Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
967001
  Костенко С.К. "Організаційно-правовий статус кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" : дис. ... д-ра філософії : 12.00.10, 081 / Костенко Сергій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 284 арк. – Додатки: арк. 263-284. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 231-262
967002
   "Організаційно-правові проблеми економічної безпеки України та кадрове забезпечення їх вирішення" 20-21 червня 1995 р. Матеріали науково-практичної конференції. – Львів : Край, 1995. – 156с.
967003
   Організації громадянського суспільства України: соціально-економічний вимір / [ред. укр. тексту - Лариса Швець]. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2018. – 18, 18 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Civil society organizations of Ukraine: socio-economic dimensions. – Бібліогр. в підрядк. прим.
967004
   Організації Об"єднаних націй - 75! // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С.3


  "Україна у 1945 році стала однією з держав-співзасновниць ООН. Делегація України взяла активну участь у конференції в Сан-Франциско, зробивши вагомий внесок у розробку Статуту ООН (зокрема, координувала процес підготовки Преамбули та Цілей і Принципів ...
967005
  Левчишина О. Організації саморегулівних професій як суб"єкти публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 210-211
967006
  Чуткий А. Організації студентів-грузинів Київського комерційного інституту початку ХХ ст. та біографії "активу" цих організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 47-60. – (Історія ; вип. 1 (140)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються засновані студентами-грузинами у Київському комерційному інституті в 1909-1912 рр. організації. Їх можна поділити на науково-орієнтовані (Гурток любителів грузинської культури, Гурток любителів грузинської літератури, Науковий гурток ...
967007
  Михайліченко М. Організаційна взаємодія закладів освіти та органів громадського управління: можливості й перспективи // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2018. – С. 68-74. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-1211
967008
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія у фокусі соціологічого дискурсу // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 223-239. – ISBN 978-966-2229-90-5
967009
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія як форма соціальної солідарності // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 2 (47). – С. 35-38
967010
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія як форма соціальної солідарності // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 24-27
967011
  Сенченко М. Організаційна війна в умовах псевдодемократії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (276), липень. – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
967012
  Буц М. Організаційна діяльність В.І. Скока на посаді академіка-секретаря відділення АН УРСР (1970–1991 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 161-165
967013
  Кінаш О. Організаційна діяльність слідчого - елемент ефективності розслідування злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.67-72. – ISSN 0132-1331
967014
  Васюк О.В. Організаційна діяльність тьютора у закладах вищої освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 38-42. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
967015
  Смерницький Д.В. Організаційна діяльність у сфері науково-технічних досліджень та розробок: правове забезпечення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 29-38. – ISSN 2072-8670
967016
  Мельник В.М. Організаційна еволюція Римської курії як державної служби Ватикану // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 178-180
967017
  Сенченко М. Організаційна зброя та її латентний вплив на соціально-комунікаційний простір // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 18-23. – ISSN 2076-9326
967018
  Петрик І.І. Організаційна і воєнно-технічна робота більшовицьких організацій / І.І. Петрик. – Київ, 1959
967019
  Корбецький М.Б. Організаційна інфраструктура державного управління розвитком ДПП у сфері житлового будівництва: зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 128-133. – ISSN 2306-6814
967020
  Кравченко Г. Організаційна культура в адміністративному управлінні закладами вищої освіти Китаю / Г. Кравченко, Лань Дзін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 78-86. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
967021
  Каращук Л.М. Організаційна культура підприємств громадського харчування за методикою Ю.Г. Семенова / Л.М. Каращук, В.Ю. Конотопчик // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 62-68. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
967022
  Гайдученко С. Організаційна культура публічного управління як ноосферний напрям розвитку України // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 27-29. – ISSN 1562-529Х
967023
  Балика О. Організаційна культура студентів спеціальності "Соціальне забезпечення" / О. Балика, А. Поляничко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 7 (71). – С. 15-25. – ISSN 2312-5993
967024
  Семененко О.В. Організаційна культура як інструмент мотивації управління персоналом // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 42-45. – ISBN 978-9934-571-51-0
967025
  Крупенна І.А. Організаційна культура як основа формування сучасних компетенцій вищого навчального закладу / І.А. Крупенна, А.Я. Клипач // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 146-149
967026
  Липовська Н. Організаційна культура як фактор стабілізації державної служби // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.202-216. – ISBN 966-7800-16-4
967027
  Лукомська Ю. Організаційна культура як чинник інноваційної готовності персоналу закладів неформальної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 74-78. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядається питання значущості освітніх закладів для подальшого світового розвитку, підкреслюється особлива важливість виховання творчої особистості як такої, що здатна приймати нестандарні рішення й шукати незвичні шляхи вирішення ...
967028
  Шавкун І.Г. Організаційна культура: ціннісний аспект / І.Г. Шавкун, Я.С. Дибчинська // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 425-430. – ISSN 2076-1554
967029
  Булюк В.Ю. Організаційна модель гірськолижного туризму в Скандинавських країнах та перспективи її використання в Україні / В.Ю. Булюк, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 66-75. – ISSN 2308-135X
967030
  Ходанович О.Л. Організаційна перебудова радянських органів державної безпеки в Україні у період Другої світової війни // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (35). – С. 73-84. – ISSN 2707-1383
967031
  Іванович А. Організаційна підпорядкованість судово-експертних установ у Європі - сучасний стан // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 37-40. – ISBN 978-966-937-203-1
967032
  Власова А.М. Організаційна поведінка : Навчальний посібник / А.М. Власова, Л.М. Савчук, В.Б. Савінова; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 96с. – ISBN 966-574-165-9
967033
   Організаційна поведінка. – Київ : Основи, 2001. – 726с. – ISBN 966-500-142-6
967034
  Лепейко Т.І. Організаційна поведінка : навч. посібник / Лепейко Т.І., Лукашев С.В., Миронова О.М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 154, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 150-152. – Бібліогр.: с. 147-149. – ISBN 978-966-676-505-8
967035
  Бочелюк В.Й. Організаційна психологія на підприємстві : навч. посібник для студентів ВНЗ спец. 6.030102 - "Психологія" / В.Й. Бочелюк, О.В. Пучина. – Київ : Скіф, 2019. – 267, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193-205. – ISBN 978-966-8894-82-4
967036
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 3. – 2015. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
967037
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (5/6). – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
967038
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (7). – 2016. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
967039
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (8). – 2017. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
967040
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (9/10). – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
967041
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (11). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
967042
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (12). – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
967043
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2 (13). – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
967044
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 3 (14). – 2018. – 99, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
967045
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (16). – 2019. – 90, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
967046
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (17). – 2019. – 121, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
967047
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (19). – 2020. – 97, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2019.4.18 - Резюме укр., рос., англ. мовами
967048
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (20). – 2020. – 109, [2] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2020.2.20 - Резюме укр., рос., англ. мовами
967049
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (21). – 2020. – 128. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2020.2.20 - Резюме укр., рос., англ. мовами
967050
   Організаційна робота // Звіт Організації ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка : за період - 2012 року по 2015 рік : (схвалено звіт.-вибор. конф. 26 лют. 2016 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Організація ветеранів. – Київ, 2016. – С. 6-14


  "Бібліотека імені М. Максимовича до кожної пам"ятної дати демонструє тематичні виставки наукової й художньої літератури, бере участь у підготовці експозицій, присвячених юбілейним датам видатних вчених та громадських діячів". - С. 8.
967051
  Гончарук А.М. Організаційна система логістичної підтримки життєвого циклу нового товару // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 188-191. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
967052
  Годящев М.О. Організаційна складова управління діловою активністю підприємств: сутність та інструменти // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 14-23. – ISSN 2222-8810
967053
  Косенко Юлія Організаційна структура готелю // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 14-17 : фото
967054
  Лукашук Н.В. Організаційна структура державного управління у сфері енергоефективності України: стан та перспективи розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 61-67. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
967055
  Міровська М. Організаційна структура закладу вищої освіти та виклики часу: від теорії до практики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 196-208. – ISSN 2312-5993
967056
  Іваницька Л. Організаційна структура київського університету від середини 1960-х до початку 1990-х рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 21-29


  У статті досліджуються питання трансформації організаційної структури Київського національного університету імені Тараса Шевченка з середини 1960-х до початку 1990-х років. Статья посвящена 180-летию со дня основания Киевского национального ...
967057
  Лисюк В.М. Організаційна структура логістики товарних ринків / В.М. Лисюк, М.Л. Тараканов // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 214-224. – ISSN 2524-003X
967058
  Лисенко Б. Організаційна структура та стратегічні завдання похідних груп ОУН(Б) під час Другої світової війни // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 278-280. – ISBN 978-966-171-893-6
967059
  Погребенник О.І. Організаційна структура як функціональна складова політичних партій // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 336-343
967060
   Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку = Organizational and economic psychology in Ukraine: promotion of regional development : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – 111, [1] с. – Тит. арк. та зміст парал. укр. та англ. – ISBN 978-617-7528-36-3
967061
   Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – 162, [2] с. – Тит. арк. та зміст парал. укр. та англ. – ISBN 978-966-629-858-7
967062
  Карпінчук Г.В. Організаційна та наукова діяльність Олександра Дорошкевича в галузі шевченкознавства // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 129
967063
  Кагановська Т.Є. Організаційне-правове забезпечення права на здобуття вищої юридичної освіти в умовах загальнодержавного карантину // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 22-28. – (Серія "Право" ; вип. 29). – ISSN 2075-1834
967064
  Бєдова О.А. Організаційне забезпечення адаптації законодавства України до acquis ЄС : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Бєдова Олена Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр: 16 назв
967065
  Бєдова О.А. Організаційне забезпечення адаптації законодавства України до ACQUIS ЄС: стан, удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-10. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена характеристиці стану організаційного забезпечення адаптації законодавства України до acquis ЄС. Акцентовано увагу на інституційній складовій організаційного забезпечення. Виходячи з підходів до поняття "організаційна структура"; ...
967066
  Сурник В. Організаційне забезпечення діяльності судів: зарубіжний досвід // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 145-147. – ISBN 978-617-7069-14-9
967067
  Корнілова І.М. Організаційне забезпечення здійснення інноваційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 84-88. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Комплексно розглянуто проблеми реформування системи організації інноваційної діяльності.
967068
  Василюк М.М. Організаційне забезпечення контролю якості аудиту та аудиторських послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 262-267. – ISSN 2222-4459
967069
  Корнєва Н.О. Організаційне забезпечення механізму фінансово-кредитних інститутів в Україні / Н.О. Корнєва, Н.В. Данік // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 122-126. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто і досліджено організаційне забезпечення механізмів фінансово-кредитних інститутів в Україні. Визначені основні питання специфіки організації і функціонування системи фінансово-кредитних інститутів в ринковій економіці. Сформовані ...
967070
  Смілка В.А. Організаційне забезпечення містобудівного моніторингу земель // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 201-205 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
967071
   Організаційне забезпечення післядипломної освіти медичних спеціалістів у ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України" / О.С. Никоненко, С.Д. Шаповал, С.М. Дмитрієва, Т.О. Грицун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 62-64. – ISSN 1681-2751
967072
  Деревягіна Н.І. Організаційне забезпечення публічного управління охороною навколишнього природного середовища / Н.І. Деревягіна, А.М. Пугач, А.І. Плотницька // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 122-126. – ISSN 2306-6814
967073
  Приходченко Л.Л. Організаційне забезпечення реалізації принципів прозорості та відкритості: складові ефективності / Л.Л. Приходченко, І.В. Ткач // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 3 (80). – С. 45-55. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
967074
  Крахмальова К.О. Організаційне забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні. // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 13-20. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються питання організаційного забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні. Аналізується визначення цього поняття в науці адміністративного права. Акцентується увага на суб’єктах організаційного забезпечення статусу ...
967075
  Корнілова І. Організаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю на підприємстві / І. Корнілова, В. Святненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 45-52. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні питання організаційного забезпечення управління інтелектуальної власності на підприємстві. Визначено сутність, цілі, завдання організовування інтелектуальної власності. Виділено його особливості, фактори впливу на вибір ...
967076
  Бурлан С.А. Організаційне забезпечення формування інтегрованої звітності підприємства / С.А. Бурлан, Н.В. Каткова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 329-334. – ISSN 2222-4459
967077
  Сапицька І.К. Організаційне проектування в менеджменті : Навчальний посібник / І.К. Сапицька. – Донецьк : ДонНу, 2002. – 174с. – ISBN 966-639-090-6
967078
  Кукоба В.П. Організаційне проектування підприємства : навч. посібник / В.П. Кукоба ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 420, [1] с. : іл., табл. – До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. - Предм. покажч.: с. 404-407. – Бібліогр.: с. 413-418. – ISBN 978-966-483-207-3
967079
  Іванов Д. Організаційне становлення та початок діяльності комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 466-469. – ISBN 978-966-171-893-6
967080
  Босенко А.І. Організаційне упорядкування як засіб удосконалення фізичної підготовки військовослужбовців / А.І. Босенко, І.В. Федоренко, Р.М. Радзієвський // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 7-13. – (Педагогічні науки ; № 5 (124)). – ISSN 2414-5076
967081
  Качур І.В. Організаційний аспект проходження державної служби в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 178-180. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
967082
  Смульська А.В. Організаційний вплив саморозвитку особистості на формування компетентностей випускника першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 08 "Право", спеціальність 081 "Право") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 175-180. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
967083
  Відейко М.Ю. Організаційний експеримент: Трипільська комісія // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 84-92. – ISSN 2227-4952


  Коротка історія існування цього підрозділу (1925-1930 рр.)
967084
  Хомутенко А.В. Організаційний ефект від управління фінансами України / А.В. Хомутенко, В.П. Хомутенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 55-60. – ISSN 2306-6806
967085
  Каганович Л.М. Організаційний звіт ЦК 16 з"їздові ВКП(б) / Л. Каганович. – Харків : Держвидав України, 1930. – 139 с.
967086
  Парасій-Вергуненко Організаційний механізм впровадження бюджетування в закладах вищої освіти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (280). – С. 92-102 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
967087
  Криворученко З.Р. Організаційний механізм державного регулювання водокористуванням в Україні / З.Р. Криворученко, В.В. Серенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 86-91. – ISSN 2306-6814
967088
  Хмирова А.О. Організаційний механізм державного управління виховними процесами у вищих навчальних закладах України // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – С. 104-108. – (Державне управління ; вип. 1 (4)). – ISSN 2414-5858
967089
  Дурман О.Л. Організаційний механізм державного управління освітнім інформаційно-комунікаційним середовищем : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Дурман Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
967090
  Гобрей М.В. Організаційний механізм розвитку інфраструктури інвестиційної сфери в регіоні (на прикладі Закарпатської області) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 83-90. – ISSN 2306-6814
967091
  Вівчар О.І. Організаційний механізм управління соціогуманітарною компонентою забезпечення економічною безпекою підприємств у фокусів сучасних викликів та загроз / О.І. Вівчар, М.Ф. Зяйлик // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 42-46. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
967092
  Гуйда О.Г. Організаційний мехнаізм державного регулювання розвитку ринку телекомунікацій // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 117-123. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
967093
  Вергунов В.А. Організаційний поступ сільскогосподарської дослідної справи в Україні : (до 130-річчя створення Полтав. дослідного поля) : наук. доп. / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2014. – 28 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
967094
  Калашнікова С.А. Організаційний розвиток вищого навчального закладу та його значення у розбудові лідерського потенціалу університетів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред. Андрущенко В. ; редкол.: Бакіров В., Євтух М., Згуровський М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1, тематич. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. – С. 40-43. – ISSN 2078-1016
967095
  Бєлко І. Організаційний розвиток: теоретико-методичні аспекти та перспективи впровадження в підприємствах // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 23-32. – ISSN 2410-0919
967096
  Дорошенко Ю.О. Організаційні аспекти активізації студентів-дипломників та об"єктивізація кваліфікаційної атестації майбутніх архітекторів / Ю.О. Дорошенко, О.В. Чемакіна, О.А. Хлюпін // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 231-233
967097
  Бондаренко В.А. Організаційні аспекти антимонопольного регулювання в контексті європейської інтеграції / В.А. Бондаренко, Н.О. Пустова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 101-111. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
967098
  Горбул С.А. Організаційні аспекти діяльності Державної казначейської служби України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 166-168. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
967099
  Криворучко М.О. Організаційні аспекти захисту населення в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 193-195. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
967100
  Корсакова О.С. Організаційні аспекти інтеграції підприємств у кластери: зарубіжна та вітчизняна практика // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 60-65. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
967101
  Сисюк С.В. Організаційні аспекти обліку благодійної допомоги у бюджетних установах // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 51-55 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
967102
  Кривенко С.В. Організаційні аспекти обліку фермерських господарств / С.В. Кривенко, Т.В. Пономаренко, О.В. Накісько // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 168-176. – (Економічні науки)
967103
  Рябініна В.В. Організаційні аспекти побудови бухгалтерського обліку вартості корпорації // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 30-37. – ISBN 978-617-571-134-7
967104
  Боднар А.О. Організаційні аспекти проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення / А.О. Боднар, Д.М. Солопчук // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 25-28 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
967105
  Романчук О. Організаційні аспекти професійної підготовки магістрів спеціальності "Рух і спорт" в Австрії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 68-81. – ISSN 2312-5993
967106
  Світлична В.Ю. Організаційні аспекти реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення безпекоорієнтованого управління будівельними підприємствами / В.Ю. Світлична, Д.М. Вершиніна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 31-36 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
967107
  Гаман С.М. Організаційні аспекти стратегічного планування регіонального розвитку // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 41-49. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
967108
  Пішеніна К.К. Організаційні аспекти формування інтегрованих структур у сфері освіти // II Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії" : 9 листоп. 2018 р., [м. Миколаїв, Україна : збірник] / "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії", міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 66-68. – ISBN 978-617-7326-40-2
967109
  Чепак В.В. Організаційні взаємодії у вимірі мережевого підходу // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 240-247. – ISBN 978-966-2229-90-5
967110
  Шишка О.Р. Організаційні відносини у сфері інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 225-228. – ISSN 2219-5521
967111
  Двуліт З.П. Організаційні засади імплементації толінгових операцій суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності / З.П. Двуліт, Н.Р. Стасюк, А.Р. Куцин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 45-50. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто тлумачення поняття “толінг”, виділено ключові критерії визнання толінгових операцій. Сформовано типовий алгоритм імплементації толінгових операцій та охарактеризовано ключові його етапи. Узагальнено перелік документів, необхідних для ...
967112
  Бугрій В. Організаційні засади історичної освіти в Сумському педагогічному інституті (1933–1943) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 200-210. – ISSN 2312-5993
967113
  Паєнтко Т.В. Організаційні засади митного контролінгу у сфері фінансових послуг / Т.В. Паєнтко, М.І. Рудая // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 382-387 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
967114
  Бермес І. Організаційні засади музичного фестивального руху в Україні // Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – С. 190-201. – ISBN 978-966-2241-39-6
967115
  Кириленко О. Організаційні засади нормування процесів формування авторитетних записів у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого / О. Кириленко, Р. Миколенко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 31-32
967116
  Волонтир О.О. Організаційні засади освіти національних меншин на території Волинського воєводства в першій половині 1920–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 37-42. – ISSN 2076-1554
967117
  Сафонова С. Організаційні засади підготовки дітей-сиріт до різних форм життєвлаштування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 102-105. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано проблему визначення підготовки дітей-сиріт до переходу в різні форми життєвлаштування. Встановлено, що на законодавчому рівні процедура такої підготовки не прописана, лише практичний досвід має певні зрушення. Визначено, що під ...
967118
  Краснянський К.В. Організаційні засади проведення комплексних змагань з неолімпійських видів спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Краснянський Кирило Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
967119
  Варга Н.І. Організаційні засади професійної підготовки викладача вищої школи США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 26-30. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
967120
  Охрей В.В. Організаційні засади професійної підготовки фармацевтів у Канаді // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 33-39. – ISSN 2411-1317
967121
  Мельник В. Організаційні засади розвитку колгоспного птахівництва в українській РСР у 1951-1964 роках // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 65-68. – ISSN 1998-4634
967122
  Євтушенко Є.Г. Організаційні засади спортивно-масової роботи у аграрних закладах вищої освіти України (друга половина 40-х – 80-ті рр. ХХ ст.) // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 72-76. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
967123
  Польгун К.В. Організаційні засади створення електронного освітнього середовища закладу вищої освіти на базі платформи MOODLE // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 1. – С. 68-73. – ISSN 2413-1571
967124
  Білецька І. Організаційні засади та зміст раннього іншомовного навчання у США // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 1. – С. 141-147. – ISSN 2308-4081


  Високорозвинені країни світу, зокрема Сполучені Штати Америки, визначили ряд завдань у всьому комплексі політичних, економічних, соціальних, культурних питань, а також у галузі освіти для створення толерантного співтовариства. Одним із пріоритетних ...
967125
  Альошина О.А. Організаційні засади та набутки культурно-освітньої діяльності Луцького Хрестовоздвиженського братства в другій половині XIX - на початку XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 17-24. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
967126
  Іванчикова С.М. Організаційні засади фізкультурно-оздоровчої діяльності в сучасній українській вищій школі // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 43-52. – ISSN 2227-2747
967127
  Фещук Т. Організаційні засоби забезпечення реалізації професійних прав адвоката // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 236-238
967128
  Бабич Н.М. Організаційні заходи щодо створення консульств // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 150-151
967129
  Гринько Т.В. Організаційні зміни на підприємстві в умовах його інноваційного розвитку / Т.В. Гринько, Т.З. Гвініашвілі // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації, Ін-т регіональних досліджень НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 1/2 (2). – C. 51-54. – ISSN 1728-6220
967130
  Підмурняк О.О. Організаційні зміни як головні складові у процесі організаційно-управлінської реструктуризації підприємств автомобільної галузі України / О.О. Підмурняк, Д.О. Баюра // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – C. 81-87. – ISSN 2306-6806
967131
   Організаційні і правові аспекти реформування державної влади на сучасному етапі в Україні : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. (29 берез. 2007 р.). – Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління, 2007. – 291 с. – Бібліогр. в кінці ст.
967132
  Петров С.Г. Організаційні і правові основи вирішення проблем протидії кіберпосяганням у Європейському Союзі // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 99-105. – ISSN 2616-6798
967133
  Штірбу А.В. Організаційні і технологічні прийоми культивування винограду : практ. посібник / Андрій Штірбу. – Київ : ІА Інфоіндустрія, 2019. – 141, [3] с. : іл., табл. – Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP який фінансується М-вом міжнар. справ Канади, співфінансується та реалізується Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA). – Бібліогр.: с. 80-82
967134
  Жучінський О.Ю. Організаційні й фінансово-економічні інструменти демократизації управління та регулювання розвитку підприємств соціально-культурної сфери в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 129-135. – ISSN 2306-546X
967135
  Топузов О.М. Організаційні механізми управління закладами освіти: методології та теоретичні засади / О.М. Топузов, Л.М. Калініна // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 34-44. – ISSN 2411-1317
967136
  Марценюк Л.В. Організаційні моделі управління туристичним бізнесом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 23-27. – ISSN 2306-6806
967137
  Божко С.О. Організаційні основи зовнішньої політики Швеції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 51-57


  В статті розглядаються роль і місце державних інституцій Швеції в процесі прийняття зовнішньополітичних рішень. З"ясовуються найголовніші фактори впливу на зовнішню політику Швеції.
967138
  Губені Ю. Організаційні особливості становлення фонду економічної підтримки сільського господарства в Чеській Республіці / Ю. Губені, М. Сватош // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 12-16 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
967139
  Каганович Л.М. Організаційні питання (партійне і радянське будівництво) : доповідь на XVII з"їзді ВКП(б) 6 лютого 1934 р. / Л.М. Каганович ; XVII з"їзді ВКП(б). – Київ : Партвидав ЦК КП (б)У, 1934. – 116 с.
967140
  Захарченко Т. Організаційні питання діяльності постійно діючого третейського суду // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 4. – С. 43-47. – ISSN 0132-1331
967141
  Трутяк І.Р. Організаційні принципи лікувально-діагностичних заходів у потерпілих із поєднаною травмою // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 59-63. – ISSN 1029-4244
967142
  Задояний М. Організаційні проблеми становлення та розвитку державної податкової служби в Україні / М. Задояний, В. Форостовець // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.3-9
967143
  Єсипенко Р.М. Організаційні проблеми українського театру 60-80-х років ХХ ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 272-279. – ISSN 2226-2180
967144
  Єсипенко Р.М. Організаційні проблеми українського театру 60-80-х років ХХ століття (заходи з підвищення кваліфікації творчих працівників театрів) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 86-93. – ISSN 2225-7586
967145
  Бабак Г.В. Організаційні системи галузевого управління / Бабак Г.В., Зорич І.С. – Київ : Знання, 1977. – 48 с. – (Т-во "Знання" УРСР. Школа госп. управління)
967146
  Давидова Л. Організаційні структури видавництв вищих навчальних закладів України: львівський досвід // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 8 (253). – С. 3-7. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано організаційні структури видавництв вищих навчальних закладів, які забезпечують ефективне функціонування на ринку наукової і навчальної книги; виявлено особливості їхньої діяльності та окреслено перспективи на майбутнє
967147
  Давидова Л. Організаційні структури видавництва вищих навчальних закладів України: львівський досвід // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326
967148
  Ольшевський Ю.В. Організаційні та змістовні аспекти порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 36-41


  У статті окреслено організаційні та змістовні аспекти порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах.
967149
  Яремчук С.С. Організаційні та інституційні трансформації конфесійних практик у сучасному українському соціумі : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Яремчук Сергій Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 506, [1] арк. – Додатки: 478-506, [1] арк. – Бібліогр.: 446-477 арк.
967150
  Соловей М.І. Організаційні та методичні засади виховної діяльності в Університеті / М.І. Соловей, В.С. Демчук // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (55). – C. 28-38. – ISSN 2411-5983
967151
  Вовчук Сергій Організаційні та методичні засади проведення заходів тижня безпеки дитини у дошкільному навчальному закладі / Вовчук Сергій, Яковець Наталія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 7-9 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
967152
  Бєлоброва Т.А. Організаційні та методичні підходи щодо використання електронних засобів в підготовці студентів // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 156-160. – ISBN 978-966-927-534-9
967153
  Компанієць М.М. Організаційні та організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування в організації та здійсненні безоплатної правової допомоги // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 31-56. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
967154
  Ачкасова О.В. Організаційні та правові аспекти здійснення аутстафінгу в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 95-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
967155
   Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення гендерної рівності в Україні / [О. Пищуліна, С. Рябошапка, К. Левченко, Т. Марценюк]. – Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. – 139, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 138-139 та в підрядк. прим. – (Гендерна політика). – ISBN 978-966-2333-07-7
967156
  Чайка О.О. Організаційні та процесуальні аспекти принципів незалежності та неупередженості нотаріуса в нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 79-83


  У статті розкрито питання реалізації на практиці принципів незалежності та неупередже- ності в нотаріальному процесі. З"ясовано межі застосування принципу незалежності нотаріу- са на прикладі діяльності державних нотаріусів. Принцип незалежності ...
967157
  Малков Д.І. Організаційні та соціально-економічні засади розвитку громадського харчування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Малков Денис Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
967158
  Стойка С.О. Організаційні та фінансові аспекти стимулювання розвитку енергоощадних технологій у закладах освіти / С.О. Стойка, В.О. Стойка // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 413-415. – ISBN 978-617-571-143-9
967159
  Бережна К.С. Організаційні трансформації публічних бібліотек України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 68-76. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 49). – ISSN 2410-5333


  Досліджено організаційні зміни, що відбулися в діяльності публічних бібліотек на сучасному етапі інформатизації суспільства. Розглянуто трансформації в організаційній структурі публічних бібліотек. Висвітлено актуальні зміни в штатному розписі. ...
967160
  Борисов І.В. Організаційні форми інноваційної діяльності // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 49-55. – ISSN 2311-4894
967161
  Коваль Л. та інш. Організаційні форми контролю у системі банківського менеджменту // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.66-69. – ISBN 966-654-085-1
967162
  Влах Мирослава Організаційні форми сільського господарства Українського Розточчя: сучасний стан і напрямки трансформації / Влах Мирослава, Ванда Ірина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 86-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
967163
  Марушкевич А.А. Організаційні форми управління у вищому навчальному закладі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 93-97. – ISBN 978-966-439-865-4
967164
  Бобровська О.Ю. Організаційні чинники підвищення якості вищої освіти // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 44-47. – ISBN 978-617-7139-11-8


  "...В умовах стрімкої глобалізації прискорення цивілізаційного розвитку суспільних відносин реалізація цілей і завдань вищих навчальних закладів спрямовується на генерування майбутніх стратегічних компетенцій у своїх випускників і їх відповідності ...
967165
   Організаційно- правові аспекти функціонування системи оподаткування недержавного пенсійного забезпечення громадян України / Є.В. Остропольська, Я.В. Ашиткова, В.Е. Черенкова, Я.П. Гоптар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 49-52. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
967166
  Садовський К.С. Організаційно-господарський план колгоспу / К.С. Садовський. – Херсон, 1970. – 52 с.
967167
  Ілларіонов О.Ю. Організаційно-господарські правовідносини в контексті виконання положень угоди про асоціацію з Європейським Союзом // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 34-43. – ISSN 2414-4207
967168
  Бадзян В.В. Організаційно-екологічне забезпечення збалансованого використання лісогосподарських земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 31-35 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
967169
  Кудрявцев В.М. Організаційно-економічна модель державного регулювання інвестиційної безпеки автомобільного транспорту України : монографія / В.М. Кудрявцев, О.В. Кудрявцева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2017. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-171. – ISBN 978-966-303-670-0
967170
  Барабанова Ю.Є. Організаційно-економічна модель трансформації логістичного менеджменту України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 208-212 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
967171
  Гора А.В. Організаційно-економічна основа забезпечення зайнятості молоді // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 15-22. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 1). – ISSN 2707-8620
967172
  Ліхоносова Г.С. Організаційно-економічна проблематика етнічного туризму: аксіологічні аспекти / Г.С. Ліхоносова, Ю.Р. Сосновська // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 59-64. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2226-9150
967173
  Раделицький Ю. Організаційно-економічна характеристика корпоративної торговельної мережі як об"єкту фінансового контролінгу / Ю. Раделицький, С. Бабінська // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 164-171. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто сутність корпоративної торговельної мережі, визначено відмінності у тлумаченні термінів "корпоративна торговельна мережа", "підприємницька мережа", "мережа магазинів". Уточнено, що головною відмінною рисою мережі саме корпоративного типу є ...
967174
  Силенко О.М. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку металургійних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Силенко Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Полтав. політехніка ім. Юрія Кондратюка". – Полтава, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
967175
  Богославський М.Ю. Організаційно-економічне забезпечення корпоративної безпеки акціонерного товариства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Богославський Микола Юрійович ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
967176
  Набока Ю.В. Організаційно-економічне забезпечення маркетингової діяльності підприємства на ринку медичного туризму : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Набока Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
967177
  Андрущенко О.С. Організаційно-економічне забезпечення природоохоронного стимулювання енергозбереження : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Андрущенко Олеся Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
967178
  Баюра Д.О. Організаційно-економічне забезпечення реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 25-33


  У статті обгрунтовано основні організаційно-економічні заходи щодо реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи. В статье обоснованы основные организационно-экономические меры по реструктуризации промышленных предприятий в условиях ...
967179
  Черноіванова Г.С. Організаційно-економічне забезпечення управління інноваціями та інноваційною працею : монографія / Г.С. Черноіванова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2018. – 282, [2] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-220. – ISBN 978-966-8177-91-0
967180
  Чередниченко О.Ю. Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 239-247. – ISSN 2075-4892
967181
  Галицький О.М. Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Укрaїнi / О.М. Галицький, А.І. Лівінський, О.П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 93-98. – ISSN 2306-6814
967182
  Мерзляк А. Організаційно-економічний механізм державного регулювання зовнішньої трудової міграції України в умовах сучасних викликів. / А. Мерзляк, В. Дроков // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 4 (35). – C. 90-96. – ISSN 2414-4436
967183
  Гулевич О.Ю. Організаційно-економічний механізм детінізації зайнятості в Україні // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 48-57
967184
  Неботов П.Г. Організаційно-економічний механізм експортного контролю: теоретико-методологічний аспект // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 72-81. – ISSN 2306-546X
967185
  Пулька Ч. Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві / Ч. Пулька, Ю. Дзядикевич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 40-49. – ISSN 2409-8892
967186
  Андрусь О.І. Організаційно-економічний механізм забезпечення ефективності аграрно-промислового комплексу України / О.І. Андрусь, Н.В. Березова // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 6-13. – ISSN 2310-5534
967187
  Буряк А.А. Організаційно-економічний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в промисловість регіонів України // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т. – Одеса, 2015. – № 1 (56). – С. 188-195. – ISSN 2313-4569
967188
  Череп Організаційно-економічний механізм інвестиційних проектів промислових підприємств: сутність, підходи до визначення / Череп, А..В, Д.В. Крилов // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – С. 102-108. – ISSN 2306-546X
967189
  Панченко М.О. Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрно-промисловий комплекс України / М.О. Панченко, М.В. Ілінчук // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 21-24. – ISSN 2409-1944
967190
  Захарченко С.В. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності регіонів: кластерний підхід // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 37-39
967191
  Жилінська Оксана Іванівна Організаційно-економічний механізм реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні : Дис... канд. екон.наук: 08.02.02 / Жилінська Оксана Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 223л. – Бібліогр.:л.181-195
967192
  Жилінська О.І. Організаційно-економічний механізм реалізації пріоритетніх напрямів розвитку науки і техніки в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.02.02 / Жилінська О. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 20л.
967193
   Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти : колект. монографія / [С.І. Белей та ін.] ; за заг. ред. А.М. Гуменюка ; М-во освіти і науки України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 316 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7096-63-3
967194
  Федун І.Л. Організаційно-економічний механізм системи недержавного пенсійного забезпечення / І.Л. Федун, В.В. Павлів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 108-114. – ISSN 1995-0519
967195
  Удовиченко В.П. Організаційно-економічний механізм соціального розвитку міста в умовах формування ринкових відносин = City social development in the market economy environment organisational and economic mechanisms / В.П. Удовиченко ; Академія муніципального управління. – Славутич : Академія муніципального управління, 2000. – 84 с. – ISBN 7312-30-53
967196
  Андрощук Г. Організаційно-економічний механізм стимулювання винахідницької та раціоналізаторської діяльності / Г. Андрощук, В. Шевченко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2017. – № 1. – С. 11-10 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1608-6422
967197
  Лівінський А.І. Організаційно-економічний механізм стратегічного управління виробництвом продукції тваринництва та скотарства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 29-33. – ISSN 2306-6814
967198
  Вініченко І.І. Організаційно-економічний механізм управління інвестиційним процесом в аграрному виробництві / І.І. Вініченко, І.П. Сидоров // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – C. 47-51. – ISSN 2306-6792
967199
  Цімошинська О.В. Організаційно-економічний механізм управління інвестиційною діяльністю дорожнього господарства України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Цімошинська Оксана Валентинівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
967200
  Ларіонова К.Л. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною реструктуризацією підприємств / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 178-183. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
967201
  Затонацький Д.А. Організаційно-економічний механізм управління кадровою безпекою на державних підприємствах : дис. ... д-ра філософії : 051 / Затонацький Дмитро Артемович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 225 арк. – Додатки: арк. 216-225. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 194-215
967202
  Лозова Т.І. Організаційно-економічний механізм управління корпоративними змінами по критерію стійкості / Т.І. Лозова, Г.Ю. Олійник, А.І. Бєлова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 4-9. – ISSN 2306-6806
967203
  Баюра Д.О. Організаційно-економічний механізм управління кредитоспроможністю підприємства в умовах ринкової невизначеності / Д.О. Баюра, І.В. Подшивалов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – C. 14-23


  У статті комплексно досліджено сутність та основні характеристики організаційно-економічного механізму управління кредитоспроможністю підприємства, визначено особливості його функціонування. В статье основательно рассмотрены сущность и основные ...
967204
  Івченко Є.А. Організаційно-економічний механізм управління трансформаціями у системі економічної безпеки підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/3. – С. 47-53. – ISSN 2409-1944
967205
  Адаменко М.В. Організаційно-економічний механізм фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства / М.В. Адаменко, Ю.Б. Кашубіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 119-125. – ISSN 2222-0712
967206
  Татарчук Т.М. Організаційно-економічний механізм формування діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України у напрямі трасферу технологій, інновацій, знань // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 144-157
967207
  Лесь А.В. Організаційно-економічний механізм формування екологічних програм // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 3-6. – ISSN 2306-6792
967208
  Бондаренко С.А. Організаційно-економічний механізм формування і функціонування ринку екологічних інновацій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 28-38
967209
  Лаврухіна К.О. Організаційно-економічний механізм формування кластерів будівельних підприємств в інноваційному середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лаврухіна Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
967210
  Топалова І.А. Організаційно-економічний механізм формування ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків: концептуальний підхід // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 167-173. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
967211
  Филюк Г.М. Організаційно-економічний механізм формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами в Україні / Г.М. Филюк, А.М. Магомедова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 7-14


  У статті розглянуто франчайзинг як одну з форм партнерських відносин між підприємствами та ідентифіковано його особливості. Визначено, що формування франчайзингових відносин - довготривалий процес, який передбачає розробку низки логічно послідовних ...
967212
  Гончаренко І.В. Організаційно-економічний потенціал інноваційного підприємництва у стратегічному розвитку регіональної економіки України / І.В. Гончаренко, А.В. Богославська, Л.М. Федоришина // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 5-11. – ISSN 2309-1533
967213
  Бутенко Т.В. Організаційно-економічні аспекти екологізації розвитку харчової промисловості // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 20-25. – Бібліогр.: 9 назв
967214
  Биба В.А. Організаційно-економічні аспекти розвитку фермерських господарств в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Биба Валентина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
967215
  Черкасова С.О. Організаційно-економічні аспекти становлення і розвитку ОСББ в Україні / С.О. Черкасова, М.Ф. Ахметова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 20-26. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
967216
  Смирнова С.М. Організаційно-економічні аспекти управління землекористуванням / С.М. Смирнова, Д.В. Стерлєв, О.С. Ткаченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 48-55. – ISSN 2306-6792
967217
  Полевська Ольга Степанівна Організаційно-економічні аспекти управління підготовкою кадрів на рівні регіону : Автореф... кандид. економ.наук: 08.02.03 / Полевська Ольга Степанівна; Мін-во освіти України. Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1998. – 20л.
967218
  Гарнага О.М. Організаційно-економічні вектори регулювання ринку землі сільськогосподарського призначення // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 48-57. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
967219
  Кормишкін Ю.А. Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств - суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 30-37 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
967220
   Організаційно-економічні детермінанти розвитку цифрової енергетики в Україні / О.М. Тімченко, В.В. Небрат, В.Е. Лір, О.С. Биконя, Ю.В. Дубас // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 78-100. – ISSN 1605-7988
967221
   Організаційно-економічні засади використання цифрових технологій у діяльності сільськогосподарських підприємств / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, К.В. Ткаченко, Д.М. Микитюк, А.В. Семисал // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 16, серпень. – С. 9-14. – ISSN 2306-6792
967222
  Шепель Т.П. Організаційно-економічні засади виробництва та реалізації молока особистими селянськими господарствами // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 72-78. – ISSN 2308-1988
967223
  Савчук В.В. Організаційно-економічні засади впровадження механізму раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 48-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
967224
  Кальченко С.В. Організаційно-економічні засади гармонізації економічних інтересів держави та фермерських господарств в інвестиційній сфері / С.В. Кальченко, Т.В. Попова, Н.І. Свиноус // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 9-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
967225
  Стадницька О.В. Організаційно-економічні засади ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Стадницька Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
967226
  Плужник А.В. Організаційно-економічні засади забезпечення економічної безпеки міст в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Плужник Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Полтав. політехніка ім. Юрія Кондратюка". – Полтава, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 31 назва
967227
  Щурик М.В. Організаційно-економічні засади збирання, складування та утилізації твердих побутових відходів і сміття: макрорегіональний розріз / М.В. Щурик, О.Р. Надрага // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 40-46 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
967228
  Сіпайло Н.Г. Організаційно-економічні засади лібералізації інноваційного підприємництва : монографія / Л.Г. Сіпайло, Н.А. Сіпайло ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 126, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 118-126. – ISBN 978-966-327-381-5
967229
  Іванова Л.С. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
967230
  Винярська М.Г. Організаційно-економічні засади реалізації екологічної політики України в контексті глобальної зміни клімату : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Винярська Мар"яна Григорівна ; М-во освіти і науки, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 45 назв
967231
  Грещук Г.І. Організаційно-економічні засади розвитку землевпорядного проектування у сільському господарстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 20-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
967232
  Ібатуллін М.І. Організаційно-економічні засади розвитку племінного свинарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 24-29 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
967233
  Скоцик Є В. Організаційно-економічні засади спільного використання техніки сільськогосподарськими товаровиробниками в провідних країнах світу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 51-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
967234
  Алієва А.Ю. Організаційно-економічні засади сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Алієва Анастасія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
967235
  Завражний К.Ю. Організаційно-економічні засади управління комунікаційними бізнес-процесами промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Завражний Костянтин Юрійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
967236
  Сидорук М.В. Організаційно-економічні засади управління проектами транскордонного співробітництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Сидорук Марта Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
967237
  Яков"юк В.А. Організаційно-економічні засади управління транскордонними водними ресурсами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Яков"юк Віктор Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
967238
  Скоцик В.Є. Організаційно-економічні засади формування інфраструктурного забезпечення ринку сільськогосподарської техніки України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 9-15 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
967239
  Шуптар-Пориваєва Організаційно-економічні засади формування системи поводження з електронними відходами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Шуптар-Пориваєва Наталія Йосипівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екол. дослідж. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
967240
  Скоцик В.Є. Організаційно-економічні засади формування системи сервісного обслуговування сільськогосподарської техніки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 17-21. – ISSN 2306-6806
967241
  Захаренко М.М. Організаційно-економічні засади формування системи управління потенціалом підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 88-93. – ISSN 2306-6814
967242
  Криворук Б.М. Організаційно-економічні засади функціонування процесу контролю якості сільськогосподарської продукції: вітчизняні реалії та виклики сьогодення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 58-61 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
967243
  Пташник С.А. Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (268). – C. 74-78. – ISSN 2221-1055
967244
  Дмитрук І.Й. Організаційно-економічні методи розвитку науково-техничного прогресу / І.Й. Дмитрук, Б.Й. Шургот. – Львів, 1991. – 124с.
967245
  Топузов М.О. Організаційно-економічні механізми інформатизації як змістова компонента методичного забезпечення підготовки сучасних фахівців // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 338-354. – ISBN 978-966-544-404-5
967246
  Засенко О.Ю. Організаційно-економічні механізми формування єдиного цифрового ринку країн ЄС // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 159-164. – ISSN 1729-7036
967247
  Овсюк Н.В. Організаційно-економічні основи побудови внутрішнього контролю витрат на оплату праці // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 249-254 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
967248
  Болтянська Л.О. Організаційно-економічні основи формування та розвитку аграрного ринку // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 33-37. – (Економічні науки ; № 2 (31))
967249
  Сачовський І.М. Організаційно-економічні особливості виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Миколаївської області // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 97-103 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
967250
   Організаційно-економічні особливості охорони здоров"я країн пострадянського простору / О.І. Краснова, Н.В. Харченко, Т.В. Плужнікова, О.Г. Краснов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 35-39. – ISSN 2306-6814
967251
  Богдан О. Організаційно-економічні передумови підвищення потенціалу інноваційного розвитку агропромислового сектору економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 48-54. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано структуру потенціалу інноваційного розвитку агропромислового сектору економіки України. Досліджено науковий потенціал та виробничі потужності АПК з метою виявлення суттєвих диспропорцій, що стають на заваді науково-виробничій ...
967252
  Рудич О.О. Організаційно-економічні підходи до функціонування агрострахування в Україні / О.О. Рудич, О.В. Липкань // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 136-142. – ISSN 2308-1988
967253
  Ібатуллін М.І. Організаційно-економічні підходи до функціонування інфраструктури ринку продукції свинарства: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 21, листопад. – С. 3-7. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
967254
  Сиротюк Г. Організаційно-економічні трансформації у розвитку сільського господарства і сільських територій // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 102-103 : фото
967255
  Гаман М.В. Організаційно-економічні умови інноваційної діяльності в Україні // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, травень. – C. 25-27. – ISSN 2306-6806
967256
  Комар О. Організаційно-змістові характеристики додипломної освіти вчителів англійської мови в Європейському Союзі // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 80-86. – ISSN 2307-4914
967257
  Демент М.О. Організаційно-інституційне забезпечення державного управління розвитком й інтеграцією навчально-наукової діяльності // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 181-186. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано організаційно-інституційне забезпечення державного управління розвитком навчально-наукової діяльності. Визначено напрямки інтеграції та модернізації такої діяльності.
967258
  Синковець Н.І. Організаційно-інституційне забезпечення міграційної політики України на сучасному етапі // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. Архієреєва С.І., Дерід І.О., Сідорова В.І.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 97-100. – ISBN 978-966-285-489-3
967259
  Бондаренко О.С. Організаційно-інституційне регулювання фінансового ринку в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 13-16. – ISSN 2306-6806
967260
  Барановський М.О. Організаційно-інституційні засади розв"язання сучасних проблем регіонального розвитку в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
967261
  Шульц С.Л. Організаційно-інституційні особливості реформування системи охорони здоров"я в Україні в умовах децентралізації / С.Л. Шульц, М.О. Карп"як // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 108-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1562-0905
967262
  Осьмук Н.Г. Організаційно-інституціональні засади забезпечення якості вищої освіти в сучасній Україні // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С.142-144. – ISBN 978-966-698-191-5
967263
  Онисенко Т.С. Організаційно-інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю українських підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Онисенко Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 270 арк. – Додатки : арк. 238-270. – Бібліогр.: арк. 219-237
967264
   Організаційно-інформаційний дизайн технічних закладів вищої освіти / С.Л. Волков, Л.В. Коломієць, О.І. Кисельова, А.М. Прокопенко // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (16). – С. 6-13. – ISSN 2412-5288
967265
  Богаченко А.В. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку малого підприємництва: тенденції та завдання / А.В. Богаченко, С.В. Гаценко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 243-256
967266
  Шкарлет С.М. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України : монографія / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина, А.В. Тарасенко ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-207. – ISBN 978-966-7496-82-1
967267
  Шум М.А. Організаційно-методичне забезпечення внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві / М.А. Шум, А.О. Семенець, С.В. Верховод // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 6. – С. 38-40 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2409-1944
967268
  Дєгтяр А. Організаційно-методичне забезпечення планування бюджету району // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.209-214. – ISBN 966-73-53-51-Х
967269
  Потяженко М.М. Організаційно-методичне забезпечення проведення догоспітального тромболізису за 2007-2015 роки / М.М. Потяженко, О.С. Лавренко, Л.І. Ткач // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 21-26. – ISSN 2312-7104
967270
  Добренко О.О. Організаційно-методичне забезпечення прогнозування на професійному ринку праці // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2017. – № 3 (39). – C. 17–22. – ISSN 1997-4167
967271
  Батенко Л.П. Організаційно-методичне забезпечення управління цінністю проектів / Л.П. Батенко, А.В. Лєзіна // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (191). – C. 60–65. – ISSN 2413-9610
967272
  Сагер Л.Ю. Організаційно-методичний механізм впливу на стан внутрішніх комунікацій підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 335-341. – ISSN 2222-4459
967273
  Черепанова В.О. Організаційно-методичний підхід до управління промисловою власністю підприємства / В.О. Черепанова, І.В. Силка // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/2. – С. 4-7. – ISSN 2409-1944
967274
  Сизоненко І.Г. Організаційно-методичні аспекти проведення професійно-орієнтованої (безвідривної) практики студентів спеціальності "Соціальна педагогіка” / І.Г. Сизоненко, А.О. Тургенєва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 215-219. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
967275
  Ковальська К.В. Організаційно-методичні аспекти реалізації стратегії розвитку персоналу підприємства / К.В. Ковальська, Солодаренко-Літковська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 150-154. – ISSN 2306-6806
967276
  Кучерявий О.М. Організаційно-методичні засади впровадження дистанційних технологій в систему олімпійської освіти : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Кучерявий Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 1 назва
967277
  Гончаренко Н.В. Організаційно-методичні засади обліку витрат перехідного періоду в органічному рослинництві // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 16-22. – ISSN 2307-9878


  Метою статті є обґрунтування організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку витрат перехідного періоду в органічному рослинництві. Розглянуто етапи перехідного періоду в органічному рослинництві. Розкрито види та особливості економічних витрат, ...
967278
  Сухомлинов Р.О. Організаційно-методичні засади оздоровчо-рекреаційної діяльності дітей дошкільного віку в умовах дитячих футбольних клубів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Сухомлинов Рудольф Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. вихоання і спорту України. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.:13 назв
967279
  Сілаєва І. Організаційно-методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі диференційованого підходу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 32-36
967280
  Казакова Н. Організаційно-методичні засади практики студентів-філологів у вищій школі // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 72-77. – ISSN 2309-9127


  Визначені організаційно-методичні засади неперервної практики студентів- філологів у вищому навчальному закладі (з досвіду організації практики на факультеті початкової освіти та філології зі спеціальності «Філологія. Українська мова та література» у ...
967281
  Черноіванов В.В. Організаційно-методичні засади приватизації майна в агропромисловому комплексі України : Монографія / В.В. Черноіванов, В.С. Ларцев. – Київ : Поліграф-Інформ, 2001. – 204с. – ISBN 966-95606-4-6
967282
  Хоню В.В. Організаційно-методичні засади роботи українських видавців кінця ХІХ -початку ХХ ст. : (На прикладі київського видавництва "Вік") / В.В. Хоню; Нац. технічний ун-тет України "Київський політехнічний ін-тут. – Київ, 2000. – 48с. – ISBN 966-71-81-46-4
967283
  Антонюк В.М. Організаційно-методичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів / В.М. Антонюк, О.М. Мандрик, Б.В. Свирида // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 107-110. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
967284
  Артемов В.Ю. Організаційно-методичні особливості підготовкимайбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 192-199. – ISSN 2524-0056
967285
   Організаційно-методичні підходи викладання іноземним англомовним студентам на фармацевтичному факультеті Одеського національного медичного університету / Н.А. Прилипко, І.В. Вишницька, Л.М. Унгурян, О.І. Бєляєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 75-77. – ISSN 1681-2751
967286
  Гончарова В.Г. Організаційно-методичні підходи до аудиту операцій з пов"язаними особами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 54-60. – ISSN 2306-6792
967287
  Радько В.І. Організаційно-методичні підходи до оцінки конкурентних переваг підприємств молокопереробної галузі / В.І. Радько, П.П. Бідула // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 38-43 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
967288
  Омельчук В. Організаційно-методичні та змістові особливості Волинської духовної семінарії // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.29-31. – ISSN 0131-6788
967289
  Задорожна-Княгницька Організаційно-методичні умови деонтологічної підготовки менеджерів освіти у вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 90-98. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Розкрито організаційно-методичні умови деонтологічної підготовки менеджерів освіти в умовах магістратури вищого навчального закладу."
967290
  Мартиненко М.Ю. Організаційно-методичні умови формування культури самостійної роботи у майбутніх економістів засобами технологій дистанційного навчання // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 74-79. – ISSN 2078-1687


  У статті розглянуто особливості формування культури самостійної роботи майбутніх економістів засобами технологій дистанційного навчання. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено основні організаційно-методичні умови щодо цього ...
967291
  Черниш С. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного аналізу діяльності підприємства // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 307-314. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
967292
  Гаєвський Б. Організаційно-методологічні чинники культури державних службовців / Б. Гаєвський, В. Ребкало // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.10-21. – ISBN 966-73-53-51-Х
967293
  Чекрій І.І. Організаційно-педагогічна діяльність ЮНЕСКО в галузі шкільного підручникотворення : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Чекрій Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
967294
  Дейнеко А.Х. Організаційно-педагогічна технологія формування культури рухової діяльності як засіб підвищення рівня фізичної підготовленості учнів 5-х класів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 24-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 1818-9172
967295
  Мельник Н.І. Організаційно-педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в країнах Західної Європи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 87-97. – ISSN 2312-5993
967296
  Рожнова Г.П. Організаційно-педагогічне та нормативне забезпечення професійної підготовки майбутніх журналістів у вищих навчальних закладах України // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 16-19. – ISSN 2221-6316
967297
  Сбруєва А.А. Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії та США : монографія / А.А. Сбруєва, І.А. Чистякова, Ю.І. Самойлова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2019. – 298, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 255-286. – ISBN 978-966-698-285-1
967298
  Шевчук М. Організаційно-педагогічні засади діяльності Полтавського інституту народної освіти в часи НЕПУ 1921-1928 рр. // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 110-115. – ISSN 2075-1478
967299
  Теренко О.О. Організаційно-педагогічні засади освіти дорослих у США і Канаді // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – С. 20-26. – ISSN 2304-0629
967300
  Мосякова І.Ю. Організаційно-педагогічні засади управління багатопрофільним позашкільним навчальним закладом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Мосякова Ірина Юліївна ; М-во освіти і науки України, Черк. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
967301
  Якименко Н.О. Організаційно-педагогічні й дидактичні умови формування професійної компетентності фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в процесі дистанційного навчання / Н.О. Якименко, В.Ю. Вощенко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 196-201. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
967302
  Шмалєй С. Організаційно-педагогічні напрями модернізації морської освіти (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 262-272. – ISSN 2312-5993
967303
  Петренко Л. Організаційно-педагогічні передумови появи й формування духовно-моральної спадщини Г. Ващенка // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 148-156. – ISSN 2075-1478


  Згадуються М. Костомаров, В.Антонович, М. Пирогов, М. Драгоманов.
967304
  Пухальська Г. Організаційно-педагогічні проблеми підготовки майбутніх пілотів цивільної авіації у ВНЗ авіаційного профілю // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 15-24. – ISSN 1682-2366
967305
  Савенко І. Організаційно-педагогічні умови дизайнерської підготовки майбутніх учителів технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 58-66. – ISSN 1682-2366
967306
  Пострільоний Василь Михайлович Організаційно-педагогічні умови діяльності навчально-технологічного центру учнівської молоді : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01. / Пострільоний Василь Михайлович; КГУ. – Київ, 1994. – 208л. – Бібліогр.:л.134-187
967307
  Пострільоний В.М. Організаційно-педагогічні умови діяльності навчаьно-технологічного центру учнівської молоді. : Автореф... канд. пед.наук: 13..00.01 / Пострільоний В.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
967308
  Нанівська Л.Л. Організаційно-педагогічні умови забезпечення комунікаційної готовності майбутніх офіцерів інженерних військ // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 158-175. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
967309
  Григоренко Т. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-кмунікативного середовища закладів вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 120-127. – ISSN 2307-4906
967310
  Іщенко Л.В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до розвитку творчого потенціалу дітей 5-6 років // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 82-86. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
967311
  Ніколаєску І. Організаційно-педагогічні умови професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 11-16. – ISSN 2308-4634
967312
  Кривильова О.А. Організаційно-педагогічні умови психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів професійно-технічних навчальних закладів // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 184-192. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
967313
  Верітова О.С. Організаційно-педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту майбутнього педагога вищої школи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 68-71. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
967314
  Рибчук О.О. Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ у системі післядипломної освіти // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 111-114. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
967315
  Петрова С.М. Організаційно-педагогічні умови становлення особистості дитини-підлітка в умовах дитячого будинку : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Петрова Світлана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 33 назви
967316
  Проценко І.І. Організаційно-педагогічні умови управління якістю самостійної роботи студентів // Актуальні проблеми управління якістю освіти: теорія, історія, інноваційні технології : монографія / М.М. Бикова, М.А. Бойченко, Д.В. Будянський, Н.В. Коваленко, О.Б. та ін. Кривонос. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – С. 224-246. – ISBN 978-966-698-251-8


  У представленому дослідженні вперше висвітлено основні педагогічні умови підвищення ефективності управління якістю самостійної роботи студентів, а саме: структурування змісту навчального матеріалу, взаємодія суб"єктів навчального проицесу, реалізація ...
967317
  Петренко С.І. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів математики до використання ІКТ // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 173-176. – ISBN 978-966-698-282-0
967318
  Фрицюк В. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутнього педагога до неперервного професійного саморозвитку. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 127-132. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
967319
  Бузенко І.Л. Організаційно-педагогічні умови формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 43-56. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
967320
  Шевченко В.М. Організаційно-педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку й оподаткування у процесі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 208-213. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
967321
  Шевченко В.М. Організаційно-педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку й оподаткування у процесі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 208-213. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
967322
  Мороз В.П. Організаційно-педагогічні умови формування лідерських якостей студентів вищих навчальних закладів у процесі діяльності органів студентського самоврядування // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 80-89. – ISSN 2227-2844
967323
  Нестуля С.І. Організаційно-педагогічні умови формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 7-16. – ISSN 2414-5076
967324
  Яворська Н.В. Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх юристів засобами іноземної мови // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 318-324. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
967325
  Тюльпа Т.М. Організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у професійній підготовці // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 131-134. – ISSN 2304-5809
967326
  Голубкова Н. Організаційно-педагогічної засади партнерства американської школи, сім"ї та громади: характеристика понятійно-категоріального апарату дослідження // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 135-143. – ISBN 978-966-2633-02-3
967327
  Адамська І. Організаційно-правова діяльність радянської влади щодо створення системи охорони здоров"я в Україні (1920-ті роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-9. – (Історія ; вип. 3 (130)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто політику комуністичної партії та уряду УСРР в сфері охорони здоров"я. У 1920-х роках більшовики намагалися організувати власну модель цієї галузі. Вже у 1918 р. вони почали формувати систему державного контролю над нею. За зразок ...
967328
  Сокуренко В.В. Організаційно-правова модель діяльності поліції країн Балтії щодо протидії тероризму: перспективи реалізації позитивного досвіду в Україні // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 22-32. – ISSN 2304-4556
967329
  Когут Н.Д. Організаційно-правова роль державних та інших реєстрів в забезпеченні безпеки суспільного ладу та прав людини // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 43-50


  Досліджується правова природа реєстрів як баз даних, які містять інформацію, яка породжує, змінює, припиняє або підтверджує існування певних прав чи юридичних фактів. Автор виділяє види реєстрів (державні, приватні, публічно-приватні та технічні), ...
967330
  Татьков В.І. Організаційно-правова форма закритого акціонерного товариства :проблеми і напрямки розвитку // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.204-212. – ISBN 966-7784-65-7
967331
  Погребняк С.В. Організаційно-правове забезпечення виховної роботи у вищих закладах освіти : монографія / С.В. Погребняк ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 155-163 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7496-53-1
967332
  Поліщук В.А. Організаційно-правове забезпечення державної підтримки промислового садівництва в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 244-250. – ISSN 2306-9082
967333
  Захарченко В.І. Організаційно-правове забезпечення диверсифікації промислових підприємств в Україні / В.І. Захарченко, О.В. Балахонова, Аль-Шаргі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 7-16. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (97/98)). – ISSN 1814-1161
967334
  Кульчій І.М. Організаційно-правове забезпечення диверсифікації сільських територій за участю сільськогосподарських товаровиробників : монографія / І.М. Кульчій ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Юрайт, 2015. – 168, [2] с. – Бібліогр.: с. 140-165. – ISBN 978-966-2740-63-9
967335
  Ходанович В.О. Організаційно-правове забезпечення діяльності спецслужб окремих країн Європи з протидії злочинам проти основ національної безпеки // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 106-115. – ISSN 2310-9769
967336
  Асанова Л. Організаційно-правове забезпечення документообігу в Національному антикорупційному бюро України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 85-90. – ISSN 2663-5313
967337
  Проневич О.С. Організаційно-правове забезпечення здійснення поліцейської діяльності службою кримінальних розслідувань митного відомства Федеративної Республіки Німеччини // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.59-67. – Бібліогр.: 9 н.
967338
  Плугатар Т.А. Організаційно-правове забезпечення здійснення правосуддя із захисту прав фізичних та юридичних осіб, порушених у публічно-правових відносинах // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 54-61. – ISSN 2072-8670
967339
  Кропивко О.М. Організаційно-правове забезпечення зовнішньополітичної діяльності УНР (1917 - 1918 рр.) // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 25-27
967340
  Сержанов В.В. Організаційно-правове забезпечення інноваційних інтересів підприємництва в контексті евроінтеграційного вектору національного розвитку // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 2 (79). – С. 99-104. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
967341
  Терела Г.В. Організаційно-правове забезпечення нагляду і контролю за додержанням законодавства про працю в радянській Україні (1917–1920 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 34-39. – ISSN 2219-5521
967342
  Духневич А.В. Організаційно-правове забезпечення реалізації угод Світової організації торгівлі у сільському господарстві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Духневич Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 389 арк. – Бібліогр.: арк. 327-389
967343
  Духневич А.В. Організаційно-правове забезпечення реалізації угод Світової організації торгівлі у сільському господарстві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Духневич Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
967344
  Тимечко І.Р. Організаційно-правове забезпечення співробітництва територіальних громад України в транскордонному просторі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 125-129. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
967345
  Бедрій Р. Організаційно-правове забезпечення спроможних територіальних громад в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 76-78
967346
  Борсук Н.Я. Організаційно-правове забезпечення управління комунальною власністю в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Борсук Наталія Яківна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. – Київ, 2019. – 39 с. – Бібліогр.: 31 назва
967347
  Ієрусалимов І.О. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб"єктів запобігання та протидії домашньому насильству / І.О. Ієрусалимов, В.І. Ієрусалимов // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 74-80. – ISSN 2617-4162
967348
  Вичалківська Ю.С. Організаційно-правове регулювання демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 116-121. – ISSN 2306-6814
967349
  Гандзюк А.М. Організаційно-правове регулювання діяльності парламентських фракцій в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 43-48. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
967350
  Зигрій О. Організаційно-правовий аспект використання та охорони земель // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 70-74. – ISSN 2524-0129
967351
  Пастушенко М.О. Організаційно-правовий аспект механізму захисту прав дитини в Україні / М.О. Пастушенко, С.П. Кошова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 84-91. – ISSN 2306-6814
967352
  Новак А. Організаційно-правовий аспект формування національної антикорупційної стратегії в умовах реалізації положень Угоди про асоціацію Україна - ЄС // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 2 (29). – С. 40-45. – ISSN 2414-4436
967353
  Новікова Н.А. Організаційно-правовий зміст діяльності третейських судів // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 64-66. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
967354
  Мороз В.М. Організаційно-правовий механізм державно-управлінського впливу: зміст та характеристика категорії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 106-114. – ISSN 2306-6814
967355
  Алієва П.І. Організаційно-правовий механізм державного регулювання міжнародного співробітництва закладів вищої освіти // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 239-245. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано організаційно-правовий механізм державного регулювання формування міжнародного середовища для налагодження співробітництва закладів вищої освіти та академічної мобільності викладачів та студентів. Адже інтеграція системи вищої освіти ...
967356
  Лещенко В.В. Організаційно-правовий механізм державного регулювання системи банківського нагляду в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Лещенко Віктор Володимирович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
967357
  Серафімов В.В. Організаційно-правовий механізм забезпечення безпеки морського порту України // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 3 (5). – С. 100-111. – ISSN 2524-101X
967358
  Циганенко А.А. Організаційно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності Національної поліції України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 132-137. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
967359
  Атаманчук Л. Організаційно-правовий механізм захисту прав інвесторів у міжнародному центрі по врегулюванню інвестиційних спорів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 67-72. – ISSN 2308-9636
967360
  Карпенко Г.Л. Організаційно-правовий механізм митних експертиз // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 6 (8). – С. 105-111. – ISSN 2524-101X
967361
  Колесник Д.В. Організаційно-правовий механізм реалізації принципу недоторканності суддів в Україні // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 32-39. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
967362
  Муравйов В.І. Організаційно-правовий механізм реалізації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 17-32. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена дослідженню правових механізмів імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом з урахуванням змін та доповнень, запроваджених відповідно до Лісабонського договору. Спеціальна увага приділена питанням ...
967363
  Іжа М.М. Організаційно-правовий механізм регіональної політики в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
967364
  Голосніченко Д.І. Організаційно-правовий статус територіальних громад в Україні / Д.І. Голосніченко, О.Д. Рибак // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (212). – С. 33-43. – ISSN 2308-9636
967365
  Єременко С.А. Організаційно-правові аспекти аналітичної роботи у сфері цивільного захисту // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 93-98
967366
  Горлачук В.В. Організаційно-правові аспекти вдосконалення земельних відносин у сучасних умовах / В.В. Горлачук, М.М. Пироженко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 24-29. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
967367
  Баскакова Ю.В. Організаційно-правові аспекти діяльності комітетів Верховної Ради України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 344-356
967368
  Омельченко І.К. Організаційно-правові аспекти діяльності органів політичної поліції російської імперії на Україні в середині XIX ст. : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Омельченко І. К.; НАН Укр. Ін-т держ. і парава. – К., 1997. – 16л.
967369
  Пацула О.І. Організаційно-правові аспекти системи соціально-економічного партнерства в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 219-227. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
967370
  Бараш Є.Ю. Організаційно-правові аспекти соціальної адаптації засудженних / Є.Ю. Бараш, Є.Є. Купрієнко // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 36-43. – ISSN 2312-1831
967371
  Банах С. Організаційно-правові аспекти фінансового забезпечення діяльності прокуратури // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (24). – С. 135-140. – ISSN 2524-0129
967372
  Корнієнко Г. Організаційно-правові аспекти формування системи матеріально - технічного забезпечення АПК // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С. 45-50. – ISSN 0132-1331
967373
  Репецька М.О. Організаційно-правові аспекти функціонування системи електронних адмністративних послуг в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 99-106. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
967374
  Андрійко О.Ф. Організаційно-правові гарантії реалізації прав громадян у сфері виконавчої влади // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 306-313. – ISSN 0869-2491
967375
  Гуржій Т. Організаційно-правові засади адміністрування податків в Україні / Т. Гуржій, Ж. Коваленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 3 (92). – С. 78-89. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
967376
  Євтушенко І.В. Організаційно-правові засади взаємодії сил охорони правопорядку з міжнародними організаціями під час врегулювання збройного конфлікту на території України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпро, 2016. – № 2 (81). – C. 43-52. – ISSN 2078-3566
967377
  Філіпенко Т.В. Організаційно-правові засади громадського контролю за діяльністю Національної поліції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 102-109. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
967378
  Кравченко Р.А. Організаційно-правові засади державного управління зниженням ризику надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Кравченко Ростислав Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
967379
  Неліпа Д.В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : навч. посібник для студентів ВНЗ / Д.В. Неліпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 367, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-289. – ISBN 978-611-01-0433-3
967380
  Неліпа Д.В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підручник для студентів ВНЗ / Д.В. Неліпа ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 376-383. – ISBN 978-617-673-439-0
967381
  Проскурякова К.С. Організаційно-правові засади державної служби та кадрового забезпечення в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 159-160
967382
  Ковальчук І.В. Організаційно-правові засади діяльності крайових судів у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1855–1918 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 80-87. – ISSN 2219-5521
967383
  Кагановська Т. Організаційно-правові засади діяльності Міністерства охорони здоров"я України в період загальнодержавного карантину / Т. Кагановська, Д. Горбатова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 143-148. – ISSN 2663-5313
967384
  Тищенко І.Г. Організаційно-правові засади діяльності місцевих органів влади / І.Г. Тищенко, В.П. Писаренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 87-93. – ISSN 2306-6814
967385
  Манжула А. Організаційно-правові засади діяльності науково-дослідних установ в Україні // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 39-44. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9
967386
  Притика Д. Організаційно-правові засади діяльності спеціалізованих колегій по захисту інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С. 62-65. – ISSN 0132-1331
967387
  Пацкан Н.В. Організаційно-правові засади доступу до адвокатської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Пацкан Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
967388
  Ліхтер М.П. Організаційно-правові засади забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 343-346. – ISBN 978-966-7957-18-6
967389
  Гвоздецький В.Д. Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні : монографія / В.Д. Гвоздецький ; М-во фінансів України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : МП Леся, 2011. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. с. 553-591 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8126-89-5


  У пр. № 1736575 напис: Шановній Наталії Анатоліївні ! З найкращими побажаннями у науково-педагогічній діяльності, щастя Вам, здоров"я і добра !!! З повагою, автор професор /Підпис/ В.Д. Гвоздецький 21.11.2014 р.
967390
  Бєлінгіо В.О. Організаційно-правові засади захисту прав громадян суб"єктами публічної адміністрації : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бєлінгіо Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 258 арк. – Додатки: арк. 253-258. – Бібліогр.: арк. 225-252
967391
  Бєлінгіо В.О. Організаційно-правові засади захисту прав громадян суб"єктами публічної адміністрації : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бєлінгіо Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
967392
  Місяць О.Д. Організаційно-правові засади міжнародного регулювання трудових відносин на прикладі Міжнародної організації праці // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 86-95. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
967393
  Нижник Н.Р. Організаційно-правові засади модернізації публічної служби в Україні / Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 5-8. – ISBN 978-617-7139-03-3
967394
  Шпортюк Н. Організаційно-правові засади муніципального господарювання в країнах ЄС: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 278-288
967395
  Петрусь Т.В. Організаційно-правові засади освоєння нових технологій високотехнологічного розвитку транспортної системи в Україні / Т.В. Петрусь, Л.В. Борець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 260-263
967396
  Горенко А.Г. Організаційно-правові засади освоєння озброєння та військової техніки / А.Г. Горенко, Л.В. Борець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 242-248
967397
  Саєнко В.О. Організаційно-правові засади освоєння ракетно-космічної галузі / В.О. Саєнко, Л.В. Борець // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 333-337
967398
  Алієва-Барановська Організаційно-правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 49-57. – ISSN 2308-9636
967399
  Павлов Д.М. Організаційно-правові засади підвищення ефективності взаємодії управління державної охорони України з іншими органами, які входять до складу сил безпеки і оборони України / Д.М. Павлов, О.С. Расевич // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (76). – С. 79-86. – ISSN 2078-7480
967400
  Ковальова С.С. Організаційно-правові засади племінної справи у тваринництві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ковальова Світлана Сергіївна ; М-во науки і освіти України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
967401
  Рижих В.М. Організаційно-правові засади реалізації державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу / В.М. Рижих, П.П. Богуцький // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 12-19. – ISSN 2618-1614


  У статті розглядаються проблемні питання реалізації державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу держави, розробки та впровадження в практику методологічного підходу на основі правового забезпечення й системного аналізу оцінки його ...
967402
  Бережанський Г.І. Організаційно-правові засади реалізації права на справедливий суд: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид.наук : 12.00.10 / Бережанський Геннадій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 17 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
967403
  Бережанський Г.І. Організаційно-правові засади реалізації права на справедливий суд: порівняльно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Бережанський Геннадій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 250 арк. – Додатки: арк. 225-250. – Бібліогр.: арк. 197-224
967404
  Сопільник Р.Л. Організаційно-правові засади реформування управління у суді в умовах європейської інтеграції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 100-105. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
967405
  Фігун Н.І. Організаційно-правові засади розвитку освіти України в 1917-1918 рр. // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 293-296. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5


  Управлінсько-правовою основою розвитку вищої освіти стало рішення уряду Центральної Ради про створення прообразу першого національного вищого закладу - народного університету в Києві, який спочатку сформувався як громадський загальноосвітній підрозділ, ...
967406
  Клинчук В. Організаційно-правові засади співпраці незалежних регуляторних органів у сфері залізничного транспорту держав - членів ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 352-356. – ISSN 2663-5313
967407
  Бараш Є. Організаційно-правові засади становлення інституту пробації в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 130-136. – ISSN 1026-9932
967408
  Алєксєєва А. Організаційно-правові засади створення Буковинського крайового сейму та його діяльність в ХІХ - на поч. ХХ ст. // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 42-43
967409
  Борець Л.В. Організаційно-правові засади створення індустрії наноматеріалів та нанотехнологій // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України" : 09 черв. 2016 р. / "Асоціація з Європейським Союзом: зарубіжний досвід для України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет ім. Бориса Грінченка, 2016. – С. 231-236
967410
  Мусієнко М.А. Організаційно-правові засади створення та діяльність Міністерства народного здоров"я та опікування Української Держави гетьмана Павла Скоропадського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 336-338. – ISBN 978-617-7777-14-3
967411
  Супрун Дмитро Миколайович Організаційно-правові засади та юрисдикційні основи діяльності Європейського суду з прав людини : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Супрун Дмитро Миколайович; Супрн Д.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 22 с.
967412
  Баранов Р.О. Організаційно-правові засади формування державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 93-97. – ISSN 2306-6814
967413
  Мурашко В.С. Організаційно-правові засади формування механізмів державного управління у сфері національної безпеки у провідних країнах ЄС : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.05 / Мурашко Віталій Сергійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
967414
  Ткачук Н.А. Організаційно-правові засади формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об"єктів критичної інфраструктури держави // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 133-138. – ISSN 2616-6798
967415
  Чепкаленко Д.О. Організаційно-правові засади функціонування інституту судових виконавців протягом 1929-1938 рр. // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 98-103. – ISSN 2311-4894
967416
  Губар О.В. Організаційно-правові засади функціонування міжнародної системи забезпечення біологічної безпеки // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 39-61. – ISSN 2415-7732
967417
  Мозоль С. Організаційно-правові заходи запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях України / С. Мозоль, Г. Поліщук, А. Тернавська // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 235-240. – ISSN 2663-5313
967418
  Ворушило В.П. Організаційно-правові заходи по зміцненню законності у діяльності органів внутрішніх справ // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.23-33. – Бібліогр.: 11 назв.
967419
  Саблук С. Організаційно-правові заходи протидії дитячій злочинності в УРСР у 1930-1950 рр. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 232-236. – ISSN 2663-5313
967420
  Бойко О. Організаційно-правові заходи протидії екстремізму // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 46-48. – ISBN 978-617-7220-78-6
967421
  Гречанюк Р.В. Організаційно-правові заходи протидії корупції: досвід зарубіжних країн та українські перспективи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 65-70. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
967422
  Гаруст Ю.В. Організаційно-правові методи запобігання корупції, направлені на захист економічних інтересів країни / Ю.В. Гаруст, Б.Ю. Трофименко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 2 (15). – C. 78-82. – ISSN 2519-2353
967423
  Матвейчук Л.О. Організаційно-правові механізми електронної взаємодії у сфері оподаткування в контексті Податкового кодексу України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 58-66. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
967424
  Павко Я.А. Організаційно-правові механізми проведення наукових досліджень Канадою в Арктиці // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 290-292
967425
  Бондар В.Н. Організаційно-правові механізми управління лісогосподарським виробництвом на засадах ринкової економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 111-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
967426
  Дука В. Організаційно-правові моделі розгляду звернень громадян при перетині державного кордону в країнах Співдружності Незалежних Держав // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 276-285. – ISSN 1026-9932
967427
  Зубок М.І. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльности в України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Зубок, Л.В. Ніколаєва. – 2-ге вид., допов. – Київ : Істина, 2000. – 88с. – ("Банківська справа"). – ISBN 966-7613-09-7
967428
  Сердюк Л.Р. Організаційно-правові основи впровадження електронного судочинства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Сердюк Лариса Рудольфівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
967429
  Сердюк Л.Р. Організаційно-правові основи впровадження електронного судочинства в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сердюк Лариса Рудольфівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2017. – 245 арк. – Додатки: арк. 234-245. – Бібліогр.: арк. 204-233
967430
  Хараберюш І.Ф. Організаційно-правові основи захисту власності засобами охоронної техніки в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 286-295. – ISSN 2524-0323
967431
  Копиця М. Організаційно-правові основи публічного адміністрування фермерських гоподарств в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (284). – С. 79-85. – ISSN 2663-5313
967432
  Ігнатко Н.В. Організаційно-правові основи становлення системи дізнання митних органів Української держави (середина XVII - початок XXI ст.) : монографія / Н. Ігнатко. – Київ : Топ Левел, 2017. – 155, [2] с. – Бібліогр.: с. 139-156
967433
  Тюрін Г.Є. Організаційно-правові основи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Тюрін Геннадій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – 250 арк. – Додатки: арк. 248-250. – Бібліогр.: арк. 200-247
967434
  Тюрін Г.Є. Організаційно-правові основи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Тюрін Генадій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
967435
  Іваненко Д.Д. Організаційно-правові основи функціонування системи DOI / Д.Д. Іваненко, В.О. Ярошенко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 96-101. – ISSN 2519-2353


  "Розглядаються організаційно-правові основи функціонування системи DOI. Досліджено історичні передумови запровадження системи ідентифікації об’єктів в мережі Інтернет провідними міжнародними науковими організаціями та видавництвами. Розглянуто питання ...
967436
  Литовченко І.В. Організаційно-правові особливості застосування дистанційного режиму праці та гнучкого режиму робочого часу наукових працівників закладу вищої освіти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 182-187. – ISSN 2222-4459
967437
  Кільніцький О. Організаційно-правові особливості спортивного туризму та мультиспорту / О. Кільніцький, Ю. Грабовський, І. Маляренко // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 50-55. – ISBN 978-966-2328-98-1
967438
  Черняга Л. Організаційно-правові особливості Угоди про асоціацію // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 3 (121). – С. 11-20. – ISSN 2307-4949
967439
  Чумак В.В. Організаційно-правові питання діяльності підрозділу Литовської поліції з антитерористичних операцій "ARAS": досвід та перспективи використання в Україні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 4 (59). – С. 102-106. – ISSN 1727-1584
967440
  Слєпченко Т. Організаційно-правові питання забезпечення екологічної безпеки на виробництві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С. 63-68. – ISSN 0132-1331
967441
  Олійник А.С. Організаційно-правові питання забезпечення законодавчої діяльності в Україні : Автореф... канд.юр.наук: 12.00.02 / Олійник А. С.; КУ. – К., 1998. – 17л.
967442
  Кагал Тарас Олексійович Організаційно-правові питання забезпечення захисту прав споживачів в сфері якості товарів : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.07 / Кагал Тарас Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
967443
  Кагал Тарас Олексійович Організаційно-правові питання забезпечення захисту прав споживачів в сфері якості товарів. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Кагал Тарас Олексійович; Київ. нац. економ. ун-тет. – К., 1998. – 201л. – Бібліогр.:л.166-201
967444
  Павлович З.А. Організаційно-правові питання керівництва сільським господарством / З.А. Павлович. – К., 1979. – 192с.
967445
  Комарницький В.М. Організаційно-правові питання оцінки впливу на довкілля // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 222-231. – ISSN 2524-0323
967446
  Фесянов П.О. Організаційно-правові пріоритети розвитку інституту державної служби в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-43. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Представлено науково-теоретичне обґрунтування організаційно-правових засад розвитку інституту державної служби в Україні. Доведено, що важливим напрямом організаційно-правового розвитку інституту державної служби є підвищення ефективності державного ...
967447
  Бойченко Е.Г. Організаційно-правові проблеми функціонування фондового ринку України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 90-100. – ISSN 2224-9281
967448
  Зайцева-Калаур Організаційно-правові процедури забезпечення охорони та захисту комерційної таємниці суб"єкта господарювання . // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 110-115. – ISSN 2524-0129
967449
   Організаційно-правові та технічні засади аудіофіксування судового процесу / В. Стефанюк, Л. Богданов, Попов, ю. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.12-16. – Бібліогр.: 6 н. – ISSN 0132-1331
967450
  Подоляк-Богачек Організаційно-правові та формально-юридичні властивості антикорупційного механізму, релевантні моделі публічної влади у Київської Русі // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 351-355. – ISSN 2072-8670
967451
  Петрик М.Д. Організаційно-правові умови розвитку державно-приватного партнерства в Україні // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 166-183
967452
  Заяць Р.В. Організаційно-правові форми аграрних підприємств як інструмент управління власністю // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 11 (265). – С. 81-86. – ISSN 2221-1055
967453
  Богуш М. Організаційно-правові форми господарських організацій, що є суб"єктами корпоративних відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 165-167. – ISBN 978-617-7069-14-9
967454
  Васильєв Є.О. Організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування в сфері зовнішньоекономічної діяльності: теоретичні підходи до виникнення, становлення і розвитку // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (44). – C. 15-28. – ISSN 2413-1342
967455
  Карагусов Ф.С. Організаційно-правові форми діяльності юридичних осіб корпоративного типу / Ф.С. Карагусов, А.В. Коструба // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 153-171. – ISSN 1993-0909
967456
   Організаційно-правові форми інформаційно-консультаційних служб у розвинутих країнах світу / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко // Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний.М.Ф, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 18-40. – ISBN 978-966-2609-78-3
967457
  Слепченко А.А. Організаційно-правові форми реалізації права громадян на позашкільну екологічну освіту в Україні (на прикладі еколого-натуралістичного напряму) // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 46-53. – ISSN 2413-7189


  Стаття присвячена дослідженню правових форм еколого-натуралістичної позашкільної освіти в Україні, зокрема, роботі на учнівських земельних ділянках, в учнівських лісництвах, навчально-дослідних тваринницьких комплексах, участі в Дитячому екологічному ...
967458
  Сташків Б.І. Організаційно-правові форми соціального забезпечення // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С. 175-183. – ISBN 966-7784-65-7
967459
  Дударенко В.В. Організаційно-правові форми та спеціалізація аграрних холдингів закордоном // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 110-116. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
967460
  Сіренко В.Ф. Організаційно-правові форми участі трудящих в управлінні державою / В.Ф. Сіренко. – К, 1980. – 48с.
967461
  Попадинець І І. Організаційно-правові форми фінансового контролю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Попадинець Ігор Ігорович ; Хмельниц. облрада ; Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
967462
  Жорнокуй Ю.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб - суб"єктів венчурного інвестування: якими вони мають бути? // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (21). – С. 13-18. – ISSN 2311-4894
967463
  Поліщук А. Організаційно-правові чинники корупції у системі правосуддя // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 169-176. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
967464
  Жигайло Н.І. Організаційно-психологічний механізм розвитку інформаційної духовності в умовах суспільно-економічних криз / Н.І. Жигайло, М.О. Кохан // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 14-21. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
967465
  Бірдус Л.В. Організаційно-психологічні аспекти управління персоналом // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 50-53. – ISSN 2306-6792
967466
  Поплавська А.П. Організаційно-психологічні чинники формування кадрового резерву на промисловому підприємстві // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 115-120. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2310-4368
967467
  Ковальська Л.А. Організаційно-розпорядча документація як документальне джерело Другої світової війни // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 36-43. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Встановлення видових особливостей організаційно-розпорядчих документів конкретно-тематичного дослідження, з’ясування інформаційно-комунікативних властивостей форму- вання соціальної реальності, визначення їх місця у корпусі документальних ...
967468
  Давидова Л.В. Організаційно-структурна і функціональна специфіка університетського видавництва : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Давидова Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 260 арк. – Додатки: арк. 220-260. – Бібліогр.: арк. 9-11, 189-219 та в додатках: арк. 258-259
967469
  Давидова Л.В. Організаційно-структурна і функціональна специфіка університетського видавництва : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Давидова Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
967470
  Северінова О. Організаційно-структурна побудова Збройних сил у першій половині XX сторіччя // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 164-169. – ISSN 2663-5313
967471
  Сакун А. Організаційно-структурне удосконалення механізмів державного управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні / А. Сакун, І. Якайтіс // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 1. – С. 94-101. – ISSN 2220-1394
967472
  Архірейський Д.В. Організаційно-структурні трансформації митної системи УСРР у 1923–1924 рр. // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 46-54. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
967473
  Чаплинська Ю.А. Організаційно-тактичне забезпечення проведення слідчого експерименту // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 206-211. – (Юридичні науки ; № 1 (1))
967474
  Шевченко Р.І. Організаційно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру місцевого та регіонального рівнів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.02.03 / Шевченко Роман Іванович ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2018. – 44 с. – Бібліогр.: 49 назв
967475
  Євтухова Т.О. Організаційно-технологічне управління ефективністю функціонування регіональних систем комунальної теплоенергетики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Євтухова Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
967476
  Кропочева Н. Організаційно-технологічні аспекти формування галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського / Наталія Кропочева // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 5 (229). – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто етапи становлення галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського; проаналізовано функціональні можливості ІРБІС-64. Висвітлено сутність та специфіку технологічних процесів ...
967477
  Карпенко О.Ф. Організаційно-технологічні основи формування нормативних потреби засовбів механізації в ринкових умовах : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Карпенко О. Ф.; КД техн. ун-т буд. і архіт. – К., 1999. – 19л.
967478
  Родигіна М.М. Організаційно-технологічні рішення з попередження та ліквідації наслідків аварійних ситуацій техногенного характеру на промислових підприємствамх : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Родигіна М. М.; Придніпр. держ акад. буд. та архіт. – Дніпропетровськ, 1999. – 17л.
967479
  Димніч М.Ф. Організаційно-технологічні рішення по відновленню залізобетонних конструкцій промислових будівель. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.23.08 / Димніч М.Ф.; Дніпропетр.інж-будів.ін-т. – Дніпропетровськ, 1993. – 18л.
967480
  Демуз І. Організаційно-управлінська складова професійної компетентності майбутніх документознавців / І. Демуз, О. Бабак // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 99-119. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
967481
  Сировець С.Ю. Організаційно-управлінські аспекти формування готельного господарства в Столичному суспільно-географічному районі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 138-142. – Бібліогр.: 2 назв.
967482
  Бобровська О.Ю. Організаційно-управлінські проблеми збереження, нарощення і підвищення якості наукового потенціалу країни // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 1/2. – С. 5-17. – ISSN 2311-6420
967483
  Мосьпан Н. Організаційно-управлінські структури забезпечення якості освіти в ЄС // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 49-53. – ISSN 2078-1687
967484
   Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів (1 листоп. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 305, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-057-9
967485
  Коваленко О. Організаційно-фінансові аспекти реалізації трудового потенціалу України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 271-277. – ISSN 2078-5860


  трудового потенціалу економіки України, що в умовах спаду виробництва та значного безробіття є особливо актуальним. Доведено необхідність пошуку резервів його зростання на рівні держави, суб"єктів господарювання та окремих робочих місць, отже на усіх ...
967486
  Соляник А.А. Організаційно-функціональна модель формування розподіленого фонду національної електронної бібліотеки України // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 20-27
967487
  Шолом А.С. Організаційно-функціональна структура ГАТТ/СОТ та її спряження із системою міжнародних інституцій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 24-31. – ISSN 2222-4459
967488
  Войтюк М.М. Організаційно-функціональна структура інституту соціальної політики в Україні // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 29-32
967489
  Завальнюк О. Організаційно-функціональна структура науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів географії // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 45-59. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
967490
  Кобєлєв М О. Організаційно-функціональні трансформації системи соціальних комунікацій як фактор розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 8-18. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333


  Розглядаються напрями й особливості організаційно-функціональної трансформації системи соціальних комунікацій як фактора розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек
967491
  Цубенко В. Організаційно-штатна побудова та фінансування Департаменту військових поселень: 1835-1857 рр. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 49-54. – ISSN 2311-9896


  У статті досліджено в конкретно-історичному вивченні організаційно-штатна побудова і фінансування Департаменту військових поселень з 1835 по 1857 р. Методи дослідження. Важливим аспектом методологічного підґрунтя стало застосування методів: ...
967492
  Кучеренко С.Ю. Організаційно­облікове забезпечення майна та капіталів сільськогосподарських виробничих кооперативів / С.Ю. Кучеренко, Л.Ю. Леваєва, М.А. Кучеренко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 134-138. – ISSN 1997-4167
967493
  Ільченко Г. Організаційно правові форми юридичних осіб: англійське та українське право // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (114). – С. 32-42. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
967494
  Євтушенко Н.О. Організаціно-економічний механізм консалтиногової взаємодії підприємств України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Євтушенко Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ ун-т телекомунікацій. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
967495
  Савчук О.В. Організаціно-правове становлення дипломатичної та консульської служб періоду гетьманату Павла Скоропадського // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 40-41
967496
  Лавренюк А.Ю. Організація Event-туризму: італійський досвід в українських реаліях (на прикладі подій Umbria Jazz Festival та Leopolis Jazz Festival) // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 142-145. – ISBN 978-966-136-643-4
967497
  Железняк В.В. Організація автоматизації обліку необоротних активів у відокремлених підрозділах залізниці // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 165-170. – Бібліогр.: 5 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
967498
  Друшляк М.Г. Організація автоматизованого контролю знань з використанням Plickers / М.Г. Друшляк, О.В. Семеніхіна // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 4 (22). – С. 28-35. – ISSN 2413-1571
967499
  Шемигон Н. Організація адаптивного інклюзивного простору у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 46-50. – ISSN 2308-4634
967500
  Левчук Ю. Організація адвокатури в окрузі Київської судової палати за судовими статутами 1864 року // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 95-102. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
967501
   Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві. ( Міжнародна наукова конференція) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.3
967502
  Клименко О.М. Організація адвокатури: оплата праці та оподаткування адвокатської діяльності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 91-97
967503
  Пчелін В.Б. Організація адміністративного судочинства України: правові засади : монографія / В.Б. Пчелін. – Харків : У справі, 2017. – 487, [1] с. – До 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові. – Бібліогр.: с. 432-483 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-93-6
967504
  Клонцак О.І. Організація академічно-громадського навчання у сучасній системі університетської освіти США // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 12-17. – ISSN 2411-1317


  "...У статті проаналізовано особливості організації академічно-громадського навчання у сучасній системі університетської освіти США."
967505
  Сокальський О.С. Організація алфавітного і систематичного каталогів у масових бібліотеках / О.С. Сокальський, В.М. Туров. – К, 1959. – 63с.
967506
  Зоріна О.А. Організація аналітичної роботи в корпораціях / О.А. Зоріна, В.В. Рябініна // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 71-77. – ISBN 978-617-571-134-7
967507
  Колеснікова А. Організація архіву Міністерства закордонних справ Республіки Польша // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – C. 56-57. – (Політичні науки)
967508
  Селищев С.В. Організація аудиту безперервності діяльності державних підприємств // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 35-39. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
967509
  Семенець А.О. Організація аудиту використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві / А.О. Семенець, Г.В. Карнаух // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 60-63. – ISSN 2409-1944
967510
  Мельниченко О.В. Організація аудиту електронних грошей в банках // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 369-375 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
967511
  Машталяр Г.П. Організація аудиту фінансової звітності // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 158-164. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
967512
  Семенець А.О. Організація аудиту фінансової звітності підприємства / А.О. Семенець, Д.В. Мелешко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 68-71. – ISSN 2409-1944
967513
  Михайловський М.К. Організація африканської єдності / М.К. Михайловський. – К, 1972. – 481с.
967514
  Митропольський О.Ю. Організація баз даних з морської геології в інституті геологічних наук НАН України / О.Ю. Митропольський, С.П. Ольштинський, Г.М. Іванова // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2016. – № 1 (43). – С. 75-80. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1999-7566
967515
  Костирко Т.М. Організація безперервної бібліотечної освіти як чинник підготовки фахівця нової формації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – C. 109-119. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
967516
  Зав"ялова Л.І. Організація безперервної професійної підготовки вчителів Великобританії, США. Канади на межі XX -XXI століть // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 64. – С. 33-37. – (Серія "Педагогічні науки")
967517
  Ткаченко Т.П. Організація безтарифної оплати праці на виробничо-торгівельному підприємстві / Т.П. Ткаченко, П.С. Бакуменко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 127-136. – ISSN 2310-5534
967518
  Сагарда М.І. Організація бібліографії на Україні / М.І. Сагарда. – Київ, 1927. – 16 с.
967519
  Баньковська І. Організація бібліотечних консорціумів (із досвіду роботи зарубіжних бібліотек) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 47-60. – ISSN 2224-9516
967520
  Сокальський О.С. Організація бібліотечних фондів і каталогів / О.С. Сокальський, В.М. Туров. – Х, 1958. – 231с.
967521
  Сокальський О.С. Організація бібліотечних фондів і каталогів / О.С. Сокальський. – Х, 1965. – 99с.
967522
  Полякова О. Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів у наукових установах НАН України / О. Полякова, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 118-127. – ISSN 2224-9516
967523
  Сокальський О.С. Організація бібліотечної справи / О.С. Сокальський. – Х, 1970. – 241с.
967524
  Коляда Н.М. Організація бібліотечної справи в недільних школах України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – C. 10-13. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Перша українська недільна школа була відкрита 11 жовтня 1859 р. в Києві у приміщенні Подільського повітового дворянського училища студентами університету Св. Володимира
967525
  Глушенкова А.А. Організація бізнес-планування на підприємстві / А.А. Глушенкова, К.А. Булахова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (34). – С. 48-52. – ISSN 2415-8089
967526
  Манзенко Г. Організація боротьби з комірними шкідниками / Г. Манзенко. – Х., 1931. – 124с.
967527
   Організація бухгалтерського обліку : Навч. посібник для студентів вузів / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; Мін-во освіти і науки України.Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 576с. – ISBN 966-7570-64-9
967528
  Калюга Є.В. Організація бухгалтерського обліку / Є.В. Калюга, М.М. Колос // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 95-97. – ISBN 978-966-930-102-4
967529
  Вигівська І.М. Організація бухгалтерського обліку діяльності факторингової компанії: ризик-орієнтований підхід / І.М. Вигівська, В.К. Макарович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 2 (37). – C. 14-18. – ISSN 1994-1749
967530
  Дробязко С.І. Організація бухгалтерського обліку заробітної плати працівників підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 3-8. – ISSN 2306-6806


  Розглянуто визначення сутності оплати праці працівників підприємства як об"єкта бухгалтерського обліку. Доведено, що на сучасному етапі заробітна плата не виконує покладені на неї функції, що вимагає нагального втручання з боку держави. Здійснено ...
967531
  Карп"як Я.С. Організація бухгалтерського обліку зберігання та знищення документів господарської діяльності підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 113-119. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
967532
  Тарлопов І.О. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах в умовах цифрової економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 24-28. – ISSN 2306-6814
967533
   Організація бухгалтерського обліку основних засобів та фінансових інвестицій. – Київ : Компас, 2000. – 28с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
967534
  Сопко В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : Підручник / В. Сопко, В. Завгородній; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 260с. – ISBN 966-574-063-6
967535
  Савастєєва О.М. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації: теорія, методологія, практика : монографія / О.М. Савостєєва ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7571-82-6
967536
  Адаменко М. Організація в бібліотеці центру освіти для дорослих: від ідеї до історій успіху // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – С. 15-18


  Викладено досвід діяльності бібліотек України щодо створення навчального середовища в бібліотеках
967537
  Зміївська І.В. Організація взаємодії "студент-контент" в електронному навчанні / І.В. Зміївська, Л.А. Обоянська // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 26-28
967538
  Жадько О.А. Організація взаємодії закладу загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування в освітньому просторі регіону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Жадько Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
967539
  Вовчук Сергій Організація взаємодії між вищими навчальними закладами та органами управління з питань цивільного захисту щодо вивчення студентами дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" / Вовчук Сергій, Яковець Наталія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 27-28
967540
  Делікатна Івета Олександрівна Організація взаємодії рекламодавця та рекламного агенства на міжнародному рівні : Автореф... канд. екон.наук: 08.02.03 / Делікатна Івета Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 16л.
967541
  Делікатна Івета Олександрівна Організація взаємодії рекламодавця та рекламного агентства на міжнародному рівні : Дис... кандид. економ.наук: 08.02.03. / Делікатна Івета Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 150л. – Бібліогр.:л.147-150
967542
  Казан П.І. Організація взводних (ротних) опорних пунктів в умовах розтягнутого фронту оборони у ході ведення АТО / П.І. Казан, В.І. Заболотнюк // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 9-10
967543
  Лаухіна І. Організація вивчення релігії у школах франції в контексті європейських культурних традицій // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 34-43
967544
  Дубас Т. Організація видавничої діяльності в сучасній бібліотеці: нові тенденції в бібліотечному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 461-475. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено питання видавничої діяльності сучасної наукової бібліотеки. Визначено місце наукових бібліотек у цифровому середовищі. Окреслено перспективи розвитку видавничої діяльності наукових бібліотек України. Наголошено на розширенні присутності ...
967545
  Осадчук С. Організація викладання церковного права в Національному університеті "Одеська юридична академія" // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 180-186. – ISSN 1561-4999
967546
  Ліпич Л.Г. Організація виробництва : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закл. / Л.Г. Ліпич, В.О. Морохова, А.Т. Московчук. – Луцьк : Ред.-видавн.відділ ЛДПУ, 2002. – 256с. – ISBN 5-7763-0014-2
967547
   Організація виробництва : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Л.О. Пашнюк, О.П. Микитюк]. – Київ : Київський університет, 2015. – 207, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 189-192
967548
   Організація виробництва : підручник / [А.І. Яковлєв та ін.] ; за ред. А.І. Яковлєва, С.П. Сударкіної, М.І. Ларки ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 435, [1] с. – Авт. зазначені на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 425-430. – ISBN 978-617-05-0215-5
967549
  Кравченко Т.В. Організація виробництва : практикум / Т.В. Кравченко, Т.С. Онисенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 191, [1] с. : табл. – Алф. покажчик: с. 184-187. – Бібліогр.: с. 180-183 та в кінці тем
967550
  Мороз В.С. Організація виробництва : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.С. Мороз, А.С. Тельнов. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 255, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 254-255. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-035-1
967551
  Бахтінова А.П. Організація виробництва : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.П. Бахтінова, О.О. Гиль, Л.О. Гришина. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 213, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 208-209 та в кінці тем. – ISBN 966-418-061-7
967552
  Грінчук Л.К. Організація виробництва в радгоспах і колгоспах / Л.К. Грінчук. – Київ, 1971. – 432с.
967553
  Сапфірова Н.М. Організація виробництва й торговельної діяльності на ювелірній фірмі Й. Маршака // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 245-253. – ISSN 2225-7586
967554
  Орещенко А.В. Організація виробничого відділу зі створення тривимірних реалістичних картографічних моделей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 164-173 : мал., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
967555
  Вдовічен А.А. Організація виставкової діяльності : навч. посібник / Вдовічен А.А., Вдовічена О.Г. ; М-во освіти і науки України, Чернівец. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 263, [1] : іл., табл. – Термінол. словник: с. 213-235. – Бібліогр.: с. 236-247. – ISBN 978-617-7611-12-6
967556
  Феоктистова О.Л. Організація виховної роботи з дітьми в мікрорайоні школи / О.Л. Феоктистова. – К, 1978. – 46с.
967557
  Кірічок О.Г. Організація виховної роботи зі студентами - майбутніми фахівцями з транспортних технологій у вищому навчальному закладі // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 167-168. – ISBN 978-966-416-521-8


  "...Вищі навчальні заклади працюють на перспективу. Їхні випускники покликані утверджувати загальнолюдські та національні морально-духовні цінності. Тому в наш час для проведення реформ децентралізації важливими напрямами ефективної дяльності вищих ...
967558
  Федчиняк А. Організація вищої історичної педагогічної школи України в роки Другої світової війни // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 104-110. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
967559
  Терещенко Ю.В. Організація відновлення діяльності органів НКВС на території України, звільнений від окупації під час Другої світової війни // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 193-197. – ISSN 2312-928X
967560
   Організація відповіді на епідемію ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні : посібник / [ І. Агібалов та ін. ; відп. ред. В. Гордєйко ; упоряд. М. Мурашова ; наук. ред. О. Кожушко]. – Київ : ПРООН в Україні, 2012. – 116 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 112-115 та в підрядк. прим.
967561
  Спекторов В.Б. Організація відпочинку піонерів і школярів поза школою / В.Б. Спекторов. – К., 1968. – 189с.
967562
  Кавун Юрій Макарович Організація візуального комфорту оператора засобів транспорту за геометричними параметрами : Автореф... доктора техн.наук: 05.01.01 / Кавун Юрій Макарович; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1994. – 30л.
967563
  Бикова Т. Організація влади в Кримській Радянській Республіці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 10 липня (№ 13). – С. 6-7
967564
  Бикова Т. Організація влади в Кримській Радянській Республіці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 5 июня (№ 11)
967565
  Бикова Т. Організація влади в Кримській Радянській Республіці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 19 червня (№ 12). – С. 6
967566
  Верстюк В.В. Організація влади в містах та містечках війська запорозького за гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 10-11
967567
  Янковська В.А. Організація внутрішнього аудиту в банках // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 11-13. – ISSN 2409-1944
967568
  Лисецький А.С. Організація внутрішнього аудиту доходів від основної діяльності підприємств торгівлі / А.С. Лисецький, Г.В. Чабан // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 128-138. – ISSN 2306-546X
967569
  Ковальська Г.Б. Організація всеросійським союзом міст і всеросійським земським союзом санітарних поїздів у 1914-1915 рр. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 21-26. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
967570
  Ваганова Л.В. Організація господарської діяльності в умовах мережевої економіки / Л.В. Ваганова, А.Ф. Гуменюк // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 10-13. – ISSN 2304-5809
967571
  Ільницький В. Організація господарчо-фінансової діяльності ОУН: невідомі документи // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Ільницький [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Ч. 2/97 (108). – С. 79-85
967572
  Ковешніков В.С. Організація готельно-ресторанного господарства : навч. посібник / Ковешніков В.С., Матвієнко А.Т., Разметова О.Г. – Київ : Ліра-К, 2018. – 563, [1] с. : іл., табл. – Терміни і визначення: с. 456-462. – Бібліогр.: с. 463-466. – ISBN 978-617-7605-31-6
967573
  Ковешніков В.С. Організація готельно-ресторанного господарства : навч. посібник / Ковешніков В.С., Матвієнко А.Т., Разметова О.Г. – Київ : Ліра-К, 2020. – 563, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 463-466. – ISBN 978-617-7605-31-6
967574
   Організація готельно-ресторанної справи : навч. посібник / [В.Я. Брич та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Брича ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2020. – 482, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 472-482. – ISBN 978-617-7844-16-6
967575
  Позняк Е.В. Організація громадської екологічної експертизи як функція управління в галузі екології (соціально-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Присвячено соціально-правовим аспектам організації громадської екологічної експертизи в Україні. Організація громадської екологічної експертизи розглядається як функція громадського управління в галузі екології, дається характеристика її етапів. ...
967576
  Ромашко К. Організація громадської роботи студентів Лівобережної України у 1920-х рр.: гендерний аспект // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; Всеукраїн. т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка ; Ін-т української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2018. – № 5 (143), вересень - жовтень. – C. 213-219
967577
  Генкал С.Е. Організація групової роботи учнів профільних класів на уроках біології / С.Е. Генкал, Є.А. Хижняк // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 109-113. – ISBN 978-966-698-291-2
967578
   Організація даних. Терміни та визначення. ДСТУ 2505-94. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 11 с. – (Системи оброблення інформації)
967579
  Левченко Л. Організація державних архівів на Стародавньому Сході // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – С. 34-59. – ISSN 2306-4250
967580
  Савицький В.Л. Організація державної (цівільної) охорони здоров"я та освіти в Канаді / В.Л. Савицький, Б.А. Клішевич, І.Ф. Гончаренко // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 4 (70). – С. 64-69. – ISSN 1681-2786
967581
  Олуйко В.М. Організація державної служби (аналіз світового досвіду) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 56-72. – ISSN 2078-9165
967582
  Ковшова І.О. Організація дистанційного менеджменту на підприємстві / І.О. Ковшова, Л.М. Ілько // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 21-27. – ISSN 2415-8089
967583
  Кушнір Л.А. Організація дистанційного навчання в інклюзивних закладах освіти на період карантину / Л.А. Кушнір, В.О. Кушнір, Т.М. Кушнір // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 174-185. – ISSN 2617-1112
967584
  Канівець О. Організація дистанційного навчання в Лондонському університеті // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 2012 р. : [збірник] / Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. романо-германських мов і перекладу, Каф. інозем. філології і перекладу ; [редкол.: С.П. Денисова та ін.]. – Київ : НУБіП, 2012. – С. 179-182
967585
  Кандзюба С.П. Організація дистанційного навчання в регіональній хмарі публічного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 2 (45). – C. 108-117. – ISSN 2414-4436
967586
  Ващило О.В. Організація дистанційного навчання майбутніх філологів в умовах пандемії COVID-19 // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (107). – С. 11-18. – ISSN 1817-8510
967587
  Басенко О.В. Організація дистанційного навчання студентів ВНЗ спортивного профілю засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 12-16. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
967588
  Бугайчук А. Організація дистанційного навчання. Методики ресурси та інструменти // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 8-25
967589
  Розколупа Н. Організація дистанційної (надомної) роботи в бібліотеці // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 6-7


  У статті представлено нормативні документи, що регламентують дистанційну роботу працівників бібліотеки, та запропоновано управлінські рішення, спрямовані на забезпечення ефективності такої форми організації праці
967590
  Лисенко А.В. Організація дистанційної освіти для іноземних студентів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 15-16. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Ефективність дистанційного навчання іноземних студентів в Україні забезпечується тим, що навчальні матеріали по окремому курсу містять різні компоненти - електронні версії підручників, конспекти лекцій, відео-лекції, матеріали для аудіо матеріали, ...
967591
  Коваль Б.Ф. Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 46-47. – ISBN 978-966-285-400-8
967592
  Пойда С.А. Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 61-62. – ISBN 978-966-285-400-8
967593
  Петрушова Н.В. Організація дистаційного навчання іноземним мовам у вищих навчальних закладах // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Бабанін А.А. [та ін.]. – Полтава, 2015. – № 3 (52). – С. 162-165. – ISSN 2079-8334
967594
  Оленіна О.Ю. Організація дитячих ігрових просторів у сучасному місті / О.Ю. Оленіна, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 148-156 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-3455
967595
  Плешивцова М.В. Організація дитячого туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 153-158 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
967596
   Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : зб. нормат. та метод. документів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт. та упоряд.: Л.М. Яременко (керівник), О.В. Січова (заст. керівника), О.В. Березовська та ін. ; редкол.: В.І. Попик (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 308, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-306. – ISBN 978-966-02-8290-2
967597
  Савіна Л.О. Організація діяльності закладів освіти в Україні та проблеми їх фінансування / Л.О. Савіна, Л.В. Клочкова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – C. 200-205. – (Економічні науки ; № 1 (17))
967598
  Паславсыса Н.Т. Організація діяльності земельної конституційної юстиції ФРН // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
967599
  Султанова Н.В. Організація діяльності інтернатних закладів освіти в Україні (60-ті рр. - перша половина 70-х. рр. XX століття) // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 48. – С. 94-106. – ISSN 2312-1548
967600
   Організація діяльності координаційних рад з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні : посібник / І.І. Лукасевич, Т.В. Журавель, Т.В. Безулік, С.І. Глущик; [І.І. Лукасевич, Т.В. Журавель, Т.В. Безулік, С.І. Глущик]. – Київ : [б. в.], 2007. – 83, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Проєкт Регіональної місії Агенства США з міжнар. розвитку (USAID) в Україні, Молдові та Білорусі "Визначення політики з питань здоров"я", Технічне завдання 1. – ISBN 966-8187-82-7
967601
  Новіков Є.А. Організація діяльності мереж трансферу технологій в ЄС та Україні: порівняльно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 286-290. – ISSN 2219-5521
967602
  Тарасенко В.М. Організація діяльності нотаріата в Україні та Франції: порівняльний аналіз // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 105-106
967603
  Легка Л.М. Організація діяльності психологічних служб : навч. посібник / [Л.М. Легка, Л.Г. Семенча]. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 370, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 296-303, 315-317. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-073-0
967604
  Кривачук Л.Ф. Організація діяльності соціальних служб у Польщі: нормативно-правові та організаційні аспекти // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В., Ярошенко А.О., Шаповалова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 117-125. – ISSN 2415-8011
967605
  Жилка Н.Я. Організація допоміжних репродуктивних технологій дискордантним парам : монографія / Жилка Н.Я., Слабкий Г.О., Чепурнова Н.В. – Київ : [б. в.], 2015. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-122
967606
  Мельник Ю.Б. Організація досліджень психофізіологічних особливостей курсантів у вищої школи // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 69-74. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
967607
  Радченко А.Ф. Організація дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов на заняттях з української мови // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 177-183. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
967608
  Грицик Т.А. Організація дослідницької діяльності студентів при вивченні вищої математики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 2 (56). – C. 218-227. – ISSN 2312-5993
967609
  Гончаренко В.С. Організація доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності на власній території: іноземний досвід // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 45-47. – ISSN 2310-9769
967610
  Амброзяк О.В. Організація евристичної діяльності учнів основної і старшої школи у процесі формування геометричних понять : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Амброзяк Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
967611
  Демків Х.С. Організація економічного аналізу діяльності підприємств на ринку антикваріату // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 340-343. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
967612
  Харьковий А.О. Організація екскурсії у великому місті на екологічно чистому транспорті (на прикладі міста Києва) // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 300-302
967613
  Ястремська С.В. Організація експериментального дослідження професійної підготовки майбутніх магістрів сестринської справи засобами дистанційного навчання // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 324-329. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
967614
  Пильнова В.П. Організація експорту товарів суб"єктами малого та середнього бізнесу / В.П. Пильнова, Т.В. Капелюшна, О.В. Пісковець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 29-36. – ISSN 2306-6792
967615
  Туровська Л. Організація електронних книжкових виставок у контексті інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки / Л. Туровська, І. Смоляр // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 44-53. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено проблеми якісного забезпечення користувачів інформацією у форматі дистанційного обслуговування шляхом організації електронних бібліотечних книжкових виставок, створюваних на базі універсального підсобного фонду відділу комплексного ...
967616
  Євтушенко В.О. Організація естетичної підготовки майбутніх вихователів в ІНО України // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 34-37. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 10 (20))
967617
  Джаман Василь. Джаман Ярослав. Заблотовська Наталія Організація етнографічних екскурсійних маршрутів у поліетнічному місті (на прикладі м. Чернівці) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 24-25 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
967618
  Волкова Г. Організація ефективної роботи бібліотеки для юнацтва в умовах карантинних обмежень // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 4 (26). – С. 21-23. – ISSN 2518-7341
967619
  Курей О.А. Організація ефективної співпраці малого й середнього підприємництва з великим бізнесом в умовах швидких глобалізаційних змін // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 391-411. – ISBN 978-966-2075-11-3
967620
  Вановська І. Організація життя і побуту запорозького козацтва. Одяг запорозького козацтва XVI-XVIII ст. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (218), жовтень 2019. – С. 32-37
967621
  Рутар В. Організація забезпечення артилерії Галицької Армії (листопад 1918 – листопад 1919 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 13/14. – С. 446-458. – ISSN 2078-6077
967622
  Гаврилко Г.П. Організація забезпечення інформаційних потреб моніторингу економічного потенціалу підприємства / Г.П. Гаврилко, Т.В. Гуштан, Ю.В. Підлипний // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 95-99
967623
  Гапоненко Н.П. Організація занять з культурології в умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 217-219. – ISBN 978-966-654-490-5
967624
  Времєва Т.О. Організація заробітної плати на промислових підприємствах / Т.О. Времєва. – Київ, 1961. – 44с.
967625
   Організація збору інформації та узагальнення набутого бойового досвіду в сухопутних військах армії СШ / Т.В. Бондаренко, С.М. Панченко, Ю.А. Мазниченко, О.Є. Бондаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – C. 7-16. – ISSN 2524-0056


  У статті викладено підходи, які застосовуються у армії США, до узагальнення досвіду заходів бойової підготовки та/або бойового застосування військ. Результати аналізу застосування військових частин та підрозділів Збройних Сил України в міжнародних ...
967626
  Залознова Ю.С. Організація збутової діяльності вугледобувних підприємств України в умовах нестабільності попиту: проблеми та перспективи / Ю.С. Залознова, Н.В. Трушкіна // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 1/2 (721/722). – С. 14-20. – ISSN 0041-5804
967627
   Організація зворотного зв"язку зі студентами на кафедрі патофізіології в умовах дистанційного навчання через пандемію COVID-19 та шляхи його удосконалення / О.Є. Акімов, С.В. Денисенко, Н.В. Соловйова, А.В. Міщенко, В.О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2021. – Т. 21, вип. 1 (73). – С. 109-113. – ISSN 2077-1096
967628
  Лисенко О. Організація зворотного суб’єкт-суб’єктного зв’язку із застосуванням дистанційних технологій на етапі післядипломної освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 68-73. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
967629
  Загрубський Н.Н. Організація здіймання великих просторів : курс землевпорядного ф-ту Харківського геодезично-землевпорядного інституту ; підручник по землевпорядних геодезичних інститутах та посібник по землевпорядних геодезичних технікумах / Н.Н. Загрубський. – Харків; Київ : Держсільгоспвидав, 1931. – 317 с.
967630
  Кеменяш Р.Ю. Організація і діяльність каптурових судів у Речі Посполитій (1572-1768) // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 39-42. – ISBN 978-966-600-475-1
967631
  Греченко В.А. Організація і діяльність міліції Української РСР у 1951 р. / В.А. Греченко, О.Н. Ярмиш // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (44). – С. 33-44. – ISSN 2072-8670
967632
  Едер П. Організація і діяльність судових органів у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 роки) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 97-107. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
967633
  Мороз І.В. Організація і керування самостійною роботою студентів // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 141-144
967634
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : Навчальн. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Київ : Каравела, 2004. – 568с. – ISBN 966-96331-4-1
967635
  Мултанівська Т.В. Організація і методика аудиту : практикум / Мултанівська Т.В., Воінова Т.С. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 282, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 229-236. – ISBN 978-966-676-634-5
967636
  Баланюк І.Ф. Організація і методика внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці у бюджетних установах / І.Ф. Баланюк, Л.С. Сас, Д.І. Шеленко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 147-152. – ISSN 2309-1533
967637
  Слободян Н.Г. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.Г. Слободян ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2013. – 321, [3] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 263-320. – Бібліогр.: с. 321-322. – ISBN 978-966-612-143-4
967638
  Яременко Л.М. Організація і методологія бухгалтерського обліку та аудиту нематеріальних активів / Л.М. Яременко, Я.А. Пономаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 76-81. – ISSN 2306-6792
967639
  Косяк А.П. Організація і обліково-аналітичне забезпечення розрахунків із заробітної плати у системі управління комунальними підприємствами // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 41-47. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
967640
  Ситник І.П. Організація і планування будівництва / І.П. Ситник. – Київ : Вища школа, 1972. – 348 с.
967641
  Плоткін Я.Д. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві / Я.Д. Плоткін, О.К. Янушкевич. – Львів, 1996. – 1478791с.
967642
  Бухало С.М. Організація і планування промислових підприємств : (Схеми, таблиці, розрахунки) / С.М. Бухало, І.К. Малахов. – Київ : Вища школа, 1973. – 103 с.
967643
  Д"ячук Ю.Б. Організація і планування роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (з досвіду організації ...) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 12, грудень. – С. 30-31 : фото
967644
  Ковальчук С.В. Організація і проведення виборів до І Державної Думи Російської імперії в Одесі (за матеріалами газети «Южное обозрение») // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 26. – С. 283-294. – ISSN 2312-6825
967645
  Нижник В.Є. Організація і проведення виборів до місцевих Рад / В.Є. Нижник. – Київ, 1965. – 43с.
967646
  Малахова Ж.В. Організація і проведення самостійних занять в умовах вищого медичного закладу / Ж.В. Малахова, Т.О. Бєлкова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 216-222. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 7). – ISSN 2522-1477
967647
  Добровольська А.М. Організація і реалізація самостійної роботи з метою формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 74-83. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті акцентовано увагу на чинниках, які під час навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП) забезпечують формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) майбутніх лікарів і провізорів, а також виконання ...
967648
  Єрмолаєв В. Організація і регламент діяльності Української Центральної Ради // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 11. – С. 58-69. – ISSN 1026-9932
967649
  Комарніцький О.Б. Організація і результативність педагогічної практики студентів Кам"янець-Подільського ІНО (ІСВ) у 20-30-ті рр. ХХ ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 30-31
967650
  Садова У.Я. Організація і розвиток системи геріатричної допомоги населенню в Україні: регіональні аспекти / У.Я. Садова, М.В. Бачинська // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 150-162. – ISSN 2072-9480
967651
   Організація і структурні елементи систем захисту інформації / О.Б. Полусин, О.В. Тимченко, І.М. Лях, В.І. Сабат // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – С. 161-166. – ISSN 2309-7647
967652
  Терещенко В.І. Організація і управління / В.І. Терещенко. – Київ, 1990. – 48 с.
967653
  Васильков В.Г. Організація і управління процесами виробництва : навч. посібник / В.Г. Васильков, Н.В. Василькова ; [редкол.: А.П. Наливайко (голова) та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 503, [1] с. : іл., табл. – На обкл.: До 105-річчя Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-483-485-5
967654
  Бранецкі Т. Організація і функціонування Федерального адміністративного суду Швейцарської Конфедерації // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 44-52
967655
  Різничок Б.І. Організація інвестиційних процесів на контрактній основі (на прикл. реаліз. природоохорон. програм і будівн. природоохорон. об"єкт.) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Різничок Б. І.;. – Київ, 1994. – 23 с.
967656
  Нещерет О.С. Організація індивідуальних освітніх траєкторії навчання в університеті // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 116-119. – ISSN 2413-1571
967657
  Лапін А.В. Організація інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. збірник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Київ : [б. в.], 2017. – Вип. 12 : / [редкол.: В.В. Засенко (голов. ред.), А.А. Колупаєва, Т.П. Вісковатова та ін.]. – С. 70-78. – ISSN 2313-4011
967658
  Цзен Гуанхай Організація інклюзивної освіти в КНР // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 12. – С. 214-228. – ISBN 978-617-7747-38-2. – ISSN 2415-3729
967659
  Волошина В.В. Організація інтегрованої системи бухгалтерського обліку операційних витрат підприємства: галузевий аспект // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 30-36. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
967660
  Заєць С.В. Організація інтелектуальних змагань студентів у закладах вищої освіти: форми проведення та напрями вдосконалення / С.В. Заєць, С.П. Юдіна // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 78-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
967661
   Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний М.Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 407, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Глосарій: с. 383-395. – Бібліогр.: с. 400-402. – ISBN 978-966-2609-78-3
967662
  Капралюк О. Організація інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 40-43. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто сучасний стан інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України (АПК), представлено його структуру та надано характеристику основних елементів, а також наведено способи поширення сільськогосподарської інформації
967663
  Федоренко Ю.А. Організація інформаційного простору в умовах дистанційного навчання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 1 (227). – С. 5-6. – Бібліогр.: 5 назв.
967664
  Мултанівська Т.В. Організація інформаційної взаємодії в аудиторському процесі / Т.В. Мултанівська, Т.С. Воінова // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (74). – С. 30-38. – ISSN 1683-1942
967665
  Климова К. Організація інформаційної діяльності в управлінні: тенденції розвитку та фактори впливу // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 191-208. – ISSN 2518-7600
967666
  Коваль С.В. Організація й методика обліку розрахункових операцій аграрних підприємств та напрями їх удосконалення // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 130-133. – ISSN 1997-4167
967667
  Пивоваров М.Г. Організація капітального будівництва: недоліки і шляхи оптимізації втрат / М.Г. Пивоваров, О.С. Хижняк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 94-97 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 5 (80)). – ISSN 1814-1161
967668
  Ковальчук Ю. Організація квестів у бібліотеці // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 23-24. – ISSN 1811-377X


  Розкривається досвід Рівненської державної обласної бібліотеки в сфері логістики ігрової форми організації дозвілля користувачів - квеста. Використання ігрової форми взаємодії з користувачем, як засобу непрямої реклами відділів та послуг ...
967669
  Верес І.Я. Організація колективного управління майновими авторськими та (або) суміжними правами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 217-221. – ISSN 2219-5521
967670
  Тверезовський Віктор Анатолійович Організація комп"ютерних адаптивних комплексів для діагностування радіоелектронного обладнання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Тверезовський Віктор Анатолійович; НАН України. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці. – К., 1996. – 16л.
967671
  Наконечна Т.В. Організація комп"ютерних мереж : навч. посібник / Наконечна Т.В., Кузенков О.О., Рудяков А.В. – Дніпро : Ліра, 2017. – 99, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISBN 978-966-383-894-6
967672
  Манякіна О.С. Організація комунікативних заходів в публічних бібліотеках України (на прикладі ЦМБ ім. В.Г. Короленка) / О.С. Манякіна, В.Д. Науменко // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 54-62. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
967673
  Проскурняк О.І. Організація комунікативної діяльності як засіб формування професійної готовності студентів спеціальної освіти // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 176-180. – ISSN 2227-2844
967674
  Верба В.А. Організація консалтингової діяльності : Навч. посібник / В.А. Верба, Т.І. Решетняк; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 244 с. – ISBN 966-574-173-Х
967675
   Організація контрактних взаємовідношень у будівництві. – К, 1993. – 94с.
967676
  Труфен А.О. Організація контролю видатків на оплату праці вищих навчальних закладів // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 311-316. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
967677
  Козлова В.О. Організація контролю за депозитарною діяльністю як складова системи фінансової безпеки держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 79-85. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
967678
  Замасло О.Т. Організація контролю за сплатою податків в Україні / О.Т. Замасло, І.О. Олійник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 297-301. – ISSN 2222-4459
967679
  Юдін О.М. Організація контролю захищеності бездротових комп"ютерних мереж на базі нейро-нечітких мереж / О.М. Юдін, Ю.І. Хлапонін // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (31). – С. 303-307. – ISSN 2075-0781


  "Розглядається рішення задачі організації контролю захищеності вузлів бездротової комп"ютерної мережі, яке базується на використанні апарату теорії нечітких множин. Наданий в статті підхід служить основою для його автоматизації, що дозволить підвищити ...
967680
  Сачанюк-Кавецька Організація контролю навчальних досягнень студентів за допомогою автоматизованих систем тестування / Сачанюк-Кавецька, О.П. Прозор, І.А. Клєопа // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 1. – С. 87-93. – ISSN 2413-1571
967681
  Васюк О.В. Організація контролю навчання у вищій школі // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 302-304
967682
  Левченко С.М. Організація контррозвідувального забезпечення внутрішніх та прикордонних військ на території України (1943-1945 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (37). – С. 99-110. – ISSN 2707-1383
967683
  Максименко М.В. Організація кормової площі в колгоспі / М.В. Максименко. – Х., 1933. – 78с.
967684
  Петриченко О.А. Організація кормозабезпечення молочного скотарства / О.А. Петриченко, І.І. Петриченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 19/20, жовтень. – С. 63-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
967685
  Білоус О.С. Організація креативної діяльності студентів у процесі навчання в педагогічному університеті // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 249-257. – ISSN 2304-4470


  Аналіз механізмів комплектування професорсько-викладацького складу в Університеті Св. Володимира, Новоросійському та Харківському університетах не міг відбуватися без оцінки ролі приват-доцентури як надзвичайно важливого чинника в підвищенні якості ...
967686
  Вергун І. Організація лабораторних робіт з фізики у відкритому білінгвально-орієнтованому освітньому середовищі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 30-38. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
967687
   Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації : монографія / [Т.І. Лепейко та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 663, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 469-512. – ISBN 978-966-400-360-2
967688
  Мельник Юрій Гнатович Організація медико-біологічних інформаційно-діагностичних систем диференціальної діагностики біопроб : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08, 03.00.08 / Мельник Юрій Гнатович; НАН України. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці. – К., 1996. – 16л.
967689
  Нікіфорова Л. Організація медичних послуг страхової медицини як інклюзивного інституту в Україні // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 64-65. – ISBN 978-966-981-013-7
967690
  Саварин Т.В. Організація медичної освіти на західноукраїнських землях у другій половині XVIII – XIX ст. // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 119-126. – ISSN 1681-2751
967691
  Головченко Г. Організація медіапідготовки педагогів в США та Канаді // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 2 (131). – С. 95-103. – ISSN 2414-5076
967692
  Мормиль О.В. Організація метеорологічних спостережень у школі / О.В. Мормиль, В.Г. Мормиль // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (146). – С. 9-13 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
967693
  Грищенко М.М. Організація методичної роботи в спеціальній школі-інтернаті / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1955. – 48 с.
967694
  Проців О.Р. Організація мисливства та рибальства у Богородчанському повіті середині 19-го - початку 20-го ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 120-126. – ISSN 2312-1165


  "озглядається діяльність організації громадських мисливських організацій у Богородчанському повіті середини ХІХ – початку ХХ століття. Висвітлюється їх вплив на організацію мисливського господарства на території Богородчанського повіту".
967695
  Проців О.Р. Організація мисливства у Галичині кінця XIX - початку XX століття в контексті державного регулювання розвитку мисливського господарства в Україні = Organization of hunting in Galicia in late 19th - early 20th century in the context of state regulation of development the huntingin Ukraine / Проців О.Р. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 203, [1] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 182-202. – ISBN 978-966-2988-81-9
967696
  Проців О. Організація мисливських виставок у Львові в ХІХ — на початку ХХ ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1345-1349. – ISSN 1028-5091
967697
  Погорєлов В.С. Організація міжбюджетних відносин в умовах фіскальної децентралізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 64-73 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
967698
  Дмітрієва Н. Організація міжпрофесійної освіти майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії / Н. Дмітрієва, Ю. Копочинська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 195-214. – ISSN 2312-5993
967699
  Трачук П.А. Організація місцевої влади та принцип стримувань і противаг // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 216-219. – ISBN 978-617-7404-86-5
967700
  Холодова О.О. Організація молодіжного дозвілля в туризмі / О.О. Холодова, Т.А. Дзюба // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 44-55. – Бібліогр.: 16 назв.
967701
  Болгар І.П. Організація молочної справи. / І.П. Болгар. – К, 1968. – 144с.
967702
  Бурова Т.А. Організація моніторингу діяльності підприємств в конкурентному середовищі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 33-37. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті проведено дослідження теоретико-методологічних аспектів формування й функціонування зовнішнього моніторингу діяльності підприємств промисловості. Пропонований підхід, заснований на проведенні поетапного моніторингу, забезпечує можливість в ...
967703
  Ломоносова О. Організація моніторингу та прогнозування розвитку регіональних систем вищої освіти // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 278-288. – ISSN 2411-5215
967704
  Преловська І.М. Організація музейної діяльності в Києві у 1920 - 1930-х роках // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, В.С. Горський [та ін.]. – Київ, 2005. – 2004 рік : Музейне збереження пам"яток сакрального мистецтва. Історія, сучасна практика і майбутнє. – С. 470-476. – ISBN 966-7671-23-2
967705
  Зінь Л. Організація навчальних секцій з фізичної культури і спортивного туризму в Львівському інституті економіки і туризму / Л. Зінь, К. Лабарткава, О. Лядик // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 343-350. – ISBN 978-966-2328-98-1
967706
  Козьолкін О.А. Організація навчально-дослідної роботи студентів на кафедрі нервових хвороб / О.А. Козьолкін, С.О. Мєдвєдкова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 121-123. – ISSN 1681-2751
967707
  Разнатовська О.М. Організація навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на кафедрі фтизіатрії і пульманології Запорізького державного медичного університету на додипломному рівні // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 106-109. – ISSN 1681-2751
967708
  Єременко Т. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у курсі "Методика викладання іноземних мов" / Т. Єременко, О. Трубіцина, І. Лук"янченко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 73-81. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382


  "Відзначено, що сучасна професійна освіта повинна бути спрямована на стимулювання самостійної діяльності особистості майбутнього вчителя іноземної мови і створювати нові можливості щодо його творчої самореалізації як суб"єкта управління цілісним ...
967709
  Завальнюк О.М. Організація навчального процесу в Кам"янець-Подільському державному українському університеті (1918-1920 рр.) : (до 100-річчя заснування вишу) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 15-17


  У повідомленні досліджуються основні організаційні аспекти, пов"язані з проведенням у Кам"янець-Подільському державному українському університеті навчальної праці зі студентами - майбутніми педагогами, юристами, агрономами і священиками.
967710
  Пагор В. Організація навчального процесу в медичних вишах радянської України (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 135-142
967711
  Плеш І.А. Організація навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання / І.А. Плеш, Л.Д. Борейко // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 170-172. – ISSN 1684-7903


  "...У статті проаналізовано досвід викладання дисциплін терапевтичного профілю для студентів спеціальності "Сестринська справа" за кредитно-модульною системою на кафедрі догляду за хворими та вищої медсестринської освіти."
967712
  Слободянюк А.А. Організація навчального процесу вивчення англійської мови з використанням інформаційних технологій у вищих навчальних закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 276-279. – (Серія : Педагогічні науки)
967713
  Нешко С. Організація навчального процесу з урахуванням новітніх тенденцій / С. Нешко, Л. Близнюк // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 48-50. – ISSN 1562-529Х
967714
  Євтушенко Є. Організація навчального процесу з фізичного виховання у педагогічних інститутах України (друга половина 40 - 80-ті рр. ХХ ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 203-209. – ISSN 2075-1478
967715
   Організація навчального процесу на кафедрі фтизіатрії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" / Н.С. Колісник, Н.А. Марченко, Д.В. Чабаненко, О.І. Стаднік, В.А. Фрейвальд // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 81-84. – ISSN 1681-2751
967716
  Підгірний В.В. Організація навчального процесу провізорів-інтернів на кафедрі фармації навчально-наукового інституту післядипломної освіти / В.В. Підгірний, Л.С. Фіра, М.Б. Чубка // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 153-156. – ISSN 1681-2751
967717
  Фурса О. Організація навчального процесу та особливості викладання "композиції" у художньому вищому навчальному закладі // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 177-180
967718
   Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах Міністерства охорони здоров"я України в умовах впровадження Закону України "Про вищу освіту" (за підсумками моніторингу в 2016 р. / Ю.С. П"ятницький, І.В. Мельник, М.О. Поліщук, Ю.І. Фисун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 29-35. – ISSN 1681-2751
967719
  Ткаченко С.С. Організація навчального процесу у Харківському технологічному інституті наприкінці XIX - на початку XX ст. // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 77-79. – ISSN 2077-9496
967720
  Савєльєва О.С. Організація навчального процесу як складова інформаційного середовища університету // Праці Одеського політехнічного університету : науковий та науково-виробничий збірник / Одеський національний політехнічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (46). – С. 201-206. – ISSN 2076-2429
967721
   Організація навчання бібліотекарів: 2000 рік : Навчальні матеріали. – Київ, 1999. – 22с. – (Безперервна освіта бібліотекарів України ; Вип.1)
967722
  Касьян Т.К. Організація навчання декоративно-прикладного мистецтва на Катеринославщині у другій половині XIX - початок XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Касьян Тетяна Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницькього. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
967723
  Орос І. Організація навчання дорослих у Великій Британії на основі емпіричних моделей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 303-312. – ISSN 2312-5993
967724
  Грищук Ю. Організація навчання іноземних студентів в Україні як чинник інтернаціоналізації вищої освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 101-105. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
967725
   Організація навчання інформаційно-консультаційної діяльності / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко // Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний.М.Ф, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 209-382. – ISBN 978-966-2609-78-3
967726
  Картель Т. Організація навчання майбутніх інженерів-будівельників іноземної мови професійного спрямування на засадах студентоцентрованого підходу / Т. Картель, Я. Мар"янко, Г. Сивокінь // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 424-429


  Стаття присвячена дослідженню способів організації навчання майбутніх інженерів-будівельників іноземної мови професійного спрямування на засадах студентоцентрованого підходу. Наведено способи організації специфічних видів самостійної роботи студентів, ...
967727
  Максименко Л. Організація навчання майбутніх менеджерів невиробничої сфери професійно спрямованого діалогу англійською мовою // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 147-151. – (Серія: Педагогічні науки)
967728
  Плиско К.М. Організація навчання синтаксису в середній школі / К.М. Плиско. – К., 1990. – 135с.
967729
  Казмірчук А.П. Організація надання медичної допомоги військовослужбовцям з психічними розладами під час антитерористичної операції на Сході України / А.П. Казмірчук, Г.В. Іванцова, І.М. Льовкін // Військова медицина України : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17, № 1. – С. 18-23
967730
   Організація надання спеціалізованих видів медичної допомоги пораненим, травмованим та хворим учасникам АТО / А.П. Казмірчук, М.О. Дрюк, І.Г. Денисенко, О.В. Циц // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 34-44. – ISSN 2310-4910


  "Проаналізовані: структура вхідного потоку постраждалих, структура поранень і травм, оперативних втручань спеціалізованої хірургічної допомоги та структура спеціалізованої терапевтичної допомоги".
967731
  Коробченко А.А. Організація науки в Україні в першій половині XIX ст. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 176-187. – ISSN 2415-7422


  Згадується Київська археографічна комісія, праці М. М. Максимовича (див. с. 181, 184), М. В. Остроградського (с. 184), В. О. Караваєва (с. 185).
967732
  Лихолат А.О. Організація наукових досліджень в академічному та вузівському сегментах Києва в період незалежності України (1991-2017 роки) // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 41-50. – ISSN 2617-1929
967733
   Організація наукових досліджень в умовах пандемії та карантину / Ю. Ткач, Д. Мехед, К. Мехед, Л. Черниш // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (20). – С. 197-202. – ISSN 2411-5363


  У роботі охарактеризовано методи проведення наукових досліджень можливих для використання в період пандемії, виокремлено найбільш безпечні ресурси з погляду інформаційної безпеки та проаналізовано можливості реалізації виокремлених методів проведення ...
967734
  Корольова Т. Організація наукових досліджень в університетах: стан і розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 46-53. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан розвитку наукової сфери економіки України. Основну увагу приділено аналізу змін наукової діяльності у сфері вищої освіти. Розкрито причини негативних явищ у науці - недостатнє фінансування, скорочення обсягів наукових робіт, ...
967735
  Матяш І.Б. Організація наукових досліджень у галузі архівної справи в Україні 1920-1930-х років // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С. 57-69. – ISSN 0320-9466
967736
   Організація наукових досліджень, написання та захист магістерської дисертації : навч. посібник / Берко А.Ю. [та ін.] ; за наук. ред. В.В. Пасічника ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 280, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 272-280. – (Серія "Комп"ютинг")
967737
  Штефан Л. Організація науково-дослідницької діяльності студентів провідних країн світу // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 66-71. – ISSN 2075-1478
967738
  Нестор М.В. Організація науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю при вивченні хімії, біології, основ екології в Чернівецькому коледжі Львівського національного аграрного університету / М.В. Нестор, А.Я. Казімірська // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 108-114
967739
  Даценко В. Організація науково-дослідницької роботи студентів у вищому навчальному закладі / В. Даценко, Н. Хименко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 45-49. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
967740
  Модестова Т.В. Організація науково-дослідної діяльності студентів магістратури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 351-375. – ISSN 2219-438X
967741
  Шалацька Г.М. Організація науково-дослідної роботи студентів з іноземної мови // Англістика та американістика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова ; редкол.: Л.І. Белехова, Жан-Ремі Ляпер, Каха Габунія [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 16. – С. 105-110. – ISSN 2313-500Х
967742
  Бурба О.І. Організація науково-технічної експертизи в Україні // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 12-16
967743
  Холоденко Н.О. Організація наукового забезпечення діяльності судів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Холоденко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права" ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 235 арк. – Додатки: арк. 216-235. – Бібліогр.: арк. 194-215
967744
  Лисюк О.В. Організація наукової діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 58-60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
967745
  Бойчук Т. Організація наукової діяльності Чернівецького державного медичного інституту в 1944–1954 рр. / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 2 (10). – С. 7-23. – ISSN 2311-9896
967746
  Мироненко Н.В. Організація наукової роботи студентів під час вивчення дисципліни "Основи сільськогосподарської праці" // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 251-254. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
967747
  Трепак Л. Організація ненімецького судочинства у Польському Генеральному Губернаторстві (1939-1945) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 176-181. – ISSN 2409-4544


  "Висвітлюється процес створення судових органів на окупованих польських та українських землях Польського Генерального Губернаторства у роки Другої світової війни. Розглядаються та оцінюються функції та повноваження ненімецьких судів, які розглядали ...
967748
  Мачинська Н.І. Організація неперервної педагогічної практики магістрантів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 11-15. – ISSN 2078-1687
967749
  Вітвіцький В.В. Організація нормування праці у галузях АПК. : Автореф... канд .екон.наук: 08.09.03 / Вітвіцький В.В.; Ін-т аграр. єкон. Україн. акад. аграр. наук. – К., 1996. – 24л.
967750
  Вонсович О.С. Організація Об"єднаних Націй в умовах сучасних викликів і загроз міжнародній безпеці // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 36-42. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
967751
  Віднянський С. Організація Об"єднаних націй в умовах сучасної кризи світового порядку (до 75-річчя створення ООН) / С. Віднянський, А. Мартинов // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 77-89. – ISSN 0130-5247
967752
  Бєлоусова Н.Б. Організація Об"єднаних Націй: перспективи еволюції / Н.Б. Бєлоусова, Б. Бондарчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 144-147


  Об"єднаних Націй - це одна з таких структур, що еволюціонує, щоб адекватно відповідати на можливі виклики майбутнього. Але чи не запізно? Яке майбутнє чекає ООН? Не можна відкидати і питання про те, чи не станеться з ООН, як це трапляється у сучасному ...
967753
  Ларікова Т.В. Організація обліку в бюджетних установах / Т.В. Ларікова, І.С. Шилко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 243-257. – ISSN 2310-9734


  У статті досліджено сутність і значення організації бухгалтерського обліку, узагальнено її сутність як сукупність засобів, способів і методів упорядкування та оптимізації існування зазначеної системи, яка впливає на успішність і розвиток діяльності ...
967754
  Лищенко О.Г. Організація обліку витрат в умовах бюджетування / О.Г. Лищенко, С.А. Олонець // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 156-163. – ISSN 2308-1988
967755
  Візіренко С.В. Організація обліку витрат та калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт / С.В. Візіренко, І.І. Пелехун // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 107-113. – ISSN 2308-1988
967756
  Ярмоліч О.М. Організація обліку дебіторської заборгованості в Україні та країнах світу.... // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 211-214. – ISBN 978-9934-571-53-4
967757
  Медвідь Л. Організація обліку логістичних витрат за центрами відповідальності / Л. Медвідь, А. Левкович // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 50-60. – ISSN 2410-0706
967758
  Перетятько Ю.М. Організація обліку основних засобів в умовах становлення інформаційної економіки // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 50-56. – ISSN 2410-9576
967759
  Шерепа К.М. Організація обліку розрахунків за податком на прибуток в умовах чинності податкового кодексу України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 246-251. – ISSN 2075-4892
967760
  Царенко О.В. Організація обліку та напрямки підвищення прибутковості підприємства / О.В. Царенко, Н.В. Ситник // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 50-58. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
967761
  Бондарев В.В. Організація обліку трансакційних витрат: теорія та методологія / В.В. Бондарев, М.М. Танасієва, А.А. Михалків // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 786. – С. 91-98. – (Економіка ; вип. 786). – ISSN 2519-240Х
967762
  Корягін М.В. Організація обліку формування результатів діяльності ринків / М.В. Корягін, Ф.Ф. Макарук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 162-168. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
967763
   Організація обліку: практикум : навч. посібник / [С.М. Шкарлет та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 485, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 473-485. – ISBN 978-617-7571-81-9
967764
  Ткаченко С.А. Організація обчислювального процесу при проектуванні та впровадженні функції моніторингу в системах стратегічного регулювання регіональної структури і територіальної організації суб"єктів агропродовольчої сфери // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 163-169. – ISSN 2222-4459
967765
  Шевченко В.Е. Організація онлайн-навчання під час карантину через COVID-19 // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (67/68). – С. 87-96. – ISSN 2077-7264


  Про дистанційне навчання в КНУ ім. Т. Шевченка. - С. 90.
967766
  Ланченко Є. Організація оплати праці в державних сільськогосподарських підприємствах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 25-30 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2411-6912 03
967767
  Жигірь Анатолій Анатолійович Організація оплати праці як форми розподілу доходів на підприємствах з різними формами власності : Дис... канд. економічнихнаук: 08.01.02 / Жигірь Анатолій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 199л. – Бібліогр.:л.174-190
967768
  Слободян О.П. Організація оповіщення персоналу і відвідувачів у разі виникнення надзвичайної ситуації в закладах готельно-ресторанного комплексу / О.П. Слободян, В.А. Заєць, Л.П. Нещадим // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 24-26 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв.
967769
  Янішевський С.О. Організація органів регіональної влади країн ЄС із напівпрезидентською формою правління: досвід для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 125-131. – ISSN 2306-5664
967770
  Євтушенко Н. Організація освіти польських учителiв у післядипломний період // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 30-35. – ISSN 2078-1687
967771
  Борейко В.І. Організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти України та зарубіжних країн // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 5-14. – ISSN 2919-864X
967772
  Линьов В. Організація освітнього процесу на засадах особистісно орієнтованого навчання: досвід роботи міжнародних шкіл якості (QSI). // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 78-83. – ISSN 2078-1687
967773
   Організація освітнього процесу у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова у світлі реформування вищої медичної освіти / В.М. Мороз, Т.Л. Полеся, Л.В. Фоміна, Ю.Й. Гумінський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 36-39. – ISSN 1681-2751
967774
  Михайленко І.В. Організація освітньої діяльності іноземних студентів при вивченні вищої математики у технічних закладах вищої освіти / І.В. Михайленко, В.О. Нестеренко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 254-256. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
967775
  Жиленко М.В. Організація оцінювання результатів навчальної діяльності школярів в спадщині С.Х. Чавдарова як передумова компетентнісного підходу до формування особистості в сучасній школі // Внесок С.Х. Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики : матеріали наук.-пед. читань, присвяч. 125-річчю від Дня народження С.Х. Чавдарова, 22 вер. 2017 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2018. – С. 86-98. – ISBN 978-617-640-364-7
967776
  Олійник Л.М. Організація очно-дистанційного навчання у післядипломній педагогічній освіті із застосуванням хмарних технологій // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 60-61. – ISBN 978-966-285-400-8
967777
  Коваль В Ю. . Організація пам"яті для віртуальних процесів / В Ю. . Коваль, Ю.В. Крак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
967778
  Бабченко Н.В. Організація педагогічної практики в системі професійної підготовки вчителів іноземних мов в університетах Швеції // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 209-217. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
967779
  Машкіна Л. Організація педагогічної практики студентів у Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії: історія та сучасність / Л. Машкіна, Н. Казакова // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 90-95. – ISSN 2309-9127
967780
   Організація педагогічної та науково-асистентської практики : (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр") : навч.-метод. посібник. – Київ : Ленвінт, 2007. – 112 с. : табл. – Бібліогр.: с. 77-79. – ISBN 966-8995-02-3
967781
  Мельник О.М. Організація перевізного процесу негабаритних вантажів за видами транспорту. Роль та місце морського транспорту в цьому процесі // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 231-239 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
967782
  Чопей М.І. Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02, 09 / Чопей Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 139 арк. – Додатки: арк. 134-139. – Бібліогр.: арк. 118-133
967783
  Чопей М.І. Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Чопей Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
967784
  Матяш І. Організація підготовки архівістів у системі вищої освіти // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С.112-137. – ISBN 966-625-033-0
967785
  Богунов С. Організація підготовки офіцерів для збройних сил республіки Литва / С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 272-285. – ISSN 2617-1775
967786
  Черних Ю.О. Організація підготовки офіцерських кадрів у збройних силах Канади / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 69. – С. 116-124. – ISSN 2524-0056
967787
  Хахановський В.Г. Організація підготовки фахівців по боротьбі зі злочинністю у сфері високих технологій // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 3. – С.201-204. – ISSN 1609-0462
967788
  Горбатюк О.М. Організація післядипломної підготовки дитячого хірурга з питань неонатальної хірургії // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 25-28. – ISSN 2226-1230
967789
  Островик Д.А. Організація побуту радянських військ під час воєнно-політичної спецоперації СРСР в Афганістані 1979-1989 рр. (за матеріалами "Военно-медицинского журнала") // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 128-134. – ISSN 2518-7732
967790
  Кравченко О. Організація податкового контролю в умовах реформування економіки України // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 113-117. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
967791
  Єлісєєв А. та інш. Організація податкового планування на підприємстві // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 8. – С.5-7
967792
  Гвоздій С.П. Організація позааудиторної діяльності студентів з дисциплін про безпеку людини / Світлана Петрівна Гвоздій // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 12-17. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті розглянуто позааудиторну діяльність як складову освітнього процесу щодо дисциплін з безпеки. Наводяться суттєві особливості, характеристики та вимоги до позааудиторної діяльності щодо дисциплін з безпечної життєдіяльності як цілісного процесу, ...
967793
  Цина А. Організація позаурочної роботи школярів із виконання домашньої роботи із трудового навчання / А. Цина, О. Рутковська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 110-118. – ISSN 1682-2366
967794
  Жигірь А.А. Організація полати праці як форми розподілу доходів на підпримствах з різними фрмами власності : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.02 / Жигірь А. А.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 18л.
967795
  Солнцева Х.В. Організація поліцейської діяльності в Україні та США: структура // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 69-73. – ISSN 1727-1584
967796
  Мілашовська О.І. Організація послуг для дітей в закладах готельно-ресторанного господарства регіону / О.І. Мілашовська, А.В. Грянило, Е.П. Балог // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 161-166. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
967797
  Черних О. Організація початкової військової підготовки молоді у Республіці Білорусь / О. Черних, Ю. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 290-300. – ISSN 2617-1775
967798
  Довгань О.Д. Організація правового гарантування безпеки інформаційних обмінів у контексті глобалізації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 79-89
967799
  Бойчук Р.П. Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях : навч. посібник / Р.П. Бойчук, Д.В. Задихайло, В.М. Пашков ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : ФІНН, 2010. – 383, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Юриста). – ISBN 978-966-8030-67-3
967800
  Романенко О.В. Організація практик студентів на базі науково-навчального центру "Синевір" Межигірського району Закарпатської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 305-311. – Бібліогр.: 6 назв.
967801
  Гриньов С.Я. Організація практики проектної діяльності майбутніх елітних менеджерів з управління проектами // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України ; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти ; редкол.: Ю.М. Коровайченко, Ю.В. Ївженко, М.І. Жалдак [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 80. – С. 74-76
967802
  Комочкова О. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців із лінгвістики у Великій Британії / О. Комочкова, О. Дорофєєва // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 9. – С. 100-106. – ISSN 2410-0927
967803
  Загричук Г.Я. Організація практичної підготовки студентів-провізорів при вивченні органічної хімії / Г.Я. Загричук, А.Є. Демид // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 56-61. – ISSN 1681-2751
967804
  Рибалка Д. Організація праці в колгоспах / Д. Рибалка. – Х., 1930. – 87с.
967805
  Волченко Ф.Р. Організація праці і заробітної плати / Ф.Р. Волченко. – Київ, 1967. – 66с.
967806
  Дейкун Д.І. Організація праці інспектора-методиста шкіл / Д.І. Дейкун, П.І. Дроб""язко. – Київ, 1990. – 175с.
967807
  Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : Навчальний посібник / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова; Київськ. економічний інститут менеджменту. – Київ : Кондор, 2002. – 518с. – ISBN 966-8251-00-8
967808
  Доровськой О.Ф. Організація праці менеджера : навч. посібник / Доровськой О.Ф., Іванісов О.В. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 290, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: c. 272-279. – Бібліогр.: с. 280-287. – ISBN 978-966-676-468-6
967809
  Пілявський В.І. Організація праці на робочому місці як засіб ефективного використання потенціалу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 31-37. – ISSN 2306-6792
967810
  Костюк В.Л. Організація праці осіб з інвалідністю: проблеми та перспективи законодавчого регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 170-177. – ISSN 2306-9082
967811
  Сисак І. Організація прийому та набору іноземних громадян на навчання ВНЗ / І. Сисак, А. Лупенко, О. Буняк // V Міжнародна науково-методична конференція "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні" : присвяч. 60-річчю ТНТУ ім. Івана Пулюя (15-16 жовтня 2020 р.) / "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні", міжнар. наук.-метод. конф. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. – С. 5-6. – ISBN 978-966-305-109-3
967812
  Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю : навч.-метод. посібник / Ольга Пилипович ; [наук. ред. Ковальчук І.П.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Сполом, 2012. – 207, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., фот., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-665-659-2
967813
  Морквін Д.А. Організація проведення негласного обстеження житла особи // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 226-234. – ISBN 978-617-616-070-0
967814
  Малес Людмила Володимирівна Організація простору суспільства як політична діяльність : Дис... канд. соціологічних наук: 22.04.04 / Малес Людмила Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 199 л. – Бібліогр.: л. 169-199
967815
  Головченко Організація професійних навчальних закладів / Головченко
ч. 1. – 1925. – 156с.
967816
  Лисенко Г. Організація професійно-педагогічної підготовки викладачів Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту в 1970-1980-х рр. // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Головко М.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 162-172. – ISSN 2411-1317
967817
  Лакоза Н. Організація профільного навчання в Україні та за кордоном // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 42-48. – ISSN 2078-1687
967818
  Бондаренко О.В. Організація профорієнтаційної роботи в системі "школа – ВНЗ" // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 187-192. – ISSN 2304-4470


  Автором розкрито зміст, методи та форми профорієнтаційної роботи, здійснено аналіз чинників, які впливають на профільний, а згодом і професійний вибір старшокласників.
967819
  Козіна І.В. Організація процесів управління доставки вантажів у вугільних шахтах при нестаціонарності середовища // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 122. – С. 89-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
967820
  Бортнікова О.Г. Організація процесів функціонування релігійних і політичних суб’єктів як чинника формування політичної нації в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 253-257. – ISSN 2076-1554
967821
  Шумський О.Л. Організація процесу іншомовної підготовки студентів ВНЗ з використанням засобів інформаційних технологій // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 152-154
967822
  Білоус С. Організація процесу навчання майбутніх філологів публічного виступу англійською мовою // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – С. 71-75. – ISBN 978-617-7507-84-9
967823
  Сухачова О.О. Організація процесу розробки та прийняття управлінських рішень підприємств зв"язку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сухачова Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
967824
  Надточій Н.О. Організація процесу формування академічних компетенцій в освітньому середовищі ВНЗ / Н.О. Надточій, В.М. Ємельянова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 89-97. – (Педагогічні науки ; № 2 (25))
967825
  Стрельченко О.Г. Організація публічної влади в Японії: адміністративно-правовий аспект // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 101-110. – ISSN 2412-8465
967826
  Краснов В.П. Організація радіоекологічного моніторингу та реабілітація забруднених радіонуклідами лісових екосистем / В.П. Краснов, І.В. Давидова // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 181-187 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1991-606X
967827
  Владимирский М. Організація Радянської влади на місцях / М. Владимирский. – Київ, 1920. – 96с.
967828
  Бутинець Ф Ф. Організація ревізії в колгоспі / Ф Ф. Бутинець, . – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К., 1976. – 232с.
967829
  Виноградова О.В. Організація рекламної діяльності на виробничому підприємстві / О.В. Виноградова, О.В. Крижко, Д.О. Мацюк // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (35). – С. 10-15. – ISSN 2415-8089
967830
  Дудіцька С.П. Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності жінок похилого віку в умовах санаторно-курортних комплексів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Дудіцька Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
967831
  Ситницький М.В. Організація рекрутації в бізнес-школах університетів Італії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 43-49. – ISSN 2222-4459
967832
  Павлов Сергій Валентинович Організація релігійно-географічної сфери України : Дис... канд. географічнихнаук: 11.00.02 / Павлов Сергій Валентинович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 221л. – Бібліогр.:л.133-143
967833
  Хромченкова Н.М. Організація рефлексійної діяльності майбутніх журналістів як одна із педагогічних умов формування професійної відповідальності // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 93-96. – ISSN 2304-5809
967834
  Д"ячук Юрій Організація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 12, грудень. – С. 26-27 : фото
967835
  Безкровний Є. Організація роботи в органах прокуратури в умовах ії законодавчого реформування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 47-52. – ISSN 2220-1394
967836
  Романуха З. Організація роботи віртуальних довідкових служб у бібліотеках вищих навчальних закладів західного регіону України. - // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 232. – C. 327-339. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
967837
  Фоменко А.В. Організація роботи віртуального навчального середовища для ВНЗ з великою кількістю студентів // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 50
967838
  Трикашна Ю. Організація роботи з автентичним британським художнім фільмом з метою формування соціокультурної компетентності у майбутніх філологів // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – С. 64-70. – ISBN 978-617-7507-84-9
967839
  Петрова І. Організація роботи з електронними зверненнями громадян в сучасній Україні / І. Петрова, Д. Тімотіна // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 95-100. – ISSN 2306-4323
967840
  Марущак А.М. Організація роботи з охорони праці в Подільському державному аграрно-технічному університеті / А.М. Марущак, М.А. Тиш, І.І. Шевчук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 4. – С. 89-95. – ISSN 2521-6449
967841
  Петрова І.О. Організація роботи зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування: перспективи розвитку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 87-93. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
967842
  Ковальчук О.Б. Організація роботи інформаційного блоку Адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 143-148. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
967843
  Орещенко А.В. Організація роботи над Атласом клімату і водних ресурсів України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 52-61


  У статті викладено призначення атласу і його цільову аудиторію. Описано організаційну складову робочого процесу, яка має бути врахована під час проектування методики для створення таких картографічних творів. Головну увагу зосереджено на оптимізації та ...
967844
  Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника : Методика і техніка / К.Г. Воблий. – Київ : АН УРСР, 1947. – 152с.
967845
  Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника / К.Г. Воблий. – 3-е вид. – Київ, 1969. – 175 с.
967846
  Довгань О.Д. Організація роботи по підвищенню ефективності використання інформаційних ресурсів: аспект безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 86-94
967847
   Організація роботи редакції. – К, 1986. – 150с.
967848
   Організація роботи редакції газети. – Київ : Вища школа при КДУ, 1986. – 167с.
967849
  Даниленко-Кульчицька Організація роботи служби консьєржів готелів // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 147-153. – ISSN 2308-1988


  "Встановлено, що служба прийому і розміщення є однією із ключових служб готелю, його «обличчям», оскільки саме її працівники першими контактують із гостями. Проаналізовано основні функції, які виконують консьєржі, основні знання та навички, які їм ...
967850
  Семенюк В.О. Організація роботи та часу для підвищення продуктивності працівників // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 73-75. – ISBN 978-966-641-732-2
967851
  Корніч А.М. Організація роботи учнів : посібник для вчителя / А.М. Корніч. – Київ : Радянська школа, 1984. – 88 с.
967852
   Організація робочих місць в режимі бездискових робочих станцій на основі програми LTSP. Налаштування сервера, тестування сумісності швидкодії / С.П. Загороднюк, Я.О. Шевченко, О.С. Баужа, А.Г. Донець // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; Ред. рада: М.О. Сидоров, П.І. Андрон, А.В. Анісімов [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (22). – С. 49-55. – ISSN 2306-6512
967853
   Організація робочих місць в режимі бездискових робочих станцій. Налаштування і підтримка протоколу мережевого завантаження gPXE / С.П. Загороднюк, О.С. Баужа, Я.О. Шевченко, А.Г. Донець // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; Ред. рада: М.О. Сидоров, П.І. Андрон, А.В. Анісімов [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (23). – С. 56-63. – ISSN 2306-6512
967854
  Носік В.В. Організація робочого місця на сучасному підприємстві / В.В. Носік, О.А. Підлісна // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 123-127. – ISSN 2310-5534
967855
  Бурячок В.Л. Організація розробки безпечних .NET прикладних програм у закладах вищої освіти / В.Л. Бурячок, С.О. Спасітєлєва, П.М. Складанний // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; редкол.: Рибальський О.В., Хорошко О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (52). – C. 13-22. – ISSN 2411-3816


  Проаналізовано стан розроблення програмного забезпечення в Україні та у світі загалом. Розглянуто основні методи та засоби створення безпечного коду на всіх стадіях циклу розробки безпечного програмного забезпечення, а також процес створення ...
967856
  Яковенко М.О. Організація розслідування злочинів терористичної спрямованості органами внутрішніх справ України // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 262-272
967857
  Завілянський І.Я. Організація розумової праці лектора / І.Я. Завілянський. – Київ, 1966. – 31с.
967858
  Лозинська І. Організація російського цивільного управління у Галичині (серпень-вересень 1914 року) // Східноєвропейський історичний вісник / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2017. – Вип. 2. – C. 21-30. – ISSN 2519-058X
967859
  Вовк О.Й. Організація самоврядування за міською реформою 1917 року в містах України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 22-27. – ISSN 2219-5521
967860
  Герасименко Л. Організація самостійної діяльності майбутніх фахівців авіаційної галузі засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 25-31. – ISSN 1682-2366
967861
  Биконя О.П. Організація самостійної позааудиторної роботи з англійської мови студентів економічних спеціальностей : монографія / О.П. Биконя ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2015. – 431, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. помилково зазнач.: Монография. – Бібліогр.: с. 370-431. – ISBN 978-966-2188-63-9
967862
  Довгорук Л.П. Організація самостійної роботи з англійської мови для студентів вищих медичних навчальних закладів // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2016. – № 2 (16). – С. 45-52
967863
  Кисленко Д. Організація самостійної роботи з використання інформаційних технологій при професійній підготовці майбутніх фахівців з охоронної діяльності // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 114-120. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
967864
  Солошенко О. Організація самостійної роботи з дисциплін гуманітарного циклу в технічних ВНЗ: теоретичііий аспект // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 52-57. – ISSN 1562-529Х
967865
  Книш Т. Організація самостійної роботи з іноземної мови студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 76-81. – ISSN 2415-8143
967866
  Звонська Л. Організація самостійної роботи з навчання апофатичних конструкцій у синтаксисі давногрецької мови // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (2-2019). – С. 19-25. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
967867
  Гур"євська О.М. Організація самостійної роботи іноземних студентів з адаптованою системою оцінювання / О.М. Гур"євська, Л.В. Ісичко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 135-140. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
967868
  Подліанова О.І. Організація самостійної роботи лікарів-інтернів в заочній інтернатурі // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 4 (121). – C. 47-49. – ISSN 2077-4214
967869
  Статівка О.О. Організація самостійної роботи магістрів у процесі вивчення іноземних мов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 126-133. – ISSN 2074-8922
967870
  Зеленкова Н.І. Організація самостійної роботи майбутніх гірничих інженерів у вищих навчальних закладах // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 59-62. – ISSN 2304-4470
967871
  Тур О.М. Організація самостійної роботи майбутніх документознавців з метою формування їх комунікативної компетентності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 138-142. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
967872
  Толстов І.В. Організація самостійної роботи студентів-заочників на кафедрі "Філософії та соціології" українського державного університету залізничного транспорту // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 68-69. – ISBN 978-966-285-400-8
967873
  Піжук Т.Г. Організація самостійної роботи студентів-медиків у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням (за матеріалами проведеного майстер-класу) / Т.Г. Піжук, В.З. Височан // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 153-155. – ISSN 2077-4214
967874
  Бобрицька В.І. Організація самостійної роботи студентів в процесі професійної підготовки // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 67-69. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (7)). – ISSN 2411-264X
967875
  Ситнік Т. Організація самостійної роботи студентів в умовах карантинних обмежень // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 2 (188), лютий. – С. 43-48. – ISSN 2308-4634
967876
  Крамар С.Б. Організація самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів як форма методичної роботи кафедри та викладача / С.Б. Крамар, Д.І. Назарова // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Приступа Є.Н. [та ін.]. – Миколаїв, 2018. – Т. 3, № 6 (15). – C. 269-274. – ISSN 2415-3060


  Стаття присвячена одній з актуальних проблем вищої школи – організації самостійної роботи студентів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах. Сучасні вимоги до висококваліфікованих спеціалістів потребують постійних зусиль у самоосвіті, але ...
967877
  Шахіна І.Ю. Організація самостійної роботи студентів з використанням системи moodle / І.Ю. Шахіна, Д.С. Андрущенко, В.В. Герасименко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 169-176. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 179). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
967878
  Осьмук Н.Г. Організація самостійної роботи студентів за допомогою хмарних технологій / Н.Г. Осьмук, О.Г. Швець // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 253-255. – ISBN 978-966-698-290-5
967879
  Щербакова К.Й. Організація самостійної роботи студентів магістратури / К.Й. Щербакова, Н.М. Щербакова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 267-271. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
967880
  Коротяєва І. Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей у контексті сучасних технологій // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – с. 92-102. – ISSN 2411-6548


  Розглядаються проблеми організації самостійної роботи студентів з вивчення англійської мови. Пропонується методика Європейського Мовного Портфеля - його структура, технології.
967881
   Організація самостійної роботи студентів на кафедрі внутрішньої медицини Дніпровського медичного інституту традиційної і нетрадиційної медицини / С.В. Абрамов, В.М. Байбаков, В.М. Корнацький, В.О. Вишневський, А.Г. Кириченко, С.М. Мороз, В.М. Хом"яков // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 56-60. – ISSN 1681-2751
967882
  Карасьова О. Організація самостійної роботи студентів на лабораторно-практичних заняттях у вищих навчальних закладах Слобожанщини в історико-педагогічній ретроспективі (кінець XIX - початок XX століття) // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 142-149. – ISSN 2411-1317


  У статті розглянуто проблему активізації самостійної роботи студентів на лабораторно-практичних заняттях; з’ясовано провідні форми та методи організації самостійної роботи студентів наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., а саме: попередня підготовка до ...
967883
  Ізюмченко Л.В. Організація самостійної роботи студентів педагогічних закладів вищої освіти при вивченні комплексних чисел // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 95-102. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
967884
   Організація самостійної роботи студентів під час вивчення профілактичної медицини / М.І. Мізюк, З.Б. Суслик, М.Є. Йонда, І.А. Мищенко, Л.С. Гречух // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 147-149. – ISSN 2077-4214
967885
  Каленик М.В. Організація самостійної роботи студентів під час лабораторних занять з методики навчання фізики // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 12-20. – ISSN 2519-2361
967886
  Матвійчук О.В. Організація самостійної роботи студентів по підготовці до лабораторних робіт з фізики з використанням засобів it / О.В. Матвійчук, С.О. Подласов // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 197-200. – (Серія педагогічна ; вип. 22). – ISSN 2307-4507
967887
  Руденко Т.В. Організація самостійної роботи студентів при вивченні вікової фізіології та валеології в педагогічному ВНЗ // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 120-124. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
967888
  Зозуляк Н.В. Організація самостійної роботи студентів при вивченні предмета "Сестринська практика" // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 45-46. – ISSN 1681-2751
967889
  Ємельянова О.І. Організація самостійної роботи студентів при вивченні фармакогнозії // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 55-58. – ISSN 2077-4214


  В статті наведено принципи та особливості організації самостійної роботи студентів фармацевтичного факультету на кафедрі фармакогнозії та ботаніки в умовах кредитно-модульної системи очної та заочної форми навчання. Проведено аналіз системних підходів, ...
967890
  Данильчук О.М. Організація самостійної роботи студентів при навчанні математичної статистики // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.: Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 2 (16). – С. 42-52. – ISSN 2519-2361
967891
  Симоненко Н.О. Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах США: витоки і сучасність // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 178-181. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
967892
  Синєкоп М.С. Організація самостійної роботи студентів у змішаному навчанні / М.С. Синєкоп, Л.А. Обоянська // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 47
967893
   Організація самостійної роботи у вищому медичному навчальному закладі / Н.І. Гаїна, Т.В. Процак, Л.О. Скорнякова, Д.О. Пєнкіна // Клінічна та експериментальна патологія : український науково-медичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Вищ. держ. навч. закл. України "Буковинс. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Т.М. Бойчук ; редкол.: Булик Р.Є., Власик Л.І., Денисенко О.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 15, № 2 (56), ч. 2. – C. 100-101. – ISSN 1727-4338
967894
   Організація симуляційного навчання у ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України / М.М. Корда, А.Г. Шульгай, А.А. Гудима, С.Й. Запорожан // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 22-26. – ISSN 1681-2751
967895
  Лещенко В.В. Організація системи банківського нагляду: структура, моделі, проблеми регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 132-136. – ISSN 2306-6814
967896
  Пухальський Т.Д. Організація системи взаємозв’язків диригентсько-хорових дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів музики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 88-96. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
967897
  Руда С.П. Організація системи дистанційної освіти в Україні // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 226-227
967898
  Горалько О.В. Організація системи консолідованого нагляду за банківськими групами на основі оцінки ризиків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 148-160. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
967899
  Руденко І.А. Організація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Німеччині // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 111-113. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
967900
  Скопенко Н.С. Організація системи ризик-менеджменту на підприємстві / Н.С. Скопенко, Н.В. Андреюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 29-41


  У статті розкрито теоретичні і методичні питання організації ризик-менеджменту на підприємстві. Запропоновано визначення суті та структури ризик-менеджменту. Проаналізовано етапи процесу управління ризиком та опис процедур на кожному з них. Викладено ...
967901
  Христофорова О.М. Організація системи управління банківськими ризиками / О.М. Христофорова, Л.М. Кучерявенко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 176-182. – ISSN 2308-1988
967902
  Андрєєв В.О. Організація складення присяги державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 5-11. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
967903
  Колєватов О. Організація Слобідсько-Українських військових поселень у 1817 р. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 103-109
967904
  Діденко С.В. Організація служби внутрішнього аудиту на підприємстві / С.В. Діденко, Я.О. Горбенко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 127-131. – ISSN 2218-1199
967905
  Саранча І.Г. Організація соціально-педагогічної діяльності студентської молоді в межах реалізації соціальних проєктів / І.Г. Саранча, А.В. Хіля // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (75). – С. 125-135. – ISSN 1681-116Х
967906
  Удовенко Ю.М. Організація соціально-психологічної допомоги дітям, які пережили втрати внаслідок військових дій // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 165-176. – ISSN 2520-6265


  У статті досліджено психологічні особливості дітей, які пережили втрати внаслідок військових дій. Проаналізовано поняття "втрати", види та етапи переживання втрат; психічна травма і посттравматичний стресовий розлад. Визначено організаційні та ...
967907
  Бова А.А. Організація соціологічних опитувань потерпілих від злочинів щодо задоволеності роботою поліції у Великобританії // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 56-60. – ISBN 978-617-7364-24-4
967908
  Пашук А.Й. Організація судів на Україні в другій половині 17 століття / А.Й. Пашук. – Харків : Видавництво Харківського університету, 1961. – 48 с.
967909
   Організація судових та правоохоронних органів : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти. – Харків : Право, 2000. – 272с. – ISBN 966-7146-37-5
967910
  Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посібник у схемах / А.В. Лапкін. – Вид. 7-ме, змінене і допов. – Харків : Право, 2018. – 168, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 165-168. – ISBN 978-966-937-464-6
967911
  Шуневич К. Організація судово-експертизної діяльності в Латвії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 211-213
967912
  Щербак Н. Організація судової влади в Російській імперії наприкінці XVIII ст. та ії поширення на українські землі // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 2 (30). – С. 192-198. – ISSN 2306-9082
967913
  Ковальчук І. Організація судової влади у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 203-208. – ISSN 2307-8049
967914
  Комарова Т.В. Організація судової системи Європейського Союзу // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 79-96. – ISSN 1993-0909
967915
  Головко Ю.Г. Організація судової системи Європейського Союзу // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 82-87. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18)). – ISSN 2617-0515
967916
  Костєва Т.Б. Організація сучасних методів та форм навчання в університетській системі освіти // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 64-68. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 6 (299)). – ISSN 2076-586Х
967917
  Вовк С.М. Організація сучасного механізму фінансування охорони здоров"я в умовах трансформаційного періоду країни / С.М. Вовк, В.М. Лобас // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2015. – № 2 (2). – C. 8-12. – ISSN 2415-8763
967918
  Окіпняк А.С. Організація та вдосконалення навчання з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України / А.С. Окіпняк, В.В. Бурлюк, Р.М. Кирилюк // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 121-130


  Розглядається проблема викладання дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" у вищих навчальних закладах України в умовах недосконалості і суперечливості окремих положень правової бази у сфері цивільного захисту; незалежного рівня ...
967919
  Кремень Т.В. Організація та владні обмеження протестного електорату // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 544-551
967920
  Корольов Ю.О. Організація та діяльність ВНЗ в Україні як об"єкт адміністративно-правового регулювання на сучасному етапі // Актуальні проблеми розвитку права і держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Регіонал. навч. центр Всесвіт. митної орг., Ун-т митної справи та фінансів ; [ред. група: Куземко В.А. та ін.]. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 115-116. – ISBN 978-966-328-120-9
967921
  Лободаєв В. Організація та діяльність київського робітничого Вільного козацтва (листопад 1917 - січень 1918) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 58-62
967922
  Бортник С.М. Організація та діяльність міліції Української РСР в 1947 р.: основні аспекти / С.М. Бортник, В.А. Греченко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 17 (30). – С. 7-13. – ISSN 2519-2353
967923
  Греченко В.А. Організація та діяльність міліції УСРР у 1932 р. / В.А. Греченко, О.В. Брусакова // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 4 (6). – С. 45-52. – ISSN 2617-4162
967924
  Цушко С.Є. Організація та діяльність на українських землях повітових шляхетських сеймиків як станово-представницьких органів влади // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 60-68. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
967925
  Трепак Л. Організація та діяльність окупаційних органів юстиції у польському генеральному губернаторстві (1939-1945 років) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 87-94. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
967926
  Сливенко В.А. Організація та діяльність органів Всеукраїнської надзвичайної комісії на півдні України в січні-червні 1919 р. (за матеріалами Катеринославської губернії) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 9-13. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
967927
   Організація та діяльність органів прокуратури України : навч. посібник / [О.О. Шандула та ін.] ; за ред. канд. юрид. наук, проф.П.М. Каркача ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 498, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-609-1
967928
  Керзюк О. Організація та доступ до інформації у Британській бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 22-29. – ISSN 2224-9516
967929
  Фіщук О.С. Організація та еволюція гінецея Однодольних (Monocotyledons) // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 149-154 : рис. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 2227-3220
967930
  Ястремська С.О. Організація та здійснення дистанційного навчання студентів магістратури навчально-наукового інституту медсестринства тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 132-137. – ISSN 2413-1571
967931
  Прудченко І. Організація та зміст педагогічної практики в позашкільних навчально-виховних закладах комплексу Київського Фребелівського педагогічного інституту (1907 – 1920 рр.) / І. Прудченко, В. Кабанова // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 42-47
967932
  Соколов В.Ю. Організація та ідеологічна спрямованість навчального процесу середньої спеціальної бібліотечної освіти в Україні у 1920-1950-х рр. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 432-436
967933
  Цимбалюк В. Організація та координація боротьби з організованою транскордонною кіберзлочинністю // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.26-30. – ISSN 0132-1331
967934
  Тимошенко М.М. Організація та методика викладання дисциплін економічних спеціальностей / М.М. Тимошенко, І.М. Можарівчська // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 159-167
967935
  Візіренко С.В. Організація та методика внутрішнього контролю забезпечення виконання договірних зобов" язань / С.В. Візіренко, А.Д. Мансурова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 162-169. – ISSN 2308-1988
967936
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник для студ. вищ.навч. закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 295с. – ISBN 966-7767-88-4


  Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до дисертацій та авторефератів
967937
  Долинний Ю. Організація та методика проведення експериментальної роботи підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 48-53. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядається зміст організації та методики проведення експериментальної роботи підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями. При вирішенні завдань ...
967938
  Заднепровська С. Організація та методика ризик-орієнтованого аудиту операцій казначейства банку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 54-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
967939
  Лубенченко О.Е. Організація та методичне забезпечення фінансового моніторингу в аудиторській фірмі: новітні вимоги // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 81-91 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
967940
  Василюк М.М. Організація та методологія контролю якості аудиторських послуг : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Василюк Марія Михайлівна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
967941
  Данильян О.Г. Організація та методологія наукових досліджень : навч. посібник / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань. – Харків : Право, 2017. – 446, [2] с. – Бібліогр.: с. 437-446 та в кінці тем. – ISBN 978-966-937-214-7
967942
  Імас Є.В. Організація та методологія підготовки здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальність 017 "Фізична культура і спорт" / Є.В. Імас, О.І. Циганенко, С.М. Футорний // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1992-7894
967943
  Криворот Т.Г. Організація та перевірка методики підготовки майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 155-162. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")


  Обгрунтовано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення змісту, обрання методів, форм та засобів навчання. Визначено критерії оцінювання, показники та рівні підготовки майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики. Описано ...
967944
  Григурко І.О. Організація та планування виробництва в курсових та практичних роботах : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.О. Григурко, М.Ф. Брендуля, С.М. Доценко. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 231, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. з 1999 р. – Бібліогр.: 231. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 966-418-000-9
967945
  Дем"янишин В. Організація та проблеми здійснення бюджетного контролю як елемента бюджетного механізму держави / В. Дем"янишин, З. Лободіна // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 129-140. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто призначення бюджетного контролю як елемента бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави та виявлено проблеми його організації. Встановлено склад суб"єктів, які здійснюють бюджетний контроль, на всіх стадіях бюджетного ...
967946
  Іваненко О.І. Організація та проблеми фінансового моніторингу в кредитних спілках // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 93-94
967947
  Щегельська Ю.П. Організація та проведення PR-кампаній : навч. посібник освіт.-проф. програми спец. 6.030302 "Реклама і зв"язки з громадськістю" / к. політ. н., доц. Щегельська Ю.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн., Каф. реклами та зв"язків з громадськістю. – Київ : Фенікс, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 143 та в кінці гл. – ISBN 978-966-136-198-9
967948
  Бабак М.П. Організація та проведення виставок як складник роботи PR-менеджера // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 51-58


  Розглядаються традиції та практика проведення виставок українськими й закордонними компаніями. Дається керівництво до проведення й організації виставок, засноване на практичному досвіді багатьох компаній, у тому числі європейських, а також автора ...
967949
  Попов В.Д. Організація та проведення дистанційних уроків з географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 13-20 : табл., фото. – Бібліогр.: 5 назв.
967950
  Григоренко Т. Організація та проведення дослідження ефективності системи підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища ЗВО // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 85-88. – ISSN 2308-4634
967951
  Біленька Н.В. Організація та проведення науково-дослідної роботи у системі підготовки молодших медичних спеціалістів / Н.В. Біленька, О.Ю. Крикус // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 1 (19). – С. 7-10
967952
  Бахтіярова Х. Організація та проведення освітнього процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищій професійно-технічній школі (візія навчального менеджменту) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-7. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
967953
  Бурлака П. Організація та проведення перевірок щодо відбування засудженими військовослужбовцями покарань, призначених із застосуванням ст. 75 КК України, у Збройних силах України та інших військових формуваннях // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 55-58
967954
  Селюк О. Організація та проведення спеціального слідчого експерименту як форми контролю за вчиненням злочину: проблемні питання // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 278-279
967955
  Дмитрук О. Організація та способи надання закордонної допомоги українським дисидентам в другій половині 1960-80-х рр. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 315-324. – ISBN 966-8653-41-6
967956
  Ляшенко О.О. Організація та управління медичною службою Збройних Сил України в сучасних умовах // Проблеми військової охорони здоров"я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / М-во оборони України, Військово-медичний департамент, Укр. військово-медична акад. ; редкол.: Савицький В.Л., Лурін І.А., Власенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 47. – С. 294-303
967957
  Сааджан І Організація та управління природокористуванням у державах пострадянського простору // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 186-195
967958
  Отенко І.П. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки : навч. посібник / І.П. Отенко, Н.О. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 223, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 183-186. – Бібліогр.: с. 187-192. – ISBN 978-966-676-680-2
967959
  Дацків І. Організація та функціонування дипломатичної служби України у добу Центральної Ради // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634
967960
  Юсупов В.А. Організація та функціонування Служби безпеки України: напрями реформування // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 173-178. – (Серія "Право" ; вип. 2)
967961
  Юсупов В.А. Організація та функціонування Служби безпеки України: напрями реформування // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 247-252. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
967962
  Макаренко С.О. Організація творчого навчання обдарованих дітей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 155-163


  Навчання обдарованих дітей розглядається як творчий процес. Ключові поняття: обдарованість, навчання, творчість, творчий потенціал. Обучение одаренных детей рассматривается как творческий процес. Еducation of gifted children is considered as a ...
967963
  Ніколаєнко В.В. Організація текстової діяльності студентів-іноземців у процесі навчання мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 156-161. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
967964
   Організація тексту. – К, 1979. – 104с.
967965
  Фролов В.С. Організація територіальної оборони України в умовах гібридної війни з Росією / В.С. Фролов, В.М. Семененко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 8-16. – ISSN 2618-1614
967966
  Слєсар Т. Організація технології облікового процесу власного капіталу / Т. Слєсар, Э. Шара // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 145-159. – ISSN 2786-4537
967967
  Петриченко О.А. Організація технологічних процесів та оцінка технологій утримання худоби // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 21, листопад. – С. 8-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
967968
  Зайцев С.І. Організація тилового забезпечення революційної повстанської армії України (Махновців) // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 134-141. – ISSN 2313-5603
967969
  Польова В.О. Організація торгівлі електронними книгами: вітчизняний та зарубіжний досвід // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 86-88. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
967970
  Авдєєва Н.Ю. Організація транспортно-пересадкових вузлів як ключових сполучних елементів транспортної системи міста / Н.Ю. Авдєєва, А.М. Біла // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 68-75 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
967971
  Кифяк В.Ф. Організація туризму : навч. посібник / В.Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги - XXI, 2011. – 343, [1] с. – Бібліогр.: с. 340-343. – ISBN 978-966-2147-08-7
967972
  Любіцева О. Організація туризму Іспанії в умовах періодичних конфліктів / О. Любіцева, Г. Заваріка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 60-65. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан організації туризму в Іспанії в період періодично виникаючих конфліктів. Використано методи аналізу, синтезу, історичний, статистичний, порівняльно-географічний, політичного маркетингу. Розглянуто особливості впливу на ...
967973
  Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., допов. і доопрац. – Херсон : Олді-плюс, 2016. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 233-242. – ISBN 978-966-289-076-1
967974
  Паньків Наталія Організація туристичних ресурсів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 142-147 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
967975
  Корнієцький О.В. Організація туристичного бізнесу / О.В. Корнієцький, В.М. Орел, Н.М. Колпаченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 162-168. – (Економічні науки)
967976
  Чорномаз Б.Д. Організація Українських Націоналістів (ОУН) в політичних процесах Європи перед початком і на початку Другої світової війни // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 96-100. – (Серія "Історичні науки")
967977
  Кричевський Р. Організація українських націоналістів в Україні / Р. Кричевський. – Львів, 1991. – с.
967978
  Джаман Я.В. Організація українського етнографічного екскурсійного маршруту поліетнічними Чернівцями // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 245-247. – ISBN 978-617-7069-75-8
967979
  Гуцалюк О.М. Організація управління економічною безпекою корпоративного інтеграційного розвитку // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 66-73. – ISSN 2413-9610
967980
  Оністрат О.А. Організація управління інтелектуальною власністю у військово-технічній сфері // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 96-105. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
967981
  Завадський Й.С. Організація управління міжгосподарськими підприємствами та об"єднаннями. / Й.С. Завадський. – 2-е вид. – К., 1979. – 48с.
967982
   Організація управління процесом професійної підготовки економістів / Ю.В. Кліпа, Н.М. Рідей, Н.М. Титова, Д.Г. Павленко, В.І. Тимошенко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 87-104. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
967983
  Остапенко А. Організація управління якістю підготовки фахівців закладів вищої освіти: теоретичний аспект // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – C. 67-75. – ISSN 2077-1827


  У статті розкрито проблему організації управління якістю підготовки майбутніх фахівців, уточнено поняття "якість навчального процесу", виокремлено й охарактеризовано показники якості навчального процесу вищої школи, розкрито завдання забезпечення ...
967984
   Організація управління якістю праці та продукції в сільському господарстві. – К, 1983. – 168с.
967985
  Лепетан І.М. Організація управлінського обліку за центрами витрат у сільськогосподарських підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 19-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
967986
  Юрчишин В.В. Організація управляння в районній ланці АПК. / В.В. Юрчишин. – К., 1984. – 88с.
967987
  Єлізаров К.Н. Організація уроку фізики / К.Н. Єлізаров. – Київ, 1954. – 172 с.
967988
  Шорін М Організація участі прокурорів у кримінальному судочинстві / М Шорін, К. Матвієнко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.30-35
967989
  Кузікова С. Організація фахової підготовки студентів-психологів як технологія формування суб"єкта саморозвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 36-40. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Наведено експериментально перевірені психолого-педагогічні умови й технології оптимізації становлення суб"єкта особистісного і професійного саморозвитку в процесі фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності. Розкрито предмет, ...
967990
  Бондарчук Н.Я. Організація фізичного виховання молоді в західній Україні / Н.Я. Бондарчук, В.Д. Чернов, О.І. Тимочко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 28-32. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Актуальність проблем урахування особливостей Західного регіону України у фізичному вихованні молоді пов"язана із впливом рис менталітету і колективного характеру, оточуючого середовища, умов проживання на суб"єктивні цінності та установки, показники ...
967991
  Коваль О.Г. Організація фізичноі активності школярів старшого віку // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 71-74. – Бібліогр.: 4 назв.
967992
  Бунчук М.Ф. Організація фізичної культури / М.Ф. Бунчук. – К., 1970. – 295с.
967993
  Отенко І.П. Організація фінансово-економічної безпеки бізнес-процесів інноваційного розвитку підприємства / І.П. Отенко, Д.В. Комарков, Р.П. Шкребень // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 144-149. – ISSN 2222-4459
967994
  Примак Микола Володимирович Організація фінансової діяльності інформаційних комплексів : Дис... канд. економ.наук: 08.04.01. / Примак Микола Володимирович; КНУ. – Київ, 2000. – 191л. – Бібліогр.:л.174-184
967995
  Мен Сіан Організація художньо-комунікативного досвіду студента-вокаліста як педагогічна проблема // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 140-145. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
967996
  Полонська-Василенко Організація Центральної Ради // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 206-208


  Із книги Н. Полонської-Василенко "Історія України 1900-1923 рр."
967997
  Жорова І. Організація шкільної освіти України на початку ХХ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 111-121. – ISSN 2312-5993
967998
  Торанський М. Організація, методика та облік курсової роботи в кооперації / М. Торанський. – Х.-К., 1931. – 210с.
967999
  Дячун О.В. Організація, нормування та оплата праці : Навчальний посібник / О.В. Дячун; Мін-во освіти і науки України; Наук.-методичний центр вищої освіти. – Львів : Афіша, 2001. – 220с. – ISBN 966-95063-76-6
968000
  Літовченко І.М. Організація, що навчається, як феномен сучасної економіки знань: американський контекст // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 200-206. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,