Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
977001
  Ємець Р. "Права, за якими судиться малоросійський народ" - найбільше зацікавлення вченого-юриста (до 120-річчя з дня смерті Олександра Кістяківського) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2004. – [на 2005 рік]. – С. 169-171. – ISBN 966-7060-76-4
977002
  Василенко П М. "Права, по которым судится малороссийский народ", як джерело до історії державного права України XVIII віку / Н.П. Василенко. – Київ, 1928. – С. 246-252. – Окр. відбитка з: Ювілейний збірник на пошану академіка Михайла Сергійовича Грушевського. З нагоди шістдесятої річниці життя та сорокових роковин наукової діяльності (ВУАН. 36. іст.-філол. відділу; № 76). К., 1928, т. 1, с.245-252
977003
  Василенко М.П. "Права, по которым судится малороссийский народ", як джерело до історії державного права України XVIII віку // Вибрані твори : у 3 т. / М.П. Василенко. – Київ : Юридична думка ; Академперіодика, 2006. – Т. 2 : Юридичні праці. – С. 373-278. – ISBN 966-8602-25-0
977004
   "Правда" (1912- октябрь 1917 г.) и "Социал-демократ" (1908-1917) о Закавказье.. – Ереван, 1968. – 460с.
977005
   "Правда" 1912-1914, 1917 гг. Библиогр. указ.. – М., 1962. – 103с.
977006
  Дузь И.М. "Правда" в борьбе за идейность и художественное совершенство украинской советской литературы. : Автореф... Канд.филол.наук: / Дузь И.М.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1954. – 16л.
977007
  Меримкина М.М. "Правда" в борьбе за мобилизацию рабочих промышленности на самоотверженный труд в первый периодд Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Меримкина М.М. ; М-во высш и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1962. – 24 с.
977008
  Аргынбаев М.Ж. "Правда" в борьбе за побъем экономики Казахстана. (1946-1958 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Аргынбаев М.Ж.; АН КазССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч.Валиханова. – Алма-Ата, 1968. – 15л.
977009
  Гробов Г.М. "Правда" в борьбе за подъем идеологической работы (1953-1955 гг.) / Г.М. Гробов. – Х, 1958. – 123с.
977010
   "Правда" в борьбе за торжество ленинской национальной политики в Казахстане. Сб. ст.. – Алма-Ата, 1962. – 155с.
977011
   "Правда" и Азербайджан.. – Баку, 1962. – 382с.
977012
  Абдуллаев Ш.З. "Правда" и борьба за победу социалистической революции в Азербайджане : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.570 / Абдуллаев Ш.З. ; Азербайдж. гос. ун-т. – Баку, 1970. – 17с.
977013
  Бутаев М.Д. "Правда" и Дагестан / М.Д. Бутаев. – Махачкала, 1967. – 80с.
977014
   "Правда" и Донбасс. Сб.. – Донецк, 1962. – 214с.
977015
  Киселев И.А. "Правда" и ее роль в борьбе Коммунистической партии за восстановление народного хозяйства СССР (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Киселев И.А.; МГУ им. М.В.Ленина. Ин-т повышен. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма. – М., 1954. – 16л.
977016
  Куклев П.Е. "Правда" и ее роль в борьбе Коммунистической партии за подготовку Великой Октябрьбской социалистической революции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Куклев П.Е.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1954. – 16л.
977017
  Трущенко Н.В. "Правда" и нижегородские большевики 1912-19114 гг. / Н.В. Трущенко. – Горький, 1962. – 37с.
977018
  Дузь І.М. "Правда" і художнє слово / І.М. Дузь. – Київ, 1962. – 42с.
977019
  Корчин М.Н. "Правда" на Дону в годы революционного подъема. / М.Н. Корчин. – Ростов н/Д, 1947. – 55с.
977020
   "Правда" на Дону.. – Ростов н/Д, 1962. – 264с.
977021
  Святовець В. "Правдиві подробиці саме і готують душу до сильних вражень від великих подій" : [Дені Дідро про подробиці та деталі] // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.57-65
977022
  Бочковская А.В. "Праведные дела" новых вероучителей Панджаба // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : Выпуск посвящен проблемам религий стран Азии и Африки / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 79-97. – (Востоковедение ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Пенджаба - штат на північному заході Індії
977023
  Грабовський С. "Правий сектор" став силою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 12 лютого (№ 25). – С. 5


  "Правий сектор" - стихійна організація, сформована після спроби жорстокого розгону Майдану зо листопада.
977024
  Корольов Б.І. "Правила видання історичних документів" / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 304-305. – ISBN 966-642-073-2
977025
  Султан Я.К. "Правила для учащихся" в системе воспитания сознательной дисциплины 1-4 классов советской школы. : Автореф... канд. пед.наук: / Султан Я.К.; Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1952. – 18л.
977026
  Попова М. "Правила етичної поведінки державних службовців" та забезпечення права на свободу слова // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 162-164
977027
  Піскун С. Права людини - нова філософія кримінального судочинства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 5. – С.3-5
977028
  Галай А.О. Права людини – відвідувача масових футбольних змагань у системі гарантування громадської безпеки // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 109-118
977029
   Права людини : Основні міжнародно-правові документи. – К., 1989. – 248с.
977030
   Права людини : Міжнародні договори. – Київ, 1992. – 200с.
977031
   Права людини : Методичні рекомендації. – К.., 1996. – 156с.
977032
   Права людини. – Амстердам ; Київ : Українсько-Американське бюро захисту прав людини "Geneva initiative". – (Україна на шляху в XXI сторіччя)
Кн. 2 : Права людини в документах Ради Європи. – 1996. – 274 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
977033
   Права людини. – Амстердам ; Київ : Українсько-Американське бюро захисту прав людини "Geneva initiative". – (Україна на шляху в XXI сторіччя)
Кн. 1 : Права людини в документах ООН. – 1997. – 278 с.
977034
   Права людини : інформаційно-аналітичний бюлетень: спеціальний випуск. – Харків. – ISBN 966-03-1102-8
№ 14 : Звернення до Європейського суду з прав дюдини (практ. суду і особл. укр. законод.)/ М.Буроменський. – 2000
977035
   Права людини : бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 2. – 2001
977036
   Права людини : Громадянська освіта.Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2002
977037
   Права людини : (ХПГ-інформ) Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2002
977038
  Пейн Т. Права людини // Антологія лібералізму : політико-правничі вчення та верховенство права / [упоряд.: С. Головатий, М. Козюбра, О. Сироїд ; відпов. ред. С. Головатий ; наук. ред. С. Головатий, О. Сироїд, О. Волкова, А. Черевко ; вступ. сл. С. Головатий]. – Київ : Книги для бізнесу, 2008. – С. 475-507. – ISBN 978-966-8865-81-7
977039
   Права людини ( ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 1. – 2002
977040
   Права людини ( ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 13. – 2002
977041
   Права людини ( ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 29. – 2002
977042
   Права людини (Громадська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (763), січень 2016 року. – 2016
977043
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 3. – 2002
977044
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 24. – 2002
977045
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 27. – 2002
977046
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 30. – 2002
977047
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2004
977048
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 9. – 2004
977049
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2004
977050
   Права людини (Громадянська освіта) : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2004
977051
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (703). – 2014
977052
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (706), червень. – 2014
977053
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (709). – 2014
977054
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (712), серпень. – 2014
977055
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (715), вересень. – 2014
977056
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (718), жовтень. – 2014
977057
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (721), листопад. – 2014
977058
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (724), грудень. – 2014
977059
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (727), січень 2015 року. – 2015
977060
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (730), лютий 2015 року. – 2015
977061
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (739), травень 2015 року. – 2015
977062
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (742), червень 2015 року. – 2015
977063
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (745), липень 2015 року. – 2015
977064
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (751), вересень 2015. – 2015
977065
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (760), грудень 2015 року. – 2015
977066
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (766), лютий 2016 року. – 2016. – 12 с.
977067
   Права людини (Громадянська освіта) : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (769), березень 2016 року. – 2016. – 12 с.
977068
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 26. – 2002
977069
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 28. – 2002
977070
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 31. – 2002
977071
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 34. – 2002
977072
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 35. – 2002
977073
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1. – 2003
977074
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2003
977075
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2003
977076
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2003
977077
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2003
977078
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 14. – 2003
977079
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2003
977080
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2003
977081
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2003
977082
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2003
977083
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2003
977084
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2003
977085
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2004
977086
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2004
977087
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2004
977088
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 11. – 2004
977089
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2004
977090
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2004
977091
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2004
977092
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2004
977093
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2004
977094
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 22. – 2004
977095
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2004
977096
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2004
977097
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2004
977098
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2004
977099
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 2. – 2005
977100
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2005
977101
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2005
977102
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2005
977103
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2005
977104
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2005
977105
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2005
977106
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2005
977107
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2006
977108
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2006
977109
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 7. – 2006
977110
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2006
977111
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2006. – Редакційна передплата
977112
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 19. – 2006. – Редакційна передплата
977113
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2006. – Редакційна передплата
977114
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2006
977115
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2006
977116
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2006
977117
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2006
977118
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2006
977119
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2006
977120
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1. – 2007
977121
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 2. – 2007
977122
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2007
977123
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2007
977124
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 8. – 2007
977125
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 10. – 2007
977126
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 13. – 2007
977127
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 16. – 2007
977128
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2007
977129
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2007
977130
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 31. – 2007
977131
   Права людини (ХПГ- інформ) : Інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 32. – 2007
977132
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2007
977133
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4. – 2008
977134
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10. – 2008
977135
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11. – 2008. – редакційна передплата
977136
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16. – 2008
977137
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22. – 2008
977138
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23. – 2008. – редакційна передплата
977139
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25. – 2008. – редакційна передплата
977140
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26. – 2008
977141
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29/30. – 2008. – редакційна передплата
977142
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (511). – 2009
977143
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (513). – 2009
977144
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (515). – 2009
977145
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (516). – 2009
977146
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (518). – 2009
977147
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (519). – 2009
977148
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (522). – 2009
977149
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (528). – 2009
977150
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (530). – 2009
977151
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (536). – 2009
977152
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (537). – 2009
977153
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (545). – 2010
977154
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (548). – 2010
977155
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (549). – 2010
977156
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (552). – 2010
977157
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (554). – 2010
977158
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (558). – 2010
977159
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (567). – 2010
977160
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (569). – 2010
977161
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (579). – 2010
977162
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (584). – 2011
977163
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (585). – 2011
977164
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (587). – 2011
977165
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (588). – 2011
977166
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (593). – 2011
977167
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (594). – 2011
977168
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (596). – 2011
977169
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (603). – 2011
977170
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (605). – 2011
977171
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (606). – 2011
977172
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (608). – 2011
977173
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (609). – 2011
977174
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (612). – 2011
977175
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (620). – 2012
977176
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (624). – 2012
977177
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (626). – 2012
977178
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (630). – 2012
977179
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (633). – 2012
977180
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (635). – 2012
977181
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (638). – 2012
977182
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (639). – 2012
977183
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (641). – 2012
977184
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (642). – 2012
977185
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (650). – 2012
977186
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (651). – 2012
977187
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (653). – 2013
977188
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (656). – 2013
977189
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (657). – 2013
977190
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (659). – 2013
977191
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (660). – 2013
977192
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (662). – 2013
977193
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (665). – 2013
977194
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (671). – 2013
977195
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (672). – 2013
977196
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (675). – 2013
977197
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (677). – 2013
977198
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (680). – 2013
977199
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (681). – 2013
977200
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (683). – 2013
977201
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (689). – 2014
977202
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (692). – 2014
977203
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (701). – 2014
977204
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№14 (702). – 2014
977205
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (704), 1-16 червня. – 2014
977206
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (705). – 2014
977207
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (707), 1-15 липня. – 2014
977208
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (708), 16-31 липня. – 2014
977209
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (710), 1-15 серпня. – 2014
977210
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 23 (711), 16-31 серпня. – 2014
977211
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 25 (713), 1-15 вересня. – 2014
977212
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 26 (714), 16-30 вересня. – 2014
977213
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 28 (716), 1-15 жовтня. – 2014
977214
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (717), 16-31 жовтня. – 2014
977215
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (719), 1-15 листопада. – 2014
977216
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (722 ), 1-15 грудня. – 2014
977217
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (723), 16-31 грудня. – 2014
977218
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (725), 1-15 січня 2015 року. – 2015
977219
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (728), 1-15 лютого 2015 року. – 2015
977220
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (729), 16 - 8 лютого 2015 року. – 2015
977221
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (731), 1-15 березня 2015 року. – 2015
977222
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (732), 16 - 31 березня 2015 року. – 2015
977223
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (738), 16-31 травня 2015 року. – 2015
977224
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (740), 1-15 червня 2015 року. – 2015
977225
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 19 (743), 1-15 липня 2015 року. – 2015
977226
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 20 (744), 16-31 липня 2015 року. – 2015
977227
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 22 (746), 1-15 серпня 2015 року. – 2015
977228
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 29 (753), 16-31 жовтня 2015 року. – 2015
977229
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 31 (755), 1-15 листопада 2015 року. – 2015
977230
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 32 (756), 16-30 листопада 2015 року. – 2015
977231
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 34 (758), 1-15 грудня 2015 року. – 2015
977232
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 35 (759), 16-31 грудня 2015 року. – 2015
977233
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 1 (761), 1-15 січня 2016 року. – 2016
977234
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 2 (762), 16-31 січня 2016 року. – 2016
977235
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 4 (764), 1-15 лютого 2016 року. – 2016
977236
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 5 (765), 16-29 лютого 2016 року. – 2016
977237
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 7 (767), 1-15 березня 2016 року. – 2016. – 12 с.
977238
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 8 (768), 16-31 березня 2016 року. – 2016. – 12 с.
977239
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 10 (770), 1- 15 квітня 2016 року. – 2016. – 12 с.
977240
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 11 (771), 16-30 квітня 2016 року. – 2016. – 12 с.
977241
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 13 (773), 1- 15 травня 2016 року. – 2016. – 12 с.
977242
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 14 (774), 16-31 травня 2016 року. – 2016. – 12 с.
977243
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 16 (776), 1- 15 червня 2016 року. – 2016. – 12 с.
977244
   Права людини (ХПГ- інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 17 (777), 16-30 червня 2016 року. – 2016. – 12 с.
977245
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 4. – 2001
977246
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 5. – 2001
977247
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 17. – 2001
977248
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 20. – 2001
977249
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 23. – 2001
977250
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 25. – 2001
977251
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 26. – 2001
977252
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 28. – 2001
977253
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 29. – 2001
977254
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 34. – 2001
977255
   Права людини (ХПГ-інформ) : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 35. – 2001
977256
   Права людини (ХПГ-інформ) : Інформаційний бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 2. – 2002
977257
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2003
977258
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2004
977259
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2004
977260
   Права людини . Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 15. – 2005
977261
   Права людини . Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (529). – 2009
977262
   Права людини . Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (541). – 2009
977263
   Права людини .Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2004
977264
  Телешун Я. Права людини в XXI ст. - нові вимоги до ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 155-156


  У статті аналізуються сучасні вимоги ООН щодо дотримання прав людини. В статье анализируются современные требования ООН относительно соблюдения прав человека. In the present article are discussed the contemporary demands of the UN concerning the ...
977265
  Меніович К.О. Права людини в арабських країнах Перської затоки: Арабська харчія прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 128-130


  The present article deals with the research of the human rights problem in the Islamic world. The Arabian Human Rights Charter is deeply analyzed as well as the specifics of Islamic, understanding of the rule of law.
977266
   Права людини в галузі охорони здоров"я / [уклад.: Айгуль Муканова, Аркадій Бущенко]. – Харків : Права людини, 2011. – 173, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-034-1
977267
   Права людини в діяльності української міліції - 2010 / Асоц. укр. моніторів з дотримання прав людини в діяльності правоохорон. органів ; [авт.-упоряд. : Захаров Є.Ю., Мартиненко О.А., Батчаєв В.К. та ін. ; заг. ред. : Мартиненко О.А., Захаров Є.Ю.]. – Київ ; Харків : Права людини, 2010. – 276 с. : іл. – ISBN 978-617-587-015-0
977268
   Права людини в діяльності української поліції - 2016 : наук.-практ. видання / [В.К. Батчаєв та ін. ; упоряд. та ред. Є.О. Крапивін] ; Асоціація УМДПЛ ; Експерт. група "Поліція під контролем". – Київ : Софія-А, 2017. – 290, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7031-55-9
977269
  Яковюк І. Права людини в Європейському Союзі: загальнотеоретичний аналіз // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 1 (56). – С. 55-64. – ISSN 1993-0909
977270
  Антонович М. Права людини в законодавстві України та Канади // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 35-39


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
977271
  Гончарук Т. Права людини в зоні АТО: хто відповість за помилки держави // Юридична газета. – Київ, 2016. – 25 жовтня (№ 43). – С. 14
977272
  Єфімчук О. Права людини в інформсуспільстві: як захистити? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 13, 16-17
977273
  Чучалін О. Права людини в Київський Русі IX - XI століть // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 1
977274
  Андрусяк Т.Г. Права людини в поглядах М.Драгоманова : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Андрусяк Т.Г.; Львівський держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1993. – 207л. – Бібліогр.:л.188-207
977275
  Андрусяк Тарас Григорович Права людини в поглядах Михайла Драгоманова : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Андрусяк Тарас Григорович ; МО України, КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1994. – 17 с.
977276
  Протосавіцька Л.С. Права людини в політичних і правових поглядах М.П.Драгоманова, концепція федералізму // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 22-28. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті викладено політико-правові погляди М.П. Драгоманова щодо основних прав і свобод людини. З’ясовано, що найбільш дієвим засобом захисту цих прав і свобод, на думку вченого, є закон. Проаналізовано також драгоманівську федералістичну програму, ...
977277
  Яворський В. Права людини в роботі фотографа // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2013. – № 1. – С. 8-11
977278
   Права людини в Україні - 2008 : доповідь правозахисних організацій / Українська Гельсінська спілка з прав людини; [ заг. ред.: Є. Захарова, В. Яворського ]. – Харків : Права людини, 2009. – 304с. – ISBN 978-966-8919-71-8
977279
   Права людини в Україні - 2009-2010 : доповідь правозахисних організацій / [Тарас Антошевський та ін. ; за ред. Є. Захарова ; упорядкув.: А.П. Бущенко, Є.Ю. Захаров] ; Укр. Гельсінська спілка з прав людини. – Харків : Права людини, 2011. – 485, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-617-587-027-3
977280
   Права людини в Україні - 2011 : доповідь правозахисних організацій / [упоряд. : Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; за ред. Є.Ю. Захарова ; художник-оформлювач Б. Захаров]. – Харків : Права людини ; Українська Гельсінська спілка з прав людини, 2012. – 349, [3] с. : табл. – ISBN 978-617-587-068-6
977281
   Права людини в Україні - 2012 : доповідь правозахисних організацій / Українська Гельсінська спілка з прав людини ; [упорядкув.: Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; заг. ред. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2013. – 558, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-090-7
977282
   Права людини в Україні : інформаційно-аналітичний бюлетень Українсько-Американського Бюро захисту прав людини. – Київ
№ 21 : Права меншин. – 1998
977283
  Гончаренко О.М. Права людини в Україні : навчальний посібник / О.М. Гончаренко. – Київ : Знання, 2008. – 207с. – ISBN 978-966-346-474-9
977284
   Права людини в Україні і світі: охорона, реалізація, захист : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. Всеукр. тижню права, 3 груд. 2015 р. / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 184, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., частково англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-696-399-8
977285
  Речицький В. Права людини в Україні: критичний погляд на досягнуте // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 79-86. – ISSN 1026-9932
977286
  Гурін К.С. Права людини в умовах міжнародного правопорядку Ліги Націй // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 126-131. – ISSN 2220-1394
977287
  Коппель О.А. Права людини в умовах формування сучасного світового порядку / О.А. Коппель, О. Батурін // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 57-63


  The article is dedicated to the one of the most important problems of human writes and theoretical models of its investigation . Special attention is paid to investigation of the paradigm of world order, methods and up-to-date status of this problem.
977288
   Права людини в Швеції // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 7. – С. 15-23
977289
  Христова Г.О. Права людини внутрішньо переміщених осіб: зобов"язання держави та стандарти Ради Європи // Проблеми захисту прав і свобод вимушених переселенців, а також інтересів громадян або держави на тимчасово окупованих територіях та в районах проведення антитерористичної операції : матеріали міжнар. круглого столу, 27 жовт. 2016 р. : [збірка] / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутр. переміщених осіб в Україні" ; [працювали: Первомайський О.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 17-25. – ISBN 978-617-7220-88-5
977290
  Горбачевський В.Я. Права людини за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 226-229.
977291
  Рабінович П. Права людини і громадянина в Україні: конституційна перспектива // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 3-11. – ISSN 1993-0909
977292
  Рабінович П.М. Права людини і громадянина у Конституції України / П.М. Рабінович. – Харків : Право, 1997. – 64с. – (Серія 2. Коментарі законодавствва ; Вип.1). – ISBN 966-7146-07-3
977293
  Тацій В.Я. Права людини і громадянина як підгрунтя удосконалення законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 204-215.
977294
  Кашинцева О. Права людини і права інтелектуальної власності у сфері медицини та фармації відповідно до принципів сучасного наукового етосу // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Київ, 2014. – № 1 (13). – С. 19-25
977295
   Права людини і професійні стандарти для військовослужбовців в документах міжнародних організацій. – Амстердам; Київ : Українсько-Американ.бюро захисту прав людини. – (Людина,право,суспільство). – ISBN 90-72657-19-5
Кн.2 : Гаагські та Женевські конвенції. – 1999. – 228с.
977296
  Прокопов Д.Є. Права людини і теорія конституціоналізму С. Котляревського // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 56-63. – ISSN 1563-3349
977297
  Фалалєєва Л. Права людини та екстратериторіальна дія права ЄС: еволюція практики застосування юрисдикційних моделей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті проаналізовано правові передумови, концептуальні засади, юрисдикційні моделі, особливості теорії та практики, юридичні тонкощі застосування екстратериторіальних правових заходів, висвітлено правовий інструментарій, роль інституцій, основні ...
977298
  Кравченко С. Права людини та збереження біорізноманіття // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 4/5 (34-35). – С. 9-13.
977299
  Кузьменко Л.Р. Права людини та їх захист в умовах стихійного лиха // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 544-551. – ISSN 1563-3349
977300
  Рабінович П.М. Права людини та їх юридичне забезпечення / П.М. Рабінович. – К., 1992. – 100с.
977301
   Права людини та публічне врядування : матеріали міжрегіон. круглого столу / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: С.Б. Боднар, В.В. Гордєєв, І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 143, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7096-88-6
977302
   Права людини у діяльності міліції : Посібник з активних методів навчання / В.О. Соболєв, О.А. Мартиненко, Д.О. Кобзін, Ю.Л. Бєлоусов, А.М. Черноусов; В.О. Соболєв, О.А. Мартиненко, Д.О. Кобзін, Ю.Л. Бєлоусов, А.М. Черноусов; Харк. ін-т соціальних досліджень; Датський ін-т прав людини; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ; За заг. ред. О.Н. Ярмиша. – Харків : Харківський національний ун-т внутрішніх справ, 2006. – 138с. – ISBN 966-610-146-7
977303
  Донеллі Д. Права людини у міжнародній політиці = International human rights / Джек Донеллі; З англ. пер. Тарас Завалій. – Львів : Кальварія, 2004. – 280с. – (human rights). – ISBN 966-663-113-X
977304
  Золотарьова Я.І. Права людини у політиці США щодо СРСР (1970-ті - початок 1990-х рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Золотарьова Яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 257 арк. – Бібліогр.: арк. 209-257
977305
  Золотарьова Я.І. Права людини у політиці США щодо СРСР (1970-ті - початок 1990-х рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Золотарьова Яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
977306
  Зубрицька О.Я. Права людини у публічних правовідносинах: теоретико-методологічний аспект // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 43-48
977307
  Костенко О.М. Права людини у світлі "натуралістичної" юриспруденції // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 255-258.
977308
  Рабінович П. Права людини у сучасній православній інтерпретації (у світлі міжнародних стандартів) / П. Рабінович, С. Цебенко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 2 (81). – С. 7-16. – ISSN 1993-0909
977309
  Бабенко К.А. Права людини як об"єкт конституційного захисту // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-30.
977310
  Радзівілл О.А. Права людини як основа публічного порядку в діяльності європейських регіональних установ // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7. – С. 136-151. – ISSN 2222-5374
977311
  Шакірзянова І.В. Права людини як політико-правова категорія // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 267-268. – ISBN 978-966-301-172-1
977312
  Боровікова В.С. Права людини як прецизійний феномен історико-правової науки / В.С. Боровікова, О.М. Заверуха // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 12-20. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
977313
  Павлега О.С. Права людини як складова частина соціальної політики // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 75-82. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  У статті розкрито теоретичні основи, сутність та значення прав людини як складової частини соціальної політики. Проаналізовано особливості розгляду різних держав поняття прав людини. Здійсненно аналіз поняття прав людини як складової частини соціальної ...
977314
  Варивода В.І. Права людини, європейська станндартизація: реалії та перспективи українського законодавства в сфері захисту прав і свобод людини і громадянина / В.І. Варивода, К.С. Слюсар // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-29.
977315
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 1(583). – 2001
977316
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2001
977317
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2001
977318
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2001
977319
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 24. – 2001
977320
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2001
977321
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2001
977322
   Права людини. Громадська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2001
977323
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2002
977324
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2003
977325
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 9. – 2003
977326
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень ХПГ. – Харків, 1997-
№ 30. – 2003
977327
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2003
977328
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2004
977329
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 21. – 2005
977330
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 30. – 2005
977331
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 3. – 2006
977332
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 6. – 2006
977333
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 27. – 2006. – Редакційна передплата
977334
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 30. – 2006. – Редакційна передплата
977335
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2006. – Редакційна передплата
977336
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 36. – 2006. – Редакційна передплата
977337
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 12. – 2007
977338
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 18. – 2007
977339
   Права людини. Громадянська освіта : Бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 30. – 2007
977340
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи. – Харків, 1997-
№ 33. – 2007
977341
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3. – 2008
977342
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9. – 2008. – редакційна передплата
977343
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21. – 2008. – редакційна передплата
977344
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24. – 2008
977345
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (514). – 2009
977346
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (517). – 2009
977347
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (520). – 2009
977348
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (526). – 2009
977349
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (532). – 2009
977350
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (544). – 2009
977351
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (550). – 2010
977352
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (556). – 2010
977353
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (565). – 2010
977354
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (580). – 2010
977355
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (583). – 2011
977356
   Права людини. Громадянська освіта : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (586). – 2011
977357
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (592). – 2011
977358
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (595). – 2011
977359
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (601). – 2011
977360
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (604). – 2011
977361
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (607). – 2011
977362
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (619). – 2012
977363
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (622). – 2012
977364
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (625). – 2012
977365
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (628). – 2012
977366
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 15 (631). – 2012
977367
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (634). – 2012
977368
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 24 (640). – 2012
977369
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (646). – 2012
977370
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 33 (649). – 2012
977371
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 3 (655). – 2013
977372
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 6 (658). – 2013
977373
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 9 (661). – 2013
977374
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 18 (670). – 2013
977375
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 21 (673). – 2013
977376
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 27 (679). – 2013
977377
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 30 (682). – 2013
977378
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 36 (688). – 2013
977379
   Права людини. Громадянська освіта : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
№ 12 (700). – 2014
977380
  Добрянський С. Права людини: деякі проблеми загальної теорії // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 5. – С.35-42. – ISBN 966-667-078-Х
977381
  Рабінович П. Права людини: діалектика універсалізації найменувань та урізноманітнення змісту й меж // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.3-9
977382
  Ганзицька Т.С. Права людини: до питання про сутнісні ознаки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 16-18. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
977383
  Головін А.С. Права людини: інтерпретаційна діялність Конституційного Суду України / А.С. Головін. – Київ : Логос, 2017. – 398, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7442-29-4
977384
  Головін А.С. Права людини: інтерпретаційна діяльність Конституційного Суду України / А.С. Головін. – Київ : Логос, 2012. – 368, [3] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-541-6
977385
  Рабінович П. Права людини: критерії "цивілістичності" (за матеріалами практики Страсбурзького суду) / П. Рабінович, Р. Сивий // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 19-29. – ISSN 1993-0909
977386
  Дорошенко С.І. Права людини: особливості тлумачення / С.І. Дорошенко, Костенко-Костейчук // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 53-59
977387
  Копелянская С.Е. Права матери и ребенка в СССР. / С.Е. Копелянская. – М., 1954. – 151с.
977388
  Копелянская С.Е. Права матери и ребенка. / С.Е. Копелянская. – М., 1948. – 20с.
977389
  Сморгунова В.Ю. Права меньшинств и опасности обратной дискриминации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 22. – С. 34-35. – ISSN 1812-3805
977390
  Агєєв О.Д. Права мігрантів як об"єктна основа діяльності омбудсмана з питань міграці: в аспекті зовнішньої трудової міграції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 149-157. – (Серія: Право ; вип. 12). – ISSN 2226-2830
977391
  Амфитеатров Г.Н. Права на жилые строения и пользование жилыми помещениями / Г.Н. Амфитеатров. – Москва, 1948. – 72с.
977392
  Коваленко Т.О. Права на землю і банкрутство: теоретичні і практичні проблеми // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 1. – С. 15-25
977393
  Коваленко Т.О. Права на землю та банкрутство: дефекти правового регулювання // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 91-100
977394
  Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні : (цивільно-правовий аспект): Автореф.дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.03 / Юрій Володимирович Носік; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
977395
  Носік Ю.В. Права на комерційну таємницю в Україні : Монографія / Носік Ю.В. – Київ : КНТ, 2007. – 240с. – ISBN 966-373-193-1
977396
  Носік Юрій Володимирович Права на комерційну таємницю в Україні (цивільно-правовий аспект) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Носік Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 221л. – Бібліогр.: л.196-221
977397
  Чарльз Сіпсак Права на майно, публічні реєстри та ризик втрати у системі реєстрації нерухомості у Сполучених Штатах Америки // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2015. – № 14 : Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. – С. 88-110. – ISBN 978-617-7161-20-1


  Статтю присвячено системі переходу прав на нерухоме майно у Сполучених Штатах Америки. Описується природа права приватної власності, обмежена роль уряду в передачі прав, що полягає у наданні до послуг сторін реєстраційної системи для запису передачі ...
977398
  Микитин В. Права на об"єкти інтелектуальної власності в аспекті цивільно-правової відповідальності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2011. – № 3 (59). – С. 50-57
977399
  Еннан Р. Права на результати інтелектуальної діяльності: зміст і сутність // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 6 (62). – С. 10-17
977400
  Крылова К.Н. Права на результаты интеллектуальной деятельности как объект преступлений // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 98-106. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
977401
  Лахтин В.Л. Права на северные полярные пространства / В.Л. Лахтин. – М, 1928. – 48с.
977402
  Зленко В.А. Права на словах / В.А. Зленко. – Симферополь, 1988. – 139с.
977403
  Фурса С.Я. Права на укладення шлюбного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1153-1154. – ISBN 978-966-667-341-4
977404
  Носік В.В. Права на чужі земельні ділянки за законодавством зарубіжних країн / В.В. Носік, А.А. Мірошніченко, Р.І. Марусенко // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-89
977405
  Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.10 / Мартыненко А.П.; АН УССР Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого. – К., 1991. – 20л.
977406
  Мартыненко А.П. Права народов в современном международном праве / Мартыненко А.П.; АН УССР Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого. – Киев : Наукова думка, 1993. – 160 с.
977407
  Боршевский А. Права национальных меньшинств: международное законодательство / А. Боршевский, А. Сосна // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 19-21. – ISSN 1812-3910
977408
  Мицик В. Права національних меншин в універсальних міжнародно-правових актах // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 31-43


  У статті розглядаються положення ухвалених у рамках ООН універсальних міжнародно-правових актів, що стосуються захисту прав національних меншин. Головну увагу приділено аналізу і тлумаченню ст. 27 Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, ...
977409
  Бабіч О.І. Права національних меншин на сучасному етапі розвитку Української держави // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 6. – С. 404-411.
977410
  Сенюшкіна Т. Права національних меншин та етнічні конфлікти // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.376-382. – ISBN 966-73-53-51-Х
977411
  Мицик В.В. Права національних меншин у міжнародному праві : Монографія / В.В. Мицик; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 287с. – ISBN 966-594-489-4
977412
  Мяловицька Н. Права національних меншин: європейський досвід // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 17 (350). – С. 25-26
977413
  Карлберг Ю. Права нацменшин на вивчення рідної мови у загальноосвітніх школах Швеції на прикладі викладання української мови в Стокгольмі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 169-173. – Бібліогр. в кінці ст.
977414
  Ерде Д. Права небезпека і боротьба з куркулем / Д. Ерде. – Х., 1929. – 62с.
977415
  Волков Д.О. Права негромадян: поняття та дефінітивне визначення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 458-463. – ISSN 1563-3349
977416
  Малеин Н.С. Права нетрудоспособных иждивенцев / Н.С. Малеин. – М., 1963. – 96с.
977417
  Гайс М.-Е. Права особи в судовій практиці Федерального Конституційного Суду Німеччини // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 92-99
977418
  Лихоліт Д.Г. Права особи за Конституціями українських державних утворень часів революції 1917-1920 рр. // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 146-147
977419
  Зейкан Я.П. Права особи і проблеми, що виникають при її затриманні // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 35-41
977420
  Васецький В.Ю. Права особи як характеристика розвитку та функціонування романо-гурманської правової системи // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвип. / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 18 : Всеукр. теор. й науково-практ. конф. з правозн., політології та соціології. "Трансформація політ. системи: соціальні перетвор. та законодавч. процес". Т. 4. – С. 40-41.
977421
  Мазур О. Права особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину: історичний аналіз // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 112-117
977422
  Седова Н. Права пациентов в России - кто их защащает? / Н. Седова, А. Кунецов // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 11. – С. 91-99. – ISSN 0132-0831
977423
  Воробйова Н. Права пацієнтів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 46-48
977424
  Паращич І.М. Права пацієнтів : проблеми та їх вирішення ( досвід країн Європейського Союзу ) : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 78-80. – Бібліогр.: 8 назв
977425
  Єрегян А.Р. Права пацієнтів на медичну допомогу: проблеми реалізації // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 43-44
977426
  Сенюта І. Права пацієнтів у рішеннях Європейського Суду з прав людини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 13-20. – (Серія юридична ; Вип. 48)
977427
  Іскендерова Г.Т. Права підозрюваного (обвинуваченого) в кримінальному провадженні на підставі угоди про визнання винуватості // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2014. – № 4 (51). – С. 149-154
977428
   Права по которым судится малороссийский народ, высочайшим всепресветлейшия, державнейшия великия государыни императрицы Елисавет Петровны, самодержицы всероссийския, ее императорского священнейшего величества повелением ... : ... [прод. назв. в анот.] ... / изданныя под редакцией и с приложением исследования о сем своде и о законах действовавших в Малороссии профессора А.Ф. Кистяковского. – Киев : В университетской типографии (И.И. Завадзкого), 1879. – 1065 с. разд. паг. – Отд. оттиск из: Университетские известия, 1878. - Экз. в разных тип. переплетах


  , из трех книг, а именно: Статута литовского, Зерцаля саксонского и приложенных при том двух прав, такожде из Книги порядка, по переводе из полского и латинского языков на российский диалект в едину книгу сведенные, в граде Глухове, лета от рождества ...
977429
  Спасибо-Фатєєва Права подружжя на майно приватного підприємства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 294-234. – ISSN 1026-9932
977430
  Бичкова С. Права покупця за договором роздрібної купівлі-продажу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 21-24.
977431
  Сенаторов М. Права потерпілого від злочину: міжнародні стандарти та вітчизняний шлях // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 130-133. – ISSN 0132-1331
977432
  Можаренко Ю.И. Права потребителя / Ю.И. Можаренко. – Л, 1990. – 30с.
977433
  Іншин М.І. Права працівників. Проблеми та шляхи вдосконалення // Європейський часопис : науково-практичний журнал / ГО "Фундація науковців та освітян". – Бровари, 2016. – № 1 (001). – С. 9-14. – ISSN 2415-8577


  Досліджено проблеми та шляхи вдосконалення прав працівників. Розроблено грунтовні висновки та пропозиції щодо окресленої проблематики.
977434
   Права працюючих жінок в Україні. – Київ, 1999. – 160с. – ISBN 966-7541-03-7
977435
  Молодцов М.В. Права предприятия / М.В. Молодцов. – Свердловск, 1989. – 125с.
977436
  Смирнов О.В. Права предприятия в области организации труда и заработной платы / О.В. Смирнов. – М., 1975. – 32с.
977437
  Макаров Г.П. Права предприятия по распределению жилой площади / Г.П. Макаров. – М., 1985. – 111с.
977438
   Права при звільненні // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 вересня (№ 37). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Профспілка інформує.
977439
  Борейко В. Права природи // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 2/3 (32-33). – С. 55-57.
977440
  Нэш Родерик Права природы : История экологической этики / Нэш Родерик; Киевский Эколого-Культурный Центр. – Київ : Киевский эколого-культурный центр, 2001. – 180с. – (История охраны природы ; Вып.26)
977441
  Бугрим В. Права про Чорнобиль // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 57-60
977442
  Полонский Э.Г. Права промышленного предприятия в области финансов. / Э.Г. Полонский. – М., 1974. – 32с.
977443
   Права профсоюзного комитета: коммент.. – М., 1983. – 243с.
977444
  Смолярчук В.И. Права профсоюзов в регулировании трудовых отношений рабочих и служащих / В.И. Смолярчук. – Москва : Профиздат, 1973. – 176 с.
977445
  Лебин Б.Д. Права работника науки. / Б.Д. Лебин, Г.А. Цыпкин. – Л., 1971. – 226с.
977446
  Премслер Манфред Права рабочих в ФРГ: Социальн. демагогия и действ. / Премслер Манфред. – М., 1978. – 254с.
977447
   Права радянських жінок. – К., 1937. – 16с.
977448
  Мельник Ф Є. Права радянської жінки-трудівниці і матері / Ф Є. Мельник, . – К., 1961. – 44с.
977449
  Зарічанський Г.В. Права радянської людини / Г.В. Зарічанський, Н.Р. Нижник. – К., 1990. – 48с.
977450
  Додіна Є.Є. Права релігійних організацій щодо здійснення діяльності, яка пов"язана зі свободою віросповідання // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 129-133.
977451
  Димшіц Л. Права робітника-винахідника та сприяння винахідництву / Л. Димшіц, Г. Гальперін, 1930. – 136с.
977452
   Права робітників і службовців за радянським трудовим законодавством.. – К., 1966. – 320с.
977453
  Дністрянський С. Права руської мови у львівськім університеті / С. Дністрянський. – 38с.
977454
  Пучкова М.В. Права советских граждан в действии. / М.В. Пучкова. – М., 1988. – 63с.
977455
  Коршунова Е.Н. Права советских женщин / Е.Н. Коршунова, М.С. Румянцева. – М., 1960. – 93с.
977456
  Діжа Є. Права споживача в разі придбання товару незалежної якості. Законодавчий аспект // Юридична газета. – Київ, 2012. – 21 серпня (№ 33/34)
977457
  Поліщук О.Ю. Права споживача при придбанні ним продукції у кредит // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 131-135. – (Право. Економіка. Управління)
977458
  Корнієнко І. Права споживачів при придбанні товару належної або неналежної якості // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 47-41.
977459
  Звєрєва О.В. Права споживачів у сфері торгівлі на замовлення і вдома у споживачів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 370-375. – ISSN 1563-3349
977460
  Луцик М.Л. Права сторін договору транспортного експедирування // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 158-163. – (Право. Економіка. Управління)
977461
  Орлова Л.М. Права сторон в гражданском процессе / Л.М. Орлова. – Минск, 1973. – 192с.
977462
  Данилин В.И. Права супругов на имущество по новому советскому законодательству о браке и семье : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Данилин В.И.; Всесоюз. науч.-иссл. ин-т советского законодательства. – М., 1971. – 18л.
977463
  Надьон В.В. Права та обов"язки (у сукупності) як складові спадщини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 147-151. – ISSN 2219-5521
977464
  Сирота Д. Права та обов"язки громадянина і працівника міліції як центральні елементи їх адміністративно-правового статусу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються права та обов"язки громадянина і працівника міліції. Rights and duties of citizen and a militiaman are examined the article.
977465
  Верес І.Я. Права та обов"язки комерційного представника // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 24-30
977466
  Лисик В. Права та обов"язки Міжнародного комітету Червоного Хреста, що випливають з діючих норм міжнародного права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 104-112. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
977467
  Жуковіна Л. Права та обов"язки пацієнтів в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 89-92
977468
  Левківський Б.К. Права та обов"язки сторін договору підряду на проведення проектних та пошукових робіт та правові наслідки їх порушення // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 446-449. – ISBN 978-966-667-341-4
977469
  Діковська І.А. Права та обов"язки сторін за договором // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 399-410. – ISBN 978-966-667-341-4
977470
  Крижна В.М. Права та обов"язки сторін за договором комерційної концесії // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2004. – № 7. – С. 14-18. – Бібліогр.: на 11 пунктів
977471
  Кривобок С. Права та обов"язки сторін за договором купівлі-продажу підприємства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 88-96
977472
  Отраднова О.О. Права та обов"язки сторін за договором найму // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 200-207. – ISBN 978-966-667-341-4
977473
  Богуцький О. Права та обов"язки сторін за договором про надання телекомунікаційних послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 46-50.
977474
  Мартинюк А. Права та обов"язки сторін у договорі контрактації сільськогосподарської продукції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 21-26


  Стаття присвячена дослідженню цивільно-правового аспекту визначення прав та обов"язків сторін у договорі контрактації сільськогосподарської продукції, їх конкретизації з метою формулювання висновків та пропозицій, спрямованих на вдосконалення ...
977475
  Сурженко О. Права та обов"язки сторін у договорі: загальне й особливе // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 6. – С. 34-37.
977476
  Соботник Р. Права та обов"язки страховика за договором страхування цивільної відповідальності за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 60-64. – ISSN 2308-9636


  У статті проаналізовано особливості здійснення прав та виконання обов"язків страховика як однієї зі сторін договору страхування цивільної відповідальності.
977477
   Права та обов"язки студентів вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації : Збірник основних нормативних актів : (станом на 2 квітня 2008 року) / МОНУ ; Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого ; [ уклад.: О.М. Ярошенко, Г.С. Гончарова, Ф.А. Цесарський та ін. ]. – Харків : Право, 2008. – 616 с. – ISBN 978-966-458-014-1


  Включено найважливіші закони та інші нормативно-правові акти, що регулюють порядок зарахування до вищих навчальних закладів, визначають пільги на вступ до них, умови кредитування здобуття вищої освіти, порядок надання платних послуг
977478
  Тополянська Т. Права та обов"язки суб"єктів конституційно-процесуального правовідношення законодавчої ініціативи при реалізації права законодавчої ініціативи у формі подання проекту закону // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 11-14.
977479
  Єгорова В.С. Права та обов"язки суддів судів загальної юрисдикції: теоретичні питання // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 142-147. – ISSN 1563-3349
977480
  Лозова Г.О. Права та обов"язки третіх осіб згідно шлюбного договору // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 11. – С. 38-47.
977481
  Мельник Є.Ф. Права та обов"язки членів сім"ї / Є.Ф. Мельник. – К., 1976. – 52с.
977482
  Онишко О.Б. Права та обов’язки батьків і дітей, що виникали із позашлюбної спорідненості за сімейним законодавством Польщі (1918-1936 рр.) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст.
977483
  Стефанюк В. Права та основні свободи людини в світлі європейських стандартів правового захисту // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 58-64


  На основі аналізу практики Європейського суду з прав людини автор висвітлює особливості застосування пункту 1 статті 6 Конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року (ЄКПЛ) при розгляді цивільних справ. Автор наводить приклади ...
977484
  Шамрай В. Права та свободи громадян за конституційним проектом М. Міхновського // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 349-357. – ISSN 0132-1331
977485
  Сибірцева Є.Ю. Права та свободи громадянина, інтереси держави як об"єкти захисту прокурором в адміністративному судочинстві // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 100-105
977486
  Скрипнюк О.В. Права та свободи людини в конституційній системі України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 6-14
977487
  Скрипнюк О.В. Права та свободи людини в конституційній системі України (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 6-14
977488
  Пазенок А.С. Права та свободи людини і громадянина : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / А.С. Пазенок. – Київ : Академвидав, 2010. – 175, [1] с. – Бібліогр.: с. 168-175. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2; 978-617-572-007-3;
977489
  Погорілко В.Ф. Права та свободи людини і громадянина в Україні / В.Ф. Погорілко. – К., 1997. – 52с.
977490
  Малютін І.А. Права та свободи людини повинні дотримуватисьі захищатися державою // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 94-98.
977491
  Константий О. Права та свободи особи як об"єкт захисту в адміністративному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 92-95.
977492
  Джига М. Права та суть потерпілого в системі учасників кримінального процесу / М. Джига, О. Михайленко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 63-68. – Бібліогр.: с.68-(12п.)
977493
  Ворона В.А. Права тварин: моральна теорія та законодавча практика // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 11-14
977494
  Заїка Ю. Права творців на результати інтелектуальної діяльності : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 137-138. – ISSN 0132-1331
977495
  Діковська І. Права третіх осіб як обмеження принципу свободи договору // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 2 (206). – С. 64-67


  У статті досліджується одне із обмежень свободи сторін договору - права третіх осіб.
977496
  Иванкина Т.В. Права трудящихся женщин / Т.В. Иванкина. – Л,, 1990. – 170с.
977497
  Кладков А.В. Права трудящихся под охраной закона / А.В. Кладков. – М, 1987. – 271с.
977498
  Ференц А.М. Права українських пацієнтів і роль адміністративного права у їх реалізації // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 320-326
977499
  Губицький Л.В. Права українців Східної Галичини: декларації та реальність (за матерілїалами польських військово-польових судів 1919 - 1925 рр.) / Л.В. Губицький, Г.М. Мельник // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 5. – С. 283-286.
977500
  Спасибо-Фатєєва Права учасників товариства з обмеженою відповідальністю // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 12 : Правові аспекти діяльності товариств з обмеженою відповідальністю: проблеми та шляхи їх розв"язання. – С. 7-13
977501
  Мюллерсон Р.А. Права человека / Р.А. Мюллерсон. – М., 1991. – 160с.
977502
   Права человека : Сборник международных документов. – Москва : Юридическая литература, 1998. – 608с. – ISBN 5-7260-0901-0
977503
   Права человека : Учебник. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 573с. – ISBN 5-89123-352-5; 5-16-000023-2
977504
   Права человека : Учебник для вузов. – Москва : Норма - Инфра-М, 2000. – 573с. – ISBN 5-89123-352-5; 5-16-000023-2
977505
   Права человека : учебник для вузов / Т.А. Васильева, В.А. Карташкин, Н.С. Колесова, Н.В. Колотова, И.А. и др. Ледях; [Васильева Т.А. и др.] ; отв. ред. Е.А. Лукашева ; Комис. по правам человека при Президенте Рос. Федерации ; Ин-т гос. и права РАН. – Москва : Норма, 2004. – XII, 560, [1] с. – Авт. указаны на с. V. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89123-352-5
977506
  Юнусов М.А. Права человека в истории развития конституций России / М.А. Юнусов, Э.А. Юнусов // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 3. – С. 35-38. – ISSN 1812-3805


  В статье излагаются вопросы эволюции прав и свобод человека и гражданина в конституциях России. Проводится сравнительно-правовой анализ тенденций развития прав и свобод личности с учетом сложившейся социально-экономической, политической и международной ...
977507
   Права человека в истории человечества и в современном мире: мат. конф.. – М., 1989. – 146с.
977508
  Корейво Е.В. Права человека в международно-правовых актах: проблемы дефинирования // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 1 (52). – С. 33-36. – ISSN 1812-3910


  На международном уровне имеется значительное количество актов, документов и норм, использующих в своей структуре дефиниции. Автор статьи считает оправданной практику современного международного права, отводящую одну из ведущих ролей дефинициям. В ...
977509
   Права человека в мире капитала. – М., 1987. – 84с.
977510
   Права человека в современном мире. – Донецьк, 1995. – 292с.
977511
  Чаушеску Николае Права человека в современном мире. / Чаушеску Николае. – Бухарест, 1985. – 272с.
977512
  Согрин В.В. Права человека в США: декларации и действительность / В.В. Согрин. – Москва : Знание, 1987. – 63 с.
977513
  Ковалев С.М. Права человека действительные и мнимые / С.М. Ковалев. – М, 1982. – 64с.
977514
  Крис Стивен Права человека и война в Чечне: испытание для Европы // Социально-психологические и медицинские аспекты жестокости : Информационный, научный журнал / Международный медицинский реабилитационный центр для жертв войн и тоталитарных режимов (МРЦ). – Киев, 2006. – № 1/2. – С. 164-171.
977515
  Дружинин Н.П. Права человека и гражданина : (из книги: "Избиратели и народные представители") / Н.П. Дружинин. – Москва : Изд. Д.И. Тихомирова ; Типо-литогр. Русского т-ва печ. и изд. дела, 1906. – 32 с.


  На обл. надпись: Многоуважаемому Николаю Васильевичу Василенко на добрую память от автора
977516
  Мижуев П.Г. Права человека и гражданина / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. Альтпулера1906, 1907. – [4], 115 с. – (Всеобщая библиотека Г.Ф. Львовича)
977517
  Юлдашев А. Права человека и гражданское общество // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.118-121. – ISSN 1561-4999
977518
  Баранов А.А. Права человека и защита персональных данных / А.А. Баранов, В.М. Брыжко, Ю.К. Базанов. – Київ : Государственный комитет связи и информатизации Украины, 2000. – 280с. – ISBN 966-95720-500-2
977519
  Поляков Ю.А. Права человека и идеологическая борьба двух систем. / Ю.А. Поляков. – М., 1978. – 40с.
977520
  Кучинский Ю. Права человека и классовые права / Ю. Кучинский. – Москва, 1981. – 176 с.
977521
  Мовчан А.П. Права человека и международные отношения / А.П. Мовчан. – М., 1982. – 145с.
977522
   Права человека и межнациональные отношения. – Москва, 1994. – 132 с.
977523
  Карастелев В.Е. Права человека и миграционная политика в Краснодарском крае / В.Е. Карастелев, М.А. Дубровина // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2004. – № 1. – С.125-133. – ISSN 1608-8794
977524
  Карташкин В.А. Права человека и мирное сосуществование : Автореф... докт. юр.наук: 12.00.10 / Карташкин В.А.; АН СССР, Ин-т госуд. и права. – М., 1977. – 32л.
977525
  Луковская Д.И. Права человека и права гражданина. Правовой статус человека и гражданина // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 13. – С. 34-36. – ISSN 1812-3805
977526
   Права человека и процессы глобализациии современного мира / М.М. Бринчук, Н.А. Воронина, В.А. Карташкин, Н.С. Колесова, Н.В. и др. Колотова; [М.М. Бринчук и др.] ; отв. ред. Е.А. Лукашева ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. – Москва : НОРМА, 2005. – 462, [2] с. – 80-летию Института государства и права Российской академии наук посвящается. - Авт. указ. на с. 3. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-89123-905-1
977527
  Зайчук О.В. Права человека и рассовая политика США / О.В. Зайчук. – Киев, 1984. – 164с.
977528
  Николайко И.В. Права человека и система ООН / И.В. Николайко. – К, 1991. – 165с.
977529
   Права человека и современный мир.. – К., 1980. – 344с.
977530
  Карцов А.С. Права человека и толерантность // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 116-130. – ISSN 0321-2017
977531
   Права человека и ты : Основные документы Организации Объединенных Наций; Документы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе; Документы Совета Европы о правах человека: для судей,прокуроров,милиции,адвокатов.. – Варшава : ОБСЕ/БДИПЧ, 1997. – 288p. – На обкл.: Руководство для стран бывшего Советского Союза и Восточной Европы
977532
   Права человека и тюремные учреждения : сборник междунар. актов о правах человека, касающихся отправления правосудия / Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. – Нью Йорк ; Женева : ООН, 2012. – XI, 430 p. – На тит. л.: 2004 г. - Reprinted at UN - 2012. – (Серия материалов по вопросам профессиональной подготовки : добавление 1 ; 11). – ISBN 978-92-1-154157-3
977533
  Морозов В.Е. Права человека и эмансипация // Политическая наука : науч. журнал / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. ассоц. полит. науки. – Москва, 2013. – № 4. – С. 51-68. – (Религия и политика). – ISSN 1998-1775
977534
  Сунгуров А.Ю. Права человека как предмет политической науки и как междисциплинарная концепция // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 90-105. – ISSN 0321-2017
977535
  Нуссбергер А. Права человека как универсальная "навигационная система"? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2015. – № 4 (107). – С. 32-39. – ISSN 1812-7126
977536
  Елбаева М.В. Права человека на Кубе: мифы и реальность // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 44-57. – ISSN 044-748Х
977537
  Скидмор Т. Права человека на собственность. / Т. Скидмор. – М, 1988. – 444с.
977538
  Лайтфут К. Права человека по-американски / К. Лайтфут. – Москва, 1981. – 288с.
977539
  ЛАйтфут Права человека по-американски / ЛАйтфут. – 2-е изд. – М., 1983. – 288с.
977540
   Права человека при социализме. – Берлин; Будапешт; Варшаваа; Москва; Прага; София; Улан-Батор, 1980. – 127с.
977541
   Права человека при социализме: сб. ст.. – М., 1980. – 124с.
977542
  Антонов М.В. Права человека, демократия, верховенство права и современные социальные вызовы в сложных обществах / М.В. Антонов, С.И. Максимов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / М-во образования РФ ; Межрегиональная ассоциация высш. юрид. учеб. заведений. – Санкт-Петербург, 2013. – № 6 (311). – С. 8-16. – ISSN 0131-8039
977543
  Савина И.А. Права человека. Информационная поддержка в библиотеке : учебно-методическое пособие / И.А. Савина. – Москва : Литера, 2010. – 208 с. + 1 CD-ROM (Хрестоматийный материал). – (Современная библиотека ; вып. 82). – ISBN 978-5-91670-050-3
977544
   Права человека. Сборник международных договоров. – Нью Йорк ; Женева : ООН. – (Права человека). – ISSN 0251-7043
Т. 1 (ч. 2) : Универсальные договоры. – 1994. – XVII, 493-1141, [5] c. – На обкл. напис: "Всемирная кампания за права человека" ; ум. позначення док. ООН: ST/HR/Rev.5 ; док. має заг. пагінацію с першою частиною
977545
   Права человека: время трудный решений. – М., 1991. – 175с.
977546
  Копейчиков В.В. Права человека: мифы и реальность. / В.В. Копейчиков. – Киев, 1987. – 85с.
977547
   Права человека: основные международные документы. – Москва : Международные отношения, 1989. – 159 с. – ISBN 5-7133-0275-X
977548
   Права человека: постоянная задача Совета Европы. – Москва : Права человека, 1996. – 128с. – ISBN 5-7712-0027-1
977549
   Права человека: Сб. междунар. документов. – М., 1986. – 231с.
977550
   Права человека: Сб. универс. и регион. междунар. докум.. – М., 1990. – 202с.
977551
  Бюхнер-Удер Вилли Права человека: утопия или реальность? / Бюхнер-Удер Вилли. – М, 1985. – 192с.
977552
  Пивнюк Н. Права читателя от Даниэля Пеннака. По книге "Как роман" // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 6 (397). – С. 42-48
977553
  Яичков К.К. Права, возникающие в связи с потерей здоровья / К.К. Яичков. – М, 1964. – 168с.
977554
  Дзейко Ж.О. Права, за якими судиться малоросійський народ: техніко-юридичні аспекти // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 30-34. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
977555
  Громов А.П. Права, обязанности и ответственность медицинских работников / А.П. Громов. – М, 1976. – 168с.
977556
  Колодій А.М. Права, свободи та обов"язки людини і громадянина В Україні : підручник для студентів вищих навч. закладів та працівників місцевого самоврядування / А.М. Колодій, А.Ю. Олійник; МОНУ. – Київ : Правова єдність; Всеукраїнська асоціація видавців, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-8533-72-3
977557
  Сухарев А.Я. Права, свободы и обязанности советских граждан / А.Я. Сухарев. – М., 1980. – 63с.
977558
  Анпілогов О. Права, та свободи громадянина як об"єкт захисту прокурором в адміністративному судовому процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 68-75.
977559
  Підлісний Є. Права.. за гратами // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003. – № 10. – С.40-43. – ISSN 1726-3077


  Захист прав ув"язнених
977560
  Лучковська С.І. Прававові основи валютного контролю : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / КНУТШ; Лучковська С.І. – Київ, 2007. – 197л. – Бібліогр.: л.159-197
977561
  Лучковська С.І. Прававові основи валютного контролю : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.07 / Лучковська С.І.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
977562
   Правапіс беларускай мовы.. – Минск, 1934. – 45с.
977563
  Новиков М.П. Праваславие и современность / М.П. Новиков. – Москва, 1965. – 254 с.
977564
  Никольский Н.К. Правая грамота митрополита Геронтия : Тип. И.Н. Скороходова. – 14 с.
977565
  Слинько А.А. Правая и левая альтернативы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 20-24. – ISSN 044-748Х
977566
  Голубовская Е. Правая оппозиция в ЙАР в 70-80-е годы // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 4 (261). – С. 73-88
977567
  Подпалова Г.И. Правая социал-демократия Японии / Г.И. Подпалова. – М, 1981. – 179с.
977568
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1972. – 271с.
977569
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Новосибирск, 1973. – 271с.
977570
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1977. – 495с.
977571
  Гущин Е.Г. Правая сторона / Е.Г. Гущин. – Барнаул, 1983. – 480с.
977572
  Менделеев А.Г. Правда-газетной строкой / А.Г. Менделеев. – М., 1985. – 176с.
977573
   Правда-ли, что в мире нет ничего кроме движения?. – С-Пб., 1882. – 233-278с.
977574
  Маленко О.О. Правда - духовний код Тараса Шевченка: лінгвопоетичний аспект // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 2-6
977575
  Сищук Олексій Правда - найкраща візитівка? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 6-8
977576
  Сищук Олексій Правда - найкраща візитівка? // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 6-8
977577
  Островский А.Н. Правда - хорошо, а счастье лучше. / А.Н. Островский. – Ленинград, 1939. – 96с.
977578
   Правда
ч. 1-24. – 1877. – Видання старою орфографією
977579
   Правда : т.1-2, 1878
977580
  Корнійчук О.Є. Правда : П"єса на 3 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Київ : ДЛВ, 1937. – 99с.
977581
  Корнійчук О.Є. Правда : П"єса на 3 дії, 5 картин / О.Є. Корнійчук. – Львів : Радянський письменник, 1940. – 97с.
977582
  Терещенко М. Правда / М. Терещенко. – К., 1952. – 216с.
977583
  Заславский Б.Е. Правда 1917 года / Б.Е. Заславский. – Москва, 1962. – 275с.
977584
  Цанкар Я. Правда батрака / Я. Цанкар. – Москва, 1929. – 48с.
977585
  Стафійчук І.П. Правда більшовицького слова / І.П. Стафійчук. – К, 1989. – 47с.
977586
  Рохович А.И. Правда в глаза. / А.И. Рохович. – М, 1968. – 100с.
977587
  Задура Б. Правда в поезії не має значення / беседу вів Роман Малиновський // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; гл. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 3/5 (137/139) : Время собирать тексты. – С. 77-81
977588
  Воронов В.И. Правда века / В.И. Воронов. – Москва, 1963. – 47с.
977589
  Нагорна Л.П. Правда Великого Жовтня і вимисли фальсифікаторів / Л.П. Нагорна. – К., 1977. – 48с.
977590
  Різник Л. Правда верховинця // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2012. – № 2 (808). – С. 114-118. – ISSN 0868-4790
977591
  Сюндюков І. Правда дає силу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 6-7 липня (№ 115/116)


  Що таке національна гордість і в чому вона виявляється: приклад Польщі.
977592
   Правда жизни - правда литературы: актуальные проблемы творческого процесса. – М., 1987. – 44с.
977593
  Пришвин А.С. Правда жизни / А.С. Пришвин. – Хабаровск, 1958. – 328с.
977594
  Гура В.В. Правда жизни и мастерства художника. (К 60-летию М.А.Шолохова). / В.В. Гура. – М., 1965. – 46с.
977595
  Петров С.Г. Правда жизни и правда искусства / Станислав Петров. – Москва : Советский писатель, 1965. – 120 с. : портр.
977596
  Кедрина З.С. Правда жизни и правда искусства / З.С. Кедрина. – Москва, 1966. – 32с.
977597
  Микайлов А.Г. Правда жизни и проблема художественного характера. : Автореф... Канд.филос.наук: / Микайлов А.Г.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1966. – 19л.
977598
  Кундюба Д.И. Правда жизни против домыслов фальсификаторов / Д.И. Кундюба. – Киев, 1979. – 167с.
977599
   Правда жизни. Очерки, зарисовки, корреспонд.. – Саранск, 1970. – 168с.
977600
  Шупик О.Б. Правда життя - правда мистецтва / О.Б. Шупик, О.Є. Маноха. – К., 1984. – 127с.
977601
  Романенко В.Т. Правда життя / В.Т. Романенко. – К., 1964. – 200с.
977602
  Романенко В. Правда життя виводить у вічність // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 19-25 листопада (№ 46). – С. 16


  Відкрито Музей Матвія Шестопала у шкільному закладі. Уродженець села Мурзинець Неморозької сільської ради Матвій Шестопал понад десяток років працював викладачем і деканом (1955-1957 рр.) факультету журналістики КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
977603
  Гудима А.М. Правда життя та ілюзії / А.М. Гудима. – Львів, 1981. – 102с.
977604
  Білецький А.О. Правда за гратами / А.О. Білецький, Т.М. Чернишова. – Київ : Молодь, 1971. – 143с.
977605
  Дубина М.І. Правда звинувачує : українська література в боротьбі проти буржуазного націоналізму : літературно-критичний нарис / М.І. Дубина. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 206 с.
977606
  Бадалов Р. Правда и вымысел героического эпоса / Р. Бадалов. – Баку, 1983. – 153с.
977607
  Цыбенко О.Н. Правда и вымысел о введение христианства на РУси. / О.Н. Цыбенко, А.Н. Симончик. – Львов, 1987. – 69с.
977608
  Реутов Г.Н. Правда и вымысел о второй мировой войне : Анг. буржуаз. историогр. о происхождении войны, внеш. политике Англии и междунар. отношениях 1939-1945 гг. / Г.Н. Реутов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Международные отношения, 1970. – 304 с.
977609
  Реутов Г.Н. Правда и вымысел о второй мировой войне. (Англ. буржуазная историография о происхождении второй мировой войны, вшнешней политики Англии и междунар. отношениях 1939-1945 гг.) / Г.Н. Реутов. – М., 1967. – 214с.
977610
  Соколов А.В. Правда и вымысел: нужны ли нам библиографические мифы // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2010. – № 6. – С. 6-8. – ISSN 1560-7968
977611
  Савенков А.А. Правда и вымыслы о свободе печати / А.А. Савенков. – Л., 1982. – 46с.
977612
  Катасонова Е. Правда и вымыслы о Халхин-Голе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 12. – С. 59-69. – ISSN 0321-5075


  Конфлікт на Далекому Сході 70 років тому
977613
  Шишкина И.М. Правда и домыслы советологов / И.М. Шишкина. – Л, 1977. – 190с.
977614
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Москва, 1962. – 477с.
977615
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Москва, 1963. – 471 с.
977616
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Москва : Советский писатель, 1967. – 495 с.
977617
  Стельмах М.А. Правда и кривда / М.А. Стельмах. – Москва : Известия, 1967. – 456 с.
977618
  Стельмах М.П. Правда и кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1990. – 426с.
977619
   Правда и ложь в истории дипломатии. Сб. ст.. – М., 1964. – 148с.
977620
  Кульков Е.Н. Правда и ложь о второй мировой войне / Е.Н. Кульков. – М., 1983. – 334с.
977621
  Кульков Е.Н. Правда и ложь о второй мировой войне / Е.Н. Кульков. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 294с.
977622
  Лебедев Л.К. Правда и ложь о культурном обмене / Л.К. Лебедев. – Л., 1985. – 112с.
977623
  Борщуков В.И. Правда и ложь о советской литературе / В.И. Борщуков. – Москва, 1972. – 48с.
977624
  Касьяненко В.И. Правда и ложь о Стране Советов: (Из истории борьбы против антисоветизма) / В.И. Касьяненко. – М., 1987. – 334с.
977625
  Чуковский Н.К. Правда и поэзия / Н.К. Чуковский. – М, 1987. – 61с.
977626
  Зайцев Н.В. Правда и поэзия ленинского образа: театр и кино / Н.В. Зайцев. – 20е изд. – Л., 1980. – 279с.
977627
  Таммсааре А. Правда и право : роман / А. Таммсааре; пер. с эстон. О.Наэль. – Таллин : Эстон. гос. изд.
1. – 1953. – 600 с.
977628
  Таммсааре А. Правда и справедливость : роман / А. Таммсааре; пер. с эст. Р. Минна. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 520 с.
977629
  Базиянц А.П. Правда интереснее легенд / А.П. Базиянц. – М., 1975. – 79с.
977630
   Правда истории : Библиограф. указ. 1987-1988 гг. – Ужгород, 1988. – 221с.
977631
   Правда истории ( против фальсификаторов истории второй мировой войны). – Оренбург, 1975. – 38с.
977632
  Карапетян Л.М. Правда истории и национальная политика / Л.М. Карапетян. – Ереван, 1991. – 144с.
977633
  Донской М.В. Правда истории против лжи / М.В. Донской. – Москва, 1986. – с.
977634
  Герман К.К. Правда истории против лжи о войне / К.К. Герман. – Минск, 1986. – 233с.
977635
   Правда истории против фальсификаторов : сб. науч. тр. – К., 1982. – 251с.
977636
  Романовский В.Ф. Правда истории против фальсификаторов / В.Ф. Романовский. – Минск, 1985. – 72с.
977637
   Правда истории. Против буржуаз. фальсификации истории второй мировой войны.. – М., 1971. – 80с.
977638
  Чікалін В. Правда і вигадки про 28 героїв-панфіловців // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2011. – № 2 (38). – С. 29-31
977639
  Рачук І.А. Правда і краса: про творчість О.П.Довженка. / І.А. Рачук. – К. : Мистецтво, 1980. – 124с.
977640
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1961. – 470с.
977641
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1964. – 441с.
977642
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1965. – 126с.
977643
  Стельмах М.П. Правда і кривда / М.П. Стельмах. – Київ, 1966. – 456с.
977644
   Правда і Кривда : Побутові казки та притчі. – Харків : Фоліо, 2005. – 413с. : іл. – (Бібліотека українських казок). – ISBN 966-03-2737-4
977645
  Різун В. Правда і кривда: історія взаємин з точки зору медіаосвіти // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 60-70.
977646
  Іловєцкі М. Правда і маніпуляція в ЗМІ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 51-55. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
977647
  Свято Роксоляна Правда і нічого, крім правди : "Молодість"-38 під знаком барона Мюнхгаузена // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 1 (81). – С. 19-22. – ISSN 1562-3238


  38-й міжнародний кінофестиваль "Молодість"
977648
  Погорецкий І. Правда і обман / І. Погорецкий. – [ Жовква] : [Видавництво чина сьв. Василия В. в Жовкві], 1912. – 156, [3] с. – Опис мовою оригіналу.
977649
  Буцько М.О. Правда історії і вигадки фальсифікаторів / М.О. Буцько, М.Б. Морозов. – Київ, 1970. – 48с.
977650
  Дмитрук К.Є. Правда історії і вигадки фальсифікаторів. / К.Є. Дмитрук. – Київ, 1985. – 48 с.
977651
  Хоменко Олександр Правда історії і правда літератури : (до 100-річчя від дня народження Арсена Олексійовича Іщука) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 248-263. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджується життєвий і творчий шлях українського письменника та літературознавця Арсена Іщука. Особлива увага звертається на історизм художньо-естетичних модальностей його роману-хроніки "Вербівчани".
977652
  Кобилянський С.Д. Правда й вигадки / С.Д. Кобилянський. – К., 1987. – 47с.
977653
  Яковлєв О.С. Правда карає катів : [повість] / Олександр Яковлєв. – Львів : Каменяр, 1976. – 256 с.
977654
  Яковлєв О.С. Правда карає катів : повість / Олександр Яковлєв. – Львів : Каменяр, 1986. – 232 с.
977655
   Правда кино и "киноправда". По страницам заруб. прессы.. – М., 1967. – 335с.
977656
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотаса / Гудайтис-Гузявичус. – Вильнюс, 1950. – 598 с.
977657
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотаса / Гудайтис-Гузявичус. – М, 1953. – 679с.
977658
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотаса / Гудайтис-Гузявичус. – М, 1959. – 687с.
977659
  Гудайтис-Гузявичус Правда кузнеца Игнотеса / Гудайтис-Гузявичус. – М, 1963. – 615с.
977660
  Коваї Л. Правда матроса Паркера : [повість] / Льорінц Коваї ; [З угор. пер. К. Бібіков]. – Київ : Молодь, 1957. – 308 с. : іл.
977661
  Басангов Б.Б. Правда минувших лет : избранное / Б.Б. Басангов; пер. с калм. – Элиста : Калм. кн. изд-во, 1972. – 275 с.
977662
  Янукович В. Правда на боці того, хто робить реальну справу і зміцнює життя на краще // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 3 (312). – С. 2-4


  Із виступу Президента України Віктора Януковича під час відкриття десятої сесії Верховної Ради України шостого скликання 7 лютого 2012 року
977663
  Черный-Диденко Правда на земле одна / Черный-Диденко. – Київ, 1957. – 347с.
977664
  Черный-Диденко Правда на земле одна. / Черный-Диденко. – Донецк, 1964. – 656с.
977665
  Хабинский М. Правда напрямик / М. Хабинский. – Сталино, 1957. – 27с.
977666
  Говдя П.І. Правда народного життя в творах образотворчого мистецтва / П.І. Говдя. – Київ, 1962. – 27с.
977667
  Пивнюк Н.А. Правда науки или правда морали? // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2010. – № 2. – С. 24-28.


  Материалы к изучению романа А.Р. Беляева "Человек-амфибия"
977668
  Хоменко І.Є. Правда не вмирає : з вірменського фольклору драматична поема / І.Є. Хоменко. – Київ : Молодь, 1964. – 127 с.
977669
  Трайков Б. Правда о "деле Антонова" / Б. Трайков. – М, 1985. – 144с.
977670
  Прахье Б.С. Правда о "земле обетованной". / Б.С. Прахье. – Одесса, 1969. – 180с.
977671
  Рожнов В.Е. Правда о "чудесных" исцелениях. / В.Е. Рожнов, М.А. Рожнова. – М, 1968. – 47с.
977672
  Сименон Ж. Правда о Беби Донж. Письмо следователю. Свидетели : Пер. с фр. / Ж. Сименон. – Киев : Украина, 1991. – 416с. – (Мастера острых сюжетов). – ISBN 5319007833
977673
   Правда о библейских заповедях.. – Воронеж, 1964. – 22с.
977674
  Таратунский Ф.С. Правда о Библии. / Ф.С. Таратунский. – Минск, 1962. – 82с.
977675
  Поляков Г.П. Правда о войне / Г.П. Поляков. – Иркутск, 1991. – 158с.
977676
  Краминов Д.Ф. Правда о втором фронте / Д.Ф. Краминов. – М., 1958. – 243с.
977677
   Правда о Вьет-Наме.. – М., 1949. – 168с.
977678
   Правда о Греции. Голубая книга.. – М., 1949. – 208с.
977679
   Правда о ГУЛАГе: свидетельствуют очевидцы. – Тула, 1991. – 284с.
977680
  Мендоса Э. Правда о деле Савольты / Э. Мендоса. – М., 1985. – 336с.
977681
  Виткин Дж. Правда о женщинах: 14 мифов, сочиненных мужчинами / Дж. Виткин. – Санкт-Петербург, 1996. – 256с.
977682
  Лисняк В.А. Правда о жизненном уровне "среднего американца" / В.А. Лисняк. – Киев, 1960. – 28 с.
977683
  Коваль В.С. Правда о заговоре против Гитлера 20 июля 1944 г. / В.С. Коваль. – К, 1960. – 100с.
977684
  Бак Т. Правда о Канаде / Т. Бак. – М, 1950. – 172с.
977685
   Правда о Киево-Печерской лавре. Сб. ст.. – К., 1963. – 107с.
977686
  Дзелепи Э. Правда о Кипре / Э. Дзелепи. – М., 1958. – 63с.
977687
   Правда о культурном обмене.. – М., 1976. – 62с.
977688
  Никитин А.М. Правда о ленских событиях 4 апреля 1912 : [Сост. по материалам неофиц. следств. комис. из представителей адвокатуры] / Н.А. Никитин. – Москва : Пролетарий, 1924. – 156 с.
977689
  Клизовский А. Правда о масонстве. / А. Клизовский. – 2-е изд. – Рага, 1990. – 31с.
977690
  Ллойд Д.Д. Правда о мирных договорах. / Д.Д. Ллойд. – М
1. – 1957. – 655с.
977691
  Ллойд Д.Д. Правда о мирных договорах. / Д.Д. Ллойд. – М
2. – 1957. – 556с.
977692
   Правда о московском "Мемориале". – М., 1993. – 58с.
977693
  Баев К.Л. Правда о небе / К.Л. Баев, В.А. Шишаков. – Москва, 1936. – 68с.
977694
  Артемов В.Л. Правда о неправде / В.Л. Артемов. – Москва, 1979. – 270с.
977695
  Артемов В.Л. Правда о неправде / В.Л. Артемов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 270с.
977696
  Артемов В.Л. Правда о неправде / В.Л. Артемов. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Минск, 1985. – 254с.
977697
  Артемов В.Л. Правда о неправде / В.Л. Артемов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1985. – 252с.
977698
  Старцева Мария Правда о пандах. Тайное общество панд // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 56 : фото
977699
  Юдин Н.И. Правда о петербургских "святынях". / Н.И. Юдин. – Л, 1966. – 181с.
977700
   Правда о политике западных держав в германском вопросе. Ист. справка.. – М., 1959. – 135с.
977701
   Правда о португальских колониях в Африке. Сб. ст.. – М., 1961. – 82с.
977702
  Белов А.В. Правда о православных "святых" / А.В. Белов. – М., 1968. – 168с.
977703
  Голованов Я. Правда о программе "Apollo" : Роман / Я. Голованов. – Москва : Эксмо-Пресс, Яуза, 2000. – 352с. – ISBN 5-04-004104-7
977704
  Куликовская Г.В. Правда о профессоре Юдине / Г.В. Куликовская. – М., 1990. – 46с.
977705
  Геродник Г.И. Правда о Псково-Печорском монастыре / Г.И. Геродник. – М., 1963. – 110с.
977706
  Скрипниченко-Коровяковская Правда о разведчице "Лесной" / Скрипниченко-Коровяковская. – Симферополь, 1990. – 164с.
977707
  Егорьев В.Е. Правда о разоружении и войне / В.Е. Егорьев и М.А. Ляс. – Москва-Ленинград : Партиздат, 1932. – 78
977708
  Ермаков И.М. Правда о религии / И.М. Ермаков. – Саранск, 1960. – 124с.
977709
   Правда о религии.. – Алма-Ата, 1972. – 26с.
977710
  Адамов А. Правда о русских открытиях в Америке / А. Адамов. – Москва : Знание, 1952. – 32с
977711
  Марков А.С. Правда о святом Иосифе / А.С. Марков. – Астрахань, 1982. – 47с.
977712
   Правда о сектантах. Сб. мат.. – Владивосток, 1958. – 144с.
977713
  Маяцкий Ф.С. Правда о торе и талмуде / Ф.С. Маяцкий. – Кишинев, 1960. – 72с.
977714
  Москаленко В.А. Правда о христианских сектах / В.А. Москаленко, Ю.Н. Артамошин. – М., 1963. – 140с.
977715
  Гагарин А.П. Правда о християнской религии и нравственности / А.П. Гагарин. – Москва, 1961. – 48с.
977716
  Лумумба Патрис Правда о чудовищном преступлении колонизаторов / Лумумба Патрис. – Москва, 1961. – 206 с.
977717
  Харпер Правда о ютландском бое 31 мая 1916 г / Харпер. – М, 1938. – 120с.
977718
  Рклицькій С. Правда о языке Украины: Мысли лингвистов, педагогов и историков о языке, русском языке и языке Украины / С. Рклицькій. – Градижскъ, 1917. – 42с.
977719
  Кузнец Ю.Л. Правда об "американском образе жизни" / Ю.Л. Кузнец. – Л., 1960. – 44с.
977720
  Кузнецов В.Н. Правда об атлантах: стихи / В.Н. Кузнецов. – М., 1982. – 95с.
977721
   Правда об Афганистане: докум., факты. Свидетельства.. – М., 1980. – 174с.
977722
  Егоров В.Н. Правда об империалистической пропаганде / В.Н. Егоров. – М, 1963. – 303с.
977723
  Черненко Г. Правда об инженере Слесареве // Техника - молодёжи : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 2011. – № 10 (937). – С. 48-52. – ISSN 0320-331Х


  Авиаконструктор Василий Адрианович Слесарев, создатель самого крупного самолёта в дореволюционной России"Святогора". О его судьбе
977724
  Уткин А.И. Правда об Ираке, или битва в Месопотамии / А.И. Уткин. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 477, [3] с., [8] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-373-01497-7
977725
  Бенклиев С.Н. Правда об обряде крещения / С.Н. Бенклиев. – М., 1961. – 32с.
977726
  Баранов В.И. Правда образа - правда истории / В.И. Баранов. – Горький, 1971. – 152с.
977727
  Грибов А.Н. Правда образа / А.Н. Грибов. – М., 1979. – 125с.
977728
  Жаров Л.И. Правда Октября / Л.И. Жаров. – М., 1967. – 176с.
977729
  Биляк В. Правда осталась правдой / В. Биляк. – 2-е изд. – М., 1984. – 375с.
977730
  Почепцов Г. Правда очима постправди / бесіду вела А.Котляр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 25-31 березня (№ 11). – С. 13


  "Розвиток інформаційних технологій призвів до того, що кожен може висловити свою думку з будь-якого приводу, і вона стає доступною за лічені секунди. Гортаючи сформовані нами ж стрічки соцмереж, ми бачимо безліч правд. Для України, яка вже перебуває у ...
977731
   Правда очі коле: зб. ст. і памфлетів. – Дніпропетровськ, 1983. – 158с.
977732
  Кірсенко М. Правда перемагає // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 14 липня (№ 122). – С. 9


  До 600-річчя страти чеського реформатора Яна Гуса.
977733
   Правда побеждает.. – М., 1971. – 440с.
977734
  Сверстюк Є.О. Правда полинова / Євген Сверестюк. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 192 с., [16] іл., 111 с. – Кн. - "переверт." укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою :The wormwood truth. – ISBN 978-966-518-520-8
977735
  Леу Е.І. Правда пра рєлігію / Е.І. Леу. – Мінськ, 1969. – 48 с.
977736
  Донцов Д. Правда прадідів великих / Д. Донцов. – Филадельфія : Видання Головної управи організації оборони Чотирьох Свобід України, 1952. – 95, [1] с.


  Теоретическую разработку всех вопросов автор связывает с анализом соответствующих материаловсудебной практики и с критикой теории и практики применения уголовных законов в буржуазных государствах.
977737
  Баранов В. Правда прикрас не потребує // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 185-186. – ISSN 0208-0710
977738
  Сергійчук В. Правда про "Золотий вересень" 1939-го / В. Сергійчук. – Київ : Українська видавнича спілка, 1999. – 128с. – ISBN 966-7060-24-1
977739
  Микитась В.Л. Правда про Василя Стефаника. Проти буржуазно-націоналіст. фальсифікацій творчості письменника. / В.Л. Микитась. – К., 1975. – 83с.
977740
  Буртик І. Правда про Волинську трагедію // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 24 листопада (№ 45). – С. 7
977741
  Хоменчук О. Правда про гетьмана-державотворця повертається з небуття // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 12 листопада (№ 46). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Гетьман Іван Мазепа.
977742
  Гудзь В. Правда про Голодомор в контексті національно-визвольної боротьби: історіографія замовчування // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. Михайла Грушевського. [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – Спецвипуск 2. – С. 155-165. – ISBN 978-617-7235-56-8
977743
   Правда про іудейську релігію і сіонізм.. – К., 1962. – 115с.
977744
  Головко Т. Правда про Кобзаря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12 лютого (№ 23). – С. 10


  У видавництві "Кліо" надрукували заборонену за царизму і "совєтів" хроніку життя Т. Шевченка, написану першим біографом поета Олександром Кониським.
977745
   Правда про наркотики [Електронний ресурс] : майбутнє дітей України, вільне від наркотиків. – Київ : Нарконон, 2008. – 1 CD. – (Антинаркотична освітня програма "Нарконон")


  Антинаркотична освіта НАРКОНОН заснована на технології, розробленій письменником і гуманістом Л. Роном Хаббардом. Цей запис розповість молоді про справжній механізм дії наркотиків та їхній негативний вплив. НАРКОНОН знайшов спосіб у цікавій формі ...
977746
  Баєв К. Правда про небо (прості бесіди з астрономії) / К. Баєв, В. Шишаков. – Київ : Соцеквидав України, 1961. – 68 с.
977747
  Губка І.М. Правда про Норильськ : (повстання 1953 року) / Іван Губка. – Львів : Афіша, 2005. – 156с. – ISBN 966-325-048-8
977748
  Красний М. Правда про петлюрівські брехні / М. Красний. – Х., 1920. – 8с.
977749
  Петренко М.З. Правда про печери і мощі Києво-Печерської Лаври / М.З. Петренко. – К, 1959. – 36с.
977750
  Грабовський С. Правда про радянського героя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 13-14 лютого (№ 24/25). – С. 9


  Олександр Маринеско: "атака століття" чи вбивство століття"?
977751
  Кюстін А. де Правда про Росію = The thruth about Russia / Астольф де Кюстін ; опрац. О. Мерчанський ; передм. Д. Донцова. – Торонто ; Нью-Йорк : Ліга визволення України : Організація Оборони Чотирьох Свобід України, 1958. – 196 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – (Політична бібліотека Ліги визволення України ; Ч. 13)
977752
   Правда про унію: докум. і мат.. – Львів, 1965. – 376с.
977753
   Правда про унію: докум. і мат.. – 2-е вид., доп. – Львів, 1968. – 424с.
977754
   Правда про унію: докум. і мат.. – 3-є вид., доп. – Львів, 1981. – 448с.
977755
   Правда про УПА: воювали на два фронти за вільну Україну // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 18-24 жовтня (№ 42). – С. 6-7
977756
  Дем"яненко Г.Ф. Правда про християнські релігійні свята / Г.Ф. Дем"яненко. – Київ, 1961. – 40с.
977757
  Семистяга В. Правда проти брехні і напівправди // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 7-13 травня (№ 18). – С. 10-11


  Історичний і художньо-літературний вимір підпілля "Молода гвардія" (м. Краснодон) крізь призму тоталітарної доби.
977758
  Щедрін В.С. Правда проти лицемірства. / В.С. Щедрін, В.І. Лісечко. – Дніпропетровськ, 1982. – 112с.
977759
   Правда против демагогии и лжи: агрессив. сущность империализма, его идеол. диверсии.. – М., 1983. – 335с.
977760
   Правда против домыслов : науч. и реализм политики КПСС и несостоятельность ее буржуаз. фальсификаций. – К., 1985. – 303с.
977761
   Правда против домыслов: критика буржуаз. фальсификаций истории сов. общества: сб. ст.. – М., 1988. – 110с.
977762
  Леонтьев Б.Л. Правда против лжи / Б.Л. Леонтьев. – Москва, 1957. – 158с.
977763
  Острогорский В.М. Правда против лжи / В.М. Острогорский. – М., 1982. – 237с.
977764
  Хидоятов Г.А. Правда против лжи. / Г.А. Хидоятов. – Ташкент, 1964. – 204с.
977765
  Анненков Ю.Л. Правда путешествует без виз : повесть / Ю.Л. Анненков. – Москва : Просвещение, 1954. – 143с.
977766
  Анненков Ю.Л. Правда путешествует без виз / Ю.Л. Анненков. – Москва, 1960. – 255 с.
977767
  Блейман М.Ю. Правда революции - правда искусства / М.Ю. Блейман. – М, 1961. – 64с.
977768
   Правда Руская, или Законы великих князей Ярослава Владимироваича и Владимира Всеволодовича Мономаха. – Санкт-Петербург : Печатаны в типографии Святейшего Правительствующего Синода, 1792


  Місце видання встановлено за інтернет-пошуком
977769
   Правда русская. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР
[Т.] 1 : Тексты : [печатная транскрипция] / подгот. к печати В.П. Любимов и др. – 1940. – 505 с. – Издание состоит из отдельных частей в футляре
977770
   Правда русская. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР
[Т.] 2 : Комментарии / подгот. к печати В. П. Любимов, Н. Ф. Лавров и др.; Под ред. акад. Б. Д. Грекова; Инст. истории Акад. наук Союза ССР. – 1947. – 862 с.
977771
   Правда русская. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР
[Т.] 3 : Факсимильное вопроизведение текстов. – 1963. – 472 с.
977772
   Правда Русская : учеб. пособие : утв. ВКВШ при СНК СССР в качестве учеб. пособия для историч. фак-тов, ун-тов и пед. ин-тов. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1940. – 112 с. : 2 вкл. л. факс.
977773
  Ермолаев И.П. Правда Русская / И.П. Ермолаев, Р.Г. Кашафутдинов. – Казань, 1973. – 76с.
977774
  Єрмолаєв В.М. Правда Руська Ярослава Мудрого: до витоків і традицій вітчизняного законодавства // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 3-10. – ISSN 2224-9281
977775
  Дроздовський Д. Правда Світлани Алексієвич // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048 ). – С. 3-3. – ISSN 0320-8370
977776
  Бегак Б.А. Правда сказки / Б.А. Бегак. – М, 1989. – 128с.
977777
  Келейникова Н.М. Правда слова не знает границ.(М.Е.Салтыков-Щедрин в западноевропейской печати) / Н.М. Келейникова. – Ростов -на-Дону, 1989. – 144 с.
977778
  Ковалев С.М. Правда социализма против фальсификаторов / С.М. Ковалев. – М, 1987. – 285с.
977779
  Карпенко М.І. Правда суду не боїться : поезії / М.І. Карпенко. – Київ, 1991. – 124 с.
977780
  Менцлевська Марта Правда та легенда медальєрної серії, що представляє польських королів, відкарбованої за часів Станіслава Августа // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 3 (47). – С. 22-26. – ISSN 1811-542X
977781
  Марков П.А. Правда театра / П.А. Марков. – М, 1965. – 540с.
977782
   Правда Украины. – Киев
13 декабря. – 1955
977783
   Правда Украины. – Киев
4 сентября. – 1959
977784
   Правда Украины. – Киев
4 апреля. – 2000
977785
   Правда Украины. – Киев
19 января. – 2000
977786
   Правда Украины. – Киев
29 февраля. – 2000
977787
   Правда Украины : общественно-политическая газета. – Киев, 1938-
19 июля (№ 29). – 2013
977788
   Правда України. – Київ, 2000
977789
   Правда України. – Київ, 2001
977790
  Братан М.І. Правда хліба : поезії / М.І. Братан. – Сімферополь : Таврія, 1973. – 111 с.
977791
  Штамбок А.А. Правда художественного изображения / А.А. Штамбок. – М., 1965. – 72с.
977792
  Клочек Г. Правда як джерело синергетичного ефекту в процесі формування літературного твору (На матеріалі драми Володимира Винниченка "Закон") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 235-240. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
977793
  Сова А.В. Правда як об"єкт духовно-практичного освоєння світу людиною // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 152-158. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
977794
  Сова А.В. Правда як предмет філософського дослідження / А.В. Сова, В.П. Снєжко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 3-11. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Мотивується актуальність дослідження феномена правди, висвітлюється стан його вивчення, розкривається специфіка філософського підходу до нього. Дається характеристика практичного, теоретичного та духовно-практичного освоєння світу людиною. Правда ...
977795
  Нагорный Г.П. Правда, сказанная пословицей / Г.П. Нагорный. – М., 1964. – 102с.
977796
   Правда, ставшая легендой. – 2-е изд, исправ. и доп. – Москва, 1969. – 248с.
977797
   Правда, ставшая легендой. Сб.. – М., 1964. – 256с.
977798
  Лазарева А. Правда, що боїться самої себе // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 18 (183). – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Спогади про конфлікт 1954-1962 років переслідують Алжир і Францію.
977799
  Павличко Д. Правда, яка не боїться смерті // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 29 жовтня - 4 листопада (№ 43). – С. 9


  Українськмий письменник Роман Лубківський.
977800
  Козлов С.Г. Правда,мы будем всегда? / С.Г. Козлов. – М, 1987. – 128с.
977801
  Яновська Л. Правда. / Л. Яновська. – К, 1911. – 17с.
977802
  Рожок С. Правда. Мистецтво. Філософія / Стефан Рожок. – Б/м : [Америка], 2002. – 74с. : іл.
977803
  Никитенко П. Правде в глаза // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 7 (139). – С. 53-67. – ISSN 1606-0219


  Последнее слово о Сталине.
977804
  Никитенко П. Правде в глаза (Мое последнее слово о Сталине) // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2011. – № 8 (140). – С. 68-79. – ISSN 1606-0219
977805
  Якушевский А.С. Правде вопреки. / А.С. Якушевский. – Киев, 1981. – 147с.
977806
  Кизя Л.Є. Правди не затьмарити / Л.Є. Кизя. – К., 1965. – 86с.
977807
  Кацнельсон А.І. Правдива іскра Прометея / А.І. Кацнельсон. – Київ, 1968. – 178с.
977808
   Правдива іскра Прометея : літ.-критич. ст. про Л. Українку : кн. для вчителя. – К., 1989. – 221с.
977809
  Дашкевич Я. Правдива історія України буде написана // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 9 (174). – С. 40-42. – ISSN 1996-1561


  Критичні тези історика Ярослава Дашкевича, датовані 1954 роком, не лише зберегли актуальність досьогодні, а й набули ще більшої гостроти.
977810
  Стельмах Б.М. Правдива пісня / Б.М. Стельмах. – Львів, 1982. – 59 с.
977811
  Твен М. Правдивая история / М. Твен. – Москва, 1984. – 320с.
977812
  Гринвуд Д. Правдивая история маленького оборвыша : Книга для чтения в 7 кл. / Д. Гринвуд. – Москва : Просвещение, 1990. – 95,1с.
977813
  Дедушка Тарас Правдивая история о русских царях : (русская история в стихах) / Дедушка Тарас [псевд.]. – Одесса : Типо-лит. А. Главацкого, 1917. – Авт. установлен по изд.: Словарь псевдонимов.../ И.Ф. Масанов. М., 1956, т. 1, с. 336. – (Свободному русскому народу в назидание)
977814
  Мингазутдинов А.Ф. Правдивая книга о Великой Отечественной войне // Соціальний захист ветеранів військової служби та інших силових структур : журнал - альманах / Рада організації ветеранів України. – Київ, 2012. – Вип. 11. – С. 21-29. – ISBN 978-966-524-403-5
977815
  Диамант Г.Я. Правдивая песня / Г.Я. Диамант. – М., 1966. – 83с.
977816
  Теунов Х.И. Правдивая повесть о мальчике из Кожежа : для сред. и старш. возр. / Х.И. Теунов. – Москва : Детская литература, 1966. – 112 с.
977817
  Смаль-Стоцький Правдиве значення советського терміну "Україна" = The true meaning of the Sovit term "Ukraine" / Смаль-Стоцький; Спілка визволення України, Головна управа. – Ню-Йорк; Вашингтон, 1968. – 48с.
977818
  Саєнко Н. Правдиве мистецтво не знищиш! // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 лютого (№ 31). – С. 11


  Стаття присвячена фундатору української графічної школи Івану Падалці (1894-1937 рр.)
977819
  Рязанцева Т. Правдиве свічадо духу // Біографії / [упоряд.: С. Козак, Г. Протасова]. – Київ : Літературна Україна, 2013. – С. 148-1512. – (Книжкова "Літературна Україна"). – ISBN 978-966-579-403-5


  Життєвий і творчий шлях українського поета Олекси Стефановича (1899-1970).
977820
   Правдиве українське серце. Олександр Рибалко : [збірник] / [упоряд.: І. Гирич, К. Рибалко ; заг. ред.: К. Рибалко]. – Київ : Простір, 2010. – 824, [8] с. : іл., портр. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2068-19-1
977821
  Ляхоцький В. Правдивий кожним своїм хистом // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – № 5. – С. 155-175. – ISSN 0869-3595


  Скопенко В. - С. 156; Швець І.Т. - С. 159.
977822
  Грушковський І.М. Правдиві сторінки історії України і світу : збірка іст.-публіцист. матеріалів / Іван Грушковський. – Вид. 8-ме. – [Б. м. : б. в.], 2013. – 48 с. : портр. – Бібліогр.: с. 47


  На пам"ять збірку від автора для студентів і викладачів університету, липень 2013 р. Підпис
977823
  Рогозинський Віктор Правдиві струни вчительської душі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 6. – С. 2
977824
  Гумницька Н. Правдивість полум"яного Слова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 4-5 вересня (№ 159/160). – С. 8


  Тарас Шевченко і Бйорнстьєрне Бйорнсон - генії українського та норвезького народів.
977825
  Сорель Ш. Правдивое комическое жизнеописание Франсиона / Ш. Сорель. – М., 1990. – 590с.
977826
  Чех С. Правдивое описание путушествия пана Броучека на Луну / С. Чех. – Л, 1977. – 310с.
977827
  Грудев И.Т. Правдивость / И.Т. Грудев. – М, 1967. – 47с.
977828
  Корнеева З.И. Правдивые истории / З.И. Корнеева. – Москва : Просвещение, 1975. – 96 с.
977829
  Филенко О.Н. Правдивые истории Виктора Драгунского // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Изд. дом "Русское слово". – Киев, 2013. – № 2. – С. 27-33
977830
  Буценко А.А. Правдивые ключи / А.А. Буценко. – К., 1987. – 40с.
977831
  Гветадзе Р. Правдивые новеллы / Р. Гветадзе. – Тбилиси, 1947. – 151 с.
977832
  Рыклин Г.Е. Правдивые рассказы / Г.Е. Рыклин. – Москва : Советский писатель, 1958. – 270с.
977833
  Мельничук Правді служити / Мельничук, ю.С, . – Львів, 1962. – 158с.
977834
  Крученюк П. Правдой выверенный путь : стихи / П. Крученюк; пер. с молд. – Кишинев : Шкоала советикэ, 1954. – 171 с.
977835
  Балагура Тетяна Правдоносець : усний журнал за творчістю Яра Славутича // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 1. – С. 54-66. – Бібліогр. в кінці ст.
977836
  Булыгин В.Я. Правдоподобное моделирование / В.Я. Булыгин. – Казань : Издательство Казанского университета, 1985. – 170 с.
977837
   Правду - в глаза. Сб. ст.. – М., 1961. – 63с.
977838
  Кравченко О. Правду на лжи не построить // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2016. – 30 декабря 2015 - 5 января 2016 (№ 1). – С. 8


  Украинско-российские отношения. "И мы разные, и языки - разные!..В 1840 году Владимир Даль опубликовал работу всей своей жизни "Толковый словарь великорусского наречия русского языка": язык на котором говорят в Москве и который официально считался ...
977839
   Правду не здолати. – Львів, 1974. – 278с.
977840
  Дончик В.Г. Правду не здолати / В.Г. Дончик. – Київ, 1977. – 208с.
977841
  Воропай Н. Правду тільки правду : Деякі процесуально-криміналістичні аспекти очної ставки як слідчої дії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 17 (254). – С. 25-28
977842
  Аль Д. Правду! Ничего, кроме правды! / Д. Аль. – Ленинград, 1976. – 215с.
977843
  Карпенко В.А. Правды о себе не побоитесь? / Карпенко В.А. – Киев, 1988. – 181 с.
977844
  Спілка І.І. Правдыве оповидання [Правдиве оповідання] / Hапысав И. Спилка [псевд.]. – Харків : Дpук. А.И. Степанова, 1893. – 24 с. : с портр. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
977845
  Силланпя Ф.Э. Праведная бедность / Ф.Э. Силланпя. – Москва, 1964. – 176 с.
977846
  Боруцька О. Праведне життя пастиря // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 24-25 липня (№ 130/131). – С. 12


  150 років від дня народження Митрополита Андрея (Шептицького).
977847
  Папазян В. Праведник : рассказы / В. Папазян; пер. с арм. А.Диланяна. – Москва : Художественная литература, 1968. – 286 с.
977848
  Альтман И.А. Праведник народов мира Чиунэ Сугихара // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 184-203. – ISSN 0130-3864


  Японський дипломат.
977849
  Казанцева Л. Праведник світу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Жовтень (№ 14)


  Державний політехнічний музей НТУУ "КПІ" разом з Астрономічним музеєм АО КНУТШ та каф. математичного аналізу й теорії ймовірностей фізико-математичного факультету НТУУ"КПІ" провели Семінар ушанування пам"яті видатного українського математика, ...
977850
  Левітас І.М. Праведники Бабиного Яру / Ілля Левітас ; [ пер. з рос. С. Герус ; фотографії Л. Бейрака ]. – Київ : Етнос, 2008. – 368 с., [ 32 ] с. іл. : фото. – ISBN 966-522-255-4
977851
   Правекс-банк = Pravex-bank : Річний звіт 2006. – [Київ], 2007. – 126с.
977852
   Правиа правописания и произношения некоторых слов и выражений принятых в военно-морском языке.. – М., 1944. – 12с.
977853
  Бондар Ю. Правидавництво: до питання періодизації й термінології // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 1 (234). – С. 9-14. – ISSN 2076-9326
977854
  Нагнибіда М.Л. Правий берег : Поема і лірика / М.Л. Нагнибіда. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 91с.
977855
  Бойченко В.П. Правий берег / В.П. Бойченко. – К., 1991. – 252с.
977856
  Горбач Денис Правий марш // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2007. – № 41. – С. 16-18


  Результати останніх виборів у європейських країнах підтверджують тенденцію: Європа правішає.
977857
   Правил описания книг на языках народов СССР.. – М., 1977. – 166с.
977858
   Правил описания книг на языках народов СССР. Приложения.. – М., 1977. – 160с.
977859
  Мацькевич М.М. Правила - вимоги юридичної техніки щодо процесуальних актів кримінального судочинства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 1 (51). – С. 7-13.
977860
  Володарський В. Правила "заохочення" порушників // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали,коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.22-23


  Правила дорожнього руху і їх практичне застосування
977861
  Маркевич О.В. Правила "тонкої капіталізації" в Україні: аспект оподаткування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 2 (75). – С. 72-84. – ISSN 2414-3499
977862
  Дебюсе-Шатлен Лор Правила "чистой жизни". Страна, где жизнь зеленее / Дебюсе-Шатлен Лор, , Кашинский Иван // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 46-59 : фото. – ISSN 1029-5828
977863
   Правила 27-54 по применению и проверке расходомеров с нормальными идиафрагмами, соплами и трубами Вентури.. – М., 1958. – 168с.
977864
  Молло М. Правила адвокатской профессии во Франции / М. Молло ; пер. с фр. [4-х гл. из кн. Mollot Regles sur la proffession d"advocat Н.П. Шубинского]. – Москва : Изд. Н.П. Шубинского ; Т-во скоропеч. А.А. Левенсон, 1894. – XVI, 98 с.


  Пер., изд.: Шубинский, Николай Петрович (1853-1921)
977865
   Правила адвокатської етики : (Схвалені Вищою кваліф.комісією адвокатури 1 жовтня 1999 року). – Київ, 1999. – 44с.
977866
  Кухнюк Д. Правила адвокатської етики в законодавстві України про адвокатуру та адвокатську діяльність // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 38-39
977867
  Євтушенко А. Правила арешту // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 28-29


  "...Минуло майже 5 років з моменту прийняття нового Кримінального процесуального кодексу, проте судова практика свідчить про те, що слідчі судді не завжди належно вивчають матеріали кримінального провадження та іноді виносять рішення з грубим ...
977868
  Куваев О.М. Правила бегства. / О.М. Куваев. – Магадан, 1980. – 448с.
977869
   Правила безопасности для персонала тепловых цехов электростанций и тепловых сетей. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 64 с.
977870
   Правила безопасности для производств перекиси водорода, йода, брома, аминов, фтористого водорода, фреонов и фтормономеров.. – М., 1977. – 53с.
977871
   Правила безопасности и правила устройства для электротехнических сооружений сильного тока низкого и высокого напряжений.. – 2-е изд., испр. и доп. – Мсква-Ленинград : Государственное научно-техническое издательство, 1931. – 205 с.
977872
   Правила безопасности и правила устройства для электротехнических сооружений сильного тока низкого и высокого напряжений.. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Объединенное научно-техническое издательство, 1937. – 384 с.
977873
   Правила безопасности при геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1976. – 222с.
977874
   Правила безопасности при геологоразведочных работах. – Москва : Недра, 1979. – 249с.
977875
   Правила безопасности при геологоразведочных работах. – М., 1991. – 217с.
977876
   Правила безопасности при производстве полупроводниковых материалов : германия и кремния. – Москва : Металлургия, 1984. – 33 с.
977877
   Правила безопасности при эксплоатации электрических устройств городских и сельских сетей. – Москва-Ленинград : Госэнгергоиздат, 1945. – 83 с.
977878
   Правила безопасности при эксплуатации электрических устройств городских и сельских сетей. – 7-е изд. – М.-Л., 1951. – 92с.
977879
  Богданович Лілія Правила безпеки на залізничному транспорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 2, лютий. – С. 29 : фото
977880
  Єресько О.В. Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 9. – С. 2-8
977881
  Тимофеєв А.В. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів : Продовження, початок див. у № 1, 2013 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 2, лютий. – С. 2-7
977882
  Тимофеєв А.В. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) фізики та хімії загальноосвітніх навчальних закладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 2-9
977883
  Смоляр Ю.І. Правила безпеки поводження з побутовим газом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 37 : фото
977884
  Смоляр Ю.І. Правила безпеки при користуванні ліфтом // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 32-33 : фото
977885
  Ліпська А.Г. Правила безпеки у разі виникнення надзвичайних ситуацій : (урок для учнів молодших класів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 19-20
977886
  Наконечна О.В. Правила безпечного відпочинку в лісі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 36
977887
  Усик Світлана Правила безпечного відпочинку в лісі / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 29-30
977888
   Правила безпечної засмаги на сонці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 4
977889
  Шваб І.А. Правила безпечної поведінки // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 33
977890
  Дебелюк М.І. Правила безпечної поведінки в інтернеті / М.І. Дебелюк, Т.О. Дорошок // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 34 : фото
977891
   Правила безпечної роботи в хімічній лабораторії : для студентів хім. ф-ту / [упоряд.: В.В. Верба] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр оперативної поліграфії ФОП Кравченко Я.О., 2015. – 24 с. – Бібліогр.: с. 22
977892
   Правила библиографического описания произведений печати.. – Л., 1964. – 289с.
977893
   Правила библиографического описания произведений печати.. – М.
ч. 6. – 1977. – 168с.
977894
  Киевский Правила библиотеки университета св. Владимира / Киевский, университете. – с.
977895
   Правила библиотеки университета св. Владимира.. – 20с.
977896
   Правила бібліографічного опису видань для списків літератури дисертаційних досліджень / Л.П. Одинока, С.С. Артамонова, А.А. Майстренко, Р.В. Романовський // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 349-361. – ISSN 0320-9466
977897
  Шапоренко Г. Правила брендингу майбутнього - Future brend // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 159-161.
977898
  Бондажевська Л.С. Правила ведення дискусії та їх порушення: прагма-діалектичний підхід // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 27-32
977899
   Правила ведення робочої карти артилерії : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / [П.Є. Трофименко та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 147 с. : іл., табл. – Додатки: с. 121-145. – Бібліогр.: с. 73. – ISBN 378-966-657-391-2
977900
   Правила вежливости и светского этикета. – Москва : Белый город, 2007. – 272с. – Печатается по изданию "Правила светской жизни и этикета. Хороший тон"/ сост. : Юрьев, Владимирский. ; С.-Пб., 1889. : с илл. – ISBN 978-5-7793-1266-0
977901
   Правила видання історичних документів в СРСР.. – К., 1972. – 122с.
977902
  Пещак М.М. Правила видання пам"яток української мови XIV-XVIII ст. / М.М. Пещак, В.М. Русанівський. – К., 1961. – 84с.
977903
  Чімишенко С.М. Правила виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у різних випадках службового становища : навчальний посібник / С. М. Чімишенко, Ю. Б. Медведєв; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 39с.
977904
  Пашутін Є. Правила витіснення та розпродажу при регулюванні поглинань компаній у Європейському Союзі // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 57-60.
977905
  Крикуненко И. Правила ВНО-2017 // Сегодня. – Киев, 2017. – 6 февраля (№ 22). – С. 5


  Вузы будут принимать тесты-2016 и создадут спецусловия для инвалидов.
977906
   Правила внутреннего распорядка для студентов в лабораториях химического факультета. – Москва, 1945. – 46 с.
977907
  Прудников В.А. Правила внутреннего распорядка колхоза / В.А. Прудников. – Краснодар, 1985. – 54с.
977908
   Правила внутреннего трудового распорядка для работников детских садов.. – Свердловск, 1946. – 15с.
977909
   Правила внутреннего трудового распорядка для работников начальных, смилетних и средних школ РСФСР.. – М., 1950. – 16с.
977910
   Правила внутреннего трудового распорядка.. – М., 1958. – 15с.
977911
  Іванов О.С. Правила внутрішнього розпорядку колгоспу / О.С. Іванов. – Київ, 1974. – 56с.
977912
  Пашутинський Є.К. Правила внутрішнього трудового розпорядку / Пашутинський Є.К. – Київ : КНТ, 2005. – 268с. – На обкл.: Нормативна база; Зразки правил внутрішнього трудового розпорядку. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-94-9
977913
  Заболотна С. Правила внутрішнього трудового розпорядку // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 9. – С. 74-83.
977914
  Пашутинський Є.К. Правила внутрішнього трудового розпорядку / Пашутинський Є.К. – 2-е вид., стереот. – Київ : КНТ, 2007. – 268 с. – На обкл.: Нормативна база; Зразки правил внутрішнього трудового розпорядку. – (Кадри підприємства). – ISBN 966-8062-94-9
977915
   Правила Всеукраїнського турніру юних економістів // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 8. – С. 30-34
977916
   Правила вступу до імператорського Університету Святого Володимира. 1834 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 29-30. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
977917
  Соловьев А.П. Правила выбора профессии / А.П. Соловьев. – Л., 1975. – 128с.
977918
  Кудрявцева Е.В. Правила гражданского судопроизводсива по реформе английского гражданского процесса конца ХХ века // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.86-94. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
977919
   Правила групповой обработки произведений печати. – Москва, 1977. – 116 с.
977920
   Правила движения по улицам городов, населенных пунктов и дорогам СССР.. – М., 1966. – 62с.
977921
  Клейтман С.Л. Правила движения по улицам и дорогам / С.Л. Клейтман, Л.Я. Лягунов. – Харьков, 1956. – 175 с.
977922
  Клейтман С.Л. Правила движения по улицам и дорогам Украинской ССР / С.Л. Клейтман. – Харьков, 1958. – 312с.
977923
  Шенгелия Вера Правила деления // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 4 (2859). – С. 94-99 : фото
977924
  Маммати Ибн Правила Диванов / Маммати Ибн. – М., 1990. – 133с.
977925
  Хилюк С. Правила дії правових положень про злочин та покарання в часі з урахуванням практики Європейського суду з прав людини // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 270-277. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
977926
   Правила для испытания кадет при приеме, при переводе из класса в класс и при окончании курса в кадетских корпусах.. – 2-е изд. – С-Пб., 1869. – 20с.
977927
   Правила для принятия студентов в университет [Св. Владимира] // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 80-81. – ISBN 5-7707-1061-6
977928
   Правила для производства испытаний и для выдачи свидетельств на право преподавания специальных предметов в коммерческих учебных заведениях ведомства Министерства Финансов.. – 46с.
977929
   Правила для производства испытаний обретения ученых степеней в Петровской земледельческой и лесной Академии. – Москва : Ун-кая тип., 1874. – 15с.
977930
   Правила для промышляющих извозом в Санктпетербурге.. – 15с.
977931
  Декарт Р. Правила для руководства ума / Р. Декарт. – Москва-Ленинград, 1936. – 175 с.
977932
  Виноградов А.П. Правила для сбора планктона на химический элементарный анализ / А.П. Виноградов. – Ленинград : Изд-во АН СССР, 1927. – 2 с.
977933
   Правила для специальных испытаний на звание учителя и воспитателя прогимназий и гимназий. – С-Пб., 1906. – с.
977934
   Правила для студентів і слухачів імператорського Університету Святого Володимира. 25 серпня 1834 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 31. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
977935
   Правила для студентов и сторонних слушателей Казанского университета. – Казань : Тип. имп.ун-та, 1900. – 13с.
977936
  Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения / Ю.Б. Орлов. – М., 1977. – 95с.
977937
  Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения / Ю.Б. Орлов. – 2-е изд. – М., 1979. – 96с.
977938
  Рублях В.Э. Правила дорожного движения / В.Э. Рублях. – М., 1979. – 128с.
977939
  Рублях В.Э. Правила дорожного движения / В.Э. Рублях. – 2-е изд., перераб. – М., 1981. – 112с.
977940
  Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения / Ю.Б. Орлов. – 3-е изд., испр. – М., 1981. – 95с.
977941
   Правила дорожного движения. – К., 1984. – 48с.
977942
   Правила дорожного движения. – К., 1985. – 48с.
977943
   Правила дорожного движения. – К., 1990. – 64с.
977944
   Правила дорожного движения (введены в действие с 1 янв. 1987 г.). – М., 1988. – 63с.
977945
   Правила дорожного движения.. – Киев : Техніка, 1987. – 48 с.
977946
   Правила дорожного движения. Введ. в действ. с 1 июня 1980 г.. – Л., 1982. – 48с.
977947
   Правила дорожного движения. Введ. в действ. с 1 июня 1980 г.. – К., 1986. – 48с.
977948
   Правила дорожного движения: с 01.01.1973. – Киев : Техніка, 1978. – 65 с.
977949
   Правила дорожного движения: с 01.01.1973. – Киев : Техніка, 1979. – 63 с.
977950
   Правила дорожного движения: с 01.01.73. – М., 1973. – 64с.
977951
   Правила дорожного движения: с 01.01.73. – М., 1976. – 65с.
977952
   Правила дорожного движения: с 01.01.73. – М., 1977. – 47 с.
977953
   Правила дорожного движения: с 01.06.80. – М., 1980. – 40с.
977954
   Правила дорожного движения: с 01.06.80. – Киев : Техніка, 1981. – 48 с.
977955
   Правила дорожного движения: с 01.06.80. – 4-е изд., стереотип. – К., 1983. – 49с.
977956
   Правила дорожнього руху: введ. з 01.01.87.. – К., 1987. – 48с.
977957
   Правила дорожнього руху: введ. з 01.06.80.. – 6-е вид, переробл. – К., 1985. – 46с.
977958
   Правила дорожнього руху: введ. з 01.06.80.. – 7-е вид. – К., 1986. – 48с.
977959
   Правила дорожнього руху: витяг з номартив. актыв СРСР і УРСР що діють у сфері дорож. руху.. – К., 1990. – 63с.
977960
   Правила дорожнього руху: з 01.01.73. – 8-е вид. – К., 1979. – 64с.
977961
   Правила дорожнього руху: з 01.01.73.. – 7-е вид. – К., 1978. – 64с.
977962
   Правила дорожнього руху: з 01.06.79.. – 4-е вид. – Київ : Техніка, 1983. – 47 с.
977963
   Правила дорожнього руху: з 01.06.79.. – 5-е вид. – Київ : Техніка, 1984. – 46 с.
977964
   Правила дорожнього руху: з 01.06.80.. – Київ : Техніка, 1981. – 47 с.
977965
   Правила дорожнього руху: з 01.06.80.. – 3-є вид. – К., 1982. – 48с.
977966
   Правила дорожнього руху: з 25.08.72.. – вид. 2. – К., 1973. – 55с.
977967
  Кастро Рус Фидель Правила жизни // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 0044-748Х
977968
  Щепкин Василий Правила жизни по-японски. "Человек из другого мира" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 82-83 : фото. – ISSN 1029-5828
977969
  Опаев Алексей Правила жизни страусов. Бабье царство // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 11 (2926). – С. 90-95 : фото
977970
  Корчак Я. Правила життя / Я. Корчак. – К., 1989. – 317с.
977971
  Корчак Я. Правила життя : педагогіка для дітей та дорослих / Януш Корчак ; [пер. з пол. Ю.Г. Попсуєнка]. – Харків : Бібколектор, 2016. – 536, [5] с. – Справж. ім"я авт.: Гольдшмідт Генрик. – ISBN 978-617-7013-55-5
977972
  Кисіль В.І. Правила життя Василя Кисіля // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2017. – № 1/2 (169-170), січень-лютий. – С. 27-29. – ISSN 1726-3077


  В.І. Кисіль - юрист-легенда. Понад 15 років очолює юридичну фірму "Василь Кисіль і Партнери", нині - старший партнер фірми. Викладає у КНУ імені Тараса Шевченка. Один із провідних українських експертів у сферах міжнародного приватного права, цивільного ...
977973
  Кузнєцова Н. Правила життя Наталії Кузнєцової // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (173), травень. – С. 21-23. – ISSN 1726-3077


  Н. Кузнєцова - д-р юрид. наук, проф. КНУ імені Тараса Шевченка, відомий науковець завдяки дослідженням у цивільному, підприємницькому та міжнародному праві. Найважливішим фактом своєї професійної біографії називає підготовку проекту Цивільного кодексу ...
977974
   Правила занять з педагогіки для казеннокоштних студентів імператорського Університету Святого Володимира. 1836 р. // Університет Святого Володимира: студентське життя 1834-1917 : [зб. документів : для студ., викладачів, істориків вищ. шк., широкого загалу] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. б-ка ім. М. Максимовича ; Центр. держ. іст. архів України у м. Києві, Держ. архів м. Києва ; [упоряд. В.А. Короткого] ; за ред. Л.В. Губерського. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 38-40. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-966-439-756-5
977975
  Бевз М.В. Правила зведення та гіпотетико-дедуктивний метод // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
977976
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1976. – 136с.
977977
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 5-е изд. – Львов, 1978. – 135с.
977978
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 9-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1983. – 152 с.
977979
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 9-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1984. – 152с.
977980
  Чернов И.С. Правила и безопасность движения транспорта / И.С. Чернов. – 11-е изд., перераб. и доп. – Львов, 1985. – 152с.
977981
  Клинковштейн Г.И. Правила и безопасность дорожного движения / Г.И. Клинковштейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 223с.
977982
   Правила и нормы по технике безопасности и промышленной санитарии для проектирования, строительства и эксплуатации производств хлор.-бро- и йодорганических соединений.. – М.-Л., 1964. – 80с.
977983
   Правила и нормы приемки и контроля установок для обогащения каменного угля.. – М., 1962. – 124с.
977984
  Куликов С.М. Правила и нормы составления и выполнения рабочих чертежей / С.М. Куликов. – 2-е изд. испр. – М.-Л., 1933. – 152с.
977985
   Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. – М., 1990. – 269с.
977986
   Правила и программы полукурсовых испытаний на физико-математическом факультете Императорского Университета св. Владимира. – Киев : Тип. Императорского Университета св. Владимира В. Завадского, 1892. – 16 с.
977987
   Правила и программы утвержденных правительством Киевских музыкально-драматических курсов сводного художника А.М. Тальновского. – Киев : Типо-лит. Р. Френкеля, 1911. – 22 с.
977988
  Сакович В.А., Широков Н.Н. Правила и формы сметного, кассового и ревизионного порядка : сборник действующих узаконений, правил и форм, с дополнениями и изменениями по 1 сентября 1914 г., циркулярными разъяснениями Министерства финансов и Государственного контроля и алфавитным указателем / сост. В. А. Сакович и Н. Н. Широков. – 6-е изд. испр. и доп. – Петроград : Изд. Юридического книжного магазина Н. К. Мартынова, 1915. – XXIV, 1236 с.


  Авт.: Широков Николай Николаевич Содерж.: фунд. изд. нормативов финансового контроля. Последнее, самое полное издание книги. Отделы: 1. Правила о составлении, рассмотрении, утверждении и исполнении гос. росписи и финансовых смет министерств и главных ...
977989
  Нечаева Е.Я. Правила игры / Е.Я. Нечаева. – Воронеж, 1990. – 239с.
977990
   Правила игры без правил.. – Петрозаводск, 1989. – 280с.
977991
  Еременко А.М. Правила игры в бисер // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 1 (январь-февраль). – С.79-92. – ISSN 0236-2007


  В статье предлагается метод классификации всех - как имевших место в истории культуры, так и в принципе возможных - мировоззрений
977992
  Сорокоумов А. Правила игры в коучинг // Менеджмент і менеджер / ЧП "Компания "Менеджмент- 21". – Киев, 2005. – № 10. – С. 8-14
977993
   Правила игры в Универсальное руководство для судей: вып. июль 1988 г.. – М., 1991. – 64с.
977994
  Макеева О. Правила игры с точки зрения институционалистов // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 7 - 10. – ISSN 0869-4915
977995
   Правила игры: сб.. – Москва : Советский писатель, 1990. – 576с.
977996
  Зуев В.В. Правила игры; Алхимия любви; Гороскоп / В.В. Зуев. – М., 1991. – 333с.
977997
   Правила изготовления взрывозащищенного электрооборудования. – 3-е изд. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 94 с.
977998
   Правила издания документов советского периода.. – М., 1960. – 43с.
977999
   Правила издания исторических документов.. – М., 1955. – 72с.
978000
   Правила издания серии "Памятники письменности Востока".. – М., 1966. – 84с.
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,