Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
973001
  Чайка В.Є. Основи екології : Короткий курс лекцій та малий практикум для студ.сільськогосп.та інших біол.спец. / В.Є. Чайка. – Винниця, 1995. – 192с.
973002
  Корсак К.В. Основи екології : Навч. посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік; МАУП. – 2-ге вид-ня, стереотип. – Київ : МАУП, 2000. – 240с. – ISBN 966-608-007-9
973003
  Лук"янова Л.Б. Основи екології : Навчальний посібник для учнів проф.-техн. закладів освіти / Л.Б. Лук"янова. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004764-2
Ч.1 : Теоретичні аспекти загальної екології. – 2000. – 327с.
973004
  Корсак К.В. Основи екології : Навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік; МАУП. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : МАУП, 2002. – 296с. – ISBN 966-608-198-9
973005
  Білявський Г.О. Основи екології : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – Київ : Либідь, 2004. – 408с. – ISBN 966-06-0289-8


  Розглянуто всі основні напрями сучасної екології. Для студентів вищих навчальних закладів.
973006
  Білявський Г.О. Основи екології : теорія та практикум: навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Лібра, 2004. – 368с. – ISBN 966-7035-42-5
973007
  Білявський Г.О. Основи екології : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2005. – 408с. – ISBN 966-06-0377-0


  Розглянуто всі основні напрями сучасної екології. Для студентів вищих навчальних закладів.
973008
  Запольський А.К. Основи екології : Підручник для студ. техніко-технол.спец. вищ. навчал. закладів / А.К.Запольський А.К., Салюк; За ред. К.М. Ситника. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Вища школа, 2005. – 382с. – ISBN 966-642-296-4
973009
  Заверуха Н.М. Основи екології : Навчальний посібник для вузів / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – Київ : Каравела, 2006. – 368с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-51-2
973010
  Коваленко Г.Д. Основи екології : Навчальний посібник / Коваленко Г.Д., Попенко Г.С.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 228с. – ISBN 966-676-179-3
973011
  Федоренко О.І. Основи екології : підручник / О.І. Федоренко, О.І. Бондар, А.В. Кудін. – Київ : Знання, 2006. – 542с. – Парал. тир. арк. англ. мовою. – ISBN 966-346-255-8
973012
  Білявський Г.О. Основи екології : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 2006. – 408с. – ISBN 966-06-0449-1
973013
  Батлук В.А. Основи екології : підручник / В.А. Батлук. – Київ : Знання, 2007. – 519с. – ISBN 966-346-308-2
973014
  Мягченко О.П. Основи екології : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.П. Мягченко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 310, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306. – ISBN 978-966-364-943-6
973015
  Заверуха Н.М. Основи екології : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 304 с. – ISBN 966-8019-51-2
973016
  Гавриленко О.П. Основи екології та безпека життєдіяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Гавриленко; КУ ім.Т. Шевченка; Географічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 117с. – 5 Гавр Шифр дубл. – ISBN 966-594-332-2
973017
  Гавриленко О.П. Основи екології та безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / О.П. Гавриленко. – 2-е вид., виправл. і доп. – Київ : Ніка-Центр, 2004. – 456с. – ISBN 966-521-255-9
973018
  Бойко А.Л. Основи екології та біофізики вірусів / А.Л. Бойко; КНУТШ; Ін-тут агроекології та біотехнології УААН. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 164с. – ISBN 966-306-035-5
973019
  Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : Екологія та охорона природи;Навч.посібник / В.С. Джигирей, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк. – Вид.2-ге, доп. – Львів : Афіша, 2000. – 272с. – ISBN 966-7760-21-9
973020
  Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : Екологія та охорона природи. Підручник / В.С. Джигирей, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк; МОіНУ. Науково-метод. центр вищої освіти. – 3-є вид., доп. – Львів : Афіша, 2001. – 272с. – ISBN 966-7760-46-4
973021
  Бедрій Я.І. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник для студ. вищ. закл. освіти / Я.І. Бедрій. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 248 с. – ISBN 966-8253-05-1
973022
  Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : МОіНУ; Науково-мед.центр вищ. освіти; Навч. посібник / В.С. Джигирей, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк. – Вид.2-ге, доп. – Львів : Афіша, 2004. – 272с. – ISBN 966-7760-21-9
973023
  Сухарев С.М. Основи екології та охорони довкілля : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Сухарев, С.Ю. Чундак, О.Ю. Сухарева; МОНУ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 394с. – На тит. арк.: Видання присвячене 60-ряччю хімічного фак-ту Ужгородського нац. ун-ту. – ISBN 966-364-229-7
973024
   Основи екології та соціоекології : Навч. посібник / Я. Бедрій, Я. Геник, В. Єнкало, М. Назарук; Під ред. М.Назарука. – Львів : За вільну Україну, 1997. – 210с. – ISBN 9669502357
973025
  Назарук М.М. Основи екології та соціоекології : Навч. посібник / М.М. Назарук; Мін-во освіти України Львівський нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Афіша, 1999. – 256с. – ISBN 966-95063-9-5
973026
   Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням = Basics of ekology. Ecological economics and enviromental management : Підручник. – Суми : Університетська книга, 2006. – 759с. – ISBN 966-680-189-2
973027
  Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практикум : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченкко. – Київ : Лібра, 2002. – 352с. – ISBN 966-7035-42-5
973028
  Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практикум : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко. – 3-є вид. – Київ : Лібра, 2006. – 368с. – ISBN 966-7035-42-5
973029
  Білявський Г.О. Основи екологічних знань : Підручник для 10-11 класів / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1995. – 288с. – ISBN 5-325-00752-1
973030
  Білявський Г.О. Основи екологічних знань : Пробний мас. підручник для 10-11кл. / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – Київ : Либідь, 2000. – 336с. – ISBN 966-06-0140-9
973031
  Коростова І.О. Основи екологічного аудиту промислових підприємств // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 273-277. – ISSN 2225-6407
973032
  Яновська Е.С. Основи екологічного менеджменту та аудиту : Навчальний посібник / Е.С. Яновська; В.А. Кузовенко, Н.М. Дяченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 178с. – ISBN 966-594-736-2
973033
  Малишко М.І. Основи екологічного права України : Навч. посібник / М.І. Малишко; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 1999. – 152с. – ISBN 966-7312-85-2
973034
  Сич В.А. Основи екологічного туризму : навч. посібник / В.А. Сич, В.В. Яворська, К.В. Коломієць ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Геолого-геогр. ф-т. – Одеса : ОНУ, 2018. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-213. – ISBN 978-617-689-264-9
973035
  Льовочкіна А.М. Основи екологічної психології : Навчальний посібник / А.М. Льовочкіна; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 136с. – ISBN 966-608-363-9


  Висвітлюються актуальні питання етничної психології як науки про психічну своєрідність людей, розглянуті наукові та прикладні проблеми етнопсихології
973036
  Назаренко О.М. Основи економетрики : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Назаренко; МОіНУ: Сумський держ. ун-тет. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с. – ISBN 966-8253-72-8
973037
  Здрок В.В. Основи економетричних досліджень : навч. посібник / В.В. Здрок ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 356, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 330-332. – Бібліогр.: с. 333-337. – ISBN 978-617-10-0043-8
973038
  Оліскевич М.О. Основи економетрії часових рядів : навчальний посібник / М.О. Оліскевич ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 321с. – ISBN 978-966-613-628-5
973039
  Воблий К.Г. Основи економії страхування / Костянтин Воблий // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 460-477. – ISBN 966-346-208-6
973040
   Основи економіки : Проб. під. для 11 кл. – Київ : Зодіак-Еко, 1995. – 222с. – ISBN 5-7707-7466-5
973041
  Орищак Я.В. Основи економіки / Орищак Я.О., Стебло М.І. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 110с. – ISBN 966-562-154-8
973042
  Солом"янюк Л.П. Основи економіки для студентів-іноземців : Навчальний посібник / Л.П. Солом"янюк, Л.С. Голов"яшина; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 82с. – ISBN 966-594-537-8
973043
  Солом"янюк Л.П. Основи економіки для студентів-іноземців : навчальний посібник / Л.П. Солом"янюк, Л.С. Головяшина; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 84с. – ISBN 966-594-574-2
973044
   Основи економіки і управління виробництвом. – К., 1973. – 395с.
973045
   Основи економіки і управління сільськогосподарським виробництвом. – К., 1973. – 468 с.
973046
  Богиня Д.П. Основи економіки праці : Навч. посібник для студ.економічних спеціальностей / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – Київ : Знання-Прес, 2000. – 313с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-00-0
973047
  Гутиря І.І. Основи економіки, організації і технології сільськогосподарського виробництва та роль преси в підвищенні його економічної ефективності : Прог.та мет.вказ.до вивч.курсу для студ.журн. / І.І. Гутиря; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1974. – 79с.
973048
   Основи економіки: Пробн. підр. для 11 кл. загальн. школи. – К., 1995. – 224с.
973049
   Основи економічниї знань. – К., 1976. – 368с.
973050
  Белз О.Г. Основи економічних експертних систем : навчальний посібник / Олександр Белз ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 238 с. – ISBN 978-966-613-650-6
973051
   Основи економічних знань. – К., 1972. – 296с.
973052
   Основи економічних знань. – К., 1972. – 303с.
973053
   Основи економічних знань. – К., 1972. – 304с.
973054
  Мочерний С. Основи економічних знань / С. Мочерний. – Київ : Femina, 1995. – 352с. – ISBN 5-7707-7462-2
973055
  Мочерний С. Основи економічних знань / С. Мочерний. – Київ : Феміна, 1996. – 352с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 5-7707-7462-2
973056
  Гальчинський А.С. Основи економічних знань : Навч.посібник для ліцеїв,гімназій та серед.закл.освіти з поглибл.вивч.економіки / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. – Київ : Вища школа, 1999. – 544с. – ISBN 5-11-004783-9
973057
   Основи економічних знань : Навч. пос. для учнів ліцеїв, гімназій та середніх закл. з поглиб. вивч. економіки / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін, . – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2002. – 543с. – ISBN 966-642-088-0
973058
  Мочерний С.В. Основи економічних знань : Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації / С.В. Мочерний. – 2-е вид., уточ. – Київ : Академія, 2003. – 312с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-099-1
973059
  Кулішов В.В. Основи економічних знань : Підручник / В.В. Кулішов. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 516с. – ISBN 966-8340-51-5
973060
  Загной М.О. Основи економічних знань : навч. посібник [для студ. ВНЗ] / Загной М.О. – Київ : [б. в.], 2014. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-335 та наприкінці теми. – ISBN 978-966-2491-18-0
973061
   Основи економічних знань : підручник для студентів пед. закладів вищ. освіти / М-во освіти і науки України, Криворіз. держ. пед. ун-т ; [уклад.]: А.С. Лобанова, В.І. Баюра, Л.Є. Братченко [та ін.] ; за ред. А.С. Лобанової. – Київ : Каравела, 2020. – 399, [1] с. – Імен. покажч.: с. 396-399. - На тит. арк. уклад. зазнач. як автори. – Бібліогр.: с. 333-338, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8019-94-4
973062
   Основи економічних знань будівельника. – Київ, 1973. – 248с.
973063
   Основи економічних теорій : посібник / В.А. Предборський, Б.Б. Гарін, В.Д. Кухаренко, А.Г. Зюнькін, Ю.О. та ін. Тараненко; В.А. Предборський [та ін.] ; [під ред. В.А. Предборського] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України. – Київ : Фенікс, 2002. – 487, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.-На обкл. рік вид.: 2001. – ISBN 966-651-029-4
973064
  Мельник В.М. Основи економічного аналізу : Короткий теоретико-методологічний курс: Навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Мельник. – Київ : Кондор, 2003. – 128с. – ISBN 966-8251-09-1
973065
   Основи економічної геології : Навч. посібник для студ. геолог. спец. – Київ : Логос, 2006. – 223с. – ISBN 966-581-714-0
973066
  Сявавко М.С. Основи економічної інформатики : навчальний посібник / М.С. Сявавко, Т.В. Пасічник. – Львів : Магнолія Плюс. – ISBN 966-8340-72-8
Кн. 1. – 2006. – 236 с.
973067
  Кучеренко В.Р. Основи економічної кон"юктури : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-222. – ISBN 966-8365-41-0
973068
   Основи економічної політики КПРС на сучасному етапі. – Київ, 1972. – 407с.
973069
   Основи економічної теорії : Навч. посіб. для студ. природничих фак-тів ун-тів та студ. техніч. спец.вузів. – Київ : НМК ВО
Ч. 1 : Суспільне багатство, виробництво, привласнення, розподіл/Авт.-уклад.: Ю.В.Ніколенко, А.М.Кравчук, С.І. Ромашко, Б.Т.Светлов . – 1992. – 108с.
973070
   Основи економічної теорії. – Київ : НМК ВО
Ч. 1. – 1992. – 294с.
973071
   Основи економічної теорії. – Київ : НМК ВО
Ч. 2. – 1992. – 309с.
973072
   Основи економічної теорії : Навч.посіб. для студ. природн.фак-тів ун-тів та студ. техніч.спец.вузів. – Київ : НМК ВО
Ч. 2 : Основи ринкової економіки/Авт.-уклад.: М.Д.Миронов, Ю.В.Кирилюк, В.В.Фещенко та ін. – 1992. – 164с.
973073
   Основи економічної теорії : Навч. посіб. для студ. природн. фак-тів ун-тів і студ. техн. спец. вузів. – Київ : НМК ВО
Ч. 4 : Відтворення. Інтеграційні процеси у світовому господарстві/ Авт.-уклад.: О.Д.Заруба, І.В.Черних, М.П.Ігнатьєв та ін. – 1992. – 88 с.
973074
  Дзюбик С. Основи економічної теорії / С. Дзюбик, О. Ривак. – Київ : Основи, 1994. – 336с. – ISBN 5-86248-245-8
973075
   Основи економічної теорії : Політекономічний аспект. Підручник. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Київ : Вища школа, Знання, 1997. – 743с. – (Вища освіта ХХІ століття;). – ISBN 5-11-004720-0
973076
  Крачило М.П. Основи економічної теорії / М.П. Крачило. – К., 1997. – 344с.
973077
   Основи економічної теорії : Пiдpучник: У 2-х книгах. – 2-е вид. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0005-4
Кн. 1 : Суспільне виpобництво. Ринкова економіка. – 1998. – 272с.
973078
   Основи економічної теорії : Пiдpучник: У 2-х книгах. – 2-е вид. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0006-2
Кн. 2 : Пiдпpиємництво, маpкетинг, мененджмент. Вiдтвоpення в нацiональному та свiтовому господаpствi. – 1998. – 272с.
973079
   Основи економічної теорії : Політекономічний аспект. Підручник. – 2-ге вид., перероблене и доповнене. – Київ : Вища школа; Знання, 1999. – 743 с. – ISBN 5-11-004720-0 (в опр.)
973080
  Крупка М.І. Основи економічної теорії : Підручник / М.І. Крупка, П.І. Островерх, С.К. Реверчук; Львівський нац.ун-тет ім.І.Франка. – Київ : Атіка, 2001. – 344с. – ISBN 966-7714-31-4
973081
   Основи економічної теорії : Посібник. – Київ : Академія, 2001. – 472с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-111-2
973082
   Основи економічної теорії : Посібник / В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко, А.Г. Прохоренко. – Київ : Академія, 2002. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-129-5
973083
   Основи економічної теорії : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Кондор, 2002. – 621с. – ISBN 966-7982-05-Х
973084
   Основи економічної теорії : Посібник. – Київ : Академія, 2003. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-129-5
973085
   Основи економічної теорії : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – 3-тє вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 540с. – ISBN 966-690-032-9
973086
   Основи економічної теорії : підручник / О.О. Мамалуй, О.А. Гриценко, Л.В. Гриценко, Г.Ю. Дарнопих, В.В. та ін. Довбня; О.О. Мамалуй, О.А. Гриценко, Л.В. Гриценко, Г.Ю. Дарнопих, В.В. Довбня та ін. ; МОНУ ; за заг. ред. О.О. Мамалуя. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с. – ISBN 966-667-102-6
973087
  Уразов А.У. Основи економічної теорії / А.У. Уразов, П.В. Маслак, І.В. Саух. – Київ : МАУП, 2005. – 328с. – ISBN 966-608-416-3
973088
  Мочерний С.В. Основи економічної теорії : навч. посібник / Мочерний С.В., Устенко О.А. – Київ : Академія, 2005. – 504 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-192-9
973089
   Основи економічної теорії : Навчальний посібник для студентів вузів / Л.Ю. Мельник, М.Х. Корецький, В.М. Огаренко, Л.Л. Мельник, П.М. Макаренко, О.І. Дацій; Мельник Л.Ю., Корецький М.Х., Огаренко В.М., Мельник Л.Л., Макаренко П.М., Дацій О.І.; Под ред. Л.Ю. Мельника; МОНУ; Гуманітарний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 528с. – ISBN 966-364-047-2
973090
   Основи економічної теорії : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 480с. – ISBN 966-667-102-6
973091
  Пушкаренко П.І. Основи економічної теорії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.І. Пушкаренко; МВС України; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ, Сумська філія. – Харків : ХНУВС, 2006. – 304с. – ISBN 966-610-149-1
973092
  Мочерний С.В. Основи економічної теорії : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – 2-ге вид., допов. – Київ : Академія, 2006. – 504 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-192-9
973093
  Предборський В.А. Основи економічної теорії : підручник для студентів вищих навч. закладів / Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д.; МВС України; Нац. академія внутрішніх справ України; [за ред. Предборського В.А.]. – Київ : Кондор, 2006. – 622 с. – ISBN 966-7982-05-Х
973094
  Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – Київ : Знання, 2006. – 481с. – ISBN 966-346-087-3
973095
   Основи економічної теорії : навчальний посібник / А.Г. Зюнькін, І.Г. Андрущенко, Баєвська-Кіпрушева, І.О. Безлюдько, О.В. Безпалько; Зюнькін А.Г. [ та ін. ] ; за ред. А.Г. Зюнькіна ; МОН України. – Київ : КНТ ; Центр навчальної літератури, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-373-287-9; 978-966-364-490-5
973096
  Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії : навчальний посібник / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 491с. – ISBN 978-966-346-382-7
973097
   Основи економічної теорії : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. Тульчинської. – Київ : Каравела, 2008. – 448 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-65-2
973098
   Основи економічної теорії : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалаврів з галузі знань "Економіка та підприємництво" / [Л. С. Шевченко та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Шевченко ; М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 448 с. : іл. – Додаток: с. 432-436. – Бібліогр.: с. 431. – ISBN 978-966-458-017-2
973099
  Ажнюк М.О. Основи економічної теорії : навч. посібник / М.О. Ажнюк, О.С. Передрій. – Київ : Знання, 2008. – 368 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 364-365. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-574-6
973100
  Мочерний С.В. Основи економічної теорії : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академія, 2009. – 504 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-275-4
973101
  Отрошко О.В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / О.В. Отрошко. – Київ : Знання, 2011. – 320 с. – ISBN 978-966-346-901-0
973102
   Основи економічної теорії : навч. посіб. / В.Г. Федоренко, М.М. Руженський, С.В. Палиця, Ю.Б. Пінчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 311, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. на почат. тем. – (Бібліотека курсу "Економічна теорія"). – ISBN 978-617-566-116-1
973103
  Чепінога В.Г. Основи економічної теорії : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Г. Чепінога ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2017. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235. – ISBN 978-966-2609-64-6
973104
  Бочан І.О. Основи економічної теорії: Інституціональний підхід : навч. посіб. / І.О. Бочан. – Київ : Знання, 2012. – 210, [6] с. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-617-07-0029-2
973105
  Отрошко О.В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект : Навч. посіб. / О.В. Отрошко. – Київ : Знання, 2006. – 222с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-116-0
973106
  Десятник Г.О. Основи екранної документалістики : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; [наук. ред. Горевалов С.І.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : КНУ, 2016. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-287. – ISBN 966-594-796-6
973107
  Богданов В.Л. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла : навч. посібник / В.Л. Богданов, Я.О. Жук, О.С. Богданова ; НАН України, М-во освіти і науки України, Від-ня цільової підготовки Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2016. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 278-279. – ISBN 978-966-360-324-7
973108
  Богданов В.Л. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла [Електронний ресурс] : навч. посібник / В.Л. Богданов, Я.О. Жук, О.С. Богданова ; НАН України, Від. цільов. підгот. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2016. – 280 с., 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Електрон. вид. на CD-ROM. - Назва з етикетки диску. – ISBN 978-966-360-325-4
973109
  Богач П.Г. Основи електpофiзiологiї / П.Г. Богач, М.Ю. Клевець, В.К. Рибальченко. – Київ : Вища школа, 1984. – 231с. : ил.99 + табл.17. – Bibliogr.: биб.16 назв.


  Розглядається коpотка iстоpiя вивчення бiоелектpичних потенцiалiв, основнi теоpiї бiоелектpогенеза та винекнення збудження , фiзико-хiмiчнi механiзми електpогенеза в pаствоpах.
973110
   Основи електроаналітичної хімії : навч. посібник / [О.С. Тимошук, С.В. Тимошук, Т.Я. Врублевська, І.О. Пацай] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 437, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: с. 433-436. – Бібліогр.: с. 431-432. – ISBN 978-617-10-0182-4
973111
  Жмудський О.О. Основи електродинаміки : Навч. посіб. / О.О. Жмудський, Д.Д. Шека; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-215-8
Ч.1. – 2000. – 214с.
973112
  Дубов Д.В. Основи електронного урядування : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д.В. Дубов, С.В. Дубова; МОНУ; КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с. – ISBN 966-364-216-5
973113
  Гершунський Б.С. Основи електронної і напівпровідникової техніки / Б.С. Гершунський. – Київ : Вища школа, 1971. – 415 с.
973114
  Тузяк О.Я. Основи електронної та зондової мікроскопії : навч. посібник / О.Я. Тузяк, В.Ю. Курляк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 295, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 292-295. – Бібліогр.: с. 289-291. – ISBN 978-966-613-950-7
973115
  Копняєв П П. Основи електротехніки / П П. Копняєв. – Харків : ДВОУ. Технічне видавництво
Ч. 1 : Коло простого струму. – 1931. – 144 с.
973116
   Основи електротехніки й радіоелектроніки : навч. посібник / В.П. Махній, М.Ф. Павлюк, Р.Л. Політанський, Л.Ф. Політанський ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2019. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 266. – ISBN 978-966-423-506-5
973117
  Солдаткіна Л.М. Основи електрохімії : теорія та задачі : навч. посібник / Л.М. Солдаткіна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-172. – ISBN 978-617-689-223-6
973118
  Куренський М.К. Основи елементарної та вищої математики / М.К. Куренський. – Київ, 1928. – 125 с.
973119
  Таборов Б.В. Основи ендшпілю / Б.В. Таборов. – Київ : Радянська школа, 1988. – 144 с.
973120
  Гоцин Р.Л. Основи енергетичної безпеки України / Роман Гоцин. – Кривий Ріг : Діоніс, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 39. – ISBN 978-966-2775-60-0
973121
  Левчук Л.Т. Основи естетики : Навч. посібник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Л.Т. Левчук, О.І. Оніщенко. – Київ : Вища школа, 2000. – 271с. – ISBN 966-642-001-5
973122
  Левчук Л.Т. Основи естетики : навч. посібник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Лариса Левчук, Олена Оніщенко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 271с. – ISBN 966-642-326-X
973123
  Романчук С.П. Основи етногеоекології : Навчальний посібник / С.П. Романчук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 206с. – ISBN 966-894-684-6
973124
  Собчук В.С. Основи етнографії : Робоча програма для студентів спеціальностей "Культурологія" і "Соціологія" / В.С. Собчук; Волин. держ.ун-тет ім.Л.Українки; Істор. фак-тет; Каф-ра археології та джерелозн-во. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 52с.
973125
   Основи етнодержавознавства : Підручник. – Київ : Либідь, 1997. – 656 с. – ISBN 5-325-00848-Х
973126
  Антонюк О.В. Основи етнополітики : Навчальний посібник / О.В. Антонюк; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 432с. – ISBN 966-608-373-6
973127
   Основи ефективної економіки: Стеногр. запис відеолекц. канд екон. наук В.Р.Костюка .. – К., 1994. – 17с.
973128
  Монастирська У.В. Основи ефективності PR-технологій: дослідження, план, програма // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 131-133


  У статті порушена проблема правильного вибору джерел інформації, зосередженого підходу до них та аналізу їх якості у контексті вивчення ефективності PR-технологій. This article covers the issues of right choice of information sources, as well as ...
973129
  Шафранський В.В. Основи Європейської політики і стратегія для XXI століття: стратегічне керівництво в інтересах здоров"я / В.В. Шафранський, Г.О. Слабкий, Л.О. Качала // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 72-80. – ISSN 2415-8763
973130
  Симоненко В.К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні : (макроекономічний аспект) / В.К. Симоненко, О.І. Барановський, П.С. Петренко. – Київ : Знання України, 2006. – 280с. – ISBN 966-316-114-0
973131
  Палладін А.В. Основи живлення : фізіологічні нариси / А.В. Палладін. – 2-е перероб. авт. вид. – Харків : 2-а Літо-Друкарня Держвидаву України Укрголовліт, 1926. – 167, [35] с.
973132
   Основи життєзнавства у сучасній школі : наук.-метод. посібник / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України [та ін.] ; [редкол: Єрмаков І.Г. та ін.]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2219-05-0


  Ректору Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка академіку Губерському Леоніду Васильовичу від колективу Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату. З повагою директор: підпис / А. Косовський.
973133
  Москаленко А.З. Основи журналістики / А.З. Москаленко. – К., 1994. – 135с.
973134
  Михайлин І.Л. Основи журналістики : Підручник / І.Л. Михайлин. – Вид.3-тє, доп.та поліпшене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 284с. – (Гуманітарні науки). – ISBN 966-7938-52-2
973135
  Михайлин І.Л. Основи журналістики : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / І.Л. Михайлин. – Вид.3-тє, доп. та поліпшене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 284с. – (Гуманітарні науки). – ISBN 966-7938-52-2
973136
  Різун В. Основи журналістики : у відповідях та заувагах / КНУТШ; Володимир Різун. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 80с. – ISBN 966-594-192-Х
973137
   Основи журналістики : навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ : Галицька академія, 2007. – 216 с. – Бібліогр.: с. 214
973138
  Михайлин І.Л. Основи журналістики : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.Л. Михайлин. – 5-е вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 494, [2] с. – Бібліогр.: с. 482-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0175-2
973139
  Чекмишев О.В. Основи журналістики: теорія і практики журналістського фаху : навч. посібник / О.В. Чекмишев ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196-197. – ISBN 978-966-933-002-4
973140
   Основи журналістикознавчих досліджень : Навч. програма. – Київ, 2000. – 17с.
973141
  Чайченко Н.Н. Основи загально хімії : Підручник для 11 класу середньо загальноосвітньо школи з поглибл.вивченням хімі / За ред.H.H.Чайченко. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Освіта, 1997. – 144 с. – ISBN 966-04-0137-Х
973142
  Медина В.С. Основи загального землезнавства / В.С. Медина. – Київ, 1966. – 286с.
973143
  Медина В.С. Основи загального землезнавства / В.С. Медина. – 2-е, перероб. – Київ : Вища школа, 1974. – 229с.
973144
   Основи загального землеробства. – Киев ; Харьков, 1937. – 175 с.
973145
   Основи загального землеробства. – К.Х., 1947. – 196с.
973146
  Крупський М.К. Основи загального землеробства / М.К. Крупський. – К.-Х, 1947. – с.
973147
   Основи загальної гідрології : Навчальний посібник. – Киев : Вища школа, 1975. – 190с.
973148
  Білявський Г.О. Основи загальної екології : Підручник / Г.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1993. – 304 с. – Бібл.:с.290. – ISBN 5-325-00296-1


  У пiдpучнику pозглянуто основнi теоpетичнi i пpактичнi питання сучасної екологiї iз залученням найновiших матеpiалiв, у фоpмi й обсязi , достатнiх для фоpмування високого piвня шкiльної екологiчної освiти для загальноосвiтнiх шкiл.Висвiтлено сучасний ...
973149
  Скоморохов О.О. Основи загальної електротехніки / О.О. Скоморохов. – Київ : Державне видавництво України, 1929. – 284 с.
973150
  Вітенко І.С. та ін. Основи загальної і медичної психології / І.С. та ін. Вітенко. – Київ, 1991. – 270с.
973151
  Перепелятніков Г.П. Основи загальної радіоекології / Г.П. Перепелятніков. – [2-ге вид. укр. мовою, випр. і допов.]. – Київ : Атіка, 2012. – 439, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 423-439. – ISBN 978-966-326-442-4
973152
  Лазоренко Тимофій Основи загальної соціології : Навчальний посібник / Лазоренко Тимофій. – Київ : Софія, 2000. – 159с. – ISBN 5-86468-032-Х
973153
  Плахотнік О.В. Основи загальної та військової екології : навчальний посібник / Ольга Плахотнік, Віктор Шваб ; Військовий ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Вид. 2-ге, допов. та переробл. – Київ : Інфодрук, 2012. – 320 с. – Бібліогр.: с. 292-297
973154
   Основи загальної та військової психології і педагогіки : Навчальний посібник / С.О. Кубіцький, А.І. Черняк, Г.Р. Дубровинський, С.П. Васильєв; С.О. Кубіцький, А.І. Черняк, Г.Р. Дубровинський, С.П. Васильєв; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 303с. – ISBN 966-594-836-9
973155
   Основи загальної та юридичної психології : курс лекцій : навч. посібник / Бобечко Н.Р. [та ін.] ; за ред. В.Т. Нора ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 978-611-01-0243-8
973156
  Воєводін О.П. Основи загальної теорії інформації : навч. посібник / О.П. Воєводін, Ю.Ю. Полулях ; [відп. ред. Воєводін О.П.] ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганск : СНУ ім. В. Даля, 2013. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 209-220, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-11-0017-6
973157
  Рабинович П.М. Основи загальної теорії права і держави / П.М. Рабинович. – К., 1995. – 171с.
973158
  Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : Посібник для студентів по спеціальности "Правознавство" / П.М. Рабінович. – Бородянка, 1993
973159
  Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : Посібник для студентів по спеціальности "Правознавство" / П.М. Рабінович. – Вид. 2-е, зі змін. й допов. – Київ, 1994. – 236 с. – ISBN 5-7763-2562-5
973160
  Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : Навчальний посібник / П.М. Рабінович. – 5-те, видання зі змінами. – Киев : Атіка, 2001. – 176с. – ISBN 966-7714-81-0
973161
  Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : Навчальний посібник / П.М. Рабінович. – 6-е вид. – Харків : Консум, 2002. – 160с. – ISBN 966-7920-27-5
973162
  Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навчальний посібник / П.М. Рабінович ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 10-е, доп. – Львів : Край, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-547-282-7
973163
   Основи загальної фізики / М.М. Новіков, А.М. Погорілий, О.І. Наконечна, В.І. Оглобля; М.М. Новіков, А.М. Погорілий, О.І. Наконечна, В.І. Оглобля; КНУТШ. – Київ : Логос
Ч. 2. – 2006. – 144с. – Шифр дубл.53 Осно.Доп.карт.бл.
973164
  Фельдман Ф.Г. Основи загальної хімії / Ф.Г. Фельдман, Г.Є. Рудзітіс. – К., 1990. – 109с.
973165
  Буринська Н.М. Основи загальної хімії : 11 клас.Пробний підручник для серед. загальноосвіт. навч. закладів з поглиб. вивченням хімії / Н.М. Буринська. – Київ, Ірпінь : Перун, 1997. – 176с. – ISBN 966-569-045-0
973166
   Основи загальної хімії : [підручник] / В.С. Телегус, О.І. Бодак, О.С. Заречнюк, В.В. Кінжибало; В.С. Телегус [та ін.] ; за ред. В.С. Телегуса. – Львів : Світ, 1998. – 423, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 416-419. – Бібліогр.: с. 415. – ISBN 5-7773-0315-3
973167
   Основи загальної хімії : Підручник. – Львів : Світ, 2000. – 424с. – ISBN 5-7773-0315-3
973168
  Буринська Н.М. Основи загальної хімії. 11 клас : Пробний підручн.для середн.загальноосвіт.навч.закл.з поглибл.вивченням хімії / Н.М. Буринська. – Ірпінь : Перун, 1996. – 176с. – ISBN 966-569-045-0
973169
  Рудько Г.І. Основи загальної, інженерної та екологічної геології : [навч. посіб. для студ. вузів України] / Г.І. Рудько, І.П. Гамеляк; МОНУ. – Чернівці : Букрек, 2003. – 392с. – ISBN 966-7854-81-7
973170
  Білявський Г.О. Основи загальной екології : Підручник / Г.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 1995. – 368 с.
973171
   Основи законодавства України : Підручник для курсантів вищ. військових навч. закл. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 617с. – ISBN 966-7890-15-5
973172
   Основи законодавства України про культуру. : За станом на 20 лютого 2002 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 20с. – (Закони України). – ISBN 966-611-138-1
973173
  Демченко І.С. Основи законодавства України про охорону здоров"я та міжнародно-правові стандарти: аналіз відповідності // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – Спецвипуск № 3. – С. 18-32. – ISSN 2072-084X
973174
   Основи законодавства України про охорону здоров"я. Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Закон України "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 71, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; № 2 (38), лют. 2018)
973175
   Основи закономірності поведінки 137Cs та 90Sr в грунтах лісових екосистем / Л.І. Асламова, Р.З. Векслярський, К.Г. Кошарський, В.М. Войціцький, Ю.В. Степанов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 416-421. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Висвітлені процеси забруднення грунтів радіоізотопами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Проаналізовані основні закономірності міграції 137Cs і 90Sr в різних типах грунтів лісових екосистем, які характерні для Чорнобильської зони відчуження.
973176
  Любич І.Й. Основи заповідної справи : Навчальний посібник / І.Й. Любич; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 128с. – 57Люби Шифр дубл. – ISBN 966-594-296-4
973177
  Антонюк А.О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах : Навчальний посібник / А.О. Антонюк; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2003. – 244с. – ISBN 966-518-211-0
973178
  Карпінський Б.А. Основи збалансованості фінансової системи держави : фінансовий механізм / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 77-81 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
973179
  Вежель Л.М. Основи зв"язків із громадськістю : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.М. Вежель ; [ред. І.А. Кирницька] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 124 с. : іл. – ISBN 978-966-439-355-0
973180
  Сагач Г.М. Основи зв"язків із громадськістю ("Паблік рилейшнз") : Hавч. посіб. для серед. і вищих навч. закладів Укра ни / Г.М. Сагач, І.Г. Єрмаков; Орієнтовна навчальна програма. – Київ : Школяр, 1997. – 61 с.
973181
  Іващенко М.С. Основи здійснення тестування на проникнення / М.С. Іващенко, І.І. Пархоменко // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 215-216
973182
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 1/2. – 2008
973183
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 3/4. – 2008
973184
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 5/6. – 2008
973185
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 7/8. – 2008
973186
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 9/10. – 2008
973187
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 11/12. – 2008
973188
  Завидівська О.І. Основи здоров"яорієнтованого управління : навч.-метод. посібник / О.І. Завидівська ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ім. Івана Боберського. – Львів : Простір-М, 2020. – 274, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-247. – ISBN 978-617-7746-46-0
973189
   Основи здорового способу життя : підручник / [М.І. Кручаниця та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т здоров"я людини. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 263, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 207-210. – ISBN 978-617-7404-18-6
973190
  Лохвицька Л.В. Основи здорового способу життя закладаються у дошкільному віці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 16-20. – Бібліогр.: 5 назв
973191
  Індиченко П.Д. Основи земельного і колгоспного права / П.Д. Індиченко. – Київ, 1959. – 96с.
973192
  Вільямс В.Р. Основи землеробства / В.Р. Вільямс. – Київ; Харків, 1948. – 212с.
973193
   Основи землеробства. – К., 1966. – 439с.
973194
   Основи землеробства : Посібник для шкіл підвищ. проф. кваліф-ї колгосп-в і роб-в радгоспів. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Урожай, 1968. – 380 с.
973195
  Іванюк А.П. Основи землеробства : Навчальний посібник / А.П. Іванюк, М.М. Гузь; Мін-во освіти і науки України; Український держ. лісотехнічний ун-т. – Львів : Камула, 2005. – 256с. – ISBN 966-8343-37-9
973196
  Леонтьев В.М. та ін. Основи землеробства і кормовиробництва : Учбовий пос. для зоотехн. техн.-в / В.М. та ін. Леонтьев; В.М.Леонтьєв, І.П.Карнаухов, Д.А.Іванов. – Київ, 1965. – 423с.
973197
  Ступаков В.П. Основи землеробства і тваринництва / В.П. Ступаков, П.М. Кондратенко. – К, 1968. – 440с.
973198
  Котов І.І. Основи землеробства і тваринництва. / І.І. Котов, А.А. Кротов. – К, 1969. – 488с.
973199
  Котов І.І. Основи землеробства, лісництва, тваринництва / І.І. Котов. – Київ, 1963. – 440с.
973200
  Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2006. – 424с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-213-5
973201
  Саллі В.І. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник вищ. навч. закл. / В.І. Саллі, О.В. Трифонова, В.Я. Швець; МОіНУ; Нац. гірничий ун-тет. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2003. – 176с. – ISBN 966-8556-18-6


  Висвітлені питання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, регулювання ЗЕД
973202
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посіб. / О.П. Гребельник, О.О. Романовський; Мін-во освіти і науки України; Нац. педагог. ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – Київ : Деміур, 2003. – 296с. – ISBN 966-7780-01-5
973203
  Мезенцев К.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І. ; Федерація профспілок України ; Ін-т туризму. – Київ : [ФПУ], 2003. – 160 с. – Бібліогр.: с. 157-159. – ISBN 966-7849-10-4
973204
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Гребельник ; МОНУ ; Київський нац. торг.-екон. ун-тр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 384с. – ISBN 966-8365-57-7
973205
  Вічевич А.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Вічевич А.М., Матвеєв М.Е., Максимець О.В. – Львів : Афіша, 2005. – 272 с. – ISBN 966-325-012-7
973206
   Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Г.С. Гуріна, М.Г. Луцький, Т.Л. Мостенська, В.О. Новак; Г.С. Гуріна, М.Г. Луцький, Т.Л. Мостенська, В.О. Новак ; МОНУ ; Національний авіаційний ун-т ; Ін-т економіки та менеджменту. – Київ : Сузір"я, 2007. – 372 с. – ISBN 978-966-96798-5-7


  Детально розкриває зміст навчальної програми нормативної професійно-орієнтованої дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності"
973207
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищих навч. закл. / О.П. Гребельник. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2008. – 430, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 427-430. – ISBN 978-966-364-581-0
973208
  Зінь Е.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищих навч. закладів / Е.А. Зінь, Н.С. Дука ; за ред. Е.А. Зіня ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2009. – 432с. – ISBN 978-966-351-241-9
973209
   Основи зовнішньоекономічної діяльності : практикум / В.В. Козик [та ін.]. – Київ : Знання, 2013. – 454, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 452-454. – ISBN 978-617-07-0073-5
973210
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.П. Гребельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр.-америк. гуманіт. ін-т ; "Вісконсінський міжнар. ун-т (США) в Україні". – 4-те вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 450, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 365-446. – Бібліогр.: с. 447-450. – ISBN 978-617-673-161-0
973211
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студентів ВНЗ / О.П. Гребельник ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т держ. фіскальної служби України. – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-335. – ISBN 978-617-673-806-0
973212
  Сологор К.А. Основи зоогеографії : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / К.А. Сологор, Я.А. Омельковець. – Київ : Академія, 2013. – 222, [2] с. : іл. – На обкл. зміст: Загальні засади зоогеографії; Зоогеографічне районування. - - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 221-222. – (Альма матер). – ISBN 978-966-580-425-3
973213
  Ковблюк М.М. Основи зоологічної номенклатури та систематики : навч. посібник для студ. біологічних спеціальностей вищих навч. закл. / М.М. Ковблюк. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2008. – 148 с. – ISBN 978-966-491-028-3
973214
  Губко О.Т. Основи зоопсихології / Олексій Губко ; за ред. Сергія Болтівця ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка Акад. пед. наук України. – Київ : Світогляд, 2006. – 190, [1] с. : іл. – На обкл. також: Психічне відображення ; Первісні форми психіки ; Уява ; Пам"ять ; Мислення ; Свідомість ; Спілкування. – Бібліогр. в прим.: c. 181-187 та на с. 188-189. – ISBN 966-8837-11-8
973215
  Діденко Л.В. Основи ідеєвпровадження: технологія "сумнів" // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 19-20
973216
  Скок М.В. Основи імунології : Курс лекцій / М.В.Скок. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 152с. – ISBN 966-7938-81-6
973217
   Основи інвестиційно-інноваційної діяльності : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Алерта, 2004. – 432с. – ISBN 966-8533-07-0
973218
   Основи інвестиційного менеджменту : Методичні рекомендації з курсу "Корпоративні системи". – Київ : Київський університет, 2002. – 46с.
973219
  Коюда В.О. Основи інвестиційного менеджменту : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. – Київ : Кондор, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-351-135-1
973220
  Шевчук В.Я. Основи інвестиційної діяльності / В.Я. Шевчук, П.С. Рогожин. – Київ, 1997. – 383с.
973221
  Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Денисенко Микола Павлович]. – Киев : Алерта, 2003. – 338с. – ISBN 966-96108-7-7
973222
  Землянова А.Л. Основи інвестиційної політики Франції у галузі туризму // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 150-154
973223
  Васьківська С.В. Основи індивідуального консультування : навч. посібник / С.В. Васьківська ; Ін-т післядиплом. освіти Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. – Київ : Ін-т післядиплом. освіти Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2003. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 966-7863-27-1
973224
  Косяченко Л.А. Основи інтегральної та волоконної оптики / Л.А. Косяченко. – Чернівці : Рута, 2008. – 347, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 341-347. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-568-943-0
973225
  Пітулей В.В. Основи інтегративної християнської психотерапії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 202-204
973226
  Абизова Л.В. Основи інтегрування філософської та педагогічної аксіології в контексті формування сучасної освітньої парадигми // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 5 (80). – С. 6-11. – ISSN 2220-6310


  Стаття є авторською спробою дослідження освіти в контексті філософської рефлексії. Констатується тісний взаємозв"язок між філософією і освітою. Встановлено, що формування нової парадигми освіти в Україні здійснюється в контексті процесу інституалізації ...
973227
  Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності : Навч. посібник / І.О. Мікульонок; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ : Політехніка, 2005. – 232с. – ISBN 966-622-158-6
973228
  Драпак Г.М. Основи інтелектуальної власності : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Г. Драпак, М. Скиба. – Вид. 2-ге, виправлене. – Київ : Кондор, 2007. – 156 с. – ISBN 978-966-8251-78-8
973229
  Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності : [навчальний посібник] / І.О. Мікульонок; МОНУ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ : Політехніка, Ліра-К, 2008. – 232с. – ISBN 966-622-158-6
973230
   Основи інтелектуальної власності : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Орлюк О.П. (кер. авт. кол.) та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 381, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 381. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-471-1
973231
  Сільченкова О. Основи інтелектуальної власності вивчатимуть у середніх школах // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.38-39. – ISSN 1608-6422
973232
  Лазебний В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту : навчальний посібник / В.С. Лазебний, Г.М. Розорінов, С.В. Толюпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політехн. ін-т" ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ : Ліра-К, 2011. – 158, [2] с. – Додатки: с. 156-158. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2609-03-5
973233
  Лазебний В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту : навч. посібник / В.С. Лазебний, Г.М. Розорінов, С.В. Толюпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ : Ліра-К, 2014. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2609-03-5
973234
  Жуковська О.А. Основи інтервального аналізу : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. програмою спеціаліста зі спец. "Економічна кібернетика" / О.А. Жуковська ; МОН України ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Освіта України, 2009. – 133 с. – ISBN 978-966-188-091-9
973235
  Биченок М.М. Основи інформатизації управління регіональною безпекою / М.М. Биченок; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – 196с. – ISBN 966-8440-51-X
973236
  Чалий О.В. ін. Основи інформатики / О.В. ін. Чалий. – Київ : Вища школа, 1993. – 142с.
973237
   Основи інформатики : навч. посібник / [Вітюк О.В. та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., стер. – Київ : Персонал, 2012. – 100, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 966-608-515-1
973238
  Россада Т.В. Основи інформатики : навч.-метод. посібник для студентів спец. 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) / Россада Т.В., Русіна Н.Г., Федорова М.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кропивницький : Александрова М.В., 2018. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-168. – ISBN 978-966-2466-61-4
973239
  Костоглод К.Д. Основи інформатики та комп"ютерної техніки : Підручник для студ.економ.спец. / К.Д. Костоглод, А.П. Злосчастьєв, А.В. Калініченко. – Полтава : Полтавська державна аграрна академія, 2001. – 132с.
973240
  Забродська Л.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки : Посібник для вивчаючих інформатику в школі або самостійно 8-11 класи / Л.М. Забродська, М.В. Забродський. – Київ : Просвіта, 1998. – 224с. – ISBN 966-7115-12-7
973241
  Шост Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки : Turbo Pascal: Зошит-конспект 10-11 класи / Д. Шост. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 192 с. – ISBN 966-7224-62-7
973242
   Основи інформатики та обчислювальної техніки : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 328с. – ISBN 966-667-128-Х


  Розглянуто компоненти сучасних теоретичних та практичних основ у галузі інформатики та обчислювальної техніки. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів
973243
  Мамченко С.Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки : практикум / С.Д. Мамченко, В.А. Одинець. – Київ : Знання, 2007. – 296с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-288-4
973244
  Іванов В.Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки : підручник / В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко ; за заг. ред. В.Г. Іванова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-287. – ISBN 978-966-458-371-5
973245
  Іванов В.Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки : підручник / В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. В.Г. Іванова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2015. – 309, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-287. – ISBN 978-966-458-371-5
973246
  Козуб І.О. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Довідник учня. 10 клас / І.О. Козуб. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1998. – 72с. – ISBN 966-7437-18-3
973247
  Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп"ютерної техніки і комп"ютерних технологій : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Г.Г. Злобін. – Київ : Каравела, 2007. – 240с. – ISBN 966-8019-72-5
973248
  Каліон В.А. Основи інформатики. Структурне програмування мовою Fortran : навч. посібник / В.А. Каліон, М.В. Лавренюк, І.Ю. Семенова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-184
973249
  Каліон В.А. Основи інформатики. Структурне програмування на Паскалі : Практикум: Навчальний посібник / В.А. Каліон, О.І. Черняк, О.М. Харитонов; ЕКОМЕН. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 248с. – ISBN 966-364367-7
973250
  Засанський В.В. Основи інформації управління ринковою економікою : Учбовий посібник / МВСУ; Львівський ін-т внутр. справ; Авт.Засанський В.В. – Львів, 1995. – 98с.
973251
  Онисько Г.Д. Основи інформаційних знань : навч. посібник / Г.Д. Онисько ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 125, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124-125. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-516-1
973252
   Основи інформаційних систем : Навчальний посібник / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; МОУ.КНЕУ. – 2-е вид., перер. і доп. – Київ : КНЕУ, 2001. – 420с. – ISBN 966-574-241-8
973253
   Основи інформаційних систем бухгалтерського обліку : Навчальний посібник / В. Юринець, М. Крупка, С. Сажинець, З. Смаль; Мін-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 258 с. – ISBN 966-613-130-7
973254
  Кубявка М.Б. Основи інформаційних технологій супроводження процесів впливу на контрагентів взаємодії / М.Б. Кубявка, Ю.М. Тесля, Л.Б. Кубявка // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 123-128. – ISSN 2524-0056
973255
  Федько В.В. Основи інформаційних технологій. Електронні таблиці MS EXCEL 2010 : навч. посібник / Федько В.В., Плоткін В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 286, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276. – ISBN 978-966-676-529-4
973256
  Захарова І.В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Захарова, Л.Я. Філіпова. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та корінці зазнач. лише один автор. – Бібліогр. наприкінці модулів. – ISBN 978-617-673-175-7
973257
  Горват А.А. Основи інформаційно-вимірювальної техніки : лаб. практикум : навч. посібник / А.А. Горват, А.А. Когутич ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. фізики напівпровідників. – Ужгород : Говерла, 2016. – 174, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7333-16-5
973258
  Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Матвієнко; МОіНУ; КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с. – ISBN 966-8568-09-5
973259
   Основи інформаційного права та концепція формування системи інформаційного законодавства України / М.Я. Швець, В.Д. Гавіовськіт, М.В. Гуцалюк, В.С. Ціімбалюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
973260
   Основи інформаційного права України : Навч. посібник. – Київ : Знання, 2004. – 274с. – ISBN 966-8148-30-4
973261
   Основи інформаційного права України : навчальний посібник / Цимбалюк В.С. [ та ін.] ; за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного, П.В. Мельника. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 414с. – ISBN 978-966-346-579-1
973262
  Миронченко В.Я. Основи інформаційного радіомовлення : Підручник для студ.ун-тів спец."Журналістика" / В.Я. Миронченко; МОУ; Ін-т змісту і методів навчання.КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 440с. – ISBN 5-7763-2664-8
973263
  Анісімов А.В. Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України : навч.-методол. посіб. / [Анісімов А.В., Заславський В.А., Фаль О.М.] ; за заг. ред. В.П. Горбуліна ; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Євроатлантикінформ, 2006. – 103, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 103. – (Серія "Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України"). – ISBN 966-8809-30-0
973264
  Ткаченко Т.П. Основи інформаційної культури : навчальний посібник / МОНУ ; ДонНУЕТ ім. М. Тугай-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 332 с.
973265
  Ткаченко Т.П. Основи інформаційної культури : навч. посібник / Т.П. Ткаченко, В.І. Сологуб, Г.І. Пасинкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-579-010-6
973266
  Пікашова Т.Д. Основи історії науки і техніки : Навч. посібник / Т.Д. Пікашова, Л.О. Шашкова; Мін-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання.КУ ім Т.Шевченка. – Київ : ІЗМН, 1997. – 399с. – ISBN 5-7763-9217-9
973267
  Тимошенко Ю. Основи історіософії // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 146-153. – (Історія ; вип. 1 (47)). – ISSN 2414-9012
973268
   Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України : навч. посібник / Вишнівський В.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Є.Ю. Литвиновського] ; М-во оборони України ; Військовий ін-т Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2011. – 284 с. – Бібліогр.: с. 226-229. – ISBN 978-966-2174-15-1
973269
  Форкун І.В. Основи казначейської справи : навч. посібник / І.В. Форкун, Н.Л. Фролова. – 3-тє вид., випр. та допов. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 513, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 508-513. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-162-1
973270
  Стоцький В.І. Основи калькуляції та економічні аналізи собівартості. / В.І. Стоцький. – Харків, 1933. – 369с.
973271
  Мельник В.М. Основи картографії : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Мельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 210, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 202-206. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-632-8
973272
  Середюк О.Є. Основи кваліметрії та сертифікації в нафтогазовій галузі : навч. посібник / О.Є. Середюк, Л.А. Витвицька, З.П. Лютак ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-265. – ISBN 978-966-694-213-8
973273
  Птащенко О.О. Основи квантової електроніки : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Птащенко ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 392 с. – Бібліогр.: с. 370-372. – ISBN 978-966-190-284-7
973274
  Марх А. Основи квантової механіки : пер. з рос. / А. Марх. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1935. – 288 с.
973275
  Юхновський І.Р. Основи квантової механіки : Посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.Р. Юхновський. – Київ : Либідь, 1995. – 347с. – ISBN 5-325-0604-5
973276
  Венгер Є.Ф. Основи квантової механіки : Навч. посібник для студ. фіз.-матем. спеціальн. вищ. педагогічних навч. закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2002. – 286с. – ISBN 966-642-106-2


  Викладено фундаментальні поняття і закони квантової механіки. Розглянуто найпростіші задачі та наближені методи квантової механіки, розв"язування квантовомеханічних задач, теорію випромінювання Підручник для студентів фізико-математичних факультетів ...
973277
  Юхновський І.Р. Основи квантової механіки : Навч. посібник для студ.фізичних спец. вищ. навч. закладів / І.Р. Юхновський. – 2-ге вид., перероб. й доп. – Київ : Либідь, 2002. – 390 с. – ISBN 966-06-217-0
973278
  Горбань І.С. Основи квантової та хвильової оптики : навчальний посібник / І.С. Горбань, О.І. Олійник, І.М. Халимонова; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 232 с. – ISBN 966-594-160-7
973279
  Лукіянець Б.А. Основи квантової фізики : навч. посібник для студ. фіз.-техн. та інженерно-техн. спец. / Б.А. Лукіянець, Г.В. Понеділок, Ю.К. Рудавський ; МОНУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 420 с. – ISBN 978-966-553-859-2
973280
  Гальчинський А. Основи кейнсіанської моделі регулювання економічного циклу. Питання теорії // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 3-8
973281
   Основи китайської мови. – Пекін : Вид-во Пекінського ун-ту, 1985. – 256 с. – Видання китайською мовою
973282
  Старовєров С.С. Основи китайської оздоровчої гімнастики / С.С. Старовєров, В.П. Меньшиков. – Київ : Здоров"я, 1992. – 175с.
973283
  Дегода В.Я. Основи кінетики фотоелектричних явищ у кристалофосфорах : навчальний посібник / В.Я. Дегода ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 235 с. – ISBN 978-966-439-215-7
973284
  Цвєтков В.І. Основи класичної режисури : конспект лекцій / В.І. Цвєтков ; М-во культури та мистецтва України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : Бурун і К, 2008. – 157, [2] с. – Бібліогр.: с. 128-129 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8391-08-8
973285
  Письменна О.Б. Основи кластеризації уранодобувного комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 83-87 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
973286
  Слободянюк І.А. Основи клієнтцентрованої психотерапії : навчальний посібник / Ігор Слободянюк. – Київ : Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2012. – 136 с. – Бібліогр.: с. 128-135. – ISBN 966-8487-52-4
973287
  Довжук І.В. Основи книгознавства : підручник / Ігор Довжук ; М-во освіти і науки України, ГО "Нац. акад. наук вищої освіти України". – Переяслав-Хмельницький : Домбровська Я.М., 2020. – 479, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 470-476. – ISBN 978-617-7747-24-5
973288
  Мельничук Ю.Л. Основи козацько-лицарського виховання / Мельничук Ю.Л. – Київ : Гетьман, 2012. – 295, [1] с. : іл. – 25-й річниці козацької педагогіки присвячується. – Бібліогр.: с. 291-294 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2506-03-7
973289
  Кожевнікова В. Основи колізійно-правового регулювання процедури укладення шлюбу з іноземним елементом в європейських державах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 107-112
973290
  Макаренко О.В. Основи колориметрії : навч. посібник / О.В. Макаренко. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2007. – 84 с.
973291
  Сігова В.І. Основи комп"ютерного матеріалознавства : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Сігова В.І., Алексєєв О.М. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 207 с. – ISBN 978-966-657-221-2
973292
  Різун В.В. Основи комп"ютерного набору і коректури : Підручник / В.В. Різун. – Київ : Либідь, 1993. – 172с. – ISBN 5-325-00394-1
973293
  Горобець С.М. Основи комп"ютерної графіки : навчальний посібник / С.М. Горобець ; за ред. М.В. Левківського ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с. – ISBN 966-364-271-8


  Розглянуто коротку історію розвитку комп’ютерної техніки, основні теоретичні відомості, потрібні для розуміння функціонування елементів комп’ютера, структуру і компоненти персонального комп’ютера, класи комп’ютерів, структуру і компоненти розподілених ...
973294
  Іванов В.Ф. Основи комп"ютерної журналістики : навчальний посібник для студентів інститутів і факультетів журналістики / Іванов В.Ф., Мелещенко О.К., Різун В.В. ; Мін-во освіти України ; Ін-т системних досліджень освіти ; Київський державний ун-т. – Київ, 1995. – 244 c. – ISBN 5-7763-9497-X
973295
  Глибовець М.М. Основи комп`ютерних алгоритмів / М.М. Глибовець. – Київ : КМ Академія, 2003. – 452с. – ISBN 966-518-193-9
973296
  Кравчук С.О. Основи комп’ютерної техніки : Компоненти, системи, мережі: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / С.О. Кравчук, В.О. Шонін; МОіНУ; НТУУ КПІ. – Київ : ІВЦ Політехніка - Каравела, 2005. – 344с. – ISBN 966-622-183-7; 966-8019-30-Х


  Розглянуто коротку історію розвитку комп’ютерної техніки, основні теоретичні відомості, потрібні для розуміння функціонування елементів комп’ютера, структуру і компоненти персонального комп’ютера, класи комп’ютерів, структуру і компоненти розподілених ...
973297
  Кравчук С.О. Основи комп’ютерної техніки. Компоненти, системи, мережі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.О. Кравчук, В.О. Шонін. – Київ : Каравела, 2006. – 344с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-30-X
973298
  Довгань Ж. Основи комплексного управління активами і пасивами банку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 64-69. – ISSN 1818-5754
973299
  Бацевич Ф. Основи комунікативної девіатології / Ф. Бацевич. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 236с. – ISBN 966-613-050-5
973300
  Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : Підручник / Ф.С. Бацевич. – Київ : Академія, 2004. – 344с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-172-4
973301
  Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-е вид., допов. – Київ : Академія, 2009. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 361-275. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-302-7
973302
   Основи комуністичного виховання. – 2-е вид., доп. – К., 1964. – 417с.
973303
   Основи комуністичної моралі. – К., 1975. – 260с.
973304
  Бодров В.Г. Основи конкурентоспроможності економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 67-74.
973305
  Кондрашова-Діденко Основи конкурентоспроможності країнової економіки: Актор / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 217-224


  Обгрунтовано, що культура є джерелом формування інтекто-креативних здатностей Актора, які уможливлюють конкурентоспроможність країнової економіки.
973306
   Основи конституцiйного ладу Укpаїни : Навч.посіб.для 9 кл.середн.шк. / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков, В.В. Медведчук; ГоловкоС.В.-гол.pед.,Веpбило О.О. – Київ : Либідь, 1997. – 206с. – ISBN 9660600003
973307
  Яковлів Анд. Основи Конституції УНР // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 23/24 : Український парламентаризм: історія і сучасність. – С. 300-314
973308
  Прієшкіна О.В. Основи конституційного ладу в системі конституції України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 93-96
973309
  Погорілко В.Ф. Основи конституційного ладу України / В.Ф. Погорілко. – К., 1997. – 40с.
973310
  Тодика Ю.М. Основи конституційного права : Навчальний посібник / Ю.М. Тодика, Г.Б. Клименко. – 2-ое издание, исправленное и дополненое. – Харків : Консум, 1998. – 117с.
973311
  Мелащенко В.Ф. Основи конституційного права України : Курс лекцій / В.Ф. Мелащенко. – Київ : Вентурі, 1995. – 240 с. – ISBN 5-7707-7759-1
973312
   Основи конституційного права України : Підручник. – Видання друге, доповнене. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 208с. – ISBN 966-7059-13-8
973313
   Основи конституційного права України : Підручник. – Видання друге, доповнене. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 288с. – ISBN 966-7302-41-5
973314
  Костюченко О.А. Основи конституційного права України : Конспект лекций / О.А. Костюченко. – Київ : МАУП, 1999. – 54с. – ISBN 966-7312-74-7
973315
  Гладун З.С. Основи конституційного права України : Навчально-методичний посібник для студентів / З.С. Гладун, М.Г. Федчишин. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 151с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7411-53-2
973316
   Основи конституційного права України : Підручник. – стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 288с. – ISBN 966-7302-45-8
973317
   Основи конституційного права України : Підручник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 288с. – ISBN 966-7784-47-9
973318
   Основи конституційного права України : Підручник. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 288с. – ISBN 966-7302-83-0
973319
   Основи конституційного права України : Підручник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 288с. – ISBN 966-667-010-0
973320
  Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права України : Курс лекцій / С.Л. Лисенков. – Київ : Форум, 2005. – 237с. – ISBN 966-8635-08-6
973321
  Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права України : Навчальний посібник. / С.Л. Лисенков; Мін-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, Юрисконсульт, 2007. – 272с. – ISBN 966-2968-01-6; 966-373-159-1
973322
  Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції / Станіслав Шевчук. – Київ : Український центр правничих студій, 2001. – 302с. – ISBN 966-7630-07-2
973323
  Шевчук С.В. Основи конституційної юриспруденції = Навчальний посібник / С.В. Шевчук. – Харків : Консум, 2002. – 296с. – ISBN 966-7920-26-7


  Робота присвячена питанням конституційної юриспруденції, тобто філософським та правовим основам діяльності судових органів конституційної юрисдикції з питань застосування конституції у контексті чинної Конституції України 1996 ро
973324
  Супрун Д.М. Основи конструювання системи професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 165-172. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
973325
   Основи консульських зносин : До 15 річниці створення ГДІП. – Київ, 2006. – 423с. – .Доп.карт.м.в.
973326
   Основи консультативної психології. Аналіз сучасних концепцій : Метод. рекомендації. – Київ : Міносвіти, 1992. – 116с.
973327
  Гірник А.М. Основи конфліктології : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Гірник. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 222 с. – ISBN 978-966-518-517-8
973328
  Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : Навч. посібник / М.В. Цюрупа. – Київ : Кондор, 2004. – 172с. – ISBN 966-7982-79-2
973329
  Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / М.В. Цюрупа. – Київ : Кондор, 2008. – 172с. – ISBN 966-7982-79-2
973330
  Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Цюрупа ; [ред. Л.Г. Василенко]. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2011. – 190, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-351-248-8
973331
  Корнілова Н.В. Основи концепції відновлення території з критичною екологічною ситуацією // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-62. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто основи концепції відновлення територій з критичною екологічною ситуацією.
973332
  Крикавський Є. Основи концепції економічного розвитку галузі ветеринарної фармації України : Питання розвитку АПК / Є. Крикавський, П. Вербицький, О. Гаврилюк // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 59-70. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
973333
  Кудрявцев В.М. Основи концепції забезпечення економічної та інвестиційної безпеки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 6-10. – ISSN 2226-8820
973334
  Голуб А.М. Основи коордінаційної хімії : [навч. посібник для хім. спец. вузів] / А.М. Голуб, В.В. Скопенко. – Київ : Вища школа, 1977. – 303 с. : з граф. – Бібліогр.: с.293
973335
  Слабоспицький О.С. Основи кореляційного аналізу даних : Навчальний посібник / О.С. Слабоспицький; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 59с. – ISBN 966-594-869-5
973336
  Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / В.А. Євтушевський; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут вищої освіти АПНУ. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 317с. – 33Євту Шифр дубл. – ISBN 966-7767-30-2


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
973337
  Демідієнко О.Я. Основи краєзнавства : Навчальний посібник / О.Я. Демідієнко, О.М. Іонова, В.І. Кузнєцова; Мін-во освіти України. Харківський держ.пед.університет ім.Г.С.Сковороди. – Харків : Світ дитинства, 1999. – 96с. – ISBN 966-544-111-6
973338
  Олішевська Ю.А. Основи краєзнавства : навчально-методичний посібник / Олішевська Ю.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ : [б. в.], 2011. – 70 с. : табл.
973339
  Кузьма-Качур Основи краєзнавства : навч. посібник / М.І. Кузьма-Качур, М.В. Горват ; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2017. – 255, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 227-231. – Бібліогр.: с. 221-223 та в кінці частин. – ISBN 978-617-7507-10-8
973340
  Чеховська Л.Я. Основи краєзнавчо-туристичної діяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Я. Чеховська, Р.Р. Сіренко ; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 172 с. : іл. – ISBN 978-966-613-578-3
973341
  Теслюк В.М. Основи красномовства : навч. посібник / В.М. Теслюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2021. – 281, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 257-276. – Бібліогр.: с. 277-281. – ISBN 978-617-7844-19-7


  У пр. № 1738025 напис: Читальному залу Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка з надією на корисність цієї книжки для колег. Підпис. 1.06.2011 р. Черкаси
973342
  Рубцова М. Основи креативного менеджменту в міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 117-121
973343
  Басай В.Д. Основи криміналістичної одорології : монографія / В.Д. Басай ; МОНУ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2002. – 484 с. – ISBN 966-550-176-3


  Показано працю, помисли і прагнення національно свідомої верстви української діаспори у США, яка сприяла відродженню незалежної України
973344
  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації : Навч. посібник / В.О. Навроцький; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 704с. – ISBN 966-667-222-7
973345
  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навчальний посібник / В.О. Навроцький ; МОН України. – 2-ге вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-667-381-0
973346
  Острогляд О.В. Основи кримінально-правової політики України та Кримінального права України (Загальна частина) : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Острогляд ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 220 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-218. – ISBN 978-966-286-035-1
973347
   Основи криптографічного захисту інформації : підручник / [Г.М. Гулак, В.А. Мухачов, В.О. Хорошко, Ю.Є. Яремчук] ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 198, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-641-430-7
973348
  Павлишин В. Основи кристалохімії мінералів : Навчальний посібник / В. Павлишин; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 320с. – ISBN 966-594-08408
973349
  Черниш Н.І. Основи культури видання : навч.-метод. посібник для студ. спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш ; [Укр. акад. друкарства]. – Львів : Українська академія друкарства, 2013. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-322-987-2
973350
  Климова К.Я. Основи культури і техніки мовлення : Навчальний посібник / К.Я. Климова. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Ліра-К, 2007. – 240с. – Доп.карт. жур.,ст. – ISBN 966-351-016-1
973351
  Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення / С.І. Дорошенко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (118)). – ISBN 978-617-00-1909-7
Вип. 1. – 2013. – 106, [2] с. – Бібліогр. в тексті: c. 19-26 та на с. 107
973352
  Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення / С.І. Дорошенко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (130)). – ISBN 978-617-00-1932-5
Вип. 2. – 2013. – 144, [1] с., включ. обкл. : табл.
973353
  Пасинок В.Г. Основи культури мовлення : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Г. Пасинок. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 184 с. – Бібліогр.: с. 180-183. – ISBN 978-617-673-006-4
973354
  Сінькевич О.Б. Основи культурології : підручник / О.Б. Сінькевич ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Київ; Львів : ІнЮре; Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-313-403-1; 978-966-613-720-6
973355
   Основи культурології : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / [Сандюк Л.О., Щубелка Н.В., Шмиголь М.Ф. та ін.] ; за ред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелки ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 399, [1] с. – 90-річчю Одес. держ. екон. ун-ту присвяч. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 385-399. – ISBN 978-611-01-0259-9
973356
  Стоян В.А. Основи лабораторного моделювання просторово розподілених динамічних систем : навч. посібник / В.А. Стоян ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 118, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 113
973357
  Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник [для студентів ВНЗ] / Крижанівська Н.Я. – Київ : Ліра-К, 2009. – 217, [2] с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (СD-ROM). – Бібліогр.: с. 204-206. – ISBN 978-966-96938-2-2
973358
  Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник [для студентів ВНЗ] / Крижанівська Н.Я. – Київ : Ліра-К, 2014. – 217, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-206. – ISBN 978-966-96938-2-2
973359
  Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології : Підручник / М.Д. Гродзинський. – Київ : Либідь, 1993. – 224 с. – ISBN 5-325-00377-1
973360
  Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства : навчальний посібник / В.М. Гуцуляк. – Чернівці, 1992. – 60 с.
973361
  Канівець В.І. Основи ландшафтознавства і охорона земель : навч. посібник [для студентів спец. 6.090101 "Агрономія"] / В. Канівець, М. Пархоменко М. ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Харків : Майдан, 2016. – 119, [1] с., [4] арк. іл. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-372-687-8
973362
  Канівець В.І. Основи ландшафтознавства і охорона земель : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / В.І. Канівець, М.М. Пархоменко, С.В. Канівець ; Чернігів. нац. технол. ун-т, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства і агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Каравела, 2019. – 140 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 133-139. – ISBN 978-966-222-974-5
973363
  Нестуля О.О. Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ - початок ХХІ) : навч. посібник / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-184-229-7
973364
  Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера : навч. посібник / О.О. Нестуля, [С.І. Нестуля, В.В. Карманенко]. – Київ : Знання, 2013. – 287, [1] с. : іл., фотогр. – На тит. арк. зазнач. лише один авт. О.О. Нестуля. – Бібліогр.: c. 277-287, в кінці тренінгових вправ та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0138-1
973365
  Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців : навч. посібник / О.О. Нестуля, [С.І. Нестуля, В.В. Карманенко]. – Київ : Знання, 2013. – 358, [1] с. : фотогр. – На тит. арк. зазнач. лише один авт. О.О. Нестуля. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0154-1


  Зміст: Воррен Баффет ; Річард Бренсон ; Сергій Брін ; Лінда Вачнер ; Джек Велч ; Опра Вінфрі ; Сем Волтон ; Білл Гейтс ; Майкл Делл ; Стів Джобс ; Волт Дісней ; Джек Дорсі ; Мері Кей Еш ; Інгвар Кампрад ; Дейл Карнегі ; Ендрю Карнегі ; Роберт Лутц ; ...
973366
  Міщенко В.І. Основи лізингу : Навчальний посібник / В.І. Міщенко, О.Г. Луб`яницький, Н.Г. Слав`янська. – Київ : Знання, 1997. – 138с. – ISBN 966-7293-48-3
973367
  Чумак М.М. Основи лікознавства з рецептурою. / М.М. Чумак. – Київ, 1976. – 111с.
973368
  Корольов І.Р. Основи лінгвістичних знань : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Р. Корольов, Ю.О. Письменна, З.В. Рожченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-682-7
973369
  Воробйова І.А. Основи лінгвокраїнознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Воробйова. – Київ : Слово, 2014. – 269, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-270. – ISBN 978-966-194-190-7
973370
  Лопатинский Я.Б. Основи лінійної алгебри / Я.Б. Лопатинский. – Львів, 1959. – 112 с.
973371
  Зеліско В.Р. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії : навч. посібник [для студ. вищих навчальних закл.] / В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско ; [М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 324, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 317-318. – ISBN 978-966-613-823-4
973372
  Білецький Л. Основи літературно-наукової критики : (спроба літературно-наукової методології) / Леонід Білецький. – Прага : Український громадський видавничий фонд
Т. 1 : Впровід. [Розвиток літертаутрно-наукової критики], [кн. 1]. – 1925. – 307, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
973373
  Бурляй Ю.С. Основи літературно-художньої критики / Ю.С. Бурляй. – Київ, 1985. – 247с.
973374
  Григораш Д.С. Основи літературного редагування у газеті / Д.С. Григораш. – Львів
ч. 2. – 1977. – 72с.
973375
  Сидоренко Г.К. Основи літературознавства / Г.К. Сидоренко. – Київ : Київський університет, 1962. – 148 с.
973376
  Ференц Н.С. Основи літературознавства : підручник / Н.С. Ференц. – Київ : Знання, 2011. – 432 с. – Бібліогр.: с. 395-398. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-734-4
973377
  Хоменко І.В. Основи логіки : Підручник для студентів вищих навчальних педагогічних закладів / І.В. Хоменко, І.А. Алексюк. – Київ : Золоті ворота, 1996. – 256с. – ISBN 5-88490-064-3
973378
  Кальченко А.Г. Основи логістики : Навчальний посібник / А.Г. Кальченко. – Київ : Знання, 1999. – 135с. – ISBN 966-7293-89-0
973379
  Дудар Т.Г. Основи логістики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.Г. Дудар, Р.В. Волошин. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 172 с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-171. – ISBN 978-611-01-0331-2
973380
  Бурак Я. Основи локально градієнтної теорії діелектриків / Ярослав Бурак, Василь Кондрат, Ольга Грицина. – Ужгород : Ліра, 2011. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 187-207. – ISBN 978-617-596-063-9
973381
  Батліна Л.В. Основи людинознавства: Людина в цілому : навчальний посібник / Л.В. Батліна. – Київ : КНТ, 2008. – 329с. – ISBN 978-966-373-423-1
973382
  Глібов Є.К. Основи Маніха в ряду кумаринів у реакціях ацилювання / Є.К. Глібов, В.С. Москвіна, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 93-101. – ISSN 0041-6045
973383
  Харін О.І. Основи маркетингу / О.І. Харін. – К., 1992. – 129с.
973384
  Луцій О.П. Основи маркетингу : Конспект лекцій / О.П. Луцій; УФІМБ. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 48с
973385
  Кус А. Основи маркетингу : Навч.посібник для студ.економ.фак.вищих закладів освіти / А. Кус; Пер.з нім.мови на наук.ред.Павленка А.Ф.,Пилипчука В.П. – Київ : Нічлава, 1999. – 224с. – ISBN 966-7317-28-5
973386
  Мостенська Т.Л. Основи маркетингу : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Л. Мостенська ; МОНУ ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Кондор, 2006. – 240 с. – ISBN 966-8254-42-3
973387
   Основи маркистської філософії. – К., 1962. – 614с.
973388
   Основи марксизму-ленінізму. – Київ, 1960. – 727с.
973389
   Основи марксизму-ленінізму. – 2- е вид. – Київ, 1963. – 740с.
973390
  Чернокозова В.М. Основи марксистсько-ленінської етики / В.М. Чернокозова, І.І. Чернокозов. – Київ, 1968. – 302 с.
973391
  Полковенко В.В. Основи марксистсько-ленінської теорії преси : навчально-методична розробка для студентів-заочників ф-ту журналістики / В.В. Полковенко, В. Рубан. – Київ : Київський університет, 1973. – 84 с.
973392
   Основи марксистсько-ленінської філософії : підручник. – Київ : Вища школа, 1981. – 408 с.
973393
   Основи марксистсько-ленінської філософії : підручник. – 2-е вид. – Київ : Політвидав України, 1985. – 494 с.
973394
   Основи марксистської філософії. – К., 1960. – 647с.
973395
  Москаленко А.З. Основи масово-інформаційної діяльності : Підручник / А.З. Москаленко, Л.В. Губерський, В.Ф. Іванов; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 634 с. – ISBN 966-7181-56-1
973396
  Пономаренко О.І. Основи математики фінансів і страхування : Навч. посібник / О.І,Пономаренко. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 243с. – ISBN 966-7773-71-X
973397
  Городній М.Ф. Основи математичного аналізу : Навчальний посібник для студентів факультетів інформатики вищих навчальних закладів / Городній М.Ф., Митник Ю.В., Кашпировський О.І. – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-258-7
Частина 1 : Диференціальне числення функцій однієї змінної. – 2004. – 101с.
973398
  Ковальчук Б.В. Основи математичного аналізу : підручник: у 2 ч. / Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-747-3, 978-966-613-748-0
Ч. 1. – 2010. – 374 с. : іл. – Бібліогр.: с. 373
973399
  Ковальчук Б.В. Основи математичного аналізу : у 2 ч. : підручник / Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-747-3, 978-966-613-749-7
Ч. 2. – 2010. – 416, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 417
973400
  Станжицький О.М. Основи математичного моделювання : навчальний посібник / О.М. Станжицький О.М., Є.Ю.Таран, Л.Д. Гординський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 96 с.
973401
   Основи математичного моделювання в екології : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Комп"ютерні науки" / А.В. Гладкий [та ін.] ; [відп. ред. В.К. Задірака] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2009. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-238. – ISBN 978-966-622-319-0
973402
  Ляшенко І.М. Основи математичного моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів : навчальний посібник з напрямку "Прикладна математика" для студ. вищих навчальних закладів / І.М. Ляшенко, М.В. Коробова, А.М. Столяр. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2006. – 304 с. – ISBN 966-692-824-8
973403
  Петрик М. Основи математичного моделювання та застосування математичних методів у наукових дослідженнях : Науково-методичний посібник / М. Петрик, М. Баб"юк;Тернопільський держ.техн.ун-т, Нац.ун-т "Києво-Могилянська Акад.", Галицький коледж. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 160 с. – ISBN 966-562-186-6
973404
  Пономаренко О.І. Основи математичної економіки / О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ : Інформтехніка, 1995. – 320с. – ISBN 5-7707-9200-0
973405
  Козицький В.А. Основи математичної економіки : навч. посібник / В.А. Козицький, С.П. Лавренюк, М.О. Оліскевич. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
теорія споживання. – 2004. – 264с.
973406
  Козицький В.А. Основи математичної економіки : навчальний посібник / В.А. Козицький , С.П. Лавренюк, М.О. Оліскевич. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
2 : теорія фірми. – 2005. – 323 с.
973407
  Дрозд Ю.А. Основи математичної логіки : Курс лекцій / Ю.А. Дрозд; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 126с. – ISBN 966-594-590-4
973408
  Любчак В.О. Основи математичної теорії систем : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Любчак В.О., Назаренко Л.Д. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 221с. – ISBN 978-966-657-202-1
973409
  Сич А.М. Основи матеріалознавства : Навчальний посібник / А.М. Сич, П.Г. Нагорний; КНУТШ; Хімічний факультет. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-465-7
Ч.1 : Хімія твердого тіла. – 2003. – 164с.
973410
  Сич А.М. Основи матеріалознавства : Навчальний посібник / А.М. Сич, П.Г. Нагорний, В.О. Павленко; КНУТШ; Хімічний факультет. – Київ : Український соціологічний центр. – ISBN 966-306-033-9
Ч.2 : Функціональні неорганічні матеріали. – 2004. – 184 с.
973411
   Основи матеріалознавства : навчальний посібник [для хімічних, фізичних і матеріалознавчих спец. вищих навч. закладів] / В.С. Судавцова, А.М. Погорілий, В.А. Макара, М.І. Захаренко, В.Г. Кудін; В.С. Судавцова, А.М. Погорілий, В.А. Макара, М.І. Захаренко, В.Г. Кудін. – Київ : Логос, 2006. – 176с. – ISBN 966-581-838-4
973412
  Сич А.М. Основи матеріалознавства : навчальний посібник / А.М. Сич, П.Г. Нагорний, В.О. Павленко; КНУТШ. – Київ : Український фітосоціологічний центр. – ISBN 966-306-033-9
Ч.2 : Функціональні неорганічні матеріали. – 2006. – 184с.
973413
  Сич А.М. Основи матеріалознавства : навчальний посібник / А.М. Сич, П.Г. Нагорний; КНУТШ. – 2-е вид. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-465-7
Ч.1 : Хімія твердого тіла. – 2008. – 164с.
973414
  Пахолюк А.П. Основи матеріалознавства та конструкційні матеріали / А.П. Пахолюк, О.А. Пахолюк. – Львів : Світ, 2005. – 172 с. – ISBN 966-603-387-9


  Розглянуто загальні властивості металів та методи отримання сплавів. Викладено теоретичні основи залежності їх структури та властивостей від концентрації та температури. Наведено основні відомості про будову і властивості полімерних, композиційних та ...
973415
  Кіраковський М.Ф. Основи машинознавства. / М.Ф. Кіраковський, І Швець. – К., 1959. – 375с.
973416
  Швець І.Т. Основи машинознавства. / І.Т. Швець, М.Ф. Кіраковський. – Київ, 1967. – 427с.
973417
   Основи медичних знань : Навчальна програма для студ. пед. вищих навч. закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2006. – 24с. – ISBN 966-8847-01-6
973418
   Основи медичних знань та долікарської допомоги : підручник для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації / Я.І. Федонюк, В.С. Грушко, Л.Я. Федонюк [та ін.]. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 590, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 590. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-7519-35-4
973419
  Гищак Т.В. Основи медичних знань та медицини катастроф : Навчальний посібник / Т.В. Гищак, О.В. Долинна. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 144с. – ISBN 966-8037-18-9
973420
  Грін О. Основи медичного права. Альбом схем : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Олександр Грін. – Ужгород : Сабов А.М., 2020. – 377, [1] с. : схеми. – Бібліогр.: с. 362-377. – ISBN 978-617-7798-14-8
973421
   Основи медичної генетики : Навч. посіб. для студ. 1-2 рівнів акредит. / В.П. Пішак, І.Ф. Мещишен, О.В. Пішак, В.Ф. Мислицький; Мін-во охорони здоров"я України. Буковинська держ. медична акад. – Чернівці : Медакадемія, 2000. – 248с. – ISBN 966-573-217-X
973422
  Андрушків Б.М. Основи менеджменту / Б.М. Андрушків, О.Є. Кузьмін. – Львів : Світ, 1995. – 296 с. – ISBN 5-7773-0259-9
973423
  Юргутіс І.А. Основи менеджменту : Навчальний посібник / І.А. Юргутіс, І.І. Кравчук. – Київ : Освіта, 1998. – 256с. – ISBN 966-04-0361-5
973424
  Доленко Г.О. Основи менеджменту : Конспект лекцій для студ. фак-тету кібернетики / Г.О. Доленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 124с. – ISBN 966-594-118-6
973425
  Гріфін Р.В. Основи менеджменту : підручник для студ. екон. спец. / Гріфін Р.В., Яцура В. – Львів : БаК, 2001. – 624 с. – ISBN 966-7065-27-8


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
973426
  Робінс Стефан Основи менеджменту = Fundamentals of management / Робінс Стефан, Де Ченцо Девід; Пер. з англ. А.Олійник та ін. – Київ : Основи, 2002. – 671с. – ISBN 966-500-192-2


  Книжка знайомить читача з базовими концепціями сучасної теорії управління та еволюцією управлінської думки в передових країнах Заходу. Підручник побудовано на основі чотирьох традиційних функцій менеджменту - планування, організації, керівництва й ...
973427
  Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Київ : Академвидав, 2003. – 416с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-04-6
973428
  Осовська Г.В. Основи менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навчальн. закладів / Г.В. Осовська. – Київ : Кондор, 2003. – 556с. – ISBN 966-8251-05-9
973429
  Хміль Ф.І. Основи менеджменту : Підручник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2003. – 608с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-09-7


  Розкрито загальні засади, закономірності, принципи та методи менеджменту, проанлізовано станолвення і розвиток науки менеджменту. Для студентів вузів
973430
  Мартиненко М.М. Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.М. Мартиненко. – Київ : Каравела, 2005. – 496с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-36-9


  Раскрывает содержание программы нормативной профессионально ориентированной дисциплины "Основы менеджмента". Учебник объединяет теоретические основы менеджмента и методы практического их использования в деятельности организаций
973431
  Хміль Ф.І. Основи менеджменту : Підручник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2005. – 608с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-09-7


  Розкрито загальні засади, закономірності, принципи та методи менеджменту, проанлізовано станолвення і розвиток науки менеджменту. Для студентів вузів
973432
  Бєсєдін М.О. Основи менеджменту : оцінно-ситуаційний підхід: Підручник(модульний варіант) / М.О. Бєсєдін, В.М. Нагаєв; МОНУ; Харківський нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 496с. – ISBN 966-364124-Х
973433
  Охріменко А.Г. Основи менеджменту : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Г. Охріменко; МОНУ; Київськ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 130с. – ISBN 966-364-186-Х
973434
  Осовська Г.В. Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навч. закладів / Г.В. Осовська, О.А. Осовський ; [ред. Білокурський С.П.]. – 3-тє вид, переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2006. – 661, [1]с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-351-058-7
973435
  Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / Ф.І. Хміль. – 2-ге вид., виправл., доп. – Київ : Академвидав, 2007. – 576с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-46-5
973436
   Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, Є.В. Бондаренко, О.Ф. Іткін, О.М. та ін. Панько; МОНУ; Економічна школа академіка УАН В.Г. Федоренка; за наук. ред. Федоренка В.Г. – Київ : Алерта, 2007. – 420 с. – ISBN 966-8533-51-8
973437
  Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник [для студентів економ. спец. вищих навч. закладів] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 2-ге вид., виправл., доп. – Київ : Академвидав, 2007. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-50-2
973438
  Осовська Г.В. Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навч. закладів / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – 3-є вид, переробл. і доп. – Київ : Кондор, 2008. – 664с. – ISBN 966-351-058-7
973439
  Мартиненко М.М. Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.М. Мартиненко. – Київ : Каравела, 2008. – 496с. – ISBN 966-8019-36-9
973440
  Білорус Т.В. Основи менеджменту : навч. посіб. / Т.В. Білорус ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-326-337-3
973441
  Сусліков Л.М. Основи менеджменту : навч. посібник для студентів фіз.-техн. спец. / Сусліков Л.М., Студеняк І.П. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Фіз. ф-т, Каф. прикл. фізики. – Ужгород : Говерла, 2009. – 126, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 126
973442
  Білецька К.В. Основи менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / К.В. Білецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 226, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 224-226. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-599-4
973443
  Нетреба І.О. Основи менеджменту : навчальний посібник / І.О. Нетреба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-142
973444
   Основи менеджменту : теорія і практика : навч. посібник / [Г.Є. Мошек, І.П. Миколайчук, Ю.І. Палеха та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2018. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 527. – Бібліогр.: с. 521-526. – ISBN 978-617-7320-79-0
973445
   Основи менеджменту : теорія і практика : навч. посібник / [Г.Є. Мошек, І.П. Миколайчук, Ю.І. Палеха та ін.]. – Київ : Ліра-К, 2021. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 521-525. – ISBN 978-617-7320-79-0
973446
  Артемов В.Ю. Основи менеджменту для інформаційних аналітиків : курс лекцій / В.Ю. Артемов. – Київ : КНТ, 2007. – 272с. – ISBN 978-966-373-263-3
973447
  Жигалов В.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності / В.Т. Жигалов, Л.М. Шимановська. – Київ : Вища школа, 1994. – 224с. – ISBN 5-11-004379-5
973448
   Основи менеджменту та маркетингу : Програма спецкурсу для підготовки бакалаврів і магістрів неекономічних спец-ей. – Київ : Київський університет, 2001. – 10с.
973449
  Осовська Г.В. Основи менеджменту. Практикум : Навчальний посібник / Г.В. Осовська, І.В. Копитова. – Київ : Кондор, 2005. – 581с. – ISBN 966-7982-57-2
973450
  Стеценко І.Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер : Навчальний посібник / І.Т. Стеценко. – Київ : А.С.К., 2004. – 224с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-319-015-9
973451
  Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Баєва, Н.І. Новальська, Л.О. Згалат-Лозинська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 524 с. – ISBN 978-966-364-470-7
973452
  Оконская Н.Б. Основи метаантропологии : Человек и мир / Н.Б. Оконская. – Москва : Вузовская книга, 2004. – 224с. – ISBN 5-9502-0080-2
973453
   Основи металургійного виробництва металів і сплавів : підруч. для студентів металургійних спеціальностей ВНЗ / Д.Ф. Чернега, В.С. Богушевський, Ю.Я. Готвянський, С.Г. Грищенко, В.М. та ін. Шифрін; Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я. [та ін.] ; за ред. Д.Ф. Чернеги, Ю.Я. Готвянського. – Київ : Вища школа, 2006. – 503 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 497-498. – ISBN 966-642-310-3
973454
  Воронов Г.С. Основи метеорології : Навчальний посібник / Г.С. Воронов, Г.Д. Проценко; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-273-5; 966-594-269-7 (ч.1)
Ч.1. – 2002. – 160с.
973455
  Воронов Г.С. Основи метеорології : Навчальний посібник / Г.С. Воронов, Л.В. Паламарчук; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-273-5
Ч.2. – 2004. – 149 с.
973456
  Водчиць О.Г. Основи метеорології і кліматології : навч. посібник / О.Г. Водчиць, В.І. Затула ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2017. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354. – ISBN 978-966-598-707-9
973457
  Оболенский В.Н. Основи метеорології. / В.Н. Оболенский. – Х.-К., 1937. – 376с.
973458
  Свердан Т.О. Основи методики аналізу викривлень в аудиті // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 101-107 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
973459
  Коблянська Г.Ю. Основи методики аудиторської перевірки експортних операцій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 139-146.
973460
  Малихіна К. Основи методики викладання у вищій школі крізь призму працевлаштування // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 25-36. – ISSN 1682-2366
973461
  Провотар Н.І. Основи методики економіко-географічного вивчення агропромислових комбінатів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 26-30. – Бібліогр.: Біюліогр.: 3 назви. – ISBN 0868-6965
973462
   Основи методики земельного кадастру гірських районів (на прикладі Українських Карпат). – Львів : ЛГУ, 1966. – 92с.
973463
  Калапуша Л.Р. Основи методики і техніки навчального фізичного експерименту : навч. посібник / Л.Р. Калапуша, В.П. Муляр ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Фіз. факультет. – Луцьк : Вежа, 2009. – 427, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-600-397-6
973464
  Матвієнко Н.М. Основи методики індикативного планування агропромислової діяльності сільського адміністративного району лісостепового типу // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 43-50. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-7293-90-4
973465
  Сторчак К.М. Основи методики літератури / К.М. Сторчак. – Київ, 1965. – 418с.
973466
  Асадчих О.В. Основи методики навчання усного японського монологічного мовлення на початковому рівні у вищій школі : монографія / Асадчих О.В., Філонова В.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. мов і літ. Далекого Сходу та Південно-Східної Азії. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128-155. – ISBN 978-617-7349-62-3
973467
  Бурбело Б.А. Основи методики розслідування злочинів пов"язаних із корупцією // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 233-239
973468
  Іващенко В. Основи методики розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної таємниці // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 48-66.
973469
  Беззубенко М.В. Основи методики розслідування ухилень від сплати єдиного внеску на загальнообов"язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Беззубенко Микола Васильович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 224 арк. – Додатки: арк. 217-224. – Бібліогр.: арк. 189-216
973470
   Основи методики створення і застосування компьютерних програм у навчанні інооземних мов. – К., 1993. – 106с.
973471
  Савченко І. Основи методики суспільно-географічного дослідження територіально-політичної системи регіону / І. Савченко, О. Шевчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 69-76. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
973472
  Приблуда З. Основи методики фізики : посібник / З. Приблуда. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1937. – 341 с.
973473
  Каденко І.М. Основи методів оцінок статистичних даних та функцій їх розподілу : Навчальний посібник / І.М. Каденко, В.А. Плюйко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 145с. – ISBN 966-594-480-0
973474
  Тупкало В.М. Основи методології процесного бізнес-моделювання Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 5-15
973475
   Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студ., курсантів, аспірантів, ад"юнктів вищих навч. закл. / МОНУ ; КНУТШ ; [авт.-упоряд.: Конверський А.Є., Лубський В.І., Горбаченко Т.Г. та ін.] ; за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 351, [1] с. – Загол. обкл.: Організація та методологія наукових досліджень.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та кінці кн. – ISBN 978-611-01-0082-3
973476
   Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів, ад"юнктів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-упоряд.: А.Є. Конверський, В.І. Лубський, Т.Г. Горбаченко та ін.] ; за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 351, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0082-3
973477
  Даник Ю. Основи методології формування кіберкомпетенцій у фахівців сектору безпеки і оборони України / Ю. Даник, О. Корнейко // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information protection ; ed. in chief Ihor Subach. – Kyiv, 2018. – Vol. 6, iss. 2 (11). – С. 105-123. – ISSN 2411-1031


  Проведено аналіз наявних в провідних країнах світу (США, Великобританія, Канада, Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща) систем підготовки військових фахівців з кібербезпеки для сфер національної безпеки та оборони, а також рівня ...
973478
  Куценко О.Г. Основи методу граничних елементів : навчальний посібник / О.Г. Куценко, О.Я. Григоренко, Т.Ю. Кепич ; КНУТШ ; Нац. акад. наук України. – Київ : Логос, 2011. – 138, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-138. – ISBN 978-966-171-351-1
973479
   Основи метрології та електричних вимірювань : підручник / Кухарчук В.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 537, [1] с : іл., табл. – Предм. покажч. с.: 528-537. – Бібліогр.: с. 517-522. – ISBN 978-966-2393-88-0
973480
  Бичківський Р. Основи метрологічного забезпечення : Навч. посібник / Р. Бичківський, В. Зорій, П. Столярчук; МОУ; Державний ун-тет "Львівська політехніка". – Київ : Львівська політехніка, 1999. – 180с. – ISBN 966-553-031-3
973481
  Грінь Л.П. Основи механізації та електрифікації сільского господарства / Л.П. Грінь. – К., 1962. – 251с.
973482
  Нагірний Т. Основи механіки локально неоднорідних пружних тіл : Основи наномеханіки ІІ / Тарас Нагірний, Костянтин Червінка ; НАН України, Центр мат. моделювання ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Растр-7, 2014. – 167, [1] с. : іл. – Бібліогр.: 161-167. – ISBN 978-617-7045-60-0
973483
  Корсак К.В. Основи механіки рідин і газів / К.В. Корсак. – Київ : Вища школа, 1990. – 96 с.
973484
  Кепич Т.Ю. Основи механіки суцільних середовищ : (загальні положення та динаміка ідеальної рідини) : [навчальний посібник] / Т.Ю. Кепич, О.Г. Куценко, О.М. Харитонов. – Київ : Логос, 2006. – 197 с. – ISBN 966-581-766-3
973485
  Куценко Г.В. Основи механіки точки зі змінною масою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 57-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Одержано рівняння Мещерського без використання механіки системи. Виконано порівняння його з законом Ньютона. Обгрунтовується доцільність введення в механіку закону Ньютона-Мещерського.
973486
  Рябикина А.А. Основи микроэкономики. Что такое спрос и предложение : Учебн. пособие / А.А. Рябикина, Т.В. Быкова. – Санкт-Петербург : Лань, 1997. – 304с. – ISBN 5866170094
973487
  Хоменко Г.Д. Основи миротворчості : навчальний посібник / Г.Д. Хоменко. – Київ : ДЕМІД, 2008. – 312 с. – ISBN 966-7196-01-1
973488
  Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей : Підручник / О.Л. Калашникова. – Київ : Знання, 2006. – 479с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-346-176-4
973489
  Десятник Г.О. Основи мистецьких телевізійних програм : тексти лекцій / Г.О. Десятник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2017. – 204, [1] с. – Бібліогр.: с. 204
973490
  Терещенко С. Основи митного законодавства в Україні : Теорія та практика: Навчальний посібник / С. Терещенко, В. Науменко. – Київ : Август, 1999. – 296c. – ISBN 966-95225-4-4
973491
  Терещенко С. Основи митного законодавства України : Питання теорії та практики зовішньоекономічної діяльності:Навч.посіб.для студ.вищ. нав.закл. / С. Терещенко. – Київ : Август, 2001. – 422c. – ISBN 966-95225-9-5
973492
   Основи митної справи : Навчальний посібник для студ.юрид. спец.вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 318с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-620-106-2
973493
  Гребельник О.П. Основи митної справи : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.П. Гребельник; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 600 с. – ISBN 966-8253-62-0
973494
   Основи митної справи в Україні : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2004. – 732с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-8148-12-6
973495
   Основи митної справи в Україні : підручник / [ Аргунов В.А., Березний Є.М., Бичков В.В., Будаков А.Ю., Буланга В.В. та ін.; за ред. П.В. Пашка ]. – Київ : Знання, 2008. – 656с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 978-966-346-483-1
973496
  Піскун О. Основи міграційного права : Порівняльний аналіз: Навчальний посібник / О. Піскун. – Київ : Леся, 1998. – 360 с. – ISBN 966-7166-10-4
973497
  Камінський А. Основи міжнародних відносин / А. Камінський. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 206с. – ISBN 966-613-129-3
973498
   Основи міжнародних фінансів : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Рогач О.І. [ та ін. ] ; КНУТШ ; за ред. О.І. Рогача. – Київ : Київський університет, 2008. – 496 с. – ISBN 978-966-439-129-7
973499
   Основи міжнародних фінансів : підручник для студентів ВНЗ / [Рогач О.І. та ін.; за ред О.І. Рогача] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. – Київ : Київський університет, 2014. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-783-1
973500
   Основи міжнародного военно-політичного співробітництва // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграціїї / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 27 : Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. – С. 98-117. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
973501
  Біленчук П.Д. Основи міжнародної та регіональної юрисдикції інформаційного права кіберзлочинності / П.Д. Біленчук, Л.В. Борисова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 242-246. – ISSN 2219-5521
973502
   Основи мікробіології : Навч посібник. – Київ : УМК ВО, 1991. – 236с. – ISBN 5-7763-0678-1
973503
  Люта В.А. Основи мікробіології, вірусології та імунології : Навч. пос. для студ. вищ. медичних закладів освіти І - ІІ рівнів акредитації / В.А. Люта, Г.І. Заговора. – Київ : Здоров`я, 2001. – 280 с. – ISBN 5-311-01211-0
973504
  Ястремський О.І. Основи мікроекономіки : Підручник / О.І. Ястремський, Гриценко Олена Георгі вна. – Київ : Знання, 1998. – 673с. – Сер.:Вища освєта ХХЄ столєття. – ISBN 966-7293-15-7
973505
  Бакаєв О.О. Основи мікроекономіки : навч. посібник для студентів ВНЗ / Бакаєв О.О., Карагодов О.О., Кутах Ю.О. – Київ : КУЕТТ, 2004. – 267 с. – ISBN 966-7737-32-2
973506
  Ястремський О.І. Основи мікроекономіки : підручник : з Модельно-комп"ютерним додатком на лазерному диску / Олександр Ястремський, Олена Гриценко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 579 с. + CD ROM. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-311-051-1
973507
  Зянько В.В. Основи мікроекономіки : навч. посібник / В.В. Зянько; Мін-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Слово, 2009. – 344с. – ISBN 978-966-194-004-7
973508
  Нагорний А.О. Основи мікроелектроніки / А.О. Нагорний. – Київ, 1975. – 103 с.
973509
  Кириченко С.А. Основи мікрооб"єктології : Лекція №3 / С.А. Кириченко, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; МВСУ; КІВС; За ред.О.А.Кириченка. – Київ, 2004. – 31с.
973510
  Ольштинська О.П. Основи мікропалеонтологічного аналізу : навч. посіб. для студ. геол. спец. ВНЗ / О.П. Ольштинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фоліант, 2012. – 126 с. : іл. – Бібліогр.: с. 125 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-585-038-0
973511
  Наконечний Ю.С. Основи мікропроцесорної техніки : Лабораторний практикум / Ю.С. Наконечний, О.О. Молнар. – Ужгород, 1998. – 122с. – ISBN 966-7400-02-6
973512
  Бортник С.Ю. Основи мінералогії та петрографії : навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Геологія загальна та історична" / С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк ; КНУТШ, Геогр. фак-т. – Київ : Обрії, 2008. – 142 с.
973513
   Основи мінералогії та петрографії : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.А. Нестеровський, С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 448 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – ISBN 978-966-439-393-2
973514
  Матковський О. Основи мінералогії України : підручник / О. Матковський, В. Павлишин, Є. Сливко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 856с. – ISBN 978-966-613-694-0
973515
  Ковальчук М.С. Основи мінералогії України // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 115-117 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0367-4290
973516
  Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / МОіНУ; Оксана Лазор. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 432 c. – ISBN 966-8253-23-X
973517
  Зеленін В.В. Основи міфодизайну : психотехнології керування медіареальністю : навч.-метод. посібник / В.В. Зеленін. – Київ : Гнозіс, 2017. – 168 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 152-163
973518
  Зражевський Г.М. Основи міцності, деформації та механіки руйнування : Навчальний посібник / Г.М.Зражевський, Т.Б.Кепич, О.Г.Куценко ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 107с. – ISBN 966-7938-99-9
973519
  Чабаненко В.А. Основи мовної експресії / В.А. Чабаненко. – К., 1984. – 167с.
973520
  Тищенко К.М. Основи мовознавства : системний підручник / Костянтин Тищенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 304с. : іл. – ISBN 966-594-905-5
973521
   Основи мовознавства : підручник / [І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес та ін.]. – Київ : Київський університет, 2018. – 511, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк,. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-983-5
973522
  Сербенська О.А. Основи мовотворчості журналіста в інтерпретації Івана Франка : текст лекції / О.А. Сербенська; МВОУ ; Львівський державний університет ім. І. Франка. – Львів, 1993. – 111 с.
973523
  Горев Л.М. Основи моделювання в гідроекології : Підручник для студентів / Л.М. Горев. – Київ : Либідь, 1996. – 336с. – ISBN 5-325-00715-7
973524
  Іншина Н.М. Основи молекулярної біології : навч. посібник / Н.М. Іншина ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 120, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 119-120. – ISBN 978-966-657-756-9
973525
  Кучеренко М.Є. Основи молекулярної радіобіології : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей університетів / М.Є. Кучеренко, В.І. Мирутенко. – Київ : Вища школа, 1977. – 269с.
973526
  Шуба Я.М. Основи молекулярної фізіології іонних каналів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Я.М. Шуба ; НАНУ ; Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця ; Міжн. центр молекулярної фізіології. – Київ : Наукова думка, 2010. – 448 с., [40] с. іл. – Бібліогр. : С. 425-448. – ISBN 978-966-00-1042-0
973527
   Основи моніторингу технологічних об"єктів нафтогазової галузі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.Н. Семенцов [та ін.] ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. автоматизації технол. процесів і моніторингу в екології. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 812 с. : іл. + Додаток: с. 784-808. – Бібліогр.: с. 769-783. – ISBN 978-966-694-120-9
973528
  Варій М.Й. Основи морально-психологічного забезпечення дисципліни у військовому підрозділі : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій, В.О. Букреєв, А.М. Зачепа; Відділення військ.підготовки Держ.ун-тету "Львівська політехніка". – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 63с.
973529
  Митропольський О.Ю. Основи морської геології : Підручник для студ. геологічних спец. вищ. навч. закл. / О.Ю. Митропольський, О.М. Іванік; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 219 с. – ISBN 966-594-551-3
973530
  Павлишин В.І. Основи морфології та анатомії мінералів : Навчальний посібник / В.І. Павлишин; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 186с. – ISBN 966-594-148-8
973531
  Довжук І.В. Основи музеєзнавства : навчальний посібник [ для студентів вузів ] / І.В. Довжук ; МОНУ ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. – 164с. – Світлій пам"яті В.Ф. Гайдукова (1926-2007) присвячено. – ISBN 978-966-590-709-1
973532
  Виноградова О.В. Основи музеєзнавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / [О.В. Виноградова, В.Г. Дарчук] ; за ред. О.В. Виноградової ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського, Каф. туризму. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 183, [1] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Глосарій: с. 170-178. – Бібліогр.: с. 179-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-574-063-7
973533
  Ковалинська І.В. Основи мультикультуралізму в освіті західноєвропейських країн // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 340-346. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
973534
  Кравченко В.В. Основи муніципального менеджменту : навч. посібник / [В.В. Кравченко, М.В. Пітцик, І.М. Салій] ; Т-во науковців із сприяння муніцип. реформі [та ін.]. – Київ : Атіка-Н, 2003. – 303, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Глосарій: с. 291-300. – Бібліогр.: с. 301-302 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8074-76-9


  У пр. № 1733925 напис: Вельмишановній Євгенії Антонівні з повагою від автора. Підпис
973535
  Ангелески М. Основи на економската криминалистика : прилог кон развиваньето криминалистичка методика за борба против економскиот криминалитет / Методиjа Ангелески ; гл. уред. Л. Угриновска. – Скопjе : Гурга, 1999. – 159 c. – Библиогр.: с.144-156. – ISBN 9989-676-69-0
973536
  Алексиев-Миладинов Основи на история на славянско-право / Владислав Алексиев-Миладинов. – 2-е изд. – София : Университетска печатница, 1945. – 472 с. – (Университетска библиотека ; № 305)
973537
  Алексиев-Миладинов Основи на история на славянско-право / Владислав Алексиев-Миладинов. – 2-е изд. – София : Университетска печать, 1946. – 474 с. – (Университетска библиотека)
973538
  Атанасов С. Основи на микроелектрониката : Учебное пособие / С. Атанасов. – София : Техника, 1987. – 244с.
973539
  Сарановь Н. Основи на Наказателно--процесуалната наука / Н. Сарановь. – София
2. – 1933. – 471с.
973540
  Сарановь Н. Основи на Наказателно--процесуалната наука от Д-р Никола Сарановь / Н. Сарановь. – София
1. – 1930. – с.
973541
  Огнянов-Ризор Основи на преводаческото изкуство / Огнянов-Ризор. – София, 1947. – 180 с.
973542
  Георгиев Емил Основи на славистиката и българистиката / Георгиев Емил. – София, 1979. – 354с.
973543
  Попов К. Основи на теория на културата / Костадин Попов. – София : Институт за социално управление при ЦК на БКП, 1985. – 344 с.
973544
  Тимофеев Л.И. Основи на теорията на литературата / Л.И. Тимофеев. – София : Наука и изкуство, 1968. – 576 с.
973545
  Голубек О.В. Основи навігації та орієнтації ракет-носіїв : навч. посібник / Голубек О.В., Лебедь А.П. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Фіз.-техн. ф-т, Каф. систем автоматиз. упр. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 135, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 134-135
973546
  Дмитрук О.Ю. Основи навчальних, географічних, інформаційних / О.Ю. Дмитрук, 1997
973547
  Захарія Й.А. Основи надвисокочастотних радіовимірювань / Й.А. Захарія. – Київ : Вища школа, 1972. – 343 с.
973548
  Черв"яков В.Д. Основи надійності об"єктів системотехніки : навчальний посібник / В.Д. Чер"яков, А.В. Павлов, О.Ю. Журавльов. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 244, [1] с. : іл., табл. – Додаток: с. 225-244. – Бібліогр.: с. 223-224. – ISBN 978-966-657-387-5
973549
  Багдасарян А.А. Основи наноелектроніки : навч. посібник / А.А. Багдасарян ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 132, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-657-783-5
973550
  Леонов В.П. Основи наочної бібліотечної класифікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 21. – С. 138-147. – ISBN 966-7352-66-8


  На підставі розробленої раніше "карти науки" пропонується структура із зазначенням розділів та підрозділів наочної бібліотечної класифікації (НБК), що складена з метою усунення недоліків Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК).
973551
   Основи народної медицини при викладанні предметів у вищих медичних навчальних закладах України (Огляд літератури) / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, Т.П. Гарник, В.А. Туманов // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2014. – № 4. – C. 4-7
973552
  Коцун Б.Б. Основи натуралістичної роботи : Методичні рекомендації для проведення практичних занять зі студентами педагогічного факультету спеціальності 8.010104 "Початкове навчання" денної, заочної та екстернатної форм навчання / Б.Б. Коцун, Л.О. Коцун; Волинськ. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2004. – 34с.
973553
  Ткаченко А.А. Основи науки логіки : Навч. посібник / А.А. Ткаченко, В.О. Толок. – Запоріжжя : Дике Поле, 2001. – 378с. – ISBN 966-7037-37-1
973554
  Фройндліх Г. Основи науки про колоїди. / Г. Фройндліх. – Харків, 1930. – 110с.
973555
  Вервейко Л.В. Основи науки про мову : факультативний курс / Л.В. Вервейко. – Харків : Основа, 2012. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 109-110. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (109)). – ISBN 978-617-00-1660-7
973556
  Свєнціцький І.С. Основи науки про мову українську / Ілаpіон Свенціцкий. // Українська граматика / Є.К. Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"] ; Дpук. унів. Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1917. – 71 с.
973557
  Свєнціцький І.С. Основи науки про мову українську / Ілаpіон Свенціцкий. – [Київ] : Вид. Т-ва "Час" ; [Дpук. Ун-ту Св. Володимиpа Акц. Т-ва дpук. і вид. діла H.Т. Коpчак-Новицкого], 1917. – 71 с. – Бібліогp.: [Список літ. по мовознавству]: с. 66-70
973558
  Волович В.Ф. Основи науки управления / В.Ф. Волович. – Томск, 1972. – 73с.
973559
  Гаєвський Б.А. Основи науки управління / Б.А. Гаєвський; Міжрегіональна акад.упр.персоналом. – Київ : МАУП, 1997. – 112с. – ISBN 5-86926-116-3.0.


  У посібнику пропонується авторське бачення сучасної науки управління, основних її структурних частин: науково-організаційних засад управління, соціальних об"єктів і суб"єктів управління, управління як виду інтелектуальної діяльності.
973560
  Білуха М.Т. Основи наукових досліджень : Підручнік / М.Т. Білуха. – Київ : Вища школа, 1997. – 271 с.Обл.-вид. арк. – ISBN 5-11-004670-0
973561
  Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник для вищих педагогічних закладів освіти / П.В. Дмитренко, В.К. Сидоренко. – Київ, 2000. – 259с. – ISBN 966-95442-2-1
973562
  Тормоса Ю.Г. Основи наукових досліджень : Навчально-методичний посібник для самост. вивчення дисципліни / Ю.Г. Тормоса; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 76с. – ISBN 966-574-548-4
973563
  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник для студ. вищих навчальн. закладів / Г.С. Цехмістрова; Мін-во освіти і науки України; Київськ. ун-тет туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2003. – 240с. – ISBN 966-8407-10-5
973564
  Самойленко В.М. Основи наукових досліджень : Програма семінарсько-практичних занять / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 12с.
973565
  Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв; Мін-во освіти і науки України; Акад. педагог. наук України. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 208с. – ISBN 966-8556-00-3


  Витсвітлено основні положенні про науку, наукову творчість, а також описана історія виникнення університетів
973566
  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник для студ. вищих навчальн. закладів / Г.С. Цехмістрова; Мін-во освіти і науки України; Київськ. ун-тет туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2004. – 240с. – ISBN 966-8407-10-5
973567
  Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень : Конспект лекцій / А.С. Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2004. – 208с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-15-1


  Для студентів вищих навчальних закладів.
973568
  Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / А.Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2005. – 208с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-15-1
973569
  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : навч. посібник для студ. ВНЗ / Г.С. Цехмістрова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2006. – 235, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 966-8407-10-5
973570
  Супрун Л.В. Основи наукових досліджень : Программа курсу для студентів філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / Л. В. Супрун; МОНУ; Науково-метод. центр вищої освіти; Вінницький держ. пед. ун-т. ім. М. Коцюбинського. Інститут філології й журналістики. – Вінниця : Глобус-Прес, 2006. – 44с. – ISBN 966-8300-424
973571
  Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В.І. Романчиков; Українська академія бізнесу та підприємництва. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 256с. – ISBN 966-364-399-4
973572
  Соловйов С.М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.М. Соловйов. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 176с. – ISBN 966-364-420-6
973573
  Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень : підручник / М.І. Пилипчук, А.С. Григор"єв, В.В. Шостак. – Київ : Знання, 2007. – 270 с. – ISBN 966-346-248-5
973574
  Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв ; під наук. ред. В.О. Дроздова ; МОН України ; Держ. наук. установа "Ін-т інногвац. технол. і змісту освіти" ; АПН України ; Півден. наук. центр АПН України. – 5-е вид. – Київ : Професіонал, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-8556-00-5
973575
  Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В.В. Ковальчук ; МОНУ. – Київ : Слово, 2009. – 240с. – ISBN 978-966-194-003-0
973576
  Колесников О.В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Колесников. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 144 с. : іл., табл. – Додатки: с. 104-141. – ISBN 978-611-01-0164-6
973577
  Бейлін М.В. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник / М.В. Бейлін ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків : ХДАФК, 2012. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 978-966-8689-16-1
973578
   Основи наукових досліджень : навч. посібник / [В.І. Саюк та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, "Ун-т менедж. освіти". – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-644-266-9
973579
  Мазур О.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. філол. спец. / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 118-119 та в підрядк прим. – ISBN 978-966-382-448-2
973580
   Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник [для студ. ф-ту культури та мистецтв Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка] / Роман Крохмальний [та ін. ; відп. за вип. О.В. Козаренко] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т культури та мистецтв. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 305-309 та наприкінці тем
973581
  Петровський О.П. Основи наукових досліджень : навч. посібник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко, Т.О. Федченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154. – ISBN 978-966-694-188-9
973582
  Корягін М.В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Київ : Алерта, 2014. – 620, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-566-222-9
973583
  Сидоренко Н.М. Основи наукових досліджень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Сидоренко, А.М. Волобуєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 211, [1] с. : табл. – Словник основних понять: с. 137-161. – Бібліогр.: с. 130-136, в кінці тем, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-966-439-836-4
973584
  Комар Ю.М. Основи наукових досліджень : навч. посібник / Комар Ю.М., Попов О.І., Комар В.Ю. ; за заг. ред. Романчикова Володимира Івановича, зав. каф. міжнар. економіки Укр. акад. бізнесу та підприємництва, канд. екон. наук, проф. ; Держ. ВНЗ, Укр. акад. бізнесу та підприємництва. – Київ : Ліра-К, 2018. – 181, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 99-103. – ISBN 978-617-7605-80-4
973585
  Корягін М.В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягин, М.Ю. Чік. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Київ : Алерта, 2019. – 490, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 484-489 та в кінці тем. – ISBN 978-617-566-533-6
973586
  Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці : навч. посібник / Ю.В. Макогон, В.В. Пилипенко. – 2-е вид. – Донецьк : Альфа-прес, 2007. – 144с. – Доп.карт всем каб. – ISBN 966-8510-11-9


  Розглянуто основні положення, пов’язані з організацією проведення наукових досліджень в економіці, представлені методологічні основи наукового дослідження. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
973587
  Бубряк І.І. Основи наукових досліджень з фізіології рослин / І.І. Бубряк. – Ужгород, 1976. – 54с.
973588
  П"ятницька-Позднякова Основи наукових досліджень у вищій школі : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П"ятницька-Позднякова; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 116с. – ISBN 966-8253-74-4
973589
  Партико З.В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертації : навч. посібник / З.В. Партико. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2018. – 231, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 222-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7507-62-7
973590
   Основи науково-дослідної роботи : Навчальний посібник для студ., аспірантів і докторантів філософського факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 186с. – ISBN 966-594-494-0
973591
  Петрук В.Г. Основи науково-дослідної роботи / МОНУ; Вінницьк. нац. технічн. ун-т; Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.; В.Г. Петрук, Є.Т. Володарська, В.Б. Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 144с. – ISBN 966-641-164-4
973592
  Палеха І Ю. Основи науково-дослідної роботи : навч. посібник для вищ. навч. закладів / Юрій Палеха, Наталія Леміш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 332, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-312. – ISBN 978-966-2609-31-8
973593
   Основи науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти за ступенями магістра та доктора філософії : (спеціальність: 017 Фізична культура і спорт) : навч. посібник / В.М. Костюкевич, О.А. Шинкарук, В.І. Воронова, О.В. Борисова. – Київ : КНТ, 2019. – 634 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 616-632 та в кінці підрозд. – ISBN 978-966-373-264-0
973594
  Запаско Я.П. Основи науково-дослідної роботи студентів / Я.П. Запаско. – Львів, 1992. – 67с.
973595
  Стеценко М.С. Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів творчої діяльності : навч.-практ. посібник / Стеценко М.С., Палеха Ю.І. ; за заг. ред. Ю.І. Палехи. – Київ : Ліра-К, 2018. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-205. – ISBN 978-617-7605-12-5
973596
  Стеценко М.С. Основи науково-дослідної роботи: конкурентоспроможне подання результатів творчої діяльності : навч.-практ. посібник / Стеценко М.С., Палеха Ю.І. ; за заг. ред. проф. Ю.І. Палехи. – Київ : Ліра-К, 2020. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 200-205. – ISBN 978-617-7605-12-5
973597
  Десятник Г.О. Основи науково-популярного кіно і пізнавального телебачення : [тексти лекцій] / Десятник Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Вид-во КНУ, 2018. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 148-149
973598
   Основи науково-технічного перекладу з японської мови : метод. вказівки до виконання практ. робіт з дисципліни "Практика перекладу (з японської мови)" для студентів спец. "Прикладна лінгвістика" / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: А.Р. Медведів, О.О. Корнацька, Л.В. Богдан]. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2009. – 43, [1] с. – Бібліогр.: с. 42-43
973599
  Кондратов В.Т. Основи науково-технічної мови (метрологія та вимірювальна техніка) : монографія / В.Т. Кондратов // Основы научно-технического языка (метрология и измерительная техника) : монография / В.Т. Кондратов. – Харьков : Мачулин Л.И., 2017. – С. 111-218. – ISBN 978-617-7364-01-5
973600
  Танчер В.К. Основи наукового атеїзму : підручник / В.К. Танчер. – Київ : Київський університет, 1968. – 488 с.
973601
  Танчер В.К. Основи наукового атеїзму / В.К. Танчер. – Киев : Вища школа, 1971. – 180 с.
973602
   Основи наукового атеїзму : навчальний посібник. – Київ : Політвидав України, 1973. – 399 с.
973603
  Танчер В.К. Основи наукового атеїзму / В.К. Танчер. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1974. – 310 с.
973604
   Основи наукового атеїзму. – Київ, 1985. – 222с.
973605
   Основи наукового комунізму. – Львів, 1964. – 208с.
973606
  Філіппова М.М. Основи наукового комунізму : Хрестоматія / М.М. Філіппова, О.М. Ковальов. – Київ : Политиздат
Ч.1. – 1965. – 786, [2] с.
973607
  Меньшов М.Д. Основи наукового комунізму. Лекції для студентів ун-ту по 3 розділу курсу. / М.Д. Меньшов. – Львів, 1965. – 82с.
973608
  Мазур І. Основи наукового підходу до вивчення української народнопісенної творчості у працях дослідників другої половини XIX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 73-85. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Висвітлено питання формування та становлення науково-дослідницької думки у галузі збирання, вивчення, збереження та популяризації української народнопісенної творчості в Україні в ХІХ столітті. На основі аналізу збірників народнопісенної творчості ...
973609
   Основи наукового управління соціалістичним виробництвом. – Київ : Політвидав України, 1974. – 381с.
973610
   Основи наукового управління соціалістичним сільськогосподарським виробництвом. – К., 1973. – 486с.
973611
   Основи науковогоо атеїзму. – К., 1963. – 374с.
973612
  Лук""янчук О.Ф. Основи наукової організації і нормування праці в сільському господарстві / О.Ф. Лук""янчук. – К, 1977. – 207с.
973613
   Основи наукової організації праці на промислових підприємствах. – К., 1973. – 254с.
973614
  Сотченко З.Я. Основи наукової організації праці на промисловому підприємстві / З.Я. Сотченко. – К., 1972. – 360с.
973615
  Еко Умберто Основи наукової роботи : поради та настанови // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 6. – С. 4-14.
973616
  Пилипів Л.Д. Основи нафтогазової справи : навч. посібник / Л.Д. Пилипів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 309-311. – ISBN 978-966-694-166-7
973617
  Васянович Г. Основи національного виховання студентської молоді // Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – С. 20-33. – ISBN 966-7483-11-8
973618
  Філинюк М.А. Основи негатроніки : Монографія / М.А. Філинюк; МОНУ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ. – ISBN 966-641-198-9
Том 1 : Теоретичні і фізичні основи негатроніки. – 2006. – 456с.
973619
  Філинюк М.А. Основи негатроніки : Монографія / М.А. Філинюк; МОНУ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ. – ISBN 966-641-203-9
Том 2 : Прикладні аспекти негатроніки. – 2006. – 306с.
973620
  Хусаінов Д.Я. Основи нелінійної динаміки : навч. посібник / Д.Я. Хусаінов, А.В. Шатирко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-157
973621
  Білий М.У. Основи нелінійної оптики та її застосування : Навч. посібник для студ.фізичного факультету / М.У. Білий; Київський университет Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 171с. – Бібліогр.: с.171. – ISBN 966-594-088-0
973622
  Зацний Ю.А. Основи неології та проблеми перекладу неологізмів : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.А. Зацний, С.М. Єнікєєва, О.Л. Клименко ; Держ ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 349, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 328-349. – ISBN 978-966-599-451-0
973623
  Каблуков І.А. Основи неорганічної хімії. / І.А. Каблуков. – Х., 1937. – 488с.
973624
  Деркачов А.А. Основи неорелятивістської механіки / А.А. Деркачов. – Київ, 2000. – 264с.
973625
   Основи нечіткої логіки та нечіткі запити до реляційних баз даних / І.В. Пампуха, В.К. Шваб, О.Ю. Ніколаєвський, Ю.В. Аксент"єв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2008. – Вип. № 11
973626
  Грунський М.К. Основи нового українського правопису : Вступ, фонетика, морфологія з додатком істор. хрестоматії / Грунський М.К. – Київ, 1929. – 44 с.
973627
  Столярова А.А. Основи новогрецького юридичного перекладу : навчальний посібник / А.А. Столярова ; КНУТШ, Ін-т філології, Каф. елліністики. – Київ : Логос, 2012. – 198, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. новогрец. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISBN 978-966-171-509-6
973628
  Корсак К. Основи нової національної ідеї у контексті розвитку вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 10-15. – ISSN 2078-1016


  Запропоновано будувати футурологічну складову української ідеї на розвитку вищої освіти та наукових відкриттях останніх років.
973629
  Корсак К. Основи ноофутурології для захисту і порядку людства / К. Корсак, Є. Суліма // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, В. Луговий ; М. Аствацатрян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (75). – С. 45-52. – ISSN 2078-1016
973630
  Єрьоменко В.О. Основи нормування праці : Навч. посібник для студ вищ. навч. закладів / Єрьоменко В.О., Ковалено Г.О., Рижиков В.С.; МОН України, Донбаська держ. машинобуд. академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 192с. – ISBN 966-364-176-2
973631
  Голиш Г.М. Основи нумізматики : Навчальний посібник / Г.М. Голиш; МОНУ; Черкаський національний ун-т ім. Б. Хмельницького. – 2-ге вид. – Черкаси : Черкаський ЦНТІ, 2006. – 313с. – ISBN 366-8120-36-1
973632
  Юнацький М.О. Основи облікової політики в розрізі звіту про рух грошових коштів // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – Вип. 1 (16). – С. 113-120
973633
  Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях : Нвчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.Й. Атамас; МОіНУ; Дніпропетр. ун-тет економ. та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 284 с. – ISBN 966-8253-49-3
973634
  Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти : Навчальний посібник для студ. художньо-графічних фак-тів вищ. педагогічн. навчальн. закладів / М.А. Кириченко, І.М. Кириченко. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 2002. – 190с. – ISBN 966-642-055-4


  для студентів худоньо-графічних факультетів вузів, учнів художніх шкіл, педагогічних училищ
973635
  Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. / М.А. Кириченко. – Київ, 1982. – 168с.
973636
  Пивоваров Л.О. Основи обробки деревини і пластмас. / Л.О. Пивоваров. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1979. – 216с.
973637
  Новіков Ф.В. Основи обробки металевих виробів з оптичними властивостями : монографія / [Ф.В. Новіков, В.Г. Шкурупій]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 387, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 368-383. – ISBN 978-966-676-612-3
973638
   Основи обчислювальної геометрії : конспект лекцій дисципліни 03.14 Обчислювальна геометрія та комп"ютерна графіка для напряму підготовки 6.040301 - "Прикладна математика" / М-во освіти і науки України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Сирота С.В., Ліскін В.О.]. – Київ : Просвіта, 2015. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 34. – ISBN 978-617-7010-09-7
973639
  Басай В.Д. Основи одорології : монографія / В.Д. Басай, О.А. Кириченко ; МОНУ ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника, Юридичний ін-т. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2002. – 580 с. – ISBN 966-8067-19-3


  Показано працю, помисли і прагнення національно свідомої верстви української діаспори у США, яка сприяла відродженню незалежної України
973640
   Основи одорології : Лекція №10 / С.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; РВВ; КІВС; Ред. О.А.Кириченко. – Київ, 2003. – 51с.
973641
  Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму : навч. посібник для закладів освіти / В.Д. Дехтяр ; Київ ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Науковий світ, 2003. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 200. – ISBN 966-675-125-9
973642
  Хільчевський В.К. Основи океанології : Підручник / В.К. Хільчевський, С.С. Дубняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 242с. – ISBN 966-594-161-5
973643
  Хільчевський В.К. Основи океанології : підручник для студентів вищих закладів освіти / В.К. Хільчевський, С.С. Дубняк ; КНУТШ. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Київський університет, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-439-015-3
973644
   Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посібник / [Анциферов О.Ю. та ін.] ; за ред. С.М. Гусарова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота хвиля, 2015. – 311, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Предм. покажч.: с. 308-311. – Бібліогр.: с. 241-265. – ISBN 978-966-1685-79-5
973645
   Основи оперативно-розшукової діяльності : термінол. словник / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ ; Всеукр. асоц. науковців та фахівців у сфері опер.-розшук. діяльності ; [уклад. С.В. Албул]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 130, [2] с. – На обкл. уклад. зазнач. як автор. – Бібліогр.: с. 121-130. – (Серія: Теорія і практика ОРД). – ISBN 978-966-927-237-9
973646
  Аліфанов О.А. Основи операторської творчості. Теоретичні та історичні аспекти : тексти лекцій / Аліфанов О.А., Десятник Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : КНУ, 2017. – 125, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-125
973647
  Третяк В.Ф. Основи операційних систем : Навчальний посібник / В.Ф. Третяк, Д.Ю. Голубничий, С.В. Кавун; МОНУ. Харківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 228с. – ISBN 966-676-119-X
973648
  Фрадинський О.А. Основи оподаткування : навч. посібник / О.А. Фрадинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 339, [1] с. : табл. – Термінол. словник: с. 331-339. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-129-4
973649
  Моклячук М.П. Основи опуклого аналізу : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Моклячук. – Київ : ТВіМС, 2004. – 240с. – ISBN 966-95255-9-4
973650
  Овчиннікова А.П. Основи ораторської майстерності в умовах конфліктної взаємодії : Навчальний посібник / А.П. Овчиннікова, С.К. Хаджирадєва. – Одеса : Пальміра, 2005. – 180с. – ISBN 966-96487-1-8
973651
  Мокринська З.В. Основи організації бухгалтерського обліку для промислових підприємств у Генеральному губернаторстві в період Другої світової війни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 108-114. – ISSN 2306-6806
973652
  Афанасьєв А.О. Основи організації виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 17-24


  У статті обгрунтовуються методичні засади виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях. Розглянуто дві групи суб"єктів виховання: на рівні українського суспільства та на рівні Збройних Сил України. Визначено алгоритм ...
973653
  Кислова Л.А. Основи організації діагностики і моніторингу економічної безпеки // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 41-47. – (Серія: Економіка ; вип. 4). – ISSN 2226-2822
973654
  Шурпенкова Руслана Казимирівна Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством / Шурпенкова Руслана Казимирівна, Демко Ірина Іванівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 161-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Визначено особливості, завдання, принципи раціональної організації економічного аналізу та обгрунтовано необхідність вдосконалення управління підприємством на основі автоматизованої системи аналізу з використанням автоматизованих робочих місць. ...
973655
  Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 112с. – ISBN 978-966-364-587-2
973656
  Петров А.О. Основи організації здорового способу життя студентів // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 180-187. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 6)
973657
  Любчинський О.В. Основи організації і проведення огляду місця події під час розслідування серійних вбивств на сексуальному грунті // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 536-541. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
973658
  Скрипнюк В.М. Основи організації і функціонування вищих органів державної влади: Україна і європейська конституційна практика // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 61-69. – ISSN 0201-7245
973659
  Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : Навчальний посібник / С.П. Кулицький; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 224с. – ISBN 966-608-240-3
973660
  Десятник Г.О. Основи організації кінотелевиробництва : [тексти лекцій] / Десятник Г.О., Мужук Л.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2019. – 108, [1] с. – Бібліогр. : с. 108
973661
  Чухлатий А.В. Основи організації командно-штабного навчання у Національній академії Національної гвардії України з підготовки магістрів оперативно-тактичного рівня / А.В. Чухлатий, О.С. Надточий // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (63). – C. 39-43. – ISSN 2078-7480
973662
   Основи організації патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи в Повітряних Силах Збройних Сил України : методичний посібник / [М.М. Петрушенко та ін.] ; за ред. М.М. Петрушенка ; М-во оборони України ; Командування повітряних сил Збройних Сил України ; Харк. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба. – Вінниця ; Харків : ХУПС, 2011. – 139, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 101-102
973663
  Вишивана Б. Основи організації платіжних систем // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 9-15. – ISSN 2078-5860


  Розкрито суть, критерії класифікації та види платіжних систем, принципи їхньої роботи.
973664
  Сергієнко С. Основи організації та перспективи розвитку студентської науки / С. Сергієнко, В. Прус // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366
973665
  Богунов С. Основи організації та функціонування системи військової освіти Великобританії – аналітичний огляд / С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 35-48
973666
  Черних Ю.О. Основи організації та функціонування системи військової освіти Франції - аналітичний огляд / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 249-256. – ISSN 2524-0056


  У статті розглянуто досвід підготовки військових фахівців для збройних сил Франції.
973667
  Галанець В.Г. Основи організації управлінської праці в сільськогосподарському виробництві. / В.Г. Галанець. – Львів, 1974. – 84с.
973668
  Жадько К.С. Основи організаційно-технологічного забезпечення економічного моніторингу, діагностики й контролю / К.С. Жадько, Ю.Г. Горященко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 178-188 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
973669
   Основи органічної і біологічної хімії / Ф.Ф. Боєчко, М.М. Юхименко, Л.О. Боєчко, Д.М. Захарик. – Київ : Вища школа, 1982. – 256 с.
973670
   Основи органічної і біологічної хімії. – Київ, 1982. – 255с.
973671
  Сидоренко М.В. Основи ординаційних рядів екологічних режимів місць ландшафтів // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 171-172
973672
  Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту : навч. посібник вищих навч. закладів / В.С. Демчук. – Київ : Ленвіт, 2007. – 264 с. – ISBN 966-8995-07-4
973673
  Мисак Д.П. Основи основ // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 69-70. – ISSN 1029-4171
973674
   Основи охорони праці : Підручник. – Київ : Основа, 2000. – 416с.. – ISBN 966-7233-19-7
973675
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников; МОНУ; Науково-метод центр вищої освіти; Укр. акад. друк-ва; Укр. держ. лісотехн. ун-т. – 5-е, вид. доп. – Львів : Афіша, 2001. – 350с. – ISBN 966-7760-44-8
973676
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : Підручник для вищ. навчальних закладыв / В.Ц. Жидецький; МОНУ; Науково-методичний центр вищої освіти. – Львів : Афіша, 2002. – 320с. – ISBN 966-8013-11-5
973677
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.П. Гандзюка. – Київ : Каравела, 2003. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6
973678
  Керб Л.П. Основи охорони праці : Навчальний посібник / Л.П. Керб; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 215 с. – ISBN 966-574-522-0
973679
  Грищук М.В. Основи охорони праці : навчально-методичний посібник / М.В. Грищук; Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2003. – 224с. – ISBN 966-7631-63-X
973680
  Лапін В.М. Основи охорони праці : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Лапін; МОіНУ; Нац. банк України; Львів. банк. ін-тут. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 42с. – ISBN 966-7330-49-4
973681
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.П. Гандзюка. – Київ : Каравела, 2004. – 408 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6
973682
  Керб Л.П. Основи охорони праці : Навчальний посібник / Л.П. Керб; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 215с. – ISBN 966-574-522-0
973683
  Москальова В.М. Основи охорони праці : Підручник / В.М. Москальова; МОНУ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ : Професіонал, 2005. – 672с. – ISBN 966-8556-87-9


  Висвітлено правові й організаційні питання законодавчої і нормативної бази охорони праці та основні принципи державної політики в цій галузі
973684
  Грищук М.В. Основи охорони праці : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.В. Грищук ; МОНУ ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ : Кондор, 2005. – 240с. – (Юридична книга). – ISBN 966-7982-89-0
973685
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.П. Гандзюка. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2006. – 402с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6
973686
   Основи охорони праці : підручник / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. та ін. Сабарно; К.Н. Ткачук [та ін.] ; за ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Основа, 2006. – 444, [4] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 436-438. – ISBN 966-699-156-Х
973687
  Грищук М.В. Основи охорони праці : підручник для студ. вищих навчальних закладів / М.В. Грищук ; МОНУ ; Національний ун-т "Острозька академія". – Київ : Кондор, 2007. – 240 с. – ISBN 966-7982-89-0
973688
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський; за ред. М.П. Гандзюка. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 384с. – ISBN 966-8019-01-6
973689
  Медведєв Е.Н. Основи охорони праці : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Медведєв Е.Н., Сорокін Г.Ф.; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2008. – 208с. – ISBN 978-966-370-090-8
973690
  Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навчальний посібник / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-346-400-8
973691
  Грищук М.В. Основи охорони праці : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.В. Грищук ; МОНУ ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ : Кондор, 2008. – 240 с. – ISBN 966-7982-89-0


  Для студентів вищих навчальних закладів, працівників служб охорони праці підприємств, організацій та установ
973692
   Основи охорони праці : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [О.І. Запорожець, О.С. Протоєрейський, Г.М. Франчук, І.М. Боровик]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 253-254. – ISBN 978-966-364-934-4
973693
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : підручник / В.Ц. Жидецький. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 372, [4] с. : іл., табл. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-966-346-601-9
973694
   Основи охорони праці : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [П.С. Атаманчук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 221, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-221. – ISBN 978-611-01-0246-9
973695
  Ткачук А.І. Основи охорони праці : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів всіх спец. і напрямів підготовки за освіт.-кваліфікац. рівнем "бакалавр" / А.І. Ткачук, С.О. Кононенко, С.М. Богомаз-Назарова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 163, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 162
973696
  Турис Е.В. Основи охорони праці : для студенів ВНЗ III-IV рівнів акредитації за напрямом підгот. 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство" / Турис Е.В., Потіш Л.А. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Геогр. ф-т, Каф. лісівництва. – Ужгород : Говерла, 2015. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-118. – ISBN 978-966-2095-92-0
973697
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : підручник для студентів ВНЗ / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський ; за ред. д-ра техн. наук, проф. М.П. Гандзюка. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 382-383. – ISBN 978-966-8019-01-6
973698
  Вахонєва Т.М. Основи охорони праці в Україні : навч. посібник [для студентів, викладачів юрид. та ін. ф-тів] / Т.М. Вахонєва ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2019. – 507, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7679-09-6
973699
  Козяр М.М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посібник / М.М. Козяр, Я.І. Бедрій, О.В. Станіславчук ; під заг. ред. Козяр М.М. – Київ : Кондор, 2011. – 450, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 448-450. – ISBN 978-966-351-348-5
973700
  Захарченко С.В. Основи оцінювання та аналізу міжнародної конкурентоспроможності регіонів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 31-38. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161


  У статті розмежовано національний і міжнародний підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів. Запропоновано авторську методику оцінювання та аналізу міжнародної конкурентоспроможності регіонов країни. Деталізовано окремі етапи цієї методики.
973701
  Королько В.Г. Основи паблик рілейшнз : посібник / Валентин Королько ; [наук. ред.: Ю.І. Яковенко, В.О. Наумов ; ред. М.І. Київський ; НАН України, Ін-т соціології]. – Київ : [б. в.], 1997. – 334, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-334. – ISBN 966-02-0279-2
973702
   Основи пам"яткознавства / [Гаврилюк О.Н. та ін. ] ; під заг. ред. Гріффена Л.О., Титової О.М. ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 379, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-47-5
973703
  Маркевич О.П. Основи паразитології : Посібник для біолог. фак-тів, ун-тів та інш. спец. вузів УРСР. / О.П. Маркевич. – Київ : Радянська школа, 1950. – 592 с.
973704
   Основи паразитології. Паразитизм як біологічне явище : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / О.П. Корж [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2009. – 269, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 268-269. – ISBN 978-966-680-435-1
973705
  Позняк В.Т. Основи партійного будівництва. / В.Т. Позняк. – К, 1975. – 51с.
973706
  Крутій О.М. Основи партнерської взаємодії держави і приватного сектору / О.М. Крутій, О.В. Радченко // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 72-79
973707
  Назаренко І.І. Основи патентування і ліцензування : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.І. Назаренко, А.І. Кредісов, В.О. Ракша; МОіНУ; Міжгалузевий ін-т управління; За ред. А.І. Кредісова. – Київ : Знання України, 2006. – 306с. – ISBN 966-316-094-2
973708
  Сліпченко Ю.В. Основи патріотичного виховання: структура й завдання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 227-229. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
973709
  Марушкевич А.А. Основи педагогіки : навчальний посібник / А.А. Марушкевич; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 123с.
973710
  Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.С. Вітвицька; МОіНУ. Житомир. держ. педагог. ун-тет ім. І.Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 316с. – ISBN 966-8253-51-5
973711
  Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. для студ. гірничих спец. вищ. навч. закл. / В.О. Салов ; М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2003. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 966-8271-10-6
973712
  Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С.С. Вітвицька; МОіНУ; Житомир. держ. педагог. ун-тет ім. І.Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384с. – ISBN 966-364-246-7


  Методичний посібник розрахований на студентів, магістрів, молодих викладачів вищих навчальних закладів
973713
  Лунячек В.Е. Основи педагогіки вищої школи : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Е. Лунячек ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 251, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 246-251. – Бібліогр.: с. 236-245 та наприкінці частин. – ISBN 978-966-285-147-2
973714
  Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів ВНЗ / С.С. Вітвицька. – 2-ге вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 354-366, в кінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1153-9
973715
  Науменко Ф.І. Основи педагогіки О.В. Духновича / Ф.І. Науменко. – Львів, 1964. – 215 с.
973716
  Галузинський В.М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні : Навчальний посібник для викладачів та аспірантів вищ.навч.закладів / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух; МОУ. Ін-тут системних досліджень освіти. Київ.держ.лінгвіст.ун-тет. – Київ : ІНТЕЛ, 1995. – 168с. – ISBN 5-7763-9468-6
973717
  Пєхота О.М. Основи педагогічних досліджень : навч. посібник / О.М. Пєхота, І.П. Єрмакова. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 287 с. : табл. – Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр.: с. 276-282, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-617-07-0082-7
973718
  Якса Н.В. Основи педагогічних знань : навчальний посібник / Н.В. Якса. – Київ : Знання, 2007. – 358с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-189-6
973719
  Карапузова Н.Д. Основи педагогічної ергономіки : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Н.Д. Карапузова, Є.А. Зімниця, В.М. Помогайбо. – Київ : Академвидав, 2012. – 192 с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 188-189. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-029-5


  Загальні засади дидактики, а також передумови ефективності навчання. Адресований студентам вищих навчальних закладів
973720
  Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник / Лариса Ковальчук; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 608с. – ISBN 978-966-613-534-9
973721
  Теслюк В.М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підручник / Теслюк В.М. – Київ : Ліра-К, 2017. – 338, [2] с. : табл. – Глосарій: с. 259-269. - Покажчики: с. 270-279. – Бібліогр.: с. 280-287. – ISBN 978-617-7320-07-3
973722
  Теслюк В.М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підручник / Теслюк В.М. – Київ : Ліра-К, 2018. – 338, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 270-279. – Бібліогр.: с. 280-287. – ISBN 978-617-7320-07-3
973723
  Теслюк В.М. Основи педагогічної майстерності викладача вищої школи : підручник / Теслюк В.М. – Київ : Ліра-К, 2019. – 338, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 270-279. – Бібліогр.: с. 280-287. – ISBN 978-617-7320-07-3
973724
  Зайченко І.В. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Зайченко І.В., Теслюк В.М., Каленський А.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2018. – 483, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 405-417. – Бібліогр.: с. 381-390. – ISBN 978-617-7320-71-4
973725
  Зайченко І.В. Основи педагогічної майстерності та етика викладача вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Зайченко І.В., Теслюк В.М., Каленський А.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 483, [1] с. : портр., табл. – Шифр. дубл. 378 Зайч. – Бібліогр.: с. 381-390. – ISBN 978-617-7320-71-4
973726
  Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей раннього та дошкільного віку : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.І. Коцур. – Переяслав-Хмельницький ; Чернівці : Книги - XXI, 2004. – 576 с. – ISBN 966-8653-01-7
973727
  Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вид. 3-тє, виправл. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 152 с. – До 200-річчя Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175 річчя КНУТШ. – (DICTUM FACTUM). – ISBN 966-382-003-9
973728
  Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису : навч. посібник для студентів ВНЗ освіти, що навч. за спец. "Переклад" / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 4-те, стер. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 148, [4] с. : іл. – До 200-річчя Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175 річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – (DICTUM FACTUM). – ISBN 978-966-382-394-2
973729
   Основи перекладознавства : навчальний посібник / МОН України ; Чернівецький.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [ укладачі: Нямцу А.С., Дащенко О.І. та ін. ]. – Чернівці : Рута, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-568-925-6
973730
  Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства = Grundkurs Translatologie : навчальний посібник / Христина Назаркевич ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-742-8 (Ч.1)
Ч. 1 : Теоретичний курс. – 2010. – 298 с.
973731
   Основи перекладу = Basic translation : курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнародних відносин.: навч. посібник для студ. ф-тів ін-тів міжнар. відносин / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, О.М. Гон; Мірам Г.Е. [та ін.] ; ред. англійського тексту Н. Брешко. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2002. – 240 с. – ISBN 966-521-160-9
973732
   Основи перекладу = Basic translation : Курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнар. відносин. Навч. посібник для студ. / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, О.М. Гон; Ред. англійського тексту Н. Брешко. – Київ : Ельга. Ніка-Центр, 2003. – 240с. – ISBN 966-521-160-9
973733
   Основи перекладу : граматичні та лексичні аспекти. Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2005. – 310с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-023-7
973734
   Основи перекладу = Basic translation : курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнар. відносин / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, О.М. Гон; [ Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарануха, М. В. Грищенко, О. М. Гон ] ; ред. англ. тексту Н. Брешко. – 2-е вид., виправл. та доп. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 280 с. – ISBN 966-521-346-6
973735
  Бик І.С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. посібник / І.С. Бик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-281 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0105-3
973736
   Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : навч. посібник / В.К. Шпак, Л.П. Дєгтярьова, І.І. Могілей, Т.М. Колодич; В.К. Шпак, Л.П. Дєгтярьова, І.І. Могілей, Т.М. Колодич ; за ред. В.К. Шпака. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – 312 с. – Бібліогр.: с. 308-310. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 966-346-221-3
973737
  Шевченко О.Л. Основи перенесення вологи в зоні аерації : навч. посібник / О.Л. Шевченко, В.М. Бублясь, С.С. Коломієць ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 263, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 257-260. – Бібліогр.: с. 249-256. – ISBN 978-966-439-844-9
973738
  Шидловский А.А. Основи пиротехники : учебное пособие / А.А. Шидловский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Оборонгиз, 1954. – 284с.
973739
   Основи письма англійською мовою : навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2007. – 760 с. – На обкл. кн.: Голуб Н.М., Шамхалова Н.А., Машкова І.М. – ISBN 978-966-483-014-7
973740
  Аль-Амморі Алі Основи підвищення ефективності інформаційно-керуючих систем розпізнавання пожеж всередині авіадвигунів : Автореф... канд.техн.наук: 05.22.14 / Аль-Амморі Алі; Київ. міжнар. ун-тет цивільної авіації. – К., 1997. – 15л.
973741
  Левицький Б.Ф. Основи підземної гідравліки / Б.Ф. Левицький, Н.П. Лещій. – Львів, 1958. – 232 с.
973742
  Павлов В.І. Основи підприємництва : Навчальний посібник. У 3-х томах / В.І. Павлов; МОУ. ЛДТУ. Ін-т регіон. досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 5-7763-8480-Х
Том 1 : Бізнес-планування. – 1998. – 104с.
973743
  Павлов В.І. Основи підприємництва : Навчальний посібник. У 3-х томах / В.І. Павлов; МОУ. ЛДТУ. Ін-т регіон. досліджень НАНУ. – 2-е вид., доп. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-149-6
Том 2 : Терміни бізнесу. – 1998. – 212с.
973744
  Павлов В.І. Основи підприємництва : Навчальний посібник. У 3-х томах / В.І. Павлов; МОУ. ЛДТУ. Ін-т регіональних досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-149-6
Том 3 : Менеджмент праці. – 1998. – 212с.
973745
  Варналій З.С. Основи підприємництва : Навчальний посібник для студ.вищ. навч. закладів / З.С. Варналій; КНУТШ. – Київ : Знання, 2002. – 239с. – ISBN 966-7767-28-0


  У монографії розглядається комплекс проблем, пов’язаних зі становленням та розвитком малого підприємництва в Україні. Досліджуються теоретичні засади й економічна природа малого підприємництва, його місце і роль у структурі ринкової економіки. ...
973746
  Варналій З.С. Основи підприємництва : Навчальний посібник / З.С. Варналій. – 2- ге вид., виправ. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 285с. – ISBN 966-311-011-2
973747
  Виноградська А.М. Основи підприємництва : Навч. посібник / А.М. Виноградська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2005. – 544с. – ISBN 966-8251-75-X
973748
  Донець Л.І. Основи підприємництва : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Донецьк. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Тугай-Барановського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 320с. – ISBN 966-364-243-2
973749
  Варналій З.С. Основи підприємництва : Навч. посібник / З.С. Варналій. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 350с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-041-4
973750
  Цигилик І.І. Основи підприємництва : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / І.І. Цигилик, З.М. Краховецька, Т.М. Паневник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 224с. – ISBN 978-966-364-483-7
973751
  Полянко В.В. Основи підприємництва : навчальний посібник / В.В. Полянко, А.В. Круглянко ; МОН України. – Київ : Дакор : КНТ, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-8379-45-1


  Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни. Стане в нагоді студентам денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"
973752
  Захарчин Г.М. Основи підприємництва : навч. посібник / Г.М. Захарчин. – Київ : Знання, 2008. – 437с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-357-5
973753
   Основи підприємництва : навчальний посібник / Депутат В.І., [ та ін. ] ; МОНУ ; за заг. ред. : П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – Київ : КНТ, 2009. – 64с. – ISBN 978-966-373-517-7


  Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни. Стане в нагоді студентам денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"
973754
  Захарчин Г.М. Основи підприємництва : культура, технологія, відповідальність : навчальний посібник / Г.М. Захарчин, О.В. Юринець. – Київ : Знання, 2011. – 254, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 174-179. – ISBN 978-966-346-817-4
973755
  Апопій В.В. Основи підприємництва : навч. посібник / Апопій В.В., Середа С.А., Шутовська Н.О. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 322, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-322. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-241-3
973756
   Основи підприємництва : підручник / [Н.В. Валінкевич та ін. ; під заг. ред. Н.В. Валінкевич] ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2019. – 491, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 468-487. – ISBN 978-966-683-513-3
973757
  Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності : посібник / Мочерний С.В., Устенко О.А., Чеботар С.І. – Київ : Академія, 2001. – 280 с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-088-4


  Розкрито сутність підприємниької діяльності , основні риси підприємця, подано комплексний аналіз політики підприємства. (виробничої, цінової, збутовоЇ). Розрахований на студентів і викладачів вищих закладів освіти
973758
  Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності : посібник : навч. вид. для вищ. шк. / С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар. – Київ : Академія, 2003. – 280 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-088-4


  Розкрито сутність і принципи підприємницької діяльності, основні риси підприємця, подано комплексний аналіз політики підприємства. Для студентів і викладачів
973759
  Варналій З.С. Основи підприємницької діяльності : Підручник для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій / З.С. Варналій, В.О. Сизоненко. – Київ : Знання України, 2004. – 404с. – ISBN 966-7999-70-X
973760
  Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності : навч. посібник / С.В. Мочерний, Устенко О.А., Чеботар С.І. – Київ : Академія, 2005. – 280 с. – Шифр. дубл. 33 Моче. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-088-4
973761
  Тарасов В.Ю. Основи піролізу природного газу в рідкому високотемпературному теплоносії : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.07 / Тарасов В.Ю. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
973762
  Закусило Р.В. Основи побудови вибухобезпечної технології виробництва вибухових матеріалів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – C. 54-59. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
973763
  Рома О.М. Основи побудови завадозахищеної радіолінії управління безпілотним літальним апаратом / О.М. Рома, С.В. Василенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 97-105
973764
   Основи побудови комп"ютерних мереж : навч. посібник / Олійник В.Ф. [та ін.] ; НАН України, Ін-т електродинаміки, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2014. – 134, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. с. 124-125. – ISBN 978-966-521-453-3
973765
  Гассан Халіль Основи побудови мереж наземного ефірного цифрового мовлення для країн з переважно гірським рельєфом : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Гассан Халіль ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
973766
  Гриневич Л.М. Основи побудови національних систем моніторингу якості освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 80-89
973767
  Федченко О.П. Основи побудови та функціонування геоінформаційної системи Збройних Сил України / О.П. Федченко, М.М. Охрамович, М.О. Федченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 214-220. – ISSN 2524-0056
973768
  Кавун С.В. Основи побудови та функціонування комп"ютерів : навчальний посібник / Кавун С.В., Король О.Г., Сорбат І.В. ; МОН України; Харківський нац.економ. унів. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 212 с. – ISBN 978-966-676-296-5
973769
  Харченко Олександра Леонідівна Основи побудови цифрових кореляційно-фільтрових аналізаторів спектра електричних випадкових сигналів із використанням вузькосмугових динамічних фільтрів другого порядку : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.11.05 / Харченко О.Л.; Нац. технічний ун-тет "Харківський політехн. ін-тут". – Харків, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
973770
  Гега П. Основи податкового права : Hавчальний посібник / П. Гега, Л. Доля. – Київ : Знання, 1998. – 273с. – ISBN 966-7293-09-2
973771
  Гега П. Основи податкового права : Навчальний посібник / П. Гега, Л. Доля. – 2-ге вид., переглянуте і доп. – Київ : Знання, 2001. – 215с. – ISBN 966-620-065-1


  Висвітлюються основні положення теорії податко-вого права, податкові правовідносини, роз-гля-даються основні податки, що сплачуються сьогодні в Українi, відповідальність за порушення податко-вого законодавства.
973772
  Гега П.Т. Основи податкового права : Навчальний посібник / П.Т. Гега, Л.М. Доля. – 3-тє вид., виправлене і доповнене. – Київ : Знання, 2003. – 302с. – ISBN 966-620-170-4
973773
  Гега П.Т. Основи податкового права : Навч. посібник / П.Т. Гега, Л.М. Доля. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 308с. – ISBN 966-620-207-7
973774
  Мискін Ю. Основи поділу економічного аналізу на фінансовий та управлінський // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 186-190. – ISSN 1818-2682
973775
  Жидецький В.Ц. Основи пожежної безпеки: статистика, причини пожеж, дії у разі їх виникнення / В.Ц. Жидецький, В.Ц. Жидецький // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 20-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
973776
  Гунько С.М. Основи поліграфії : (додрукарські процеси) : навчальний посібник / С.М. Гунько ; МОНУ ; Укр. акад. друкарства. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-322-179-3
973777
  Ковалинська І.В. Основи полікультурності освітньої системи Великобританії // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 51-55. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 2411-264X
973778
   Основи політичних знань. – К., 1959. – 472с.
973779
   Основи політичних знань. – К., 1962. – 516с.
973780
   Основи політичних знань. – К., 1966. – 292с.
973781
  Нікітін П.І. Основи політичної економії / П.І. Нікітін. – Київ, 1962. – 388с.
973782
  Нікітін П.І. Основи політичної економії / П.І. Нікітін. – К, 1964. – 397с.
973783
  Бернгольц Петер Основи політичної економії : В 2-х т. : Навч. посіб. / Петер Бернгольц, Фрідріх Браєр; КУ ім.Т. Шевченка; Пер. з нім. В. Невесенка. – 3-е вид. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-048-1(Т. 1), 966-594-045-7
Т. 1 : Теорія економічних систем. – 1997. – 290с.
973784
  Бернгольц Петер Основи політичної економії / Бернгольц Петер, Браєр Фрідріх; КУ ім. Т. Шевченка; Пер. з нім. И. Невесенка. – 3-е вид. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-06-0082-8
Т. 2 : Економічна теорія політики. – 1997. – 298с.
973785
  Туган-Барановський Основи політичної економії / Туган-Барановський; Мін-во освіти і науки України; Наук. ред., авт. передм. і вступної статті С.М.Злупко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 628с. – ISBN 966-613-246-Х
973786
  Бунге М.Х. Основи політичної економії / Микола Бунге // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 123-138. – ISBN 966-346-208-6
973787
  Піхно Д.І. Основи політичної економії / Дмитро Піхно // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 274-283. – ISBN 966-346-208-6
973788
  Туган-Барановський Основи політичної економії / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 411-427. – ISBN 966-346-208-6
973789
   Основи політичної науки : курс лекцій / Б. Кухта, Л. Климанська, А. Романюк, Л. Старецька, Г. та ін. Ткаченко; за ред. Б. Кухти. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-7092-37-2
Ч. 3 : Політична свідомість і культура / [Б. Кухта, Л. Климанська, А. Романюк та ін.]. – 1998. – 554, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 540-548 та в кінці частин
973790
  Нікітін П.І. Основи політичної системи України / П.І. Нікітін. – К, 1964. – 397с.
973791
   Основи політичної соціології : навч. посібник для студентів соціогуманітар. спец. / [М.А. Безносов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 251, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-237-0
973792
   Основи політології : Курс лекцій для студ. вищих навч. закладів. – 2-ге вид. – Київ
Ч. 1. – 1992. – 188 с.
973793
   Основи політології : Курс лекцій для студ. вищих навч. закладів. – 2-ге вид. – Київ
Ч. 2. – 1992. – 278 с.
973794
   Основи політології : Навч. посібник. – Київ : Либідь, 1995. – 336с. – ISBN 5-325-00462-Х
973795
  Брегеда А.Ю. Основи політології : навчальний посібник / А.Ю. Брегеда; Мін-во освіти України ; Київ. нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 1997. – 322 с. – ISBN 966-574-070-9
973796
  Брегеда А.Ю. Основи політології : Навч. посібник / А.Ю. Брегеда; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 324с. – ISBN 966-574-070-9
973797
   Основи політології : [підручник для студ. вищих медич.закл. освіти I-II ступ. акредитації]. – Київ : Здоров"я, 2000. – 248 с. – ISBN 5-311-01171-8
973798
  Брегеда А.Ю. Основи політології : навчальний посібник / А.Ю. Брегеда; Мін-во освіти і науки України ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 311 с. – ISBN 966-574-069-5
973799
  Юрій М.Ф. Основи політології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2003. – 340с. – ISBN 966-8251-12-1
973800
  Юрій М.Ф. Основи політології : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2005. – 337, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-8251-12-1
973801
  Юрій М.Ф. Основи політології : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2009. – 337, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-338, в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-8251-12-1
973802
  Юрій М.Ф. Основи політології : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2010. – 340 с. – Бібліогр.: с.337-338. – ISBN 966-8251-12-1
973803
  Бегей І.І. Основи політології : навч. посібник / І.І. Бегей. – Київ : Знання, 2011. – 352 с. : табл. + CD. – Бібліогр.: с. 230-241. – ISBN 978-966-346-726-9
973804
   Основи політології : навч. посібник / [Н.Д. Світайло та ін.] ; за ред. Н.Д. Світайло ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 296, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-657-516-9
973805
  Андріів В.М. Основи порівняльного права соціального забезпечення // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 8-17. – ISBN 978-617-7625-68-0
973806
  Шмальгаузен І.І. Основи порівняльної анатомії хребетних тварин / І.І. Шмальгаузен. – К, 1939. – 464с.
973807
  Венгренівська М.А. Основи порівняльної граматики французької та української мов : Навчальний посібник / М.А. Венгренівська, А.Д. Гнатюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, РВЦ, 2001. – 102с.
973808
   Основи права Європейського Союзу : нормат. матеріали. – Харків : Яшма, 2005. – 236 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-95934-0-9


  У пр. № 1704986 напис: Пані Юлії з побажанням успіхів! м. Київ, 14-15 листопада 2006 р. Підпис.
973809
  Тюріна О.В. Основи права Європейського Союзу : навч. посібник / О.В. Тюріна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 98, [2] с. – Бібліогр.: с. 93-98. – (Серія "Студент XXI століття"). – ISBN 978-966-2439-26-7
973810
  Ліпкан В. Основи права національної безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 108-116. – ISSN 0132-1331
973811
   Основи права України : Навчальний посібник для неюридичних спеціальностей. – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів : Оріяна-Нова, 2005. – 368с. – ISBN 5-8326-0128-9
973812
  Савченко Д.О. Основи правових норм, що регулюють відповідальність за співучасть у скоєнні злочину : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Савченко Д. О.; КУ. – К., 1994. – 23л.
973813
  Музикант К.А. Основи правового регулювання адміністративно-правового статусу неповнолітніх в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 62-65. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
973814
  Бойко М.Д. Основи правового самозахисту : Коментарі, роз"яснення, практичні поради, зразки юридичних документів. Навч. посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2001. – 356с. – ISBN 966-7984-01-Х
973815
  Янюк Н.В. Основи правового статусу керівника державного органу // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.28-32
973816
  Рябовол Л.Т. Основи правового статусу освітнього омбудсмена в Україні // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 4-8. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
973817
  Ржевська Н. Основи правової компетентності бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 135-140. – ISSN 2078-1687
973818
  Кацавець Р.С. Основи правової культури юриста : навч. посібник / Руслан Кацавець. – Київ : Алерта, 2017. – 130, [1] с. – Бібліогр.: с. 125-126. – ISBN 978-617-566-426-1
973819
   Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : ІнЮре, 2003. – 236с. – ISBN 966-313-039-3
973820
  Тодоров І.Я. Основи правознавства : Основні відомості школьного курсу / І.Я. Тодоров. – Донецьк : БАО, 1997. – 96с. – ISBN 966-548-021-9
973821
  Коляда І. Основи правознавства : 9 кл.: Навч. посіб.: Зошит-конспект тем / І. Коляда, Я. Лозовий. – Київ : Каннон, 1997. – 192с. – ISBN 966-539-012-0
973822
  Наровлянський О.Д. Основи правознавства : Підручник для 9 класу / О.Д. Наровлянський. – 2-е вид., перероблене ы доповнене. – Київ : Магістр-S, 1998. – 320с. – ISBN 966-557-016-1
973823
  Гладун З.С. Основи правознавства : Навч. посібник для вступників спеціальн. "правознавство" вищ.закл.освіти / З.С. Гладун, М.В. Кравчук, М.В. Бармак; МОУ. ТАНГ. Юридичний інститут. – Тернопіль, 1999. – 280с. – Шифр дубл.
973824
  Пастухов В.П. Основи правознавства : Навчальний посібник / В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум;За ред.В.П.Пастухова;. – Київ : Знання, 2000. – 426с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-67-Х
973825
  Лисенков С.Л. Основи правознавства : Навч.посібник для учнів 9 кл.загальноосвіт.навч.закл. / С.Л. Лисенков. – Київ : Либідь, 2000. – 392с. – ISBN 966-06-0093-3
973826
  Гісем О.В. Основи правознавства : Білети та відповіді. 9 кл. / О.В. Гісем, А.Л. Ольшанська, В.М. Щербина; Київськ.міжрег.ін-тут вдосконален.вчителів ім.Б.Грінченка. – Київ : Ника-Центр, 2000. – 128с. – ISBN 966-521-084-Х
973827
   Основи правознавства : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2000. – 358c. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-52-1
973828
   Основи правознавства : Підручник для 9-го класу середньої загальноосвітньої школи. – Київ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2000. – 416с. – ISBN 966-620-083-Х


  Цей посібник підготовлено відповідно до Консти-туції України, новітніх законодавчих актів, а також з урахуванням законопроектних робіт і державно-правової реформи, що здійснюється в Україні.
973829
  Савчук П.С. Основи правознавства : Посібник для абітурієнтів / П.С. Савчук, Ю.П. Самойленко. – Київ : А.С.К., 2000. – 208с. – Шифр дубл. – ISBN 966-539-245-Х
973830
   Основи правознавства : Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 364с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-083-Х
973831
  Савчук П.С. Основи правознавства : Посібник для абітурієнтів / П.С. Савчук, Ю.П. Самойленко. – Київ : А.С.К., 2002. – 208с. – ISBN 966-539-245-Х
973832
  Котюк І.І. Основи правознавства : Підручник для 9-го класу загальноосвітних навчальних закладів / І.І. Котюк. – Київ : Генеза, 2002. – 320с. – ISBN 966-504-089-8
973833
   Основи правознавства : Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навч. закладів. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ; Ірпінь : Перун, 2003. – 416с. – ISBN 966-569-053-1
973834
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. – Київ : Каравела, 2003. – 384 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8012-21-0
973835
   Основи правознавства : Навчальний посібник. – Київ : Школа, 2003. – 380с. – ISBN 966-661-127-9
973836
  Шуляк С.Я. Основи правознавства : Відповіді на запитання програми для абітурієнтів / С.Я. Шуляк. – Київ : Орин-прес, 2003. – 344с. – ISBN 966-7005-14-3


  Навч. посіб. "Відповіді на питання з курсу "Основи правознавства" підготовлений відповідно до програми вступних іспитів до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В ньому даються грунтовні відповіді на всі питання з програми ...
973837
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко; За ред. І.П. Лаврінчук. – Київ : Каравела, 2004. – 376 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-21-0
973838
   Основи правознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.А. Ведєрніков, І.А. Сердюк, Л.М. Липачова, О.В. Негодченко, А.В. та ін. Папірна; [Ведєрніков Ю.А та ін] ; керівник авт. кол. О.В. Негодченко ; М-во освіти і науки України ; М-во внутршніх справ України, Юрид. акад. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 415, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-364-088-X
973839
   Основи правознавства : навч. посібник / В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський, Л.М. Подкоритова, М.Ю. Наум, М.О. [та ін.] Міщук; В. П. Пастухов [та ін.] ; за заг. ред. В.П. Пастухова ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – Київ : Алерта, 2005. – 377, [2] с. – Бібліогр.: с. 366-368. – ISBN 966-8533-29-1
973840
  Логвінова М.В. Основи правознавства : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Марія Логвінова, Віталій Кафарський; За заг. ред.В.П. Нагребельного. – МОіНУ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 568с. – ISBN 966-364-034-0
973841
  Сидоренко М.Й. Основи правознавства : навч. посіб. для студентів ВНЗ дистанц. навчання / М.Й. Сидоренко ; [за ред. Р.А. Калюжного] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 242, [1] с. – Бібліогр. на початку модулів. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-93-8
973842
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 376с. – Всем кабинетам карточки отпечатаны. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-21-0
973843
  Костенко О.Б. Основи правознавства : посібник для вступників до вищих навчальних закладів / О.Б. Костенко. – 2-ге вид. доп. і перер. – Київ : Ін Юре, 2007. – 600 с. – ISBN 966-313-326-0
973844
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 376 с. – Бібліогр.: с. 373-375. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-21-0
973845
  Осауленко О.І. Основи правознавства : навчальний посібник для абітурієнтів : Методичні рекоментації з незалежного тестування. Зміст тем. Тестові завдання та відповіді на них. Типові зразки тестів. Словник термінів та визначень / О.І. Осауленко; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-373-457-6
973846
  Семерак О.С. Основи правознавства : навч. посібник для абітурієнтів / О.С. Семерак, І.О. Семерак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 480 с. – Бібліогр.: с. 472-479. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-573-9
973847
   Основи правознавства : навчальний посібник / Т.М. Барабаш, М.В. Глух, Т.В. Данченко, Л.В. Левицька, Л.А. Савченко [ та ін.] ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2009. – 408с. – ISBN 978-966-373-462-0


  Призначений для абітурієнтів, що готуються до зовнішнього незалежного оцінювання та складання іспитів до вищих навчальних закладів
973848
  Хоптяр Ю.А. Основи правознавства : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр, В.І. Адамовський ; Кам"янець-Подільський ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Медобори - 2006, 2011. – 296 с. : табл. – Бібліогр.: с. 283-290. – ISBN 978-966-1638-47-0
973849
   Основи правознавства : навч. посібник / [Ю.І. Крегул та ін.] ; за ред. проф. Ю.І. Крегула ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2011. – 405, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 400-405. – ISBN 966-629-299-8
973850
  Шило Д.Д. Основи правознавства (опорні схеми-конспекти) : Посібник для вчителів та учнів різних типів загальноосвітніх шкіл та неюридич.вузів / Д.Д. Шило; Мін-во освіти України ЄУФІМБ. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 126с. – ISBN 5-7763-2348-7
973851
   Основи правознавства. Практикум : навч. посібник для студ. ВНЗ неюрид. профілю / [Бондар О.Г. та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 291, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 292. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-599-419-0
973852
  Михайленко О.Р. Основи правознавства: посібник 9 кл. / О.Р. Михайленко. – 3-є вид., розшир. і поглибл. – К., 1997. – 251с.
973853
  Ковальчук Олена Основи правознавства: цивільне право (9 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 60-63
973854
  Воронянський О.В. Основи правознаства : навч. посібник / О.В. Воронянський, Г.В. Борисов, Ю.В. Зайончковський. – Харків : Парус, 2006. – 368 с. – Бібліогр.: с. 357-359. – (Шанс : Школярам. Абітурієнтам. Студентам). – ISBN 966-8482-06-9
973855
  Мартишин Д.С. Основи православної віри : (Навчальний посібник для студ. МАУП) / Д.С. Мартишин; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 176с. – ISBN 966-608-400-7
973856
  Бігун В. Основи правосуддя: термінологія, філософія, практика : 230 термінів, темат. цитати, судова практика, рішення ЄСПЛ,15 притч та афоризми / В"ячеслав Бігун. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – 198, [1] с. – Бібліогр.: с. 187-196. – ISBN 978-617-696-918-1


  У пр. № 1730078 напис: У дарунок Бібліотеці шановного Університету. Підпис. 7.ІІ.2020
973857
  Панок В. Основи практичної психології : Підручник / Под ред. Панок В. та ін. – Київ : Либідь, 1999. – 536с. – ISBN 966-06-0066-6
973858
  Панок В. Основи практичної психології : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Авт.: В.Панок, Т. Титаренко, Н.Чепелєва, В. Рибалка та ін.; Під ред. Панок В. – Вид. 2-ге., стереотип. – Київ : Либідь, 2001. – 536с. – ISBN 966-06-0216-2


  В основу підручника покладено оригінальну теорію життєвого шляху особистості. У другому виданні враховано досвід підготовки практичних психологів, соціаль-них працівників психотерапевтів, поглиблено висвітлення основних теоретичних і методологічних ...
973859
   Основи практичної психології : Підручник для студентів вищих закладів освіти / Авт.: В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та інші. – Київ : Либідь, 2003. – 536с. – ISBN 966-06-0216-2
973860
   Основи практичної психології : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, В. Рибалка. – 3-тє вид., стереотипн. – Київ : Либідь, 2006. – 536с. – ISBN 966-06-0409-2
973861
  Глейзерман А.Б. Основи практичної радіотехніки / А.Б. Глейзерман. – Харків-Одеса, 1932. – 194 с.
973862
   Основи практичної філософії : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [А.М. Лой та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 511, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 498-505. – Бібліогр.: с. 477-497 та в кінці гл. – ISBN 978-966-439-407-6
973863
  Гнатюк А.Д. Основи приватного і ділового листування французькою мовою / А.Д. Гнатюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 107с. – ISBN 966-594-123-2
973864
   Основи прийняття рішень та управлінська діяльність у військовій справі : Навчальний посібник / Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, О.В. та інш. Мягков; Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, О.В. Мягков, А.А. Каленський, Д.В. Вергуненко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 115с.
973865
  Мончак Л.С. Основи прикладної геохімії нафти і газу : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.С. Мончак, О.М. Трубенко ; МОНУ ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-694-063-9
973866
  Григорук В.І. Основи прикладної оптичної спектроскопії. Експериментальна спектроскопія : навч. посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236. – ISBN 978-966-439-791-6
973867
  Григорук В.І. Основи прикладної оптичної спектроскопії.Теорія спектроскопії : навч. посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 318-319. – ISBN 978-966-439-672-8


  Шановному Леоніду Васильовичу з найкращими побажаннями і щирою вдячністю. З повагою. Підпис. 10 квітня 2014 р.
973868
   Основи прикладної статистики : Методичні поради. – Київ : Київський університет, 2002. – 92с.
973869
  Коробова Т.Б. Основи природознавства / Т.Б. Коробова. – К., 1967. – 240с.
973870
  Горощенко В.П. Основи природознавства / В.П. Горощенко, Л.Ф. Мельчаков, І.О. Степанов [та ін.] ; за ред. О.І. Соловйова. – Київ : Вища школа, 1978. – 229 с.
973871
  Яришева Н.Ф. Основи природознавства / Н.Ф. Яришева. – Київ : Вища школа, 1995. – 336с.
973872
   Основи природознавства : підручник / [Н.Д. Карапузова та ін.] ; за ред. В.М. Помогайбо. – Київ : Академія, 2014. – 367, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 358-365. – Бібліогр.: с. 366-367. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-449-9
973873
  Негода А.В. Основи прогнозування світових ринків : навч. посібник / А.В. Негода ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-204. – ISBN 978-966-439-669-8
973874
  Бабенко Л.П. Основи програмної інженерії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.П. Бабенко, К.М. Лавріщева; Ін-тут програмних систем НАН України; КНУТШ. – Київ : Знання, 2001. – 269 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-095-3
973875
  Ковалюк Т.В. Основи програмування : підручник для студентів ВНЗ / Т.В. Ковалюк. – Київ : BHV, 2005. – 384 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-138-1


  Розглядаються основні поняття алгоритмізації, а також техніка застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур і структур даних. Розв’язана велика кількість різноманітних задач з оброблення масивів і файлів, сортування та пошуку, створення і ...
973876
  Пекарський Б.Г. Основи програмування : навч. посібник для студ. ВНЗ I-II рівнів акредитації, які навч. за спеціальністю "Обслуговування комп"ютерних та інтелектуальних систем і мереж" / Б.Г. Пекарський. – Київ : Кондор, 2008. – 364 с. – ISBN 978-966-351-075-0


  Посібник може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів і учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, які вивчають программування та алгоритмічні мови
973877
  Сидоров М.О. Основи програмування : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.О. Сидоров ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 435, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415-417. – ISBN 978-966-932-090-2
973878
  Верховська М.В. Основи програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 17-23 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
973879
  Копитко М.Ф. Основи програмування мовою Java : Тексти лекцій / М.Ф. Копитко, К.С. Іванків; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. Фак-тет прикладної математики та інформ. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 83 с. – (Серія: тексти лекцій №1/02)
973880
  Шикова О.М. Основи програмування мовою Паскаль у прикладах і завданнях : Навчальний посібник / О.М. Шикова; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 112с. – ISBN 966-608-400-7
973881
  Путятін Є.П. Основи програмування мовою С++ : Навч. посібник для студ. технічних спец. вищих навч. закладів / Є.П. Путятін, В.П. Степанов, В.П. Пчелінов, Т.Г. Долженкова, О.О. Матат. – Харків : Компанія СМІТ, 2005. – 320с. – ISBN 966-8530-41-1
973882
  Шищук В.В. Основи програмування на алгоритмічній мові Pascal : Навч. посіб. / В.В.Шищук. – Київ : Кондор, 2006. – 224с. – ISBN 966-351-034-Х
973883
  Грязнова В.О. Основи програмування. Мова C# : методичний посібник для студ. радіофіз. факультету / В.О. Грязнова, С.В. Єфіменко, К.Е. Юштін ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ
Ч. 1. – 2009. – 83 с.
973884
  Грязнова В.О. Основи програмування. Мова C# : методичний посібник для студ. радіофіз. факультету / В.О. Грязнова, С.В. Єфіменко, К.Е. Юштін ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ
Ч. 2. – 2009. – 77 с.
973885
  Гайна Г.А. Основи проектування баз даних : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за напрямом підгот. 0804 "Комп"ютерні науки" / Г.А. Гайна ; МОНУ ; Київ. нац. ун-т будівницва і архітектури. – Київ : Кондор, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-351-089-7


  Призначено для студентів усіх спеціальностей напряму підготовки "Комп"ютерні науки"
973886
  Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.П. Зайченко; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Слово, 2004. – 352с. – ISBN 966-8407-21-0
973887
  Довбиш А.С. Основи проектування інтелектуальних систем : навчальний посібник / А.С. Довбиш. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – 170 с. – ISBN 978-966-657-225-0
973888
  Гайдаржи В.І. Основи проектування та використання баз даних : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Гайдаржи, О.А. Дацюк; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – 2-ге вид. виправл. і доп. – Київ : Політехніка. Періодика, 2004. – 256с. – ISBN 966-622-167-5
973889
  Ковешніков В.С. Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів : навч. посібник / В.С. Ковешніков, О.В. Ковешніков ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харчових технологій. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2018. – 287, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 246-257. – Бібліогр.: с. 243-245. – ISBN 978-617-7605-08-8
973890
  Ковешніков В.С. Основи проектування туристично-рекреаційних комплексів : навч. посібник / В.С. Ковешніков, О.В. Ковешнікова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2019. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 258-263. – ISBN 978-617-7605-08-8
973891
   Основи прокурорської діяльності : навч. посібник з підгот. до держ. підсумкової атестації / [О.Ю. Дудченко, Ю.О. Рємєскова, К.О. Розсоха та ін.] ; за заг. ред. І.В. Юревич. – Харків : Право, 2019. – 194, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-937-600-8
973892
  Дубінін Д О. Основи промислового виробництва / Д О. Дубінін, . – К, 1966. – 168с.
973893
  Іванова Л.О. Основи промислового дизайну : навч. посібник / Л.О. Іванова, О.Є. Сергєєва, С.В. Котлик ; М-во освіти і науки України, Одеська нац. акад. харч. технологій. – Одеса : Астропринт, 2017. – 249, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249. – ISBN 978-966-927-276-8
973894
  Ісаков Ю.А. Основи проміслової електроніки / Ю.А. Ісаков. – К, 1969. – 254с.
973895
  Ващук Ф.Г. Основи професійного педагогічного спілкування : навч.-метод. посіб. / Ф.Г. Ващук, І.В. Козубовська ; Ужгород. держ. ун-т, Ужгород. природн.-гуманітар. шк.-коледж. – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ Закарпатського комітету у справах преси та інформації, 1996. – 46, [2] с. – Бібліогр.: с. 47. – ISBN 5-7707-9949-8
973896
  Радов Д.Г. Основи професійної діяльності на державній службі / Д.Г. Радов. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2015. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 206-219. – ISBN 978-617-7019-15-1
973897
  Гриньова М.В. Основи професійної майстерності журналіста Л.А.Нестулі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 12-18. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті визначені складові професійної майстерності журналіста, представлена модель професійної майстерності журналіста та розкрита її ефективність у діяльності провідного журналіста , Полтавщини Людмили Анатоліївни Нестулі.
973898
  Вірна Жанна Основи професійної орієнтації / Вірна Жанна. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 156с. – ISBN 966-600-054-7
973899
  Гончарова Н.О. Основи професійної орієнтації : навч. посібник / Н.О. Гончарова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 166, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 159-167. – Бібліогр.: с. 122-135, 156-158 та в кінці гл. – ISBN 978-966-194-048-1
973900
   Основи професіографії : Навчальний посібник. – Київ : МАУП, 1997. – 148с. – ISBN 5-86926-095-7
973901
   Основи професіональної комунікації : Навчальна програма та методичні рекомендації для студ. ін-ту, факультетів та відділень журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 41с.
973902
  Карпенко В.О. Основи професіональної комунікації : Навчально-методичний комплекс / В.О. Карпенко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 51 с. – ISBN 966-594-183-6
973903
  Чекмишев О.В. Основи професіональної комунікації. Теорія і практика новинної журналістики : Підручник-практикум для студ. внз, які навчаються за спец. "Журналістика" / О.В. Чекмишев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 129 с. – видання має дві різні палітурки. – ISBN 966-594-550-5
973904
  Барабаш Ю.Г. Основи профорієнтаційної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Г. Барабаш, Р.О. Позінкевич ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 217, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 204-207. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-633-5
973905
  Теслюк В.М. Основи профорієнтаційної роботи : навч. посібник / Теслюк В.М. – Київ : Ліра-К, 2019. – 303, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 272-277. - Покажчики: с. 278-279. – Бібліогр.: с. 280-292. – ISBN 978-617-7320-85-1
973906
  Гладій Г.І. Основи процесів мислення проблемної молоді, яка звільняється з місць позбавлення волі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 15-21. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
973907
  Терлецька Л. Основи психодіагностики / Лариса Терлецька. – Київ : Главник, 2006. – 144с. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-05-1
973908
  Скребець В.О. Основи психодіагностики : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Скребець В.О.; МОНУ. – Київ : Слово, 2007. – 192с. – ISBN 966-8407-14-8
973909
  Бурлачук Л.Ф. Основи психодіагностики для психологів // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С.199-200. – ISSN 2226-4078
973910
  Мельничук О.Б. Основи психоконсультування та психокорекції : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за спец. "Практична психологія" / Оксана Богданівна Мельничук ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 389, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 386-389. – Бібліогр.: с. 370-385 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-77-6
973911
  Кузікова С.Б. Основи психокорекції : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Б. Кузікова. – Київ : Академвидав, 2012. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 312-319. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-046-2
973912
  Кузікова С.Б. Основи психокорекції : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / С.Б. Кузікова. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Академія, 2021. – 334, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 329-334. – (Alma-mater+). – ISBN 978-966-580-618-9
973913
  Куранова С.І. Основи психолінгвістики : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / С.І. Куранова. – Київ : Академія, 2012. – 206, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 203-206. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
973914
  Кирилюк О. Основи психолінгвістичного дослідження безадресатного письмового дискурсу (на прикладі щоденникових записів В. Винниченко) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 197-200. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
973915
   Основи психології. – Київ : Либідь, 1995. – 632 с.Обл.-вид.аpк.4. – ISBN 5-325-00822-6
973916
   Основи психології : Підручник для студ. взо. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1996. – 632с. – ISBN 5-325-00822-6
973917
   Основи психології : Підручник для студ. взо. – 3-ї вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1997. – 632 с. – ISBN 5-325-00822-6
973918
   Основи психології : Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Вид. 4-е, стереот. – Київ : Либідь, 1999. – 632 с. – ISBN 966-06-0135-2
973919
  Дубравська Д.М. Основи психології : Навчальний посібник / Д.М. Дубравська. – Львів : Світ, 2001. – 280с. – ISBN 966-603-129-9


  Охарактеризовано різні психологічні течії, визна-чено їх роль у розвитку науки психології. Розкри-то суть і специфіку психічних процесів особис-тості: відчуття, сприймання, пам"ять, мовлення, мислення. Навчальний посібник для студентів вищих ...
973920
   Основи психології : Підручник для студ. вищих закладів освіти. – Вид. 5-е, стереотип.. – Київ : Либідь, 2002. – 632 с. – ISBN 966-06-0233-2
973921
  Кириленко Т.С. Основи психології : Навчальний посібник / Т.С. Кириленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 88с. – ISBN 966-594-461-4
973922
  Веракіс А.І. Основи психології : навч. посібник / [А.І. Веракіс та ін.]. – Київ ; Харків : ТОВ "Р.И.Ф", 2005. – 413, [3] с. : іл., табл. – Словник: с. 374-411. – Бібліогр.: с. 412-414 та наприкінці тем. – ISBN 966-8097-06-8
973923
   Основи психології : підручник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Киричук, В.А. Роменець, Т.С. Кириленко, І.П. Маноха, В.М. та ін. Пискун; [О.В. Киричук, В.А. Роменець, Т.С. Кириленко, І.П. Маноха та ін.]; за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 6-те вид., стер. – Київ : Либідь, 2006. – 632 с. – ISBN 966-06-0410-6
973924
  Максимова Н.Ю. Основи психології девіантної поведінки : підручник для студ. вищих навчальних закл. / Н.Ю. Максимова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 440с. – ISBN 978-966-439-069-6
973925
  Бандурка О.М. Основи психології і педагогіки : Підручник для вищ. навч. закладів МВС України / О.М. Бандурка, В.О.Тюріна, О.І.Федоренко; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2003. – 336с. – ISBN 966-610-053-3
973926
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : Посібник / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2003. – 504с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-07-0


  Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
973927
  Серьожникова Р.К. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.К. Серьожникова, Н.Д. Пархоменко, Л.С. Яковицька; МОіНУ. ДНТУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 243 с. – ISBN 966-8253-42-6
973928
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр., доп. – Київ : Академвидав, 2005. – 520с. – ("Альма- Матер"). – ISBN 966-8226-22-4
973929
  Макарова Л.І. Основи психології і педагогіки : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Макарова, Й.М. Гах ; М-во освіти та науки України, Ін-т менедж.менту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-111. – ISBN 966-364-007-3
973930
  Семенова А.В. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник / А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова. – Київ : Знання, 2006. – 319с. – ISBN 966-346-114-4
973931
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О.М.Степанов, М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 520 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-07-0


  Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
973932
  Варій М.Й. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / М.Й. Варій, В.Л. Ортинський ; МОНУ ; Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 376 с. – ISBN 966-364-401-X
973933
   Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова, А.М. Ващенко; А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова, А.М. Ващенко; за ред. А.В. Семенової. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 341с. – ISBN 978-966-346-346-9
973934
  Власова О.І. Основи психології і педагогіки : підруник для студ. вищ. навч. закл. / Власова О.І., Марушкевич А.А. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 255 с. – ISBN 978-966-439-211-9
973935
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : навч. посібник [ля студ. вищих навч. закладів] / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – 3-тє вид., допов. – Київ : Академвидав, 2012. – 526, [2] с. – Бібліогр.: с. 484-486. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-041-7


  Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
973936
  Дроздов О.Ю. Основи психології масової геополітичної свідомості : монографія / О.Ю. Дроздов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 563, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 404-464. – ISBN 978-617-7323-41-8
973937
  Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник / Ю.І. Палеха, В.І. Герасимчук, О.М. Шиян; МОУ. Європейський ун-тет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейский ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 154с. – Бібліогр.:С.149-151. – ISBN 966-7508-27-7
973938
  Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки : навч. посіб. / В.С. Лозниця; МОНУ ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2001. – 288 с. – ISBN 966-574-207-8


  Охарактеризовано різні психологічні течії, визна-чено їх роль у розвитку науки психології. Розкри-то суть і специфіку психічних процесів особис-тості: відчуття, сприймання, пам"ять, мовлення, мислення. Навчальний посібник для студентів вищих ...
973939
  Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник / Ю.І. Палеха, В.І. Герасимчук, О.М. Шиян; Європейський університет. – 2-ге вид., доп. – Київ : Європейський університет, 2001. – 164с. – ISBN 966-7508-80-3
973940
  Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник / Ю.І. Палеха, В.І. Герасимчук, О.М. Шиян; Європейський університет. – 2-ге вид., доп. – Київ : Європейський університет, 2002. – 164с. – ISBN 966-7508-80-3
973941
  Колесніченко Л.А. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.А. Колесніченко, Л.Л. Борисенко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 157с. – ISBN 966-574-311-2
973942
  Балашова С.П. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник для курсантів ВВНЗ / С.П. Балашова, В.Л. Кирик, С.Г. Лисюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 158с. – ISBN 966-594-654-4
973943
  Ковальчук О.Б. Основи психології та педагогіки : навчальний посібник / Орися Ковальчук, Світлана Когут ; за заг. ред. Л. Ковальчук ; МОН України ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-613-715-2
973944
  Власова О.І. Основи психології та педагогіки : підручник / О.І. Власова, А.А. Марушкевич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання, 2011. – 336 с. : табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-648-4


  електронний додаток з програмним продуктом і 73 повнотекстовими виданнями з логіки.
973945
  Романовська Л.І. Основи психології та педагогіки : навч. посібник / Л.І. Романовська, Л.О. Подкоритова. – Львов : Новий Світ-2000, 2019. – 449, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-449. – (Вища освіта в Україні)
973946
  Ржевська-Штефан Основи психологічних наук : метод. забезп. самостійної роботи студ. педагогічного ВНЗ / З.О. Ржевська-Штефан, Л.В. Клочек, І.Л. Уличний ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 376 с. : табл. – Імен покажч. : с. 368-369 - Предм. покажч. : с. 370-375. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7406-78-3
973947
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : Навчальний посібник / С.В. Васьківська. – Київ : Четверта хвиля, 2004. – 256с. – ISBN 966-529-064-9
973948
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : підручник / С.В. Васьківсьска ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 504с. – ISBN 966-594-985-3
973949
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / С.В. Васьківська. – 2-е вид. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-521-564-6
973950
  Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов ; [відп. за вип. Кальченко Н.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2012. – 459, [5] с. : іл., табл. – Додатки: с. 407-430. – Бібліогр.: с. 385-406. – ISBN 978-966-194-022-1
973951
  Никоненко Ю.П. Основи психологічної просвіти та профілактики : навч.-метод. посібник / Никоненко Ю.П. ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Київ : КНТ, 2019. – 191, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці частин та в додатках. – ISBN 978-966-373-831-4
973952
   Основи психолого-управлінського консультування : Навч. посібник для студентів вузів. – Київ : МАУП, 2002. – 136с. – 15Осно Шифр дубл. – ISBN 966-608-170-9
973953
   Основи психотерапії : навч. посібник / [В.І. Банцер та ін. ; під заг. ред. К.В. Седих, О.О. Фільц, Н.Є. Завацької] ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ЦПК, 2013. – 329, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2230-04-8
973954
   Основи психотерапії : навч. посібник / [К.В. Седих та ін.] ; за ред. д-ра психол. наук К.В. Седих, д-ра мед. наук О.О. Фільц. – Київ : Академія, 2017. – 189, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. слов.: 185-190. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 191. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-516-8
973955
  Карпенко Є. Основи психотренінгу : навч. посібник / Євген Карпенко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Львів ; Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 75, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-384-339-1
973956
  Котюк І.І. Основи публічного права України / І.І. Котюк. – Київ : Логос, 1998. – 160с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-044-5
973957
  Лазор О.Д. Основи публічного управління та адміністрування : навч.-метод. посібник / Лазор О.Д., Лазор О.Я., Юник І.Г. ; М-во соц. політики України, Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – 2-ге вид. – Київ : Ліра-К, 2019. – 267, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7320-92-9
973958
  Сопін Є.Ф. Основи радіобілогії / Є.Ф. Сопін. – Київ : Радянська школа, 1962. – 240с.
973959
  Кіцно В.О. Основи радіобіології та радіоекології : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.О. Кіцно [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. аграр. ун-т України. – Київ : Хай-Тек Прес, 2008. – 316, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-316. – ISBN 978-966-2143-01-0
973960
  Кутлахмедов Ю.О. Основи радіоекології : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.О. Кутлахмедов, В.І. Корогодін, В.К. Кольтовер; За ред. В.П.Зотова. – Київ : Вища школа, 2003. – 320с. – ISBN 966-642-137-2


  Наведено основні принципи радіоекології. Розглянуто дію радіонуклідів на мікроорганізми, рослини, тварин і людей, а також міграцію радіонуклідів у різних системах. Висвітлено проблеми екології міст, а також значних територій, забруднених ...
973961
  Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : навчальний посібник / С.М. Левитський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 82 с. – ISBN 966-594-304-9
973962
  Сисоєв В.М. Основи радіоелектроніки : Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / В.М. Сисоєв. – Київ : Вища школа, 2004. – 279 с. – ISBN 966-642-018-Х


  Розглянуто електричні сигнали та елементи радіоелект-ронних пристроїв, радіоелектронні пристрої та системи. Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних за-кладів
973963
  Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : підручник для студентів вузів, які навчаються за напрямами "Фізика" та "Прикладна фізика" / С.М. Левитський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 456 с. – ISBN 966-594-967-5
973964
  Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики : підручник / В.В. Лизанчук; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Знання, 2006. – 632с. + компакт- диск. – ISBN 966-346-249-3
973965
  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : Підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Журналістика" / О.Я. Гоян; КНУТШ; Інститут журналістики. – 2-е вид., доп. – Київ : Веселка, 2004. – 245 с. – ISBN 966-01-0319-0
973966
  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : Підручник / О.Я. Гоян; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 190с. – ISBN 966-594-460-6
973967
  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підручник / О.Я. Гоян ; КНУТШ. – 3-тє вид., допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-093-1
973968
  Бова М.Т. Основи радіотехніки / М.Т. Бова, Г.Г. Марголін, Н.М. Розенберг. – Київ, 1957. – 231 с.
973969
  Євтіхієв О.Ф. Основи радянського адміністративного права : підручник для ВУЗ"ів та для уряд. осіб адміністрації / О.Ф. Євтіхієв, проф. – [Харків] : Держвидав України, 1928. – 296 с.
973970
   Основи радянського законодавства. – К., 1973. – 316с.
973971
   Основи радянського законодавства.. – 2-е вид., доп. – К., 1974. – 340с.
973972
  Скібіцький В.М. Основи радянського кримінального права / В.М. Скібіцький. – Київ, 1963. – 95с.
973973
  Скібіцький В.М. Основи радянського кримінального права / В.М. Скібіцький. – Київ, 1964. – 34с.
973974
   Основи радянського права. – Вид. 2-е. – Київ, 1963. – 424 с.
973975
  Бурчак Ф.Г. Основи радянського права / Ф.Г. Бурчак. – Вид. 2-е. – К., 1963. – 1963с.
973976
   Основи радянського права. – 3-є перероб. і доп. вид. – Київ : Урожай, 1966. – 403с.
973977
  Бурчак Ф.Г. Основи радянського права / Ф.Г. Бурчак. – К., 1980. – 464с.
973978
  Бурчак Ф.Г. Основи радянського права / Ф.Г. Бурчак. – Київ, 1981. – 464 с.
973979
   Основи радянського права.. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1971. – 315с.
973980
   Основи радянського трудового законодавства. – Київ : Вища школа, 1974. – 167 с.
973981
   Основи радянського цивільного і трудового права. / Ф.Г. Бурчак, І.Г. Євсєєв, Є.О. Монастирський, В.З. Янчук; Євсєєв І.Ф. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1962. – 302с.
973982
   Основи Радянської держави і права. – К., 1984. – 176с.
973983
  Гурєєв П.П. Основи Радянської держави і права : навчальний посібник / П.П. Гурєєв. – Київ : Вища школа, 1987. – 190 с.
973984
  Бурдянський І. Основи раціоналізації виробництва / І. Бурдянський. – Х., 1932. – 360с.
973985
   Основи раціонального викоростання та охорони водних ресурсів / Н.Г. Астрова, І.П. Зелінський, Л.В. Моісеєва, В.В. Астров // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 607-609. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
973986
  Гайдай С.В. Основи раціонального природокористування, екологічної експертизи та аудиту : навчальний посібник / Гайдай С.В. ; КНУТШ, Географічний ф-т, Кафедра географії України. – Київ, 2010. – 68 с. + Додаток: с. 26-68. – Бібліогр.: с. 23-25
973987
   Основи реалізації природної структурно-логічної надмірності диз"юнктивних нормальних форм представлення даних / Ю. Іванов, І. Пампуха, Д. Перегудов, О. Захарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розроблено теоретичні основи реалізації природної структурно-логічної надмірності змінних, що породжує послідовності n-мірного куба Е n, забезпечують завдання необхідних коригувальних властивостей структурно-логічних кодів. Developed are theoretical ...
973988
  Россіхіна Г.В. Основи реалізації фінансово-правових норм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 91-95. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
973989
   Основи регіонального управління в Україні : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Каф. регіон. упр., місцевого самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: В.М. Вакуленко та ін.] ; за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2012. – 573, [3] с. : іл., табл. – Слов. основ. термінів: с. 530-565. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-619-310-3
973990
  Сергєєв О.Д. Основи регіональної геології Причорноморської синеклізи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 3-11. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 8)
973991
  Павленко А.Ф. Основи регіональної діагностики : Навчальний посібник / А.Ф. Павленко, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко; Національна акад. наук України; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – 70с. – ISBN 966-95729-2-4
973992
  Злупко С.М. Основи регіонології = Bases of regionology : навчально-методичний посібник / Степан Злупко ; [за заг. ред. О.В. Стефанишин] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 233, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Присвячується 80-річчю з дня народження С.М. Злупка. – Бібліогр.: с. 187-193 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-852-4
973993
  Макогон В.Д. Основи регулювання міжбюджетних відносин // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 12. – С. 21-23
973994
  Тимошик М.С. Основи редагування : підручник для студентів ВНЗ / Микола Тимошик. – Київ : Наша культура і наука, 2019. – 559, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 545-547. - Резюме англ., польськ. – Бібліогр.: с. 550-555. – ISBN 978-966-7821-70-8


  У пр. № 1727187 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича - нашій країні вкрай потрібна грамотна і патріотично налаштована інтелектуальна еліта. Цеглинка для цього - мій новий підручник. Підпис. 28.08.19 р.
973995
  Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. які навчаються за спец. "Журналістика", "Видавнича справа та редагування" / В.О. Карпенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 432 с. – ISBN 978-966-388-201-7
973996
  Кулик А.В. Основи рейтингового управління регіональними системами : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-28. – Бібліогр.: 21 назва
973997
   Основи реклами і зв"язків із громадськістю : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Ф. Іванов [та ін.] ; [за заг. ред. В.Ф. Іванова, В.В. Різуна] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 431 с. – Бібліогр.: с. 421-431. – ISBN 978-966-439-374-1
973998
  Ревнюк О.В. Основи реклами і зв"язків із громадськістю. Покажчик зміст // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 56-57


  Подаємо відомості про видання й авторів та покажчик змісту нового колективного підручника (2011 рік), підготовленого до другу викладачами кафедри реклами та зв"язків із громадськістю Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. It is presented ...
973999
  Шальман Т.М. Основи реклами у сфері освіти : навч. посібник / Т.М. Шальман ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123-127
974000
  Вежель Л.М. Основи рекламної діяльності : Методичні рекомендації / Вежель Л.М.; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2006. – 80с.
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,