Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
954001
  Кіраль С. "…Образ чистого, святого… й такого рідного Максима": М. Богданович у літературознавчій рецепції та едиційній практиці Івана Денисюка (за матеріалами неопублікованого листування) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 2 (626). – С. 23-37. – ISSN 0236-1477


  У статті вперше розглянуто питання білорусистики, зокрема рецепцію творчості М. Богдановича, у науковій та неопублікованій епістолярній спадщині видатного українського вченого-літературознавця І. Денисюка, а також його участь у підготовці збірки ...
954002
  Корюненко М. "Образ Німеччини та образ України - питання й проблеми взаємозв"язків" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2000. – 11 жовтня (№ 41). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Про симпозіум, що відбувся в Інституті міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка під егідою МОН України. Освітяни, науковці, мас-медіа України та Німеччини обговорили питання освіти та взаємозв"язок між країнами. Засідання відкрив проректор КНУ ...
954003
  Тютюнник Григір "Образ України - здавна й по сьогодні" : Щоденники, записники / Тютюнник Григір; Передмова, упорядкування, примітки, підготовка текстів, редагування О.І.Неживого. – Луганськ : Знання, 2005. – 262с. – ISBN 966-8151-18-6
954004
  Котова С. "Образ чужого" і "образ ворога": "імагологія" в сучасних міждисциплінарних гуманітарних дослідженнях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 20-24. – (Історія ; вип. 4 (127)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ґенеза та зміст "імагології" як нового міждисциплінарного напрямку досліджень. Здійснено огляд основних праць теоретиків соціогуманітарної науки, котрі займалися розробкою цієї проблематики. Враховуючи той факт, що поняття ...
954005
  Марцинковская Т.Д. "Образ Я" в современном мире : константы и трансформации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.142-149
954006
  Дорошенко Д.О. "Образ" і "право на образ": деякі аспекти правової охорони та захисту // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 60-62. – ISBN 978-966-999-024-2
954007
  Сазанович Л.В. "Образ" та "образність" у фольклорі: особливості вивчення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2012. – С. 4-9. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341X


  У статті розглянуто поняття "Образ", "образність", "зображальність", "стереотипізація" в контексті інтердисциплінарної парадигми та визначено особливості підходу до вивчення фольклорного образу і фольклорної образності
954008
  Паньків Г. "Образна геометрія" як визначний принцип рішення композицій В.А. Гегамяна // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 216-224. – ISBN 978-966-8917-14-1
954009
  Якимечко А.Ю. "Образование для экономики" и "Экономика для образования": оценка эффективности моделей // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 134-136
954010
   "Образование по вопросам окружающей среды", всесоюзн. науч. конф. (1984; Иваново).. – Иваново, 1985. – 238с.
954011
  Елисова М.О. Образ-мифологема "Ночь" как хронотипический изоморф мирового древа в мифопоєтической картине мира Бориса Пастернака // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 138-143. – ISBN 966-8188-10-1
954012
  Елисова М.О. Образ-мифологема "фонарь" в структуре мифопоэтического универсума Б. Пастернака // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 108-111
954013
  Свириденко О. Образ-міф в прозі Олекси Стороженка // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 482-488. – ISBN 966-7053-09-1
954014
  Ярулина Д.Р. Образ Кубы в художественной культуре и СМИ России и США // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 1. – С. 90-97. – ISSN 044-748Х
954015
  Адамська І.Г. Образ культури України середньовічної доби на сторінках "Чтений в историческом обществе Нестора Летописца" .. // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (7). – С. 15-23. – ISSN 2616-9967


  Згадуються науковці: В.Б. Антнович, М.П. Дашкевич, П.О. Лашкарьов та О.І. Соболевський.
954016
  Шор Ю.М. Образ культуры в гуманитарно-художественном сознании // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 40-52. – ISSN 0236-2007
954017
  Малаков Д.В. Образ Лаври у творах Георгія Малакова (40-50 рр. ХХ ст.) // Могилянські читання : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – 2000 рік : Присвячені 950-літтю Києво-Печерської лаври та 75-літтю Національного Києво-Печерського заповідника. – С.194-198. – ISBN 966-7671-23-2
954018
  Голубцов О.Г. Образ ландшафту: аналіз і оцінювання у ландшафтному плануванні // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
954019
  Штраух М.М. Образ Ленина / М.М. Штраух. – Москва, 1963. – 34с.
954020
   Образ Ленина в литературах Северного Кавказа: Межвуз. сб. ст.. – Орджоникидзе, 1977. – 111с.
954021
  Арутюнян Л. Образ Ленина в многонациональной советской поэзии / Л. Арутюнян; Арутюнан Л. – Ереван : Айастан, 1974. – 148 с.
954022
  Кузнецова А.М. Образ Ленина в русской дарматургии. : Автореф... Канд.филол.наук: / Кузнецова А.М.; М-во высш.образования СССР. – Черновцы, 1955. – 24л.
954023
  Шкудович А.Б. Образ Ленина в русской соверстской литературе / А.Б. Шкудович. – Львов, 1969. – 68 с.
954024
  Вишневский И.П. Образ Ленина в русской советской литературе / И.П. Вишневский. – Львов, 1973. – 67с.
954025
  Дозорцева Ж.Г. Образ Ленина в советской музыке / Ж.Г. Дозорцева. – Москва, 1966. – 32с.
954026
  Яковлев Б. Образ Ленина в советской прозе 60-х годов / Б. Яковлев. – М., 1967. – 60с.
954027
  Диев В.А. Образ Ленина в современной советской драматургии / В.А. Диев. – М., 1970. – 32с.
954028
  Цехновицер О. Образ Ленина в современной художественной литературе. / О. Цехновицер. – Л, 1925. – 5-25с.
954029
  Іллічевський А.Х. Образ Леніна в поезії зарубіжних країн / А.Х. Іллічевський. – Київ, 1964. – 43с.
954030
  Борщевський В.М. Образ Леніна в українській радянській літературі / В.М. Борщевський. – Київ, 1960. – 40 с.
954031
  Скорський М.А. Образ Леніна в українській радянській літературі / М.А. Скорський. – Київ, 1983. – 168с.
954032
  Семчинський С.В. Образ Леніна та ленінські ідеї про літературу і мистецтво в Румунії (1917-1944) // В.І. Ленін і актуальні питання філологічної науки : тези доповідей і повідомлень респуб. міжвуз. наук. конф., присвяченої 100-річчю від дня народження В.І. Леніна / М-во вищої і середньої спеціальної освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [ред. кол.В.Ф. Воробйов, Н.Й. Жук (відпов. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 1970. – С. 34-37
954033
  Рисак О. Образ Лесі Українки в художній літературі // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 61-64. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
954034
  Савчук Ю. Образ лірники в поезії Олександра Грози // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т філології], Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України, Бердян. держ. пед. ун-т, Міжнар. школа україністики НАН України, Кременец. обл. гуманітарно-пед. акад. ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 26. – С. 439-443


  Польский поэт эпохи романтизма, принадлежавший к так называемой «украинской школе» в польской поэзии.
954035
  Литвин О.О. Образ лісу в мовній картині художніх світів Ольги Кобилянської та Уляни Кравченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 107-110. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
954036
  Луцик В.І. Образ Лондона у малій прозі Доріс Лессінг: нова парадигма міжособистісних стосунків // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 191-195. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
954037
  Чередніченко О. Образ Лондона у свідомості англійських джентрі XV ст. (на матеріалі епістолярних комплексів родин Пастонія, Стонорів і Пламптонів) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 393-396. – ISBN 978-966-171-783-0
954038
  Брошкевич Е. Образ любви / Е. Брошкевич. – Москва, 1959. – 487с.
954039
  Брошкевич Е. Образ любви : повесть / Е. Брошкевич. – Киев : Радянський письменник, 1961. – 375 с.
954040
  Брошкевич Е. Образ любви : Повесть / Е. Брошкевич. – 3-е изд. доп. – Київ, 1979. – 365с.
954041
  Брошкевич Е. Образ любви / Е. Брошкевич. – М, 1989. – 541с.
954042
  Любецкая В.В. Образ любви и присутствие лада в повестях цикла "Миргород" Н.В. Гоголя // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 397-404. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
954043
  Щукина С.К. Образ любви, созданный музыкальными и лингвистическими средствами, в "Поэме экстаза А.Н. Скрябина // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 418-429. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
954044
  Фошан Я. Образ людини в антропософії Георгія Кониського // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 87-89. – ISBN 978-966-439-147-1
954045
  Бондар С. Образ людини в духовній культурі України XI—XV ст. // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 99-128. – ISBN 978-966-2241-22-8
954046
  Шевченко О.В. Образ людини в літературі доби Постмодерну (на прикладі творчості Х.Л. Борхеса та Ю. Андруховича) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 236-243
954047
  Козак Н.Б. Образ людини в мистецтві Київської Русі : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.05 / Козак Н.Б.; МОНУ. Львів. акад. мистецтв. – Львів, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 16 - 17 с.
954048
  Іванов В. Образ людини в образній структурі журналістики / В. Іванов, О. Мелещенко, О. Дудко // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 14-23


  У статті розглядаються образи людини, що створюються в журналістських творах. Розкривається роль журналістського образу при формуванні суспільної свідомості та громадської думки. Appearances of human, which are created in journalistic works, are ...
954049
  Парасін Н.Д. Образ людини в площині візуального модусу (на матеріалі поезії Т. Шевченка) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 377-381
954050
  Брюггер В. Образ людини у концепції прав людини // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.136-147. – ISBN 966-568-656-9
954051
  Уразова А. Образ людини у концепціях прав людини // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 126-127
954052
  Яник О. Образ людини у мовному просторі українських антропоморфних загадок // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 47-51. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (38))
954053
  Якимова О.О. Образ людини у монументальному мистецтві Східної Галичини першої третини ХХ ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Якимова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
954054
  Каленченко О.О. Образ людини у поезії шістдесятників // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 137-141
954055
  Загороднюк В. Образ людини у філософії модерну та постмодерну // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 129-137. – ISBN 978-966-8009-72-3
954056
  Рябуха Н.О. Образ людини у фортепіанних мініатюрах Б. Лятошинського // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 133-140. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
954057
  Вершина В.А. Образ людини як філософська категорія // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 6-7
954058
  Тулякова А. Образ Льва Толстого в произведениях поп-культуры // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (438), лютий 2018. – С. 38-43
954059
  Фрис І. Образ Львова у трилогії Марії Нуровської // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті досліджується творення нового образу Львова у сучасній польській літературі на прикладі романів Марії Нуровської "Ім"я твоє", "Повернення до Львова", "Дві любові". Здійснено поетапний аналіз сприйнят "Ім"я твоє", "Повернення до Львова", "Дві ...
954060
  Баевский В. Образ М. Бахтина. Две страницы из дневника // Бахтинология : исследования, переводы, публикации : [сборник] / [редкол.: Валицкая А.П. и др. ; сост., ред.: К.Г. Исупов]. – Санкт-Петербург : Алетейя, 1995. – С. 10-11. – (Проблемы бахтинологии). – ISBN 5-85233-033-13


  Бахтін Михайло Михайлович (1895-1975), російський та український філософ, літературознавець і мистецтвознавець.
954061
  Удод О.А. Образ М.С. Грушевського в сучасному інформаційному просторі України // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 17-26. – ISBN 978-966-353-435-0
954062
  Дем"яненко О.М. Образ Мадонни, матері, жінки в італійському живопису епохи Відродження // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 5 (161). – С. 2-7
954063
  Родіонова І.Г. Образ Мазепи в трагедії Людмили Старицької-Черняхівської "Іван Мазепа" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 141-145. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
954064
  Бочковська В.Г. Образ Мазепи у творах І.Максимовича // Могилянські читання : матеріали щорічних наукових конференцій. – Київ, 2000. – за 1999 р. : Гетьман Іван Мазепа і Києво-Печерська лавра. – С.19-32
954065
  Гриневич В. Образ Мазепи як генерального писаря в романі М. Старицького "Руїна" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – С. 30-34.
954066
  Цапліна І.С. Образ майбутнього: сутність і зміст поняття // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 38-46
954067
  Богданова О.В. Образ Максима Максимыча в романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 123–129. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
954068
  Башкова Е.В. Образ Малинче сквозь призму кодексов : "Флорентийский кодекс", "Льенсо де Тлашкала", "Кодекс Малиналли" // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 10. – С. 93-103. – ISSN 0044-748Х
954069
  Піцик Л.В. Образ Маргарет Фуллер в американській літературі і критиці // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – С. 146-157. – (Літературознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
954070
  Привалова С. Образ Марії в українській літературі / С. Привалова, О. Вишневецька // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 5-7


  У статті проаналізовано особливості образу Марії у творах української літератури XIX - XX століть, визначено спільні риси її вдачі в працях різних митців
954071
  Луцій С. Образ Марії Магдалини у драматичній поемі Лесі Українки "Одержима" та історичній повісті Наталени Королевої "Quid est veritas?" // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 320-331. – ISBN 978-966-600-487-4
954072
  Москаленко М. Образ Марка Королевича у сербських народних піснях // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 105-125. – ISBN 978-617-7480-27-2
954073
  Козар П. Образ Марка Кропивницького в художній літературі // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2008. – № 3. – С. 36-37.
954074
  Мельник М.Т. Образ Марлен Дітріх в контексті тенденцій моди // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 174-178
954075
  Рибчак І. Образ Марусі Богуславки в українській літературі на прикладі "Думи про Марусю Богуславку" та однойменної драми Михайла Старицького // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 187-193


  У статті аналізується образ героїні «Думи про Марусю Богуславку» та однойменної драми Михайла Старицького. Розглянуто відмінність драми від думи. На основі представлених образів наведено новаторство та переосмислення образу Марусі Богуславки Михайлом ...
954076
  Пекаровський М.П. Образ матері-Вітчизни в творах художників України. / М.П. Пекаровський. – К, 1968. – 62с.
954077
  Романчук А. Образ матері в літературній творчості О. Довженка // Наука. Освіта. Молодь : матеріали XIV Всеукр. наук. конф. студентів та молодих науковців (Умань, 28 квіт. 2021 р.) ; [у 2 ч.] / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Рада молодих науковців [та ін. ; редкол.: А.М. Гедзик та ін. ; голов. ред. О.І. Безлюдний]. – Умань : Візаві, 2021. – Ч. 2. – С. 124-127
954078
  Ленська С. Образ матері в малій прозі Василя Шукшина і Григора Тютюнника // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 126-129. – ISSN 2075-1222
954079
  Коваленко Л. Образ матері в поезії Лесі Українки "Колискова" / Л. Коваленко, Л. Щербина // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 22- 24
954080
  Біляшевич Т.М. Образ матері в прозі А.Камю // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 231-239
954081
  Літвинчук Т.В. Образ матері в українській літературі (на прикладі поеми "Марія" Т. Шевченка, новели "Марія" В. Стефаника та поезії "Маруся" А. Малишка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 75-81


  Статтю присвячено порівнянню образу жінки-матері в українській літературі (на основі поетичних та прозових творів). Розглядаються принципи творення образів матері в літературі та їх авторської інтерпретації відповідно до періоду та жанру твору. Статья ...
954082
  Нечаєва Н.М. Образ матері в українській та китайській поезії (на матеріалі творчості А. Малишка та Бін Сінь) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 102-110


  У статті висвітлюється образ матері у поезії українського поета А. Малишка та китайської поетеси Бін Сінь. В статье рассматривается образ матери в поэзии украинского поэта А. Малышко и китайской поэтессы Бин Синь. The article deals with the image of ...
954083
  Веретюк Т.В. Образ матері у поетичній спадщині Ігоря Муратова // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 37-40. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
954084
  Тимків Н. Образ матері у творчості Тараса Мельничука // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 58-60. – ISSN 0130-5263
954085
  Тимків Надія Образ матері у творчості Тараса Мельничука // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 58-60. – ISSN 0130-5263
954086
  Дмитренко А.В. Образ матері як символ самовідданої любові в романі Бориса Антоненко-Давидовича "За ширмою" // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 201-209. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
954087
  Ширяева Н.С. Образ медведя в вятской (русской) этнокультурной традиции // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 9. – С. 65-70. – ISSN 2073-9702
954088
  Мякчило С.А. Образ метафизики в контексте постаналитического мышления // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 18-20
954089
  Красницька К.В. Образ мешканців півдня/півночі як елемент концепту сторони світу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 74-81
954090
  Тарасенко Н.І. Образ Миколи Куліша в поезії письменників Херсонщини // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 32 (216). – С. 32-35
954091
  Лисюченко И.В. Образ Микулы и проблема верховной власти у восточных славян в VI - X веке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 133-140. – Библиогр.: 49 назв. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
954092
  Ковалева Т. Образ минулого, теперішнього та майбутнього у свідомості студентської молоді країн Співдружності Незалежних Держав / Т. Ковалева, О. Иванюто, Д. Ротман // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 127-134. – ISSN 2077-5105
954093
  Горобец Т.Н. Образ мира : психофизиологический и социальный аспекты // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.57-67
954094
  Стрикиченко Н.В. Образ мира в живописи М.К. Чюрлениса : лики культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 104-108. – ISSN 2073-9702


  Автор рассматривает особенности худож. образности в изобразит. искусстве М.К. Чюрлениса. Экспонируемый художником образ мира репрезентирует собой мышление и великодушие, семантика которых обусловлена особенностями архитектоники худож. пространства, ...
954095
  Рабинович В.Л. Образ мира в зеркале алхимии / В.Л. Рабинович. – М., 1981. – 152с.
954096
  Волкова Е.В. Образ мира глазами химика (Образ вещества как форма и условие познавательной деятельности химика) // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.187-196
954097
  Ханина И.Б. Образ мира и профессиональный мир // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.179-187
954098
  Демичев А.А. Образ мирового судьи в дореволюционном юридическом анекдоте // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 50-58. – ISSN 0132-0831
954099
  Медведовська А.Ф. Образ митрополита А. Шептицького в сучасній суспільній думці України // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 11. – С. 221-228. – ISBN 978-966-551-327-8
954100
  Кандинська В.П. Образ митця-естета в автобіографічній повісті Уляни Кравченко "Хризантеми" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 23-29. – ISSN 1996-5931


  У статті автобіографічну повість Уляни Кравченко "Хризантеми" розглянуто в контексті світоглядних принципів і художньої практики естетизму. In the article Ulyana Kravchenko’s autobiographical story Chrysanthemums is considered in the context of ...
954101
  Ходорківський І.Д. Образ митця / І.Д. Ходорківський. – К., 1985. – 137с.
954102
  Нечипоренко С.В. Образ митця в книзі Н. Тубальцевої та В. Старченка "INCOGNITUS GOGOL" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 18. – С. 149-157. – ISSN 2313-1802
954103
  Рудницька О. Образ митця на тлі епохи в романах Валер"яна Підмогильного "Місто" та Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" / О. Рудницька, Г. Шкамарда // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (750), вересень. – С. 7-12
954104
  Велдон М. Образ міста // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 4-5. – ISSN 0320 - 8370
954105
  Дуркалевич В.В. Образ міста в автобіографічному наративі Івана Франка // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 22-25. – ISSN 2304-5809
954106
  Літвинчук Т.В. Образ міста в діалозі мистецтв: українська література доби Середньовіччя і Відродження // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 378-386


  Статтю присвячено з"ясуванню особливостей взаємозв"язків літератури та інших видів мистецтва (архітектури та музики), з використанням яких у творах української літератури доби Середньовіччя та Відродження репрезентується узагальнений образ ...
954107
   Образ міста в контексті історії, філософії, культури : києвознавчі читання. – Київ : Парапан, 2005. – 200 с. – На обкл.: Києвознавчі читання. – ISBN 966-8210-33-6
954108
  Соколова А. Образ міста в міфосистемі Валерія Шевчука : (на прикладі роману "Стежка в траві. Житомирська сага") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 11 (587). – С. 89-97. – ISSN 0236-1477
954109
  Шкода Д.В. Образ міста в мультикультурному тексті: Дж. Болдуїн - П. Модіано // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 432-436


  Спираючись на засади мультикультуралізму, розглядається образ міста в творах Дж. Болдуїна і П. Модіано як стратегічний елемент при розв"язанні проблем самоусвідомлення героя та збереження культурної пам"яті
954110
  Лущій С. Образ міста в прозі Валер"яна Підмогильного // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 110-117. – ISSN 2075-1222


  У статті проаналізовано рецепцію образу міста та окреслено урбаністичні проблеми в прозі В. Підмогильного
954111
  Сегеда М. Образ міста в ранній творчості Ярослава Івашкевича // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 443-450. – ISBN 966-95452-4-3
954112
  Вихор І.В. Образ міста в світовій поезії // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника та вид-во "Антросвіт. – Київ, 2010. – № 11. – С. 5-9
954113
  Гіпіч В. Образ міста в творах Себастіана Фабіана Кленовича // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (83). – С. 21-26. – ISSN 2222-5250


  С.Ф. Кленович - польський поет, композитор, викладач Академії Замоської, симпатик Реформації та Русі-Роксолянії.
954114
  Літвинчук Т. Образ міста в українській літературі (місто київських князів і місто Гільгамеша) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 467-473


  Статтю присвячено динаміці образу міста під час його формування в літературі Київської Русі (на основі творів "Повість врем"яних літ" та "Слово о полку Ігоревім"). Статья посвящена динамике образа города в литературе Киевской Руси в условиях его ...
954115
  Козлова І. Образ міста Львова у часовій ретроспективі: зміна символічних акцентів (на прикладі аналізу туристичних путівників) // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 219-228. – ISSN 2077-5105
954116
  Дубровська А.В. Образ міста у візуальному мистецтві сучасності: культурний контекст // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 79-81
954117
  Павленко Л.С. Образ міста у Віктора Кордуна: від апокаліптичного до священного // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)
954118
  Тендітна Н. Образ міста у творчості Олеся Ульяненко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11 (752), листопад. – С. 59-62
954119
  Бригадир Я.О. Образ міста у творчості Ярослава Веприняка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 139-145


  Стаття присвячена аналізу образу міста, заприявленого у творчості Ярослава Веприняка. Зокрема дослідженню семантики та специфіки зображення створеного поетом образу Києва крізь призму впливу таких чинників як «особливості середовища», «установки ...
954120
  Федак А.Я. Образ міста у трактатах Т. Мора, Т. Кампанелли // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 71. – С. 226-235. – ISSN 2076-815X
954121
  Накашидзе І.С. Образ міста як топосу "другої" батьківщини у творчості україномовних поетів Канади другої половини XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 109-113. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  У статті аналізується специфіка розкриття художнього образу Канади як "другої" батьківщини. У центрі дослідження - топос міста в контексті опозиції чужина-батьківщина. Об"єктом досліджен­ня є лірика україномовних поетів Канади другої пол. 20ст. (Л. ...
954122
  Сало О. Образ Міхала Кірхнера у романі М. Гворецького "Ескорт" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 205-211. – ISSN 2075-437X


  У статті автор аналізує образ Міхала Кірхнера - героя роману "Ескорт" Міхала Гворецького. Такий аналіз є ключем до розуміння принципів творчості молодого словацього автора. В статье автор анализирует образ Михала Кирхнера - героя романа "Эскорт" ...
954123
  Афанасьєва О.М. Образ мовця в структурі комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 26-34


  Статтю присвячено проблемі конструювання образу мовця в комунікації та визначенню основних соціокомунікативних і дискурсивних компонентів цього образу. Пропонується розглядати образ мовця в Я-центричному, соціоцентричному, реляційному та ...
954124
   Образ моего современника. Сб. ст. мастеров советской сцены.. – Москва, 1951. – 236 с.
954125
  Морозова Т.Л. Образ молодого американца в литературе США / Т.Л. Морозова. – Москва, 1969. – 96 с.
954126
  Хропко П.П. Образ молодого патріота / П.П. Хропко. – К, 1968. – 26с.
954127
  Жадлун М.И. Образ моря в поэме А. Ахматовой "У самого моря" // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 45-48
954128
  Олійник Н.П. Образ моря в романі Олеся Гончара "Берег любові" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 23. – С. 77-83. – ISSN 2313-1802
954129
  Токмань Г. Образ моря в художніх світах лірики Володимира Свідзинського та Євгена Плужника // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 326-335. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
954130
  Бондар Л.О. Образ музею як артефакту історії в п"єсі Я. Верещака "Неісторична місцевість" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 5-12. – (Філологічні науки ; № 1)
954131
  Співак В.В. Образ музики як складової концепту радості/задоволення у спадщині церковних мислителів другої половини XVII століття // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірка наукових статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – Вип. 120 : Історія музики: проблеми, процеси, персони. – С. 97-111. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто особливості сприйняття образу музики як скла-дової концепту радості / задоволення в межах уявлень про щастя українських церковних мислителів другої половини XVII століття. Джерельною базою дослідження стали тексти Антонія Радивилов-ського, ...
954132
  Копыленко Мария Любимовна Образ музыканта и музыки в английском романе ХХ века : Автореф... д. филол.наук: 10.01.05 / Копыленко Мария Любимовна; АН УССР. Ин-т литературы. – К., 1987. – 16л.
954133
  Zarovna I. Образ музыки в публицистике Генриха Нейгауза // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2018. – R. 19, nr. 1 (38). – С. 267-278. – ISSN 1640-7806
954134
  Буркут І. Образ наратора в різдвяних оповіданнях (на матеріалі англійської, російської та української літератур) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 4 (616). – С. 97-106. – ISSN 0236-1477


  Стаття присвячена компаративному аналізу наратора в англійських, російських та українських різдвяних оповіданнях. Простежено особливості різдвяних творів, зумовлені наявністю оповідача. У статті виокремлюються та аналізуються як типологічні риси ...
954135
  Юзькова І.В. Образ наратора в романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 473-480


  У статті досліджено особливості образу наратора в романі Герти Мюллер "Гойдалка дихання", визначено тип наратора як гомодієгетичний. В статье исследованы особенности образа нарратора в романе Герты Мюллер "Качели дыхания", определен тип нарратора ...
954136
  Євтушенко С. Образ народного вчителя у творчості Б. Грінченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 5-8
954137
  Чімпоєш Л. Образ народного героя в гагаузьких дестанах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 89-96
954138
  Замятин Д.Н. Образ наследия в культуре, методологические подходы к изучению понятия наследия // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С. 75-82. – ISSN 0132-1625
954139
  Оноприенко В. Образ науки в меняющемся мире / Валентин Оноприенко. – Saarbrucken : Lambert Academic Publishing (LAP), 2015. – 181, [3] с. – Библиогр.: с. 169-181 и в тексте. – ISBN 978-3-659-67753-3
954140
  Чернозуб С.П. Образ науки как фактор самоорганизации научного сообщества // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 6. – С. 140-147. – Бібліогр. : С.146-147. – ISSN 0869-0499
954141
  Краснова Л.А. Образ научного знания в содержании школьного образования: постановка проблемы // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 6. – С. 21-28. – ISSN 0869-561Х
954142
  Щербина О. Образ національного героя в контексті українського ренесансу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-27. – (Українознавство ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розкрито образ гетьмана Сагайдачного та його контекстове уведення в українському ренесансі. Спрямувальна ідеологія поеми К. Саковича з моделлю цінностей як постійністю представлено у зв"язках та ієрархічній схемі. Також показано гетьмана Сагайдачного ...
954143
  Стратілат А. Образ національного героя в українських народних думах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 481-483


  У статті висвітлюються джерела формування національної свідомості із часів виникнення козацтва, яке оспіване в українських народних думах. На прикладі головних героїв дум вимальовується образ національного героя, якому притаманні такі національні риси, ...
954144
  Голянчук А. Образ національного проповідника у "Слові про закон і благодать" Іларіона Київського // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 80-85. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті досліджується модифікація православної проповіді як иакої в етичному, аксіологічному і національному планах. "Слово про Закон і Благодать" вперше проаналізовано як національний текст, в якому виявлено поняття образу національного проповідника, ...
954145
  Дремов А.К. Образ нашего современника в советской литературе / А.К. Дремов. – Москва, 1963. – 159с.
954146
  Демосфенова Г.Л. Образ нашего современника в советском портретном искусстве / Г.Л. Демосфенова. – Москва : Академия жудожеств СССР, 1962. – 56 с.
954147
  Сопоцинский О.И. Образ нашей Родины в советской живописи. / О.И. Сопоцинский. – М., 1963. – 56с.
954148
  Буряк Б.С. Образ нашого сучасника / Б.С. Буряк. – Київ : Радянський письменник, 1960. – 341 с.
954149
  Колесникова А.Г. Образ немца в советском художественном кинематографе периода Великой Отечественной войны: к проблеме межнационального воспитания // Клио : журнал для учёных / Издательство "Полторак". – Санкт-Петербург, 2013. – № 11 ( 83). – С. 92-95. – ISSN 2070-9773
954150
  Грановская М. Образ неолиберального государства // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 94-100. – ISSN 0130-9625
954151
  Плечелюк Г. Образ ниви як символ архетипу переродження у кантаті Мирослава Скорика "Весна" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 55-61. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті проаналізовано кантату М. Скорика “Весна” як зразок втілення архетипу Переродження, котре обґрунтував К. Г. Юнґ. Закцентовано, що подолання зимових пут, поступове оживання природи, весняне оновлення землі, процвітання та родючість ниви автори ...
954152
  Кондратьєва А.А. Образ Німеччини на сторінках преси на початку Першої світової війни (на матеріалах видання "The New York Tribune") // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 98-106. – ISSN 2313-1993
954153
  Абакунова Г.В. Образ німців і євреїв періоду Голокосту у зарубіжній історіографії // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 140-151
954154
  Басенко І.В. Образ німців на матеріалах щоденної українсько- та російськомовної преси Києва (січень 1914 - грудень 1918 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Басенко Іван Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
954155
  Басенко І.В. Образ німців у пресі Києва за доби революції (лютий – жовтень 1917 р.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 169 : Історичні науки. – C. 30-35. – ISSN 1996-5931
954156
  Мамий Л.Г. Образ нового человека в адыгейской прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Мамий Л.Г.; АН Груз.ССР. Ин-т истории груз. лит-ры им. Ш.Руставели. – Тбилиси, 1968. – 22л.
954157
  Шисыр И.С. Образ нового человека в дунганской прозе / И.С. Шисыр. – Фрунзе, 1986. – 117с.
954158
  Мусаева Б.С. Образ нового человека в современной азербайджанской дарматургии. : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Мусаева Б.С.; МГУ. – М, 1972. – 26л.
954159
  Окорокова В.В. Образ нової соціальної реальності Постмодерну та форми його моделювання : монографія / В.В. Окорокова ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса : ВМВ, 2018. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 253-287. – ISBN 978-966-413-638-6
954160
  Куприянова Ю.А. Образ новой женщины Китая середины XX века в произведениях Чжан Айлин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 100-107. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 4). – ISSN 2074-1227
954161
  Витрикуш І. Образ ночі як компонент романтичної символіки Левка Боровиковського // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 50-54
954162
  Зуброва О.А. Образ Нью-Йорка в сучасній художній прозі // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 126-134. – ISSN 2227-2844


  "Розглянуто лінгвістичні особливості репрезентації художнього образу Нью-Йорка в сучасній художній прозі (на матеріалі роману К. Бушнелл „Секс у великому місті”). Проаналізовано урбаноніми та стилістичні засоби різних мовних рівнів, що вербалізують ...
954163
  Ромащенко Л. Образ Олександра Безбородька в українській історичній прозі ХХ століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 241-245
954164
  Бондарева О. Образ Олександра Довженка у п"єсі В. Герасимчука "Душа в огні" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 40-48.
954165
  Будівський П. Образ Олекси Довбуша в опришківських коломийках // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 70-73. – ISBN 966-8110-14-5
954166
  Плющ П.П. Образ оповідача-автора у творах Остапа Вишні і роль мовних засобів у створенні цього образу // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 1. – С. 80-87
954167
  Цепа О. Образ оповідача як суб"єктна форма вираження авторської свідомості в повісті-поемі "Поза межами болю" Осипа Турянського // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 298-313. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
954168
  Подрига В. Образ Оржицького краю в збірці поезій Таїсії Шаповаленко "Здрастуй, ластівко!" : До 60-річчя від дня народження поетеси // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 288-290. – ISSN 2075-1222
954169
  Федотова О.В. Образ освітяньского знання в категоріях історіософії / О.В. Федотова, М.М. Паньків // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Кривцов В.С., Копилов В.О., Проценко О.П. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 1. – C. 28-37. – ISSN 2073-803X
954170
  Іванова О.В. Образ Павла Полуботка в історії та одноіменній трагедії Костя Буревія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 150-157. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Розглядається образ видатного діяча українського національного відродження - гетьмана Павла Полуботка, його роль і значення в боротьбі із засиллям імперського режиму Петра І. Образ Павла Полуботка знайшов своє відображення в історичній трагедії Костя ...
954171
  Бігун О.А. Образ Парижа в прозі Поля Верлена // International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine" : April 28-29, 2017 / "Contemporary issues in philological sciences: experience of scholars and educationalists of Poland and Ukraine, intern. research a. practice conf. – Lublin : [s. n.], 2017. – С. 142-145
954172
  Леедь М. Образ Парижа у живописі // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 130-132. – ISBN 978-966-285-572-2
954173
  Стамат Т.В. Образ Пенелопи в поемі Гомера "Одіссея" / Т.В. Стамат, Л.М. Шкаруба // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11
954174
  Тарасов В.В. Образ перебудови (1985-1991) в сучасній історіографії: проблема термінології та інтерпретації / Володимир Тарасов ; [відп. ред. О. Коляструк]. – Харків : Раритети України, 2016. – 119, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2408-66-9
954175
  Ачатова А. Образ передовика сельского хозяйства в современной художественной прозе / А. Ачатова ; Томское отд-ние Всесоюз. о-ва по распространению полит. и науч. знаний, Обл. лит. объединение. – Томск, 1955. – 39 с.
954176
  Крючкова А.А. Образ передовой женщины-колхозницы в русском послевоенном романе. : Автореф... канд. филолог.наук: / Крючкова А.А.; Москов. гос. пед. ин-тут им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
954177
  Авдєєва А.В. Образ Петербурга у Николая Гоголя и Игоря Северянина (сравнительный анализ) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 14-16. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 6)


  Дано порівняльний аналіз образу Петербургу у творчості Гоголя та Ігоря Северяніна.
954178
  Кузнецова И.В. Образ Петра I в оценке петербургских западников (40-50-е годы XIX в.) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 27-30. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
954179
  Мин-Хун Хуан Образ Петра I в русском искусстве // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 85-88. – (История ; № 6). – ISSN 0201-7385
954180
  Коломієць В.В. Образ Петра Дорошенка в історії та в трагедії Л. Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 168-176. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Розглядається образ видатного діяча українського національного визволення України - Петра Дорошенка, започаткований і змальований у фольклорі, історії та трегедії Л. Старицької-Черняхівської "Гетьман Дорошенко", наголошується на визначній ролі ...
954181
  Кочерга С. Образ писанки в поетичному світі Оксани Лятуринської // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : Літературно-науковий збірник. – Київ - Херсон, 2006. – Вип. 2. – С. 53-63. – ISBN 966-8547-61-6
954182
  Яковлева Н.М. Образ пітьми як центральна екзистенціальна метафора у повісті Джозефа Конрада "Серце пітьми" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 23-24
954183
  Истомина А. Образ повествователя-рассказчика как посредника между автором и читателем в рассказах В.М. Шукшина // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 116-119
954184
  Врублевска-Муцек Образ повествователя и своеобразие повествования в повести Ф.М. Достоевского "Двойник" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 96-103. – ISSN 2075-1486
954185
  Шестакова Е. Образ повсякденності у сучасних ЗМК // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 519-529. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
954186
  Талалаева А.Г. Образ подростка в советской детской литературе и его воспитатальное значение : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Талалаева А.Г.; Ташкентский гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1969. – 26л.
954187
  Кисельов Йосип Образ позитивного героя в драматургії О.Корнійчука / Кисельов Йосип. – Київ : Радянський письменник, 1955. – 148 с.
954188
  Москаленко В.В. Образ політичної влади у свідомості студентів // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 339-347
954189
  Степанков В.В. Образ політичної еліти України доби Національної революції (1648-1676 рр.) у польській історіографії кінця ХІХ - перших десятиріч ХХІ ст // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 8. – C. 81-92. – ISSN 2309-2262
954190
  Тимар І.І. Образ половців у польській історичній думці XI-XV ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Тимар Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
954191
  Дремов А.К. Образ положительного герая в советской литературе / А.К. Дремов. – Москва : Знание, 1967. – 38 с.
954192
  Гвердцители Г. Образ положительного героя в грузинской советской прозе / Г. Гвердцители. – Тбилиси, 1959. – 168с.
954193
  Усиков Я.К. Образ положительного героя в драматургии Кондрата Крапивы : Автореф... кандид. филологич.наук: / Усиков Я.К.; Академия наук Белорусской ССР. Институт языка, литературы и искусства. – Минск, 1950. – 15 с.
954194
  Антошенко Е.Д. Образ положительного героя в послевоенных украинских повестях и романах в колхозной деревне : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Антошенко Е.Д. ; ОГУ , Каф. укр. лит-ры. – Одесса, 1963. – 17 с.
954195
  Лукач А.А. Образ положительного героя в поэзии Н.А.Некрасова. : Автореф... канд. филолог.наук: / Лукач А.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1956. – 16л.
954196
  Альханов М. Образ положительного героя в прозе Б.Майлина (На материалах повестей и романов) : Автореф... канд. филол.наук: / Альханов М.; АН КазССР. Ин-т литературы и искусства им. М.О.Ауэзова. – Алма-Ата, 1966. – 23л.
954197
  Зотов И.А. Образ положительного героя в романах "Журбины" В.Кочетова и "Дни нашей жизни" В.Кетлинской. : Автореф... канд. филолог.наук: / Зотов И.А.; Моск. обл. пед. ин-тут. – М,, 1954. – 16л.
954198
  Тамахин В.М. Образ положительного героя в русском советском романе о послевоенной колхозной деревне (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: / Тамахин В.М.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
954199
  Зеленцова Н.С. Образ положительного героя в советской поэме 20-х годов / Н.С. Зеленцова. – Москва, 1962. – 52с.
954200
  Замошкина Н.Н. Образ положительного героя в современной чешской прозе. (На анализе романов 1950-1952 гг., посвящ. теме восстановления и борьбы за укрепление нар.-демократич. строя) : Автореф... канд. филол.наук: / Замошкина Н.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1956. – 14л.
954201
  Ржевский Б.А. Образ положительного героя в творчестве Максима Танка : Автореф... кандид. филологич.наук: / Ржевский Б.А.; Барановичский гос. учит. ин-т. Кафедра русской и белорусской литературы. – Барановичи, 1952. – 18 с.
954202
   Образ положительного героя.. – Москва : Знание, 1971. – 96 с.
954203
  Грищенко І. Образ поляка в поезії Тараса Шевченка та в українській народній прозі // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 154-160


  Стаття присвячена репрезентації образу Поляка у творчості Тараса Шевченка та в українській народній прозі, в якій фігурантами є представники інших етносів, поляки зокрема. У народному сприйнятті рта у рецепції поета прослідковується чітке розмежування ...
954204
  Зашкільняк Л. Образ Польщі та поляків у сучасній Україні // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 60. – С. 68-80. – ISSN 0203-9494
954205
  Яковлева Т.М. Образ поэта : Пушкин в историческом романе И.А. Новикова / Т.М. Яковлева. – Тбилиси, 1962. – 132 с.
954206
  Артеха Ю.Ю. Образ поэта в повести Г. Джеймса "Aspern Papers" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – C. 8-12
954207
  Рева Л. Образ правди у мовній інтерпретації українців
954208
  Будняк Д. Образ правди у мовній інтерпретації українців
954209
  Братчук О. Образ правди у мовній інтерпретації українців
954210
  Братчук О. Образ правди у мовній інтерпретації українців // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 33-36
954211
  Жванія Л.В. Образ праведника в українській літературі: зіставний аналіз поеми "Москалева криниця" Т. Шевченка та поетичної драми Лесі Українки "Адвокат Мартіан" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 211-216


  Спроба інтерпретації духовних шукань Лесі Українки та Т. Шевченка. В своїх творах вони зображують людей в кризових ситуаціях, в умовах складних життєвих випробувань, які ті достойно витримують, залишаючись високоморальними, чесними з самими собою і ...
954212
  Клімчук Ю.Д. Образ Праги в поетичній рецепції М. Цвєтаєвої, О. Теліги та О. Ольжича // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 23-29. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті у компаративному аспекті проаналізовано образ міста, його атмосферу в поетичній рецепції М. Цвєтаєвої, О. Теліги та О. Ольжича
954213
  Бистра М. Образ представника науково-педагогічної інтелігенції в українських радянських періодичних виданнях періоду Другої світової війни // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 71-77. – ISSN 1998-4634


  Згадується Київський державний університет , проф. А.О. Введенський (С. 74)
954214
  Тинякова Е.А. Образ преподавателя современного вуза для общественного диалога = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2013. – № 3 (99). – С. 330-336. – ISSN 1812-8696


  В статье рассматриваются причины, меняющие социальный статус и содержание современного высшего образования, а следовательно и его человеческий фактор, и прежде всего современного вузовского преподавателя. Профессиональные и социальные черты ...
954215
  Колос О. Образ преподобної Марії Єгипетської в українському малярстві // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 18-23. – ISSN 0131-2685
954216
  Гаман К.В. Образ привида у творах британських письменників: референційні та інтертекстуальні аспекти (на матеріалі творів Ч. Діккенс, А.О. Уайльда, М. Спарк, С. Кінселли, Дж. Роулінг) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 149-151. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
954217
  Пилипей О. Образ природи як вияв авторського світовідчуття у творах І.Я. Франка та М. Хвильового // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 81-86
954218
  Михайлюк М. Образ Прометея у світовій літературі і в поемі Шевченка "Кавказ" // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2016. – Vol. 1. – С. 459-465. – ISBN 978-606-745-006-4
954219
  Журба С. Образ пророка в українській драматургії першої третини XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 107-111. – ISBN 966-594-246-8
954220
  Забудько К.М. Образ пророка у творчості Т.Г. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 5. – С. 70-75
954221
  Берлянт А.М. Образ пространства: карта и информация / А.М. Берлянт ; рец. А.И. Преображенский, Ю.А. Авакян. – Москва : Мысль, 1986. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 237-239
954222
  Кунц Л.И. Образ профессиональной деятельности в контексте профессионального самосознания личности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 167-173. – ISSN 1811-0916
954223
  Нікітенко М. Образ прп. Феодосія Печерського в контексті сотеріологічної парадигми Києво-Печерського патерика // Несторівські студії. Преподобний Нестор Літописець. Людина та епоха : доп. науковців Х Несторів. студій / Нац. Києво-Печерський іст.-культур. заповідник ; [відп. ред.: В.М, Колпакова ; ред. рада: Л.П. Михайлина (голова) та ін.]. – Київ : Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, 2013. – С. 63-68. – (Несторівські студії)
954224
  Коробка Н. Образ птицы, творящий мир, в русской народной поэзии и пимьменности // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. 105-147
954225
  Гиясбейли З.Н. Образ рабочего-нефтяника в романах Мехти Гусейна : Автореф... канд. филол. наук: 642 / Гиясбейли З.Н.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1971. – 21л.
954226
  Куттыбаев К. Образ рабочего класса в послевоенных казахских романах : Автореф... канд. филол.наук: / Куттыбаев К.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Каф. казах. лит-ры. – Алма-Ата, 1956. – 16л.
954227
  Баран З. Образ радянської Росії (СРСР) на сторінках польського сатирично-політичного журналу "Szczutek" // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 185-192. – ISSN 0203-9494


  "У статті крізь призму вміщених на сторінках польського часопису міжвоєнного часу “Szczutek” матеріалів сатиричного характеру аналізується ставлення поляків Галичини до радянської Росії (СРСР), простежується актуалізація давніх стереотипів про росіян ...
954228
  Джигун Л. Образ реальних персонажів і образ автора мемуарів як синкретичне явище // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 57-67. – ISSN 2411-4146
954229
  Куприянова И.И. Образ революционера-демократа в тврочестве Н.Г.Чернышевского : Автореф... канд. филол.наук: / Куприянова И.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16л.
954230
  Зудинова З.П. Образ революционной России в немецкой публицистике и литературе периода Веймарской республики. (1918-1933 гг.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Зудинова З.П.; МГУ им. М.В.Ломомносова. – М., 1980. – 22л.
954231
  Сурнін В.Б. Образ репресій як інструмент деконструкції радянської історичної свідомості // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 79-86. – (Історія ; Вип. 29)
954232
  Свідер І. Образ речі в європейській літературі: про характер цього образу в процесі еволюції літературних стилів та методів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4 (356). – С. 58-59
954233
  Сергеев И.П. Образ римского императора Галлиена в его жизнеописании и в историографии // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2003. – Вип. 6 : Біографістика в контексті сучасних історичних та історіографічних досліджень. – С. 72-75. – ISBN 966-544-258-9
954234
  Болгов Н.Н. Образ римской истории в ранней Византии (Зосим и Иоанн Лид) / Н.Н. Болгов, М.М. Синица // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 5. – С. 187-201. – ISSN 2309-2262
954235
  Кондратенко В.Ф. Образ рідного краю у творчості поета-романтика Михайла Петренка // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2013. – № 19/21 (347/349). – С. 56-63
954236
  Попенюк Ю.А. Образ Різдва Христого в українському малярстві XV - XVIII ст.: аспекти інтерпретації та художнього втілення : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Попенюк Юлія Анатоліївна ; М-во культури та інформ. політики України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
954237
  Савкін Г.О. Образ робітника в образотворчому мистецтві / Г.О. Савкін. – Київ, 1960. – 36с.
954238
  Довганенко Р. Образ робітника в працях В.І. Леніна // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 33-34
954239
  Сіренко П.М. Образ робітника в прозі І. Франка 70-80 рр. ХІХ ст. // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 26-27
954240
  Рогова Парасковія Іванівна Образ робітника в українській радянській художній літературі : Рекоменд. біліогр. покажч. / Рогова Парасковія Іванівна. – Київ : Дніпро, 1977. – 56с.
954241
  Сопоцинский О.И. Образ Родины / О.И. Сопоцинский. – Л., 1968. – 131с.
954242
   Образ Родины: Живопись мастеров Рос. Федерации, 1960-1980. Альбом в 2 т.. – Ленинград
2. – 1982. – 202с.
954243
   Образ Родины: Живопись мастеров Рос. Федерации, 1960-1980. Альбом в 2 т., Т.1. – Ленинград
Т.1. – 1982. – 32 с.
954244
  Полещук Т. Образ Росії на сторінках шкільних підручників з історії України // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2010. – № 3. – С. 97-107
954245
  Вернигоренко О.С. Образ російського футуризму початку XX століття у творчій спадщині поета і публіциста Корнія Чуковського // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 41. – С. 251-259. – ISSN 2225-7586
954246
   Образ России в Восточной Африке. На примере Кении и Танзии / Ю.В. Зинькина, Д.А. Халтурина, А.В. Коротаев, С.В. Кобзева, С.М. Тищенко // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 7 (636). – С. 9-12. – ISSN 0321-5075
954247
  Кравченко И. Образ России в германских СМИ // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 2. – С. 128-139. – ISSN 0130-9625
954248
  Сикевич З.В. Образ России в контексте национальной идентичности русских ( по материалам социологических исследований) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 166-173. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3, ч. 1). – ISSN 1995-0047
954249
  Прусская Е.А. Образ России в прессе восточной армии Бонапарта (1798-1801 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 4. – С. 176-182. – ISSN 0130-3864


  Об изображении России в газетах, издававшихся в восточной армии Наполеона в 1798-1801 гг.
954250
  Клеофастова Т.В. Образ России в творчестве А. Солженицына // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова ; редколл.: Л.А. Кудрявцева, Е.А. Андрющенко, Л.Г. Бабенко [и др.]. – Київ, 2001. – Вып. 1. – С. 96-101
954251
  Снежкова И.А. Образ России и Украины в контексте геополитических изменений / И.А. Снежкова, Н.П. Москаленко, Е.Ю. Чебанюк // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2. – С. 75-92. – ISSN 0869-5415
954252
  Сильнова Е.И. Образ России на Западе: ракурсы преломления и стратегии интерпретации // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 9. – С. 92-97. – ISSN 2073-9702
954253
  Белгородская Л.В. Образ России на страницах британских и американских справочно-энциклопедических изданий в начале XX в. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (55). – С. 15-19. – ISSN 2070-9773
954254
  Зуева Кира Павловна Образ России: взгляд из Франции // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 51-60. – Бібліогр.: с. 52-55, 58-60. – ISSN 0131-2227
954255
  Поборцева Е.В. Образ русалки в мифологической прозе гомельщины // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – C. 222-224


  В статье рассматривается образ русалки в мифологических рассказах, записанных на территории Гомельской области. На богатом фактическом материале анализируются регионально-локальные особенности, которые выявляются на разных уровнях описания данного ...
954256
  Полежаев Д.В. Образ русского народа в творчестве А.П. Чехова // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 7 (58). – С. 49-52. – ISSN 2070-9773
954257
  Сейтакова М.Б. Образ русского человека в туркменской советской прозе / М.Б. Сейтакова. – Ашхабад, 1981. – 56с.
954258
  Гулянова В.А. Образ русской женщины в творчестве И.С.Тургенева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.01 / Гулянова В.А. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 19 с.
954259
  Ди С. Образ рябины в романе Б. Пастернака "Доктор Живаго" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 163-169. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Образ рябины в романе Б. Пастернака "Доктор Живаго", отчасти фольклорный по своему происхождению, глубоко символичен, многозначен и динамичен: воспринимается как знак богатства и красоты русской природы и ассоциируется с женской нежностью, но ...
954260
  Щербина О. Образ Сагайдачного в одноіменному романі Д. Мордовця // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т філології. – Київ, 2003. – Вип. 15. – С. 197-203
954261
  Боронь О. Образ саду у творчості Тараса Шевченка: генеза та семантика // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 5 (569). – С. 57-63. – ISSN 0236-1477
954262
  Корж Н.В. Образ самоврядування як політичної цінності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 147-152. – ISBN 966-628-117-1
954263
  Мамиева Н.К. Образ Сатаны в публикациях осетинского нартского эпоса / Н.К. Мамиева. – Орджоникидзе, 1964. – 66с.
954264
  Брюховецька Л. Образ світлий // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 17 жовтня (№ 39/40)


  Раїса Недашківська як національна акторка.
954265
  Брюховецька Л. Образ світлий. Раїса Недашківська як національна акторка // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2020. – 31 жовтня (№ 41/42)
954266
  Козій О. Образ світового дерева як спосіб відцентрової побудови художнього світу ДЖ.Толкіна // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 7/8 (379). – С. 86-90


  Дерево є одним з універсальних символів духовної культури людства. У створеному ДЖ.Толкіном світі дерево є образом містким і неоднозначним; це не пейзажна деталь, а повноцінний образ-символ, що тяжіє до образу-персонажа; воно - динамічний синтез ...
954267
  Кралюк П. Образ світу в поезії Данила Братковського // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 306-310. – ISBN 978-966-2254-74-7
954268
  Кралюк П.М. Образ світу в поезії Данила Братковського // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 306-310. – ISBN 978-966-373-777-5
954269
  Пасічник О.В. Образ світу в художніх творах в"язнично-таборової тематики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 203-207
954270
  Федорченко І. Образ світу і національний характер українців: точки перетину // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 160-162. – ISBN 978-966-439-147-1
954271
  Воропаєва Т. Образ світу, картина світу, світогляд, ідентичність в предметному полі українознавства: теоретико-методологічні засади // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 21-26. – ISBN 978-966-439-147-1
954272
  Москаль М. Образ святого воїна в українських пізньосередньовічних іконах з житійними сценами // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 40. – С. 61-71. – ISSN 0236-4832
954273
  Москаль М. Образ святого Димитрія Солунського в українському мистецтві XI-XVIII ст.: іконографія та художні особливості // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1542-1548. – ISSN 1028-5091


  "Розглядається трактування образу Димитрія Солунського в українському мистецтві. Грунтуючись на аналізі двадцяти семи творів сакрального мистецтва виявлено основні іконографічні типи зображень святого та їхню трансформацію впродовж століть; висвітлено ...
954274
  Єлісєєва Т. Образ Святого Миколая Чудотворця у волинському іконописі XVII - поч. XIX ст. // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали IV наук.-практ. конф. 12-14 листоп. 2013 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія ; [під ред. прот. Олександра Федчука]. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2013. – С. 33-37
954275
  Сергатюк Я. Образ Святого Сави в "Житії" Доментіана // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 95-104. – ISBN 978-617-7480-27-2
954276
  Каплун Т.М. Образ святої княгині Ольги в давньоруській церковно-співочій традиції: історичні і джерелознавчі аспекти // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 111-116. – ISSN 2312-4679
954277
  Щербакова О.А. Образ святої цариці Єлени в елліністичній, візантійській і руській писемних традиціях // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 434-441


  У статті досліджено образ святої цариці Єлени в елліністичній, візантійській і руській традиціях з огляду на нерозривний духовний зв"язок святих рівноапостольних Єлен – Константинопольської ("давньої" – першої християнської цариці-матері) і ...
954278
  Бурлака Д.О. Образ Святослава в "Повісті врем"яних літ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 155-161


  У статті досліджується парадигма образу князя Святослава у києворуському літописі доби Середньовіччя "Повість врем"яних літ". Зроблено акцент на синтезі в образі книжної літописної та усної епічної традицій. Проаналізовано образ князя Святослава як ...
954279
  Гудима А.О. Образ святості у творчості Т. Шевченка : поема "Тризна" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 191-197


  У статті досліджується образ світла у творчості Т. Шевченка, зокрема в поемі "Тризна", як одного зі складників теми святості в митця. В статье исследуется образ света в творчестве Т. Шевченко, в частности в поэме "Тризна", как одного из составляющих ...
954280
  Добрева Доротея Образ священнослужителя в наративній культурі. До використання словесного тексту / пер. Н. Пінчук // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 2 : Български фолклор - Болгарська фольклористика. – С. 87-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
954281
  Айдачич Д. Образ сербів у історично-пригодницькій повісті "Михайло Чарнишенко" Пантелеймона Куліша // Дриновський збірник : [збірник ст. за матеріалами Кирило-Мефодіївських читань, м. Харків (2014-2016 рр.)] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр болгаристики та балкан. дослідж. ім. Марина Дринова [та ін.] ; [редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – [Вид. 1-ше]. – Софія ; Харків : Издательство на БАН "Проф. Марин Дринов", 2016. – Т. 9. – С. 92-98. – ISSN 2218-0567
954282
  Цебрій І.В. Образ середньовічного правителя Піренеїв у спадщині Рамона Менендеса Підаля / І.В. Цебрій, В.В. Опенько // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2016. – Вип. 34/35. – С. 116-123. – ISSN 2075-1451


  Рамон Менендес Підаль — іспанський науковець, педагог, драматург, письменник.
954283
  Романова О.В. Образ Середньовіччя. Нариси про французький історичний роман : монографія / Ольга Романова ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2014. – 113, [1] с. : іл., репрод. – Бібліогр.: с. 106-110, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-493-874-4
954284
  Науменко Н.В. Образ синього кольору в новелістиці Миколи Хвильового // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 71-73. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
954285
  Романюк М. Образ сім"ї в уявленнях дітей-сиріт // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім.Лесі Українки; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН УКраїни. – Луцьк, 2010. – Спеціальний випуск. – С. 126-133
954286
  Боковня Я.О. Образ сім"ї у творах Жаклін Вілсон (лінгвокогнітивний аналіз) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 193-196. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
954287
  Маслій І.А. Образ скнари у романі Г.Ф. Квітки-Основ"яненка "Жизнь и похождения Петра Столбикова. Рукопись XVIII века" та в поемі М.В. Гоголя "Мертвые души": типологичний аспект // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 1. – С. 25-31. – ISSN 2077-804X
954288
  Кіндратюк Б. Образ скомороства в "Історії української літератури" Михайла Грушевського // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 2 (366), березень - квітень. – С. 22-31. – ISSN 0130-6936
954289
  Ушкалов Л. Образ сліз у творчості Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 3 (660). – С.2-8. – ISSN 0130-5263


  Автор розгнлядає образ-концепт "сльози" у творчості Т. Шевченка, простежуючи його генезу та еволюцію в контексті українського фольклору, Біблії, давньої української літератури й романтизму
954290
  Куций І.П. Образ Слов"янщини як цивілізаційний автостереотип Миколи Костомарова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – C. 5-12. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
954291
  Кобець Н.О. Образ Словаччини та словаків в українській поезії XIX–XX століть // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 66. – C. 152-164. – ISSN 0203-9494
954292
  Ивахненко А.А. Образ смерти в творчестве Э.Дикинсон: проблема передачи в переводе // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 346-354. – Бібліогр.: С. 353-354 ; 7 назв. – ISSN 1993-5560


  У статті аналізується образ смерті у віршах Е. Дікінсон і його передача російською мовою А. Грішиним. Знайдені наступні тотожності: смерть - успіх, смерть - загін для скоту, смерть - ніжність.
954293
  Ластовецька А. Образ смерті в українській іконографії "Страшного суду" XV - XVI ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 20-21
954294
  Кудря Г. Образ смерті у творчості Валер"яна Підмогильного // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 211-216. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
954295
  Фоменко Образ советского воина в художественной литературе / Фоменко, А.М. Никитин. – М, 1963. – 179с.
954296
  Карпова В.М. Образ советского рабочего в послевоенной русской прозе (К проблеме создания типического характера) : Автореф... канд. филол.наук: / Карпова В. М.; АОН при ЦК КПСС,Каф. теор. литер. и искусст. – М., 1954. – 16л.
954297
  Воротняк Т.А. Образ советского ребенка в русской послевоенной повести для детей : Автореф... канд. филол.наук: / Воротняк Т.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1954. – 16л.
954298
  Самойлов Н.А. Образ Советского Союза в китайских учебниках 1950-х годов / Н.А. Самойлов, Ли Суйань // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 14-22. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 4). – ISSN 2074-1227
954299
  Коняхин Г.П. Образ советского человека в живописи : Автореф... кандид. искусствоведческихнаук: / Коняхин Г.П.; Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Кафедра теории и истории искусств. – М., 1950. – 27л.
954300
  Саакян А.С. Образ советского человека в творчестве Дереника Демирчяна : Автореф... канд. филол.наук: / Саакян А.С.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1951. – 20 с.
954301
  Грошев А.Н. Образ советского человека на экране / А.Н. Грошев. – М, 1952. – 248с.
954302
  Кумсишвили Дмитрий Образ советского человека по произведениям Б.Н.Полевого об Отечественной войне : Автореф... канд. филол.наук: / кумсишвили Дмитрий И.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1955. – 20л.
954303
  Пестонюк И.А. Образ Советской отчизны в украинской народной поэзии : Автореф... канд. филол.наук: / Пестонюк И.А.; АН УССР. Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1967. – 19л.
954304
  Грачев В. Образ современника в киноискусстве / В. Грачев. – Москва : Госкиноиздат, 1951. – 184 с.
954305
  Барманкулов М.К. Образ современника в очерковой литературе (к проблеме портретного очерка) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Барманкулов М.К. ; МГУ. – Москва, 1965. – 20 с.
954306
  Горин И.П. Образ современника в советской жанровой живописи / И.П. Горин. – Москва, 1969. – 150с.
954307
  Михайловская Н.М. Образ современника в удмуртской прозе : (по произведениям Т. Архипова и Г. Красильникова) / Н.М. Михайловская ; Трофим Архипович Архипов. – Ижевск, 1962. – 20 с.
954308
   Образ современника: Советский живописный портрет. 1917-1976.. – М., 1978. – 32с.
954309
   Образ современного молодого человека в литературах социалистических стран : сб. образов. – М., 1987. – 177с.
954310
  Полякова Н.Л. Образ современных обществ в социологической теории конца ХХ - начала ХХІ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.128-143. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
954311
  Райхерт К.В. Образ Сократа в философии Иоганна Августа Эверхарда // Актуальні проблеми духовності : збірник наукових праць / М-во. освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Криворізький нац. ун-т" ; за заг. ред. Я.В. Шрамка. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 18. – С. 21-30. – ISSN 2076-7382
954312
  Некрасовская Л. Образ Соломона в "Ветхом Завете" // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (19-20 апр. 2018 г.) / Запорож. нац. ун-т ; Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [сост.: И. Пискарева, В. Базилевский ; редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Украинский институт изучения Холокоста "Ткума", 2019. – С. 97-101. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-981-172-1
954313
  Журавская А. Образ Сольвейг в литературной интерпретации А. Блока // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 201-206. – ISBN 978-617-689-129-1
954314
  Михайлова А.А. Образ спектакля / А.А. Михайлова. – М., 1978. – 247с.
954315
  Кузіна К. Образ співробітника ВНК–ОДПУ–НКВС у російському еміґрантському дискурсі 1920–1930-х рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 113-130. – ISSN 0130-5247
954316
  Йовенко Л. Образ співця героїчної слави у творчості Тараса Шевченка // VIII Міжнародний конгрес україністів : літературознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – Ч. 1 : / [редкол.: Г. Гундорова, В. Дончик, М. Жулинський та ін.]. – С. 211-219. – ISBN 978-966-02-7586-7
954317
  Янковський С.В. Образ спільності в соціально-культурному світі України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 106-111. – ISSN 2077-1800
954318
  Касамара В.А. Образ СССР и современной России в представлениях студенческой молодежи / В.А. Касамара, А.А. Сорокина // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 1. – С. 107-118. – ISSN 0869-0499


  Данное исследование посвящено представлениям молодого поколения о советском союзе и современной России. Респондентами стали 100 студентов из ведущих московских вузов. почти все они были рождены после распада сссР, поэтому имеют достаточно смутные ...
954319
  Полотай А.М. Образ Степана Разина в советской литературе : Автореф... канд. филолог.наук: / Полотай А.М.; КГУ. – Киев, 1955. – 14 с.
954320
  Полотай А.М. Образ Степана Разина в советской литературе : Дис... канд. филолог.наук: / Полотай А.М.; КГУ. – К, 1955. – 376л.
954321
  Ткаченко І. Образ степу в художньому світі Ліни Костенко: міфопоетична парадигма // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 96-105.
954322
  Розенталь Д.М. Образ страны. Размышления о "мягкой силе" Венесуэлы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 11. – С. 68-80. – ISSN 0044-748Х
954323
  Аскерова І.А. Образ страху в науковій та наївній картині світу (на матеріалі польської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 10-15. – ISBN 966-581-589-Х
954324
  Підлісна Г.Ю. Образ страху у драмі В. Винниченка "Гріх" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 423-427


  Порушено проблему життєвого вибору людинии аід впливом почуття побоювання, неспокою. Досліджується образ страху у драмі В. Винниченка "Гріх". Розглядається психологічний стан головної героїні і її здатність протистояти слідчому-кату
954325
  Григорак А. Образ Страшного Суду у вітчизняних літературних пам"ятках ХІІ–XVIII ст. як ключ до пояснення панівних світоглядних установок населення України доби середньовіччя та ранньомодерного часу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 19-25. – (Історія ; вип. 1 (144)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено систематизацію та аналіз оригінальних літературних текстів XI-XVIII ст. вітчизняного походження, що присвячені тематиці Страшного Суду. Охарактеризовано основні ідеї, які побутували у свідомості вірян про Страшний Суд. Виявлено еволюцію ...
954326
  Эренгросс Б.А. Образ строителя коммунизма в советском изобразительном искусстве / Б.А. Эренгросс. – М, 1961. – 39с.
954327
  Совтис Н. Образ студентської молоді у творах Льва Евгеніуша Венглінського // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 235-241. – ISSN 2304-9383
954328
  Демичев А.А. Образ суда присяжных в российском правосознании второй половины XIX – начале ХХ в. (по материалам исторических анекдотов) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 14. – С. 28-32. – ISSN 1812-3805


  В статье на основе исторических анекдотов реконструируется образ суда присяжных в российском правосознании второй половины XIX - начала ХХ в. Делается вывод о несовпадении официальных представлений об институте присяжных заседателей с представлениями о ...
954329
  Фролов П.Д. Образ суспільної інновації: у пошуках універсальних смислових вимірів // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 97-108
954330
  Чорна Л. Образ суспільства у філософії Лазаря Барановича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С.123-128
954331
  Чорнобривцева О.С. Образ сучасника в творах українських художників / О.С. Чорнобривцева. – К., 1984. – 48с.
954332
  Дем"янівська Л.С. Образ сучасника в українській радянській драматичній поемі / Л.С. Дем"янівська, П.Д. Дулгієр. – Київ, 1983. – 32с.
954333
  Старовойт Л.В. Образ сучасника у творчому доробку Анатолія Малярова // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 219-222. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
954334
  Грицюк І.М. Образ сучасного фахівця в контексті соціальних орієнтирів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 44-50. – (Психологія ; вип. 47)
954335
  Поліковська Ю. Образ Східних Кресів у польському повоєнному публічному дискурсі // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 23. – С. 53-77. – (Польські студії ; № 4 ;IV конкурс ім. Єжи Гедройця)


  На матеріалах "Культури" та сучасних нешкільних пілручників.
954336
  Завійська М.Б. Образ східної філософії у творчості К. Ясперса // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 141 : Філософія та релігієзнавство. – С. 71-75. – ISSN 1996-5931
954337
  Гурмак В. Образ Т. Г. Шевченка: медалі та монументи // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2014. – Вип. 25. – С. 255-259. – ISSN 0236-4832
954338
  Музичко О. Образ Т. Шевченка в історичній пам"яті населення Одеси наприкінці XIX - на початку XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (86). – С. 20-33. – ISSN 2222-5250
954339
  Любарська Л.В. Образ Т.Г. Шевченка на тлі доби у фотодокументах з колекції ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. О. Гінзбург. – Київ, 2014. – № 1 (289), січень - лютий. – С. 14-22. – ISSN 0320-9466
954340
  Світленко С.І. Образ Т.Г. Шевченка у літературній критиці та публіцистиці діячів українського національного руху другої половини 50-х - початку 60-х рр. XIX ст. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 29-39. – ISSN 2312-2587
954341
  Побережник О.О. Образ та ідея Києва в публічній діяльності та приватному житті А.М. Муравйова : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Побережник Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
954342
  Побережник О.О. Образ та ідея Києва в публічній діяльності та приватному житті А.М. Муравйова : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Побережник Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Бібліогр.: л. 160-206
954343
  Іваницька С.Г. Образ Тараса Шевченка в інтерпретації діяча Старої (Киїівської) Громади Вільяма Беренштама // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 11. – С. 54-71
954344
  Параскевич П. Образ Тараса Шевченка в поезії Андрія Малишка // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 154-156. – ISBN 978-966-2133-57-3
954345
  Настасієнко О. Образ Тараса Шевченка в поезії Є. Маланюка "Шевченко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 62-66


  У статті розкривається ідейний сенс образу Т. Шевченка у поетичному творі Є. Маланюка
954346
  Митрофаненко Ю.С. Образ Тараса Шевченка в процесах Української революції 1917 - 1920 рр. // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 14. – С. 125-135. – ISSN 2312-2587
954347
  Лихограй Р. Образ Тараса Шевченка в революційному фольклорі київського Майдану // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 1/2 (16). – С. 12-16. – ISSN 2225-5095
954348
  Мацько В. Образ Тараса Шевченка в рецепції В"ячеслава Єзерського // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 146-149


  У статті розкрито художні засоби біографічного роману В. Єзерського "Шевченко"
954349
  Гомотюк О.Є. Образ Тараса Шевченка в суспільній та індивідуальній пам"яті українців // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 26-27. – ISSN 1810-2131
954350
  Салата О. Образ Тараса Шевченка та його творчості в умовах нацистської окупації України 1941-1944 рр. // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 263-273
954351
  Атаманчук В. Образ Тараса Шевченка у драмі Людмили Старицької-Черняхівської "Напередодні" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 5-15


  Досліджено драму Л. Старицько-Черняхівської "Напередодні". Проаналізовано проблематику твору, яка зумовлюється осмисленням історичних та світоглядних передумов звільнення українського народу від кріпацтва. З"ясовано характерні ознаки конфлікту та ...
954352
  Гордієнко В. Образ Тараса Шевченка у працях Осипа Гермайзе / Гордієнко В. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634


  У статті проаналізовано уявлення українського історика-марксиста О. Гермайзе про особистість Тараса Шевченка.
954353
  Приходько І.Ф. Образ Тараса Шевченка у прозовій тетралогії Гната Хоткевича "З сім"ї геніїв" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2014. – № 7/8 (371/372). – С. 65-69
954354
  Саволоцька А. Образ Тараса Шевченка у сучасній англомовній пресі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 3 (171). – С. 38-42
954355
  Ямаш Ю. Образ Тараса Шевченка у творчості Івана Труша // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2014. – Вип. 25. – С. 45-58. – ISSN 0236-4832
954356
  Гаврилко Н.А. Образ Тараса Шевченка у творчості українського художника Івана-Валентина Задорожного // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 213-218. – ISSN 2226-3209
954357
   Образ твой, Москва: Москва в рус. и сов. живописи. – Москва, 1985. – 158с.
954358
  Трегуб А.М. Образ телевізійного ведучого як інструмент персоналізації експертних програм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 56-60. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (35)). – ISSN 2219-8741
954359
  Мірошніченко П.В. Образ типового українського радіослухача // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 89-93. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (20)). – ISSN 2219-8741
954360
  Жилін М. Образ Тичини у працях Григорія Грабовича і Василя Стуса // Стусознавчі зошити : [наук. альманах] / [співред.: О. Соловей, О. Пуніна]. – Вінниця : Простір Літератури, 2016. – Зошит 1. – С. 65-83. – (Проект актуальних дискурсів "Простір Літератури" ; вип. 6)
954361
  Науменко Н.О. Образ тіла в структурі Я-концепції (огляд літератури) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Розглянуто образ тіла як компонент Я-концепції. Розмежовуються поняття "Я-концепція", "самопізнання" та "самооцінка". У структурі образу тіла виділено три компоненти: схеми тіла, знання про тіло та ставлення до тіла. Ставиться проблема факторів ...
954362
  Сидельников В.М. Образ товарища Сталина в творчестве народов СССР / В.М. Сидельников. – Москва, 1952. – 31 с.
954363
  Свідунов І. Образ Токіо в об"єктиві сучасних фотографів // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 111-113. – ISBN 978-966-285-572-2
954364
  Цицилюк Ю. Образ тоталітарної Японії у романі-антиутопії Кошюн Такамі "Королівська битва" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 137-144
954365
  Алексєєнко Н.М. Образ триєдиного Бога в концепції Іоаникія Галятовського // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 27-31. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
954366
  Полулях О.С. Образ турка у православній полемічній літературі кінця XVI - першої чверті XVII ст. // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал : щорічник / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – C. 65-76. – (Історичні науки ; т. 3). – ISSN 2617-3417
954367
  Лавренко В.С. Образ турка як військового ворога Російської імперії в Першій світовій війні за спогадами Є.В. Масловського // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 68-70
954368
  Токмань Г. Образ тюрми в "Камерних мотивах" Івана Світличного // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 447-450. – ISBN 978-617-7196-23-4
954369
  Год Б. Образ тьютора в історико-педагогічній літературі епохи європейського Відродження (XIV - XVI ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 114-120. – ISSN 2075-1478
954370
  Сліпушко О.М. Образ у літературі раннього і високого Середньовіччя (XI-перша половина XIII ст.): проблема інтерпретації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 486-493. – (Б-ка Ін-ту філології)
954371
  Казакова Т. Образ у публіцистиці: дійсність і текст (на прикладі першої катілінарії Цицерона) // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 19-22


  Особливості публіцистичного образу розглядаються на прикладі першої капілінарй Цицеропа в якій гаповний ізоморфний образ будується на системному об"єднанні двох класичних бінарних опозицій, двох образів емоцій та двох зображально-виражальних ...
954372
  Бурчик И. Образ Украины в письмах Гоголя // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 2 (342). – С. 173-177. – ISSN 0869-3595
954373
  Чабан Н.А. Образ Украины в свете концептуальных метафор (на материале публикаций газеты "The New York Times") // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1997. – Вип. 3. – С. 49-56. – (Серія "Філологічні науки")
954374
  Колоколова Т.М. Образ України-матері в історичних піснях // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 67-69. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
954375
  Ткачук М.П. Образ України // Українська поезія останньої третини ХІХ століття: основні тенденці розвитку й естетична стратегія : Hавчальний посібник / М.П. Ткачук. – Тернопіль : ТДПУ, 1998. – С. 16-27. – ISBN 9665280465
954376
  Кулик С.А. Образ України в британських Інтернет-ЗМІ (за матеріалами веб-сайтів газет "The Times", "The Guardian", "The Independent") : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Кулик Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
954377
  Кулик С.А. Образ України в британських Інтернет-ЗМІ (за матеріалами веб-сайтів газет "The Times", "The Guardian", "The Independent") : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Кулик Світлана Анатоліївна ; Галицький ін-т ім. В. Чорновола. – Тернопіль, 2012. – 556 л. – Додатки: л. 545-556. – Бібліогр.: л. 163-259
954378
  Висоцький О.Ю. Образ України в дзеркалі американських медіа: особливості позитивного та негативного позиціонування. / О.Ю. Висоцький, А.П. Лук’яненко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – С. 364-369. – ISSN 2076-1554
954379
  Літяга В.В. Образ України в дискурсі міжнародних відносин французьких ЗМІ : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Літяга Владислава Владиславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 235 арк. – Додатки: арк. 235. – Бібліогр.: арк. 8-9, 204-234
954380
  Літяга В.В. Образ України в дискурсі міжнародних відносин французьких ЗМІ : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Літяга Владислава Владиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
954381
  Магда Є. Образ України в європейській громадській та політичній думці як зброя у гібридній війні // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 96-102
954382
  Гончаренко О.М. Образ України в козацькому епосі (на матеріалі збірок М. Максимовича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 115-119. – ISBN 966-8188-10-1
954383
  Векуа О. Образ України в ліриці Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 8-14


  Ідеться про лірику Осипа Маковея, автора межі ХІХ-ХХ ст. з погляду її антиколоніального прочитання. Його поезії сповнені роздумами про власну долю в контексті історичного поступу своєї нації. Майже 40 років його літературної праці знайшли свій відбиток ...
954384
  Денисенко Ю.М. Образ України в маловідомих працях І. Мірчука та Н. Полонської-Василенко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 88-97
954385
  Іваницька М. Образ України в німецькомовних антологіях української літератури: роль перекладача й упорядника // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Стаття висвітлює рецепцію України в антологіях української літератури, опублікованих у Німеччині. Проаналізовано передмови до чотирьох антологій, що вийшли в НДР та ФРН у 50-60-і рр. минулого століття. Аналіз дозволяє виділити суттєві розбіжності у ...
954386
  Онуфрійчук М. Образ України в поезії Олекси Стефановича // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 89-91. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
954387
  Погребняк О.А. Образ України в сучасній чеській прозі // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 171-178


  У статті розглядається художня рецепція України та українців у деяких тематично поєднаних сучасних чеських прозових творах. Робиться спроба відстежити різні авторські стратегії при моделюванні літературних етнообразів. В статье рассматривается ...
954388
  Верстюк В. Образ України кінця XIX - початку XX століття в сучасній російській історіографії // Український гуманітарний огляд : наукове видання / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" ;Т-во дослідників Центрально-Східної Європи ; редкол.: Н. Яковенко, В. Верстюк, Т. Гундорова [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 95-103. – ISBN 966-7679 ; 966-8978-02-1 (Вип. 13)
954389
  Польовик С.М. Образ України на сторінках російських газет: контент-аналітичне дослідження // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 35-40. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 11). – ISSN 2078-2551
954390
  Гіленко О.І. Образ України у нарисах на сторінках журналу "Вітчизна" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті проаналізовано особливості створення позитивного образу України на сторінках журналу "Вітчизна". Увага приділяється тематиці та проблематиці нарисів, засобам створення та підтримання позитивного іміджу держави. In the article the features of ...
954391
  Щелкунова О. Образ України у поемі Севастяна Кленовича "Роксоланія" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 494-499


  Стаття присвячена дослідженню ролі України у житті та творчості Кленовича. На основі автобіографічних відомостей розглянуто проблему національної приналежності письменника – зауважено на важливості недопущення однозначного сприйняття його як польського ...
954392
  Гарбузюк М. Образ України у польському театральному дискурсі XIX століття: стратегії та форми репрезентації : монографія / Майя Гарбузюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Простір-М, 2018. – 469, [1] с. – Покажч. імен : с. 461-468. – Бібліогр.: с. 434-460 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7501-92-2
954393
  Гарбузюк М.В. Образ України у польському театрі XIX століття: імагологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.02 / Гарбузюк Майя Володимирівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
954394
  Гудзенко О.П. Образ України у прозі Миколи Хвильового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (48), ч. 1. – С. 147-155


  Розглянуто еволюцію урбаністичного та фемінного образу України, по-новаторськи осмисленого у прозових творах Миколи Хвильового. Пись- менник намагається вписати сільський краєвид, образ пасторальної Укра- їни в матрицю міста - це шлях індивідуально ...
954395
  Польовик С.М. Образ України у світі: аналіз азійських ЗМІ // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (19). – С. 97-106. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
954396
  Кононенко М. Образ України у світлі археології, історії мап, портулан, постатей // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 3/4. – С. 37-48. – ISSN 0130-7037
954397
  Крисаченко В.С. Образ України у світовій культурі: природні та духовні виміри : навч. посібник / Валентин Крисаченко ; упоряд., авт. вступ. розд., пер., біогр. довідок та комент. д-р філос. наук, проф. В.С. Крисаченко. – Вид. 2-ге допов. і випр. – Київ : Софія-Оранта, 2007. – 431, [1] с. : іл. – Бібліогр. в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 5-77-07-1281-1
954398
  Новиков А. Образ України у творчій спадщині Олександра Довженка // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 247-252. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
954399
  Юревич М.В. Образ України у творчості М. Чайковського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 267-271
954400
  Мойсейчук І.І. Образ українських козаків у картинах художника М. Самокиша // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 416-419. – ISSN 2218-4805


  Стаття присвячена основним етапам життя та творчості українського художника Миколи Самокиша. Автор акцентує увагу на картинах митця, де зображено українських козаків. На основі наукової літератури та самих творів мистецтва проводиться дослідження ...
954401
  Пестрікова О.В. Образ українських козаків у творчості польського історика Людвіка Кубалі // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України ; редкол.: С.І. Світленко, О.М. Бут, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 15. – С. 19-28. – ISSN 2312-2587
954402
  Новак С.М. Образ українського емігранта в малій прозі Володимира Бірчака // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 267-271. – ISSN 2520-2103
954403
  Гончар О. Образ українського інтелектуала-славіста XIX ст. (на прикладі М. Костомарова та його сучасників) // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 392-399
954404
  Гончар О.Т. Образ українського інтелектуала ХІХ ст. (Микола Костомаров) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 4 (535), липень - серпень. – С. 68-82. – ISSN 0130-5247


  "...На прикладі постаті видатного українського вченого-гуманітарія і громадського діяча М. Костомарова висвітлюється узагальнений образ інтелектуала XIX ст."
954405
  Азарова К. Образ українського міста на поштових картках кінця XIX - початку XX ст.: постановка проблеми // XIV Харківські студентські філософські читання: до 230-річчя Артура Шопенгауера : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, [17 трав. 2018 р.] / "Харківські студентські філософські читання", всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 59-61. – ISBN 978-966-285-491-6
954406
  Нехайчук Ю.А. Образ українського правителя очима зарубіжних письменників (на матеріалі роману "Мазепа, гетьман України" Ірен Стецик) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 74–78. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
954407
  Мулярчук І.Ф. Образ українського села XIX - початку XX ст. хр. // Добродій: Людина і Боголюдина : етична антропологія / І.Ф. Мулярчук. – Київ : Логос, 2016. – С. 251-267. – ISBN 978-966-171-218-7
954408
  Теміров Б. Образ української держави в установчих документах Організації українських націоналістів 1929 - 1939 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 362-364. – ISBN 978-966-171-893-6
954409
  Фещук В. Образ української емансипованої жінки (на матеріалі роману Марка Вовчка "Жива душа") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 310-317
954410
  Сапсаєнко Л.В. Образ української жінки в історичній драматургії Б. Грінченка // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 232-236. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
954411
  Циганок О. Образ української жінки в повісті "Захар Беркут" І. Франка // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 127-134. – ISSN 2415-8828
954412
  Даниленко В. Образ українців у світовому кінематографі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 49-54


  У статті розкривається образ українців у кінофільмах сучасних американських, європейських і російських кіностудій. Аналізуються національний характер, поведінка, духовні, інтелектуальні, вольові якості кіногероїв, їхня здатність до адаптації та ...
954413
  Полякова С.В. Образ українця в романістиці Бориса Харчука // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 121-130. – ISSN 2313-1802
954414
  Попова Т.Н. Образ университетского профессора: П.М. Бицилли // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 15-30. – ISBN 966-544-344-5


  "Петр Михайлович Бицилли (1879–1953) как ученый-мыслитель принадлежит мировой науке, однако до сих пор его творчество недостаточно хорошо известно в Украине. Выпускник Новороссийского университета (1906), позже - профессор в своей alma mater (1919), он ...
954415
  Оленченко В. Образ Уоррена Баффета - успешного инвестора // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 4. – С. 119-124. – ISSN 0131-2227
954416
  Орленко М. Образ Успенського собору в давньоруській літературі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 64-69. – ISSN 2077-3455


  Стаття присвячена дослідженню Успенського собору на основі давньоруських легенд і літературних джерел. Показано, як образ об"єкта архітектури водночас стає витоком літературного твору, в результаті чого чіткий архітектурний опис замінюється емоційною ...
954417
  Богосвятская А.И. Образ учителя литературы в художественных произведениях: образец для подражания или предупреждение // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 9. – С. 61-64
954418
  Березівська Л.Д. Образ учителя у творчій спадщині Я.Ф. Чепіги // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С. 72-75. – ISSN 0131-6788
954419
  Дяченко С. Образ учителя у творчості Бориса Грінченка На матеріалі оповідань "Непокорний", "Екзамен", "Украла", "Дзвоник".. = До 150-річчя від дня народження письменника : На матеріалі оповідань "Непокорний", "Екзамен", "Украла", "Дзвоник". // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (131). – С. 12-15


  У статті на прикладі кращіх оповідань на учительську тематику розкриваються характерні риси майстерності Б.Грінченка в зображені образу народного вчителя.
954420
  Эльманович Т.В. Образ факта / Т.В. Эльманович. – М., 1975. – 152с.
954421
  Киасашвили Н.А. Образ Фальстафа в творчестве Шекспира : Автореф... канд. филол.наук: / Киасашвили Н.А.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 24л.
954422
  Стельмах Х. Образ фатальної жінки у драмах Станіслава Пшибишевського "Сніг" та "Чорна Пантера, Білий Ведмідь" Володимира Винниченка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 265-270. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
954423
  Жабоедов-Господарец Образ финнов и Финляндии в правовой печати в 1905-1907 гг. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 4 (55). – С. 83-86. – ISSN 2070-9773
954424
  Федоренко Тетяна Образ фіалки Провансу // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 6. – С. 88-93. – ISSN 0130-5212
954425
  Левицька І.М. Образ фізичного Я та самоставлення як регулятивні чинники поведінки особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 98-103. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2310-4368
954426
  Павлик Н.І. Образ філософа: традиції та сучасність // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 29-30
954427
   Образ філософії на межі тисячоліть // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-20
954428
  Колмикова А. Образ футбольного фаната та фанатизму - як семіотичний простір культури // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 252-262. – ISSN 0236-4832
954429
  Тарасова М. Образ хати-пустки у поезіях Тараса Шевченка: живописне начало // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 24-25
954430
  Мушкетик Л.Г. Образ хитруна (блазня) в українській побутовій казці // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів ; голов. ред. Скрипник Г.А. – Київ, 2017. – Вип. 16. – С. 84-101. – ISSN 2522-9834
954431
  Крючкова О.Р. Образ христа-дитини як сюжетно-композиційний центр казки О. Вайльда "Велетень-егоїст" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 204-208. – ISSN 2522-493X


  У статті розглянуто ідейно-естетичну функцію образу Христа-Дитини в казці О. Вайльда "Велетень-егоїст". У творчості письменника постійно присутні, іноді імпліцитно, проблеми релігії та образи зі сфери Біблії. Особливо це стосується його казок, в ...
954432
  Тютюгина Т.В. Образ Христа в творчестве Рерихов периода Центрально-Азиатской экспедиции // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2009. – № 2 (32). – С. 20-39
954433
   Образ Христа в українській культурі. – Київ : КМ Academia, 2001. – 200с. – ISBN 966-518-068-1
954434
   Образ Христа в українській культурі / В.С. Горський, І Ю. Киричок Сватко, С.І. Головащенко, Н.Д. Горська; Горський В.С. [ та ін. ] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" ; Нац. Києво-Печерський іст.-культ. заповідник ; [ відповід. ред. В.С. Горський ]. – 2-ге вид. – Київ : КМ Academia, 2003. – 200 с. – ISBN 966-518-182-3
954435
  Конончук М. Образ християнського світу як історичне тло в романі "Іван Виговський" І. Нечуя-Левицького // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 138-149
954436
  Криницын А.Б. Образ Хромоножки в перспективе мотивной структуры романов Достоевского // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 54-69. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
954437
  Маховська С.Л. Образ циган у слов"янській ритуальній парадигмі (за матеріалами весільної та родильної обрядовості) // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 357-361. – ISSN 2218-0567
954438
  Оленєв О.А. Образ цифрової сучасності та його критика: випадок соціальних медіа // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 153 : Теорія та історія культури. – С. 73-75. – ISSN 1996-5931
954439
  Єсипович К.П. Образ чарівного супротивника у французькій народній казці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 111-116.
954440
  Титаренко О.О. Образ часу в сучасних наукових теоріях як філософська проблема // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 48-50. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
954441
  Урбан А.А. Образ человека - образ времени / А.А. Урбан. – Л., 1979. – 324с.
954442
   Образ человека будущего : Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях : [коллективная монография] / Междунар. филос.-космологическое о-во ; [ред. Базалук О.А.]. – Киев : Кондор. – ISBN 978-966-351-356-0
Т. 1 : / [Александров Л.Г., Ананьева Г.В., Баева О.В. и др.]. – 2011. – 326, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны на с. 323-325. – Библиогр. в конце гл. и подстроч. примеч.
954443
   Образ человека будущего : Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях : коллективная монография / Междунар. филос.-космологическое о-во ; [под ред. О.А. Базалука]. – Киев : Скиф. – ISBN 978-966-8894-69-5
Т. 2 : / [Аляев Г.Е., Баев С.Я., Базалук О.А. и др.]. – 2012. – 406, [2] с. : табл. – Авт. указ. на с. 403-405. – Библиогр. в конце гл.
954444
   Образ человека будущего : Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях : коллективная монография / Междунар. филос.-космол. о-во ; [под ред. О.А. Базалука]. – Київ : МФКО. – ISBN 966-8122-66-4
Т. 3 : / [Аббасова К.Я., Баева О.В., Базалук О.А. и др.]. – 2013. – 337, [2] с. : ил., табл. – Авт. т. указаны на c. 335-337. – Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч.
954445
  Колпинский Ю.Д. Образ человека в искусстве эпохи Возрождения в Италии / Ю.Д. Колпинский. – М.-Л., 1941. – 140с.
954446
  Марков Б.В. Образ человека в постантропологическую эпоху // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 23-34. – ISSN 0042-8744
954447
  Горатусь Б. Образ человека в психологии Росии ХХ века // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет; Валерия Мухина. – Москва, 2005. – № 3. – С. 121-136.
954448
   Образ человека и индивидуальность художника в западном искусстве ХХ века: Сб. ст.. – М., 1984. – 216с.
954449
  Кругликов В.А. Образ человека культуры / В.А. Кругликов. – М, 1988. – 152с.
954450
  Базарбаев М. Образ человека труда в казахской поэзии / М. Базарбаев. – Алма-Ата : Изд. АН КазССР, 1961. – 23 с.
954451
  Приліпко І. Образ ченця-ерудита у прозі Валерія Шевчука // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 1 (153), січень. – С. 15-18
954452
  Жила С. Образ Чернівців за романом-панорамою Марії Матіос "Букова земля" // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (215), липень - серпень 2021. – С. 9-14
954453
  Гудима А.О. Образ Чигирина в поезіях Тараса Шевченка та в "Історії Русів" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В. Чернецький ; редкол.: О. Бігун, О. Боронь, Л. Грицик [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (23). – С. 84-97
954454
  Ващенко А.В. Образ чиновника місцевого управління Російської імперії другої половини XIX ст. // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. прав. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України [та ін.]. – Чернігів, 2014. – № 1. – С. 182-188. – ISSN 2409-2037


  За матеріалами "Русского вестника".
954455
  Чэнь Шань Образ Чио-Чио-Сан в опере Джакомо Пуччини "Мадам баттерфляй" // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 482-487. – ISSN 2226-2180
954456
  Орлова О. Образ читача в структурі художнього твору // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 40-46. – ISSN 2075-1486
954457
  Березнікова О. Образ чорта у повісті Г. Квітки-Основ"яненка "Конотопська відьма" // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 4. – С. 170-173
954458
  Рудницька А. Образ Шевченка та шевченкове образотворення у фольклоризованих текстах Майдану // Пам"ятки України: науковий альманах : науковий альманах / Голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (41/42). – С. 61-70
954459
  Рудницька А. Образ Шевченка та Шевченкове образотворення у фольклоризованих текстах майдану // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 32-38. – ISSN 2225-5095
954460
  Боса Л. Образ Шевченкової землі в колективних уявленнях жителів Звенигородщини // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 76-81. – ISSN 2313-8505
954461
  Жидков Г.В. Образ Шубина. / Г.В. Жидков, 1940. – 30с.
954462
  Кудряков В.В. Образ Эдуарда IV в трудах Доминика Манчини и кройлендского анонима // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 5. – С. 113-121. – ISSN 0042-8779


  Об английском короле Эдуарде IV по трудам Д. Манчини "Узурпация Ричарда III" и кройлендского летописца "Второе продолжение Кройлендской хроники".
954463
  Расков Д.Е. Образ экономики в институционализме // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 32-41. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
954464
  Белянкина Н.Г. Образ элементарного объекта и элементаристский подход / Н.Г. Белянкина, Д.В. Пивоваров. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1991. – 142, [1] с. – Библиогр. в примеч. в конце глав. – ISBN 5-7525-0170-9
954465
  Мараховська Г.Р. Образ Юди в українській літературі межі XIX-XX ст. : (на матеріалі творів Лесі Українки "На полі крові", Спиридона Черкасенка "Ціні крові", В. Домонтовича "Апотоли", Івана Багряного "Сад Гетсиманський") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 334-338


  Розглянуто канонічну та інверсійну інтерпретації зради Юди на матеріалі творів Лесі Українки "На полі кров", Спиридона Черкасенка "Ціна крові", В. Домонтовича "Апостоли", Івана Багряного "Сад Гетсиманський"
954466
  Лесів А. Образ Юди Іскаріота в сакральному мистецтві // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 1 (365), січень - лютий. – С. 49-55. – ISSN 0130-6936
954467
  Деревянченко В.С. Образ Юлия Цезаря в поэзии Валерия Брюсова // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 19. – С. 12-19. – ISSN 2077-7280
954468
  Чеботарьова А. Образ юного кохання в романі В. Шекспіра "Ромео та Джульєтта" очима чотирьох перекладачів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 361-369


  У статті вперше зіставляються чотири українськомовні варіанти перекладу сцени з балконом, що є чи не найромантичнішою у трагедії В. Шекспіра "Ромео та Джульєтта". Сцена сповнена могутнім та щирим коханням, яке кожен з перекладачів витлумачив по-своєму, ...
954469
  Грачева И.В. Образ Юрия Визбора в творчестве Юлия Кима // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 60-64. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 3 (75), ч. 1)


  В статье изучены и проанализированы произведения Юлия Кима, посвященные жизни и творчеству Юрия Визбора.
954470
  Левченко О.Г. Образ я-цілісності як екзистенційна складова театрального переживання // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – С.186-193укр
954471
  Левченко О.Г. Образ я-цілісності як екзистенційна складова театрального переживання // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.166-173
954472
  Снітко О.С. Образ як глибинна структура мовних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 216- 220. – ISBN 966-581-295-6
954473
  Любащенко В.І. Образ Яна Гуса у богословському дискурсі: сучасний погляд // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 66. – C. 54-68. – ISSN 0203-9494
954474
  Галимова Я.Д. Образ Японии в советском обществе (середина 1960-х - середина 1980-х гг.) // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 89-95. – ISSN 0869-5687
954475
  Тимофеєнко А.В. Образ Японії в західному кінематографі: стан дослідженості // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 111-118. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
954476
  Прасол Є.А. Образ Японії в романі Девіда Мітчелла "Літературний привид": впливи Харукі Муракамі // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 100-114. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  У статті проаналізовано складну інтертекстуальну взаємодію творів брит. письменника Девіда Мітчелла та японського автора Харукі Муракамі з точки зору специфіки конструювання образу Японії. Досліджується, як творча рецепція Д. Мітчеллом уявлень Х. ...
954477
  Прасол Є. Образ Японії як світу "дітей напрокат": імагологічний епатаж // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 58. – С. 179-187


  Статтю присвячено аналізу семантики та поетики репрезентацій образу Японії в романах М. Шімада у порівнянні з художніми концепціями цього образу в творах сучасних письменників на Сході та Заході, що дозволив виявити декілька основних складників у ...
954478
  Купко Д. Образ японського солдата в повісті "Сакураджіма" Умедзакі Харуо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 50-58. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  У статті схарактеризовано образ японського солдата в повісті "Сакураджіма" Умедзакі Харуо, зокрема, в таких смислових координатах: ставлення до смерті й підтримка офіційної ідеології, солдатські типажі, стосунки командира й підлеглих, образ ворога, а ...
954479
  Высочина Е.И. Образ, бережно хранимый / Е.И. Высочина. – Москва, 1989. – 235с.
954480
  Землякова Т.А. Образ, жанр, слово, емоція: гендерні характеристики газетних заголовків // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 50-56


  У статті подано результати гендерного аналізу двохсот газетних заголовків, сто з яких належать авторству журналістів-чоловіків, сто - авторству журналістів-жінок. Розглянуто питання ідентифікації маскулінних та фемінних ознак у системі заголовків ...
954481
  Мантатов В.В. Образ, знак, условность. / В.В. Мантатов. – Москва, 1980. – 160с.
954482
  Митлянский Д.Ю. Образ, настроение, мысль: Альбом / Д.Ю. Митлянский. – Москва, 1977. – 32с.
954483
  Уваров Л.В. Образ, символ,знак / Л.В. Уваров. – Минск, 1967. – 119с.
954484
  Погрібний А. Образ, увиразнений листами (штрихи до сильветки Докії Гуменної) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 3. – С. 54-59
954485
  Кононенко П.П. Образ, що кличе за собою / П.П. Кононенко. – Київ, 1962. – 40с.
954486
   Образ. Тіло. Порядок : гендерні дослідження в міждисциплінарному спектрі : [зб. текстів] / за ред.: К. Міщенко, С. Штретлінг ; [упоряд.: О. Бондаренко, К. Міщенко, С. Штретлінг ; пер.: М. Бердник, О. Бондаренко, А. Живкова та ін.]. – Київ : Медуза, 2014. – 225, [1] с. : іл., табл. – У змісті авт.: Д. Агрест, Дж. Батлер, К. фон Браун, Г. Брункгорст, С. Гольшбах, С. Елзуні, Е. Єлінек, У. Кльоппель, Г. Кох, З. Тьорпш, Г. Урбах, Н. Фрейзер, Б. Цеетнер, І. Штефан. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7242-05-4
954487
  Купрін О.І. Образа / О.І. Купрін. – Харьков, 1930. – 32 с.
954488
  Большак В. Образа : роман / В. Большак. – Київ, 1968. – 484 с.
954489
  Большак В.Г. Образа : роман / В.Г. Большак. – Київ, 1973. – 440 с.
954490
  Большак В.Г. Образа : роман / В.Г. Большак. – Київ, 1980. – 507 с.
954491
  Предко Д.Є. Образа релігійних почуттів: безпекові аспекти // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 92. – ISSN 2521-6570
954492
  Большак В.Г. Образа. : роман / В.Г. Большак. – Київ : Молодь, 1962. – 253 с.
954493
  Шерстобитова В.В. Образвание в обществе нового типа / В.В. Шерстобитова // Актуальні проблеми педагогіки: методологія, теорія і практика : Збірник наукових праць / Горлівський державний пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2006. – Вип. 3, ч. 1. – С. 293-300.
954494
  Шеламанова Н.Б. Образвоание западной части торритории России в XVI в. в связи с ее отношениями с великим княжеством Литовский и Речью Посполтиой : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Шеламанова Н. Б.; АН СССР, Ин-т славяновед. и балкан. – М., 1971. – 30л.
954495
  Шаповалов В.С. Образец для всей страны / В.С. Шаповалов. – М., 1979. – 127с.
954496
  Гудзь О.А. Образи-архетипи у повісті М. Костомарова "Сорок лет" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 138-142. – (Б-ка Ін-ту філології)
954497
  Кравченко В. Образи-символи в баладах Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С .134-139. – ISBN 966-7759-23-7
954498
  Кравченко В. Образи-символи в баладах Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 134-147. – ISBN 966-7759-23-7
954499
  Польщак А.Л. Образи-символи в художній прозі Ф. Моріака // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 177-180


  Ф. Моріак, один із найвизначніших представників французького «католицького від родження», у своїх творах створює насичену оригінальну образну символіку, пов’язану передусім із образами природи та тими, які використовують людські відчуття, часто подаючи ...
954500
  Демченко А. Образи-символи дерев у поезыъ Василя Стуса // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 24-27.
954501
  Новікова П. Образи-символи кукуна і зозулі у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 223-229


  Стаття присвячена дослідженню символів-образів Кукуна і Зозулі в українському, російському, німецькому фольклорі. Встановлені спільне та відмінне у фольклорному потрактуванні цього образу у сприйнятті різних етносів. Article is devoted research of ...
954502
  Найденко О.В. Образи-символи МОГИЛИ, СТЕПУ, ХАТИ, САДУ в поезіях Т.Г. Шевченка // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 38-40
954503
  Жиленко І.Р. Образи-символи роману М.П. Арцибашева "Санін" / І.Р. Жиленко, Д. Гаврись // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 84-89. – ISSN 2077-804X


  У статті піднімаються питання символіки роману Михайла Арцибашева "Санін". У порівнянні з культурами різних країн звертається увага на символи природи: сонця, саду, тварин, птахів, комах тощо. Окремо розглядається образ-символ головного героя роману ...
954504
  Павлішена Л. Образи-символи у "серйозних" комедіях Івана Карпенка-Карого "Суєта" та "Житейське море" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 67-71
954505
  Дебейко О.В. Образи-символи як креативні чинники асоціативного ряду та сюжетної лінії у творах Ясунарі Кавабата / О.В. Дебейко, Л.С. Аністратенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-36. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядається структура сюжетів творів Ясунарі Кавабата, зокрема наведено нові аргументи на підтвердження використання письменником методу "асоціативного зв"язку"; а також визначено типи та функції сюжетів The work is a consideration of a structure of ...
954506
  Олійник О.С. Образи-стереотипи злочину та злочинця в американській наївній мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 32-41. – ISSN 2520-6397
954507
  Годенко О. Образи - коди пам"яті // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 16-18. – ISSN 0130-1799
954508
  Панчук Л. Образи "вершителів" часу за романом Ю. Яновського "Вершники" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 166-170
954509
  Лавренко В.С. Образи "вождів" у емігрантській мемуаристиці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 100-108. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
954510
  Гаухман М.В. Образи "єврея" в українському громадському житті Російської імперії (1905-1914 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 14-16. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
954511
  Сулима М. Образи "інших" у творчості Климентія Зіновіїва // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 151-153. – ISBN 978-966-1516-14-3
954512
  Бойко Н. Образи "нових людей" у повісті "Семен Жук і його родичі" О. Кониського // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, Д. Рега, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 9. – C. 61-70. – ISSN 2313-5921
954513
  Михайленко В. Образи автора й читача в журналістському творі: проблема функціонування та взаємодії // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 89-98


  Розглядаються образи автора й читача в журналістському творі, окреслено їхню роль, функції та особливості взаємодії у текстах публіцистичного жанру, а також їхнє значення в побудові успішного комунікативного акту. The article deals with the images of ...
954514
  Кізлова А.А. Образи алкоголіка та курця в історії радянського антиалкогольного і антитютюнового плакату // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 69-73. – ISSN 2076-1554
954515
  Кумінова К. Образи Анахарсіса та Скіла в античній літературі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 41-45. – (Історія ; вип. 4 (139)). – ISSN 1728-3817


  Акцентовано увагу на образах Анахарсіса та Скіла в античній літературі V ст. до Р.Х. - ІІІ ст. після Р.Х. На основі аналізу згадок про цих персонажів у працях грецьких та римських авторів було з"ясовано, як змінювалося ставлення до постатей ...
954516
  Косянчук О.О. Образи Афіни-Мінерви і Афродіти-Венери у давньоукраїнській поезії XVI-XVIII століть // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 214-217


  Метою даної статті є встановлення ролі й функціонального навантаження образів-персонажів античної міфології - богині Афіни-Мінерви і Афродіти-Венери - у поезії XVI-XVIII століть. Тим самим у статті відтворено часо-проторову вісь Античність - Ренесанс і ...
954517
  Масненко В.В. Образи Богдана Хмельницького у сучасній колективній історичній пам"яті українців та їх сусідів // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 14-22. – (Серія "Історичні науки" ; № 22 (355)). – ISSN 2076-5908
954518
  Івашків-Ващук Образи богів та героїв як складники макроконцепту людина (на матеріалі творів Теокріта) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 43-51


  У статті наголошено, що важливими складниками макроконцепту ЛЮДИНА в ідиліях визначного грецького поета елліністичного періоду Теокріта є образи богів та героїв. Це пов"язано з тим, що письменник зосереджував свою увагу на вивченні людини передусім як ...
954519
  Бурутіна А. Образи Бориса і Гліба в Києворуській книжності // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 161-168


  У статті досліджуються образи Бориса та Гліба у "Повіданні про святих князів Бориса та Гліба" невідомого автора та "Чтєнії про житіє і погублення блаженних страстотерпців Бориса і Гліба" Нестора. Аналізується авторська інтерпретація образу святих та ...
954520
  Ковалевський В.В. Образи будівників Дніпровського каскаду в художній літературі / В.В. Ковалевський. – Київ, 1958. – 40с.
954521
  Митовска М. Образи в нас. / М. Митовска. – София, 1979. – 244с.
954522
  Карбан А.А. Образи в усних народних оповіданнях про голодомор 1932-1933 рр.: трансмісія традиції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті виділено та проаналізовано кілька основних, яскравих образів, що найчастіше зустрічаються в усних народних оповіданнях про голодомор 1932-1933 рр. Розглянуто їх на рівні художнього творення, символічного навантаження та емоційної складової. В ...
954523
  Попов П.М. Образи В.І.Леніна і Й. В.Сталіна в українській народній поезії / П.М. Попов. – К., 1953
954524
  Литвин В. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 3 (92), травень - червень. – С. 36-47
954525
  Литвин В. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 42). – С. 10-11
954526
  Литвин В.М. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії / В.М. Литвин ; НАН України, Ін-т історії України. – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2018. – 81, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7399-08-06
954527
  Литвин В. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії (до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 6 березня (№ 43). – С. 20-21
954528
  Литвин В. Образи Великого Кобзаря в українській інтелектуальній історії (до 200-річчя від дня народження Т.Г.Шевченка) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 7 березня (№ 44). – С. 10-11
954529
  Витрикуш Г. Образи видатних людей минулого в поезії Івана Драча // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 40-41
954530
  Вільчинська І.М. Образи Володимира Великого та Ярослава Мудрого у стінописі Софії Київської часів Петра Могили // Матеріали Круглого столу, присвяченого Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017) / Круглий стіл, присвячений Хрещенню Київської Руси-України та 1000-літтю першої літописної згадки про Софію Київську (1017-2017). – Київ : Національний заповідник "Софія Київська", 2017. – С. 58-63. – ISBN 978-966-2377-29-3
954531
  Шаф О. Образи геометричних фігур у сонетах Емми Андрієвської останнього десятиріччя (збірки "Півкулі і конуси", "Рожеві казани") // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 10 (598). – С. 71-76. – ISSN 0236-1477
954532
  Токар М.І. Образи героїв української дитячої літератури в книжковій ілюстрації другої половини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мстецтвознавства (д-ра філос.) : 17.00.05 / Токар Марина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
954533
  Яненко Я.В. Образи героя новатора та героя-професіонала в рекламі: соціалізаційний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 167-171. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (31)). – ISSN 2219-8741
954534
  Гайдук С.Є. Образи голуба і голубки як символи кохання (на прикладі поезії Тараса Шевченка) // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 245-252. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
954535
  Іващук О.А. Образи дітей у творчості Т.Г. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 44-47.
954536
  Гладій О.Б. Образи дітейу літературі канадських українців // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 23-25. – (Гуманітарні науки ; № 2). – ISSN 1813-341X


  Стаття присвячена висвітленню впливу створеної в дитячому дискурсі художньої образності, який формується в літературі української діаспори в Канаді, на процес структурування міфу про Україну. Особлива увага приділяється ролі літературних творів у ...
954537
  Мовчан В. Образи долі у драматургії Лесі Українки: філософські аспекти // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 46-58. – ISBN 978-966-600-358-7
954538
  Токмань Ганна Образи долі, музи і слави у віршах С. Гординського: діалог з Т. Шевченком // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 54-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
954539
  Лавренко В.С. Образи євреїв у свідомості російської адміністрації та суспільства прифронтової зони в роки Першої світової війни // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 56-67. – ISBN 978-966-981-185-1
954540
  Даниленко В. Образи жертви і ката у творах Юрія Горліса-Горського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 305-314


  У статті з позицій постколоніальної критики аналізуються образи жертви і кати у творах Юрія Горліса-Горського. Розкриваються психологічні мотиви опору жертв репресіям, страху, підкупам, пропаганді, за допомогою яких тоталітарна система розправлялася з ...
954541
  Клочко Л.С. Образи жінок у мистецтві північного Причорномор"я як джерело для реконструкції костюмів скіф"янок // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Симоненко О., Горбаненко С., Кулаковська Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (32). – C. 76-89. – ISSN 2227-4952
954542
  Чумаченко О. Образи з минулого : Біографічний довідник осіб, похованих в Успенському соборі Києво -Печерської лаври / О. Чумаченко; Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – Київ : Софія, 1999. – 178с. – ISBN 5-86468-028-1
954543
  Погонець Я. Образи знедолених персонажів у творчості М. Матіос ("Солодка Даруся", "Черевички Бождої Матері") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 293-299
954544
  Погонець Я. Образи знедолених персонажів у творчості Марії Матіос ("Солодка Даруся", "Черевички Божої Матері") // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2, жовтень. – C. 54-56
954545
  Івашків В. Образи Івана Мазепи та Семена Палія у фольклорних матеріалах Пантелеймона Куліша // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 115-120


  У статті на основі архівних матеріалів та друкованих видань схарактеризовано особливості народнопоетичної оцінки образів Івана Мазепи та Семена Палія у записах Пантелеймона Куліша переважно першої половини 1840-х років. Фольклорні тексти, за Кулішем, ...
954546
  Івашків В. Образи Івана Мазепи та Семена Палія у фольклорних матеріалах Пантелеймона Куліша // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 92-99
954547
  Щербина В.М. Образи інформаційного суспільства: соціологічна концептуалізація : Дис. ...соціол. наук: Спец. 22.00.01 -та історія соціол. / Віктор Миколайович Щербина; КНУТШ. – Київ, 2006. – 407л. – Бібліогр.: л.389-407
954548
  Щербина В.М. Образи інформаційного суспільства: соціологічна концептуалізація : Автореферат дис. ...д-ра соціол. наук: Спец. 22.00.01 / Щербина В.М.; Віктор Миколайович Щербіна; КНУТШ. – Київ, 2006. – 25с. – Бібліогр.: 23 назви
954549
  Щербина В.М. Образи інформаційного суспільства: соціологічний вимір / В.М.Щербина; Інститут соціал. та культ.зв"яків ім. Св. княгині Ольги. – Київ, 2005. – 248с. – ISBN 966-8136-54-3
954550
  Ясінський М.М. Образи історичного минулого у поезії Т. Шевченка // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 104-114. – ISBN 978-966-7359-72-0
954551
  Новиков А.О. Образи й прообрази в романі Сергія Лойка "Аеропорт" // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 31/32 (467/468), листопад. – С. 67-71
954552
  Науменко Н. Образи його серця... : формозмістові домінанти пісенної лірики Стінга : монографія / Наталія Науменко ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Сталь, 2019. – 254, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 231-246. – ISBN 978-617-676-155-6
954553
  Ткаченко О.П. Образи Каїна і Авеля в давньоукраїнській релігійній полеміці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 610-616


  У статті аналізуються особливості інтерпретації образів Каїна й Авеля в українській полемічній літературі - від доби Середньовіччя до Бароко. Досліджуються основні концепти, пов"язані з цими образами(заздрість, вбивство, жертва, Каїнів родовід, Авелева ...
954554
  Ткаченко О. Образи Каїна і Авеля в українській апокрифіці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 419-426


  У статті аналізується інтерпретація біблійних образів Каїна та Авеля в апокрифічній літературі. В українських апоктифах наявні доповнення, профанація та альтернативне прочитання біблійної історії про двох братів.
954555
  Ткаченко О.П. Образи Каїна і Авеля у світлі герменевтичної методи Григорія Сковороди // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 375-381


  У статті досліджується тлумачення біблійних образів Каїна і Авеля у творчості Григорія Сковороди. В статье анализируется истолкование библейских образов Каина и Авеля в творчестве Григория Сковороды. The article analyzes the interpretation of ...
954556
  Ткаченко О.П. Образи КАЇНА й АВЕЛЯ у творчості Мелетія Смотрицького та його опонентів // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 340-349. – ISSN 2075-437X


  У статті аналізуються особливості інтерпретації образів Каїна і Авеля в українській полемічній літературі. З"ясовується, що релігійні опоненти почергово маркували один одного образом Каїна, що врешті-решт призвело до нівеляції колись сильного аргументу ...
954557
   Образи Києва в художній літературі // Зібрання праць у п"яти томах / О. Білецький. – Київ : Наукова думка, 1966. – Т. 4 : Російська література та російсько-українські літературні зв"язки. – С. 539-572
954558
  Ковальчук Ю. Образи Кореї та корейців у публіцистичній прозі Джека Лондона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-63. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються образи Кореї та корейського народу, змальовані у військових репортажах Дж. Лондона (1904 р.). Дослідження виконано на базі методів імагології – актуального напрямку в галузі літературної компаративістики. Критичне вивчення ...
954559
  Ковальчук Ю.А. Образи корейських жінок у місіонерській прозі початку 20 століття. Images of Korean Women in Missionary Writings of the Early 20th Century // Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи" : присвяч. 20-й річниці зі створення спец. "Корейська мова та література" в ун-ті : тексти доп. міжнар. наук. конф. / "Кореєзнавство в Україні: сучасність та перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ ; Сеул : [б. в.], 2017. – С. 148-159
954560
  Бушанський В. Образи майбутнього на тлі зміни епох // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 180-203. – ISSN 2524-0137
954561
  Венгер А. Образи медієвіста та медієвістики: Василь Сиротенко / Альберт Венгер ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2021. – 244 с. : портр., фотоіл. – Імен. покажчик: с. 234-241. – Бібліогр.: с. 223-226 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-924-902-9
954562
  Мороз Володимир Образи місяця та його оточення у віруваннях носіїв трипільської культури // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2002. – Ч. 4. – С. 242-243
954563
  Бездрабко Валентина Образи модерної документознавчої науки і дидактики : [рецензія] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 11-13
954564
  Сокіл В. Образи наративів про голодомор // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1202-1208. – ISSN 1028-5091
954565
  Свириденко В.О. Образи національного відродження в публічному дискурсі Народної Республіки Болгарія (за матеріалами періодичної преси) // Дриновський збірник : [зб. статей] / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: Страшнюк С.Ю. (голов. ред.) та ін. ; ред. рада: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво Болгарської академії наук ім. проф. Марина Дринова, 2015. – Т. 8. – С. 341-347. – ISBN 978-954-322-848-5
954566
  Харчук Р. Образи Павла Полуботка та Петра І у поезії Тараса Шевченка: історіографічні джерела // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 303-309


  У статті розглянуто історіографічні джерела образів Павла Полуботка і Петра І у поезії Т. Шевченка. Авторка стверджує, що в обох випадках поет створив альтернативні образи до існуючих: Полуботка в "Історії Русів", Петра І в "Історії російських ...
954567
  Лихацький А.А. Образи пам"яті та архіву в творчості Мішеля Фуко 1960-х років // Спадщина : зб. наук. ст. / Дніпропетр. облдержадмін., Держ. архів Дніпропетр. обл. – Дніпропетровськ : Герда, 2012. – Вип. 3 : / [упоряд. Н.Л. Юзбашева ; ред. Н.В. Киструська, Н.Л. Юзбашева]. – С. 111-121. – ISBN 978-966-8856-58-7
954568
  Носенок Б.Е. Образи переживання в культурному контексті "прустохвороби" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 64-66
954569
  Заруба М. Образи польських королев в "Хроніці Польщі" Яна Длугоша: особливості джерела та його інформаційний потенціал // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 60-67. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена дослідженню потенціалу хроніки відомого польського історика "Історія Польщі" Яна Длугоша для вивчення сприйняття коронованих жінок в середовищі польських інтелектуалів. Виділяються характеристики джерела, які вказують на прояв думки ...
954570
  Юрова І.Ю. Образи природи у поезіях Л.Костенко та А. Спринчан // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 32-37. – ISSN 2522-493X
954571
  Мурашевич К. Образи природи у ранній творчості Вень Ідо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 55-59. – (Східні мови та літератури ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено вживання образів природи у творчості китайського поета Вень Ідо. Представлені як традиційні відомі символічні образи, так і авторські. У ранній поезії здебільшого зустрічаються традиційні образи природи, вживання яких проаналізовано ...
954572
  Прушковська І.В. Образи природи у суфійському літературному творі // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 172-179. – ISSN 1608-0599


  Турецька суфійська література.
954573
  Приймак А.В. Образи природи у творчості Остапа Вишні та Михайла Стельмаха // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 98-104


  У статті простежується зв"язок внутрішнього світу автора з образами природи на прикладі творів Остапа Вишні та Михайла Стельмаха. В статье рассматривается связь внутреннего мира автора с образами природы на примере произведений Остапа Вишни и Михаила ...
954574
  Волох О. Образи природи у хорових мініатюрах Б. Лятошинського // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 133-136. – ISSN 2308-4634
954575
  Петрухіна Л.Е. Образи природи як стани екзистенції у поезії (теоретичні аспекти) : Автореф...канд.філолог.наук:10.01.06 / Петрухіна Л.Е.;Львів.нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
954576
  Науменко Н. Образи птахів у науковому та художньому вимірах (за працею І. Нечуя-Левицького "Світогляд українського народу" та поетичними творами В. Голобородбка) // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 375-382. – ISBN 978-966-793-136-3
954577
  Григорак Д. Образи раю та пекла в українській іконографії Страшного суду XV—XVII століть / Д. Григорак, А. Григорак // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 1 (54). – С. 124-132
954578
  Гуменний В. Образи римо-парфянського протистояння у кінці I ст. до н.е. - на початку II ст н.е. (за матеріалами нумізматичних джерел) // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – C. 328-332. – ISBN 978-966-171-90295
954579
  Вощенко О.І. Образи сакрального українського світу та сучасності в повісті М. Стельмаха "Гуси-лебеді летять" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 15-26


  У статті звертається увага на двовимірність тексту повісті (співвідношення повсякденного та сакрального), розкривається архетипно-національна складова оповіді, аналізується образ сучасної авторові дійсності. В статье обращается внимание на присутствие ...
954580
  Зварич В. Образи світової літератури у творчій рецепції поетів-неокласиків (М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 136-144. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Йдеться про своєрідність творчого діалогу зі світ. літературою поетів-неокласиків - М. Зерова, М. Драй-Хмари, М. Рильського, репрезентованого в їхній поезії. Показано, що традиційні образи літ. походження (Беатріче, Параду, Гамлет та ін.) у рецепції ...
954581
  Ступель О.М. Образи світової поезії в музиці / О.М. Ступель, М.С. Пилинський. – К, 1971. – 160с.
954582
  Сапацінська Ю. Образи світу в уявленнях мешканців галицьких містечок другої половини XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 344-348. – ISBN 978-966-171-893-6
954583
  Мірошниченко Лілія Образи середньовічної епіки в сучасному американському романі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 63-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядається трансформація середньовічного епічного сюжету англо-саксонської поеми "Беовульф" у романі "Грендель" американського письменника Дж. Гарднера.
954584
  Белевцова С.О. Образи серця й душі як репрезентанти духовної сфери в поетичних моделях світу В. Свідзінського та М. Драй-Хмари // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 118-126


  Стаття присвячена розгляду в поетичних моделях світу В. Свідзінського та М. Драй-Хмари словесних образів душі й серця, які належать до ментального ядра української духовності, є ідостильовими домінантами й відбивають національну "філософію серця" (Г. ...
954585
  Романенеко Ю.В. Образи смислоутворюючих чинників у функціонуванні соціальних систем : Автореф. дис. ...д-ра соціол. наук: Спец. 22.00.01 / Романенеко Ю.В.; Юрій Вікторович Романенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 44с. – Бібліогр.: 24 назви
954586
  Романенко Ю.В. Образи смислоутворюючих чинників у функціонуванні соціальних систем : Дис. ... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Романенко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 554л. + Додатки: л. 551-552. – Бібліогр.: л. 540-551
954587
  Онищенко Ю. Образи сонця, зорі та місяця у творчості С. Васильченка // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 13. – С. 121-127. – ISSN 2413-0923
954588
  Цимбал Т.В. Образи соціального порядку в сучасних теоріях глобалізації : дис. ... канд. соц. наук: 22.00.01 / Цимбал Т. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 180 л. – Бібліогр.: л. 168-180
954589
  Цимбал Т.В. Образи соціального порядку в сучасних теоріях глобалізації : автореф. дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.01 - теорія та історія соціології / Цимбал Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр. : 7 назв.
954590
  Павлусів Н.М. Образи суду та судочинства у творах письменників Західної України кінця XIX - початку XX ст. як об"єкт філософсько-правового аналізу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 49-53. – ISSN 1563-3349
954591
  Куций І. Образи Сходу й Заходу в українській історіографії: між реальним та уявним простором // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (545), березень - квітень. – С. 144-160. – ISSN 0130-5247
954592
  Зінчук О. Образи у поезії Емілі Дікінсон / О. Зінчук, Т. Авдєєнко // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Застровська С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 7. – С. 27-29. – ISSN 2410-2202
954593
  Погребняк О.А. Образи українських заробітчан в сучасній чеській прозі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 169–176. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
954594
  Мельничук Н.Б. Образи українських політичних діячів в масовій свідомості українського електорату // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 72-74
954595
  Бардік М.А. Образи українських політичних діячів у живописі Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII-ХХІ століть // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.][та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 34-38. – ISSN 2226-0285
954596
  Посохов С.І. Образи університетів Російської імперії другої половини 19 - початку 20 ст. в публіцистиці та історіографії / МОНУ; ХНУ ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посохов С.І. – Харків, 2006. – 368с. – ISBN 966-623-357-6
954597
  Посохов С.І. Образи університетської автономії в російській публіцистиці другої половини XIX - початку XX ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 77-83. – ISBN 966-544-344-5
954598
  Василенко Ю.В. Образи Цзюнь-Цзи і Шен-Жень як смисложиттєві рівні представлені в "Лунь Юй" // Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – Ч. 1. – С. 16-18
954599
  Луняк Є. Образи Шевченка та кирило-мефодіївців як засіб ідеологічної пропаганди в добу революційних змін на початку XX століття // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 84-101. – ISBN 978-966-355-019-0
954600
  Котляр О.Р. Образи штетла в українському мистецтві першої третини XX ст. у контексті європейських художніх пошуків : автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Котляр О.Р. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украйни ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
954601
  Клімаш Т.П. Образи Я-реального та Я-ідеального у жінок в аб"юзивних стосунках // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 8 (40). – С. 67-75. – ISSN 2414-0023
954602
  Бородінова М. Образи, мотиви старого заповіту в контексті поезій Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 168-175
954603
  Ковалів С.М. Образки з Галицької Каліфорнії / Стефан Ковалів. – У Львіві (Львів) : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – [1], 138, [3] с. : 1 аpк. поpтp., 12 аpк. іл. – Hа окp. аpк. поpтp. авт.


  Зміст: Добpий заpобок; Соpокаті штани; Хто винен?; Hа Дpімайловім пустаpищу
954604
   Образки з життя : Твори Панаса Мирного; Навчальний посіб. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна біб-ка). – ISBN 966-8066-21-9
Кн.1. – 2003. – 493с.
954605
   Образки з життя: Оповідання, новели, нариси (письменників Зах. України кінця ХІХ -- початку ХХ ст.). – Львів, 1989. – 397с.
954606
  Ткаченко Т. Образки Павла Крата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 119-125. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
954607
  Біньйон М. Образливий термін // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 37 (409), 18-24.09.2015. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Як розуміють "фінляндизацію" на Заході й у сучасній Фінляндії. Наскільки можливим є відтворення мирного співіснування часів холодної війни в сучасному світі.
954608
  Венжега В Ю. Образливі висловлювання як об"єкт криміналістичної лінгвістики (на матеріалі німецьких судових рішень) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 95-103. – ISSN 2520-6397


  Присвячено дослідженню проблеми образливого змісту висловлювань у контексті криміналістичної лінгвістики. Наведено приклади актуальних судових рішень ФРН і встановлено принципи, якими може керуватися фахівець у сфері криміналістичної лінгвістики під ...
954609
  Братель О.М. Образна актуалізація етнонаціонального аргентинського концепту "пампа" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 383-387
954610
  Сенько М.В. Образна еволюція європейської моди в контексті мистецьких стилів кінця 19-20 століття : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Сенько М. І. ; Київ. нац. ун-т. культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
954611
  Кусакіна Т. Образна кольорова символіка в поезії Василя Стуса // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 57-59. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена проблемі кольору й кольорової символіки в поезії В. Стуса. Авторка прослідковує, як змінюється кольорова гама поета періоду ув"язнення, доходячи висновку, що клір у В. Стуса ніколи не був випадковим, а носив симовлічний характер
954612
  Філінюк В. Образна конструкція ніщо-ніде в поетичних текстах Емми Андієвської // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 91-94.
954613
  Партико З.В. Образна концепція теорії інформації = Image conception of tne information theory : Монографія / З.В. Партико; МОНУ; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 133с. – ISBN 966-613-046-7
954614
  Зубрицький М. Образна лексика наукових праць Агатангела Кримського та ії вплив на читача // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 782. – С. 94-98. – (Слов"янська філологія ; вип. 782)


  У статті йдеться про вплив образних висловів у працях Агатангела Кримського (епітети, метафори, метонімічні конструкції, порівняння, емоційно-експресивна лексика та синтаксичні конструкції, що забезпечують правильне сприймання й розуміння авторського ...
954615
  Фіалко В. Образна лексика українського драматичного театру другої половини XX століття: тенденції розвитку // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-13. – ISSN 1728-6875
954616
  Кикоть В.М. Образна матриця та переклад поезії : монографія / Валерій Кикоть. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2020. – 630, [1] с. – Висновки укр., англ. – Бібліогр.: с. 585-622. – ISBN 978-966-920-470-7
954617
  Савчук В. Образна модифікація жіночих архетипів в українських і норвезьких чарівних казках // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 98-102. – ISSN 2225-5095
954618
  Гуцуляк Т.Є. Образна мотивація: проблеми й аспекти дослідження // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 54-65. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
954619
  Мацюк З. Образна основа ідіолекту публічних виступів Івана Франка / З. Мацюк, Н. Станкевич // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 460-467
954620
  Ціпко А. Образна особливість української психо-космогонійної побудови // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 89-93. – ISBN 978-966-439-147-1
954621
  Сліпушко О.М. Образна парадигма "Слова про Закон і Благодать" Іларіона Київського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 175-182
954622
  Яровий А. Образна парадигма мислення та проблема інваріантності в розвитку наукових знань // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С. 241-248
954623
  Перевертень Н.С. Образна парадигма роману Є. Гребінки "Чайковський" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 442-447. – (Б-ка Ін-ту філології)
954624
  Бабченко Я.Ю. Образна презентація інформації в сучасному медіапросторі культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бабченко Яніна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
954625
  Братель О.М. Образна реалізація концепту простір, властивого міфологічному мисленню // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 32-37. – ISBN 978-966-171-013-8
954626
  Малікова О.В. Образна семантика зоосемічних фразеологізмів-сленгізмів в американському варіанті сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 139-143. – ISBN 966-581-295-5
954627
  Бондаренко А.І. Образна семантика темпоральності українських поетичних текстів XX століття в інтегративному вимірі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Бондаренко Алла Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 489 арк. – Додатки: арк. 466-489. – Бібліогр.: арк. 9-15, 401-465 та в додатках: арк. 481-487
954628
  Бондаренко А.І. Образна семантика темпоральності українських поетичних текстів XX століття в інтегративному вимірі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Бондаренко Алла Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 33 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 42 назви
954629
  Панчук О. Образна символіка щедрівок.На матеріале волинського фольклору // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 46-50. – ISSN 0130-5263
954630
  Максимчук О.В. Образна система дороги та мотив мандрів у віршованій творчості Лазаря Барановича // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)
954631
  Ледняк Ю.В. Образна система драми Ж. Ануя "Медея" / Ю.В. Ледняк, Г.В. Ледняк, А.О. Скорик // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 122-127. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
954632
  Миленька Г. Образна система драми Ф. Шіллера "Розбійники" в контексті філософсько-естетичних ідей ранніх просвітників // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 10-26. – ISSN 1997-4264
954633
  Рудницька А. Образна система народної орнаментики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 499-507


  Українська народна орнаментика, як інструмент пізнання світогляду предків. Міжетнічний характер та етнічні особливості. Найпоширеніші орнаменти та їх семантика - зіставлення зорового й лексичного компонентів. Функціональність, декоративність, ...
954634
  Стельмах Б. Образна система наукових праць А.Ю. Кримського та засоби емоційного впливу на читача // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 199-203. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
954635
  Янкова Н. Образна система повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала" та способи її художнього втілення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 230-237
954636
  Лисенко Л. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як концептуальна картина світу // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 75-79. – ISSN 2075-1222
954637
  Лисенко Л.І. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства : дис. ... канд. наук із соц. комунікації : 27.00.04 / Лисенко Леся Іванівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 204 л. – Бібліогр.: л. 176-204
954638
  Лисенко Л.І. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Лисенко Леся Іванівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
954639
  Григорова О. Образна система роману П. Зюскінда "Парфюмер" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються особливості образної системи роману Патріка Зюскінда "Парфюмер". Зроблено спробу аналізу загальної метафори твору - метафори запаху, особливостей просторових та часових координат, переліків, описів, тощо.
954640
  Сидоренко Л.М. Образна система як емоційна основа романтизму // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 339-343
954641
  Сазанович Л.В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Сазанович Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 202 л. + Додаток: л. 201-202. – Бібліогр.: л. 176-200
954642
  Сазанович Л.В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Сазанович Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
954643
  Косило Н. Образна трансформація соціальних низів у творах англійських та українських письменників-натуралістів // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 198-203. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті на порівняльно-типологічному рівні висвітлюється проблема соціальних низів Англії та України на прикладі творчості А. Моррісона та І. Франка. На основі аналізу окремих натуралістичних творів розглядаються індивідуальні творчі методи обох авторів
954644
  Блинова О.И. Образная лексика русского языка / О.И. Блинова, Е.А. Юрина // Язык и культура : научный периодический журнал / Гос. образовательное учреждение высшего проф. обр. "Томский гос. ун-т". – Томск, 2008. – № 1. – С. 5-13
954645
  Туранина Н.А. Образная модель мира в поэтическом дискурсе В. Маяковского (на материале авторских словарей тропов) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 16-19. – ISSN 2307-4558
954646
  Вовк Елена Борисовна Образная номинация (внутриязыковый и межязыковый аспекты) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Вовк Елена Борисовна; МВ и ССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 24л.
954647
  Горанов К. Образная природа и историческая эволюция искусства : Автореф... докт. искусствовед.наук: / Горанов К.; АОН, Каф. литер., искусствовед. и журналистики. – М., 1967. – 47л. – Бібліогр.:с.44-46
954648
  Федоров А.И. Образная речь / А.И. Федоров. – Новосибирск, 1985. – 199с.
954649
  Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы (6-12 вв.) / Б.Я. Шидфар. – М., 1974. – 254с.
954650
  Усеинов Т.Б. Образная система крымскотатарской письменной силлабической поэзии (XVI - начало XVIII вв.) : монография / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2011. – 155, [1] с. – Библиогр.: с. 146-153. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 5). – ISBN 978-966-354-451-9
954651
   Образная структура текста: Сб. науч. тр.. – Алма-Ата, 1987. – 95с.
954652
  Алексеев А.П. Образная ткань философского произведения (к вопросу о сопоставлении философии и литературы) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 37-46. – ISSN 0042-8744
954653
  Кривуляк О.В. Образне втілення "погребальних мотивів" в українській літературі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 274-278
954654
  Пірошенко С. Образне втілення природних циклів у ліриці Інокентія Анненського // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 67-71. – ISSN 2075-1486
954655
  Ведута В.В. Образне втілення ситуації "Порушення норм етики" в сучасному англомовному публіцистичному і документальному дискурсі // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 78-82. – ISSN 2308-5258
954656
  Яровий А.М. Образне мислення в контексті сучасної науки та соціальної практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 118-120. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті, на підставі теоретичних напрацювань та практичних впроваджень в сфері конкретних соціальних наук, досліджуються відповідні інформаційно-образні технології, які вже діють в соціальній практиці. Здійснюється постановка проблеми та ...
954657
   Образне слово : (постійні народні порівняння) / [зібр. і упоряд. Іван Гурин ; худож. В.Є. Перевальський]. – Київ : Дніпро, 1966. – 223 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл.
954658
  Гурин І. Образне слово : постійні народні порівняння / [зібрав і упорядкував Іван Гурин ; худож. Перевальський В.Є.]. – Київ : Дніпро, 1974. – 238 с. : іл. – Мініатюрне видання
954659
  Коцюбинська М.М. Образне слово в літературному творі / М.М. Коцюбинська. – Київ, 1960. – 188с.
954660
  Філінюк В.А. Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Філінюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 197л. – Бібліогр.: л. 178 - 197
954661
  Філінюк В.А. Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської : Автореф. дис. ... канд. філол. наук.10.02.01 / Філінюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
954662
  Славутич Я. Образне слово журналіста // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 298, листопад : листопад. – С. 28


  Роман Рахманний "Вогонь і попіл: прорив і злам Івана Дзюби".
954663
  Шевченко Л.І. Образне слово Києво-Печерського патерика: генеза і семантика // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 81-86.
954664
   Образний відео-комп"ютер око-процесорного типу : монографія / В.П. Кожем"яко, Г.Л. Лисенко, А.А. Яровий, А.В. Кожем"яко ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 215 с. – ISBN 978-966-641-261-7
954665
  Клименко Н.Ф. Образний обшир фразеологізмів з компонентом голова в українській мовній картині світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 9-23
954666
  Ковалів П. Образний паралелізм у Шевченка // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1953. – 2, березень-квітень. – С. 105-107
954667
  Мацьків П. Образний потенціал паремій з компонентом "голова" в "Галицько-руських народних приповідках" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 162-169. – ISSN 2411-4758


  У статті з’ясовується семантична структура ФО з компонентом голова, простежуються системні відношення в межах цієї фразеологічної серії з побудовою ієрархічної структури ідеографічного опису об’єкта дослідження; з’ясовується роль культурологічної ...
954668
  Мацьків П. Образний потенціал паремій із компонентом "око" в "Галицько-руських народних приповідках" // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 102-109. – ISSN 2311-5165


  У статті розглянуто паремії із соматичним компонентом око в «Галицько- руських народних приповідках». Досліджено семантичні, структурні та емоційно-оцінні особливості цих паремій. Визначено специфіку їхньої тематико-ідеографічної організації, з’ясувано ...
954669
  Горчак Т.Ю. Образний простір вірша В.Б. Йєйтса "Плавання до Візантії": лінгвокогнітивний аналіз // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 47-55
954670
  Мудрак М. Образний світ Георгія Nарбута і творення українського бренду / Мирослава Мудрак. – Київ : RODOVID, 2021. – 159, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7482-45-0
954671
  Зінченко Н. Образний світ поезії Богдана Бойчука / Н. Зінченко, Ю. Чернусь // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 12-13
954672
  Треф"як Н. Образний світ прози Миколи Вінграновського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 240-246. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
954673
  Литвиненко Г. Образні архетипи русальних та петрівчаних пісень у контексті свідомості одного носія фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 301-308


  Образні архетипи русальних та петрівчаних пісень у свідомості одного носія фольклору. У статті аналізуються образні архетипи русальних та петрівчаних пісень, визначається генезис та еволюція їх функціонування, підкреслюється співвідношення між ...
954674
  Міщенко Григорій Образні домінанти у творчості Миколи Дьоміна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
954675
  Міщенко Г. Образні домінанти у творчості Миколи Дьоміна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Художник Микола Дьомін
954676
  Ціпко А. Образні домінанти української психо-космогонійної рецепторики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 440-448
954677
  Дружинович Л. Образні домінанти циклу "Хвилини" Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 44-52. – ISBN 978-966-600-487-4
954678
  Тиха Л. Образні засоби поезії Василя Голобородька // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 204-209. – ISSN 2413-0923
954679
  Терханова О.В. Образні звороти як комунікативна ознака мови ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-62. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
954680
  Литвин О.О. Образні значення номенів рослин у творах О. Кобилянської // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 122-126
954681
  Жуйкова М.В. Образні лексичні одиниці як результат редукції прецедентних наративних текстів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 100-114. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
954682
  Звонко Г.О. Образні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 66-77. – ISSN 2520-6397
954683
  Снитко О.С. Образні стереотипи негативної оцінки в контексті проблеми "етнос і мова" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 314-320


  Статтю присвячено аналізу образних стереотипів як елементів когнітивної бази людини, які виступають у функції еталонів аксіологічної оцінки. Статья посвящена анализу образных стереотипов как элементов когнитивной базы человека, выступающих в функции ...
954684
  Науменко Н. Образність "наївного" мистецтва у сучасному поетичному макрокосмосі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 378-384


  У статті проаналізовано твори сучасної української поезії, концептуальним образотворчим методом яких є "дитяче малювання". Показано, що поет, змальовуючи індивідуальну художню картину світу, тяжіє до застосування головних прийомів дитячого "наївного" ...
954685
  Гавриленко І.В. Образність в сучасній японській архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – C. 62-68. – ISSN 2077-3455
954686
  Шуть В.Я. Образність водної стихії як результат інтерсеміотичного перекладу у збірці Ю. Андруховича "Диявол ховається в сирі" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 152-161. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
954687
  Карабін У. Образність кольороназв у повісті Патріка Зюскінда "Голубка" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 24-29. – ISSN 2078-340X
954688
  Науменко Н. Образність пісенної лірики Стінга у світлі юнгівської теорії архетипів (до 70-річного ювілею митця) // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/12 (1113/1116). – С. 259-267. – ISSN 0320-8370


  Є переклади пісень Стінга, тексти.
954689
  Руда О.В. Образність поезії Лазаря Барановича: художній експеримент як відстоювання свободи творчого пошуку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 23-28. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
954690
  Лабенська Є.О. Образність природних стихій у сучасному англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-семіотичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Лабенська Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
954691
  Чернишова Ю.О. Образність релігійного дискурсу з погляду перекладача // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 323-328


  У статті на матеріалі сучасних італійських католицьких текстів та їх українських перекладів досліджено особливості та стратегію відтворення релігійних образів: метафор, символів, епітетів. Проаналізовано відмінності у функціонуванні метафори у ...
954692
  Старченко Т. Образність романів Ірини Вільде: особливості відтворення у художньому перекладі // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 68-73


  У статті розглядаються особливості образної (метафоричної) структури романів Ірини Віпьде, а також можливість адекватного перекладу тропів. The primary goal of this article is to describe peculiarities of the figurative (metaphorical) structure used ...
954693
  Лила М. Образність слова в оволодінні іноземною мовою // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 125-133. – ISSN 2309-1797
954694
  Свалова М. Образність та аргументація в публіцистиці М. Рябчука як засоби впливу на реципієнтів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 311-316. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
954695
  Пилипчук С. Образність та соціативність як елементи поетики паремій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 304-310. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
954696
  Щепанська Х. Образність у професійному мовленні / Христина Щепанська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 254-258. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
954697
  Тріщук О.В. Образність у реферативному тексті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 101-111


  Досліджуються засоби вираження експресії в реферативному тексті, які допомагають оживити занадто "сухий" реферативний виклад, точніше передати авторську думку й надати їй більшої переконливості. Style of expression in synopsis texts has been ...
954698
  Повторева С. Образність у філософських текстах і філософія художньої творчості (роздуми над творами В.Л. Петрушенкма // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 133-136. – ISSN 0321-0499
954699
  Козіндо М.В. Образність фразеологічних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 78-81
954700
  Бойко Я.В. Образність часово віддаленого першотвору в контексті діахронної множинності перекладів (на матеріалі ретрансляцій трагедії У. Шекспіра "The Tragedy of Hamlet") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2020. – C. 19-29. – (Серія : Філологія ; т. 23, № 2). – ISSN 2311-0821
954701
  Дядюра Г.М. Образність як засіб діалогічності науково-популярного тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 120-127


  Описано функціональне призначення образних засобів у науково-дидактичних і науково-популярних творах. In the article it is given the functional specifications of figurative facilities in the scientific-didactic and scientific-popular works.
954702
  Столярська Т.О. Образно-асоціативний компонент семантичної структури концепту [текст немецькою мовою] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 360-364


  У статті визначено зміст образно-асоціативного компоненту семантичної структури концепту [текст німецькою мовою]: його утворюють смисли "точний", "відповідальний", "ввічливий", "надійний". В статье определено содержание образно-ассоциативного ...
954703
  Щербицька В.В. Образно-асоціативний шар концепту МАТИ у жіночих романах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 281-284
954704
  Теребус О. Образно-документальні засоби у публіцистиці Дмитра Павличка // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 46-53


  Досліджуються образно-документальні засоби у публіцистиці Д Павличка, зокрема його індивідуальність, здібності, талант, уміння, фантазія, образне мислення тощо. Найхарактернішими ознаками публіцистичних статей виступає образна мова, символіка, художні ...
954705
  Дяченко Н.Л. Образно-експресивні засоби творення лічилок // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 168-173. – ISBN 966-581-476-1
954706
  Забашта Р. Образно-значеннєвий лад бабинця Святоюріївської церкви Дрогобича // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2017. – Число 4 (60) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 54-64. – ISSN 1728-6875
954707
  Скаб М. Образно-метафорична синтагматика лексеми душа як засіб вираження одноіменного концепту // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 71-76. – ISSN 0320-3077
954708
  Миронюк Л.В. Образно-метафоричні особливості поезії Ліни Костенко // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 114-118. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
954709
  Вишницкая Ю.В. Образно-мотивный контрапункт в рассказе Ивана Бунина "Легкое дыхание": текстуальный анализ // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2010. – № 5 (35). – С. 2-4
954710
  Безгодов Д.Н. Образно-новостные жанры РR-текста в контексте организационной культурі вуза / Д.Н. Безгодов, О.И. Беляева // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 37-39. – ISSN 1726-667Х
954711
  Буда В. Образно-оцінні властивості народної пісні в мові українських історичних романів другої половини XX століття про добу козацтва // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 326-332. – ISSN 2411-4758
954712
  Коныров Т. Образно-речевые средства в поэзии Сакена Сейфуллина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коныров Т. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 20 c.
954713
  Львова К.О. Образно-семантичне порівняння "Треносу" Мелентія Смотрицького з "Плачем Ярославни" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 317-320


  Досліджено гнайголовніший полемічно-публіцистичний твір М. Смотрицького "Тренос" у контексті полемічної літературі початку XVII ст. Зроблено образно-семантичний аналіз "Треносу" порівняно із "Плачем Ярославни", Виявлено основні мотиви і риси схожості ...
954714
  Бычков В.В. Образно-символическая основа мышления автора "Ареопагитик" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 120-133. – ISSN 0042-8744
954715
  Рибась О.В. Образно-символічна система поезій у прозі Дніпрової Чайки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С.478-482


  У статті досліджено образи-символи в циклі поезій у прозі "Морські малюнки" талановитої української письменниці початку ХХ століття Дніпрової Чайки, а також запропоновано підхід до їх аналізу в межах системи
954716
  Усатенко Галина Олегівна Образно-символічна система художнього часу українського пісенного фольклору : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.09 / Усатенко Галина Олегівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 18с.
954717
  Усатенко Галина Олегівна Образно-символічна система художнього часу українського пісенного фольклору : Дис... канд. філолог.наук: / Усатенко Галина Олегівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1994. – 162л. – Бібліогр.:л.158-162
954718
  Григорчук Ю. Образно-символічне вираження сакрального в художній прозі Віри Вовк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 147-153. – ISSN 2307-2261
954719
  Петасюк О. Образно-символічний бік міста Києва // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 244-248. – ISBN 978-617-7399-39-0
954720
  Рик М.С. Образно-символічний тип мислення Г. Сковороди // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 37-40


  У статті розглядається поняття символізму як багатозначного, образно-чуттєвого вираження смислової предметності, яке складає основу філософсько-релігійної спадщини Г. Сковороди. Автором підкреслюється, що символ є не тільки перехідним ступенем до інших ...
954721
  Голобородько Я. Образно-словесні мантриТараса Прохаська . // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 41-44. – ISSN 0236-1477
954722
  Левченко Г. Образно-смислові домінанти лірики Лесі Українки // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 113-124. – ISSN 2304-9383
954723
  Сукаленко Нонна Ивановна Образно-стереотипная языковая карта мира как отражение эмпирического обыденного сознания : Дис... д-ра филол.наук: 10.02.19, 10.02.01 / Сукаленко Нонна Ивановна; ХГУ. – Харьков, 1991. – 316л. – Бібліогр.:л.298-316
954724
  Сукаленко Н.И. Образно-стереотипная языковая картина мира как отражение эмпирического обыденного сознания : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.19, 10.02.01 / Сукаленко Н.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 39 с.
954725
  Гуляк А. Образно-стильова поліфонія "Псалмів Давидових" Тараса Шевченка / А. Гуляк, Н. Науменко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 84-89


  У статті розглядаються композиційні та стилістичні риси поезії Тараса Шевченка з циклу переспівів «Давидові псалми». Показано, що, за всіх видозмін у версифікації, мові та образності інтерпретацію канонічних текстів виконано з глибокою повагою до ...
954726
  Мазоха Г.С. Образно-стильові особливості драматургії Олексія Коломійця // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 40-49. – ISBN 978-966-171-250-7
954727
  Кавун Л. Образно-стильові особливості роману Гео Шкурупія "Жанна-батальйонерка" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 135-143
954728
  Добоні М.І. Образно-сюжетна специфіка творів рукописної збірки Павла Білецького-Носенка "Сто басен в четырестишиях", що зберігається у відділі рукописів Інституту літератури НАН України // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 162-166. – (Б-ка Ін-ту філології)
954729
  Савеленко І. Образно-тропеїчні засоби в пісенній творчості Осипа Маковея // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 121-126. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
954730
  Грабар Н.Г. Образно-чуттєві аспекти бібліотечної комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 227-233. – Бібліогр.: 9 назв.


  Розглядаються особливості бібліотечної комунікації, що базуються на образно-чуттєвих аспектах. Виявлені її основні форми, які впливають на виховання студентської молоді.
954731
  Ермоленко Сергей Семенович Образно-экспрессивные значения морфологических категорий в их взаимоотношениях с грамматико-семантической системаой (на материале времен глагола в русском, украинском и англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Ермоленко Сергей Семенович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
954732
  Ермоленко Сергей Семенович Образно-экспрессивные значения морфологических категорий в их взаимоотношениях с грамматикосемантической системой (на материале времен глагола в рус., укр. и англ. языках) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Ермоленко Сергей Семенович; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – Киев, 1982. – 195л. – Бібліогр.:л.173-195
954733
  Савченко А.Н. Образно-эмоциональная функция речи и поэтическая речь / А.Н. Савченко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 128с.
954734
  Білас А. Образно маркована емотивність поеми Т. Шевченка "Наймичка" в оригіналі та французьких перекладах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 138-144
954735
  Рыбак Л.А. Образное мышление и урок литературы / Л.А. Рыбак. – М, 1966. – 203с.
954736
  Конончук Т.И. Образное осмысление украинской действительности в повести "Страсти по Матвею" Василия Журавского и в графике Николая Бондаренко // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .129-143


  "Влітку 1833 р. Гоголь у листах до М. Максимовича закликає вченого їхати до Києва, бо й сам збирається викладати історію в Київському університеті". С. 191.
954737
  Ляхов В.Н. Образное отражение содержания книги во внешнем оформлении : Учебное пособие для студ. фак-та худ. офоромл. печатной продукции 4 и 5 курсов / Ляхов В.Н. – Москва : Моск. полиграф. ин-т, 1964. – 36 с.
954738
  Жадлун М.И. Образное представление концепта "вода" в поэзии А. Ахматовой и М. Цветаевой (на примере сравнения и метафоры) // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 28-35. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
954739
   Образное слово А. Блока : сб. ст. – Москва, 1980. – 216 с.
954740
  Аникина А.Б. Образное слово в тексте : учеб.-метод. пособие по спецкурсу для студентов-заочников фак. журналистики / А.Б. Аникина ; Науч.-метод. каб. по заоч. и веч. обучению МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1985. – 76 с. – Библиогр.: с. 73-75
954741
  Лейзеров Н.Л. Образность в искусстве / Н.Л. Лейзеров. – М., 1974. – 207с.
954742
  Сенкевич В.И. Образность и пластичность "Слова о полку Игореве" // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 162-170
954743
  Калмыкова Е.И. Образность как лингвостилистическая категория в современной немецкой научной прозе. (Метафора и сравнение) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Калмыкова Е.И.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1969. – 23л.
954744
  Ковальчук Л.А. Образность публицистики Ивана Франко : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Ковальчук Л.А. ; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 18 с.
954745
  Шевченко Н.И. Образность фильмов А. П. Довженко : Автореф... канд. искусств.наук: 822 / Шевченко Н. И.; АН УССР, Ин-т искуств. фолькл. и этногр. – Киев, 1969. – 19л.
954746
  Жигулев А.М. Образные выражения в выступлениях В.И.Ленина. / А.М. Жигулев. – Москва, 1982. – 80 с.
954747
  Барабаш Т.А. Образные глагольные фразеологические единства в современном английском языке и пути их перевода на русский язык. : Автореф... канд. филол.наук: / Барабаш Т.А.; Военный ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 16 с.
954748
   Образные и экспрессивные средства языка (английского, немецкого, французского): : межвуз. сб. науч. тр. – Ростов-на-Дону, 1986. – 135 с.
954749
  Бабик М.И. Образные модификации героя-эстета и концепция личностика в литературе декаданса и символизм // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 167-181. – ISBN 966-581-617-9
954750
  Лебедева М.С. Образные оспекты семантики имени существительного в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. фиолл. наук : 10.02.04 / Лебедева М.С. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1981. – 28 с.
954751
  Матвеева А.С. Образные представления, связанные с понятием "Жизнь" в англоязычной поэзии: диахронический аспект // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 109-119. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
954752
  Стюфляева М.И. Образные ресурсы публицистики. / М.И. Стюфляева. – Москва, 1982. – 176с.
954753
  Киле Н.Б. Образные слова нанайского языка : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Киле Н.Б.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет. по ист.-филол. и философ. наукам. – Новосибирск, 1968. – 23л.
954754
  Киле Н.Б. Образные слова нанайского языка / Н.Б. Киле. – Л, 1973. – 190с.
954755
  Назарян А.Г. Образные сравнения французского языка / А.Г. Назарян. – Москва, 1965. – 200с.
954756
  Бабаев Эргаш Образные сравнительные обороты в современном английском и таджикских языках : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Бабаев Эргаш; Моск.гос. пед. н-т им В.И.Ленина. – М, 1977. – 16л.
954757
  Федорова Н.А. Образные средства живописи / Н.А. Федорова. – Л., 1972. – 20 с.
954758
  Ермоленко С.С. Образные средства морфологии / С.С. Ермоленко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 121 с.
954759
  Гудкова Н.Н. Образные средства объективации идеи "эксклюзивность" в дореволюционной рекламе // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 241-245


  Стаття присвячена аналізу образних засобів об"єктивації ідеї "ексклюзивність" в дореволюційній рекламі. Розглянуто когнітивні ознаки предконцепту "Ексклюзивність" у дореволюційній рекламі, встановлено ступінь комплементарності ознак ...
954760
  Горбунов А.П. Образные средства языка газеты / А.П. Горбунов. – М, 1969. – 64с.
954761
  Тарасова Е.А. Образные стереотипи представления эмоций в русской лингвокультуре // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 305-311


  В статье рассматривается актуальная для когнитивной лингвистики проблема соотношения понятий "концепт" и "образ". Осуществляется попытка описания содержания эмоциональных концептов сквозь призму когнитивных метафор. В частности, были выявлены основные ...
954762
  Смолянская А. Образные стереотипи сказочных персонажей в развитии мышления и речи ребенка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 18-26


  Статья посвящена изучению роли терапевтических текстов в формировании и развитии образных стереотипов в детском сознании. На материале русских сказок был проведен эксперимент с участием детей в возрасте 4-7 лет. Эксперимент показал, что в данном ...
954763
  Шерепитко А.С. Образные стереотипы восприятия вечности в русской лингвокультуре // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 327-336


  Статья посвящена анализу образных стереотипов восприятия вечности и выделению основных принципов их объективации в русской лингвокультуре. Исследование основывается на текстах художественной литературы, а также данных психолингвистического ...
954764
  Гришин В.Г. Образный анализ экспериментальных данных / В.Г. Гришин. – М., 1982. – 237с.
954765
  Замятин Дмитрий Николаевич Образный империализм // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
954766
  Александров А.В. Образный мир агиографической словесности : статьи и материалы (1900-1997) / А.В. Александров ; тов. ред. А.В. Мишанич ; Ин-т лит. им. Т.Г. Тевченка НАН Украины, Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Astroprint, 1997. – 173 с.
954767
  Михайлова А.А. Образный мир сцены / А.А. Михайлова. – М., 1979. – 48с.
954768
  Воронин П.В. Образный строй и поэтика символа в повести О.М. Сомова "Киевские ведьмы" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 87-91. – (Б-ка Ін-ту філології)
954769
  Зайцева Л.А. Образный язык кино / Л.А. Зайцева. – М., 1965. – 80с.
954770
   Образование : спецвыпуск. – Москва
№ 2 : Республика Татарстан. – 2002
954771
   Образование. – Москва
№ 3. – 2002
954772
  Алеиева Р.М. Образование 2-кето-1-гудлоновой кислоты бактериями род Pseudomonas : Автореф... канд. биол.наук: / Алеиева Р. М.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1964. – 17л.
954773
  Горошко Е. Образование 2.0: Психолингвистический анализ. Часть 2 / Е. Горошко, Н. Пахнин // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Vol. 29, issue 2. – С. 46-75. – ISSN 2309-1797
954774
  Проскурин А.Н. Образование 8-й армии и ее участие в боях против Краснова и Деникина. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Проскурин А.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 22л.
954775
  Чобан Э.А. Образование адронов и промежуточных бозонов на встречных электрон-электронных и электронпозитронных пучках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Чобан Э.А.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
954776
  Зак Е.Г. Образование аланина, глицина и серина в процессе фотоинтеза хлореллы : Автореф... канд.биол.наук: / Зак Е.Г.; АН ССР. Ин-т физиологии растений. – Москва, 1964. – 25л.
954777
  Бухаров Б.И. Образование американо-японского военного союза (1945-1952) / Б.И. Бухаров. – М, 1963. – 128с.
954778
  Пилюгина Н.Г. Образование аминов в системах аммиак-олефин в барьерном (тихом) разряде : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Пилюгина Н.Г.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1972. – 26л.
954779
  Селяничева Н.А. Образование англо-французской Антанты 1904 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селяничева Н.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 18 с.
954780
  Львова Л.Е. Образование антибитика гризеофульвина культурой penicillium nigricans thon. : Автореф... канд. биол.наук: / Львова Л.Е.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1967. – 16л.
954781
  Глузман А.В. Образование армян Крыма в XIX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 177-193. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
954782
  Капралова Г.А. Образование атомов и радикалов в реакциях молекулярного фтора : Автореф... канд. хим.наук: / Капралова Г.А.; Ин-т хим. физики Акад. наук СССР. – М., 1963. – 11л.
954783
  Дьяченко С.С. Образование аустенита в железо-углеродистых сплавах / С.С. Дьяченко. – Москва, 1982. – 128 с.
954784
  Васильев Н.И. Образование белковых веществ в созревающих семенах : Сообщение, сделанное на годичном акте Голицынских Высших сельскохозяйственных курсов 2 октября 1912 года / Н. Вавилов. – Киев : [Тип. С.В. Кульженко], 1910. – 127 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Киевского политехнического института имп. Александра II. – Библиогр. во введ.


  На обл. дарств. надпись ... от автора 24.XI 911 На єкз. № 77407 дарств. надпись: Многоуважаемому Сергею Николаевичу Реформатскому оот автора
954785
  Гойда Е.А. Образование биологически активных веществ липидной природы в тканях облученных животных : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Гойда Е.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1968. – 21л.
954786
  Шмераль Я.Б. Образование буржуазной Чехословацкой республики. : Автореф... канд. истор.наук: / Шмераль Я.Б.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1964. – 19л.
954787
  Бобашев С.В. Образование быстрых атомов водорода в возбужденных состояниях при перезарядке протонов и диссоциации ионов Н+2 и Н+3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бобашев С.В.; АН СССР. – Л, 1965. – 13л.
954788
  Дмитриева И.В. Образование в Африке: достижения и проблемы / И.В. Дмитриева. – М., 1991. – 106,3с.
954789
  Розин В. Образование в обновляющемся мире / В. Розин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 7. – С. 18-27. – ISSN 0321-0383


  Философия образования
954790
  Розин В. Образование в обновляющемся мире / В. Розин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 6. – С.24-32. – ISSN 0321-0383
954791
  Рудницка М. Образование в Польше: от детского сада до вуза // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2017. – № 10 (436), жовтень. – С. 3-6
954792
  Кудин В.А. Образование в судьбах народов : (дидактика нового времени) / Вячеслав Кудин. – Изд. 2-е, доп. – Киев : ЕКМО ; Гама-Принт, 2007. – 218 с. – ISBN 966-8555-51-1
954793
  Гилянова А.Г. Образование в США / А.Г. Гилянова. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 96 с. – На обл. загл.: Education in USA
954794
  Марцинкевич В.И. Образование в США: экономическое зачение и эффективность / В.И. Марцинкевич. – Москва, 1967. – 200с.
954795
   Образование в Узбекистане: день сегодняшний // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2001. – № 7. – С.8-15. – ISSN 0321-0383


  Интервью с министром высшего и среднего спец.образования республики Узбекистан, акад.С.Гулямовым
954796
  Столбуненко Н.Н. Образование в Украине как залог развития национальной экономики // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 16, вип. 1 (35). – C. 157-170. – ISSN 2413-9998


  Проведен анализ системы высшего образования в Украине в годы независимости. Выявлено, что в Украине сегодня необходима продуманная и последовательная политика в области развития человеческих ресурсов и сбалансированных инвестиций в человеческий ...
954797
  Литвинова Н.П. Образование в условиях интенсификации экономики. / Н.П. Литвинова. – М., 1989. – 191с.
954798
  Цымбал А.М. Образование в условиях научно-технической революции / А.М. Цымбал. – Москва, 1978. – 64с.
954799
  Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства : Очерки по истории XIII-XV столетий / А.Е. Пресняков. – Петроград : [Тип. Я. Башмаков и К*], 1918. – VI, 458, [1] с.
954800
  Соколов Н.П. Образование Венецианской колониальной империи / Н.П. Соколов ; Горьков. гос. ун-т. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1963. – 543 с.
954801
  Кешоков А.П. Образование Верховного Совета СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Кешоков А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1953. – 16л.
954802
  Лазуркевич З.В. Образование витамина В12 микроорганизмами активных илов : Автореф... канд. биол.наук: / Лазуркевич З.В.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – К., 1967. – 24л.
954803
  Реголянт Е.Е. Образование вопросительной формы / Е.Е. Реголянт. – Львов, 1968. – 39с.
954804
  Папенко Н.С. Образование Германской Коммунистической партии и ее борьба за социальный прогресс и нормализацию советско-западногерманских отношений. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.04 / Папенко Н.С.; Ужгород гос.ун-т. – Ужгород, 1981. – 23л.
954805
  Большаков Г.Ф. Образование гетерогенной системы при окислении углеводородных топлив / Г.Ф. Большаков. – Новосибирск, 1990. – 245с.
954806
  Просветова Н.К. Образование глицеролдегидратазы derobaeter aerogenes ее частичная очистка и некоторые свойства. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Просветова Н.К.; МГУ. – М., 1974. – 26л.
954807
  Белдоусов В.В. Образование гор и материков : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / В.В. Белдоусов. – Москва : Знание, 1951. – 24 с.
954808
  Гавриленко А.О. Образование государства Золотая Орда // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
954809
  Ефимова Т.П. Образование гризеофульвина и обмен аминокислот и жирных кислот у продуцента Penicillium nigricans Thom : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ефимова Т.П. ; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1966. – 15 с.
954810
  Коркмасова К.Д. Образование Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Коркмасова К.Д.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1952. – 22 с.
954811
   Образование для всех? : Проект MONEE; Центр.и Вост.Европа/СНГ/Балтия;Региональный мониторинговый доклад №5,1998г. – Флоренция : ЮНИСЕФ МЦРР, 1998. – 145с. – ISBN 92-806-3373-2
954812
  Ракитский Б.В. Образование жизни / Б.В. Ракитский. – М, 1981. – 94с.
954813
  Хачатрян М.М. Образование Закавказской Федерации и принятие ее Конституции : Автореф... Канд.юрид.наук: / Хачатрян М.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1961. – 22л.
954814
  Точидловский И.Я. Образование зародышевых элементов тумана и облаков : Две лекции штатного наблюдателя магнито-метеорологической обсерватории Императорского Новороссийского университета И.Я. Точидловского. – 14 с. – Отд. оттиск
954815
  Шебанов В.А. Образование заряженных --мезнов протонами с энергией 660 МеV на фдрах различных элементов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шебанов В. А.; АН СССР,. – М., 1958. – 6л.
954816
  Бедняков А.С. Образование заряженных фрагментов H3O+ и OH- при согласованном перемещении протонов в кластерах воды / А.С. Бедняков, Ю.В. Новаковская // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1358-1367. – ISSN 0044-4537
954817
  Успенская В.Э. Образование зелеными бактериями порфиринов в связи с синтезом бактериовиридина (хлоробиум-хлорофила) : Автореф... канд. биол.наук: / Успенская В.Э.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
954818
  Шармайтис Р.Я. Образование и большевизация Коммунистической партии Литвы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шармайтис Р.Я.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1961. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
954819
  Михайлов Ф.Т. Образование и власть // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.31-48. – ISSN 0042-8744
954820
  Читадзе В.С. Образование и движение снежных лавин на Большом Кавказе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Читадзе В.С.; Эльбрусская экспедиция ИПГ АН СССР. Ин-т геофизики АН ГрузССР. – Тбилиси, 1959. – 24л.
954821
  Чешмазер М М. Образование и деятельность Азербайджанской демократической партии (Иранский Азербайджан, 1945-1946 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Чешмазер М.М.оглы; АН АзССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1981. – 27л.
954822
  Фефилатьева Е.А. Образование и деятельность англо-советского профсоюзного комитета в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. истор.наук: 573 / Фефилатьева Е.А.; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1972. – 18л.
954823
  Циртаутас А. Образование и деятельность временных исполнительных комитетов в Литовсокй ССР (1940-1948 гг) : Автореф... канд. юр.наук: / Циртаутас А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1966. – 21л.
954824
  Сидельников С.М. Образование и деятельность первой Государственной думы / С.М. Сидельников. – М, 1962. – 383с.
954825
  Фиге И.М. Образование и деятельность Приволжского военного округа в период гражданской войны (1917-1921 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Фиге И.М.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1966. – 27л.
954826
  Шапошник В.Н. Образование и деятельность Северо-Кавказского военного округа в первый периодд его существования. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Шапошник В.Н.; Рост.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 21л.
954827
  Бацик Ф. Образование и его роль в свете научно-технической революции : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Бацик Ф.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1968. – 14л.
954828
  Бондарчук В.Г. Образование и законы развития земной коры. / В.Г. Бондарчук; АН СССР. Институт геологических наук. – Киев : Наукова думка, 1975. – 168с. – библ.: С. 165-167
954829
  Капустин М.Я. Образование и здоровье : Акт. речь в Казан. ун-те, 5 ноября 1904 / Проф. М.Я. Капустин. – Казань : Типо-лит. Императорского университета, 1904. – 50 с. – Отд. отт. "Учен. зап. Казан. ун-та". 1904, кн. 11
954830
  Пальцев М.А. Образование и здоровье студента // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 11. – С.36-39..
954831
  Толгар-оол О.А. Образование и идейно-организационное укрепление Тувинской народно-революционной партии (1922-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Толгар-оол О.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. Каф. истории КПСС. – Иркутск, 1967. – 20л.
954832
  Кирюков В.В. Образование и изменение угленосных формаций : учеб. пособие / В.В. Кирюков. – Л., 1979. – 89с.
954833
  Хелевин Р.Н. Образование и изомеризация моносульфокислот диметиланилина : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Хелевин Р.Н. ; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1966. – 26 с.
954834
  Старков С.П. Образование и изомеризация полисульфокислот бензола. : Автореф... канд. хим.наук: / Старков С.П.; МВО СССР. Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1957. – 12л.
954835
  Либерман Г.Я. Образование и использование фондов экономического стимулирования в промышленности Латвийской ССР в 9-й пятилетке / Г.Я. Либерман. – Рига, 1976. – 48с.
954836
  Танская Е.П. Образование и классификация звуков русского литературного языка / Е.П. Танская, Н.И. Вайтусина. – Красноярск, 1972. – 23с.
954837
  Бадави Моххамед Али Абдулла Образование и конституирование народной демократической республики Йемен (НДРЙ) : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Бадави Моххамед Али Абдулла; АН УССР Ин-т государства и права. – К, 1988. – 15л.
954838
  Архангельский А.С. Образование и литература в Московском государстве кон. XV-XVII вв. : Из лекций по истории русской литературы : в 3 вып. : Вып.1-2 / [соч.] А.С. Архангельского, орд. проф. Имп. Казан. ун-та. – 1898-1901. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та
Вып. 1. – 1898. – 160 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Имп. Казанского ун-та, 1898


  Во 2-изд. загл.: Из лекций по истории русской литературы : литература Московского государства (коннец XV-XVII вв.)
954839
  Архангельский А.С. Образование и литература в Московском государстве кон. XV-XVII вв. : Из лекций по истории русской литературы : в 3 вып. : Вып.1-2 / [соч.] А.С. Архангельского, орд. проф. Имп. Казан. ун-та. – 1898-1901. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та
Вып. 2. – 1901. – С. 161-320 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Имп. Казанского ун-та, 1898


  Во 2-изд. загл.: Из лекций по истории русской литературы : литература Московского государства (коннец XV-XVII вв.)
954840
  Кирюков В.В. Образование и метаморфозы угленосных формаций: Учеб. пособие для заоч. групп повышен. квалификац. руководящ. и инж.-тех. работников. / В.В. Кирюков. – Л., 1967. – 73с.
954841
   Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск : ВГПУ, 2017-. – ISSN 2616-700X
Вып. 2 : 2018 год. – 2019
954842
  Куриленко П.Н. Образование и наука ГДР: Пособие по страноведению для ин-тов и фак-ов ин.яз. / П.Н. Куриленко. – Москва, 1980. – 135с.
954843
  Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия) = Education and learning with computers participation : учебно-метод. пособ. / В.П. Беспалько; Рос. акад. образования ; Моск. психолого-социальный ин-т. – Москва ; Воронеж : МПСИ ; НПО"Модэк", 2002. – 352 с. – (Библиотека педагога-практика). – ISBN 5-89502-320-7
954844
  Зернов В. Образование и общество: поиск языка взаимопонимания.... / В. Зернов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0869-3617
954845
  Сясин А.А. Образование и основные черты мировой социалистической системы хозяйства. / А.А. Сясин. – М., 1960. – 44с.
954846
  Дмитриев С.С. Образование и первые годы деятельности Коммунистической партии Великобритании в освещени советской историографии : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Дмитриев С.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1970. – 24л.
954847
  Долицкий А.В. Образование и перестройка тектонических структур / А.В. Долицкий. – Москва : Недра, 1985. – 219с.
954848
  Хелевина О.Г. Образование и поверхностноактивные свойства некоторых сульфатированных сложных эфиров олеиновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Хелевина О.Г.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 28л.
954849
  Романцев М.Ф. Образование и превращение перекисных соединений при радиационном окислении углеводов : Автореф... канд. хим.наук: / РОманцев М. Ф.; МГУ, Хим. фак., каф. электрохим., Лабор. радиац. хим. – Москва, 1964. – 10л.
954850
  Пигулевский Г.В. Образование и превращение эфирных масел и смол у хвойных / Г.В. Пигулевский. – Л., 1939. – 128с.
954851
  Приходько Д.Н. Образование и преодоление отчуждения личности. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.02 / Приходько Д.Н.; АН СССР. Сиб отд. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1979. – 30л.
954852
  Мариносян Т.Э. Образование и прогнозирование в образовании в эпоху пост-пост // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 11. – С. 69-81. – ISSN 0235-1188


  В статье представлено видение автором проблемы долгосрочного прогнозирования в образовании. Автор показывает, что современное образование, выходя за пределы классно-урочной системы обучения, завоевывает все новые и новые территории. Его нелинейная ...
954853
  Раджабов С.А. Образование и развитие Горно-Бадахшанской автономной области / С.А. Раджабов, Н.Б. Бободжанов. – Душанбе, 1985. – 64с.
954854
  Егелевичюс С.З. Образование и развитие государственных архивов Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Егелевичюс С.З. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1976. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
954855
  Сартаев С. Образование и развитие Казахской Автономной Советской Социалистической республики : Автореф... канд. юр.наук: / Сартаев С.; МВО СССР, Моск. юр. ин-т. – Москва, 1952. – 18 с.
954856
  Саврушева К.Ц. Образование и развитие калмыцкой автономии (1918-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саврушева К. Ц.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1971. – 28л.
954857
  Денисов Я.А. Образование и развитие мирового демократического рынка : Автореф... канд. экон.наук: / Денисов Я. А.; ЛГУ. – Л., 1956. – 15л.
954858
  Дробышев Ф.М. Образование и развитие мировой социалистической системы хозяйства / Ф.М. Дробышев, В.В. Назаров. – М., 1960. – 39с.
954859
  Ткаченко И.Е. Образование и развитие мировой экономической системы социализма. / И.Е. Ткаченко. – Х., 1958. – 28с.
954860
  Константинов Ф.Т. Образование и развитие Народной Республики Болгарии / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1953. – 32с.
954861
  Константинов Ф.Т. Образование и развитие Народной Республики Болгарии / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1955. – 40с.
954862
  Малафеев К.А. Образование и развитие Польской Народной Республики. Лекция / К.А. Малафеев, Е.П. Севрюк. – Смоленск, 1960. – 26с.
954863
  Микадзе В.М. Образование и развитие советской национальной государственности абхазского народа. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Микадзе В.М.; Ин-т гос-ва и прав АН СССР. – М, 1970. – 18л.
954864
  Сурилов А.В. Образование и развитие советской национальной государственности в Молдавии (1924-1959). : Автореф... доктор юрид.наук: / Сурилов А.В.; Харьков. юрид. ин-т. – Кишинев-Харьков, 1966. – 34л.
954865
  Чернов К.И. Образование и развитие таджикского советского социалистического государства в первой фазе советского государства. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чернов К.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ташкент, 1955. – 20л.
954866
  Климов И.М. Образование и развитие Татарской АССР 1920-1926 гг. : Автореф... доктор ист.наук: / Климов И.М.; МГУ. – Казань, 1961. – 31л.
954867
  Агзамходжаев А.А. Образование и развитие Узбекской ССР / А.А. Агзамходжаев. – Ташкент : Фан, 1971. – 344 с.
954868
  Якушова А.Ф. Образование и разрушение гор. / А.Ф. Якушова. – М., 1961. – 40с.
954869
  Шамсутдинов А.А. Образование и распад составных ядерд в реакциях с тяжелыми ионами с энергией больше 10 Мэв. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Шамсутдинов А.А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физике Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1973. – 17л.
954870
  Игнотас Образование и распределение дифференциальной земельной ренты в колхозах Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Игнотас Ф.-В.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 30л.
954871
  Тиссо Бернар Образование и распространение нефти / Тиссо Бернар, Вельте Дитрих. – М. : Мир, 1981. – 501с. – (Науки о Земле)
954872
  Липковская Н.А. Образование и роль разнометалльных тартратных и цитратных комплексов 3-d переходных и некоторых других элементов в аналитической химии : Дис... Канд. химич наук: 02.00.02 / Липковская Н.А.; МВ и ССО УССР.КГУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1984. – 242л. – Бібліогр.:л.172-198
954873
  Сигилет К.В. Образование и самообразование переводчика в контексте глобального Интернет пространства // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 385-388. – ISSN 1993-5560
954874
  Кооп В А. Образование и социализм. / В А. Кооп. – Таллин, 1983. – 170с.
954875
  Германов А.П. Образование и становление комсомола Карелии. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Германов А.П.; Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1968. – 24л.
954876
  Степина А.И. Образование и температурная устойчивость тройных твердых растворов алюминия с переходными элементами, полученных закалкой из жидкого состояния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Степина А.И. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 13 с.
954877
  Хагуров И.И. Образование и укрепление партийной организации Адыгеи в период строительства социализма : Автореф... Канд.ист.наук: / Хагуров И.И.; АОН при ЦК КПСС. – Майкоп, 1968. – 20л.
954878
  Палладин В.И., Иванов Н.Н. Образование и усвоение аммиака в убитых растениях : (Представлено в заседании Физико-математического отделения 11 апреля 1912 г.) / В.И. Палладин и Н.Н. Иванов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп.. Акад. наук, 1912. – С. 573-594. – Без. тит. л. - Отд. оттиск из журн.: Известия Имп. Академии наук. 1912


  На обл. дарств. надпись: Моей милой, дорогой Мамочке от любящего В. Палладина
954879
  Чеканов Г.С. Образование и устранение отложений в системах гидрозолоудаления / Г.С. Чеканов, В.А. Зорин. – М, 1987. – 175с.
954880
  Полинский Александр Соломонович Образование и физико-химические свойства полимерметаллических комплексов в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Полинский Александр Соломонович; Моск. гос. ун-т. – М., 1982. – 18л.
954881
  Житникова Е.С. Образование и физиологическая роль комплекса адреналин-гепарин-фибриноген : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Житникова Е. С.; МГУ, Биол. фак. – Москва, 1979. – 23л.
954882
  Гелпи Этторе Образование и эволюция государства // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.145-152
954883
  Лыков А.Г. Образование имен существительных со значением лица в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Лыков А.Г. ; МГУ. – Москва, 1959. – 23 с.
954884
  Пекшева Н.П. Образование интерференционно окрашенных пленок на титановых сплавах и их химическая устойчивость. : Автореф... канд.техн.наук: 05.353 / Пекшева Н.П.; МВ и ССО РСФСР.Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж, 1973. – 26л.
954885
  Кондратьева Н.И. Образование Казахской Автономной Советской Социалистической Республики : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кондратьева Н.И. ;. – Москва, 1950. – 25 л.
954886
   Образование Казахской АССР. Сб. документов и материалов.. – Алма-Ата, 1957. – 368с.
954887
  Писаренко Иван Яковлевич Образование как объект социального планирования : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Писаренко Иван Яковлевич; БГУ. – Минск, 1975. – 24л.
954888
  Ковалевская О Образование как условие формирования идентичности в пространстве информационного общества // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 55-60. – ISSN 2073-803X
954889
  Подольская Е.А. Образование как фактор активного долголетия: мировой опыт // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 215-223. – ISSN 1993-5560


  "Предложена новая модель старости, включающая возможности индивидуально-личностного развития в пожилом возрасте средствами образования. Старение рассматривается как этап эволюции человека, имеющего свои ресурсы, а пожилой человек – как субъект ...
954890
  Козлов М.П. Образование как фактор разрешения противореый внутри производительных сил. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Козлов М.П.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.19
954891
  Козырицкая В.Е. Образование каротиноидов и липидов активномицетами желтой группы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.07 / Козырицкая В.Е. ; Ан УССР. – Киев, 1980. – 22 с.
954892
  Сирцев В.А. Образование качественных имен прилагательных и их форм субъективной оценки в русской народной лирической песне : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сирцев В.А. ; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 30 с.
954893
  Аварин В.Я. Образование Китайской народной республики -- великая победа китайского народа : (13-я лекция цикла "Внешняя политика СССР и соврем. междунар. отношения) / В.Я. Аварин ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
954894
   Образование Китайской Народной Республики. Документы и материалы.. – М., 1950. – 136с.
954895
  Ковалевский С.Д. Образование классового общества и государства в Швеции / С.Д. Ковалевский. – Москва, 1977. – 279с.
954896
  Сведберг Образование коллоидов : The formation of colloids : С 22-мя илл. / Сведберг ; Пер. с англ. Н. Скавронской, М. Сканави-Григорьевой. – Ленинград : Тип. химтехиздата, 1927. – 113 с. : ил., черт., граф.
954897
  Привалов В.В. Образование Коммунистического Интернационала Молодежи / В.В. Привалов. – Л, 1968. – 216с.
954898
  Довгополый И И. Образование Коммунистической организации Бессарабии и ее руководящая роль в борьбе трудящихся масс против иностранных интервентов : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Довгополый И.И. ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 16 с.
954899
  Акимкина Н.А. Образование коммунистической партии Великобритании : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Акимкина Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1954. – 15 с.
954900
  Лодзято А.Э. Образование коммунистической партии Франции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.573 / Лодзято А.Э.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1971. – 19л.
954901
  Губерниева Л.М. Образование комплексов антибиотиков с белками крови, нуклеиновыми кислотами и гепарином : Автореф... канд. биол.наук: / Губерниева Л.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 16л.
954902
  Логвиненко В.А. Образование комплексов с разнородными лигандами и полимерных форм многоядерных комплексов в системах с участием комплексонов. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Логвиненко В.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
954903
  Шнюков Е.Ф. и др. Образование конкреций в мезокайнозойских отложениях юга Украины : (по данным изучения околоконкреционных ореолов) / Е.Ф. и др. Шнюков. – Киев : Наукова думка, 1969. – 195с.
954904
  Карпачев Б.А. Образование Красного Интернационала профсоюзов и его борьба за осуществление ленинской тактики единого фронта 1921-1923 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Карпачев Б. А. ; Саратов. ГУ. – Саратов, 1972. – 24л.
954905
  Кок И.П. Образование креатина в организме : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Кок И.П. ; 1-й Ленингр. мед. ин-т. – Ленинград, 1952. – 11 с.
954906
   Образование кристаллов. Библиографический указатель. 1945-1968.. – Москва : Наука
Ч.1. – 1970. – 384с.
954907
   Образование кристаллов. Библиографический указатель. 1945-1968.. – Москва : Наука
Ч.2. – 1970. – 399с.
954908
  Бардинская М.С. Образование лигнина в онтогенезе растений : Автореф... канд. биол.наук: / Бардинская М.С.; Ин-т биохимии. – Москва, 1951. – 20 с.
954909
  Степанов В.Е. Образование линий поглощения в магнитном поле и магнито-гидродинамические явления в атмосфере Солнца. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Степанов В.Е.; АН СССР.Глав.астрон.мич.обсерватор. – Л, 1960. – 2л.
954910
  Пашуто В.Т. Образование Литовского государства / В.Т. Пашуто. – Москва, 1959. – 532с.
954911
  Корнеев Л.А. Образование Мальгашской республики. / Л.А. Корнеев. – М., 1963. – 211с.
954912
  Сидоров В.М. Образование мезонов п -мехонами с энергией 290 МЭВ на водороде и (пп)-взаимодействием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сидоров В.М.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборат. высоких энергий. – Дубна, 1962. – 11л.
954913
  Гейнрихс К.Я. Образование мелкодисперсных осадков при восстановлении металлов на ртутном и амальгамных электродах : Автореф... канд. хим.наук: 02.074 / Гейнрихс К.Я.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
954914
  Чернопятова Н.К. Образование мембраноподобных структур в области разреза нерва. : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Чернопятова Н.К.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1971. – 19л.
954915
   Образование месторождений урана: Труды Симпозиума по образованию месторождений урана (Афины, 6-10 мая 1974 г.). – М., 1976. – 762с.
954916
  Слипченко Л.С. Образование метастабильных состояний в сплавах железа, никеля, титана и циркония при быстром охлаждении расплавов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Слипченко Л.С. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
954917
  Аррениус Св. Образование миров : разрешен авт. пер. с немец. / Аррениус Св. ; под ред. К.Д. Покровского проф. имп. Юрьевск. ун-та. – Одесса : Mathesis, 1908. – IV, 199 с. : рис. – С 60 рис.
954918
  Аррениус Св. Образование миров : разрешен авт. пер. с немец. / Аррениус Св. ; под ред. К.Д. Покровского проф. имп. Юрьевск. ун-та. – 2-е испр. и доп. изд. – Одесса : Mathesis, 1912. – XIII, 213 с. : рис. – С 60 рис.
954919
  Репида А.В. Образование Молдавской АССР : Автореф... кандид. историч.наук: / Репида А.В.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
954920
  Репида А.В. Образование Молдавской АССР / А.В. Репида. – Кишинев, 1974. – 183с.
954921
  Лазарев А.М. Образование Молдавской ССР. / А.М. Лазарев. – Кишинев, 1949. – 72с.
954922
  Потрохов В.К. Образование молибденово-вольфрамовых полисоединений в условиях опредления молибдена роданидным методом : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Потрохов В.К. ; ЛГУ. – Ленинград, 1972. – 24 с.
954923
  Шагдарын Сандаг Образование монгольского феодально-теократического государства и его внешняя политика (1911-1919 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шагдарын Сандаг ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1958. – 17 с.
954924
  Борт Д.Н. Образование надмолекулярных структур в поливинилхлориде : Автореф... кандидата хим.наук: / Борт Д.Н.; АН БССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.Т.Топчиева. – М., 1965. – 17л.
954925
  Ванагас А. Образование названий рек Литовской ССР : Автореф... Канд.филол.наук: / Ванагас А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1966. – 16л.
954926
   Образование наречий на-ment во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Тихомирова В. Н,; Тихомирова В. Н,; МГИМО, Каф. роман. яз.№1. – М., 1974. – 29л.
954927
  Давали-Магомед Алигусейн Али Мамед оглы Образование национального правительства Южного Азербайджана и его деятельность (1945-1946 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Давали-Магомед Алигусейн Али Мамед оглы; АН АзССР. Отд. обществ. наук. – Баку, 1967. – 28л.
954928
  Альперович М.С. Образование независимых государств в Латинской Америке / М.С. Альперович, Л.Ю. Слезкин. – Москва, 1966. – 243с.
954929
  Бободжанов И.Б. Образование нейтронов вм-захвате. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Бободжанов И.Б.; ОИЯИ. – Дубна, 1971. – 16л.
954930
  Глузман А.В. Образование немцев Крыма на рубеже XIX - XX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 193-211. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
954931
   Образование новой стилистики русского языка в пушкинскую эпоху.. – М., 1964. – 400с.
954932
   Образование осадков в современных водоемах. – Москва : АН СССР, 1954. – 792с.
954933
  Сулаквелидзе Г.к. Образование осадков и воздействие на градовые процессы / Г.к. Сулаквелидзе. – Л., 1965. – 266с.
954934
  Хвостенко В.И. Образование отрицательных и положительных ионов в водороде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хвостенко В.И.; Акад.наук СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1959. – 10л.
954935
  Жарков Г.Ф. Образование пары п-мезонов фотоном на нуклонах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Жарков Г.Ф.; Физ. ин-т. – Москва, 1951. – 8 с.
954936
  Скворцов Ю.В. Образование плазменных струй в импульсных электродинамических ускорителях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Скворцов Ю.В.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР.Моск.ордена Труд.Красн.Знамени гсо.ун-т. – М, 1963. – 10л.
954937
   Образование по вопросам охраны окружающей среды в школах стран -- членов СЭВ. Сб. ст.. – М., 1983. – 70с.
954938
  Арзамазов В.П. Образование понятия : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Арзамазов В.П. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1952. – 20 c.
954939
  Катанов Лев Михайлович Образование преимущественных ориентировок и характер их распределения по объему при осесимметричной деформоции некоторый ГЦК-металлов. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.04.07 / Катанов Лев Михайлович; Уральск. гос. ун-т им. А. М. Грького. – Свердловск, 1977. – 17л.
954940
  Шмидт Г.А. Образование присоски и ротового вооружения анура в зародыше тритона / Г.А. Шмидт, 1936. – 335-338с.
954941
  Липецкая А.Н. Образование пространственно-двигательных условных пищевых рефлексов и роль анализаторных систем в их осуществлении у кур разного возраста. : Дис... Канд. биол. наук: / Липецкая А.Н.; МВ и ССО УСС. КГУ. – К, 1974. – 200л. – Бібліогр.:л.162-200
954942
  Прудлов Б. Образование протеолитических ферментов некоторыми несовершенными грибами. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Прудлов Б.; Биол.-почв. ф-тет. – М., 1972. – 22л.
954943
  Лишко Т.П. Образование псевдогалогенидных комплексов циркония и гафния в неводных растворах : Дис... Канд. хим. наук: / Лишко Т.П.; МВССО УССР. КГУ. – Киев, 1973. – 159 л. – Бібліогр.:л.146-159
954944
  Кияк С.Г. Образование р-п переходов в полупроводниках излучением лазера : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Кияк Степан Григорьевич ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1978. – 16 с. – Библиогр.: 12 назв.
954945
  Куминов Николай Николаевич Образование рабоче-крестьянских партий в Индии и основные направления их деятельности (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Куминов Николай Николаевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1983. – 16л.
954946
  Дюговская Л.А. Образование реагинов в условиях нормы и при хроническом тонзилите. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.16 / Дюговская Л.А.; АН УССР. – К, 1975. – 24л.
954947
  Акулов К.А. Образование речных русел / К.А. Акулов. – Москва : Транспечать НКПС, 1930. – 39 с. – (Рабочая библиотека водника ; вып.1)
954948
  Нечай Ф.М. Образование римского государства / Ф.М. Нечай. – Минск, 1972. – 272с.
954949
   Образование Российской социал-демократической рабочей партии. (1901-1904 годы) : Консультации ко 2 главе "Краткого курса истории ВКП(б)". – [Москва] : Московский рабочий, 1948. – 136 с. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
954950
  Ярославский Е. Образование Российской социал-демократической рабочей партии. Появление партии фракций большевиков и меньшевиков (1901-1904) : Стеногр. лекций, прочит. в 1941-43 учеб. г. / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 2)
Гл. 2. – 1944. – 96 с.
954951
  Ярославский Е. Образование Российской социал-демократической рабочей партии.Появление партии фракций большевиков и меньшевиков (1901-1904) / Е. Ярославский. – М, 1945. – 100с.
954952
  Ярославский Е. Образование Российской социал-демократической рабочей партии.Появление партии фракций большевиков и меньшевиков (1901-1904) / Е. Ярославский. – М
2. – 1945. – 100с.
954953
  Базилевич К.В. Образование русского национального государства : Иван Ш / К.В. Базилевич. – Москва : Воениздат, 1946. – 52 с. – (В помощь преподавателю дивизионной школы парт. актива. история СССР)
954954
  Мочалкин А.И. Образование свободных радикалов в молекулах аминокислот под действием гамма-излучения, высокочастотного разряда и нагрева : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мочалкин А.И.; Всесоюз. с.-х. акад. им .В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1967. – 14л.
954955
   Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. По материалам лингвистической географии.. – М., 1970. – 456с.
954956
  Жарнаускас Образование селенополитионовых кислот при взаимодействии селенистой кислоты с сернистой кислотой : Автореф... канд. хим.наук: / Жарнаускас А.-И.А.; Каунас. политехн. ин-т. – Каунас, 1970. – 25л.
954957
  Павлова Н.Н. Образование синтагматических значений грамматических форм. (На матер. категории временной отнесенности неличных форм англ. глагола). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Павлова Н.Н.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 24л.
954958
  Шмидт Г.А. Образование слухового пузырька и наружных жабер в ксенопластическом эксперименте / Г.А. Шмидт. – 6-11с.
954959
  Цысь В.Е. Образование Советов рабочих депутатов в 1905 году и отношение к ним большевиков и меншевиков : Автореф... канд. ист.наук: / Цысь В. Е.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1959. – 17л.
954960
  Алиярова Д.А. Образование советского государства и принятие первой советской конституции : Автореф... канд. юр.наук: / Алиярова Д. А.; Тб. ГУ. – Тбилиси, 1970. – 19л.
954961
   Образование Союза Советских Социалистических Республик. Сб. документов.. – Москва : Наука, 1972. – 531 с.
954962
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. – К., 1972. – 344 с.
954963
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики : материалы науч.-теорет. конф. – Ленинград, 1973. – 126 с.
954964
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. Материалы межвуз. науч. конф.. – Пятигорск, 1972. – 582 с.
954965
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. Межвузовский сб.. – Л., 1982. – 144 с.
954966
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. Тезисы к научно-теотерической конференции.. – Л., 1972. – 199 с.
954967
  Баранчиков В.А. Образование СССР и развитие советской формы социалистического государства / В.А. Баранчиков, В.А. Масленников. – Москва : Изд-во Московского университета, 1972. – 80 с.
954968
   Образование СССР. Сб. документов 1917-1924. – Москва ; Ленинград : Изд-во Академии наук СССР, 1949. – 469 с.
954969
  Пестова Галина Дмитриевна Образование странных частиц в П-Р-взаимодействиях при 5 ГЭВ/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Пестова Галина Дмитриевна; Объедин. ин-т ядерн. исследов. – Дубна, 1977. – 15л.
954970
  Чадраа Б. Образование странных частиц пи-мезонами с импульсом 4 Гэв/с. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 40 / Чадраа Б.; ОИЯИ. Лабор. высоких энергий. – Дубна, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.10
954971
   Образование Татарской АССР. Сб. документов и материалов.. – Казань, 1963. – 504 с.
954972
  Лазникова Т.Н. Образование тетрациклина и его производных в процессе культивирования Act. aureofaciens : Автореф... канд. биол.наук: / Лазникова Т.Н.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1966. – 23л.
954973
  Тер-Карапетян Образование тиосульфата и сульфата у высших позвоночных : Автореф... докт. биол.наук: / Тер-Карапетян М. А.; АН СССР, Ин-т бихохим. – М., 1959. – 69л.
954974
   Образование Туркменской ССР и создание компартии Туркменистана (1924-1925 гг.) Сб. документов.. – Ашхабад, 1966. – 363с.
954975
   Образование углеродных фаз в гидротермальных условиях / Е.М. Кожбахтеев, В.М. Скориков, Т.И. Миленов, С.А. Кузнецова // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 11. – С. 1427-1430. – ISSN 0044-457Х
954976
  Прокопченко И.Д. Образование украинской социалистической нации : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Прокопченко И.Д. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 15 с.
954977
   Образование употребительных слов русского языка.. – М., 1979. – 279с.
954978
  Швинка Р.К. Образование фаз и некоторые физико-химические свойства стекол в системе Li2O--SiO2--P2O5 : Автореф... канд. хим.наук: 350 / Швинка Р. К.; Риж. политехн. ин-т, Хим. фак. – Рига, 1968. – 21л.
954979
   Образование физиологически активных веществ микроорганизмами. – Новосибирск : Наука, 1975. – 143с.
954980
  Павлишенко М.Н. Образование форм стоимости товара и дифференциальной ренты в условиях развитого социализма (вопросы теории и методологии). : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Павлишенко М.Н.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1979. – 48л.
954981
  Федосеев Г.А. Образование фрагментов из легких ядер (Z-8-17) под действием протонов с энергией 120 и 660 Мэв. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Федосеев Г.А.; НИИ ядерной физики. – М., 1970. – 21л.
954982
  Ефремова Нина Ивановна Образование Хакасской автономной области (государственно-правовые исследования) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Ефремова Нина Ивановна; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 21л.
954983
  Лаврухина А.К. Образование химических элементов в космических телах / А.К. Лаврухина, Г.М. Колесов. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 172 с.
954984
  Франк-Каменецкий Образование химических элементов в недрах звезд / Франк-Каменецкий. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
954985
  Узенбаева М.Е. Образование хлорофилла и структуры хлоропластов в растениях в зависимости от уровня питания железом : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Узенбаева М.Е.; АН УССР Ин-т физиологии растений. – Киев, 1968. – 18л.
954986
  Насонов Н.В. Образование хряща in viro у аксолотля / Н.В. Насонов, акад // Компакт - 252357 / Н.В. Насонов. – С. 202-207
954987
  Алексеев В.И. Образование центров и люминесценция щелочно-галоидных кристаллов при бомбардировке протонами с энергией 30-100 кэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Алексеев В. И.; МВиССО УССР Дон. гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 35л.
954988
  Зыков М Е. Образование Чехословацкой группы РКП(б) и ее деятельность в России по интернациональному сплочению и мобилизации трудящихся чехословаков на защиту Советской республики (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зыков Е.М...; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 19л.
954989
  Шмераль Я.Б. Образование Чехословацкой республики в 1918 году / Шмераль Я.Б. ; АН СССР, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1967. – 340 с.
954990
   Образование Чувашской областной организации КПСС и ее деятельность: Историография и пробл. вопр.. – Чебоксары, 1980. – 165 с.
954991
  Писарев Ю.А. Образование Югославского государства. Первая мировая война. Освободит. борьба югослав. народов Австро-Венгрии. Крушение монархии Габсбургов. / Ю.А. Писарев. – М., 1975. – 416с.
954992
  Филин Ф.П. Образование языка восточных славян / Ф.П. Филин. – М.-Л., 1962. – 295с.
954993
  Козенко В.П. Образование, воспламенение и горение аэровзвесей за отраженными ударными волнами. : Автореф... канд.техн.наук: 056 / Козенко В.П.; АН СССР. – М, 1969. – 15л.
954994
   Образование, которое мы можем потерять : Сборник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2002. – 288с. – ISBN 5-9217-0017-7; 5-93972-121-4
954995
   Образование, социальное обеспечение, здравоохранение.. – Будапешт, 1964. – 8с.
954996
  Дениско Л.Н. Образование, человеческий капитал, их взаимосвязь / Л.Н. Дениско, Е.Ю. Мошинская // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація : науково-практичний філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 9 : До Всесвітнього дня філософії. До 20-річчя кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування". – С. 100-105. – ISBN 978-617-619-144-5. – ISSN 2415-8488


  Зазначається, що головними складовими людського капіталу є знання та інтелектуальна праця. Констатується плюральність змісту феноменів соціальний та людський капітал.
954997
  Бабошина Е.Б. Образование: в поисках смысла // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 36-43. – ISSN 1811-0916


  Автор отмечает растущее стремление современных ученых объек-тивировать процессы в образовании в социально-культурной динамике, признавая верной в этом контексте мысль о приоритете в современном образовании принципа культуросообразности. Автор ...
954998
  Негенцов Х. Образованието в Източна Румелия / Х. Негенцов, И.Б. Ванев. – София, 1959. – 163 с.
954999
  Тачев И. и др. Образованието в Народна Республика България 1944/1969 г. / И. и др. Тачев. – София, 1969. – 200с.
955000
  Сагария Б.Е. Образования Абхазской АССР : Автореф... канд. ист.наук: / Сагария Б. Е.; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этнограф. – Сухуми, 1964. – 27л.
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,