Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
971001
  Бондаренко С. "Оксамит" - виклик буденності // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 5 червня (№ 23). – С. 14


  Про новий часопис "Оксамит" розмова з головним редактором видання Тамарою Маркеловою.
971002
  Федорчак П. "Оксамитова" революція в Чехословаччині: передумови та вплив на трансформацію суспільного ладу / П. Федорчак, Т. Федорчак // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 82-86. – (Історія ; Вип. 16)
971003
  Шніцер Ігор "Оксамитові революції" 1989 року в країнах Центральної Європи як наслідок кризи соціалістичної моделі суспільства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 262-267. – (Історія ; Вип. 18)
971004
  Храплива-Щур "Оксано, Оксано, я чую твій голос"... // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. М. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 507, травень : травень. – С. 24-25


  Альманах "Біль", збірник творчости в"язнів більшевицьких тюрем та концтаборів. Львів, 1990.
971005
   [Оксентій Корчак-Чепурківський] // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 16. – ISBN 966-7060-92-6
971006
  Зоріна Ю. Окремі аспекти авторського права в рекламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 103-105. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто окремі питання охорони та захисту авторського права в рекламі відповідно до законодавства США та держав-учасниць Європейського Союзу, а також перспективи їх розвитку та проблеми вдосконалення українського законодавства в цій сфері. The ...
971007
  Лисенко А. Окремі аспекти аграрної політики П. Врангеля // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 44-49
971008
  Коваленко Т.О. Окремі аспекти адаптації земельного законодавства України до acquis communautaire // Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 трав. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги]. – Харків : Юрайт, 2020. – С. 129-132. – ISBN 978-617-7450-07-7
971009
  Єсімов С.С. Окремі аспекти адаптації національного транспортного законодавства до вимог Європейського Союзу у транспортній сфері / С.С. Єсімов, Х.А. Висоцька // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 29-34. – ISSN 0321-0499
971010
  Гулак О.В. Окремі аспекти адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері пожежної безпеки в лісах України / О.В. Гулак, Н.Ю. Помянська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 208-214. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
971011
  Бровко В. Окремі аспекти адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про фінансовий моніторинг // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – C. 91-97. – ISSN 2311-6676
971012
  Лисицин Е.М. Окремі аспекти аналізу документа "Стратегія національної безпеки Російської Федерації до 2020 року " / Е.М. Лисицин, Ю.В. Пунда // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 45-50
971013
  Биков Д.С. Окремі аспекти арешту майна у світлі практики Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 14-19. – (Юридичні науки ; т. 7). – ISSN 2617-2607
971014
  Матвієнко В. Окремі аспекти бізнес-планування в сільськогосподарському виробництві / В. Матвієнко, Н. Матвієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-44. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості бізнес-планування в сільськогосподарському виробництві. The features business of planning in agricultural manufacture are considered.
971015
  Озерчук В О. Окремі аспекти брокерської діяльності на фінансовому ринку України / В О. Озерчук, К.В. Клименко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, вересень. – С. 52-58. – ISSN 2306-6806
971016
  Філовська В. Окремі аспекти вдосконалення законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 594-596
971017
  Пасічник А.В. Окремі аспекти вдосконалення захисту прав кредиторів і позичальників у процесі ліквідації неплатоспроможних банків / А.В. Пасічник, К.Г. Петренко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 105-110. – ISSN 2519-2353
971018
  Гарбовський Л. Окремі аспекти вдосконалення кримінально-процесуального забезпечення конфіскації майна органами дізнання та досудового слідства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 135-138
971019
  Руфанова В.М. Окремі аспекти вдосконалення кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 210 КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 387-390. – ISBN 978-966-458-403-3
971020
  Бойко О. Окремі аспекти вдосконалення оподаткування операцій резидентів з офшорними юрисдикціями / О. Бойко, А. Пономаренко // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 136-137. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
971021
  Намака К. Окремі аспекти вдосконалення правового регулювання відшкодування моральної шкоди, завданої працівнику // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 58-59
971022
  Шинкарук О.В. Окремі аспекти вдосконалення правової бази вищої освіти в Україн // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – C. 313-322. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  Проаналізовано законодавче і нормативно-правове забезпечення вищої освіти в Україні; висвітлено проблеми розвитку освіти, які унормовуються законами України, що регулюють суспільно-правові відносини в соціально-економічному житті та проблемні питання ...
971023
  Порфимович А. Окремі аспекти вдосконалення соціального захисту студентської молоді в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 328-330. – ISBN 978-617-7069-15-6
971024
  Тесленко М. Окремі аспекти взаємовідносин Конституційного Суду України із- судів загальної юрисдикції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.6-11. – ISSN 0132-1331
971025
  Бондарєва М.В. Окремі аспекти взаємодії адвоката з нотаріусом у нотаріальному провадженні з оформлення спадкових прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 153-156. – ISSN 2219-5521
971026
  Люлько С.П. Окремі аспекти взаємодії в ході розслідування злочинів у сфері службової діяльності вчинених прокурорами // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 135-141. – ISBN 978-617-616-074-8
971027
  Ольшанський А.І. Окремі аспекти взаємодії місцевого самоврядування з державою та громадськими організаціями: український досвід // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 234-242
971028
  Бортун М. Окремі аспекти взаємодії прокурора та слідчого суді під час досудового розслідування / М. Бортун, О. Комарницька // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 39-45
971029
  Фесенко В.І. Окремі аспекти взаємодії Суду ЄС з національними та міжнародними юрисдикційними органами // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 152-156. – ISSN 2220-1394
971030
   Окремі аспекти виготовлення взуттєвих шкір з використанням природних мінералів / О.П. Козар, О.Р. Мокроусова, Б. Возняк, Б.Б. Петрус // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 35-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
971031
  Сорока О. Окремі аспекти визнання рішень (правових позицій) Європейського суду з прав людини джерелом кримінального права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 353-354. – ISBN 978-617-7069-17-0
971032
  Декайло П. Окремі аспекти визначення властивостей доказів у кримінальному процесі / П. Декайло, Г. Різник // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 232-239. – ISSN 2524-0129
971033
  Дейнега М.А. Окремі аспекти визначення природоресурсних правовідносин // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 107-108. – ISBN 978-966-419-269-6
971034
  Загородній Сергій Окремі аспекти визначення та спввідношення освітніх послуг і послуг професійної підготовки особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 3-7
971035
  Набруско М. Окремі аспекти визначення терміну "нелегальна міграція" у кримінально-правовому законодавстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 426
971036
  Юркевич Ю. Окремі аспекти визначення установчих документів юридичних осіб (їх об"єднань) недійсними // Вроцлавсько-Львівський юридичний збірник / Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – N 6. – С. 229-237. – ISSN 2082-4939
971037
  Турчак А. Окремі аспекти викладання лекційних курсів фахових дисциплін у вищій школі / А. Турчак, Н. Токар // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 117-120. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7
971038
  Попик С.С. Окремі аспекти виконання покарання у виді обмеження волі // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 167-172


  Про деякі питання, пов’язані з виконанням та відбуванням покарання у вигляді обмеження волі. Висвітлено особливості обмеження волі як виду покарання та питання, які виникають в процесі його виконання. Розглянуто порядок направлення засуджених до даного ...
971039
  Бакун Ю.В. Окремі аспекти використання економічної категорії "амортизація" в сучасних умовах господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-55. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасне трактування економічної сутності категорії "амортизація" на державному рівні в Україні та по-гляди на це питання вчених-економістів. Визначено недоцільність у сучасних умовах господарювання визнання амортиза-ційних нарахувань як ...
971040
  Щербакова Г. Окремі аспекти використання криміналістичних знань у кримінальній процесуальній діяльності прокурора // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 191-192
971041
  Куцевич М.П. Окремі аспекти виникнення міжнародно-правових зобов"язань держави з міжнародних договорів у сфері кримінального права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 58-61. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню правових наслідків підписання державою міжнародно-правових актів у сфері кримінального права. Статья посвящена исследованию правовых последствий подписания государством международно-правовых актов в сфере уголовного ...
971042
  Васильєва-Шаламова Окремі аспекти відводу судді(в) у цивільному процесі України // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 381-385. – ISBN 978-617-673-442-0
971043
  Лісова Т.В. Окремі аспекти відновлення земель // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 153-155. – ISBN 978-966-419-269-6
971044
   Окремі аспекти відносин Україна - НАТО: коротко про головне. – Київ : Інсайт-плюс, 2006. – 24с. – ISBN 978-966-2015-01-0
971045
  Пададименко Н.В. Окремі аспекти відповідальності працівників правоохоронних органів як суб"єктів права соціального забезпечення // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 92-98. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджуються особливості відповідальності працівників правоохоронних органів щодо отримання різних видів соціального забезпечення. Розкриваються правообмежувальні, правовідновлювальні, штрафні санкції. Розглядається шахрайство в сфері ...
971046
  Кізлевич А.А. Окремі аспекти відповідальності сторін за порушення умов продюсерського договору // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 49-53. – ISBN 978-617-696-925-9


  "Можна запропонувати таке визначення поняття продюсерського договору – це договір, який укладається між автором, виконавцем і продюсером (фізичною або юридичною особою), відповідно до якого автор, виконавець зобов’язується передати майнові права на ...
971047
  Лебідь В.І. Окремі аспекти відповідності аграрного права України конституційно-правовим категоріям (на прикладі терміну "селянин") // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 199-202. – ISBN 978-966-7957-18-6
971048
  Дрішлюк К.В. Окремі аспекти відшкодування шкоди, завданої злочином, у кримінальному провадженні // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 132-134. – ISBN 978-966-419-300-6
971049
  Линдюк О.А. Окремі аспекти впливу глобалізації на систему державної служби // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 126-128
971050
  Ортинський В.Л. Окремі аспекти впливу корупції на нелегальну економіку в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 184-190. – (Юридична ; Вип. 3)
971051
  Оверченко І. Окремі аспекти впровадження інституту пробації в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 49-50
971052
  Коваль Т. Окремі аспекти впровадження міжнародних стандартів у бібліотечно-інформаційну діяльність / Т. Коваль, Л. Туровська, І. Шевченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 7-8. – ISSN 2518-7341


  Узагальнений досвід нормативно-регламентуючої діяльності Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського стосовно реєстрації інтелектуальної власності БД "Читачі НБУВ" та організації запису читачів з урахуванням міжнародних стандартів з ...
971053
  Дворецький О.С. Окремі аспекти генезису доказування у кримінальному провадженні України / О.С. Дворецький, А.В. Даниленко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 58-65. – ISSN 1999-5717
971054
  Бедрій М.М. Окремі аспекти давньокельтського звичаєвого права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 135-140. – ISSN 1026-9932
971055
  Гладкова Т.Л. Окремі аспекти демократизації законотворчого процесу в Європейському Союзі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 115-120. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена аналізу новел Лісабонського договору щодо участі держав-членів у законотворчому процесі в ЄС, а саме проведенню експертизи законопроектів на відповідність принципам субсидіарності та пропорційності. Наведені механізми та процедури ...
971056
  Футоранська Ю.М. Окремі аспекти державного регулювання у сфері внутрішнього фінансового контролю в Україні // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 20-23
971057
  Галицька Н.В. Окремі аспекти державної політики у сфері вищої освіти України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 149-157. – ISSN 2078-9165
971058
  Мазак А.В. Окремі аспекти децентралізації державного управління освітою в умовах євроінтеграційних процесів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 98-99. – (Право. Економіка. Управління)
971059
   Окремі аспекти диференціальної діагностики больових синдромів при дискогенній нейрокомпресійній патології / Є.Г. Педаченко, О.П. Красиленко, В.А. Крамаренко, М.В. Хижняк, О.Ф. Танасійчук, Ю.Є. Педаченко, О.С. Волощук, Н.Г. Чопик, А.І. Трет"якова // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Укр. асоц. остеопорозу ; Укр. асоц. менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. ; редкол.: Безруков В.В., Борткевич О.П., Бублик Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2. – С. 7-14. – ISSN 2224-1507
971060
  Шармар О.М. Окремі аспекти діяльності всеукраїнської надзвичайної комісії (1918-1922 рр.) // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 249-256.
971061
  Романенко А.В. Окремі аспекти діяльності інституту державного контролю на землях житлової та громадської забудови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 251-256. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  Досліджено окремі аспекти діяльності інституту державного контролю на землях житлової та громадської забудови і визначено сучасну систему органів спеціальної компетенції у цій галузі.
971062
  Заросило В.О. Окремі аспекти діяльності спеціальних миротворчих підрозділів міжнародної цивільної поліції ООН в Косово // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 227-233
971063
  Скомороха Л. Окремі аспекти добору кадрового резерву на посади суддів у сучасних умовах // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 58-62.
971064
  Кузецова О.П. Окремі аспекти договірного права країн англо-американської та континентальної правових систем // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 446-449. – ISSN 1563-3349
971065
  Таликін Є.А. Окремі аспекти доказування при застосуванні запобіжних заходів у господарському процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 124-127.
971066
  Гловюк І. Окремі аспекти доказування при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчим суддею // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 97-105. – ISSN 1026-9932
971067
  Марчук М.П. Окремі аспекти долучення України до міжнародних стандартів співробітництва у сфері протидії корупції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 275-279. – ISSN 2219-5521
971068
  Мотлях О.І. Окремі аспекти допиту осіб у злочинах, що пов”язані з використанням комп”ютерних технологій // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-30.
971069
  Пиж"янова Н. Окремі аспекти духовної музики Порфірія Демуцького // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів : Академперіодика, 2016. – № 1 (127), січень - лютий
971070
  Гусєв О.Ю. Окремі аспекти електронних доказів на процес формування предмета доказування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (212). – С. 74-75. – ISSN 2308-9636
971071
  Нашинець-Наумова Окремі аспекти забезпечення інформаційної безпеки в цивільній авіації країн Європи та Азії // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 157-164. – ISSN 2227-796X


  У статті проводиться аналіз відповідних правових засад формування основних концепцій забезпечення інформаційної безпеки в цивільній авіації країн Європи та Азії. The article provides the analysis of the corresponding legal principles of the ...
971072
  Муляр Г.В. Окремі аспекти забезпечення права на охорону здоров"я адміністративно-правовими засобами // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2020. – Вип. 3 (91). – С. 186-195. – ISSN 2524-0323
971073
  Двойніков О.О. Окремі аспекти закриття кримінального провадження у випадку відсутності складу кримінального правопорушення / О.О. Двойніков, Г.І. Глобенко // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 98-102. – ISSN 1727-1584
971074
  Корольчук О.Л. Окремі аспекти залучення громадян до управління якістю у сфері охорони здоров"я // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 133-137
971075
  Поліщук В.О. Окремі аспекти залучення студентів до оздоровчої рухової активності під час навчання у ВНЗ // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 12. – С. 204-206
971076
  Ільченко С.Ю. Окремі аспекти запобігання зміні показань під час досудоаого слідства // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 21-28
971077
  Маріц Д.О. Окремі аспекти запозичення європейського досвіду щодо правового регулювання атипової зайнятості в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 144-148. – ISSN 2219-5521
971078
  Будка Р.В. Окремі аспекти запровадження суду з інтелектуальної власності в Україні та зарубіжний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 212-215. – ISSN 2219-5521
971079
  Пеньков С.В. Окремі аспекти зарубіжного досвіду застосування оперативної техніки правоохоронними органами // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 174-183. – ISBN 978-617-616-070-0
971080
  Корнієнко Ю. Окремі аспекти застави майнових прав на об"єкти незавершеного будівництва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 203-205. – ISBN 978-617-7069-28-6
971081
  Покальчук О. Окремі аспекти застосування ДРТ для осіб, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 132-140. – ISSN 2308-0361
971082
  Айдинян А. Окремі аспекти застосування заздалегідь погоджених збитків // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 259-260. – ISBN 978-617-7069-17-0
971083
  Комарницька А. Окремі аспекти застосування інституту додаткового обвинувачення / А. Комарницька, А. Ширяєв // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-28 вересня (№ 37/38). – С. 16-17. – ISSN 1992-9277
971084
  Губа Ю. Окремі аспекти застосування мирової угоди у процедурі банкрутства // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 345-349. – ISBN 978-966-301-169-1
971085
  Назарова І.В. Окремі аспекти застосування принципу добросовісності у правовій системі України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 51-64. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
971086
  Бутирський А. Окремі аспекти застосування процесуальних строків у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 66-77. – ISSN 1026-9932
971087
  Дуда С. Окремі аспекти застосування психологічних знань під час проведення допиту в судовому розгляді кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 121-124
971088
  Середюк В.В. Окремі аспекти застосування структуралізму в правознавстві // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 73-76. – ISBN 978-966-940-085-7
971089
  Снідевич О.С. Окремі аспекти захисту прав боржника у правовідносинах, що виникають у зв"язку з видачею аграрної розписки // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 65-70


  У статті аналізуються правова природа аграрної розписки, дій з її видачі та окремі осо- бливості нотаріального посвідчення аграрної розписки. За наслідками вивчення зроблені окремі висновки щодо захисту прав боржника у правовідносинах, що виникають у ...
971090
  Семененко О.В. Окремі аспекти захисту прав споживачів при купівлі товарів за допомогою інтернет-магазинів // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 52-54. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
971091
  Угриновська О.І. Окремі аспекти звернення стягнення на грошові кошти, що знаходяться на рахунках та нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 161-163. – ISBN 978-966-8830-75-4
971092
  Митрофанов І. Окремі аспекти звільнення особи за погрозу вчинення терористичного акту // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 115-120. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9
971093
  Аверочкіна Т. Окремі аспекти здійснення адміністративних (митних) формальностей фіскальних (митних) органів у внутрішніх водах України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 58-59. – ISBN 978-617-7069-28-6
971094
  Солошкіна І.В. Окремі аспекти здійснення безготівкових розрахунків платіжними картками // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 150-156. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено аналізу безготівкових розрахунків платіжними картками, схарактеризовано позитивні та негативні аспекти використання платіжних розрахункових карток, з"ясовано нормативно-правове забезпечення використання платіжних карток, установлено ...
971095
  Дмітрієва О.І. Окремі аспекти здобуття вищої освіти студентами з особливими освітніми потребами // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 175-177. – ISBN 978-966-654-490-5
971096
  Копінос Н.О. Окремі аспекти землевпорядного проектування збалансованого розвитку сільськогосподарського землекористування в межах територій територіальних громад // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 158-164 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
971097
  Данько Т.О. Окремі аспекти інноваційних та інтерактивних технологій навчання / Т.О. Данько, Е.В. Бахчеван, В.О. Артемов // Аграрний вісник Причорномор"я : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. держ. аграрний ун-т ; редкол.: В.П. Чучуй, О.В. Мальцев, Л.Ф. Вікуліна [та ін.]. – Одеса, 2016. – C. 170-177. – (Технічні науки ; вип. 80)


  В статті розглянуті окремі аспекти впровадження і використання інноваційних та інтерактивних технологій навчання у вищій школі як засобу підвищення якості підготовки фахівців.
971098
  Гриценко І. Окремі аспекти історіографії інституту адміністративної відповідальності // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 133-138. – ISBN 978-966-306-020-4
971099
  Гриценко І. Окремі аспекти історіографії інституту адміністративної відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 46-47
971100
  Костін О.Ю. Окремі аспекти кадрового забезпечення інституту судових експертів / О.Ю. Костін, В.П. Хомутенко, А.В. Хомутенко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 7. – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2409-1944
971101
  Скомороха Л. Окремі аспекти кадрового резерву на посади суддів у сучасних умовах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
971102
  Скомороха Л. Окремі аспекти кадрового резерву на посади суддів у сучасних умовах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 59-62. – ISSN 0132-1331


  Пропозиції до законодавства
971103
  Тимошенко Ю.П. Окремі аспекти класифікації експертних ситуацій та особливості провадження-експертиз за сучасних умов // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 136-139.
971104
  Міма І.В. Окремі аспекти класифікації релігійних відносин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 29-35. – ISSN 1563-3349
971105
  Майданик Н. Окремі аспекти колізійного регулювання договорів в праві іноземних країн // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 166-168
971106
  Єпіфанов А.О. Окремі аспекти конституційної реформи в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 30-32.
971107
  Чорненький В. Окремі аспекти конституційності люстраційних заходів в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 129-132
971108
  Давиденко В. Окремі аспекти криміналістичного забезпечення розслідування нестатутних взаємовідносин між військовослужбовцям / В. Давиденко, І. Ієрусалимов // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 106-110. – ISSN 0132-1331
971109
  Товмазова Є. Окремі аспекти кримінально-правового захисту життя та здоров"я дітей за законодавством України та деяких зарубіжних країн // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 143-147.
971110
  Грек Б.М. Окремі аспекти кримінально-правової характеристики рейдерства в Україні // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 49-58
971111
  Плужнік О.І. Окремі аспекти кримінальної відповідальності за злочини проти неповнолітніх у законодавстві України / О.І. Плужнік, М.В. Корнієнко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 114-124. – ISSN 2524-0323
971112
  Ліпкан В. Окремі аспекти кримінологічної характеристики ювенотероризму (підліткового тероризму) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.77-82. – Бібліогр.: 8 н. – ISSN 0132-1331
971113
  Ковальчук І.В. Окремі аспекти культурно-освітніх заходів ОУН та Української адміністрації на Житомирщині у другій половині 1941 р. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 34-36. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
971114
  Яцків О.М. Окремі аспекти лінгвістичної концепції Діонісія Фракійця // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 186-191
971115
  Медвідь І.Б. Окремі аспекти ліцензування: нормативно-правова база, облік ліцензій / І.Б. Медвідь, Т.І. Долішня // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 57-61. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
971116
  Рагуліна Ю.С. Окремі аспекти методики обліку основних засобів підприємства / Ю.С. Рагуліна, В.С. Щолокова, Т.В. Польова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 98-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
971117
  Козяр М. Окремі аспекти методики розв"язування задач з нарисної геометрії / М. Козяр, В. Крівцов // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 47-57. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
971118
  Кравцова З.С. Окремі аспекти методології викладання виборчого права України // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 118-122. – ISBN 978-617-7069-57-6
971119
  Третяк Н.А. Окремі аспекти механізмів управління капіталізацією земельних ресурсів // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 11-21. – ISSN 2306-1677
971120
  Каракач Р.П. Окремі аспекти міжнародно-правового захисту права на освіту (на прикладі комітету ООН з економічних, соціальних і культурних прав та комітету ООН з прав дитини) // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 159-162. – ISBN 978-617-7363-09-4
971121
  Борисова І.А. Окремі аспекти міжнародно-правового регулювання зміни клімату в контексті міжнародної торгівлі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 110-115. – ISSN 2220-1394


  У даній статті розглядаються теоретичні та практичні аспекти функціонування «гнучких» механізмів Кіотського протоколу Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в контексті розробки нового документу щодо регулювання викидів парникових газів в атмосферу, ...
971122
  Молдован Е.С. Окремі аспекти міжнародного досвіду здійснення безмитної торгівлі / Е.С. Молдован, С.В. Капітанець // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 44-51. – ISSN 2308-1988


  "Встановлено, що сучасні міжнародні тенденції розвитку безмитної торгівлі умовно можна представити у вигляді двох моделей – проєропейської та проазійської. Перша репрезентована нормативноправовим забезпеченням та практикою реалізації безмитної торгівлі ...
971123
  Чорноус Ю.М. Окремі аспекти міжнародного співробітництва у сфері судово-експертної діяльності за участю Інтерполу // Інформаційне забезпечення розслідування злочинів : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 112-114. – ISBN 978-966-419-268-9
971124
  Тюхтій Н. Окремі аспекти модернізації аудиторської діяльності в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 204-206. – ISBN 978-966-301-169-1
971125
  Штефан О. Окремі аспекти можливої кодифікації законодавства права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С.[ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (121). – С. 108-118. – ISSN 2308-0361
971126
  Розколупа Н. Окремі аспекти надання платних послуг публічним бібліотекам // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 8-10
971127
  Петрова Н. Окремі аспекти наукових досліджень Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
971128
  Хоменець Р. Окремі аспекти наукового пізнання місцевого самоврядування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.27-30. – ISSN 0132-1331
971129
  Більо Л. Окремі аспекти наукової роботи музеїв Волинської області періоду незалежності України // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 222-224. – ISBN 978-966-171-783-9
971130
  Обозна О.О. Окремі аспекти нормативного регулювання імунітету Президента України // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 169-176. – ISSN 2524-0064
971131
  Трембач О. Окремі аспекти об`єктивних ознак викрадення чужої дитини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.478-481. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
971132
  Кравченко А. Окремі аспекти обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 22-24
971133
  Кочук С.І. Окремі аспекти оновлення теоретичної бази антимонопольного регулювання в Україні // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. С.І. Дем"яненко. – Київ, 2014. – № 33. – С. 5-15
971134
  Назарук О. Окремі аспекти організації діяльності прокурора при пред"явленні цивільного позову у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 426-428. – ISBN 978-617-7069-28-6
971135
  Мельник Т.О. Окремі аспекти організації інформаційно-аналітичного забезпечення публічного управління регіональним розвитком // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 253-265
971136
  Трофімцов В.А. Окремі аспекти організації міжнародної протидії тероризму на різних етапах розвитку міжнародного законодавства // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 37-42. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
971137
   Окремі аспекти організації позачергових виборів народних депутатів України 2007 року // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання. Спецвипуск / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 4 : Спецвипуск присвячений 10-й річниці утворення Центральної виборчої комісії. Історія в подіях і постатях. – С. 8-15.
971138
  Верига Ю.А. Окремі аспекти організації стратегічного еккаунтингу / Ю.А. Верига, С.М. Деньга // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 67-75. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
971139
  Хома В.О. Окремі аспекти організаційно-правових форм діяльності митниць Державної фіскальної служби України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 13-20. – ISSN 2308-1988
971140
  Семчик В.О. Окремі аспекти організаційно-правової проблематики обліку та аудиту об"єктів інтелектуальної власності на Укрзалізниці // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 24-30. – ISSN 2308-9636
971141
  Кірова М.О. Окремі аспекти особливостей поняття та сутності екологічної безпеки життєдіяльності міського населення // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 100-109 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
971142
  Ступка М Н. Окремі аспекти оцінки фінансової стійкості підприємств // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 348-355. – (Право. Економіка. Управління)
971143
  Пивоварова К.В. Окремі аспекти педагогічної діяльності Дмитра Семеновича Чайковського // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – C. 323-330. – ISSN 2225-7586
971144
  Бондаренко В.А. Окремі аспекти підвищення ефективності норм адміністративного права у період адаптації законодавства до вимог Європейського Союзу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 134-142. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
971145
  Журавель Г. Окремі аспекти підвищення конкурентоспроможності системи вищої освіти / Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2020. – С. 7-20. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
971146
  Ташматова А. Окремі аспекти підготовки цивільних справ до судового розгляду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 415-416
971147
  Балюк І.А. Окремі аспекти підготовки юристів у ДВНЗ "Київський національній економічний університет імені Вадима Гетьмана" // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 96-101
971148
  Сафончик О.І. Окремі аспекти поділу корпоративних прав подружжя // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 225-227. – ISBN 978-966-419-304-4
971149
  Спасибо-Фатєєва Окремі аспекти поняття юридичних осіб // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.21-25
971150
  Задорожна Л. Окремі аспекти портретування в ліро-епічній творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 33-43


  Автор аналізує особливості творення портрета-маски в ліро-епічній творчості поета. Автор анализирует особенности создания портрета-маски в лиро-эпическом творчестве поэта. The author analyzes the features of a portrait-mask lyric-epic works of the ...
971151
  Скомороха Л. Окремі аспекти посади професійного судді // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 140-149. – ISSN 1026-9932
971152
  Ковальчук Т.Г. Окремі аспекти права власності громадян України на земельні ділянки за новим Земельним кодексом України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 249-253. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Дається аналіз окремих аспектів права власності громадян України на земельні ділянки з позиції понятійного апарату, підстав виникнення, припинення, змісту тощо з урахуванням нових положень Земельного Кодексу України від 25 жовтня 2001 р. The article ...
971153
  Широка Н. Окремі аспекти права на отримання винагороди за створений службовий винахід // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 326-327. – ISBN 978-966-301-169-1
971154
  Братасюк В. Окремі аспекти правових упущень щодо ліцензування роздрібної торгівлі алкогольними напоями // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 94-96. – ISSN 0132-1331
971155
  Солодка Окремі аспекти правового змісту поняття "інформаційна безпека" / Солодка, ОМ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 89-93.
971156
  Чешковська О.В. Окремі аспекти правового регулювання банкрутства в Канаді // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 125-130.
971157
  Кукіна З.О. Окремі аспекти правового регулювання Інтернету, як засобу масової інформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 243-251


  У цій статті йде мова про особливості правового регулювання мережі Інтернет як засобу масової інформації. Окреслюється предмет такого регулювання шляхом вибору між Інтернетом як глобальною мережею та її окремими ресурсами - Інтернет-ЗМІ. Крім того, ...
971158
  Барчук І.В. Окремі аспекти правового регулювання користування водними об"єктами місцевого значення на умовах оренди згідно національного законодавства // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 140-150
971159
  Бойко А. Окремі аспекти правового регулювання обробки персональних даних у соціальних мережах // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 304-305
971160
  Байда О. Окремі аспекти правового регулювання податкових правовідносин / О. Байда, В. Ручинська // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г. Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 317-323. – ISBN 978-966-306-020-4
971161
  Магера А. Окремі аспекти правового регулювання проведення передвиборної агітації під час парламентських виборів 2006 року // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-11.
971162
  Лебідь В.І. Окремі аспекти правового регулювання рекультивації земель в Україні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 29-34. – ISSN 2222-5374
971163
  Кушнір І. Окремі аспекти правового регулювання спільної діяльності державної прикордонної служби України з населенням прикордонних регіонів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 118-119.
971164
  Лебідь В.І. Окремі аспекти правового регулювання трудових відносин між працівником і фізичною особою (роботодавцем) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32-36.
971165
  Федотова О. Окремі аспекти правового режиму земель внутрішнього водного транспорту України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 40-43


  Розглядаються окремі юридичні дефекти визначення правового режиму земель внутрішнього водного транспорту України, пропонуються шляхи їх усунення.
971166
  Чекалов П. Окремі аспекти правового режиму земель залізничного транспорту України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 79-84. – ISSN 1026-9932


  У статті зроблено аналіз розмежування компетенції з питань управління землями залізничного транспорту в контексті правового режиму вказаних земель.
971167
  Малюга Л. Окремі аспекти правового статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, як спеціального суб"єкта права соціального забезпечення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 222-223
971168
  Саблук С.А. Окремі аспекти правового статусу дитини // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 143-148. – (Право. Економіка. Управління)
971169
  Хоменець Р. Окремі аспекти правового статусу іноземців у сфері місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.67-70
971170
  Слободян О. Окремі аспекти правового статусу компанії з управління активами інституту спільного інвестування // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 61-63
971171
  Макух О.В. Окремі аспекти правового статусу органів, що здійснюють фінансовий контроль за виконанням Державного бюджету України за доходами // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 139-145. – ISSN 0201-7245
971172
  Дем"янова О. Окремі аспекти правового статусу представника як суб"єкта оскарження за новим Цивільним процесуальним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 92-94
971173
  Волинець С.І. Окремі аспекти правового статусу суб"єктів нотаріальних процесуальних відносин // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 140-142. – ISBN 978-617-673-442-0
971174
  Смолин Я.В. Окремі аспекти правової природи договору міжнародного факторингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 132-143. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена питанням існуванням договору міжнародного факторингу, як самостійної конструкції цивільного договору. Проаналізовані підходи науковців до визначення правової природи факторингових відносин. Описано характер послуг, що надаються ...
971175
  Пономарьова Т. Окремі аспекти правової природи недійсних та неукладених договорів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 44-47. – ISSN 2307-8049
971176
  Скригонюк М.І. Окремі аспекти предмета плебсології як філософсько-правового вчення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-33.
971177
  Супрун Л. Окремі аспекти представництва у цивільному процесі за законодавством України та Іспанії: порівняльно-правовий аналіз // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 12 (126). – С. 66-68
971178
  Ятченко Є.О. Окремі аспекти приведення до виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу в Україні // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 306-317. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
971179
  Гнатів О.М. Окремі аспекти примусового виконання судових рішень стосовно держави та створених нею юридичних осіб // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 195-199. – ISBN 978-966-927-257-7
971180
  Кохан Н. Окремі аспекти припинення трудових правовідносин з підстав, зазначений у п. 1 ст. 36 КЗпП України та ст. 38 КЗпП України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9/10 (165/166 ). – С. 66-71. – ISSN 2308-9636
971181
  Розвадовський В.І. Окремі аспекти проблем виборчого права в Україні // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 222-227. – ISBN 978-617-7069-57-6
971182
  Котляр Дм. Окремі аспекти проведення адміністративної реформи та організація центральної виконавчої влади в країнах світу // Парламент : інформаційно-аналітичне видання / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2001. – № 6. – С.24-28
971183
  Сахарук І. Окремі аспекти протидії дискримінації працівників із сімейними обов"язками // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 252-254. – ISBN 978-617-7069-17-0
971184
  Фаїзов А.В. Окремі аспекти протидії корупційним схемам у сфері публічних закупівель // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 207-212. – ISSN 2222-4459
971185
  Височанський М.Р. Окремі аспекти процесу децентралізації влади в Україні в рамках державного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 153-157. – ISSN 2306-6814
971186
  Смокович М. Окремі аспекти процесуальних особливостей судового розгляду виборчих спорів / М. Смокович, С. Кальченко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 6-17.
971187
  Смокович М. Окремі аспекти процесуальних особливостей судового розгляду виборчих спорів / М. Смокович, С. Кальченко // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 5-10.
971188
  Кучер В.О. Окремі аспекти процесуального керівництва прокурором досудовим розслідуванням економічних злочинів // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 388-393. – ISSN 2078-3566


  На підставі наукового аналізу процесуальних джерел та відповідних норм чинно- го кримінального процесуального законодавства, а також кримінально-процесуального законодавства, чинного до 20 листопада 2012 р., зроблено висновок про необхідність ...
971189
  Міщенко К. Окремі аспекти публічної політики Словаччини у сфері вищої освіти, місцевого врядування та зайнятості: уроки для України // Проблематика процесу децентралізації надання послуг в об"єднаних територіальних громадах : матеріали доп. та тез круглого столу (18 квіт. 2019 р.) / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України, Полтав. держ. аграрна акад., Укр. асоціація район. та обл. рад [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, П.В. Ворона, Ю.М. Андрійчук та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 84-87. – ISBN 978-617-649-062-3
971190
  Панасюк О. Окремі аспекти реалізації засад кримінального провадження під час дослідження доказів на стадії судового розгляду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 288-290
971191
  Гавриленко В. Окремі аспекти реалізації прав на працю осіб похилого віку в сучасних умовах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 307-308. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
971192
  Костяшкін І.О. Окремі аспекти реалізації права власності на землю Українського народу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 204-214. – ISSN 2078-9165
971193
  Губарєв С.В. Окремі аспекти реалізації права приватної власності на землю // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-15.
971194
  Дибань М.П. Окремі аспекти реалізації трудових прав працівників у сучасних умовах // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 128-134. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У статті досліджуються тенденції реалізації трудових прав працівників. Розглядаються правові проблеми недопущення дискримінації за ознакою статі та стану здоров"я. В статье исследуются тенденции реализации трудовых прав работников. Рассматриваются ...
971195
  Наумова О.С. Окремі аспекти регламентації кримінальної відповідальності за торгівлю людьми (с. 149 КК України) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 155-162. – ISSN 2306-9082
971196
  Коваленко А.А. Окремі аспекти регулювання банківської діяльності в Україні та ЄС // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 307-318. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
971197
  Луць В. Окремі аспекти регулювання відносин спільної власності за цивільним та сімейним законодавством України / В. Луць, А. Гриняк // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-36.
971198
  Андріїв В.М. Окремі аспекти регулювання дисциплінарної відповідальності працівників у різних системах // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 8-12. – ISBN 978-617-7069-34-7
971199
  Шевченко І. Окремі аспекти регулювання заробітної плати за проектом Трудового кодексу України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 321-322. – ISBN 978-966-301-169-1
971200
  Совгиря О.В. Окремі аспекти регулювання статусу вищих органів державної влади за конституцією України / О.В. Совгиря, Н.Г. Шукліна // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 6 (92). – С. 24-30
971201
  Корнієнко М.В. Окремі аспекти реформи МВС // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 145-148. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
971202
  Телешун С. Окремі аспекти реформування адміністративно - територіального устрою в контексті останніх урядових пропозицій // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С.8-11. – ISSN 0132-1331
971203
  Гусаров С.М. Окремі аспекти реформування державної служби // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 1. – С. 109-125. – ISSN 1993-0909
971204
  Іваницький С.О. Окремі аспекти реформування інституту народних засідателів // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.101-119
971205
  Яновська О. Окремі аспекти реформування кримінального судочинства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 91-96
971206
   Окремі аспекти реформування організації соціальної роботи та підготовки соціальних працівників у Великій Британії / О.П. Бартош, Шандор, ФФ, В.О. Рюль // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 31-36. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
971207
  Терещук Г. Окремі аспекти реформування системи ювенальної юстиції в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 53-56. – ISSN 2524-0129
971208
  Бліхар М.П. Окремі аспекти розвитку духовності українського студентства: досвід емпіричного дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 203-212. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
971209
  Кучма О.Л. Окремі аспекти розвитку законодавства у сфері соціального страхування за часів незалежності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 56-63. – (Юридичні науки ; вип. 3 (118)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розвиток законодавства у сфері соціального страхування протягом 1991-2021 років незалежності України (окремі аспекти реформування соціального страхування та розвитку законодавства у частині визначення страхового стажу й обчислення ...
971210
  Левіна Г.М. Окремі аспекти розвитку змісту поняття рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів тваринного світу (за законодавством незалежної України) // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 340-343. – ISBN 978-966-7957-18-6
971211
  Сисин О. Окремі аспекти розвитку культури Львівщини другої половини ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С.29-33
971212
  Павлюк К.В. Окремі аспекти розвитку науково-дослідної діяльності в світі та в Україні в контексті впливу пандемії COVID-19 / К.В. Павлюк, К.В. Клименко, М.В. Савостьяненко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2020. – № 12 (301). – Бібліогр.: 28 назв
971213
  Валінкевич О.Г. Окремі аспекти розвитку орендних земельних відносин у сільському господарстві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 1 (195). – С.34-38. – ISSN 2221-1055
971214
  Калниня Е.А. Окремі аспекти розвитку української геологічної термінології / Е.А. Калниня, І.М. Кульчицький, І.О. Ліхнякевич // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 352-354. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
971215
  Кушнір І.В. Окремі аспекти розвитку цивільного процесуального законодавства України у сфері перегляду судових рішень на підставі рішення Європейського Суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 110-116
971216
  Коротка Н.О. Окремі аспекти розгляду судом справ про видачу обмежувального припису // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (208). – С. 48-50. – ISSN 2308-9636
971217
  Щербакова Г.В. Окремі аспекти розслідування викрадення людини, вчиненого на тимчасово окупованих територіях // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 171-174. – ISBN 978-617-7220-71-7
971218
   Окремі аспекти системи державного управління закладами вищої освіти: світові практики та український вимір / О.М. Непомнящий, А О. Марушева, Ю.Г. Прав, О.В. Медведчук, І.А. Лагунова // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2021. – Т. 28, № 1. – С. 190-203. – ISSN 1993-0909


  Стаття присвячена питанням визначення шляхів удосконалення системи державного управління закладами освіти з метою забезпечення їх конкурентоздатності. У статті проаналізовано основні тенденції нормативно-правового забезпечення діяльності закладів вищої ...
971219
  Циб І. Окремі аспекти сітової політики та діяльності правоохоронних органів у сфері протидії тероризму // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 356-358. – ISBN 978-617-7220-78-6
971220
  Кацьора О.В. Окремі аспекти соціально-правового захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в Україні / О.В. Кацьора, А.І. Кацьора // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 121-124. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
971221
  Осетинський А.Й. Окремі аспекти соціального захисту судді в сучасних умовах // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 61-73
971222
  Фоміна Г.В. Окремі аспекти соціолінгвістичного підходу до проблеми німецьких антропонімів // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 82-83
971223
  Танасевич О. Окремі аспекти співвідношення підстави та умов притягнення роботодавця до матеріальної відповідальності за шкоду, заподіяну працівнику // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 109-113. – ISSN 2307-8049
971224
  Кравченко С.С. Окремі аспекти співвідношення понять права участі у товаристві та корпоративних прав // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 388-394. – ISSN 1563-3349
971225
  Дика А.О. Окремі аспекти спору про право при оскарженні рішень, дій або бездіяльності виконавця в судовому порядку // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 25-30
971226
  Полюжин І.М. Окремі аспекти становлення і розвитку українського конституціоналізму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 350-352
971227
  Кирилюк В. Окремі аспекти становлення пенітенціарної теорії України // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2013. – № 2 (4). – С. 58-65


  Розглянуто окремі аспекти формулювання й розв"язання проблеми щодо впровадження "пенітенціарної ідеї" у кримінально-виконавчу політику та практику виконання покарань, її розвиток і переростання в "пенітенціарну теорію".
971228
  Пустовіт В.А. Окремі аспекти стану протидії організованій злочинності в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 180-185. – ISSN 1609-0462
971229
  Зашляпін Л.О. Окремі аспекти стратегії та тактики ефективної адвокатської діяльності / Л.О. Зашляпін, О.Г. Яновська // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 8. – С. 20-25.
971230
  Євдокіменко С.В. Окремі аспекти судово-економічної експертизи страхових компаній // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 356-359
971231
  Розвадовський В. Окремі аспекти судового контролю в конституційному провадженні: теорія та практика // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 17-20
971232
  Розвадовський В. Окремі аспекти судового контролю в конституційному провадженні: теорія та практика // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2 (10). – С. 32-35. – ISSN 2524-0129
971233
  Третяк В.М. Окремі аспекти сучасних проблем боротьби з деградацією земель та опустелюванням в Україні / В.М. Третяк, М.М. Мовчан // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 32-37 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-1677
971234
  Карпенко Окремі аспекти та особливості застосування прокурорами міжнародних норм та стандартів у сфері захисту прав військовополонених в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України / Карпенко, С. Карпенко // Вісник прокуратури / Нац. акад. прокуратури України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. М. Якимчук ; редкол.: Якимчук М.К., Стрижевська А.А., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 16-27
971235
  Атаманчук В.М. Окремі аспекти термінології криміналістичних експертиз // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 144-148. – (0). – ISSN 2078-9165
971236
  Міхаліна І.Г. Окремі аспекти техніко-технологічного забезпечення аграрної галузі України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 90-92. – Бібліогр.: 6 назв
971237
  Діковська І. Окремі аспекти тлумачення міжнародних комерційних договорів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 7. – С. 103-112. – ISSN 1026-9932


  У статті аналізуються способи тлумачення умов міжнародних комерційних договорів, запропоновані Конвенцією Організації Об"єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів 1980 p., Принципами міжнародних комерційних договорів УНІДРУА 2010 ...
971238
  Солодова К. Окремі аспекти трансформації джерельної бази адміністративного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 276-278
971239
  Орльонок О. Окремі аспекти удосконалення виборчого законодавства України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 60-68
971240
  Андрушко А.В. Окремі аспекти укладення трудового договору // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 154-163. – ISSN 2078-9165
971241
  Гриняк А. Окремі аспекти укладення шлюбного договору за цивільним та сімейним законодавством України // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 59-64
971242
  Атаманчук І.В. Окремі аспекти уніфікації процесуального права України як чинник гармонізації національного права в умовах європейської інтеграції / І.В. Атаманчук, Ю.І. Ковальчук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 23-28. – ISSN 2219-5521
971243
  Губерська Н.Л. Окремі аспекти управління вищими навчальними закладами за законодавством Російської імперії // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 76-79. – ISBN 978-617-7293-17-9


  "Інколи через систему вищої освіти досягали і політичні цілі. Типовим прикладом тут може бути утворення у м. Києві Імператорського університету Св. Володимира, головним завданням, якого було "распространение русского образования и русской народности в ...
971244
  Корчинська О.О. Окремі аспекти управління корпоративним іміджем підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 46-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
971245
  Кукоба О.О. Окремі аспекти уточнення списків виборців у судовому порядку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 208-214. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
971246
  Сергєєва Д.Б. Окремі аспекти участі прокурора у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 41-44. – ISBN 978-966-520-183-0
971247
  Когутич І. Окремі аспекти феномену "злочин" в теорії та практиці професійного захисту // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 375-379. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
971248
  Світлишин Роман Окремі аспекти фінансового забезпечення ДСНС України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 9, вересень. – С. 37-38 : фото
971249
  Мурашковська В.П. Окремі аспекти формування професійної компетентності майбутніх інженерів-механіків у процесі математичної підготовки / В.П. Мурашковська, С.П. Казнадій // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 121-125. – ISSN 2413-1571
971250
  Шинкарук В.Д. Окремі аспекти формування системи забезпечення якості вищої освіти // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 353-355
971251
  Глушкова Л.В. Окремі аспекти формування соціальної сфери та соціальної політики міста // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 14-18
971252
  Дорош Й.М. Окремі аспекти формування та державної реєстрації еколого-технологічних обмежень у використанні земель / Й.М. Дорош, І.П. Купріянчик // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 13-20 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
971253
  Юхимюк О.М. Окремі аспекти формулювання законодавчих дефініций // Актуальні питання реформування правової системи : зб. матеріалів XIV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 16-17 черв. 2017 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. теорії права та держави ; [редкол.: І.Я. Коцан (голова) та ін. ; уклад. Л.М. Джурак]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – С. 87-89. – ISBN 978-966-940-085-7
971254
  Паращук Л. Окремі аспекти цивільно-правової відповідальності // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 82-83
971255
  Клапатий Д.Й. Окремі аспекти цивільно-правової відповідальності компанії з управління активами інституту спільного інвестування // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 81-85
971256
  Рубан О.О. Окремі аспекти цивільно-правової відповідальності у сфері надання послуг // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 239-241
971257
  Гнатів О.М. Окремі аспекти цивільної юрисдикції за законодавством України та США // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 400-402. – ISBN 978-966-171-322-1
971258
  Савчин М.В. Окремі аспекти юридичних досліджень у сфері публічного права та приватне право // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 114-117. – ISBN 978-617-7096-97-8
971259
  Сафронов В.В. Окремі аспекти юридичної відповідальності за порушення прав на добре відомі торговельні марки // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 122-130. – ISBN 978-617-696-925-9
971260
  Базов В. Окремі аспекти юридичної відповідальності суддів Конституційного Суду України / В. Базов, М. Пономарьова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : Сарган Л.М., Толочко О.М., Барандич С.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 68-72
971261
  Костенко Ю.О. Окремі асспекти визначення предмета податково-правового регулювання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 39-48. – ISSN 0201-7245
971262
  Омел"яненко Ю. Окремі вади законодавчої техніки статті 262 Кримінального кодексу України та пропозиції щодо їх усунення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 359-360
971263
  Мельник А. Окремі види адміністративно-господарських санкцій у сфері з перевезення контейнерних вантажів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 55-63. – ISSN 2
971264
  Донець А.Г. Окремі види договору зберігання в цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Донець Антон Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
971265
  Сібільов М. Окремі види договору зберігання майна за проектом нового Цивільного кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.122-139


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
971266
  Златіна Н. Окремі види заходів впливу, які застосовуються Національним банком України за порушення банківського законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 72-74. – (Юридичні науки ; вип. 82). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються два види державного впливу з боку Національного банку України за правопорушення у банківській діяльності, а саме: письмового застереження до банку та накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу на банк і керівників ...
971267
  Ромащенко І.О. Окремі види контрактів і пактів // Римське приватне право : практикум : навч. посібник / О.О. Білик, І.А. Безклубий, А.О. Кодинець, Р.А. Майданик, В.Є. та ін. Макода. – Київ : Алерта, 2021. – С. 164-176. – ISBN 978-617-566-656-2
971268
  Лихова С.Я. Окремі види покарань за чинним КК України у світлі Європейської Конвенції про захист прав і основних свобод людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-65. – (Юридичні науки ; Вип. 42)


  Аналізуються окремі положення Європейської Конвенції про захист прав та основних свобод людини й їх вплив на систему покарань, передбачену в чинному Кримінальному кодексі України. Розглядаються проблеми, які виникають при застосування окремих видів ...
971269
  Заярний О.А. Окремі види приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації та їх загальна характеристика // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 361-366. – ISBN 978-966-667-624-8
971270
  Костицький М.В. Окремі види судово-психологічної експертизи в адміністративному процесі // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – Вип. 8. – С. 10-16. – ISSN 2078-6743
971271
  Писаренко О.Л. Окремі виміри інформаційної складової філософії освіти в умовах сучасного інформаційного суспільства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 59-64. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
971272
  Проскура К.П. Окремі випадки відображення в обліку та оподаткування операцій з операційної оренди майна // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 20 (2). – C. 22-29. – ISSN 2306-0050
971273
   Окремі випадки утворення о-алкоксикоричних кислот на основі кумаринів в умовах O-алкілювання / С. Шилін, О. Шабликіна, О. Шабликін, В. Хиля, З. Нагорна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 25-30. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  На основі різноманітних за будовою кумаринів шляхом розкриття лактонового фрагмента та О-алкілювання фенольного фрагмента отримано ряд нових похідних о-алкоксикоричних кислот. Дане перетворення для 3-азолілзаміщених кумаринів та фуро[3,2-g]кумаринів ...
971274
   Окремі вірші О.С.Пушкіна, М.Ю.Лермонтова в перекладах Г.Зенгера. – 7с.
971275
  Журавель В.А. Окремі вчення в структурі загальної теорії криміналістики // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України ; Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Ф. Ашиджоглу [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – С. 9-21. – ISSN 1993-0917
971276
  Бондарєва М. Окремі дискусійні аспекти здійснення й захисту спадкових прав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 9-14. – (Юридичні науки ; вип. 4 (111)). – ISSN 1728-3817


  Метою цього дослідження є привернути увагу колег-фахівців у галузі спадкового права та процесу до проблем у процесі спадкування об"єктів нерухомого майна, права на які не виникли у спадкодавця відповідно до вимог діючого законодавства, а також ...
971277
  Боднар І. Окремі додаткові аргументи щодо визначення поняття "кримінально-процесуальна форма" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 441-442. – ISBN 978-617-7069-17-0
971278
  Матишевський П.С. Окремі документи з особової справи працівника Київського університету імені Тараса Шевченка // Павло Семенович Матишевський. Людина. Вчений. Педагог : до 100-річчя з дня народж. / [уклад.: В.С. Ковальський, С.Д. Шапченко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – С. 378-403. – ISBN 978-966-667-750-4


  Окремі документи з особової справи працівника КДУ Матишевського П.С. Додатки. Світлини (фото).
971279
  Притика Д.М. Окремі думки з приводу чергової судової реформи // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 6. – С. 69-73
971280
  Ковтун О.О. Окремі елементи криміналістичної характеристики дітовбивства // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 461-471. – ISSN 0130-2655
971281
  Соснін О. Окремі елементи розробки нової інституціональної матриці розвитку України / О. Соснін, С. Гордієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 13-19 вересня (№ 37). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
971282
  Соснін О. Окремі елементи розробки нової інституціональної матриці розвитку України / О. Соснін, С. Гордієнко // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 10-11. – ISSN 1992-9277
971283
  Великанова М.М. Окремі етапи розвитку вчень про ризик // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 156-160. – ISSN 2219-5521
971284
  Кудрявцева В.В. Окремі завдання щодо вдосконалення інвестиційного законодавства України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 43-49. – ISSN 2311-4894
971285
  Євстігнєєв А.С. Окремі законодавчі новели у сфері обігу земель сільськогосподарського призначення // Актуальні правові проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 22 трав. 2020 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [за ред. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги]. – Харків : Юрайт, 2020. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7450-07-7
971286
  Максименко О. Окремі засади реалізації ювенальної політики в реформуванні адміністративного законодавства України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 104-105. – ISBN 978-617-7069-15-6
971287
  Радченко В. Окремі засади цивільно-правового регулювання архітектурної діяльності в України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 336-337
971288
  Клим О.В. Окремі засоби адміністративно-правового регулювання підприємницької діячьності в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 246-252. – ISSN 1563-3349
971289
  Добровольська В. Окремі засоби державного регулювання підприємництва та їх правова регламентація // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 82-85
971290
  Шміло І.О. Окремі засоби захисту інтересів інвесторів в господарському праві // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (22). – С. 138-145. – ISSN 2311-4894
971291
  Романова О.О. Окремі зауваження щодо культу царських матерів за доби Давнього Царства // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 4. – С. 78-88. – ISSN 1608-0599
971292
  Гавриленко В. Окремі звичаї післянедільного святкування весілля на Сумщині (середина - третя чверть ХХ століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (379), травень - червень. – С. 52-60. – ISSN 2664-4282
971293
  Костяшкін І.О. Окремі конституційні засади соціальної функції права власності на землю в Україні // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 134-137. – ISBN 978-966-419-269-6
971294
  Дехтярьов Є.В. Окремі кримінально-правові аспекти відповідальності слідчого (прокурора) за публічне розголошення даних досудового розслідування // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 3 (95). – С. 61-75. – ISSN 2524-0323
971295
  Бабенко А.М. Окремі майнові злочини проти дітей та сімейних відносин: суспільна небезпека, кримінологічні загрози, передумови і наслідки // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 48-55. – ISSN 2414-4207
971296
  Федик Н. Окремі методи виявлення латентної корупційної злочинності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 177-183. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
971297
  Саваріна О. Окремі методи податкового регулювання підприємницької діяльності: правові проблеми застосування // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 48-51. – ISSN 0132-1331
971298
  Лещук С.О. Окремі методичні аспекти підготовки ІТ-фахівців // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 81-96. – ISSN 1998-6939
971299
  Середюк В.В. Окремі методологічні аспекти категорії простору у філософії права // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : матеріали круглого столу "Філософсько-правова концепція правового простору" : тези наук. доп. : (18 берез. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Терно-граф, 2016. – С. 235-238. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-285-6
971300
  Костяшкін І.О. Окремі методологічні засади реалізації права власності на землю в Україні в умовах сталого розвитку // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 116-120. – ISBN 978-966-7957-20-9
971301
  Жорнокуй Ю. Окремі методологічні підходи до вивчення корпоративних відносин // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 82-87. – ISSN 2409-4544
971302
  Бурдін В.М. Окремі методологічні проблеми визначення понять осудності та неосудності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-88.
971303
  Мельник Олена Окремі методологічні проблеми охорони права інтелектуальної власності України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 2 (18). – С. 18-23
971304
  Когутич І. Окремі міркування щодо викладу О.С. Александровим "суперечностей та проблем сучасної криміналістики" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 353-365. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
971305
  Перепелюк В.Г. Окремі міркування щодо удосконалення організації та порядку діяльності Верховного Суду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (198). – С. 32-51. – ISSN 2308-9636
971306
  Віхров С. Окремі напрями вдосконалення правового регулювання венчурного інвестування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 31-37. – ISSN 2308-9636
971307
  Людвік В.Д. Окремі напрями запобігання економічним злочинам // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 228-231. – ISSN 2219-5521
971308
  Яцун М. Окремі напрями запобігання перевищення влади або службових повноважень працівниками Національної поліції України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 317-318
971309
  Попович І.І. Окремі напрями комплексного дослідження реквізитів документів в практиці кримінального, цивільного, господарського та адміністративного судочинства України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 231-239. – ISSN 2310-9769
971310
  Охріменко С.С. Окремі напрями реформування слідчих підрозділів як фактор зміцнення процесуальної самостійності та незалежності слідчих // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 487-490. – ISSN 1563-3349
971311
  Крупчан О. Окремі напрями та форми реалізації приватних прав фізичних осіб як пріоритет розвитку правової держави в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-51.
971312
  Кравчук А. Окремі напрямки протидії контрабанді // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 177-179. – ISBN 978-617-7363-09-4
971313
  Царьов Р.В. Окремі напрямки реформування інституту позбавлення волі неповнолітніх в Україні на прикладі деяких країн СНД // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 134-143. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
971314
  Шишка Р.Б. Окремі напрямки співпраці у сфері приватного права із колегами ВНЗЄС // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 17-21. – ISBN 978-617-7363-09-4
971315
  Юрлова Н. Окремі наслідки вступу до ЄС нових європейських держав // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 41-45
971316
  Фурса Є.І. Окремі наслідки помаранчевої революції в дії / Є.І. Фурса, Д.Г. Григор"єв // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 4. – С. 40-51
971317
  Спіцина Г.О. Окремі негативні тенденції правового регулювання праці у країнах Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 294-306. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
971318
  Коташевський О. Окремі недоліки нового Кримінального кодексу України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.97-101. – ISSN 0132-1331
971319
  Лещенко Д. Окремі нюанси застосування Віденської конвенції з метою правового захисту інтересів покупця при укладенні договорів міжнародної купівлі-продажу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 37-40. – ISSN 1026-9932
971320
  Лещенко Д. Окремі нюанси застосування Віденської конвенції з метою правового захисту інтересів покупця при укладенні договорів міжнародної купівлі-продажу // Материалы III Международных арбитражных чтений памяти академика Побирченко И.Г. "Применимое право в международном коммерческом арбитраже. Практика применения Венской конвенции о договорах международной купли-продажи товаров" : 13 нояб. 2015 г. : [сб. докладов] / Международные арбитражные чтения памяти академика Побирченко И.Г. – Київ : МКАС и МАК при ТТП Украины, 2016. – С. 73-76
971321
  Гребьонкін А.Л. Окремі ознаки об"єктивної сторони юридичного складу втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність: проблеми тлумачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 57-61. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам встановлення змісту понять "втягнення" та "злочинна діяльність" як ознак юридичного складу злочину, передбаченого ст. 304 Кримінального кодексу України; пропонується спосіб вирішення даних проблем. Розглядається система різновидів ...
971322
  Чернадчук В. Окремі ознаки юридичних фактів у бюджетному праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 85-88. – ISSN 0132-1331
971323
  Сіончук О.В. Окремі особливості викладання джазу в Україні та США: порівняльний аналіз // Історія становлення та перспективи розвитку духової музики в контексті національної культури України та зарубіжжя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітар. ун-т, Каф. духових та ударних інструментів РДГУ ; ред-упоряд. С. Цюлюпа. – Рівне, 2017. – Вип. 9. – С. 122-126. – ISBN 978-966-416-489-1
971324
  Заєць О.І. Окремі особливості вирішення земельних спорів щодо приватизації землі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 239-252. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
971325
  Заєць О.І. Окремі особливості вирішення земельних спорів щодо приватизації землі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 274-285. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
971326
  Горбачевський В.Я. Окремі особливості досудового розслідування кримінальних проваджень про умисні вбивства / В.Я. Горбачевський, В.В. Топчій // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 186-199. – ISSN 1609-0462
971327
  Тітко І.А. Окремі особливості завершення кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 186-192. – ISSN 2306-9082
971328
  Мандзюк О.А. Окремі особливості компетентності інформаційного аналітика // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 13-16. – ISBN 978-966-2439-41-0
971329
  Слива Л.В. Окремі особливості консультування адвокатом у спорах, що виникають щодо оскарження рішень органів публічної влади // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. ; редкол.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Дерій О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 57-62


  Стаття присвячена аналізу здійснення адвокатом консультативної роботи у спроах пов"язаних з оскарженням рішень органів публічної влади. Автор зосереджується на окремих особливостях діяльності адвоката на окремих стадіях консультування в даній категорії ...
971330
  Євтушенко М.П. Окремі особливості міжнародної реєстрації товарних знаків за Мадридською угодою та іншими міжнародно-правовими актами // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 31-33. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
971331
  Плескач О.Ю. Окремі особливості оперативно-розшукового забезпечення кримінальних проваджень за фактом розшуку осіб, зниклих безвісти // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 5 (17). – С. 168-173. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
971332
  Нор В. Окремі особливості порядку з"ясування обставин і перевірки їх доказами під час розгляду скарг слідчим суддею / В. Нор, Д. Крикливець // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – C. 11-18. – ISSN 1026-9932
971333
  Герасименко Є.С. Окремі особливості правової регламентації визначення біженців у законодавстві Європейського Союзу // Європейське право та порівняльне правознавство : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Савойський ун-т у м. Шамборі [та ін. ; упоряд.: О.В. Кресін, О.Д. Рожко ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.С. Гриценко, Ж. Аженьє та ін.]. – Київ ; Шамборі : Логос, 2010. – С. 308-315. – ISBN 978-966-171-267-5
971334
  Стефанчук М.О. Окремі особливості правосуб"єктності усиновлювачів як учасників сімейних правовідносин // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 249-255. – (Серія "Право" ; вип. 2)
971335
  Шинкарьов Ю.В. Окремі особливості притягнення до праці засуджених до арешту // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 104-107. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
971336
  Попов Г.В. Окремі особливості реагування прокурора на порушення прав і свобод дітей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 165-169
971337
  Ткач Ю.М. Окремі особливості створення мультимедійних презентацій // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 289-292. – (Серія : Педагогічні науки)
971338
  Яновська О.Г. Окремі особливості участі адвоката в процедурі медіації // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 168-170. – ISBN 978-966-937-189-8
971339
  Нечипорук С.В. Окремі особливості функціонування судової влади з точки зору конституційно-правової науки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 57-65
971340
  Сюйва І. Окремі питання адаптації національного законодавства в сфері використання лісових ресурсів у сільському господарстві до законодавства Європейського Союзу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 173-175
971341
  Процевський В.О. Окремі питання адаптації професійної підготовки працівників до вимог сучасного ринку праці в Україні / В.О. Процевський, Ю.В. Грицай // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 5-18. – ("Право" ; вип. 25). – ISSN 2312-1661


  Проводиться дослідження особливостей правового регулювання професійної підготовки працівників в Україні у сучасних умовах. Піднімаються питання професійного розвитку працівників, підвищення їх конкурентоспроможності відповідно до суспільних потреб. ...
971342
  Буряк В.Я. Окремі питання адаптації українського законодавства про соціальний захист трудових мігрантів та членів їх сімей до європейських стандартів // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 379-382. – ISBN 978-617-7450-09-1
971343
  Нечипорук Ю.М. Окремі питання адміністративно-правового захисту прав людини в Україні // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 108-116
971344
  Домбровський С.Ф. Окремі питання вдосконалення аграрного законодавства України в світлі гармонізації із законодавством Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 191-195. – (Право. Економіка. Управління)
971345
  Бесчастний С. Окремі питання вдосконалення адміністративного законодавства України у напрямі гармонізації зі стандартами та вихідними засадами права Європейського Союзу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 2-5
971346
  Карабін Т.О. Окремі питання вдосконалення викладання курсу адміністративного права в контексті гармонізації української юридичної освіти з європейською // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 50-52. – ISBN 978-617-7363-09-4
971347
  Бахуринська О. Окремі питання вдосконалення законодавства у сфері протидії організованій злочинності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (288). – С. 305-309. – ISSN 2663-5313
971348
  Костюченко О.Ю. Окремі питання вдосконалення змагальної процедури доказування під час досудового розслідування кримінального правопорушення // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 37-43
971349
  Лихова С. Окремі питання вдосконалення кримінального законодавства щодо відповідальності за порушення права громадян України на участь у референдумі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.445-454. – (Серія юридична ; Вип. 38)
971350
  Курінний Є.В. Окремі питання вдосконалення правового інструментарію запобігання корупції // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 70-75. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
971351
  Ольховенко С.І. Окремі питання взаємодії експертів-криміналістів та інспекторів-криміналістів, їх адаптація в умовах реформування системи МВС України / С.І. Ольховенко, В.В. Юсупов // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 18-21. – ISSN 1992-4437
971352
  Тесленко М. Окремі питання взаємодії Конституційного Суду України і судів загальної юрисдикції в аспекті надання ефективного правового захисту // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.110-115
971353
  Снідевич О.С. Окремі питання визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню (на матеріалах застосування судами статті 365 ЦПК України) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 4 (78). – С. 54-64


  У цій статті на підставі матеріалів судової практики аналізуються окремі положення процедури визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, вносяться пропозиції щодо вдосконалення цивільного процесуального законодавства із зазначеного ...
971354
  Істоміна О.А. Окремі питання визнання угод недійсними в процедурах санації та ліквідації // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 50-51.
971355
  Жорнокуй Ю. Окремі питання визнання членів органів акціонерного товариства учасниками корпоративного конфлікту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 8-12
971356
  Телестакова А.А. Окремі питання визначення критеріїв класифікації договорів про надання послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 172-175
971357
  Бориславська М.В. Окремі питання визначення місця та ролі сучасного цивільного права в системі права України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 114-117. – (Право. Економіка. Управління)
971358
  Підгородинський В.М. Окремі питання визначення ознак об"єктивної сторони торгівлі людьми // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 53-58
971359
  Білоусов Ю.В. Окремі питання визначення підвідомчості справ Адміністративному суду в проекті Адміністративно - процесуального кодексу // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.89-97
971360
  Ситайло О.І. Окремі питання визначення поняття "застава" у кримінальному провадженні // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 5 (32). – С. 125-131. – ISSN 2310-6166
971361
  Детюк А. Окремі питання визначення поняття "національна економічна безпека" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 131-135
971362
  Васильчук Б.Г. Окремі питання визначення поняття "суб"єкт адміністративного права" // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 79-87. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
971363
  Джабурія О.В. Окремі питання визначення предметної сфери функціонування адміністративної юстиції: порівняльно-правовий аспект // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 283-285. – ISBN 978-966-171-322-1
971364
  Клепікова О.В. Окремі питання визначення транспортних засобів об"єктами майнових відносин у сфері господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 108-114. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено систему транспортних засобів, сформульовано основні положення щодо визначення транспортних засобів об"єктами майнових відносин у сфері господарювання. The system of transports is studied. The main points about the definitions of them as the ...
971365
  Корнєєв А. Окремі питання викладання історії Конституції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 23-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
971366
  Шаповалова О.І. Окремі питання виконання грошових зобов"язань // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 77-81. – (Право. Економіка. Управління)
971367
  Дуюнова Т.В. Окремі питання виконання покарання та звільнення від його відбування засуджених до довічного позбавлення волі // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 201-207. – ISBN 966-8759-17-6
971368
  Коруц У.З. Окремі питання виконання рішень Європейського суду з прав людини // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 49-53
971369
  Швайка І. Окремі питання виконання ухвал про забезпечення позову // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 20-23.
971370
  Штим Т. Окремі питання використання акціонерних угод в процесі приватизації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 96-99. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються особливості акціонерної угоди, визначається її значення в процесі функціонування акціонерного товариства, а також можливість застосування таких угод у відносинах приватизації. В статье исследуются особенности акционерного ...
971371
  Бондаренко О.О. Окремі питання використання спеціальних знань у кримінальному провадженні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 51-59. – ISSN 1999-5717
971372
  Хохлова І.В. Окремі питання виникнення права надрокористування в Україні / І.В. Хохлова, О.П. Шем"яков // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 430-434. – ISSN 1563-3349
971373
  Мельничук М.О. Окремі питання випробування при призначенні на посаду державних службовців // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 452-456. – ISBN 978-617-7450-09-1
971374
  Погрібний О.О. Окремі питання вирішення земельних спорів // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 175-187. – ISSN 0201-7245
971375
  Ходанович Окремі питання виявлення й досудового розслідування злочинів проти основ національної безпеки України / Ходанович, в.О. // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 177-185. – ISSN 2310-9769
971376
  Волинець Р.А. Окремі питання відмежування злочинів передбачених статтями 199 і 224 КК України, від злочинів, передбачених статтями 190 та 192 КК України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (203). – С. 68-69. – ISSN 2308-9636
971377
  Волинець Р.А. Окремі питання відмежування злочину передбаченого ст. 210 КК України, від злочинів, передбачених статтями 191 і 222 КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 394-398. – ISBN 978-966-458-403-3


  У тезах розглядаються основні підходи щодо розмежування злочинів, передбачних статтями 210, 191 та 222 КК України. Визначаються спільні та відмінні ознаки вказаних злочинів.
971378
  Лоза Д.І. Окремі питання відповідальності держав за міжнародно-протиправні діяння // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (230). – С. 45-54. – ISSN 2308-9636
971379
  Бантишев О.Ф. Окремі питання відповідальності за злочини проти безпеки руху чи експлуатації транспорту / О.Ф. Бантишев, Б.В. Романюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 5-9. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
971380
  Осипенко Д.М. Окремі питання відповідальності за порушення авторського права при використанні програмних продуктів корпорації "Micrsoft" // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 39-41
971381
  Ізай І.М. Окремі питання відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст. 347 КК України) // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 551-561. – ISSN 0869-2491
971382
  Куцевич М.П. Окремі питання відповідності застосування смертної кари в Україні її міжнародно-правовим зобов"язанням / М. Куцевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-61. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу правомірності призначення покарання у виді смертної кари з точки зору міжнародно-правових зобов"язань України. Статья посвящена анализ у правомерности применения наказания в виде смертной казни с точки зрения ...
971383
  Русецький А.А. Окремі питання відшкодування (компенсації) моральної (немайнової) шкоди / А.А. Русецький, О.В. Карачевцев // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 180-193. – ISSN 1999-5717
971384
  Карпінська Т.В. Окремі питання відшкодування витрат на правову допомогу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-18.
971385
  Попов Г.В. Окремі питання відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 29-34.
971386
  Хім"як Ю.Б. Окремі питання впливу Європейської Конвенції" про захист прав людини та основоположних свобод і практики Європейського суду з прав людини на кримінальне право України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 477-481. – ISSN 1563-3349
971387
  Удала Я.М. Окремі питання впливу офіційного оприлюднення нормативно-правових актів на рівень правової культури і правосвідомості громадян // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 77-81. – ISSN 2219-5521
971388
  Луспеник Д. Окремі питання впровадження ефективних механізмів допуску до касаційного оскарження судових рішень у цивільному судочинстві України / Д. Луспеник, Хотинська-Нор // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 347-354. – ISSN 1026-9932
971389
  Стефанів Н. Окремі питання врахування практики Європейського суду з прав людини при оцінці судом доказів, здобутих у результаті негласних слідчих дій // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 103-108
971390
  Коваленко О.О. Окремі питання врегулювання відсторонення працівника від роботи у майбутньому Трудовому кодексі України // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 95-98. – ISBN 978-617-7069-52-1
971391
  Заросило В.О. Окремі питання врегулювання туристичної діяльності в Україні / В.О. Заросило, В.В. Заросило // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 142-146. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
971392
  Яновська О.Г. Окремі питання гарантій засади презумпції невинуватості // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 36-39. – ISBN 978-966-419-300-6
971393
  Гринюк В.О. Окремі питання дисциплінарної відповідальності суддів загальної юрисдикції // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 61-65
971394
  Пшонка М.П. Окремі питання діяльності Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ як касаційної інстанції у цивільних справах // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 4 (7). – С. 129-141
971395
  Бєлінгіо В.О. Окремі питання діяльності суб"єктів публічної адміністрації в сфері захисту прав громадян // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 43-53. – ISSN 2227-796X
971396
  Яновська О. Окремі питання доказування в змагальному кримінальному процесі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 234-240
971397
  Сібільов Д. Окремі питання доказування в ЦПК України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 139-144. – ISSN 0132-1331
971398
  Чекотило В.І. Окремі питання допиту експерта під час досудового розслідування // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 131-135
971399
  Грабарчук О. Окремі питання допустимості доказів у кримінальному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 375-376
971400
  Фігурський В. Окремі питання дослідчої перевірки в справах про злочини, передбачені ст. 175 Кримінального кодексу України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 451-459. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналізовані питання доцільності існування дослідчої перевірки у справах про злочини, пов"язані з невиплатою заробітної плати, стипендії, пенсії та інших установлених законом виплат (ст. 175 Кримінального кодексу України). Сформульовано ...
971401
  Сторожук Д. Окремі питання досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов"язаних з торгівлею людьми // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 19-23
971402
  Саленко О. Окремі питання етизації судової влади: історичний аспект, міжнародний досвід, національні реалії // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (288). – С. 343-350. – ISSN 2663-5313
971403
  Глущенко С.В. Окремі питання єдності касаційної інстанції: концептуальний підхід // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 114-125
971404
  Соколюк М. Окремі питання з оплати праці. Збереження середнього заробітку педагогічним працівникам, призваним на військову службу // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 11 жовтня (№ 37/38). – С. 10-11
971405
  Стельмах О. Окремі питання забезпечення економічної безпеки у регіонах України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 61-62
971406
  Домбровський С.Ф. Окремі питання забезпечення організацвї юридичного обслуговування аграрних підприємств / С.Ф. Домбровський, Л.С. Тараненко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.79-83
971407
  Шингарьов Д.О. Окремі питання забезпечення прав та законних інтересів осіб при проведенні допиту у режимі відеоконференції під час досудового розслідування // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 212-224. – ISSN 2224-9281
971408
  Костяшкін І.О. Окремі питання забезпечення соціальної функції права власності на землю в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 139-143. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
971409
  Яновська О. Окремі питання загальної характеристики принципу змагальності в кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 144-148
971410
  Федосієнко Т. Окремі питання законодавчого врегулювання розгляду в порядку цивільного судочинства справ, пов"язаних із материнством // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 100-101
971411
  Квасніцька О.О. Окремі питання законодавчого регулювання будівництва морських портів та об"єктів портової інфраструктури // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 90-96
971412
  Костюк Ю. Окремі питання законодавчого регулювання виконання постанов про накладення адміністративних стягнень // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 32-36
971413
  Климчук М.П. Окремі питання законодавчого регулювання судово-експертної діяльності в Україні // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 112-114. – ISBN 978-617-616-077-9
971414
  Вітер Д.В. Окремі питання залучення судового експерта під час досудового розслідуванні злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 392-394
971415
  Смоков С.М. Окремі питання запровадження профілактичної діяльності під час досудового розслідування / С.М. Смоков, А.А. Десятник // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 111-118
971416
  Бершадська І. Окремі питання застави акцій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 87-91
971417
  Вишневецький Ю. Окремі питання застосування амністії в стадії судового розгляду кримінальної справи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 90-92
971418
  Сільченко С. Окремі питання застосування законодавства про строковий трудовий договір у судовій практиці // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 58-64.
971419
  Ромащенко І.О. Окремі питання застосування засобів цивільних прав за Віденською конвенцією 1980 року // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 131-133. – ISBN 978-966-2635-96-6
971420
  Жук Окремі питання застосування інституту примусових заходів медичного характеру та примусового лікування / Жук, ІВ // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 67-74.
971421
  Дем"як В.М. Окремі питання застосування оціночних понять при зміні способу виконання рішення господарського суду // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 211-215. – ISBN 978-617-7605-90-3
971422
  Лук"яненко Ю.В. Окремі питання застосування практики Європейського суду з прав людини щодо затримання особи у кримінальному судочинстві // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – С. 55-60. – ISSN 1727-1584
971423
  Даниліна Ю.С. Окремі питання застосування соціального діалогу як засобу побудови відносин між працівником та роботодавцем // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 91-97. – ("Право" ; вип. 27). – ISSN 2312-1661
971424
  Поливач В. Окремі питання застосування строків позовної давності у справах, що виникають із кредитних правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 376-377. – ISBN 978-617-7069-14-9
971425
  Гуйван Д.П. Окремі питання застосування типових договорів у зобов’язальних відносинах при постачанні гарячої води // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 207-211. – ISSN 2219-5521
971426
  Семенюк О.О. Окремі питання затримання особи за підозрою у вчиненні злочину // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 58-62.
971427
  Гора І.В. Окремі питання захисту об"єктів критичної інфраструктури: зарубіжний досвід / І.В. Гора, О.В. Батюк // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (11). – С. 132-139. – ISSN 2617-4162
971428
  Дроздов О. Окремі питання захисту прав батьків: справи про усиновлення (за практикою ЄСПЛ) / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 12 (19), грудень. – С. 47-51
971429
  Дроздов О. Окремі питання захисту прав дитини (за практикою Європейського суду з прав людини) / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 11 (18), листопад. – С. 38-41
971430
  Процевський О. Окремі питання захисту права на заробітну плату в судовому порядку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 64-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
971431
  Діковська І.А. Окремі питання захисту цивільних прав у міжнародному приватному праві // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 114-116
971432
  Азаров Ю.І. Окремі питання збирання доказів у кримінальному провадженні / Ю.І. Азаров, О.Ю. Хабло, Я.Ю. Конюшенко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 5. – С. 135-141. – ISSN 2222-5374
971433
  Романов М.В. Окремі питання звільнення засуджених від відбування покарання // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 146-152. – ISSN 0201-7245
971434
  Комарницька О.Б. Окремі питання здійснення обшуку житла стороною обвинувачення // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 4 (31). – С. 118-129. – ISSN 2310-6166
971435
  Карпенко М.І. Окремі питання злочинів проти правосуддя // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (74). – С. 21-29. – ISSN 2222-5374
971436
  Лайтер К. Окремі питання зміни юридичної позиції Конституційним Судом України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 113-115
971437
  Басиста І.В. Окремі питання зняття інформації з електронних інформаційних систем // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 203-206. – ISBN 978-966-419-300-6
971438
  Кодацький В.П. Окремі питання зростання доходів держави і підприємств : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 50-55 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
971439
  Маляренко С. Окремі питання зупинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 310-321. – ISSN 1026-9932
971440
  Мелех Л.В. Окремі питання імплементації законодавства Європейського Союзу в земельне законодавство України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 125-134. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
971441
  Кубієвич С.П. Окремі питання імплементації міжнародно-правових стандартів прав людини в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 590-595. – ISSN 1563-3349
971442
  Скомороха С. Окремі питання імплементації норм міжнародного права і конституційна юрисдикція України // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 6-11


  У статті аналізується практика Конституційного Суду України щодо конституційно-правових проблем укладення міжнародних договорів України, імплементації норм міжнародного права у вітчизняному законодавстві. Автор також пропонує підходи до застосування ...
971443
  Гримайло В. Окремі питання інституту вини у Кримінальному кодексі України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 127-133.
971444
  Степенькін С.Ю. Окремі питання історіографії Корсунського полку // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 41-44. – (Серія "Історичні науки")


  Згадується "Обозрение полков и сотен Малороссийской Украины" в "Собрании сочинений" М.А. Максимовича. С. 41.
971445
  Денисова Т.А. Окремі питання класифікації функцій юридичної відповідальності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 18-21. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
971446
  Снідевич О. Окремі питання класифікації цивільних позовів у справах, що виникають із земельних правовідносин // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 98-102. – ISSN 0132-1331
971447
  Терещенко К. Окремі питання корпоративного шантажу або "грінмейлу" в системі корпоративних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 83-85
971448
  Гацелюк В.О. Окремі питання криміналізації правопорушень у сфері боротьби з інфекційними хворобами в контексті модернізації теорії та практики протидії злочинності в Україні // Доступ до правосуддя в контексті реформи децентралізації в Україні : матеріали Загальнонац. юрид. форуму, 13 груд. 2019 р. / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка, Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; [ред. Л.Б. Комленко]. – Сєвєродонецьк : Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка, 2020. – С. 68-76. – ISBN 978-617-7627-30-1
971449
  Конопельський В.Я. Окремі питання кримінально-правового визначення та умов відповідальності у сфері незаконного або неналежного поводження з матеріальними об"єктами підвищеної небезпеки за законодавством деяких зарубіжних країн / В.Я. Конопельський, О.А. Гритенко // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 62-71. – ISSN 2414-4207


  У статті надається кримінально-правова характеристика та встановлюються умови відповідальності у сфері незаконного або неналежного поводження з матеріальними об’єктами підвищеної небезпеки за законодавством деяких зарубіжних держав. Вивчаються деякі ...
971450
  Сенько М.М. Окремі питання кримінально-правового захисту правоохоронної діяльності за законодавством України та деяких зарубіжних держав / М.М. Сенько, В.П. Беленок // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 148-157. – (Юридична ; Вип. 1)
971451
  Романишин О.Р. Окремі питання кримінально-правової кваліфікації за незаконні дії щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації (ст. 388 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 314-318. – ISSN 2219-5521
971452
  Ізай І.М. Окремі питання кримінально-правової кваліфікації за погрозу вбивством, насильством, або знищенням чи пошкодженням майна щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України) . // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 262-266. – ISSN 2219-5521
971453
  Черевко К.О. Окремі питання кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого статтею 150 Кримінального кодексу України // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 102-111. – ISSN 2304-4556
971454
  Мягков М.О. Окремі питання кримінальної відповідальності за перешкоджання здійсненню виборчого права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 257-264. – (Право. Економіка. Управління)
971455
  Виговський Д.Л. Окремі питання кримінологічного визначення поняття "жертва злочину" / Д.Л. Виговський, Т.І. Нікіфорова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 175-183. – ISSN 2078-9165
971456
  Гутник А.Є. Окремі питання кримінологічної характеристики правопорушень у сфері оподаткування / А.Є. Гутник, В.В. Лисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-76. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розглядаються питання кримінологічної характеристики правопорушень у сфері сплати податків, висвітлюються проблеми діяльності органів податкової міліції щодо здійснення превентивних заходів. The points of criminalistic analysis of breaking the Law in ...
971457
  Демиденко Л.М. Окремі питання майнового оподаткування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 40-41. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується податок на нерухомість, як інструмент оподаткування власності. Розглянуто позитивні та негативні сторони законопроекту стосовно оподаткування нерухомості. The author investigates the property tax, positive and negative effects ...
971458
  Мелех Л. Окремі питання медіації у господарському судочинстві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 209-215. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 2 (26)). – ISSN 2415-3818
971459
  Кобрин В. Окремі питання методики викладання муніципального права України // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 96-99
971460
  Барабаш Ю. Окремі питання модернізації конституційних засад виборчого права України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 46-53. – ISSN 1026-9932
971461
  Цікало В. Окремі питання набуття, зміни та припинення прав учасників господарського товариства // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 151-165. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
971462
  Дубова С. Окремі питання наскрізної професійної соціалізації студентів напряму підготовки "Інформаційний аналітик" протягом навчання у ВНЗ // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 198-200
971463
  Волошина В.А. Окремі питання науково-консультативного забезпечення реалізації повноважень Верховного Суду України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 248-252. – ISSN 2219-5521
971464
  Сердюк Л.Р. Окремі питання нормативно-правового забезпечення впровадження електронного судочинства в Україні // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 169-180. – ISSN 2310-6166
971465
  Линник О. Окремі питання нормативно-правового механізму забезпечення економічної безпеки держави / О. Линник, Л. Омельчук // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 300-304. – ISBN 978-617-7638-06-2
971466
  Газдайка-Василишин Окремі питання об"єктів некорисливих злочинів проти власності за кримінальним правом України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 202-212. – (Юридична ; Вип. 2)
971467
  Гринюк В.О. Окремі питання обгрунтованості обвинувачення при затвердженні судом угод у підготовчому провадженні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 128-130. – ISBN 978-617-7096-97-8
971468
  Кураш Я.М. Окремі питання обгрунтування кримінально-правової відповідальності у світлі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 154-164. – ISSN 0201-7245
971469
  Парубенський Окремі питання організації комітетів у структурі парламенту: зарубіжний досвід та Україна / Парубенський, ОМ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 72-77.
971470
  Бойчук А.Б. Окремі питання організації обліку заробітної плати в умовах підсумованого обліку робочого часу працівників // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 20, жовтень. – С. 37-42. – ISSN 2306-6814
971471
  Гречанюк С.К. Окремі питання організації процедури застосування до засуджених умовно-дострокового звільнення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 245-250. – (Право. Економіка. Управління)
971472
  Єршова В.С. Окремі питання організаційно-правового забезпечення охорони навколишнього природного середовища на рівні Європейського Союзу // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 27-37
971473
  Розгон О.В. Окремі питання освітнього процесу, що потребують уваги (законодавчі положення та судова практика) // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 87-164
971474
  Константий О. Окремі питання оскарження правових актів у порядку адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 27-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
971475
  Притика Ю.Д. Окремі питання отримання за кордоном доказів у цивільних та комерційних справах // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 53-59.
971476
  Єрух А.М. Окремі питання оформлення спадкових прав / А.М. Єрух, Ю.М. Козьяков // Довідник кадровика : для ефективної роботи кадрової служби / ТОВ "МедіаПро". – Київ, 2008. – № 6
971477
  Сокирам М.Ф. Окремі питання оцінки доказового значення матеріалів, одержаних за допомогою технічних засобів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 173-178.
971478
  Семенюк О.О. Окремі питання перевірки алібі у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 240-247
971479
  Базов В. Окремі питання перегляду судових рішень в адміністративних справах // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 9-14
971480
  Бойко Г. Окремі питання перегляду судового рішення кримінальної справи в суді касаційної інстанції // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 511-512
971481
  Гетманцев О.В. Окремі питання підвищення ефективності виконання судових рішень і рішень інших органів // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 11-14. – ISBN 978-617-7361-58-8
971482
  Панова Л.В. Окремі питання пов"язані із законодавством про національну платіжну систему // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 149-151. – ISBN 978-966-2635-96-6
971483
  Гринюк В. Окремі питання повідомлення особи про підозру як початок реалізації функції обвинувачення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 120-126. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню інституту повідомлення особи про підозру на основі положень КПК України 2012 р. Проаналізовано взаємозв"язок функції обвинувачення та функції захисту в кримінальному процесі. Розглянуто питання початку реалізації в ...
971484
  Старостенко А. Окремі питання повноважень Верховного Суду України при перегляді судових рішень у кримінальних справах // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 524-526
971485
  Міхеєв М. Окремі питання поділу адміністративного процесу та визначення місця виконавчого процесу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 88-92. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
971486
  Мирославський С.В. Окремі питання подолання колізій при застосуванні законодавства про вексільний обіг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Т. 19. – С. 343-349. – ISBN 966-8958-08-3
971487
  Панасюк О.А. Окремі питання порядку дослідження доказів під час судового розгляду кримінального провадження // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 16-18. – ISBN 978-966-937-203-1
971488
  Кіккас М. Окремі питання права власності, пов"язані з окупацією Криму та її завершенням // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2021. – № 15
971489
  Соколова А.К. Окремі питання права приватної власності на об"єкти рослинного світу // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 127-135. – ISSN 0201-7245
971490
  Дроздов О. Окремі питання правил адвокатської етики України та США (порівняльно-правовий аналіз) / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 11 (18), листопад. – С. 11-15
971491
  Письменна К.С. Окремі питання правового забезпечення державної промислової політики в галузі суднобудування та судноремонту // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 50-58. – ISSN 0201-7245
971492
  Євстігнєєв А.С. Окремі питання правового забезпечення екологічної безпеки спеціального природокористування в контексті Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" // Актуальні проблеми юридичної науки : зб. тез міжнар. наук. конф. "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький , 20-21 жовт. 2017 р.) : [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Хмельниц. ун-т упр. та права ; Євраз. асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. ред.: Л.Л. Місінкевич]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2017. – Ч. 2 : Земельне право. Аграрне право. Господарське право. Екологічне право. Природоресурсне право. Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика.Судова експертиза.Міжнародне право.Порівняльне правознавство. – С. 18-19. – ISBN 978-617-7169-06-9
971493
  Корнієнко Г.С. Окремі питання правового забезпечення фермерського землекористування в умовах ринку земель // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 148. – С. 162-168. – ISSN 2224-9281
971494
  Карбовська К.А. Окремі питання правового забезпечення функціонування стартапів // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (24). – С. 7-13. – ISSN 2311-4894
971495
  Пригуза Окремі питання правового регулювання банкрутства підприємство-об"єктів права комунальної власності / Пригуза, Д // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 102-107.
971496
  Басай В.Д. Окремі питання правового регулювання відшкодування моральної шкоди, заподіяної порушенням екологічних прав / В.Д. Басай, В.О. Джуган // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 453-458. – ISSN 1563-3349
971497
  Сазонов В.В. Окремі питання правового регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 332-335
971498
  Фурс С.І. Окремі питання правового регулювання договору банківського вкладу та суміжних правовідносин // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 68-74. – ISSN 2519-2353
971499
  Дерець В.А. Окремі питання правового регулювання доступу до публічної інформації // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 313-320. – ISSN 0869-2491
971500
  Ковальчук Т.Г. Окремі питання правового регулювання інституційно-функціонального забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 75-81. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Досліджується система органів, що здійснює управління в галузі ефективного використання, відтворення та охорони земель сільськогосподарського призначення та аналізується результативність їхньої діяльності в зазначеній сфері. The system of governing ...
971501
  Карапетян Д. Окремі питання правового регулювання консалтингової діяльності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 387-389
971502
  Комзюк В.Т. Окремі питання правового регулювання контролю культурних цінностей, які вивозяться за межі митної території України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 54-59. – ISSN 1727-1584
971503
  Бойчук Н.Р. Окремі питання правового регулювання корпоративних інвестицій // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 76-81. – ISSN 2311-4894
971504
  Бойчук Н.Р. Окремі питання правового регулювання корпоративної форми іноземного інвестування // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 76-82. – ISSN 2311-4894
971505
  Богун В. Окремі питання правового регулювання кредитування на ринку житла / В. Богун, О. Кухар // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 4. – С. 36-42
971506
  Селюков В.С. Окремі питання правового регулювання міграційної політики Європейського Союзу / В.С. Селюков, А.Г. Вуйма // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 126-135. – ISSN 1999-5717
971507
  Бондаренко Б. Окремі питання правового регулювання проведення клінічних досліджень // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 191-192
971508
  Первомайський О.О. Окремі питання правового регулювання процесу об"єднання територіальних громад // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 49-53. – ISSN 0201-7245
971509
  Джуган В.О. Окремі питання правового регулювання раціонального природокористування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 415-420. – ISSN 1563-3349
971510
  Заруба П.І. Окремі питання правового регулювання реєстрації суб"єктів підприємницької діяльності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 11. – С. 33-36
971511
  Ельбрехт В. Окремі питання правового регулювання страхування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)
971512
  Філик Н.В. Окремі питання правового регулювання судової експертизи об"єктів інтелектуальної власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 37-44.
971513
  Самбор М.А. Окремі питання правового регулювання участі експерта у справах про адміністративні правопорушення / М.А. Самбор, Н.О. Смілик // Юридична наука : науковий юридичний журнал / "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1. – С. 53-62. – ISSN 2222-5374
971514
  Бортняк В.А. Окремі питання правового супроводження погашення податкової заборгованості // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 169-172.
971515
  Теремецький В.І. Окремі питання правової охорони і захисту прав споживачів за договором роздрібної купівлі-продажу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 202-213. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
971516
  Дрозд А.В. Окремі питання правозастосування тимчасового вилучення майна в кримінальному провадженні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 77-84. – ISSN 2524-0323
971517
  Рябовська С.Я. Окремі питання принципів діяльності адвокатури України // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 98-102
971518
  Харченко О. Окремі питання припинення права власності помимо волі власника // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 140-145. – ISSN 0132-1331
971519
  Гродзинська К. Окремі питання притягнення суддів до кримінальної відповідальності за ухвалення завідомо неправосудного рішення // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 10 (390). – С. 2-6. – ISSN 2313-559X


  Представлено правовий аналіз деяких питань притягнення суддів до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних судових рішень у контексті люстраційного процесу в Україні. Запропоновано універсальне узагальнювальне поняття ...
971520
  Гринюк В.О. Окремі питання притягнення суддів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності / В. Гринюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 58-60. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються деякі проблеми застосування інституту дисциплінарної відповідальності суддів загальної юрисдикції як однієї з гарантій принципу їх незалежності та неупередженості у зв"язку з прийняттям нового Закону України "Про судоустрій і ...
971521
  Гуйван П.Д. Окремі питання про визначеність правових норм у сфері їх застосування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 237-250. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
971522
  Скомороха Л. Окремі питання професійних якостей судді в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 11. – C. 113-125. – ISSN 1026-9932
971523
  Озерський І.В. Окремі питання професійної компетенції психологів органів прокуратури // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 30-33
971524
  Благодарний А. Окремі питання профілактики адміністративних правопорушень // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 1. – С. 14-18
971525
  Панталієнко Я.П. Окремі питання процедури посвідчення секретного заповіту // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 290-293. – ISBN 978-966-600-475-1
971526
  Хруслова Л.А. Окремі питання процесуальних відносин прокурора і суду // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-48.
971527
  Строган А. Окремі питання процесуального оформлення заявлення та розгляду клопотань під час досудового розслідування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 124-126.
971528
  Тищенко О. Окремі питання процесуального порядку повідомлення про підозру в контексті реалізації засади публічності / О. Тищенко, Д. Говорун // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 149-153
971529
  Лозинська І.В. Окремі питання реалізації активів боржника в процедурі ліквідації // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 101-106.
971530
  Власенко В.В. Окремі питання реалізації права громадян на відшкодування шкоди, завданої порушенням вимог екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-48. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються окремі проблемні питання відшкодування шкоди, завданої громадянам порушенням вимог екологічної безпеки. Particular questions of realization of the right of citizens on indemnifying the damage, caused by breach of the requirements of ...
971531
  Кальченко І. Окремі питання реалізації правового статусу особи // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 44-48
971532
  Гринюк В. Окремі питання реалізації функції обвинувачення на стадії підготовчого провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 124-126
971533
  Устинова І. Окремі питання регулювання аудиторської діяльності в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 533-535. – ISBN 978-617-7069-28-6
971534
  Гаєвая О.В. Окремі питання регулювання оплати праці за кордоном та в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 103-111. – ISSN 2224-9281
971535
  Шуляк Н. Окремі питання регулювання правовідносин батьківства сімейним законодавством України / Н. Шуляк, В. Короленко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 49-55.
971536
  Шадура Д. Окремі питання регулювання правовідносин батьківства сімейним законодавством України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 12 (90). – С. 40-45
971537
  Левицька С. Окремі питання реіормування бюджетного обліку: стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-38.
971538
  Вільгушинський М.Й. Окремі питання реформування інституційних засад діяльності органів прокуратури (процесуальний аспект) / М.Й. Вільгушинський, Ю.Б. Хім"як // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2018. – № 3 (183), березень. – С. 20-32. – ISSN 1726-3077
971539
  Маляренко В.Т. Окремі питання реформування кримінальної юстиції в Україні // Збірник наукових доповідей членів Академії правових наук України (2008-2009 роки) / Академія правових наук України, Київський регіональний центр. – Київ : АДЕФ-Україна, 2009. – С. 47-68. – ISBN 978-966-187-053-5
971540
  Коруц У.З. Окремі питання реформування Організації Об"єднаних Націй в контексті сучасних викликів та змін у міжнародних відносинах // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 254-256. – ISBN 978-617-7363-7-0
971541
  Сердюк В.В. Окремі питання реформування судової влади // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 7-13.
971542
  Ольховський Є.Б. Окремі питання реформування судочинства і судоустрою // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 7 (107). – С. 40-42
971543
  Товстопят Л.М. Окремі питання реформування та функціонування нової публічної адміністрації в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 259-263. – ISSN 1563-3349
971544
  Барабаш Ю. Окремі питання розгляду виборчих спорів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 14 (323). – С. 5-9
971545
  Радзивілюк В.В. Окремі питання розірвання мирової угоди та визнання її недійсною // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 114-117.
971546
  Соловйова А. Окремі питання розмежування вимагання і суміжних злочинів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 225-236. – ISSN 0132-1331
971547
  Валах В.В. Окремі питання розмежування категорій "злиття" та "приєднання" при реорганізації юридичних осіб // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 19-22. – ISBN 978-966-927-257-7
971548
  Ковалишин О.Р. Окремі питання розмежування підвідомчості корпоративних спорів // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 333-342. – ISBN 978-966-437-304-0
971549
  Сіренко О. Окремі питання розслідування кіберзлочинів та забезпечення національної безпеки // Національна безпека: моніторинг реалізації законодавства України / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Женев. центр демократ. контролю над збройними силами ; Центр дослідж. армії, конверсії та роззброєння ; [упоряд.: О.Л. Копиленко, Є.Р. Бершеда, Т.М. Барабаш]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2018. – С. 346-349. – ISBN 978-617-7638-06-2
971550
  Капітанчук Л.Ю. Окремі питання розслідування порушень державного кордону України за участю нелегальних мігрантів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 306-312. – (Право. Економіка. Управління)
971551
  Тищенко Окремі питання соціально-правового становища громадян похилого віку в Україні / Тищенко, 0.В. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 66-73


  Досліджуються проблеми соціально-правового становища громадян похилого віку в Україні, аналізується протиправне явище дискримінації за ознакою віку (ейджизм), розглядаються окремі аспекти практичної реалізації соціального захисту вказаної категорії ...
971552
  Федорова І. Окремі питання соціального захисту військовослужбовців строкової військової служби // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 26 червня (№ 24). – С. 10-11
971553
  Луць В. Окремі питання спадкового договору в цивільному праві України / В. Луць, А. Гриняк // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 31-36
971554
  Жравльов Д.В. Окремі питання спадкування // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 29-33
971555
  Фурса Є.Є. Окремі питання спадкування з іноземним елементом: консул, нотаріус, суд : монографія / Фурса Є.Є., Козяр-Скок Л.В. ; за заг. ред. д.ю.н., проф., заслуж. юриста України С.Я. Фурси ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Центр прав. дослідж. Фурси. – Київ : Алерта, 2017. – 383, [1] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Процесуальні науки"). – ISBN 978-617-7191-18-5
971556
  Щербина Б. Окремі питання спадкування за договором довічного утримання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 249-251. – ISBN 978-617-7069-28-6
971557
  Франків Л. Окремі питання спадкування за заповітом / Л. Франків, Л. Грищенко // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 12)


  "... Посвідчення заповіту. Позбавлення права на спадщину. Заповідальний відказ ".
971558
  Франків Л. Окремі питання спадкування за заповітом / Л. Франків, Л. Грищенко // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Посвідчення заповіту. Позбавлення права на спадщину. Заповідальний отказ".
971559
  Барсук О. Окремі питання співвідношення заповідального розпорядження вкладника банку та заповіту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 176-177. – ISBN 978-617-7069-28-6
971560
  Степаненко О. Окремі питання співвідношення правових понять "нацизм" та "фашизм" // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 24-25
971561
  Гринюк В.О. Окремі питання спростування стороною захисту обвинувачення під час досудового розслідування // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 109-112. – ISBN 978-966-520-183-0
971562
  Яновська О. Окремі питання стандартизації якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 505-506. – ISBN 978-617-7069-15-6
971563
  Лукаш С.Ю. Окремі питання становлення й розвитку соціального складника українського конституціоналізму часів Козацької доби // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 29-45. – ISSN 2224-9281
971564
  Солодова К.Ю. Окремі питання становлення та розвитку джерельної бази адміністративного права // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 257-259. – ISBN 978-617-7293-17-9
971565
  Сисоєнко Г.І. Окремі питання статусу підозрюваного і обвинуваченого у кримінальному провадженні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (209). – С. 41-44. – ISSN 2308-9636
971566
  Гольонко Р.А. Окремі питання створення біосферних заповідників за законодавством України // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 321- 325. – ISBN 978-966-7957-20-9
971567
  Петришина М.О. Окремі питання стимулювання інноваційної діяльності органами місцевого самоврядування в Україні / М.О. Петришина, А.В. Зінчук // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 17-23
971568
  Бурдін В. Окремі питання суб"єкта злочину в кримінальному праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.399-405. – (Серія юридична ; Вип. 38)
971569
  Пілюков Ю. Окремі питання судово-експертного забезпечення досудового розслідування в умовах реформування системи МВС України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 175-179. – ISSN 2524-0129
971570
  Алданова К. Окремі питання судового контролю за діяльністю нотаріуса // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 431
971571
  Дрозд В.Г. Окремі питання судового контролю на стадії досудового розслідування // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІV Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2017" та XXII Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2017" [м. Київ, 10-13 жовт. 2017 р.]: зб. тез / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – С. 69-71. – ISBN 978-617-7767-18-2
971572
  Ільницький О.В. Окремі питання судового розгляду та вирішення земельних спорів за участю суб"єктів владних повноважень // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 132-141
971573
  Андрушко О.В. Окремі питання сутності та ознак дізнання в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 272-276. – (Право. Економіка. Управління)
971574
  Когутич І. Окремі питання тактики державного обвинувачення у суді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 386-393. – (Серія юридична ; Вип. 41)
971575
  Коновалова Г.В. Окремі питання тактики та методики захисту // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 128-135. – ISSN 2310-9769
971576
  Скригонюк М.І. Окремі питання теорії масового суспільства й плебсології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблему виникнення, трансформації концепції масового суспільства та його співвідношення з плебсологією як філософсько-правовим вченням. The article deals with the problem of origin and transformation of civic society theory and its ...
971577
  Яновська О.Г. Окремі питання типологізації українського кримінального судочинства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 292-295
971578
  Коваленко О.О. Окремі питання трудового договору в контексті реформування трудового законодавства України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – C. 17-23. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
971579
  Баїк О.І. Окремі питання у формуванні джерел Податкового права України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 367-374. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
971580
  Петруненко Я. Окремі питання удосконалення господарського законодавства у сфері регулювання засобів забезпечення ефективного використання державних коштів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 88-92. – ISSN 2663-5313
971581
  Когут О.В. Окремі питання удосконалення загальної частини проекту Кодексу України про адміністративні проступки // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 293-299. – (Право. Економіка. Управління)
971582
  Ващук Б.Л. Окремі питання удосконалення кримінально-процесуального законодавства щодо визнання цивільним позивачем у кримінальній справі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 266-271. – (Право. Економіка. Управління)
971583
  Пилипів Р. Окремі питання удосконалення та здійснення відомчого контролю за діяльністю патрульної поліції щодо нагляду за дорожнім рухом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 69-73. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості та способи здійснення відомчого (внутрішнього) контролю за діяльністю патрульної поліції (окремих її посадових осіб) щодо забезпечення безпеки дорожнього руху. Виокремлюються дві основні форми контролю: поточний контроль за ...
971584
  Куліш А.М. Окремі питання укладання господарських договорів суб"єктами господарювання // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 60-62


  У статті визначено окремі питання участі юридичних служб при укладанні господарських договорів в умовах функціонування в народному господарстві України багатоманітності різних форм власності та організаційно-правових форм суб"єктів господарювання.
971585
  Феделеш М. Окремі питання укладення договорів купівлі-продажу земельної ділянки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 341-342. – ISBN 978-617-7069-14-9
971586
  Батова В.О. Окремі питання умов патентоздатності корисної моделі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 358-364. – ISSN 1563-3349
971587
  Нізовцев Ю.Ю. Окремі питання упорядкування понятійно-термінологічного апарату у сфері кібербезпеки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 4 (79). – С. 135-144. – ISSN 1999-5717
971588
  Набок Р. Окремі питання управління операційним ризиком у банках // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 1 (203). – С. 61-65
971589
  Коваль А. Окремі питання участі адвоката в процесі доказування обставин звільнення від кримінальної відповідальності // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 152-165
971590
  Чорна Ж.Л. Окремі питання участі малолітніх і неповнолітніх осіб у майнових відносинах за цивільним законодаством України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2 (62). – С. 35-43. – ISSN 2078-9165
971591
  Рабовська С.Я. Окремі питання участі перекладача в різних юрисдикційних процесах / С.Я. Рабовська, А.В. Авсієвич // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 198-200. – ISBN 978-617-673-442-0
971592
  Ігнатенко Ю. Окремі питання участі прокурора в кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.70-76
971593
  Глібко В.М. Окремі питання фінансового контролю та ревізії // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 180-188. – ISSN 2224-9281
971594
  Гевко В. Окремі питання форми і змісту доказування під час досудового розслідування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 204-209. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
971595
  Алексеєнко М. Окремі питання формування банківського капіталу на позичковій основі // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 167-172
971596
  Чебатарьова Т.В. Окремі питання формування комунальної власності в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 149-161. – ISSN 1993-0941
971597
  Кравчук Д.В. Окремі питання характеристики підстав цивільно-правової відповідальності держави за заподіяну шкоду // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку" : 13 берез. 2020 р. / "Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Гельветика, 2020. – С. 59-63. – (Наукові конференції Одеської школи права). – ISBN 978-966-992-041-6
971598
  Усенко О. Окремі питання щодо відпусток // Праця і зарплата. – Київ, 2018. – № 38 : 10.10.2018. – С. 12


  "Чи можна надати працівникові відпустку без збереження зарплати тривалістю понад 15 календарних днів на рік, якщо така відпустка передбачена колективним договором на підприємстві? Чи може керівник організації відмовити працівникові в його проханні ...
971599
  Різнічук О. Окремі питання щодо збереження та виплати середнього заробітку // Праця та зарплата. – Київ, 2022. – 20 вересня (№ 35/36). – С. 8-9
971600
  Панченко Г. Окремі питання щодо накладення арешту і примусового списання коштів із поточних рахунків зі спеціальним режимом використання // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 11 (213). – С. 48-49
971601
  Євтушенко Ю. Окремі питання щодо оплати додаткових відпусток // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 25). – С. 19
971602
  Гузенко О. Окремі питання щодо оплати праці // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 31 липня (№ 28). – С. 7


  Про нарахування зарплати під час простою; Щодо оплати праці у випробувальному періоді.
971603
  Горевий В. Окремі питання щодо поняття " роботодавець" як суб"єкт трудового права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 105-107.
971604
  Токунова А.В. Окремі питання щодо послуг, які надаються за договором факторингу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 296-301. – ISSN 1026-9932
971605
  Законов А. Окремі питання щодо праці неповнолітніх // Праця і зарплата. – Київ, 2019. – 10 липня (№ 25). – С. 8
971606
  Горевий В. Окремі питання щодо участі юридичних служб підприємств в економіко-правовому механізмі природокористування й охорони довкілля // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 92-95.
971607
  Котелевець А. Окремі питання щодо якості судових рішень // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 3 (12). – С. 18-26
971608
  Чернадчук В. Окремі питання юридичного змісту бюджетних правовідносин // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 6. – С. 30-33. – ISSN 0132-1331
971609
  Карпенко М.І. Окремі питання юридичної відповідальності суб"єктів військових правопорушень // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 88-89. – ISSN 2222-5374
971610
  Базов О.В. Окремі питання юрисдикції та практики Спеціального трибуналу по Лівану // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (219). – С. 40-48. – ISSN 2308-9636
971611
  Базов О.В. Окремі питання юрисдикційної діяльності Міжнародного кримінального суду щодо ізраїльсько-палестинського конфлікту // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 3. – С. 6-16. – ISSN 2220-1394
971612
  Головін А. Окремі питання, пов"язані з запровадженням інституту конституційної скарги у вітчизняному законодавстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 244-268. – ISSN 1026-9932
971613
  Кирєєва І.В. Окремі підстави припинення права на земельну ділянку // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 94-99. – ISSN 0201-7245
971614
  Єрмоленко І.Я. Окремі підходи до характеристики співвідношення держави і особистості в науковому доробку Б.О. Кістяківського // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 91-96. – ISSN 1563-3349


  Розкривається питання гармонізації відносин держави й особистості, якому видатний вчений Б.О. Кістяківський приділяв велику увагу у своїх наукових працях. У даному відношенні аналізується концепція Б.О. Кістяківського, де взаємозв"язок держави і ...
971615
  Мілаш В. Окремі пмтання, пов"язані з укладенням господарських договорів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 63-67.
971616
  Кузнець О.М. Окремі повноваження і роль суду під час виконання судових рішень та можливі варіанти зловживання ним процесуальними правами // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2016. – № 2. – С. 56-62
971617
  Гаркуша Ю. Окремі повноваження судді-доповідача потребують перегляду // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 12 (78). – С. 76-79.
971618
  Гаркуша Ю. Окремі повноваження судді-доповідача потребують перегляду / Ю. Гаркуша, В. Ігнатенко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 51-54.
971619
  Горін Н. Окремі показники продовольчої безпеки України в глобальному вимірі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2020. – С. 208-217. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 48). – ISSN 2078-4333
971620
  Телешун М. Окремі політико-правові характеристики сучасного тероризму: українські реалії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 91-94. – ISSN 0132-1331
971621
  Кучер Т.М. Окремі положення інституту наказного провадження в контексті нових підходів згідно Закону України "Про судоустрій та статус суддів" // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 193-196
971622
  Іващенко В.М. Окремі положення методики розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної таємниці // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 50-58.
971623
  Бойко І.М. Окремі положення розробки бренду туристичної дестинації на прикладі м. Чернівці / І.М. Бойко, О.Д. Король, В.М. Бичкова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 70-75. – Бібліогр.: 3 назви
971624
  Сегеді Т. Окремі правила кваліфікації замаху на злочин за кримінальним правом України та Німеччини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 395-397. – ISBN 978-617-7069-28-6
971625
  Денькович О. Окремі правила призначення покарання у практиці Європейського суду з прав людини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 101-104
971626
  Чопко Х. Окремі правові аспекти введення кадастрів природних ресурсів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 55-57
971627
  Чернявська Б. Окремі правові аспекти делегування Київською міською радою повноважень у сфері розпорядження земельними ділянками Київській міській державній адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 390-392. – ISBN 978-617-7069-15-6
971628
  Чопко Х.І. Окремі правові аспекти здійснення екологічного нормування в Україні // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 235-238. – ISBN 978-966-419-269-6
971629
  Мелех Л.В. Окремі правові аспекти зміни способу та порядку виконання рішень господарського суду в Україні / Л.В. Мелех, О.В. Візняк // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 139-146. – ISSN 2524-0323
971630
  Куренда С.В. Окремі правові аспекти корупційних ризиків у сфері земельних відносин та їх мінімізація // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 163-169
971631
  Уркевич В. Окремі правові питання створення фермерських господарств // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 160-162
971632
  Пашков В. Окремі правові питання щодо здійснення підприємницької діяльності з реалізації лікарських засобів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.21-23
971633
  Птащенко Д.С. Окремі правові позиції Верховного Суду та Верховного Суду України щодо реалізації конституційного права на необхідну оборону // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (216). – С. 94-95. – ISSN 2308-9636
971634
  Туцький Ю. Окремі правові проблеми викупу земельної ділянки чи ії частини для суспільних потреб // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 309-310
971635
  Єнін Є. Окремі правові та практичні аспекти міжнародного співробітництва органів прокуратури з питань повернення активів злочинного походження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10. – С. 14-19
971636
  Кучинська О.П. Окремі праксеологічні аспекти застосування режиму відеоконференції у кримінальному провадженні в Україні / О.П. Кучинська, І.В. Черниченко // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2014. – № 5 (20). – С. 41-49. – ISSN 2310-6166
971637
  Євстігнєєв А.С. Окремі проблеми адаптації екологічного законодавства України до законодавства ЄС // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 249-252. – ISBN 978-966-7957-20-9
971638
  Черних Є.М. Окремі проблеми аксіології права / Є.М. Черних, В.Д. Дресвяннікова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 76-81. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
971639
  Бондик В.А. Окремі проблеми банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств / В.А. Бондик, О.П. Подцерковний // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 121-127.
971640
  Басиста І.В. Окремі проблеми в розумінні, розслідуванні та судовому розгляді кримінальних проваджень щодо сепаратизму та тероризму // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 86-95. – (Серія "Право" ; вип. 9 (21)). – ISSN 2078-6670
971641
  Терещенко І. Окремі проблеми вдосконалення процесуального статусу захисника // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 396
971642
  Кривенко О.В. Окремі проблеми взаємодії органів системи МВС України з питань охорони правопорядку в зоні АТО // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (78). – C. 43-47. – ISSN 2078-3566
971643
  Орлова М. Окремі проблеми визнання права власності на самочинне будівництво // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 381-383. – ISBN 978-617-7069-15-6
971644
  Березін П.С. Окремі проблеми визначення об"єкта ухилення від погашення кредиторської заборгованості // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 4. – С.87-94
971645
  Проценко І. Окремі проблеми визначення правового статусу іноземців у законодавстві України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 1 (127). – С. 35-37
971646
  Радзієвський В.О. Окремі проблеми відродження та збереження історичної спадщини України у аспектах культури і субкультури // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 288-296. – ISSN 2078-0133
971647
  Погребняк В. Окремі проблеми волевиявлення у ході виникнення договірних суб"єктивних цивільних прав // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (15). – С. 53-57. – ISSN 2409-4544
971648
  Задихайло Д.В. Окремі проблеми господарсько-правового забезпечення розвитку національної економіки // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 98-103. – ISBN 978-617-7320-15-8
971649
  Євстігнєєв А.С. Окремі проблеми державної політики щодо забезпечення екологічної безпеки // Особливості правового регулювання екологічних, земельних, аграрних, природоресурсних відносин в умовах глобалізації : збірник матеріалів всеукр. наук.-практ. конф. (м. Івано-Франківськ - м. Яремче, 20-22 верес. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т [та ін. ; відп. ред. Н.Р. Кобецька]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, 2019. – С. 80-81. – (Правова політика Української держави). – ISBN 978-966-640-470-4
971650
  Бурдін В. Окремі проблеми диференціації та уніфікації кримінальної відповідальності та злочини проти життя та здоров"я особи // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 87-90
971651
  Гаєцька-Колотило Окремі проблеми еколого-правової науки та освіти в Україні // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 87-90. – ISBN 978-966-419-269-6
971652
  Харковець Ю.М. Окремі проблеми ефективного використання інституту судових рішень у кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 93-98. – ISSN 2220-1394
971653
  Євстігнєєв А.С. Окремі проблеми ефективної реалізації екологічних прав людини в Україні // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 122-128. – ISBN 978-966-7957-24-7
971654
  Пієв С.С. Окремі проблеми забезпечення прав неповнолітнього підозрюваного під час досудового розслідування / С.С. Пієв, О.О. Юхно // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 142-145. – ISSN 1727-1584
971655
  Смокович М. Окремі проблеми законодавчого врегулювання розгляду адміністративними судами виборчих спорів // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 4-12
971656
  Ковальчук Д. Окремі проблеми законодавчого закріплення інституту медіації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 406-408. – ISBN 978-617-7069-17-0
971657
  Вінцук В.В. Окремі проблеми закріплення негласних слідчих (розшукових) дій у Кримінальному процесуальному кодексі України / В.В. Вінцук, М.В. Черхавський // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред.: Бурдін М.Ю. – Харків, 2016. – № 3 (62). – С. 66-70. – ISSN 1727-1584
971658
  Бурдін В. Окремі проблеми застосування амністії в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 335-341. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
971659
  Проценко І.М. Окремі проблеми застосування в Україні міжнародних договорів про правову допомогу // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2013. – № 12. – С. 84-90. – ISSN 2222-5374
971660
  Ревко І. Окремі проблеми застосування заходів процесуального примусу у цивільному судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 253-255. – ISBN 978-617-7069-15-6
971661
  Смолин Я.В. Окремі проблеми застосування конвенції УНІДРУА про міжнародний факторинг 1988 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 80-87


  У статті йдеться про правове регулювання міжнародних факторингових операцій конвенсією УНІДРУА Про міжнародний факторинг 1988 року: Аналізуються окремі недоліки міжнародної правотворчої практики у відповідній сфері.
971662
  Куцевич М.П. Окремі проблеми застосування міжнародно-правових наук в кримінальному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 83-88


  Стаття присвячена аналізу можливості запровадження в кримінально-правовій системі України механізму безпосереднього застосування міжнародно-правових норм.
971663
  Ємельянов В. Окремі проблеми застосування нового кримінального кодексу України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.109-112. – ISSN 0132-1331
971664
  Горовець Є.М. Окремі проблеми застосування позоної давності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 129-136.
971665
  Кицик Я. Окремі проблеми застосування примірних договорів у судовій практиці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 277-278. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
971666
  Вівчаренко О.А. Окремі проблеми захисту суб"єктивних прав на землю в світлі законодавчих новел примусового відчуження земель приватної власності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 464-468. – ISSN 1563-3349
971667
  Скляренко І. Окремі проблеми збереження місця роботи за працівниками, призваними під час мобілізації, на особливий період // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 203-205
971668
  Гнатенко Є Окремі проблеми звільнення від кримінальної відповідальності: реалії сьогодення // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 124-127. – (Серія "Право" ; № 1 (12)). – ISSN 2310-4708
971669
  Грицан О.А. Окремі проблеми здійснення державного контролю за використанням і охороною надр та шляхи їх розв"язання // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 388-393. – ISSN 1563-3349
971670
  Іваницька Н. Окремі проблеми здійснення прав на торговельну марку, які належать кільком особам // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 61-66
971671
  Мурчін М.А. Окремі проблеми імплементації норм міжнародного права у внутрішньодержавне право // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 340-343. – ISSN 2524-017X
971672
  Старук Ю. Окремі проблеми інституту кваліфікуючих ознак злочину (на прикладі статті 306 КК України) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 142-147.
971673
  Кошин Н. Окремі проблеми караності вбивства за кримінальним законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 349-350
971674
  Саідова З. Окремі проблеми кваліфікації дій осіб за ст. 296 Кримінального кодексу України, що склалися в правозастосовній практиці (за матеріалами практики Апеляційного суду Житомирської області) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 351-353. – ISBN 978-617-7069-17-0
971675
  Берзін П. Окремі проблеми кваліфікації розкрадання майна з урахуванням правового становища суб"єкта злочину - акціонерного товариства / П. Берзін, М. Куцевич // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 135-138
971676
  Середюк В.В. Окремі проблеми класифікації юридичної відповідальності в правовій науці України та Польщі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 120-126
971677
  Фединяк Л. Окремі проблеми кодифікації норм міжнародного цивільного процесу в сучасних іноземних державах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.321 - 327. – (Серія юридична ; Вип. 38)
971678
  Басиста І.В. Окремі проблеми компетентності фахівців органів досудового слідства // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 484-486. – ISBN 978-966-171-322-1
971679
  Олійник І.М. Окремі проблеми конституційного процесу в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 58-64.
971680
  Омельянович О. Окремі проблеми кримінально-правового регулювання застосування примусових заходів виховного характеру // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 348-349. – ISBN 978-617-7069-17-0
971681
  Кірін Р.С. Окремі проблеми кримінально-правового регулювання інтернет-відносин / Р.С. Кірін, О.О. Сорока // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 88-96. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
971682
  Вишновецька С.В. Окремі проблеми механізму правового регулювання трудових відносин // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – Вип. 125. – С.40-46. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
971683
  Пендяга А. Окремі проблеми механізму реалізації захисту прав людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 33-35
971684
  Ставнійчук М. Окремі проблеми новітнього конституційного процесу у світлі висновків європейської комісії "за демократію через право" (Венеціанська комісія) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 146-153. – ISSN 1026-9932
971685
  Скригонюк М.І. Окремі проблеми плебсологічного вчення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 22-26. – ISSN 1563-3349
971686
  Мокрицька А. Окремі проблеми правового забезпечення здійснення моніторингу діяльності органу місцевого самоврядування у питаннях надання адміністративних послуг / А. Мокрицька, А. Петриків // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 76-79. – ISSN 2524-0129
971687
  Брездень В.І. Окремі проблеми правового забезпечення кримінальної процесуальної діяльності за КПК України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 367-375. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
971688
  Кузнець О.М. Окремі проблеми правового регулювання вчинення виконавчого напису на кредитому договорі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 10-16


  Стаття присвячена окремим проблемам вчинення виконавчого напису нотаріусом на кредитному договорі. Узагальнено наукові підходи та судову практику щодо підстав вчинення виконавчого напису нотаріусом на кредитному договорі. Проведено аналіз чинного ...
971689
  Глухенька Я. Окремі проблеми правового регулювання інституту перестрахування в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 77-78
971690
  Дмитренко А. Окремі проблеми правового регулювання спеціальних податкових режимів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 110
971691
  Поєдинок В. Окремі проблеми правового становища суб"єктів господарювання державного сектора економіки // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 6. – С. 57-70. – ISSN 1026-9932
971692
  Вавженчук С. Окремі проблеми правової охорони комерційної таємниці в трудових правовідносинах / С. Вавженчук, Ю. Рибак // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 164-168
971693
  Петров В.С. Окремі проблеми примусу до виконання обов"язку в натурі у господарських відносинах // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 5
971694
  Петров В.С. Окремі проблеми присудження рухомого та нерухомого майна у господарських справах // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – C. 156-159. – ISBN 978-617-7320-15-8
971695
  Чижевський Б. Окремі проблеми професійного розвитку для талановитої молоді в Україні // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 квітня (№ 64). – С. 10


  Окремі проблеми функціонування професійно-технічних навчальних закладів та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
971696
  Власов Л.О. Окремі проблеми реалізації норм права у практичній діяльності органів судової влади // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.22-26. – ISSN 1563-3349
971697
  Маляренко В.Т. Окремі проблеми реформування кримінальної юстиції в Україні // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 7 (94). – С. 4-12.
971698
  Трунова Г.А. Окремі проблеми реформування системи пенсійного забезпечення в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 75-79. – ISSN 2308-9636
971699
  Чижевський Б. Окремі проблеми розвитку законодавства та концептуальних основ у сфері освіти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 19 листопада (№ 221). – С. 12
971700
  Легеза Ю.О. Окремі проблеми розгляду та вирішення адміністративних спорів у сфері використання природних ресурсів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (206). – C. 83-84. – ISSN 2308-9636
971701
  Смокович М. Окремі проблеми розмежування адміністративної та кримінальної юрисдикцій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 48-57
971702
  Соломатін Є.В. Окремі проблеми розмежування підслідності органів досудового розслідування за предметною ознакою // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 247-259. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
971703
  Снідевич О.С. Окремі проблеми розмежування цивільної та адміністративної юрисдикції щодо розгляду справ, що виникають із земельних відносин // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 213-215
971704
  Красюк Т.В. Окремі проблеми розподілу та обліку робочого часу науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів // Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; уклад.: А.Ю. Денисевич, Г.В. Кузьменко, І.С. Сахарук] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 116-118. – ISBN 978-617-7069-52-1
971705
  Корж В. Окремі проблеми розслідування злочинів про торгівлю жінками. вчинених організованими транснаціональними групами // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.78-83. – ISSN 0132-1331
971706
  Дорохіна Ю.А. Окремі проблеми розуміння предмета злочинів проти власності // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 31-35
971707
  Кваша Р.С. Окремі проблеми співучасті у військових злочинах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 386-390. – ISSN 2219-5521
971708
  Ніколов Д. Окремі проблеми способів захисту земельних прав у спорах з органами публічної влади // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 165-166
971709
  Константий О. Окремі проблеми становлення самостійної судової влади в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 33-36.
971710
  Левковська Л. Окремі проблеми структурної перебудови промислового виробництва в умовах сталого розвитку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 187-190. – Бібліогр.: на 3 пункти. – ISSN 1562-0905
971711
  Волохов О.С. Окремі проблеми українського законодавства про оплату праці та можливі шляхи їх подолання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 54-59. – ISSN 2220-1394
971712
  Кондратюк Т. Окремі проблеми формування національної екологічної мережі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 53-57


  У статті досліджено правові аспекти формування національної екологічної мережі України. Проведено аналіз нормативно-правових актів із цього питання. Доводиться, що основним шляхом прискорення роботи з формування національної екологічної мережі є ...
971713
  Андрюшкова О.А. Окремі проблеми функціонування органів студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 40. – C. 4-10. – ISSN 2312-0657
971714
  Турлуковський Я. Окремі проблеми функціонування правової конструкції заповіту подружжя в українському спадковому праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 30-37.
971715
  Пилипенко Д.О. Окремі проблеми, що виникають у кримінальних справах приватнопублічного обвинувачення, та шляхи їх подолання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 4 (квітень). – С. 128-133
971716
  Мельник І.С. Окремі проблемні аспекти вчинення виконавчих написів щодо стягнення заборгованості з орендної плати за користування державним чи комунальним майном // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1. – С. 121-125
971717
  Макарчук Р. Окремі проблемні аспекти забезпечення казначейського обслуговування виконання зобов"язань з боку органів місцевого самоврядування // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 156-158. – ISBN 978-617-7069-14-9
971718
  Міхайліна Т.В. Окремі проблемні аспекти правового захисту об"єктів прав інтелектуальної власності від порушень у мережі Інтернет // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 150-153. – ISBN 978-966-999-024-2
971719
  Лобач О М Окремі проблемні аспекти правового регулювання неспроможності банків в Україні: нотатки до науково-практичноі конференції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 155-160.
971720
  Котюк І.І. Окремі проблемні аспекти правового статусу неповнолітніх як суб"єктів правовідносин / І.І. Котюк, И.О. Пасєка // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 405-411. – ISSN 1563-3349
971721
  Котюк І.І. Окремі проблемні аспекти проекту Кримінально-процесуального кодексу України щодо процесуальної регламентації судових експертиз / І.І. Котюк, Н.М. Ахтирська // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 73-81


  На підставі аналізу чинного законодавства, спеціальної літератури та положень проекту Кримінально-процесуального кодексу України надаються пропозиції щодо вдосконалення процесуальної регламентації інституту судових експертиз.
971722
  Чайка М. Окремі проблемні питання відповідальності у системі фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 77-78
971723
  Костін М. Окремі проблемні питання кваліфікакаціїконтрабанди, пов"язані з предметами цього злочину // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 95-100
971724
  Данилюк Ю. Окремі проблемні питання класифікації та видів конституційних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 9-13.
971725
  Овчарук Ю.В. Окремі проблемні питання кримінальної відповідальності за перешкоджання законній професійній діяльності журналістів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 280-288. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
971726
  Шемшур О. Окремі проблемні питання особливостей прояву категорій "юридичний ризик" у цивільному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 202-203
971727
  Фігурський В. Окремі проблемні питання перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами в кримінальному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 185-189
971728
  Снідевич О.С. Окремі проблемні питання пред"явлення зустрічного позову в цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 178-181


  У статті аналізуються окремі проблемні питання пред"явлення зустрічного позову в цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин. За наслідками дослідження сформульовані пропозиції щодо вирішення цих проблемних питань.
971729
  Зіньковський І.П. Окремі проблемні питання, які виникають при арешті майна, під час застосування положень КПК України // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 193-197. – ISBN 978-966-419-300-6
971730
  Пасєка М.О. Окремі пропозиції по вдосконаленню нового Кримінального процесуального кодексу України в напрямі ювенальної юстиції // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 84-85. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
971731
  Вакарюк Л.В. Окремі пропозиції щодо вдосконалення нормативного забезпечення правових режимів у трудовому праві в світлі реформи трудового законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 177-181. – ISSN 2219-5521
971732
  Красюк Т.В. Окремі пропозиції щодо вдосконалення положень освітнього законодавства // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 194-198. – ISBN 978-617-7450-09-1
971733
  Щербина О. Окремі пропозиції щодо усунення прогалин та вдосконалення // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 6-14.
971734
  Боровик А.В. Окремі протиріччя в законодавстві України, що впливають на кваліфікацію кримінальних правопорушень, пов"язаних з корупцією // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання" : 9-10 листоп. 2018 р., [м. Київ] / "Публічне право України: пошук оптимальних моделей правового регулювання", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельветика, 2018. – С. 20-22. – ISBN 978-966-916-708-8
971735
  Краснова М.В. Окремі процедури здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 327-329. – ISBN 978-617-566-151-2
971736
  Ступка І. Окремі процесуальні аспекти застосування електронних документів як доказів у господарському процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 143-144
971737
  Лисенко А.М. Окремі процесуальні аспекти захисту прав і свобод людини і громадянина в українському та європейському законодавстві // Права і свободи людини і громадянина: проблеми судового захисту : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (23-24 листоп. 2007 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 101-105
971738
  Ільків Н.В. Окремі процесуальні аспекти судового вирішення земельних спорів / Н.В. Ільків, О.В. Ільницький // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 10-17.
971739
  Легких К.В. Окремі процесуальні питання судового контролю за дотриманням прав людини в кримінальному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 177-183. – ISSN 2310-9769
971740
  Спасибо-Фатєєва Окремі прояви принципу свободи договору // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 100-103. – ISBN 978-966-927-257-7
971741
  Черновський О. Окремі психологічні аспекти показань свідків у кримінальному провадженні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 184-185
971742
  Кисіль В. Окремі публічно-правові аспекти реєстрації прав на земельну ділянку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 41-43
971743
  Крат В.І. Окремі ремарки щодо модернізації цивільно-правової відповідальності // Модернізація цивільно-правової відповідальності (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 18 жовт. 2019 р.) / Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; [редкол.:. Р.А. Майданик (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 120-123
971744
  Шкодяк А. Окремі рішення Верховного Суду Німецької імперії та їхній вплив на розвиток медичного кримінального права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 165-168
971745
  Котляревський І.П. Окремі ролі до української опери Наталка-Полтавка Івана Котляревського. – Полтава : Вид. спілки спожив. тов. ; Дpук. Спілки Спожив. Т-в, 1918. – [1], 92 с. pозд. паг
971746
  Коваленко Н.В. Окремі складові адміністративно-правового режиму конфіденційної інформації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 75-82. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
971747
  Котюк І.І. Окремі спірні питання щодо відповгдності проекту КПК України міжнародним стандартам // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 68-70. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
971748
  Дмитрик Ю.І. Окремі способи вчинення злочинів суб"єктами господарювання під час зовнішньоекономічних операцій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 304-313. – (Юридична ; Вип. 1)
971749
  Щербина М. Окремі способи заповнення прогалин в нормативному регулюванні цивільних правовідносин в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 329-330. – ISBN 978-966-301-169-1
971750
  Тоцька І. Окремі сторінки життя Межигірського монастиря (за писемними джерелами) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 215-224. – ISBN 966-7865-75-4
971751
  Воробець З.Д. Окремі сторінки історії медичної біології у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького / З.Д. Воробець, М.Є. Кушинська, О.Я. Чупашко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 107-111. – ISSN 1681-2751
971752
  Якимова С.В. Окремі сутнісні характеристики корупційної злочинної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 553-559. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
971753
  Шепетько С.А. Окремі тенденції проявів організованої злочинності // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 2 (33), спецвипуск. – С. 35-39. – ISSN 1609-0462
971754
  Поведа Т.П. Окремі тенденції щодо вивчення дисциплін безпекового циклу в умовах автономії вищих навчальних закладів України // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 104-107. – ISSN 1563-3713
971755
  Старинський М. Окремі теоретико-методологічні аспекти дослідження валютних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 44-51
971756
  Костяшкін І.О. Окремі теоретико-методологічні аспекти соціальної функції права власності на землю в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 445-451. – ISSN 1563-3349
971757
  Бондаренко Б. Окремі теоретико-правові та практичні проблеми вакцинації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 208-210
971758
  Пацурія Н. Окремі теоретико-практичні проблеми регулювання правовідносин у сфері здійснення перестрахової діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-37. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються окремі проблеми теоретико-практичного спрямування, що виникають при реалізації правовідносин у сфері здійснення перестрахової діяльності. Зокрема, розглядаються проблемні аспекти здійснення діяльності із перестрахування ризиків у ...
971759
  Пацурія Н.Б. Окремі теоретико-практичні проблеми регулювання правовідносин у сфері здійснення перестрахової діяльності / Н. Пацурія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-43. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються окремі проблеми теоретико-практичного спрямування, що виникають при реалізації правовідносин у сфері здійснення перестрахової діяльності. Зокрема, розглядаються проблемні аспекти здійснення діяльності із перестрахування ризиків у ...
971760
  Афанасієв Р. Окремі теоретичні аспекти адміністративно-правового впорядкування публічного здійснення права власності на природні ресурси // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 11-14
971761
  Назарова І.В. Окремі теоретичні аспекти застосування принципу добросовісності в праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 16-28. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
971762
  Царьова О.В. Окремі теоретичні аспекти порушення авторського права в мережі Інтернет в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 27 квітня 2018 року "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка)" / "Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2018. – С. 186-188. – ISBN 978-617-7638-01-7
971763
  Афанасієв Р.В. Окремі теоретичні аспекти права власності на природні ресурси // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 77-81.
971764
  Береський Я.О. Окремі теоретичні аспекти розуміння методики захисту в кримінальному процесі України // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 260-264. – ISSN 2078-6670
971765
  Ліщук О.К. Окремі теоретичні аспекти розуміня гармонізації та уніфікації як способів правової інтеграції // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; голов. ред.: Кузнєцов Є.В. ; редкол.: Антонюк Л.Л., Антонюк Н.В., Бураковський І.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 5. – С. 107-110
971766
  Решетник Л. Окремі теоретичні питання щодо диференціації шкоди, заподіяної порушенням права громадян на екологічну безпеку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 97-101
971767
  Паришкура В.В. Окремі теоретичні та практичні аспекти притягнення до юридичної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення осіб, які мають статус судді // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (9) : Ювілейний. – С. 58-65. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто деякі теоретичні та практичні аспекти притягнення суддів до адміністративної відповідальності. Автором зокрема обгрунтовано недоцільність застосування до суддів дисциплінарної відповідальності за вчинення адміністративного ...
971768
  Юхно О.О. Окремі теоретичні та прикладні проблеми удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 141-145. – ISBN 978-617-616-077-9
971769
   Окремі технічні засоби військових спецпідрозділів та спецпідрозділів правоохоронних органів: види, класифікації, правове забезпечення : навч.-довід. посібник / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Т.О. Проценко та ін.]. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2016. – 309, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-189 та в підрядк. прим. – (Спеціальна техніка для правоохоронної діяльності: науково-технічне та правове забезпечення). – ISBN 978-617-7364-25-1
971770
  Лисенко Л. Окремі ухвали суду: проблемні питання // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 375-377
971771
  Подать А. Окремі форми зловживання корпоративними правами // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 414-416
971772
  Ткачук А.О. Окремі форми зловживання процесуальними правами у цивільному судочинстві // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (38). – С. 141-155. – ISSN 2310-6166
971773
  Стринжа В.К. Окремі форми участі громадськості в попередженні автотранспортних подій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 35-40. – (Серія права ; № 6)


  В системе мероприятий по безопасности движения важным является широкое участие общественности в профилактической работе по предупреждению автотранспортных происшествий. На основе изучения материалов по Украинской ССР об участии общественности в ...
971774
  Грабарчук О. Окремі шляхи вдосконалення законодавства, що регулює правовий статус ТОВ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 169-171. – ISBN 978-617-7069-14-9
971775
  Кундельський В.В. Окремі штрихи діяльності Є. Коновальця в контексті національно-визвольних змагань 1917 - 1919 рр. // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, О.Л. Баженов ; В.П. Газін [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – С. 161-167. – (Серія історична ; вип. 15). – ISSN 2309-7086
971776
  Єрмошенко А.М. Окремістратегічні аспекти управління страховими компаніями // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 128-135 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
971777
  Кісь Р. Окремішнє Я і смислові світи : (нова філософія суб"єктивности) / Роман Кись ; НАН України, Ін-т народознавства. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2021. – 409, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.: с. 405-409. – ISBN 978-966-02-9737-1
971778
  Єндик Р. Окремішності українців і москалів з антропологічного погляду // [Праці] / Канадське, товариство ім.Тараса Шевченка наукове. – Торонто, 1972. – Т. 12 : Збірник наукових праць на пошану Євгена Вертипороха = Proceedings of the Shevchenko scientific society in Canada in honor of Eugene Wertyporoch president of the supreme council of the Shevchenko scientific society and in Canada on his 70-th birthday. – С. 223-230
971779
  Войцехівська Б. Окремні проблемні аспекти розподілу майна реорганізованих колективних сільськогосподарських підприємств // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 144-145
971780
  Шевченко Л.І. Окресленість лінгвістичної парадигми як принцип сучасного наукового аналізу / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 151-158


  У статті-рецензії розглядаються наукові підходи видатного українського мовознавця, доктора філологічних наук, професора Ніни Василівни Гуйванюк до домінантних параметрів мовних одиниць, які виявляються в їх структурній і функціональній реалізації. В ...
971781
  Мазурок П.П. Окреслення взаємозв"язку понятійних категорій "економічно активне населення" та "людський потенціал" / П.П. Мазурок, А.М. Харитонова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 179-182
971782
  Вонсович С.Г. Окреслення інституціонального ланшафту політичного транзиту в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 304-313
971783
  Каленюк С.О. Окреслення основних векторів дослідження Івана Огієнка у галузі мовознавства / С.О. Каленюк, Ю.О. Форошевська // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 85-90. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Ця стаття розкриває головні напрямки розробок автора, висвітлює конкретні риси його лінгвістичних праць, розкриває взаємозв"язок української мови та процесів мислення, як індивідуальності, так колективу.
971784
   Окреслення перспектив використання газогідратів у Чорному морі як критерій пошуку природного газу / О.В. Чепіжко, В.М. Кадурін, В С. Какаранза Кадурін, Л.Ю. Лосєва // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 29-33 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1682-721Х
971785
  Цвібель А.О. Окреслення питання актуалізації прагматичної методології в сучасній українській філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 159-161
971786
  Трофімчук І. Окреслення прагматичного наповенння діалогу в художніх творах на доперекладному етапі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 126-133


  Стаття розглядає прагматичне наповнення діалогу в художніх творах на доперекладному етапі. Розкривається важливість тлумачення мовленнєвого акту в прагматичному аспекті задля адекватного перекладу художнього твору.
971787
  Авшенюк Н. Окреслення пріоритетних завдань професійної підготовки магістрів освіти у сучасній Австралії / Н. Авшенюк, Н. Семініхіна // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 32-35. – ISBN 978-966-698-271-4
971788
  Кириллов М.В. Окрестности Красноярска / М.В. Кириллов. – Красноярск, 1977. – 91 с.
971789
   Окрестности Ленинграда. – М-Л, 1927. – 384с.
971790
  Джгубурия М.К. Окрестности Одиши : стихи / Мурман Джгубурия; пер. с груз. Л.Темина. – Тбилиси : Мерани, 1977. – 71 с.
971791
  Волков А.М. Окрестности Перми : справочник в помощь отдыхающим / А.М. Волков. – Пермь : Кн. изд-во, 1968. – 112 с. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
971792
   Окрестности Петрозаводска. – Петрозаводск, 1981. – 107с.
971793
  Архипова Н.П. Окрестности Свердловска / Н.П. Архипова. – 3-е изд, перераб. и доп. – Свердловск : Средне-Уральское кн. изд-во, 1981. – 191 с. : ил., 8 л. ил. – Библиогр.: с. 188-189
971794
  Иваненко А.С. Окрестности Тюмени / А.С. Иваненко. – Свердловск, 1988. – 205с.
971795
  Борисов Н.С. Окрестности Ярославля / Н.С. Борисов. – Москва, 1984. – 159 с.
971796
  Хомяков М.В. Окрестностные языки и перевод : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.007 / Хомяков М.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 10л.
971797
  Голубков Д.Н. Окрестность. / Д.Н. Голубков. – М., 1971. – 127с.
971798
  Тюмкин С.В. Окрестный ход : поэт. сборник / Сергей Тюмкин. – Одесса : Астропринт, 2013. – 81, [3] с. : портр. – Сб. включ. разделы: Окрестный ход ; Саудаде ; Кляксы ; Стресс Понтия Пилата ; Прошлое - это пролог. – ISBN 978-966-190-820-7
971799
  Фурса Н. Окрик / Н. Фурса. – Київ : Фотовідеосервіс, 1993. – 80 с. – (Бібліотека українця ; 4 серія). – ISBN 5-7707-4668-8
971800
  Ткаченко В.Д. Окрилена молодість. / В.Д. Ткаченко. – К., 1952. – 112с.
971801
   Окрилена пісня. – К, 1977. – 134с.
971802
  Орленко П. Окрилений музами // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 172-176


  Кавалерідзе Іван Петрович.
971803
  Білоус В. Окрилений родинною легендою : до портрета вченого // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 1/2 (91/92), січень - квітень : До 80-річчя від Дня народження Романа Кирчіва. – С. 59-64. – ISSN 1028-5091
971804
  Леонтович О. Окрилений Україною // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 164-178. – ISSN 0208-0710
971805
  Кочура Панас Окрилені / Кочура Панас, Ятко Микола. – Київ : Радянський письменник, 1953. – 290 с.
971806
   Окрилені п"ятирічкою. – Харків : Прапор, 1974. – 175с.
971807
  Петрочко Ж. Окрилені Україною // Педагогічна газета. – Київ, 2017. – Липень-серпень (№ 4). – С. 5


  "...Інститут проблем виховання НАПН України з 2015 р. реалізує науково-практичний проект "Підготовка фахівців соціальної сфери до національно-патріотичного виховання за інтерактивними технологіями". Проект спрямований на кадрове забезпечення процесу ...
971808
  Ісаєв Ф.Г. Окриленість : поезії / Ф.Г. Ісаєв. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 71 с.
971809
   Окриленість. – Київ, 1980. – 200с.
971810
   Окриленість. – Київ, 1982. – 280с.
971811
  Мафтин Н. Окриленість словом: науковий універсум Степана Хороба // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (703), червень. – С. 31-37. – ISSN 0236-1477
971812
  Клименко Л.М. Окриленність / Л.М. Клименко. – Київ, 1977. – 98с.
971813
  Верхарн Э. Окровавленная Бельгия / Эмиль Верхарн ; Авториз. пер. с фр. Н. Кончевской [с предисл. авт. к рус. изд.] ; Стихи пер. Макс. Волошиным. – Москва : [т-во скоропеч. А.А. Левенсон], 1916. – 148, [1] с. – На корешке дата: 1915
971814
  Энвэ Окровавленная Бретань. / Энвэ. – МоскваЛ., 1924. – 99с.
971815
  Агеев Л.М. Округа : стихотворения / Л.М. Агеев. – Ленинград : Совецкий писатель Ленинградское отделение, 1983. – 70 с., ил.
971816
  Латышев М.Т. Округа / М.Т. Латышев. – М, 1989. – 157с.
971817
  Шнейдер А.Р. Округа и районы сибирского края / А.Р. Шнейдер. – Новосибирск, 1930. – 152с.
971818
   Окружающая среда : Список предметных рубрик. – Москва, 1984. – 72с.
971819
   Окружающая среда = Umwelt-Lexikon : Энциклопедический словарь-справочник:1500 терминов. – Москва : Прогресс. – ISBN 5-01-004637-7
Т.1 : А-О. – 1999. – 304с.
971820
   Окружающая среда = Umwelt-lexikon : Энциклопедический словарь-справочник:1500 терминов. – Москва : Прогресс. – ISBN 5-01-004637-7
Т.2 : П-Я. – 1999. – 304с.
971821
  Голубев И.Р. Окружающая среда и ее охрана / И.Р. Голубев, Ю.В. Новиков. – Москва, 1985. – 191с.
971822
  Зарубин Г.П. Окружающая среда и здоровье / Г.П. Зарубин. – Москва, 1977. – 128с.
971823
  Шандала М.Г. Окружающая среда и здоровье населения / М.Г. Шандала, Я.И. Звиняцковский. – К., 1988. – 149с.
971824
   Окружающая среда и здоровье человека. – Москва : Наука, 1979. – 214с.
971825
  Экхольм Э. Окружающая среда и здоровье человека / Э. Экхольм. – Москва : Прогресс, 1980. – 232с.
971826
   Окружающая среда и мир на планете. – Москва
В. 40. – 1986. – 98 с.
971827
  Астафьев А.В. Окружающая среда и надежность радиотехнической аппаратуры / А.В. Астафьев. – М.-Л., 1959. – 232с.
971828
  Астафьев А.В. Окружающая среда и надежность радиотехнической аппаратуры / А.В. Астафьев. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 360 с. – (Надежность радиотехнической аппаратуры)
971829
   Окружающая среда и народонаселение. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 104с.
971830
   Окружающая среда и право. – М., 1977. – 135с.
971831
  Голубев И.Р. Окружающая среда и транспорт / И.Р. Голубев, Ю.В. Новиков. – М., 1987. – 206с.
971832
  Никитин Д.П. Окружающая среда и человек : Учебное пособие / Д.П. Никитин, Ю.В. Новиков. – Москва : Высшая школа, 1980. – 424 с.
971833
  Никитин Д.П. Окружающая среда и человек : Учеб.пособие Відомості про видання: 2-е изд., перераб. и доп. / Д.П. Никитин, Ю.В. Новиков. – Москва : Высшая школа, 1986. – 415 с.
971834
   Окружающая среда крупного города. – Ленинград : Наука, 1988. – 112с.
971835
   Окружающая среда под охраной закона. – М., 1982. – 146с.
971836
  Колбасов О.С. Окружающая среда под охраной закона / О.С. Колбасов. – М., 1989. – 62с.
971837
  Трофимов А.М. Окружающая среда: подходы к управлению : рациональное природопользование и охрана окружающей среды // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 9-15. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0201-4122
971838
  Ощепков П.К. Окружающий мир / П.К. Ощепков. – Москва, 1980. – 64 с.
971839
  Содномпилова М.М. Окружающий мир через призму вертикального видения пространства в представлениях монгольских народов // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 1. – С. 25-34. – ISSN 0869-1908
971840
  Селезнев Ф.А. Окружение генерала Л.Г. Корнилова в апреле - мае 1917 г. // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – C. 14-24. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385


  К биографии В.С. Завойко.
971841
  Егоров П.Г. Окружение и разгром в исторических примерах / П.Г. Егоров. – М., 1940. – 95с.
971842
   Окружение и разгром врага. – М., 1945. – 84с.
971843
  Кротова М.В. Окружение Н.В. Устрялова в Харбине // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 9 (93). – С. 128-131. – ISSN 2070-9773
971844
  Проймин К.Д. Окружение. / К.Д. Проймин. – Горький, 1990. – 365с.
971845
  Сипченко І.В. Окружна газета на Сумщині (1923—1929): тематичне наповнення, редакційна політика // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті проаналізовано особливості функціонування окружних газет Сумщини періоду 1923-1929 рр. на прикладі роменської газети "Влада праці". Розглянуто функції, жанрово-тематичне наповнення газети, специфіку редакційної політики. In the article it is ...
971846
  Покальчук Ю Окружна дорога : Повісті та оповідання / Юрко Покальчук. – Харків : Фоліо, 2004. – 511с. – (Література). – ISBN 966-03-2729-3
971847
  Санков Валерий Евгеньевич Окружная газета СЕПГ как тип ежедневного издания в системе прессы ГДР : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Санков Валерий Евгеньевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 20л.
971848
   Окружное послание Митрополита Антония к киевской пастве : Смиренный Антоний, Божьей милостью Митрополит Киевский и Галицкий и Священно-Архимандрит Киево-Печерской Успенской Лавры, своей богодарованной новой пастве о Господе радоваться. – Киев : Тип. Киево-Печерской Лавры, 1918. – 8 с.
971849
  Раяцкас Р.Л. Окруржающая среда и проблемы планирования / Р.Л. Раяцкас, В.П. Суткайтис. – Москва, 1981. – 272с.
971850
   Окрушина сонця : антологія кримськотатарської поезії 13-20 століть: [кримськотатарською та українською мовами]. – Київ : Головна спеціалізована редакція літератури мовами нац. меншин України, 2003. – 792с. – Парал. тит. арк. кримськотатарською мовою. – (Джерела духовності). – ISBN 966-522-053-5
971851
  Вільде І. Окрушини / І. Вільде. – Київ, 1969. – 131с.
971852
  Назир Х. Окрыленная молодость / Х. Назир. – Ташкент, 1960. – 64с.
971853
  Горин Д.И. Окрыленная юность / Д.И. Горин, Г.М. Стрелков. – Минск : Беларусь, 1966. – 72с.
971854
  Бедзик Ю.Д. Окрыленность : роман / Юрий Бедзик. – Москва : Советский писатель, 1977. – 254 с.
971855
  Дубровин Б.С. Окрыленные бойцы / Б.С. Дубровин. – М, 1956. – 168с.
971856
   Окрыленные временем. – Москва, 1987. – 459 с.
971857
   Окрыленные временем. – Москва, 1990. – 671с.
971858
  Ростков А.Ф. Окрыленные Ильичем / А.Ф. Ростков. – Москва : Советская Россия, 1969. – 128 с.
971859
  Матюшина О.К. Окрыленные люди / О.К. Матюшина. – Л., 1967. – 142с.
971860
  Котлярский М.Я. Окрыленные. / М.Я. Котлярский. – М, 1962. – 198с.
971861
  Котлярский М.Я. Окрыленные. / М.Я. Котлярский. – М, 1970. – 272с.
971862
  Мухаметшин Р.М. Окрыленный борьбой / Р.М. Мухаметшин. – Казань, 1987. – 142с.
971863
  Гусев К.В. Окрябрь и борьба за мир / К.В. Гусев. – Москва, 1968. – 48с.
971864
  Антоненко Т.С. Оксазолиновый синтез 1,2-транс-2-ацетамидо-2-дезоксигликозидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.072 / Антоненко Т.С. – Москва, 1970. – 14 с.
971865
  Матюха В.А. Оксалатные соединения лантоидов и актиноидов / В.А. Матюха, А.И. Карелин. – М., 1985. – 208с.
971866
  Матюха В.А. Оксалатные соединения лантоидов, актиноидов и некоторых переходных элементов / В.А. Матюха, А.И. Карелин. – М., 1991. – 272с.
971867
   Оксамид: свойства, технология, применение. – К., 1992. – 159с.
971868
  Швець В.С. Оксамитівка : поезії / В.С. Швець. – Київ, 1966. – 179 с.
971869
  Олійник О. Оксамитна Світлана Миколаївна // Історія соціологічної думки : навч. енциклопед. слов.-довідник / Н.С. Абаніна, Д.М. Афанасьєв, А.А. Ашурбеков, Т.М. Байдак, К.В. та ін. Батаєва. – Львів : Новий Світ-2000, 2016. – С. 555-556. – ISBN 978-966-418-286-4
971870
  Кравченко В. Оксамитова революція з вірменською специфікою // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 21-27 квітня (№ 15). – С. 2


  "Ось уже тиждень у Вірменії не вщухають антиурядові акції протесту. Нечисленні демонстрації, що розпочалися минулої п"ятниці, за кілька днів переросли в багатотисячні мітинги, учасники яких, використовуючи тактику "мережевої боротьби", то перекривають ...
971871
  Чобіт Дмитро Оксамитове шахрайство у Верховній Раді України / Чобіт Дмитро. – Київ, 2000. – 40с.
971872
  Чобіт Дмитро Оксамитове шахрайство у Верховній Раді України / Дмитро Чобіт ; [ред. Сергій Орлюк]. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : [б. в.], 2000. – 48 с. : табл.
971873
   Оксамитовий сезон у Selhsh Club: нові враження // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 7/8/9 (2958). – С. 30-31 : фото
971874
  Буріанова Я. Оксамитовій революції - 25 / розмову вів Василь Ільницький // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 18 листопада (№ 216). – С. 8


  Про події 25-річної давнини та про наш час розмова з Генеральним консулом Словаччини в місті Ужгород пані Янкою Буріановою.
971875
  Гатцук М.О. Оксана : драма у 3-х діях Миколи Глека [псевд.]. – Москва : .: [Вид. часописі "Рідний край"] ; Друк. С.А. Борисова, 1907. – 48 с. – (Видання часописі "Рідний край" ; [№ 14])
971876
  Васильченко С. Оксана / С. Васильченко. – Харків : Робітник, 1927. – 61с. – (Дешева б-ка Красного письменства)
971877
  Васильченко С. Оксана : Сторінка шкільного життя / С. Васильченко : ДВУ, 1928. – 30с.
971878
  Васильченко С. Оксана : Сторінка шкільного життя / С. Васильченко. – Харків; Київ : ДВУ, 1930. – 30с.
971879
   Оксана Андіївна Петрусенко // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2010. – № 6 (73)


  Оксана Андріївна Петрусенко (1900-1940) - укр. оперна співачка (лірико-драматичне сопрано). Одна з кращих виконавиць укр. народних пісень і романсів. Народна артистка УРСР (1939). Голос Оксани Андріївни є голосом-символом України її часу
971880
   Оксана Андріївна Петрусенко (1900-1940) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (122). – С. 60-61
971881
   Оксана Вадимівна Пацаган : бібліогр. покажчик / НАН України, Ін-т фізики конденс. систем ; [упоряд. О.Л. Іванків ; відп. ред.: І.М. Мриглод, О.Л. Іванків ; авт. вступ. ст. І.М. Мриглод]. – Львів : Інститут фізики конденсованих систем НАН України, 2016. – 32, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Алф. покажч.: с. 31-32. – (Бібліографія українських вчених)
971882
  Чечель Л. Оксана Вдовиченко: "Лялька - це енергетика, яку я дарую людям" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 23 серпня (№ 34). – С. 12. – ISSN 2519-4429
971883
  Новиков А.О. Оксана Забужко "Казка про калинову сопілку": феміністично-психологічне підґрунтя злочину // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 4/5 (440/441), лютий. – С. 56-59
971884
  Рудь Н. Оксана Забужко як мовна особистість // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Ч. 2. – С. 156-160.
971885
  Маленко О.О. Оксана Забужко. Харківські презентації // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 6 (226). – С. 38-39
971886
  Пасічник Н. Оксана Забужко: "Кожен серйозний письменникраночи пізно виходить на рівень "особистих прорахунків" зі своєю країною // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Редакція журналу "Дніпро". – Київ, 2010. – № 6/8. – С. 76-77. – ISSN 0130-321Х


  Розмова з Оксаною Забужко про її останній роман "Музей покинутих секретів"
971887
  Констанкевич І. Оксана Забужко: "Міфоборець" чи "Міфотворець" ? // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 177-180. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
971888
  Терен Т. Оксана Забужко: "Я написала роман народу, позбавленого написаної історії" // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 142-146. – ISSN 2075-1222
971889
  Родик К. Оксана Забужко: канікули бенефіціантки // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 46). – С. 14


  Читацька публіка має коротку пам"ять, і це спільний кошмар видавців і письменників. Аби підтримувати купівельний попит на близьких до бестселерного рівня авторів і не дати їхній популярності захолонути нижче від прибуткової риски, перші мусять ...
971890
  Скорский Н.А. Оксана Иваненко.(Жизнь и тверчество). : Автореф... Канд.филол.наук: / Скорский Н.А.; АН УССР.Ин-тлитер. – К, 1966. – 20л.
971891
  Шкаровская І.І. Оксана Іваненко / І.І. Шкаровская. – К, 1969. – 155с.
971892
  Скорський М.А. Оксана Іваненко : літ. портрет / Микола Скорський. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 145, [3] с., [6] арк. фот. : іл., фот., портр. – Літ. про творчість О. Іваненко: с. 143-146. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-628-011-6
971893
  Луцишина О. Оксана Луцишина: Проза - це "тілесна річ" / підготувала Віра Середа // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 13 лютого (№ 3)
971894
  Лущевська О. Оксана Лущевська про Христофора Колумба, Джона Ньюбері, Чарльза Дарвіна, Дніпрову Чайку, Перл Сайденстрікер Бак : [оповідання : для дітей мол. та серд. шк. віку] / Оксана Лущевська. – Київ : Грані-Т, 2010. – 92, [3] с. : іл. – Сер. засн. 2007 р. – (Життя видатних дітей). – ISBN 978-966-465-320-3
971895
  Ільницький М. Оксана Лятуринська (1902 - 1970) // Український альманах / Об"єднання українців у Польщі. – Варшава, 2002. – 2002. – С. 194-196. – ISSN 1426-7470
971896
  Чернихівський Г. Оксана Лятуринська в колі письменників волинської діаспори // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 101-108. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
971897
  Рубанович А.Л. Оксана Максимова. / А.Л. Рубанович. – Иркутск, 1962. – 199с.
971898
   Оксана Мешко, козацька матір : До 90-ліття з дня народження. – Київ, 1995. – 64 с. : іл.
971899
  Наумко Ігор Оксана Миколаївна Винар (до 90-річчя від уродин) // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 3/4 (176/177). – С. 126-128 : фото. – ISSN 0869-0774
971900
   Оксана МІлєвська: ландшафтний архітектор повинен володіти широкою палітрою знань, його робота грунтується на трьох китах: будівництво, архітектура і дендрологія // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 1. – С. 17-21 : фото
971901
  Лебедева В.Е. Оксана Павленко / В.Е. Лебедева. – Москва : Советский художник, 1986. – 102, [2] с.
971902
  Пахльовська О. Оксана Пахльовська: "Україна може існувати лише в одному цивілізаційному вимірі - європейському. Інакше на неї чекає небуття" : брала інтерв"ю І. Ніколайчук // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 25 квітня-16 травня (№ 15). – С. 14
971903
  Чаговець В. Оксана Петрусенко - народна артистка УРСР / В. Чаговець. – К., 1949. – 43с.
971904
  Кагарлицький М.Ф. Оксана Петрусенко / М.Ф. Кагарлицький. – Київ : Музична Україна, 1973. – 195с.
971905
  Кагарлицький М.Ф. Оксана Петрусенко / М.Ф. Кагарлицький. – К, 1983. – 255с.
971906
  Кагарлицкий Н.Ф. Оксана Петрусенко / Н.Ф. Кагарлицкий. – Москва : Искусство, 1989. – 319с.
971907
   Оксана Петрусенко. Спогади про видатну укр. співачку.. – К., 1964. – 111с.
971908
   Оксана Попович // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, П.І. Маляр, О.Г. Коновал [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 307, серпень : серпень. – C. 9-10


  Оксана Зенонівна Попович — дисидентка, учасниця національно-визвольного руху, член Організації Українських Націоналістів та Української Гельсінської групи.
971909
   Оксана Форостина // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 32 (161), 8 сентября 2017. – С. 46
971910
  Зайцев П. Оксана. Перше кохання Шевченка / П. Зайцев. – Київ, 1918. – 31с.
971911
  Котлов А. Оксианионные диэлектрические кристаллы: зонная структура и электронные возбуждения / Алексей Котлов. – Tartu : Tartu university press, 2004. – 151с. – (Dissertationes physicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0647 ; N 43). – ISBN 9985-56-961-Х
971912
  Войткевич В.И. Оксигемометрические исследования насыщения артериальной крови кислородом в здоровом и больном организме : Автореф... канд. мед.наук: / Войткевич В.И.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.Павлова. – Ленинград, 1952. – 16 с.
971913
  Пономарев В.П. Оксигемометрические исследования пловцов-подводников : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Пономарев В.П. ; АН СССР , Ин-т физиологии. – Ленинград, 1963. – 19 с.
971914
  Тихвинский С.Б. Оксигемометрия при функциональной пробе с произвольной задержкой дыхания : Автореф. дис. ... канд. мед. наук: / Тихвинский С. Б.; АН СССР, Ин-т физиол. – Ленинград, 1960. – 18 с.
971915
  Татарчук Т.Р. Оксиген: хронологія історичних відкриттів. Частина 2. Дослідження кисню та сполук Оксигену у ХІХ – ХХІ століттях / Т.Р. Татарчук, Г.О. Сіренко, М.Р. Лясковська // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 97-114. – (Серія "Хімія" ; вип. 18). – ISSN 2310-1288
971916
  Арчаков А.И. Оксигеназы биологических мембран : доложено на тридцать седьмом ежегод. Бахов чтении 17 марта 1980 г. / А.И. Арчаков. – Москва : Наука, 1983. – 55 с. : ил.; граф., табл. – Библиогр.: с.47-54 (214 назв.). – (Баховские чтения / АН СССР, Ин-т биохимии им. А. И. Баха ; XXXVII)
971917
  Ковальський В.А. Оксигенація гемоглобіну в полі зовнішнього електромагнітного випромінювання з урахуванням псевдоефекту Яна-Теллера / В.А. Ковальський, Б.С. Филипп, О.В. Ялтиченко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 54-58. – ISSN 1023-2427
971918
  Максимович Я. Оксид азоту в патогенезі виразки шлунку / Я. Максимович, О. Дробінська, Ю. Гавриленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-75. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто і проаналізовано дані літератури про участь оксиду азоту в процесах патогенезу виразки шлунку. The literature data about the role of nitric oxide in processes of gastric ulcer pathogenesis were considered and analyzed.
971919
   Оксид азоту та ферменти його синтезу в тканині доброякісних вузлових утворень щитоподібної залози / Т.М. Мишуніна, О.В. Калініченко, М.Д. Тронько, Л.Ю. Зурнаджи // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 404-409. – ISSN 2413-7944
971920
   Оксид циркония. – Л., 1991. – 83с.
971921
  Пиш"єв Сергій Вікторович Оксидаційна десульфуризація високосіркового низькометаморфізованого вугілля : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.07 / Пиш"єв Сергій Вікторович; Держ. ун-тет "Львів. політехн. – Львів, 1999. – 17л.
971922
  Панів П.М. Оксидаційна некаталітична очистка прямогонних гасових фракцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Панів Павло Михайлович ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
971923
  Холодний М. Оксидація вільного амоніаку нітрофікуючими бактеріями / М. Холодний, 1938. – С. 103-117. – Окр. відбиток
971924
  Забияко В.И. Оксидиметрический метод определения металлоорганических комплексов оксихинолина и оксихинальдина : Автореф... канд.хим.наук: / Забияко В.И. – Свердловск, 1950. – 6 с.
971925
  Шрейдер А.В. Оксидирование алюминия и его сплавов / А.В. Шрейдер. – М., 1960. – 220с.
971926
  Проценко П.И. Оксидирование и азотирование специальных сталей в нитрат-нитритных средах / П.И. Проценко, Н.П. Поповская, 1959. – с.
971927
  Тареев Б.М. Оксидная изоляция / Б.М. Тареев. – Москва-Ленинград : Энергия, 1934. – 124 с.
971928
  Тареев Б.М. Оксидная изоляция / Б.М. Тареев, М.М. Лернер. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 176 с.
971929
   Оксидний Cu-Co-Fe каталізатор окиснення CO на носії із нановолокон карбіду кремнію / О.В. Іщенко, П.М. Силенко, Т.М. Шкода, А.В. Яцимирський, А.М. Шлапак // Химия, физика и технология поверхности : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко ; гл. ред. Картель Н.Т. ; редколл..: Л.А. Белякова, П.П. Горбик, А.Г. Гребенюк [и др.]. – Киев, 2009. – Вып. 15. – С. 279-283. – ISBN 978-966-00-08228
971930
   Оксидні Cu-Co-Fe каталізатори, нанесені на КАВ, у реакції окиснення CO / В.К. Яцимирський, О.В. Іщенко, С.В. Гайдай, В.Є. Діюк, Т.В. Карташова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2009. – Т. 75, № 5/6. – C. 91-94. – ISSN 0041-6045


  Cu-Co-Fe оксидні каталізатори на кісточковому активованому вугіллі (КАВ) та окисненому КАВ досліджено в реакції окиснення CO. Попереднє окиснення КАВ Н2О2 та HNO3 приводить до того, що нанесена оксидна маса ініціює реакцію горіння вугілля. Методом ...
971931
  Іщенко О.В. Оксидні Fe-Co-Cu каталізатори, нанесені на окиснений КАВ в реакції окиснення СО / О.В. Іщенко, С.В. Гайдай, Т.В. Карташова // Фізико-хімія конденсованих систем і міжфазних границь (до 100-річчя кафедри фізичної хімії) : збірник наукових праць / КНУТШ; Ред.кол.: М.С.Слободяник, В.К.Яцимирський та ін. – Київ : Київський університет, 2005. – Вип. 2. – С. 61-64. – ISBN 966-594-601-3
971932
   Оксидні матеріали з особливими електрофізичними властивостями : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 154с. : 75 рис., 54 таб. – Бібліогр.: 93 дж.


  Об"єкт дослідження - оксидні матеріали з особливими електрофізичними властивостями. Мета роботи - синтез, дослідження будови, електрофізичних та оптичних властивостей нових складних оксидів та композитів на їх основі. Встановлення взаємозв"язків між ...
971933
  Малишев В.В. Оксидні наноматеріали: синтез, управління структурою та властивостями : конспект лекцій для студентів інж.. спец. ден. та заоч. форм навчання / В.В. Малишев, Н.Ф. Кущевська, О.А. Папроцька ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2017. – 132, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 118-132
971934
   Оксидные Cu-Co-Fe катализаторы, нанесенные на углеродные нанотрубки, в реакции окисления CO / Е.В. Ищенко, В.К. Яцимирский, А.Г. Дяченко, И.В. Контурова, Э.В. Прилуцкий // Химия, физика и технология поверхности : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко ; гл. ред. П.П. Горбик ; редколл.: П.П. Горбик, В.В. Лобанов, В.В. Брей [и др.]. – Киев, 2006. – Вып. 11/12. – С. 340-345. – ISBN 966-00-0518-0
971935
  Фотиев А.А. Оксидные ванадиевые бронзы / А.А. Фотиев, В.Л. Волков, В.К. Капусткин. – Москва : Наука, 1978. – 176 с. : ил.
971936
  Трунов Алексей Михайлович Оксидные кислородные катоды химических источников тока : Автореф... докт. технич.наук: 02.00.05 / Трунов Алексей Михайлович; Украинский государ. химико-технологич. университет. – Днепропетровск, 1993. – 28л.
971937
  Лернер М.М. Оксидные конденсаторы : лекция / М.М. Лернер. – Москва, 1963. – 84 с.
971938
  Белоус А.Г. Оксидные литийпроводящие твердые электролиты = Lithium conducting solid oxide electrolytes / А.Г. Белоус, С.Д. Кобилянская ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского]. – Киев : Наукова думка, 2018. – 317, [3] с., [12] л. фотоил. : ил., табл. – 100 років НАН України, 1918. - Доб. тит. л. – Библиогр.: с. 271-309. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project : 100 років НАН України, 1918). – ISBN 978-966-00-1614-9
971939
  Шольц Н.Н. Оксидные магнитные материалы / Н.Н. Шольц, К.А. Пискарев. – Москва
Вып. 6. – 1958. – 40 с.
971940
   Оксидные материалы в электронной технике : Сборник статей. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
971941
  Лаворко П.К. Оксидные покрытия металлов / П.К. Лаворко. – М., 1963. – 186с.
971942
  Модебадзе О.Е. Оксидные стеклообразные материалы для электронных приборов / О.Е. Модебадзе. – Тбилиси, 1984. – 133 с.
971943
   Оксидные электрохромные материалы : межвуз. сб. науч. трудов. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1981. – 156 с.
971944
  Герман Г. Оксидный катод : пер. с нем. / Г. Герман, С. Вагенер. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1949. – 508 с.
971945
   Оксидный катод : сборник переводов статей. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1957. – 192 с.
971946
   Оксидный катод : сборник трудов Международного конгресса, посвященного пятидесятилетию открытия оксидного катода. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1957. – 480 с.
971947
  Водяницкий Ю.Н. Оксиды железа и их роль в плодородии почв / Ю.Н. Водяницкий; Шишов Л.Л. – Москва, 1989. – 160 с.
971948
  Стрекаловский В.Н. Оксиды с примесной разупорядоченностью. Состав, структура, фазовые превращения / В.Н. Стрекаловский. – Москва : Наука, 1987. – 156 с.
971949
  Алямовский И С. Зайнулин Оксикарбиды и оксинитриды металлов IVа и Vа подгрупп / С.И. Алямовский [и др.] ; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т химии. – Москва : Наука, 1981. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 131-142
971950
  Кузьминский А.С. Оксиление каучуов и резин / А.С. Кузьминский. – М, 1957. – 320с.
971951
  Чеснокова С.М. Оксимеркуриметрический метод анализа неводных растворов альфа,бета-ненасыщенных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Чеснокова С.М.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25
971952
  Красилов І.В. Оксими спіропіранонеофлавонів: синтез та властивості / І.В. Красилов, В.С. Москвіна, В.П. Хиля // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 97
971953
  Моренець В.П. Оксиморон : літературознавчі статті, дослідження, есеї / Володимир Моренець. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 528 с. – ISBN 978-966-2424-26-3
971954
  Вишневська С.В. Оксиморон та його відтворення при перекладі з італійської на українську мову (на матеріалі твору Умберто Еко "Маятник Фуко") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – C. 196-202


  Досліджено визначення поняття осиморон в українській та італійській мовах, розглянуто його лексико-семантичні і граматичні особливості на матеріалі роману Умберто Еко "Маятник Фуко" та виокремлено різновиди оксиморонів із урахуванням їх ...
971955
  Яіцька О.В. Оксиморон як об"єкт англо-українського перекладу / О.В. Яіцька, А.П. Мартинюк // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Ольховська А.С., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 20. – С. 193-199. – ISBN 978-966-285-638-5
971956
  Терханова О.В. Оксиморон як явище вторинної номінації в газетно-журнальній публіцистиці // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 94-99. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
971957
  Завалій С.Б. Оксиморонні синтагми як засіб репрезнтації карегорії оцінки в поетичному словнику // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 186-191. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
971958
  Пешкова В.М. Оксимы / В.М. Пешкова, В.М. Савостина, Е.К. Иванова. – Москва : Наука, 1977. – 236 с.
971959
  Жунгиету Г.И. Оксиндол и его производные / Г.И. Жунгиету. – Кишинев, 1973. – 196с.
971960
  Селиванова К.М. Оксипировиноградная кислота как предшественник серина у растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Селиванова К.М. ; АН СССР , Ин-т биохимии. – Москва, 1966. – 26 с.
971961
  Беленькая И.А. Оксипроизводные бенз-2,1,3-тиадиазола : Автореф... канд. хим.наук: / Беленькая И.А.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11
971962
  Фихман И.Ф. Оксиринх - город папирусов / И.Ф. Фихман. – М, 1976. – 343с.
971963
  Козелецкий С.В. Окситоны в слоистых сильно анизотропных полупроводниках. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Козелецкий С.В. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1978. – 16 с.
971964
  Скрябин К.И. и др. Оксиураты / К.И. и др. Скрябин. – М.
5. – 1967. – 1-244с.
971965
  Скрябин К.И. и др. Оксиураты животных и человека / К.И. и др. Скрябин. – М.
2. – 1961. – 1-500с.
971966
  Скрябин К.И. и др. Оксиураты животных и человека / К.И. и др. Скрябин. – М.
3. – 1967. – 1-468с.
971967
  Виноградов А.В. Оксихинолин / А.В. Виноградов. – Москва, 1979. – 324с.
971968
  Виноградов А.В. Оксихинолин / А.В. Виноградов. – Москва : Наука, 1979. – 328с.
971969
  Фридман Г.Б. Оксихлорид железа : Дис... наук: / Фридман Г.Б.;. – 41л. – Бібліогр.:л.39-41
971970
  Настюков А.М. Оксицеллюлозы : диссертация на степень магистра технологии. – Тамбов : Губерн. зем. тип., 1901. – 125 с.
971971
   Оксіюк Ольга Петрівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 346. – ISBN 978-966-439-754-1
971972
   Оксіюк Петро Федорович (1896-1960) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 346. – ISBN 978-966-439-754-1
971973
  Флеров А.Ф. Окская флора : в 3 т. / А.Ф. Флеров. – 1906-1910. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. "Герольд"
Т. 1 : С 20 табл. (27 рис.) ; Обзор литературы по флоре Окских губерний; II. История исследования Окской флоры. – 1906. – X, XVI, 286 с., 19 табл. ил. : ил. – Два тит. л.: на первом 1907 г. изд. - Отд. оттиск: Труды Императорского Ботанического сада. т. XXVII
971974
  Флеров А.Ф. Окская флора : в 3 т. / А.Ф. Флеров. – 1906-1910. – Юрьев : Тип. К. Маттисена
Т. 2 : С 36 табл. (46 рис.), 5 картами в тексте и 1 картой Окского бассейна : III. Собственные исследования. – 1907. – 287-728 с., 36 л. ил., 1 л. карт. : ил. – Два тит. л.: на первом: Санкт-Петербург,1908 г. изд. - Отд. оттиск: Труды Императорского Ботанического сада. т. XXVII. - Экз. деф. отсутств. с. 303-728 с.
971975
  Кожевников Г.А. Окская экспедиция 1903 года : (Предварительный отчет) / Кожевников Г.А. – Москва : Университетская типография, 1905. – 12 с. – (Из Дневника Зоологического Отделения Т. 3, № 6)
971976
  Ростовцев М.И. Окские дали / М.И. Ростовцев. – Москва, 1979. – 173с.
971977
   Окский Государственный заповедник. – М., 1967. – 45с.
971978
  Никольский В.К. Окский песчано-гравийный карьер. / В.К. Никольский, Г.Г. Зинченко. – М, 1960. – 24с.
971979
   Окско-Донское плоскоместье. – Воронеж, 1976. – 176с.
971980
   Окснер Альфред Миколайович (1898-1973) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 347. – ISBN 978-966-439-754-1
971981
  Дрозд Вадим Олександрович Оксованадати (III, IV) лужноземельних та РЗЕ із шаруватими перовскітоподібними структурами : Автореф... кандид. хімічнихнаук: 02.00.01 / Дрозд Вадим Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 17л.
971982
  Дрозд Вадим Олександрович Оксованадати (III, IV) Лужноземельних та РЗЕ із шаруватими перовскітоподібними структурами : Дис... кандид. хімічнихнаук: 02.00.01 / Дрозд Вадим Олександрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 156л. – Бібліогр.:л.128-154
971983
  Захарьевский М.С. Оксредметрия / М.С. Захарьевский. – Ленинград : Химия, 1967. – 118 с.
971984
   Оксредметрия. – Ленинград : Химия, 1975. – 304 с.
971985
   Оксфорд - у Харкові // Світ. – Київ, 2019. – Липень (№ 27/28). – С. 3
971986
  Загер П. Оксфорд & Кембридж = Oxford & Cambridge : непреходящая история / Петер Загер ; [пер. с нем. В. Агафоновой, Е. Соколовой, К. Савельева]. – Москва : Издательство Ольги Морозовой, 2012. – 629, [1] с., [16] л. цв. ил. : портр., фот. – Данные тит. л. частично парал. англ. – Библиогр.: c. 626-629. – (Мировой литературный и страноведческий бестселлер). – ISBN 978-5-98695-044-0
971987
   Оксфордская иллюстрированная энциклопедия : В 9 томах. – Москва : Инфра-М, Весь мир. – ISBN 5-16-000072-0
Т.3 : Всемирная история с древнейших времен и до 1800 года. – 1999. – 408с.
971988
   Оксфордская иллюстрированная энциклопедия = Oxford illustrated encyclopedia : в 9-ти томах. – Москва : Инфра-М, Весь мир. – ISBN 5-16-000076-3
т.7 : Народы и культуры. – 2000. – 416с.
971989
   Оксфордская иллюстрированная энциклопедия = Oxford illustrated encyclopedia. – Москва : Инфра-М, Весь мир. – ISBN 5-16-000077-1; 5-7773-0069-Х
Т.8 : Вселенная; Ред.тома Арчи Рой. – 2000. – 204с.
971990
   Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 томах = Oxford illustrated encyclopedia. – Москва : Инфра-М, Весь мир. – ISBN 5-16-000070-4; 5-7777-0068-3
Т.1 : Физический мир; Ред.тома Вивиан Фукс. – 2000. – 380с.
971991
   Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 томах = Oxford illustrated encyclopedia. – Москва : Инфра-М, Весь мир. – ISBN 5-16-000073-9; 5-7777-0069-1
Т.4 : Всемирная история. С 1800 года до наших дней; Ред.тома Роберт Блейк. – 2000. – 436с.
971992
   Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт.. – Москва : Инфра-М, Весь мир. – ISBN 5-16-000071-2; 5-7777-0067-5
т.2 : Мир природы. – 1999. – 396с.
971993
   Оксфордская иллюстрированная энциклопедия. В 9 тт. = Oxford illustrated encyclopedia. – Москва : Инфра-М, Весь мир. – ISBN 5-16-000075-5; 5-7777-0071-3
Том 6. – 2000. – 406с.
971994
   Оксфордский русско-английский словарь. – М., 1994. – 915с.
971995
   Оксфордский русско-английский словарь. – Москва : Престиж, 1996. – 913 с.
971996
   Оксфордский русско-английский словарь. – М., 1996. – 911с.
971997
   Оксфордский русско-английский словарь = The Oxford Russian-English Dictionary : 70 000 слов. – Симферополь : Реноме, 2001. – 920с. – Парал. тит. лист на англ. – ISBN 966-7921-16-6
971998
   Оксфордское руководство по философской теологии = The Oxford handbook of philosophical theology / [М. Бергман и др.] ; сост. Томас П. Флинт и Майкл К. Рей ; пер. с англ. В.В. Васильева ; ред. М.О. Кедрова ; [Рос. акад. наук, Ин-т философии, О-во христиан. философов]. – Москва : Языки славянской культуры, 2013. – 871, [1] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Имен. указ.: с. 861-869. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Философская теология : современность и ретроспектива / редкол.: В.К. Шохин, А.Р. Фокин, Свящ. Владимир Шмалий [и др.]). – ISBN 978-5-9551-0623-6
971999
   Оксфордська історія в"язниць : практика покарання в захід. суспільстві : пер. з англ. / [Дж. Герст, Л. Зеднер, В.Б. Карночан та ін.] ; за ред. Норвала Морріса та Девіда Дж. Ротмена. – Київ : Всесвіт, 2009. – 558, [2] с. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: The oxford history of the prison: the practice of punishment in western society / ed. by Norval Morris and David J. Rothman. New York ; Oxford: Oxford university press, 1998. – Бібліогр.: с. 545-548. – ISBN 978-966-8439-11-7
972000
  Шестакова Э.Г. Оксюморон в контексте соотносимых понятий: ирония, парадокс, абсурд, нонсенс // Оксюморон как категоря поэтики : (на материале русской поэзии 19 - первой трети 20 веков) : монография / Э.Г. Шестакова. – Донецк : Норд- Пресс, 2009. – С. 160-189. – ISBN 978-966-380-357-9
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,