Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
976001
  Мамедов М.А. "...Опережая смерть, пришло бессмертье..." / М.А. Мамедов. – Москва : Молодая гвардия, 1969. – 79с. – (Твои ровесники)
976002
  Дрозд Р. "Операція "Вісла": інше бачення // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 20 серпня (№ 34). – С. 9. – ISSN 0027-8254
976003
   "Операція "термомодернізація" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 17 січня (№ 1/2)


  Львівська політехніка - серед закладів вищої освіти, які отримають фінансування для термомодернізації будівель у межах першого проєкту "Вища освіта України". Покращення енергоефективності будівель та зменшення експлуатаційних витрат державних вишів є ...
976004
  Дзюба С. "Операція Шапокляк" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 10 (912), жовтень. – С. 211-217. – ISSN 08-68-4790-1


  Іронічний детектив.
976005
  Вовкун В. "Оперні події стали мейнстримом" / бесіду вів В. Самченко // Україна молода. – Київ, 2020. – 6 жовтня (№ 95). – С. 13


  Львівська національна опера, незважаючи на карантинні катаклізми, підійшла до помітного ювілею - 120-ліття. Відкрили для глядача цей дім мистецтва у Львові на початку з назвою Великий міський театр 4 жовтня 1900 року. Розмова з Василем Вовкуном, ...
976006
  Гваньини Александр "Описание Московии" 1578 г. (витяги) // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 323-334. – ISBN 978-617-681-137-4
976007
  Ситий Ігор "Описаніє" ніжинської шляхти 1784 р. // Ніжинська старовина : ніжинознавчі студії № 5: збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин, 2008. – Вип. 6 (9). – С. 145-154. – ISBN 978-966-8999-16-1
976008
  Романюк М. "Опівнічні монологи" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 3 (905), березень. – С. 15-17. – ISSN 08-68-4790-1
976009
  Варенко В.М. Операційна (онлайн) аналітика: реалії та перспективи // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 1. – С. 35-41. – ISSN 2409-9805
976010
  Романова В.С. Операційна модель дослідження співвідношення емоційного інтелекту та соціометричного статусу члена групи // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 61-68
976011
  Соснюк О.П. Операційне кодування та когнітивне картування в умовах соціально-психологічного тренінгу / О.П. Соснюк, І.В. Остапенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 141-145. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
976012
  Кривошея С.А. Операційне числення / С.А. Кривошея, Ю.В. Придатченко, А.Т. Янішевський. – Київ : Київський університет, 1997. – 52 с.
976013
   Операційне числення : методичні вказівки для студентів мех.-мат. факультету. – Київ : Київський університет, 2007. – 32 с.
976014
  Довганич М.І. Операційне числення та його застосування / М.І. Довганич, В.М. Сливік. – Ужгород, 1997. – 128с.
976015
  Попович П. Операційний аналіз збуту продукції суб"єктами господарювання / П. Попович, Я. Попович // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 41-48. – ISSN 1815-3232
976016
  Попович П. Операційний аналіз прибутку в складі маржинального доходу / П. Попович, Я. Попович // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 263-267. – ISSN 1993-0259
976017
  Толков О.С. Операційний компонент психологічної готовності персоналу вищої школи до діяльності в умовах змін // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 49-50
976018
  Гевко І.Б. Операційний менеджмент : Навч. посіб. для студ. вищих навчальних закладів / Гевко І.Б. – Київ : Кондор, 2005. – 228с. – ISBN 966-8251-40-7
976019
  Омельяненко Т.В. Операційний менеджмент : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисциплини / Т.В. Омельяненко, Н.В. Задорожна; Мін-во освіти і науки України; Київський екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – 2-е вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 236с. – ISBN 966-574-506-9
976020
  Михайловська О.В. Операційний менеджмент : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни: навч. посіб. для студ. ВНЗ / Михайловська О.В. – Київ : Кондор, 2008. – 549 с. – Бібліогр.: с. 535-549. – ISBN 978-966-351-151-1
976021
  Трут О.О. Операційний менеджмент : підручник / О.О. Трут. – Київ : Академвидав, 2013. – 346, [2] с. : табл. – Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 345-346. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-047-9
976022
   Операційний менеджмент : практикум / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. менеджменту інновац. та інвест. діяльності ; [упоряд.]: Білорус Т.В. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2013. – 140 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-140
976023
   Операційний план Зінов"ївського відділу НО по запров..... – К, 1931. – с.
976024
  Деревська О. Операційний ризик. Категорії та управління : нагляд, аудит, контроль. Інформаційне та програмне забезпечення // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 42-43. – Бібліогр.: 3 назви
976025
  Ревенко В. Операційний хеджинг ризиків у логістичних системах / В. Ревенко, Є. Єнченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2006. – № 9. – С. 56-59. – ISSN 1810-3944
976026
  Литвин Н. Операційні витрати банків: розкриття інформації у фінансовій звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 1. – С. 24-30 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
976027
  Береговой Василь Операційні впливи на суспільну свідомість українців // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 1 (35). – С.152-156. – ISSN 1810-2131
976028
  Шеховцов В.А. Операційні системи : підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.А. Шеховцов. – Київ : Видавнича група BHV, 2005. – 576 с. – (Серія "Інформатика" / за заг. ред. М.З. Згурського). – ISBN 966-552-157-8
976029
  Бондаренко М.Ф. Операційні системи : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються напрямом “Комп"ютерні науки” / М.Ф. Бондаренко, О.Г. Качко. – Київ : СМІТ, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-2028-02-7


  Викладено основні принципи побудови та використання сучасних операційних систем. Розглянуто методи керування пам’яттю, процесами, потоками, зовнішніми пристроями та їх використання під час практичного програмування
976030
  Бичков О.С. Операційні системи інформаційної безпеки держави / О.С. Бичков, Я.В. Шестак // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 263-267
976031
  Карплюк С.О. Операційно-діяльнісний компонент професійно-педагогічної діяльності вчителів інформатики у контексті організації взаємонавчання учнів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 30-35. – (Педагогіка ; № 4)


  У статті проаналізовано роль операційно-діяльнісного компонента у професійно-педагогічній діяльності вчителів інформатики щодо використання ідей взаємонавчання. Досліджено вміння, які спонукають вчителів інформатики загальноосвітніх навчальних закладів ...
976032
  Супрун Д. Операційно-діяльнісний компонент професійної підготовки психологів у галузі спеціальної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 134-149. – ISSN 2312-5993
976033
  Нечипоренко В.І. Операційно-фінансовий аналіз в діяльності страховика. Уроки кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто вплив факторів фінансової кризи на фінансову надійність страхових компаній, витрат на ведення справи і запропонований метод операційно-вартісного аналізу. Рассмотрено влияние факторов финансового кризиса на финансовую надежность страховых ...
976034
  Ардаматський І В. Операція - відповідь / В.І. Ардаматський. – Київ : Молодь, 1961. – 175 с.
976035
  Струцюк Й. Операція "BURZA", або Ми їх спільно винищимо : повість кровавих літ / Йосип Струцюк. – Київ : Український пріоритет, 2017. – 287, [1] с. : іл. – (Серія "Бібліотечка МГО "Волинське братство"). – ISBN 978-617-7398-51-5
976036
  Мацій Франц Операція "Абстеншн" - невдала спроба оволодіння островом Кастельроссо у 1941 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 22. – С. 260-268


  Стаття присвячена одному епізодові бойових дій Другої світової війни на Середземноморському театрі військових дій - спробі захоплення острова Кастельроссо. Проаналізовано причини, що спонукали до здійснення операції. Розглянуто планування операції ...
976037
  Матвєєв А. Операція "Анадир" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 листопада (№ 202/203). – С. 5


  Як 55 років тому було не допущено ракетно-ядерну катастрофу та яку роль у ній зіграли українці.
976038
  Гаврилюк Ю. Операція "Барбаросса" почалась над Бугом // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 1 липня (№ 26). – С. 9. – ISSN 0027-8254
976039
  Ергле З.Е. Операція "Бідон" / З.Е. Ергле. – К., 1975. – 87с.
976040
  Денисенко А. Операція "Бубновий туз", або Три любові Миколи Кибальчича : проза: документальна повість // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4/5 (86/87 ). – С. 200-260. – ISSN 0869-3595
976041
  Демещук А. Операція "Буря" 1995 р.: завершальна перемога Хорватії у Війні за незалежність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті розглядається підготовка, успішний перебіг та наслідки наступальної операції "Буря", проведеної повного падіння самопроголошеної Республіки Сербська Країна й відновлення територіальної цілісності Республіки Хорватії. А відтак - до ...
976042
  Каменецький М.С. Операція "Буря" та її наслідки. Військово-політичні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 27-31. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Розглянуто причини та наслідки операції "Буря" - однієї з найбільших військових операцій періоду міжетнічної війни в колишній Югославії. The preconditions and consequences of one of the largest operations of the period of interethnic war in former ...
976043
  Рафаловський Євген Операція "Весело" або хроніка однієї окупації : життя як свято // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 58-61 : Фото
976044
  Грицаєнко С. Операція "Весілля" : документальна повість // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 7. – С. 26-27
976045
  Данелюк-Ярмолаєва Операція "випиляти Медведчука". Чи поїде кум до кума в Росію? // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 12-24 травня (№ 19/20)
976046
  Колесниченко Л.М. Операція "Вісла" - одна з трагічних сторінок українсько-польських відносин // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2013. – № 34/36 (350/352). – С. 5-10
976047
  Шульга А. Операція "Вісла" : 70 років потому // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 5-11 травня (№ 18). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
976048
  Литвин М. Операція "Вісла" 1947 року: переселення, депортація чи етноцид? // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 28-32. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
976049
  Цепенда І.Є. Операція "Вісла" в польській історіографії // Український історичний журнал : Науковий ж-л / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2002. – № 3. – С.84-93. – ISSN 0130-5247
976050
  Сорока Ю. Операція "Вісла" як геноцид українців на їхніх етнічних землях // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2001. – [на 2002 рік]
976051
  Торба В. Операція "Вісла". Чи осмислена трагедія? / В. Торба, В. Сергійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29 березня (№ 54)


  "Українська влада має ретельно вивчити уроки історії для того, щоб розуміти, як треба будувати діалог із Польщею".
976052
  Петровець О. Операція "електронізація", або Чи готова Україна до онлайн-виборів? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
976053
  Шкляр В. Операція "Земельна експропріація" // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 8. – С. 46-50
976054
  Чемерис В. Операція "Земфіра" / В. Чемерис. – К, 1968. – 188с.
976055
  Синенко Операція "Кілія-Веке" / Синенко, І. – К., 1975. – 104с.
976056
  Клочко Р. Операція "Колонізація" Польське осадництво на західноукраїнських землях // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 1-7 квітня (№ 12). – С. 15


  "17 грудня 1920 року польський сейм ухвалив закон "Про надання землі солдатам Війська Польського". Таким чином польська влада вирішила виконати свою обіцянку, дану воякам кілька місяців тому, під час війни з більшовиками, коли Варшава опинилася під ...
976057
  Гузенко Н. Операція "Корпорація" // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 4. – С.20-21. – ISSN 1726-3077


  юридичні фірми в Україні
976058
  Ненацький З. Операція "Кришталеве дзеркало" / З. Ненацький. – Київ, 1977. – 128с.
976059
  Берковець Їржі Операція "Ліра" : наук.-фантаст. муз. оповідання / Їржі Берковець ; із чешськ. [пер. Юрія Авдєєва і Ростислава Тимченка]. – Київ : Музична Україна, 1968. – 176 с. : іл.
976060
  Липовецький С. Операція "Пацифікація" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 51 (164). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  80-річчя однієї з найбільших каральних акцій проти українців.
976061
  Малко Р. Операція "Повернення" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 8 (484), 24.02-2.03.2017 р. – С. 18-21. – ISSN 1996-1561


  Захоплення Росією України або частини її територій мало безліч сценаріїв, однак жоден із них Кремль не зумів реалізувати так, як він бачив це "на папері".
976062
  Дмитров Анатолій Операція "Поштова скринька" : два в одному : кіносценарій і пригодницька повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 5. – С. 23-62. – ISSN 0130-321Х
976063
  Бойко Ю. Операція "Прикрити тили", або чому не покарали прокурора, якого керівництво призначило цапом-відбувайлом // Закон і бізнес. – Київ, 2022. – 5 - 11 лютого (№ 5)
976064
  Шрайєр В. Операція "Сандерсторм" / В. Шрайєр. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 683с.
976065
  Шрайєр В. Операція "Сандерсторм" : Роман / В. Шрайєр. – 2-е. – Київ : Дніпро, 1974. – 639с.
976066
  Шрайєр В. Операція "Сандерстром" / В. Шрайєр. – К., 1958. – 683с.
976067
  Дудар Є.М. Операція "Сліпе око" : гумор і сатира / Є.М. Дудар. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 142 с.
976068
  Кучер М.І. Операція "Три зайці" / М.І. Кучер. – К., 1978. – 109с.
976069
  Кисельов В.Й. Операція "Фармацевт" / В.Й. Кисельов, Л.П. Сиротін. – Київ, 1981. – 64с.
976070
  Бабинський А. Операція "Фініс". Що відбулося за лаштунками "Львівського собору" 1946 року // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 12 (696), 23.03- 1.04.2021. – С. 42-46. – ISSN 1996-1561
976071
  Ісаюк О. Операція "Флот для України" // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 17 (182). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  Для підписання "харківських угод" вибрали дату мало не символічну - 82 роки до того, 29 квітня 1918-го, на Чорноморському флоті вперше замайоріли синьо-жовті знамена.
976072
  Білоусько О Операція "Френтік" / О Білоусько, І. Міщенко // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Лютий (№ 3). – С. 7-11


  У 1944 р. Полтавщина була вибрана для проведення "човникових" операцій Військово-повітряних сил США під кодовою назвою "Френтік" ("Несамовитий").
976073
  Філіпчук Б. Операція "Хаскі" 1943 року. До 75-річчя відкриття Другого фронту в Європі // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 14. – С. 53-57
976074
  Ципін С.Я. Операція "Шеф" : сатиричні новели, гуморески / Савелій Ципін. – Київ : Радянський письменник, 1984. – 174 с.
976075
  Орленко В.Г. Операція без пострілу / В.Г. Орленко. – Київ, 1978. – 216с.
976076
  Орленко В.Г. Операція без пострілу / В.Г. Орленко. – К., 1983. – 216с.
976077
  Романюк О.М. Операція легеневого аутографта при обструкції вихідного тракту лівого шлуночку // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 51-56. – ISSN 2226-1230
976078
  Новіков В. Операція репарації. Який механізм для компенсації шкоди від російської агресії обрала робоча група та чи спрацює він стосовно росії? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-30 червня (№ 24/25). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
976079
   Опергруппа,на выезд!. – Ярославь, 1969. – 288с.
976080
   Оперделитель насекомых Европейской части СССР.. – Л
4. – 1964. – 711с.
976081
  Стамати К. Опере алесе / К. Стамати; пер. с молдав. – Кишинев, 1953. – 300 с.
976082
  Куцериб Н.А. Опеределение долготы, широты и азимута по наблюдениям звезд вблизи элонгации : Автореф... канд. техн.наук: 500 / Куцериб Н.А.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1968. – 19л.
976083
  Варшавский А.С. Опередивший время / А.С. Варшавский. – Москва, 1967. – 143с.
976084
  Фролов В.А. Опередивший время / В.А. Фролов. – Москва, 1980. – 270с.
976085
  Лисеев И.К. Опередивший время // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 3. – С. 22-29. – ISSN 0235-1188


  Стаття присвячена В.І. Вернадському..
976086
  Березюк Н.М. Опередивший время: библиотекарь, библиотековед и библиограф К.И. Рубинский // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2011. – № 3 (46). – С. 68-76
976087
   Опередить всех хотя бы на шаг : "За динамическое развитие компании" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 54-55
976088
   Опережавший время: Книга о Н.Ф. Николаевском. – Харьков, 2007. – 358с. : фотоилл. – ISBN 966-623-394-0
976089
   Опережай время!. – М, 1970. – 288с.
976090
  Бойко В.И. Опережающая подготовка профессионалов мирового уровня в области ядерных технологий и нераспространения / В.И. Бойко, Д.Г. Демянюк, К.В. Юшицин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 51-53. – ISSN 0321-0383
976091
  Мотькина Ю.В. Опережающая рефлексия в контексте изучения потенциала профессионального развития руководителей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.121-127. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
976092
  Казаков А.И. Опережающий рост произовдства средств производства в условиях развитого социализма / А.И. Казаков. – Саратов, 1980. – 118с.
976093
  Алехин И.А. Опережающий характер развития образования - это прогрессивно? // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2014. – № 1 (53). – С. 4-17. – ISSN 2073-8536


  В статье на основе историко-педагогического образования в России обосновывается один из путей прогрессивного развития отечественного образования вообще и военного образования в частности. Этим путем выступает опережающий характер развития образования ...
976094
  Супоницкий С.А. Опережая время / С.А. Супоницкий. – М., 1961. – 143с.
976095
  Прокофьев Д.Г. Опережая время / Д.Г. Прокофьев. – М., 1962. – 94с.
976096
  Ястребцов Г.И. Опережая время / Г.И. Ястребцов. – М, 1974. – 55с.
976097
   Опережая время. – Москва, 1976. – 224 с.
976098
  Костюшин А.А. Опережая время : [сборник] / Александр Костюшин ; [Яросл. обл. эксперим. творч. об-ние сатиры и юмора клуб "Нюанс"]. – Ярославль : Верх.-Волж. кн. изд-во, 1988. – 28 с. – Миниатюрное издание. – (Библиотечка клуба "Нюанс")
976099
  Бирман А.М. Опережая время : [сб. ст.] / А.М. Бирман ; отв. ред. А.Г. Аганбегян ; АН СССР, Отд-ние экономики. – Москва : Наука, 1990. – 379, [2] с., [1] л. портр. – ISBN 5-02-012011-1
976100
  Кудря В. Опережая время. / В. Кудря. – Архангельск, 1952. – 52с.
976101
  Русинов С. Опережая время. / С. Русинов, 1962. – 184с.
976102
  Осадчук Т. Оперета в режисерській творчості Федора Стригуна: традиції та новаторство // Spheres of culture : journal of philology, history, social and media communication, political science, and cultural studies / Maria Curie-Sklodovska University in Lublin, Faculty of Humanities, Branch of Ukrainian Studies. – Lublin, 2014. – Vol. 8. – С. 413-420. – ISSN 2300-1062
976103
  Будько Євген Оперета нон-стоп // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 124-129 : фото
976104
  Михеева Л.В. Оперетты Дунаевского / Л.В. Михеева. – М., 1962. – 29с.
976105
  Дамке М. Опереционные системы микро ЭВМ / М. Дамке. – М, 1985. – 151с.
976106
  Різаєва Г.Є. Опери Франсіса Пуленка: художній світ та проблема його цілісності : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Різаєва Ганна Євгенівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2018. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 6 назв
976107
  Гилев Д.К. Оперирование пространственными представлениями в процессе формирования навыков определения направлений и расстояний ( у школьников 5 класса). : Автореф... Канд.пед.наук: / Гилев Д.К.; Акад.пед.наук РСФСР. – М, 1960. – 14л.
976108
  Смицкая Мария Федоровна Оперкулятные дискомицеты (порядок Pezizales) Украины (флора, систематика, экология, филогения и пути развития) : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.05, 03.00.24 / Смицкая Мария Федоровна; АН Арм.ССР, Ин-т ботаники. – Ереван, 1987. – 40 с.
976109
  Гозенпуд А.А. Оперна драматургія Чайковського / А.А. Гозенпуд. – Київ : Мистецтво, 1940. – 148 с.
976110
  Скринченко В. Оперна одіссея Соломії Крушельницької // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 16-22 січня (№ 3). – С. 10
976111
  Скринченко В. Оперна одіссея Соломії Крушельницької // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 238-243. – ISSN 0320-8370
976112
  Станішевський Юрій Оперна режисура Леся Курбаса // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / Міністерство культури і туризму України; Національна спілка театральних діячів України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 22-29. – ISSN 0207-7159


  Режисерське мистецтво Леся Курбаса - це безперервний пошук в усіх напрямах, стилях і жанрах сценічної культури
976113
  Солов"яненко А.А. Оперна режисура як феномен української кульури XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Солов"яненко Анатолій Анатолійович ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 31 с. – Бібліогр.: 23 назви
976114
  Походзей П.І. Оперна студія НМАУ імені П.І. Чайковського у контексті музично-театральної культури другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Походзей Павло Іванович ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
976115
  Шиленко Л.А. Оперна творчість Віталія Кирейка 1950-1960-х років у контексті історії Київської державної консерваторії імені П.І. Чайковського // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 197-212. – ISSN 2522-4190
976116
  Копоть Ірина Євгенівна Оперна творчість Г.Ф.Генделя в контексті ідей європейського просвітництва : Автореф... канд. мистецтвознавстванаук: 17.00.03 / Копоть Ірина Євгенівна; Нац. музична акад. України ім. П.І.Чайковського. – К., 1996. – 12л.
976117
  Чжан І. Оперна творчість Дж. Пуччіні як феномен пізньоромантичного розуміння теми "вічно жіночного" // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 76-87. – ISSN 2524-0447


  "Мета статті – виявити притаманні Дж. Пуччіні тенденції інтерпретації жіночих образів в опері, виявити їх сталу естетичну складову як ідеалізацію образу, найбільш характерні стилістичні мовні показники. Методологія роботи визначається синтезом ...
976118
  Харитонова В.Ф. Оперна творчість М.В. Лисенка на харківській сцені // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 235-245
976119
  Ширинян Р.К. Оперная драматургия Мусоргского / Р.К. Ширинян. – Москва : Музыка, 1981. – 285 с.
976120
  Ярустовский Б.М. Оперная драматургия Чайковского / Б.М. Ярустовский. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 242 с.
976121
  Таиров Игорь Оперная звезда по имени Анна // Творчество народов мира. – Москва, 2009. – Вып. 7. – С. 41-55


  Анна Нетребко - російська оперна співачка, сопрано, нар. артистка Росії (нар. в 1971 р.)
976122
  Беляков Б.Н. Оперная и концертная деятельность в Нижнем Новгороде - городе Горьком (1798-1980) / Б.Н. Беляков, В.Г. Блинова, Н.Д. Бордюг. – Горький : Волго-Вятское книжное изд-во, 1980. – 336 с. : ил.
976123
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова, В.В. Протопопов. – Москва
1. – 1966. – 412с.
976124
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова. – Москва
1. – 1967. – 192с.
976125
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова. – Москва
2. – 1969. – 424с.
976126
  Ливанова Т.Н. Оперная критика в России / Т.Н. Ливанова. – Москва
2. – 1973. – 339с.
976127
  Красинская Л.Э. Оперная мелодика П.И. Чайковского / Л.Э. Красинская. – Л., 1986. – 246с.
976128
  Цюань Б. Оперная мелодия как предмет музыковедческого дискурса: к постановке проблемы // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2015. – Вип. 21. – С. 295-304
976129
  Акулов Е.А. Оперная музыка и сценическое действие / Е.А. Акулов ; предисл. П.А. Маркова. – Москва : Всеросийское театральное общество, 1978. – 455 с.
976130
  Ізваріна О.М. Оперне мистецтво на сторінках української музичної преси 20-х років ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 123-131
976131
  Романенко А.Р. Оперне мистецтво Петербурга 60-70 років XIX століття як фактор творчого розвитку В.В. Пухальського (на матеріалі мемуарної спадщини митця) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 84-91. – ISSN 2312-4679
976132
  Ке Лун Оперне мистецтво пінг у провінції Гуандун в традиціях та сучасності // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – Вип. 44 : Музикознавчий універсум. – С. 179-189. – ISSN 2310-0583
976133
  Го Чанлу Оперне мистецтво сучасного Китаю як системне явище // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 186-187. – ISBN 978-966-8308-26-0
976134
  Шиленко Л.А. Оперний доробок Віталія Кирейка у режисерських сценічних втіленнях : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Шиленко Лада Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
976135
  Чжи Інь Оперний речитатив як музично-мовний феномен в контексті історичної традиції європейської опери : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Чжи Інь ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
976136
  Станішевський Ю.О. Оперний театр Радянської України / Ю.О. Станішевський. – Київ, 1988. – 248с.
976137
  Маслова Ю.В. Оперні, салонні, ансамблеві синтези як чинники формування вокальних шкіл України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 286-292
976138
  Симеонова Ю. Оперно-симфонічне диригування. До обговорення творчого методу диригента // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 42. – С. 157-168
976139
  Богданов-Березовский Оперное и балетное творчество Чайковского / Богданов-Березовский. – Ленинград ; Москва : Искусство, 1940. – 120 с.
976140
  Томпакова О.М. Оперное и симфоническое творчество советских композиторов. / О.М. Томпакова. – Л., 1962. – 36с.
976141
  Полякова Л.В. Оперное творчество Леоша Яначка / Л.В. Полякова. – Москва : Музыка, 1968. – 326 с.
976142
  Протопопов В.В. Оперное творчество Чайковского / В.В. Протопопов, Н.В. Туманина. – Москва : Академия наук СССР, 1957. – 370 с.
976143
   Оперные лебретто. – М
Т. 2. – 1985. – 431с.
976144
   Оперные либретто. – Москва, 1954. – 638с.
976145
   Оперные либретто. – Москва : Музыка
Т. 1. – 1970. – 592с.
976146
   Оперные либретто. – Москва
Т. 1. – 1971. – 591с.
976147
   Оперные либретто. – Москва
Т. 1. – 1978. – 591с.
976148
   Оперные либретто. – Москва : Музыка
Т. 2. – 1979. – 431с.
976149
   Оперные либретто. – Москва : Музыка
Т. 1. – 1982. – 430с.
976150
  Клименко Я.С. Оперные либретто М.А. Булгакова в ракурсе художественности // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 38-48. – ISBN 966-72-77-79-8
976151
  Штейнпресс Б.С. Оперные премьеры XX века / Б.С. Штейнпресс. – М, 1983. – 470с.
976152
  Штейнпресс Б.С. Оперные премьеры XX века / Б.С. Штейнпресс. – М, 1986. – 341с.
976153
  Крауклис Г.В. Оперные увертюры Р.Вагнера / Г.В. Крауклис. – М., 1964. – 112с.
976154
  Рацкая Ц.С. Оперные формы. / Ц.С. Рацкая. – М., 1962. – 47с.
976155
  Гозенпуд А.А. Оперный словарь. / А.А. Гозенпуд. – М.-Л., 1965. – 479с.
976156
  Ферман В.Э. Оперный театр / В.Э. Ферман. – М., 1961. – 360с.
976157
  Горович Б. Оперный театр / Б. Горович. – Л, 1984. – 224с.
976158
  Гуревич П. Оперный театр Бурятии / П. Гуревич. – Улан-Удэ, 1964. – 192с.
976159
  Россихина В.П. Оперный театр С.Мамонтова / В.П. Россихина. – М, 1985. – 238 с.
976160
  Кенигсберг А.К. Оперы Вагнера "Летучий голландец" / А.К. Кенигсберг. – Москва ; Ленинград : Музыка, 1967. – 80 с.
976161
   Оперы Верди. – Москва, 1971. – 422с.
976162
  Орджоникидзе Г. Оперы Верди на сюжеты Шекспира / Г. Орджоникидзе. – Москва : Музыка, 1967. – 328 с.
976163
  Богданова А.В. Оперы и балеты Шостаковича / А.В. Богданова. – Москва : Советский композитор, 1979. – 208 с.
976164
  Абасова Э.Г. Оперы и музыкальные комедии Узеира Гаджибекова / Э.Г. Абасова ; Акад. наук АзССР, Ин-т архитектуры и искусства. – Баку : Изд-во Акад. наук АзССР, 1961. – 196 с. : портр., ил., ноты. – Библиогр.: с. 190-193
976165
  Озеров Н.Н. Оперы и певцы. Высказывания, впечатления / Н.Н. Озеров. – Москва, 1964. – 212 с.
976166
  Черная Е.С. Оперы Моцарта / Е.С. Черная. – 2-е изд. – Москва : Музгиз, 1960. – 180 с.
976167
  Запорожец Н.В. Оперы Мусоргского "Борис Годунов" и "Хованщина" / Н.В. Запорожец. – М., 1966. – 146с.
976168
   Оперы Н.А. Римского-Корсакова. – Москва, 1976. – 477с.
976169
   Оперы П.И. Чайковского : путеводитель. – Москва : Музыка, 1970. – 284 с.
976170
  Данько Л.Г. Оперы С. Прокофьева / Л.Г. Данько. – Ленинград : Музгиз, 1963. – 64 с.
976171
  Кандинский А.И. Оперы С.В. Рахманинова / А.И. Кандинский. – Москва : Музгиз, 1960. – 47 с.
976172
  Вельм А. Опецьок / А. Вельм. – Київ, 1966. – 152с.
976173
  Вяткин Г.А. Опечаленная радость : лирика / Г. Вяткин. – Петроград : Изд. "Огни", 1917. – 62 с.
976174
  Нушич Б. Опечаленная родня. Комедия. / Б. Нушич. – Л.-Москва, 1958. – 96с.
976175
  Жуков Борис Опечатка в судьбе : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 120-130
976176
  Будько Євген Опирайтесь на оператора // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 2 (146), квітень - травень. – С. 38-39 : фото
976177
  Боровиков П.Т. Опираясь на актив / П.Т. Боровиков. – М, 1962. – 32с.
976178
   Опираясь на газету. – М, 1961. – 152с.
976179
  Бондарь В.Я. Опираясь на знания и опыт масс / В.Я. Бондарь. – М, 1961. – 94с.
976180
  Езенко В.И. Опираясь на практику. / В.И. Езенко. – М., 1979. – 56с.
976181
  Богуславский А.О. Опираясь на славный опыт... / А.О. Богуславский, В.А. Диев. – М., 1963. – 32с.
976182
  Кириченко В.В. Опис (0, 1)-матриць показників / В.В. Кириченко, М.В. Плахотник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 34-36. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті описано (0, 1)-матриці показників як елементи частково впорядкованої множини в сені поелементного порівняння матриць та пораховано ширину цієї частково впорядкованої множини. Робота є природним продовження роботи авторів, надрукованій в номері ...
976183
   Опис автографів українських письменників. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1959. – 216 с.
976184
  Заболотній О.В. Опис активів та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських документів платників податків // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 339-342. – ISSN 1563-3349
976185
  Цинковська І.І. Опис аркушевих образотворчих документів / І.І. Цинковська, Г.М. Юхимець; Нац. академія наук України; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ : НБУВ, 2000. – 71с. – ISBN 966-02-1727-7
976186
  Кузьмук О.С. Опис архіву Межигірського монастиря // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради С.П. Кролевець ; редкол.: К.К. Крайній, О.Б. Прокоп"юк, М.М. Нікітенко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 22 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 150-187
976187
  Вашкович В. Опис волонтерської допомоги (завдання) у договорах про надання волонтерської допомоги // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 44-47. – ISSN 2307-8049
976188
  Орлова Н. Опис гравюр, літографій та малюнків Тараса Шевченка, складений Г. М. Честахівським (1861) – джерело вивчення малярства Тараса Шевченка // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; Осередок Наук. т-ва Шевченка в Черкасах ; редкол.: В.Т. Поліщук, Л.В. Скорина, А. Баранов [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Вип. 23/25. – C. 546-559. – ISBN 978-966-920-092-1
976189
  Орлова Н. Опис гравюр, літографій та малюнків Тараса Шевченка, складений Г.М. Честахівським (1861) - джерело вивчення малярства Тараса Шевченка // Збірник праць Міжнародної (39-ї) наукової Шевченківської конференції "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір" : 202-й річниці з дня народж. Тараса Григоровича Шевченка присвяч. : 26-27 квіт. 2016 р. / "Творчість Тараса Шевченка: компаративний та інтертекстуальний простір", міжнар. наук. Шевченківська конф. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 546-559. – ISBN 978-966-920-140-9
976190
   Опис Дальніх печер Києво-Печерської лаври 1893 р. / Упорядкування тексту, коментарі Я.В. Литвиненка // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 27, спецвип. 10 : Дослідження печерних комплексів Києво-Печерська лаври. – С. 7-16
976191
  Паук Людмила Опис досвіду з проблем "Компетентнісний підхід до організації навчальної та ігрової діяльності молодших школярів в умовах модернізації освіти" // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 32-36. – Бібліогр. в кінці ст.
976192
  Маляр М.М. Опис задач вибору на мові розмитих множин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 197-201. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для багатокритеріальної задачі з скінченним числом альтернатив визначається нечітка задача досягнення "точки задоволення особи, яка приймає рішення". Пропонуються різні типи "точок задоволення ОПР", в якості функций належності пропонуються різні типи ...
976193
  Александрович В. Опис замку в Бродах 1689 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 544-565. – (Нова серія ; вип. 8/9)
976194
  Лічков Б. Опис і пояснення в науці. – Київ : Виданнє українського наукового товариства в Київі. – 21с. – (Друковано в 4 т. "Збірника Природничої Секції Українського Наукового Т-ва" в Київі)


  Hа тит. аpк. авт. і назва паpал. фp
976195
  Самойлова І.А. Опис іменників з параметричною семантикою в активному тлумачному словнику: лексикографічний експеримент // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (79). – С. 77-96. – ISSN 1682-3540
976196
  Бондаренко В.М. Опис категорії зображень постійного жорданового типу найменшої нециклічної групи / В.М. Бондаренко, І.В. Литвинчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 37-47. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2616-7700
976197
  Коваленко С. Опис козацької України 1649-го року : Довідник / С. Коваленко, О. Пугач. – Київ : Просвіта, 2004. – 152 с. – ISBN 966-7551-96-2
976198
   Опис концепції створення Науково-експертного центру та Школи юридичної техніки і нормопроектувальних робіт при Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України // Право та юстиція : науково-практичний юридичний журнал / М-во юстиції України, Ін-т права та післядипломної освіти, Н.-д. ін-т публічного права ; редкол.: Чижмарь К.І., Галунько В.В., Бобровник С.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (6). – С. 12-14. – ISSN 2523-4889
976199
  Плекан Р.М. Опис кореляцій нуклонів парно-парних ядер в адіабетичному підході : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Плекан Р.М. ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2010. – 144 л. – Бібліогр.: л. 125-144
976200
  Плекан Р.М. Опис кореляцій нуклонів парно-парних ядер в адіабитичному підході : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02. / Плекан Р.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
976201
   Опис корисної моделі на клінічних кафедрах (для отримання патенту України): авторські погляди / В.В. Чоп"як, А.Р. Вергун, О.Я. Яворська, О.М. Вергун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 26-28. – ISSN 1681-2751
976202
  Присяжнюк О.М. Опис лексичного угруповання у системно-структурному аспекті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 20-29


  У статті подано метод системно-структурного аналізу лексичного угруповання, представлено комплексне дослідження лексичного об"єднання у семантичному, парадигматичному та структурному аспектах. У дослідженні розглянуто закономірності функціонування ...
976203
  Гавриленко В. Опис львівських цехових печаток та ціх XIV - XVIII ст. // Шлях до сфрагістики / В.О. Гавриленко. – Київ ; Львів : [б. в.], 2014. – С. 196-207. – ISBN 978-966-02-7306-1
976204
  Баужа О. Опис магнітних властивостей квантових кілець з урахуванням спін-орбітальної взаємодії / О. Баужа, О. Воскобойніков, О. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-9. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Представлено теоретичні розрахунки впливу ефекту спін-орбітальної (СО) взаємодії на намагніченість і магнітну сприйнятливість малих напівпровідникових квантових кілець. Розрахунки проводились у одноелектронному наближенні. Показано залежність ...
976205
  Паткін Є.Д. Опис мартингальних мір для однієї еволюції ризикових активів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 25-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
976206
  Доценко А.В. Опис міста Глухова і Глухівського повіту 1804 року // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 198-203. – ISSN 2218-4805
976207
  Бондаренко А.В. Опис множин антифоківських зображень *-алгебр пов"язаних з унімодальними відображеннями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 15-25. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У цій роботі розроблено метод опису множини антифоківських зображень співвідношення ХХ* = f(X*X) для унімодального відображення f.
976208
  Мороз О.В. Опис моделі галузевого впливу на стан ринку / О.В. Мороз, С.С. Воловодюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 134-141. – ISSN 2222-4459
976209
  Мицик Ю. Опис Московської держави у хроніці О. Гваньїні // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 106-111


  Про вбивство невинно оскарженого Івана Петровича, воєводи та генерала Московського князівства. Продовження. Початок див.: Іст. журн. - 2005. - № 6; 2006. - № 1-4
976210
  Мицик Ю. Опис Московської держави у хроніці О. Гваньїні // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 98-103
976211
   Опис на регистри от Истанбулския Османски архив към Генералната дирекция на държавните архиви на Република Турция = Inventory of registers from the Ottoman archive in Istanbul at the general directorate of state archives in the Republic of Turkey : Inventory of registers from the Ottoman archive in Istanbul at the general directorate of state archives in the Republic of Turkey. – София : [б. в.], 1996. – 171 с. – Бібліогр.: с.: 165-170. – ISBN 954-523-019-3
976212
   Опис на славянските ръкописи в Пловдивската народна библиотека "Иван Вазов" : Постыпили след 1920 год. – София, 1982. – 94с.
976213
  Кодов Х. Опис на славянските рькописи в библиотеках на Българската академия на науките / Х. Кодов. – София, 1969. – 298с.
976214
   Опис на турски документи за съпротивата и национално-революционните борби на българския народ през XIX век. – София, 1984. – 343 с.
976215
   Опис найбільш вживаних професій : [укладачі: С.В. Мельник, С.О. Кравцов, Л.І. Ольховатова; під ред. Мельника С.В.]. – Київ : МедіаПро, 2007. – 304с. – ISBN 978-966-96392-5-7
976216
  Назаренко М. Опис некрополя в "Чорній раді": питання про джерела // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (704), серпень. – С. 46-55. – ISSN 0236-1477


  У російській версії "Чорної ради" П. Куліш твердив, що наведені в романі епітафії з надгробків Успенського собору Києво-Печерської лаври він узяв із книжки Атанасія Кальнофойського "Тератургіма" (1638) і сам їх переклав. Однак порівняння текстів ...
976217
  Мазніченко С.В. Опис ненільпотентних надрозв"язних груп з метациклічними 2-максимальними підгрупами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описуються скінченні ненільпотентні надрозв"язні групи з метациклічними 2-максимальними підгрупами, що мають власні неметациклічні підгрупи.
976218
   Опис новгородсіверського намісництва. – К, 1931. – 593с.
976219
  Вдовенко М.В. Опис нових видів форамініфер з верхньотурнейських та нижньовізейських відкладів Донецького басейну // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 30-37 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
976220
   Опис нових методик викладання на факультеті соціології // Факультет соціології: досягнення, проблеми, перспективи розвитку : [довідка комісії Вченої ради] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 31-33
976221
  Атаманенко В. Опис Острозької волості 1654 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / НАН України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; редкол.: П. Сохань, Я. Дашкевич, О. Маврін [та ін.]. – Київ, 2004. – Т. 11/12. – С. 504-528. – (Нова серія ; вип. 8/9)
976222
  Стасюк А. Опис подорожі Східною Угорщиною та Україною у 1999 році // Критика. – Київ, 2002. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 25-29
976223
  Ушкац М.В. Опис процесу конденсації однокомпонентних флюїдів на основі статистичного підходу Гіббса : дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02, 01.04.14 / Ушкац Михайло Віктрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 296 арк. – Додатки: арк. 277-296. – Бібліогр.: арк. 260-276
976224
  Ушкац М.В. Опис процесу конденсації однокомпонентних флюїдів на основі статистичного підходу Гіббса : автореф. дис. … д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02, 01.04.14 / Ушкац Михайло Віктрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
976225
  Нагнибіда Р.В. Опис ремонтних робіт в Меджибізькому ключі у 1744 році // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 44-45. – ISBN 978-617-7090-41-9
976226
   Опис рукописів Т.Г. Шевченка. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1961. – 552 с.
976227
   Опис руху літального апарату на активній ділянці траєкторії / В.В. Прокопенко, Є.Г. Іваник, П.І. Ванкевич, Ю.В. Щавінський // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 97-103. – ISSN 2311-7249


  Викладено основні аспекти вивчення руху керованого ракетного пристрою на різних ділянках траєкторії, які постають перед дослідниками з питань зовнішньої балістики. Подано перелік низки проблем, пов"язаних з математичним моделюванням даного ...
976228
  Шкільняк О.С. Опис семантики мови TLA + на основі композиційно-номінативного підходу // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 222-223
976229
  Мазніченко С.В. Опис скінченних примарних груп з метациклічними 2-максимальними підгрупами // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Завершується опис примарних груп, у яких мета циклічні всі 2-максимальні підгрупи.
976230
  Глибовець М.М. Опис складних систем інформації за допомогою часових логік / М.М. Глибовець, М.Г. Медведєв // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 106-114. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Вводяться основні поняття і базові оператори часових логік.
976231
  Харченко А. Опис снів як вербалізація "несвідомого" в текстовій структурі "Журналу" Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
976232
  Вербицька П. Опис студентської мандрівки 1884 р. у Галичині у нарисі Івана Крип"якевича "З історії галицького краєзнавства" як джерело історії й антропології туризму // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 98-103. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Історія туризму у світовому науковому дискурсі жваво дискутується у контексті превалювання у дослідженнях західного культурного досвіду. У цьому ракурсі туризм сприймається як процес географічного розсіювання від своїх витоків у Великій Британії та ...
976233
  Лавренко Е.М. Опис сфагнових та гіпново-осокових болот колишньої Харківщини / Е.М. Лавренко. – Харків, 1927. – 14с.
976234
  Коміренко Ю.А. Опис та аналіз терміносистеми за напрямком спеціальних операцій у ЗСУ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 143-145
976235
  Міщук С.М. Опис та дослідження зібрання рукописних книг та стародруків Катеринославського обласного музею ім. О. М. Поля на початку XX ст. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52-60. – ISBN 966-614-021-7
976236
  Котенкол Л.І. Опис творів друку. / Л.І. Котенкол. – 2-е изд. – Х, 1968. – 51с.
976237
  Боплан Гійом Левассер де Опис України / Гійом Левассер де Боплан. – Львів : Каменяр, 1990. – 301с. – У виданні також: Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький / Проспер Меріме. – ISBN 5-7745-0300-3
976238
  Боплян Гійом Левассер де Опис України : себто кількох провінцій королівства Польщі, що простягаються від кордонів Московії до меж Трансильванії, разом з їхніми звичаями та способом життя і ведения війни / Гійом Левассер де Боплян ; З фр. мови переклав В. Косик; Укр. катол. ун-т. св. Климента папи. – Рим : Укр.катол. унів., 1991. – 84с. – (Opera Universitatis Catholicae Ucrainorum / Укр. катол. ун-n ; Т. 83)
976239
  Боплан Гійом Левассер де Опис України / Гійом Левассер де Боплан. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 300, [3] c. : іл. – У виданні також: Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький / Проспер Меріме. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1392-2
976240
  Боплан Г.Л. де Опис України, кількох провінцій Королівства Польського, що тягнуться від кордонів Московії до границь Трансільванії, разом з їхніми звичаями способом життя і ведення воєн / Гійом Левассер де Боплан; АН УРСР, Археограф. комісія; Ін-т історії; Ін-т суспільних наук; Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту; Відповід. ред. В.А. Смолій; Пер. на укр. мову з ориг. 1660 р. Я.І. Кравця, З.П. Борисюк; Передмова Я.Д. Ісаєвича, В.А. Смолія,. – Київ, Cambridge : Наукова думка; Ukr. Research In-t of Harvard Univ., 1990. – 254 с. : іл. – В компл. з факсим. виданням: Description d"Ukranie, qui sont plusieurs provinces du Royaume de Pologne.../ Par le sieur de Beauplan. - Ruan: Cailloue, 1660. – (Україна в міжнародних зв"язках: хроніки, мемуари, щоденники). – ISBN 5-12-002500-5; 5-12-001226-4; 0-916458-7 (США)
976241
  Сюндюков І. Опис українського світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 15 -16 лютого (№ 28/29). – С. 20


  "Побачив світ додатковий том "Україна та українці", який завершує унікальний проект "Енциклопедія історії України", здійснений спільними зусиллями фахівців-гуманітаріїв НАН України, насамперед істориків".
976242
  Близнюк В.В. Опис фонем сучасної української та італійської літературних мов у термінах диференційних ознак // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 104-111. – (Філологія)
976243
  Лось В.Ф. Опис явища гігантського магнітоопору в магнітних сендвічах / В.Ф. Лось, В.М. Салтанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 35-37. – (Фізика ; Вип. 2)


  Розглянуто проходження електронів через несиметричний потенційний бар"єр у балістичному режимі. Виконано чисельні розрахунки коефіцієнтів гігантського та тунельного магнітоопору.
976244
  Косолапов В.В. Опис як форма систематизації природничо-наукового знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1965. – Вип. 3
976245
  Стрельніков І.Ф. Опис, перевірки і юстировки геодезичних інструментів малої і середньої точності : метод. вказівки з курсу геодезія ; для студ. 1 курсу географічного та геологічного ф-тів ун-ту / І.Ф. Стрельніков; МВССО УРСР ; Львівський ордена Леніна Державний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1970. – 76 с.
976246
  Скуленко М. Опис, характеристика та інші операції над поняттями // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 9. – С. 39-41


  Стаття присвячена логічній операції визначення понять у пропоганді та журналістиці.
976247
  Кузнецов Н.Я. Описание Parametriotes theae Kusn., gen. n., sp. n., нового вредителя чайного куста в Закавказье : (с табл. V-IX) / Н.Я. Кузнецов (Петроград) // К биологии Чайной моли, Parametriotes theae Kusn (Lepidoptera, Tineidae) / К.Э. Демокидов. – [Петроград], 1916. – С. 11-36
976248
  Кузнецов Н.Я. Описание Parametriotes theae Kusn., gen.n., sp.n. нового вредителя чайного куста в Закавквзье : (с табл. V-IX) / Н.Я. Кузнецов (Петроград) // К биологии Чайной моли, Parametriotes theae Kusn / К.Э. Демокидов. – Петроград : Типогр. Кюгельген, Глич, 1916. – 10-36 с. : ыл.


  / Н.Я. Кузнецов
976249
   Описание автографов Н.В. Гоголя. – Киев : Изд-во АН УССР, 1952. – 78, [3] с.
976250
  Белошапка Валерий Константинович Описание автоморфизма вещественных поверхностей высокой коразмерности : Автореф... доктора физико-математ.наук: 01.01.01 / Белошапка Валерий Константинович; АН, Математический ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1991. – 17л.
976251
  Барсов Е.В. Описание актов архива Маркевича, относящихся к истории южно-русских монастырей / [Соч.] Е.В. Барсова. – Москва : Унив. тип., 1884. – [1], 35 с. – Отт. из "Чтения в О-ве истории и древностей рос. при Моск. ун-те". 1884. Кн. 2
976252
   Описание алгоритмов логического проектирования. – Минск, 1985. – 67с.
976253
   Описание альбомов. – М, 1973. – 56с.
976254
  Грум-Гржимайло Г.Е. Описание Амурской области : (С картой) / Г.Е. Грум-Гржимайло; под ред. П.П. Семенова. – С.-Петербург : Типо-литография и переплетная С.М. Николаева, 1894. – V, 639, VIII с.
976255
  Каграманов Дж.В. Описание археорафических доукментов / Дж.В. Каграманов. – Баку, 1969. – 103с.
976256
   Описание Архива Александро-Невской Лавры за время царствования Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 1 : 1713-1716 годы. – 1903. – VI с., 1150, 114 стб.
976257
   Описание Архива Александро-Невской Лавры за время царствования Императора Петра Великого. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 2 : 1717-1719 годы. – 1911. – X, 1928 стб. с разд. паг.
976258
  Гнездило О.С. Описание архива Императорского Харьковского университета 1900 г. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 174-181. – ISBN 966-544-344-5
976259
  Ибрагимов А.А. Описание архива М.Ф. Ахундова / А.А. Ибрагимов. – Баку, 1962. – 275с.
976260
  Румянцев Г.Н. Описание архива У.Ц.Онгодова. / Г.Н. Румянцев. – Улан-Удэ, 1959. – 80с.
976261
   Описание архива Хоца Намсараева. – Улан-Удэ, 1969. – 85 с.
976262
  Павловский И.Ф. Описание архивов Полтавской губернии / И.Ф. Павловский. – Полтава : Издание Полтавской Ученой Архивной Комиссии, 1915. – 62 с.
976263
  Туманский Ф. Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – [8], 130 с. : 3 карт. – На корешке: Описа. Архп.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн. На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского ...
976264
  Туманский Ф. Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – [8], 130 с. : 3 карт. – На корешке: Описание Архипелага


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра, корінець з тисненн. На тит. л. круглая фиолетовая печать с текстом: Чернігівський державний музей. Бібліотека
976265
  Туманский Ф. Описание Архипелага и Варварийского берега; изъявляющее положение островов, городов, крепостей, пристаней, подводных камней и мелей; число жителей, веру, обряды, и нравы их с присовокуплением древней истории, и с тремя чертежам. – Во граде святого Петра (Санкт-Петербург) : Печатано у г. Вильковского и Галченкова, 1786. – [8], 130 с. : 3 карт. – На корешке: Описа. Архп.


  На тит. л. прямоугольная фиолетовая печать с текстом: Библиотека историко-филологического семинария Императорского унив. Св. Владимира
976266
   Описание баз данных и машиночитаемых информационных массивов. Состав и обозначение характеристик. ГОСТ 7.70-96. – Минск : Межгосударственный совет по стандартизации, 1997. – 46с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД))
976267
  Фомин А. Описание Белого моря, 1797
976268
  Маврокордато Г.Д. Описание Венгрии : внутреннее устройство, сельско-хозяйственная жизнь, торговля, промышленность, население, язык и религия / Г.Д. Маврокордато. – Париж : Книгопечатня Унион, 1916. – XVI, 252, [3] с.
976269
   Описание вещественных и письменных памятников Черниговского Епархиального Древлехранилища. – Чернигов : Типография Губернского Правления, 1908. – 50 с.
976270
  Коцинян А.М. Описание взаимодействий двухчастичных связанных состояний в ковариантном квазипотенциальном формализме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Коцинян А.М.; Ереван. физ. ин-т. – Ереван, 1980. – 16л.
976271
  Чернышев Б. Описание видов : добавление к курсу Палеонтология, читанные в Екатеринославском Горном институте / сост. Б. Чернышев под ред. ред. проф. Н.И. Лебедева. – Екатеринославль : Типо-литогр. Екатерининской железной дороги, 1917. – 41 с. – Напечатано на машинке. - Без тит. л.
976272
   Описание винтовочной агитационной гранаты. – Москва, 1943. – 8 с.
976273
  Кафтырев Д. Описание водяных сообщений между Санкт-Петербургом и разными Российскими губерниями : Сочинение. – Санкт-Петербург : Тип.А.Смирдина, 1829. – 45с. + С Гидрографическою картою. – Кн.нап.рос.стар.орф.
976274
  Кафтырев Д. Описание водяных сообщений между Санкт-Петербургом и разными Российскими губерниями : Сочинение. – Санкт-Петербург : Тип.А.Смирдина, 1829. – 45с. + С Гидрографическою картою. – Кн.нап.рос.стар.орф.
976275
  Кафтырев Д. Описание водяных сообщений между Санкт-Петербургом и разными Российскими губерниями. : Сочинение. – Санкт-Петербург : Тип.А.Смирдина, 1829. – 45с. + С Гидрографическою картою. – Кн.нап.рос.стар.орф.
976276
  Ахшарумов, Дмитрий Описание войны 1812 года. – Спб., 1819. – 294с.
976277
  Михайловский-Данилевский А.И. Описание войны 1813 года : с 27 картами и планами. – Санкт-Петербург : Воен. тип.
Т.1. – 1840. – 394 с.
976278
  Михайловский-Данилевский А.И. Описание войны 1813 года : с 27 картами и планами. – Санкт-Петербург : Воен. тип.
Т.2. – 1840. – 394 с.
976279
  Михайловский-Данилевский А.И. Описание войны 1813 года, по высочайшему повелению сочиненное генерал-лейтенантом Михайловским-Данилевским : с 27 картами и планами. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : тип. Штаба Отдельн. корп. внутр. стражи
Т.1. – 1844. – VII, 359 с. : карт. на отд. л.
976280
  Михайловский-Данилевский А.И. Описание войны 1813 года, по высочайшему повелению сочиненное генерал-лейтенантом Михайловским-Данилевским : с 27 картами и планами. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : тип. Штаба Отдельн. корп. внутр. стражи
Т.2. – 1844. – 297 с. : карт. на отд. л.
976281
  Чертков А. Описание войны великого князя Святослава Игоревича против болгар и греков в 967-971 годах / Соч. А. Черткова, вице-президента Моск. о-ва истории и древностей рос., кор. Акад. наук. – Москва, 1843. – [6], 188-468, II с.
976282
  Тищенко В.Г. Описание волномера типа ВСТ-10 / В.Г. Тищенко. – [Б. м. : б. в.], 1954. – 8 с. – (Радиотехнические измерения)
976283
   Описание Воронежского наместничества 1785 года. – Воронеж, 1982. – 147с.
976284
  Амфилохий Описание Воскресенской Новоиерусалимской библиотеки, с приложением снимков со всех пергаменных рукописей и некоторых писанных на бумаге / Амфилохий, архимандрит. – Москва : Синодская типография, 1876. – 10, II, 215 с.
976285
   Описание восшествия в Москву и коронования государыни императрицы Екатерины ІІ. – 311с.
976286
  Панин Р.Б. Описание вращения сильнодеформированных четно-четных атомных ядер : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Панин Р.Б. ; ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 14 с.
976287
   Описание всех в Российском государстве обитающих народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкневений, жилий, одежд и прочих достопамятностей. – СПб
1. – 1776. – 89 с.
976288
   Описание всех в Российском государстве обитающих народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкневений, жилий, одежд и прочих достопамятностей. – СПб
2. – 1776. – 188 с.
976289
   Описание всех в Российском государстве обитающих народов, так же их житейских обрядов, вер, обыкневений, жилий, одежд и прочих достопамятностей. – СПб
2. – 1777. – 130 с.
976290
  Роде А. Описание второго посольства в Россию датского посланника Ганса Ольделанда 1659 г., сост. посольским секретарем А.Роде. / А. Роде. – 355-398с.
976291
   Описание входного языка транслятора Ф-20, 1972. – 54с.
976292
  Адамов А.А. Описание вязкоупругого поведения несжимаемых и слабосжимаемых материалов при конечных деформациях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Адамов Анатолий Арсангалеевич ; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1979. – 16 с.
976293
  Тищенко В.Г. Описание генератора звуковой частоты типа ЗГ-2А / В.Г. Тищенко. – [Б. м. : б. в.], 1954. – 11 с. – (Радиотехнические измерения)
976294
  Тищенко В.Г. Описание генератора с качанием частоты типа 102 ИА / В.Г. Тищенко. – [Б. м. : б. в.], 1954. – 16 с. – (Радиотехнические измерения)
976295
  Гончуков О.А. Описание генератора сигналов видеочастоты типа 100 И / О.А. Гончуков, 1954. – 11с.
976296
  Иванов И.И. Описание гибридов между бизоном, зубром и рогатым скотом в зоопарке "Аскания- Нова" Ф.Э. Фальц-Фейна / И.И. Иванов, Ю.А. Филипченко. – Петроград, 1915. – 33с.
976297
  Дьяконов А.М. Описание гинандроморфного экземпляра Epinephele jurtina L / А.М. Дьяконов, 1923. – С. 125-136
976298
   Описание главного педагогического института в нынешнем его состоянии. – Санкт-Петербург : Тип.АН, 1851. – 71с.
976299
  Гуфеланд Описание главных целительных вод ы Германии, основанное на собственных его опытах. – С-Пб, 1816. – 268с.
976300
  Данилов Д. Описание города : проза: роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 6 (1046). – С. 3-76. – ISSN 0130-7673
976301
  Кунцевич Г.З. Описание города Казани (стен и башен) 1875 года. – [Казань] : [Типо-лит. Казанского ун-та], 1906. – 11 с. – Авт. указ. в конце предисл. - Отд. оттиск: Казан.Ун-т. Изв.о-ва археологии, истории и этнографии: 1906, т. 22, вып.1, с. 23-33


  -С.23-33.-В кн.:
976302
  Иванов П. Описание государственного архива старых дел / Сост. инспектором гос. арх. и чл. разных учен. о-в П. Ивановым. – Москва : Тип. С. Селивановского, 1850. – 406 с. разд. паг., 10 л. факс.
976303
  Новицкий Я.П. Описание границ и городов бывшей Азовской губернии (1775-1783_ : Архивные источники / Я.П. Hовицкий. – Александровск : Тип. при учил.-хутор глухонемых, 1910. – 38 с.
976304
   Описание графового языка SC. – Минск, 1994. – 84с.
976305
   Описание грузинских рукописей гос. музея Грузии. – Тбилиси, 1950. – 502с.
976306
  Марр Н.Я. Описание грузинских рукописей Синайского монастыря / Н.Я. Марр. – М.-Л, 1940. – 276с.
976307
  Теременко Г.Ю. Описание данных в СУБД ИНЭС / Г.Ю. Теременко. – Л, 1983. – 32с.
976308
  Бируля А.А. Описание двух новых видов , доставленных С.Н. фон Виком из Судана : (с 3 рис. ) / А.А. Бируля ; (Зоологический музей Петроградской Академиии наук). – Петроград : [Изд. Русское Энтомол. О-во ; Тип. Кюгельген и Ко], 1915. – С. 297-423. – Над задгол..: Оригинальные статьи. - Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение. 1915, [т.] XV, № 3
976309
  Тертерян А.Е. Описание двух новых видов мошек / А.Е. Тертерян. – Ереван, 1952. – 49-55с.
976310
   Описание дел бывшего архива Министрества народного просвещения. – Пб., 1920. – 424с.
976311
  Россия. Министерство народного просвещения. Архив Описание дел бывшего архива Министрества Народного Просвещения : Т. 1-2 / под ред. [и с предис.] С.Ф. Платонова, засл. проф. Имп. Петрогр. ун-та и А.С. Николаева, нач. Архива Мин-ва нар. просвещения. – Петрогрд : Тип. К.Н. Губинского
Т. 1. – 1917. – 511 разд. паг. 13 портр., факс. : портр., табл., факс.


  Ред., авт. предисл.: Платонов, Сергей Федорович (1860-1933) Николаев, Александр Сергеевич (1877-) На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Владимиру ...... Милк..... от А. Николаева
976312
  Тобиас Е.О. Описание диалекта д.Узьмино Псковской обл. Струго-Красненского р-на : Автореф... канд. филолог.наук: / Тобиас Е.О.; Тартуский гос. учит. ин-т. – Тарту, 1952. – 24 с.
976313
  Страхов Н.Н. Описание Днепра у Гоголя : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] : [Не напечатанная заметка покойного Н.Н. Страхова, найденная в его рукописях и любезно сообщенная нам его племянником И.П. Матченко] // Из школьных лет Н.В.Гоголя : [Сборник статей о Гоголе по случаю его 50-летия со дня его смерти 1852-1902] / П.Е. Щеголев. – Б. м. : б. и., 1902. – С. 581-582


  Содержани сборника:
976314
  Шобухов М.Н. Описание документальных материалов в архивах дореволюционной России / М.Н. Шобухов. – М., 1955. – 68с.
976315
   Описание документов архива Западнорусских униатских митрополитов. – Санкт-Петербург : Сунодальная типография
Т. 2 : 1701-1839. – 1907. – VIII, 1632 с.
976316
   Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. – Санкт-Петербург : Типография Правительствующего Сената
Кн. 1. – 1869. – XXXVIII, 46 с.
976317
   Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. – Санкт-Петербург : Типография Правительствующего Сената
Кн. 2. – 1872. – VIII, 198 с.
976318
   Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. – Москва : В университетской типографии (Катков)
Кн. 3. – 1876. – VI, 349 с.
976319
   Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. – Москва : Типография Л.Ф. Снегирева
Кн. 4. – 1884. – II, II, 17-32 с.
976320
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительственного Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 8 : (1728 г.). – 1891. – VII c., 704 столб., CLXIV столб.,114 столб.,[4] c.
976321
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 1 : (1542-1721). – 1868. – [4] c., 776 столб., CCCCLXXVI, 87 столб., 5, IV с.
976322
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 2, ч. 2 : (1722 г.). – 1878. – 652, XCII столб., 61, II с.
976323
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 3 : (1723 г.). – 1878. – 668, CDLXII столб., 86, [4], IV с.
976324
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 4 : (1724 г.). – 1880. – [4], 560 столб, CXXVI , 80, II, [1], с.
976325
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 6 : (1726). – 1883. – XI c., 586 , CCLXXXVI столб., 78, II с.
976326
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 7 : (1727 г.). – 1885. – VII c., 380 столб., CLXXIV столб., 71 столб, IV с.
976327
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 8 : (1728 г.). – 1891. – VII c., 704 столб., CLXIV столб., 114 столб, II с.
976328
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 5 : (1725 г.). – 1897. – VII c., 672, DLXXXIV столб., 84 с., [3] с.
976329
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 10 : (1730 г.). – 1901. – 1378 столб., 78 с.
976330
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 23 : (1743 г.). – 1911. – VII c., 1120 столб.
976331
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 9 : (1729 г.). – 1913. – 814, 158 столб., 160-166 с.
976332
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 19 : (1739 г.). – 1913. – VII c., 996 столб.,[1] c.
976333
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 21 : (1741 г.). – 1913. – VIII c., 1486 столб.,[2] c.
976334
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 22 : (1742 г.). – 1913. – IX c., 1300 столб.
976335
   Описание документов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правительствующего Синода. – Санкт-Петербург : Синодальная тип.
Т. 50 : (1770 г.). – 1914. – VII c., 1146 столб.
976336
   Описание Донецкого бассейна : Изд-е Совета Сьезда горнопромышленников Юга России. – Вып.1. – Екатеринославль
Т2 : Разработка месторождений. – 1914. – 449с.
976337
   Описание Донецкого бассейна : Изд-е Совета Сьезда горнопромышленников Юга России. – Вып.2. – Екатеринославль
Т2 : Разработка месторождений. – 1915. – 529с.
976338
   Описание Донецкого бассейна : Изд-е Совета Сьезда горнопромышленников Юга России. – Вып.2
Т1 : Проходка шахт и квершлагов. – 1916. – 566с.
976339
  Головин Описание достопримечательных кораблекрушений, в разные времена претерпенных, российскими мореплавателями. Собраны, приведены в порядок и пополнены примечаниями и пояснениями флота капитал-командиром. – С.-Пб.
ч. 4. – 1922. – 367с.
976340
  Орешников А. Описание древнегреческих монет, принадлежащих Московскому университету / [Алексей Орешников]. – Москва : Издание кабинета изящных искусств при Московском ун-те, 1891. – [2], VIII, 353 с., 3 л. фронт. : ил. – Авт. указан в конце предисл.
976341
  Ушаков Ф.А. Описание древних городищ, городцов, курганов, валов, каменных крестов, мостов и камней с отпечатками разных предметов, сохранившихся в Псковской губернии : (Материалы для составления археологической карты) / Ф.А. Ушаков. – Псков : Типография Губернского Правления, 1897. – 25 с.
976342
   Описание древних медалей Ольвии. – Москва, 1828. – 64 c.
976343
  Волошинский Я.Я. Описание древних русских монет, принадлежащих Минц-Кабинету Императорского Университета Св. Владимира, из числа близ Нежина, в мае месяце 1852 г. : Статья составлена хранителем Минц-Кабинета Яковом Волошинским. – Киев : В университетской тип., 1853. – [1], XIII, 14 с., 5 л. ил. – (Труды Комисси высочайше утвержденной при Императорском университете св. Владимира для описания губерний Киевского учебного округа : Подольской, Волынской, Киевской, Черниговской и Полтавской ; Смесь)
976344
   Описание Евангелий, принадлежащих Межигорскому монастырю по старинной описи 1776 г. : Приложение // О прогрессе в исторической науке : Вступительная лекция, читанная проф. П.Н. Ардашевым в Университете Св. Владимира 14 октября 1903 г. / П.Н. Ардашев. – [Киев], 1904. – С 45-58
976345
  Амфилохия Описание Евангелия 1092 года : (сличенного преимущественно с Остромировым Евангелием) / Амфилохий архимандрит. – Москва : Синод. типографя, 1877. – 32 с., X л.
976346
  Кене Б. Описание европейских монет X, XI и XII века, найденных в России / Соч. Б. Кене. – Санкт-Петербург : Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1852. – [8], 224, VII с. : ил. – (Записки Археологического общества ; Т. 4)
976347
  Тураев Б.А. Описание Египетского собрания Музея древностей при Императорском Казанском университете / сост. Б.А.Тураев. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1903. – [4], 20 с., 2 л. факс. – Отд. оттиск: Записки Восточного отделения Русского археологического общества. Т. XV
976348
  Веревкин М.И. Описание Екатерининских вод в Астраханской губернии, между города Царицына и селения Евангелического братства Сарепты : собранное на месте, 1780 года, в августе и сентябре месяцах Михайлом Веревкиным // Описание Липецких минеральных вод, сочиненное коллежским советником медицины, доктором отправляющим сию должность при Московском почтамте и бывшим физики и математики профессором Иваном Пфелером / И.И. Пфелер. – Москва : В тип. Ф.Гиппиуса, 1804. – 86 с.
976349
  Фокель Описание естественного состояния растущих в северных российских странах лесов. – Спб, 1766. – 376с.
976350
  Миллер Герхард Фридрих Описание живущих в Казанской губернии народов, как то черемис, чуваш и вотяков. – С-Пб, 1791. – 99с.
976351
  Ильинский Н. Описание жизни и беcсмертного подвига славного мужа, нижегородского купца Козьмы Минина : Выбранное из Исторических преданий Николаем Ильинским. – Санктпетербург : При Губерском правлении, 1799. – 78с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір На зворотньому боці палітурки екслібрис: Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия ...
976352
  Шамурин Е.И. Описание журнальных статей / Е.И. Шамурин. – Москва, 1949. – 72 с.
976353
   Описание законов и законодательных материалов. – М, 1974. – 60с.
976354
  Завалишин И. Описание Западной Сибири / И. Завалишин. – Москва : В типографии Грачева и комп.
Т. 1, 2 : Т. 2: Томская губерния. – 1862. – 414, [6], 276, [1] с. – Том 2 - 1965 года
976355
  Викторов А. Описание записных книг и бумаг старинных Дворцовых приказов 1584-1725 г. : в 2 вып. / ост. зав. Арх. Оружейн. палаты А. Викторов. – 1877-1883. – Москва : Типо-лит. С.П. Архипова и К*
Вып. 1 : [№ 1-935]. – 1877. – [4], 376 с.
976356
   Описание Земель Северной Америки, и тамошних природных жителей. – В Санктпетербурге, 1765. – 420с. – Видання старою орфографією


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, шкіра
976357
  Крашенинников С.П. Описание Земли Камчатки : С приложением рапортов, донесений и других неопубликованных материалов / С.П. Крашенинников; АН СССР. Институт географии. Географическое общество СССР.Институт этнографии. – Москва; Ленинград : Главсевморпути, 1949. – 843с.
976358
  Крашенников С.П. Описание земли Камчатки в изложении по подлиннику / С.П. Крашенников. – Москва : Географгиз, 1948. – 296с.
976359
  Силантьев А.А. Описание зоологических коллекций Императорского Лесного института / А.А. Силантьев, преп. охотоведения и ассист. по кафедре зоологии в Имп. Лесном ин-те. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. М.П. Фроловой
Вып. 1 : Позвоночные. Следы деятельности млекопитающих и птиц : с 14-ю таблицами ил. по фотографиям автора. – 1905. – 76 с. : ил.


  На тит. л. дарств. надпись: Глубокоуважаемому Владимиру Николаевичу Ковригину в знак признательности от автора
976360
   Описание и анализ археологических источников. – Иркутск, 1981. – 135с.
976361
  Сабанеев Л.П. Описание и изображение рыб встречающихся в Российской Империи : с 93 рис. / [соч.]Л.П. Сабанеева. – Москва : Тип. В. Готье, на Кузнецком мосту д. Торлецкого, 1875. – [4], LXXIV, 14, 16 с. – Пагинация ошибочная: после с. XXXIX след.. с. L
976362
   Описание и инструкция по применению аэроэкспонометра АЭН-ЗМ. – М, 1955. – 24с.
976363
   Описание и инструкция по эксплуатации мотор-генератора. – Київ, 1961. – 12с.
976364
  Аракчишвили Д. Описание и обмер народных музыкальных инструментов / Д. Аракчишвили ; Гос. Музей Грузии. – Тбилиси : Техника да Шрома, 1940. – 71с., [43] л. рис. : ил.
976365
  Михайловский Г.Е. Описание и оценка состояний планктонных сообществ / Г.Е. Михайловский. – Москва : Наука, 1988. – 211с.
976366
   Описание и распознавание объектов в системах искусственного интеллекта. – Москва : Наука, 1980. – 136с.
976367
  Зайцев С.С. Описание и реализация протоколов сетей ЭВМ / С.С. Зайцев. – Москва : Наука, 1989. – 272с.
976368
  Герке К.М. Описание и реконструкция строения порового пространства почвы с помощью корреляционных функций / К.М. Герке, М.В. Карсанина, Е.Б. Скворцова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 962-973 : табл., рис. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
976369
  Филипенко Т.В. Описание идиом в двуязычном фразеологическом словаре // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 141-148. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
976370
  Быкова Т.А. Описание изданий гражданской печати / Т.А. Быкова, 1955
976371
   Описание изданий типографии Швайпольт Фиоля : Сводный каталог и описание старопечетных изданий кирилловского и глаголического шрифтов. – Москва, 1979. – 47с.
976372
   Описание изданий, заглавие которых содержит наименование коллектива. – Москва, 1973. – 74 с. – (Инструктивно-методические рекомендации по описанию произведений печати ; Вып. 1)
976373
   Описание изданий, имеющих авторское оформление. – М., 1976. – 26с.
976374
  Быкова Т.А. Описание изданий, напечатанных кириллищей. 1689 - 1725 / Т.А. Быкова, М.М. Гуревич. – М.-Л, 1958. – 402с.
976375
  Быкова Т.А. Описание изданий, напечатанных при Петре 1 / Т.А. Быкова. – Ленинград, 1972. – 272 с.
976376
  Быкова Т.А. Описание изданийгражданской печати 1708 - январь 1725 г. / Т.А. Быкова, М.М. Гуревич. – Москва-Л, 1955. – 627 с.
976377
   Описание изобразительных материалов Пушкинского дома. – Москва ; Ленинград
Т. 3 : Л.Н. Толстой. – 1954. – 392 с.
976378
   Описание изобразительных материалов Пушкинского дома. – Москва-Л.
6. – 1960. – 231 с.
976379
   Описание изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л.
7. – 1962. – 200с.
976380
   Описание изобретения к авторскому свидетельству или патенту. – М, 1962. – 54с.
976381
  Гамель И. Описание изобретенного И. Скиаданом шерстомера,. – Москва, 1828. – 73 с., ил.
976382
   Описание Иркутского наместничества. – Новосибирск, 1988. – 250с.
976383
  Серафимов Б., Фомин М. Описание Исаакиевского Собора в С.-Петербурге, составленное по официальным документам : С приложением четырех рисунков Собора, плана его и портрета архитектора де-Монтферранда, литографированных на камне / составили и издали, Исаакиевского Собора : священник В.Серафимов, смотритель М.Фомин. – Санкт-Петербург : Тип. Коммисионера Императорской Академии художеств Гогенфельдена и Ко, 1865. – 91 с., 6 л. ил.
976384
  Коробков И.А. Описание ископаемых организмов : краткое методическое руководство; в помощь геологу-стратиграфу / И.А. Коробков; Отв. ред. Кузнецов С.С. – Ленинград : Ленинградский университет, 1954. – 48с.
976385
  Павлова М.В. Описание ископаемых остатков млекопитающих Троицкосавско-Кяхтинского музея : (с 3 табл.) / [соч.] М.В. Павловой. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1911. – С. 21-59, 5 л. ил. : ил. – Отд. оттиск. – (Труды Троицкосавско-Кяхтинского Отделения Приамурского отдела Императорского Русского Географического Общества ; 1910. Т. XII, вып. 1)


  Анотация: Кяхтинский музей был основан в 1890 г. В формировании коллекций принимали участие многие естествоиспытатели России, и он получил статус отделения Русского географического общества. Коллекция млекопитающих была изучена М.В. Павловой. Описания ...
976386
  Добровольский П.М. Описание исторического музея Черниговской Губернской ученой архивной комиссии / П.М. Добровольский. – Чернигов : Типография Губернского Правления
Ч. 1 : Церковные древности и предметы христианского культа. – 1905. – 88с.
976387
  Добровольский П.М. Описание исторического музея Черниговской Губернской ученой архивной комиссии / П.М. Добровольский. – Чернигов : Типография Губернского Правления
Ч. 2 : Исторический отдел: быт военный и домашний. – 1905. – 51с.
976388
   Описание к лабораторной работе №5. – Фрунзе, 1965. – 10 с.
976389
  Цеэ А. Описание кавказских целительных вод, изданное доктором медицины и хирургии, Общества соревнования медицинских и физических наук членом, главным врачом при оных водах, надворным советником и кавалером Андреем Цеэ // Описание Липецких минеральных вод, сочиненное коллежским советником медицины, доктором отправляющим сию должность при Московском почтамте и бывшим физики и математики профессором Иваном Пфелером / И.И. Пфелер. – Москва : В тип. Ф.Гиппиуса, 1804. – 155 с.
976390
  Сойманов Ф.И. Описание Каспийского моря и чиненных на оном российских завоеваний, яко часть истории госуд. имп. Пеора Великого... С внесенными, где потребно было, дополениями проф. Г.Ф. Миллера. – С-Пб, 1763. – 380с.
976391
  Закревский Н. Описание Киева / Н. Закревский, 1868
976392
  Закревский Н. Описание Киева / Сочинение Николая Закревского. – [Изд. 2-е, доп.]. – Москва : В типографии В.Грачева и комп., у Пречистенских ворот, д. Миляковой
Т. 1. – 1868. – IV, 455 с.
976393
  Евгений (митрополит) Описание Киевософийскаго собора и киевской иерархии : С присовокуплением разных граммат и выписок, обьясняющих оное, также планов и фасадов константинопольской и киевской Софийской церкви и Ярославова надгробия. – Киев : В типографии Киевопечерской Лавры, 1825. – 291, 273 с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
976394
  Антонович В.Б. Описание Киевскаго клада, содержащего римские монеты III и IV столетий. – Москва : В Синодальной Типографии, 1878. – 6 с. – Отд. оттиск из: Древности : Труды Императорского Московского Археологического Общества, т. 7, вып. 3, 1878


  На тит. л. надпись: Катерине Николаевне Мельник в воспоминание мюнц-кабинета "где же потрудихомся" от В. Антоновича
976395
  Цуканов В.Д. Описание кинетических процессов в телах кристаллической структуры / В.Д. Цуканов. – Киев, 1970. – 24с.
976396
   Описание китайских рукописей дуньхунского фонда Института народов Азии. – Москва
Вып. 1. – 1963. – 775 с.
976397
  Мелналкснис А.И. Описание китайских рукописных книг и карт из собрания К.А. Скачкова / А.И. Мелналкснис; АН СССР. Ин-т востоковедения ; Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : Наука, 1974. – 278 с.
976398
  Меньшиков Л.Н. Описание китайской части коллекции из Хара-хото: Фонд П.К.Козлова / Л.Н. Меньшиков. – Москва, 1984. – 527с.
976399
  Крапавицкайте Д.Н. Описание класса полуустойчивых вероятностей распределений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Крапавицкайте Д.Н.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1980. – 15л.
976400
  Крапавицкайте Д.Н. Описание класса полуустойчивых вероятностых распределений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Крапавицкайте Д.Н.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 14л.
976401
   Описание книг для каталогов. – Москва, 1971. – 20с.
976402
   Описание книг дозорных, переписных, описных, межевых, доимочных, раздельных, отказных, отдельных, обыскнвх и росписных, составленныхпо патриаршим указам 1620-1703 годов // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. – Санкт-Петербург, 1872. – Кн. 2. – IV, 210 с.
976403
   Описание книг на иностранных языках. – М., 1956. – 200с.
976404
   Описание книг писцовых, переписных, дозорных, перечневых, платежных и межевых // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. – Санкт-Петербург, 1869. – Кн. 1. – XXVI, 430 с.
976405
  Бальбуцев Е.Б. Описание коллективного движения атомных ядер методом моментов : автореф. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.16 / Бальбуцев Евгений Борисович ; ОИЯИ. – Дубна, 1990. – 14 с.
976406
  Шайдакова М.Я. Описание коллекции книг кириллической печати 16-20-го веков Горьковского историко-архитектурного музея-заповедника / М.Я. Шайдакова. – Горький, 1975. – 172 с.
976407
  Черский И.Д. Описание коллекции послетретичных млекопитающих животных, собранных Ново-Сибирскою экспедициею 1885-86 г. : Читано в заседании Физико-матем. отделения 16 января 1890 г.(с 6-ю табл. рис.) / сост. И.Д. Черский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1891. – [2], VI, 706, [II] с., 6 л. табл. – Прилож. к: Записки Имп. Академии наук. Т. LXV, № 1. - Без ориг. обл.
976408
   Описание коллекции рукописей научного архива географического общества. – Ленинград
Вып. 1. – 1973. – 89 с.
976409
  Озерецковский Н. Описание Колы и Астрахани / Из сочинений академика Николая Озерецковского. – В Санктпетербурге : При Императорской Академии наук, 1804. – [6], 131с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М.Максимовича Пал. XIX ст.- папір
976410
   Описание Константинополя и Дарданелл / Пер. с нем. языка московским мещанином Христофором Добросердцем. – [Москва] : Печатано при Императорском Моск. ун-те, 1772. – 42с.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім.М. Максимовича Пал.XVIII ст.- картон На титул.арк.- видавн. марка; заставка, кінцівка
976411
  Зуев В.В. Описание конструкции в форме линейной комбинации предельных ковалентной и ионной структуре : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 127 / Зуев В.В.; Лениград. горный ин-тут. – Ленинград, 1969. – 24л.
976412
   Описание Кореи. – Москва, 1960. – 663с.
976413
  Котов П.Н. Описание Кубанского имения "Хуторок" барона В.Р. Штейнгель 1900г. / сост. П.Н. Котов, агроном. – Москва : Т-во скороп. А.А. Левенсон, 1900. – 196 с., 3 л. цв. ил. : ил.


  Авт. предисл.: Прянишников, Дмитрий Николаевич (1865-1948) В кн. много автографов и фамилий, написанных чернильной ручкой
976414
  Гончуков О.А. Описание куметра типа Q-801 / О.А. Гончуков, 1954. – 7с.
976415
  Стратий Я.М. Описание курсов философии и риторики профессоров Киево-Могилянской академии / Я.М. Стратий, В.Д. Литвинов, В.А. Андрушко. – Київ : Наукова думка, 1982. – 347 с.
976416
  Григорьев В. Описание куфических монет X века, найденных в Рязанской убернии в 1839 году / Издано иждивением Одесского Общества Истории и Древностей. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1841. – [4], 52, [1] с.
976417
  Д"Арсет Жан Пьер Описание кухонной печи, устроенной г. Д"Арсетом так, что можно приготовлять в ней всякие кушанья, не будучи обеспокоиваему ни парами, ни дымом, ниже каким-либо запахом : пер. с франц. 2-го изд. / Арсет Г.Д. – Санкт-Петербург : Иждивен. имп. Вольного эконом об-ва, 1828. – 17 с., [1] табл.
976418
   Описание лабораторных работ. – Москва
Сб. №2, №3. – 1962. – 126 с.
976419
  Добротворский И.Н. Описание лабораторных работ (13-18) по электрическим измерениям / И.Н. Добротворский. – Москва, 1962. – 140 с.
976420
  Добротворский И.Н. Описание лабораторных работ (20-24) по электрическим измерениям / И.Н. Добротворский. – Москва, 1961. – 135 с.
976421
  Добротворский И.Н. Описание лабораторных работ (7-12) по электрическим измерениям / И.Н. Добротворский. – Москва, 1962. – 144 с.
976422
  Фомичев И.Н. Описание лабораторных работ по курсу радиопередающих устройств / И.Н. Фомичев, Г.И. Силкин. – Ленинград, 1954. – 102 с.
976423
   Описание лабораторных работ по общему курсу электрических измерений. – Ленинград, 1953. – 103 с.
976424
  Аменицкая Р.В. Описание лабораторных работ по радиохимии / Р.В. Аменицкая. – Горький, 1965. – с.
976425
  Аменицкая Р.В. Описание лабораторных работ по радиохимии / Р.В. Аменицкая. – Горький, 1965. – с.
976426
   Описание лабораторных работ по физике : для студентов. – Москва : Связьиздат
раздел "Оптика". – 1957. – 63 с.
976427
   Описание лабораторных работ по физике. – Л
1. – 1973. – 84с.
976428
  Пфелер И.И. Описание Липецких минеральных вод, сочиненное коллежским советником медицины, доктором отправляющим сию должность при Московском почтамте и бывшим физики и математики профессором Иваном Пфелером. – Москва : В тип. Ф.Гиппиуса, 1804. – [12], 118 с. : 1 л. цв. ил. – Конволют. Перепл. с 3 изд. сходной тематики


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
976429
  Глазунова Т.А. Описание листовых изоизданий / Т.А. Глазунова, М.Е. Ермакова // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 1560-7968


  Описания книжных изданий в электронных базах данных появились достаточно давно, они активно используются читателями. Однако библиотеки хранят и множество других видов изданий, и в том числе листовые изобразительные материалы. Авторы статьи, сотрудники ...
976430
  Алексеев Б.В. Описание макроскопических систем методами термодинамики : учеб. пособие / Б.В. Алексеев ; МВ и ССО РСФСР, Моск. ин-т хим. машиностороения. – Москва : МИХМ, 1987. – 102 с.
976431
   Описание манджурского народа. – без тит. листа
9. – 172с.
976432
   Описание манчьжурского народа. – 260, 181с.
976433
  Волкова М.П. Описание маньчжурских ксилографов института востоковедения АН СССР / М.П. Волкова. – Москва, 1988. – 160с.
976434
  Волкова М.П. Описание маньчжурских рукописей Института народов Азии АН СССР / М.П. Волкова. – Москва : Наука, 1965. – 140 с.
976435
   Описание маньчжурского народа. – 181 с.
976436
  Янтемир М.Н. Описание Маробласти / М.Н. Янтемир. – Краснококшайск
1. – 1926. – 63с.
976437
  Янтемир М.Н. Описание Маробласти / М.Н. Янтемир. – Краснококшайск
2. – 1926. – 63с.
976438
  Янтемир М.Н. Описание Маробласти / М.Н. Янтемир. – Краснококшайск
4. – 1926. – 86с.
976439
  Янтемир М.Н. Описание Маробласти / М.Н. Янтемир. – Краснококшайск
11. – 1926. – 63с.
976440
  Янтемир М.Н. Описание Маробласти / М.Н. Янтемир. – Краснококшайск
5. – 1927. – 119 с.
976441
   Описание материалов государственного музея И.С.Тургенева. – Орел, 1968. – 64 с.
976442
   Описание материалов государственного музея И.С.Тургенева. – Орел
2. – 1979. – 187с.
976443
  Шерцль Р.И. Описание медалей и монет, хранящихся в Нумизматическом кабинете Императорского Харьковского университета / [Р. Шерцль]. – Харьков : Тип. фирмы "Адольф Дарре", 1910. – [2], XI, [5], 1044 с., 1 л. ил. – Авт. указан в конце предисл.
976444
  Шерцль Р. Описание медалей и монет, хранящихся в Нумизматическом кабинете Императорского Харьковского университета / [Р. Шерцль]. – Харьков : Тип. фирмы "Адольф Дарре"
3 : Восточные монеты. – 1912. – VIII, 174 с.
976445
   Описание медалей и монет, хранящихся в нумизматическом кабинете Харьковского университета / Сост. проф. Р. Шерцль. – Харьков : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира
3 : Восточные монеты. – 1912. – VIII, 174 с. – Библиогр.: "Пособия" (с. V-VI)
976446
  Марти Ю.Ю. Описание Мелек-Чесменского кургана и его памятников в связи с историей Боспорского царства / Ю.Ю. Марти. – Одесса : Славянская типография Е. Хрисогелос, 1913. – 88 с.
976447
  Алексеев А. Описание меотической фауны позвоночных из окрестностей местечка Петроверовки Тираспольского уезда : Сборник N 119 / А. Алексеев. – Переплет 14 книг: 1) Алексеев А.; 2) Каргин А.К.; 3) Ланге О.К. и Мирчинка Г.Ф.; 4) Лебедева Н.; 5) Лейста Э.Е.; 6) Leyst E.; 7) Лейст Э.; 8) Розанов А.Н.; 9) Romer E.; 10) Танфильев И.; 11) Fersmann A.; 12) Ферсман А.; 13) Хоменко И.; 14) Чураков А.
976448
  Федоровский Н.М. Описание минералов / Н.М. Федоровский. – Москва, 1923. – 175с.
976449
  Антонович В.Б. Описание монет и медалей, хранящихся в нумизматическом музее Университета Св. Владимира / составил проф. В. Антонович. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира
Вып. 1 : Монеты Древнего мира. – 1896. – 283 с.


  На тит. арк. примырника № 42024 дарчий надпис: Вячеславу Чистославовичу Хвойко от В. Антоновича
976450
  Антонович В.Б. Описание монет и медалей, хранящихся в нумизматическом музее Университета Св. Владимира : Вып. 1-3 / составил проф. В. Антонович. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира
Вып. 2 : Монеты Римской республики. – 1900. – [2], IV, 118, VI с. – Отт. из Университетск. известий за 1900 г. – Библиогр. в предисл.


  На тит. арк. примырника № 42024 дарчий надпис: Вячеславу Чистославовичу Хвойко от В. Антоновича
976451
  Антонович В.Б. Описание монет и медалей, хранящихся в нумизматическом музее Университета Св. Владимира. / В.Б. Антонович. – Киев : Императорский Университет Св. Владимира
т.3 : Монеты Римской империи(От Юлия Цезаря до Коммода. – 1906. – 365с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
976452
  Гиль Хр.Хр. Описание монет, поступивших в мое собрание в 1892 и 1893 гг. / [Соч.] д. чл. Х.Х. Гиля. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1895. – 15 с., 3 л. ил. – На обл. авт.: Хр.Хр. Гиль ; дата : 1896
976453
   Описание морских и сухопутных сражений между российско-императорскою и королевскою шведскою армиями с 1788 до 1790 года. – Смоленск, 1804. – 311с.
976454
  Пащенко В.П. Описание морского льда в модели климата / В.П. Пащенко. – Москва, 1985. – 15 с.
976455
   Описание Москвы. – Санкт-Петербург, 1989. – 160 с.
976456
  Кене Б.В. Описание музея кн. Василия Викторовича Кочубея (составлено по его рукописному каталогу) и исследования об истории и нумизматике греческих поселений в России, равно как царств: Понтийского и Босфора Киммерийского / Б.В. Кене. – Санкт-Петербург : В тип. экспедиций заготовления государственных бумаг
Т.2. – 1857. – 418 с.
976457
  Хитрово Н. Описание мумии, 1826
976458
  Захариев С. Описание на Татаръ-Пазарджишкж-Тж Каазж : съ еднж харта и таблицж на различны стары памятницы. Съчинено / С. Захариев. – Виена : Печатница на Л. Соммер и С-jе, 1870. – 80 с.
976459
  Россия. Лесной Департамент Описание наиболее вредных лесам насекомых в средней полосе России. – Санкт-Петербург : Изд. Лесного Департамента М-ва Гос. имущ., 1893. – [61] л. : ил.


  На тит. л. печать-фамилия Ипполит Иванович Жихарев
976460
   Описание населенных мест Екатеринославской губернии. – Екатеринослав, 1925. – 636с.
976461
  Гинзбург Э.Х. Описание наследования количественных признаков / Э.Х. Гинзбург. – Новосибирск : Наука, 1984. – 249 с.
976462
  Введенский Н.Е. Описание некоторых анатомических институтов России, Германии и Швейцарии и несколько слов о практическом изучении анатомии и оперативной хирургии в заграничных университетах : заметки из впечатлений заграничной поездки 1900 года / Н.Е. Введенский. – Томск : Паровая типо-литография П.И. Макушина, 1901. – II, IV, 112 с.
976463
  Сидоренко М. Описание некоторых минералов и горных пород изгипсовых месторождений Хотинского уезда Бессарабской губернии : ( С шестью чертежами в тексте и четырьмя фототипиями) / М. Сидоренко. – Одесса : Типо-литография А.Шульце, 1904. – 106с. : Ил.
976464
  Булгаков Н.А. Описание некоторых работ поставленных в физической лаборатории при Политехнической школе в Цюрихе / Н. Булгаков. – Санкт-Петербург : Типо-лит. Р. Голике, 1897. – 52 с.
976465
  Барсов Е.В. Описание некоторых южно-русских и западно-русских рукописей, находящихся в рукописном собрании Е.В. Барсова / Е.В. Барсов. – [б. м.] : [б. и.]. – 17 с.
976466
  Горький Максим Описание Нижнего Новгорода и ежегодно бывающей в нем ярмарки / Горький М. – Москва : Тип. Семена, 1829. – б. с. : 1 карта
976467
   Описание Нижняго-Новгорода, 1829
976468
  Баровский В.В. Описание нового вида из рода Nalthodes Kiesw (Coleoptera, Cahtharididae) / В.В. Баровский
976469
  Лучник В. Описание нового вида подрода Lasiotrechus Ganglb. (Coleoptera, Carabidae) : (Из Зоологического Музея Московского Университета) / В. Лучник : Тип. М.Меркушева, 1915. – 1 с. – Отд. оттиск из: Русск. Энтом. Обозр., т. 15, № 1, 1915 г.
976470
  Суворов Г.Г. Описание нового вида подрода Temnorhinus Fst. (Coleoptera, Curculionidae) / Г. Суворов (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – 2 с.
976471
  Лучник В. Описание нового вида рода Agonum Bon. (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник (Киев) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 185-186
976472
  Лучник В.Н. Описание нового вида рода Agonum Bon. (Coleoptera, Carabidae) / В. Лучник (Киев) // Компакт - 252273 / В.Н. Лучник. – С. 185-186
976473
  Добржанский Ф.Г. Описание нового вида рода Coccinella из окрестностей Киева / Ф. Добржанский (Киев) // Жуки - 1. [Компакт - 252365]. – С. 46-47


  На с. 46 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Яковлевичу Кузнецову от автора.
976474
  Языков А. Описание нового вида рода Edwardsiana Jaz. (Homoptera Eupterygidae) из Московской губернии / А. Языков, 1929. – 262-265с.
976475
  Ваrоvskіj V.V. = [Баровский В В. Описание нового вида рода Macrolycuss Waterh. (Coleoptera, Lycidae) M30 V 1930 // [Компакт. 1, № 252346] / В.В. Баровский. – С. 580-581
976476
  Кесслер К.Ф. Описание нового вида рыб из семейства Карповых, Cyprinoidei / [соч.] К.Ф. Кесслера. – Б. м. : б. и., 1870. – 4с., 1 л. ил. : ил.
976477
  Рейхардт А.Н. Описание нового вредного вида слоника из Бухары / А.Н. Рейхардт // Компакт- 252311 / Рейхардт А.Н.


  На с. [1] дарств. надпись: Дорогому Николаю Яковлевичу Кузнецову на добрую память от автора
976478
  Ошанин В. Описание новых видов полужесткокрылых насекомых. – Москва : Университетская типография, 1870. – 8 с. – Отд. оттиск из: Bulletin de la Soc. Imp. des Naturalistes de Moscou, № 1, 1870.
976479
  Ершов Н.Г. Описание новых видов экзотических чешуекрылых : [Статья 1] / [соч.] Н. Ершова. – [Санкт-Петербург] : Тип. В.Безобразова и Комп., 1874. – С. 140-149, 1 л. цв. ил. : ил. – Без тит. л. и обл. - Авт. и назв. на рус. и лат. яз. - Отд. оттиск из: Труды Русского Энтомологического Общества="Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 1874, т. VIII, № 2


  ("Horae Societatis Entomologicae Rossicae")
976480
  Ершов Н.Г. Описание новых видов экзотических чешуекрылых : [Статья 2] / [соч.] Н. Ершова. – [Санкт-Петербург] : Тип. В.Безобразова и Комп., 1876. – С. 57-66, 1 л. цв. ил. : ил. – Без тит. л. и обл. - Авт. и назв. на рус. и лат. яз. - Отд. оттиск из: Труды Русского Энтомологического Общества="Horae Societatis Entomologicae Rossicae. 1874, т. X, № 1


  ("Horae Societatis Entomologicae Rossicae")
976481
  Аленицин В.Д. Описание новых форм простейших найденных в озерах Троицкого и Челябинского уездов Оренбургской области / [соч.] Владимира Оленицина. – [Санкт-Петербург], 1873. – С. 103-113. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Труды Общества естествоиспытателей. 1873, т. 4, № 1, с. 103-114
976482
   Описание о Японе : Содержащее в себе три части, то есть: Известие о Японе и о вине гонения на христиан, Историю о гонении христиан в Японе и Последование странствования Генрика Гагенара, которое исправною ландкартою и изрядными фигурами украшено. – В Санктпетербурге : Печатано при Академии наук, 1734. – разд. паг. : 2 грав. – Каждая часть имеет собственную пагинацию


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII ст.- картон, папір, корінець зі шкіри Перевод трех сочинений: 1. Relation du Japon, et de la cause de la persecution contre les chestiens dans les ...
976483
  Герасимов А.М. Описание огневки Chilo tadzhikiellus Gtrasimov и совки Sesamia cretica striata Stgr., вредящих сахарному тростнику в Таджикистане / А.М. Герасимов, 1949. – С. 700-713. – Библиогр.: Литература с. 712-713
976484
  Баровский В.В. Описание одного вида рода Silis (Latr. Coleoptera) : (3 рис.) / В.В. Боровский // [Компакт. 1, № 252346] / В.В. Баровский. – С. 13-14 : ил.
976485
  Успенский В.А. Описание основных методов битуминологических исследований при обработке материалов опорного бурения / В.А. Успенский, О.А. Радченко. – Ленинград, 1955. – 72с.
976486
  Добровольская В.И. Описание особых видов изданий для библиотечных каталогов / В.И. Добровольская. – М, 1949. – 96с.
976487
  Шмальгаузен И.Ф. Описание остатков растений Артинских и Пермских отложений : (с 7-ю табл.) / [И. Шмальгаузена] // Материалы для геологии Туркестанского края : Вып. 1-3 / Г.Д. Романовский. – 1878-1890. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Академии наук, 1884. – Вып. 2 : Историческая геология: палеонтологический характер осадочных образований Западного Тянь-Шаня и Туранской нихменности / сост. Г.Д. Романовский, горн. инж., чл. горного ученого Комитета. – [2], 44, [8] с., 7 л. ил.
976488
   Описание отдельных русских хозяйств / Министерство земледелия и государственных имуществ. Департамент Земледелия. – 1897-1898. – Санкт-Петербург : Изд. СПб. Градоначальства
Вып. 1 : Тульская губерния. – 1897. – 71 с. – Без тит. л.


  На тит. л. печать-фамилия Ипполит Иванович Жихарев
976489
  Михайловский-Данилевский А. Описание Отечественной войны 1812 года. – Ч. 2. – Санкт-Петербург : В Военной типографии
Ч. 2. – 1839. – 449 с.
976490
  Михайловский-Данилевский А. Описание Отечественной войны 1812 года. – Ч. 3. – Санкт-Петербург : В Военной типографии
Ч. 3. – 1839. – 428 с.
976491
  Михайловский-Данилевский А. Описание Отечественной войны 1812 года. – Санкт-Петербург : В Военной типографии
Ч. 4. – 1839. – 397 c.
976492
  Михайловский-Данилевский А.И. Описание Отечественной войны 1812 года, по высочайшему повелению сочиненное генерал-лейтенантом Михайловским-Данилевским : с 96-ю картами и планами. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Штаба Отдельного корпуса внутренней стражи
Ч. 3. – 1843. – 404 с. : ил., карт. на отд. л.
976493
  Михайловский-Данилевский А. Описание Отечественной войны 1813 года. – Ч. 1. – Санкт-Петербург : В Военной типографии
Ч. 1. – 1840. – 394, V с.: карты и планы
976494
  Либман С.Н. Описание отчетов нучно-исследовательских институтов / С.Н. Либман. – М., 1949. – 20с.
976495
   Описание палеонтологических объектов с применением латинских термиксов : сборник научных трудов. – Новосибирск : Институт геологии и геофизики СО АН СССР, 1975. – 244с.
976496
  Императорский Российский Исторический музей имени Александра ІІІ Описание памятников. – Москва : [Тов. тип. А.И. Мамонтова]
Вып. 2 : Житие Святого Нифонта, лицевое XVI века = Vie de St-Niphon illustree au XVI siecle / [сост. В. Щепкин]. – 1903. – [4], 51 с., [2] л. цв. ил., LXVI л. ил. – Данные тит. л. частично паралельно на фр. яз. - Книга с ил. вложена в папку
976497
  Императорский Российский Исторический музей имени Александра ІІІ Описание памятников. – Москва : Тов. тип. А.И.Мамонтова
Вып. 3 : Рукопись комедии А.С. Грибоедова "Горе от ума" : [подлинная рукопись А.С. Грибоедова] : прилагаются 5 фототипических снимков с рукописи. – 1903. – XIX, 152 с., [5] л. цв. ил. + прилагаются 5 фототипических снимков с рукописи. – 2 экз. с деф.: отсутствуют обл., тит. л., утрачены стр.
976498
   Описание Пекина, 1829
976499
  Михайловский-Данилевский А.И. Описание первой войны императора Александра с Наполеоном в 1805 году, по высочайшему повелению сочиненное генерал-лейтенантом и членом Военного совета Михайловским-Данилевским : с 9-ю планами и картами. – Санкт-Петербург : тип. Штаба Отд. корпуса внутр. стражи, 1844. – VIII, 291 с., 9 л. карт., пл. : карт., план.
976500
   Описание первой публичной выставки мануфактурных изделий. – Санкт-Петербург : Тип. Экспедиции заготовления гос. бумаг, 1829. – 323 с., 1 л. ил.
976501
  Житецкий П.И. Описание Пересопницкой рукописи XVI века с приложением текста Евангелия от Луки, выдержек их других Евангелистов и 4-ч снимков / Сост. П. Житецкий. – Киев : В Унив. тип., 1876. – [2], 79 с., : 4 л. ил. – Отд. отт. из; Труды третьего Археол. съезда
976502
   Описание периодических изданий для каталогов. – М, 1971. – 13с.
976503
   Описание периодических изданий на иностранных языках. – М, 1968. – 38с.
976504
   Описание персидских и таджикских рукописей. – Москва : Наука
Вып. 6 : Фольклор: (Занимательные рассказы и повести) /Н.Н. Туманович. – 1981. – 144с.
976505
  Миклухо-Маклай Описание персидских и таджикских рукописей института востоковедения / Миклухо-Маклай. – Москва : Издательство восточной литературы
Вып. 2. – 1961. – 167 с.
976506
  Миклухо-Маклай Описание персидских и таджикских рукописей института востоковедения / Миклухо-Маклай; отв. ред. О.Ф. Акимушкин. – Москва : Наука
Вып. 3 : Исторические сочинения. – 1975. – 444 с.
976507
  Ниязов Хамид Ниязович Описание персидских и таджикских рукописей института востоковедения : Персоязычная худ. лит., 11-го - нач. 13-го вв. / Ниязов Хамид Ниязович. – Москва : Наука
Вып. 8. – 1979. – 142с.
976508
  Ворожейкина Зинаида Николаевна Описание персидских и таджикских рукописей института востоковедения / Ворожейкина Зинаида Николаевна. – Москва : Наука
Вып. 7 : Персоязычная худ. лит. 10-го нач. 13-го вв. – 1980. – 157с.
976509
   Описание пехотнаго полковаго строю, разделенного в три части, со всеми нужными к тому примечаниями, 1755 году.. – [Санкт-Петербург], 1755


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
976510
  Рычков П.И. Описание пещеры, находящейся в Оренбургской губернии при реке Белой, которая из всех пещер в Башкирии за славную и наибольшую почитается / Сочинено... г. Рычковым // Собрание исторических известий, относящихся до Костромы / И. Васьков. – Москва : В типографии у М. Пономарева, 1792. – 28 с. : 3 плана пещеры


  Первое описание Каповой пещеры на Южном Урале, выполненное выдающимся русским исследователем Петром Ивановичем Рычковым. На обор. плана №1 от руки чернилами записана редакторская правка к стр.4 и 12 (вероятно, сделанная автором)
976511
  Федорова В.М. Описание писем В.Г.Короленко / В.М. Федорова. – Москва, 1961. – 659с.
976512
  Чертков А. Описание посольства, отправленного в 1659 году от царя Алексея Михайловича к Фердинанду II-му, великому герцогу Тосканскому. – Москва, 1840. – 312-397 с.
976513
   Описание постройки тригонометрических знаков. – М
6. – 1920. – 29с.
976514
  Михайловский-Данилевский А. Описание похода во Франции 1814 года. – Ч. 2. – Санкт-Петербург : Тип. Департамента внешней торговли
Ч. 2. – 1836. – 377 с.
976515
  Михайловский-Данилевский А.И. Описание похода Франции в 1814 году : с 23-мя планами и картами / [Соч.] А. Михайловского-Данилевского. – Санкт-Петербург : тип. Деп. внеш. торг.
Ч. 1. – 1836. – [4], VIII, 321 с. : карт., план.
976516
  Михайловский-Данилевский А.И. Описание похода Франции в 1814 году : с 23-мя планами и картами / [Соч.] А. Михайловского-Данилевского. – Санкт-Петербург : тип. Деп. внеш. торг.
Ч. 2. – 1836. – [4], 377 с., 12 л. карт., план. : карт., план.
976517
  Михайловский-Данилевский А.И. Описание похода Франции в 1814 году : с 23-мя планами и картами / [Соч.] Ген. лейт. А. Михайловского-Данилевского. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : тип. Штаба Отдельного корпуса внутренней стражи, 1845. – [4], IV, 496 с. : карт., пл.
976518
  Агасандян Г.А. Описание правил управления каскадами водохранилищ / Г.А. Агасандян. – Москва, 1987. – 33 с.
976519
  Тютчев И.А. Описание празднование Двадцатипятилетнего юбилея президентства Его Императорского Высочества князя Николая Максимилиановича Романовского, герцога Лейхтенбергского президента Императорского С.-Петербургского Минералогического общества 7 мая 1890 года / сост. И.А. Тютчевым, действ. членом Общества. – Санкт-Петербург : Тип. и хромолитография А. Траншель, 1890. – 83 с., 1 л. портр. (фронт.)
976520
  Дорофеев Г.К. Описание празднования священного коронования Их Императорских Величеств учебными заведениями города Тифлиса 16 мая 1896 года / Г.К. Дорофеев, преп. Тифл. 1-ой гимн. // Отчет о состоянии Тифлисской 1-й гимназии к 10 сентября 1896 года. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1896. – С. 189-216
976521
   Описание празднования столетнего юбилея 1-й Казанской гимназии, 1868. – 67 с.
976522
   Описание предметов древности и святыни собранных путешественником по святым местам. – Киев : Тип. И. и А. Давиденко (аренд. С. Кульженко и В. Давиденко), 1872. – 33 с.
976523
  Бибиков Н.Г. Описание признаков звука нейронами слуховой системы наземных позвоночных / Н.Г. Бибиков ; отв. ред. Г.В. Гершуни ; АН СССР, Ин-т высш. нерв. деятельности и нейрофизиологии. – Москва : Наука, 1987. – 199, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 179-200
976524
  Дункен Описание примечательных кораблекрушений, в разные временна случившихся. С англ. перевел и пополнил примечаниями и пояснениями, в пользу российских мореплавателей, флота капитан-командир Головин. – С-Пб.
ч. 3. – 1822. – 360с.
976525
  Дункен Описание примечательных кораблекрушений, в разные временна случившихся. С англ. перевел и пополнил примечаниями и пояснениями, в пользу российских мореплавателей, флота капитан-командор Головин. – СПб.
ч. 1. – 1822. – 368с.
976526
  Малых Алла Ефимовна Описание проективных плоскостей порядка 9 латинскими квадратами порядка 8 : Автореф... кадн. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Малых Алла Ефимовна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 10л.
976527
   Описание произведений печати. – М, 1956. – 206с.
976528
   Описание произведений печати. – М, 1962. – 24с.
976529
  Гиляревский Р.С. Описание произведений печати / Р.С. Гиляревский. – Изд. 2-е испр. – М., 1966. – 32с.
976530
  Сазонова Л.И. Описание произведений печати / Л.И. Сазонова. – М., 1970. – 27с.
976531
  Сазонова Л.И. Описание произведений печати / Л.И. Сазонова. – Москва, 1970. – 27с.
976532
  Тихомирова Л.П. Описание произведений печати библиотечных каталогов / Л.П. Тихомирова, Г.Г. Фирсов. – Ленинград, 1952. – 264с.
976533
   Описание произведений печати для библиографических и информационных изданий. – М, 1969. – 25с.
976534
  Добровольская В.И. Описание произведений печати для библиотечных каталогов / В.И. Добровольская. – М, 1946. – 95с.
976535
   Описание произведений печати и организация алфавитного каталога в технических библиотеках : методическое пособие. – 2-е перераб. изд. – Москва, 1970. – 168 с.
976536
  Ашукин А.А. Описание произведений печати. Алфавитный каталог : метод. указ. для студ.-заочн. ин-тов культуры / А.А. Ашукин ; сост. А.А. Ашукин ; Харьков. гос. ин-т культуры. – Изд. 2-е перераб. – Харьков, 1964. – 24 с.
976537
  Зельницкий, Григорий Описание происшествий 1812 года, случившихся в пределах Калужской губернии... почерпнутое из достоверных известий. – М., 1815. – 179, 7с.
976538
  Эпсид Описание протяженных частиц в нелинейной теории поля : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Эпсид; Ун-т дружбы народа. – Москва, 1977. – л.
976539
  Пащенко В.Ф. Описание процесса взаимодействия клина с почвой при послойной её рыхлении / В.Ф. Пащенко, М.Я. Довжик, В.В. Домашенко // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 202-211 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
976540
   Описание процесса проектирования роторных машин с помощбью сетевых множеств. – М, 1989. – 18с.
976541
  Белов Валерий Константинович Описание процессов высокоэнергетического рассеяния с помощью одновременного уравнения в квантовой теории поля : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Белов Валерий Константинович ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1973. – 10 с.
976542
  Грум-Гржимайло Г.Е. Описание путешествий в Западный Китай. : Т. 1-3 / сост. Г.Е. Грум-Гржимайло ; При участии М.Е. Грум-Гржимайло. – 1896-1907. – Санкт-Петербург : [Изд. Имп. Русского географ. О-ва ; Тип. В.Ф. Кирбаума]
Т. 3 : Вокруг Куку-Нора, через Нань-Шань, Бей-Шань и вдоль Восточного Тянь-Шаня обратно на родину : с картою на 3 листах, 25 фототипиями и 29 цинкографиями в тексте [Глава XV: Зоогеографический характер фауны чешуекрылых северо-восточный окраины Тибета ..]. – 1907. – VI, 531 с., [28] л. ил., карт. : ил., карт. – Отд. оттиске из т. 3 только две Главы XV и XVI, с. 343-432


  Авт.: Грумм-Гржимайло, Михаил Ефимович (1861-) Кн. была подарена в таком виде
976543
  Догель В. Описание путешествия / В. Догель, И. Соколов : Типография А.Н. Белокопытова
№ 1. – 91 с.
976544
  Грум-Гржимайло Н.Е. Описание путешествия в Западный Китай : в 3 т. / сост. Г.Е Грум-Гржимойло при участии М.Е. Грум-Гржимойло. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. С.Н. Николаева
Т. 1 : Вдоль Восточного Тянь-Шаня : с катой, 25 фототипиями, 5 гравюрами в тексте и 1 табл. – 1896. – XII, 547, [27] л. ил., портр., карт : ил., табл,. – Экз. деф., отсутсв. с. 329-547, и не все ил, портр.
976545
  Грумм-Гржимайло Описание путешествия в Западный Китай : в 3 т. / Грумм-Гржимайло; составлено Г.Е. Грум-Гржимайло. – Санкт-Петербург : Изд. Имп. Рус. геогр. о-ва ; Тип. В.Ф. Киршбаума
Т. 3 : Вокруг Куку-нора, через Нань-Шань, Бей-Шань и вдоль Восточного Тянь-Шаня обратно на родину : с картою на 3 листах, 25 фототипиями и 29 цинкографиями в тексте. – 1907. – VI, 531 с., [28] л. ил., карт.
976546
  Грумм-Гржимайло Описание путешествия в Западный Китай / Грумм-Гржимайло. – Москва : ОГИЗ, 1948. – 687 с. : Карта
976547
  Олеарий Адам Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно 1647 г. (витяги) // Україна-Русь vs Московія : настільна книга / С.І. Крамар. – Кам"янець-Подільський : Медобори-2006, 2017. – С. 335-355. – ISBN 978-617-681-137-4
976548
  Аснаш С.М., Яхонтов А.Н. Описание Пушкинского музея Императорского Александровского лицея / Сост. воспитанники 1 кл. 4 курса С.М. Аснаш и А.Н. Яхонтов, под ред. зав. Пушк. музеем И.А. Шляпкина; Изд. воспитанников Александр. лицея. – Санкт-Петербург : Изд. воспитанников Александровск. лицея, 1899. – [2], XXVIII, 514, V, [9] с. : 1 л. фронт. (цв. портр.), 31 л. ил., факс.


  Сост.: Яхонтов, Аркадий Николаевич (1878-1938) Ред. Шляпкин, Илья Александрович (1858-1918) Аснаш Сергей Михайлович ( -1903) и Яхонтов Аркадий Николаевич (1878-1938) – лицеисты 55 курса (выпуск 1899 г.). В 1899 году исполнилось 20 лет Пушкинскому ...
976549
  Тищенко В.Г. Описание радар-тестера РТ-10 / В.Г. Тищенко. – [Б. м. : б. в ], 1954. – 24 с. – (Радиотехнические измерения)
976550
   Описание радиационной обстановки и оценки даты выброса 137Сs в атмосферу с помощью модели переноса радионуклидов совместно с прогнозами мезомасштабной гидродинамической модели / К.Г. Рубинштейн, М.М. Смирнова, Р.Ю. Игнатов, И.М. Губенко, Р.В. Арутюнян, Д.А. Припачкин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 5. – С. 32-43 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2906
976551
  Лугинин В. Ф. Описание различных методов определения теплот горения органических соединений. – Москва : Высочайше утвержденное Тов-во скоропечатни А. А. Левенсон, 1894. – 100 с.
976552
  Груша Галина Валентиновна Описание рассеяния и связянных состояний в релятивистском конфигурационном пространстве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / груша Галина Валентиновна; Объедин. ин-т ядер. исслед. 2-11733. – Дубна, 1978. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
976553
  Пачоский Иосиф Описание растительности Херсонской губернии / Иосиф Пачоский ; Естеств.-ист. музей Херсон. губ. земства. – Херсон : Паровая тип. С.Н. Ольховикова и С.А. Ходушина
Т. 1 : Леса. – 1915. – [4], LXVI, 203 с., 2 л. карт.
976554
  Пачоский И.К. Описание растительности Херсонской губернии / И.К. Пачоский. – Херсон
Вып. 3 : Плавни, пески, солончаки, сорные растения. – 1927. – 220с.
976555
   Описание рек и речек Черниговского полка. – Чернигов, 1908. – 52с.
976556
  Протопопова Е.Э. Описание рекламного продукта // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 38-45. – ISSN 1560-7968
976557
  Хубайш Тифлиси Абу-л-Фаза Описание ремесел / Хубайш Тифлиси Абу-л-Фаза. – Москва, 1976. – 256с.
976558
   Описание ризницы. – 623с.
976559
   Описание рукописей. – Тбилиси, 1948. – 524с.
976560
  Нежинский Описание рукописей библиотеки Историко-филологического института князя Безбородько в г. Нежине / Нежинский, институт князя Безбородко. Библиотека историко-филологический; сост. под ред. М. Сперанского // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – [4], II, 143 с.
976561
  Нежинский Описание рукописей библиотеки Историко-филологического института князя Безбородько в г. Нежине : (окончание) / Нежинский, институт князя Безбородко. Библиотека историко-филологический; сост. под ред. М. Сперанского // Гимназия высших наук кн. Безбородко в Нежине 1820-1832 (к 75-летию со дня основания) : исторический очерк Е.В. Петухова / Е.В. Петухов. – Санкт-Петербург, 1895. – VIII, 39 с.
976562
  Маторина Р.П. Описание рукописей В.Г. Короленко / Р.П. Маторина. – Москва, 1950. – 224 с.
976563
   Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. – Москва; Ленинград, 1951. – 135с.
976564
   Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. – Москва-Л.
2. – 1953. – 366с.
976565
   Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л.
4. – 1958. – 380с.
976566
   Описание рукописей и изобразительных материалов Пушкинского дома. – М.-Л.
5. – 1959. – 290с.
976567
  Маслов С.И. Описание рукописей Исторического общества Нестора Летописца / С.И. Маслов. – Киев : Тип. Т.Г. Мейнандера, 1908. – 122 с. разд. паг.
976568
   Описание рукописей М.Горького. – М-Л
1. – 1936. – 259с.
976569
   Описание рукописей М.Горького. – М-Л
Т. 1. – 1948. – 731с.
976570
  Аскарянц А.В. Описание рукописей Н.П. Огарева / А.В. Аскарянц ; под ред. Я.З. Черняка ; Гос. б-ка им. В.И. Ленина. – Москва, 1952. – 207 с.
976571
  Кушев В.В. Описание рукописей на языке пашто института востоковедения / В.В. Кушев. – М., 1976. – 136с.
976572
   Описание рукописей научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского. – Казань
7. – 1961. – 48с.
976573
   Описание рукописей научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского. – Казань
11. – 1962. – 40с.
976574
   Описание рукописей научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского. – Казань
13. – 1963. – 48с.
976575
   Описание рукописей научной библиотеки им.Н.И.Лобачевского. – Казань
14. – 1969. – 76с.
976576
  Модзалевский Б.Л. Описание рукописей Пушкина находящихся в музее А.Ф. Онегина в Париже / Б.Л. Модзалевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1909. – [2], 41 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники, вып. 12
976577
   Описание рукописей синодального собрания. – Москва
2. – 1973. – 163с.
976578
   Описание рукописей Синодального собрания : (не вошедших в описание А.В. Горского и К.И. Невоструева). – Москва
Ч.1, № 577-819. – 1970. – [IX] с., 211 с., [XXV] с., [20] с. ил. : ил. + Приложения: с. [X- XXV]
976579
   Описание рукописей собрания сочинений Черткова. – Новосибирск, 1986. – 133с.
976580
   Описание рукописей статей Л.Н. Толстого. – М, 1961. – 280с.
976581
   Описание рукописей Ф.М.Достоевского. – М., 1957. – 589с.
976582
  Жданов В.А. Описание рукописей художественных произведений Л.Н. Толстого / В.А. Жданов. – М., 1955. – 635с.
976583
  Петров Н. Описание рукописей ЦАМ при КДА / Н. Петров
976584
  Петров Н. Описание рукописей ЦАМ при КДА
Вып.2. – 1877
976585
   Описание рукописей Чудовского собрания. – М, 1980. – 233с.
976586
  Артемьев А. Описание рукописей, хранящихся в библиотеке Казанского университета / Артемьев А.И. – Санкт-Петербург : Изд-во Архегорафического комитета, 1882. – VIII, 372 с.
976587
  Лилеев М.И. Описание рукописей, хранящихся в библиотеке Черниговской духовной семинарии / М.И. Лилеев. – 215 с.
976588
   Описание Рукописного отдела Библиотеки Академии наук СССР. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние
Т. 7, вып. 1 : Сочинения писателей-старообрядцев XVII века / сост. Н. Ю. Бубнов. – 1984. – 316 с.
976589
   Описание рукописного отделения Библиотеки Академии наук СССР. – Москва ; Ленинград
4. – 1951. – с.
976590
  Конусов А.П. Описание рукописного отделения Библиотеки Академии наук СССР / А.П. Конусов, Ф В. Покровская, . – Ленинград : [б. и.],
Т. 4, вып. 1 : Повести, романы, сказания, сказки, рассказы. – 1951. – 600 с.
976591
  Срезневский В.И. Описание рукописного отделения Библиотеки Академии Наук СССР / В.И. Срезневский, Ф.И. Покровский. – Л
Т. 3, вып. 1. – 1930. – 233с.
976592
  Гранстрем Е.Э. Описание русских и славянских пергаменных рукописей. Рукописи русские, болгарские, молдовлахийские, сербские. / Е.Э. Гранстрем. – Л., 1953. – 131с.
976593
  Иваск У.Г. Описание русских книжных знаков (Ex-Libris) / У.Г. Ивасчк. – 1905-1918. – Москва : Антикварный книжный отдел при магазине древностей и редкостей М. Я. Параделова
[Вып. 1]. – 1905. – 348 с. : ил. – Конволют. - Пер.: Описание русских книжных знаков (Ex-Libris). 1918, вып. III


  Ровинский, Дмитрий Александрович (1824-1895) Тевяшов, Евгений Николаевич (1846-1914)
976594
  Иваск У.Г. Описание русских книжных знаков (Ex-Libris). Вып. III / У.Г. Ивасчк // Описание русских книжных знаков (Ex-Libris) / У.Г. Иваск. – 1905-1918. – Москва : Антикварный книжный отдел при магазине древностей и редкостей М. Я. Параделова, 1905. – [Вып. 1]. – 56 с. : ил.


  Ровинский, Дмитрий Александрович (1824-1895) Тевяшов, Евгений Николаевич (1846-1914)
976595
   Описание Русско-Турецкой войны 1877-78 гг. на Балканском полуострове. – Санкт-Петербург : Изд. Воен.-ист. комис. Гл. штаба
Т. 2 : Военные действия с 12 апреля по 9 июля 1877 г. : (От начала войны до первого сражения под Плевной включительно). – 1901. – VI, 340 с.
976596
   Описание Русско-Турецкой войны 1877-78 гг. на Балканском полуострове. – Санкт-Петербург : Изд. Воен.-ист. комис. Гл. штаба
Т. 6 : Военные действия с 1 сентября по 21 октября 1877 г. – 1911. – X, 616 с.
976597
   Описание Русско-Турецкой войны 1877-78 гг. на Балканском полуострове. – Санкт-Петербург : Изд. Воен.-ист. комис. Гл. штаба
Т. 7, ч. 1 : Военные действия с 22 октября до 1 декабря 1877 г. – 1911. – VII, 515 с.
976598
   Описание Русско-Турецкой войны 1877-78 гг. на Балканском полуострове. – Санкт-Петербург : Изд. Воен.-ист. комис. Гл. штаба
Т. 8, ч. 1 : Военные действия с 1 декабря 1877 г. по 1 января 1878 г. : Общий очерк событий и действия в западном районе театра войны. – 1912. – VIII, 671 с.
976599
   Описание Русско-Турецкой войны 1877-78 гг. на Балканском полуострове. – Санкт-Петербург : Изд. Воен.-ист. комис. Гл. штаба
Т. 8, ч. 2 : Военные действия с 1 декабря 1877 г. по 1 января 1878 г. : Действия в восточном районе театра войны и деятельность тыла. – 1912. – VI, 594 с.
976600
   Описание Русско-Турецкой войны 1877-78 гг. на Балканском полуострове. – Санкт-Петербург : Изд. Воен.-ист. комис. Гл. штаба
Т. 9, ч. 1 : Действия с 1 января 1878 г. до окончания войны. Действия в тыловых районах театра войны. – 1913. – [1], VIII, 519, 93 с.
976601
   Описание Русско-Турецкой войны 1877-78 гг. на Балканском полуострове. – Санкт-Петербург : Изд. Воен.-ист. комис. Гл. штаба
Т. 9, ч. 2 : Действия с 1 января 1878 г. до окончания войны. Действия в тыловых районах театра войны. – 1913. – 555 с. разд. паг.
976602
  Варлаам Описание сборника XV столетия Кирилло-Белозерского монастыря (архимандрита Варлаама). – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1858. – 66 с. – Без. тит. л. и обл. - Отд. оттиск: [Ученые записки, издаваемые 2 отделением Императорской академии наук, кн. 5]
976603
  Елеонский Н.А. Описание Святой Земли / Н.А. Елеонский. – 2-е изд. – С.-Петербург : Типография В. Киршбаума
4-е чтение : Равнины Святой Земли. – 1896. – 47, [1] с.
976604
  Исаева Е. Описание священнейшего коронования // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2014. – № 4, спец. вып. : Александр II. Реформы. – С. 120-125. – ISSN 0235-7089


  Коронационный альбом Александра II.
976605
  Обязов А.М. Описание Северной части Киево-Межигорской дачи, Киевской губернии / [Ал. Обязов]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. СПб. градоначальства], 1901. – 30 с. – Авт. указ в конце текста. - Без ориг. обл. и тит. л. - Отд. оттиск.: Лесной журнал. 1901, вып. 3
976606
   Описание семантики языка SCPas. Операторы поиска и проверки условий. Операторы управления вычислительным процессом : Материалы по математическому обеспечению ЭВМ. – Минск, 1994. – 97с.
976607
   Описание семантики языка SCPas. Операторы преобразования состояния SC-графа : Материалы по математическому обеспечению ЭВМ. – Минск, 1994. – 98с.
976608
  Володина Г.И. Описание семантических классов предложений в целях преподавания русского языка как неродного / Г.И. Володина. – Москва, 1989. – 127с.
976609
  Миллер Г.Ф. Описание Сибирскаго царства и всех произшедших в нем дел, от начала а особливо от покорения его Российской державе по сии времена : сочинено Герардом Фридериком Миллером, историографом и профессором университета АН и социетета Аглинскаго членом. – В Санкт-Петербурге : При Императорской АН
Кн. 1. – 1750. – 490с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. - папір, картон, корінець зі шкіри з тисн.
976610
  Тищенко А. Описание синхроскопа типа 25 И / А. Тищенко. – [Б. м. : б. в.]. – 22 с. – (Радиотехнические измерения)
976611
  Беляков-Бодин и др. Описание системы команд машины "Стрела" вычислительного центра АН СССР / В.И. Беляков-Бодин и др. ; АН СССР, Труды вычислительного центра. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1966. – 60 с.
976612
  Богомолова Е.С. Описание системы команд электронной вычислительной машины "Урал" / Е.С. Богомолова. – М., 1960. – 153 с.
976613
  Каратаев И. П. Описание славяно-русских книг, напечатанных кирилловскими буквами. – Санкт-Петербург : Тип. Балашева В.С.
Вып. 1. – 1878. – [2], VI, 280 с.
976614
   Описание Слободско-Украинской Харьковской губернии 1802, 1889
976615
  Журбенко И.Г. Описание случайных процессов и случайных полей при помощи смешанных семиинваривантов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Журбенко И. Г.; МГУ, Мех. мат. фак. – Москва, 1970. – 12л.
976616
  Валконский Описание смотрительских участков казенных рыболовных вод восточного Закавказья / смотритель Валконский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1900. – 39 с. – Без обл. и тит. л. - Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Вестник рыбопромышленности. 1900, №№ 9-10
976617
  Панич Т.В. Описание собрания рукописей ИИФИФ СО АН СССР / Т.В. Панич, Л.В. Титова. – Новосибирск, 1991. – 279с.
976618
   Описание советских изданий на иностранных языках и отражение их в каталогах : (методическое письмо). – Москва : [Союзтеапром], 1968. – 16 с. – В помощь работникам библиотек
976619
  Де-Метц Г.Г. Описание сооружения и оборудования физической лаборатории при Киевском Политехническом Институте Императора Александра II 1898-1903 / Г.Г. Де Метц, проф. – Киев : Тип. С.В.Кульженко, 1903. – 35 с., 4 л. ил : 20 ил. в тексте. – Библиогр.: с. 34-35
976620
  Хадалов П.И. Описание сочинений Гунчен-Чжамьян-Шадпа-Дорчже / П.И. Хадалов. – Улан-Удэ, 1962. – 127с.
976621
  Немченко В.В. Описание специальных видов технической литературы. / В.В. Немченко. – М., 1963. – 96 с.
976622
   Описание списков хронографа реакции 1512г.. – Москва, 1983. – 204 с.
976623
  Бельский С. Описание Ставропольской губернии : для школ и грамотного народа / С. Бельский. – Ставрополь : Типография Т.М. Тимофеева, 1895. – 19 с.
976624
  Угримов Б.И. Описание станций = Построение районных электрических станций : 1. Женевиллье (Париж) 2. Клингенберг (Берлин) 3. Эст-Ривер (Нью-Йорк); дополнение к русскому изданию труда проф. Клингенберг "Построение районных электрических станций" / Б.И. Угримов. – Москва : Московское научное издательство "МАКИЗ", 1929. – 158 с.
976625
   Описание старинных атласов, карт и планов XVI, XVII, XVIII веков и половины XIX века, хранящихся в архиве Центрального картографического производства ВМФ : Упр. начальника гидрогр. службы Воен.-Мор. Флота. – [Ленинград] : Б. и., 1958. – 270 с. : ил., карт.
976626
  Савваитов П. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, в азбучном порядке расположенное : 16 рис. / П. Савваитов. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1896. – II, 184 с. – Дефект. кн.: № 43760 - отс. 16 рис., с.177-184 рван.
976627
  Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии : материалы для истории заселения, землевладения и управления / Ал. Лазаревский. – Киев : тип. К.Н. Милевского
Т. 1 : Полк Стародубский. – 1888. – 470, XXVI с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
976628
  Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии : материалы для истории заселения, землевладения и управления / Ал. Лазаревский. – Киев : тип. К.Н. Милевского
Т. 2 : Полк Нежинский. – 1893. – 521, XXV, [3] с. – Указ.: с. I-XXV. – Библиогр. в подстроч. примеч.
976629
  Лазаревский А.М. Описание старой Малороссии : материалы для истории заселения, землевладения и управления / Ал. Лазаревский. – Киев : тип. Императорского ун-та св. Владимира ; Акц. О-ва Н.Т. Корчак-Новицкого
Т. 3 : Полк Прилуцкий. – 1902. – 426, XXIII, [4] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
976630
   Описание старопечатных изданий кирилловского шрифта. – М, 1979. – 233с.
976631
   Описание старопечатных изданий кирилловского шрифта : Свод. кат. опис. старопечатн. изд. кирилов. и глаголич. шрифтов. – Москва
Вып. 19 : Типография Никифора Тарасиева и Невежи Тимофеева. – 1984. – 32с.
976632
   Описание старопечатных изданий кирилловского шрифта : Свод. каталог и описание старопечатн. изд. кирил. и глаголич. шрифта. – Москва
Вып. 15 : Описание изд. Несвижской типографии и типографии Василия Тяпинского. – 1985. – 68с.
976633
  Строев П. Описание старопечатных книг славянских, 1841
976634
  Тагирджанов А.Т. Описание таджикских и персидских рукописей Восточного отдела Библиотеки ЛГУ / А.Т. Тагирджанов. – Ленинград
1. – 1962. – 514с.
976635
  Родионов А.А. Описание течений дисперсных сред в рамках нелокальной гидродинамики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Родионов А. А.; ЛГУ. – Л. – 18л.
976636
  Дандарон Б.Д. Описание тибетских рукописей и ксилографов Бурятского комплексного научно-исследовательского института / Б.Д. Дандарон. – М, 1960. – 72с.
976637
  Дандарон Б.Д. Описание тибетских рукописей и ксилографов Бурятского комплексного научно-исследовательского института / Б.Д. Дандарон. – М, 1965. – 56с.
976638
  Савицкий Л.С. Описание тибетских свитков из Дуньхуана в собрании Института востоковедения АН СССР / Л.С. Савицкий. – Москва : Наука, 1991. – 128 с. – ISBN 5-02-016565-4
976639
  Тихомиров М.Н. Описание Тихомировского собрания рукописей / М.Н. Тихомиров ; [отв. ред. Н.Н. Покровский] ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Москва : Наука, 1968. – 191, [3] с.
976640
   Описание Тобольского наместничества. – М, 1982. – 321с.
976641
  Лаврский А Описание Томаковского метеорита // Отчет о состоянии и действиях Екатеринославского Высшего Горного Училища за 1906 год. – Екатеринослав, 1907. – 8 с.
976642
   Описание торжественного открытия Императорской публичной библиотеки, бывшего Генваря 2 дня 1814 года, с читанными при оном сочинениями и разными до сего случая относящимися сведениями, к которым приобщено историческое известие о семи книгохранилищ. – Санктпетербург (Санкт-Петербург) : В типографии Императорскаго Театра, 1814. – [7], 206 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - папір.
976643
   Описание торжественного открытия Императорской публичной библиотеки, бывшего января 2 дня 1814 года, с читанными при оном сочинениями и разными до сего случая относящимися сведениями : к которым приобщено историческое известие о семи книгохранилищ. – Санкт-Петербург : В типографии Императорского Театра, 1814. – 206с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - папір.
976644
   Описание торожественного открытия имп. Публичной библиотеки, бывшего генваря 2 дня 1814 года, с чит при оном сочинениями и разными до сего случая относящимися сведениями, к котроым приобщено историч. – С.-Пб., 1814. – (8), 206с.
976645
  Раге С. Описание трех пограничных говоров Северной Видземе (Эргеме, Лугажи, Валка) : Автореф... Канд.филол.наук: / Раге С.; М-во высш.образования СССР.Латв.гос.ун-т. – Рига, 1955. – 22л.
976646
  Афанасий Холмогоский Описание трех путей из России в Швецию, составленное в 1701 году : (Выписка в 1828 году из рукописи, хранившейся в библиотеке Графа Ф.А. Толстова. Отд. 1 № 251) / подготовлено к печати П.Г. Бутковым // Русский сборник. – [Санкт-Петербург]. – № 5 : Варяжский. – 36 с.


  Описание трех путей из России в Швецию, составленное в 1701-м году. Подго­ товлено к печати П. Г. Бутковым. — Журнал Министерства внутренних дел, ч. 29. СПб., 1838, стр. 260—295. С этого издания первая часть памятника была перепечатана в «Архангельских ...
976647
  Лукьянович Н.А. Описание Турецкой войны 1828 и 1829 годов / Соч. Гвардии кап. Лукьяновича, с прил. 2 карт. и 19 план. – Санкт-Петербург : тип. Э. Праца
Ч. 1-2. – 1844. – XIV, [2], 360, [4], 362 с. : карт., план
976648
   Описание Турецкой войны в царствование императрицы Екатерины II. – Санкт-Петербург, 1840. – 188 с.
976649
  Дмитриева Л.В. Описание тюркских рукописей Института востоковедения / Л.В. Дмитриева, С.Н. Муратов ; Под ред. А.С. Тверитиновой ; АН СССР, институт востоковедения. – Москва : Наука
Т. 2 : История, акты, библиография, энциклопедии, география, календари. – 1975. – 230 с. : ил., табл.
976650
  Дмитриева Л.В. Описание тюркских рукописей Института востоковедения / Л.В. Дмитриева ; АН СССР, институт востоковедения. – Москва : Наука
Т. 3 : Поэзия и комментарии к поэтическим сочинениям, поэтика. – 1980. – 262 с. : ил.
976651
  Мугинова А.М. Описание уйгурских рукописей Института народов Азии / А.М. Мугинова. – Москва : Издательство восточной литературы, 1962. – 208 с.
976652
  Боплан Описание Украины, 1832
976653
  Боплан Описание Украйны, 1832
976654
  Тищенко В.Г. Описание ультракоротковолнового генератора сигналов типа СГ-1 / В.Г. Тищенко. – [Б. м. : б. в.], 1954. – 8 с. – (Радиотехнические измерения)
976655
  Мухафаров В.М. Описание упругих и неупругих электромагнитных формфакторов дейтрона с учетом нефизических разрезов и примеси D-волны. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Мухафаров В.М.; АН СССР.Матем.ин-т. – М, 1980. – 16л.
976656
  Геннин В. де Описание уральских и сибирских заводов 1735 / В. де Геннин. – Москва, 1937. – 656с.
976657
  Геннин В. де Описание уральских и Сибирских заводов 1735 / В. де Геннин. – Москва, 1937. – 656с.
976658
  Горбунова А.А. Описание уральской грамоты 17-го века (исследование языка) : Автореф... канд. филол.наук: / Горбунова А. А.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
976659
  Усенко О.В. Описание условий дифференциации расплавов и растворов в мантии и коре // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 5. – С. 116-131 : рис. – Библиогр.: с. 130-131. – ISSN 0203-3100
976660
  Парина И.С. Описание фразеологизмов в двуязычном словаре как переводческая проблема // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 51-58. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена проблемам, связанным с переводом фразеологизмов во фразеографии. На примере немецких идиом показано, что в случае отсутствия фразеологического соответствия в переводящем языке, нефразеологический перевод зачастую оказывается ...
976661
   Описание целительного ключа, найденного в Кашинском уезде, в дачах господина Олсуфьева // Описание Липецких минеральных вод, сочиненное коллежским советником медицины, доктором отправляющим сию должность при Московском почтамте и бывшим физики и математики профессором Иваном Пфелером / И.И. Пфелер. – Москва : В тип. Ф.Гиппиуса, 1804. – 14 с.
976662
  Милорадович Г.А. Описание Черниговских Соборов Спасо-Преображенского и Борисоглебского с видом соборов. – Чернигов : Тип. Губернского Правления, 1889. – 26 с.
976663
  Суворов Г.Г. Описание четырех новых видов и одного подвида рода Deracanthus Schonh. (Coleoptera, Curculionidae) / Г. Суворов (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – 7 с.
976664
  Ершов Н.Г. Описание четырех случайных изменений (аберраций) чешуекрылых / [соч.] Н.Г. Ершова. – [Санкт-Петербург], 1868. – 3 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск из: Труды Русского Энтомологического Общества="Horae Societatis Entomologicae Rossicae. Т. IV, с. 101-103.- Конволют. - Переплетено с 6 отд. оттисками


  ("Horae Societatis Entomologicae Rossicae") Содержание конволюта: 1. Ершов, Н. Описание четырех случайных изменений (аберраций) чешуекрылых. 2. Aberrationen von vierSpeciaes Lepidopteren der ST. Petersburger Fauna / Beschrieben von N. Erschoff ...
976665
  Межекова Н.Н. Описание шорского диалекта хакасского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Межекова Н.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1969. – 29л.
976666
  Медведев С.И. Описание экскурсии воспитанников средних учебных заведений Виленского Учебного Округа в Туркестан летом 1911 года / С.И. Медведев. – Ковн : Типография Г.И. Задворянского, 1912. – 176 с.
976667
   Описание экскурсий по Москве на темы: "Москва - столица СССР." "Массовое жилищное строительство в Москве", 1960. – 71с.
976668
  Рудников Е.Г. Описание экспериментальных данных воды в окрестности критической точки на основе алгебры флуктуирующих величин / Е.Г. Рудников, А.Д. Альохин, В.И. Ковальчук // Фізика аеродисперсних систем : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Калінчак В.В., Алтоїз Б.А., Асланов С.К. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 57. – С. 28-33. – ISSN 0367-1631
976669
  Спивак Л.Б. Описание электрической схемы табулятора. Т-5МВ / Л.Б. Спивак, В.А. Подружинский. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 167с.
976670
  Тищенко В.Г. Описание электронного осциллографа типа ЭО-7 / В.Г. Тищенко. – Б. м. : б. в.], 1954. – 12 с. – На обложке сотав. не указан. – (Радиотехнические измерения)
976671
  Тищенко В.Г. Описание электронного осциллографа типа ЭО-7 / В.Г. Тищенко. – Москва : [Б. в.], 1954. – 8 с. – (Радиотехнические измерения)
976672
  Павсаний Описание Эллады / Павсаний. – Москва - Ленинград
2. – 1940. – 592 с.
976673
  Лхагва О. Описание ядерных реакций общего типа в теории многоканальной связи : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 4-5545 / Лхагва О.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1970. – 17 с.
976674
  Меткалф М. Описание языка программирования Фортран 90 / М. Меткалф, Дж. Рид. – Москва, 1995. – 302с.
976675
  Петрова О.П. Описание японских рукописей ксилографов и старопечетных книг / О.П. Петрова. – Москва : Наука
Вып. 2 : Философия. – 1964. – 232 с.
976676
  Горегляд В.Н. Описание японских рукописей, ксилографов и етка старопечатных книг / В.Н. Горегляд, З.Я. Ханин. – М, 1971. – 192с.
976677
  Петрова О.П. Описание японских рукописей, ксилографов и старопечатных книг / О.П. Петрова, В.Н. Горегляд. – М.
3. – 1966. – 175с.
976678
  Горегляд В.Н. Описание японских рукописей, ксилографов и старопечатных книг / В.Н. Горегляд. – М, 1971. – 132с.
976679
  Петрова О.П. Описание японских рукописей, ксилографов и старопечетных книг / О.П. Петрова, В.Н. Грегляд. – М.
4. – 1969. – 172с.
976680
  Крылов А.А. Описание Ярославской губернии в геологическом отношении / А.А. Крылов. – 340с.
976681
  Фрейман А.А. Описание, публикации и исследование документов с горы Муг. / А.А. Фрейман. – М, 1962. – 92с.
976682
  Выгонная О.Л. Описаниемоделей сложныхсистем на языке СЛЭНГ / О.Л. Выгонная. – Київ, 1972. – 15с.
976683
  Крашенинников Степан Описания земли Камчатки. – Спб
1. – 1818. – 496с.
976684
  Крашенинников Степан Описания земли Камчатки. – Спб
2. – 1819. – 496с.
976685
   Описания научных принцыпов устройства новых приборов и методики пользования ими : оптико - электрон. аппаратура для биологических исследований. – Пущино : [Науч. центр биологических исследований АН СССР], 1976. – 24 c. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
976686
  Абрамов Л.С. Описания природы нашей страны : Развитие физ.-геогр. характеристик / Л.С. Абрамов ; Ин-т геграфии АН СССР. – Москва : Мысль, 1972. – 277 с., [1] л. табл. : табл. – Библиогр.: с. 266-275
976687
  Грумъ-Гржимайло Описаніе Амурской области / Грумъ-Гржимайло; Под ред. Семенова П.П. – Санкт-Петербург, 1894. – 347с : Карта
976688
  Кілочицький П.Я. Описання нового виду мікроспоридій - Unicaryоn incongruensi sp.nov. з остракоди Heterocypris incongruens (Ramdekar) в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-32. – (Біологія ; Вип. 34)


  З використанням методів світлової та електронної мікроскопії описано новий вид мікроспоридій - Unicaryon incongruensi sp.n. з остракоди Heterocypris incongruens (Ramdekar). Спори овальні або ниркоподібні, одноядерні, 3,0-3,8х1,5-2,0 мкм (живі), з ...
976689
  Хандриков М.Ф. Описательная астрономия / [соч.] проф. Хандрикова , [орд. проф. Ун-та св. Владимира]. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1886. – VI, 418 с., 3 л. ил.. ил.
976690
  Фогель Р.Ф. Описательная астрономия : Лекции, читанные математикам II курса в 1903/4 году / Р.Ф. Фогель. – [Киев], 1904. – 315 с. – Написано от руки. - Литография
976691
  Фогель Р.Ф. Описательная астрономия : Лекции, читанные математикам II курса / Р.Ф. Фогель, проф. – [Киев] : [Акц. Общ. Н.Т. Корчак-Новицкий], 1908. – 320 с. – Написано от руки. - Литография
976692
  Фогель Р.Ф. Описательная астрономия : лекции / Р.Ф. Фогель. – 3-е изд. – Киев : Студенческое издательство "Лектор", 1919. – 163 с.
976693
  Хандриков М.Ф. Описательная астрономия элементарно изложенная / [соч.] Митрофана Хандрикова, заслуж. орд. проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Изд. книгопрод. Н.Я. Оглоблина ; [Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1896. – [2], IV, II, 556 с., черт. – Экз. в разных тип. переплетах
976694
  Кюн Ю. Описательная и индуктивная статистика. / Ю. Кюн. – М., 1981. – 126с.
976695
  Дана Э.С. Описательная минералогия : (справочник) / Э.С. Дана; Под общ. ред. А.Е. Ферсмана и О.М, Шубниковой. – Ленинград- Москва : ОНТИ, 1937. – 423с.
976696
  Заварицкий А.Н. Описательная петрография. / А.Н. Заварицкий. – Л., 1929. – 297, 24с.
976697
  Розенбуш Г. Описательная петрогрография / Г. Розенбуш; Авт. пер. Б.И.Борсук и др.; Под ред. и с доп. В.Н.Лодочникова. – Ленинград-москва-.грозный-Новосибирск : Горгеонефтеиздат, 1934. – 720с. : Ил.
976698
  Дильтей В. Описательная психология / В. Дильтей. – М., 1924. – 119с.
976699
  Дильтей В. Описательная психология / В. Дильтей. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1996. – 160с. – ISBN 5-85233-003-27
976700
  Немченко В.Н. Описательная фонетика старославянского языка. / В.Н. Немченко. – Горький, 1969. – 48с.
976701
  Пермский И.С. Описательный каталог естественно-исторического отделения Виленского музея : (млекопитающие и птицы) / сост. Ив. Пермский. – Вильна : Печатня А.Г. Сыркина, 1870. – [2], 94 с.


  На форзеце надпись: Его Превосходительству Помпею Николаевичу Батюшкову в знак глубокого уважения и благодарной памяти от составителя. Вильна. 2 ноября 1870 года
976702
   Описи Актовых книг Киевского Центрального архива №№ 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510 и 3511 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 32 с.
976703
   Описи дел Московского отделения Общего архива Главного штаба : Опись 152. – Санкт-Петербург : Военная типография, 1912. – VII, 97, 448 с.
976704
   Описи дел Московского отделения Общего архива Главного штаба : Опись 160. – Санкт-Петербург : Военная типография, 1912. – VII, 143, 543 с.
976705
   Описи дел Московского отделения Общего архива Главного штаба : Опись 291 (11а). – Санкт-Петербург : Военная типография, 1912. – VII, 240, 752 с.
976706
   Описи дел Московского отделения Общего архива Главного штаба : Опись 292 (9а). – Санкт-Петербург : Военная типография, 1912. – VII, 51, 136 с.
976707
   Описи дел Московского отделения Общего архива Главного штаба : Описи 208а, 208б, 208в и 208г. – Санкт-Петербург : Военная типография, 1913. – VII, 142, 500 с.
976708
   Описи дел Московского отделения Общего архива Главного штаба : Описи 133-136, 138-147. – Санкт-Петербург : Военная типография, 1913. – VIII, 60, 300 с.
976709
  Селифонтов Н.Н. Описи документам архива бывших Большесольских посадской избы и ратуши, найденного в посаде Большие Солт, Костромского уезда. XVI-XVIII столетия / Составлены Председателем Костромской губернской ученой архивной комиссии Н.Н.Селифонтовым, с предисловием и приложениями. – Издание посмертное. – Санкт-Петербург : Тип. А.Бенке, 1902. – 190 с.
976710
  Черкаська Н. Описи дуклянського архіву Мнішків як джерело з історії приватної архівістики ХVIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 4 (406). – С. 123-132. – ISSN 0869-3595


  На підставі аналізу описів розглянуто особливості Дуклянського архіву як головного архіву Мнішків. Встановлено безпосередній вплив внутрішніх чинників на формування, структуру та засади впорядкування родового архіву Мнішків у Дуклі у 1726-1779 рр. ...
976711
  Жиленко І.В. Описи знайдення мощей святого рівноапостольного князя Володимира святителем Петром Могилею // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 196-204
976712
   Описи имущества новгородского Софиевского собора. – М, 1988. – 228с.
976713
   Описи Київського намісництва 70-80 рокіи XVIII ст.. – Київ : Наукова думка, 1989. – 392 с.
976714
  Лиховид О.М. Описи клімату та погоди півдня Херсонщини у творах стародавніх авторів та мемуаристів XVI - XVIII століть // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 35-36. – Бібліогр.: 13 назв.
976715
   Описи коpолївщин в землях pуських XVI віку. Т. 1: / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського // Жерела до історії України-Руси / Видає Археографічна комісія Наукового товариства ім. Шевченка. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського, 1895. – Т. 1 : Описи коpолївщин в землях pуських XVI віку / Видані під pедакциєю [та з пеpедм.] Михайла Гpушевського. Т. 1. Люстpациї земель Галицької й Пеpемиської. – VIII, 53, 311 с
976716
  Ковальчук Ю.А. Описи Кореї в літературі кінця ХVІІІ - середини ХІХ ст.: між романтизмом та орієнталізмом // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті проаналізовано уривки з європейської літератури подорожей про контакти європейців із корейцями і визначено характерні ознаки романтизму та орієнталізму (за Е. Саїдом) у цих текстах. В статье проанализированы отрывки из европейской литературы ...
976717
   Описи Лівобережної України кінця XVIII початку XIX ст. : Описово-статистичні джерела. – Київ : Наукова думка, 1997. – 322с. – ISBN 966-00-107-Х
976718
  Руснак С. Описи пам"ятників Тарасові Шевченку як інтерпретація духовного стану світу // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 52-57


  На матеріалі мемуарів Уласа Самчука.
976719
  Соловйова Т.М. Описи поштових доріг Правобережної України як джерело вивчення соціально-економічного розвитку регіону в першій чверті XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-19. – (Історія ; вип. 55)


  На основі вперше введених у науковий обіг описах поштових доріг Правобережних губерній першої чверті ХІХ ст. Розглядаються шляхи сполучення, складова частина економічного розвитку Правобережної України.
976720
  Грушевський М.С. Описи Ратенського староства з 1500-1512 р. / подав М. Грушевський. – [Львів], 1898. – 40 с.


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка / Виходять у Львові що два місяцї під редакциєю Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1898. - На обкл. заголовок парал. ...
976721
   Описи Царского архива XVI века и архива Посольского приказа 1614 года. – Москва : Изд-во вост. лит., 1960. – 195 с. : ил.
976722
  Адінцова Ю.А. Описові предикати в українській та французькій мовах: порівняльний аналіз (структура і семантика) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 5-15
976723
  Капась-Романюк Описові предикати у староукраїнській літератуній мові XVI ст. (на матеріалі "Волинських грамот") // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 52-58. – Bibliogr.: Літ.: с. 58; 12 поз.


  У статті схарактеризовано структурні моделі та семантичну специфіку описових предикатів, зафіксованих у "Волинських грамотах XVI ст". The article characterizes structural models and semantic specifics of descriptive predicates that was stated in ...
976724
  Ящук Л.В. Описові способи ідентифікації особи на Житомирщині XVI-XVII ст. (чоловічі іменування) // Студії з ономастики та етимології. 2014 : щорічник / НАН України, Ін-т української мови ; редкол.: С.О. Вербич, О.П. Карпенко, Є.С. Отін [та ін.]. – Київ, 2014. – С. 134-150. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-617-7177-06-6


  Антропонімічний матеріал рукописних та опублікованих писемних пам"яток Житомирщини ХVІ - XVII ст. свідчить, що на цій території, як і в усій Україні зазначеного періоду, не було якоїсь норми щодо вживання власних особових назв і, відповідно, способи ...
976725
  Криськів М. Описові фрагменти художніх текстів як дидактичний матеріал для уроків української мови (на прикладі творів У. Самчука) / М. Криськів, В. Мельничайко // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2018. – Січень (№ 1/2). – С. 64-69
976726
  Крилова А. Описово-статистичні джерела обстеження землевпорядкованих господарств в Бердянському повіті (1913 р.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 4 (344). – С. 148-162. – ISSN 0869-3595
976727
  Белозеров Е.С. Описторхоз / Е.С. Белозеров, Е.П. Шувалова. – Ленинград : Медицина : Ленинградское отд., 1981. – 128 с. – Библиогр.: с. 125-127. – (Библиотека практического врача : Инфекционные и паразитарные болезни)
976728
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Составитель И.П. Новицкий. – 1876-1909. – Киев : В Университетской тип.
[16-38]. – 1876. – 25 с.
976729
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись Актовой книги Киевского Центрального архива. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого
[№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – разд. паг.
976730
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива). – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип.
[1-37]. – 1869. – разд. паг.
976731
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива). – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип.
[1-10]. – 1869. – разд. паг.
976732
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива (1581-1596 г.г.) № 2093 : (оффициальное издание архива) / Составитель М.Н. Ясинский. – Киев : Типография Н.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 50 с.
976733
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива (за 1581 год) № 2057 : (оффициальное издание архива) / Составитель М.Н. Ясинский. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1899. – 75 с.
976734
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива (за 1581 год) № 2059 : (оффициальное издание архива) / Составитель М.Н. Ясинский. – Киев : Типография Императорского университета Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1899. – 45 с.
976735
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива 1567-й год № 934 : (оффициальное издание архива) / Составлена А.А. Федотовым-Чеховским. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандера, 1904. – 44 с.
976736
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива 1585-й год № 943 : (оффициальное издание архива) / Составлена Н.В. Домбровским. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандера, 1904. – 68 с.
976737
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 10 : (оффициальное издание архива) / Составители К.Е. Козловский и Г.В. Донцов. – Киев : В Университетской тип., 1878. – 35 с.
976738
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 10 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 35 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович; Донцов, Григорий Венедиктович
976739
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 10 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 35 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович; Донцов, Григорий Венедиктович
976740
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 11 : (оффициальное издание архива) / Составитель А.П. Свидницкий. – Киев : В Университетской тип., 1879. – 29 с.
976741
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 11 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 29 с.
976742
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 12 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.П. Новицкий. – Киев : В Университетской тип., 1877. – 36 с.
976743
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 12 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 36 с.
976744
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 13 : (оффициальное издание архива) / Составитель Л.В. Ильницкий. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1882. – 87 с.
976745
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 13 : оффициальное издание архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 87 с.
976746
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 14 : (оффициальное издание архива) / Составитель Л.В. Ильницкий. – Киев : В Университетской тип., 1875. – 61 с.
976747
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 14 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 61 с.


  Сост.: Ильницкий, Лука Васильевич
976748
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 16 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.П. Новицкий. – Киев : В Университетской тип., 1876. – 25 с.
976749
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 16 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 25 с.


  Сост.: Новицкий, Иван Петрович (1844-1890)
976750
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 17 : (оффициальное издание архива) / Составители: И.П. Новицкий и О.И. Левицкий. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1884. – 59 с.
976751
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 17 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. И.П. Новицкий и О.И. Левицкий // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 59 с.
976752
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 17 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 59 с.


  Сост.: Новицкий, Иван Петрович (1844-1890): Левицкий, Орест Иванович (1848-1922)
976753
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 18 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. И.П. Новицкий // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 10 с.
976754
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 18 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.П. Новицкий. – Киев : В Университетской тип., 1874. – 10 с.
976755
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 18 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 10 с.


  Сост.: Новицкий, Иван Петрович (1844-1890)
976756
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 19 : (оффициальное издание архива) / Составитель А.Т. Белоусов. – Киев : В Университетской тип., 1878. – 44 с.
976757
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 19 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. А.Т. Белоусов // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 44 с.
976758
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 19 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 44 с.
976759
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 20 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.П. Новицкий. – Киев : В Университетской тип., 1876. – 24 с.
976760
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 20 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. И.П. Новицкий // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 24 с.
976761
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 20 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 24 с.


  Сост.: Новицкий, Иван Петрович (1844-1890)
976762
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2035 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.М. Каманин. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1883. – 35 с.
976763
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2035 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 35 с.
976764
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2036 : (оффициальное издание архива) / Составитель О.И. Левицкий. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1883. – 32 с.
976765
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2036 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 32 с.
976766
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2037 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.М. Каманин. – Киев : В Уиверситетской типографии, 1883. – 31 с.
976767
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2037 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 31 с.
976768
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2038 : (оффициальное издание архива) / Составитель О.И. Левицкий. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1884. – 36 с.
976769
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2038 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 36 с.
976770
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2039 : (оффициальное издание архива) / Составитель О.И. Левицкий. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1885. – 39 с.
976771
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2039 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 39 с.
976772
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2040 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.М. Каманин. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1884. – 44 с.
976773
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2040 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 44 с.
976774
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2042 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.М. Каманин. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1886. – 39 с.
976775
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2042 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 39 с.
976776
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2043 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.М. Каманин. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1887. – 71 с.
976777
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2043 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 71 с.
976778
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2044 : (оффициальное издание архива) / Составитель О.И. Левицкий. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1888. – 67 с.
976779
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2044 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 67 с.
976780
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2045 : (оффициальное издание архива) / Составитель О.И. Левицкий. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1889. – 62 с.
976781
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2045 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 62 с.
976782
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2046 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.М. Каманин. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1890. – 75 с.
976783
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2046 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 75 с.
976784
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2047 : (оффициальное издание архива) / Составитель О.И. Левицкий. – Киев : Типография В.И. Завадзкого, 1890. – 61 с.
976785
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2047 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 61 с.
976786
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2048 : (оффициальное издание архива) / Составитель О.И. Левицкий. – Киев : Типография В.И. Завадзкого, 1892. – 56 с.
976787
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2048 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 56 с.
976788
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2049 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.М. Каманин. – Киев : Типография Императорского университета Св. Владимира, 1893. – 72 с.
976789
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2049 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 72 с.
976790
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2050 : (оффициальное издание архива) / Составитель О.И. Левицкий. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1891. – 56 с.
976791
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2050 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. О.И. Левицкий // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 56 с.
976792
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2051 : (оффициальное издание архива) / Составитель Е.П. Диаковский. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандера
Луцкая гродская записовая и поточная книга 1577 года. – 1907. – 143 с.
976793
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2051 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. Е.П. Диаковский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 143 с.
976794
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2057 (за 1581 год) : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. М.Н. Ясинский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 51 с.
976795
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 2058 : (оффициальное издание архива) / Составитель М.Н. Ясинский. – Киев : Типография Императорского университета Св. Владимира В.И. Завадзкого, 1894. – 14 с.
976796
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2058 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. М.Н. Ясинский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 14 с.
976797
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2059 (за 1581 год) : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. М.Н. Ясинский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 47 с.
976798
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2060 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. М.Н. Ясинский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 16 с.
976799
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 2093 (1565-1569 г.г.) : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. М.Н. Ясинский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 50 с.
976800
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 21 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.П. Новицкий. – Киев : В Университетской тип., 1873. – 15 с.
976801
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 21 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. И.П. Новицкий // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 15 с.
976802
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 21 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 15 с.


  Сост.: Новицкий, Иван Петрович (1844-1890)
976803
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 22 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. Г.В. Донцов // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 19 с.
976804
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 22 : (оффициальное издание архива) / Составитель Г.В. Донцов. – Киев : В Университетской тип., 1880. – 19 с.
976805
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 22 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 19 с.


  Сост. Донцов, Григорий Венедиктович
976806
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 23 : (оффициальное издание архива) / Составитель Г.В. Донцов. – Киев : В Университетской тип., 1880. – 19 с.
976807
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 23 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. Г.В. Донцов // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 19 с.
976808
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 23 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 19 с.


  Сост. Донцов, Григорий Венедиктович
976809
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 24 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. Г.В. Донцов // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 20 с.
976810
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 24 : (оффициальное издание архива) / Составитель Г.В. Донцов. – Киев : В Университетской тип., 1880. – 20 с.
976811
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 24 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 20 с.


  Сост. Донцов, Григорий Венедиктович
976812
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 25 : (оффициальное издание архива) / Составитель А.Т. Белоусов. – Киев : В Университетской тип., 1881. – 28 с.
976813
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 25 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. А.Т. Белоусов // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 28 с.
976814
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 25 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 28 с.
976815
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 26 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. А.Т. Белоусов // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 30 с.
976816
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 26 : (оффициальное издание архива) / Составитель А.Т. Белоусов. – Киев : В Университетской тип., 1881. – 30 с.
976817
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 26 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 30 с.
976818
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 27 : оффициальное издание архива / Составитель А.Т. Белоусов. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1882. – 46 с.
976819
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 27 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. А.Т. Белоусов // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 46 с.
976820
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 27 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 46 с.
976821
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 28 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. И.М. Каманин // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 14 с.
976822
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 28 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.М. Каманин. – Киев : В Университетской тип., 1883. – 14 с.
976823
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 28 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – [2], 14 с.


  Сост.: Каманин, Иван Михайлович (1860-1920)
976824
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 29 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.М. Каманин. – Киев : Типография Е.Т. Керер, 1889. – 15 с.
976825
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 29 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. И.М. Каманин // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 15 с.
976826
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 29 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 15 с.


  Сост.: Каманин, Иван Михайлович (1860-1920)
976827
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 30 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. А.Т. Белоусов // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 37 с.
976828
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 30 : (оффициальное издание архива) / Составитель А.Т. Белоусов. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандера
Киевская гродская записовая и поточная книга 1713 года. – 1907. – 37 с.
976829
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 30 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 30 с.
976830
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 32 : оффициальное издание архива / Составитель А.Т. Белоусов. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандера
Книга Киевская гродская, записовая и поточная, 1716 года. – 1907. – 23 с.
976831
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 32 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. А.Т. Белоусов // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 23 с.
976832
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 32 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 23 с.
976833
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 33 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. И.В. Тарнопольский // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 32 с.
976834
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 33 : оффициальное издание архива / Составитель И.В. Тарнопольский. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандера
Киевская гродская записовая и поточная книга 1718 года. – 1906. – 32 с.
976835
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 33 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 32 с.
976836
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 34 : оффициальное издание архива / Составитель А.И. Савенко. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандера
Киевская гродская записовая и поточная книга 1719 года. – 1906. – 32 с.
976837
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 34 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. А.И. Савенко // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 32 с.
976838
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 34 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 32 с.
976839
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 3501-3511 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.М. Каманин. – Киев : Типография Императорского университета Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – 35 с.
976840
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 37 : оффициальное издание архива / Составитель Е.П. Диаковский. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандера
Киевская гродская записовая и поточная книга 1723 года. – 1906. – 67 с.
976841
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 37 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. Е.П. Диаковский // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 67 с.
976842
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 37 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 67 с.
976843
   Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 38 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; Сост. Е.П. Диаковский // Опись актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1876-1909. – Киев, 1876. – [16-38]. – 110 с.
976844
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 38 : оффициальное издание архива / Составитель Е.П. Диаковский. – Киев : Типография Т.Г. Мейнандера
Киевская гродская записовая и поточная книга 1724 и 1725 годов. – 1909. – 110 с.
976845
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива № 5882 : (оффициальное издание архива) / Составитель И.М. Каманин. – Киев : Типография Императорского университета Св. Владимира Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – 13 с.
976846
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 5882 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. И.М. Каманин // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 13 с.
976847
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 923 за 1566 год : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. А.А. Федотов-Чеховский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 15 с.
976848
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 934за 1567 год : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и; сост. А.А. Федотов-Чеховский // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 44 с.
976849
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива № 943 за 1585-й год : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого. – [№ 923-5882] : [№ 923, 934, 943, 2035-2040, 2012-2051, 2057-2060, 2093, 5882]. – 68 с.
976850
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива за 1566 год № 923 : оффициальное издание архива / (Под ред.Н.В. Домбровского) ; Составитель А.А. Федотов-Чеховский. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 15 с.
976851
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива за 1581 год № 2060 : (оффициальное издание архива) / Составитель М.Н. Ясинский. – Киев : Типография Н.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 16 с.
976852
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 1 : (оффициальное издание архива). – Киев : В Университетской тип., 1869. – 8 с.
976853
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 1 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 8 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
976854
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 1 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 8 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
976855
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 2 : (оффициальное издание архива). – Киев : В Университетской тип., 1869. – 24 с.
976856
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 2 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 24 с.
976857
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 2 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 24 с.
976858
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 3 : (оффициальное издание архива). – Киев : В Университетской тип., 1869. – 53 с.
976859
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 3 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 53 с.
976860
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 3 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 53 с.
976861
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 4 : (оффициальное издание архива). – Киев : В Университетской тип., 1869. – 48 с.
976862
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 4 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 48 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
976863
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 4 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 48 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
976864
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 5 : (оффициальное издание архива). – Киев : В Университетской тип., 1869. – 64 с.
976865
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 5 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 64 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
976866
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 5 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 64 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
976867
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 6 : (оффициальное издание архива) / (Составитель И. Новицкий). – Киев : В Университетской тип., 1871. – 29 с.
976868
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 6 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 29 с.
976869
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 6 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 29 с.
976870
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 7 : (оффициальное издание архива) / (Составитель И. Новицкий). – Киев : В Университетской тип., 1872. – 50 с.
976871
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 7 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 50 с.
976872
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 7 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 50 с.
976873
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 8 : (оффициальное издание архива). – Киев : В Университетской тип., 1869. – 67 с.
976874
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 8 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 67 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
976875
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 8 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 67 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
976876
  Киевский центральный архив для древних актовых книг губерний: Киевской, Подольской и Волынской Опись актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 9 : оффициальное издание архива / (Составитель К. Козловский). – Киев : В Университетской тип., 1872. – 48 с.
976877
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 9 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-10]. – 48 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
976878
   Опись Актовой книги Киевского Центрального архива, означенной по списку оного под № 9 : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и // Опись Актовой книги Киевского Центрального архива : (оффициальное издание архива) / Киевский, архив для древних актовых книг губерний : Киевской центральный, , Подольской, Волынской и. – 1869-1907. – Киев : В Университетской тип., 1869. – [1-37]. – 48 с.


  Сост. : Козловский, Константин Егорович
976879
   Опись архива Посольского приказа 1673 года. – М
Ч. 1. – 1990. – 525с.
976880
   Опись архива Посольского приказа 1673 года. – Москва
Ч. 2. – 1990. – 119 с.
976881
  Баранов П. Опись высочайшим указом и повелениям, хранящимся в С.-Петербургском сенатском архиве ха XVIII веке / Сост. П. Баранов. – Санкт-Петербург
Т. 2 : 1725-1740. – 1875. – [1], XIV, 1002 с.
976882
  Баранов П. Опись высочайшим указом и повелениям, хранящимся в С.-Петербургском сенатском архиве ха XVIII веке / Сост. П. Баранов. – Санкт-Петербург
Указатели к 3-му тому. – 1878. – 306 с.
976883
  Баранов П. Опись высочайшим указом и повелениям, хранящимся в С.-Петербургском сенатском архиве ха XVIII веке / Сост. П. Баранов. – Санкт-Петербург
Т. 3 : 1740-1762. – 1878. – [1], XXXI, 517 с.
976884
   Опись дел архива Государственного совета. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Т. 3 : Дела Государственного совета с 1840 года по 1849 год. – 1908. – VI, 559 с.
976885
   Опись дел архива Государственного совета. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Т. 5 : Дела Государственного совета с 1857 года по 1862 год. – 1910. – VI, 435 с.
976886
   Опись дел архива Государственного совета. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Т. 11 : Дела Государственного совета с 1889 года по 1894 год. – 1914. – VI, 469 с.
976887
   Опись дел архива Государственного совета. – Санкт-Петербург : Государственная типография
Т. 12 : Дела Государственного совета с 1895 года по 1899 год. – 1914. – VI, 510 с.
976888
   Опись делам инспекторского департамента Морского министерства, хранящимся в Главном морском архиве. – Санкт-Петербург
Ч. 2 : 1837-1850. – 1850. – 247 с.
976889
   Опись делам канцелярии департамента Морского министерства, хранящимся в Главном морском архиве. – Санкт-Петербург
Ч. 1 : 1827-1836. – 1836. – 247 с.
976890
  Некрасов Н.А. Опись документальных материалов личного фонда / Н.А. Некрасов. – Москва, 1949. – 34 с.
976891
   Опись документальных материалов фонда - Исполнительный комитет Можайского уездного Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов за 1918-1929 гг : Учеб. пособие. – Москва : Б. и., 1959. – 129 с. – Библиогр.: с. 125-127
976892
   Опись документов и дел Исторического архива / Сост. И.А. Гераклитов ; Сарат. губ. учен. арх. комис. – Саратов : Тип. Союза Печ. Дела
Вып. 1 : Дела сенатские. – 1914. – [3], X, 428 с.
976893
   Опись документов и дел Исторического архива / Сарат. губ. учен. арх. комис. – Саратов : Тип. Союза Печ. Дела
Вып. 3 : Дела серий: "документ.", "удельн.", "государств.". – 1916. – [2], 269 с.
976894
  Модзалевский В. Опись лесов и пущ, находяхся в Черниговском полку в 1752 году / В. Модзалевский. – Киев : тип. Т.Г. Мейнандера, 1907. – 20 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Историч. о-ве Нестора Летописца, кн. 19, вып. 4, 1907. - Авт.указ. после текста
976895
  Олсуфьев Ю.А. Опись ложек / Ю.А. Олсуфьев. – Сергиев, 1925. – 24с.
976896
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч. 7. – 31 с. – Экз. деф., без обл. и тит. л.
976897
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч.1 : Царская образная. Древний царский чин и принадлежности священного коронования. Украшения древних царских одежд и различные вещи. – 1884. – 281, XIV с.
976898
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч.2, кн. 1 : Золотая и серебряная посуда. – 1884. – 281, XX с.
976899
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч.2, кн. 3 : Посуда раковинная, костяная, каменная, кокосовая и проч. Древняя домашняя утварь. Мебель и одежда. – 1884. – 564, XXX с.
976900
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч. 3, кн. 1 : Знамена, прапоры, значки, флаги и штандарты. – 1884. – 130, VIII с.
976901
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч. 3, кн. 2 : Броня. – 1884. – 312, ,X с.
976902
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч. 6, кн. 5 : Конюшенная казна. Ловчий снаряд. – 1884. – 193, XXII с.
976903
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч.2, кн. 2 : Серебряная посуда. – 1885. – 295, XXV с.
976904
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч. 4, кн. 3 : Холодное оружие. – 1885. – 348, ,XXI с.
976905
   Опись Московской Оружейной палаты / Издано с Высочайшего его императорского величества соизволения. – Москва : Тип. Общ. Распространения полезных книг
Ч. 5, кн. 4 : Огнестрельное оружие. – 1885. – 344, XLVIII, 2 с.
976906
   Опись Патриаршей ризницы 1631 года / [соч. А. Викторова]. – Москва : В унив. тип., 1875. – 123 с.
976907
   Опись Патриаршей ризницы 1631 года. – М, 1875. – 118с.
976908
  Сецинский Е. Опись старопечатных книг, 1904
976909
  Греков Б.Д. Опись торговой стороны в писцовой книге по Новгороду Великому XVI века / Б.Д. Греков. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1912. – X, 88, [1] с. – Конволют. - Пер.: Отрывки из Новгородских кабальных книг 7108 года / В.А. Егоров
976910
  Иванов В. Опит за систематизация на термините по американски футбол в български език // Български език : списание на Ин-та за български език "Професор Любомир Андрейчин" при Българскита Акад. на науките. – Cофия, 2016. – Год. 63, кн. 1. – С. 66-73. – ISSN 0005-4283
976911
  Карсканова С.В. Опитувальник "Шкали психологічного благополуччя" К. Ріфф: процес та результати адаптації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 1 (142). – С. 1-9
976912
   Опитування вчених // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  МОН пропонує представникам наукової спільноти долучитися до опитування стосовно того, яким чином вони зазвичай отримують важливу інформацію про науку та якої інформації їм не вистачає. Заповнити анкету можна до 10 березня 2020 року за посиланням ...
976913
   Опитування гравців готельного ринку України щодо наслідків пандемії COVID-2019 // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 1, лютий. – С. 18-24 : фото
976914
  Бекешкіна І. Опитування громадської думки : Як оцінити якість результатів опитування? Як провадити опитування? Як використовувати отримані дані? / уклад. і ред. І. Бекешкіна ; відповід. за вип. О. Дишлевий ; пер. з англ. Т. Герасименко. – Київ : Демократичні ініціативи, 2005. – 88 с.
976915
  Федорова В.О. Опитування різних груп стейкхолдерів як засіб підвищення якості освіти за освітньою програмою / В.О. Федорова, М.Л. Шуля // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 36-43. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
976916
  Панчак А. Опитування споживачів органами АМКУ: важливі висновки Верховного Суду / А. Панчак, О. Насєнкова // Юридична газета. – Київ, 2021. – 31 серпня (№ 16). – С. 22-23
976917
  Лозинський Р.М. Опитування студентів як джерело інформації про вступ на географічні спеціальності (на прикладі Львівського національного університету імені Івана Франка) / Р.М. Лозинський, В.І. Біланюк, А.І. Зубик // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 292-294. – ISBN 978-617-7069-75-8
976918
  Петрик О. Опитування щодо ділових очікувань підприємств як інструмент прогнозування та комунікацій центрального банку / О. Петрик, Н. Колесніченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 3-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
976919
  Петрик О. Опитування щодо ділових очікувань підприємств як інструмент прогнозування та комунікацій центрального банку / О. Петрик, Н. Колесніченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 11 (201). – С. 3-11 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
976920
  Кожевников В.М. Опівдні на осонні / В.М. Кожевников. – Київ, 1977. – 464с.
976921
  Тельнюк С.В. Опівнічне / С.В. Тельнюк. – К., 1972. – 84с.
976922
  Рушді С. Опівнічні діти = Midnight"s children / Салман Рушді ; з англ. пер. Н. Трохим. – Київ : Юніверс, 2007. – 704 с. – (Букерівські лауреати). – ISBN 966-8118-56-1
976923
  Канюка М.С. Опівнічні стежки : роман / М.С. Канюка. – Київ : Молодь, 1978. – 207 с.
976924
  Канюка М.С. Опівнічні стежки : роман / М.С. Канюка. – Київ, 1982. – 480 с.
976925
  Божик Євгенія Опівночі : Оповідання, новели в одному, двох чи кількох рядках, повість / Євгенія Божик. – Львів : Каменяр, 2004. – 241с. – ISBN 5-7745-1052-2
976926
  Багряна А. Опівночі : поезія: вірші // Святий Володимир : літературно-художній альманах студентів ін-ту журналістики Київського національного університету / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – № 7. – С. 17-24
976927
  Канюка М.С. Опівночі стежки : роман / М.С. Канюка. – Київ, 1986. – 336 с.
976928
  Арон Р. Опій інтелектуалів = L"opium des intellectuels / Реймон Арон; пер. з фр. Г. Філіпчук. – Київ : Юніверс, 2006. – 272с. – (Філософська думка). – ISBN 966-81-18-39-1


  Книжка може бути своєрідним посібником із соціології для студентів
976929
  Мацегорін О.І. Опіка і піклування спосіб захисту прав людини // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 108-116. – ISBN 978-966-301-172-1
976930
  Мацегорін О.І. Опіка і піклування як складова захисту цивільних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 143-149.
976931
  Кравченко О.В. Опіка над дітьми в Україні наприкінці XVIII - на початку XX ст. = Child care in Ukraine in the late 18th-early 20th centuries : монографія / Олена Кравченко ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізнич. транспорту. – Харків : Панов А.М., 2019. – 429, [3] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. - Резюме англ., рос. – Бібліогр.: с. 322-384 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7722-88-4


  Монографію присвячено вивченню історії державної, суспільної та приватної опіки над дітьми на українських землях, що входили до складу Російської імперії, наприкінці XVIII - на початку XX ст. Видання розраховано на істориків-фахівців, викладачів, ...
976932
  Кравченко О.В. Опіка над дітьми на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII – на початку XX ст. : автореф. дис. … д-ра іст. наук : 07.00.01 / Кравченко Олена Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
976933
  Божук Л. Опіка сучасної української держави українським шкільництвом за кордоном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-43. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються організаційні форми і методи опіки сучасної української держави українським шкільництвом за кордоном. Organizational forms and methods of trusteeship of the modern Ukrainian state above formation foreign ukrainians are analyzed ...
976934
  Рудалєва Л. Опіка та піклування над особами, які не досягли 18 років згідно з новим цивільним кодексом України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.55-58. – ISBN 966-667-078-Х
976935
  Горак Р. Опікун великого Каменяра : Карло Бандрівський та його родина // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2013. – № 8 (838). – С. 104-121. – ISSN 0868-4790


  Бандрівський Карло (1855–1931) – навчався разом з І. Франком у Дрогобичі та Львівському університеті. У 1917 р. Карло Бандрівський, виконуючи останню волю письменника, передав його архів і бібліотеку до Наукового товариства ім. Т. Шевченка.
976936
  Фурса С.Я. Опікун над інтересами безвісно відсутньої особи в цивільному та виконавчому процесах // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 86-90
976937
  Сігов К. Опір "терористичній гіпотезі" про людину - лейтмотив філософії Ханни Арендт // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2004. – № 13/14. – С. 177-182
976938
  Бачинський Д. Опір "українізація" (1920-ті - початок 1930-х рр.) // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 287-293. – ISBN 966-8653-41-6
976939
  Коваль Т.В. Опір вищої освіти німецькомовних країн явищу ринковізації // Шлях освіти : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. пед. наук України ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 27-30


  Аналізується спроба Німеччини запозичити американський досвід створення й підтримки діяльності університетів світового класу. Німецьки вчені довели непридатність такого досвіду в умовах своєї країни й помилковість ідеї перетворення дослідницьких ...
976940
  Степуренко В.Т. Опір втомі стальних деталей в різних середовищах і шляхи його підвищення. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.02.02 / Степуренко В.Т.; Одеск.держ.політич.ун-т. – Одеса, 1994. – 26л.
976941
  Махорін Г.Л. Опір Геноциду в 1932-1933 роках / Геннадій Махорін ; Управління культури і туризму Житомирської облдержадміністрації. – Житомир : В.Б. Котвицький, 2008. – 88 с. – ISBN 978-966-1663-04-5
976942
  Долгов М.А. Опір деформації і руйнуванню матеріалів з функціональними покриттями = Сопротивление деформированию и разрушению материалов с функциональными покрытиями / М.А. Долгов ; МОНУ ; Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль : Крок, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-2362-02-2
976943
  Данилюк Ю.З. Опір духовенства і віруючих Російської православної церкви конформістські настроєним ієрархам РПЦ (50-80-ті рр. ХХ ст.) // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 31. – С. 161-175
976944
  Місінкевич Л.Л. Опір духовенства та віруючих більшовицькій політиці : ствердження державного атеїзму в 20-30-х рр. ХХ ст. // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : Збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 31. – С. 63-78
976945
  Корольчук О.В. Опір змінам та особливості його подолання в сучасних організаціях // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 46-50
976946
  Воронін Віктор Павлович Опір конструкційних суднобудівних сталей корозійно-механічному руйнуванню у морській воді : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.14 / Воронін Віктор Павлович; Одеський технолог. ін-т. – Одеса, 1993. – 16л.
976947
  Кривошеїн Г.Г. Опір матеріалів / Г.Г. Кривошеїн. – Х-К, 1931. – 140 с.
976948
  Тимошенко С.П. Опір матеріалів / С.П. Тимошенко. – Харків - Київ
1. – 1934. – с.
976949
  Тимошенко С. Опір матеріалів / С. Тимошенко. – Х.-К. : ДНТВУ
Ч.1. – 1934. – 308с.
976950
  Ярмицький А.Г. Опір матеріалів / А.Г. Ярмицький. – Київ, 1968. – 127 с.
976951
  Посацький С.Л. Опір матеріалів / С.Л. Посацький. – Вид. 2-е, доп. – Львів, 1973. – 403с.
976952
  Писаренко Г.С. Опір матеріалів : Підручник для ст. машинобуд. спец. вищих навч. закладів / Г.С. Писаренко. – К., 1993. – 655с.
976953
   Опір матеріалів : З основами пружності й пластичності: У 2 частинах, 5 книгах. – Київ : Вища школа
Ч. 2. Кн. 4 : Приклади і задачі. – 1995. – 463с.
976954
   Опір матеріалів. – Київ
Ч.2 Кн.5. – 1995. – 207с.
976955
  Корнілов О. Опір матеріалів : Підручник для студ. технічних спец. вищих навч. закладів / Олександр Корнілов. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Логос, 2003. – 552с. – ISBN 5-87829-014-6
976956
  Писаренко Г.С. Опір матеріалів : підручник для студ. механ. спец. вищ. навч. закл. / Г.С. Писаренко, О.Л. Квітка, Є.С. Уманський; за ред.: Г.С.Писаренка. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Вища школа, 2004. – 655 с. – ISBN 966-642-056-2
976957
  Гурняк Л.І. Опір матеріалів : Навч. посібник для вивчення курсу при кредитно-модульній системі навчання / Гурняк Л.І., Гуцуляк Ю.В., Юзьків Т.Б. – Львів : Новий світ, 2006. – 364с. – ISBN 966-7827-78-Х
976958
  Шваб"юк В.І. Опір матеріалів : навчальний посібник / В.І. Шваб"юк. – Київ : Знання, 2009. – 380 с. – ISBN 978-966-346-679-8


  Розглядаються теоретичні засади економічної безпеки, її сутність та складові
976959
   Опір матеріалів : зб. тестових завдань : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" / А.С. Величкович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-183-4
Т. 2 : Складний опір. Динаміка, міцність та стійкість пружних тіл. – 2013. – 315, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 315
976960
  Трач В.М. Опір матеріалів (спеціальний курс), теорія пружності та пластичності : підручник для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. "Будівництво та цивільна інженерія" / В.М. Трач, А.В. Подворний. – Київ : Каравела, 2016. – 433, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 430-433. – ISBN 978-966-222-981-3
976961
   Опір матеріалів з основами теорії пружності. – К
1. – 1994. – 200с.
976962
   Опір матеріалів з основами теорії пружності. – К
2. – 1994. – 200с.
976963
   Опір матеріалів і теорія споруд : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 94. – 2015. – 255, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
976964
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 95. – 2015. – 188, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
976965
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 96. – 2015. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
976966
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 97. – 2016. – 228 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
976967
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 98. – 2017. – 175, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
976968
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 99. – 2017. – 205, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
976969
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 100. – 2018. – 215, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
976970
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 101. – 2018. – 121, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
976971
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 102. – 2019. – 264, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
976972
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 104. – 2020. – 329 с. – DOI: 10.32347/2410-2547.2020.104 - Резюме укр., рос., англ. мовами
976973
   Опір матеріалів і теорія споруд = Strength of materials and theory of structures : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. В.А. Баженов ; редкол.: П.В. Алявдін, Ю. Аткочиунас, О.М. Белостоцкий [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1965-. – ISSN 2410-2547
Вип. 106. – 2021. – 313, [1] c. – DOI: 10.32347/2410-2547.2021.106 - Резюме укр., рос., англ. мовами
976974
  Швайко М.Ю. Опір матеріалів. / М.Ю. Швайко. – Дніпропетровськ, 1992. – 220с.
976975
  Матвєєв Е.М. Опір матеріалів. Тестові завдання. Основні формули : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Матвєєв Е.М., Тисовський Л.О. ; МОНУ ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Друксервіс, 2008. – 132 с.
976976
  Радчук О. Опір оригіналу і метод тлумача: "Джон Андерсон" Р. Бернза в перекладах П. Грабовського, В. Мисика і М. Лукаша // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2009. – Т. 27 : Літературознавство. – С. 99-108. – ISSN 1728-9572
976977
  Радчук О.В. Опір оригіналу і метод тлумача: "Джон Андерсон" Р. Бернса в перекладах П. Грабовського, В. Мисика і М. Лукаша // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми; Харків, 2009. – Т. 1, № 3/4. – С. 104-109
976978
  Мустеца В. Опір ОУН-УПА спробі відновлення радянської влади на території Путильського району Чернівецької області у 1944 р. // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 158-165
976979
  Оліцький В.О. Опір православного населення Сумщини антирелігійній політиці 1920 - 30-х рр.: форми, методи та наслідки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 197-204. – ISSN 2077-1800
976980
  Ганжа О.І. Опір селян становленню тоталітарного режиму в УСРР / О.І. Ганжа ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 1996. – 42 с. – Без тит. арк. Кн. опис. за обкл. – (Історичні зошити). – ISBN 5-7702-0950-10
976981
  Ємельянова Тетяна Опір співробітників у період змін: як перетворити ворогів на союзників // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 5/6, жовтень - грудень. – С. 80-82 : фото
976982
  Патриляк Б. Опір українського селянства новим соціально-економічним заходам радянської влади у 1928 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 32-35. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті причини опору українського селянства новим соціально-економічним заходам радянської влади у 1928 р. Досліджено форми і масштаби селянського опору. In the article we consider the causes of resistance of Ukrainian peasants to new ...
976983
  Патриляк Б.К. Опір українського селянства соціально-економічним заходам радянської влади у 1927-1933 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Патриляк Богдан Казимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
976984
  Патриляк Б.К. Опір українського селянства соціально-економічним заходам радянської влади у 1927 - 1933 рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Патриляк Богдан Казимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Бібліогр.: л. 204-232
976985
  Старжець В. Опір шкільної молоді радянському тоталітарному режимові у західних областях УРСР (1944 - 1953 рр.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 70-75. – ISSN 2519-1942
976986
  Орлова Т.В. Опір, рух Опору / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 272-273. – ISBN 966-642-073-2
976987
  Якубіна В.Л. Опісля "Полеміки Гарта/Дворкіна": правовий позитивізм, правовий реалізм, правовий натуралізм // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 184-186
976988
  Пуха Л. Опісля грудня місяця 1933 року... Про Амвросія Бучму та Бориса Тягна // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.36-37. – ISSN 0868-9644
976989
  Герасименко Арсеній Опішне. Люди і глина / Герасименко Арсеній, Вантєєва Надія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 5 (125), жовтень-листопад. – С. 136-143 : фото
976990
  Щербань О. Опішненська керамічна кустарно-промислова школа (1925-1932) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 22. – C. 131-137


  Досліджено діяльність одного з гончарних навчальних закладів Опішного - Опішненської керамічної кустарно-промислової школи. Вперше описано історію закладу з використанням неопублікованих досі архівних джерел та матеріалів керамологічних експедицій ...
976991
  Наливайко Степан Опішня : гончарна столиця України на індоарійському тлі // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 1 (34). – С. 175-183


  На широкому укр. та індійському мовному, історичному, міфологічному й культурологічному матеріалі розглядається і по-новому тлумачиться загадкова назва Опішні на Полтавщині. На історичній території побутування гончарного промислу, в 1989 р. створено ...
976992
  Щербань О. Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня (1894-1899 рр.) - експеримент Полтавського губернського земства // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 493-499. – ISSN 1992-5557
976993
  Овчаренко Л.М. Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня у 1894 - 1899 роках // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 33. – С. 86-97. – ISSN 2075-1451
976994
  Черевань Г.П. Опішнянська кераміка. / Г.П. Черевань. – Х., 1970. – 24с.
976995
  Щербань О. Опішнянська торговиця // Берегиня : всеукраїнський народознавчий часопис. – Київ, 2011. – Ч. 3 (70). – С. 3-6
976996
  Щербань О. Опішнянський глиняний півник-свистунець у сучасному світі // Чумацький шлях : науково-популярний журнал. – Київ, 2011. – № 3. – С. 26-28. – ISSN 1814-5078


  Серед укр. осередків іграшкарства провідне місце належить Опішному, що на Полтавщині.
976997
  Горбулін В.П. ОПК України: кроки до стабілізації діяльності та розвитку в умовах гібридної війни / В.П. Горбулін, В.С. Шеховцов, А.І. Шевцов // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 54-62
976998
  Машбаш И. Оплаканных не ждут : роман / Исхак Машбаш ; авториз. пер. с адыг. В.Каспарова. – Москва : Советская Россия, 1972. – 208 с.
976999
  Лозовський М.В. Оплата - за кінцевими результатами / М.В. Лозовський. – Київ, 1987. – 124с.
977000
  Беспалов Оплата вимушеного прогулу при затримці виконання рішення про поновлення на роботі працівника публічної служби на підставі судового рішення / Беспалов, С.Я. Рабовська // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 72-76
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,