізація частоти збуджуючого випромінювання для КР-лідарної діагностики / П.А. Коротков, Ф.Н. Марчевський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 322-326. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Теоретично та експериментально досліджено відносну частотну залежність взаємного ходу вихідної з середовища інтенсивності ліній комбінаційного розсіяння світла та коефіцієнта поглинання речовини в газовій фазі. Встановлено, що робочі частоти збудження ...
977418
  Харченко О. Оптимізація чи хитрий трюк? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12 січня (№ 2)


  Національна академія аграрних наук України заперечує інформацію про можливе закриття Інституту помології імені Левка Симиренка.
977419
  Берцун К.Т. Оптимізація штучної вентиляції легень у новонароджених з синдромом iнтраабдомінальної гіпертензії з урахуванням механічних властивостей легень // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 56-60. – ISSN 2226-1230
977420
  Ковальчук З.Я. Оптимізація як категорія в психолого-педагогічної теорії // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 423-433. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
977421
  Бойко О А. Оптимізащя портфеля страхової компанії на основі застосування операцій перестрахування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 160-169. – ISSN 1993-6788
977422
  Кузнєцова М.М. Оптимізм в системі понять позитивної психології // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 146-158. – (Психологія ; вип. 56). – ISSN 2312-1599
977423
  Ємельянова Н.М. Оптимізм і песимізм у контексті європейського нігілізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Здійснено історико-філософський аналіз понять оптимізму й песимізму, які є амбівалентними константами європейського нігілізму.
977424
  Патиківський Ю. Оптимізм перед бурею. Бізнес уже не криючись, готується до світової економічної кризи. Очікується, що вона буде потужнішою, ніж у 2018 // Україна молода. – Київ, 2019. – 23 жовтня (№ 118). – С. 6


  "Світ усе активніше готується до світової економічної кризи. За даними міжнародних експертів, таких поганих показників зростання, як зараз, у світі не було з кризового 2008 року. Тим часом центробанки більшості країн швидко знижують облікову ставку, у ...
977425
  Колодний А.М. Оптимізм радянської людини / А.М. Колодний. – Київ, 1984. – 87 с.
977426
  Орищин Л.С. Оптимізм сучасної української молоді у плануванні майбутнього / Л.С. Орищин, О.А. Опеля // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 204-215. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
977427
  Лосєв І. Оптимізм: казенний чи справжній? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 22-23 травня (№ 94/95). – С. 25-26


  Подвійні стандарти як традиція української політики.
977428
  Тищенко К.М. Оптимізований опис основи перського теперішнього часу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 98-102. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Підсумком статті є таблиця морфологічної кореляції основ презенса з інфінітивами, в якій вперше унаочнено 34 типи закономірних звукових чергувань в ауслауті основ 160 перських сильних дієслів.
977429
  Квасова О. Оптимізуємо вивчення іноземної // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 14 травня (№ 18/19). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  [У приміщенні Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка] проходила конференція "Контроль та оцінювання як засоби оптимізації навчання мов". Співорганізаторами конференції були Інститут філології університету імені Тараса ...
977430
   Оптимізуючий вплив вирішення просторових задач на функціональний стан людини / М.Ю. Макарчук, Л.В. Чікіна, Н.Б. Філімонова, С.О. Глушак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 143-144. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Проведено дослідження психофізіологічних характеристик людини в оптимальних умовах та в умовах значного психоемоційного й психофізіологічного навантаження. Виявлено оптимізуючий вплив вирішення просторових задач на функціональний стан обстежуваних.
977431
  Сірук М. Оптиміст на тлі поразки // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 28 листопада (№ 217)


  Михаїл Саакашвілі: "Якби в Бухаресті Грузії і Україні дали ПДЧ, війни не було б".
977432
   Оптиміст: доторкнися до обранця // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 6. – ISSN 0130-5212
977433
  Дмитук А. Оптимісти живуть на третину довше // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (139). – С. 41-43. – ISSN 2518-7104
977434
   Оптимісти року // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2017. – № 3 (135), червень - липень. – С. 126-127 : фото
977435
  Шулікін Д. Оптимістична ніч науки // Світ. – Київ, 2021. – Листопад (№ 43/44)


  Про онлайн-захід "Ніч молодіжної науки", до якого долучилися молоді вчені з українських наукових установ, вишів і громадських організацій; з фрагментами виступів аспіранта Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України Анастаса Романського й ...
977436
  Вишневський В.В. Оптимістична трагедія / В.В. Вишневський. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1957. – 88 с.
977437
  Зборовський А. Оптимістичний реалізм Олега Огнівця // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 11-23 лютого (№ 7/8)
977438
  Кондратюк М. Оптимістичний смуток : [поезія] // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 129-130
977439
  Найко Д.А. Оптимум економічної системи за критерієм Парето // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 4 (8). – С. 33-43. – ISSN 2411-4413
977440
  Зайцев Г.Н. Оптимум и норма в интродукции растений / Г.Н. Зайцев. – Москва : Наука, 1983. – 269с.
977441
  Рубин Я.И. Оптимум населения: что за этим понятием? / Я.И. Рубин. – Минск, 1979. – 135с.
977442
  Лук"яненко О.П. Оптимус, або Незвичайні пригоди манекена Макса / О.П. Лук"яненко. – К., 1985. – 167с.
977443
  Деркач Б.Е. Оптинеские, магнитооптические и магнитовые свойства полупроводников : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Деркач Б. Е.; МВиССО УССР, Чернов.ГУ. – Черновцы, 1987. – 21л.
977444
  Воропаев В.А. Оптинский адресат Н.В. Гоголя // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 116-121. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
977445
  Завенягин Ю.А. Оптическае исследование плазмы в коаксиальном сильноточном ускорителе : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Завенягин Ю.А.; МГУ. – М, 1970. – 14л.
977446
  Баженов Н.М. Оптическая активность и внутреннее вращение в мономерах и полимерах : Автореф. дис. ... канд. физ-матнаук : / Баженов Н.М. ; АН СССР Ин-т высокомолекулярных соединений. – Ленинград, 1953. – 11л.
977447
  Болотина И.А. Оптическая активность и стеклование : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Болотина И.А.; АН СССР, Ин-т высокомолекул. соединений. – Л., 1959. – 16л.
977448
  Константинавичус К. Оптическая активность молекулярных систем, содержащих хромофоры низкой симметрии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Константинавичус К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 11л.
977449
  Константинова А.Ф. Оптическая активность одноосных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Константинова А.Ф.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1968. – 20л.
977450
  Жевандров Н.Д. Оптическая анизотропия и миграция энергии в молекулярных кристаллах / Н.Д. Жевандров. – Москва : Наука, 1987. – 167с. – (Современные проблемы физики)
977451
  Хаджи П.И. и др. Оптическая бистабильность в системе когерентных экситонов и биэкситонов в полупроводниках / П.И. и др. Хаджи. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 119с.
977452
  Бакиев Ахмаджон Мухторович Оптическая бистабильность в слоистом монокристалле СaSe : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Бакиев Ахмаджон Мухторович; МВ и ССО СССР, МГУ. – Москва, 1986. – 14 с.
977453
  Гиббс Х.М. Оптическая бистабильность. Управление светом с помощью света : Пер.с англ. / Х.М. Гиббс. – Москва : Мир, 1988. – 518с.
977454
  Кольер Р. Оптическая голография : Пер.с англ. / Р. Кольер, К. Беркхарт, Л. Лин. – Москва : Мир, 1973. – 686 с.
977455
   Оптическая голография. – Ленинград : Наука, 1975. – 11 с.
977456
   Оптическая голография. – Ленинград : Наука, 1979. – 136 с.
977457
   Оптическая голография : В 2-х т./Пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 1. – 1982. – 374с.
977458
   Оптическая голография : В 2-х т./ Пер. с англ. – Москва : Мир
Т. 2. – 1982. – 736с.
977459
   Оптическая голография. – Ленинград : Наука, 1983. – 100с.
977460
   Оптическая голография : практические применения. – Ленинград : Наука, 1985. – 126 с.
977461
   Оптическая голография и ее применение : учеб. пособие. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1985. – 89 с.
977462
   Оптическая голография и ее применения. – Ленинград : Наука, 1977. – 97 с.
977463
   Оптическая голография с записью в трехмерных средах. – Ленинград : Наука, 1986. – 108 с.
977464
   Оптическая голография с записью в трехмерных средах.. – Ленинград : Наука, 1989. – 119с.
977465
  Антонов Е.А. Оптическая голография: Практические применения / Е.А. Антонов, В.М. и др. Гинзбург. – Москва : Советское радио, 1978. – 238 с.
977466
  Вьено Ж.-Ш. Оптическая голография: развитие и применение : пер. с фр. / Ж.-Ш. Вьено. – Москва : Мир, 1973. – 212 с.
977467
  Ларькина Л.Т. Оптическая диагностика плазмы / Л.Т. Ларькина, В.С. Энгельшт. – Фрунзе : Илим, 1987. – 95 с.
977468
  Теренин А. Оптическая диссоциация молекул солей / А. Н. Теренин. – Ленинград : Гос. оптич. ин-т, 1928. – 27, [1] с. : ил. – (Труды Государственного оптического института Ленинград ; Т. 4., Вып. 40)
977469
  Бургов В. Оптическая запись звука. / В. Бургов. – М.-Л., 1937. – 384с.
977470
   Оптическая запись информации.. – Киев : Наукова думка, 1987. – 104с.
977471
   Оптическая и цифровая обработка изображений. – Ленинград, 1988. – 176 с.
977472
   Оптическая и электрооптическая обработка информации.. – М, 1975. – 189с.
977473
  Наддака В.И. Оптическая изомерия ароматических оснований шифра. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Наддака В.И.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 17л.
977474
  О"Нил Том Оптическая иллюзия. Обыкновенное фоточудо / О"Нил Том, , Морелл Абелардо // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 88-99 : фото
977475
  Шубников А.В. Оптическая кристаллография / А.В. Шубников. – Москва- Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – 276с.
977476
  Молебный В.В. Оптическая локация : учебное пособие / В.В. Молебный. – Киев : КГУ, 1985. – 112 с.
977477
  Воробьев В.И. Оптическая локация для радиоинженеров / В.И. Воробьев. – Москва, 1983. – 177 с.
977478
  Винчелл А.Н. Оптическая минералогия / А.Н. Винчелл; Под ред. Д.С. Белянкина. – Москва : Изд-во иностранной л-ры, 1949. – 659с.
977479
  Винчелл А.Н. Оптическая минералогия / А.Н. Винчелл, Г. Винчелл. – 2-е изд. – Москва, 1953. – 562с.
977480
  Рудчик А.Т. Оптическая модель взаимодействия d-частиц энергии 27,2МЭВ с ядрами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рудчик А.Т.; АН УССР. Учен. совет Ин-та физики. – К., 1966. – 16л.
977481
  Левшин Е.Б. Оптическая модель взаимодействия с ядрами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Левшин Е.Б. ; Ин-т физ. АН УССР. – Киев, 1968. – 15 с.
977482
  Строков Ю.Ф. Оптическая модель для антинуклон-нуклонных и антинуклон-ядерных столкновений при нерелятивистских энергиях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Строков Ю.Ф. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1965. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
977483
  Креков Г.М. Оптическая модель средней атмосферы / Г.М. Креков, С.Г. Звенигородский. – Новосибирск, 1990. – 276с.
977484
  Ходгсон П.Е. Оптическая модель упругого рассеяния / П.Е. Ходгсон. – Москва, 1966. – 232 с.
977485
  Рутковский Ф.К. Оптическая накачка квантовых генераторов на твердом теле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рутковский Ф.К.; АН БССР. Объед. совет ин-та физ., ин-та матем. и вычислит. техники, ин-та твердого тела и полупроводник. – Минск, 1966. – 13л.
977486
  Колчинский И.Г. Оптическая нестабильность земной атмосферы по наблюдениям звёзд / И.Г. Колчинский. – Киев : Наукова думка, 1967. – 184 с.
977487
  Потапов О.А. Оптическая обработка геофизической и геологической информации / О.А. Потапов. – Москва : Недра, 1977. – 184с.
977488
   Оптическая обработка изображений : сборник научных статей. – Ленинград : Наука, 1985. – 144 с.
977489
   Оптическая обработка информации. – Ленинград, 1978. – 167 с.
977490
   Оптическая обработка информации. – Ленинград, 1979. – 207 с.
977491
   Оптическая обработка информации : пер. с англ. – Москва : Мир, 1980. – 349 с.
977492
  Парыгин В.Н. Оптическая обработка информации / В.Н. Парыгин, В.И. Балакший. – Москва : Московский университет, 1987. – 141с.
977493
  Зимин В.Д. Оптическая обработка информации в теневых приборах : учеб. пособие / В.Д. Зимин. – Пермь : Издательство Пермского университета, 1977. – 80 с.
977494
   Оптическая обработка информации и оптоэлектроника. – Тбилиси : Мецниереба, 1986. – 122 с.
977495
   Оптическая обработка информации.. – Москва : Мир, 1966. – 379с.
977496
   Оптическая обработка радиосигналов в реальном времени / О.Б. Гусев, С.В. Кулаков, Б.П. Разживин, Д.В. Тигин; Кулаков С.В,. – Москва : Радио и связь, 1989. – 135 с.
977497
  Ерлов Н.Г. Оптическая океанография / Н.Г. Ерлов. – М., 1970. – 224с.
977498
   Оптическая ориентация. – Ленинград : Наука, 1989. – 408 с.
977499
   Оптическая ориентация атомов и молекул : сб. науч. трудов. – Ленинград : ФТИ, 1987. – 198 с.
977500
  Соколов А.П. Оптическая ориентация кадмия и ее некоторые применения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Соколов А.П.; Гос. оптический ин-т. – Л., 1972. – 16л.
977501
  Вакуленко О.В. Оптическая перезарядка примеси в полупроводниках / О.В. Вакуленко, М.П. Лисица. – Киев : Наукова думка, 1992. – 205 с.
977502
  Рибо Г. Оптическая пирометрия : пер. с фр. / Г. Рибо. – Москва; Ленинград : ГТТИ, 1934. – 455с.
977503
   Оптическая пирометрия плазмы : сб. статей. – Москва : Иностранная литература, 1960. – 438 с.
977504
  Зуев В.Е. Оптическая погода / В.Е. Зуев, Б.Д. Белан, Г.О. Задде ; отв. ред. И.В. Самохвалов ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмосферы. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1990. – 188, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 180-189 (222 назв.). – ISBN 5-02-029302-4
977505
  Алексеев А.В. Оптическая рефракция в земной атмосфере : горизонт. трассы / А.В. Алексеев, М.В. Кабанов, И.Ф. Куштин ; АН СССР, Ин-т оптики атмосферы. – Новосибирск : Наука ; Сибирское отделение, 1982. – 160 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 150-157
977506
   Оптическая рефракция в земной атмосфере. / Алексеев А.В. – Новосибирск, 1987. – 103с.
977507
  Ротару А.Х. Оптическая самоорганизация экситонов и биэкситонов в полупроводниках / А.Х. Ротару, В.А. Залож. – Кишинев : Штиинца, 1990. – 166с.
977508
  Гальярди Р.М. Оптическая связь = Optical communications / Р.М. Гальярди, Ш. Карп ; пер. с англ. С.М.Бабия ; под ред. А.Г. Шереметьева. – Москва : Связь, 1978. – 424 с.
977509
  Унгер Г.Г. Оптическая связь = Optische nachrichten-technik / Г.Г. Унгер; Пер.с нем. под ред.Н.А.Семенова. – Москва : Связь, 1979. – 264с.
977510
   Оптическая связь. – Москва : Радио и связь, 1984. – 384 с.
977511
  Платонов А.Н. Оптическая спектроскопия и люминесценция породообразующих слюд и хлоритов = Optical spectroscopy and luminescence of rock-forming micas and chlorites / А.Н. Платонов, В.М. Хоменко, А.Н. Таращан ; [отв. ред. А.Н. Платонов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко]. – Киев : Наукова думка, 2013. – 296, [3] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 280-292. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" progect). – ISBN 978-966-00-1347-6
977512
   Оптическая спектроскопия и электронной парамагнитный резонанс примесей и дефектов в алмазе.. – К, 1986. – 104с.
977513
  Петровский Г.Т. Оптическая технология в космосе / Г.Т. Петровский, Г.Л. Воронков. – Л., 1984. – 158с.
977514
  Левин Г.Г. Оптическая томография / Г.Г. Левин, Г.Н. Вишняков. – Москва : Радио и связь, 1989. – 223 с.
977515
  Ташенов Б.Т. Оптическая устойчивость атмосферы и атмосферный аэрозоль : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ташенов Б.Т.; Ин-т прикл. геофизики ГУГМС. Астрофиз. ин-т АН Каз.ССР. – М., 1967. – 11л.
977516
  Свечников С.В. Оптическая электроника / С.В. Свечников. – Киев : Знание, 1969. – 64 с.
977517
  Василевский А.М. Оптическая электроника / А.М. Василевский, М.А. Кропоткин, В.В. Тихонов. – Ленинград, 1990. – 176 с.
977518
  Маныкин Э.А. Оптическая эхо-спектроскопия / Э.А. Маныкин, В.В. Самарцев. – Москва : Наука, 1984. – 270 с.
977519
  Гадомский О.Н. Оптическая эхо-спектроскопия поверхности / О.Н. Гадомский, Р.А. Власов. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 245 с.
977520
  Титова Л.Ф. Оптически активные амины фуранового ряда и их производные : Автореф... канд. хим.наук: / Титова Л. Ф.; МГУ, Хим. фак. – М.., 1963. – 10л.
977521
  Дянкова Н.Д. Оптически избелители и тяхното приложение / Н.Д. Дянкова, Н.Х. Попова. – София, 1973. – 220с.
977522
  Лукьянов Д.П. Оптические адаптивные системы / Д.П. Лукьянов, А.А. Корниенко. – Москва : Радио и связь, 1989. – 238 с.
977523
  Дунина В.В. Оптические активные производные тиомочевины и дитиокарбаминовой кислоты и их комплексные соединения : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Дунина В.В.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1969. – 24л.
977524
  Зверев В.А. Оптические анализаторы : Корреляционный анализ в акустике, оптике и радиофизике с использованием оптических модуляционных схем / В.А. Зверев, Е.Ф. Орлов. – Москва, 1971. – 240 с.
977525
  Сутовский С.М. Оптические анализаторы в особых условиях эксплуатации / С.М. Сутовский. – М., 1977. – 96с.
977526
  Есельсон М.П. Оптические анализаторы для экспресс-контроля некоторых продуктов нефтехимического производства : Автореф... канд. техн.наук: / Есельсон М.П.; Моск. ин-т нефтехим. и газовой пром-сти им. Губкина. – М., 1965. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
977527
  Кукушкин Л.С. Оптические безызлучательные переходы в локальных центрах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кукушкин Л.С. ; Акад. наук УССР. – Киев, 1963. – 10 с.
977528
  Чупрына Владимир Александрович Оптические возбуждение мощных акустических импульсов и ударных волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Чупрына Владимир Александрович; МГУ. – М., 1986. – 17л.
977529
  Маркузе Д. Оптические волноводы : пер. с англ. / Д. Маркузе; Шевченко В.В. – Москва : Мир, 1974. – 576 с.
977530
  Нейман С. Оптические волны - носители информации / С. Нейман, 1962. – 25с.
977531
  Ярив А. Оптические волны в кристаллах : Пер.с англ. / А. Ярив, П. Юх. – Москва : Мир, 1987. – 616 с.
977532
   Оптические волокна и волоконные элементы. : [текст] ; сборник статей и переводов. – Москва : Химия, 1972. – 261 с.
977533
  Савченков А.А. Оптические высокодобротные мини и микрорезонаторы в прецизионных изменениях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Савченков А. А.; МГУ. – М., 2000. – 16л.
977534
   Оптические вычислители.. – Л, 1989. – 186с.
977535
  Веников Г.В. Оптические вычислительные системы / Г.В. Веников. – Москва, 1976. – 64с.
977536
  Микаэлян А.Л. Оптические генераторы на твердом теле / А.Л. Микаэлян, Тер-Микаэлян, Ю.Г. Турков. – Москва : Советское радио, 1967. – 384 с.
977537
   Оптические головки передающих камер цветного телевидения. – Ленинград, 1988. – 111 с.
977538
  Грейм И.А. Оптические дальномеры и высотомеры геометрического типа / И.А. Грейм; ред. З.Н. Чумаченко. – Москва : Недра, 1971. – 176 с.
977539
  Грейм И.А. Оптические дальномеры и высотомеры геометрического типа / И.А. Грейм. – Москва : Недра, 1983. – 320 с.
977540
  Катыс Г.П. Оптические датчики температуры. / Г.П. Катыс. – М.-Л., 1959. – 111с.
977541
  Нижин А. и. Оптические детали из высокомолекулярных органических стекол : Автореф... канд. техн.наук: / Нижин А. и.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1955. – 13л.
977542
  Ребрин Ю.К. Оптические дефлекторы / Ю.К. Ребрин, В.И. Сидоров. – Киев : Тэхника, 1988. – 135 с.
977543
   Оптические дисковые системы. – Москва, 1991. – 278 с.
977544
   Оптические дисковые системы. – Москва : Радио и связь, 1991. – 280 с. – ISBN 5-256-00378-Х
977545
  Вуль В.А. Оптические запоминающие устройства / В.А. Вуль. – Ленинград, 1979. – 184с.
977546
  Тананайко О.Ю. Оптические и амперометрические сенсоры на основе пленочных покрытий оксида кремния // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 5/6, май - июнь. – С. 3-25. – ISSN 0041-6045
977547
   Оптические и инфракрасные телескопы 90-х годов : пер. с англ. – Москва : Мир, 1983. – 292 с.
977548
   Оптические и кинетические эффекты в неравновесных электронных и электрон-колебательных системах. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 145 с.
977549
   Оптические и кинетические эффекты в сильном электромагнитном поле.. – Кишинев, 1974. – 162с.
977550
  Захарова Э.Н. Оптические и конформационные свойства некоторых жесткоцепных полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Захарова Э.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 22л.
977551
  Крамарь В.М. Оптические и магнитные свойства полупроводников А В , активированных элементами группы железа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Крамарь В.М.; МВ и ССО УССР. Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1982. – 17л.
977552
  Мулдахметов З.М. и др. Оптические и магнитные свойства триплетного состояния / З.М. и др. Мулдахметов. – Алма-Ата : Наука, 1983. – 264 с.
977553
  Халилов В.Х. Оптические и магнитооптические свойвства монокристаллов GaSe в областях края фундаментального поглощения . : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 049 / Халилов В.Х.; АН АзССР.Ин-т физики. – Баку, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.18
977554
  Сырова Н.И. Оптические и магнитооптические свойства тонких ферромагнитных пленок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Сырова Н.И.; АН СССР. Сиб. отд. И-т физики. – Красноярск, 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.14
977555
  Харченко Л.С. Оптические и магнитооптические эффекты при переходах на вырожденные примесные уровни в кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.041 / Харченко Л.С.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1969. – 18л.
977556
   Оптические и механические свойства полупроводников и диэлектриков.. – Кишинев, 1967. – 100с.
977557
  Бардецкий Профирий Иванович Оптические и низкочастотные переходы в экситонном газе во внешних полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Бардецкий Профирий Иванович; Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1977. – 18л.
977558
   Оптические и оптико-электронные методы обработки изображений и сигналов : Тематич. сборник. – Ленинград, 1982. – 223с.
977559
   Оптические и оптико-электронные приборы : межвуз. сб. – Новосибирск : НИИГ, 1982. – 155 с.
977560
   Оптические и оптико-электронные средства обработки информации.. – Л, 1989. – 302с.
977561
  Кузнецов А.С. Оптические и парамагнитные свойства центров окраски в сульфидах и окислах щелечноземельных металлов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Кузнецов А.С.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1975. – 15л.
977562
   Оптические и спектральные свойства стекол. – Рига, 1982. – 154с.
977563
   Оптические и спектральные свойства стекол.. – Рига, 1977. – 175с.
977564
   Оптические и спектральные свойства стекол.. – Рига, 1986. – 211с.
977565
  Атаманенко Б.А. Оптические и структурные свойства покрытий из нигридов переходных металлов и углерода, получаемых лазерными способами : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Атаманенко Б.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 167 л. – Библиогр.: л. 148-167
977566
  Атаманенко Б.А. Оптические и структурные свойства покрытий из нитридов переходных металлов и углерода, получаемых лазерными способами : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Атаманенко Б.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 15 с. – Библиогр.: 10 назв.
977567
  Пришивалко А.П. Оптические и тепловые поля внутри светорассеивающих частиц / А.П. Пришивалко. – Минск : Наука и Техника, 1983. – 190с.
977568
  Полетаева Евгения Валериановна Оптические и термические свойства агрегатных центров меди в кристаллах NaCl-Cu и KCl-Cu : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.04 / Полетаева Евгения Валериановна; Кемеровский гос. ун-т. – Кемерово, 1981. – 20л.
977569
  Булавин Л.А. Оптические и термодинамические свойства вблизи критической температуры расслоения. / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, Б.Х. Абдикаримов // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
977570
  Ипатова И.П. Оптические и термодинамические свойства колебаний чистых и дефектных кристаллов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 072 / Ипатова И.П.; АН СССР. Физ.-техн. ин-тут. – Л., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
977571
  Булавин Л.А. Оптические и термодинамические свойства неоднордного раствора вблизи критической температуры расслоения / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин, Б.Ж. Абдикаримов // УФЖ, 1991. – №4


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
977572
  Абдикаримов Б.Ж. Оптические и термодинамические свойства неоднородных двойных растворов вблизи критических точек : дис... канд. физ.-мат. наук : 01.04.14 / Абдикаримов Бахытхан Жунайдович ; МО Украины, КУ им.Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 143 л. – Библиогр.: л. 129-143
977573
  Абдикаримов Б.Ж. Оптические и термоднамические свойства неоднородных двойных растворов вблизи критических точек. : Автореф... Канд. физ-мат наук: 01.04.14 / Абдикаримов Б.Ж.; КУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1992. – 21л.
977574
  Гертович С Т. Оптические и фотоэлектрические свойства антимонида кадмия и некоторых других ромбических полупроводников. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Гертович Т.С,; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
977575
  Кушнир О.Б. Оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов галоидных соединений кадмия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кушнир О.Б.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
977576
  Амброс В.П. Оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов системы Ga2S3-In2S3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Амброс В.П.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
977577
  Коболев В.И. Оптические и фотоэлектрические свойства кристаллов твердых растворов систем In2Se3 - In2Te3 u InSe - InTe. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Коболев В.И.; Кишинев. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
977578
  Казанджиев Стоян Антонов Оптические и фотоэлектрические свойства монокристаллов окиси цинка, выращенных методом гидротермального синтеза : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Казанджиев Стоян Антонов; Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова (Ленина). – Л., 1974. – 20л.
977579
  Дылевский Г.Б. Оптические и фотоэлектрические свойства некоторых соединений А3В6 : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Дылевский Г.Б.; Черновиц.гос.ун-т. – Черновцы, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
977580
  Драбкин И.А. Оптические и фотоэлектрические свойства полимеров с сопряженными связями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Драбкин И.А.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Ленинград, 1967. – 16л.
977581
  Вольфсон А.А. Оптические и фотоэлектрические свойства сильно легированного кремния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Вольфсон А.А.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Л., 1970. – 9л. – Бібліогр.:с.9
977582
  Георгицэ Е.И. Оптические и фотоэлектрические свойства сплавов CaxHg(1-x)Te при низких температурах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.049 / Георгицэ Е.И.; МНО МССР. – Кишинев, 1972. – 12л.
977583
  Жмурко И.С. Оптические и фотоэлектрические свойства творедых растворов системы HdTe-CdTe : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жмурко И. С.; Льв.ГУ. – Львов, 1964. – 15л. – Бібліогр.:с.15
977584
  Жолкевич Г.А. Оптические и фотоэлектрические совйства селенистого и теллуристого цинка : Автореф... канд .физ .мат.наук: / Жолкевич Г. А.; Гос. оптич. ин-т. – Л., 1960. – 17л.
977585
  Александров А.С. Оптические и электрические свойства неравновесных электронов индуцированных в полупроводниках электромагнитной волной : Автореф... кан. физ.-мат.наук: / Александров А. С.; МВССО СССР, Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1973. – 26л.
977586
  Манохин Ю.П. Оптические и электрические свойства фосфидов галлия и индия легированных переходными элементами и МДП-структур на InP : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Манохин Ю.П.; Воронеж. политехн. ин-т. – Воронеж, 1977. – 14л.
977587
  Шутов С.Д. Оптические и электрические свойства халькогенидов сурьмы и их связь с зонной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шутов С.Д.; Черновиц. гос. ун-т. – Кишинев, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19
977588
  Ткачук А.Д. Оптические и электрические свойства щелочно-галоидных кристаллов с агрегатными центрами окраски. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Ткачук А.Д.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1971. – 21л.
977589
  Тейслер Э.С. Оптические и электрические явления при ионизации центров люминесценции в щелочногалоидных кристаллах, активированных ионоами Ga+, In+ и Tl+ : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тейслер Э. С.; ТартГУ. – Тарту, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.19
977590
  Соловьева Ю.Н. Оптические и электрооптические свойства метаниобата лития : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Соловьева Ю.Н. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1969. – 16 с.
977591
  Афанасьев В.А. Оптические измерения / В.А. Афанасьев. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 239 с. : ил. – Библиогр.: с. 235-237 (74 назв.)
977592
   Оптические измерения : Учеб.пособие / А.М. Борбат, И.С. Горбань, Б.А. Охрименко, Суббота-Мельник, И.А. Шайкевич, А.А. Шишловский. – Киев : Техніка, 1967. – 419 с.
977593
  Афанасьев В.А. Оптические измерения : учеб для студ. вузов, обуч. по спец. "Оптические приборы и спектроскопия" / В.А. Афанасьев. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1968. – 264 с. : ил. – Библиогр.: с. 255-262
977594
  Афанасьев В.А. Оптические измерения : [учеб. для опт. спец. вузов] / В.А. Афанасьев. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1981. – 229 с. : ил. – Библиогр.: с. 226-229 (73 назв.)
977595
  Соснова Н.К. Оптические измерения : учеб. пособие / Н.К. Соснова, А.Н. Соснов. – Новосибирск : НИИ, 1986. – 83с.
977596
  Креопалова Г.В. и др. Оптические измерения : Учебник / Г.В. и др. Креопалова. – Москва : Машиностроение, 1987. – 264с.
977597
   Оптические измерения : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Оптотехника" / А.Н. Андреев [ и др. ]. – Москва : Логос, 2008. – 416с. – ISBN 978-5-98704-173-2
977598
  Тяжелов С.С. Оптические измерения (Определение конструктивных элементов оптических систем) / С.С. Тяжелов. – Ленинград ; Москва, 1939. – 231 с.
977599
  Щербак В.И. Оптические измерительные процессоры и их метрологическое обеспечение. / В.И. Щербак, В.И. Кривоцюк. – М., 1992. – 214с.
977600
  Толанский С. Оптические иллюзии / С. Толанский; пер. с англ. К.А. Любарского. – Москва : Мир, 1967. – 127 с.
977601
  Катыс Г.П. Оптические информационные системы роботов-манипуляторов. / Г.П. Катыс. – М., 1977. – 272с.
977602
  Каплунов Михаил Гершович Оптические исследование электопроводящих органических соединений на основе тетрацианхинодиметана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Каплунов Михаил Гершович; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 20л.
977603
  Малкевич М.С. Оптические исследования атмосферы со спутников / М.С. Малкевич. – М., 1973. – 303с.
977604
   Оптические исследования атмосферы.. – Алма-Ата, 1984. – 176с.
977605
  Лазарев А.И. Оптические исследования в космосе. / А.И. Лазарев, А.Г. Николаев, Е.В. Хрунов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 255с.
977606
  Горбань И.С. Оптические исследования возбужденных электронных состояний в полупроводниках : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Горбань И.С.; КГУ. Кафедра оптики. – К., 1965. – 383л. – Бібліогр.:л.336-383
977607
  Горбань И.С. Оптические исследования возбужденных электронных состояний в полупроводниках : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Горбань И. С.; КГУ. – К., 1966. – 24л.
977608
  Горбань И.С. Оптические исследования возбужденных электронных состояний в полупроводниках : Автореф. дис. ... докт. физ.мат. наук / Горбань И. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 22 с. – Бібліогр. : с. 22-23
977609
  Горбань И.С. Оптические исследования возбужденных электронных состояний в полупроводниках. Ч.2 : Дис... докт. физ.-мат.наук: / Горбань И.С.; КГУ. Кафедра оптики. – К., 1965. – 108л.
977610
  Маразуев Ю.А. Оптические исследования излучательной и безызлучательной рекомбинации в карбиде кремния с применением методики электронного парамагнитного резонанса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.044 / Маразуев Ю.А. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1972. – 22 с.
977611
  Маразуев Ю.А. Оптические исследования излучатеьной и безызлучательной рекомбинации в карбиде кремния с применением методики электронного парамагнитногорезонанса : Дис... канд.физ-мат.наук: / Маразуев Ю.А.; КГУ. Физич.фак-т., кафедра оптики. – К., 1971. – 141л. – Бібліогр.:л.137-141
977612
   Оптические исследования излучения атмосферы, полярных сияний и серебристых обаков с борта орбитальной научной станции "Салют -4".. – Тарту, 1977. – 178с.
977613
  Челидзе Т.Я. Оптические исследования лазерной искры. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Челидзе Т.Я.; АН СССР. Физ.-технич. ин-т. – Л., 1968. – 19л.
977614
  Радайкина Л.Н. Оптические исследования легированных кристаллов антимонида индия р- и п-типа. : Автореф... Канд.физ-маит.наук: 01.04.10 / Радайкина Л.Н.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
977615
  Шишловский А.А. Оптические исследования люминесцирующих растворов электролитов : Дис... доктор физ.-мат.наук: / Шишловский А.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1954. – 201л. – Бібліогр.:л.195-199
977616
   Оптические исследования молекулярного движения и межмолекулярного взаимодействия в жидкостях и растворах : материалы науч. межвуз. конф., 1964 г. – Ташкент : Наука, 1965. – 216 с.
977617
  Дворкин Г.А. Оптические исследования нуклеиновых кислот и нуклеопротеидов в растворе : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дворкин Г.А. ; АН СССР , Ин-т биол. физики. – Москва, 1964. – 23 с. – Бібліогр. : с. 22-23
977618
   Оптические исследования полупроводников. – Свердловск : Издательство АН СССР УНЦ, 1980. – 112 с.
977619
  Ринне Ф. и Берек М. Оптические исследования при помощи поларизационного микроскопа / Ф. и Берек М. Ринне. – М., 1937. – 332с.
977620
  Горбовский С.В. Оптические исследования ряда параметров разряда в озонаторе по длинне межэлектронного промежутка : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Горбовский С. В.; МГУ, Хим. фак. – М., 1974. – 15л.
977621
  Луговский В.В. Оптические исследования собственных и примасных энергетических состояний полупроводниковых фосфидов. : Дис... Канд. физ-мат. наук: / Луговский В.В.; КУ им. Т.Шевченка. – К, 1974. – 168л. – Бібліогр.:л.153-168
977622
  Луговский В.В. Оптические исследования собственных и примесных энергетических состояний полупроводниковых фосфидов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Луговский В.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 20 с. – Бібліогр. : с. 19-20
977623
  Луневский В.З. Оптические исследования структурных перестроек мембраны нервного волокна при возбуждении. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 091 / Луневский В.З.; Ин-т биол. физики АН СССР. – Пущино, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
977624
  Федин А.Г. Оптические исследования тепло- и массообменных процессов в электролитах и магнитополяризующихся жидкостях : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Федин А.Г.; АН ЛатвССР. Объед. совет отд. физ.-техн. наук. – Рига, 1974. – 16л.
977625
  Длугунович В.А. Оптические исследования термического воздействия излучения СО2 - лазера на твердые материалы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Длугунович В.А.; АН БССР. – Минск, 1980. – 16л.
977626
  Шутилов В.А. Оптические исследования ультразвуковых волн большой амплитуды в жидкостях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шутилов В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 13л.
977627
  Губанов Виктор Александрович Оптические исследования экситонно-примесных состояний и энергентического спектра мелких примесных центров в гексагональном карбиде кремнияк : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Губанов Виктор Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
977628
  Крицкий А.В. Оптические исследования экситонных процессов в монокристаллах CdS и CdSe : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Крицкий А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 23 с.
977629
  Крицкий А.В. Оптические исследования экситонных процессов в монокристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Крицкий А.В.; АН УССР. Ин-тут физики. – К., 1980. – 26л.
977630
  Губанов В.А. Оптические исследования экситоно-примесных состояний и энергетического спектра мелких примесных центрво в гексагональном карбиде кремния : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Губанов В.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 190л. – Бібліогр.:л.150-161
977631
  Писарев Р.В. Оптические исследования электронной структуры 3d-ионов в магнитоупорядоченных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Писарев Р.В.; АН СССР. Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1966. – 11л.
977632
  Сулейманов Ю.М. Оптические исследования энергетического спектра примесных состояний в карбиде кремния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Сулейманов Ю.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 11 с. – Бібліогр.: с. 10-11
977633
  Курик М.В. Оптические исследования энергетической структуры некоторых полупроводниковых соединений группы AIIBVI : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Курик М.В. ; АН УССР, Ин-т физики. – Киев, 1965. – 22 с.
977634
  Пуга П.П. Оптические исследования энергетической структуры стеклообразных полупроводников типа А В С : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Пуга П.П. ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1973. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
977635
  Гроднев И.И. Оптические кабели : Конструкции, характеристики, производство и применение / И.И. Гроднев, Ю.Т. Ларин, И.И. Теумин. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 174 с.
977636
  Мурадян А.Г. Оптические кабели многоканальных линий связи / А.Г. Мурадян, И.С. Гольдфарб, В.П. Иноземцев. – Москва, 1987. – 200 с.
977637
  Шавлов А. Оптические квантовые генераторы / А. Шавлов, С. Фогель, Л. Далберджер. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 115 с.
977638
  Кац М.Л. Оптические квантовые генераторы / М.Л. Кац, М.А. Ковнер, Н.К. Сидоров. – Саратов, 1964. – 352 с.
977639
   Оптические квантовые генераторы : сборник статей. – Москва : Мир, 1966. – 375 с.
977640
  Федоров Б.Ф. Оптические квантовые генераторы / Б.Ф. Федоров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 88 с.
977641
  Бирнбаум Д. Оптические квантовые генераторы / Д. Бирнбаум. – Москва : Советское радио, 1967. – 359 с.
977642
  Ищенко Е.Ф. Оптические квантовые генераторы / Е.Ф. Ищенко, Ю.М. Климков. – Москва : Советское радио, 1968. – 470 с.
977643
  Довгий Я.О. Оптические квантовые генераторы / Я.О. Довгий. – Киев : Вища школа, 1977. – 230 с.
977644
  Пахомов Л.Н. Оптические квантовые генераторы / Л.Н. Пахомов. – Ленинград, 1977. – 91 с.
977645
  Букатый В.И. Оптические квантовые генераторы / В.И. Букатый. – Барнаул, 1985. – 94 с.
977646
  Прилепин М.Т. Оптические квантовые генераторы в геодезических измерениях / М.Т. Прилепин, А.Н. Голубев. – Москва : Недра, 1972. – 169 с.
977647
   Оптические квантовые генераторы за 1978 год : указатель. – Минск
Ч. 1. – 1979
977648
   Оптические квантовые генераторы за 1978 год : указатель. – Минск
Ч. 2. – 1979
977649
   Оптические квантовые генераторы и их применение. – Киев, 1965. – 68 с.
977650
   Оптические квантовые генераторы и их применение.. – К, 1965. – 68с.
977651
  Пилипович В.А. Оптические квантовые генераторы с просветляющимися фильтрами / В.А. Пилипович, А.А. Ковалев. – Минск : Наука и Техника, 1975. – 216 с.
977652
   Оптические квантовые генераторы.. – Минск, 1970. – 487с.
977653
  Изнар А.Н. Оптические квантовые приборы (лазеры) и их применение в военной технике / А.Н. Изнар, Б.Ф. Федоров. – Москва, 1964. – 174с.
977654
  Жижин Г.Н. Оптические колебательные спектры кристаллов / Г.Н. Жижин, Б.Н. Маврин, В.Ф. Шабанов. – Москва : Наука, 1984. – 232 с.
977655
  Татарников В.Т. Оптические линии связи / В.Т. Татарников, А.Г. Мурадян, В.И. Смирнов. – Москва : Знание, 1974. – 63 с.
977656
   Оптические мазеры : сборник статей. – Казань : Издательство Казанского университета, 1964. – 204 с.
977657
   Оптические материалы для инфракрасной техники. : справ.издание. – Москва : Наука, 1965. – 336с.
977658
  Запрягаева Л.А. Оптические материалы для проектирования оптических систем геодезических приборов : Уч.пособие / Л.А. Запрягаева. – Москва : МИИГАиК, 1977. – 89 с.
977659
  Сперанская Е.Ф. Оптические методы анализа / Е.Ф. Сперанская. – Алма-Ата
1. – 1977. – 72с.
977660
  Отмахова З.И. Оптические методы анализа / З.И. Отмахова, Н.И. Слезко. – Томск, 1980. – 54с.
977661
  Слезко Н.И. Оптические методы анализа. / Н.И. Слезко, З.И. Отмахова. – Томск, 1980. – 122с.
977662
   Оптические методы в адсорбцииа и кализе.. – Иркутск, 1980. – 185с.
977663
  Федоровский А.Д. Оптические методы в гидромеханике / А.Д. Федоровский. – К., 1984. – 176 с.
977664
  Микаэлян А.Л. Оптические методы в информатике : Запись, обработка и передача информации / А.Л. Микаэлян. – Москва : Наука, 1990. – 228 с.
977665
  Хауф В. Оптические методы в теплопередаче / В. Хауф, У. Григуль. – М, 1973. – 240с.
977666
  Коротков А.И. Оптические методы диагностики основных параметров низкотемпературной газоразрядной плазмы : спец. физ. практикум / А.И. Коротков. – Чебоксары : Издательство Чувашского университета, 1984. – 75 с.
977667
  Вяльсов Л.Н. Оптические методы диагностики рудных минералов / Л.Н. Вяльсов. – Москва : Недра, 1976. – 200с.
977668
  Сычева З.И. Оптические методы идентификации химических волокон. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Сычева З.И.; АН БССР. Отд. хим. наук. Объед. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неорган. химии и Ин-та торфа. – Минск, 1968. – 18л.
977669
  Фриш С.Э. Оптические методы измерений : учеб. пособие / Фриш С.Э. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 1 : Световой поток и его измерение. Источники света. – 1976. – 126 с.
977670
  Фриш С.Э. Оптические методы измерений : учеб. пособие / Фриш С.Є. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет
Ч. 2 : Лучевая оптика и границы ее применимости. Интерферометрия. – 1980. – 226 с.
977671
  Свет Д.Я. Оптические методы измерения истинных температур / Д.Я. Свет. – Москва : Наука, 1982. – 296 с.
977672
   Оптические методы изучения океанов и внутренних водоемов.. – Таллин, 1980. – 326с.
977673
   Оптические методы изучения океанов и внутренных водоемов.. – Новосибирск, 1979. – 372с.
977674
   Оптические методы исследований в баллистическом эксперименте. – Л, 1979. – 229с.
977675
  Терентьев В.А. Оптические методы исследования / В.А. Терентьев, К.В. Егоров. – Куйбышев, 1977. – 77с.
977676
  Артюхов В.Г. Оптические методы исследования биологических систем и объектов : учебное пособие / В.Г. Артюхов, М.С. Бутурлакин, В.П. Шмнлев. – Воронеж : Воронежский университет, 1980. – 114 с. : ил.
977677
  Ершов В.В. Оптические методы исследования вещественного состава руд. Введение в минераграфию / В.В. Ершов, А.А. Новиков. – Москва, 1974. – 193 с.
977678
  Осипова Т.В. Оптические методы исследования дуги переменного тока в продольном потоке воздуха. : Автореф... Канд.техн.наук: 282 / Осипова Т.В.; Всесоюз.электротехн.ин-т. – М, 1969. – 21л.
977679
  Левшин Л.В. Оптические методы исследования молекулярных систем : Учебное пособие для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Физика" / Л.В. Левшин, А.М. Салецкий. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-03081-8
Ч.1 : Молекулярная спектроскопия. – 1994. – 320 с.
977680
   Оптические методы исследования потоков : тезисы докладов 1 Всесоюзн. семинара, 1989 г. – Новосибирск : Издательство АН СССР СО, 1989. – 330 с.
977681
  Зимин В.Д. Оптические методы исследования прозрачных неоднородностей / В.Д. Зимин. – Пермь, 1976. – 92 с.
977682
  Филатов М.Я. Оптические методы исследования разрушения полимерных материалов. / М.Я. Филатов. – К., 1989. – 129с.
977683
  Рапин В.А. Оптические методы исследования сважин в СССР и за рубежом. / В.А. Рапин. – М, 1976. – 40с.
977684
   Оптические методы контроля интегральных микросхем : Состояние и перспективы совершенствования. – Москва : Радио и связь, 1982. – 136 с. – (Массовая библиотека инженера = Электроника ; Вып.32 ; Электроника)
977685
   Оптические методы обработки изображений и сигналов. – Ленинград, 1981. – 101 с.
977686
   Оптические методы обработки информации. – Ленинград : Наука, 1974. – 155 с.
977687
  Шишарин А.В. Оптические методы обработки информации : Учебное пособие / А.В. Шишарин, В.Н. Славинская; Мин-во высш. и средн. пец. образов. РСФСР; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1977. – 66с.
977688
  Акаев А.А. Оптические методы обработки информации : [для вузов по специальности "Электрон. вычисл. машины"] / А.А. Акаев, С.А. Майоров. – Москва : Высшая школа, 1988. – 236, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 234-235
977689
   Оптические методы обработки информации.. – Минск, 1978. – 231с.
977690
  Свет В.Д. Оптические методы обработки сигналов / В.Д. Свет. – М., 1971. – 104с.
977691
  Климкин В.Ф. Оптические методы регистрации быстропротекающих процессов / В.Ф. Климкин. – Новосибирск : Наука, 1980. – 207 с.
977692
  Соловьев В.С. Оптические методы регистрации быстропротекающих процессов / В.С. Соловьев. – Москва, 1986. – 51с.
977693
   Оптические методы спутниковой гидрофизики = Исследование окружающей среды с автоматических ИСЗ. – Киев : Наукова думка, 1986. – 159с.
977694
   Оптические методы спутниковой гидрофизики.. – К, 1987. – 142с.
977695
  Вейгерт Ф. Оптические методы химии / Ф. Вейгерт. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 422с.
977696
  Бабко А.К. Оптические методы химического анализа в контpоле металлуpгического пpоизводства / А.К. Бабко; Научно-техническое совещание работников промышленности, деятелей науки и техники. – Киев : Київська пpавда, 1952. – 8 с.
977697
  Черный В.В. Оптические микроволноводы и прохождение по ним импульса : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черный В.В.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 24л.
977698
  Мицель А.А. Оптические модели молекулярной атмосферы для лазерного излучения / А.А. Мицель, Ю.Н. Пономарев. – Новосибирск, 1988. – 126с.
977699
  Гринев Б.В. Оптические монокристаллы сложных оксидных соединений / Б.В. Гринев, М.Ф. Дубовик, А.В. Толмачев; НАНУ. НТК "Ин-тут монокристаллов". – Харьков : Институт монокристаллов, 2002. – 250с. – ISBN 966-02-2645-4
977700
  Солнцев В.А. Оптические наблюдательные приборы, их устройство, выбор и эксплуатация / В.А. Солнцев. – Санкт-Петербург : Политехника, 1991. – 80с. – ISBN 5-7325-0099-5
977701
  Ивченко Василий Николаевич Оптические наблюдения в управляемых космических экспериментах с инжекцией электронов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Ивченко Василий Николаевич ; ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1979. – 13 с.
977702
   Оптические наблюдения в экспериментах с ннжекцией многокомпонентной плазмообразующей смеси в ионосфере / З.И. Грицай, А.М. Евтушевский, Г.П. Милиневский, Ю.А. Романовский, С.В. Хмиль // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 54-60. – (Астрономия ; вып. 29)


  Приведены результаты телевизионных наблюдений оптических явлений в двух экспериментах по образованию искусственных ионных облаков при инжек-ции многокомпонентной плазмообразующей смеси в ионосфере. Обсуждены спектры свечения продуктов инжекции в ...
977703
  Лазарев А.И. Оптические наблюдения с космического корабля "Восход-2". / А.И. Лазарев. – Л., 1975. – 38с.
977704
  Половинко В.В. Оптические неконтактные методы исследования Мирового океана / В.В. Половинко. – Москва : Недра, 1984. – 165с.
977705
  Березин Г.Н. Оптические основы контактной фотолитографии / Г.Н. Березин, А.В. Никитин, Р.А. Сурис. – Москва : Радио и связь, 1982. – 103 с. : ил. – Библиогр.: с. 98-101. – (Массовая библиотеак инженера. Электроника ; 33)
977706
  Крониг Р. Оптические основы теории валентности / Р. Крониг. – М, 1937. – 256с.
977707
  Липовка А.А. Оптические отождествления радиоисточников в окрестности объекта ICRF JOO2914.2+345632,0 / А.А. Липовка, Н.М. Липовка // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 2. – С. 11-15 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0016-7126
977708
  Ханох Б.Ю. Оптические отражатели тетраэдрического типа в активных системах. / Б.Ю. Ханох. – Минск : БГУ, 1982. – 160с.
977709
  Першин Сергей Михайлович Оптические параметрические системы с большим усилением и их применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Першин Сергей Михайлович; МГУ. Физ. фак. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
977710
  Германн К. Оптические параметры антимонида индия n-- и р-- типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Германн К.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 8л.
977711
  Брандт А.Б. Оптические параметры растительных организмов / А.Б. Брандт, С.В. Тагеева. – Москва : Наука, 1967. – 302с.
977712
  Берсукер И.Б. Оптические переходы в атомах и молекулах с поляризующимся остовом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Берсукер И.Б.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1957. – 11л.
977713
  Харин А.С. Оптические позиционные наблюдения солнца и больших планет. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.03.01 / Харин А.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1984. – 44л.
977714
  Хлопин Валерий Павлович Оптические полосы и магнитооптические эффекты в системах с реннеровским вибронным взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Хлопин Валерий Павлович; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
977715
  Золотарев В.М. Оптические постоянные природных и технических сред : справочник / В.М. Золотарев. – Ленинград : Химия, 1984. – 215 с.
977716
  Одарич В.А. Оптические постоянные твердых тел и их связь с энергетической зонной структурой : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Одарич В.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с. – Бібліогр.:с.23-24
977717
  Одарич В.А. Оптические постоянные твердых тел и их связь с энергетической зонной структурой : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Одарич В.А.; КГУ. – К., 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
977718
  Томов И.В. Оптические преобразователи частоты, использующие четырехфотонные взаимодействия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Томов И.В. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1970. – 12 с.
977719
   Оптические приборы для измерения линейных и угловых величин в машиностроении.. – М, 1964. – 255с.
977720
  Траубе П.Б. Оптические приборы зенитной артиллерии / П.Б. Траубе. – М., 1949. – 280с.
977721
  Рожков О.В. Оптические приборы и качество воспроизведения фазовооптической записи : Автореф... докт. техн.наук: 15.11.07 / Рожков О. В.; МВТУ. – М., 1978. – 31л.
977722
  Афанасьев В.А. Оптические приборы и методы контроля прямолинейности в инженерной геодезии / В.А. Афанасьев, В.С. Усов ; ред. Г.П. Левчук. – Москва : Недра, 1973. – 151 с. : ил. – Библиогр.: с. 145-148 (91 назв.)
977723
  Джеймс Р. Оптические принцыпы диффракции рентгеновских лучей. / Р. Джеймс. – М, 1950. – 572с.
977724
  Барашков Н.Н. Оптические прозрачные полимеры и материалы на их основе / Н.Н. Барашков., Т.В. Сахно. – Москва : Химия, 1992. – 7, [1]6 с. : ил. – Библиогр.: с. 74-77 (139 назв.). – (Химия - промышленость)
977725
  Панков Ж. Оптические процессы в полупроводниках. : Пер. с англ. / Ж. Панков. – Москва : Мир, 1973. – 456с.
977726
   Оптические процессы для обработки изображений и сигналов.. – Л, 1989. – 171с.
977727
  Шварц К.К. Оптические регистрирующие среды / К.К. Шварц, В.И. Готлиб, Я.Ж. Кристалсон. – Рига : Зинатне, 1976. – 184 с.
977728
  Ананьев Ю.А. Оптические резонаторы и лазерные пучки / Ананьев Ю.А. – Москва : Наука, 1990. – 263, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 259-263 (211 назв.)
977729
  Ананьев Ю.А. Оптические резонаторы и проблема расходимости лазерного излучения / Ананьев Ю.А. – Москва : Наука, 1979. – 328 с. – Список лит.: с. 314-328
977730
   Оптические сводйства деформированных минералов и термобарометрия.. – М, 1990. – 158с.
977731
  Скрябинский И.В. Оптические свойства антимонида галлия в широкой области длин волн и температур : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Скрябинский И.В.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1974. – 15л.
977732
  Скрябинский И.В. Оптические свойства антимонида галлия в широкой области длин волн и температур. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Скрябинский И.В.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1974. – 16л.
977733
  Ивлев Л.С. Оптические свойства атмосферных аэрозолей / Л.С. Ивлев, С.Д. Андреев. – Л., 1986. – 358с.
977734
  Гергель В.А. Оптические свойства бозе-эйшншетйновского конденсата экситонов в полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Гергель В.А.; АН СССР. – Л, 1970. – 10л.
977735
   Оптические свойства в ИК области спектра и магниторезистивные характеристики аморфных Со- содержащих сплавов / Л.А. Булавин, В.Г. Кравец, К.Л. Винниченко, Д.Ю. Манько // Журнал прикладной спектроскопии. – №5


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
977736
  Гадымаши Золтан Павлович Оптические свойства гидротропных кристаллов со структурой дефектного халькопирита и кордеороита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гадымаши Золтан Павлович; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 16л.
977737
   Оптические свойства горячего воздуха.. – Москва, 1970. – 320с.
977738
  Корнеева Татьяна Ивановна Оптические свойства гранулярных пленок благородных металлов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Корнеева Татьяна Ивановна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
977739
  Кац Ефим Иосифович Оптические свойства жидких кристаллов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кац Ефим Иосифович; АН СССР. Ин-т теорет. физики. – Черноголовка, 1980. – 23л.
977740
  Амбразявичюс Гинтаутас Альгирдович Оптические свойства и зонная структура псевдопрямозонных соединений A2B4C2(5) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Амбразявичюс Гинтаутас Альгирдович; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1979. – 16л.
977741
  Герасимчук Р.В. Оптические свойства и зонная структура твердых растворов на основе халькогенидов ртути. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Герасимчук Р.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1972. – 13л.
977742
  Мица В.М. Оптические свойства и особенности структурообразования тонких пленок и стекол систем Ge-As-S u Ge-As-S-J. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Мица В.М.; АН МССР. Ин-т приклад. физики.. – Кишинев, 1980. – 19л.
977743
  Бобров И.С. Оптические свойства и природа колец сатурна : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Бобров И. С.; АН СССР, Астроном. совет. – М., 1966. – 22л.
977744
  Тихомиров А.А. Оптические свойства и продуктивность ценозов растений при использовании излучения различной интенсификации и спектрального состава : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Тихомиров А. А.; АН СССР, Ин-т физ. – Красноярск, 1979. – 25л.
977745
  Карпуша В.Д. Оптические свойства и электронная структура некоторых аморфных сплавов на основе 3d-металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Карпуша В.Д.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1990. – 16л.
977746
  Карпуша Василий Данилович Оптические свойства и электронная структура некоторых аморфных сплавов на основе 3d-металлов. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Карпуша Василий Данилович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 184л. – Бібліогр.:л.164-184
977747
  Черный В.Д. Оптические свойства и электронный парамагнитный резонанс локализованных дефектов в окиси цинка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Черный В.Д.; Москов. ин-т электронной техники. – М., 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
977748
  Салаев Эльдар Юнис Оглы Оптические свойства и энергетическая структура селенича галлия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Салаев Эльдар Юнис Оглы; МВ и ССО Азербайджанской ССР. Азербайджанский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1975. – 25л.
977749
  Пуга Г.Д. Оптические свойства и энергетическая структура слоистых кристаллов типа А В С и некоторых других сложных антизотропных соединений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Пуга Г.Д.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1973. – 20л.
977750
  Винчелл А.Н. Оптические свойства искусственных минералов / А.Н. Винчелл, Г. Винчелл. – Москва, 1967. – 526с.
977751
  Ильин Михаил Алексеевич Оптические свойства карбида кремния а-модификации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Ильин Михаил Алексеевич; Моск. ин-т стали и сплавов. – М., 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
977752
  Марисова С.В. Оптические свойства кристалла антрацена и энергетическая структура его синглетных экситонов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 46 / Марисова С.В.; АН УССР. Ин-т физики. – К., 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.11
977753
  Волковицкий О.А. Оптические свойства кристаллических облаков / О.А. Волковицкий, Л.Н. Павлова, А.Г. Петрушин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 199с.
977754
  Орленко Виктор Федорович Оптические свойства кристаллов и родственных с ними соединений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Орленко Виктор Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 173л. – Бібліогр.:л.164-173
977755
  Орленко В.Ф. Оптические свойства кристаллов и родственных с ними соединений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Орленко В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 18 с.
977756
  Толчельников Ю.С. Оптические свойства ландшафта : Применительно к аэросъемке / Ю.С. Толчельников. – Ленинград : Наука, 1974. – 252с.
977757
  Новицкий Л.А. Оптические свойства материалов при низких температурах : справочник / Л.А. Новицкий, Б.М. Степанов. – Москва : Машиностроение, 1980. – 224с.
977758
  Мейер А.А. Оптические свойства металлов : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Мейер А.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 8 с.
977759
  Соколов А.В. Оптические свойства металлов. / А.В. Соколов. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 464с.
977760
  Либов В.С. Оптические свойства молекул в области инфракрасных полос поглощения и межмолекулярные взаимодействия в конденсированной среде : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Либов В.С.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1965. – 20л.
977761
   Оптические свойства молекул и кристаллов : сб. науч. трудов. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1990. – 125 с.
977762
  Белоусов А.В. Оптические свойства молекулярных систем в поле низкочастотного лазерного излучения / А.В. Белоусов, В.А. Коварский, Э.П. Синявский ; под общ. ред. В.А. Коварского ; АН СССР, Ин-т прикл. физики. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 127, [1] с. – Библиогр.: с. 118-126 (134 назв.). – ISBN 5-376-00050-8
977763
  Мехтиев Т.Р. Оптические свойства монокристаллов соединения CdInGaS4. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Мехтиев Т.Р.; АН АзССР.Ин-т физики. – Баку, 1977. – 14л.
977764
  Довга Н.Д. Оптические свойства монокристаллов фианита состава О,9 ZpO2-0,1Y2O3 : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Довга Н.Д.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1983. – 24л.
977765
  Ткачук А.М. Оптические свойства некоторых комплексных соединений двухвалентной платины. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ткачук А.М.; Гос. оптич. ин-т им. С.И.Вавилова. – Л., 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.14
977766
  Скрышевский Валерий Антонович Оптические свойства некоторых примесей и дефектов структуры в GaAs : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Скрышевский Валерий Антонович; МВ и ССО УССР. Киевск. гос. ун-т. – К., 1984. – 167л.
977767
  Скрышевский В.А. Оптические свойства некоторых примесей и дефектов структуры в GaAs. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01,04.05 / Скрышевский В.А.; МВ и ССО УССР.Киев.гос.ун-т. – К, 1984. – 23л.
977768
  Стащук В.С. Оптические свойства некоторых сплавов За-переходных металлов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Стащук В.С.; КГУ. – К, 1977. – 18л.
977769
  Бойко С.А. Оптические свойства некоторых халькогенидов галия, германия и кадмия в области экситонных полос поглощения : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.10 / Бойко С. А.; АН УССР, Ин-т полупроводн. – К., 1981. – 13л.
977770
  Поперенко Леонид Владимирович Оптические свойства никеля и никельмарганцевых сплавов в области межзонных переходов : Дис... канд.физ-мат.наук: 01.04.05. / Поперенко Леонид Владимирович; КГУ. – Киев, 1982. – 203л. – Бібліогр.:л.188-203
977771
  Поперенко Л.В. Оптические свойства никеля и никельмарганцевых сплавов в области межзонных переходов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Поперенко Л.В.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 21л.
977772
  Волгин Юрий Николаевич Оптические свойства нитрида кремния и нитрида германия в широкой области длин волн (0,16-50 мкм) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Волгин Юрий Николаевич; Ленингр. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1975. – 18л.
977773
  Ерошин Н.С. Оптические свойства одноклеточной водоросли хлореллы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ерошин Н.С.; Краснояр. гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1967. – 20л.
977774
  Борисов Евгений Константинович Оптические свойства плазмы тяжелых металлов сильноточного разряда и сверхзвуковой эрозийной плазменной струи : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Борисов Евгений Константинович; Государственный комитет Российской федерации по высшему образованию Моск. Авиац. Гос. ин. – Москва, 1995. – 22 с.
977775
  Чекалинская-Гольберг Оптические свойства поглощающих рассеивающих сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чекалинская-Гольберг Ю.И.; АН БССР. Ин-т физики и математики. – Минск, 1958. – 11л.
977776
  Сперанская Т.А. Оптические свойства полимеров / Т.А. Сперанская, Л.И. Тарутина. – Л., 1976. – 136с.
977777
  Мосс Т. Оптические свойства полупроводников : Пер.с англ. / Т. Мосс. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 304 с.
977778
  Уханов Ю.И. Оптические свойства полупроводников / Ю.И. Уханов. – Москва : Наука, 1977. – 366с.
977779
  Воронцов В.Ф. Оптические свойства полупроводников : учеб. пособие / В.Ф. Воронцов. – Одесса : Издательство Одесского университета, 1980. – 127 с.
977780
   Оптические свойства полупроводников : справочник / В.И. Гавриленко, А.М. Грехов, Д.В. Корбутяк, В.Г. Литовченко; Гавриленко В.И. – Киев : Наукова думка, 1987. – 606с.
977781
  Воробьев Л.Е. Оптические свойства полупроводников : учеб. пособие / Л.Е. Воробьев. – Ленинград : Издательство Ленинградского политехнического института, 1989. – 109 с.
977782
   Оптические свойства полупроводников (полупроводниковые соединения типа А3 В5) : Пер.с англ. – Москва : Мир, 1970. – 488 с.
977783
  Иванов Е.К. Оптические свойства полупроводников А2 В4 С5 2 в упорядоченном и разупорядоченном состоянии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Иванов Е.К.; АН СССР. Физ.-техн. ин-тут. – Л., 1972. – 18л.
977784
  Тауц Я. Оптические свойства полупроводников в видимой и ультрафиолетовой областях спектра : Пер. с англ. / Я. Тауц. – Москва : Мир, 1967. – 75с.
977785
   Оптические свойства полупроводников и вопросы обеспечения физических экспериментов : (по материалам 8 Зимней школы по физике полупроводников). – Ленинград : ЛФТИ, 1978. – 312 с.
977786
   Оптические свойства полупроводников и диэлектриков : межвуз. сб. – Кишинев : Штиинца, 1986. – 133 с.
977787
   Оптические свойства прибрежных атмосферных дымок. – Новосибирск, 1988. – 199с.
977788
  Лубченко А.Ф. Оптические свойства примесных центров / А.Ф. Лубченко. – К., 1970. – 240с.
977789
  Фищук Иван Иванович Оптические свойства примесных центров с учетом изменения квазиупругих постоянных твердого тела при фотопереходах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Фищук Иван Иванович; АН УССР. Ин-т теорет. физики. – К., 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.12
977790
  Лубченко А.Ф. Оптические свойства примесных центров. 1 / А.Ф. Лубченко. – Киев, 1970. – 241с.
977791
  Кондратьев К.Я. Оптические свойства природных вод и дистанционное зондирование фитопланктона / К.Я. Кондратьев. – Ленинград : Наука, 1988. – 184 с. – ISBN 5-02-026595-0
977792
  Князев Ю.В. Оптические свойства редкоземельных металлов (Sm, Gd, Dy). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Князев Ю.В.; АН СССР. Уральск. науч. центр. Ин-тут физики металлов. – Свердловск, 1972. – 16л. – Бібліогр.:с.12
977793
  Биленький Б.Ф. Оптические свойства сернистой ртути и некоторых твердых растворов на ее основе. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Биленький Б.Ф.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1966. – 12л.
977794
  Мясников Э.Н. Оптические свойства сильных экситонных фотопереходов в кристаллах при низких температурах. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.07 / Мясников Э.Н.; Ин-т физики АН УССР. – К, 1978. – 35л.
977795
  Хапалюк А.П. Оптические свойства систем тонких слоев. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хапалюк А.П.; Аканд.наук.БССР.Объед.совет.ин-та физики, ин-та математики и вычислит.техники. – Минск, 1962. – 13л.
977796
  Горбань И.С. Оптические свойства слоев карбонатов щелочноземельных металлов / И.С. Горбань. – Отд.отт. "Известия АН СССР. Т. XXII, №5, серия физич., 1958, 1958. – С. 607-612
977797
  Сасовская И.И. Оптические свойства сплавов 3d-переходных ферромагнитных металлов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сасовская И.И.; Ин-т физ. мателлов Урад. науч. центр АН СССР, Объед. уч. сов. – Свердловск, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.15-16
977798
  Шайкевич И.А. Оптические свойства сплавов Ni-Cu и Ni-Fe : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шайкевич И.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 14 с. – Бібліогр.:с.14
977799
  Шайкевич И.А. Оптические свойства сплавов Ni-Cu и Ni-Fe. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шайкевич И.А.; КГУ. – К., 1965. – 138л. – Бібліогр.:л.132-136
977800
  Бондарь Е.А. и др. Оптические свойства сплошных металлических пленок / Е.А. и др. Бондарь. – Киев : ИФ АН СССР, 1978. – 23 с.
977801
  Горчев Василий Федорович Оптические свойства твердых растворов Pb-CdI Sn-CdI : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Горчев Василий Федорович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 169л. – Бібліогр.:л.153-169
977802
  Горчев В.Ф. Оптические свойства твордых растворов Pb1-Cdx I2 и Sn1-xCdxI2 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.05 / Горчев В. Ф.; КГУ. – К., 1981. – 19л.
977803
  Трайдук С.Ф. Оптические свойства тонких пленок Ni и сверхтонких переходных слоев окислов NiO и MoO3 на границе пленка-подложка, полученных напылением термическими и плазменно-ионным методами : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Трайдук С.Ф. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 162 л. – Библиогр.: л. 149-162
977804
  Трайдук С.Ф. Оптические свойства тонких пленок и сверхтонких переходных слоев окислов NiO и MoO3 на границе пленка-подложка, полученных напылением термическими и плазменно-ионным методами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Трайдук С.Ф. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 16 с. – Приписать дублетній номер 151052
977805
  Агеев Леонид Афанасьевич Оптические свойства тонких пленок иодидов серебра и меди : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Агеев Леонид Афанасьевич ; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1974. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
977806
  Цвелых Н.Г. Оптические свойства тонких пленок некоторых полупроводников : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Цвелых Н.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1959. – 114л. – Бібліогр.:л.108-113
977807
  Лисица М.П. Оптические свойства тонких пленок некоторых полупроводников / М.П. Лисица, В.М. Маевский, Н.Г. Цвелых. – Киев, 1959. – С. 227-232
977808
  Цвелых Н.Г. Оптические свойства тонких пленок некоторых полупроводников : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Цвелых Н.Г. ; МВО УССР, КГУ. – Киев, 1959. – 10 с.
977809
  Онохов А.П. Оптические свойства тонких слоев тугоплавких окислов в интенсивных световых полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.04 / Онохов А. П.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1982. – 16л.
977810
  Бойчук В.И. Оптические свойства тонкой полупроводниковой пленки / В.И. Бойчук, Б.М. Ницович, Н.В. Ткач. – Киев, 1980. – 24с.
977811
  Колосюк Владимир Николаевич Оптические свойства трииодидов пятой группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Колосюк Владимир Николаевич; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
977812
  Брызгалов И.А. Оптические свойства троилитов, гексагональных и моноклинных прирротинов различного генеза : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Брызгалов И. А.; МГУ, Геол. фак., Каф перограф. – М., 1967. – 16л.
977813
  Лучицкий Р.М. Оптические свойства узкозонных полупроводников на основе халькогенидов свинца и олова. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Лучицкий Р.М.; Черновиц. гос. ун-тет. – Черновцы, 1980. – 20л.
977814
  Несмелова И.М. Оптические свойства узкощелевых полупроводников / И.М. Несмелова. – Новосибирск : Наука, 1992. – 157 с.
977815
  Соколов А.В. Оптические свойства ферромагнетиков : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Соколов А.В. – Свердловск, 1949. – 6 л.
977816
  Мушинский В.П. Оптические свойства халькогенидов галлия и индия / В.П. Мушинский, М.И. Караман. – Кишинев, 1973. – 114 с.
977817
  Скубенко Павел Андреевич Оптические свойства чистых и легированных примесями переходных металлов кристаллов GaSe : Дис... канд. физико-математ.наук: / Скубенко Павел Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1984. – 142л. – Бібліогр.:л.127-139
977818
  Скубенко П.А. Оптические свойства чистых и легированных примесями переходных металлов кристаллов GaSe : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Скубенко П.А.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
977819
  Гудыменко Л.Ф. Оптические свойства чистых и легированных эрбием монокристаллов типа A(II) B(VI) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Гудыменко Л.Ф. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1970. – 16 с.
977820
  Полянский В.К. Оптические свойства шероховатых поверхностей и тонких мутных слоев : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Полянский В.К.; Гос. оптический ин-т. – Л., 1970. – л.
977821
  Белоусов Александр Валентинович Оптические свойства электрон - колебательных систем в резонансном низкочастотном поле лазерного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Белоусов Александр Валентинович; АН Молд.ССР. Ин-т прикладн. физики. – Кишинев, 1981. – 16л.
977822
  Васько Ф.Т. Оптические свойства электронной подсистемы полупроводника в "квантовой" области частот : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Васько Ф.Т. ; Ин-т полупроводников. – Киев, 1976. – 19 с.
977823
  Морозов Юрий Владимирович Оптические свойства, электронная структура и фотохимия витаминов В6 и их производных : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.05 / Морозов Юрий Владимирович; МГУ. – М., 1974. – 37л.
977824
   Оптические системы геодезических приборов / Д.А. Аникст, О.М. Голубовский, Г.В. Петрова, Г.А. Фельдман; Д.А. Аникст, О.М. Голубовский, Г.В. Петрова, Г.А. Фельдман. – Москва : Недра, 1981. – 241 с.
977825
  Кононов В.И. Оптические системы построения изображений / В.И. Кононов. – Киев, 1981. – 134с.
977826
   Оптические системы с усилителями яркости. – Горький, 1988. – 171 с.
977827
  Гауэр Д. Оптические системы связи : пер. с англ. / Д. Гауэр. – Москва : Радио и связь, 1989. – 500с.
977828
  Красюк Б.А. Оптические системы связи и световодные датчики / Б.А. Красюк, Г.И. Корнеев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 191 с.
977829
  Якушенков Ю.Г. Оптические системы фотоэлектрических устройств / Ю.Г. Якушенков. – Москва : Машиностроение, 1966. – 160 с.
977830
   Оптические сканирующие устройства и измерительные приборы на их основе. – Барнаул, 1980. – 150 с.
977831
  Абдуллаев Ф.Х. Оптические солитоны / Ф.Х. Абдуллаев. – Ташкент : Фан, 1987. – 199 с.
977832
  Скоков И.В. Оптические спектральные приборы. : Учеб.пособие / И.В. Скоков. – Москва : Машиностроение, 1984. – 239с.
977833
  Фриш С.Э. Оптические спектры атомов / С.Э. Фриш. – Москва; Ленинград : ГИФМЛ, 1963. – 640 с.
977834
   Оптические спектры в адсорбации и катализе.. – Алма-Ата, 1984. – 184с.
977835
  Мацюк С.С. Оптические спектры и окраска мантийых минералов в кимберлитах / С.С. Мацюк. – К., 1985. – 246с.
977836
  Платонов А.Н. Оптические спектры и окраска природных гранатов = Optical spectra and color of natural garnets : монография / А.Н. Платонов, М.Н. Таран ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко]. – Киев : Наукова думка, 2018. – 254, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. - 100 років НАН України, 1918. – Библиогр.: с. 233-251. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" progect). – ISBN 978-966-00-1616-3
977837
  Голений Игорь Юрьевич Оптические спектры и спектры энергетических потерь электронов в металлах с вакансионными и газонаполненными порами : Дис... кан. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Голений Игорь Юрьевич; АН УССР, Ин-т ядерных исследований. – К., 1988. – 137л. – Бібліогр.:л.121-137
977838
  Голиней Игорь Юрьевич Оптические спектры и спектры энергетических потерь электронов в металлах с вакансионными и газонаполненными порами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Голиней Игорь Юрьевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с.
977839
  Голиней Игорь Юрьевич Оптические спектры и спектры энергетических потерь электронов в металлах с вакансионными и газонаполненными порами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Голиней Игорь Юрьевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с.
977840
  Яблоновская О.Г. Оптические спектры и фотостимулированные изменения в монокристаллах и пленках серы : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Яблоновская Оксана Григорьевна ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1990. – 15, [1] с. – Библиогр.: 13 назв.
977841
  Свиридов Д.Т. Оптические спектры ионов переходных металлов в кристаллах / Д.Т. Свиридов, Р.К. Свиридова, Ю.Ф. Смирнов; АН СССР, Ин-т кристаллографии. – Москва : Наука, 1976. – 266 с.
977842
  Свиридов Д.Т. Оптические спектры кристаллов, содержащих ионы с достраивающейся электронной оболочкой : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.18 / Свиридов Д. Т.; АН СССР, Ин-т кристаллограф. – М., 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.25-29
977843
  Филипс Дж. Оптические спектры твердых тел в области собственного поглощения : Пер. с англ. / Дж. Филипс. – Москва : Мир, 1968. – 176с.
977844
  Рыбалка А.И. Оптические спектры тонких пленок HtJ2 и твердых растворов на его основе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Рыбалка А.И.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
977845
  Крохмаль А.П. Оптические спектры экситонно-примесных комплексов в карбиде кремния : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Крохмаль А. П.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1978. – 142л.
977846
  Крохмаль А.П. Оптические спектры экситонно-примесных комплексов в карбиде кремния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Крохмаль А.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
977847
  Крохмаль А.П. Оптические спектры экситонно-примесных комплексов в карбиде кремния. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Крохмаль А.П.; КГУ. – К., 1979. – 24л.
977848
  Потапов О.А. Оптические способы получения одномерных спектров и коррелограмм сейсмических трасс / О.А. Потапов, Б.В. Шальнов. – М., 1971. – 36с.
977849
   Оптические стандарты времени и частоты. – Новосибирск, 1985. – 141 с.
977850
  Шишловский А.А. Оптические структурные исследования растворов электролитов / А.А. Шишловский, 1951. – [14] с. – Отд. оттиск
977851
   Оптические телескопы будущего : пер. с англ. – Москва : Мир, 1981. – 431 с.
977852
  Фащевский Н.Н. Оптические телескопы и астрономическая оптика : будущему астроному об оптике / Н.Н. Фащевский ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Одесск. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2011. – 197, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-190-478-0
977853
  Щеглов П.В. Оптические телескопы сегодня и завтра / П.В. Щеглов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
977854
  Михельсон Н.Н. Оптические телескопы. Теория и конструкция / Н.Н. Михельсон. – Москва : Наука, 1976. – 510 с.
977855
  Араев И.П. Оптические теодолиты средней точности (типа ТБ-1, ОТМ, ОТ-10) / И.П. Араев; под общ. ред. С.В. Елисеевва. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 151 с., [2] л. черт. : ил. – Библиогр.: с. 149
977856
  Гордеев Ю.А. Оптические топографические дальномеры : учебное пособие / Ю.А. Гордеев; ред. К.А. Ермаков. – Ленинград : ЛИИЖТа, 1967. – 36 с.
977857
  Соболев В.В. Оптические фундаментальные спектры соединений группы А III В V / В.В. Соболев. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 287с.
977858
  Богородский В.В. Оптические характеристики вод в ИК области спектра / В.В. Богородский, М.А. Кропоткин, Т.Ю. Шевелева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 32с.
977859
  Клименко В.М. Оптические характеристики деталей диска Юпитера. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Клименко В.М.; АН УССР. Глав. астроном. обсерватория. – К., 1983. – 12л.
977860
  Гавриленко Владимир Иванович Оптические характеристики разупорядоченных полупроводников, полупроводниковых границ раздела и пленок : Автореф... ф-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Гавриленко Владимир Иванович; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1990. – 28л.
977861
  Ковалевский В.А. Оптические читающие аппараты / В.А. Ковалевский. – Киев, 1980. – 208с.
977862
  Уилсон Р. Оптические читающие устройства / Р. Уилсон. – М., 1969. – 216с.
977863
  Тарбаев Николай Иванович Оптические электронные переходы в сульфиде кадмия, одноосно деформированном при низкой температуре : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Тарбаев Николай Иванович; АН УССР. Ин-т полупроводников. – К., 1981. – 18л.
977864
  Милиневский Геннадий Петрович Оптические эффекты инжекции мощных электронных пучков в ионосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Милиневский Геннадий Петрович; АН СССР. Ин-т Геофизики. – К., 1981. – 15л.
977865
  Погарев Г.В. Оптические юстировочные задачи / Г.В. Погарев, Н.Г. Кисилев. – Л., 1989. – 259с.
977866
  Калитин Н.Н. Оптические явления в атмосфере / Н.Н. Калитин. – Л, 1948. – 44с.
977867
   Оптические явления в атмосфере по набюдениям с пилотируемых космических кораблей.. – Л, 1972. – 48с.
977868
  Воробьев Л.В. Оптические явления в полупроводниках : учеб. пособие / Л.В. Воробьев. – Ленинград : Издательство Ленинградского политехнического института, 1989. – 92 с.
977869
  Юнович А.Э. Оптические явления в полупроводниках. Взаимодействие света с электронами, фононами, примесями / А.Э. Юнович. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 87с.
977870
   Оптические явления в полупроводниковых квантово-размерных структурах [Электронный ресурс] : учеб. пособ. / Л.Е. Воробьев, Л.Е. Голуб, С.Н. Данилов, Е.Л. Ивченко, Д.А. Фирсов, В.А. Шалыгин; МО РФ ; Санкт-Петер. гос. техн. ун-т ; под ред. Е.Л. Ивченко и Л.Е. Воробьева. – Санкт-Петербург, 2000. – 156 с.
977871
  Пихтин А.Н. Оптические явления в полупроводниковых твердых растворах А3В5 : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Пихтин А.Н.; Ленингр. электротехн. ин-т. – Ленинград, 1979. – 30л.
977872
  Голубцов Вячеслав Васильевич Оптические, магнитооптические и ЭПР исследования щелочно-галоидных кристаллов с квазиметрическими центрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Голубцов Вячеслав Васильевич; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
977873
  Чебан А.Г. Оптические, тепловые и туннельные переходы в локальных центрах ионных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чебан А.Г. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 16 с. – Бібліогр. : с. 2
977874
  Чебан А.Г. Оптические, тепловые и туннельные переходы в локальных центрах ионных кристаллов : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чебан А.Г.; Кишиневский гос. ун-т. Каф-ра теоретической физики. – Кишинев, 1963. – 155л. – Бібліогр.:л.150-155
977875
  Сырбу Н.Н. Оптические, фотоэлектрические свойства и структура зон некоторых кристаллов группы А -В . : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Сырбу Н.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15
977876
  Козлов В.В. Оптическиий квантовый генератор и усилитель с многогранным активным элементом : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Козлов В.В.; МГУ. – Москва, 1974. – 16л.
977877
   Оптический датчик для контроля профиля поверхности параболических антенн миллиметровой и субмиллиметровой астрономии / Д.Л. Чечеткин, И.П. Белянкин, В.В. Силин, С.И. Славгородский, В.М. Шульга // Радиофизика и радиоастрономия / НАН Ураины ; Радиоастроном. ин-т НАН Украины ; Украинский комитет радиосоюза URSI ; голов.ред.: Литвиненко Л.Н. ; члени редкол.: Ваврив Д.М., Гордиенко Ю.Е., Горобець Н.Н. [и др.]. – Харьков, 2016. – Т. 21, № 2. – C. 148-153. – ISSN 1027-9636
977878
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 1. – 1992
977879
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 2. – 1992
977880
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 3. – 1992
977881
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 4. – 1992
977882
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 5. – 1992
977883
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 6. – 1992
977884
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 7. – 1992
977885
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 8. – 1992
977886
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 9. – 1992
977887
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 10. – 1992
977888
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 11. – 1992
977889
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 12. – 1992
977890
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 1. – 1993
977891
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 2. – 1993
977892
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 3. – 1993
977893
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 4. – 1993
977894
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 5. – 1993
977895
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 6. – 1993
977896
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 7. – 1993
977897
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 8. – 1993
977898
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 9. – 1993
977899
   Оптический журнал = Soviet journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 10. – 1993
977900
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 1. – 1994
977901
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 2. – 1994
977902
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 3. – 1994
977903
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 4. – 1994
977904
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 6. – 1994
977905
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 7. – 1994
977906
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 8. – 1994
977907
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 9. – 1994
977908
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 10. – 1994
977909
   Оптический журнал = Journal of Optical technology : научно-технический журнал. – Санкт-Петербург : ВНЦ "ГОИ им. С.И. Вавилова", 1931-. – ISSN 00030-4042
№ 12. – 1994
977910
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 8. – 1997
977911
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 9. – 1997
977912
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 10. – 1997
977913
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 11. – 1997
977914
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 12. – 1997
977915
   Оптический журнал. – Москва
Т. 64, № 7. – 1997
977916
  Петров В.И. Оптический и рентгено-спектральный анализ / В.И. Петров. – Москва : Металлургия, 1973. – 286 с.
977917
  Веллюз Л. Оптический круговой дихроизм / Л. Веллюз. – Москва, 1967. – 318с.
977918
  Файлон Л. Оптический метод исследования напряжений / Л. Файлон. – М., 1940. – 120 с.
977919
  Краснов В.М. Оптический метод решения плоской задачи теории упругости для тел с частным видом анизотропии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Краснов В.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 10 с.
977920
  Арутюнан Сурен Оптический обмен : варианты // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 70-76 : Фото
977921
  Здор С.Е. Оптический поиск и распознавание. / С.Е. Здор, В.Б. Широков. – М., 1973. – 239с.
977922
  Саввина Р.М. Оптический пробой в парах ртути и смесях газов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саввина Р. М.; Физ. фак. МГУ. – М., 1972. – 9л.
977923
  Семенов А.А. Оптический пробой монокристаллов арсенида галлия и германия. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Семенов А.А.; Оптич.ин-т. – Л, 1982. – 20л.
977924
   Оптический разряд в аэрозолях. – Новосибирск : Наука, 1990. – 155 с.
977925
  Косоногов И.И. Оптический резонанс : Предварительное сообщение : (Наст. сообщение было читано в заседании Киевского Физ.-мат. общ. 28 октября 1902 г., при чем было демонстрировано явление оптическогорезонанса и строение слоев) / И.И. Косоногов; Киевского Физ.-мат. общ. 28 октября 1902 г., при чем было демонстрировано явление оптического резонанса и строение слоев). – Предвар. сообщ. :Наст. сообщ. было читано в засед. – Киев : Тип.Импер.Универ.Св.Владимира. Акц.О-ва печ.и изд.дела Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1902. – С. 307-323


  На с. 304 дарств. надпись: Многоуважаемому П.Я. Армаш. от автора
977926
  Аллен Л. Оптический резонанс и двухуровневые атомы : Пер. с англ. / Л. Аллен, Дж. Эберли ; пер. с англ. Т.М. Ильиновой, М.С. Стрижевской ; под ред. В.Л. Стрижевского. – Москва : Мир, 1978. – 222 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
977927
  Косоногов И.И. Оптический резонанс, как причина избирательного отражения / И.И. Косоногов. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира. Акц. О-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1903. – [2], 148, IV, [1] с.


  На обл. обоих экз. дарственные надписи от автора
977928
  Абуталыбов Г.И. Оптический спектр экситонов седловой точки в кристаллах А3В6 : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / Абуталыбов Г.И. ; АН АзССР. – Баку, 1976. – 24 с. – Бібліогр.:с.22-24
977929
  Бугер П. Оптический трактат о градации света : перевод / П. Бугер. – Ленинград : Издательство АН СССР, 1950. – 479 с.
977930
  Юшкин Н.П. Оптический флюорит. / Н.П. Юшкин. – М., 1983. – 133с.
977931
  Китык И.В. Оптический функции и параметры энергетического спектра кристаллов (дигалогенидов кадмия) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Китык И.В.; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1985. – 24л.
977932
  Шеронов А.А. Оптическое взаимодействие инжекционных лазеров : Автореф... канд. физ. мат.наук: 042 / Шеронов А. А.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1969. – 9л.
977933
  Фербер Р.С. Оптическое выстраивание и ориентация угля молекул в основном электронном состоянии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Фербер Р.С.;. – Рига, 1979. – 19л.
977934
  Берковиц В.Л. Оптическое детектирование спиновых магнитных рехонансов в полупроводниковых кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Берковиц В.Л.; Ленингр. политехн.ин-т. – Л, 1980. – 18л.
977935
   Оптическое зондирование атмосферной турбулентности. – Новосибирск, 1986. – 90с.
977936
   Оптическое зондирование атмосферы. – Алма-Ата : Наука
Ч. 1. – 1985. – 107 с.
977937
  Арст Х.Ю. Оптическое зондирование в океанологии / Х.Ю. Арст, Д.В. Поздняков, А.З. Розенштейн ; АН Эстонии, Ин-т термофизики и электрофизики. – Таллин : Валгус, 1990. – 443, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 410-414 (47 назв.)
977938
  Ву Куанг Оптическое и термическое освобождение электронов из ловушек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ву Куанг; АН СССР. Физический ин-т. – М., 1972. – 16л.
977939
  Ормонт Н.Н. Оптическое и электрическое свойства акусто-электрических доменов в GaAs п-типа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Ормонт Н.Н.; Физ.мат. – М, 1975. – 14л.
977940
  Коновалов Игорь Алексеевич Оптическое излучение при бомбардировке металлов медленными электронами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Коновалов Игорь Алексеевич; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1980. – 16л.
977941
  Конопелько Евгений Иванович Оптическое излучение щелочно-галоидных кристаллов, индуцируемое ионной бомбардировкой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Конопелько Евгений Иванович; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1985. – 21л.
977942
   Оптическое излучение, возбуждаемое нерелятивисткими заряженными частицами на поверхности металлов.. – Дубна, 1971. – 22с.
977943
  Грубер О. Оптическое измерение длин и полигонометрия / О. Грубер; под ред. И.А. Грейма. – Москва : Углетехиздат, 1959. – 290 с.
977944
  Веницкий Владимир Николаевич Оптическое исследование линейного и нелинейного ферромагнитных резонансов в иттриевом феррите-гранате. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Веницкий Владимир Николаевич; АН УССР. – Х., 1979. – 17л.
977945
  Левинсон-Лессинг Ф.Ю Оптическое исследование минералов под микроскопом : с 91 рис. и табл. в тексте / Ф.Ю. Левинсон-Лессинг, проф. – Москва : Изд. М.С. Сабашниковых, 1903. – [2], 69 с.1 л. табл. : ил., табл. – Отд. оттиск: Практическая геология / Пер. А.М. Скринниковым под ред. В.П. Амалицкого. Т. 2, гл. 1
977946
  Федорцов А.Б. Оптическое исследование функции распределения горячих дырок в германии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федорцов А.Б.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1976. – 14л.
977947
  Джиоев Р.И. Оптическое исследование явлений с поляризацией спиновых систем электронов и ядер в полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Джиоев Р. И.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1977. – 19л.
977948
  Дьяков В.А. Оптическое когерентное излучение / Дьяков В.А., Тарасов Л.В. – Москва : Советское радио, 1974. – 169 с. – Библиогр.: с. 165-166. – (Современная радиоэлектроника ) ( Библиотека радиоинженера ; вып. 12)
977949
  Наумов В.А. Оптическое определение компонентов осадочных пород / В.А. Наумов. – М, 1981. – 203с.
977950
  Наумов В.А. Оптическое определение компонентов осадочных пород : Справочное пособие / В.А. Наумов. – Москва : Недра, 1989. – 346с.
977951
  Трегер В.Е. Оптическое определение породообразующих минералов / В.Е. Трегер. – Москва : Недра, 1968. – 198с.
977952
  Трегер В.Е. Оптическое определение породообразующих минералов / В.Е. Трегер. – Москва : Недра, 1980. – 208с.
977953
   Оптическое приборостроение.. – Л, 1980. – 120с.
977954
  Поликарпов В.В. Оптическое стекло для русской артиллерии. 1914-1917 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 98-110. – ISSN 0042-8779
977955
  Мельниченко Л.Ю. Оптична анізотропія наноструктурованого кремнію / Л.Ю. Мельниченко, Л.В. Поперенко, І.В. Юргелевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Проведено еліпсометричну діагностику наноструктурованого кремнію, сформованого у вигляді окремих комірок на поверхні пластини монокристалічного кремнію за допомогою методу лазерної абляції. Лазерне опромінення проводилось волоконним лазером на основі ...
977956
  Барчук О.І. Оптична діагностика шорстких поверхонь за допомогою неоднорідно поляризованого лазерного випромінювання // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 350-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано оптичний метод тестування середовищ, що розсіюють світло. Методика базується на застосуванні неоднорідно поляризованого лазерного випромінювання як зондуючого. Якщо таке випромінювання проходить через середовище, деполяризація розсіяного ...
977957
  Овечко В.С. Оптична методика дослідження адсорбції-дифузії молекул у пористому склі / В.С. Овечко, А.М. Дмитрук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 399-402. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Інфрачервону спектроскопію застосовано для дослідження пористого скла, кінетики адсорбції молекул в ньому, зокрема органічних речовин. Досліджено спектри основних частот та комбінаційних (обертонів). Для з"ясування законів дифузії застосовано часову ...
977958
  Бабак О.В. Оптична модель для опису взаємодії частинок і слабкозв"язаних ядер з ядрами в області низьких і середніх енергій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Бабак Олександр Вікторович ; НАН України, Ін-т ядер. дослідж. – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
977959
  Романенко В.І. Оптична пастка для атомів на основі зустрічних біхроматичних світлових хвиль / В.І. Романенко, А.В. Романенко, Л.П. Яценко // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 4
977960
  Вишивана І.Г. Оптична провідність невпорядкованих сплавів та напівпровідників : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.04.07 - фізика твердого тіла / Вишивана І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 150л. – Бібліогр.: л.134-150
977961
  Вишивана І.Г. Оптична провідність невпорядкованих сплавів та напівпровідників : Автореф. дис. ... канд. фізико-математичних наук: 01.04.07 / Вишивана І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
977962
   Оптична провідність твердих фулеренів С60 при легуванні / О.П. Дмитренко, В.С. Стащук, О.Л. Павленко, В.І. Попенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 407-412. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі досліджена спектральна залежність оптичної провідності для плівок фулеренів C60, легованих атомами міді і молекулами кисню. Експериментальні результати оптичної провідності для використовуваних домішок вказують на різний характер їх впливу. У ...
977963
   Оптична система реєстрації скорочення гладеньких м"язів в ізометричному режимі / П. Вірич, О. Шелюк, В. Мартинюк, С. Чумаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 11-14. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Була розроблена оптична система реєстрації скорочення гладеньких м"язів в ізометричному режимі. Тестування системи проводили на гладеньком"язових смужках шлунку та caecum щура. Було перевірено можливість реєстрування розробленою оптичною системою ...
977964
  Коротченков О.О. Оптична спектроскопія акустично збурених твердих тіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 362-369. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Представлені узагальнені дані із збурення оптичних спектрів кристалів акустичною хвилею. Метод добре прилаштований до використання у неідеальних кристалічних решітках. Як наслідок, у роботі демонструється застосування акустичного збурення у оптичних ...
977965
  Єщенко О.А. Оптична спектроскопія електронних збуджень в метал-діелектричних та напівпровідникових наноструктурах : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 333 л. – Бібліогр.: л. 301-333
977966
  Єщенко О.А. Оптична спектроскопія електронних збуджень в метал-діелектричних та напівпровідникових наноструктурах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 35 с. – Бібліогр.: 51 назва
977967
  Таран М.М. Оптична спектроскопія іонів перехідних металів у мінералах за різних температур і тисків = Optical spectroscopy of ions of transitional metals of minerals at different temperatures and pressures : спектроскопічні, кристалохімічні та термодинамічні аспекти / М.М. Таран. – Київ : Наукова думка, 2020. – 398, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 369-395. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientificf book" project). – ISBN 978-966-00-1733-7
977968
  Букало В.П. Оптична спектроскопія структурних перетворень в мезогеніках з бензиліден-аніліновим ядром : Автореф...канд.фіз.-матем.наук:01.04.05 / Букало В.П.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
977969
  Букало Вячеслав Петрович Оптична спектроскопія структурних перетворень в мезогеніках з бензиліден-аніліновим ядром : Дисертація...кандидата фізико-математичних наук Спеціальність 01.04.05 / Букало Вячеслав Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Киів, 2000. – 128л. – Бібліогр.:л.117-128
977970
  Погорелов В.Є. Оптична спектроскопія структурних перетворень та молекулярних конформацій в мезогенах / В.Є. Погорелов, В.П. Букало // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 472-481. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  З аналізу спектрів комбінаційного розсіяння аміноксибензиліден-толуідіну (АБТ) встановлено його фазові діаграми за умов швидкого та повільного (1 К/хв) охолодження. Приведено результати напівемпиричних обчислень геометричних параметрів стабільних ...
977971
  Синявський І.І. Оптична фур"є-спектрометрія малих газових складових земної атмосфери : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.11.07 - оптичні прилади та системи / Синявський І.І. ; Мін-во освіти і науки України. Національний технічний ун-т України " Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
977972
   Оптична хвилеводна методика дослідження магнітних плівок / О.В. Колокольцев, Ю.О. Гайдай, Є.О. Погорєлов, К.О. Мільштейн // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С.324-331. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Описана оптична хвилеводна методика неруйнуючого дослідження та виміру параметрів магнітостатичних, спінових та магнітопружних хвиль, що збуджуються в магнітних плівках на мікрохвилевих частотах. Як приклад застосування методики, приведені ...
977973
  Попенко О. Оптичне натхнення в Ізюмі // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 7


  Враженнями про літню навчальну практику, яка проходила на Ізюмському приладобудівному заводі, ділиться староста фізичного ф-ту - автор статті.
977974
  Гаращенко В. Оптичне обмеження у суспензіях вуглецевих мікрочастинок та сумішей на їх основі / В. Гаращенко, С. Зеленський, О. Копишинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-40. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджено ефект оптичного обмеження в епоксидних суспензіях вуглецевих мікрочастинок. Виявлено, що кінетика пропускання суспензії залежить як від її температури, так і від вмісту розчинника. Показано, що додавання до епоксидної суспензії ...
977975
   Оптичне розпізнавання одновимірних сигналів у двовимірному представленні / В.Н. Курашов, В.П. Данько, О.В. Кисіль, А.В. Коваленко, Д.В. Поданчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 299-312. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Приведений структурно-кореляційний аналіз одновимірних сигналів, поданих у двовимірному бінарно-растровому вигляді та на фазовій площині. Для ЛЧМ-сигналів, поданих на узагальненій фазовій площині з координатами x = S, y = S"/S, чутливість кореляційного ...
977976
   Оптичний абсорбційний вимірювач концентрації СО2: проблеми, методи їх вирішення та перспективи удосконолення приладу / В.П. Островерхов, О.Г. Островерхова, А.С. Скирда, В.П. Пащинський, Є.Г. Тохтуєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 321-329. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проаналізовано роботу розробленого авторами швидкодіючого оптичного абсорбційного аналогового аналізатора двоокису вуглецю з лінійним відліком концентрації в умовах неможливості застосування закону Ламберта-Бера. Запропоновано математичну модель, яка ...
977977
  Гогов Д.С. Оптичний гребінчастий фільтр для системи стохастичного охолодження пучків заряджених частинок / Д.С. Гогов, Н.А. Шурхно // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 80
977978
   Оптичний демультиплексор на основі одномодового планарного хвилевода / В.І. Григорук, Ю.О. Гайдай, В.С. Сидоренко, Р.М. Маслюківський, А.В. Сирота // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 22-26


  Для технології грубого хвильового мультиплексування в волоконно-оптичних лініях зв"язку пропонується використовувати одномодовий оптичний планарний хвилевод разом з призмою повного внутрішнього відбиття. Планарний хвилевод виступає в ролі дисперсійного ...
977979
  Серган Т.А. Оптичний запис інформації в нереверсивних тонкоплівкових реєструючих середовищах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Серган Т.А.; НАН Ін-т фізики. – К, 1995. – 16л.
977980
   Оптичний зонд на основі хлорпохідного 3-гідроксифлавону / А.Ю. Головатенко, Л.С. Зінько, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 22
977981
  Попенко В.І. Оптичний конвертор лазерних мод / В.І. Попенко, М.С. Соскін, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-35. – (Фізика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено розділення ерміт-гауссової моди HG01 на дві моди Лагерра-Гаусса LG0±1 з різними топологічними індексами за допомогою інтерферометра Маха-Цендера. Реалізовано перетворення гауссової моди на ерміт-гауссову моду за допомогою планарного ...
977982
  Кепич Т.Ю. Оптичний метод визначення напружено - деформованого стану об"ектів шляхом аналізу поглинання світла / Т.Ю. Кепич, О.В. Мильніков, Ю.А. Рудяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9
977983
  Білий М.У. Оптичний метод визначення складу комплексiв в pозчинах електpолiтiв / М.У. Білий; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Фізичний збірник №9. – Київ : Київський університет
вип.5. – 1956. – 37-45с.
977984
  Коробчук П. Оптичний обман // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2008. – № 224/225. – С. 292-304.
977985
  Гайдай Ю.О. Оптичний хвилеводний демультиплексор / Ю.О. Гайдай, Р.М. Маслюківський, А.В. Сирота // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 176-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Як демультиплексор в волоконно-оптичних темах з хвильовим мулытиплексуванням пропонується використовувати планарний хвилевід разом з призмою повного внутрішнього відбиття. Планарний хвилевід відіграє роль дисперсійного елемента, а призма повного ...
977986
   Оптичні властивості водно-полімерких систем і полімерних плівок на їх основі / В.Ф. Королович, І.І. Адаменко, О.І. Даценко, А.Г. Держипольський, Д.О. Меленевський, В.В. Копитков, В.П. Селькин, Мороз, А.Ф. Королович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 315-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджено температурну залежність показника заломлення, люмінесценцію водних систем з поліакриламідом, натрієвою сіллю карбоксилметилцелюлози і сіллю Na2SO4 Методом кореляційної лазерної спектроскопії оцінено розмір глобул, що утворюють полімери у ...
977987
   Оптичні властивості малих частинок срібла в колоїдних розчинах / Л.Г. Гречко, А.М. Єременко, Г.В. Крилова, Л.Б. Лерман, Н.П. Смірнова, Н.Г. Шкода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С.450-458. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Наводяться результати експериментальних і теоретичних досліджень ослаблення світла в водних суспензіях наночасток срібла. Обговорюються особливості діелектричної функції наночастинок та механізму поглинання. Знаходяться характеристики світлорозсіяння ...
977988
  Дуброва Є.С. Оптичні властивості метало-діелектричного композиту з рідким кристалом / Є.С. Дуброва, В.І. Задорожний // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 9
977989
  Стрільчук Г.М. Оптичні властивості напівпровідникових та металічних наночастинок у полімерних матрицях : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.04.10 - фізика напівпровідників і діелектриків / Стрільчук Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 135л. – Бібліогр.: л. 122-135
977990
   Оптичні властивості органо-неорганічних мезоструктурних золь-гель плівок на основі оксидів кремнію та титану з інкорпорованим барвником Родамін 6Ж / І.В. Юргелевич, Г.М. Тельбіз, О.В. Стронський, Л.В. Поперенко, О.Г. Лопатинська, Є.В. Леоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 223-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
977991
  Лопатинська О.Г. Оптичні властивості плазмонно-біомолекулярних наноструктурованих систем на основі Au Ta Ag : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Лопатинська Ольга Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 19 назв
977992
   Оптичні властивості плівок оксиду цинку, виготовлених методом реактивного магнетронного розпилення при різних тисках залишкових газів / М.В. Вінніченко, Л.В. Поперенко, М.В. Озеров, Т.С. Лебедева, П.Б. Шпильовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 370-375. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом реактивного магнетронного розпилення виготовлено прозорі плівки ZnO при різному початковому рівні вакууму. Властивості плівки досліджувалися за допомогою методів атомно-силової мікроскопії та еліпсометрії. З"ясовано, що залишкові гази впливають ...
977993
   Оптичні властивості системи: плівка оксиду алюмінію-мідь / В.С. Стащук, В.В. Стукаленко, Я.В. Філіпов, А.О. Стаценко, О.П. Полянська, Є.О. Чернуха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 363-366. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Моделювання оптичних властивостей системи: тонка плівка оксиду алюмінію-масивна мідь виконано з використанням одношарової моделі. В широкій області спектру ([лямбда] = 0,2 - 1,2 мкм) проведено порівняння розрахованих та експериментальних кривих ...
977994
  Мельниченко Л.Ю. Оптичні властивості та електронна структура поверхні міді, алюмінію та титану : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Мельниченко Л.Ю. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Київ, 1997. – 16 с.
977995
  Шайкевич І.А. Оптичні властивості та енергетична електронна структура надтонких алюмінієвих плівок різної товщини / І.А. Шайкевич, П.В. Колесник, В.В. Пророк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 403-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проведено спектроеліпсометричні дослідження надтонких плівок алюмінію різной товщини. Результати обрахунків представлено у вигляді спектральних залежностей оптичної провідності [сигма]. Виявлені зміни структури плівок при їх виготовленні в залежності ...
977996
  Ломакіна О.В. Оптичні властивості тонких плівок Mo, Ti, Cr і перехідних шарів на них : дис. ... канд. фізико-математичних наук : 01.04.05 / Ломакіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 140 л. – Бібліогр.: л. 123-140
977997
  Ломакіна О.В. Оптичні властивості тонких плівок Mo, Ti, Cr і перехідних шарів на них : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.04.05 / Ломакіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
977998
   Оптичні властивості тонких плівок оксиду цинку / В. Лендєл, В. Одарич, Л. Поперенко, І. Юргелевич, М. Раков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-22. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Визначено оптичні параметри тонких плівок оксиду цинку, виготовлених методом магнетронного розпорошення при варіюванні часу осадження та тиску газової суміші з кисню та аргону. Виявлено зростання показника заломлення при збільшенні товщини плівок ZnO. ...
977999
  Стронський О.В. Оптичні властивості фотолегованих шарів As40S40Se20 / О.В. Стронський, М. Влчек // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 501-505. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена дослідженню оптичних властивостей шарів As[нижній індекс 40]S[нижній індекс 40]Se[нижній індекс 20] в області прозорості при їх фотолегуванні срібром або міддю. Аналіз змін оптичних властивостей (суттєве збільшення показника ...
978000
  Мазаєва В.О. Оптичні властивості фотонних кристалів інфільтрованих триптофаном / В.О. Мазаєва, В.В. Бойко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 16-17
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,