Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
973001
  Гирич І. "Опортунізм" чи "соціалізм": до проблеми про внутрішньопартійну дискусію в УСДРП 1909-1912 років. Листи В. Садовського до А. Жука / І. Гирич, В. Кавунник // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 576-639. – (Нова серія ; вип. 18)
973002
  Ластовецький А. Оподаткування - найголовніший посередній метод державного регулювання підприємництва // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.76-82
973003
  Власенко І.В. Оподаткування - стимулюючий механізм підтримки малого бізнесу // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 30-35. – (Економічні науки ; № 37/49). – ISBN 966-8310-12-8
973004
  Солодан К.В. Оподаткування IT-діяльності на місцевому рівні в Швейцарії // Правова модель місцевих податків і зборів в Україні крізь призму ціннісних викликів революції гідності : зб. матеріалів круглого столу 30 берез. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. публ. права ; [уклад.: Р.О. Гаврилюк, Л.В. Вакарюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2018. – С. 133-139. – ISBN 978-966-423-466-2
973005
  Ілюшко О. Оподаткування акцизним збором бензинів моторних сумішевих із вмістом високооктанових кисневмісних добавок // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 41. – С.37-38
973006
  Московенко Олександр Миколайович Оподаткування в умовах переходу до ринкової економіки : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Московенко Олександр Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
973007
  Музика-стефанчук О.А. Оподаткування доходів громадян як доходне джерело бюджетів: зарубіжний досвід // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 344-346. – ISBN 978-966-171-322-1
973008
  Гедзюк О.В. Оподаткування доходів самозайнятих осіб - адвокатів та особливості сплати ЄСВ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 112-116. – ISSN 2219-5521
973009
  Райнова Л.Б. Оподаткування доходів фізичних осіб в контексті соціальної справедливості та ефективності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Райнова Лариса Борисівна ; М-во освіти і науки України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 32 назви
973010
   Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в Україні : Навч. посібник для студ.вищих навчальних закладів. – Київ : ДІЯ, 2000. – 320с. – ISBN 966-7665-18-6
973011
  Федоренко Т. Оподаткування іноземного доходу: що і куди платити? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 27 серпня (№ 35). – С. 14-15
973012
  Велігурська А.М. Оподаткування нерухомості: порівняння вітчизняного та міжнародного досвіду // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (12). – С. 53-56. – ISSN 2313-0431
973013
  Чемеріс С. Оподаткування операцій з ощадними сертифікатами на пред"явника у банківських установах // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 18. – С.21-24
973014
  Стельмашук А. Оподаткування ПДВ операцій з поставки послуг нерезидентам // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 2. – С.38-39
973015
  Мельник В.М. Оподаткування підприємницької діяльності : Навчальний посібник / В.М. Мельник, І.А. Грицаєнко, О.С. Іванишина. – Київ : Кондор, 2003. – 160с. – ISBN 966-8251-14-8


  Для студентів економічних факультетів вищих навчальних закладів
973016
  Луценко І.С. Оподаткування платників єдиного податку в сучасних умовах впровадження податкової реформи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 131-135 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
973017
  Руднік І. Оподаткування хлібопродуктів. / І. Руднік. – К., 1935. – 80с.
973018
  Дука Ю. Оподаткування як фактор розвитку громадянського суспільства в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.166-176. – ISBN 966-7800-16-4
973019
  Варшицька Н. Оподпткування та облік виплат дивідендів власникам корпоративних прав // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.31-33
973020
   Опозванена паметниците на културата в България : годишник на националния институт за паметниците на културата / Ред.кол. предс. Т. Кръстев. – София : [S. n.], 1984. – 163 с.
973021
  Оэ Кэндзабуро Опоздавшая молодежь : Роман / Оэ Кэндзабуро. – Москва : Прогресс, 1973. – 340с.
973022
  Оэ Кэндзабуро Опоздавшая молодежь / Оэ Кэндзабуро. – М, 1990. – 622с.
973023
  Крымова С. Опоздавшему - скорлупки. Молодым инноваторам советуют поторопиться. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 26 октября (№ 43)


  Речь идет об экспертизе инновационных проектов и подготовке кадров для инновационной экономики.Тема одного из круглых столов была сформулирована как “Экономическая экспертиза проектов”, но выступивший первым гендиректор Республиканского ...
973024
   Опоздавший Новый год // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 16-20 : фото
973025
  Ярмоленко Н. Опозиції "автор - виконавець" та "варіант - інваріант" в українському героїчному епосі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 57-59. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано опозиції "автор - виконавець", "варіант - інваріант" у річищі загальної проблеми "статика - динаміка" у фольклорі. Статичні аспекти героїчного епосу проявляються лише в його динаміці. Авторство в пісенному епосі невіддільне від ...
973026
  Решетникова І.В. Опозиції в східнослов"янскій традиційній культурі (на матеріалі народної ритуально-театралізованої обрядності) : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Решетникова І.В.; І.В.Решетнікова; Нац. муз. акад. України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
973027
  Ільницький В. Опозиційна підпільна діяльність ОУН на теренах Карпатського краю у початковий період “хрущовської відлиги” (1955–1957) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18. – С. 31-40. – ISSN 2077-7280
973028
  Гутиря С.В. Опозиційне періодичне видання і влада // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 27-30


  У статті йдеться про утиски газети захисту інтересів селян України "Сільські вісті" владою часів Щербицького - Кравчука - Кучми. In the article it is described the persecution of the newspaper of protection of peasant"s interests of Ukraine "Silski ...
973029
  Войтенко С.В. Опозиційний робітничий рух в Україні на завершальному етапі непу (1926-1928) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-35. – (Історія ; вип. 59/60)


  На основі джерельних матеріалів та архівних документів аналізується стан опозиційного робітничого руху на завершальному етапі непу.
973030
  Войтенко С.В. Опозиційний робітничій рух у 1921-1923 рр.: відгомін політичної боротьби в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 21-24. – (Історія ; вип. 53)


  На основі джерельних матеріалів, архівних документів та преси в статті аналізується стан та прояви опозиційного руху в перші роки непу.
973031
  Шипотілова О.П. Опозиційний рух на Одещині та Миколаївщині у спогадах його учасників (1960-1990-ті рр.) / О.П. Шипотілова, А.В. Кожанов // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 41. – С. 177-189. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
973032
  Коляда І. Опозиційний рух наприкінці 1960-х - у 1980-ті рр. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (211), березень 2019. – С. 14-23
973033
  Струтинський Владислав Опозиційний рух у Польщі в останній чверті XX ст. та його вплив на розвиток суспільно-політичного конфлікту 1980-1981 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 214-221. – (Історія ; Вип. 18)
973034
  Філоретова Лариса Матвіївна Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907- початку 1917 рр. : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Філоретова Лариса Матвіївна; МОіНУ. Нац. пед. ін-тут ім. М. Драгоманова. – Київ, 2003. – 213 л. – Бібліогр.: л.186 - 213
973035
  Філоретова Лариса Мартіївна Опозиційний рух учителів і учнівської молоді України в другій половині 1907- початку 1917 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Філоретова Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
973036
  Негуляєва Г.О. Опозиційний уряд як складова парламентської демократії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Негуляєва Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 192 л. – Бібліогр.: л. 169-192
973037
  Негуляєва Г.О. Опозиційний уряд як складова парламентської демократії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Негуляєва Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 6 назв
973038
  Компанієць О.В. Опозиційний фольклор як одна з форм народного спротиву політиці "суцільної колективізації" та Голодомору 1932-1933 рр. в Україні // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 107-111. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
973039
  Кобзей Н. Опозиційні концепти "село" - "місто" в натуралістичних творах Еміля Золя, Івана Франка та Володимира Винниченка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 271-278. – (Філологія ; Вип. 23/24)
973040
  Супрун Л. Опозиційні лексеми - складники медіативного дискурсу М. Грушевського-журналіста // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 221-223. – ISBN 978-966-493-306-0
973041
  Полтавець С.В. Опозиційні настрої в українському суспільстві після підписання Переяславського договору 1654 р. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 185-196
973042
  Азаров Микола Янович Опозиційні рекомендації Миколи Азарова : [інтерв"ю з народним депутатом України М.Я. Азаровим] // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 24-27. – ISSN 0130-5212
973043
  Комарніцький О. Опозиційність студентства педагогічних ЗВО щодо економічної політики радянської влади на селі (1930-ті рр.) / О. Комарніцький, Л. Комарніцька // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 152-164. – (Серія "Історія" ; вип. 1/43). – ISSN 2312-2595
973044
  Качановська Т.О. Опозиція "абстрактне/конкретне" як перекладознавча проблема (на матеріалі сонетів Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме та Ж.-М. де Ередіа та їхніх українських інтерпретацій) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 120-129. – Бібліогр.: 20 назв.
973045
  Телехова О.П. Опозиція "волі - неволі" в драматургії Лесі Українки (у зв"язку з вивченням у школі) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 82-85. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
973046
  Межжеріна Г.В. Опозиція "гарячий/холодний" в ознаковій парадигмі "соціально-етична оцінка особи" східнослов"янської мовної картини світу ХІ-ХІІІ ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 15-32. – Бібліогр.: Літ.: с. 30-31. – ISSN 0027-2833
973047
  Сердега Р.Л. Опозиція "лівий/правий" в українських народних повір"ях // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 41-44. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
973048
  Супрун В.М. Опозиція "людина-влада" у творах Миколи Понеділка // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 24-27


  У статті йдеться про гостре викривальне слово емігранта, палкого прихильника незалежності України Миколи Понеділка, спрямоване проти більшовицької диктатури This article is about a keen accusatory word of an emigrant, fiery supporter of an ...
973049
  Письменна Ю.О. Опозиція "розумний" - "дурний" у національно-мовних картинах світу // Класичні мови і сучасне мовознавство : [хрестоматія для студентів-класиків] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: І.О. Голубовська, В.М. Шовковий]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 182-198. – ISBN 978-966-439-842-5
973050
  Ковтун Ю.В. Опозиція "Росія - Захід" в російській філософській думці ХІХ століття // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 81-82
973051
  Мазепова О.В. Опозиція "свій–чужий" у перській мовній свідомості (на матеріалі фразеології перської мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 218-225
973052
  Харитонова Д.Д. Опозиція "свій - чужий" у сучасному політичному дискурсі чинного прездента Росії // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 455-463


  Розглянуто опозиційне протиставлення категорій "свій" та "чужий" у сучасних політичних промовах Президента Російської Федерації Володимира Путіна. Визначено способи представлення на лексичному рівні категорій "свій" та "чужий". Проаналізовано ...
973053
  Закальська Я. Опозиція "Свій - чужий" у фольклорі спротиву (на матеріалах фольклорних текстів Революції Гідності) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 156-163
973054
  Кремінська О.О. Опозиція "свій/чужий" в новелі Р. Кіплінга "Lispeth" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – C. 69-70
973055
  Рязанцева Т. Опозиція "свого-чужого" як аспект теми самотності у метафізичній поезії О. Стефановича і М. Цвєтаєвої // Літературна компаративістика / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: Наливайко Д.С., Грицик Л.В., Гром"як Р.Т. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 4, Ч. 2 : Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми. – С. 156-170. – ISBN 978-966-193-068-0. – ISSN 2225-3564
973056
  Кицан О. Опозиція "своє"/чуже" в сучасній українській літературі зарубіжжя // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 139-146. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
973057
  Смушак Т. Опозиція "своє/чуже" в автобіографічній повісті Наталени Королевої "Без коріння" та автобіографічному романі Ірен Немировськи "Вино самотності" // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 6. – C. 86-95. – ISSN 2313-5921
973058
  Бугайова Н. Опозиція "столиця - провінція" в романах Валерія Шевчука "Кросворд" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 28-30
973059
  Гриненко М.А. Опозиція "схід - захід" у політико-філософському вченні М. Шлемкевича (за матеріалами праці "Галичанство") // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 34-42


  Здійснюється історико-філософське описання головних ідей праці М. Шлемкевича "Галичанство", аналізуються умови можливості їх застосування для осмислення сучасного політичного світу української національної культури. У статті розкривається інтерпретація ...
973060
  Якименко О.В. Опозиція "український патріотизм - комунізм" у п"єсі Наталії Романович -Ткаченко "Тумани" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 480-486


  У статті вперше аналізується п"єса Наталі Романович-Ткаченко "Тумани". Розглядається конфлікт твору через опозицію "український патріотизм–комунізм". В статье впервые анализируется пьеса Наталии Романович-Ткаченко "Туманы". Рассматривается ...
973061
  Полагейкіна В.А. Опозиція «чужий – свій» в англійській мовній картині світу (щодо постановки проблеми) // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 7. – С. 151-157. – ISSN 2409-3238
973062
  Мартінек С.В. Опозиція US/THEM в англійській лінгвокультурі: засоби мовної концептуалізації // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 82-86
973063
  Степико В.П. Опозиція в політичному житті суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 155-161. – ISBN 966-628-197-5
973064
  Данилюк Ю.З. Опозиція в Україні (друга половина 50-х - 80-ті 20 ст.) / Юрій Данилюк, Олег Бажан; НАНУ, Ін-т історії України, Головна редакційна колегія наук.-документальної серії гниг "Реабілітовані історією". – Київ : Рідний край, 2000. – 616с. – (Реабілітовані історією). – ISBN 966-02-1732-3
973065
  Дем"яненко Б.Л. Опозиція в Україні: маємо те, що маємо... // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 297-307


  Розглянуто проблеми становлення, особливості взаємовідносин влади та опозиції, аргументовано необхідність унормування статусу опозиції в Україні. Рассмотрены проблемы становления, особенности взаимоотношений власти и оппозиции, аргументировано ...
973066
  Панченко В. Опозиція дискурсів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 23-24 травня (№ 92/93). – С. 11


  Поема Тараса Шевченка "Кавказ": полеміка з Олександром Пушкіним.
973067
   Опозиція корисна для Вас : досвід Великої Британії та пропозиції для України. – Київ : [Центр політико-правових реформ], 2007. – 36 с. – ISBN 978-966-96609-5-4
973068
  Орлик В.В. Опозиція курсу розширення НАТО в США в 1990-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 151-153. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему оцінки курсу розширення НАТО провідними американськими політиками та експертами в контексті ситуації, що склалася на початку 1990-х рр. Проаналізовано вплив позицій опонентів курсу розширення на нинішню ситуацію та можливість їх ...
973069
  Орлик В.В. Опозиція курсу розширення НАТО у США у 1990-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-57. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
973070
  Клименко І. Опозиція локальних народномузичних традицій на порубіжжі Західного Полісся та середнього Погориння (за експедиціями 1984-2010 років до Зарічанського та Дубровицького районів Рівенської області) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 115-130. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  На підставі системних польових обстежень сільської музики Прип’ятського Полісся у місці контакту східно- і західнополіської етнокультурних зон, що провела автор протягом 1984–2010 рр., встановлено сусідство двох контрастних за типом організації ...
973071
  Левченко О.П. Опозиція м"який - твердий у фразеологічних системах. // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 90-96. – (Філологія)
973072
  Гузар З. Опозиція на рівні образів-персонажів ("Маніпулянтка" - "Між добрими людьми") // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 72. – С. 67-76. – ISSN 0130-528Х
973073
  Лисюк Н.А. Опозиція природи і культури в міфології давного шумеру : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 273-277
973074
  Головня А.В. Опозиція свій / чужий у англомовних та україномовних перекладах статей про Україну / А.В. Головня, С.Г. Шурма // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 46-53. – ISBN 978-966-171-881-3
973075
  Біла І.В. Опозиція світ / людина як екзистенційний концепт розкриття абсурдності світу // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 241-249


  Розглядається специфіка реалізації опозиції світ / людина у творах Галини Пагутяк
973076
  Свириденко О. Опозиція село/місто в організації художнього простору прози Люко Дашвар // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 89-98


  У статті досліджується романістика Люко Дашвар. Розглядаються особливості урбаністичного аспекту у творах письменниці. Художня колізія столиця-провінція, а також опозиція місто-село аналізуються з погляду текстуального втілення в романах соціальних ...
973077
  Лук"янець Т.Г. Опозиція хорошеліогане в українських та англійських колискових піснях: досвід контрастивного аналізу // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 183-187. – (Бібліотека Інституту філології)
973078
   Опозиція як джерело альтернативної політики // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2005. – № 4
973079
  Павленко Р. Опозиція: права і повноваження // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-10. – ISSN 1609-5499
973080
   Опознавание и описание линий. – М., 1972. – 165с.
973081
  Файн. В.С. Опознавание изображений / В.С. Файн. – Москва : Наука, 1970. – 295 с.
973082
  Сердюков В.Д. Опознавание речевых сигналов на фоне мешающих факторов / В.Д. Сердюков. – Тбилиси, 1987. – 142с.
973083
  Байдерин В.А. Опознавательный знак : повесть : для детей / Виктор Байдерин ; ил. В.В. Тимофеев. – Алма-Ата : Жазуши, 1966. – 111 с. : ил.
973084
  Абрамов С.А. Опознай живого : приключенч. и фантаст. повести : [для сред. и ст. возраста] / Сергей Абрамов. – Москва : Детская литература, 1976. – 368 с. – (Библиотека приключений и научной фантастики)
973085
  Полторак А.И. Опознание / А.И. Полторак, Е.Б. Зайцев. – Москва, 1973. – 236 с.
973086
  Афанасьев Н.Н. Опознание : криминальный роман / Афанасьев Н.Н., Викуловский О.Ю. – Москва : СП"Вся Москва, 1990. – 222 с.
973087
  Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике (тактика) / Н.Н. Гапанович. – Минск, 1978. – 159 с.
973088
  Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике : Учебно-практическое пособие / А.Я. Гинзбург; Ассоциация работников правоохранительных органов РФ. – Москва, 1996. – 128с. – ISBN 5-88240-030-9
973089
  Цветков П.П. Опознание в стадии предварительного следствия / П.П. Цветков. – Л., 1957. – 52с.
973090
  Гапанович Н.Н. Опознание в судопроизводстве: (Процессуальные и психол. проблемы) / Н.Н. Гапанович. – Минск, 1975. – 175с.
973091
  Зинченко Т.П. Опознание и кодирование / Т.П. Зинченко. – Л, 1981. – 182 с.
973092
   Опознание образов. – М., 1965. – 152с.
973093
   Опознание образов. – М., 1968. – 228с.
973094
   Опознания личности обвиняемого при расследовании преступлений. – М., 1936. – 31с.
973095
  Мезенцев Б.А. Опознать отказались / Б.А. Мезенцев. – Донецк, 1973. – 144с.
973096
  Мезенцев Б.А. Опознать отказались / Б.А. Мезенцев. – 2-е изд. – Донецк, 1975. – 230с.
973097
  Мезенцев Б.А. Опознать отказались / Б.А. Мезенцев. – Донецк, 1986. – 222с.
973098
  Гладышева О.Н. Оползень / О.Н. Гладышева. – М, 1989. – 316с.
973099
  Рудько Г.И. Оползневые геосистемы г.Черновцы, прогноз их развития : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов / Г.И. Рудько, М.Н. Куница, Н.Д. Губко // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 61-67 : Рис., схема. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
973100
  Петров Н.Ф. Оползневые системы. Сложные оползни / Н.Ф. Петров. – Кишинев, 1988. – 223с.
973101
  Великий Г.Г. Оползневые явления на склонах речных долин левобережья Среднего Приднепровья и влияние на их устойчивость железнодорожного земляного полотна. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Великий Г.Г.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1966. – 24с.
973102
   Оползнеопасные территории Молдавии. – Кишинев, 1990. – 120с.
973103
  Шадунц К.Ш. Оползни-потоки / К.Ш. Шадунц. – М., 1983. – 120с.
973104
   Оползни. – М, 1981. – 368с.
973105
  Мартиросян В. Оползни : роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2005. – № 2. – С. 27-74. – ISSN 0012-6756
973106
  Тржцинский Ю.Б. Оползни в долинах рек Илима и Средней Ангары. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Тржцинский Ю.Б.; Иркутский гос.у н-т им. А.А.Жданова. АН СССР. сиб. отд. Ин-т земной коры. – Иркутск, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
973107
  Ниязов Р.А. Оползни в лесовых породах северо-западных склонов Кураминского хребта и закономерности их образования : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Ниязов Р. А.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по геол. и географ. наукам. – Ташкент, 1967. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
973108
  Шадунц К.Ш. Оползни в Молдавии и борьба с ними / К.Ш. Шадунц. – Кишинев, 1963. – 104с.
973109
  Арешидзе Г.М. Оползни Грузинской ССР : (условия возникновения и типы оползней в кристаллических массивах и молласах предгорного прогиба Аджаро-Имеретинского хребта) / Г.М. Арешидзе. – Тбилиси : Мецнииреба, 1980. – 156 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 147-154
973110
   Оползни и борьба с ними. – Ставрополь, 1964. – 450с.
973111
   Оползни и борьба с ними. – Кишинев, 1974. – 135с.
973112
  Вагнер П. Оползни и вопросы методики изучения устойчивости склонов методами моделирвоания. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.07 / Вагнер П.; МГУ. – М, 1973. – 28л.
973113
  Кнорре М.Е. Оползни и меры борьбы с ними / М.Е. Кнорре [и др.] ; под ред. д-ра техн. наук М.Е. Кнорре. – Москва : Стройиздат, 1951. – 172 с. : ил. – Библиогр.: с. 169
973114
  Чепрасов А.Ф. Оползни и опыт борьбы с ними / А.Ф. Чепрасов. – Москва, 1972. – 33 с.
973115
  Ходжаев А.Р. Оползни и проблема рационального использования геологической среды / А.Р. Ходжаев, Р.А. Ниязов. – М., 1985. – 47с.
973116
   Оползни и сели : В 2-х томах. – Москва
Т.1. – 1984. – 352с.
973117
   Оползни и сели : В 2-х томах. – Москва
Т.2. – 1984. – 250с.
973118
  Петриашвили Г.С. Оползни Кутаиси-Ткибульского района и их инженерно-геологическая характеристика : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 126 / Петриашвили Г.С.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1969. – 23л.
973119
   Оползни Молдавии и охрана кружающей среды. – Кишинев, 1983. – 160с.
973120
   Оползни северо-западного побережья Черного моря. – Киев : Наукова думка, 1993. – 210с.
973121
  Преснухин В.И. Оползни Таджикистана : (формы нарушения устойчивости склонов) / В.И. Преснухин. – Душанбе
Ч. 1. – 1976. – 157с.
973122
  Рогозин И.С. Оползни Ульяновска и опыт борьбы с ними. / И.С. Рогозин. – М., 1961. – 150с.
973123
  Рогозин И.С. Оползни Ульяновского и Сызранского Поволжья. / И.С. Рогозин, З.Т. Киселева. – М., 1965. – 160с.
973124
   Оползни Харьковской области / Г.Г. Стрижельчик, О.А. Крамаренко, Ю.П. Соколов, др. и; Науч. ред. И.Г. Черванев. – Харьков, 2001. – 300с.
973125
   Оползни Черноморского побережья Украины. – М, 1977. – 103с.
973126
  Махорин А.А. Оползни, обвалы и оценка устойчивости горных склонов. (На примере долины р.Ингури, Западный Кавказ) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.126 / Махорин А.А.; Геолог. фак-т. Кафедра грунтоведения и инж. геологии. – М., 1971. – 20л.
973127
  Тржцинский Ю.Б. Оползни, сели, термокарст в Восточной Сибири и их инженерно-геологическое значение / Ю.Б. Тржцинский, М.Д. Будз, Н.Е. Зарубин. – Москва : Наука, 1969. – 136с.
973128
  Дроздов С.С. Оползни. / С.С. Дроздов. – Ставрополь, 1965. – 200с.
973129
   Ополчение на защите Москвы. – Москва, 1978. – 408с.
973130
   Ополченцы. – Л., 1975. – 478с.
973131
  Сенчуров Ю.Н. Ополченцы. / Ю.Н. Сенчуров. – Тула, 1966. – 51с.
973132
  Хромов А.М. Ополье / А.М. Хромов. – Ярославль, 1974. – 47с.
973133
  Федорук Я. Опонентський відгук Омеляна Пріцака на кандидатську дисертацію "Туреччина та її васали у відносинах з Богданом Хмельницьким у 1654 році" (1996) // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000" ; редкол.: Ю. Буряк, О. Буценко, І. Гирич [та ін.]. – Київ, 2014. – 2013. Вип. 1 (95), кн. 1 : Україна - Туреччина. – С. 101-115. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
973134
  Мінчак Г.Б. Опонування дисертацій проф. Кочерганом М.П. // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 34-37


  Кочерган Михайло Петрович (н. 1936) - український мовознавець. Автор підручників "Загальне мовознавство" (1-е вид. - 1999; 2-е вид. - 2003, 2006; 3-є вид. - 2008, 2010), "Вступ до мовознавства" (1-е вид. - 2000, 2001, 2003, 2004; 2-е вид. - 2005, 2006, ...
973135
   Опонування на захистах докторських і кандидатських дисертацій [Казьмирчуком Григорієм Дмитровичем] // Григорій Дмитрович Казьмирчук : до 70-річчя з дня народження : біобібліогр. довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. М.Г. Казьмирчук, Я.Г. Рябцева]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 102-105. – ISBN 978-617-7107-20-9
973136
  Шукрулло Опора : стихи и поэма / Шукрулло ; пер. с узб. – Москва : Советский писатель, 1976. – 184 с.
973137
  Ворожбит О. Опора для дипломатії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 32 (508), 11-17.08.2017 р. – С. 28-29. – ISSN 1996-1561


  "Німеччина має тривалу історію культурної політики й упродовж років не сповільнює темпу в цій сфері, зокрема на міжнародній арені."
973138
  Колесников М.С. Опора для радуги / М.С. Колесников. – Москва, 1974. – 352с.
973139
  Бєляєв В.П. Опора землі : [львівські нариси] / В.П. Бєляєв. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1954. – 312 с.
973140
   Опора и движение. – Москва, 1988. – 47с.
973141
  Рибачук М.Ф. Опора на громадськість. / М.Ф. Рибачук, В.Г. Андрієнко. – Київ, 1990. – 46с.
973142
   Опора партії на селі : спогади активних учасників комітетів незаможних селян України. – Київ : Політвидав України, 1971. – 315 с.
973143
   Опора порядка. – Свердловск, 1991. – 414с.
973144
  Землянко Д.А. Опора Рад. / Д.А. Землянко. – Львів, 1965. – 40с.
973145
  Поліщук С.У. Опорна база партійної організації / С.У. Поліщук. – Львів, 1959. – 20с.
973146
  Пенчев Г. Опорна точка. / Г. Пенчев. – София, 1983. – 350с.
973147
   Опорная скважина №2 Оршанской впадины. – Минск, 1972. – 232с.
973148
  Федуліна А.І. Опорний задачник : Статика: Навчальний посібник дл студ. вищ. навчальних закладів 1-2 рівнів акридитації / А.І. Федуліна. – Київ : Вища школа, 2005. – 127с. – ISBN 966-642-265-4
973149
  Конончук Г.Л. Опорний лазер для Фур"є-спектрометра / Г.Л. Конончук, В.В. Стукаленко, І.Є. Хоменко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 286-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Показано, що серійний одномодовий лазер можна використовувати як опорний лазер для Фур"є-спектрометра без застосування спеціальних засобів стабілізації, якщо попередньо дослідити зміну характеристик його випромінювання під впливом саморозігріву і ...
973150
  Зищук Наталія Опорний навчальний заклад - методичний центр з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності для закладів загальної середньої освіти // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 18--19 : фото
973151
  Чернець І. Опорний розріз плейстоценових відкладів Галич як пам"ятка природи Передкарпаття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 63-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
973152
  Варзацька Л. Опорні вміння в системі особистісно зорієнтованої мовної освіти : (10-11 класи , академічний рівень) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7 (93). – С. 17-22
973153
  Смоляр Ю.І. Опорні конспекти - ефективність та якість навчального процесу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 13-14
973154
  Смоляр Ю.І. Опорні конспекти економлять час і змушують працювати // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 3. – С. 9-10
973155
  Кравчук К.Г. Опорні конспекти з основ права : Навчальний посібник / К.Г.Кравчук; МОН України. – Київ : Атіка, 2005. – 312с. – ISBN 966-326-038-6
973156
  Мельник Н. Опорні конспекти з української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.56-61
973157
  Вдовиченко Г.В. Опорні навчальні заклади як осередки розвитку та поширення заходів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності / Г.В. Вдовиченко, А.Г. Ліпська // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 22-23 : фото
973158
  Крохмаль О.І. Опорні розрізи палеофауністичних підрозділів фінального еоплейстоцену та раннього неоплейстоцену півдня Східної Європи // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 4. – С. 57-66 : рис. – Бібліогр.: с. 65-66. – ISSN 0367-4290
973159
  Кобернік С.Г. Опорні схеми для вивчення географії в 11 класі (до Вступу та розділу 1.Топографія та картографія) / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 7/8 (209/210). – С. 17-24 : табл.
973160
  Кобернік С.Г. Опорні схеми для вивчення окремих тем у курсі "Україна і світове господарство", 9 клас / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 10 (188). – С. 2-18 : табл.
973161
  Кобернік С.Г. Опорні схеми для вивчення розділу "Населення України і світу" у 8 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 4-16. – Бібліогр.: 6 назв.
973162
  Кобернік С.Г. Опорні схеми до вивчення розділу "Африка" у 10 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 11 (2011). – С. 5-18 : табл.
973163
   Опорні схеми та довідкові матеріали до курсу "Економічна та соціальна географія України" (регіональна частина). – Київ : Київський університет, 2001. – 44 с.
973164
  Крайнікова Т. Опорні схеми та таблиці з української літератури 9-10 клас : Українська мова та література. Бібліотека / Т. Крайнікова. – Київ : Редакції загальнопедагогічних газет, 2003. – 112с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8200-41-1
973165
   Опорні школи: особливості організації та фінансування / О. Денисюк, Т. Дронь, В. Колодій, В. Ткаченко, Н. Титаренко // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 71-81
973166
  Грисенко Л.П. Опорно-смислова схема : психологічна та лірична проза. Вірші у прозі // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2 с. обкл.
973167
  Грисенко Л.П. Опорно-смислова схема : російська поезія на межі ХІХ-ХХ століть / підгот. Л.П. Грисенко // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2
973168
   Опорно-смислова схема "Основні риси драматургії ХІХ століття, втілені в п"єсі А. Чехова "Вишневий сад" / підгот. Л.П. Грисенко // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3 с. обкл.
973169
  Грисенко Л.П. Опорно-смислова схема "Проза і поезія поза межами західного світу" / підгот. Л.П. Грисенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 10 : Уроки додаткового та позакласного читання. – С. 2 с. обкл. - 3 с. обкл.
973170
   Опорно-смислова схема. Соціально-психологічна проза ХІХ ст. у французькій літературі / підгот. Л.П. Грисенко // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 3 с. обкл.
973171
  Линьков А.М. Опорное давление в пологих пластах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Линьков А.М. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1969. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
973172
   Опорные геологические разрезы антропогена Украины. – Киев : Наукова думка
Ч. 1. – 1967. – 108с.
973173
   Опорные геологические разрезы антропогена Украины. – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1969. – 174с.
973174
  Веклич М.Ф. Опорные геологические разрезы антропогена Украины / М.Ф. Веклич, Н.А. Сиренко. – Киев : Наукова думка
Т. 3. – 1972. – 226с.
973175
  Чижов В.А. Опорные геологические резервы нефтегазоносных провинций европейской части СССР / В.А. Чижов. – М., 1985. – 268с.
973176
   Опорные и параметрические скважины Усторта. – Ташкент, 1981. – 128с.
973177
  Шаталов В.Ф. Опорные конспекты по кинематике и динамике : книга для учителя / В.Ф. Шаталов. – Москва : Просвещение, 1989. – 142 с.
973178
  Савченко Ю.С. Опорные конспекты по математике / Ю.С. Савченко. – Л.
Ч. 1. – 1990. – 62с.
973179
  Савченко Ю.С. Опорные конспекты по математике / Ю.С. Савченко. – Л., 1991. – 64 с.
973180
   Опорные логические конспекты в обучении географии. – Москва : Прометей, 1989. – 32с.
973181
  Антонов Л.К. Опорные прыжки женщин / Л.К. Антонов ; под ред. Ю. Гавердовского. – Москва : Физкультура и спорт, 1975. – 63 с. : ил. – (Гимнастическое многоборье)
973182
  Егоров В.В. Опорные пункты / В.В. Егоров. – М, 1962. – 39с.
973183
  Рубцов В.Н. Опорные пункты. / В.Н. Рубцов. – Пенза, 1960. – 151с.
973184
  Чувашов Б.И. Опорные разрезы верхнего карбона и Нижней Перми западного склона Урала и Приуралья / Б.И. Чувашов. – Свердловск, 1990. – 369 с.
973185
   Опорные разрезы верхнего ордовика и нижнего силура Приполярного Урала. – Сыктывкар, 1987. – 108 с.
973186
   Опорные разрезы и фауна визейского и намюрского ярусов Среднего и Южного Урала. – Л., 1978. – 132с.
973187
  Крохмаль А.И. Опорные разрезы историко-фаунистических подразделений среднего неоплейстоцена юга Восточной Европы // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 77-86 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0367-4290
973188
  Блудорова Е.А. Опорные разрезы кайнозоя Казанского Поволжья / Е.А. Блудорова, Н.Л. Фомичева. – Казань : Изд-во Казан.ун-та, 1985. – 162с.
973189
   Опорные разрезы нижнего плейстоцена бассейна Верхнего Дона. – Воронеж : Воронежский университет, 1984. – 213с.
973190
  Ренгартен В.П. Опорные разрезы нижнемеловых отложений Дагестана / В.П. Ренгартен. – М.-Л., 1961. – 88с.
973191
  Москвитин А.И. Опорные разрезы плейстоцена Русской равнины / А.И. Москвитин. – Москва : Наука, 1976. – 203с.
973192
   Опорные разрезы пограничных отложений силура и девона Приполярного Урала : (путеводитель полевого семинара). – Сыктывкар, 1983. – 104с.
973193
  Кизима Р.А. Опорные схемы-конспекты лекций как средство повышения эффективности учебного процесса : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01; 13.00.02 / Кизима Р.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
973194
  Кизима Р.А. Опорные схемы-конспекты лекций как средство повышения эффективости учебного процесса : Дис... Канд. педогог.наук: 13.00.01 / Кизима Р.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 260л. – Бібліогр.:л.182-260
973195
   Опорные узлы унифицированной схемы позднего докембрия Средней Сибири : Сб. науч. тр. – Новосибирск : ИГИГ, 1980. – 138с.
973196
   Опорные центры расселения : межвузовский сборник научных трудов. – Горький, 1983. – 140 с.
973197
   Опорный разрез верхнеюрских отложений бассейна р.Хеты. – Л., 1969. – 208с.
973198
   Опорный разрез меловых отложений южной части Зауральской структурно-фациальной зоны. – Свердловск, 1985. – 139с.
973199
   Опорный разрез неокома севера Сибирской платформы. – Новосибирск
1. – 1981. – 98с.
973200
   Опорный разрез неокома севера Сибирской платформы. – Новосибирск
2. – 1981. – 135с.
973201
   Опорный разрез нижней перми р.Кожим. – Сыктывкар, 1980. – 55с.
973202
   Опорный разрез преображенского продуктивного горизонта вендско-нижнекембрийского карбонатного комплекса : (Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция) / Г.Г. Шемин, Л.С. Чернова, М.М. Потлова, В.А. Ващенко, Л.М. Дорогиницкая, А.И. Ларичев; Г.Г. Шемин и др. // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 2. – С. 226-236 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7886
973203
   Опорный разрез татарского яруса реки Сухоны. – Саратов, 1981. – 116с.
973204
  Чабанна М.В. Опортунізм у прийнятті політичних рішень у бюджетній сфері у період фінансово-економічної кризи 2008-2009 рр. в Україні : монографія / Маргарита Чабанна ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – 367, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-363. – ISBN 978-966-02-9202-4
973205
  Сивоконенко И.М. Опоры подвижных систем приборов / И.М. Сивоконенко. – Л, 1952. – 160с.
973206
  Пинегин С.В. Опоры с газовой смазкой в турбомашинах ограниченной мощности / С.В. Пинегин. – М, 1977. – 150с.
973207
  Кулагин В.А. Опоры. / В.А. Кулагин. – Калинин, 1963. – 64с.
973208
   Опосередкована агресія Росії на Донбасі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5. – С. 8-13. – (Історичні науки)
973209
   Опосередкована метиленовим синім фотодинамічна інактивація музейного та клінічного штамів staphylococcus aureus / О.С. Радченко, Л.Г. Степура, К.І. Горбенко, М.Ф. Гамалія // Фотобіологія та фотомедицина : міжнародний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Т. 12, № 3/4. – С. 92-97. – ISSN 2076-0612
973210
  Льовін А. Опосередкована правова нормативність у міжнародному атомному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 88-89
973211
  Зінов"єва І.А. Опосередкований виконавець злочину: поняття та види // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 197-213. – ISSN 2079-6242
973212
  Арібжанова І. Опосередковані означення в сучасній українській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-32. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Функціональна характеристика компонентів із семантикою ознаки іншої ознаки. Functional characterictics of the components with the attribute of another attribute semantics are studied.
973213
  Гнатюк Л. Опосередковані стратегії міжособистісного спілкування // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 207-214. – ISSN 1728-9572
973214
  Прошина З.Г. Опосредованный перевод в перспективе экотранслатологии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 9-17. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
973215
  Свердлов А.Г. Опосредственное действие ионизирующего излучения / А.Г. Свердлов. – М, 1968. – 272с.
973216
  Кузьмина М. Опочецкий народный / М. Кузьмина. – Л, 1970. – 32с.
973217
  Васильев Н.И. Опочка / Н.И. Васильев. – Ленинград, 1973. – 126с.
973218
  Камовникова Н. ОПОЯЗ в истории переводоведения XX века // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 9-15. – ISBN 978-617-646-453-2


  The article focuses on the findings of the Russian Formalist organization OPOIAZ in relation to the further development of translation studies as a discipline in the Soviet Union and beyond. OPOIAZ‘s studies of form and function of literary works ...
973219
  Атаров С Н. Опоясан мечом : повесть о Джузеппе Гарибальди / Николай Атаров, Магдалина Дальцева ; послесл. В.Е. Невлера. – Москва : Политиздат, 1976. – 560 с., [6] л. ил. – (Пламенные революционеры)
973220
  Атаров Н.С. Опоясан мечом : повесть о Джузеппе Гарибальди / Атаров Н.С., Дальцева М.З. – 2-е изд. – Москва : Политиздат, 1978. – 520 с. : рис. – (Пламенные революционеры)
973221
   ОПП и формирование личности студента. – Тюмень, 1984. – 100 с.
973222
   Оппаленная земля. – Ставрополь, 1985. – 79 с.
973223
  Лимонченко В.А. Оппозитивные и эквивалентностные отношения датива в падежной системе современного немецкого языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.663 / Лимонченко В.А. ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 22 с.
973224
  Лимонченко В.А. Оппозитивные и эквивалентные отношения датива в падежной системе современного немецкого языка : Дис... Канд. филологич. наук: / Лимонченко В.А.; Киевский гос. пед. ин-т иностранных языков. – К, 1971. – 208л. – Бібліогр.:л.201-208
973225
  Радчук О.В. Оппозиты отсутствие – присутствие (этимологический экскурс) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – C. 3-6. – (Русская филология ; № 3 (52) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  На основе этимологического анализа автором рассмотрены оппозиты отсутствие - присутствие, показано развитие и изменение семантики и грамматических форм данных слов. Исследование абстрактных понятий было проведено в парадигме когнитивной лингвистики, ...
973226
  Вернер Н. Оппозиционное движение в Китае (1976-1980) // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 6. – С. 62-67. – ISSN 0321-5075
973227
  Погадаев Виктор Александрович Оппозиционные партии Малайзии (1957-1971) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Погадаев Виктор Александрович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1976. – 24л.
973228
  Кажарова И.А. Оппозиция "душа/тело" в адыгской поэзии // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 46-62. – ISSN 0236-2007


  Сложность ценностей российской культуры 20 в. порождалась неровностями истор. процесса, а также тем, что все идеалы эпохи утверждались в условиях полиэтничности. Чтобы понять, насколько ярко национальная специфика проявляет себя в метафизике идеала, ...
973229
  Жигальцова Татьяна Валентиновна Оппозиция "свой/чужой" в квакерском религиозном сообществе раннего колониального периода Северной Америки // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 10. – С. 25-28. – ISSN 2073-9702


  Автор применяет концепцию "представленческой модели" культуры, с помощью которой раскрывает специфику освоения квакерским сообществом американского континента, их попытку построения идеальной христианской общины. Изменение оппозиции "свой-чужой" ...
973230
  Иванова Н.П. Оппозиция "тишина - мир звуков" в ментальном пространстве И.С. Тургенева // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 1 (37). – С. 24-29
973231
  Снитко Е.С. Оппозиция верх/низ в семиотике русской сказки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 190-193
973232
  Павельева А. Оппозиция верх/низ в цикле Н.В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 69-75. – ISSN 2075-1486
973233
  Кушка В.Г. Оппозиция историческое/вневременное в поэтическом хронотопе А. Сопровского // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2011. – № 4 (40). – С. 16-19
973234
  Урбанавичюте Ж. Оппозиция твердых и мягких согласных и ее развитие в аукштайских диалектах литовского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.674 / Урбанавичюте Ж.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 17л.
973235
  Астахова Е.В. Оппортунизм в поведении субъектов образовательного рынка // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 100-104. – ISSN 1993-5560


  Стаття присвячена проблемам опортуністичної поведінки суб’єктів ринку освітніх послуг. У статті наведено класифікацію освітнього опортунізму, розглянуті його можливі причини і наслідки для інституту освіти. Автор аналізує особливості економічної і ...
973236
  Ленин В.И. Оппортунизм и крах 2 Интернационала / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 15с.
973237
  Гернс В. Оппортунизм сегодня / В. Гернс. – М., 1977. – 215с.
973238
  Гальченко О.М. Оправа східнослов"янських рукописних книг та стародруків в Україні: історія, структура, опис : Монографія / О.М. Гальченко; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2005. – 376с. – ISBN 966-02-3731-6
973239
  Амлинский В.И. Оправдан будет каждый час ... / В.И. Амлинский. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 400 с.
973240
  Дробницкий О.Г. Оправдание безнравственности / О.Г. Дробницкий. – М., 1963. – 112с.
973241
  Колоколов Н. Оправдание Веры Засулич: ошибка или закономерность? две эпохи, два взгляда! // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 7. – С. 108-117. – ISSN 0132-0831
973242
  Арсений Оправдание господа нашего Иисуса Христа, оклеветанного современной наукой : Оправдание оклевет. от имени науки, пресв. Богородицы и правед. Иосифа Обручника / Соч. бывш. синод. миссионера игум. Арсения. – Москва : Типо-лит. И. Ефимова, 1909. – 46, II с.
973243
  Попович П.В. Оправдание давности и давность владения в древне-римском гражданском праве / П.В. Попович. – Варшава : Тип. "Рус. о-ва", 1911. – 84 с.
973244
  Шулятиков В.М. Оправдание капитализма в западно-европейской философии : от Декарта до Э. Маха / В. Шулятиков. – Москва : Типо-Литография "Русского Товарищества", 1908. – 150, [1] c. – Библиогр. в подстроч. прим.
973245
  Чигринов И.Г. Оправдание крови : роман / Иван Чигринов ; пер. с белорус. И.Сергеевой. – Москва : Советский писатель, 1978. – 318 с.
973246
  Шкода В.В. Оправдание многообразия / В.В. Шкода. – Х., 1990. – 176с.
973247
  Пригодич В. (Гречишкин С С. Оправдание Ницше, или Интеллектуальный роман // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 15. – С. 20-21. – ISSN 1812-3805


  В статье раскрывается подлинный смысл некоторых положений творчества Ф. Ницше, что нашло свое отражение и в монографии Ф.А. Крахоткина "Учение о государстве и праве Ф. Ницше".
973248
  Пастухов М.И. Оправдание подсудимого. / М.И. Пастухов. – Минск, 1985. – 112с.
973249
  Шуков Оправдание случайности / Шуков, Г.Н. Хон. – М, 1990. – 153с.
973250
  Кораблев А.А. Оправдание смысла // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 63-75. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті розглядається поняття сенсу як витоку висловлювання. Аналізується логос та логіка філологічного висловлювання. По тому, як співвідносяться логос і логіка, різняться типи свідомості, що зумовлюють відповідні типи мистецтва: класичного, ...
973251
  Маневич Г.И. Оправдание творчества / Г.И. Маневич. – М. : Прометей, 1990. – 239 с.
973252
  Долженко В.В. Оправдание убийства : Роман / В.В. Долженко. – Киев : А.С.К., 2002. – 352с. – ISBN 966-539-408-8
973253
  Калашян А.Л. Оправдание философии, или Философская истина и псевдофилософская ложь // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 5. – С.99-107. – ISSN 0042-8744
973254
  Курило С.Г. Оправданию не подлежит: Худ.-докум.очерки и рассказы. / С.Г. Курило. – Харьков, 1978. – 215с.
973255
  Бобровский Б.Б. Оправданная честь / Б.Б. Бобровский. – М, 1991. – 189с.
973256
   Оправданное доверие.. – М, 1964. – 175с.
973257
  Лайцен Л. Оправданные : рассказы / Линард Лайцен; пер. с лат. Э.Сильмана. – Ленинград : Прибой, 1925. – 118 с.
973258
  Шитов М.А. Оправданные надежды / М.А. Шитов. – Ленинград, 1960. – 414 с.
973259
  Романчук П.Р. Оправдываемость декадных прогнозов относительных чисел и солнечных вспышек / П.Р. Романчук, В.П. Бабий, М.Н. Пасечник // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 59-63. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Приведены результаты прогнозирования некоторых индексов солнечной активности с разной заблаговременностью. Проведена оценка оправдывае-мости прогнозов, выданных Астрономической обсерваторией Киевского госуниверситета в 1981 -1986 гг.
973260
  Романчук П.Р. Оправдываемость прогнозов относительных чисел Вольфа для 21-го цикла солнечной активности // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев : Вища школа, 1983


  Проведен анализ оправдываемости прогнозов высоты и эпох экстремумов 21-го цикла солнечной активности, данных разными авторами, а также прогнозов автора наблюденных среднемесячных относительных чисел на 1980-1981 гг. с большой заблаговременностью. ...
973261
  Лауте Е.Б. Оправе кредитных организаций на изменение кредитного договора в одностороннем порядке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 70-84. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
973262
  Железняк О.О. Оправи та обкладинки кириличних стародруків з друкарні Почаївської Успенської лаври // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 72-80. – ISSN 2222-4203
973263
  Сухорольський П. Опрацювання великих обсягів персональних генетичних даних: проблеми міжнародно-правового регулювання та загрози для прав людини / П. Сухорольський, В. Гуцалюк // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Україн. асоціація міжнар. права"; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Анцупова Т.О., Батлер В.Е., Бірюков О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 40-49. – ISSN 1814-3385
973264
  Пасєка М.С. Опрацювання даних адаптивного навчання і тестування студентів вищого навчального закладу // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.4. – С. 400-407. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто особливості побудови моделей адаптивного навчання і контролю знань у вищих навчальних закладах. Представлено найпростіші та необхідні процедури опрацювання даних результатів навчання й тестування знань. Використано інноваційний підхід до ...
973265
  Савчук С.Г. Опрацювання даних ГИИС-спостережень на активних референцних станціях (2013-2014рр.) // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 3-10 : мал., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2311-9780
973266
  Медвідь Т. Опрацювання електронних ресурсів економічної тематики як один зі складників бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 1 (222). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326


  У публікації представлено систематизацію електронних інформаційних ресурсів економічної тематики в контексті бібліотечно-інформаційного забезпечення галузі. Проаналізовано кількісний склад електронних документів за видами видань. Визначено, що ...
973267
  Бабак Б.Г. Опрацювання корпусу для частотного словника арабської мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 20-25. – Бібліогр.: Літ.: с.24; 3 п.


  Про етапи складання першого в світі частотного словника арабської мови. Об этапах создания первого в мире частотного словаря арабского языка. In the article the author observes the steps of creation of the first frequency vocabulary of the Arabic ...
973268
  Чолій В.Я. Опрацювання лазерних спостережень місяця за допомогою програмного пакета Київ-геодинаміка // Бюлетень Українського центру визначення параметрів обертання Землі / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія. – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-15. – ISBN 978-966-02-4933-2 (серія) ; 978-966-02-6630 -8(Вип. 7)


  У цій роботі розглядаються теоретичні основи методу лазерної локації Місяця. Цим методом вимірюється час проходження лазерного імпульса від передавача на поверхні Земля до кутикового відбивача на поверхні Місяця і назад
973269
  Гукалова І.В. Опрацювання регіональних стратегій сталого (збалансованого) розвитку України з урахуванням її природно-господарського районування // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 235-243. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-95774-3-8
973270
   Опрацювання різних методик викладання диференційної діагностики есенціальної резистентної та псевдорезистентної артеріальної гіпертензії для лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика – сімейна медицина" / О.Б. Волошина, В.О. Збітнєва, Лисий С І. ., О.В. Найдьонова, І.В. Балашова, О.Р. Дукова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 77-80. – ISSN 1681-2751
973271
  Кунанець Н. Опрацювання фондів наукових бібліотек Львова (кінець XIX - 30-ті роки XX ст.) та створення довідкового апарату для них: особливості методології та методики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 68-85. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 4)
973272
  Гарагуля С. Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика / С. Гарагуля, Н. Самохіна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 133-146. – ISSN 2224-9516
973273
  Гарагуля С. Опрацювання цифрових ресурсів: світовий контекст і бібліотечна практика / Сергій Гарагуля, Наталія Самохіна // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учреждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 3. – С. 10-22


  Висвітлено основні складники сучасного процесу глобальної інформатизації та їхній вплив на бібліотечне середовище. Розглянуто функціональний аспект діяльності бібліотеки на поточному етапі, здійснено спробу окреслити коло засобів підвищення ...
973274
  Кириченко Г.А. Опрдеелительное придаточное предложение в структуре англицского языка : Дис... канд. филолог.наук: / Кириченко Г.А.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1954. – 236л. – Бібліогр.:л.227-236
973275
  Гинья Бодэ Опрделени границ ошибки квантования при вычислениях с помощью метода динамического программирования / Гинья Бодэ. – М, 1963. – 12с.
973276
  Ризун В.В. Опрделение темы текста : Дис... канд. филол.наук: 10.01.10 / Ризун В.В.; КГУ. – К, 1988. – 194л. – Бібліогр.:л.151-170
973277
  Рылов Ю.А. Опрделенность/неопределенность существительного в отношении к актуальному членению предложения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Рылов Ю.А.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1974. – 24л.
973278
  Гордиенко Е. Определен в поэты // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2009. – № 6 (1736). – С. 67-69


  Про Поета Володимира Маяковського: біографічні дані, спогади, портрети
973279
  Скопенко В.В. Определене концентрации аминогрупп на поверхности гамма-аминопропилаэросила методом кондуктометрии / В.В. Скопенко, А.К. Трофимчук, В .П. Каминский // Укр. хим. журн., 1982. – №11
973280
  Пелевика Н.Ф. Определение-прилагательное в английском языке : Автореф... наук: / Пелевика Н.Ф.; 1-й Ленингр.гос.пед.ин-т иностр.яз. – Ленинград, 1951. – 13 л.
973281
  Шатрова М.Б. Определение "изобразительный документ" и его типология в украинской терминологии / Марина Борисовна Шатрова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 93-98. – ISSN 0869-608Х


  Анализируются термины и понятия, касающиеся определения "изобразительного документа" и "изобразительного издания", а также их типологии. Представлено авторское видение проблемы определения изобразительного документа и его видов, различающихся по ...
973282
  Халаф В.А. Определение 2,4 - дихлорфеноксиуксусной кислоты в водных обьектах окружающей среды / В.А. Халаф, В.О. Турчин, В.Н. Зайцев // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / КНУ імені Тараса Шевченка; Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2009. – Т. 4, № 1. – С. 67-72. – ISSN 1991-0290
973283
  Карюкина В.Н. Определение pH суспензии минералов / В.Н. Карюкина. – Москва : Госгеолиздат, 1953. – 26с.
973284
  Амирханов Х.И. Определение абсолютного возраста горных пород по радиоактивному превращению калия 40 в аргон 40 / Х.И. Амирханов, С.Б. Брандт ; предисл. акад. Д.И. Щербакова ; Акад. наук СССР. Дагест. филиал. – Махачкала : [б. и.], 1956. – 149 с., 3 л. черт. : ил. – Библиогр.: с. 146-149
973285
   Определение абсолютного возраста по С14 при помощи пропорционального счетчика.. – М, 1961. – 60с.
973286
  Афанасьев Г.Д. Определение абсолютного возраста рудных месторождений и молодых магматических пород / ред. Г.Д. Афанасьев. – Москва, 1976. – 318 с.
973287
  Островерхий Н.А. Определение абсолютного и относительного родов графов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Островерхий Н.А.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1975. – 15л.
973288
  Рождественская Н Определение абсолютной интенсивности рассеяния света в бензоле и других жидкостях : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рождественская Н, Б.; ЛГУ. – Л., 1964. – 12л.
973289
  Ким Определение абсолютных и относительных прямых восхождений близполюсных звезд по наблюдениям на меридианном круге Ташкентской астрономической обсерватории в 1955-1956 году : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ким Гун-Дер; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 15л.
973290
  Горячев В.Н. Определение абсолютных концентраций атомов натрия в дуге постоянного тока : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Горячев В. Н.; Томск.ГУ. – Томск, 1950. – 7 с.
973291
  Алексеев М.А. Определение абсолютных концентраций атомов никеля в дуговом рвзряде в зависимости от молекулярного состава пробы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев М. А.; Томск. гос. ун-т им. Куйбышева. – Томск, 1951. – 11 с.
973292
  Кореева Н.П. Определение аггрегатного и структурного состава черноземных почв в воде и в керосине / Н.П. Кореева, И.И. Канивец. – с.
973293
  Канивец И.И. Определение агрегативности и структурного состава черноземных почв в воде и в керосине / И.И. Канивец, Н.П. Корнеева. – 15с. – Отд. оттиск
973294
  Резниченко М.С. Определение активной реакции малых количеств жидкости. / М.С. Резниченко. – с.
973295
  Бурчудалзе А.А. Определение активности радиоуглерода пропорциональным счетчиком и ее применение для решения некоторых вопросов археологии Грузии : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Бурчудалзе А. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 11л.
973296
  Асылбаев Х У. Определение актиния в природных минералах по методу одновременной регистрации актинона и актиния. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Асылбаев У.Х,; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1963. – 19л.
973297
  Тихонов Василий Николаевич Определение алюминия в металлах и сплавах / Тихонов Василий Николаевич, Яковлев Павел Яковлевич. – Москва : Металлургия, 1978. – 263с.
973298
  Коваленко П.Н. Определение алюминия фосфат-аммонием в уксуснокислой среде в присутствии кальция и магния / П.Н. Коваленко. – Орджоникидзе
60. – 1959. – С. 87-94
973299
  Рамонайте С. Определение алюминия, железа и титана при совместном их присутсвии. : Автореф... Канд.хим.наук: / Рамонайте С.; Акад.наук Литов.ССР.Ин-т химии и хим.технологии. – Вильнюс, 1956. – 11л.
973300
  Смирнов Ю.В. Определение аминокислотной последовательности больших пептидных фрагментов при изучении первичной структуры белков : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Смирнов Ю.В.; АН СССР. Ин-т хим. природных соединений. – М., 1974. – 26л.
973301
   Определение амплитудно-частотных характеристик сейсмической аппаратуры с магнитной записью. – Новосибирск, 1983. – 37с.
973302
  Сторчай Н.Т. Определение ангармонических потенцальных постоянных многоатомных молекул. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 041 / Сторчай Н.Т.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
973303
  Уильямс У.Дж. Определение анионов : [справочник] / У.Дж. Уильямс ; перевод с англ. : С.У. Крейнгольда, Л.А. Деминой, В.Н. Антонова. – Москва : Химия, 1982. – 622 с.
973304
  Агафонов И.И. Определение астрономических пунктов в бассейне Колымы : материалы партии по исследованию рек Калымы. Выпуск VI / И.И. Агафонов ; Нар. ком. водного транспорта ; Упр. по ислед. рек Восточной Сибири. – Москва, Иркутск : Востсибкрайгиз, 1931. – 56 с.
973305
  Иванов М.Н. Определение астрономического азимута по измеренной высоте Солнца / М.Н. Иванов; отв. ред. И.Ф. Морозов. – Москва : Серпуховская типография, 1959. – 32 с.
973306
  Петров Г.М. Определение астрономической единицы по радиолокационным наблюдениям планет, проводившимся в Советском Союзе в 1961, 1962 и 1964 годах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 032 / Петров Г.М.; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – М., 1968. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
973307
  Малиновский Т.И. Определение атомной страктуры кристаллов / Т.И. Малиновский. – Кишинев : Штиинца, 1973. – 116 с.
973308
  Тамм И.И. Определение безопасных расстояний по передаче детонации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Тамм И.И.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.12
973309
  Налисько Н.Н. Определение безопасных расстояний при аварийных взрывах шахтной атмосферы с учетом отражения ударных воздушных волн в тупиковых выработках // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 112-126 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
973310
  Сулейменов О. Определение берега / О. Сулейменов. – Алма-Ата, 1976. – 455с.
973311
   Определение бериллия, щелочных и щелочноземельных элементов в минеральном сырье.. – М, 1984. – 174с.
973312
  Бурльер Ф. Определение биологического возраста человека / Ф. Бурльер. – Москва, 1971. – 71с.
973313
  Судиловская Е.М. Определение больших и малых количеств золота в цианистом золотом электролите. : Автореф... канд. хим.наук: / Судиловская Е.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1949. – 4 с.
973314
  Зуй О.В. Определение бромид-ионов в водах методом RGB-цветометрии с применением флуоресцеина / О.В. Зуй, Ю.И. Мазная // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 3/4. – С. 121-124. – ISSN 1991-0290


  Разработана методика определения бромид-ионов с применением флуоресцеина и RGB – цветометрии, которая основана на окислении бромида до брома гипохлоритом натрия и бромировании флуоресцеина с образованием эозина. Для удаления избытка гипохлорита через ...
973315
  Еланская А.И. Определение в коптском языке : Автореф... Канд.филол.наук: / Еланская А.И.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1962. – 24л.
973316
  Алиева Г. Определение в современном азербайджанском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Алиева Г.; Алеиева Г.; Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1950. – 28 с.
973317
  Коваленко П.Н. Определение величины адсорбции ионов кебальта и никеля гидроокисью магния методом полярографии / П.Н. Коваленко
35. – 1962. – С. 1506-1511
973318
   Определение величины горного давления и расчеты толщины стенок крепи вертикальных выработок.. – 2-е изд. – М, 1962. – 91с.
973319
  Мишустин Е.Н. Определение величины осмотического давления у бактерий. / Е.Н. Мишустин. – 435-448с.
973320
  Старостенко В.И. Определение вертикальных производных потенциала притяжений по результатам наблюдений с горизонтальным гравитационным градиентометром / В.И. Старостенко. – Киев : Наукова думка, 1970. – 100с.
973321
  Гавриленко Г.Д. Определение верхних критических нагрузок для цилиндрических оболочек с учетом моментности докритического состояния : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 022 / Гавриленко Г.Д. ; АН УССР , Ин-т механики. – Киев, 1972. – 16 с.
973322
   Определение верхних оценок несущей способности фундаментов на откосах : инженерная геология / С.А. Павлющик, В.П. Дыба, А.Н. Богомолов, Г.М. Скибин, О.А. Богомолова // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14). – Бібліогр.: 6 назв
973323
  Петренко Н.П. Определение ветра с помощью самолета, имеющего радиоальтиметр / Н.П. Петренко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1949. – 16с.
973324
  Соколов Н.А. Определение веществ упрощенным способом / Н.А. Соколов. – М., 1934. – 44с.
973325
  Мищишина И.И. Определение влагосодержания тропосферы в условиях Киева по задержке радиосигналов навигационных систем / И.И. Мищишина, Ю.В. Гончаренко, Г.П. Милиневский // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 98
973326
  Ничуговский Г.Ф. Определение влажности химических веществ. / Г.Ф. Ничуговский. – Л., 1977. – 198с.
973327
  Глебова Н.И. Определение возмущений второго порядка по методу Хилла на быстродействующих вычислительных машинах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 030 / Глебова Н.И.; АН СССР. – Л, 1968. – 7л.
973328
  Кляровский В.М. Определение возраста геологических образований / В.М. Кляровский. – Новосибирск, 1960. – 128с.
973329
  Семененко Н.П. Определение возраста глинисто-аспидных сланцев и филлитов / Н.П. Семененко, Е.С. Бурксер, М.Н. Ивантишин. – С. 47-48
973330
  Купцов В.М. Определение возраста и генезиса природных вод по естественным радиоактивным изотопам / В.М. Купцов; Мин. геологии СССР. ВИЭМС. ОЦИТИ. – Москва, 1975. – 60с. – (Гидрогеология и инженерная геология)
973331
  Рик К.Г. Определение возраста каменных метеоритов аргонозным методом : Автореф... канд. хим.наук: / Рик К. Г.; ЛГУ. – Ленинград, 1954. – 12л.
973332
  Костанянц Р. Определение возраста лошади, крупного рогатого скота, овец и коз / Р. Костанянц. – Новочеркасск, 1908. – 35с.
973333
  Клевезаль А Г. Определение возраста млекопитающих по слоистным структурам зубов и кости. / А Г. Клевезаль, С.Е. Клейненберг. – Москва : Наука, 1967. – 144с.
973334
  Джоплин Дж.А. Определение возраста пород / Дж.А. Джоплин, Дж.Р. Ричардс, К.А. Джоплин. – Москва : Мир, 1976. – 152с.
973335
  Георгиевский Н.П. Определение восхода и захода Солнца и продолжительности дня на Севере / Н.П. Георгиевский. – Ленинград : Издателство ГУСМП, 1935. – 48 с.
973336
  Тягун Нина Федоровна Определение вращения короны спектроскопическим методом. Физическая характеристика короны в зависимости от гелиографической широты : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Тягун Нина Федоровна; АН СССР. Гл. астроном. обсерватория. – Л., 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.12
973337
  Гибов К.М. Определение времени жизни свободных радикалов и элементарных констант цепной радикальной полимеризации. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Гибов К.М.; АН Каз.ССР. – Алма-Ата, 1968. – 14л.
973338
  Долгов П.Н. Определение времени пассажным инструментом в меридиане / П.Н. Долгов. – Москва : Гостехиздат, 1952. – 396с.
973339
  Точилина А.А. Определение времени по наблюдениям на Московской фотографической зенитной трубе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.30 / Точилина А.А.;. – М., 1970. – 8л.
973340
  Язев И.Н. Определение времени по способу проф. Н.Д. Павлова / И.Н. Язев. – Омск : Типография Омсоюза, 1925. – 39с.
973341
  Митяшев Б.Н. Определение временного положения импульсов при наличии помех / Б.Н. Митяшев. – М., 1962. – 199с.
973342
  Сазонова Т.Е. Определение выходов флуоресценции для K-, L- и М- уровней ряда элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Сазонова Т.Е.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
973343
  Вассерман А.М. Определение газов в металлах / А.М. Вассерман. – Москва, 1976. – 344 с.
973344
  Эпух Е.Е. Определение геоида бассейна Гонгола с использованием изостатических моделей и данных сейсмического профилирования методом отраженных волн и его геофизическая интерпретация / Е.Е. Эпух, Дж.Б. Олейлайе, О.Г. Омогунлоуйе // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 6. – С. 137-151 : рис. – Библиогр.: с. 148-151. – ISSN 0203-3100
973345
  Вилков Л.В. Определение геометрического строения свободніх молекул / Л.В. Вилков. – Ленинград, 1978. – 224с.
973346
  Лебедянцев А.Н. Определение геохимических постоянных для некоторых сельскохозяйственных растений северной половины центральной части черноземной полосы. // Ботаника [Конволют]. – С. 49-59
973347
  Вернадский В.И. Определение геохимической энергии (величинD, V, e) однолетних цветковых растений / В.И. Вернадский. – Ленинград, 1926. – 9 с.
973348
  Рамла М. Определение германия некоторыми электрохимическими (оптенциометрическим, амперметрическим, кулонометрическим) методом анализа. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Рамла М.; МГУ. – М, 1972. – 20л.
973349
  Стасилюнас О.А. Определение гиббереллиноподбных веществ в различных сельскохозяйственных растениях в связи с их развитием. : Автореф... канд.биол.наук: 03.101 / Стасилюнас О.А.; Всес.акад.с-х.наук. – Л, 1970. – 24л.
973350
  Полулях А.Д. Определение гидродинамических параметров сепаратора с разделительной гидроповерхностью / А.Д. Полулях, А.К. Сокур, Е.С. Лапшин // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 136-151 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
973351
  Шалаев С.В. Определение глубины залегания рудных тел типа уральских колчеданных линз методами электроразведки. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Шалаев С.В.; МВО СССР. Лен. горный ин-т. – Ленинград, 1951. – 18 с.
973352
  Чмиленко Ф.А. Определение ГМО в продуктах питания. Сравнение методик выделения ДНК / Ф.А. Чмиленко, Н.П. Минаева, Л.П. Сидорова // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 1/2. – С. 28-37. – ISSN 1991-0290


  Описана методика определения ГМО в продуктах питания с помощью полимеразной цепной реакции "в реальном времени". Проведен сравнительный анализ методов выделения ДНК в пробоподготовке пищевых продуктов и тест-систем трех различных производителей для ...
973353
  Кузнецов И.А. Определение годовой добычи шахт и размеров шахтных полей для Тульского железорудного и Никопольского марганцевого районов / И.А. Кузнецов. – М.-Л., 1932. – 99с.
973354
  Благовещенский В.П. Определение границ лаиноопасных зон методом статистического анализа видимых границ действия снежных лавин. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.01 / Благовещенский В.П.; МГУ. – М, 1973. – 24л.
973355
  Цыдыпов Б.З. Определение границ оврагов с помощью интерполяции GPS - треков кубическими сплайнами / Б.З. Цыдыпов, А.И. Куликов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 8. – С. 2-6 : рис. – Библигр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
973356
  Гинья Бодэ Определение границ ошибки квантования при вычислениях с помощью метода динамического программирования / Гинья Бодэ. – Базель, 1963. – 12 с.
973357
  Лосиков В.И. Определение давлений в пульсирующем потоке / В.И. Лосиков. – М., 1952. – 90 с.
973358
  Эльясберг П.Е. Определение движения по результатам измерений / П.Е. Эльясберг. – М, 1976. – 416с.
973359
  Локшина И.Е. Определение двупарноногих многоножек равнинной части Европейской части СССР / И.Е. Локшина. – Москва, 1969. – 80с.
973360
  Михнушев А.Г. Определение дидактических требований к техническим обучающим устройствам и исследование эффективности применения этих устройств в учебном процессе.. : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Михнушев А.Г.; Воен.-полит. акад. им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
973361
   Определение динамических запасов грунтовых вод по водоотдаче песков.. – М, 1952. – 32с.
973362
  Пай В.В. Определение динамических параметров нагружения в схемах упрочения и сварки взрывом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Пай В.В.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 16л.
973363
  Блэндхол Е. Определение динамических характеристик систем при помощи самонастраивающихся моделей / Е. Блэндхол, И.Г. Балкен. – Москва, 1963. – 26с.
973364
  Швец Г.А. Определение динамических характеристик твердого тела с несимметричной полостью, содержащией жидкость : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Швец Г. А.; КГУ. – К., 1988. – 16л.
973365
  Швец Г.А. Определение динамических характеристик твердого тела с несимметричной полостью, содержащией жидкость : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Швец Г. А.; КГУ. – К., 1988. – 16л.
973366
  Швец Галина Александровна Определение динамических характеристик твердого тела с нессиметричной полостью, содержащей жидкость. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Швец Галина Александровна; АН УССР. Ин-тут математики. – К., 1988. – 174л. – Бібліогр.:л.165-174
973367
  Реджепов И.М. Определение диэлектрической проницаемости и тангенса угла потерь твердых и жидких диэлектриков методом полого резонатора : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Реджепов И.М.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физический факультет. – Москва, 1952. – 7 с.
973368
  Гольдберг А.И. Определение длины световой волны при помощи дифракционной решетки / А.И. Гольдберг, И.К. Кикоин. – 2-е изд. – Свердловск, 1965. – 12 с.
973369
  Слободская П.В. Определение длительности возбужденного колебательного состояния молекул с помощью спектрофона. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Слободская П.В.; Гос.ордена Ленина оптическ.ин-т., 1951. – 11 с.
973370
  Веселов Е.А. Определение допустимой нагрузки промышленных стоков на рыбхозяйственные водоемы : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Веселов Е.А. ; Карело-Финский гос. ун-т. – Петрозаводск, 1950. – 20 с.
973371
   Определение достоверности метода экспресс-оценки шумового загрязнения селитебных территорий по результатам экспериментальных исследований / П.М. Саньков, В.В. Гилёв, В.Н. Макарова, Н.А. Ткач // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 96-100 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 2073-5057
973372
  Андерсон Б.У. Определение драгоценных камней / Б.У. Андерсон ; пер. с англ. Л.В. Булгака ; под ред. В.П. Петрова. – Москва : Мир, 1983. – 456 с. : ил. – Библиогр.: с. 446-447.
973373
  Плотников И.С. Определение жадности фенола термохимическим методом. – 11 c. – Отд. оттиск из: Журнал Физико-Химического общества, Т. 33, вып. 1
973374
  Надутый В.П. Определение зависимости выхода концентрата самородной меди из базальтового сырья от напряженности электрического поля и классов крупности / В.П. Надутый, Е.З. Маланчук, А.М. Эрперт // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 52-62 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
973375
  Принцев Н.А. Определение запросов и степени одородности состава лечебной грязи Старорусского курорта. / Н.А. Принцев. – 48-54с.
973376
   Определение затрат при комплексной переработке сырья и вопросы ценообразования.. – М, 1967. – 96с.
973377
  Карягина З.В. Определение звездной величины Солнца : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Карягина З. В.; АН КазахССР, Асатрофиз. ин-т. – Алма-Ата, 1952. – 7 с.
973378
  Алкснис А. Определение звездных величин, показателей цвета и спектральных типов слабых звезд и изучение межзвездного поглощения в области Цефея : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Алкснис А. ; Гос. астроном. ин-т им. Штернбегра. – Рига, 1960. – 9 с.
973379
  Коваленко П.Н. Определение значения рН начала осаждения и вычисление произведения растворимости гироокиси сурьмы полярографическим методом / П.Н. Коваленко
31. – 1958. – С. 1488-1493
973380
  Потемкина И.Д. Определение значения слова на семасиологическом уровне... : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Потемкина И.Д.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 24л.
973381
  Цыпленков В.П. Определение зольного состава растительных материалов / В.П. Цыпленков. – Ленинград, 1981. – 159с.
973382
  Пащенко П.С. Определение зон скопления метана в окресности выработок шахтоуправления "Покровское" / П.С. Пащенко, А.С. Янжула // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 130. – С. 63-71 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1607-4556
973383
  Пащенко П.С. Определение зон скопления метана на шахте им. М.И. Калинина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 49-56 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
973384
  Резеншток Ю.Л. Определение и автоматическая регистарация турбулентных потоков тепла и водяного пара в призменном слое атмосферы : Автореф... канд. техн.наук: / Резеншток Ю. Л.; Всес. акад. с. х. наук, Агрофиз. НИИ. – Л., 1961. – 11л.
973385
  Сахаров В.И. Определение и анализ вариации широты Пулкова по наблюдениям с зенит-телескопом ЗТФ-135 1948-1967 гг. и некоторые результаты исследования движения полюса земли : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.10 / Сахаров В. И.; АН СССР, Гл. астрон. обсерват. – Л., 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
973386
  Елисеева Е.В. Определение и динамика границ геотехнических систем : принципы и методы исследования антропогенно преобразованных ландшафтов // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1986. – Вип.33. – С. 17-22. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0201-4122
973387
  Куваев М.Р. Определение и доказательство в курсе высшей математики / М.Р. Куваев. – Томск, 1978. – 156 с.
973388
  Урупов А.К. Определение и интерпретация скоростей в методе отраженных волн / А.К. Урупов, А.Н. Левин. – Москва : Недра, 1985. – 288с.
973389
   Определение и использование производственных мощностей.. – М, 1966. – 12с.
973390
  Дьяконов Д.И. Определение и использование тепловых свойств горных пород и пластовых жидкостей нефтяных месторождений / Д.И. Дьяконов, Б.А. Яковлев. – М, 1969. – 118с.
973391
  Нечепуренко М.Н. Определение и исследование систем // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2010. – № 4 (54). – С. 34-35. – ISSN 1680-2721
973392
  Кадла З.И. Определение и исследование собственных движений звезд в области n Лебедя : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Кадла З.И.; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В.Ломоносова. Гос. астрономический институт им. П.К.Штернбер. – Ленинград, 1950. – 11 с.
973393
  Артюхина Н.М. Определение и исследование собственных движений звезд в области северного полюса Галактики : автореф. дис. ... канд. физико-матем. наук / Артюхина Н.М. – Москва, 1952. – 8 с.
973394
  Багдасарова Инесса Паруйровна Определение и исследование условных коэффициентов активности ионов в водных растворах хлоридов, бромидов и нитратов натрия и калия при различных температурах : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.04 / Багдасарова Инесса Паруйровна; МВ и ССО УССР Харьков. гос. ун-т им А.М.Горького. – Харьков, 1979. – 20л.
973395
  Карпович В.Н. Определение и определимость в первопорядковых теориях : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.07 / Карпович В. Н.; Ин-т филос. АН СССР, Сект. логики. – М., 1974. – 24л.
973396
  Сулейманова С.К. Определение и определительные словосочетания в аварском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Сулейманова С.К.; Дагест. гос.у н-т им. В.И.Ленина. Каф. общего и дагест. языкознания. – Махачкала, 1967. – 23л.
973397
  Мушловин Л.Б. Определение и оценка результатов обагащения на углеобогатительных машинах / Л.Б. Мушловин. – Москва : Госгортехиздат, 1963. – 166 с.
973398
  Сатыбалдин Н.С. Определение и планирование эффективности капиталовложений / Н.С. Сатыбалдин. – Алма-Ата, 1979. – 175с.
973399
   Определение и пределы принципа субсидиарности = Definition and limits of the principle of subsidiarity : Доклад Координационного комитета по местным и региональным органам власти (CDLR). – [Страсбург] : Издание Совета Европы, 1994. – 54 с. – (Коммуны и регионы Европы ; 55)
973400
  Розин И.Т. Определение и прогнозирование электричкской прочности диэлектриков и конденсаторов методами статистики экстремальных значений : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Розин И. Т.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.15-16
973401
  Прерис А.М. Определение и учет ураганных проб / А.М. Прерис. – Москва : Недра, 1974. – 103с.
973402
  Коцалап С.О. Определение идеального руководителя для существующей организационной культуры персонала / С.О. Коцалап, В.Ю. Припотень // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 7. – С. 11-16. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
973403
  Чазов В.Н. Определение изобарных потенциалов тиосоединений сурьмы и термодинамические исследования поведения сурьмы в процессе ее гидрометаллургического производства. : Автореф... канд. хим.наук: / Чазов В.Н.; Ташкент. политехн. ин-т. – Ташкент, 1968. – 32л.
973404
  Свешников П.И. Определение изображений предметов в преломляющих срединах ограниченных плоскими поверхностями и в сферических зеркалах : элементарное физико-математическое исследование Павла Свешникова, преподавателя Троицкой гимназии : с 16 чертежами // Элекрические аккумуляторы / Э.К. Шпачинский. – Киев : В университетской тип., 1886. – [4], 31 с., 5 л. черт. : черт.
973405
  Гуль В.И. Определение импульсных токов по данным магнитозаписи. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.282 / Гуль В.И.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1969. – 22л.
973406
  Сукалло А.А. Определение индекса поля алгебраических чисел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сукалло А.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1955. – 8л.
973407
  Туровцева Г.В. Определение индивидуальных аминокислот и анализ их смесей методом потенциометрического кислотно-основного титрования неводных растворов : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Туровцева Г.В.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1970. – 22л.
973408
  Лауэр Р.С. Определение индивидуальных редкоземельных элементов методом распределительной хроматографии на бумаге. : Автореф... канд. хим.наук: / Лауэр Р. С.; МВИССО УССР, ОГУ. – Одесса, 1961. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
973409
  Евграшкина Г.П. Определение инфильтрационного питания подземных вод аналитическими и численными методами / Г.П. Евграшкина, Т.П. Мокрицкая, В.К. Марченко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25 (2). – С. 146-150 : табл., рис. – Библиогр.: с. 150. – (Серія: Геологія. Географія ; вип. 21). – ISSN 2313-2159
973410
   Определение информационного ядра при классификации документов / Э.А. Манзюк, А.В. Бармак, Ю.В. Крак, В.С. Касьянюк // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 2, март - апрель. – С. 78-86. – ISSN 0572-2691
973411
   Определение информационных потребностей ученых и специалистов в вузе : (Из опыта Московского инженерно-физического ин-та). – Москва : Б.и., 1975. – 28 с. – Библиогр.: с. 27-28. – (Экспресс-нформация ; Научная организация информационной работы в вузе)
973412
  Гутерман Б.С. Определение ионизационно-рекомбинационных параметров по ионосферным данным. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 051 / Гутерман Б.С.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 12л.
973413
  Серякова Л.П. Определение испаряемости и исследование влияния климатических факторов на нормы орошения. : Автореф... канд. географ.наук: / Серякова Л.П.; Глав. управ. гидрометеорол. службы при Сов. Мин. СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1959. – 10л.
973414
  Зимовнов В.Н. Определение истинного азимута направления на земной предмет из наблюдений высот солнца вблизи первого вертикала : Краткие сведения из сферической астрономии: учеб. пособ. для Землеустроительных Техникумов / В.Н. Зимовнов. – Саратов : Нижне-Волжск. отд. Госиздата, 1930. – 56 с.
973415
  Перепелица В.А. Определение истинного вида смещения "почвы" по сейсмограмме / В.А. Перепелица. – М., 1974. – 76с.
973416
  Шмидт Н.Е. Определение истинных теплоемкостей и теплот превращений и плавления солей при высоких температурах. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмидт Н.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1962. – 16л.
973417
  Годер Н.М. Определение как проблема логики : Автореф... канд. философ.наук: / Годер Н.М.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Философский фак-т. – Москва, 1952. – 14с.
973418
  Савельева Г.Н. Определение как член предложения в современном французском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Савельева Г. Н. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1966. – 22 с.
973419
  Бельтюкова С.В. Определение катехинов методом твердофазной люминесцентной спектроскопии / С.В. Бельтюкова, А.А. Бычкова // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 1/2. – С. 81-86. – ISSN 1991-0290


  Разработана методика определения катехинов в чае, основанная на использовании молекулярной люминесценции сорбатов комплексов скандия (III) с катехинами на сорбенте декстранового типа Sephadex G-75, в присутствии анионного ПАВ - лаурилсульфата натрия. ...
973420
   Определение качества артезианских вод / М.Р. Верголяс, Т.В. Луценко, И.А. Злацкий, В.В. Гончарук // Химия и технология воды : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние химии ; Ин-т коллоидной химии и химии воды им. А.В. Думанского. – Киев, 2014. – Т. 36, № 5 (241). – С. 467-475. – ISSN 0204-3556
973421
  Ефимов В.И. Определение качества и количества как системы дефиниций / В.И. Ефимов. – Ростов -на-Дону, 1973. – 96с.
973422
  Тылкин В.Б. Определение качества продовольственных товаров / В.Б. Тылкин, И.Е. Кононенко. – М., 1973. – 200с.
973423
  Судеркин Определение качества пьезооптического сырья при опробовании месторождений. / Судеркин, Нифонтов, В.Н. Чернова. – М., 1957. – 44с.
973424
  Аванесов В.С. Определение качества работы вузов на основе педагогических измерений // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 4. – С. 8-18


  Сокращение числа вузов стало центральной темой прошедшего учебного года в сфере образования. Основой послужили результаты так называемого «мониторинга деятельности государственных вузов с точки зрения эффективности их деятельности», проведённого ...
973425
  Литвин В.Ф. Определение квантовых характерстик уровней конечных ядер из реакции типа "D, Р" с использованием магнитного анализа продуктов реакции : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Литвин В.Ф. ; Радиевый ин-т. – Ленинград, 1956. – 6 с.
973426
  Вардересян Гагик Цолакович Определение кислорода во фтор- и фосфорорганических веществах методом газовой хроматографии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Вардересян Гагик Цолакович ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 18 с.
973427
  Комарова В. Определение класификационной принадлежности и проблемы наполнения права на лекарственное обеспечение в Российськой Федерации // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право". – Львів, 2015. – № 1 (15). – С. 53-65. – ISSN 2072-084X
973428
  Мамрак О. Определение класса финансовой надежности предприятия на примере металлургической отрасли // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.13-16
973429
  Бадалян Владимир Григорьевич Определение кнстант спин-решеточной связи в парамагнитных кристаллах ультразвуковым методом : Автореф... канд.физ-матнаук: 01.04.06 / Бадалян Владимир Григорьевич; Акуст ин-т АН СССР. – М, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
973430
  Федчун М.С. Определение колебаний широты способом равных высот (способом Певцова) : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Федчун М.С.;. – Полтава, 1953. – 68,15л. – Бібліогр.:л.67-68
973431
  Федчун М.С. Определение колебаний широты способом равных высот (способом Певцова) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Федчун М.С. ; Мин. культуры СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 7 с.
973432
  Губа К.Ф. Определение констант пьезокристалла сегнетовой соли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Губа К.Ф.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1950. – 15л.
973433
  Алипиева Е.А. Определение констант релаксации возбужденных состояний Нgl и Cdl методом пересечения уровней : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.04 / Алипиева Е. А.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1977. – 13л.
973434
  Тихомирова Н.Н. Определение констант скоростей реакций атомов водорода с углеводородами в связи с вопросом о реакционоспособности углеводородов : Автореф... канд. хим.наук: / Тихомирова Н. Н.; МГУ. – Москва, 1951. – 7 с.
973435
  Цуй М-юань Определение констант скоростей элементарных реакций атомарного кислорода и водорода с некоторыми углеводородами : Автореф... канд. хим.наук: / Цуй М-юань; Ин-т хим. физ. АН СССР. – М., 1963. – 12л.
973436
  Кондратьев В.Н. Определение констант скорости газофазных реакций / В.Н. Кондратьев. – Москва : Наука, 1971. – 96 с.
973437
  Россотти Ф. Определение констант устойчивости и других констант равновесия в растворах / Ф. Россотти, Х. Россотти. – Москва : Мир, 1965. – 564 с.
973438
  Пятницкий И.В. Определение константы диссоциации нитрозофенилгидроксиламина / И.В. Пятницкий, 1946
973439
  Старозум Ф. Определение контрольных цифр для администивно-управленческих и общеторговых расходов / Ф. Старозум. – Москва; Ленинград, 1931. – 64 с.
973440
  Победоносцева Наталия Анатольевна Определение концентрации атомов в плотной плазме : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08, 01.04.05 / Победоносцева Наталия Анатольевна; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
973441
  Домонтович М.К. Определение концентрации водородных ионов : (Колориметр. и электрометр. определение реакции) : Крат. рук. для агроном-химиков, почвоведов, бактериологов и гидробиологов / М.К.Домонтович ; С предисл. проф. Н.Я.Демьянова. – 2-е изд. – Москва : Новый агроном, 1926. – 75 с. : ил., табл. – Библиогр.: с.74
973442
  Мисловицер Е. Определение концентрации водородных ионов в жидкостях / Е. Мисловицер. – Ленинград, 1932. – 426с.
973443
  Кольтгоф И.М. Определение концентрации водородных ионов и электротитрование / И.М. Кольтгоф, Г.А. Лайтинен. – Москва : Иностранная литература, 1947. – 254 с.
973444
  Палладин М.Н. Определение концентрации возбужденных атомов ртути в разряде низкого давления в смеси паров ртути с инертными газами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Палладин М.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1953. – 8л.
973445
   Определение концентрации ионов и размеров искусственного облака в ионосфере по фотометрическим данным / С.В. Хмиль, Г.П. Милиневский, Пишкало, 3.И., А.М. Евтушевский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 74-79. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Предложена методика оценки параметров оптически тонкого ионного облака, имеющего вид вытянутого эллипсоида вращения с осью симметрии, ориентированной вдоль геомагнитного поля. В предположении, что основным механизмом свечения является резонансное ...
973446
  Панасюк Ирина Владимировна Определение концентрации напряжений и предельно-равновесного состояния в растянутых пластинах с отверстиями и трещинами : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Панасюк Ирина Владимировна; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1983. – 173л. – Бібліогр.:л.161
973447
  Скидан В.В. Определение концентрации нормальных атомов водорода методом линейчатого поглощения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.08 / Скидан В.В.; АН СССР.Физ.-техн. – Л, 1980. – 18л.
973448
  Спиридонова С.И. Определение концентрации растворов и влажности веществ титрованием водой. : Автореф... доктор хим.наук: / Спиридонова С.И.; Саратов. зоотехническо-ветеринарный ин-т. Каф. неорган. и аналит. химии. – Саратов, 1949. – 15 с.
973449
  Шухтин А.М. Определение концентраций нормальных и возбужденных атомов в разряде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шухтин А.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
973450
   Определение конъюгированных с белками метаболитов фосфорорганических отравляющих веществ в плазме крови / Н.Л. Корягина, Е.И. Савельева, Г.В. Каракашев, В.Н. Бабаков, Я.А. Дубровский, Е.С. Уколова, Н.С. Хлебникова, Е.А. Мурашко, В.Ю. Конева, А.И. Уколов, В.А. Копейкин, А.С. Радилов // Журнал аналитической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах РАН. – Москва, 2016. – Т. 71, № 8. – С. 883-893. – ISSN 0044-4502
973451
  Цветков В.Я. Определение координат квазиплоских пространственных кривых стереофотограмметрическим методом : Автореф... канд. техн.наук: 05.24.02 / Цветков В. Я.; Моск. ин-т инж. геодез., аэрофотосъемки и картограф. – М., 1980. – 22л.
973452
   Определение координат небесных тел : межвед. сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1981. – 196 с.
973453
  Березин Е.А. Определение коррозионного и эрозионного разрушения металлов с помощью радиоактивных изотопов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Березин Е.А.; Куйбышев.авиц.ин-т. – Куйбышев, 1965. – 22л.
973454
  Барис В.В. Определение коррупции с политологической и государственно-правовой точек зрения / В.В. Барис, Ю.О. Народицкий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.109-119. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
973455
  Скворцов В.А. Определение коэффициента внутреннего трения вязкости жидкости / В.А. Скворцов. – Горький, 1965. – 5 с.
973456
  Дудецкий В.Д. Определение коэффициента внутреннего трения для асфальта из однородного сдвига / В.Д. Дудецкий. – Санкт-Петербург : Тип. "Печатный Труд", 1914. – 14 с. – Отд.оттиск из Ж. Р. Ф.-Х. О. Физич.Отд., т. 45, в.9, 1913 г.
973457
  Саваренский Ф.П. Определение коэффициента водопроницаемости / Ф.П. Саваренский. – М.-Л., 1931. – 31с.
973458
  Захаров В.И. Определение коэффициента вязкости жидкости : практикум по физике / В.И. Захаров. – Москва : МИНХ
вып. 10. – 1962. – 15 с.
973459
  Кирия Р.В. Определение коэффициента динамичности при движении ленты с кусками груза по роликоопорам трубчатого конвейера / Р.В. Кирия, А.Н. Смирнов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 144-151 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 1607-4556
973460
  Лебедев М.В. Определение коэффициента мощности промышленных электроустановок / М.В. Лебедев. – М., 1958. – 71с.
973461
  Карпинский А.А. Определение коэффициента фильтрации рыхлых пород / А.А. Карпинский. – Л.-М., 1932. – 14с.
973462
  Карнаухова Н.М. Определение коэффициентов катодного распыления металлов ионами тех же металлов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Карнаухова Н.М. ; Лен. физ. техн. ин-т. – Ленинград, 1952. – 9 с.
973463
  Семенов Р.И. Определение коэффициентов связи из экспериментальных данных и оптико-магнитные измерения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Семенов Р.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 13л.
973464
  Илл М. Определение кратковременных и непериодических изменений плотности воздуха из квазисинхронных визуальных наблюдений ИСЗ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Илл М.; АН СССР. Ин-т теорет. астрономии. – М., 1967. – 6л.
973465
   Определение кремния и алюминия в минеральном сырье. – М, 1982. – 278с.
973466
  Бондаренко А.М. Определение крена высотного сооружения методом координат / А.М. Бондаренко, Р.В. Мищенко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 5. – С. 3-8 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
973467
  Войтенко А.В. Определение крена рабочей башни элеватора на основе данных спутникового позиционирования и наземных геодезических наблюдений // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 12. – С. 10-15 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
973468
  Куркутова Е.Н. Определение кристаллической структуры индерборита методом частичных синтезов взвешенных проекций Фурье : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Куркутова Е.Н.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – Москва, 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.23
973469
  Стойбер Определение кристаллов под микроскопом / Стойбер, С. Морзе. – Москва : Мир, 1974. – 281с.
973470
  Каминский А.А. Определение критических нагрузок для обастей, ослабленных криволинейными отверстиями с трещинами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Каминский А.А.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1964. – 7л.
973471
   Определение куркумина в бульонных кубиках методом высокоэффективной тонкослойной хроматографии / А.В. Егорова, Ю.О. Лоскутова, О.Д. Войтюк, Г.В. Мальцев, Е.В. Малинка, Ю.В. Скрипинец // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2021. – С. 4-14. – (Серія "Радіотехніка. Радіоапаратобудування" ; вип. 85). – ISSN 0201-744Х


  В настоящее время для контроля качества продукции в фармацевтической и пищевой промышленности широко используется метод высокоэффективной тонкослойной хроматографии (ВЭТСХ). При производстве пищевых продуктов важнейшим требованием является контроль ...
973472
  Студенская Л.С. Определение легирующих элементов стали методом амперометрического титрировани с двумя индикаторными электродами. : Автореф... канд.хим.наук: / Студенская Л.С.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1960. – 20л.
973473
   Определение летно-технических характеристик транспортного самолета.. – Л, 1965. – 108с.
973474
  Курганский В.Н. Определение литологии и емкостных свойств карбонатных пород по данным акустического и нейтронного гамма-метода (на примере Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции) / В.Н. Курганский, В.В. Храпак // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1991. – С. 170-174 : Рис. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 17). – ISSN 0203-7319


  Показаны возможности акустического метода исследования резервов скважин при определении литологии карбонатных пород и оценки их емкостных свойств. Приведены результаты исследований, связанных с изучением зависимости интервального времени пробега ...
973475
  Курганский В.Н. Определение литологии пород карбонатного разреза по данным геофизических исследований скважин в Тимано-Печорской провинции : петрофизические исследования / В.Н. Курганский, В.В. Жрапак // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 89-92 : Рис., табл. – Бібліогр.: 1 назва. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
973476
  Киладзе Р.И. Определение лучевых скоростей звезд с помощью 72-см объективной призмы, установленной перед 70-см менисковывм телекопом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киладзе Р.И.; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Тбилиси, 1960. – 8л.
973477
  Стадухин В.Д. Определение магнитной восприимчивости горных пород и руд в естественном залегании методом искусственного подмагничивания при поисках и оценке месторождений магнетита. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Стадухин В.Д.; АН СССР. Уральский филиал. Ин-т геофизики. – Свердловск, 1965. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
973478
  Жак Ж. Определение максимального расхода воды и вероятности его превышения при недостаточности данных / Ж. Жаке, Ж. Бернье. – Ленинград, 1967. – 10 с.
973479
  Протодьяконов М.М. Определение максимального стока поверхностных вод с малых водосборов. / М.М. Протодьяконов. – Л., 1960. – 171с.
973480
  Зберовский В.В. Определение максимальных значений давления жидкости при её импульсном нагнетании в угольный пласт / В.В. Зберовский, А.В. Пазынич, Ю.Е. Поляков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 19- 25 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
973481
  Ле Гурьер Определение максимальных паводочных расходов по методу элементарного гидрографа и гистограмме интенсивности осадков / Ле Гурьер. – Л., 1967. – 9с.
973482
  Осипова Н.И. Определение малых количеств веществ с помощью некоторых биологических объектов. : Автореф... канд.хим.наук: 071 / Осипова Н.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1969. – 16л.
973483
  Лиелдиенс Р. Определение малых количеств меди и цинка объемным методом : Автореф...канд.сельхоз.наук: / Лиелдиенс Р. – Рига, 1952. – 8 с.
973484
   Определение малых количеств фосфористого и мышьякового водорода в воздухе.. – К, 1952. – 14с.
973485
  Лубинская М.Г. Определение малых количеств фториона в водных растворах. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лубинская М.Г.; Среднеазиат.политехн.ин-т. – Ташкент, 1961. – 10л.
973486
  Каргин Ю.М. Определение малых концентраций ионов некоторых металлов методом разностной осциллографической полярографии : Автореф... канд. хим.наук: / Каргин Ю. М.; МВиССО РСФСР, Казан. ГУ. – Казань, 1960. – 18л.
973487
   Определение малых концентраций компонентов в материалах черной металлургии.. – М, 1987. – 256с.
973488
   Определение малых концентраций элементов. – Москва : Наука, 1986. – 279 с.
973489
   Определение малых масс вещества физико-химическими методами.. – Горький, 1988. – 116с.
973490
  Страдомская А.Г. Определение масляной, пропионовой, уксусной и муравьиной кислот в природных водах. : Автореф... канд.хим.наук: / Страдомская А.Г.; Гидрохимич.ин-т. – Новочеркасск, 1967. – 22л.
973491
  Бабаян Х.П. Определение масс заряженных частиц фото-методом : Автореф... канд.физ-матнаук: / Бабаян х.П.; Моск. механ. ин-т. – Москва, 1953. – 8 с.
973492
  Багдасарян Л.С. Определение масс частиц космических лучей по их ионизующей способности в многослойном пропорциональном счетчике. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Багдасарян Л.С.; Физ.ин-т.Акад.наук Арм.ССР. – Ереван, 1959. – 3л.
973493
  Третьякова М.И. Определение массы медленных заряженных частиц в фотопластинках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Третьякова М.И.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1957. – 12л.
973494
  Черных Н.С. Определение массы Юпитера из анализа современных наблюдений из малой планеты 10 Гигия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 030 / Черных Н.С.; АН СССР. Глав. астроном. обсерватория. – Л., 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.11
973495
  Хачатуров А.А. Определение меры области n-мерного евклидова пространства по мерам всех его полупространств : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук: / Хачатуров А.А.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1953. – 7с.
973496
  Карякин В.А. Определение места возникновения цунами / В.А. Карякин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 104с.
973497
  Шевяков Л.Д. Определение места заложения подъемного ствола шахты / Л.Д. Шевяков. – М., 1947. – 44с.
973498
  Тимошенков И.В. Определение места и роли акторов в экономической науке и в экономической системе общества / И.В. Тимошенков, О.Н. Нащекина // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 24-28. – ISSN 2222-4459
973499
  Кашпровский В.Е. Определение местоположения гроз радиотехническими методами / В.Е. Кашпровский. – Москва : Наука, 1966. – 248с.
973500
  Афанасьев Н.Л. Определение местоположения, элементов залегания и избытка или недостатка массы трехосного эллипсоида и эллипсоида вращения с гравитационным вариометром и статистическим гравиметром : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Афанасьев Н.Л.; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1950. – 8л.
973501
  Алампиева Светлана Дмитриевна Определение металлических алюминия, цинка, магния и их окислов при совместном присутсвии : Автореф... канд. хим.наук: 002 / Алампиева Светлана Дмитриевна; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 30л.
973502
  Климова Т.В. Определение методики формирования портфеля предприятия // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 98-101. – ISBN 978-617-645-229-4
973503
  Смирнова В.К. Определение методом озонолиза степени регулярности химического строения полипиперилинов : Автореф... кандидата хим.наук: / Смирнова В.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 9л.
973504
  Широкова М.Н. Определение методом озонолиза структуры полимеров, содержащих сопряженные углерод - азот двойные связи : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Широкова М.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 11л.
973505
  Будагян М.С. Определение механизма наезда на пешехода по характеру повреждений одежды и транспортного средства // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 474-477
973506
  Шахверди Н.М. Определение микрограммовых количеств селена. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Шахверди Н.М.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1968. – 14л.
973507
  Полуэктов Н.С. Определение микроколичеств лантаноидов по люминесценции кристаллофосфоров / Н.С. Полуэктов, Н.П. Ефрюшина, С.А. Гава. – Киев : Наукова думка, 1976. – 214 с.
973508
  Бирмантас И. Определение микроколичеств некоторых элементов кинетическим методом при окислении пирокатехинового фиолетового. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бирмантас И.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 12л.
973509
  Ле В.Б. Определение микроколичеств редкоземельных примесей в окиси европия с применением фотолюминесценции кристаллофосфоров и методы повышения чувствительности люминесцентного анализа редкоземельных элементо : Автореф... канд. хим.наук: / Ле В. Б.; АН СССР, Ин-т геохим. и аналит. хим. – М,, 1970. – 12л.
973510
  Маркова Л.В. Определение микроколичеств сульфатной и сульфидной серы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Маркова Л.В. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1961. – 11 с.
973511
  Марков Л.В. Определение микроколичеств сульфатной и сульфидной серы : Дис... канд.хим.наук: / Марков Л.В.; Ин-т общей и неорганической химии. – К., 1961. – 154л. – Бібліогр.:л.147-154
973512
  Макашева И.Е. Определение микропримесей в особочистом кремнии и карбиде кремния методом нейтронной активности : Автореф... канд. хим.наук: / Макашева И. Е.; АН СССР, Ин-т химии сиикатов. – Л., 1964. – 13л.
973513
  Кумина Диана Михайловна Определение микропримесей в химических реактивах методом пламенной атомной абсорбции : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Кумина Диана Михайловна; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1978. – 25л.
973514
  Валиева М.Г. Определение микропримесей в чистых пирографите и нитриде бора методом нейтронной активации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Валиева М.Г.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1973. – 20л.
973515
   Определение микросодержиний урана и теория в породах и минералах.. – Новосибирск, 1986. – 34с.
973516
  Лебедева С.И. Определение микротвердости минералов / С.И. Лебедева. – Москва : Изд-во АН СССР, 1963. – 124с.
973517
  Падалка В.Г. Определение микрохарактеристик меди, серебра и золота по оптическим постоянным в инфракрасной области спектра и удельной проводимости при 195 и 82 град. по К. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Падалка В.Г. ; МВ и ССО УССР, ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1961. – 10 с.
973518
   Определение микроэлементов в биологических объектах.. – Рига, 1968. – 172с.
973519
  Тауцинь Э.Я. Определение микроэлементов в организме животных / Э.Я. Тауцинь. – Рига, 1962. – 76с.
973520
  Колокольцев Е.Ф. Определение микроэлементов и молекулярной структуры биологических объектов в судебномедицинской практике : Автореф... докт. мед.наук: / Колокольцев Е.Ф.; Одесский мед. ин-т. – Куйбышев, 1969. – 39л.
973521
  Горев Л.Н. Определение минерализации и состава поровых растворов по водным вытяжкам почвогрунтов юго-западной зоны Крыма : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций / Л.Н. Горев, В.Н. Лесничий // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 40-43 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
973522
  Разумовский Н.К. Определение минералов по наружному виду и при помощи паяльной трубки / Н.К. Разумовский. – Л.-М, 1933. – 197с.
973523
  Федоровский Н.М. Определение минералов. / Н.М. Федоровский. – 3-е изд., просм. и дом. – М.-Л.-Новосибирск, 1934. – 164с.
973524
  Кролевец М.С. Определение модуля упругости стальных канатов из динамических испытаний : Автореф... канд. технич.наук: / Кролевец М.С.; Киев. автом.-дорожный ин-тут. – Киев, 1951. – 16 с.
973525
  Бакеев М. Определение молекулярного веса по кривым нагревания. : Автореф... кандидата хим.наук: / Бакеев М.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1956. – 7л.
973526
  Уитли П. Определение молекулярной структуры / П. Уитли. – М., 1970. – 296с.
973527
  Реформатский С. Определение молекулярных весов на основании теории растворов Van"t Hoff"a : (Сообщено на соедин. засед. Киев. о-в естествоисп[ытателей] и физ.-мат. 23 нояб. 1892 г.) / [Сергей Реформатский]. – [Киев] : [Университетск. тип. (В.И. Завадского)], 1892. – 8 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Университетские известия, 1892
973528
  Реформатский С. Определение молекулярных весов на основании теории растворов Van"t Hoff"a : (Сообщено на соединен. засед. Киевских Обществ Естествоисп. и Физико-Мат. 23 ноября 1892 г.) // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 8 с.
973529
  Цянь Жэнь-юань Определение молекулярных весов полимеров : пер. с кит. / Цянь Жэнь-юань. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 234 с.
973530
  Поттосина С.А. Определение момента появления светолокационных сигналов линейными системами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Поттосина С.А.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1970. – 14л.
973531
  Гернет М.М. Определение моментов инерции / М.М. Гернет, В.Ф. Ратобыльский. – М., 1969. – 248с.
973532
  Злотник С.Г. Определение моментов наивыгоднейшего включения и отключения гидроэлектростанции : Материалы семинаров по кибернетике, вып. 1 / С.Г. Злотник. – Кишинев, 1967. – 36 с.
973533
  Ястребенецкий М.А. Определение надежности аппаратуры промышленной автоматики в условиях эксплуатации / М.А. Ястребенецкий, Б.Л. Соляник. – М., 1968. – 128с.
973534
  Когаев В.П. Определение надёжности механических систем по условию прочности / В.П. Когаев. – М.
1. – 1976. – 48с.
973535
  Тихомиров Н.К. Определение направлений и скоростей движения подземных вод в различных породах / Н.К. Тихомиров. – Москва-Ленинград, 1932. – 14 с.
973536
  Гончаров Н.Р. Определение напряжений в деталях машин посредством тензометров и лаков / Н.Р. Гончаров. – Л.-М., 1946. – 140с.
973537
  Саар А.Ю. Определение напряжений в оболоках вращения методов фотоупругости : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Саар А. Ю.; АН ЭССР, Сов. физ. мат. и техн. наук. – Таллин, 1975. – 17л.
973538
  Коханенко Н.В. Определение напряженно-деформированного состояния выработки в призабойной зоне : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Коханенко Н.В.; Ин-т механики АН УССР. – К., 1979. – 14л.
973539
  Башлмий И.Д. Определение напряженно-деформированного состояния конструкции космической ступени жидкостной ракеты-носителя при продольных колебаниях // Техническая механика : научный журнал / Ин-т технической механики НАН Украины; Нац. космическое агентство Украины. – Днепропетровск, 2014. – № 1. – С. 26-37. – ISSN 1561-9184
973540
  Карьягдыев Н.Я. Определение напряженно-деформированного состояния торобразных оболочек на основе уточненного варианта теории оболочек : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Карьягдыев Н. Я.; КГУ. – К., 1988. – 18л.
973541
  Карьягдыев Назарберди Язбердиевич Определение напряженно-деформированного состояния Торообразных оболочек на основе уточненного варианта теории оболочек : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Карьягдыев Назарберди Язбердиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 213л. – Бібліогр.:л.197-213
973542
  Асташкин В.И. Определение напряженно-деформированного состояния упругих тел в условиях фазовых превращений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Асташкин В.И.; Ин-т прикладных проблем механики и математики АН УССР. – 17л.
973543
  Никонов В.А. Определение напряженного и деформированного состояния элементов авиационных конструкций методом сил в матричной формуле : Автореф... канд. техннаук: / Никонов В. А.; МАИ. – М., 1967. – 18л.
973544
  Кадышева О.В. Определение национальности юридических лиц и Договор об учреждении Европейского Сообщества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.70-84. – (Право ; № 5). – ISSN 0201-7385
973545
  Коваленко П.Н. Определение начала осаждения гидроокисей металлов методом полярографии и определение произведений растворимости гидроокиси титана и алюминия / П.Н. Коваленко, В.Н. Несторович
18. – 1952. – С. 635-640
973546
  Коваленко П.Н. Определение начала осаждения оскойной соли олова (IV) из соляно-кислого раствора и вычисление ее произведения растворимости / П.Н. Коваленко
24. – 1958. – С. 656-660
973547
  Пабст Б. Определение неисправностей транзисторных радиоприемников / Б. Пабст. – Москва : Энергия, 1970. – 232 с.
973548
  Шотенберг С.М. Определение некоторых технологических свойств строительных глин термографическим методом. : Автореф... канд. техн.наук: / Шотенберг С.М.; МВО СССР. Новочеркасский политехн. ин-т. – Новочеркасск, 1958. – 20л.
973549
  Филенко А.И. Определение некоторых элементов в легированных сталях методом амперометрического титрования с двумя индикаторными электродами : Автореф... канд. хим.наук: / Филенко А.И.; Казахск. гос. ун-т. Кафедра химии редких металлов. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
973550
   Определение неметаллических включений в жаропрочных сталях.. – М, 1955. – 44с.
973551
  Бернатонис И.В. Определение ненесыщенных соединений в спирте-сырце и их выделение. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бернатонис И.В.; Акад.наук Литов СССР. – Вильнюс, 1954. – 11л.
973552
  Гаранча Бирута Яновна Определение необходимого парка основного технологического металлообрабатывающего оборудования : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Гаранча Бирута Яновна; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1973. – 29л.
973553
  Барна П.В. Определение необходимости проведения эколого-экономической реструктуризации промышленных предприятий : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 138-143 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
973554
  Чарков В.Д. Определение несущей способности жестко-пластических оболочек методами линейного программирования. : Автореф... канд. техн.наук: 025 / Чарков В.Д.; Москов. высш. технич. училище им. Н.Э.Баумана. – М., 1970. – 16л.
973555
  Нефедова Н.И. Определение нефтегазонасыщения терригенных колекторов / Н.И. Нефедова, Н.А. Пих. – М., 1989. – 167с.
973556
  Собиняков В.А. Определение нижней границы эффективного сечения неупругого взаимодействия протонов с Е >> 10 12 эв с атомными ядрами воздуха : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Собиняков В.А.; Моск. гос. ун-т , Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 9 с. – Бібліогр.:с.8-9
973557
  Снежной В.Л. Определение низких содержаний альфа-фазы в аустенитных хромоникелевых сталях и влияние магнитного поля на y -><- превращение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Снежной В.Л.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1968. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
973558
  Веселаго Л.И. Определение низших окислов титана в шлаках в присутствии металлического и закисного железа. : Автореф... канд. хим.наук: / Веселаго Л.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1960. – 15л.
973559
  Колесников Д.С. Определение новизны изобретения в новом патентном законе США // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 6. – С. 40-46. – ISSN 0869-5466
973560
   Определение нормативной трудоемкости обслуживания и управления производством.. – М, 1990. – 83с.
973561
   Определение нормируемых конпонентов в природных и сточных водах. – М, 1987. – 199с.
973562
  Дума Д.П. Определение нуль-пунктов и периодических погрешностей звездных каталогов / Д.П. Дума. – Киев : Наукова думка, 1974. – 164 с.
973563
  Борисова А.Н. Определение обратной отсылки и отсылки к праву третьего государства как особого правового института международного частного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 6 ( 51). – С. 12-15. – ISSN 1812-3910


  В статье рассматривается один из старейших институтов международного частного права - обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Определяется, что обратная отсылка содержит "уникальный" способ согласования конфликтных норм различных ...
973564
  Буянова Н.Е. Определение общей и активной поверхности катлизаторов методами газовой хроматографии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Буянова Н.Е. ; АН СССР. – Новосибирск, 1967. – 21 с.
973565
  Швецова-Водка Определение объекта и предмета документоведения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 30-44. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены предложения разных авторов по определению объекта и предмета документоведения как научной дисциплины и его структурных частей.
973566
  Голубев Б.И. Определение объемов строительных работ / Б.И. Голубев. – М., 1991. – 63с.
973567
  Щербаков Э.Л. Определение обыденных, эмпирических и теоретических понятий как диалектрико логическая проблема. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Щербаков Э.Л.; Ростов .гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1979. – 25л.
973568
  Белоус Л.М. Определение окончательной орбиты кометы Юрлова-Ахмарова-Хасселя (1939 III) : Дис. ... канд. физ-мат. наук: / Л.М. Белоус ; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М. Горького. – Киев : [б. и.], 1955. – 81 л. : ил. – Библиогр.: л. 78-80
973569
  Коваленко П.Н. Определение олова и сурьмы при их совместном присутствии методом внутреннего электролиза / П.Н. Коваленко, Н.А. Лекторская, 1949. – С.1172-1176
973570
  Селивохин П.И. Определение оловоорганических соединений физико-хим.методом с применением неводных растворителей. : Автореф... канд.хим.наук: 071 / Селивохин П.И.; Моск.хим.техн.ин-т. – М, 1970. – 26л.
973571
  Варченко В.В. Определение ондансетрона на угольно-пастовом электроде с использованием производной вольтамперометрии / В.В. Варченко, Д.В. Стрилец, К.Н. Беликов // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 3/4. – С. 139-144. – ISSN 1991-0290


  Изучено электрохимическое поведение ондансетрона на угольно-пастовом электроде на основе тритолил фосфата. Установлено, что ондансетрон необратимо окисляется с переносомодного электрона. В интервале pH 2-4 потенциал пика и его высота не зависят от pH ...
973572
   Определение оптимального варианта.. – К, 1971. – 14с.
973573
  Семесенко М.П. Определение оптимального периода наблюдений случайных процессов по экспериментальным данныым для УВМ, / М.П. Семесенко. – Киев : Институт кибернетики, 1978. – 49 с.
973574
  Бониц Лотар Курт Определение оптимального размера лесопользования в условиях ГДР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Бониц Лотар Курт; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 18л.
973575
  Тарасевич В.И. Определение оптимального расхода промывочной жидкости при турбинном бурении нефтяных и газовых скважин. / В.И. Тарасевич. – Куйбышев, 1957. – 40с.
973576
  Вахновский А.П. Определение оптимального состава машинно-тракторного парка : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Вахновский А.П.; Одес. с-х ин-т. – Одесса, 1969. – 19л.
973577
  Баграмян В.Х. Определение оптимального состава машино-тракторного парка и его экономика для горной зоны : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Баграмян В.Х.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 21л.
973578
  Раяцкас Р.Л. Определение оптимальной загрузки технологического оборудования в машиностроении методами математического программирования : Автореф... канд. экон.наук: / Раяцкас Р.Л.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. Кафедра матем. методов анализа экономики. – М., 1966. – 20л.
973579
  Бирюков В.И. Определение оптимальной сети предварительной разведки пластообразных месторождений / В.И. Бирюков. – М., 1972. – 97с.
973580
  Бахрах В.П. Определение оптимальных вариантов использования транспортных средств методами математического программирования. (На примерах мор. флота ряда пароходства ММФ СССР.) : Автореф... канд. экон.наук: / Бахрах В.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Экон. фак. – Л., 1964. – 23л.
973581
  Гондюл В.П. Определение оптимальных габаритов печатных узлов цифровой РЭА вероятностными методами / В.П. Гондюл, В.Й. Возненко // Актуальные вопросы схемно-конструкторского проектирования и обеспечения надежности РЭА
973582
  Гондюл В.П. Определение оптимальных компоновочных характеристик печатных узлов цифровой РЭА при машинном конструировании / В.П. Гондюл, В.Й. Возненко, О.В. Дробот // Актуальные вопросы схемно-конструкторского проектирования и обеспечения надежности РЭА
973583
  Гондюл В.П. Определение оптимальных компоновочных характеристик при конструировании печатных узлов цифровой РИА. Т. 4 / В.П. Гондюл, В.Й. Возненко // Радиоизмерения-75: Материалы 6-й научно-технической конференции
973584
  Хазанов Б.Х. Определение оптимальных мощностей предприятий и послпдовательности их строительства в перспективном планировании. : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Хазанов Б.Х.; АН СССР.Центр.экон-мате.ин-т. – М, 1968. – 16л.
973585
  Хуцишвили Натела Георгиевна Определение оптимальных параметров в задачах управления методами линейного программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Хуцишвили Натела Георгиевна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 20л.
973586
   Определение оптимальных параметров технического обслуживания по состоянию сложных объектов радиоэлектронной техники / С.В. Ленков, А.В. Селюков, В.В. Зубарев, В.Н. Цыцарев // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 3. – С. 251-223. – ISSN 2223-5744
973587
  Будз С.Ф. Определение оптимальных по напряжениям режимов нагрева оболочек вращения : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 01.02.04 / Будз С.Ф. ; Донецк. ГУ. – Донецк, 1975. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
973588
  Шестаковский В.Е. Определение оптимальных резервов горно-транспортного оборудования на карьерах. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Шестаковский В.Е.; Алма-Атин. ин-т нар. хоз. – Алма-Ата, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.26
973589
  Коготков Д.Я. Определение оптимальных сроков хранения и использования материалов в справочно-информационных фондах / Д.Я. Коготков. – М., 1970. – 68с.
973590
  Зозуляк Ю.Д. Определение оптимальных температурных полей и силовой нагрузки применительно к условиям локального отжига оболочек вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01023 / Зозуляк Ю.Д.; МВССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1973. – 16л.
973591
  Слепак Б.Э. Определение оптимальных уровней запасов с помощью имитационных расчетов на ЭВМ : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.607 / Слепак Б.Э. ; Моск. ун-т. – Москва, 1972. – 17 с.
973592
  Калинин И.Н. Определение оптимальных условий водно-воздушного режима торфяной почвы под долголетним культурным пастбищем в условиях Западного Полесья УССР : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 531 / Калинин И.Н. ; Укр. ин-т инженеров водного хоз-ва. – Ровно, 1969. – 32 с.
973593
  Иванов Б.П. Определение оптимальных условий перехода нивелирных трасс через реки и овраги. : Автореф... канд. технич.наук: / Иванов Б.П.; Мин-во высш. образования СССР, Харьков. горный ин-тут. – Харьков, 1950. – 8 с.
973594
  Булатов Д.С. Определение оптических констант оптидной группы в инфракрасной области методом нарушенного полного внутреннего отражения : Автореф... канд. физ.матнаук: / Булатов Д. С.; АН СССР, Ин-т биохим. физ. – Пущино-на-Оке, 1971. – 23л.
973595
  Попова С.И. Определение оптических постоянных атмосферного аэрозоля и некоторые его оптические характеристики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Попова С.И.; МВ и ССО СССР. Лен. гос. ун-т. – Л., 1973. – 20л.
973596
  Рапп Н.В. Определение оптических постоянных германия. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Рапп Н.В.; М-во высш.образования СССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1950. – 9 с.
973597
  Грынь В.И. Определение оптических свойств аэрозольных загрязнений во влажной атмосфере / В.И. Грынь, В.А. Овсянников. – М., 1988. – 29с.
973598
  Богданов И.А. Определение оптической анизотропии и формы некоторых молекул ароматических соединений по рассеянию света в растворах : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Богданов И. А.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1954. – 10л.
973599
  Дубяго А.Д. Определение орбит / А.Д. Дубяго. – Москва ; Ленинград : Гос. изд-во техн.-теорет. лит., 1949. – 444 с. : черт. – Библиогр.: с. 443-444 (39 назв.)
973600
  Лацениек Л.К. Определение орбит и прогнозирование появлений искусственных спутников Земли : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.01 / Лацениек Л. К.; АН СССР, Гл. астрон. обсерват. – Ленинград, 1974. – 7л. – Бібліогр.:с.7
973601
  Фогель Р.Ф. Определение орбит мало-наклонных к эклиптике / [соч.] Р. Фогеля. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского, 1895. – [4], 61 с., 1 л. черт. : черт. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1895
973602
  Кирюхин В.К. Определение органических веществ в подземных водах / В.К. Кирюхин. – М., 1976. – 190с.
973603
  Лейте В. Определение органических загрязнений питьевых, природных и сточных вод / В. Лейте. – М., 1975. – 199с.
973604
  Галивец Л.С. Определение органических сернистых соединений в газах : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Галивец Л.С.; Днепропетр хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1970. – 18л.
973605
  Трушин С.И. Определение ориентации искусственных спутников Земли по измерениям : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.020 / Трушин С.И. ; МГУ. – Москва, 1970. – 4 с.
973606
  Хацкевич И.Г. Определение ориентации искусственных спутников земли по магнитометрическим измерениям. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 020 / Хацкевич И.Г.; Ин-т прикладной матем.АН СССР. – М, 1970. – 14л.
973607
  Дума Д.П. Определение ориентации координатных систем и периодических ошибок звездных каталогов по наземным оптическим наблюдениям : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.03.01 / Дума Д.П.; МГУ. – Москва, 1982. – 18л.
973608
  Варфоломеева В.Н. Определение ориентаций молекул в однокомпонентных и двухкомпонентных молекулярных кристаллах методом поляризационных диаграмм люминесценции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 057 / Варфоломеева В.Н.; АН СССР. ин-т кристаллографии. – М., 1968. – 19л.
973609
  Загрядская А.П. Определение орудия травмы при судебно-медицинском исследовании колото-резаного ранения / Загрядская А.П. – Москва : Медицина, 1968. – 152 с., [3] л. ил. – (Библиотека практического врача)
973610
  Холодняков Г.А. Определение основных параметров открытой разработки комплексных месторождений / Г.А. Холодняков. – Л., 1988. – 157с.
973611
  Кравчук М.С. Определение основных параметров пласта для подсчета запасов нефти и газа и составления проектов разработки месторождений по данным геофизических методов исследований скважин : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кравчук М.С.; Ленингр. гор. ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
973612
  Салий И.Н. Определение основных параметров электромагнитных передающих линий методом наведенного тока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Салий И.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.8-10
973613
  Бичевина В.Н. Определение основных сейсмических элементов Средней Азии по инструментальным наблюдениям над близкими землетрясениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бичевина В.Н.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1954. – 10л.
973614
  Лобанов В.Н. Определение основных термодинамических констант образования сульфатов редкоземельных элементов методом электродвижущих сил в условиях фазового равновесих кристалл-раствор. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Лобанов В.Н.; Моск.ин-т.тонкой хим.технологии. – М, 1977. – 24л.
973615
  Малошук В.В. Определение основных термодинамических констант химических соедиений методом электродвижущих сил с использованием фазовых равновесий : Автореф... кадн. хим.наук: / Малошук В.В.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 21л.
973616
  Багдоев А.Г. Определение особенностей фронтов волн. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 024 / Багдоев А.Г.; Мех.-мат.фак-т.МГУ. – М, 1972. – 30л.
973617
   Определение остаточного ресурса механических передач горных машин посредством измерения поверхностной твердости металла в областях повышенного износа деталей / И.Е. Звонарев, С.Л. Иванов, А.С. Фокин, Д.И. Шишлянников, И.О. Гришина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С 227-240 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1607-4556
973618
  Клисенко М.А. Определение остаточных количеств пестицидов / М.А. Клисенко, Л.Г. Александрова. – Киев, 1983. – 248с.
973619
  Агеев В.А. Определение остаточных напряжений при помощи рентгеновых лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Агеев В.А.; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1961. – 8л.
973620
  Молодожников А.А. Определение остаточных напряжений при сварке. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Молодожников А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1958. – 4л. – Бібліогр.:с.3-4
973621
  Морозов Г.В. Определение относительного возраста антропогеновых отложений Украины термолюминесцентным методом : к VIII конгрессу Международной ассоциации по изучению четвертичного периода / Г.В. Морозов. – Киев : Наукова думка, 1969. – 167с.
973622
  Звольский С.Т. Определение относительного содержания изотопов в двухкомпонентных малоактивных смесях методом поглощения в-лучей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Звольский С.Т.; Киевский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1956. – 10л.
973623
  Золотавин А.В. Определение относительных интенсивностей -лучей и коэффициентов внутренней конверсии -переходов Se75 и Sb124 при помощи магнитного спектрометра с двойной фокусировкой с широкой аппертурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Золотавин А.В.; Акад. наук СССР. Радиевый ин-тут им. В.Г.Хлопина. – Л., 1960. – 7л.
973624
  Романов В.А. Определение отношений коэффициентов внутренней конверсии -- лучей на L- и М-подоболочках радиоактивных ядер : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романов В. А.; АН Лен. физ. техн. ин-т. – Л., 1957. – 10л.
973625
  Луканцевер Ю.Л. Определение отношения вероятности захвата к вероятности рекомбинации электронов в ZnS-Cu и ZnS-Cu, Co-фосфорах вблизи и в области температурного тушения люминесценции. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Луканцевер Ю.Л.; МВО СССР. Сиб. физ.-техн. ин-т при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1959. – 12л.
973626
  Перерва Петр Григорьевич Определение отраслевой потребности в низковольтной аппаратуре на ремонтно-эксплуатационные нужды : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Перерва Петр Григорьевич; Уральский политехнический институт. – Свердловск, 1981. – 25л.
973627
  Букреева Г.Ф. Определение палеоклиматов по палинологическим данным. / Г.Ф. Букреева. – Новосибирск, 1986. – 189с.
973628
  Тарасенко В.Е. Определение параметров автотракторных радиаторов // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 12-18 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2311-1828
973629
  Ларионов М.М. Определение параметров высокотемпературной плазмы по ее тепловому излучению в СВЧ-диапазоне : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ларионов М.М.; АН СССР, Физ.-техн. ин-т. – Л., 1965. – 12л.
973630
   Определение параметров герметизатора скважин для гидроразрыва пород кровли угольного пласта / Л.М. Васильев, В.С. Демченко, С.В. Демченко, В.Е. Мальцева, Т.М. Уколова, И.Ф. Чугунков // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 3-11 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
973631
   Определение параметров гигинтского дипольного резонанса с учетом всех выходных каналов фотоядерных реакций / О.А. Бесшейко, Голинка-Бесшейко, И.Н. Каденко, Е.О. Кочергина, Е.С. Шашко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 72-80. – ISSN 1818-331Х
973632
  Полулях Д.А. Определение параметров гидромеханического грохочения угля на комбинированной просеивающей поверхности прямоугольной формы // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 90-99 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
973633
  Козаков Д.Н. Определение параметров диффузии водорода в сплавах титана с алюмиинем, никелем и медью : Автореф... Канд.хим.наук: 02.084 / Козаков Д.Н.; Моск.ун-т. – М, 1972. – 17л.
973634
  Ермолович Юрий Борисловч Определение параметров зонной структуры методом циклотронного резонанса и электрофизические свойства антимонида индия : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.07 / Ермолович Юрий Борисловч; Ин-т проблем материаловедения АН УССР. – К., 1979. – 46л.
973635
  Клименко Д.В. Определение параметров колебательного нагружения, инициирующего страгивание трещин в породном массиве // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 128. – С. 192-204 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
973636
  Скворчук В.П. Определение параметров межатомного взаимодействия в некоторых сплавах на основе железа по положению кривых равновесия альфа-гамма фаз : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Скворчук В.П. ; Объед. учен. совет. ин-тов физики, металлофизики и полупроводинков Акад. наук УССР. – Киев, 1962. – 10 с.
973637
  Кнеллер В.Ю. Определение параметров многоэлементных двухполюсников / В.Ю. Кнеллер, Л.П. Боровских. – Москва, 1986. – 143 с.
973638
  Шапиро И.Г. Определение параметров обтекания плоской решетки профилей интерферометрическим методом. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шапиро И.Г.; МВ и ССО РСФСР.Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1960. – 13л.
973639
  Негрей С.Г. Определение параметров породной полосы с ограниченной податливостью / С.Г. Негрей, Т.А. Негрей // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 50-57 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
973640
  Войтенко Н.И. Определение параметров скважин при дегазации крутых пластов и вопросы безопасности эксплуатации дегазационных установок : Автореф... канд. техн.наук: 520 / Войтенко Н.И.; Днепропетровский горный ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 23л.
973641
  Фомичев В.В. Определение параметров солнечной короны по радиовсплескам II типа и цепочкам радиовсплесков I типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 032 / Фомичев В.В.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
973642
  Борисов Е.В. Определение параметров турбулентности и расчет вертикального профиля температуры в слое, охваченном ветровым волнением : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Борисов Е.В. ; Моск. гос. ун-т , Физ. фак. – Москва, 1968. – 16 с.
973643
   Определение параметров угловой ориентации летательного аппарата по сигналам спутниковых навигационных системх / Аль Дахери Али Мохамед, И.В. Буняева, В.О. Черановский, В.В. Пискорж // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2016. – 1 (128), январь - февраль. – С. 64-72. – ISSN 1727-7337
973644
  Столяров Г.М. Определение параметров физической либрации Луны из Казанских гелиометрическхи рядов наблюдений Луны. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.03.01 / Столяров Г.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1981. – 16л.
973645
  Файбисович В.А. Определение параметров электрических систем : Новые методы экспериментального определения / В.А. Файбисович. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 121 с.
973646
  Казарян С.А. Определение первичной структуры пептидов сочетанием химического, энзиматического и масспектрометрического методов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Казарян С.А.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений им. М.М.Шемякина. – М., 1971. – 23л.
973647
  Зейналов Р.А. Определение первоначальных круговых орбит искусственных спутников Земли по полным и неполным оптическим наблюдениям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 030 / Зейналов Р.А.; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Л., 1968. – 11л.
973648
   Определение пестицидов в сельскохозяйственных культурах, почвах и воде.. – Л, 1989. – 104с.
973649
   Определение петрофизических характеристик по образцам. – Москва : Недра, 1977. – 432с.
973650
   Определение платиновых металлов в отработанных автомобильных катализаторах: способы подготовки образцов / С.Г. Бестань, О.И. Юрченко, О.Л. Квашина, Е.Ю. Брылева, Н.И. Шевцов, Т.В. Черножук // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 3/4. – С. 160-163. – ISSN 1991-0290


  Проведено сравнение различных приемов перевода платиновых металлов в раствор из образцов отработанных автомобильных катализаторов для их последующего анализа методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индукционной плазмой (АЭС с ИнП). Правильность ...
973651
  Осипов В.И. Определение плотности и влажности грунтов по рассеянию гамма-лучей и нейтронов / В.И. Осипов. – Москва : Московский университет, 1968. – 158с.
973652
  Кутовой В.И. Определение плотности и температуры расплавленных металлов и сплавов радиоизотопным методом : Автореф... канд. техн.наук: / Кутовой В.И.; АН УССР. Объедин. учен. совет техн. наук. – К., 1966. – 15л.
973653
  Ильинский Г.А. Определение плотности минералов / Г.А. Ильинский. – Ленинград : Недра, 1975. – 119с.
973654
  Акулина Д.К. Определение плотности плазмы в металической установке путем возбуждения колебаний с высокими модами / Акулина Д.К. ; АН СССР, Физический ин-т ; Лаборитория ускорителей. – Москва, 1965. – 9, [7] с.
973655
  Хомилиус Д. Определение плотности поверхностных слоев по гамма-поглощению. / Д. Хомилиус, С. Лерч. – М., 1959. – 27с.
973656
  Соколов В.В. Определение плотности фермионного тока в теориях с векторной связью. / В.В. Соколов, И.Б. Хриплович. – Новосибирск, 1966. – 12с.
973657
  Маркузе Ю.И. Определение площадей земельных участков с изломаными границами с оценкой точности / Ю.И. Маркузе, С.И. Чуклин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 6. – С. 16-20 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
973658
  Рубежанский А.Ф. Определение по костным останкам давних захоронений трупа. / А.Ф. Рубежанский. – М, 1978. – 120с.
973659
  Хачай О.А. Определение поверхности иерархического пластического включения в слоисто-блоковой среде по данным акустического мониторинга / О.А. Хачай, А.Ю. Хачай, О.Ю. Хачай // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 30-36. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1684-2189
973660
  Шатило А.П. Определение поглощения горных пород по фазовой характеристике среды // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 46-51 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геология ; № 6)
973661
  Рухадзе Н.П. Определение подвидов An. Maculipennis по типам яиц / Н.П. Рухадзе; Ин-т тропческих заболеваний Наркомздрава Абхазии. – Сухуми, 1935. – 16 с.
973662
  Степанов Б.Г. Определение подвижности и концентрации носителей тока методом магнитосопротивления : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Степанов Б.Г.; АН СССР.Ин-т радиотехники и электроники. – М, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15
973663
  Коваленко П.Н. Определение подвижности, коэффициента диффузии и числа переноса ионов кадмия полярографичесим методом / П.Н. Коваленко
24. – 1959. – С. 559-566
973664
  Карлов Е. Определение подлинности китайских монет // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 18-19. – ISSN 1811-542X
973665
  Форш Э. Определение показателя преломления / Э. Форш. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский университет. – 11с.
973666
   Определение пола и возраста воробьиных птиц фауны СССР.. – М, 1976. – 190с.
973667
  Кротков В.О. Определение политического режима в период советской трансформации 1985-1991 гг. // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 1 (79). – С. 53-61. – ISSN 1812-8696
973668
  Цымбалюк К.К. Определение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в объектах окружающей среды (Обзор) / К.К. Цымбалюк, Ю.М. Деньга, В.П. Антонович // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – C. 50-62. – ISSN 1991-0290


  Полициклические ароматические углеводороды (полиарены, ПАУ) одни из основных и наиболее распространенных загрязнителей окружающей среды. ПАУ обладают канцерогенным, мута-генным, тератогенным и другими свойствами. Они способны к накоплению в тканях ...
973669
  Ковтун А.Н. Определение полного содержания гамма-излучающих нуклидов, неравномерно распределенных в организме человека. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.04.16 / Ковтун А.Н.; Ин-т.биохимии. – М, 1978. – 18л.
973670
  Онегина А.Б. Определение положений больших планет фотографическим методом / А.Б. Онегина. – Киев : Наукова думка, 1981. – 124 с.
973671
  Козаренко Б.И. Определение положений Луны относительно звезд по наблюдениям на широкоугольном астрографе Московской обсерватории : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Козаренко Б.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1963. – 8 с.
973672
  Волянская М.Ю. Определение положений, собственніх движений и абсолютніх звездніх величин затменніх переменніх звезд : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.030 / Волянская М.Ю.; КГУ. – Одесса, 1972. – 12л.
973673
  Медведева Л.И. Определение положения и собственного движения поляриссимы ВД+89 0 3 : Автореф. дис... канд. физ.-мат.наук: 030 / Медведева Л.И.; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Ленинград, 1968. – 9с.
973674
  Наугольников В.Б. Определение положения нижней границы саксаганской структуры Кривбасса по геофизическим данным : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Наугольников В.Б.; Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1967. – 21л.
973675
  Омаров С.З. Определение положения объекта с помощью широкоугольного астрографа : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Омаров С. З.; АН СССР, Глав. астрон. обсерв. – Баку, 1961. – 9л.
973676
  Струков А.А. Определение положения пунктов спутниковых геодезических сетей в референцной системе координат без деформации координатной основы // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 11. – С. 2-8 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
973677
  Гуров С.И. Определение полюса булевых функций / С.И. Гуров. – Москва, 1989. – 22 с.
973678
  Семенов Р.Г. Определение полярности настроений в финансовом потоке новостей // Матеріали Х міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : Київ,19-23 берез. 2012 р. / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар.конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 1 : Кібернетика. Межі сучасної математики. Фізика / [ред.: Л.Д. Карабін та ін.]. – С. 33-35
973679
  Попов Н.П. Определение понятий. / Н.П. Попов. – Л., 1954. – 77с.
973680
  Ярмаки В. Определение понятия "международное гуманитарное право" и реализация международных обязательств на внутригосударственном уровне // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 6-9. – ISSN 1814-3385


  Імплементація норм міжнародного гуманітарного права.
973681
  Толкаченко Е.В. Определение понятия "морские генетические ресурсы" // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 219-222. – ISBN 978-966-419-269-6
973682
  Даниленко И.Н. Определение понятия "правовая стратегия" // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 17. – С. 10-13. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена проблеме определения понятия "правовая стратегия". Наличие плюрализма мнений в понимании термина "стратегия" позволило нам наиболее всесторонне отразить природу, характер и сущность стратегии, определить совокупность факторов, ...
973683
  Дорофеєва А.В. Определение понятия "термин" в научно-методической литературе и мотивированность химического термина // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – C. 282-287


  Стаття присвячена системному аналізу російської хімічної термінології. Висвятлюються питання вмотивованості терміна. Статья посвящена системному анализу русской химической терминологии. Освещаются вопросы мотивированности химического термина. The ...
973684
  Думанский А.В. Определение пористости гетеро-порозных стенок, как пример пористости яичной скорлупы / А.В. Думанский, Е.П. Струкова. – Оттиск из Ж.Р.Ф.-Х.О., ч. химическая, Т.XI. Вып. 3
3. – 381-391с.
973685
  Думанский А.В. Определение пористости гетеропорозных стенок / А.В. Думанский, А.П. Думанская. – Оттиск из Ж.Р.Ф.-Х.О., ч. химич. Т.XI. Вып. 8
8. – 1243-1250с.
973686
   Определение пористости глинистых пород в обсаженных нефтегазовых скважинах с помощью радиоактивного и акустического каротажа / М.С. Бондаренко, В.В. Кармазенко, Г.А. Кашуба, В.В. Кулик // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 2. – С. 110-120 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 119-120. – ISSN 0203-3100
973687
  Залищак Б.Л. Определение породообразующих минералов в шлифах и иммерсионных препаратах / Б.Л. Залищак, Л.В. Бурилина, Р.И. Кипаренко. – Москва : Недра, 1974. – 105с.
973688
  Залищак Б.Л. Определение породообразующих минералов в шлифах и иммерсионных препаратах / Б.Л. Залищак, Л.В. Бурилина, Р.И. Кипаренко. – 2-е перераб.и доп. – Москва : Недра, 1981. – 153 с.
973689
  Лобанов В.Я. Определение посевных качеств семян. / В.Я. Лобанов. – Москва, 1964. – 112с.
973690
  Подройко И.С. Определение последовательности простых чисел : научно-методическое пособие / И.С. Подройко. – Луганск. – ISBN 966-8051-23-8
Вып.2. – 2007. – 16с.
973691
  Николаенко А.П. Определение постоянной распространения СНЧ-волн по волновому импедансу / А.П. Николаенко, Л.М. Рабинович. – Харьков : ИРЭ АН УССР, 1976. – 24 с.
973692
  Полетаев Г. Определение постоянной температуры кипения вторичных спиртов со вторичным радикалами исследованием дипсеводопропилкарбинола / [соч.] Григория Полтеаева, студ. ; Из химической лаборатории Казанского университета // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань, 1888. – 15 с.


  На с. 1 дарственная надпись Реформатскому от апвтора (срезана половину при переплете)
973693
  Шакиров К.С. Определение постоянных физической либрации Луны из меридианных наблюдений кратера Местинг А. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шакиров К.С.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1964. – 9л.
973694
  Покровский Юрий Евгеньевич Определение потенциала NN-взаимодействия по фазам упругого NN-рассеяния и свойствам малонуклонных (А-2,3) ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Покровский Юрий Евгеньевич; Ин-т атомной энергии им. И.В.Курчатова. – М., 1977. – 17л.
973695
  Старостенко В.И. Определение потенциала притяжения и его производных по измеряемым элементам гравитационного поля с учетом использования электронных вычислительных машин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Старостенко В.И. ; Днепропетр. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1966. – 12 с.
973696
  Серова В.Д. Определение потенциала скоростей и сил при выдвижении тел вращения из плоской стенки. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Серова В.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Мат.-мех. ф-тет. – Л., 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.10
973697
  Будник С.В. Определение потенциального стока и смыва со склонов при ливнях // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 173-182. – Бібліогр.: 33 назви
973698
  Россихин В.В. Определение потенциальных функций малых молекул на основе метода молекулярных орбиталей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Россихин В.В.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединений Украины с Россией. – Днепропетровск, 1968. – 15л.
973699
  Фидеркевич А. Определение потерь энергии по спектру частиц, рассеяных на толстой мишени. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Фидеркевич А.; МГУ. НИИ ядерной физики. – М., 1971. – 10л.
973700
  Стасюленис М.П. Определение потоварных издержек обращения в розничной торговле непродовольственными товарами. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Стасюленис М.П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1974. – 26л.
973701
  Иванов А.П. Определение потребности в специалистах и затрат на их подготовку: (Метод. вопросы). / А.П. Иванов. – Л., 1984. – 111с.
973702
   Определение потребности в специалистих и научных кадрах и планирование их подготовки.. – М, 1981. – 168с.
973703
  Стуколов П.М. Определение потребности в средствах автоматизации / П.М. Стуколов. – М, 1973. – 127с.
973704
  Ерицян С.К. Определение потребности виноградников в удобрениях на примере учебно-опытного хозяйства "Воскеат" Арм. СХИ : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.533 / Ерицян С.К.; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1970. – 34л.
973705
  Асанбеков О.А. Определение потребности лактирующих овцематок в меди. : Автореф... наук: / Асанбеков О.А.; АН Кирг. ССР. Объед. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1965. – 20л.
973706
   Определение потребности населения в товарах.. – К, 1962. – 280с.
973707
  Митчерлих Э.А. Определение потребности почвы в удобрении / Э.А. Митчерлих. – М.-Л., 1931. – 104с.
973708
  Спектор В.А. Определение потребности строительства в материальных ресурсах / В.А. Спектор. – М., 1989. – 175с.
973709
  Ларин И.В. Определение почв и сельскохозяйственных угодий по растительному покрову в степи и полупустыне междуречья Волги и Урала. / И.В. Ларин. – Москва-Л., 1953. – 152с.
973710
  Бардина М.П. Определение права, применимого к существу спора международным коммерческим арбитражем // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 9. – С. 81-90. – ISSN 0132-0769
973711
  Пресняков А.А. Определение прастичности метоаллов / А.А. Пресняков. – Алма-Ата, 1958. – 92с.
973712
  Кирия Р.В. Определение предельного угла наклона конвейера с лентой глубокой желобчатости / Р.В. Кирия, Н.Г. Ларионов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 276-286 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
973713
  Новгородов Е.Д. Определение предельной добротности кварцевых резонаторов : Автореф... канд. техн.наук: / Новгородов Е. Д.; Ком. станд. мер и измер. прибор. при СМ СССР, ВНИИ метрологии. – Ленинград, 1960. – 10л.
973714
  Винокуров В.Н. Определение предмета и субъектов отношений как способы установления объекта преступления // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 7. – С. 45-52. – ISSN 0132-0769
973715
  Железняк С.Г. Определение предмета информационного права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 237-242. – ISSN 1684-2618
973716
  Аббаслы И А. Определение предпринимательской деятельности // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 96-100. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
973717
  Михайличенко Б.В. Определение прижизненности механических повреждений по количественному содержанию свободного гистамина в травмированной коже. : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.24 / Михайличенко Б.В.; Минздрав РСФСР, Второй гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – М., 1987. – 24л.
973718
  Канашевский В.А. Определение применимого права в практике международного комерческого арбитража // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 13-17. – ISSN 1812-3910
973719
  Довгерт А.С. Определение применимого права для трудовых отношений с иностранным элементом // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 95-101. – (Международные отношения и международное право ; вып. 28). – ISSN 0201-7601
973720
  Кобрина В.Н. Определение примесей в ароматических соединениях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Кобрина В.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут неорган. химии. – Новосибирск, 1976. – 18л.
973721
  Куликов А.Ю. Определение примесей в субстанции дротаверина гидрохлорид методом обращенно-фазовой ВЭЖХ / А.Ю. Куликов, А.П. Бойченко, О.С. Чернышёва // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 1/2. – C. 91-97. – ISSN 1991-0290


  Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии проведен анализ содержания родственных примесей в субстанциях дротаверина гидрохлорида по методикам контроля их качества согласно требованиям фирм-производителей субстанций и готовых лекарственных ...
973722
   Определение причин и мотивов текучести кадров.. – К, 1981. – 112с.
973723
  Гуменюк В.В. Определение причин существования нелегального (теневого) предпринимательства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 160-165. – ISSN 2222-4459
973724
  Ларсен Э. Определение прозрачных минералов под микроскопом / Э. Ларсен, Г. Берман; Под ред. Д.С. Белянкина. – Москва- Ленинград : ОНТИ, 1937. – 310с.
973725
  Ларсен Э. Определение прозрачных минералов под микроскопом / Э. Ларсен, Г. Берман; Под ред.и с доп. В.П. Петрова. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1965. – 464с.
973726
  Тыкоцкий Л.И. Определение производительности труда и его значение для социально-экономической характеристики сферы обслуживания : Автореф... канд. эконом.наук: 08.590 / Тыкоцкий Л.И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 25л.
973727
  Заул Лидия Яновна Определение производных индандиона - 1,3 некоторыми электрохимическими методами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Заул Лидия Яновна; Латв. ССР. Ржиский политех. ин-т. – Рига, 1975. – 26л.
973728
  Славгородская М.В. Определение производных фенолов и бисфенолов кислотно-основных титрованием неводных растворов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.071 / Славгородская М.В.; Моск.хим.технол.ин-т. – М, 1970. – 19л.
973729
   Определение производственных мощностей в машиностроении.. – М, 1957. – 187с.
973730
  Обиденко В.И. Определение пространства Российского государства- исторические, технологические и политические аспекты // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С.41-49. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
973731
  Латишенко В.А. Определение прочности бетона по его упругой и неупругой характеристикам : Автореф... канд. техн.наук: / Латишенко В. А.; МВО СССР, Латв.ГУ. – Рига, 1958. – 14л.
973732
  Костина Л.Д. Определение прямых восхождений билз полюсных звезд РК3 : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костина Л. Д.; АН СССР, Глав. астрон. обсерв. – Л., 1959. – 11л.
973733
  Гуляев А.П. Определение прямых восхождений звезд списка FKЧ полярной области на меридианом круге Московской обсерваории в период 19531955 гг. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гуляев А.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1958. – 7л.
973734
  Грегуль А.Я. Определение прямых восхождений и собственных движений близполюсных звезд из наблюдений на меридианном круге АГ КГУ : Автореф... канд. физ.наук: / Грегуль А. Я.; АН СССР, Глав. астрон. обсерват. – Л., 1966. – 9л.
973735
  Ершов Владимир Николаевич Определение прямых восхождений ярких (FK4) и слабых (ФКСЗ) близполюсных звезд с помощью меридианного круга в Пулкове : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Ершов Владимир Николаевич; АН СССР. Главная астрономическая обсерватория. – Л., 1985. – 14л.
973736
  Шопаускане Д.А. Определение радиоактивных изотопов фосфора (Р32 и Р33) в атмосфере : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.071 / Шопаускане Д.А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс. – 13 с.
973737
   Определение размера и доказывание убытков при хозяйственных правонарушениях.. – Донецк, 1973. – 156с.
973738
  Ситдикова Р. Определение размера компенсации при рассмотрении споров о нарушении авторских и смежных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2009. – № 11. – С. 40-49. – ISSN 0201-7059
973739
  Артемьев Н.А. Определение размеров динами-машин и влияние напряжения на размеры / Н.А. Артемьев. – Киев, 1904. – 196с. – Оттиск из Известий Киевского политехническоо института
973740
  Андрианов В.М. Определение размеров источника света в интерферометрах и влияние их на контрастность интерференционных полос : Автореф... канд. технич.наук: / Андрианов В.М.; Ленингр. ин-т точной механики и оптики. – Л., 1953. – 13л.
973741
   Определение разновалентных форм церия в наноразмерном кальциевом гидроксиапатите 83-87 / А.О. Стоянов, Е.В. Хоменко, Н.П. Ефрюшина, И.В. Стоянова, Н.А. Чивирева, В.П. Антонович // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Т. 9, № 1/2. – С. 83-87. – ISSN 1991-0290


  Представлены результаты определения разновалентных форм церия в образцах гидроксиапатита кальция Ca10(PO4)6(OH)2:Се, активированных ионами Ce(III). Образцы получены путем осаждения из водных растворов и подвергнуты термообработке при различных ...
973742
  Леушин А.И. Определение распределения тока в объеме ванны металла дуговой печи методом электрического моделирования / А.И. Леушин. – М., 1959. – 12с.
973743
  Алексахин А.А. Определение расхода сетевой воды для микрорайона при переходе к двухтрубной системе теплоснабжения / А.А. Алексахин, А.В. Бобловский // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 134. – С. 65-68 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 0869-1231
973744
  Шестакова Р.А. Определение расходов воды на реках при высоких уровнях по уклону водной поверхности и коэффициенту Шези. : Автореф... канд. техн.наук: / Шестакова Р.А.; Гос. гидрологич.ин-т. – Л., 1964. – 24л.
973745
  Чома И. Определение расходов воды различной обеспеченности. / И. Чома. – Л., 1967. – 16с.
973746
  Антонян А.Е. Определение расчетных расходов воды для малых и средних искусственных сооружений на дорогах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Антонян А.Е. – Ереван, 1969. – 23 с.
973747
   Определение рационального варианта исполнения штамповой оснастки для взрывной металлообработки / В.В. Драгобецкий, Е.А. Наумова, С.В. Шлык, Р.И. Рей, Ю.С. Саленко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 92-98 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1995-0519
973748
   Определение рациональных параметров породно-анкерных и охранных конструкций на сопряжении лавы с выемочным штреком / А.П. Круковский, С.А. Курносов, В.В. Круковская, Д.И. Аверкин, В.В. Задерий // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 54-60 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
973749
  Коган Н.А. Определение реакционной фазы в гетерогенных системах жидкость -- жидкость. : Автореф... Канд.хим.наук: / Коган Н.А.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1965. – 16л.
973750
   Определение редких и радиоактивных элементов в минеральном сырье.. – М, 1983. – 252с.
973751
  Коленко Л.И. Определение редкоземельных элементов в минераллах методом эмиссионного спектрального анализа : Автореф... канд. техн.наук: / Коленко Л.И.; Гос. науч.-исслед. и проектный ин-т редкометалл. пром-сти. – М., 1968. – 31л.
973752
  Меламед Шалва Григорьевич Определение редкоземельных элементов методами эмиссионного спектрального анализа : Автореф... кандидата техн.наук: / Меламед Шалва Григорьевич; Гос. науч.-исслед. и проектный ин-т редкометаллич. пром-сти. – М., 1965. – 25л.
973753
  Ошмянский И.Б. Определение режима движения воздуха в вентиляционных системах рудников с учетом режима фильтрации через зону обрушения / И.Б. Ошмянский, Л.И. Евстратенко, Е.В. Столбченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 270-279 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
973754
  Дятлова С.Е. Определение режимов резания и технических норм времени при обработке деталей на продольно-фрезерных станках в условиях массового производства / С.Е. Дятлова. – Минск, 1967. – 75с.
973755
  Довнар Н.А. Определение режимов резания и технической нормы времени с помощью ЭЦВМ "Минск-2" при обработке цилиндрических зубчатых колес и эвольвентных шлицевых зубчатых соединений на зубофрезерных и шлицефрезе / Н.А. Довнар, Г.Я. Цымбал. – Минск, 1969. – 112с.
973756
  Хрипач Н.Б. Определение резервной мощности эритропоэза и некоторые статические и динамические характеристики регуляции эритроцитарного звена системы крови : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Хрипач Н.Б.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1970. – 22л.
973757
  Закусило Р.В. Определение рисков при транспортировке и зарядке эмульсионных взрывчатых веществ местного приготовления в соответствии со стандартами Евросоюза // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 105-109 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
973758
  Коваленко П.Н. Определение рН начала осаждения и произведения активности гидроокиси бериллия / П.Н. Коваленко, О.Н. Гейдерович. – Москва
4. – 1959. – С. 1974-1978
973759
  Коваленко П.Н. Определение рН начала растворения и произведения активностей гидроокиси иттрия / П.Н. Коваленко, О.И. Гейдерович
5. – 1962. – С. 58-62
973760
  Коваленко П.Н. Определение рН начала растворения и произведения активности гидроокиси германия (V) / П.Н. Коваленко, Л.Б. Резник, 1961. – С. 193-198
973761
  Коваленко П.Н. Определение рН начала растворения и произведения растворимости гидроокиси хрома полярографическим методом / П.Н. Коваленко
22. – 1956. – С. 801-804
973762
  Коваленко П.Н. Определение рН начало растворения и произведения активности гидроокиси гадолиния / П.Н. Коваленко, К.Н. Багдасаров. – Москва
7. – 1962. – С. 739-742
973763
  Белянкин И.И. Определение рода поверхности второго порядка в тетраэдрических координатах при помощи разложения на квадраты. – Киев : Тип.Импер. Ун-та Св.Владимира. Акц. О-ва печю и изд. дела Н. Т. Корчак-Новицкаго, 1907. – 36с. – Кн.нап.: рос.мов.стар.орф.
973764
   Определение рудных и рассеянных металлов в минеральном сырье. – Москва : Недра, 1982. – 256с.
973765
   Определение рудных минералов в полированных шлифах по спектрам отражения и твердости. – Москва : Недра, 1973. – 221с.
973766
  Бетехин А.Г. Определение рудных минералов под микроскопом / А.Г. Бетехин, Л.В. Радугина. – Л.-М.-Новосибирск, 1933. – 220с.
973767
  Волынский И.С. Определение рудных минералов под микроскопом : Описание определителя. Справочные таблицы / И.С. Волынский. – Том II. – Москва-Ленинград : Госгеолиздат, 1947. – 267с.
973768
  Волынский И.С. Определение рудных минералов под микроскопом / И.С. Волынский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра
Том I. – 1966. – 349с.
973769
  Волынский И.С. Определение рудных минералов под микроскопом. / И.С. Волынский. – Москва-Ленинград
2. – 1947. – 64с.
973770
  Волынский И.С. Определение рудных минералов под микроскопом. / И.С. Волынский. – Москва
3. – 1949. – 340с.
973771
  Котляр Е.Е. Определение свободного бора в нитриде бора, карбиде бора и сплавах на их основе. / Е.Е. Котляр, Т.Н. Назарчук. – К, 1958. – 2с.
973772
  Барон Л.И. Определение свойств горных пород : справочное пособие / Л.И. Барон, Б.М. Логунцов, Е.З. Позин ; под ред. Л.И. Барона. – Москва : Госгортехиздат, 1962. – 332 с. – Библиогр.: с. 321-332
973773
  Мандель Л.А. Определение себестоимости деталей по удельным показателям для оценки вариантов при конструировании : Автореф... канд. экон.наук: / Мандель Л.А.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1967. – 32л.
973774
  Моисеев В С. Определение себестоимости проектируемых изделий и затрат по опытно-конструкторским и научно-исследоватеским работам / В С. Моисеев, . – Москва, 1960. – 31с.
973775
  Бегиев Б.Б. Определение сейсмических нагрузок и напряжений в сооружениях с помощью цифровой электронно-вычислительной машины по фактическим акселерогаммам землетрясений : Автореф... канд. техн.наук: / Бегиев Б.Б.; Ташк. политехн. ин-т. – Душанбе, 1965. – 24л.
973776
  Анисимов А.В. Определение семантических валентностей концептов онтологий с помощью неотрицательной факторизации тензоров больших текстовых корпусов / А.В. Анисимов, А.А. Марченко, Т.Г. Вознюк // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2014. – Т. 50, № 3. – С. 3-17. – ISSN 0023-1274


  Описан метод атоматического определения семантических отношений между концептами-узлами сети отнологической базы знаний на основе анализа матриц семантико-синтаксических валентностей слов.
973777
  Баландин Владимир Петрович Определение сечений инклюзивного рождения /1385/ -странных барионов в нейтрон-углеродных взаимодействиях со средней энергией 40ГэВ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Баландин Владимир Петрович; Объединен. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1987. – 15л.
973778
  Славенас Определение сил осцилляторов в спектрах Cul, Agl, Aul, Sil, Gel, Snl и Pbl. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Славенас И.-Ю.Ю.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1964. – 15л.
973779
  Пенкин Н.П. Определение сил осцилляторов в спектрах атомов. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Пенкин Н.П.; Гос.ордена Ленина оптич.ин-т. – Л, 1962. – 42л. – Бібліогр.:с.41-42
973780
  Парчевский Г.Ф. Определение сил осцилляторов в спектрах железа и никеля. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Парчевский Г.Ф.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 8л.
973781
  Якубенко Владимир Павлович Определение силовых постоянных многоатомных молекул в полной системе естественных колебательных координат с применением метода возмущений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Якубенко Владимир Павлович; Днепропетровский гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией, Полтавский инж.-ст. – Днепропетровск, 1987. – 154л. – Бібліогр.:л.132-154
973782
  Якубенко Владимир Павлович Определение силовых постоянных многоатомных молекул в полной системе естественных колебательных координат с применением метода возмущений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Якубенко Владимир Павлович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 23 с.
973783
  Романюк В.А. Определение силы тяжести на море маятниковым способом : Автореф... канд. фид. мат.наук: / Романюк В. А.; АН СССР, Ин-т физ. Земли. – М., 1957. – 14л.
973784
  Зуллиев А.М. Определение склонений звезд на зенит-телескопе Казанской обсерватории (АОЭ) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.030 / Зуллиев А.М.; Гос. Астроном. ин-тут. – М., 1972. – 9л.
973785
  Иосиф Т. Определение скоростей сейсмических волн в оболочке Земли по данным глубоких Карпатских землетрясений и их механизм. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иосиф Т.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М,, 1964. – 7л.
973786
  Асланов И.А. Определение скорости вращения Солнца спектроскопическим методом : Автореф. дис. ... наук / Асланов И.А. ; Акад. наук СССР, Гл. астроном. обсерватория. – Ленинград, 1962. – 9 с.
973787
  Максимов Б.И. Определение скорости ультразвуковых волн : практикум по физике / Б.И. Максимов, Г.Д. Михайлов. – Москва, 1962. – 10 с.
973788
  Байерман К. Определение следовых количеств органических веществ / К. Байерман ; перевод с англ. А.А. Кирюшкина. – Москва : Мир, 1987. – 462 с.
973789
  Лапишин Я.К. Определение сложности структурной реализации произвольного вероятного автомата : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Лапишин Я.К. ; АН УССР, Ин-т кибер. – Киев, 1978. – 16 с.
973790
  Келль Н.Г. Определение смещений точек на оползнях дифференциальным методом / Н.Г. Келль, А.Н. Белоликов; Ленинградский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени горный ин-т ; отв. ред. Н.В. Левенберг. – Москва : Углетехиздат, 1954. – 42 с.
973791
  Макоев У.А. Определение сноса корабля на гидрологической станции в откытом море : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макоев У. А.; АН СССР, Моск. гидрофиз. ин-т. – М., 1956. – 8л.
973792
  Стрельченко А.И. Определение собсвтенных чисел и собственных функций оператора лапласа в обаластях сложной формы. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 008 / Стрельченко А.И.; АН УССР.Ин-т кибернетики. – К, 1971. – 18л.
973793
  Поликарпова Е.М. Определение содержания ингибиторов коррозии в абсорбционной холодильной машине на основе физико-химического исследования четверной системы LiBr-LiOH-Li2C2O4-H2O : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Поликарпова Е.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т неорганической химии. – М., 1971. – 13л.
973794
  Поликарпова Е.М. Определение содержания ингибиторов коррозии в абсорбционной холодильной машине на основе физико-химического исследования четверной системы LiBr-LiOH-Li2CrO4-H2O : Автореф... канд. хим.наук: 020.070 / Поликарпова Е.М.; АН СССР. Сибирск. отд. Ин-т неорганической химии. – М., 1971. – 13л.
973795
  Андреев А.В. Определение содержания микроэлементов в отдельных кристаллах слюд рентгенофлуоресцентным методом на примере биотита // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 5-10. – ISSN 1991-0290


  Описан расчетный рентгенофлуоресцентный способ определения содержания микроэлементов в отдельных кристаллах калиевых слюд, опирающийся на известные значения содержания главных минералообразующих элементов и измеряемое отношение потоков флуоресценции ...
973796
  Кичиева Д.Д. Определение содержания орто-, мета-, пара-ксилолов в продуктах термической и каталитической переработки нефти, увеличение их выходов каталитическим реформингом и методы разделения : Автореф... канд. хим.наук: / Кичиева Д.Д.; Ин-т нефтехим. процессов АН Аз.ССР. Азейбадж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1960. – 18л.
973797
  Серкутьев Г.В. Определение содержания политехнического обучения в средней школе. (На прим. автоматики). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Серкутьев Г.В.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1975. – 23л.
973798
  Миллер О.А. Определение содержания продуктов деления при помощи гамма-спектрометра с германиевым детектором : Автореф... канд. техн.наук: 055 / Миллер О.А.; Моск. инженерно-физ. ин-т. – М., 1970. – 12л.
973799
  Пономарева Л.К. Определение содержания радиоактивных стронция и цезия в водах открытых водоемов. : Автореф... канд. хим.наук: / Пономарева Л.К.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1960. – 15л.
973800
  Сардаров С.С. Определение содержания радиогенного аргона методом изотопного разбавления для измерения абсолютного возраста геологических образований : Автореф... канд. физ мат.наук: / Сардаров С.С.; Тбил.ГУ. – Махачкала, 1957. – 10л.
973801
  Власов В.Ю. Определение содержания различных тяжелых металлов в почве и в органах томатов в восточных регионах Украины : агрометрологія / В.Ю. Власов, Е.Е. Ярмольская // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 235-241 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2914
973802
  Кузнецова Л.Б. Определение солей и анализ их смесей с другими электролитами в неводных растворах : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Кузнецова Л.Б.; Моск.хим.-технол.ин-т. – Москва, 1969. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
973803
  Комарова К.А. Определение солей калия и анализ их смесей с другими электролитами в неводных растворах : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Комарова К.А.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 24л.
973804
  Ломакин Е.В. Определение соотношения механики разномодульных тел / Е.В. Ломакин. – Москва, 1980. – 63с.
973805
  Сафарян А.Н. Определение сопротивляемости свай динамическим методом с учетом производственных и грунтовых условий : Автореф... канд. техн.наук: / Сафарян А. Н.; АН ГССР, Ин-т строит. дела. – Тбилиси, 1950. – 16 с.
973806
   Определение состава машин для комплексной механизации в сельском хозяйстве.. – М, 1975. – 288с.
973807
   Определение состава машинно-тракторного парка с использовнием математического программирования.. – М, 1966. – 184с.
973808
  Дзензерский В.А. Определение состава сверхпроводящих фаз метастабильных бинарных сплавов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дзензерский В.А.; Кабард.-Балкар.гос.ун-т. – Нальчик, 1975. – 12л.
973809
  Голубков Валерий Викторович Определение состава сосуществующих фаз в ликвирующих стеклах и флуктуационная структура однофазных стекол : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Голубков Валерий Викторович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
973810
  Камаевская Л.А. Определение составов двух жидких фаз в четырехкомпонентных системах методом сечений : Автореф... канд. хим.наук: / Камаевская Л.А.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 15л.
973811
  Янсон Юрий Освальдович Определение спектров времен релаксации и рассеянной энергии ряда жестких полимерных материалов при ударном нагружении : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Янсон Юрий Освальдович; АН Латвийск. ССР. Ин-т механики полимеров. – Рига, 1973. – 12л.
973812
  Сидько Ф.Я. Определение спектрофотометрическими методами концентрации пигментов в светорассеивающих взвесях биологического происхождения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сидько Ф.Я.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Красноярск, 1961. – 10л.
973813
  Монастырский В.Ф. Определение срока службы роликов ленточных конвейеров для типов роликоопор / В.Ф. Монастырский, Р.В. Кирия, А.Н. Смирнов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 115. – С. 147-155 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 1607-4556
973814
  Уанг-арее П. Определение сроков юго-западного муссона на северо-востоке Таиланда по интегральному содержанию водяного пара, полученному с помощью GPS / П. Уанг-арее, С. Кингпаибун, К. Хуанмар // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 16-30 : рис., табл. – Библиогр.: 29 назв. – ISSN 0130-2906
973815
  Макеева О.В. Определение статистических взаимосвязей и степени включенности библиотек в социально-экономическую среду региона // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 19-27. – ISSN 0869-608Х


  Изложены результаты исследования влияния факторов внешней среды на деятельность библиотек на основании изучения макропоказателей социально-экономической среды регионов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
973816
  Страуд С.Дж. Определение степени минерализации пластовых вод с помощью радиоактивного каротажа. / С.Дж. Страуд, Э Х. Шоллер. – М, 1960. – 13с.
973817
  Суэтин А. Определение стоимости производных финансовых инструментов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 10. – С. 125-131. – ISSN 0042-8736
973818
  Колчанов М.М. Определение страхового возмещения по сельскохозяйственным культурам / М.М. Колчанов. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1963. – 152 с.
973819
  Каюшина Р.Л. Определение структуры L-паролина методом нелокального поиска : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Каюшина Р.Л.; АН СССР. Ин-т кристаллографии. – М., 1964. – 22л.
973820
  Чижик В.И. Определение структуры водных растворов электролитов с помощью ядерной магнитной релаксации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чижик В.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1966. – 11л.
973821
  Липсон Г. Определение структуры кристаллов : Пер.с англ. / Г. Липсон, В. Кокрен. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 415 с.
973822
  Вершинин В.И. Определение субмикрограммовых количеств кобальта кинетическим методом с использованием каталитической реакции перекисного окисления ализарина С. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Вершинин В.И.; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1972. – 16л.
973823
  Амангельды А. Определение субъектов исключительных прав: пробемы теории и практики // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 9. – С. 29-38. – ISSN 0201-7059
973824
  Теплов В.А. Определение суда первой инстанции по уголовному делу : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Теплов В. А.; Сарат. юр. ин-т. – Саратов, 1974. – 20л.
973825
  Теплов В.А. Определение суда первой инстанции по уголовному делу / В.А. Теплов. – Саратов, 1977. – 172с.
973826
  Власова И.В. Определение суммарного содержания антиоксидантов полифенольного типа по УФ спектру поглощения смеси / И.В. Власова, Т.Г. Цюпко, А.С. Шелпакова // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2012. – Т. 7, № 1/2. – С. 19-25. – ISSN 1991-0290


  Суммарное содержание антиоксидантов полифенольного типа в диапазоне 20 – 300 мкмоль/л можно определять с погрешностью, не превышающей 5% отн., по собственному поглощению исследуемой смеси в УФ области спектра, используя хемометрические методы ...
973827
  Мужиливский В.В. Определение сущности обязательного страхования // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 44-48. – ISSN 1683-1942


  Проанализированы современные толкования сущности категории "обязательное страхование". Обобщено определение термина разных авторов. Предложена уточненная формулировка содержания обязательного страхования как экономической категории в условиях перехода ...
973828
  Берестов В.Д. Определение счастья : кн. стихов / Валентин Берестов ; [худож. Н. Абакумов]. – Москва : Современник, 1987. – 476, [1] с. : ил.
973829
  Онищенко Н.Я. Определение твердости мениралов по микротвердостноым измерениям (Разраб. техники, методики и некоторых вопрсов теории) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук : 04.00.08 / Онищенко Н. Я. ; АН УССР , Ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1973. – 25 с. – Бібліогр.:с.22
973830
  Безсмертная М.С. Определение теллуридов под микроскопом / Безсмертная М.С., Логинова Л.А., Соболева Л.Н. ; АН СССР, М-во геологии СССР, Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов "ИМГРЭ". – Москва : Наука, 1969. – 176 с., [2] л. табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 168-173
973831
   Определение температур морских палеобассейнов по кальций-магниевым отношениям биогенных карбонатов : методические рекомендации. – Ленинград : ВСЕГЕИ, 1986. – 84с.
973832
  Шевелев В.Н. Определение температур урадрых и детонационных фронтов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 056 / Шевелев В. Н.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1972. – 9л.
973833
  Рябов А.Ф. Определение температурных напряжений и деформаций в пластинках методом прямых : Научное сообщение / А.Ф. Рябов. – Киев, 1958. – 16 с.
973834
  Миняйленко Н.А. Определение температурных полей в охлаждаемых турбинных дисках при пусковых и рабочих режимах / Н.А. Миняйленко. – Киев, 1958. – 23с.
973835
   Определение температуры в твалах ядерного реактора.. – М, 1978. – 230с.
973836
  Мулярчик Т.М. Определение температуры верхней атмосферы по контурам некоторых эмиссионных линий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мулярчик Т.М.; Акад. наук СССР. Ин-т физики атмосферы. – М., 1960. – 8л.
973837
  Быстрова Т.Г. Определение температуры Дебая кристаллов по упругим постоянным. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Быстрова Т.Г.; АН БССР. – Минск, 1967. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
973838
  Толмачева А.В. Определение температуры и исследование искусственных неоднородностей в Е-области ионосферы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Толмачева А.В.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1980. – 18л.
973839
  Аксенов А.П. Определение температуры на поверхности и поверхностного трения конусов и некоторого класса осесимметрических тел вращения, дыижущихся с большими сверхзвуковыми скоростями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аксенов А.П. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1957. – 8 с.
973840
  Гомарели М.И. Определение темпов роста и выравнивания динамических рядов экономических показателей : Автореф... канд. эконом.наук: 08.607 / Гомарели М.И.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 29л.
973841
  Ризун Владимир Владимирович Определение темы текста : проблемы редакторского анализа : автореф. ... канд. филол. наук: 10.01.10 / Ризун Владимир Владимирович ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 22 с.
973842
  Ризун В.В. Определение темы текста: Проблемы редакторского анализа : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Ризун В. В.; КГУ. – Киев, 1988. – 22л.
973843
  Плоткин В.В. Определение тензора электропроводности литосферы Балтийского щита // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 10. – С. 1902-1911 : рис. – Библиогр.: с. 1910-1911. – ISSN 0016-7886
973844
  Швец И.Т. Определение тепературного поля охлаждаемого облопаченного турбинного диска. / И.Т. Швец, Е.П. Дыбан. – Киев, 1958. – 76с.
973845
  Чернобаев Д.А. Определение тепла образования силикатов по методу Le-Chatelie / Д.А. Чернобаев. – Киев : Типография Товарищества И.Н. Кушнерев и К°, 1913. – 110, [1] с. : ил., табл. – 54. – Библиогр. в подстроч. примеч.
973846
  Завгородняя О.В. Определение теплового потока Земли методом редукции температурных волн : Автореф... канд. геол.-минер.наук: 01.04.12 / Завгородняя О.В.;. – К, 1980. – 20л.
973847
  Лероукс Дж.П. Определение теплового сопротивления германиевых транзисторов / Дж.П. Лероукс, 1961. – 16с.
973848
  Гончаров Е.И. Определение теплоемкости углей в процессе пиролиза их до температур 900-1000 : Автореф... кандидата техн.наук: / Гончаров Е.И.; Всесоюз. заоч. ин-т пищевой пром-сти. Кафедра энергетики. – М., 1965. – 25л.
973849
  Мартыновская Л.Н. Определение теплот образования баренов (карборанов) и баренкарбоновых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Мартыновская Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1969. – 14л.
973850
  Кондратьев Ю.В. Определение теплот образования фторидов некоторых редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Кондратьев Ю.В.; Ленингр. гос. унт им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
973851
  Мисюра В.И. Определение теплофизических свойст продуктов сгорания твердіх топлив / В.И. Мисюра, С.П. Фомин. – Днепропетровск, 1987. – 44с.
973852
  Семенов В.В. Определение термина и классификация имущественных прав // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 7-8. – ISSN 1812-3805
973853
  Покарев Б.С. Определение термодинамических свойств сплавов активных металлов методом ЭДС : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Покарев Б.С.; Химич. фак-т. Кафедра физич. химии. – М., 1972. – 16л.
973854
  Гумбатов Л.О. Определение термодинамических функций и потенциальных барьеров оргапохлорсиланов на основании низкотепературных измерений теплоемкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Гумбатов Л.О.; АН БССР. – М, 1966. – 12л.
973855
  Мельчаков Л.В. Определение термохимических констант минералов с использованием высокотемепературного микрокалориметра кальве. : Автореф... Канд.минерал.наук: / Мельчаков Л.В.; МГУ. – М, 1974. – 24л.
973856
  Моторина А.С. Определение тетрациклина методами молекулярной спектроскопии с помощью пленочного покрытия на основе диоксида кремния / А.С. Моторина, Д.Л. Колесник, О.Ю. Тананайко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 11/12. – С. 113-119. – ISSN 0041-6045


  Спектрофотометрическим (СФ) и люминесцентным (Люм) методами исследована сорбция тетрациклина (Тц) гибридными пленками (ГП) на основе SiO2, синтезированными по золь-гель технологии. Установлено, что использование в процессе золь-гель синтеза ГП смеси ...
973857
  Кушиташвили А.Д. Определение технико-экономической эффективности разработки пластов с гидрозакладкой выработанного пространства в условиях Ткибульского месторождения каменного угля : Автореф... канд. экон.наук: / Кушиташвили А.Д.; М-во высш. образования СССР. Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1958. – 26л.
973858
  Мартыненко А.А. Определение технологических напряжений в электролитических осадках консольным методом : Автореф... канд. техн.наук: 023 / Мартыненко А.А.; АН Каз. ССР. Отд-ние физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1969. – 19л.
973859
   Определение технологических параметров комбайновой отбойки гипса в условиях Анастасово-Порецкого месторождения / В.А. Амелин, Т.Г. Войтович, Л.В. Амелина, И.С. Красовский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 123. – С. 126-133 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
973860
  Сова Ф.П. Определение типов и моделей автомототранспортных средств по следам шин. / Ф.П. Сова. – 2-е изд, перераб и доп. – М., 1973. – 205с.
973861
  Дудников А.И. Определение типовых и вариантных свойств вируса ящура постредством реакции связывания комплемента и реакции диффузионной преципитации. : Автореф... Канд.вет.наук: / Дудников А.И.; Харьк.зоовт.ин-т. – Харьков, 1964. – 18л.
973862
   Определение титана, ванадия, хрома и элементов группы железа в минеральном сырье.. – М, 1983. – 184с.
973863
  Васильев И.Я. Определение токов обмена некоторых полупроводниковых материалов : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Васильев И.Я.; Казан. хим.-технол. ин-т. – Казань, 1972. – 24л.
973864
  Махер Ебрахим Мохамед Абу Эль Хава Определение токсигенности клинических штаммов Pseudomonas aeruginosa : Автореф... канд. биологическихнаук: 03.00.07 / Махер Ебрахим Мохамед Абу Эль Хава; Минздрав УССР, Киевский научно-исследовательский ин-т эпидемиологии и инфекционных б. – К., 1985. – 22л.
973865
  Тримонис И.А. Определение толщины тонких покровных слоев с помощью Х-лучей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тримонис И.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1954. – 8л.
973866
  Дорощук В.А. Определение торасемида в биологических жидкостях методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с предварительным фенол-индуцированным мицеллярно-экстракционным концентрированием / В.А. Дорощук, Н.А. Гонта, С.А. Куличенко // Журнал Хроматографічного товариства : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.]. – Київ, 2011. – Т. 11, № 1/4. – С. 34-41. – ISSN 1729-7192


  Розроблена методика визначення торасеміду у сечі методом обернено-фазової високоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ) з попереднім міцелярно-екстракційним концентруванням. Показано, що кількісне вилучення препарату досягається при використанні більш ...
973867
  Адамс Р. Определение тория и урана в осадочных породах двумя независимыми методами / Адамс Роджер ; М-во геологии и охраны недр СССР, Отд. науч.-техн. информации ВИМС. – Москва : [б. и.], 1961. – 17 с. – Библиогр.: с. 15-16 (20 назв.). – (Серия "Геология и методика поисков месторождений урана")
973868
  Продайвода Г.Т. Определение точечных групп симметрии горных пород методами тензорной петрофизики : петрофизические исследования // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 69-72 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 16). – ISSN 0203-7319
973869
  Братолюбова Лидия Сергеевна Определение точных склонений зенитных звезд посредством зенит-телескопа методом сумм и разностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Братолюбова Лидия Сергеевна; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1973. – 10л.
973870
  Брандин В.Н. Определение траекторий космических аппаратов / В.Н. Брандин, Г.Н. Разоренов. – М., 1978. – 216с.
973871
  Бросман Эдвард Иосифович Определение трехмерного напряженного состояния в кубических монокристаллах методом интегральной фотоупругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бросман Эдвард Иосифович; КГУ. – К., 1977. – 22л.
973872
  Бросман Э.И. Определение трехмерного напряженного состоянияв кубических монокристаллах методом интегральной фотоупругости. : Дис... канд. физ.мат.наук: / Бросман Э.И.; АН ЭстССр. Инст. кибернетики АН ЭССР. – Таллин, 1977. – 148л.
973873
  Бросман Эдвард Иосифович Определение трехмерного состояния в кубических монокристаллах методом интегральной фотоупругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бросман Эдвард Иосифович; КГУ. – К., 1977. – 22л.
973874
   Определение трудоемкости изготовления новой продукции.. – М, 1979. – 137с.
973875
  Иванов В.Н. Определение турбулентных характеристик естественного водного потока с помощью коррелометра : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов В.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1960. – 7 с.
973876
  Бонштедт Определение удельного веса минералов / Бонштедт, Куплетская Э.М. -. – Москва : АН СССР, 1951. – 128 с.
973877
  Бонштедт Э.М. Определение удельного веса минералов в тяжелых житкостях / Э.М. Бонштедт. – Москва- ленинград : АН СССР, 1939. – 56с.
973878
  Левин Г.И. Определение удельных капитальных вложений в промышленном строительстве. (Науч. сообщение) / Г.И. Левин. – М., 1961. – 46с.
973879
   Определение упругих постоянных квадратных пьезокерамических пластин резонансным методом / В.А. Андрущенко, А.А. Бондаренко, В.В. Мелешко, В.Н. Никитенко // Акустичний вісник : Науковий журнал / НАН України, Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2006. – Том 9, № 4. – С. 3-11. – ISSN 1028-7507
973880
   Определение упругих свойств и тензора передачи порового давления горных пород методом осреднения / С.В. Шешенин, Н.Б. Артамонова, Ю.В. Фролова, В.М. Ладыгин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 90-97 : рис., табл. – Библиогр.: с. 97. – (Геология ; № 4). – ISSN 0201-7385
973881
  Зайончевский В. Определение упругости паров некоторых жидкостей при высоких температурах / В. Зайончевский. – Б.м. – 38с. – Отдельный оттиск
973882
  Наумов В.В. Определение уровня и соотношений розничных цен на товары народного потребления (на примере мясных и молочных продуктов) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Наумов В.В.; МВ и ССО СССР. Всесоюзн. заочный финансово-экономический ин-т. – М., 1972. – 21л.
973883
  Прибыткина Г.Н. Определение уровня компетентности учащихся : Методика и опыт / Г.Н. Прибыткина, Д.П. Финаров // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 44-45. – ISSN 0016-7207
973884
  Трояновская М.Н. Определение уровня координационных качеств старшеклассниц в процессе занятий биатлоном с помощью стабилографии // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 70-74 : рис. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
973885
   Определение уровня передачи ВИЧ от матери к ребенку на современном этапе эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине / Н. Бабий, С. Доан, А. Щербинская, А. Люльчук, С. Антоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 58-61. – (Біологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Проведен анализ распространенности ВИЧ-инфекции в Украине. Отмечен рост заболеваемости за последние 5 лет, что говорит о позднем обращении инфицированных. Обследование детей, рожденных от ВИЧ- инфицированных матерей и выявлена тенденция повторения ...
973886
  Тютрина Лидия Ивановна Определение уровня энергетических резервов и их динамика в годовом цикле у хариусов Байкала : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Тютрина Лидия Ивановна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1976. – 25л.
973887
  Кречет В.Г. Определение усилий канатов в подъемных установках при наклонном подъеме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кречет В.Г. ; МГУ , Мех.-мат. фак. – Москва, 1968. – 7 с. – Бібліогр.:с.6-7
973888
  Соляков И.П. Определение установившихся дебитов и понижений по данным кратковременных откачек в условиях Донецкого бассейна : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Соляков И.П. ; МВО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1959. – 21 с.
973889
  Горбанев И.Н. Определение ущерба. причиненного преступлениями в сфере авторского права и смежных прав // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.95-101
973890
  Руденко А.И. Определение фаз развития сельскохозяйственных растений. / А.И. Руденко. – М., 1950. – 152с.
973891
  Синеокий А.П. Определение физико-механических свойств пород Донбасса по данным стандартных географических измерений в углеразведочных скважинах для прогнозирования устойчивости пород почвы и кровли в гоных вырабо : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.12 / Синеокий А.П.; МВ и ССО УССР. Днепропетр. горный ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1978. – 21л.
973892
  Кулиев Г.Г. Определение физико-механических свойств пород осадочного чехла на основе сейсмических, скважинных данных и теории упругих волн напряженных сред / Г.Г. Кулиев, Х.Б. Агаев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 126-135 : Рис. – Бібліогр.: с. 134-135. – ISSN 0203-3100
973893
   Определение физико-механических свойств пород полевыми методами.. – М, 1985. – 91с.
973894
  Юргенсон И.А. Определение физиологического возраста самок некоторых видов блох / И.А. Юргенсон. – М, 1982. – 82с.
973895
  Кравцов Ф.И. Определение физических параметров газа в нейтральных атмосферах комет. Метод изофот / Ф.И. Кравцов, И.В. Лукьяник // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 79
973896
  Кобранова Н В. Лепарская Определение физических свойств горных пород / Н В. Лепарская Кобранова. – Москва, 1957. – 160с.
973897
  Барановский Э.А. Определение физических условий в солнечных пятнах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Барановский Э.А. ; МГУ. – Москва, 1971. – 16 с.
973898
  Мухтаров Э.И. Определение физических характеристик молекулярных кристаллов с помощью атом-атом потенциалов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 044 / Мухтаров Э.И.; АН АзССР.Ин-т физики. – Баку, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.18
973899
   Определение физической подготовленности школьников.. – М, 1973. – 104с.
973900
  Евдокимов В.Г. Определение физической работоспособности в производственныхусловиях / В.Г. Евдокимов. – Сыктывкар, 1981. – 54с.
973901
   Определение форм находження свинца и молибдена в горных породах.. – Л, 1976. – 46с.
973902
   Определение форм нахождения никеля в гоных породах.. – Л, 1973. – 38с.
973903
  Исай С.В. Определение формальдегида, образующегося при периодатном окислении природных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Исай С.В.; АН СССР. Сиб. отд. Дальневосточ. филиал им. В.Л.Комарова. – Владивосток, 1970. – 24л.
973904
  Трофимов А.А. Определение формы провода ЛЭП на основании вычисления по геодезическим измерениям функции ее аппроксимирующей / А.А. Трофимов, В.А. Кравченко, А.В. Филиппова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 19-24 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
973905
  Филатов Евгений Иванович Определение формы тел, обладающих максимальным аэродинамическим качеством при гиперзвуковых скоростях полета : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Филатов Евгений Иванович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
973906
  Бакун М.В. Определение фталатов в лекарственных средствах / М.В. Бакун, И.Б. Захаркив, М.Ф. Зуй // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; голов. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2016. – Т. 11, № 1/2. – С. 100-104. – ISSN 1991-0290
973907
  Мойжес-Смирнова Определение фтора в минеральном сырье. : Автореф... канд. хим.наук: / Мойжес-Смирнова И.Б.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 12л.
973908
   Определение фторидов, оксалатов и фосфатов с производніми 3-гидроксифлавона / О.Р. Вольхина, А.Ю. Головатенко, Л.С. Зинько, О.А. Запорожец // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 140
973909
  Буряк В. и. Определение фукционального состояния гепатоблиарной системы человека с помощью моделирования кинетики Бенгальской розы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 05.13.09 / Буряк В. И;. – Киев, 1990. – 17 с.
973910
  Шериф М.А. Определение функции распределения элктронов в разряде низкого давления путем обработки зондовых характеристик методом регуляции : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.08 / Шериф М. А. Х.; МГУ. – М., 1974. – 17л.
973911
  Запесочный И.П. Определение функций возбуждения энергетических уровней атомов по оптическим функциям возбуждения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Запесочный И.П. ; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 7 с.
973912
  Плешкевич Е.А. Определение функций документа // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 46-56. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены проблемы определения функций документа. Представлена историография вопроса. Предложено разделить функции документа на общие и системные.
973913
  Воропаев Анатолий Иванович Определение характеристик воспроизводства быстрого реактора из экспериментов на критических сборках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Воропаев Анатолий Иванович; Ин-т атомной энергии. – М., 1980. – 20л.
973914
  Дехтяренко П.И. Определение характеристик звеньев систем автоматического регулирования. / П.И. Дехтяренко, В.П. Коваленко. – М., 1973. – 117с.
973915
  Барисс Валдис Освальдович Определение характеристик примесных уровней по температурным зависимостям концентрации носителей заряда. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Барисс Валдис Освальдович; Вильнюс гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 18л.
973916
  Царевский А.В. Определение характеристик сольватированных электронов по оптическим данным : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.17 / Царевский А. В.; АН УССР, Ин-т хим. физ. – Москва, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24
973917
  Семенов В.Л. Определение характеристик экономического развития развивающейся страны с использованием международных экономических сопоставлений. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.17 / Семенов В.Л.; АН СССР.Ин-т Латин.Америки. – М, 1980. – 27л.
973918
  Буш Г. Определение характеристических параметров полупроводников по электрическим, оптическим и магнитным измерениям : пер. с нем. / Г. Буш, У. Винклер. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 139 с.
973919
  Баширов Э.М. Определение химического состава фракции 100-120оС пиролиза нефти : Автореф... канд. хим.наук: / Баширов Э.М.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1950. – 20л.
973920
  Тищенко А.И. Определение химического строения побочных продуктов, образующихся при жидкофазном каталитическом окислении тетралина. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Тищенко А.И.; НИИ орган. полупродуктов и красителей. – М., 1971. – 29л.
973921
  Иванова З.И. Определение хлоридов в раствора цинкового производства методом некомпенсационного потенциометрического титрования / З.И. Иванова, П.Н. Коваленко, 1959. – 291с.
973922
  Романов П.П. Определение целесообразности патентования за рубежом / П.П. Романов, И.Л. Климова. – Москва, 1968. – 56с.
973923
  Сенько Ю.В. Определение цели педагогической подготовки в классическом университете / Ю.В. Сенько // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 7-11. – (Педагогическое образование ; № 2)
973924
  Совинский Ульрих Определение цен в торговле с капиталистическими странами. / Совинский Ульрих. – М., 1963. – 76с.
973925
  Купчик Е.Ю. Определение цинка, кадмия, свинца и меди в образцах кофе методом инверсионной вольтамперометрии // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (56). – С. 68-74. – (Серія: Хімія). – ISSN 2304-0947


  Содержание тяжелых металлов определено в кофе методом инверсионной вольтамперометрии. Пробоподготовка образцов выполнена окислительной минерализацией кофе в нитратной кислоте в присутствии пероксида водорода. Показано, что метод инверсионной ...
973926
  Гудиев А.Х. Определение числа классов идеалов алгебраических полей четвертого порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гудиев А.Х.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 8л.
973927
  Ермаков В.П. Определение числа решений геом. задач, 1884. – 6-24с.
973928
  Ермаков В. Определение числа решений геометрических задач // О преподавании алгебры / В. Ермаков. – Санкт-Петербург, 1892. – 14с.
973929
  Чумаевский Николай Борисович Определение числа центров роста и изучение механизма реакций роста и переноса при полимеризации олефинов на катализаторах Циглера-Натта : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Чумаевский Николай Борисович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-т катализа. – Новосибирск, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
973930
   Определение численности служащих производственных объединений.. – М, 1980. – 104с.
973931
  Буткевич А.В. Определение широты, азимута и поправки часов по способу соответствующих часовых углов / А.В. Буткевич. – Новосибирск : НИИГАиК, 1947. – 80-90с.
973932
  Шарапова Г.Н. Определение щелочных металлов в некоторых фтор-, фосфор- и серусодержащих соединениях : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Шарапова Г.Н. ; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1975. – 21 c. – Бібліогр.:с.20-21
973933
  Старко Н.В. Определение экологической емкости водоема-охладителя для садкового рыбного хозяйства // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2018. – Вип. 40. – С. 188-196 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 2522-1388
973934
  Бабич Валерий Петрович Определение экономически оптимальных величин межремонтных циклов машиностроительного оборудования : Автореф... канд экон.наук: / Бабич Валерий Петрович; Харьк. инж-эконом. ин-т. – Харьков, 1965. – 19л.
973935
  Колегаев Р.Н. Определение экономически оптимальных сроков службы машин как экстремльная задача. / Р.Н. Колегаев. – Новосибирск, 1962. – 20с.
973936
  Яковлев А.И. Определение экономической эффективности автоматических устройств : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Яковлев А.И.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1969. – 19л.
973937
  Яковлев А.И. и Мосин В.Н. Определение экономической эффективности автоматических устройств / А.И. и Мосин В.Н. Яковлев. – М., 1976. – 128с.
973938
  Головкин А.В. Определение экономической эффективности внедрения новой геологоразведочной техники : Учебное пособие / А.В. Головкин, В.П. Мокроусов. – Ленинград, 1978. – 69с.
973939
  Козлов Е.А. Определение экономической эффективности геофизических работ на нефть и газ / Е.А. Козлов. – Москва : Недра, 1980. – 142 с.
973940
  Герцберг Л.Я. Определение экономической эффективности градостроительных решений / Л.Я. Герцберг. – Москва, 1974. – 23 с.
973941
  Дахно И.И. Определение экономической эффективности изобретений и рационализаторских предложений. / И.И. Дахно. – К., 1989. – 164с.
973942
  Терехов В.В. Определение экономической эффективности капитальных вложений в социалистических странах / В.В. Терехов. – М., 1966. – 184с.
973943
   Определение экономической эффективности научно-технических разработок в геологии. – Москва : Недра, 1985. – 145с.
973944
   Определение экономической эффективности научно-технических разработок в области радеофизики и и электроники.. – Х, 1976. – 52с.
973945
   Определение экономической эффективности новой техники в электро-технической промышленности.. – М, 1962. – 153с.
973946
  Пилявский Б. Определение экономической эффективности новой техники на промышленном предприятии / Б. Пилявский. – М, 1968. – 247с.
973947
   Определение экономической эффективности оргтехмероприятий. – Харьков : Прапор, 1971. – 224 с.
973948
  Сонина Н.П. и др. Определение экономической эффективности применения вычеслительной техники при выполнении функций управления / Н.П. и др. Сонина. – М., 1989. – 56с.
973949
  Лукашевич С.И. Определение экономической эффективности применения ЭВМ / С.И. Лукашевич. – Минск, 1970. – 88с.
973950
  Гладкий Александр Определение экономической эффективности промышленного предприятия // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2009. – № 4. – С. 50-53 : Фото, рис.
973951
   Определение экономической эффективности систем премирования работников промышленности.. – М, 1978. – 123с.
973952
  Василькевич В.И. Определение экстремальных значений динамических нагрузок на армировку шахтных стволов / В.И. Василькевич, В.И. Дворников, С.Р. Ильин // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 71-80 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
973953
  Шушпанов П.И. Определение электродинамической постоянной / П.И. Шушпанов, В.Ф. Кондратьев. – Москва, 1962. – 20с.
973954
  Шушпанов П.И. Определение электроемкости конденсатора баллистическим гальванометром / П.И. Шушпанов, А.Г. Бабюк. – Москва, 1965. – 16 с.
973955
  Водопьянов Александр Сергеевич Определение электромагнитных размеров п- и К- -мезона в опытах по П-е и К-е рассеянию при энергиях 100 ГэВ и 250 ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Водопьянов Александр Сергеевич; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 14л.
973956
  Ютанов М.Н. Определение элементов внутреннего ориентирования и дисторсии объектива съемочной камеры : монография / М.Н. Ютанов. – Москва : Недра, 1966. – 40 с.
973957
  Хаитов Б.К. Определение элементов движения подземных вод по одиночной скважине и по группе скважин с применением трития. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хаитов Б.К.; Акад.наук УзССР.Объед.учен.совет.отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1964. – 12л.
973958
  Блох И.М. Определение элементов залегания пластов способом круговых исследований кажущихся сопротивлений / И.М. Блох, Е.А. Шемякин; Мин. геологии и охраны недр СССР. Отдел нучно-технич. информации ВИМС. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 21с.
973959
  Табачник В.М. Определение элементов орбит затменно-двойных звезд с помощью ЭВМ : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.031 / Табачник В.М. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова , Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1970. – 7 с.
973960
  Фогель Р.Ф. Определение элементов орбит по трем наблюдениям / Печатано по определению физико-математического факультета Университета Св.Владимира. – Киев : Тип. С.В.Кульженко, 1891. – [4], 64 с., 1 л. табл. : табл.


  На обл. дарств. надпись: Глубокоуважаемому профессору Михаилу Петровичу Авенариусу от автора
973961
  Орельская В.И. Определение элементов ориентации каталога ГКЗ по наблюдениям малой планеты Юноны. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Орельская В.И.; АН СССР.Главн.астрон.обсевавтория. – Л, 1965. – 13л.
973962
  Дума Д.П. Определение элементов ориентации систем фундаментальных каталогов из наблюдений Луны : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Дума Д.П,; Объед.учен.совет.ин-т.математики, кибернетики и Глав.астрон.обсерватории. – Киев, 1963. – 22л.
973963
  Изард К. Определение эмоций. Связь эмоций с когнитивными процессами, поведением и личностью // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 316-327. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9
973964
  Терещенко И.Ю. Определение энергетических параметров некоторых процессов обработки металлов давлением (при изготовлении летательных аппаратов) с использованием минимальных принципов : Автореф... канд. техн.наук: 05.07.04 / Терещенко И. Ю.; МВССО РСФСР, Кубыш. авиц. ин-т. – Куйбышев, 1973. – 26л.
973965
  Кириллов В.С. Определение энергетических составляющих цеховой себестоимости продукции. / В.С. Кириллов. – Куйбышев, 1965. – 13с.
973966
  Кирия Р.В. Определение энергетической эффективности систем подземного конвейерного транспорта угольных шахт // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 119. – С. 125-135 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
973967
   Определение энергии электронов в интервале от 20 до 250 МЭВ в ксеноновой пузырьковой камере. – Дубна, 1964. – 8 с.
973968
  Рябова В.Г. Определение энергий диссоциации галогенидов и гидроокисей щелочноземельных металлов на оснвоании спектроскопического исследования равновесия раекций в пламенах : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Рябова В.Г. ; МГУ, Хим. фак. – Москва, 1965. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
973969
  Клиндухов В.П. Определение энтальпии межмолекулярной водородной связи некоторых систем в основном и первом возбужденном электронных состояниях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Клиндухов В.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ. ф-тет. – Л., 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
973970
  Скоропанов А.С. Определение энтальпий образования некоторых двойных и тройных металлических сплавов методом количественного анализа. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Скоропанов А.С.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1975. – 22л.
973971
  Мечковский Л.А. Определение энтальпий образования некоторых металлических сплавов методом количесвтенной термографии : Автореф... канд.хим.наук: 073 / Мечковский Л.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1972. – 16л.
973972
  Панфилов Б.И. Определение энтальпий образования некоторых титанатов металлов первой и второй групп периодической системы элементов методом калориметрической бомбы с применением инициирующего вещества. : Автореф... канд. хим.наук: / Панфилов Б.И.; Ростов. гос. ун-т. Хим. ф-тет. Каф. физ. химии. – Ростов -на-Дону, 1966. – 12л.
973973
  Ключников В.А. Определение энтальпий образования твердых кремнийорганических соединений методом сгорания в кислороде со взрывом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ключников В.А.; Калин. гос. ун-тет. – Калинин, 1979. – 16л.
973974
  Джоши К.Р. Определение эфемеридного времени по фотографическим наблюдениям луны на Московской обсерватории Гаиш : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Джоши К.Р. ; Гос. астроном. ин-т. – Москва, 1971. – 9 с.
973975
  Колотов Ю.В. Определение эффективного способа финансирования основных средств в условиях валютных и процентных рисков / Ю.В. Колотов, А.Н. Непп // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 87-100. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
973976
   Определение эффективности использования документальных пубикаций в научных исследованиях по истории СССР, агитационно-пропаганидистской и учебной работе. – М, 1982. – 65с.
973977
   Определение эффективности использования каталогов.. – М, 1983. – 55с.
973978
  Ягнюкова И.В. Определение эффективности классификации горной массы повышенной влажности при круговых направленных колебаниях просеивающих поверхностей // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 156-165 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
973979
  Кулик А. Определение эффективности общественного производства с позиций ценообразования на промышленном предприятия // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради: інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 1. – С. 7-9
973980
   Определение эффективности систем премирования рабочих промышленности стран -- членов СЭВ.. – М, 1975. – 20с.
973981
   Определение эффективности функционирования ЦБС.. – Москва, 1990. – 41с.
973982
  Сюй Сюй-юн. Определение эффективных сечений захвата и рекомбинации электронов в кристаллофосфорах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сюй Сюй-юн.; АН СССР. Физ. ин-т им. П.Н.Лебедева. – М., 1955. – 14л.
973983
  Редько Т.П. Определение эффективных сечений столкновений атома кадмия с электронами и атомами из исследования газоразрядной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Редько Т.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1967. – 14л.
973984
   Определение ядерно-физических и теплофизических характеристик ВВЭР с помощью радиационных измерителей.. – М, 1985. – 120с.
973985
  Филов В.А. Определение ядохимикатов в биологических субстратах : Синтетические органические пестициды в растительных и животных тканях и некоторых продуктах рстительного и животного происхождения / В.А. Филов; АН СССР; Ин-т цитологии; Отв.ред. И.Д. Гадаскина. – Москва; Ленинград : Наука, 1964. – 252с.
973986
  Оллонгрен А. Определение языков программирования интерпретирующими автоматами / А. Оллонгрен. – Москва : Мир, 1977. – 288 с.
973987
   Определения гражданской кассационной коллегии Верхсуда РСФСР за 1924 год.. – М, 1925. – 191с.
973988
   Определения гражданской кассационной коллегии Верхсуда РСФСР за 1925 год.. – М, 1925. – 278с.
973989
   Определения гражданской кассационной коллегии Верхсуда РСФСР за 1926 год.. – М, 1927. – 104с.
973990
   Определения гражданской кассационной коллегии Верхсуда РСФСР за 1936год.. – М, 1926. – 156с.
973991
  Яскевич Ядвига Станиславовна Определения и их роль в научном исследовании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Яскевич Ядвига Станиславовна; БГУ. – Минск, 1981. – 17л.
973992
  Смитюх А. Определения и решения судов в рейдерских технологиях в свете изменений процессуального закона // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 10-15.
973993
  Прокофьев А.В. Определения и типология справедливости в новоевропейской этике // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 133-143. – ISSN 0042-8744
973994
  Фокеев В.А. Определения основного понятия / В.А. Фокеев, А.О. Астапович // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 11-13. – ISSN 1560-7968


  Дискусія навколо терміну "бібліографія"
973995
  Головачев А.С. Определения потребности в специалистах предприятия, объединения, отрасли в условиях совершенствования управления / А.С. Головачев, Н.Я. Драгун. – Минск, 1974. – 62с.
973996
  Воронков Г.В. Определения суда первой инстанции в советском гражданском процессе : (учебное пособие) / Г.В. Воронков ; [отв. ред. Р.Е. Гукасян] ; М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Саратов. юрид. ин-т им. Д.И. Курского. – Саратов : Типография № 1, 1967. – 118, [2] с. – Библиогр. в подстроч. прим.
973997
  Мартынов В.Л. Определения уровня и тенденций развития регионов России на основе использования общедоступной статистической информации : География. Регионы России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 16-25 : Табл. – Бібліогр. 3 назви. – ISSN 0016-7207
973998
  Хрыков Е.М. Определения целей и задач педагогических диссертационных работ // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 6. – С. 40-48. – ISSN 0869-561Х


  Статья посвящена обоснованию теоретических основ определения целей и задач педагогических диссертационных работ. Для этого проведен анализ научного аппарата и содержания авторефератов 240 диссертационных работ педагогической направленности. В статье ...
973999
  Шейко О.И. Определения экономической эффективности и уровня механизации и автоматизации в сварочном производстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Шейко О. И. ; КИНХ. – Киев, 1969. – 20 с.
974000
  Бусев А.И. Определения, понятия, термины в химии : Пособие для учащихся / А.И. Бусев, И.П. Ефимов. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Просвещение, 1977. – 224с.
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,