Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>
962001
  Жеребчук С.В. "Питання етнічних китайців" в Індонезії та Малайзії: різні підходи - різні результати // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 143-148. – ISSN 2409-904X
962002
  Писемский А.Ф. "Питерщик", и другие рассказы. / А.Ф. Писемский. – М., 1960. – 264с.
962003
  Козьяков Ю. Питання-відповіді щодо загальних правил вчинення нотаріальних дій / Ю. Козьяков, А. Єрух // Довідник нотаріуса : загальнонаціональний практичний журнал українського нотаріату / ТОВ "Вид-во "Істина". – Київ, 2015. – № 3 : . – С. 3-13
962004
  Ваків М.Р. Питання галицьких євреїв-мігрантів в угорській історіографії кінця XIX - початку XX століть // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 135-146. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
962005
  Хараджа Н.В. Питання галузевої належності договору про сурогатне материнство // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
962006
  Муравйов В. Питання гармонізації внутрішнього права неасоційованих країн з правом Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.91-95
962007
  Косаренко О.І. Питання гармонізації українського законодавства з нормативно-правовою базою Європейського Союзу в електро-та газопостачанні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 495-498. – ISSN 1563-3349
962008
  Русу С.Д. Питання гармонізації цивільного законодавства України про деліктні зобов"язання до стандартів Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 102-109. – (Право. Економіка. Управління)
962009
  Набок С. Питання гендерної рівності в науковій політиці й академічній практиці: історія та сучасність // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 2 (58), березень - квітень. – С. 261-271
962010
  Свиридюк Н.П. Питання гендерної рівності в Україні: адміністративно-правовий аспект // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 61-68. – ISSN 2072-8670
962011
  Махів Г.Г. Питання генези та еволюції грунтів України. Доклад на IV-у Міжнародну конференцію грунтознавства в Римі 12-19 травня 1924 р. / Г.Г. Махів. – 19с.
962012
  Шакурова О. Питання генези, розвитку та становлення ранньосередньовічної, пізньосередньовічної та трипільско-арійської концепцій походження українського народу в дослідженнях Н. Юсової, Л. Залізняка та П. Толочка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 199-204
962013
  Маймескул О.А. Питання генезису французької мови Канади: акадійська мова як історично-регіональний варіант // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 142-155. – ISBN 966-581-623-3
962014
  Маймескул О.А. Питання генезису французької мови Канади: соціолінгвістичні параметри // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 214-220. – ISBN 966-638-142-7
962015
  Дорошенко В.І. Питання географії внутрішньої і зовнішньої торгівлі в працях академіка К.Г. Воблого : до 120-річчя від дня народження академіка К.Г.Воблого // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 19-21. – Бібліогр.: 30 назв. – (Географія ; Вип. 43)


  Статтю присвячено дослідженням К. Воблого питань географії українського внутрішнього та зовнішнього ринків 1910 - 1920 рр.
962016
  Шипович Є.Й. Питання географії міст і міського населення в працях В.І.Леніна : населення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 16-22. – Бібліогр.: 10 назв
962017
  Мохначук С.С. Питання географії населення в працях В.І. Леніна // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 13-24. – Бібліогр.: 37 назв
962018
   Питання геології і петрогенезису Українського кристалічного масиву і суміжних територій. – К, 1958. – 151с.
962019
  Чайка Р. Питання геолого-економічної оцінки Майського та Клинцівського золоторудних родовищ Українського щита // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-39. – (Геологія ; Вип. 36). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані з геолого-економічної оцінки родовищ золота Майського та Клинцівського. У загальних рисах охаракте-ризовано структуру, речовинний склад порід і рудну мінералізацію. Описано проведені геологорозвідувальні роботи на за-значених об"єктах. ...
962020
  Соколовський І.Л. Питання геоморфології на ХХІІ міжнародному географічному конгресі // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 11. – С. 149-157 : Фото
962021
  Полторацький О.С. Питання геополітичної самоідентифікації та практичної реалізації зовнішньополітичного курсу України по відношенню до НАТО // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 45-51
962022
  Семененко М.П. Питання геохімії в гіпотезі утворення Землі / М.П. Семененко, 1954. – С. 37-39
962023
   Питання геохімії, мінералогії і петрографії. – К, 1963. – 336с.
962024
  Кир"янчук Б. Питання герменевтики в літературно-критичних працях Б.-І. Антоновича // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 80-84. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
962025
   Питання гігієни, режиму праці і відпочинку учнів. – К, 1954. – 363с.
962026
   Питання гідрогеології України. – Київ : АН УРСР, 1962. – 84с.
962027
   Питання гідроніміки : Матеріали 3 Республіканської ономастичної (гідронімічної) наради. – Київ : Наукова думка, 1971. – 200с.
962028
   Питання годівлі сільскогосподарських тварин. – К, 1961. – 104с.
962029
   Питання господарського використання вперше зрошуваних земель півдня Української РСР. – К., 1957. – 232 с.
962030
  Глібко С. Питання господарського регулювання створення банками резервів при здійсненні кредитних операцій // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 183-191. – ISSN 1993-0909
962031
   Питання граматики і лексикології української мови. – Київ, 1963. – 112 с.
962032
   Питання граматики іноземних мов. – К, 1964. – 135с.
962033
  Тютюгін В.І. Питання гуманізації кримінальної відповідальності та їх реалізація в деяких законодавчих новелах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 313-323. – ISSN 0201-7245
962034
  Білик Б.І. Питання дpужби наpодiв у куpсi iстоpiї СРСР / Б.І. Білик, Ю.А. Горбань, Н.Ю. Костриця. – Київ : Радянська школа, 1976. – 124c.


  У книжцi на фактичному i документальному матеpiалах висвiтлено питання бpатеpської дpужби i соцiалiстичного спiвpобiтництва наpодiв Радянського Союзу.
962035
  Погорєлов М.С. Питання дальшого зміцнення економіки радгоспів України / М.С. Погорєлов. – К., 1957. – 43с.
962036
  Дмитрук В. Питання делімітації та демаркації сухопутної частини українсько-російського державного кордону в нормативно-правовій базі України // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України, Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, О. Андрощук [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 11. – C. 197-204. – ISSN 2519-2760
962037
  Круц В.О. Питання демографії Трипільської культури // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, С.Д. Крижицький, В.Д. Баран [та ін.]. – Київ, 1993. – № 3. – С. 30-36. – ISSN 0235-3490
962038
  Ліпкан В.А. Питання демонтажу фінансового підгрунтя терористичних організацій // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 7. – С.10-18
962039
  Деревянко Б. Питання депутатської недоторканності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 3-6.
962040
  Ткаченко І.О. Питання держави та нової людини у творчості Іларіона // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 54-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Аналізуються погляди Іларіона на державу, людське буття в ній, формування нової людини.
962041
  Швидько Г.К. Питання держави та права в курсі історії України : З найдавніших часів до кінця 18 ст. / Г.Н. Швидько. – Харків : Основа, 2006. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.3(27)). – ISBN 966-333-295-6
962042
  Поліщук І.І. Питання державно-політичного будівництва в Україні середини XVII століття у працях І.П. Крип"якевича // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 29-36. – (Історія ; Вип. 34)


  Розглянуто погляди І. Крип"якевича на процес становлення української державності в середині XVII ст.
962043
  Ніщимна С. Питання державного кредитування вищої освіти // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 108-111. – Бібліогр.: на 18 пунктів
962044
  Стрілець В.В. Питання державного ладу України в діяльності українських радикал-демократів (1905-1936 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 83-85. – (Історія ; Вип. 56)


  Розглядається еволюція підходів українських радикал-демократів до питання державного ладу в Україні протягом 1905-1936 рр.
962045
   Питання державного регулювання викладання у ВНЗ дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Охорона праці" та "Цивільний захист" / О.І. Запорожець, А.В. Русаловський, В.М. Заплатинський, Б.Д. Халмурадов // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 11-13 : табл.
962046
  Сайкевич О.Д. Питання державного регулювання діяльності монополій у вітчизняній економічній літературі // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 237-251. – ISSN 0320-4421
962047
  Безбабіна О. Питання державного регулювання розвитку підприємництва // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 38-41
962048
  Сіваш О.М. Питання державного суверенітету в роботах учених-міжнародників Харківського університету (XIX ст.) // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 17-26. – ISSN 0201-7245
962049
  Желізняк В.М. Питання державного управління в Російській імперії за матеріалами анонімного донесення // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 468-471
962050
  Євсєєва Г.П. Питання державної мовної політики у діяльності парламентських партій та блоків // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 196-202. – (0). – ISSN 2078-9165
962051
  Федик І. Питання державної незалежності західноукраїнських земель у стосунках Комуністичної партії Західної України із польською владою та польськими комуністами // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 5 (83). – С. 19-24
962052
   Питання Державної премії України в галузі науки і техніки : указ Президента України від 31 травня 2016 р. № 230/2016 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 44, 14 червня 2016 року. – С. 28-33
962053
   Питання Державної премії України в галузі науки і техніки : указ Президента України від 31 травня 2016 р. № 230/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 17 (350), 22 червня 2016. – С. 4-8
962054
  Ухач В.З. Питання державності в ідеологічних концепціях і програмних документах українських націоналістів (30-40-х рр. XX ст.) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 32-36


  Поділяємо думку І. Патриляка, що без з"ясування того, якою бачили українські націоналісти майбутню Українську державу, а також як це бачення еволюціонувало в роки Другої світової війни, ми ніколи не зуміємо сінтезувати адекватного уявлення про ...
962055
  Гачкевич А. Питання джерел міжнародного права в працях Л.Ейрліха // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 113-118.
962056
  Славич Д.Д. Питання джерел та походження влади в теоретико-політичній спадщині І. Франка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 26-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 24). – ISBN 5-7707-0312-2
962057
  Масик Р. Питання дидиактики історії у діяльності польського історичного товариства (20-30-ті роки XX ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 544-561. – ISSN 2223-1196
962058
  Пшонка А.В. Питання дисциплінарної відповідальності прокурорів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 142-147. – ISSN 1563-3349
962059
  Пшонка А.В. Питання дисциплінарної відповідальності прокурорів // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 79. – С.198-205. – ISSN 0201-7245
962060
  Пронська Г.В. Питання диференціації правового статусу державного підприємства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 78-81. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  На підставі діючого законодавства і з урахуванням тенденцій його розвитку досліджуються питання правового становища державних підприємств. Обґрунтовується ідея необхідності та окреслюються основні напрями диференціації правового статусу цих ...
962061
  Гордієнко С.Б. Питання діагностики інфокомунікаційних мереж // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2016. – № 4 (44). – С. 85-89. – ISSN 2518-7678
962062
  Головаха І.П. Питання діалектичного матеріалізму в праці Й.П.Сталіна "Економічні проблеми соціалізму в СРСР / І.П. Головаха; АН УРСР. Рада науково-технічної пропаганди. – Київ : АН УРСР, 1953. – 48с.
962063
  Мірошниченко С. Питання діяльності органів прокуратури // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 46-51.
962064
  Корнякова Т. Питання діяльності прокуратури поза межами кримінально-правової сфери // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 3-7
962065
   Питання для проведення модульно-рейтингового оцінювання знань : студентів другого курсу біологічного факультету. – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 26с.
962066
  Скорупська Г.В. Питання добору новин у поглядах вітчизняних і зарубіжних науковців // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 15-20


  Аналізуються погляди вітчизняних і зарубіжних учених на питання добору новин, критерії та сили, що впливають на його кінцевий результат. Виявлені спільні риси та відмінності у поглядах вчених на зазначену проблему. It is analyzed the views of the ...
962067
  Ляшко С. Питання довідкових біографічних видань у моногафії В.С. Чишка "Біографічна традиція та наукова біографія в історії та сучасності України" // Українська біографістика : збірник наукових праць / НАНУ; Нац. біб-ка України ім Вернадського .Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 41-49. – ISBN 966-02-3596-8(серія); 978-966-02-4822-9(вип.4)
962068
  Жуков В.І. Питання договору експедиції // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 65-74
962069
  Барабаш Ю. Питання додержання Конституції при ініціюванні та проведенні всеукраїнських референдумів // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 10-17.
962070
  Кордубан М.В. Питання домашньої освіти ХІХ століття в педагогічній спадщині П.З. Тимошенко // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 295-305. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
962071
  Іщук С.І. Питання дослідження функціональної структури і зв"язків промислово-територіальних комплексів : теорія. Історія / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 18-25
962072
  Недо К. Питання доцільності використання медіації під час вирішення комерційних спорів // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 106-113
962073
  Зенова М. Питання доцільності законодавчих новел щодо скасування обов"язковості попереднього судового засідання в цивільному судочинстві // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 453-454
962074
  Мельницька Н.В. Питання доцільності запровадження штрафів у трудове законодавство України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 210-205. – (Право. Економіка. Управління)
962075
  Білик Б.І. Питання дружби народів у курсі історії СРСР / Б.І. Білик. – Київ, 1976. – 124с.
962076
  Маркевич О.П. Питання еволюції організму у світлі діалектичного матеріализму. / О.П. Маркевич. – К., 1960. – 19с.
962077
   Питання екології і ценології водних організмів Дніпра. – К, 1963. – 41с.
962078
  Волошкіна О.С. Питання екологічної безпеки поверхневих водних об"єктів / О.С. Волошкіна., Є.О. Яковлєв, В.М. Удод; Рада нац. безпеки і оборони України, Ін-т проблем нац. безпеки. – Київ, 2007. – 139с. – ISBN 978-966-581-978-3
962079
  Романчук Питання екологічної спрямованості інвестиційної діяльності в Україні / Романчук, С.В. Рилєєв // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 53-66. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
962080
   Питання економіки. – Х, 1929. – 135с.
962081
  Сугоняко М.С. Питання економіки в шкільному курсі історії СРСР та УРСР. / М.С. Сугоняко. – Київ, 1969. – 180с.
962082
  Фурдичко О. Питання економіки землекористування в сільському та лісовому господарстві: стан, проблеми, шляхи їх вирішення : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 8 (597). – С. 67-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
962083
   Питання економіки і організації водопостачання та зрошення. – К, 1960. – 76с.
962084
   Питання економіки і статистики. – К, 1965. – 236с.
962085
   Питання економіки колгоспного виробництва. – К, 1956. – 171с.
962086
  Цапу В.Ф. Питання економіко-географічного районування території з переважанням сільськогосподарського виробництва (На прикладі Півдня Молдавської РСР) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 158-166 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
962087
  Ващенко А.Т. Питання економіко-географічної науки в працях В.І. Леніна (До 100-річчя з дня народження) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 3-12. – Бібліогр.: 27 назв
962088
  Верба І. Питання економічного розвитку українців у національній політичній думці (кінець ХІХ - перша чверть ХХ ст.) / І. Верба, М. Кармазіна // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С. 142-153
962089
  Чухно А.А. Питання економічного стимулювання колективів підприємств. Вип. 10 // Віднос. розпод. і пробл. матеріал., стимулювання: Уст. міжвідом. наук. зб., 1959. – Т.17
962090
  Жученко В.С. Питання економічної історії Полтавщини в працях І.Ф. Павловського / В.С. Жученко, Л.В. Жученко // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 1999. – № 1/2. – С.116-134. – ISBN 966-7653-2-Х
962091
  Стрішенець О.М. Питання економічної теорії у працях І.Я. Франка / О.М. Стрішенець, М.М. Стрішенець, // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 10-14. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
962092
   Питання експериментальної ботаніки. – К, 1964. – 176с.
962093
   Питання експериментальної фонетики. – К, 1963. – 112с.
962094
  Приходько Л. Питання експертизи цінності архівних документів: зарубіжний досвід на працях Х. Дженкінсона // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 18-31. – ISSN 2306-4323
962095
  Гладун В. Питання еміграції кримських татар наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть у публікаціях Ісмаїла Гаспринського // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 4-7.
962096
  Кузьменко Л.Р. Питання енергетичної безпеки у випадку стихійного лиха // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 197-203. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
962097
  Поліщук С. Питання енергетичної незалежності України не може бути монополією окремих урядовців // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 8-9 : фото
962098
  Костенко В.С. Питання естетики в творчості О.П.Довженка : Дис... канд.філос.наук: / Костенко В.С.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1964. – 305л.
962099
  Калашник В.С. Питання естетики мови в працях Л. Булаховського // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 105-109


  Леонід Арсеньєвич Булаховський (1888-1961) - український та російський лінгвіст, проф. (1917), акад.к АН УРСР (1939), член-кор. АН СРСР (1946). Праці з історії рос. і укр. мов.
962100
  Фоменко О.С. Питання етнічних меншин у політичному дискурсі Сполучених Штатів Америки


  У статті розглядаються поняття, що з"явилися в американському політичному дискурсі у процесі асиміляції та американізації представників етнічних меншин. Також аналізуються терміни, що увійшли до глосарію політичної термінології внаслідок боротьби ...
962101
  Мацейків М. Питання етнічної психології в науковій спадщині О. Потебні // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 319-336. – ISBN 978-966-2241-22-8
962102
  Мацейків М. Питання етнічної психології у науковій спадщині Олександра Потебні // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 66-70
962103
   Питання етно-і глотогенезу східних слов"ян у працях І.І. Срезневського // Історико-лінгвістична славістика : вибр. праці / Г.П. Півторак. – Київ : Наукова думка, 2015. – С. 302-307. – ISBN 978-966-00-1476-3
962104
  Балагутрак М.П. Питання етнопсихології у науковій спадщині Олександра Потебні / Микола Балагутрак // Генеза етнопсихології в Україні ХІХ століття: історико-етнологічний аспект : монографія / М.П. Балагутрак. – Львів : Інститут народознавства НАН України, 2007. – С. 157-168. – ISBN 978-966-02-4577-8
962105
  Марущак А.І. Питання ефективності діяльності державних органів у сфері захисту інформаційного простору України // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 86-92
962106
  Полещук Т. Питання єдності та окремішності українців і росіян у науковій спадщині Юрія Венеліна // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 11. – С. 77-85. – ISSN 2078-6077


  Юрій Венелін (справжнє ім"я Георгій Гуца) — український історик, філолог, етнограф, фольклорист та медик. Один з основоположників слов"янознавства в Україні та Російській імперії.
962107
  Козицький М.Ю. Питання єдності українського народу в працях діячів ліберального руху кінця XIX - початку XX століття / М.Ю. Козицький, К.О. Шепель // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 19-28. – (Історія ; Вип. 35)


  На основі праць діячів ліберального руху України кінця XIX - початку XX ст. висвітлюються питання єдності українського народу. (М. Драгоманов. - С. 20-21, 25, 27; В. Антонович. - С. 21-23)
962108
  Васянович Г. Питання з курсу "Педагогіка вищої школи", які виносяться на іспит // Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – С. 60-64. – ISBN 966-7483-11-8
962109
   Питання забезпечення виконання покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у сферах культури, освіти, науки, молоді, спорту та охорони здоров"я : Указ Президента України від 28 грудня 2012 р. № 765 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 1, 15 січня 2013 року. – С. 75
962110
   Питання забезпечення гарантованих Конституцією України прав : наказ МОН України від 4.12.2013 р. № 1694 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 9 грудня (№ 49). – С. 7. – ISSN 2219-5793
962111
  Марочкін І.Є. Питання забезпечення доступу до правосуддя в судах господарської юрисдикції // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 69-71
962112
  Ковтун М. Питання забезпечення збереженості документів на сторінках журналу "Архіви України" // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 20. – С. 7-15. – ISSN 2306-4323
962113
  Нашинець-Наумова Питання забезпечення інформаційної безпеки в цивільній авіації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 96-99. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблемні питання забезпечення інформаційної безпеки в цивільній авіації. Під забезпеченням інформаційної безпеки в цивільній авіації розуміється комплекс справ, для вирішення яких потрібно поєднання заходів, адміністративного, ...
962114
  Бринь Т.О. Питання забезпечення конституційних прав і свобод людини в сучасних умовах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 26-34. – ISSN 0201-7245
962115
  Оніщенко О. Питання забезпечення позову в господарському та адміністративному процесі // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 20-24.
962116
  Примак В. Питання забезпечення позову в нормах процесуального законодавства України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 2. – С.76-84. – ISBN 966-667-078-Х
962117
  Скляр А.В. Питання забезпечення прав національних меншин як приклад асиметричності взаємин у двосторонніх відносинах між Україною та Румунією // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 214-220. – ISBN 966-7196-06-2
962118
  Рабінович П.М. Питання забезпечення соціалістичної доцільності в процесі здійснення норм радянського права // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 26-34
962119
  Малюська Анатолій Питання забезпечення та захисту прав національних меншин у передвиборних програмах кандидатів на пост Президента України 2010 року: порівняльний аналіз // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 10/11. – С. 46-49
962120
  Рожкова Г. Питання заборони російських телеканалів у контексті практики Європейського Суду з прав людини // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 203-205
962121
  Шклярук О.М. Питання загальної лінгвістики в трактаті Данте "De vulgari eloquentia" ("Про народне красномовство") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 463-467


  Трактат Данте "De vulgari eloquentia" цікавий тим, що це перша робота в історії нової Європи на філологічну тему, а її автор жив на межі двох епох-Середньовіччя та Відродження. Данте протиставляє живу народну мову й мертву писемну латину, яку вважає ...
962122
  Костюченко О.А. Питання законності в діяльності місцевих Рад по встановленню адміністративної відповідальності / О.А. Костюченко, В.М. Марчук // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
962123
  Пількевич В. Питання законодавчо - нормативного врегулювання орендних відносин та їх юридично - організаційні аспекти на сучасному етапі / В. Пількевич, К. Бабич // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.60-62
962124
  Маринчак Є.С. Питання законодавчого визначення правового статусу особи як зобов"язаної сторони у фінансових правовідносинах // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 111-117. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується проблематика законодавчого регулювання правового статусу осіб - платників обов"язкових платежів, як зобов"язаних суб"єктів фінансових правовідносин, з яких держава мобілізує кошти до централізованих фондів коштів. Звертається ...
962125
  Князевич Р.П. Питання законодавчого забезпечення реалізації конституційних змін щодо правосуддя // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 27-31. – ISBN 978-617-7530-15-1
962126
  Красноступ Г.М. Питання законодавчого забезпечення створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 66-73
962127
  Александров Д. Питання законодавчого закріплення методики оцінки об"єктів інтелектуальної власності при купівлі - продажу цілісних майнових комплексів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 64-68.
962128
  Грегуль Г.В. Питання законодавчого регулювання мови судочинства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 45-51
962129
  Дзейко Ж. Питання законодавчої техніки у працях професора Богдана Кістяківського // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 43-45
962130
  Каганович Л.М. Питання залізничного транспорту в звязку з стахановським рухом / Л.М. Каганович. – К, 1936. – 64с.
962131
  Землячов С.В. Питання залучення депозитних ресурсів вітчизняними і закордонними комерційними банками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядаються питання залучення депозитних ресурсів комерційними банками.
962132
  Гладкова Є.О. Питання запобігання насильницьким злочинам проти працівників ОВС // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 47-54. – ISSN 1999-5717
962133
   Питання запобігання та виявлення корупції : постанова КМУ від 04.09.2013 № 706 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 76, 11жовтня 2013року. – С. 261-267
962134
  Медведєв Ю.Б. Питання запровадження бухгалтерського обліку у Збройних Силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 49-51. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  Досліджено значення бухгалтерського обліку в Збройних Силах України та доведено його необхідність при веденні військового фінансового господарства. The article identifies the meaning of accounting in the Armed Forces of Ukraine and its necessity in ...
962135
  Романовська Н.Ю. Питання запровадження в Україні права «золотої акції» // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 39-43


  Досліджується питання такого спеціального права держави, як "золота акція". Заслуговує на увагу питання запровадження в Україні спеціального права "золотої акції", що достатньо широко застосовується у світовій практиці.
962136
  Недо К. Питання запровадження медіації в Україні // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 38-45
962137
  Скомороха Л. Питання запровадження стажування кандидатів на посади суддів в Україні та міжнародний досвід // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 266-276. – ISSN 0132-1331
962138
  Кучма О.Л. Питання зарахування до страхового стажу періоду надання особою послуг за договорами цивільно-правового характеру // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 287-291. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються особливості сплати внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування з сум винагород за договорами цивільно-правового характеру про надання послуг. Аналізуються поняття "праця", "роботи" та "послуги". Подано пропозиції щодо ...
962139
  Чухно А.А. Питання заробітної плати і підвищення продуктивності праці в промисловості // Наукові записки КДУ, 1956. – Т.15
962140
  Щербина В.С. Питання засобів законодавчої техніки у праці професора Фр. Жені "Законодавча техніка в сучасних цивільно-правових кодифікаціях" // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 63-64. – ISBN 978-617-7272-11-2
962141
  Єфименко А.П. Питання застосування акціонерних угод у корпоративних відносинах та підпорядкування їх іноземному праву // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 152-155
962142
  Тишлек С. Питання застосування досудової санації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 427-429
962143
  Беляневичі О.А. Питання застосування законодавства про приватизацію пам"яток культурної спадщини // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 91-97.
962144
  Давиденко С.В. Питання застосування норм інституту звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв"язку з примиренням з потерпілим // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 106. – С. 167-174. – ISSN 0201-7245
962145
  Базов В. Питання застосування судового прецеденту в адміністративному судочинстві // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 278-286. – ISBN 978-966-8909-91-7
962146
  Карпов Н.С. Питання затримання обвинуваченого, який перебуває в розшуку // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 216-224
962147
  Юркевич Ю.М. Питання захисту інтересів кредиторів у разі припинення юридичних осіб з правонаступництвом // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 120-126. – (Право. Економіка. Управління)
962148
  Макаренко Т.П. Питання захисту мов національних меншин у добу Української Центральної Ради // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 174-179. – ISSN 2077-1800
962149
  Пампуха І.В. Питання захисту об"єктів енергетичної інфраструктури України та деякі шляхи їх вирішення / І.В. Пампуха, С.П. Гришин, О.В. Мірошниченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 166-172. – ISSN 2524-0056
962150
  Виговський Олександр Питання захисту прав інвесторів при транскордонному розміщенні цінних паперів // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 85-89
962151
   Питання захисту прав людини і громадянина органами конституційної юрисдикції у сучасних умовах : матеріали Міжнар. конф., м. Ялта, 20-21 черв. 2013 р. / Конституційний Суд України ; [упоряд. О.І. Кравченко, К.О. Пігнаста, Я.В. Рибалко, С.І. Сидоренко ; відп. ред. А.С. Головін]. – Київ : Логос, 2013. – 239, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-734-2
962152
  Будянський В. Питання захисту прав на об"єкти промислової власності / В. Будянський, І. Коваль // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 55-59. – ISSN 1608-6422
962153
  Моісеєнко Ю.М. Питання захисту прав сторін договору банківського вкладу (депозиту) у проекті ГПК України // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юридичний ун-т імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 2 (85). – С. 158-164. – ISSN 1993-0909
962154
  Бущенко П.А. Питання захисту права на працю // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 25. – С. 35-39
962155
  Павлик О. Питання збереження пам"яток старовини в часописі "Археологічний літопис Південної Росії" // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 132-138
962156
  Назарук Е. Питання зв"язку людини з природою в "Мисливських усмішках" Остапа Вишні (вибрані аспекти) // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 89-96. – ISSN 2075-1486
962157
  Гізімчук С.В. Питання звільнення від кримінальної відповідальності за сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх діяльності / С.В. Гізімчук, І.А. Зінов"єва // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 197-204. – ISSN 0201-7245
962158
  Ільєва Н.В. Питання здійснення адміністративного контролю за нотаріальною діяльністю в Україні // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 41-44. – ISBN 978-966-927-199-0
962159
  Боднар В. Питання здійснення права на захист переважних прав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 13-17
962160
  Драган О. Питання здійснення прокурором функції представництва на стадії виконання судових рішень: матеріали судової практики // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 51-58
962161
   Питання здобуття вищої освіти деякими категоріями осіб : постанова Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2018 р. № 729 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 вересня (№ 176). – С. 4
962162
  Олефіренко Ю. Питання земле- та надрокористування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-31.
962163
   Питання землеробства на Півдні України. – К, 1964. – 335с.
962164
  Лісова Т.В. Питання землеустрою при формуванні адміністративно-територіальних утворень // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 86-93. – ISSN 0201-7245
962165
  Лисенков С.Л. Питання змісту і реалізації культурних прав і свобод у практиці Європейського суду з прав людини // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 22-31
962166
  Греченко В. Питання зобов"язального права доби Київської Русі у розробках професора Загоровського О.І. (друга половина ХІХ ст.) / В. Греченко, О. Марцеляк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 18-23. – ISSN 2524-0129


  Проаналізовано творчий доробок правника ХІХ ст. професора О.І. Загоровського, який працював в Київському, Харківському та Одеському (Новоросійському) університетах та зробив значний внесок у вивчення права Київської Русі. Основну увагу приділено його ...
962167
  Охендовський М. Питання зовнішнього та внутрішнього спостереження на виборах // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 40-42.
962168
  Горкун В.І. Питання зовнішньої політики у новій Програмі КПРС / В.І. Горкун. – Київ, 1962. – 52с.
962169
  Латанський В. Питання і відповіді Віктора Стуса // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна. – Київ, 2018. – № 3/4. – С. 175-178. – ISSN 0208-0710
962170
  Родіонова Л. Питання ідентичності сучасного інституціоналізму як напряму економічної думки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – C. 111-125. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  Згадується А.А.Чухно (стр.113)
962171
  Слободяник Р.Д. Питання ідеологічної боротьби і партійна пропаганда / Р.Д. Слободяник. – К., 1969. – 70с.
962172
  Ковалевська О.О. Питання іконографії Івана Мазепи у приватному листуванні Т. Цявловської та С. Білоконя // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 118-130. – ISSN 0320-9466
962173
  Ковалик І.І. Питання іменникового словотвору в східнослов"янсих мовах у порівнянні з іншими слов"янськими мовами / І.І. Ковалик. – Львів, 1958. – 155с.
962174
  Цюкало В. Питання імплементації міжнародно-правових норм у правову систему України // Слово Національної школи суддів України : загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2013. – № 1 (2). – С. 139-159
962175
  Мовчан Д.А. Питання імплементції в Україні зарубіжних підходів до нормативно-правового регулювання застосування поліграфа у процесі розкриття та розслідування злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 256-262
962176
  Шищенко П.Г. Питання інвентаризації та технологічної меліоративної оцінки ландшафтів України / П.Г. Шищенко, В.Т. Гриневецький // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 16-21. – Бібліогр.: 11 назв
962177
  Березняк Є.С. Питання інспектування роботи школи і вчителя / Є.С. Березняк, В.Г. Стіоса. – Вид 2-е, перероб. і доп. – Київ : Радянська школа, 1967. – 288, [4] с. – (Бібліотека директора школи)
962178
  Добряк Є.Д. Питання інституційної структуризації та нормативного забезпечення воєнної політики України / Є.Д. Добряк, Е.М. Лисицин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 11-18. – ISSN 2306-5664
962179
  Павленко О.О. Питання інтеграції складових системи "Наука - освіта - -виробництво" на рівні інноваційного розвитку вищих навчальних закладів / О.О. Павленко, О.Ю. Древаль // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 123-128. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215


  Проведений аналіз моделей вузів. Визначені переваги побудови університетської освіти на основі інтеграції "наука-освіта-виробництво". Запропоновані методичні підходи та розроблені етапи впровадження окремих інновацій, які формують інноваційний ...
962180
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 4. – 2006. – 454 с.
962181
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць. – Київ
Вип. 5. – 2007. – 288 с.
962182
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ. – ISBN 978-966-1543-40-8
Вип. 9. – 2011. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962183
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ. – ISBN 978-617-696-135-2. – ISSN 2308-0353
Вип. 10. – 2012. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962184
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ. – ISBN 978-617-696-422-3. – ISSN 2308-0353
Вип. 11 (за 2013р.). – 2014. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. На обкл. вид. вип. за 2013 р.
962185
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-564-0. – ISSN 2308-0353
Вип. 12. – 2017. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962186
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
Вип. 13. – 2017. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962187
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-644-9. – ISSN 2308-0353
Вип. 14. – 2017. – 202 с. – Присвячено Всеукраїнському тижденю права. Резюме укр., рос., англ. мовами
962188
   Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, Андрощук Г.О., Атаманова Ю.Є. [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-794-1. – ISSN 2308-0353
Вип. 15. – 2018. – 146 с.
962189
  Батова В. Питання інтелектуальної власності в договорах про науково-технічне співробітництво в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 5 (61). – С. 49-55
962190
  Зайківський О. Питання інтелектуальної власності в дослідженнях проблем національної безпеки / О. Зайківський, О. Оністрат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (100). – С. 29-40. – ISSN 2308-0361
962191
  Зайківський О. Питання інтелектуальної власності в дослідженнях проблем національної безпеки / О. Зайківський, О. Оністрат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (99). – С. 27-42. – ISSN 2308-0361
962192
   Питання інтенсифікації хмелярства. – К, 1972. – 86с.
962193
  Прикотенко Т.А. Питання інтересу дітей до навчання в педагогічній спадщині Й.Гербарта // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 82-87. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті висветлені погляди Й.Гербарта на проблему розвитку пізнавальних інтересів учнів як дієвого шляху формування їх позитивного ставлення до навчання, наводяться конктеретні рекомендації педагога щодо прийомів організації навчання, які сприяють ...
962194
  Сенченко В. Питання інформатизації органів місцевого самоврядування : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 54-55 : Табл. – ISSN 1810-3944
962195
  Цимбалюк В. Питання інформатизації податкового планування суб"єктів підприємницької діяльності (організаційно-правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.35-38
962196
  Баровська А. Питання інформування населення щодо цілей і завдань євроінтеграції у законодавстві Латвії // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 4. – С. 147-155.
962197
  Якимчук Н. Питання існування бюджетно-правової відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 79-84.
962198
  Назимко Є. Питання існування кримінально-процесуальних норм в санкціях Кримінального кодексу України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 8. – С. 90-94.
962199
  Чередниченко О.І. Питання іспаністики у творчій спадщині Є.В. Литвиненко : світлій пам"яті професора Є.В. Литвиненко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 3-5. – ISBN 966-581-373-0
962200
   Питання історичного матеріалізму. – Чернівці, 1971. – 103с.
962201
  Булаховський Л.А. Питання історичного розвитку мов у світлі праць Й.В. Сталіна з мовознавства / Л.А. Булаховський. – Київ : Радянська школа, 1951. – 32с.
962202
   Питання історичного розвитку української мови. – Харків, 1959. – 127с.
962203
  Плющ П.П. Питання історичного розвитку української мови в світлі праць Й.В. Сталіна з мовознавства / П.П. Плющ. – Київ : Радянська школа, 1953. – 115 с.
962204
  Єдлінська У.Я. Питання історичного синтаксису української мови / У.Я. Єдлінська. – Київ, 1961. – 106с.
962205
  Удод О.А. Питання історичної дидактики на сторінках "Українського історичного журналу" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 176-186. – ISSN 0130-5247
962206
  Стрільчук Л. Питання історичної пам"яті в сучасних українсько-польських взаєминах / Л. Стрільчук, А. Нінічук // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 63-67. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
962207
   Питання історії архітектури та будівельної техніки України. – Київ, 1959. – 304 с.
962208
   Питання історії Великої війни 1914-1918 рр.. – Чернівці, 1995. – 30 с.
962209
  Давтян Д. Питання історії вірмен Північного Причорномор"я у сучасній вірменській історіографії // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 98-102. – ISSN 1998-4634
962210
  Вовк А.І. Питання історії держави та права Київського князівства XIII-XV ст. в історичній і історико-правовій літературі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 73-79. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Піднімаються проблеми історії держави та права Київського удільного князівства другої половини ХІІІ - 70-х років XV ст. Подано історіографію першоджерел та наукових праць з цього питання.
962211
   Питання історії міжнародних відносин : матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми історії міжнародних відносин нового та новітнього часу", Одеса, травень 1996. – Одеса, 1996. – 244с.
962212
   Питання історії народів СРСР : республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків : Вища школа
Вип. 15. – 1973. – 148 с.
962213
   Питання історії науки і техніки. – Київ
№ 1. – 2007. – 52с. – резюме рос., англ. мовами
962214
   Питання історії науки і техніки. – Київ
№ 2. – 2007. – 52с. – резюме рос., англ. мовами
962215
   Питання історії науки і техніки. – Київ
№ 3/4. – 2007. – 84с. – резюме рос., англ. мовами
962216
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ
№ 1. – 2008. – 64с. – резюме рос., англ. мовами
962217
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ
№ 2 : (за матеріалами Міжнародної наукової конференції "Технічний музей: історія, досвід, перспективи"). – 2008. – 72с. – резюме рос., англ. мовами
962218
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 3 (7). – 2008. – 72 с. – Резюме рос., англ. мовами
962219
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 4 (8). – 2008. – 64 с. – Резюме рос., англ. мовами
962220
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 1 (9). – 2009. – 72 с. – Резюме рос., англ. мовами
962221
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 2 (10). – 2009. – 76 с. – Резюме рос., англ. мовами
962222
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 3 (11). – 2009. – 64 с. – Резюме рос., англ. мовами
962223
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 4 (12). – 2009. – 72 с. – Резюме рос., англ. мовами
962224
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 1 (13). – 2010. – 80 с. – Резюме рос., англ. мовами
962225
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ
№ 1 (17). – 2011. – 72 с. – Резюме рос., англ. мовами
962226
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (21). – 2012. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962227
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (22). – 2012. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962228
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (23). – 2012. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962229
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 4 (24). – 2012. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962230
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (25). – 2013. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962231
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (26). – 2013. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962232
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (27). – 2013. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962233
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 4 (28). – 2013. – 71 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962234
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (29). – 2014. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962235
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (30). – 2014. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962236
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (31). – 2014. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962237
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 4 (32). – 2014. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962238
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (33). – 2015. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962239
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (34). – 2015. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962240
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (35). – 2015. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962241
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 4 (36). – 2015. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962242
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (37). – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962243
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (38). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962244
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (39). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962245
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 4 (40). – 2016. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962246
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (41). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962247
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (42). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962248
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (43). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962249
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 4 (44). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962250
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 1 (45). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962251
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 2 (46). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962252
   Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2077-9496
№ 3 (47). – 2018. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962253
   Питання історії нового та новітнього часу. – Чернівці, 1994. – 132 с.
962254
   Питання історії нового та новітнього часу. – Чернівці, 1994. – 255 с.
962255
   Питання історії Придніпров"я. – Дніпропетровськ, 1990. – 144с.
962256
  Бровко О. Питання історії розвитку новели в теоретичній конструкції формалізму // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 134-139. – ISBN 978-966-171-312-2
962257
  Голобородько К. Питання історії східнослов"янських мов у зарубіжній лінгвістиці / Костянтин Голобородько // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 87-92. – ISSN 0320-3077
962258
   Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.]. – Київ : Вид-во Київського університету
Ч. 1. – 1963. – 167, [1] с.
962259
   Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.]. – Київ : Вид-во Київського університету
Ч. 2. – 1963. – 164 с.
962260
   Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці
Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – 2016. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962261
   Питання історії України = Issues of History of Ukraine : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет
Т. 19. – 2017. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
962262
  Верховський М.Н. Питання історії українського козацтва в працях М.О. Максимовича // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 153-155. – ISBN 5-7702-0775-2
962263
  Сатєєва Валентина Питання історії українського мовознавства XIX ст. в працях Й.О. Дзендзелівського // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 13-27. – Bibliogr.: Літ.: С. 26-27; 29 назв. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)
962264
  Мацько Л.І. Питання історії української літературної мови у праці М.А. Жовтобрюха "Мова української преси" // Українська мова в в освітньому просторі : навч. посібник / Л.І. Мацько. – Київ : Видавництво НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2009. – С. 318-322. – ISBN 978-966-660-472-2


  У статті проаналізовано внесок М. А. Жовтобрюха в дослідження української преси 19 - поч. 20 ст. Зокрема йдеться про висвітлення ученим дискусій навколо статусу української мови, мовної орієнтації видань, правопису, мовних особливостей друків та їх ...
962265
   Питання історії української мови. – К, 1970. – 196с.
962266
  Чабаненко В. Питання історії української мови в листах А.Ю. Кримського до П.Г. Житецького
962267
  Наєнко Г.М. Питання історії української мови у творах М. Максимовича // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 44-47. – ISBN 966-8188-08-X
962268
  Савельєв Ю.К. Питання історії філософії в працях Г.В. Плеханова // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 27-30
962269
  Мазур Г.П. Питання історіографії праводержавознавчих поглядів І.І. Петрункевича // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 144-148. – ISSN 1727-1584
962270
  Капіруліна С.Л. Питання ІХ Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 2 (132). – С. 47
962271
  Митрович К. Питання й поняття буття у Карла Ясперса // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 406-415. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
962272
  Барило О.Г. Питання кадрової політики у сфері цивільного захисту України / О.Г. Барило, С.П. Потеряйко, В.О. Тищенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 111-112. – Бібліогр.: 9 назв
962273
  Борисов В. Питання караності злочину у конституційному судочинстві (на прикладі заміни смертної кари довічним позбавленням волі) / В. Борисов, С. Гізімчук // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 147-157. – ISSN 0132-1331
962274
  Лихова С. Питання караності невиплати установлених законом виплат (у світлі міжнародних норм та стандартів) / С. Лихова, В. Топчій // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 60-67.
962275
  Савчук І.Г. Питання картографування економічного потенціалу та його реалізації у зовнішньоекономічних зв"язках прикордонних з Росією регіонів України // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (90). – С. 14-22 : мал. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-9780
962276
  Шалдирван П.В. Питання кваліфікації масових заворушень // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2003. – № 4. – С.42-48
962277
   Питання Київського національного університету імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 10 квітня 2008 року №315/2008 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Квітень (№ 4)


  1. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 12 січня 2000 року № 47 "Про призначення В.Скопенка Ректорм Київського національного університету імені Тараса Шевченка". 2. Міністерству освіти і науки України забезпечити ...
962278
   Питання Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка : Постанова КМУ від 29 липня 2009 р. № 795 // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Вересень (№ 8)


  Про надання КНУ імені Тараса Шевченка статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу.
962279
  Вакуленко М. Питання кирилично-латиничної транслітерації у контексті систематизації бібліографічних даних // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 15-21. – ISSN 1029-7200


  У статті викладено наукове обгрунтуваня , принципи транслітерації та кирилично-латиничні транслітераційні таблиці для української мови у контексті каталогізації бібліографічних данних.
962280
  Кудря В.О. Питання класифікації адміністративного примусу в діяльності органів внутрішніх справ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 243-248. – ISSN 1563-3349
962281
  Гладун О.М. Питання класифікації вибірок // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 8-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
962282
  Бєлих О.М. Питання класифікації дієслів сучасної німецької мови за семантичними критеріями // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 147-152. – ISSN 1729-360Х
962283
  Гончар О.В. Питання класифікації змінних, що використовуються при оцінюванні якості статистичних обстежень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 16-19 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
962284
  Ігнатенко В.М. Питання класифікації недоговірних зобов"язань // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 75-80. – ISSN 0201-7245
962285
  Євдокімова О.В. Питання класифікації санкцій КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 148-153. – ISSN 0201-7245
962286
  Огородніков В.І. Питання класифікації сучасних субаквальних відкладів крупних рівнинних водосховищ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 158-165. – (Географія ; Вип. 41)


  Проведено аналіз класифікації донних відкладів сучасних морських і континентальних водойм, дана їх коротка характеристика. На основі комплексних досліджень дніпровських водосховищ розроблена класифікація сучасних субаквальних відкладів за ...
962287
  Кудрявцева О. Питання класифікації та систематизації конституційних прав дитини в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 99-102. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлені питання класифікації та систематизації конституційних прав дитини в Україні. Автор обґрунтовує висновок про те, що система прав дитини є складовою системи прав людини. Законодавче унормування прав неповнолітньої людини необхідні для ...
962288
  Луценко І.Г. Питання класифікації тоталітарних сект та їх значення для протидії злочинності // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 211-222. – ISSN 2304-4556
962289
  Дараганова Н.В. Питання класифікації трудових спорів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 78-85. – ISSN 2222-5374
962290
  Удовиченко В.В. Питання класифікації туристичних формальностей у контексті розвитку та формування туристичних відносин / В.В. Удовиченко, Ю.Ю. Погоріла // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 66-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
962291
  Єрофєєв М.І. Питання кодифікації екологічного законодавства // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.5-15
962292
  Індиченко П.Д. Питання кодифікації земельного законодавства УРСР / П.Д. Індиченко, 1957. – 17с. – Окр. відб. із Збірника юридичного фак. (КДУ) № 10, 1957
962293
  Озьтюрк М. Питання козацтва в угодах між Османською державою, Польщею та Московією // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 627-642. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
962294
  Куц М.Т. Питання колгоспного будівництва на Україні (1929-1941 рр.) / М.Т. Куц. – Львів, 1965. – 280с.
962295
   Питання колгоспного права. – К, 1960. – 79с.
962296
  Матяш І.Б. Питання колективної пам"яті в роботі Міжнародної вищої архівної конференції в Парижі / І.Б. Матяш, Л.Л. Левченко // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 274-282
962297
  Виговський О.І. Питання колізійного регулювання застави майна в міжнародному обігу // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 5 (151). – С. 141-150. – ISSN 2312-1831
962298
   Питання Комітету з Державної премії України в галузі освіти : указ Президента України від 29 липня 2016 р. № 315/2016 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2016. – № 21 (354), 3 серпня 2016. – С. 26-29


  До складу Комітету також увійшли: ректор КНУ імені Тараса Шевченка, голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Л.В. Губерський та завідувач кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень КНУ, президент громадської організації ...
962299
   Питання Комітету з Державної премії України в галузі освіти : указ Президента України від 29 липня 2016 р. № 315/2016 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 61, 12 серпня 2016 року. – С. 35-39


  До складу Комітету з Державної премії України в галузі освіти входить ректор КНУ імені Тараса Шевченка, голова Спілки ректорів вищих навчальних закладів України Л.В. Губерський.
962300
  Волос С.О. Питання комплексного використання сировинних ресурсів Прикарпаття // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 41-47
962301
  Кушнір Л.М. Питання комплексного розвитку господарства Полтавської області : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Кушнір Л. М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 213л. – Бібліогр.:л.171-186
962302
  Кушнір Л.М. Питання комплексного розвитку господарства Полтавської області : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Кушнір Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
962303
   Питання комуністичного будівництва в рішеннях 21 з"їзду КПРС. – К, 1960. – 316с.
962304
   Питання комуністичного будівництва на сучасному етапі. – К, 1962. – 140с.
962305
  Калінін М.І. Питання комуністичного виховання / М.І. Калінін. – Київ, 1940. – 48с.
962306
   Питання комуністичного виховання молоді. – К, 1970. – 283с.
962307
  Литвин О.В. Питання конкурсного відбору і призначення на посади державних службовців // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2006. – № 53. – С. 8-15.
962308
  Артемчук О. Питання конституційних гарантій прав суб"єктів земельних правовідносин // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 4 (384). – С. 21-24. – ISSN 2313-559X
962309
  Чуйко З. Питання конституційних засад національної безпеки в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 137-139. – ISSN 1993-0909
962310
  Гончаренко О. Питання конституційного закріплення права на життя ненародженої дитини // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 90. – ISSN 0132-1331
962311
  Сергієнко О.В. Питання контролю (нагляду) органів публічної влади в галузі містобудівної діяльності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 18-23
962312
  Томчук Н. Питання кооперації в історико-економічних дослідженнях М.І. Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-55. – (Економіка ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано питання кооперації в творах М.І. Зібера. Висвітлюються наукова позиція М.І.Зібера, які є свідченням його високої нацональної свідомості. It is analyzed the problems of cooperation in the creation of M.I. Ziber"s. The scientific position ...
962313
  Дідківська Л.В. Питання кооперації в науковій спадщині Є.Є.Слуцького // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 293-301. – ISSN 0320-4421
962314
   Питання координації діяльності деяких наукових установ : постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2014 № 473 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 78, 7 жовтня 2014 року. – С. 38
962315
  Савостенко Т. Питання координації трудової міграції населення України / Т. Савостенко, О. Івашина // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 96-105
962316
  Єфименко А.П. Питання корпоративного управління у Законі України "Про акціонерні товариства" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 169-179
962317
  Єрмоленко В.М. Питання корпоративної етики в окремих сферах юридичної науки // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 28-31. – ISBN 978-966-7957-18-6
962318
  Зеров М. Питання Котляревський - Осипов у новому досліді // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 13-17. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
962319
  Шевчук В.М. Питання криміналістичної профілактики злочинів та її роль у побудові методики розслідування контрабанди // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.36-44
962320
  Вознюк А.А. Питання кримінально-правового регулювання видачі та передачі осіб, яки вчинили злочини // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 4 (128). – С. 38-45
962321
  Дячук С.І. Питання кримінально-правової кваліфікації повторності злочинів за правилами про їх сукупність // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 5 (8). – С. 101-109
962322
  Тарасевич Т.Ю. Питання кримінально-правової кваліфікації суб"єктивної сторони злочинів, що вчиняються медичним працівником як спеціальним суб"єктом злочину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 310-314. – ISSN 2219-5521
962323
  Гаврилюк Л.В. Питання кримінально-процесуальної відповідальності слідчого // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 207-215.
962324
  Фріс П. Питання кримінального права в контексті кримінально-правової політики // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 73-80. – ISSN 0132-1331
962325
  Брайнін Я.М. Питання кримінального права в творах А.І. Герцена // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 25-27
962326
  Тихенко С.І. Питання кримінального права і боротьби зі злочинністю в працях В.І. Леніна / С.І. Тихенко, П.С. Матишевський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 63-72. – (Серія права ; № 11)


  Высказывания В.И. Ленина по вопросам уголовного права и борьбы с преступностью полностью сохранили свою актуальность вплоть до настоящего времени, представляя собой ценные указания в данной области.
962327
  Михеєнко М.М. Питання кримінального процесу в Постановах Пленуму Верховного Суду УРСР 1974-1975 років // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 50-58. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда УССР и высказываются суждения автора по процессуальным вопросам, возникающим при объяснении встречных обвинений в одно дело, а также при возвращении товарищеским судом народному ...
962328
  Білоус І.Д. Питання кримінальної відповідальності за вчинення тероризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-71. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Боротьба з тероризмом - дуже важлива проблема сучасності. Однією з необхідних її складових є чітке кримінально-правове врегулювання відповідальності за вчинення зазначеного протиправного діяння. Указані питання розглядаються з позицій необхідності ...
962329
  Мельник П.В. Питання кримінальної відповідальності за злочини в сфері охорони і раціонального використання земель // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 316-319
962330
  Бульба І.В. Питання кримінальної відповідальності за погрозу вбиством // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 8. – С. 129-136. – ISSN 2304-4556
962331
  Бердник І.В. Питання кримінальної відповідальності за фальсифікацію виборчих документів, документів референдуму, фальсифікацію підсумків голосування та порушення законодавства про референдум // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 540-545. – ISSN 1563-3349
962332
  Молочко П. Питання кримського регіону у зовнішньополітичних стратегіях політичних партій Росії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 44 : Курасівські читання - 2009. Політичний простір України: регіональні виміри. – С. 280-288. – ISBN 978-966-02-5496-1
962333
  ДзюбаМ.Т Питання Криму та Чорноморського флоту у відносинах України і Росії / ДзюбаМ.Т, О.І. Сторожук, А.І. Зарицька // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 146-151


  У статті розглянуто історію приєднання Криму до України, історію створення Чорноморського флоту, питання розподіїу Чорноморського флоту СРСР, угоду 1997 та 2010 року стосовно статусу Російського Чорноморського флоту на території України,, плюси і ...
962334
  Носкова А.Є. Питання культури професійного мовлення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 441-446
962335
  Гуцал І.Ю. Питання легалізації евтаназії в Україні: іноземний досвід // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 128-133
962336
  Щетініна І.М. Питання легітимації законності в царині філософії права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
962337
  Конев К.С. Питання легітимності здійснення податковими органами оперативних перевірок і судове оскарження їх результатів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 309-315. – ISSN 1563-3349
962338
  Головченко В. Питання легітимності ризиків за договором купівлі-продажу майнових прав на житло / В. Головченко, О. Головченко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2011. – № 24 (309). – С. 5-7
962339
   Питання лексикології і граматики. – Дніпропетровськ, 1979. – 91с.
962340
  Бистрицька Елла Питання ліквідації Греко-католицької церкви у контексті радянсько- ватиканського протистояння // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 4 (82). – С. 26-30
962341
   Питання лікування, вторинної профілактики тромбозу глибоких вен нижніх кінцівок і тромбоемболії легеневої артерії // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 70-74. – ISSN 2224-0586
962342
   Питання літератури. – К, 1962. – 207с.
962343
   Питання літератури і мистецтва в документах 25 з"їзду КПРС. – Одеса, 1976. – 20с.
962344
   Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1966-
Вип. 5. – 1998. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
962345
   Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1966-. – ISSN 0321-1215
Вип. 6. – 2000. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
962346
   Питання літературознавства : науковий збірник. – Чернівці, 1966-. – ISSN 0321-1215
Вип. 7. – 2000. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
962347
   Питання літературознавства : Науковий збірник. – Чернівці, 1966-. – ISSN 0321-1215
Вип. 10. – 2003. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
962348
   Питання літературознавства : Науковий збірник. – Чернівці : Рута, 1966-. – ISBN 966-568-658-5
Вип. 11 (68). – 2004. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
962349
   Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці : ЧНУ, 1966-. – ISSN 2306-2908
Вип. 92. – 2015. – 200 с. – до 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы"
962350
   Питання літературознавства = Pytannia Literaturoznavstva : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці : ЧНУ, 1966-. – ISSN 2306-2908
Вип. 94. – 2016. – 231 с. – До 1993р. назва ж-лу "Вопросы русской литературы". Резюме укр., рос., англ. мовами
962351
   Питання літературознавства = Pytannia Literaturoznavstva : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці : ЧНУ, 1966-. – ISSN 2306-2908
Вип. 95. – 2017. – 240 с. – До 1993р. назва журналу "Вопросы русской литературы". Резюме укр., рос., англ. мовами
962352
   Питання літературознавства = Pytannia Literaturoznavstva : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці : ЧНУ, 1966-. – ISSN 2306-2908
Вип. 96. – 2017. – 264 с. – До 1993р. назва журналу "Вопросы русской литературы". Резюме укр., рос., англ. мовами
962353
   Питання літературознавства і мовознавства. – Х, 1965. – 92с.
962354
   Питання літературознавства та мовознавства. – Харків, 1967. – 248 с.
962355
  Москаленко Ф.Я. Питання логіки в працях Г.В. Плеханова // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 14-17
962356
  Бризіцький М. Питання любіювання у сучасній вітчизняній юридичній літературі
962357
   Питання майстерності. – Дніпропетровськ, 1969. – 172с.
962358
  Корнійчук Л.Я. Питання марксистсько-ленінської економічної думки на Україні в іскріський період / Л.Я. Корнійчук. – К, 1978. – 68с.
962359
   Питання марксистсько-ленінської теорії на 21 з"їзді КПРС. – К, 1960. – 48с.
962360
  Ткаченко Володимир Володимирович Питання матеріально-побутового забезпечення українських учених у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 125-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті розглядаються засади, на яких здійснювалося матеріально-побутове забезпечення українських учених у період від встановлення радянської влади в Україні і до початку Другої світової війни. Висвітлюються найбільш показові аспекти, пов"язані з ...
962361
  Завальнюк О. Питання матеріальної підтримки, допомоги і соціального захисту громадян у діяльності урядів УНР (грудень 1918 - листопад 1919 рр.) // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 341-351. – ISBN 978-617-7062-20-1
962362
  Гнатишин О. Питання мелодики в українських музикологічних дослідженнях (концептуальний аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 31-45. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794
962363
   Питання методики викладання історії КПРС на вечінрій та заочній формах навчання. – К, 1975. – 57с.
962364
  Масальський В.І. Питання методики граматики, правопису і розвитку мови учнів. / В.І. Масальський. – К., 1953. – 136с.
962365
  Іщенко О.М. Питання методики і методології пізнання демократії та демократизації українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 23. – С. 213-224
962366
  Ніколенко Л.Д. Питання методики повторення. / Л.Д. Ніколенко. – Київ, 1968. – 119 с.
962367
  Леонов Ю.І. Питання методики політичного навчання / Ю.І. Леонов. – К, 1983. – 172с.
962368
  Пістун М.Д. Питання методики прогнозування розвитку АПК низового адміністративного району / М.Д. Пістун, Н.І. Провотар, В.А. Дорошук // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 27-36. – ISBN 0201-8683
962369
  Мотлях Олександр Іванович Питання методики розслідування злочинів у сфері інформаційних комп"ютерних технологій : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Мотлях О.І.; Акад. адвокат. України. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
962370
  Огородник І.В. Питання методології в працях українських фізіологів кінця XIX - початку XX ст. // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 23
962371
  Агафонова Н. Питання методології дослідження феномену конституційної реформи // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 29-34. – ISSN 2220-1394
962372
  Агафонова Н.В. Питання методології дослідження феномену конституційної реформи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 320-326. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
962373
  Лісовський П.М. Питання методології національної безпеки України / П.М. Лісовський. – Київ : Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – 158с. – ISBN 966-660-275-X
962374
  Чухно А.А. Питання методології політичної економії // Комуніст України, 1965. – №2
962375
  Берназюк Я. Питання методології проведення наукових досліджень у сфері конституційного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 186-198. – ISSN 1026-9932
962376
  Кучеренко С.В. Питання методології українознавства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 58-67
962377
  Павко А.І. Питання методологічної рефлексії у політико-правовій спадщині Б. Кістяківського // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 120-126
962378
  Солдатов В.І. Питання методу в діалектичному матеріалізмі / В.І. Солдатов. – К., 1968. – 46с.
962379
  Копейчиков В.В. Питання механізму соціалістичної держави // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 28-33
962380
  Лучук І. Питання мистецтва поетичного в епістолярії Миколи Мірошниченка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 38-62. – ISSN 0130-528Х


  Оприлюднено 26 листів М. Мірошниченка до І. Лучука, написаних у період від 1991 до 2008 року. У цих листах автор особливу увагу звертав на питання мистецтва поетичного, зокрема на паліндромію. Опублікований епістолярій висвітлює низку аспектів ...
962381
  Булат Т. Питання мистецької обробки та виконавської інтерпретації української народної пісні // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 313-321. – ISBN 1-55195-156-8
962382
  Додіна Є.Є. Питання митного контролю вантажів гуманітарної допомоги, яка прямує до релігійної організації в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 35-49.
962383
  Буткевич С.А. Питання міжвідомчої взаємодії у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2011. – № 1 (15). – С. 13-16
962384
   Питання Міжвідомчої ради з координації фундаментальних і прикладних досліджень в Україні : постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 526 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 липня (№ 127). – С. 10
962385
  Грицун О.О. Питання міжнародно-правового регулювання інформаційного тероризму // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 312-317. – ISSN 2219-5521


  У статті надається аналіз діяльності та відповідних документів міжнародних і регіональних організацій, присвячених проблематиці інформаційного тероризму, а також огляд теоретичних концепцій щодо розуміння цього поняття. Це дає змогу визначити основні ...
962386
  Волкова Питання міжнародно-правового регулювання трансплантації людських клітин і тканин / Волкова, 0.0. // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 478-483. – ISSN 1563-3349
962387
  Мінгазутдінова Г. Питання міжнародного культурного співробітництва України в Раді Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 318-321.
962388
  Шумілов А. Питання міжнародного права в конституціях постсоціалістичних держав // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.146-148. – ISSN 0132-1331
962389
  Савчук К.О. Питання міжнародного права в працях українських правознавців XVIII - початку XIX сторіч // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів VI Всеукр. наук.-практ. конф. 24 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України [та ін. ; редкол.: Ю.Л. Бошицький, Ю.С. Шемшученко, О.В. Чернецька]. – Львів : СПОЛОМ, 2015. – С. 9-10. – ISBN 978-966-919-107-6
962390
  Білорицький Г.О. Питання міжнародного права і прав людини в конституціях країн СНД та праві держави Ізраїль (порівняльний аналіз) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С. 557-562. – ISSN 1563-3349
962391
  Галущенко Г.В. Питання міжнародного приватного права у міжнародних договорах України про правову допомогу / Г.В. Галущенко. – Київ : Юстініан, 2005. – 472 с. + Додаток: с. 189-469. – Бібліогр.: с. 178-188. – ISBN 966-8257-15-4
962392
  Довгерт А. Питання міжнародного приватного трудового права // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 110-131


  Проблеми правового регулювання міжнародних трудових відносин у правовій доктрині колишнього СРСР.
962393
  Нікольников Г.Л. Питання міжнародного робітничого і комуністичного рухув курсі новітньох історії. / Г.Л. Нікольников. – К, 1979. – 160с.
962394
  Одайник Б.М. Питання міжнародного співробітництва України в сфері охорони культурної спадщини // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 143-149
962395
  Кияниця І.П. Питання міжнародної правосуб"єктності земель у конституційному праві ФРН // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 90-94. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Розглядається конституційно-правовий механізм реалізації міжнародної правосуб"єктності німецьких земель. The constitutional-legal mechanism of international law subordination to territories is investigated.
962396
  Супрун В.О. Питання міжнародної соціалістичної спеціалізації виробництва / В.О. Супрун. – К., 1973. – 167с.
962397
  Виговський О. Питання міжнародної уніфікації чекового законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 96-99


  У статті розглядаються питання уніфікації правового регулювання міжнародного чекового обігу на універсальному та регіональному рівнях.
962398
  Дарова А.Т. Питання мікрогеографії виноградарства в неспеціалізованих зонах (На метеріалах Сокирянського району Чернівецької області) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 93-100 : Табл.
962399
   Питання Міністерства освіти і науки : розпорядження КМУ від 25.12.2013 р. № 1053-р // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 14 січня (№ 6). – С. 4
962400
   Питання Міністерства освіти і науки України : Указ Президента України від 25.04.2013 № 240/2013 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 2013. – № 34, 10 травня 2013 року. – С. 38-45
962401
  Баратов Г.Ф. Питання місцевого господарства і фінансів / Г.Ф. Баратов. – К., 1962. – 108с.
962402
   Питання мічурінської біології. – К, 1949. – 516с.
962403
   Питання мічурінської біології. – К, 1953. – 392с.
962404
   Питання мічурінської біології. – К, 1954. – 272с.
962405
   Питання мови і літеіратури. – Львів, 1960. – 196с.
962406
   Питання мови та літератури зарубіжних країн. – Львів, 1958. – 115с.
962407
  Панчук Г.Д. Питання мови у листуванні Володимира Гнатюка й Михайла Грушевського // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 32-35. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
962408
  Гладіна Г.І. Питання мовленнєвої культури та стилістики / Г.І. Гладіна, В.К. Сеніна. – Київ : Факт, 1997. – 160с. – Бібліогр.: Бєблєогр.:с.158. – ISBN 966-7274-07-1
962409
  Демедишина Н. Питання мовленнєвої та комунікативної діяльності державних службовців у працях українських дослідників // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 70-76.
962410
  Алексєєва Вікторія Питання мовної культури у шкільному курсі української мови // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 100-103. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проаналізовано змістове наповнення чинної програми та підручника з рідної мови для п"ятого класу матеріалом із культури мови, виявлено типові помилки у мовленні п"ятикласників та запропоновано види роботи, які активізують пізнавальну ...
962411
  Турчак О.М. Питання мовної політики в сучасній Україні // Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / О.В. Дашевська, Р.М. Ключник, Д.В. Прошин, Ю.Й. Семчук, О.М. Турчак. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 98-123. – ISBN 978-966-434-365-4
962412
  Приступенко Т. Питання мовної політики в Україні на сучасному етапі
962413
  Чухліб Т. Питання мовної політики сусідніх держав на заняттях з української мови у вищій школі / Т. Чухліб, Л. Скуратівська // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 259-267. – ISSN 2413-3094
962414
  Сіменко І.В. Питання моделювання методики діагностики якості організаційних структур управління підприємствами / І.В. Сіменко, І.М. Прудникова // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 148-155. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
962415
  Чекаленко Л.Д. Питання модернізації в контесті інтеграційних процесів у СНД // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 82-90. – ISBN 978-966-02-8033-5
962416
  Чекаленко Л.Д. Питання модернізації в площині інтеграційних процесів СНД // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 1 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – C. 4-9. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2519-2213
962417
  Пісьменна К. Питання модернізації джерел господарсько-правового регулювання функціонування суднобудівної промисловості в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 68-71.
962418
  Кузьменко А.П. Питання модернізації навчальних програм математичного циклу з підготовки інженерів-програмістів у контексті парадигми сталого розвитку / А.П. Кузьменко, Н.Б. Єпік, В.М. Кузьменко // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 71-76. – ISBN 978-966-7359-77-5
962419
  Лойко К.М. Питання моралі та морального виховання трудящих у працях В.І.Леніна / К.М. Лойко. – Харків, 1970. – 128с.
962420
  Пасічник В. Питання музичного слов"янознавства у науковій спадщині Володимира Гошовського // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 72-86. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794
962421
  Ясіновський Ю. Питання музичної форми у піснеспівах сакральної монодії Східного обряду (за нотолінійними транскрипціями ранньомодерної доби) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 41-51. – ISSN 2224-0926


  "Головне завдання нашої статті — засигналізувати напрямки поглиблених і спеціялізованих досліджень музичних текстів української рецепції cакральної монодії у записах лінійною нотацією. Ця проблематика передбачає всебічний і комплексний аналіз як ...
962422
  Капіца Ю. Питання наближення митного законодавства України з захисту прав інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 40-45. – ISSN 1608-6422
962423
  Бондар Л. Питання навчання і виховання в поглядах К.Ушинського і В.Сухомлинського // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-15. – ISSN 0131-6788
962424
  Ярмак В.І. Питання надсегментного членування мовленнєвого потоку в методичному доробкові кандидата філологічних наук, доцента Ірини Петрівни Бондар (на матеріалі сербської мови) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 181-191. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізується комплекс питань, пов"язаних з концепцією викладання Іриною Петрівною Бондар основ сербської акцентуації студентам. У центрі уваги суперсегментний рівень, тобто просодичне, надсегментне членування мовленнєвого потоку, виокремлення ...
962425
  Потьомкін А.О. Питання наступного конституційного контролю законів України про внесення змін до конституції України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 238-245. – ISSN 1563-3349
962426
   Питання науково-атеїстичного виховання в школі. – К, 1962. – 239с.
962427
   Питання наукового атеїзму. – К, 1963. – 124с.
962428
  Курдюмова О.А. Питання наукового комунізму в курсі суспільствознавства / О.А. Курдюмова. – Київ, 1971. – 112с.
962429
  Плакіда В. Питання наукової організації управління в колгоспах // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 28-31
962430
  Порев С.М. Питання науковості в контексті розмежування фундаментальних і прикладних досліджень // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 26-31. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (39)). – ISSN 1683-3309
962431
   Питання нафтогазоносності України. – Київ : Наукова думка, 1964. – 164с.
962432
  Вовканич І. Питання національних меншин у політиці Румунії щодо України у посткомуністичний період / І. Вовканич, О. Златін // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 274-284. – ISBN 978-617-7333-48-6
962433
  Македон Л. Питання національного виховання в поетичному доробку Д.Білоуса та педагогічних творах Г.Ващенка // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 412-417. – ISBN 966-7053-09-1
962434
   Питання Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" : постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.1993 р. № 558 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2015. – № 84, 30 жовтня 2015 року. – С. 21


  Позначку "Опублікуванню не підлягає" знято Указом Президента України від 28 травня 2015 року № 293/2015.
962435
  Пінчук Ю.А. Питання національного самоусвідомлення у студії М. Костомарова "Гетманство Бруховецкого" // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (490). – С. 179-189. – ISSN 0130-5247
962436
   Питання Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка : Указ Президента України від 4 жовтня 2017 р. № 305/2017 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І., Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 81, 17 жовтня 2017 року. – С. 5
962437
   Питання Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : указ Президента України від 12.05.2015 р. № 266 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 13 (319), 3 червня 2015. – С. 7
962438
  Брацка М. Питання національної ідентичності та імагологічні контексти у польській та українській літературах першої половини ХІХ століття // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 726-729


  Монографія Катажини-Кравчик "Формування національної ідентичності та образ поляка й українця в польській і українській літературах першої половини XIX століття".
962439
  Прушковська І. Питання національної ідентичності турків крізь призму драматургії // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 17. – С. 399-414
962440
  Ленін В.І. Питання національної політики і пролетарського інтернаціоналізму / В.І. Ленін. – Київ, 1967. – 176с.
962441
  Ленін В.І. Питання національної політики і пролетарського інтернаціоналізму / В.І. Ленін. – Київ, 1972. – 174с.
962442
  Дровозюк С. Питання національної свідомості селянства 20–30-х років ХХ століття в українській історіографії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2002. – Вип. 13. – С. 30-33
962443
  Челак О. Питання національної системи електронного урядування в контексті взаємовідносин зі сферами життєдіяльності українського суспільства // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 7-11
962444
   Питання Національної служби посередництва і примирення. 30.12.№1393/2000 // Офіційний вісник України : щотижневий збірник актів законодавства / Міністерство юстиції України. – Київ, 2001. – № 1/2, ч. 1. – С.74
962445
  Козярська Г.О. Питання нейтралітету в контексті відносин Україна-НАТО // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 170-172.
962446
  Вдовенко В.М. Питання нейтралітету у зовнішній політиці України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 143-151.
962447
  Льовін А.В. Питання нептунію та америцію в міжнародному атомному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 66-67.
962448
  Павленко В. Питання нерозповсюдження ядерної зброї в системі міжнародних відносин 1991-2014 рр. / В. Павленко, М. Заболотна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-37. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано значення нерозповсюдження ядерної зброї в 1991-2014 рр. Виокремлено основні аспекти політики ядерних держав щодо нерозповсюдження в умовах сучасної світобудови. В статье проанализировано значение нераспространения ядерного ...
962449
   Питання нової і новітньої історії : республіканський міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Харків : Вища школа, 1965-
Вип. 22. – 1976. – 132 с.
962450
   Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965-. – ISBN 5-7763-2466-1
Вип. 40. – 1994. – 194 с.
962451
   Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965-. – ISBN 5-7763-9967-Х
№ 41. – 1995. – 196 с.
962452
   Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965-. – ISBN 5-7763-9045-1
№ 43. – 1997. – 182 с.
962453
   Питання нової та новітньої історії : міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Інститут змісту і методів навчання Міносвіти України, 1965-. – ISBN 5-7763-9045-1
Вип. 44. – 1998. – 235 с.
962454
   Питання нової та новітньої історії європейських соціалістичних країн. – Ужгород, 1969. – 288 с.
962455
  Плахтій А. Питання нормативно-правового регулювання інформаційно-комунікаційного забезпечення бібліотеками електронного урядування в Україні // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 49-50
962456
  Комарницька І.Ю. Питання нормативно-правового регулювання пам"яткоохоронної діяльності в сучасній Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 72-77
962457
  Пелипась М.І. Питання нормативності різних одиниць і явищ структури української мови в інтерпретації Максима Рильського // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 141-152
962458
   Питання нотаріального права. – К, 1962. – 168с.
962459
  Євграфова Є.П. Питання об"єктивності права (теоретичні аспекти) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 47-54. – ISSN 1563-3349
962460
  Дручек О.В. Питання об"єктно-суб"єктного складу правового нігілізму // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 91-98
962461
  Макеєва О. Питання обліку витрат на поліпшення основних засобів // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 102-108. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
962462
  Цвєткова Н.М. Питання обліку фінансових результатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-74. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто організацію обліку фінансових результатів відповідно до нового плану рахунків і національних стандартів бухгалтерського обліку. Надано пропозиції з поліпшення обліку фінансових результатів.
962463
  Лень В. Питання обмеженої осудності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 82-87.
962464
  Горбачов В.П. Питання обов"язковості вказівок прокурора та вирішення суперечностей між слідчим і прокурором у Російській імперії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 35-45. – ISSN 1999-5717
962465
  Ковальчук О. Питання обрання виборчої системи в Україні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.48-52. – Бібліогр.: 11назв
962466
  Постриган С. Питання обробки та захисту персональних даних під час клінічних випробувань // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Суб"єкти обробки, труднощі імплементації та практичні рекомендації".
962467
  Колесник В. Питання однозначності у викладенні кримінальних процесуальних вимог щодо підготовки й проведення негласних (розшукових) дій // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 114-119. – ISSN 2409-4544
962468
  Гирич І. Питання окремішності й федералізму в часи Київської громади. Ексклюзивність і всестановість українства. О. Кістяківський як поміркований українофіл // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 257-264. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
962469
   Питання ономастики. – К, 1965. – 308с.
962470
  Стрільчук Л. Питання опіки над місцями національної памяті в сучасних українсько-польських взаєминах // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 65-70. – ISSN 2305-9389
962471
   Питання оплати праці в колгоспах. – К, 1960. – 140с.
962472
   Питання оплати праці працівників Національної академії державного управління при ПрезидентовіУкраїни, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту законодавства Верховної Ради України, посади яких не належать до посад державної служби : постанова Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 р. № 930 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 13 грудня (№ 235). – С. 10
962473
  Розколупа Н. Питання оплати праці працівників публічних бібліотек // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 9-11
962474
  Федоренко А.В. Питання оподаткування операцій із цінними паперами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 58-71 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
962475
  Мандра Г. Питання оподаткування податком на додану вартість послуг, які надаються портами України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 87-89. – ISSN 0132-1331
962476
  Менджул М.В. Питання оптимізації зобов"язань, зумовлених ратифікацією Конвенції про кіберзлочинність // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 3 (125). – С. 70
962477
  Боровицька А.Г. Питання оптимізації органів державного управління і контролю у галузі ведення державного водного кадастру України // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 87-89. – ISSN 2413-7189
962478
  Пономаренко Є. Питання оптимізації покарання за згвалтування/ // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 107-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
962479
  Руденко Н.В. Питання оптимізації регулювання зайнятості в умовах відкритої економіки України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 120-126.
962480
  Москвич Л.М. Питання оптимізації фукціонування судової системи // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-43.
962481
  Макода С.Л. Питання організації бухгалтерського обліку в умовах міжнародної інтеграції // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 206-211. – (Економічні науки)
962482
  Гетьманець О.П. Питання організації зовнішнього контролю в бюджетному процесі в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 24-28
962483
  Савенко Володимир Андрійович Питання організації обміну даними в БД з розподіленим введенням інформації та об"єктною реалізацією збереження даних // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-43. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто проблеми актуалізації даних у розподілених корпоративних БД з децентралізованим введенням інформації і централізованим контролем якості. Проведено аналіз альтернативних варіантів поєднання перевірених даних від різних джерел ...
962484
  Ліненко М. Питання організації примусового лікування наркозалежних осіб, що вчинили злочини / М. Ліненко, І. Митрофанов // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 5. – С. 90-95
962485
  Давиденко Л. Питання організації роботи та управління в органах прокуратури / Л. Давиденко, П. Каркач // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.12-16
962486
  Язиніна Р.О. Питання організації сировинних зон консервних заводів УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 86-90. – Бібліогр. 3 назви
962487
   Питання організації та діяльності спільних підприємств // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 143-156
962488
  Крамар І.В. Питання організованої демократії в працях Йозефа А. Шумпетера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
962489
  Гук О.В. Питання освіти молоді у педагогічній спадщині Григорія Ващенка // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 127-131. – ISSN 2045-146X
962490
  Остряков Я.О. Питання острову Коса Тузла в українсько-російських відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 117-122
962491
  Філіп"єв А.О. Питання отримання адвокатом інформації про зміст норм іноземного права під час представництва в цивільному судочинстві // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 34-37.
962492
  Мадей А.С. Питання охорони історико-культурної спадщини України в сучасній періодиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 305-309


  Уперше проблему охорони історико-культурної спадщини України вивчено з точки зору соціальних комунікацій. Визначено специфіку розвитку питання охорони історико-культурного надбання нашої держави у вітчизняному медіапросторі. Періодичну пресу досліджено ...
962493
  Руденко Ф.А. Питання охорони підземних вод України від виснаження та забруднення / Ф.А. Руденко, М.І. Дробноход // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 10 : Географічні проблеми охорони природи УРСР. – С. 66-73. – Бібліогр.: 3 назви
962494
  Федонюк К.Є. Питання охорони прав громадян у діяльності місцевих рад депутатів трудящих // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 9
962495
  Дорожко Г. Питання охорони та захисту цифрових фотографічних творів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 25-28
962496
  Бігдан І.А. Питання оцінки вартості нематеріальних активів // Регіональні перспективи : науково-практичний журнал. – Полтава, 2001. – № 2/3. – С.78-80
962497
  Третяк Г.С. Питання оцінки ефективності функціонування системи державного земельного кадастру // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 104. – С. 229-232
962498
  Васєчко О.О. Питання оцінювання опосередкованого впливу прямих іноземних інвестицій на економіку України / О.О. Васєчко, О.М. Мотузка // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (75). – C. 20-26. – ISSN 2519-1853
962499
  Гончарук В.П. Питання парламентаризму у творчій спадщині Юліана Бачинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 47)


  Матеріали наукової конференції, присвяченої праці Ю. Бачинського "Україна irredenta". Розглядається розкриття Юліаном Бачинським у своїх творах питання парламентаризму. Інститут парламентаризму, як стверджував Юліан Бачинський, є основним центром ...
962500
   Питання партійно-організаційної роботи. – К.-Х, 1945. – 29с.
962501
   Питання партійного будівництва. – К, 1948. – 432с.
962502
  Горнісевич А. Питання патентного здирства в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 21-26. – ISSN 1608-6422
962503
  Бєляєва О.М. Питання педагогічної майстерності викладача у творчій спадщині М.І. Пирогова // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 180-185. – ISSN 2078-4643
962504
  Харченко І. Питання пенсійного забезпечення державних службовців // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 106-108. – ISSN 0132-1331
962505
  Індиченко П.Д. Питання пенсіонування колгоспників // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 73-81. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  Многие колхозы УССР по своей инициативе начали решать вопросы пенсионного обеспечения. На общих собраниях принимались "Положения о порядке назначения и выплаты пенсий членам сельскохозяйственной артели". Однако в указанных Положениях наблюдается ничем ...
962506
  Черкасов О.В. Питання первісної історії Криму в науковій спадщині Д. О. Крайнова // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 26-43. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600
962507
  Кучинський М. Питання передачі у комунальну власність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 січня (№ 1). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  "...До Міністерства освіти і науки надходять численні звернення щодо надання роз"яснень з питань передачі професійно-технічних навчальних закладів з державної у комунальну власність. Роз"яснення на офіційному сайті МОН надав директор департаменту ...
962508
   Питання перекладу. – К, 1957. – 208с.
962509
  Володін С.А. Питання переходу аграрної науки на інноваційну модель функціонування і розвитку // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 5 (211). – С. 123-130. – ISSN 2221-1055


  Звітна доповідь президента НААН України за 2011 рік.
962510
  Снідевич О.С. Питання переходу прав на земельні ділянки в нотаріальній діяльності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 348-351
962511
  Марченко М.І. Питання періодизації вітчизняної історії в творах М. Максимовича // Ейдос : альманах теорії та історії історичної науки / Нац. академія наук Укр., Ін-т історії Укр. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 326-329. – (Б-ка "Ейдосу")
962512
  Трачук Т.А. Питання періодизації історії українського журналістикознавства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 95-100


  У статті подано робочу схему періодизації історії українського журналістикознавства. The periods of the development of Ukrainian journalism studies are presented.
962513
  Романенко К. Питання персональних імунітетів високопосадовців в міжнародних органах кримінального правосуддя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 220-224
962514
  Цапко Ю.Л. Питання перспективи вирощування енергетичних культур на Харківщині / Ю.Л. Цапко, А.С. Холодна, В.М. Калініченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 33-39 : табл. – Бібліогр.: с. 38-39. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
962515
  Ісакович С.В. Питання підвищення ефективності міжнародного захисту прав людини (на матеріалах практики УРСР) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 89-96. – (Серія права ; № 8)


  В статье показано значение института международной защиты прав человека для сохранения всеобщего мира и успешной борьбы трудящихся капиталистических государств и колониальных народов за свою социальную и национальную независимость. На основе анализа ...
962516
  Чімишенко С.М. Питання підвищення конкурентоздатності військової служби на ринку праці України // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 53-58. – ISSN 2306-546X
962517
  Рабінович П.М. Питання підвищення наукової обгрунтованості рядянського законодавства // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
962518
  Чухно А.А. Питання підвищення продуктивності праці // Комуніст України, 1963. – №1
962519
   Питання підвищення продуктивності суспільної праці в період поступового переходу до комунізму. – К, 1964. – 165с.
962520
  Яровой А.О. Питання підвищення соціального статусу неповнолітніх, засудженних до позбавлення волі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 85-89. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
962521
  Карпова Л.В. Питання підвищення точності і завадостійкості систем зв"язку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 40-46. – ISSN 2524-0056
962522
  Сизко Г.І. Питання підготовки гуманної особистості сучасного вчителя // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – С. 148-152. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (24))
962523
  Ковтун М. Питання підготовки кадрів істориків-архівістів на сторінках журналу "Архіви України" (середина 1940-х - початок 1950-х рр.) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 66-71
962524
  Зворський С. Питання підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в архівній галузі в контексті діяльності спеціалізованої вченої ради в УНДІАСД // Студії з архівної справи та документознавства / Український н-д інститут архівної справи та документознавства. Європейський університет. – Київ, 2005. – Т. 13. – С. 166-169. – ISBN 966-625-017-9
962525
   Питання підготовки та видання Великої української енциклопедії : указ Президента України від 12.01.2015 р. № 7 // Офіційний вісник Президента України : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ, 2015. – № 2 (308), 20 січня 2015. – С. 22
962526
  Цірат Г.А. Питання підсудності в Гаазькій Конвенції про виключні договори про вибір суду 2005 року // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 91-98


  У статті розглянута Конвенція про виключні договори про вибір суду, яка розроблена та прийнята Гаазькою Конференцією з міжнародного приватного права. Основну увагу в статті приділено аналізу положень, які регулюють сферу застосування цієї Конвенції та ...
962527
  Криволапчук В.О. Питання підтвердження підстав для представництва прокурором інтересів громадянина або держави в адміністративному судочинстві // Наука і правоохоронна : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 25-32. – ISSN 2072-8670
962528
  Шунько Є.Є. Питання післядипломної підготовки лікарів неонатологів на сучасному етапі – забезпечення якості та ефективності / Є.Є. Шунько, О.Т. Лакша, Ю.Ю. Краснова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. "Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 6-12. – ISSN 2226-1230
962529
  Любіч О.О. Питання побудови і функціонування СППР з управління державними фінансами / О.О. Любіч, П.І. Резніченко, О.С. Камінська // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 64-81
962530
  Петрів І.М. Питання побудови та діяльності воєнної організації держави // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 2-7
962531
  Кравчук В. Питання погашення боргів у паливно-енергетичному комплексі: практика правозастосування // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 83-85.
962532
  Боброва Д.В. Питання подальшого вдосконалення цивільно-правової охорони особи і нові правила про відшкодування позадоговірних збитків // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 58-65. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье анализируется новое законодательство о возмещении ущерба, причиненного гражданину должностными лицами органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, в результате незаконного осуждения, привлечения к уголовной ...
962533
  Сторчак К.М. Питання поетики драми / К.М. Сторчак. – Київ : Державне видавництво художньої літератури, 1959. – 242 с.
962534
  Гримич Г.М. Питання поетики сучасної української новели : Дис... канд. філол.наук: / Гримич Г.М.; КДУ. Кафедра історії укр. літ-ри. – К., 1971. – 273л. – Бібліогр.:л.266-273
962535
   Питання політехнічного навчання в середній школі. – Львів, 1954. – 144с.
962536
  Заворітня Г. Питання політичного лідерства в європейській безпековій та оборонній політиці // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 94-101.
962537
  Степаненко Ю.О. Питання політичної економії в курсі суспільствознавства. / Ю.О. Степаненко. – К., 1970. – 111с.
962538
  Дзвінчук О. Питання політичної культури на шпальтах канадського часопису "Український голос" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 8-11. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті з"ясовується вплив часопису "Український Голос" (Вінніпег, Канада) на формування політичної культури української діаспори в Канаді. An influence of the newspaper "Ukrainskyy Golos" (Winnipeg, Canada) on the formation of the Ukrainian Canadian ...
962539
  Пазиніч В.І. Питання помилування, сучасний стан та перспективи // Інститут помилування в Україні : зб. матеріалів круглого столу (Київ, 20 берез. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 24-29
962540
  Пєха М. Питання порівняльного літературознавства в працях О. Білецького і А. Кримського // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 34-45. – ISBN 966-587-044-0
962541
  Оболенський О. Питання порівняльного правознавства для перекладу юридичних текстів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 95-98
962542
  Стріха М. Питання порятунку української науки вирішується в політичній площині // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2002. – № 3 (33) : червень - вересень. – С. 17-19


  Передвиборчі агітації та політична заангажованість української науки та вузів України.
962543
   Питання походження і розвитку слов"янської писемності. – К, 1963. – 53с.
962544
  Шеремет О.С. Питання походження та визначення поняття повних товариств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 110-112. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
962545
  Булаховський Л.А. Питання походження українськоі мови / Л.А. Булаховський; АН УРСР ін-т мовознавства ім.О.О.Потебні. – Київ : АН УРСР, 1956. – 219 с.
962546
  Макаренко Т. Питання прав національних меншин у програмах партій самостійницького спрямування за доби Української Центральної Ради // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 27-30
962547
  Коваленко Л.В. Питання прав та можливостей українців на сторінках російськомовної української періодичної преси кінця ХІХ - початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 156-157. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
962548
  Нелін О. Питання права власності й володіння землею в українському звичаєвому праві / Олександр Нелін // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 8-13. – ISSN 2308-9636
962549
  Ніколаєнко Н.С. Питання права власності на атмосферне повітря / Н.С. Ніколаєнко, В.І. Пшеничникова // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 392-394. – ISBN 978-966-419-279-5
962550
  Малярчук О.І. Питання права у творах П.І. Пестеля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 89-92. – (Серія права ; № 17)


  В статье рассматриваются правовые взгляды П.И. Пестеля. Основным свойством закона, по мнению П.И. Пестеля, является справедливость, обеспечивающая благоденствие народных масс. Пестель показал противоречивость интересов народа с интересами аристократии, ...
962551
  Харченко О.С. Питання правового врегулювання застави земельних ділянок та звернення стягнення на них // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 147-151
962552
  Домбровський С.Ф. Питання правового забезпечення інвестицій в агропромисловому комплексі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 218-220. – (Право. Економіка. Управління)
962553
  Лєскіна І.Є. Питання правового регулювання гендерних відносин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 187-192. – ISSN 1563-3349
962554
  Баїк О.І. Питання правового регулювання державних нагород в Україні та інших державах: порівняльний аналіз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 801 : Юридичні науки. – C. 224-228. – ISSN 0321-0499
962555
  Деревянко Б.В. Питання правового регулювання діяльності закладів релігійної освіти у європейських державах // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 11 (133). – С. 24-29
962556
  Глібко С. Питання правового регулювання договорів, пов"язаних з відкриттям рахунків у банках // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.73-80
962557
  Якубович І. Питання правового регулювання експорту зерна з України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 181-183
962558
  Онуфрієнко О.І. Питання правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в системі господарсько-правових дисциплін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 63-65. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 3)


  Дано загальну характеристику навчального спецкурсу "Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в СРСР". Розглядаються питання, пов"язані з вивченням даної дисципліни.
962559
  Пашков В. Питання правового регулювання науково-технічної інноваційної діяльності в галузі охорони здоров"я // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 104-107.
962560
  Лисодєд О.В. Питання правового регулювання попередження злочинності у сфері економіки // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 185-195. – ISSN 0201-7245
962561
  Маркова Г.Д. Питання правового регулювання поставки товарів народного вжитку // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 8
962562
  Поєдинок В.В. Питання правового регулювання примусових вилучень інвестицій // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 109-117


  У статті розглянуті особливості правового регулювання примусових вилучень (експропріації) інвестицій відповідно до міжнародних інвестиційних угод, Європейської конвенції про права людини та законодавства України.
962563
  Кривуляко С. Питання правового регулювання роялті // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 64-68. – ISSN 1608-6422
962564
  Цірат Г.А. Питання правового статусу іноземних фізичних та юридичних осіб в міжнародному цивільному процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 186-193.
962565
  Бірюков О.М. Питання правового статусу іноземних фізичних та юридичних осіб в міжнародному цивільному процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 186-194.
962566
  Россіхін В.В. Питання правового статусу та режиму утримування різних категорій ув"язнених у пенітенціарних установах срср у 1937-1953 рр. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 194-201. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
962567
  Костицький В. Питання правового та інституційного забезпечення захисту суспільної моралі як складової інформаційної безпеки: зарубіжний досвід / В. Костицький, Т. Грицай // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 7-11. – ISSN 2413-6433
962568
  Гуз А.М. Питання правової освіти у працях відомих українських громадських діячів і педагогів XIX - XX ст. // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 300-303
962569
  Міхневич Л.В. Питання правової охорони Конституції у конституційному проекті професора О.О. Ейхельмана // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 2220-1394
962570
  Індиченко П.Д. Питання правової охорони природи в УРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 62-69. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  В статье дается краткая характеристика законодательства СССР и УССР, которое регулирует правовую охрану природы по таким важнейшим объектам, как земля, леса, водоемы и рыбные запасы, заповедники и памятники природы, воздух. В статье говорится, какими ...
962571
  Бондарев О. Питання правової природи спеціалізованого парламентського контролю за додержанням прав і свобод військовослужбовців // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 88-93. – ISSN 2307-8049
962572
  Кополович Валентина Питання правонаступництва держав у міжнародному праві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 75-77.
962573
  Васянович О.А. Питання праворозуміння правових звичаїв сучасності // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 53-59
962574
   Питання практики організаційно-партійної роботи. – К, 1955. – 120с.
962575
  Каплан Я Питання практики у викладанні математики / Я Каплан. – К., 1958. – 208с.
962576
  Недбайло П.О. Питання предмета і значення теорії держави і права // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 73-78. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье говорится, что теория государства и права изучает основные и руководящие закономерности возникновения, развития и служебной роли государства и права, а отраслевые науки изучают специфические формы проявления этих закономерностей в различных ...
962577
  Кобець О. Питання представництва економічних інтересів держави при здійсненні контролю та нагляду в автотранспортному комплексі / О. Кобець, О. Сіряков // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 34-41
962578
  Перепелюк В. Питання представництва прокурором інтересів держави в адміністративному судочинстві // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 61-68
962579
  Теуш С.К. Питання приватного права у діяльності Ради Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 282-285. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджено передумови поширення діяльності Ради Європи на сферу приватного права, окреслюється коло охоплюваних нею питань приватного права. Визначено співвідношення різних видів діяльності Ради Європи у цій сфері, з урахуванням системоутворювального ...
962580
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету, 2012. – ISSN 2074-5893
962581
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетровського національного університету. – ISSN 2074-5893
Вип. 1 : До 95-річчя Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962582
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – ISSN 2074-5893
962583
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : РВВ ДНУ. – ISSN 2074-5893
Вип. 15. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962584
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : РВВ ДНУ. – ISSN 2074-5893
Вип. 16. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962585
   Питання прикладної математики і математичного моделювання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро : Ліра. – ISSN 2074-5893
Вип. 17. – 2017. – 279 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962586
  Черкасов Ю.Е. Питання прикордонного співробітництва МВС України у боротьбі з тероризмом // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-60.
962587
  Товстиженко О.В. Питання прискорення структурної перебудови промислового виробництва : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 34-38. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
962588
  Рябенко Г. Питання притягнення військовослужбовців до відповідальності за вчинення військових адміністративних правопорушень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 57-62
962589
  Павленко Р. Питання притягнення до кримінальної відповідальності за дії з аналогами наркотичних засобів і психотропних речовин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 61-63.
962590
  Гончар Б.М. Питання про "відповідальність" за виникнення Першої світової війни 1914-1918 рр. у висвітленні мемуарної літератури // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 6 : Історичний факультет. Центр українознавства. – С. 43-51
962591
  Свєнціцкий І. Питання про автентичність договорів Русі з греками в X віці / І. Свєнціцкий. – [20] c. – Окр. відбиток
962592
  Грунський М.К. Питання про автора "Слова о полку Ігоревім" / М.К. Грунський, проф. – Київ, 1927. – С. 439-446. – Окр. відбиток: Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Ивановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’ядесятих роковин наукової діяльности. Київ, 1927, с. 439—446
962593
  Чумель А.Д. Питання про аналіз логічних форм випереджувального відображення дійсності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1973. – Вип. 32
962594
  Кресіна І.О. Питання про визначення народу як підстави державотворення в міднародному праві / І.О. Кресіна, О.В. Кресін // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 260-281. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
962595
  Орзіх М.П. Питання про владні повноваження громадськості в процесі реалізації норм радянського права // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
962596
  Соколов В.Ю. Питання про діяльність бібліотечних об’єднань на Першому Всеукраїнському з"їзді бібліотечних робітників (1926): рішення та труднощі втілення (до 90-річного ювілею з"їзду) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – C. 35-54. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
962597
  Конча С.В. Питання про історичність князя Аскольда у контексті проблематики "початків Русі" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – C. 51-60. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 23). – ISSN 9125-0912
962598
  Кресін О.В. Питання про наукові цілі порівняння в правознавстві Західної і Центральної Європи в другій половині XVIII - першій третині XIX ст. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
962599
  Киломиєць О. Питання про поняття "Гхарана" у традиційній професійній музичній культурі Гіндустані (на прикладі школи Кірана) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 151-166. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  Професійна музична культура усної традиції Південної Азії - гхарана, її походження, характеристика .Гхаран - це: композиція, тональні якості голосу, імпровізація і розвиток Раги, використнання Таанів і Бол-Таанів, варіації ритму.
962600
  Пархоменко Володимир Питання про початок історично-державного життя у східних слов"ян : (автореферат) // Історія української драми : (атореферат) / В. Рєзанов. – [Київ], 1923. – С. 107-109
962601
  Бошко В. Питання про правність тт.зв. фактичного шлюбу на Україні / В. Бошко. – 5с.
962602
  Кресін О.В. Питання про практичні цілі порівняння в правознавстві Західної і Центральної Європи в другій половині XVIII – першій третині ХІХ ст. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 191-200. – ISSN 2306-9082
962603
  Дишлевий С П. Питання про простір і час теорії відносності / С П. Дишлевий, . – К, 1959. – 148с.
962604
  Зінченко О. Питання про смертну кару в Державній раді Російської імперії (1906-1907 рр.) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 109-118. – ISSN 1993-0909
962605
  Лепех Ю. Питання про співвідношення понять "правотворчість" та "нормотворчість" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 225-231. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
962606
  Протасова І. Питання про статус кримськотатарського народу: міжнародні норми про "корінні народи" та дискусії в сучасній українській історіографії // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 939. – С. 140-147. – (Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 0453-8048
962607
  Кресін О.В. Питання про юридичні аспекти відносин війська запорозького з Річчю Посполитою в період гетьмування Івана Мазепи (1687-1708 рр.) та діяльності української політичної еміграції ХVIII ст. // Держава і право : юридичні і політичні науки: збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001. – Вип. 9. – С.77-94. – ISSN 1563-3349
962608
   Питання проблемного навчання. – К, 1978. – 128с.
962609
  Павленко Д. Питання проведення державної реєстрації прав власності на об"єкти нерухомості на підставі рішення третейського суду // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 104-106.
962610
   Питання продуктивності праці і собівартості продукції в колгоспах. – К, 1958. – 200с.
962611
  Поцелуєва Н.В. Питання проектування та будівництва сучасних наркологічних центрів в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 368-374 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
962612
  Танчер В.К. Питання пролетарського атеїзму в творах Г.В. Плеханова // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 32-36
962613
  Шишловський О.А. Питання променевої оптики / О.А. Шишловський. – К, 1954. – 132с.
962614
  Лобунець О.Г. Питання пропорційонального розвитку виробництва при переході до комунізму / О.Г. Лобунець. – Київ, 1967. – 251с.
962615
  Зуб Н.М. Питання просвітництва "інородців" Російської імперії в епістолярній спадщиині релігійних та громадських діячів II пол. XIX ст. // Схід і діалог цивілізацій : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – С. 114-124. – ISBN 978-966-02-6446-5
962616
  Ортинський В.Л. Питання протидії досудовому розслідуванню злочинів у сфері службової діяльності на етапі відкриття кримінального провадження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 149-156. – ISSN 2306-9082
962617
  Скомороха Л.В. Питання професійно-психологічного добору кандидатів на посади суддів в Україні та міжнародний досвід // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 336-348. – ISSN 1026-9932
962618
  Пономарьова Г.Ф. Питання професійного вигорання фахівців сфери освіти в контексті розвитку кадрового корпусу // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 224-231. – ISSN 1993-5560


  "У статті виокремлено деякі аспекти проблеми формування і розвитку кадрового корпусу працівників освіти. Узагальнено результати емпіричного дослідження щодо виділення та ранжування мотивів, що визначають бажання молодих та досвідчених фахівців ...
962619
  Ленін В.І. Питання професійного руху : статті й промови / В.І. Ленін. – Київ : Український робитник, 1931. – 324 с.
962620
  Коржова О. Питання професійної підготовки на Всеросійських з"їздах викладачів математики (кінець Х1Х-початок ХХ століття) // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2009. – Вип. 2. – С. 58-61.
962621
  Ткачук О.С. Питання профілактики нестатутних взаємовідносин у Збройних Силах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 146-151. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  У статті пропонується випробувати дієвість таких засобів профілактики нестатутних взаємовідносин, як збільшення призовного віку, підвищення ролі молодших командирів, поліпшення психологічного клімату у військових колективах, роз"яснення законодавства, ...
962622
  Носик М. Питання профілізації викладання історії спеціальностям гуманітарного спрямування у ВНЗ I-II рівнів акредитації // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 167-172
962623
   Питання профспілкової роботи. – К, 1975. – 415с.
962624
  Гаркуша А.О. Питання процесуальної правоздатності щодо ініціювання механізму вирішення спорів у межах СОТ // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 232-235. – ISSN 0201-7245
962625
  Артемишин М. Питання прямої дії Генеральної угоди з тарифів та торгівлі у Європейському співтоваристві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 14-18. – ISSN 1814-3385


  У статті досліджується питання прямої дії Генеральної Угоди з тарифів та торгівлі у Європейському співтоваристві. Автор ставить перед собою завдання встановити причини, які утримують Суд ЄС від наділеня ГАТТ прямою дією, та визначити випадки, коли ...
962626
  Ніколаенко Д.Ф. Питання психологіі радянського вчителя / Д.Ф. Ніколаенко. – Київ, 1957. – 35с.
962627
   Питання психології : Тези доповідей на республіканській психологічній конференції. – Київ : Радянська школа, 1964. – 292с.
962628
   Питання психології навчання. – К, 1964. – 224с.
962629
  Саприкін П.Г. Питання психології особистості в світлі вчення академіка І.П. Павлова про вищу нервову діяльність / П.Г. Саприкін. – Окр. відб. з Філософського збірника КДУ, № 2, 1955, 1955. – 21-39с.
962630
   Питання психології політехнічного навчання. – К, 1958. – 200с.
962631
  В"язовський Г.А. Питання психології творчого труда письменника / Г.А. В"язовський. – Одеса, 1966. – 97с.
962632
  Галушко Т.Є. Питання психології художньої творчості / Т.Є. Галушко. – Київ, 1956. – 27с.
962633
  Галушко Т.Є. Питання психології художньої творчості. (Лекція, прочитана для студентів філологічного факультету.) / Т.Є. Галушко; МВО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1956. – 27с.
962634
  Головко Б. Питання психологічної антропології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
962635
   Питання Ради з питань судової реформи : указ Президента України від 27 жовтня 2014 р. № 826/2014 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 29 жовтня (№ 200). – С. 22
962636
  Петровський Г.І. Питання радянського будівництва / Г.І. Петровський. – К., 1936. – 295с.
962637
  Петровський Г.І. Питання радянського будівництва / Г.І. Петровський. – К., 1936. – 296с.
962638
  Мяловицький А.В. Питання радянського шлюбно-сімейного законодавства // Проблеми правознавства. – Київ, 1968. – Вип. 10
962639
   Питання радянської літератури. – Одеса, 1959. – 282 с.
962640
  Науменко Л.Ю. Питання реабілітації учасників АТО в практиці лікаря загальної практики / Л.Ю. Науменко, І.С. Борисова, В.М. Березовський // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 2 (58). – C. 302-307. – ISSN 2077-1096
962641
  Столаєва Д.В. Питання реалізації конституційно-процесуальних норм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 378-382. – ISSN 2219-5521


  У статті висвітлюються питання реалізації процесуальних норм конституційного права. Показано, що норми конституційного права, маючи визначені спільні ознаки, суттєво різняться між собою за предметом і методом правового регулювання, юридичною силою, ...
962642
  Дякович М.М. Питання реалізації порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: правові аспекти та проблемні питання / М.М. Дякович, Ю.М. Юркевич // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 72
962643
  Артеменко І.А. Питання реалізації процесуальних форм діяльності органів виконавчої влади: поняття, види та зміст // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 119-129. – ISSN 1999-5717
962644
  Капіца Ю.М. Питання реалізації Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС у сфері охорони інтелектуальної власності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 187-197.
962645
  Стебун І. Питання реалізму в естетиці Івана Франка / Ілля Стебун. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 309 с.
962646
  Яценко М.Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. / М.Т. Яценко. – К., 1979. – 334с.
962647
  Новакова Н.О. Питання революції та еволюції в консервативному напрямі української політичної думки початку ХХ сторіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 123-127. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює основні аспекти понять "революція" та "еволюція" в консервативному напрямі української політичної думки початку ХХ ст. Дається порівняльний аналіз еволюційного та революційного шляхів суспільно-політичного розвитку. The article deals ...
962648
  Горюк В.В. Питання регулювання інфляції в розрізі впливу фактора валютного курсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано питання взаємозв"язку інфляційних процесів і валютного курсу. Розглянуто погляди науковців на окремі аспекти досліджуваної теми. Оцінено ступінь взаємного впливу інфляції та курсу валют за допомогою розрахованого коефіцієнта ...
962649
  Середа І.О. Питання регулювання прав і обов"язків студентів, відряджених на навчання з виробництва // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1965. – Вип. 2. – С. 76-83
962650
  Биба Н.М. Питання регулювання праці інвалідів в Україні // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 219-225. – ISSN 0201-7245
962651
  Погоріла Ю.Ю. Питання регулювання туристичних формальностей // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 253-255
962652
  Ілущенко Ю.М. Питання регуляторної діяльності місцевих державних адміністрацій // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 234-241. – ISSN 1563-3349
962653
  Фролов Ю.О. Питання режиму в Положенні про виправно-трудові установи МВС УРСР 1961 р. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 112-117. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье дано определение понятия режима мест лишения свободы и раскрывается значение режима как одного из основных методов исправления и перевоспитания заключенных. Автор излагает затем условия содержания осужденных в соответствии с новым Положением о ...
962654
  Марисюк К.Б. Питання режиму особливих умов в установах виконання покарань (зарубіжний досвід) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 521-525. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
962655
  Пащенко В.О. Питання релігії та церкви в творчій спадщині Олеся Гончара // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун. ім. Короленка В.Г. – Полтава, 2009. – № 2. – С. 29-39. – ISSN 2075-1451


  У статті аналізуються питання релігії та церкви в романі "Собор" видатного українського письменника Олеся Гончара
962656
  Алєксєєв С.Ю. Питання реорганізації музейної справи на території рейхскомісаріату Україна в документах крайового управління архівів, бібліотек та музеїв (1942-1943 рр.) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 59-63. – ISSN 2227-183Х


  Проаналізовано зміст та джерельну значимість документів з реорганізацією музейної справи на території України. Розкрито плани, концепцію та можливі наслідки здійснення реорганізації музейної справи в Україні.
962657
  Аєдінова М. Питання репатріації кримськотатарського народу // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 217-219. – ISBN 978-966-171-893-6
962658
  Стахурський Микола Феодосійович Питання реформування адміністративного процесу в Україні : Автореф. дис.... канд. юрид. наук:12.00.07 / Стахурський М.Ф.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
962659
  Стахурський Микола Феодосійович Питання реформування адміністративного процесу в Україні : Дис...канд.юрид.наук:12.00.07 / Стахурський Микола Феодосійович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 207с. + Додатки:204-207. – Бібліогр.:с.184-204
962660
  Семесько В. Питання реформування бібліотечного законодавства / Валентина Семесько // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 2. – С. 51-57


  У статті обґрунтовується необхідність урегулювання на законодавчому рівні діяльності електронних бібліотек , передачі бібліотекам електронних копій тиражованих видань, а також питання дотримання прав суб"єктів авторського права та суміжних прав під час ...
962661
  Березовська І.Р. Питання реформування законодавства в сфері забезпечення інформаційної безпеки України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 307-312. – ISSN 1609-0462
962662
  Якимчук Н.Я. Питання реформування законодавства про сплату судового збору при притягненні в судовому порядку до адміністративної відповідальності фізичних та юридичних осіб // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 184-186. – ISBN 978-617-7096-97-8
962663
  Герасименко Є.С. Питання реформування інституту адміністративної відповідальності : 12.00.07:Дис. ... канд. юрид. наук / Герасименко Є.С.; КУ ім. Шевченко. – Київ, 2000. – 221л. – Бібліогр.:с.205-221
962664
  Герасименко Є.С. Питання реформування інституту адміністративної відповідальності : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.07 / Герасименко Є.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 2000. – 21с.
962665
  Тіщенкова С.О. Питання реформування конституційно-правових основ сучасного механізму держави // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (66). – С. 83-90. – ISSN 2078-3566
962666
  Фріс П.Л. Питання реформування кримінально - процесуального законодавства України та забезпечення рівності учасників кримінального процесу // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.11-17
962667
  Олійник Д.І. Питання реформування міжбюджетних відносин // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.83-88
962668
  Шахматова Т. Питання реформування місцевих органів влади // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 22-26. – ISSN 0132-1331
962669
  Журавський В. Питання реформування місцевого самоврядування в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 11. – С. 24-28. – ISSN 0132-1331
962670
  Чередніченко Ю.В. Питання реформування податкової системи України в період її незалежності : фінанси та кредит.Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 83-90. – Бібліогр.:16 назв
962671
  Копанєва В.О. Питання розвитку бібліометрії та наукометрії в Україні // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 394-396. – ISBN 978-966-02-7337-5
962672
   Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз. – Харків
Вип. 43. – 2015. – 195 с. – Резюме рос., англ. мовами
962673
   Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз ; редкол.: С.В. Кривуля, А.І. Лур"є, А.П. Мельник [та ін.]. – Харків
Вип. 44. – 2016. – 227 с. – Резюме рос., англ. мовами
962674
  Пістун М.Д. Питання розвитку географії та суспільної географії : (до 80-річчя від дня народження) / Микола Пістун. – Київ : Обрії, 2012. – 60 с. – Бібліогр.: с. 46
962675
  Цапенко І.П. Питання розвитку героїчного епосу східних слов"ян / І.П. Цапенко; АН УРСР ; Ін-т суспільних наук. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1959. – 136 с.
962676
  Павлова О.В. Питання розвитку екологічної освіти як вимога формування екологічної держави // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 298-301. – ISBN 978-966-7957-20-9
962677
  Коваленко П.С. Питання розвитку і розміщення малих та середніх міст Сумської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 179-183 : Табл.
962678
  Говоруха Ж.А. Питання розвитку інноваційної діяльності підприємств України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 107-115. – ISSN 1993-6788
962679
  Агафонова Н.В. Питання розвитку конституційної реформи у сучасній Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 34-42. – ISSN 2220-1394
962680
  Берницька Д. Питання розвитку малого та середнього підприємництва в сучасних реаліях // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 21-26
962681
  Драчов В.К. Питання розвитку міжколгоспної виробничої кооперації // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 22-26. – (Серія економіки та права ; № 3, вип. 2 за 1960 р.)


  В статье излагаются некоторые общие принципы изучения экономических преимуществ межколхозных производственных связей; межколхозная кооперация рассматривается как одна из форм социалистической кооперации труда. В статье также анализируются паевые ...
962682
  Кончаківський І.В. Питання розвитку міських поселень Закарпатської області та проблема використання їх трудових ресурсів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 35-41 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
962683
  Ганечко Л.О. Питання розвитку міських поселень на базі видобутку і переробки нерудної сировини (На прикладі Донецько-Придніпровського економічного району) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 33-41 : Табл. – Бібліогр. 2 назви
962684
  Зимовець Г.В. Питання розвитку мови у працях О.С.Мельничука // Мовознавство : науково-теоретичний журнал ін-ту ім.О О Потебні та українського мовно-інформаційного фонду НАНУ / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О.; Укр. мовно-інформ фонд НАН України. – Київ, 2001. – № 6. – С.72-76. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0027-2833
962685
  Цвєтков В.В. Питання розвитку науки управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 9-19. – (Серія права ; № 7)


  В настоящее время проблемы управления все более становятся предметом комплексного исследования науки управления, юридической и экономической наук, философии, психологии, технических наук и т. д. В статье делается попытка раскрыть предмет и метод науки ...
962686
  Пришва Н.Ю. Питання розвитку науки фінансового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 229-232. – (Юридичні науки ; Вип. 81). – ISSN 1728-3817
962687
  Твердохліб Т. Питання розвитку педагогічної освіти в духовних академіях у спадщині викладачів навчальних закладів Православної Церкви (початок ХІХ – 60-ті роки ХІХ століття) // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 166-171. – ISSN 2309-9127
962688
  Брежнев Л.И. Питання розвитку політичної системи радянського суспільства / Л.И. Брежнев. – К., 1977. – 488с.
962689
  Вітрук М.В. Питання розвитку прав радянських громадян у рішеннях пленумів ЦК КПРС (1962-1964 pp.) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 11-15. – (Серія права ; № 6)


  В статье рассматривается развитие социально-экономических и других прав и свобод советских граждан на основе всемерного подъема экономики страны и благосостояния всего народа, развития общенародной социалистической демократии. В работе подчеркивается ...
962690
   Питання розвитку продуктивних сил західних областей Української РСР. – Київ, 1954. – 355с.
962691
  Храмов О.О. Питання розвитку промисловості будівельних матеріалів на півдні Української РСР. / О.О. Храмов. – К., 1955. – 105с.
962692
  Березняк Н.В. Питання розвитку системи науково-технічної інформації Республіки Казахстан / Н.В. Березняк, Т.П. Божко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 13-21
962693
  Кантаєва О. Питання розвитку теорії та практики обліку і аналізу інноваційної діяльності підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 4. – С. 25-31
962694
  Миронець Н.І. Питання розвитку української культури в листуванні Володимира Винниченка з Михайлом Грушевським та Юрієм Тищенком (Сірим) (1908-1913 роки) // Національна та історична пам"ять : збірник наукових праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 8 : Політика пам"яті у культурному просторі. – С. 156-166
962695
  Дараганова Н.В. Питання розгляду спорів про працю суб"єктів владних повноважень // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 365-371. – ISSN 1026-9932
962696
  Безух О. Питання розмежування приватного господарського і цивільного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 263-273. – ISSN 0132-1331
962697
  Банчук О.А. Питання розмежування публічного та приватного права в правовій думці України першої половини ХІХ століття // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 154-161. – ISSN 1563-3349
962698
   Питання розподілу місць державного замовлення у закладах вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1084 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Укр. правова інформація" ; ред. рада.: Петренко П.Д., Севостьянова Н.І. Косолапова О.А. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2018. – № 4, 12 січня 2018 року. – С. 185
962699
  Галаур В. Питання розподілу місць державного замовлення у закладах вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1084 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 6 січня (№ 4). – С. 4


  Студенти запропонували інноваційні проектні рішення облаштування міського середовища.
962700
   Питання розпорядження геологічною інформацією : постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2018 р. № 939 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 10 листопада (№ 212). – С. 14
962701
  Мазуренко В.І. Питання розробки концепції національної економічної безпеки України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-58. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено комплексу проблем, які пов"язані з економічною безпекою окремої країни в умовах зростання взаємозалежності світового господарства. Аналізуються основні елементи та критерії національної економічної безпеки. Досліджуються можливі ...
962702
   Питання розробки освітніх стандартів підготовки фахівців у лікарській резидентурі / Ю.В. Вороненко, Ю.П. Вдовиченко, О.К. Толстанов, Р.О. Мойсеєнко, О.М. Вернер, В.В. Краснов // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 69-72. – ISSN 1681-2751
962703
  Невелєв О.М. Питання розробки та використання звітних матеріальних балансів республіки / О.М. Невелєв, Л.Г. Кулінченко. – Київ, 1970. – 52с.
962704
  Батанов О. Питання розробки та прийняття статуту териториальної громади // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2004. – № 3. – С.38-40
962705
  Шваб І. Питання розслідування та розгляду в судах справ з торгівлі людьми : Аналіз вибраних справ / Інна Шваб. – Київ : КЛГЗ, 2007. – 158с. – ISBN 978-966-8668-38-8
962706
   Питання романо-германської та угорської філології. – Ужгород, 1966. – 107с.
962707
   Питання романо-германської філології. – Львів, 1961. – 167с.
962708
   Питання романо-германської філології та методики викладання іноземних мов. – К, 1970. – 213с.
962709
  Їжакевич Г.П. Питання російсько-українських зв"язків / Г.П. Їжакевич. – Київ, 1954. – 104с.
962710
  Гупаловська В. Питання самореалізації особистості у теоріях А. Маслоу і К. Роджерса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.474-483. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
962711
  Бойко В.Г. Питання сатири в літературно-естетичних поглядах Івана Франка. : Дис... канд. філол.наук: / Бойко В.Г.; КДУ ім.Т.Шевченко. Кафедра історії української літератури. – К., 1955. – 358л. – Бібліогр.:л.1-13
962712
  Файник Т. Питання світоглядних засад народного будівництва в дослідженнях Павла Чубинського // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 666-671. – ISSN 1028-5091
962713
  Кованцов М.І. Питання світогляду у викладанні математичних дисциплін // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 75 : Філософські проблеми фізики, астрономії, синергетики
962714
  Думасенко С.А. Питання свободи творчості у сучасному українському художньо-комунікаційному просторі / С.А. Думасенко, А.О. Копилова // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 29-36. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
962715
  Легун Ю.В. Питання селянської генеалогії в дослідженнях російських істориків (1785-2001) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-43. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню питання селянської генеалогії в дослідженнях російских істориків у 17852001 р.р.
962716
  Волошенко В.О. Питання селянської освіти в інтерпретації авторів "Киевской старины" (1882-1906) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 21-24. – ISBN 978-966-493-676-4
962717
  Фещенко В.М. Питання селянської реформи 1861 р. та ринкової перебудови економіки у працях українських вчених другої половини ХІХ ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ. Інститут економіки. – Київ, 2003. – Вип. 35/36. – С. 75-84. – ISSN 0320-4421
962718
  Щербина О. Питання семантики в контексті філософії // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.55-82
962719
  Леоненко П.М. Питання синтезу в сучасній економічній теорії та викладанні // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 163-174. – ISSN 0320-4421
962720
  Борисов В.І. Питання систематизації Особливої частини кримінального права // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2013. – Вип. 26. – С. 29-41. – ISSN 2079-6242
962721
  Сиченко І. Питання сільськогосподарської кооперації у працях професора В.Г. Бажаєва // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – C. 106-11. – ISSN 1998-4634
962722
  Дяченко Т.М. Питання сімейного права в працях В.І. Леніна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 50-56. – (Серія права ; № 11)


  Статья раскрывает содержание ленинских идей, положенных в основу правового регулирования семейно-брачных отношений в социалистическом обществе. Она показывает, как эти идеи были осуществлены в первых законодательных актах советской власти и при ...
962723
   Питання слов"янознавства. – Львів, 1962. – 273с.
962724
   Питання словотвору. – К, 1979. – 192с.
962725
   Питання словотвору і граматичної структури української мови. – Дніпропетровськ, 1976. – 124с.
962726
  Паньков Д.В. Питання смерті очима філософів і мислителів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 40-42
962727
   Питання соціалістичного господарства. – К, 1940. – 172с.
962728
  Коссак Л.О. Питання соціалістичного змісту і національної форми в радянському мистецтві : Дис... канд філософ.наук: / Коссак Л.О.; КДУ ім Т.Г.Шевченка. – Киев, 1954. – 225л. – Бібліогр.:л.1-XXVI
962729
   Питання соціалістичного реалізму. – Київ, 1961. – 307 с.
962730
   Питання соціалістичного реалізму. – Київ : Дніпро, 1965. – 296 с.
962731
  Недбайло П.О. Питання соціалістичної держави і права в рішеннях XXIV з"їзду КПРС // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 23. – С. 3-14
962732
  Недбайло П.О. Питання соціалістичної держави і права в рішеннях ХХІІ з"їзду КПРС. / П.О. Недбайло, Є.В. Назаренко. – Львів, 1962. – 44с.
962733
   Питання соціалістичної економіки та історії народного господарства. – К, 1963. – 280с.
962734
  Булкат Л.М. Питання соціального захисту в актах Конституційного Суду України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 23-34. – ISSN 2078-9165
962735
  Шляхов О.Б. Питання соціального захисту пролетаріату в діяльності земських установ Катеринославщини кінця XIX - початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 37-42. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
962736
   Питання соціальної взаємодії молоді і ветеранів / Рада орг. ветеранів України ; [редкол.: Цибенко П.С. (голова), Балмасов Б.М., Горєлов В.І. та ін.]. – Київ : Вид-во гуманіт. л-ри, 2012. – 119, [1] с. : іл. – На обкл. назва сер.: Патріот України. – Бібліогр. в кінці ст. – (Серія "Патріот України. Історичний альманах"). – ISBN 978-966-1572-04-0
962737
  Пащенко О.О. Питання соціальної зумовленості кримінального законодавства в роботах радянських правознавців першої половини 80-х років ХХ ст // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 109. – С. 156-165. – ISSN 0201-7245
962738
  Пащенко О.О. Питання соціальної зумовленості кримінального законодавства у працях радянських учених, що були опубліковані поза межами України перед розпадом СРСР (1990-1991 рр.) // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 173-183. – ISSN 2224-9281
962739
  Бойко Т. Питання соціальної політики у творчості провідних діячів українського націоналізму // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 34-40. – ISBN 978-966-668-405-2
962740
  Луначарський А.В. Питання соціології музики / А.В. Луначарський. – Одеса, 1929. – 127 с.
962741
  Нелін О. Питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст.


  У статті розглядаються питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст. Зазначаються фактори, що можуть бути корисні для України.
962742
  Нелін О. Питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст. // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 4-7. – ISSN 2308-9636


  У статті розглядаються питання спадкування зятями-приймаками в українській селянській родині XIX - початку XX ст.
962743
  Мілаш В.С. Питання співвідношення категорій "потреба", "інтерес" і "мета" в контексті підприємницького комерційного договору // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 72-77. – ISSN 0201-7245
962744
  Водянніков О.М. Питання співвідношення податкових і торговельних режимів у міжнародному праві // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 587-597. – ISSN 1563-3349
962745
  Гриценко В.Г. Питання співвідношення покарання з іншими засобами протидії злочинності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 61-65. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
962746
  Комарницький В. Питання співвідношення права власності та права спеціального природокористування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 10. – С. 111-117. – ISSN 0132-1331
962747
  Капіца Ю. Питання співвідношення права інтелектуальної власності та права конкуренції у законодавстві Європейського Союзу та України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 78-81. – ISSN 0132-1331
962748
  Стрельцов Л.М. Питання співвідношення суверенітету Союзу РСР та союзних республік // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 47-55
962749
  Бондар Л.С. Питання співдружності школи і сім"ї у творчій спадщині В.О.Сухомлинського та захаренка О.А. // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 79-87
962750
  Кордон М.В. Питання співробітництва Україна - НАТО : методичні матеріали до спецкурсу для студентів вищих навч. заклдів, які навч. за кваліфікац. рівнем "магістр" за спеціальн. "Міжнародні відносини" / М.В. Кордон; МОНУ, Житомирський державний ун-т ім. І. Франка. – Житомир : Полісся, 2007. – 76 с. – ISBN 978-966-655-295-5
962751
  Василенко В.І. Питання співучасті в злочинних порушеннях трудової дисципліни па автомобільному транспорті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 101-111. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 1)


  Статья посвящена рассмотрению вопросов соучастия - одного из сложных институтов общей части уголовного права применительно к конкретному составу преступления - нарушению трудовой дисциплины на автомобильном транспорте. Автор допускает возможность ...
962752
   Питання стажування аспірантів, докторантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних та наукових установах в Україні та за кордоном.Постанова КМ України №1015 від 23 вересня 2009 р. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 92-94. – ISSN 1682-2366
962753
  Білодід О.І. Питання становлення українського вокалізму в лінгвістичній інтерпретації О.О. Потебні : Дис... канд. філол.наук: / Білодід О. І.; КДУ. – Київ, 1964. – 394 л. – Бібліогр.: л. 371-393
962754
   Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет
Т. 2 (44). – 2017. – 335 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962755
   Питання статистики продуктивності праці в промисловості і сільському господарстві. – К, 1962. – 304с.
962756
  Дараган М.В. Питання статистики собівартості продукції в текстильній промисловості. / М.В. Дараган. – К., 1958. – 120с.
962757
  Чекотовський Е.В. Питання статистичної науки в працях О.О . Русова: до 100-річчя з дня смерті / Е.В. Чекотовський, М.Ю. Потапова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (70). – C. 74-78
962758
  Орєхова І. Питання статусу кримськотатарського народу в контексті визначення поняття "корінний народ" // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 292-299. – ISSN 2077-7280
962759
  Куцов К.О. Питання створення в Підкарпатській Русі вищого навчального закладу в діяльності громадських організацій закарпатських студентів 1920-1930-х рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 142-146. – (Історія ; Вип. 25)
962760
  Шевченко А. Питання створення спеціалізованих судів у період підготовки Конституції України 1996 року // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (75). – С. 124-131. – ISSN 2078-3566
962761
  Попорщаєв О. Питання створення центрів студентського спорту на базі вищих навчальних закладів України // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали X Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 12-13 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. обл. центр фіз. здоров"я населення "Спорт для всіх" [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 142-146. – ISBN 978-966-2328-98-1
962762
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 41. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962763
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 42. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара
962764
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 43. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара
962765
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 44. – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 95-річчя Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара
962766
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: А.П. Травлєєв, В.М. Зверковський, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 45. – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962767
   Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: В.М. Зверковський, В.А. Горбань, Jose Manuel Recio Espejo [та ін.]. – Дніпро : Ліра, 1968-. – ISSN 2073-8331
Вип. 46. – 2017. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
962768
   Питання стипендіального забезпечення : постанова КМУ від 12 листопада 2012 р. № 1078 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів : офіційне видання / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Київ, 2012. – № 90. – С. 30-31
962769
  Шадріна А.І. Питання стоїцизму у творах Іустина Флавія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 59-61
962770
  Жовква І. Питання стратегічного партнерства в українському науковому обігу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.117-124
962771
  Савицька О.С. Питання стратегічного партнерства України з Францією: історіографія проблеми (1991 - 2016 рр.) // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 107-113. – ISBN 978-966-02-7989-6
962772
  Куцевич М.П. Питання строків давності притягнення до кримінальдної відповідальності за екоцид // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 60-61. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вирішенню питання можливості застосування строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за екоцид. The article is devoted to the deciding of the ouestion of criminal liability for ecocide time limit.
962773
   Питання структурної лексикології. – К, 1970. – 244с.
962774
  Шупеня С. Питання судово - експертної діяльності в проекті Цивільного процесуального кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.84-88. – ISSN 0132-1331
962775
  Нижник А. Питання судового захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 65-82. – ISSN 0132-1331
962776
  Михеєнко М.М. Питання судової психології у праці А.Ф. Коні (До 130-річчя з дня народження) / М.М. Михеєнко, О.Ф. Шульга // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 29. – С. 126-133
962777
  Коханова О.О. Питання суспільно-політичного становища жінки в Радянській Україні в 20-30-х рр. XX ст. в радянській історіографії (1918–1991 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 162-170. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
962778
  Юрчук Л.А. Питання суфіксального словотворення дієслів в сучасній українській мові : Дис... канд. філол.наук: / Юрчук Л.А.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1956. – 241л. – Бібліогр.:л.І-ХІІІ
962779
  Юрчук Л.А. Питання суфіксального словотворення дієслів у сучасній українській мові. / Л.А. Юрчук. – К., 1959. – 100с.
962780
   Питання сучасного природознавства. – Львів, 1974. – 179с.
962781
  Євграфова Є. Питання сучасного розуміння права і держави // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 167-173
962782
  Рамазанов Ш. Питання сучасної історіографії Другої світової війни / Ш. Рамазанов, Л. Ігнатова // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 79-90
962783
  Сюсько М.І. Питання сучасної української літературної та живорозмовної мови : вибране : монографія / Михайло Сюсько ; Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II. – Ужгород : Гражда, 2014. – 522, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-176-091-1


  У пр. №1696354 напис: Найкращі побажання колективу бібліотеки зі сподіванням на користування. Підпис. Автор. м. Київ вул. Лісна, буд. 30, 88018, 20.03.15
962784
  Горбань Т. Питання сформованості української нації у вітчизняній суспільно-політичній думці початку XX століття // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 152-154
962785
   Питання східно-слов"янської лексикографії XI-XVII ст.. – К, 1979. – 168с.
962786
  Пальті О.М. Питання та парадокси математичного аналізу // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 5 (130). – С. 1-4. – ISSN 2518-7104
962787
   Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні = Fragen und Probleme der Entwicklung des Rechtsstaats in der Ukraine : за сприяння програми DAAD "Підтримка демократії в Україні" gefordert durch den Deutschen Akademischen Austauschdients (DAAD) : збірник наукових статей / Юридичний факультет Сумського нац. аграрного університету ; Фак-т юрид. та економ. освіти Ун-ту Мартіна Лютера Халле-Віттенберг (Німеччина), Юрид. відділ. ; Юрид. та економ. фак-т Верминсько-Мазур. ун-ту (Ольштин, Польща). – Суми : Козацький вал ; Сумська обласна друкарня. – ISBN 978-966-358-079-1
Семінар I : (19.10.2009-23.10.2009 рр.), Халле-Віттенберг (Німеччина). – 2009. – 282 с.
962788
   Питання та проблеми розвитку правової держави в Україні = Fragen und Probleme der Entwicklung des Rechtsstaats in der Ukraine : за сприяння програми DAAD "Підтримка демократії в Україні" gefordert durch den Deutschen Akademischen Austauschdients (DAAD) : збірник наукових статей / Юридичний факультет Сумського нац. аграрного університету ; Фак-т юрид. та економ. освіти Ун-ту Мартіна Лютера Халле-Віттенберг (Німеччина), Юрид. відділ. ; Юрид. та економ. фак-т Верминсько-Мазур. ун-ту (Ольштин, Польща). – Суми : Козацький вал ; Сумська обласна друкарня. – ISBN 978-966-358-083-8
Ч. 2. – 2009. – 226 с.
962789
  Туріна О.А. Питання творчої соціалізації молодої особи в культурно-мистецькому середовищі // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 203-210
962790
   Питання текстології. – Київ : Наукова думка, 1968. – 372 с.
962791
   Питання текстології : поезія. – Київ : Наукова думка, 1977. – 411с.
962792
   Питання текстології : поезія і проза. – Київ : Наукова думка, 1980. – 304 с.
962793
   Питання текстології : Іван Франко. – Київ : Наукова думка, 1983. – 296 с.
962794
   Питання текстології : дожовтнева та радянська література : зб. наук. праць. – Київ : Наукова думка, 1989. – 243 с. – ISBN 5-12-000706-6
962795
   Питання текстології. – Київ : Наукова думка, 1990. – 198 с. – ISBN 5-12-001554-9
962796
  Шиманський І.Є. Питання теорії границь та теорії ірранціональних чисел в зв"язку з деякими їх застосуваннями : Дис... наук: / Шиманський І.Є.;. – Київ, 1946. – 124л.
962797
  Хомра І. Питання теорії економічної географії в працях Г. Кривченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 56-57. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано внесок Г.Кривченка в розвиток теорії економічної географії. Основну увагу зосереджено на об"єкті економічної географії, пріоритеті районного чи галузевого підходу, взаємовідносинах між географічним середовищем та економікою. The ...
962798
  Нежиборець В.І. Питання теорії економічної глобалізації: теоретичний аспект // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2012. – Вип. 10. – С. 232-239. – ISBN 978-617-696-135-2. – ISSN 2308-0353
962799
  Фурса С. Питання теорії і практики взаємодії державного виконавця та нотаріуса : (на прикладі вчинення нотаріального провадження з видачі свідоцтва про придбання стягувачем майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися) / С. Фурса, Р. Ляшенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-17. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається взаємодія нотаріуса з державним виконавцем з метою вчинення нотаріального провадження з видачі свідоцтва про придбання стягувачем майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо вони не відбулися. Розкрито процедуру проведення ...
962800
  Кіраль С.С. Питання теорії і практики перекладу в епістолярній спадщині І. Денисюка, Г. Кочура, В. Чабаненка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 102-113. – (Серія "Філологічні науки")
962801
  Цимбаленко Б.В. Питання теорії і практики ціноутворення на засоби виробництва. / Б.В. Цимбаленко. – К, 1962. – 40с.
962802
  Давидов Р. Питання теорії конституційних правовідносин / Р. Давидов, Ю. Данилюк // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 16-19. – ISSN 0132-1331
962803
  Селіванов А.О. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні : актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя / А.О. Селіванов, А.А. Стрижак. – Київ : Логос, 2010. – 274, [2] с. – Бібліогр.: с. 252-270. – ISBN 978-966-171-298-9
962804
  Пістун М.Д. Питання теорії лісопромислових комплексів (ЛПК) : рецензії / М.Д. Пістун, С.С. Мохначук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 118-121
962805
   Питання теорії мови в зарубіжному мовознавстві. – К, 1976. – 256с.
962806
  Кудін В.О. Питання теорії соціалістичного реалізму. / В.О. Кудін. – К, 1959. – 126с.
962807
  Назаренко Є.В. Питання теорії соціалістичної держави в новій програмі КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 65-72. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье излагаются основные положения новой Программы КПСС по вопросам теории социалистического государства: о необходимости государства до полной победы коммунизма, о сущности социалистического государства, об усовершенствовании формы и механизма ...
962808
   Питання теорії та аналізу економічного розвитку на сучасному етапі. – К, 1971. – 211с.
962809
   Питання теорії та аналізу економічного розвитку на сучасному етапі. – К, 1974. – 212с.
962810
  Павлов Т. Питання теорії та історії літератури / Т. Павлов. – Київ, 1959. – 655с.
962811
  Біла С.О. Питання теорії та практики інвестиційних процесів у трансформаційній економіці Україні (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 31-41. – ISSN 0320-4421
962812
  Майданник О. Питання теорії функції Парламенту України // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 81-88
962813
  Молчанов Р. Питання територіальної підсудності позовів споживачів до перевізників // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.58-63
962814
  Писаренко С.М. Питання територіальної структури економічного вузла : територіально-виробничі системи (комплекси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 83-88 : Табл.
962815
  Мамонов І.П. Питання термінології у Податковому кодексі України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 147-152
962816
  Максимюк М. Питання термінології української літературної ономастики // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 64-68. – ISSN 2311-9896
962817
  Чухно А.А. Питання технічного нормування праці // Науковий щорічник КДУ, 1957
962818
  Палеха Ю.М. Питання типізації населених пунктів України для грошової оцінки їх земель // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 17-21 : Табл. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
962819
  Білоскурська О. Питання типології конституційних обов"язків людини і громадянина // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 21-24
962820
  Чухно А.А. Питання товарно-грошових відносин на сучасному етапі // Наукові записки КДУ, 1959. – Т.17
962821
  Синиця Є.В. Питання топографії поховальних пам"яток V - середини VII ст. у верхньому Подніпров"ї // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-18. – (Історія ; Вип. 40)


  Розглянуто особливості топографії та розміри ранньосередньовічних могильників Верхнього Подніпров"я. На підставі аналізу виділено декілька локальних варіантів цих пам"яток.
962822
  Осадчий Є.М. Питання топоніміки поля Конотопської битви // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 131-136. – ISBN 978-966-8999-37-6
962823
   Питання топоніміки та ономастики : (Матеріали 1 Республіканської наради з питань топоніміки та ономастики). – Київ : Вид-во АН УРСР, 1962. – 238с.
962824
  Опришко В. Питання трансформації Європейського права в законодавство України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.27-30. – ISSN 0132-1331
962825
  Лісніченко Ю.М. Питання трансформації системи підготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників ЗС України / Ю.М. Лісніченко, О.О. Лісніченко, Л.Д. Ворохова // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 135-138. – (Технічні науки ; № 1 (5)). – ISSN 2313-7509
962826
  Бескін М.М. Питання тригонометрії та її викладання. / М.М. Бескін. – Київ, 1951. – 132с.
962827
  Соболь О.Ю. Питання у французькому дискурсі преси: поліфонічний аспект // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 217-226
962828
  Фединець Ч. Питання угорської меншини Закарпаття на сучасному етапі угорсько-українських дипломатичних відносин // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2018. – № 1 (46). – С. 106-110. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
962829
  Деркач А. Питання удосконалення державного контролю у галузі ядерної та радіаційної безпеки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 82-85. – ISSN 0132-1331
962830
  Баулін Ю.В. Питання удосконалення законодавства України у сфері боротьби зі злочинністю / Ю.В. Баулін, В.С. Зеленецький // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 96-108.
962831
  Піляй І. Питання удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення реалізації електронної транспарентності в органах прокуратури // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 64-69. – ISSN 2524-0129
962832
  Паладій М.В. Питання удосконалення інфраструктури системи державного управління сферою інтелектуальної власності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 116-119 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
962833
  Берназюк Я.О. Питання удосконалення Конституції України // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 20-29. – ISSN 2414-05-62
962834
  Єрмолаєв Д.І. Питання удосконалення понятійно-категоріального апарату в системі державної охорони України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 98-100. – Бібліогр.: 7 назв
962835
  Полюхович В.І. Питання удосконалення правового регулювання діяльності інвесторів на фондовому ринку України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 227-232. – ISSN 1563-3349
962836
  Оридорога М.Т. Питання удосконалення сімейно-шлюбного законодавства // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 62-66
962837
  Макарчук С. Питання українізації православної церкви в громадсько-політичному житті Волині у 20-х роках ХХ ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Макарчук С. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 1 (115), січень - лютий. – C. 3-9. – (Серія історична). – ISSN 1028-5091
962838
  Клименко Ю.А. Питання українізації та есперантизації в історії вітчизняної освіти (20-ті - початок 30-х років XX століття) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 84-89. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
962839
  Беліченко М. Питання українсько-польських взаємин у творчості Романа Іваничука // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 6-9. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Актуальність дослідження визначено місцем історичної прози Р. Іваничука в українській літературі другої половини XX століття. Вивчення питання українсько-польських стосунків в історичній романістиці письменника зумовлено не лише потребою його ...
962840
  Федик І. Питання українсько-польської співпраці в ідеологіях українських католицьких партій Галичини міжвоєнного періоду // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 5. – С. 34-37.
962841
  Ковалик І.І. Питання українського і слов"янського мовознавства : вибрані праці / Іван Ковалик ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Львів ; Івано-Франківськ. – ISBN 978-966-428-037-4
Ч. 2. – 2008. – 496 с.
962842
   Питання Українського інституту національної пам"яті : постанова КМУ від 09.07.2014 № 292 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2014. – № 62, 12 серпня. – С. 33-34
962843
  Алієв Д.А. Питання української автономії в I і II Державній думі Росії (1906-1907 pp.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 55-61. – (Історія ; Вип. 36)


  На основі історичних джерел висвітлюються ідеї української автономії в складі федеративної демократичної Росії, що відстоювали українські депутати в I і II Державній думі.
962844
  Могильний Л.П. Питання української державності в програмі Української демократичної партії (1904-1905) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-46. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання української державності в програмі Української демократичної партія (УДП), яка діяла на початку ХХ ст. The article studies state organization of Ukraine in program of Ukrainian Democratic Party of Naddnipryanska Ukraine of the early ...
962845
   Питання української діалектології і міжмовних контактів. – Дніпропетровськ, 1972. – 114с.
962846
  Свириденко О. Питання української ідентичності в листі-протесті П. Куліша "Лист русинів до автора брошури "Un people europeen de quinze millions oublie devant l`histoir" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 187-190. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Питання національної ідентичності - одне з ключових у романтичному дискурсі. Протиставляючи класицистичному принципу «наслідування природи» й античності принцип наслідування національного духу, розглядаючи літературу як можливість художньо ...
962847
  Верменич Я.В. Питання української козацької державності в історіософії М.І. Костомарова // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 170-173. – ISBN 5-7702-0775-2
962848
  Гольденбер Л.І. Питання української літератури в "Наукових записках" та збірниках вузів Української РСР : бібліографічний покажчик / (склав Л.І. Гольденбер). – [б.м.] : [б.и..], 1958. – [15] с. – Окр. відб. з: "Радянське літературознавство", № 6, 1958, [c.136-150]
962849
   Питання української літературно-художньої критики початку 20 ст.. – Дніпропетровськ, 1977. – 52с.
962850
  Готкова Ю. Питання української мови на Кубані у 1920-1930-х рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 46-48. – ISBN 978-966-171-783-0
962851
  Наєнко Г.М. Питання української мови у творах М. Максимовича // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 44-47. – Бібліогр.: Літ.: С. 47; 9 поз. – ISBN 966-8188-07-1
962852
  Давва В.В. Питання української національної культури в політиці революційних урядів у 1917 - 1920 рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 119-127
962853
   Питання української радянської літератури. – К, 1953. – 284с.
962854
   Питання української радянської літератури. – К, 1955. – 367с.
962855
   Питання української радянської літератури. – К, 1956. – 563с.
962856
   Питання української радянської літератури. – Київ : Радянський письменник
вип.4. – 1958. – 560с.
962857
  Магурчак А. Питання УНДО у світлі листування Андрія Жука і Романа Перфецького протягом 1925-1926 років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 45-48. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено епістолярію між Андрієм Жуком і Романом Перфецьким, в якому висвітлюється ставлення до Українського національно демократичного об"єднання на протязі 1925-1926 рр. Проаналізовані статі А. Жука, які були опубліковані в "Українському прапорі", ...
962858
  Чубінідзе О. Питання універсальної юрисдикції за скоєння злочинів проти міжнародного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 225-229
962859
   Питання управління державними закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і науки : розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 831-р // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. п-во "Українська правова інформація" ; ред. рада.: Косолапова О.А., Леманинець В.М., Котляр О.Б. [та ін.]. – Офіційне вид. – Київ, 2017. – № 96, 8 грудня 2017 року. – С. 493-494
962860
  Пушкін О.А. Питання управління державними соціалістичними підприємствами у новому Цивільному кодексі УРСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
962861
  Брежнєв Л.І. Питання управління економікою розвинутого соціалістичного суспільства / Л.І. Брежнєв. – К., 1976. – 720с.
962862
   Питання управління об"єктами державної власності законодавчо врегульовано // Фінансовий контроль : Всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 5-8
962863
  Цицик К.Ю. Питання управління системними ризиками в контексті забезпечення фінансової стійкості банківського сектору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 117-124
962864
  Янчев А. Питання управління та оцінки інформаційних технологій : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 50-52. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
962865
  Борисова В. Питання управління юридичними особами і їх вирішення за чинним законодавством України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 5. – С. 113-120. – ISSN 0132-1331
962866
  Лобойко Т.В. Питання усвiдoмлення aктуaльних сoцiaльних прoблем укрaїнськoю мoлoддю (нa приклaдaх ствoренoї нею сoцiaльнoї реклaми) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 235-238


  У стaттi рoзглянутo прoблему усвiдoмлення aктуaльних сoцiaльних прoблем укрaїнськoю мoлoддю.Прoaнaлiзoвaнo oсoбливoстi стaвлення сучaснoї мoлoдi дo сoцiaльних прoблем нa приклaдaх ствoренoї нею сoцiaльнoї реклaми. Головну увaгу придiленo oсoбливoстям ...
962867
  Балюк І.А. Питання участі некомерційних організацій в адміністративно-правових відносинах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 126-136
962868
  Пащук А.Й. Питання участі прокурора в радянському цивільному процесі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 89-94
962869
  Матієк Л.Г. Питання участі сторони обвинувачення в підготовчому провадженні // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 436-438. – ISBN 978-617-7530-15-1
962870
  Яременко В. Питання участі Тараса Шевченка в Кирило-Мефодіївському братстві за історіософським виміром: долання стереотипів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – С. 496-517. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
962871
  Яремчук В. Питання участі українців у Варшавському повстанні 1944 року // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 271-275. – ISBN 978-966-171-793-9
962872
  Халецька Л.П. Питання участі Франції в європейському інтеграційному процесі в сучасній зарубіжній та українській історіографії (1990-ті pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 133-135. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Висвітлено підхід українських та зарубіжних дослідників до питання моделей європейського інтеграційного об"єднання, проблеми створення європейської оборони, формування Економічного і валютного союзу, спільної європейської політики зайнятості й ...
962873
  Лемещенко К.Б. Питання федералізму в творчій спадщині М.І. Костомарова // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 29-34. – ISSN 1563-3349
962874
   Питання фізики твердого тіла. – Львів : Видавничий центр ЛДУ імені Івана Франка, 1964. – 119 с.
962875
   Питання фізіології, цитоембріології і флори України. – К, 1963. – 224с.
962876
   Питання філології та естетики в світілі ленінських ідей. – К, 1970. – 292с.
962877
  Кушнірова Л.В. Питання філології та навчання української мови у науковій спадщині В.І. Масальського // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 130-136. – Бібліогр.: в приміт.; С.130-135;


  Досліджуються питання філології та навчання української мови у науковій спадщині В.І. Масальського. Авторка переконана, що праці вченого збагатили вітчизняну науку і сприяли розвитку української мови та методики її навчання.
962878
  Кутузов Р.В. Питання фінансового управління у працях вітчизняних учених другої половини ХІХ ст. // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 13-16. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Досліджуються питання фінансовго управління у роботах вченого-економіста Івана Трохимовича Тарасова - випускника юрид. ф-ту Імператорського університету Св. Володимира. Захистив у 1875 р. магістерську дисертацію.
962879
  Нечипоренко Н. Питання фінансування санації в сфері господарювання // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 402-404
962880
   Питання фінансування у 2016 році виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 року № 598 // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 27 вересня (№ 181). – С. 8
962881
   Питання фінансування у 2016 році виконання Загальнодержавної цільової науково-технічної космічної програми України на 2013-2017 роки : постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 598 // Офіційний вісник України : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України. – Офіційне вид. – Київ, 2016. – № 73, 23 вересня 2016 року. – С. 97-100
962882
  Шиприкевич В.В. Питання фоностилістики / В.В. Шиприкевич. – Київ : Київський університет, 1972. – 88с.
962883
  Ромашко М. Питання формування кредитної політики промислових підприємств // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.108-112. – ISBN 966-654-085-1
962884
  Ананченко О.Є. Питання формування організаційної структури системи управління інформаційною безпекою підприємства // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 1. – С. 79-83. – ISSN 2409-7292
962885
  Дорош М.О. Питання формування резервної системи комерційних банків : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 131-137
962886
   Питання формування та організації діяльності Конституційної Асамблеї : Указ Президента України від 25 січня 2012 року №31/2012 // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 174. – ISSN 1026-9932
962887
   Питання фразеології східнослов"янських мов. – К, 1972. – 175с.
962888
  Коломієць М.П. Питання фразеологічної синоніміки (на матеріалі української мови) / М.П. Коломієць. – Дніпропетровськ, 1987. – 52с.
962889
  Афанасьєв О.Є. Питання Х Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 47
962890
  Мікоян А.І. Питання харчової промисловості в зв"язку з стахановьским рухом / А.І. Мікоян. – К., 1936. – 89с.
962891
   Питання ХІ Всеукраїнського турніру юних економістів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 5 (159). – С. 35
962892
  Гавриленко Л.І. Питання ХІV Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 5 (195). – С. 2-3
962893
   Питання ХІІ Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 5 (171). – С. 2-3
962894
   Питання ХІІ Всеукраїнського турніру юних економістів / Ю.В. Бицюра, О.В. Черкавський, Г.Е. Гронтовська, М.В. Мальчик, В.В. Смулка // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 1 (167). – С. 28
962895
   Питання ХІІІ Всеукраїнського турніру юних географів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 3 (181). – С. 2-3
962896
   Питання ХІІІ Всеукраїнського учнівського турніру юних економістів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 12 (176). – С. 24
962897
  Кучеренко Н.О. Питання хімічної технології в курсі хімії середньої школи / Н.О. Кучеренко, О.М. Русько. – К., 1956. – 92с.
962898
  Маляр П. Питання хронології історії східно-слов"янських мов у радянському мовознавстві // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 154, листопад : листопад. – С. 19-23
962899
   Питання художнього стилю і методу. – Дніпропетровськ, 1971. – 178с.
962900
   Питання художньої майстерності в творах українських письменників. – Львів, 1958. – 119с.
962901
  Лукаш С.С. Питання централізованого та локального регулювання праці у країнах колишнього СРСР // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 93-100
962902
  Міщенко Ю.В. Питання церковної історії Михайла Поснова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 252-256. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Простежується історико-релігійне дослідження Михайла Поснова,а саме - історія християнської церкви.
962903
  Майданик Р. Питання цивільно-правової відповідальності за договором про надання медичних послуг // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 82-90. – ISSN 0132-1331


  Правовий статус суб"єктів медичних правовідносин.
962904
  Клюшніченко А.П. Питання цивільного позову в радянському кримінальному процесі // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 29-33
962905
   Питання цивільного права та процесу в практиці діяльності органів внутрішніх справ : монографія / [Бортнік О.Г. та ін.] ; за заг. ред. В.А. Кройтора. – Харків : Золота миля, 2013. – 148 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 131-147 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-610-212-5
962906
  Теплюк М. Питання чинності законів України в аспекті конституційної юрисдикції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 4 (313). – С. 25-28
962907
   Питання шевченкознавства. – Черкаси, 1964. – 168с.
962908
   Питання шевченкознавства. – Київ : Молодь
№ 4. – 1968
962909
   Питання шевченкознавства


  Про Роксолану Петрівну Зорівчак.
962910
  Петренко І.М. Питання шлюбно-сімейних відносин у Гетьманщині XVIII ст. на шпальтах часопису "Киевская старина" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 5 (518), вересень - жовтень. – С. 157-162. – ISSN 0130-5247


  Ідеться про висвітлення у журналі "Киевская старина" шлюбно-сімейних відносин серед православного населення Гетьманщини впродовж XVIII ст. Згадуються дослідження професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського ...
962911
  Сутріна Р. Питання шлюбу та сім"ї в творчості Платона / Р. Сутріна, Д. Сутрін // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.86-90
962912
  Лесик Ф.Л. Питання щеплення рослин у курсі біології середньої школи / Ф.Л. Лесик. – К., 1955. – 96с.
962913
  Проценко М.В. Питання щодо взаємодії слідчих та оперативно-розшукових підрозділів при виявленні злочинів, вчинених організованими групами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 285-288
962914
  Нетеса Н. Питання щодо видового та безпосереднього об"єктів порушення правил охорони або використання надр (ст. 240 КК) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 103-109
962915
  Доманський В.А. Питання щодо методології формування законодавства у сфері цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 33-37. – Бібліогр.: 14 назв
962916
  Кірічевська А.В. Питання щодо необхідності запровадження загальнообов"язкового страхування професійної відповідальності адвокатів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 220-222. – ISBN 978-617-673-442-0
962917
  Кресін О. Питання щодо періодизації розвитку порівняльного правознавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 247-265. – ISSN 0132-1331
962918
  Новаков С. Питання щодо положення жінок у діяльності Організації Об"єднаних Націй // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 1. – С. 149-150
962919
  Крайник Г. Питання щодо потерпілого від злочину, передбаченого статтею 272 Кримінального кодексу України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-49.
962920
  Ясечко С. Питання щодо правочинів з особистим немайновим правом на ім"я // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.78-83
962921
  Ільченко С. Питання юридичного забезпечення діяльності морських портів України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 86-93. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
962922
  Щербанюк Л.М. Питання юридичної відповідальності адресатів права депутатського запиту в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 110-112
962923
  Цірат Г.А. Питання юрисдикції в міжнародних договорах України про правову допомогу // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 197-202
962924
  Базов О. Питання юрисдикції Європейського суду з прав людини щодо розгляду міждержавних справ // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 84-91
962925
  Шевченко В. Питання ядерної безпеки України стосується Європи й усього світу // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 21 (401). – C. 48-49. – ISSN 2313-559X
962926
   Питання якісної теорії. – К, 1978. – 69с.
962927
  Власенко К.В. Питання якості математичної освіти в інженерно-машинобудівній школі в контексті приєднання України до Болонського процесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 31-36. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми якості інженерно-машинобудівної освіти, уніфікації та адаптивності освітніх програм, зрозумілості їх змісту та можливості практичної реалізації, аналізуються шляхи оптимального співвідношення фундаментальності й ...
962928
  Бузницька С.В. Питання, пов"язані з реалізацією права на необхідну оборону // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 51-55. – ISBN 966-614-021-7
962929
  Макух О.В. Питання, пов’язані із визначенням предмета закону про Державний бюджет у рішеннях Конституційного Суду України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 90-102. – ISSN 2224-9281
962930
  Очиченко О. Питання, що іноді виникають у зв"язку з проведенням загальних зборів акціонерів // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 35-39.
962931
  Шумило Н. Питання, що потребує дослідження
962932
  Кралюк П. Питання, що потребує ясності: Галицько-Волинське князівство чи королевство Руське? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 20
962933
  Кралюк П. Питання, що потребує ясності: Галицько-Волинське князівство чи королівство Руське? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 3-4 лютого (№ 18/19). – С. 20
962934
  Коренга Ю. Питання, які стосуються встановлення батьківських прав за використання сурогатного материнства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 511-514. – ISSN 1026-9932
962935
  Литвин Т. Питанням безпеки - належну увагу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 5. – С. 24-25 : фото
962936
  Печеник Б.Я. Питательные агрегаты мощных энергоблоков / Б.Я. Печеник, Г.И. Хатетовский. – М., 1978. – 176с.
962937
  Мириманян Х.П. Питательные вещества почвы и удобрения / Х.П. Мириманян. – Москва ; Ленинград, 1937. – 64 с.
962938
  Михайлов А.К. Питательные насосы для тепловых электростанций большой мощности / А.К. Михайлов. – М., 1963. – 48с.
962939
  Козлов Ю.А. Питательные среды в медицинской микробиологии / Ю.А. Козлов. – М, 1950. – 252с.
962940
  Мартенс Л.А. Питательные среды из кислотного гидролизата рыбокостной муки и их применение для культивирования возбудителя чумы : Автореф... канд. биол.наук: / Мартенс Л.А.; Всесоюз. науч.-исслед. противочумный ин-т "Микроб". – Саратов, 1964. – 19л.
962941
  Кахута Николай Максимович Питательный режим мощного чернозема Курской области и продуктивность культур севооборота : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.01.04 / Кахута Николай Максимович; Всес. Акад. сельскохоз. наук им. В.И.Ленина. Почвенный ин-т. – М., 1972. – 27л.
962942
  Латышев Э.П. Питательный режим почв в условиях рисового севооборота юга Украины : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук / Латышев Э.П. ; Хар. с.-х. ин-т. – Харьков, 1966. – 26 с.
962943
  Яскин А.А. Питательный режим темно-каштановых почв Северного Казахстана : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Яскин А.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 20 с.
962944
  Рэй П. Питер Акройд: Справка // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 3-4. – ISSN 1130-6545
962945
  Руткевич Е.Д. Питер Бергер - полвека творческого пути // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1 (321). – С. 114-123. – ISSN 0132-1625
962946
   Питер Брейгель в графике: Из собрания Королевской Библиотеки Бельгии. – Ленинград, 1979. – 9 с.
962947
  Климов Р.Б. Питер Брейгель старший / Р.Б. Климов. – М., 1954. – 52с.
962948
  Львов С.Л. Питер Брейгель Старший / С.Л. Львов. – М., 1971. – 206с.
962949
   Питер Брейгель Старший // Аристократ : История. Культура. Цивилизация. – Київ, 2004. – № 1. – С. 57-61.
962950
  Кульчицкий И. Питер Брейгель Старший // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 2. – С. 12-33


  Питер Брейгель старший ("Мужицкий" (1525-1569) - южнонидерландский живописец, график, мастер пейзажа и жанровых сцен
962951
  Цырлин И.И. Питер де Хоох / И.И. Цырлин. – М., 1955. – 48с.
962952
  Хорошилова О. Питер Доиг, Хичкок от живописи // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 82-87.
962953
  Ливанова М. Питер Пауль Рубенс: собственной рукой // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 2 (54). – С. 44-65. – ISSN 1819-6268
962954
  Барри Д.М. Питер Пэн / Д.М. Барри. – М., 1971. – 128с.
962955
  Барри Д. Питер Пэн // Приключения Алисы в Стране Чудес / Л. Кэрролл. – Москва : Детская литература, 1983. – С. 443-532. – (Библиотека мировой литературы для детей, т. 40)
962956
  Барри Д.М. Питер Пэн / Д.М. Барри. – М., 1987. – 547с.
962957
  Овчинников С.А. Питер Ф. Друкер об бразовании в обществе знаний // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2013. – № 1. – С. 76-89. – ISSN 1561-2465


  Анализируются взгляды одного из ведущих американских ученыз-экономистов XX века, создателя философии современного менеджмента и педагога П.Ф. Друкера о роли знаний в постиндустриальном обществе, изменении их значения и функций.
962958
  Лебедев К.М. Питерские герои первой русской революции / К.М. Лебедев. – Л., 1967. – 47с.
962959
   Питерские рабочие. – Л, 1963. – 219с.
962960
   Питерские рабочие в борьбе с контрреволюцией в 1817-1918 гг.. – М, 1986. – 238с.
962961
   Питерские рабочие и Великий Октябрь. – Л, 1987. – 486с.
962962
  Вересов А.И. Питерские умельцы / А.И. Вересов. – Ленинград, 1986. – 155с.
962963
  Алексеев Н. Питерские хроники // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2006. – № 12. – С. 40-48. – ISSN 0321-1878
962964
  Кукушкин В.Н. Питерскя окраина. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1958. – 244с.
962965
  Кукушкин В.Н. Питерскя окраина. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1967. – 543с.
962966
  Кукушкин В.Н. Питерскя окраина. / В.Н. Кукушкин. – Л., 1978. – 536с.
962967
  Фрайман А.Л. Питерцы на первых фронтах / А.Л. Фрайман. – Л., 1972. – 128с.
962968
   Питерцы на фронтах гражданской войны : сборник воспоминаний. – Ленинград : Лениздат, 1970. – 467 с.
962969
  Вирган І.О. Питиме зілля : поезії / І.О. Вирган. – Київ : Дніпро, 1967. – 191 с.
962970
  Костылев В.И. Питирим : Роман / В.И. Костылев. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1984. – 352с.
962971
  Ломоносова Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века (обзор конференции) / Ломоносова, В // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 146-148. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
962972
  Писная Ю.В. Питирим Сорокин об общественной природе самоубийства // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 233-237
962973
  Кордун В.О. Питирим Сорокін про прояви політичної свідомості та колективного підсвідомого у періоди революцій у "мовних та субвокальних реакціях" // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С. 45-58. – ISSN 2075-1443
962974
  Костылев В.И. Питирим: роман / В.И. Костылев. – Горький, 1948. – 407с.
962975
  Костылев В.И. Питирим: роман / В.И. Костылев. – Минск, 1988. – 383с.
962976
  Кірпічніков Василь Питна вода в Україні // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 8, серпень. – С. 20-21 : фото
962977
   Питна вода в Україні: зміцнення зв"язків та розширення можливостей для діяльності на локальному та міжнародному рівнях. – Київ, 2002. – 44с. – Третя редакція
962978
  Разанов С.Ф. Питома активність 137Cs i 90Sr у білковій продукції бджільництва за різної кислотності грунтів / С.Ф. Разанов, Г.В. Гуцол, М.І. Нагребецький // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 119-125 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2476626
962979
  Савчук І.М. Питома активність 137Cs у свинині за використання в раціоні тварин різних доз білково-вітамінно-мінеральної добавки // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 132-135 : табл. – Бібліогр.: с. 135. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
962980
  Савчук І.М. Питома активність 137Сs у свинині залежно від різних доз сапоніту в раціоні / І.М. Савчук, С.П. Ковальова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 117-121 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
962981
  Слепцов В.А. Питомика / В.А. Слепцов. – М., 1956. – 36с.
962982
  Радзівілл О.А. Питомі виміри історико-правової освіти в процесах духовно-інтелектуального оздоровлення суспільств // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 17-28. – ISSN 2222-5374
962983
  Дашкова П.В. Питомник : Роман. В 3-х кн. / П.В. Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010183-X; 5-271-01883-0
Кн.1. – 2002. – 238 с.
962984
  Дашкова П.В. Питомник : Роман. В 3-х кн. / П.В. Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010182-1; 5-271-01884-9
Кн.2. – 2002. – 231 с.
962985
  Дашкова П. Питомник : Роман. В 3-х кн. / П. Дашкова. – Москва : Астрель, АСТ. – ISBN 5-17-010181-3; 5-271-01939-Х
Кн.3. – 2002. – 200 с.
962986
  Шкловский Е. Питомник // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 1. – С. 12-77. – ISSN 0130-7673
962987
  Кальницкий М. Питомник благородных девиц // Комсомольская правда : киевсикй выпуск. – Киев, 2013. – 12 сентября (№ 202). – С. 16. – ISSN 1997-1249


  "...Для первоначального размещения института нужно было найти временное пристанище. Вопрос этот решился сам собой. В 1837 году скончался почтенный военачальник, фельдмаршал князь Фабиан Остен-Сакен, доживавший свой век в Киеве. "В наследство" ...
962988
  Гладкий Н.П. Питомник декоративных деревьев и кустарников / Н.П. Гладкий. – Москва; Ленинград : Сельхозгиз, 1954. – 280 с.
962989
  Кожевникова Мария Питомник редких журавлей. Летят белые журавли // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 52-56 : фото
962990
  Чаплина В.В. Питомцы зоопарка. / В.В. Чаплина. – М., 1988. – 174с.
962991
  Федорова Т. Питомцы Метростроя. / Т. Федорова. – М., 1946. – 19с.
962992
  Леонтьева Г.К. Питомцы муз. / Г.К. Леонтьева. – Л, 1968. – 158с.
962993
  Неклюдова О.С. Питомцы музы / О.С. Неклюдова. – М., 1969. – 199с.
962994
  Гальперин В.А. Питомцы северных муз / В.А. Гальперин. – Сыктывкар, 1980. – 143с.
962995
  Митин В.В. Питон, который задушил льва / В.В. Митин. – Новосибирск, 1968. – 232с.
962996
  Кочерженко Марина Питу - повысить, Вату - усмирить : the Experience // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 5. – С. 30-35 : Фото
962997
  Пятницкая И.Н. Пить - значит не быть / И.Н. Пятницкая. – М., 1987. – 176с.
962998
  Пестушко Валерий Пить или не пить, вот в чем вопрос... : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 9. – С. 52 : Іл.
962999
  Шик И.Р. Питьевые воды Азербайджана / И.Р. Шик. – Баку, 1928. – 145-197с.
963000
  Шредер Л. Пифагор и индийцы / Л. Шредер. – 73с.
<< На початок(–10)961962963964965966967968969970(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,