Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
976001
  Касьянов Д. Основні наноресурси людства: природа і сутність нанотехнологічного розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 38-41. – ISSN 2078-1016


  Природа нанотехнологій розглядається в контексті їхнього значення для розвитку цивілізації. Підкреслюється, що створення і розвиток наноіндустрії в Україні зможе забезпечити її технологічну і економічну безпеку. Виникає потреба у створенні й ...
976002
  Гайдулін О. Основні напрями "європеїзації" контрактного права та перспективи приєднання до неї України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 64-74.
976003
  Капіца Ю. Основні напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Євроінформ : Вісник Державного департаменту з питань адаптпції зак-ва / Державний департамент з питань адаптації законодавства. – Київ, 2006. – № 1. – С. 28-38
976004
  Сафарян С. Основні напрями в розвитку художньої культури Німеччини XIX століття // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ, 2017. – № 2 (84). – С. 6-13
976005
  Шпенюк О. Основні напрями валютно-курсової політики України для забезпечення стабільного економічного розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 16-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
976006
  Павлович-Сенета Основні напрями вдосконалення адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в україні: сучасний стан та досвід зарубіжних країн // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 206-217. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
976007
   Основні напрями вдосконалення інженерного захисту територій, будинків та споруд / М.Г. Демчишин, О.О. Дударенко, Л.В. Самойленко, С.Б. Шехунова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 3-8 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
976008
  Будько Основні напрями вдосконалення інституту строків звернення до адміністративного суду / Будько, 3.М. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 14-19. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
976009
  Могилевська О.Ю. Основні напрями вдосконалення методології маркетингового управління підприємствами машинобудування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 83-85 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
976010
  Ісаєва І.М. Основні напрями вдосконалення механізму державного управління нафтогазовими трубопровідними системами України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 64-69. – ISSN 2306-5664


  Аналізуються проблеми державного управління та розглядаються завдання формування організаційно-управлінських механізмів розвитку нафтогазових трубопровідних систем в умовах лібералізації ринку послуг трубопровідного транспорту та інтеграції України в ...
976011
  Ямко П.Ю. Основні напрями вдосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств в Україні на сучасному етапі розвитку світової економіки // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2012. – № 11/12 (2). – С. 17-20. – ISSN 1728-6220
976012
  Пащук Ю. Основні напрями вдосконалення мовної підготовки курсантів у межах академічного військового співробітництва / Ю. Пащук, Д. Каменцев, С. Пасічник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 20-24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто призначення, головні аспекти та діючі програми академічного військового співробітництва України з Північноатлантичним Альянсом та Європейським Союзом (ЄС), зокрема, що стосується поліпшення мовної підготовки курсантів ЗСУ. Висвітлено головну ...
976013
  Ніколайчук Т.О. Основні напрями вдосконалення мотиваційної системи працівників природно-заповідного фонду України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – C. 76-87. – ISSN 2306-6792
976014
  Гальчун М. Основні напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення аграрної реформи в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 151-160.
976015
  Аніщенко М. Основні напрями вдосконалення правового регулювання видатків на Вищі навчальні заклади I - II рівнів акредитації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 132-135
976016
  Опрятний С.М. Основні напрями вдосконалення професійного навчання державних службовців ділової англійської мови // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 312-317. – (Право. Економіка. Управління)
976017
  Діденко М.М. Основні напрями вдосконалення структури аграрного виробництва / М.М. Діденко, О.В. Мартиновська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-61. – (Економіка ; Вип. 38)


  Досліджується взаємозв"язок і взаємовплив структурних зрушень і пропорціональності. Розглядаються основні напрями вдосконалення структури аграрного виробництва.
976018
  Таран Я.А. Основні напрями взаємодії України з представниками української діаспори Республіки Польща // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 197-214. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
976019
  Гримич М.В. Основні напрями вивчення гендерних проблем традиційного українського суспільства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-9. – (Історія ; вип. 45)


  Статтю присвячено висвітленню та аналізу основних напрямів вивчення гендерних проблем традиційного українського суспільства
976020
  Костенко Т.О. Основні напрями використання інноваційних чинників для підвищення продуктивності праці // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 254-261. – ISSN 2312-7600
976021
  Козлін В.Й. Основні напрями використання музики для розвитку інтелекту / В.Й. Козлін, В.І. Грищенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 308-314. – ISSN 2225-7586
976022
  Мовчан М.М. Основні напрями вирішення проблем деградації та опустелювання земель в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 85-90. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
976023
  Дорогунцов С. Основні напрями вирішення соціально-економічних проблем депортованих національних меншин / С. Дорогунцов, В. Зінич // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 69-74. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
976024
   Основні напрями виховання радянської людини. – Львів, 1980. – 148 с.
976025
  Іваній І. Основні напрями вищої професійної фізкультурної освіти в контексті ідей акме-культурологічної парадигми / І. Іваній, О. Лянная // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2019. – № 10 (94). – С. 39-52. – ISSN 2312-5993
976026
  Гусєва Н. Основні напрями впливу студентського протестного руху 1960-х рр. на німецьке суспільство // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 70-75


  У статті розглядаються особливості студентського протестного руху у ФРН, який викликав, з одного боку, обурення та засудження, а, з іншого - схвалення та сподівання на краще майбутнє, адже рух студентства став каталізатором зміни суспільно-політичного ...
976027
  Грищенко Т.В. Основні напрями впливу фінансіалізації на функціонування національних економік і суб’єктів господарювання / Т.В. Грищенко, Г.В. Анзіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 296-302
976028
  Шевченко М.Ф. Основні напрями впровадження принципу субсидіарності в систему влади в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 150-158. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
976029
   Основні напрями гармонізації зайнятості населення на сучасному етапі соціально-економічних реформ в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (23 травня 2012 р., м. Київ ) / Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України ; [упоряд. О.Ю. Вілкова, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 348 с. : іл. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 978-617-649-016-6
976030
  Петрик О.А. Основні напрями гармонізації та розвитку аудиту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто міжнародний досвід у сфері стандартизації та гармонізації аудиту. Окреслено основні напрями розвитку аудиту в Україні з урахуванням узагальненого найкращого міжнародного і європейського досвіду ведення обліку і здійснення аудиторських ...
976031
  Кібальник Л.О. Основні напрями геоекономічних трансформацій в умовах світових фінансових криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 49-56. – ISSN 2308-6912


  В умовах світових фінансових криз, починаючи з першої міжнародної кризи 1825 року до кризи 2008-2009 років, у світовому господарстві відбулась низка геоекономічних трансформацій. Найбільш суттєвий вплив на трансформації геоекономічного простору ...
976032
  Польовик С. Основні напрями геополітики сучасної Німеччини // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 13-24
976033
  Лиска В. Основні напрями гуманізації кримінально-виконавчого законодавства та забезпечення прав людини під час виконання покарань // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 57-59
976034
  Тимощук К.А. Основні напрями державного регулювання екологобезпечного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-87. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  В останні десятиріччя у різних країнах світу спостерігається стрімка екологізація державної політики. Важливість завдання, яке вирішується в статті, полягає в обґрунтуванні шляхів підвищення ефективності державного регулювання екологобезпечного ...
976035
  Бєлоусова О.С. Основні напрями державного регулювання й розвитку лізингового інвестування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 18-22. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
976036
  Струк Н. Основні напрями державного регулювання трансфертного ціноутворення у діловому партнерстві підприємств України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 216-223. – ISSN 2078-5860
976037
  Ступнікер Г.Л. Основні напрями державної житлової політики в контексті забезпечення доступності житла // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 83-87. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано основні проблеми реалізації житлової політики держави, виокремлено ознаки доступного житла, визначено чинники впливу на формування ефективного управлінського механізму розвитку житлового будівництва в Україні.
976038
  Негодченко В. Основні напрями державної інформаційної політики в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 77-81


  Розкрито зміст державної інформаційної політики та обґрунтовано необхідність її вдосконалення. Акцентовано увагу на пріоритетних напрямах державної інформаційної політики в Україні, що дало змогу запропонувати розширити перелік зазначених напрямів, що ...
976039
  Ващенко Ю.В. Основні напрями державної підтримки малого та середнього підприємництва за програмними документами законодавства Європейського Союзу // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-55
976040
  Романюк І.А. Основні напрями державної підтримки надання послуг сільського зеленого туризму аграрними підприємствами // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 64-75. – (Економічні науки)
976041
  Ахмедов В.А. Основні напрями державної політики протидії злочинності у сфері правосуддя // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 114-115. – ISSN 2308-9636
976042
  Меняйло В.І. Основні напрями державної політики щодо комерціалізації результатів наукових досліджень вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 132-133. – ISBN 978-966-600-659-5
976043
  Коровій В.В. Основні напрями державної фінансової політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 51-57. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
976044
   Основні напрями дисертаційних досліджень та наукова новизна у роботах учнів Фурси С.Я. // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 50-228. – ISBN 978-617-566-402-5
976045
  Клименко О. Основні напрями діяльності бібліотек вишів Міністерства культури України на сучасному етапі / О. Клименко, Н. Бачинська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-45. – ISSN 1029-7200
976046
  Пустовіт Ж.М. Основні напрями діяльності Верховної Ради України - парламенту України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 27-34
976047
  Каменська Т. Основні напрями діяльності внутрішнього аудиту в системі управління // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 40-43
976048
  Мельник В.І. Основні напрями діяльності державних органів як суб"єктів із забезпечення системи економічної безпеки України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 131-137. – ISSN 2519-2353
976049
  Ханькевич А.М. Основні напрями діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів на стадії протидії виникненню та розповсюдженню політичного екстремізму в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 252-262
976050
  Орлов В.В. Основні напрями діяльності органів виконавчої влади як суб"єктів державного управління у сфері державної молодіжної політики в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 75-77. – Бібліогр.: 6 назв
976051
  Барабаш Т. Основні напрями діяльності органів досудового слідства з доказування шкоди, завданої ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.101-106
976052
  Назарова Є.П. Основні напрями діяльності Поалей-Ціон на Півдні України на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 30-33. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
976053
  Пацалова Т. Основні напрями діяльності слідчого із забезпечення прав та законних інтересів потерпілих // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 142-146
976054
  Левчук К. Основні напрями діяльності Федерації профспілок України в умовах запровадження ринкових відносин (1992–1996 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 12-17


  У статті досліджуються напрями і форми діяльності Федерації профспілок України у початковий період суспільно-економічних трансформацій України. В статье исследуются направления и формы деятельности Федерации профсоюзов Украины в начальный период ...
976055
  Удовік В.В. Основні напрями діяльності Японії в ООН // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 246-252. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
976056
  Горохова І. Основні напрями дослідження дієслів розуміння // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 56-66. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
976057
  Теслюк Валентина Основні напрями дослідження індивідуальних стилів спілкування у психолого-педагогічній науці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-43. – Бібліогр. в кінці ст.
976058
  Матях В.М. Основні напрями дослідження історії Гетьманщини на сторінках часопису "Киевская старина" // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 162-165. – ISBN 5-7702-0775-2
976059
  Андрусь Л. Основні напрями дослідження питальних висловлень в романській філології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 3-7
976060
  Зроднікова К.В. Основні напрями дослідження предметів штучного походження в сучасній лінгвістиці // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 166-169
976061
  Смірнова В.А. Основні напрями дослідження прикладних аспектів політичної волі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 233-242
976062
  Сірий А.В. Основні напрями дослідження проблеми мотивації особистості в зарубіжній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-44. – Бібліогр.: С. 44 (33 назв.). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблема мотивації особистості в зарубіжній психології та підходи до її вивчення. The problem of motivation of the person in foreign psychology and approaches to its studying is analyzed.
976063
  Полякова Н.О. Основні напрями досліджень візуального сприйняття картографичного зображення // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 31-41


  Візуалізація картографічної інформації – проблема життєво важлива як засіб передачі картографічної інформації. Карту можна рахувати невдалою, якщо читач сприймає її «неправильно». Інколи – це з вини користувача, але в інших випадках в цьому винне ...
976064
  Непомнящий А. Основні напрями досліджень з кримознавства (кінець XVIII - початок XX століття) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 229-244. – ISBN 978-966-02-4344-6
976065
  Лукачук О. Основні напрями досліджень історії Великого князівства Литовського в сучасній українській історіографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 235-251. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
976066
  Іванова І.Б. Основні напрями досліджень рекламної комунікації в сучасному гуманітарному просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 200-206. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто зміст, обсяг і структуру поняття "рекламна комунікація", описані основні теорії щодо змісту матеріалу, який досліджується, визначено основні моделі та типи рекламної комунікації, що використовуються в сучасній україномовній рекламі. ...
976067
  Ольштинська О.П. Основні напрями досліджень та досягнення у вивченні геології Світового океану та його морів в Інституті геологічних наук НАН України / О.П. Ольштинська, О.Ю. Митропольський, В.П. Ольштинський // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (365). – С. 108-117 : фото, рис. – Бібліогр.: с.117. – ISSN 1025-6814
976068
  Багай Н.О. Основні напрями екологізації сучасного аграрного законодавства України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 15-17
976069
  Свиридова Л.А. Основні напрями еколого-економічного адміністрування використання та охорони земель // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 128-132. – ISSN 2306-1677
976070
  Петринка В.Ю. Основні напрями енергозбереження України в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 77-83. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
976071
  Мезенцева О.М. Основні напрями забезпечення безпеки підприємницької діяльності в регіоні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 99-105. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
976072
  Білий В.І. Основні напрями забезпечення національної безпеки держави / В.І. Білий, В.М. Михальчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 92-98. – ISSN 2306-6814
976073
  Міщенко В.І. Основні напрями забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті глобалізаційних процесів / В.І. Міщенко, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 56-69. – Бібліогр.: с. 56-62, 69


  Висвітлено основні причини й наслідки світової фінансової (кредитної) кризи 2007 року, узагальнено систему заходів, потрібних для забезпечення стабільного розвитку вітчизняного фінансового сектору.
976074
  Мінченко С.І. Основні напрями загальносоціальної профілактики злочинності в України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 102-110
976075
  Михалік О.І. Основні напрями запобігання фальшивомонетництву в Україні // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 121-124. – ISBN 978-617-616-069-4
976076
  Микитчик А. Основні напрями запобігання шахрайству з нерухомістю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
976077
  Заліско О. Основні напрями захисту прокурором прав ув"язнених // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 43-50
976078
  Білик О. Основні напрями збереження і розвитку національного людського капіталу за рахунок активізації трудової мобільності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 43-46
976079
  Коблянська Г.Ю. Основні напрями здійснення аудиту імпортних операцій // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 208-211. – ISSN 2221-755X
976080
  Третяк А. Основні напрями змін та удосконалення державної земельної полдітики в Україні // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 3 (107). – С. 58-63
976081
  Тимошенко О.В. Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 154-160. – ISSN 2222-0712
976082
  Камінська О.А. Основні напрями зовнішньої політики Київської Русі за часів правління Ярослава Мудрого // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 7-10
976083
  Парахіна М.Б. Основні напрями зовнішньої політики Русі IX - X ст. у контексті державотворчих процесів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 181-183. – ISSN 2226-3209
976084
  Ярошко Олеся Основні напрями зовнішньої політики України - перша концепція зовнішньої політики української держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 72-79. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
976085
  Дмитровська В. Основні напрями зростання доходів бюджетів гірських населених пунктів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 121-130 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
976086
  Вавринчук М.П. Основні напрями і завдання органів держбезпеки України у боротьбі з фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 106-109
976087
  Шнюков Є.Ф. Основні напрями і перспективи розвитку літологічних досліджень в Україні (Пленум Українського міжвідомчого літологічного комітету) / Є.Ф. Шнюков, Д.П. Хрущов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 103-104. – ISSN 0367-4290
976088
  Найдьонова Основні напрями і перші підсумки експериментального впровадження медіаосвіти на всеукраїнському рівні / Найдьонова, А, . // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 38-45
976089
  Соловйова Ю.М. Основні напрями і пріоритети вдосконалення бюджетної політики в країнах світового співтовариства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 231-235. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
976090
  Мусіна Л. Основні напрями і пріоритети економічного розвитку України у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 11-19.
976091
  Літинська А.М. Основні напрями інноваційного розвитку харчової промисловості Вінницької області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 160-167. – Бібліогр.: 4 назви
976092
  Кінах Н.В. Основні напрями інноваційної діяльності сільськогосподарський підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 90-94. – ISSN 2221-1055
976093
  Пархоменко Н.М. Основні напрями інтеграції систем джерел права різних правових сімей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-25.
976094
  Опанасюк Ю. Основні напрями інформатизації освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 45-50. – ISSN 2078-1016
976095
  Непомнящий А.А. Основні напрями історико-краєзнавчих і бібліографічних досліджень в Автономній Республіці Крим (1991-2000) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 21-22. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються основні напрями історико-краєзнавчих та бібліографічних досліджень в Автономній Республіці Крим на сучасному етапі.
976096
  Джеджула К.О. Основні напрями й особливості ідеологічної боротьби міжнародного імперіалізму проти соціалістичних країн на сучасному етапі // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 3-8. – (Серія історії ; № 17)
976097
  Ляшенко Д.О. Основні напрями картографування глобальних проблем збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та їх прояву в Україні // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 44-52 : Табл. – Бібліогр. 23 назви. – ISSN 1561-4980
976098
  Одінцов М.М. Основні напрями кластерної організації регіонального агропромислового виробництва / М.М. Одінцов, О.М. Одінцов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 23-29. – ISSN 2221-1055
976099
  Новікова Л.В. Основні напрями контртерористичної діяльності Організації Об’єднаних Націй // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 212-215. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
976100
  Науменкова С. Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики / С. Науменкова, С. Міщенко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 13-21
976101
  Гаврик О.Ю. Основні напрями критерії і показники ефективності в яєчному виробництві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 115-119
976102
  Вуйченко М.А. Основні напрями маркетингових інновацій у туристичній сфері / М.А. Вуйченко, І.М. Поворозюк // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 83-90. – ISSN 2522-9273
976103
  Полякова О.М. Основні напрями менеджменту якості освітніх послуг вищого навчального закладу // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 89-91
976104
  Димарчук З. Основні напрями методичної діяльності Попільнянської ЦРБ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 3 (57). – С. 30-32
976105
  Лаврик М.П. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері європейської вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 21-23. – ISBN 978-966-698-290-5
976106
  Мусієнко А. Основні напрями міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-53. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено узагальненим результатам дослідження теоретичних питань основних напрямів міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини. Статья посвящена обобщенным результатам исследования ...
976107
  Гнідіна Р.В. Основні напрями міжнародної діяльності Української Центральної Ради // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 17-20. – ISBN 978-617-7090-41-9
976108
  Вінічук В.В. Основні напрями мовної підготовки канадських дипломатів та можливості їх адаптування та впровадження в практику викладання іноземних мов в ДАУ при МЗС України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 146-151. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
976109
  Пономаренко Є.Б. Основні напрями модернізації вищої освіти в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 333-336. – (Економічні науки ; Вип. 4 (62)). – ISSN 1728-4236
976110
  Безукладніков Ю. Основні напрями модернізації вищої юридичної освіти в Україні в контексті євроінтеграційних процесів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 82-87. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджено проблеми реформування системи вищої освіти загалом і вищої юридичної освіти як її невід"ємні складові.
976111
  Бабій С. Основні напрями модернізації освіти: тенденції та перспективи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 28-33. – ISSN 2078-1016


  Аналізуються основні напрями модернізації української освіти як відповідь на виклики глобалізації, інформаційної революції та інших глобальних змін сучасного суспільства; автор зосереджує увагу на конкурентності освіти, її науковій забезпеченості, ...
976112
  Кошура А.В. Основні напрями модернізації системи фізичного виховання молоді у вищих навчальних закладах Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 423-433. – ISSN 2312-5993
976113
  Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти в Україні // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 41-52. – ISBN 978-966-349-240-7
976114
  Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-17. – ISSN 1682-2366
976115
  Олійник Я.Б. Основні напрями модифікації професійної підготовки фахівців туристичноїгалузі вищої кваліфікації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 105-109.
976116
  Каран В.В. Основні напрями налагодження міжнародних зв"язків української кооперації у 20-х роках ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 122-125. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні напрями налагодження міжнародних зв"язків української кооперації у 20-х рр. ХХ ст. The article deals with the main direktions of the establishment of international relations of the Ukrainian cooperation in 20-th years of the XX cen.
976117
  Кучин С.П. Основні напрями наукових досліджень К.К. Гаттенбергера // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 289-293. – ISSN 0320-4421
976118
  Матишевський П.С. Основні напрями наукових досліджень на юридичному факультеті Київського університету на 1981-1985 роки / П.С. Матишевський, Ю.А. Фролов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье определяются задачи юридического факультета и кафедр в области научных исследований, по выполнению комплексных программ и иных научно-исследовательских работ, планирующихся на 1981 - 1985 гг.
976119
  Черняк І. Основні напрями наукових досліджень О. Сокальського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 47-49. – ISSN 2076-9326
976120
  Козлакова Г. Основні напрями науково- освітньої діяльності педагогічної кафедри в технічному університеті / Г. Козлакова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-53
976121
  Клименко Н. Основні напрями науково-педагогічної діяльності проф. В.К. Лисиченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-21. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні види наукової, педагогічної та організаційної діяльності загальновідомого і загальновизнаного в Україні та за кордоном професора - патріарха криміналістики В.К. Лисиченка. Рассматриваются основные виды научной, педагогической и ...
976122
  Кочемировська О.О. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні : аналіт. доповідь / [Кочемировська О.О., Пищуліна О.М.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 82, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-180-6
976123
  Чорноус Г.О. Основні напрями оптимізації структурних зрушень в агропродовольчому комплексі / Г.О. Чорноус, М.М. Діденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 192-199. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються моделі оптимальної виробничої структури, основні напрями оптимізації структурних зрушень в агропродовольчому комплексі.
976124
  Сухін Є.І. Основні напрями підвищення енергоефективності у суспільному виробництві, житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-21
976125
  Висоцька О.В. Основні напрями підвищення ефективності казначейської системи виконання державного бюджету України в сучасних умовах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 171-173. – ISBN 978-966-188-219-4
976126
  Митяй О.В. Основні напрями підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств на рівні держави і регіону як складової конкурентоспроможності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 122-128. – ISSN 2309-1533
976127
  Крутилко О. Основні напрями підвищення інвестиційної привабливості економіки України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 4). – С. 418-427. – ISSN 1684-906Х
976128
  Кузняк Б.Я. Основні напрями підвищення продуктивності та прибутковості сільського господарства України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 79-87 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
976129
  Козоріз М.А. Основні напрями підвищення рівня капіталізації і ліквідності банківських установ / М.А. Козоріз, І.М. Лис // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 95-102. – ISSN 1562-0905
976130
  Лис І.М. Основні напрями підвищення рівня капіталізації й ліквідності банківських установ // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 150-155
976131
  Асаул А.М. Основні напрями підвищення якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень у підприємницьких структурах / А.М. Асаул, О.С. Коваль // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 29-37 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
976132
  Цимбаленко Я.Ю. Основні напрями подальшого розвитку міжбюджетних відносин в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 97-100.
976133
  Семенова Д.А. Основні напрями подолання безробіття серед молоді в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 138-142
976134
  Могилко Л.В. Основні напрями подолання кризових явищ у фінансово-економічній сфері України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 79-82


  Розглянуто причини виникнення та наслідки фінансово-економічної кризи в Україні. Визначено основні напрями подолання кризових явищ в Україні.
976135
  Бервено О.В. Основні напрями політики сприяння зайнятості населення в умовах цифровізації економіки / О.В. Бервено, Л.С. Юрченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 351-356. – ISSN 2222-0712
976136
  Хомрач В. Основні напрями політико-мовної стабілізації в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 324-337
976137
  Ломанов І. Основні напрями посилення державного впливу на регулювання оплати праці в контексті реалізації концепції дальшого реформування оплати праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.37-41
976138
  Куценко О. Основні напрями посилення ефективності прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 49-57
976139
  Красноступ Г.М. Основні напрями правового забезпечення державної інформаційної політики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 79-85
976140
  Кіндюк Б. Основні напрями правотворчої діяльності Костя Левицького / Б. Кіндюк, А. Стечишин // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 157-174. – ISSN 1026-9932
976141
  Глазунова С.М. Основні напрями правотворчості в умовах євроінтеграції // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 59-63
976142
  Щербакова Ю.Е. Основні напрями практичного втілення демократичного ідеалу в Україні // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 125-135
976143
  Мельникова О.В. Основні напрями просування освітніх послуг українськими ВНЗ у мережі Інтернет // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 25-35. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
976144
  Батиргареєва В.С. Основні напрями протидії поширенню дезінформації (на прикладі пандемії CoVID-19) // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 121-131. – ISSN 2616-6798
976145
  Кошечко Н. Основні напрями психологічного консультування в розв"язанні внутрішньоособистісних конфліктів студентів і викладачів: зарубіжниий і вітчизняниий досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 20-27. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  ????????? ?????? ?????????? ???? ?? ???????? ????"?????? ?????????? ?????????? ????????? ? ??????????, ?? ? ??????? ??? ???????????? ?????????? ? ????? ?????. ????????? ?????? ?????????? ?? ????????? ??????????? ???????? ?????????????? ?????????????? ? ...
976146
  Корпач Н. Основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні: соціально-педагогічний аспект / Н. Корпач, І. Сидорук // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 2 (3). – С. 30-34. – ISSN 2415-8143
976147
  Мостепанюк Л.О. Основні напрями реалізації концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 47-53
976148
  Пістун М.Д. Основні напрями регіональної політики в Україні // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 3-8. – ISBN 0201-8683
976149
  Колінько Н. Основні напрями регулювання розвитку транскордонного співробітництва / Н. Колінько, Н. Клим // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 25-31. – (Економічні науки ; Вип. 4)
976150
  Пархомчук О.С. Основні напрями реорганізації військової промисловості та проблеми конверсії на Близькому Сході (друга половина 1980-х - перша половина 1990-х рр.) / О.С. Пархомчук, Т.В. Мануїльська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 10-27
976151
  Пищуліна О.М. Основні напрями реформування державної політики регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 175-184
976152
  Василькевич Я.І. Основні напрями реформування діяльності податкової міліції Державної податкової адміністрації України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.230 -239. – ISSN 1609-0462
976153
  Борщ А.Г. Основні напрями реформування фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрної науки в Україні / А.Г. Борщ, В.А. Муравська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник науковпраць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 2. – С. 220-226. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
976154
  Кот Н. Основні напрями роботи публічних бібліотек Австрії // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 22-24


  Робота публічних бібліотек Австрії (за результатами відрядження
976155
  Вірченко В. Основні напрями розваитку пенсійної системи в умовах ринкової трансформації економіки України // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 150-153. – ISSN 1815-3232
976156
  Саблук П.Т. Основні напрями розвитку високоефективного виробництва в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 7. – С.3-14
976157
  Безносюк О.О. Основні напрями розвитку вищої освіти в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 230-233


  У статті проаналізовано основні моменти реформ, що відбуваються в сучасній освіті України. Також розкриті етапи формування та впровадження принципів Болонського процесу, завдання, шляхи адаптації вищої освіти України в європейський освітній і науковий ...
976158
  Алексєєв В.М. Основні напрями розвитку власності територіальних громад в Україн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 316-322. – (Право. Економіка. Управління)
976159
  Старостенко В. Основні напрями розвитку геофізичних досліджень в області оцінки сейсмічної небезпеки території України / В. Старостенко, О. Кендзера, О. Сафронов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-48. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  У роботі відображено основні напрямки розвитку геолого-геофізичних досліджень у галузі оцінки сейсмічної небезпеки території України з урахуванням вимог державних будівельних норм В 1.1-12:2006. The basic directions of geological and geophysical ...
976160
  Курилюк М.В. Основні напрями розвитку господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 121-124
976161
  Колонтаєвський О.П. Основні напрями розвитку готельно-ресторанного господарства України / О.П. Колонтаєвський, Д.О. Шаповаленко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 79-84 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
976162
  Двуліт П.Д. Основні напрями розвитку державної гравіметричної мережі України : геодезія / П.Д. Двуліт, О.В. Кучер // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 11-13. – Бібліогр.: 7 назв
976163
  Слободяник М.С. Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 4-15
976164
  Цимбалюк Н.М. Основні напрями розвитку євроінтеграційних культурно-дозвіллєвих практик населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості культурно-дозвіллєвих орієнтацій населення, пов"язані з участю в процесах культурної інтеграції. Наводяться результати експертного опитування керівників аматорських колективів народної творчості. Orientations of the ...
976165
  Радюненко О. Основні напрями розвитку законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 131-138. – ISSN 0132-1331
976166
  Радіоненко О. Основні напрями розвитку законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 131-138. – ISSN 0132-1331
976167
  Ярошинський О.Б. Основні напрями розвитку і методологізації сучасного українознавства в концепції В. І. Шевченка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 31-38
976168
  Черняк Ю.В. Основні напрями розвитку інституту визнання та виконання іноземних судових рішень у спорах щодо дитини: досвід Європейського Союзу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 88-93


  У статті проаналізовано положення основного правового документа держав-членів ЄС, який регулює питання визнання та виконання іноземних судових рішень у справах про батьківську відповідальність, права опіки та повернення дитини у разі незаконної зміни ...
976169
  Вірченко В.В. Основні напрями розвитку інституційної структури грошово-кредитного ринку України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-60. – ISBN 966-614-021-7
976170
  Ясковець Ю.В. Основні напрями розвитку інфраструктурної інтеграції у світовому господарстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 154-159
976171
  Ієрусалимов І.О. Основні напрями розвитку криміналістичного забезпечення слідчої діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-24.
976172
   Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – 630, [10] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-403-3
976173
  Панов М. Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : [конф., 11-12 жовт. 2012 р.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 451-462. – ISSN 1026-9932
976174
  Карпов В.С. Основні напрями розвитку маркетингових стратегій на українському ринку послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 72-77
976175
  Губерський Л.В. Основні напрями розвитку міжнародного співробітництва у Київському університеті / Л.В. Губерський, В.Ф. Білик, В.П. Андрущенко // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 122-124. – ISSN 0130-5719
976176
  Коваленко В.М. Основні напрями розвитку міжнародної виробничої кооперації в умовах глобалізації : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 47-50. – Бібліогр.: 8 назв
976177
   Основні напрями розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки. – К, 1975. – 96с.
976178
   Основні напрями розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки. – К, 1976. – 96с.
976179
  Мартиненко В.П. Основні напрями розвитку оподаткування доходів фізичних осіб // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 70-73.
976180
  Лазаренко Л.М. Основні напрями розвитку педагогічних досліджень щодо екологічного навчання у вищій школі та післядипломній освіті / Л.М. Лазаренко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 40-42.
976181
  Дорош Н.І. Основні напрями розвитку податкового законодавства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан та шляхи модернізації чинного механізму справляння найважливіших податків. The article deals with present situation and ways to modernize the effective mechanism of levying important taxes.
976182
  Момотюк Л.Є. Основні напрями розвитку фінансового рахунку в системі національних рахунків України // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 189-196
976183
  Єлісєєва Л.В. Основні напрями розподілу доходів муніципалітетів як об"єкт досліджень економістів другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 4 (229). – С. 4-8. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
976184
  Раллахі Ф. Основні напрями розробки теоретичних моделей розвитку багатоукладних суспільств у "третьому світі" // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
976185
  Фролов П.Д. Основні напрями розроблення соціально-психологічних технологій управління громадською думкою // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 273-283. – ISBN 978-966-8063-90-11
976186
  Доценко А.І. Основні напрями соціально-економічного розвитку малих монофункціональних міст України : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 51-55 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
976187
  Рябоконь В.П. Основні напрями соціально-економічної перебудови та розвитку українського села // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-7.
976188
  Коленіченко Т. Основні напрями соціально-педагогічної підтримки людей похилого віку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В статті здійснено аналіз поняття "старість" та запропоноване авторське визначення даного поняття. Наведено результати проведеного пілотного етапу дослідження щодо виявлення потреб людей похилого віку; здійснено оцінку виявлених потреб та визначено ...
976189
  Бондарчук К. Основні напрями соціального захисту населення в умовах підвищення цін на споживчі товари та послуги // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 37-42
976190
  Полозенко Д. Основні напрями соціальної політики на сучасному етапі розвитку економіки України : соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 83-89. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
976191
  Ушаповський В.Ф. Основні напрями соціальної політики у боротьбі з організованою злочинністю // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 149-156
976192
  Зощук О. Основні напрями соціологічних досліджень преси за кордоном / Оксана Зощук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 190-195. – (Журналістика ; Вип. 3)
976193
  Касьянов Л.І. Основні напрями спеціалізації тваринництва і їх економічна ефективність / Л.І. Касьянов. – Київ, 1971. – 222с.
976194
  Кононенко М.Г. Основні напрями співробітництва КНР з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 482-488. – ISSN 2076-1554
976195
  Шило Ж.С. Основні напрями стабілізації банківської системи в умовах ризикової економіки // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 191-202. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
976196
  Момотюк Л.Є. Основні напрями стандартизації статистики Державного бюджету України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 67-72 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
976197
  Костюкова Олена Основні напрями становлення і розвитку краєзнавчо-екскурсійної справи в 20-х роках XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 15-21
976198
  Кормич Л.І. Основні напрями стратегії впровадження моделі паритетної демократії в сучасній Україні / Л.І. Кормич, Т.М. Краснопольська // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 62. – С. 6-26. – ISSN 2616-406X
976199
  Мельник Б. Основні напрями стратегічного зростання підприємств птахопродуктового підкомплексу Миколаївщини : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 72-77 : Табл. 2. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
976200
  Величко Т.Г. Основні напрями стратегічного управління підприємством в умовах сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 92-96. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
976201
  Пашинська Н.М. Основні напрями суспільно-географічного дослідження транспортної інфраструктури регіонального АПК (на прикладі Київського Придніпров"я) // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-43 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
976202
  Щербань М.І. Основні напрями сучасних географічних досліджень у Київському університеті // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 3-9. – Бібліогр.: 2 назви
976203
  Клименко О. Основні напрями сучасного бібліотекознавства (за матеріалами міжбібліотечного наукового збірника) / О. Клименко, О. Сокур // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 32-41. – ISSN 2076-9326
976204
  Речка К.М. Основні напрями сучасної економічної теорії // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 32-38. – ISSN 2306-6792
976205
  Булгакова І.В. Основні напрями та етапи адаптації господарського законодавства України до ЄС // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 47-49
976206
  Петрушка Н. Основні напрями та етапи еволюції українського парламентаризму // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 223-230. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
976207
  Синиця Т.В. Основні напрями та заходи оптимізації оборотного капіталу підприємства / Т.В. Синиця, І.В. Осьмірко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 197-204. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
976208
  Товкун Л. Основні напрями та здобутки наукових досліджень інститутів харчування в Україні в 1929-1941 рр. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 178-185
976209
  Бодров В.Г. Основні напрями та механізми демонополізації в економіці України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 29-40. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються заходи держави щодо проведення цілеспрямованої політики формування конкурентного ладу ринкового господарства, вдосконалення антимонопольного законодавства України.
976210
  Полянська А.С. Основні напрями та механізми реформування газового ринку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 389-394. – ISSN 0321-0499


  Визначено основні напрями реформування газового ринку в Україні.
976211
  Бренько В.Б. Основні напрями та пріоритети вдосконалення діяльності ОВС з гармонізації міжрегіональних взаємовідносин в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 214-221. – (Юридична ; Вип. 1)
976212
  Кухта І.П. Основні напрями та проблеми військово-технічної співпраці України та Російської Федерації на початку XXI століття // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 23-29. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
976213
  Кухта І.П. Основні напрями та проблеми політичного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на початку XXI ст. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 57-65. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
976214
  Тригуб О.В. Основні напрями та результати вивчення колекційного матеріалу гречки // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 90-91. – ISBN 978-966-924-274-7
976215
  Панькова О. Основні напрями та способи модернізації системи соціально-трудових відносин у промисловості на засадах соціальної відповідальності та соціального діалогу / О. Панькова, О. Касперович // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 3. – С. 36-43 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912 03
976216
  Пунь С. Основні напрями та сфери міжнародного співробітництва держав із протидії транснаціональній організованій злочинності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 29-33.
976217
  Шабанов В.П. Основні напрями та фактори громадянської соціалізації студентів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.24-26. – ISSN 1817-3764
976218
  Андрушкевич Ф. Основні напрями та форми українсько-польської академічної співпраці // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 108-113. – ISSN 2078-1016
976219
  Кунєв Ю.Д. Основні напрями та шляхи удосконалення кадрового забзпечення митної служби України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 51-57
976220
  Новальська Т.В. Основні напрями творчої співпраці Харківської та Київської бібліотечних науково-освітніх шкіл // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 6-13. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – виявити та проаналізувати основні напрями творчої співпраці харківської та київської бібліотечних науково-освітніх шкіл, накреслити перспективи їх подальшого розвитку. Досягненню мети дослідження сприяла методологія соціокомунікативного ...
976221
  Якуша Г Основні напрями технічного прогресу в промислововсті. / Г Якуша. – К., 1961. – 40с.
976222
  Дідик О.Р. Основні напрями трансформації митної політики України відповідно до вимог СОТ // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 111-113. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
976223
  Єфіменко Т.І. Основні напрями трансформації податкової системи в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 9-13.
976224
  Черних Основні напрями трансформації системи підготовки докторів філософії (кандидатів наук) для Збройних Сил України відповідно до сучасних вимог / Черних, .О., О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 231-239. – ISSN 2524-0056
976225
  Топалов А.Д. Основні напрями трасформаційних змін ринкових відносин в сільському господарстві // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 88-92. – Бібліогр.: на 12 пунктів
976226
  Онищенко О.М. Основні напрями удосконалення господарського механізму АПК / О.М. Онищенко. – К, 1984. – 72с.
976227
  Саблук П.Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні / П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 3-16. – ISSN 2221-1055
976228
  Вербицька А.В. Основні напрями удосконалення державної політики в сфері інтернаціоналізації вищої освіти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-17. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті зазначено сучасні тенденції інтернаціоналізації, що спостерігаються в світі, та визначено позитивну роль інтернаціоналізації вищої освіти на національному та інституційному рівні. Представлено заходи, необхідні для підвищення ролі ...
976229
  Шевченко А.Є. Основні напрями удосконалення методології порівняльної історії права в умовах компаритивізації юридичної науки / А.Є. Шевченко, С.В. Кудрін // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 74-78. – ISSN 2524-017X
976230
  Лазоренко О.В. Основні напрями удосконалення практичної підготовки майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону під час навчання військово-спеціальних дисциплін // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 82-87. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
976231
  Яценко Л.Д. Основні напрями удосконалення фінансових механізмів державної підтримки інноваційного розвитку / Л.Д. Яценко, Т.В. Цихан // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 113-118.
976232
  Попов В.Ю. Основні напрями удосконалення фінансових механізмів розподілу в Україні : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 44-53 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
976233
  Бойко В. Основні напрями уніфікації офіційних документів в Україні у Нові та Новітні часи // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 51-58. – ISSN 2306-4323
976234
  Амброз Ю.О. Основні напрями фізико-географічних досліджень в Одеському університеті // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 24-32. – Бібліогр.: 48 назв
976235
  Мартинюк О.А. Основні напрями формування інформаційної прозорості державного урядування в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2306-6806
976236
  Погорєльцева Н.П. Основні напрями формування моделі житлового іпотечного ринку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-118. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Окреслено основні напрями формування моделі житлового іпотечного ринку в Україні на основі оцінки потенційного платоспроможного попиту на житлові іпотечні кредити різних груп населення.
976237
  Соловйова М.В. Основні напрями формування наукових уявлень про комерційну інформаційно-бібліотечну діяльність // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 147-157. – ISBN 966-7352-66-8


  Досліджено сутність комерційної інформаційно-бібліотечної діяльності, розглянуто основні напрями сучасних досліджень комерційної діяльності бібліотек.
976238
  Креденець Н.Д. Основні напрями формування професійної компетентності майбутніх фахівців легкої промисловості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 78-83. – (Педагогіка ; № 2)
976239
  Пількевич А.Л. Основні напрями формування редукційних механізмів в системі матеріального забезпечення армії періоду Раннього принципату // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 7-10. – ISSN 2076-1554


  Стаття присвячена аналізу формування редукційних механізмів, пов"язаних з утриманням римської армії.
976240
  Ярмак В.І. Основні напрями формування теоретичного підгрунтя дослідження претеритальних форм дієслова в сербській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 223-231


  У статті проаналізовано напрями, теоретичні межі й методику вивчення синтетичних і аналітичних форм минулого часу дієслова в сербській мові. Особливий акцент зроблено на значенні вчення академіка А. Беліча про синтаксичний індикатив, релятив і модус, ...
976241
  Охотнікова О. Основні напрями щодо трансформації державного управління у забезпеченні сталого розвитку України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 107-110
976242
  Науменкова С.В. Основні напрямі підвищення ефективності управління державними корпоративними правами // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-30.
976243
  Шелудько В.М. Основні напрямки активізації ролі банківської системи України у процесах ринкової трансформації / В.М. Шелудько, В.В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам розвитку національної банківської системи. Автор здійснив аналіз сучасного стану банківського сектора, результати якого дозволили визначити основні напрямки реформування сучасної банківської системи. ...
976244
  Ломоносов А. Основні напрямки аналізу трудомісткості навчальної роботи вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації / А. Ломоносов, О. Ломоносова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 70-73. – ISSN 1810-3944
976245
  Чижов В.А. Основні напрямки антикризового управління у фері ІТ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 304-308. – ISSN 2222-4459
976246
  Булкот Г.В. Основні напрямки вдосконалення внутрішньогосподарського контролю підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 54-57 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
976247
  Прадід Ю.Ф. Основні напрямки вдосконалення лінгвістичної підготовки майбутніх правоохоронців // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.41-45
976248
  Хлевицький В. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правового забезпечення боротьби правоохоронних органів України з кіберзлочинністю // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 51-53.
976249
  Ляхович У.І. Основні напрямки вдосконалення організаційних гарантій забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу державного службовця // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 138-143.
976250
  Олех Н.Л. Основні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму управління витратами на підприємствах машинобудівної галузі : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 213-218. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
976251
  Комарова О. Основні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму формування освітнього потенціалу суспільства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 23-27. – ISSN 1728-9343


  Визначено цілі, принципи та щзавдання вдосконалення організаційно-економічного механізму формування освітнього потенціалу суспільства. Обгрунтовано доцільність збереження провідної ролі держави у фінансуванні освітньої галузі на основі довгострокового ...
976252
  Сафронова О Основні напрямки вдосконалення організаційної структури управління державними пакетами акцій промислових підприємств України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.200-208
976253
  Цугунян А.М. Основні напрямки вдосконалення системи видатків місцевих бюджетів // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 2. – С. 89-95
976254
  Керевич О.В. Основні напрямки взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при оголошенні в розшук підозрюваного // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 49-53


  Досліджено зміст та процесуальний порядок взаємодії слідчих та оперативних підрозділів при оголошенні в розшук підозрюваного, визначено спірні питання спільної діяльності зазначених суб"єктів. Висловлюються пропозиції щодо удосконалення організаційних ...
976255
  Кутер І М. Основні напрямки вивчення історії виникнення й розвитку бухгалтерського обліку / І М. Кутер, М М. Гурская // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 10 (IV). – С. 14-29. – ISSN 2306-0050
976256
  Готько І.А. Основні напрямки виходу з кризи м"ясної галузі України : економіка та управління національним господарством / І.А. Готько, І.М. Колодко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 78-83 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
976257
  Гребінь В.В. Основні напрямки гідрологічних досліджень кафедри гідрології і гідрохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1948-2000) / В.В. Гребінь, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 204-211. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
976258
  Григоров О.М. Основні напрямки двостороннього співробітництва в авіаційній галузі (на прикладі співробітництва України та Азербайджану) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 92-96
976259
  Куліш О. Основні напрямки державного регулювання фондового ринку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 42-45. – ISSN 1728-9343
976260
  Копинець Юрій Основні напрямки державної етнонаціональної політики в Словацькій Республіці (1990 - початок 2000-х рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 98-104. – (Історія ; Вип. 18)
976261
  Зелик Г.Г. Основні напрямки державної політики в АПК / Г.Г. Зелик, С.М. Підгородецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-46. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкрито роль держави у формуванні ринкового середовища в АПК, розглянуто основні напрями державної політики в АПК у перехідний період.
976262
  Денисенко О.А. Основні напрямки державної політики з охорони історико-культурної спадщини за доби Гетьманату (1918 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-77. – (Історія ; вип. 47)


  Розглядається діяльність державних органів влади на ниві охорони і збереження історико-культурної спадщини за доби Гетьманату (1918).
976263
  Тимків І.О. Основні напрямки державної політики щодо регулювання авіаційної промисловості в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.
976264
  Леус А.Ю. Основні напрямки детінізації сучасної / А.Ю. Леус, С.В. Ліпіліна // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 112-114. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
976265
  Войцехівська І.Н. Основні напрямки джерелознавчих студій В.С. Іконникова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 146-152. – (Історія ; вип. 34)


  На основі аналізу праць В. Іконникова досліджено внесок ученого в розробку проблем джерелознавства та історичних галузей знань.
976266
  Телегіна С. Основні напрямки діяльності викладача вищої школи / С. Телегіна, О. Євсюков // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 2 (76). – С.40-43. – ISSN 1562-529Х
976267
  Тригуб О. Основні напрямки діяльності іноземних консульств на Півдні України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Миколаєва) / О. Тригуб, Л. Вовчук // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 90-97. – ISSN 1998-4634
976268
  Марчук О.І. Основні напрямки діяльності міністра освіти УНР Івана Огієнка (січень-квітень 1919 р.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – С. 43-45
976269
  Криницька Т.О. Основні напрямки діяльності Радянського Союзу в Організації Об’єднаних Націй // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 404-407. – ISSN 2076-1554
976270
  Хільчевський В.К. Основні напрямки дослідження впливу сільськогосподарського виробництва на хімічний склад річкових вод // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 43-47 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 31)
976271
  Курганський В.М. Основні напрямки дослідження карбонатних складнопобудованих колекторів за даними ГДС : геофізика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 65-67. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглядається сучасний стан проблеми вивчення складнопобудованих карбонатних колекторів нафти та газу за даними методів промислової геофізики.
976272
  Жовта Н.М. Основні напрямки дослідження мовної картини світу української народної чарівної казки: казка як форма міфу // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 22-27. – ISBN 978-2-919320-34-9
976273
  Матвійчук Т.В. Основні напрямки дослідження творчих здібностей у психології та педагогіці // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 145-151
976274
  Науменко Л.П. Основні напрямки досліджень дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 454-461. – ISBN 966-581-481-8
976275
  Маринич В.В. Основні напрямки досліджень іонного стоку в басейні Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 120-129. – Бібліогр.: 48. – ISBN 966-521-129-3
976276
  Сахно С.М. Основні напрямки енергетичної політики ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 85-86
976277
  Важинський Ф.А. Основні напрямки забезпечення розвитку сільських територій / Ф.А. Важинський, П.П. Гаврилко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 185-188. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
976278
  Филюк Г.М. Основні напрямки залучення інвестиційних ресурсів у галузі природних монополій в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 256-265
976279
  Гондар С.В. Основні напрямки залучення іноземних інвестицій в економіку України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 46-55
976280
  Микитчик А.В. Основні напрямки запобігання корупції в України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 91-92. – ISSN 2310-9769
976281
  Лялюк О.Ю. Основні напрямки здійснення державного контролю за діяльністю місцевих рад // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 45-51. – ISSN 0201-7245
976282
  Прокопенко Л. Основні напрямки здійснення державної кадрової політики у сфері освіти в Україні в першій чверті XIX ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 3-12.
976283
  Кривонос Р.А. Основні напрямки зовнішньої політики Німеччини після об"єднання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 144-147
976284
  Прокопчук А.В. Основні напрямки і пропозиції щодо вдосконалення механізму врегулювання суперечок у рамках СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-56.
976285
  Прокопчук А.В. Основні напрямки і пропозиції щодо вдосконалення механізму врегулювання суперечок у рамках СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-56. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто позитивні наслідки механізму врегулювання суперечок у рамках СОТ та деякі негативні аспекти, в порівнянні з ГАТТ. Подано пропозиції щодо реформування та основні напрямки вдосконалення механізму врегулювання суперечок СОТ.
976286
  Ігнатенко М.І. Основні напрямки і результати наукової роботи кафедри економічної географії Чернівецького держуніверситету (1945-1966 рр.) / М.І. Ігнатенко, Я.І. Жупанський // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
976287
  Стегура В. Основні напрямки інноваційно-інвестиційної діяльності в розвитку Закарпатської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-97. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто варіанти довгострокової інноваційної стратегії, на основі яких може розвиватися малий бізнес та основні напрямки активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в Закарпатській області. В статье рассмотрены варианты долгосрочной ...
976288
  Проценко Т. та інш. Основні напрямки інформатизації державного управління в процесі становлення // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.339-345. – ISBN 966-73-53-51-Х
976289
  Калашнюк Є.О. Основні напрямки інформаційної безпеки у сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 216-219.
976290
  Абросимова С.В. Основні напрямки краєзнавчих досліджень на Катеринославщині на початку XX століття // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 32-35
976291
  Машевський О. Основні напрямки культурної політики гетьмана Павла Скоропадського // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 39-42
976292
  Тодика Ю. Основні напрямки наукових досліджень в галузі конституційного, адміністративного і міжнародного права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.198-212
976293
  Цвік М. Основні напрямки наукових досліджень в галузі теорії та історії держави і права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.25-37
976294
   Основні напрямки наукових досліджень на базі колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. Акад. О. В. Фоміна / М. Гайдаржи, В. Нікітіна, К. Баглай, С. Калашник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про склад колекції сукулентних рослин, більшість з яких є рідкісними та зникаючими в місцях природного зростання, наукову і науково-практичну роботу, яка виконується на базі цієї колекції. Приведены данные о составе коллекции ...
976295
  Калитвянська В.Л. Основні напрямки науково–дослідницької роботи В. Данилова за 1957–1968 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 111-115. – ISSN 2076-1554
976296
  Рижков М.М. Основні напрямки нової стратегії національної безпеки США Дж. Буша молодшого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 8-10
976297
  Остапенко В.О. Основні напрямки нормотворчої діяльності ООН щодо забезпечення прав людини на свободу совісті і віросповідання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2019. – № 4. – С. 46-56. – ISSN 2220-1394
976298
  Андрущенко В. Основні напрямки оптимізації взаємодії практики та освіти в сучасному українському соціумі // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 160-171. – ISBN 978-966-931-159-7
976299
  Іщенко М.П. Основні напрямки оптимізації державно-громадського механізму управління освітою в Україні в контексті глобалізаційних процесів / М.П. Іщенко, О.М. Іщенко // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 147-154
976300
  Сороківська З. Основні напрямки оптимізації політики комерційних банків у сфері роздрібного обслуговування клієнтів // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 33-39. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
976301
  Шаманська О.І. Основні напрямки підвищення ефективності управління русурсним потенціалом підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 166-172 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
976302
  Глухов С.І. Основні напрямки підвищення якості підготовки офіцерів-метрологів із числа студентів / С.І. Глухов, М.А. Лях, Ю.О. Марченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 196
976303
  Шищенко П.Г. Основні напрямки підготовки географів у Київському університеті / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник // Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи: Всеукр. науково-метод. конф.
976304
   Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги / М.І. Швед, С.М. Геряк, С.Й. Липовецька, М Р. Ляхович, Левицька Л.В. ., О.Л. Сидоренко, Я.М. Кіцак, Л.П. Мартинюк, О.А. Прокопович, В.Т. Гурський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 102-107. – ISSN 1681-2751
976305
  Гайворонський Є.П. Основні напрямки попередження контрабанди історичних та культурних цінностей // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 145-150. – ISSN 0201-7245
976306
  Покляцька К. Основні напрямки проблемно-тематичної спрямованості літературно-художніх видань "Всесвіт", "Иностранная литература" та "Lire" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 133-137


  У статті розглянуто тематичну специфіку публікацій представлених у провідних літературно-художніх виданнях «Всесвіт», «Иностранная литература» та «Lire». Проаналізовано ряд матеріалів, в яких висвітлюються загальнолюдські проблеми. В статье ...
976307
  Новак В. Основні напрямки просопографічних досліджень в Україні: історіографічний огляд // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 518-521. – ISBN 978-966-171-783-0
976308
  Єрмакова Т.Г. Основні напрямки регіональної освітньої політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 273-382. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
976309
  Василик О.Д. Основні напрямки реформи бюджетної системи України / О.Д. Василик, З.М. Васильченко, Ю.Л. Пількевич // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 26-39. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Розглядається бюджет як один з інструментів проведення економічної та соціальної політики.
976310
  Гавриляка Г.В. Основні напрямки реформування аграрних відносин в умовах переходу до ринкової економіки / Г.В. Гавриляка, О.Д. Стеблянко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 87-102. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Досліджуються шляхи і методи подолання суперечностей у розвитку форм власності. Пануючими формами аграрних відносин власності є приватна, державна, кооперативна.
976311
  Марчук М.І. Основні напрямки реформування виборчого законодавства України / М.І. Марчук, М.В. Черхавський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 34-41. – ISSN 1999-5717
976312
  Мазур І. Основні напрямки реформування нормативно-правової бази виборчого процесу в Україні / І. Мазур, С.А. Лапшин // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 77-84. – ISBN 978-617-7814-17-6
976313
  Шахбазян К. Основні напрямки реформування правового регулювання інформаційного суспільства в Європі. Реформування права інтелектуальної власності // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 135-141. – ISSN 1814-3385
976314
  Щербань О.Д. Основні напрямки реформування прикордонних транспортних систем (на прикладі Харківського регіону) : монографія / О.Д. Щербань, І.П. Косарєва. – Харків : НікаНова, 2014. – 146, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135-146. – ISBN 978-966-1685-79-5
976315
  Мищак І.М. Основні напрямки реформування системи освіти на початковому етапі Української революції 1917–1921 років (за матеріалами українських газет 1917 року) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 36-40. – ISSN 2076-1554


  Здійснено аналіз газетних публікацій на початковому етапі Української революції (1917 р.). Визначено основні напрямки реформування системи освіти з метою підвищення її якості та наближення до практичних потреб народного господарства й державного ...
976316
   Основні напрямки робіт академіка Олександра Олександровича Богомольця.. – Київ, 1946. – 31с.
976317
  Ільчук М.М. Основні напрямки розвитку біоекономіки / М.М. Ільчук, М.П. та ін. Талавиря // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 158-167
976318
  Чуприна Ю.А. Основні напрямки розвитку водного законодавства України у ХХ столітті // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 174-180. – ISSN 2224-9281
976319
  Гуменюк І.О. Основні напрямки розвитку галузі права соціального забезпечення в системі права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 39-43
976320
   Основні напрямки розвитку гідрології в КДУ / Б.А. Пишкін, Л.Г. Будкіна, С.П. Пустовойт, Л.М. Козінцева // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 10-16 : Фото. – (Географії ; Вип. 9)
976321
  Сидоренко Ю.М. Основні напрямки розвитку державного фінансового контролю в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 303-305. – ISBN 978-966-188-219-4
976322
   Основні напрямки розвитку економіки Київського мотоциклетного заводу за час його існування (1946-1958 рр.) / Л.М. Горбенко, А.Ф. Олексієнко, З.С. Демченко, Р.Р. Скачко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 65-71. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  Статья является кратким историко-экономическим очерком о развитии единственного на Украине Киевского мотоциклетного завода. Развитие экономики данного предприятия характеризуется проявлением общих закономерностей, присущих развитию всей ...
976323
  Гетьман А.П. Основні напрямки розвитку законодавства Європейського Союзу про охорону біосфери / А.П. Гетьман, В.І. Лозо // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 211-231. – ISSN 2224-9281
976324
  Мищак І.М. Основні напрямки розвитку законодавства щодо охорони культурної спадщини в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 14-19. – ISSN 2220-1394
976325
  Руфін В.А. Основні напрямки розвитку і спеціалізації сільського господарства південнобереженої зони Криму / В.А. Руфін, І.Т. Твердохлєбов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 126-133
976326
  Ушаков В. Основні напрямки розвитку міжнародної охорони інтелектуальної власності - точка зору ВОІВ // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.3-10. – ISSN 1608-6422


  ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності
976327
  Білуха М.Т. Основні напрямки розвитку науки з бухгалтерського обліку і фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-17. – (Економіка ; Вип. 51)


  Викладено результати дослідження бухгалтерського обліку і фінансового контролю в Україні, виявлено недоліки в цій роботі та запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку бухгалтерського обліку і фінансового контролю в Україні.
976328
  Дудар А. Основні напрямки розвитку системи управління фінансовими результатами діяльності торговельно-виробничої фірми : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 36-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
976329
  Курилюк М.В. Основні напрямки розвитку та розміщення виробництва технічних культур на Поділлі в перспективі // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 112-121 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
976330
  Бінчева М.С. Основні напрямки розвитку, розміщення і спеціалізації сільського господарства Чернівецької області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 130-135 : Табл.
976331
  Арадовська А.Д. Основні напрямки розробки і реалізації стратегії управління державними запозиченнями України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 162-168
976332
  Давиденко О.П. Основні напрямки розширення повнозбірного будівництва в західних областях УРСР : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 55-63
976333
  Ільницький В. Основні напрямки співпраці різних репресивно-каральних органів у боротьбі з визвольним рухом у Карпатському краї ОУН // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2015. – Ч. 2/89 (100). – C. 50-60
976334
  Маслій В.В. Основні напрямки статистичних досліджень прямих іноземних інвестицій в контексті еволюції фінансової глобалізації // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 56-57
976335
  Сотник І.М. Основні напрямки структурних зрушень з метою забезпечення сталого розвитку України / І.М. Сотник, А.О. Шаповал // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 5-13. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
976336
  Бобкова Т. Основні напрямки сучасної корпусної лінгвістики // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 89-93. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
976337
  Делімарська Ю.О. Основні напрямки сучасної світової транснаціоналізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.30-32
976338
  Городня Н. Основні напрямки Східноазійської політики США за адміністрації Дж. Г. У. Буша (1989-1993) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-14. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні напрямки східноазійської політики США в умовах завершення "холодної війни" – поступовий перехід адміністрації Дж. Г. У. Буша від стратегії "стримування" до "колективного залучення" на регіональному рівні, заходи з інтеграції США в ...
976339
  Галицька Т.В. Основні напрямки та аналіз програм Європейського Союзу у галузі комунікації, інформації та інформатики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 37-41. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
976340
  Маковецька Т.В. Основні напрямки та особливості інвестиційної політики економічної безпеки України в умовах сучасного глобалізованого світу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 61-65.
976341
  Заярний О. Основні напрямки та проблеми удосконалення адміністративно-деліктного законодавства України в інформаційній сфері: деякі теоретико-практичні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 110-112. – ISBN 978-617-7069-14-9
976342
  Бочаров Сергій Основні напрямки та проблемні питання офіційних переговорів щодо приєднання Польщі до ЄС (1998-2002 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 1 (92). – С. 93-96. – ISSN 1728-9343
976343
  Матвійчук А.В. Основні напрямки та форми взаємодії самоврядних організацій з державою в регулюванні соціальних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 335-346


  Розглядаються питання взаємодії самоврядних організацій з державою, що є ключовим як для розуміння природи самоврядування й самоврядних організацій так і для їхньої інституціоналізації. Ключові слова: самоврядування, самоврядні організації, держава, ...
976344
  Щербина В.С. Основні напрямки удосконалення господарського права України на сучасному етапі // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 243-245. – ISBN 978-617-7320-15-8
976345
  Моссаковський В.Б. Основні напрямки удосконалення інформаційного забезпечення в Україні // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12). – С. 223-243
976346
  Івженко Антоніна Сергіївна Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 142-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто механізм санації підприємства в процесі банкрутства, проаналізовано проблеми впровадження санації на вітчизняних підприємствах, виявлено чинники впливу на процедуру санації підприємства та запропоновано напрями вдосконалення ...
976347
  Івженко Антоніна Сергіївна Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 142-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто механізм санації підприємства в процесі банкрутства, проаналізовано проблеми впровадження санації на вітчизняних підприємствах, виявлено чинники впливу на процедуру санації підприємства та запропоновано напрями вдосконалення ...
976348
  Івженко А.С. Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 142-148. – ISSN 1993-6788
976349
  Хорошенюк С.І. Основні напрямки україно-латвійської військово-політичної співпраці // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 57-60. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 11)
976350
  Шуба О.А. Основні напрямки управління державним зовнішнім боргом України в умовах фінансової глобалізації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 346-350. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
976351
  Курило О.В. Основні напрямки фінансової глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 3-9. – Бібліограф.: на 6 назв.
976352
  Мякота С.С. Основні напрямки фінансової та торговельно-промислової політики гетьмана П. Скоропадського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-76. – (Історія ; вип. 33)


  Зроблена спроба аналізу і оцінки діяльності уряду гетьмана П. Скоропадського у фінансовій, торгівельній та промисловій галузі економіки Української Держави.
976353
  Гончарук В.А. Основні напрямки фольклориста досліджень Хрисанфа Ящуржинського // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 80-83
976354
  Філіна А.П. Основні напрямки, завдання, принципи подальшого формування державної культурної політики в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 29-36. – ISSN 2225-7586
976355
   Основні наукові і науково-технічні досягнення установ секції за 1999-2003 роки. – Київ
Ч.1 : Основні результати і показники наукової діяльності. – 2003. – 302с.
976356
   Основні наукові і науково-технічні досягнення установ секції за 1999-2003 роки. – Київ. – ISBN 966-523-006-9
Ч.2 : Науково-технічні розробки для розбудови економіки України. – 2003. – 148с.
976357
   Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 рр.. – Київ : [Б.в.], 2010. – 24 с.
976358
  Мельніченко В.В. Основні наукові підходи до менеджменту у сучасній освіті // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2019. – Вип. 1 (101). – С. 118-123. – ISSN 2313-092X


  У статті висвітлено актуальне питання теорії і практики управління освітніми закладами, визначено та схарактеризовано головну проблему реформування сучасної освіти України.
976359
  Хома Н.М. Основні наукові підходи до осмислення феномена соціальної держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 215-223


  Досліджено основні наукові підходи до трактування феномена соціальної держави. Звернено увагу на відмінності оцінки теорії та практики соціальної держави представниками різних ідеологічних течій. Ключові слова: соціальна держава, солідаризм, соціальний ...
976360
  Куценко Є.В. Основні наукові підходи зарубіжних вчених до визначення поняття "виборчі технології" // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 88-92
976361
  Лифенко С.П. Основні наукові положення А.О. Сапєгіна та їхнє значення для виконання програм селекції зернових культур : (до 130-річчя з дня народження А.О. Сапєгіна) // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2013. – Вип. 22 (62). – С. 6-12
976362
  Смаль В.В. Основні науково-методологічні підходи до концептуалізації структурної трансформації економіки на стадії постіндустріального розвитку // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 20-35. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
976363
  Козлов А. Основні національні та інонаціональні елементи української літератури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 194-201
976364
  Чічібабін О Основні начала органічної хімії. / О Чічібабін. – Харків-Київ
1. – 1935. – 424с.
976365
  Чічібабін О Основні начала органічної хімії. / О Чічібабін. – Харків-Київ
2. – 1936. – 427-785с.
976366
  Будьоннний Іван Основні небезпечні хімічні речовини які використовуються на хімічно- небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 32-34
976367
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 35-39
976368
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 35-39
976369
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 26-29
976370
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 36-38 : фото
976371
  Стасюк В.В. Основні негативні емоційні стани військовослужбовця у процесі військово-професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті надано коротку характеристику основних негативних емоційних станів військовослужбовця у контексті його військово-професійної діяльності. The short description of ground negative emotional states of military serviceman in the context of his ...
976372
  Федяй Н. Основні недоліки діючої транспортної стратегії України до 2020 р. // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 37-47. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
976373
  Піденко О.Р. Основні недоліки та напрямки реформування системи міжбюджетних відносин в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 283-285. – ISBN 978-966-188-219-4
976374
  Пирожков Л. Основні неотехнологічні теорії в контексті тристороннього підходу до обгрунтування засад міжнародної торгівлі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 47-51. – ISSN 0131-775Х
976375
   Основні новації вступу - 2018 / Прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
976376
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про вибори народних депутатів України" // Історія України. – Київ, 2012. – лютий (№ 8) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 2)
976377
  Шимон Ю. Основні новели Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 8-11
976378
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про Всеукраїнський референдум" // Історія України. – Київ, 2013. – квітень (№ 8). – С. 1-6
976379
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про громадські об"єднання" // Історія України. – Київ, 2012. – серпень (№ 32) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 8)
976380
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про державну службу" // Історія України. – Київ, 2012. – квітень (№ 16) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 4)
976381
  Машика В.Т. Основні новели Закону України "Про освіту" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 33 (493), листопад 2017 р. – С. 2-15


  "...Мета статті - трактування основних новел Закону України "Про освіту"."
976382
  Машика В.Т. Основні новели Закону України "Про освіту" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 34/36 (494/496), грудень 2017 р. – С. 34-38
976383
  Машіка В. Основні новели кримінально-процесуального кодексу України // Історія України. – Київ, 2012. – листопад (№ 44) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 11)
976384
  Сташис В. Основні новели нового Кримінального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.612-626
976385
   Основні новели проекту нового Цивільного кодексу України / А Кузнецова, Я. Шевченко, О. Підопригора, М. Сибільон, В. Луць, Д. Боброва, Ромовська, 3. // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 24-42


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
976386
  Прокопенко О.Ю. Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб"єктів забезпечення правопорядку в регіоні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 48-53. – ISSN 1727-1584
976387
  Писаренко Р.В. Основні області застосування ГІС для вирішення військових завдань / Р.В. Писаренко, О.М. Софієнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 392-394


  У роботі проводиться аналіз сучасного стану розвитку та описуються концептуальні підходи щодо створення геоінформаційних систем військового призначення.. Приводяться пропозиції щодо організації та ефективного використання розподілених баз даних як ...
976388
  Зоря О.П. Основні облікові оцінки та ефект змін в обліковій політиці ПАТ "МетаБанк" / О.П. Зоря, В.В. Газієва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 56-61. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
976389
  Дрозд Ю.В. Основні ознаки адміністративного примусу держави // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 84. – С. 11-16.
976390
  Тришкіна Т.В. Основні ознаки власне-окличних речень


  Визначаються критерії типологізації окличних речень, пропонується їх дослідження з фонетичного, семантичного, структурно-синтаксичного поглядів.
976391
  Максакова Р.М. Основні ознаки конституції автономної республіки крим // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 5-12. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
976392
  Лишак Г. Основні ознаки персонажного маскування в прозі Івана Франка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 48-53. – ISSN 2307-2261
976393
  Єрмоленко Д.О. Основні ознаки правової свідомості молоді // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 22-26. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
976394
  Занфірова Т.А. Основні ознаки принципу свободи праці за трудовим правом України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 187-192. – ISSN 2306-9082
976395
  Старицька О. Основні ознаки соціальної сутності державної влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 137-140
976396
  Кравченко М.Г. Основні ознаки та вимоги до якісного закону // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 4-17. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню основних ознак та вимог, яким має відповідати якісний юридичний закон в сучасній Україні. The article is devoted to the research of main features and requirements which a high-quality law must fit in the modern Ukraine.
976397
  Ковальчук О. Основні ознаки та функції географічного зазначення як об"єкта права інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 227-229. – ISBN 978-617-7069-14-9
976398
  Бедрій М.М. Основні ознаки українських копних судів ( XIV - XVIII ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 30-35.
976399
  Запорожець Л.М. Основні опозиційні ознаки мови і мовлення / Л.М. Запорожець, І.Р. Корольов // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 105-110. – ISBN 978-966-439-983-5
976400
   Основні опубліковані праці д.і.н., проф. І.Ф. Чернікова // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 217-224. – ISSN 1608-0599
976401
  Титаренко О.Р. Основні організації та інститути країн ЄС, що здійснюють інформаційно-аналітичні та незалежні дослідження геополітичних, геоекономічних, регіональних і державних проблем / О.Р. Титаренко, О.В. Александров // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 80-82
976402
  Пилипенко І.О. Основні організаційні заходи відтворення основних засобів підприємств ліфтового господарства // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 47-52. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
976403
  Осипов В.М. Основні організаційно-економічні складові стратегічного планування розвитку інформаціійного сектора України / В.М. Осипов, А.В. Солдаткіна // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 216-223. – ISSN 2524-003X
976404
  Кремпова Н.Л. Основні орієнтири для оздоровлення бюджету України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 73-75
976405
  Женченко М.І. Основні осередки видання правничої літератури в Чехо-Словаччині між двома світовими війнами // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 81-84


  Розглянуто діяльність у сфері видання правничої літератури вищих навчальних закладів, різних установ та організацій української діаспори в міжвоєнній Чехо-Словаччині. The activity in sphere of the edition of the legal literature of higher ...
976406
  Кондратюк Т. Основні особливості американської версії англосаксонської традиції державного управління : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 77-79. – Бібліогр.: 23 назви
976407
  Гривнак К. Основні особливості визначення податкових зобов"язань з плати за землю на 2021 рік // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Даниленко А.С., Дорош Й.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 39-43


  У лютому цього року настає термін подання податкової звітності із плати за землю на 2021 рік власникам землі таземлекористувачами. Податкову декларацію із земельного податку та з орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності ...
976408
   Основні особливості діяльності ЗМІ в Україні. Медіа і вибори 2002 року. – Київ, 2002. – 40с.
976409
  Поліха Ігор Зіновійович Основні особливості і результати розвитку багатопартійної політичної системи в Індії : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Поліха Ігор Зіновійович; КУ. – К, 1997. – 206л. – Бібліогр.:л.166-190
976410
  Поліха Ігор Зіновійович Основні особливості і результати розвитку багатопартійної політичної системи в Індії (1947-1997 рр.) : Автореф... кандид. історичн.наук: 07.00.02 / Поліха Ігор Зіновійович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнародних відносин. – К., 1997. – 21л.
976411
  Кружков В.С. Основні особливості класичної російської філософії / В.С. Кружков. – Київ, 1944. – 18с.
976412
  Антонюк О.С. Основні особливості коливання рівня Чорного моря за історичний час // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 30-34. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
976413
  Лямець А.М. Основні особливості комплектування фондів Александрійської бібліотеки: закупівлі, передплата періодики, дари // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 55-77. – ISSN 1682-671Х
976414
  Ажажа М.А. Основні особливості механізмів державного управління інвестиціями в людський капітал // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 5-9. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
976415
  Бернюков А.М. Основні особливості релятивізму в концепції юридичної герменевтики А. Кауфмана (філософсько-теоретичний аналіз) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 7-16. – ISSN 2222-5374
976416
  Ледняк Ю. Основні особливості системи образів повісті Ф. Дюрренматта "Підозра" / Ю. Ледняк, Г. Ледняк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 188-198. – ISSN 2411-6548
976417
  Мусеєв М.С. Основні особливості сучасної інфраструктури // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 2, січень. – С. 140-144. – ISSN 2306-6814
976418
  Свідер І.А. Основні особливості темпоральних емотивів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 142-143
976419
  Попович М.Д. Основні парадигми теорії та історії культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 135-144
976420
  Попович М.Д. Основні парадигми теорії та історії культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 132-143
976421
  Товмасян В.Р. Основні параметри конкурентоспроможності країни та механізм підвищення її рівня в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-27. – Бібліогр. на 8 пунктів
976422
  Загорська Д.М. Основні параметри розвитку страхового ринку в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
976423
  Кудрявцева О.Д. Основні параметри сполучуваночті прийменників з іменниками у сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього стилю) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 118-122. – ISSN 1729-360Х
976424
  Магур Р.Р. Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства : (Агресія в учнівському середовищі) / Р.Р. Магур, Г.Р. Чмуневич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 23-27. – Бібліогр.: 7 назв
976425
   Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства (Агресія в учнівському середовищі) Продовження див. у № 5, 2012 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 26-29
976426
  Олейнікова Л.Г. Основні переваги Податкового кодексу та практика його впровадження // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 242-246. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
976427
  Галецький С.М. Основні переваги та недоліки електронного навчання (E-Learning) / С.М. Галецький, Т.І. Галецька // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 176-179. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
976428
  Стецко С.О. Основні переваги та недоліки застосування рекламних технологій / С.О. Стецко, В.О. Мороз // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 137-138
976429
  Ольшанська М.В. Основні переваги та недоліки криптовалюти / М.В. Ольшанська, М.О. Редько // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (19). – С. 56-63
976430
  Печеня В.І. Основні переваги та недоліки юбіквітних міні-атласів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 58-61
976431
  Манів С.З. Основні передумови вдосконалення розвитку системи народної освіти і професійної підготовки кадрів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 79-81 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
976432
  Молотов В.М. Основні передумови виконання господарського плану / В.М. Молотов. – Харків, 1931. – 16с.
976433
  Мокляк В. Основні передумови виникнення студентських самоврядних організацій університетів України (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 156-161. – ISSN 2075-1478


  Важливою передумовою виникнення студентського самоврядування вва- жаємо появу недільних шкіл. На початку 60-х рр. ХІХ ст. студенти Київського університету св. Володимира намагалися бути корисними своєму народу в час звільнення його від кріпацтва. ...
976434
  Удалов І.В. Основні передумови зниження якості питних підземних вод крейдяних водозаборів Східної України / І.В. Удалов, А.В. Кононенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 63-70. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
976435
  Кепич Т.І. Основні передумови інноваційного розвитку світового господарства на сучасному етапі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 41-44
976436
  Почтовюк А.Б. Основні передумови реформування сфери вищої освіти // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11, Т. 1. – С. 147-152. – ISSN 2313-8346


  У статті розкрити основні кризові явища сучасної вищої освіти та передумови необхідності ії реформування.
976437
  Куруцова Е.С. Основні передумови створення державного фонду сприяння впровадження альтернативної енергетики // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 192-202. – ISSN 2524-003X
976438
  Пшеничка О.В. Основні передумови структурно-інноваційних стратегій: світовий досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 278-283.
976439
  Піюренко І.О. Основні передумови та завдання реформування сільського господарства і хід їх вирішення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 15-17
976440
  Ревуцький С. Основні передумови та загальні риси розвитку технологічних парків у високорозвинених країнах світу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 1 (45). – С. 61-70
976441
  Рибчинська О.Р. Основні передумови та напрямки реалізації концепції "розумного міста" на прикладі міста Львова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 156-166 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1562-0905
976442
  Соловйов О.В. Основні передумови тлумачення конвенції про захист прав та основних свобод людини за принципом ефективності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 27-34. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
976443
  Баштанник О.В. Основні передумови трансформації та особливості подальшого розвитку дослідницької стратегії політико-інституційної парадигми політичної науки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 111-117. – ISSN 2077-1800
976444
  Карпунь І.Н. Основні передумови управління інвестиційним процесом // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 231-235. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
976445
  Муштіна Н. Основні передумови формування спільної північноєвропейської політики та створення Північної Ради // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 160-162. – ISBN 978-966-171-783-9
976446
  Вітковський О.С. Основні перешкоди та перспективи розвитку малих та середніх підприємств України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 35-39
976447
  Кузьминський Є.Г. Основні періоди західної української еміграції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 85-88. – ISSN 2076-1554
976448
  Тєлєгін Д.Я. Основні періоди історичного розвитку населення території України у V - першій половині IV тис. до н. е. // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, В.Д. Баран, В.Ф. Генінг [та ін.]. – Київ, 1993. – № 1. – С. 15-23. – ISSN 0235-3490
976449
  Скорик В.О. Основні питання визначення адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 71-74. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
976450
  Грабенко С.М. Основні питання визначення транспортно-економічних зв"язків міст на прикладі Києва і Чернігова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 168-174 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
976451
  Толуб"як В.С. Основні питання державного регулювання зайнятості населення в дослідженнях українських науковців // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 102-106 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
976452
  Язиніна Р.О. Основні питання економіко-географічного вивчення виробництва і переробки овочів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 101-105
976453
  Брайнін Я.М. Основні питання загального вчення про склад злочину / Я.М. Брайнін; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1964. – 189с.


  У книзі досліджуються основні питання загального вчення про склад злочину в радянському кримінальному праві. В ній на підставі судово-прокурорської практики дається аналіз поняття складу злочину та його елементів і розглядаються питання правильної ...
976454
  Баран Я.А. Основні питання загальної та німецької фразеології / Я.А. Баран. – Львів : Вища школа, 1980. – 156 с. – Список літ.: с. 147-154
976455
  Яценко С.С. Основні питання загальної частини кримінального права іноземних держав : навч. посібник / С.С. Яценко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. права та кримінології. – Київ : Дакор, 2013. – 166, [2] с. – Предм. покажч.: с. 160-163. - Імен. покажч.: с. 164-166. – Бібліогр.: с. 156-159 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-06-5
976456
  Зуєвич Л. Основні питання здійснення представництва в судах. Законодавство. Поради. Судова практика / Л. Зуєвич, Р. Вітюк // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 34-133
976457
  Індиченко П.Д. Основні питання земельно-водного законодавства в світлі Програми КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 6-10. – (Серія права ; № 6)


  В данной статье на основе решений XXII съезда партии и Программы КПСС об интенсификации сельскохозяйственного производства автором ставится вопрос о крайней необходимости правового урегулирования земельного и водного законодательств. Так, предлагается ...
976458
  Плеханів Г.В. Основні питання марксизму / В.Г. Плеханів ; З передмовою Д. Рязанова : Держвидав України, 1924. – 190 с.
976459
  Плеханов Г.В. Основні питання марксизму / В.Г. Плеханов ; З 4-го рос. вид. перек. В. Яровий : Пролетар, 1932. – 124 с. – (Бібліотека марксизму)
976460
  Плеханов Ю. Основні питання марксізму / Юрій Плеханов. – Львів, 1925. – 95 с.
976461
  Ільницький О.М. Основні питання нормативно-правового регулювання громадської безпеки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 54-57
976462
  Француз-Яковець Основні питання організації діяльності двопалатних парламентів Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 32-38
976463
  Гернле Е. Основні питання пролетарського виховання / Едвін Гернле ; за ред. ф з вступ. статтею С. Ярославенка. – Харків : Радянська школа, 1933. – 143 с. – (Робітнича бібліотека вчителя)
976464
  Коваленко Т.П. Основні питання радянського спадкового права / Т.П. Коваленко. – Київ, 1971. – 50с.
976465
  Піоро І.С. Основні питання ранньосередньовічної археології Південно-Західного Криму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 96-99. – (Серія історії ; № 12)
976466
   Основні питання реформування пенсійної системи в Україні : серпень 2018 р. / [Р. Бонд] ; USAID від америк. народу. – Київ : [б. в.], 2018. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 63-64 та в підрядк. прим. – (USAID від американського народу ; Проект USAID "Трансформація фінансового сектору")
976467
  Глібко М.І. Основні питання розвитку виробничих сил Полісся УРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 18-22
976468
  Гурович М.Г. Основні питання розвитку колгоспно-ринкової торгівлі на Україні / М.Г. Гурович. – Київ, 1940. – 178с.
976469
  Глібко М.І. Основні питання розвитку соціалістичного сільського господарства Полісся УРСР / М.І. Глібко, 1954. – с.91-103. – Окремий відбиток
976470
  Цілуйко К.К. Основні питання розвитку українського правопису в ХІХ віці : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Цілуйко К. К. ; Ін-т мовознавства АН УССР. – Київ, 1947. – 275 с.
976471
  Язиніна Р.О. Основні питання розвитку харчової промисловості Південного економічного району : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 72-78 : Табл.
976472
  Лебеденко Є. Основні питання статті 257 КК України ("Бандитизм") // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 227-229
976473
  Мєдвєдєва О.О. Основні підземні водоносні горизонти в межах Татарбунарського району Одеської області // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 21-23
976474
  Лобойко Л. Основні підстави і цілі реформування кримінально-процесуального законодавства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-42. – ISSN 0132-1331
976475
  Чугунов Я І. Основні підсумки виконання бюджету у 2001 році / Я І. Чугунов, інш. і // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.85-113
976476
  Чугунов І.Я. Основні підсумки виконання бюджету у 2002 році : бюджет / І.Я. Чугунов, Р.В. Луценко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 25-45 : Табл.
976477
  Гуржій А.М. Основні підсумки виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 7-10. – ISSN 0374-3896
976478
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2012 році та напрями її подальшої роботи // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-5. – ISSN 0372-6436


  Доповідь Президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України18 квітня 2013 року.
976479
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України та заходи з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 роки (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 3 квітня 2014 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 8-16. – ISSN 0372-6436
976480
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України у 2017 році та завдання на наступний період : доп. президента НАН України акад. Б.Є. Патона заг. зборам НАН України 26 квіт. 2018 р. / [Б.Є. Патон]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 43, [1] с. – Книга описана за обкл.
976481
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України у 2017 році та завдання на наступний період (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 26 квітня 2018 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 8-14. – ISSN 1027-3239
976482
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності та перспективи розвитку Національної академії наук України. Доповідь президента НАН України Б.Є. Патона // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 6-16. – ISSN 0374-3896
976483
  Самойленко Л.Г. Основні підсумки досліджень курганів бронзового віку Степової України у 1974-1983 рр. : (за матеріалами археологічної експедиції КДУ) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 96-98. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В тезисах доклада подводятся итоги многолетних исследований курганов бронзового века Степной Украины, проведенных экспедицией НИС КГУ, дается анализ археологического материала из погребений ямной, катакомбной, срубной культур и т.н. культуры ...
976484
   Основні підсумки і завдання фотограмметричних досліджень у Київському університеті / В.М. Сердюков, Г.О. Патиченко, В.В. Білоус, В.К. Радзієвський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 66-71. – (Географія ; Вип. 26)
976485
  Сігуа Г.В. Основні підсумки і проблеми розвитку ВЕЗ в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-42. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто передумови створення та результати функціонування ВЕЗ в Україні, показано роль ВЕЗ у покращенні інвестиційного клімату. Виявлено конкретні проблеми, які перешкоджають розвитку ВЕЗ та підвищенню ефективності їх діяльності. Special economic ...
976486
  Будка Р.В. Основні підходи в дослідженні цивільно-правової охорони права інтелектуальної власності в Чеській Республіці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 182-186. – ISSN 2219-5521
976487
  Лебедева Н.Г. Основні підходи до вивчення відданості організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 234-238. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
976488
  Назар Р. Основні підходи до вивчення дискурсу в сучасній лінгвістиці // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 259-273. – ISSN 1728-9572
976489
  Богуславський О.В. Основні підходи до вивчення елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці та особливості їх застосування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 69-76


  У статті розглядаються підходи до дослідження елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці. Виділено основні підходи, що застосовуються при вивченні ринкової інфраструктури: хронологічний, генеалогічний, теоретико-економічний, інституційний, ...
976490
  Турченко Ю.В. Основні підходи до вивчення інформаційної політики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 671-677. – ISSN 1563-3349
976491
  Козлова І.В. Основні підходи до вивчення міста та специфіка соціології у вивченні містотворчих процесів // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 266-275. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Розглянуто існуючі підходи та концепції розгляду міста й містотворчих процесів. У процесі огляду визначено низку спільних позицій авторів, які працюють у цьому напрямку, а також методологічні лакуни, які потребують наукового заповнення.
976492
  Пучкина В.В. Основні підходи до вивчення стильових особливостей людини в сучасній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 110-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Зроблено теоретичний аналіз основних сучасних підходів до вивчення стильових проявів людини: стилі життя, стилі поведінки, стилі спілкування, стилі діяльності, стилі мислення. Виділено найменш досліджені питання стильової проблематики (компоненти, ...
976493
  Малиш Л.О. Основні підходи до вивчення структури дослідницької методології // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 3-7. – ISSN 1996-5931
976494
  Криленко В.І. Основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 3-8. – ISSN 2313-092X
976495
  Ковальчук О.В. Основні підходи до визначення критеріїв класифікації банківських ризиків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 316-324
976496
  Мостіпан О.М. Основні підходи до визначення критеріїв та чинників ефективності виборчих систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні підходи до визначення критеріїв ефективності виборчих систем. В статье раскрываются основные подходы к определению критериев эффективности избирательных систем. The basic approaches of finding the criteria of efficiency ...
976497
  Гарат Р.М. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 726-731. – ISSN 1563-3349
976498
  Гapam P.M. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 702-708. – ISSN 1563-3349
976499
  Квасюк В.В. Основні підходи до визначення поняття "біотероризм" // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 121-125. – ISSN 2616-6798
976500
  Хромець О.Л. Основні підходи до визначення поняття "виборчі технології" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 111-113. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У даній статті здійснюється спроба теоретичного визначення поняття "виборчі технології". Наводяться основні тенденції й підходи до визначення даного поняття у вітчизняній і світовій дослідницькій літературі. З"ясовуються основні структурні елементи ...
976501
  Решота В. Основні підходи до визначення поняття "джерело адміністративного права" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 100-108. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
976502
  Боярська-Хоменко Основні підходи до визначення поняття "освіта дорослих" у країнах Центральної та Східної Європи // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 18-22. – ISSN 2309-9127
976503
  Фомічов Костянтин Основні підходи до визначення поняття "предмет доказування" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 137-141
976504
  Томин О.О. Основні підходи до визначення поняття мисливства як виду спеціального використання об"єктів тваринного світу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 438-442. – ISSN 1563-3349
976505
  Клименко І.В. Основні підходи до визначення понять "електронний уряд" та "електронне урядування" : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 93-96. – Бібліогр.: 20 назв
976506
  Ізарова І.О. Основні підходи до визначення ролі судді в цивільному судочинстві у роботах представників наукової школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 57-64. – ISBN 978-966-520-178-6
976507
  Гончарова О.М. Основні підходи до визначення суті реструктуризації підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 9-12
976508
  Григоренко Є.І. Основні підходи до визначення сутності та цінності сучасної конституції / Є.І. Григоренко, О.С. Передерій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 52-54. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
976509
  Усольцева М.М. Основні підходи до вирішення проблем жіночої освіти в окрузі Мадрас (1880–1910-ті рр. ) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 140-159. – ISSN 1682-671Х
976510
  Галасюк С.С. Основні підходи до державного регулювання у сфері туризму // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 20-23. – ISBN 978-9934-571-53-4
976511
  Гончарук П.А. Основні підходи до дослідження комунікативних здібностей / П.А. Гончарук, Л.А. Лукаш // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-161. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
976512
  Люльчак З.С. Основні підходи до ефективного функціонування регіонального паливно-енергетичного комплексу / З.С. Люльчак, Н.І. Хтей, Л.І. Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 295-303. – ISSN 0321-0499
976513
  Федорова Н. Основні підходи до забезпечення захисту прав на телеформат у США // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 31-38. – ISSN 2308-0361
976514
  Котух Є.В. Основні підходи до забезпечення кібербезпеки: досвід країн вишеградської четвірки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 68-74. – ISSN 2306-6814
976515
  Сердюк Н. Основні підходи до застосування інформаційних технологій у процесі викладання іноземних мов / Н. Сердюк, І. Хрін // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Кіраль С.С., Коваль В.І., Корпанюк М.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 131-139. – (Серія "Філологія" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
976516
  Кань В. Основні підходи до інструментальної підготови студентів з Китаю // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 308-311. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
976517
  Катан Л.І. Основні підходи до класифікації банківських продуктів / Л.І. Катан, С.О. Сотніков // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – C. 5-9. – ISSN 2306-6814
976518
  Ткаченко А.М. Основні підходи до класифікації виробничих витрат підприємства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 234-241. – ISSN 2072-1692
976519
  Свищук А.С. Основні підходи до класифікації податкового регулювання економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 16-19. – Бібліогр.: 7 назв
976520
  Давидовська Г. Основні підходи до класифікації соціальних підприємств // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1/2. – С. 132-137. – ISSN 2410-0919
976521
   Основні підходи до математичного моделювання біологічної продуктивності ціаней як сировинної бази біоконверсії / А.В. Насенко, О.В. Новохатько, Т.Ф. Козловська, С.В. Дігтяр, О.О. Никифорова // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 118-127 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
976522
  Шульга Н.Д. Основні підходи до моделювання освітньої політики: вітчизняний і зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 148-152. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена аналізу моделей освітньої політики, які набули поширення у зарубіжних країнах і на національному грунті. Розглянуто особливості, виокремлено позитивні та негативні ознаки різних моделей, з"ясовано роль держави у впровадженні тієї чи ...
976523
  Повідайчик О.С. Основні підходи до науково-дослідницької роботи студентів / О.С. Повідайчик, М.М. Повідайчик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 216-218. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
976524
  Федорчак О.В. Основні підходи до наукового визначення інвестиційного клімату // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 162-171
976525
  Палієнко В.П. Основні підходи до обгрунтування концепції морфоструктурно-неотектонічного районування областей розповсюдження корисних копалин / В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, Р.О. Спиця // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 11-15. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
976526
  Бубир Н.О. Основні підходи до організації освітнього геоінформаційного порталу у вищому навчальному закладі // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 20-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
976527
  Кіянка І.Б. Основні підходи до осмислення поняття популізму: історичний і сучасний концепти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 4-14. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
976528
  Цапліна К.М. Основні підходи до оцінки якості води рівнинних водосховищ за вищою водяною рослинністю / К.М. Цапліна, М.І. Лінчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 32-36.


  В роботі запропоновані підходи до застосування біотичних індексів в оцінці якості води за вищими водяними рослинами. Ключові слова: вища водяна рослинність; водосховище; оцінка; якість води. В роботе предложены подходы к применению биотических ...
976529
  Солодовнік О.О. Основні підходи до оцінювання економічної та фінансової безпеки: сутність і напрями вдосконалення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (517) : Парадигма циркулярної економіки в умовах України. – C. 6-12. – ISSN 2222-4459
976530
  Таньчук О.А. Основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 63-71. – ISSN 2310-2837


  У статті розглянуто основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління. Розкрито сутність поняття "критерій ефективності". Виділено та досліджено основні критерії оцінювання публічного управління і визначено його особливості. Розглянуто ...
976531
  Габріелова Т.Ю. Основні підходи до оцінювання ефективності системи доставки спеціальних вантажів / Т.Ю. Габріелова, І.В. Василенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 155-160 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
976532
  Черкунов О.В. Основні підходи до періодизації процесу становлення виробничої функції трудового права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 111-119. – ISSN 2617-5967
976533
  Правдівцева Ю.С. Основні підходи до підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 188-194


  "У статті розглянуто основні підходи до підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США. З’ясовано, що ефективними підходами є такі, як особистісно-орієнтований, поведінковий (біхевіористський) та соціально-психологічний. Установлено, що в основу ...
976534
  Панова Л.В. Основні підходи до платіжних рахунків з базовими послугами: в контексті Директиви 2014/92/ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 222-229. – ISBN 978-966-316-449-6
976535
  Назарчук Д.М. Основні підходи до побудови економіко-математичних моделей банківської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Викладено основні підходи до побудови економіко-математичних моделей банківської діяльності.
976536
  Страхарчук В.П. Основні підходи до побудови системи контролю банківських ризиків, що не піддаються кількісній оцінці / В.П. Страхарчук, А.Я. Страхарчук // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 176-184. – ISSN 1562-0905
976537
  Дмитрук А.В. Основні підходи до поняття майнові права інтелектуальної власності // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 427-429. – ISSN 2413-6433
976538
  Дмитрук А. Основні підходи до поняття права інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 71-75. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена науковому дослідженню поняття права інтелектуальної власності. В дослідженні визначаються основні теорії походження авторського права та права промислової власності, висвітлюється цікаві факти походження самого терміну "інтелектуальна ...
976539
  Ачкасов А.Є. Основні підходи до приватизації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-7
976540
  Найдьонова Г. Основні підходи до проблеми відображення тілесності в західній і витчизняній психології // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 123-127


  Проаналізовано методологічні підходи до проблеми відображення тілесності у західній та вітчизняній психологи". Виявлено основні відмінності у позиці)" щодо вивчення відображення власного тіла у зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. Вивчення ...
976541
  Спицька Л.В. Основні підходи до проблеми регіонального розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 154-162
976542
  Пастух Л.В. Основні підходи до проблеми сензитивності особистості практичних психологів закладів освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 405-409. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
976543
  Третяк А.М. Основні підходи до проектування землекористування структурних елементів місцевої екомережі / А.М. Третяк, Л.А. Лунько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 47-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
976544
  Ляшенко О. Основні підходи до проєктування змісту базової середньої освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 109-119. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
976545
  Геник О. Основні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств та його оцінка // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 90-95. – ISSN 0201-758Х
976546
  Лозова О.В. Основні підходи до реалізації соціальної функції держави // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 45-49. – (Економічні науки)
976547
  Птащенко Д. Основні підходи до регламентації уявної оборони в кримінальному праві держав континентальної Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 350-351. – ISBN 978-617-7069-17-0
976548
  Кравченко М. Основні підходи до реформування системи пільг в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 155-164
976549
  Руда Т.В. Основні підходи до розвитку резистентного соціального капіталу Державної митної служби // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 100-105. – ISSN 2309-1533
976550
  Процюк М.В. Основні підходи до розкриття змісту поняття "м"яка сила" та її інструментів у науковій думці сучасної Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 45-53. – ISSN 2308-6912


  У статті характеризуються основні підходи до розкриття змісту поняття "м"яка сила" та її інструментів у науковій думці сучасної Польщі. Аналізуючи ряд нещодавно опублікованих праць теоретичного і практичного характеру польських дослідників міжнародних ...
976551
  Пацурківський Ю.П. Основні підходи до розуміння абсолютного характеру речового права // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 67-72. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
976552
  Чекотовська О.Е. Основні підходи до розуміння категорії "електронний документ" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 134-137
976553
  Кадлубович Т.І. Основні підходи до розуміння людини як суб"єкта політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 148-157
976554
  Романко С.М. Основні підходи до розуміння міжнародного екологічного права як засобу забезпечення основних екологічних потреб людства // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 203-207
976555
  Крисанова Т. Основні підходи до розуміння поняття "кінодискурс" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 98-102. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
976556
  Вакарюк Л. Основні підходи до розуміння поняття "правовий режим" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 196-201. – ISSN 2307-8049
976557
  Пацурківськип Ю.П. Основні підходи до розуміння правової категорії "справедливість" // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 255-262. – ISSN 1563-3349
976558
  Василишин В.О. Основні підходи до розуміння пропаганди тероризму // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 99-105


  Висвітлюються основні підходи до розуміння пропаганди тероризму в сучасних умовах.
976559
  Корнієнко В.В. Основні підходи до розуміння співвідношення права і закону // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 33-38. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
976560
  Трофімов А. Основні підходи до розуміння сутності організаційної прихільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 58-61. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються підходи до феномену організаційної прихильності персоналу. Особлива увага приділяється розробкам російських та американських дослідників. Analyzes approaches to the phenomenon of organizational commitment of staff. Particular attention is ...
976561
  Приходько В.П. Основні підходи до розуміння терміну "політичний аналіз" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 33-39. – ISBN 966-628-197-5
976562
  Черняк А.І. Основні підходи до створення моделі оптимізації оцінки інтелектуальних здібностей у Збройних силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-92. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі створення моделі оцінки інтелектуальних здібностей особистості у Збройних силах України. Центральною фігурою у цій моделі є військовослужбовець, що проходить службу за контрактом. The article is devoted to the problem of creation ...
976563
  Кичук М.М. Основні підходи до створення психологічної моделі саморегуляції психічної стійкості військових керівників / М.М. Кичук, О.С. Мукогоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-107. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті надається аналіз психологічної моделі продуктивної психічної стійкості кадрів військового управління з урахуванням вимог та особливостей професійної діяльності, а також урахування індивідуальних особливостей військового керівника. The ...
976564
  Олександренко К.В. Основні підходи до створення психолого-педагогічної системи розвитку іншомовної комунікативної компетентності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу психолого-педагогічних умов розвитку професійної комунікативної діяльності майбутнього фахівця. Основними факторами розвитку професійної комунікативної діяльності є: організаційно-педагогічні, змістовні, технологічні, ...
976565
  Поліщук Д.С. Основні підходи до сутності механізмів психологічного захисту // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 88-95. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
976566
  Політило М.П. Основні підходи до трактування поняття "кооперація" як багатогранного явища / М.П. Політило, Л.П. Бондаренко, О.В. Дідух // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 73-77. – ISSN 2306-6806
976567
  Данилюк Н. Основні підходи до трактування поняття "політичний режим" // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 55-61
976568
  Запара Л.А. Основні підходи до управління: еволюція і перспективи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 16-22. – ISSN 2306-6792
976569
  Пилявець В.М. Основні підходи до формування безпеки продовольчої продукції в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 23-25
976570
  Доманський В.А. Основні підходи до формування кодексу цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 4-8. – Бібліогр.: 10 назв
976571
  Труніна І.М. Основні підходи до формування конкурентної стратегії суб"єктів підприємницької діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 61-68. – ISSN 1995-0519
976572
  Богма О.С. Основні підходи до формування фінансового механізму на підприємствах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 135-141 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
976573
  Клюй К.А. Основні підходи інтегрованого міського розвитку // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 86-89. – ISBN 978-966-136-643-4
976574
  Седікова І.О. Основні підходи майбутніх студентів до вибору закладу вищої освіти // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 145-148. – ISBN 978-9934-571-49-7
976575
  Дядюшкін О.М. Основні підходи релігієзнавчої ідентифікації псевдорелігій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 12-19


  У статті розглядаються основні підходи щодо застосування поняття "псев- дорелігія" до сучасних функціонуючих рухів та організацій із числа новітніх релігій- них рухів. Зокрема, автор пропонує використовувати як важливий аспект визна- чення ...
976576
  Трачук Оксана Основні підходи сучасної вітчизняної історичної науки щодо вивчення українських політичних партій доби національно-визвольної революції 1917-1920 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 258-269. – ISBN 978-966-02-4770-3
976577
  Вдовічена О.Г. Основні підходи та особливості формування ефективних програм лояльності бренду // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 52-60. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
976578
  Любас А.А. Основні підходи та принципи формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців бойового та оперативного забезпечення // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 158-162. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
976579
  Бурлачук Л.Ф. Основні підходи у вивченні ролі та місця батьківського ставлення в діаді "батько/мати-дитина" / Л.Ф. Бурлачук, А.І. Арамєдова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Проведено аналіз досліджень у вітчизняній та зарубіжній психології з проблем емоційних відносин між батьками та дитиною. Демонструються різноманітні підходи до цієї проблеми, шляхи розвитку вчення про сімейні стосунки.
976580
  Макаренко Л.О. Основні підходи у дослідженні правової культури в сучасній юридичній науці // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 136-145. – ISSN 0869-2491
976581
   Основні підходи у формуванні освітніх програм для підготовки агрономів - фахівців з органічного землеробства / В.С. Хахула, О.Г. Олешко, Л.А. Козак, Р.В. Коваленко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – C. 5-11. – ISSN 2310-9270
976582
  Вереша Р. Основні підходи щодо визначення поняття мотиву поведінки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-38. – ISSN 0132-1331
976583
  Заяць Ю. Основні підходи щодо викладання іноземної мови професійного спрямування у контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 358-363. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
976584
  Власова О. Основні підходи щодо вирішення проблем гендерної рівності в сучасній Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 258-260. – ISBN 978-966-439-357-4
976585
   Основні підходи щодо проведення спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки / Л.Р. Клері, М.В. Гребенюк, О.В. Пошедін, А.О. Феклістов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-59. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні підходи та особливості щодо проведення міжнародного та національного спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки з урахуванням взаємодії систем національної безпеки України та ...
976586
  Якименко Х. Основні підходи щодо розуміння правового статусу Європейського Союзу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 262-272. – ISSN 1993-0909
976587
  Кузьменко В.В. Основні планувальні рішення перетину міських магістралей в одному рівні // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 88-96 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
976588
  Тихий В. Основні повноваження Конституційного Суду України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.287-301
976589
  Бєлова Ю.С. Основні погляди на проблему автора в сучасному літературознавстві // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 31-42. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
976590
  Лукаш Г.П. Основні позиції теорії конотативної онімії в аспекті концептуального аналізу // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 326-334. – ISBN 978-966-489-126-1
976591
  Марченко-Бабіч Основні показники аналізу інформаційного потоку в інтересах забезпечення інформаційної безпеки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 160-165. – ISSN 2524-0056
976592
   Основні показники виконання народно-господарського плану Молдавської АРСР за 1-ше півріччя 1936 р.Тираспольоку. / [відп. ред. А.Б. Сокол]. – Тірасполь : Держплан та УНГОМАРСР, 1936. – 91 с.
976593
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за 11 місяців 1940 року.. – К., 1940. – 86с.
976594
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за березень 1936 р.. – К., 1936. – 32с.
976595
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за жовтень 1936 року.. – К., 1936. – 104с.
976596
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за квітень 1936 року.. – К., 1936. – 52с.
976597
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за липень 1936 року.. – К., 1936. – 102с.
976598
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за листопад 1936 року.. – К., 1936. – 110с.
976599
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за лютий 1937 року.. – К., 1937. – 115с.
976600
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за травень 1936 року.. – К., 1936. – 84с.
976601
   Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2007 року // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27.
976602
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2007/08 навчального року : статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ, 2008. – 198с.
976603
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2012/13 навчального року : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 188 с. : іл., табл.
976604
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2013/14 навчального року : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 166 с.
976605
   Основні показники діяльності ВНЗ України на початок 2011/12 навчального року / Державна служба статистики України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С 65-117. – ISSN 1682-2366


  Державна служба статистики України.
976606
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності сфери промислової власності України в 2014 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 4. – С. 20-27 : табл., рис. – ISSN 1708-7422
976607
  Гаврильчик В. Основні показники діяльності сфери промислової власності України в I півріччі 2015 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 7. – C. 38-47 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
976608
  Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України за 9 місяців 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10
976609
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України у I кварталі 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 4-9 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
976610
  Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України у I кварталі 2018 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 5
976611
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері промислової власності у 2017 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 1. – С. 15-21 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
976612
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері промислової власності України у 2013 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 24-30 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
976613
  Берчій І. Основні показники діяльності у чфері охорони промислової власності України у І півріччі 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
976614
  Козаченко В.М. Основні показники економічного й соціального розвитку міста Києва крізь призму місцевого бюджету 2008 року / В.М. Козаченко, О.В. Романенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-61. – Бібліогр.: с. 54-55


  Розглянуто актуальні питання формування й розподілу бюджету міста Києва у 2008 році. Акцент зроблено саме на соціально-економічній спрямованості статей місцевого бюджету заради добробуту громадян, підвищення рівня життя киян та розвитку столиці України.
976615
  Джужа О.М. Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід / О.М. Джужа, В.В. Василевич, О.Г. Кулик // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 1 (137). – С. 37-39
976616
  Макарчук І. Основні показники оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств і методика їх визначення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 36-41.
976617
  Казьмір В.А. Основні показники ринку зернових в Україні / В.А. Казьмір, Л.Г. Чорненька // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 116-118. – ISBN 978-966-654-490-5
976618
  Анісімова О.Ю. Основні показники рівня фінансової інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 104-113. – (Європейські дослідження)
976619
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист.бюлетень). – Київ : Держ. комітет статистики України
Ч.1. – 2000. – 396 с.
976620
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист. бюлетень). – Київ : Держ. комітет статистики України
Ч.2. – 2000. – 397-816с.
976621
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист. бюлетень). – Київ : Держ.комітет статистики України
Ч.3. – 2000. – 817-1181с.
976622
   Основні показники розвитку народного господарства Вінницької області.. – Вінниця, 1957. – 279с.
976623
  Полунєєв Ю.В. Основні показники сталості трансформаційного розвитку України в процесі підвищення її міжнародної конкурентоспроможності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 7-10. – ISSN 1728-6220


  Стаття присвячена аналізу основних показників сталості, що впливають на розвиток України та рівень її конкурентоспроможності в міжнародному масштабі. Доведено необхідність якісних змін цих показників у процесі трансформаційного розвитку країни і ...
976624
  Дорошенко В.І. Основні показники та індикатори функціонування пасажирської автотранспортної системи / В.І. Дорошенко, К.Д. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-36. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам оцінки рівня розвитку пасажирської автотранспортної системи території. The article deals with the problems of appreciation of development passenger autotransport system of the territory.
976625
   Основні показники та наріжні камені енергетичної політики Франціїї // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 32-34
976626
  Горох О. Основні покарання, від яких засуджений може бути звільнений умовно-достроково: перспективи розширення переліку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 399-400. – ISBN 978-617-7069-15-6
976627
  Запаранюк В.В. Основні політичні партії Канади на початку XXI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 702-709. – ISSN 1563-3349
976628
  Донська А.Г. Основні політичні проекти об"єднання Європи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 223-234
976629
   Основні положення "Методики встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України" / В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк, А.П. Чернявська, Г.А. Верниченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 76-83. – ISBN 966-521-129-3
976630
  Гавриленко О. Основні положення авторського права США (частина 1) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 1608-6422
976631
  Шевчук К. Основні положення аксіологічної концепції Р. Інгардена // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 118-130. – ISBN 978-617-8041-01-4
976632
  Філатов М. Основні положення американських стратегій "залучення" КНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 49-50


  За матеріалами суспільно-політичних дискусій в США щодо відносин з Китаєм кінця XX - початку XXI ст.
976633
   Основні положення Болонського процесу : впровадження в НТУУ "КПІ". – Київ : Політехніка, 2006. – 30 с.
976634
  Задоя К.П. Основні положення вчення Густава Радбруха про юридичні конструкції як про ідеальні типи // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 67-69
976635
  Зеленецький В. Основні положення вчення про забезпечення безпеки суб"єктів кримінального процесу, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю / В. Зеленецький, М. Куркін // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.37-42
976636
  Гаджаман А. Основні положення діяльності Ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України 2006-2009 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 174-175
976637
  Дубняк С.С. Основні положення еколого-гідроморфологічного напряму досліджень екосистем крупних рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 62-74. – Бібліогр.: 24 назв
976638
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Основні положення загальнолінгвістичної концепції А.О. Білецького : 10.02.15: Дис. ... канд. філолог. наук. / Колтуцька Ірина Анатоліївна; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 1999. – 170л. – Бібліогр.:л.147-161
976639
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Основні положення загальнолінгвістичної концепції А.О.Білецького : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.15 / Колтуцька Ірина Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19с.
976640
   Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для громадськості / [Алексєєва Є.А., Жиравецький Т.М. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 44 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
976641
  Алексєєва Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для суб"єктів господарювання / [Алексєєва Є.А. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 36 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
976642
  Алексєєва Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для суб"єктів владних повноважень на місцевому рівні / [Алексєєва Є.А. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 38, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
976643
   Основні положення Звіту про Конкурентоспроможність України 2008 : назустріч економічному зростанню та процвітанню / pед. : М. Дрзенік Хану, Т. Гейгер. – Женева : Всесвітній Економічний Форум, 2008. – 74 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 66-67
976644
  Гаврушкевич А.Ю. Основні положення кінематики МАО циліндричних зубчастих коліс : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Гаврушкевич Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
976645
  Римарчук Р. Основні положення класифікації цивільних правовідносин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 464-469. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
976646
  Синельникова Р.Д. Основні положення Конституції Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 78-83. – (Серія права ; № 6)


  В настоящей статье изложены основные положения конституции Социалистической Федеративной Республики Югославии 1963 г. Анализируются отдельные правовые институты. Подробно показаны новые моменты в конституции, ныне действующей, по сравнению с ...
976647
  Шишкіна Е. Основні положення концепції заборони неналежного поводження з людиною в практиці Європейського суду з прав людини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 139-149. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
976648
  Решетнікова І. Основні положення концепції маркетингу на ринку логістичних послуг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 66-69. – ISSN 1606-3732
976649
  Луговський В.В. та інш Основні положення концепції міждержавної інноваційної політики країн СНД // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.40-43
976650
  Пістун М.Д. Основні положення концепції регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-28. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
976651
  Смирнова С.М. Основні положення концепції системи управління земельними ресурсами / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, Г.В. Яслик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 64-70. – ISSN 2306-6792
976652
  Третяк А.М. Основні положення концепції сучасного землеустрою в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 4. – С. 12-20
976653
  Головченко О.В. Основні положення метафізики М.Я. Грота // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 40-53. – ISSN 2075-1443
976654
  Зінчик А.Г. Основні положення методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки частин і підрозділів Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті подано основні етапи методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки частин і підрозділів Збройних сил України. При цьому, у формалізованому вигляді, подано напрацювання АТЗ на одну середньостатистичну автомобіле-тонну ...
976655
  Кільчевський М.О. Основні положення механіки суцільних середовищ / М.О. Кільчевський, 1937. – 13с.
976656
  Саблук П. Основні положення нової економічної парадигми національної продовольчої безпеки України в ХХ! ст. // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.54-61. – ISSN 0131-775Х
976657
  Пурський О.І. Основні положення організації моніторингу соціально-економічного розвитку регіону на основі інформаційних технологій / О.І. Пурський, І.О. Мороз // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 11-14 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
976658
   Основні положення організації науково-дослідної та матодичної роботи в державних архівних установах України. – Київ, 2001. – 52с.
976659
  Міхна Агнес Основні положення педагогічної системи бл. Марцеліни Даровської // Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / [Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: О.М. Петровський та ін. ]. – Зарваниця : ТОКІППО, 2019. – С. 97-109. – (Науковий, методичний, інформаційний збірник ; 15)


  Блаженна Марцеліна Даровська (1827 - 1911), Marcelina Darowska — польська шляхтичка, графиня, релігійна діячка, просвітителька, блаженна Римо-Католицької церкви.
976660
   Основні положення про роль адвокатів, прийняті VІІІ Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 р. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 246-249. – ISSN 1026-9932
976661
  Ключковський Ю. Основні положення проекту Виборчого кодексу України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 130-144


  Викладаються основні проблеми і підходи до розробки проекту Виборчого кодексу України. Вказуються цілі кодифікації виборчого законодавства України, визначається обсяг предмета кодифікації.
976662
  Юзьков Л. Основні положення проекту нової Конституції України (Мюнхен, 1992) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 69-72.
976663
  Вереша Р.В. Основні положення психологічної теорії вини в кримінальному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-45. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено складним питанням вини в межах психологічної кримінально-правової теорії. Автор розглядає позиції найвидатніших представників цієї теорії. The article is devoted to complicated issues of guilt within the framework of psychological criminal ...
976664
  Чимирис М. Основні положення реставрації та консервації виробів з металу на прикладі золота // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 450-452. – ISBN 978-966-171-795-3
976665
  Гладкий І. Основні положення системи менеджменту якості освіти / І. Гладкий, В. Шинкаренко, О. Криворучко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 1 (50). – С. 31-34. – ISSN 1562-529Х
976666
  Кирик В.Л. Основні положення стратегії сталого екорозвитку // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 28-30
976667
  Кваша О.В. Основні положення та гіпотези поведінкових фінансів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 225-231 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2306-6806
976668
  Дядькович А. Основні положення та реалізація закону Української Центральної Ради від 3 січня 1918 року "Про утворення Українського Народного Війська" // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 97-100. – ISBN 978-966-171-783-9
976669
  Штефанюк Н.С. Основні положення теорії диференціальних емоцій К. Ізарда // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 262-267. – ISBN 978-617-7132-18-8
976670
  Веретенникова О. Основні положення теорії інтелектуального капіталу: генезис наукової думки / О. Веретенникова, Н. Крикун // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 12-16. – ISSN 1728-9343
976671
  Карпенко О. Основні положення теорії композиції в українському авангарді початку XX ст. // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 16-17
976672
  Косенко С. Основні положення теорії онтологій та її впровадження в систему правових знань // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 2 (7). – С. 154-171. – ISSN 2411-1031


  У статті представлені загальні відомості про походження поняття "онтологія" та аналізуються шляхи його подальшої трансформації з метою пристосування для використання в системах штучного інтелекту, де онтологія розуміється як комплекс знань, що ...
976673
  Маланчук П.М. Основні положення трасології в криміналістиці / П.М. Маланчук, О.М. Льон // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 60-63. – ISSN 2519-2353
976674
  Власенко М.О. Основні положення щодо сучасного ризик-менеджменту на підприємстві / М.О. Власенко, В.О. Тицький // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 35-37. – ISBN 978-617-645-235-5
976675
   Основні положення щодо удосконалення системи моніторингу при підтопленні територій / А.В. Лущик, М.І. Швирло, А.А. Лущик, Т.Ю. Парак // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 33-37 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
976676
  Мортіросова Катерина Основні помилки керівника-початківця // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 70-72 : фото
976677
  Лагода О. Основні помилки у застосуванні дискреційних повноважень посадовими особами адміністративних органів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 86-90. – ISSN 0132-1331
976678
  Ярошенко-Зімарева Основні помилкові уявлення про гендер / Ярошенко-Зімарева, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 337-341. – ISBN 978-966-285-302-5
976679
  Шульга М.А. Основні поняття геополітики: проблема визначення та світоглядний сенс // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 352-373. – ISBN 966-628-197-5
976680
  Хоружий С.Г. Основні поняття діяльності фінансових установ: зміст і значення // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 41-46. – ISSN 2221-755X
976681
  Тимченко Г. Основні поняття доказового права України: проблеми законодавчого закріплення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 220-227. – ISSN 0132-1331


  У статті аналізуються основні поняття доказового права України. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення процесуального законодавства.
976682
  Бистрова Б. Основні поняття дослідження та концептуальні засади професійної підготовки фахівців із кібербезпеки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 58-70. – ISSN 2312-5993
976683
  Храпливий З.В. Основні поняття електродинаміки а унітарна теорема поля : [Реферат, виголошений на VI З"їзді український природників та лікарів 17 травня 1937 року] / Зенон Храпливий. – [Львів], 1937. – С. 51-56. – Без обкл. і тит. л.. - Окр. відб.: Збірник матеріалів математично-природописно-лікарської секції Наукове товариство імені Шевченка. 1936, с. 51-56


  Ред.: Гезехус, Николай Александрович (1845-1918)
976684
  Кирилюк Володимир Основні поняття епідемії, прогнозування та профілактика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 5-6
976685
  Віртц Г. Основні поняття з області охорони пам"яток // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2006. – Число 5/6. – С. 162-166
976686
  Клепко С. Основні поняття закону України "Про вищу освіту" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 30-37. – ISSN 2078-1016


  Досліджується актуальність уточнення понятійного апарату нової редакції Закону України "Про вищу освіту", що забезпечує створення умов для натхненної праці "нових ректорів", "нових студентів" і "нових професорів" з забезпечення громадян українського ...
976687
   Основні поняття і визначення з курсу фізіології людини і тварин : для студентів біологічних факультетів вищих навч. закладів / М.Ю. Макарчук, В.О. Цибенко, О.М. Пасічніченко, Т.П. Лященко; М.Ю. Макарчук, В.О. Цибенко, О.М. Пасічніченко, Т.П. Лященко ; КНУТШ. – Київ : Фітоцентр, 2003. – 144с.
976688
  Шевченко Ф.Д. Основні поняття і закони з хімії / Ф.Д. Шевченко. – К., 1961. – 34с.
976689
  Гончаренко С.У. Основні поняття і закони фізики : довідник для учнів / С.У. Гончаренко, О.І. Ляшенко. – Київ : Радянська школа, 1986. – 286 с.
976690
  Слабко Я.Я. Основні поняття і концепції мотивації праці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
976691
  Дубогай О.Д. Основні поняття й терміни здоров"язбереження та фізичної реабілітації в системі освіти : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Дубогай, А.І. Альошина, В.Є. Лавринюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 295, [1] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Алф. покажч.: с. 280-295. – Бібліогр.: с. 275-279. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-544-4
976692
  Волохата В.Є. Основні поняття категорійного апарату щодо управління залученими ресурсами банку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
976693
  Бєлянкін Ф.П. Основні поняття механіки в процесі їх розвитку / Ф.П. Бєлянкін. – Київ, 1958. – 32 с.
976694
  Леснянська-Дощак Основні поняття міжкультурного підходу у франкомовному науковому дискурсі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 137-140. – ISSN 2308-4634
976695
  Башук А. Основні поняття новинної комунікації з точки зору зв"язків із громадкістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-34. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає поняття, що існують на перетині новинної комунікації та зв"язків із громадкістю. Описує суть і значення цих понять і процесів, уточнює між тією та тією сферами діяльності. Автор рассматривает понятия, которые существую на пересечении ...
976696
  Гура В.Л. Основні поняття при дослідженні конкурентоспроможного потенціалу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 262-269
976697
  Остапенко Т.Г. Основні поняття системи зовнішньоекономічної діяльності // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 66-72. – (Економічні науки ; № 1)
976698
   Основні поняття сучасної алгебри. – К., 1976. – 104 с.
976699
  Бородін О.І. Основні поняття сучасної алгебри / О.І. Бородін. – Київ, 1983. – 112с.
976700
  Марчук В.М. Основні поняття та категорії права : Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – Київ : Істина, 2001. – 144с. – ISBN 966-7613-18-6
976701
  Іващенко А. Основні поняття та комп"ютеризоване розв"язування задач теорії ігор // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2015. – Вип. 5. – C. 137-150. – ISSN 2224-087Х
976702
  Жуковська Тетяна Олегівна Основні поняття та проблеми мотивації продуктивності персоналу на підприємствах машинобудування України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено та ідентифіковано основні поняття функції управління "мотивування". Окреслено проблеми мотивації персоналу до продуктивності праці на вітчизняних підприємствах машинобудування. Проаналізовано систему понять і показників ...
976703
  Добрянська О.О. Основні поняття та проблемні питання в сфері валютного контролю в митній справі / О.О. Добрянська, К.В. Муравйов // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 64-66. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
976704
  Городецька О.Г. Основні поняття та складові системи мотивації електоральної поведінки // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 290-296. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто проблеми формування мотивації електоральної поведінки населення. Проаналізовано поняття "мотив", "мотивація", "потреби", "електоральна поведінка". Здійснено спробу класифікувати ці визначення за їх змістом та характером. Розкрито ...
976705
  Крупка Л. Основні поняття та сутнісні характеристики трудової міграції як соціально-трудової мобільності населення // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 85-87.
976706
   Основні поняття та терміни щодо забезпечення якості вищої освіти (на основі «Національного освітнього глосарію: вища освіта») // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7288-01-4
976707
  Локтіонова О. Основні поняття теорії релігійного навернення Річарда Травісано // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 25-27
976708
  Кірєєв С.А. Основні поняття теорії хаосу та її застосування в прикладних задачах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 197-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються основні положення та приклади використання в прикладних задачах теорії хаосу, яка останнім часом все більше знаходить застосування в різноманітних областях наук, починаючи з біології та закінчуючи економікою.
976709
  Піпченко Н. Основні поняття цифрової дипломатії / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 39-76. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
976710
  Шевченко В.Е. Основні поняття, що визначають зовнішню форму друкованого видання : Текст лекції для студентів Інституту журналістики з курсу "Режисура та архітектоніка видання" / В.Е. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 28с.
976711
  Гаврилець Ю. Основні порушення орфоепічно-акцетуаційних норм української мови в телеефірі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С.220-225. – Бібліогр.: Літ.: 224-225; 11 назв
976712
   Основні постанови про винаходи й технічні удосконалення. – Київ : Держтехвидав України, 1946. – 37 с.
976713
  Омельченко В.Ю. Основні постулати філософсько-правового вчення І. Канта та їх критична рецепція К. Неволіним // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 32-34
976714
  Іншин М. Основні права державного службовця як працівника // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 3 (31). – С. 140-146. – ISSN 2306-9082
976715
  Калениченко П.М. Основні права і обов"язки громадян СРСР / П.М. Калениченко. – К., 1951. – 36с.
976716
  Межжерін О. Основні права і обов"язки громадян СРСР. / О. Межжерін. – К, 1945. – 32с.
976717
  Шаповал Т. Основні права і свободи в механізмі конституціного регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 53-58
976718
  Майборода А. Основні права людини в умовах глобалізації // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 70-71
976719
  Синельникова Р.Д. Основні права та обов"язки громадян за Конституцією СРСР та конституціями зарубіжних соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 48-56. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье раскрывается содержание и сущность новых положений Конституции СССР 1977 г., относящихся к основным правам и обязанностям граждан. Исследование проведено в сравнительном плане с конституциями других социалистических стран.
976720
  Гончарук Л.М. Основні права та обов"язки сторін договору концесії // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 175-180


  У статті розглядається важлива проблема цивільно-правової характеристики складного за своєю правовою природою концесійного договору. Робиться акцент на питаннях основних прав і обов"язків сторін концесійного договору за законодавством України. ...
976721
  Богданович Лілія Основні правила безпеки взимку для дітей / Богданович Лілія, Усик Світлана // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 32 : фото
976722
  Треніна А.С. Основні правила для двоколісних транспортних засобів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 28 : фото
976723
  Ільченко Н.В. Основні правила домедичної допомоги при укусах комах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 20-21 : фото
976724
  Мацько О. Основні правила етикетного спілкування // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (734), травень. – C. 31-35. – ISSN 0130-5263
976725
  Глинська Н.В. Основні правила забезпечення доброякісності кримінальних процесуальних рішень // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2014. – Вип. 28. – С. 169-180. – ISSN 2079-6242
976726
  Птушка А.С. Основні правила конспектування лекцій у вузах // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 223-228. – ISSN 2074-8167


  Ця стаття присвячена основним правилам конспектування лекцій у вузах. У статті докладно розглянуто терміни "лекція" та "конспект". А також детально проаналізовані види конспектів та основні правила конспектування лекцій.
976727
  Пономаренко Ю. Основні правила пеналізації окремих злочинів за чинним КК України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 47-52
976728
  Лахман В. Основні правила проведення борцівських поєдинків під час атлетичних ігор у давньогрецькому світі / В. Лахман, О. Гречанюк // Молода спортивна наука України : збірник наукових праць з галузі фізичного виховання і спорту / Львівський держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 3, 4. – С. 98-104. – ISBN 978-966-2328-97-4. – ISSN 1996-1448
976729
  Опотяк С.З. Основні правила тлумачення права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 115-119
976730
  Григоров О. Основні правові вимоги до міжнародних авіаційних поштових перевезень // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 58-62.
976731
  Бабенко К.А. Основні правові методи та заходи державного регулювання запобігання корупції // Глобальна економічна динаміка як фактор напруги соцально-політичних процесів: цикли, криза і конфлікти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 23-30 жовт. 2014 / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України (Київ) ; Євро-Середземномор. Акад. мистецтв і наук (Афіни) ; [голов. ред. В.В. Олійник]. – Київ ; Афіни : Університет менеджменту освіти ; Євро-Середземноморська Академія мистецтв і наук, 2014. – С. 9-12. – ISBN 978-966-2339-80-2
976732
  Пастухов В.П. Основні правові положення виконання судових рішень в ЦПК УРСР 1929 року // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 57-62. – (Серія права ; № 11)


  В статье рассматриваются основные изменения, происшедшие в советском гражданском процессуальном праве после принятия первого Гражданского процессуального кодекса Украинской ССР 1924 г., которые были закреплены ГПК УССР 1929 г. Несколько подробнее автор ...
976733
  Патійчук В. Основні православні релігійно-паломницькі центри Італії / В. Патійчук, О. Лукашук // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – C. 51-61. – ISSN 2522-1663
976734
  Гагашкіна О.А. Основні практичні аспекти процесу доказування у міжнародному комерційному арбітражі // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 381-382. – ISBN 978-966-419-299-3
976735
   Основні праці науковців Ужгородського національного університету (1991-2015) : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [уклад.: О.В. Бряник та ін. ; заг. упоряд. і ред.: Л.О. Мельник ; відп. за вип. М.М. Медведь]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – 694, [2] с. – На тит. арк.: До 70-річчя Ужгород. ун-ту. - Імен. покажч.: с. 633-691. – ISBN 978-617-531-147-9
976736
  Сирота Д.М. Основні прблеми сучасного міжнародно-правового регулювання суміжних прав // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 55-57.
976737
  Качмар О.Ю. Основні принципи аналізу психотерапевтичного дискурсу: мовний аспект // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 50-57. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 1). – ISSN 2311-0821
976738
  Білопола Н.С. Основні принципи бібліотечного будівництва в СРСР / Н.С. Білопола. – Харків, 1970. – 19с.
976739
  Савченко В.Я. Основні принципи бухгалтерського обліку в умовах функціонування інформаційних систем / В.Я. Савченко, С.В. Гушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-32. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання про особливості впровадження інформаційних систем на вітчизняних підприємствах за умов реформування бухгалтерського обліку з урахуванням П(С)БО, а також про спільне використання вітчизняних і міжнародних стандартів фінансової ...
976740
  Гриценко О. Основні принципи взаємодії ЗМІ і громадської думки // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 49-56. – ISBN 966-294-186-0
976741
  Дегтяренко Д. Основні принципи викладання української мови іноземним слухачам підготовчого відділення // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 48-49. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
976742
  Паламар Л. Основні принципи викладання української мови як іноземної на початковому етапі
976743
  Гридковець Л.М. Основні принципи гармонізації сучасної освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 2 (9). – С. 12-15
976744
  Яблонський А.І. Основні принципи гуманітарно-психологічної експертизи освіти: теоретичний аспект // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – C. 222-227. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
976745
  Лиско Н.А. Основні принципи державного фінансового контролю в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 42-47. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
976746
  Войтович П. Основні принципи державної антикризової політики та класифікація учасників ринку сільськогосподарської продукції у підсистеми числового порядку // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 52-56. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
976747
  Янішевська Д К. Основні принципи діяльності прокурора в кримінальному процесі Франції / Д К. Янішевська, І.В. Савицька // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 16 (29). – С. 81-86. – ISSN 2519-2353
976748
  Горпинич В. Основні принципи дослідження сучасних прізвищ України
976749
  Захарчук М.В. Основні принципи еколого-економічного управління інноваційною діяльністю підприємств // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 60-62
976750
  Волик Н.Г. Основні принципи ефективного банківського нагляду та їх впровадження в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 39-43. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
976751
  Руденко З.М. Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 152-160. – ISSN 1562-0905
976752
  Руденко Зоряна Михайлівна Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 152-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  На основі нормативно-правової бази здійснення Національним банком України грошово-кредитної політики розроблено принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки України.
976753
  Орленко В. Основні принципи європейської демократії XIX ст. в ученні О. Д. Градовського про державу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-18.
976754
  Перунова О. Основні принципи загальнопрофілактичних заходів у сфері гендерно зумовленого насильства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 215-219. – ISSN 2663-5313
976755
  Олешко Л.Д. Основні принципи застосування ліків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 5-6 : фото
976756
  Гринчук А.В. Основні принципи застосування порівняльного методу в дослідженні соціальних та політичних явищ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-12. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено розгляду основних принципів застосування порівняльного методу в дослідженні соціальних та політичних явищ. Виділено основні стратегічні напрямки аналізу, які можуть бути вибрані компаративістом, показані відповідні їм переваги та ...
976757
  Кузьменко М.В. Основні принципи звільнення від відповідальності учасників антиконкурентних узгоджених дій // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 224-231
976758
  Звягінцева О.Б. Основні принципи і закони маркетингу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 9. – С. 13-17
976759
  Кресіна І.О. Основні принципи і напрями реформування системи освіти і науки в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 43-48. – ISSN 2413-1342
976760
  Павленко Л.Г. Основні принципи інформаційної діяльності сучасного українського іномовлення. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 57-62.
976761
  Ляшенко І.В. Основні принципи історико-філософської концепції В.Дільтея // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
976762
  Руденко В С. Основні принципи історико-філософської концепції З.А. Каменського (методологічні та методичні аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні методологічні ідеї історико-філософської концепції З.А.Каменського, які можуть бути застосовані у сучасних дослідженнях історії української філософії та у процесі її викладання як навчальної дисципліни. В статье ...
976763
  Скрипнікова С.В. Основні принципи католицького сімейного виховання // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 161-167. – ISSN 1728-3671


  У статті аналізуються основні принципи сімейного виховання з точки зору католицької церкви. Розглядається католицький підхід до розуміння родини. Простежуються основні напрямки здійснення статевого виховання, право вибору батьками моделей виховання для ...
976764
  Ситдикова І.В. Основні принципи класифікації неонімів сучасної французької реклами за критерієм ініціалів


  Розглядається французьке графічне слово, зокрема його ініціальна частина, на прикладі нових рекламних назв. Визначаються характерні особливості ініціалів неонімів французької реклами.
976765
  Пригуза П.Д. Основні принципи конкурсного права та конкурсного процесу // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 106-113.
976766
  Таранов А.П. Основні принципи Конституції Української РСР. / А.П. Таранов. – К., 1962. – 154с.
976767
  Новіков А.А. Основні принципи концепції "характерології українського народу" О. Кульчицького // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 208-209
976768
  Міщенко В.І. Основні принципи координації монетарної і фіскальної політики / В.І. Міщенко, Т.Ю. Єрліна // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.11-14.
976769
  Ківалов С.В. Основні принципи митної політики України в сучасний період // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.7-13
976770
  Воробйова О.П. Основні принципи модернізації державного управління // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 91-92
976771
  Новоханя Ю.В. Основні принципи мусульманської етики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 108-113
976772
  Колєнцова В.М. Основні принципи навчання правопису ветеринарних термінів іншомовного походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 184-187. – ISBN 966-8188-07-1
976773
  Штика Ю.. Основні принципи навчання, спрямованого на розвиток аналітичної компетентності студентів економічних спеціальностей // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 102-110. – ISSN 2077-1827
976774
  Субботін О.М. Основні принципи наукової організації управління промисловим виробництвом. / О.М. Субботін. – К., 1970. – 83с.
976775
  Сіденко Р.Х. Основні принципи нового Цивільного процесуального кодексу Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
976776
  Клименко Е.С. Основні принципи опису музичної знаменної рукописної книги кириличного письма ХІІ - початку ХХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 290-301. – ISBN 966-02-3854-1
976777
  Кондрашова М.В. Основні принципи організації державного управління інвестиційними процесами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 96-99. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
976778
  Галенко О.М. Основні принципи організації обліково-аналітичної системи при банкрутстві підприємства / О.М. Галенко, А.В. Булкот // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 36-40
976779
  Котова А.В. Основні принципи організації самостійної роботи студентів з англійської мови // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 21. – С. 75-81. – ISSN 2073-4379
976780
  Дідков О. Основні принципи організації та здійснення екологічної освіти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 153-161


  Аналізуються основні принципи екологічної освіти в структурі загальної освіти особистості; її мета визначається як завдання формування екологічної культури, що дозволяє мислити і діяти у відповідності з законами Природи та Соціуму. Ключові слова: ...
976781
  Губерська Н. Основні принципи організації та реалізації адміністративних процедур // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 48-56. – ISSN 2306-9082


  Розкрито сутність поняття "принципи адміністративної процедури. Проаналізовано сучасні наукові підходи до класифікації принципів адміністративних процедур. Визначено зміст загальних та спеціальних принципів організації та реалізації адміністративних ...
976782
  Бубенок О.Б. Основні принципи організації традиційного суспільства огузів // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-32. – ISSN 1608-0599
976783
  Смірнова К.Б. Основні принципи оцінювання якості грунтів за вмістом важких металів для їх бонітування / К.Б. Смірнова, А.І. Фатєєв // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 48-57 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0587-2596
976784
  Сокуренко О.А. Основні принципи пенсійного забезпечення в Україні // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 33-36. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
976785
  Ходутіна Т. Основні принципи перекладу текстів офіційно-ділового стилю з англійської та української мов / Т. Ходутіна, Л. Колодіна // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 60-64. – ISSN 2308-4634
976786
  Агєєва Г.М. Основні принципи перепланування прибуткових будинків: проектна практика Києва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 9-23. – ISBN 978-966-929-446-3
976787
   Основні принципи побудови комплексу бойового екіпірування військовослужбовця / А.А. Гончарук, В.М. Оленєв, В.Б. Радімушкін, В.О. Шлапак // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2017. – С. 64-69. – (Технічні науки ; № 1 (7)). – ISSN 2313-7509
976788
  Чугріна О.Р. Основні принципи побудови міжетнічних відносин в сучасній Європі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 65-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена аналізу основних тенденцій і досвіду європейських країн у сфері розбудови міжетнічних відносин на основі принципів культурного плюралізму і толерантного відношення до представників інших культур. У статті звернуто увагу на проблеми, ...
976789
  Чорна Н.В. Основні принципи постмодерністської поетики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 543-549


  Статтю присвячено визначенню основних принципів постмодерністської поетики. Іспаномовний художній дискурс постмодерну розглядається як відкрита структура, яка включає на рівних правах голос автора, персонажа, читача, тексту, іншого тексту, що дозволяє ...
976790
  Пильгун Н.В. Основні принципи права та наслідки їх порушення / Н.В. Пильгун, Є.М. Ткаченко // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 44-46. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
976791
  Чанишева Г.І. Основні принципи правового регулювання трудових відносин за проектом Трудового кодексу України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 8-17. – ISSN 2078-9165
976792
  Хуторян Н.М. Основні принципи правозастосування в трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
976793
  Буряк В.Я. Основні принципи примирних процедур при вирішенні колективних трудових спорів // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 55-56. – ISBN 978-617-7069-63-7
976794
  Джига Т. Основні принципи проведення консультацій з громадськістю органами державної влади в Україні та Європейському Союзі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 150-159.
976795
  Гаврилець О. Основні принципи проведення моніторингу механізму державного управління економічною безпекою для формування ефективної соціальної політики / О. Гаврилець, З. Гбур // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-50 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.


  Нові видання
976796
  Винник-Остапишин Основні принципи професійної моралі журналіста // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 9-11
976797
  Четверик В.М. Основні принципи розвитку персоналу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 214-217
976798
  Стадніков В.В. Основні принципи розробки регіональної автоматизованої системи містобудівного кадастру Одеської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 179-193


  Визначено основні принципи створення й ведення автоматизованої системи містобудівного кадастру для регіонального, районного й міського рівнів. Метою дослідження є розроблення принципів (стратегії) створення автоматизованої системи містобудівного ...
976799
  Мишко С.А. Основні принципи розробки тестових завдань // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 562-569. – ISBN 978-966-2303-00-1
976800
  Жук О.Ю. Основні принципи розумового виховання в науково-педагогічній спадщині Я.Ф. Чепіги // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 79-81. – (Педагогічні науки)
976801
  Федорова А. Основні принципи свободи слова та преси у світлі Європейської конвенції з прав людини // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 11 (320). – С. 30-33
976802
  Гродзінський М.Д. Основні принципи складання середньомасштабної ландшафтної карти південного степу України / М.Д. Гродзінський, Н.І. Сільченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 10-13. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 30)
976803
  Андрухович В.В. Основні принципи СОТ у галузі регулювання міжнародної торгової політики // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – C. 178-180. – ISBN 978-617-7169-06-9
976804
  Середа Г.В. Основні принципи соціальної доктрини католицизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
976805
  Бегаль О.М. Основні принципи соціальної роботи в контексті відповідальності і справедливості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 7-8
976806
  Шандренко О.М. Основні принципи створення графічної презентації модного бренду // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 51-56. – ISSN 2225-7586
976807
  Яворська Н. Основні принципи створення успішного бренду в Україні / Н. Яворська, Л. Кучер // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 252-258. – (Економічні науки ; Вип. 4)
976808
   Основні принципи стиснення відеоінформації та використання їх в сучасних системах передавання і зберігання інформації / А.Г. Зінчик, В.О. Савран, С.П. Лалетін, О.І. Кравченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 98
976809
  Петровський А.В. Основні принципи структурного аналізу поетичних текстів // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 115-118. – ISSN 1729-360Х
976810
  Наконечна А. Основні принципи структурування змісту самостійної навчальної діяльності майбутніх перекладачів // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 121-122. – ISBN 978-966-644-365-9
976811
  Стецюк Б.Р. Основні принципи судового процесу Гетьманщини // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 16-21
976812
  Блощаневич А.В. Основні принципи сучасного міжнародного права: систематизований огляд та характеристика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 473-479. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються основні принципи сучасного міжнародного права. Наводиться їх систематизований огляд та характеристика.
976813
  Литвиненко О.І. Основні принципи сучасної геопросторової розвідки / О.І. Литвиненко, Н.І. Литвиненко // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 73-77. – ISSN 2311-7249


  Інтенсивний розвиток засобів дистанційного зондування Землі та комп"ютерних технологій призвели до утворення нового напрямку досліджень земної поверхні та об"єктів на ній, який має назву "геопросторова розвідка". Геопросторова розвідка об"єднує ...
976814
  Кіцул М.О. Основні принципи сучасної католицької педагогіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 289-293. – ISSN 2076-1554
976815
  Мельничук Л.Ю. Основні принципи та методика побудови стратегії управління нематеріальними активами // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 133-138. – (Економічні науки)
976816
  Балицька М.В. Основні принципи та механізм управління фінансовою стійкістю страхової організації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 61-64. – ISSN 2306-6814
976817
  Іванов С. Основні принципи та напрями вдосконалення податкової системи України: методологічний аспект / С. Іванов, А. Ковальчук // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-54. – ISSN 1605-2005
976818
  Мишко С.А. Основні принципи та особливості кримінальної правової системи Данії // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 53-55. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
976819
  Грицук О.В. Основні принципи та підходи в дослідженні синдрому емоційного вигорання у зарубіжній психології // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 30-33. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
976820
  Шалагінов Б. Основні принципи та побудова нової шкільної програми // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-9
976821
  Кухта П. Основні принципи та послідовність прийняття управлінських рішень в обґрунтуванні доцільності реальних інвестицій підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні принципи оцінювання ефективності реальних інвестицій підприємства, дотримання яких дасть змогу забезпечувати економічну обґрунтованість проектів та спрощення процедури їх оцінювання, раціональність поведінки суб"єктів господарювання ...
976822
  Руденко С.В. Основні принципи тематично-персональної концепції історії української філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні теоретичні положення тематично-персональної концепції історії української філософії, обґрунтовується її значення для розвитку досліджень у галузі історії філософії України. In this article the main theoretical principles ...
976823
  Крючков Г.Г. Основні принципи укладання словника синхронних сімей слів / Г.Г. Крючков, Т.Д. Сваткова, О.О. Соломарська


  Як відомо, ефективність комунікації залежить від адекватної інтерпретації лексичних одиниць різних мов. Проте у світі, де нараховують від 3500 до 9000 (включаючи діалекти) різних мов, які розподіляються між 200" державами, ніхто ще не знайшов хоча б ...
976824
  Кравчук О.О. Основні принципи управління майном державної власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 61-67
976825
  Симоненко Т. Основні принципи управління навчальною діяльністю студентів-філологів у процесі реалізації компетентнісного підходу // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 130-136. – ISSN 2077-1827
976826
  Зубрицька О.Я. Основні принципи участі особи у адміністративних правовідносинах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 190-201. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
976827
  Омельченко В.Ю. Основні принципи філософсько-правового вчення К.О. Неволіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-29. – (Філософія. Політологія ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто філософсько-правову спадщину К.О.Неволіна, а саме питання правознавства, енциклопедії права, філософії права, історії філософії законодавства. Доведено, що мислитель послуговувався історією філософії для повноти розкриття ...
976828
  Осипова Н. Основні принципи формування громадянськості і забезпечення соціальної ефективності права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 82-90. – ISSN 1993-0909
976829
  Харченко І. Основні принципи формування культури професійної комунікації фахівців з економіки // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 1. – С. 205-212. – ISSN 2307-4906
976830
  Дмитренко Г.В. Основні принципи формування місцевих бюджетів (на прикладі м. Буча) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 119-122 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
976831
  Решетняк О.Ю. Основні принципи формування організаційно-економічного механізму санації підприємств / О.Ю. Решетняк, Н.Г. Сейсебаєва // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 25-27. – ISSN 2409-1944
976832
  Кирилюк О. Основні принципи формування реєстру авторських лексичних новотворів Павла Тичини // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 37-41. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
976833
  Ситник О. Основні принципи формування стратегії розвитку новинного порталу в мережі Інтернет // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 10 (219), жовтень. – С. 23-26. – ISSN 2076-9326
976834
  Прудніков А.О. Основні принципи функціонування кредитних спілок України в сучасних умовах // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 28-31
976835
  Лазаревська А.О. Основні принципи хореографії постмодерн // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 131-139. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
976836
  Юріна А.Л. Основні принципи цивільно-правової відповідальності // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 59-64
976837
  Пучковська І. Основні принципи щодо незалежності правосуддя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 382-386. – ISSN 0132-1331
976838
  Сідак В. Основні принципи, напрямки та завдання соціально-психологічної роботи в службі безпеки України // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 1. – С.41-43


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
976839
  Рябоконь О.В. Основні природні чинники формування натурально-антропогенних ландшафтів Поділля // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 249-255. – Бібліогр.: 15 назв.
976840
  Мостенська Т.Л. Основні причини виникнення конфліктів в організаціях та шляхи їх подолання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 188-192


  Розглянуто основні причини виникнення міжособових та організаційних конфліктів в організації, визначено шляхи їх подолання.
976841
  Яковлєва А.М. Основні причини виникнення податкового боргу : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 228-233. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
976842
  Мельник Алена Основні причини виникнення пожеж та заходи їх попередження у весняно-літній пожежонебезпечний період (Інтерв"ю з підполковником служби цивільного захисту Олексієм Леонідовичем Черкасовим) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 6, червень. – С. 18-19 : фото
976843
  Менон Р. Основні причини високого рівня смертності в Україні / [Р. Менон, Б. Фрогнер ; коментарі : П. Беллі, Сон Нам Нгуєн]. – Київ : ВЕРСО-04, 2010. – 60 с., 60 с. : іл., табл. і схеми + Додаток: с. 56-60. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : What Underlies Ukraine"s Mortality Crisis?. – Бібліогр.: с. 53-55. – (Здоров"я людини та демографія). – ISBN 978-966-8869-40-2
976844
  Пєнська І.О. Основні причини втрати платоспроможності підприємством і шляхи її оптимізації / І.О. Пєнська, С.О. Юдін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 251-256. – ISSN 2222-4459
976845
  Есенова Е.Й. Основні причини запозичення іншомовних лексичних одиниць // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2015. – Вип. 13. – С. 46-49. – ISBN 978-617-7132-32-4
976846
  Назаренко В. Основні причини й умови, що зумовлюють порушення договірних зобов"язань по договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 93-96.
976847
  Калошин В.Ф. Основні причини неадекватної поведінки людини // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 10 (127). – С.71-80
976848
  Колошин В.Ф. Основні причини неадекватної поведінки людини // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.75-80
976849
  Калошин В.Ф. Основні причини неадекватної поведінки людини // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 8 (125). – С.74-76
976850
  Щербатенко І.В. Основні причини недосконалості діючої системи оподаткування в Україні / І.В. Щербатенко, Л.А. Слюсар // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто вплив принципів оподаткування на створення оптимальної, справедливої та економічно виправданої системи оподаткування в майбутньому.
976851
  Кравчук С. Основні причини поглиблення економічної злочинності в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.54-57. – ISSN 0132-1331
976852
  Волошко Д. Основні причини порушення комунікації молодого подружжя // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 69-77


  S статті розглядаються основні тенденції розвитку сучасної сім ї в Україні, наводяться різні підходи до виділення функцій сім"ї. Виділені характерні риси, що притаманні саме сімейному спілкуванню та особливості, що ускладнюють стосунки в сім"ї. ...
976853
  Швець Н.М. Основні причини страйків // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 98-101. – ISSN 0201-7245
976854
   Основні причини та вплив пірогенної загрози на лісову рослинність Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника / В. Лавров, О. Блінкова, Ю. Плугатар, І. Нейко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 143-146. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку лісових пожеж в Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику, їх масштаби та причини. Досліджено особливості ураження деревостанів Pinus pallаsiana D.Don пожежею 2007 р. та природне поновлення дерев та діагностичний ...
976855
  Власенко С.Г. Основні причини та ризики деінституціоналізації демократії в Україні та шляхи їх подолання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 131-137. – ISSN 2310-2837
976856
  Христенко Є.В. Основні причини торгівлі людьми в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 170-171. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
976857
  Ільїч Л.М. Основні причини українського безробіття та неучасті громадян у ринку праці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 204-211
976858
   Основні причини, чому канадські іммігранти виїжджають з країни // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 14 серпня (ч. 15/16). – С. 9
976859
  Коваль О.І. Основні причинно-наслідкові аспекти погіршення якісного стану природних об"єктів в агросфері України // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 26-36 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2310-4678
976860
  Сивульський М.І. Основні пріоритети бюджетного процесу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 13-17
976861
  Мединська Г.А. Основні пріоритети гуманітарного розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-47. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто процес створення проектів Концепцій гуманітарного розвитку України. Проведено аналіз основних пріоритетів гуманітарного розвитку, які були запропоновані в даних проектах. В статье рассмотрено процес создания проектов Концепций ...
976862
   Основні пріоритети діяльності Міністерства освіти і науки України на 2019 рік // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (32). – С. 100-102. – ISSN 2221-8440
976863
  Вербицька Г.Л. Основні пріоритети економічної політики України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 473-478. – ISSN 0321-0499


  Досліджено поняття "економічна політика" в сучасній науці, обгрунтовано місце України в міжнародних рейтингах, сформовано основні пріоритети економічної політики, реалізації яких дасть змогу підвищити рівень вітчизняної економіки.
976864
  Шморгун Л.Г. Основні пріоритети організації навчального процесу у вищих навчальних закладах відповідно до нового Закону України "Про вищу освіту" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 79-81


  У статті представлений аналіз реалізації державної політики в галузі освіти в Україні та найбільш розвинутих країнах світу, наведено висновки щодо діяльності людей, які здобували знання за існуючими моделями освіти, що привело систему освіти до ...
976865
  Бідей О. Основні пріоритети правової політики України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-104.
976866
  Лемак Н. Основні пріоритети соціальної та економічної політики консервативного уряду Едварда Хіта / Н. Лемак, О. Попадич // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 72-80. – ISBN 978-966-2075-05-2
976867
  Поліщук Л. Основні пріоритети співпраці українських і польських регіонів: реалії та перспективи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 31-33. – ISSN 1728-6220
976868
  Поліщук Ліна Основні пріоритети співпраці українських і польських регіонів: реалії та перспективи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 31-33. – ISSN 1728-6220
976869
  Урба С. Основні пріоритети спільної аграрної політики Європейського Союзу на 2014-2020 роки // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 124-129. – ISSN 2078-5860
976870
  Павликівська Н. Основні пріоритети української літературно-мистецької псевдонімії ХХ століття // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – С. 168-173. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
976871
  Музиченко В.А. Основні пріоритети фінансової безпеки України в контексті казначейської системи виконання бюджету // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 21-23
976872
  Андрушко А.В. Основні проблема загальної дисциплінарної відповідальності у трудовому праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 371-377. – ISSN 1563-3349
976873
  Широкова О.М. Основні проблеми адаптації залізничного транспорту до ринкових умов господарювання // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 17-20


  У статті виявлено основні проблеми, що заважають залізничному транспорту своєчасно та ефективно реагувати на зовнішні умови, які швидко змінюються, а також розглянуті загальні принципи й напрямки адаптації залізничного транспорту до ринкових ...
976874
  Шевченко Н.І. Основні проблеми Англійської революції у висвітленні британських істориків другої половини ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-34. – (Історія ; вип. 49)


  Розглядаються основні проблеми Англійської революції ХVII ст. в британській історіографії другої половини ХХ ст.
976875
  Сльозко Т.М. Основні проблеми бухгалтерського обліку та звітності : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 110-116 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
976876
  Гридін М.О. Основні проблеми в діяльності комісії по трудових спорах // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 56-58. – ISBN 978-617-7069-52-1
976877
  Мащенко С.Т. Основні проблеми в історії української філософії : Конспект лекцій спецкурсу / С.Т. Мащенко; Чернігівський держ. пед. ун-т імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – 161с.
976878
  Іваницька Л.В. Основні проблеми в процесі зародження вітчизняної кібернетичної науки // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 130-131
976879
   Основні проблеми вдосконалення роботи районних газет. – Львів, 1969. – 39с.
976880
  Лутай В.С. Основні проблеми взаємозв"язку філософського методу з методами природничих наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
976881
  Дядищева-Росовецька Основні проблеми вивчення мови та стилю українських дум XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 163-177. – ISSN 2311-2697
976882
  Вовк О. Основні проблеми видобутку бурштину у Волинській області / О. Вовк, М. Мельнійчук, С. Саванюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 17-27. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х
976883
  Вереша Р.В. Основні проблеми визначення мети покарання в контексті реалізації аксіологічного підходу у кримінальному праві // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2013. – Вип. 1 (26). – С. 129-136
976884
  Луцька Н.І. Основні проблеми відшкодування податку на додану вартість : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 27-28. – Бібліогр.: 3 назви
976885
  Головатий М.Ф. Основні проблеми демократизації системи вищої освіти України // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 116-120. – ISBN 966-594-559-9
976886
  Дем"янчук Основні проблеми державно-правового управління залізничним транспортом України / Дем"янчук, // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 56-59
976887
  Савенко І. Основні проблеми документального письма в контексті літературознавчого дискурсу межі століть // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 128-137. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
976888
  Ржаніцин В.О. Основні проблеми дослідження зсувних процесів у межах Канівського Придніпров"я : випуск 22. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.О. Ржаніцин, О.М. Іванік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 116-117. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наводяться свідчення про сучасний прояв гравітаційних процесів у межах Канівського Придніпров"я. На основі польових спостережень зсувних процесів у Канівському заповіднику виявлено основні причини їх виникнення, оцінено негативний вплив на екологічний ...
976889
  Майєр Дж.М. Основні проблеми економіки розвитку = Leading Issues in Economic Development / Дж.М. Майєр, Дж.Е. Раух, А. Філіпенко; Пер. с англ. Д. Олесневич, О. Олесневич, П. Кузик та ін. – Київ : Либідь, 2003. – 688с. – ISBN 966-06-0282-0


  Книжка детально розкриває основні економічні проблеми країн, що розвиваються, в інтерпретації найвидатніших економістів світу. Для студентів економічних спеціальностей, викладачів, науковців
976890
   Основні проблеми економічної науки, які розробляються в Українській РСР.. – К., 1958. – 64с.
976891
  Засанський В. Основні проблеми економічної теорії / В. Засанський; МВС України; Львів. ін-т внутр.справ при Українській академії внутрішніх справ. – Львів
Т. 1. – 1995. – 140с.
976892
  Засанський В. Основні проблеми економічної теорії / В. Засанський; МВС України; Львів.ін-т внутр.справ при Українській академії внутрішніх справ. – Львів
Т. 2. – 1995. – 149с.
976893
  Яблонський В.М. Основні проблеми зовнішньополітичної діяльності уряду УНР (червень - грудень 1919 року) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 155-164. – (Історія ; вип. 22)


  Розкриваються особливості зовнішньополітичної діяльності уряду УНР у 2-й пол. 1919 р. Особлива увага надається оцінці міжнародній ситуації, в якій опинилася Директорія УНР, і аналізу роботи української делегації на Паризькій мирній конференції.
976894
  Охріменко П.П. Основні проблеми і деякі нові аспекти вивчення "Слова о полку Ігоревім" / П.П. Охріменко, О.Г. Охріменко. – Суми, 1995. – 54 с.
976895
  Шклярук С.Г. Основні проблеми і напрямки розвитку фінансової системи України та шляхи її поліпшення // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 13-18. – Бібліогр.: на 10 пунктів
976896
  Цирфа Ю.А. Основні проблеми і реалії існування Союзної держави Росії та Білорусі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 552-557. – ISSN 1563-3349
976897
  Маслак Олександр Олександрович Основні проблеми інноваційної діяльності промислових підприємств регіону / Маслак Олександр Олександрович, Володимир Йосипович. Жежуха, Григоренко Олена Василівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 261-269. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Виділено основні проблеми, які постають перед вітчизняними машинобудівними підприємствами регіону в процесі впровадження інноваційної діяльності. Уточнено класифікацію інноваційної діяльності на підприємствах машинобудування. Виділено особливості ...
976898
  Даниленко А.І. Основні проблеми інноваційної перебудови та фінансові аспекти її забезпечення в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 16 назв
976899
  Зінькевич Т.О. Основні проблеми інформаційного забезпечення розрахунків тарифів на українському страховому ринку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 47-51.
976900
  Йосифчук М. Основні проблеми інформаційної війни та впливу супротивника в сучасних умовах України / М. Йосифчук, М. Йосифчук, І. Красота // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 573-589. – ISBN 978-966-2779-91-2
976901
  Бурлакова В. Основні проблеми Києва // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 29 (349). – С. 18-21. – ISSN 1996-1561
976902
  Сом Н.О. Основні проблеми класичного арабського мовознавства // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 51. – С. 159-168. – Бібліогр.: С. 168. – ISSN 1682-671Х
976903
  Бродський Я С. Основні проблеми комунального господарства м.Харкова / Я С. Бродський, . – Х, 1931. – 109с.
976904
  Крилов Н.М. Основні проблеми нелінійної механіки. Теорія і застосування в різних технічних і фізичних науках / Н.М. Крилов, Н.Н. Боголюбов. – Київ, 1934. – 24 с.
976905
  Шевцова Ю. Основні проблеми нормативно-правового регулювання застави землі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-38. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано чинне законодавство України у сфері правового регулювання застави землі, розкрито його недоліки та колізії, розглянуто перспективи його подальшого розвитку. Ukrainian existing legislation in the field of legal regulation of land ...
976906
  Костюнік О.В. Основні проблеми організації безготівкових грошових коштів в Україні / О.В. Костюнік, В.В. Побережна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 51-55. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
976907
  Костюнік О.В. Основні проблеми організації безготівкових грошових коштів в Україні / О.В. Костюнік, В.В. Побережна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 51-55. – ISSN 2306-6792
976908
  Сокол П.М. Основні проблеми переходу до маркетинго-інноваційного розвитку підприємств АПК / П.М. Сокол, А.А. Коваленко // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 68-71. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
976909
  Шеломенцев В.П. Основні проблеми побудови системи кібернетичної безпеки України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 183-186. – ISSN 1609-0462
976910
  Дутка Р. Основні проблеми повноцінного функціонування фінансової дисципліни держави як елемента інституту фінансового контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 150-152. – ISBN 978-617-7069-14-9
976911
  Рижий І.М. Основні проблеми податкового регулювання економіки в умовах глобалізації та шляхи їх подолання : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 34-37 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
976912
  Семенюк С. Основні проблеми правового регулювання журналістської діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 106-108. – ISBN 978-617-7069-28-6
976913
  Кресін О.В. Основні проблеми правової та політичної думки другої половини ХVII- XVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.65-78. – ISSN 1563-3349
976914
  Губанова Т.О. Основні проблеми практичної фахової підготовки юристів у коледжах, як галузевих вищих навчальних закладах в Україні // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 16-20. – ISSN 2413-7189


  "Важливим кроком у вирішенні проблеми відсутності достатніх практичних навиків у студентів юридичних ВУЗів є створення при коледжах «юридичних клінік".
976915
  Пукач І.Б. Основні проблеми призначення та проведення судово-психіатричної експертизи з метою встановлення стану обмеженої осудності // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 85. – С. 15-20.
976916
  Кончина К. Основні проблеми притягнення до кримінальної відповідальності за доведення до самогубства / К. Кончина, В. Сисой // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 213-216. – ISSN 2663-5313
976917
  Заїка О.П. Основні проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до діяльності в полікультурному середовищі / О.П. Заїка, М.Є. Чайковський // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 93-97
976918
  Літвін К.С. Основні проблеми профільного викладання філософії в вищому навчальному закладі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 31-33
976919
  Федорів У. Основні проблеми реінтерпретації соцреалістичного канону: різновекторність підходів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 92-99. – ISSN 2413-3094


  "У статті увагу зосереджено на складній та неоднозначній проблемі сучасного літературознавства — дискурсі соцреалізму, актуальність якого не є даниною моді, а нормальним процесом перепрочитання канону української літератури, невід’ємною частиною якої ...
976920
   Основні проблеми розвитку археології в Українській РСР.. – К., 1958. – 35с.
976921
  Карчева Г. Основні проблеми розвитку банківської системи України в посткризовий період та шляхи їх вирішення : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 26-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
976922
  Коваль Р.О. Основні проблеми розвитку банківської системи України та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 430-431. – ISBN 978-966-188-219-4
976923
   Основні проблеми розвитку економічної науки в Українській РСР на 1959-1965 рр.. – Київ, 1959. – 68с.
976924
   Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР на 1959-1965 роки.. – К., 1959. – 64с.
976925
   Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР на 1959-1965 роки.. – К., 1959. – 74с.
976926
   Основні проблеми розвитку історичної науки в Українській РСР.. – К., 1958. – 66с.
976927
   Основні проблеми розвитку літературознавства в Українській РСР.. – К., 1958. – 63с.
976928
   Основні проблеми розвитку мистецствознавства в Українській РСР.. – К., 1958. – 55с.
976929
   Основні проблеми розвитку мовознавства в Українській РСР на 1959-1965 рр.. – К., 1959. – 80с.
976930
   Основні проблеми розвитку радянського мовознавства в Українській РСР.. – К., 1958. – 67с.
976931
  Пасхавер Б.Й. Основні проблеми розвитку сільськогосподарського виробництва / Б.Й. Пасхавер, Л.В. Молдаван, О.В. Шубравська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 9 (215). – С. 3-9. – ISSN 2221-1055
976932
  Патійчук В. Основні проблеми розвитку туристичного комплексу Болгарії / В. Патійчук, О. Філон // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 113-121. – (Серія: Географічні науки ; № 3 (376)). – ISSN 1729-360Х
976933
   Основні проблеми розвитку філософії в Українській РСР на 1959-1965 рр.. – К., 1959. – 60 с.
976934
   Основні проблеми розвитку філософії в Українській РСР.. – К., 1958. – 46с.
976935
   Основні проблеми розвитку фольклористики та етнографії в Українській РСР.. – К., 1958. – 52с.
976936
   Основні проблеми розробки історії КПРС та історії КП України.. – Київ, 1958. – 52с.
976937
  Вальдшмідт І.М. Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації / І.М. Вальдшмідт, М.О. Гайдей // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 6, червень. – С. 152-155. – ISSN 2306-6806
976938
  Вальдшмідт І.М. Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації / І.М. Вальдшмідт, М.О. Гайдей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 18, вересень. – С. 170-173. – ISSN 2306-6814


  Для наближення системи вищої освіти в Україні вимогам сучасної інноваційної економіки. Згідно з прогнозами ЮНЕСКО в XXI ст. цивілізованого рівня добробуту досягнуть тільки країни, в яких 40—50% працездатного населення буде мати якісну вищу освіту. На ...
976939
  Вереша Р.В. Основні проблеми складної вини у кримінальному праві України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 172-183. – ISSN 2310-6166
976940
  Шкір Д.О. Основні проблеми соціального забезпечення публічних службовців в Україні // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 443-447. – ISBN 978-617-7450-09-1
976941
  Іванченко В.О. Основні проблеми сталого розвитку фермерських господарств України // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 2. – С 127-130. – ISSN 2226-8820


  Розглянута історія виникнення, становлення та рзвитку синергетики як науки. Представлено вклад наукових шкіл у становлення синергетики.
976942
  Мордас І.В. Основні проблеми статистико-демографічної науки у дослідженнях академіка М.В. Птухи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5(60). – С. 125-128. – Бібліогр.: на11 пунктів
976943
  Другов О. Основні проблеми та напрями розвитку інвестиційного забезпечення інтелектуалізації економіки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 7 (185). – С. 14-18
976944
  Червякова В.В. Основні проблеми та перспективи підвищення інвестиційної привабливості України // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2017. – Вип. 4. – C. 142–149. – ISSN 2413-0966
976945
  Соболєв В.М. Основні проблеми та перспективи розвитку аудиту в Україні / В.М. Соболєв, Т.Л. Слюніна, В. Розіт // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 11 : Інноваційний фактор у підвищенні конкурентоспроможності економіки. – С. 324-328. – ISSN 2222-4459
976946
  Лаптєва А.І. Основні проблеми та перспективи розвитку екологічного аудиту в Україні // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 1. – С. 23-25
976947
  Онищенко В.П. Основні проблеми та перспективи розвитку міжнародного співробітництва України у сфері ядерної енергетики / В.П. Онищенко, І.Ю. Гужва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 10-15
976948
  Сніжко Ю.С. Основні проблеми та перспективи розвитку регіональної енергетики України // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 167-170. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
976949
  Груб"як Ю.В. Основні проблеми та перспективи розвитку регіону Південно-Східної Азії, можливості для України / Ю.В. Груб"як, А.В. Тутейко // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 84-87. – ISBN 978-966-285-399-5
976950
  Іванченко Н.О. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку стартапів в Україні / Н.О. Іванченко, О.С. Подскребко, А.О. Сідлецька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 303-311. – ISSN 2222-4459
976951
  Плахотнік О. Основні проблеми та принципи інноваційної природознавчої освіти / О. Плахотнік, Т. Захарук, К. Янковски // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60-65. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Модернізація системи освіти потребує дослідження її інноватики як міждисциплінарної галузі наукового знання. Основні принципи інноваційної освіти повинні бути покладені в основу аналізу нових функцій і нового змісту природознавчої освіти. У рамках ...
976952
  Мороз О.В. Основні проблеми тінізації заробітної плати в Україні / О.В. Мороз, В.М. Семцов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 3 (221), березень. – С. 94-101. – ISSN 2221-1055
976953
  Шевчук В.І. Основні проблеми українсько-чеських літературних зв"язків ХІХ-ХХ ст. / В.І. Шевчук. – Київ, 1963. – 38 с.
976954
  Сагарда М.І. Основні проблеми українського бібліографічного репертуара / М.І. Сагарда. – Київ, 1927. – 20 с.
976955
  Геренчук К.І. Основні проблеми фізичної географії : Учбовий посібник / К.І. Геренчук. – Київ : Вища школа, 1969. – 132с : Карти
976956
  Макарчук І.М. Основні проблеми фінансової безпеки України в умовах кризових явищ в економіці / І.М. Макарчук, О.В. Перчук, В.М. Виноградня // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 189-196. – ISSN 2306-546X
976957
  Радиш Я.Ф. Основні проблеми фінансування системи охорони здоров"я в дослідженнях українських науковців / Я.Ф. Радиш, А.А. Ляховченко, О.В. Поживілова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 90-95
976958
  Кособуцька Л.Д. Основні проблеми формування власного капіталу банків та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 434-436. – ISBN 978-966-188-219-4
976959
  Добровольська Г.О. Основні проблеми функціонування профспілок України на сучасному етапі // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 99-102. – ISBN 966-614-021-7
976960
  Кальніченко А. Основні проблеми чинного земельного законодавства // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 11-12
976961
  Зерницький Р.В. Основні проблеми, які унеможливили транспарентність публічного фінансування політичних партій України в 2016 р. - першій половині 2019 р. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 37-41. – (Серія "Питання політології" ; вип. 36). – ISSN 2220-8089
976962
  Білоус Ю. Основні проблемні аспекти в чинному законодавстві з питань спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 203-204. – ISBN 978-617-7069-14-9
976963
  Шаблієнко А.С. Основні проблемні питання адміністративно-правового регулювання у сфері електронної комерції // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 53-61. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено розкриттю основних проблемних питань, що пов"язані з адміністративно-правовим регулюванням у сфері електронної комерції. Досліджуються позиції міжнародних організацій у цьому питанні, а також їх рекомендації. Аналізуються основні ...
976964
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
976965
  Ус І.В. Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С.51-62. – ISSN 1993-6788
976966
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
976967
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
976968
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
976969
   Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України від нового уряду // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 3 (281). – С. 10-11. – ISSN 1810-3944
976970
   Основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку України на 2000 рік. – Київ : Інтелект, 1999. – 159с. – ISBN 966-7708-03-9
976971
  Федоренко А. Основні програми електронного урядування в ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 136-139. – бібліогр. в кінці ст.


  Формування системи електронного уряду ЄС здійснюється за декількома пріоритетними напрямками, розвиток яких має забезпечити позитивні зміни в життєдіяльності як держави, так і суспільства.
976972
  Медвідь В. Основні програми та інструменти допомоги Європейського Союзу Україні з питань розвитку громадянського суспільства та демократії (1992–2014 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 34-39
976973
  Тростенюк Т.М. Основні продукти діяльності державних закладів вищої освіти в економічному контексті // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 82-88. – ISSN 2306-6814
976974
  Марченко Л. Основні пропагандистські прийоми окупаційної влади, спрямовані на забезпечення вербування трудових ресурсів з України (1941-1943 рр.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 637-640. – ISBN 978-966-171-795-3
976975
  Шило А.Е. Основні протиріччя глобалізації світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 173-175
976976
  Євко В.Ю. Основні протиріччя правового регулювання міждержавного всиновлення в Україні / В.Ю. Євко, С.М. Кравчук // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 12 (грудень). – С. 46-54
976977
  Пасічник Я.С. Основні процесуальні права держав у міжнародних судах і трибуналах // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 71-75
976978
  Лазутський А.Ф. Основні прояви та загрози тероризму в сучасних умовах / А.Ф. Лазутський, О.Д. Малько, А.М. Полєжаєв // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 43-47.
976979
  Попель М.В. Основні психолого-педагогічні вимоги до підручників з інформатики для 6-го класу / М.В. Попель, І.Ю. Борисюк // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 170-179. – ISSN 1998-6939
976980
  Козлов А.В. Основні психоментальні та духовні риси трікстерів у літературі // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 184-192


  Стаття присв. розгляду сутності проблем трікстерства і як природно-генетичного явища в системі процесів виживання та співіснування живих організмів планети, і як форми паразитизму. Основна увага приділена ознакам і рисам психоментальності та духовності ...
976981
   Основні публікації д.і. н., професора Нікітенко Надії Миколаївни // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 337-349. – ISBN 978-966-02-6215-7
976982
   Основні публікації професора П.П. Охріменка за 1940-1990 рр.. – Суми, 1991. – 24 с.
976983
  Чучеров М. Основні радіаційні величини та одиниці їх вимірювання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-40 : табл.
976984
  Куниця М.О. Основні результати вивчення палеогеографії антропогену України малакофауністичним методом // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 142-150. – Бібліогр.: 43 назви
976985
  Бойко В.П. Основні результати виконання комплексних науково-технічних програм університету // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 89-100. – ISBN 978-966-622-690-0
976986
  Калашник Г.А. Основні результати геолого-геофізичних досліджень на Зеленогайській структурі Інгульського мегаблока Українського щита // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – C. 3-11. – ISSN 1682-721X
976987
  Сафін О.Д. Основні результати діагностичного дослідження основних компонентів особистісного потенціалу майбутніх фахівців іноземної мови / О.Д. Сафін, О.М. Баранов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 66-71. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті викладено результати діагностичного дослідження основних компонентів особистісного потенціалу майбутніх фахівців мовних спеціальностей - професійного, аксіологічного, лінгвістичного, комунікативного та духовного. Ці результати є ...
976988
   Основні результати діяльності Національної академії педагогічних наук України у 2007-2012 роках : матеріали до звіт.-виборчих Заг. зборів НАПН України 5 квіт. 2012 р. / Нац. акад. пед. наук України ; [відп. за вип. Луговий В.І., Бурда М.І.]. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 111, [1] с. : іл., табл.
976989
  Литвинова В.В. Основні результати здійснення трансферу технологій ВНЗ та НДУ МОНмолодьспорту України 2012 році / В.В. Литвинова, В.М. Волинець, Б.О. Грабовський // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 107-119. – ISBN 978-966-479-066-3
976990
  Чебаненко О. Основні результати і проблеми виконання плану дій Україна - ЄС / О. Чебаненко, Д. Ковриженко // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-28. – ISSN 0868-8273
976991
  Малиновський В. Основні результати місцевих виборів 2015 р. у Волинській області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 119-126. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
976992
   Основні результати наукових досліджень Інституту географії НАН України (2004-2008 рр.) : Від з"їзду до з"їзду / Л.Г. Руденко, О.М. Маринич, В.П. Палієнко, Ю Л. Давидчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – ISSN 1561-4980
976993
   Основні результати наукової діяльності ДУ "Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" за 2016 рік / Н.С. Полька, Р.В. Савіна, В.С. Коркач, С.М. Новохацька, С.В. Лейких, Ю.В. Мельченко, Н.В. Мартищенко, Г.Г. Зінченко, Т.В. Сорокіна // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: В.Я. Акіменко, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67. – С. 3-6. – ISSN 0135-2091
976994
  Юрченко А.Д. Основні результати та механізми завершення земельної реформи в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 5. – С. 18-23
976995
  Гайдаєнко К.Д. Основні рекомендації розвитку екологічного туризму на прикладі Херсонської області на базі загального світового досвіду / К.Д. Гайдаєнко, О.Ю. Дмитрук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 142-149. – Бібліогр.: 12 назв.
976996
  Чернеженко О. Основні реформи конституційного устрою Італії // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 58-64. – ISSN 2409-4544
976997
  Тєлькінєна Т.Е. Основні риси відносин лобіювання в Російській імперії: друга половина ХІХ – початок ХХ століття // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (77). – C. 80-86. – ISSN 2078-3566
976998
  Омельченко Н. Основні риси просторової еволюції урбанізації в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 45-48. – ISSN 2413-7154


  Дана стаття присвячена вивченню розвитку урбанізаційних процесів та їх основних рис на території України. Викладений аналіз регіональних особливостей урбанізації в Україні. У статті показано важливість дослідження урбанізації у соціальному контексті, ...
976999
  Папян Т. Основні риси статусу та режиму чорноморських проток у ХVІІІ-ХІХ століттях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 127-130
977000
  Заставецька Ольга Основні риси трансформації господарства Тернопільської області у кінці ХХ - на початку ХХІ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 71-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,