Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
968001
  Кіндратець О.М. "Органічність" демократичної та авторитарної моделі модернізації // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України / Т-во "Знання" ; Спілка журналістів України. – Київ, 2013. – № 5/8. – С. 33-35. – ISSN 0868-8117
968002
  Луканин Р.К. "Органон" Аристотеля / Р.К. Луканин. – М., 1984. – 303с.
968003
  Аскер А. "Оргузнаме" Фазлаллаха Рашид-ад-дина и "Родословная туркмен" Абу-л-гази хана Хивинского об истории огузов // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (347), січень - лютий. – С. 44-48. – ISSN 0130-6936
968004
   "Орден Святого Пантелеймона": визнання найкращих медиків країни // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (144). – С. 50-51. – ISSN 1729-2344


  Відзнака за професіоналізм та милосердя "Орден Святого Пантелеймона" є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров"я.
968005
  Іванишин П. "Орієнталізм" Едварда Саїда: критика імперського дискурсу // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 111-115
968006
   "Орієнтири виборців" - моніторинг реалізації передвиборчих обіцянок народних депутатів у законотворчому процесі (підсумки 4-ї сесії Верховної Ради України 4 скликання) / Г. Асланян, А. Євгеньєва, В. Замніус, Д. Ковриженко, Д. Котляр, С. Панцир. – Київ : Міленіум, 2004. – 106с. – ISBN 966-8063-43-X
968007
  Лазебна М. "Орієнтуйтесь на потреби ринку праці" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 27 червня (№ 114). – С. 9
968008
  Огризко Володимир "Орієнтуючись на конкретику" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-5


  За матеріалами підсумкової прес-конференції "Про зовнішньополітичну діяльність Міністерства закордонних справ України у 2008 році та пріоритетні напрями на 2008 рік.
968009
  Андрухович Ю. "Орім свій переліг... І сіймо слово" // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 7. – С.2-4
968010
  Левицький В. "Оркестр у ямі. Сніг..."; "У кипарисній не скринці - тугій готовальні..."; Монумент поетові з позаминулого століття; "Мов марковий альбом, дорогу прогортай..."; З Олександра Кушнера; З узбецької (Гузаль Бегім) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 153-157
968011
  Школа І.В. "Орландо" В. Вулф: трансгендерна подорож у світ іншого // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 161-169
968012
  Шестопалов П. "Орловские епархиальные ведомости" о Русско-японской войне 1904 - 1905 гг. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 49-50
968013
  Швецов Г.К. "Орлы". / Г.К. Швецов. – Минск, 1978. – 159с.
968014
  Клименко О. "Орнамент бубнівського посуду" як одна з провідних мистецтвознавчих розвідок Єгенії Спаської // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 222-229. – ISSN 2313-8505
968015
   [Орест Левицький] // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 205. – ISSN 0869-3595
968016
  Елітіс О. [Орієнтири / Одісей Елітіс. – 13-е вид. – Афіни : Ікарос, 1998. – 152 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-7233-88-3
968017
   Орга-справочник по вопросам организации и реорганизации предприятий промышленности. – Москва
2. – 1926. – 1108с.
968018
   Орга-справочник по вопросам организации и реорганизации предприятий промышленности. – Москва
3. – 1927. – 840 с.
968019
  Глубіш П.А. Органічний синтез : Посіб.для вчителів / П.А. Глубіш; Мін-во осв.Укра ни.Ін-т змісту і методів навчання.Держ.Академія легко пром-ті Укра ни. – Київ : ІЗМH. – ISBN 5-7763-9590-9
Ч.1. – 1997. – 320с.
968020
  Маковецкий П.С. і Маковецький Ю.П. Органічний синтез на основі нафти, газу та вугілля / П.С. і Маковецький Ю.П. Маковецкий. – К., 1972. – 48с.
968021
  Дрозд І.П. Органічні відходи і екологічна безпека: пошук оптимальних шляхів вирішення проблеми / І.П. Дрозд, В.І. Скляренко, А.В. Гулий // Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 45-55.
968022
  Мерленко М І. Органічні добрива, виготовлені на основі сапропелю, та іх вплив на родючість дерново-підзолістого грунту і продуктивність сільскогосподарських культур в умовах Західного Полісся України : Автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 06.00.04 / Мерленко І.М. ; Укр. Акад. аграрн. наук. – Харків, 1985. – 16 с.
968023
  Кириченко О.М. Органічні закони: поняття та ознаки, їх місце в системі джерел права України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-32.
968024
  Буданский С.В. Органічні кристали для сцинтиляційної техніки : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.01 / Буданский С. В.; НАН України, Наук.техн. концерн "Ін-т монокристалів". – Х., 1999. – 18л.
968025
  Пилипенко А.Т. Органічні реактиви в неорганічному аналізі / А.Т. Пилипенко. – К., 1972. – 216с.
968026
  Косінова О. Органічність взаємодії мистецтв у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 165-171


  У статті розглядається творчість Тараса Шевченка - поета, художника, музиканта, фольклориста-етнографа, археолога, історика. У центрі уваги - синтез літературного, музичного та образотворчого мистецтв у поетичних та прозових творах автора. В статье ...
968027
  Кузьміна І. Органічність функціонування музичного аспекту в поетичній творчості Павла Тичини / І. Кузьміна, Ю. Коляда // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 5 (184), жовтень. – С. 122-125. – ISSN 2308-4634
968028
  Ройзман Л.И. Органная культура Эстонии / Л.И. Ройзман. – Москва : Музгиз, 1960. – 88 с.
968029
  Хрієнко Микола Органний акорд Кунаширу : дива заморські // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 116-117 : Фото
968030
  Иржанов С.Д. Органные культуры в вирусологических исследованиях / С.Д. Иржанов, Я.Е. Хесин. – Москва : Медицина, 1977. – 160 с. : ил.
968031
  Тухсанов Э. Органо-минеральное удобрение на основе аммонизации выветрелых углей и суперфосфата (гумофос) : Автореф... канд. хим.наук: / Тухсанов Э.; АН УзССР. Объединен. учен. совет по химии и химич. технологии. – Ташкент, 1967. – 22л.
968032
  Слісенко О.В. Органо-неорганічні гідрогелі: синтез, властивості, перспективи використання // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 71-85. – ISSN 0041-6045
968033
   Органо-неорганічні композити на основі ізоціанатів та силікату натрію з добавками уретанвмісного олігомеру / В.Л. Будзінська, С.С. Іщенко, Є.В. Лебедєв, В.В. Мужев // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 1/2. – С. 60-65. – Библиогр.: с. 65. – ISSN 0041-6045
968034
   Органо-неорганічні композиційні структури типу ядро-оболонка на основі феромагнітних наночасток манганіту [хімічна формула] / Ю.Ю. Шлапа, С.О. Солопан, Є.В. Одинець, А.Г. Білоус // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 11/12 ноябрь - декабрь. – С. 99-103. – ISSN 0041-6045
968035
  Абдуллаева Т.М. Органогенез изолированных листьев и возможности его регулирования : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 101 / Абдуллаева Т.М. ; Дагест. гос. ун-т. – Махачкала, 1969. – 18 с.
968036
  Огар В. Органогенні споруди карбону Донецького басейну та деякі особливості їх формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Описано різновікові органогенні споруди карбону Донецького басейну. Порівняно їх палеотектонічну позицію у Донецькому басейні та в деяких регіонах Європи і Північної Америки. Розглянуто дві основні моделі, які пояснюють виникнення та розвиток ...
968037
  Лупачев А.В. Органогенные надмерзлотно-аккумулятивные горизонты криоземов тундр севера Якутии / А.В. Лупачев, С.В. Губин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 57-68 : табл., рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
968038
   Органогенные постройки девона Белоруссии. – Минск, 1984. – 236с.
968039
  Болгова Г.В. Органогенные постройки кембрия Южного Тянь-Шаня и их палеоальгологическая характеристика : Автореф... канд. геол.минер.наук: 04.00.09 / Болгова Г. В.; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т геол. и геофиз.). – Новосибирск, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.25
968040
  Дринберг С.А. Органодисперсионные лакокрасочные материалы и покрытия / С.А. Дринберг. – М., 1976. – 141с.
968041
  Натансон Э.М. Органозоли металлов в углеводородных средах : Автореф... докт. химич.наук: / Натансон Э.М.; Академия наук Украинской ССР. Институт общей и неорганической химии. – Киев, 1951. – 29 с.
968042
  Зоетман Б. Органолептическая оценка качества воды = Sensory Assessment of Water Quality / Б. Зоетман ; пер. З. Н. Макаренко. – Москва : Стройиздат, 1984. – 68 с.
968043
  Добринская Л.А. Органометрия некоторых видов рыб Обского бассейна : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Добринская Л.А. ; Уральский филиал АН СССР. – Свердловск, 1964. – 18 с.
968044
  Добринский Л.Н. Органометрия птиц Субарктики Западной Сибири. : Автореф... Канд.биол.наук: / Добринский Л.Н.; Уральский филиал Акад.наук СССР. – Свердловск, 1962. – 47л.
968045
  Стадник В.І. Органон філософії / В.І. Стадник. – Львів : Логос, 1997. – 56с.
968046
  Гарновский А.Д. Органопсевдогалогениды в современной координационной химии // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 46-55. – (Хімія ; Вип. 33)


  Обсуждаются свойства и методы получения органопсевдогалогенидов, а также разнообразных координационных соединений на их основе.
968047
  Харитонов Н.П. Органосиликатные композиции / Н.П. Харитонов. – Ленинград, 1980. – 90с.
968048
  Завин Б.Г. Органосиликатные материалы / Б.Г. Завин. – Москва, 1986. – 32с.
968049
  Куприна Н.И. Органоспецифические антигены в печени и экспериментальных гепатомах : Автореф... канд. биол.наук: / Куприна Н.И.; Ин-т эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалея АМН СССР. – М., 1965. – 25л.
968050
   Органотерапевтический сборник. – 3-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Типо-Хромо-Литография В.В. Шварц, 1907. – V, 173 с.
968051
  Блюмхардт Александр Органы акционерного общества (сравнительно-правовое исследование) : Дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Блюмхардт Александр; КУ им.Т. Шевченко. – Киев, 2002. – 224 л. – Библиогр.: л.: 205 - 224
968052
  Медведев В.Г. Органы власти и управления антисоветских государственных образований Востока и Юга России в годы гражданской войны и иностранной военной интервенции // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 5. – С.125-134. – ISSN 1811-9018
968053
   Органы власти и управления, осуществляющие руководство отраслями АПК Казахской ССР. – Алма-Ата, 1987. – 90с.
968054
  Крошилов А.А. Органы военного управления на Украине в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.02 / Крошилов А.А.; Пермский гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Пермь, 1981. – 16л.
968055
  Яшин С.В. Органы военных сообщений в годы Великой Отечественной войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С. 46-52. – ISSN 0042-8779
968056
  Христофоров В.С. Органы госбезопасности СССР в 1941-1945 годах. Документы архивов ФСБ России // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 34-52. – ISSN 0130-3864
968057
  Потарикина Л.Л. Органы государственного контроля Украинской ССР в условиях строительства социализма (1917-1934 гг.) : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.01 / Потарикина Л.Л.; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та гос. и права. – К., 1972. – 40л.
968058
  Соколов Д.С. Органы государственного регулирования страхового рынка: их успехи и ошибки (международный опыт) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С. 31-35. – ISSN 1684-2618
968059
  Кебеков М.Х. Органы государственного управления АССР / М.Х. Кебеков. – М, 1981. – 102с.
968060
  Кебеков М.Х. Органы государственного управления АССР и их система. (По материалам Сев.-Осет. АССР) : Автореф. дис. ... канд. юрид.наук: 711 / Кебеков М.Х.; Моск. гос. ун-т, Юрид. фак. – Москва, 1968. – 15 с.
968061
  Лазарев Б.М. Органы государственного управления в СССР. / Б.М. Лазарев. – М., 1978. – 47с.
968062
  Теплова Н.А. Органы государственного управления промышленностью в СССР / Н.А. Теплова. – М, 1960. – 38с.
968063
  Мозохина А.Г. Органы государственного управления промышленностью в старанах -- членах СЭВ. / А.Г. Мозохина. – М., 1972. – 248с.
968064
  Марчук В.М. Органы государственного управления УССР да современном этапе / В.М. Марчук. – Киев, 1964. – 192 с.
968065
  Севостьянова И.Е. Органы государственного управления: судебная власть // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 22-34. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385
968066
  Шиманская Н.А. Органы государственной безопасности в организации и развитии партизанского движения на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Шиманская Наталья Анатольевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2020. – 26 с. – Библиогр.: 15 назв.
968067
  Чжан Чжун-линь Органы государственной власти в городах СССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чжан Чжун-линь; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1959. – 16л.
968068
   Органы государственной власти и государственного управления Калмыцкой автономной области и документирование их деятельности (1920-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Максимов К. Н,; Максимов К. Н,; Моск. гос. ист.-архив. ин-т. – М., 1971. – 32л.
968069
  Шеремет К.Ф. Органы государственной власти и управления / К.Ф. Шеремет. – М, 1977. – 48с.
968070
   Органы государственной власти и управления Молдавской ССР. – Кишинев, 1976. – 206с.
968071
  Бугай Н.Ф. Органы защиты завоеваний Октября. / Н.Ф. Бугай. – М., 1982. – 176с.
968072
  Догель А.С Органы защиты организма от самоотравления / [соч.] А.С. Догеля, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва М.О. Вольф, 1909. – [4], 47 с. : ил. – (Свободное знание : Собрание общедоступных очерков, статей и лекций русских ученых, под ред. проф. Э.Д. Гримма, проф. Н.А. Котляревского, пр.-доц. В.В. Сперанского и проф. В.М. Шимкевича)
968073
  Зуфаров К.А. Органы иммунной системы / К.А. Зуфаров, К.Р. Тухтаев. – Ташкент, 1987. – 182с.
968074
  Валеева Р.Х. Органы исполнения судебных решений по советскому гражданскому процессуальному праву : автореф. дис. .. канд. юрид. наук / Валеева Р.Х. ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т. – Ленинград, 1961. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
968075
  Сопина Р.Д. Органы КК-РКИ Урала в борьбе за воспитание у рабочих промышленности социалистического отношения к труду в годы первой пятилетки (1928-1932). : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Сопина Р.Д.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1979. – 24л.
968076
  Бабичев И.В. Органы местного самоуправления муниципального образования как публично-правовая система: некоторые вопросы институционализации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 65-81. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
968077
  Умаров К.У. Органы милиции - основные органы дознания. (По материалам УзССР). : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Умаров К.У.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1968. – 28л.
968078
   Органы народного контроля. – Минск, 1982. – 303с.
968079
  Манукян М.Н. Органы народного контроля в борьбе за построение коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Манукян М.Н.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 34л.
968080
  Горин В. Органы народного контроля в СССР / В. Горин, В. Степанов. – Москва, 1969. – 48с.
968081
  Шорина Е.В. Органы народного контроля СССР в борьбе за укрепление дисциплины и социалистической законности / Е.В. Шорина. – М, 1969. – 38с.
968082
  Карпенко Н.Ф. Органы народного контроля УССР в борьбе за осуществление ленинского плана построения социализма (1920-1934 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Карпенко Н.Ф. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 36 с.
968083
  Попов Н.Н. Органы народного контроля. / Н.Н. Попов. – Л., 1968. – 40с.
968084
  Михелькис А.Я. Органы народной власти в восстании, руководимом Емельяном Пугачевым в 1773-1775 годах. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Михелькис А.Я.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1975. – 16л.
968085
  Рамазанов Б.Р. Органы народовластия / Б.Р. Рамазанов. – Алма-Ата, 1972. – 112с.
968086
   Органы научно-технической информации стран -- членов центра. – Москва, 1971. – 288с.
968087
   Органы общесвенной самодеятельности как форма социалистической демократии. – М., 1988. – 237с.
968088
  Кулагин Иван Сергеевич Органы партийно-государственного контроля - боевые помощники партии в подъеме промышленного производства (1963-1965 гг.) (На мат. Закарпат., Ивано-Франков. и Львов. обл. УССР) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Кулагин Иван Сергеевич; Ин-т истории партии КП Украины - филиал Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – К., 1973. – 27л.
968089
  Раджабов Р.А. Органы партийно-государственного контроля Азербайджанской ССР в борьбе за построение социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Раджабов Р.А.; АН АзССР.Ин-т истории. – Баку, 1965. – 30л.
968090
  Анисимова Марина Федоровна Органы партийно-государственного контроля Украины и осуществление социально-экономической политики (1921-1925 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.01 / Анисимова Марина Федоровна ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 22 с.
968091
  Анисимова М.Ф. Органы партийно-государственного контроля Украины и осуществление социально-экономической политики. (1921-1925). : Дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Анисимова Марина Федоровна ; КГУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1991. – 200 л. – Библиогр.: л. 179-200
968092
  Марков В.С. Органы партийного комитета / В.С. Марков. – Москва : Политиздат, 1986. – 142 с.
968093
  Москаленко И.М. Органы партийного контроля в период строительства социализма / И.М. Москаленко. – Москва, 1981. – 169 с.
968094
  Рыжаков Д.Г. Органы политического сыска дореволюционной России в англоязычной историографии (вторая половина ХХ в.) // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 166-169. – ISSN 0042-8779
968095
  Ломов В.С. Органы предварительного расследования в Советском государстве до издения Декрета о суде №1 / В.С. Ломов. – Волгоград, 1976. – 47с.
968096
  Мурашин Геннадий Алексанрович Органы прокуратуры в механизме советского государства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01-02 / Мурашин Геннадий Алексанрович; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та государсвта и права. – Киев, 1972. – 28л.
968097
  Мурашин Г.А. Органы прокуратуры в механизме Советского государства / Г.А. Мурашин. – Киев, 1972. – 178с.
968098
  Маляров М.П. Органы прокуратуры в СССР: Пособ. для слуш. / М.П. Маляров. – М., 1975. – 96с.
968099
  Ковалев В.А. Органы расследования и судебная система Великобритании / В.А. Ковалев. – М, 1985. – 49с.
968100
  Закружный А.А. Органы снабжения и сбыта / А.А. Закружный. – Минск, 1983. – 224с.
968101
  Василенков П.Т. Органы советского государства и их система на современном этапе / П.Т. Василенков. – Москва, 1967. – 302с.
968102
  Козлов Ю.М. Органы советского государственного управления / Ю.М. Козлов. – М, 1960. – 151с.
968103
  Ямпольская Ц.А. Органы советского государственного управления в современный период / Ц.А. Ямпольская ; Акад. наук СССР, Ин-т права. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1954. – 228 с.
968104
  Манохин В.М. Органы советского государственного управления. Вопросы формирования / В.М. Манохин. – Саратов, 1962. – 164с.
968105
  Абова Т.Е. Органы Советского общенародного государства / [Т.Е. Абова, Б.Н. Габричидзе, Т.Н. Добровольская и др. ; редкол.: Б.Н. Топорнин (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – 344 с.
968106
  Василенков П.Т. Органы Советского социалистического государства и их система на современном этапе : Автореф... д-р юрид.наук: 711 / Василенков П.Т.; МГУ им. М.В. Ломоносова. – М, 1968. – 38л.
968107
  Василенков П.Т. Органы Советского социалистического государства и их система на современном этапе : Автореф... д-р юрид.наук: 711 / Василенков П.Т.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1969. – 38л.
968108
  Айзенберг А.М. Органы социалистического государства / А.М. Айзенберг, М.И. Хмелин ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – Москва, 1961. – 73 с. – Библиогр.: с. 72 и в подстроч. примеч.
968109
  Чугунов А.И. Органы социалистического контроля РСФСР. 1923-1934 гг. / А.И. Чугунов. – Москва, 1972. – 472с.
968110
  Бурдина Е. Органы судейского сообщества в России и зарубежных странах: сравнительно-правовой анализ // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 6 (103). – С. 84-97. – ISSN 1812-7126
968111
  Астанин Л.П. Органы тела млекопитающих и их работа / Астанин Л.П. – Москва : Советская наука, 1958. – 352 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 325-349
968112
  Зинуров Р.Н. Органы уголовной юстиции царской России и их взаимодействие в дореволюционный период (1722-1864) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.8-14
968113
  Повилейко Р.П. Органы управления и инструмент. / Р.П. Повилейко. – Новосибирск, 1965. – 89с.
968114
   Органы управления и статус гражданина. – Алма-Ата, 1988. – 174с.
968115
   Органы управления отраслью "Геологоия и разведка недр" от Геолкома до Министерства геологии СССР. – Л., 1990. – 686с.
968116
  Зиновьев Ф.В. Органы управления сельскохозяйственным производством / Ф.В. Зиновьев. – К, 1985. – 136с.
968117
  Туй Ван Чан Органы управления туризмом во Вьетнаме // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 146-155. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
968118
  Кошлина М. Органы финансового контроля: история создания и перспективы развития // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 18. – С. 32-35. – ISSN 1812-3805
968119
  Морозов Л.Ф. Органы ЦКК - НК РКИ в борьбе за совершенствование советского государственного аппарата / Л.Ф. Морозов, В.П. Портнов. – М., 1964. – 220с.
968120
  Минеева Т.Г. Органы чрезвычайной юстиции в эпоху формирования английского абсолютизма // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 10. – С. 36-38. – ISSN 1812-3805
968121
  Дислер Н.Н. Органы чувст системы боковой линии и их значение в поведении рыб. / Н.Н. Дислер. – Москва, 1960. – 311с.
968122
  Макаренко Ю.А. Органы чувств и автоматы / Ю.А. Макаренко. – М, 1966. – 32с.
968123
  Третьяков Д.К. Органы чувств речной миноги / Д.К. Третьяков. – Одесса, 1915. – с.
968124
  Крейбиг Органы чувств человека / Крейбиг. – С.-Петербург : Типография Акц. Общ. Брокгауз-Ефрон, 1906. – 134 с.
968125
  Фролов Ю.П. Органы чувств. / Ю.П. Фролов. – Москва, 1952. – 103с.
968126
  Симкин Л.С. Органы юстиции и суды: борьба с преступностью / Л.С. Симкин. – М., 1988. – 126с.
968127
  Бажанов А.Т. Органы юстиции Парижской Коммуны / Бажанов А.Т. – Казань : Изд-во Казанского университета, 1971. – 13 с.
968128
  Лукашук И.И. Органы, представляющие государство при заключении международных договоров / И.И. Лукашук. – Киев, 1965. – 93с.
968129
  Алферов А.В. Оргатехника / А. В. Алферов, И. С. Резник, В. Г. Шорин ; под общ. ред. проф. В. Г. Шорина. – Москва : Знание, 1973. – 320с. – (Наука и управление 6)
968130
  Павленко В.Н. Оргинизация компьютерной поддержки процессов формирования траектории обучения студентов в технических вузах / В.Н. Павленко, Ю.М. Ткаченко // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2013. – № 4 (63). – С. 98-102. – ISSN 1814-4225
968131
  Українка Л. Оргія : Драматичні поеми / Л. Українка. – Київ : Основи, 2001. – 772с. – (Аристократи духу). – ISBN 966-500-122-1
968132
  Харламова Татьяна Оргкомитет премии: каждый раз - это выход на новые рубежи : лидеры туриндустрии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 30-31
968133
  Коваленко В.М. та інш. Оргнанізаційно-економічні аспекти розвитку кредитних спілок // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.104-109
968134
  Касымбеков Пулатбек Оргнизация автоматизированого решения задач технико-физического планирования сельскохозяйственого производства (на примере сельскохозяйственных предприятий УзССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.03 / Касымбеков Пулатбек ; МВ и ССО УССР , Киевск. ин-т им. Д. С. Коротченко. – Киев, 1982. – 18 с.
968135
  Прокофьев А.В. Орготехника в АСУ / А.В. Прокофьев. – М., 1975. – 64с.
968136
  Чернявская Е.И. Оргпнизационное обеспечение управления конкурентоспособностью предприятия в трансформационной экономике // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.286-292
968137
  Тарасов В.Г. Оргструктура и хозрасчет объединений / В.Г. Тарасов. – М., 1983. – 64с.
968138
  Ассонов Г.Ф. Оргструктуры управления в условиях рынка / Г.Ф. Ассонов, Л.В. Бурлакова. – Київ : УкрНИИНТИ, 1991. – 30 с. – (Серия "Рыночная экономика" ; вып. 1)
968139
  Сергеева Надежда Андреевна Оргтехника : Рек.указ.литературы в помощь лектору / Сергеева Надежда Андреевна. – Москва : Знание, 1977. – 24с.
968140
  Кривоногов Ю.А. Оргтехника / Ю.А. Кривоногов. – Киев, 1978. – 208 с.
968141
   Оргтехника. – М., 1978. – 333с.
968142
   Оргтехника в управлении. – М., 1975. – 183с.
968143
  Качалина Л.Н. Оргтехника на службе управления. / Л.Н. Качалина. – М, 1980. – 64с.
968144
  Исанчурин Р.А. Оргтехнические средства оперативного управления. / Р.А. Исанчурин, И.А. Волкова. – М, 1978. – 136с.
968145
  Сенченко М. Оргтехнології трансформації соціально-політичних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (277), серпень. – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
968146
  Касицкий И.Я. Оргтехплан машиностроительного завода. Основные вопросы методики планирования орг.-техн. мероприятий / И.Я. Касицкий. – М., 1953. – 200с.
968147
  Шутяк Софія Оргуська конвенція допомагає громадським організаціям захищати екологічні права // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 92-95
968148
  Іваничук Роман Орда : Історичний роман / Іваничук Роман. – Київ : Український Центр духовної культури, 1994. – 192с. – 5668. – (Сер."Український історичний роман"). – ISBN 5-7707-5382-7
968149
  Лагунов К.Я. Ордалия. / К.Я. Лагунов. – Свердловск, 1970. – 255с.
968150
  Цхадая З. Ордалії : Засіб і мета у поезії Рауля Чілачави // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2008. – № 10. – С. 142-143.
968151
  Ковальова С.Г. Ордалії у правосвідомості варварських народів Європи V–VIII ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 41-44. – ISSN 2219-5521
968152
  Михайленко А.Г. Ордалія : роман / А.Г. Михайленко. – Київ, 1987. – 350 с.
968153
   Орден "За мужність" - випускникові ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 11). – С. 4


  Президент України П. Порошенко на зустрічі з офіцерами прикордонної служби нагородив 23-річного заступника начальника першої мобільної прикордонної застави з персоналу Херсонського прикордонного загону лейтенанта Є. Махова орденом "За мужність" III ...
968154
   Орден "За мужність" - випускникові ВІКНУ // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 1


  Президент України П.О. Порошенко на зустрічі з офіцерами прикордонної служби нагородив 23-річного заступника начальника першої мобільної прикордонної застави з персоналу Херсонського прикордонного загону лейтенанта Є. Махова (вихованець ...
968155
  Светлишин Н.А. Орден "Победа" - полководцам / Н.А. Светлишин. – Москва : Знание, 1988. – 238 с.
968156
  Воронін В.М. Орден Богдана Хмельницького 1943 року. Українське наповнення останнього полководницького ордена СРСР // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5 (287). – C. 18-24. – ISSN 0320-9466
968157
  Симонова Л.С. Орден в твоем доме / Л.С. Симонова. – Москва, 1987. – 172с.
968158
  Папазова А.В. Орден єзуїтів в сучасній Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 107-110. – ISSN 2076-1554
968159
  Резниченко Г.И. Орден за бой. / Г.И. Резниченко. – М., 1987. – 158с.
968160
  Блинова Т.Б. Орден иезуитов в Белоруссии - крупный вотчинник и эксплуататор народных масс : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Блинова Т.Б.; Белорусск.гос.ун-т. – Минск, 1979. – 30л.
968161
   Орден Італійської республіки вручено ректорові нашого університету // Київський університет. – Київ, 2014. – Грудень (№ 18/19). – С. 1


  На грудневому засіданні Вченої Ради університету Надзвичайний і Повноважний Посол Італійської Республіки в Україні Фабріціо Романо за дорученням Президента Італійської Республіки оголосив про присвоєння Почесного звання Командора і вручив Орден ...
968162
  Гриценко М. Орден княгині Ольги - Ларисі Івшиній // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 11-12 червня (№ 93/94)
968163
  Земной В.П. Орден Ленина / В.П. Земной. – Саратов : Саратовское краевое изд-во, 1936. – 78 с.
968164
   Орден Ленина на знамени Баку. – Баку, 1980. – 159с.
968165
   Орден на знамени. – Минск, 1985. – 190с.
968166
  Крисюк М. Орден на прапорі / М. Крисюк. – Київ, 1949. – 92с.
968167
  Горбунова А. Орден огня : фантаст. роман / Анастасия Горбунова. – Киев : Євшан-зілля, 2008. – 172, [2] с. : ил. – ISBN 978-966-2152-06-7
968168
   Орден Святого Станіслава : Хроніка: січень-червень 2002. – Київ : Великий Пріорат Ордену Святого Станіслава в Україні, 2002. – 76с.
968169
  Кононенко О.Т. Орден Сестер Бенедиктинок в Україні: витоки і сучасність // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (25-26 квітня 2017 року) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2017. – Ч. 6


  "Орден Сестер Бенедиктинок" - це один з найстаріших середньовіч- них чернечих орденів, котрому виповнилося понад 1500 років від часу його заснування. Важливим для їх розуміння місії та особливостей ор- дену є з"ясування історичних обставин появи ...
968170
  Савицька О. Орден Травня // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 травня (№ 90). – С. 11


  Відомого українського перекладача, поета і дипломата Сергія Борщевського нагороджено "За заслуги" Аргентинською Республікою.
968171
  Блатин А.Я. Орден Трудового Красного Знамени - комсомолу / А.Я. Блатин. – 2-е изд. – [Москва] : Молодая гвардия, 1952. – 88 с. – На обл. авт. не указан
968172
   Орден трудовой славы. – Москва, 1943. – 63с.
968173
  Лазаренко В. Орден УНСО "За заслуги" ("Пустельний хрест") // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 36-37. – ISSN 1811-542X
968174
  Тишкевич Є. Ордена вранішнього сонця удостоєні професори КНУ // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 2


  За внесок в українсько-японську співпрацю Уряд Японії відзначив чотирьох громадян України, серед яких професори КНУ імені Тараса Шевченка. Орденом Вранішнього Сонця 3 ступеня нагороджені: проф. Інституту філології, зав. кафедри китайської, корейської ...
968175
   Ордена Дружбы народов Академия наук Литовской ССР. – Вильнюс : Мокслас, 1983. – 220 с.
968176
  Петерс Я.Я. Ордена и инфаркты / Я.Я. Петерс. – Рига, 1990. – 148с.
968177
  Кузнецов А.А. Ордена и медали России / А.А. Кузнецов. – Москва : Московский университет, 1985. – 174с.
968178
  Кузнецов А. Ордена и медали России. Орден Владимира // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників: у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 1. – C. 232-233. – ISBN 5-7707-1061-6
968179
   Ордена и медали Союза ССР. – Москва : Известия, 1984. – 192 с.
968180
  Васильев А.Н. Ордена и медали СССР / А.Н. Васильев. – Москва, 1940. – 11с.
968181
  Лобода В.Ф. Ордена и медали СССР : справочник / В.Ф. Лобода, И.П. Каргальцев. – М : Военное издательство, 1950. – 238 с.
968182
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР / Г.А. Колесников, А.М. Рожков. – 2-е изд., доп. – Москва, 1978. – 311с.
968183
   Ордена и медали СССР. – М., 1982. – 236с.
968184
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР / Г.А. Колесников, А.М. Рожков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1983. – 302с.
968185
  Колесников Г.А. Ордена и медали СССР. / Г.А. Колесников, М А. Рожков, . – 4-е изд., сокр. – Минск, 1986. – 126с.
968186
   Ордена и медали СССР. [Изоиздание] : [комплект открыток]. – Москва : Планета
Вып. 3. – 1975. – 22 л., 8 с. : 22 цветных открытки + 1 обл. + 1 л. тект. вклад.
968187
  Добровольская Л.И. Ордена и награды академика И.И. Косоногова в собрании Государственного Эрмитажа // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 175-182
968188
  Академия Ордена Ленина Академия художеств Союза ССР : Почетные члены / Академия, художеств Союза, ССР. – Москва : Советский художник, 1976. – 72 с.
968189
  Академия Ордена Ленина Академия художеств СССР. XXXIX сессия : июньский (1983 года) пленум ЦККПСС и проблемы развития многонационального советского изобразительного искусства. Материалы / Академия, художеств СССР; Отв. ред.: А.С. Федоров. – Москва : Искусство, 1984. – 288 с.
968190
   Ордена Ленина гражданская авиация. – М., 1967. – 560с.
968191
  Институт Ордена Ленина институт кибернетики / Институт, Киев кибернетики. – Киев, 1976. – 47с.
968192
  Институт Ордена Ленина Институт проблем управления / Институт, проблем управления. – М., 1974. – 120с.
968193
  Фомин А.А. Ордена Ленина колхоз "Грузия" Херсонской области / А.А. Фомин. – Симферополь, 1974. – 152с.
968194
   Ордена Ленина колхоз "Память Иллича". – Москва, 1953. – 304 с.
968195
   Ордена Ленина колхоз "Память Иллича". – Москва, 1954. – 312 с.
968196
  Герасимов Д.Д. Ордена Ленина колхоз "Россия" Крымской области / Д.Д. Герасимов. – Симферополь, 1971. – 120с.
968197
   Ордена Ленина Красноярский край. – М., 1968. – 255 с.
968198
   Ордена Ленина Ленинградский военный округ. – Л., 1968. – 568с.
968199
   Ордена Ленина Московский военный округ. – 2-е, испр. и доп. – М., 1977. – 572с.
968200
   Ордена Ленина Московский военный округ. – 3-е, испр. и доп. – М., 1985. – 621с.
968201
   Ордена Ленина Московский округ ПВО. – М., 1981. – 319с.
968202
  Чабан Д.Г. и Михеев Е.К. Ордена Ленина совхоз "Герои Сиваша" / Д.Г. и Михеев Е.К. Чабан. – Симферополь, 1973. – 127с.
968203
  Федотов М.М. Ордена Леніна колгосп "Дружба" Львівської області. / М.М. Федотов, М.І. Ярмола. – Львів, 1973. – 80с.
968204
  Гладкоскок Я.Я. Ордена Леніна радгосп "Комінтерн" Харківської області / Я.Я. Гладкоскок. – Х, 1971. – 88с.
968205
  Царенко М. Ордена на фюзеляже // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 26-29. – ISSN 1811-542X


  Использование фалеристических мотивов в качестве авиационных опознавательных знаков.
968206
  Лазутин И.Г. Ордена павших / И.Г. Лазутин. – М., 1972. – 208с.
968207
  Лазутин И.Г. Ордена павших / И.Г. Лазутин. – М., 1980. – 223с.
968208
  Матвеев В.В. Ордена Союза ССР / В.В. Матвеев. – К., 1978. – с.
968209
   Ордена Трудового Красного Знамени ин-тут физиологии растений им. К.А. Тимирязвева. – Москва : Наука, 1976. – 64с.
968210
   Ордена Трудового Красного Знамени Институт органического синтеза 1957-1981. – Рига : Зинатне, 1982. – 234 с.
968211
  Институт Ордена Трудового Красного Знамени Институт проблем материаловедения. / Институт, материаловедения. Киев проблем; Трефилов В. И. – К., 1976. – 80с.
968212
   Ордена Трудового Червоного прапора Інститут електрозварювання ім. Б. Є. Патона. – К., 1959. – 159с.
968213
  Білинець П.Ю. Ордена Трудового Червоного Прапора колгосп "За нове життя", / П.Ю. Білинець. – Ужгород, 1973. – 176с.
968214
  Єфімов О.М. Ордени бойової слави / О.М. Єфімов. – К, 1985. – 48с.
968215
   Ордени і медалі Союзу РСР = Ордена и медали Союза ССР / [сост.: В.В. Матвєєв]. – Київ : Вища школа, 1982. – 303 с. : кол. іл. – Назва і текст парал. укр. та рос. мовами. - Мініатюрне видання
968216
  Даскалов С.Ц. Орденоносец / С. Даскалов ; пер. с бол. А. Эмильева. – Москва : Иностранная литература, 1950. – 151 с. : ил.
968217
   Орденоносна Одещина. – Одеса, 1959. – 168с.
968218
   Орденоносні комсомольські організації України. – Київ, 1958. – 136с.
968219
   Орденоносное Оренбуржье. – Челябинск, 1968. – 392с.
968220
  Сафьян Б.И. Орденоносный 2Печатный Двор". / Б.И. Сафьян, З.Б. Марвиц. – М., 1969. – 112с.
968221
  Тырановец В.С. Орденоносный колхоз / В.С. Тырановец, Е.И. Поляруш. – М., 1939. – 80с.
968222
  Боднарюк Б. Орденське чернецтво XI-XIV ст.: епоха розквіту та домінування у західноєвропейському соціумі (I) // Богословський вісник : збірник наукових праць / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2013. – № 7. – С. 55-64
968223
  Буйских А.В. Ордер в античній архітектурі : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.06 / Буйских А. В. ; АН України, Ін-т археології. – Київ, 1993. – 17 с.
968224
  Костыря И.С. Ордер на вселение: повесть / И.С. Костыря. – К., 1985. – 279с.
968225
  Муратов Н.Г. Ордер на доверие / Н.Г. Муратов. – Кишинев, 1970. – 316с.
968226
  Богданов В.Л. Ордер на квартиру / В.Л. Богданов, В.П. Кондаков. – М, 1988. – 207с.
968227
  Чемерис В. Ордер на любов : історичний роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 73-74. – ISSN 0130-321Х
968228
  Чемерис В. Ордер на любов : історичний роман // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 31-61. – ISSN 0130-321Х
968229
  Туманова З.А. Ордер на мир. Хроника одного дома. / З.А. Туманова. – Ташкент, 1974. – 191с.
968230
  Гуревич Г.И. Ордер на молодость / Г.И. Гуревич. – М., 1990. – 254с.
968231
   Ордер на убийство. – М., 1990. – 397с.
968232
  Шекли Р. Ордер на убийство : Сборник научно-фантастических рассказов / Р. Шекли. – Москва : Политиздат, 1991. – 96с.
968233
  Гарнери А. Ордера гражданской архитектуры: Джакомо Бароцци да Виньола в сопоставлении с Витрувием, Палладио. Серлио и Скамоцци / А. Гарнери. – Киев, 1937. – 132 с.
968234
  Аксеновская Л.Н. Ордерное понимание организационной культуры // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 4. – С.25-32. – ISSN 0205-9592
968235
  Трегубенко Е.Ю. Ордерные ценные бумаги / Е.Ю. Трегубенко; Мин-во образования РФ; Ярославский гос.ун-тет им.П.Г.Демидова. – Ярославль, 2002. – 104 с. – ISBN 5-8397-0234-Х
968236
  Дубинский-Мухадзе Орджоникидзе / Дубинский-Мухадзе. – Изд. 2-е, испр. – М, 1967. – 334с.
968237
  Разгон И.М. Орджоникидзе и Киров и борьба за власть Советов на Северном Кавказе / И.М. Разгон. – М, 1941. – 332с.
968238
  Сенюшкин К.Д. Орджоникидзеабардский район Таджикской ССР. : Автореф... канд.геогр.наук: / Сенюшкин К.Д.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1963. – 28л.
968239
  Дубинський-Мухадзе Орджонікідже / Дубинський-Мухадзе. – Київ, 1970. – 328с.
968240
   Орджонікідзе:. – Київ, 1938. – 292с.
968241
  Величко В.Є. Ординальні ідеали та структурні властивості напівгруп // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-16. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається зв"язок природного часткового упорядкування класів еквівалентностей Гріна із напіврешітками ідеалів (лівих, правих, двобічних) напівгруп.
968242
  Романчик Р.Э. Ординарный профессор Александр Дмитриевич Дуличенко : Биобиблиография / Ромаш Э. Романчик; Тартуский ун-т, Каф. славянской филологии; Вступ. статья А.Ф. Журавлева; Под ред. О.В. Никитина. – Тарту, 2006. – 285с. – Парал. тит. лист на англ. яз.
968243
  Пухов В.А. Ординатор : повести / В.А. Пухов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 207с.
968244
  Мельничук І.А. Ординський та кримський напрями у зовньополітичній стратегії Литви (кінець XIV - кінець XV ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 342-345. – ISBN 978-966-493-676-4
968245
  Ропот В.Ф. Ордовик Белоруссии / Ропот В.Ф., Пушкин В.И. ; Ин-т геохимии и геофизики АН БССР, Белорус. н.-и. геол.-развед. ин-т, IGCP IUGS UNESCO, project № 86. – Минск : Наука и техника, 1987. – 233, [1] с., [2] л. ил. – Библиогр.: с. 223-232
968246
  Никитин И.Ф. Ордовик Казахстана / И.Ф. Никитин. – Алма-Ата
Ч. 1. – 1972. – 242с.
968247
  Никитин И.Ф. Ордовик Казахстана / И.Ф. Никитин. – Алма-Ата
2. – 1973. – 100с.
968248
  Ульст Р.Ж. Ордовик Латвии / Р.Ж. Ульст. – Рига, 1982. – 294с.
968249
   Ордовик Приполярного Урала. – Свердловск, 1990. – 196с.
968250
   Ордовик Приполярного Урала : Палеонтология; монография. – Свердловск : УрО АН СССР, 1991. – 241с.
968251
   Ордовик Сибирской платформы. – Новосибирск, 1989. – 214с.
968252
  Четверикова Н.П. Ордовикские и силурийские отложения западной части Центрального Казахстана / Н.П. Четверикова. – М, 1960. – 100с.
968253
  Занин Ю.Н. Ордовикские и силурийские отложения Иркутского амфитеатра / Ю.Н. Занин. – Новосибирск : Наука, 1970. – 219с.
968254
  Каипов А.Д. Ордовикский вулканизм и медноколчеданное оруденение Акбастау-Кусмурунского рудного поля / А.Д. Каипов, А.К. Каюпов. – Алма-Ата : Наука, 1971. – 191с.
968255
  Шадрин Леонид Федорович Ордовские отложения северной части полярного Урала и их корреляция с ордовиком уральских субрегионов и других областей : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.09 / Шадрин Леонид Федорович; Уральск. науч. центр. – Свердловск, 1979. – 24л.
968256
  Ахонина В.С. Орегон : Бобровый штат // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 8 (548). – С. 119-126. – ISSN 0321-2068
968257
   Орел-город. – Тула, 1967. – 184с.
968258
  Беляков С. Орел / С. Беляков. – Орел, 1939. – 129с.
968259
  Сидельникова З.Я. Орел / З.Я. Сидельникова. – Орел : Приоркское книжное изд-во, 1964. – 56с. : Ил. – Авт. на обкл. не вказ.
968260
  Федоров С.И. Орел / С.И. Федоров. – Москва, 1969. – 192 с.
968261
  Теодору Р. Орел / Р. Теодору. – Бухарест, 1975. – 48с.
968262
  Эсхель А.А. Орел : поэма / А.А. Эсхель. – Чебоксары : Чувашское книжное изд-во, 1977. – 80 с.
968263
  Шмелев И. Орел : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2011. – № 7. – С. 16-24


  Справка о писателе Шмелеве Иване Сергеевиче (1873-1950)
968264
  Сатклиф Р. Орел девятого легиона / Р. Сатклиф. – Л., 1990. – 239с.
968265
  Баруздин С.А. Орел и вертолет : рассказы о животных / С.А. Баруздин. – Москва : Детская литература, 1979. – 96 с.
968266
  Батров А. Орел и Джованни : рассказы / А. Батров; А. Батрв ; рис. А. Тарана. – Москва : Детгиз, 1956. – 80 с.
968267
   Орел и кошка. – М., 1991. – 30с.
968268
  Крылов И.А. Орел и крот / И.А. Крылов. – Москва, 1944. – 7с.
968269
  Ракитин В.Г. Орел и осел. / В.Г. Ракитин. – Пенза, 1958. – 46с.
968270
  Перебийніс П. Орел між червоних прапорців // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 26 квітня (№ 16). – С. 12


  Над сторінками книжки "Іван Чендей у колі сучасників".
968271
  Никифоров Г.П. Орел молодой / Г.П. Никифоров. – Владимир, 1962. – 175с.
968272
  Гагиев Г.А. Орел над скалой : стихи, поэма / Г.А. Гагиев; пер. с ингуш. Д.Долинского. – Грозный, 1976. – 74 с.
968273
  Шевцов И.М. Орел смотрит на солнце / И.М. Шевцов. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 335 с.
968274
  Шевцов И.М. Орел смотрит на солнце. / И.М. Шевцов. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 320 с.
968275
  Алиева Ф.Г. Орел точит клюв о камень. Родовой герб : романы / Фазу Алиева ; пер. с авар. В. Михайловой ; ил. Д. Шимилис. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 575 с. : ил., портр.
968276
  Бикчентаев А. Орел умирает на лету : повесть / А. Бикчентаев. – Уфа : Башкнигоиздат, 1966. – 262 с.
968277
  Кинжалов Р.В. Орел, кецаль и крест. / Р.В. Кинжалов. – СПб., 1991. – 184с.
968278
   Орел, ушедший в небо // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 16 - 22 октября (№ 35)


  Статья о дважды Герое Советского Союза Амет-Хане Султане (1920-1971), родившемся 100 лет тому назад, 20 октября 1920 г. (по другим данным - 25 октября), в крымском городе Алупка. Два народа считают его своим сыном, гордятся великим летчиком, а его имя, ...
968279
  Арагон Л. Орельен / Луи Арагон ; пер. с фр. Н. Жарковой ; [предисл. Б. Песиса]. – Москва : Гослитиздат. – (Зарубежный роман ХХ века)
Т. 1. – 1961. – 343 с.
968280
  Арагон Л. Орельен / Луи Арагон ; пер. с фр. Н. Жарковой ; [предисл. Б. Песиса]. – Москва : Гослитиздат. – (Зарубежный роман ХХ века)
Т. 2. – 1961. – 334 с.
968281
  Игнатов Ф.Ф. Оренбург - Каспий. Очерк-путеводитель / Ф.Ф. Игнатов, К.В. Телятов. – Алма-Ата, 1978. – 136с.
968282
  Борисов А.Я. Оренбург : справочник-путеводитель / А.Я. Борисов. – Оренбург, 1968. – 167с.
968283
   Оренбургская нива. – Москва, 1977. – 158с.
968284
   Оренбургская обл. за 50 лет Советской власти. – Челябинск, 1967. – 138с.
968285
  Шипилов Г.Ф. Оренбургская областная партийная организация в борьбе за освоение целинных и залежных земель (1954-1961 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Шипилов Г.Ф.; Казанский гос. ун-т. Кафедра истории КПСС. – Казань, 1953. – 20л.
968286
   Оренбургская параллель. – М., 1978. – 302с.
968287
   Оренбургская ученая архивная коммиссия. Протоколы заседаний за 1901-1907 гг. и отчет за 1907 год : (Рассмотрены ред. ком.). – Оренбург : Типо-лит. Б.А. Бреслина, 1909. – 81 с. – За последующие годы печ. на с. изд.: Тр. Оренб. учен. арх. комис.
968288
  Соколов Д.Н. Оренбургская юра / Д.Н. Соколов. – Пб., 1921. – с.
968289
  Шадрин В.М. Оренбургские казаки на полицейской службе // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.47-50
968290
   Оренбургские степи в трудах П. И. Рычкова. – Москва, 1949. – 416с.
968291
  Варламов С.А. Оренбургские художники. / С.А. Варламов. – Оренбург, 1963. – 88с.
968292
  Даль В.И. Оренбургский край в очерках и научных трудах писателя / Даль Владимир Иванович; [сост.: А.Г. Прокофьева, Г.П. Матвиевская, В.Ю. Прокофьева и др.]. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 2002. – 480с. – ISBN 5-88788-104-6
968293
  Даль В.И. Оренбургский край в художественных произведениях писателя / Даль Владимир Иванович. – Оренбург : Оренбургское книжное издательство, 2001. – 416с. – 200-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля посвящается. – ISBN 5-88788-103-8
968294
  Струздюмов Н.Т. Оренбургский платок - пуховязальные места и их обитатели / Н.Т. Струздюмов. – М, 1985. – 207с.
968295
  Уханов И.С. Оренбургский платок / И.С. Уханов. – М, 1976. – 96с.
968296
  Мир-Хайдаров Оренбургский платок / Мир-Хайдаров. – М., 1978. – 223с.
968297
  Аксенов А.В. Оренбургско-Ташкентская железная дорога и ее роль в развитии капитализма в Средней Азии : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Аксенов А.В. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1955. – 16 с.
968298
  Машин М.Д. Оренбургское и уральское казачество в годы гражданской войны. / М.Д. Машин. – Саратов, 1984. – 158с.
968299
  Шаблей П.С. Оренбургское магометанское духовное собрание и семейно-брачные отношения у казахов в ХIХ веке: правовое регулирование // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2. – С. 25-29. – ISSN 1812-3805


  В статье рассматривается участие ОМДС в правовом регулировании семейно-брачных отношений у казахов. Описана практика межведомственного взаимодействия в условиях существования и применения нескольких правовых систем (адат, шариат, русские законы). ...
968300
  Крючков В.П. Оренбургской области 40 лет / В.П. Крючков. – Оренбург, 1974. – 38с.
968301
  Герасько О. Оренда (аутстафінг) працівників. Як бути, коли закон прийнято, а порядок - ні? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 5 червня (№ 23). – С. 15
968302
  Гайдуцький П.І. Оренда в агрокомплексі: Запитання і відповіді / П.І. Гайдуцький. – Київ, 1991. – 206с.
968303
   Оренда в Україні : загальні положення; порядок укладання договору; лізинг та фрахт; орендна плата; оренда землі; діяльність дозвільних органів; судова практика. – Київ : Юрінком Інтер, 2007. – 416с. – ISBN 978-966-667-259-2
968304
  Саблук П.Т. Оренда в умовах економічної реформи / П.Т. Саблук, А.А. Фесина. – К., 1991. – 45с.
968305
   Оренда державного і комунального майна // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 23 вересня (№ 38). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій розглянув законопроекти щодо оренди державного і комунального майна.
968306
  Семененко Н. Оренда державного майна: окремі аспекти // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-економ. ун-т [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (108). – С. 36-40
968307
  Пейчев К. Оренда земель державної та комунальної власності в 2009 році (аналіз законодавства) // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 11-15.
968308
  Маляр Ю. Оренда земель запасу під забудову - поза аукціоном? // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-32.
968309
  Ільницька Н. Оренда земель сільськогосподарського призначення : історико-правові аспекти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.419-422. – Бібліогр.: 12 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
968310
  Ільків Н.В. Оренда земель сільськогосподарського призначення в Україні: теоретичні й практичні аспекти : монографія / Н.В. Ільків; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. – 296с.
968311
  Кочергіна Н. Оренда земельних ділянок (у тезисах і таблицях) // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 98-103.
968312
  Нагинайло В. Оренда земельних ділянок, що належать фізичним особам, крізь призму судової практики. Частина 1 // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 2. – С. 56-61.
968313
  Поліводський О. Оренда земельних паїв. Теорія і практика єдині? // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.26-29
968314
  Калініченко А. Оренда землі // Мала енциклопедія нотаріуса : Науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне підприємство "СТРАЙД". – Харків, 2005. – № 5. – С. 64-66
968315
  Бородін М.М. Оренда землі (огляд судової практики за матеріалами Апеляційного суду Харківської області) / М.М. Бородін, О.М. Ситник // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 56-65.
968316
  Лобко О.А. Оренда землі в поміщицьких маєтках на Правобережній Україні XIX - початку XX ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2007. – Т. 65 : Історичні науки
968317
  Гривнак К. Оренда землі в Україні // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 33. – С.38-42
968318
  Мірошніченко А.М. Оренда землі в Україні: історико-правовий аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-55. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Наведено історико-правовий аналіз земельно-орендних правовідносин в Україні, розкрито певні правові проблеми, пов"язані з орендою земельних ділянок, запропоновано можливі шляхи розв"язання цих проблем. The article provides the historical analyses of ...
968319
  Фелів О. Оренда землі згідно з законодавчими змінами від 16 вересня 2008 р. // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 97-99.
968320
  Фелів О. Оренда землі згідно із законодавчими змінами від 16 вересня 2008 року // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 2 (28). – С. 32-36.
968321
  Губені Ю. Оренда землі у системі землекористування аграрних підприємств / Ю. Губені, В. Босіока // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 74-80 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2313-3627
968322
  Деледивка С. Оренда комунальної землі у м. Києві: чи не час бити на сполох? // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 1, 26-27
968323
  Тетеря С. Оренда та емфітевзис після відкриття ринку землі // Юридична газета. – Київ, 2021. – 9 листопада (№ 21). – С. 20
968324
  Литвиненко І.Ю. Оренда як економічна категорія: проблеми дефініції // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 216-227. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
968325
  Івашина Галина Миколаївна Оренда як економічна форма реалізації власності : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Івашина Галина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 21л.
968326
  Сапич В.І. Оренда як інструмент реалізації відносин власності на землю в аграрному секторі економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 201-206. – ISSN 2222-4459
968327
  Щурик М.В. Оренда як напрям оптимізації земельних ресурсів сільського господарства Карпатського макрорегіону // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 54-57 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
968328
  Шульга Т. Орендна плата за землю як джерела бюджетних доходів, пов"язаних із природокористуванням // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 82-88.
968329
  Морозов Є. Орендна плата за землю: підстава для припинення договору // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 4-10 листопада (№ 44). – С. 11. – ISSN 1992-9277
968330
  Панченко І. Орендна плата за міську землю: економічна природа, способи розрахунку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 36-45. – ISSN 0131-775Х
968331
  Завадський Й.С. Орендний підряд / Й.С. Завадський. – К., 1990. – 94с.
968332
  Біднина М.М. Орендний підряд / М.М. Біднина. – Київ : Політвидав України, 1990. – 125 с.
968333
   Орендні відносини в Україні : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 400с. – шифр дубл. – ISBN 966-7784-64-9
968334
  Ядчук С.В. Орендні відносини на селі / С.В. Ядчук. – К, 1990. – 31с.
968335
  Непиталюк А.В. Орендні відносини як інституціональна складова ринку земель сільськогосподарського призначення // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 177-185. – ISSN 2306-546X
968336
  Щурик М. Орендно-земельні відносини як інструмент удосконалення відтворення земельних ресурсів АПК // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 68-74. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-3627
968337
  Каландадзе А. Ореол : роман / А. Каландадзе. – Тбилиси, 1984. – 422 с.
968338
  Каширгов Х. Ореол : роман / Хапача Каширгов; пер. с кабард. М.Ишкова. – Москва : Современник, 1985. – 335 с.
968339
  Великій А. Ореол Святого Володимира Великого // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2013. – Березень [№] 5. – С. 6
968340
  Робб Дж. Ореол смерти: роман / Дж. Робб. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 400с. – (Взгляд женщины). – ISBN 5-04-001890-8
968341
   Ореолы рассеяния месторождений Восточной Сибири. – Москва : Наука, 1971. – 280с.
968342
  Дворников А.Г. Ореолы рассеяния ртути в некоторых районах Центрального донбасса : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Дворников А.Г. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 24 с.
968343
  Лизунок М.К. Оресса в огне / М.К. Лизунок. – Минск, 1984. – 128с.
968344
   Орест-Нестор Ярославич Мацюк // Архіви України. – Київ, 1999. – № 1/6 (242). – С. 154-155


  Некролог.
968345
  Заброваниний С. Орест Авдикович - виховник молодого покоління // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2017. – 12 лютого (№ 7). – С. 9. – ISSN 0027-8254
968346
  Нахлік Є. Орест Авдикович - письменник, літературознавець, педагог / Є. Нахлік; Львів.відділення Ін-туту літератури ім.Т.Шевченка. НАНУ. – Львів, 2001. – 92с. – ("Літературні портрети". Випуск 2). – ISBN 966-02-0651-8
968347
  Кирчів Р. Орест Авдикович // Український календар. – Варшава, 1973. – 1973. – С. 158-162
968348
  Чижикова Е.Н. Орест Адамович Кипренский / Е.Н. Чижикова. – Л., 1965. – 52с.
968349
  Сарабьянов Д.В. Орест Адамович Кипренский / Д.В. Сарабьянов. – Ленинград, 1982. – 208с.
968350
  Зименко В.М. Орест Адамович Кипренский 1782-1836 / В.М. Зименко. – Москва, 1988. – 349с.
968351
  Михайлова К.В. Орест Адамович Кипренский, 1782-1836 / К.В. Михайлова. – Л., 1986. – 95с.
968352
  Цимбалюк В.І. Орест Андрійович Цімейко : [некролог] // Український неврологічний журнал : науково-практичне видання / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Л.І. Соколова ; редкол.: Н.Ю. Бачинська, В.І. Боброва, І.А. Григорова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 60-65. – ISSN 1998-4235
968353
  Каменский А.А. Орест Георгиевич Верейский / А.А. Каменский. – Москва : Советский художник, 1960. – 203 с.
968354
  Гусин И.Л. Орест Евлахов : очерк жизни и творчества / И.Л. Гусин. – Ленинград : Музыка, 1964. – 120 с.
968355
  Чижова Е. Орест и сын : Роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 1. – С. 11-79. – ISSN 0321-1878
968356
  Чижова Е. Орест и сын : Роман // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 44-119. – ISSN 0321-1878
968357
  Паустовский К. Орест Кипренский / К. Паустовский. – Москва ; Ленинград, 1938. – 80 с.
968358
  Машковцев Н.Г. Орест Кипренский / Н.Г. Машковцев. – Москва-Л., 1944. – 20с.
968359
  Турчин В.С. Орест Кипренский / В.С. Турчин. – Москва, 1975. – 166с.
968360
  Турчин В.С. Орест Кипренский / В.С. Турчин. – М., 1982. – 48с.
968361
  Кислякова И.В. Орест Кипренский : эпоха и герои / И.В. Кислякова. – М, 1977. – 142с.
968362
  Валицкая А.П. Орест Кипренский в Петербурге. / А.П. Валицкая. – Ленинград, 1981. – 261с.
968363
  Кислякова И.В. Орест Кипренский. Эпоха и герои / И.В. Кислякова. – 2-е изд. – Москва, 1982. – 144 с.
968364
  Приступа С. Орест Левицький - один з фундаторів Української Академії наук // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 173-174
968365
  Доліновський В.І. Орест Левицький – археограф і джерелознавець // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 142-155. – ISSN 0320-9466
968366
  Крикун Ю. Орест Левицький – дослідник звичаєвого права українців XVI–XVII століть // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 65-70
968367
  Кушпетюк О. Орест Левицький і волинське музейництво (до 170-річчя від дня народження) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 108-112. – ISSN 1998-4634
968368
  Гирич І. Орест Левицький як суспільний діяч і науковець: До 160-річчя від дня народження // Сучасність : політика, історія, література, наука, мистецтво, суспільне життя / Український інститут національної пам"яті. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 197-212.
968369
   Орест Макарович Новицький // Історія української філософії : хрестоматія / Мін-во освіти й науки України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; упоряд. М.В. Кашуба. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – С. 237-238. – ISBN 966-613-240-0
968370
  Шпак С.М. Орест Мацюк – постать в українській архівістиці // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2009. – № 6. – C. 280-288. – ISSN 0320-9466
968371
   Орест Михайлович Івасишин : біобібліогр. покажч. / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; [уклад.: П.Є. Марковський, Д.Г. Саввакін ; авт. вступ. ст.: В.М. Надутов, В.А. Татаренко ; відп. ред. В.А. Татаренко). – Львів : Інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова, 2016. – 97, [2] с., [1] арк. портр. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 87-96. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-02-8031-1
968372
  Качуровський І. Орест невідомий // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 168-183. – ISSN 0208-0710
968373
  Бардін Г.Б. Орест Новицький - основоположник професійної філософської освіти у Київському університеті Св.Володимира // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 82-83
968374
  Бардин Г.Б. Орест Новицький про предмет та завдання філософії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-6. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)


  Розглядається проблема предмету, завдань і призначення філософії.
968375
  Апанасенко Г.Б. Орест Новицький про сутність предмету філософії та проблему періодизації історико-філософського процесу : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 08.00.05 / Галина Богданівна Апанасенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
968376
  Апанасенко Галина Богданівна Орест Новицький про сутність предмету філософії та проблему періодизації історико - філософського процесу : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.05 / Апанасенко Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 168 л. – Бібліогр.: л.158-168
968377
  Ткачук М.Л. Орест Новицький: штрихи до життєпису // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 73-84. – ISSN 1996-9872
968378
  Савенко А.О. Орест Розвтілений: нотатки до інтерпретації образу в збірці "Міт-історема" Й. Сефериса // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 251-258


  У статті на матеріалі збірки "Міт-історема" подано аналіз особливостей використання Й. Сеферисом функціонально-семантичної категорії персональності для конструювання образу деперсоніфікованого ліричного героя. В статье представлен анализ своеобразия ...
968379
  Кирилюк З.В. Орест Сомов - співробітник і друг К. Рилєєва та О. Бестужева // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 28-31. – ISBN 978-966-171-154-8
968380
  Блик О.І. Орест Сомов і "українська школа" в російській літературі XIX століття // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 53-58


  У статті розглянуто специфіку творчості Ореста Сомова, а саме використання ним фольклорних матеріалів. З"ясовано походження фольклорних вставок у його творчості шляхом порівняльного аналізу художніх творів та записів українського фольклору. Для аналізу ...
968381
   Орест Степанович Ступка : [70] : бібліогр. покажчик. – Львів : [б. в.], 2007. – 58, [1] с., [1] арк. портр. : портр. – Покажчики: с. 44-54. - На обкл.: ІГГГК - Львів 1951. – ISBN 978-966-02-4513
968382
  Хоркавців Я.Д. Орест Теодорович Демків (до 80-річчя вченого) / Я.Д. Хоркавців, О.В. Лобачевська, І.С. Данилків // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2014. – Т. 71, № 3. – С. 392-393. – ISSN 0372-4123
968383
  Пастух Р. Орест Яцків // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 106-107. – ISSN 2224-0926
968384
  Эсхил Орестея / Эсхил. – М, 1958. – 174с.
968385
  Эсхил Орестея / Эсхил. – Москва, 1961. – 215 с.
968386
  Коваль Р. Оресту Абрагамовичу, онукові скульптора Михайла Гаврилка виповнюється 70 років // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Грудень (число 12). – С. 2
968387
   Оресту Івановичу Фурдику - 65 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 10 (276). – С. 106-107. – ISSN 2221-1055


  Академіку Національної академії аграрних наук України - 65.
968388
  Гора И.Н. Орех грецкий в геолезащитных полосах правобережной черноземной степи Украины : Автореф... канд. с.х.наук: 06.03.04 / Гора И. Н.; Укр. с.х. акад. – К., 1975. – 28л.
968389
  Гырляну Э. Орех Одобака / Э. Гырляну. – Бухарест, 1960. – 44с.
968390
  Кичунов Н.И. Орехи и их культура / Н.И. Кичунов. – 2. – Москва ; Ленинград, 1931. – 196 с.
968391
  Тоймак Василий Орехи и прорехи : Рассказы, юморески, басни, сказки. миниатюры / Тоймак Василий. – Чебоксары : Чувашское книжное издательство, 1972. – 88 с.
968392
  Туйчиев Маннан Орехи Средней Азии (род Juglans L.) : Автореф... д-ра биол.наук: / Туйчиев Маннан Т.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по ботан. профилю. Отд-ние биол. наук АН УзССР. – Ташкент, 1966. – 48л. – Бібліогр.:с.47-48
968393
  Рогачев А.А. Орехов цвет. Стихи / А.А. Рогачев. – Ростов н/Д, 1948. – 40с.
968394
  Удальцова Л.Г. Ореховая Зона / Л.Г. Удальцова. – Москва, 1978. – 272 с.
968395
  Колыхалов В Ореховая страда / В Колыхалов. – Москва : Советский писатель, 1987. – 302 с.
968396
  Оглоблин А.А. Орехово-Зуево в 1917 году и теперь / А.А. Оглоблин. – М., 1957. – 112с.
968397
  Толоконский Н.И. Орехово-Зуевская стачка 1885 г. / Н.И. Толоконский. – Москва, 1956. – 128с.
968398
  Чекунов А.В. Орехово-Павлоградский глубинній разлом и его продолжение на Русской платформе и в Альпийском геосинклинальном поясе / А.В. Чекунов. – Киев, 1966. – С. 46-57. – Отд. оттиск
968399
  Фадеев М.И. Ореховская опорная скважина / М.И. Фадеев. – М, 1963. – 92с.
968400
   Ореховые-гвоздичные. – Л.
3. – 1968. – 1-711с.
968401
  Глазков А.П. Ореховые сады / А.П. Глазков, Т Ш. Кейсерухский. – Москва : Знание, 1968. – 64 с.
968402
  Аламиа Г.Ш. Ореховый ключ : стихи / Геннадий Аламиа ; пер. с абхаз. – Москва : Советский писатель, 1991. – 110 с.
968403
  Шальтянис С. Ореховый хлеб / С. Шальтянис. – Москва, 1979. – 256 с.
968404
  Друцэ И.П. Ореховый шепот : рассказы / И.П. Друцэ; пер. с молдав. – Москва : Правда, 1968. – 63 с.
968405
   Орехоплодные в Таджикистане. – Душанбе, 1965. – 102с.
968406
  Дьякончук Л.А. Орехотворки подсемейства cynipinae Украины. : Автореф... Канд.биол.наук: 08.00.09 / Дьякончук Л.А.; Ин-т.зоологии. – К, 1981. – 17л.
968407
  Вересов А.И. Орешек / А.И. Вересов. – Ленинград, 1961. – 227с.
968408
  Ногтева М. Орешек / М. Ногтева. – М, 1970. – 104с.
968409
   Орещенко Андрій Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 182 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
968410
   Орещенко Андрій Васильович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 192. – ISBN 978-966-439-961-3
968411
   Орєхов Володимир Васильович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 177-178. – ISBN 978-617-573-038-6
968412
  Линовицький П.П. Оржиця / П.П. Линовицький. – Дніпропетровськ : Промінь, 1969. – 61 с.
968413
  Ислом Назар оглы Орзигул / Ислом Назар оглы. – Ташкент, 1958. – 104с.
968414
  Эйтминавичюте И.С. Орибатиды Литовской ССР. : Автореф... канд.биол.наук: / Эйтминавичюте И.С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1958. – 23л.
968415
  Жицька Т.В. Оригамі. Магія білого аркуша // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.О. Мікульонок, І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (131). – С. 31-33. – ISSN 2518-7104
968416
  Ниточкин В.Ф. Ориген. Основы христианства в зеркале античной философии // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2012. – № 2 (44). – С. 114-127
968417
  Евреинов Н.Н. Оригинал о портретистах. / Н.Н. Евреинов. – М., 1922. – 112с.
968418
  Щвецова-Водка Оригинальная трактовка документирования и документа // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 7. – С. 11-25. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены предложения относительно формирования теории документирования как особого направления науки о документе.
968419
  Охрименко П.П. Оригинальность и своеобразие памятников литературы Киевской Руси и ее значение в единении восточных славян / П.П. Охрименко. – Сумы, 1982. – 22 с.
968420
  Красностанов Э.Г. Оригинальность художественных сообщений : Автореф... канд. философ.наук: 623 / Красностанов Э.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Философ. фак. Каф-ра эстетики и этики. – М., 1968. – 16л.
968421
  Барамидзе Р.Г. Оригинальные грузинские агиграфические произведения V-XIII веков, как памятник художественной литературы : Автореф... канд. филол.наук: / Барамидзе Р.Г.; Ин-т истории грузинской литературы. – Тбилиси, 1953. – 20л.
968422
  Шапиро А.И. Оригинальные методы решения физических задач : пособие для учителя / А.И. Шапиро, В.А. Бодик. – Киев : Освіта, 1992. – 160с.
968423
  Шапиро А.И. Оригинальные методы решения физических задач : Пособие для учителя / А.И. Шапиро, В.А. Бодик. – Киев : Магистр-S, 1996. – 160 с. – ISBN 5-330-01779-3
968424
  Иванова Елена Оригинальные отели : Каким мы видим гостиничный номер. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 26-27 : Фото
968425
  Нікоряк Н.В. Оригінальна другорядність: кіносценарій за літературним текстом ("Intermezzo" Сергія Параджанова) // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 95. – С. 160-174. – ISSN 2306-2908
968426
  Чуб Д. Оригінальна повість Віталія Коротича // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1972. – Рік 23, ч. 264, січень : січень. – С. 10-11
968427
  Хоменко І.А. Оригінальна радіодрама : Навч. посібник для суд. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Журналістика" / І.А. Хоменко; КНУТШ; Інститут журналістики; За ред. В.Я. Миронченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 320с. – ISBN 966-594-172-0
968428
  Фоменко В. Оригінальна радіодрама (радіоп"єса): особливості жанру / В. Фоменко, І. Хоменко // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 14. – С. 347-349. – ISSN 2078-1911
968429
  Хоменко І. Оригінальна радіодрама як засіб розширення суспільних функцій української мови // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 185-194
968430
  Хоменко Ілля Андрійович Оригінальна радіоп"єса: історія, теорія, практика : Дис....канд.філолог.наук:10.01.08 / Хоменко Ілля Андрійович; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – Київ, 2001. – 199л. + Додаток А. Повернення. Радіоп"єси. л.:189-199. – Бібл.:л.:161-189
968431
  Хоменко Ілля Андрійович Оригінальна радіоп"єса: історія, теорія, практика : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Хоменко І.А.; КУ ім. Т. Шевченка. ін-тут журн. – Київ, 2002. – 18 с.
968432
  Фабр-Васса Оригінальна тварина = La bete singuliere : евреї, християни і свиня / Клодін Фабр-Васса ; [пер. з фр. І. Данченка, К. Кислюка, М.В. Григор"єва]. – Харків : ОКО, 2001. – 438, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. фр. ориг. - Пер. вид.: Claudine Fabre-Vassas. La bete singuliere. Gallimard, 1994. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-526-038-3
968433
  Мицик Ю.А. Оригінальна теорія виникнення Катеринослава історика початку ХІХ ст. // Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2001. – № 6 : Південна Україна 18-19 століття. – С.219-223. – ISBN 966-7089-17-7
968434
  Кралюк П.М. Оригінальна філософська думка в Київській Русі // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 102-110. – ISBN 978-966-373-777-5


  Розвиток шкільництва, наявність перекладної візантійської літератури, концентрація вчених людей, книжників як у релігійних осередках (монастирях, при єпископських кафедрах), так і при князівських дворах – все це створювало сприятливі умови для появи в ...
968435
  Хоменко І.А. Оригінальне акустичне мистецтво як знаряддя сучасної медіаосвіти // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 106-109


  Статтю присвячено теоретичним і практичним аспектам медіаосвіти, зокрема, методологічному значенню акустичного мистецтва у підготовці кадрів для сучасного українського радіомовлення. Узагальнюється досвід створення експериментальних медійних проектів ...
968436
  Заставний Ф.Д. Оригінальне дослідженння теорії промислових комплектів / Ф.Д. Заставний, І.Т. Кутковець // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 172-174. – Бібліогр: 1 назва
968437
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
968438
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
968439
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
968440
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
968441
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
968442
  Юрчишин В. Оригінальне дослідження проблем капіталізації сільського господарства : [рецензія] // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 8. – С. 93-95. – ISSN 0131-775Х
968443
  Грищук П.І. Оригінальний алгоритм підбору магнітних аномалій з використанням сіткових покриттів джерел // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68), жовтень - грудень. – С. 53-63 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1684-2189
968444
  Бобечко О. Оригінальний концертно-виконавський репертуар для бандури у творчому доробку жінок-композиторок сучасності // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2020. – Число 1/2 (69/70) : Театр. Музика. Кіно. Архітектура. Образотворче та декоративно - вжиткове мистецтво. – С. 87-94. – ISSN 1728-6875


  Простежено обставини трансформаціїсуспільної свідомості впродовж ХХ ст. в гендерному зрізі, що сприяло виникненню необхідних умов для рівнозначного відзеркалення чоловічої та жіночої композиторської творчості в музичному мистецтві сучасності. ...
968445
  Кралюк П. Оригінальний мислитель "осьового часу" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 грудня (№ 230/231). – С. 6-7


  Замолксіс - мудрець з українських земель і вчитель Піфагора?
968446
  Олійник Я.Б. Оригінальний підручник // Урядовий кур"єр, 1998
968447
  Савчук В. Оригінальний підручник енциклопедичного характеру з економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х
968448
  Черевченко Олександр Миколайович Оригінальний світ поета (спостереження над поетичним ідіостилем Анатолія Мойсієнка)
968449
  Антонова О.В. Оригінальні жанрові форми інтерв’ю в письменницькій публіцистиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Статтю присвячено визначенню особливостей реалізації комунікативної стратегії інтерв"юера в оригі нальних жанрових модифікаціях інтерв"ю як невід"ємної складової письменницької публіцистики. This article is deals with identifying of special features ...
968450
  Буркат В.П. Оригінальні козацькі прізвища / Валерій Буркат. – Київ, 2005. – 208 с.
968451
  Приймачок О. Оригінальні компоненти в художньому перекладі з близькоспорідненої мови // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 3. – С. 149-157. – ISSN 2413-0923
968452
   Оригінальні латинські джерела : Хрестоматія текстів. – Київ : Київський університет, 2003. – 235 с. – ISBN 966-594-376-6
968453
  Шовковий В.М. Оригінальні тексти давньогрецьких авторів (хрестоматія з коментарями) : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / В"ячеслав Шовковий ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 239, [1] с. – Давньогрецько-український словник на с. 159-237. – Бібліогр.: с. 238. – ISBN 978-966-439-545-5
968454
  Смоляк Б. Оригінальність енергії: троєслов [про поетичну творчість Ярослави Павличко] // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 198-204. – ISSN 0868-4790
968455
  Абдрахманов Б.М. Ориенатция учащихся на профессии механизатора в учебно-воспитательной работе сельской школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Абдрахманов Б.М. ; МП Казах. ССР , Казах. пед . ин-т. – Алма-Ата, 1980. – 26 с.
968456
  Шульга М. Ориентализм и диалог цивилизаций // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 54-66. – ISSN 2524-0137


  У статті розглядається діалог цивілізацій, як він передбачений у межах дискурсу орієнталізму. Робиться висновок, що зазначеному дискурсу властиво обмежувати діалог цивілізацій завданнями взаємного культурного збагачення та виокремлення і просування ...
968457
  Байрамова Л.К. Ориентализмы в лексике и фразеологии болгарского языка : (в сопоставлении с татарским языком) / Л.К. Байрамова. – Казань : Алма-Лит, 2007. – 330 с. – ISBN 5-98245-029-4
968458
   Ориенталистика в Киргизии. – Фрунзе, 1987. – 195с.
968459
  Клюйкова Е. Ориентальная образность в ранней прозе Анатолия Кима // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 188-191. – ISSN 2307-2261
968460
  Милагин М.Ф. Ориентационная вытяжка и прочность линейных аморфных полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Милагин М.Ф.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1968. – 16л.
968461
  Филалеев О.В. Ориентационная зависимость второго момента спектров ПМР в диамагнитных кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Филалеев О.В.; АН СССР. Сибир. отд. Ин-т физики. – Красноярск, 1979. – 20л.
968462
  Гаспарян Сурен Вартанович Ориентационная зависимость дислокационного внутреннего трения щелочногалоидных кристаллов и кристаллов с гексагональной плотноупакованной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Гаспарян Сурен Вартанович; МГУ. Физ. фак. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
968463
  Юрченко Владимир Михайлович Ориентационная зависимость энергии межкристаллитных границ и их взаимодействие с точечными дефектами : Автореф... физ.-мат.наук: 01.04.07 / Юрченко Владимир Михайлович; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1982. – 20л.
968464
  Ярунин В.С. Ориентационное упорядочение в твердом водороде с квадрупольным взаимодействием между молекулами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Ярунин В.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
968465
  Пинкевич Игорь Павлович Ориентационные и ангармонические явления в поглодщении и рассеянии света жидкими и твердыми кристаллами с примесными центрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Пинкевич Игорь Павлович; КГУ. – Киев, 1988. – 30л.
968466
  Пинкевич Игорь Павлович Ориентационные и ангармонические явления в поглощении и рассеянии света жидкими и твердыми кристаллами с примесными центрами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Пинкевич Игорь Павлович; КГУ. – К., 1988. – 29л.
968467
  Пинкевич Игорь Павлович Ориентационные и ангармонические явления в поглощении и рассеянии света жидкими и твердыми кристаллами с примесными центрами : Дис... доктор. физ-мат.наук: 01.04.05 / Пинкевич Игорь Павлович; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – К, 1988. – 334л. – Бібліогр.:л.295-334
968468
   Ориентационные переходы в редкоземельных магнетиках. – Москва : Наука, 1979. – 318 с.
968469
  Горбач В.Н. Ориентационные фазовые переходы в гексаферритах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Горбач В. Н.; Хар.ГУ. – Х., 1984. – 22л.
968470
  Бабудаев Анатолий Яковлевич Ориентационные эффекты расеяния быстрых электронов в щелочногалоидных монокристаллах : Автореф... канд. физ-матнаук: 01.04.01 / Бабудаев Анатолий Яковлевич; МВ и ССО РСФСР Томск. полит. ин-т им С.М.Кирова. – Томск, 1973. – 13л.
968471
  Поляков Петр Иванович Ориентационный фазовый переход в антиферромагнетиках: магнитные, высокочастотные и магнитоупругие свойства : Автореф... доктора физико-математ.наук: 01.04.11 / Поляков Петр Иванович; НАН Украины. Донецкий физико-технический ин-т им. А.А.Галкина. – Донецк, 1996. – 36л.
968472
  Штарк А.А. Ориентация в реакциях нитрофторирования полифторпроизводных бензола и ее связь с относительной стабильностью полифторированных аренониевых ионов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Штарк А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
968473
   Ориентация и миграции птиц. – М, 1975. – 211с.
968474
  Зефирова Л.И. Ориентация и промежуточные соединения при внутримолекулярном ароматическом нуклеофильном замещении : Автореф... канд. фим.наук: 072 / Зефирова Л.И.; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1969. – 24л.
968475
   Ориентация и стабилизация спутников. – М, 1978. – 176с.
968476
   Ориентация и территориальные связи популяций птиц. – Рига, 1973. – 124с.
968477
   Ориентация искусственных спутников в гравитационных и магнитных полях. – М, 1976. – 303с.
968478
  Тельнов А.А. Ориентация личности как предмет социологического исследования : Автореф... канд. филос.наук: / Тельнов А.А.; МГУ, Филос. фак. – М., 1970. – 14л.
968479
   Ориентация молодежи на педагогическую профессию. – Полтава, 1987. – 255с.
968480
   Ориентация на партнера // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 3. – С. 2-3 (прилож.) : фото
968481
  Таразевич Г.С. Ориентация на человека. / Г.С. Таразевич. – М., 1989. – 142с.
968482
   Ориентация насекомых и клещей. – Томск, 1984. – 178с.
968483
  Лялюшко Д.М. Ориентация некоторых бесхвостых амфибий в эксперименте : Автореф. дис... канд. биол. наук: 03.00.08 / Лялюшко Д.М.; МВ и ССО УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1973. – 28с.
968484
  Лялюшко Д.М. Ориентация некоторыъ бесхвостых амфибий в эксперименте : Дис... канд. биол.наук: / Лялюшко Д. М.; МВ и ССО, УССР, КГУ. – К., 1973. – 136л. – Бібліогр.:л.124-136
968485
  Коньяр Ж. Ориентация нематических жидких кристаллов и их смесей : пер. с англ. / Ж. Коньяр. – Минск : Университетское, 1986. – 100 с.
968486
  Архангельский А.В. Ориентация плоскости и пространства и смежные вопросы : учебно-методическое пособие / Архангельский А.В. ; МГУ, Механико-математический фак. – Москва : [б. и.], 1971. – 36 с.
968487
  Нечаев Ю.В. Ориентация производства на конечные результаты и эффективность труда / Ю.В. Нечаев. – Киев, 1981. – 48с.
968488
   Ориентация птиц. – Рига, 1978. – 206с.
968489
  Дума Д.П. и др. Ориентация системы координат FK4 по меридианным наблюдениям планет / Д.П. и др. Дума. – Киев : Наукова думка, 1980. – 131 с.
968490
  Контвайнас Римантас Ионович Ориентация старшеклассников на рабочие профессии в условиях регионального центра (на материале Алитусского регионного центра Литовской ССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Контвайнас Римантас Ионович; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1975. – 25л.
968491
  Спектор М.Д. Ориентация строительного производства на конечные цели / М.Д. Спектор. – М., 1989. – 138с.
968492
  Прокофьев Ф.И. Ориентация студентов в переходный период украинского общества (социологический анализ 1989-1995 гг.) / Ф.И. Прокофьев, Т.И. Выперайленко, В.А. Степин; Мин-во образования и науки Украины; Приднепрвская госуд. акад. строительства и архитектуры. – Днепропетровск, 2004. – 52с.
968493
  Евсецова Е.А. Ориентация студентов на универсальные ценности в обучении истории педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-118. – ISSN 0869-561Х
968494
  Пасынок В.Г. Ориентация учащихся на выбор професии учителя / В.Г. Пасынок. – Харьков : Основа, 1996. – 152с. – ISBN 5776803454
968495
  Ахмедин З.А. Ориентация учащихся старших классов средней школы на профессию учителя. (По материалам КазССР) : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Ахмедин З.А.; Каз. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 24л.
968496
  Зыков Ю.А. Ориентация хозяйственного механизма на повышение качества продукции / Ю.А. Зыков, Л.А. Матвеев. – М., 1986. – 212с.
968497
   Ориентация членистоногих. – Томск, 1991. – 159с.
968498
  Барко Вадим Иванович Ориентация школьников на труд в сфере промышленного производства . : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Барко Вадим Иванович; Научно-исслед. ин-т. – К., 1985. – 19л.
968499
  Ишлинский А.Ю. Ориентация. Гироскопы и инерциальная навигация / А.Ю. Ишлинский. – Москва, 1976. – 670с.
968500
  Полищук А.Н. Ориентир - конечный результат / А.Н. Полищук, И.А. Кириченко. – Донецк, 1988. – 51с.
968501
  Кирсипуу В.А. Ориентир - потребности населения: Опыт лег. пром-сти ЭССР / В.А. Кирсипуу, Я.А. Лейманн. – М., 1987. – 101с.
968502
   Ориентир - профессии села. – М, 1979. – 51с.
968503
  Суслов И.Ф. Ориентир - эффективность / И.Ф. Суслов. – М, 1983. – 62с.
968504
   Ориентир дает партия : школа на путях реформ. – М, 1987. – 159с.
968505
   Ориентир для учителей КАлининского района. – Алма Ата, 1967. – 24с.
968506
  Корсак К.В. Ориентир образования ХХI века - строительство ноообщества // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 3. – С. 3-12


  Образование и общеcтво.
968507
  Чепурин Александр Ориентир: конгресс соотечественников // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 47-60. – ISSN 0130-9625
968508
  Богданович Е.Д. Ориентирование во времени и в пространстве : в помощь учителям географии краеведам и туристам / Е.Д. Богданович; Ожиганов Д.Г., Цветаев А.А., Маслов М.Д., Кадильникова Е.И.; Отв. за вып. Кудряшев И.К. – Уфа, 1960. – 52с.
968509
  Куприн А.М. Ориентирование и движение на местности / Куприн А.М. – Москва : Воениздат, 1962. – 59 с. : ил., карт. – (Библиотека сержанта)
968510
  Вертель Л.В. Ориентирование и поведение в лесу / Л.В. Вертель; Ред. Шехтер Д.И. – Петрозаводск : Из-во "Карелия", 1980. – 62с.
968511
  Куприн А.М. Ориентирование на марше и в бою / А.М. Куприн. – М, 1977. – 79с.
968512
  Рощин А.Н. Ориентирование на местности / А.Н. Рощин. – Москва : Недра, 1964. – 131 с.
968513
  Рощин А.Н. Ориентирование на местности / А.Н. Рощин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Недра, 1966. – 184 с.
968514
  Рощин А.Н. Ориентирование на местности / А.Н. Рощин. – Київ : Вища школа, 1982. – 103 с.
968515
  Беляков М.Ф. Ориентирование на местности без карты / М.Ф. Беляков. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1955. – 70с.
968516
  Захаревич В.Г. Ориентирование на пользователя информационные системы / В.Г. Захаревич. – Ростов-на-Дону, 1985. – 95с.
968517
  Павлов В.Н. Ориентирование радиоактивных ядер в комбинированном рефрежираторе растворения 3Не в 4Не и исследование свойств ядер 153Tb, 154Tb, 148Gd, 57Ce и 60Се. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Павлов В.Н.; ОИЯИ. – Дубна, 1981. – 16л.
968518
  Зеленый Г.П. Ориентирование собаки в области звуков, 1906. – С. 337-357. – Отд. оттиск
968519
   Ориентирование стереопар фотоснимков на цифровых фотограмметрических станциях по координатам опорных меток / А.Э. Гайсин, Р.А. Коршунов, О.Н. Левитская, В.В. Носков, В.В. Погорелов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 7. – С. 34-38 : рис. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0016-7126
968520
  Палатник Л.С. Ориентированная кристаллизация / Л.С. Палатник, И.И. Папиров. – Москва : Металлургия, 1964. – 408с.
968521
  Власов С.В. Ориентированное состояние полимеров / С.В. Власов, В.Н. Кулезнев. – Москва, 1987. – 47с.
968522
  Мелихов А.П. Ориентированные графы и конечные автоматы / А.П. Мелихов. – Москва, 1971. – 416 с.
968523
   Ориентировачный рефлекс и вопросы высшей нервной деятельности в норме и патологии. – М, 1959. – 343с.
968524
  Идобаева Татьяна Афанасьева Ориентировка в структуре действия и обобщение анализа задач : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.07 / Идобаева Татьяна Афанасьева; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1981. – 20л.
968525
  Саркисян С.Г. Ориентировка галек и методы их изучения для палеогеографических построений / С.Г. Саркисян, Л.Т. Климова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1955. – 167с.
968526
  Кондратьев Н.Я. Ориентировка по звездам / Н.Я. Кондратьев. – Москва : Воениздат, 1961. – 96 с.
968527
  Поддьяков А.Н. Ориентировочная и дезориентирующая основы деятельности: иерархии целей обучения в конфликтующих системах // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.79-89. – ISSN 0042-8841
968528
  Семенова А.П. Ориентировочная оценка влияния изменения испарения в степной зоне Украины на осадки / А.П. Семенова, А.Я. Короткова // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 94-97 : Табл. – Бібліогр.:4 назви
968529
  Павлова Л.Н. Ориентировочно-исследовательская деятельность и условия ее развития у детей второго-третьего года жизни. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Павлова Л.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1976. – 23л.
968530
  Облова С. Ориентировочное планирование уроков русского язика для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-64.
968531
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-64
968532
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 54-64
968533
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 61-76
968534
  Облова Светлана Ориентировочное планирование уроков русского языка для 5 класса школ с украинским языком обучения // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 121-128
968535
  Пауперова Г.П. Ориентировочные и оборонительные рефлексы у некоторых воробьиных птиц. : Автореф... канд.биол.наук: / Пауперова Г.П.; Акад.наук СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1961. – 17л.
968536
   Ориентировочные цены на общестроительные работы // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – C. 82-83 : фото
968537
  Васич Н.Н. Ориентировочный план электрификации Донбасса / Н.Н. Васич. – Москва-Ленинград, 1926. – 81с.
968538
   Ориентировочный рефлекс и проблемы рецепции в норме и патологии. – М, 1964. – 264с.
968539
  Михеечев В.С. Ориентирующие устройства геодезических приборов по курсу "Геодезические приборы" : конспект лекций для студ. оптико-механической специальности / В.С. Михеечев; Мин. высш. и средн. спец. образования РСФСР ; Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Москва : КПЛ МИИГАиК, 1973. – 42 с.
968540
  Траат М. Ориентиры : стихи / Матс Траат ; пер. с эст. Б.Штейна. – Таллин : Ээсти раамат, 1972. – 309 с.
968541
  Васильев И.А. Ориентиры / И.А. Васильев. – Москва, 1988. – 382с.
968542
  Попов Л.А. Ориентиры атеизма / Л.А. Попов. – Тула, 1983. – 97с.
968543
  Мережинская А. Ориентиры новой художественной парадигмы в творчестве "поколения 1990-х" (новаторство Д. Данилова в контексте прозы новой генерации) // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 494-508. – ISBN 978-966-2763-27-0
968544
  Уваров А.Ю. Ориентиры образовательных реформ и информационные технологии // Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (57). – С. 99-111. – ISSN 2078-838Х
968545
  Еникеев З.Д. Ориентиры развития юридического образования в современной России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 2. – С. 23-34. – ISSN 0132-0769
968546
  Долгин В.Г. Ориентиры разума и сердца / В.Г. Долгин. – М., 1980. – 48с.
968547
  Моханти С.К. Оризните почви во СР Македониа и нивната антропогенизациа / С.К. Моханти, Г.С. Филиповски. – Сопие, 1980. – 70с.
968548
   Орион. – Тбилиси, 1967. – 444с.
968549
   Орион. – М, 1988. – 347с.
968550
  Куліш П.А. Орися : идиллія П.А. Куліша // Викуп : оповідання Марка Вовчка / М. Вовчок. – Санкт-Петербург : в Типографии Департамента Уделов, 1862. – 16 с. – (Сільська бібліотека)
968551
  Куліш П. Орися. – Киев, 1883
968552
  Демська О. Орися Демська: "Якщо у ХХІ столітті певна мова перебуватиме тільки у площині політики, то це стане її кінцем". // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 28 (660), 10-16.07.2020. – С. 46-47. – ISSN 1996-1561
968553
  Куліш П.О. Орися та інші опов[ідання] : з біогpафією і поpтpетом / П. Куліш ; [Пеpедм. С. Б-к [С. Беpезняк]]. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Дpук. Т-ва "Кpиниця"]., 1919. – ХIV, 67, [1] с. : порт. – (Народна бібліотека ; № 1)


  Зміст: Дівоче сеpце; Гоpдовита паpа; Пpо злодія у селі Гаківниці.
968554
  Полонник К.Ф. Орися. / К.Ф. Полонник. – Одеса, 1941. – 64с.
968555
   Оришка (1940 - 2012) // Християнський голос : українська церковна газета. – [Мюнхен], 2012. – Вересень [№] 18. – С. 1, 5


  Ірина Стасів-Калинець - українська письменниця, поетеса, багаторічний політв"язень радянських таборів, діяч дисидентського руху, активістка українського національного і правозахисного руху, філолог.
968556
  Алєксандрова О.В. Оріген // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 272-273. – ISBN 966-316-069-1
968557
  Кочубей Ю. Орієнтал із України // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 13 (126). – С. 46-48. – ISSN 1996-1561


  Наукова творчість Агатангела Кримського, який присвятив життя вивченню мусульманської цивілізації
968558
  Саїд Е.В. Орієнталізм = Orientalism / Е.В. Саїд; Пер. з англ. В.Шовкун. – Київ : Основи, 2001. – 511с. – ISBN 966-500-092-6
968559
  Арендаренко І. Орієнталізм "Татарских набегов..." Г.Квітки-Основ"яненка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 6-8. – ISBN 966-8110-14-5
968560
  Арендаренко І.В. Орієнталізм в англійській та українській поезії доби романтизму // Літературна компаративістика / Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 140-153. – ISBN 966-8474-34-1
968561
  Тесленко І.О. Орієнталізм в українському образотворчому мистецтві першої третини 20 століття : Автореф. ... дис. канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.05 / Тесленко І.О.; Мін-во освіти і науки України; Харківська держ. акад. дизайну і мистецтв. – Львов, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
968562
  Арендаренко І. Орієнталізм Е. А. По та європейських письменників-романтиків // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 80-91
968563
  Гундорова Т. Орієнталізм Миколи Хвильового: азіатська магістраль третього Харкова // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Листопад - Грудень (число 11/12). – С. 12-25
968564
  Жлуктенко Н.Ю. Орієнталізм у поемах Джорджа Гордона Байрона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 147-151. – ISBN 966-8188-10-1
968565
  Лебедєв Ю.І. Орієнталізм у фольклористичних студіях Агатангела Кримського


  Розглядаються різноманітні питання розвитку фольклору й фольклористики східних народів у науковій діяльності Агатангела Кримського. Different aspects of the development of the Oriental nations" Folklore and Folklore Studies in Ahatanhel Krymskiy"s ...
968566
  Мосенкіс Ю.Л. Орієнталізми "Слова о полку Ігоревім" як матеріал спецкурсу "Мовні контакти"


  Основним завданням дослідження є показ східних лексичних елементів "Слова о полку Ігоревім" у світлі нових компаративних студій.
968567
  Смущинська І.В. Орієнталізми у романських, германських та слов"янських мовах (на прикладі французької, англійської та української мов) / І.В. Смущинська, О.С. Горчанюк // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 258-274


  Статтю присвячено орієнталізмам, запозиченим французькою, англійською та українською мовами. Особлива увага приділяється їхнім особливостям, асиміляції та хронологічної появи у цих мовах.
968568
  Грицик Л. Орієнталістика А. Кримського в контексті розвитку порівняльного літературознавства на зламі XIX - початку XX ст. // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 86-99. – ISBN 978-966-374-533-6
968569
  Грицик Л.В. Орієнталістика А. Кримського в українському літературному процесі початку XX ст. / Л.В. Грицик ; [наук. ред. д-р філол. наук О.А. Баканідзе]. – Київ : Живиця, 1994. – 134, [2] с. – Бібліогр.: 127-135
968570
  Циганкова Е.Г. Орієнталістика України в контексті історії науки // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 414-430. – ISBN 978-966-02-6446-5
968571
  Завгородній Ю.Ю. Орієнталістична "Індійська філософія” С. Радгакрішнана // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 2. – С. 64-73. – ISSN 1608-0599
968572
  Лебедєв Ю. Орієнтальна проблематика часопису "Україна" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 135-141
968573
  Кочубей Ю.М. Орієнтальне мистецтвознавство в Україні в 20-30-х рр. XX ст. В.М. Зуммер (1885-1970) / Кочубей Ю.М., Циганкова Е.Г. ; Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ : Стилос, 2005. – 314, [2] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 302-314. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Наукова спадщина сходознавців" / редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред) [та ін.]). – ISBN 966-8518-42-X
968574
  Грицик Л. Орієнтальний дискурс І.С. Нечуя-Левицького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 57-69. – ISSN 2520-6346


  Об"єктом вивчення є "орієнтальні" праці І. Нечуя-Левицького, у яких автор осмислює особливості культурних типів – арабського, індуського, китайського, – акцентує на спільному і відмінному в них; простежуються визначені автором найважливіші в моделях ...
968575
  Сабат Галина Орієнтальні казки Івана Франка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-44. – Бібліогр.: с. 43-44. – ISSN 0130-5263
968576
  Кочубей Ю.М. Орієнтальні мотиви в українському образотворчому мистецтві // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 4. – С. 132-137. – ISSN 1608-0599
968577
  Грицик Л.В. Орієнтальні наративи Пантелеймона Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (59). – C. 14-23. – ISSN 2520-6346


  Розглянуто ремінісценції Сходу у творчості П. Куліша. Об"єктом дослідження є ліро-епічна поема "Магомет і Хадиза" (1882), яка осмислюється в контексті тогочасних сходознавчих захоплень письменника, зокрема й Дрепером, Ірвінгом, Вейлем, Ренаном, а також ...
968578
  Лебедєв Ю. Орієнтальні ознаки українських народних дум // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 49-53
968579
  Кочевих Олег Орієнтальні орієнтири // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 50-51. – ISSN 0130-5212
968580
  Останіна Г.Г. Орієнтальні реалії у творчості Г. Квітки-Основ"яненка // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 50-57


  У матеріалі статті розглядається художній орієнталізм у прозових творах Г. Квітки-Основ"яненка.
968581
  Сьомочкіна О.М. Орієнтальні строфи в поезії Василя Простопчука:особливості рецепції // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 35-39. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
968582
  Сьомочкіна О. Орієнтальні строфи в українській поезії 2-ї пол. ХХ ст. (причитни появи) // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 10-16. – ISBN 966-7773-70-1


  У запропонованій статті розглянуто ймовірні причини появи в оригінальній українській поезії другої половини ХХ ст. орієнтальних строф і відновлення інтересу до них у період fin de siecle, ключовою з-поміж яких називається гостре бажання поетів ...
968583
   Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – 504, [4] с., [6] арк. фот. : іл., фот., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5736-8
968584
  Качан Л. Орієнтанція- на впровадження європейських соціальних стандартів / Л. Качан, В. Лесин // Людина і праця : щомісячний журнал з питань захисту соціально-економічних інтересів населення України / Міністерство праці та соціальної політики України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 2-4.
968585
  Глова Л.А. Орієнтації військовослужбовців-контрактників у світі цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 84-86. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі формування ціннісних орієнтацій віпськовослужбовців-контрактників. Розглянуто основні складові процесу формування ціннісних орієнтації", подано систематизацію цінностей, що сприяють якісному вихованню військовослужбовців, ...
968586
  Бикова Т. Орієнтації Джафера Сейдамета // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Грудень (№ 51/52). – С. 6-7
968587
  Дєєв Валерій Олексійович Орієнтації іспанської соціології ХІХ-ХХ ст. : Автореф... д-ра соц.наук: 22.00.01 / Дєєв Валерій Олексійович; Харк. держ. ун-т. – Х., 1993. – 24л.
968588
  Дряпіка В.І. Орієнтації студентської молоді на цінності музичної культури (соціально-педагогічний аспект) / В.І. Дряпіка; АПНУ; Ін-т педагогіки. – К. - Кіровоград : Державне Центрально-Українське вид-во, 1997. – 215с. – ISBN 966-583-030-9
968589
  Усенко В.О. Орієнтаційна епітаксія в системі Cs/Mo(110) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 335-342. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано спостереження орієнтаційної епітаксії в субмоношаровій та двошаровій плівках Cs на грані (110)Мо. Зроблено висновки про неузгодженість решіток адшару та підкладки, а також про глибину рельєфу грані (110) молібдену.
968590
  Ледней М.Ф. Орієнтаційна нестійкість та впорядкування у зовнішніх полях обмежених рідких кристалів : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ледней Михайло Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 337 л. – Бібліогр.: л. 275-337
968591
  Ледней М.Ф. Орієнтаційна нестійкість та впорядкування у зовнішніх полях обмежених рідких кристалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Ледней Михайло Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 63 назви
968592
  Решетняк Віктор Юрійович Орієнтаційне впорядкування та світлоіндуковані явища в просторово обмежених рідких кристалах : Автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.02, 01.04.14 / Решетняк Віктор Юрійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 36 с.
968593
  Потапенко С.І. Орієнтаційний простір англомовних журнальних текстів: досвід лінгвокогнітивного аналізу // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 26-30. – (Філологічні науки)
968594
  Лесюк А.І. Орієнтаційні явища у комірці рідкого кристалу з модульованою поверхнею і керованою легкою віссю : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Лесюк Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 144 арк. – Додатки: арк. 142-144. – Бібліогр.: арк. 125-141
968595
  Лесюк А.І. Орієнтаційні явища у комірці рідкого кристалу з модульованою поверхнею і керованою легкою віссю : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Лесюк Андрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
968596
  Толох І.С. Орієнтаційно-залежне тунелювання електрона в макромолекулярних системах. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Толох І.С.; НАН України. Ін-т теорет. фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1996. – 22л.
968597
  Антонюк М.М. Орієнтація базових знань, умінь і навичок на професійне становлення студентів-медиків / М.М. Антонюк, І.М. Хмеляр // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 10-13
968598
  Рудольф С. Орієнтація зовнішньої торгівлі України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Т. 6, № 4. – С. 422-431. – ISSN 1684-906Х
968599
  Козяревич І.О. Орієнтація молекулярних стіків фталоціанінів за допомогою магнітного поля / І.О. Козяревич, О.К. Покидько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 263-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчались транспортні властивості плівок Ленгмюра-Блоджет (ПЛБ) фталоціаніну марганцю та хрому, та термічно осаджених плівок фталоціаніну марганцю. Досліджено вплив магнітного поля на провідність плівок в залежності від напрямку магнітного поля. ...
968600
   Орієнтація на кар"єру // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 4 жовтня (№ 38). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Міжнародне аналітичне агентство в галузі вищої освіти QS Quacquarelli Symonds оприлюднило рейтинг найкращих університетів світу за можливостями працевлаштування випускників QS 2022 року - QS Graduate Employability Rankings 2022 – незалежний перелік ...
968601
  Гончаренко Я.В. Орієнтація на клієнта комерційних організацій різного типу // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 7-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2411-3190
968602
  Асаре Джозеф Орієнтація на клієнта якфактор економічної безпеки банків // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 4 (52). – С. 85-90 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-8810
968603
  Ходаківський Є.І. Орієнтація на психопедагогіку в екологічній освіті / Є.І. Ходаківський, Н.М. Гембарська // Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій землі: наслідки та шляхи вирішення : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 черв. 2019 р. : [збірник] / Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій землі: наслідки та шляхи вирішення, міжнар., наук.-практ. конф. – Херсон : ХДАУ "ХДАУ", 2019. – С. 202-205. – ISBN 978-966-97932-0-1
968604
  Величко О. Орієнтація на споживача - реалізація принципу підвищення якості освітянських послуг / О. Величко, В. Вікторов, В. Охотський // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.108-112. – ISBN 966-73-53-51-Х
968605
  Сторонянська І.З. Орієнтація на управління активами територіальних громад: теоретичні підходи / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 5-13. – ISSN 1562-0905
968606
  Ципко В.В. Орієнтація національної вищої освіти на інтеграцію в європейський освітній простір // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 105-106


  Система освіти України, включаючи професійну освіту, орієнтована на інтеграцію в європейський освітній простір. Потрібно гармонійне поєднання вітчизняних освітніх традицій із кращими зразками європейського досвіду.
968607
  Шевченко Т.Г. Орієнтація освіти і науки на досягнення домінування в економіці малого та середнього бізнесу / Т.Г. Шевченко, О.С. Одинець // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 155-164. – (Економічні науки ; № 3 (31)). – ISSN 2414-0287
968608
  Солодков В. Орієнтація педкадрів України на Європейські соціальні цінності: стан, проблеми // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 29-33
968609
  Боярчук А.І. Орієнтація України на євроінтеграційний курс // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 70-75. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто ситуацію навколо інтеграційного курсу України до Європейського Союзу. Проведено оцінювання прагнень України до повноцінного членства в Європейському Союзі. Проаналізовано відносини України з Європейським Союзом у сучасній зовнішньо- ...
968610
  Юрчишин В.В. Орієнтація управлінської діяльності на кінцеві результати в сільському господарстві. / В.В. Юрчишин. – К., 1982. – 48с.
968611
  Бас Г.Г. Орієнтація учнів на сільськогоподарські професії : посібник для загальноосвіт. шк. / Г.Г. Бас. – Київ : Радянська школа, 1986. – 159 с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
968612
  Шот М. Орієнтир - на модернізацію й міжнародні стандарти // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 8 червня (№ 104). – С. 10


  60 років з часу заснування відзначив Тернопільський державний медичний університет імені Івана Горбачевського.
968613
  Величко Юрій Орієнтир - одвічні чесноти // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-26. – ISSN 0130-5212
968614
  Бевз Т. Орієнтир історика - "це приклад особистостей, життя і діяльність яких випало досліджувати" : До 60-річчя від дня народження професора Валерія Солдатенка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 68-70
968615
  Бевз Т. Орієнтир історика - "це приклад особистостей, життя і діяльність яких випало досліджувати" (до 60-річчя від дня народження професора Валерія Солдатенка) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 68-70
968616
  Глушко С. Орієнтир на лідерство в яхтінгу та бізнесі // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 3. – С. 56-57. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-7923
968617
  Стеченко Д.М. Орієнтири активізації інноваційної діяльності промислових підприємств в конкурентному середовищі // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 124-129


  Подається агрументація щодо активізації інноваційної діяльності промислових підприємств у процесі їх реструктуризації та посилення конкуренції як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Визначено заходи державної підтримки в галузі інновацій та ...
968618
   Орієнтири виборця 2004 / Г. Асланян, А. Євгеньєва, В. Замніус, Д. Ковриженко, І. Когут. – Київ, 2004. – 236с. – ISBN 966-7863-42-5
968619
  Горська С. Орієнтири вирішального року // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – С. 2


  25 лютого в Кабінеті Міністрів України відбулася прес-конференція Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника яким є визначальні вектори розвитку дошкілля, які аспекти будуть основними в роботі над удосконаленням професійно-технічної та ...
968620
  Андрущенко В.Л. Орієнтири вітчизняної фінансової думки : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 3-11. – Бібліогр.: 7 назв
968621
  Коренева І.М. Орієнтири впровадження освіти для сталого розвитку у вищу педагогічну освіту: сутність та принципи сталого розвитку // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 65-70. – ISSN 1995-0519
968622
  Рудницький Л. Орієнтири й контексти студій Наталії Пазуняк // Вибрані студії : з історії, лінгвістики, літературознавства і філософії / Іщук-Пазуняк. – Київ : Видавництво імені Олени Теліги, 2010. – С. 6-11. – ISBN 978-966-355-044-2
968623
  Сабадаш В.В. Орієнтири національної митної політики в умовах торгово-економічної інтеграції / В.В. Сабадаш, А.Ю. Казбан // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – С. 122-133. – ISSN 1726-8699
968624
  Лазебник Л.Л. Орієнтири оптимізації фінансової складової української макроекономічної моделі: досвід Франції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  В статті наведений досвід Франції щодо тенденцій у сфері форм управління держави своїми ресурсами і координації поведінки решти учасників фінансового аспекту економічного життя. The experience of France concerning tendencies in a sphere of state ...
968625
  Льовочкін С. Орієнтири податкової політики // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С.68-73
968626
  Дзьобак В.С. Орієнтири пошуку / В.С. Дзьобак. – Київ, 1987. – 87с.
968627
  Каленюк І. Орієнтири реформ в освіті та науці // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 жовтня (№ 39). – С. 12


  Реформування в системі освіти і науки — модна тема, всі розуміють його необхідність, з огляду на безліч невирішених проблем. Спробуємо зупинитися на деяких проблемах, котрі мають принципове значення. Одним із широко заявлених напрямів реформування ...
968628
  Онишко С. Орієнтири реформування діяльності податкової служби у руслі сучасної адміністративної реформи // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 103-108
968629
  Лесик Г.В. Орієнтири розвитку соціально-гуманітарної підготовки у вищій школі України початку XXI століття // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 25-28. – ISSN 2078-1016


  Автор аналізує окремі важливі орієнтири впровадження процесу європеїзації та пропонує необхідні для поліпшення соціально-гуманітарної підготовки дії щодо вдосконалення викладання дисциплін соціально-гуманітарного циклу в контексті євроінтеграції.
968630
  Балл Г.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г.О. Балл; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ; Рівне : Олег Зень, 2007. – 172с. – ISBN 978-966-96738-6-2
968631
  Балл Г.О. Орієнтири сучасного гуманізму (в суспільній, освітній, психологічній сферах) / Г.О. Балл ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Всеукраїнська громадська організація "Асоціація гуманістичної психології". – Вид. 2-ге, доп. – Житомир : Волинь ; Рута, 2008. – 232 с. – ISBN 978-966-8162-14-5
968632
  Забарна Е.М. Орієнтири сучасної державної інноваційно-інвестиційної стратегії України // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 124-132. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
968633
  Юрій С. Орієнтири теорії міжнародних фінансів в умовах глобалізації // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.131-138. – ISBN 966-654-102-5
968634
  Вайно М. Орієнтири українського кіно // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 22-28 жовтня (№ 43)
968635
  Москаленко А.З. Орієнтири: державність, реформи, консолідація // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-15. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Розглядаються новітні орієнтири сучасної преси: державність, консолідація, впровадження реформ. Особливого значення в перехідний період набуває консолідація журналістських сил, спрямування їх на утвердження в суспільстві правових основ та високої ...
968636
   Орієнтовані критерії та індикатори для самооцінювання освітніх і управлінських процесів закладу дошкільної освіти // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 грудня (№ 49). – C. 7. – ISSN 2219-5793
968637
  Птащенко Л.О. Орієнтовані та соціальні аспекти інвестиційної діяльності корпорацій // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 2 (45), квітень. – С. 40-48. – ISSN 2218-1199
968638
  Гриценко А.В. Орієнтовна оцінка об"єму біогазу, що виділяється з полігону твердих побутових відходів // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко ; редкол.: Адаменко М.І., Аніщенко Л.Я., Василенко С.Л. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 38. – С. 38-42 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-1511-50-6
968639
  Спринчук Н.А. Орієнтовна потреба в інвестиціях для забезпечення оптимальних технологій заготівлі та зберігання кормів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 33-39. – ISSN 2306-6814
968640
  Володимиров Олег Орієнтовна програма пожежно-технічного мінімуму // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 38
968641
  Ткач Юлія Орієнтовне календарне планування програм з курсу "Основи економіки" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 6. – С. 26-30
968642
  Гільберг Т.Г. Орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Географія: регіони та країни", 10 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 9 (199). – С. 17-21
968643
  Гільберг Т.Г. Орієнтовне календарно-тематичне планування з курсу "Загальна географія", 6 клас / Т.Г. Гільберг, Л.Б. Паламарчук // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 7/8 (149-150). – С. 10-14
968644
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-40
968645
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-53.
968646
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-50
968647
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 23-28
968648
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-41
968649
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-41
968650
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 84-93
968651
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 32-57
968652
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 24-32
968653
  Сутула Ольга Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / Сутула Ольга, Тригуб Ірина // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-53
968654
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 2 (343). – С. 48-64.
968655
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури : (Продовження.Початок див.:2009 - №№7-8-12.) / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 1 : Жіночі образи в світовій літературі. – С. 43-59
968656
  Сутула О.В. Орієнтовне планування уроків зарубіжної літератури (5 клас) / О.В. Сутула, І.А. Тригуб // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 4. – С.16-20. – ISSN 0205-471Х
968657
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків світової літератури / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1 : "Золота доба" іспанської культури. – С. 35-48
968658
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків світової літератури / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 2 (374). – С. 32-53
968659
  Сутула О. Орієнтовне планування уроків світової літератури / О. Сутула, І. Тригуб // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 3 (375). – С. 34-53
968660
  Гузь О.О. Орієнтовне поурочне планування уроків зарубіжної літератури : (10 клас. Академічний рівень) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 6. – С. 27-40
968661
  Гузь О.А. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури (10 клас) : (Лев Толстой. "Анна Каренина" Жизненный и творческий путь писателя.) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2010. – № 12. – С. 2-34
968662
  Гузь О. Орієнтовне поурочне планування уроків світової літератури (11 клас) // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-19


  Тема: Життєвий та творчий шлях Габріеля Гарсіа Маркеса (нар.1928 р.) як ключ до розуміння його творчості на прикладі твору "Сто років самотності".
968663
  Покась Л.А. Орієнтовне тематичне планування до курсу "Природознавство", 5 клас // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 10-12 : табл.
968664
   Орієнтовний зміст виховання школярів. – К, 1982. – 190с.
968665
   Орієнтовний план всеукраїнських масових заходів з еколого-натуралістичного, науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого та дослідницько-пошукового напрямів позашкільної освіти на : додаток до пункту 2.1 наказу МОН від 19.06.2008 р. №556 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 29-32. – ISSN 0130-8890
968666
   Орієнтовний план всеукраїнських масових заходів з еколого-натуралістичного, науково-технічного, художньо-естетичного, туристсько-краєзнавчого та дослідницько-пошукового напрямів позашкільної освіти на : додаток до пункту 2.1 наказу МОН від 19.06.2008 р. №556 // Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 18. – С. 29-32. – ISSN 0130-8890
968667
   Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 2-3
968668
   Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 2-5
968669
  Костіна Л.М. Орієнтовні моделі позааудиторних заходів у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва / Л.М. Костіна, В.І. Ларіонова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 285-289


  У статті досліджуються форми і методи навчання у ВНЗ, серед яких провідне місце посідає моделювання. Визначається роль моделювання у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької, творчо-пізнавальної діяльності. ...
968670
   Орієнтовні теми дисертаційних робіт з нової української літератури // З історії українсько-чешських літературних зв"язків / Ю.П. Ступак, 1957. – С. 155-156
968671
   Орієнтування майбутніх вчителів фізичної культури на зміцнення власного здоров"я / Ю.Ю. Мусхаріна, В.В. Бабак, Ю.В. Буров, С.О. Чернобай // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 12. – С. 47-53. – ISSN 1818-9172
968672
  Смирнов В.М. Орієнтування на місцевості / В.М. Смирнов, О.С. Сандомирський. – Київ : Здоров"я, 1975. – 104 с.
968673
  Лукашук М. Орієнтуємось на Європу // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 9
968674
  Гільберт Т.Г. Орієньовне календарно-тематичне планування до курсу "Україна і світове господарство", 9 клас (52 год_ / Т.Г. Гільберт, І.Г. Савчук, В.В. Совенко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 7-12
968675
  Василенко М.Г. Орії / М.Г. Василенко. – Київ, 1989. – 62с.
968676
  Кібець І Ю. Оріль / І Ю. Кібець, . – Дніпропетровськ, 1976. – 63с.
968677
  Калашник Є.С. Орільський рубіж Полтавського козацького полку в археологічних дослідженнях // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 100-103. – ISSN 2218-4805
968678
  Зайвий О.Ф. Орільські горлиці : поезії / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1972. – 64 с.
968679
  Фідлер А. Оріноко / А. Фідлер. – К., 1959. – 360с.
968680
  Мулик Н.С. Орінсія. Вбивця драконів : роман / Назар Мулик. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. – 410, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-621-550-8


  У пр.№1699971 напис: Бібліотеці ім. Максимовича від автора. Підпис, 11. 10. 2015
968681
   Орінтування на місцевості // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 1/2 (477/478), 13-19.01.2017 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Оцінка першого півріччя Терези Мей при владі.
968682
  Лукашук М. Орінтуємось на Європу // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 18-25 вересня (№ 35/36). – С. 9
968683
   Оріон золотий. – К, 1986. – 429с.
968684
  Клімов М.А. Оріховець колгоспний / М.А. Клімов. – Київ, 1957. – 140с.
968685
  Чекунов А.В. Оріхово-Павлоградський лінеамент / А.В. Чекунов. – Київ, 1965. – С. 13-26. – Окр. відбиток
968686
  Кірімов І. Оріян-град : Історична повість / І. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2003. – 192 с. – ISBN 966-7231-56-9
968687
  Май В. Оріяна-Україна і єврейство / В. Май. – Б.М. – 31с.
968688
  Кузич-Березовський Оріяна : Кімерія - Праукраїна / Іван Кузич-Березовський ; рис. Ігор Кузич-Березовський. – [Детройт : б. в.
[Кн. 1] : [Праісторія України]. – 1979. – 378 с., [25] арк. іл : карт. – Бібліогр.: с. 378
968689
  Тацій В.Я. Оркестр - візитка Академії // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 514-517. – ISBN 978-966-458-725-6
968690
   Оркестр. – М, 1983. – 225с.
968691
  Жук А. Оркестр в осеннем парке : повести и рассказы / А. Жук; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1987. – 509 с.
968692
  Варшавский В.И. Оркестр играет без дирижера / В.И. Варшавский, Д.А. Поспелов. – Москва, 1984. – 207с.
968693
  Юцевич Є.Є. Оркестр народних інструментів / Є.Є. Юцевич. – Київ : Мистецтво, 1948. – 114 с.
968694
  Илюхин А.С. Оркестр народных инструментов / А.С. Илюхин. – Москва : Крестьянская газета, 1938. – 59 с.
968695
  Авксентьев В.Е. Оркестр русских народных инструментов / В.Е. Авксентьев. – Москва : Советский композитор, 1962. – 68 с. : ил., ноты
968696
  Щербаківський Д. Оркестри, хори й капели за панщини на Україні. / Д. Щербаківський. – с.
968697
  Щепакін В.М. Оркестрові музиканти (виконаці на духових інструментах і військові капельмейстери) із Чехії в музичному житті України ХІХ - початку ХХ ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 254-267. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
968698
  Фомин В.С. Оркестром дирижируем Мравинский / В.С. Фомин. – Ленинград : Музыка, 1976. – 167 с.
968699
  Гуцало Є.П. Орлами орано : оповідання, повість / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 375 с.
968700
  Гудзевата Марина Орланд. Столиця пригод // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 78-86 : фото
968701
  Тарыничев Ю.Ф. Орланы / Ю.Ф. Тарыничев. – Архангельск, 1966. – 56с.
968702
   Орлатому Михайлу Кузьмовичу - 70 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 107-108. – ISSN 2221-1055
968703
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Орлеанская девственница / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва-Ленинград
1. – 1924. – 188с.
968704
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Орлеанская девственница / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва-Ленинград
2. – 1924. – 211с.
968705
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Орлеанская девственница / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Омск, 1988. – 480с.
968706
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва, 1971. – 719 с. – (Библиотека всемирной литературы ; 159 ; 1)
968707
  Шіллер Ф. Орлеанська діва : романтична трагедія / Фр. Шіллер ; Український переклад Ів. Стешенка. – [Київ] : Вид. Перекладньої Спілки ; [Друк. И.И. Чоколова], 1906. – 122 с. – (Всесвітня бібліотека ; Число 1)
968708
  Вольтер Франсуа Марі Аруе де Орлеанська діва / Вольтер Франсуа Марі Аруе де. – Харків, 1937. – 332с.
968709
  Вольтер Франсуа Марі Аруе де Орлеанська діва / Вольтер Франсуа Марі Аруе де. – Київ, 1956. – 316с.
968710
  Мацкин А.П. Орленев / А.П. Мацкин. – Москва : Искусство, 1977. – 383 с.
968711
  Згеев А.Р. Орленок / А.Р. Згеев. – Днепропетровск, 1958. – 165с.
968712
  Воронов Н.В. Орленок / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1960. – 6с.
968713
  Зарахович Я.А. Орленок / Я.А. Зарахович. – М, 1961. – 208с.
968714
  Бехтерев Л.И. Орленок / Л.И. Бехтерев. – М., 1966. – 96с.
968715
   Орленок. – М., 1968. – 160с.
968716
  Бехтерев Л.И. Орленок / Л.И. Бехтерев. – Ставрополь, 1975. – 319с.
968717
   Орленок. – Куйбышев, 1989. – 224с.
968718
  Белый В. Орлёнок / В. Белый. – М., 1943. – 16с.
968719
  Шуф П.Е. Орленок из Ташкента / П.Е. Шуф, А.Г. Меламед. – Ташкент, 1979. – 96 с.
968720
  Евтушенко А.Г. Орленок красного Хопра / А.Г. Евтушенко. – Волгоград, 1966. – 64с.
968721
  Шведов Я.З. Орленок. / Я.З. Шведов. – Москва, 1960. – 119с.
968722
  Сушко О.Н. Орленок. / О.Н. Сушко. – Магадан, 1966. – 144с.
968723
  Швецков Ю.И. Орленок. / Ю.И. Швецков. – Элиста, 1970. – 111с.
968724
  Мар"ясов М. Орленя / М. Мар"ясов, 1943. – 26 с.
968725
  Зарічна С.А. Орленя / С.А. Зарічна. – К, 1946. – 92с.
968726
  Конецкий Ю.В. Орлец. Стихи. / Ю.В. Конецкий. – Москва, 1983. – 48 с.
968727
  Селянський Любомир [Петришин І.] Орлєаньска дівчина : Історичне оповіданє про француску героїню Іванну Д"Арк / Написав Любомир Селянський [псевд.]. – У Львові (Львів) : [Виданє Руського Т-ва Пед.] ; З дpук. М. Білоуса, 1912. – 45, [1] с., іл. – (Виданє Руського Товариства педагогічного ; Ч. 153)


  На тит. арк. екслібрис-печатка Галини Сидоренко
968728
  Крушельницький А. Орли : комедія в 4 діях / Антін Володиславич [псевд.]. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1907. – 148, [3] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки, сеp. 1; ; Ч. 110)
968729
  Крушельницький А. Орли : комедія в 4 діях / Антін Крушельницький. – 2-е вид. – Київ ; Відень ; Львів : Чайка, 1921. – 266 с.
968730
  Чопич Б. Орли вилітають рано / Б. Чопич. – Київ, 1968. – 159с.
968731
  Кучер В.С. Орли воду п"ють : роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 279 с.
968732
  Іванченко Р.П. Орли клекотали про волю : Історичні оповідання / Раїса Іванченко. – Київ : Український центр духовної культури, 2004. – 320с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-628-101-5
968733
  Ананьев Г.А. Орлий клекот : Роман / Г.А. Ананьев. – Москва : Воениздат, 1988. – 382 с.
968734
  Ананьев Г.А. Орлий клекот : роман / Геннадий Ананьев ; [худож. Н.К. Кутилов]. – Москва : Воениздат
Кн. 2. – 1991. – 382, [1] с.
968735
   Орлик Петро Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 365-366. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
968736
  Кресін О. Орлик, Грабянка і народження хозарського міфу // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 490-498. – ISBN 5-7702-0821-X
968737
  Тардов М. Орлик. / М. Тардов. – К.Х., 1935. – 23с.
968738
  Журбелюк Галина Орликова Конституція і вияви ментальності українства ( До 300-ї річниці першої української Конституції) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 38-49. – ISSN 0869-3595
968739
  Рильський М.Т. Орлина сім"я / М.Т. Рильський. – Київ, 1955. – 180с.
968740
  Котельников П.Л. Орлиная вольность. / П.Л. Котельников. – Саратов, 1968. – 84с.
968741
  Салимов Байрам Орлиная высота : стихи / Байрам Салимов ; пер. с лезг. А.Скворцова. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 72 с.
968742
   Орлиная крепость (Арцваберд) Бабаева А.А.. – Москва, 1968. – 64 с.
968743
  Гомиашвили А.К. Орлиная почта / А.К. Гомиашвили. – Тбилиси, 1962. – 135 с.
968744
  Бубеннов М.С. Орлиная степь / М.С. Бубеннов. – Москва, 1960. – 464с.
968745
  Бубеннов М.С. Орлиная степь / М.С. Бубеннов. – Москва, 1964. – 399с.
968746
  Бубеннов М.С. Орлиная степь / М.С. Бубеннов. – Москва, 1979. – 384с.
968747
  Наливайко Б.М. Орлиная юность героев / Б.М. Наливайко. – Минск, 1985. – 255с.
968748
  Чілачава Р.Ш. Орлине міжгір"я / Р.Ш. Чілачава. – К., 1978. – 160с.
968749
  Бажов П.П. Орлине перо / П.П. Бажов. – Київ : ДЛВ, 1953. – 75 с.
968750
  Астаф"єв О. Орлине перо: монографія про Юрія Косача // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 2 (698), лютий. – С. 91-95. – ISSN 0236-1477
968751
  Слободянюк Б.Й. Орлине серце : повість / Б.Й. Слободянюк. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 127 с.
968752
  Подранецька Н. Орлиний злет Шевченкового духу : літературна гра для учнів 6-х класів // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 2 с. обкл. - 3 с. обкл.
968753
  Караславов Г. Орлиний камінь / Г. Караславов. – К, 1966. – 132с.
968754
  Бубеннов М. Орлиний степ / М. Бубеннов. – К., 1961. – 384с.
968755
  Скляренко С.Д. Орлині крила : Комсомол Радянської України на фронтах Великої Вітчизняної війни / С.Д. Скляренко. – Київ : Молодь, 1948. – 80с. – (До 30-річчя ВЛКСМ)
968756
   Орлинное племя. – Свердловск, 1949. – 407с.
968757
  Павчинский В.В. Орлиное гнездо / В.В. Павчинский. – М, 1963. – 392с.
968758
  Павчинский В.В. Орлиное гнездо / В.В. Павчинский. – Владивосток, 1966. – 358с.
968759
  Павчинский В.В. Орлиное гнездо / В.В. Павчинский. – Владивосток, 1971. – 376с.
968760
   Орлиное перо. – Свердловск, 1970. – 136с.
968761
  Абасил Магомед Орлиное перо : стихи : пер. с аварс. / Магомед Абасил. – Москва : Современник, 1985. – 95 с. – (Новинки "Современника")
968762
  Мартынов М.М. Орлиное племя / М.М. Мартынов. – Орел, 1963. – 71с.
968763
  Чукреев В.И. Орлиное племя / В.И. Чукреев. – Симферополь, 1965. – 223с.
968764
  Шведов Я.З. Орлиное племя : Стихи. Баллады. Песни / Я.З. Шведов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 95с.
968765
  Гофман Г.Б. Орлиное племя / Г.Б. Гофман. – Москва : ДОСААФ, 1974. – 208с.
968766
  Чудин Н.А. Орлиное племя / Н.А. Чудин. – Ставрополь, 1986. – 186с.
968767
  Слободянюк Б.Й. Орлиное сердце : повесть / Б.Й. Слободянюк. – Москва, 1963. – 101 с.
968768
  Губжев М. Орлиные перья / М. Губжев. – Москва, 1971. – 111 с.
968769
  Варавва И.Ф. Орлиные стаи / И.Ф. Варавва. – Москва, 1986. – 175с.
968770
  Горбунов Г.И. Орлиный взлет / Г.И. Горбунов. – Ярославль, 1964. – 192с.
968771
  Горбунов Г.И. Орлиный взлет / Г.И. Горбунов. – Ярославль, 1967. – 160с.
968772
   Орлиный колет Калева. – Таллин, 1946. – 16с.
968773
  Криванчиков Н.Г. Орлиный край : Стихи / Н.Г. Криванчиков. – М., 1956. – 79с.
968774
  Кондаков Г.В. Орлиный край / Г.В. Кондаков. – М, 1963. – 95с.
968775
  Криванчиков Н.Г. Орлиный край. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1953. – 80с.
968776
  Гагиев Б.В. Орлиный круг : стихи, поэма / Б.В. Гагиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1988. – 141с.
968777
  Зарицкий А.А. Орлиный родник : стихи / А.А. Зарицкий. – Москва : Художественная литература, 1965. – 160 с.
968778
  Федоровский Е.П. Орлиный услышишь там крик... / Е.П. Федоровский. – Москва : Мысль, 1968. – 158с. – (Путешествия Приключения Фантастика)
968779
  Гаджикулиев Б. Орлиный утес : повесть / Б. Гаджикулиев; пер. с лезгин. Ю.Галкина. – Москва : Современник, 1974. – 95 с.
968780
  Джусуев С. Орлица : стихи и поэма / Сооронбай Джусуев; авториз. пер. с кирг. С.Поликарпова. – Москва : Советский писатель, 1962. – 84 с.
968781
  Хонинов М. Орлица : стихотворения и поэмы / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1981. – 269 с.
968782
  Яременко В. Орлиця ("Шістдесятниці" Лідії Орел - 70) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 106-111. – ISSN 0130-6936


  [Лідія Орел випускниця філологічного факультету університету, деякий час працювала редактором наук.-виробничої кінолабораторії КДУ. Після диспуту "Про народні традиції" і участі в мітингу 22 травня 1968 р. її звільнив тогочасний ректор І.Т. Швець]
968783
  Литовченко Т.І. Орлі, син Орлика : роман / Тимур Литовченко. – Харків : Фоліо, 2010. – 281, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. - Лауреат конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісен. лірики про кохання "Коронація слова – 2010". Урочиста відзнака "Кращий іст.-патріот. твір" від Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5332-9
968784
  Литовченко Т.І. Орлі, син Орлика : роман / Тимур Литовченко. – Харків : Фоліо, 2012. – 281, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. - Лауреат (II премія) конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісенної лірики про кохання "Коронація слова - 2010". Урочиста відзнака "Кращий іст.-патріот. твір" від Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5987-1
968785
  Виленский А.В. Орлов А.В., Соколов М.С. Коммерция - торговое предпринимательство межотраслевые комплексы: организация и регулирование (российский и зарубежный опыт). - М.: Палеотип, 2008. - 356 с. : [рецензія] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 154-155. – ISSN 0042-8736
968786
   Орлов Иван Иванович Выставка живописи. Москва. 1979. – М., 1979. – 22с.
968787
   Орлов Игорь Михайлович. Выставка живописи. Москва. 1984. – М., 1984. – 29с.
968788
  Караславов Г. Орлов камък / Г. Караславов. – София, 1954. – 183с.
968789
   Орлова Галина Андреевна. Выставка произведений. Москва, 1975. – Москва : Советский художник, 1975. – 38 с.
968790
  Коцур В.А. Орлова Марія Андріївна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 71 : фото
968791
   Орлова Тетяна Володимирівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 350. – ISBN 978-966-439-754-1
968792
  Казьмирчук Г. Орлова Тетяна Володимирівна // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : КП УкрСіч, 2018. – [Т. 10] : Вступ до університетських студій: нариси [та інформативні документи] / Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук ; [передм. Я.Г. Рябцева]. – С.144-148. – ISBN 978-617-7107-52-0
968793
  Федоров А.М. Орловская-кромская операция (1919 г.) / А.М. Федоров. – М., 1940. – 64с.
968794
   Орловская губерния в период иностранной военной интервенции и гражданской войны 1918-1920 гг.. – Орел, 1963. – 296с.
968795
  Шевелева Г.М. Орловская областная писательская организация. / Г.М. Шевелева. – Орел, 1968. – 64с.
968796
  Пуховская Н.М. Орловская область : Автореф... канд.геогр.наук: / Пуховская Н.М.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1954. – 11л.
968797
   Орловская область. – 2-е изд., испр. и доп. – Тула, 1977. – 340с.
968798
  Володарский А. Орловская порода : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 5/6. – С. 59-64. – ISSN 0131-8136
968799
  Свиридова Орловские говоры на территории Кыштовского района Новосибирской области (фонетика и морфология) : Автореф... канд. филол.наук: / Свиридова м. Г.; Том.ГУ. – Томск, 1953. – 22л.
968800
   Орловские голоса. – Тула, 1977. – 176с.
968801
   Орловские дали. – Тула, 1979. – 123с.
968802
  Чернов Н.М. Орловские литературные места / Н.М. Чернов. – 3-е изд., доп. – Тула, 1970. – 191с.
968803
   Орловский каторжный централ. – М., 1929. – 216с.
968804
  Шевелева Г.М. Орловский край в художественной литературе, в мемуарах и письмах писателей. / Г.М. Шевелева. – Орел, 1972. – 235с.
968805
   Орловский областной краеведческий музей. – Орел, 1966. – 100с.
968806
  Смирнов П.П. Орловский уезд в конце XVI века по писцовой книге 1594-5 г.г. / П. Смирнов; примеч. А.М. Гневушева. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – [2], II, 335 с., 1 л. карт. – Библиогр. в предисл. и в примеч.


  Авт. предисл.: Гневушев, Андрей Михайлович (1882-1920) На тит. л. № 26910 дарственная надпись: Сергею Ивановичу от автора 1910 г.
968807
  Кучер В.С. Орлы воду пьют : роман / В.С. Кучер. – Москва : Советский писатель, 1969. – 292 с.
968808
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине : роман / М. Джумагулов. – Москва : Художественная литература, 1968. – 447 с.
968809
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – Алма-Ата, 1962. – 198с.
968810
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – Алма-Ата, 1965. – 443с.
968811
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – Алма-Ата, 1976. – 456с.
968812
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – 4-е изд., доп. – Алма-Ата, 1983. – 376с.
968813
  Цыркульников И. Орлы и лиры / И. Цыркульников. – Ташкент, 1969. – 62с.
968814
  Мирзаев А. Орлы и орлята : стихи / Абдул Мирзаев ; пер. с лакск. А.Зайца. – Москва : Советская Россия, 1967. – 112 с.
968815
  Панов Н.Н. Орлы капитана Людова / Н.Н. Панов. – Москва, 1963. – 542с.
968816
  Панов Н.Н. Орлы капитана Людова / Н.Н. Панов. – Москва, 1975. – 389с.
968817
  Боташев И.Ж. Орлы любят высоту : пьесы / И.Ж. Боташев; пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1985. – 382 с.
968818
  Симонов П.Ф. Орлы над кручей / П.Ф. Симонов. – Баку, 1958. – 120с.
968819
  Хонинов М. Орлы над степью : стихи / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1974. – 126 с.
968820
  Марков Г.М. Орлы над Хинганом / Г.М. Марков. – М, 1967. – 200с.
968821
  Марков Г.М. Орлы над Хинганом / Г.М. Марков. – М, 1975. – 200с.
968822
  Марков Г.М. Орлы над Хинганом : повесть / Г.М. Марков. – Москва : Советский писатель, 1985. – 240 с.
968823
  Валеев Я.Н. Орлы не покидают гнезд : роман / Я.Н. Валеев; пер. с башк. С.Кокоревой. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1975. – 400 с.
968824
  Латьева Л.В. Орлы остаются в небе / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1966. – 151с.
968825
  Латьева Л.В. Орлы остаются в небе / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1974. – 143с.
968826
  Жуков А.Н. Орлы остаются на памятниках / А.Н. Жуков. – Ульяновск, 1962. – 57с.
968827
  Асатиани М. Орлы умирают в небе : сказания, воспоминания, очерки : пер. с груз. / М. Асатиани. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 436 с.
968828
   Орлюк Олена Павлівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 350-351. – ISBN 978-966-439-754-1
968829
  Мопассан Ги де Орля / Мопассан Ги де. – Москва : Политиздат, 1991. – 125 с.
968830
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1952. – 588 с.
968831
  Жолдак О. Орлята / О. Жолдак. – Киев, 1953. – 80 с.
968832
  Абсалямов А.С. Орлята : роман : пер. с татар. / Абдурахман Абсалямов. – Київ : ДЛВ, 1955. – 508 с.
968833
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1957. – 568 с., [16] л. ил. : ил.
968834
   Орлята. – Л., 1962. – 206с.
968835
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил. Л. Голованова]. – Казань : Таткнигоиздат, 1963. – 532 с., [8] л. ил. : ил.
968836
   Орлята. – 2-е изд. – Л., 1965. – 192с.
968837
   Орлята. – Воронеж, 1970. – 255с.
968838
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил. Э. Урманче]. – Москва : Советский писатель, 1970. – 560 с. : ил., портр.
968839
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Казань, 1971. – 512 с.
968840
   Орлята. – Л., 1981. – 277с.
968841
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абдурахман Абсалямов ; пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Казань : Татарское книжное издательство, 1983. – 623 с. : ил.
968842
   Орлята Великой Отечественной.... – М., 1980. – 207с.
968843
  Веретенов В.И. Орлята из Белянки / В.И. Веретенов. – Хабаровск, 1989. – 59с.
968844
  Глухов М.С. Орлята набирают высоту / М.С. Глухов. – Казань, 1972. – 88с.
968845
  Тюриков В. Орлята Октюбря / В. Тюриков. – Ташкент, 1969. – 136с.
968846
  Давидзон Я.Б. Орлята партизанских лесов / Я.Б. Давидзон. – 3-е изд., доп. – К., 1990. – 194с.
968847
  Швецов Д.Ф. Орлята учатся летать / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1964. – 150с.
968848
  Кавуров А.Л. Орлята учатся летать / А.Л. Кавуров. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 206 с.
968849
  Купала Я. Орлятам : стихи / Янка Купала; пер. с белорус. – Москва : Детгиз, 1962. – 110 с.
968850
  Соколова Т.М. Орнамент - почерк эпохи / Т.М. Соколова. – Л., 1972. – 148с.
968851
  Ибрагимов М. Орнамент / М. Ибрагимов. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1963. – 40 с.
968852
  Тер-Акопян Орнамент / Тер-Акопян. – Ереван, 1973. – 98 с.
968853
  Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей : 100 таблиц с объяснительным текстом Н.Ф. Лоренца. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1899. – [174] c., 100 л. ил.
968854
   Орнамент и миниатюра в българските ръкописи от 15 - 18 век. – София, 1979. – 26с.
968855
  Гаврилов М.Ф. Орнамент киргиз Сусамыра / М.Ф. Гаврилов. – Ташкент, 1929. – 18 с.
968856
   Орнамент народов Западной Сибири. – Томск, 1992. – 150с.
968857
  Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. / Г.С. Маслова. – М., 1978. – 207с.
968858
  Герій Оксана Омелянівна Орнамент Софії Київської (генеза, типологія, художньо-функціональні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Герій О.О.; МОіНУ. ЛАМ. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
968859
  Туменас В. Орнамент тканих литовських народних поясів у кроскультурній перспективі: аналогія в етнолітичних культурах Давньої Європи // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 78-85. – ISSN 0130-6936
968860
  Кульчицька А.Я. Орнамент трипільської культури і українська вишивка XX ст. / Анна Кульчицька ; [упоряд. і ред. В.М. Трипачук] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1995. – 71, [3] с., [24] арк. іл. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-1092-3
968861
   Орнамент української вибійки. – Київ : Академія архітектури, 1950. – 91 с.
968862
  Трофимов А.А. Орнамент чувашской народоной вышивки / А.А. Трофимов. – Чебоксары, 1977. – 110с.
968863
  Чмыхов Н.А. Орнамент эпохи бронзы степной Украины как исторический источник в изучении первобытного мировоззрения : автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.06 / Чмыхов Н.А. ; АН СССР. Ин-т арехологии. – Киев, 1982. – 22 с.
968864
  Бернадська Н.І. Орнаменталізм прози М. Хвильового // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-10. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Ідеться про основні риси орнаментального стилю і особливості їх побутування у прозовій спадщині М. Хвильового.
968865
  Лях Т. Орнаменталізм прози Марка Черемшини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 33-37. – (Філологія ; Вип. 16)
968866
  Смольницька О. Орнаменталістика. Наївний вірш про святих. Ecce Heresiarcha - це Єресіарх. Відчитування. Конкіста. Пройти ініціацію. Марії-Антуанетті : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 265-271
968867
  Лашко Н.С. Орнаментальна виразність геометричних мотивів подільської вишивки та можливість їх застосування у сучасній квілт-геометрії (на основі етнографічної колекції Сіцинського Ю.Й. 1906 року Кам"янець-Подільського історичного музею) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – C. 179-181
968868
  Гарнага В.М. Орнаментальна поетика "Блакитного роману" Гната Михайличенка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 67-73. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті подано аналіз рис орнаментальної поетики у "Блакитному романі" Гната Михайличенка. Орнаменталізм розглядається на рівні символічної, композиційної, ритмічної організації тексту
968869
  Бондар Є.М. Орнаментальна проза Гната Михайличенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 23-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  На прикладі творчості Гната Михайличенка розкривається специфіка орнаментального стилю, розглядається реалізація письменником основного принципу в композиції орнаментальної прози: паралелізм феноменального і ноуменального, що є вираженням однієї з ...
968870
   Орнаментальная гравюра XVII века в собрании Эрмитажа : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1986. – 63 с.
968871
   Орнаментальная гравюра ХУ1 века в собрании Эрмитажа. – Л., 1981. – 72с.
968872
  Жаворонкова М. Орнаментальне письмо буковинських рушників-переміток // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 63-67. – ISSN 2520-6419
968873
  Гонтова Л. Орнаментальні форми у творчості Густава Клімта // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПНУ, Київська дитяча ак. мистецтв. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-58.
968874
  Іваниш А. Орнаментально-композиційна система в оздобленні традиційного верхнього одягу населення Закарпаття міжвоєнного періоду // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 67-71. – ISSN 2520-6419
968875
  Филатова И.В. Орнаментальные традиции нижнеамурского неолита // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 88-95. – ISSN 1563-0102


  Епоха палеометалу
968876
  Климчук О. Орнаментами, зібраними Оленою Пчілкою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 січня (№ 16). – С. 12


  "У Новоград-Волинському розпочали вишивати 24-метровий рушник".
968877
  Макаренко М. Орнаментация української книжки ХVI-ХVIIст. : УНІК [Текст] / М. Макаренко. – Київ : [б. и.], 1926. – 70 с.
968878
  Щербань А.Л. Орнаментація кераміки Лівобережної України як знакова система (історія вивчення) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 272-280. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325


  Згадується, що М. Чмихов вивчав орнамент кераміки доби бронзи (зокрема Лівобережної України). - С. 275, 276, 279, 280.
968879
  Макаренко М. Орнаментація керамічних виробів в культурі городищ роменського типу / М. Макаренко, 1925. – С. 323-338. – Niederluv sbornik
968880
  Нікішенко Ю.І. Орнаментація тканин як джерело для історико-культурних досліджень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури
968881
  Граб В. Орнаменти долі Віктора Фурмана // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 30 жовтня (№ 20)
968882
  Полканова Г. Орнаменти кримських караїмів як фрагмент загальнотюркської культури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 245-253


  Балта Тіймез ("сокира не доторкнеться") - найдавніший і найбільш вшанований цвинтар кримських караїмів. Матеріал, розміри й орнаменти пам"ятників цього некрополя практично не досліджувалися. Пам"ятники з орнаментами становлять близько 8 %. Типовими є: ...
968883
  Астаф"єв О.Г. Орнаменти слова : [розвідки, статті, рецензії] / Олександр Астаф"єв ; [упоряд., післямова М.І. Зимомрі]. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2011. – 406, [2] с. – ISBN 978-966-2248-82-1
968884
  Ковальов Ю.М. Орнаменти: від палеоліту до халіфату / Ю.М. Ковальов, К.С. Сахно // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 92-101. – ISBN 966-7665-71-2
968885
  Атаманчук Володимир Орнаментика в музично-інструментальній традиції гуцулів // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 95-105. – ISSN 1728-6875
968886
  Пітателєва О. Орнаментика інтер"єрів лаврської Трапезної // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 24-35. – ISSN 0131-2685


  Трапезна церква Св. Антонія і Феодосія Печерських з палатою - пам"ятка архітектури кінця XIX ст., наймолодший храм Києво-Печерського монастиря. Побудована у 1895 р., з 1990 р. в церкві регулярно проводяться богослужіння.
968887
  Зернова А.С. Орнаментика книг московской печати XVI-XVII вв. / А.С. Зернова. – М., 1952. – 28с.
968888
  Чепурина П.Я. Орнаментное шитье Крыма / П.Я. Чепурина. – М, 1938. – 64с.
968889
  Гриценко І.С. Орнатський Сергій Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 33. – ISBN 978-966-06-0557-2
968890
   Орнатський Сергій Миколайович (1806-1884) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 72-73. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
968891
   Орнатський Сергій Миколайович (1806 - 1884) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 351. – ISBN 978-966-439-754-1
968892
  Фальковская А.Ю. Орнганизация самостоятельной работы учащихся при изучении химии : Метод. пособие / А.Ю. Фальковская. – Москва : Высшая школа, 1990. – 64 с.
968893
  Віта В.А. Орне поле / В.А. Віта. – Київ, 1983. – 85с.
968894
  Щербина Н.П. Орнитальная символика в русских заговорных текстах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 456-459
968895
  Карапетян С.А. Орнитиновый цикл у гусениц тутового шелкопряда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Карапетян С. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 25л.
968896
   Орнитологи Украины : биобиблиографический справочник. – Харков : [Б. и.]
Вып. 1. – 1999. – 286 с.
968897
  Бутлеров М. Орнитологическая фауна местности Нукуса, лежащей между Аму-Дарьей и Куван-Джармой // Орнитологические наблюдения / П. Павлов, 1875. – С. 140-155
968898
  Назаренко Л.Ф. Орнитологическая фауна Нижнего Приднестровья и ее хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Назаренко Л.Ф.; М-вод высш.образования УССР.Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1959. – 20л.
968899
  Алфераки С.Н. Орнитологические заметки по С.-Петербургской губернии в 1906 г. / С.Н. Алфераки. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акадеими наук, 1906. – 3 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологичсеского музея Имп. Академии наук. 1906, т. XI


  Авт. Бианки, Валентин Львович (1857-1920)
968900
  Мосолова Е.Ю. Орнитологические исследования Ильи Борисовича Волчанецкого на севере Нижнего Поволжья : (к 120-летию со дня рождения) / Е.Ю. Мосолова, Е.В. Завьялов, В.Г. Табачишин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 121-123. – (Серія "Біологія" ; вип. 25). – ISSN 2075-5457
968901
  Павлов П. Орнитологические наблюдения, 1875. – С. 102-139. – Отд. оттиск
968902
  Кайгородов Д. Орнитологические наблюдения из окрестностей Охтенского Порохового Завода и Лесного Института, близ С.-Петербурга. – С. 463-504. – Отд. оттиск
968903
  Никольский А.М. Орнитологические наблюдения на Белом море и Мурманском берегу летом 1880 года / А.М. Никольский. – С. 337-375. – Отд. оттиск
968904
  Мальчевский А.С. Орнитологические экскурсии. / А.С. Мальчевский. – Л., 1981. – 296с.
968905
  Шульпин Л.М. Орнитология / Л.М. Шульпин. – Л., 1940. – 256с.
968906
   Орнитология. – Москва
Вып. 17. – 1982
968907
   Орнитология в СССР. – Ашхабад
1. – 1969. – 219с.
968908
   Орнитология в СССР. – Ашхабад
2. – 1969. – 782с.
968909
  Константинов Евгений Орнитология наперегонки : природа. Фотоохота // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-45 : Фото
968910
  Бахарева Мария Орнитология с фотоаппаратом. Идем за синей птицей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 84-97 : фото
968911
  Кыдыралиев А. Орнитофауна высокогорных водоемов Центрального Тянь-Шаня : Автореф... канд. биол.наук: / Кыдыралиев А.; АН Киргиз. ССР. Ин-т биологии. Объедин. совет по биол. наукам АН Киригиз. СССР. – Фрунзе, 1965. – 18л.
968912
  Ильичев В.Д. Орнитофауна и изменение среды / В.Д. Ильичев, В.Е. Фомин. – М., 1988. – 244с.
968913
  Мищенко Ю.В. Орнитофауна Копетдага и ее зоогеографический анализ : автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.08 / Мищенко Ю.В. ; Ин-т зоологи АН УССР. – Киев, 1984. – 23 с.
968914
  Жордания Р.Г. Орнитофауна Малого Кавказа (в границах Грузинской ССР) / Р.Г. Жордания. – Тбилиси, 1962. – 290с.
968915
  Домашевский С.В. Орнитофауна Межреченского регионального ландшафтного парка (Черниговская область) / С.В. Домашевский, В.Н. Грищенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 62-70. – ISSN 1729-7184
968916
  Ренно О.Я. Орнитофауна низинных и переходных болот материковой части Западной Эстонии и ее изменение под воздействием мелиорации болот : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 097 / Ренно О.Я. ; АН Эст.ССР. Совет по биол. наукам. – Таллин, 1968. – 27 с.
968917
  Кищинский А.А. Орнитофауна северо-востока Азии / А.А. Кищинский. – М, 1988. – 288с.
968918
  Клестов Н.Л. Орнитофауна среднего Днепра и ее изменение под влиянием гидростроительства : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Клестов Н.Л. ; АН УССР. Ин-тут зоологии. – Киев, 1983. – 26 с.
968919
  Науменко Н. Орнітологічна концептосфера в етнографії та літературі (на матеріалі праці І. Нечуя-Левицького "Світогляд українського народу" та поетичних творів Василя Голобородька) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 127-140. – ISSN 2520-6346


  Проаналізовано поезії Василя Голобородька, опубліковані 1999 та 2013 р., як принципи актуалізації теоретичних положень Івана Нечуя-Левицького, викладених у праці "Світогляд українського народу". Актуальність цієї роботи зумовлено потребою комплексного ...
968920
  Горобець Л.В. Орнітологічна остеологічна колекція (Негоробині птахи) Національного науково-природничого музею НАН України : (до 50-річчя з дня створення) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 47-54. – Бібліогр.: с. 54. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
968921
  Серебряков В.В. Орнітологічні дослідження та їх результати в Київському університеті // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 217-225
968922
  Мерзлікін І.Р. Орнітологічні читання пам"яті М.А. Воїнственського // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, А.П. Вакал, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 14. – С. 98-99. – ISSN 2415-8526


  Орнітологічні читання проходили на науково-польовій базі ННЦ "Інститут біології" КНУ імені Тараса Шевченка у Канівському природному заповіднику (Черкаська обл.) .
968923
  Черкащенко М.І. Орнітологія / М.І. Черкащенко. – Львів, 1974. – 86с.
968924
  Руденко О.О. Орнітоморфні мотиви в оздобленні дибинецької кераміки XIX-XX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 257-268. – ISSN 2225-7586


  Статтю присвячено дослідженню провідних орнітоморфних мотивів, які використову-валися в оздобленні виробів гончарами с. Дибинці у ХІХ–ХХ ст. На прикладі найяскравіших дибинецьких керамічних творів із музейних колекцій Лівобережжя виділено основні риси ...
968925
  Дмитренко Ю. Орнітоморфні символи в поезії Василя Голобородька // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 69-76. – Бібліогр.: С. 75-76
968926
  Коваленко Н. Орнітонім лелека в сучасному українському діалектному мовленні // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 43-49. – ISSN 2415-8828
968927
  Дочу А.Р. Орнітоніми іншомовного походження в англійській мові, або Продовження семасіологічних А.П. Непокупного // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 36-41. – ISSN 0027-2833
968928
  Литвиненко Я.О. Орнітономени у східнополіському діалекті: структура і просторове варіювання : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Литвиненко Яна Олександрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
968929
  Миясиро А. Орогенез / А. Миясиро, К. Аки, А.Дж. Шенгер. – Москва : Мир, 1985. – 286 с.
968930
   Орогенез в истории развития земной коры. – Новосибирск, 1976. – 155с.
968931
  Сайдалиева М.С. Орогенные отложения - новый нефтегазоносный комплекс межгорных впадин Западного Тянь-Шаня. / М.С. Сайдалиева. – Ташкент, 1980. – 112с.
968932
  Одеков О.А. Орогенные структуры Каспийско-Копетдагского региона (тектоника, история развития, механизм формирования и классификация в связи с нефтегазоносностью) / О.А. Одеков. – Ашхабад, 1971. – 215с.
968933
  Милановский Е.Е. Орогенный вулканизм и тектоника Альпийского пояса Евразии / Е.Е. Милановский, Н.В. Короновский. – Москва : Недра, 1973. – 279с.
968934
  Багирова Рауфа Садыховна Орогенный вулканизм юго-восточной части Малого Кавказа и связанные с ним оруднения : Автореф... канд.геолого-минер.наук: 04.00.08 / Багирова Рауфа Садыховна; совет по присудж. учен. степеней гелого-развед.фак. Азерб. ин-та нефти и химии им М.Азизбеоква. – Баку, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25
968935
   Орогенный этап развития варисцид Средней Европы и СССР : Сборник статей ученых ГДР и СССР. – Москва : Наука, 1977. – 144с.
968936
  Ромов А.И. Орографическая эволюция циклонов, перемещающихся через Карпаты на территорию Украины : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ромов А. И.; ГУ гидрометороло. слбужбы при СМ СССР, Центр. ин-т прогнозов. – М., 1957. – 14л.
968937
  Зидлев Н.Н. Орографические возмущения атмосферы с учетом взаимодействия тропосферы со стратосферой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Зидлев Н.Н.; МГУ. – Москва, 1978. – 18л.
968938
  Кожевников В.Н. Орографические возмущения воздушного потока. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кожевников В.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 10л.
968939
  Обручев В. Орографический и геологический очерк Центральной Монголии, Ордоса, Восточной Ганьсу и Северной Шаньси. / В. Обручев. – 23с.
968940
  Обручев В. Орографический очерк Нань-Шаня / В. Обручев. – 72 с.
968941
  Тутковский П.А. Орографический очерк Центрального и Южного Полесья // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – 108 с.
968942
  Тутковский П.А. Орографический очерк Центрального и Южного Полесья / П.А. Тутковский // Зональность ландшафтов и почв в Волынской губ. / П.А. Тутковский. – Б. м. : б. и., 1910. – 108 с. табл., черт. – Библиогр.: "Литература" (с. 102-108)
968943
  Обручев В. Орография Центральной Азии и ее юго-восточной окраины. Краткий отчет об экспедиции 1892-1894 гг., исполненной по поручению имп. Русского географич. о-ва. / В. Обручев. – 92с.
968944
  Паламарчук Л.В. Орографічний вплив на формування просторових та часових відмінностей розподілу опадів в Українських Карпатах / Л.В. Паламарчук, Є.К. Басіста // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 53-66. – ISSN 2306-5680
968945
  Сусідко М.М. Орографія місцевості та гідрометеорологічні умови - основні чинники формування паводкового режиму в Карпатах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 203-206. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-109-9
968946
  Вишницкая Ю.В. Ороморфная модель в контексте христианского вероучения (на материале "Египетской повести", "Гора" Николая Лескова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 2 (38). – С. 2-6


  Гора - символ духовного возвышения, концентрация божественной силы. Предчувствие постоянного присутствия теистического верха сакрализирует этот образ. Именно этим и объясняется импликация мифологемы пути в повести Лескова.
968947
   Оронимика : советские ученые - X Международному конгрессу ономастических наук (Вена 8-13 сентября 1969 г.) : [тезисы докладов]. – Москва, 1969. – 72 с.
968948
  Бочарнікова А. Ороніми Замйад-Яшту: перспективи дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 58-63. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
968949
  Міленіна Є.Д. Ороніми як засіб вивчення особливостей формування природних об"єктів (на прикладі Кіровоградської області) // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 16-19. – ISBN 978-966-285-399-5
968950
  Дамдинсурэн Ц. Орос-монгол толь = Русско-монгольский словарь : Около 50000 слов / Ц. Дамдинсурэн, А. Лувсандэндэв. – Улан-Батор
Т. 1 : А-О. – 1967. – 736с.
968951
  Дамдинсурэн Ц. Орос-монгол толь = Русско-монгольский словарь : Около 50000 слов / Ц. Дамдинсурэн, А. Лувсандэндэв. – Улан-Батор
Т. 2 : П-Я. – 1969. – 844с.
968952
  Шанский Н.М. Орос 700 хэвшмэл хэллэг = 700 фразеологических оборотов русского языка / Н.М. Шанский. – М., 1980. – 160с.
968953
  Варга Д. Оросительное дело в Венгрии / Домокош Варга. – Будапешт : Венгерские новости, 1954. – 66 с.
968954
  Фаворин Н.Н. Оросительные каналы и грунтовые воды / Н.Н. Фаворин. – Москва : АН СССР, 1954. – 96с.
968955
  Багров М.Н. Оросительные системы и их эксплуатация : по спец. "Агрономия" / М.Н. Багров, И.П. Кружилин. – 4-е изд. , перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 255 с. : ил. – (учебники и учебные пособия для студентов вузов). – ISBN 5-10-000356-1
968956
   Оросиякоку суймудан (сны о России). – М., 1961. – 135с.
968957
   Ороско Хосе Клементе. Выставка произведений. – Л., 1980. – 27с.
968958
  Богомолець О.В. Оротерапія в комплексному лікуванні хворих алергодерматозами : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.11 / Богомолець О. В.; МОЗ України, КДМУ ім Богомольця. – К., 1992. – 18л.
968959
  Аврорин В.А. Орочские сказки и мифы / В.А. Аврорин, Е.П. Лебедева ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Новосибирск : Наука ; Новосибирск. отд-ние, 1966. – 236 с.
968960
  Аврорин В.А. Орочские тексты и словарь / В.А. Аврорин, Е.П. Лебедева ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние,, 1978. – 264 с. : ил. – Список лит.: с. 260-261
968961
   Орошаемое земледеление в Европейской части СССР. – М., 1965. – 400с.
968962
  Делиникайтис С.А. Орошаемое земледелие : некоторые вопросы орошаемого земледелия / С.А. Делиникайтис. – Саратов, 1935. – 218 с.
968963
  Лысогоров Д С. Орошаемое земледелие / Д С. Лысогоров, . – М., 1959. – 360с.
968964
  Лысогоров Д С. Орошаемое земледелие / Д С. Лысогоров, . – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1965. – 456с.
968965
   Орошаемое земледелие. – 2-е изд., доп. – М., 1965. – 216с.
968966
  Нестерова Г.С. Орошаемое земледелие Арабской Республики Египет / Г.С. Нестерова. – М., 1971. – 51с.
968967
  Лисицына Г.Н. Орошаемое земледелие эпохи энеолита на юге Туркмении / Лисицына Г.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, Глав. ред. вост. лит-ры, 1965. – № 128 : Орошаемое земледелие эпохи энеолита на юге Туркмении / Лисицына Г.Н. – С. 1-168, рис.
968968
  Торн Д. Орошаемые земли / Д. Торн, Х. Петерсон. – М, 1952. – 380с.
968969
  Товмасян В.С. Орошаемые луга с ячменем луковичным в Аштаракском районе Армянской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Товмасян В.С.; МВО СССР. Ереван. гос.у н-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1955. – 22л.
968970
  Бабаев М.П. Орошаемые почвы Кура-Араксинской низменности и их производительная способность / Бабаев М.П. ; АН Азерб.ССР, Ин-т почвоведения и агрохимии. – Баку : Элм, 1984. – 172 с. – (Почвы Азербайджанской ССР)
968971
  Минашина Н.Г. Орошаемые почвы пустыни и их мелиорация / Н.Г. Минашина. – Москва : Колос, 1974. – 365с.
968972
  Бабаев М.П. Орошаемые почвы ряда стран мира : рекомендуемый библиографичный указатель (1937-1977) / Бабаев М.П., Джафарова Б.Д. ; АН Азерб.ССР, Ин-т почвоведения и агрохимии, Фундаментальнная б-ка. – Баку : [б. и.], 1980. – с.
968973
   Орошаемые черноземы. – М., 1989. – 239с.
968974
  Позняк С.П. Орошаемые черноземы юго-запада Украины / С.П. Позняк. – Львів : ВНТЛ, 1997. – 240с. – ISBN 966-7148-31-9
968975
  Абдулрагимов Т.И. Орошение -- основа развития сельского хозяйства Азербайджана / Т.И. Абдулрагимов ; Выставка достижений нар. хоз-ва СССР. – Баку : Азгиз, 1962. – 48 с.
968976
   Орошение - путь к гарантированным урожаям. – Ростов-на-Дону, 1954. – 10с.
968977
  Снеговой В.С. Орошение / В.С. Снеговой, А.О. Гаврилица. – Кишинев, 1989. – 135с.
968978
  Доктуровский В. Орошение болот в Полесье и изменение растительности на них / В. Доктуровский. – Санкт-Петербург, 1913. – С. 1-28. – Оттиск из журн. "Болотоведение" №1,1913г.,Минск
968979
  Киквидзе Я.А. Орошение в древней Грузии : Автореф... канд. ист.наук: / Киквидзе Я.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 33л.
968980
   Орошение в Луганской области. – Луганск, 1958. – 39с.
968981
  Петров Е.Г. Орошение в овощеводстве / Е.Г. Петров. – Москва, 1949. – 237 с.
968982
  Гулати Н.Д. Орошение в разных странах мира. / Н.Д. Гулати. – М., 1957. – 152с.
968983
  Гоменюк В.Г. Орошение виноградников на Одесщине : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Гоменюк В.Г.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1965. – 18л.
968984
   Орошение земель в Средней Азии и Казахстане. – М., 1980. – 239с.
968985
  Напалков С.Н. Орошение земель в степных и лесостепных районах / С.Н. Напалков. – Москва : Госпланиздат, 1951. – 108с.
968986
  Перехрест С.М. Орошение земель Юга Украины / С.М. Перехрест. – Киев : АН УССР, 1962. – 276с.
968987
   Орошение и водоснабжение артезианскими водами. – Одесса, 1940. – 150с.
968988
   Орошение и мелиорация почв. – Москва : Наука, 1977. – 184с.
968989
  Аскоченский А.И. Орошение и обводнение в СССР / А.И. Аскоченский. – Москва : Колос, 1967. – 216 с.
968990
   Орошение и осушение в странах мира. – Москва : Колос, 1974. – 527с.
968991
  Вознесенский Н. Орошение и осушение земель : Текст / Н. Вознесенский ; Институт инженеров путей сообщения. – Изд. студенческой библиотеки. – Санкт-Петербург : Изд. студенческой библиотеки ; Типо-литогр. И. Трофимова Трофимова, 1902. – 267 с. – В кн. также атлас из 10 таблиц
968992
  Миноранский В.А. Орошение и фауна / В.А. Миноранский. – Ростов-на-Дону, 1987. – 220с.
968993
  Федоренко И.Д. Орошение сельскохозяйственных культур в центрально-черноземной полосе / И.Д. Федоренко, В.М. Шеленков. – Москва, 1954. – 310 с.
968994
   Орошение сельскохозяйственных культур в центрольно-черноземной полосе РСФСР. – М.
1. – 1952. – 176с.
968995
   Орошение сельскохозяйственных культур в центрольно-черноземной полосе РСФСР. – М.
2. – 1956. – 411с.
968996
  Орлов В.П. Орошение сельскохозяйственных культур сточными водами / В.П. Орлов. – М., 1955. – 104с.
968997
  Скворцов А.А. Орошение сельскохозяйственных полей и микроклимат. / А.А. Скворцов. – Л., 1964. – 276с.
968998
  Бочагов А. Орск. / А. Бочагов. – Чкалов, 1954. – 100с.
968999
  Секрет М.Г. Орск. / М.Г. Секрет. – Челябинск, 1980. – 166с.
969000
  Лукерченко М.П. Орск. Исторический очерк. / М.П. Лукерченко. – Челябинск, 1968. – 164с.
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,