Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
965001
  Зарецкий В.М. "...пороки, подрывающие веру в правдивость офицера, вообще бесчестят офицерское звание" // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 3. – С.2-5. – ISSN 0321-0626


  [Традиции российской военной школы.]
965002
  Тимошенко Наталія "Порнографічність" Ради // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 6-7. – ISSN 0130-5212
965003
  Сюндюков І. "Порозуміння"...крізь ланцюг односторонніх звинувачень? / І. Сюндюков, В. В"ятрович, М. Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 червня (№ 108). – С. 3


  Розмова про Волинську трагедію може бути лише цілком щирою.
965004
  Кельман Е.И. "Пороки воли" (Стт. 26-33 Проекта обязательственного права) // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 64-92. – ISBN 978-966-2183-62-7
965005
  Олещук П. "Порошенко почав президентську кампанію" / текст: Анастасія Позичайло, Анна Родічкіна // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 20 (373), 25 травня 2017. – С. 15-18


  "Він мобілізує негативно налаштований до Росії електорат. Цього вистачить для перемоги, - каже політолог Петро Оліщук".
965006
  Бутковский Г. "Порт-Артур" / Г. Бутковский. – М., 1935. – 277с.
965007
  Курганов В.Н. "Порт-Артур" А. Н. Степанова, творческая история : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Курганов В. Н.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – л.
965008
  Николаев Д.К. "Порт-Артур": неожиданные результаты одного исторического исследования / Д.К. Николаев, О.В. Чистяков // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 30-34. – ISSN 0321-0626
965009
  Волков К. "Портрет без сходства". Набоков глазами XX века // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2015. – № 1
965010
  Романов С. "Портрет митця замолоду"Ж штрихи до життєвого і творчого шляху Юрія Косача // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 12 (588). – С. 29-42. – ISSN 0236-1477


  У статті йдеться про життя і творчість Юрія Косача в часи між двома світовими війнами, Крізь призму біографії автора, а також у контексті тогочасного західноукраїнського та еміграційного літературного процесу розглядається художній та публіцистичний ...
965011
   "Портрет петровского времени", выставка. Ленинград. 1973. – Л., 1973. – 282с.
965012
  Русских И.В. "Портрет художника" в эпоху нараждающегося литературного рынка. У.Л. Гибсон о Т.Дж. Смолетте // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 156-161. – ISSN 978-966-551-401-5


  Аналізуються провідні положення монографії В.Л. Гібсона "Мистецтво та гроші у творах Т. Смоллетта", де авт. покаже професійну та літ.-критичну діяльність письменника, якого визнають інтелектуальним арбітром епохи, котрий не поступається С. Джонсону.
965013
  Девятайкина Н.И. "Портрет" средневикового ученого в трактах Петрарки и эпиграфе Пинитиана к нему (по диалогу "Об алхимии") // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 149-153. – (Серія "Історичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-1)
965014
  Самбук Р.Ф. "Портрет" Эль Греко / Р.Ф. Самбук. – Москва, 1982. – 422 с.
965015
  Кононенко Т.П. Пор-Рояль // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 368. – ISBN 966-316-069-1
965016
  Орловський Б.М. Порівняльна географія необхідної оборони у законодавстві представників гібридних правових систем // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 50-57. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
965017
  Баймут Т.В. Порівняльна граматика української і російської мов / Т.В. Баймут, М.К. Бойчук, М.К. Волинський. – К., 1957. – 219с.
965018
   Порівняльна граматика української і російської мов. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1961. – 268с.
965019
  Маренич Т.Г. Порівняльна інформація в системі МСФЗ та П(С)БО // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 23-35. – (Економічні науки)
965020
  Сарторі Джованні Порівняльна конституційна інженерія : Дослідження структур, мотивів і результатів / Сарторі Джованні; Пер.з 2-го англ.вид. – Київ : АртЕк, 2001. – 224с. – ISBN 966-505-047-8
965021
  Верба Л.Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов : (посібник для перекладацьких відділень вузів) / Л.Г. Верба. – Вид. 4-те, переробл. та доп. – Вінниця : Нова книга, 2008. – 248 с. – ISBN 978-966-382-134-4
965022
  Фіщук О.С. Порівняльна морфологія квітки роду Sansevieria Thunb. (Asparagaceae s. I.) та споріднених таксонів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Фіщук Оксана Сергіївна ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 24 назви
965023
  Черно В.С. Порівняльна морфологія пазух твердої оболони головного мозку людини та лабораторних тварин : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.01 / Черно Валерій Степанович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
965024
  Кізима Порівняльна оцінка індексів глобальної конкурентоспроможності України та Польщі / Кізима, Д-С.Б // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 108-110
965025
  Копчак А.В. Порівняльна оцінка способів остеосинтезу виросткового відростку нижньої щелепи при його травматичних переломах // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 9-17. – ISSN 1029-4244
965026
  Кравченко Н.Б. Порівняльна оцінка якості питної води з закритих джерел м. Харкова / Н.Б. Кравченко, Е.І. Зеленська // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 84-88 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1992-4224
965027
  Дегтярев Ю.В. Порівняльна оцінка якості чорноземів типових різних екосистем // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 74-81 : рис. – Бібліогр.: с. 81. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
965028
  Косаківська І.В. Порівняльна паліноморфологічна характеристика видів з різними типами екологічних стратегій / І.В. Косаківська, Т.І. Цимбалюк, З.М. Цимбалюк // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 2. – С. 31-39. – ISSN 1605-6574
965029
   Порівняльна педагогіка в Національній академії педагогічних наук України: кроки зростання / О.І. Локшина, Н.М. Авшенюк, О.В. Овчарук, О.В. Бородієнко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 5-12. – ISSN 2411-1317


  Охарактеризовано найбільш авторітетні світові (Вебометричний рейтинг, Шахайський рейтинг, Академічний рейтинг, рейтинг Таймс) та вітчизняні ("Компас", "Топ-200 Україна", "Рейтинг університетів України" (МОН України), SciVerse Scopus, за версією журналу ...
965030
  Уолгутер Ш. Порівняльна педагогіка та міжнародна освіта: минуле, сьогодення, майбутній розвиток і значення цієї галузі науки. // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 82-95. – ISSN 2411-1317
965031
  Мензон М. Порівняльна педагогіка: інтелектуальне поле у мікросвіті // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 30-50. – ISSN 2411-1317
965032
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 4, вип. 4. – 2014. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
965033
   Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 4, вип. 3. – 2014. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
965034
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 5, вип. 2. – 2015. – 134 с. – Резюме мовою статті
965035
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 6, вип. 2. – 2016. – 159 с. – Резюме мовою статті
965036
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 6, вип. 3. – 2016. – 132 с. – Резюме мовою статті
965037
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 6, вип. 4. – 2016. – 115 с. – Резюме мовою статті
965038
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 1. – 2017. – 166 с. – Резюме мовою статті
965039
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 2. – 2017. – 135 с. – Резюме мовою статті
965040
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 3. – 2017. – 151 с. – До 55-річчя Хмельницького національного університету. До 25-річчя Національної академії педагогічних наук України. Резюме мовою статті
965041
   Порівняльна професійна педагогіка = Comparative professional pedagogy : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький. – ISSN 2308-4081
Т. 7, вип. 4. – 2017. – 185 с. – Резюме мовою статті
965042
  Громенко Ю.О. Порівняльна реклама як одна із форм недобросовісної конкуренції // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 55-61
965043
  Айдачич Д. Порівняльна сербсько-українська фразеологія : навч. посібник / Деян Айдачич, Лідія Непоп-Айдачич ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 253-257 та наприкінці ст. – (Бібліотека інституту філології)
965044
  Шевчук П.І. Порівняльна соціальна політика у країнах Європейського Союзу : модуль 10 : навч. посібник / П.І. Шевчук ; за заг. ред. М. Бойцуна [та ін.] ; Нац акад. держ. упр. при Президентові України, Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Ун-т Лондон Метрополітан (Великобританія). – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2009. – 170, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 164-165. – Бібліогр.: с. 128-131 та в кінці тем. – (Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції). – ISBN 978-966-8687-53-2
965045
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика англійської та української мов : [навчальний посібник] / О.Ю. Дубенко. – 2-е вид., переробл. та допов. – Вінниця : Нова Книга, 2011. – 328 с. : іл. – Бібліогр: с. 318-327. – ISBN 978-966-382-306-5


  Посібник є першою спробою системного висвітлення питань порівняльної стилістики англійської та української мов. в ньому проведено аналіз базової лінгвостилістичної проблематики, – стилістичної семасіології та функціональної стилістики, – в ході якого ...
965046
  Дубенко О.Ю. Порівняльна стилістика: основні напрями розвитку // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 32-41. – ISSN 2075-437X


  У cmammi рoзглянymo cmaнoвлення noрiвняльнoї cmuлicmuкu як дucцunлiнu лiнгвicmuчнoгo цuклy ma ocнoвнi нanрямu її рoзвumкy, щo нaбyлu oбрuciв з часів вuнuкнення кoнцеnцiї "зoвнiшньoї" cmuлicmuкu Шарля Баллі дo cyчacнoгo nерioдy. В cmamье рaccмomрены ...
965047
   Порівняльна таблиця до проекту Закону України "Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні" (реєстраційний № 11075 від 13 серпня 2012 р.) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 148-157. – ISSN 1026-9932
965048
  Фаріон І. Порівняльна таблиця мовно-освітнього розділу у мовних законопроектах № 5556, № 5669, № 5670 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 9-15 лютого (№ 6). – С. 3
965049
  Корунець І.В. Порівняльна типологія англійської та української мов : Навч. посібник / І.В. Корунець. – Київ : Либідь, 1995. – 238с. – ISBN 5-325-00396-8
965050
  Корбозерова Н.М. Порівняльна типологія іспанської і української мов : Навчальний посібник для студ. інститутів і факультетів інозем. мов / Н.М. Корбозерова, А.О. Серебрянська. – Київ : Вища школа, 1992. – 176с. – ISBN 5-11-002058-2
965051
  Мурал А. Порівняльна товарна і географічна структура експорту та імпорту України і держав Перської затоки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 27-33. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
965052
  Боркач Н.Є. Порівняльна характеристика агенезу довгого долонного м"язу у двох популяціях етнічних угорців Закарпаття // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 217-218
965053
  Соловій В.В. Порівняльна характеристика академічних перекладів "Слова о полку Ігоревім" Л. Махновця і Д. Ліхачова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 497-500. – (Б-ка Ін-ту філології)
965054
  Пожарська Порівняльна характеристика генеральних планів міста Одеси 2007 і 2015 років / Пожарська, А.-О.Ю // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 290-302


  Викладено основні особливості функціонального планування в генеральних планах міста Одеси 2007 і 2015 років. Проаналізовано відмінності між концепцією обох генеральних планах. Визначено стан реалізованості проекту генерального плану 2007 року у наш ...
965055
  Семенишина Порівняльна характеристика демографічних факторів розвитку країн БРІК / Семенишина, 3.Р. // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 9/10. – С. 12-14. – ISSN 1728-6220


  Визначено основні тенденції розвитку людських ресурсів країн БРІК та їх вплив на економічний розвиток країн цієї групи.
965056
  Голубєва М.О. Порівняльна характеристика діяльності куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету / М.О. Голубєва, А.М. Жулківська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи


  У статті порівняно функції та обов’язки куратора академічної групи українського ВНЗ і тьютора британського університету.
965057
  Шандала О. Порівняльна характеристика законодавства про громадянство УНР та ЗУНР // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 132-135
965058
  Богдан А.Й. Порівняльна характеристика законодавства України та ЄС щодо виробництва та реалізації м"яса і м"ясних продуктів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 48-52. – (Правознавство ; Вип. 492)


  У статті говориться про недостатній рівень відповідності законодавства України у сфері регулювання відносин з виробництва та реалізації м"яса та інших м"ясних продуктів асquis communautaire. Зокрема, наявні суттєві термінологічні розбіжності, що ...
965059
  Русакова М. Порівняльна характеристика законодавства України та Росії у сфері захисту прав інтелектуальної власності в мережі Інтернет // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 3 (77). – С. 51-56
965060
  Ма Яньфей Порівняльна характеристика звуків українського та китайського мовлення в аспекті навчання китайських студентів української мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 183-185. – Бібліогр.: с. 185; 3 поз.


  У статті зіставляються фонетичні системи української та китайської мов і здійснюється спроба порівняльної характеристики звуків українського та китайського мовлення з метою пошуку спільних рис у двох системах. The article compares the phonetic ...
965061
  Полякова Ю.В. Порівняльна характеристика інноваційної діяльності ЄС та України // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 37-42. – ISSN 2309-1533
965062
  Бровко О. Порівняльна характеристика інституту конкубінату Стародавнього Риму та в сучасному праві країн романо-германської системи (Україна, Франція) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 151-153
965063
  Пясецька С.І. Порівняльна характеристика кількості випадків масового розповсюдження відкладень ожеледі по території України протягом 1991-2000 та 2001-2010 рр. (за спостереженнями на дротах стандартного ожеледного станка) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 129-139. – ISSN 0868-6939


  У представленій статті проведено порівняння та встановлення характерних рис стану просторового розповсюдження відкладень ожеледі на дротах стандартного ожеледного станка масового характеру на території України протягом останнього десятиріччя ХХ - ...
965064
  Рудік Г.О. Порівняльна характеристика кліматичних умов району інтродукції та природних ареалів рослин роду Iberis L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Наведено результати порівняльного аналізу кліматичних умов природних місцезростань рослин роду Iberis L. і пункту інтродукції (м. Київ). Отримані дані свідчать про сприятливість кліматичних умов Києва для інтродукції іберійок, зростаючих у природі в ...
965065
  Світіна Г.М. Порівняльна характеристика мезенхімальних стромальних клітин плаценти щура і людини та вплив їх трансплантації на канцерогенез товстої кишки : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Світіна Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
965066
  Світіна Г.М. Порівняльна характеристика мезенхімальних стромальних клітин плаценти щура і людини та вплив їх трансплантації на канцерогенез товстої кишки : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Світіна Ганна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 130 арк. – Бібліогр.: арк. 109-130
965067
  Юдін М. Порівняльна характеристика методів оцінки конкурентноспроможності продукції : методологія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 40-42. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
965068
  Харченко О.І. Порівняльна характеристика методологічних підходів у соціологічних дослідженнях // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 103-110. – ISBN 978-966-171-498-3
965069
  Чернякова Ж.Ю. Порівняльна характеристика моделей інтернаціоналізації освітнього простору // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 242-250. – ISSN 2411-1317
965070
  Кугай Н.В. Порівняльна характеристика навчальних програм підготовки майбутніх учителів математики у вищих навчальних закладах Польщі та України // Український педагогічний журнал : періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 23-32
965071
  Прибилова В.М. Порівняльна характеристика нормативів якості питної води в окремих країнах світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 55-62. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
965072
  Гордійчук М.В. Порівняльна характеристика обліку нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" та МСБО 38 "Нематеріальні активи" // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 426-428. – ISBN 978-617-7069-02-6
965073
  Дмитренко А. Порівняльна характеристика П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції" та методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 20-23 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
965074
  Словінська Ю.А. Порівняльна характеристика педагогічних програмних засобів навчання у вищій школі / Ю.А. Словінська, А.Ц. Франовський, С.В. Михайленко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 44-50. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382


  Обгрунтовано доцільність використання педагогічних прграмних засобів у процесі підготовки майбутніх учителів інформатики. Досліджено комплект електронних ппрограм Gran та доведено доцільність їх використання у вищій школі.
965075
  Аліменко О. Порівняльна характеристика пенсійної системи України та Італії:переваги та недоліки // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 298-299. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
965076
  Остроухов О.В. Порівняльна характеристика підходів до визначення змісту економічної безпеки підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2013. – № 1 (4). – С. 47-53. – ISSN 2226-8820
965077
  Козова І.Л. Порівняльна характеристика показників соціально-психологічної адаптації та невротизації студентів медичного ВУЗу в різних системах сучасної освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 153-166. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
965078
  Спіцина Г.О. Порівняльна характеристика правового регулювання праці в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / Г.О. Спіцина ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 270-302. – ISBN 978-966-7067-14-4
965079
  Галайдюк Л.Ю. Порівняльна характеристика правового статусу суб"єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення в Україні та Російській Федерації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 195-203. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
965080
  Лі С.В. Порівняльна характеристика прийняття ризиків та функціонування регіональних та державних банків Кореї // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 28-32. – ISSN 1998-6068
965081
  Собков Ю. Порівняльна характеристика принципів творення криптонімів англійської та української мов за походженням від прізвища, імені та невідомого походження // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2011. – Вип. 2. – С. 132-139
965082
  Саковець О. Порівняльна характеристика природно-ресурсного потенціалу Рожищенського та Ківерцівського районів Волинської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 151-154. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості природно-ресурсного потенціалу (далі ПРП) двох адміністративних районів Волинської області, які мають сусіднє географічне положення, проте дещо іншу структуру ПРП. Проведено аналіз забезпеченості районів природними ресурсами і ...
965083
  Лащихіна В.П. Порівняльна характеристика професійних компетенцій сучасного вчителя у Франції і Великобританії // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 1 (38). – С. 93-96


  У статті здійснений комперативний аналіз професійних компетенцій сучасного вчителя у найбільш розвинених країнах Європи - Франції і Великобританії.
965084
  Руденко А І. Порівняльна характеристика процесу організації педагогічної освіти в зарубіжних (Франція, США, Англія) // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 38-40. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
965085
  Коблянська Г.Ю. Порівняльна характеристика ПСБО 9 "Запаси" і МСБО 2 "Запаси" / Г.Ю. Коблянська, К.О. Ревенко // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київський ін-т банківської справи. – Київ, 2014. – № 2 (4). – С. 50-56. – ISSN 2312-4903
965086
  Будько О. Порівняльна характеристика річкових долин південної частини Волинського та Житомирського Полісся (на прикладі Горині та Случі) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 386-394. – (Серія географічна ; вип. 45). – ISSN 2078-6441
965087
  Щербіна Ю.В. Порівняльна характеристика розважальних шоу на телеканалах США та України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 96-100


  У статті порівнюється розважальний контент телебачення України та Америки, досліджується наслі дування розважальними програмами на українському телебаченні американських аналогів, розкривається актуальність наукового дослідження. This article compares ...
965088
  Штулер Ю І. Порівняльна характеристика розвитку ВВП на душу населення України та Франції за період 1990-2014 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 121-124. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
965089
  Попович М. Порівняльна характеристика системи вокалізму сучасної хорватської літературної (стандартної) мови і систем вокалізму сучасних східнослов’янських літературних мов / М. Попович, Р. Тростинська // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 226-232. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
965090
  Кравченко О.М. Порівняльна характеристика сільського господарства України та провідних країн світу // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 150-159. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 2)
965091
  Грищук В. Порівняльна характеристика способів очистки протеїну С / В. Грищук, Д. Жерносєков, Г. Березницький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-43. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Протеїн С є основним компонентом антикоагулянтної ланки системи гемостазу. Недостатність протеїну С (набута або спадкова) призводить до розвитку тромботичних ускладнень. Тому одержання препаратів протеїну С є актуальною задачею біотехнології. В даній ...
965092
  Курченко Л.М. Порівняльна характеристика статусу німецької мови як державної в шести європейських країнах у синхронному зрізі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 149-156. – ISSN 2075-437X


  В статье производится сравнительный анализ современного состояния существующих подходов к государственному статусу немецкого языка и их влияние на формирование языковой нормы в немецкоязычных странах.
965093
  Жернова О.С. Порівняльна характеристика структурного стану чорноземів типових різного використання Полтавської області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: с. 62. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
965094
  Бейдик О.О. Порівняльна характеристика туристських мезорайонів Німеччина та країни Бенілюкс і Альпійського / О.О. Бейдик, Є.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 174-180 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
965095
  Пак Жчон Хо Порівняльна характеристика українського та корейського регіоналізму / Пак Жчон Хо // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 18-27


  Головна мета статті – проаналізувати особливості регіоналізму в Україні та Південній Кореї з позиції порівняльної перспективи. Для цього досліджені підстави та причини регіоналізму в обох країнах. Зроблений висновок, що регіоналізм в Україні та ...
965096
  Балуцька Л. Порівняльна характеристика функціональних відмінностей громадської думки у недемократичних політичних режимах та в умовах демократії // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 75-82
965097
  Дегтярьов Ю.В. Порівняльна характеристика чорноземів типових природних і агрогенних екосистем Лівобережжя Лісостепу України : автореф. дис. … канд. с.-г. наук : 06.01.03 / Дегтярьов Юрій Васильович ; М-во аграр. політики та продовольства України, Харків. нац. аграр. ун-т імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
965098
  Сидорчук О. Порівняльна характеристика шлюбно-сімейного права Руської держави та Великого князівства Литовського // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-617-7069-14-9
965099
  Лобас І.В. Порівняльна характиристика інноваційно-інвестиційних підходів до реалізації економічної політики в зарубіжних країнах : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 65-67. – Бібліогр.: 14 назв
965100
  Тігарєва В. Порівняльна харктеристика функціонального і процесного підходів до управління підприємствами сфери зв"язку таінформатизації на сучасному етапі розвитку // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 94-107. – ISSN 1605-2005
965101
  Волощак С.А. Порівняльне вживання французьских та українських прийменників. / С.А. Волощак, І.І. Обуховська. – Львів, 1978. – 100с.
965102
  Мілоцький Р.В. Порівняльне дослідження властивостей поверхні карбонатів кальцію / Р.В. Мілоцький, О.А. Крамаренко, О.В. Миронюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 22
965103
  Федорова В.А. Порівняльне дослідження законодавства у сфері страхування в Україні та провідних країнах світу / В.А. Федорова, Л.Г. Лернер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 339-346. – ISSN 1993-6788
965104
   Порівняльне дослідження на пухлинних клітинах людини in vitro цитотоксичної активності різних за структурою ізатинвмісних похідних 4-тіазолідинону / В.В. Чумак, Р.Р. Панчук, Н.О. Манько, Д.Я. Гаврилюк, Л.І. Кобилінська, Р.Б. Лесик, Б.С. Зіменковський, Р.С. Стойка // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 2. – С. 29-42. – ISSN 1996-4536


  Сполуки на основі 4-тіазолідинону та його ізатинвмісні похідні мають широкий спектр біологічних активностей і є потенційними антинеопластичними чинниками. З"ясовано, що поєднання 4-тіазолідинонів та ізатину (1Н-індол-2,3-діон) у складі однієї молекули ...
965105
  Брусіна О. Порівняльне дослідження становища середньоазійських мігрантів у Росії та Абхазії // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 58-63. – ISSN 0130-6936
965106
  Соколова С. Порівняльне дослідження української та російської мов і проблеми соціолінгвістики // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; голов. ред. В. Німчук. – Київ, 2017. – № 1 (61). – C. 42-54. – ISSN 1682-3540
965107
   Порівняльне літературознавство // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 77-78. – ISSN 0236-1477


  Про Олександра Несторовича Мушкудіані.
965108
  Наєнко М. Порівняльне літературознавство на марші? // Філологічний семінар - школа наших традицій / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2012. – С. 49-51. – ISBN 978-966-2133-74-5
965109
  Попко В.В. Порівняльне муніципальне право : навч. посібник / В.В. Попко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 351, [1] с. – Бібліогр.: с. 335-346 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-885-2
965110
   Порівняльне правознавство : підручник для студ. юридич. спец. вищих навч. закладів / [С.П. Погребняк та ін.] ; за заг. ред. О.В. Петришина ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2011. – 272 с. – Бібліогр.: с. 263-269. – ISBN 978-966-458-228-2


  Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми з порівняльного право¬знавства для юридичних вищих навчальних закладів України. У ньому розглядається широке коло питань, які стосуються історії становлення та розвитку порівняльного ...
965111
   Порівняльне правознавство : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011-. – ISSN 2304-3903
№ 3/4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
965112
  Саїдов А. Порівняльне правознавство та закономірності розвитку права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 463-472. – ISSN 1026-9932
965113
  Лисенко М О. Порівняльне правознавство як наука та його місце в системі юридичних наук : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.01 / Лисенко О.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
965114
  Настюк В.Я. Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики (за матеріалами круглого столу) / В.Я. Настюк, Г.С. Крайник // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 12. – С. 152-158. – ISSN 1026-9932


  10 грудня 2015 р. у м. Києві відбулися круглий стіл "Порівняльне правознавство: історична ретроспектива і нові виклики" та презентація наукової літератури, організовані Інститутом держави і права ім. В.М. Корецького НАН України спільно з Національною ...
965115
  Рабінович П. Порівняльне правознавство: формування теоретичних засад // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 3. – С. 197-199. – ISSN 1026-9932
965116
  Семчик В.І. Порівняльний аналіз аграрного законодавства України і зарубіжних країн (Росії, США, Європи, Японії) // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 307-316. – ISBN 978-617-7021-00-0
965117
  Попович О.В. Порівняльний аналіз бухгалтерського обліку України та Румунії / О.В. Попович, А.А. Наконечна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 49-53
965118
  Слатвицька А. Порівняльний аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду реформування міжбюджетних відносин // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 2. – С. 36-39


  реформування бюджетної системи
965119
   Порівняльний аналіз впливу водно-сольових витяжок із квіток і листків кизильників серії Lucidi на функціональну активність фагоцитів / І. Михайлова, Г. Гревцова, К. Гаркава, Л. Парубець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-62. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Вивчено вплив водно-сольових витяжок із квіток і листків кизильників серіі Lucidi на функціональну активність фагоцитів. The influence of the water-sault extracts of Cotoneaster flowers and foliages (serium Lucidi) on functional activity of the ...
965120
   Порівняльний аналіз вушного шуму за його інтенсивністю та частотним характером у хворих з початковою сенсоневральною приглухуватістю судинного генезу та у робітників вугільної промисловості / Т.В. Шевцова, А.Ю. Шидловський, Козак-Волошаненко, В.А. Гвоздецький // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 40-43 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
965121
  Юрків С. Порівняльний аналіз вчення про рай в православ"ї та ісламі // Православний вісник Київського Патріархату : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2014. – № 3. – С. 52-57. – ISSN 2311-4258
965122
  Меметов І.А. Порівняльний аналіз голосних і приголосних звуків турецької та кримськотатарської мов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 21-25. – (Східні мови та літератури ; Вип. 1)


  Подається порівняльний аналіз систем голосних і приголосних звуків турецької та кримськотатарської мов.
965123
  Палій Н. Порівняльний аналіз графічних систем української та румунської мов // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4 (82). – С. 22-25. – Бібліогр.: Літ.: с. 25; 13 п.
965124
  Хоменко С.В. Порівняльний аналіз грецької та латинської префіксації в іспанській та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C. 372-378


  У статті проведено порівняльний аналіз грецької та латинської префіксації в іспанській та українській мовах та виявлено спільні та відмінні риси. В статье проведён сравнительный анализ греческой и латинской префиксации в испанском и украинском языках ...
965125
  Гребінь А. Порівняльний аналіз демографічної ситуації прикордонних територій, що постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС (на прикладі Рівненської та Гомельської областей) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 15-19. – ISSN 2413-7154


  Доцільність дослідження прикордонних територій зумовлена необхідністю активізації їхнього розвитку, запозичення та використання досвіду сусідніх країн у вирішенні найбільш гострих соціально-економічних проблем. Для порівняльної оцінки особливостей ...
965126
  Коркуна Н. Порівняльний аналіз динаміки податкових надходжень та їхній вплив на наповнення державного бюджету України з деякими країнами ЄС / Н. Коркуна, Г. Цегелик // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 254-259. – ISSN 0201-758Х
965127
  Єфремова В.А. Порівняльний аналіз динаміки структурних змін, що розвиваються в цереброкортексі ссавців за умов моделювання ішемічного та геморагічного інсульту / В.А. Єфремова, Н.В. Скрипник // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 43
965128
  Мейш Ф В. Порівняльний аналіз динамічної поведінки тришарових циліндричних оболонок з неоднорідним заповнювачем в рамках прикладних теорій / Ф В. Мейш, А.П. Мукоєд, С.Е. Штанцель // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 284-289. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається постановка і чисельні алгоритми розв"язку задач динамічної поведінки тришарових циліндричних оболонок з неоднорідним заповнювачем. Проводиться порівняльний аналіз числових результатів в рамках прикладних теорій. Formulation and numerical ...
965129
  Курило В.І. Порівняльний аналіз діяльності контрольно-інспекційних органів у сфері земельних ресурсів України та Російської федерації / В.І. Курило, Ю.В. Іщук // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2012. – № 11 (146). – С. 18-21
965130
  Онищенко І. Порівняльний аналіз економік на основі результатів агрегування цінами моделі Леонтєва "витрати-випуск" : оцінки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 54-56 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
965131
  Кобзар О.М. Порівняльний аналіз економічних механізмів реалізації національних екологічних політик України та Румунії // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 283-289. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
965132
  Поліщук А.О. Порівняльний аналіз економічного механізму мотивації в Україні та США // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 4 (234), квітень. – С. 88-95. – ISSN 2221-1055
965133
  Чеховська М.В. Порівняльний аналіз етапів розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та Республіці Болгарія // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 17-21. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розглядається сучасний стан підготовки професійних педагогічних кадрів Республіки Болгарія. Проаналізовано етапи розвитку вищої педагогічної освіти в Україні та Республіці Болгарія.
965134
  Слєпцова О.С. Порівняльний аналіз ефективності громадських витрат на охорону здоров"я України та сусідніх держав у 2000-2009 рр. // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 543-544. – ISBN 978-966-188-219-4
965135
  Петрусь Н.Б. Порівняльний аналіз ефективності інвестиційних форумів на Львівщині : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 240-246 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
965136
   Порівняльний аналіз ефектів лікувального введення Орлістату й Біонанокомпозиту на основі фенугреку на показники-маркери ендогенної інтоксикації в щурів із експериментальним ожирінням / Є. Голобородько, Т. Іщук, Т. Синельник, В. Конопельнюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено маркери ендогенної інтоксикації в щурів-самців за умов розвитку ожиріння індукованого споживанням висококалорійної дієти. Проведено порівняльний аналіз лікувальних ефектів введення біонанокомпозиту та орлістату на основні показники ...
965137
   Порівняльний аналіз зведеного латентного показника пристосовуваності популяцій DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV. О.Галіндез (Аргентинські острови, морська Антарктика) протягом трьох сезонів / Н. Мірюта, І. Парнікоза, П. Швидун, І. Козерецкая // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2015. – № 14. – С. 143-157. – ISSN 1727-7485


  На матеріалі трьох південних астральних сезонів вивчена дінаміка комплексної адаптивності шести популяцій DESCHAMPSIA ANTARCTICA DESV. О.Галіндез Аргентинські острови. Показана індивідуальність розрахованого комплексного латентного показника ...
965138
  Палеха Ю. Порівняльний аналіз картографічних матеріалів, які використовуються в просторовому плануванні України та ФРН / Ю. Палеха, Г. Айлікова, П. Остапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-20. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті було здійснено аналіз картографічних матеріалів державного та регіонального рівнів, які використовуються в просторовому плануванні України та Федеративної республіки Німеччина. Проаналізовано можливість вдосконалення та спрощення існуючої ...
965139
  Полякова Н.О. Порівняльний аналіз картосеміотичних моделей Національних атласів України, Росії і Німеччини / Н.О. Полякова, П.П. Король, Л.А. Вакулюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – № 11. – С. 51-56. – ISSN 2227-3220
965140
  Кіктенко В.О. Порівняльний аналіз конфуціанства і демократії: спільне, відмінне та можливості взаємодії // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 5-13. – ISSN 2409-904X
965141
  Безногих В. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством Австралії та України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 67-71


  У статті висвітлюються положення матеріального кримінального права Австралії щодо протидії відмиванню коштів, отриманих від протиправної діяльності, у порівнянні з положеннями статті 306 КК України. Визначено можливі напрями розвитку вітчизняного ...
965142
  Безногих В.С. Порівняльний аналіз кримінальної відповідальності за відмивання коштів, отриманих від незаконного обігу наркотиків, за законодавством США та України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 3-12. – ISSN 1609-0462
965143
  Семко І.Д. Порівняльний аналіз методів автоматизованого виділення окремих дерев у лісовому масиві за даними лідарного знімання // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 4 (91). – С. 31-37 : мал., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2311-9780
965144
  Назаренко О.А. Порівняльний аналіз методів нетарифного регулювання зовнішньої торгівлі України та зарубіжних країн // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 4 (69). – С. 39-45
965145
  Цимбалюк О.В. Порівняльний аналіз механокінетики скоротливої активності гладеньких м"язів міометрія щурів за дії каліксарену C-99 та уабаїну // Біологічні студії : науковий журнал / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Т. 8, № 1. – С. 63-72. – ISSN 1996-4536


  Відомо, що каліксарен із шифром С-99 селективно та з високою спорідненістю здатен інгібувати Na+, K+-АТР-азу (у порівнянні з відомим інгібітором цього ензиму - уабаїном) препаратів плазматичної мембрани гладеньком"язових клітин. Здійснено співставлення ...
965146
  Булгаков В.В. Порівняльний аналіз міжнародних індексів цитування (WEB OF SCIENCE, SCOPUS, COOGLE SCHOLAR) / В.В. Булгаков, М.Ю. Антомонов // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2013. – Вип. 62. – С. 374-382
965147
  Андрєєва О. Порівняльний аналіз мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району / О. Андрєєва, В. Шунько, О. Гречановська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Стаття присвячена дослідженню мінерального складу бентонітових глин Черкаського бентонітоносного району. Мета роботи - встановити однорідність та витриманість мінерального складу бентонітів району. Стратиграфічно бентонітові глини Черкаського ...
965148
  Ходан В. Порівняльний аналіз містичного досвіду Григорія Сковороди із засад парапсихології // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 244-251
965149
  Задорожний Ю.А. Порівняльний аналіз мусульманського та іудейського права / Ю.А. Задорожний, Ю.М. Мехед // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 144-147
965150
  Дацькова Д.В. Порівняльний аналіз номінального та реального прожиткового мінімуму в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 42-45. – ISBN 978-966-188-219-4
965151
  Терещенко К. Порівняльний аналіз норм господарського та цивільного законодавства щодо визнання договорів недійсними // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 36-39
965152
  Кот О. Порівняльний аналіз норм Конвенції Організації Об"єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів і Цивільного кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 1026-9932
965153
  Таранець В.Г. Порівняльний аналіз окличної і розповіднох інтонації в сучасній німецькій мові. / В.Г. Таранець. – Одеса, 1972. – 28с.
965154
  Кірсанова В. Порівняльний аналіз оподаткування неприбуткових організацій в Україні та країнах Європи / В. Кірсанова, С. Волобуєва // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 419-421. – ISSN 1993-0259
965155
  Опенько І.А. Порівняльний аналіз оприлюдненняземельно-кадастрових відомостей у зарубіжних країнах та в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 80-87 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2306-1677
965156
  Гейвах П. Порівняльний аналіз організації державної служби Німеччини, Австрії та України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1 (12). – С. 163-172
965157
  Клинчук В.І. Порівняльний аналіз організаційної структури Міністерства освіти і науки України з Міністерством національної освіти французької республіки // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 170-172. – ISBN 978-617-7041-91-6
965158
  Шаповалова О.В. Порівняльний аналіз особливостей управління якістю освітніх послуг в Україні та Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 120-128. – ISSN 2312-5993
965159
  Чимирис М. Порівняльний аналіз палеолітичної фауни України на прикладі поселень Гінці, Добранічівка, Межиріч та Мізин // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 46. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
965160
  Іванюченко О. Порівняльний аналіз патентного права США та ФРН, РФ, України щодо винаходів, пов"язаних з комп"ютерною програмою (алгоритмом) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 17-25
965161
  Бондар В. Порівняльний аналіз первинних вокативних однозвукових вигуків (на матеріалі китайської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 182-189


  У статті визначено спільні та відмінні ознаки первинних вокативних однозвукових вигуків китайської та української мов за семантичними та функціональними критеріями, а також можливі труднощі у процесі перекладу та вивчення вигуків китайської мови ...
965162
  Барилко С.М. Порівняльний аналіз перекладів вірша Теда Г"юза "Ягуар" / С.М. Барилко, А.Ю. Бовт // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 27-36. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
965163
  Тарасенко Ю.М. Порівняльний аналіз підходів до визначення професійної злочинності в Україні та Сполучених Штатах Америки // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 200-207. – ISSN 2079-6242
965164
  Ряшко О.В. Порівняльний аналіз повноважень сторін обвинувачення та захисту в кримінальному процесі / О.В. Ряшко, І.В. Матіос // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 342-352. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
965165
  Собецька О. Порівняльний аналіз поетичних моделей (на основі казок "Панчатантри" та українських казок про тварин) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 250-258


  Стаття присвячена одному з найдавніших жанрів фольклору - казці про тварин. Казка про тварин розглядається в контексті міжнароднії казкової традиції. За допомогою порівняльного структурно-семантичного аналізу досліджується вплив індійської ...
965166
  Кучеренко С.А. Порівняльний аналіз показників європейської соціальної політики / С.А. Кучеренко, Д.Р. Балозян // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 134-139. – ISSN 2222-4459
965167
  Кравець Т.В. Порівняльний аналіз показників людського розвитку в Україні та в європейських країнах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 67-69. – ISBN 978-966-188-219-4
965168
   Порівняльний аналіз показників популяційної успішності Deschampsia antarctica в районі Адмральської бухти (о. Короля Георга, прибережна Антарктика) / І. Парнікоза, І. Ожередова, Н. Мірюта, І. Козерецька, Дж. Смикла, В. Кунах // Український антарктичний журнал : наукове видання / Держ. науково-виробниче підприємство "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2013. – № 12. – С. 186-198. – ISSN 1727-7485
965169
  Потильчак О.І. Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації і діяльності судів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Потильчак Олександр Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 184, [6] арк. – Додатки: [6] арк. – Бібліогр.: арк. 168-184
965170
  Потильчак О.І. Порівняльний аналіз правового статусу суддів та організації і діяльності судів загальної юрисдикції України й окремих держав Європи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Потильчак О.І.; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
965171
  Панасевич Д.Б. Порівняльний аналіз практичної підготовки бакалаврів за галузевими стандаротами вищої інженерно-технічної освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 62. – С. 20-28
965172
  Винниченко І.І. Порівняльний аналіз програм розвитку туризму Чернівецької області та Ботошанського повіту (Румунія) / І.І. Винниченко, О.В. Пінтескул // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 84-92. – Бібліогр.: 8 назв.
965173
  Хорєвін В.І. Порівняльний аналіз продуктивності вчених України в базі даних Scopus // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7. – C. 22-25.


  В 1996-2009 рр. встановлено, що щорічна кількість публікацій в Україні дещо більша, ніж у РФ, і менша, ніж у більшості східноєвропейських країн та колішних союзних республіках, а також в Іспанії та Південній Кореї.
965174
  Гопченко Є.Д. Порівняльний аналіз результатів статистичної обробки часових рядів максимального стоку весняного водопілля на території Приазов"я / Є.Д. Гопченко, О.С. Кирилюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 4 (43). – C. 32-38. – ISSN 2306-5680
965175
  Монастирський Володимир Порівняльний аналіз розвитку рекреаційного туризму Карпатського та Татранського національних парків / Монастирський Володимир, Бордун Ореста // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 218-222 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
965176
  Ларіонова А.О. Порівняльний аналіз систем інформаційного протиборства Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 22. – С. 141-144
965177
  Городецька В. Порівняльний аналіз систем підготовки арбітражних керуючих в Россії, Білорусі та Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 5-18 січня (№ 1/2). – С. 14-15. – ISSN 1992-9277
965178
  Коверзнев В. Порівняльний аналіз системи органів управління кооперативних організацій та їх компетенції // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2016. – № 2 (15). – С. 85-96
965179
  Дзиба А.А. Порівняльний аналіз складу заповідних вікових дерев Pinus sylvestris L. лісостепу і степу України / А.А. Дзиба, С.Ю. Попович // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 87-94. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
965180
  Хаустов В. Порівняльний аналіз стратегій охорони промислової власності в Україні та інших країнах світу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 21-24. – ISSN 1810-3944
965181
  Бейдик О.О. Порівняльний аналіз суспільно-географічних особливостей рекреаційного потенціалу Луганської та Харківської областей / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець, В.Є. Булюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 131-137 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
965182
  Шуневич Б.І. Порівняльний аналіз сучасних зарубіжних теорій дистанційного навчання // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 12. – С. 275-282. – ISSN 2078-4643
965183
  Прокопчук С.І. Порівняльний аналіз сучасних методик визначення ймовірності банкрутства підприємств залізобетонних виробів України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 148-152 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
965184
  Кушніренко К.О. Порівняльний аналіз та особливості професіографії в системі "людина-техніка" та "людина-людина" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2014. – С. 141-145. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 41). – ISSN 2072-4772
965185
  Губатюк І.В. Порівняльний аналіз теорії виробництва і споживання в сучасній економічній науці / І.В. Губатюк, Н.С. Губатюк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 26-27 : схеми
965186
  Отрошко Л. Порівняльний аналіз традиційних елементів української етнокультури в обряді хрещення на Козелеччині // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 57-69. – ISSN 0130-6936
965187
  Колодій Б.М. Порівняльний аналіз українських і англійських часток (на матеріалі англійських перекладів української художньої літератури) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 281-290. – ISBN 966-581-481-8
965188
  Нікольчук І. Порівняльний аналіз українських та давньоіндійських замовлянь // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 392-398


  Робота присвячена дослідженню спільних мотивів в українських та давньоіндійських замовляннях.
965189
  Бондар Н. Порівняльний аналіз філіграней вільнюських видань Євангелій 1575, 1600 та 1644 рр. як джерело з історії побутування паперу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 295-304. – ISSN 2224-9516
965190
  Юрченко Є.А. Порівняльний аналіз філософії історії Ніцше з постмодерністськими концепціями філософії історії (за твором "Так казав Заратустра") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 81. – (Філософія. Політологія ; Вип. 32)
965191
  Мельничук І. Порівняльний аналіз формування політичної еліти середньовічних Англії та Русі // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 5-10. – ISSN 1998-4634
965192
  Скнарь А. Порівняльний аналіз формування та регулювання валютного курсу на прикладі Нової Зеландії // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 111-124. – ISSN 1605-2005
965193
  Лелюк О.В. Порівняльний аналіз форсайт-прогнозів розвитку світової енергетики міжнародних енергетичних підприємств // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 101-110. – ISSN 2413-9610
965194
  Батанов О. Порівняльний аналіз функціонування муніципальних виборчих систем у зарубіжних країнах // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодерж. офіційне, нормативно-правове, інформ. видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2013. – № 1 (25). – С. 58-63
965195
  Галушка В. Порівняльний апробаційний аналіз методик оцінки фінансово-економічного стану підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 11-16. – ISSN 1728-9343
965196
  Єна М.С. Порівняльний вплив цитостатиків похідного малеіміду та 5-фторурацилу на слизову оболонку сліпої кишки щурів / М.С. Єна, Г.М. Кузнєцова, В.К. Рибальченко // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; ВДНЗУ "Укр. мед. стоматологічна акад.". – Полтава, 2014. – Вип. 4, т. 3 (115). – С. 133-137. – ISSN 2077-4214
965197
   Порівняльний ефект олімпіад // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 5


  Всеукраїнські студентські олімпіади Київського національного університету технологій та дизайну.
965198
  Ткаченко А.О. Порівняльний історико-правовий аналіз становлення і розвитку банківських систем: світовий досвід і Україна // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2015. – № 2 (13). – C. 3-8. – ISSN 2305-7440
965199
  Лєксау Н.О. Порівняльний контент-аналіз ділових видань України та Росії (на прикладі журналів "Эксперт Украина" й "Эксперт") // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 518-519
965200
  Форкош С.М. Порівняльний підхід у методологічному інструментарії фізичного пізнання : дис. ... канд. філософських наук : 09.00.02 / Форкош С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 189л. – Бібліогр. : л.179-189
965201
  Михайленко Т.І. Порівняльний суспільно-географічний аналіз якості життя населення міст-мільйонерів України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Михайленко Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 226 л. – Додатки: л. 194-226. – Бібліогр.: л. 180-193
965202
  Цісак В. Порівняльні аспекти медіазаконодавства в Республіці Польща і в Україні // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 208-212


  У запропонованій статті проаналізовано основні закоодавчі норми щодо забезпечення професійної журналістської діяльності в Республіці Польща та в Україні, закцентовано на доцільності імплементації європейських медіаправових норм в українських реаліях з ...
965203
   Порівняльні дослідження з граматики англійської, української, російської мови. – К., 1981. – 356с.
965204
  Шулікін Д. Порівняльні дослідження у Чехії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 9 листопада (№ 44/45). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  У Міністерстві освіти і науки заступник головного шкільного інспектора Чехії Ондржей Андрис поділився досвідом участі своєї країни у міжнародних порівняльних дослідженнях якості освіти.
965205
  Плутарх Порівняльні життєписи / Плутарх. – Київ
2. – 1991. – 440 с.
965206
  Машика В.Т. Порівняльні завдання. Всесвітня історія. 9–11 класи // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (455/456), листопад 2016 р. – С. 54-61
965207
  Васютенко І.О. Порівняльні звороти як мовний засіб експресивної виразності внутрішнього світу в поетичній мовотворчості Миколи Бажана // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – Вип. 32. – С. 117-121
965208
  Філінюк В. Порівняльні конструкції в поетичному ідіолекті Миколи Дмитренка // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 2. – С. 119-123. – ISSN 2411-4146


  У статті досліджено порівняльні конструкції як складник поетичного ідіостилю письменника. Висвітлено основні підходи до лінгвістичного вивчення порівняння як образного засобу. Описано ознаки поетичних порівнянь, характер їхньої логіко-семантичної ...
965209
  Грицик Л. Порівняльні контексти історії літератури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 193-197. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
965210
  Заблоцька Р.О. Порівняльні переваги країн, що розвиваються, у міжнародній торгівлі послугами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 175-182


  In this article author analyzes the comparative advantages of developments countries in world trade in services. Services becomes the main factors in grows of productivities, especially in conditions of increasing the role of telecommunications and ...
965211
  Опришко Дарія Порівняльні підходи до антиконкурентних узгоджених дій в законодавстві України та Європейського Союзу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 94-99
965212
  Трояновська М.А. Порівняльні сорбційні властивості силікагелів, імпрегованих поліамінами, по відношенню до нітрозо-R-солі та ферону / М.А. Трояновська, А.К. Трохимчук, І.М. Шкода // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 37
965213
  Хоменко М.М. Порівняльно-історичний метод в етнології / М. Хоменко // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 301. – ISBN 966-642-073-2
965214
  Глущенко В. Порівняльно-історичний метод як гетерогенний феномен // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 8-15. – ISSN 2411-6548
965215
  Кудін С.В. Порівняльно-історичні дослідження слов"янського права: досвід І.М.Собестіанського // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 38-41. – (Право та державне управління ; № 4 (8))
965216
  Кудін С.В. Порівняльно-історичні дослідження у працях О.О. Малиновського // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 45-51
965217
  Колесник В. Порівняльно-історіографічний аналіз деяких аспектів виникнення та еволюції українського козацтва в науковій спадщині В.Б. Антоновича і М.С. Грушевського // Академія пам"яті професора Володимира Антоновича, (16-18 березня 1993 р. м. Київ) : доповіді та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ, 1994. – С. 70-76
965218
  Чистякова І.А. Порівняльно-педагогічні компетентності як складова професійної культури майбутніх вчителів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 28-31


  Розглянуто проблему формування професійної компетентності як складової професійної культури майбутніх фахівців шляхом реалізації компетентісно орієнтованого підходу до професійної освіти в процесі викладання порівняльно-педагогічних дисциплін.
965219
  Матущак М.Р. Порівняльно-правова характеристика поняття договору найму (оренди) нерухомого майна у цивільному праві України, Російської Федерації, Франції та ФРН // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 146-153. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
965220
  Присяжний В.М. Порівняльно-правова характеристика складу злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об"єктів за законодавством України та кримінальним законодавством зарубіжних країн // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 282-285
965221
  Хряпінський П. Порівняльно-правова характеристика спеціального звільнення від кримінальної відповідальності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 90-100
965222
  Цапко В. Порівняльно-правова характеристика суспільних та масових заворушень // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 161-164
965223
  Тарасюк А. Порівняльно-правова характеристика французької та української моделей адміністративної юстиції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 280-281
965224
  Матвійчук В.К. Порівняльно-правове дослідження обстановки, засобів, знарядь у складах злочинів проти довкілля за КК України 1960 та 2001 рр. // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 100-103. – ISSN 2220-1394
965225
  Іванчук К. Порівняльно-правове дослідження приєднання акціонерних товариств в Україні та Німеччині // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 181-183
965226
  Сушик О.В. Порівняльно-правовий аналіз забезпечення радіаційної безпеки у країнах СНД // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 1 (49). – С. 112-119. – (0). – ISSN 2078-9165
965227
  Тверезенко О. Порівняльно-правовий аналіз законодавства держав-членів СНД щодо регулювання договірних відносин стосовно створення за замовленням об"єктів права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 1 (81). – С. 46-57
965228
  Погрібний С.О. Порівняльно-правовий аналіз інституту володіння у континентальній, англосаксонській та східноєвропейській системах права : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.03 / Погрібний С.О.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
965229
  Негодченко Д.О. Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності за торгівлю людьми в Україні та Німеччині // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 194-197. – ISSN 2078-3736
965230
  Рєзнік О.М. Порівняльно-правовий аналіз організаційної структури фінансової системи України та зарубіжних країн / О.М. Рєзнік, Є.В. Ігнатенко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 158-163. – ISSN 2519-2353
965231
  Павліш О. Порівняльно-правовий аналіз питань депутатського імунітету в країнах Європейського Союзу та в Україні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 38-46
965232
  Немченко К.С. Порівняльно-правовий аналіз системи банківського нагляду в Україні та зарубіжних країнах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 396-401
965233
  Ванієв Е. Порівняльно-правовий аспект правового регулювання режиму права власності кримськотатарських беїв та мурз у Кримському ханстві в XV - XVIII ст. та російських поміщиків у Таврійській губернії в XVIII – XIX ст. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 109-117. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
965234
  Артюх Ю. Порівняльно-правові аспекти соціального захисту працівників органів прокуратури в Україні та зарубіжних країнах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 301-303. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
965235
  Артюх Ю.І. Порівняльно-правові аспекти соціального захисту працівників органів прокуратури в Україні та пострадянських країнах // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 145-148. – ISBN 978-617-7041-84-8
965236
  Русанівський В.М. Порівняльно-типологічна характеристика дієслівного стану в сучасних слов"янських літературних мовах. / В.М. Русанівський. – К., 1968. – 31с.
965237
  Мельник І.М. Порівняльно-типологічний аналіз іспанської та англійської мов на рівні синтаксису // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 28-30. – ISBN 966-581-476-1
965238
  Поливана М.Ф. Порівняльно-фізіологічні дані по тренуванню нервових процесів : Повідомлення 1 / М.Ф. Поливана. – К, 1957. – С. 113-125
965239
  Полторак В.А. Порівнянність -- найважливіший принцип змагання. / В.А. Полторак. – К., 1986. – 48с.
965240
  Грабовець О. Порівняння - шлях до кращого сприйняття художніх творів : Компаративний аналіз за темою "Історична тема в художній прозі. Рицарство і козацтво" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (350). – С. 9-12
965241
  Гриценко Я. Порівняння (tasbih) як засіб творення арабських паремій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 20-27. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто структуру категорії attabh (порівняння), існуючі види класифікацій та особливості впливу цього компаративного засобу на творення пареміологічних одиниць арабської літературної мови. This article is dedicated to the structure of category ...
965242
  Яновська Е.С. Порівняння адсорбційних властивостей природних мінералів, модифікованих поліаніліном // Поверхность : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко. – Киев, 2015. – Вып. 7 (22). – С. 173-185. – ISBN 978-966-00-0834-1
965243
  Дзюба О.І. Порівняння алелопатичної активності екстрактів з листків та квіток рододендрона жовтого (Rhododendron luteum Sweet) / О.І. Дзюба, В.А. Дерев"янко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 67-68. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Досліджувалась алелопатична активність різних екстрактів із листків та квіток Rhododendron luteum Sweet.
965244
  Божко В.П. Порівняння аналітичної та факторної оцінки моделей для оцінки рекламних витрат / В.П. Божко, О.В. Дегтярьова // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 18-20. – Бібліогр. в кінці ст.
965245
  Кравченко К. Порівняння апеляційного та касаційного провадження у Німеччині та Польщі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 121-123. – ISBN 978-617-7069-14-9
965246
  Штонь О. Порівняння в авторській мовній картині світу Василя Слапчука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 118-123. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
965247
  Філінюк В. Порівняння в динамічній системі поетичного тексту Емми Андієвської // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 214-217. – Бібліогр.: Літ.: С. 217; 12 назв. – ISBN 966-8188-08-X
965248
  Чередниченко О.Л. Порівняння в зображенні явищ природи в романі Шарлотти Бронте "Джейн Ейр" // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 313-315. – (Бібліотека Інституту філології)
965249
  Хижняк Н.С. Порівняння в іспанському художньому тексті та його українському перекладі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 537-543. – ISBN 978-966-171-092-3
965250
  Матвіїшин О. Порівняння в міжмовній комунікації (на матеріалі німецькомовних перекладів Вільгельма Горошовського) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 170-174. – (Серія "Філологічні науки" ; № 17 (266) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
965251
  Сікорська З.С. Порівняння в романі П. Загребельного "Я, Богдан" / З.С. Сікорська, М.П. Зінченко // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 80-81
965252
  Дядюра Г. Порівняння в сучасних природничих і технічних текстах / Г. Дядюра, С. Мащак // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 127-133


  У статті описано функціональне призначення образних засобів у сучасних природничих і технічних текстах. In the article the functional meaning of figurative means in modern technical and natural science texts is described.
965253
  Тищенко-Монастирська Порівняння в тексті фольклору ( на матеріалі української, російської, татарської і кримськотатарської мов ) : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Тищенко-Монастирська О.О. ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні, НАН України. – Київ, 2010. – 214 л. + Додатки : л. 176-182. – Бібліогр. : л. 183-214
965254
  Тищенко-Монастирська Порівняння в тексті фольклору (на матеріалі української, російської, кримськотатарської і татарської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15. / Тищенко-Монастирська О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 наазв
965255
  Ільїн В.С. Порівняння в українських поезіях Шевченка : Кандидатська дисертація / Ільїн В.С.;. – Б.м. : Б.в. – 212л. – Надруковано на друк.маш.
965256
  Шевченко О.В. Порівняння варіацій параметрів індукційної кривої флуоресценції та фотохімічної активності хлоропласта у онтогенезі листя пшениці / О.В. Шевченко, С.М. Кочубей, О.І. Прохневський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : наукове видання / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 33-37. – (Біологія ; Вип. 28)


  Порівняння динаміки змін параметрів Fv/Fo, Fv/Fp, (Fp-Ft)/Ft, Fp/Ft індукційної кривої флуоресценції флагового листя озимої пшениці з концентрацією загального хлорофілу у листях та фотохімічною активністю ФС 2 хлоропластів, ізольованих з флангового ...
965257
  Широчин С. Порівняння вартості операцій з використання різних платіжних інструментів / С. Широчин, Р. Гартінгер // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 8 (222). – С. 46-52. – ISSN 2310-2624
965258
  Маренич Р.А. Порівняння вищої освіти України і Японії (економічний аспект) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 152-154. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
965259
  Селебинка Ю.В. Порівняння вищої освіти України та Канади // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 147-150. – ISBN 978-617-7363-09-4
965260
  Задунайський В. Порівняння військової структури та бойової підготовки кубанських пластунів і польських піхотинців (початок XX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2015. – № 3 (135), березень - квітень. – С. 24-28. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 1728-9343
965261
  Тараненко А. Порівняння вітчизняної оцінки надання адміністративних послуг в Україні зі Спільною Системою Оцінки (Common Assessment Framework - CAF) на прикладі видачі висновку про якість ввезених лікарських засобів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 124-125. – ISBN 978-617-7069-15-6
965262
  Золотоустий Йоан Порівняння влади, багатства і переваг царських з істинною християнською любов"ю до мудрості монашого життя // Християнин і світ : журнал для християн, фахівців своєї справи. – Львів, 2010. – № 2. – С. 19-22
965263
  Ільченко С.А. Порівняння властивостей дробових похідних за Ліувіллем і за Маршо від багатопараметричних функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-48. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Порівнюються властивості дробових похідних за Ліувіллем і за Маршо від функцій декількох змінних. Доведено, що похідні за Ліувіллем і за Маршо збігаються на класі функцій, що можуть бути подані як багатопараметричні дробові інтеграли.
965264
  Земляной І.В. Порівняння властивостей хімічно осадженої та природної крейди в якості пігменту для лакофарбованих матеріалів на водній основі / І.В. Земляной, О.В. Миронюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 14
965265
  Пазяк М.В. Порівняння вологої складової зенітної тропосферної затримки, виведеної із GNSS-вимірювань, з відповідною величиною із радіозондування / М.В. Пазяк, Ф.Д. Заблоцький // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 16-24 : рис., табл. – Бібліогр.: с.21-22. – ISSN 0130-1039
965266
  Данилов М.О. Порівняння впливу цитостатичних сполук похідного малеіміду 1-(4-бензил)-3 CL-4-(CF-феніламіно)-1Н-пірол-2,5-діону та 5-фторурацилу на морфофункціональний стан нирок щурів / М.О. Данилов, Г.В. Островська, В.К. Рибальченко // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2013. – Вип. 4 (118). – С. 12-19. – ISBN 966-95259-9-6
965267
  Поляшенко Н.В. Порівняння гранулометричного та мікроагрегатного складу чорнозему звичайного на вододілі та на схилі // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 118-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
965268
  Шаповал В.І. Порівняння даних сейсмокаротажу Північно-Західних окраїн Донбасу та Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 23-25
965269
  Рудий Б. Порівняння двох напівнаукових підходів у дослідженнях походження мови (на матеріалі східних мов) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 206-221. – (Серія філологічна ; Вип. 53). – ISSN 2078-5534


  Зробленоспробу розв"язати три актуальні питання на матеріалі східних мов і лінгвістики загалом: 1) з"ясувати міру науковості/ненауковості гіпотез появи людської мови; 2) показати обмеженість сучасної наукової методології; 3) визначити, який з двох ...
965270
  Супрун Д. Порівняння договору франчайзингу та комерційної концесії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – C. 171-173
965271
  Скирда А.С. Порівняння ефективності методу лічби фотонів з методом вимірювання постійного струму / А.С. Скирда, І.М. Перетятко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 343-350. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Проаналізовано вплив умов реєстрації на можливе співвідношення сигнал/шум в залежності від методу одержання вихідної реакції фотоелектронного помножувача (ФЕП). Описано експериментальну установку для порівняння ефективності методу постійного струму ...
965272
  Бабута М О. Линчак Порівняння ефективності нової таргетної сполуки похідного малеіміду і цитостатика 5-фторурацилу про хемоіндукованому раку товстої кишки у щурів / М О. Линчак Бабута, В.К. Рибальченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2
965273
  Маленко А.Л. Порівняння ефективності оцінок у загальній нелінійній моделі регресії з похибками у змінних : автореф. ... канд. фіз.-мат. : 01.01.05 / Маленко А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
965274
  Маленко А.Л. Порівняння ефективності оцінок у загальній нелінійній моделі регресії з похибками у змінних : дис. ... фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорій ймовірностей та математична статистика / Маленко А.Л.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 146 л. – Бібліогр.: л. 139-146
965275
  Міненко П. Порівняння ефективності статистичних критеріїв оптимізації розв"язків обернених задач гравіметрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-58. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Всі представлені методи умовної та безумовної оптимізації дають якісну картину розподілу щільності гірських порід (ЩГП), але з різним ступенем її відновлення, і їхні розв"язки можуть бути використані як стартові умови для будь-якого іншого методу, що ...
965276
  Марцонь О. Порівняння ефективності функціонування пенсійних систем на прикладі країн ОЕСР // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 4 (73). – С. 110-118


  ОЕСР - (Організації економічного співробітництва та розвитку) - країни із розвиненим пенсійним сектором.
965277
  Дядченко Г. Порівняння з лексичними центрами - соматизмами в мові української поезії кінця XX - початку XXI століття // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 83. – С. 55-58. – ISSN 0201-419
965278
  Кондратенко С.І. Порівняння з фітокомпонентом у художніх творах Олеся Гончара // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 185-192


  Здійснено структурно-семантитчний аналіз порівнянь із фітокомпонентами на матеріалі прозових творів Олеся Гончара
965279
  Бицюра Юрій Порівняння заробітної плати з прожитковим мінімумом в Україні // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 8-11 : Табл. – Бібліогр. 6 назв
965280
  Синиця А.Д. Порівняння західного і східного типу філософування в компаративістській філософії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 262-263
965281
  Чуканова С.О. Порівняння змісту підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом "Бібліотекознавство та інформологія" в Україні та США // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 1. – C. 16-22. – ISSN 2411-1317
965282
  Савусін М.П. Порівняння значень складності систем на базі негентропійної міри різноманітності // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 3 (65). – С. 108-122. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  "В параметричному варіанті загальній теорії систем (ЗТС ПВ) за допомогою негентропії можна вимірювати складність системи за певним її системним параметром. Негентропію також можнатрактувати й як ту різноманітність, яка вводиться в систему при ...
965283
  Ржевська В.С. Порівняння зобов"язань сторін за Північноатлантичним і Варшавським договорами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 585-588. – ISSN 1563-3349


  Здійснено аналіз спільних і відмінних рис міжнародно-правових зобов"язань сторін за договорами, які юридично оформити блокове протистояння "холодної війни".
965284
  Савельєв Ю. Порівняння і оцінка розвитку сучасних суспільств: перспектива теоретичного синтезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 15-22. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті уточнюються наявні підходи компаративного аналізу і оцінки рівня розвитку різних суспільств із врахуванням їхніх цивілізаційних характеристик. Таке уточнення дозволяє розв"язати фундаментальну суперечність теорій розвитку сучасного суспільства ...
965285
  Горовий Д.А. Порівняння інвестицій на формування нематеріальних активів в Україні // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 94-103. – ISSN 2226-8820
965286
  Сібекіна А.Ю. Порівняння ключових параметрів угоди про асоціацію Україна–ЄС та членства в Митному союзі Росії, Казахстану, Білорусі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 116, (ч. 2). – С. 77-82. – ISSN 2308-6912


  Стаття стосується актуальної теми вибору інтеграційного вектору України, виходячи з наближення підписання у листопаді 2013 р. угоди про Асоціацію України з ЄС, складовою якої стане Угода про зону вільної торгівлі України з ЄС. Розглядаються та ...
965287
  Бурчак О.В. Порівняння коефіцієнтів ароматичності вугільної речовини в процесі вуглефікації / О.В. Бурчак, В.В. Трачевський, О.К. Балалаєв // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 208-215 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
965288
  Лантінов Я.О. Порівняння кримінально-правової охорони основ громадянського суспільства в Україні та європейських державах балтійського регіону // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 29-37. – ISSN 2304-4556
965289
  Лозицький В. Порівняння магнітних полів і термодинамічних умов у сонячних спалахах та неспалахових областях на Cонці / В. Лозицький, Є. Курочка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 11-15. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати спектрально-поляризаційних досліджень фізичних умов у сонячних спалахах балів Х17.2 та М4.1, а також у тіні й півтіні двох великих сонячних плям (з діаметром 30-40 Мм), які спостерігались на горизонтальному сонячному телескопі ...
965290
  Коваль О.В. Порівняння майнових прав, права власності та речових прав // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 170-174. – ISSN 2078-3566
965291
  Хотомлянський О. Порівняння методів визначення економічної ефективності інвестицій / О. Хотомлянський, П. Знахуренко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 82-86. – ISSN 0131-775Х
965292
  Нефьодов О.О. Порівняння методів виробництва ядерного палива / О.О. Нефьодов, О.М. Двоєглазов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 85
965293
  Пирогов Д.А. Порівняння методів моделювання регіональних економічних систем кластерного типу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 138-144. – ISSN 1996-5931
965294
  Марченко О.О. Порівняння методів онтологічного семантичного аналізу та алгоритмів латентного семантичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 169-174. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Метою даної роботи є порівняльний аналіз двох основних сучасних напрямів інтелектуальної обробки текстів природною мовою - експліцитних методів семантичного аналізу текстової інформації та методів латентного семантичного аналізу. Основна увага в роботі ...
965295
  Луцька Н.М. Порівняння методів робастно-оптимальних систем керування для технологічних об"єктів із невизначеностями // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 122-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
965296
  Кравцевич К.С. Порівняння методологічних підходів Кіссінджера та Бжезинського до розробки зовнішньої та безпекової політики США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 184-189


  The author compares the methodological approaches of Henry Kissinger and Zbigniew Brzezinski to the US foreign and security policy development and comes to the conclusion that Mr. Kissinger"s political views received more powerful backing in the White ...
965297
  Рубльов Б.В. Порівняння метрики дотичних та метрики Хаусдорфа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 181-185. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті вивчаються властивості гладкої метрики, класу фігур, в якій вона будується, поняття узагальненої дотичної та канонічного розбиття межі. Розглянутий взаємозв"язок гладкої метрики та метрики Хаусдорфа. Ключові слова: узагальнена дотична, ...
965298
  Кітц Р.Р. Порівняння механізмів забезпечення фінансової стабільності в Україні та в розвинутих країнах в умовах кризи / Р.Р. Кітц, Б.М. Мізюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 186-191. – ISSN 2222-4459
965299
  Войновський А.С. Порівняння мінерагенії структурно-речовинних комплексів раннього докембрію Українського щита та щитів західної частини екваторіальної Африки (Ангольський, Майомбе, Касаї) // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 13-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-721Х
965300
  Алексеєв О.С. Порівняння мір подібності кривих для задачі розпізнавання підписів / О.С. Алексеєв, Ю.С. Мусатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 169-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Дану роботу присвячено розробці алгоритму міри подібності кривих для задачі розпізнавання підписів. За основу алгоритму було використано алгоритм динамічної корекції часу. В роботі запропоновано порівнювати не лише часові залежності координат пера, а й ...
965301
  Донченко В.С. Порівняння ММП та Гок-оцінок в задачі детекції кривої на фоні просторового шуму / В.С. Донченко, В.М. Шпак // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 177-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Робота досліджує властивості ГОК оцінок для детекції кривих на фоні просторового шуму. Для порівняння з класичними статистичними процедурами побудована функція ММП та відповідна процедура оцінювання.
965302
  Обуховський В.В. Порівняння моделей опису в"язкості бінарних молекулярних сумішей / В.В. Обуховський, А.В. Шилін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 157-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 3). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
965303
   Порівняння морфофункціональних ознак клітинних культур після впливу трастузумабу / О.О. Калмикова, О.І. Джус, Г.М. Світіна, Г.В. Островська, Л.В. Гарманчук // Клиническая онкология / ООО "МОРИОН"; Нац. ин-т рака МЗ Украины. – Киев, 2015. – № 2 (18). – С. 69
965304
  Кривошеїн О.О. Порівняння наземних вимірювань сонячної радіації із супутниковими даними в межах областей України за період 2001 – 2009 рр. // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 93-103


  Проведено порівняння супутникових значень сонячної радіації з наземними на трьох територіальних рівнях (країна, область, станція) з подальшим визначенням доцільності використання супутникових даних роздільною здатністю 0.25.0.25 градусів на цих рівнях ...
965305
  Бек М. Порівняння національних законів США та ФРН у сфері здійснення ДЗЗ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 129-133


  Правового регулювання здійснення діяльності з дистанційного зондування Землі.
965306
  Довганюк В.М. Порівняння обсягів депозитів банківської системи та системи кредитної кооперації України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 11 (185). – С. 341-350. – ISSN 1993-6788
965307
  Артемов В.Ю. Порівняння організаційно-правових норм захисту інформації з обмеженим доступом країн-членів НАТО : Навчально-методичний посібник для студентів юрид. факультетів вищ. навч. закл. / В.Ю. Артемов. – Київ : КНТ, 2007. – 172с. – ISBN 966-373-168-0
965308
  Соколовська Є.В. Порівняння основних індексів соціального статусу з композитними змінними // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 258
965309
  Єрмошенко А.М. Порівняння основних моделей банківського страхування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 167-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено порівняння основних моделей банківського страхування з нормативно-правової та практичної точок зору.
965310
  Єрмошенко Анастасія Миколаївна Порівняння основних моделей банківського страхування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 167-174. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено порівняння основних моделей банківського страхування з нормативно-правової та практичної точок зору.
965311
  Шкляр С. Порівняння оцінок в моделі пуассонівської регресії з похибками вимірювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 60-67. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто модель пуассонівської регресії з похибками вимірювання. Регресор та похибка вимірювання мають нормальний розподіл. У випадку невідомих заважаючих параметрів побудовано конзистентну оцінку. У випадку, коли відомі всі заважаючі параметри, ...
965312
  Оленко А.Я. Порівняння оцінок помилки апроксимації в теоремі Котельникова-Шеннона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-44. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Проводиться порівняння точних верхніх оцінок помилки округлення в інтерполяції за допомогою скінченних сум Котельникова-Шеннона, отриманих у роботах А. Оленка й Т. Погані для функцій з класу Пелі-Вінера, з відомими в літературі. Розглянуто різні типи ...
965313
  Глієва С.Г. Порівняння оцінок правильної зміни, побудованих за спостереженнями одного процесу дробового ефекту / С.Г. Глієва, О.М. Іксанов // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 70-71
965314
  Щербіна А. Порівняння оцінок середніх значень для сумішей зі змінними концентраціями на модельованих даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-47. – (Математика. Механіка ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто задачу оцінювання середнього значення у моделі двокомпонентної суміші із залежними спостереженнями. Описано лінійні та адаптивні непараметричні оцінки і оцінки найбільшої вірогідності для параметричної моделі. Якість цих оцінок порівнюється ...
965315
  Машков А. Порівняння поглядів І. Пригожина та Г. Хакена в контексті аналізу можливостей застосування синергетики як теоретичної основи дослідження державно-правової дійсності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-84. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Викладено основні ідеї І. Пригожина і Г. Хакена в галузі синергетики, обгрунтовується принципова можливість застосування синергетичних підходів для дослідження державно-правової дійсності. The article narrates about main ideas of I. Prygogin and H. ...
965316
  Шевченко Я. Порівняння політики депортації кримських татар 1944 року в СРСР з сьогоднішньою позицією РФ в Криму // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 210-213
965317
  Шовкопляс Г. Порівняння правових особливостей інвестування шляхом участі у пайовому інвестиційному фонді та фонді операцій з нерухомістю // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 204-211. – ISSN 0132-1331
965318
  Орленко Б. Порівняння правового становища біржового брокера та дилера за законодавством США та України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 283-285. – ISBN 978-617-7069-28-6
965319
  Гулєвська Г. Порівняння предмета та метода регулювання трудового права і міжнародного приватного права України / Г. Гулєвська, С. Сергєєва, Я. Сидоров // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 9-13.
965320
  Фурман Анатолій Порівняння принципів і параметрів наукового проектування традиційної та інноваційної систем освіти // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 137-163. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
965321
  Лисенко С.В. Порівняння природних умов зростання європейських видів роду Erica L. і регіону їх інтродукції (м. Київ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються екологічні умови природних ареалів європейських видів роду Erica L. І природні умови М. Києва з метою прогнозування перспективності інтродукції даних видів в Київському Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна у відкритому грунті. Результати ...
965322
  Липчанський Олексій Іванович Порівняння просторової та часової надлишковості в односторонніх системах передавання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.02 / Липчанський О.І.; Укр. Держ. Акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2001. – 16 с.
965323
  Педько Т.П. Порівняння психоаналітичної та літературної точок зору на символічний зміст твору Е. Хемінгуея "Старий і море" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 175-177. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
965324
  Магеррамова Ю.А. Порівняння реалізації концепції держави загального добробуту в Швеції та Норвегії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 125-136
965325
  Яніш Є. Порівняння результативності методів обліку воронових птахів (Corvidae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-52. – (Біологія ; Вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати обліків воронових птахів на території Сумської області за 2004 рік. Отримані дані щодо щільності популяцій воронових птахів в Сумській області. В результаті порівняння методів обліку вирахувані коефіцієнти екстраполяції ...
965326
  Лозицька Н.Й. Порівняння результатів візуальних вимірювань напруженості магнітних полей сонячних плям в трьох обсерваторіях / Н.Й. Лозицька, В.Г. Лозицький // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 59-60
965327
  Гопчак І.В. Порівняння результатів екологічної оцінки сучасного стану якості води річок Волинської області з екологічними нормативами // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 9. – С. 148-156. – Бібліогр.: 3 назви
965328
  Ігнатюк А.О. Порівняння рівнів суспільного добробуту у США і Німеччині : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 12-20 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
965329
  Маслов Г.Л. Порівняння різних метод визначати родючість грунтів. / Г.Л. Маслов. – К., 1930. – 24с.
965330
  Зінов В. та інш. Порівняння різних методів оцінки вартості інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.15-39. – ISSN 1608-6422
965331
  Ляпіна К.М. Порівняння розвитку малого підприємництва в країнах ЄС та в Україні / К.М. Ляпіна, Д.В. Ляпін // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 87-91.
965332
  Кожем"якіна С.М. Порівняння системи економічних показників прогнозування України та інших країн (ЄС. Болгарії) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 20-25.
965333
  Чепіжний А.В. Порівняння способів знаходження закону відносного руху частинки вздовж прямолінійної лопатки на відцентровому апараті / А.В. Чепіжний, С.Ф. Питипака, А.В. Несвідомін // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 68-73 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-1828
965334
  Кормуш О. Порівняння способів прояву батьківської любові до дитини в японській та українській родинах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 44-51


  Статтю присвячено порівнянню способів вираження батьківської любові до дітей в японській та українській родинах. На матеріалі підручників та збірників порад для батьків досліджені способи, що рекомендуються батькам обох країн. За результатами ...
965335
  Доморослий Б. Порівняння творчості та поглядів Лесі Українки і Халіде Едіб Адивар // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 256-259. – ISBN 978-2-919320-35-6
965336
  Прокопчук С.І. Порівняння точності прогнозування показників діяльності заводів залізобетонних виробів і конструкцій України : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 237-244 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
965337
  Шаля О.І. Порівняння у соціокультурному просторі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 376-383


  Мови слугують віддзеркаленням людських культур. Це означає, що мова є інструментом вираження культурних цінностей. Метою цієї статті є виявлення того, що порівняння уживається для відображення універсальних та культурно-специфічних концептів у ...
965338
  Мізін К. Порівняння у фразеології / Костянтин Мізін. – Вінниця : Нова Книга, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-382-168-9
965339
  Гуда О. Порівняння факторів формування селевих процесів в басейні річки Тиса (Закарпаття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-12. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Визначено та проаналізовано основні чинники формування селевих потоків в басейні річки Тиса в межах Тячівського та Воловецького районів Закарпатської області. Розглянуто небезпечні геологічні процеси, що відбулися в період 1998-1999 рр, 2006 р. та ...
965340
  Маляренко В.М. Порівняння фасційованих та звичайних стебел Cactaceae A.L. Juss. за вмістом білків та оводненістю / В.М. Маляренко, Н.В. Нужина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 32-35. – (Серія: Біологія ; № 3 (70)). – ISSN 2078-2357
965341
  Прісняков В.Ф. Порівняння фінансово-економічної стійкості ринкової і планової економік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 49-60
965342
  Гончар В.Г. Порівняння фінансової стійкості підприємств на основі найбільш поширених показників // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 87-92. – ISSN 2306-6806
965343
  Кофанова О. Порівняння хімічної складової программ підготовки майбутніх бакалаврів-екологів у деяких технічних ВНЗ України, університетах Австралії та нової Зеландії // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 ( 43). – С. 95-104. – ISSN 2078-1016


  У статті досліджено структуру хімічного компонента програм підготовки майбутніх інженерів-екологів у деяких університетах України, Австралії та Нової Зеландії.
965344
  Молчко О. Порівняння як асоціативний тип фрейму: спроба перекладознавчого аналізу // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 151-157. – ISSN 2078-340X


  Розглянуто питання відтворення концепту, вербалізованого порівняльною конструкцією як асоціативним типом фрейму, в перекладі у процесі українсько-англійського зіставлення.
965345
  Козяр С. Порівняння як засіб створення образної експресивності весільної пісні // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 55-62
965346
  Супрун В. Порівняння як конструент портретопису жінки в українській художній літературі // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 285-286
965347
  Клименко Н.Ф. Порівняння як основа творення композитних дієслів (зіставний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 250-258


  У статті розглянуто складні дієслова новогрецької та української мов, що утворені з використанням порівняння, розкрито різну продуктивність їх у двох зіставлюваних мовах, як і формування переносних значень. В статье рассматриваются сложные глаголы ...
965348
  Майборода Н. Порівняння як риса індивідуального стилю Д. Яворницького // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 191-194. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  Стаття присвячена виявленню місця порівнянь в індивідуальній мовній картині світу Д. Яворницького. Описано тематичні групи порівнянь, проаналізовано зв"язок їх семантики з ідейно-художнім задумом твору
965349
  Гадюк Р.В. Порівняння як складова поетичної образності Богдана-Ігоря Антонича / Р.В. Гадюк, І.М. Потапчук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 37-40. – (Філологічні науки ; вип. 8)
965350
  Смущинська І. Порівняння як стилістична фігура з погляду інтерпретації та перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 302-308


  У статті досліджуються проблеми аналізу та інтерпретації порівняння як стилістичної фігури, узагальнюються теоретичні підходи до неї з сучасних позицій, робиться співставлення на матеріалі французької та української мов. В статье изучаются проблемы ...
965351
   Порівняння якості ознак для задач розпізнавання підпису / Ю.С. Мусатенко, О.С. Алексеев, В.М. Глущенко, Л.А. Мусатенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 366-375. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дана робота присвячена розробці нових ознак для задач розпізнавання підпису людини і побудові відповідної системи розпізнавання на їх основі. В роботі запропоновано оригінальні ознаки для розпізнавання підпису. А саме: розроблені нові статичні ознаки, ...
965352
  Крившенко Я.Д. Порівняно генетичне вивчення D.buscki i D. melanogoster : Дис... наук: / Крившенко Я.Д.;. – К, 1938. – 101л. – Бібліогр.:л.1-9
965353
  Мідянка П.М. Поріг / П.М. Мідянка. – К, 1987. – 37с.
965354
  Мовчан П.М. Поріг : поезії / П.М. Мовчан. – Київ, 1988. – 233 с.
965355
  Борунь К. Поріг безсмертя / К. Борунь. – К., 1973. – 245с.
965356
  Сірук М. Поріг болю // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 19 березня (№ 47). – С. 4


  Як зупинити Кремль? "День" звернувся до експертів новоствореного Центру вивчення Росії.
965357
  Поліщук Б.М. Поріг рідної хати / Б.Н. Поліщук. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 340, [2] с.
965358
  Мельничук Ю.С. Поріддя Іуди / Ю.С. Мельничук. – Львів, 1959. – 96с.
965359
  Носенко О.Є. Поріддя осатанілих : оповідання / О.Є. Носенко. – Київ, 1967. – 104 с.
965360
  Яловий В. Поріднені міста Києва: досвід і проблеми регіональної дипломатії // Всесвіт : Журнал іноземної літератури.Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2002. – № 5/6. – С.137-141
965361
  Борисенко В.П. Поріднилися Десна і Лаба / В.П. Борисенко. – К., 1985. – 64с.
965362
  Карабан В.І. Поріняльне узусознавство // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 190-197


  У статті пропонується новий напрямок досліджень - порівняльне узусознавство, який має теоретичне значення для подальшого розвитку порівняльних досліджень мов та практичну цінність для викладання іноземних мов, перекладознавства і практики ...
965363
  Антонюк Н. Порльща як медіатор переговорного процесу між Україною та ЄС / Н. Антонюк, О. Краєвська // Stosunki polsko-ukrainskie 1991-2014 : proba bilansu / red. nauk.: Marek Pietras, Markijan Malskyj, Beata Surmacz. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 2016. – С. 317-332. – ISBN 978-83-7784-784-8
965364
  Жадан С. Порно : рассказ // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 12. – С. 104-112. – ISSN 0012-6756
965365
  Бондаренко К. Порнография возрождения // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 39. – С. 68-71.


  Історія Галичини ХІХ ст. Початок галицько-русинського національного відродження, біля джерел якого були такі діячі як: М. Шашкевич, І. Вагилевич, Я. Головацький, Д. Зубрицький, М. Устиянович. Роль начальника львівської поліції Леопольда Захера ( батька ...
965366
  Константінов С.Ф. Порнографія як фактор, що впливає на маргіналізацію жінок // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 68-75.
965367
  Якимчук М.К. Пороблеми встановлення об"єктивних ознак кримінально- караного порушень правил безпеки дорожнього руху і експлуатації транспорту // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.109-114. – (Правознавство ; Вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
965368
   Поровое пространство и органическое вещество коллекторов и покрышек. – М. : Наука, 1986. – 94с.
965369
  Энгельгардт В. Поровое пространство осадочных пород. / В. Энгельгардт. – М., 1964. – 232с.
965370
  Затенацкая Н.П. Поровые воды глинистых пород и их роль в формировании подземных вод / Н.П. Затенацкая. – Москва : АН СССР, 1963. – 144с.
965371
  Затенацкая Н.П. Поровые воды осадочных пород. (Их значение при гидрогеологических и инженерно-геологических исследованиях). / Н.П. Затенацкая. – М., 1974. – 15с.
965372
   Поровые растворы в геологии. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 157с. : Ил. – Библиогр.: с.150-154
965373
   Поровые растворы горных пород как среда обитания микроорганизмов. – Новосибирск : Наука, 1981. – 175с.
965374
  Сухоребрый А.А. Поровые растворы зоны аэрации южных степных районов Украины // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 63-72. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
965375
  Матвеева Л.И. Поровые растворы месторождений полезных ископаемых / Л.И. Матвеева. – Минск, 1986. – 148с.
965376
  Богомолов Г.В. Поровые растворы осадочных пород солеродных бассейнов / Г.В. Богомолов, Л.И. Матвеева, М.Ф. Козлов. – Минск : Наука и Техника, 1980. – 141с.
965377
  Сухоребрый А.А. Поровые растворы слабопроницаемых пород инфильтрационной водонапорной системы Конкско-Ялынской впадины // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 60-65. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0367-4290
965378
  Бэлэицэ Джорде Порог / Бэлэицэ Джорде. – Бухарест, 1967. – 46с.
965379
  Гартунг Л.А. Порог / Л.А. Гартунг. – Новосибирск, 1968. – 176с.
965380
  Долгий В.Г. Порог / В.Г. Долгий. – М., 1974. – 439с.
965381
  Кайяк В.К. Порог / В.К. Кайяк. – Москва, 1979. – 248с.
965382
  Мартинайтис М. Порог : стихи / М. Мартинайтис. – Вильнюс, 1981. – 142 с.
965383
  Катаева Р.А. Порог / Р.А. Катаева. – Харьков, 1983. – 55с.
965384
  Долгий В.Г. Порог / В.Г. Долгий. – Калининград, 1985. – 381с.
965385
  Дударев А А. Порог : пьесы / А А. Дударев, ; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1989. – 279 с.
965386
  Есиненку Н. Порог любви : рассказы / Н. Есиненку. – Кишинев : Литература артистикэ, 1959. – 159 с.
965387
  Проскурин П.Л. Порог любви : Повести / П.Л. Проскурин. – Москва : Советский писатель, 1986. – 636с.
965388
  Проскурин П.Л. Порог любви. / П.Л. Проскурин. – М.
1. – 1987. – 79с.
965389
  Проскурин П.Л. Порог любви. / П.Л. Проскурин. – М.
2. – 1987. – 63с.
965390
  Гуссаковская О.Н. Порог открытой двери / О.Н. Гуссаковская. – М., 1978. – 95с.
965391
  Мелков Г.А. Порог параметрического возбуждения спиновых волн в железоитриевом гранате при низких температурах / Г.А. Мелков, В.С. Житнюк, Б В. Черепанов // ФТТ, 1980. – №1
965392
  Арясова О.В. Порог протекания и проницаемость частично расплавленных полиминеральных агрегатов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 116-121 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 121. – ISSN 0203-3100
965393
  Рубенок О.Ф. Порог чувствительности. / О.Ф. Рубенок. – Новгород, 1989. – 223с.
965394
  Тургенев И.С. Порог. (Не вошедшее в собрание сочинений "Стихотворения в прозе") / И.С. Тургенев. – СПб., 1906. – 8с.
965395
  Егоров А.Н. Пороги / А.Н. Егоров. – Калинин, 1963. – 150с.
965396
  Филев Б.А. Пороги / Б.А. Филев. – М, 1965. – 86с.
965397
  Семенов В.П. Пороги : стихи / В.П. Семенов ; [ил.: Заур-Бек Абоев]. – Мурманск : Кн. изд-во, 1968. – 127 с.
965398
  Бразов Л.П. Пороги : повісті / Л.П. Бразов. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 330 с.
965399
  Тарновський М.Ю. Пороги : повість / М.Ю. Тарновський. – Львів : Каменяр, 1976. – 291 с.
965400
  Боцу П.П. Пороги : стихи и поємі / П.П. Боцу; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1977. – 207 с.
965401
  Грекова И. Пороги / И. Грекова. – М., 1986. – 541с.
965402
  Мурзаков В.Н. Пороги / В.Н. Мурзаков. – Омск, 1986. – 396с.
965403
  Сердюк Ю.А. Пороги / Сердюк Ю.А. – Москва, 1988. – 158 с.
965404
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага, 1997


  1997. N 1/2
965405
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага, 1998


  1997. N 1/2
965406
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
Т 1-4. – 1999


  1997. N 1/2
965407
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 1-3. – 2000


  1997. N 73
965408
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 4. – 2000
965409
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№1-4. – 2001


  1997. N 73
965410
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№1. – 2002
965411
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 2. – 2002
965412
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 3. – 2002
965413
   Пороги : Часопис для українців в Чеській республіці. – Прага
№ 4. – 2002
965414
  Шерех Юрій Пороги i запорiжжя : Литература. Мистецтво. Ідеологія: В 3-х томах / Шерех Юрій; Ред рада: В.О.Шевчук; Упоряд. Р.Корогодський. – Харків : Фолио. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 966-03-0013-1
Т.1. – 1998. – 607с.
965415
  Шерех Юрій Пороги i запорiжжя : Литература. Мистецтво. Ідеологія. Три томи / Шерех Юрій; Ред. рада В.О.Шевчук; Упоряд. та прим. Р.Корогодський. – Харків : Фоліо. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 966-03-0014-Х
Т.2. – 1998. – 367с.
965416
  Шерех Юрій Пороги i запорiжжя : Литература. Мистецтво. Ідеологія: Три томи / Шерех Юрій; Ред. рада В.О.Шевчук; Упоряд.та прим. Р.Корогодський. – Харків : Фоліо. – (Українська література ХХ століття). – ISBN 966-03-0015-8
Т.3. – 1998. – 431с.
965417
  Сердюк Ю.О. Пороги віку : поезії / Ю.О. Сердюк. – Київ : Молодь, 1967. – 94 с.
965418
  Руя В. Пороги Даугавы не замерзают / В. Руя. – Москва, 1980. – 119 с.
965419
  Шерех Ю.В. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. : [в 3 т.] / Юрій Шерех ; [худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5865-2
Т. 1. – 2012. – 570, [3] с.


  Юрій Шерех (Шевельов, 1908—2002) — видатний славіст-мовознавець, історик української літератури, лауреат Шевченківської премії, активний учасник наукового та культурного життя діаспори, автор багатьох книг і наукових праць. «Я мене — мені... (і ...
965420
  Шерех Ю.В. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. : [в 3 т.] / Юрій Шерех ; [худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5866-9
Т. 2. – 2012. – 345, [4] с.


  Юрій Шерех (Шевельов, 1908—2002) — видатний славіст-мовознавець, історик української літератури, лауреат Шевченківської премії, активний учасник наукового та культурного життя діаспори, автор багатьох книг і наукових праць. «Я мене — мені... (і ...
965421
  Шерех Ю.В. Пороги і запоріжжя: Література. Мистецтво. Ідеології. : [в 3 т.] / Юрій Шерех ; [худож.-оформлювач О.М. Артеменко]. – Харків : Фоліо. – ISBN 978-966-03-5867-6
Т. 3. – 2012. – 409, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Юрій Шерех (Шевельов, 1908—2002) — видатний славіст-мовознавець, історик української літератури, лауреат Шевченківської премії, активний учасник наукового та культурного життя діаспори, автор багатьох книг і наукових праць. «Я мене — мені... (і ...
965422
  Корнєєв В. Пороги і можливості фінансової стабілізації // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 57-61. – ISSN 0201-758Х
965423
  Булгакова Н. Пороги на потоке. Конвейер по выдаче дипломов остановят? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 17 января № (1/2). – С. 5


  Мониторинг российских вузов начался 15 августа 2013 года. В нем приняли участие 934 государственных, негосударственных, муниципальных и региональных вуза и 1478 филиалов. По итогам заседания 13 декабря требующими оптимизации были признаны 45 вузов и ...
965424
  Галушко К. Пороги російського "історичного лібералізму" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 20-22. – ISSN 1996-1561


  Як історики з Росії оцінюють події в Україні.
965425
  Волошин В.В. Пороги Середнього Побужжя // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 6 (172). – С. 28
965426
  Пилипенко О.І. Порогова просторово-періодична структура в нематичній комірці в світловому та статичному електричних полях / О.І. Пилипенко, М.Ф. Ледней // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 52
965427
  Дертоузос М. Пороговая логика / М. Дертоузос. – М, 1967. – 343с.
965428
  Коротченков Олег Олександрович Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : 01.04.07 : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук / Коротченков Олег Олександрович; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 265 л. – Бібліогр. : л. 247-265
965429
  Коротченков О.О. Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : Автореф. ... д-ра фіз.-математ. наук: 01.04.07 / Коротченков О.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 28 с. – Бібліогр.: 23 - 25 с.
965430
  Коротченко О.О. Порогові акусто-оптичні явища в кристалах та низькорозмірних структурах : Автореф... докт. фіз. мат.наук: 01.04.07 / Коротченко О. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1999. – 28л.
965431
  Усар І.Я. Порогові стратегії для систем з повторними викликами // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 95-97
965432
   Пороговые свойства Ni и Zn СВЧ ферритов / Г.А. Мелков, Е.С. Фомина, А.Л. Луценко, рашевская, А.П. Сафантьевский, Л.М. Лазебная // Электроника СВЧ. Сер. 1, Ферритовые СВЧ приборы и материалы, 1987. – №1, 2
965433
   Пороговые сигналы. – Москва : Советское радио, 1952. – 403 с.
965434
  Болотин И.М. Пороговые устройства для приборов автоматического контроля и регулирования. / И.М. Болотин, В.А. Павленко. – Москва, 1970. – 97с.
965435
   Пороговые элементы на разветвленных магнитных сердечниках. – М., 1973. – 142с.
965436
  Богодар Е.Д. Пороговый анализ в контруктивных экономико-географических исследованиях городов и их систем : Автореф... канд. георг.наук: 11.00.02 / Богодар Е. Д.; МГУ. – М., 1980. – 24л.
965437
  Мовчан Н.П. Пороговый катодический парабиоз и пороговый электронаркоз. : Автореф... канд. биол.наук: / Мовчан Н.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 12 с.
965438
  Шумарова Н.П. Породження та сприймання мовлення як основа комунікаційного процесу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – C. 17-20


  У статті йдеться про процес комунікаци та його основні складники - породження та сприймання мовлення, їх структуру та особливості реалізації, пов"язані з розумовою діяльністю людини. The article talks about the process of communication and its main ...
965439
  Ярун Г.М. Породжувальні явища у структурах змісту українського пити і праслов"янського piti // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2016. – Вип. 62 : Мовознавчі студії. – С. 100-102. – ISSN 1996-9872


  У статті досліджено особливості змісту сучасної української мовної одиниці пити та її праслов’янського відповідника *piti, встановлено взаємовідношення між структурами їхнього змісту. У ретроспекції та проспекції простежуються породжувальні явища як ...
965440
  Лазаренко М.І. Породи з ходами кольчастих червів у візейських відкладах Західного Донбасу / Лазаренко М.І. , Петров В.Г. – Москва, 1960. – с.12
965441
  Ненадкевич-Говорова Породи родини гранітів / Ненадкевич-Говорова. – Б.м. : Б.в. – 13с.
965442
  Литвяк М.М. Породненные броней: 2-я гвард. танковая армия. / М.М. Литвяк. – М., 1985. – 240с.
965443
  Губарев А.А. Породненные орбитой / А.А. Губарев, В. Ремек. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 205 с.
965444
   Породненные социалистическим интернационализмом. – Киев, 1980. – 291с.
965445
   Породний склад скота в УРСР. – К., 1936. – 97с.
965446
   Породнились на Амуре. – Хабаровск, 1972. – 205с.
965447
  Ярмоленко С.А. Породное районирование и племенная работа в птицеводстве / С.А. Ярмоленко. – Киров, 1964. – 12с.
965448
  Мишин Л.Ф. Породные группы и серий краевых вулконических поясов. / Л.Ф. Мишин. – М., 1982. – 124с.
965449
   Породообразующие гранаты Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1980. – 175с.
965450
  Даминова А.М. Породообразующие минералы / А.М. Даминова. – М, 1963. – 176с.
965451
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 1 : Ортосиликаты и кольцевые силикаты. – 1965. – 372с.
965452
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 2 : Цепочечные силикаты. – 1966. – с.
965453
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 3 : Листовые силикаты. – 1966. – 317с.
965454
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 4 : Каркасные силикаты. – 1966. – с.
965455
  Дир У.А. Породообразующие минералы / У.А. Дир, Р.А. Хауи, Дж. Зусман. – Москва : Мир
Т. 5 : Несиликатные минералы. – 1966. – 408с.
965456
  Даминова А.М. Породообразующие минералы : [учеб. пособ. для геол. спец. вузов] / А.М. Даминова. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 205 с.
965457
   Породообразующие минералы. – М., 1981. – 308с.
965458
  Боруцкий Б.Е. Породообразующие минералы высокощелочных комплексов / Б.Е. Боруцкий. – М., 1988. – 214с.
965459
  Дмитренко Г.Г. Породообразующие минералы дифференцированных гипербазит-габбро-норитовых интруззий юго-востока ВКМ в связи с вопросами петрогензис. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.20 / Дмитренко Г.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 16л.
965460
  Дмитренко Геннадий Геннадьевич Породообразующие минералы дифференцированных гипербазит-габбро-норитовых интрузий юго-востока ВКМ в связи с вопросами петрогенезиса : Дис... канд. геол.-мин.наук: 04.00.20. / Дмитренко Геннадий Геннадьевич; ВГУ. – Воронеж, 1979. – 281л.
965461
   Породообразующие минералы и их равновесия. – Москва : Московский университет, 1979. – 160с.
965462
  Данилович Ю.Р. Породообразующие минералы и метаморфозм кристаллического фундамента Украинских Карпат / Ю.Р. Данилович. – К, 1988. – 165с.
965463
  Чернышов Н.М. Породообразующие минералы никеленосных интрузий Воронежского кристаллического массива / Н.М. Чернышов, Г.Г. Дмитренко. – Воронеж, 1979. – 248с.
965464
   Породообразующие пироксены. – М., 1971. – 456с.
965465
   Породообразующие пироксены Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1979. – 226с.
965466
  Каневский А.Я. Породообразующие пироксены ультрамафитовых хромитоносных массивов типа А (Украина, Россия, Казахстан) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 74-84 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
965467
  Каневский А.Я. Породообразующие пироксены ультрамафитовых хромитоносных массивов типа Б (Украина, Россия) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-86 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0367-4290
965468
  Каневский А.Я. Породообразующие пироксены ультрамафитовых, ультрамафит-мафитовых интрузий, вмещающих сульфидные медно-никелевые руды (Россия. Украины) // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 50-69 : табл., рис. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0367-4290
965469
  Хоменко В.М. Породообразующие пироксены: оптические спектры, окраска и плеохроизм. / В.М. Хоменко, А.Н. Платонов. – К., 1987. – 214с.
965470
  Бахтин А.И. Породообразующие силикаты: оптические спектры, кристаллохимия, закономерности окраски, типоморфизм. / А.И. Бахтин. – Казань, 1985. – 192с.
965471
  Травкин В.С. Породоразрушающий инструмент для вращательного бескернового бурения скважин / В.С. Травкин. – Москва : Недра, 1982. – 190 с.
965472
   Породоразрушающий инструмент для геологоразведочных скважин. – Л., 1979. – 359с.
965473
   Породы-коллекторы и миграция нефти. – Москва : Наука, 1980. – 135с.
965474
   Породы-коллекторы на больших глубинах. – М., 1990. – 167с.
965475
   Породы-коллекторы нефтегазоносных отложений Сибири : Сборник научных трудов. – Новосибирск, 1984. – 131с.
965476
  Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа и их изучение / А.А. Ханин. – Москва : Недра, 1969. – 366с. : Ил. – Библиогр.: с.349-363
965477
  Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа нефтегазоносных провинций СССР. / А.А. Ханин. – М., 1973. – 303с.
965478
  Колгина Л.П. Породы-коллекторы нижнего неокома месторождений нефти Среднего Приобья. / Л.П. Колгина. – М., 1977. – 96с.
965479
   Породы - коллекторы и миграция нефти. – М., 1988. – 106с.
965480
  Корчин В.А. Породы гранулитового комплекса: их упругие параметры и прогноз распространения в земной коре Украинского щита / В.А. Корчин, П.А. Буртный, Е.Е. Карнаухова // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 99-109 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
965481
  Пенионжкевич Э Э. Породы гусей и уток в СССР. / Э Э. Пенионжкевич, . – М, 1954. – 80с.
965482
  Сидоров Ю.И. Породы и грунт поверхности Марса / Ю.И. Сидоров, М.Ю. Золотов. – Москва : Наука, 1989. – 221с.
965483
  Кожевников Г.А. Породы Кавказских пчел в связи с вопросом о породах пчел вообще. – Санкт-Петербург : Типо-Литография К.Л.Пентковского, 1900. – 24 с.
965484
   Породы крупного рогатого скота Германии. – Берлин. – 57с.
965485
  Федорович-Шенец Породы собак, воспитание и дрессировка комнатных и натаска подружейных. : По системе, основанной исключительно на ласковом обращении: Лечебник / Федорович-Шенец. – Петроград, 1917. – 245с.
965486
  Тихоненкова Р.П. Породы Таловских гор и роль явлений гибридизма в их формировании : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Тихоненкова Р. П.; МГУ, Геол. фак., каф. петрограф. – М., 1956. – 13л.
965487
  Аполлонова Т.А. Порождающие и распознающие механизмы функциональной грамматики / Т.А. Аполлонова. – Кишинёв, 1987. – 168 с.
965488
  Третьяков В.П. Порождающие игры как способ управления знаниями / В.П. Третьяков, А.А. Журавлева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 35-40. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
965489
  Герджиков С В. Порождающие операторы налинейных эволюционных уравнений солитонного типа, связанных с полупростыми алгебрами Ли. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.02 / Герджиков В.С,; Объед.ин-т.ядерн.исследований. – Дубна, 1987. – 15л.
965490
  Коксетер Г. Порождающие элементы и определяющие соотношения дискретных групп / Г. Коксетер, У. Мозер. – М, 1980. – 240с.
965491
  Вувуникян Ю.М. Порождение полугрупп эндоморфизмов локально выпуклых пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Вувуникян Ю.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та математики по присуждению учен. степеней. – Новосибирск, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
965492
  Верещагин Е.М. Порождение речи: латентный процесс (предварительное сообщение). / Е.М. Верещагин. – Москва, 1968. – 92с.
965493
  Воннегут К. Порожденье тьмы ночной / К. Воннегут. – Москва, 1991. – 159 с.
965494
  Антонов С.П. Порожний рейс / С.П. Антонов. – Москва, 1961. – 118с.
965495
  Еліот Т.С. Порожні люди // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 121-130. – ISSN 0320-8370
965496
  Тарнавський В.В. Порожній п"єдестал : роман / В.В. Тарнавський. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 427с.
965497
  Ільканич К.І. Порозрядні логарифмічні аналого-цифрові перетворювачі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.05 / Ільканич К.І.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
965498
  Прохасько Т. Порозуміння зі світом є найбільшим скарбом : інтерв"ю // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 50-51. – ISSN 0868-9644


  Несподівані роздуми, важливі зізнання, цікаві спостереження Тараса Прохаська зі збереженням особливостей його мови. Співрозмовник - Хрущак М.
965499
  Войтків О. Порозуміння та протистояння: українсько-польське питання в романі Івана Франка "Lelum і Polelum" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 81. – С. 226-235. – ISSN 0130-528Х
965500
  Кравченко С. Порозуміння чи експансія? - полеміка з українського питання на сторінках газети "Wiadomosci literackie"(Варшава, 1924-1939) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 5 (30). – С. 36-47


  У статті розглядаються гострі проблеми польсько-українських стосунків Щ 30-40-хрр. XXст., які стали предметом дискусії письменників і журналістів на сто- І рінках газети. Светлана Кравченко. Взаимопонимание или экспансия? - полемика по украинскому ...
965501
  Быков Д. Порок сердца // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып . август. – С. 38-43


  Життя і творчість Леоніда Андрєєва
965502
  Айвазян А.В. Пороки развития почек и мочеточников / А.В. Айвазян, А.М. Войно-яснецкий. – Москва, 1988. – 488с.
965503
  Юренев П.Н. Пороки сердца, их предупреждение и лечение / П.Н. Юренев. – Москва, 1953. – 32с.
965504
  Педдь К Пороки стекла. / К Педдь. – Л, 1931. – 204с.
965505
  Плаченов Т.Г. Порометрия / Т.Г. Плаченов, С.Д. Колосенцев. – Л., 1988. – 175с.
965506
  Володарская А. Поронинское ("летнее") 1913 года совещание ЦК РСДРП с партийными работниками : Автореф... кандид. историч.наук: / Володарская А.; Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б). – Москва, 1951. – 23 с.
965507
   Поропласты. Методы получения, свойства и применение в технике. – М., 1960. – 60с.
965508
  Петров И.Ф. Поросенок по-гречески / И.Ф. Петров. – Омск, 1960. – 80с.
965509
  Евтушенко В.Я. Поросенок с лучком / В.Я. Евтушенко. – Воронеж, 1963. – 151с.
965510
  Астафьев В.П. Поросли окопы травой / В.П. Астафьев. – Москва, 1965. – 174с.
965511
  Акинчиц И.И. Поросль отрезанной ветви / И.И. Акинчиц. – Москва, 1985. – 224с.
965512
  Іванович В.І. Порося в мішку : гумор, сатира / В.І. Іванович. – Київ : Радянська Україна, 1965. – 64 с.
965513
  Тамилович Людмила Вадимівна Пороські землі середини 13- середини 16 ст. : Автореф. дис. ... канд. історич. наук:07.00.01 / Тамилович Людмила Вадимівна; Тамілович Л.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 21 с.
965514
  Томілович Людмила Вадимівна Пороські землі середини 13 -середини 16 ст. : Дис....канд.істор.наук: 07.00.01 / Томілович Людмила Вадимівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 219л. + Додатки: л.195-219. – Бібліогр.: 176-195
965515
  Паниев Н.А. Порох и розы / Н.А. Паниев. – Москва, 1967. – 175с.
965516
  Веннен Л. Пороха и взрывчатые вещества / Л. Веннен. – Москва, 1936. – 651с.
965517
  Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. – М., 1949. – 224с.
965518
  Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1957. – 187с.
965519
  Горст А.Г. Пороха и взрывчатые вещества / А.Г. Горст. – Изд. 3-е, перераб. – М., 1972. – 207с.
965520
  Ребро П.П. Порохівниця : сатира та гумор / П.П. Ребро. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 95 с.
965521
   Пороховая память. – Иркутск, 1975. – 127с.
965522
  Радичков Й. Пороховий букварь / Й. Радичков. – Киев, 1977. – 326 с.
965523
  Радичков Й. Пороховой букварь / Й. Радичков. – К., 1973. – 139с.
965524
  Домашевич В.М. Порохом пахла земля : повесть / В.М. Домашевич; авториз. пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1979. – 368 с.
965525
  Орлов С.С. Порохом пропахнувшие строки / С.С. Орлов. – Москва, 1986. – 190с.
965526
   Порохом пропахнувшие строки.... – М., 1975. – 275с.
965527
  Черненок М.Я. Порочный круг : Повести / М.Я. Черненок. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 318с.
965528
  Лосєв І. Порошенко-1 чи Ющенко-2? // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 16/17 (388/389), 24.04-7.05.2015 р. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Команда Порошенка дуже ризикує, повторюючи помилки помаранчевих, яких вони припустилися 10 років тому.
965529
  Фаріон І. Порошенко і українська мова: 10 кроків злиття "с рускім міром" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 13-19 липня (№ 28). – С. 2


  З нагоди річниці Валуєвського циркуляру від 18 липня 1863 року.
965530
  Губерський Л.В. Порошенко Петро Олексійович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 323. – ISBN 966-316-045-4
965531
  Бальшин М.Д. Порошковая металлургия / М.Д. Бальшин. – Москва, 1948. – 286 с.
965532
  Францевич И.Н. Порошковая металлургия / И.Н. Францевич. – М, 1958. – 71с.
965533
  Айзенкольб Ф. Порошковая металлургия / Ф. Айзенкольб. – Москва, 1959. – 519с.
965534
  Краснов А.Н. Порошковая металлургия / А.Н. Краснов, Ж.А. Кравец. – К., 1969. – 92с.
965535
  Раковский В.С. Порошковая металлургия в машиностроении. / В.С. Раковский, В.В. Саклинский. – 2-е изд. – М, 1963. – 102с.
965536
  Бойко П.А. Порошковая металлургия в СССР и за рубежом / П.А. Бойко. – К., 1965. – 79с.
965537
   Порошковая металлургия и металлообработка. – Ереван, 1965. – 224с.
965538
   Порошковая металлургия на рубеже веков: новые аспекты, понятия и определения / Д.С. Кива, С.А. Бычков, О.Ю. Нечипоренко, И.Г. Лавренко. – Киев : КВІЦ, 2014. – 190, [2] с. : ил., табл. – Указ.: с. 173-178. – Библиогр.: 179-190. – ISBN 978-617-697-013-2


  В прим. №1693806 дарчий напис: Глубокоуважаемому Леониду Васильевичу - Ученому, Человеку с наилучшими пожеланиями. Подпись. 5.01.2015 г.
965539
   Порошковая металлургия редких металлов. – М., 1962. – 32с.
965540
   Порошковая металлургия, свойства и области применения бериллия. – М., 1956. – 179с.
965541
   Порошковые магнитные материалы. – К., 1990. – 103с.
965542
  Ромс Е.Г. Порошкоплодные лишайники Украины : Автореф... канд. биол.наук: / Ромс Е. Г.; АН УССР, Ин-т ботан. – К., 1965. – 17л.
965543
  Кизи К. Порою нестерпимо хочется... / К. Кизи. – С.-Пб., 1993. – 576с.
965544
  Степанов А.Н. Порт-Артур : историческое повествование / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
Кн. 1. – 1950. – 540с.
965545
  Степанов А.Н. Порт-Артур : Историческое повествования / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
Кн. 2. – 1950. – 640с.
965546
  Степанов А.Н. Порт-Артур / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
1,2. – 1955. – 640с.
965547
  Степанов А.Н. Порт-Артур / А.Н. Степанов. – Москва : Художественная литература
3-4. – 1955. – 663с.
965548
  Степанов А. Порт-Артур : роман в двух книгах / А. Степанов; Примеч. Л. Полосиной. – Москва : Правда
Кн.1. – 1985. – 669 с., ил.
965549
  Никулин Л.В. Порт-Артур. / Л.В. Никулин. – М-Л, 1937. – 96с.
965550
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – М., 1944. – 704с.
965551
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов, 1946. – 119с.
965552
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – М., 1946. – 615с.
965553
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – М.
3-4. – 1947. – 607с.
965554
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – К.
1. – 1955. – 612с.
965555
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – К.
2. – 1955. – 628с.
965556
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Ташкент
1. – 1965. – 628с.
965557
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – М.
1. – 1978. – 607с.
965558
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – М.
2. – 1978. – 608с.
965559
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Владивосток
2. – 1985. – 607с.
965560
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Одесса
1. – 1988. – 619с.
965561
  Степанов А.Н. Порт-Артур. / А.Н. Степанов. – Одесса
2. – 1988. – 615с.
965562
  Селиванов Ф.Т. Порт-Артурский изобретатель / Ф.Т. Селиванов. – М, 1952. – 104с.
965563
  Сагайдак В.П. Порт / В.П. Сагайдак. – Одеса, 1974. – 26 с.
965564
  Блинов Б.Н. Порт / Б.Н. Блинов. – М, 1989. – 316с.
965565
  Штейн Б.С. Порт / Б.С. Штейн. – Москва, 1990. – 320с.
965566
  Яценко В.А. Порт на морском берегу / В.А. Яценко. – Москва : Мысль, 1985. – 172 с.
965567
  Кисиль В.Я. Порт назначения - вечность : неоконченный роман / В.Я. Кисиль. – Одесса : ВМВ, 2017. – 250, [2] с., [32] л. фотоил. : фотоил. – ISBN 978-966-413-600-3
965568
  Крыга А. Порт назначения / А. Крыга. – М., 1977. – 287с.
965569
  Богданов Е.Н. Порт назначения / Е.Н. Богданов. – М, 1978. – 86с.
965570
   Порт приписки - Калининград, 1959. – 150с.
965571
  Строганов И.Н. Порт приписки / И.Н. Строганов. – Калининград, 1962. – 72 с.
965572
  Стариков Н.Т. Порт приписки. / Н.Т. Стариков. – Петропавловск-Камчатский, 1982. – 72с.
965573
   Порт Севастополь. – Севастополь, 1970. – 8с.
965574
  Сименон Ж. Порт туманов / Ж. Сименон. – М., 1990. – 261с.
965575
  Сименон Ж. Порт туманов : морские романы / Ж. Сименон. – Одесса : Маяк, 1991. – 454с. – (Морская библиотека ; кн. 65). – ISBN 5-7760-0341-5
965576
  Черненко О. Порт Циндао - опроний пункт проникнення Німецької імперії в Китай // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 92-96. – ISBN 978-966-171-793-9
965577
  Двинин Порт четырех океанов / Двинин, е.А. – Мурманск, 1957. – 110с.
965578
  Иванов В.Г. Порт южный. Время... События... Люди... / В.Г. Иванов. – Киев : Альма-Пресс, 2003. – 184с. – ISBN 966-96022-0-3
965579
   Порт, который построил Ирод // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 5/6, июнь - июль. – С. 80-85 : фото
965580
  Удинский А.М. Порт, порт, порт... / А.М. Удинский. – М., 1990. – 47с.
965581
  Писковский Ю.И. Портал : [альбом, резюме : монография] / [Писковский Юрий Иванович ; худож. ред. В. Недяк]. – Киев : ЕММА, 2008. – 732 с. : илл., фото. – Кн. на русском и англ. языках. – ISBN 978-966-96824-2-0
965582
  Колесова О. Портал на взлете. Сайт СО РАН вышел в Топ-50 международного рейтинга // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  Паутина Интернета опутала мир не так давно, однако сегодня не быть представленным в Сети невозможно: учреждения встречают, так сказать, по порталу. Уже, как известно, составляются “хит-парады” сайтов: специальная наука вебометрика изучает визитные ...
965583
  Кушнаренко О.М. Портал як інструмент системоорганізації бібліотечно-інформаційного простору України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 61-64. – ISBN 966-7352-64-1
965584
  Макотинский М.П. Порталы и наружные двери / М.П. Макотинский. – Москва, 1955. – 108с.
965585
  Борисов Т.М. Портартурцы / Т.М. Борисов. – Владивосток, 1959. – 391с.
965586
  Борисов Т.М. Портартурцы / Т.М. Борисов. – Владивосток, 1971. – 408с.
965587
   Портативные генераторы нейтронов в ядерной геофизике. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 204 с.
965588
  Однолько В.В. Портативные камеры цветного телевидения / В.В. Однолько. – Москва : Радио и связь, 1984. – 104 с.
965589
  Кузнецов А.С. Портативные любительские осциллографы / А.С. Кузнецов. – Москва, 1975. – 81 с.
965590
  Бриллиантов Д.П. Портативные любительские телевизоры / Д.П. Бриллиантов. – Москва, 1985. – 88 с.
965591
  Блюдин Е.К. Портативные осциллографы / Е.К. Блюдин, З.М. Боднар, К.В. Кравченко. – Москва : Советское радио, 1978. – 263 с.
965592
  Вишневский В.Н. Портативные осциллографы с цифровыми измерениями параметров сигнала / В.Н. Вишневский, В.М. Немировский, А.А. Рогачев. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 160 с.
965593
   Портативные телевизоры серии "Юность". – Москва : Связь, 1979. – 113 с.
965594
  Бриллиантов Д.П. Портативные черно-белые телевизоры / Д.П. Бриллиантов. – Москва, 1979. – 185 с.
965595
  Зеленин И.А. Портативный генератор телевизионных испытательных сигналов / И.А. Зеленин. – Москва, 1884. – 44 с.
965596
  Сонин Е.К. Портативный магнитофон на транзисторах / Е.К. Сонин. – М.-Л., 1961. – 32с.
965597
  Шамунов Е.М. Портативный транзисторный цветной телевизор / Е.М. Шамунов. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
965598
  Хейворд Д.Д. Порти и Бесс. / Д.Д. Хейворд. – Л.-М., 1961. – 118с.
965599
   Портнов Йосип Петрович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 200. – ISBN 978-617-573-038-6
965600
  Георгиевская С.М. Портной особого платья / С.М. Георгиевская. – М, 1966. – 255с.
965601
  Бонавири Д. Портной с главной улицы / Д. Бонавири. – Москва, 1987. – 124с.
965602
  Сименон Ж. Портняжка и шляпник // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал. – Санкт-Петербург, 2004. – № 2. – С.111-130. – ISSN 0321-1878
965603
  Тимошенко М. Портова інфраструктура Таврики у візантійський час: матеріали та перспективи досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано основні групи історичних джерел та археологічних матеріалів, що дозволяють означувати узбережні об"єкти Кримського півострова VI-XII cт., у якості важливих навігаційних, економічно-господарських та фіскально-адміністративних ...
965604
  Гордєєв А.Ю. Портолани: теорія і методика історико-картографічного дослідження : дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.12 / Гордєєв Антон Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 310, [311-547] л. – Додатки: л. 311-547.- Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 250-310
965605
  Гордєєв А.Ю. Портолани: теорія і методика історико-картографічного дослідження : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.12. / Гордєєв А.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 36с. – Бібліогр.: 40 назв
965606
  Согрин В.В. Портреная галерея отечественной историографии // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 3. – С. 111-121. – ISSN 0130-3864
965607
  Задорожна Л. Портрет-маска в ліро-епічній творчості Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 49-55


  У статті визначаються нові аспекти прочитання образів у поемах Т. Шевченка
965608
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – М, 1928. – 95с.
965609
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – М, 1928. – 95с.
965610
  Герасименко К.М. Портрет / К.М. Герасименко. – К, 1941. – 93с.
965611
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – М, 1952. – 64с.
965612
  Михалков С.В. Портрет / С.В. Михалков. – Л., 1963. – 16с.
965613
  Солодарь Ц.С. Портрет / Ц.С. Солодарь. – М., 1974. – 60с.
965614
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – Москва, 1979. – 87с.
965615
  Жданов И.Ф. Портрет / И.Ф. Жданов. – М, 1982. – 64с.
965616
  Мекшен С.В. Портрет / С.В. Мекшен. – М, 1982. – 79с.
965617
   Портрет. – М., 1984. – 47с.
965618
  Нечаев Л.Е. Портрет / Л.Е. Нечаев. – М., 1985. – 93с.
965619
  Гоголь Н.В. Портрет / Н.В. Гоголь. – М, 1988. – 109с.
965620
  Ассулін П. Портрет : роман / П" єр Ассулін ; [пер. з фр. Я. Тарасюк ; худож.-оформ. Є.В. Вдовиченко]. – Харків : Фоліо, 2011. – 279, [5] с. : іл. – Пер. вид. : Le portrait / Pierre Assouline. Paris, 2007. - Сер. заснована у 2010 р. – (Карта світу. Франція). – ISBN 978-966-03-5166-0
965621
   Портрет [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2003. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
965622
   Портрет [Електронний ресурс] : художник и время : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Фильм 1. – 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.- Загл. с этикетки видеодиска


  Портрет - живопистный жанр, изображающий человека или группу людей и передающий его индивидуальность. Вместе с внешним сходством потретзапечатлевает духовный мир человека, создает типичный образ представителя народа, класса, эпохи. В портрете, как в ...
965623
   Портрет [Електронний ресурс] : художник и время : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям ; из коллекции Русского музея)
Фильм 2. – 2005. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
965624
  Левицкий Портрет А.И.Борисова / Левицкий. – Казань, 1965. – 8с.
965625
  Сапожников В.К. Портрет акварелью : Повесть и рассказы / В.К. Сапожников. – Москва : Советский писатель, 1973. – 320с.
965626
  Крашевский Е. Портрет активного человека / Е. Крашевский. – М., 1975. – 212с.
965627
  Шпильова Н. Портрет американського письменника в інтер"єрі постмодернізму. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 61-68. – ISSN 0236-1477
965628
  Саркисян С. Портрет артиста / С. Саркисян. – Ереван, 1956. – 120с.
965629
  Серов В.А. Портрет артистки Марии Николаевны Ермоловой. / В.А. Серов. – М, 1968. – 6с.
965630
  Вулф Томас Портрет Баскома Хока / Вулф Томас. – Москва, 1987. – 256с.
965631
  Солов"яненко А. Портрет без ретуші / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 29-30 квітня (№ 75). – С. 14


  Головний режисер Національного театру опери і балету - про реформи в трупі, стосунки з колегами, Донецьк і бабусині еклери до дня народження.
965632
  Масленникова З.А. Портрет Бориса Пастернака / З.А. Масленникова. – М. : Советская Россия, 1990. – 288 с.
965633
  Голобородько Я. Портрет бунтаря. Великий план // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 13-14 грудня (№ 229/230). – С. 21


  Іван Дніпровський - про Миколу Хвильового.
965634
   Портрет в гостиной. – М., 1971. – 133с.
965635
  Ла Гума Алекс Портрет в гостиной / Ла Гума Алекс. – Москва, 1973. – 47 с.
965636
  Фицджеральд С.Ф. Портрет в документах : Художественная публицистика. Письма. Из записных книжек. Воспоминания / Френсис Скотт Фицджеральд. – Москва, 1984. – 341 с. – (Зарубежная художественная публицистика и документальная проза)
965637
   Портрет в европейской живописи XV - начала XX века. – Москва, 1975. – 223с.
965638
   Портрет в европейской живописи. XV век - начало ХХ века. – М., 1972. – 160с.
965639
  Хао Сяо Хуа Портрет в живописі Китаю: становлення, етапи розвитку, проблеми жанру в мистецтві XXст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Хао Сяо Хуа ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
965640
  Тома Л.А. Портрет в молдавской живописи (1940-1970-е гг.). / Л.А. Тома. – Кишинев, 1983. – 183с.
965641
  Колесова О. Портрет в процентах. Научная молодежь ощутила перемены. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 26 октября (№ 43)


  Совет научной молодежи Сибирского отделения РАН поставил себе задачу раз в несколько лет создавать социологический портрет молодого поколения сибирских ученых. Первое такое исследование прошло восемь лет назад. На сей раз было опрошено 554 респондента: ...
965642
  Неверов О.Я. Портрет в римской глиптике I в. до н.э. - I в. н.э. и его роль в формировании и утверждении идеологии принципата : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 823 / Неверов О.Я.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 20л.
965643
   Портрет в румынской современной живописи. – М., 1979. – 16с.
965644
   Портрет в русской живописи XVII - первой половины XIX века. – Москва, 1986. – 149с.
965645
   Портрет в русской живописи конца XIX - начала XX века, выставка. Ленинград. 1975. – Л., 1975. – 71с.
965646
  Зингер Л.С. Портрет в русской советской живописи / Л.С. Зингер. – Л, 1966. – 157с.
965647
  Овчинникова Е.С. Портрет в русском искусстве XVII века / Е.С. Овчинникова. – М., 1955. – 139с.
965648
  Малышев А.В. Портрет в светлых тонах : Повести, рассказы. / А.В. Малышев. – Ярославль, 1988. – 261с.
965649
  Шмигельская Е.В. Портрет в современной скульптуре / Е.В. Шмигельская. – Л., 1987. – 126с.
965650
  Егорова К.С. Портрет в творчестве Рембрандта / К.С. Егорова. – Москва, 1975. – 234с.
965651
  Егорова К.С. Портрет в творчество Рембранта. : Автореф... Канд.искусствовед.наук: 828 / Егорова К.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 24л.
965652
  Кураева К. Портрет в туркменской живописи. / К. Кураева. – Ашхабад, 1985. – 104с.
965653
  Нікітіна К. Портрет Валерія Лобановського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Газда Я. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (131). – С. 8-9. – ISSN 1562-3238
965654
  Евдокимов И.В. Портрет Василия Мещерина / И.В. Евдокимов. – Москва, 1934. – 435 с.
965655
  Зиновьев Н.Н. Портрет ветра : Стихи и поэма / Н.Н. Зиновьев. – Москва : Советский писатель, 1988. – 221с.
965656
  Толчан Я.М. Портрет времени / Я.М. Толчан. – М., 1988. – 63с.
965657
  Доу Дж. Портрет генерал-майора Д.В. Давыдова // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал / АНО Ред. журн. "Мир музея". – Москва, 2012. – № 8 (300). – С. 31. – ISSN 0869-8171
965658
  Мечев М.М. Портрет геороя / М.М. Мечев. – Петрозаводск, 1989. – 398с.
965659
  Шебунин П.И. Портрет героя. / П.И. Шебунин, 1951. – 64с.
965660
  Смирнов І.Г. Портрет глобальної логістичної компанії Geodis (Франція) // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 5-16. – Бібліогр. на 15 пунктів
965661
  Черемшинська Р. Портрет Гнатюка роботи Бойчука // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 30 листопада - 6 грудня (№ 48). – С. 14


  До 135-річчя від дня народження художника.
965662
  Кикути К. Портрет дамы с жемчугами / К. Кикути. – Москва, 1977. – 277 с.
965663
  Моисеев В.А. Портрет делового человека в публицистеке. / В.А. Моисеев. – К, 1980. – 120 с.
965664
  Матов В.Н. Портрет депутата / В.Н. Матов. – М., 1952. – 48с.
965665
  Маринчик С. Портрет для вдови : Оповідання // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 116-119. – ISSN 0130-321Х
965666
   Портрет до ювілею // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2017. – № 7 (244). – С. 21-23


  Василь Кремень святкує свій ювілей - 70 років.
965667
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. – Элиста, 1986. – 191с.
965668
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. – Владивосток, 1988. – 493 с.
965669
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея / О. Уайльд. – Тула, 1991. – 207 с.
965670
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея ; Рассказы ; Пьесы / О. Уайльд. – М, 1987. – 476с.
965671
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея. Сказки / О. Уайльд ; [пер. с англ. ; послесл. и прим. Т.В. Надозирной]. – Харьков : Фолио, 2012. – 427 с., [3] с. : ил. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкун, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5706-8
965672
  Уайльд О. Портрет Дориана Грея; Тюремная исповедь / О. Уайльд. – Київ : Посредник, 1993. – 266 с. – ISBN 5-7101-0257-7
965673
  Уайльд О. Портрет Доріана Грея / О. Уайльд. – Київ, 1968. – 231 с.
965674
  Вайлд О. Портрет Доріана Грея : роман, п"єси / Оскар Вайлд; Ін-т літ-ри ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; переклад з англ. Р. Доценка. – Харків : Фоліо, 2006. – 416с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-2616-5
965675
  Вайлд О. Портрет Доріана Грея : Роман, п"єси / О. Вайлд; Оскар Вайльд; Ін-т літ-ри ім.Т.Г.Шевченка НАНУ; Переклад з англ. Р.Доценка. – Харків : Фоліо, 2006. – 398с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3359-5
965676
  Ваншенкин К.Я. Портрет друга / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1955. – 99с.
965677
  Цветкова М. Портрет жены художника в юности. Поэзия Тары Берджин // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – C. 234-252. – ISSN 0042-8795
965678
  Жаборюк А. Портрет живописний і портрет літературний // Історико-літературний журнал / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2002. – № 7. – с. 49-57
965679
  Братан М.І. Портрет з дороги : поезії / М.І. Братан. – Киев : Радянський письменник, 1984. – 133 с.
965680
  Слабошпицький М. Портрет з інтермеццо // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Нац. Спілка письменників України. – Харків, 2011. – № 7/8. – С. 79-113. – ISSN 0130-1608
965681
  Моруга В.В. Портрет землі : поезії / В.В. Моруга. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 95 с.
965682
  Григорук М. Портрет зі столітньої віддалі // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 30 травня (№ 22). – С. 4


  Про роман Михайла Слабощпицького "Що записано в книгу життя. Михайло Коцюбинський та інші" (2012)
965683
  Маканин В.С. Портрет и вокруг. / В.С. Маканин. – М, 1978. – 279с.
965684
  Маканин В.С. Портрет и вокруг; Один и одна / В.С. Маканин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 416с.
965685
  Яковлев Е.В. Портрет и время / Е.В. Яковлев. – 3-е изд. – М, 1987. – 350с.
965686
  Зарьяб А.Р. Портрет и другие рассказы / А.Р. Зарьяб. – Москва, 1983. – 176 с.
965687
  Кроткий Э.Я. Портрет и зеркало / Э.Я. Кроткий. – Москва, 1956. – 64с.
965688
  Крамской И.Н. Портрет императрицы Марии Федоровны // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – 2 с. обл. – ISSN 0869-8171
965689
  Воронова М.Ю. Портрет і біографія. Гранична сутність жанрів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 39-43


  Стаття присвячена дослідженню портрета і біографії, двох споріднених жанрів, природа яких є маловивченою.Порівняльний аналіз портрета і біографії дозволяє виявити межі подібного і відмінного в цих жанрах, а також окреслити індивідуальні особливості ...
965690
  Карпінчук Г. Портрет Івана Франка пензля Івана Труша початку XX століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 54-58. – ISSN 0236-1477
965691
  Чорногуз О.Ф. Портрет ідеала : оповідання / О.Ф. Чорногуз. – Київ : Молодь, 1964. – 205 с.
965692
  Завальнюк О.М. Портрет історика-професіонала // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет. – Кам"янець-Подільський, 2008. – На пошану професора В.С. Степанкова. – С. 9-18. – (Історичні науки ; Т. 18). – ISBN 978-966-2187-02-1
965693
  Копилов С.А. Портрет історика на тлі суспільних трансформацій (до 75-річчя Івана Каменца) / С.А. Копилов, І.І. Боровець // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 219-249
965694
  Сидоренко Н. Портрет кафедри // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 13 (38). – С. 8-10


  Портрет кафедри історії журналістики Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка.
965695
  Карпов В.В. Портрет лейтенанта. Повести и рассказы. / В.В. Карпов. – Ташкент, 1972. – 288с.
965696
  Приеде Г.Р. Портрет лива в Старой Риге : пьесы / Г.Р. Приеде; пер. с латыш. – Москва : Искусство, 1978. – 535 с.
965697
  Акройд П. Портрет Лондона в красках снеди и базарного гвалта // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 7/8. – С. 68-83. – ISSN 1812-867Х


  Торгівля в Лондоні (ринки)
965698
  Бохун Н.В. Портрет людини у Педро Зарралукі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 18-22. – ISBN 966-581-498-2


  Творчість іспанського письменника Педро Зарралукі
965699
  Куценко Ольга Портрет Майстра крізь призму особистої долі і долі соціології НДР. Пам"яті професора Гельмута Штайнера // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 1. – С.32-40. – ISSN 1563-3713
965700
  Гроссман Л. Портрет Манон Леско. Два этюда о Тургеневе / Л. Гроссман. – Одесса, 1919. – 67с.
965701
  Малакович И.Ф. Портрет матери / И.Ф. Малакович. – М., 1981. – 192с.
965702
  Малакович И.Ф. Портрет матери / И.Ф. Малакович. – Минск, 1985. – 192с.
965703
  Зубенко И.А. Портрет матери / И.А. Зубенко. – Москва : Советская Россия, 1985. – 304 с.
965704
  Малакович И. Портрет матери / И. Малакович. – М., 1986. – 208с.
965705
  Воробьева Е.В. Портрет менеджера новой генерации в условиях развития современного общества / Е.В. Воробьева // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : Науково-практичний журнал. – Харків, 2006. – № 3. – С. 49-55. – ISBN 966-593-181-4
965706
  Дольд-Михайлик Портрет метери / Дольд-Михайлик. – М, 1956. – 212с.
965707
  Дольд-Михайлик Портрет метері / Дольд-Михайлик. – Київ, 1954. – 308 с.
965708
  Лейкин А.Л. Портрет механика Кулибина / А.Л. Лейкин. – М., 1986. – 188с.
965709
  Мюллер Ю.Э. Портрет мигранта в русскоязычном сегменте Интернета // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 23. – С. 41-46. – ISSN 2307-4558
965710
  Джойс Д. Портрет митця замолоду : Роман / Джеймс Джойс; Пер. з англ. Мар"яни Прокопович. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2005. – 272с. – ISBN 966-8849-16-7
965711
   Портрет молекулы // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 136-137 : фото
965712
  Суржик Л. Портрет Мони Лізи в стилі бактеріум арт. Українські вчені у співпраці з німецькими колегами створили ліки, які можна "вмикати" і "вимикати" дією світла // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 25 квітня-16 травня (№ 15). – С. 13


  Розмова з професором КНУ імені Тараса Шевченка І. Комаровим про лабораторію пептидного синтезу, яку створено в Інституті високих технологій університету спільно з НВП "Укроргсинтез". Науковці університету працюють над створенням фоточутливих ...
965713
  Борисов И. Портрет на фоне : стихотворения / Игорь Борисов. – Киев : Факт, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-359-274-9
965714
  Мадалиев С. Портрет на фоне дерева / С. Мадалиев. – М, 1982. – 95с.
965715
  Андрианов В.И. Портрет на фоне эпохи / В.И. Андрианов. – Москва, 1990. – 490с.
965716
  Льянов Б.У. Портрет неизвестного / Б.У. Льянов, Н.Ш. Шабаньянц. – Грозный, 1977. – 154с.
965717
  Меркель М.М. Портрет неизвестного : на съемках фильма [С.А. Герасимова] "Лев Толстой" / М.М. Меркель. – Москва : Искусство, 1989. – 322 с. – ISBN 5-210-00377-9
965718
  Кассиль Л.А. Портрет огнем / Л.А. Кассиль. – М., 1965. – 48с.
965719
  Хайло А.С. Портрет оповідача у творах Ганни Барвінок // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 293-300
965720
  Брезан Юрий Портрет отца / Брезан Юрий. – Москва, 1985. – 204 с.
965721
  Гришаев А. Портрет отца // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2008. – № 3. – С. 107-110. – ISSN 0130-7673
965722
  Атманова Ю.Г. Портрет падишаха Джахангира из собрания Музея Востока: к вопросу атрибуции // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 131-142. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена анализу и атрибуции могольского портрета из собрания Государственного музея Востока (Москва). На примере изучения конкретного памятника выстраивается рабочая концепция научной атрибуции могольского портрета с всесторонним привлечением ...
965723
  Васильев С.А. Портрет партизана / С.А. Васильев. – Москва, 1944. – 145с.
965724
  Васильев С.А. Портрет партизана / С.А. Васильев. – Москва, 1956. – 146с.
965725
  Трейстер М.Ю. Портрет Парфянского царя из Сарматского погребения в Приазовье // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.195-206. – ISSN 0321-0391


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
965726
  Горшенева Е.С. Портрет персонажа в системе целостного художественного текста (на матер. американ. реалистич. прозы) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Горшенева Е. С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
965727
  Горшенева Елена Степановна Портрет персонажа в системе целостного художественного текста (на материалах американской реалистической прозы) : Дис... канд. филологич.наук: 10.02.04 / Горшенева Елена Степановна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 207л. – Бібліогр.:л.206-207
965728
  Еченіке Альфредо Брісе Портрет письменника з чорним котом // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 7/8. – С.87-95. – ISSN 0320-8370
965729
  Яворивский В.А. Портрет по воображению / В.А. Яворивский. – Москва, 1985. – 239с.
965730
  Борщаговский А.М. Портрет по памяти / А.М. Борщаговский. – М., 1986. – 333с.
965731
  Вірний М. Портрет поета / Микола Вірний. – Рівне : Діва, 1998. – 200с. – ISBN 966-95110-4-6
965732
  Горак Р. Портрет поета, мальований генералом : До 70-річчя музею Івана Франка у Львові // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2009. – № 9/10 (779/780). – С. 98-101. – ISSN 0868-4790
965733
  Стріха М. Портрет покоління на тлі втрачених стін // Критика. – Київ, 1998. – Червень, (число 6). – С. 25-26


  Творчість Євгенії Кононенко — сучасної української письменниці і перекладачки.
965734
  Верма Ш. Портрет Раджива Ганди / Ш. Верма. – Москва, 1988. – 132с.
965735
  Кравченко С. Портрет регіональної бібліотеки крізь статистичні показники матеріально-технічної бази // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 29-33
965736
  Родионов А.М. Портрет реки / А.М. Родионов. – Барнаул, 1982. – 63с.
965737
  Курчаткин А.Н. Портрет романтического молодого человека / А.Н. Курчаткин. – М, 1991. – 426с.
965738
  Сорока М.Е. Портрет российского дипломата: Павел Михайлович Лессар (1851-1905) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 123-136. – ISSN 0130-3864


  В статье дан портрет российского дипломата П. М. Лессара, забытого на родине, но чтимого в Великобритании за высокий профессионализм и самоотверженное служение своей стране.
965739
  Богданова Светлана Портрет российского пользователя : Спецвыпуск -Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 46-47 : Фото
965740
   Портрет российского туриста : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 40-41
965741
  Володин А.И. Портрет с дождем : Пьесы / А.И. Володин. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 238с.
965742
  Опимах.И Портрет Саломеи Андрониковой // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 6. – С. 66-76


  Жизнь и творчество российского и советского живописца Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. Биография княжны Саломеи Николаевны Андрониковой, портрет которой написал Кузьма Петров-Водкин.
965743
   Портрет самых влиятельных // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2016. – № 42 (500), 21.10.2016. – С. 8-79. – ISSN 2075-7093


  Журнал "Фокус" представляет ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины".
965744
  Беневоленская Т.А. Портрет современника / Т.А. Беневоленская. – М., 1983. – 134с.
965745
  Оскоцкий В.Д. Портрет современной прозы. / В.Д. Оскоцкий. – Москва, 1989. – 63с.
965746
  Логинов Д. Портрет спины художника // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 2010. – № 6. – С. 68-72


  Музей истории искусств в Вене - один из лучших в мире, а знаменитая картина Вермеера "Искусство живописи" - самая ценная и дорогая картина в его собрании
965747
   Портрет Сполученних Штатів : Народ, географія, історія, уряд, бізнес. освіта, наука і медицина, релігія, соціальні служби, мистецтво, спорт і розваги, засоби інформації. – Vienna : [ s. n. ], 1998. – 96с. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 1998
965748
   Портрет темряви : Свідчення, документи і матеріали у 2-х кн. – Київ-Нью.Йорк : М.П.Коць. – ISBN 966-95640-1-8
кн.1. – 1999. – 705с.
965749
   Портрет темряви : Свідчення, документи і матеріали у 2-х кн. – Київ-Нью.Йорк : М.П.Коць. – ISBN 966-95640-2-6
кн.2. – 1999. – 611с.
965750
  Горак С. Портрет Туркменбаши как мифологическая основа его режима // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2007. – № 2. – С. 139-165. – ISSN 1727-1770
965751
  Чалий Б.Й. Портрет у вігвамі / Б.Й. Чалий. – Київ, 1979. – 88 с.
965752
  Гончарук О. Портрет у творчості Василя Одрехівського: специфіка художньо-образних вирішень // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 373-383. – ISSN 0236-4832
965753
  Гончарук О. Портрет у творчості майстра. Світлій пам"яті Івана Самотоса присвячується / О. Гончарук, В. Гончарук // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 119-126. – ISSN 0236-4832


  Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми в творчості відомого львівського скульптора І. Самотоса — портрет у творчому доробку, образно-пластичні концепції. У статті розглядаються станкові портрети в доробку митця другої половини ХХ – початку ...
965754
  Рожак-Литвиненко Портрет у творчості мистецького угруповання українських січових стрільців // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 312-324. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
965755
  Семенчук І.Р. Портрет у художньому творі / І.Р. Семенчук. – Киев, 1965. – 73с.
965756
  Оляндер Л.К. Портрет у щоденниках О.Гончара і естетичне сприйняття дійсності // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 122-128. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
965757
  Штейгер О. Портрет уважаемого человека / О. Штейгер. – М., 1957. – 212с.
965758
  Штайгер О. Портрет уважаемого человека / О. Штайгер. – Москва, 1985. – 384с.
965759
  Мєлков Ю.О. Портрет ученого в контексті сучасної думки // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 220-222


  Виданий Київським нац ун-том ім. Т. Шевченка збірник наукових праць, присвячен ювілею ректора, академіка НАН України, д.ф.н. Леоніду Васильовичу Губерському
965760
  Муранець Т. Портрет фатальної жінки у прозі Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 82-97. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто портрет фатальної жінки у прозі І. Франка, розкрито його художнє функціонування. Висвітлено особливості Франкового стилю портретування, проаналізовано відавторські портрети фатальної жінки й портрети, подані крізь призму сприйняття ін. ...
965761
  Росс Лилиан Портрет Хемингуэя / Росс Лилиан. – М., 1966. – 47с.
965762
  Тимошик М. Портрет християнської України : До виходу в світ книги професора Дмитра Степовика "Історія Києво-Печерської лаври" // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал. / Мін. освіти і науки Укр.,Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.143-148. – ISSN 0869-3595
965763
  Худицький В. Портрет художника в вічності // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 14-20 червня (№ 21). – С. 16


  Український мистецтвознавець, засл. діяч мистецтв України. Д-р мистецтвознавства, проф., лауреат Національної премії України імені Т. Шевченка та академічної премії імені І. Франка Володимир Овсійчук давно вивчає давнє українське мистецтво. У ряду його ...
965764
  Джойс Дж. Портрет художника в юности : Роман / Пер. с англ. М. Богословской; Джеймс Джойс. – Санкт-Петербург : Кристалл, 2002. – 256с. – (Новый стиль). – ISBN 5-306-00286-2
965765
  Джойс Дж. Портрет художника в юности : [роман] / Джеймс Джойс ; [пер. с англ. М.П. Богословской-Бобровой]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2010. – 285, [1] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-06224-5
965766
  Бродерик Э. Портрет черной дыры / Э. Бродерик, А. Лоеб // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2010. – № 2. – С. 18-23. – ISSN 0208-0621


  С помощью всемирной сети телескопов астрономы скоро впервые смогут увидеть темный силуэт черной дыры. Астрономы разработали технику, которая вскоре позволит впервые получить изображение темного силуэта черной дыры на фоне горячего сияющего ...
965767
  Василенко І. Портрет Ю. Яновського в мемуарах М. Бажана // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 32-38
965768
  Хотюн Л.В. Портрет як жанр фотожурналістики. Історія та трансформації // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 99-103. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
965769
  Коломієць Н.Є. Портрет як засіб характеротворення в дитячих оповіданнях В. Винниченка / Н.Є. Коломієць, Н.В. Яременко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглянуто специфіку портретування як засобу творення літературного характеру в дитячих оповіданнях В. Винниченка. Визначено, що зовнішні риси людини переважно подаються автором лаконічно, через красномовну художню деталь, що є характерним для ...
965770
  Александренко В. Портрет як засіб характеротворення образів у малій прозі Дмитра Марковича // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 50-53. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
965771
  Семчишин Д. Портрет, пейзаж, художня деталь як найбільш характерні засоби психологізму ранніх творів Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  Стаття присвячена дослідженню актуальної проблеми в творчості Володимира Винниченка – поглибленому психологізму, що розглядається на матеріалі ранніх творів письменника. Увага зосереджується на наступних формах психологічного зображення (засобах ...
965772
  Баранская Н.В. Портрет, подаренный другу / Н.В. Баранская. – Л., 1982. – 224с.
965773
  Турчинська А.Ф. Портрет. Мій друг Ашхабад : романи / А.Ф. Турчинська. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 383 с.
965774
  Бут Н.Я. Портрет. Натюрморт / Н.Я. Бут. – Москва, 1987. – 74с.
965775
  Андроникова М.И. Портрет. От наскальных рисунков до звукового фильма / М.И. Андроникова. – Москва : Искусство, 1980. – 424 с.
965776
  Барабаш Ю. Портрет/автопортрет: кореляції // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2001. – № 1/2. – С.157-172. – ISSN 0130-1608
965777
  Луински Х. Портрет: Кн. по фотографии / Х. Луински, М. Магнус. – М., 1991. – 167с.
965778
  Третьяков Р.С. Портрети : книга віршів і поем / Р.С. Третьяков; Роберт Третьков. – Харків : Прапор, 1967. – 99 с.
965779
  Шмиголь Л. Портрети Богдана Хмельницького XVII - XIX століть. Історіографія питання // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 12-16. – ISSN 2078-0850
965780
  Попружна А.В. Портрети в контексті поховальної культури шляхти Речі Посполитої та козацької старшини другої половини XVII–XVIII ст // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 281-287. – ISSN 2078-0133
965781
  Сніжко М. Портрети Василя Симоненка і його матері // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України : літературно-художнє видання. – Черкаси, 2006. – № 4. – С. 280-287. – ISBN 966-693-164-8
965782
  Школьна О. Портрети ведучих на тлі програми (Ярина Скуратівська та Ніна Жежера) // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Вип. 3 (28). – С. 170-180.
965783
  Яцюк В. Портрети Віктора Забіли / В. Яцюк, О. Федорук // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 52-56. – ISSN 0236-1477
965784
  Дмитрієнко М. Портрети гетьмана Івана Мазепи: ідентифікація образу та іконографічний аналіз зображень / М. Дмитрієнко, Суховарова-Жорнова // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України ; відп. ред. О.А. Удод. – Київ, 2007. – Чис. 14 : На пошану історика, джерелознавця, історіографа, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ярослава Калакури з нагоди 70-річного ювілею. – С. 242-284
965785
  Малець С. Портрети діячів української церкви першої половини XIX ст. // Шашкевичіана / Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН Ураїни ; Ін-т- Заповідник Маркіяна Шашкевича у Вінніпезі ; Шашкевичівська комісія у Львові. – Львів - Броди - Вінніпег, 1996. – Вип. 1 : Маркіян Шашкевич і українське національне відродження ; Вип. 2 : "Руська трійця", її оточення, послідовники і дослідники. – С. 100-104. – (Нова серія). – ISBN 5-77021026-5


  Із колекції палати греко-католицьких єпископів у Перемишлі.
965786
  Воскрекасенко С.І. Портрети зблизька / С.І. Воскрекасенко. – Київ, 1977. – 128 с.
965787
  Горболіс Л. Портрети і профілі поетів української діаспори в художньо-літературному колажуванні Михайла Слабошпицького // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 51-57
965788
  Мацкін О.П. Портрети і спостереження. / О.П. Мацкін. – К., 1975. – 198с.
965789
   Портрети історичних діячів першої половини 20 століття. – Київ : Київський університет, 2002. – 35с.
965790
  Котляров П. Портрети Меланхтона: співвідношення візуального образу і наративних характеристик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 26-31. – (Історія ; вип. 2 (125)). – ISSN 1728-3817


  У світовій історіографії до сьогоднішнього дня продовжуються дискусії щодо ролі Філіпа Меланхтона у німецькій Реформації та його зв"язках із гуманізмом. Нами була здійснена спроба, на основі візуальних джерел та супроводжуючого гравюри авторського ...
965791
  Третяченко Т. Портрети Михайла Драгоманова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 9 (609). – С. 3-15. – ISSN 0236-1477
965792
  Ковалевська О.О. Портрети полковника І. Чарниша у зібраннях українських музеїв // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 140-148. – ISSN 0130-5247
965793
  Кремен М. Портрети с цветни маливи. / М. Кремен. – Варна, 1983. – 419с.
965794
  Петрицький А.Г. Портрети сучасників / А.Г. Петрицький. – К, 1991. – 128с.
965795
  Сластіон О. Портрети українських кобзарів / О. Сластіон. – Київ, 1961. – 65с.
965796
  Шевельов Ю.В. Портрети українських мовознавців / Юрій Шевельов ; Українська вільна акад. наук у США ; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська акад.". – Київ : КМ Академія, 2002. – 132 с. – ISBN 966-518-179-3
965797
   Портрети українських письменників : кольорова вкладка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 6 (262). – С. 20.
965798
  Малюца Антін Портрети Шевченка у творчості Архипенка // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2009. – Вип. 77 : Культура і наука світу: внесок України. – С. 611-617
965799
  Шмиголь Л. Портрети Юрія Хмельницького XVII - XIX століть. До питання історіографії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 324-326. – ISSN 2078-0850
965800
  Бохун Н.В. Портретна репрезентація персонажів в іспанських текстах доби реалізму // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 44-54


  Стаття присвячена проблемі створення словесно-художнього портрета в новелі представника доби реалізму-Беніто Переса Гальдоса. Проаналізовано мовностилістичні особливості створення портрета дійової особи в іспаньскій літературі зазначеного періоду. ...
965801
  Кемилев А. Портретна фотография / А. Кемилев. – София, 1966. – 120с.
965802
  Крупей Н.В. Портретна характеристика у перекладі (на основі повісті Т. Шевченка "Художник" та її англомовних перекладів А. Біленка, Джона Віра і П. Селвера) // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 3. – С. 160-165. – Бібліогр.: С. 165; 12 назв


  Стаття присвячена дослідженню способів відтворення портретної характеристики у перекладі. Визначена роль портретної характеристики в повісті Т. Шевченка "Художник". Аналізуються стилістичні та мовні особливості повісті у перекладознавчому аспекті, ...
965803
  Мелещенко А.К. Портретная галерея журналиста-международника / А.К. Мелещенко. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 216с. – ISBN 966-8037-40-5
965804
   Портретная галерея русских деятелей. – Санкт-Петербург
2. – 1865. – 294 с.
965805
  Власова Р.И. Портретная живопись / Р.И. Власова. – Ленинград, 1960. – 42с.
965806
  Серов В.А. Портретная живопись / В.А. Серов. – Ленинград, 1968. – 90 с.
965807
  Голлербах Э.Ф. Портретная живопись в России. / Э.Ф. Голлербах. – М-Птгр, 1923. – 139с.
965808
  Леняшин В.А. Портретная живопись В.А. Серова 1900-х годов / В.А. Леняшин. – Л, 1980. – 257с.
965809
  Леняшин В.А. Портретная живопись В.А. Серова 1900-х годов / В.А. Леняшин. – 2-е изд. – Л, 1986. – 255с.
965810
  Клементьева Е. Портретная живопись Джона Сарджента // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 14-18. – ISSN 0869-8171
965811
   Портретная живопись передвижников. – М., 1972. – 152с.
965812
  Умаров А.Р. Портретная живопись Узбекистана / А.Р. Умаров. – Ташкент, 1968. – 135 с.
965813
   Портретная миниатюра XVIII - XIX вв.. – М., 1985. – 19с.
965814
   Портретная миниатюра в России XVIII - XIX веков из собрания Государственного исторического музея. – Л., 1988. – 356с.
965815
   Портретная миниатюра в России XVIII - начала ХХ века из собрания Государственного Эрмитажа. – Л., 1986. – 334с.
965816
   Портретная миниатюра из собрания Государственного Русского музея, XVIII - начало ХХ века. – 2-е изд. – Л., 1979. – 451с.
965817
  Петерсон Э.А. Портретная скульптура Советской Белоруссии / Э.А. Петерсон. – Минск, 1982. – 111с.
965818
  Бунимович Д.З. Портретная фотография / Д.З. Бунимович. – М., 1954. – 160с.
965819
  Френкель О. Портретне інтерв"ю в типологічній системі мовленнєвих жанрів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 269-274. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
965820
  Семенко С. Портретний нарис у публіцистичній практиці Олени Пчілки // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 12 (37). – С. 126-139


  У статті досліджено публіцистичну спадщину Олени Пчілки в жанрі портретного нарису. Проаналізовано специфічні особливості її нарисової портретистики, зокрема включення в тканину портретного нарису аналізу загальнозначущих проблем українства Наголошено ...
965821
  Бохун Н.В. Портретний опис персонажа в художніх текстах іспанського натуралізму (на матеріалі твору "Los pasos de Uiioa" Емілії Пардо Басан) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 55-64. – Bibliogr.: Літ.: с. 64, 19 назв. – ISBN 978-966-171-165-4
965822
  Кузеванова О.В. Портретний опис як елемент структури іспанського художнього тексту та його відтворення в українському перекладі (на матеріалі твору Хуліо Кортасара "Rayuela") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 67-71


  У статті розглядаються лексико-граматичні особливості перекладу українською мовою мовних одиниць, вжитих для портретних описів у романі Хуліо Кортасара "Rayuela". В этой статье рассматриваются лексико-грамматические особенности перевода на украинский ...
965823
  Галич А. Портретні пошуки у спогадах Юрія Шевельова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 7 (631). – С. 82-87. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто елементи портретування в мемуарах Юрія Шевельова. Автор наголошує, що важливими елементами його портретів є деталі - поза, жест, хода, костюм тощо. Портретні пошуки Ю. Шевельова засвідчують його велике бажання якомога точніше ...
965824
  Даниленко Т. Портретно-психологічна характеристика героя (за оповіданням Ю. Косача "Двобій з беркутом") // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 248-254. – ISBN 978-966-2248-36-4
965825
  Дяченко С.І. Портретно-психологічна характеристика Павла Похила за романом із козацьких часів "Пригоди молодого лицаря" Спиридона Черкасенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 40-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Аналізується проблема художнього портрета як одного з найскладніших засобів у творчості митця. Більш детально ця проблема розглядається на прикладі характеристики образу Павла Похила за романом С. Черкасенка "Пригоди молодого лицаря".
965826
  Портов Ю.И. Портретное сходство / Ю.И. Портов. – Симферополь, 1988. – 64с.
965827
  Кокто Ж. Портреты-воспоминания / Ж. Кокто. – М, 1985. – 159с.
965828
  Зоркая Н.М. Портреты / Н.М. Зоркая. – М., 1966. – 312с.
965829
  Меркель М.М. Портреты / М.М. Меркель. – М., 1976. – 144с.
965830
  Багров С.П. Портреты / С.П. Багров. – М., 1980. – 255с.
965831
  Мостков Ю.М. Портреты / Ю.М. Мостков. – Новосибирск, 1981. – 288 с.
965832
   Портреты. – Рига, 1982. – 391с.
965833
  Жуков Д.А. Портреты / Д.А. Жуков. – Москва, 1984. – 429с.
965834
   Портреты. – Рига, 1986. – 437с.
965835
   Портреты. – Саратов, 1986. – 229 с.
965836
  Попов Б. Портреты / Б. Попов. – Рига, 1986. – 437 с.
965837
  Нуршаихов А. Портреты : повести, воспоминания, эссе / А. Нуршаихов. – Алма-Ата : Жазушы, 1986. – 491 с.
965838
   Портреты. – Саранск, 1989. – 272с.
965839
  Помарнацкий А.В. Портреты А.В.Суворова / А.В. Помарнацкий. – Л., 1963. – 180с.
965840
   Портреты актеров. – Л., 1971. – 118с.
965841
   Портреты актеров. – Л.
2. – 1971. – 159с.
965842
  Батурин С.С. Портреты американских писателей: Л.Стеффенс, Дж.Лондон, Т.Драйзер / С.С. Батурин. – М, 1979. – 422с.
965843
  Базыкин А.Д. Портреты бифуркаций / А.Д. Базыкин. – М., 1989. – 45с.
965844
  Косолапов В.И. Портреты британских лексикографов. Роберт Берчфилд (1923-2004) // Нариси з семасіології і лексикографії / В.І. Косолапов. – Рівне : [б. в.], 2011. – С. 363-372
965845
  Хауптмайер Ариель Портреты вечного города : Италия / Хауптмайер Ариель, Наги Том // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2011. – № 10 (163). – С. 120-135 : Фото. – ISSN 1029-5828
965846
  Поляковская М.А. Портреты византийских интеллектуалов: три очерка / М.А. Поляковская. – Екатеринбург, 1992. – 255с.
965847
  Телеукэ В.Г. Портреты во времени : стихи / В.Г. Телеукэ. – Москва : Советский писатель, 1976. – 127 с.
965848
  Шатский Н.С. Портреты геологов. / Н.С. Шатский, А.Л. Яншин. – Москва : Наука, 1986. – 302с.
965849
   Портреты декабристов : В комплекте воспроизводятся литографии начала XX века из собрания ленинградского коллекционера С.И. Самойликовича. – Ленинград : Аврора, 1975. – с.
965850
   Портреты декабристов в собрании музея. – М., 1927. – 29с.
965851
   Портреты деятелей Великой Октябрьской социалистической революции. – М., 1977. – 36с.
965852
  Лурье А.Я. Портреты деятелей Парижской Коммуны. / А.Я. Лурье. – М., 1956. – 419с.
965853
  Сига И. Портреты деятелей ревволюционного движения Японии / И. Сига. – Москва, 1961. – 279с.
965854
  Сига И. Портреты деятелей революционного движения японии / И. Сига. – 2-е доп. изд. – М, 1964. – 344с.
965855
   Портреты деятелей русской культуры. – Москва
1. – 1960
965856
  Нестеров М.В. Портреты деятелей советской культуры / М.В. Нестеров. – Л., 1964. – 29с.
965857
  Рудницкий К.Л. Портреты драматургов. / К.Л. Рудницкий. – М., 1961. – 399с.
965858
  Раевский Н.А. Портреты заговорили / Н.А. Раевский. – Алма-Ата, 1976. – 430с.
965859
  Раевский Н.А. Портреты заговорили / Н.А. Раевский. – Алма-Ата, 1989. – 478с.
965860
  Раевский Н.А. Портреты заговорили : Историко-литературное исследование / Н.А. Раевский. – Киев : Мыстэцтво, 1991. – 510 с.
965861
  Горький М. Портреты замечательных людей / М. Горький. – Москва, 1936. – 287с.
965862
   Портреты знаменитых людей. – Пекин. – 11с.
965863
  Чиковани С.И. Портреты и встречи / С.И. Чиковани. – Тбилиси, 1966. – 269с.
965864
  Мацкин П А. Портреты и наблюдения. / П А. Мацкин. – М., 1973. – 440с.
965865
  Малин А.К. Портреты и приметы / А.К. Малин. – Симферополь, 1957. – 112с.
965866
   Портреты и проблемы. – Л., 1977. – 294с.
965867
  Халит Гали Портреты и проблемы / Халит Гали. – Казань, 1985. – 344 с.
965868
  Сноу Чарлз Перси Портреты и размышления / Сноу Чарлз Перси. – М., 1985. – 368с.
965869
  Дубинский И.В. Портреты и силуэты / И.В. Дубинский. – К, 1982. – 535с.
965870
  Дубинский И.В. Портреты и силуэты / И.В. Дубинский. – М, 1987. – 496с.
965871
  Спасский С.Д. Портреты и случаи / С.Д. Спасский. – М, 1936. – 314с.
965872
  Февчук Л.П. Портреты и судьбы / Л.П. Февчук. – 2-е изд., доп. – Л. : Лениздат, 1984. – 232 с.
965873
  Февчук Л.П. Портреты и судьбы / Л.П. Февчук. – 2-е изд., доп. – Л. : Лениздат, 1990. – 221 с.
965874
  Николаев В.Д. Портреты и сюжеты / В.Д. Николаев. – М, 1977. – 160с.
965875
  Перец И.-Л. Портреты и штрихи / И.-Л. Перец. – Вильно. – 247 с.
965876
   Портреты историков. Время и судьбы : [в 2 т.]. – Москва ; Иерусалим : Университетская книга ; Gesharim. – (Summa culturologiae). – ISBN 5-323-00007-4
Т. 1 : Отечественная история. – 2000. – 431 с.
965877
  Лебединский А.А. Портреты композиторов-калужан. / А.А. Лебединский. – Калуга, 1964. – 216с.
965878
  Пахомов Н. Портреты Лермонтова // О текстах Лермонтова / Б. Эйхенбаум. – Отд. отт. из "Литературного наследства", 1935, вып. 19-21, 1935. – С. 517-530
965879
   Портреты любимых писателей. – Петрозаводск, 1937. – 306 с.
965880
  Сперанский М.Н. Портреты Н.В. Гоголя. / М.Н. Сперанский; Собр. и изд. под наблюдением О-ва любителей рос. словесности при Имп. Моск. ун-те. – Москва : фототип. К.А. Фишер, 1909. – 2, 15 с. – Отд. оттиск
965881
  Андриянов В.И. Портреты на фоне эпохи / В.И. Андриянов. – Москва : Правда, 1990. – 490 с.
965882
  Ругаль Михаил Портреты насекомых : крупным планом // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 10. – С. 98-100. – ISSN 1029-5828
965883
  Преснова Н. Портреты находят своих авторов / Н. Преснова, И. Ломизе // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 22-26. – ISSN 0869-8171
965884
  Скороходов М.А. Портреты отцов / М.А. Скороходов. – М., 1973. – 112с.
965885
  Тхоржевский С.С. Портреты пером / С.С. Тхоржевский. – Л., 1982. – 255с.
965886
  Тхоржевский С.С. Портреты пером : Исторические повести / С.С. Тхоржевский. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 543с.
965887
  Тхоржевский С.С. Портреты пером / С.С. Тхоржевский. – М., 1986. – 348с.
965888
  Рабинович Д.А. Портреты пианистов / Д.А. Рабинович. – М., 1962. – 268с.
965889
  Рабинович Д.А. Портреты пианистов / Д.А. Рабинович. – 2-е. – М., 1970. – 280с.
965890
   Портреты писателей : 28 открыток. – Москва : ИЗОГИЗ ; Красный пролетарий, 1955. – 28 л. карт.
965891
  Лебединский М.С. Портреты Рафаэля : (500 лет со дня рождения художника, 1483-1983) / М.С. Лебединский. – М., 1983. – 135с.
965892
  Лебедянский М.С. Портреты Рафаэля / М.С. Лебедянский. – 2-е изд. – М., 1988. – 142с.
965893
  Троцкий Л.Д. Портреты революционеров : сборник / Л.Д. Троцкий. – М., 1991. – 364с.
965894
   Портреты режиссеров. – М.
1. – 1972. – 223с.
965895
   Портреты режиссеров. – М.
2. – 1977. – 160с.
965896
   Портреты режиссеров. – Л.
3. – 1982. – 183с.
965897
   Портреты российских дипломатов. – М., 1991. – 231с.
965898
  Лебедянский М.С. Портреты Рубенса. / М.С. Лебедянский. – М., 1991. – 190с.
965899
  Мамаев А.А. Портреты русских писателей XIX века в записях современников / А.А. Мамаев. – Астрахань, 1967. – 52 с.
965900
  Турчин В.С. Портреты русских писателей в русской живописи XIX века / В.С. Турчин. – М., 1971. – 96с.
965901
   Портреты русских писателей. [Изоматериал] : 32 открытки с портертами великих русских писателей и поэтов. – Москва : Изобразительное искусство, 1976. – 32 л.
965902
   Портреты русских советских художников. – Ленинград
2. – 1964. – 12с.
965903
  Ходасевич В.М. Портреты словами / В.М. Ходасевич. – М., 1987. – 318с.
965904
  Цыпин Г.М. Портреты советских пианистов / Г.М. Цыпин. – 2-е изд., доп. – М., 1990. – 327с.
965905
  Равич Н.А. Портреты современников / Н.А. Равич. – М, 1977. – 192с.
965906
  Эренбург Илья Портреты современных поэтов. – Москва : Первина, 1923. – 75 с.
965907
  Пузиков А.И. Портреты французских писателей / А.И. Пузиков. – М, 1967. – 320с.
965908
  Пузиков А.И. Портреты французских писателей ; Жизнь Золя / А.И. Пузиков. – М, 1976. – 524с.
965909
  Пузиков А.И. Портреты французских писателей ; Жизнь Золя / А.И. Пузиков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Художественная литература, 1981. – 576 с.
965910
  Будагов Р.А. Портреты языковедов XIX - XX вв. : из истории лингвистических учений / Р.А. Будагов; отв ред. В.Н. Ярцева. – Москва : Наука, 1988. – 317с. – ISBN 5-02-010886-3
965911
  Михайлов А.А. Портреты. / А.А. Михайлов. – М. : Советская Россия, 1983. – 383 с.
965912
  Ровенский Н.С. Портреты: обзоры, рец., лит. портр. / Н.С. Ровенский. – Алма-Ата, 1983. – 235с.
965913
  Уметалиева Д.Т. Портреты: творч. путь Алтымыша Усубалиева. / Д.Т. Уметалиева. – Фрунзе, 1976. – 15с.
965914
  Осадчий О.М. Портсигар для отца / О.М. Осадчий. – Куйбышев, 1972. – 144с.
965915
   Портсмутский договор. – М., 1939. – 14с.
965916
  Лукоянов И. Портсмутский мир // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 16-33. – ISSN 0042-8779


  Російсько-японська війна
965917
  Кутаков Л.Н. Портсмутский мирный договор / Л.Н. Кутаков. – М., 1961. – 292с.
965918
  Гончар Б.М. Портсмутський мир 1905 // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 323-324. – ISBN 966-316-045-4
965919
  Викторов В.В. Португалия / В.В. Викторов. – Москва, 1946. – 24с. – (Политическая карта мира)
965920
  Артуров О.А. Португалия / О.А. Артуров. – Москва, 1946. – 24с.
965921
  Биро П. Португалия / П. Биро. – М., 1952. – 176с.
965922
  Коломиец Г.Н. Португалия / Г.Н. Коломиец. – М., 1959. – 32с.
965923
  Куньял А. Португалия / А. Куньял. – М.
1. – 1978. – 335с.
965924
   Португалия. – М., 1979. – 216с.
965925
  Крицкий Л.Г. Португалия / Л.Г. Крицкий. – Москва : Мысль, 1981. – 128с. – (У карты мира)
965926
  Варьяш О.И. Португалия / О.И. Варьяш, А.П. Черных. – Москва, 1990. – 140с.
965927
  Фесуненко И.С. Португалия апрельская и ноябрьская / И.С. Фесуненко. – М., 1977. – 192с.
965928
  Яковлев Н.М. Португалия в поисках "нового времени" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2016. – № 6. – С. 38-49. – ISSN 0044-748Х
965929
  Фесуненко И.С. Португалия до апреля / И.С. Фесуненко. – М., 1982. – 143с.
965930
  Урсу Д.П. Португалия и "схватка за Африку" // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 97-115. – ISSN 0042-8779


  Анализ внутренних и внешних факторов колониального раздела Тропической Африки в последней четверти XIX в., получивший за свою остроту и динамичность образное название "схватка за Африку", с участием Португалии в этих событиях.
965931
  Аксанов Е. Португалия и её роль в фашистской интервенции в Испании / Е. Аксанов. – Москва, 1937. – 118с.
965932
  Павлова Е.Б. Португалия и интеграционные процессы в современном мире: политические аспекты / Е.Б. Павлова; Санкт-Петербургский госуд. университет. – Санкт-Петербург, 2001. – 136с. – (Библиотека европейских исследований ; Вып.5). – ISBN 5-336-00011-6
965933
  Да Сильва Португалия между экспансией и эмиграцией / Да Сильва. – М., 1970. – 8с.
965934
  Фокс Р. Португалия сегодня / Р. Фокс. – М., 1937. – 65с.
965935
  Казарянц Люба Португалия. 11 причин моей любви // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 5. – С. 82-85 : фото
965936
  Писарец И.Г. Португалия. В поисках нового пути / И.Г. Писарец. – М., 1986. – 150с.
965937
  Нацвлишвили Михаил Португалия. Город Одиссея // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 20-25 : фото
965938
  Исакина Юлия Португалия. Портовый городок // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 1. – С. 14-18 : фото
965939
  Крицкий Л.Г. Португалия: время испытаний / Л.Г. Крицкий. – М, 1979. – 64с.
965940
  Ястржембский С.В. Португалия: трудные годы национального возрождения / С.В. Ястржембский. – М., 1989. – 64 с.
965941
  Игнатьев О.К. Португалия: фотоочерки о стране / О.К. Игнатьев. – М., 1984. – 168с.
965942
  Кузнецов В.А. Португалия: штык и розы / В.А. Кузнецов. – М., 1976. – 240с.
965943
  Сидоренко Віктор Португалія. Відкриття Старого світу : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 26-40 : Фото
965944
  Сидоренко Віктор Португалія. Відкриття Старого світу : вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 78-92 : Фото
965945
  Горпенюк Максим Португалія. Кінець Європи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2012. – № 1 (62). – С. 50-55 : фото
965946
  Корбут Анна Португалія. Потягни бичка за хвіст // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 66-69 : фото
965947
  Власенко Анастасія Португалія. Сонце, море і... вино, або Де шукати істини в Португалії // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 6 (108), грудень - січень. – С. 70-74 : фото
965948
  Ряузова Е.А. Португалоязычные литературы Африки / Е.А. Ряузова. – М, 1972. – 263с.
965949
  Кольчик В.А. Португальсая компартия в борьбе за демократию и социальный прогресс / В.А. Кольчик, С.В. Ястжембский. – М., 1984. – 237с.
965950
   Португальская драма. – М., 1984. – 352с.
965951
   Португальская коммунистическая партия. Съезд (12; 1988; Порто). – М., 1990. – 461с.
965952
   Португальская коммунистическая партия. Съезд, 10-й. Порто. 1983. – М., 1984. – 312с.
965953
   Португальская коммунистическая партия. Съезд, 9-й. Баррейро. 1979. – М., 1980. – 326с.
965954
   Португальская поэзия ХХ века. – М., 1974. – 254с.
965955
  Цоппи В.А. Португальская революция: пути и проблемы. / В.А. Цоппи. – Москва, 1979. – 279 с.
965956
  Кривцов Никита Португальские азулежу : национальное достояние // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 10 (2841). – С. 28-30 : Фото
965957
  Бондаревский Г.Л. Португальские колонизаторы - враги народов Африки / Г.Л. Бондаревский. – Москва, 1962. – 104 с.
965958
  Сейфуль-Мулюков Португальские колонии в Африке / Сейфуль-Мулюков. – Москва : Знание, 1961. – 47 с.
965959
  Силва Ж. де Португальские колонии в Африке / Ж. де Силва. – М., 1962. – 591с.
965960
  Акимов Ю.Г. Португальские мореплаватели в Северной Атлантике в конце XV в.: факты и гипотезы // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 74-83. – ISSN 044-748Х
965961
  Константинова Н.С. Португальские мотивы в творчестве Мигеля де Унамуно // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 11. – С. 97-106. – ISSN 0044-748Х
965962
  Акимов Ю.Г. Португальские открытия в Северной Америке на рубеже XV-XVI веков // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 3. – С. 77-87. – ISSN 044-748Х


  Экспедиции братьев Корте-Реалов.
965963
  Гийераг Г.-Ж. Португальские письма / Г.-Ж. Гийераг. – Москва : Наука, 1973. – 286с.
965964
  Шейнис В.Л. Португальский кологиализм в Африке. Экономические проблемы и тенденции развития в послевоенный период : Автореф... канд. экон.наук: / Шейнис В. Л.; ЛГУ. – Л., 1966. – 21л.
965965
  Журавлев Андрей Португальский кораблик Загадки из пучины // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 44 : фото
965966
  Рогов В.С. Португальский репортаж / В.С. Рогов. – М., 1975. – 56с.
965967
  Капланов Рашид Мурадович Португальский фашизм после второй мировой войны. Идеология и политика (1945-1968 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / капланов Рашид Мурадович; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
965968
  Родионова М.А. Португальский язык / М.А. Родионова. – М., 1981. – 303с.
965969
  Кузнецова Г.Б. Португальский язык : Продвинутый этап / Г.Б. Кузнецова, А.А. Жебит. – Москва : Высшая школа, 1989. – 207с.
965970
  Родионова М.А. Португальский язык / М.А. Родионова. – Москва : Высшая школа, 1991. – 496с.
965971
  Ярушкин А.А. Португальский язык в Африке / А.А. Ярушкин. – Л., 1984. – 40с.
965972
  Жебит Португальский язык для начинающих / Жебит, Г.Б. Кузнецова. – Москва : Высшая школа, 1984. – 360с.
965973
  Иванова Е.В. Португальский язык. Общественно-политическая лексика / Е.В. Иванова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 230с.
965974
  Матвеев В.С. Португальско-русский политехнический словарь / В.С. Матвеев, К.Г. Асриянц. – М., 1981. – 568с.
965975
  Матвеев В.С. Португальско-русский политехнический словарь : Около 36000 терминов / В.С. Матвеев, К.Г. Асриянц; Под ред. Ж.С. Энграсиа Гама де Оливейра. – 3-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1986. – 568с.
965976
  Родионова М.А. Португальско-русский разговорник / М.А. Родионова, Е.Д. Смирнова. – Москва : Русский язык, 1989. – 218с.
965977
  Владов Л.Р. Португальско-русский словарь / Л.Р. Владов, Б.А. Никонов, Н.Г. Сотников. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1950. – 928 с.
965978
  Старец С.М. Португальско-русский словарь : Около 40000 слов / Сост. С.М.Старец, Е.Н.Феерштейн; Под ред.С.Брандао и А.Торреса. – Москва : Госиздат.иностр. и нац. словарей, 1961. – 946 с.
965979
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – Москва : Государственное издательство иностранных и национальных словарей, 1963. – 605 с.
965980
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь : 7000 слов / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1979. – 471с. – С приложением морфологических таблиц русского языка/Зализняк А.А.
965981
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь : 7 000 слов / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – 3-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1986. – 471с.
965982
  Старец С.М. Португальско-русский учебный словарь / С.М. Старец, Н.Я. Воинова. – Изд. 4-е, стереотипн. – Москва : Русский язык, 1989. – 472с.
965983
  Поляков А. Португальское полугодие в Европе // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 24. – С. 5-9. – ISSN 0234-1670


  З 1 липня Португалія буде керувати Євросоюзом до кінця року (2007)
965984
  Барабанов Ю.М. Португальська революція 1910 р. і спроби контрреволюційного перевороту / Ю.М. Барабанов, В.В. Будяков // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 124-131. – (Історія ; Вип. 22)


  На основі широкого використання дипломатичних документів висвітлено спроби контрреволюційних сил ліквідувати завоювання буржуазно-демократичної революції в Португалії 1910 р., розкрито ставлення до революції ультрарадикалів і монархістів.
965985
   Португальські прислів"я та приказки. – Київ, 1982. – 125с.
965986
   Португальсько-український словник = Dictionario portugues-ucraniano : [словник містить 14 000 слів]. – Київ : Віпол, 1999. – 317, [2] с. – Парал. тит. арк. португ. – ISBN 5-8238-0653-1


  Вельмишановній пані Ліді Гриві з вдячністю за все добро, без допомоги Вашої, ця книжка не побачила б світ. Міцного здоров"я, щастя, радості Вам! Автор. Підпис. Заслужений лікар республіки, в минулому головний лікар інституту серцево-судинної хірургії. ...
965987
  Орличенко О.В. Португальсько-українські паралелі термінотворення у підмові біохімії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 135-139. – (Іноземна філологія ; Вип. 34/36). – ISSN 1728-3871


  Розглянуто біохімічні терміни португальської мови та засоби їх перекладу українською. Проаналізовано фонетичні відповідники між португальськими та українськими терміноформами й наведено правила їх транслітерації.
965988
  Поляков А. Португальцев все еще волнует имперское прошлое // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2007. – № 43. – С. 38-39. – ISSN 0234-1670


  Дещо з історії Португалії ХХ століття
965989
  Лайценс Л. Портфель и петля / Л. Лайценс. – Л., 1934. – 156с.
965990
  Лайцен Л. Портфель и петля : роман и рассказы / Л. Лайцен; пер. с лат. – Москва : Художественная литература, 1983. – 383 с.
965991
  Веретенникова А.Б. Портфель финансовых стратегий и его значение в процессе стратегического финансового плани рование // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 10-14. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
965992
  Чинарева Т.Ф. Портфель чемпиона / Т.Ф. Чинарева. – Хабаровск, 1988. – 142с.
965993
   Портфельне інвестування : Навчальний посібник / А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко, С.В. Урванцева; А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко, С.В. Урванцева; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 408с. – ISBN 966-574-604-9


  Викладено сутність маркетингової комунікативної політики, її целі, визначено структуру комплексу комунікацій та особливості його формування
965994
   Портфельне інвестування : підручник / [О.Г. Шевченко та ін.] ; за наук. ред.: О.Г. Шевченко, Т.В. Майорової ; [редкол.: М.І. Диба, І.Б. Івасів, В.Х. Арутюнов та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 407, [1] с. : іл., табл. – Авт. кол. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 391-396. – ISBN 978-966-483-380-3
965995
  Шляпін М.В. Портфельне інвестування в діяльності комерційних банків // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 284-287. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
965996
  Камінський А. Портфельне інвестування в Україні: статистичний підхід : аналізують науковці / А. Камінський, О. Шепелява // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 38-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
965997
  Жукова Н. Портфельне інвестування як форма інвестиційної діяльності банків в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-12. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено особливості портфельного інвестування банків на ринку цінних паперів в Україні. Узагальнено класифікацію портфелів цінних паперів комерційних банків. The portfolio investing of banks at the market of equities in Ukraine are ...
965998
  Луців Б. Портфельне інвесування в діяльності комерційних банків : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 5. – С. 48-50 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
965999
  Коляда О.П. Портфельне планування у процесі реалізації стратегії розвитку вищого навчального закладу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Коляда О.П. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
966000
  Третиниченко Ю.О. Портфельне управління логістичними організаційними структурами // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 17, ч. 2. – С. 75-82. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,