Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
975001
  Лі Цзянь Янь Основні колізійні норми в правовому регулюванні міжнародних трудових відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.79-84
975002
  Голуб І.М. Основні компоненти вербальної зовнішньої реклами // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – 114-121
975003
  Клименко Н.Г. Основні компоненти інноваційно-інвестиційної моделі регіонального розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 93-96.
975004
  Асєєв Г. Основні компоненти інформаційного сховища / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 30-33. – ISSN 2076-9326


  Розглянуті основні компоненти інформаційних сховищ: програмне забезпечення проміжного шару, транзакційні БД і зовнішні джерела інформації, рівень доступу до даних, завантаження й попереднє опрацювання, рівень інформаційного доступу й опрацювання ...
975005
  Лазарєв М.О. Основні компоненти професійно-творчої самореалізації майбутнього педагога в інноваційній освіті / М.О. Лазарєв, О.М. Лазарєва // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 127-130. – ISBN 978-966-698-290-5
975006
  Прохницька Г.Л. Основні кон"юнктуроутворюючі фактори вітчизняного ринку легкових автомобілів : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 98-108 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
975007
  Федоренко В.В. Основні конституційні засади судочинства в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Федоренко Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 232 л. – Додатки: л. 219-232. – Бібліогр.: л. 190-218
975008
  Федоренко В.В. Основні конституційні засади судочинства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Федоренко Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
975009
  Савчин М. Основні конституційні критерії обмеження прав людини й основоположних свобод // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 21-29.
975010
  Зернецький П.В. Основні контент-аналітичні характеристики Британського парламентського дискурсу (на матеріалі дебатів у палаті громад) / П.В. Зернецький, Г.Л. Рябоконь // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 33-36. – ISSN 1996-9872
975011
  Попова Г.П. Основні концепти картини світу українськомовної дитини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 87-97. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню основних концептів картини світу українськомовної дитини. Проводиться аналіз лексико-семантичних особливостей дитячих лексем, які вербалізують ці концепти, способів їхнього словотворення та фонетичних явищ. Статья ...
975012
  Андрєєва О.М. Основні концепти соціального розвитку з точки зору радикальних змін в суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 7-19
975013
  Шевчеко О. Основні концептуальні метафори визначення політичного режиму в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 203-213
975014
  Пацурківський Ю.П. Основні концептуальні підходи до визначення поняття "майно" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 52-58. – (Правознавство ; Вип. 427)
975015
  Гуралеико Н. Основні концептуальні підходи до розуміння категорії "джерело права" // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 13-18.
975016
  Онищенко В. Основні концептуальні положення сучасного міжнародного менеджменту // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-15. – Бібліогр.: с. 5-8, 10-11, 13-15. – ISSN 0131-775Х


  Розкрито сутність актуальних напрямів розвитку міжнародного менеджменту в умовах глобалізації світової економіки. Визначено основні форми та моделі сучасного управління міжнародним бізнесом. Зроблено рекомендації щодо застосування вітчизняними ...
975017
  Цвих В.Ф. Основні концепції виникнення та формування громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-81. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Розглядаються і порівнюються основні вітчизняні та зарубіжні концепції виникнення й формування громадянського суспільства.
975018
  Куровська Г. Основні концепції державної політики залучення осіб з інвалідністю до ринку праці: міжнародний аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-45. – Бібліогр.: 1 назв.
975019
  Грицяк І. Основні концепції диференційованої європейської інтеграції / І. Грицяк, О. Хоменко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 200-210
975020
  Шакурова О.В. Основні концепції етногенезу українського народу: вітчизняна історіографія (кінець XIX - початок XXI ст.) / Ольга Шакурова ; [відп. ред.: Фігурний Ю.С.] ; НДІ українознавства М-ва освіти і науки України, Від. укр. етнології. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 188-221 та в підряд. прим. – ISBN 978-617-7122-39-4


  У пр. № 1717473 напис : Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора. Підпис.
975021
  Коцур А. Основні концепції історії Київської Русі: історіографічний і політичний аспекти // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 70-78. – ISBN 978-966-2464-25-2
975022
  Короткова Л.В. Основні концепції креативності: від античності до сьогодення // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко ; редкол.: М. Ангель Кандель Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 38-42. – ISSN 2617-5339
975023
  Шостак М.В. Основні концепції походження Київської Русі в праці М. Брайчевський "Походження Русі" // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада, 2008. – Кн. 2. – С. 204-205
975024
  Баличева Л.В. Основні концепції розробки навчальних електронних видань // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 94-99. – ISBN 978-966-285-210-3
975025
  Єремія А.А. Основні концепції та функції амортизації // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 102-107. – ISSN 2074-5354
975026
  Черемних І.В. Основні концепції телевізійного маркетингу в умовах становлення ринкових відносин. Завдання та функції маркетингу // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 42-45. – ISSN 2312-5160


  У статті аналізується процес зародження та розвитку основних концепцій телевізійного маркетингу впродовж двох останніх століть. Розглядаються завдання та функції телевізійного маркетингу. In the article it is analyzed the process of formation and ...
975027
  Фігурний Ю. Основні концепції утворення Києво-Руської держави в історіографічних українознавчих дослідженнях (XX - початок XXI століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 178-185
975028
  Рибалкін В.С. Основні коранічні табу // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 96-101. – ISSN 1608-0599
975029
  Проценко М.В. Основні криміналістичні елементи механізму приховування злочинів організованими злочинними групами // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 523-528. – ISSN 1563-3349
975030
  Чебан О.М. Основні кримінологічні ознаки особи, схильної до безпритульного способу життя // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 112-116. – (Серія: Право ; № 4 (42)). – ISSN 1813-338Х
975031
  Колісник Г.М. Основні критерії вибору консалтингових підприємств при наданні облікових послуг / Г.М. Колісник, Б.А. Колісник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 68-74. – ISSN 2071-4653
975032
  Семенко В.В. Основні критерії виділення значень часових форм німецьких дієслів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 189-193
975033
  Підлубна О.М. Основні критерії забезпечення якості вищої освіти: досвід Сполучених Штатів / О.М. Підлубна, І.В. Куліш // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 146-151. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
975034
  Линьова І.О. Основні критерії забезпечення якості докторських програм у європейському освітньо-дослідницькому просторі: естонський досвід. - // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 120-125. – ISSN 2078-1687


  Визначено основні критерії забезпечення якості докторських програм у Європейському освітньо-дослідницькому просторі. Розглянуто, проаналізовано декларації і комюніке Болонського процесу міністрів, відповідальних за вищу освіту щодо Європейського ...
975035
  Линьова І. Основні критерії забезпечення якості докторських програм: досвід Естонії // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 26-29. – ISBN 978-617-7288-01-4
975036
  Есенова Е.Й. Основні критерії класифікації іншомовних лексичних одиниць // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 64-70. – ISBN 978-617-7132-63-8
975037
   Основні критерії оцінювання якості освіти / Юрій Сафонов, Т. Дараган, О. Власюк, Н. Тимошенко
975038
   Основні критерії оцінювання якості освіти / Ю. Сафонов, Т. Дараган, О. Власюк, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (165). – С. 49-57. – ISSN 1682-2366
975039
  Лазарєв М.О. Основні критерії професійного потенціалу менеджера в контексті теорії творчої самореалізації // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 148-171. – ISBN 978-966-698-252-5
975040
  Сарахман Л. Основні критерії розвитку сільського туризму в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 182-186. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто основні критерії розвитку сільського туризму в Україні. Виокремлено значення кожного із досліджуваних критеріїв впливу на подальший розвиток та популяризацію сільського туризму.
975041
  Скорич О. Основні критерії розмежування висновків, що надаються суб"єктами використання спеціальних знань в цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 323-325
975042
  Бойко І.В. Основні критерії системи оцінювання ефективності діяльності дільничних офіцерів поліції
975043
  Бойко І.В. Основні критерії системи оцінювання ефективності діяльності дільничних офіцерів поліції // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 11-23. – ISBN 978-617-7364-34-3
975044
  Матвієнко П.В. Основні критерії та моделі оцінки ефективності державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 70-76.
975045
  Вікторов В. Основні критерії та показники якості освіти // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.54-60
975046
  Волянська Ю. Основні критерії укладання типології повтору // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 51-61. – ISSN 1728-9572


  Типологія повтору в сучасному поетичному мовленні
975047
  Медведовська Д. Основні критерії якості вищої освіти: досвід Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 48-54. – ISSN 2312-5993
975048
  Сліпачук Л.О. Основні критерії, підходи, технології побудови інтегрованої моделі "Системи національної кібербезпеки" // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 312-313
975049
  Шехунова С.Б. Основні літогенетичні типи кам"яної солі соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 88-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0367-4290
975050
  Кушнарьов П.В. Основні логічні прийоми побудови і перевірки слідчих версій // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 159-161
975051
   Основні макроекономічні показники розвитку Української РСР (по матеріалам балансових розрахунків) : Статистичний збірник. – Київ, 1990. – 114 с.
975052
  Ніколенко Людмила Основні матеріально-правові джерела норм господарсько-процесуального права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 50-54
975053
  Феськов І.В. Основні методи ведення гібридної війни в сучасному інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 66-76
975054
  Житнікова Л. Основні методи державного регулювання платіжного балансу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 228-232.
975055
  Колесник Н. Основні методи дослідження фольклоронімів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 27-38. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
975056
  Лисенкова О.С. Основні методи і принципи інтерпретації Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року в судовій практиці Європейського Суду з прав люини // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 4. – С.121-128
975057
  Пустовіт С.В. Основні методи навчання у вищих навчальних закладах / С.В. Пустовіт, Л.В. Пустовіт, В.І. Котков // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 146-150
975058
  Прут М.О. Основні методи оцінки рівня фінансового ризику в комерційних банках : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 223-229 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
975059
  Гречанюк С.К. Основні методи реалізації управлінської діяльності начальника територіального органу Державної кримінально-виконавчої служби України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 228-232. – ISSN 1563-3349
975060
  Чучеров М. Основні методи реєстрації ядерних випромінювань у сучасній дозиметрії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 33-40 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
975061
  Вірченко Н.О. Основні методи розв"язання задач математичної фізики : Навчальний посібник / Н.О. Вірченко. – Київ, 1997. – 370с.
975062
  Карпінська Т. Основні методи та прийоми попередження і контролю агресивної поведінки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 104-110. – ISSN 1810-2131
975063
  Мельник Л. Основні методи формування цін на телекомунікаційні послуги в умовах регульованого ринку : управління економікою:теорія і практика / Л. Мельник, Д. Горобченко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (569). – С. 44-51 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено нові процеси, притаманні інформаційній, постіндустріальній економіці. Обгрунтовано взаємозв"язок переходу до постіндустріального суспільства і становлення сучасного механізму функціонування економіки; необхідність переходу на інноваційний ...
975064
  Обущак Тетяна Анатоліївна Основні методичні напрямки оцінки фінансового стану торговельних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 99-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто оцінку як один з найбільш значущих етапів процесу управління фінансовим станом підприємства. На основі розгляду основних напрямків оцінки фінансового стану підприємства визначено їх переваги і недоліки та основні методичні підходи ...
975065
  Циганюк А.В. Основні методичні підходи щодо розробки Стратегічного плану як частини загальної стратегії економічної політики // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 39-45
975066
  Пилипченко О.І. Основні методичні положення становлення та розвитку кредитної системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-7. – (Економіка ; Вип. 46)


  Обгрунтовано основні методичні положення становлення та розвитку кредитної системи України.
975067
  Сергієнко О.М. Основні методичні положення щодо переходу показників виробництва Системи національних рахунків на класифікацію за видами економічної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.139-151
975068
   Основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави: теорія та практика / О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, Ю.Б. Добровольський, Д.В. Бердочник, А.В. Ярошенко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (51). – С. 165-175. – ISSN 1997-9568


  У статті авторами розкриті основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави, в рамках теоретичних основ її формування та практичних оцінок рівнів достатності її складових за показниками впливу факторів притаманних ...
975069
  Колеснік В.І. Основні методологічні аспекти статистичного оцінювання економіки, що безпосередньо не спостерігається // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 52-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
975070
  Кузнєцова Н. Основні методологічні засади сучасного цивільного права України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 12-14. – ISSN 0132-1331
975071
  Лєснікова М.В. Основні методологічні засади удосконалення існуючої статистичної звітності у професійній (професійно-технічній) освіті / М.В. Лєснікова, С.В. Мельник // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 79-89. – ISSN 2617-8532
975072
  Курило В.І. Основні методологічні підходи до визначення поняття методу адміністративно-правового регулювання господарської діяльності / В.І. Курило, С.П. Позняков // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 215-221. – (Право). – ISSN 2222-5226
975073
  Харченко О.С. Основні методологічні підходи до типології соціальних держав // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 382-386. – ISSN 2076-1554
975074
  Азімов О. Основні методологічні принципи дослідження особливостей будови земної кори дистанційними технологіями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-77. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) У статті з феноменологічних позицій концептуально охарактеризовано п"ять основних (або фундаментальних) принципів, на яких базується методологія дослідження ...
975075
  Онищук С.В. Основні механізми взаємодії держави та церкви на сучасному етапі державотворення / С.В. Онищук, В.А. Гошовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-72. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  В науковій статті висвітлені такі головні механізми взаємодії держави і церкви як: конституційно-правовий, організаційний, економічний та соціальний. Особлива увага зосереджена на соціальному механізмі, основою якого є соціальний діалог, який ...
975076
  Дроботенко І.В. Основні механізми державного регулювання законотворчої діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 97-99 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
975077
  Ковальчук Я.В. Основні механізми законодавчого обмеження свободи заповіту в державах західноєвропейської системи права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 166-169
975078
  Розломій І.О. Основні механізми захисту електронних документів від фальсифікацій / І.О. Розломій, Г.В. Косенюк // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – С. 53-58. – (Серія: Технічні науки ; № 2). – ISSN 2306-4412
975079
  Козьміних А.В. Основні механізми та особливості політичної стабільності в Україні в умовах політичного транзиту // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 123-132. – ISSN 2663-0265
975080
   Основні механізми та хіміко-біологічні особливості виникнення окисних пошкоджень ДНК та білків / О. Маслова, К. Лапшина, Н. Скрипник, Н. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 67-70. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасні положення теорії окисного стресу, особливості дії агентів, що спричинюють окисний стрес та наслідки окисних пошкоджень білків та ДНК. Contemporary assertions of the oxygen stress theory, peculiarities in the action of agents, ...
975081
  Бойчук В.О. Основні механізми функціонування та реалізації аморфних обчислень // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 82-88
975082
  Пріцак Л. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. / Лариса Пріцак. – Харків : Акта, 2003. – 493 с. – ISBN 966-7021-70-Х
975083
  Андріів В.М. Основні міжнародно-правові акти в сфері соціального (пенсійного) забезпечення // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 23-34. – ISBN 978-617-7625-68-0
975084
  Магда А.В. Основні міжнародно-правові принципи поводження з радіоактивними відходами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 122-123


  Принципи, які гарантують радіаційну безпеку.
975085
  Рудик П.А. Основні міжнародно-правові та європейські стандарти у сфері функціоування судової системи на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 47-60. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
975086
  Гурицька М.С. Основні моделі взаємодії громадянського суспільства і держави : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Гурицька М. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 182с. – Бібліогр.: л. 162-182
975087
  Гурицька М.С. Основні моделі взаємодії громадянського суспільства і держави : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гурицька М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
975088
  Васильченко О.П. Основні моделі взаємозв"язку міжнародно-правових та конституційно-правових норм в галузі прав і свобод особи в зарубіжних країнах // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 178-180
975089
  Худар С.М. Основні моделі впливу соціальної реклами на процеси державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 128-132. – ISSN 2306-6814


  "На сучасному етапі соціально-економічного й політичного розвитку України існує значний пласт невирішених соціальних проблем, який утворює відповідний простір для активного використання соціально реклами. В умовах деідеологізації та відсутності чітко ...
975090
  Корж Н.В. Основні моделі громадянського суспільства і його взаємодії з державою // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 129-138. – ISBN 966-628-132-5
975091
  Кланца А.І. Основні моделі збереження громадянського здоров"я як умови національної безпеки держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-38. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Метою даної статті є здійснити теоретико-методологічний аналіз основних моделей збереження громадського здоров"я як умови національно безпеки держави. В теоретичній часині дослідження здійснено аналіз основних моделей збереження громадського здоров"я ...
975092
  Радзивілюк В. Основні моделі ініціювання судових процедур банкрутства (неспроможності) // Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – С.33-39
975093
  Скрипник І. Основні моделі катастрофізму в есхатологічному міфі текстів Б.І. Антонича та Б. Шульца // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 154-159. – ISSN 2307-2261
975094
  Бойко О.В. Основні моделі конституційно-правового забезпечення наукової діяльності у сучасному світі // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 502-513. – ISSN 0869-2491
975095
  Білоус Є. Основні моделі конституційного контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 55-57. – ISBN 978-617-7069-15-6
975096
  Білоус Є. Основні моделі конституційного контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 55-57. – ISBN 978-617-7069-15-6
975097
  Козіброда Л. Основні моделі організації інклюзивної освіти в умовах загальноосвітньої школи (початок XXI ст.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 15-27. – ISSN 2312-5993
975098
  Стадник А.Г. Основні моделі організації інформаційних війн // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 235-237
975099
  Лавренов Д.А. Основні моделі політичного лобіювання та їх особливості // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 358-362. – ISSN 2076-1554
975100
  Смаль В.В. Основні моделі постіндустріального розвитку економіки країн Євросоюзу: методика та результати дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 123-133 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
975101
  Труш О.В. Основні моделі розміщення хмарного сервісу / О.В. Труш, О.О. Лещенко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 364-365
975102
  Медведовська Н.В. Основні моделі словотвору абстрактних іменників у ранньоверхньонімецькому періоді // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 109-112. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2


  Аналіз текстів ранньоверхньонімецького (РНВН) періоду та зіставлення абстрактних іменників - неологізмів РНВН з утвореннями давньоверхньонімецького (ДВН) та середньоверхньонімецького (СВН) періодів переконливо свідчать, що саме в 15-16 століттях, за ...
975103
  Стецик Н.В. Основні моделі судової правотворчості у континентальному праві // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 119-121. – ISBN 978-966-171-322-1
975104
  Курбатов С.В. Основні моделі університету XXI сторіччя // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 21-22
975105
  Королевська Ю.Ю. Основні модні тенденції жіночого одягу в Російській імперії (60-ті рр. XIX ст) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 113-114. – ISBN 966-2980-20-2
975106
  Кундюба І.Д. Основні моменти формування феодального землевласництва у Франкському суспільстві (VI-IX ст. ст.) // Четверта наукова сесія : Тези доп. / Київський держ. пед. ін-т. – Київ, 1941. – С. 71-72
975107
  Дубова Л.О. Основні мотиваційні моделі болгарської орнітологічної лексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 185-189
975108
  Невідомий В.І. Основні мотиви реформування вітчизняного конституційного законодавства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 23-33. – ISSN 0201-7245
975109
  Го Юаньпен Основні мотиви та стильові домінанти ранньої поезії Віталія Коротича (на матеріалі віршів, опублікованих у журналі "Дніпро" в 1960-х роках) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 16-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд поезій В. Коротича, опублікованих у 60-х рр. ХХ ст. у журналі "Дніпро", проаналізовано основні мотиви ліричних творів, домінантні образи й особливості ідіостилю митця як представника покоління шістдесятників. Vitalii Korotych ...
975110
  Пісецька О.В. Основні мотиви творчості Ліни Костенко / О.В. Пісецька, О.І. Гарвасюк // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 98-101
975111
  Призіглей М.О. Основні мотиви участі особи у політичному житті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 194-202
975112
  Касьянов Д. Основні наноресурси людства: природа і сутність нанотехнологічного розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 38-41. – ISSN 2078-1016


  Природа нанотехнологій розглядається в контексті їхнього значення для розвитку цивілізації. Підкреслюється, що створення і розвиток наноіндустрії в Україні зможе забезпечити її технологічну і економічну безпеку. Виникає потреба у створенні й ...
975113
  Гайдулін О. Основні напрями "європеїзації" контрактного права та перспективи приєднання до неї України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 64-74.
975114
  Орлеан А.М. Основні напрями адаптації законодавства України у сфері кримінального судочинства до законодавства ЄС // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (06 червня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 60-62
975115
  Капіца Ю. Основні напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Євроінформ : Вісник Державного департаменту з питань адаптпції зак-ва / Державний департамент з питань адаптації законодавства. – Київ, 2006. – № 1. – С. 28-38
975116
  Мироненко М.Ю. Основні напрями активізації інвестиційної діяльності в контексті державного, регіонального та корпоративного управління // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 67-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
975117
  Сафарян С. Основні напрями в розвитку художньої культури Німеччини XIX століття // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ, 2017. – № 2 (84). – С. 6-13
975118
  Шпенюк О. Основні напрями валютно-курсової політики України для забезпечення стабільного економічного розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 16-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
975119
  Павлович-Сенета Основні напрями вдосконалення адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в україні: сучасний стан та досвід зарубіжних країн // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 206-217. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
975120
   Основні напрями вдосконалення інженерного захисту територій, будинків та споруд / М.Г. Демчишин, О.О. Дударенко, Л.В. Самойленко, С.Б. Шехунова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 3-8 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
975121
  Будько Основні напрями вдосконалення інституту строків звернення до адміністративного суду / Будько, 3.М. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 14-19. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
975122
  Скиба М.В. Основні напрями вдосконалення інституційного середовища як передумови структурно-інноваційних змін в економіці України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 74-76
975123
  Соловйова А. Основні напрями вдосконалення кримінально-правових норм, передбачених розділом VІ кримінального кодексу України через призму компаративного методу дослідження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 54-55
975124
  Могилевська О.Ю. Основні напрями вдосконалення методології маркетингового управління підприємствами машинобудування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 83-85 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
975125
  Ісаєва І.М. Основні напрями вдосконалення механізму державного управління нафтогазовими трубопровідними системами України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 64-69. – ISSN 2306-5664


  Аналізуються проблеми державного управління та розглядаються завдання формування організаційно-управлінських механізмів розвитку нафтогазових трубопровідних систем в умовах лібералізації ринку послуг трубопровідного транспорту та інтеграції України в ...
975126
  Ямко П.Ю. Основні напрями вдосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств в Україні на сучасному етапі розвитку світової економіки // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2012. – № 11/12 (2). – С. 17-20. – ISSN 1728-6220
975127
  Пащук Ю. Основні напрями вдосконалення мовної підготовки курсантів у межах академічного військового співробітництва / Ю. Пащук, Д. Каменцев, С. Пасічник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 20-24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто призначення, головні аспекти та діючі програми академічного військового співробітництва України з Північноатлантичним Альянсом та Європейським Союзом (ЄС), зокрема, що стосується поліпшення мовної підготовки курсантів ЗСУ. Висвітлено головну ...
975128
  Ніколайчук Т.О. Основні напрями вдосконалення мотиваційної системи працівників природно-заповідного фонду України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – C. 76-87. – ISSN 2306-6792
975129
  Гальчун М. Основні напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення аграрної реформи в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 151-160.
975130
  Аніщенко М. Основні напрями вдосконалення правового регулювання видатків на Вищі навчальні заклади I - II рівнів акредитації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 132-135
975131
  Опрятний С.М. Основні напрями вдосконалення професійного навчання державних службовців ділової англійської мови // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 312-317. – (Право. Економіка. Управління)
975132
  Довгаль М.В. Основні напрями вдосконалення спеціально-кримінологічного запобігання насильницьким злочинам проти осіб, які є носіями авторитету органів державної влади // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 169-174. – ISSN 2072-8670
975133
  Діденко М.М. Основні напрями вдосконалення структури аграрного виробництва / М.М. Діденко, О.В. Мартиновська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-61. – (Економіка ; Вип. 38)


  Досліджується взаємозв"язок і взаємовплив структурних зрушень і пропорціональності. Розглядаються основні напрями вдосконалення структури аграрного виробництва.
975134
  Терованесов М.Р. Основні напрями вдосконалення управління системою вищої освіти / М.Р. Терованесов, А.М. Терованесов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 157-162. – ISSN 2222-4459
975135
  Таран Я.А. Основні напрями взаємодії України з представниками української діаспори Республіки Польща // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 197-214. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
975136
  Гримич М.В. Основні напрями вивчення гендерних проблем традиційного українського суспільства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-9. – (Історія ; вип. 45)


  Статтю присвячено висвітленню та аналізу основних напрямів вивчення гендерних проблем традиційного українського суспільства
975137
  Фартушняк К.О. Основні напрями вивчення української прізвищевої системи // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 41-43. – ISSN 2308-5258


  "У статті висвітлено основні погляди на історію формування української прізвищевої системи. Окреслено основні напрями дослідження прізвищ та здобутки вчених-ономастів, які вивчали антропонімну систему української мови".
975138
  Костенко Т.О. Основні напрями використання інноваційних чинників для підвищення продуктивності праці // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 254-261. – ISSN 2312-7600
975139
  Козлін В.Й. Основні напрями використання музики для розвитку інтелекту / В.Й. Козлін, В.І. Грищенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 308-314. – ISSN 2225-7586
975140
  Малюга В. Основні напрями використання поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України / В. Малюга, С. Гришин, О. Тракалюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 53-57. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються особливості використання поліграфа у Міністерстві оборони та Збройних Силах України, обґрунтовуються та аналізуються найбільш ефективні напрямки застосування процедури опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві ...
975141
  Мовчан М.М. Основні напрями вирішення проблем деградації та опустелювання земель в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 85-90. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
975142
  Дорогунцов С. Основні напрями вирішення соціально-економічних проблем депортованих національних меншин / С. Дорогунцов, В. Зінич // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 69-74. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
975143
   Основні напрями виховання радянської людини. – Львів, 1980. – 148 с.
975144
  Іваній І. Основні напрями вищої професійної фізкультурної освіти в контексті ідей акме-культурологічної парадигми / І. Іваній, О. Лянная // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2019. – № 10 (94). – С. 39-52. – ISSN 2312-5993
975145
  Чистоколяний Я.В. Основні напрями впливу громадянського суспільства та його інститутів на реформування публічної служби в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 215-222. – ISSN 2524-0323
975146
  Гусєва Н. Основні напрями впливу студентського протестного руху 1960-х рр. на німецьке суспільство // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 70-75


  У статті розглядаються особливості студентського протестного руху у ФРН, який викликав, з одного боку, обурення та засудження, а, з іншого - схвалення та сподівання на краще майбутнє, адже рух студентства став каталізатором зміни суспільно-політичного ...
975147
  Грищенко Т.В. Основні напрями впливу фінансіалізації на функціонування національних економік і суб’єктів господарювання / Т.В. Грищенко, Г.В. Анзіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 296-302
975148
  Шевченко М.Ф. Основні напрями впровадження принципу субсидіарності в систему влади в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 150-158. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
975149
   Основні напрями гармонізації зайнятості населення на сучасному етапі соціально-економічних реформ в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (23 травня 2012 р., м. Київ ) / Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України ; [упоряд. О.Ю. Вілкова, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 348 с. : іл. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 978-617-649-016-6
975150
  Петрик О.А. Основні напрями гармонізації та розвитку аудиту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто міжнародний досвід у сфері стандартизації та гармонізації аудиту. Окреслено основні напрями розвитку аудиту в Україні з урахуванням узагальненого найкращого міжнародного і європейського досвіду ведення обліку і здійснення аудиторських ...
975151
  Кібальник Л.О. Основні напрями геоекономічних трансформацій в умовах світових фінансових криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 49-56. – ISSN 2308-6912


  В умовах світових фінансових криз, починаючи з першої міжнародної кризи 1825 року до кризи 2008-2009 років, у світовому господарстві відбулась низка геоекономічних трансформацій. Найбільш суттєвий вплив на трансформації геоекономічного простору ...
975152
  Польовик С. Основні напрями геополітики сучасної Німеччини // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 13-24
975153
  Лиска В. Основні напрями гуманізації кримінально-виконавчого законодавства та забезпечення прав людини під час виконання покарань // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 57-59
975154
  Дубінко Д.О. Основні напрями демократизації українського судочинства: вдосконалення змісту матеріального і процесуального права // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 18-25. – ISSN 2413-1342
975155
  Тимощук К.А. Основні напрями державного регулювання екологобезпечного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-87. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  В останні десятиріччя у різних країнах світу спостерігається стрімка екологізація державної політики. Важливість завдання, яке вирішується в статті, полягає в обґрунтуванні шляхів підвищення ефективності державного регулювання екологобезпечного ...
975156
  Бєлоусова О.С. Основні напрями державного регулювання й розвитку лізингового інвестування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 18-22. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
975157
  Струк Н. Основні напрями державного регулювання трансфертного ціноутворення у діловому партнерстві підприємств України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 216-223. – ISSN 2078-5860
975158
  Ступнікер Г.Л. Основні напрями державної житлової політики в контексті забезпечення доступності житла // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 83-87. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано основні проблеми реалізації житлової політики держави, виокремлено ознаки доступного житла, визначено чинники впливу на формування ефективного управлінського механізму розвитку житлового будівництва в Україні.
975159
  Негодченко В. Основні напрями державної інформаційної політики в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 77-81


  Розкрито зміст державної інформаційної політики та обґрунтовано необхідність її вдосконалення. Акцентовано увагу на пріоритетних напрямах державної інформаційної політики в Україні, що дало змогу запропонувати розширити перелік зазначених напрямів, що ...
975160
  Ващенко Ю.В. Основні напрями державної підтримки малого та середнього підприємництва за програмними документами законодавства Європейського Союзу // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-55
975161
  Романюк І.А. Основні напрями державної підтримки надання послуг сільського зеленого туризму аграрними підприємствами // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 206. – С. 64-75. – (Економічні науки)
975162
  Ахмедов В.А. Основні напрями державної політики протидії злочинності у сфері правосуддя // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 114-115. – ISSN 2308-9636
975163
  Меняйло В.І. Основні напрями державної політики щодо комерціалізації результатів наукових досліджень вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 132-133. – ISBN 978-966-600-659-5
975164
  Коровій В.В. Основні напрями державної фінансової політики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, червень. – С. 51-57. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
975165
   Основні напрями дисертаційних досліджень та наукова новизна у роботах учнів Фурси С.Я. // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 50-228. – ISBN 978-617-566-402-5
975166
  Клименко О. Основні напрями діяльності бібліотек вишів Міністерства культури України на сучасному етапі / О. Клименко, Н. Бачинська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-45. – ISSN 1029-7200
975167
  Пустовіт Ж.М. Основні напрями діяльності Верховної Ради України - парламенту України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 27-34
975168
  Каменська Т. Основні напрями діяльності внутрішнього аудиту в системі управління // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 40-43
975169
  Мельник В.І. Основні напрями діяльності державних органів як суб"єктів із забезпечення системи економічної безпеки України // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 19 (32). – С. 131-137. – ISSN 2519-2353
975170
  Ханькевич А.М. Основні напрями діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів на стадії протидії виникненню та розповсюдженню політичного екстремізму в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 252-262
975171
  Орлов В.В. Основні напрями діяльності органів виконавчої влади як суб"єктів державного управління у сфері державної молодіжної політики в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 75-77. – Бібліогр.: 6 назв
975172
  Барабаш Т. Основні напрями діяльності органів досудового слідства з доказування шкоди, завданої ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.101-106
975173
  Назарова Є.П. Основні напрями діяльності Поалей-Ціон на Півдні України на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 30-33. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
975174
  Пацалова Т. Основні напрями діяльності слідчого із забезпечення прав та законних інтересів потерпілих // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 142-146
975175
   Основні напрями діяльності учасників українського національного руху другої половини XIX століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – (Серія "Історичні науки")
975176
  Левчук К. Основні напрями діяльності Федерації профспілок України в умовах запровадження ринкових відносин (1992–1996 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 12-17


  У статті досліджуються напрями і форми діяльності Федерації профспілок України у початковий період суспільно-економічних трансформацій України. В статье исследуются направления и формы деятельности Федерации профсоюзов Украины в начальный период ...
975177
  Удовік В.В. Основні напрями діяльності Японії в ООН // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 246-252. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
975178
  Горохова І. Основні напрями дослідження дієслів розуміння // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 56-66. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
975179
  Теслюк Валентина Основні напрями дослідження індивідуальних стилів спілкування у психолого-педагогічній науці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-43. – Бібліогр. в кінці ст.
975180
  Матях В.М. Основні напрями дослідження історії Гетьманщини на сторінках часопису "Киевская старина" // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 162-165. – ISBN 5-7702-0775-2
975181
  Андрусь Л. Основні напрями дослідження питальних висловлень в романській філології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 3-7
975182
  Зроднікова К.В. Основні напрями дослідження предметів штучного походження в сучасній лінгвістиці // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 166-169
975183
  Смірнова В.А. Основні напрями дослідження прикладних аспектів політичної волі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 233-242
975184
  Сірий А.В. Основні напрями дослідження проблеми мотивації особистості в зарубіжній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-44. – Бібліогр.: С. 44 (33 назв.). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблема мотивації особистості в зарубіжній психології та підходи до її вивчення. The problem of motivation of the person in foreign psychology and approaches to its studying is analyzed.
975185
  Полякова Н.О. Основні напрями досліджень візуального сприйняття картографичного зображення // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 31-41


  Візуалізація картографічної інформації – проблема життєво важлива як засіб передачі картографічної інформації. Карту можна рахувати невдалою, якщо читач сприймає її «неправильно». Інколи – це з вини користувача, але в інших випадках в цьому винне ...
975186
  Непомнящий А. Основні напрями досліджень з кримознавства (кінець XVIII - початок XX століття) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 229-244. – ISBN 978-966-02-4344-6
975187
  Лукачук О. Основні напрями досліджень історії Великого князівства Литовського в сучасній українській історіографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 235-251. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
975188
  Іванова І.Б. Основні напрями досліджень рекламної комунікації в сучасному гуманітарному просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 200-206. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 56). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто зміст, обсяг і структуру поняття "рекламна комунікація", описані основні теорії щодо змісту матеріалу, який досліджується, визначено основні моделі та типи рекламної комунікації, що використовуються в сучасній україномовній рекламі. ...
975189
  Ольштинська О.П. Основні напрями досліджень та досягнення у вивченні геології Світового океану та його морів в Інституті геологічних наук НАН України / О.П. Ольштинська, О.Ю. Митропольський, В.П. Ольштинський // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (365). – С. 108-117 : фото, рис. – Бібліогр.: с.117. – ISSN 1025-6814
975190
  Багай Н.О. Основні напрями екологізації сучасного аграрного законодавства України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 15-17
975191
  Свиридова Л.А. Основні напрями еколого-економічного адміністрування використання та охорони земель // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 128-132. – ISSN 2306-1677
975192
  Петринка В.Ю. Основні напрями енергозбереження України в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 77-83. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
975193
  Мезенцева О.М. Основні напрями забезпечення безпеки підприємницької діяльності в регіоні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 99-105. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
975194
  Білий В.І. Основні напрями забезпечення національної безпеки держави / В.І. Білий, В.М. Михальчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 92-98. – ISSN 2306-6814
975195
  Міщенко В.І. Основні напрями забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті глобалізаційних процесів / В.І. Міщенко, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 56-69. – Бібліогр.: с. 56-62, 69


  Висвітлено основні причини й наслідки світової фінансової (кредитної) кризи 2007 року, узагальнено систему заходів, потрібних для забезпечення стабільного розвитку вітчизняного фінансового сектору.
975196
  Ткачук Н.О. Основні напрями забезпечення фінансової безпеки України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 168-169
975197
  Мінченко С.І. Основні напрями загальносоціальної профілактики злочинності в України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 102-110
975198
  Михалік О.І. Основні напрями запобігання фальшивомонетництву в Україні // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 121-124. – ISBN 978-617-616-069-4
975199
  Микитчик А. Основні напрями запобігання шахрайству з нерухомістю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
975200
  Заліско О. Основні напрями захисту прокурором прав ув"язнених // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 43-50
975201
  Білик О. Основні напрями збереження і розвитку національного людського капіталу за рахунок активізації трудової мобільності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 43-46
975202
  Коблянська Г.Ю. Основні напрями здійснення аудиту імпортних операцій // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 208-211. – ISSN 2221-755X
975203
  Третяк А. Основні напрями змін та удосконалення державної земельної полдітики в Україні // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 3 (107). – С. 58-63
975204
  Тимошенко О.В. Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 154-160. – ISSN 2222-0712
975205
  Камінська О.А. Основні напрями зовнішньої політики Київської Русі за часів правління Ярослава Мудрого // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 7-10
975206
  Парахіна М.Б. Основні напрями зовнішньої політики Русі IX - X ст. у контексті державотворчих процесів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 181-183. – ISSN 2226-3209
975207
  Ярошко Олеся Основні напрями зовнішньої політики України - перша концепція зовнішньої політики української держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 72-79. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
975208
  Дмитровська В. Основні напрями зростання доходів бюджетів гірських населених пунктів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 121-130 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
975209
  Вавринчук М.П. Основні напрями і завдання органів держбезпеки України у боротьбі з фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 106-109
975210
  Шнюков Є.Ф. Основні напрями і перспективи розвитку літологічних досліджень в Україні (Пленум Українського міжвідомчого літологічного комітету) / Є.Ф. Шнюков, Д.П. Хрущов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 103-104. – ISSN 0367-4290
975211
  Найдьонова Основні напрями і перші підсумки експериментального впровадження медіаосвіти на всеукраїнському рівні / Найдьонова, А, . // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 38-45
975212
  Соловйова Ю.М. Основні напрями і пріоритети вдосконалення бюджетної політики в країнах світового співтовариства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 231-235. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
975213
  Мусіна Л. Основні напрями і пріоритети економічного розвитку України у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 11-19.
975214
  Літинська А.М. Основні напрями інноваційного розвитку харчової промисловості Вінницької області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 160-167. – Бібліогр.: 4 назви
975215
  Кінах Н.В. Основні напрями інноваційної діяльності сільськогосподарський підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 90-94. – ISSN 2221-1055
975216
  Пархоменко Н.М. Основні напрями інтеграції систем джерел права різних правових сімей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-25.
975217
  Опанасюк Ю. Основні напрями інформатизації освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 45-50. – ISSN 2078-1016
975218
  Ломтєва В.Р. Основні напрями інформаційно-бібліографічної діяльності наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 312-313. – ISBN 978-966-8308-26-0
975219
  Муравицька Г.В. Основні напрями інформаційно-ресурсного забезпечення наукових досліджень у галузі державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 124-130. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
975220
  Непомнящий А.А. Основні напрями історико-краєзнавчих і бібліографічних досліджень в Автономній Республіці Крим (1991-2000) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 21-22. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються основні напрями історико-краєзнавчих та бібліографічних досліджень в Автономній Республіці Крим на сучасному етапі.
975221
  Джеджула К.О. Основні напрями й особливості ідеологічної боротьби міжнародного імперіалізму проти соціалістичних країн на сучасному етапі // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 3-8. – (Серія історії ; № 17)
975222
  Ляшенко Д.О. Основні напрями картографування глобальних проблем збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та їх прояву в Україні // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 44-52 : Табл. – Бібліогр. 23 назви. – ISSN 1561-4980
975223
  Одінцов М.М. Основні напрями кластерної організації регіонального агропромислового виробництва / М.М. Одінцов, О.М. Одінцов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 23-29. – ISSN 2221-1055
975224
  Новікова Л.В. Основні напрями контртерористичної діяльності Організації Об’єднаних Націй // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 212-215. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
975225
  Науменкова С. Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики / С. Науменкова, С. Міщенко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 13-21
975226
  Гаврик О.Ю. Основні напрями критерії і показники ефективності в яєчному виробництві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 115-119
975227
  Вуйченко М.А. Основні напрями маркетингових інновацій у туристичній сфері / М.А. Вуйченко, І.М. Поворозюк // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 83-90. – ISSN 2522-9273
975228
  Полякова О.М. Основні напрями менеджменту якості освітніх послуг вищого навчального закладу // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 89-91
975229
  Димарчук З. Основні напрями методичної діяльності Попільнянської ЦРБ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 3 (57). – С. 30-32
975230
  Балера О. Основні напрями мистецької діяльності українських культурних громадських організацій Російської Федерації (1991-2014 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 20-31. – ISSN 2520-2626


  "Статтю присвячено вивченню та аналізу процесу утворення українських громадських організацій Росії впродовж 1991-2014 рр. (до початку збройного вторгнення Росії на територію України), визначенню основнихнапрямів і форм мистецької діяльності таких ...
975231
  Лаврик М.П. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері європейської вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 21-23. – ISBN 978-966-698-290-5
975232
  Мацегорін О.І. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері інноваційного розвитку вищої освіти // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 346-354. – ISSN 2218-5348
975233
  Мусієнко А. Основні напрями міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-53. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено узагальненим результатам дослідження теоретичних питань основних напрямів міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини. Статья посвящена обобщенным результатам исследования ...
975234
  Гнідіна Р.В. Основні напрями міжнародної діяльності Української Центральної Ради // Проблеми регіональної історії України : матеріали IV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів, 21 трав. 2020 р. / М-во освіти і науки України ; [редкол.: Н.М. Кузовова та ін.]. – Херсон : ХДУ, 2020. – С. 17-20. – ISBN 978-617-7090-41-9
975235
  Вінічук В.В. Основні напрями мовної підготовки канадських дипломатів та можливості їх адаптування та впровадження в практику викладання іноземних мов в ДАУ при МЗС України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 146-151. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
975236
  Пономаренко Є.Б. Основні напрями модернізації вищої освіти в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 333-336. – (Економічні науки ; Вип. 4 (62)). – ISSN 1728-4236
975237
  Безукладніков Ю. Основні напрями модернізації вищої юридичної освіти в Україні в контексті євроінтеграційних процесів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 82-87. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджено проблеми реформування системи вищої освіти загалом і вищої юридичної освіти як її невід"ємні складові.
975238
  Бабій С. Основні напрями модернізації освіти: тенденції та перспективи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 28-33. – ISSN 2078-1016


  Аналізуються основні напрями модернізації української освіти як відповідь на виклики глобалізації, інформаційної революції та інших глобальних змін сучасного суспільства; автор зосереджує увагу на конкурентності освіти, її науковій забезпеченості, ...
975239
  Кошура А.В. Основні напрями модернізації системи фізичного виховання молоді у вищих навчальних закладах Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 423-433. – ISSN 2312-5993
975240
  Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти в Україні // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 41-52. – ISBN 978-966-349-240-7
975241
  Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-17. – ISSN 1682-2366
975242
  Олійник Я.Б. Основні напрями модифікації професійної підготовки фахівців туристичноїгалузі вищої кваліфікації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 105-109.
975243
  Данилишин Б.М. Основні напрями монетарної політики України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (267 ). – С. 9-25. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
975244
  Каран В.В. Основні напрями налагодження міжнародних зв"язків української кооперації у 20-х роках ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 122-125. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні напрями налагодження міжнародних зв"язків української кооперації у 20-х рр. ХХ ст. The article deals with the main direktions of the establishment of international relations of the Ukrainian cooperation in 20-th years of the XX cen.
975245
  Кучин С.П. Основні напрями наукових досліджень К.К. Гаттенбергера // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 289-293. – ISSN 0320-4421
975246
  Матишевський П.С. Основні напрями наукових досліджень на юридичному факультеті Київського університету на 1981-1985 роки / П.С. Матишевський, Ю.А. Фролов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье определяются задачи юридического факультета и кафедр в области научных исследований, по выполнению комплексных программ и иных научно-исследовательских работ, планирующихся на 1981 - 1985 гг.
975247
  Черняк І. Основні напрями наукових досліджень О. Сокальського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 47-49. – ISSN 2076-9326
975248
  Козлакова Г. Основні напрями науково- освітньої діяльності педагогічної кафедри в технічному університеті / Г. Козлакова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-53
975249
  Клименко Н. Основні напрями науково-педагогічної діяльності проф. В.К. Лисиченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-21. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні види наукової, педагогічної та організаційної діяльності загальновідомого і загальновизнаного в Україні та за кордоном професора - патріарха криміналістики В.К. Лисиченка. Рассматриваются основные виды научной, педагогической и ...
975250
  Камінський В.Ф. Основні напрями наукового супроводу впровадження системи органічного землеробства в Україні / В.Ф. Камінський, С.Г. Корсун // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 22-24. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0372-8498
975251
  Силадій І. Основні напрями наукової активності педагога-новатора // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 39-45. – ISSN 2078-1016
975252
  Копилов С.А. Основні напрями огієнкознавчих студій істориків в Україні (1990-і рр.) / С.А. Копилов, О.М. Завальнюк // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 5-23. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
975253
  Андрущенко В. Основні напрями оптимізації взаємодії практики і освіти в сучасному українському соціумі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
975254
  Кочемировська О.О. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні : аналіт. доповідь / [Кочемировська О.О., Пищуліна О.М.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 82, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-180-6
975255
  Чорноус Г.О. Основні напрями оптимізації структурних зрушень в агропродовольчому комплексі / Г.О. Чорноус, М.М. Діденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 192-199. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються моделі оптимальної виробничої структури, основні напрями оптимізації структурних зрушень в агропродовольчому комплексі.
975256
  Сухін Є.І. Основні напрями підвищення енергоефективності у суспільному виробництві, житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-21
975257
  Висоцька О.В. Основні напрями підвищення ефективності казначейської системи виконання державного бюджету України в сучасних умовах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 171-173. – ISBN 978-966-188-219-4
975258
  Митяй О.В. Основні напрями підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств на рівні держави і регіону як складової конкурентоспроможності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 122-128. – ISSN 2309-1533
975259
  Крутилко О. Основні напрями підвищення інвестиційної привабливості економіки України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 4). – С. 418-427. – ISSN 1684-906Х
975260
  Танасюк І. Основні напрями підвищення продуктивності праці персоналу в сучасних умовах / І. Танасюк, О. Орленко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 179-196. – ISSN 2409-9260
975261
  Кузняк Б.Я. Основні напрями підвищення продуктивності та прибутковості сільського господарства України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 79-87 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
975262
  Козоріз М.А. Основні напрями підвищення рівня капіталізації і ліквідності банківських установ / М.А. Козоріз, І.М. Лис // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 95-102. – ISSN 1562-0905
975263
  Лис І.М. Основні напрями підвищення рівня капіталізації й ліквідності банківських установ // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 150-155
975264
  Асаул А.М. Основні напрями підвищення якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень у підприємницьких структурах / А.М. Асаул, О.С. Коваль // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 29-37 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
975265
  Цимбаленко Я.Ю. Основні напрями подальшого розвитку міжбюджетних відносин в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 97-100.
975266
  Семенова Д.А. Основні напрями подолання безробіття серед молоді в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 138-142
975267
  Могилко Л.В. Основні напрями подолання кризових явищ у фінансово-економічній сфері України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 79-82


  Розглянуто причини виникнення та наслідки фінансово-економічної кризи в Україні. Визначено основні напрями подолання кризових явищ в Україні.
975268
  Ганзенко О.О. Основні напрями подолання правового нігілізму в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 20-27. – (Юридичні науки ; № 3)
975269
  Бервено О.В. Основні напрями політики сприяння зайнятості населення в умовах цифровізації економіки / О.В. Бервено, Л.С. Юрченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 351-356. – ISSN 2222-0712
975270
  Хомрач В. Основні напрями політико-мовної стабілізації в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 324-337
975271
  Ломанов І. Основні напрями посилення державного впливу на регулювання оплати праці в контексті реалізації концепції дальшого реформування оплати праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.37-41
975272
  Куценко О. Основні напрями посилення ефективності прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 49-57
975273
  Красноступ Г.М. Основні напрями правового забезпечення державної інформаційної політики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 79-85
975274
  Кіндюк Б. Основні напрями правотворчої діяльності Костя Левицького / Б. Кіндюк, А. Стечишин // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 157-174. – ISSN 1026-9932
975275
  Глазунова С.М. Основні напрями правотворчості в умовах євроінтеграції // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 59-63
975276
  Щербакова Ю.Е. Основні напрями практичного втілення демократичного ідеалу в Україні // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 125-135
975277
  Мельникова О.В. Основні напрями просування освітніх послуг українськими ВНЗ у мережі Інтернет // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 25-35. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
975278
  Батиргареєва В.С. Основні напрями протидії поширенню дезінформації (на прикладі пандемії CoVID-19) // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 121-131. – ISSN 2616-6798
975279
  Кошечко Н. Основні напрями психологічного консультування в розв"язанні внутрішньоособистісних конфліктів студентів і викладачів: зарубіжниий і вітчизняниий досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 20-27. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  ????????? ?????? ?????????? ???? ?? ???????? ????"?????? ?????????? ?????????? ????????? ? ??????????, ?? ? ??????? ??? ???????????? ?????????? ? ????? ?????. ????????? ?????? ?????????? ?? ????????? ??????????? ???????? ?????????????? ?????????????? ? ...
975280
  Корпач Н. Основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні: соціально-педагогічний аспект / Н. Корпач, І. Сидорук // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 2 (3). – С. 30-34. – ISSN 2415-8143
975281
  Мостепанюк Л.О. Основні напрями реалізації концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 47-53
975282
  Черба В.М. Основні напрями реалізації механізмів державного управління сферою культури на засадах соціального замовлення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 154-157 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6806
975283
  Пістун М.Д. Основні напрями регіональної політики в Україні // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 3-8. – ISBN 0201-8683
975284
  Молнар О.С. Основні напрями регулювання ринку капіталу в політиці формування фінансової системи України / О.С. Молнар, М.Л. Майборода, С.М. Пінцак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (208). – С. 62-67
975285
  Колінько Н. Основні напрями регулювання розвитку транскордонного співробітництва / Н. Колінько, Н. Клим // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 25-31. – (Економічні науки ; Вип. 4)
975286
  Запотоцька В. Основні напрями реконструкції житлового фонду в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-41. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та прикладні аспекти реконструкції житлового фонду, проаналізовано можливі напрями реконструкції житлового фонду в Україні. Установлено, що комплексна реконструкція існуючих районів є процессом перетворення міського середовища, ...
975287
  Пархомчук О.С. Основні напрями реорганізації військової промисловості та проблеми конверсії на Близькому Сході (друга половина 1980-х - перша половина 1990-х рр.) / О.С. Пархомчук, Т.В. Мануїльська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 10-27
975288
  Пищуліна О.М. Основні напрями реформування державної політики регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 175-184
975289
  Василькевич Я.І. Основні напрями реформування діяльності податкової міліції Державної податкової адміністрації України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.230 -239. – ISSN 1609-0462
975290
  Кологойда О.В. Основні напрями реформування законодавства України про страхування // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 118-129. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено основні напрями розвитку страхового законодавства, обумовлені прийнятим 16 березня 2016 року Верховною Радою України за основу проектом Закону "Про страхування". Визначено, що проект Закону "Про страхування" комплексно регулює ...
975291
  Костенюк Н. Основні напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні на основі зарубіжного досвіду // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 142-148. – ISSN 2414-4436
975292
  Борщ А.Г. Основні напрями реформування фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрної науки в Україні / А.Г. Борщ, В.А. Муравська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник науковпраць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 2. – С. 220-226. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
975293
  Кот Н. Основні напрями роботи публічних бібліотек Австрії // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 22-24


  Робота публічних бібліотек Австрії (за результатами відрядження
975294
  Вірченко В. Основні напрями розваитку пенсійної системи в умовах ринкової трансформації економіки України // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 150-153. – ISSN 1815-3232
975295
  Боднарчук Т. Основні напрями розвитку білінгвальної освіти в Австрії на сучасному етапі // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 57-58. – ISBN 978-966-644-324-6
975296
  Саблук П.Т. Основні напрями розвитку високоефективного виробництва в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 7. – С.3-14
975297
  Безносюк О.О. Основні напрями розвитку вищої освіти в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 230-233


  У статті проаналізовано основні моменти реформ, що відбуваються в сучасній освіті України. Також розкриті етапи формування та впровадження принципів Болонського процесу, завдання, шляхи адаптації вищої освіти України в європейський освітній і науковий ...
975298
  Алексєєв В.М. Основні напрями розвитку власності територіальних громад в Україн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 316-322. – (Право. Економіка. Управління)
975299
  Старостенко В. Основні напрями розвитку геофізичних досліджень в області оцінки сейсмічної небезпеки території України / В. Старостенко, О. Кендзера, О. Сафронов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-48. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  У роботі відображено основні напрямки розвитку геолого-геофізичних досліджень у галузі оцінки сейсмічної небезпеки території України з урахуванням вимог державних будівельних норм В 1.1-12:2006. The basic directions of geological and geophysical ...
975300
  Курилюк М.В. Основні напрями розвитку господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 121-124
975301
  Колонтаєвський О.П. Основні напрями розвитку готельно-ресторанного господарства України / О.П. Колонтаєвський, Д.О. Шаповаленко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 79-84 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
975302
  Двуліт П.Д. Основні напрями розвитку державної гравіметричної мережі України : геодезія / П.Д. Двуліт, О.В. Кучер // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 11-13. – Бібліогр.: 7 назв
975303
  Слободяник М.С. Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 4-15
975304
  Цимбалюк Н.М. Основні напрями розвитку євроінтеграційних культурно-дозвіллєвих практик населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості культурно-дозвіллєвих орієнтацій населення, пов"язані з участю в процесах культурної інтеграції. Наводяться результати експертного опитування керівників аматорських колективів народної творчості. Orientations of the ...
975305
  Радіоненко О. Основні напрями розвитку законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 131-138. – ISSN 0132-1331
975306
  Радюненко О. Основні напрями розвитку законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 131-138. – ISSN 0132-1331
975307
  Ярошинський О.Б. Основні напрями розвитку і методологізації сучасного українознавства в концепції В. І. Шевченка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 31-38
975308
  Черняк Ю.В. Основні напрями розвитку інституту визнання та виконання іноземних судових рішень у спорах щодо дитини: досвід Європейського Союзу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 88-93


  У статті проаналізовано положення основного правового документа держав-членів ЄС, який регулює питання визнання та виконання іноземних судових рішень у справах про батьківську відповідальність, права опіки та повернення дитини у разі незаконної зміни ...
975309
  Вірченко В.В. Основні напрями розвитку інституційної структури грошово-кредитного ринку України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-60. – ISBN 966-614-021-7
975310
  Ясковець Ю.В. Основні напрями розвитку інфраструктурної інтеграції у світовому господарстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 154-159
975311
  Ієрусалимов І.О. Основні напрями розвитку криміналістичного забезпечення слідчої діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-24.
975312
   Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – 630, [10] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-403-3
975313
  Панов М. Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : [конф., 11-12 жовт. 2012 р.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 451-462. – ISSN 1026-9932
975314
  Карпов В.С. Основні напрями розвитку маркетингових стратегій на українському ринку послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 72-77
975315
  Губерський Л.В. Основні напрями розвитку міжнародного співробітництва у Київському університеті / Л.В. Губерський, В.Ф. Білик, В.П. Андрущенко // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 122-124. – ISSN 0130-5719
975316
  Коваленко В.М. Основні напрями розвитку міжнародної виробничої кооперації в умовах глобалізації : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 47-50. – Бібліогр.: 8 назв
975317
   Основні напрями розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки. – К, 1975. – 96с.
975318
   Основні напрями розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки. – К, 1976. – 96с.
975319
  Мартиненко В.П. Основні напрями розвитку оподаткування доходів фізичних осіб // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 70-73.
975320
  Лазаренко Л.М. Основні напрями розвитку педагогічних досліджень щодо екологічного навчання у вищій школі та післядипломній освіті / Л.М. Лазаренко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 40-42.
975321
  Дорош Н.І. Основні напрями розвитку податкового законодавства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан та шляхи модернізації чинного механізму справляння найважливіших податків. The article deals with present situation and ways to modernize the effective mechanism of levying important taxes.
975322
  Момотюк Л.Є. Основні напрями розвитку фінансового рахунку в системі національних рахунків України // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 189-196
975323
  Єлісєєва Л.В. Основні напрями розподілу доходів муніципалітетів як об"єкт досліджень економістів другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 4 (229). – С. 4-8. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
975324
  Раллахі Ф. Основні напрями розробки теоретичних моделей розвитку багатоукладних суспільств у "третьому світі" // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
975325
  Фролов П.Д. Основні напрями розроблення соціально-психологічних технологій управління громадською думкою // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 273-283. – ISBN 978-966-8063-90-11
975326
  Доценко А.І. Основні напрями соціально-економічного розвитку малих монофункціональних міст України : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 51-55 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
975327
  Рябоконь В.П. Основні напрями соціально-економічної перебудови та розвитку українського села // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-7.
975328
  Коленіченко Т. Основні напрями соціально-педагогічної підтримки людей похилого віку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В статті здійснено аналіз поняття "старість" та запропоноване авторське визначення даного поняття. Наведено результати проведеного пілотного етапу дослідження щодо виявлення потреб людей похилого віку; здійснено оцінку виявлених потреб та визначено ...
975329
  Бондарчук К. Основні напрями соціального захисту населення в умовах підвищення цін на споживчі товари та послуги // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 37-42
975330
  Полозенко Д. Основні напрями соціальної політики на сучасному етапі розвитку економіки України : соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 83-89. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
975331
  Ушаповський В.Ф. Основні напрями соціальної політики у боротьбі з організованою злочинністю // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 149-156
975332
  Зощук О. Основні напрями соціологічних досліджень преси за кордоном / Оксана Зощук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 190-195. – (Журналістика ; Вип. 3)
975333
  Касьянов Л.І. Основні напрями спеціалізації тваринництва і їх економічна ефективність / Л.І. Касьянов. – Київ, 1971. – 222с.
975334
  Кононенко М.Г. Основні напрями співробітництва КНР з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 482-488. – ISSN 2076-1554
975335
  Шило Ж.С. Основні напрями стабілізації банківської системи в умовах ризикової економіки // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 191-202. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
975336
  Момотюк Л.Є. Основні напрями стандартизації статистики Державного бюджету України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 67-72 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
975337
  Костюкова Олена Основні напрями становлення і розвитку краєзнавчо-екскурсійної справи в 20-х роках XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 15-21
975338
  Кормич Л.І. Основні напрями стратегії впровадження моделі паритетної демократії в сучасній Україні / Л.І. Кормич, Т.М. Краснопольська // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 62. – С. 6-26. – ISSN 2616-406X
975339
  Мельник Б. Основні напрями стратегічного зростання підприємств птахопродуктового підкомплексу Миколаївщини : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 72-77 : Табл. 2. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
975340
  Величко Т.Г. Основні напрями стратегічного управління підприємством в умовах сталого розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, квітень. – С. 92-96. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
975341
  Пашинська Н.М. Основні напрями суспільно-географічного дослідження транспортної інфраструктури регіонального АПК (на прикладі Київського Придніпров"я) // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-43 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
975342
  Щербань М.І. Основні напрями сучасних географічних досліджень у Київському університеті // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 3-9. – Бібліогр.: 2 назви
975343
  Клименко О. Основні напрями сучасного бібліотекознавства (за матеріалами міжбібліотечного наукового збірника) / О. Клименко, О. Сокур // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 32-41. – ISSN 2076-9326
975344
  Речка К.М. Основні напрями сучасної економічної теорії // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 32-38. – ISSN 2306-6792
975345
  Булгакова І.В. Основні напрями та етапи адаптації господарського законодавства України до ЄС // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 47-49
975346
  Дяченко О.П. Основні напрями та етапи державної політики протидії розвитку тіньової економіки в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 104-107. – ISSN 2306-6814
975347
  Петрушка Н. Основні напрями та етапи еволюції українського парламентаризму // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 223-230. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
975348
  Синиця Т.В. Основні напрями та заходи оптимізації оборотного капіталу підприємства / Т.В. Синиця, І.В. Осьмірко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 197-204. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
975349
  Товкун Л. Основні напрями та здобутки наукових досліджень інститутів харчування в Україні в 1929-1941 рр. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 178-185
975350
  Бодров В.Г. Основні напрями та механізми демонополізації в економіці України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 29-40. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються заходи держави щодо проведення цілеспрямованої політики формування конкурентного ладу ринкового господарства, вдосконалення антимонопольного законодавства України.
975351
  Полянська А.С. Основні напрями та механізми реформування газового ринку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 389-394. – ISSN 0321-0499


  Визначено основні напрями реформування газового ринку в Україні.
975352
  Бренько В.Б. Основні напрями та пріоритети вдосконалення діяльності ОВС з гармонізації міжрегіональних взаємовідносин в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 214-221. – (Юридична ; Вип. 1)
975353
  Нагнибіда О.О. Основні напрями та пріоритеті діяльності Ірландської Республіки в ООН (1950-1960–і рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 125-130. – ISSN 2076-1554
975354
  Кухта І.П. Основні напрями та проблеми військово-технічної співпраці України та Російської Федерації на початку XXI століття // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 23-29. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
975355
  Кухта І.П. Основні напрями та проблеми політичного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на початку XXI ст. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 57-65. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
975356
  Тригуб О.В. Основні напрями та результати вивчення колекційного матеріалу гречки // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 90-91. – ISBN 978-966-924-274-7
975357
  Панькова О. Основні напрями та способи модернізації системи соціально-трудових відносин у промисловості на засадах соціальної відповідальності та соціального діалогу / О. Панькова, О. Касперович // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 3. – С. 36-43 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912 03
975358
  Пунь С. Основні напрями та сфери міжнародного співробітництва держав із протидії транснаціональній організованій злочинності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 29-33.
975359
  Шабанов В.П. Основні напрями та фактори громадянської соціалізації студентів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.24-26. – ISSN 1817-3764
975360
  Андрушкевич Ф. Основні напрями та форми українсько-польської академічної співпраці // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 108-113. – ISSN 2078-1016
975361
  Кунєв Ю.Д. Основні напрями та шляхи удосконалення кадрового забзпечення митної служби України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 51-57
975362
  Новальська Т.В. Основні напрями творчої співпраці Харківської та Київської бібліотечних науково-освітніх шкіл // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 6-13. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – виявити та проаналізувати основні напрями творчої співпраці харківської та київської бібліотечних науково-освітніх шкіл, накреслити перспективи їх подальшого розвитку. Досягненню мети дослідження сприяла методологія соціокомунікативного ...
975363
  Якуша Г Основні напрями технічного прогресу в промислововсті. / Г Якуша. – К., 1961. – 40с.
975364
  Дідик О.Р. Основні напрями трансформації митної політики України відповідно до вимог СОТ // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 111-113. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
975365
  Єфіменко Т.І. Основні напрями трансформації податкової системи в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 9-13.
975366
  Черних Основні напрями трансформації системи підготовки докторів філософії (кандидатів наук) для Збройних Сил України відповідно до сучасних вимог / Черних, .О., О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 231-239. – ISSN 2524-0056
975367
  Топалов А.Д. Основні напрями трасформаційних змін ринкових відносин в сільському господарстві // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 88-92. – Бібліогр.: на 12 пунктів
975368
  Савчук С.С. Основні напрями удосконалення банківського законодавства України з метою імплементації Основних принципів ефективного банківського нагляду // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 46-52. – ISSN 2312-1831
975369
  Онищенко О.М. Основні напрями удосконалення господарського механізму АПК / О.М. Онищенко. – К, 1984. – 72с.
975370
  Саблук П.Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні / П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 3-16. – ISSN 2221-1055
975371
  Вербицька А.В. Основні напрями удосконалення державної політики в сфері інтернаціоналізації вищої освіти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-17. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті зазначено сучасні тенденції інтернаціоналізації, що спостерігаються в світі, та визначено позитивну роль інтернаціоналізації вищої освіти на національному та інституційному рівні. Представлено заходи, необхідні для підвищення ролі ...
975372
  Шевченко А.Є. Основні напрями удосконалення методології порівняльної історії права в умовах компаритивізації юридичної науки / А.Є. Шевченко, С.В. Кудрін // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 74-78. – ISSN 2524-017X
975373
  Лазоренко О.В. Основні напрями удосконалення практичної підготовки майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону під час навчання військово-спеціальних дисциплін // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 82-87. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
975374
  Ковалішин С.С. Основні напрями удосконалення та завдання системи підготовки сил і засобів структури матеріально-технічного забезпечення військ (сил) територіальної оборони / С.С. Ковалішин, Р.В. Халтурин // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2017. – С. 41-49. – (Технічні науки ; № 1 (7)). – ISSN 2313-7509
975375
  Яценко Л.Д. Основні напрями удосконалення фінансових механізмів державної підтримки інноваційного розвитку / Л.Д. Яценко, Т.В. Цихан // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 113-118.
975376
  Попов В.Ю. Основні напрями удосконалення фінансових механізмів розподілу в Україні : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 44-53 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
975377
  Бойко В. Основні напрями уніфікації офіційних документів в Україні у Нові та Новітні часи // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 51-58. – ISSN 2306-4323
975378
  Амброз Ю.О. Основні напрями фізико-географічних досліджень в Одеському університеті // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 24-32. – Бібліогр.: 48 назв
975379
  Заславська С.І. Основні напрями формування готовності педагога до інноваційної діяльності закладів професійної освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 28-37. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 5 (34)). – ISSN 2218-7650
975380
  Отрешко В. Основні напрями формування здорового способу життя в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 153-165
975381
  Отрешко В. Основні напрями формування здорового способу життя в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 137-148
975382
  Мартинюк О.А. Основні напрями формування інформаційної прозорості державного урядування в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2306-6806
975383
  Погорєльцева Н.П. Основні напрями формування моделі житлового іпотечного ринку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-118. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Окреслено основні напрями формування моделі житлового іпотечного ринку в Україні на основі оцінки потенційного платоспроможного попиту на житлові іпотечні кредити різних груп населення.
975384
  Соловйова М.В. Основні напрями формування наукових уявлень про комерційну інформаційно-бібліотечну діяльність // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 147-157. – ISBN 966-7352-66-8


  Досліджено сутність комерційної інформаційно-бібліотечної діяльності, розглянуто основні напрями сучасних досліджень комерційної діяльності бібліотек.
975385
  Креденець Н.Д. Основні напрями формування професійної компетентності майбутніх фахівців легкої промисловості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 78-83. – (Педагогіка ; № 2)
975386
  Пількевич А.Л. Основні напрями формування редукційних механізмів в системі матеріального забезпечення армії періоду Раннього принципату // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 7-10. – ISSN 2076-1554


  Стаття присвячена аналізу формування редукційних механізмів, пов"язаних з утриманням римської армії.
975387
  Ярмак В.І. Основні напрями формування теоретичного підгрунтя дослідження претеритальних форм дієслова в сербській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 223-231


  У статті проаналізовано напрями, теоретичні межі й методику вивчення синтетичних і аналітичних форм минулого часу дієслова в сербській мові. Особливий акцент зроблено на значенні вчення академіка А. Беліча про синтаксичний індикатив, релятив і модус, ...
975388
  Охотнікова О. Основні напрями щодо трансформації державного управління у забезпеченні сталого розвитку України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 107-110
975389
  Науменкова С.В. Основні напрямі підвищення ефективності управління державними корпоративними правами // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-30.
975390
  Шелудько В.М. Основні напрямки активізації ролі банківської системи України у процесах ринкової трансформації / В.М. Шелудько, В.В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам розвитку національної банківської системи. Автор здійснив аналіз сучасного стану банківського сектора, результати якого дозволили визначити основні напрямки реформування сучасної банківської системи. ...
975391
  Ломоносов А. Основні напрямки аналізу трудомісткості навчальної роботи вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації / А. Ломоносов, О. Ломоносова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 70-73. – ISSN 1810-3944
975392
  Чижов В.А. Основні напрямки антикризового управління у фері ІТ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 304-308. – ISSN 2222-4459
975393
  Пустовойських Є.С. Основні напрямки бюджетної політики України та перспективи її розвитку на сучасному етапі // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 78-79
975394
  Булкот Г.В. Основні напрямки вдосконалення внутрішньогосподарського контролю підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 54-57 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
975395
  Шульга Н.Д. Основні напрямки вдосконалення державної освітньої політики як інструмента соціально-економічного розвитку країни // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 138-150. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті автор розкриває основні шляхи вдосконалення державної освітньої політики як інструмента соціально-економічного розвитку країни.
975396
  Прадід Ю.Ф. Основні напрямки вдосконалення лінгвістичної підготовки майбутніх правоохоронців // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.41-45
975397
  Хлевицький В. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правового забезпечення боротьби правоохоронних органів України з кіберзлочинністю // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 51-53.
975398
  Ляхович У.І. Основні напрямки вдосконалення організаційних гарантій забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу державного службовця // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 138-143.
975399
  Олех Н.Л. Основні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму управління витратами на підприємствах машинобудівної галузі : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 213-218. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
975400
  Комарова О. Основні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму формування освітнього потенціалу суспільства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 23-27. – ISSN 1728-9343


  Визначено цілі, принципи та щзавдання вдосконалення організаційно-економічного механізму формування освітнього потенціалу суспільства. Обгрунтовано доцільність збереження провідної ролі держави у фінансуванні освітньої галузі на основі довгострокового ...
975401
  Сафронова О Основні напрямки вдосконалення організаційної структури управління державними пакетами акцій промислових підприємств України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.200-208
975402
  Цугунян А.М. Основні напрямки вдосконалення системи видатків місцевих бюджетів // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 2. – С. 89-95
975403
  Керевич О.В. Основні напрямки взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при оголошенні в розшук підозрюваного // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 49-53


  Досліджено зміст та процесуальний порядок взаємодії слідчих та оперативних підрозділів при оголошенні в розшук підозрюваного, визначено спірні питання спільної діяльності зазначених суб"єктів. Висловлюються пропозиції щодо удосконалення організаційних ...
975404
  Кутер І М. Основні напрямки вивчення історії виникнення й розвитку бухгалтерського обліку / І М. Кутер, М М. Гурская // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 10 (IV). – С. 14-29. – ISSN 2306-0050
975405
  Готько І.А. Основні напрямки виходу з кризи м"ясної галузі України : економіка та управління національним господарством / І.А. Готько, І.М. Колодко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 78-83 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
975406
  Креденцер О.В. Основні напрямки внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 70-78. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті представлено результати емпіричного дослідження внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях. Проаналізовано міру представленості проблеми внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях. Подано ...
975407
  Гребінь В.В. Основні напрямки гідрологічних досліджень кафедри гідрології і гідрохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1948-2000) / В.В. Гребінь, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 204-211. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
975408
  Григоров О.М. Основні напрямки двостороннього співробітництва в авіаційній галузі (на прикладі співробітництва України та Азербайджану) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 92-96
975409
  Куліш О. Основні напрямки державного регулювання фондового ринку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 42-45. – ISSN 1728-9343
975410
  Копинець Юрій Основні напрямки державної етнонаціональної політики в Словацькій Республіці (1990 - початок 2000-х рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 98-104. – (Історія ; Вип. 18)
975411
  Зелик Г.Г. Основні напрямки державної політики в АПК / Г.Г. Зелик, С.М. Підгородецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-46. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкрито роль держави у формуванні ринкового середовища в АПК, розглянуто основні напрями державної політики в АПК у перехідний період.
975412
  Денисенко О.А. Основні напрямки державної політики з охорони історико-культурної спадщини за доби Гетьманату (1918 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-77. – (Історія ; вип. 47)


  Розглядається діяльність державних органів влади на ниві охорони і збереження історико-культурної спадщини за доби Гетьманату (1918).
975413
  Тимків І.О. Основні напрямки державної політики щодо регулювання авіаційної промисловості в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.
975414
  Леус А.Ю. Основні напрямки детінізації сучасної / А.Ю. Леус, С.В. Ліпіліна // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 112-114. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
975415
  Войцехівська І.Н. Основні напрямки джерелознавчих студій В.С. Іконникова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 146-152. – (Історія ; вип. 34)


  На основі аналізу праць В. Іконникова досліджено внесок ученого в розробку проблем джерелознавства та історичних галузей знань.
975416
  Телегіна С. Основні напрямки діяльності викладача вищої школи / С. Телегіна, О. Євсюков // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 2 (76). – С.40-43. – ISSN 1562-529Х
975417
  Тригуб О. Основні напрямки діяльності іноземних консульств на Півдні України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Миколаєва) / О. Тригуб, Л. Вовчук // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 90-97. – ISSN 1998-4634
975418
  Марчук О.І. Основні напрямки діяльності міністра освіти УНР Івана Огієнка (січень-квітень 1919 р.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 19, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 3-4 березня 2020 року. – С. 43-45
975419
  Криницька Т.О. Основні напрямки діяльності Радянського Союзу в Організації Об’єднаних Націй // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 404-407. – ISSN 2076-1554
975420
  Хільчевський В.К. Основні напрямки дослідження впливу сільськогосподарського виробництва на хімічний склад річкових вод // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 43-47 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 31)
975421
  Курганський В.М. Основні напрямки дослідження карбонатних складнопобудованих колекторів за даними ГДС : геофізика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 65-67. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглядається сучасний стан проблеми вивчення складнопобудованих карбонатних колекторів нафти та газу за даними методів промислової геофізики.
975422
  Жовта Н.М. Основні напрямки дослідження мовної картини світу української народної чарівної казки: казка як форма міфу // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 22-27. – ISBN 978-2-919320-34-9
975423
  Матвійчук Т.В. Основні напрямки дослідження творчих здібностей у психології та педагогіці // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 145-151
975424
  Науменко Л.П. Основні напрямки досліджень дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 454-461. – ISBN 966-581-481-8
975425
  Маринич В.В. Основні напрямки досліджень іонного стоку в басейні Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 120-129. – Бібліогр.: 48. – ISBN 966-521-129-3
975426
  Сахно С.М. Основні напрямки енергетичної політики ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 85-86
975427
  Важинський Ф.А. Основні напрямки забезпечення розвитку сільських територій / Ф.А. Важинський, П.П. Гаврилко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 185-188. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
975428
  Мищак І.М. Основні напрямки законопроектної роботи щодо удосконалення охорони культурної спадщини в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 12-18. – ISSN 2220-1394
975429
  Филюк Г.М. Основні напрямки залучення інвестиційних ресурсів у галузі природних монополій в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 256-265
975430
  Гондар С.В. Основні напрямки залучення іноземних інвестицій в економіку України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 46-55
975431
  Микитчик А.В. Основні напрямки запобігання корупції в України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 91-92. – ISSN 2310-9769
975432
  Лялюк О.Ю. Основні напрямки здійснення державного контролю за діяльністю місцевих рад // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 45-51. – ISSN 0201-7245
975433
  Прокопенко Л. Основні напрямки здійснення державної кадрової політики у сфері освіти в Україні в першій чверті XIX ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 3-12.
975434
  Кривонос Р.А. Основні напрямки зовнішньої політики Німеччини після об"єднання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 144-147
975435
  Прокопчук А.В. Основні напрямки і пропозиції щодо вдосконалення механізму врегулювання суперечок у рамках СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-56.
975436
  Прокопчук А.В. Основні напрямки і пропозиції щодо вдосконалення механізму врегулювання суперечок у рамках СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-56. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто позитивні наслідки механізму врегулювання суперечок у рамках СОТ та деякі негативні аспекти, в порівнянні з ГАТТ. Подано пропозиції щодо реформування та основні напрямки вдосконалення механізму врегулювання суперечок СОТ.
975437
  Ігнатенко М.І. Основні напрямки і результати наукової роботи кафедри економічної географії Чернівецького держуніверситету (1945-1966 рр.) / М.І. Ігнатенко, Я.І. Жупанський // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
975438
  Стегура В. Основні напрямки інноваційно-інвестиційної діяльності в розвитку Закарпатської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-97. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто варіанти довгострокової інноваційної стратегії, на основі яких може розвиватися малий бізнес та основні напрямки активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в Закарпатській області. В статье рассмотрены варианты долгосрочной ...
975439
  Проценко Т. та інш. Основні напрямки інформатизації державного управління в процесі становлення // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.339-345. – ISBN 966-73-53-51-Х
975440
  Калашнюк Є.О. Основні напрямки інформаційної безпеки у сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 216-219.
975441
  Абросимова С.В. Основні напрямки краєзнавчих досліджень на Катеринославщині на початку XX століття // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 32-35
975442
  Машевський О. Основні напрямки культурної політики гетьмана Павла Скоропадського // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 39-42
975443
  Тодика Ю. Основні напрямки наукових досліджень в галузі конституційного, адміністративного і міжнародного права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.198-212
975444
  Цвік М. Основні напрямки наукових досліджень в галузі теорії та історії держави і права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.25-37
975445
   Основні напрямки наукових досліджень на базі колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. Акад. О. В. Фоміна / М. Гайдаржи, В. Нікітіна, К. Баглай, С. Калашник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про склад колекції сукулентних рослин, більшість з яких є рідкісними та зникаючими в місцях природного зростання, наукову і науково-практичну роботу, яка виконується на базі цієї колекції. Приведены данные о составе коллекции ...
975446
  Калитвянська В.Л. Основні напрямки науково–дослідницької роботи В. Данилова за 1957–1968 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 111-115. – ISSN 2076-1554
975447
  Боровик М. Основні напрямки наукової роботи в Чернігівському державному педагогічному інституті (1954-1998 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 161-173


  У статті мова йде про основні напрямки наукової роботи в Чернігівському педагогічному інституті за період його 44-річної історії. Розглядаються окремі її етапи й особливості організації дослідницьких студій. Зроблені висновки про ...
975448
  Рижков М.М. Основні напрямки нової стратегії національної безпеки США Дж. Буша молодшого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 8-10
975449
  Остапенко В.О. Основні напрямки нормотворчої діяльності ООН щодо забезпечення прав людини на свободу совісті і віросповідання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2019. – № 4. – С. 46-56. – ISSN 2220-1394
975450
  Андрущенко В. Основні напрямки оптимізації взаємодії практики та освіти в сучасному українському соціумі // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 160-171. – ISBN 978-966-931-159-7
975451
  Іщенко М.П. Основні напрямки оптимізації державно-громадського механізму управління освітою в Україні в контексті глобалізаційних процесів / М.П. Іщенко, О.М. Іщенко // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 147-154
975452
  Сороківська З. Основні напрямки оптимізації політики комерційних банків у сфері роздрібного обслуговування клієнтів // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 33-39. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
975453
  Шаманська О.І. Основні напрямки підвищення ефективності управління русурсним потенціалом підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 166-172 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
975454
  Глухов С.І. Основні напрямки підвищення якості підготовки офіцерів-метрологів із числа студентів / С.І. Глухов, М.А. Лях, Ю.О. Марченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 196
975455
  Шищенко П.Г. Основні напрямки підготовки географів у Київському університеті / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник // Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи: Всеукр. науково-метод. конф.
975456
   Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги / М.І. Швед, С.М. Геряк, С.Й. Липовецька, М Р. Ляхович, Левицька Л.В. ., О.Л. Сидоренко, Я.М. Кіцак, Л.П. Мартинюк, О.А. Прокопович, В.Т. Гурський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 102-107. – ISSN 1681-2751
975457
  Беспалова О. Основні напрямки підготовки фахівців фізичної терапії та ерготерапії до майбутньої професійної діяльності // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 4-18. – ISSN 2077-1827
975458
  Гайворонський Є.П. Основні напрямки попередження контрабанди історичних та культурних цінностей // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 145-150. – ISSN 0201-7245
975459
  Покляцька К. Основні напрямки проблемно-тематичної спрямованості літературно-художніх видань "Всесвіт", "Иностранная литература" та "Lire" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 133-137


  У статті розглянуто тематичну специфіку публікацій представлених у провідних літературно-художніх виданнях «Всесвіт», «Иностранная литература» та «Lire». Проаналізовано ряд матеріалів, в яких висвітлюються загальнолюдські проблеми. В статье ...
975460
  Новак В. Основні напрямки просопографічних досліджень в Україні: історіографічний огляд // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 518-521. – ISBN 978-966-171-783-0
975461
  Єрмакова Т.Г. Основні напрямки регіональної освітньої політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 273-382. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
975462
  Василик О.Д. Основні напрямки реформи бюджетної системи України / О.Д. Василик, З.М. Васильченко, Ю.Л. Пількевич // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 26-39. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Розглядається бюджет як один з інструментів проведення економічної та соціальної політики.
975463
  Гавриляка Г.В. Основні напрямки реформування аграрних відносин в умовах переходу до ринкової економіки / Г.В. Гавриляка, О.Д. Стеблянко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 87-102. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Досліджуються шляхи і методи подолання суперечностей у розвитку форм власності. Пануючими формами аграрних відносин власності є приватна, державна, кооперативна.
975464
  Слива Л. Основні напрямки реформування адвокатури в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 505-506. – ISBN 978-617-7069-28-6
975465
  Марчук М.І. Основні напрямки реформування виборчого законодавства України / М.І. Марчук, М.В. Черхавський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 34-41. – ISSN 1999-5717
975466
  Молень І. Основні напрямки реформування законодавства у сфері охорони здоров"я в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 80-85. – ISSN 2524-0129
975467
  Мазур І. Основні напрямки реформування нормативно-правової бази виборчого процесу в Україні / І. Мазур, С.А. Лапшин // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 77-84. – ISBN 978-617-7814-17-6
975468
  Шахбазян К. Основні напрямки реформування правового регулювання інформаційного суспільства в Європі. Реформування права інтелектуальної власності // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 135-141. – ISSN 1814-3385
975469
  Щербань О.Д. Основні напрямки реформування прикордонних транспортних систем (на прикладі Харківського регіону) : монографія / О.Д. Щербань, І.П. Косарєва. – Харків : НікаНова, 2014. – 146, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135-146. – ISBN 978-966-1685-79-5
975470
  Любимов О.К. Основні напрямки реформування системи державної служби як складової частини модернізації держави // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 202-212. – ISSN 2617-5967


  "У статті наголошено на важливості реформування системи державної служби як складової частини модернізації держави, відсутності одностайності у вирішенні проблеми реформування системи державної служби в Україні та напрямках удосконалення державного ...
975471
  Мищак І.М. Основні напрямки реформування системи освіти на початковому етапі Української революції 1917–1921 років (за матеріалами українських газет 1917 року) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 36-40. – ISSN 2076-1554


  Здійснено аналіз газетних публікацій на початковому етапі Української революції (1917 р.). Визначено основні напрямки реформування системи освіти з метою підвищення її якості та наближення до практичних потреб народного господарства й державного ...
975472
   Основні напрямки робіт академіка Олександра Олександровича Богомольця.. – Київ, 1946. – 31с.
975473
  Дацюк Н. Основні напрямки розвитку архітектури Тернополя у післявоєнний час (1944-1965 роки) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 234-241. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті розглянуто питання розвитку архітектурно-планувальної структури міста Тернополя у повоєнні часи, принципи організації архітектурних ансамблів, які створювали художній образ міста. Висвітлено зміну стилістичної спрямованості у формуванні ...
975474
  Ільчук М.М. Основні напрямки розвитку біоекономіки / М.М. Ільчук, М.П. та ін. Талавиря // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 158-167
975475
  Чуприна Ю.А. Основні напрямки розвитку водного законодавства України у ХХ столітті // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 174-180. – ISSN 2224-9281
975476
  Гуменюк І.О. Основні напрямки розвитку галузі права соціального забезпечення в системі права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 39-43
975477
   Основні напрямки розвитку гідрології в КДУ / Б.А. Пишкін, Л.Г. Будкіна, С.П. Пустовойт, Л.М. Козінцева // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 10-16 : Фото. – (Географії ; Вип. 9)
975478
  Сидоренко Ю.М. Основні напрямки розвитку державного фінансового контролю в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 303-305. – ISBN 978-966-188-219-4
975479
   Основні напрямки розвитку економіки Київського мотоциклетного заводу за час його існування (1946-1958 рр.) / Л.М. Горбенко, А.Ф. Олексієнко, З.С. Демченко, Р.Р. Скачко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 65-71. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  Статья является кратким историко-экономическим очерком о развитии единственного на Украине Киевского мотоциклетного завода. Развитие экономики данного предприятия характеризуется проявлением общих закономерностей, присущих развитию всей ...
975480
  Гетьман А.П. Основні напрямки розвитку законодавства Європейського Союзу про охорону біосфери / А.П. Гетьман, В.І. Лозо // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 211-231. – ISSN 2224-9281
975481
  Мищак І.М. Основні напрямки розвитку законодавства щодо охорони культурної спадщини в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 14-19. – ISSN 2220-1394
975482
  Руфін В.А. Основні напрямки розвитку і спеціалізації сільського господарства південнобереженої зони Криму / В.А. Руфін, І.Т. Твердохлєбов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 126-133
975483
  Сербалюк Ю.В. Основні напрямки розвитку інклюзивної освіти (за матеріалами міжнародної конференції "інклюзивна освіта: шлях у майбутнє") // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 186-188. – ISBN 978-966-654-490-5
975484
  Ковбас Г.І. Основні напрямки розвитку концепції антикризового управління підприємствами в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 6. – С. 23-27. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2409-1944
975485
  Хімін Ю. Основні напрямки розвитку кримінального права в Українській Державі Павла Скоропадського // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 255-257
975486
  Ушаков В. Основні напрямки розвитку міжнародної охорони інтелектуальної власності - точка зору ВОІВ // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.3-10. – ISSN 1608-6422


  ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності
975487
  Білуха М.Т. Основні напрямки розвитку науки з бухгалтерського обліку і фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-17. – (Економіка ; Вип. 51)


  Викладено результати дослідження бухгалтерського обліку і фінансового контролю в Україні, виявлено недоліки в цій роботі та запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку бухгалтерського обліку і фінансового контролю в Україні.
975488
   Основні напрямки розвитку системи публічного адміністрування : колектив. монографія / [В.І. Гніденко, Г.В. Татаренко, О.М. Дручек та ін. ; редкол.: К.В. Громовенко та ін.] ; Міжнар. гуманітар. ун-т, Ін-т права, економіки та міжнар. відносин. – Одеса : Гельветика, 2018. – 103, [1] с. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-916-577-0
975489
  Дудар А. Основні напрямки розвитку системи управління фінансовими результатами діяльності торговельно-виробничої фірми : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 36-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
975490
  Курилюк М.В. Основні напрямки розвитку та розміщення виробництва технічних культур на Поділлі в перспективі // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 112-121 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
975491
  Бінчева М.С. Основні напрямки розвитку, розміщення і спеціалізації сільського господарства Чернівецької області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 130-135 : Табл.
975492
  Арадовська А.Д. Основні напрямки розробки і реалізації стратегії управління державними запозиченнями України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 162-168
975493
  Давиденко О.П. Основні напрямки розширення повнозбірного будівництва в західних областях УРСР : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 55-63
975494
  Ільницький В. Основні напрямки співпраці різних репресивно-каральних органів у боротьбі з визвольним рухом у Карпатському краї ОУН // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2015. – Ч. 2/89 (100). – C. 50-60
975495
  Маслій В.В. Основні напрямки статистичних досліджень прямих іноземних інвестицій в контексті еволюції фінансової глобалізації // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 56-57
975496
  Сотник І.М. Основні напрямки структурних зрушень з метою забезпечення сталого розвитку України / І.М. Сотник, А.О. Шаповал // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 5-13. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
975497
  Задворний С. Основні напрямки суспільно-географічного дослідження культурно-мистецької сфери регіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 123-131 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
975498
  Бобкова Т. Основні напрямки сучасної корпусної лінгвістики // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 89-93. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
975499
  Делімарська Ю.О. Основні напрямки сучасної світової транснаціоналізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.30-32
975500
  Городня Н. Основні напрямки Східноазійської політики США за адміністрації Дж. Г. У. Буша (1989-1993) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-14. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні напрямки східноазійської політики США в умовах завершення "холодної війни" – поступовий перехід адміністрації Дж. Г. У. Буша від стратегії "стримування" до "колективного залучення" на регіональному рівні, заходи з інтеграції США в ...
975501
  Галицька Т.В. Основні напрямки та аналіз програм Європейського Союзу у галузі комунікації, інформації та інформатики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 37-41. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
975502
  Маковецька Т.В. Основні напрямки та особливості інвестиційної політики економічної безпеки України в умовах сучасного глобалізованого світу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 61-65.
975503
  Шиманська К.В. Основні напрямки та пріоритети державної міграційної політики України в контексті її євроінтеграційних перетворень // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 115-120. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (77)). – ISSN 1728-4236
975504
  Заярний О. Основні напрямки та проблеми удосконалення адміністративно-деліктного законодавства України в інформаційній сфері: деякі теоретико-практичні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 110-112. – ISBN 978-617-7069-14-9
975505
  Бочаров Сергій Основні напрямки та проблемні питання офіційних переговорів щодо приєднання Польщі до ЄС (1998-2002 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 1 (92). – С. 93-96. – ISSN 1728-9343
975506
  Матвійчук А.В. Основні напрямки та форми взаємодії самоврядних організацій з державою в регулюванні соціальних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 335-346


  Розглядаються питання взаємодії самоврядних організацій з державою, що є ключовим як для розуміння природи самоврядування й самоврядних організацій так і для їхньої інституціоналізації. Ключові слова: самоврядування, самоврядні організації, держава, ...
975507
  Щербина В.С. Основні напрямки удосконалення господарського права України на сучасному етапі // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 243-245. – ISBN 978-617-7320-15-8
975508
  Моссаковський В.Б. Основні напрямки удосконалення інформаційного забезпечення в Україні // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12). – С. 223-243
975509
  Івженко Антоніна Сергіївна Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 142-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто механізм санації підприємства в процесі банкрутства, проаналізовано проблеми впровадження санації на вітчизняних підприємствах, виявлено чинники впливу на процедуру санації підприємства та запропоновано напрями вдосконалення ...
975510
  Івженко А.С. Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 142-148. – ISSN 1993-6788
975511
  Івженко Антоніна Сергіївна Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 142-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто механізм санації підприємства в процесі банкрутства, проаналізовано проблеми впровадження санації на вітчизняних підприємствах, виявлено чинники впливу на процедуру санації підприємства та запропоновано напрями вдосконалення ...
975512
  Хорошенюк С.І. Основні напрямки україно-латвійської військово-політичної співпраці // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 57-60. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 11)
975513
  Шуба О.А. Основні напрямки управління державним зовнішнім боргом України в умовах фінансової глобалізації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 346-350. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
975514
  Курило О.В. Основні напрямки фінансової глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 3-9. – Бібліограф.: на 6 назв.
975515
  Мякота С.С. Основні напрямки фінансової та торговельно-промислової політики гетьмана П. Скоропадського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-76. – (Історія ; вип. 33)


  Зроблена спроба аналізу і оцінки діяльності уряду гетьмана П. Скоропадського у фінансовій, торгівельній та промисловій галузі економіки Української Держави.
975516
  Гончарук В.А. Основні напрямки фольклориста досліджень Хрисанфа Ящуржинського // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 80-83
975517
  Філіна А.П. Основні напрямки, завдання, принципи подальшого формування державної культурної політики в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 29-36. – ISSN 2225-7586
975518
  Локтєв В.М. Основні наукові досягнення інститутів Відділення фізики і астрономії НАН України за 2016 р. Місце і роль науки в сучасному суспільстві і проблеми реорганізації Академії наук // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Балабан, О.Є. Бєляєва [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 14, № 2. – С. 5-26. – ISSN 1815-7459


  У статті аналізуються результати наукової діяльності інститутів, що входять до складу Відділення фізики і астрономії (ВФА) Національної академії наук України, в контексті світового наукового процесу. Показано, зокрема, що в Інституті фізики розроблено ...
975519
   Основні наукові і науково-технічні досягнення установ секції за 1999-2003 роки. – Київ
Ч.1 : Основні результати і показники наукової діяльності. – 2003. – 302с.
975520
   Основні наукові і науково-технічні досягнення установ секції за 1999-2003 роки. – Київ. – ISBN 966-523-006-9
Ч.2 : Науково-технічні розробки для розбудови економіки України. – 2003. – 148с.
975521
   Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 рр.. – Київ : [Б.в.], 2010. – 24 с.
975522
  Савчук І. Основні наукові підходи до вивчення просторово-галузевого розвитку господарської діяльності // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 110-120. – ISSN 0130-5247
975523
  Мельніченко В.В. Основні наукові підходи до менеджменту у сучасній освіті // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2019. – Вип. 1 (101). – С. 118-123. – ISSN 2313-092X


  У статті висвітлено актуальне питання теорії і практики управління освітніми закладами, визначено та схарактеризовано головну проблему реформування сучасної освіти України.
975524
  Хома Н.М. Основні наукові підходи до осмислення феномена соціальної держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 215-223


  Досліджено основні наукові підходи до трактування феномена соціальної держави. Звернено увагу на відмінності оцінки теорії та практики соціальної держави представниками різних ідеологічних течій. Ключові слова: соціальна держава, солідаризм, соціальний ...
975525
  Куценко Є.В. Основні наукові підходи зарубіжних вчених до визначення поняття "виборчі технології" // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 88-92
975526
  Лифенко С.П. Основні наукові положення А.О. Сапєгіна та їхнє значення для виконання програм селекції зернових культур : (до 130-річчя з дня народження А.О. Сапєгіна) // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2013. – Вип. 22 (62). – С. 6-12
975527
  Смаль В.В. Основні науково-методологічні підходи до концептуалізації структурної трансформації економіки на стадії постіндустріального розвитку // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 20-35. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
975528
  Позняков С.П. Основні наукознавчі проблеми у сфері досліджень правового захисту інтелектуальної власності на комп"ютерні програми // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 31-32. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
975529
  Козлов А. Основні національні та інонаціональні елементи української літератури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 194-201
975530
  Чічібабін О Основні начала органічної хімії. / О Чічібабін. – Харків-Київ
1. – 1935. – 424с.
975531
  Чічібабін О Основні начала органічної хімії. / О Чічібабін. – Харків-Київ
2. – 1936. – 427-785с.
975532
  Будьоннний Іван Основні небезпечні хімічні речовини які використовуються на хімічно- небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 32-34
975533
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 35-39
975534
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 35-39
975535
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 26-29
975536
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 36-38 : фото
975537
  Стасюк В.В. Основні негативні емоційні стани військовослужбовця у процесі військово-професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті надано коротку характеристику основних негативних емоційних станів військовослужбовця у контексті його військово-професійної діяльності. The short description of ground negative emotional states of military serviceman in the context of his ...
975538
  Федяй Н. Основні недоліки діючої транспортної стратегії України до 2020 р. // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 37-47. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
975539
  Піденко О.Р. Основні недоліки та напрямки реформування системи міжбюджетних відносин в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 283-285. – ISBN 978-966-188-219-4
975540
  Пирожков Л. Основні неотехнологічні теорії в контексті тристороннього підходу до обгрунтування засад міжнародної торгівлі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 47-51. – ISSN 0131-775Х
975541
   Основні новації вступу - 2018 / Прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
975542
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про вибори народних депутатів України" // Історія України. – Київ, 2012. – лютий (№ 8) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 2)
975543
  Шимон Ю. Основні новели Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 8-11
975544
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про Всеукраїнський референдум" // Історія України. – Київ, 2013. – квітень (№ 8). – С. 1-6
975545
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про громадські об"єднання" // Історія України. – Київ, 2012. – серпень (№ 32) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 8)
975546
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про державну службу" // Історія України. – Київ, 2012. – квітень (№ 16) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 4)
975547
  Машика В.Т. Основні новели Закону України "Про освіту" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 33 (493), листопад 2017 р. – С. 2-15


  "...Мета статті - трактування основних новел Закону України "Про освіту"."
975548
  Машика В.Т. Основні новели Закону України "Про освіту" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 34/36 (494/496), грудень 2017 р. – С. 34-38
975549
  Машіка В. Основні новели кримінально-процесуального кодексу України // Історія України. – Київ, 2012. – листопад (№ 44) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 11)
975550
  Сташис В. Основні новели нового Кримінального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.612-626
975551
   Основні новели проекту нового Цивільного кодексу України / А Кузнецова, Я. Шевченко, О. Підопригора, М. Сибільон, В. Луць, Д. Боброва, Ромовська, 3. // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 24-42


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
975552
  Прокопенко О.Ю. Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб"єктів забезпечення правопорядку в регіоні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 48-53. – ISSN 1727-1584
975553
  Писаренко Р.В. Основні області застосування ГІС для вирішення військових завдань / Р.В. Писаренко, О.М. Софієнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 392-394


  У роботі проводиться аналіз сучасного стану розвитку та описуються концептуальні підходи щодо створення геоінформаційних систем військового призначення.. Приводяться пропозиції щодо організації та ефективного використання розподілених баз даних як ...
975554
  Зоря О.П. Основні облікові оцінки та ефект змін в обліковій політиці ПАТ "МетаБанк" / О.П. Зоря, В.В. Газієва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 56-61. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
975555
  Дрозд Ю.В. Основні ознаки адміністративного примусу держави // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 84. – С. 11-16.
975556
  Тришкіна Т.В. Основні ознаки власне-окличних речень


  Визначаються критерії типологізації окличних речень, пропонується їх дослідження з фонетичного, семантичного, структурно-синтаксичного поглядів.
975557
  Максакова Р.М. Основні ознаки конституції автономної республіки крим // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 5-12. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
975558
  Лишак Г. Основні ознаки персонажного маскування в прозі Івана Франка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 48-53. – ISSN 2307-2261
975559
  Єрмоленко Д.О. Основні ознаки правової свідомості молоді // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 22-26. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
975560
  Занфірова Т.А. Основні ознаки принципу свободи праці за трудовим правом України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 187-192. – ISSN 2306-9082
975561
  Старицька О. Основні ознаки соціальної сутності державної влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 137-140
975562
  Кравченко М.Г. Основні ознаки та вимоги до якісного закону // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 4-17. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню основних ознак та вимог, яким має відповідати якісний юридичний закон в сучасній Україні. The article is devoted to the research of main features and requirements which a high-quality law must fit in the modern Ukraine.
975563
  Ковальчук О. Основні ознаки та функції географічного зазначення як об"єкта права інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 227-229. – ISBN 978-617-7069-14-9
975564
  Бедрій М.М. Основні ознаки українських копних судів ( XIV - XVIII ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 30-35.
975565
  Запорожець Л.М. Основні опозиційні ознаки мови і мовлення / Л.М. Запорожець, І.Р. Корольов // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 105-110. – ISBN 978-966-439-983-5
975566
   Основні опубліковані праці д.і.н., проф. І.Ф. Чернікова // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 217-224. – ISSN 1608-0599
975567
  Титаренко О.Р. Основні організації та інститути країн ЄС, що здійснюють інформаційно-аналітичні та незалежні дослідження геополітичних, геоекономічних, регіональних і державних проблем / О.Р. Титаренко, О.В. Александров // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 80-82
975568
  Пилипенко І.О. Основні організаційні заходи відтворення основних засобів підприємств ліфтового господарства // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 47-52. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
975569
  Осипов В.М. Основні організаційно-економічні складові стратегічного планування розвитку інформаціійного сектора України / В.М. Осипов, А.В. Солдаткіна // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 216-223. – ISSN 2524-003X
975570
  Кремпова Н.Л. Основні орієнтири для оздоровлення бюджету України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 73-75
975571
  Женченко М.І. Основні осередки видання правничої літератури в Чехо-Словаччині між двома світовими війнами // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 81-84


  Розглянуто діяльність у сфері видання правничої літератури вищих навчальних закладів, різних установ та організацій української діаспори в міжвоєнній Чехо-Словаччині. The activity in sphere of the edition of the legal literature of higher ...
975572
  Кондратюк Т. Основні особливості американської версії англосаксонської традиції державного управління : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 77-79. – Бібліогр.: 23 назви
975573
  Гривнак К. Основні особливості визначення податкових зобов"язань з плати за землю на 2021 рік // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Даниленко А.С., Дорош Й.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 39-43


  У лютому цього року настає термін подання податкової звітності із плати за землю на 2021 рік власникам землі таземлекористувачами. Податкову декларацію із земельного податку та з орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності ...
975574
   Основні особливості діяльності ЗМІ в Україні. Медіа і вибори 2002 року. – Київ, 2002. – 40с.
975575
  Поліха Ігор Зіновійович Основні особливості і результати розвитку багатопартійної політичної системи в Індії : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Поліха Ігор Зіновійович; КУ. – К, 1997. – 206л. – Бібліогр.:л.166-190
975576
  Поліха Ігор Зіновійович Основні особливості і результати розвитку багатопартійної політичної системи в Індії (1947-1997 рр.) : Автореф... кандид. історичн.наук: 07.00.02 / Поліха Ігор Зіновійович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнародних відносин. – К., 1997. – 21л.
975577
  Кружков В.С. Основні особливості класичної російської філософії / В.С. Кружков. – Київ, 1944. – 18с.
975578
  Антонюк О.С. Основні особливості коливання рівня Чорного моря за історичний час // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 30-34. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
975579
  Лямець А.М. Основні особливості комплектування фондів Александрійської бібліотеки: закупівлі, передплата періодики, дари // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 55-77. – ISSN 1682-671Х
975580
  Ажажа М.А. Основні особливості механізмів державного управління інвестиціями в людський капітал // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 5-9. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
975581
  Бернюков А.М. Основні особливості релятивізму в концепції юридичної герменевтики А. Кауфмана (філософсько-теоретичний аналіз) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 7-16. – ISSN 2222-5374
975582
  Ледняк Ю. Основні особливості системи образів повісті Ф. Дюрренматта "Підозра" / Ю. Ледняк, Г. Ледняк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 188-198. – ISSN 2411-6548
975583
  Мусеєв М.С. Основні особливості сучасної інфраструктури // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 2, січень. – С. 140-144. – ISSN 2306-6814
975584
  Свідер І.А. Основні особливості темпоральних емотивів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 142-143
975585
  Попович М.Д. Основні парадигми теорії та історії культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 135-144
975586
  Попович М.Д. Основні парадигми теорії та історії культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 132-143
975587
  Товмасян В.Р. Основні параметри конкурентоспроможності країни та механізм підвищення її рівня в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-27. – Бібліогр. на 8 пунктів
975588
  Загорська Д.М. Основні параметри розвитку страхового ринку в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
975589
  Кудрявцева О.Д. Основні параметри сполучуваночті прийменників з іменниками у сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього стилю) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 118-122. – ISSN 1729-360Х
975590
  Магур Р.Р. Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства : (Агресія в учнівському середовищі) / Р.Р. Магур, Г.Р. Чмуневич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 23-27. – Бібліогр.: 7 назв
975591
   Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства (Агресія в учнівському середовищі) Продовження див. у № 5, 2012 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 26-29
975592
  Олейнікова Л.Г. Основні переваги Податкового кодексу та практика його впровадження // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 242-246. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
975593
  Галецький С.М. Основні переваги та недоліки електронного навчання (E-Learning) / С.М. Галецький, Т.І. Галецька // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 176-179. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
975594
  Стецко С.О. Основні переваги та недоліки застосування рекламних технологій / С.О. Стецко, В.О. Мороз // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 137-138
975595
  Ольшанська М.В. Основні переваги та недоліки криптовалюти / М.В. Ольшанська, М.О. Редько // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (19). – С. 56-63
975596
  Печеня В.І. Основні переваги та недоліки юбіквітних міні-атласів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 58-61
975597
  Манів С.З. Основні передумови вдосконалення розвитку системи народної освіти і професійної підготовки кадрів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 79-81 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
975598
  Молотов В.М. Основні передумови виконання господарського плану / В.М. Молотов. – Харків, 1931. – 16с.
975599
  Мокляк В. Основні передумови виникнення студентських самоврядних організацій університетів України (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 156-161. – ISSN 2075-1478


  Важливою передумовою виникнення студентського самоврядування вва- жаємо появу недільних шкіл. На початку 60-х рр. ХІХ ст. студенти Київського університету св. Володимира намагалися бути корисними своєму народу в час звільнення його від кріпацтва. ...
975600
  Удалов І.В. Основні передумови зниження якості питних підземних вод крейдяних водозаборів Східної України / І.В. Удалов, А.В. Кононенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 63-70. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
975601
  Кепич Т.І. Основні передумови інноваційного розвитку світового господарства на сучасному етапі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 41-44
975602
  Почтовюк А.Б. Основні передумови реформування сфери вищої освіти // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11, Т. 1. – С. 147-152. – ISSN 2313-8346


  У статті розкрити основні кризові явища сучасної вищої освіти та передумови необхідності ії реформування.
975603
  Куруцова Е.С. Основні передумови створення державного фонду сприяння впровадження альтернативної енергетики // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 192-202. – ISSN 2524-003X
975604
  Пшеничка О.В. Основні передумови структурно-інноваційних стратегій: світовий досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 278-283.
975605
  Піюренко І.О. Основні передумови та завдання реформування сільського господарства і хід їх вирішення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 15-17
975606
  Ревуцький С. Основні передумови та загальні риси розвитку технологічних парків у високорозвинених країнах світу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 1 (45). – С. 61-70
975607
  Рибчинська О.Р. Основні передумови та напрямки реалізації концепції "розумного міста" на прикладі міста Львова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 156-166 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1562-0905
975608
  Соловйов О.В. Основні передумови тлумачення конвенції про захист прав та основних свобод людини за принципом ефективності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 27-34. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
975609
  Баштанник О.В. Основні передумови трансформації та особливості подальшого розвитку дослідницької стратегії політико-інституційної парадигми політичної науки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 111-117. – ISSN 2077-1800
975610
  Карпунь І.Н. Основні передумови управління інвестиційним процесом // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 231-235. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
975611
  Муштіна Н. Основні передумови формування спільної північноєвропейської політики та створення Північної Ради // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 160-162. – ISBN 978-966-171-783-9
975612
  Вітковський О.С. Основні перешкоди та перспективи розвитку малих та середніх підприємств України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 35-39
975613
  Кузьминський Є.Г. Основні періоди західної української еміграції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 85-88. – ISSN 2076-1554
975614
  Тєлєгін Д.Я. Основні періоди історичного розвитку населення території України у V - першій половині IV тис. до н. е. // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, В.Д. Баран, В.Ф. Генінг [та ін.]. – Київ, 1993. – № 1. – С. 15-23. – ISSN 0235-3490
975615
  Скорик В.О. Основні питання визначення адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 71-74. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
975616
  Грабенко С.М. Основні питання визначення транспортно-економічних зв"язків міст на прикладі Києва і Чернігова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 168-174 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
975617
  Толуб"як В.С. Основні питання державного регулювання зайнятості населення в дослідженнях українських науковців // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 102-106 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
975618
  Язиніна Р.О. Основні питання економіко-географічного вивчення виробництва і переробки овочів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 101-105
975619
  Брайнін Я.М. Основні питання загального вчення про склад злочину / Я.М. Брайнін; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1964. – 189с.


  У книзі досліджуються основні питання загального вчення про склад злочину в радянському кримінальному праві. В ній на підставі судово-прокурорської практики дається аналіз поняття складу злочину та його елементів і розглядаються питання правильної ...
975620
  Баран Я.А. Основні питання загальної та німецької фразеології / Я.А. Баран. – Львів : Вища школа, 1980. – 156 с. – Список літ.: с. 147-154
975621
  Яценко С.С. Основні питання загальної частини кримінального права іноземних держав : навч. посібник / С.С. Яценко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. права та кримінології. – Київ : Дакор, 2013. – 166, [2] с. – Предм. покажч.: с. 160-163. - Імен. покажч.: с. 164-166. – Бібліогр.: с. 156-159 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-06-5
975622
  Зуєвич Л. Основні питання здійснення представництва в судах. Законодавство. Поради. Судова практика / Л. Зуєвич, Р. Вітюк // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 34-133
975623
  Індиченко П.Д. Основні питання земельно-водного законодавства в світлі Програми КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 6-10. – (Серія права ; № 6)


  В данной статье на основе решений XXII съезда партии и Программы КПСС об интенсификации сельскохозяйственного производства автором ставится вопрос о крайней необходимости правового урегулирования земельного и водного законодательств. Так, предлагается ...
975624
  Плеханів Г.В. Основні питання марксизму / В.Г. Плеханів ; З передмовою Д. Рязанова : Держвидав України, 1924. – 190 с.
975625
  Плеханов Г.В. Основні питання марксизму / В.Г. Плеханов ; З 4-го рос. вид. перек. В. Яровий : Пролетар, 1932. – 124 с. – (Бібліотека марксизму)
975626
  Плеханов Ю. Основні питання марксізму / Юрій Плеханов. – Львів, 1925. – 95 с.
975627
  Ільницький О.М. Основні питання нормативно-правового регулювання громадської безпеки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 54-57
975628
  Француз-Яковець Основні питання організації діяльності двопалатних парламентів Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 32-38
975629
  Гернле Е. Основні питання пролетарського виховання / Едвін Гернле ; за ред. ф з вступ. статтею С. Ярославенка. – Харків : Радянська школа, 1933. – 143 с. – (Робітнича бібліотека вчителя)
975630
  Коваленко Т.П. Основні питання радянського спадкового права / Т.П. Коваленко. – Київ, 1971. – 50с.
975631
  Піоро І.С. Основні питання ранньосередньовічної археології Південно-Західного Криму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 96-99. – (Серія історії ; № 12)
975632
   Основні питання реформування пенсійної системи в Україні : серпень 2018 р. / [Р. Бонд] ; USAID від америк. народу. – Київ : [б. в.], 2018. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 63-64 та в підрядк. прим. – (USAID від американського народу ; Проект USAID "Трансформація фінансового сектору")
975633
  Глібко М.І. Основні питання розвитку виробничих сил Полісся УРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 18-22
975634
  Гурович М.Г. Основні питання розвитку колгоспно-ринкової торгівлі на Україні / М.Г. Гурович. – Київ, 1940. – 178с.
975635
  Глібко М.І. Основні питання розвитку соціалістичного сільського господарства Полісся УРСР / М.І. Глібко, 1954. – с.91-103. – Окремий відбиток
975636
  Цілуйко К.К. Основні питання розвитку українського правопису в ХІХ віці : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Цілуйко К. К. ; Ін-т мовознавства АН УССР. – Київ, 1947. – 275 с.
975637
  Язиніна Р.О. Основні питання розвитку харчової промисловості Південного економічного району : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 72-78 : Табл.
975638
  Лебеденко Є. Основні питання статті 257 КК України ("Бандитизм") // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 227-229
975639
  Мєдвєдєва О.О. Основні підземні водоносні горизонти в межах Татарбунарського району Одеської області // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 21-23
975640
  Лобойко Л. Основні підстави і цілі реформування кримінально-процесуального законодавства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-42. – ISSN 0132-1331
975641
  Чугунов Я І. Основні підсумки виконання бюджету у 2001 році / Я І. Чугунов, інш. і // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.85-113
975642
  Чугунов І.Я. Основні підсумки виконання бюджету у 2002 році : бюджет / І.Я. Чугунов, Р.В. Луценко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 25-45 : Табл.
975643
  Гуржій А.М. Основні підсумки виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 7-10. – ISSN 0374-3896
975644
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2012 році та напрями її подальшої роботи // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-5. – ISSN 0372-6436


  Доповідь Президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України18 квітня 2013 року.
975645
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України та заходи з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 роки (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 3 квітня 2014 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 8-16. – ISSN 0372-6436
975646
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України у 2017 році та завдання на наступний період : доп. президента НАН України акад. Б.Є. Патона заг. зборам НАН України 26 квіт. 2018 р. / [Б.Є. Патон]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 43, [1] с. – Книга описана за обкл.
975647
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України у 2017 році та завдання на наступний період (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 26 квітня 2018 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 8-14. – ISSN 1027-3239
975648
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності та перспективи розвитку Національної академії наук України. Доповідь президента НАН України Б.Є. Патона // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 6-16. – ISSN 0374-3896
975649
  Самойленко Л.Г. Основні підсумки досліджень курганів бронзового віку Степової України у 1974-1983 рр. : (за матеріалами археологічної експедиції КДУ) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 96-98. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В тезисах доклада подводятся итоги многолетних исследований курганов бронзового века Степной Украины, проведенных экспедицией НИС КГУ, дается анализ археологического материала из погребений ямной, катакомбной, срубной культур и т.н. культуры ...
975650
   Основні підсумки і завдання фотограмметричних досліджень у Київському університеті / В.М. Сердюков, Г.О. Патиченко, В.В. Білоус, В.К. Радзієвський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 66-71. – (Географія ; Вип. 26)
975651
  Сігуа Г.В. Основні підсумки і проблеми розвитку ВЕЗ в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-42. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто передумови створення та результати функціонування ВЕЗ в Україні, показано роль ВЕЗ у покращенні інвестиційного клімату. Виявлено конкретні проблеми, які перешкоджають розвитку ВЕЗ та підвищенню ефективності їх діяльності. Special economic ...
975652
  Будка Р.В. Основні підходи в дослідженні цивільно-правової охорони права інтелектуальної власності в Чеській Республіці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 182-186. – ISSN 2219-5521
975653
  Лебедева Н.Г. Основні підходи до вивчення відданості організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 234-238. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
975654
  Назар Р. Основні підходи до вивчення дискурсу в сучасній лінгвістиці // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 259-273. – ISSN 1728-9572
975655
  Богуславський О.В. Основні підходи до вивчення елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці та особливості їх застосування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 69-76


  У статті розглядаються підходи до дослідження елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці. Виділено основні підходи, що застосовуються при вивченні ринкової інфраструктури: хронологічний, генеалогічний, теоретико-економічний, інституційний, ...
975656
  Турченко Ю.В. Основні підходи до вивчення інформаційної політики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 671-677. – ISSN 1563-3349
975657
  Козлова І.В. Основні підходи до вивчення міста та специфіка соціології у вивченні містотворчих процесів // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 266-275. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Розглянуто існуючі підходи та концепції розгляду міста й містотворчих процесів. У процесі огляду визначено низку спільних позицій авторів, які працюють у цьому напрямку, а також методологічні лакуни, які потребують наукового заповнення.
975658
  Пучкина В.В. Основні підходи до вивчення стильових особливостей людини в сучасній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 110-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Зроблено теоретичний аналіз основних сучасних підходів до вивчення стильових проявів людини: стилі життя, стилі поведінки, стилі спілкування, стилі діяльності, стилі мислення. Виділено найменш досліджені питання стильової проблематики (компоненти, ...
975659
  Малиш Л.О. Основні підходи до вивчення структури дослідницької методології // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 3-7. – ISSN 1996-5931
975660
  Криленко В.І. Основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 3-8. – ISSN 2313-092X
975661
  Ковальчук О.В. Основні підходи до визначення критеріїв класифікації банківських ризиків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 316-324
975662
  Мостіпан О.М. Основні підходи до визначення критеріїв та чинників ефективності виборчих систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні підходи до визначення критеріїв ефективності виборчих систем. В статье раскрываются основные подходы к определению критериев эффективности избирательных систем. The basic approaches of finding the criteria of efficiency ...
975663
  Гарат Р.М. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 726-731. – ISSN 1563-3349
975664
  Гapam P.M. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 702-708. – ISSN 1563-3349
975665
  Квасюк В.В. Основні підходи до визначення поняття "біотероризм" // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 121-125. – ISSN 2616-6798
975666
  Хромець О.Л. Основні підходи до визначення поняття "виборчі технології" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 111-113. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У даній статті здійснюється спроба теоретичного визначення поняття "виборчі технології". Наводяться основні тенденції й підходи до визначення даного поняття у вітчизняній і світовій дослідницькій літературі. З"ясовуються основні структурні елементи ...
975667
  Решота В. Основні підходи до визначення поняття "джерело адміністративного права" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 100-108. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
975668
  Боярська-Хоменко Основні підходи до визначення поняття "освіта дорослих" у країнах Центральної та Східної Європи // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 18-22. – ISSN 2309-9127
975669
  Фомічов Костянтин Основні підходи до визначення поняття "предмет доказування" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 137-141
975670
  Томин О.О. Основні підходи до визначення поняття мисливства як виду спеціального використання об"єктів тваринного світу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 438-442. – ISSN 1563-3349
975671
  Клименко І.В. Основні підходи до визначення понять "електронний уряд" та "електронне урядування" : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 93-96. – Бібліогр.: 20 назв
975672
  Ізарова І.О. Основні підходи до визначення ролі судді в цивільному судочинстві у роботах представників наукової школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 57-64. – ISBN 978-966-520-178-6
975673
  Гончарова О.М. Основні підходи до визначення суті реструктуризації підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 9-12
975674
  Григоренко Є.І. Основні підходи до визначення сутності та цінності сучасної конституції / Є.І. Григоренко, О.С. Передерій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 52-54. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
975675
  Усольцева М.М. Основні підходи до вирішення проблем жіночої освіти в окрузі Мадрас (1880–1910-ті рр. ) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 140-159. – ISSN 1682-671Х
975676
  Галасюк С.С. Основні підходи до державного регулювання у сфері туризму // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 20-23. – ISBN 978-9934-571-53-4
975677
  Гончарук П.А. Основні підходи до дослідження комунікативних здібностей / П.А. Гончарук, Л.А. Лукаш // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-161. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
975678
  Люльчак З.С. Основні підходи до ефективного функціонування регіонального паливно-енергетичного комплексу / З.С. Люльчак, Н.І. Хтей, Л.І. Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 295-303. – ISSN 0321-0499
975679
  Федорова Н. Основні підходи до забезпечення захисту прав на телеформат у США // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 31-38. – ISSN 2308-0361
975680
  Котух Є.В. Основні підходи до забезпечення кібербезпеки: досвід країн вишеградської четвірки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 68-74. – ISSN 2306-6814
975681
  Сердюк Н. Основні підходи до застосування інформаційних технологій у процесі викладання іноземних мов / Н. Сердюк, І. Хрін // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Кіраль С.С., Коваль В.І., Корпанюк М.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 131-139. – (Серія "Філологія" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
975682
  Кань В. Основні підходи до інструментальної підготови студентів з Китаю // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 308-311. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
975683
  Катан Л.І. Основні підходи до класифікації банківських продуктів / Л.І. Катан, С.О. Сотніков // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – C. 5-9. – ISSN 2306-6814
975684
  Ткаченко А.М. Основні підходи до класифікації виробничих витрат підприємства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 234-241. – ISSN 2072-1692
975685
  Свищук А.С. Основні підходи до класифікації податкового регулювання економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 16-19. – Бібліогр.: 7 назв
975686
  Давидовська Г. Основні підходи до класифікації соціальних підприємств // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1/2. – С. 132-137. – ISSN 2410-0919
975687
   Основні підходи до математичного моделювання біологічної продуктивності ціаней як сировинної бази біоконверсії / А.В. Насенко, О.В. Новохатько, Т.Ф. Козловська, С.В. Дігтяр, О.О. Никифорова // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 118-127 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
975688
  Шульга Н.Д. Основні підходи до моделювання освітньої політики: вітчизняний і зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 148-152. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена аналізу моделей освітньої політики, які набули поширення у зарубіжних країнах і на національному грунті. Розглянуто особливості, виокремлено позитивні та негативні ознаки різних моделей, з"ясовано роль держави у впровадженні тієї чи ...
975689
  Повідайчик О.С. Основні підходи до науково-дослідницької роботи студентів / О.С. Повідайчик, М.М. Повідайчик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 216-218. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
975690
  Федорчак О.В. Основні підходи до наукового визначення інвестиційного клімату // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 162-171
975691
  Палієнко В.П. Основні підходи до обгрунтування концепції морфоструктурно-неотектонічного районування областей розповсюдження корисних копалин / В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, Р.О. Спиця // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 11-15. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
975692
  Бубир Н.О. Основні підходи до організації освітнього геоінформаційного порталу у вищому навчальному закладі // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 20-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
975693
  Кіянка І.Б. Основні підходи до осмислення поняття популізму: історичний і сучасний концепти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 4-14. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
975694
  Цапліна К.М. Основні підходи до оцінки якості води рівнинних водосховищ за вищою водяною рослинністю / К.М. Цапліна, М.І. Лінчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 32-36.


  В роботі запропоновані підходи до застосування біотичних індексів в оцінці якості води за вищими водяними рослинами. Ключові слова: вища водяна рослинність; водосховище; оцінка; якість води. В роботе предложены подходы к применению биотических ...
975695
  Солодовнік О.О. Основні підходи до оцінювання економічної та фінансової безпеки: сутність і напрями вдосконалення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (517) : Парадигма циркулярної економіки в умовах України. – C. 6-12. – ISSN 2222-4459
975696
  Таньчук О.А. Основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 63-71. – ISSN 2310-2837


  У статті розглянуто основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління. Розкрито сутність поняття "критерій ефективності". Виділено та досліджено основні критерії оцінювання публічного управління і визначено його особливості. Розглянуто ...
975697
  Габріелова Т.Ю. Основні підходи до оцінювання ефективності системи доставки спеціальних вантажів / Т.Ю. Габріелова, І.В. Василенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 155-160 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
975698
  Черкунов О.В. Основні підходи до періодизації процесу становлення виробничої функції трудового права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 111-119. – ISSN 2617-5967
975699
  Правдівцева Ю.С. Основні підходи до підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 188-194


  "У статті розглянуто основні підходи до підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США. З’ясовано, що ефективними підходами є такі, як особистісно-орієнтований, поведінковий (біхевіористський) та соціально-психологічний. Установлено, що в основу ...
975700
  Панова Л.В. Основні підходи до платіжних рахунків з базовими послугами: в контексті Директиви 2014/92/ЄС // Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС : збірник ст. і тез IX міжнар. цивілістичного форуму : Харків, 11-12 квіт. 2019 р. / Нац. акад. прав. наук України, Від-ня цивіл.-прав. наук, Асоц. цивіл.-прав. наук ; [упоряд. і відп. ред.: О.В. Кохановська ; редкол.; Н.С. Кузнєцова та ін.]. – Київ : Знання України, 2019. – С. 222-229. – ISBN 978-966-316-449-6
975701
  Назарчук Д.М. Основні підходи до побудови економіко-математичних моделей банківської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Викладено основні підходи до побудови економіко-математичних моделей банківської діяльності.
975702
  Страхарчук В.П. Основні підходи до побудови системи контролю банківських ризиків, що не піддаються кількісній оцінці / В.П. Страхарчук, А.Я. Страхарчук // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 176-184. – ISSN 1562-0905
975703
  Дмитрук А.В. Основні підходи до поняття майнові права інтелектуальної власності // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 427-429. – ISSN 2413-6433
975704
  Дмитрук А. Основні підходи до поняття права інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 71-75. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена науковому дослідженню поняття права інтелектуальної власності. В дослідженні визначаються основні теорії походження авторського права та права промислової власності, висвітлюється цікаві факти походження самого терміну "інтелектуальна ...
975705
  Ачкасов А.Є. Основні підходи до приватизації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-7
975706
  Найдьонова Г. Основні підходи до проблеми відображення тілесності в західній і витчизняній психології // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 123-127


  Проаналізовано методологічні підходи до проблеми відображення тілесності у західній та вітчизняній психологи". Виявлено основні відмінності у позиці)" щодо вивчення відображення власного тіла у зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. Вивчення ...
975707
  Спицька Л.В. Основні підходи до проблеми регіонального розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 154-162
975708
  Пастух Л.В. Основні підходи до проблеми сензитивності особистості практичних психологів закладів освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 405-409. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
975709
  Третяк А.М. Основні підходи до проектування землекористування структурних елементів місцевої екомережі / А.М. Третяк, Л.А. Лунько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 47-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
975710
  Ляшенко О. Основні підходи до проєктування змісту базової середньої освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 109-119. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
975711
  Геник О. Основні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств та його оцінка // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 90-95. – ISSN 0201-758Х
975712
  Лозова О.В. Основні підходи до реалізації соціальної функції держави // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 45-49. – (Економічні науки)
975713
  Птащенко Д. Основні підходи до регламентації уявної оборони в кримінальному праві держав континентальної Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 350-351. – ISBN 978-617-7069-17-0
975714
  Кравченко М. Основні підходи до реформування системи пільг в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 155-164
975715
  Руда Т.В. Основні підходи до розвитку резистентного соціального капіталу Державної митної служби // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 7/8 (85). – С. 100-105. – ISSN 2309-1533
975716
  Процюк М.В. Основні підходи до розкриття змісту поняття "м"яка сила" та її інструментів у науковій думці сучасної Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 45-53. – ISSN 2308-6912


  У статті характеризуються основні підходи до розкриття змісту поняття "м"яка сила" та її інструментів у науковій думці сучасної Польщі. Аналізуючи ряд нещодавно опублікованих праць теоретичного і практичного характеру польських дослідників міжнародних ...
975717
  Пацурківський Ю.П. Основні підходи до розуміння абсолютного характеру речового права // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 67-72. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
975718
  Чекотовська О.Е. Основні підходи до розуміння категорії "електронний документ" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 134-137
975719
  Кадлубович Т.І. Основні підходи до розуміння людини як суб"єкта політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 148-157
975720
  Романко С.М. Основні підходи до розуміння міжнародного екологічного права як засобу забезпечення основних екологічних потреб людства // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 203-207
975721
  Крисанова Т. Основні підходи до розуміння поняття "кінодискурс" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 98-102. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
975722
  Вакарюк Л. Основні підходи до розуміння поняття "правовий режим" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 196-201. – ISSN 2307-8049
975723
  Пацурківськип Ю.П. Основні підходи до розуміння правової категорії "справедливість" // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 255-262. – ISSN 1563-3349
975724
  Василишин В.О. Основні підходи до розуміння пропаганди тероризму // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 99-105


  Висвітлюються основні підходи до розуміння пропаганди тероризму в сучасних умовах.
975725
  Корнієнко В.В. Основні підходи до розуміння співвідношення права і закону // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 33-38. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
975726
  Трофімов А. Основні підходи до розуміння сутності організаційної прихільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 58-61. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються підходи до феномену організаційної прихильності персоналу. Особлива увага приділяється розробкам російських та американських дослідників. Analyzes approaches to the phenomenon of organizational commitment of staff. Particular attention is ...
975727
  Приходько В.П. Основні підходи до розуміння терміну "політичний аналіз" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 33-39. – ISBN 966-628-197-5
975728
  Черняк А.І. Основні підходи до створення моделі оптимізації оцінки інтелектуальних здібностей у Збройних силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-92. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі створення моделі оцінки інтелектуальних здібностей особистості у Збройних силах України. Центральною фігурою у цій моделі є військовослужбовець, що проходить службу за контрактом. The article is devoted to the problem of creation ...
975729
  Кичук М.М. Основні підходи до створення психологічної моделі саморегуляції психічної стійкості військових керівників / М.М. Кичук, О.С. Мукогоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-107. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті надається аналіз психологічної моделі продуктивної психічної стійкості кадрів військового управління з урахуванням вимог та особливостей професійної діяльності, а також урахування індивідуальних особливостей військового керівника. The ...
975730
  Олександренко К.В. Основні підходи до створення психолого-педагогічної системи розвитку іншомовної комунікативної компетентності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу психолого-педагогічних умов розвитку професійної комунікативної діяльності майбутнього фахівця. Основними факторами розвитку професійної комунікативної діяльності є: організаційно-педагогічні, змістовні, технологічні, ...
975731
  Поліщук Д.С. Основні підходи до сутності механізмів психологічного захисту // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 88-95. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
975732
  Політило М.П. Основні підходи до трактування поняття "кооперація" як багатогранного явища / М.П. Політило, Л.П. Бондаренко, О.В. Дідух // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 73-77. – ISSN 2306-6806
975733
  Данилюк Н. Основні підходи до трактування поняття "політичний режим" // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 55-61
975734
  Запара Л.А. Основні підходи до управління: еволюція і перспективи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 16-22. – ISSN 2306-6792
975735
  Пилявець В.М. Основні підходи до формування безпеки продовольчої продукції в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 23-25
975736
  Доманський В.А. Основні підходи до формування кодексу цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 4-8. – Бібліогр.: 10 назв
975737
  Труніна І.М. Основні підходи до формування конкурентної стратегії суб"єктів підприємницької діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 61-68. – ISSN 1995-0519
975738
  Богма О.С. Основні підходи до формування фінансового механізму на підприємствах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 135-141 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
975739
  Клюй К.А. Основні підходи інтегрованого міського розвитку // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 86-89. – ISBN 978-966-136-643-4
975740
  Седікова І.О. Основні підходи майбутніх студентів до вибору закладу вищої освіти // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 145-148. – ISBN 978-9934-571-49-7
975741
  Дядюшкін О.М. Основні підходи релігієзнавчої ідентифікації псевдорелігій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 12-19


  У статті розглядаються основні підходи щодо застосування поняття "псев- дорелігія" до сучасних функціонуючих рухів та організацій із числа новітніх релігій- них рухів. Зокрема, автор пропонує використовувати як важливий аспект визна- чення ...
975742
  Трачук Оксана Основні підходи сучасної вітчизняної історичної науки щодо вивчення українських політичних партій доби національно-визвольної революції 1917-1920 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 258-269. – ISBN 978-966-02-4770-3
975743
  Вдовічена О.Г. Основні підходи та особливості формування ефективних програм лояльності бренду // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 52-60. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
975744
  Любас А.А. Основні підходи та принципи формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців бойового та оперативного забезпечення // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 158-162. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
975745
  Бурлачук Л.Ф. Основні підходи у вивченні ролі та місця батьківського ставлення в діаді "батько/мати-дитина" / Л.Ф. Бурлачук, А.І. Арамєдова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Проведено аналіз досліджень у вітчизняній та зарубіжній психології з проблем емоційних відносин між батьками та дитиною. Демонструються різноманітні підходи до цієї проблеми, шляхи розвитку вчення про сімейні стосунки.
975746
  Макаренко Л.О. Основні підходи у дослідженні правової культури в сучасній юридичній науці // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 136-145. – ISSN 0869-2491
975747
   Основні підходи у формуванні освітніх програм для підготовки агрономів - фахівців з органічного землеробства / В.С. Хахула, О.Г. Олешко, Л.А. Козак, Р.В. Коваленко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – C. 5-11. – ISSN 2310-9270
975748
  Вереша Р. Основні підходи щодо визначення поняття мотиву поведінки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-38. – ISSN 0132-1331
975749
  Заяць Ю. Основні підходи щодо викладання іноземної мови професійного спрямування у контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 358-363. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
975750
  Власова О. Основні підходи щодо вирішення проблем гендерної рівності в сучасній Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 258-260. – ISBN 978-966-439-357-4
975751
   Основні підходи щодо проведення спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки / Л.Р. Клері, М.В. Гребенюк, О.В. Пошедін, А.О. Феклістов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-59. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні підходи та особливості щодо проведення міжнародного та національного спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки з урахуванням взаємодії систем національної безпеки України та ...
975752
  Якименко Х. Основні підходи щодо розуміння правового статусу Європейського Союзу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 262-272. – ISSN 1993-0909
975753
  Кузьменко В.В. Основні планувальні рішення перетину міських магістралей в одному рівні // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 88-96 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
975754
  Тихий В. Основні повноваження Конституційного Суду України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.287-301
975755
  Бєлова Ю.С. Основні погляди на проблему автора в сучасному літературознавстві // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 31-42. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
975756
  Лукаш Г.П. Основні позиції теорії конотативної онімії в аспекті концептуального аналізу // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 326-334. – ISBN 978-966-489-126-1
975757
  Марченко-Бабіч Основні показники аналізу інформаційного потоку в інтересах забезпечення інформаційної безпеки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 160-165. – ISSN 2524-0056
975758
   Основні показники виконання народно-господарського плану Молдавської АРСР за 1-ше півріччя 1936 р.Тираспольоку. / [відп. ред. А.Б. Сокол]. – Тірасполь : Держплан та УНГОМАРСР, 1936. – 91 с.
975759
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за 11 місяців 1940 року.. – К., 1940. – 86с.
975760
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за березень 1936 р.. – К., 1936. – 32с.
975761
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за жовтень 1936 року.. – К., 1936. – 104с.
975762
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за квітень 1936 року.. – К., 1936. – 52с.
975763
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за липень 1936 року.. – К., 1936. – 102с.
975764
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за листопад 1936 року.. – К., 1936. – 110с.
975765
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за лютий 1937 року.. – К., 1937. – 115с.
975766
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за травень 1936 року.. – К., 1936. – 84с.
975767
   Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2007 року // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27.
975768
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2007/08 навчального року : статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ, 2008. – 198с.
975769
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2012/13 навчального року : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 188 с. : іл., табл.
975770
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2013/14 навчального року : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 166 с.
975771
   Основні показники діяльності ВНЗ України на початок 2011/12 навчального року / Державна служба статистики України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С 65-117. – ISSN 1682-2366


  Державна служба статистики України.
975772
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності сфери промислової власності України в 2014 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 4. – С. 20-27 : табл., рис. – ISSN 1708-7422
975773
  Гаврильчик В. Основні показники діяльності сфери промислової власності України в I півріччі 2015 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 7. – C. 38-47 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
975774
  Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України за 9 місяців 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10
975775
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України у I кварталі 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 4-9 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
975776
  Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України у I кварталі 2018 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 5
975777
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері промислової власності у 2017 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 1. – С. 15-21 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
975778
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері промислової власності України у 2013 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 24-30 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
975779
  Берчій І. Основні показники діяльності у чфері охорони промислової власності України у І півріччі 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
975780
  Козаченко В.М. Основні показники економічного й соціального розвитку міста Києва крізь призму місцевого бюджету 2008 року / В.М. Козаченко, О.В. Романенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-61. – Бібліогр.: с. 54-55


  Розглянуто актуальні питання формування й розподілу бюджету міста Києва у 2008 році. Акцент зроблено саме на соціально-економічній спрямованості статей місцевого бюджету заради добробуту громадян, підвищення рівня життя киян та розвитку столиці України.
975781
  Джужа О.М. Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід / О.М. Джужа, В.В. Василевич, О.Г. Кулик // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 1 (137). – С. 37-39
975782
  Макарчук І. Основні показники оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств і методика їх визначення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 36-41.
975783
  Казьмір В.А. Основні показники ринку зернових в Україні / В.А. Казьмір, Л.Г. Чорненька // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 116-118. – ISBN 978-966-654-490-5
975784
  Анісімова О.Ю. Основні показники рівня фінансової інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 104-113. – (Європейські дослідження)
975785
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист.бюлетень). – Київ : Держ. комітет статистики України
Ч.1. – 2000. – 396 с.
975786
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист. бюлетень). – Київ : Держ. комітет статистики України
Ч.2. – 2000. – 397-816с.
975787
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист. бюлетень). – Київ : Держ.комітет статистики України
Ч.3. – 2000. – 817-1181с.
975788
   Основні показники розвитку народного господарства Вінницької області.. – Вінниця, 1957. – 279с.
975789
  Полунєєв Ю.В. Основні показники сталості трансформаційного розвитку України в процесі підвищення її міжнародної конкурентоспроможності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 7-10. – ISSN 1728-6220


  Стаття присвячена аналізу основних показників сталості, що впливають на розвиток України та рівень її конкурентоспроможності в міжнародному масштабі. Доведено необхідність якісних змін цих показників у процесі трансформаційного розвитку країни і ...
975790
  Дорошенко В.І. Основні показники та індикатори функціонування пасажирської автотранспортної системи / В.І. Дорошенко, К.Д. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-36. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам оцінки рівня розвитку пасажирської автотранспортної системи території. The article deals with the problems of appreciation of development passenger autotransport system of the territory.
975791
   Основні показники та наріжні камені енергетичної політики Франціїї // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 32-34
975792
  Горох О. Основні покарання, від яких засуджений може бути звільнений умовно-достроково: перспективи розширення переліку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 399-400. – ISBN 978-617-7069-15-6
975793
  Запаранюк В.В. Основні політичні партії Канади на початку XXI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 702-709. – ISSN 1563-3349
975794
  Донська А.Г. Основні політичні проекти об"єднання Європи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 223-234
975795
   Основні положення "Методики встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України" / В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк, А.П. Чернявська, Г.А. Верниченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 76-83. – ISBN 966-521-129-3
975796
  Гавриленко О. Основні положення авторського права США (частина 1) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 1608-6422
975797
  Шевчук К. Основні положення аксіологічної концепції Р. Інгардена // Філософія Романа Інгардена і сучасність : колект. монографія / А. Брожек, О. Вісич, Ян. Воленський, О. Дармозін, А. та ін. Дахній. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2021. – С. 118-130. – ISBN 978-617-8041-01-4
975798
  Філатов М. Основні положення американських стратегій "залучення" КНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 49-50


  За матеріалами суспільно-політичних дискусій в США щодо відносин з Китаєм кінця XX - початку XXI ст.
975799
   Основні положення Болонського процесу : впровадження в НТУУ "КПІ". – Київ : Політехніка, 2006. – 30 с.
975800
  Задоя К.П. Основні положення вчення Густава Радбруха про юридичні конструкції як про ідеальні типи // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 67-69
975801
  Зеленецький В. Основні положення вчення про забезпечення безпеки суб"єктів кримінального процесу, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю / В. Зеленецький, М. Куркін // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.37-42
975802
  Гаджаман А. Основні положення діяльності Ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України 2006-2009 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 174-175
975803
  Дубняк С.С. Основні положення еколого-гідроморфологічного напряму досліджень екосистем крупних рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 62-74. – Бібліогр.: 24 назв
975804
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Основні положення загальнолінгвістичної концепції А.О. Білецького : 10.02.15: Дис. ... канд. філолог. наук. / Колтуцька Ірина Анатоліївна; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 1999. – 170л. – Бібліогр.:л.147-161
975805
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Основні положення загальнолінгвістичної концепції А.О.Білецького : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.15 / Колтуцька Ірина Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19с.
975806
   Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для громадськості / [Алексєєва Є.А., Жиравецький Т.М. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 44 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
975807
  Алексєєва Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для суб"єктів господарювання / [Алексєєва Є.А. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 36 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
975808
  Алексєєва Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для суб"єктів владних повноважень на місцевому рівні / [Алексєєва Є.А. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 38, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
975809
   Основні положення Звіту про Конкурентоспроможність України 2008 : назустріч економічному зростанню та процвітанню / pед. : М. Дрзенік Хану, Т. Гейгер. – Женева : Всесвітній Економічний Форум, 2008. – 74 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 66-67
975810
  Гаврушкевич А.Ю. Основні положення кінематики МАО циліндричних зубчастих коліс : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Гаврушкевич Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
975811
  Римарчук Р. Основні положення класифікації цивільних правовідносин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 464-469. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
975812
  Синельникова Р.Д. Основні положення Конституції Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 78-83. – (Серія права ; № 6)


  В настоящей статье изложены основные положения конституции Социалистической Федеративной Республики Югославии 1963 г. Анализируются отдельные правовые институты. Подробно показаны новые моменты в конституции, ныне действующей, по сравнению с ...
975813
  Шишкіна Е. Основні положення концепції заборони неналежного поводження з людиною в практиці Європейського суду з прав людини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 139-149. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
975814
  Решетнікова І. Основні положення концепції маркетингу на ринку логістичних послуг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 66-69. – ISSN 1606-3732
975815
  Луговський В.В. та інш Основні положення концепції міждержавної інноваційної політики країн СНД // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.40-43
975816
  Пістун М.Д. Основні положення концепції регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-28. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
975817
  Смирнова С.М. Основні положення концепції системи управління земельними ресурсами / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, Г.В. Яслик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 23, грудень. – С. 64-70. – ISSN 2306-6792
975818
  Третяк А.М. Основні положення концепції сучасного землеустрою в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 4. – С. 12-20
975819
  Головченко О.В. Основні положення метафізики М.Я. Грота // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 40-53. – ISSN 2075-1443
975820
  Зінчик А.Г. Основні положення методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки частин і підрозділів Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті подано основні етапи методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки частин і підрозділів Збройних сил України. При цьому, у формалізованому вигляді, подано напрацювання АТЗ на одну середньостатистичну автомобіле-тонну ...
975821
  Кільчевський М.О. Основні положення механіки суцільних середовищ / М.О. Кільчевський, 1937. – 13с.
975822
  Саблук П. Основні положення нової економічної парадигми національної продовольчої безпеки України в ХХ! ст. // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.54-61. – ISSN 0131-775Х
975823
  Пурський О.І. Основні положення організації моніторингу соціально-економічного розвитку регіону на основі інформаційних технологій / О.І. Пурський, І.О. Мороз // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 11-14 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
975824
   Основні положення організації науково-дослідної та матодичної роботи в державних архівних установах України. – Київ, 2001. – 52с.
975825
  Міхна Агнес Основні положення педагогічної системи бл. Марцеліни Даровської // Духовно-моральне виховання особистості: реалії та перспективи : матеріали Міжнар. конф., 19-20 квіт. 2018 р. / [Терноп. обл. комун. ін-т післядиплом. пед. освіти ; редкол.: О.М. Петровський та ін. ]. – Зарваниця : ТОКІППО, 2019. – С. 97-109. – (Науковий, методичний, інформаційний збірник ; 15)


  Блаженна Марцеліна Даровська (1827 - 1911), Marcelina Darowska — польська шляхтичка, графиня, релігійна діячка, просвітителька, блаженна Римо-Католицької церкви.
975826
   Основні положення про роль адвокатів, прийняті VІІІ Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 р. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 246-249. – ISSN 1026-9932
975827
  Ключковський Ю. Основні положення проекту Виборчого кодексу України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 130-144


  Викладаються основні проблеми і підходи до розробки проекту Виборчого кодексу України. Вказуються цілі кодифікації виборчого законодавства України, визначається обсяг предмета кодифікації.
975828
  Юзьков Л. Основні положення проекту нової Конституції України (Мюнхен, 1992) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 69-72.
975829
  Вереша Р.В. Основні положення психологічної теорії вини в кримінальному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-45. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено складним питанням вини в межах психологічної кримінально-правової теорії. Автор розглядає позиції найвидатніших представників цієї теорії. The article is devoted to complicated issues of guilt within the framework of psychological criminal ...
975830
  Чимирис М. Основні положення реставрації та консервації виробів з металу на прикладі золота // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 450-452. – ISBN 978-966-171-795-3
975831
  Гладкий І. Основні положення системи менеджменту якості освіти / І. Гладкий, В. Шинкаренко, О. Криворучко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 1 (50). – С. 31-34. – ISSN 1562-529Х
975832
  Кирик В.Л. Основні положення стратегії сталого екорозвитку // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 28-30
975833
  Кваша О.В. Основні положення та гіпотези поведінкових фінансів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 225-231 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2306-6806
975834
  Дядькович А. Основні положення та реалізація закону Української Центральної Ради від 3 січня 1918 року "Про утворення Українського Народного Війська" // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 97-100. – ISBN 978-966-171-783-9
975835
  Штефанюк Н.С. Основні положення теорії диференціальних емоцій К. Ізарда // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 262-267. – ISBN 978-617-7132-18-8
975836
  Веретенникова О. Основні положення теорії інтелектуального капіталу: генезис наукової думки / О. Веретенникова, Н. Крикун // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 12-16. – ISSN 1728-9343
975837
  Карпенко О. Основні положення теорії композиції в українському авангарді початку XX ст. // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 16-17
975838
  Косенко С. Основні положення теорії онтологій та її впровадження в систему правових знань // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 2 (7). – С. 154-171. – ISSN 2411-1031


  У статті представлені загальні відомості про походження поняття "онтологія" та аналізуються шляхи його подальшої трансформації з метою пристосування для використання в системах штучного інтелекту, де онтологія розуміється як комплекс знань, що ...
975839
  Маланчук П.М. Основні положення трасології в криміналістиці / П.М. Маланчук, О.М. Льон // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 60-63. – ISSN 2519-2353
975840
  Власенко М.О. Основні положення щодо сучасного ризик-менеджменту на підприємстві / М.О. Власенко, В.О. Тицький // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 35-37. – ISBN 978-617-645-235-5
975841
   Основні положення щодо удосконалення системи моніторингу при підтопленні територій / А.В. Лущик, М.І. Швирло, А.А. Лущик, Т.Ю. Парак // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 33-37 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
975842
  Мортіросова Катерина Основні помилки керівника-початківця // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 70-72 : фото
975843
  Лагода О. Основні помилки у застосуванні дискреційних повноважень посадовими особами адміністративних органів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 86-90. – ISSN 0132-1331
975844
  Ярошенко-Зімарева Основні помилкові уявлення про гендер / Ярошенко-Зімарева, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 337-341. – ISBN 978-966-285-302-5
975845
  Шульга М.А. Основні поняття геополітики: проблема визначення та світоглядний сенс // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 352-373. – ISBN 966-628-197-5
975846
  Хоружий С.Г. Основні поняття діяльності фінансових установ: зміст і значення // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 41-46. – ISSN 2221-755X
975847
  Тимченко Г. Основні поняття доказового права України: проблеми законодавчого закріплення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 220-227. – ISSN 0132-1331


  У статті аналізуються основні поняття доказового права України. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення процесуального законодавства.
975848
  Бистрова Б. Основні поняття дослідження та концептуальні засади професійної підготовки фахівців із кібербезпеки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 58-70. – ISSN 2312-5993
975849
  Храпливий З.В. Основні поняття електродинаміки а унітарна теорема поля : [Реферат, виголошений на VI З"їзді український природників та лікарів 17 травня 1937 року] / Зенон Храпливий. – [Львів], 1937. – С. 51-56. – Без обкл. і тит. л.. - Окр. відб.: Збірник матеріалів математично-природописно-лікарської секції Наукове товариство імені Шевченка. 1936, с. 51-56


  Ред.: Гезехус, Николай Александрович (1845-1918)
975850
  Кирилюк Володимир Основні поняття епідемії, прогнозування та профілактика // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 4, квітень. – С. 5-6
975851
  Віртц Г. Основні поняття з області охорони пам"яток // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2006. – Число 5/6. – С. 162-166
975852
  Клепко С. Основні поняття закону України "Про вищу освіту" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 30-37. – ISSN 2078-1016


  Досліджується актуальність уточнення понятійного апарату нової редакції Закону України "Про вищу освіту", що забезпечує створення умов для натхненної праці "нових ректорів", "нових студентів" і "нових професорів" з забезпечення громадян українського ...
975853
   Основні поняття і визначення з курсу фізіології людини і тварин : для студентів біологічних факультетів вищих навч. закладів / М.Ю. Макарчук, В.О. Цибенко, О.М. Пасічніченко, Т.П. Лященко; М.Ю. Макарчук, В.О. Цибенко, О.М. Пасічніченко, Т.П. Лященко ; КНУТШ. – Київ : Фітоцентр, 2003. – 144с.
975854
  Шевченко Ф.Д. Основні поняття і закони з хімії / Ф.Д. Шевченко. – К., 1961. – 34с.
975855
  Гончаренко С.У. Основні поняття і закони фізики : довідник для учнів / С.У. Гончаренко, О.І. Ляшенко. – Київ : Радянська школа, 1986. – 286 с.
975856
  Слабко Я.Я. Основні поняття і концепції мотивації праці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
975857
  Дубогай О.Д. Основні поняття й терміни здоров"язбереження та фізичної реабілітації в системі освіти : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Дубогай, А.І. Альошина, В.Є. Лавринюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 295, [1] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Алф. покажч.: с. 280-295. – Бібліогр.: с. 275-279. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-544-4
975858
  Волохата В.Є. Основні поняття категорійного апарату щодо управління залученими ресурсами банку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
975859
  Бєлянкін Ф.П. Основні поняття механіки в процесі їх розвитку / Ф.П. Бєлянкін. – Київ, 1958. – 32 с.
975860
  Леснянська-Дощак Основні поняття міжкультурного підходу у франкомовному науковому дискурсі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 137-140. – ISSN 2308-4634
975861
  Башук А. Основні поняття новинної комунікації з точки зору зв"язків із громадкістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-34. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає поняття, що існують на перетині новинної комунікації та зв"язків із громадкістю. Описує суть і значення цих понять і процесів, уточнює між тією та тією сферами діяльності. Автор рассматривает понятия, которые существую на пересечении ...
975862
  Гура В.Л. Основні поняття при дослідженні конкурентоспроможного потенціалу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 262-269
975863
  Остапенко Т.Г. Основні поняття системи зовнішньоекономічної діяльності // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 66-72. – (Економічні науки ; № 1)
975864
   Основні поняття сучасної алгебри. – К., 1976. – 104 с.
975865
  Бородін О.І. Основні поняття сучасної алгебри / О.І. Бородін. – Київ, 1983. – 112с.
975866
  Марчук В.М. Основні поняття та категорії права : Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – Київ : Істина, 2001. – 144с. – ISBN 966-7613-18-6
975867
  Іващенко А. Основні поняття та комп"ютеризоване розв"язування задач теорії ігор // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2015. – Вип. 5. – C. 137-150. – ISSN 2224-087Х
975868
  Жуковська Тетяна Олегівна Основні поняття та проблеми мотивації продуктивності персоналу на підприємствах машинобудування України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено та ідентифіковано основні поняття функції управління "мотивування". Окреслено проблеми мотивації персоналу до продуктивності праці на вітчизняних підприємствах машинобудування. Проаналізовано систему понять і показників ...
975869
  Добрянська О.О. Основні поняття та проблемні питання в сфері валютного контролю в митній справі / О.О. Добрянська, К.В. Муравйов // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 64-66. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
975870
  Городецька О.Г. Основні поняття та складові системи мотивації електоральної поведінки // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 290-296. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто проблеми формування мотивації електоральної поведінки населення. Проаналізовано поняття "мотив", "мотивація", "потреби", "електоральна поведінка". Здійснено спробу класифікувати ці визначення за їх змістом та характером. Розкрито ...
975871
  Крупка Л. Основні поняття та сутнісні характеристики трудової міграції як соціально-трудової мобільності населення // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 85-87.
975872
   Основні поняття та терміни щодо забезпечення якості вищої освіти (на основі «Національного освітнього глосарію: вища освіта») // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7288-01-4
975873
  Локтіонова О. Основні поняття теорії релігійного навернення Річарда Травісано // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 25-27
975874
  Кірєєв С.А. Основні поняття теорії хаосу та її застосування в прикладних задачах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 197-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються основні положення та приклади використання в прикладних задачах теорії хаосу, яка останнім часом все більше знаходить застосування в різноманітних областях наук, починаючи з біології та закінчуючи економікою.
975875
  Піпченко Н. Основні поняття цифрової дипломатії / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 39-76. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
975876
  Шевченко В.Е. Основні поняття, що визначають зовнішню форму друкованого видання : Текст лекції для студентів Інституту журналістики з курсу "Режисура та архітектоніка видання" / В.Е. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 28с.
975877
  Гаврилець Ю. Основні порушення орфоепічно-акцетуаційних норм української мови в телеефірі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С.220-225. – Бібліогр.: Літ.: 224-225; 11 назв
975878
   Основні постанови про винаходи й технічні удосконалення. – Київ : Держтехвидав України, 1946. – 37 с.
975879
  Омельченко В.Ю. Основні постулати філософсько-правового вчення І. Канта та їх критична рецепція К. Неволіним // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 32-34
975880
  Іншин М. Основні права державного службовця як працівника // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 3 (31). – С. 140-146. – ISSN 2306-9082
975881
  Шаповал Т. Основні права і свободи в механізмі конституціного регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 53-58
975882
  Майборода А. Основні права людини в умовах глобалізації // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 70-71
975883
  Синельникова Р.Д. Основні права та обов"язки громадян за Конституцією СРСР та конституціями зарубіжних соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 48-56. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье раскрывается содержание и сущность новых положений Конституции СССР 1977 г., относящихся к основным правам и обязанностям граждан. Исследование проведено в сравнительном плане с конституциями других социалистических стран.
975884
  Треніна А.С. Основні правила для двоколісних транспортних засобів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 28 : фото
975885
  Мацько О. Основні правила етикетного спілкування // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (734), травень. – C. 31-35. – ISSN 0130-5263
975886
  Птушка А.С. Основні правила конспектування лекцій у вузах // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – C. 223-228. – ISSN 2074-8167


  Ця стаття присвячена основним правилам конспектування лекцій у вузах. У статті докладно розглянуто терміни "лекція" та "конспект". А також детально проаналізовані види конспектів та основні правила конспектування лекцій.
975887
  Пономаренко Ю. Основні правила пеналізації окремих злочинів за чинним КК України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 3 (15). – С. 47-52
975888
  Григоров О. Основні правові вимоги до міжнародних авіаційних поштових перевезень // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 8 (46). – С. 58-62.
975889
  Патійчук В. Основні православні релігійно-паломницькі центри Італії / В. Патійчук, О. Лукашук // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А.М., Вознюк Є.В., Бояр А.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2. – C. 51-61. – ISSN 2522-1663
975890
   Основні праці науковців Ужгородського національного університету (1991-2015) : бібліогр. покажчик / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [уклад.: О.В. Бряник та ін. ; заг. упоряд. і ред.: Л.О. Мельник ; відп. за вип. М.М. Медведь]. – Ужгород : Видавництво Олександри Гаркуші, 2016. – 694, [2] с. – На тит. арк.: До 70-річчя Ужгород. ун-ту. - Імен. покажч.: с. 633-691. – ISBN 978-617-531-147-9
975891
  Білопола Н.С. Основні принципи бібліотечного будівництва в СРСР / Н.С. Білопола. – Харків, 1970. – 19с.
975892
  Савченко В.Я. Основні принципи бухгалтерського обліку в умовах функціонування інформаційних систем / В.Я. Савченко, С.В. Гушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 26-32. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання про особливості впровадження інформаційних систем на вітчизняних підприємствах за умов реформування бухгалтерського обліку з урахуванням П(С)БО, а також про спільне використання вітчизняних і міжнародних стандартів фінансової ...
975893
  Яблонський А.І. Основні принципи гуманітарно-психологічної експертизи освіти: теоретичний аспект // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 9 (138). – C. 222-227. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
975894
  Лиско Н.А. Основні принципи державного фінансового контролю в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 42-47. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
975895
  Войтович П. Основні принципи державної антикризової політики та класифікація учасників ринку сільськогосподарської продукції у підсистеми числового порядку // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 52-56. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
975896
  Янішевська Д К. Основні принципи діяльності прокурора в кримінальному процесі Франції / Д К. Янішевська, І.В. Савицька // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 16 (29). – С. 81-86. – ISSN 2519-2353
975897
  Волик Н.Г. Основні принципи ефективного банківського нагляду та їх впровадження в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 39-43. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
975898
  Руденко З.М. Основні принципи ефективного грошово-кредитного регулювання економіки держави // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 152-160. – ISSN 1562-0905
975899
  Олешко Л.Д. Основні принципи застосування ліків // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 9, вересень. – С. 5-6 : фото
975900
  Гринчук А.В. Основні принципи застосування порівняльного методу в дослідженні соціальних та політичних явищ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 9-12. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено розгляду основних принципів застосування порівняльного методу в дослідженні соціальних та політичних явищ. Виділено основні стратегічні напрямки аналізу, які можуть бути вибрані компаративістом, показані відповідні їм переваги та ...
975901
  Кузьменко М.В. Основні принципи звільнення від відповідальності учасників антиконкурентних узгоджених дій // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 224-231
975902
  Кресіна І.О. Основні принципи і напрями реформування системи освіти і науки в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (55). – С. 43-48. – ISSN 2413-1342
975903
  Ляшенко І.В. Основні принципи історико-філософської концепції В.Дільтея // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
975904
  Руденко В С. Основні принципи історико-філософської концепції З.А. Каменського (методологічні та методичні аспекти) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні методологічні ідеї історико-філософської концепції З.А.Каменського, які можуть бути застосовані у сучасних дослідженнях історії української філософії та у процесі її викладання як навчальної дисципліни. В статье ...
975905
  Таранов А.П. Основні принципи Конституції Української РСР. / А.П. Таранов. – К., 1962. – 154с.
975906
  Ківалов С.В. Основні принципи митної політики України в сучасний період // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 6. – С.7-13
975907
  Новоханя Ю.В. Основні принципи мусульманської етики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 108-113
975908
  Колєнцова В.М. Основні принципи навчання правопису ветеринарних термінів іншомовного походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 184-187. – ISBN 966-8188-07-1
975909
  Штика Ю.. Основні принципи навчання, спрямованого на розвиток аналітичної компетентності студентів економічних спеціальностей // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 102-110. – ISSN 2077-1827
975910
  Субботін О.М. Основні принципи наукової організації управління промисловим виробництвом. / О.М. Субботін. – К., 1970. – 83с.
975911
  Сіденко Р.Х. Основні принципи нового Цивільного процесуального кодексу Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
975912
  Клименко Е.С. Основні принципи опису музичної знаменної рукописної книги кириличного письма ХІІ - початку ХХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 290-301. – ISBN 966-02-3854-1
975913
  Галенко О.М. Основні принципи організації обліково-аналітичної системи при банкрутстві підприємства / О.М. Галенко, А.В. Булкот // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 4(59). – С. 36-40
975914
  Котова А.В. Основні принципи організації самостійної роботи студентів з англійської мови // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 21. – С. 75-81. – ISSN 2073-4379
975915
  Губерська Н. Основні принципи організації та реалізації адміністративних процедур // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 48-56. – ISSN 2306-9082


  Розкрито сутність поняття "принципи адміністративної процедури. Проаналізовано сучасні наукові підходи до класифікації принципів адміністративних процедур. Визначено зміст загальних та спеціальних принципів організації та реалізації адміністративних ...
975916
  Бубенок О.Б. Основні принципи організації традиційного суспільства огузів // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 22-32. – ISSN 1608-0599
975917
  Смірнова К.Б. Основні принципи оцінювання якості грунтів за вмістом важких металів для їх бонітування / К.Б. Смірнова, А.І. Фатєєв // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 48-57 : табл. – Бібліогр.: 45 назв. – ISSN 0587-2596
975918
  Сокуренко О.А. Основні принципи пенсійного забезпечення в Україні // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 33-36. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
975919
  Ходутіна Т. Основні принципи перекладу текстів офіційно-ділового стилю з англійської та української мов / Т. Ходутіна, Л. Колодіна // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 60-64. – ISSN 2308-4634
975920
   Основні принципи побудови комплексу бойового екіпірування військовослужбовця / А.А. Гончарук, В.М. Оленєв, В.Б. Радімушкін, В.О. Шлапак // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2017. – С. 64-69. – (Технічні науки ; № 1 (7)). – ISSN 2313-7509
975921
  Чугріна О.Р. Основні принципи побудови міжетнічних відносин в сучасній Європі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 65-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття присвячена аналізу основних тенденцій і досвіду європейських країн у сфері розбудови міжетнічних відносин на основі принципів культурного плюралізму і толерантного відношення до представників інших культур. У статті звернуто увагу на проблеми, ...
975922
  Чорна Н.В. Основні принципи постмодерністської поетики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 543-549


  Статтю присвячено визначенню основних принципів постмодерністської поетики. Іспаномовний художній дискурс постмодерну розглядається як відкрита структура, яка включає на рівних правах голос автора, персонажа, читача, тексту, іншого тексту, що дозволяє ...
975923
  Пильгун Н.В. Основні принципи права та наслідки їх порушення / Н.В. Пильгун, Є.М. Ткаченко // Модернізація законодавства та правозастосування: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей, (6 груд. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2018. – С. 44-46. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7749-01-0
975924
  Джига Т. Основні принципи проведення консультацій з громадськістю органами державної влади в Україні та Європейському Союзі // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 150-159.
975925
  Стадніков В.В. Основні принципи розробки регіональної автоматизованої системи містобудівного кадастру Одеської області // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 179-193


  Визначено основні принципи створення й ведення автоматизованої системи містобудівного кадастру для регіонального, районного й міського рівнів. Метою дослідження є розроблення принципів (стратегії) створення автоматизованої системи містобудівного ...
975926
  Мишко С.А. Основні принципи розробки тестових завдань // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород, 2011. – Вип. 9. – С. 562-569. – ISBN 978-966-2303-00-1
975927
  Гродзінський М.Д. Основні принципи складання середньомасштабної ландшафтної карти південного степу України / М.Д. Гродзінський, Н.І. Сільченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 10-13. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 30)
975928
  Андрухович В.В. Основні принципи СОТ у галузі регулювання міжнародної торгової політики // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – C. 178-180. – ISBN 978-617-7169-06-9
975929
  Бегаль О.М. Основні принципи соціальної роботи в контексті відповідальності і справедливості // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 7-8
975930
  Яворська Н. Основні принципи створення успішного бренду в Україні / Н. Яворська, Л. Кучер // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 252-258. – (Економічні науки ; Вип. 4)
975931
  Блощаневич А.В. Основні принципи сучасного міжнародного права: систематизований огляд та характеристика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 473-479. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються основні принципи сучасного міжнародного права. Наводиться їх систематизований огляд та характеристика.
975932
  Кіцул М.О. Основні принципи сучасної католицької педагогіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 289-293. – ISSN 2076-1554
975933
  Мельничук Л.Ю. Основні принципи та методика побудови стратегії управління нематеріальними активами // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 133-138. – (Економічні науки)
975934
  Іванов С. Основні принципи та напрями вдосконалення податкової системи України: методологічний аспект / С. Іванов, А. Ковальчук // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 4. – С. 46-54. – ISSN 1605-2005
975935
  Шалагінов Б. Основні принципи та побудова нової шкільної програми // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С.5-9
975936
  Кухта П. Основні принципи та послідовність прийняття управлінських рішень в обґрунтуванні доцільності реальних інвестицій підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 41-44. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні принципи оцінювання ефективності реальних інвестицій підприємства, дотримання яких дасть змогу забезпечувати економічну обґрунтованість проектів та спрощення процедури їх оцінювання, раціональність поведінки суб"єктів господарювання ...
975937
  Симоненко Т. Основні принципи управління навчальною діяльністю студентів-філологів у процесі реалізації компетентнісного підходу // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; за загальною редакцією В.І. Сипченка. – Харків, 2016. – № 5 (79). – С. 130-136. – ISSN 2077-1827
975938
  Осипова Н. Основні принципи формування громадянськості і забезпечення соціальної ефективності права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 82-90. – ISSN 1993-0909
975939
  Дмитренко Г.В. Основні принципи формування місцевих бюджетів (на прикладі м. Буча) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 119-122 : табл. – Бібліогр.: 8 назв
975940
  Решетняк О.Ю. Основні принципи формування організаційно-економічного механізму санації підприємств / О.Ю. Решетняк, Н.Г. Сейсебаєва // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 25-27. – ISSN 2409-1944
975941
  Кирилюк О. Основні принципи формування реєстру авторських лексичних новотворів Павла Тичини // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 37-41. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
975942
  Прудніков А.О. Основні принципи функціонування кредитних спілок України в сучасних умовах // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 28-31
975943
  Лазаревська А.О. Основні принципи хореографії постмодерн // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 131-139. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325
975944
  Сідак В. Основні принципи, напрямки та завдання соціально-психологічної роботи в службі безпеки України // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 1. – С.41-43


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
975945
  Яковлєва А.М. Основні причини виникнення податкового боргу : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 228-233. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
975946
  Менон Р. Основні причини високого рівня смертності в Україні / [Р. Менон, Б. Фрогнер ; коментарі : П. Беллі, Сон Нам Нгуєн]. – Київ : ВЕРСО-04, 2010. – 60 с., 60 с. : іл., табл. і схеми + Додаток: с. 56-60. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : What Underlies Ukraine"s Mortality Crisis?. – Бібліогр.: с. 53-55. – (Здоров"я людини та демографія). – ISBN 978-966-8869-40-2
975947
  Есенова Е.Й. Основні причини запозичення іншомовних лексичних одиниць // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2015. – Вип. 13. – С. 46-49. – ISBN 978-617-7132-32-4
975948
  Назаренко В. Основні причини й умови, що зумовлюють порушення договірних зобов"язань по договору комісії на продаж сільськогосподарської продукції // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 93-96.
975949
  Щербатенко І.В. Основні причини недосконалості діючої системи оподаткування в Україні / І.В. Щербатенко, Л.А. Слюсар // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто вплив принципів оподаткування на створення оптимальної, справедливої та економічно виправданої системи оподаткування в майбутньому.
975950
  Кравчук С. Основні причини поглиблення економічної злочинності в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.54-57. – ISSN 0132-1331
975951
  Швець Н.М. Основні причини страйків // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 98-101. – ISSN 0201-7245
975952
   Основні причини та вплив пірогенної загрози на лісову рослинність Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника / В. Лавров, О. Блінкова, Ю. Плугатар, І. Нейко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 143-146. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку лісових пожеж в Ялтинському гірсько-лісовому природному заповіднику, їх масштаби та причини. Досліджено особливості ураження деревостанів Pinus pallаsiana D.Don пожежею 2007 р. та природне поновлення дерев та діагностичний ...
975953
  Христенко Є.В. Основні причини торгівлі людьми в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 170-171. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
975954
   Основні причини, чому канадські іммігранти виїжджають з країни // Український голос. – Вінніпег, 2017. – 14 серпня (ч. 15/16). – С. 9
975955
  Сивульський М.І. Основні пріоритети бюджетного процесу // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 13-17
975956
  Мединська Г.А. Основні пріоритети гуманітарного розвитку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 43-47. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто процес створення проектів Концепцій гуманітарного розвитку України. Проведено аналіз основних пріоритетів гуманітарного розвитку, які були запропоновані в даних проектах. В статье рассмотрено процес создания проектов Концепций ...
975957
   Основні пріоритети діяльності Міністерства освіти і науки України на 2019 рік // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. Т.В. Калінеску ; редкол.: Л.А. Костирко, С.К. Рамазанов, М.Г. Безпарточний [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (32). – С. 100-102. – ISSN 2221-8440
975958
  Вербицька Г.Л. Основні пріоритети економічної політики України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 473-478. – ISSN 0321-0499


  Досліджено поняття "економічна політика" в сучасній науці, обгрунтовано місце України в міжнародних рейтингах, сформовано основні пріоритети економічної політики, реалізації яких дасть змогу підвищити рівень вітчизняної економіки.
975959
  Шморгун Л.Г. Основні пріоритети організації навчального процесу у вищих навчальних закладах відповідно до нового Закону України "Про вищу освіту" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 12 (163). – С. 79-81


  У статті представлений аналіз реалізації державної політики в галузі освіти в Україні та найбільш розвинутих країнах світу, наведено висновки щодо діяльності людей, які здобували знання за існуючими моделями освіти, що привело систему освіти до ...
975960
  Лемак Н. Основні пріоритети соціальної та економічної політики консервативного уряду Едварда Хіта / Н. Лемак, О. Попадич // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 72-80. – ISBN 978-966-2075-05-2
975961
  Поліщук Ліна Основні пріоритети співпраці українських і польських регіонів: реалії та перспективи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 31-33. – ISSN 1728-6220
975962
  Урба С. Основні пріоритети спільної аграрної політики Європейського Союзу на 2014-2020 роки // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 124-129. – ISSN 2078-5860
975963
  Широкова О.М. Основні проблеми адаптації залізничного транспорту до ринкових умов господарювання // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 7. – С. 17-20


  У статті виявлено основні проблеми, що заважають залізничному транспорту своєчасно та ефективно реагувати на зовнішні умови, які швидко змінюються, а також розглянуті загальні принципи й напрямки адаптації залізничного транспорту до ринкових ...
975964
  Шевченко Н.І. Основні проблеми Англійської революції у висвітленні британських істориків другої половини ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-34. – (Історія ; вип. 49)


  Розглядаються основні проблеми Англійської революції ХVII ст. в британській історіографії другої половини ХХ ст.
975965
  Сльозко Т.М. Основні проблеми бухгалтерського обліку та звітності : методологія бухгалтерського обліку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 110-116 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
975966
  Іваницька Л.В. Основні проблеми в процесі зародження вітчизняної кібернетичної науки // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 130-131
975967
  Лутай В.С. Основні проблеми взаємозв"язку філософського методу з методами природничих наук // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 30
975968
  Дядищева-Росовецька Основні проблеми вивчення мови та стилю українських дум XIX - початку XX ст. // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 163-177. – ISSN 2311-2697
975969
  Вовк О. Основні проблеми видобутку бурштину у Волинській області / О. Вовк, М. Мельнійчук, С. Саванюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 17-27. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х
975970
  Луцька Н.І. Основні проблеми відшкодування податку на додану вартість : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 27-28. – Бібліогр.: 3 назви
975971
  Савенко І. Основні проблеми документального письма в контексті літературознавчого дискурсу межі століть // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 128-137. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
975972
  Майєр Дж.М. Основні проблеми економіки розвитку = Leading Issues in Economic Development / Дж.М. Майєр, Дж.Е. Раух, А. Філіпенко; Пер. с англ. Д. Олесневич, О. Олесневич, П. Кузик та ін. – Київ : Либідь, 2003. – 688с. – ISBN 966-06-0282-0


  Книжка детально розкриває основні економічні проблеми країн, що розвиваються, в інтерпретації найвидатніших економістів світу. Для студентів економічних спеціальностей, викладачів, науковців
975973
  Яблонський В.М. Основні проблеми зовнішньополітичної діяльності уряду УНР (червень - грудень 1919 року) // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 155-164. – (Історія ; вип. 22)


  Розкриваються особливості зовнішньополітичної діяльності уряду УНР у 2-й пол. 1919 р. Особлива увага надається оцінці міжнародній ситуації, в якій опинилася Директорія УНР, і аналізу роботи української делегації на Паризькій мирній конференції.
975974
  Цирфа Ю.А. Основні проблеми і реалії існування Союзної держави Росії та Білорусі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 552-557. – ISSN 1563-3349
975975
  Зінькевич Т.О. Основні проблеми інформаційного забезпечення розрахунків тарифів на українському страховому ринку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 47-51.
975976
  Йосифчук М. Основні проблеми інформаційної війни та впливу супротивника в сучасних умовах України / М. Йосифчук, М. Йосифчук, І. Красота // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 573-589. – ISBN 978-966-2779-91-2
975977
  Бурлакова В. Основні проблеми Києва // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 29 (349). – С. 18-21. – ISSN 1996-1561
975978
  Шевцова Ю. Основні проблеми нормативно-правового регулювання застави землі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-38. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано чинне законодавство України у сфері правового регулювання застави землі, розкрито його недоліки та колізії, розглянуто перспективи його подальшого розвитку. Ukrainian existing legislation in the field of legal regulation of land ...
975979
  Костюнік О.В. Основні проблеми організації безготівкових грошових коштів в Україні / О.В. Костюнік, В.В. Побережна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 51-55. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
975980
  Рижий І.М. Основні проблеми податкового регулювання економіки в умовах глобалізації та шляхи їх подолання : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 34-37 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
975981
  Кресін О.В. Основні проблеми правової та політичної думки другої половини ХVII- XVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 12. – С.65-78. – ISSN 1563-3349
975982
  Пукач І.Б. Основні проблеми призначення та проведення судово-психіатричної експертизи з метою встановлення стану обмеженої осудності // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 85. – С. 15-20.
975983
  Заїка О.П. Основні проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до діяльності в полікультурному середовищі / О.П. Заїка, М.Є. Чайковський // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 93-97
975984
  Літвін К.С. Основні проблеми профільного викладання філософії в вищому навчальному закладі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 31-33
975985
  Федорів У. Основні проблеми реінтерпретації соцреалістичного канону: різновекторність підходів // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 92-99. – ISSN 2413-3094


  "У статті увагу зосереджено на складній та неоднозначній проблемі сучасного літературознавства — дискурсі соцреалізму, актуальність якого не є даниною моді, а нормальним процесом перепрочитання канону української літератури, невід’ємною частиною якої ...
975986
  Коваль Р.О. Основні проблеми розвитку банківської системи України та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 430-431. – ISBN 978-966-188-219-4
975987
  Вальдшмідт І.М. Основні проблеми системи вищої освіти в Україні та шляхи її модернізації / І.М. Вальдшмідт, М.О. Гайдей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 18, вересень. – С. 170-173. – ISSN 2306-6814


  Для наближення системи вищої освіти в Україні вимогам сучасної інноваційної економіки. Згідно з прогнозами ЮНЕСКО в XXI ст. цивілізованого рівня добробуту досягнуть тільки країни, в яких 40—50% працездатного населення буде мати якісну вищу освіту. На ...
975988
  Лаптєва А.І. Основні проблеми та перспективи розвитку екологічного аудиту в Україні // Вісник студентського наукового товариства / Харківський, технічний університет сільського господарства ім. Василенка П. національний, Навчально-науковий, бізнесу і менеджменту ін-т, Студентський, навч.-наук. ін-ту бізнесу і менеджменту комітет. – Харків, 2015. – Вип. № 1. – С. 23-25
975989
  Груб"як Ю.В. Основні проблеми та перспективи розвитку регіону Південно-Східної Азії, можливості для України / Ю.В. Груб"як, А.В. Тутейко // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 84-87. – ISBN 978-966-285-399-5
975990
  Іванченко Н.О. Основні проблеми та перспективи розвитку ринку стартапів в Україні / Н.О. Іванченко, О.С. Подскребко, А.О. Сідлецька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 303-311. – ISSN 2222-4459
975991
  Шевчук В.І. Основні проблеми українсько-чеських літературних зв"язків ХІХ-ХХ ст. / В.І. Шевчук. – Київ, 1963. – 38 с.
975992
  Макарчук І.М. Основні проблеми фінансової безпеки України в умовах кризових явищ в економіці / І.М. Макарчук, О.В. Перчук, В.М. Виноградня // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 189-196. – ISSN 2306-546X
975993
  Кособуцька Л.Д. Основні проблеми формування власного капіталу банків та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 434-436. – ISBN 978-966-188-219-4
975994
  Добровольська Г.О. Основні проблеми функціонування профспілок України на сучасному етапі // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 99-102. – ISBN 966-614-021-7
975995
  Білоус Ю. Основні проблемні аспекти в чинному законодавстві з питань спадкування підприємства як єдиного майнового комплексу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 203-204. – ISBN 978-617-7069-14-9
975996
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
975997
  Ус І.В. Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С.51-62. – ISSN 1993-6788
975998
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
975999
  Ус Іван Васильович Основні проблемні питання переговорного процесу Доха-раунду СОТ // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто та проаналізовано питання, які обумовлюють виникнення суперечностей між країнами-учасницями СОТ в ході Доха-раунду. Особливу увагу приділено позиціям кожної з впливових груп, які відіграють провідну роль у діяльності СОТ. ...
976000
  Шило А.Е. Основні протиріччя глобалізації світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 173-175
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,