Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
971001
  Дзюба І. "Оця свіча погасла..." / І. Дзюба, М. Жулинський // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 5 червня (№ 11). – С. 1


  Пам"яті Мойсея Фішбейна.
971002
  Юльметова С.Ф. "Очарованная душа" Р.Роллана в свете идейной эволюции писателя / С.Ф. Юльметова. – Казань, 1959. – 58с.
971003
  Юльметова С.Ф. "Очарованная душа" Ромэн Роллана в свете идейной эволюции писателя : Автореф... кандид. филол.наук: / Юльметова С.Ф.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 16 с.
971004
  Юльметова С.Ф. "Очарованная душа" Ромэн Роллана в свете идейной эволюции писателя : Автореф... канд. филолог.наук: / Юльметова С.Ф.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1953. – 17 с.
971005
  Сищук Олексій "Очевидцев злодеяний батальона "Нахтигаль" следует подготовить для допроса" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-23
971006
  Сищук Олексій "Очевидцев злодеяний батальона "Нахтигаль" следует подготовить для допроса" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 22-23
971007
  Михайлова Е.Г. "Очеловеченные" боги: фоновые знания при изучении древнегреческих мифов о Деметре и Персефоне, о Геракле // Русская словесность в школах Украины : Научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр. Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев, 2006. – № 5. – С. 43-44
971008
  Нестерова Наталья "Очень приятно чувствовать себя королевой" : Серебряная корона. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 96 : Фото
971009
  Зубков К.Ю. "Очерк народной драмы": сюжетика и цитация в "Обрыве" И.А. Гончарова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 149-161. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
971010
  Болдуєв М.В. Оцінювання аудиторських ризиків в умовах автоматизованої обробки інформації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 54-57. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  . У статті визначена доцільність і запропоновано методичні підходи до оцінювання в процесі здійснення аудиторської перевірки додаткового ризику, пов"язаного з аудитом в умовах автоматизованого ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, а також ...
971011
  Усольцева О.С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Усольцева О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 135 л. – Бібліогр.: л. 125-135
971012
  Усольцева О.С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Усольцева О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
971013
  Недеря Л.В. Оцінювання вартості банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 216-221 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
971014
  Корягін М.В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку : монографія / М.В. Корягін ; Укоопспілка, Львів. комерційна акад. – Львів : НВП "Інтерсервіс", 2012. – 208 c., [28] арк. дод. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-062-1
971015
  Чебан О. Оцінювання виконання комунікаційної функції органів публічної влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 59-66. – ISSN 2414-4436
971016
  Грищенко Н.В. Оцінювання відносин людини і навколишнього середовища в Україні крізь призму екологічного сліду // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 44-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
971017
  Назарчук З.Т. Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнетному полі / З.Т. Назарчук, О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2013. – 270, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 245-269. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1304-9
971018
  Дрига С.Г. Оцінювання впливу інновацій на темпи і пропорції економічного зростання / С.Г. Дрига, Б.М. Щукін, Д.І. Манцуров // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 41-47
971019
  Ротар А.В. Оцінювання впливу інноваційних процесів на ефективність роботи промислових підприємств // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 38-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
971020
  Олександренко І.В. Оцінювання впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 134-142. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
971021
  Захаркін О.О. Оцінювання впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати / О.О. Захаркін, М.В. Костель, Л.С. Захаркіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 427-441. – ISSN 1993-6788
971022
  Кузьмін О.Є. Оцінювання впливу соціально-економічної ефективності систем менеджменту на ефективність діяльності підприємства / О.Є. Кузьмін, Н.Ю. Подольчак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-9. – ISSN 0321-0499
971023
  Кичак В.М. Оцінювання впливу спектральної щільності флуктуацій струму на ширину лінії генерації переходу Джозефсона / В.М. Кичак, В.В. Кичак // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 153-158. – ISSN 1997-9266


  Досліджено вплив низькочастотної та високочастотної спектральних щільностей флуктуацій струму звичайних електронів та куперівських пар на ширину лінії генерації генератора на базі одиничного переходу Джозефсона (ПД). Розглянута можливість зменшення ...
971024
  Прімєрова О. Оцінювання впливу фінансової інтеграції на економічний розвиток країни // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 40-50. – ISSN 1605-2005
971025
  Красножон А.В. Оцінювання втрат активної потужності в грозозахисному тросі повітряних ліній електропередавання // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 52-56. – ISSN 1997-9266
971026
  Куриляк В. Оцінювання глобальних цивілізаційних ландшафтів світової економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 81-93. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
971027
  Тадєєв О. Оцінювання деформацій земної поверхні за даними в геодезичних криволінійних системах координат // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 48-52. – ISSN 1819-1339
971028
  Горбач Т.В. Оцінювання дисперсій у вибірковому обстеженні капітальних інвестицій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 4-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
971029
  Кірмач А.В. Оцінювання діяльності державних службовців: європейський досвід правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 175-180.
971030
  Шевченко С. Оцінювання діяльності державних службовців: теоретичні та практичні підходи, досвід // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 255-265
971031
  Збаращук О.В. Оцінювання діяльності регіональних органів виконавчої влади щодо забезпечення соціально-економічного розвитку територій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 95-99. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано методологічні підходи, критерії та порядок проведення моніторингу результатів діяльності місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення ними соціально-економічного розвитку відповідних територій. За результатами аналізу ...
971032
  Максимець О.В. Оцінювання економічної ефективності злиття та поглинання в лісопромисловому комплексі Швеції, формування пропозицій для України / О.В. Максимець, Я.В. Безик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 255-264. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Визначено сутність та особливості злиття та поглинання в міжнародному бізнесі. Розглянуто основні методи оцінювання ефективності процесів злиття та поглинання. Сформовано спільні для застосування у всіх формах інтегрованих структур методи оцінки ...
971033
  Болдуєва О.В. Оцінювання економічної ефективності зовнішньої діяльності суб"єктів господарювання / О.В. Болдуєва, А.О. Кіслань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 17-20. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
971034
   Оцінювання ерозійної небезпеки грунтів під час проведення землевпорядних робіт / Д.О. Тімченко, М.В. Куценко, О.В. Круглов, П.Г. Назарок // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 59-62 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
971035
  Кендюхов О.В. Оцінювання ефективності бренд-менеджменту на основі бенчмаркингу / О.В. Кендюхов, Д.С. Файвіщенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 131-137. – ISSN 1993-6788


  Проведено дослідження ефективності управління торговельними марками і на їхній основі розроблено стратегії та програми розвитку бренд-капіталу.
971036
  Стадник М.Є. Оцінювання ефективності водокористування в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 257-262. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
971037
  Антонюк А.А. Оцінювання ефективності маркетингової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ", 2008
971038
  Беспала Н.О. Оцінювання ефективності роботи податкових органів щодо виконання державного бюджету України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 10-15. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
971039
  Кузьмін О.Є. Оцінювання ефективності системи корпоративного управління / О.Є. Кузьмін, О.В. Мукан // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 89-95
971040
  Недобєга О. Оцінювання ефективності стимулювання соціально-економічного розвитку регіону // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 57-62. – ISSN 1728-9343
971041
  Попадюк О.О. Оцінювання ефективності управління системою матеріального стимулювання на малих підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 210-218 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
971042
  Хомутенко А.В. Оцінювання ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України за цільовим підходом / А.В. Хомутенко, М.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 294-305. – ISSN 1993-6788
971043
  Бугрім О.Ю. Оцінювання ефективності управління якістю продукції на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 197-202. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
971044
  Гончаров Ю.В. Оцінювання ефективності функціонування логістичної системи / Ю.В. Гончаров, Г.В. Костюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
971045
  Казакевич П. Оцінювання європейських судових систем як необхідний елемент ефективної роботи суду // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 6-21
971046
  Сусідко М.М. Оцінювання змін в умовах переміщення водних мас на гірських річках // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 181-184. – Бібліогр.: 4 назви
971047
  Дюмін О.З. Оцінювання знань з курсів соціально-гуманітарного циклу в межах кредитно-модульної системи / О.З. Дюмін, А.В. Сіомак // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
971048
  Дюмін О.З. Оцінювання знань з курсів соціально-гуманітарного циклу в межах кредитно-модульної системи / О.З. Дюмін, А.В. Сіомак // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 356-360. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
971049
  Зварич І.М. Оцінювання знань студентів в умовах практично-навчальних ситуацій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 287291
971050
  Луканська А. Оцінювання знань: узяв хабар - і спиш спокійно. Що стимулює корупцію у вишах? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 104). – С. 6
971051
  Плахотнік О.В. Оцінювання і визнання дипломів: європейський контекст / О.В. Плахотнік, О.О. Безносюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 308-317


  У статті розглянуто систему та структуру кваліфікацій європейського простору вищої освіти та проблеми в оцінюванні й визнанні дипломів у європейському контексті. Відмова від терміну "еквівалентність" й усе ширше застосування "визнання" означає перемогу ...
971052
  Полеха М.Я. Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат наук : спец.: 01.01.05 - теорія ймовір. і мат. статистика / Полеха М.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
971053
  Карпінський Б.А. Оцінювання і порівняння фінансової продуктивності національного господарства в умовах глобальних фінансових викликів: методологія та практика // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 80-90
971054
  Ліщук В.В. Оцінювання інвестиційного клімату як основа для залучення іноземного капіталу в економіку України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
971055
  Слободчикова Ю.В. Оцінювання інвестиційної діяльності на регіональному рівні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 247-252. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
971056
  Андрос С. Оцінювання інтегрального ефекту від участі банку у фінансуванні інвестиційного проекту // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 36-53. – ISSN 1605-2005
971057
  Косович В.М. Оцінювання й оцінки у правовому регулюванні : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Косович В. М.; Льв.ГУ. – Львів, 1996. – 24л.
971058
  Криворотько І.О. Оцінювання кадрових ризиків на промислових підприємствах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 54-56. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
971059
  Полосьмак О.В. Оцінювання коваріантних функцій гауcсових випадкових процесів за допомогою вейвлет розкладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано метод оцінювання коваріаційних функцій гауссових випадкових процесів за допомогою вейвлет розкладів та вивчено властивості цих оцінок за допомогою вейвлет розкладів випадкових процесів з простору Орліча експоненціального типу. In this ...
971060
  Загородній А.Г. Оцінювання конкурентоспроможності інноваційної продукції в процесі вибору інноваційної стратегії підприємства / А.Г. Загородній, В.М. Чубай // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 99-110.
971061
  Горбаль Н.І. Оцінювання конкурентоспроможності української економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 310-314. – ISSN 0321-0499
971062
  Похилько Д.І. Оцінювання концентрації і щільності компоненти суміші: чисельні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 71-80. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглянуто деякі чисельні аспекти побудови оцінок для двох задач статистичного аналізу сумішей. А саме, для задач оцінювання щільності компоненти і оцінки форми функції концентрації двох-компонентної суміші. Ключові слова: суміш, вейвлет, ...
971063
  Хомутенко А.В. Оцінювання кредитного ризику і ризику незбалансованої ліквідності кредитних спілок України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 56-59
971064
  Крисанов Д. Оцінювання людського капіталу та мотивація персоналу підприємств харчової промисловості / Д. Крисанов, В. Лисак // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1810-3944
971065
  Горун М.В. Оцінювання маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банків України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 362-369. – ISSN 1993-6788
971066
   Оцінювання моделі параметрів проектування книжкових видань / С.Ф. Гавенко, В.М. Сеньківський, Н.Є. Сеньківська, І.В. Калиній // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2009. – Вип. № 2 (16). – С. 38-45. – ISBN 966322012-0
971067
  Остапчук С.С. Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Остапчук Світлана Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
971068
   Оцінювання навчальних результатів з літератури (українська, зарубіжна, літератури національних меншин) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.79-80
971069
  Ішутіна Г.С. Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Ішутіна Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
971070
  Євтушенко В.М. Оцінювання науково-технічної сфери України за показниками міжнародних рейтингів / В.М. Євтушенко, А.Б. Осадча // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 12-19


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
971071
  Вижва С.А. Оцінювання наукової діяльності в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 17/18 (783/784). – С. 21-25


  В статті: місце КНУ імені Тараса Шевченка та інших вузів України в рейтингу "Вебометрікс", лютий 2013; наукометричні показники вищих навчальних закладів України на 20. 02.2013 р., впорядкованих за h -індексом (h - кількість статей, на які є посилання ...
971072
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестанціонарних параметрів неперервних систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 338-343. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для неперервних регресійних моделей, лінійних та білінійних динамічних систем розглядається задача оцінювання параметрів, які змінюються з часом. Для оцінок параметрів цих об"єктів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та зваженого ...
971073
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування нелінійних динамічних систем з неперервним часом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 351-355. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для неперервних нелінійних динамічних об"єктів розглядається задача оцінювання параметрів, які повільно змінюються з часом. Для оцінок параметрів вищезгаданих систем методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та зваженого залишкового ...
971074
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та мінімальною нормою відхилення від точок "тяжіння" для систем при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для регресійної моделі розглядається задача оцінювання нестаціонарних параметрів у випадку, коли в кожен момент для вектора параметрів відома його точка "тяжіння". Для оцінки параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та ...
971075
  Мольков Ю.В. Оцінювання опірності руйнуванню ємностей під тиском із використанням енергетичного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Мольков Юрій Валерійович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
971076
  Іванюк І.В. Оцінювання освітніх проектів та програм : Навч. посібник / І.В. Іванюк; Університет економіки та права "КРОК". – Київ : Таксон, 2004. – 208с. – (Вища освіта в сучасному світі). – ISBN 966-7128-27-Х


  Раскрываются технологии профессиональной подготовки педагога и пути совершенствования профессионального мастерства на основе педагогической эвристики и деятельного подхода к содержанию и организации познавательного процесса
971077
  Подвальна Г.В. Оцінювання основних засобів автотранспортних підприємств: оновлення та ефективність / Г.В. Подвальна, В.В. Кузяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 82-88. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
971078
  Лодатко А.Є. Оцінювання параметра експоненційного розподілу по спостереженнях з домішкою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 51-59. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається задача оцінки параметра експоненційного розподілу по спостереженнях з суміші зі змінними концентраціями. Концентрації вважаються відомими. Описана побудова оцінок методу моментів та методу найбільшої вірогідності. Досліджена їх ...
971079
  Щербіна А. Оцінювання параметрів біноміального розподілу у моделі суміші // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 182-192. – ISSN 0868-6904


  Estimation of the mean value in the model of two-component mixture is considered. Each object has some some characteristic of interest which can be zero (fail) or one (success). Probabilities for this values are constant for objects from the same ...
971080
  Чухрай Л.В. Оцінювання параметрів вироджених рівнянь з частинними похідними в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.04 / Чухрай Л.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
971081
  Слабоспицький О.С. Оцінювання параметрів лінійних дискретних динамічних систем методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок "тяжіння" при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 135-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Для лінійної дискретної динамічної системи при некласичних припущеннях розглядається задача оцінювання стаціонарних параметрів у випадку, коли в довільний момент для матриці параметрів об"єкту відома її точка "тяжіння". Для матриці оцінок параметрів ...
971082
  Савкіна М.Ю. Оцінювання параметрів моделі нелінійної сплайнової регресії: обчислювальні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 204-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано алгоритм знаходження оцінки параметрів моделі нелінійної регресії, де функція регресії - лінійний сплайн на відрізку [0,1] з т вузлами. Розташування вузлів невідоме та підлягає оцінюванню. Ключові слова: модель нелінійної сплайнової ...
971083
  Хуссейн Салем Кейбах М. Оцінювання параметрів нелінійних часових рядів у випадковому середовищі : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Хуссейн Салем М.Кейбах; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15л.
971084
  Бойко Є.В. Оцінювання параметрів обернено-гауссових розподілів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-15. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
971085
  Горбач Т. Оцінювання параметрів суміші двох симетричних розподілів за зміщеною вибіркою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 52-63. – ISSN 0868-6904


  У дослiдженнi розглядається змiщена вибiрка з сумiшi двох симетричних розподiлiв, що вiдрiзняються зсувом. Для оцiнки невiдомих параметрiв використовується метод моментiв та метод узагальнених оцiночних рiвнянь. За допомогою оцiнок оптимальних ...
971086
  Зварич І. Оцінювання педагогічної компетентності викладачів США: досвід для вищих навчальних закладів України // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 6 (108). – С. 83-92. – ISSN 1682-2366
971087
  Лиса О.В. Оцінювання показників робочої сили за даними щомісячних обстежень населення // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 76-81. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті представлені основні результати досліджень проблеми надійності оцінювання місячних показників робочої сили для регіонального рівня за даними державного вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності, що ...
971088
  Ємельянов О.Ю. Оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємств з використанням методу бенчмаркінгу витрат / О.Ю. Ємельянов, О.Б. Курило, Т.О. Петрушка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-51. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено методичні засади оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємства з використанням методу бенчмаркінгу витрат. Запропоновано вдосконалений метод бенчмаркінгу витрат, за допомогою якого можна обґрунтувати шляхи ...
971089
  Остапчук В. Оцінювання похибки середньоквадратичної апроксимації функції багатьох змінних / В. Остапчук, О. Сторубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини появи поганообумовлениж СЛАР при застосуванні МНК до розв"язання лінійних задач і для алгоритму побудови апроксимуючого полінома за допомогою МНК для функції багатьох змінних, що базується на її розвиненні в ряд за ортогональними ...
971090
  Демків Х.С. Оцінювання предметів антикваріату для потреб обліку і аналізу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 78-80. – ISBN 978-611-01-0721-1
971091
  Харламова Г.О. Оцінювання привабливості об"єктів інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 73-79. – ISSN 1993-6788
971092
  Бондарець Д.С. Оцінювання привабливості та сприятливості ландшафтів Запорізької області для розвитку рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 177-183 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
971093
  Сторонянська І.З. Оцінювання прогнозованості ціноутворення на фондовому ринку України / І.З. Сторонянська, М.А. Ліпич // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 13-21. – ISSN 1683-1942
971094
  Назаренко Л. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти (за творчість О. Олеся)
971095
  Гевко В. Оцінювання проектів формування та розвитку інформаційного забезпечення взаємовідносин із клієнтами // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 4 (47). – С.83-89
971096
  Зварич І. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 9 (140), вересень. – С. 19-25. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано історичний розвиток оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США; з"ясовано історичні періоди розвитку оцінювання, запропоновано назви цих періодів, висвітлено критерії за якими визначено ...
971097
   Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід / Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-21. – ISSN 2077-4893
971098
  Маліков В.В. Оцінювання регіональних диспропорцій економічного розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 127-130. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
971099
  Набок М.В. Оцінювання результатів впровадження освітньої політики України на державному та місцевому рівнях суб’єкти, підходи, практика. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 81-89. – (Серія: Економіка ; вип. 9). – ISSN 2226-2822
971100
  Демчишак Н.Б. Оцінювання ризиків інвестиційного кредитування інновацій в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 236-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
971101
  Бідюк П. Оцінювання ризиків інвестування при реструктуризації підприємств / П. Бідюк, О. Омельченко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 167-175. – ISSN 1818-5754
971102
  Дьомкіна О.В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємсва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дьомкіна Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
971103
  Дьомкіна О.В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дьомкіна Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 233 арк. – Додатки: арк. 217-233. – Бібліогр.: арк. 192-216
971104
  Пернарівський О. Оцінювання ризику ліквідності українських банків в умовах фінансової кризи / О. Пернарівський, Т. Пернарівська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 242-246. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
971105
  Мізюк Б.М. Оцінювання ринкової частки торговельного підприємства за коефіцієнтом його конкурентоспроможності = економіка та управління підприємствами / Б.М. Мізюк, І.І. Тучковська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 125-130 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
971106
  Ковальова Т.С. Оцінювання рівня мовної та мовленнєвої компетенції учнів : (тестові завдання. 2-10 рік навчання) / Т.С. Ковальова. – Харків : Основа, 2012. – 125, [1] с. : табл. – (Бібліотека журналу "Англійська мова " ; вип. 1(109). – ISBN 978-617-00-1205-0
971107
  Серебрянський Д.М. Оцінювання рівня та ефективності перерозподілу ВВП через публичний сектор економіки України / Д.М. Серебрянський, А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 45-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв
971108
  Чухрай Н.І. Оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства / Н.І. Чухрай, І.Я. Кулиняк, О.І. Глянцева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 338-347 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
971109
  Щербіна А. Оцінювання середнього у моделі суміші зі змінними концентраціями // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 142-154. – ISSN 0868-6904


  Estimation of the mean value in the model of two-component mixture with dependent observations is considered. Two kinds of models are analyzed. Linear and adaptive nonparametric estimators are constructed. Consistency and asymptotic normality of ...
971110
   Оцінювання симбіотичних властивостей азотостійких штамів Bradyrhizobium japonicum за дії мінерального азоту / Н.А. Воробей, С.Я. Коць, Л.А. Кудрявченко, О.В. Караушу // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2015. – Т. 47, № 6 (278), ноябрь - декабрь. – С. 526-535. – ISSN 2308-7099
971111
  Дмитрук О.В. Оцінювання системи управління на рівні рекреаційного підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 81-85. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
971112
  Ткачук О.В. Оцінювання складових конвергенції торгівлі до Європейського Союзу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 122-125
971113
   Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку = Gender and social impact assessment of strategies, programs and projects for regional development : практ. посібник / Маріанна Колодій [та ін.] ; за ред. Ігора Санжаровського. – Київ [та ін.] : К.І.С., 2012. – 78, [1] с. : табл. + 1 CD: Навчальні фільми та посібники із питань регіонального економічного розвитку. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в дод.: с. 78. – (Канада-Україна. Проект "Регіональне врядування та розвиток" = Canada-Ukraine. Regional governance and development project). – ISBN 978-617-684-014-5
971114
  Миколайчук М.М. Оцінювання соціально-економічних досягнень регіонів з позиції сталого розвитку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 61-63 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
971115
  Бирський В.В. Оцінювання стану економічної системи методами теорії нечітких множин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 11-16. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
971116
  Гончар В.Г. Оцінювання стану фінансової безпеки підприємства за допомогою інтегрального індексу фінансової безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 91-97. – ISSN 2306-6806
971117
  Мохонько Г.А. Оцінювання стратегічної стійкості підприємства видавничо-поліграфічної галузі з використанням нейронечітких технологій : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 124-127 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
971118
  Ребрик М. Оцінювання структурних елементів валютного ризику банку // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 391-396. – ISSN 1993-0259
971119
  Мосій О.Б. Оцінювання сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств Тернопільської області / О.Б. Мосій, Г.Б. Машлій // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 27-31
971120
  Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.02 / Пігіда Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 148-158
971121
  Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Пігіда Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
971122
  Бабанін Олександр Сергійович Оцінювання та обчислення на ЕОМ розв"язків систем алгебраїчних рівнянь з випадковими похибками : Автореф... канд.фіз-матнаук: 05.13.16 / Бабанін Олександр Сергійович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1992. – 16л.
971123
  Подладчікова Т.В. Оцінювання та прогнозування різнотипних динамічних процесів в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 01.05.04 - систем. аналіз і теор. оптимальних рішень / Подладчікова Т.В. ; Нац. техн. ун-т України " Київський політехн. ін-т". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
971124
  Антонець О.О. Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки підприємства на основі методів багатовимірного статистичного аналізу / О.О. Антонець, Д.О. Сагайдачний // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 6 (49), грудень. – С. 106-111. – ISSN 2218-1199
971125
  Жовтанецький М.І. Оцінювання тенденцій розвитку технологічних укладів економіки України на підставі інтегральних показників / М.І. Жовтанецький, М.І. Твердохліб // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 248-254 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
971126
  Шевчук О.І. Оцінювання територіальної структури економіки Тернопільської області / О.І. Шевчук, Я.В. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 296-302. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
971127
  Козаченко Г.В. Оцінювання трансакційних витрат підприємства / Г.В. Козаченко, Г.А. Макухін // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 56-63. – Бібліогр.: на 19 пунктів
971128
  Перекрест Т.В. Оцінювання трудового потенціалу підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 144-151. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
971129
  Подлипенко Ю.К. Оцінювання узагальнених розв"язків лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 158-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Одержано новий клас систем варіаційних рівнянь, через розв"язки яких виражаються мінімаксні оцінки функціоналів від невідомих розв"язків крайових задач для лінійних еліптичних рівнянь другого порядку. We obtain a new class of systems of vanalionoi ...
971130
  Карковська В.Я. Оцінювання управлінського персоналу як основного джерела забезпечення кадрової безпеки підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 47-52. – ISSN 0321-0499
971131
  Веклич О.О. Оцінювання фіскального потенціалу податку на двоокис вуглецю при змінній базі та ставці оподаткування / О.О. Веклич, О.П. Маслюківська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 63-69. – Бібліогр.: с. 63-68


  Проведено оцінку величини гіпотетичних надходжень до бюджету від нового податку на двоокис вуглецю у 2010-2030 роках. Визначено прогнозовані величини його бази оподаткування. Обгрунтовано необхідність підвищення ставки цього податку порівняно із ...
971132
  Масютка О.Ю. Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів в умовах невизначеності : дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.01.05 / Масютка О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 209 л. + Додаток: л. 178 - 209. – Бібліогр.: л. 169 - 177
971133
  Масютка О.Ю. Оцінювання функціоналів від векторних стаціонарних процесів в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Масютка О.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв
971134
   Оцінювання чинників, що визначають об"єднання підприємств: за даними країн проекту "глобальний моніторинг підприємства" (GEM) / Августин, Альварес-Херранс, Пілар Валенсія-де Лара, Марія Пілар Мартінес-Руїс // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 348-358 : табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
971135
  Нижник Н.Р. Оцінювання як основа управління людськими ресурсами у сфері державного управління / Н.Р. Нижник, Л.А. Пашко // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 244-252. – (Право. Економіка. Управління)
971136
  Станкевич І.В. Оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій на основі акредитаційних критеріїв. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України
971137
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за еколого-санітарними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 156-193


  Наведено результати екологічної оцінки води оз. Ялпуг – м. Болград за трофо-сапробіологічними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії за період 1951-2013 рр., розбитий на 11 коротких відрізків часу та за фазами водного режиму. Розраховано ...
971138
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за сольовим складом і мінералізацією // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 250-281


  Приведено порівняльні результати хімічного складу й мінералізації води Шостки за періоди 1967-1970, 1971-1980, 1997-2000, 2001-2005, 2006-20010, 2011-2013 рр. За ці ж періоди викладено результати екологічної оцінки якості води за критеріями забруднення ...
971139
  Кобченко Л.С. Оцінювання якості загальної середньої освіти в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 89-92. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
971140
  Берко А.Ю. Оцінювання якості інформаційних ресурсів у web-проектах / А.Ю. Берко, К.А. Алексеєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 226-234 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
971141
  Зварич І. Оцінювання якості освіти у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 7-12. – ISSN 2308-4634


  У статті зосереджено увагу на акредитації вищих навчальних закладів США, проаналізовано освітню діяльність американських вишів, висвітлено показники акредитації та освітньої діяльності вищих закладів освіти США, підкреслено використання цих показників ...
971142
  Марушкевич А.А. Оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів - важлива складова впливу на рівень їх професійності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 286-291


  У статті обґрунтовано необхідність оцінювання якості педагогічної діяльності викладачів як важливої складової впливу на рівень їх професійності, від якої залежить стан підготовки студентів ВНЗ - майбутніх висококваліфікованих фахівців. В статье ...
971143
  Загірняк М. Оцінювання якості роботи професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів / М. Загірняк, С. Сергієнко // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 19-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366


  Аналізується доцільність та необхідність комплексного оцінювання всіх напрямів діяльності працівників вищих навчальних закладів як складової забезпечення якості науково-педагогічної діяльності та підвищення рейтингу університетів.
971144
  Головкова Л.С. Оцінювання якості управління регіоном // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 25-33. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
971145
  Кириленко Т. Оцінюватимемо нерухомість без посередників // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20 грудня (№ 51). – С. 7


  Електронним майданчикам прийшов кінець.
971146
  Фесенко С. Оцінювач як спеціальний суб"єкт кримінальної відповідальності: проблеми практики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 1 (127). – С. 63-74
971147
  Кремень В.М. Оцінювння фінансової стійкості підприємства / В.М. Кремень, С.Я. Щепетков // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 107-116. – ISSN 1993-6788
971148
   Оцінює бізнес // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  13 найбільш перспективних наукових проектів Харківського політехнічного інституту переданона розгляд представникам бізнесу. Це дозволить підвищити якість підготовки випускників та впровадити результати наукових досліджень в реальне виробництво.
971149
   Оцінюємо медичну реформу, або Як ваше здоров"я, українці? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 17. – ISSN 1992-9277
971150
  Біберман Є. Оцінюючи втрати внаслідок слабких інститутів дипломатії: ситуація в Держдепартаменті США // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 228-234. – ISBN 966-7196-06-2
971151
  Брижань І.А. Оцнка та управління виробничим ризиком підприємства : 08.06.01: Дис. ... канд. економ. наук / Брижань І. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 170л. – Бібліогр.: С. 51-160
971152
  Андрощук О.С. Оцынка ризику щодо транспортних засобыв, якы перемыщуються через державний кордон ыз застосуванням нечыткоъ логыки / О.С. Андрощук, Е.В. Матусяк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 79-86
971153
  Рамазанов Б. Очаг : Стихи; пер. с лакского / Б. Рамазанов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 80 с.
971154
  Ряшенцев Ю.Е. Очаг / Ю.Е. Ряшенцев. – М, 1967. – 95с.
971155
  Капаев И С. Очаг : повести и рассказы / И С. Капаев; пер. с ногайск. – Москва : Советский писатель, 1969. – 392 с.
971156
  Гамзатов Р. Очаг : поэмы / Р. Гамзатов; пер. с авар. – Москва : Детская литература, 1983. – 189 с.
971157
  Терентьев Н. Очаг войны на Дальнем Востоке / Н. Терентьев. – М., 1934. – 256с.
971158
  Забелин И.М. Очаг жизни / И.М. Забелин. – Москва, 1959. – 103с.
971159
  Ефимов Г.А. Очаг и поле : стихи и поэмы / Г.А. Ефимов. – Москва : Советский писатель, 1985. – 96 с.
971160
   Очаг мой, Дагестан. – Москва, 1979. – 198с.
971161
  Аманкулов Т.К. Очаг саракамышского землетрясения 5 июня 1970 г. / Т.К. Аманкулов ; АН КиргССР, Ин-т сейсмологии. – Фрунзе : Илим, 1979. – 104 с. : ил. – Библиогр.: с. 98-103
971162
  Матюшин М.И. Очаг свободных / М.И. Матюшин. – Владивосток, 1975. – 174с.
971163
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – М.
2. – 1955. – 606с.
971164
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – М.
1. – 1959. – 614с.
971165
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – М.
2. – 1961. – 754с.
971166
  Стийенский Р. Очаг свободы / Р. Стийенский. – М.
3. – 1966. – 334с.
971167
   Очаг слушательниц Киевского Фребелевского института : сентябрь 1914 - апрель 1915 г. – Киев : Изд. Киев. Фреб. о-ва ; [Тип. 1-ой Киев. арт. печ. д.], 1915. – 41 с.


  Ред. Нечаев Александр Павлович (1866-1921)
971168
  Перухина Е. Очаг социалистической культуры / Е. Перухина. – Ульяновск, 1953. – 44 с.
971169
  Мревлишвили М.Н. Очаг Харатели : повесть / Михаил Мревлишвили; пер. с груз. Н.Чхеидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1948. – 96 с.
971170
  Ващенко В.Н. Очаги глубокофокусных землетрясений / В.Н. Ващенко. – Киев : Киевская книжная типография научной книги, 1995. – 96с. – ISBN 5-88490-042-2
971171
  Менабде Л.В. Очаги древнегрузинской литературы : Автореф. дис. ... Док. филол. наук / Менабде Л.В. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 28 с.
971172
  Ефремов Ю.Н. Очаги звёздообразования в галактиках: Звездные комплексы и спиральные рукава / Ю.Н. Ефремов. – Москва : Навчальна книга-Богдан, 1989. – 246 с.
971173
  Кантор К.М. Очаги Истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.32-52. – ISSN 0042-8744
971174
  Шебалин Н.В. Очаги сильных землетрясений на территории СССР / Н.В. Шебалин. – Москва : Наука, 1974. – 53с.
971175
  Аманкулов Т.К. Очаги сильных землетрясений Средней Азии / Т.К. Аманкулов ; АН Респ. Кыргызстан, Ин-т сейсмологии. – Бишкек : Илим, 1991. – 247, [3] с., [3] л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 224-248
971176
  Кузнецова Г.Д. Очаги стационарного возбуждения в коре большого мозга / Г.Д. Кузнецова, В.И. Королева. – Москва, 1978. – 166с.
971177
  Маркова А.И. Очаговые туберкулезные поражения легких по данным вскрытий умерших от нетуберкулезных заболеваний, несчасных случаев и скоропостижно : Автореф... канд. мед.наук: 14.764 / Маркова А.И.; Военно-мед. акад. им. С.М.Кирова. – Л., 1972. – 18л.
971178
  Дамянов Д.П. Очакванє / Д.П. Дамянов. – София, 1961. – 108с.
971179
  Добровольський С.П. Очаківський розмир : Історичний роман / С.П. Добровольський. – Київ : Радянський письменник, 1965. – 429с.
971180
  Добровольський С.П. Очаківський розмир / С.П. Добровольський. – К., 1969. – 411с.
971181
  Добровольський С.П. Очаківський розмир; Карасунський Кут / С.П. Добровольський. – Київ, 1984. – 646 с.
971182
   Очаков. – Одесса, 1965. – 36с.
971183
  Пастушенко Н.Т. Очаков. / Н.Т. Пастушенко. – Одесса, 1973. – 43с.
971184
  Ірванець Олександр Очамимря : Повість та оповідання / Ірванець Олександр. – Київ : Факт, 2003. – 184с. – (exceptis excipiendis). – ISBN 966-8408-02-0
971185
  Василенко Г М. Очарії / Г М. Василенко. – Коломия, 1995. – 93с.
971186
  Семенова С.В. Очарован Уралом. / С.В. Семенова. – Свердловск, 1978. – 143с.
971187
  Бораненков Н.Е. Очарование / Н.Е. Бораненков. – М., 1967. – 31с.
971188
  Усенко Наталья Очарование зимнего Крыма // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 90-99. – Библиогр.: Фото
971189
  Бахман Клаус Очарование молекулы : Интервью // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 2. – С. 32-36 : фото. – ISSN 1029-5828
971190
  Пермяк Е.А. Очарование темноты / Е.А. Пермяк. – Москва, 1976. – 400с.
971191
  Пермяк Е.А. Очарование темноты / Е.А. Пермяк. – Москва, 1980. – 606с.
971192
  Кулешова О. Очарование фламенко // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С.2-5
971193
  Канашкин В.А. Очарование человека / В.А. Канашкин. – Карснодар, 1988. – 252 с.
971194
  Лавров И.М. Очарованная / И.М. Лавров. – М., 1965. – 204с.
971195
  Хаиндрава Л. Очарованная даль : роман / Леван Хаиндрава. – Москва : Советский писатель, 1989. – 527 с.
971196
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва
Т. 1. – 1935. – 285 с.
971197
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Ленинград
3. – 1936. – 380 с.
971198
  Роллан Р. Очарованная душа / Ромен Роллан ; пер. с франц. – Москва : Художественная литература
Кн. 1, 2, 3. – 1959. – 669, [2] с. : портр.
971199
  Роллан Р. Очарованная душа. Кн. 2 // Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва : Художественная литература, 1959. – Кн. 1, 2, 3. – С. 175-414
971200
  Роллан Р. Очарованная душа. Кн. 3 // Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва : Художественная литература, 1959. – Кн. 1, 2, 3. – С. 417-669
971201
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Москва
4. – 1982. – 774 с.
971202
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Махачкала
Т. 1-3. – 1986. – 720 с.
971203
  Роллан Р. Очарованная душа : роман ; пер. с фр. / Ромен Роллан. – Киев : Радянська школа
Кн.1-3. – 1989. – 576 с.
971204
  Роллан Р. Очарованная душа / Р. Роллан. – Киев : Радянська школа
Кн.4. – 1989. – 576с.
971205
  Марш Э.Т. Очарованная невеста / Э.Т. Марш. – Москва : АСТ, 1997. – 528с. – ISBN 5-7841-0622-8
971206
  Гунн Г.П. Очарованная Русь / Г.П. Гунн. – Москва : Искусство, 1990. – 288 с.
971207
  Стингл М. Очарованные Гавайи / М. Стингл. – Москва : Наука, 1983. – 332с.
971208
   Очарованные книгой : Русские писатели о книгах, чтении, библиофилах. – Москва : Книга, 1982. – 287с.
971209
  Брейер Хуберт Очарованные луной // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 40-41 : фото. – ISSN 1029-5828
971210
  Бишофф Юрген Очарованные луной. Голландия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 54-58 : фото. – ISSN 1029-5828
971211
   Очарованные луной. Команда "Селеноход" // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 46-47 : фото. – ISSN 1029-5828
971212
  Застиралс Саша Очарованные луной. Малайзия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 52-53 : фото. – ISSN 1029-5828
971213
  Есипов Владимир Очарованные луной. Россия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 48-50 : фото. – ISSN 1029-5828
971214
   Очарованные луной. Схватка за приз в 30 миллионов долларов // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 43 : фото. – ISSN 1029-5828
971215
  Брейер Хуберт Очарованные луной. США // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 42-43 : фото. – ISSN 1029-5828
971216
  Краске Михаэль Очарованные луной. Хорватия // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 11 (164). – С. 44 : фото. – ISSN 1029-5828
971217
  Лубкивский Р.М. Очарованные олени / Р.М. Лубкивский. – М., 1971. – 32с.
971218
  Инджиев Л.О. Очарованные сердца : рассказы / Лиджи Инджиев ; пер. с калм. – Элиста : Калмиздат, 1969. – 140 с.
971219
  Гримайло Я.В. Очарованный восходом : роман / Я.В. Гримайло. – Москва, 1974. – 319 с.
971220
  Гримайло Я.В. Очарованный восходом : роман / Я.В. Гримайло. – Москва, 1977. – 318 с.
971221
  Гамзатов Р. Очарованный всадник / Р. Гамзатов. – Москва, 1983. – 31 с.
971222
  Блох Ю.И. Очарованный геофизикой Вацлав Федукович // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 135-142. – ISSN 0203-3100
971223
  Бейшеналиев Ш. Очарованный наследник : повести / Ш. Бейшеналиев; пер. с кирг. – Фрунзе : Мектеп, 1982. – 352 с.
971224
  Пасецкий В.М. Очарованный недеждой / В.М. Пасецкий. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 263с.
971225
  Соловьев Л.В. Очарованный принц / Л.В. Соловьев. – М., 1976. – 320с.
971226
  Лесков Н.С. Очарованный странник : рассказ Н.С. Лескова. – Санкт-Петербург : Изд. газеты "Русский Мир" ; Тип. Дома Призрения малолетних бедных, 1874. – [4], 180 с.


  В кн. печать Л. Идзиковского (кн. маг.)
971227
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Симферополь, 1950. – 136с.
971228
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Вильнюс, 1953. – 176с.
971229
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Иркутск, 1981. – 192с.
971230
  Лесков Н.С. Очарованный странник : повести и рассказы / Н.С. Лесков. – Москва : Художественная литература, 1981. – 349с. – (Классики и современники)
971231
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1981. – 447с.
971232
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1982. – 347с.
971233
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1983. – 236с.
971234
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1984. – 236 с.
971235
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва, 1984. – 527с.
971236
  Лесков Н.С. Очарованный странник / Н.С. Лесков. – Москва : Советская Россия, 1986. – 235с.
971237
  Лесков Н. Очарованный странник / Николай Лесков ; художник В. Челак. – Москва : АСТ; Астрель; Хранитель, 2006. – 416с. – (Внеклассное чтение). – ISBN 5-17-035040-6
971238
  Бегишева Алия Очарованный странник : Биография // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 12. – С. 234-245 : Фото. – ISSN 1029-5828
971239
  Шкаруба Л.М. Очарованный странник : штрихи к творческому портрету Мацуо Басё // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 5. – С. 60-63. – Бібліогр. в кінці ст.
971240
  Рубинштейн Лев Очарованный странник // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 12 (2843). – С. 196 : фото
971241
  Назаров Роман Очарованный якут : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 4. – С. 11-24. – ISSN 0012-6756
971242
  Колоколов Б.Б. Очаровательная даль / Б.Б. Колоколов. – М., 1966. – 111с.
971243
  Жуков Борис Очаровательный убийца : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 9 (2828). – С. 74-81
971244
  Пестушко Валерий Очаровательный чароит : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 50-51 : Іл.
971245
  Мустафин Г. Очевидец : роман / Г. Мустафин; авториз. пер. с каз. Т.Алимкулова, И.Щеголихина. – Алма-Ата : Жазушы
1. – 1965. – 278 с.
971246
  Липкин С.И. Очевидец / С.И. Липкин. – Москва, 1967. – 184с.
971247
  Мустафин Г. Очевидец : роман / Габиден Мустафин ; авториз. пер. с каз. Т.Алимкулова, И.Щеголихина. – Москва : Советский писатель
1. – 1967. – 306 с.
971248
  Давыдовская Н.В. Очевидец / Н.В. Давыдовская. – М., 1985. – 31с.
971249
  Сидоренко Н. Очевидне і ймовірне в історії журналістики // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 198-203
971250
  Яновська О. Очевидне і неймовірне в адвокатурі // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2014. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
971251
  Скибицька Н.В. Очевидність і епістемічна модальність у комунікативно-прагматичному аспекті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 198-204. – ISBN 966-581-295-6
971252
  Таран Ю.А. Очевидно, невероятное / Ю.А. Таран. – Донецк, 1988. – 63с.
971253
  Смилга В.П. Очевидное? / В.П. Смилга. – Москва, 1966. – 350 с.
971254
  Смилга В.П. Очевидное? Нет, еще неизведанное... / В.П. Смилга. – Москва : Молодая гвардия, 1961. – 352 с.
971255
  Дунаева О.А. Очевидность - еще не истина : Изучение романа Ф.М.Достоевского "Преступление и наказание" в профильных классах общественно-гуманитарного направления // Русская словесность в школах Украины : научно-методический журнал / М-во образования и науки Украины ; Ин-т педагогики НАПН Украины. – Киев, 2012. – № 4. – С. 37-41
971256
  Крищенко В.Д. Очей не опускаючи... : поезії / В.Д. Крищенко. – Київ : Український письменник, 1992. – 212 с.
971257
   Очей очарованье. – Благовещенск, 1976. – 575с.
971258
   Очей очарованье : Пушкинское Болдино в советской литературе. Сборник. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1980. – 287 с.
971259
  Антокольский П.Г. Очей очарованье : лирика / П.Г. Антокольский. – Москва : Советский писатель, 1980. – 239 с. : портр.
971260
   Очей очарованье : Пушкинское Болдино в советской литературе. Сборник. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1987. – 286 с.
971261
  Зиневич Г.П. Очекри палеоантропологии Украины / Г.П. Зиневич. – Киев, 1967. – 223с.
971262
  Кикнадзе Р.К. Очекрки по источниковедению по истории Грузии / Р.К. Кикнадзе. – Тбилиси, 1980. – 203с.
971263
  Бахарев Н.В. Оченая ставка / Н.В. Бахарев. – Казань, 1982. – 184с.
971264
  Рязанов Д. Оченки по истории марксизма : Автореф... наук: / Рязанов Д.;. – М., 1923. – 642л.
971265
  Егоров Н.М. Очень белые кучевые облака / Н.М. Егоров. – Ростов -на-Дону, 1967. – 223с.
971266
   Очень вовремя мы родились. – Донецк, 1968. – 327с.
971267
  Войскунский Е.Л. Очень далекий Тартесс / Е.Л. Войскунский, И.Б. Лукодьянов. – Москва, 1968. – 269с.
971268
  Войскунский Е.Л. Очень далекий Тартесс : научная фантастика / Е.Л. Войскунский, И.Б. Лукодьянов. – Москва : Знание, 1989. – 223с.
971269
  Высоцкий С. Очень исполнительная власть // Фокус : еженедельник / "Издательство Фокус". – Киев, 2011. – № 10 (223). – С. 10-14. – ISSN 2075-7093


  За прошедший год правительство Украины растеряло политический вес и продолжило политику предшественников по ручному управлению экономикой
971270
  Щетинин В. Очень крупные транснациональные корпорации и современный мир // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 130-137. – ISSN 0130-9625
971271
  Мифтахутдинов А.В. Очень маленький земной шар. Повесть и рассказы / А.В. Мифтахутдинов. – М.., 1972. – 174с.
971272
  Кирилюк В.П. Очень нужная книга // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 146-147
971273
  Пестушко Валерий Очень полезное дерево смерти : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 51-52 : Іл.
971274
  Синящик А. Очень приятно, Каннингем // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 26/27 (486), 08.07.2016. – C. 50-52. – ISSN 2075-7093
971275
  Рахманов Л.Н. Очень разные повести / Л.Н. Рахманов. – Москва ; Ленинград : Советский писатель, 1965. – 519 с.
971276
  Кабаков А.А. Очень сильный пол : романы / Александр Кабаков. – Москва : АСТ; Астрель, 2010. – 444, [4] с. – Содерж.: Сочинитель ; Самозванец ; Ударом на удар, или Подход Кристаповича. – ISBN 978-5-17-065880-0
971277
  Пасховер А. Очень среднее образование // Новое время страны / ООО "Изд. дом. "Медиа-ДК". – Киев, 2016. – № 32 (113), 2 сентября 2016. – С. 40-43. – ISSN 2305-3364


  Украинская школа с трудом преодолевает свое советское маргинальное прошлое и уже в нынешнем сентябре совершит первую робкую попытку заглянуть из XIX века в XXI-й.
971278
  Алексин А.Г. Очень страшная история : [для сред. и ст. шк. возраста] / Анатолий Алексин ; ил. И. Данилевич. – Москва : Детская литература, 1987. – 270, [2] с. : ил.
971279
  Алексин А.Г. Очень страшная история : детектив. повесть, которую сочинил Алик Деткин : для мл. и сред. шк. возраста / Анатолий Алексин ; худож. В. Носков-Нелюбов. – Москва : Детская литература, 1989. – 135 с. : ил.
971280
  Карбовская В.А. Очень трудно в двадцать / В.А. Карбовская. – Москва, 1962. – 47с.
971281
  Копыленко А.И. Очень хорошо. / А.И. Копыленко. – М., 1972. – 384с.
971282
  Шатуновский И.М. Очень хотелось жить. / И.М. Шатуновский. – М., 1990. – 316с.
971283
  Андреев А.Д. Очень хочется жить : повесть / А.Д. Андреев. – Москва : Воениздат, 1959. – 400 с. – (Библиотечка военных приключений)
971284
  Андреев А.Д. Очень хочется жить. Берегите солнце : повесть, роман / Александр Андреев ; предисл. С. Борзунова. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 653 с. : ил., портр.
971285
  Андреев А.Д. Очень хочется жить. Грачи прилетели : повесть, роман / А.Д. Андреев. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 653 с. : ил.
971286
  Андреев А.Д. Очень хочется жить. Рассудите нас люди : повесть, роман / А.Д. Андреев. – Петрозаводск : Карельское книжное издательство, 1965. – 512 с. : ил.
971287
  Милюков Д.Е. Очень хочется жить... : докум. повесть [о гвардии ст. лейт. Н.В. Бибикове] / Д.Е. Милюков. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1971. – 95 с.
971288
  Власов Ю.А. Очер / Ю.А. Власов. – Пермь, 1961. – 51с.
971289
  Кобрин Ю. Очереди за небом / Ю. Кобрин. – Вильнюс, 1966. – 80с.
971290
   Очереди и точечные процессы. – Киев, 1984. – 283с.
971291
  Джейсуол Н.К. Очереди с приоритетами / Н.К. Джейсуол. – М., 1973. – 279 с.
971292
  Румянцев А. Очередная победа борцов с дискриминацией: Европейский суд в Люксембурге вводит страховые тарифы "unisex" // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 3 (82). – С. 150-154. – ISSN 1812-7126


  Высший суд Европейского союза, Европейский суд в Люксембурге 1 марта 2011 года вынес решение, которое способно серьезно повлиять на развитие страхового дела в Европе и, кроме того, представляет собой важный шаг в сфере антидискриминационной политики ...
971293
  Булаховський Л.А. Очередне задачи славянского языкознания и работа кафедры славянской филологии // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 3-4
971294
  Бедный Д. Очередное : Новые стихи / Д. Бедный. – Москва : ГИХЛ, 1935. – 219с.
971295
  Пашковская А.В. Очередное заседание уголовно - правовой секции Совета по правоведению УМО университетов России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.86-89. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
971296
  Морозов Н. Очередной "переворот" в Елисейском дворце // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 33. – С. 26-30. – ISSN 0234-1670
971297
  Арутюнов Сергей Очередной проект : вірші // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 2. – С. 114-116. – ISSN 0012-6756
971298
  Сиренко Василий Очередной проект закона о судоустройстве, или план полной коррумпированности судебной системы Украины // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 36-40


  Значение судебной системы, судоустройства каждой страны не укладывается в рамки понятия "судебная власть". Дело в том, что в отличие от законодательной и исполнительной власти, которые согласно Конституции представлены одним-двумя высшими ...
971299
   Очередной скандал в Турции : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 60 : Фото
971300
  Жигалко П.В. Очередные вопросы промышленности. / П.В. Жигалко, 1925. – 43с.
971301
  Владимиров М.К. Очередные задач хозяйственного строительства. / М.К. Владимиров. – Москва-Ленинград, 1925. – 59с.
971302
  Воробьева Е.Р. Очередные задачи антирелигиозной работы среди женщин. / Е.Р. Воробьева. – Москва-Ленинград, 1931. – 48с.
971303
  Зенкевич Л.А. Очередные задачи в изучении наших северных морей / Л.А. Зенкевич. – Москва, 1929. – 165-221с.
971304
  Ильичев Л.Ф. Очередные задачи идеологической работы партии / Л.Ф. Ильичев. – М., 1963. – 80с.
971305
  Брежнев Л.И. Очередные задачи партии в области сельскогохозяйства / Л.И. Брежнев. – Москва, 1970. – 64с.
971306
  Каганович Л.М. Очередные задачи партработы и реорганизация партаппарата / Л.М. Каганович. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 62 с.
971307
  Довнар-Запольский М.В. Очередные задачи русского экспорта / М.В. Довнар-Запольский, проф. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1912. – 36 с., 4 л. диагр. табл. – Отд. оттиск: Известия Киевского коммерческого института
971308
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1924. – 63с.
971309
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1936. – 112с.
971310
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1939. – 64с.
971311
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1945. – 80с.
971312
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1952. – 100с.
971313
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1953. – 100с.
971314
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1954. – 179с.
971315
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1960. – 54с.
971316
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1967. – 143с.
971317
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Советская Россия, 1967. – 181 с. – Миниатюрное издание
971318
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1968. – 143с.
971319
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1969. – 141с.
971320
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1975. – 144 с.
971321
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1977. – 87с.
971322
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти. – Москва : Книга, 1979. – 180 с. – Миниатюрное издание
971323
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1980. – 144с.
971324
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1981. – 144 с.
971325
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1981. – 126с.
971326
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1985. – 144с.
971327
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва, 1986. – 142с.
971328
  Ленин В.И. Очередные задачи Советской власти / В.И. Ленин. – Москва : Политиздат, 1987. – 144 с.
971329
  Молотов В.М. Очередные задачи экономической политики партии в связи с хозяйственными нуждами деревни / В.М. Молотов. – Л., 1925. – 32с.
971330
   Очередные и дополнительные отпуска. – М., 1967. – 124с.
971331
  Каутский К. Очередные проблемы международного социализма. / К. Каутский. – Москва-Птгр., 1918. – 504с.
971332
  Мардань А. Очередь : повесть // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 9/10. – С. 84-148. – ISSN 0131-8136
971333
  Русаков Э.И. Очередь за счастьем: рассказы и повести. / Э.И. Русаков. – Красноярск, 1990. – 269с.
971334
  Богданов В.Л. Очередь: зло или неизбежность? / В.Л. Богданов, В.П. Кондаков. – Москва : Экономика, 1987. – 191 с.
971335
  Мандель Б.Р. Очередь: психологический портрет на культурно-историческом фоне эпохи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 122-125. – ISSN 0132-1625
971336
  Островершенко Юрій Очеретяний дах : поезія
971337
  Алексеев В.А. Очерк : спец. курс для студ. заоч. отд-ния / В.А. Алексеев ; ЛГУ им. А.А. Жданова, Фак. журналистики. – Ленинград : Ленинградский университет, 1973. – 84 с. – Библиогр.: с. 83
971338
  Исаев М.П. Очерк аграрных отношений во Всетнаме / М.П. Исаев, Я.Н. Пивоваров. – М, 1987. – 212с.
971339
  Елистратов А.И. Очерк административного права. / А.И. Елистратов. – М., 1922. – 236с.
971340
  Де-Метц Г.Г. Очерк аномальной дисперсии света в ее фактах и теориях от начала вопроса и до наших дней : (Написана на соиск. премии Физ.-мат. фак. Новорос. ун-та...) / [соч.] Г.Г. Де-Метца. – Одесса : Тип. "Одесский Вестник", 1885. – [2], 282 с., 5 л. граф. : черт. + Табл.5. – Библиогр.: "Литература вопроса" (с. 3-12)


  Написано на соискание премии физико-математического факультета Императорского Новороссийского университета и удостоен Золотой медали.
971341
   Очерк археологических памятников на пространстве Минской губернии и его археологическое значение / составил и издал Г.Х.Татур. – Минск : Губернская тип., 1892. – 277 с.
971342
  Кокшайский Н.В. Очерк биологической аэро- и гидродинамики : (полет и плавание животных) / Кокшайский Н.В. ; АН СССР, Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова. – Москва : Наука, 1974. – 255 с. – Библиогр.: с. 241-254
971343
  Маслов Ю.С. Очерк болгарской грамматики. / Ю.С. Маслов. – М., 1956. – 292с.
971344
  Бардунов Л.В. Очерк бриофлоры Сибири / Л.В. Бардунов. – Новосибирск, 1992. – 95с.
971345
  Бардунов Л.В. Очерк бриофлоры Сибири / Л.В. Бардунов; Отв.ред.А.С.Плешанов. – Новосибрск : Наука, 1992. – 97с.
971346
  Алексеев А.А. Очерк бюджетного права русских законодательных палат : из "Журнала Министерства Юстиции" (окт. и дек. 1914 г.). – Петроград : Сенатская тип., 1915. – 73 с.


  В РГБ есть электр ресурс
971347
  Полевой Б.Н. Очерк в газете / Б.Н. Полевой. – Москва, 1951. – 27с.
971348
  Полевой Б.Н. Очерк в газете / Б.Н. Полевой. – Москва, 1953. – 32с.
971349
  Савенков А.А. Очерк в газете. / А.А. Савенков. – Л., 1963. – 60с.
971350
  Никифоров А.Г. Очерк в кино / А.Г. Никифоров. – М, 1962. – 119 с.
971351
  Глушков Н.И. Очерк в русской литературе / Н.И. Глушков. – Ростов-на-Дону, 1966. – 76 с.
971352
  Бронникова Е.В. Очерк В.Н. Ильина о Сократе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 82-86. – ISSN 0042-8744
971353
  Мунтян М.А. Очерк внешней политики Румынской Народной Республики. 1948-1955 гг. / М.А. Мунтян. – Кишинев, 1971. – 244с.
971354
  Андрияшев А.М. Очерк Волынской земли до конца XIV столетия А.М. Андрияшева : (с картой Волынской земли) / А.М. Андрияшев. – Киев : Тип. импер. ун-та Св. Вдадимира, 1887. – 232 с. + 1 карта. – Ти тит. стр. надпись: Сочинение это удостоено Советом Императорского университета Св. Владимира золотой медали и премии Н.И. Пирогова. - Экз. № 442202 дефектный, отсутствуют с. 33-232 + карта
971355
  Корецкий В.М. Очерк второй. Международное хозяйственное право и международное частное право // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 136-178. – ISBN 5-12-001050-4
971356
  Корецкий В.М. Очерк второй. Оговорка о публичном порядке // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 236-285. – ISBN 5-12-001050-4


  "Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного права".
971357
  Танфильев Г.И. Очерк географии и истории главнейших культурных растений / Г.И. Танфильев. – Одесса, 1923. – 192с.
971358
  Пак Т.Х. Очерк Географии Кореи / Т.Х. Пак, Х. Тен. – Пхеньян, 1957. – 131с.
971359
  Кистяковский В.В. Очерк географии УССР / В.В. Кистяковский. – 3-е изд. – Киев, 1928. – 169с.
971360
  Васильков Б.П. Очерк географического распространения шляпочных грибов в СССР / Б.П. Васильков. – Москва-Ленинград, 1955. – 88с.
971361
   Очерк геологии Пакистана. – Москва : Недра, 1971. – 168с.
971362
  Ксенжекевич М и Самсонович Я Очерк геологии Польши / М и Самсонович Я Ксенжекевич. – М., 1956. – 239с.
971363
  Ксенжкевич М. Очерк геологии Польши / М. Ксенжкевич, Я. Самсонович. – Москва, 1956. – 239 с. + 2 карты
971364
  Ксеншкевич М. Очерк геологии Польши / М. Ксеншкевич, Я. Самсонович, Э. Рюле. – Москва : Недра, 1968. – 311 с.
971365
  Кропоткин П.Н. Очерк геологии Северо-Востока СССР / П.Н. Кропоткин, Е.Т. Шаталов. – М-Л, 1936. – 148с.
971366
  Милановский Е.В. Очерк геологии Среднего и Нижнего Поволжья. / Е.В. Милановский. – М.-Л., 1940. – 276с.
971367
  Артемьев Б.Н. Очерк геологического строения и полезных ископаемых Ольхонского края / Б.Н. Артемьев. – Иркутск, 1926. – 67с.
971368
  Робинсон В.Н. Очерк геологического строения района Красной Поляны на Кавказе. / В.Н. Робинсон, 1932. – 1079-1091с.
971369
  Мазарович А.Н. Очерк геологического строения СССР / А.Н. Мазарович. – М, 1933. – 27с.
971370
  Мазарович А.Н. Очерк геологического строения СССР / А.Н. Мазарович. – М, 1933. – 35с.
971371
  Бобрик А.А. Очерк геометрической морфологии суши и океана / А.А. Бобрик. – Москва : Гельсингфорс, 1925. – 271с.
971372
  Бобрик А.А. Очерк геометрической морфологии суши и океана / А.А. Бобрик. – М, 1925. – 271с.
971373
  Каманин И.М. Очерк гетьманства Петра Сагайдачного : (с приложением) / [соч.] И. Каманина. – Киев : Тип. М.М. Фиха, 1901. – [2], IV, 32 с., 1 л. порт. – Отд. оттиск: Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, Киев, 1901, кн. 15, отд. 1. - Экз. дефектный, с. 5-32 отпечатаны ксероксом


  На с. I lдарственная надпись автора
971374
  Кассин Н.Г. Очерк гидрогеологии северо-восточной части Казахстана и прилежащих нему частей Сибирского края / Н.Г. Кассин. – Л., 1929. – 48с.
971375
  Рощин П. Очерк главнейших практических положений педагогики, дидактики и методики, примененной к учебным предметам начального образования : (Для воспитывающих и обучающих обоего пола, в нач. шк. и дома) / сост. П. Рощин. – 6-е изд., испр. – Москва : Изд. "Сотрудник школ" А.К. Залесской ; Тип. Э. Лисснера и Ю. Роман, 1884. – VIII, 190 с.


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
971376
  Танфильев Г. Очерк главнейших районов черноморского побережья Кавказа // Современные вопросы русского сельского хозяйства : К 50-летнему Юбилею И.А. Стебута. – Санкт-Петербург : Изд. почиталей и учеников И.А. Стебута, 1904. – С. 121-172, 1 л. карт.
971377
  Тартаковская Е. Очерк голландской живописи XVII века / Е. Тартаковская. – Л., 1935. – 95с.
971378
  Люперсольский П.И. Очерк государственной деятельности и частной жизни Перикла : [Речь, произнесенная на годичном акте Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине 30 авг. 1876 г. проф. всеобщ. истории П.И. Люперсольским] / [Соч.] П. Люперсольского. – Киев : В тип. В.И. Давиденко, 1877. – 75 с. – Отд. оттиск: Известия Историко-филологического института князя Безбородко в Нежине. 1877. ъ Кн. в разных тип. переплетах
971379
  Бузольт Георг Очерк государственных и правовых греческих древностей / Георг Бузольт ; Пер. с нем. студентов Имп. Харьк. ун-та А. (М. + В.). – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1890. – [4], IV, [4], 322 с. – Экз. № 116836 дефектный, отсут. с. 319-322
971380
  Бузольт Георг Очерк государственных и правовых греческих древностей / Георг Бузольт ; Пер. с нем. студентов Имп. Харьк. ун-та А. (М. + В.). – Харьков : Тип. Адольфа Дарре, 1895. – [4], VIII, 320, [2], LIII с. – Отд. оттиск: Handbuch der klassischen Alterthumswissenschaft v. Jw. Muller, Bd. 4, с. 1-122 в обраб. и с доп. авт. - Приложения: а) предисловие к русскому переводу; б) прибавления по второму немецкому изданию. – Библиогр.: "Русская литература по греческим древностям" с. 303-304
971381
  Грюнберг А.Л. Очерк грамматики афганского языка (пашто) / А.Л. Грюнберг. – Л., 1987. – 239с.
971382
  Ермакова М.И. Очерк грамматики верхнелужицкого литературного языка. Морфология / М.И. Ермакова. – М., 1972. – 284с.
971383
  Кондратьев В.Г. Очерк грамматики древнетюркского языка / В.Г. Кондратьев. – Л, 1970. – 65с.
971384
  Прик О.Я. Очерк грамматики караимского языка / О.Я. Прик. – Махачкала, 1976. – 188с.
971385
  Люй Очерк грамматики китайского языка / Люй, Шу-Сян. – М.
1. – 1961. – 267с.
971386
  Люй Очерк грамматики китайского языка / Люй, Шу-Сян. – Ч1-я. – М.
2. – 1965. – 351с.
971387
  Люй Очерк грамматики китайского языка / Люй, Шу-Сян. – Ч2-я. – М.
2. – 1965. – 283с.
971388
  Гуревич И.С. Очерк грамматики китайского языка 3-5 вв. / И.С. Гуревич. – М., 1974. – 254с.
971389
  Муркелинский Г.Б. Очерк грамматики лакскоо языка : Автореф... канд. филол.наук: / Муркелинский Г.Б.; Дагест. филиал АН СССР. Ин-т истории, языка и лит-ры им. Гамзата Цадаса. – Махачкала, 1951. – 34 с.
971390
  Кузнецов Б.И. Очерк грамматики отглагольных имен языка маратхи. : Автореф... канд.филол.наук: 10.670 / Кузнецов Б.И.; ЛГУ. – Л, 1971. – 16л.
971391
  Аванесов Р.И. Очерк грамматики русского литературного языка / Аванесов Р.И., Сидоров В.Н. – Москва : Учпедгиз
Ч. 1 : Фонетика и морфология. – 1945. – 236 с.
971392
  Литтон Д. Очерк грамматики современного бенгальского языка : Автореф. дис. ... Доктора филол. наук / Литтон Д. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1953. – 30 с.
971393
  Липеровский В.П. Очерк грамматики современного браджа / В.П. Липеровский ; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1988. – 207 с.
971394
  Зограф И.Т. Очерк грамматики среднекитайского языка / И.Т. Зограф. – Москва, 1962. – 124с.
971395
  Бокарев А.А. Очерк грамматики чамалинского языка / А.А. Бокарев. – М.-Л., 1949. – 176с.
971396
  Широкова А.Г. Очерк грамматики чешского языка / А.Г. Широкова. – Москва, 1952. – 190с.
971397
  Катенина Т.Е. Очерк грамматики языка маратхи. / Т.Е. Катенина. – М, 1963. – 296с.
971398
  Щеглов Ю.К. Очерк грамматики языка хауса. / Ю.К. Щеглов. – М, 1970. – 288с.
971399
  Кондратьев В.Г. Очерк грамматического строя языка памятников тюркской рунической письменности VIII в. из Монголии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кондратьев В.Г. ; Ленингр. гос. ун-т , Вост. фак. – Ленинград, 1965. – 17 с.
971400
  Гиргас В. Очерк грамматической системы арабов / В. Гиргас. – С.-Пб. : Тип. имп. Акад. Наук, 1873. – 147с. – Текст на русск. и арабском яз.
971401
  Латышев В.В. Очерк Греческих древностей : Пособие для гимназистов ст. классов и для начинающих филологов / В.В. Латышев. – Изд. 3-е, пересм. А.П. Щукаревым. – Санкт-Петербург : В тип. В. Безобразова и К*
Ч. 1 : Государственные и военные древности. – 1897. – VI, 373 с.
971402
  Пельман Р Очерк греческой истории в связи с источниковедением / Р. Пельман; Пер. с нем. А.Н. Русановой, Н.Н. Кремлевой и Е.Л. Бекетовой; [Предисл.: проф. Э. Гримм]. – Санкт-Петербург : Изд. О-ва вспоможения окончившим курс наук на Спб. высш. жен. курсах ; [Электропеч. Я. Кровицкого], 1906. – [8], 304, 10 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Обзор новейших трудов по политической истории Эллады" (с. 1-11)
971403
  Пельман Р Очерк греческой истории и источниковедения / Р. Пельман; Пер. с 4 нем. изд. С.А. Князьков, под ред. проф. С.А. Жебелева. – Санкт-Петербург : Изд. О-ва вспоможения окончившим курс наук на Спб. высш. жен. курсах ; [Русская скоропеч.], 1910. – VI, [4], 386 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр.: "Обзор новейших трудов по политической истории Эллады" (с. 1-11)
971404
  Марков-Виноградский А.В. Очерк греческой литературы / сост. А.В. Марков-Виноградским. – Санкт-Петербург : Тип. Деп. уделов, 1863. – 157 с
971405
  Головин В.Г. Очерк деривации имен прилагательных современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Головин В.Г.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1971. – 34л.
971406
   Очерк деятельности Бердянского уездного земства Таврической губернии по народному образованию с 1866 по 1896 г.. – Бердянск : Тип. Г.А. Эдигера, 1896. – 44, 18 с.


  Ред. Нечаев Александр Павлович (1866-1921)
971407
  Миклашевский И. Очерк деятельности Киевского отделения Императорского Русского музыкального общества (1863-1913) : по случаю исполнившегося 50-летия Киевского отделения И. Р. М. О. по поручению Киевской дирекции / сост. Иос. Миклашевский. – Киев : Лито-типогр. С.В. Кульженко, 1913. – [2], 240 с., 4 л. портр. : портр. в тексте
971408
  Богданов Н.А. Очерк деятельности Киевского отделения Императорского русского музыкального общества и учрежденного при нем музыкального училища со времени их основания (1863-1888) : сост. по поручению Дирекции Муз. о-ва (от 12 марта 1888 г.) д. пожизн. чл. О-ва Н.А. Богдановым. – Киев : Тип. К.н. Милевского, 1888. – 173, 88 с.
971409
  Колмаков Н. Очерк деятельности Киевского Славянского Благотворительного Общества за 25 лет его существования 1869-1894 / Н. Колмаков. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1894. – [6], 127 с.
971410
   Очерк деятельности комиссии печатания грамот и договоров, состоящей при Московском Главном Архиве Министерства иностранных дел. – Москва : Тип. А.А.Торлецкого и Ко, 1877. – XII, 207, 21 с.
971411
   Очерк деятельности П.А. Кочубея по лесоразведению в Полтавской губернии. – Киев, 1892. – 30с.
971412
   Очерк деятельности Русского энтомологического общества. – Л, 1927. – 4с.
971413
  Семенов-Тян-Шанский Очерк деятельности русского энтомологического общества с половины декабря 1921 г. по 4-е декабря 1922 г. / Семенов-Тян-Шанский
О. – 9с.
971414
   Очерк диалектики живой природы. – М, 1963. – 528с.
971415
  Познер В.М. Очерк диалектического материализма : (по книге Ленина "Материализм и эмпириокритицизм") / В.М. Познер ; Ком. акад. Ин-т философии. – [Москва] : Партиздат, 1939. – 165, [3] с.
971416
  Леонов М.А. Очерк диалектического материализма / М.А. Леонов ; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – Москва : Госполитиздат, 1948. – 655 с.
971417
  Плоткин В.Я. Очерк диахронической фонологии английского языка / В.Я. Плоткин. – Москва, 1976. – 152с.
971418
  Виллет Г. Очерк динамической метеорологии / Г. Виллет. – Москва, 1933. – 100с.
971419
  Свобода И. Очерк доистории южной части оазиса Бахария (Западная пустыня, Египет) // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2006. – № 4. – С. 18-30. – ISSN 1563-0102
971420
  Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни великорусского народа XVI и XVII столетиях / [Н. Костомаров]. – [Санкт-Петербург], 1860. – [218] с. – Авт. указ в конце кажд. статьи. - Отд. оттиск журн.: Современник 1860, № 4, отд.1, с. 293-350,


  Содержание конволюта: 1. Очерк домашней жизни великорусского народа XVI и XVII столетиях / [Н. Костомаров]; 2. Начало Руси / [Н. Костомаров]; 3. Публичный диспут 19 марта 1860 года "О начале Руси" между гг. Погодиным и Костомаровым / [сост. и ...
971421
  Вильчинский Ольгер Очерк древнейшей культуры русских областей / Ольгер Вильчинский // История культуры : Т. 1-3 ; Античная культура / Ф. Гелльвальд. – Санкт-Петербург : Тип. А.А. Пороховщикова, 1898. – 46, [3] с., 10 л. ил.
971422
  Никонова С.В. Очерк европейской политики Германии в 1924-1929 гг. / С.В. Никонова. – М, 1977. – 374с.
971423
  Бельская Г. Очерк жизни и в датах и воспоминаниях (100 лет со дня рождения акад. Д.С. Лихачева) // Знание - сила : Научно-популярный и научно-художественный журнал. – Москва, 2006. – № 11. – С. 52-56. – ISSN 0130-1640
971424
  Смирнов В.И. Очерк жизни и деятельности А.Н.Крылова. / В.И. Смирнов. – М.Л., 1951. – 7-39с.
971425
  Лалаев М.С. Очерк жизни и деятельности в бозе почивающего Великого князя Михаила Павловича : К столетию со дня его рождения 1798-1898 / Сост. ген. от артиллерии М.С. Лалае. – Санкт-Петербург : Тип. М. Стасюлевича, 1898. – [4], 95, [1] с., 2 л. портр.
971426
  Платэ А.Ф. Очерк жизни и деятельности В.В.Марковникова / А.Ф. Платэ, Г.В. Быков. – Москва, 1955. – 719-777с.
971427
  Вольмир Очерк жизни и деятельности И.Г.Бубнова / Вольмир, а.С. – Москва, 1953. – 311-396с.
971428
  Горницкий П.Е. Очерк жизни и деятельности Ф.И. Буслаева : Речь, читанная ученикам Пензенской 1-й гимназии преподавателем П.Е. Горницким. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1898. – 12 с. – Отд.отт. из : "Филологические записки"
971429
  Шмурло Е. Очерк жизни и научной деятельности Константина Николаевича Бестужева-Рюмина 1829-1897 / Е. Шмурло. – Юрьев : тип. К. Маттисена, 1899. – [2], VIII, 416 с. – Отд. оттиск: Учен. зап. Юрьев. ун-та. 1899 г., № 3. – Библиогр.: с. 325-397
971430
  Аксентьева З.Н. Очерк жизни и творчества Александра Яковлевича Орлова (1880–1954) // Избранные труды : в 3-х томах / А.Я. Орлов. – Киев : Издательство АН УССР, 1961. – Т. 1. – С. 7-32
971431
  Гальченко Т.К. Очерк жизни и творчества Х.-М. Мугуева / Т.К. Гальченко. – Орджоникидзе, 1980. – 41с.
971432
  Житецкий П.И. Очерк звуковой истории малорусского наречия П. Житецкого. – Киев : В университ. тип., 1876. – III, [1], 376 с. – В кн. также 67 укp. наp. песен и дум на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии. - Остальной текст pус., церковнослов. язык - Пpиложения: с. 297-376
971433
  Чэнь Б.-д. Очерк земельной ренты в Китае / Б.-д. Чэнь. – М, 1952. – 111с.
971434
  Терентьев П.В. Очерк земноводных / П.В. Терентьев. – М., 1929. – 98с.
971435
  Кузнецов Б.А. Очерк зоогеографического районирования СССР / Б.А. Кузнецов. – М., 1950. – 174с.
971436
  Колосов Г.В. Очерк и жизнь / Г.В. Колосов. – Алма-Ата, 1966. – 120с.
971437
  Пузырев В.Г. Очерк и рассказ в "Современнике" 60-х годов. (Проблема изображения народа). : Автореф... канд. филолог.наук: / Пузырев В.Г.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 15 с.
971438
  Алеиева Р.Р. Очерк и рассказы В. А. Слепцова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Алеиева Р.Р. ; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 15 с.
971439
  Цопурашвили Н.Я. Очерк из истории грузино-византийских литературных взаимосвязей : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Цопурашвили Н. Я.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 36л.
971440
  Шеноа А. Очерк из истории новейшей хорватской литературы. – Воронеж : Тип. В.И. Исаева, 1895. – 18 с. – Отд. оттиск из : Филологические записки
971441
  Юшков В. Очерк из истории русского самосознания XVIII-го века : Общие ист. взгляды И.Н. Болтина / Владимир Юшков. – Киев : Тип. Е.А. Синькевича, 1912. – 48 с.
971442
  Маляревский П.Г. Очерк из истории театральной культуры Сибири. / П.Г. Маляревский. – Иркутск, 1957. – 283 с.
971443
  Юзефович В. Очерк из студенческой жизни // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 2. – С. 147-152. – ISBN 966-7272-00-1
971444
  Мерлин В.С. Очерк интегрального исследования индивидуальности / В.С. Мерлин. – М., 1986. – 253с.
971445
   Очерк истории азербайджанской советской литературы. – М, 1963. – 572с.
971446
  Лемонон Э. Очерк истории англо-французских отношений. / Э. Лемонон. – М., 1923. – 101с.
971447
  Габриелян Г.Г. Очерк истории армянской философской мысли / Г.Г. Габриелян. – Ереван, 1962. – 381с.
971448
   Очерк истории белорусской советской литературы. – М, 1954. – 400с.
971449
  Шнейдер Г. Очерк истории библиографии / Г. Шнейдер. – Москва, 1929. – 56с.
971450
  Васильченко В.Е. Очерк истории библиотечного дела в России XI-XVIII века / В.Е. Васильченко. – Москва, 1948. – 158с.
971451
  Лочмель И.Ф. Очерк истории борьбы белорусского народа против польских панов / И.Ф. Лочмель. – М., 1940. – 160с.
971452
  Лочмель И.Ф. Очерк истории борьбы белорусского народа против польских панов / И.Ф. Лочмель. – Москва, 1940. – 163с.
971453
   Очерк истории бурятской советской литературы. – Улан-Удэ, 1959. – 276с.
971454
  Эрман В.Г. Очерк истории Ведийской литературы / В.Г. Эрман. – Москва : Наука, 1980. – 232с.
971455
  Антонович В.Б. Очерк истории Великого Княжества Литовского до половины 15 столетия. / В.Б. Антонович. – Киев : Университетская типография
т.1. – 1878. – 158с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
971456
  Голиков Г.Н. Очерк истории Великой Октябрьской социалистической революции / Г.Н. Голиков. – М, 1959. – 435с.
971457
   Очерк истории Военно-инженерной краснознаменной академии. – М, 1956. – 84с.
971458
  Розенгейм М.П. Очерк истории военно-судебных учреждений в России до кончины Петра Великого / М.П. Розенгейм. – Санкт-Петербург : Тип. М. Эттингера, 1878. – VI, 376, [5] с.
971459
  Цеткин К. Очерк истории возникновения пролетарского женского движения в Германии = Beitrage zur entstehungsgeschichte der proletarischen frauenbewegung in Deutschland / Klara Zetkin : пер. с рукописи / Клара Цеткин ; Коммун. акад. Секция по изучению теории и практики международного женского движения. – Москва : Изд. Коммунистическая акад., 1929. – 159 с.
971460
  Коган П.С. Очерк истории всеобщей литературы / П.С. Коган. – М.-Л., 1930. – 392с.
971461
  Эммаусский А.В. Очерк истории Вятской земли в XVI начале XVII в. / А.В. Эммаусский. – Киров, 1951. – 72с.
971462
  Шено Ж. Очерк истории вьетнамского народа / Ж. Шено. – М, 1957. – 344с.
971463
  Павлов А.П. Очерк истории геологических знаний / А.П. Павлов. – Москва, 1921. – 84с.
971464
  Перцев В.Н. Очерк истории Германии XVIII в. / В.Н. Перцев. – Минск, 1959. – 79с.
971465
  Эсадзе Спиридон Очерк истории горного дела на Кавказе / сост. Спиридон Эсадзе ; Под ред. нач. Кавказского Горного Управления К.Ф. Русевича. – Тифлис : Электропечатня Грузинск. издательского Т-ва
[Ч.] 1 : Дечтельность графа Мусин--Пушкина и князя Цицианова при введении горного производства в Грузии. – 1903. – 164 с.
971466
  Мамедов Р.А. Очерк истории города Нахчевана в период средневековья (X-XVII вв.) : Автореф... канд. ист.наук: / Мамедов Р.А.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1965. – 32л.
971467
  Сукиасян А.Г. Очерк истории государства и права Виайнили-Урарту (880-590 гг. до н.э.) / А.Г. Сукиасян. – Ереван, 1975. – 113с.
971468
  Кутшеба С. Очерк истории государственного и общественного сторя Польши / С. Кутшеба. – С.-Петербург : Типография А.С. Суворина, 1907. – 287 с.
971469
  Баймут Т.В. Очерк истории грамматической терминологии восточных славян. : Автореф... канд филол.наук: / Баймут Т. В.;. – Сталино, 1946. – 203л. – Бібліогр.:с.189-203
971470
  Архангельский В. Очерк истории греческой церкви со времени падения Константинополя до наших дней / [Соч.] Свящ. В. Архангельского. – Москва : тип. Л.Ф. Снегирева, 1885. – [2], 302, II с. – Из июл. кн. "Чтения в О-ве любителей духов. прос.". 1885 г.
971471
  Бернштам А.Н. Очерк истории гуннов. / А.Н. Бернштам. – Ленинград, 1951. – 256с.
971472
  Бабушкина А.П. Очерк истории детской литературы / А.П. Бабушкина. – Москва : Учпедгиз
1. – 1940. – 60 с.
971473
  Малюк В.Е. Очерк истории Днепродзержинского индустриального института им. М.И. Арсеничева : К 50-летию создания вуза / В.Е. Малюк, С.К. Скоробогатов. – Харьков : Изд-во Харьк.ун-та, 1970. – 76с.
971474
  Дьяконов М.М. Очерк истории древнего Ирана / М.М. Дьяконов, 1961. – 444с.
971475
  Ранович А.Б. Очерк истории древнеевропейской религии. / А.Б. Ранович. – М, 1937. – 400с.
971476
  Истрин В.М. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (11-13 вв.) / В.М. Истрин. – Петроград : Наука и школа, 1922. – X, 248 с.
971477
  Гаспаров М.Л. Очерк истории европейского стиха / М.Л. Гаспаров ; АН СССР, Ин-т мир. лит. ; отв. ред. Н.К. Гей. – Москва : Наука, 1989. – 302 с.
971478
  Стороженко Н.И. Очерк истории западно-европейской литературы : лекции, чит. в Моск. ун-те / Н.И. Стороженко, проф. – 2-е изд. – Москва : Изд. учеников и почитателей ; Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1910. – VI, 412 с. – Библиогр. в конце каждой главы
971479
  Стороженко Н.И. Очерк истории западно-европейской литературы : лекции, чит. в Моск. ун-те / Н.И. Стороженко, проф. – 3-е изд. – Москва : Изд. учеников и почитателей ; Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1912. – VI, 412 с. – Библиогр. в конце каждой главы
971480
  Маркевич Н. Очерк истории запорожского казачества / Н. Маркевич, 1878
971481
   Очерк истории Запорожского казачества. – 78с.
971482
  Колосов М.А. Очерк истории звуков и форм русского языка с XI по XVI столетие / [Соч.] М. Колосова. – Варшава : тип. Варш. учеб. окр., 1872. – 190, [2] с.
971483
  Готье Ю.В. Очерк истории землевладения в России / Ю.В. Готье. – Сергиев Посад : Тип. И.И. Иванова, 1915. – [2], 208 с.
971484
  Якобсон А.Л. Очерк истории зодчества Армении V-XVII веков / А.Л. Якобсон. – Москва ; Ленинград, 1950. – 166 с.
971485
  Мишкинене Г. Очерк истории и культуры литовских татар // Диаспоры : Независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2005. – № 2. – С. 40-61. – Библиогр.: на 31 пункт. – ISSN 1810-228Х
971486
  Ромм А.Г. Очерк истории изобразительного искусства Киргизской ССР / А.Г. Ромм. – М.Л,, 1941. – 91с.
971487
  Сингх В.К. Очерк истории изучения древнерусской металлургии и металлообработки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 87-96. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
971488
  Пантелеев И.Я. Очерк истории изучения и развития Кавказских минеральных вод. / И.Я. Пантелеев. – Москва, 1955. – 204с.
971489
  Горцевская В.А. Очерк истории изучения тунгусо-маньчжурских языков / В.А. Горцевская. – Ленинград, 1959. – 80 с.
971490
  Кононов А.Н. Очерк истории изучения турецкого языка / А.Н. Кононов. – Л., 1976. – 119с.
971491
  Ткаченко О.Б. Очерк истории изъяснительных союзов в польском литературном языке. (На матер. произвед. второй половины XVI века - "Zwierciadlo" Н.Рея, "Kronika polska Marcina Bielskiego" И.Бельского, "Kazania sejm : Автореф... канд. филолог.наук: / Ткаченко О.Б.; АН УССР. Отд. обществ. наук. – К., 1954. – 16л.
971492
  Паниккар К.М. Очерк истории Индии. / К.М. Паниккар. – М., 1961. – 341с.
971493
  Келлер Л.С. Очерк истории инжегородких профессиональных союзов / Л.С. Келлер. – Горький, 1961. – 138с.
971494
  Иванов М.С. Очерк истории Ирана / М.С. Иванов. – Москва, 1952. – 468с.
971495
   Очерк истории казахской советской литературы. – Алма-Ата, 1958. – 512с.
971496
   Очерк истории казахской советской литературы. – Москва, 1960. – 687с.
971497
  Пальмов Н.Н. Очерк истории калмыцкого народа за время его пребывания в пределах России / Н.Н. Пальмов, 1922. – 139 с.
971498
  Номинханов Ц.Д. Очерк истории калмыцкой письменности / Ц.Д. Номинханов. – М, 1976. – 140с.
971499
  Караева А.И. Очерк истории карачаевской литературы / А.И. Караева. – М, 1966. – 320с.
971500
  Сташис В.В. Очерк истории кафедры уголовного права Харьковского юридического института за 50 лет (1920-1970 гг.) / В.В. Сташис, М.І. Бажанов // Вибрані праці / В.В. Сташис. – Харків : Право, 2015. – С. 26-111. – ISBN 978-966-458-893-2
971501
  Грушевский М.С. Очерк истории Киевской земли от смерти Ярослава до конца XIV столетия / М. Грушевский. – Киев : Тип.Императ.Ун-та Св.Владимира В.Ы.Завадскаго, 1891. – XVI, 520 с., 2 л. табл., карт. + 1 карта. – Оттиск из Университ.Изв. 1891г. Кн.нап.:рос.мов.стар.орф. – Библиогр.: "Источники". "Пособия" (с. IX-XIV) и в прим.
971502
  Лебедев Н.А. Очерк истории кино СССР. / Н.А. Лебедев. – Москва
1. – 1947. – 303 с.
971503
  Лебедев Н.А. Очерк истории кино СССР. / Н.А. Лебедев. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Искусство, 1965. – 583 с.
971504
  Голдовский Е.М. Очерк истории кинопроекционной техники. / Е.М. Голдовский. – М., 1969. – 224с.
971505
  Торопцев С.А. Очерк истории китайского кино. 1896-1966 / С.А. Торопцев. – Москва, 1979. – 230 с.
971506
  Сумцов Н.Ф. Очерк истории колдовства в Западной Европе : Отрывок из студ. соч.: "Очерк истории христианской демонологии" / [соч.] Н.Ф. Сумцова. – Харьков : В университетской тип., 1878. – [2], 34 с.
971507
   Очерк истории колхозного строительства в Таджикистане. – Душанбе, 1968. – 435с.
971508
  Толстокулаков И.А. Очерк истории корейской культуры = Studies in history of Korean culture : учеб. пособие / И.А. Толстокулаков ; М-во образования Рос. Федерации, Дальневост. гос. ун-т, Центр корееведческих исследований. – Владивосток : Дальневосточный университет, 2002. – 238 с. : ил. – ISBN 5-7444-1323-5
971509
  Довнар-Запольский М.В. Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII столетия / [Соч.] М.В. Довнар-Запольского. – Киев : Типо-литогр. Высч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве, 1891. – VIII, 170 с.


  На обл. № 96239 дарственная надпись
971510
  Юсупов С.Ю. Очерк истории культурно-просветительной работы в Советском Киргизстане / С.Ю. Юсупов. – Фрунзе, 1965. – 240с.
971511
  Конрад Н.И. Очерк истории культуры средневековой Японии, VII-XVI вв. / Н.И. Конрад. – Москва, 1980. – 144с.
971512
  Назаров Х. Очерк истории Кухистана во второй половине 19 и в начале 20 веков. : Автореф... Канд.ист.наук: / Назаров Х.; М-во высш.образования СССР. – Сталинабад, 1957. – 17л.
971513
   Очерк истории латышской советской литературы. – Рига, 1957. – 538с.
971514
  Чаухан Шивадансинха Очерк истории литературы хинди. / Чаухан Шивадансинха. – М., 1960. – 321с.
971515
   Очерк истории литовской советской литературы. – М, 1955. – 260с.
971516
  Бурнашов В. Очерк истории мануфактур в России : [соч.] / [соч.] Вл-ра Б-шева. – Санкт-Петербург : В тп. Н. Греча
Вл-ра Б-шева. – 1833. – 55 с.
971517
  Колосков В.Н. Очерк истории марксистско-ленинской философии в СССР: (30-е гг.) / В.Н. Колосков; отв. ред. Л.Н. Суворов. – Москва : Наука, 1978. – 158 с.
971518
  Гусева Т.Л. Очерк истории метафизики: от Платона до "докритического" Канта // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 150-176. – ISSN 1560-7488
971519
  Мохов Н.А. Очерк истории молдавско-русско-украиских связей / Н.А. Мохов. – Кишинев, 1961. – 316с.
971520
   Очерк истории молдавской советской литературы. – М, 1963. – 304с.
971521
   Очерк истории мордовской советской литературы. – Саранск, 1956. – 226с.
971522
  Бляхер Л.Я. Очерк истории морфологии животных / Л.Я. Бляхер. – Москва, 1962. – 264 с.
971523
  Нежинский Л.Н. Очерк истории народной Венгрии 1948-1962 гг. / Л.Н. Нежинский. – Москва, 1969. – 447с.
971524
   Очерк истории немецкого рабочего движения. – М, 1964. – 255с.
971525
  Любомиров П.Г. Очерк истории Нижегородского ополчения 1611-1613 гг. / П.Г. Любомиров. – М., 1939. – 342с.
971526
  Евгеньев-Максимов Очерк истории новейшей русской литературы : Этюды и характеристики / В. Евгеньев-Максимов. – Ленинград - Москва : Госиздат ; [(Л. : Тип. Печатный двор)], 1925. – 258 с.
971527
  Валидов Д. Очерк истории образованности и литературы татар (до революции 1917 г.) / Д. Валидов. – Москва-Петербург, 1923. – 107с.
971528
  Кутшеба С. Очерк истории общественно-государственного строя Польши / С. Кутшеба; ред. и вступ. ст. Н.В. Ястребов. – С.-Петербург : Издание А.С. Суворина, 1907. – XXII, 231 с.
971529
  Ковбасюк С.М. Очерк истории Одесской Красной Гвардии / Ковбасюк. – Одесса : Тип. "Известия", 1927. – 58 с.
971530
  Потапов Л.П. Очерк истории Ойротии. Алтайцы в период русской колонизации / Л.П. Потапов. – Новосибирск, 1933. – 203с.
971531
   Очерк истории осетинской советской литературы. – Орджоникидзе, 1967. – 420с.
971532
  Пархоменко В.А. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733-1785 г.г.) в связи с общим ходом мароссийской жизни того времени : опыт церковно-исторического исследования Владимира Пархоменко. – Полтава : Изд. Полт. Церк. ист.-археол. ком.Электрическая типо-литогр. Торгов. Дома И. Фришберг и С. Зорохович, 1908. – [4], IV, 98, XXXXII с.
971533
  Пархоменко В.А. Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733-1785 г.г.) в связи с общим ходом мароссийской жизни того времени : опыт церковно-исторического исследования Владимира Пархоменко. – 2-е изд., перераб., с прилож. новых материалов. – Полтава : Электрическая тип. Г.И. Маркевича, 1910. – [4], V, 182, XXXIII, [1] с.
971534
  Мацеевский В.А. Очерк истории письменности и просвещения славянских народов до XIV века / соч. Вячеслава Александра Мацеевского, д-ра прав и проф., чл.-кор. Археогр. комис.; Пер. с пол. Петр Дубровский. – Москва : В унив. тип. ; Имп. О-во истории и древностей росс., 1846. – [4], II, [2], 73 с. – Отд. оттиск из: Чтения Московского общества истории и древностей, 1846, кн. 2. - Изд. является переводом 2-го т. работы Мацеевского "Pamietniki o dziejach pismennich we i prawodawstwie slowian"


  Переводчик: Дубровский, Петр Павлович (1813-1882)
971535
  Смирин М.М. Очерк истории политической борьбы в Германии перед реформацией. / М.М. Смирин. – Москва, 1952. – 416с.
971536
  Данилевич В.Е. Очерк истории Полоцкой земли до конца XIV столетия / В.Е. Данилевич. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира В.И. Завадского, 1896. – XXIV, 260 с., [2] л. карт., табл.


  На тит. л. фамилия-подпись: Оглоблин
971537
  Бобржинский М. Очерк истории Польши / М. Бобржинский; Под ред. Н.И. Кареева. – 3-е польск. изд. – С.-Петербург : Издание Л.Ф. Пантелева
Т. 1. – 1888. – [6], 291 с.
971538
  Бобржинский М. Очерк истории Польши = Dzeije Polski / М. Бобржинский ; пер. с 3 польскаго изд. под ред. [и с предисл.] проф. С.-Петербургскаго ун-та Н. И. Кареева. Т. 2. – 1888-1891. – Санкт-Петербург : Изд. Л. Ф. Пантелеева
Т. 2. – 1891. – [8], 340 с.
971539
  Касрадзе К.М. Очерк истории Программы КПСС / К.М. Касрадзе. – Москва, 1962. – 400с.
971540
  Варнке Г. Очерк истории профсоюзного движения в Германии. / Г. Варнке. – Москва, 1956. – 190с.
971541
  Дессуар М. Очерк истории психологии / М. Дессуар. – Санкт-Петербург, 1912. – 217с.
971542
  Гольдберг Давид Исаакович Очерк истории рабочего и социалистического движения в Японии (1868-1908 гг.) / Гольдберг Давид Исаакович; АН СССР; Ин-т востоковедения; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова, Вост. фак-т. – Москва : Наука, 1976. – 356 с.
971543
  Харузин Н.Н. Очерк истории развития жилища у финнов / Н.Н. Харузин. – Москва : Высочайше утв. Т-во Скоропечатни А.А. Левенсон, 1895. – 99 с. – С 6-ю таблицами рисунков. (Из XXIV и XXV) кн. Этнографического Обозрения
971544
  Иванов-Вано Очерк истории развития мультипликации. / Иванов-Вано. – М, 1967. – 55с.
971545
  Алтмышбаев А.А. Очерк истории развития общественно-политической и философской мысли в дореволюционной Киргизии / А.А. Алтмышбаев ; Акад. наук Кирг. ССР, Отд. философии и права. – Фрунзе : Илим, 1985. – 148 с., [2]
971546
  Герц В. Очерк истории развития основных воззрений химии. / В. Герц. – Л., 1924. – 243с.
971547
  Куделко С.М. Очерк истории развития психиатрии в харьковском классическом университете // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Т. 1, № 1 (1). – С. 89-93. – ISSN 2312-5675
971548
  Ермолов П. Очерк истории развития радиотехнологий в Крыму (1921-1940). Часть 1 // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 4-14. – ISSN 2079-2999


  У першій частині статті розглянуті наступні розділи дослідження другого періоду історії розвитку радіотехнологій в Криму (1921-1940 рр.): загальноісторичні аспекти, наукові та технологічні здобутки та події періоду, а також радіотехнології, що ...
971549
  Шохин К.В. Очерк истории развития эстетической мысли в России / К.В. Шохин. – М., 1963. – 116с.
971550
  Моносов С. Очерк истории революционного движения. / С. Моносов. – М., 1933. – 364с.
971551
  Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: метрика, ритмика, рифма, строфика / М.Л. Гаспаров. – М., 1984. – 319с.
971552
  Колюпанов Н. Очерк истории русского театра до 1812 года, 1889. – 10-42с.
971553
  Дурново Н. Очерк истории русского языка / Н.Дурново. – Б.М.И. – 376 с.
971554
  Дурново Н. Очерк истории русского языка / Н. Дурново. – Б.М.И
Вып.2. – С.243-376
971555
  Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский. – 1915-1918. – Москва : Изд. Т-ва "Мир" ; [Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*]
Ч. 1. – 1915. – VI, 283, [2]
971556
  Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский ; Ком. ун-т им. т. Зиновьева. – 2-е изд. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1918. – V, 231 с. – Экз. дефектный, без обл. и тит. л., отсутств. с. I-V
971557
  Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский ; Ком. ун-т им. т. Зиновьева. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Госиздат ; [1-я Образц. тип. М. С. Н. Х.]
Ч. 1. – 1921. – VI, 283 с.


  На кн. № 47921 автограф 1931 года
971558
  Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский. – 6-е изд., стереотип. – Курск : Книгоиздат Т-во при Курск. Губкоме РКП
Ч. 1 и 2. – 1923. – 342, IV с.
971559
  Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский ; Ком. ун-т им. т. Зиновьева. – 5-е изд., стереотип. – Петроград : Раб. коопер. изд. "Прибой" ; [Гос. тип. им. т. Зиновьева]
Ч. 1. – 1923. – 207 с. – Конволют. - Пер.: Очерк истории русской культуры, Ч. 2 / М.Н. Покровский
971560
  Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры. Ч. 2 : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский ; Ком. ун-т им. т. Зиновьева // Очерк истории русской культуры : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский. – 5-е изд., стереотип. – Петроград : Раб. коопер. изд. "Прибой" ; [Гос. тип. им. т. Зиновьева], 1923. – Ч. 1. – 171 с.
971561
  Покровский М.Н. Очерк истории русской культуры : [в 2 ч.] / М.Н. Покровский ; Ком. ун-т им. т. Зиновьева. – 4-е изд., доп. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Ч. 1. – 1925. – VIII, 202 с.


  На кн. № 47921 автограф 1931 года
971562
  Радонежский А.А. Очерк истории русской литературы : Применительно к программе военных училищ других средних учебных заведений / сост. А. Радонежский. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Книгопечатня Шмидт, 1909. – VIII, 408 с. ил.
971563
  Кашкин Н.Д. Очерк истории русской музыки / сост. А.Ф. Казбирюк, преп. теории музыки при Киев. муз. уч-ще Имп. Рус. – 5-е изд., испр. и доп. ст. "О разрешении диссонансов" Е.А. Рыб. – Москва : Собств. изд. П. Юргенсона в Москве, 1908. – [4], 223 с.
971564
  Кулишер И.М. Очерк истории русской промышленности. / И.М. Кулишер. – Птгр., 1922. – 158с.
971565
   Очерк истории русской советской литературы. – М.
1. – 1954. – 376 с.
971566
   Очерк истории русской советской литературы. – М.
2. – 1955. – 348 с.
971567
  Кулишер И.М. Очерк истории русской торговли до девятнадцатого века включительно. / И.М. Кулишер. – Пб., 1923. – 317с.
971568
  Кулишер И.М. Очерк истории русской торговли. / И.М. Кулишер. – Пб., 1923. – 318с.
971569
  Радлов Э.Л. Очерк истории русской философии / Э.Л. Радлов. – 2-е изд., доп. – Петербург : Наука и школа, 1920. – 99 с.
971570
  Загоровский Е.А. Очерк истории Северного Причерноморья / Е.А. Загоровский. – Одесса
ч. 1. – 1922. – 98с.
971571
  Добронравин К. Очерк истории славянских церквей / [Соч.] Прот. Константина Добронравина. – Санкт-Петербург : Тип. духовного журн. "Странник"
Вып. 1. – 1873. – [4], 222, 56 с.
971572
  Иркаев М.И. Очерк истории Советского Таджикистана / М.И. Иркаев. – Сталинабад, 1957. – 503с.
971573
  Чельцов-Бебутов Очерк истории советского уголовного процесса / Чельцов-Бебутов. – Москва, 1948. – 34с.
971574
  Кукушкин Ю.С. Очерк истории Советской Конституции / Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. – Москва : Политиздат, 1980. – 160 с.
971575
  Кукушкин Ю.С. Очерк истории Советской Конституции / Кукушкин Ю.С., Чистяков О.И. – 2-е изд., доп. – Москва : Политиздат, 1987. – 364, [3] с.
971576
  Преображенский П.Ф. Очерк истории современного империализма. / П.Ф. Преображенский. – 2-е изд. – М., 1926. – 91с.
971577
  Хазнадар М. Очерк истории современной курдской культуры / М. Хазнадар. – Москва, 1967. – 232с.
971578
  Михайлов Г.И. Очерк истории современной монгольской литератуы / Г.И. Михайлов. – М, 1955. – 216 с.
971579
  Батурин Н. Очерк истории социал-демократии в России / Н. Батурин. – Изд. 7-е. – Л, 1924. – 190с.
971580
  Рогожин А.И. Очерк истории социалистической законности УССР в период иностранной военной интервенции и гражданской войны. / А.И. Рогожин. – Х., 1963. – 120с.
971581
  Александров Г.Ф. Очерк истории социальных идей в древней Индии / Александров Г.Ф. – Минск : Издательство АН БССР, 1959. – 302 с.
971582
  Чагин Б.А. Очерк истории социологической мысли в СССР / Б.А. Чагин; АН СССР, Ин-т философии, Ленингр. сектора. – Ленинград : Наука, Ленингр. отд-ние, 1971. – 244 с.
971583
  Голенкова З.Т. Очерк истории социологической мысли в Югославии / З.Т. Голенкова. – 2-е изд., доп. – М., 1984. – 220с.
971584
  Ашурбейли С.Б. Очерк истории средневекового Баку (VIII - начало XIX вв.) / С.Б. Ашурбейли. – Баку, 1964. – 336 с.
971585
  Лей Г. Очерк истории средневекового материализма / Г. Лей. – М., 1962. – 588с.
971586
  Челидзе К.С. Очерк истории среднего специального образования в Грузии / К.С. Челидзе. – Тбилиси, 1981. – 134с.
971587
  Доброхвалов В.П. Очерк истории степного лесоразведения / В.П. Доброхвалов; под ред. Станкова С.С. – Москва : Издательство Московского университета, 1950. – 208 с.
971588
  Мовсумов Д.Г. Очерк истории суда в советском Азербайджане (1917-1924 гг.) : Автореф... канд. юридич.наук: / Мовсумов Д.Г.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1951. – 21 л.
971589
  Маркевич А.И. Очерк истории Тавриды. / А.И. Маркевич. – 172-226с.
971590
   Очерк истории таджикской советской литературы.. – Москва : Академии наук СССР, 1964. – 480 с.
971591
  Еремина Т.С. Очерк истории Таймырской окружной партийной организации (1930-1940 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Еремина Т.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1971. – 24л.
971592
  Кычанов Е.И. Очерк истории Тангутского государства / Е.И. Кычанов. – М., 1968. – 356с.
971593
  Гришунин А.Л. Очерк истории текстологии новой русской литературы : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гришунин А.Л. ; Акад. наук СССР , Ин-т русской литературы. – Ленинград, 1963. – 20 с.
971594
  Богословский В.А. Очерк истории тибетского народа / В.А. Богословский. – М, 1962. – 192с.
971595
  Гуревич Н.М. Очерк истории торгового капитала в Афганистане / Н.М. Гуревич. – Москва, 1967. – 143с.
971596
  Якобсон А.Б. Очерк истории точных наук / А.Б. Якобсон. – М, 1927. – 204с.
971597
   Очерк истории туркменской советской литературы. – М., 1980. – 413с.
971598
  Богородский С.О. Очерк истории уголовнаго законодательства в Европе с начала XVIII века / [соч.] С.О. Богородскаго. – Киев : В унив. тип.
Т.1. – 1862. – [4], XVI, 655 с.
971599
  Богородский С.О. Очерк истории уголовнаго законодательства в Европе с начала XVIII века / [соч.] С.О. Богородскаго. – Киев : В унив. тип.
Т. 2. – 1862. – [2], XVIII, 438 с.
971600
  Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа / М.С. Грушевский ; [примеч. В.М. Рычки, А. И. Гуржия]. – 2-е изд. – Киев : Лыбидь, 1990. – 397, [1] с. – Библиогр.: с. 384–389. – (Памятники исторической мысли Украины. Сер.основана в 1989г. / редкол.: Ф.П. Шевченко (пред.) [и др.]). – ISBN 5-11-001669-0
971601
  Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа / Грушевский М.С. ; сост. и авт. ист.-библиогр. очерка Ф.П. Шевченко, В.А. Смолий ; примеч. В.М. Рычки, А.И. Гуржия. – 2-е изд. – Киев : Лыбидь, 1991. – 397, [1] с. – (Памятники исторической мысли Украины / Ю.П. Дьяченко [и др.])
971602
   Очерк истории украинской советской литературы. – М., 1954. – 448с.
971603
  Мухтаров А.М. Очерк истории Ура-Тюбинского владения в Х1Х в. / А.М. Мухтаров. – Душанбе, 1964. – 186с.
971604
  Мензбир М.А. Очерк истории фауны Евпропейской части СССР / М.А. Мензбир. – Москва-Ленинград, 1934. – 223с.
971605
  Розенбергер Фердинанд Очерк истории физики с синхронистическими таблицами по математике, химии, описательным наукам и всеобщей истории : в 3 ч. / [соч.] Фердинанда Розенберга, препод. при реальной гимн. ; пер. с нем. под ред. И.М. Сеченова. – Санкт-Петербург : Изд. Карла Риккера
Ч. 1 : История физики в древние и средние века. – 1883. – VI, [2], 178 с.
971606
  Розенбергер Фердинанд Очерк истории физики с синхронистическими таблицами по математике, химии, описательным наукам и всеобщей истории : в 3 ч. / [соч.] Фердинанда Розенберга, препод. при реальной гимн. ; пер. с нем. под ред. И.М. Сеченова. – Санкт-Петербург : Изд. Карла Риккера
Ч. 2. – 1886. – [8], 320 с.
971607
  Розенбергер Фердинанд Очерк истории физики с синхронистическими таблицами по математике, химии, описательным наукам и всеобщей истории : в 3 ч. / [соч.] Фердинанда Розенберга, препод. при реальной гимн. ; пер. с нем. под ред. И.М. Сеченова. – Санкт-Петербург : Изд. Карла Риккера
Ч. 3, вып. 1 : История физики в последнее столетие. – 1892. – [2], 326 с.
971608
  Розенбергер Фердинанд Очерк истории физики с синхронистическими таблицами по математике, химии, описательным наукам и всеобщей истории : в 3 ч. / [соч.] Фердинанда Розенберга, препод. при реальной гимн. ; пер. с нем. под ред. И.М. Сеченова. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Ч. 3, вып. 2 : История физики в последнее столетие. – 1894. – [2], 327-828 с.
971609
  Дынник М.А. Очерк истории философии классической Греции / М.А. Дынник. – М, 1936. – 271с.
971610
   Очерк истории философии на Украине. – М, 1961. – с.
971611
  Клинге М. Очерк истории Финляндии / Матти Клинге. – 2-е изд. – Хельсинки : Отава, 1996. – 176 с. : ил., табл., карт. – ISBN 951-1-14223-2
971612
  Марков Г.Е. Очерк истории формирования туркменского населения Хорезмского оазиса в XVII -- начале ХХ вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Марков Г.Е.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 17л.
971613
  Кареев Н.И. Очерк истории французских крестьян с древнейших времен до 1789 года / Н. Кареев. – Варшава : Из тип. К. Ковалевского, 1881. – [2], III, [3], 150, XXXI с. – Библиогр.: с. I-XXIV. – (Очерки из истории европейских народов ; № 1)
971614
  Аллендорф К.А. Очерк истории французского языка : пособие для преподавателей / К.А. Аллендорф. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 182 с. : ил. – Библиогр.: с. 178
971615
  Розанов М.Н. Очерк истории французской литературы эпохи "Просвещения" : пособие к лекциям, чит. в Ун-те и на Высш. жен. курсах / М.Н. Розанов. – На правах рукописи. – Москва : [Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1916. – 172 с. – Экз. деф. без обл.
971616
   Очерк истории Харьковского моторостроительного завода "Серп и молот". – Х
1. – 1966. – 248с.
971617
   Очерк истории Харьковского тракторного завода. – Х, 1962. – 300с.
971618
   Очерк истории Харьковского электромеханического завода. – Харьков
1. – 1963. – 224 с.
971619
  Высоцкий З.З. Очерк истории химии дисперсных кремнеземов / З.З. Высоцкий. – Київ, 1971. – 186с.
971620
  Святловский А.Е. Очерк истории четвертичного вулканизма и тектоники Камчатки. / А.Е. Святловский. – М., 1967. – 220с.
971621
   Очерк истории Чехии. – Варшава : Типография варшавского учебного округа, 1912. – 136 с.
971622
   Очерк истории Чехии. – Петроград : Типография В.Д. Смирнова, 1915. – 162 с.
971623
   Очерк истории чечено-ингушской литературы. – Грозный, 1963. – 240с.
971624
  Степович А.И. Очерк истории чешской литературы : с фотографич. снимком с Краледвор. рукописи / / сост. А. Степович. – Киев : Изд. Киев. Славянского о-ва ; Тип. Е.Т. Керер, 1886. – [2], XIV, 336 с., 1 л. факс.
971625
  Сироткин М.Я. Очерк истории чувашской советской литературы / М.Я. Сироткин. – 12-е изд., испр. и доп. – Чебоксары, 1956. – 352с.
971626
  Новиков Г.А. Очерк истории экологии животных. / Г.А. Новиков. – Л., 1980. – 287с.
971627
  Тюменев Очерк истории экономического быта. / Тюменев, а.И. – Птгр.-М, 1919. – 98с.
971628
  Тюменев А.И. Очерк истории экономического быта. / А.И. Тюменев. – Птгр., 1919. – 98с.
971629
  Тюменев А.И. Очерк истории экономического быта. / А.И. Тюменев. – Птгр.-М, 1923. – 106с.
971630
  Дорошевич Э.К. Очерк истории эстетической мысли Белоруссии / Э.К. Дорошевич, В.М. Конон. – Москва, 1972. – 320с.
971631
   Очерк истории эстонской советской литературы. – М, 1971. – 504с.
971632
   Очерк истории этики. – Москва : Мысль, 1969. – 430c.
971633
  Хвостов В.М. Очерк истории этических учений : курс лекций / В.М. Хвостов. – 3-е изд., стереотип. – Москва : URSS; КомКнига, 2006. – 284 с. – ISBN 5-484-00472-1
971634
  Масанов Э.А. Очерк истории этнографического изучения казахского народа в СССР / Э.А. Масанов. – Алма-Ата, 1966. – 322с.
971635
  Токарев С.А. Очерк истории якутского народа. / С.А. Токарев. – Москва, 1940. – 248 с.
971636
   Очерк истории якутской советской литературы. – М, 1955. – 196с.
971637
   Очерк истории якутской советской литературы. – М, 1970. – 392с.
971638
  Хоррабин Д.Ф. Очерк историко-экономической географии мира / Д.Ф. Хоррабин. – изд. 3-е. – М - Л, 1931. – 110с.
971639
  Ворожейкин И.Е. Очерк историографии рабочего класса СССР / И.Е. Ворожейкин. – Москва, 1975. – 288с.
971640
  Токарь В.П. Очерк исторического образования имен существительных в украинском языке. (Суффиксы -к(а), -ок, -щик и их производные). : Автореф... канд. филолог.наук: / Токарь В.П.; МВССО УССР. ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1963. – 23л.
971641
  Бартошевич А. Очерк исторической грамматики русского языка / А. Бартошевич. – Варшава, 1982. – 193с.
971642
  Геворкян Г.А. Очерк исторической методологии науки / Г.А. Геворкян. – Ереван, 1987. – 167с.
971643
  Цаболов Р.Л. Очерк исторической морфологии курдского языка / Р.Л. Цаболов. – М, 1978. – 92с.
971644
  Цаболов Р.Л. Очерк исторической фонетики курдского языка / Р.Л. Цаболов. – М, 1976. – 103с.
971645
  Краснопольский А. Очерк ихтиологической фауны Ливанских гор / [соч.] А. Краснопольского. – Оттиск. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Академии наук, 1880. – 17 с.
971646
  Яхонтов Н.С. Очерк климата Рязанского округа / Н.С. Яхонтов. – 2-е изд. – Рязань, 1930. – 85с. – (Материалы к плану народного хозяйства Рязанского округа ; Вып. 1)
971647
  Теличенко И.В. Очерк кодификации малороссийского права до введения Свода Законов / [соч.И. Теличенка]. – [Киев], 1888. – С. 415-466, 22-63. – С. 64-68: Прил.: "Правная копа, часто поминаемая в Статуте, была и ныне есть всегда ниже рубля, посему что...". Доклад / Сотник Кобижский Петр Симоновский. - Отд. оттиск: Киевская старина, 1888, № 4, № 10


  Симоновский, Петр Иванович (1717-1809)
971648
  Теличенко И.В. Очерк кодификации малороссийского права до введения Свода Законов / [соч.И. Теличенка]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1888. – 100 с. – С. 96-100: Прил.: "Правная копа, часто поминаемая в Статуте, была и ныне есть всегда ниже рубля, посему что...". Доклад / Сотник Кобижский Петр Симоновский. - Отд. оттиск: Киевская старина, 1888, № 4, № 10


  Симоновский, Петр Иванович (1717-1809)
971649
  Морев Д.Д. Очерк коммерческой географии и хозяйственной статистики России сравнительно с другими государствами : [Учеб. руководство] / Сост. Д[митрий] Д. Морев, преп. Петр. уч-ща С.-Петерб. купеч. о-ва. – 5-е изд., испр.. по новейшим сведениям. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича,, 1897. – VIII, 332 с.
971650
  Макаров Н. Очерк кооперативного сбыта зерна / Н. Макаров. – М. – 139с.
971651
  Сон Ен Чжон и др. Очерк корейской истории / Ен Чжон и др. Сон. – Пхеньян
1. – 1992. – 322с.
971652
  Корнилович М.И. Очерк крестьянской реформы в Привислинских губерниях / М.И. Корнилович. – С.-Петербург : Типография министерства внутренних дел, 1914. – 159, [2] с.
971653
  Полумб А. Очерк крымских землетрясений. / А. Полумб; Сейсмологическая станция "Ялта" Сейсмолог.ин-та АН СССР. – Симферополь : Го.изд-во КрымАССР, 1933. – 70с. – В кн. также: Сейсмичность Крыма/Д.И.Мушкетов
971654
  Смирнов И.Н. Очерк культурной истории южных славян. – Типо-литография Императорского Университета. – Казань
Вып. 1, 2, 3 : 1.Введение. Развитие материальной культуры. 2., 3. Развитие общественных отношений. – 1900. – 489 с.
971655
  Смирнов И.Н. Очерк культурной истории южных славян. – Типо-литография Императорского Университета. – Казань
Вып. 1 : Введение. Развитие материальной культуры. – 1900. – 156 с.
971656
  Смирнов И.Н. Очерк культурной истории южных славян. – Типо-литография Императорского Университета. – Казань : Типо-литография Императорского Университета
Вып. 2 : Развитие общественных отношений. – 1900. – С. 157-332
971657
  Смирнов И.Н. Очерк культурной истории южных славян / И.Н. Смирнов. – Типо-литография Императорского Университета. – Казань
Вып. 3 : Развитие общественных отношений. – 1904. – С. 333-489
971658
  Левицкий Н.Ф. Очерк курса грамотности : записки, состав. уч. Н. Левицким. – Киев : В унив. тип., 1874. – [2], IV, 124 с. – Экз. деф., без обл.
971659
  Фок А.А. Очерк лесов Кавказа / А.А. Фок. – С. 135-185 : ил. – Отд. оттиск
971660
  Стороженко Н.В. Очерк литературной деятельности А.Я. Стороженка : [С прил.] // Стороженки : (Фамильная летопись) / Н. Стороженко. – Киев, 1884. – 98, 38 с.
971661
  Стороженко Н.В Очерк литературной деятельности А.Я. Стороженка / [соч.] И. Житецкого. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимиpа Акц. Общ. H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1886. – 98, 38 с. – Отд. оттиск: Киевская Старина. 1886, кн.5, с. 1–25; кн. 8, с. 639–692; кн.10, с. 299–329; кн.11, с. 445–471. - Отрывки из произв. А.Я. Стоpоженко на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На тит. л. дарственная надпись: Многоуважаемому и дорогому Оресту Ивановичу Левицкому от Н. Стороженко
971662
  Житецкий П.И. Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII и XVIII в.в. П. Житецкого. – Киев : Изд. "Киевской старины" ; Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого
Ч. 1 : Очерк литературной истории малорусского наречия в XVII веке : с приложением словаря книжной малорусской речи по рукописи XVII века П. Житецкого. – 1889. – IV, 162, [1], 102 с.г. – Экз.№ 72128 дефектный, утрачена обл. с общ. загл. - Частн. загл. на отд. тит. л. - Описано по ЭГАК РНБ


  Из содержания: Приложение: Словаpь книжной малоpусской pечи по pукописи XVII века ["Синонима славеноpосская"] / [П.Г. Житецкий] - изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии - Остальной текст на рус. языке.
971663
  Пыпин А.Н. Очерк литературной истории старинных повестей и сказок русских / А.Н. Пыпин. – 360с.
971664
  Старчевский А. Очерк литературы русской истории до Карамзина / [Соч.] А. Старчевского. – Санкт-Петербург : Типография К. Жернакова, 1845. – 292 с.
971665
  Старчевский Е. Очерк литературы русской истории до Карамзина / Е. Старчевский. – Луцк : Тип. С.И. Бонка, 1906. – 71 с. – В кн. также: Проект основного закона Российской империи, с. 39-70
971666
  Петерсон М.Н. Очерк литовского языка / М.Н. Петерсон. – М., 1955. – 160с.
971667
  Грот Я.К. Очерк личности и поэзии Батюшкова. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1887. – 17 с.
971668
  Денисова А.В. Очерк М.Ю. Лермонтова "Кавказец" и роман "Герой нашего времени". (Классика: новое прочтение) / А.В. Денисова, В.Д. Денисов // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2007. – № 5. – С. 2-9.
971669
  Попов И. Очерк мероприятий по улучшению скотоводства в Казанской губернии : (Из деятельности местного бщества покровительства животным (1892-1906) / [соч.] И. Попова, проф. Казан. вет. ин-та... – Казань : Тип. Д.М. Грань, 1908. – 27 с.
971670
  Богданович К.И. Очерк месторождений нефти и других битумов : Курс лекций по месторождениям полезных ископаемых не рудных / К.И. Богданович. – петроград
Ч.1. – 1921. – 138с.
971671
  Смирнов С.С. Очерк металлогении Восточного Забайкалья / С.С. Смирнов. – М.-Л., 1944. – 91с.
971672
  Радкевич Е.А. Очерк металлогении тихоокеанского рудного пояса / Е.А. Радкевич; АН СССР; Геол. ин-т Дальневост. науч. центра. – Москва : Наука, 1976. – 94с. – Библиогр.: с.70-76
971673
  Вирский А.А. Очерк методики преподавания географии в начальной школе : (на краевом материале Воронежской и Курской областей) / А.А. Вирский. – Воронеж : Коммуна, 1935. – 104с.
971674
  Баринов Г.П. Очерк методики преподавания Конституции СССР / Г.П. Баринов. – М., 1955. – 144с.
971675
  Квасница В.Н. Очерк минералогической кристаллографии природного алмаза // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – Т. 35, № 2. – С. 56-63. – ISSN 0204-3548
971676
  Рузский М. Очерк мирмекологической фауны Киргизской степи / М. Рузский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. Наук, 1903. – 23 с. – Отд. оттиск
971677
  Катенина Т.Е. Очерк морфологии языка маратхи. : Автореф... канд. филол.наук: / Катенина Т. Е.; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Л., 1956. – 17л.
971678
  Симонов В.В. Очерк морфологической системы говора Верховинского района Кировской области. : Автореф... канд. филолог.наук: / Симонов В.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. Ист.-филоог. ф-тет. – Казань, 1956. – 20л.
971679
  Бондарева Е.Л. Очерк на экране / Е.Л. Бондарева, Л. Шилова. – Минск, 1969. – 116с.
971680
  Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах / А.Ф. Лазурский. – Санкт-Петербург : Скороходов И.Н., 1906. – 307 с.
971681
  Лазурский А.Ф. Очерк науки о характерах / А.Ф. Лазурский. – 2-е доп. изд. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера, 1908. – 354 с.
971682
  Тарасов И.Т. Очерк науки полицейского права : [Пособие для слушания лекций и для приготовления к экзамену] / [соч.] И.Т. Тарасова, проф. Имп. Моск. ун-та. – Москва : Высоч. утв. Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1897. – XII, 702, II с.


  У брошурі коротко висвітлюються погляди В.І.Леніна на деякі питання естетики, розповідається про загальні принципи ленінського підходу до літератури і мистецтва, які мають методологічне значення.
971683
  Тарасов И.Т. Очерк науки полицейского права.. – Москва, 1897. – 702с.
971684
   Очерк научной деятельности О.Ф. Миллера : с приложением его портрета, факсимиле и описания празднования 25-летнего юбилея / сост. И.Ш. – Санкт-Петербург : Типо-хромо-литогр. А. Траншель, 1889. – 40 с., 1 л. портр.;
971685
  Белогриц-Котляревский Л.С. Очерк научной деятельности проф. А.Ф. Кистяковского / [Л. Белогриц-Котляревский]. – [Киев] : [Тип. Н.Т. Корчак-Новицкого], 1885. – 17 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл.
971686
  Блонский П.П. Очерк научной психологии / П.П. Блонский. – М, 1921. – 96с.
971687
   Очерк научной, педагогической и общественной деятельности заведующего кафедрой биологии доктора биологических наук профессора Е.Д.Лобачева : С указателем опубликованных научных работ и статей в 1942-1967 гг. – Кемерово, 1968. – 20с.
971688
  Смирнов В.И. Очерк научных трудов А.М. Ляпунова // Избранные труды / А.М. Ляпунов. – Ленинград, 1948. – С. 341-343
971689
  Карлинский А.Е. Очерк немецко-славянских контактов 9-11 вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Карлинский А. Е.; АН БССР, Ин-т ин. яз. – Минск, 1967. – 39л.
971690
  Якубовская Т.В. Очерк неогена и раннего антропогена Понеманья : (по палеокарпологическим исследованиям) / Т.В. Якубовская; Ред. Горецкий Г.И. – Минск : Наука и Техника, 1984. – 160с.
971691
  Левинсон-Лессинг Очерк Нижнесурской юры / Левинсон-Лессинг. – [Б. м. : б. и.


  1. Земятченский П.А. К минералогии Кавказа / П.А. Земятченский ; П. Замятченский. - . - [8] с. - Отд. оттиск из т. XXX, вып. 1, Трудов Императорского С.-петерб. Об-ва Естествоиспытателей [ IN: catin - 18.07.01; EDIT: vishnya - 15.11.18] 2. ...
971692
  Тарле Е.В. Очерк новейшей истории Европы. 1814-1919 / Е.В. Тарле. – Изд. 2-е. – Л., 1929. – 208с.
971693
  Соловьев С.М. Очерк нравов, обычаев и религии славян, преимущественно восточных, во времена языческие : сочинение / С.М. Соловьев. – 1849. – 50 с.
971694
  Максимов М.М. Очерк о золоте / М.М. Максимов. – Москва : Недра, 1977. – 128с.
971695
  Максимов М.М. Очерк о золоте / М.М. Максимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1988. – 112с.
971696
  Каримов Х.Х. Очерк о Ленинградском экономическом административном районе / Х.Х. Каримов. – Л., 1958. – с.
971697
  Сумец А.М. Очерк о логистике : Учебное пособие для студ., обучающихся по спец. "Логистика" / А.М. Сумец; Народная украинская академия. – Харьков : НУА, 2005. – 56с.
971698
  Петрищев А. Очерк о параллельных линиях // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – С. 44-48
971699
  Максимов М.М. Очерк о первой меди / М.М. Максимов, М.Б. Горнунг. – Москва : Недра, 1976. – 97с.
971700
  Максимов М.М. Очерк о серебре / М.М. Максимов. – Москва : Недра, 1970. – 144 с.
971701
  Максимов М.М. Очерк о серебре / М.М. Максимов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 151с.
971702
  Сырова М. Очерк о хирурге / М. Сырова. – Тюмень, 1955. – 80с.
971703
  Фигуровский Н.А. Очерк общей истории химии : От древнейших времен до начала XIX в. / Н.А. Фигуровский ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Наука, 1969. – 456 с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 8-10
971704
  Кравков С.В. Очерк общей психофизиологии органов чувств / Кравков С.В. ; Акад. наук СССР, Ин-т философии. – Москва ; Ленинград : Изд-во и 2-я тип. Изд-ва Акад. наук СССР в Москве, 1946. – 71 с.
971705
  Карпов В.Я. Очерк общей теории микроскопа в ее историческом развитии : (Гельмгольц. Аббе. Лорд Рэлей. Новейшие критики теории Аббе) / Вл. Карпов, прозектор Моск. ун-та. – Москва : Т-во тип. А.И. Мамонтова, 1907. – 80 с. : 14 черт. в тексте
971706
  Зиндер Л.Р. Очерк общей теории письма / Л.Р. Зиндер. – Л, 1987. – 109с.
971707
  Фигуровский Н.А. Очерк общей теории химии / Н.А. Фигуровский. – М., 1979. – 477с.
971708
  Климов Г.А. Очерк общей теории эргативности / Г.А. Климов. – М., 1973. – 264с.
971709
  Май С.К. Очерк общей части буржуазноого обязательственного права / С.К. Май. – М, 1953. – 220с.
971710
  Суни Л.В. Очерк общественно-политического развития Финляндии. 50-70-е гг. Х1Х в. / Л.В. Суни. – Л., 1979. – 247с.
971711
  Глазер Р. Очерк основ биомеханики / Р. Глазер. – Москва : Мир, 1988. – 128 с.
971712
  Виницкий А.С. Очерк основ радиолокации при непрерывном излучении радиоволн / А.С. Виницкий. – Москва, 1961. – 495 с.
971713
  Мерчинг Г.К. Очерк основных законов установившегося и неустановившегося электрического тока и сопуствующих ему магнитных возмущений. Начала электромагнитной теории света : (Введение в теорию электрических и магнитных возмущений) ; [(Теоретическое дополнение к курсу Электротехники)] / сост. Г.К. Мерчинг, проф. Ин-та инженер. сообщ. Императора Александра I. – Санкт-Петербург : Изд. Ин-та Инжен. путей сообщ. Имп. Александра I ; Тип. Ю.Н. Эрлих, 1905. – IV, 72 с., 2 л. рис. – Экз. без обл.
971714
  Познышев С.В. Очерк основных начал науки уголовного права / Познышев С.В. – Москва : Юриздат
2 : Особенная часть. – 1923. – 298 с.
971715
  Александров П.С. Очерк основных понятий топологии / П.С. Александров, В.А. Ефремович. – Москва ; Ленинград : ОНТИ НКТП СССР, 1936. – 94 с.
971716
  Цитович П.П. Очерк основных понятий торгового права / [Соч.] Орд. проф. Ун-та св. Владимира П. Цитовича. – Киев : Тип. И.Н. Кушнере и К*, 1886. – [2], VI, II, 248 с.
971717
   Очерк отношений польского государства к православию и православной церкви : Издание, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе, Временной Коммиссии для разбора древних актов. – Киев : В типографии Киевопечерской Лавры, 1866. – 26 с.
971718
  Рейн В. Очерк педагогики / В. Рейн, проф. ; пер. с 5 нем. изд. Е.Л. Райхинштейн ; под ред. прив.-доц. С.А. Ананьина. – Киев : Изд. пед. кн. маг. В.И. Пенкина ; [Тип. А.И. Гросман], 1913. – [4], 88 с.


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
971719
  Рубинштейн М.М. Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой / М.М. Рубинштейн. – 4-е пересмотр. и доп. изд. – М., 1920. – 540с.
971720
  Рубинштейн М.М. Очерк педагогической психологии в связи с общей педагогикой / М.М. Рубинштейн. – 3-е пересмотр. и доп. изд. – Москва, 1920. – 540с.
971721
  Никольский В.К. Очерк первобытной культуры / В.К.Никольский, преп. 1 Моск. гос. унив. ; Со вступ. ст. проф. В.А.Городцова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Петроград : Из-во Л.Д.Френкеля, 1923. – 232 с., [3] л. ил., табл. : ил., табл. – Библиогр.: с.201-215
971722
  Никольский В.К. Очерк первобытной культуры / В.К.Никольский, преп. 1 Моск. гос. унив. ; Со вступ. ст. проф. В.А.Городцова. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Петроград : Из-во Л.Д.Френкеля, 1924. – 243 с., [3] л. ил., табл. : ил., табл.
971723
  Корецкий В.М. Очерк первый. Международное хозяйственное право (ориентировка в понятии) // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 120-136. – ISBN 5-12-001050-4
971724
  Корецкий В.М. Очерк первый. Проблема "приобретенных прав" // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 224-235. – ISBN 5-12-001050-4


  "Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного права".
971725
  Иваницкий М.Ф. Очерк пластической анатомии человека / М.Ф. Иваницкий. – Москва, 1955. – 82с.
971726
  Петров А.В. Очерк по гидрофауне водоемов Нахичеванской АССР / А.В. Петров. – Б. м. – С. 185-213, 1 л. карт. : ил. – Отд. оттск:
971727
  Мальцев В.И. Очерк по диалектической логике. / В.И. Мальцев. – М., 1964. – 190с.
971728
  Некрасова Е.А. Очерк по истории английской карикатуры конца XVIII и начала XIXвеков / Е.А. Некрасова. – Л, 1935. – 66с.
971729
  Петренко А.Я. Очерк по истории гипотактических союзов в украинском языке (На материале летописи С.Величко) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Петренко А.Я. – Харьков, 1952. – 15 с.
971730
  Рахманов И.В. Очерк по истории методики преподавания новых западноевропейских иностранных языков / И.В. Рахманов. – Москва : Учпедгиз, 1947. – 196 с.
971731
  Синицкая О.А. Очерк по истории морфологии и синтаксиса английских прилагательных : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Синицкая О.А. ;. – Киев, 1950. – 16 л.
971732
  Марахов Г.И. Очерк по истории революционного движиния в армиях юго-западного фронта 1914-1917 гг. : Дис... канд.ист.наук: / Марахов Г.И.;. – К., 1948. – 208л. – Бібліогр.:л.204-208
971733
  Глущенко Г.С. Очерк по истории русской музыкальной критики / Г.С. Глущенко. – Минск, 1983. – 191с.
971734
  Щавинский В.А. Очерк по истории техники живописи и технологии красок в Древней Руси / В.А. Щавинский. – М-Л, 1935. – 160с.
971735
  Ледяева С.Д. Очерк по исторической лексикологии русского языка / С.Д. Ледяева. – Кишинев, 1980. – 111с.
971736
  Абдуллаев Х.М. Очерк по металлогении Средней Азии (железо, вольфрам, олово) / Х.М. Абдуллаев ; под ред. Д.С. Белянкина ; АНСССР, Совет по изучению производ. сил, Геолог. ин-т. – Москва : Госгеоллитиздат, 1949. – 107 с., [2] л. карт. : ил., карты
971737
  Шарбатов Г.Ш. Очерк по морфологии и фонетике русского языка // Арабско-русский учебный словарь : 9800 слов : c прил. Очерка по морфологии и фонетике рус. яз. / Г.Ш. Шарбатов. – 2-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1982. – 143 с. староараб. паг
971738
  Банару В.И. Очерк по теории предикативности / В.И. Банару. – Кишинев, 1973. – 43с.
971739
  Думбрэвяну И.М. Очерк по теории словосложения (на материале романских языков) / И.М. Думбрэвяну. – Кишинев, 1980. – 112с.
971740
  Андреев И. Очерк по уголовному праву социалистических государств / Андреев И. ; [пер. и вступ. статья М.А. Гельфера]. – Москва : Юридическая литература, 1978. – 166 с.
971741
  Юрченко В.С. Очерк по философии грамматики. / В.С. Юрченко. – Саратов, 1995. – 69с.
971742
  Настерович Ю.В. Очерк по экспликации и корреляции понятий книги и электронной книги в рамках документологии // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 16-21
971743
  Фостер У.З. Очерк политической истории Америки / У.З. Фостер. – Москва : Иностранная литература, 1953. – 918 с.
971744
  Фостер У.З. Очерк политической истории Америки / У.З. Фостер. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 918 с.
971745
  Джамгерчинов Б.Д. Очерк политической истории Киргизии XIX века. / Б.Д. Джамгерчинов. – Фрунзе, 1966. – 192с.
971746
  Смирнов И.И. Очерк политической истории русского государства в 30-50-х годов XVI века / И.И. Смирнов. – М.-Л., 1958. – 516с.
971747
  Фостер У.З. Очерк политической истории США / У.З. Фостер. – М., 1955. – с.
971748
  Великанов В.М. Очерк политической экономии / В.М. Великанов. – Киев : ИРИНА, 2001. – 60с.
971749
  Поршнев Б.Ф. Очерк политической экономии феодализма / Б.Ф. Поршнев. – М., 1956. – 207с.
971750
  Вахрушеева З.П. Очерк популяционной экологии блох полевки брандта в забайкальском природном очаге чумы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Вахрушеева З.П.; НИИ "Микроб". – Саратов, 1979. – 20л.
971751
  Фильрозе Э. Очерк потенциальной демографии / Э. Фильрозе. – М, 1975. – 215с.
971752
  Поликанов А.А. Очерк поэзии текстильного края с 90-х годов 19 в. / А.А. Поликанов, А.И. Орлов. – Иваново, 1959. – 149 с.
971753
  Шкода В.В. Очерк правовой антропологии // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.131-136. – ISBN 966-568-656-9
971754
  Остроумов М.А. Очерк православного церковного права : на 1915 год : 39-й год изд.: в 2 ч. / [соч.] М. Острогорского. – Харьков : Тип. Губ. правл.
Ч. 1 : Введение в православное церковное право. – 1893. – [4], XII, 672, IV с. – Частное загл. также на отд. тит. л.
971755
  Грум-Гржимайло Очерк При-Памирских стран : Читано в общем собрании И. Р. Г. О. 4 декабря 1885 // Весенние экскурсии в Северо-Восточное Закавказье в 1906г. / Шмидт Р. Т. – Б.м. : Б.и., 1908
971756
  Зограф Н. Очерк природы рузского уезда / Н. Зограф. – Москва : Университетская типография, 1901. – 24 с. – Из № 1-го журнала Естествознание и География за 1901 год
971757
  Зедер Г. Очерк провосоциалистической идеологии. / Г. Зедер. – М, 1959. – 195с.
971758
  Ковалевский М.М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности / М.М. Ковалевский. – М, 1939. – 188с.
971759
  Токин Н. Очерк происхождения религиозных верований / Н. Токин. – 2-е изд. – Мосвка-Ленинград : Госиздат, 1930. – 111 с.
971760
  Кравков С.В. Очерк психологии / С.В. Кравков. – М., 1925. – 184с.
971761
  Нечаев А.П. Очерк психологии для воспитателей и учителей / А.П. Нечаев. – Изд. 5-е. – Пг.-М. – 350с.
971762
  Мерлин В.С. Очерк психологии личности / В.С. Мерлин. – Пермь, 1959. – 175с.
971763
  Лобода А. М. Очерк пушкинской юбилейной литературы. – Киев : тип. Т.Г. Мейнандер, 1900. – 34 с.
971764
  Корецкий В.М. Очерк пятый. Иностранные юридические лица в Великобритании и США и экстерриториальная сила советских декретов о национализации // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 2. – С. 4-125. – ISBN 5-12-001050-4


  "... Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного права".
971765
  Линник Ю.В. Очерк работ А.А.Маркова по теории чисел и теории вероятностей / Ю.В. Линник. – Л., 1951. – 642с.
971766
  Книпович Н.М. Очерк работ Каспийской єкспедиции 1904 г. / Н.М. Книпович. – С.-Петербург : Типография М. Стасюлевича, 1905. – 25 с. – Отдельный оттиск из Известий Императорского Русского Географического Общества, том 41, вып. 3-й
971767
  Каверин В.А. Очерк работы. / В.А. Каверин. – М., 1964. – 52с.
971768
  Скворцов-Степанов Очерк равития религиозных верований / Скворцов-Степанов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Красная Новь, 1923. – 55 с.
971769
   Очерк развития генетических исследований в СССР. – Москва : Наука, 1976. – 176с.
971770
  Файнгар И.М. Очерк развития германского монополистического капитала / И.М. Файнгар. – М, 1958. – 436с.
971771
  Черкес В. Очерк развития городов в капиталистическом хозяйстве / В. Черкес. – Харьков : Господарство України, 1930. – 90 с.
971772
  Фриче В.М. Очерк развития западно-европейской литературы / В.М. Фриче ; Всерос. пролеткульт. – Москва : Госиздат, Моск. отд., 1922. – 267 с.
971773
  Фриче В.М. Очерк развития западных литератур : [Учеб. пособие для вузов] / В.М. Фриче. – 3-е изд., перераб. – [Харьков] : Пролетарий, 1927. – 240 с.
971774
  Фриче В.М. Очерк развития западных литератур : [Учеб. пособие для вузов] / В.М. Фриче. – 4-е изд. – [Харьков] : Пролетарий, 1930. – 238, [2] с.
971775
  Фриче В.М. Очерк развития западных литератур / В.М. Фриче ; Ком. Акад., Ин-т лит. искусства и языка ; Том пригот. к пч. М.К. Добрынин, предисл. И.И. Анисимова. – [Москва] : Изд. Коммунистической академии, 1931. – 351 с., 1 л. портр. (фронт.)
971776
  Мижуев П.Г. Очерк развития и современного состояния среднего образования в Англии / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1896. – 148 с.
971777
  Мижуев П.Г. Очерк развития и современного состояния среднего образования в Англии / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1898. – [4], 170 с. – Экз. № 212024 дефектный, без обл. и тит. л., описан по ген каталогу
971778
  Герье В. Очерк развития исторической науки / В. Герье. – Москва : В универ. тип. (М. Катков), 1865. – 114 c.
971779
  Попович М.В. Очерк развития логических идей в культурно-историческом контексте / М.В. Попович; АН УССР. Институт философии. – Киев : Наукова думка, 1979. – 243 с.
971780
  Макеенко М.М. Очерк развития машиностроения СССР в 1921 - 1928 гг. / М.М. Макеенко. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1962. – 334 с.
971781
  Иванов И.В. Очерк развития механики в Румынии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иванов И.В.; Ин-тут истории естествознания и техники АН СССР. – М., 1970. – 35л.
971782
  Викентьев А.И. Очерк развития народного хозяйства СССР / А.И. Викентьев. – Москва, 1959. – 244с.
971783
  Алексеев Н.С. Очерк развития науки советского уголовного процесса / Н.С. Алексеев. – Воронеж, 1980. – 251с.
971784
  Столетов А.Г. Очерк развития наших сведений о газах : [Речь, произнесенная на торжественном собрании Моск. ун-та 12-го янв. 1879 г. Ординарным профессором А. Столетовым]. – Москва : В университетской тип. (М. Каткова) : [Изд. Имп. Моск. ун-та], 1879. – [2], 159 с. – Отд. оттск из кн.: Речь и отчет, читанные на торжественном собрании Московского университета 12 янв. 1878 г.
971785
  Каблуков И.А. Очерк развития наших сведений о строении материи / И.А. Каблуков. – Москва : Печ. А.И. Снегиревой, 1914. – 119 с. : ил. – Отт. из "Отчета Имп. Моск. ун-та" за 1914 г.
971786
  Бабошин А.П. Очерк развития основных фондов и методов их использования / А.П. Бабошин. – Ашхабад, 1960. – 27с.
971787
  Дружинин А.Н. Очерк развития податных реформ в Привислинском крае / А.Н. Дружинин. – Плоцк : Типография губернского правления
Ч. 1; Ч.2. – 1896. – [10] с., 176 с., 60 с., [5] с., 225 с., 21 с. – Дружинин А.Н. Очерк развития податных реформ в Привислинском крае Ч.2, Плоцк. Типография К. Мечниковского. 1987
971788
  Бабий Б.М. Очерк развития правовых исследований в Украинской ССР 1919-1984 : Отв. ред. В.В. Цветков / Б.М. Бабий. – Киев : Наукова думка, 1984. – 196 с.
971789
  Бублейников Ф.Д. Очерк развития представлений о Земле / Ф.Д. Бублейников. – Москва : Издательство АН СССР, 1955. – 208 с.
971790
  Валескалн П.И. Очерк развития прогрессивной философской и общественно-политической мысли в Латвии / П.И. Валескалн. – Рига, 1967. – 248с.
971791
   Очерк развития промышленного образования в России за 1888-1898 г.г. = Apercu du developpement de l"enseignement industriel en Russie dans les annees 1888-1898 : c приложением статистических сведений о промышленных училищах / М-во нар. просвещения, Отд-ние пром. училищ. – Санкт-Петербург : [Типо-лит. Шредера], 1900. – 103 с.


  Ред. Нечаев Александр Павлович (1866-1921)
971792
  Зеленогорский Ф.А. Очерк развития психологии с декарта до настоящего времени / Ф.А. Зеленогорский. – Харьков : Университетская типография, 1885. – 195 с.
971793
  Шпет Г. Очерк развития русской философии / Г. Шпет. – Птгр.
Ч.1. – 1922. – 348с.
971794
  Полянский Н.Н. Очерк развития советской науки уголовного процесса / Н.Н. Полянский. – Москва, 1960. – 213с.
971795
  Акимов Очерк развития социалдемократии в России / В. Акимов (Махновец) ; Социалдемократ. отд. – С.-Пб : Издательство О.Н. Поповой, 1906. – 169 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
971796
  Каганович И.З. Очерк развития статистики школьного образования в СССР / И.З. Каганович. – М, 1957. – 103с.
971797
  Громыченко А.Е. Очерк развития танков / А.Е. Громыченко. – М., 1934. – 91с.
971798
  Владимиров П.В. Очерк развития творчества Гоголя // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 3 : 1877-1915. – С. 285-311. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-45-0
971799
  Уфлянд Ю.М. Очерк развития физиологической науки в СССР / Ю.М. Уфлянд, К.А. Ланге. – Л, 1978. – 195с.
971800
  Кизель А.Р. Очерк развития хими и биохимии белка в СССР / А.Р. Кизель, 1937. – С. 358-380
971801
  Осипов И.П. Очерк развития химии в XIX веке : (Речь, произнес. на торжеств. акте Ун-та 17 янв. 1898 г.) / Проф. И.П. Осипов. – Харьков : Паровая тип. и лит. Зильберберг, 1898. – 18 с. – Без обл. и тит. л.
971802
  Меншуткин Н.А. Очерк развития химических воззрений / Н. Меншуткина, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1888. – VIII, 394 с. : ил.
971803
  Берлин П. Очерк развития экономических учений в XIX и XX вв / П. Берлин. – М.-Л, 1929. – 111с.
971804
   Очерк развития эстетической мысли в Армении. – М, 1976. – 280с.
971805
  Зейле Я П. Очерк развития эстетической мысли в Латвии / Я П. Зейле, . – М, 1980. – 324с.
971806
  Вайткунас Г. Очерк развития эстетической мысли в Литве / Г. Вайткунас. – Москва, 1972. – 231с.
971807
  Иваньо И.В. Очерк развития эстетической мысли Украины / И.В. Иваньо. – М, 1981. – 423с.
971808
  Петров Н.Е. Очерк развития якутского литературного языка в советскую эпоху. / Н.Е. Петров. – Якутск, 1971. – 144с.
971809
  Шнейдер Я. Очерк размещения промышленности Западной Белоруссии / Я. Шнейдер. – Минск, 1936. – 104с.
971810
  Иконников В.С. Очерк разработки русской истории в XVIII веке : лекция приват-доцента Императорского университета, Владимира Иконникова. – Харьков : В Университетской Типографии, 1867. – 27 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Истор. Об-ве Нестора-летописца, Кн. 12
971811
  Порчинский И.А. Очерк распространения в России важнейших вредных животных в 1912 году / И.А. Порчинский. – 10 с. – Отд. оттиск
971812
  Гроссгейм А.А. Очерк растительности // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – 19 с.
971813
  Гроссгейм А.А. Очерк растительности Араздаянского имения (Садаракской степи и горы Дагны в Эриванском уезде) / А.А. Гроссгейм // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – 19 с. : 1 л. карт.
971814
  Салазкин А.С. Очерк растительности бассейна р.Умбы / А.С. Салазкин. – с. 69-139. – Отдельный оттиск
971815
  Боровиков Г.А. Очерк растительности Западного Заангарья : Г.А. Боровиков / Г.А. Боровиков. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих, 1913. – [2], 207 с., 2 л. ил. : ил. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 2 ; Ботанические исследования 1910 года, под ред. Б.А. Федченко. Вып. 5)
971816
  Попов М.Г. Очерк растительности и флоры Карпат / М.Г. Попов. – Москва : МОИП, 1949. – 303с. – (Новая серия ; Вып. 5 ( XIII ))
971817
  Попов М.Г. Очерк растительности и флоры Карпат. / М.Г. Попов. – М., 1949. – 303с.
971818
  Алиев Р.А. Очерк растительности Кызыл-Агачского заповедника им. С.М. Кирова / Р.А. Алиев ; АН АзССР, Ин-т ботаники им. В.Л. Комарова. – Баку : АН АзССР, 1954. – 84 с. : ил. – Библиогр.: с. 82-83
971819
  Кузнецов Н.И. Очерк растительности Нарымского края Томской губернии / Н.И. Кузнецов. – Петроград : Тип. А.Э. Коллинс, 1915. – [2], II, [2], 159, [2] с., 8 л. ил., карт. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 2 ; Ботанические исследования 1911 года / под ред Б.А. Федченко. Вып. 1)


  Авт. Труды, 2: Федченко, Борис Алексеевич (1872-1947)
971820
  Криштофович А.Н. Очерк растительности области степей Южной России. – Б. м. : б. и., 1910. – 19 с.
971821
  Криштофович А.Н. Очерк растительности Око-Ангарского края (Иркутской губернии) / А.Н. Криштофович. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (бывш. Ю.Н. Коллинс), 1913. – [2], 184 с., 1 л. карт., 11 л. ил. : ил., карт. – Библиогр.: "Список цитированной литературы" (с. 183-184). – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 2 ; Ботанические исследования 1910 года / под ред Б.А. Федченко. Вып. 3)


  Авт. Труды, 2: Федченко, Борис Алексеевич (1872-1947)
971822
  Зелинский Ф.Ф. Очерк растительности Средней части Атбасарского уезда Акмолинской области / Ф.Ф. Зелинский. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (вл. А.Э. Коллинс), 1912. – [4], 51 с. : ил. – Библиогр.: "Литература" (с. 127-134). – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 2 ; Ботанические исследования 1910 года / под ред Б.А. Федченко. Вып. 1)


  Авт. Труды, 2: Федченко, Борис Алексеевич (1872-1947)
971823
  Родин Л.Е. Очерк растительности сыртовой части Нижне-Волжского края в области проектируемого орошения. / Л.Е. Родин, 1934. – С. 19-70
971824
  Гончаров Н.Ф. Очерк растительности Центрального Таджикистана / Н.Ф. Гончаров. – М.-Л., 1936. – 236с.
971825
  Михельсон А.И. Очерк растительности части Пржевальского и Джаркентского уездов (Семиреченской области) / А.И. Михельсон. – Санкт-Петербург : Тип. Ю.Н. Эрлих (вл. А.Э. Коллинс), 1913. – [2], 78 с., 2 л. ил. и карт. : ил., карт. – (Труды почвенно-ботанических экспедиций по исследованию колонизационных районов Азиатской России / Переселенческое управление Главного управления землеустройства и земледелия ; Ч. 2 ; Ботанические исследования 1910 года / под ред Б.А. Федченко. Вып. 4)


  Авт. Труды, 2: Федченко, Борис Алексеевич (1872-1947)
971826
  Колаковский А.А. Очерк растительности Ширванской степи / А.А. Колаковский. – Баку, 1933. – 59с.
971827
  Махарадзе Ф.Е. Очерк революционного движения в Закавказьи / Ф.Е. Махарадзе. – Тбилиси, 1927. – 418с.
971828
   Очерк религии и философии римлян / . – Киев. – [81] с. – Отд.отт. из : "Труды Киевской Духовной Академии"
971829
  Крутова Нина Очерк религиозной жизни евреев Восточного Казахстана (конец ХІХ - начало ХХІ в.) // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2009. – № 2. – С. 134-152. – ISSN 1810-228Х
971830
  Нетушил И.В. Очерк римских государственных древностей / И.В. Нетушил. – Харьков : Тип. Адольфа Дарре
[Т.] 1, вып. 1[-3] : Государственное устройство Рима до Августа. – 1894. – 778 с. – Оттиски из: Записки Харьковского университета за 1893-1894 г.г.
971831
  Нетушил И.В. Очерк римских государственных древностей / И.В. Нетушил. – Харьков : Тип. Адольфа Дарре
[Т.] 1, вып. 1 : Государственное устройство Рима до Августа. – 1894. – 232, 8 с. – Отд. оттиск из: Записки Харьковского университета за 1893-1894 г.г.. - В конце кн. оглавление написано от руки


  На тит. стр. № 39958 надпись: Глубокоуважаемому Францу Вячеславовичу ... автор
971832
  Нетушил И.В. Очерк римских государственных древностей : Вып. 1-3 / И.В. Нетушил. – Харьков : Паров. типо-литогр. М. Зильберберг и с-вья
[Т.] 1 : Государственное устройство Рима до Августа ; Вып. 3. – 1902. – С. 523-778. – Отд. оттиск: Записки Имп. Харьковского ун-та 1897-1909 гг.
971833
  Нетушил И.В. Очерк римских государственных древностей. – [Харьков]
Т. 2 : Государственное устройство римской империи в эпоху принципата. – 1904. – 221 с. – Отд. оттиск: Записки Императорского Харьковского университета. 1904-1907. - Экз. № 39324 дефектный, без тит. и обл., описан по интернет-поиску


  Нетушил И.В.() Очерк римских государственных древностей,[Т.] 1, вып. 1:Государственное устройство Рима до Августа/И.В. Нетушил.– Харьков:Тип. Адольфа Дарре, 1894.– 778 с.– Отд. оттиск: Записки Харьковского университета за 1893-1894 г.г.
971834
  Нетушил И.В. Очерк римской истории : приложение к лекциям, читан студентам Харьковского университета в 1907 г. ; Вып. 1-3 / И.В. Нетушил. – литограф. – Харьков : Изд. фил. отдела О-ва взаимопомощи студент.-филолог. Харьк. унив. ; Типо-литогр. С. Иванченко
Вып. 3 : До падения Западно-Римской империи. – 1907. – 208 с. – Кн. написана от руки
971835
  Низе Б Очерк римской истории и источниковедения / Б. Низе; Пер. с нем. слушательниц Высш. жен. курсов под ред. Ф.Ф. Зелинского и М.И. Ростовцева. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1899. – VIII, 364 с. – Библиограф. указ. книг и статей по римской истории на русском языке / А. Малеин, с. 331-341
971836
  Низе Б Очерк римской истории и источниковедения / Б. Низе ; Пер. с 4-го нем. изд. слушательниц Высш. женск. курсов под ред. М.И. Ростовцева. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Ищд. т-ва "Общественная польза", 1910. – VIII, 556, LXII с. – Библиографический указатель книг и статей по римской истории на русском языке / А. Малеин, с. I-XXVIII. – Библиогр. в конце разделов
971837
  Коржинский С.И. Очерк Рошана и Шугнана с сельскохозяйственной тчки зрения / С. Коржинский ; Министерство земледелия и государственных имуществ, Дупартамент Земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. С.-Петербургского Градоначальства, 1898. – 26 с.
971838
  Миронов В.К. Очерк рудового права Югославии / В.К. Миронов. – М., 1966. – 64с.
971839
  Спринчак Я.А. Очерк русского исторического синтаксиса / Я.А. Спринчак. – Киев, 1964. – 151с.
971840
  Спринчак Я.А. Очерк русского исторического синтаксиса /простое предложение/ / Я.А. Спринчак. – Киев, 1960. – 256 с.
971841
  Ефремова И.Е. Очерк русского произношения сравнительно со шведским / И.Е. Ефремова, М.Г. Радиевская. – Л., 1969. – 52с.
971842
  Есипов В.В. Очерк русского уголовного права / В.В. Есипов, экстраорд. проф. Имп. Варш. ун-та. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа
Часть общая : Преступление и преступники. Наказание и наказуемые. – 1894. – [2], VI, 419, [1] с.


  В РГБ есть электр. ресурс
971843
  Лаппо-Данилевский Очерк русской дипломатики частных актов / Лаппо-Данилевский; А.С. Лаппо - Данилевский, подг. текста А.И. Андреева; Санкт-Петербургский общественный "Фонд культуры и образования". – Санкт-Петербург : Северная звезда, 2007. – 285 с. – ISBN 5-901954-26-2
971844
  Черных П.Я. Очерк русской исторической лексикологии. / П.Я. Черных. – М, 1956. – 243с.
971845
  Чурганова В.Г. Очерк русской морфонологии / В.Г. Чурганова. – М, 1973. – 239с.
971846
  Торопцев И.С. Очерк русской ономасиологии (возникновение знаменательных лексич. единиц). : Автореф. дис. ... д-ра филол.наук : 10.660 / Торопцев И.С.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 37 с.
971847
  Хавин П.Я. Очерк русской стилистики / П.Я. Хавин. – Л., 1964. – 158с.
971848
  Прокошина Е.С. Очерк свободомыслия и атеизма в Белоруссии в XIX в. / Е.С. Прокошина. – Минск : Наука и Техника, 1973. – 228 с.
971849
  Железняк И.М. Очерк сербохорватского антропонимического словообразования / И.М. Железняк. – Киев : Наукова думка, 1969. – 130с.
971850
  Петерсон М.Н. Очерк синтаксиса русского языка / М.Н. Петерсон. – М.-Птгр, 1923. – 132с.
971851
  Карский Е.Ф. Очерк славянской кирилловской палеографии : Из лекций, чит. в Имп. Варш. ун-те проф. Е.Ф. Карским. – Варшава : Тип. Варшавского учеб. окр., 1901. – XIV, 518 с. : ил., факс. – Отд. отт. из "Варш. унив. изв." за 1899-1901 г.
971852
  Карский Е.Ф. Очерк славянской кирилловской палеографии : Лекции, читанные в 1912-1913 акад. году / Е.Ф. Карский. – 4-е изд. – Варшава : Тип. Варшавского учеб. округа, 1913. – [2], 211 с.
971853
  Усов М.С. Очерк служебной и ученой деятельности профессора К.А. Неволина / Написал Мих. Усов, канд. прав и ст. учитель законоведения... – Санкт-Петербург : В тип. Н. Греча, 1855. – [2], 36 с., 1 л. портр. – Отт. из; Северная пчела. 1885 г. 1885, № 234 и 236 (25 и 27 окт.), с приб. краткого излож. содерж. всех напеч. соч. Неволина, и с портр., рисованным на камне Г. Вонифатьевым. - Экз. деф., отсутв. ориг. обл. и 1 л. портр.
971854
  Швейцер А.Д. Очерк современного английского языка в США. / А.Д. Швейцер. – Москва, 1963. – 216с.
971855
  Ашкрофт Т. Очерк современного империализма / Т. Ашкрофт. – Москва, 1924. – 159с.
971856
   Очерк современного молдавского литературного языка. – Кишинев, 1967. – 94с.
971857
  Домашнев А.И. Очерк современного немецкого языка в Австрии / А.И. Домашнев. – Москва, 1967. – 180с.
971858
  Шахматов А.А. Очерк современного русского литературного языка / А.А. Шахматов. – Москва, 1941. – 285 с.
971859
  Звягин К.С. Очерк современной Абиссинии : по личным впечатлениям / К.С. Звягин. – С.-Петербург : Типо-литография Р. Голике, 1895. – 66 с.
971860
  Брянцев П.Д. Очерк состояние Польши под владычеством русских императоров после падения ее до 1830 года, или до первого восстания поляков / П.Д. Брянцев. – Вильна : Тип. Вил. Прав. Св.-Дух. Братства, 1895. – 51 с. – Оттиск из Виленского Календаря на 1896 год
971861
  Антонович В.Б. Очерк состояния Православной церкви в Юго-Западной России по актам (1650-1798) / сост. Владимир Антонович. – Киев : Университетская типография., 1871. – [2], 99 с. – Кн.нап.:рос.мов.стар.орф.
971862
   Очерк состояния санитарного и медицинского дела в Пермской губернии : земская медицина. – Пермь : Типография губернской земской управы, 1899. – II, II, 232, 44, [6], 4 с.
971863
  Подгурецкий А. Очерк социологии права / А. Подгурецкий. – Москва, 1974. – 231 с.
971864
  Ахелис Т. Очерк сравнительного изучения религии / Т. Ахелис. – Санкт-Петербург, 1906. – 112 с.
971865
  Широкова А.В. Очерк сравнительного описания восточно-романской фонологической системы / А.В. Широкова. – Минск, 1968. – 107с.
971866
  Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков / С.Б. Бернштейн. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1961. – 350 с.
971867
  Бернштейн С.Б. Очерк сравнительной грамматики славянских языков / С.Б. Бернштейн. – Москва, 1974. – 378с.
971868
  Церетели К.Г. Очерк сравнительной фонетики современных ассирийских (арамейских) диалектов : Автореф... докт. филол.наук: / Церетели К. Г.; АН ГССР, Ин-т языкознан. – Тбилиси, 1956. – 22л.
971869
  Обручев В.А. Очерк среднего Нань-Шаня. / В.А. Обручев. – 29с.
971870
  Ляхович Е.С. Очерк становления первого сибирского университета - центра науки, образования, культуры / Е.С. Ляхович, А.С. Ревушкин. – Томск, 1993. – 98 с.
971871
  Левин В.Д. Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII - начала XIX в. (Лексика) / В.Д. Левин. – М.., 1964. – 408с.
971872
  Чернухина И.Я. Очерк стилистики художественного прозаического текста / И.Я. Чернухина. – Воронеж, 1977. – 208 с.
971873
  Кожевников А.В. Очерк стратиграфии антропогена Кавказа / А.В. Кожевников. – М., 1977. – 91с.
971874
  Лэм С.М. Очерк стратификационной грамматики / С.М. Лэм. – Минск, 1977. – 134с.
971875
  Фрезе А.У. Очерк судебной психологии / сост. А.У. Фрезе, д-р медицины, дир. Казан. окр. дома умалишенных и доц. психиатрии при Казан. ун-те. – 2-е изд., доп. – Казань : Типо-литогшр. К.А. Тилли, 1874. – [6], XXIV, 266 с. – Без обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
971876
  Котлярова И В. Очерк творчества К.С.Причард. / И В. Котлярова, . – Курган, 1971. – 22с.
971877
  Бархатов Б.П. Очерк тектоники Альпийского складчатого пояса юга СССР / Б.П. Бархатов. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1971. – 120с.
971878
  Жданова Г.В. Очерк теоретических предпосылок и методологических аспектов философии права в России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 121-125. – ISSN 0042-8744
971879
  Хандриков М.Ф. Очерк теоретической астрономии / [соч.] Д-ра Митрофана Хандрикова, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1883. – 442, V с.


  На тит. л. № 63020 дарственная надпись Рахманинову от автора
971880
  Слудский Ф.А. Очерк теории весов и взвешивания / Ф.А. Слудский. – 13 с.
971881
  Слудский Ф.А. Очерк теории весов и взвешивания / [соч.] Ф.А. Слудского. – [Москва], 1869. – 13 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Математический сборник, т. 4, вып. 3
971882
  Свешников М.И. Очерк теории государственного права / [соч.] М.И. Свешникова, прив.-доц. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Кн. маг. К.Л. Риккера ; [Тип. В. Безобразова], 1896. – [4], XIV, 311 с.
971883
  Курашвили Б.П. Очерк теории государственного управления / Б.П. Курашвили. – М., 1987. – 292с.
971884
  Липовченко Н.Н. Очерк теории журналистики. / Н.Н. Липовченко. – М., 1985. – 77с.
971885
  Чистяков М. Очерк теории изящной словесности. – Санкт-Петербург, 1842. – 54 с.
971886
  Энгель Генрих Очерк теории общества и права / Генрих Энгель. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1910. – 80, [4] с. – Без тит. л.


  Петражицкий, Лев Иосифович (1867-1931)
971887
  Савицкий В.М. Очерк теории прокурорского надзора в уголовном судопроизводстве / В.М. Савицкий. – Москва : Наука, 1975. – 383с.
971888
  Волков Ю.В. Очерк теории развития буржуазной политэкономии / Ю.В. Волков. – Ленинград, 1988. – 141с.
971889
  Калецкий М. Очерк теории роста социалистической экономики. / М. Калецкий. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1970. – 143с.
971890
   Очерк теории социализма. – Москва : Политиздат, 1989. – 462 с. – ISBN 5-250-00328-1
971891
  Скребнев Ю.М. Очерк теории стилистики / Ю.М. Скребнев. – Горький, 1975. – 175с.
971892
  Мерлин В.С. Очерк теории темперамента / В.С. Мерлин. – М., 1964. – 304с.
971893
   Очерк теории темперамента. – Пермь, 1973. – 292с.
971894
  Трофимова Е.Б. Очерк теории фонетического и интуитивного слогоделения : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Трофимова Е.Б.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
971895
  Богородицкий Д. Очерк торговли за XVI и XVII вв. : [реферат из семинария проф. Довнар-Запольского] / Димитрий Богородицкий. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Акц. О-ва и печ. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1912. – 23 с. + табл. в тексте. – Отд. оттиск: Университетские известия за 1912, № 7 ; Сборники Историко-Этнографического кружка при Киевском Университете. Вып. I. Киев 1913 г.
971896
  Костомаров Н.И. Очерк торговли Москлвского государства в XVI и XVII столетиях / сост. Н. Костомаров. – Санкт-Петербург : Изд. Николая Тиблена, 1862. – [4], 299, [2] с. – Беспл. прил. к журн. "Природа и люди" за 1915 г.
971897
  Шпедер Ж. Очерк трансформации в Венгрии / Ж. Шпедер, Ж. Элекеш, И. Гарча // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.37-59. – ISSN 0132-1625
971898
  Корецкий В.М. Очерк третий. Международное хозяйственное право и "право иностранцев" ( Fremdengrecht) // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 178-196. – ISBN 5-12-001050-4
971899
  Корецкий В.М. Очерк третий. Обратная отсылка // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 285-306. – ISBN 5-12-001050-4


  "Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного права".
971900
  Аленицин В. Очерк Троицко-Челябинских озер (Оренбургской губернии) и их ихтиологической фауны / В. Аленицин. – С.-Петербург : Тип. В. Демакова, 1873. – 78 с.
971901
  Лихотинский С.П. Очерк употребления причастий у Тацита. Гл. 1 // Франческо Ферруччи и его время : [Окончание] / В.К. Пискорский. – [Б. м.] : [б. и.], 1891. – 82 с.
971902
  Амонов Р. Очерк устного народного творчества таджиков Кулябской области (сарихосор) : Автореф... канд. филол.наук: / Амонов Р.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. Ин-т языка и лит-ры АН Таджикской ССР. – Сталинабад, 1953. – 27 с.
971903
  Лян Ци-чао Очерк учений династии Цин // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 167-177. – ISSN 0042-8744
971904
  Кушакевич С.Е. Очерк учения о зародышевых листах в его прошлом и настоящем.. – Одесса : Тип. А. Шульца, 1906. – С. 83-66. – Отд.оттиск из "Записки Новороссийского Б-ва Естествоиспытателей" Т.ХХІХ
971905
  Тимофеев-Ресовский Очерк учения о популяции / Тимофеев-Ресовский. – М. : Наука, 1973. – 277с.
971906
  Розен А.Е. Очерк фамильной истории баронов фон Розен из родовых домов Рооп, Гохрозен, Шенангерн или Розенгоф, Райскум, Моян и пр. 992-1876 / Сост. бар. Андр. Евг. Розен. – Санкт-Петербург : Тип. Ретгера и Шнейдера, 1876. – [2], 86 с. : табл.
971907
  Муралевич В.С. Очерк фауны Myripoda Кавказа / В.С. Муралевич. – 80с.
971908
  Шугуров А.М. Очерк фауны прмяокрылых Херсонской губернии. / А.М. Шугуров, 1907. – 109-129с.
971909
  Забусов И.П. Очерк фауны прямокишечных турбеллярий окрестностей г.Казани. / И.П. Забусов. – 15 с.
971910
  Уваров В.П. Очерк фауны прямокрылых насекомых Ставропольской губернии / В.П. Уваров. – Тифлис, 1915. – 34с.
971911
  Карпинский А. Очерк физико-географических условий Европейской России : в минувшие геологические периоды / А. Карпинский. – Санкт-Петербург : Типография Императорской Академии Наук, 1887. – 36 с. – Приложение к 55-му тому Записок Импер. Академии Наук № 8
971912
  Латманизова Л.В. Очерк физиологии возбуджения / Л.В. Латманизова. – М, 1972. – 272с.
971913
  Кабанов А.Н. Очерк физиологии высшей нервной деятельности. / А.Н. Кабанов. – М, 1956. – 147с.
971914
  Порчинский И.А. Очерк филлоксерного вопроса на Кавказе : (Из отчета, представленного господину министру Государственных имуществ И. Порчинским // Вновь открытые вредные насекомые в России и отчет по исследованию соломы из разных местностей г. Херсонской, пострадавшей от неурожая / И.А. Порчинский. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова, 1881. – [2], 28 с., 1 л. ил.
971915
  Зеров Д.К. Очерк филогении бессосудистых растений / Д.К. Зеров. – Киев, 1972. – 315с.
971916
  Эеберг Очерк финансовой науки : I, II. Влияние колебаний курса кредитного рубля на народное хозяйство. Учреждения общественного и сословного кредита / Эеберг; Пер. под ред. А. Свирщевского с 3 изд.: Eheberg. Grundriss der finanzwissenschaft. Mit benutzung von L. Cossa"s Scienza della finanze. Erlangen und Liepzig 1891. – Ярославль : Типо-лит. М.Х. Фальк, 1893. – X, 298, II с. – Отт. из "Временника Демид. юрид. лицея", кн. 58-60. – Библиогр.: "Литература" в конце каждой гл.
971917
  Кулишер И.М. Очерк финансовой науки. / И.М. Кулишер. – Птгр., 1919. – 256с.
971918
  Тамбиан Н.Н. Очерк флоры водорослей Араратской равнины / Н.Н. Тамбиан. – Отд.отт. из Известий АН Арм.ССР. ХУ1Ю № 5, 1963. – С. 91-93
971919
  Стуков Г.А. Очерк флоры Восточного Забайкалья : [из наблюдений любителя] / [соч.] Г.А. Стукова. – Чита : Тип. Т-ва М.И. Валови и И.М. Ахитович (быв. Бадмаева), 1907. – 74, [2] с. – Без тит. л. – (Русское Географическое общество. Читинское отделение Приамурского отдела : [Записки] ; Вып. 8)
971920
  Пачоский Иосиф Очерк флоры окрестностей г. Переяславля Полтавской губернии / [соч.] Иосифа Пачоского. – Киев : Типо-лит. Высоч. утв. Тов. И.Н. Кушнерев и К* в Москве, Киевское отд., 1893. – [2], 79 с. – Отд. оттиск: Записки Киевского общества естествоиспытателей. 1893, т. 13, вып. 1
971921
  Краснова А.Н. Очерк флоры Северного Приазовья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Краснова А.Н.; АН УССР. ИН-т ботаники им. Н.Г.Холодного. – К., 1974. – 28л.
971922
  Лидеманн Э.Э. Очерк флоры Херсонской губернии, составленный Эдуардом Линдеманном членом Имп. Общества испытателей природы в Москве, , Имп. Вольно-экономического общества в С.-Петербурге, Имп. Общества сельского хозяйства Южной России в Одессе ...и прочее : в 2 т. – 1912-1913. – Одесса : Тип. Л. Нитче. – (Записки Новороссийского общества естествоиспытателей ; Первое приложение к т. 1)
Вып. 1 : I. Основные понятия физиологии; II. Физиология обмена веществ : Общая часть : (с 3 рис. в тексте0. – 1872. – LXII, 230, XXVI с.


  Библиогр.: "Список сочинений, которыми автор пользовался при обработке этого сочинения и которые цитируются в этом сочинении (с. XLVI-LXI) и в предисл. (с. X-XII 2-й паг.)
971923
  Познанский В.В. Очерк формирования русской национальной культуры. / В.В. Познанский. – М, 1975. – 223с.
971924
  Данилин Ю.И. Очерк французской политической поэзии 19 в. / Ю. Данилин ; АН СССР. – Москва : Наука, 1974. – 207 с. – (Из истории мировой культуры)
971925
  Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского языка / Г.А. Золотова. – М., 1973. – 351с.
971926
  Ларин Ю. Очерк хозяйственной жизни / Ю. Ларин, Л. Крицман. – М, 1920. – 143с.
971927
  Обручев В.А. Очерк Цинг-Линг-Шаня (Восточного Куэн-луня) / В.А. Обручев. – С-Пб. – 10с.
971928
  Магин В.А. Очерк Черкасского говора по исторически и современным данным / В.А. Магин. – Таганрог, 1960. – 240с.
971929
  Корецкий В.М. Очерк четвертый. Конфликт квалификаций // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 306-341. – ISBN 5-12-001050-4


  "Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного права".
971930
  Корецкий В.М. Очерк четвертый. Международное хозяйственное право и мировое право // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 196-209. – ISBN 5-12-001050-4
971931
  Формозов А.Н. Очерк экологии мышевидных грызунов, носителей туляремии / А.Н. Формозов. – М., 1947. – 1-94с.
971932
  Ганшин Г.А. Очерк экономики современного Китая / Г.А. Ганшин. – Москва, 1982. – 316 с.
971933
  Радзиковский Б.Е. Очерк экономических воззрений Аристотеля : Дис... наук: / Радзиковский Б.Е.;, 1946. – 284л.
971934
  Слуцкий Е. Очерк экономических воззрений сера Вильяма Петти / Евгений Слуцкий // Історія економічних учень : хрестоматія / КНУТШ ; [упоряд. : В.Д. Базилевич, Т.В. Гайдай, А.О. Маслов, Н.І. Гражевська, О.П. Нестеренко, Л.В. Вернигора] ; за ред. В.Д. Базилевича. – Київ : Київський університет, 2008. – С. 483-493. – ISBN 978-966-439-104-4
971935
  Слуцкий Е. Очерк экономических воззрений сера Вильяма Петти / Евгений Слуцкий // Історія економічних учень : хрестоматія : навчальний посібник / КНУТШ ; за ред. В.Д. Базилевича ; [уклад. : В.Д. Базилевич, Н.І. Гражевська, А.О. Маслов та ін.]. – Київ : Знання, 2011. – С. 771-779. – ISBN 978-966-346-746-7
971936
  Симоненко Г.Ф. Очерк экономического развития Привислинского края со времени реформ 1864 ггда в крестьянском быту, сравнительно с предшествующими периодами XIX века : (речь, произнесенная на торжественном акте Имп. Варшавского университета 30 августа 1874 года, орд. проф. полит. экономии и статистики Симоненко) // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 21 с.
971937
  Анчабадзе З.В. Очерк экономической истории Грузии первой половины ХIX века / Анчабадзе З.В. ; АН Груз. ССР, Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси : Мецниереба, 1966. – 160 с. – Библиогр.: с. 153-157
971938
  Кулишер И.М. Очерк экономической истории Древней Греции. / И.М. Кулишер. – Л., 1925. – 240с.
971939
  Мейман Э. Очерк экспериментальной педагогики / Э. Мейман. – М., 1922. – 237с.
971940
  Чаговец В.Ю. Очерк электрических явлений на живых тканях с точки зрения новейших физико-химических теорий / В.Ю. Чаговец. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. уделов,. – (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Военно-медицинской академии в 1902-1903 учебном году)
Вып. 1 : Электромоторная деятельность мышц и желез, электрические органы рыб и электрические токи растений. – 1903. – [6], 307, [4] с.
971941
  Чаговец В. Ю. Очерк электрических явлений на живых тканях с точки зрения новейших физико-химических теорий / В.Ю. Чаговец. – Санкт-Петербург : Тип. Гл. упр. уделов. – (Серия докторских диссертаций, допущенных к защите в Военно-медицинской академии в 1902-1903 учебном году)
Вып. 2 : Электрофизиология нервного процесса. – 1906. – 168, 43, [4] с.
971942
  Суворцев М. Очерк энтомологической фауны Алтая и Семипалатинской области. / М. Суворцев. – 14с.
971943
  Тасалов В.И. Очерк эстетических идей архитектуры капиталистического общества / В.И. Тасалов. – М., 1979. – 335с.
971944
  Анчабадзе З.В. Очерк этнической истории абхазского народа / З.В. Анчабадзе. – Сухуми : Алашара, 1976. – 167 с.
971945
  Джикиев А. Очерк этнической истории и формирования населения Южного Туркменистана. / А. Джикиев. – Ашхабад, 1977. – 169с.
971946
  Лащук Л.П. Очерк этнической истории Печорского края / Л.П. Лащук. – Сыктывкар, 1958. – 200 с.
971947
  Берлин М.И. Очерк этнографии еврейского народонаселения в России : сост. согласно программе, изд. в 1852 году Император. Рус. геогр. об-вом М. Берлиным, прикомандир. к Департаменту духов. дел иностр. исповеданий, состоящим при Киев. генерал-губернаторе по еврейским делам чл.-кор. Император. Об-ва истории ... / М.И. Берлин. – Санкт-Петербург : тип. В. Безобразова и К, 1861. – XII, 94, [1] с.
971948
   Очерк этнографии населения Южного Туркменистана. – Ашхабад, 1979. – 91с.
971949
  Кавелин К.Д. Очерк юридических отношений, возникающих из наследования имущества / [Соч.] К. Кавелина // Взгляд на историческое развитие русского порядка законного наследования и сравнение теперешнего русского законодательства об этом предмете с римским, французским и прусским : речь, произнесенная в торжественном собрании Санкпетербургского университета 8-го февр. 1860 г. исправляющим должность орд. проф. К. Кавелиным / К.Д. Кавелин. – Санкт-Петербург : В тип. Карла Вульфа, 1860. – IV, 130 с.
971950
  Кавелин К.Д. Очерк юридических отношений, возникающих из семейного союза / [Соч.] К. Кавелина // Взгляд на историческое развитие русского порядка законного наследования и сравнение теперешнего русского законодательства об этом предмете с римским, французским и прусским : речь, произнесенная в торжественном собрании Санкпетербургского университета 8-го февр. 1860 г. исправляющим должность орд. проф. К. Кавелиным / К.Д. Кавелин. – Санкт-Петербург : В тип. Карла Вульфа, 1860. – 170, II с.
971951
  Мячина З.И. Очерк языка чешского говора села Малая Зубовщина на Украине. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.03 / Мячина З.И.; АН БССР.Ин-т языкознания. – Минск, 1974. – 32л.
971952
  Драгомиров М Очерки : Разбор "Войны и Мира". Русский солдат. Наполеон I. Жанна д"Арк. – Киев : Изд. книгопрод. Я.Я. Оглоблина, 1898. – 62 с.
971953
  Шкаровский Ш. Очерки / Ш. Шкаровский. – К, 1932. – 146с.
971954
  Жига И.Ф. Очерки / И.Ф. Жига. – Москва, 1958. – 543с.
971955
  Сусеев А.И. Очерки / Аксен Сусеев ;. – Элиста : Калм.кн.изд., 1965. – 85 с.
971956
  Горький М. Очерки / М. Горький. – Калининград, 1969. – 416с.
971957
  Горький М. Очерки / М. Горький. – Воронеж, 1982. – 64с.
971958
  Слепцов В.А. Очерки / В.А. Слепцов. – Воронеж, 1983. – 384с.
971959
  Цвейг С. Очерки / С. Цвейг. – Москва : Советская Россия, 1985. – 560с. – (Худож. и публицист. б-ка атеиста)
971960
  Гончаров И.А. Очерки / И.А. Гончаров. – М, 1986. – 589с.
971961
  Алданов М.А. Очерки / М.А. Алданов. – Москва : Новости, 1995. – 639 с.
971962
  Хемингуэй Э. Очерки // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Специальный номер. – Москва, 2010. – № 8 : Между войнами: прозрения и поиски. – С. 34-40. – ISSN 1130-6545
971963
  Савилова Т.А. Очерки А. М. Горького : Автореф... канд. филол.наук: / Савилова Т. А.; ОГУ, Каф. русск. и заруб. лит. – Одесса, 1955. – 16л.
971964
  Проскурин С.Я. Очерки А.И.Левитова и их художественное своеобразие. : Автореф... канд. филос.наук: / Проскурин С.Я.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 17л.
971965
  Пивоваров Л.М. Очерки А.И.Левитова. (Особености мастерства Левитова-очеркиста) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пивоваров Л.М. ; МГУ , Фак. журналистики. – Москва, 1966. – 17 с.
971966
  Магомедов Б.М. Очерки аварско дореволюционной литературы / Б.М. Магомедов. – Махачкала, 1961. – 160с.
971967
  Микаилов Ш.И. Очерки аварской диалектологии. / Ш.И. Микаилов. – М.-Л., 1959. – 512с.
971968
  Панцхава А.Я. Очерки аграной истории Грузии первой половины XIX века. / А.Я. Панцхава. – Тбилиси : Сабчота Сакартвело, 1969. – 123 с.
971969
  Панцхава А.Я. Очерки аграной истории феодальной Картли-Кахети конца XVIII века. / А.Я. Панцхава. – Тбилиси, 1965. – 160с.
971970
  Мелешко В.И. Очерки аграрной истории Восточной Белоруссии. (Вторая половина XVII-XVIII вв.) / В.И. Мелешко. – Минск, 1975. – 247с.
971971
  Лященко П.И. Очерки аграрной эволюции России / П.И. Лященко
т.1. – 1923. – 304с.
971972
  Лященко П.И. Очерки аграрной эволюции России / П.И. Лященко. – 2-е. – Л.
т.1. – 1924. – 278с.
971973
  Пилипенко А.Т. Очерки акционерного права Украины / А.Т. Пилипенко, В.С. Щербина. – К., 1995. – 68с.
971974
  Пилипенко А.Я. Очерки акционерного права Украины : Монография / А.Я. Пилипенко, В.С. Щербина; МАУП. – Київ : МАУП, 1995. – 72с. – ISBN 5-86926-070-1
971975
   Очерки Алтайского края. – Барнаул, 1925. – 192 с.
971976
  Золотов Ю.А. Очерки аналитической химии / Ю.А. Золотов. – Москва, 1977. – 239с.
971977
  Тэн И. Очерки Англии / Ипполита Тэна. – Санкт-Петербург : Тип. М. Хана, 1872. – [2], 318, [1] с. – На с. 3 текста подзаг.: Сочинение Генри Тэна
971978
  Поллит Очерки английского профдвижения / Поллит, , Гарри. – М., 1925. – 56с.
971979
  Виноградов К.Б. Очерки английской историографии нового и новейшего времени / К.Б. Виноградов. – Ленинград, 1959. – 98 с.
971980
  Виноградов К.Б. Очерки английской историографии нового и новейшего времени / К.Б. Виноградов; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Изд-во Ленингр.ун-та, 1975. – 224 с.
971981
  Корецкий В.М. Очерки англо-американской доктрины и практики международного частного права / В.М. Корецкий. – Москва, 1948. – 396с.
971982
  Беленькая В.Д. Очерки англоязычной топонимики / В.Д. Беленькая. – Москва, 1977. – 227 с.
971983
  Лосев А.Ф. Очерки античного символизма и мифологии / А.Ф. Лосев. – Москва : Мысль, 1993. – 959 с. – ISBN 5-244-00721-1
971984
  Бошко В.И. Очерки античного учения о праве и государстве / В.И. Бошко. – Киев, 1924. – 34с.
971985
  Еолян И.Р. Очерки арабской музыки. / И.Р. Еолян. – М., 1977. – 192с.
971986
  Миллер В. Очерки арийской мифологии в связи с древнейшей культурой / Всев. Миллер. – Москва : тип. Ф.Б. Миллера
Т. 1 : Асвины-диоскуры. – 1876. – [2], IV, VIII, 356 с.
971987
  Ганаланян О.Т. Очерки армянской литературы XIX-XX веков / О.Т. Ганаланян. – Ереван, 1957. – 320с.
971988
  Ройтман Д. Очерки астрономии / Д. Ройтман, 1922. – 418с.
971989
  Ловцова О.В. Очерки Бальзака. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ловцова О.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
971990
   Очерки белорусской литературы. – М, 1920. – 84с.
971991
  Сочивко В.П. Очерки бионики моря / В.П. Сочивко. – Л, 1968. – 276с.
971992
  Яблоков А.В. Очерки биосферологии. 3. О гармонизации взаимоотношений человека и биосферы / А.В. Яблоков, В.Ф. Левченко, А.С. Керженцев // Philosophy and cosmology : the academic journal / International Society of Philosophy and Cosmology ; Ukrainian philosophical foundation ; ed.-in-chief O. Bazaluk ; ed. board: G. Aliaiev, A. brodsky, J. Cjllado-Ruano [et. al.]. – Kyiv, 2017. – 2017, (vol. 18). – C. 54-83. – ISSN 2307-3705
971993
  Лебедев А.А. Очерки британской внешней политики (60-80-е гг.) / А.А. Лебедев. – Москва : Международные отношения, 1988. – 303с.
971994
  Помяловский Н.Г. Очерки бурсы / Н.Г. Помяловский ; рис. А.М. Ермолаева. – Москва ; Ленинград : Центр. Комитет ВЛКСМ ; Изд. Детской лит-ры, 1937. – 247 с.


  Ил.: Ермолаев, Адриан Михайлович (1900-1977) $e ил.
971995
  Помяловский Н.Г. Очерки бурсы / Н.Г. Помяловский. – Л., 1939. – 228с.
971996
  Помяловский Н.Г. Очерки бурсы / Н.Г. Помяловский. – Л., 1949. – 192с.
971997
  Помяловский Н.Г. Очерки бурсы / Н.Г. Помяловский. – Таллин, 1950. – 192с.
971998
  Помяловский Н.Г. Очерки бурсы / Н.Г. Помяловский. – Чита, 1954. – 184с.
971999
  Помяловский Н.Г. Очерки бурсы / Н.Г. Помяловский. – Л., 1977. – 176с.
972000
  Помяловский Н.Г. Очерки бурсы / Н.Г. Помяловский. – Киев : Радянська школа, 1982. – 182с.
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,