Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
970001
  Коніщук Василь Васильович Оцінка різноманітності екосистем Черемського природного заповідника на основі картографічного моделювання : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Коніщук В.В.; НАНУ; Ін-т ботаніки М.Г. Холодного. – Київ, 2005. – 354 л. + Додаток: л.220-354. – Бібліогр.: л.198-219
970002
  Козак О.М. Оцінка роботи викладача як елемент системи забезпечення якості вищої освіти // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 36-39. – ISSN 1728-6220
970003
   Оцінка розвитку експериментальної хронічної алкогольної інтоксикації / В. Войтенко, І. Степанець, В. Конопельнюк, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-19. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз основних біохімічних показників сироватки крові щурів за умов моделювання хронічної алкогольної інтоксикації. Встановлено зміни досліджуваних показників сироватки крові, що вказує на суттєві порушення функціонування різних органів та ...
970004
  Рижкова Ю.О. Оцінка розвитку інформаційного суспільства в Україні: сучасний стан та проблеми // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 86-92. – ISSN 2310-5534
970005
  Наливайко Н.Я. Оцінка розвитку лізингових послуг в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.12. – С. 234-238. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
970006
  Попова В.В. Оцінка розвитку макроекономічних систем на підставі показника ВВП // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 77-85
970007
  Олійник Р.В. Оцінка розвитку морфологічних ознак у спортсменок високої кваліфікації // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 84-88. – ISSN 2220-7481


  Розглянуто особливості розвитку морфологічних ознак (тотальних розмірів тіла та формування жирової тканини) у жінок загальної популяції та висококваліфікованих спортсменок. Наведено результати дослідження тотальних розмірів тіла, товщини семи ...
970008
  Клим Н. Оцінка розвитку недержавних пенсійних фондів України // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 177-186. – (Економічні науки ; Вип. 6)
970009
  Почтовюк А.Б. Оцінка розвитку партнерства роботодавця, держави та вищого навчального закладу як фактор підвищення діяльності вищої освіти // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 27-34. – ISSN 2308-1988
970010
  Проскура К.П. Оцінка розвитку податкової системи України // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2015. – № 12 (II). – С. 13-20. – ISSN 2306-0050
970011
  Фщук С. Оцінка розвитку промислового виробництва в Україні: регіональні відмінності // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 95-102. – ISSN 2411-4014
970012
  Тімонін О.М. Оцінка розвитку промислового підприємства : монографія / О.М. Тімонін, К.В. Діхтяренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-152. – ISBN 978-966-676-656-7
970013
   Оцінка роздільної здатності алгоритму лінійного передбачення / В.М. Кичак, Є.С. Лєнков, В.М. Лоза, Р.Ю. Кольцов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнародний науково-технічний журнал / Вінниц. нац. техн. ун-т ; М-во освіти інауки , молоді та спорту України ; Акад. інженер. наук ; [та ін.] ; голов. ред. Кожем"яко В.П. – Вінниця, 2012. – № 2 (24). – С. 18-21. – ISSN 1681-7893
970014
  Канов О.О. Оцінка розмірів державної власності в Мексиці через ВВП // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 82-84. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто питання кількісної характеристики державної власності в Мексиці, проаналізовано її питому вагу у виробництві ВВП і окремих галузей.
970015
  Денисенко О.М. Оцінка розмірів зон нестійкості одновимірного стаціонарного рівняння Шредінгера з квазіперіодичним потенціалом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-24. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглядається одновимірне стаціонарне рівняння Шредінгера з квазіперіодичним потенціалом. За апроксимаційною функцією, яка характеризує швидкість наближення потенціалу скінченними тригонометричними сумами, використовуючи метод штучного параметра, ...
970016
  Денисенко О.М. Оцінка розмірів резонансних зон одновимірного стаціонарного рівняння Шредінгера з квазіаналітичним квазіперіодичним потенціалом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Засобами КАМ-теорії, використовуючи техніку побудови розв"язків Флоке-Блоха, досліджено одновимірне стаціонарне рівняння Шредінгера з квазіаналітичним квазіперіодичним потенціалом. За функцією, яка характеризує швидкість росту частинних похідних ...
970017
  Капустян О.В. Оцінка розмірності атрактору м-напівпотоку, що породжується системою фазово-польових рівнянь без єдиності розв"язку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В роботі розглядається задача знаходження оцінки зверху для фрактальної розмірності глобального атрактору м-напівпотоку, що породжується однією параболічною нелінійною системою без єдиності розв"язку.
970018
   Оцінка розподілу важких металів у грунтах районів захоронення твердих побутових відходів / О. Азімов, І. Кураєва, В. Бахмутов, Ю. Войтюк, С. Кармазиненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  З метою визначення екологічно негативного впливу на довкілля полігону № 5 з захоронення твердих побутових відходів, розташованого поблизу м. Київ, проведено комплексні геоекологічні дослідження означеного району. Вони включали польові роботи з відбором ...
970019
  Чугаєв О.А. Оцінка розподілу м’якої економічної сили між країнами світу // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 67-70. – ISBN 978-617-696-384-4
970020
  Конопліна Ю.С. Оцінка розподілу ризиків у пенсійних схемах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 110-126
970021
  Максименко Н.В. Оцінка розподілу складових екологічної мережі у межах ландшафтів Харківської області / Н.В. Максименко, Р.О. Квартенко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 82-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
970022
  Довгай Б.В. Оцінка розподілу супремуму розв"язку гіперболічного рівняння з Орлічевою правою частиною // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – Т. 5, № 2. – С. 231-241. – ISSN 2075-9827
970023
  Вірченко О.В. Оцінка ролі великого землеволодіння в процесі концентрації капіталу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 43-47


  Визначено основні положення класичної політекономії стосовно землекристування. Вказано причини критики концентрації аграрного капіталу з боку фінансово-промислових груп.
970024
  Мерзляк А. Оцінка ролі позикових коштів у внутрішньому інвестуванні підприємств регіону // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.131-138
970025
  Васильчук І.П. Оцінка ролі прямих інвестицій в економіці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-9.
970026
  Горник В.Г. Оцінка ролі та місця України у міжнародних економічних відносинах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 125-127
970027
  Васильчук І.П. Оцінка ролі фондів прямих інвестицій в економіці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-9. – Бібліогр. в кінці ст.
970028
  Устинова К. Оцінка романтизму Т. Шевченка в літературознавчих студіях І. Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 53-56


  Аналізуючи шевченкознавчу спадщину Франка, помічаємо його неоднозначне ставлення до романтизму загалом і до Шевченка як романтика зокрема. Дослідник намагається віднайти якісь риси в творчості Шевченка, що давали б змогу назвати його реалістом.
970029
   Оцінка рослин родини Orchidaceae на вірусоносійство в умовах природних екосистем та закритого грунту В"єтнаму / Г.В. Коротєєва, А.С. Бисов, А.Л. Бойко, В.П. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Проведене тестування рослин обхідних природних та штучних екосистем В"єтнаму на наявність вірусних патогенів. Виявлено зменшення стійкості рослин до вірусних інфекцій при перенесенні їх у штучні біоценози.
970030
   Оцінка рудогенеруючого потенціалу магматогенно-гідротермальних систем за результатами геохімічного моделювання / С.Є. Шнюков, І.І. Лазарєва, О.А. Хлонь, Д.Ф. Марченко // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 105-112. – ISSN 2224-6487
970031
  Перевозчиков І.М. Оцінка руслоформувальних витрат води річок басейну Прип"яті в межах України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 93-95
970032
  Мазур В.А. Оцінка самозапилених ліній та гібридів кукурудзи різного вегетаційного періоду за стійкістю до ураження хворобами та пошкодження шкідниками в умовах Лісостепу Правобережного / В.А. Мазур, О.М. Колісник // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 133-142 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2476626
970033
  Бухта Ірина Оцінка санітарно-епідемічної ситуації міста Львова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 185-191 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
970034
   Оцінка санітарно-хімічних показників безпечності та якості води популярних джерел різних геоструктурних зон Львівщини / Р.П. Дідула, Є.І. Кондратюк, Ю.Б. Блавацький, В.Ю. Усов, О.В. Пилипович // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (51). – С. 87-101. – ISSN 2306-5680


  Проаналізовано хімічний склад вод популярних джерел Львівщини, котрі використовуються мешканцями Львівської області як альтернатива водопровідній воді. Досліджено якість води 20 джерел у Львівській області: 5 у м. Львові та 15 – у восьми районах ...
970035
  Володарець С.О. Оцінка сануючої функції деревних рослин в культурфітоценозах промислового міста / С.О. Володарець, О.З. Глухов // Питання біоіндикації та екології : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; "Запоріз. нац. ун-т" ; редкол.: Омельянчик Л.О., Бессонова В.П., Бовт В.Д. [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 22, № 1. – C. 31-43. – ISSN 2312-2056
970036
  Щербань Н.Ф. Оцінка саомзапилених ліній та гібридів соняшнику за пилокутворювальною здатністю. : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.01.05 / Щербань Н.Ф.; Ін-т олійних культур Укр.Акад.аграрн.наук. – Запоріжжя, 1999. – 17л.
970037
  Жураєва К.А. Оцінка світової практики застосування інноваційних технологій в туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 109-116


  У даній статті розглядається оцінка світової практики застосування інноваційних технологій в туризмі. Розглядаються питання пов"язані з використанням можливостей глобальної комп"ютерної мережі Інтернет у діяльності туристичних фірм, засоби розміщення ...
970038
  Чернишова І. Оцінка світу першої особи в англійському тексті Біблії короля Якова (семантичний аспект) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 239-243. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
970039
  Бойко В.В. Оцінка сейсмічного ефекту масових вибухів по системі неелектричного ініціювання зарядів / В.В. Бойко, Д.В. Хлевнюк, С.Ю. Богуцький // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – C. 5-11 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
970040
  Бойко В.В. Оцінка сейсмічного ефекту масових вибухів по системі неелектричного ініціювання зарядів / В.В. Бойко, Д.В. Хлевнюк, С.Ю. Богуцький // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – C. 5-11. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
970041
  Носенко О. Оцінка сейсмічності території міста Києва за даними інструментальних спостережень та матеріалами руйнівних землетрусів / О. Носенко, В. Омельченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-30. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто сейсмічність Києва, проаналізовано вплив історичних регіональних землетрусів, з урахуванням сучасних даних отриманих інструментальним шляхом, а також вплив тектонічних порушень, що проходять у районі Києва та поблизу нього. The ...
970042
  Новиков М.М. Оцінка середніх дифракційних характеристик, порушених обробкою шарів кремнію / М.М. Новиков, В.Г. Сушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-55. – (Фізика ; Вип. 2)


  За допомогою три кристального дифрактометра експериментально досліджено розсіяння рентгенівських променів кристалами кремнію з механічно порушеним поверхневим шаром. На основі сучасної моделі динамічного розсіяння написано відповідні рівняння й ...
970043
  Сугакова О. Оцінка середнього положення за спостереженнями з домішкою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 128-137. – ISSN 0868-6904
970044
  Конончук Т. Оцінка серця // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 лютого (№ 7/8). – С. 7


  У цьому числі газети вміщено висловлювання читачів на нове видання книги-спогаду Михайла Наєнка "Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і літературні візії " (2015 р.).
970045
  Пудова С.С. Оцінка сили впливу причин на вибір майбутньої професії студентами-філологами / С.С. Пудова, Л.Я. Шпільчак, Н.С. Назаренко // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – № 1 (9), січень - березень 2019 року. – С. 179-190. – ISSN 2521-1455
970046
  Самойленко Денис Миколайович Оцінка силового поля молекул симетрії С2v, C3v, D3v, в вільному та конденсованому стані : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Самойленко Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
970047
  Самойленко Денис Миколайович Оцінка силового поля молекул симетрії С2v, Cзv D h в вільному та конденсованому стані : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Самойленко Д.М.; КНУТШ. Фізичний фак-тет. – Київ, 2004. – 177с. + Додатки: л. 163-177. – Бібліогр.: л. 149-163
970048
  Гончарова О.М. Оцінка синергетичного ефекту в угодах M&A / О.М. Гончарова, О.Ю. Нікітнік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 98-102. – ISSN 2306-6806


  Метою статті є дослідження підходів та методів оцінки синергетичного ефекту при укладанні угод M&A. У статті проаналізовано стан, тенденції та прогнози розвитку міжнародного та національного ринків M&A, обгрунтовано актуальність об"єднання українських ...
970049
  Литовченко І.Л. Оцінка синергетичного ефекту від застосування інтегрованих маркетингових комунікацій / І.Л. Литовченко, І.О. Шкурупська // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
970050
   Оцінка синтезу ліпідів у ентероцитах слизової оболонки тонкої кишки за дії йонізувальної радіації / Л.І. Степанова, С.В. Хижняк, А.В. Клепко, Л.В. Бабич, Н.В. Диденко, В.М. Войціцький // Український радіологічний журнал : Науково-практичне видання / Академія медичних наук України. – Харків, 2006. – Т. 14, вип. 3. – С. 268-271. – ISSN 0167-8155
970051
  Рязанова Н.О. Оцінка системи політики підтримки відновлюваної енергетики в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – С. 57-62. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
970052
   Оцінка системи соціального захисту міста Кам"янця-Подільського: фінансова ефективність та відповідність соціальним потребам / Центр громадської експертизи ; Кам"янець-Подільська міська рада ; [наук. ред. Л. Чорній ; керівник проекту О. Романюк]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2008. – 120 с. : іл. – Підготовлено в межах проекту "Аудит соціальних бюджетів українських міст"
970053
   Оцінка системи соціального захисту та соціальних видатків бюджету міста Кіровське : [аналітичний звіт] / Центр громадської експертизи ; Кіровська міська рада ; [наук. ред. Л. Чорній ; керівник проекту О. Романюк]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2009. – 128 с. + Додатки: с. 112-119
970054
  Коломієць О.П. Оцінка системи управління економіко-технологічними процесами виробництва та переробки молока в Харківській області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 57-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
970055
  Прушківський В.Г. Оцінка системи фінансування підготовки вищими навчальними закладами фахівців за держзамовленням : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 94-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
970056
  Шунь О.Ф. Оцінка системного підходу в управління вищим навчальним закладом // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 268-272. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
970057
  Палапа Н.В. Оцінка сільських селітебних територій за якістю питної води // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
970058
  Захарчук О.В. Оцінка сільськогосподарського майна: проблеми та перспективи дій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (298). – С. 59-69. – ISSN 2221-1055
970059
  Лоян В.В. Оцінка складності систем за допомогогю спектральних та топологічних мір // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 258-260. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
970060
  Клименюк М.М. Оцінка складності системи управління вищим навчальним закладом / М.М. Клименюк, І.С. Кочерян, А.М. Безус // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 7-13. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
970061
  Ілляшенко С.М. Оцінка складових економічної безпеки України // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.35-42. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
970062
  Сметанко О.В. Оцінка службою внутрішнього аудиту системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в акціонерних товариствах України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 137-150. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215


  Запропоновано модель проведення внутрішнього аудиту.
970063
  Симочко Л.Ю. Оцінка сорбції і токсичності фторхінолового антибіотика в агроекосистемах // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 147-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
970064
  Слиш О.А. Оцінка сортиментно-гатункової структури дубових деревостанів з використанням сучасних технологій / О.А. Слиш, М.В. Любчич, М.І. Букша // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 134-141 : табл. – Бібліогр.: с. 141. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
970065
  Свереда Н.І. Оцінка сортів і гібридів картоплі на стійкість проти фітофторозу та виділення вихідних форм для практичної селекції в західному регіоні України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Свереда Н. І.; Льв. ДУ. – Лубляни, 1998. – 18л.
970066
  Свереда Н.І. Оцінка сортів і гібридів картоплі на стійкість проти фітофторозу та виділення вихідних форм для практичної селекції в західному регіоні України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Свереда Н. І.; Ін-т землеробства УААН. – К., 2000. – 20л.
970067
  Ілляшенко Т.О. Оцінка соціальних моделей у контексті обґрунтування оптимальної стратегії сталого розвитку України / Т.О. Ілляшенко, Н.В. Котенко, У.В. Клюка // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 22-29. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
970068
  Надрага В.І. Оцінка соціальних ризиків: проблеми вибору методології та інструментарію // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 70-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
970069
  Скалецький Ю.М. Оцінка соціально-економічних і медико-демографічних наслідків еколого-техногенних проблем в Україні / Ю.М. Скалецький, Л.Д. Яценко, Л.М. Якушенко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 130-135
970070
  Перегуда Юлія Оцінка соціально-економічних факторів, які впливають на формування середнього класу в межах столичного макрорайону України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 110-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
970071
  Цікановська Н.А. Оцінка соціально-економічного ефекту впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 3-8.
970072
  Тищенко О.П. Оцінка соціально-економічного розвитку регіону в координатах локальної депресивності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 162-166
970073
  Кодацький В.П. Оцінка соціально-економічного розвитку Харківщини в 2005-2006 роках // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-5
970074
  Решетняк О.І. Оцінка соціально-економічної ефективності від реалізації освітньої кластерної політики // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 232-239. – ISSN 1993-5560


  "Оцінка соціально-економічної ефективності від реалізації освітньої кластерної політики дає можливість обгрунтувати доцільність створення інтеграційних структур в сфері освіти. При створенні освітніх кластерів виникає безліч питань, пов’язаних з ...
970075
  Коберніченко Т. Оцінка соціально-економічної складової рекреаційного потенціалу сільського туризму гірських сіл Львівської обл. / Т. Коберніченко, М. Сиротюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 175-182. – (Серія географічна ; Вип. 36)
970076
  Кіщак І.Т. Оцінка соціально-економічної сутності соціалізму в історичному аспекті / І.Т. Кіщак, І.І. Хомутовська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 7-11. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті проведено ретроспективний аналіз з використанням ідеологічних підходів формування уявлень до визначення дефініцій поняття "соціалізм" та соціально-економічного розвитку Української РСР в роки "перебудови" у складі Радянського Союзу, дано ...
970077
  Варій М.Й. Оцінка соціально-психологічних явищ у військовому підрозділі : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 68с.
970078
  Тарасенко І. Оцінка соціальної відповідальності бізнесу в управлінні сталим розвитком підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 54-60. – ISSN 1606-3732
970079
  Макар Н.М. Оцінка соціальної відповідальності бізнесу як один з факторів його конкурентоздатності // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 114-117 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
970080
  Соронович І.М. Оцінка спеціальної витривалості кваліфікованих спортсменів у спортивних танцях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Соронович Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
970081
  Крамаренко В.І. Оцінка співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 5 (18). – С. 23-31
970082
  Влізло Є.М. Оцінка спільних ресурсів регіонів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 3 (245). – С. 70-75. – ISSN 2221-1055
970083
  Метлова Л. Оцінка споживання енергоресурсів та викидів парникових газів у промисловості України : Економічні проблеми природокористування / Л. Метлова, М. Тарасова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С.67-72 : Табл., рис. – Бібл.8 назв. – ISSN 0131-775Х
970084
  Василенко О.І. Оцінка споживчого попиту на освітні послуги вищих навчальних закладів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 48-54. – ISSN 2306-6792


  "Сучасна концепція розвитку вищої аграрної освіти формує систему взаємовідносин ВНЗ аграрної освіти із суб"єктами аграрної сфери".
970085
   Оцінка сприятливості кліматичних умов для рекреаційно-туристичної діяльності в Карпатському регіоні в зимовий період (гірськолижний туризм) / О.Ю. Гринюк, І.В. Третяк, А.О. Сторожук, Д.О. Денисова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 320-326 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
970086
  Гринюк О.Ю. Оцінка сприятливості кліматичних умов для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в теплий період в Подільському регіоні / О.Ю. Гринюк, Г.Б. Толибаєва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 138-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
970087
  Голованенко М.В. Оцінка стабільності промисловості країн ЄС з використанням R/S аналізу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 254-262


  Розглянуто методику застосування аналізу для визначення показника Херста на прикладі індексів промислового виробництва окремих країн ЄС.
970088
  Омаров Оцінка сталого розвитку регіонів України / Омаров, Огли // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 139-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-0712
970089
  Лазарєва О.В. Оцінка сталого розвитку сільських територій // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 178-186. – ISSN 2308-1988
970090
  Попович А.А. Оцінка сталості сільськогосподарського землекористування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 43-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
970091
  Прищепа А.М. Оцінка стану агросфери сільських населених пунктів за показниками сталого розвитку : монографія / А.М. Прищепа, О.М. Клименко, Л.В. Клименко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2017. – 209, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-209. – (Кафедра екології ; Наукова серія). – ISBN 978-966-327-359-4
970092
  Горін М.О. Оцінка стану алювіальних та схилоземних грунтів за термодинамічними показниками / М.О. Горін, Д.М. Приходченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 177-184 : табл. – Бібліогр.: с. 183-184. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
970093
  Жорова Є. Оцінка стану антикризового корпоративного управління на вітчизняних підприємствах галузі машинобудування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 112-118. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан антикризового корпоративного управління на машинобудівних підприємствах. Виокремленні спільні ознаки та причини кризового стану вітчизняних машинобудівних підприємств. Розкрито поняття кризи корпоративного управління. Виділені основні ...
970094
  Лєнков С.В. Оцінка стану безпеки інформації в комп"ютерних системах на основі логіко-лінгвістичного підходу / С.В. Лєнков, С.Р. Красильников, Р.О. Крижанський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 110-118. – ISSN 2524-0056
970095
   Оцінка стану безпеки інформаційних ресурсів на основі лінгвістичних та варіативних бальних шкал / С.Р. Красильников, Є.С. Лєнков, Р.О. Крижанський, А.О. Міщенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 91-98. – ISSN 2524-0056
970096
  Лучков М.С. Оцінка стану відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) в контейнерах сухого зберігання / М.С. Лучков, І.М. Каденко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 84
970097
  Кожушко О.В. Оцінка стану внутрішнього аудиту бюджетної установи / О.В. Кожушко, Д.В. Калінкін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 234-239 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
970098
  Томченко О.В. Оцінка стану водойм на основі інтеграції космічної і наземної інформації (на прикладі верхів"я Київського водосховища) / О.В. Томченко, О.Д. Федоровський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 8. – С. 64-70. – ISSN 1025-6415
970099
  Рудько Г.І. Оцінка стану гідроекосистем Донецької області за сольовим складом вод / Г.І. Рудько, А.А. Сергієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-35. – ISSN 1726-5428
970100
  Гандзюра В.П. Оцінка стану гідроекосистем за продукційно-енергетичними параметрами біосистем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 586-591 : Табл. – Бібліогр.: 12. – ISBN 966-521-129-3
970101
  Гладка Олена Вікторівна Оцінка стану гірничого масиву з метою прогнозу малоамплітудних розривних порушень та викидонебезпечності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Гладка О.В.; НАНУ. Ін-тут фізики гірничих процесів. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
970102
  Первачук М.В. Оцінка стану грунтового покриву басейну річки Стар / М.В. Первачук, В.І. Мущинська // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 226-234 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2476626
970103
  Саблук Г.І. Оцінка стану демографічної ситуації на сільських територіях // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 3 (245). – С. 75-78. – ISSN 2221-1055
970104
  Маринкевич І.С. Оцінка стану державного боргу України та його вплив на фінансову безпеку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 248-254. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проведено оцінку сучасного стану та тенденцій державного боргу. Проаналізовано динаміку та структуру боргових зобов"язань за 2004-2013 рр. Побудовано регресійну модель залежності державного боргу від валового внутрішнього продукту, податкових ...
970105
  Калюга Є. Оцінка стану державного внутрішнього фінансового контролю та шляхи його реформування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Зазначено проблеми, які стримують реалізацію ефективної системи державного внутрішнього фінансового контролю та запропоновано шляхи її поліпшення. Issues which restrain implementation of effective state internal financial control are mentioned and the ...
970106
  Бондарук Т.Г. Оцінка стану децентралізації місцевих бюджетів України / Т.Г. Бондарук, О.А. Вінницька // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (680). – С. 59-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2522-9303
970107
  Воронцов С.Б. Оцінка стану енергетичної безпеки України: методологічні підходи, критерії, індикатори / С.Б. Воронцов, А.А. Сидоренко, А.Ю. Сменковський // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 22-30
970108
  Губар О.В. Оцінка стану забезпечення персоналом державної санітарно-епідеміологічної служби України за рівнем освіти : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 113-116 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
970109
  Хомяк М.Я. Оцінка стану забезпеченості житлом населення України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 48-53. – ISSN 2077-1800
970110
   Оцінка стану забруднення атмосферного повітря та його прогнозування в промислових містах України (на прикладі м. Луганська) / Є.М. Кіптенко, М.П. Баштанник, Т.В. Козленко, Н.С. Жемера, Н.О. Трачук // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2013. – Вип. 265. – С. 78-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-521-658-2
970111
  Завада М.І. Оцінка стану здоров"я дітей та підлітків Львівської області // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 59-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
970112
  Анін В.А. Оцінка стану зовнішньоекономічної безпеки України згідно з пороговими значеннями її індикаторів // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 35-40
970113
  Уніят А. Оцінка стану зовнішньої заборгованості у світовій валютно-фінансовій системі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 242-247. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
970114
  Власюк Т.О. Оцінка стану зовнішньоторговельної безпеки України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 150-162. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
970115
  Тимошенко О.О. Оцінка стану і можливостей забезпечення добробуту населення в Україні на основі стандартів розвинених країн // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 77-85. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 8). – ISSN 2409-9228
970116
  Дубняк С.С. Оцінка стану і проблеми законодавчого регулювання водоохоронних зон водних об"єктів України / С.С. Дубняк, С.А. Дубняк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 25-39.
970117
  Люта Н.Г. Оцінка стану і прогнозування змін геологічного середовища Київської житлово-промислової агломерації під впливом техногенного навантаження (еколого-геохімічний аспект) : Дис... канд. геолог.наук: 04.00.06 / Люта Н. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 171л. – Бібліогр.:л.159-171
970118
  Люта Н.Г. Оцінка стану і прогнозування змін геологічного середовища Київської житлово-промислової агломерації під впливом техногенного навантаження (еколого-геохімічний аспект). : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.06 / Люта Н.Г.;. – К., 1997. – 30л.
970119
  Павленко Л.І. Оцінка стану інвестування в розвиток людського капіталу в Україні // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 33-42. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
970120
  Балануца О. Оцінка стану іноземного інвестування в економіку України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 158-161
970121
  Лялюк А.М. Оцінка стану кон"юнктури ринку високотехнологічної продукції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 69-73. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
970122
  Очеретна М. Оцінка стану конкурентного середовища в Україні за даними міжнародних рейтингів // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 4), грудень. – С. 484-506. – ISSN 1684-906Х
970123
  Грод А.М. Оцінка стану конкурентного середовища на ринку меблевої продукції та основні напрями його розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 46-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
970124
  Баліна С.Н. Оцінка стану криміногенної ситуації на підприємствах, в організаціях, установах України за видами економічної діяльності: результати опитування / С.Н. Баліна, А.О. Расюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 172-180. – ISSN 2072-8670
970125
  Валерко Р.А. Оцінка стану лісових насаджень в умовах ДП "Зарічненське лісове господарство" як природного чинника стабілізації довкілля / Р.А. Валерко, Л.О. Герасимчук // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 172-178 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 178. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
970126
  Мірошниченко О.Ю. Оцінка стану людського розвитку та аналіз тенденцій його змін в країнах СНД // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 179-184


  Розглянуто послідовність розрахунку індексу людського розвитку. Проведено оцінку стану людського розвитку та визначено основні тенденції щодо його змін у країнах СНД.
970127
  Журило І.В. Оцінка стану малого підприємництва: регіональний аспект / І.В. Журило, О.М. Мезенцева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 83-88. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
970128
  Решетова Г.І. Оцінка стану міграційного руху населення в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 2 (71). – C. 66-76. – (Серія "Економіка"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
970129
  Малицкий Б.А. Оцінка стану наукових кадрів України: віковий аспект // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С. 38-46. – ISSN 0374-3896
970130
  Шара Є.Ю. Оцінка стану обліку доходів підприємств та його стандартизація // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.51-59
970131
  Киричок А. Оцінка стану освіти у сфері зв"язків з громадськістю. Етична освіта як складова процесу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)
970132
  Юрасов С.М. Оцінка стану підземних вод Косовського району, Одеської області / С.М. Юрасов, О.А. Алексеенко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 104-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
970133
  Жуков М. Оцінка стану підтоплення за даними дистанційного зондування методом багатовимірної статистичної класифікації на основі моделі композиційних розподілів / М. Жуков, А. Тішаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-36. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.- мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком) У статті описано результати експерименту з інтерпретації даних супутникового зондування територій, що зазнають підтоплення. Запропоновано нову модель для ...
970134
  Тішаєва А.М. Оцінка стану підтоплення на основі моделі композиційного розподілу за даними дистанційного зондування землі (на прикладі Північного Причорномор"я) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Тішаєва Анастасія Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
970135
  Тішаєва А.М. Оцінка стану підтоплення на основі моделі композиційного розподілу за даними дистанційного зондування Землі (на прикладі Північного Причорномор"я) : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.05 / Тішаєва А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 158 л. + Додатки: л. 151-158. – Бібліогр.: л. 133-150
970136
  Ставицький А.В. Оцінка стану продовольчої безпеки в Україні на регіональному рівні / А.В. Ставицький, О.О. Прокопенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 41-47. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
970137
  Янишин Я. Оцінка стану продовольчої безпеки України // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 21-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2313-3627
970138
  Бачо Р.Й. Оцінка стану ринків небанківських фінансових послуг згідно з сценаріями розвитку ситуації за результатами когнітивного аналізу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 329-337. – ISSN 2222-0712
970139
  Внукова Н.М. Оцінка стану ринку виробничих послуг промислових підприємств : фінансовий контроль / Н.М. Внукова, І.Л. Лебедєва, Н.В. Кузьминчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 143-151 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
970140
  Петренко О.Ю. Оцінка стану ринку зерна лісостепної зони України // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 221-223
970141
  Гуць М. Оцінка стану ринку праці в умовах реформування економіки України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 13-17
970142
  Муравка П.П. Оцінка стану ринку праці як чинника економічного зростання регіону (на прикладі Тернопільської області) : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 167-172 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
970143
   Оцінка стану рідкісних та зникаючих видів рослин Дніпропетровської області в умовах збереження в культурі / О. Бужієвська, Ю. Лихолат, В. Опанасенко, Н. Мартинова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 99-100. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведена оцінка стану рідкісних та зникаючих трав"янистих рослин місцевої флори, які зберігаються в колекції Дніпропетровського ботанічного саду. Вивчені особливості їх росту та розвитку, здатність до репродукції. На основі результатів досліджень ...
970144
  Колесник О.О. Оцінка стану санаторно-курортного комплексу та його впливу на розвиток туристичної діяльності України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 264-270. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
970145
  Книш Я.В. Оцінка стану соціальної сфери на прикладі Запорізького регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 91-92. – Бібліогр.: 5 назв
970146
  Радомська М М. Яцків Оцінка стану та екологічної функціональності зелених насаджень Дніпровського району міста Києва / М М. Яцків Радомська, О.А. Колотило // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 32-36. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2073-5057
970147
  Герасимчук З.В. Оцінка стану та особливості розвитку виробничого потенціалу Волинської області / З.В. Герасимчук, Т.В. Божидарнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-28. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Здійснено аналіз виробничого потенціалу за галузевою і територіальною ознаками. Розкрито причини структурних зрушень та тенденції їх прояву в економіці регіону.
970148
  Васильчук І.П. Оцінка стану та перспектив ринку злиття / поглинання в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-17.
970149
  Прокопчук В.М. Оцінка стану та перспективи реконструкції деревних насаджень музею-садиби М.І. Пирогова, м. Вінниця / В.М. Прокопчук, І.С. Нейко, В.В. Монарх // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – C. 162-169. – ISSN 2476626
970150
  Сіднєва Ж.К. Оцінка стану та перспективи розвитку нафтогазовидобувної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 90-96
970151
  Пітюлич М.М. Оцінка стану та перспективи розвитку особистих селянських господарств гірських територій Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
970152
  Ткаченко С. Оцінка стану та перспективи розвитку фондового ринку України : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 44-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
970153
  Полякова О.С. Оцінка стану та проблем розвитку публічного управління правовою освітою в Україні: результати експертного опитування // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 311-321. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
970154
  Шульга С.В. Оцінка стану та тенденцій розвитку ринку аудиторських послуг: розвиток методології // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 32-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
970155
  Гац Л. Оцінка стану та типу розвитку машинобудування в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 32. – С. 64-70. – ISSN 2078-5860
970156
   Оцінка стану удобрення грунтів / В.І. Філон, С.І. Приказюк, С.О. Пруднікова, Т.С. Дегодюк
970157
   Оцінка стану удобрення грунтів / В.І. Філон, С.І. Приказюк, С.О. Пруднікова, Т.С. Дегодюк // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 86-92. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
970158
  Кузмяк І.Я. Оцінка стану фізичного захисту ядерних установок як базис постійного підтримання режиму ядерної захищеності / І.Я. Кузмяк, Г.М. Вагін, В.І. Кравцов // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2018. – Вип. 2 (78). – С. 55-58. – ISSN 2073-6231
970159
  Натарова О.В. Оцінка стану фінансового контролю державного сектору // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 106-109. – ISSN 1728-6220
970160
  Рожко О.Д. Оцінка стану формування податкових надходжень в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 56-58
970161
  Шакірзанова Ж.Р. Оцінка стану Хаджибейського лиману і прогнозування можливих рівнів води у ньому // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 156-163 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-0902
970162
  Єгорова О.В. Оцінка стану якості поверхневих вод в районі розміщення полів фільтрації виробництва лимонної кислоти // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 135-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
970163
  Пухальський В.В. Оцінка стану, ефективності та результативності податкового контролю в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 35-42. – ISSN 2306-6806
970164
  Рябовол Л.О. Оцінка створених зразків пшениці м"якої озимої за низкою господарсько-цінних ознак / Л.О. Рябовол, Я.С. Рябовол // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 26-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-6609
970165
  Голомозий В.В. Оцінка стійкості для неоднорідних ланцюгів Маркова за класичної умови міноризації // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 88. – С. 32-45. – ISSN 0868-6904


  Stability of time-inhomogeneous Markov chain, under classical minorization condition is consider. The key tool for research is a modified coupling method, for the pair of different, possilby time-inhomogeneous, Markov chains.
970166
  Голомозий В.В. Оцінка стійкості ланцюгів Маркова отримана методом склеювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається питання стійкості ланцюгів Маркова. Розглядається певний клас "близьких" ланцюгів, для яких припускається умова міноризації на всьому просторі. Для побудови оцінки використовувався метод склеювання. Stability for some "close" ...
970167
  Ревтьє А.В. Оцінка стійкості мікроструктури чорнозему опідзоленого до дії безводного аміаку // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 86-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0587-2596
970168
  Березівський П. Оцінка стійкості особистих селянських господарств як складної соціоекономічної системи / П. Березівський, Л. Войнича // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 104-109. – Бібліогр.: 8 назв.
970169
   Оцінка стійкості параметрів рельєфу басейнів малих річок до антропогенного навантаження / І.П. Ковальчук, Ю.М. Андрейчук, Є.М. Іванов, О.І. Микитчин // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 221-231. – Бібліогр.: 19 назв
970170
  Іщенко О. Оцінка стійкості підприємств як підґрунтя підвищення їх конкурентоспроможності // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 12-17
970171
  Козоріз В. Оцінка стійкості прискорювальної системи вільного заряду / В. Козоріз, О. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-37. – (Кібернетика ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз руху вільного заряду з трьома степенями свободи під дією кулонівських сил пар нерухомих зарядів, які рівновіддалені один від одного і від осі прискорення, розміщуючись в одній площині. Знайдено умови, за яких при послідовному ...
970172
  Віршило І.В. Оцінка стійкості розв"зку задачі інверсії даних сейсмоакустики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язан з оцінкою стійкості задачі інверсії даних сейсмоакустики. Визначено необхідні умови для отримання однозначного рішення зворотньої задачі.
970173
  Шуляренко І.П. Оцінка стійкості русел річок середнього та нижнього Придніпров"я // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук. – Київ, 1997. – Вип. 84. – С. 131-137.
970174
  Ободовський О.Г. Оцінка стійкості русел річок України // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 107-115. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
970175
  Ободовський О.Г. Оцінка стійкості русел річок Українського Полісся / О.Г. Ободовський, Є.В. Луконін, І.П. Шуляренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 142-151. – (Географія ; Вип. 41)


  Приведена оцінка стійкості русел річок Українського Полісся з точки зору різних авторів (В.М. Лохтіна, М.І. Маккавєєва, М.А. Великанова). Разом з цим розглянуто питання про можливу інтенсивність деформацій за визначенням К.В. Гришаніна. Дана ...
970176
  Бровко А. Оцінка стійкості стану грунтових вод при вивченні техногенного впливу на підземні води (на прикладі ґрунтових вод на території Рівненської АЕС) / А. Бровко, Г. Бровко, О. Кошляков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 75-78. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Мета - оцінити стійкість системи ґрунтових вод на території впливу Рівненської АЕС (РАЕС) до дії техногенного навантаження. При оцінці стійкості системи ґрунтових вод застосовано статистичні методи та методи математико-картографічного моделювання. ...
970177
  Грибович Є.С. Оцінка стійкості та декоративності порід-інтродуцентів у лісових насадженнях державного підприємства "Лубенське лісове господарство" / Є.С. Грибович, В.П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 93-102. – ISSN 0459-1216
970178
  Голік Ю.С. Оцінка стійкості та рівня екологічної збалансованості регіону (на прикладі Полтавської області) / Ю.С. Голік, О.Е. Ілляш, Ю.О. Чухліб // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 39-44. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
970179
  Копич Р.І. Оцінка стійкості фінансової позиції держави на прикладі країн Центральної та Східної Європи // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 25-35. – ISSN 1605-7988
970180
  Лук"янець О.В. Оцінка стійкості фінансової системи: теоретичні аспекти // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 346-349. – ISBN 966-8958-05-5
970181
  Глибовець В.Л. Оцінка столиць Європи за умовами здійснення туристичної діяльності до кризи (2007 рік) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 205-215 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
970182
  Мельник В.С. Оцінка стоматологічного статусу дітей із хворобами шлунково-кишкового тракту / В.С. Мельник, Л.Ф. Горзов // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 17-20. – ISSN 2077-1096
970183
  Селютін С.В. Оцінка стратегічного розвитку закладів ресторанного господарства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 421-428. – ISSN 2222-4459
970184
  Малік М. Оцінка страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в країнах СНД / М. Малік, І. Семенчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-18. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні тенденції розвитку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Україна та зарубіжних країнах. Були виділенні основні проблеми ринку та права. Виділенні основні тенденції та вектори розвитку страхування ...
970185
  Гвелесіані А.Г. Оцінка структури грошових доходів населення України методом декомпозиції коефіцієнта Джині // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 153-161. – ISSN 2072-9480
970186
  Єрфорт О.Ю. Оцінка структури джерел фінансування вищої освіти в контексті соціальної справедливості / О.Ю. Єрфорт, Ю І. Єрфорт // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (275). – С. 44-53 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
970187
  Безродна І. Оцінка структури пустотного простору низькопористих порід Зарічної площі за результатами петрофізичних та геофізичних досліджень / І. Безродна, А. Шинкаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Авторами проведено дослідження керну та аналіз матеріалів геофізичних досліджень свердловин (ГДС) свердловини № 3А Зарічної площі Дніпровсько-Донецької западини з метою оцінки перспективності пластів як низькопористих колекторів вуглеводнів на основі ...
970188
  Вижва С. Оцінка структури пустотного простору порід-колекторів за даними ГДС та петрофізичних досліджень / С. Вижва, І. Безродна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-42. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати визначення структури пустотного простору карбонатних порід (свердловина № 1 Мачуської площі) та кількісної оцінки їх фільтраційно-ємнісних властивостей за даними петрофізики і промислової геофізики. Pore space structure of the ...
970189
  Безродна І. Оцінка структури пустотного простору та типів порід-колекторів свердловини № 1 Ліщинської площі Волино-Поділля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-37. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено можливості визначення закономірностей зміни структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів за даними ГДС свердловини № 1 Ліщинської площі Волино-Поділля. Визначено концентрації пустот розрахованих форматів, виділено ...
970190
  Спасів Н. Оцінка структурних дисбалансів доходів бюджетів об"єднаних територіальних громад // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (59). – С. 73-84 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1818-5754
970191
  Гончарук О.А. Оцінка структурних змін господарського комплексу в контексті забезпечення соціальної зорієнтованості економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 38-41 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
970192
  Ткаченко О.Г. Оцінка структурних змін у зовнішній торгівлі України / О.Г. Ткаченко, К.А. Удовиченко, С.А. Кухно // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 135-143. – (Серія "Економіка")
970193
  Збаразська Л.О. Оцінка структурних зрушень в економіці України в 2000 - 2003 рр. на основі порівняльної ресурсовіддачі / Л.О. Збаразська, О.О. Чебанов // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
970194
  Козубов М.В. Оцінка структурних зрушень в економіці України та їх оптимізація : економіка та управління національним господарством / М.В. Козубов, Н.Л. Овандер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 66-75 : Табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
970195
  Корнієцький О.В. Оцінка структурних перетворень комплексу продовольчого маркетингу // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 52-57. – ISSN 2524-0455
970196
   Оцінка структурно-функціональної реорганізації геному / Н. Топчій, О. Шоломіцька, О. Проніна, М. Зажицька, В. Позур, Ю. Шепета, С. Шкляр, Т. Мариненко, А. Рожок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Проведена оцінка структурно-функціональної реорганізації геному різних біологічних об"єктів. Проведена порівняльна характеристика кінетики виходу ДНК при нейтральному та лужному електрофорезі ізольованих клітин. Встановлені структурні та кількісні ...
970197
   Оцінка структурного стану ядерних нуклеїнових кислот лімфоцитів щурів за дії іонізуючого випромінення / Т.Р. Андрійчук, Л.П. Драган, Н.Г. Ракша, І.С. Бріт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-24. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Показано, що через три години після тотального рентгенівського опромінення щурів у дозах 1,0 і 7,78 Гр спостерігаються зміни у співвідношенні спіралізованих і розплетених ділянок ДНК (за параметром а) для лімфоцитів тимусу, що може бути зумовлено ...
970198
  Попов О.Є. Оцінка структурної конфігурації корпоративних відносин у контексті організаційного розвитку акціонерного товариства / О.Є. Попов, Н.М. Шматько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 353-360. – ISSN 2222-4459
970199
   Оцінка студентами ефективності самостійної роботи при вивченні гігієнічних дисциплін / Н.І. Рублевська, О.А. Шевченко, Г.С. Канюка, Ю.С. Крамарьова, Л.В. Григоренко, О.О. Кулагін, В.В. Зайцев // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 166-168. – ISSN 1681-2751
970200
   Оцінка студентами застосування "лідер-груп" у вищій школі / О. Величко, А. Должанський, О. Бондаренко, О. Ясев // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
970201
  Карамушка Л.М. Оцінка студентами ролі грошей у їх життєдіяльності / Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 111-117. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
970202
  Харламова Г. Оцінка ступеню глобалізованості країни в аспекті процесів конвергенції та інтеграції у світі / Г. Харламова, А. Іскра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 65-73. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  Аналіз підходів та оцінок процесів інтеграції та конвергенції, скоригував мету дослідження у напрям спроби оцінити ступень глобалізованості кран за альтернативним (авторським) підходом з урахуванням поточних власти-востей і тенденцій цього процесу. ...
970203
  Ломоносов А. Оцінка ступеню реалізації функцій відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 48-51. – ISSN 1810-3944
970204
  Ломоносов Д. Оцінка ступеню урбанізації в регіонах Українах // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – ISSN 1810-3944
970205
  Курач Т.М. Оцінка ступеня вираження динамічності/статичності на геозображеннях // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 73-76. – ISSN 2075-1893


  Розкрито сутність застосування в картографії поняття "динаміка" та види її прояву: зростання (прямолінійне, криволінійне); спадання (прямолінійне, криволінійне); циклічність, періодичність (зростання, убування); коливання з певним ритмом (частотою). ...
970206
  Курач Т.М. Оцінка ступеня вираженості абстрактності/конкретності на геозображеннях // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 58-61. – ISSN 2075-1893


  У статті розкрито сутність поняття абстрактності, взаємозв"язок і взаємовиключення з категорією конкретності стосовно їх вираженості на геозображеннях. Розширено специфічні ознаки картографічної форми абстрагування, зокрема зазначено іманентну ...
970207
  Плотніков О.В. Оцінка ступеня виснаженості залізорудних родовищ для прогнозування постліквідаційних робіт / О.В. Плотніков, М.М. Курило, С.К. Кошарна // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 26-30. – ISSN 1682-721Х
970208
  Сокол К.М. Оцінка ступеня готовності ІТ-компанії до виходу на світовий ринок інформаційних технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 321-326. – ISSN 2222-4459
970209
  Магась Н.І. Оцінка ступеня екологічної небезпеки об"єктів на прикладі комунальних підприємств Миколаївської області / Н.І. Магась, А.Г. Трохименко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 48-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2073-5057
970210
  Нєвєнченко А.І. Оцінка ступеня екологічної небезпеки об"єктів транспортної інфраструктури на природнє середовище міста Коломиї // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 70-74 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2073-5057
970211
  Ткачук К.К. Оцінка ступеня екологічної небезпеки, що формується в результаті складування органічних відходів / К.К. Ткачук, І.О. Ополінський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 1. – С. 80-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
970212
  Савицька О.В. Оцінка ступеня забруднення важкими металами геосистем Голосіївського лісу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 771-775. – Бібліогр.: 12. – ISBN 966-521-129-3
970213
   Оцінка ступеня забруднення урбанізованих територій / І.В. Кураєва, Г.А. Кроїк, Ю.Ю. Войтюк, О.В. Матвієнко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 48-53 : табл. – Бібліогр.: с.53. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
970214
  Кричун П. Оцінка ступеня завершеності виконання будівельного контракту як суб"єктивний чинник впливу на показник НБВ : облік у будівництві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С.40-48 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
970215
  Горова А.І. Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств Дніпропетровська / А.І. Горова, Ю.В. Бучавий // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 35-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
970216
  Боярин М.В. Оцінка ступеня придатності озер Турійського району для цілей рекреації / М.В. Боярин, Л.А. Савчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С.110-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-4224
970217
  Курач Т. Оцінка ступеня прояву властивості подібності на геозображеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-64. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність поняття подібності на геозображеннях на основі положень теорії подібності та картографічного моделювання. Зазначено способи та визначено види подібності як властивості геозображень. Розроблено структурно-графічну схему подібності, як ...
970218
  Ткаченко В.В. Оцінка ступеня соціальної адаптованості дітей-інвалідів за результатами формуючого експерименту // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3. – С. 15-24. – ISSN 1817-3764
970219
  Царик П. Оцінка ступеня сприятливості біотичних рекреаційних ресурсів Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 136-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
970220
  Царик П. Оцінка ступеня сприятливості геолого-геоморфологічних ресурсів Поділля для рекреаційної діяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 83-93 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
970221
  Царик Петро Оцінка ступеня сприятливості рекреаційних ресурсів клімату і погоди Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 147-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
970222
  Руденко В. Оцінка сукупного ресурсного потенціалу фермерських господарств України / В. Руденко, М. Заячук, С. Руденко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 5-10 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; вип. 793). – ISSN 2311-9276
970223
  Войтків П.С. Оцінка сумарної екологічної ситуації земельних ресурсів адміністративно-територіальних одиниць (на прикладі Кам"янка-Бузького району Львівської області) / П.С. Войтків, С.С. Кравців, В.В. Михалець // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 2 (136). – С. 30-35. – ISSN 2071-4653


  "Екстенсивне використання земель України завдає великих економічних, соціальних та екологічних збитків. Дедалі гостріше постає питання щодо раціонального та збалансованого використання, збереження, відтворення, оптимізації і покращення екологічної ...
970224
  Попова О.Л. Оцінка суспільних збитків і розміру відшкодування за погіршення якості сільськогосподарських земель // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 47-56. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
970225
  Пшеничний Т. Оцінка суспільних та політичних ініціатив Андрея Шептицького в період його архипастирської каденції // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 112-117
970226
  Сохоцька Г. Оцінка суспільно-географічного положення як фактору розвитку соціально-економічних зв"язків (регіональний аспект: Львівщина та південно-східний регіон Польщі) // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 93-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв.
970227
  Гребінь В.В. Оцінка сучасних змін мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 102-117.
970228
  Липистій О.В. Оцінка сучасних змін характеристик водно-теплового балансу річкових басейнів (на прикладі річок Велика Вись та Золота Липа) / О.В. Липистій, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 47-53. – ISSN 2306-5680
970229
  Рудик Р.Я. Оцінка сучасних інструментів та механізмів грошово-кредитної політики Національного банку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 31-33
970230
  Шапурова О.О. Оцінка сучасних механізмів господарювання та тенденцій розвитку за допомогою PPSFM-аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 29-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
970231
  Поліванов В.Є. Оцінка сучасних перспективних напрямів наукових розвідок у сфері протидії кризовим явищам в умовах економічної та інформаційної глобалізації / В.Є. Поліванов, О.О. Кощеєв, Н.О. Дмитрієва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 179-186


  Розглянуто й узагальнено якісно нові підходи до розробки перспективних напрямків наукових розвідок у сфері протидії кризовим явищам (з урахуванням світового досвіду) з погляду забезпечення дієвості та ефективності ан-тикризової політики, досягнення її ...
970232
  Мринська Т.С. Оцінка сучасних тенденцій інноваційно-інвестиційного процесу в аграрній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 3-8
970233
  Фесюк В.О. Оцінка сучасного гідроекологічного стану малих річок урбоекосистем Північно-Західної України та конструктивно-географічний аналіз основних факторів його формування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 188-198. – Бібліогр.: 4 назви
970234
  Рахматулліна Е.Р. Оцінка сучасного льодового режиму басейну річки Південний Буг / Е.Р. Рахматулліна, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 89-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
970235
  Сніжко С.І. Оцінка сучасного рівня забруднення атмосферного повітря в м. Києві / С.І. Сніжко, О.Г. Шевченко, Д.П. Скляренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-30. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Виконано оцінку сучасного рівня забруднення повітря в м. Києві. Показано, що існує реальна загроза виникнення фотохі-мічного смогу в різних районах міста. It"s executed an asessment of a modern level of air pollution in Kiev sity. It"s shown, that ...
970236
  Яценко Ю. Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення атмосферного повітря міст України діоксидом азоту / Ю. Яценко, О. Шевченко, С. Сніжко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 87-95. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  Об"єктивна інформація про рівень забруднення атмосферного повітря є основою для проведення заходів з охорони пові тряного басейну міст з метою забезпечення екологічно безпечних умов для проживання населення та вдосконалення системи моніторингу ...
970237
  Сніжко С.І. Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення формальдегідом атмосферного повітря міст України / С.І. Сніжко, О.Г. Шевченко, Н.О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 5-15. – ISSN 2311-0902
970238
  Чорнуха І.В. Оцінка сучасного стану будівельної галузі України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 187-196. – (Економічні науки ; № 2 (22))
970239
  Булавинець В. Оцінка сучасного стану видатків місцевих бюджетів на інтелектуальний розвиток // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 89-97 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
970240
  Бобух О С. Оцінка сучасного стану державного бюджетування в україні в контексті забезпечення умов глобалізації // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 331-335. – ISSN 2306-546X
970241
  Фесюк Василь Оцінка сучасного стану джерел басейну річки Стохід / Фесюк Василь, Смага Тетяна // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 159-166 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
970242
  Пересипкін М.М. Оцінка сучасного стану кадрового забезпечення економічної безпеки суб"єктів господарювання великого промислового міста // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 36-40. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
970243
  Мартиненко В.П. Оцінка сучасного стану конкурентоспроможності промислового виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 109-113.
970244
  Калівошко О.М. Оцінка сучасного стану лізингових компаній як інституту інфраструктури фінансово-кредитного ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 63-68. – ISSN 2306-6806
970245
  Янишівський В.М. Оцінка сучасного стану розвитку людського капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 64-67
970246
  Бойко Є. Оцінка сучасного стану розвитку сільських територій Карпатського регіону : регіональні перспективи / Є. Бойко, Х. Притула // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 33-36 : Табл., рис. – ISSN 1810-3944
970247
  Дмитрієва Н.О. Оцінка сучасного стану та ефективність розвитку електронної торгівлі в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 27-31
970248
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
970249
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
970250
  Черчик Л.М. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – ISSN 1993-6788
970251
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
970252
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
970253
  Чир Н. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку туристичної інфраструктури в окремих об"єднаних територіальних громадах Волинської області / Н. Чир, Р. Качаровський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 107-112. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
970254
  Чир Н.В. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку туристської інфраструктури Любомльського району Волинської області / Н.В. Чир, Р.С. Качаровський, О.В. Антипюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 88-92. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
970255
  Довгаль О.В. Оцінка сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу сільських територій регіону / О.В. Довгаль, Н.І. Моісєєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 32-40. – ISSN 2306-6792
970256
  Поп С.С. Оцінка сучасної медико-географічної ситуації у Закарпатській області / С.С. Поп, О.В. Брацьо // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 45-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
970257
  Гайдай Ю.М. Оцінка сучасної мережі спостережень за стоком наносів на річках України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 63-68
970258
  Мельничук А.О. Оцінка сучасної радіологічної ситуації на луках Житомирської області / А.О. Мельничук, Ю.А. Нетреба, Г.М. Кочик // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 100-106 : табл. – Бібліогр.: с. 106. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
970259
  Чернуха Н. Оцінка сформованості професійно значущих якостей студентів-випускників спеціальності "Управління персоналом та економіка праці" / Н. Чернуха, Н. Головач // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 56-62. – ISSN 2226-3012
970260
  Глібова Ю.В. Оцінка сформованості туристських дестинацій // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 55-57
970261
  Клименко В.Г. Оцінка та аналіз ефективності природоохоронної мережі Харківської області графоаналітичним методом / В.Г. Клименко, А.В. Олійник // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 36-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
970262
  Васьківський Ю. Оцінка та аналіз роботи менеджменту в сучасному українському комерційному виданні / Ю. Васьківський, Г. Пігор, І. Тихолаз // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 16-18
970263
  Пилипенко К.А. Оцінка та визнання довгострокових біологічних активів у вітчизняній та міжнародній практиці / К.А. Пилипенко, Ю.С. Бендас, О.А. Арутюнова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 53-59 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
970264
  Сергеєва Л.М. Оцінка та визнання попереднього навчання: досвід професійних навчальних закладів Канади // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 367-371. – (Педагогіка ; № 3)
970265
  Отер З. Оцінка та використання вжиткового мистецтва в контексті культурного туризму // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 21-28. – ISSN 0130-6936
970266
  Сайкевич М.І. Оцінка та використання показника еластичності праці у виробничій функції сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 95-100. – ISSN 2221-1055
970267
  Стеля І.О. Оцінка та вплив дренажних стоків Краснознам"янської зрошувальної системи на реакційні території Херсонської області / І.О. Стеля, Л.К. Рак // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 82
970268
  Пашенцев О.І. Оцінка та забезпечення екологічної надійності закритих зрощувальних систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.05 / Пашенцев О.І.; Крим.ін-т природосхоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 1997. – 14л.
970269
  Суматохіна І.М. Оцінка та картографування техногенного впливу на природне середовище міських екосистем : Геоекологія / І.М. Суматохіна, Н.М. Дук // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 40-45 : Табл., рис., карта. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 1561-4980
970270
  Воронко Р.М. Оцінка та контроль бізнес-ризиків суб"єктів господарювання споживчої кооперації України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 40-48. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
970271
  Фесенко І.М. Оцінка та контроль впливу відходів буріння нафтогазових свердловин на грунти / І.М. Фесенко, І.К. Решетов, М.М. Фесенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 36-40 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
970272
  Федоренко Юрій Володимирович Оцінка та корекція адаптаційних можливостей організму за умов одночасного впливу стрес-чинників хімічної природи (на прикладі свинцю і фтору) : Автореф. дис. ... канд. медичних наук: 14.03.03 / Федоренко Ю.В.; Мін-во охорони здоров"я України; Львівськ. нац. медичний ун-т ім. Д. Галицького. – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
970273
  Чумак Л.Ф. Оцінка та напрямки підвищення ефективності використання основних виробничих фондів підприємства / Л.Ф. Чумак, Х.О. Бурда // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 245-250. – ISSN 2222-4459
970274
  Хомчак І. Оцінка та облік інтелектуального капіталу як необхідна умова управління людськими ресурсами // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.51-53. – ISBN 966-654-085-1
970275
  Кузнєцов О.Ю. Оцінка та перспективи підвищення фінансової стабільності банків України // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України : зб. тез доповідей : III наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчених приурочена до Дня банківського працівника, 24 травня 2013 р. / Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ) ; [редкол.: Кузнєцов А.Я. та ін.]. – Київ : УБС НБУ, 2013. – С. 198-199
970276
  Забарна Елеонора Оцінка та перспективи розвитку Одеського регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
970277
  Негода Ю.В. Оцінка та підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки країни // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 14-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
970278
  Хорольський А.О. Оцінка та підвищення надійності технології розробки вугільних родовищ на основі оптимізації параметрів видобувних комплексів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.02 / Хорольський Андрій Олександрович ; НАН України ; Ін-т фізики гірничих процесів. – Дніпро, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 26 назв
970279
  Юрик Я.І. Оцінка та порівняльний аналіз жорсткості українського законодавства про захист зайнятості // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 23-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
970280
  Касіян Є. Оцінка та порівняльний аналіз рівня конкуренції банківського сектору країн Центральної та Східної Європи у посткризовий період // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 282-292. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
970281
  Окопний О.І. Оцінка та прогноз впливу кліматичних і меліоративних факторів на водний режим осушуваних земель : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.05 / Окопний О. І.; Укр. держ. акад. водного трансп. – Рівне, 1997. – 22л.
970282
  Василенко Л.О. Оцінка та прогноз змін гідрохімічного стану р.Тиса / Л.О. Василенко, О.Г. Жукова, А.А. Кокітко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 3 (27), липень - вересень 2018 р. – С. 24-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2411-4049
970283
  Лях Ю.Є. Оцінка та прогноз психофізіологічних станів людини в процесі діяльності. : Автореф... доктор біолог.наук: 03.00.13 / Лях Ю.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 46л.
970284
  Лучик М.В. Оцінка та прогноз рівня економічної безпеки регіонів України / М.В. Лучик, В.Є. Лучик, А.В. Нікітін // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 47-53. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
970285
   Оцінка та прогноз утворення фотохімічного смогу над транспортними шляхопроводами в м.Києві / Р.В. Сіпаков, В.В. Трофімович, О.С. Волошкіна, Ю.О. Березницька // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2411-4049
970286
  Ткач Н.О. Оцінка та прогнозування впливу автомобільного транспорту на стан шумового забруднення сельбищних територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ткач Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
970287
  Кочура І.В. Оцінка та прогнозування впливу господарських ризиків на стабільність операційної діяльності вуглевидобувних шахт на основі нейросітевого підходу // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 72-83. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
970288
  Котова Т.В. Оцінка та прогнозування впливу техногенного забруднення на мінеральний склад поверхневих вод України : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Котова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
970289
  Сакун О.А. Оцінка та прогнозування впливу шумового й електромагнітного забруднення на природно-заповідні та рекреаційні території : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Сакун Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
970290
  Гаркавий Сергій Федорович Оцінка та прогнозування вторинного забруднення радіонуклідами навколишнього середовища внаслідок лісових радіоактивних пожеж : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Гаркавий С.Ф.; Укр. науково-дослід. ін-тут екологічних проблем. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
970291
  Закревський Д.В. Оцінка та прогнозування гідгохімічних умов на осушених землях / Д.В. Закревський, В.І. Пелешенко, М.І. Ромась // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 36-42 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 21)
970292
  Самойлік М.С. Оцінка та прогнозування ресурсно-екологічної безпеки в контексті забезпечення економічної безпеки регіону / М.С. Самойлік, О.Ю. Диченко, В.В. Даценко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 113-119. – ISSN 2222-4459
970293
  Шевченко О.Г. Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м. Києві : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : спец.: 11.00.09 - метеорол., кліматол., агрометеорол. / Шевченко О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
970294
  Шевченко О.Г. Оцінка та прогнозування сучасного стану забруднення атмосферного повітря у м. Києві : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Шевченко О.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 229л. + Додатки : л.201-229. – Бібліогр. : л.179-200
970295
  Сніжко С.І. Оцінка та прогнозування якості природних вод : Підручник для студ.географ.фак-тів ВЗО / С.І. Сніжко; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2001. – 264с. – Шифр дубл. – ISBN 966-521-078-5
970296
  Халява С. Оцінка та регулювання фінансової міцності комерційних банків (окремі аспекти банківського менеджменту) : пошуки науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 6. – С. 61-66 : Табл., рис.
970297
  Ткаченко А.М. Оцінка та управління ви|робничим потенціалом підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 171-178.
970298
  Брижань Ірина Анатоліївна Оцінка та управління виробничим ризиком підприємства : Автореф... кандид. економ.наук: 08.06.01 / Брижань Ірина Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 20л.
970299
  Єлейко Т. Оцінка та управління ризиками об"єктів банківської інфраструктури / Т. Єлейко, І. Серветник // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 185-192. – ISSN 1562-0905
970300
   Оцінка та управління ризиком використання послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в комерційному банку : монографія / [С.О. Дмитров та ін.] ; за ред. О.М. Бережного. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 114 с. – ISBN 978-966-8958-55-7
970301
  Кисла О. Оцінка творчості Т. Шевченка М. Костомаровим // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 68-72


  Творчі перегуки в поезії раннього Т. Шевченка таБ. Боровиковського саме в площині традиційно/новаторського
970302
  Шинкарук О.М. Оцінка температурних напружень в термоелектричних модулях радіоелектронної апаратури / О.М. Шинкарук, А.В. Клепіковський, М.М. Дармороз // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 102-106


  У статті наведена методика оцінки надійності терморегулюючих систем на осноц термоелектричних елементів, що дає змогу урахувати поряд з електричною міцність матеріалу елементів "їх механічну стійкість в багатокаскадних конструкціях. В статье показана ...
970303
  Олійник Оцінка температурної аномалії 2010 року на території України / Олійник, І.О. Костирко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 137-138. – ISSN 2306-5680
970304
  Гавука І. Оцінка тенденцій динаміки рентабельності виробництва сільськогосподарської продукції в сільськогосподарських підприємствах України // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 84-88 : табл. – Бібліогр.: 11 назв.
970305
  Третяк Н.А. Оцінка тенденцій здійснення екологічної політики держави у сфері управління земельними ресурсами та землекористуванням // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 81-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-1677
970306
  Готинян В.С. Оцінка тенденцій прояву небезпечних карстових процесів за матеріалами ДЗЗ (на прикладі Стебницького родовища калійних солей) : фотограмметрія і дистанційне зондування / В.С. Готинян, О.В. Томченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 24-27 : Мал.
970307
  Клименко С.О. Оцінка тенденцій ринку продукції переробних підприємств АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 120-123
970308
  Наден О. Оцінка тенденцій розвитку та взаємозв"язку тероризму та найманства. Запобіжні заходи протидії цим явищам в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-83
970309
   Оцінка терапевтичної ефективності 0,9% розчину та розчину NaCl маніту в пацієнтів із гострим ішемічним інсультом за неврологічним дефіцитом / А.І. Семененко, Ю.Ю. Кобеляцький, Б.О. Кондрацький, Н.О. Семененко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 98-101. – ISSN 2224-0586
970310
  Кириченко К.В. Оцінка територіального розміщення структурних підрозділів банків в Україні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 75-78. – ISSN 1728-6220
970311
  Машка Г. Оцінка територіальної структури Карпатського регіону з позицій соціально-економічного розвитку та її вплив на формування господарського потенціалу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 27-34 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
970312
   Оцінка термінів впровадження телекомунікаційних стандартів НАТО в Збройних Силах України / А.Л. Ткаченко, О.В. Михайлов, Педь, , , Л.Г. Троцько, І.В. Цимбал // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 2 (60). – С. 13-16. – ISSN 2304-2699
970313
  Трубачев А.С. Оцінка термонапруженого стану елементів котлоагрегату з метою подовження терміну експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Трубачев Андрій Сергійович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
970314
  Шишанов М.О. Оцінка технічного стану зенітних керованих ракет результатами контролю параметрів що визначаються / М.О. Шишанов, О.А. Оністрат, О.В. Зубарєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 201-203
970315
  Маковеєва К.В. Оцінка техногенних ризиків від атомної енергетики Азійсько-Тихоокеанського регіону / К.В. Маковеєва, І.В. Лоїк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 19-21
970316
  Маджд С.М. Оцінка техногенного впливу авіапідприємств на стан водойм // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 101-106 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
970317
  Ібрагім Оцінка техногенного впливу на навколишнє середовище Іраку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ібрагім М. Аліяс Насер ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т. – Суми, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
970318
  Клименко В.І. Оцінка техногенного забруднення грунтів методами сучасних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21. 06.01 / Клименко В.І.; Київський національний ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
970319
  Піскун В.І. Оцінка технологій виробництва молока за викидами парникових газів / В.І. Піскун, Т.Л. Осипенко, М.В. Сікун // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 4. – С. 68-71 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
970320
   Оцінка технологічних рішень щодо створення програмно-апаратної платформи інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України / Ю.А. Кірпічніков, М.В. Петрушен, Ю.В. Кондратенко, В.А. Федорієнко, О.В. Головченко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 2 (57). – С. 39-43. – ISSN 2304-2699
970321
  Баранова В.А. Оцінка типів і параметрів організаційної культури позашкільних навчальних закладів працівниками різного віку і статі // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 7-15. – ISSN 2411-3190
970322
  Колянда В.В. Оцінка типового складу, структури та тактики дій незаконного збройного формування у межах спеціальної операції з його знешкодження за участю Національної гвардії України / В.В. Колянда, Г.А. Дробаха, І.М. Неклонський // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (60). – С. 46-55. – ISSN 2078-7480
970323
  Охріменко О.В. Оцінка токсичності водного середовища водойми-охолоджувача Запорізької АЕС за результатами біотестування // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Грициняк І.І. – Київ, 2018. – № 1 (43). – С. 5-14. – ISSN 2075-1508
970324
   Оцінка токсичності засобів для миття посуду, призначених для обробки виробів для дітей, на тест-культурі сперматозоїдів / О.І. Яловенко, О.В. Раєцька, О.М. Голіченков, Кондратенко В.І. Ляшенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 61-63 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
970325
   Оцінка токсичності та генотоксичності квантових точок CdS, синтезованих за допомогою біологічних матриць / О.В. Проценко, О.А. Дудка, І.А. Козерецька, М.В. Іномістова, М.М. Борова, Я.В. Пірко, Г.М. Толстанова, Л.І. Остапченко, А.І. Ємець // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 4. – С. 111-116. – ISSN 1025-6415
970326
  Насадюк І.Б. Оцінка торговельних бар"єрів України із країнами СНД і ЄС у секторі машин і обладнання // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [24-25]
970327
  Юскович-Жуковська Оцінка торговельних марок, брендів в умовах глобалізації економіки / Юскович-Жуковська, Т.П. Коханевич // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 61-68. – ISSN 2308-1988
970328
  Смірнов Є.І. Оцінка точносних вимог до систем навігації при визначенні координат точок місцевості фотограметричним комплексом / Є.І. Смірнов, О.М. Лускало // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 75-78 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
970329
  Федотов Б.М. Оцінка точності визначення висоти рельєфу в інтерферометричних радарах синтезування двовимірного просторового спектру / Б.М. Федотов, В.І. Ковтун // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 120-126
970330
  Обідін Д.В. Оцінка точності визначення координат та курсу морського об"єкту в умовах невизначеності / Д.В. Обідін, Д.В. Макарчук, О.М. Мішуков // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леонтьєв О.Б. ; редкол.: Городнов В.П., Кожел Єжі, Купченко Л.Ф. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (56). – С. 115-120. – ISSN 1997-9568


  "Оцінені методичні похибки вироблення геодезичних координат, які викликані неточним урахуванням радіусів кривизни прийнятого для навігації загально-земного еліпсоїда при роботі системи числення. Показано, що такі помилки пов’язані з маневруванням ...
970331
   Оцінка точності вимірів і розрахунків витрат води = географія / М.М. Падун, О.М. Галущенко, О.С. Годун, В.Б. Журавльов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 50-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
970332
  Галущенко М.Г. Оцінка точності вимірів швидкості течії річок / М.Г. Галущенко, В.А. Мельник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 21-25 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 31)
970333
  Шпиг В.М. Оцінка точності відновлення вертикальних профілів температури і вологості тривимірною діагностичною моделлю / В.М. Шпиг, Л.В. Паламарчук, К.В. Гуда // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 118-126. – ISSN 2306-5680
970334
  Козаченко Ю.В. Оцінка точності моделювання в Lp, p >2 субгауссових випадкових полів на сфері / Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-32. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Вивчається оцінки швидкості збіжності субгауссових рядів у просторах Lp, p >2. Отримані результати застосовуються до побудови моделей субгауссових однорідних та ізотропних випадкових полів на сфері.
970335
  Пашко А.О. Оцінка точності моделювання гауссових випадкових процесів в рівномірній метриці // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 141-149. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
970336
  Пашко А.О. Оцінка точності моделювання субгауссових випадкових процесів у рівномірній метриці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 6)


  Будуються моделі випадкових процесів, що зображуються у вигляді субгауссових випадкових рядів. Розглянуто розклади Карунена-Лоева, розклади Фур"є та випадкові процеси з дискретним спектром. Моделі наближають випадкові поля із заданою точністю та ...
970337
  Доскіч С.В. Оцінка точності регіонального комбінованого GNSS-розв"язку // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2016. – Вип. 83. – С. 34-42 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 39-40. – ISSN 0130-1039
970338
  Тімкіна С.Ю. Оцінка транспортно-експлуатаційного стану магістральних вулиць міста Києва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 172-179 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
970339
  Нєвєнченко А.І. Оцінка транспортної інфраструктури в туризмі на території Івано-Франківської області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 148-150. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9276
970340
  Щадило Я.С. Оцінка трішинотривкості найбільнавантажених деталей вузлів підвісних конвоєрів. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Щадило Я.С.; М-во освіти Укр.Тернопіл.держ.техн.ун-т. – Тернопіль, 1999. – 20л.
970341
  Василичев Д.В. Оцінка трудового потенціалу в Україні / Д.В. Василичев, М.О. Ольховська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 47-51. – ISSN 2226-8820
970342
  Давидова І.О. Оцінка трудового потенціалу машинобудівних підприємств та інноваційної складової його діяльності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 55-58. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
970343
  Гросул В.А. Оцінка турбулентності зовнішнього середовища в системі антикризового управління підприємством / В.А. Гросул, О.В. Жилякова // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 51-54. – ISSN 1728-6220
970344
  Михайлюк І.І. Оцінка туристично-рекреаційного потенціалу гірських та передгірних територій Закарпатської області // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 107-112. – ISSN 2308-1988
970345
  Яковчук О.В. Оцінка туристичного потенціалу України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 57-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
970346
  Гуслєв А.П. Оцінка туристичної галузі як поліфункціонального явища в економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 114-119


  В статті розглянутий теоретичний аспект функціонування туристичної галузі, зроблена спроба дати оцінку туристичної галузі в розрізі поліфункціонального впливу на економіку країни.
970347
  Бересток А.А. Оцінка туристичної привабливості Сумської області (за матеріалами соціологічного дослідження) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 236-239
970348
  Дем"яненко С.О. Оцінка туристсько-рекреаційного потенціалу палаців Львова / С.О. Дем"яненко, А.Т. Кулініч, М.Т. Кулініч // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 206-213 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв.
970349
  Шпарага Т.І. Оцінка туристсько-рекреаційної привабливості замкових комплексів Волинської та Рівненської областей / Т.І. Шпарага, І.А. Лазарук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 82-93 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
970350
  Порадовська А.О. Оцінка у виразних порівняльних структурах (на матеріалі англійської мови) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 371-374


  У статті розглядаються особливості оцінки у виразних порівняльних структурах, а також проблеми, пов"язані із класифікацією даних структур. Запропонована класифікація, розроблена на основі попередніх наукових праць та власних спостережень. Розглянуті ...
970351
  Шаповал Л.І. Оцінка українськими істориками державницької школи Гадяцької угоди 1658 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 195-199. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
970352
  Зварич Р. Оцінка українського туристичного ринку страхування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 77-91. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
970353
  Кравець Д. Оцінка української книги Наддніпрянщини в галицьких публікаціях міжвоєнного періоду: рецензії та огляди // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2018. – Вип. 10 (26). – С. 133-153. – ISSN 2524-0315
970354
  Тютюник В.В. Оцінка умов створення у єдиній державній системі цивільного захисту інформаційно-аналітичної підсистеми управління процесами попередження й локалізації наслідків надзвичайних ситуацій на основі аналізу динаміки прояву небезпек на території України / В.В. Тютюник, В.Д. Калугін, О.О. Писклакова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 66-82 : рис. – Бібліогр.: 41 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
970355
  Круківська А.В. Оцінка умов тепло- і вологозабезпеченості сої у різні періоди вегетаційного циклу в лісостеповій і степовій зонах України // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 154-160. – ISSN 0868-6939


  Проведено аналіз сприятливості агрокліматичних умов для вирощування сої за ознаками впливу термічного режиму і атмосферного зволоження у різні періоди вегетаційного циклу на формування урожайності культури в Центральному Лісостепу і Степу України на ...
970356
  Стефанюк І.Б. Оцінка управління бюджетними коштами у світлі вимог нового бюджеьногобюджетного кодекту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 11 (180). – С. 31-35
970357
  Кошлякова Т.О. Оцінка уразливості питних підземних вод сеноман-келовейського водоносного комплексу в м.Києві за ізотопно-радіохімічними даними // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 130-133 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
970358
  Березкіна В. Оцінка успішності інтродукції видів Sedum L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-6. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено життєздатність видів роду Sedum L. (Crassulaceae DC.) та визначено перспективність їх інтродукції в умовах Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Більшість таксонів Sedum L. є цілком перспективними або перспективними для культивування в ...
970359
  Сидоренко О.В. Оцінка успішності інтродукції лікарських тропічних рослин та використання їх для навчального процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 25-27. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання інтродукції тропічних рослин в умовах захищеного грунту помірної зони. Висвітлено використання колекції лікарських рослин у навчальному процесі.
970360
  Тимчишин Г.В. Оцінка успішності інтродукції та перспективності китайських видів рододендрона в умовах Львова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-56. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Викладені результати інтегральної числової оцінки життєздатності та успішності інтродукції 32 видів Rhododendron L. китайської флори в умовах Львова. Критеріями оцінки прийнято показники: визрівання пагонів, зимостійкість, збереження габітусу рослин, ...
970361
  Павліщук О.П. Оцінка участі громадськості у процесі прийняття екологічно важливих рішень у сфері лісових відносин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 254-260. – ISSN 1562-0905
970362
  Прімєрова О.К. Оцінка участі іноземного капіталу у банківській системі України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58. – Бібліогр. в кінці ст.


  Стаття присвячена вивченню масштабів присутності іноземного капіталу у банківській системі України та визначенню впливу діяльності іноземних банків на її розвиток.
970363
  Ластовський В.В. Оцінка Ф. Тітовим ролі митрополита Гедеона Святополк-Четвертинського в історії Української православної церкви наприкінці XVII ст. та українська історіографія // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко, В.М. Рекеда [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 12 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 78-82
970364
  Руденко З.М. Оцінка фактичних цілей Національного банку України у формуванні та реалізації грошово-кредитної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 115-119. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  На основі аналізу процентної ставки за кредитами овернайт на міжбанківському ринку проведено емпіричну перевірку проміжних цілей грошово-кредитної політики в Україні. Як альтернативні цільові змінні розглядаються: темпи зміни номінального курсу ...
970365
  Козярін І.П. Оцінка фактичного вмісту фолієвої кислоти в раціонах харчування дорослого населення України / І.П. Козярін, Л.В. Москальчук // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 3. – C. 62-67. – ISSN 2227-7404
970366
  Кожель Н.О. Оцінка факторів впливу на процес формування та реалізації депозитної политики банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 223-233. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
970367
  Бойко З.В. Оцінка факторів впливу на формування трудових ресурсів (на прикладі Дніпропетровської області) // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 104-113


  У статті встановлено чотири головні фактори, що визначають формування трудових ресурсів. Автором виконаний факторний аналіз за методом головних компонентів з варімаксним обертанням факторів. Встановлено, що для демографічного фактору характерна ...
970368
  Іванік О. Оцінка факторів зсувоутворення у межах Карпатського регіону на основі ГІС-аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 56-59. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано фактори формування зсувів у межах Карпатського полігону на основі ГІС-аналізу. Створено інформаційну базу концептуальної моделі Свалявського та Воловецького районів Закарпатської області із сукупністю картографічних шарів і баз ...
970369
  Тустановська Л.В. Оцінка факторів новітнього тектогенезу Канівського Придніпров"я на основі структурно-морфометричного аналізу : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Тустановська Любов Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 162 л. – Бібліогр.: л. 149-162
970370
  Тустановська Л.В. Оцінка факторів новітнього тектогенезу Канівського Придніпров"я на основі структурно-морфометричного аналізу : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Тустановська Любов Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
970371
  Мелень А.П. Оцінка факторів ризику під час операційного лікування пацієнтів з оклюзією внутрішньої сонної артерії // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 24-28. – ISSN 1029-4244
970372
  Іщук С.І. Оцінка факторів соціально-екологічної безпеки (на прикладі Немирівського району Вінницької області) / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 128-135. – Бібліогр.: 9 назв. – ISBN 966-7293-90-4
970373
  Серпенінова Ю.С. Оцінка факторів стану ліквідності банків України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 2. – С. 19-23
970374
  Макарчук І. Оцінка факторів, що впливають на об"єкти виручки від реалізації продукції сільськогоспсдаоських підприємств // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 171-176.
970375
  Копильченко К.І. Оцінка факторів, що впливають на собівартість продукції / К.І. Копильченко, З.Д. Калініченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 104-106. – ISBN 978-617-645-229-4
970376
  Кузнецова Н. Оцінка факторів, що впливають на якість освітніх послуг в Україні // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 13-19. – ISSN 1609-8595


  Згадується Історичне товариство Нестора Літописця при Київському університеті (1873-1932).
970377
  Прилипко Ю.І. Оцінка факторної продуктивності у галузях економіки України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
970378
  Васильєва І.В. Оцінка фізико-механічних властивостей і якості вугільних пластів за даними комплексу геофізичних досліджень свердловин // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 3. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
970379
  Бернада В.В. Оцінка фізіологічних механізмів пристосування діяльності серцево-судинної системи людини до розумових навантажень : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Бернада В.В.; МОНУ; Ужгородський націон. ун-т. – Ужгород, 2007. – 149л. – Бібліогр.: л.129-149
970380
  Бернада В.В. Оцінка фізіологічних механізмів пристосування діяльності серцево-судинної системи людини до розумових навантажень : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: спец. 03.00.13 / Бернада В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 12 назв
970381
   Оцінка фізіологічного стану рухливих видів мікроводоростей в умовах культивування за присутності надлишку хрому / І.П. Новікова, Н.Ю. Таран, О.В. Пацко, О.В. Ситар, Р. Шторандт, О.П. Ольхович // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий центр "Інститут біології". – Київ, 2012. – Т. 20, № 1


  Досліджено вплив K2Cr2O7, як модельного токсиканту, на життєдіяльність, ріст, біосинтез хлорофілу і потенційну фотосинтетичну активність клітин рухливих видів мікроводорстей (D.viridis Teod., Euglena gracilis Klebs.) з метою покращення ефективності ...
970382
  Біда О. Оцінка фізіологічного стану сортів пшениці (Triticum aestivum L.) залежно від рівня фосфорного живлення / О. Біда, О. Серга, Т. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 41-43. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  В лабораторних умовах проведено скринінг сортів чутливих до обмежень в мінеральному живленні. Показано, що у рослин в умовах дефіциту фосфору підвищується рівень накопичення МДА, також відмічено пригнічення біоситнтезу хлорофілу. Screening of sorts ...
970383
  Рибчанська Х.В. Оцінка фінансових важелів розвитку вищої освіти України // Финансы. Учет. Банки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса. – Винница, 2016. – Вип. № 1 (21). – С. 276-287. – ISSN 2307-2296 ; 2307-2318
970384
  Олійник А.В. Оцінка фінансово-економічних передумов управління кридитними ринками у банківській системі України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – C. 79-86. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
970385
  Шевелєва Ю.О. Оцінка фінансово-економічного стану ПАТ "Сан Інбев Україна" // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: К.В. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2018. – С. 112-118. – ISSN 1993-5560


  "Розглянуто і запропоновано методику аналізу структури капіталу та її впливу на прибутковість підприємства з урахуванням невизначеності та ризику на прикладі ПАТ "САН ІнБев Україна"; подано оцінку системи фінансових показників, що впливають на ...
970386
  Воробйова О.І. Оцінка фінансового забезпечення інвестиційної діяльності малих підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 59-64
970387
  Пойда-Носик Оцінка фінансового забезпечення підприємств харчової промисловості Закарпаття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 69-70. – (Економіка ; вип. 45)


  Пропонуються методи оцінки фінансового забезпечення підприємств.
970388
  Гордієнко Л.А. Оцінка фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 362-366. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
970389
  Гнип Н. Оцінка фінансового потенціалу за фінансовими потоками // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 30-36. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
970390
  Крупка М.І. Оцінка фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України / М.І. Крупка, Н.Б. Демчишак // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 22-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
970391
  Малютін О.К. Оцінка фінансового сектору та його значення в економічному розвитку України : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 92-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
970392
  Третяк О.Д. Оцінка фінансового стану акціонерних товариств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 12. – С. 95-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв
970393
  Полякова Є.С. Оцінка фінансового стану банківської системи України в умовах циклічного розвитку економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 12. – С. 6-9. – ISSN 2409-1944
970394
  Кручок Н. Оцінка фінансового стану підприємства - позичальника банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 20-23 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
970395
  Троц Н.М. Оцінка фінансового стану суб"єктів господарювання в умовах запровадження Податкового кодексу України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 389-400. – ISSN 1993-0259
970396
  Шевчук О.О. Оцінка фінансового стану та ефективності діяльності страхових компаній України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 82-87. – ISBN 966-566-284-8
970397
  Євенко Т.І. Оцінка фінансової неспроможності банківських установ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 100-109. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Виявлено переваги та недоліки інтегральної методики прогнозування фінансової кризи банківських установ та рейтингової методики CAMELS (методика НБУ), яка полягає у визначенні загального стану банку за всіма напрямами його діяльності. Встановлено ...
970398
  Лютий І.О. Оцінка фінансової спроможності об"єднаних територіальних громад / І.О. Лютий, Н.Я. Спасів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (284). – С. 92-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2305-7645
970399
  Коваленко В.В. Оцінка фінансової стійкості банківської установи для розробки антикризової стратегії її діяьності / В.В. Коваленко, О.В. Крухмаль // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 95-107. – ISSN 1993-6788
970400
  Дзюбенко О.М. Оцінка фінансової стійкості лісогосподарських підприємств Житомирської області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 77-82 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
970401
  Крухмаль О.В. Оцінка фінансової стійкості на підставі визначення критеріїв динамічної стабільної діяльності банку // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 43-50
970402
  Котляр М.Л. Оцінка фінансової стійкості підприємства на базі аналітичних коефіцієнтів : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 113-117. – Бібліогр.: 5 назв
970403
  Гойсюк Л.В. Оцінка фінансової стійкості та ліквідності малих підприємств України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 249-252. – ISSN 2309-1533
970404
  Даниленко В.А. Оцінка фінансової стійкості українських промислових підприємств на основі адаптації Z-рахунку Альтмана // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 17-25
970405
  Крухмаль О.В. Оцінка фінансової стійкості як динамічної характеристики банку // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 1. – С.75-78.
970406
  Петраков Я.В. Оцінка фіскальних імпульсів від застосування податкових інструментів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 57-79. – ISSN 2305-7645
970407
  Микуляк О.В. Оцінка фіскальних стимулів інвестиційної активності в Україні / О.В. Микуляк, Ю.А. Василюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 256-260. – ISSN 2309-1533
970408
  Яфінович О.Б. Оцінка фіскального потенціалу податку на прибуток підприємств в Україні // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 2. – С. 29-34. – ISSN 2076-4561
970409
  Хом"як М. Оцінка фіскального простору місцевих бюджетів у контексті розвитку регіонів України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 69-81. – ISSN 1818-5754
970410
  Голян В.А. Оцінка фіскального регулювання водокористування // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
970411
  Мартинюк В. Оцінка фіскальної безпеки України / В. Мартинюк, О. Баранецька // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 114-122. – ISSN 1818-5754
970412
  Скрипник А. Оцінка фіскальної ефективності пільгового оподаткування прибутку підприємств / А. Скрипник, Д. Серебрянський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 13-26. – ISSN 0131-775Х
970413
  Луценко І. Оцінка фіскальної ефективності податкової політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 123-129. – ISSN 1818-5754
970414
  Ульянов В. Оцінка фондової складової кризи "нової економіки" на початку XXI ст. : економіка зарубіжних країн // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 3 (580). – С. 64-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 31 назва. – ISSN 0131-775Х
970415
  Білоткач І.А. Оцінка формальних і неформальних обмежень ринку органічного агровиробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 21-28 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
970416
  Жигайло О.Л. Оцінка формування врожаю соняшнику в умовах зміни клімату / О.Л. Жигайло, Т.С. Жигайло, Ю.О. Бойчук // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 79-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
970417
  Кірова Л.Л. Оцінка формування і функціонування контингенту персоналу підприємств: методологічний аспект // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 206-215. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
970418
  Жукова Ю.О. Оцінка формування паводкового стоку річок Дніпропетровської області в умовах режиму його регулювання з використанням цифрової моделі рельєфу SRTM30 / Ю.О. Жукова, Д.О. Довганенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 76-84. – ISSN 2306-5680


  Статтю присвячено аналізу впливу зарегульованості стоку річок Дніпропетровської області на формування їх паводкового стоку з використанням геоінформаційних систем та цифрової моделі рельєфу. В якості ЦМР було обрано SRTM30 4 покоління як найбільш ...
970419
  Зубковська В.В. Оцінка фосфатного стану грунту на основі показників фосфат-буферності // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 80-83 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
970420
   Оцінка фотоактивності грунту агрогенного та постагрогенного використання під різними фітоценозами / К.Б. Новосад, С.В. Резнік, Д.В. Гавва, Ю.О. Сотников // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 116-121 : рис. – Бібліогр.: с. 121. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
970421
  Савич О.В. Оцінка фрактального виміру часових рядів курсів валют методом поділу поля // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 56-60. – ISSN 2306-6792
970422
  Порохівник Т.О. Оцінка фракційності стоку наносів на річках басейну Сіверського Дінця // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 87-89
970423
  Складанівська І.В. Оцінка функціональних можливостей нервово-м"язової системи спортсменів циклічних видів спорту // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Запорожанов В.О., Цеслицка М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 04. – С. 29-34 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
970424
  Абдулрахман А.М. Оцінка функціонального стану печінки та показники гемограми в жінок із гіперпроліферативними процесами матки / А.М. Абдулрахман, О.М. Макарчук, С.О. Кантимир // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – № 1 (3). – С. 77-79. – ISSN 2413-550Х
970425
  Гнип І.Я. Оцінка функціонального стану та якості життя студентів після перенесених гострих респіраторних вірусних захворювань // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 10-14 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
970426
  Куценко Т. Оцінка функціональної асиметрії мозку за латентними періодами сенсомоторних реакцій людини / Т. Куценко, Н. Філімонова, С. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-16. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Виявлено, що латентні періоди сенсомоторних реакцій правої та лівої рук можуть відображати домінування півкуль мозку в обробці різних типів зорової інформації. Отримані результати вказують, що при включенні в обробку вербальних подразників латентні ...
970427
  Іващенко О.В. Оцінка функціональної, координаційної і силової підготовленості хлопців 7-8 класів / О.В. Іващенко, Т.С. Єрмакова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1818-9172
970428
  Диба О.М. Оцінка функціонування аукціонів цінних паперів / О.М. Диба, О.Ю. Кікоть // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 34-54. – ISSN 2305-7645
970429
   Оцінка функціонування мережі пунктів пропуску через державний кордон у Закарпатській області : наук.-аналіт. доповідь / [О.П. Демедюк, А.Р. Дуб, С.О. Іщук та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. дослідж. імені М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2019. – 195, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – (Серія "Транскордонне співробітництво"). – ISBN 978-966-02-9061-7
970430
  Монаєнко А.О. Оцінка функціонування органів фінансово-бюджетного контролю України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 119-125. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
970431
   Оцінка характеристик вихідного сигналу кореляційних систем пеленгації джерел випромінювань при флюктуюючому спектрі сигналів / В.В. Вишнівський, В.П. Долгушин, М.М. Охрамович, В.М. Лоза, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  Результати роботи орієнтовані на широкий клас аналізованих сигналів джерел випромінювання перш за все, з точки зору спектральних характеристик коливань, що пеленгуються. Показано, що наявність флюктуацій енергетичного спектру сигналу призводить до ...
970432
  Лєнков Є.С. Оцінка характеристик виявлення системи пасивної пеленгації джерел шумоподібних випромінювань в умовах складної зовнішньої електромагнітної обстановки / Є.С. Лєнков, Ю.Б. Настич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 51-54


  Наведені результати вирішення завдання оцінки ймовірності вірного виявлення джерела випромінювань, який пеленгується в умовах наявності багатьох заважаючих перешкодових випромінювань тієї ж структури, що обумовлені прийманням сигналів за бічними ...
970433
  Кузнєцов М.П. Оцінка характеристик вітрового режиму Півдня України для потреб вітроенергетики / М.П. Кузнєцов, О.В. Лисенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 195-202 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
970434
  Лисиченко М.Л. Оцінка характеристик електродвигунів для індивідуального приводу висівальних апаратів / М.Л. Лисиченко, М.Ю. Середин // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-1828
970435
  Капінус Л.В. Оцінка характеру поведінки споживачів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 41-43 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
970436
  Вакал Ю. Оцінка хаусдорфової розмірності множини колмогорівських торів, частоти яких погано апроксимуються раціональними числами / Ю. Вакал, І. Парасюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63-65. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  Для гамільтонової системи з двома ступенями волі, близької до цілком інтегровної, оціненено розмірність Хаусдорфа множини колмогоровських торів, для яких відношення частот квазіперіодичних рухів погано апрокcимується раціональними числами. Показано, що ...
970437
  Клипа А.В. Оцінка хімічного складу природних вод на основі ймовірнісного моделювання розподілів вмісту хімічних компонентів для вирішення задач екологічного моніторингу (на прикладі Полтавської області) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Клипа Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 184 л. – Бібліогр,: л. 171-184
970438
  Клипа А.В. Оцінка хімічного складу природних вод на основі ймовірнісного моделювання розподілів вмісту хімічних компонентів для вирішення задач екологічного моніторингу (на прикладі Полтавської області) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Клипа Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
970439
  Калініченко А.І. Оцінка целюлозолітичної активності мікроміцетів, виділених з архівних документів / А.І. Калініченко, Т.О. Кондратюк // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 51
970440
  Коваленко А.В. Оцінка центроїдів у сенсорі Шека-Хартмана / А.В. Коваленко, О.В. Кисіль, О.В. Борківець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 396-401. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто вплив дискретної структури зображення, отриманого у сенсорі хвильового фронту Шека-Хартмана на точність визначення його центроїдів. Виділено окремо роль просторової дискретизації та квантування інтенсивності Встановлено умови, при яких ...
970441
  Чорноморець Ю.О. Оцінка циклічності багаторічних коливань стоку річок Українських Карпат : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Чорноморець Ю. О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 222л. – Бібліогр.: л. 192 - 207
970442
  Чорноморець Ю.О. Оцінка циклічності багаторічних коливань стоку річок Українських Карпат : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Чорноморець Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
970443
  Слотецький В.В. Оцінка циклічності коливань річного стоку р. Уж // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 172-173
970444
  Верголяс М.Р. Оцінка цитотоксичної активності води із різних джерел водопостачання / М.Р. Верголяс, І.М. Трахтенберг, Н.М. Дмитруха // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 19-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
970445
  Пікус Р.В. Оцінка цінового ризику та його врахування у ціновій політиці підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 143-153
970446
  Дмитрук Ю.М. Оцінка часової динаміки еколого-біогеохімічного статусу ландшафтів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 76-81 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
970447
  Кузьмін О.В. Оцінка часу передачі повідомлень в сенсорних мережах кластерної структури / О.В. Кузьмін, С.О. Кузьмін // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 146-150. – ISSN 2309-7647
970448
  Чуєв О. Оцінка через ГІС-засоби просторової диференціації благоустрою міста як функції урбогеосистеми (на прикладі м. Харків) / О. Чуєв, С. Костріков // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – С. 56-62. – ISSN 2076-1333
970449
  Кунда Н.Т. Оцінка чинників конкурентоспроможності підприємств у галузі міжнародних перевезень вантажів / Н.Т. Кунда, В.В. Науменко // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; редкол.: Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Гурнак В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17, ч. 1. – С. 34-42. – (Серія "Технічні науки"). – ISSN 2309-8635
970450
  Прокоф"єв Я. Оцінка чинників ризику інноваційного розвитку // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 3-5. – ISSN 1728-9343
970451
  Дорошенко В. Оцінка чинників територіальної організації пасажирських автомобільних перевезень / В. Дорошенко, К. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-38. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання впливу суспільно-географічних чинників на територіальну організацію пасажирських автомобільних перевезень. The question of the influence of social-geographical factors to the territorial organization of passenger transportations by ...
970452
  Мезенцев К. Оцінка чинників функціонування Хмельницького регіонального ринку праці / К. Мезенцев, В. Сайчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-35. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Визначено особливості суспільно-географічної оцінки чинників функціонування регіонального ринку праці та описано методичні аспекти застосування факторного аналізу при їх дослідженні. За допомогою факторного аналізу визначено найсуттєвіші чинники ...
970453
  Юшко С.В. Оцінка чинного механізму визначення прибутку як об"єкта оподаткування : податкова політика // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 66-75 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
970454
  Войцеховський С.О. Оцінка швидкості збіжностей різницевих схем для задачі вигину ортотропної пластинки довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 155-162. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача вигину ортотропної пластинки довільної форми з жорстко закріпленими кінцями. За допомогою методу фіктивних областей і операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має порядок точності O(h[верхній індекс 1/2]) в ...
970455
  Ганиченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для адитивних та мультиплікативних функціоналів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ганиченко Юрій Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 123 арк. – Додатки : арк. 114-123. – Бібліогр.: арк. 105-113
970456
  Ганиченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності в граничних теоремах для адитивних та мультиплікативних функціоналів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Ганиченко Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
970457
  Капустей М.М. Оцінка швидкості збіжності в центральній граничній теоремі для послідовністі серій у термінах середніх псевдомоментів / М.М. Капустей, П.В. Слюсарчук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. В.С. Королюк ; редкол.: В.В. Анісімов, Т. Боднар, О.Ю. Веретенніков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 91-100. – ISSN 0868-6904


  Article contains generalization of the Zolotarev V. M. estimates for a sequence of series of differently distributed random variable in terms of average pseudomoments. Method of Zolotarev is used in proof.
970458
  Войцеховський С.О. Оцінка швидкості збіжності методу сіток для варіаційних еліптичних нерівностей другого порядку з обмеженням усередині області / С.О. Войцеховський, В.С. Саженюк, П.О. Сущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 171-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та сіток, побудовано різницеву схему для варіаційних еліптичних нерівностей другого порядку в прямокутнику з обмеженням усередині області, яка має перишй порядок точності в нормі W 1/2 (П) [подано формулу]. К-іючові слова: ...
970459
  Саженюк В.С. Оцінка швидкості збіжності методу сіток для варіаційних еліптичних нерівностей четвертого порядку з обмеженням усередині області / В.С. Саженюк, А.І. Риженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-221. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Використовуючи методи штрафу та сіток, побудовано різницеву схему для варіаційної еліптичної нерівності четвертого порядку в прямокутнику з обмеженням усередині області, яка має перший порядок точності в нормі W2(3)(w). Ключові слова: вapiaцiйнa ...
970460
  Ганниченко Ю.В. Оцінка швидкості збіжності послідовності адитивних функціоналів від різницевих апроксимацій багатовимірного дифузійного процесу // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 22-38. – ISSN 0868-6904


  Ми розглядаємо послiдовнiстьадитивних функцiоналiв вiд рiзницевих апроксимацiй багатовимiрного дифузiйного процесу. Дана стаття є уточненням результату [8] по дослiдженню достатнiх умов слабкої збiжностi такої послiдовностi до W-функцiоналу вiд ...
970461
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для еліптичних операторів другого порядку з розривними коефіцієнтами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 172-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора другого порядку з розривними коефіцієнтами в прямокутнику [Омега з нижнім індексом 0]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має порядок точності ...
970462
  Войцеховська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для еліптичного оператора другого порядку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора другого порядку з змінними коефіцієнтами у прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних ...
970463
  Войцеховська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для еліптичного оператора четвертого порядку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 68-71. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного оператора четвертого порядку в прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних значень при умові, що ...
970464
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем в задачах на власні значення для оператора Гельмгольца в областях довільної форми // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 105-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема для задачі на власні значення для оператора Гельмгольца в області довільної форми [Омега], яка має порядок точності [подано формулу] для першого власного значення при умові, що перша ...
970465
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для бігармонічного рівняння в областях довільної форми // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 96-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для бігармонічного рівняння в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній індекс 2, нижній індекс 2]([омега]).
970466
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для еліптичного оператора четвертого порядку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 149-154. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для еліптичного оператора четвертого порядку в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] в нормі [подано формулу].
970467
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для еліптичного рівняння другого порядку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 161-166. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для еліптичного рівняння другого порядку з змінними коефіцієнтами в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній ...
970468
  Войцехівська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для задач на власні значення // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Розглядається задача на власні значення для еліптичного рівняння другого порядку зі змінними коефіцієнтами у прямокутнику [Омега]. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має другий порядок точності для власних ...
970469
  Войцехівська Т.Г. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для задачі вигину прямокутної анізотропної пластинки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 25-31. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-7707-0318-0


  Розглядається задача вигину анізотропної прямокутної пластинки, дві сторони якої вільно обперті, а дві інші жорстко закріплені. За допомогою операторів точних різницевих схем побудована різницева схема, яка має перший порядок точності в нормі W[верхній ...
970470
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для першої крайової задачі теорії пружності в анізотропному випадку в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 171-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування першої крайової задачі теорії пружності в анізотропному випадку в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній індекс 1, нижній ...
970471
  Войцехівський С.О. Оцінка швидкості збіжності різницевих схем для рівняння Гельмгольца в областях довільної форми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 115-120. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  За допомогою метода фіктивних областей побудована різницева схема розв"язування задачі Діріхле для рівняння Гельмгольца в областях довільної форми, яка має порядок точності [подано формулу] у нормі W[верхній індекс 1, нижній індекс 2]([Омега]).
970472
  Мішура Ю.С. Оцінка швидкості збіжності різницевої схеми, застосованої до стохастичного диференціального рівняння з додатковим процесом-параметром / Ю.С. Мішура, О.В. Швай // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2010. – № 82. – С. 82-91. – ISSN 0868-6904
970473
   Оцінка щільності міської забудови / М.М. Денцій, С.О. Адаменко, М.О. Іленко, Абасгулу Ельшан огли Халілов // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 93-97. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
970474
  Тітов С.В. Оцінка юзабіліті освітніх сайтів: методи і технології / С.В. Тітов, О.В. Тітова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 127-134. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються методи оцінки й підвищення юзабіліті освітніх сайтів, а також технології, які рекомендовано використовувати для здійснення аналізу поведінки користувачів освітніх інтернет-ресурсів. Класифіковано методи юзабіліті й показано, що для ...
970475
  Шинкарук В.Д. Оцінка як категорія модусу в латинській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 323-331
970476
  Слуцький Є.В. Оцінка як метод бухгалтерського обліку: історичні аспекти визначення поняття // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – C. 235-248. – ISSN 2313-4569
970477
  Дрібнюк В.Т. Оцінка як складова ментального процесу (на матеріалі сучасної англійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 133-139


  Статтю присвячено аналізу когнітивно-комунікативного аспекту оцінного судження мовця, інтерпретації позитивного, нейтрального чи негативного ставлення до предмету мовлення та поясненню вибору оцінних конструкцій у конкретних мовленнєвих ...
970478
  Попова В.В. Оцінка якісних параметрів формування ВВП : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 95-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
970479
  Прокопчук В.М. Оцінка якісного стану та обгрунтування заходів догляду за газонним фітоценозом на території Вінницького національного аграрного університету / В.М. Прокопчук, В.І. Циганський, О.І. Прокопчук // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 193-199 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2476626
970480
   Оцінка якості адміністративних послуг. – Київ, 2005. – 88с. – ISBN 966-359-023-8
970481
  Стрілець І. Оцінка якості атмосферного повітря міста Львова / І. Стрілець, М. Петровська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 179-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
970482
  Таранова Наталія Оцінка якості атмосферного повітря міста Тернополя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 173-179 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
970483
  Грибанова К.О. Оцінка якості безпечності харчової продукції за вимогами ЄС // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 17-23. – ISSN 2409-1944
970484
  Котяк В.В. Оцінка якості веб-орієнтированих систем тестування навчальних досягнень // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 14. – С. 120-126. – ISSN 1998-6939
970485
  Кульбич І.К. Оцінка якості відбитків при цифровому друці / І.К. Кульбич, О.І. Лотоцька // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 4 (42). – С. 25-39. – ISSN 2077-7264
970486
  Глух О.С. Оцінка якості візуального середовища деяких пам"яток архітектури м. Ужгорода // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 95-97. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (34)). – ISSN 2414-0260
970487
  Монюшко М.М. Оцінка якості вод за гідрохімічними показниками в акваторії північно-західного шельфу Чорного моря // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 69-77. – ISSN 2306-5680


  Проведена оцінка якості вод за гідрохімічними показниками для акваторії північно-західного шельфу Чорного моря. Розраховані значення індексу забруднення вод, які дозволяють віднести води досліджуваного району до певного класу чистоти. Показаний високий ...
970488
  Захарова М.В. Оцінка якості вод р. Південний Буг в пункті м.Вінниця за показниками окиснюваності // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 163-171 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
970489
  Яцюк М.В. Оцінка якості води басейну Самари в умовах техногенного впливу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 561-568 : Табл. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
970490
  Роздальська О.В. Оцінка якості води водосховища Криму / О.В. Роздальська, М.Р. Забокрицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 116-123. – Бібліогр.: 2 назв
970491
  Капранов С.В. Оцінка якості води джерел нецентралізованого питного водопостачання промислового міста // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 29-30 : фото. – Бібліогр.: 3 назв
970492
  Гандзюра В.П. Оцінка якості води за біопродукційнимії параметрами риб / В.П. Гандзюра, Ашфак Ахмад // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-52. – (Біологія ; Вип. 28)


  Розглянуто можливість кількісної оцінки якості води в умовах антропогенного навантаження за продукційно-енергетичними параметрами риб. У результаті експериментальних досліджень встановлено, що найчутливішим з продукційно-енергетичних параметрів є ...
970493
  Галаган О.О. Оцінка якості води каскаду Совських ставків м. Києва / О.О. Галаган, С.В. Гайдай, Ю.В. Бойко // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 289-291


  Визначено хімічне забруднення води за вмістом нітратів, нітритів, фосфатів, а також рівень її токсичності в Совських ставках м. Києва. Определено химическое загрязнение воды по содержанию нитратов, нитритов, фосфатов, а также уровень ее токсичности в ...
970494
   Оцінка якості води р.Дністер - водозабір за гідрохімічними показниками протягом 1998-2012 рр. та особливості змін біогенних речовин за характерні по водності роки / М.Є. Романчук, К.С. Ткач, А.А. Поліщук, А.В. Колісник // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 114-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
970495
  Хільчевський В.К. Оцінка якості води річки Біла Тиса / В.К. Хільчевський, В.В. Лета // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (47). – С. 57-66. – ISSN 2306-5680


  "Важливим є вивчення гідрологічної і гідрохімічної специфіки малих водних масивів, оскільки вони визначають характер та особливості режимів середніх і великих річок, що в свою чергу дає можливість для формування програм моніторингу та водокористування. ...
970496
  Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Лопань у межах Харківської області / В.Г. Клименко, Н.І. Черкашина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 172-177 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
970497
  Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Уда у межах Харківської області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 54-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
970498
  Клименко В.Г. Оцінка якості води річки Харків у межах міста Харкова та використання цих матеріалів у вищій школі / В.Г. Клименко, М.В. Слащова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 72-74 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2075-1893
970499
  Шахман І.О. Оцінка якості води у створі р.Інгулець - м.Снігурівка за гідрохімічними показниками / І.О. Шахман, Н.С. Лобода // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 123-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2311-0902
970500
  Чорний С.Г. Оцінка якості грунтів : навч. посібник / Чорний С.Г. ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : МНАУ, 2018. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 212-227. – ISBN 987-654-321-012-3
970501
  Ляшенко Г.В. Оцінка якості грунтів за реакцією грунтового розчину та вмістом важких металів на півдні Одеської області / Г.В. Ляшенко, Л.О. Прикуп // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902
970502
  Губарєва І.О. Оцінка якості державних програм запобігання і протидії корупції // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 117-122 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2222-0712
970503
  Ткач Д. Оцінка якості життя населення регіону / Д. Ткач, І. Ткач // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 127-131.
970504
  Старченко Л.В. Оцінка якості життя населення регіону в умовах сталого розвитку : монографія / Л.В. Старченко ; за заг. ред. І.М. Сотник ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 270 с. – Бібліогр.: с. 190-202. – ISBN 978-966-657-335-6
970505
  Горбатов В.М. Оцінка якості життя населення України та країн ЄС // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.90-97. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
970506
  Мокрецов С.Є. Оцінка якості життя населення як інтегральний показник для коригування державної політики охорони репродуктивного здоров"я // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 102-105. – Бібліогр.: 7 назв
970507
  Бочар В.Т. Оцінка якості життя пацієнтів із парастомними ускладненнями // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 55-60. – ISSN 1029-4244
970508
  Корж К.М. Оцінка якості життя українцями в контектсі забеспечення безпеки життєдіяльності (за результатами соціологічного дослідження) // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 393-399. – ISBN 978-966-171-387-0
970509
  Вуд Д. Оцінка якості зображення в сучасних і перспективних телевізійних системах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Вуд Д.; Девід В. ; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 48 назв
970510
  Менжинська Н.В. Оцінка якості зображення, перенесеного на стрічку в процесі термотрансформеного друку // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010. – Вип. № 1 (17). – С. 37-43. – ISBN 966322012-0
970511
  Фролов С.М. Оцінка якості інституційної складової бюджетного менеджменту // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 3-8
970512
  Кучерява М.В. Оцінка якості інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень як напрямок діяльності міжнародних організацій // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 4 (81). – С. 128-142. – ISSN 2414-3499
970513
  Тєлєпов О. Оцінка якості комунікацій промислових підприємств на прикладі хімічної галузі / О. Тєлєпов, Н. Івашова // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 4 (56 ). – С. 17-21. – ISSN 1606-3732
970514
  Швець Д.Є. Оцінка якості лекцій у контексті менеджменту якості освіти / Д.Є. Швець, О.Є. Постол // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 57-67. – ISSN 2072-1692
970515
  Бірюков А.В. Оцінка якості машинного перекладу : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Бірюков А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 265л. + додаток: л.2-265. – Бібліогр.: л.214-215
970516
  Бірюков А.В. Оцінка якості машинного перекладу : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Бірюков А.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
970517
   Оцінка якості моделі даних в інформаційних системах / В.М. Джулій, Ю.Ю. Козіна, С.Р. Красильников, В.С. Красильников // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті показано підхід до визначення критично важливої інформації для розуміння функціональних границь проекту на ітераційних фазах розробки, що являє собою складну і відповідальну задачу, оскільки від якості моделі даних залежить, у кінцевому ...
970518
  Ящук Тетяна Вікторівна Оцінка якості навчально-пізнавальної діяльності в системі "студент-комп"ютер" : Автореф... кандид. техн.наук: 05.01.04 / Ящук Тетяна Вікторівна; Мін-во освіти і науки України. Харк. держ. автомобільно-дорожній техн. ун-тет. – Харків, 2000. – 20л.
970519
  Протасенко О.Ф. Оцінка якості організації та безпеки робочого місця // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 101-108 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
970520
  Полякова Г. Оцінка якості освітньої програми на основі кваліметричного підходу в закладі вищої освіти / Г. Полякова, С. Ачкасова // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 131-145. – ISSN 2312-5993
970521
  Гаранько Н.М. Оцінка якості питної води за допомогою методів біотестування / Н.М. Гаранько, В.О. Ісламов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 5. – С. 34-37 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
970522
  Петровська М.А. Оцінка якості питної води Старосамбірського району Львівської області / М.А. Петровська, Ю.І. Карлик // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 57-65. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто природно-географічні передумови і систему водопостачання Старосамбірського району Львівської області; оцінено якість питної води у містах Старий Самбір, Хирів, Добромиль і селі Стрільбичі; з"ясовано тарифну політику; простежено проблеми ...
970523
   Оцінка якості планового ремонту РЕЗ за даними після ремонтної експлуатації / М.О. Шишанов, В.В. Вишнівський, К.Ф. Боряк, В.І. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 22-24. – Бібліогр.: С. 24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті викладений підхід до оцінки якості проведення планового ремонту РЕЗ за даними післяремонтної екс-плуатації з використанням методології теорії розпізнавання образів. In the article the approach to an estimation of quality of carrying out of ...
970524
  Анпілова Є.С. Оцінка якості поверхневих вод методами сучасних геоінформаційних технологій (на прикладі р. Сіверський Донець) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Анпілова Є.С. ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
970525
   Оцінка якості поверхневих вод транскордонної річки В"яр / О. Пилипович, А. Рутар, М. Петровська, Ю. Андрейчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (52). – C. 75-87. – ISSN 2306-5680


  У публікації проаналізовано систему моніторингу якості поверхневих вод у басейні річки В"яр. Здійснено аналіз системи моніторингу в межах польської та української частин басейну В"яру. Проаналізовано динаміку вмісту біогенних компонентів та специфічних ...
970526
  Хмелевський Олег Оцінка якості прибутковості в інноваційно-інвестиційному розвитку підприємств машинобудування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 50-53. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті обгрунтовується сутність якості прибутковості підприємства. Пропонується новий підхід до конструювання оцінки якості прибутковості машинобудівного підприємства при формуванні механізму управління прибутковістю у напрямі ...
970527
  Попадинець Н.М. Оцінка якості проведених масових заходів // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 23-30. – ISSN 2071-4653
970528
  Гостєв В.В. Оцінка якості радіозв"язку в радіолінії / В.В. Гостєв, Д.А. Худолій, І.П. Лісовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-10. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядається задача оцінки якості радіозв"язку в радіолінії на базі теорії нечітких безлічей.
970529
  Журавель М.Ю. Оцінка якості рекультивації грунтів у місцях розташування нафто-і газовидобувних свердловин за показниками стану мікробних угрупувань / М.Ю. Журавель, О.Є. Найдьонова, В.В. Яременко // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 107-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 0587-2596
970530
  Худов В.Г. Оцінка якості сегментування оптико-електронного зображення шляхом оцінки комплексних показників та відстані Кульбака-Лейбнера / В.Г. Худов, О.М. Маковейчук, І.А. Хижняк // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 27-30. – ISSN 1681-7710
970531
  Кузьменко Т.М. Оцінка якості сейсмічних даних як необхідна умова для моделювання та обробки сейсмічних даних / Т.М. Кузьменко, А.П. Тищенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 121-122
970532
  Бараш О.О. Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями при екстракорпоральному заплідненні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Бараш О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
970533
  Бараш О.О. Оцінка якості сперматозоїдів за морфологічними та функціональними особливостями при екстракорпоральному заплідненні : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Бараш О.О. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – 162 л. – Бібліогр.: л. 140-162
970534
  Сбітнєв А.І. Оцінка якості спеціального програмного забезпечення / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 130-137


  Вимоги, що висуваються до функціональних можливостей, продуктивності і безпеки наступного покоління інформаційних технологій, припускають вихід форми представлення і способу обробки даних за межі ставших вже класичними клієнт-серверних і реляційних ...
970535
  Желновач Г.М. Оцінка якості та підвищення екологічної безпеки придорожнього простору : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Желновач Ганна Миколаївна ; М-во екології та природних ресурсів України ; Український науково-дослідний ін-т екологічних проблем. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
970536
  Головатчик Н.А. Оцінка якості транспортних послуг / Н.А. Головатчик, Н.М. Каширець // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 33-36. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
970537
  Мельник С. Оцінка якості трудового життя на виробничому рівні: методичні підходи / С. Мельник, П. Коропець // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-10.
970538
  Близнюк А.С. Оцінка якості туристичних послуг у сучасних економічних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 97-99. – Бібліогр.: 5 назв
970539
  Стройко Т. Оцінка якості українського інституційного середовища в системі індексу глобальної конкурентоспроможності / Т. Стройко, Д. Душейко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 12-18. – ISSN 1810-3944
970540
  Криворучко О.М. Оцінка якості управління персоналом організації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 98-105. – ISSN 1993-6788
970541
  Хаустова В.Є. Оцінка якості цільових програм розвитку туристичної галузі в регіонах України / В.Є. Хаустова, Є.Ф. Горбатова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 183-196 : табл., рис. – Бібліогр.: 55 назв. – ISSN 2222-0712
970542
  Фесенко Ігор Миколайович Оцінка якості: відходів буріння та контроль за станом грунтів в районах спорудження нафтових та газових свердловин (на прикладі ДДЗ) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Фесенко І.М.; Українськ. наук.-дослідний ін-т екологіч. проблем. – Харків, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
970543
  Яцюк М.В. Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р.Самари) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Яцюк М.В.; КНУТШ, 2001. – 19л. – Бібліогр.:с.16
970544
  Яцюк Михайло Васильович Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р.Самари) : Дис....кандид.географ.наук:11.00.07 / Яцюк Михайло Васильович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 191л. + Додатки:л.173-191. – Бібліогр.:л.161-173
970545
  Яцюк М.В. Оцінка, прогнозування та оптимізація гідрохімічного режиму в умовах техногенезу (на прикладі басейну р.Самари) : Автореф.канд.геогр.наук:11.00.07 / Яцюк М.В.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
970546
  Короткий В.А. Оцінки "Исторических песен малорусского народа" В. Антоновича та М. Драгоманова на шпальтах періодичних видань другої половини 1870-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 50-65. – ISSN 0130-5247


  Стаття присвячена аналізу оцінок двотомного збірника "Исторических песен малорусского народа", упорядкованого та прокоментованого відомими українськими вченими В. Антоновичем та М. Драгомановим. Знакова для українства книга, яка побачила світ у Києві ...
970547
  Прима Л. Оцінки "молодомузівців" у критичній спадщині Остапа Грицая // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 141-146. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
970548
  Боярищева Т.В. Оцінки близькості розподілів сум випадкових величин / Т.В. Боярищева, П.В. Слюсарчук // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота містить оцінки близькості розподілів сум незалежних різно розподілених випадкових величин в термінах псевдомоментів.
970549
  Куценко І.А. Оцінки в задачах практичної стійкості дискретних систем та їх оптимізація : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.02 / Куценко І. А.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 172л. – Бібліогр.:л.126-136
970550
  Ляшенко Б.М. Оцінки власних значень оператора Шредінгера з невід"ємною монотонно зростаючою потенціальною функцією // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 225-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Пропонується методика розв"язування досліджуваної задачі урізанням області означення. Отримані оцінки похибок двосторонньої апроксимації власних значень названої задачі власними значеннями задач з крайовими умовами першого та другого роду в точках ...
970551
  Столєтова І.Г. Оцінки внеску операторів мобільного зв"язку в економіку країни // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1 (44). – С. 37-40 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
970552
  Кузьмич О.І. Оцінки динаміки гібридних систем, що описуються дискретними рівняннями / О.І. Кузьмич, Д.Я. Хусаїнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 260-267. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У даній статті методом функцій Ляпунова проводяться оцінки розв"язків гібридних систем, описаних лінійними дискретними рівняннями. Ключові слова: гібридна система, перемикання, квадратична форма, функція Ляпунова. In this article we estimate a gibrid ...
970553
  Шатирко А.В. Оцінки динаміки дискретних систем регулювання із запізнюванням з неточно заданими параметрами / А.В. Шатирко, Д.Я. Хусаінов // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 191-192
970554
  Лаврентьєв О.С. Оцінки для розв"язків двопараметричних стохастичних диференціальних рівнянь у гільбертовому просторі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 70-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглянуто стохастичне диференціальне рівняння з малим параметром у гільбертовому просторі. Визначені достатні умови збіжності розв"язків збуреного рівняння до розв"язків відповідного незбуреного рівняння.
970555
  Федорянич Т. Оцінки для розподілу супремума стаціонарних квадратично гауссівських випадкових процесів, визначених на R+ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 70-77. – (Математика. Механіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Знайдено оцінки для розподілу супремума стаціонарних у широкому розумінні квадратично гауссових випадкових процесів, визначених на R+. In this work obtained before estimations for distribution of supremum for square Gaussian random processes defined ...
970556
  Греченкова О.В. Оцінки економічного зростання в перехідних економіках / О.В. Греченкова, В.П. Головень // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2004. – Вип. 14 : Економічні студії. – С. 41-45.
970557
  Кожаметов А.Т. Оцінки збіжності розв"язків нестаціонарних систем з запізненням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 224-228. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті одержані верхні оцінки збіжності розв"язків неавтономних систем диференціальних рівнянь з післядією з запізненням.
970558
  Іванов А.Ф. Оцінки збіжності розв"язків систем диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу / А.Ф. Іванов, А.Т. Кожаметов, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 204-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються системи диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу. За допомогою прямого методу Ляпунова одержано достатні умови асимптотичної стійкості. З використанням функціоналів Ляпунова-Красовського квадратичного вигляду обчислено ...
970559
  Хусаінов Д.Я. Оцінки збіжності розв"яків лінійних неавтономних систем з чистим запізненням / Д.Я. Хусаінов, Й. Діблік, В.Г. Мамедова // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 351-356. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються системи лінійних неавтономних диференціальних рівнянь з чистим запізненням. З використанням функції Ляпунова квадратичного виду із змінною додатно визначенною матрицею одержані оцінки збіжності розв"язків. На функцію Ляпунова не ...
970560
  Кузьмич О. Оцінки збурень розв"язків неавтономних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-41. – (Кібернетика ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку збурень розв"язків неавтономних диференціальних систем із часовим перемиканням методом Функцій Ляпунова. In the article estimation of solutions indignations of a non-autonomous differential systems with time switching is given using ...
970561
  Рагуліна О.Ю. Оцінки і властивості ймовірності небанкрутства страхової компанії в класичній моделі ризику за умови розміщення капіталу на фінансовому (В,S)-ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається класична модель ризику, коли страхова компанія розміщує свій капітал на фінансовому (В,3)-ринку, а еволюція ціни ризикового активу описується процесом зі стрибками. Знаходяться оцінки зверху і знизу для ймовірності небанкрутства на ...
970562
   Оцінки інтенсивності літніх опадів над Україною за даними радіометра SEVIRI геостаціонарного супутника MSG / В.П. Баханов, Б.А. Дорман, О.А. Кривобок, О.Я. Манжара // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
970563
  Романюк Т. Оцінки й завдання від Президента // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 11 (391). – С. 3-5. – ISSN 2313-559X
970564
  Масол В.І. Оцінки ймовірності існування розв"язків системи випадкових рівнянь у заданій множині векторів над полем GF(3) / В.І. Масол, Л.О. Ромашова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 87. – С. 120-135. – ISSN 0868-6904


  The system of non-lineary random equations of the second order over the field is considered. The necassary and sufficient condition that, as, the probability that this system has solutions in the given set of vectors tends to zero is found, where is ...
970565
  Петунін Ю.І. Оцінки коефіцієнта коваріації випадкових величин при відомих математичних сподіваннях / Ю.І. Петунін, Н.П. Тупко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 289-294. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  У роботі доведено, що класична оцінка коефіцієнта коваріації у випадку відомих математичних сподівань буде найкращою у класі усіх незміщених квадратичних оцінок. Для довільного нормального розподілу знайдена більш точна оцінка коефіцієнта коваріації ...
970566
  Петунін Ю.І. Оцінки коефіцієнта коваріації випадкових величин при невідомих математичних сподіваннях / Ю.І. Петунін, Н.П. Тупко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 250-254. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  У роботі знайдена найкраща оцінка коефіцієнта коваріації у випадку невідомих математичних сподівань у класі усіх незміщених білінійних оцінок. Досліджуються зміщені оцінки коефіцієнта коваріації для довільного нормального розподілу.
970567
  Матусов Ю.П. Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Матусов Ю.П. ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Киев, 2009. – 175л. – Бібліогр. : л.155-175
970568
  Матусов Ю.П. Оцінки лінійних перетворень випадкових функцій в стохастичній оптимізації : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Матусов Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
970569
  Лозицький В. Оцінки локальних магнітних полів у протуберанцях, що мають велику оптичну товщу в емісійних елементах / В. Лозицький, В. Маслюх, О. Ботигіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 7-11. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Спостереження показують, що бісектори профілів I ± V ліній Н[alfa] і D3 у протуберанцях зазвичай не відповідають наближенню слабкого однокомпонентного магнітного поля. На це вказує їх непаралельність з найбільшим розщепленням поблизу вершини емісії. ...
970570
  Логвіненко С.С. Оцінки максимальної вірогідності в дробовій моделі Васічека // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 15-16
970571
  Мацюк Л.В. Оцінки масової функції сумішей геометричних розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 100-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 7)


  Розглянуто оцінки масової функції сумішей геометричних розподілів, одержані з використанням моментів цієї функції. Доведена теорема про збіжність цих оцінок до істинного розподілу в середньоквадратичному.
970572
  Косаревська Н.В. Оцінки наближення та керування спектром в системах з післядією : Автореф. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Косаревська Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 15 с.
970573
  Косаревська Наталія Віталіївна Оцінки наближення та керування спектром в системах з післядією : Дис....канд. фіз.-мат. наук.: 01.05.04 / Косаревська Наталія Віталіївна; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 136л. – Бібліогр.:л.:126-136
970574
  Лерман Ц. Оцінки наслідків реформування сільськогосподарських підприємств / Ц. Лерман, Д. Седік, М. Пугачов // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 59-68. – ISSN 0131-775Х
970575
  Гаращенко Ф.Г. Оцінки областей практичної стійкості з еліпсоїдальними фазовими обмеженнями і їх використання / Ф.Г. Гаращенко, Д.С. Кручинін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 123-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній роботі досліджуються задачі практичної стійкості динамічних систем з еліпсоїдальними фазовими обмеженнями. Розроблені алгоритми чисельного розрахунку областей стійкості та структурно-параметричної оптимізації застосовуються для дослідження ...
970576
  Наконечний О.Г. Оцінки параметрів рівнянь з частинними різницями в умовах невизначеності / О.Г. Наконечний, Х.Ф. Паращук // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 171-172
970577
  Осташко Т.О. Оцінки перспектив експорту вітчизняних сільськогосподарських товарів у ЗВТ з ЄС // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 147-152. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
970578
  Пічкур В.В. Оцінки практичної стійкості множини початкових умов лінійного диференціального включення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 279- 283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті побудовано оптимальні оцінки множини початкових умов практичної стійкості лінійного диференціального включення в класах, що задовольняють умові розділення.
970579
  Харьковщенко Є.А. Оцінки процесів християнізації Київської Русі в дослідницькій літературі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 72-75
970580
  Пикало А.О. Оцінки радянського минулого в усних історіях про Голокост в Україні // XIII Харківські студентські філософські читання: до 255-річчя Йоганна Готліба Фіхте : матеріали всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів : [18-19 трав.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 112-116. – ISBN 978-966-285-410-7
970581
  Єгоров І.Ю. Оцінки результатів наукової діяльності: традиційні підходи та нові виклики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 42-47. – ISSN 0374-3896


  У роботі розглянуто основні підходи до оцінки результатів наукової діяльності на прикладі провідних країн світу, зокрема США. Показано, що найбільш популярним інструментом залишається використання експертної процедури. Крім того, у роботі ...
970582
  Майданевич Ю.П. Оцінки рівня ефективності функціонування організаційної структури менеджменту підприємств агросфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 108-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
970583
   Оцінки річкової мережі басейну Росі за типологією річок згідно Водної рамкової директиви Європейського Союзу / В.В. Гребінь, В.К. Хільчевський, П.О. Бабій, М.Р. Забокрицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 23-33. – ISSN 2306-5680
970584
   Оцінки розбіжності лінійних різницевих систем / Д.Я. Хусаінов, А.Ф. Іванов, О.С. Бичков, Н.В. Косаревська // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 314-321. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано оцінки розбіжності при розбитті початкової системи на декілька слабо зв"язаних підсистем.
970585
  Косаревська Н.В. Оцінки розбіжності розв"язків лінійних систем з запізненням / Н.В. Косаревська, Д.Я. Хусаінов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 129-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Одержані оцінки розбіжності розв"язків лінійних систем з запізненням. Розглянуті випадки залежності від запізнення та рівномірної по запізненню оцінки. При дослідженні використовується другий метод О.М. Ляпунова з квадратичною функцією.
970586
  Хусаінов Д.Я. Оцінки розв"язків стійких систем нейтрального типу / Д.Я. Хусаінов, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-51. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто систему лінійних диференціально-різницевих рівнянь нейтрального типу зі сталими коефіцієнтами. Проведено оцінку відхилення розв"язку системи нейтрального типу від положення рівноваги залежно від початкових умов. The system of linear ...
970587
  Перестюк М.М. Оцінки розподілів супремумів випадкових процесів та рівномірна збіжність їх вейвлет розкладів : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Перестюк М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
970588
  Перестюк М.М. Оцінки розподілів супремумів випадкових процесів та рівномірна збіжність їх вейвлет розкладів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Перестюк М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 132 л. – Бібліогр.: л.121-132
970589
  Затула Д.В. Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Затула Дмитро Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
970590
  Затула Д.В. Оцінки розподілу напівнорм Гельдера від випадкових процесів тв їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Затула Дмитро Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 167 арк. – Бібліогр.: арк. 154-167
970591
  Козаченко Ю.В. Оцінки розподілу супремума модуля стаціонарних гауссових власних комплексних випадкових процесів / Ю.В. Козаченко, М.Ю. Петранова // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7021-58-1
970592
  Сидоренко Олександра Олександрівна Оцінки розподілу супремума передгауссових випадкових процесів та їх застосування : Дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Сидоренко Олександра Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 111л. – Бібліогр.: л.107-111
970593
  Сидоренко О.О. Оцінки розподілу супремума передгауссових випадкових процесів та їх застосування. : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Сидоренко О.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16с.
970594
  Карпенко Анжела Петрівна Оцінки розходження між зображеннями та методи їх застосування в задачах розпізнавання образів : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.23 / Карпенко А.П.; Харківськ. націон. ун-тет радіоелектроніки. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
970595
  Боровець І.І. Оцінки Словацької держави 1939-1945 рр.: сучасний історіографічний дискурс // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 12-13
970596
  Литвинова Г.А. Оцінки ставить життя. / Г.А. Литвинова. – К., 1975. – 167с.
970597
  Кузьмич О.І. Оцінки стійкості динаміки гібридних систем з кінцевим числом перемикань // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-47. – (Кібернетика ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  З використанням другого методу Ляпунова здійснено дослідження траєкторій гібридних систем із часовим перемиканням. Виходячи з поведінки функцій Ляпунова, отримано оцінки збурень розв"язків. The gibrid systems trajektoryes with time switching are ...
970598
  Хусаїнов Д.Я. Оцінки стійкості логіко-динамічних систем з часовим перемиканням / Д.Я. Хусаїнов, О.І. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 230-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропонований новий метод оцінки величини збурень розв"язків логіко-динамічних систем з часовим перемиканням. Для побудови оцінок використовуються функції Ляпунова, що побудовані за допомогою матричних експоненціалів. Ключові слова: ...
970599
  Грицай І.В. Оцінки стійкості стану рівноваги системи Лотки-Вольтерра з запізненням на площині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 159-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються основні моделей системи Лотки-Вольтерра. Отримано умови та область асимптотичної стійкості нульових розв"язків. The article is about the main models of Lotka-Volterra system. The conditions and the domain of asymptotic stability ...
970600
  Нгуєн Ван Шон Оцінки ступеня придатності ВТК нагір"я Тейнгуєн В"єтнаму для раціонального розміщення кави // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 156-159. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 40)


  Наведені результати оцінки ступеня придатності ВТК досліджуваної території для вирощування кави, які базуються на методі бально-диференційованої оцінки і дають уявлення про можливості розвитку і виробництва культур кави. Крім того, результати оцінки ...
970601
  Трошкі Н.В. Оцінки супремумів норм відхилення однорідного та ізотропного випадкового поля від його моделі // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 150-172. – ISSN 0868-6904


  In this paper we obtained the estimates in the supremum norm of the deviations of a homogeneous and isotropic random field from the constructed model of this field.
970602
  Коваль І.В. Оцінки та ідентифікації релігійно-церковних процесів в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 686-692. – ISSN 1563-3349
970603
  Ясинський В.К. Оцінки у середньому квадратичному розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода нейтрального типу / В.К. Ясинський, В.Ю. Береза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 74-76. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Отримано оцінки та достатні умови асимптотичної стійкості в середньому квадратичному (для довільного запізнення) для тривіального розв"язку стохастичних диференціальних рівнянь нейтрального типу з пуассонівськими перемиканнями.
970604
  Козуб Л.В. Оцінки у спадщині М.П. Драгоманова українознавчих аспектів українського національного руху першої половини XIX ст. // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 12-17


  Комплексно досліджено вивчення й висвітлення М.П. Драгомановим українознавчих студій визначних діячів першої половини XIX століття в Україні. Проведено критичний аналіз численних розробок М.П. Драгоманова з досліджуваної проблеми
970605
  Щестюк Н.Ю. Оцінки функціоналів від випадкових однорідних полів в умовах невизначеності : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Щестюк Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 207л. + Додатки л 172 - 207. – Бібліогр.: л. 159 - 171
970606
  Щестюк Н.Ю. Оцінки функціоналів від випадкових однорідних полів в умовах невизначеності : Автореф. ... дис. канд. фіз.-мат. наук: Спец. 01.05.04 / Щестюк Н.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
970607
  Моклячук М.П. Оцінки функціоналів від випадкових полів : монографія / М.П. Моклячук, Н.Ю. Щестюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Ужгород : АУТДОР - ШАРК, 2013. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 199-227. – ISBN 978-617-7132-04-1
970608
  Остапенко В.І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Остапенко Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 142 арк. – Додатки: арк. 140-142. – Бібліогр.: арк. 128-139 та в додатках: арк. 140-141
970609
  Остапенко В.І. Оцінки функціоналів від гармонізованих стохастичних процесів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Остапенко Віталій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
970610
  Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів : дис. ... канд. фіз.-мат. наук 01.01.05 / Голіченко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 165 л. – Бібліогр.: л. 154-165
970611
  Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Голіченко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
970612
  Голіченко І.І. Оцінки функціоналів від періодично корельованих процесів : монографія / І.І. Голіченко, М.П. Моклячук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 207, [1] с. – Бібліогр.: с. 193-207. – ISBN 978-617-696-270-0
970613
  Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Луз Максим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
970614
  Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Луз Максим Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 174 арк. – Бібліогр.: арк. 163-174
970615
  Луз М.М. Оцінки функціоналів від процесів зі стаціонарними приростами та коінтегрованих послідовностей : монографія / М.М. Луз, М.П. Моклячук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 271, [1] с. – Бібліогр.: с. 259-271. – ISBN 978-617-696-507-7
970616
  Сідей М.І. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сідей Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
970617
  Сідей М.І. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Сідей Марія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 184 арк. – Бібліогр.: арк. 7-8, 172-183
970618
  Моклячук М.П. Оцінки функціоналів від стаціонарних процесів за спостереженнями з пропусками : монографія / М.П. Моклячук, М.І. Сідей ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 189, [2] с. – Бібліогр.: с. 177-189. – ISBN 978-617-696-749-1
970619
  Буй Д.Б. Оцінки часової складності для додавання, видалення та порівняння при реалізації алгоритмів теоретико-множинних операцій у табличних алгебрах / Д.Б. Буй, І.С. Канарська, О.С. Сенченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  В роботі досліджуються алгоритми, що реалізують перетин, об"єднання і різницю в табличних алгебрах. Запропоновано модифікації найбільш поширених алгоритмів, що дозволяють скоротити кількість обчислень. Було знайдено оцінки у найгіршому випадку та у ...
970620
  Вовк Лілія Борисівна Оцінки швидкості збіжності в бакстерових теоремах та їх застосування : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Вовк Лілія Борисівна; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 10л.
970621
  Вовк Л.Б. Оцінки швидкості збіжності в бастерових теоремах та їх застосування : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Вовк Л. Б.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1994. – 119л. – Бібліогр.:л.112-119
970622
  Боярищева Т.В. Оцінки швидкості збіжності до нормального закону в термінах середніх псевдомоментів / Т.В. Боярищева, П.В. Слюсарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-24. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота містить оцінки швидкості збіжності до нормального закону функцій розподілу сум випадкових величин. Ці оцінки отримано в термінах середніх псевдомоментів. Ключові слова: швидкість збіжності, псевдомомент. The paper contains estimates of the ...
970623
  Калінін Володимир Михайлович Оцінки швидкості збіжності методу сіток для задач теорії пружності : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.07 / Калінін Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 17л.
970624
  Сугакова Олена Володимирівна Оцінки швидкості збіжності у теоремі Рен"і : Дис... кандид. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Сугакова Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 80л. – Бібліогр.:л.70-80
970625
  Сугакова О.В. Оцінки швидкості збіжності у теоремі Рен"ї. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Сугакова О.В.; КГУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 9л.
970626
  Пашко А.О. Оцінки швидкості рівномірної збіжності субгауссових кратних рядів / А.О. Пашко, І.М. Зелепугіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-34. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  У статті узагальнюються результати робіт [1, 2, 3] на випадок кратних розрядів.
970627
  Коніщук В.В. Оцінко різноманітності екосистем Черемського природного заповідника на основі картографічного моделювання : Автореф. дис. ...кагд. біол. наук: 08.00.16 / Василь Васильович Коніщук; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
970628
   Оцінку ставить суспільство // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 29 серпня (№ 155). – С. 21


  "Державна премія України в галузі освіти стала найвищою відзнакою досягнень науковців і педагогів".
970629
  Серажим К.С. Оцінна лексика у політичному дискурсі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 112-117
970630
  Гладкова Г.П. Оцінна модальність абстрактних іменників із суфіксом -ness у художній картині світу (на матеріалі корпусу британських романів) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 34-41
970631
  Доній Т.М. Оцінна модель характеристик перекладу віршованого тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 130-138


  У статті запропоновано структуровану модель, яка репрезентує аналіз характеристик перекладу віршованого тексту з англійської мови на українську і навпаки. В статье предлагается к рассмотрению структурированную модель, которая представляет анализ ...
970632
  Буграк У. Оцінна номінація у художньому тексті (на матеріалі етюду М. Коцюбинського "Невідомий") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядається функціональне навантаження номінації на прикладі етюду М.Коцюбинського "Невідомий", де найменування є стилістично маркованим, оскільки саме через нього виявляються приховані смисли дискурсу, його інтенція.
970633
  Коць Т. Оцінна парадигма України в мові сучасних періодичних видань // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 195-207. – ISSN 0201-419
970634
  Гайдученко Л.В. Оцінна складова семантичної структури концепту macht (влада) в німецькомовній лінгвокультурі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 60-70. – Bibliogr.: Літ.: с. 69-70; 28 назв
970635
  Сушич Т. Оцінне значення метафори // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 138-140. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  В основі дослідження - проблема "метафори-оцінки" образних структур з національною специфікою елементів у текстах української поезії Канади.
970636
  Нікульшина Т. Оцінний аспект концептів creature та істота (на матеріалі сучасної англійської та української мови) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 108-113. – ISSN 2075-1486
970637
  Іщенко Н.Г. Оцінний компонент лексичного значення слова // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 47-50. – Бібліогр.: С.50; 6 назв
970638
  Харченко Л.О. Оцінний компонент у семантиці дієслів емоційного стану. // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 216-220. – (Філологія)
970639
  Соловйова О. Оцінний потенціал прикметників на позначення зовнішності людини в англійській мові // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 176-191. – Бібліогр.: Літ.: С. 188; 12 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
970640
  Бєссонова Ольга Леонідівна Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти : Дис. доктора філолог. наук: 10.02.04 / Бєссонова Ольга Леонідівна; Донецький нац. ун-тет. – Донецьк, 2003. – 462с. + Додатки: л. 454-462. – Бібліогр.: л. 399-454
970641
  Бєссонова Ольга Леонідівна Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивний і гендерний аспекти : Автореф. дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.04 / Бєссонова О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
970642
  Бєссонова О.Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивно-гендерні аспекти / О.Л. Бєссонова; МОНУ; Донецький нац. ун-тет. – Донецьк : ДонНУ, 2002. – 362с. – ISBN 966-639-104-X
970643
  Сисоєва Є.С. Оцінні антропоніми в англійській мові / Є.С. Сисоєва ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – 232, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 227-232. – Бібліогр.: с. 198-226. – ISBN 978-966-639-601-6
970644
  Усик Л.М. Оцінні значення в ознаках та базисах фітонімів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 617-625. – ISBN 966-581-481-8
970645
  Гончарук Д.Д. Оцінні назви осіб в італійській та український мовах: словотвірна та семантична характеристика // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 127-131


  Висвітлено словотвірні та семантичні характеристики оцінних назв осіб в італійській та українській мовах. Наведено приклади еквівалентів та проаналізовано особливості емоційно-експресивних відтінків. Виокремлено різницю між зменшено-пестливими та ...
970646
  Яшенкова Ольга Володимирівна Оцінні номінації в англійському діалогічному мовленні : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.04 / Яшенкова Ольга Володимирівна; Національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 23л.
970647
  Коломоєць Т.О. Оцінні поняття в адміністративному законодавстві України реалії та перспективи формулювання їх застосування // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 36-46. – (Юридичні науки ; № 1)
970648
  Тітко І. Оцінні поняття в кримінально-процесуальному праві загальнотеоретичний аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 241-249. – ISSN 1993-0909
970649
  Тітко І.А. Оцінні поняття в кримінально - процесуальному доказуванні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 158-163. – ISSN 0201-7245
970650
  Тітко І. Оцінні поняття в регламентації стадії порушення кримінальної справи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 2 (61). – С. 187-195. – ISSN 1993-0909
970651
  Морозенко О.О. Оцінні прикметники як засіб вербалізації концепту "character" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 61-68. – ISSN 2077-804X


  У статті розглядаються оцінні прикметники як засіб вербалізації концепту CHARACTER в сучасній англійській мові. Виокремлюються основні ознаки концепту CHARACTER, з"ясовано номінативну щільність концепту.
970652
  Бобошко Т.М. Оцінні реактивні висловлення: методологія дослідження // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 40-45. – ISBN 978-966-171-881-3
970653
  Бобошко Т.М. Оцінні респонсивні висловлення в сучасній англійській мові: комунікативно-прагматичні та функціональні характеристики (на матеріалі американських і британських художніх творів початку XXI століття) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бобошко Тетяна Михайлівна ; НАН України, Центр наук. дослідж. та викладання іноземних мов. – Київ, 2015. – 222 арк. – Додатки: арк. 209-222. – Бібліогр.: арк. 186-205
970654
  Бобошко Т.М. Оцінні респонсивні висловлення в сучасній англійській мові: комунікативно-прагматичні та функціональні характеристики (на матеріалі американських і британських художніх творів початку XXI століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бобошко Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
970655
  Борисова Т.С. Оцінні стереотипи образів персонажів у пригодницьких творах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 51-58. – ISBN 966-581-231-9
970656
  Туранська В.Л. Оцінні суфікси в мові української історичної прози // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 52-53
970657
  Вишневська Г. Оцінність у художньому тексті (на матеріалі книжки Марії Матіос "Нація") // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 1 (20). – С. 59-62. – ISSN 2075-1222
970658
  Сизонов Д.Ю. Оцінність як категорія сучасної фразеології // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 39-41. – ISSN 2311-2697


  У статті аналізується категорія оцінності як домінантної характеристики сучасної фразеології. Розглядається широкий спектр наукових поглядів на оцінку в межах неонапрямків лінгвістики - медіа- та юрислінгвістики, сугестивної та політичної лінгвістики, ...
970659
  М"яснянкіна Л. Оцінність як лінгвістична категорія й особливості ії прояву в рекламному тексті. // Теле- та радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 8. – С. 155-159.
970660
  Олексій К.Б. Оцінність як маркер індивідуально-авторської картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – C. 131-134


  У статті простежено специфіку індивідуально-авторської картини світу. Репрезентовано різні погляди науковців на проблему її оцінності. Встановлено, що оцінність є однією з диференційних ознак авторських картин, що дає змогу кваліфікувати їх як ...
970661
  Коць Т. Оцінність як семантико-стилістична категорія публіцистичного стилю // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 78-86. – ISSN 1682-3540
970662
  Кузнєцова Т. Оцінність як соціокультурна ознака журналістського тексту // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 68-78


  Розглянуто оцінність у світлі соціоку льтурних досліджень журналістських текстів. Зокрема визначено основні чинники, які зумовлюють оцінний знак матеріалів друкованих ЗМІ: специфіка соціокультурного простору, тип видання, жанрові особливості тексту, ...
970663
  Тищенко О.О. Оцінно-експресивна лексика у заголовках грецьких газетних публікацій // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 234-239. – ISBN 978-617-7132-63-8


  "Актуальність дослідження полягає в необхідності вивчення функціонування оцінно-експресивної лексики на матеріалі заголовків газетних публікацій Греції, оскільки використання такої лексики є надзвичайно поширеним, проте цей напрям є малодослідженим. ...
970664
  Ідзьо М.В. Оцінно-експресивна наснага публіцистичного тексту (на матеріалі сучасної польської преси) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 66-74. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується оцінно-експресивна наснага публіцистичних текстів сучасної польської преси, яка досягається за допомогою використання цілого арсеналу лексико-семантичних засобів. Аналіз мовних засобів здійснюється з точки зору функціонального ...
970665
  Бабій І. Оцінно-експресивний потенціал іменникових лексичних інновацій у романі "Чотири броди" Михайла Стельмаха // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 81-91. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
970666
  Артемова Л.В. Оцінно-емотивна домінанта експресивності сучасних іспанських аналітичних статей (на матеріалах періодичних видань "EL Pais", "EL Mundo", "ABC") : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Артемова Л.В.; Київський нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2005. – 219л. – Бібліогр.: л. 166-219
970667
  Артемова Л.В. Оцінно-емотивна домінанта експресивності сучасних іспанських аналітичних статей (на матеріалах періодичних видань "EL Pais", "EL Mundo", "ABC") : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Артемова Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
970668
  Райчева Т.Д. Оцінно-етичні судження як складова соціальної компетенції дитини старшого дошкільного віку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 261-265. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Автор розглядає оцінно-етичні судження як засіб формування у дітей старшого дошкільного віку здатності орієнтуватися в морально-етичних питаннях життя й визначати в них власну позицію, узгоджуючи її із системою моральних цінностей демократичного ...
970669
  Ляшенко Н.Є. Оціночна вартість творів образотворчого мистецтва сучасних митців як основа визначення вартості проектів придбаннч об"єктів колекціонування // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 12-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-8810
970670
  Петровська Н. Оціночна діяльність при банківському іпотечному кредитуванні ( Світовий досвід та особливості використання в Україні) : банківські технології / Н. Петровська, С. Фетісова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 13-21 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
970671
  Черкас М. Оціночна функція правової свідомості: зміст та особливості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 22-26.
970672
  Турчин-Кукаріна Оціночне поняття "винятковість випадку" в цивільному процесі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 397-403. – ISSN 1026-9932
970673
  Близнюк О. Оціночне поняття "поважні причини" у трудовому праві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.374-377. – Бібліогр.: 7 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
970674
  Подшивалкіна В.І. Оціночні дослідження соціальних проектів і програм : навчально-методичний посібник / В.І. Подшивалкіна, І.В. Крапива ; Одеський національний ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т соціальних наук, Кафедра соціології. – Одеса : ТЭС, 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-8145-89-6
970675
  Шафаренко Ю. Оціночні дослідження у паблік рилейшнз // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 132-135
970676
  Бакалінська О. Оціночні категорії в цивільному праві та процесі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 33-36
970677
  Бакалінська О.О. Оціночні категорії в цивільному судочинстві: юридична суть та зміст // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 8 (82). – С. 2-8
970678
  Шапченко С.Д. Оціночні ознаки і кваліфікація злочинів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 26)


  В статье рассматриваются особенности оценочных признаков состава преступления, исследуются структура оценки как способа конкретизации этих признаков в рамках квалификации преступлений, проблема истинности оценки. Сопоставление полученных результатов с ...
970679
  Коломоєць Т. Оціночні поняття адміністративного судочинства України: наукові підходи до їх тлумачення у правовій доктрині / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 54-70. – ISSN 1026-9932
970680
  Павшук К. Оціночні поняття в нормах Конституції України // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 3. – С. 63-68
970681
  Лисюк Я. Оціночні поняття в сімейному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 53-54
970682
  Солоніна С. Оціночні поняття в сімейному праві, як засоби збалансування вимог закону в умовах державотворення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 82-84
970683
  Турчин-Кукаріна Оціночні поняття права: термінологічна дискусія // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 78-82
970684
  Гетьманцева Н.Д. Оціночні поняття трудового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 50-53. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Розкриваються поняття та ознаки оціночних понять трудового права. На основі концептуальних поглядів науковців виявлені характерні особливості оціночних оціночних понять трудового права.
970685
  Косович В. Оціночні поняття у проекті нового Кримінального кодексу України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.54-57. – Бібліогр.: 2 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
970686
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 1) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-39.
970687
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 2) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 27-37.
970688
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 3) // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 24-39.
970689
  Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення й проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 4) // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 21-25.
970690
  Бережнюк В.М. Оціночні поняття у суддівській діяльності: функціональне призначення та специфіка використання // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – C. 8-10. – ISBN 978-617-7096-97-8
970691
  Турчин-Кукаріна Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 255 л. – Додатки: л. 234-255. – Бібліогр.: л. 195-233
970692
  Турчин-Кукаріна Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 21 назва
970693
  Косович В. Оціночні поняття як джерело і форма права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 52-59. – (Серія юридична ; Вип. 40)
970694
  Косович В.М. Оціночні поняття як засіб юридичної техніки : монографія / В.М. Косович. – Львів : Тріада-плюс, 2010. – 212 с. – ISBN 978-966-486-075-5
970695
  Вавженчук С. Оціночні судження та фактичні твердження як цивільно-правові категорії у сфері захисту честі, гідності та ділової репутації / С. Вавженчук, В. Довгопол // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 3-6
970696
  Сегіда К. Оціночно-прогностична модель геодемографічної системи регіону // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 85-91. – ISSN 2413-7154


  Геодемографічна система регіону є типовим об"єктом суспільно-географічних досліджень. Оціночно-прогностична модель геодемографічної системи створена для експериментального дослідження тенденцій розвитку геодемографічної системи і прогнозування ї ї змін ...
970697
  Сегіда К.Ю. Оціночно-прогностичне моделювання геодемографічної системи Харківського регіону // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 136-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
970698
  Романенко Є. Оцінювальні підходи в дослідженні євроатлантичного вектора регіональної політики України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 130-139
970699
  Вайс К.Г. Оцінювання = Evaluation. Methods fop studying programs and policies : Методи дослідження програм та політики / К.Г. Вайс; Пер. з англ. Р.Ткачук, М.Корчинська; Наук. ред.перекладу О.Кілієвич. – Київ : Основи, 2000. – 671с. – ISBN 966-500-515-4
970700
  Гліненко Л.К. Оцінювання апріорних значень коефіцієнтів упевненості успішності інноваційних проектів // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 118-128. – ISSN 2218-4511
970701
  Маслак О.О. Оцінювання безпеки інноваційного розвитку в умовах кластеризації національної економіки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 160-170
970702
  Возняк Г.В. Оцінювання бюджетного забезпечення розвитку регіонів України на основі таксонометричного методу
970703
  Усольцева О.С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Усольцева О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 135 л. – Бібліогр.: л. 125-135
970704
  Усольцева О.С. Оцінювання в моделях з цензурованими даними та похибками вимірювання : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Усольцева О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
970705
  Чижевський В.В. Оцінювання в режимі реального часу загрози коливного порушення стійкості енергооб"єднання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Чижевський Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
970706
  Недеря Л.В. Оцінювання вартості банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 216-221 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
970707
  Корягін М.В. Оцінювання вартості підприємства в системі бухгалтерського обліку : монографія / М.В. Корягін ; Укоопспілка, Львів. комерційна акад. – Львів : НВП "Інтерсервіс", 2012. – 208 c., [28] арк. дод. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-062-1
970708
  Кочерга М. Оцінювання взаємовпливу інвестиційної діяльності та навколишнього природного середовища в процесі екологічного аудиту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 46-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
970709
  Білик Р.Р. Оцінювання взаємозв"язків економічної безпеки та конкурентоспроможності регіону // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 23-30. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
970710
  Чебан О. Оцінювання виконання комунікаційної функції органів публічної влади // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 59-66. – ISSN 2414-4436
970711
  Кузьмін О.Є. Оцінювання використання мотиваційного потенціалу підприємства / О.Є. Кузьмін, В.Б. Горбань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 202-212 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
970712
  Бабій Л.О. Оцінювання високотемпературної водневої деградації теплостійких сталей реакторів гідрокрекінгу нафти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Бабій Л.О. ; НАН України , Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
970713
  Грищенко Н.В. Оцінювання відносин людини і навколишнього середовища в Україні крізь призму екологічного сліду // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 44-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
970714
  Поляк Н.О. Оцінювання відповідності національних норм у сфері соціального захисту безробітних в Україні вимогам міжнародних стандартів / Н.О. Поляк, О.П. Тарасюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 269-275. – ISSN 2222-0712
970715
  Назарчук З.Т. Оцінювання водневої деградації феромагнетиків у магнетному полі / З.Т. Назарчук, О.Є. Андрейків, В.Р. Скальський ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2013. – 270, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 245-269. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1304-9
970716
  Якимова Л.П. Оцінювання впливу запровадження накопичувального рівня на стійкість та ефективність державної пенсійної системи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 162-171 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
970717
  Твердохлібова Д.В. Оцінювання впливу зовнішніх корпоративних запозичень на доходи зведеного бюджету України за операціями з імпорту товарів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 12 (625). – С. 53-75. – ISSN 0131-775Х
970718
  Мельник Т.М. Оцінювання впливу імпорту на проміжне і кінцеве споживання в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 62-70 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
970719
  Дрига С.Г. Оцінювання впливу інновацій на темпи і пропорції економічного зростання / С.Г. Дрига, Б.М. Щукін, Д.І. Манцуров // Вчені записки Державного вищого навчального закладу "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" : збірник наукових праць / Державний, вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 41-47
970720
  Гречанюк М.С. Оцінювання впливу поперечно-кутових коливань на поперечну стійкість сідлового автопоїзда // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 124-127. – ISSN 1997-9266
970721
  Штутман П.Л. Оцінювання впливу професійного розвитку кадрів на конкурентоспроможність підприємств промисловості в контексті модернізації національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 197-201
970722
  Олександренко І.В. Оцінювання впливу прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 134-142. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
970723
  Сливка О. Оцінювання впливу регіональних чинників на забезпечення людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 8. – С. 46-50. – Бібліогр.: 11 назв
970724
  Захаркін О.О. Оцінювання впливу рівня інноваційної активності підприємств на їх фінансово-економічні результати / О.О. Захаркін, М.В. Костель, Л.С. Захаркіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 427-441. – ISSN 1993-6788
970725
  Мисько К.А. Оцінювання впливу рослинного покриву на розвиток ерозійних процесів на схилових землях Поділля // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (82). – С. 117-123. – ISSN 0868-6939


  Оцінено вплив рослинного покриву як важливого фактору інтенсивності та розвитку ерозійних процесів та одного з найбільш важливих параметрів моделювання ерозії. Рослинний покрив (С-фактор) аналізується як чинник, що найлегше піддається змінам. ...
970726
  Кичак В.М. Оцінювання впливу спектральної щільності флуктуацій струму на ширину лінії генерації переходу Джозефсона / В.М. Кичак, В.В. Кичак // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 153-158. – ISSN 1997-9266


  Досліджено вплив низькочастотної та високочастотної спектральних щільностей флуктуацій струму звичайних електронів та куперівських пар на ширину лінії генерації генератора на базі одиничного переходу Джозефсона (ПД). Розглянута можливість зменшення ...
970727
  Ігнатьєва І.А. Оцінювання впливу стратегічного вибору на ефективність діяльності промислових підприємств : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 136-141 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
970728
  Кречковська Г.В. Оцінювання впливу теплозмін у високотемпературному воденьвмісному середовищі на деградацію сталей парогонів ТЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Кречковська Галина Василівна ; НАН України ; Фізико-механічний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 24 назви
970729
  Прімєрова О. Оцінювання впливу фінансової інтеграції на економічний розвиток країни // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 40-50. – ISSN 1605-2005
970730
  Бєлова І.В. Оцінювання впливу фіскальних та монетарних заходів державних органів на подолання наслідків реалізації системного фінансового ризику // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 208-215. – ISSN 2309-1533
970731
  Красножон А.В. Оцінювання втрат активної потужності в грозозахисному тросі повітряних ліній електропередавання // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 6 (123). – С. 52-56. – ISSN 1997-9266
970732
  Савчук М.В. Оцінювання гідростатичної складової зенітної тропосферної затримки за даними радіозондування / М.В. Савчук, Ф.Д. Заблоцький // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 3-5 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2311-9780
970733
  Баженова О.В. Оцінювання глобальних дисбалансів: сучасні тренди // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 69-78


  У статті проведено аналіз макроекономічних тенденцій, що склалися на сучасному етапі розвитку світової економіки та спричиняють її розбалансованість. Розраховано індикатори, що характеризують ступінь концентрації позицій по поточному рахунку у країнах ...
970734
  Шуляр Р.В. Оцінювання гнучкості та адаптивності систем управління якістю підприємств / Р.В. Шуляр, І.Б. Олексів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 200-207 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
970735
  Хохлов В. Оцінювання держслужбовців: як не припуститися помилок? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 6-12 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 1992-9277
970736
  Тадєєв О. Оцінювання деформацій земної поверхні за даними в геодезичних криволінійних системах координат // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 1 (29). – С. 48-52. – ISSN 1819-1339
970737
  Чехун В.О. Оцінювання діяльності вищих навчальних закладів України // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 36-41.
970738
  Шевченко С. Оцінювання діяльності державних службовців: теоретичні та практичні підходи, досвід // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 255-265
970739
  Бойко Т.В. Оцінювання екологічних ризиків від впливів на навколишнє середовище техногенних об"єктів / Т.В. Бойко, А.О. Абрамова // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 4 (121). – С. 31-35. – ISSN 1997-9266
970740
  Россошанська О.В. Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств : монографія / Россошанська О.В. ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2016. – 349, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 304-349. – ISBN 978-617-11-3043-0054-1
970741
  Россошанська О.В. Оцінювання економічної безпеки інноваційних проектно-орієнтованих підприємств як науковий напрям в сспеціальності "економічна безпека суб"єктів господарської діяльності" // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 4 (60). – С. 137-155 : рис. – Бібліогр.: 76 назв. – ISSN 2222-8810
970742
  Перекрест Т.В. Оцінювання економічної ефективністі туризму: науково-практичний аспект // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 121-126. – ISSN 1729-7206
970743
  Ярова Б.М. Оцінювання економічної ефективності використання сільськогосподарських земель державними інституціями // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 124-132. – ISSN 2308-1988
970744
  Кузьмін О.Є. Оцінювання економічної ефективності досягнення стратегій машинобудівних підприємств / О.Є. Кузьмін, Н.Я. Петришин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 103-110. – Бібліогр.: с. 103, 106


  Розглянуто основні показники діяльності машинобудівних підприємств. Розроблено систему показників оцінки економічної ефективності досягнення стратегій вітчизняних машинобудівних підприємств. Сформовано методичні рекомендації щодо використання цих ...
970745
  Максимець О.В. Оцінювання економічної ефективності злиття та поглинання в лісопромисловому комплексі Швеції, формування пропозицій для України / О.В. Максимець, Я.В. Безик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 255-264. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Визначено сутність та особливості злиття та поглинання в міжнародному бізнесі. Розглянуто основні методи оцінювання ефективності процесів злиття та поглинання. Сформовано спільні для застосування у всіх формах інтегрованих структур методи оцінки ...
970746
  Болдуєва О.В. Оцінювання економічної ефективності зовнішньої діяльності суб"єктів господарювання / О.В. Болдуєва, А.О. Кіслань // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 17-20. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
970747
  Даниленко В.А. Оцінювання економічної стійкості на основі фрактального аналізу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 55-61
970748
  Гринюк Н.А. Оцінювання економічної участі пайовиків у діяльності споживчого товариства // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2015. – № 1 (63). – С. 56-62 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв.


  Наведедені дані стосуються джерел фінансування, стратегічних пріоритетних напрямів і напрямів інноваційної діяльності.
970749
  Шаманський С.Й. Оцінювання енерго-економічної ефективності культивування мікроводоростей для виробництва біопалива в Україні // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (25). – С. 52-60 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2073-5057
970750
  Розен В.П. Оцінювання енергоефективності в навчальних закладах з використанням правила ранжування Кондорсе за показниками впливу на рівень їх енерговикористання / В.П. Розен, І.В. Яковчук, І.М. Шарий // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – С. 66-72. – (Серія "Гірництво" ; вип. 34). – ISSN 2079-5688


  "Розглянуто механізм виявлення кращих зразків енергоефективності, який спирається на метод ранжування і забезпечує достовірність управлінських дій спрямованих на підвищення рівня енергоефективності системи енергоспоживання в навчальних корпусах. Задачу ...
970751
   Оцінювання ерозійної небезпеки грунтів під час проведення землевпорядних робіт / Д.О. Тімченко, М.В. Куценко, О.В. Круглов, П.Г. Назарок // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 59-62 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
970752
  Антонюк А.А. Оцінювання ефективність маркетингової діяльності на підприємстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-10. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
970753
  Джеджула В.В. Оцінювання ефективності антикризового управління підприємства за умов інноваційного розвитку / В.В. Джеджула, І.Ю. Єпіфанова, Н.О. Оранська // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6814
970754
  Радова Н.В. Оцінювання ефективності банківських злиттів і поглинань // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 203-211. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто проблеми підвищення рівня капітальної бази банків України. Оцінено ефективність процесу реорганізації банків.
970755
  Стадник М.Є. Оцінювання ефективності водокористування в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 257-262. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
970756
  Тарасенко Н. Оцінювання ефективності діяльності бібліотек у соціальних мережах: методика, критерії, досвід // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 330-342. – ISSN 2224-9516
970757
   Оцінювання ефективності діяльності органів внутрішніх справ україни шляхом вивчення громадської думки / О.А. Лупало, В.Ю. Котляр, Забудський, КО // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 197-207.
970758
  Калініна Л.М. Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління в змісті посібника для керівників сфери освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С.119-136. – ISBN 978-966-544-404-5
970759
  Москвітіна Т.Д. Оцінювання ефективності логістичного обсуговування // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 6 (49). – С. 44-50 : табл., рис.
970760
  Васєчко О.О. Оцінювання ефективності міжнародної технічної допомоги / О.О. Васєчко, О.М. Мотузка // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 6-11 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
970761
  Стисло Т.Р. Оцінювання ефективності пошуку у бібліотечних системах // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 18- 23. – (Серія "Технічні науки" ; № 4). – ISSN 2306-4412
970762
  Чайковський Є.О. Оцінювання ефективності реалізації інноваційної стратегії розвитку підприємств // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 81-88. – ISSN 2310-5534
970763
  Васильців Т.Г. Оцінювання ефективності реалізації функцій державного регулювання інвестиційно-інноваційного забезпечення економічної безпеки реального сектора економіки України / Т.Г. Васильців, Н.І. Іляш // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 13-18. – ISSN 2222-0712
970764
  Беспала Н.О. Оцінювання ефективності роботи податкових органів щодо виконання державного бюджету України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 10-15. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
970765
  Шамрін Р.В. Оцінювання ефективності системи безготівкових карткових розрахунків із застосуванням нейромережевої моделі попиту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 14-17. – ISSN 2306-6814
970766
  Кузьмін О.Є. Оцінювання ефективності системи корпоративного управління / О.Є. Кузьмін, О.В. Мукан // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 89-95
970767
  Алєксєєв І.В. Оцінювання ефективності управління житловим фондом / І.В. Алєксєєв, Н.В. Мороз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 246-253. – ISSN 1993-6788


  У статті запропоновано комплексний метод оцінювання ефективності управління житловим фондом, який містить три складові: економічну ефективність, соціальну відповідальність управителя і характеристику технічних наслідків діяльності управителя з ...
970768
  Дідченко О.І. Оцінювання ефективності управління інноваційним розвитком ПАТ "Дніпропетровський агрегатний завод" / О.І. Дідченко, О.С. Григорьєва // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (3). – С. 66-71
970769
  Транченко Л.В. Оцінювання ефективності управління підприємством на основі універсальних нормативних графічних моделей : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 127-130. – Бібліогр.: 10 назв
970770
  Хомутенко А.В. Оцінювання ефективності управління фінансовими потоками місцевих бюджетів України за цільовим підходом / А.В. Хомутенко, М.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 294-305. – ISSN 1993-6788
970771
  Ткач С.М. Оцінювання ефективності функціонування машинобудування в системі розвитку галузевих кластерів в Україні / С.М. Ткач, Я.В. Панас // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 133-140 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
970772
  Прилуцька І. Оцінювання ефективності функціонування наукових парків: вітчизняні реалії у контексті світових тенденцій // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 106-113. – ISSN 2078-5860


  Здійснено порівняльний аналіз та оцінювання ефективності вітчизняних наукових парків та провідних зарубіжних аналогів із застосування методу TOPSIS.
970773
  Якуненко К.В. Оцінювання ефектів від впровадження Україною директив ЄЕНС про обмеження викидів шкідливих речовин у повітря // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 167-178


  У статті викладено результати дослідження кількісних економічних ефектів від модернізації теплової електроенергетики України відповідно до вимог Європейської Енергетичної Спільноти та Європейського Союзу. Дослідження спираєтьтся на контрфактуальний ...
970774
  Васильєва Т.А. Оцінювання ефекту від застосування інструментів маркетингових комунікацій банку / Т.А. Васильєва, О.В. Радченко, Я.М. Кривич // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 65-68. – ISSN 1728-6220
970775
  Казакевич П. Оцінювання європейських судових систем як необхідний елемент ефективної роботи суду // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 6-21
970776
   Оцінювання за новими правилами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 21 січня (№ 1/2). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Старт державної атестації відкриває наказ МОН від 17.09. 2018 о. № 1008 "Деякі питання державної атестації наукових установ".
970777
  Федів І.С. Оцінювання забрудненості грунтів та визначення фізико-хімічного складу відходів на несанкціонованому звалищі у м. Стрий / І.С. Федів, К.В. Степова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 101-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
970778
  Власова О.В. Оцінювання запасів прісної води півдня України / О.В. Власова, А.М. Шевченко, Р.П. Боженко // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т водних проблем і меліорації ; редкол.: М.І. Ромащенко, А.П. Шатковський, Т.І. Трошина [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 105. – C. 22-27. – ISSN 0507-2166
970779
  Хлобистов Є.В. Оцінювання збитків від наслідків надзвичайних подій природного та техногенного характеру: впровадження екосистемного підходу // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 24-26
970780
  Третяк А.М. Оцінювання збитків, завданих природно-заповідному фонду, що розташовано на територіях незаконно анексованої АР Крим та тимчасово окупованих частинах Донецької і Луганської областей / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Н.О. Капінос // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 65-71 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
970781
  Сусідко М.М. Оцінювання змін в умовах переміщення водних мас на гірських річках // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 181-184. – Бібліогр.: 4 назви
970782
  Дюмін О.З. Оцінювання знань з курсів соціально-гуманітарного циклу в межах кредитно-модульної системи / О.З. Дюмін, А.В. Сіомак // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 356-360. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
970783
  Дюмін О.З. Оцінювання знань з курсів соціально-гуманітарного циклу в межах кредитно-модульної системи / О.З. Дюмін, А.В. Сіомак // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
970784
  Марушкевич А.А. Оцінювання знань і умінь студентів. Модульно-рейтингова система оцінювання / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 229-232. – ISBN 978-966-439-865-4
970785
  Зварич І.М. Оцінювання знань студентів в умовах практично-навчальних ситуацій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 287291
970786
  Луканська А. Оцінювання знань: узяв хабар - і спиш спокійно. Що стимулює корупцію у вишах? // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 7 червня (№ 104). – С. 6
970787
  Заворотний А.Л. Оцінювання значення лінійного оператора за нечітко спотвореним значенням іншого лінійного оператора // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 185-191. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розв"язана задача оцінювання значення лінійного оператора за значенням іншого лінійного оператора, що містить нечітке збурення.
970788
  Нижник В.М. Оцінювання зовнішнього середовища інноваційних бізнес-процесів промислових підприємств України методом "5*5" / В.М. Нижник, О.М. Полінкевич, А.М. Ніколаєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
970789
  Саричев Д.О. Оцінювання зрілості процесів управління проектами: теорія і практика // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 131-144. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
970790
  Полеха М.Я. Оцінювання і критерій згоди у векторних лінійних моделях з похибками у змінних : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Полеха М.Я.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 120л. – Бібліогр.: л.109-120
970791
  Карпінський Б.А. Оцінювання і порівняння фінансової продуктивності національного господарства в умовах глобальних фінансових викликів: методологія та практика // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 80-90
970792
  Замкевич Б.М. Оцінювання і прогноз фінансової стійкості підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 127-130. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблему фінансової стійкості підприємства за його функціонування в умовах економічних трансформацій. Вирішення проблеми засновано на інформаційно-енергетичній концепції економічної системи. На підставі аналізу розвитку економічних ...
970793
  Павлова В.А. Оцінювання і прогнозування конкурентоспроможності підприємства : монографія / В.А. Павлова, Р.В. Губарєв ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 146-160. – ISBN 978-966-343-335-7
970794
  Кайдалова А.В. Оцінювання і рейтингування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів як складова системи якості вищої фармацевтичної освіти / А.В. Кайдалова, О.В. Посилкіна // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т.[та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 28-36. – ISSN 0367-3057
970795
   Оцінювання іміджевої привабливості ВНЗ із боку ринку освітніх уподобань населення / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, Л.В. Гриневич, С.О. Степуріна, Т.С. Мілевська // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 157-167. – ISBN 978-966-8177-75-0
970796
  Пол Оцінювання інвестиційного і кредитного ризиків українських компаній : слово практикам / Пол, Томас // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 38-40. – ISSN 1605-2005
970797
  Ліщук В.В. Оцінювання інвестиційного клімату як основа для залучення іноземного капіталу в економіку України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 56-61 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
970798
  Марченко В.М. Оцінювання інвестиційної привабливості економічної діяльності в Україні на основі показників її економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 46-52
970799
  Левченко Н.М. Оцінювання інвестиційної привабливості підприємств за когнітивним підходом / Н.М. Левченко, І.С. Табаков // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 63-70. – ISSN 2308-1988


  "Сформовано авторське визначення поняття «оцінювання інвестиційної привабливості підприємств» як процесу, у ході якого потенційний інвестор, оперуючи кількісною та якісною інформацією (у формі гіпотез), критично осмислює перспективи розвитку ...
970800
  Попов М.О. Оцінювання індексу листкової поверхні за даними авіаційної лідарної зйомки / М.О. Попов, І.Д. Семко, І (І. Коzаk) Козак // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 126-139 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
970801
  Єріс Л.М. Оцінювання індикаторів ринкової позиції банків у сучасних умовах розвитку фінансового ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 191-200 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1993-6788
970802
  Андрос С. Оцінювання інтегрального ефекту від участі банку у фінансуванні інвестиційного проекту // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 36-53. – ISSN 1605-2005
970803
  Турчин Н.М. Оцінювання інтегрованого показника осаджуваної водяної пари за даними GPS-вимірювань та радіозондування // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. земельне агентство України ; Укр. т-во геодезії і картографії ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (86). – С. 33-35 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
970804
  Білоус Назар Оцінювання інтелектуального капіталу та інноваційної культури машинобудівної галузі Львівської області / Білоус Назар, Андрійчук Ольга // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Проаналізовано стан і визначено перспективи інноваційного розвитку машинобудівної галузі Львівської області. Охарактеризовано роль і важливість взаємозв"язку інтелектуального капіталу та інноваційної культури для ефективності інноваційного процесу у ...
970805
  Левицька Л. Оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності здобувача вищої військової освіти: педагогічна кваліметрія // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 188-197. – ISSN 2617-1775


  "Статтю присвячено вирішенню актуальної педагогічноїпроблеми з оцінювання та вимірювання інформаційно-комунікаційної компетентності (далі - ІКК) слухача (курсанта) закладу вищої військової освіти та військового навчального підрозділу закладу вищої ...
970806
  Руденко Л.Г. Оцінювання й картографування ризиків виникнення надзвичайних ситуацій в Україні - європейський контекст / Л.Г. Руденко, О.Л. Дронова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 1 (85). – С. 53-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
970807
  Косович В.М. Оцінювання й оцінки у правовому регулюванні : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Косович В. М.; Льв.ГУ. – Львів, 1996. – 24л.
970808
  Олійник Т.О. Оцінювання ймовірності банкрутства підприємств за холістичним підходом / Т.О. Олійник, Т.А. Кобиляцька // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 158-166. – ISSN 2308-1988


  "Сформовано авторське визначення поняття «діагностика ймовірності банкрутства підприємства». Здійснено експрес-діагностику ймовірності банкрутства ПАТ «МОТОР СІЧ». Уточнено визначення показників довгострокових та поточних зобов’язань у методиці ...
970809
  Криворотько І.О. Оцінювання кадрових ризиків на промислових підприємствах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 54-56. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
970810
  Войтенко С.Л. Оцінювання кнурів за якістю гібридного молодняка / С.Л. Войтенко, В.О. Горобець // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 27-32. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-092X
970811
  Полосьмак О.В. Оцінювання коваріантних функцій гауcсових випадкових процесів за допомогою вейвлет розкладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-35. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано метод оцінювання коваріаційних функцій гауссових випадкових процесів за допомогою вейвлет розкладів та вивчено властивості цих оцінок за допомогою вейвлет розкладів випадкових процесів з простору Орліча експоненціального типу. In this ...
970812
  Крачковська М.В. Оцінювання колориту ландшафтів територій навчальних корпусів університетів Києва в осінній період року // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.8. – С. 106-112. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Наведено результати аналізу колористики територій навчальних корпусів вісімнадцяти національних університетів Києва за методикою оцінювання колористичних особливостей ландшафту.
970813
  Гарапко В.І. Оцінювання компетентностей підготовки фахівців спеціальності 014 "Середня освіта (Мова та література (англійська)" як наукова проблема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 31-35. – Бібліогр.: с. 34. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
970814
  Євдокимова А.В. Оцінювання компонентів портфеля проектів на основі інтроформаційної моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Євдокимова Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
970815
  Добровенко О.А. Оцінювання конкурентної позиції банківської установи у процесі стратегічного планування // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 258-265. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
970816
  Горбаль Н.І. Оцінювання конкурентоспроможності на мікро-, мезо- та макрорівнях / Н.І. Горбаль, П.Г. Ільчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 213-222. – ISSN 0321-0499
970817
  Божко Ю.О. Оцінювання конкурентоспроможності підприємства методами конкурентної розвідки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 320-326. – ISSN 2222-4459
970818
  Кузнєцова І. Оцінювання конкурентоспроможності промислового підприємства / І. Кузнєцова, О. Артемова // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 54-73. – ISSN 2409-9260
970819
  Захарченко С. Оцінювання конкурентоспроможності України та її регіонів за індикаторами міжнародної торгівлі (в контексті методології IMD-Lausanne) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 89-99. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
970820
  Горбаль Н.І. Оцінювання конкурентоспроможності української економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 310-314. – ISSN 0321-0499
970821
  Соломаха І.В. Оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств регіонального економічного простору // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 253-261. – ISSN 1993-0259


  У статті обгрунтовано методичний підхід до оцінювання конкурентоспроможності флористичних підприємств на основі технології рейтингового оцінювання за допомогою експертного методу.
970822
  Цимбал Ю.В. Оцінювання кредитних ризиків у системі забезпечення фінансової стабільності банку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 97-101


  Проблема, що розглядається у роботі, полягає в забезпеченні фінансової стабільності банку при оптимізації ризиків кредитних операцій. Метою дослідження є обґрунтування та розробка рекомендацій з оцінки кредитних ризиків. Методи дослідження: системний ...
970823
  Хомутенко А.В. Оцінювання кредитного ризику і ризику незбалансованої ліквідності кредитних спілок України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 56-59
970824
  Скіцько В.І. Оцінювання логістичного ризику з використанням колективного штучного інтелекту // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 430-436. – ISSN 2222-0712
970825
  Примак Д.С. Оцінювання маркетингових акцій у нестабільному зовнішньому середовищі // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 201-207
970826
  Горун М.В. Оцінювання маркетингового забезпечення формування депозитних ресурсів банків України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 362-369. – ISSN 1993-6788
970827
  Потрашкова Л.В. Оцінювання маркетингової діяльності підприємства за критерієм створення майбутніх спроможностей до формування попиту // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 47-55. – ISSN 2218-4511
970828
  Юрчик Г.М. Оцінювання масштабів і наслідків тіньової зайнятості в Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць. – Київ, 2013. – № 1 (5). – С. 137-144
970829
  Лаврів Л. Оцінювання методичного забезпечення стратегічного планування в Україні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 39-42. – ISSN 1818-2682
970830
  Дейнега І.О. Оцінювання можливостей освітньої міграції для розвитку вищих навчальних закладів України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (73). – С. 40-45. – ISSN 2309-1533


  Місткість сегменту освітнього ринку щороку зменшується за рахунок несприятливої демографічної ситуації та підвищення вимог до вступників.
970831
  Федулова Л.І. Оцінювання можливостей реалізації науково-технологічного потенціалу України і Росії у формі кластерної взаємодії за допомогою патентного аналізу / Л.І. Федулова, В.К. Хаустов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 75-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
970832
  Коваленко О.А. Оцінювання можливостей ремонтно-відновлюваних органів з евакуації пошкоджених зразків озброєння та військової техніки // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (25). – С. 55-58. – ISSN 2311-7249


  Вирішення задачі з оцінювання можливостей ремонтно-відновлювальних органів з евакуації пошкоджених зразків озброєння і військової техніки здійснюється в декілька етапів: на першому: обчислюється довжина маршруту евакуації при застосуванні виду ...
970833
  Асташкін В.І. Оцінювання можливості подальшого використання колекторів первинного пароперегрівача котла з експлуатаційними пошкодженнями / В.І. Асташкін, Ф С. Будз, Б.Д. Дробенко // Прикладні проблеми механіки і математики : науковий збірник / НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача ; голов. ред. Р.М. Кушнір. – Львів, 2018. – Вип. 16. – С. 74-81. – ISSN 1810-3022
970834
  Сидорова А.В. Оцінювання монополізації ринку споживчого кредитування України / А.В. Сидорова, М.А. Кухенна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 3 (62). – С. 32-36 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
970835
  Писанко В.М. Оцінювання морфо-функціонального стану дітей-носіїв кохлеарного імпланта // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 05. – С. 38-45 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1818-9172
970836
  Полонська Т. Оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з іноземних мов у контексті компетентнісного підходу // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 224-237. – ISBN 978-966-544-404-5
970837
  Остапчук С.С. Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття) : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Остапчук Світлана Сергіївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
970838
   Оцінювання навчальних результатів з літератури (українська, зарубіжна, літератури національних меншин) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.79-80
970839
  Ішутіна Г.С. Оцінювання надійності геодезичної мережі при геомоніторингу забудованих територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Ішутіна Ганна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
970840
  Ковтуненко Л.П. Оцінювання наукових досліджень в Україні : практика використання європейської методології / Л. П. Ковтуненко, Т. В. Гончарова // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 61-75. – ISSN 0374-3896
970841
  Євтушенко В.М. Оцінювання науково-технічної сфери України за показниками міжнародних рейтингів / В.М. Євтушенко, А.Б. Осадча // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 2 (64). – С. 12-19


  Зарубіжний досвід формування інформаційної інфраструктури для науково-технічного та інноваційного розвитку.
970842
  Вижва С.А. Оцінювання наукової діяльності в Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 17/18 (783/784). – С. 21-25


  В статті: місце КНУ імені Тараса Шевченка та інших вузів України в рейтингу "Вебометрікс", лютий 2013; наукометричні показники вищих навчальних закладів України на 20. 02.2013 р., впорядкованих за h -індексом (h - кількість статей, на які є посилання ...
970843
  Ілляшенко О.В. Оцінювання необхідної складності системи економічної безпеки підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 265-272. – ISSN 2222-4459
970844
  Прушківський В.Г. Оцінювання неоіндустріальних чинників розвитку промислового міста в умовах децентралізації / В.Г. Прушківський, В.В. Буряк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 162-167. – ISSN 2222-4459
970845
  Слабоспицький О.С. Оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та мінімальною нормою відхилення від точок "тяжіння" для систем при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 199-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Для регресійної моделі розглядається задача оцінювання нестаціонарних параметрів у випадку, коли в кожен момент для вектора параметрів відома його точка "тяжіння". Для оцінки параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та ...
970846
  Мольков Ю.В. Оцінювання опірності руйнуванню ємностей під тиском із використанням енергетичного підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Мольков Юрій Валерійович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
970847
  Подвальна Г.В. Оцінювання основних засобів автотранспортних підприємств: оновлення та ефективність / Г.В. Подвальна, В.В. Кузяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 82-88. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
970848
  Аюбова Н.С. Оцінювання параметра Хюрста дробового броунівського руху в моделі з похибками вимірювань // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 10-14. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2616-7700
970849
  Щербіна А. Оцінювання параметрів біноміального розподілу у моделі суміші // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 86. – С. 182-192. – ISSN 0868-6904


  Estimation of the mean value in the model of two-component mixture is considered. Each object has some some characteristic of interest which can be zero (fail) or one (success). Probabilities for this values are constant for objects from the same ...
970850
  Назаренко О.М. Оцінювання параметрів задачі оптимального керування макроекономічними системами / О.М. Назаренко, Д.В. Фільченко // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 105. – ISBN 978-966-188-165-4
970851
  Слабоспицький О.С. Оцінювання параметрів лінійних дискретних динамічних систем методом найменших квадратів з мінімальним відхиленням від точок "тяжіння" при некласичних припущеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 135-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Для лінійної дискретної динамічної системи при некласичних припущеннях розглядається задача оцінювання стаціонарних параметрів у випадку, коли в довільний момент для матриці параметрів об"єкту відома її точка "тяжіння". Для матриці оцінок параметрів ...
970852
  Добровська І .А. Оцінювання параметрів лінійної регресії з похибками в змінних за допомогою від"ємних ймовірностей / І .А. Добровська, Р.Є. Майборода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою застосування концепції від"ємних ймовірностей, методу найменших квадратів та методу Монте-Карло побудовано оцінки параметрів лінійної регресії з похибками в змінних. Доведено консистентність та асимптотичну нормальність цих оцінок. The ...
970853
  Сусідко М.М. Оцінювання параметрів математичних моделей річкового стоку на основі воднобалансових досліджень / М.М. Сусідко, Лук"янецьО.І // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 42-49 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
970854
  Хуссейн Салем Кейбах М. Оцінювання параметрів нелінійних часових рядів у випадковому середовищі : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Хуссейн Салем М.Кейбах; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 15л.
970855
  Бойко Є.В. Оцінювання параметрів обернено-гауссових розподілів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-15. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)
970856
  Рябікова Г.В. Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.05.04 - системний аналіз і теорія оптимальних рішень / Рябікова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 125л. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: л.115
970857
  Рябікова Г.В. Оцінювання параметрів одновимірних крайових задач за неповними даними : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.04 / Рябікова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. + Додатки: л.116-125. – Бібліогр.: 8 назв
970858
  Горбач Т. Оцінювання параметрів суміші двох симетричних розподілів за зміщеною вибіркою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 52-63. – ISSN 0868-6904


  У дослiдженнi розглядається змiщена вибiрка з сумiшi двох симетричних розподiлiв, що вiдрiзняються зсувом. Для оцiнки невiдомих параметрiв використовується метод моментiв та метод узагальнених оцiночних рiвнянь. За допомогою оцiнок оптимальних ...
970859
  Шелестов А.Ю. Оцінювання параметрів та станів лінійних багатовимірних об"єктів з використанням розмитих еліпсоідальних множин : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Шелестов А. Ю.; НАН Укр. Ін-т кібернетики. – К., 1997. – 16л.
970860
  Зварич І. Оцінювання педагогічної компетентності викладачів США: досвід для вищих навчальних закладів України // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 6 (108). – С. 83-92. – ISSN 1682-2366
970861
  Смірнова М. Оцінювання персональної кредитоспроможності на основі методів штучного інтелекту / М. Смірнова, Сяохуей Ху // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 64-70 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1995-0519
970862
  Снігова О.Ю. Оцінювання перспектив забезпечення інклюзивного розвитку в процесі реалізації державної регіональної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – № 2 (92). – С. 10-17. – ISSN 1562-0905
970863
  Волошина К. Оцінювання платоспроможності промислового підприємства / К. Волошина, В. Комірна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 201-206. – ISSN 1993-0259
970864
  Москаленко С.О. Оцінювання поверхневого та підповерхневого водоутворення у процесі моделювання дощових паводків на малих річках правоберіжжя Прип"яті // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 87-93
970865
  Канєва Т.В. Оцінювання податкового потенціалу адміністративно-територіальної одиниці / Т.В. Канєва, М.О. Рубан // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 191-200. – ISSN 2222-0712
970866
  Руська Р. Оцінювання позицій кредитних спілок на світовому ринку фінансових послуг // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішовап К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 2 (61), квітень - червень. – C. 207-223. – ISSN 1684-906Х
970867
  Ємельянов О.Ю. Оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємств з використанням методу бенчмаркінгу витрат / О.Ю. Ємельянов, О.Б. Курило, Т.О. Петрушка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 46-51. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті досліджено методичні засади оцінювання потенціалу зростання конкурентоспроможності підприємства з використанням методу бенчмаркінгу витрат. Запропоновано вдосконалений метод бенчмаркінгу витрат, за допомогою якого можна обґрунтувати шляхи ...
970868
  Парій І.В. Оцінювання поточного стану врівноваженого розвитку енергогенеруючих підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 163-172. – ISSN 0321-0499
970869
  Остапчук В. Оцінювання похибки середньоквадратичної апроксимації функції багатьох змінних / В. Остапчук, О. Сторубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-21. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано причини появи поганообумовлениж СЛАР при застосуванні МНК до розв"язання лінійних задач і для алгоритму побудови апроксимуючого полінома за допомогою МНК для функції багатьох змінних, що базується на її розвиненні в ряд за ортогональними ...
970870
  Демків Х.С. Оцінювання предметів антикваріату для потреб обліку і аналізу // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 78-80. – ISBN 978-611-01-0721-1
970871
  Харламова Г.О. Оцінювання привабливості об"єктів інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 73-79. – ISSN 1993-6788
970872
  Бондарець Д.С. Оцінювання привабливості та сприятливості ландшафтів Запорізької області для розвитку рекреації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 177-183 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
970873
  Сторонянська І.З. Оцінювання прогнозованості ціноутворення на фондовому ринку України / І.З. Сторонянська, М.А. Ліпич // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 13-21. – ISSN 1683-1942
970874
  Назаренко Л. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти (за творчістю О.Олеся)
970875
  Назаренко Л. Оцінювання продукту проектної діяльності школярів у контексті літературної освіти (за творчість О. Олеся)
970876
  Гевко В. Оцінювання проектів формування та розвитку інформаційного забезпечення взаємовідносин із клієнтами // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 4 (47). – С.83-89
970877
  Зварич І. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 9 (140), вересень. – С. 19-25. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано історичний розвиток оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США; з"ясовано історичні періоди розвитку оцінювання, запропоновано назви цих періодів, висвітлено критерії за якими визначено ...
970878
  Зварич І.М. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах США (друга половина XX - початок XXI століття) : монографія / І.М. Зварич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фенікс, 2014. – 344 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 325-341. – ISBN 978-966-136-160-6
970879
  Зварич І. Оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах України з урахуванням американського досвіду // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 36-41. – ISSN 2308-4634


  У статті акцентується увага на впровадженні досвіду США з оцінювання професійної діяльності викладачів у вищих навчальних закладах України; розглянуто і проаналізовано вітчизняні електронні сайти на яких висвітлюються результати оцінювання професійної ...
970880
  Весельська М.В. Оцінювання професійної діяльності державних службовців у сфері освіти: аналіз зарубіжної практики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 121-123. – ISSN 2306-6814
970881
  Гавловська Н.І. Оцінювання процесів взаємодії підприємства та потенційних контрагентів у контексті забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 127-135. – ISSN 2222-0712
970882
   Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід / Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка; Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-21 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-4893
970883
   Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання: світовий та вітчизняний досвід / Ю.Т. Колмаз, О.О. Ракоїд, Л.Д. Проценко, О.В. Легка // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 1. – С. 8-21. – ISSN 2077-4893
970884
  Шматковська Т. Оцінювання процесів щодо банкрутства в аспекті розвитку контролінгу на підприємстві / Т. Шматковська, О. Агрес // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 129-134. – ISSN 2411-4014
970885
  Пономаренко Н.М. Оцінювання реальної вартості фінансових інвестицій // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (69). – C. 46-51
970886
  Маліков В.В. Оцінювання регіональних диспропорцій економічного розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 127-130. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
970887
  Шендер А.Р. Оцінювання регіональних ринків освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах активного впливу зовнішнього середовища // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 3 (69). – С. 199-210. – ISSN 1562-0905


  Оцінка ринків освітніх послуг дозволила визначити якість надання освітніх послуг у регіонах, виділити регіони з високим потенціалом розвитку освіти, які можуть успішно конкурувати з іноземними вузами за залучення студентів з інших країн тощо.
970888
  Огай М.Ю. Оцінювання регіонального рівня бідності за методом множинної регресії // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 74-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
970889
  Набок М.В. Оцінювання результатів впровадження освітньої політики України на державному та місцевому рівнях суб’єкти, підходи, практика. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 81-89. – (Серія: Економіка ; вип. 9). – ISSN 2226-2822
970890
  Кушнір С.О. Оцінювання ризиків інвестицій в інновації в Україні / С.О. Кушнір, М.Ю. Вернидуб // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 10-17. – ISSN 2306-6814
970891
  Демчишак Н.Б. Оцінювання ризиків інвестиційного кредитування інновацій в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 236-242. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
970892
  Бідюк П. Оцінювання ризиків інвестування при реструктуризації підприємств / П. Бідюк, О. Омельченко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 167-175. – ISSN 1818-5754
970893
  Дьомкіна О.В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємсва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дьомкіна Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
970894
  Дьомкіна О.В. Оцінювання ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дьомкіна Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 233 арк. – Додатки: арк. 217-233. – Бібліогр.: арк. 192-216
970895
  Користін О.Є. Оцінювання ризиків організованої злочинності / О.Є. Користін, Н.П. Свиридюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 127-131. – ISSN 2072-8670
970896
  Чирва Г.М. Оцінювання ризиків підприємницької діяльності та аналітичне забезпечення економічної стійкості підприємств у процесі захисту їх економічних інтересів / Г.М. Чирва, О.А. Бовкун // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 52-59. – ISSN 2522-9273
970897
  Дмитренко Г. Оцінювання ризиків у системі державного внутрішнього фінансового контролю // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 127-134
970898
  Білань Н.С. Оцінювання ризику валютної позиції банку за методом Монте-Карло // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 7254-257. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
970899
  Лук"янова В.В. Оцінювання ризику і стійкість економічної системи // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 33-38. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2226-9150
970900
  Мірошник О.Ю. Оцінювання ризику кредитних операцій із застосуванням теорії зрізаних розподілів / О.Ю. Мірошник, Н.Л. Морозова // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 243-249. – ISSN 2309-1533
970901
  Пернарівський О. Оцінювання ризику ліквідності українських банків в умовах фінансової кризи / О. Пернарівський, Т. Пернарівська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 242-246. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
970902
  Ковальчук В.І. Оцінювання рівнів розвитку загальнопрофесійних компетентностей майбутніх викладачів вищих навчальних закладів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 136-141. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
970903
  Кизим М.О. Оцінювання рівня економічної безпеки України та країн Європейського Союзу / М.О. Кизим, Ю.Б. Іванов, І.О. Губарєва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 7-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
970904
  Франчук І.А. Оцінювання рівня енергетичної безпеки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 197-200. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
970905
  Воронка О.З. Оцінювання рівня кадрової безпеки підприємств високотехнологічного сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 96-102
970906
  Баюра Д.О. Оцінювання рівня корпоративної соціальної відповідальності компаній // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 259-264


  У статті запропоновано методичні підходи до оцінювання рівня вітчизняних компаній в сфері корпоративної соціальної відповідальності. In the article the methodical going is offered near the evaluation of level of domestic companies in the sphere of ...
970907
  Марушкевич А. Оцінювання рівня професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-64. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено думки та розглянуто підходи щодо оцінювання рівня професійної компетентності викладачів вищих навчальних закладів з метою підвищення їх відповідальності за якість надання освітніх послуг. This article is focused on the thoughts and ...
970908
  Губарєва І.О. Оцінювання рівня сформованості економічної безпеки України та країн ЄС / І.О. Губарєва, А.О. Пінчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 293-297. – ISSN 2222-4459
970909
  Гафіяк А.М. Оцінювання рівня сформованості компетентності майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, О. Галус, В. Гладуш [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 24-39. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
970910
  Серебрянський Д.М. Оцінювання рівня та ефективності перерозподілу ВВП через публичний сектор економіки України / Д.М. Серебрянський, А.М. Вдовиченко, А.І. Зубрицький // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 45-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 28 назв
970911
  Августин Р.Р. Оцінювання рівня тінізації ринку праці України як передумова формування державної політики його детінізації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 144-149. – ISSN 2222-4459
970912
  Вітряк Т.Б. Оцінювання рівня тіньової зайнятості населення України // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (51). – С. 44-51
970913
  Чухрай Н.І. Оцінювання рівня трудового потенціалу підприємства / Н.І. Чухрай, І.Я. Кулиняк, О.І. Глянцева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 338-347 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
970914
  Боднар І.Р. Оцінювання рівня фізичної підготовленості учнів старших класів з урахуванням показників фізичного розвитку / І.Р. Боднар, М.В. Стефанишин, Ю.В. Петришин // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХДАДМ, 2016. – № 06. – Бібліогр.: 27 назв.
970915
  Богдан Н.М. Оцінювання рівня фінансово-економічної безпеки регіонів України: методологія і практика // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 142-149. – ISSN 2222-0712
970916
  Крайнюк Л.М. Оцінювання рівня якості управління підприємствами готельно-ресторанного комплексу регіону: соціологічний підхід / Л.М. Крайнюк, І.Л. Полчанінова, І.С. Баландіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (39). – C. 67-73. – ISSN 2222-0712
970917
  Кравець Т.В. Оцінювання рівняння виробничого потенціалу регіонів України з використанням нейронних мереж / Т.В. Кравець, Т.І. Вергай // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 112-119. – ISSN 2222-4459
970918
   Оцінювання роботи студентів наукоємних спеціальностей / Є.В. Драган, Ю.С. Жарких, О.Ю. Нечипорук, О.В. Третяк // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Видавництво "Факт". – Харків, 2014. – № 1. – С. 31-35
970919
  Наконечний О.Г. Оцінювання розв"язків варіаційних рівнянь в Гільбертових просторах із випадковими операторами спостереження // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 106. – ISBN 978-966-188-165-4
970920
  Кузьминчук Н. Оцінювання розвитку ринку послуг виробничого характеру : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 58-60 : Табл. – ISSN 1605-2005
970921
  Щербіна А. Оцінювання середнього у моделі суміші зі змінними концентраціями // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2011. – № 84. – С. 142-154. – ISSN 0868-6904


  Estimation of the mean value in the model of two-component mixture with dependent observations is considered. Two kinds of models are analyzed. Linear and adaptive nonparametric estimators are constructed. Consistency and asymptotic normality of ...
970922
  Солодовнік О.О. Оцінювання середовища публічно-приватного партнерства та його впливу на інтереси партнерів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 45-49. – ISSN 2222-4459
970923
   Оцінювання симбіотичних властивостей азотостійких штамів Bradyrhizobium japonicum за дії мінерального азоту / Н.А. Воробей, С.Я. Коць, Л.А. Кудрявченко, О.В. Караушу // Физиология растений и генетика : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 2015. – Т. 47, № 6 (278), ноябрь - декабрь. – С. 526-535. – ISSN 2308-7099
970924
  Вавіліна Н.І. Оцінювання системи вищої освіти України за показниками міжнародних рейтингів / Н.І. Вавіліна, О.О. Чаркіна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 3-11


  Консолідований рейтинг ВНЗ України 2014 р. включає в себе 292 ВНЗ III- IV рівнів акредитації. Київський національний університет імені Тараса Шевченка посів перше місце.
970925
  Сторожук В. Оцінювання системи розробки та втілення новітніх технологічних комлексів в процесі формування галузевих інноваційних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 106-109. – (Економіка ; вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано та розкрито основні теоретичні положення оцінювання процесу розробки та втілення новітніх технологічних комплексів в процесі формування галузевих інноваційних систем в відповідності до системного підходу. Визначено, що одним з ...
970926
  Даляк Н.А. Оцінювання системи управління взаємовідносинами з контрагентами нафтогазових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Даляк Надія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 28 назв
970927
  Залужний В.Г. Оцінювання службової діяльності поліцейського в Україні: теорія, правове регулювання, практика : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Залужний Віталій Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. академія". – Одеса, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
970928
  Балабак О.А. Оцінювання сортів і форм фундука (Corylus domestica Kosenko et Opalko) за здатністю до розмноження різними способами // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 114-121 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-9270
970929
   Оцінювання соціально-гендерного впливу стратегій, програм і проектів регіонального розвитку = Gender and social impact assessment of strategies, programs and projects for regional development : практ. посібник / Маріанна Колодій [та ін.] ; за ред. Ігора Санжаровського. – Київ [та ін.] : К.І.С., 2012. – 78, [1] с. : табл. + 1 CD: Навчальні фільми та посібники із питань регіонального економічного розвитку. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в дод.: с. 78. – (Канада-Україна. Проект "Регіональне врядування та розвиток" = Canada-Ukraine. Regional governance and development project). – ISBN 978-617-684-014-5
970930
  Миколайчук М.М. Оцінювання соціально-економічних досягнень регіонів з позиції сталого розвитку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 61-63 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
970931
  Саріогло В.Г. Оцінювання соціально-економічних показників: прикладні аспекти застосування непрямих методів : монографія / [В.Г. Саріогло] ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи Нац. акад. наук України. – Київ : Сочінський, 2012. – 135, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр. : с. 105-108. – ISBN 978-966-304-020-2
970932
  Пирог О.В. Оцінювання стабільності економічного розвитку глобальних міст / О.В. Пирог, Я.С. Максимчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 57-65. – ISSN 2222-4459
970933
  Хмурковський Г.В. Оцінювання ставлення споживачів як основа розрахунку рейтингу виробу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 3-9
970934
  Жук С. Оцінювання станів динамічної системи, що описується рівнянням з лінійним замкнутим оператором в гільбертовому просторі / С. Жук, С. Демиденко // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 75-76
970935
  Архірейська Н.В. Оцінювання стану бюджетної безпеки України: позитивні та негативні фактори впливу // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 50-55
970936
  Демків Я.В. Оцінювання стану високотехнологічного сектору та його розвитку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 57-67. – ISSN 0321-0499
970937
  Бирський В.В. Оцінювання стану економічної системи методами теорії нечітких множин // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 11-16. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
970938
   Оцінювання стану м. Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу : монографія / Клименко М.О., Лико Д.В., Прищепа А.М., Каськів М.В. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 188, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-170. – (Кафедра екології ; Наукова серія). – ISBN 978-966-327-371-6
970939
  Кондра О.Р. Оцінювання стану продовольчої безпеки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 78-86 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
970940
  Разборська О. Оцінювання стану середовища підприємницької діяльності / О. Разборська, О. Єфремова // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 45-54. – ISSN 1605-2005
970941
  Васильців Т.Г. Оцінювання стану та структурних характеристик економічної безпеки сектора інформаційних технологій / Т.Г. Васильців, В.І. Волошин, В.Г. Васильців // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 329-335. – ISSN 2222-4459
970942
  Клименко М.О. Оцінювання стану території міста за показниками сталого розвитку : монографія / Клименко М.О., Прищепа А.М., Брежицька О.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 221, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-221. – ISBN 978-966-327-377-8
970943
  Гончар В.Г. Оцінювання стану фінансової безпеки підприємства за допомогою інтегрального індексу фінансової безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 91-97. – ISSN 2306-6806
970944
  Саріогло В.Г. Оцінювання статистичної ефективності окремих етапів вибіркових обстежень населення // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 27-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
970945
  Баженова О.В. Оцінювання стійкості дефіциту рахунку поточних операцій України: сучасні тенденції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 170-177. – ISSN 2222-4459
970946
  Біда С.В. Оцінювання стійкості схилів річкових долин Полтавського лесового плато / С.В. Біда, О.В. Куц // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 13-19 : рис., табл. – Бібліогр.: с.19. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
970947
  Сербін О.О. Оцінювання стратегії розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету в контексті практичної реалізації та окреслення подальших перспектив. / О.О. Сербін, М.В. Ситницький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – C. 117-127. – ISSN 2222-4459
970948
  Паночишин Ю.М. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств засобами математичного апарату теорії нечітних множин і нечіткої логіки / Ю.М. Паночишин, О.М. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 27-33. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
970949
  Гронлунд Н. Оцінювання студентської успішності : Практичний посібник / Норман Е. Гронлунд. – Перше українське видання. – Київ : НМЦ "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2005. – 312с. – ISBN 966-8487-29-Х
970950
  Олексійченко Н.О. Оцінювання сучасного стану дендропарків місцевого значення в Українському Поліссі / Н.О. Олексійченко, М.О. Подольхова // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2015. – Вип. 13. – С. 173-179. – ISSN 1991-606X
970951
  Жданюк Б.С. Оцінювання сучасного стану земельних ресурсів Мізоцького кряжу і їх впливу на геоекологічну ситуацію // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 50-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
970952
  Мосій О.Б. Оцінювання сучасного стану інноваційного розвитку промислових підприємств Тернопільської області / О.Б. Мосій, Г.Б. Машлій // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 27-31
970953
  Подік І.І. Оцінювання сучасного стану податкової безпеки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 4, квітень. – С. 46-51. – ISSN 2306-6806
970954
  Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.02 / Пігіда Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 148-158
970955
  Пігіда А.О. Оцінювання та врахування дизайн-ефекту у багатоступеневих стратифікованих вибірках для загальнонаціональних соціальних досліджень в Україні : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Пігіда Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
970956
  Майборода Р.Є. Оцінювання та класифікація за спостереженнями із суміші : монографія / Р.Є. Майборода, О.В. Сугакова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 213 с. – ISBN 978-966-439-090-0
970957
  Гринчишин І.М. Оцінювання та напрями підвищення інформаційної відкритості Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності / І.М. Гринчишин, А.О. Вікнянська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 124-131 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
970958
  Бабанін Олександр Сергійович Оцінювання та обчислення на ЕОМ розв"язків систем алгебраїчних рівнянь з випадковими похибками : Автореф... канд.фіз-матнаук: 05.13.16 / Бабанін Олександр Сергійович; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1992. – 16л.
970959
  Бабанін О.С. Оцінювання та обчислення на ЕОМ розв"язків систем лінійних алгебраїчних рівнянь із випадковими похибками. : Дис... наук: 05.13.16 / Бабанін О.С.; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 100л. – Бібліогр.:л.95-100
970960
  Гондюл В.П. Оцінювання та політичний аналіз загроз національним інтересам України на зламі тисячолітть / В.П. Гондюл, О.М. Андрєєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.34-42
970961
  Антонець О.О. Оцінювання та прогнозування фінансової безпеки підприємства на основі методів багатовимірного статистичного аналізу / О.О. Антонець, Д.О. Сагайдачний // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 6 (49), грудень. – С. 106-111. – ISSN 2218-1199
970962
  Шевчук О.І. Оцінювання територіальної структури економіки Тернопільської області / О.І. Шевчук, Я.В. Шевчук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 296-302. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
970963
  Прилипко Ю.І. Оцінювання тіньової економіки за відомчими методиками // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 40-44 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
970964
  Аристархова Е.О. Оцінювання токсичності вод поверхневих джерел водопостачання та питної води м. Житомира методом короткотривалого хронічного біотестування // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 36-40 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
970965
  Постельняк А.А. Оцінювання точності висот цифрових моделей рельєфу SRTM та ASTER GDTM // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 17-21 : мал. – Бібліогр.: 10 назв
970966
  Козаченко Г.В. Оцінювання трансакційних витрат підприємства / Г.В. Козаченко, Г.А. Макухін // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 56-63. – Бібліогр.: на 19 пунктів
970967
  Тадєєв О. Оцінювання тривимірних деформаційних полів землі методами проективно-диференціальної геометрії. Дилатаційні поля Землі // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 53-60. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1819-1339
970968
  Перекрест Т.В. Оцінювання трудового потенціалу підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 144-151. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
970969
  Соколова І. Оцінювання у вищій освіті:критерії та показники ефективності // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 121-130. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
970970
  Душко П.М. Оцінювання удобрень сої в технології її вирощування за адаптивним потенціалом // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 205-210 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
970971
  Подлипенко Ю.К. Оцінювання узагальнених розв"язків лінійних еліптичних рівнянь, що допускають змішане варіаційне формулювання / Ю.К. Подлипенко, М.Ю. Горбатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 158-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Одержано новий клас систем варіаційних рівнянь, через розв"язки яких виражаються мінімаксні оцінки функціоналів від невідомих розв"язків крайових задач для лінійних еліптичних рівнянь другого порядку. We obtain a new class of systems of vanalionoi ...
970972
  Дорош Н. Оцінювання управління ризиками як функція внутрішнього ризик - Орієнтованого аудиту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті розкрито сутність та функції внутрішнього ризик-орієнтованого аудиту, процесний підхід у створенні структури ризиків, а також методику їх оцінювання. Висвітлено залежність між рівнем зрілості ризику на підприємстві та методикою проведення ...
970973
  Карковська В.Я. Оцінювання управлінського персоналу як основного джерела забезпечення кадрової безпеки підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 47-52. – ISSN 0321-0499
970974
  Фарат О.В. Оцінювання факторів впливу на формування та розвиток кластерів / О.В. Фарат, Н.С. Питуляк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 201-205. – ISSN 1993-6788
970975
  Глущенко М.М. Оцінювання факторів, які впливають на ефективність застосування механізмів фінансової підтримки суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 87-96. – ISSN 2221-755X
970976
  Єршова Н. Оцінювання фінансового стану промислових підприємств: формування системи чинників / Н. Єршова, В. Шергун // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 161-166. – ISSN 1818-2682
970977
  Кремень В.М. Оцінювання фінансової безпеки країни / В.М. Кремень, Т.О. Бочкарьова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 155-161. – ISSN 2222-4459
970978
  Долінський Л. Оцінювання фондового ризику вексельних зобов"язань : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 52-54. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
970979
  Попов М.О. Оцінювання характеристик зелених насаджень з використанням засобів дистанційного зондування Землі / М.О. Попов, І.Д. Семко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 51-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
970980
  Бобирь О.І. Оцінювання циклічних характеристик інвестиційної діяльності банків за допомогою фрактального аналізу / О.І. Бобирь, Н.В. Шевченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 340-348 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
970981
   Оцінювання чинників, що визначають об"єднання підприємств: за даними країн проекту "глобальний моніторинг підприємства" (GEM) / Августин, Альварес-Херранс, Пілар Валенсія-де Лара, Марія Пілар Мартінес-Руїс // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 348-358 : табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1993-6788
970982
  Палій А.П. Оцінювання чистоти зовнішньої поверхні доїльно-молочного устаткування // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 118-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
970983
  Запорожець О.І. Оцінювання шумового впливу від повітряних суден в районі аеропорту / О.І. Запорожець, Л.О. Левченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 121-128 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
970984
  Шевченко Сергій Оцінювання якості вищої освіти в контексті приєднання України до Болонського процесу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Аналізуються протиріччя системи вищої освіти, державного управління нею, розглядаються критерії оцінювання якості вищої освіти. Обгрунтовується необхідність залучення органів державного управління вищою освітою, закладів освіти, громадськості до ...
970985
  Станкевич І.В. Оцінювання якості вищої освіти та навчально-виробничої діяльності освітніх організацій на основі акредитаційних критеріїв. // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України
970986
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води Білозерського лиману // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 78-97


  Наведено порівняльні результати хімічного складу й мінералізації води Білозерського лиману - м. Камянка-Дніпровська за період 1940-2010 рр. Викладено результати екологічної оцінки якості води за критеріями забруднення компонентами сольового складу, ...
970987
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за еколого-санітарними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 156-193


  Наведено результати екологічної оцінки води оз. Ялпуг – м. Болград за трофо-сапробіологічними критеріями та специфічними речовинами токсичної дії за період 1951-2013 рр., розбитий на 11 коротких відрізків часу та за фазами водного режиму. Розраховано ...
970988
  Лозовіцький П.С. Оцінювання якості води оз. Ялпуг – м. Болград за сольовим складом і мінералізацією // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 250-281


  Приведено порівняльні результати хімічного складу й мінералізації води Шостки за періоди 1967-1970, 1971-1980, 1997-2000, 2001-2005, 2006-20010, 2011-2013 рр. За ці ж періоди викладено результати екологічної оцінки якості води за критеріями забруднення ...
970989
  Босовська М.В. Оцінювання якості готельних послуг / М.В. Босовська, Л.А. Бовш, А.Г. Охріменко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 25-31. – ISSN 2306-6814
970990
   Оцінювання якості електронних бібліотек в веб-середовищі / О.В. Новицький, Г.Ю. Проскудіна, В.А. Резніченко, О.М. Овдій // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (20). – С. 5-16. – ISSN 2306-6512
970991
  Кжесай М. Оцінювання якості інформації на сайтах бібліотек державних вищих професійних училищ Польщі // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 41-42. – ISBN 978-966-941-056-6
970992
   Оцінювання якості методики та точності (справджуваності) прогнозів режиму поверхневих вод суші : вид. офіційне : [прийнято та надано чинності: Наказ Укр. гідрометеорол. центру від 01.12.2015 р., № 190 ] / [розробники: Манукало В.О., Гальперіна Т.О]. – Київ : Український гідрометеорологічний центр, 2015. – 70, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 69. – (Керівний документ)
970993
  Зварич І. Оцінювання якості освіти у вищих навчальних закладах США // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 3 (134), березень. – С. 7-12. – ISSN 2308-4634


  У статті зосереджено увагу на акредитації вищих навчальних закладів США, проаналізовано освітню діяльність американських вишів, висвітлено показники акредитації та освітньої діяльності вищих закладів освіти США, підкреслено використання цих показників ...
970994
  Золотарьова І. Оцінювання якості освітніх програм: досвід Швеції // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7288-01-4
970995
  Скок С.В. Оцінювання якості питної води м. Херсона методом біотестувння // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 26-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
970996
  Караєва Т.В. Оцінювання якості процесу навчання іноземної мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 152-156. – (Серія : Педагогічні науки)
970997
  Вітлінський В.В. Оцінювання якості ресурсів управління інформаційними ризиками в корпоративній системі / В.В. Вітлінський, Г.В. Мельник // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 2306-3289


  У статті запропоновано лінгвістичний підхід до моделювання процесу управління інформаційними ризиками в корпоративній інформаційній системі.
970998
  Загірняк М. Оцінювання якості роботи професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів / М. Загірняк, С. Сергієнко // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 19-30 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366


  Аналізується доцільність та необхідність комплексного оцінювання всіх напрямів діяльності працівників вищих навчальних закладів як складової забезпечення якості науково-педагогічної діяльності та підвищення рейтингу університетів.
970999
  Головкова Л.С. Оцінювання якості управління регіоном // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 25-33. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
971000
  Кулик Н. Оцінювання якості: погляд зсередини // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 5 листопада (№ 43). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Наприкінці жовтня на базі Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова відбулася стратегічна сесія "Внутрішня система забезпечення якості освіти в школах: розбудуємо разом".
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,