Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
966001
  Костенко С.К. "Організаційно-правовий статус кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів" : дис. ... д-ра філософії : 12.00.10, 081 / Костенко Сергій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 284 арк. – Додатки: арк. 263-284. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 231-262
966002
   "Організаційно-правові проблеми економічної безпеки України та кадрове забезпечення їх вирішення" 20-21 червня 1995 р. Матеріали науково-практичної конференції. – Львів : Край, 1995. – 156с.
966003
  Кравчук Христина Організації загальностудентського представництва в УРСР у 1920-ті роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 31-34. – ISSN 1728-9343
966004
   Організації Об"єднаних націй - 75! // Київський університет. – Київ, 2020. – Жовтень (№ 5). – С.3


  "Україна у 1945 році стала однією з держав-співзасновниць ООН. Делегація України взяла активну участь у конференції в Сан-Франциско, зробивши вагомий внесок у розробку Статуту ООН (зокрема, координувала процес підготовки Преамбули та Цілей і Принципів ...
966005
  Картель Т. Організації самостійної роботи студентів технічних закладів вищої освіти у процесі навчання іноземної мови // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 42. – С. 94-98. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
966006
  Чуткий А. Організації студентів-грузинів Київського комерційного інституту початку ХХ ст. та біографії "активу" цих організацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 47-60. – (Історія ; вип. 1 (140)). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються засновані студентами-грузинами у Київському комерційному інституті в 1909-1912 рр. організації. Їх можна поділити на науково-орієнтовані (Гурток любителів грузинської культури, Гурток любителів грузинської літератури, Науковий гурток ...
966007
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в авторитарній системі соціального управління / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ, 2007. – 76 с. – ISBN 978-966-8640-30-8
966008
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в демократичній системі соціального управління / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2007. – 102с. – ISBN 978-966-8640-31-5
966009
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в системах соціального управління (соціологічний аналіз) : Монографія / М.В. Туленков; Мін-во праці та соціальної політики України; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2005. – 222с. – ISBN 966-8640-01-2
966010
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в тоталітарній системі соціального управління / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2006. – 75с. – ISBN 978-966-8640-29-2
966011
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія у фокусі соціологічого дискурсу // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 223-239. – ISBN 978-966-2229-90-5
966012
  Сенченко М. Організаційна війна в умовах псевдодемократії // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (276), липень. – С. 3-9. – ISSN 2076-9326
966013
  Туленков М.В. Організаційна впорядкованість систем соціального управління (модель соціологічного аналізу) / М.В. Туленков; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2006. – 102с. – ISBN 978-966-8640-28-5
966014
  Кочкодан В. Організаційна діяльність українських жіночих товариств Східної Галичини на сторінках регіональної преси (1887-1939 рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 130-142. – ISSN 1998-4634
966015
  Мельник В.М. Організаційна еволюція Римської курії як державної служби Ватикану // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 178-180
966016
  Сенченко М. Організаційна зброя та її латентний вплив на соціально-комунікаційний простір // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 18-23. – ISSN 2076-9326
966017
  Корбецький М.Б. Організаційна інфраструктура державного управління розвитком ДПП у сфері житлового будівництва: зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 128-133. – ISSN 2306-6814
966018
  Кравченко Г. Організаційна культура в адміністративному управлінні закладами вищої освіти Китаю / Г. Кравченко, Лань Дзін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 78-86. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
966019
  Смолінська О. Організаційна культура вишу і знання як результат його діяльності та вияв цілісності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 51-59. – ISSN 1682-2366
966020
  Іщук О.В. Організаційна культура вищого навчального закладу: психологічне дослідження // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – С. 61-68 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2411-3190
966021
  Яромич С. Організаційна культура державної служби й імідж державних службовців / С. Яромич, І. Гречкосій // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 111-115. – бібліогр. на 26 пунктів
966022
  Нідзієва В. Організаційна культура закладу загальної середньої освіти як об"єкт моделювання та змістова компонента підручника для керівника закладу освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 194-205. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
966023
  Шавкун І.Г. Організаційна культура: ціннісний аспект / І.Г. Шавкун, Я.С. Дибчинська // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 425-430. – ISSN 2076-1554
966024
  Бережний Є.Б. Організаційна модель аудиту витрат діяльності підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 268-274. – ISSN 2222-4459
966025
  Жилюк Катерина Анатоліївна Організаційна перебудова корпорацій під впливом розвитку інформацїйно-телекомунікаційних технологій // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-54. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті здійснюється аналіз впливу розвитку інформаційних технологій на організацію. Існування підприємства, що являє собою ієрархію, обумовлюється існуванням трансакційних витрат, зокрема: інформаційних; пошуку інформації; узгодження та укладання ...
966026
  Ходанович О.Л. Організаційна перебудова радянських органів державної безпеки в Україні у період Другої світової війни // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (35). – С. 73-84. – ISSN 2707-1383
966027
  Власова А.М. Організаційна поведінка : Навчальний посібник / А.М. Власова, Л.М. Савчук, В.Б. Савінова; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 96с. – ISBN 966-574-165-9
966028
  Оуенс Р.Г. Організаційна поведінка в освіті : Керівництво учбовими закладами та шкільна реформа / Роберт Г. Оуенс. – Харків : Каравела, 2003. – 488с. – ISBN 966-586-112-3
966029
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (16). – 2019. – 90, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
966030
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (17). – 2019. – 121, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
966031
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (18). – 2019. – 93, [2] c. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2019.4.18 - Резюме укр., рос., англ. мовами
966032
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (19). – 2020. – 97, [1] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2019.4.18 - Резюме укр., рос., англ. мовами
966033
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 2/3 (20). – 2020. – 109, [2] с. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2020.2.20 - Резюме укр., рос., англ. мовами
966034
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ : ЛОГОС, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (21). – 2020. – 128. – DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/2.2020.2.20 - Резюме укр., рос., англ. мовами
966035
   Організаційна робота // Звіт Організації ветеранів Київського національного університету імені Тараса Шевченка : за період - 2012 року по 2015 рік : (схвалено звіт.-вибор. конф. 26 лют. 2016 р.) / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Організація ветеранів. – Київ, 2016. – С. 6-14


  "Бібліотека імені М. Максимовича до кожної пам"ятної дати демонструє тематичні виставки наукової й художньої літератури, бере участь у підготовці експозицій, присвячених юбілейним датам видатних вчених та громадських діячів". - С. 8.
966036
   Організаційна робота в комсомолі. – К., 1969. – 26с.
966037
  Петрович Й.М. Організаційна система управління як основа економічної безпеки підприємства / Й.М. Петрович, І.І. Новаківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-11. – ISSN 0321-0499
966038
  Косенко Юлія Організаційна структура готелю // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 2/3, квітень - червень. – С. 14-17 : фото
966039
  Покиньтелиця В.М. Організаційна структура державної податкової служби: напрями реформування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 157-163. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
966040
  Гайдук Л.А. Організаційна структура інноваційно-цільового управління діяльністю промислових підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 155-160


  Досліджена доцільність формування організаційної структури інноваційно-цільового управління діяльністю промислового підприємства, враховуючи особливості цільових програм та проектів як об"єктів управління. The expediency of formation of organizational ...
966041
  Іваницька Л. Організаційна структура київського університету від середини 1960-х до початку 1990-х рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 21-29


  У статті досліджуються питання трансформації організаційної структури Київського національного університету імені Тараса Шевченка з середини 1960-х до початку 1990-х років. Статья посвящена 180-летию со дня основания Киевского национального ...
966042
  Климков В.О. Організаційна структура органів публічного управління // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 63-69.
966043
  Плющ Р.М. Організаційна структура та розподіл повноважень у місцевому самоврядуванні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 19-21
966044
  Симоненко В.М. Організаційна структура фінансово-економічної служби промислового підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 153-156. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
966045
  Погребенник О.І. Організаційна структура як функціональна складова політичних партій // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 336-343
966046
  Погребенник О.І. Організаційна структура як чинник функціонування політичних партій : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Погребенник О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
966047
  Погребенник О.І. Організаційна структура як чинник функціонування політичних партій : дис. ... канд.політ. наук : 23.00.02 / Погребенник О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 224 л. + Додатки: л. 219-228. – Бібліогр.: л. 194-218
966048
  Карпінчук Г.В. Організаційна та наукова діяльність Олександра Дорошкевича в галузі шевченкознавства // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 129
966049
  Палеха Ю.І. Організаційна техніка : навчально-практичний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Ліра-К, 2008. – 193 с. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-96938-1-5
966050
  Кагановська Т.Є. Організаційне-правове забезпечення права на здобуття вищої юридичної освіти в умовах загальнодержавного карантину // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 22-28. – (Серія "Право" ; вип. 29). – ISSN 2075-1834
966051
  Бєдова О.А. Організаційне забезпечення адаптації законодавства України до acquis ЄС : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Бєдова Олена Анатоліївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр: 16 назв
966052
  Царенко О.В. Організаційне забезпечення впровадження нструментарію управління конкурентними перевагами на підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 249-253. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
966053
  Федорова Я.Б. Організаційне забезпечення дистанційного навчання для вищої педагогічної освіти / Я.Б. Федорова, Н.В. Осипова, А.Ю. Седов // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 5. – С. 65-71. – ISSN 1998-6939
966054
  Бринцев В.Д. Організаційне забезпечення діяльності судів на регіональному рівні : нормативна база, проблеми та шляхи їх вирішення / В.Д. Бринцев. – Київ : Юстініан, 2003. – 400с. – (Книжкова полиця судді). – ISBN 966-96155-8-5
966055
  Родіонов О.В. Організаційне забезпечення екологічного менеджменту // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 183-190. – Бібліогр.: на 8 пунктів
966056
  Сац Б.Б. Організаційне забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку / Б.Б. Сац, А.О. Тимків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 12 (157). – С. 97-106. – Бібліогр.: с. 98, 102, 105


  Розкрито сутність організаційного забезпечення інвестиційного ризик-менеджменту банку. Висвітлено шляхи оптимізації і збалансування організаційної структури банку у сфері управління інвестиційними ризиками.
966057
  Дєгтяр А. Організаційне забезпечення контроллю реалізації державно - управлінських рішень // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.14-18
966058
  Деревягіна Н.І. Організаційне забезпечення публічного управління охороною навколишнього природного середовища / Н.І. Деревягіна, А.М. Пугач, А.І. Плотницька // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 122-126. – ISSN 2306-6814
966059
  Білорус Т.В. Організаційне забезпечення системи управління персоналом підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 144-148.
966060
  Халіна О.В. Організаційне забезпечення функціонування системи контролінгу на підприємстві // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 236-243. – ISSN 1998-6912
966061
  Ястремська О.М. Організаційне забезпечення якості трудової діяльності керівників промислових підприємств : монографія / Ястремська О.М., Яковенко К.В., Томах В.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-676-324-5
966062
  Остапенко Є.О. Організаційне оформлення Українського Вільного козацтва // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 104-112. – ISSN 1728-3671
966063
  Чернявський Анатолій Дмитрович Організаційне проектування : Навч. посібник / Чернявський Анатолій Дмитрович; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 2005. – 160с. – ISBN 966-608-415-5
966064
  Кубах Т.Г. Організаційний аспект участі банківського сектора економіки в легалізації доходів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 366-373
966065
  Смульська А.В. Організаційний вплив саморозвитку особистості на формування компетентностей випускника першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (галузь знань 08 "Право", спеціальність 081 "Право") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 175-180. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
966066
  Хомутенко А.В. Організаційний ефект від управління фінансами України / А.В. Хомутенко, В.П. Хомутенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 55-60. – ISSN 2306-6806
966067
  Каганович Л.М. Організаційний звіт ЦК 16 з"їздові ВКП(б) / Л. Каганович. – Харків : Держвидав України, 1930. – 139 с.
966068
  Янишівський В. Організаційний капітал: сучасний стан та вплив на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 20-24. – ISSN 1728-9343
966069
  Дурман О.Л. Організаційний механізм державного управління освітнім інформаційно-комунікаційним середовищем : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Дурман Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
966070
  Дятлова В.В. Організаційний механізм регулювання національних систем стандартизації і сертифікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 109-113. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
966071
  Вівчар О.І. Організаційний механізм управління соціогуманітарною компонентою забезпечення економічною безпекою підприємств у фокусів сучасних викликів та загроз / О.І. Вівчар, М.Ф. Зяйлик // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 42-46. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
966072
  Калашнікова С.А. Організаційний розвиток вищого навчального закладу та його значення у розбудові лідерського потенціалу університетів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред. Андрущенко В. ; редкол.: Бакіров В., Євтух М., Згуровський М. [та ін.]. – Київ, 2012. – № 3 (дод. 2), т. 1, тематич. вип. : Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу. – С. 40-43. – ISSN 2078-1016
966073
  Бєлко І.А. Організаційний розвиток підприємств: теоретико-методичні аспекти та перспективи впровадження в підприємствах // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 94-104 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
966074
  Бондаренко В.А. Організаційні аспекти антимонопольного регулювання в контексті європейської інтеграції / В.А. Бондаренко, Н.О. Пустова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 101-111. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
966075
  Рожманов В. Організаційні аспекти залучення інвестицій у виробниче підприємство // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 2. – С. 48-49. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
966076
  Боднар А.О. Організаційні аспекти проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення / А.О. Боднар, Д.М. Солопчук // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 25-28 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
966077
  Романчук О. Організаційні аспекти професійної підготовки магістрів спеціальності "Рух і спорт" в Австрії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 68-81. – ISSN 2312-5993
966078
  Світлична В.Ю. Організаційні аспекти реалізації інформаційно-аналітичного забезпечення безпекоорієнтованого управління будівельними підприємствами / В.Ю. Світлична, Д.М. Вершиніна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 31-36 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
966079
  Дорофеєва О.В. Організаційні аспекти управління фінансовими ризиками лізингових компаній : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 109-114 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
966080
  Пішеніна К.К. Організаційні аспекти формування інтегрованих структур у сфері освіти // II Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії" : 9 листоп. 2018 р., [м. Миколаїв, Україна : збірник] / "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії", міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 66-68. – ISBN 978-617-7326-40-2
966081
  Петюх В. Організаційні аспекти формування комплексної внутрішньовузівської системи сприяння працевлаштуванню студентів та випускників / В. Петюх, О. Кир"янова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 150-153. – Бібліогр.: 4 пункта. – ISBN 966-654-173-4
966082
  Антоняк І.П. Організаційні аспекти функціонування вищої історичної освіти у Львові (1944-1957 рр.) // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 44-50. – ISBN 978-966-981-185-1
966083
  Черваньов Д. Організаційні важелі інноваційного розвитку економіки України / Д. Черваньов, В. Сторожук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 109-111. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано та розкрито основні теоретичні положення формування інноваційного типу розвитку економіки України в відповідності до системного та функціонального підходів, визначено, що одним з головних пріо-ритетів країни є формування ...
966084
  Чепак В.В. Організаційні взаємодії у вимірі мережевого підходу // Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансфомацій : зб. наук. статей / Каф. галузевої соціології Ф-ту соціології Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А.О. Петренко-Лисак, В.В. Чепак ; вітальне слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Каравела, 2017. – С. 240-247. – ISBN 978-966-2229-90-5
966085
  Васюк Оксана Організаційні етапи педагогічної орієнтації, форми та методи її ефективного формування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 23-26. – Бібліогр. в кінці ст.
966086
  Лубенченко О.Е. Організаційні засади аудиту фінансової звітності в Україні / О.Е. Лубенченко, М.М. Василюк // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 92-97 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
966087
  Переймибіда Л.В. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. педагог. наук : спец. 13.00.01- Загальна педагогіка та історія педагогіки / Переймибіда Л. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
966088
  Переймибіда Л.В. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Переймибіда Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 250л. – Бібліогр.: л.237-250
966089
  Запорожченко Ю. Організаційні засади забезпечення якості вищої освіти в Ірландії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 313-319. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
966090
  Двуліт З.П. Організаційні засади імплементації толінгових операцій суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності / З.П. Двуліт, Н.Р. Стасюк, А.Р. Куцин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 45-50. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто тлумачення поняття “толінг”, виділено ключові критерії визнання толінгових операцій. Сформовано типовий алгоритм імплементації толінгових операцій та охарактеризовано ключові його етапи. Узагальнено перелік документів, необхідних для ...
966091
  Бугрій В. Організаційні засади історичної освіти в Сумському педагогічному інституті (1933–1943) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 6 (90). – С. 200-210. – ISSN 2312-5993
966092
  Кириленко О. Організаційні засади нормування процесів формування авторитетних записів у Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого / О. Кириленко, Р. Миколенко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (90). – С. 31-32
966093
  Краснянський К.В. Організаційні засади проведення комплексних змагань з неолімпійських видів спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Краснянський Кирило Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
966094
  Попова І. Організаційні засади протидії злочинам у сфері використання платіжних карток // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 10. – С. 121-123.
966095
  Варга Н.І. Організаційні засади професійної підготовки викладача вищої школи США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 26-30. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (45)). – ISSN 2524-0609
966096
  Євтушенко Є.Г. Організаційні засади спортивно-масової роботи у аграрних закладах вищої освіти України (друга половина 40-х – 80-ті рр. ХХ ст.) // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 72-76. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
966097
  Польгун К.В. Організаційні засади створення електронного освітнього середовища закладу вищої освіти на базі платформи MOODLE // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 1. – С. 68-73. – ISSN 2413-1571
966098
  Рогунова С.М. Організаційні засади створення системи внутрішнього фінансового контролю і аудиту в бюджетній сфері на регіональному рівні // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 77-81.
966099
  Семеніхін І.М. Організаційні заходи до проведення документальної ревізії фінансово-господарської діяльності військ // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 192-197.
966100
  Берлач Ю. Організаційні заходи протидії рейдерству в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 109-111.
966101
  Бабич Н.М. Організаційні заходи щодо створення консульств // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 150-151
966102
  Тенлор Джон Організаційні зміни в університетах Великої Британії: нові моделі інституційного менеджменту та роль академічного персоналу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 99-122. – ISSN 1682-2366
966103
  Тейлор Джон Організаційні зміни в університетах Великої Британії: нові моделі інституційного менеджменту та роль академічного персоналу / пер. Ю.М. Заїки // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 99-121. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Предметом цієї статті стали організаційні зміни в чотирьох провідних університетах Великої Британії, які справили значний вплив на повсякденну роботу академічного персоналу і його роль в управлінні університетами.
966104
  Мартусенко І.В. Організаційні зміни регіонального медичного комплексу в період переходу до ринкових умов : Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 159-166 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
966105
  Підмурняк О.О. Організаційні зміни як головні складові у процесі організаційно-управлінської реструктуризації підприємств автомобільної галузі України / О.О. Підмурняк, Д.О. Баюра // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – C. 81-87. – ISSN 2306-6806
966106
  Петров С.Г. Організаційні і правові основи вирішення проблем протидії кіберпосяганням у Європейському Союзі // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Довгань О.Д., Брижко В.М., Томаш Шеффлер [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (32). – С. 99-105. – ISSN 2616-6798
966107
  Штірбу А.В. Організаційні і технологічні прийоми культивування винограду : практ. посібник / Андрій Штірбу. – Київ : ІА Інфоіндустрія, 2019. – 141, [3] с. : іл., табл. – Український проект бізнес-розвитку плодоовочівництва UHBDP який фінансується М-вом міжнар. справ Канади, співфінансується та реалізується Менонітською Асоціацією Економічного Розвитку (MEDA). – Бібліогр.: с. 80-82
966108
  Жучінський О.Ю. Організаційні й фінансово-економічні інструменти демократизації управління та регулювання розвитку підприємств соціально-культурної сфери в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 129-135. – ISSN 2306-546X
966109
  Жукова В.П. Організаційні кризи в бібліотеці // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 43-46
966110
  Рябоконь В.П. Організаційні напрями соціально-економічних перетворень в аграрному секторі // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 6. – С. 110-116
966111
  Засанська О.В. Організаційні основи боротьби із легалізацією тіньових капіталів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 28-34. – ISSN 1993-6788
966112
  Кравченко Р.М. Організаційні основи діяльності органів військової контррозвідки в європейських країнах // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 151-160. – ISSN 2310-9769
966113
  Гула Л. Організаційні основи проведення судово-медичної експертизи живих осіб / Л. Гула, Х. Пелех // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 124-127. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
966114
  Шигаль Д.А. Організаційні особливості інституту мирових суддів, введеного за судовою реформою1864 р. на території українських губерній // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 21-27. – ISSN 0201-7245
966115
  Кальниш Ю. Організаційні особливості та перспективи розвитку системи професійного навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні / Ю. Кальниш, В. Гриненко // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.298-310
966116
  Варічева Р.В. Організаційні передумови удосконалення економічного механізму внутрішньовиробничого управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 60-68.
966117
  Каганович Л.М. Організаційні питання (партійне і радянське будівництво) : доповідь на XVII з"їзді ВКП(б) 6 лютого 1934 р. / Л.М. Каганович ; XVII з"їзді ВКП(б). – Київ : Партвидав ЦК КП (б)У, 1934. – 116 с.
966118
  Рудецька Н.А. Організаційні питання бухгалтерського обліку електронної торгівлі / Н.А. Рудецька, І.О. Скрінік // Вісник Східноукраїнського національного університету : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2006. – № 5 (99). – С. 86-89
966119
  Білоусов В.І. Організаційні принципи КПРС / В.І. Білоусов. – Київ, 1976. – 48с.
966120
  Донцов О.П. Організаційні принципи марксистсько-ленінської партії / О.П. Донцов, М.І. Петров. – К., 1976. – 48с.
966121
  Бабак Г.В. Організаційні системи галузевого управління / Бабак Г.В., Зорич І.С. – Київ : Знання, 1977. – 48 с. – (Т-во "Знання" УРСР. Школа госп. управління)
966122
  Сакевич І.А. Організаційні структури та функції управління підприємствами в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 33-36.
966123
  Ярмолка В.М. Організаційні структури управління маркетингом на посередницьких підприємствах туристичної індустрії // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 156-161. – ISSN 1993-6788
966124
  Шипілін М. Організаційні структури управління та відомчі норми чисельності працюючих на підприємствах по будівництву мостів / М. Шипілін, В. Одерій, О. Лучко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-41
966125
  Деньга Світлана Миколаївна Організаційні структури як основа системи господарського контролю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-242. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано побудову організаційних структур підприємства залежно від систем господарського контролю. Систематизовано види організаційних структур та їхні елементи. Сформульовано рекомендації щодо окремих елементів організаційного проектування.
966126
  Деньга Світлана Миколаївна Організаційні структури як основа системи господарського контролю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-242. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано побудову організаційних структур підприємства залежно від систем господарського контролю. Систематизовано види організаційних структур та їхні елементи. Сформульовано рекомендації щодо окремих елементів організаційного проектування.
966127
  Сіненок І. Організаційні та економічні механізми регулювання рибальства та аквакультури // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 4 (16). – С. 122-130. – ISSN 2411-5215
966128
  Ковтун В.А. Організаційні та економічні складові виробництва сільськогосподарської продукції // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 64-71. – ISSN 1997-4167
966129
  Яремчук С.С. Організаційні та інституційні трансформації конфесійних практик у сучасному українському соціумі : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Яремчук Сергій Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 506, [1] арк. – Додатки: 478-506, [1] арк. – Бібліогр.: 446-477 арк.
966130
  Рожелюк В. Організаційні та методичні аспекти внутрішньогоконтролю процесу переробки продукції / В. Рожелюк, С. Питель // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 121-131 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
966131
  Користін О.Є. Організаційні та методичні засади підготовки фахівців з фінансового моніторингу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-38.
966132
  Желюк Т. Організаційні та методичні підходи до реалізації та оцінки ефективності регуляторної політики як конкурентоспроможного інструмента державного регулювання економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 26-37. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
966133
  Бєлоброва Т.А. Організаційні та методичні підходи щодо використання електронних засобів в підготовці студентів // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 156-160. – ISBN 978-966-927-534-9
966134
  Компанієць М.М. Організаційні та організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування в організації та здійсненні безоплатної правової допомоги // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 31-56. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
966135
   Організаційні та правові аспекти забезпечення безпеки і стійкості критичної інфраструктури України : аналіт. доповідь / [Д.Г. Бобро, С.П. Іванюта, С.І. Кондратов, О.М. Суходоля] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2019. – 223, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 220-222. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-258-2
966136
   Організаційні та правові елементи інституційного механізму забезпечення гендерної рівності в Україні / [О. Пищуліна, С. Рябошапка, К. Левченко, Т. Марценюк]. – Запоріжжя : Друкарський світ, 2011. – 139, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 138-139 та в підрядк. прим. – (Гендерна політика). – ISBN 978-966-2333-07-7
966137
  Строков І.В. Організаційні та правові заходи забезпечення прав потерпілого від злочину // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 280-283.
966138
  Малков Д.І. Організаційні та соціально-економічні засади розвитку громадського харчування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Малков Денис Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 10 назв
966139
  Гайдук В.А. Організаційні та соціально-економічні фактори розвитку конкурентного потенціалу регіону / В.А. Гайдук, В.І. Логвинвнко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 10-15. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
966140
  Краснова М.В. Організаційні та функціонально-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 115-119
966141
  Давидова Ірина Організаційні трансформації бібліотечно-інформаційного виробництва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 26-28. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається вектор розгортання організаційних трансформацій бібліотечно-інформаційного виробництва в умовах переходу до нового типу суспільства - інформаційного.
966142
  Криштанович М.Ф. Організаційні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні права у закладі вищої освіти // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 363-367. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
966143
  Кричевська Т. Організаційні форми взаємодії глобального і суверенного монетарного простору: висновки для політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 86-95 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
966144
  Іванцова О.В. Організаційні форми здійснення адвокатської діяльності в Україні: проблеми вдосконалення правового регулювання // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 3 (90). – С. 41-45.
966145
  Волик Н.Г. Організаційні форми інноваційної діяльності та її інфраструктура // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 50-55. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
966146
  Задорожня Г.В. Організаційні форми роботи постійних комісій представницьких органів місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 70-75
966147
   Організаційно- правові аспекти функціонування системи оподаткування недержавного пенсійного забезпечення громадян України / Є.В. Остропольська, Я.В. Ашиткова, В.Е. Черенкова, Я.П. Гоптар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 49-52. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
966148
  Кальченко В.М. Організаційно- правові засади державного регулювання енергоринку в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 125-128. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
966149
  Остенський А.Й. Організаційно- правові засади діяльності та перспективи розвитку судоої палати Вищого господарського суду України з розгляду справ, що виникають з податкових та інших відносин, пов"язаних з державним // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.311-316. – ISBN 966-7784-65-7
966150
  Токарук Л.С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах : Дис. ... канд. пед. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Токарук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 215л. + Додатки: л. 191-215. – Бібліогр.: л. 167-190
966151
  Токарук Л.С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01 / Токарук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
966152
  Долішній М.П. Організаційно-господарська програма виробничого об"єднання / М.П. Долішній, П.І. Біленький. – К., 1987. – 32с.
966153
  Садовський К.С. Організаційно-господарський план колгоспу / К.С. Садовський. – Херсон, 1970. – 52 с.
966154
  Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини у галузі телекомунікацій / О.П. Віхров, І.О. Віхрова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 179-184.
966155
  Віхров О. Організаційно-господарські правовідносини: загальне та особливе // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 100-103.
966156
  Гайдук Л.А. Організаційно-еконогмічні умови реалізації системи інноваційно-цільового управління підприємством // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 38-43. – Бібліогр.: на 4 пункти. – ISBN 966-614-021-7
966157
  Барабанова Ю.Є. Організаційно-економічна модель трансформації логістичного менеджменту України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 208-212 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
966158
  Гора А.В. Організаційно-економічна основа забезпечення зайнятості молоді // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 15-22. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 1). – ISSN 2707-8620
966159
  Силенко О.М. Організаційно-економічне забезпечення інноваційного розвитку металургійних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Силенко Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Полтав. політехніка ім. Юрія Кондратюка". – Полтава, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
966160
  Богославський М.Ю. Організаційно-економічне забезпечення корпоративної безпеки акціонерного товариства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Богославський Микола Юрійович ; М-во освіти і науки України, Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
966161
  Набока Ю.В. Організаційно-економічне забезпечення маркетингової діяльності підприємства на ринку медичного туризму : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Набока Юрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
966162
  Андрущенко О.С. Організаційно-економічне забезпечення природоохоронного стимулювання енергозбереження : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Андрущенко Олеся Сергіївна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. – Одеса, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
966163
  Кузнєцова А.Я. Організаційно-економічне забезпечення розвитку національної інноваційної системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 37-40
966164
  Білоус С. Організаційно-економічне забезпечення розвитку туризму в передень Євро-2012 // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 22-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
966165
  Зеленський С.В. Організаційно-економічне забезпечення формування стратегії соціально-економічного розвитку міст України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Зеленський Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
966166
  Крисак А.І. Організаційно-економічне підгрунтя використання меліорованих земель на конкурентних засадах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 11-15. – ISSN 2306-6814
966167
  Міщук Н.В. Організаційно-економічне регулювання розвитку освіти в системі конкурентоспроможності молоді на ринку праці України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Міщук Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
966168
  Павлов Р. Організаційно-економічний механізм антикризового регулювання банківського сектора національної економіки: теоретичні аспекти та вдосконалення // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 39-41. – ISSN 1728-9343
966169
  Лич В.М. Організаційно-економічний механізм державного регулювання формування трудового потенціалу в сфері зайнятості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 3-8. – Бібліогр.: на 5 пунктів
966170
  Корінько М.Д. Організаційно-економічний механізм диверсифікації діяльності суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 134-142. – ISSN 1993-6788
966171
   Організаційно-економічний механізм екологізації суспільно-господарських відносин // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2005. – С. 48-116. – (Економіка ; № 10 (82)). – ISSN 1817-9215
966172
  Пулька Ч. Організаційно-економічний механізм енергозбереження на підприємстві / Ч. Пулька, Ю. Дзядикевич // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 40-49. – ISSN 2409-8892
966173
  Конопльова І. Організаційно-економічний механізм інституційного забезпечення управління економікою: державний та регіональний аспект / І. Конопльова, В. Папп // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-51. – ISSN 1810-3944
966174
  Конопльова Ірина Організаційно-економічний механізм інституційного забезпечення управління економікою: державний та регіональний аспект / Конопльова Ірина, Папп Василь // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті з"ясовано суть інститутів та механізм їх функціонування в системі соціально-економічного розвитку країни та регіону. Досліджено пріоритетні напрями інституційної трансформації на державному та регіональному рівнях. Запропоновано шляхи ...
966175
  Шингур Максим Вячеславович Організаційно-економічний механізм комерціалізації науково-технічних розробок : Дис. ... канд. економічних наук: 08.02.02. / Шингур Максим Вячеславович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 330 л. + Додатки: л. 221-330. – Бібліогр.: л. 195-220
966176
  Шингур Максим Вячеславович Організаційно-економічний механізм комерціалізаціїї науково-технічних розробок : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.02 / Шингур М.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
966177
  Сєнько О.В. Організаційно-економічний механізм параметричного управління морською транспортною індустрією : монографія / О.В. Сєнько ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 339-359. – ISBN 978-617-7571-67-3
966178
  Міщенко В.С. Організаційно-економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення / В.С. Міщенко, Г.П. Виговська ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Наукова думка, 2009. – 296 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-02-4662-1
966179
  Холодний Г.О. Організаційно-економічний механізм реалізації товарної інноваційної політики : монографія / Холодний Г.О., Борисенко М.А. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-676-332-0
966180
  Кравченко О.Б. Організаційно-економічний механізм регулювання зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Кравченко О.Б. ; Науково-дослідний економічний інститут. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
966181
  Шкільнюк О.М. Організаційно-економічний механізм регулювання інноваційної діяльності : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Шкільнюк О.М.; Науково-дослідний економічний інститут. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 12 назв
966182
  Волкова О.В. Організаційно-економічний механізм регулювання регіональних ринків праці: зарубіжний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 135-141
966183
  Чернявська О.В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук : спец.: 08.00.03 - економ. та упр. нац. гос-вом / Олена Валеріївна Чернявська ; Наук.-дослід. економ. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2009. – 32с. – Бібліогр.: 50 назв
966184
  Волкова О.В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України: сутність, структура та напрями вдосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 144-150
966185
  Матвієць М.В. Організаційно-економічний механізм регулювання та запобігання банкрутству суб"єктів господарювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 109-113. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
966186
   Організаційно-економічний механізм розвитку регіону: трансформаційні процеси регіону та їх інституційне забезпечення. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 608с. – ISBN 966-610-122-Х
966187
  Атаманюк О.Г. Організаційно-економічний механізм стимулювання сталого використання земель сільськогосподарського призначення / О.Г. Атаманюк, Г.І. Грещук // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 37-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-1677
966188
  Ільяшенко Н.С. Організаційно-економічний механізм управління дебіторською заборгованістю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 73-78. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
966189
  Грошев С.В. Організаційно-економічний механізм управління ефективністю використання земельних ресурсів фермерських господарств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 208-214
966190
  Цімошинська О.В. Організаційно-економічний механізм управління інвестиційною діяльністю дорожнього господарства України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Цімошинська Оксана Валентинівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
966191
  Зінченко О.А. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком кар"єрів залізорудних комбінатів : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 170-177 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
966192
  Затонацький Д.А. Організаційно-економічний механізм управління кадровою безпекою на державних підприємствах : дис. ... д-ра філософії : 051 / Затонацький Дмитро Артемович ; Нац. ін-т стратег. дослідж. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 225 арк. – Додатки: арк. 216-225. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 194-215
966193
  Лозова Т.І. Організаційно-економічний механізм управління корпоративними змінами по критерію стійкості / Т.І. Лозова, Г.Ю. Олійник, А.І. Бєлова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 4-9. – ISSN 2306-6806
966194
  Кміть Віра Мирославівна Організаційно-економічний механізм управління накладними витратами підприємств : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Кміть В.М.; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
966195
  Солоненко Ю.В. Організаційно-економічний механізм управління підприємствами сімейного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Солоненко Юлія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
966196
  Адаменко М.В. Організаційно-економічний механізм фінансування інноваційного потенціалу персоналу підприємства / М.В. Адаменко, Ю.Б. Кашубіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 119-125. – ISSN 2222-0712
966197
  Лаврухіна К.О. Організаційно-економічний механізм формування кластерів будівельних підприємств в інноваційному середовищі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Лаврухіна Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
966198
  Топалова І.А. Організаційно-економічний механізм формування ланцюгів ресурсного забезпечення регіональних товарних ринків: концептуальний підхід // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 167-173. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
966199
  Шульга В.І. Організаційно-економічний механізм формування трудових відносин на сільськогосподарських підприємствах // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 6-11
966200
  Гончаренко І.В. Організаційно-економічний потенціал інноваційного підприємництва у стратегічному розвитку регіональної економіки України / І.В. Гончаренко, А.В. Богославська, Л.М. Федоришина // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 5-11. – ISSN 2309-1533
966201
  Свида Є.В. Організаційно-економічних механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 55-59. – (Економіка ; Вип. 30)
966202
  Кернасюк Ю.В. Організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності виробництва яловичини в Україні : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 139-145 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
966203
  Дусановський С. Організаційно-економічні аспекти розвитку продовольчого ринку регіону в контексті вступу України до СОТ / С. Дусановський, М. Горлачук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 109-116. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
966204
  Биба В.А. Організаційно-економічні аспекти розвитку фермерських господарств в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Биба Валентина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 20 назв
966205
  Купінець Л.Є. Організаційно-економічні аспекти технічного регулювання в аграрному секторі України / Л.Є. Купінець, С.К. Харічков // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 109-121. – ISSN 1562-0905
966206
  Смирнова С.М. Організаційно-економічні аспекти управління землекористуванням / С.М. Смирнова, Д.В. Стерлєв, О.С. Ткаченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 48-55. – ISSN 2306-6792
966207
  Гарнага О.М. Організаційно-економічні вектори регулювання ринку землі сільськогосподарського призначення // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – С. 48-57. – (Економічні науки ; вип. 1 (89)). – ISSN 2306-5478
966208
   Організаційно-економічні детермінанти розвитку цифрової енергетики в Україні / О.М. Тімченко, В.В. Небрат, В.Е. Лір, О.С. Биконя, Ю.В. Дубас // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, липень - вересень. – С. 78-100. – ISSN 1605-7988
966209
   Організаційно-економічні засади використання цифрових технологій у діяльності сільськогосподарських підприємств / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик, К.В. Ткаченко, Д.М. Микитюк, А.В. Семисал // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 16, серпень. – С. 9-14. – ISSN 2306-6792
966210
  Кальченко С.В. Організаційно-економічні засади гармонізації економічних інтересів держави та фермерських господарств в інвестиційній сфері / С.В. Кальченко, Т.В. Попова, Н.І. Свиноус // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 9-15 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
966211
  Стадницька О.В. Організаційно-економічні засади ефективного використання деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Стадницька Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
966212
  Плужник А.В. Організаційно-економічні засади забезпечення економічної безпеки міст в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Плужник Андрій Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Полтав. політехніка ім. Юрія Кондратюка". – Полтава, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 31 назва
966213
  Євдощук І.М. Організаційно-економічні засади інтеграції українських нафтогазотранспортних магістралей в європейську систему енергозабезпечення 7 // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 78-81. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
966214
  Косіюк В.П. Організаційно-економічні засади маркетингового управління на підприємствах АПК : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 88-91 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
966215
  Іванова Л.С. Організаційно-економічні засади підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
966216
  Гнип Н.О. Організаційно-економічні засади прогнозування фінансового потенціалу підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 64-67. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
966217
  Винярська М.Г. Організаційно-економічні засади реалізації екологічної політики України в контексті глобальної зміни клімату : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Винярська Мар"яна Григорівна ; М-во освіти і науки, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 45 назв
966218
  Алієва А.Ю. Організаційно-економічні засади сталого розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Алієва Анастасія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
966219
  Оліфіренко Максим Михайлович Організаційно-економічні засади становлення платіжних систем у країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Центральної та Східної Європи) : Дис. ... канд. економічних наук: 08.02.03 / Оліфіренко М. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 235л. + Додатки: л.231-235. – Бібліогр.: л.212-230
966220
  Оліфіренко Максим Михайлович Організаційно-економічні засади становлення платіжних систем у країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Центральної та Східної Європи) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Оліфіренко М.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
966221
  Кифяк В.Ф. Організаційно-економічні засади створення та функціонування рекреаційно-туристичного кластера на Буковині // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 96-101.
966222
  Завражний К.Ю. Організаційно-економічні засади управління комунікаційними бізнес-процесами промислових підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Завражний Костянтин Юрійович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
966223
  Яков"юк В.А. Організаційно-економічні засади управління транскордонними водними ресурсами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Яков"юк Віктор Андрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
966224
  Варченко О. Організаційно-економічні засади формування експортного потенціалу олійних культур в Україні // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 16-24. – ISSN 2410-0919
966225
  Шуптар-Пориваєва Організаційно-економічні засади формування системи поводження з електронними відходами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Шуптар-Пориваєва Наталія Йосипівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та економіко-екол. дослідж. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
966226
  Казимір Д. Організаційно-економічні засади функціонування інститутів спільного інвестування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-26. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються організаційно-економічні засади функціонування інститутів спільного інвестування в Україні та порівнюється зі світовою практикою. Також окреслено основні напрямки подальшого розвитку інститутів спільного інвестування в даному ...
966227
  Дмитрук І.Й. Організаційно-економічні методи розвитку науково-техничного прогресу / І.Й. Дмитрук, Б.Й. Шургот. – Львів, 1991. – 124с.
966228
  Столяров В.Ф. Організаційно-економічні методи трансферу технологій / В.Ф. Столяров, С.І. Лихолет // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 41-46
966229
  Яременко Л.М. Організаційно-економічні механізми державного управління вищою освітою в Україні : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.03 - економ. та упр. нац. госп-ом / Яременко Л.М. ; Наук. дослід. економ. ін-т. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
966230
  Кривецький І.І. Організаційно-економічні механізми розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кривецький Ігор Ігорович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
966231
  Баран О.Р. Організаційно-економічні особливості організації території сільськогосподарських підприємств на агроландшафтній основі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 72-78 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
966232
   Організаційно-економічні особливості охорони здоров"я країн пострадянського простору / О.І. Краснова, Н.В. Харченко, Т.В. Плужнікова, О.Г. Краснов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 35-39. – ISSN 2306-6814
966233
  Поволоцька О.Л. Організаційно-економічні передумови реалізації стратегії диверсифікації виробництва в сучасних умовах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.239-243. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
966234
  Артиш В.І. Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої продукції в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 117-121
966235
  Степанова О.В. Організаційно-економічні принципи стимулювання соціальної діяльності підприємств як інструмент регіонального розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2006. – С. 12-17. – (Економіка ; № 1 (85)). – ISSN 1817-9215
966236
  Жибак М.М. Організаційно-економічні проблеми зайнятості сільського населення // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 124-128
966237
  Мельник О.І. Організаційно-економічні умови активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України / О.І. Мельник, А.Г. Мельник, Ю.О. Пасічник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
966238
  Кредісов В.А. Організаційно-економічні форми підприємництва та проблеми його розвитку // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 10. – С. 5-18
966239
  Мойса М.Я. Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності аграрних підприємств / М.Я. Мойса, Є.В. Голубков // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 86-93
966240
  Комар О. Організаційно-змістові характеристики додипломної освіти вчителів англійської мови в Європейському Союзі // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 80-86. – ISSN 2307-4914
966241
  Андрейцев В.І. Організаційно-інституційні засади викладання земельного, сільськогосподарського, трудового права (1972-1987) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-69. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються аспекти викладання земельного, сільськогосподарського і трудового права, проводиться ретроспективний науковий аналіз творчих здобутків земельно-правової, сільськогосподарсько-правової науки та науки трудового права на юридичному ...
966242
  Маргасова В.Г. Організаційно-інформаційне забезпечення фінансового контролінгу системи управління оборотним капіталом : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / В.Г. Маргасова, А.В. Роговий, В.В. Виговська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 167-175 : Рис. – Бібліогр.: 11назв. – ISSN 1993-6788
966243
  Бова Т.В. Організаційно-інформаційне забезпечення функціонування взаємозалежних систем підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
966244
   Організаційно-інформаційний дизайн технічних закладів вищої освіти / С.Л. Волков, Л.В. Коломієць, О.І. Кисельова, А.М. Прокопенко // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2020. – Вип. 1 (16). – С. 6-13. – ISSN 2412-5288
966245
  Гришина В.В. Організаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності персоналу підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гришина Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
966246
  Яценко А.М. Організаційно-культурні ресурси і механізми соціального управління : (Соціологічний аналіз); монографія / А.М. Яценко; Мін-во науки і освіти України. Одеськ. нац. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2003. – 208с. – ISBN 966-549-867-3
966247
  Кальніцька М.О. Організаційно-культурні ресурси міжнародного туристичного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кальніцька Марина Олександрівна ; М-во освітиі науки України ; Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 16 назв
966248
  Шум М.А. Організаційно-методичне забезпечення внутрішнього аудиту розрахунків з оплати праці на підприємстві / М.А. Шум, А.О. Семенець, С.В. Верховод // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 6. – С. 38-40 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2409-1944
966249
  Поважна Л.І. Організаційно-методичне забезпечення контролю якості навчання у вищому закладі освіти : навчально-методичний посібник / Л.І. Поважна, Г.С. Цехмістрова. – Київ, 2001. – 94 с.
966250
  Ковальська К.В. Організаційно-методичні аспекти реалізації стратегії розвитку персоналу підприємства / К.В. Ковальська, Солодаренко-Літковська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 150-154. – ISSN 2306-6806
966251
  Павленко О.П. Організаційно-методичні аспекти розвитку етико-громадянських компетентностей при підготовці студентів за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" / О.П. Павленко, О.В. Жавнерчик // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 181-184. – ISBN 978-617-7565-33-7
966252
  Кучерявий О.М. Організаційно-методичні засади впровадження дистанційних технологій в систему олімпійської освіти : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Кучерявий Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 1 назва
966253
  Пенькова О.Г. Організаційно-методичні засади моніторингу інвестиційної діяльності : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.02.03 / Оксана Георгіївна Пенькова; Наук.-дослід. економ. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
966254
  Кушнір В.О. Організаційно-методичні засади обліку витрат і випуску продукції у забійних цехах м"ясокомбінатів // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 1. – С. 56-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
966255
  Сухомлинов Р.О. Організаційно-методичні засади оздоровчо-рекреаційної діяльності дітей дошкільного віку в умовах дитячих футбольних клубів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Сухомлинов Рудольф Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. вихоання і спорту України. – Київ, 2021. – 26 с. – Бібліогр.:13 назв
966256
  Ільченко А. Організаційно-методичні засади підготовки майбутніх викладачів вищої школи до роботи в інклюзивному освітньому середовищі / А. Ільченко, Г. Подлєсна // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 43, вип. 2 : Педагогіка. – С. 34-44. – ISSN 2308-5126
966257
  Хоню В.В. Організаційно-методичні засади роботи українських видавців кінця ХІХ -початку ХХ ст. : (На прикладі київського видавництва "Вік") / В.В. Хоню; Нац. технічний ун-тет України "Київський політехнічний ін-тут. – Київ, 2000. – 48с. – ISBN 966-71-81-46-4
966258
  Антонюк В.М. Організаційно-методичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих технічних навчальних закладів / В.М. Антонюк, О.М. Мандрик, Б.В. Свирида // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 107-110. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
966259
  Корень К.В. Організаційно-методичні засади формування раціональної структури видатків бюджету // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 72-75.
966260
  Дяченко Я.Я. Організаційно-методичні засоби моніторингу фінансових правопорушень // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 31-40
966261
  Назаренко І.М. Організаційно-методичні основи аудиторської перевірки зобов"язань і забезпечень підприємства / І.М. Назаренко, О.В. Назаренко, Л.Ф. Соколенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 194-201. – ISSN 2222-4459
966262
  Стельмащук А.М. Організаційно-методичні основи формування ринку аграрного страхування з державною підтримкою // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 5-14. – ISSN 2308-1988


  "Визначені програми страхування, які спроможні стимулювати аграріїв до запровадження більш досконалих виробничих процесів, що сприяє довірі кредитодавців. Обгрунтовано, що агрострахування з державною підтримкою вважається позитивним, технічно доцільним ...
966263
  Гончарова В.Г. Організаційно-методичні підходи до аудиту операцій з пов"язаними особами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 54-60. – ISSN 2306-6792
966264
  Омельчук В. Організаційно-методичні та змістові особливості Волинської духовної семінарії // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.29-31. – ISSN 0131-6788
966265
  Дудченко В.Ю. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного планування в комерційному банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 46-53
966266
  Тед Лундгрен Організаційно-методологічні засади дослідження зовнішньої трудової міграції українців // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 136-140.
966267
  Пісьмаченко Л.М. Організаційно-методологічні підходи до забезпечення якісного державного контролю зовнішньоекономічної діяльності в умовах євроінтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 173-177. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
966268
  Масний О.С. Організаційно-партійна робота Компартії України в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 . / О.С. Масний. – Львів, 1981. – 160с.
966269
  Куліш Т.І. Організаційно-педагогічна діяльність подружжя Лубенців у Київській дослідній трудовій школі № 4 // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 180-188
966270
  Чекрій І.І. Організаційно-педагогічна діяльність ЮНЕСКО в галузі шкільного підручникотворення : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Чекрій Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
966271
  Жулкевська Віра Олександрівна Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.04 / Жулкевська В.О.; Львівський нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 2005. – 272л. + Додатки: л.214-272. – Бібліогр.: л.183-213
966272
  Жулкевська Віра Олександрівна Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Жулкевська В.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 11 назв
966273
  Сбруєва А.А. Організаційно-педагогічні засади діяльності інноваційних шкільних мереж Великої Британії та США : монографія / А.А. Сбруєва, І.А. Чистякова, Ю.І. Самойлова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, 2019. – 298, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 255-286. – ISBN 978-966-698-285-1
966274
  Черняк С.Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира ( 1833-1863 рр. ) : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - Загальна педагогіка та історія педагогіки / Черняк С.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. + Додатки : л.163-176. – Бібліогр.: 10 назв
966275
  Черняк С.Г. Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира ( 1833-1863 рр. ) : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Черняк С.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 220л. + Додатки : л.163-176. – Бібліогр. : л.177-220
966276
  Білик В. Організаційно-педагогічні засади природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти Сполучених Штатів Америки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 165-176. – ISSN 2312-5993
966277
  Березівська Л.Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у 20 столітті : автореф. дис. ... доктора педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Березівська Л.Д.; Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – 43с. – Бібліогр.: 54 назв.
966278
  Степанець М. Організаційно-педагогічні зміни у розвитку магістерської освіти Канади // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 145-148. – ISBN 978-966-698-271-4
966279
  Якименко Н.О. Організаційно-педагогічні й дидактичні умови формування професійної компетентності фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в процесі дистанційного навчання / Н.О. Якименко, В.Ю. Вощенко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – Вип. 185. – С. 196-201. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
966280
   Організаційно-педагогічні основи створення електронних підручників для середньої загальноосвітньої 12-річної школи : монографія / М.В. Головко, В.П. Волинський, О.С. Красовський, О В. Чорноус ; за наук. ред. В.М. Мадзігона ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Прок-Бізнес, 2008. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-260. – ISBN 978-966-8381-45-4
966281
  Пивоварова Е. Організаційно-педагогічні особливості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах США // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 1. – С. 121-128.
966282
  Єршова В.О. Організаційно-педагогічні проблеми формування готовності майбутніх офіцерів національної гвардії України до участі у міжнародних миротворчих операціях // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 101-103. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
966283
  Савенко І. Організаційно-педагогічні умови дизайнерської підготовки майбутніх учителів технологій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (185). – С. 58-66. – ISSN 1682-2366
966284
  Нанівська Л.Л. Організаційно-педагогічні умови забезпечення комунікаційної готовності майбутніх офіцерів інженерних військ // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 158-175. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
966285
  Григоренко Т. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-кмунікативного середовища закладів вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 120-127. – ISSN 2307-4906
966286
  Іщенко Л.В. Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до розвитку творчого потенціалу дітей 5-6 років // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 82-86. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
966287
  Верітова О.С. Організаційно-педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту майбутнього педагога вищої школи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 68-71. – (Педагогічні науки ; № 1 (32)). – ISSN 2522-4360
966288
  Петрова С.М. Організаційно-педагогічні умови становлення особистості дитини-підлітка в умовах дитячого будинку : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Петрова Світлана Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 33 назви
966289
  Ткачук Г.В. Організаційно-педагогічні умови та етапи впровадження змішаного навчання у закладах вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 259-262. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
966290
  Уфімцева С.В. Організаційно-педагогічні умови творчого розвитку дитини в умовах навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад - початкова школа : Дис. ... канд. пед. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка і історія педагогіки / Уфімцева С.В.; Акад. пед. наук України; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2007. – 387л. + Додатки: л. 248-387. – Бібліогр.: л. 223-247
966291
  Петренко С.І. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів математики до використання ІКТ // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 173-176. – ISBN 978-966-698-282-0
966292
  Бузенко І.Л. Організаційно-педагогічні умови формування еколого-валеологічної компетентності майбутніх учителів // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 43-56. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
966293
  Шевченко В.М. Організаційно-педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку й оподаткування у процесі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 208-213. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
966294
  Шевченко В.М. Організаційно-педагогічні умови формування інформаційно-аналітичної компетентності майбутніх фахівців з обліку й оподаткування у процесі професійної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 208-213. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
966295
  Нестуля С.І. Організаційно-педагогічні умови формування лідерської компетентності майбутніх менеджерів в освітньому середовищі університету // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 7-16. – ISSN 2414-5076
966296
  Тюльпа Т.М. Організаційно-педагогічні умови формування соціальної компетентності майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей у професійній підготовці // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 131-134. – ISSN 2304-5809
966297
  Голубкова Н. Організаційно-педагогічної засади партнерства американської школи, сім"ї та громади: характеристика понятійно-категоріального апарату дослідження // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 135-143. – ISBN 978-966-2633-02-3
966298
  Лазаренко Я. Організаційно-правова діяльність міліції із запобігання порушенням природоохоронного законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-39. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
966299
  Озерський І. Організаційно-правова та психологічна оптимізація слідчої діяльності органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 75-80
966300
  Лебідь В.І. Організаційно-правова форма фермерського господарства: чи потрібна імперативність? // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-74
966301
  Асанова Л. Організаційно-правове забезпечення документообігу в Національному антикорупційному бюро України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 85-90. – ISSN 2663-5313
966302
  Кропивко О.М. Організаційно-правове забезпечення зовнішньополітичної діяльності УНР (1917 - 1918 рр.) // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 25-27
966303
  Бойко І.В. Організаційно-правове забезпечення надання поліцейських послуг в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 26-33. – ISSN 2072-8670
966304
  Сторожук І.П. Організаційно-правове забезпечення принципів місцевого управління : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Сторожук І.П. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
966305
  Кіщак Ю.І. Організаційно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення у сфері агропромислового комплексу : монографія / Ю.І. Кіщак, М.П. Міняйло. – Миколаїв : Іліон, 2008. – 264 с. – ISBN 978-966-2056-77-8
966306
  Бедрій Р. Організаційно-правове забезпечення спроможних територіальних громад в Україні // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 76-78
966307
  Красноступ Г. Організаційно-правове забезпечення створення системи суспільного телебачення і радіомовлення України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 73-74. – ISSN 0132-1331
966308
  Антонов А.П. Організаційно-правове зебезпечення збереження природного середовища // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 8-13. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
966309
  Ієрусалимов І.О. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб"єктів запобігання та протидії домашньому насильству / І.О. Ієрусалимов, В.І. Ієрусалимов // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 3 (5). – С. 74-80. – ISSN 2617-4162
966310
  Смірнова О.М. Організаційно-правове регулювання податкового консультування: зарубіжний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 47-52
966311
  Козаченко А.І. Організаційно-правовий аспект діяльності земської медицини // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 12-20. – ISSN 0201-7245
966312
  Пастушенко М.О. Організаційно-правовий аспект механізму захисту прав дитини в Україні / М.О. Пастушенко, С.П. Кошова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 84-91. – ISSN 2306-6814
966313
  Новікова Н.А. Організаційно-правовий зміст діяльності третейських судів // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 64-66. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
966314
  Гончаренко В. Організаційно-правовий механізм взаємодії місцевих рад та органів самоорганізації населення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-46.
966315
  Мороз В.М. Організаційно-правовий механізм державно-управлінського впливу: зміст та характеристика категорії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 106-114. – ISSN 2306-6814
966316
  Вавренюк С.А. Організаційно-правовий механізм державного управління вищою освітою України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – C. 54-58. – ISSN 2306-6814
966317
  Фалалєєва Л.Г. Організаційно-правовий механізм Євросоюзу як феномен європейської інтеграції // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 76-82
966318
  Циганенко А.А. Організаційно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності Національної поліції України // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 132-137. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2522-9230
966319
  Дорохіна Ю.А. Організаційно-правовий механізм забезпечення прав юридичної особи в адміністративному провадженні: до обгрунтування теми дослідження // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 147-150. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
966320
  Клян Ф.Г. Організаційно-правовий механізм митного контролю: поняття та основні елементи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 175-180.
966321
  Голосніченко Д.І. Організаційно-правовий статус територіальних громад в Україні / Д.І. Голосніченко, О.Д. Рибак // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (212). – С. 33-43. – ISSN 2308-9636
966322
  Кринична І. Організаційно-правові аспекти атомної енергетичної безпеки України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 144-149.
966323
  Дереконь В. Організаційно-правові аспекти вдосконалення аудиторської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 372-74
966324
  Дереконь В. Організаційно-правові аспекти вдосконалення аудиторської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 72-74
966325
  Горлачук В.В. Організаційно-правові аспекти вдосконалення земельних відносин у сучасних умовах / В.В. Горлачук, М.М. Пироженко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 24-29. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
966326
  Хендель Н.В. Організаційно-правові аспекти діяльності Всесвітньої організації охорони здоров"я як координуючої універсальної організації = Organizational and legal aspects of the World Health Organization as a coordinating universal organization // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: Л.І. Кормич (голов. ред.), І.М. Милосердна, Т.М. Краснопольська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 64. – С. 145-158. – ISSN 2616-406X
966327
  Баскакова Ю.В. Організаційно-правові аспекти діяльності комітетів Верховної Ради України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 344-356
966328
  Бондаренко І.О. Організаційно-правові аспекти діяльності митного перевізника // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 2. – С. 15-23
966329
  Паращич І.М. Організаційно-правові аспекти забезпечення та захисту прав пацієнтів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 93-95.
966330
  Озерський І.В. Організаційно-правові аспекти застосування медіації в третейських судах України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 5. – С. 28-31. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2409-1944
966331
  Озерський І.В. Організаційно-правові аспекти застосування процедури медіації в адміністративному судочинстві України // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 4. – С. 6-9. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2409-1944
966332
  Баришніков А.Г. Організаційно-правові аспекти оновлення змісту банківського нагляду в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 444-450. – ISSN 1563-3349
966333
  Детюк А.М. Організаційно-правові аспекти протидії сучасній еконоиічній злочинності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 288-292. – ISSN 1563-3349
966334
  Ковальська В. Організаційно-правові аспекти реформування діяльності міліції в системі правоохоронних органів держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 40-42.
966335
  Гриця Т.Г. Організаційно-правові аспекти реформування початкової підготовки персоналу ОВС України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С. 77-80. – ISSN 1727-1584
966336
  Кінащук Л. Організаційно-правові аспекти соціального захисту професійного ризику в правових органах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 10-13
966337
  Шевченко А.Є. Організаційно-правові аспекти становлення та адміністративної діяльності спеціальних підрозділів НКВС України на транспорті у кінці 20-х-середині 40-х рр. ХХ ст. : монографія / А.Є.Шевченко; Національна академія наук України, Ін-т історії України, МВС України, ДЮІ МВС при Донецькому нац. ун-ті. – Київ, 2005. – 472 с. – ISBN 966-02-3737-5
966338
  Берлач Н. Організаційно-правові аспекти становлення та розвитку системи органічного сільского господарства в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 30-34.
966339
  Банах С. Організаційно-правові аспекти фінансового забезпечення діяльності прокуратури // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (24). – С. 135-140. – ISSN 2524-0129
966340
  Скоромцова Т.О. Організаційно-правові аспекти функціонування інтеграційних структур в АПК // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 391-395. – (Право. Економіка. Управління)
966341
  Прокопенко О.Б. Організаційно-правові гарантії забезпечення неупередженості суддів // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2009. – № 5 (105). – С. 2-6.
966342
  Пашинський В. Організаційно-правові гарантії забезпечення прав і свобод військовослужбовців в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 31-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
966343
  Чуйков А.Ю. Організаційно-правові засади адміністративної діяльності спеціальних установ органів внутрішніх справ : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чуйков А.Ю. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 8 назв
966344
  Шепєта Олена Організаційно-правові засади взаємодії держспецзв"язку та Служби безпеки України з питань охорони державної таємниці та технічного захисту інформації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 34-37
966345
  Бараш Є. Організаційно-правові засади виконання та відбування покарання жінками, засуджено до довічного позбавлення волі: сучасний стан та шляхи удосконалення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 158-163. – ISSN 0132-1331
966346
  Філіпенко Т.В. Організаційно-правові засади громадського контролю за діяльністю Національної поліції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 102-109. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
966347
  Кравченко Р.А. Організаційно-правові засади державного управління зниженням ризику надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Кравченко Ростислав Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. при президентові України. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
966348
  Мойсієнко В. Організаційно-правові засади децентралізації публічної влади // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 72-82. – ISBN 978-966-02-5496-1
966349
  Дерій О.О. Організаційно-правові засади діяльності адвокатури за доби Української революції // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 113-117. – ISBN 978-617-7777-14-3
966350
  Ковальчук І.В. Організаційно-правові засади діяльності крайових судів у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1855–1918 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 80-87. – ISSN 2219-5521
966351
  Крижна В.В. Організаційно-правові засади діяльності МВС УРСР наприкінці 80-х – початку 90-х років ХХ століття // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 256-261
966352
  Кагановська Т. Організаційно-правові засади діяльності Міністерства охорони здоров"я України в період загальнодержавного карантину / Т. Кагановська, Д. Горбатова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 143-148. – ISSN 2663-5313
966353
  Тищенко І.Г. Організаційно-правові засади діяльності місцевих органів влади / І.Г. Тищенко, В.П. Писаренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 19, жовтень. – С. 87-93. – ISSN 2306-6814
966354
  Захарченко П.Л. Організаційно-правові засади діяльності урядових інститутів Російської імперії на завершальному етапі підготовки селянської реформи 19 лютого 1861 року // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 225-230.
966355
  Краснова М.Ф. Організаційно-правові засади дослідження прав людини на юридичному факультеті Київського університету // Вісник. Юридичні науки : Київ, 1989
966356
  Пацкан Н.В. Організаційно-правові засади доступу до адвокатської діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Пацкан Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 208 арк. – Додатки: арк. 203-208. – Бібліогр.: арк. 11-12, 186-202 та в додатках: арк. 203-204
966357
  Пацкан Н.В. Організаційно-правові засади доступу до адвокатської діяльності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Пацкан Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
966358
  Ващенко Ю.В. Організаційно-правові засади енергетичної паспортизації будівель / Ю. Ващенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 25-27. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу проблемних питань імплементації положень Директиви Європейського парламенту та Ради ЄС 2002/91/ЄС про енергетичні характеристики будівель щодо енергетичної паспортизації будівель. This article is devoted to the problematic ...
966359
  Ільїна Н.Л. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Ільїна Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 206л. + Додатки: л.203-206. – Бібліогр.: л.178-202
966360
  Ільїна Н.Л. Організаційно-правові засади забезпечення екологічної безпеки у плануванні та забудові міст України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.06 / Ільїна Н.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
966361
  Гвоздецький В.Д. Організаційно-правові засади запобігання і протидії корупції в Україні : монографія / В.Д. Гвоздецький ; М-во фінансів України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ : МП Леся, 2011. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. с. 553-591 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8126-89-5


  У пр. № 1736575 напис: Шановній Наталії Анатоліївні ! З найкращими побажаннями у науково-педагогічній діяльності, щастя Вам, здоров"я і добра !!! З повагою, автор професор /Підпис/ В.Д. Гвоздецький 21.11.2014 р.
966362
  Пашкевич Л.А. Організаційно-правові засади запоюбігання та протидія корупції в країнах ЄС: досвід для України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (10). – C. 55-61. – (Серія: Державне управління)
966363
  Бєлінгіо В.О. Організаційно-правові засади захисту прав громадян суб"єктами публічної адміністрації : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бєлінгіо Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 258 арк. – Додатки: арк. 253-258. – Бібліогр.: арк. 225-252
966364
  Бєлінгіо В.О. Організаційно-правові засади захисту прав громадян суб"єктами публічної адміністрації : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.07 / Бєлінгіо Валерія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
966365
  Ситник Г.П. Організаційно-правові засади інноваційного розвитку як складова державного управління забезпеченням економічної безпеки України / Г.П. Ситник, С.Г. Осіпчук // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 99-104. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано сутність сучасних інноваційних процесів, виявлено проблемні питання інноваційної політики в Україні та визначено організаційно-правові механізми інноваційного розвитку як складової державного управління забезпеченням економічної ...
966366
  Поліщук О.В. Організаційно-правові засади перевірки відомостей про кримінальні правопорушення до початку досудового розслідування : монографія / О.В. Поліщук ; М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ. – Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2019. – 212, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7215-96-6
966367
  Павлов Д.М. Організаційно-правові засади підвищення ефективності взаємодії управління державної охорони України з іншими органами, які входять до складу сил безпеки і оборони України / Д.М. Павлов, О.С. Расевич // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (76). – С. 79-86. – ISSN 2078-7480
966368
  Мирошниченко Ю.Р. Організаційно-правові засади підготовки та прийняття державно-політичних рішень / Мирошниченко Ю.Р. – Харків : Фактор, 2004. – 224 с. – На обкладинці книги : Юрій Мірошниченко. – ISBN 966-312-223-4
966369
  Ковальова С.С. Організаційно-правові засади племінної справи у тваринництві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Ковальова Світлана Сергіївна ; М-во науки і освіти України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
966370
  Нікітін Ю. Організаційно-правові засади побудови системи внутрішньої безпеки українського суспільства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 118-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
966371
  Нікітін Ю. Організаційно-правові засади побудови системи внутрішньої безпеки українського суспільства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 118-122. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
966372
  Прокопенко О.Б. Організаційно-правові засади призначення суддів загальних судів на адміністративні посади // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-35.
966373
   Організаційно-правові засади професійної підготовки персоналу органів внутрішніх справ України : науково-практичний посібник / В.С. Венедиктов, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, К.Ю. Мельник, О.М. Музичук, І.М. Шопіна; [В.С. Венедиктов, М.І. Іншин, М.М. Клемпарський, К.Ю. Мельник, О.М. Музичук, І.М. Шопіна]; МВС України; Нац ун-т внутрішніх справ. – Харків : Вид-во Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2003. – 212 с. – ISBN 966-610-070-3
966374
  Рижих В.М. Організаційно-правові засади реалізації державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу / В.М. Рижих, П.П. Богуцький // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 12-19. – ISSN 2618-1614


  У статті розглядаються проблемні питання реалізації державної політики у сфері оборонно-промислового комплексу держави, розробки та впровадження в практику методологічного підходу на основі правового забезпечення й системного аналізу оцінки його ...
966375
   Організаційно-правові засади роботи Громадських рад з питань забезпечення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України : науково-практичний посібник / К.Б. Левченко, О.А. Мартиненко, Д.О. Кобзін, Ю.Л. Белоусов, А.М. Черноусов; [Левченко К.Б., Мартиненко О.А., Кобзін Д.О., Белоусов Ю.Д., Черноусов А.М.]. – Харків : Права людини, 2007. – 264 с. – ISBN 978-966-8919-30-5
966376
  Грабовська Г.М. Організаційно-правові засади розвитку освіти в період української національної революції 1917-1921 рр. : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Грабовська Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 237 л. – Додаток : л. 188-201. – Бібліогр. : л. 202-237
966377
  Грабовська Г.М. Організаційно-правові засади розвитку освіти в період української національної революції 1917-1921 рр. : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Грабовська Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв
966378
  Клинчук В. Організаційно-правові засади співпраці незалежних регуляторних органів у сфері залізничного транспорту держав - членів ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (286). – С. 352-356. – ISSN 2663-5313
966379
  Журавель Я. Організаційно-правові засади створення органів місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 40-42
966380
  Мусієнко М.А. Організаційно-правові засади створення та діяльність Міністерства народного здоров"я та опікування Української Держави гетьмана Павла Скоропадського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 336-338. – ISBN 978-617-7777-14-3
966381
  Сикал М. Організаційно-правові засади судового контролю за діяльністю органів та установ виконання покарань у зарубіжних країнах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 187-190
966382
  Яблонський Д. Організаційно-правові засади територіально-політичного устрою США // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 274-280.
966383
  Баштанник А. Організаційно-правові засади управління в складних адміністративних системах: європейський досвід та Україна / А. Баштанник, В. Баштанник // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 153-158. – ISSN 0132-1331
966384
  Обрусна С. Організаційно-правові засади управління судовою системою України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах судової реформи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-60. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті через призму аналізу сучасної судової системи України досліджено організаційно – правові засади управління нею, визначено проблемні питання та вказано на перспективи розвитку в умовах проведення судової реформи. В статье исследованы ...
966385
  Коломоєць Т.О. Організаційно-правові засади управління у сфері юридичної науки в Україні : монографія. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – 286 с. – ISBN 978-966-599-296-7
966386
  Коломоєць Т.О. Організаційно-правові засади управління юридичною освітою в Україні : монографія / Т.О. Коломоєць, М.П. Мартинов ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 279, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-279. – ISBN 978-966-599-363-6
966387
  Мурашко В.С. Організаційно-правові засади формування механізмів державного управління у сфері національної безпеки у провідних країнах ЄС : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.05 / Мурашко Віталій Сергійович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
966388
  Боровкіна В.С. Організаційно-правові засади формування органів радянської міліції у західних областях УРСР (кінець 1939-перша половина 1940 р.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 246-258. – (Юридична ; Вип. 1)
966389
  Павлов В.І. Організаційно-правові засади функціонування корпорацій на фондовому ринку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 145-148. – Бібліогр.: на 4 пункти. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
966390
  Русенко С.Я. Організаційно-правові засади функціонування митних органів на західних землях України (1919 — 1922 рр.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 33-46. – (Право. Економіка. Управління)
966391
  Фаїзов А.В. Організаційно-правові засади функціонування системи публічних закупівель в Україні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 27-33. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
966392
  Соколенко О.Л. Організаційно-правові засоби удосконалення забезпечення прав громадян // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 273-281. – ISBN 966-8009-46-0
966393
  Мозоль С. Організаційно-правові заходи запобігання суїциду серед засуджених у виправних колоніях України / С. Мозоль, Г. Поліщук, А. Тернавська // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (303). – С. 235-240. – ISSN 2663-5313
966394
  Саблук С. Організаційно-правові заходи протидії дитячій злочинності в УРСР у 1930-1950 рр. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 232-236. – ISSN 2663-5313
966395
  Гречанюк Р.В. Організаційно-правові заходи протидії корупції: досвід зарубіжних країн та українські перспективи // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 65-70. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2522-9230
966396
  Василенко Ю.В. Організаційно-правові заходи щодо запобігання виникненню неплатоспроможності банківської установи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 474-488. – ISSN 1563-3349
966397
  Ніколаєв О.А. Організаційно-правові механізми регулювання в Україні міжнаціональних відносин на регіональному рівні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 243-250. – ISSN 1563-3349
966398
  Бондар В.Н. Організаційно-правові механізми управління лісогосподарським виробництвом на засадах ринкової економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 13/14, липень. – С. 111-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
966399
  Дука В. Організаційно-правові моделі розгляду звернень громадян при перетині державного кордону в країнах Співдружності Незалежних Держав // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 276-285. – ISSN 1026-9932
966400
  Зубок М.І. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльности в України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Зубок, Л.В. Ніколаєва. – 2-ге вид., допов. – Київ : Істина, 2000. – 88с. – ("Банківська справа"). – ISBN 966-7613-09-7
966401
  Пихтін М.П. Організаційно-правові основи діяльності поліції Швеції : (порівняльно-правовий аналіз) : монографія / М.П. Пихтін ; М-во внутр. справ України, Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Прецедент, 2010. – 182, [1] с. – Бібліогр.: с.173-182. – ISBN 978-966-520-145-8
966402
  Хараберюш І.Ф. Організаційно-правові основи захисту власності засобами охоронної техніки в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 286-295. – ISSN 2524-0323
966403
  Кравченко Л. Організаційно-правові основи здійснення суб"єктами банківської системи валютного контролю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 5. – С. 81-85. – ISSN 0132-1331
966404
  Заїка В.В. Організаційно-правові основи нагородження державними нагородами України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 113-125.
966405
   Організаційно-правові основи охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави : навчальний посібник / В.В, Макаренкко, С.В. Суслін, С.М. Сидоренко, А.К. Гринь; Нац. академія СБУ. – Київ : Науково-видавничий відділ Національної академії СБ України, 2008. – 74с.
966406
  Гаврилюк Г. Організаційно-правові основи працевлаштування людей з особливими потребами // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 157-158
966407
  Козьяков І. Організаційно-правові основи представництва прокурором інтересів держави в суді // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 9-15. – ISSN 2306-9082
966408
  Копиця М. Організаційно-правові основи публічного адміністрування фермерських гоподарств в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (284). – С. 79-85. – ISSN 2663-5313
966409
  Клімова С.М. Організаційно-правові основи управління піблічними фінансами в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Клімова Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 33 с. – Бібліогр.: 47 назв
966410
  Струк Н. Організаційно-правові основи управлінського обліку в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 225-230. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
966411
  Ковтун С.О. Організаційно-правові основи участі прокурора при застосуванні спеціальних видів звільнення осіб від кримінальної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 118-122. – (Правознавство ; Вип. 435)
966412
  Кравчук М. Організаційно-правові основи формування армії України на початку ХХ ст.: загальнотеоретичний аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 159-166
966413
  Валерій Кравчук Організаційно-правові основи функціонування прокуратури України у 1917-1919 роках: історико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 106-110.
966414
  Лакатош Н.Й. Організаційно-правові основи ювенальної юстиції в України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Лакатош Наталія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 232 арк. – Додатки: арк. 220-232. – Бібліогр.: арк. 10-11, 181-219 та в додатках: арк. 230-232
966415
  Лакатош Н.Й. Організаційно-правові основи ювенальної юстиції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Лакатош Наталія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
966416
  Черняга Л. Організаційно-правові особливості Угоди про асоціацію // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 3 (121). – С. 11-20. – ISSN 2307-4949
966417
  Андрейцев В.В. Організаційно-правові передумови виникнення договірних правовідносин у сфері виконання науково-дослідних робіт // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 159-171. – (Право. Економіка. Управління)
966418
  Печуляк Ю.П. Організаційно-правові питання вдосконалення державного управління лісовим госоподарством України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 601-602. – ISBN 966-660-151-6
966419
  Горпенюк А. Організаційно-правові питання вдосконалення досудового слідства в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 64-69.
966420
  Адельсеітова Айсель Бекмамбетівна Організаційно-правові питання діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.02 / Адельсеітова А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 194л. – Бібліогр.: л.180-194
966421
  Адельсеітова Айсель Бекмамбетівна Організаційно-правові питання діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Адельсеітова А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 14с. – Бібліогр.: 5 назв.
966422
  Павлович З.А. Організаційно-правові питання керівництва сільським господарством / З.А. Павлович. – К., 1979. – 192с.
966423
  Комарницький В.М. Організаційно-правові питання оцінки впливу на довкілля // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науковий журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Сєвєродонецьк, 2021. – Вип. 2 (94). – С. 222-231. – ISSN 2524-0323
966424
  Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.06 - земельне право, аграрне право, екол. право, природоресурсне право / Марченко С.І. : КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 30 назв
966425
  Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / Марченко С.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 210л. + Додатки: л.161-164. – Бібліогр.: л.165-210
966426
  Павленко С.В. Організаційно-правові питання формування та діяльності міліції місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 464-470. – ISSN 1563-3349
966427
  Фесянов П.О. Організаційно-правові пріоритети розвитку інституту державної служби в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-43. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Представлено науково-теоретичне обґрунтування організаційно-правових засад розвитку інституту державної служби в Україні. Доведено, що важливим напрямом організаційно-правового розвитку інституту державної служби є підвищення ефективності державного ...
966428
  ПавловД Організаційно-правові проблеми забезпечення ефективного використання бюджетних коштів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
966429
  Чубенко А. Організаційно-правові проблеми оподаткування нерухомого майна в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 28-31.
966430
  Овчаренко О.М. Організаційно-правові проблеми оскарження судових рішень // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 159-168. – ISSN 0201-7245
966431
  Чубенко А. Організаційно-правові проблеми підвищення ефективності матеріально-технічної та фінансової підсистеми цивільного захисту в Україні / А. Чубенко, М. Удовик, Д. Павлов // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 64-67.
966432
  Стешенко Т.В. Організаційно-правові проблеми реалізації форм роботи виборчих комісій та основні напрямки їх удосконалення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 35-42. – ISSN 0201-7245
966433
  Бойченко О.В. Організаційно-правові проблеми розвитку інформаційних відносин в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 54-57
966434
  Пашков С.М. Організаційно-правові проблеми та перспективи діяльності судової міліції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 267-271. – ISSN 1563-3349
966435
  Бойченко Е.Г. Організаційно-правові проблеми функціонування фондового ринку України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 150. – С. 90-100. – ISSN 2224-9281
966436
  Перепелиця А.В. Організаційно-правові складові вищої освіти в Україні: загальні норми та відомчі особливості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 165-172. – (Юридична ; Вип. 1)
966437
  Островерх П. Організаційно-правові та адміністративні бар"єри розвитку приватного сектора України / П. Островерх, О. Саніна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 180-185. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
966438
  Бейкун А. Організаційно-правові та соціальні аспекти розвитку інституту інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
966439
  Гончаренко О. Організаційно-правові форми діяльності Вищої ради юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 93-95. – ISSN 0132-1331
966440
  Алікова О.М. Організаційно-правові форми діяльності місцевих рад у сфері фізичної культури і спорту // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 25-29. – ISSN 1561-4999
966441
  Бальцій Ю. Організаційно-правові форми діяльності міського голови в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 3. – С. 30-33. – ISSN 1561-4999
966442
  Кучін В.Е. Організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування щодо сприяння реалізації членами територіальної громади конституційних фіскальних обов"язків: доктринальні підходи до // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 179-187. – ISSN 1563-3349
966443
  Грицаєнко Л. Організаційно-правові форми діяльності органів прокуратури країн Прибалтики // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 116-121
966444
  Карагусов Ф.С. Організаційно-правові форми діяльності юридичних осіб корпоративного типу / Ф.С. Карагусов, А.В. Коструба // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 153-171. – ISSN 1993-0909
966445
  Майданник О. Організаційно-правові форми здійснення парламентського контролю в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С. 9-14. – ISSN 0132-1331
966446
   Організаційно-правові форми інформаційно-консультаційних служб у розвинутих країнах світу / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко // Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний.М.Ф, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 18-40. – ISBN 978-966-2609-78-3
966447
  Селіверстова Л.С. Організаційно-правові форми підприємств в системі корпоративного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-37
966448
  Челомбітько Л.В. Організаційно-правові форми реалізації принципу гласності в місцевому самоврядуванні в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С. 47-53. – ISSN 0201-7245


  1917-1922 рр.
966449
  Похиленко І.С. Організаційно-правові форми суб"єктів малого підприємництва : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Похиленко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
966450
  Похиленко І.С. Організаційно-правові форми суб"єктів малого підприємництва : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Похиленко І.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 217 л. – Бібліогр.: л. 190-217
966451
  Коваль Л.В. Організаційно-правові форми учасі трудящих в управлінні виробництвом / Л.В. Коваль. – К, 1966. – 127с.
966452
  Сіренко В.Ф. Організаційно-правові форми участі трудящих в управлінні державою / В.Ф. Сіренко. – К, 1980. – 48с.
966453
  Попадинець І І. Організаційно-правові форми фінансового контролю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Попадинець Ігор Ігорович ; Хмельниц. облрада ; Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2020. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
966454
  Долгий О. Організаційно-процедурне забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора в Україні / О. Долгий, С. Влад, О. Долгий // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 267-273. – ISSN 2
966455
  Жигайло Н.І. Організаційно-психологічний механізм розвитку інформаційної духовності в умовах суспільно-економічних криз / Н.І. Жигайло, М.О. Кохан // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 14-21. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
966456
  Корчевна О. Організаційно-психологічний супровід сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів: компетентнісний підхід / О. Корчевна, О. Кир"янова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-36
966457
  Попович Ю.І. Організаційно-психологічні умови і чинники службової діяльності дільничних інспекторів міліції ті психологічна придатність до неї // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 265-270. – ISSN 1563-3349
966458
   Організаційно-психологічні чинники виникнення та умови подолання соціальної напруженості в освітніх організаціях / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко, О.В. Креденцер, В.І. Лагодзінська // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 2 (13). – С. 68-74 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2411-3190
966459
  Поплавська А.П. Організаційно-психологічні чинники формування кадрового резерву на промисловому підприємстві // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 115-120. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2310-4368
966460
  Ковальська Л.А. Організаційно-розпорядча документація як документальне джерело Другої світової війни // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 3. – С. 36-43. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Встановлення видових особливостей організаційно-розпорядчих документів конкретно-тематичного дослідження, з’ясування інформаційно-комунікативних властивостей форму- вання соціальної реальності, визначення їх місця у корпусі документальних ...
966461
   Організаційно-статутні питання КПРС. – Київ, 1974. – 240с.
966462
  Северінова О. Організаційно-структурна побудова Збройних сил у першій половині XX сторіччя // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 164-169. – ISSN 2663-5313
966463
  Санакоєв Д. Організаційно-тактичні засади виявлення слідів злочинів, пов"язаних із торгівлею людьми вчинених організованими групами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 169-172.
966464
  Самойленко О. Організаційно-тактичні особливості розслідування злочинів у сферы високих інформаційних технологій // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 182-186
966465
  Кустов М.В. Організаційно-технічні методи ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що призводять до викиду в атмосферу небезпечних речовин : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.02.03 / Кустов Максим Володимирович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 60 назв
966466
  Дмитренко Г. Організаційно-технологічний аспект формування механізму цілеорієнтованої мотивації персоналу / Г. Дмитренко, Є. Чернишова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 19-28. – ISSN 1682-2366
966467
  Шкурін Г. Організаційно-трудові та соціально-економічні фактори підвищення мотивації аграрної праці / Г. Шкурін, В. Юдіна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 46-50
966468
  Демуз І. Організаційно-управлінська складова професійної компетентності майбутніх документознавців / І. Демуз, О. Бабак // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 99-119. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
966469
  Кравчук Н.М. Організаційно-управлінські особливості входження українських підприємств до стратегічних альянсів // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 179-183
966470
  Ангєлов Г.В. Організаційно-управлінські особливості командного лідерства у сфері виробництва / Г.В. Ангєлов, Є.Р. Петракова, А.В. Черкаський // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 2. – С. 69-74. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2312-847X
966471
  Шаповалов В. Організаційно-управлінські підходи до удосконалення процедури обігу прекурсорів на прикладі сірчаної кислоти в концепції національної безпеки України / В. Шаповалов, Н. Шаповалова, Н. Малініна // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 88-93
966472
   Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (29 жовт. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
966473
  Давідов Микола Володимирович Організаційно-фінансове забезпечення інноваційної діяльності суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 92-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблеми фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств України, визначено основні її методи та інструменти.
966474
  Мандибура В.О. Організаційно-фінансові напрямки подолання економічної злочинності і корупції в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-6. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі узагальнення світового досвіду розкриваються найбільш ефективні шляхи та організаційно-фінансові механізми створення умов для подолання економічної злочинності та корупції в Україні. The substance of organizing and financial ...
966475
  Павленко І.А. Організаційно-функціональна структура інноваційного підприємництва в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 55-61
966476
  Завальнюк О. Організаційно-функціональна структура науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів географії // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2018. – Vol. 8. – С. 45-59. – ISBN 978-966-97809-3-5. – ISSN 2415-3729
966477
  Бориславська О. Організаційно-функціональні засади місцевого самоврядування в Україні (конституційно-правовий аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 112-121. – (Серія юридична ; Вип. 41)
966478
  Цубенко В. Організаційно-штатна побудова та фінансування Департаменту військових поселень: 1835-1857 рр. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Чел Маре ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2021. – № 2 (30). – С. 49-54. – ISSN 2311-9896


  У статті досліджено в конкретно-історичному вивченні організаційно-штатна побудова і фінансування Департаменту військових поселень з 1835 по 1857 р. Методи дослідження. Важливим аспектом методологічного підґрунтя стало застосування методів: ...
966479
  Кучеренко С.Ю. Організаційно­облікове забезпечення майна та капіталів сільськогосподарських виробничих кооперативів / С.Ю. Кучеренко, Л.Ю. Леваєва, М.А. Кучеренко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 134-138. – ISSN 1997-4167
966480
  Віхров О. Організаційно господарські правовідносини у галузі будівельної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-38.
966481
  Стеценко В. Організаційно правові засади медичного страхування зарубіжний досвід і пропозиції для України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 10-13.
966482
  Шовкопляс І.В. Організаційно правові та психологічні аспекти розслідування хабарництва // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36.
966483
  Кочергіна К. Організаційно правові форми підприємницьких товариств як об"єкт законотворчого моделювання // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права ; ред. А. Осауленко. – Київ, 2005. – № 6. – С. 86-96. – Бібліогр.: на 13 пунктів
966484
  Ільченко Г. Організаційно правові форми юридичних осіб: англійське та українське право // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (114). – С. 32-42. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
966485
  Зливко С. Організацінно-правове забезпечення діяльності територіальних управлінь Державної кримінально-виконавчоі служби України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 37-40.
966486
  Євтушенко Н.О. Організаціно-економічний механізм консалтиногової взаємодії підприємств України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Євтушенко Наталя Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ ун-т телекомунікацій. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
966487
  Дмитрук М.І. Організаціно-економічні засади розвитку виноградарства в підприємствах півдня України : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Дмитрук Микола Ілліч ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
966488
  Савчук О.В. Організаціно-правове становлення дипломатичної та консульської служб періоду гетьманату Павла Скоропадського // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 40-41
966489
  Оніщик Ю. Організація-платник податку як учасник податково-договірних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 64-67.
966490
  Лавренюк А.Ю. Організація Event-туризму: італійський досвід в українських реаліях (на прикладі подій Umbria Jazz Festival та Leopolis Jazz Festival) // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 142-145. – ISBN 978-966-136-643-4
966491
  Мних Є.В. Організація автоматизованих робочих місць облікового персоналу : Навчальний посібник / Є.В. Мних, Є.І. Цікало, Р.М. Бунь; МОіНУ; ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 167с.
966492
  Друшляк М.Г. Організація автоматизованого контролю знань з використанням Plickers / М.Г. Друшляк, О.В. Семеніхіна // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 4 (22). – С. 28-35. – ISSN 2413-1571
966493
  Божко В.О. Організація автоперевезень у колгоспі та оплата праці шоферів. / В.О. Божко, І.М. Матійчук. – 2-е вид., перероб. і доп. – Львів, 1974. – 202с.
966494
  Шемигон Н. Організація адаптивного інклюзивного простору у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 46-50. – ISSN 2308-4634
966495
  Святоцька В.О. Організація адвокатури держав – членів Європейського співтовариства (Німеччина, Франція) // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 246-248.
966496
  Коцюба Т.Я. Організація акордно-колективнох оплати праці колгоспників на основі єдиної ХІІ-розрядної сітки / Т.Я. Коцюба. – К., 1976. – 46с.
966497
  Сокальський О.С. Організація алфавітного і систематичного каталогів у масових бібліотеках / О.С. Сокальський, В.М. Туров. – К, 1959. – 63с.
966498
  Колінько О.В. Організація Альтернативної Компенсаційної Системи за цифровий контент " Культурний безліміт" із залученням державних структур // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 84-86. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
966499
  Романишина Н. Організація аналітичної роботи над недослідженим текстом репресованого автора. (На прикладі оповідання Л.Старицької-Черняхівської "Каїн та Авель")
966500
  Хаджинова О. Організація антикризового менеджменту на підприємстві. Кадровий аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 32-35. – ISSN 1728-9343
966501
  Матяш І. Організація архівної справи в сучасній Україні // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2004. – Числ. 11, ч. 2 : До 10-річчя заснув. відділу спец. іст. дисциплін Ін-ту історії України НАН України. – С. 10-26


  Висвітлюється процес реформування архівної галузі і організаційні заходи щодо реалізації державної політики демократизації архівної справи.
966502
  Михайловський М.К. Організація африканської єдності / М.К. Михайловський. – К, 1972. – 481с.
966503
  Пасічник В.В. Організація баз даних та знань : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Пасічник, В.А. Резніченко. – Київ : BHV, 2006. – 384 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-156-Х
966504
  Новікова І.Е. Організація банківської справи на Поділлі (друга половина XIX- початок XX століття] // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 131-135
966505
  Бова Є.Ю. Організація безоплатної правової допомоги в Україні на сучасному етапі: основні напрямки реформування // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 142-148.
966506
  Сагарда М.І. Організація бібліографії на Україні / М.І. Сагарда. – Київ, 1927. – 16 с.
966507
   Організація бібліотечних фондів і каталогів. – К.
вив. 1. – 1955. – 72с.
966508
  Сокальський О.С. Організація бібліотечних фондів і каталогів / О.С. Сокальський, В.М. Туров. – Х, 1958. – 231с.
966509
  Сокальський О.С. Організація бібліотечних фондів і каталогів / О.С. Сокальський. – Х, 1965. – 99с.
966510
  Сокальський О.С. Організація бібліотечної справи / О.С. Сокальський. – Х, 1970. – 241с.
966511
  Глушенкова А.А. Організація бізнес-планування на підприємстві / А.А. Глушенкова, К.А. Булахова // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (34). – С. 48-52. – ISSN 2415-8089
966512
  Дудяк Р.П. Організація біржової діяльності: основи теорії і практикум : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль. – 2-ге вид., доп. – Львів, Київ : Новий Світ, Магнолія плюс, 2003. – 360 с. – ISBN 966-7827-24-0 (966-8340-03-5)


  Містить теоретичні питання з основ біржової діяльності товарного і фондового ринків
966513
  Манзенко Г. Організація боротьби з комірними шкідниками / Г. Манзенко. – Х., 1931. – 124с.
966514
  Боршуляк І. Організація боротьби з торгівлею людьми засобами прокурорськог нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 10-13.
966515
  Литвин Ю.Я. Організація бухгалтерського обіку, контролю і аналізу в сільському господарстві / Ю.Я. Литвин. – Київ : Вища школа, 1993. – 301 с.
966516
   Організація бухгалтерського обліку : Навч. посібник для студентів вузів / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; Мін-во освіти і науки України.Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 576с. – ISBN 966-7570-64-9
966517
  Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку : навчальні видання для вищої школи / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – Київ : Каравела, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-96914-4-6
966518
  Дробязко С.І. Організація бухгалтерського обліку заробітної плати працівників підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 3-8. – ISSN 2306-6806


  Розглянуто визначення сутності оплати праці працівників підприємства як об"єкта бухгалтерського обліку. Доведено, що на сучасному етапі заробітна плата не виконує покладені на неї функції, що вимагає нагального втручання з боку держави. Здійснено ...
966519
  Торба О.В. Організація бухгалтерського обліку інтелектуального капіталу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 274-281. – ISSN 2222-4459
966520
  Тарлопов І.О. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах в умовах цифрової економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 24-28. – ISSN 2306-6814
966521
  Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах малого бізнесу : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.Г. Михайлов, Л.І. Полятикіна, О.П. Славкова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 320с. – ISBN 978-966-364-561-2
966522
   Організація бухгалтерського обліку основних засобів та фінансових інвестицій. – Київ : Компас, 2000. – 28с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
966523
  Ловінська Л.Г. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні / Л.Г. Ловінська, І.Б. Стефанюк; Наук.-дослід. фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України. – Київ : НДФІ, 2006. – 240с. – ISBN 966-7675-28-9
966524
  Сопко В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : Підручник / В. Сопко, В. Завгородній; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 260с. – ISBN 966-574-063-6
966525
  Савастєєва О.М. Організація бюджетного процесу на місцевому рівні в умовах фінансової децентралізації: теорія, методологія, практика : монографія / О.М. Савостєєва ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7571-82-6
966526
  Саган Галина Організація в Україні благодійної допомоги південним слов"янам (1900-1917 рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-46. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье раскрываются особенности организации благотворительной деятельности в поддержку юных славян в Украине в начале XX в. Анализ архивных документов позволил дать новое видение благотворительности и раскрыть противоречия, возникавшие во время ...
966527
  Жадько О.А. Організація взаємодії закладу загальної середньої освіти та органів місцевого самоврядування в освітньому просторі регіону : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Жадько Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
966528
  Фещенко Л.О. Організація взаємодії правоохоронних органів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 245-250. – ISSN 1563-3349
966529
  Боднар І.В. Організація взаємодії структурних підрозділів установ виконання покарань закритого типу по запобіганню індивідуальної злочинної поведінки засуджених // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 237-242. – (Право. Економіка. Управління)
966530
  Назаров В.В. Організація взаємодії суду та прокуратури у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 136-145
966531
  Волинець Ірина Організація вивчення літературного краєзнавства на уроках зарубіжної літератури : методичні рекомендації вчителям та старшокласникам // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-14


  Шкільний курс" Зарубіжна література" як важлива складова гуманітарної освіти передбачає залучення учнів до світової літературної скарбниці, а через неї - до фундаментальних цінностей культури. Тож учитель-зарубіжник у процесі викладання предмета має ...
966532
  Лаухіна І. Організація вивчення релігії у школах франції в контексті європейських культурних традицій // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 34-43
966533
  Дюкова Е. Організація вивчення української літератури в сучасній Білорусі // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 7 (180)
966534
  Євсеєнко Л. Організація видання дитячої періодики // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 109-120.
966535
  Авер"янов В. Організація виконавчої влади: необхідність усунення внутрішніх суперечностей // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 30-35. – ISSN 0132-1331
966536
  Павлуша Т. Організація використання документів на машиночитаних носіях інформації в універсальній науковій бібліотеці / Т. Павлуша, О. Яковенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 48-57. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
966537
  Васильков В.Г. Організація виробництва : Навчальний посібник / В.Г. Васильков; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 524 с. – ISBN 966-574-474-7
966538
   Організація виробництва : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова; В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – Київ : Лібра, 2005. – 376 с. – Бібліогр.: с. 373-375. – ISBN 966-7035-71-9
966539
   Організація виробництва : підручник для студентів екон. спец. ВНЗ / [В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова]. – Київ : Лібра, 2008. – 360 с. – Бібліогр.: с. 356-357. – ISBN 978-966-7035-91-4
966540
  Гриньова В.М. Організація виробництва : підручник / В.М. Гриньова, М.М. Салун. – Київ : Знання, 2009. – 582с. – ISBN 978-966-346-508-1
966541
  Грінчук Л.К. Організація виробництва в радгоспах і колгоспах / Л.К. Грінчук. – Київ, 1971. – 432с.
966542
  Подвігіна В.І. Організація виробничого процесу в часі та просторі. Потокове виробництво : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Подвігіна, В.О. Гулевич ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-364-527-8
966543
  Красовська Є.В. Організація високопродуктивних та економічних обчислювачів для спеціалізованих систем : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Красовська Є.В. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
966544
  Стражнікова І. Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 50-62
966545
  Федчиняк А. Організація вищої історичної педагогічної школи України в роки Другої світової війни // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – С. 104-110. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
966546
  Ритікова Л. Організація вищої сільськогосподарської освіти у США та шляхи ії вдосконалення // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 92-99. – ISSN 1682-2366
966547
  Ісаєнко І. Організація відкритого конкурсного відбору персоналу на посади в інституціях єс в контексті досвіду для України // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 82-89
966548
  Спекторов В.Б. Організація відпочинку піонерів і школярів поза школою / В.Б. Спекторов. – К., 1968. – 189с.
966549
   Організація відпочинку та оздоровлення дітей в Україні : Збірник нормативних документів та інформаційно-методичних матеріалів. – Київ, 2003. – 170с. – ISBN 966-7902-37-4
966550
  Давидовський М.В. Організація віртуального освітнього процесу як невід"ємного компонента сучасної системи освіти / М.В. Давидовський, І.М. Сокол // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 4 (37). – С. 40-50. – ISSN 1998-6939
966551
  Бикова Т. Організація влади в Кримській Радянській Республіці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 10 липня (№ 13). – С. 6-7
966552
  Бикова Т. Організація влади в Кримській Радянській Республіці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 5 июня (№ 11)
966553
  Бикова Т. Організація влади в Кримській Радянській Республіці // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2020. – 19 червня (№ 12). – С. 6
966554
  Верстюк В.В. Організація влади в містах та містечках війська запорозького за гетьманату Б. Хмельницького в оцінці М. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 10-11
966555
  Кульбабський П.М. Організація влади через виборчий процес у Північній Буковині у 1940-1941рр. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.138-143. – ISSN 1563-3349
966556
  Кашперська А.І. Організація внутрішнього контролю підприємств ресторанного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кашперська Анастасія Іванівна ; М-во освіти і науки України ; Харківський держ. ун-т харчування і торгівлі. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 27 назв
966557
  Сагайдак О. Організація внутрішньої роботи дипломатичного представництва // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 7-14. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
966558
  Фідря О.Г. Організація вчителем виконавчо-діяльнісного етапу навчально-пізнавальної діяльності // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 14. – С.2-11. – Бібліогр.: 15 пунктів
966559
  Євтушенко П. Організація господарства в лісостепу / П. Євтушенко. – К, 1926. – 64с.
966560
  Слабченко М.Є. Організація господарства України від Хмельниччини до світової війни / М.Є. Слабченко. – Одеса : Держвидав України . [[Одеса]: 3-я Деpж. дpук. ім. Тpоцького]
Ч. 1 : Господарство Гетьманщини XVII-XVIII століттів ; т. 1: Землеволодіння та фоpми сільського господаpства. – 1923. – VIII, 203 с.
966561
  Кравець Ірина Організація господарських систем: постановка проблеми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 48-53
966562
  Горелік Л.Е. Організація господарського розрахунку на промисовому підприємстві / Л.Е. Горелік. – Київ, 1956. – 16с.
966563
  Ваганова Л.В. Організація господарської діяльності в умовах мережевої економіки / Л.В. Ваганова, А.Ф. Гуменюк // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 10-13. – ISSN 2304-5809
966564
  Ільницький В. Організація господарчо-фінансової діяльності ОУН: невідомі документи // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Ільницький [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Ч. 2/97 (108). – С. 79-85
966565
  Ковешніков В.С. Організація готельно-ресторанного господарства : навч. посібник / Ковешніков В.С., Матвієнко А.Т., Разметова О.Г. – Київ : Ліра-К, 2020. – 563, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 463-466. – ISBN 978-617-7605-31-6
966566
   Організація готельно-ресторанної справи : навч. посібник / [В.Я. Брич та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Брича ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2020. – 482, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 472-482. – ISBN 978-617-7844-16-6
966567
  Дорофєєва Н. Організація готівкового обігу в Україні / Н. Дорофєєва, А. Страту // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 4-5.
966568
  Клонцак О. Організація громадської діяльності студентів в університетах США та України: спільні та відмінні риси // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 157-160
966569
  Сергієнко А. Організація групової діяльності учнів на уроці за романом Павла Загребельного "Я, Богдан"
966570
  Генкал С.Е. Організація групової роботи учнів профільних класів на уроках біології / С.Е. Генкал, Є.А. Хижняк // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 2. – С. 109-113. – ISBN 978-966-698-291-2
966571
   Організація даних. Терміни та визначення. ДСТУ 2505-94. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 11 с. – (Системи оброблення інформації)
966572
  Герінбург О.В. Організація демографічних досліджень у Херсонській губернії в ХІХ столітті // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2007. – Вип. 25. – С. 15-24.
966573
  Шаптала О. Організація державного управління сферою реккреаційного обслуговування в Україні // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.348-361
966574
  Кушнір Л.А. Організація дистанційного навчання в інклюзивних закладах освіти на період карантину / Л.А. Кушнір, В.О. Кушнір, Т.М. Кушнір // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Tadeusz Kierzyk, Bozena Ryszawska [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 3. – С. 174-185. – ISSN 2617-1112
966575
  Канівець О. Організація дистанційного навчання в Лондонському університеті // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 верес. 2012 р. : [збірник] / Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України, Каф. романо-германських мов і перекладу, Каф. інозем. філології і перекладу ; [редкол.: С.П. Денисова та ін.]. – Київ : НУБіП, 2012. – С. 179-182
966576
  Кандзюба С.П. Організація дистанційного навчання в регіональній хмарі публічного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Вип. 2 (45). – C. 108-117. – ISSN 2414-4436
966577
  Ващило О.В. Організація дистанційного навчання майбутніх філологів в умовах пандемії COVID-19 // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (107). – С. 11-18. – ISSN 1817-8510
966578
  Басенко О.В. Організація дистанційного навчання студентів ВНЗ спортивного профілю засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2015. – С. 12-16. – (Серія 15 : "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)" ; вип. 11 (66) 15). – ISSN 2311-2220
966579
  Федорович О.Є. Організація дистанційного навчання у вищій школі на основі платформи SCADA / О.Є. Федорович, О.В. Прохоров, К.В. Головань // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 54-57. – ISBN 966-8847-12-1


  Розглянуто основні переваги запропонованого підходу та наведені приклади використання технології SCADA для розробки курсів навчання з технічних дисциплін.
966580
  Бугайчук А. Організація дистанційного навчання. Методики ресурси та інструменти // Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2020. – Липень - Серпень (№ 7/8). – С. 8-25
966581
  Розколупа Н. Організація дистанційної (надомної) роботи в бібліотеці // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 6-7


  У статті представлено нормативні документи, що регламентують дистанційну роботу працівників бібліотеки, та запропоновано управлінські рішення, спрямовані на забезпечення ефективності такої форми організації праці
966582
   Організація діловодства та навчальна практика : навч. посібник / Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька; Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька; МОНУ; за ред. Я.Я. Чорненького, В.М. Когута. – Київ : Алерта, 2006. – 600с. – ISBN 966-8533-41-0
966583
  Соловйов О.С. Організація діяльності аптек // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: О.І. Панасенко, А.Г. Каплаушенко, С.Я. Доценко [та ін.]. – Запорожье, 2019. – Т. 12, № 2 (30), травень - серпень. – С. 215-221. – ISSN 2306-8094
966584
  Єгоричева С.Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.Б. Єгоричева. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-364-485-1
966585
  Свердлик З.М. Організація діяльності банківських установ: документно-інформаційний аспект / З.М. Свердлик, Л.В. Пізнюк // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 82-88. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – з’ясувати значення деяких видів документів та інформаційних ресурсів для ефективного функціонування банківських установ. Методологія дослідження полягає в застосуванні методу аналізу та синтезу, контент-аналізу, деконструкції документної ...
966586
  Голованенко М.В. Організація діяльності бурякоцукрового комплексу України на основі критерію ефективності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 374-383. – ISBN 966-7958-13-2
966587
  Кузьмін О.Є. Організація діяльності вітчизняних корпорацій / О.Є. Кузьмін, Я.В. Кудря // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 91-97. – ISSN 1729-7206
966588
   Організація діяльності дільничого інспектора міліції : навч. посіб. / К.К. Афанасьєв, А.В. Бережной, А.П. Головін, В.І. Ткаченко; МВС України; ЛДУВС; Відп. ред. К.К. Афанасьєв ; Авт.: К.К. Афанасьєв, А.В. Бережной, А.П. Головін, В.І. Ткаченко. – Луганськ : РВВ ЛДУВС, 2007. – 344 с. – ISBN 978-966-2905-15-1
966589
   Організація діяльності консультативних пунктів "Довіра" центрами соціальних служб для молоді : (методичний посібник). – Київ, 2003. – 138 с. – ISBN 966-7815-44-7
966590
   Організація діяльності координаційних рад з питань запобігання поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу на регіональному рівні : посібник / І.І. Лукасевич, Т.В. Журавель, Т.В. Безулік, С.І. Глущик; [І.І. Лукасевич, Т.В. Журавель, Т.В. Безулік, С.І. Глущик]. – Київ : [б. в.], 2007. – 83, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. - Проєкт Регіональної місії Агенства США з міжнар. розвитку (USAID) в Україні, Молдові та Білорусі "Визначення політики з питань здоров"я", Технічне завдання 1. – ISBN 966-8187-82-7
966591
   Організація діяльності підприємства навчальної дисципліни "Операційний менеджмент" : навчальний посібник / Ястремська О.М. [ та ін.] ; МОНУ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-282-8
Ч. 1. – 2008. – 224 с.
966592
  Касько В. Організація діяльності прокуратури Німеччини на прикладі землі Баварія // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 113-117
966593
  Чемерис А.Т. Організація діяльності служби зайнятості : Конспект лекцій / А.Т. Чемерис; МАУП. – Київ : МАУП, 2003. – 120с. – ISBN 966-608-294-2
966594
  Кривачук Л.Ф. Організація діяльності соціальних служб у Польщі: нормативно-правові та організаційні аспекти // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи"; редкол.: Толстоухова С.В., Ярошенко А.О., Шаповалова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4. – С. 117-125. – ISSN 2415-8011
966595
  Карнарук А. Організація діяльності та юрисдикція адміністративного суду // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 103-106
966596
  Красота О.І. Організація діяльності шкіл соціальної реабілітації для неповнолітніх. формування нормативно-правової бази // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 238-243.
966597
  Геншафт М.А. Організація документації в органах юстиції УСРР. / М.А. Геншафт. – Х.-К., 1931. – 86с.
966598
  Роговий В. Організація допомоги українському студентству в Польщі на початку 20-х рр. XX ст. / В. Роговий, В. Сергійчук // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 192-199. – ISSN 0320-9466
966599
  Міхно О. Організація дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення новели М.Коцюбинського "Цвіт яблуні"
966600
  Шурпенкова Р.К. Організація економічного аналізу на підприємстві // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 150-157
966601
  Пильнова В.П. Організація експорту товарів суб"єктами малого та середнього бізнесу / В.П. Пильнова, Т.В. Капелюшна, О.В. Пісковець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 29-36. – ISSN 2306-6792
966602
  Євтушенко В.О. Організація естетичної підготовки майбутніх вихователів в ІНО України // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2009. – С. 34-37. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 10 (20))
966603
  Джаман Василь. Джаман Ярослав. Заблотовська Наталія Організація етнографічних екскурсійних маршрутів у поліетнічному місті (на прикладі м. Чернівці) // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 24-25 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
966604
  Дякон Л.Л. Організація ефективного контролінгу бізнес-процесів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 75-78. – Бібліогр.: на 4 пункта
966605
  Волкова Г. Організація ефективної роботи бібліотеки для юнацтва в умовах карантинних обмежень // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2021. – № 4 (26). – С. 21-23. – ISSN 2518-7341
966606
  Приймак Ю. Організація єдиного реєстру національних інформаційних ресурсів в електронному урядуванні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 102-110.
966607
  Вановська І. Організація життя і побуту запорозького козацтва. Одяг запорозького козацтва XVI-XVIII ст. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (218), жовтень 2019. – С. 32-37
966608
  Гаврилко Г.П. Організація забезпечення інформаційних потреб моніторингу економічного потенціалу підприємства / Г.П. Гаврилко, Т.В. Гуштан, Ю.В. Підлипний // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 95-99
966609
  Солдатенко О. Організація забезпечення реалізації права громадян на охорону здоров"я в Україні та країнах Центральної Європи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 50-60. – ISSN 1993-0909
966610
  Палеха Ю.І. Організація загального діловодства : (зі зразками сучасних ділових паперів) : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Юрій Палеха ; МОНУ. – 2-ге вид. перероб. і доп. – Київ : Ліра-К, 2009. – 458с. – (Культура діловодства). – ISBN 978-966-96938-9-1
966611
  Паньков Сергій Валентинович Організація залізодобувного і залізообробного виробництва у давньоруському Києві : (про витоки місцевої чорної металургії та металообробки) / Паньков Сергій Валентинович, Вознесенська Галина Олексіївна // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Розглянуто історико-технологічні та виробничі засади, що забезпечили розвиток залізодобувного та залізообробного виробництва у давньоруському Києві. Виділено основні напрями розвитку чорної металургії та металообробки на території, що згодом увійшла до ...
966612
  Міщенко В.І. Організація залучення заощаджень населення на основі випуску казначейських зобов"язань України / В.І. Міщенко, В.В. Жупанин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-58. – Бібліогр.: с. 45, 48-51, 54


  Авторами висвітлено роль державних цінних паперів у залученні заощаджень населення, вивчено досвід розвинутих країн з організації обігу таких цінних паперів, досліджено переваги ощадних облігацій СРСР. Запропоновано вдосконалену схему емісії ...
966613
  Міщенко В.І. Організація залучення заощаджень населення на основі випуску казначейських зобов"язань України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-58.
966614
  Времєва Т.О. Організація заробітної плати на промислових підприємствах / Т.О. Времєва. – Київ, 1961. – 44с.
966615
  Романюк А. Організація захисту неповнолітніх у кримінальному судочинстві США // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.493-502. – (Серія юридична ; Вип. 38)
966616
  Грабчук І.Л. Організація захисту облікової інформації в умовах гібридної війни // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2018. – Вип. 3 (41). – С. 20-24. – ISSN 1994-1749
966617
  Гресь Наталія Організація зберігання та утилізації звітів про виробничу практику / Гресь Наталія, Левочко Марія // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 79-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються терміни зберігання документів, які відображають зміст та результати виробничої практики студентів. Запропоновано порядок документального оформлення зберігання та утилізації звітів з виробничої практики.
966618
  Джига Т. Організація зв"язків з громадськістю в центральних органах державної влади: досвід Росії // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 90-102.
966619
   Організація зворотного зв"язку зі студентами на кафедрі патофізіології в умовах дистанційного навчання через пандемію COVID-19 та шляхи його удосконалення / О.Є. Акімов, С.В. Денисенко, Н.В. Соловйова, А.В. Міщенко, В.О. Костенко // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Білаш С.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2021. – Т. 21, вип. 1 (73). – С. 109-113. – ISSN 2077-1096
966620
  Загрубський Н.Н. Організація здіймання великих просторів : курс землевпорядного ф-ту Харківського геодезично-землевпорядного інституту ; підручник по землевпорядних геодезичних інститутах та посібник по землевпорядних геодезичних технікумах / Н.Н. Загрубський. – Харків; Київ : Держсільгоспвидав, 1931. – 317 с.
966621
  Ковязіна О.П. Організація змісту навчання за кредитно-модульною системою // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 115-119. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
966622
  Бондаренко М.П. Організація і виховання студентського колективу / М.П. Бондаренко. – Київ, 1979. – 72с.
966623
  Греченко В.А. Організація і діяльність міліції Української РСР у 1951 р. / В.А. Греченко, О.Н. Ярмиш // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (44). – С. 33-44. – ISSN 2072-8670
966624
  Едер П. Організація і діяльність судових органів у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772-1918 роки) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 97-107. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
966625
   Організація і контроль самостійної роботи студентів. – Львів, 1961. – 104с.
966626
   Організація і методи роботи вчителя з двома класами. – К., 1951. – 140с.
966627
  Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту : Підручник / Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос. – Київ : Знання, 2006. – 295с. – ISBN 966-346-015-6
966628
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2006. – 560 с. – ISBN 966-8019-63-4
966629
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Киев : Каравела, 2009. – 544 с. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-63-4
966630
  Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник [для студентів вузів] / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-245-3
Ч. 1. – 2008. – 308 с.
966631
  Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-246-0
Ч. 2. – 2008. – 240 с.
966632
  Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу : навчально-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; МОНУ, Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 236 с. – ISBN 978-966-676-304-7
966633
  Домбровський В.А. Організація і методика обліку та аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.09 / Домбровський В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
966634
  Домбровський В.А. Організація і методика обліку та аналізу праці та її оплати на базі сучасних інформаційних технологій : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Домбровський В.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 227л. + Додатки: л.222-227. – Бібліогр.: л.205-221
966635
  Мохняк В.С. Організація і методика обліку та контролю у кредитних спілках : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Мохняк Володимир Степанович ; Центральна спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 23 назви
966636
  Чернявський О.П. Організація і методика податкових перевірок : навч. посібн. для студ. вузів / Чернявський О.П., Хомутенко В.П., Немченко В.В., за ред. О.П. Чернявського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 288с. – ISBN 966-8568-08-7
966637
  Ощепков О.П. Організація і методика проведення аналізу стану та руху основних засобів на м"ясопереробних підприємствах / О.П. Ощепков, М.М. Чебан, С.О. Магденко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О., Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 4. – С. 58-65 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2312-847X
966638
  Яременко Л.М. Організація і методологія бухгалтерського обліку та аудиту нематеріальних активів / Л.М. Яременко, Я.А. Пономаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 76-81. – ISSN 2306-6792
966639
  Косяк А.П. Організація і обліково-аналітичне забезпечення розрахунків із заробітної плати у системі управління комунальними підприємствами // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 2, вип. 155. – С. 41-47. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
966640
   Організація і оплата праці в колгоспах и радгоспах України. – Київ, 1971. – 171с.
966641
  Кривчун О.О. Організація і особливості роботи кабінету методики викладання географії // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 150-154. – ISBN 0201-8683
966642
  Ситник І.П. Організація і планування будівництва / І.П. Ситник. – Київ : Вища школа, 1972. – 348 с.
966643
  Плоткін Я.Д. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві / Я.Д. Плоткін, О.К. Янушкевич. – Львів, 1996. – 1478791с.
966644
   Організація і планування виробництва на приладобудівному підприємстві. – К, 1972. – 287с.
966645
  Оробчук М.Г. Організація і планування діяльності підприємства : навчальний посібник / М.Г. Оробчук, Б.М. Максимів, О.М. Марченко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 336 с. – ISBN 978-966-613-546-2
966646
   Організація і планування колгоспного виробництва. – К, 1971. – 284с.
966647
   Організація і планування операційної діяльності нафтогазових підприємств : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом "Гірництво" / Витвицький Я.С. [та ін.] ; за ред. М.О. Данилюка ; МОНУ ; Івано-Франківський нац. технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : [ІФНТУНГ], 2009. – 366 с. – ISBN 978-966-694-109-4
966648
  Бухало С.М. Організація і планування промислових підприємств : (Схеми, таблиці, розрахунки) / С.М. Бухало, І.К. Малахов. – Київ : Вища школа, 1973. – 103 с.
966649
  Ковальский В.І. Організація і пранування виробництва на машинобудівнх підприємствах / В.І. Ковальский. – К, 1974. – 235с.
966650
  Нижник В.Є. Організація і проведення виборів до місцевих Рад / В.Є. Нижник. – Київ, 1965. – 43с.
966651
  Малахова Ж.В. Організація і проведення самостійних занять в умовах вищого медичного закладу / Ж.В. Малахова, Т.О. Бєлкова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 216-222. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 7). – ISSN 2522-1477
966652
  Комарніцький О.Б. Організація і результативність педагогічної практики студентів Кам"янець-Подільського ІНО (ІСВ) у 20-30-ті рр. ХХ ст. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 30-31
966653
  Козак Є.П. Організація і розвиток міжнародної та всеукраїнської універсіад серед студентів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 117-118
966654
  Тищик Борис Йосипович Організація і структура державного апарату Галицької Соціалістичної Радянської Республіки (1920) : Лекції з курсу "Історія держави і права УРСР" / Тищик Борис Йосипович. – Львів, 1973. – 41с.
966655
  Сас В.А. Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі : Монографія / В.А. Сас. – Київ, 2004. – 240с.
966656
  Попрозман Н.В. Організація і умови адаптації організаційно-управлінських рішень до економічних циклів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 131-137
966657
  Іванова О.В. Організація інклюзивного навчання в країнах Західної Європи (кінець XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Іванова Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
966658
  Цзен Гуанхай Організація інклюзивної освіти в КНР // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 12. – С. 214-228. – ISBN 978-617-7747-38-2. – ISSN 2415-3729
966659
  Вакалюк В.А. Організація інноваційної діяльності регіону // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 96-99.
966660
  Заєць С.В. Організація інтелектуальних змагань студентів у закладах вищої освіти: форми проведення та напрями вдосконалення / С.В. Заєць, С.П. Юдіна // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 78-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
966661
  Безкровний М.Ф. Організація інформаційно-консультаційної діяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Безкровний. – Київ : Каравела, 2008. – 456с. – ISBN 966-8019-87-3
966662
   Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний М.Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 407, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Глосарій: с. 383-395. – Бібліогр.: с. 400-402. – ISBN 978-966-2609-78-3
966663
  Джердж Сергій Організація інформаційно-просвітницької діяльності з питань євроатлантичної інтеграції в регіонах України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 26-27. – ISSN 1728-6220
966664
  Волот О.І. Організація інформаційного забезпечення в умовах автоматизованих інформаційних систем // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 150-157. – ISBN 966-79-75-57-7
966665
  Федоренко Ю.А. Організація інформаційного простору в умовах дистанційного навчання // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 1 (227). – С. 5-6. – Бібліогр.: 5 назв.
966666
  Климова К. Організація інформаційної діяльності в управлінні: тенденції розвитку та фактори впливу // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 191-208. – ISSN 2518-7600
966667
  Коваль С.В. Організація й методика обліку розрахункових операцій аграрних підприємств та напрями їх удосконалення // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 130-133. – ISSN 1997-4167
966668
  Кузнецов М.В. Організація й особливості роботи кабінету методики викладання географії / М.В. Кузнецов, І.Т. Твердохлебов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 130-133
966669
  Павлов С.В. Організація католицьких територіальних конфесійних систем в Україні // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 57-63. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
966670
  Зеленська Ю.Г. Організація комплексної методики аналізу і прогнозування в системі управління фінансовими результатами діяльності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 263-267. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
966671
  Манякіна О.С. Організація комунікативних заходів в публічних бібліотеках України (на прикладі ЦМБ ім. В.Г. Короленка) / О.С. Манякіна, В.Д. Науменко // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 54-62. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
966672
  Верба В.А. Організація консалтингової діяльності : Навч. посібник / В.А. Верба, Т.І. Решетняк; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 244 с. – ISBN 966-574-173-Х
966673
   Організація контрактних взаємовідношень у будівництві. – К, 1993. – 94с.
966674
  Денисенко А.П. Організація контролю громадськості у сфері державного управління // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3. – С. 102-108. – ISSN 2617-5967
966675
  Романів Є.М. Організація контролю діяльності автоматизованих інформаційних систем : фінансовий контроль / Є.М. Романів, А.М. Любенко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 132-140 : Рис. – Бібліогр.:3 назви
966676
  Копилова К.В. Організація контролю за діяльністю матеріально відповідальних осіб в наукових установах / К.В. Копилова, Я.І. Мулик // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 1 (41). – С. 160-172. – ISSN 2411-4413
966677
  Пінчук Л.М. Організація контролю знань студентів в умовах упровадження кредитно-модульної системи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 80-84. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
966678
  Сачанюк-Кавецька Організація контролю навчальних досягнень студентів за допомогою автоматизованих систем тестування / Сачанюк-Кавецька, О.П. Прозор, І.А. Клєопа // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 3 (25), ч. 1. – С. 87-93. – ISSN 2413-1571
966679
  Левченко С.М. Організація контррозвідувального забезпечення внутрішніх та прикордонних військ на території України (1943-1945 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (37). – С. 99-110. – ISSN 2707-1383
966680
  Беспянська Г. Організація конфіденційного діловодства на підприємстві // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 9. – С. 92-104.
966681
  Максименко М.В. Організація кормової площі в колгоспі / М.В. Максименко. – Х., 1933. – 78с.
966682
  Васюк О. Організація кредитно-модульної системи навчання у вищій школі / О. Васюк, В. Кустов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 24-27
966683
  Вергун І. Організація лабораторних робіт з фізики у відкритому білінгвально-орієнтованому освітньому середовищі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 30-38. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
966684
   Організація літнього відпочинку дітей і молоді : Навчально-методичний посібник для студентів-практикантів і організаторів літнього відпочинку дітей і молоді) / С.Я. Харченко, Л.Ц. Ваховський, О.П. Песоцька, М.С. Кратінов, В.О. та ін. Кратінова; МОНУ; Луганський національний педагогічний ун-т ім. Т. Шевченка; Авт.-уклад.: Харченко С.Я., Ваховський Л.Ц., Песоцька О.П., Кратінов М.С., Кратінова В.О. та ін. – Луганск : Альма-матер, 2006. – 244с. – ISBN 966-617-131-7
966685
  Фурман В.М. Організація маркетингової служби страхової компанії // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 125-133
966686
  Лобода Т. Організація масового народознавчого руху в Україні в добу коренізації ( на прикладі діяльності В. Кравченка ) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 129-142. – ISBN 978-966-02-4630-8
966687
  Войнаровський В.Р. Організація медичного забезпечення студентської молоді // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 326-344. – ISBN 978-966-622-885-0
966688
  Головченко Г. Організація медіапідготовки педагогів в США та Канаді // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 2 (131). – С. 95-103. – ISSN 2414-5076
966689
  Борзенков С.В. Організація мерчендайзингу компанії в умовах сучасної концепції маркетингу сприйняття // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 37-41. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
966690
  Грищенко М.М. Організація методичної роботи в спеціальній школі-інтернаті / М.М. Грищенко. – Київ : Радянська школа, 1955. – 48 с.
966691
  Юшко С.В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 86-97 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
966692
  Мацук З.А. Організація міжбюджетних відносин у період ринкових трансформацій // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 162-165. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
966693
  Рідей Н. Організація міжнародного магістерського курсу european work-shop програми "вчення про довкілля" в університетах-партнерах // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч. 1. – С. 90-101
966694
  Дмітрієва Н. Організація міжпрофесійної освіти майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії / Н. Дмітрієва, Ю. Копочинська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 195-214. – ISSN 2312-5993
966695
  Омельчук Б. Організація міст Руського і Белзького воєводств на "татарських шляхах" у другій половині XV - XVI ст.
966696
  Бортник В.А. Організація місцевої влади у Французькій республіці: досвід децентралізації // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 1 (1), листопад. – С. 9-22. – ISSN 2617-9660
966697
  Гриценко Л. Організація модульно-рейтингової системи навчання (на прикладі курсу "нарисна геометрія та креслення") / Л. Гриценко. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – Вип. 4. – С.161-170. – (Педагогічні науки)
966698
  Буряк В. Організація модульного навчання // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 18-31. – ISSN 1682-2366
966699
  Андрусь О.І. Організація модульного навчання економічних дисциплін у технічних університетах // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 55-62. – ISBN 966-8847-12-1
966700
  Болгар І.П. Організація молочної справи. / І.П. Болгар. – К, 1968. – 144с.
966701
  Ломоносова О. Організація моніторингу та прогнозування розвитку регіональних систем вищої освіти // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 278-288. – ISSN 2411-5215
966702
  Миськів Л.І. Організація морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
966703
  Ян І.М. Організація музичного життя Харкова 20-х - початку 30-х років ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 178-183
966704
  Стафєєв І.І. Організація набору і збереження контингенту учнів шкіл працюючої молоді / І.І. Стафєєв. – К, 1968. – 71с.
966705
   Організація навчально-виховного процесу : З досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. – Б.м., 2004. – 201с.
966706
   Організація навчально-виховного процесу : З досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. – б.м. : б.в.
Вип. 4. – 2004. – 197с.
966707
  Завальнюк В.В. Організація навчально-виховного процесу в американських пієтичних закладах освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 65-73. – ISBN 978-966-7359-77-5
966708
  Бірюков П.В. Організація навчально-виховного процесу за кредитно-модульною системою у вищому військовому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-86. – Бібліогр.: С. 86 (12 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті автором розглядаються принципи та основні підходи запровадження кредитно-модульної системи організа-ції навчального процесу на факультеті внутрішніх військ Київського юридичного інституту МВС. Регламентний статус відомчого ВНЗ МВС України ...
966709
  Кобзар Б.С. Організація навчально-виховної роботи в школі подовженого дня / Б.С. Кобзар. – К., 1963. – 168с.
966710
  Махович О.І. Організація навчального процесу бакалаврів комп"ютерних наук із застосуванням компетентнісного підходу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 61-62
966711
  Савченко О.Я. Організація навчального процесу в малокомплектній школі. / О.Я. Савченко. – К., 1974. – 174с.
966712
  Чміль А. Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації на сучасному етапі / А. Чміль, Л. Ляхоцька, В. Розмариця // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 1 (12). – С. 40-45.
966713
  Нешко С. Організація навчального процесу з урахуванням новітніх тенденцій / С. Нешко, Л. Близнюк // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 48-50. – ISSN 1562-529Х
966714
  Фурса О. Організація навчального процесу та особливості викладання "композиції" у художньому вищому навчальному закладі // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 177-180
966715
   Організація навчального процесу у навчальних закладах. – Київ : Задруга, 2004. – 338с. – (Енциклопедія керівника навчального закладу). – ISBN 966-7944-68-9
966716
   Організація навчання бібліотекарів: 2000 рік : Навчальні матеріали. – Київ, 1999. – 22с. – (Безперервна освіта бібліотекарів України ; Вип.1)
966717
  Онищук В.О. Організація навчання в умовах кабінетної системи / В.О. Онищук. – К, 1980. – 100с.
966718
  Орос І. Організація навчання дорослих у Великій Британії на основі емпіричних моделей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 303-312. – ISSN 2312-5993
966719
  Рибалко Н.М. Організація навчання іноземних мов у вітчизняній гімназійній освіті (кінець ХІХ - початок ХХ століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Рибалко Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Мелітопол. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Мелітополь, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
966720
   Організація навчання інформаційно-консультаційної діяльності / М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко // Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний.М.Ф, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 209-382. – ISBN 978-966-2609-78-3
966721
  Плиско К.М. Організація навчання синтаксису в середній школі / К.М. Плиско. – К., 1990. – 135с.
966722
  Галюк В. Організація нагляду за додержанням законів щодо запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 24-28.
966723
  Слабченко М.Є. Організація народного господарства України від Хмельниччини до світової війни / М.Є. Слабченко. – К.
5, 1. – 1927. – 136с.
966724
  Слабченко М.Є. Організація народного господарства України від Хмельниччини до світової війни / М.Є. Слабченко. – К.
5, 2. – 1929. – 94с.
966725
  Лихолат А.О. Організація наукових досліджень в академічному та вузівському сегментах Києва в період незалежності України (1991-2017 роки) // Дослідження з історії і філософії науки і техніки : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 41-50. – ISSN 2617-1929
966726
   Організація наукових досліджень в умовах пандемії та карантину / Ю. Ткач, Д. Мехед, К. Мехед, Л. Черниш // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 2 (20). – С. 197-202. – ISSN 2411-5363


  У роботі охарактеризовано методи проведення наукових досліджень можливих для використання в період пандемії, виокремлено найбільш безпечні ресурси з погляду інформаційної безпеки та проаналізовано можливості реалізації виокремлених методів проведення ...
966727
  Корольова Т. Організація наукових досліджень в університетах: стан і розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 46-53. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан розвитку наукової сфери економіки України. Основну увагу приділено аналізу змін наукової діяльності у сфері вищої освіти. Розкрито причини негативних явищ у науці - недостатнє фінансування, скорочення обсягів наукових робіт, ...
966728
  Матяш І.Б. Організація наукових досліджень у галузі архівної справи в Україні 1920-1930-х років // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С. 57-69. – ISSN 0320-9466
966729
  Зозуля М.В. Організація науково-дослідних робіт у Харківському політехнічному інституті на замовлення промисловості у 50-60-і роки ХХ ст. // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 35-40
966730
  Шалацька Г.М. Організація науково-дослідної роботи студентів з іноземної мови // Англістика та американістика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова ; редкол.: Л.І. Белехова, Жан-Ремі Ляпер, Каха Габунія [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 16. – С. 105-110. – ISSN 2313-500Х
966731
  Стражнікова І. Організація науково-дослідної роботи студентів магістратури // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 102-113
966732
  Холоденко Н.О. Організація наукового забезпечення діяльності судів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Холоденко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права" ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 235 арк. – Додатки: арк. 216-235. – Бібліогр.: арк. 194-215
966733
  Мироненко Н.В. Організація наукової роботи студентів під час вивчення дисципліни "Основи сільськогосподарської праці" // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 251-254. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
966734
  Володін С.А. Організація наукоємного ринку АПК за системою інноваційного провайдингу / С.А.Володін. – Київ : Дія, 2006. – 96с. – ISBN 966-7665-89-5
966735
  Віднянський С. Організація Об"єднаних націй в умовах сучасної кризи світового порядку (до 75-річчя створення ООН) / С. Віднянський, А. Мартинов // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (554), вересень - жовтень. – С. 77-89. – ISSN 0130-5247
966736
  Колодій М. Організація Об"єднаних Націй: проблеми реформування у ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
966737
  Ярмоліч О.М. Організація обліку дебіторської заборгованості в Україні та країнах світу.... // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 211-214. – ISBN 978-9934-571-53-4
966738
  Ходаковська І.Л. Організація обліку і контролю необоротних активів музеїв України з використанням сучасних інформаційних систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-100. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання організації обліку і контролю необоротних активів музеїв України, проаналізовано вітчизняний і зарубіжний досвід та вказані шляхи вдосконалення організації обліку в умовах використання сучасних інформаційних систем. The matters of ...
966739
  Садовська І.Б. Організація обліку і оподаткування у фермерських господарствах в контексті професійного бухгалтерського судження / І.Б. Садовська, І.І. Бабіч, К.Є. Нагірська // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 45-53. – ISSN 2307-9878
966740
  Богач А. Організація обліку логістичних витрат // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 274-278. – ISSN 1815-3232
966741
  Задорожна Олександра Іванівна Організація обліку на підприємствах лісової галузі: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 207-213. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено організаційні аспекти обліку діяльності підприємств лісової галузі на сучасному етапі, визначено основні проблеми ефективного функціонування системи організації обліку даних суб"єктів господарської діяльності, запропоновано шляхи їх ...
966742
  Дідух С. Організація обліку необоротних активів в бюджетних установах: проблеми категорійного визначення // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 133-138. – ISBN 966-303-007-1
966743
  Візіренко С.В. Організація обліку оборотних немонетарних активів / С.В. Візіренко, О.О. Резніченко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 144-152. – ISSN 2308-1988


  "Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення елементів облікової політики шляхом доповнення їх переліку таким елементом, як аналіз оборотних немонетарних активів, що забезпечить раціональну організацію обліку на підприємстві".
966744
  Перетятько Ю.М. Організація обліку основних засобів в умовах становлення інформаційної економіки // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 50-56. – ISSN 2410-9576
966745
  Чередніченко Ю.В. Організація обліку та аналізу з метою забезпечення ефективного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 215-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліку та аудиту для забезпечення управління фірмою в сучасній Украъні. Враховуючи існуючі умови інформаційного забезпечення управління та досвід економічно розвинених країн щодо вирішення цього ...
966746
  Чередніченко Юрій Васильович Організація обліку та аналізу з метою забезпечення ефективного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 215-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліку та аудиту для забезпечення управління фірмою в сучасній Украъні. Враховуючи існуючі умови інформаційного забезпечення управління та досвід економічно розвинених країн щодо вирішення цього ...
966747
  Кащенко О. Організація обліку та внутрішнього контролю грошових потоків та розрахунків на прикладі підприємств сфери технічного обслуговування автомобілів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-26. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена актуальним питанням організації обліку, контролю грошових потоків на підприємствах сфери технічного обслуговування автомобілів. Визначені проблеми організації обліку та контролю грошових потоків, сформульовані пропозиції щодо їх ...
966748
   Організація обліку: практикум : навч. посібник / [С.М. Шкарлет та ін.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 485, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 473-485. – ISBN 978-617-7571-81-9
966749
  Іващенко С. Організація обслуговування користувачів Національної бібліотеки Білорусі електронними інформаційними ресурсами // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-29. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються основні підходи до організації обслуговування користувачів електронними ресурсами в Національній бібліотеці Білорусі, схарактеризовані ресурси власної генерації і придбані. Розкриваються особливості доступу до інформаційних ресурсів у ...
966750
  Іващенко С. Організація обслуговування користувачів Національної бібліотеки Білорусі електронними інформаційними ресурсами // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-29. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються основні підходи до організації обслуговування користувачів електронними ресурсами в Національній бібліотеці Білорусі, схарактеризовані ресурси власної генерації і придбані. Розкриваються особливості доступу до інформаційних ресурсів у ...
966751
  Кириленко В. Організація окремих елементів внутрішнього контролю в банках : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-91 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
966752
  Шевченко В.Е. Організація онлайн-навчання під час карантину через COVID-19 // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (67/68). – С. 87-96. – ISSN 2077-7264


  Про дистанційне навчання в КНУ ім. Т. Шевченка. - С. 90.
966753
  Білобровець О.М. Організація опіки над дітьми польських біженців в Україні в роки Першої світової війни // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 97-110. – ISSN 2312-6825
966754
  Панченко В. Організація оплати праці працівників охорони здоров"я в країнах з розвиненою ринковою економікою // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 16-23.
966755
  Цигилик І.І. Організація оплати праці як важливий чинник забезпечення високої ефективності діяльності підприємства / І.І. Цигилик, В.Ф. Морицан, О.М. Морицан // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 22-24
966756
  Орос І.І. Організація освіти дорослих у Франції та Бельгії // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 224-236. – ISSN 2074-8167
966757
  Борейко В.І. Організація освітнього процесу в закладах дошкільної освіти України та зарубіжних країн // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 5-14. – ISSN 2919-864X
966758
  Михайленко І.В. Організація освітньої діяльності іноземних студентів при вивченні вищої математики у технічних закладах вищої освіти / І.В. Михайленко, В.О. Нестеренко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 254-256. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
966759
  Остапчук І. Організація особистого прийому громадян-важливий захід реалізації конституційного права громадян на звернення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 31-33.
966760
  Стрижак О.О. Організація оцінки об"єктів інтелектуальної власності // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр: 12 пунктів. – ISSN 1683-1942
966761
  Коваль В Ю. . Організація пам"яті для віртуальних процесів / В Ю. . Коваль, Ю.В. Крак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 71-74. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
966762
  Душеба Валентина Віталіївна Організація паралельних процесів у спеціалізованих обчислювальних системах з ортогональним доступом до пам"яті : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Душеба В.В.; Нац. акад. наук України; Ін-т проблем моделюван. в енергетиці ім.Г.С.Пухова. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
966763
  Матвієнко О.В. Організація педагогічної практики з виховної роботи у початковій школі / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Олена Валеріївна Матвієнко. – Київ : Стилос, 2003. – 124с. – ISBN 966-7321-75-4
966764
  Сотська М. Організація педагогічної практики студентів-викладачів: досвід Сінгапура // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 143-144. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
966765
  Мельник О.М. Організація перевізного процесу негабаритних вантажів за видами транспорту. Роль та місце морського транспорту в цьому процесі // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 231-239 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
966766
  Афанасьєва К.С. Організація петельних доменів ДНК при різних функціональних станах клітин : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.02 / Афанасьєва Катерина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 329 арк. – Додатки: арк. 325-329. – Бібліогр.: арк. 9-14, 283-324 та в додатках: арк. 325-329
966767
  Афанасьєва К.С. Організація петельних доменів ДНК при різних функціональних станах клітин : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.02 / Афанасьєва Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 35 с. – Бібліогр.: 32 назви
966768
  Венедіктов В.С. Організація підготовки наукових кадрів в Україні : Науково-практичний посібник / В.С. Венедіктов; МВС України; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2007. – 162с. – ISBN 978-966-610-147-5
966769
  Богунов С. Організація підготовки офіцерів для збройних сил Республіки Латвія / С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 29-42. – ISSN 2617-1775
966770
  Черних Ю.О. Організація підготовки офіцерських кадрів у збройних силах Канади / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 69. – С. 116-124. – ISSN 2524-0056
966771
  Назаренко Т. Організація пізнавально-самостійної роботи учнів ліцею засобом навчального посібника "Прикладна економіка" // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 177-187. – ISBN 978-966-544-404-5
966772
  Скалозуб Л.П. Організація планування в діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
966773
  Доліновський Ю. Організація планування розслідування злочинів, що вчиняються під час публічних закупівель у сфері охорони здоров"я / Ю. Доліновський, Л. Гула // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 110-116. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
966774
  Заіченко Н. Організація позакласної роботи та позашкільної роботи з учнівською молоддю у США та Україні : Порівняльний аналіз / Надія Заіченко. – Богуслав, 2005. – 199с.
966775
  Цина А. Організація позаурочної роботи школярів із виконання домашньої роботи із трудового навчання / А. Цина, О. Рутковська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (179). – С. 110-118. – ISSN 1682-2366
966776
  Кириленко В. Організація поточного обліку за депозитними операціями // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 12. – С. 28-34.
966777
  Черних О. Організація початкової військової підготовки молоді у Республіці Білорусь / О. Черних, Ю. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 290-300. – ISSN 2617-1775
966778
   Організація пошукової роботи учнів на уроках української літератури. – Суми, 1984. – 20с.
966779
   Організація правової роботи в органах державної податкової служби України: теорія, методологія, практика : монографія. – Ірпінь, 2004. – 440 с. – ISBN 966-337-003-3
966780
  Щербатих В.Ю. Організація правоохоронної діяльності у військових формуваннях України як фактор розбудови правової держави // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.129-135
966781
  Комочкова О. Організація практичної підготовки майбутніх фахівців із лінгвістики у Великій Британії / О. Комочкова, О. Дорофєєва // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 9. – С. 100-106. – ISSN 2410-0927
966782
  Рибалка Д. Організація праці в колгоспах / Д. Рибалка. – Х., 1930. – 87с.
966783
  Дуюнова Т.В. Організація праці засудженних до довічного позбавлення волі // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 257-262.
966784
  Волченко Ф.Р. Організація праці і заробітної плати / Ф.Р. Волченко. – Київ, 1967. – 66с.
966785
  Дейкун Д.І. Організація праці інспектора-методиста шкіл / Д.І. Дейкун, П.І. Дроб""язко. – Київ, 1990. – 175с.
966786
  Чайка Г.Л. Організація праці менеджера : навчальний посібник / Г.Л. Чайка ; [ передмова Г.О. Шепелюк ]. – Київ : Знання, 2007. – 420 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-262-0
966787
  Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : навчальний посібник / Виноградський М.Д., Виноградська A.M., Шканова ; Київський економічний інститут менеджменту. – Київ : Кондор, 2007. – 414 с. – ISBN 966-8251-00-8
966788
  Колпаков В.М. Організація праці менеджера : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Колпаков; МАУП. – Київ : Персонал, 2008. – 432с. – ISBN 966-608-410-4
966789
  Пілявський В.І. Організація праці на робочому місці як засіб ефективного використання потенціалу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 31-37. – ISSN 2306-6792
966790
  Сисак І. Організація прийому та набору іноземних громадян на навчання ВНЗ / І. Сисак, А. Лупенко, О. Буняк // V Міжнародна науково-методична конференція "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні" : присвяч. 60-річчю ТНТУ ім. Івана Пулюя (15-16 жовтня 2020 р.) / "Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні", міжнар. наук.-метод. конф. – Тернопіль : ТНТУ імені Івана Пулюя, 2020. – С. 5-6. – ISBN 978-966-305-109-3
966791
   Організація природопізнавальних туристичних маршрутів на території центральної частини гірського масиву Свидовець (Українські Карпати) / С.Ю. Бортник, О.В. Ковтонюк, І.В. Кравчук, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 55-65. – ISSN 0868-6939


  The Carpathian region of Ukraine has a number of natural monuments, including geological and geomorphological sites, due to the a high preservation level of unique natural environments and landscape diversity. Many of those sites have not been assigned ...
966792
  Болотіна Є.В. Організація продажу туристичних послуг / Є.В. Болотіна, О.О. Волошина, О.В. Шубна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 231-239. – ISSN 2222-4459
966793
  Матолич А. Організація прокурорського нагляду за додержанням вимог законодавства про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 28-31.
966794
  Павлов С.В. Організація протестантських територіальних конфесійних систем в Україні // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 105-115. – Бібліогр.: 1 назва. – ISBN 966-95774-3-8
966795
  Тимченко Л.Л. Організація протидії злочинам у сфері електронних платежів із застосуванням пластикових платіжних карток // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 520-525. – ISSN 1563-3349
966796
  Гуцало М. Організація протидії сучасному тероризму : навчальний посібник для студ., аспірантів, викладачів вищ. навч. закладів / Марія Гуцало. – Київ : Аратта, 2009. – 263с. – ISBN 978-966-8475-43-6
966797
  Головченко Організація професійних навчальних закладів / Головченко
ч. 1. – 1925. – 156с.
966798
  Лисенко Г. Організація професійно-педагогічної підготовки викладачів Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту в 1970-1980-х рр. // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Головко М.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 162-172. – ISSN 2411-1317
966799
  Задорожний Микола Організація профільного навчання з економіки : інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 62-63
966800
  Коваленко О.Є. Організація процедур прийняття рішень у ситуаційних центрах на основі голосування : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 289-293 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
966801
  Мохамед Хашим Мохамед Румі Організація процесів обробки зображень (на прикладі штрихових зображень) : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.13.13 / Мохамед Хашим Мохамед Румі; Нац. технічн. ун-тет України "Київськ. політехнічний ін-тут". – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
966802
  Асад Махмуд Асад Аль Насер Організація процесів передачі інформації в мобільних комп"ютерних мережах з реконфігурацією топології : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.13 / Асад Махмуд Асад Аль Насер ; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назв.
966803
  Ліщенко Г. Організація процесу ризик-менеджменту в комерційних банках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Економіка ; вип. 92). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена організації процесу ризик-менеджменту в комерційних банках. Визначено основні принципи управління ризиками в комерційних банках, що дозволяють створити гармонійну та ефективну систему ризик-менеджменту. Приділено увагу основним етапам ...
966804
  Сухачова О.О. Організація процесу розробки та прийняття управлінських рішень підприємств зв"язку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сухачова Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
966805
  Овчаренко Г.Е. Організація процесу соціалізації студентської молоді мистецько-педагогічних спеціальностей у позанавчальній діяльності : навчальний посібник / Г.Е. Овчаренко ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченко". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 166 с. – ISBN 978-966-617-210-8
966806
  Попович Л.В. Організація процесу управління витратами // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 162-168. – (Економіка ; Вип. 27)
966807
  Стрельченко О.Г. Організація публічної влади в Японії: адміністративно-правовий аспект // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 101-110. – ISSN 2412-8465
966808
  Краснов В.П. Організація радіоекологічного моніторингу та реабілітація забруднених радіонуклідами лісових екосистем / В.П. Краснов, І.В. Давидова // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 181-187 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1991-606X
966809
  Владимирский М. Організація Радянської влади на місцях / М. Владимирский. – Київ, 1920. – 96с.
966810
  Бутинець Ф Ф. Організація ревізії в колгоспі / Ф Ф. Бутинець, . – Вид. 2-е, доп. і перероб. – К., 1976. – 232с.
966811
  Бутенко О. Організація регулювання процесів споживчого кредитування у країнах Центральної та Східної Європи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 18-23. – ISSN 1605-2005
966812
  Шкода М.С. Організація регуляторної політики ведення бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (185). – С. 18-21
966813
  Виноградова О.В. Організація рекламної діяльності на виробничому підприємстві / О.В. Виноградова, О.В. Крижко, Д.О. Мацюк // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (35). – С. 10-15. – ISSN 2415-8089
966814
  Дудіцька С.П. Організація рекреаційно-оздоровчої діяльності жінок похилого віку в умовах санаторно-курортних комплексів : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Дудіцька Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
966815
  Хромченкова Н.М. Організація рефлексійної діяльності майбутніх журналістів як одна із педагогічних умов формування професійної відповідальності // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 93-96. – ISSN 2304-5809
966816
   Організація роботи бібліотеки науково-дослідної установи Національної академії наук України : збірник документів і матеріалів. – Київ
Вип. 4. – 2006. – 154 с.
966817
  Безкровний Є. Організація роботи в органах прокуратури в умовах ії законодавчого реформування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 47-52. – ISSN 2220-1394
966818
   Організація роботи в піонерському таборі. – Дрогобич, 1966. – 31с.
966819
   Організація роботи Верховної Ради України: досвід і проблеми : Матеріали круглого столу у Верховній Раді України. – Київ, 2004. – 84с.
966820
  Усенко-Чорна Організація роботи виборчих комісій зі списками виборців на виборчих дільницях // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-18
966821
   Організація роботи виконкомів місцевих рад. – Київ, 1984. – 168с.
966822
  Райковський Б. Організація роботи дільничих виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-23
966823
  Парсяк В.Н. Організація роботи з грошовими коштами у малому господарському товаристві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 73-74. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Висвітлено засади розв"язання проблеми накопичення та раціонального використання грошових коштів малими підприємствами.
966824
  Беспянська Г.В. Організація роботи з документами : навчальний посібник для дистанційного навчання / Беспянська Г.В.; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; Ін-т дистанційного навчання. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 244 с. – ISBN 966-388-041-4
966825
  Сидоренко А.І. Організація роботи з документами в діяльності органів місцевого самоврядування: сучасний вимір / А.І. Сидоренко, І.А. Москаленко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 1. – С. 73-81. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження пов’язане з вивченням напрямків подальшого вдосконалення організації роботи з документацією в органах місцевого самоврядування (на прикладі Новобузької РДА Миколаївської області). методологія. У процесі дослідження застосовано ...
966826
  Яншина Т. Організація роботи з обдарованими дітьми в Казакстані // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 7-19. – ISBN 978-966-2633-03-0
966827
  Петрова І.О. Організація роботи зі зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування: перспективи розвитку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 87-93. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 3). – ISSN 2226-2849
966828
  Полгородник С.М. Організація роботи класного керівника в школі / С.М. Полгородник. – К, 1968. – 147с.
966829
  Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника : Методика і техніка / К.Г. Воблий. – Київ : АН УРСР, 1947. – 152с.
966830
  Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника / К.Г. Воблий. – 3-е вид. – Київ, 1969. – 175 с.
966831
  Олефір В.І. Організація роботи органів внутрішніх справ з реалізації законодавства про статус мігрантів в Україні // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 36-41.
966832
  Морозов В. Організація роботи районної прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 33-37.
966833
   Організація роботи редакції. – К, 1986. – 150с.
966834
   Організація роботи редакції газети. – Київ : Вища школа при КДУ, 1986. – 167с.
966835
  Присяжний М.П. Організація роботи редакції газети і праці журналіста : навчальний посібник / Миїхайло Присяжний, Мар"ян Лозинський ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-613-590-5
966836
  Даниленко-Кульчицька Організація роботи служби консьєржів готелів // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 2 (43). – С. 147-153. – ISSN 2308-1988


  "Встановлено, що служба прийому і розміщення є однією із ключових служб готелю, його «обличчям», оскільки саме її працівники першими контактують із гостями. Проаналізовано основні функції, які виконують консьєржі, основні знання та навички, які їм ...
966837
  Сорочинська В.Є. Організація роботи соціального педагога : Навч. посібник / В.Є. Сорочинська. – Київ : Кондор, 2005. – 212с. – ISBN 966-8251-39-3
966838
  Корніч А.М. Організація роботи учнів : посібник для вчителя / А.М. Корніч. – Київ : Радянська школа, 1984. – 88 с.
966839
  Гіль А. Організація розкриття та розслідування умисних вбивств // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.107-115
966840
  Завілянський І.Я. Організація розумової праці лектора / І.Я. Завілянський. – Київ, 1966. – 31с.
966841
  Вовк О.Й. Організація самоврядування за міською реформою 1917 року в містах України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 22-27. – ISSN 2219-5521
966842
  Васько О.О. Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності студентів у вищому навчальному закладі // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 112-115. – ISBN 978-966-698-257-8
966843
  Осадчук Раїса Організація самостійної роботи в умовах профільного навчання // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 1-5. – Бібліогр. в кінці ст.


  Самостійна робота - важлива складова професійної підготовки майбутніх фахівців. Це такий вид діяльності, який націлений на актуалізацію знань учнів, розвиток вмінь планувати, систематизувати, контролювати й регулювати власну навчальну працю, спонукає ...
966844
  Парфьонова О.В. Організація самостійної роботи з англійської мови студентів немовних спеціальностей за допомогою комп’ютерних технологій / О.В. Парфьонова, Р.Л. Туренко // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 237-244. – ISSN 2074-8167
966845
  Книш Т. Організація самостійної роботи з іноземної мови студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 76-81. – ISSN 2415-8143
966846
  Звонська Л. Організація самостійної роботи з навчання апофатичних конструкцій у синтаксисі давногрецької мови // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Любашенко О.В. ; редкол.: В. Шовковий, Т. Кавицька, Daniel M.К. Lam [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (2-2019). – С. 19-25. – ISBN 978-617-7507-84-9. – ISSN 2663-0303
966847
  Третяк О.В. Організація самостійної роботи і впровадження нових методів контролю за якістю навчання як вагомий фактор у реформуванні вищої школи / О.В. Третяк, В.Р. Кігель // Нові технології навчання, 1996. – Вип. 17
966848
  Гур"євська О.М. Організація самостійної роботи іноземних студентів з адаптованою системою оцінювання / О.М. Гур"євська, Л.В. Ісичко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 135-140. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 177, ч. 1). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
966849
  Статівка О.О. Організація самостійної роботи магістрів у процесі вивчення іноземних мов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 126-133. – ISSN 2074-8922
966850
  Тур О.М. Організація самостійної роботи майбутніх документознавців з метою формування їх комунікативної компетентності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 138-142. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
966851
  Ситнік Т. Організація самостійної роботи студентів в умовах карантинних обмежень // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 2 (188), лютий. – С. 43-48. – ISSN 2308-4634
966852
  Колісник Я. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульного навчання / Я. Колісник, Б. Цибуляк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 332-340. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 2)
966853
  Ісаєва С.Д. Організація самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів: історико-педагогічний аспект // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 112. – С. 280-284.
966854
  Шахіна І.Ю. Організація самостійної роботи студентів з використанням системи moodle / І.Ю. Шахіна, Д.С. Андрущенко, В.В. Герасименко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 169-176. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 179). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
966855
  Артюшина М. Організація самостійної роботи студентів з теоретичним матеріалом за умов інноваційного навчання // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 1 (12). – С. 91-95.
966856
  Осьмук Н.Г. Організація самостійної роботи студентів за допомогою хмарних технологій / Н.Г. Осьмук, О.Г. Швець // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 253-255. – ISBN 978-966-698-290-5
966857
  Карасьова О. Організація самостійної роботи студентів на лабораторно-практичних заняттях у вищих навчальних закладах Слобожанщини в історико-педагогічній ретроспективі (кінець XIX - початок XX століття) // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Малихін О.В.,Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 142-149. – ISSN 2411-1317


  У статті розглянуто проблему активізації самостійної роботи студентів на лабораторно-практичних заняттях; з’ясовано провідні форми та методи організації самостійної роботи студентів наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст., а саме: попередня підготовка до ...
966858
  Ізюмченко Л.В. Організація самостійної роботи студентів педагогічних закладів вищої освіти при вивченні комплексних чисел // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – С. 95-102. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 173, ч. 2). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
966859
  Каленик М.В. Організація самостійної роботи студентів під час лабораторних занять з методики навчання фізики // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 1 (13). – С. 12-20. – ISSN 2519-2361
966860
  Данильчук О.М. Організація самостійної роботи студентів при навчанні математичної статистики // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.: Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 2 (16). – С. 42-52. – ISSN 2519-2361
966861
  Вантух В. Організація самостійної роботи у навчальному процесі // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С.30-31.
966862
  Вантух Організація самостійної роботи у навчальному процесі / Вантух, , Володимир // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 30-31. – Бібліогр. в кінці ст.
966863
  Черніков П.А. Організація самостійної роботи як засіб формування професійної компетентності майбутнього фахівця // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 141-148. – ISBN 966-8847-12-1
966864
  Самборський Іван Іванович Організація синергетичного управління перспективними безпілотними літальними апаратами з використанням нових інформаційних технологій // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 55-58. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто нові підходи до організації управління перспективними безпілотними літальними апаратами та акцентовано увагу на необхідності їхнього використання у формуваннях з метою досягнення синергетичного ефекту під час застосування таких ...
966865
  Риндюк Вікторія Олександрівна Організація систем захисту інформації на основі методів нечітких множин : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.13.21 / Риндюк В.О.; Нац. акад. наук України; Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
966866
   Організація систематичної картотеки статей. – К, 1993. – 18с.
966867
  Пухальський Т.Д. Організація системи взаємозв’язків диригентсько-хорових дисциплін у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів музики // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 88-96. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
966868
  Новик І.В. Організація системи внутрішнього контролю на підприємстві // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 188-196. – ISSN 1998-6912
966869
  Руда С.П. Організація системи дистанційної освіти в Україні // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХI Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 трав. 2016 р / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка НААН, Рада молодих вчених НААН [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – С. 226-227
966870
  Сідак В. Організація системи захисту інформації в Німеччині: еволюція та сучасний стан // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 7-11.
966871
  Харічков С.К. Організація системи іпотечного кредитування природоохоронних інновацій / С.К. Харічков, О.Р. Губанова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 73-78.
966872
  Мураненко К.Ю. Організація системи профілактики правопорушень серед неповнолітніх // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 81-85. – Бібліогр.: 8 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
966873
  Змєйова О.П. Організація системи розвитку персоналу на підприємстві / О.П. Змєйова, Н.Я. Слободян // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (186). – С. 33-36
966874
  Рязанов А.В. Організація системи управління матеріальними потоками промислового підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 131-136 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
966875
  Шандра Р. Організація сільського самоврядування за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII-XVIII cт. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 141-143.
966876
  Шандра Р. Організація сільського самоврядування за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII XVIII ст. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 86-88.
966877
  Коваль І.І. Організація сортування твердих побутових відходів: локальний аспект / І.І. Коваль, В.Д. Погребенник // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 3 (27), липень - вересень 2018 р. – С. 30-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-4049
966878
  Коротенко Н.М. Організація соціалістичних змагань в університетах УСРР - УРСР у період 1933-1941 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 114-119. – ISBN 966-614-021-7
966879
  Матійченко Я.Т. Організація соціалістичних сільськогосподарських підприємств / Я.Т. Матійченко. – Київ, 1970. – 140с.
966880
  Слєпов І.О. Організація соціалістичного змагання в трудових колективах. / І.О. Слєпов, Н.А. Даниленко. – К., 1983. – 32с.
966881
  Корнієць А.В. Організація соціальних систем обігу зброї : монографія / А.В. Корнієць, О.С. Фролов; МВС України; Запорізький юрид. ін-т ДДУВС; за заг. ред. В.П. Пєткова. – Київ : КНТ, 2008. – 182с. – ISBN 978-966-373-443-9
966882
  Саранча І.Г. Організація соціально-педагогічної діяльності студентської молоді в межах реалізації соціальних проєктів / І.Г. Саранча, А.В. Хіля // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (75). – С. 125-135. – ISSN 1681-116Х
966883
  Гундертайло Ю.Д. Організація соціально-психологічного супроводу внутрішньо переміщених осіб // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М. Титаренко, Л.М. Коробка, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 44 (47). – C. 52-58. – ISSN 2309-8287
966884
  Зарвовський В.С. Організація соціального партнерства в Україні на найнижчому (виробничому) рівні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-76.
966885
   Організація соціологічних досліджень у бібліотеках. – К, 1995. – 44с.
966886
  Андрушків Б. Організація співпраці профспілок з політиками, як вектор удосконалення управління суспільством / Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак // Review of transport economics and management : збірник наукових праць / Дніпров. нац. ун-т залізничого транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Л.С. Головкова, В.В. Бобиль, Л.О. Жилінська [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 138-146. – ISSN 2664-1259
966887
  Івченко О.М. Організація співпраці суб"єктів господарювання з органами державного контролю та нагляду в побудові системи економічної безпеки підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 91-96 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
966888
  Радченко Л.І. Організація спорудження об"єкта будівництва: цивільно-правове регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 100-105.
966889
  Дьяченко О.В. Організація статистичних спостережень у сфері зовнішньої торгівлі товарами в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-8
966890
  Пашук А.Й. Організація судів на Україні в другій половині 17 століття / А.Й. Пашук. – Харків : Видавництво Харківського університету, 1961. – 48 с.
966891
   Організація судових та правоохоронних органів : підучник [ для студентів юрид. спец. вищих навч. закладів ] / Марочкін І.Є., Сібільова Н.В., Тихий В.П., Каркач П.М., Афанасьєв В.В. та ін.; за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Харків : Одіссей, 2008. – 528с. – ISBN 978-966-633-735-4
966892
  Шуневич К. Організація судово-експертизної діяльності в Латвії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Юрид. ф-т; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 2. – С. 211-213
966893
   Організація судової влади в Україні : навчальний посібник / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий, М Л. Назаров та ін. Москвич; Марочкін І.Є., Сібільова Н.В., Тихий В.П., Москвич Л.М.. Назаров І.В. та ін. ; за ред. : І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Харків : Одіссей, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-633-642-5
966894
  Головко Ю.Г. Організація судової системи Європейського Союзу // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 82-87. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18)). – ISSN 2617-0515
966895
   Організація суду і прокуратури. – Львів
1. – 1962. – 18с.
966896
   Організація суду і прокуратури. – Львів
2. – 1962. – 34с.
966897
   Організація суду і прокуратури в СРСР. – Львів
Вип. 3. – 1963. – 23 с.
966898
  Палеха Ю.І. Організація сучасного діловодства : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Ю.І. Палеха. – Київ : Кондор, 2007. – 194с. – (Бібліотечка документознавця). – ISBN 978-966-8251-31-3
966899
  Турко Б. Організація та впровадження інклюзивної освіти у Канаді: історія та сучасність // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 121-126. – ISSN 2706-6258
966900
  Трепак Л.М. Організація та діяльність адвокатури і нотаріату в Польському Генеральному губернаторстві у роки Другої світової війни (1939–1945 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 73-77. – ISSN 2219-5521
966901
  Гончаренко В. Організація та діяльність Верховної Ради УРСР за Конституцією Української РСР 1937 р. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 101-114. – ISSN 1993-0909
966902
  Лободаєв В. Організація та діяльність київського робітничого Вільного козацтва (листопад 1917 - січень 1918) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 10. – C. 58-62
966903
  Тельвак В. Організація та діяльність Львівського грона Історичної комісії Академії наук у Кракові // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 80 : Україна - Польща: діалог упродовж тисячоліть. – С. 615-630
966904
  Бортник С.М. Організація та діяльність міліції Української РСР в 1947 р.: основні аспекти / С.М. Бортник, В.А. Греченко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 17 (30). – С. 7-13. – ISSN 2519-2353
966905
  Греченко В.А. Організація та діяльність міліції УСРР у 1932 р. / В.А. Греченко, О.В. Брусакова // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Ревак І., Огірко О. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 4 (6). – С. 45-52. – ISSN 2617-4162
966906
  Сердюк В. Організація та діяльність найвищого судового органу в радянський період // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 90-98.
966907
   Організація та діяльність органів прокуратури України : навч. посібник / [О.О. Шандула та ін.] ; за ред. канд. юрид. наук, проф.П.М. Каркача ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2019. – 498, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-609-1
966908
  Головко М.Т. Організація та діяльність піар-агентства в Україні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 126-130


  У статтідосліджуються основні організаційні та практичні аспекти функціонування піар-агентства В Україні.Наведено приклади успішних акцій та проектів сучасних українських агенцій. Викладено породи теоретиків та практиків у галузі паблік рилейшнз.
966909
  Гончаренко В. Організація та діяльність Президії Всеукраїнського ЦВК (1917-1938 рр.) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 44-53
966910
  Шевчук І.І. Організація та діяльность прокуратури в Галичині у 1920-1926 // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.138-143. – ISSN 1563-3349
966911
  Лазановський П.П. Організація та економіка видавничої справи : навчально-методичний посібник / Лазановський П.П. ; МОНУ ; Укр. академія друкарства. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 152 с. – ISBN 966-8340-83-3
966912
  Шинальський О. Організація та забезпечення прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 9-22
966913
   Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах. – К, 1997. – 110с.
966914
  Янклевич О. Організація та здійснення екологічної експертизи в Україні // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2007. – № 4/5 (34-35). – С. 32-38.
966915
  Соколов В.Ю. Організація та ідеологічна спрямованість навчального процесу середньої спеціальної бібліотечної освіти в Україні у 1920-1950-х рр. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 432-436
966916
  Петрик О.А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності : навчальний посібник / О.А. Петрик, В.Я. Савченко, Д.Є. Свідерський ; МОНУ, Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за заг. ред. О.А. Петрик. – Київ : КНЕУ, 2008. – 472 с. – ISBN 978-966-483-032-1
966917
  Хом"як Р.Л. Організація та методика аудиту фінансової звітності суб"єктів господарювання / Р.Л. Хом"як, І.Л. Цюцяк, А.Л. Цюцяк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 623 : Логістика. – С. 259-265. – ISSN 0321-0499
966918
   Організація та методика ігрової діяльності. – Х, 1998. – 25с.
966919
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник для студ.вищ.навч.закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 295с. – ISBN 966-7767-37-Х


  Розглядається коло проблем, пов"язаних із орга-нізацією та методикою науково-дослідницької дія-льності. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних ро-біт та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до ...
966920
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2004. – 307с. – ISBN 966-8148-42-8
966921
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6-те вид., переробл., доп. – Київ : Знання, 2008. – 307 с. – ISBN 978-966-346-463-3
966922
  Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Назарова Г.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 212л. + Додатки : л.176-196. – Бібліогр. : л.197-212
966923
  Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Назарова Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
966924
  Лубенченко О.Е. Організація та методичне забезпечення фінансового моніторингу в аудиторській фірмі: новітні вимоги // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 81-91 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2519-1853
966925
  Василюк М.М. Організація та методологія контролю якості аудиторських послуг : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Василюк Марія Михайлівна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
966926
  Імас Є.В. Організація та методологія підготовки здобувачів освітнього ступеня "Магістр" спеціальність 017 "Фізична культура і спорт" / Є.В. Імас, О.І. Циганенко, С.М. Футорний // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1992-7894
966927
  Майко О. Організація та нагромадження коштів у сільськогосподарських артілях за новим статутом / О. Майко. – Х : Радянський селянин, 1930. – 32 с.
966928
  Кінащук Л. Організація та правове забезпечення аудиторської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.28-31
966929
  Кінащук Л. Організація та правове забезпечення контролю як функції управління // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.57-60
966930
  Юрченко А.О. Організація та проведення гурткової роботи з інформатики в основній школі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 214-218 : табл. – Бібліогр.: с. 216-217. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
966931
  Попов В.Д. Організація та проведення дистанційних уроків з географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2021. – № 2 (228). – С. 13-20 : табл., фото. – Бібліогр.: 5 назв.
966932
  Григоренко Т. Організація та проведення дослідження ефективності системи підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища ЗВО // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 85-88. – ISSN 2308-4634
966933
  Туріщева Л.В. Організація та проведення заходів під час днів хімії у школі // Декада хімії у школі. – Харків : Основа, 2004. – с. 80-143. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 2(14)). – ISBN 966-8245-95-4
966934
   Організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 7/8. – С. 3-15
966935
   Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії : методичний посібник / Т.А. Марочко, Є.В. Ромат, А.Л. Стрелковська, Т.В. Хімченко; Т.А. Марочко, Є.В. Ромат, А.Л. Стрелковська, Т.В. Хімченко; Представництва благодійної орг-ції "Кожній дитині" в Україні; Держ. ін-т розвитку сім"ї та молоді. – Київ : Фенікс, 2007. – 108с. : іл. – ISBN 978-966-651-548
966936
  Коцур С.Г. Організація та реформування освітньої системи Австрії // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 87-96. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 29). – ISSN 2309-1517
966937
  Кухарська Н.О. Організація та розвиток транскордонного співробітництва в еврорегіоні Нижній Дунай // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 13-22. – ISSN 1562-0905
966938
  Кухарська Наталія Олександрівна Організація та розвиток транскордонного співробітництва в єврорегіоні Нижній Дунай // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 13-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються поняття "транскордонне співробітництво" та "еврорегіон". Конкретизовано цілі створення єврорегіону Нижній Дунай. Запропоновано Концепцію програми розвитку транскордонного (прикордонного) співробітництва в рамках єврорегіону Нижній Дунай.
966939
   Організація та стан науково-дослідницької роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого у 2014 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; [упоряд.: Ю.А. Чуприна]. – Харків : [б. в.], 2015. – 51, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 19-21
966940
  Гай-Нижник Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 147-154.
966941
  Старушкевич А.В. Організація та тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (ком"ютерів), систем та комп"ютерних мереж // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-47
966942
  Старушкевич А.В. Організація та тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-83.
966943
  Жінкін М. Організація та техніка розумової праці / М. Жінкін. – Харків, 1930. – 135 с.
966944
  Перерва П.Г. Організація та управління інноваційною діяльністю : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Перерва П.Г., Мехович С.А., Погорєлов М.І. та ін.; МОНУ; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут"; за ред.: П.Г. Перерви та ін. – Харків : НТУ "ХПІ", 2008. – 1025с. – ISBN 966-692-484-6
966945
  Жилінська О.І. Організація та управління нововведеннями / Жилінська О.І., Оліх Л.А., Корнілова І.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 239, [1] с. : іл., табл. – Слов. ключових термінів: с. 225-238. – Бібліогр.: с. 224 та в кінці тем. – ISBN 978-966-924-757-5
966946
  Побережна Н. Організація творчо-пошукової діяльності майбутніх правознавців у процесі роботи з навчальними проектами // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 122-126. – Бібліогр.: с. 124-125. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
966947
  Макаренко С.О. Організація творчого навчання обдарованих дітей // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 155-163


  Навчання обдарованих дітей розглядається як творчий процес. Ключові поняття: обдарованість, навчання, творчість, творчий потенціал. Обучение одаренных детей рассматривается как творческий процес. Еducation of gifted children is considered as a ...
966948
  Михаць Р. Організація театральних осередків у навчальних закладах Східної Галичини в контексті формування національної ідентичності дітей та молоді (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 4 (171), квітень. – C. 62-67. – ISSN 2308-4634
966949
  Ніколаєнко В.В. Організація текстової діяльності студентів-іноземців у процесі навчання мови // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2013. – С. 156-161. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 20 (30))
966950
   Організація тексту. – К, 1979. – 104с.
966951
  Фролов В.С. Організація територіальної оборони України в умовах гібридної війни з Росією / В.С. Фролов, В.М. Семененко // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 8-16. – ISSN 2618-1614
966952
  Бородкіна І.Л. Організація тестового контролю в системі дистанційної освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 4 (38). – С. 36-41
966953
  Слєсар Т. Організація технології облікового процесу власного капіталу / Т. Слєсар, Э. Шара // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (100), квітень - червень. – С. 145-159. – ISSN 2786-4537
966954
  Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів : Навч. посібник / О.О. Фастовець ; Федерація профспілок України, Ін-т туризму. – Київ : Музична Україна, 2003. – 190 с. – Бібліогр.: с. 184-185. – ISBN 966-7849-07-4
966955
  Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів : навчальний посібник / О.В. Аріон. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 200 с. – ISBN 966-542-357-6
966956
   Організація тренінгів у бібліотеках : Методико-практичні рекомендації. – Миколаїв : Атол, 2004. – 12с.
966957
  Бабарицька В.К. Організація туризму : навчальний посібник / Бабарицька В.К., Любіцева О.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ : [б. в.]. – ISBN 966-542-244-8
Ч. 1. – 1998. – 82 с.
966958
  Кифяк В.Ф. Організація туризму : навч. посібник / В.Ф. Кифяк. – Чернівці : Книги - XXI, 2011. – 343, [1] с. – Бібліогр.: с. 340-343. – ISBN 978-966-2147-08-7
966959
  Любіцева О. Організація туризму Іспанії в умовах періодичних конфліктів / О. Любіцева, Г. Заваріка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 60-65. – (Географія ; вип. 1 (74)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан організації туризму в Іспанії в період періодично виникаючих конфліктів. Використано методи аналізу, синтезу, історичний, статистичний, порівняльно-географічний, політичного маркетингу. Розглянуто особливості впливу на ...
966960
  Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії : навчальний посібник / Надія Чорненька. – Київ : Атіка, 2008. – 392с. – ISBN 978-966-326-315-1
966961
  Штереверя А.В. Організація туристських послуг : конспект лекцій / Штереверя А.В., Дехтяр Н.А. ; МОН Україхни ; Харьк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 224с.
966962
  Кричевський Р. Організація українських націоналістів в Україні / Р. Кричевський. – Львів, 1991. – с.
966963
  Вєдєнєєв Д.В. Організація українських націоналістів і зарубіжні спецслужби (1920-1950-ті рр.) / Д.В. Вєдєнєєв, О.Є. Лисенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 132-146. – ISSN 0130-5247
966964
   Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : історичні нариси / В.В. Дзьобак, І І. Ільюшин, Г.В. Касьянов, А.В. Кентій, С.В. та ін. Кульчицький; [В.В. Дзьобак, І.І. Ільюшин, Г.В. Касьянов, А.В. Кентій та ін.] ; НАНУ, Ін-т історії України ; відп. ред. С.В. Кульчицький. – Київ : Наукова думка, 2005. – 496 с. – ISBN 966-00-0440-0
966965
   Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – Київ : Наукова думка, 2005. – 56с. – ISBN 966-00-0420-6
966966
  Полікарпенко Г. Організація українських націоналістів під час другої світової війни : підчас Другої світової війни / Г. Полікарпенко. – 4-е доп. вид. / за ред. Б. Михайлюка. – [ Б.м. ] : На чужині, 1951. – 147, [ 16 ] с. портр.
966967
  Бідняк М.Н. Організація управління : Навчальний посібник / М.Н. Бідняк. – Київ : А.С.К., 2003. – 176с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-455-Х
966968
  Любунь О.С. Організація управління взаємодією промислового та банківського капіталу в ринкових умовах : Монографія / О.С. Любунь; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Ун-т економіки та права "Крок", 2006. – 336с.
966969
  Венгер В. Організація управління державними підприємствами: стан і перспективи : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-33. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
966970
  Завадський Й.С. Організація управління міжгосподарськими підприємствами та об"єднаннями. / Й.С. Завадський. – 2-е вид. – К., 1979. – 48с.
966971
  Широкоступ С.М. Організація управління потоками твердих побутових відходів у сучасних реаліях територіального об"єднання місцевих громад // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 80-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
966972
  Корінько М.Д. Організація управління при диверсифікації діяльності : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 160-169 : Рис. – Бібліогр.:15 назв
966973
   Організація управління процесом професійної підготовки економістів / Ю.В. Кліпа, Н.М. Рідей, Н.М. Титова, Д.Г. Павленко, В.І. Тимошенко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 62. – С. 87-104. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
966974
  Наріжна Н.В. Організація управління ризиком ліквідності в банківських установах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 65-70.
966975
  Бардієр Ф.Ф. Організація управління соціалістичним промисловим підприємством / Ф.Ф. Бардієр. – К., 1959. – 39с.
966976
  Уліганець С.І. Організація управління територіально-рекреаційними системами Закарпаття // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 232-242
966977
  Азаренкова Г. Організація управління фінансовими потоками сучасного банку: стереоскопічний погляд / Г. Азаренкова, Н. Лобігер // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-62. – ISSN 1605-2005
966978
   Організація управління якістю праці та продукції в сільському господарстві. – К, 1983. – 168с.
966979
  Ревенко Н.Г. Організація управлінського забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств / Н.Г. Ревенко, Г.В. Запорожець, Зєліна-Біліченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 190-195. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
966980
  Мостовий Г.І. Організація управлінського обліку в банках / Г.І. Мостовий, М.М. Коваленко // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 70-76. – Бібліогр. в кінці ст.


  Досліджуються напрямки вдосконалення управлінського обліку і звітності в комерційних банках України. Надано рекомендації щодо можливості застосування концепції управління ефективністю бізнесу у банках, запропоновано якісні показники управлінського ...
966981
  Лепетан І.М. Організація управлінського обліку за центрами витрат у сільськогосподарських підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 19-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
966982
  Єлізаров К.Н. Організація уроку фізики / К.Н. Єлізаров. – Київ, 1954. – 172 с.
966983
  Бондарчук Н.Я. Організація фізичного виховання молоді в західній Україні / Н.Я. Бондарчук, В.Д. Чернов, О.І. Тимочко // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 28-32. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (47)). – ISSN 2524-0609


  Актуальність проблем урахування особливостей Західного регіону України у фізичному вихованні молоді пов"язана із впливом рис менталітету і колективного характеру, оточуючого середовища, умов проживання на суб"єктивні цінності та установки, показники ...
966984
  Коваль О.Г. Організація фізичноі активності школярів старшого віку // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 71-74. – Бібліогр.: 4 назв.
966985
  Бунчук М.Ф. Організація фізичної культури / М.Ф. Бунчук. – К., 1970. – 295с.
966986
  Подяк В.М. і Попеску І.К. Організація фізкультурно-масової і спортивної роботи на факультеті / В.М. і Попеску І.К. Подяк. – Львів, 1974. – 67с.
966987
  Шірінян Л. Організація фінансів страхових компаній України в сучасних умовах // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 178-184. – ISSN 1562-0905
966988
  Кінащук Л.Л. Організація фінансового контролю й аудита за кордоном: на прикладі США та Великобританії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 82-88.
966989
  Одрехівський М.В. Організація фінансової діяльності валеологічних інноваційних структур // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 85-97.
966990
  Примак Микола Володимирович Організація фінансової діяльності інформаційних комплексів : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Примак М.К.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
966991
  Гаман М. Організація фінансування інноваційної діяльності // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 124-133
966992
  Боровий Є.М. Організація хірургічної допомоги сільському населенню / Є.М. Боровий, В.П. Хохоля. – К, 1980. – 39с.
966993
  Мен Сіан Організація художньо-комунікативного досвіду студента-вокаліста як педагогічна проблема // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 140-145. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 22 (27), ч. 2)
966994
  Попович Т.М. Організація чехословацької жандармерії на Підкарпанській Русі (1919-1921) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 87-94. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
966995
  Ліпкан І.А. Організація Чорноморського економічного співробітництва як особливий суб"єкт міжнародного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11. - міжнар. право / І.А. Ліпкан ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
966996
  Ліпкан І.А. Організація Чорноморського економічного співробітництва як особливий суб"єкт міжнародного права : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Ліпкан І.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 199л. – Бібліогр.: л.177-199
966997
  Айзеншток І.Я. Організація Шевченкознавства / І. Айзеншток : Ін-т Тараса Шевченка. – Харків : Державне видавництво України, 1928. – 20 с.
966998
  Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Горевий. – 2-е вид., випр. і доповн. – Суми : Університетська книга, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-680-297-Х
966999
  Петрук Н.К. Організація як суб"єкт розвитку давньоруської культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 165-166. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
967000
  Савуляк Р. Організація, структура та правовий статус органів прокуратури Російської імперії за судовою реформою 1864 р. в українських губерніях // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 60–65. – (Серія юридична ; Вип. 48)
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,