Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
954001
  Нарівська В. "Персональна історія" Віктора Петрова, або не шостий у гроні. Частина перша // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 84-99. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті розглядаються особливості формування суперечливих естетичних позицій Віктора Петрова на грунті ніцшеанства, ресентиментності, авантюрності. Методика аналітичної антропології сприяла розкриттю вагомих чинників психобіографії письменника і ...
954002
  Глазунова Л.В. "Персональная и биобиблиография в технологиях управления знаниями": Международный семинар-тренинг / Л.В. Глазунова, Н.И. Полянская, А.А. Тищенко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 3. – С. 38-39


  , Міжнародний семінар-тренінг, Харків, 4 квітня 2013 р./ХДНБ/
954003
  Тарасов В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров. / В.К. Тарасов. – Л., 1989. – 367с.
954004
  Горбань Р.А. Персоналістична інтерпретація культури у філософсько-релігійному вченні Чеслава Станіслава Бартніка // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 50-53


  З"ясовано персоналістичний погляд Ч. С. Бартніка на культуру. У його інтерпретації культура постає основним способом існування й діяльності людини, що виявляє її особове єство, а генеза культури – як процес здійснення особи, глибока всебічна ...
954005
  Стукало О.О. Персоналістичний вимір відповідальності в контексті діалогічної етики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 09.00.07 - етика / О.О. Стукало ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
954006
  Стукало О.О. Персоналістичний вимір відповідальності в контексті діалогічної етики : Дис. ... канд. філософськ. наук. Спец. 09.00.07 -етика / Стукало О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 185л. – Бібліогр.: л.172-185
954007
  Петлевич Н.С. Персоналістичні характеристики права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 179-183. – ISSN 1818-992Х
954008
  Загарницька І.І. Персоналітична й екзистенціалістська парадигми розуміння дитинства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 160-169
954009
  Онкович А. Персоналія "Богдан Хмельницький" в колі духовних орієнтирів сучасної молоді / А. Онкович, М. Случевський, Б. Цегельник // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 119-123
954010
  Онкович А. Персоналія "Михайла Грушевський" у колі духовних орієнтирів сучасної молоді // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 353-360. – ISBN 966-7060-35-7
954011
  Браjановски Б. Персоналниот менаджмент во претприjатиjата во Македониjа / Благоjа Браjановски. – Скопje : Институт за социолошки и политичко-правни истражуваньа : Трибина македонска, 1997. – 209 с. – ISBN 9989633045
954012
  Кононенко В. Персональна бібліографія - складова частина науково-бібліографічної діяльності Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого / В. Кононенко, О. Кордюкова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 29-32. – ISSN 2076-9326
954013
  Корольов Б. Персональна бібліографія українських істориків: бібліографічний покажчик // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 131-153
954014
  Яценко О. Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз / Олег Яценко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 24-29. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано низку праць з теорії і методики радянської та вітчизняної бібліографії з метою усунення складностей при визначенні понять "персональна бібліографія", "біобібліографія", "персональний бібліографічний покажчик", ...
954015
   Персональна виставка творів художника Красницького Фотія Степановича (1988-1941). – К, 1941. – 27с.
954016
  Лук"янчук Г. Персональна виставка унікального графіка Костя Лавра // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 13 липня (№ 28)
954017
  Новікова Л. Персональна ідентичність та історичне дослідження у XIX ст.: на прикладі досвіду історика А.О. Скальковського // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 118-128. – ISSN 0869-3595
954018
  Бурачек В.Р. Персональна навчальна система як елемент змішаного навчання // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 12-13
954019
  Когут Петро Персональна складова політико-владних суперечностей у контексті євроатлантичних викликів України: теоретико-методологічний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 55-62. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
954020
  Штейн О. Персональна справа / О. Штейн. – К., 1955. – 120с.
954021
  Швецова-Водка Персональна та біобібліографія: термінологічні замітки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 39. – С. 117-123. – Бібліогр.: 7 назв.


  Розглянуто терміни "біобібліографія" і "персональна бібліографія": їх визначення, зв"язок з визначенням бібліографії та класифікацією бібліографічних посібників, визначеннями біобібліографічного та персонального бібліографічного посібника.
954022
   Персональная выставка художника М.М.Корбатова. – Горький, 1961. – 9с.
954023
  Стародубцев В.А. Персональная коммуникационная сфера в потоке жизни // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 76-79. – ISSN 0321-0383


  Исследуется связь развития сетевой коммуникационной среды с проблемой адаптации человека к происходящим технологическим и социальным изменениям путем создания системы непрерывного образования в потоке жизни Relationship of network communication ...
954024
  Киселева А.А. Персональная образовательная сфера как агрегатор формального и неформального образования / А.А. Киселева, В.А. Стародубцев // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2013. – № 6 (101). – С. 52-59. – ISSN 1818-4243


  Персонализация профессионального и дополнительного образования требует включения в формальное образование неформального педагогического взаимодействия, основанного на сервисах социальных медиа и массовых открытых дистанционных курсах. Рассмотрены ...
954025
  Бельский К.С. Персональная ответственность как принцип советского государственного управления. (На примере работы линейной администрации промышленного предприятия) : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Бельский К.С.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1970. – 21л.
954026
  РыбакЗ Персональная пощечина / РыбакЗ. – Киев, 1963. – 143 с.
954027
  Кирьянов Н.Б. Персональная свинья. Басни. / Н.Б. Кирьянов. – Тула, 1960. – 47с.
954028
   Персональная художественная выставка заслуженого деятеля искусств Уз ССР Жмакина В.И.. – Ташкент, 1979. – 24с.
954029
   Персональная ЭВМ "Микроша". – М, 1992. – 48с.
954030
   Персональная ЭВМ "Ямаха MSX-2". – М, 1989. – 47с.
954031
  Вагапов В.Б. Персональная ЭВМ в автоматике / В.Б. Вагапов, В.И. Корчун, Н.А. Рюмшин. – Київ : Вища школа, 1992. – 79 с.
954032
  Усачев С.Т. Персональная ЭВМ ДВК-1 / С.Т. Усачев. – Москва : Издательство УДН, 1988. – 144с.
954033
  Резников Г.Я. Персональная ЭВМ инженера-производственника. / Г.Я. Резников, Э.Л. Рожанский. – Куйбышев, 1990. – 135с.
954034
   Персональная ЭВМ проектировщика. – Москва : Стройиздат, 1990. – 280с.
954035
  Сварник І.І. Персональний барліг / І.І. Сварник. – Львів, 1966. – 76 с.
954036
  Авдєєва Н.В. Персональний брендінг у світовій політиці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 213-214
954037
  Садовник О. Персональний імідж спортсменов, сформований на підставі матеріалів сайтів інформаційної мережі Інтернет. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 65-73.
954038
  Козлін В.Й. Персональний комп"ютер - вчитель музичного ритму / В.Й. Козлін, В.І. Грищенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 328-334
954039
  Рибченко Л. Персональний облік людських втрат Червоної армії у Великій Вітчизняній війні // Київські адреси сповіщень про загибель : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ1941-1945 років" ; [авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.М. Литвин та ін. ; фот.: В.Л. Громов, О.С. Задирака, О.Л. Шовкопляс]. – Київ : Аеростат, 2013. – С. 59-78. – ISBN 978-966-97201-9-1
954040
  Майданик Р.А. Персональний пенсійний рахунок: поняття і правова природа фідуціарного банківського вкладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-48. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Розглядаються тенденції розвитку, види довірчих банківських послуг, поняття і правова природа персональних пенсійних рахунків, наводиться поняття фідуціарного пенсійного вкладу. The scientific research deals with the peculiarities of development, ...
954041
  Носань Н.С. Персональний продаж як ефективний елемент маркетингових комунікацій промислових підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 19-23. – ISSN 2306-6792
954042
  Небельська С.В. Персональний сайт викладача - інструмент інноваційної діяльності / С.В. Небельська, І.М. Малик // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 101-107
954043
  Ковтонюк Г.М. Персональний сайт викладача як ефективний засіб організації самостійної пізнавальної діяльності майбутніх учителів фізико-математичних дисциплін // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 205-208. – ISSN 2413-1571


  У статті зазначено важливість використання засобів мережі Інтернет в навчальному процесі, зокрема, освітніх сайтів, наведено їх класифікацію. Розглянуто способи створення сайтів. Проаналізовано можливості використання персонального сайту викладача для ...
954044
  Скрябін О.М. Персональний сайт як спосіб презентації особистості адвоката // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 175-179. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
954045
  Нагайко К.М. Персональний склад Київської Української Громади 60-90-х рр. ХІХ ст. // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 207-232


  "У контексті джерел, що документально засвідчують її кількісно-якісний склад варто назвати "Отзыв из Кіева" 1862 р., надрукований у часописі "Русский Вестник", який підписала 21 особа, київські громадяни того часу на чолі з В. Б. Антоновичем, Б. С. ...
954046
  Тельвак В. Персональний склад Львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічний аспект / В. Тельвак, В. Педич // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 18-35. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
954047
  Горб Є. Персональний склад магнатсько-шляхетської опозиції у Великому князівстві Литовському середини XVII ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 140-147. – ISSN 0869-3595
954048
   Персональний склад Науково-консультативної ради при Верховному Суді України : додаток до Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України, затвердженого постановою Пленуму Верховного Суду України від 16 вересня 2011 р. № 5. // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 10 (134). – С. 26-27
954049
  Кудлай О. Персональний склад Ради Народних Міністрів Української Народної Республіки доби Центральної Ради // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 301-314. – ISBN 978-617-7062-20-1
954050
  Тороповська Тетяна Персональний склад урядів Директорії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 209-216. – ISBN 978-966-02-4770-3
954051
  Ясакова Н.Ю. Персональний статус суб"єкта в контексті способів репрезентації картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 140-146
954052
  Бездітний В. Персональних дані // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Міжнародно-правове регулювання".
954053
  Пастушенко О.В. Персональні веб-сторінки вчених і система оцінки наукових шкіл у книгознавстві, бібліотекознавстві, бібліографознавстві // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 4-11. – ISSN 2409-9805


  Розкривається значення веб-сторінки вчених як складової міжнародних систем наукової інформації, які представляють в організаційному інтерфейсі наукові публікації - джерела наукометричного, біографічного та бібліографічного аналізу, що дозволяє вченому ...
954054
  Поліщук Т. Персональні дані жертв Голодомору приховували 75 років // Міжнародна конференція "Штучні голоди в Україні XX століття" : матеріали конф. : Київ, 16 трав. 2018 р. / "Штучні голоди в Україні ХХ століття", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 496-503
954055
  Вишновецький В.М. Персональні дані працівника та їх захист / В.М. Вишновецький, В.Є. Якуненко // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 100-106. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
954056
  Брель О. Персональні дані як об"єкт інформаційних правовідносин за участю суб"єктів господарювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 220-224. – ISSN 0132-1331
954057
  Тунік А. Персональні дані, інформація про особу, конфіденційна інформація про особу: аспекти співвідношення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 50-54
954058
  Коноваленко Д. Персональні дані: захист по-європейськи // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 28-29
954059
  Віноградова О.Г. Персональні ідеології як чинник прийняття освітніх інновацій (на прикладі системи MOODLE) / О.Г. Віноградова, О.О. Поліщук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
954060
  Костюк В.М. Персональні імовірності та їхня роль у пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
954061
  Войціцький В.М. Персональні компьютери як джерело електромагнітних хвиль / В.М. Войціцький, О.В. Кисіль, З.М. Деревніна // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 256-261. – ISBN 978-966-187-005-4
954062
  Савенкова Л.В. Персональні сайти вчених у інформаційному середовищі університетської бібліотеки // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – C. 153-160. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
954063
  Блинова Н.М. Персональні сайти письменників як різновид мережевого ресурсу / Н.М. Блинова, О.С. Могунова // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 13-20. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
954064
  Здановська В. Персональні сторінки науковців як джерело біобібліографічної інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 31-35
954065
  Детыненко А.С. Персональное дело / А.С. Детыненко. – Фрунзе, 1976. – 115с.
954066
  Детыненко А.С. Персональное дело / А.С. Детыненко. – Фрунзе, 1981. – 264с.
954067
  Бундин М.В. Персональные данные как информация ограниченного доступа // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 1 (16). – С. 10-14.


  В стаье исследуется правовая основа категории "персональные данные", приводятся пять организационных мер по защите конфиденциальной информации.
954068
   Персональные и групповые выставки советских художников. – М, 1989. – 278с.
954069
   Персональные информационные системы управления. – Донецк, 1993. – 191с.
954070
   Персональные компьютеры. – Москва, 1987. – 143с.
954071
   Персональные компьютеры. – М, 1989. – 207с.
954072
  Чоговадзе Г.Г. Персональные компьютеры / Г.Г. Чоговадзе. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 207с.
954073
   Персональные компьютеры : справочная книга программиста.Под ред.Г.Р.Громова. – Москва
Вып. 2. – 1991


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
954074
   Персональные компьютеры : справочная книга программиста.Под ред.Г.Р.Громова. – Москва
Вып. 3. – 1991


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
954075
   Персональные компьютеры : Справочная книга программиста. Под редакцией Г. Р. Громова. – Москва
№ 7. – 1992


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
954076
   Персональные компьютеры : Справочная книга программиста.Под редакцией Г.Р. громова. – Москва
№ 8. – 1993
954077
   Персональные компьютеры : Справочная книга программиста.Под редакцией Г.Р. громова. – Москва
№ 9. – 1993
954078
   Персональные компьютеры : Справочная книга программиста Под ред Г.Р.Громова. – Москва
№ 10. – 1994
954079
  Карбери П.Р. Персональные компьютеры в автоматизированном проектировании / П.Р. Карбери. – Москва : Машиностроение, 1989. – 142 с.
954080
  Хант К. Персональные компьютеры в сетях TCP/IP = Networking Personal Computers with TCP/IP / К. Хант; Пер. с англ. – Киев : BHV, издательска группа, 1997. – 384c. – Руководство администратора сети. – ISBN 5-7733-0019-2
954081
  Учи Г. Персональные компьютеры для научных работников / Г. Учи. – Москва : Мир, 1990. – 268с. – ISBN 5-03-001801-8
954082
   Персональные компьютеры единой системы ЭВМ. – Москва, 1988. – 144 с.
954083
  Кузнецов Е.Ю. Персональные компьютеры и программируемые микрокалькуляторы / Е.Ю. Кузнецов, В.М. Осман. – Москва, 1991. – 160 с.
954084
  Киселева А.А. Персональные образовательные сферы в контексте дистанционных образовательных технологий / А.А. Киселева, В.А. Стародубцев // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 68-78. – ISSN 1818-4243


  Обсуждается возможность создания персональной образовательной сферы преподавателя, рассматривается ее функциональная модель, основанная на сетевых сервисах Web 2.0 и дуальной роли преподавателя как поставщика и потребителя знаний в информационном ...
954085
  Угрюмова Ирина ПЕРСОНАЛьные советы : Мотивационный менеджмент в организации. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 32-33 : Фото
954086
  Угрюмова Ирина ПЕРСОНАЛьные советы. Какие они бывают, мужчины-начальники? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 59-61 : Фото
954087
  Угрюмова Ирина ПЕРСОНАЛьные советы. Кривое зеркало интервьюера : Созидательное собеседование. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 50-52 : Фото
954088
  Угрюмова Ирина ПЕРСОНАЛьные советы. Офисные страшилки : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 40-41 : Фото
954089
   Персональные советы. Проблемы профессионального роста : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 50-51 : Фото
954090
   Персональные советы. Реализация проекта "выставка" : Секреты успеха. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 38-40 : Фото
954091
   Персональные советы. Синдром профессионального выгорания : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 32-33 : Фото
954092
  Угрюмова Ирина ПЕРСОНАЛьные советы. Тренинг, семинар и так далее... : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 30-32 : Фото
954093
   ПЕРСОНАЛьные советы: новый коллектив и период адаптации : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 22-25 : Фото
954094
  Угрюмова Ирина ПЕРСОНАЛьные советы: проблемы трех вселенных : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 38-40 : Фото
954095
  Васильев В.В. Персональные ценности : размышления о книге В.К. Шохина "Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 149-153. – ISSN 0042-8744
954096
  Катков В.Л. Персональные ЭВМ -- эффективный инструмент автоматизации. / В.Л. Катков. – М, 1989. – 75с.
954097
   Персональные ЭВМ : Информатика для всех. – Москва : Наука, 1987. – 62с.
954098
   Персональные ЭВМ. – М, 1988. – 108с.
954099
   Персональные ЭВМ : Рек.указ.лит.в помощь лектору. – Москва, 1990. – 31с.
954100
  Чеверс Я.К. Персональные ЭВМ / Я.К. Чеверс. – Рига, 1990. – 83с.
954101
  Мячев А.А. Персональные ЭВМ : краткий энциклопедический справочник / А.А. Мячев. – Москва : Финансы и статистика, 1992. – 384c. – ISBN 5-279-00511-8
954102
  Скэнлон Л. Персональные ЭВМ IВМ РС и ХТ = IBM PC & XT Assembly Language : Программирование на языке ассемблера / Л. Скэнлон. – Москва : Радио и связь, 1989. – 336с. – ISBN 5-256-00300-3
954103
   Персональные ЭВМ в задачах информатики. – Новосибирск, 1984. – 130с.
954104
  Кренкель Т.Э. Персональные ЭВМ в инженерной практике: справочник / Т.Э. Кренкель. – Москва, 1989. – 336 с.
954105
   Персональные ЭВМ в интегрированных АСУ. – Минск, 1988. – 127с.
954106
  Иоффе А.Ф. Персональные ЭВМ в организационном управлении / А.Ф. Иоффе. – Москва : Наука, 1988. – 208с.
954107
  Кучура Н.А. Персональные ЭВМ единой системы БЕЙСИК / Н.А. Кучура. – Москва, 1988. – 207с.
954108
   Персональные ЭВМ Единой системы. Пакеты Абак / И.А. Белокурская, Н.Л. Емельянчик, М.Е. Неиениан, И.А. Русанова, Л.С. Фельдман. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 175с. – ISBN 5-279-00115-5
954109
  Мячев А.А. Персональные ЭВМ и микроЭВМ: Основы организации. / А.А. Мячев, В.Н. Степанов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 320с.
954110
  Долтон С Р.М. Персональные ЭВМ семейства IBM PS/2 / С Р.М. Долтон. – М, 1991. – 315с.
954111
  Рудзицкий Б.М. Персональные ЭВМ. / Б.М. Рудзицкий. – М., 1985. – 64с.
954112
  Довгаль С.И. Персональные ЭВМ. ТурбоПаскаль V 6.0, объектное программирование, локальные сети / С.И. Довгаль, Б.Ю. Литвинов, А.И. Сбитнев. – Киев : Информсистема сервис, 1993. – 440 с.
954113
  Довгаль С.І. Персональные ЭВМ: Турбо Паскаль V 6.0. Объектное программирование. Локальные сети : Учебное пособие / С.І. Довгаль. – Киев : Информсистема сервис, 1993. – 440с. – ISBN 5-8357-0031-8
954114
  Диковская Е.А. Персональные электронные издания : Научно-методическое пособие / Е.А.Диковская. – Москва : Либерия-Бибинформ, 2006. – 152с. – (Библиотекварь и время, 21 век ; 33). – ISBN 5-85129-175-3
954115
   Персональный библиографический указатель кандидата химических наук доцента Эйро Даниловича Раннака. – Тарту, 1987. – 44 с.
954116
  Волгин Леонид Иванович Персональный библиографический указатель литературы / Волгин Леонид Иванович; АН Эстонии. – Таллинн, 1992. – 72с.
954117
  Осадчиев А.А. Персональный компьютер / А.А. Осадчиев. – М, 1988. – 160с.
954118
  Глушаков С.В. Персональный компьютер : Учебный курс / С.В. Глушаков, И.В. Мельников. – Харків : Фолио, 1999. – 499с. – (Домашняя библиотека). – ISBN 966-03-0650-4
954119
  Глушаков С.В. Персональный компьютер : Учебный курс / С.В. Глушаков, И.В. Мельников. – 2-е изд. доп. – Харьков : Фолио, 2000. – 499 с. – (Домашняя библиотека). – ISBN 966-03-0848-5
954120
  Глушаков С.В. Персональный компьютер : Учебный курс / С.В. Глушаков, И.В. Мельников. – Харьков; Москва : Фолио; АСТ, 2000. – 499с. – (Домашняя библиотека). – ISBN 966-03-0713-6
954121
  Глушаков С.В. Персональный компьютер : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. зав. / С.В. Глушаков, А.С. Сурядный. – 5-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Фолио, 2003. – 500с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-1883-9


  Издание доступно расскажет вам о самой современной операционной системе Ч Microsoft Windows XP. Благодаря этой книге вы научитесь работать в текстовом редак-торе Word XP, создавать электронные таблицы в программе Exel XP
954122
  Селина Н.Н. Персональный компьютер : просто как дважды два / Н.Н. Селина. – Москва : Эксмо, 2007. – 256с. – (Просто как дважды два). – ISBN 978-5-699-11610-2
954123
   Персональный компьютер "Ириша". – Москва : Патриот, 1990. – 172с.
954124
  Аладьев В.З. Персональный компьютер "Искра -226" : архитектура и програмное обеспечение : справочное руководство / В.З. Аладьев, Я.Г. Мартыненко, В.Ф. Шиленко. – Киев : Главная редакция УСЭ имени М.П. Бажана, 1988. – 150 с.
954125
   Персональный компьютер "Электроника МК 85". – М, 1992. – 47с.
954126
   Персональный компьютер : алгоритм, программы, методы, задачи. – Х, 1987. – 110с.
954127
   Персональный компьютер : диалог и программыне средства. – Москва : УДН, 1991. – 312с.
954128
   Персональный компьютер : рабочее место профессионала. – Москва : Наука, 1989. – 168с.
954129
   Персональный компьютер в играх и задачах. – М, 1988. – 192с.
954130
   Персональный компьютер для всех : В четырех книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 1 : Хранение и обработка информации. – 1991. – 191с.
954131
   Персональный компьютер для всех. – В четырех книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 2 : Подготовка и редактирование документов. – 1991. – 207с.
954132
   Персональный компьютер для всех. – В четырех книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 3 : Создание и использование баз данных. – 1991. – 159с.
954133
   Персональный компьютер для всех. – В четырех книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 4 : Вычислительные и графические возможности. – 1991. – 207с.
954134
   Персональный компьютер для детей и родителей : Пер.с англ. – Киев; Москва : Диалектика, 1997. – 320с. – ISBN 966-506-108-9
954135
   Персональный компьютер для экономиста, бухгалтера,проектировщика. – К, 1992. – 18с.
954136
  Аглицкий Д.С. Персональный компьютер и для всех / Д.С. Аглицкий, С.А. Любченко. – Москва : Филин, 1995. – 233 с.
954137
  Крайзмер Л.П. Персональный компьютер на вашем рабочем месте / Л.П. Крайзмер, Б.А. Кулик. – Л., 1991. – 285с.
954138
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 1. – 1996
954139
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 2. – 1996
954140
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 4. – 1996
954141
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 5. – 1996
954142
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 6. – 1996
954143
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 8. – 1996
954144
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 9. – 1996
954145
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 11. – 1996
954146
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 12. – 1996
954147
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 1. – 1997
954148
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 2. – 1997
954149
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 3. – 1997
954150
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 4. – 1997
954151
  Нортон П. Персональный компьютер фирмы IBM операционная система MS-DOS / П. Нортон. – Москва : Радио и связь, 1991. – 415с.
954152
  Трейстер Р. Персональный компьютер фирмы ИБМ / Р. Трейстер. – Москва : Мир, 1986. – 208с.
954153
  Нортон П. Персональный компьютер фирмы ІВМ и операционная система МS-DOS / П. Нортон; Под ред. А.В.Козлова. – Москва : Радио и связь, 1992. – 416с. – ISBN 5-256-00381-Х
954154
  Нортон П. Персональный комрьютер изнутри / П. Нортон. – М, 1995. – 448с.
954155
  Леонтьев Я.В. Персональный состав ЦК партии левых эсеров (проблемы реконструкции) // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 121-139. – ISSN 0869-5687
954156
  Академия Персональный состав. Действительные члены, члены-корреспонденты, почетные члены, иностранные члены : Персональный состав / Академия, наук СССР; Акад. наук СССР ; [предисл. чл.-кор. АН СССР Г.К. Скрябина]. – Москва : Наука
Кн. 1 : 1724-1917 / [сост.: Б.В. Левшин и др.]. – 1974. – 479 с. : портр.
954157
  Академия Персональный состав. Действительные члены, члены-корреспонденты, почетные члены, иностранные члены : Персональный состав / Академия, наук СССР; Акад. наук СССР ; [предисл. чл.-кор. АН СССР Г.К. Скрябина]. – Москва : Наука
Кн. 2 : 1917-1974. – 1974. – XVI, 480 с. : портр., ил.
954158
   Персональный указатель литературы доктора юридических наук профессора Ильмара Александровича Ребане. – Тарту, 1987. – 60с.
954159
  Комов В.Е. Персональный шофер. / В.Е. Комов. – М., 1959. – 48с.
954160
  Тарасов О.В. Персонативний юридичний факт: теоретико-методологічний та міжнародно-правовий вимір // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 208-213. – ISSN 2224-9281
954161
  Зайчук Б. Персонификация - ключевая составная пенсионной реформы // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал. – Киев, 2001. – № 11/12 : декабрь 2001- январь 2002. – С. 26-30


  В Украине НБФУ представлены страховыми компаниями, кредитными союзами, негосудар. ПФ и др. Кроме того, сюда же - "неорганизов. сектор" финан. услуг.
954162
  Фоменко Е.Г. Персонификация в "Жизни и смерти Вильяма Длиннобородого" Т. Лоджа (XVI в.) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 203-208. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
954163
  Парсамов С.С. Персонификация водной стихии в народной мифологии / С.С. Парсамов, А.Л. Ковальков; МОНУ; Кировоградский гос. педагогический ун-т им. В.К. Винниченко. – Кировоград : КОД, 2004. – 316с. – ISBN 966-8264-35-5
954164
  Беловол А.Н. Персонифицированный подход к антитромбоцитарной терапии при ишемической болезни сердца / А.Н. Беловол, О.Е. Запровальная // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 20-25. – ISSN 1605-7295
954165
  Кралюк П. Персонізм Миколи Бердяєва // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 533-536. – ISBN 978-966-2254-74-7
954166
  Тиховська О. Персоніфікація архетипу тіні у міфологічному світогляді українців // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 130-135
954167
  Тимошенко Ю. Персоніфікація в художньому світі Тараса Шевченка: екзистенція і поетика
954168
  Зайчук Б.О. Персоніфікація внесків на пенсійне забезпечення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.76-78.
954169
  Калустова О.М. Персоніфікація іменників середнього роду як проблема перекладу // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 60-65. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
954170
  Калустова О.М. Персоніфікація на основі опозиції роду іменників та її відтворення в перекладі : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 80-85. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
954171
  Малихіна С. Персоніфікація навчальної діяльності та формування стилів вияву пізнавально-когнітивної активності студентів як підгрунття дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 73. – С. 64-73. – ISSN 2077-1827
954172
  Зозуля М.О. Персоніфікація об"єктів природи в романах У. Голдінга // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 59-67. – (Серія "Філологічні науки")
954173
  Баранова С.С. Персоніфікація політичної влади: соціологічний аналіз // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 274-275
954174
  Рубель В.А. Персоніфікація полководців антиколоніальної національно-визвольної боротьби корейського народу як віддзеркалення державної ідеології південнокорейської республіки Техан Мінгук // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 61-70. – ISSN 1608-0599
954175
  Берегова О. Персоніфікація розвитку інституцій культури: на прикладах керівників Спілки композиторів України // Аспекти морфології культури України: генезис, типологія : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; ред. Л. Петік]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 204-226. – ISBN 978-966-2241-21-1


  Композиторів: П.О. Козицького, Л.М. Ревуцького, К.Ф. Далькевича, Г.І. Майбороди.
954176
  Когут П. Персоніфікація системи цінностей у регіональній кадровой політиці // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 138-144.
954177
  Сандига Л.О. Персоніфікація смерті крізь призму концептуальної метафори death is a living entity в англомовній картині світу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 171-174
954178
  Канчура Є. Персоніфікація стихій у британському фентезі кінця XX ст. - трансформація фольклорних образів // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 147-154. – ISSN 2078-340X


  Олюднення стихій та життєвих явищ, властиве міфологічному мисленню, закріплене в фольклорі в образі богів та духів живої природи, є невід’ємною рисою літератури фентезі. Інтертекстуальність фентезі-припущення зумовлює наступність фолькл. та літ. ...
954179
  Давидюк В. Персоніфікація страху як чинник міфотворчості (у населення Західного Полісся другої половини ХХ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський, національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 54-58. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (27)). – ISSN 1728-3817
954180
  Слухай А.С. Персоніфікація у давньоанглійській загадці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 240-253. – Бібліогр.: Літ.: С. 235; 7 поз.
954181
  Храброва Валерія Персоніфікація як засіб підвищення ефективності особистісно орієнтованого навчання : деякі прийоми створення мотиву до навчання в методиці опанування "наскрізних" тем та організації уроків-образів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-16. – Бібліогр. в кінці ст.
954182
  Гомон Н. Персоніфікація: перекладознавчі аспекти


  Розглянуто лінгвістичні, літературознавчі та перекладознавчі аспекти дослідження персоніфікації. Показано специфічно перекладознавчу релевантність стилістично нейтральної персоніфікації, що вживається як засіб структурування речення. Визначено основні ...
954183
  Горак Володимир Персоніфікована історія Воронезького краю : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 124
954184
  Ковалевська Ольга Персоніфікована історія наукового Криму : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 113-114
954185
  Клочковський Ю.Б. Персоніфікований чи політичний вибір: для чого Україні відкриті списки кандидатів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 113-122. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
954186
  Тихолоз Н. Персоніфіковані абстракції в мітосвіті Івана Франка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 30-46. – ISSN 0042-9422
954187
  Кляшторний М.Д. Персоніфіковані суб"єкти влади у структурі політичної системи суспільтва / М.Д. Кляшторний, Ю.П. Комарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 125-131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Піддано критиці однобокість інституційного підходу до розуміння структури політичної системи суспільства. Здійснено спробу аналізу політичної системи на основі принципів сучасної теорії самоорганізації. Аргументовано необхідність включення до елементів ...
954188
  Десятсков С.Г. Персонных дел мастер / С.Г. Десятсков. – Л, 1986. – 492с.
954189
  Десятков С.Г. Персонных дел мастер / С.Г. Десятков. – Л, 1990. – 666с.
954190
  Тарасов О.В. Персонологическая характеристика международной правосубъективности Европейского Союза и его внутреннего права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 5 (74). – С. 24-27. – ISSN 1812-3910
954191
  Старовойтенко Е.Б. Персонология отношения к себе: культурная трансспектива // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 13-24
954192
  Москалець В. Персонологічні акценти фройдизму // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 148-169. – ISSN 1810-2131
954193
  Шпильовий Я.В. Персонологічні властивості та ставлення до хвороби у жінок із невротичними тривожно-депресивними розладами різного психогенезу (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців-учасників АТО) // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 103-107. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою роботи було порівняльне вивчення персонологічних властивостей та ставлення до хвороби у жінок із невротичними тривожно-депресивними розладами різного психогенезу (НТДРРП), для обґрунтування диференціації терапевтичних підходів. За допомогою ...
954194
  Ромас Л.М. Персоносфера роману А. Кокотюхи "Червоний" // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 152-173. – ISSN 2306-2908
954195
  Тарасов О.В. Персоноцентризм як метод міжнародно-правової персонології // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 166-172. – ISSN 0201-7245
954196
  Подниекс К.М. Персоныльные ЭВМ / К.М. Подниекс. – Рига, 1989. – 47с.
954197
  Алиев Г.Ю. Персоязычная литература Индии / Г.Ю. Алиев ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1968. – 248 с. – (Литература Востока)
954198
  Курбанов Гандым Персоязычное литературное наследие туркмен в XIV-XV вв. / Курбанов Гандым. – Ашхабад, 1990. – 177с.
954199
  Рижков М.М. Перспекиви розвитку енергетичного співробітництва між Україною та ЄС / М.М. Рижков, Ю.О. Мазурець // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 486-512. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
954200
   Перспектива-85. – М, 1986. – 509с.
954201
  Манухина Ю.А. Перспектива - глобальный электронный каталог на основе баз данных издательств // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 2. – С.68-70. – ISSN 0869-6020
954202
  Лихачев Б.Т. Перспектива в жизни детского коллектива начальных классов и методика ее организации. : Автореф... канд.пед.наук: / Лихачев Б.Т.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1957. – 15л.
954203
  Поліщук Я. Перспектива множинності в літературній історіографії // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 43-50. – ISBN 978-966-171-312-2
954204
  Москатова А.К. Перспектива освоения человеком многомерного сознания // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С.209-217. – ISSN 1684-2618
954205
  Клименко Д.Т. Перспектива развития Украины в контексте теории Х. Маккиндера // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 19-21
954206
  Солодова К. Перспектива регулювання особистих немайнових відносин подружжя шлюбним договором // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 224-225. – ISBN 978-617-7069-17-0
954207
  Троян В.М. Перспектива розвитку науково-технічного потенціалу в Збройних силах України / В.М. Троян, М.М. Спіцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 99-100. – Бібліогр.: С. 100. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються деякі аспекти нарощування науково-технічного потенціалу в Збройних Силах. Основний акцент ставиться на проблему фінансування розвитку безпосередньо науки і науково-технічного експерименту та досліджень, а також обґрунтовується ...
954208
  Михалюк Н. Перспектива співпраці України та НАТО у контексті транскордонного співробітництва із Молдовою // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 395-400. – ISBN 978-83-64286-14-8
954209
  Каратнюк Д. Перспектива створення міжнародного трибуналу для суду над піратами // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 56-58
954210
  Симоненко І.М. Перспектива створення Музею політичних репресій в Україні у контексті формування історичної пам"яті // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 41-47
954211
  Булатецька Л.І. Перспектива та мотивація: від конфронтації до порозуміння // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 41-47. – Бібліогр.: С. 45-47
954212
  Тонков Е.В. Перспектива, как средство воспитания у школьников коммунистического отношения к труду. (На прим. и опыте работы сел. школ). : Автореф... канд. пед.наук: / Тонков Е.В.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 21л.
954213
   Перспектива. О советской литературе зрелого социализма : сборник. – Москва : Советский писатель, 1983. – 447 с.
954214
  Вишньов В. Перспективи "ядерного майбутнього" Японії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 59-61.
954215
  Кашкарьов О А. Перспективи автоматизованого аналізу наукових досліджень // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 74-76. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
954216
  Геєць В.М. Перспективи аграрних трансформацій та їх вплив на розвиток подій в економіці України // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 7. – С. 11-13
954217
  Школик А. Перспективи адміністративної реформи в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.219-224. – (Серія юридична ; Вип. 38)
954218
  Тарнавська Н. Перспективи активізації інноваційної складової конкурентоспроможності України в умовах трансформації міжнародного бізнесу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 104-116. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
954219
  Присяжнюк І.І. Перспективи антикорупційної освіти прокурорів у Національній академії прокуратури України // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 70-74. – ISBN 978-617-7220-89-2
954220
  Монастирський Г. Перспективи багатофункціональності економічного розвитку сільських поселень // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 25-33. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
954221
  Осядла М. Перспективи бікамералізму в Україні // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 197-199. – ISBN 978-966-301-169-1
954222
  Гришина К.А. Перспективи британсько-російських відносин у висвітленні часопису "Вісник Європи" 1885 року // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 180-185. – ISBN 978-966-02-7653-6
954223
  Нечитайло В.А. Перспективи введення в культуру Iris hungarica Waldst. et Kit як нової декоративної рослини : біологія / В.А. Нечитайло, В.П. Погребенник, О.Г. Молдованова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 23-27 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
954224
  Черниченко І.В. Перспективи вдосконалення відеоконференції у кримінальному провадженні України // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2014. – Вип. 1. – С. 196-205
954225
  Дем"яненко Л. Перспективи вдосконалення діяльності бібліотечних кадрів в умовах інформатизації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто основні принципи взаємодії бібліотекарів з користувачами. Наголошено, що у сучасних умовах особливо важливе значення має вміння бібліотекаря правильно спілкуватися з читачем, щоб якнайповніше забезпечити його інформаційні потреби та ...
954226
  Яновська О.Г. Перспективи вдосконалення змагальної системи правосуддя у кримінальних справах в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 8-13.
954227
  Калинюк Н. Перспективи вдосконалення податкової політики для зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.401-408.
954228
  Майнарович В. Перспективи вдосконалення правового регулювання діяльності Аграрного фонду // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 229-232. – ISBN 978-966-7957-18-6
954229
  Боршуляк І. Перспективи вдосконалення правового регулювання служби в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 37-43
954230
  Катеринчук І.П. Перспективи вдосконалення системи органів управління адаптацією права України до законодавства ЄС // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 2 (8). – С. 38-42


  У статті розглянуто зміст злочинної діяльності щодо незаконного відшкодування податку на додану вартість за експортними операціями та запропоновано заходи щодо мінімізації зазначених правопорушень. In the article the substance of criminal activity ...
954231
  Магновський І.Й. Перспективи вдосконалення територіального устрою України з погляду сьогодення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 113-118. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
954232
  Камінський А.І. Перспективи взаємодії місцевої міліції з органами державної влади, місцевого самоврядування, а також населенням / А.І. Камінський, К.В. Сесемко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 14-17. – ISBN 966-435-028-1
954233
  Дідківська Г.Г. Перспективи видобування термальних вод в районі м. Іллічівськ Одеської області / Г.Г. Дідківська, З.В. Маслюкова, Є.Г. Новицька // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 58-72 : табл. – Бібліогр.: с. 72. – ISSN 0367-4290
954234
  Половка С. Перспективи видобутку нетрадиційних видів корисних копалин у межах дна Світового океану та українського сектору Чорного моря (на прикладі газогідратів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Викладено історію відкриття нетрадиційних видів корисних копалин (газогідратів). Висвітлено здобутки українських дослідників у цьому напрямі. Наведено карту перспектив газонасиченості зони газогідратів Чорноморської улоговини. Подано підрахунки вчених ...
954235
  Грудзур О. Перспективи визнання суб"єктом провокації хабара загального суб"єкта злочину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-61. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується можливість вчинення провокації хабара загальним суб"єктом злочину. На основі цього обґрунтовується необхідність внесення змін до ст. 370 КК України стосовно розширення кола суб"єктів вказаного злочину. В статье исследуется ...
954236
  Заєць О.І. Перспективи викладання спецкурсів з проблем правового забезпечення земельної реформи // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 112-114. – ISBN 978-966-419-269-6
954237
  Чебан М.Г. Перспективи використанна біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 13 : фото
954238
  Клименко М. Перспективи використання Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. в степовому Криму / М. Клименко, С. Мороз, О. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати випробування кипарисовика Лавсона Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. в умовах степового Криму. Показано, що він цілком стійкий в даних грунтово-кліматичних умовах і відповідно до його біоекологічних особливостей є ...
954239
  Ільїна О.В. Перспективи використання QR-кодування у туристичній діяльності (на прикладі міста Луцька) / О.В. Ільїна, Л.П. Луговська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 116-125. – ISSN 2308-135X
954240
  Цвелих Є.М. Перспективи використання альтернативних джерел енергії на Закарпатті // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 321-323. – ISBN 978-966-285-361-2


  Сучасні політико-економічні реалії поставили перед господарством України велику кількість завдань, вирішення яких потребує нових підходів та нестандартних вирішень. Фактична війна з Росією – колишнім монополістом на українському ринку ...
954241
  Красуля А.В. Перспективи використання американського досвіду фандрейзингової діяльності в університетах України // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 46-94. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження присвячено висвітленню перспектив використання американського досвіду фандрейзингової діяльності в університетах України. На основі порівняльного аналізу нормативно-правових, організаційних та змістових засад благодійницької та ...
954242
  Бойчук В.О. Перспективи використання аморфних обчислень
954243
   Перспективи використання безпілотних літальних апаратів для моніторингу стану азотного живлення зернових культур / В.П. Лисенко, Н.А. Пасічник, О.О. Опришко, Комарчук, Н.О. Опришко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 108-114 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
954244
  Бойчук Н.Я. Перспективи використання біогазу в Україні / Н.Я. Бойчук, А.В. Кіт // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 11-17. – ISSN 2310-5534
954245
  Колибенко В. Перспективи використання ГІС-систем в археологічних дослідженнях // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 187-190


  ГІС (Geographical Information System) - комплекс програмних апаратних засобів, призначений для збирання, зберігання, аналізу та графічної візуалізації географічних даних і пов"язаної з ними інформації.
954246
  Симбірьов Д. Перспективи використання деривативів у відновлюваній енергетиці в Україні / Д. Симбірьов, О. Франчук // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 27/28). – С. 44-45
954247
  Кожуріна М.С. Перспективи використання долинних комплексів південно-східної частини Карпат у рекреаційних цілях / М.С. Кожуріна, М.С. Лукасевич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 21-28 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
954248
  Красуля А.В. Перспективи використання досвіду фандрейзингової діяльності державних університетів США у вищій освіті України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 17-26. – ISSN 2312-5993
954249
  Лавренчук В.А. Перспективи використання енергоефективних технологій в агросекторі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 2, січень. – С.32-36. – ISSN 2306-6792
954250
  Кичко І. Перспективи використання інвестиційної політики держави як інструменту структурної перебудови економіки / І. Кичко, А. Холодницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено концептуальні підходи до здійснення інвестиційної політики в умовах структурної перебудови економіки України. Проаналізовано зміни структурного співвідношення галузей економічної діяльності, тенденції розвитку інвестиційних процесів, ...
954251
  Мєдвєдкова Н. Перспективи використання іноземного досвіду податкового стимулювання інвестиційної діяльності // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 328-332. – ISSN 0201-758Х
954252
  Шлійко А.В. Перспективи використання інформаційних технологій у лісових і лісоаграрних екосистемах : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 301-306. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
954253
  Чорна Л.О. Перспективи використання кластерних технологій у вінницькому регіоні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 28-29 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
954254
  Семеняка В.В. Перспективи використання космічних технологій у сфері національної безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 223-228. – ISSN 2219-5521
954255
  Балагура О. Перспективи використання культурної спадщини Михайла Брайчевського в сучасних загальноосвітніх закладах // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Н.-д. ін-т українознавства ; голов. ред. П. Кононенко ; редкол.: Багров М.В., Баран В.Д., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 4. – С. 143-146
954256
  Стадницький Ю. Перспективи використання маркетингу для поліпшення соціально-економічної ситуації в регіоні / Ю. Стадницький, О. Товкан // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 151-159. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1562-0905
954257
  Кучко О.Є. Перспективи використання методу формування вибірки webRDS для дослідження інтернет-спільнот // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
954258
  Король А.В. Перспективи використання мобільного навчання у ВНЗ України з європейським рівнем викладання / А.В. Король, Т.А. Кравцова, О.М. Муравйова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Подано визначення терміна "мобільне навчання". Проаналізовано переваги та недоліки цього виду навчання, можливості та особливості впровадження мобільного навчання у вищих навчальних закладах. Визначено ключові моменти використання мобільних пристроїв у ...
954259
  Безносюк А. Перспективи використання нових інформаційних технологій у діяльності навчальних закладів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 33-40. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано проблему впровадження нових інформаційних технологій у діяльність навчальних закладів, що створює прорив у методології, організації та практичній реалізації навчального процесу під час вивчення різних дисциплін на всіх рівнях ...
954260
  Потопальський А. Перспективи використання оригінальної технології прискореної селекції для отримання нових форм лікарських, декоративних та сільськогосподарських рослин / А. Потопальський, Л. Юркевич, В. Кацан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 134-136. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  За допомогою оригінальної технології використання препаратів екзогенних ДНК отримано нові форми лікарських рослин з підвищеним адаптаційним потенціалом та з підвищеною продуктивністю щодо біологічно активних речовин: новий сорт ехінацеї пурпурової ...
954261
  Березкіна В.І. Перспективи використання очитків в озелененні / В.І. Березкіна, Г.С. Куковиця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наводяться відомості про колекцію очитків Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, їх біологічні особливості та культуру. Виділені види перспективні для озеленення та закріплення порушених земель, схилів, сипучих субстратів.
954262
  Тарасова В.В. Перспективи використання польового підходу у зіставному дослідженні лексико-семантичних систем мов (на матеріалі ЛСП "Засоби пересування" в англійській, німецькій, російській та українській мовах) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 323-330. – Бібліогр.: 24 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
954263
  Тяжкороб І.В. Перспективи використання потенціалу малого підприємництва регіону // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 39-40
954264
  Лютак О.М. Перспективи використання потенціалу фондового ринку для забезпечення фінансування реалізації транскордонних туристичних проектів регіону / О.М. Лютак, Л.В. Савош, О.В. Баула // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 221-228 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
954265
  Щербак Андрій Вікторович Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 83-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливості створення на українських підприємствах систем рейтингового оцінювання інвестицій.
954266
  Задорожний Ю. Перспективи використання римського права у цивільному законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 149-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
954267
  Задорожний Ю. Перспективи використання римського права у цивільному законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 149-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
954268
  Лобода Дмитро Леонідович Перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України / Лобода Дмитро Леонідович, Черкашина Катерина Федорівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 200-208. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України, проаналізовано механізм, бізнес-процеси та ризики сек"юритизації, також зроблено прогнозну оцінку результатів сек"юритизації на прикладі одного з банків України.
954269
  Лобода Д.Л. Перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України / Д.Л. Лобода, К.Ф. Черкашина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 200-208. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України, проаналізовано механізм, бізнес-процеси та ризики сек"юритизації, також зроблено прогнозну оцінку результатів сек"юритизації на прикладі одного з банків України.
954270
  Федічев В.М. Перспективи використання сил і засобів військової культури в інтересах підвищення бойової готовності Збройних Сил України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 40-45
954271
  Кривуцький В.В. Перспективи використання системи франшизи у державному регулюванні природних монополій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 299-308. – ISSN 0321-0499
954272
  Спіцин Є. Перспективи використання словникової технології навчання в освітньому просторі вищої школи / Є. Спіцин, В. Кирикилиця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 70-76. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему застосування технології навчання з використанням словників для забезпечення ефективності навчання іноземних мов. Розкрито суть розробленої словникової технології навчання, у якій взаємопов"язані мета, функції, зміст, ...
954273
  Соколова О.І. Перспективи використання територій природо-заповідного фонду для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 112-116
954274
  Волошин О.І. Перспективи використання термоінструмента з дуговим електричним розрядом в процесі руйнування гірських порід / О.І. Волошин, І.Ю. Потапчук, О.В. Жевжик // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 131. – С. 33-43. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1607-4556
954275
  Деделюк К. Перспективи використання транзитної інфраструктури України в контескті споживання енергетичних ресурсів ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 135-141. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
954276
  Апарова О.В. Перспективи використання факторингу в Україні // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 2. – С. 67-71
954277
  Юдіна І.Ю. Перспективи використання шипшин в народному господарстві України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 93-94. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Подано наслідки вивчення біологічних особливостей перспективних для народного господарства України видів шипшин, інтродуковані з різних районів Середньої Азії.
954278
   Перспективи використання, збереження та відтворення агробіорізноманіття в Україні / В.П. Патика, В.А. Соломаха, Р.І. Бурда, А.Л. та ін. Бойко; Мін-во екології та природ. ресурсів України; Ред. В.П.Патика, В.А.Соломаха. – Київ : Хімджест, 2003. – 256с. – ISBN 966-96124-6-2
954279
  Будзяк В.М. Перспективи вилучення земельної ренти на землях несільськогосподарського призначення / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 9-17. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
954280
  Ченкова Н. Перспективи вирішення публічно-правових спорів за допомогою медіації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 259-268. – ISSN 1026-9932
954281
  Кормош С.М. Перспективи вирощування перцю солодкого типу паприки в умовах низинної агрокліматичної зони Закарпаття // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 154-155. – ISBN 978-966-924-274-7
954282
  Данилова Н.В. Перспективи виходу України на міжнародний ринок альтернативної енергетики // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 259-260. – ISBN 978-617-7069-02-6
954283
  Зеленько Анатолій Перспективи вищої освіти в Україні : (чому активне впровадження європейської системи в освіті України обертається покручем?) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 73-77. – ISSN 1682-2366
954284
   Перспективи вищої освіти у динаміці змін координат комунікативного простору / Л.Д. Тодоріко, В.І. Петренко, О.С. Шевченко, А.Д. Тодоріко, І.О. Сем"янів // Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ - інфекція : український науково-практичний журнал / Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; редкол.: Голубовська О.А., Гульчій О.П., Дзюблик І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (29). – С. 80-83. – ISSN 2220-5071


  Створення електронних ресурсних центрів є ефективним інструментом симуляційного навчання студентів, лікарів, об"єктивного оцінювання професійної компетентності, а також підгрунтям для управлінських рішень стосовно контролю за якістю надання та ...
954285
   Перспективи виявлення корінних джерел алмазів у межах Кухотсько-Більської площі / Ю.В. Гейко, І.В. Тараско, В.Л. Приходько, В.В. Дроздецький, Л.М. Шимків // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 10-20. – ISSN 1682-721Х
954286
  Непорожня Н. Перспективи відкриття кафедри україністики в Литві // Освіта в українському зарубіжжі: досвід становлення і перспективи : Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції 1-4 лист. 2000 р. / Ред.кол.:В.В.Скопенко,В.П.Гондюл та ін. – К. : Український Світ, 2001. – С. 199-205. – ISBN 966-7586-04-09
954287
  Бурковський О.П. Перспективи відновлення природних екосистем та приватного заповідання в разі впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 22-26 : фото. – Бібліогр.: 10 назв.
954288
  Коваль О.П. Перспективи впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку : монографія / [Олександр Коваль] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-236. – ISBN 978-966-554-169-1
954289
  Олійник Я.В. Перспективи впровадження і розвитку служби пробації в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 104-107
954290
  Лайко О. Перспективи впровадження концепції інвестиційно-орієнтованого оподаткування в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 4 (318). – С. 9-12. – ISSN 1810-3944
954291
  Зінченко Н.М. Перспективи впровадження проекту TEMPUS NP 22012-2002 "Покращання економіко-статистичної освіти в Україні" / Н.М. Зінченко, Д.С. Сільвестров, М.Й. Ядренко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються перспективи впровадження проекту TEMPUS NP 22012-2002 "Покращання економіко-статистичної освіти в Україні".
954292
   Перспективи впровадження сучасних інновацій в освітню діяльність університету / В.М. Запорожан, В.Й. Кресюн, О.П. Рогачевський, О.В. Чернецька // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 73-76. – ISSN 1681-2751
954293
  Жалдак Г.П. Перспективи впровадження та практика дотримання маркетингових стандартів в Україні та ЄС / Г.П. Жалдак, Л.М. Шульгіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 251-257. – ISSN 2222-4459
954294
  Власюк В. Перспективи впровадження фінансових важелів управління акціонерною власністю в сучасних умовах господарювання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 157-161. – ISSN 1818-5754
954295
  Михайленко В. Перспективи впровадження фіторемедіації для відновлення геоекосистеми Тульчинського полігону ТПВ / В. Михайленко, А. Шолохова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 68-72. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано шляхи міграції важких металів у складі фільтраційних вод із Тульчинського полігону твердих побутових відходів (ТПВ) із застосуванням системного геоекологічного аналізу, ландшафтно-геохімічного підходу та басейнового принципу охорони ...
954296
  Захарченко А.М. Перспективи врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту після мирної конференції в Аннаполісі 2007 р. // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 231-237.
954297
  Вонсович О.С. Перспективи врегулювання конфлікту в Сирії у контексті загострення російсько-американських відносин // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 66-71. – ISSN 2077-1800
954298
  Вишньов В.М. Перспективи встановлення ірано-ізраїльського ядерного стримування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 485-495
954299
  Нерсесян А. Перспективи встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 68-71
954300
  Тарасюк Б. Перспективи вступу України в ЄС і НАТО: організаційно - правові аспекти // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 6-9.
954301
  Габрилевич А.С. Перспективи вступу України в зону вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 49-56


  У статті розглядаються історія взаємовідносин України та Європейського Союзу, зокрема, проаналізовано низку позитивних та негативних наслідків підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі. Проаналізовано основні труднощі модернізації ...
954302
  Рижков М.М. Перспективи вступу України до Європейського Союзу на сучасному етапі / М.М. Рижков, Р. Коружинець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 29-31.
954303
  Липова Т.В. Перспективи вступу України до Світової Організації Торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 374-377
954304
  Білозір Л.М. Перспективи вступу України до системи ГАТТ/СОТ: сільськогосподарський аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 271-277.
954305
  Кучер Л.М. Перспективи вступу України до системи ГАТТ/СОТ: сільськогосподарський аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 213-219.
954306
  Кузьменко О.М. Перспективи втілення трансчасового інваріанту ідеї університету в умовах розгортання сучасних мегатенденцій цивілізаційного розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 165-167


  Втілення ідеї Університету у ії трансчасовому інваріанті вбачається можливим завдяки інституалізації структур громадянського суспільства як зовнішнього регулятиву, який актуалізує суспільну відповідальність університетів через політику звітності та ...
954307
  Діденко Ю.В. Перспективи входження академічних наукових видань до наукометричних баз даних / Ю.В. Діденко, М.В. Язвинська // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 61-67. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
954308
  Ліхоліт О.В. Перспективи входження України до європейського науково-технологічного простору / О.В. Ліхоліт, А.О. Ліхоліт // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 224-236


  Аналізуються тенденції і процеси формування загальноєвропейського наукового та інформаційного простору в умовах посилення глобалізації. Дана оцінка участі України у міжнародній науково-технологічній кооперації на сучасному етапі.
954309
  Бєлєйченко О.Г. Перспективи галузевої конкурентоспроможності національного господарства в умовах глобвлізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 62-68. – ISSN 1993-6788
954310
  Рєзнікова В.В. Перспективи гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні / В.В. Рєзнікова, О.С. Орлова // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 296-331. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено актуальним на сьогодні в Україні питанням гармонізації бухгалтерського обліку і фінансової звітності суб"єктів господарювання. Проаналізовано наявні серед науковців погляди та підходи щодо визначення поняття та форм гармонізації ...
954311
  Дьомін Ю. Перспективи гармонізації законодавства про адміністративну відповідальність за правопорушення, пов’язані з корупцією // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 54-59. – ISSN 2311-6676
954312
   Перспективи геонауки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Українські й білоруські вчені обговорили перспективні наукові розробки у сфері геонауки.
954313
  Резнікова О.О. Перспективи глобального розвитку у 2014 році: висновки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 169-174. – ISSN 2306-5664
954314
  Слісаренко І.Ю. Перспективи громадського мовлення в Україні у контексті суспільно-політичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-67. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Аналізуються відношення між владою і пресою в Україні з огляду на міжнародний досвід.
954315
  Шоріна Т.Г. Перспективи дегуманізації в контексті відповідальності історії та філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 56-58
954316
  Скороход Ю.С. Перспективи демократизації Арабського Сходу в оцінках західних політологів / Ю.С. Скороход, Л.І. Скороход // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 3-9


  The article analyzes the points of view of Western political scientists on the prospects for democratization of Arab states after the collapse of the bipolar system of international relations. Particular attention is paid to the problem of the "Middle ...
954317
  Ковальчук Д. Перспективи державного регулювання трансферу освітніх технологій вищих навчальниз закладів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 56-63. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
954318
  Бегма В.М. Перспективи державної політики експорту та імпорту озброєння і військової техніки / В.М. Бегма, Д.О. Філіп // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 15-19. – ISSN 2306-5664
954319
  Корсак Р.В. Перспективи диверсифікації українсько–чеських відносин (2015-2020 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 86-88. – ISSN 2076-1554
954320
  Лацик Г. Перспективи диверсифікації фінансового інструментарію на іпотечному ринку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 156-164. – ISSN 1818-5754
954321
  Матвієнко В.М. Перспективи диверсифікації шляхів постачання природного газу в Україну / В.М. Матвієнко, Н.М. Матвієнко, В.Л. Єрьоменко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 196-203


  Висвітлено основні тенденції, що склалися на газовому ринку України протягом останніх років. Визначено пріоритетні напрямки диверсифікації імпорту природного газу в Україну. Освещены основные тенденции, сложившиеся на газовом рынке Украины в последние ...
954322
  Грищук Н. Перспективи діяльності іпотечних банків в Україні (на досвіді ФРН) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 145-149. – Бібліогр.: на 18 пунктів. – ISSN 0132-1331
954323
  Стефанчук Р. Перспективи договірного регулювання особистих немайнових відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 185-191. – ISSN 1026-9932
954324
  Пунда О О. Перспективи договірного регулювання у сфері застосування репродуктивних методів здійснення права на материнство та батьківство // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.54-58
954325
  Сбродов О.О. Перспективи дослідження архіву В.М. Бейліса // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 19-22. – ISSN 1608-0599
954326
  Мартинюк А.П. Перспективи дослідження концептів у світлі інтегративної теорії мови // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 20-33
954327
  Кириченко М.С. Перспективи дослідження людської природи у філософії Д. Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
954328
  Корнєєв В.М. Перспективи дослідження медіаформату // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 33-36


  У статті розглядається проблема вивчення медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямкам її наукового вирішення. In the article is examined problem of study of medias of format, a scientific problem is formed, an ...
954329
  Корнєєв В.М. Перспективи дослідження медіаформату // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 21-24.


  Розглядається проблема вивчення медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямкам ії наукового вирішення. In the aticle the problem of study of media format is examined, the scientific problem is formed, the estimation ...
954330
  Куранова С.І. Перспективи дослідження публічної мовної особистості в аспекті жанрової та регістрової теорій // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5. – С. 42-54. – ISSN 0027-2833
954331
  Шевчук В.О. Перспективи дослідження специфіки державно-правового устрою Київської Русі в порівнянні з державно-правовим устроєм інших країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 106-110. – ISSN 1563-3349
954332
  Погоріла Н.О. Перспективи еволюції доктринальних засад США за президентства Д. Трампа // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 233-243. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
954333
  Химинець В.В. Перспективи еколого-економічного розвитку Карпатського регіону // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 23-29. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
954334
   Перспективи економіки України в умовах глобальної макроекономічної нестабільності : аналіт. доповідь / [Жаліло Я.А. та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : Фенікс, 2013. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-184-4
954335
  Харазішвілі Ю. Перспективи економічного зростання в 2003 і 2004 роках: реальність і можливість : проблеми макроекономіки / Ю. Харазішвілі, О. Заріцький, В. Заводник // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 59-67 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
954336
  Бурбела Т.М. Перспективи економічного розвитку промислового виробництва в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 237-243. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
954337
   Перспективи економічної співпраці Центральної і Східної Європи після кризи: новий вимір : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 39-49. – ISSN 1810-3944
954338
  Гудзинська Л. Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  У статті дана оцінка ризиків житлової іпотеки в умовах реформи податкової системи України. В статье дана оценка рисков жилищной ипотеки в условиях реформы налоговой системы Украины. In the article the estimation of risks of housing mortgage is given ...
954339
  Гудзинська Л. Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  У статті дана оцінка ризиків житлової іпотеки в умовах реформи податкової системи України. В статье дана оценка рисков жилищной ипотеки в условиях реформы налоговой системы Украины. In the article the estimation of risks of housing mortgage is given ...
954340
  Ющенко Н.Л. Перспективи забезпечення енергопостачання внаслідок переробки сміття в Україні // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 107-110. – ISBN 978-966-7496-99-9
954341
  Петрик О. Перспективи забезпечення цінової стабільності в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 6 (184 ). – С. 3-6
954342
  Романадзе Л. Перспективи законодавчого врегулювання медіації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 255-256. – ISBN 978-617-7069-15-6
954343
  Шемігон Т. Перспективи законодавчого регулювання вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 31-37


  Стаття присвячена вивченню підходів суб"єктів законодавчої ініціативи у регулюванні вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності. Визначено число офіційно зареєстрованих у Верховній Раді України проектів ...
954344
  Ляхутін Р. Перспективи закріплення функцій покарання в Кримінальному кодексі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.175-181. – ISSN 0132-1331
954345
  Сльозенок Н.М. Перспективи залучення банківських кредитів підприємствами торгівлі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 160-164. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
954346
  Костіна І.С. Перспективи залучення інвестицій з країн Близького Сходу в економіку України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 42-44
954347
  Клименко А.С. Перспективи залучення іноземних інвестицій на страховому ринку України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 366-367. – ISBN 978-966-188-219-4
954348
  Плинокос Д.Д. Перспективи залучення іноземних студентів для покращення трудового потенціалу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 198-201. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Досліджено зміни сучасного стану трудового потенціалу України та надано конкретні пропозиції щодо покращення трудового потенціалу країни за рахунок залучення до трудової діяльності іноземних громадян. We investigated the change of the current state of ...
954349
  Амеліна Н.К. Перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в Україну / Н.К. Амеліна, О.М. Тарануха // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 3-9. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті проаналізовано розміри залучення прямих іноземних інвестицій в Україну за останні роки. Прямі іноземні інвестиції розглядаються в якості економічної стратегії, що приймається для інвестування нового виду діяльності. Наведені сильні та слабкі ...
954350
  Безугла Вікторія Олександрівна Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України / Безугла Вікторія Олександрівна, Шаповал Людмила Петрівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 104-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто механізм реалізації Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об"єднаних Націй про зміну клімату в Україні. Здійснено спробу виявлення можливості залучення іноземних інвестицій та формування додаткових фінансових ресурсів в ...
954351
  Полешко А. Перспективи запровадження в Україні адміністративної юстиції (з міжнародної конференції) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С11-13. – ISSN 0132-1331
954352
  Омельчук В. Перспективи запровадження в Україні іпотечного кредитування та його роль у реалізації державної молодіжної житлової політики // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.40-48. – ISBN 966-7800-03-2
954353
  Скиба К.М. Перспективи запровадження досвіду університетів США в підготовці перекладачів в Україні // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики, Каф. теорії, практики та перекладу фр. мови ; [редкол.: О.Р. Валігура та ін.]. – Київ : Кафедра, 2014. – С. 240-242. – ISBN 978-966-2705-80-5
954354
  Коваль О.П. Перспективи запровадження загальнообов"язкового державного медичного страхування // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 77-82. – ISSN 2306-5664
954355
  Тищенко О. Перспективи запровадження загальнообов"язкової накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-23. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Аналізується правове регулювання функціонування загальнообов"язкової накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні. The legal regulation of the obligatory pension insurance system functioning in Ukraine is analyzed.
954356
  Зубачова І.С. Перспективи запровадження інституту суду присяжних в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 224-229. – ISSN 1563-3349
954357
  Піхоцький В.Ф. Перспективи запровадження й розвитку в Україні функції аудиту в управлінні державними фінансами // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 118-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2222-0712
954358
  Артем"єва Н.П. Перспективи запровадження медіації в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 263-272. – ISSN 2413-6433
954359
  Корюкалов М.В. Перспективи запровадження стандартів Європейського інструменту сусідства та партнерства у наданні технічної допомоги // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 14-17
954360
  Сорочишин М.В. Перспективи запровадження шведської моделі вирішення трудових спорів в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 101-106
954361
  Юн Г.Н. Перспективи застосування безпілотних літальних апаратів у сільському господарстві / Г.Н. Юн, М.С. Мазур // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (31). – С. 340-344. – ISSN 2075-0781


  "Проведено порівняльний аналіз ринку виробництва і експорту пшениці в провідних країнах світу, а також розглядаються перспективні напрямки підвищення врожайності зернових в сільському господарстві за допомогою безпілотних авіаційних комплексів".
954362
  Гаркушенко О.М. Перспективи застосування в Україні зворотного механізму нарахування зобов"язань з податку на додану вартість // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 81-91. – ISSN 2305-7645
954363
  Орлюк О.П. Перспективи застосування електронного цифрового підпису в операціях з цінними паперами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 124-128. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються перспективи застосування електронної форми цінних паперів та особливості впровадження електронного цифрового підпису. Аналізується чинне законодавство України у сфері обігу цінних паперів. Prospects of the application of electronic forms ...
954364
  Куваєва В.О. Перспективи застосування іт для вирішення проблем енергоефективності та енергозбереження / В.О. Куваєва, В.В. Клепатська // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 15-17. – ISBN 978-617-645-237-9
954365
  Нестерова М. Перспективи застосування когнітивних технологій у системі вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 16-20. – ISSN 2078-1016


  Сьогодення вимагає більш ефективної, динамічної системи підготовки спеціалістів для потреб нашого ризикогенного суспільства. Складність прийняття рішень, необхідність діяти швидко та ефективно в умовах тотальної невизначеності - все це потребує певної ...
954366
  Устименко В.А. Перспективи застосування математичних методів для здійснення оцінки ефективності управління об"єктами публічної власності в Україні / В.А. Устименко, І.В. Кременовська // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1, жовтень - грудень. – С. 80-88
954367
  Тимченко Перспективи застосування методів діатомового аналізу для моніторингу впливу гідрометеорологічних факторів на процеси осадконакопичення / Тимченко, Є. Насєдкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-10. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані сезонного вивчення асоціацій кременевих мікроводоростей у межах дослідницького Чорноморського океанографічного полігону. Проаналізовано результати дослідження та визначено перспективи застосування діатомового аналізу для моніторингу ...
954368
  Данилюк І. Перспективи застосування методу машинного навчання для моделювання мовної особистості // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 159-164. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
954369
   Перспективи застосування сейсмічних методів під час пошуків та розвідки нетрадиційних покладів вуглеводнів / С.А. Вижва, Г.Т. Продайвода, П.М. Кузьменко, А.П. Тищенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 104-105
954370
  Пархоменко В.- Перспективи застосування силіційумісних антипіренів для зниження горючості епоксидних композицій / В.- Пархоменко, О.І. Лавренюк, Б.М. Михалічко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 94-100 : схема. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2078-4643
954371
  Іванова О.А. Перспективи застосування системного моніторингу у дослідженнях літературно-мистецької періодики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 212-216


  У статті розглянуто особливості застосування системного моніторингу, згідно з потенціалом наукових методів, актуальних для дослідження сфери соціальних комунікацій, у питанні вивчення літературно мистецької журнальної періодики сучасної України. The ...
954372
  Коваленко Б.В. Перспективи застосування стандартів ISO 14000 в екологічному праві України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 335-339. – ISBN 978-966-7957-18-6
954373
  Чубєнко А. Перспективи застосування страхування для фінансового забезпечення цивільного захисту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 85-88
954374
  Кропочева Н. Перспективи застосування технологій краудсорсингу у формуванні галузевого реферативного ресурсу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 33-36. – ISSN 2076-9326


  Наведено приклади використання технологій краудсорсингу в біліотечній діяльності закордонних інформаційних закладів. Визначено етапи проведення краудсрсингового проекту, наголошено на потребі його реалізації на основі взаємодії з соціальними мереживими ...
954375
  Крицун К. Перспективи застосування фрактального аналізу на валютному ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-53. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті описано апробацію монофрактального аналізу для визначення показника Херста за методом Мандельброта на прикладі котирувань валютних курсів на фінансовому ринку України. Здійснено оцінку адекватності результатів отриманих внаслідок розрахунку ...
954376
  Савчук К.О. Перспективи захисту інтересів України в Міжнародному суді ООН у зв"язку з агресією з боку Російської Федерації / К.О. Савчук, О.І. Мельничук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 281-285. – ISSN 2219-5521
954377
  Ванзар О.М. Перспективи збагачення асортименту красивоквітучих деревних інтродуцентів Північної Буковини / О.М. Ванзар, Б.К. Термена, В.В. Ванзар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-54. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлено перспективи використання деяких видів рододендронів для збагачення асортименту декоративних кущів у Північній Буковині. Зроблено висновок про високу екологічну пластичність досліджуваних видів рододендронів.
954378
  Байрак О.М. Перспективи збереження біоти, ландшафтів і грунтів у регіональному ландшафтному парку "Лісостеповий чорнозем" / О.М. Байрак, В.В. Лукіша, В.М. Самородов // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 30-32. – Бібліогр.: 3 назв.
954379
  Куковиця Г.С. Перспективи збереження рідкісних та зникаючих видів природної флори України ex situ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На підставі багаторічних спостережень досліджено життєздатність та визначено перспективність інтродукції 79 видів флори України, які занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою ...
954380
  Машаро О. Перспективи змін тарифної політики при здійсненні обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-60. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У данії cтaттi на підставі аналізу розвитку тарифної політики з обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Украіні та законодавчих змін, сформульовані пропозиції щодо зміни базового страхового ...
954381
  Глівенко С.В. Перспективи змін у структурі української бізнес-еліти в результаті заміщення поколінь // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 55-61. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
954382
  Гавриленко А.В. Перспективи зовнішньоторгівельних відносин між Україною та КНР в агропромисловому секторі // Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 135-140. – ISSN 1729-7036
954383
  Шумська С.С. Перспективи зростання економіки України на фоні глобальних трендів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, липень - вересень. – C. 7-30. – ISSN 1605-7988
954384
  Запатрина И.В. Перспективи использования механизмов публично-частного партнерства для развития инфраструктуры в Украине // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 94-102. – ISSN 2072-9480


  Виконано оцінку потенціалу та проведено аналіз можливостей для розвитку публічно-приватного партнерства в Україні.
954385
  Фомін І.С. Перспективи і переваги реформування зовнішньоторговельної системи України на основі європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 90-91
954386
  Наумова М. Перспективи і проблеми розвитку соціального підприємництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті проведено якісний і кількісний SWOT-аналіз розвитку соціального підприємництва в Україні. Визначено та оцінено сильні і слабкі сторони, а також загрози і можливості розвитку соціального підприємництва в Україні. На підставі проведеного аналізу ...
954387
  Клименко Л. Перспективи і роль академічних консорціумів у процесах реформування вищої освіти в Україні / Л. Клименко, Ю. Кондратенко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 2 (71). – С. 45-55. – ISSN 1606-3732


  Стаття присвячена обговоренню проблем взаємозв"язку демократичних змін в освітній сфері для підвищення рівня кваліфікації, загальної культури та ерудиції фахівців з вищою освітою з ефективністю процесів державотворення в Україні. У ній аналізуються ...
954388
  Швед В.О. Перспективи ізраїльсько-арабських відносин у контексті сучасних трансформаційних процесів на Близькому Сході [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 43-47. – ISBN 978-966-171-651-2
954389
  Кирилюк Ю.В. Перспективи імплементації торговельної частини угоди про асоціацію України з ЄС // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 117-120. – ISBN 978-966-2188-73-8
954390
  Михайлов В. Перспективи інвестицій в мінерально-сировинний комплекс України / В. Михайлов, В. Курило Загнітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 47-51. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості і передумови залучення інвестицій у розвиток вітчизняної мінерально-сировинної бази (МСБ), як у родовища, які розробляються, для оновлення діючих фондів, відтворення їх запасів, так і для об"єктів на стадії геологорозвідувальних ...
954391
  Плішка Т.П. Перспективи інвестиційної діяльності в Україні в умовах європейської інтеграції // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 277-283. – ISSN 2078-9165
954392
  Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-36. – Бібліогр.: с. 26, 30. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано загальний стан інноваційно-технологічного розвитку промисловості України та фактори, що його спричинили. Визначено перспективи розвитку промисловості у світі за пріоритетними напрямами та розроблено сценарії технологічного розвитку ...
954393
  Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-36. – ISSN 0131-775Х
954394
  Головко С.Г. Перспективи інноваційного розвитку вітчизняної наукової та освітньої галузі у вимірах сучасного законодавства // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 42-49. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
954395
  Івлєва Л. Перспективи інноваційного розвитку освіти / Л. Івлєва, Є. Сідоріна, С. Карбовська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 49-58. – ISSN 1682-2366
954396
   Перспективи інноваційного розвитку України : Збірник наукових статей. – Київ : Альтерпрес, 2002. – 160с. – (Безпека економічних трансформацій ; Вип.21). – ISBN 966-542-094-1
954397
  Коваль Р.О. Перспективи інституційного розвитку фінансового ринку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 159-161
954398
  Димед В.В. Перспективи інтеграції бізнесу України до світової торговельної системи в умовах політики подвійних стандартів СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 27-32.
954399
  Журавель Г. Перспективи інтеграції вищої освіти у європейський і світовий освітній простір / Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 341-348. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
954400
  Стаканов Р.Д. Перспективи інтеграції України до ринку праці ЄС в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [39-40]
954401
  Кладкова О. Перспективи інтернаціоналізації юаня в процесі трансформацій світової валютної системи // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 68-71
954402
  Федоровський В.Д. Перспективи інтродукції видів родини Grossulariaceac dc. у степовій зоні Правобережжя України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 91-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлюються особливості систематики родини Grossulariaceac і підсумки інтродукції видів, родів, підродів в умовах степового клімату в Криворізькому ботанічному саду.
954403
  Грабар О.І. Перспективи інформаційно-комп"ютерних технологій в юриспруденції // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 27-28. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
954404
  Савич В.І. Перспективи іпотечного житлового кредитування в Україні : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 81-92. – Бібліогр.: 17 назв
954405
   Перспективи китайських банків з точки зору сумарних активів і власного капіталу : новини зарубіжної науки / Б. Актан, О. Масуд, КУрт-Гумус, Б. Бодур // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 347-354 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
954406
  Гура К.О. Перспективи кількісного аналізу параметра геомагнітного поля [Дельта]Т[нижній індекс альфа] / К.О. Гура, І П. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-54. – (Геологія ; Вип. 17)


  Розглянуто питання необхідності та можливості розробки чисельно-аналітичного апарату кількісного аналізу аномалій параметра геомагнітного поля [Дельта]Т[нижній індекс альфа]. Реалізація такої розробки дозволить витягнути з необробленого в більшості ...
954407
  Лук"янова Л. Перспективи компаративних досліджень // Педагогічна газета. – Київ, 2015. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 5


  Доктор педагогічних наук, директор ІПООД НАПН України Лариса Лук"янова про VI українсько-польський форум "Освіта для сучасності".
954408
  Єфремов Д.П. Перспективи конвергенції економіки країн ЄС та України в контексті сучасних теорій економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 63-64
954409
  Степаненко М.Ю. Перспективи конституційної реформи в Україні / М.Ю. Степаненко, Ю.А. Ніколаєнко // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 366-369. – ISSN 2413-6433
954410
  Андрєєва О. Перспективи конструктивістської парадигми націєтворення в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 322-329. – ISBN 978-966-02-5322-3
954411
   Перспективи координаційної хімії гетерополіядерних комплексів / В.В. Скопенко, К.В. Домасевич, В.М. Кокозей, І.О. Фрицький // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2004. – Т. 70, № 11/12. – С. 3-23. – ISSN 0041-6045
954412
  Керея О.С. Перспективи легалізації мережевої зайнятості в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 230-235. – ISSN 2222-4459
954413
  Федоренко В.Л. Перспективи легітимації інституту лобіювання в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 50-62
954414
  Гармаш О.Л. Перспективи лінгвокогнітивного аналізу явища морфологізації лексем в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 134-138
954415
  Власюк О. Перспективи людського розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
954416
  Демичева А.В. Перспективи міських досліджень: можливі напрямки та практика проведення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 149-156. – ISSN 2077-1800
954417
  Шубравська О.В. Перспективи модернізації аграрного сектору України / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 64-76. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
954418
  Савченко О. Перспективи модернізації системи освіти України в умовах Болонського процесу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 115-117
954419
  Іванкова-Стецюк Перспективи модифікації дисциплінарного статусу соціології релігії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 139-149. – ISSN 1563-3713
954420
  Резнікова Н. Перспективи мультиполярної валютної системи в умовах ребалансування світової економіки / Н. Резнікова, М. Відякіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 74-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються перспективи функціонування міжнародної валютної системи в умовах багатополярності. У ролі потенційних центрів сили, поряд із США, розглядаються країни Єврозони та БРІК. Досліджуються дисбаланси, які можуть спіткати розвиток багатополярної ...
954421
  Лисенко О.А. Перспективи нарощування сировинної бази Кременчуцького залізорудного району / О.А. Лисенко, С.В. Ширшов, В.М. Івкін // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 9-26 : рис., фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-3591
954422
  Степанов В.В. Перспективи нарощування українського експорту транспортних послуг // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-17
954423
  Товт Ірина Перспективи насичення інформаційного ринку в Україні у контексті науково-технічного прогресу і розвитку ринкових відносин // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті комплексно висвітлено питання сучасних проблем і можливостей подальшого розвитку та удосконалення вже існуючих і створення якісно нових інформаційних закладів на території нашої держави. Детально проаналізовані основні слабкості головних ...
954424
  Скиба Ю. Перспективи наукових досліджень в умовах автономії університету // Університетська автономія: міф чи реальність? : матеріали "Круглого столу" тижневика "Освіта" (16 берез. 2016 р. - 3 трав. 2017 р.) / Ін-т вищ. освіти НАПН України, Харків. гуманітар. ун-т "Нар. укр. акад.", Ред. Всеукр. громад.-політ. тижневика "Освіта" ; [упоряд.: К.В. Астахова, О.С. Коноваленко]. – Харків : Видавництво НУА, 2017. – С. 12-14
954425
  Виговська О.А. Перспективи нафтогазовидобутку України : геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-38 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Проаналізовані дані про потреби України в нафті та забезпеченні її нафтою як із вивчених родовищ, так і з нових (маловивчених) нафтогазоносних районів. Розглянуто як перспективні райони нафтовидобутку - шельф Чорного моря й Азовське море, а також зона ...
954426
  Дудніков М. Перспективи нафтогазоносності Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто перспективи нафтогазоносності південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини. Не дивлячись на те, що в межах даної території геологорозвідувальні роботи проводились починаючи з 30-х років минулого століття, вона досить ...
954427
  Мінгазутдінова Г. Перспективи незалежності Косово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 100-102.
954428
  Галака С.П. Перспективи нового договору щодо європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 40-47
954429
  Корсак Ю.К. Перспективи ноофілософії і виховання молоді // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2012. – Вип. 1, А. – С. 120-129. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
954430
  Дзюблюк О. Перспективи оптимізації процентної політики комерційних банків в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 7-18. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
954431
  Остафійчук Л.А. Перспективи оптимізації суб"єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 266-269. – ISBN 978-617-7096-97-8
954432
   Перспективи освітніх вимірювань / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 24 грудня (№ 50). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Директор Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Карандій у своєму виступі презентував перспективи освітніх вимірювань в Україні на наступні роки. Зокрема йшлося про напрацювання експертного колективу, який працює на УЦОЯО.
954433
  Капируля М. Перспективи отримання і використання ядерної зброї терористичними організаціями в постбіполярній системі МВ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 31-34
954434
  Маріуц І.О. Перспективи педагогічної освіти в Румунії // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 49-50
954435
  Носальчук В. Перспективи перетлумачення свободи пересування з ринкової орієнтованості до "гуманітарної" // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 127-130
954436
  Циган Р.м. Перспективи переходу України до міжнародних стандартів фінансової звітності / Р.м. Циган, І.в. Кашуба // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 145-148. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
954437
   Перспективи південно-східної бортової частини Дніпровсько-Донецької западини на вільний газ та метан вугільних родовищ / М.І. Євдощук, Е.А. Ставицький, В.П. Стрижак, С.Г. Вакарчук, І.В. Недосєкова, В.П. Клочко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 2. – С. 7-16 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
954438
  Жиляєва Н.М. Перспективи підвищення конкурентноспроможності економіки України: галузеві і регіональні пріоритети : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 51-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
954439
  Заіка А. Перспективи підвищення привабливості фондового ринку України для іноземних портфельних інвесторів // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 40-41
954440
   Перспективи підготовки керівних медичних кадрів для забезпечення діяльності громадської охорони здоров"я / В.М. Лехан, Л.В. Крячкова, Е.В. Борвінко, В.І. Колесник // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 323-327. – ISSN 2077-4214
954441
  Свірко С.В. Перспективи підготовки магістрів з бухгалтерського обліку та контролю в секторі загального державного управління в контексті оновленого законодавства про вищу освіту // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 266-286. – ISSN 2310-9734
954442
  В"яткін Ю.О. Перспективи підготовки офіцерських кадрів і контексті стандартів НАТО / Ю.О. В"яткін, А.Т. Ніколаєв, М.В. Мацик // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 79
954443
  Енглезі І.П. Перспективи підприємницької діяльності вищих навчальних закладів України в умовах євроінтеграції освітнього простору / І.П. Енглезі, С.В. Смерічевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 60-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута організаційно-економічна природа ведення підприємницької діяльності в системі вищої освіти України, дано визначення підприємницької діяльності ВНЗ, з урахуванням досвіду ведення підприємницької діяльності іноземними закладами освіти ...
954444
  Зелінський А. Перспективи подальшого розвитку кримінології // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.107-109. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
954445
  Поліщук В.Г. Перспективи податкового стимулювання сталого розвитку регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 59-61
954446
  Дробязко А.О. Перспективи подолання рентної моделі економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (273). – С. 45-62 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2305-7645
954447
  Федуняк С.Г. Перспективи позаблоковості України у контексті сучасних тенденцій у сфері безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 32-36


  Проаналізовано особливості проведення Україною політики позаблоковості у контексті сучасних процесів у сфері міжнародної безпеки. Констатується, що вказана політика являється швидше тактичним інструментом, ніж стратегічною ціллю. Визначено умови, за ...
954448
  Андрейченко А.В. Перспективи покращення інвестиційного клімату України за рахунок раціонального поводження з відходами // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 186-188. – ISBN 978-966-927-199-0
954449
  Нікітіна Ф.О. Перспективи порівняльно-історичного мовознавства в ХХІ столітті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 237-240


  Статтю присвячено історії формування та становлення порівняльно-історичного мовознавства, а також окресленню можливих шляхів його розвитку у ХХІ ст. The article is devoted to the history of comparative linguistics` formation and possible ways of its ...
954450
  Ковіня М. Перспективи посилення бортьби з піратством у мережі Інтернет шляхом вдосконалення законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С. 7-14. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1608-6422
954451
  Олійник О.О. Перспективи поширення корпоративної соціальної відповідальності в систему державних закупівель // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 54. – С. 231-243
954452
   Перспективи пошуків родовищ нафти та газу в Дніпровсько-Донецькій западині. – Львів, 1972. – 100с.
954453
  Марущак А. Перспективи правового регулювання діяльності регулярних друкованих ЗМІ в Україні у контексті доступу громадян до інформації // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С.52-55.
954454
  Блозва Л.М. Перспективи преображення людини в епоху прогресу індустрії високих технологій // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 80-82
954455
  Школик А. Перспективи прийняття нового законодавства про адміністративну процедуру // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 104-105
954456
  Романенко І.О. Перспективи провадження дистанційного навчання в систему бойової підготовки Збройних Сил України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-46.
954457
   Перспективи промислової вугленосності глибоких горизонтів Львівсько-Волинського кам"яновугільного басейну Стаття 3. Петрографічний склад, якість, запаси вугілля / І. Костик, М. Матрофайло, М. Король, В. Шульга // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 40-63 : табл., схема. – Бібліогр.: с. 59-62. – ISSN 0869-0774
954458
  Балаклицький М. Перспективи протистанської журналістики України // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 122-132


  У статті досліджується досвід персональної і групової етики протестанських журналістів, що спирається на релігійні переконання та є підгрунтям професійної й громадської діяльності.
954459
  Мацько Любов Перспективи профільного навчання: програмні засади / Мацько Любов, Семеног Олена // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-9. – Бібліогр.: с. 4-5, 7, 9. – ISSN 0130-5263
954460
  Єрмоленко Д. Перспективи ратифікації Лісабонської угоди для ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 412-417
954461
  Сазонець І.Л. Перспективи реалізації інвестиційного проекту з метою розвитку вугільної галузі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 131-138 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
954462
  Онищенко О.А. Перспективи реалізації прав людини: міжнародний досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 119-125. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
954463
  Гнатишин-Дзіковська Перспективи реалізації стабілізаційної функції держави в умовах європейської економічної інтеграції // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 15-27. – ISSN 1818-5754
954464
  Таран С.В. Перспективи регіоналізму у оцінках українських та закордонних політиків // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 386-396
954465
  Харламова Г. Перспективи регіональної економічної інтеграції України / Г. Харламова, О. Галіта // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 92-102 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
954466
  Дегтеренко А. Перспективи реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим шляхом забезпечення прав і свобод громадян України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 356-362. – ISSN 2076-1554
954467
  Буткевич О.В. Перспективи реформ у сфері реституції культурних цінностей: практика Великобританії / О.В. Буткевич, К.І. Бусол // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 23-28


  У статті розглядаються основні підходи до міжнародно-правового за- хисту культурних цінностей, які склались у рамках двох шкіл: школи власності та культурної школи. На прикладі національної практики Великобританії, зокрема діяльності Консультативного ...
954468
  Сидоренко О.М. Перспективи реформування медичної освіти в Україні в умовах проведення АТО / О.М. Сидоренко, А.П. Мельничук // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. м-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4/1 (41). – С. 262. – ISSN 2077-6594
954469
  Буряк П.Ю. Перспективи реформування місцевих податків в Україні / П.Ю. Буряк, Н.В. Савчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 180-186. – ISSN 1562-0905
954470
  Ступаченко Д. Перспективи реформування національної судової системи в концепції європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
954471
  Гречко А.В. Перспективи реформування податкової системи України в умовах євроінтеграції // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 60-70. – ISSN 2222-0712
954472
  Болдир С.В. Перспективи реформування системи охорони державної таємниці та службової інформації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 79-85
954473
  Серетний Т.І. Перспективи реформування функцій прокуратури України // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 6-10
954474
  Голинський Ю.О. Перспективи розвитку " електронного" державного казначейства в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 15-17. – Бібліогр.: 5 назв
954475
  Кириченко М.М. Перспективи розвитку "private banking" в Україні : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 38-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
954476
  Гурова Д.Д. Перспективи розвитку авіаційного туризму в україні / Д.Д. Гурова, О.В. Шевченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 114-124
954477
  Суаіханов Б.К. Перспективи розвитку агропромислового комплексу в умовах членства України в СОТ та формування зони вільної торгівлі з ЄС // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 138-144
954478
  Скляров О. Перспективи розвитку альтернативної енергетики у Херсонській області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 69-74. – ISSN 2413-7154


  Однією з найбільш актуальних проблем незалежної України є енергетична безпека держави та раціональне й ефективне використання отриманої енергії. На сьогодні, Україна є енергозалежною державою, яка має проблеми із газопостачанням і екологічним станом, ...
954479
  Петренко І.І. Перспективи розвитку аналітичних центрів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 250-252
954480
  Срібна К.А. Перспективи розвитку банків в Україні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 67-69
954481
  Карбовник А.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.110-114
954482
  Вайзер Д.І. Перспективи розвитку банківського сектору України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 180-181. – ISBN 978-617-7069-02-6
954483
  Смусь С. Перспективи розвитку бібліотек науково-дослідних установ НАН України у цифровому середовищі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 38-42. – ISSN 1029-7200
954484
  Гелетуха Г.Г. Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, О.В. Трибой // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 97-105. – ISSN 2306-5664
954485
  Садура О. Перспективи розвитку біржового ф"ючерсного ринку в аграрній сфері економіки / О. Садура, М. Богач // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 58-62. – ISSN 2313-3627
954486
  Задорожна А.В. Перспективи розвитку біткоїнів у світі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 17-20. – ISSN 2409-1944
954487
  Яструбський М. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 40-43. – ISSN 1993-0259
954488
  Гнатенко І.В. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку у бюджетних установах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.424-426. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
954489
  Поліщук І.М. Перспективи розвитку валютного ринку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 174-175
954490
  Левицька О. Перспективи розвитку велосипедного транспорту міста Івано-Франківськ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 82-85. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан та перспективи розвитку велосипедного транспорту на прикладі міста Івано-Франківська. Визначено місце велосипедного транспорту у транспортних концепціях міста та його роль у міському плануванні в цілому. Здійснено SWOT-аналіз мобільної ...
954491
  Леось О.Ю. Перспективи розвитку венчурного інвестування підприємств України, досвід інших країн / О.Ю. Леось, П.О. Левашов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 2, січень. – С. 68-71. – ISSN 2306-6814
954492
  Шуліка Б. Перспективи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 73-77 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
954493
  Бей Н. Перспективи розвитку виробництва легкових автомобілів в Україні на початку XXI ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 37. – С. 138-143. – ISSN 2522-4611
954494
  Гондюл В.П. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції "Наукові засади реформування вищої освіти в Україні
954495
  Півняк Г. Перспективи розвитку вищої технічної освіти в контексті євроінтеграції // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.64-67
954496
  Фанін І.С. Перспективи розвитку військово-технічного співробітництва України з новими членами НАТО з числа країн Центральної та Східної Європи на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 620-626. – ISSN 1563-3349
954497
  Прядко О.С. Перспективи розвитку вільних економічних зон в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 292-300


  Питання вільних економічних зон на сьогоднішній день дуже актуальне і для вітчизняних економістів через постійні суперечки, що точаться навколо ВЕЗ як одного із шляхів, нещодавно обраних державою для вирішення довгої низки економічних ...
954498
  Хлістунова Н.В. Перспективи розвитку вітчизняних підприємств сфери побутового обслуговування населення на прикладі ринку автосервісу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 82-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
954499
  Алимов О. Перспективи розвитку вітчизняного підприємництва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 92-93. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
954500
  Татенко В. Перспективи розвитку вітчизняної психології: іспит на суб"єктивність // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.5-16
954501
  Павленко А.М. Перспективи розвитку ВМС України з урахуванням економічних можливостей держави і воєнно - політичної обстановки у Чорноморському регіоні // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.147-155
954502
  Мазаракі А. Перспективи розвитку внутрішньої торгівлі в Україні: критичний погляд / А. Мазаракі, інш. та // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-29
954503
  Ладиченко К.І. Перспективи розвитку готельних консорціумуів за умов глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-59.
954504
  Логачова В. Перспективи розвитку громадського контролю за виборами і референдумами в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 43-47
954505
  Брікмен Т.О. Перспективи розвитку державно-приватного партнерства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 2 (10). – С. 12-20. – ISSN 2221-8440
954506
  Паєнтко Т.В. Перспективи розвитку державної підтримки інноваційної діяльності / Т.В. Паєнтко, М.М. Гайдич // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 31-39. – ISSN 2312-4903
954507
  Дмитрук О.Ю. Перспективи розвитку ділового туризму / О.Ю. Дмитрук, С.І. Уліганець, О.Г. Стригун // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 117-122
954508
  Лавренчук В. Перспективи розвитку довгострокового іпотечного кредитування в Україні і контексті зарубіжного досвіду // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.50-51. – ISBN 966-7825-54-Х
954509
  Петрова І.В. Перспективи розвитку дозвілля як соціально-культурного явища // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 81-88
954510
  Гавриленко Н.О. Перспективи розвитку екологічного просвітництва на основі дендропарку "Асканія-Нова" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 37-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено обсяги і характерні риси екскурсійної та екологічно-просвітницької роботи з населенням регіону та школярами на базі Біосферного заповідника "Асканія-Нова".
954511
  Шульга В.П. Перспективи розвитку екологічного туризму в приміський зоні м.Суми та Сумського району : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 281-285. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
954512
  Анісімова Г.В. Перспективи розвитку еколого-правової доктрини за конституційною реформою в Україні // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 276-280. – ISBN 978-966-7957-18-6
954513
  Лозова Г.М. Перспективи розвитку економіки спільного споживання та особливості її регулювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 284-291


  У статті розкрито становлення та розвиток економіки спільного споживання як нової бізнес-моделі на основі аналізу міжнародного досвіду та практики державного регулювання у провідних західних країнах світу. Визначено теоретичні аспекти даного поняття та ...
954514
  Афендікова Н.О. Перспективи розвитку економіки України в контексті економічної глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 6-8. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
954515
  Геєць В.М. Перспективи розвитку економіки України та можливий вплив на нього інноваційних факторів // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-27. – ISSN 0374-3896
954516
  Сібекіна А.Ю. Перспективи розвитку економічної співпраці України з ЄС в умовах вільної торгівлі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 97-104. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
954517
  Меджибовська Н. Перспективи розвитку електронного бізнесу в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 36-41. – ISSN 0131-775Х
954518
  Скорук О.П. Перспективи розвитку енергетичної політики // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 29-32. – ISSN 2221-1055
954519
  Євтушевська О. Перспективи розвитку етичного споживання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено універсальні принципи етичного споживання. Визначено п"ять основних принципів: принцип дбайливого ставлення до довкілля, принцип дотримання прав людини, принцип гуманного ставлення до тварин, принцип підтримки вітчизняного товаровиробника, ...
954520
  Антонюк Н. Перспективи розвитку європейського туризму на 2014 - 2020 рр. / Н. Антонюк, О. Краєвська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 133-141. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
954521
  Шинкаренко Т.І. Перспективи розвитку єврорегіонів за участью України в контексті розширення ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 18-22.
954522
  Терещенко О. Перспективи розвитку зайнятості в Україні за адаптації структури економіки до членства в СОТ // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-24. – Бібліогр.: с. 21-22
954523
  Шикеринець В.В. Перспективи розвитку замкового туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 92-96. – (Державне управління ; № 3 (39)). – ISSN 1813-3401
954524
  Хряпінський П. Перспективи розвитку заохочувальних норм особливої частини кримінального законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
954525
  Мажаренко К.П. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на міжнародних ринках // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 223-227. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
954526
  Сімакова Т.Г. Перспективи розвитку інвестиційних фондів в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 131-133
954527
  Воляник Г. Перспективи розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / Г. Воляник, С. Шутка // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 82-90. – (Економічні науки ; Вип. 4)
954528
   Перспективи розвитку індустрії банківських платіжних карток в Україні / І.І. Біломістна, Карасьова, 3.М., Д.І. Борисенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 81-83
954529
  Солов"янчик А.В. Перспективи розвитку індустрії туризму та її конкурентоспроможність // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 515-525


  У статті досліджується сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму, розглянуто основні туристичні потоки, як у світі, так і в Україні за останні роки, проаналізовано вплив туризму на ВВП, виділено основні проблеми розвитку туризму та ...
954530
  Загарій В.К. Перспективи розвитку інноваційної діяльності на підприємствах легкої промисловості Хмельницької області / В.К. Загарій, Т.Г. Ковальчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 36-39
954531
  Смирнов М. Перспективи розвитку інституту взаємної правової допомоги в кримінальних справах // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.99-102. – ISSN 0132-1331
954532
  Ізарова І. Перспективи розвитку інституту наказного провадження у цивільному процесі України / І. Ізарова, А. Ковтун // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 153-162. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено питанням розвитку і реформування наказного провадження цивільного судочинства з огляду на європейський досвід регулювання судового розгляду безспірних вимог. Проаналізовано запроваджене у Цивільному процесуальному кодексі України 2004 ...
954533
  Хотинська-Нор Перспективи розвитку інституту окремої думки судді у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 32-36
954534
  Люта Л.П. Перспективи розвитку інституту спорту в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-94. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано роль соціології в розвитку нової теорії спорту. Основною ціллю нової теорії є наукове обґрунтування шляхів, засобів і методів реалізації у спорті і за допомогою спорту гуманістичних принципів та ідеалів.
954535
  Сазонов В.В. Перспективи розвитку інституту ТОВ з огляду на законопроект "Про товариства з обмеженою відповідальністю" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 331-334
954536
  Пасічник Т.О. Перспективи розвитку інтегрованих корпоративних структур : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 123-131 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
954537
  Дебич М. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: європейський вимір для України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 33-42. – ISSN 1682-2366
954538
  Іщенко Ю.В. Перспективи розвитку інформаційного забезпечення правоохоронних органів україни та Великої Британії / Ю.В. Іщенко, О.І. Грищенко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 188-197.
954539
  Сащук Г.М. Перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 251-262
954540
  Свинарчук Є.Г. Перспективи розвитку інформаційного суспільства держав Латинської Америки / Є.Г. Свинарчук, Є.Є. Свинарчук // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 41-42
954541
  Матюшенко І.Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем = Prospects of development of converging technologies in countries of the world and Ukraine for solving global problems : монографія / І.Ю. Матюшенко. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – 445, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8177-79-8
954542
  Терещенко Г.М. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 87-94
954543
  Наум А.А. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні на основі польського досвіду // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 138-142. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  У статті розглядається досвід функціонування кредитних спілок у Польщі. Зосереджено увагу на правових, історичних, корпоративних, економічних і соціальних аспектах розвитку кредитних спілок в Україні. Запропоновано напрями адаптації зарубіжної практики ...
954544
   Перспективи розвитку культури конопель на болоті. – К, 1930. – 31с.
954545
  Бондарук І.Т. Перспективи розвитку курортного господарства південно-східної частини Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 127-134. – Бібліогр.: 2 назви
954546
  Борисова О.В. Перспективи розвитку літературного та релігійного туризму на Гадяччині // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 191-200
954547
  Кушнір О.К. Перспективи розвитку малого підприємництва в Україні // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 6-8
954548
  Пшик Б. Перспективи розвитку маржинальної торгівлі цінними паперами в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 46-50
954549
  Ситницький М. Перспективи розвитку машинобудівного копплексу України // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 31-34


  Досліджено основні проблеми, що гальмують розвиток машинобудівного комплексу в Україні та визначено пріоритетні напрями, на які першочергово має посилити свій регулятивний вплив держава, з метою (запобігання, уникнення чи збереження ...
954550
  Ромусік Я. Перспективи розвитку машинобудування України на тлі світових тенденцій : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 22-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
954551
  Гусейнова Р. Перспективи розвитку медіації в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 194-195
954552
  Дербеньова Я.В. Перспективи розвитку металургійної галузі України в умовах глобалізації світогосподарських процесів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 260-262. – ISBN 978-617-7069-02-6
954553
  Цуприк Л.М. Перспективи розвитку міжнародних фінансових центрів в країнах БРІКС // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 257-263. – ISSN 1811-9824


  У статті розглянуто найбільші фінансові центри в країнах БРІКС і проведено порівняльний аналіз макроекономічних чинників, що впливають на їх конкурентоспроможність на світовому та регіональних фінансових ринках розвинених країн Європи, США, Японії та ...
954554
  Анцелевич Г.О. Перспективи розвитку міжнародного морського права // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 115-118
954555
  Філонич О.М. Перспективи розвитку міжнародної діяльності бюджетних установ у сфері вищої освіти // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 2 (45), квітень. – С. 49-56. – ISSN 2218-1199


  Значну увагу приділено міжнародній діяльності як одному із пріоритетних напрямів розвитку ВНЗ, спрямованому на інтеграцію бюджетних установ до європейського та світового освітньо-наукового простору.
954556
  Михайлов В.А. Перспективи розвитку мінерально-сировинної бази бентонів України : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, О.А. Андреєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 15-18 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наведено основні геолого-економічні відомості щодо бентонітової сировини та її ролі у світовому виробництві. Дається стисла характеристика сировинної бази бентонітів України, звертається увага на нещодавно відкрите Кіштинське родовище у Закарпатті.
954557
  Довбня К.В. Перспективи розвитку мови гінді за межами Індії в умовах глобалізації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 30-36


  Розглядаються різні точки зору на роль мови гінді в сучасному світі. Аналізуються прогнози, що стосуються глобального розвитку мови гінді. Рассматриваются разные точки зрения на роль языка хинди в современном мире. Анализируются прогнозы, которые ...
954558
  Парій Л.В. Перспективи розвитку молокопереробної галузі України в контексті виходу на зовнішні ринки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 224-231
954559
  Гурська І.С. Перспективи розвитку молочної галузі в Тернопільській області / І.С. Гурська, І.О. Федуняк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 3-7 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
954560
  Дехтяренко С.Г. Перспективи розвитку моніторингу якості освіти з природничо-наукових дисциплін / С.Г. Дехтяренко, І.О. Савіч // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 11-16. – (Педагогічні науки ; № 1 (26))
954561
  Ємець А.В. Перспективи розвитку морського пляжного туризму у Миколаївській області / А.В. Ємець, Н.В. Добровольська // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 206-208. – ISBN 978-966-285-361-2
954562
  Краснопера Т.В. Перспективи розвитку навичок іншомовного аудіювання у студентів вищих навчальних закладів // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 10-14. – ISBN 978-966-330-237-9
954563
  Єрмаков С.С. Перспективи розвитку навчальної дисципліни "фізичне виховання" у вищих навчальних закладах України / С.С. Єрмаков, І.В. Кривенцова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 117-124. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У роботі проаналізовано сучасний стан фізичного виховання у вищих навчальних закладах.
954564
  Шоломій Ю.М. Перспективи розвитку народного господарства в зоні Каховського гідробудівництва. / Ю.М. Шоломій. – К., 1952. – 35с.
954565
   Перспективи розвитку народного господарства на п"ятирічці (1926/27-1930/31). – Умань, 1957. – 55с.
954566
  Козак Л.С. Перспективи розвитку наукового потенціалу національної економіки в контексті європейського вибору / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 174-189. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
954567
  Кашинцева О.Ю. Перспективи розвитку національного законодавства у сфері телекомунікацій // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С.56-60
954568
  Кочкіна Н.Ю. Перспективи розвитку національного ринку водоочищення за умов погіршення екологічної ситуації в Україні / Н.Ю. Кочкіна, О.М. Пономарьова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 95-101
954569
  Ганаковська Д. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 207-212. – ISSN 1562-0905
954570
  Гордієнко Л.А. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 110-115. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджено роль недержавних пенсійних фондів в Україні. Розглянуто процес становлення недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Обгрунтовано тенденції та перспективи розвитку у контексті реформування вітчизняної пенсійної системи.
954571
  Борідько О.А. Перспективи розвитку нетрадиційних методів у криміналістиці / О.А. Борідько, Е.І. Оржинська // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 119-122. – ISSN 1992-4437
954572
  Трохименко О. Перспективи розвитку німецької етнонаціональної ідентичності (за матеріалами опитування громадян Німеччини) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 474-476. – ISBN 978-966-171-783-0
954573
  Рудик В.К. Перспективи розвитку нових видів страхування на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 84-87. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан страхового ринку України і проаналізовано використання нових видів страхування на ньому. Досліджено перспективи їх розвитку в сучасних умовах і як вони будуть впливати на структуру і динаміку розвитку ринку страхових послуг. An ...
954574
  Береза А.В. Перспективи розвитку нових методів урядування в ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 374-382
954575
  Сингаївський Олег Перспективи розвитку новітніх технологій в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 38-40
954576
  Крутова А.С. Перспективи розвитку облікової системи підприємств України / А.С. Крутова, О.О. Нестеренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 261-266. – ISSN 2222-4459
954577
  Кот Л. Перспективи розвитку окремих напрямків кредитування в Україні : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 71-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
954578
  Сич В. Перспективи розвитку організаційно-правових форм державного захисту соціально вразливих верств населення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 199-201
954579
  Міненко В.Л. Перспективи розвитку організаційно-правового забезпечення державного регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 189-193. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
954580
  Буга Н.Ю. Перспективи розвитку органічного виробництва в Україні / Н.Ю. Буга, І.Г. Яненкова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 117-125. – ISSN 1993-6788
954581
  Божук Л. Перспективи розвитку освіти в українському зарубіжжі : державна політика та громадська ініціатива // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-48. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми становлення та перспективи розвитку освіти в українському зарубіжжі. Проаналізовано організаційні форми та методи опіки сучасної української держави освітою і шкільництвом закордонних українців. The problems of becoming and ...
954582
  Лук"янова Л. Перспективи розвитку освіти дорослих в Україні // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 4
954583
  Пономаренко О.І. Перспективи розвитку особистого страхування на Україні // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 132-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються перспективи таких основних галузей страхування в сучасній Україні, як страхування життя та пенсійне страхування. Основна увага звертається на актуарну та статистичну підтримку відповідних галузей та їхній зв"язок з фінансовими ринками.
954584
  Корзенюк Ю.О. Перспективи розвитку парламентської етики в Україні. Трансформація міжнародного досвіду // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 176-178
954585
  Грановська В.Г. Перспективи розвитку підприємств органічного сектору // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3, лютий. – С. 10-16 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
954586
  Растригіна А. Перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в Україні / А. Растригіна, В. Примакова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 125. – C. 159-161. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
954587
  Безкревна А.В. Перспективи розвитку податкової системи: зарубіжний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 21-27.
954588
  Гуцуляк І.Р. Перспективи розвитку політичної складової польсько-українського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 36-39. – (Європейські дослідження)
954589
  Тюріна О.В. Перспективи розвитку порівняльного правознавства // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 19-27. – ISSN 2410-3594
954590
  Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 45-59. – ISSN 0132-1331
954591
  Стефанчук Р.О. Перспективи розвитку правничої дистанційної освіти в Україні // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.12-16
954592
  Васін М.С. Перспективи розвитку правових засад державно-конфесійних відносин в Україні // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 285-291. – ISSN 2413-6433
954593
  Фалалєєва Л.Г. Перспективи розвитку правового регулювання торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 80-83
954594
  Шкребець Д.В. Перспективи розвитку правової держави в Україні // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 141-144. – ISBN 978-617-7363-7-0


  Проблемами поняття, ознак, принципів правової держави займалися українські вчені. Так, проф. Університету св. Володимира К. О. Неволін у своїй праці "Энциклопедия законоведения" вперше в Україні прийшов до вивчення філософсько-методологічних проблем ...
954595
  Мороз В. Перспективи розвитку практики земельного права // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... Практичний правовий погляд".
954596
  Бородіна О.М. Перспективи розвитку прикордонного співробітництва регіонів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 185-187. – Бібліогр.: на 3 пункти
954597
  Петлюк І.В. Перспективи розвитку приладів нічного бачення / І.В. Петлюк, С.Г. Власенко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 55-56
954598
  Андрейцев В.І. Перспективи розвитку природоресурсового права в системі екологічного права України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 8-12
954599
  Уруський О. Перспективи розвитку промислового потенціалу держави в контексті євроатлантичної інтеграції України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 25-28.
954600
  Храмов О.О. Перспективи розвитку промисловості будівельних матеріалів у зоні спорудження Каховської ГЕС і Південно-Українського каналу. / О.О. Храмов. – К., 1952. – 36с.
954601
  Ващенко А.П. Перспективи розвитку професійної освіти в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 273-282. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
954602
  Бабатунде О.О. Перспективи розвитку процесів нафтопереробки на нафтовидобувних підприємствах у Нігерії / О.О. Бабатунде, С.В. Бойченко, Л.М. Черняк // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, П. Бейтс, С.В. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (31). – С. 315-323. – ISSN 2075-0781


  "З резервами Нігерії в 22 млрд. барр. нафти і видобутком в обсязі 2 млн.б/д нафтова галузь є основою нігерійської економіки. Нігерійська нафта відрізняється високою якістю. Видобуток ведеться в основному в болотистих районах дельти річки Нігер, а також ...
954603
  Руденко В.В. Перспективи розвитку раціональної архітектури в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 383-387. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
954604
  Комарницький М. Перспективи розвитку регіональної безпекової політики в Південно-Східній Азії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 21-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
954605
  Бузинар Б.А. Перспективи розвитку регіону Південно-Східної Азії в контексті постіндустріальних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-69. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Зроблена спроба оцінки перспектив розвитку країн Південно-Східної Азії з позицій постіндустріальних критеріїв і цінностей.
954606
  Безручко Л. Перспективи розвитку рекреаційної діяльності на території Шацького національного природного парку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 274-284. – (Серія географічна ; Вип. 37)
954607
  Колісник І.В. Перспективи розвитку релігійного туризму в Криму // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 98-100
954608
  Черняк О.І. Перспективи розвитку ринку комерційної нерухомості в Україні / О.І. Черняк, О.О. Клименко, О.В. Урсуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена дослідженню основних тенденцій розвитку ринку комерційної нерухомості на основі аналізу іноземної практики. This article is devoted to research of the basic tendencies of development of the market of the commercial real estate ...
954609
  Могилко Л.В. Перспективи розвитку ринку місцевих запозичень в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 265-267. – ISBN 978-966-188-219-4
954610
  Пальчук О.І. Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні за умов фінансової кризи // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 147-152. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
954611
  Ватаманюк З.Г. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 75-85.
954612
  Оверченко Б.П. Перспективи розвитку ріпаківництва та проблеми виробництва біодизелю в Україні / Б.П. Оверченко, Н.М. Міщенко // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 75-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
954613
  Резнікова О.О. Перспективи розвитку світової економіки в 2012 році: очікування "другого дна" рецесії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 123-130 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
954614
  Марчук Л.П. Перспективи розвитку світової енергетики // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 86-91. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.1 (97)). – ISSN 2078-2128
954615
  Чімишенко С.М. Перспективи розвитку системи грошового забезпечення військовослужбовців // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 118-125 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
954616
  Ковтун Наталія Перспективи розвитку системи державної статистики в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 69-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті аналізується сучасний стан системи державної статистики, визначаються основні проблеми статистичної діяльності, а також окреслюються напрями і перспективи розвитку статистики.
954617
  Мельник С. Перспективи розвитку системи експорту освітніх послуг в Україні / С. Мельник, В. Матросов // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 43-53. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
954618
  Каракулова І.С. Перспективи розвитку системи страхування кредитів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються особливості системи страхування кредитів комерційних банків. Розглядаються питання розвитку даного виду страхування в умовах фінансової нестабільності. The features of development of the system of insurance of credits of ...
954619
  Капуш Є.П. Перспективи розвитку служби пробації в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 62-66
954620
  Макушинський В. Перспективи розвитку соціального захисту в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 317-318. – ISBN 978-617-7069-28-6
954621
  Піскунова О. Перспективи розвитку страхового ринку в регіонах України / О. Піскунова, О. Рядно, Л. Рибапьченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-53. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  За допомогою методу головних компонент виділено основні узагальнені фактори, що пояснювали стратегію страхових компаній України у 2001-2004 роках. Спираючись на інтегровані показники, проаналізовано поведінку страхових компаній в регіонах України і ...
954622
  Рудь І.Ю. Перспективи розвитку страхового ринку України / І.Ю. Рудь, І.В. Копитіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 77-81. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Стаття присвячена систематизації проблемних питань, що гальмують розвиток вітчизняного страхового ринку. Розглянуто кількість страхових компаній, результати діяльності страхового ринку, зовнішні і внутрішні ризики, під якими перебуває страховий ринок. ...
954623
  Приказюк Н.В. Перспективи розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив глобалізаційних процесів на страховий ринок. Окреслено перспективи розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації. Розроблено рекомендації щодо зменшення впливу фінансової кризи на діяльність страхових компаній України. The ...
954624
  Соловйова О.А. Перспективи розвитку страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.122-129. – Бібліогр.: 4 назви
954625
  Балабан Р. Перспективи розвитку сучасних політичних сил в Україні // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 257-269. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
954626
  Мельник С. Перспективи розвитку та вдосконалення Державної геодезичної мережі України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 127-129
954627
  Хачатуров Е. Перспективи розвитку та правове забезпечення морської галузі / Е. Хачатуров, І. Підпала // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 102-105. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття, присвячена актуальним питанням правового регулювання активної участі України в освоєнні морських просторів і ресурсів. Викладено результати аналізу нормативно - правового забезпечення морської галузі нашої країни та запропоновані варіанти його ...
954628
  Козлик О.М. Перспективи розвитку та сучасний стан туризму в Норвегии // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 278-280
954629
  Криволапов Б.М. Перспективи розвитку та сучасний стан українського валютного законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 365-368


  Стаття присвячена аналізу нинішнього стану валютного законодавства України. Автор аналізує як сучасний стан валютного законодавства, так і деякі законопроекти, що відображають тенденції розвитку даної галузі права.
954630
  Духневич А.В. Перспективи розвитку та удосконалення аграрного законодавства відповідно до вимог СОТ // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 188-190. – ISBN 978-966-7957-18-6
954631
  Золотоверх Л.О. Перспективи розвитку та удосконалення транспортної інфраструктури в країнах Чорноморського економічного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 174-176
954632
  Клименко О. Перспективи розвитку територіального устрою України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 7-10
954633
  Ткаченко В.В. Перспективи розвитку технічних засобів постановки індивідуальних аерозольних завіс бойовими броньованими машинами / В.В. Ткаченко, О.М. Журавський // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 32-38. – (Технічні науки ; № 1 (3)). – ISSN 2313-7509
954634
  Кушинова Н.Г. Перспективи розвитку технології управління персоналом // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 135-143. – (Економічні науки ; № 1 (33)). – ISSN 2414-0287
954635
  Діденко О.А. Перспективи розвитку технопарків як чинника конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 205-211


  Статтю присвячено питанням впливу інноваційної інфраструктури на конкурентоспроможність національної економіки. Особливу увагу приділено технологічним (науковим) паркам як одному з найбільш ефективних елементів інноваційної інфраструктури, який ...
954636
  Воронецька І.С. Перспективи розвитку товарного кормовиробництва в Україні / І.С. Воронецька, Н.А. Спринчук, О.О. Кравчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 12-18 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
954637
   Перспективи розвитку торієвої сировинної бази ядерної енергетики України : Prospects for the development of thorium resource base of nuclear power of Ukraine / [В.Г. Верховцев та ін. ; відп. ред.: В.Г. Верховцев, М.О. Ярощук ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України"]. – Київ : Наукова думка, 2017. – 268, [3] с., [2] арк. іл. : іл., табл. – Авт. зазн. на зороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 251-265. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1597-5
954638
  Кириленко С.Е. Перспективи розвитку українського реферативного журналу "Джерело" / С.Е. Кириленко, Н.Я. Зайченко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 8-13 : фото. – Бібліогр.: 19 назв.
954639
  Якимова І. Перспективи розвитку українського ринку високих технологій в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-52. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Розкрито та охарактеризовано особливості ринку високих технологій, визначено тенденції його розвитку. Розглянуто альтернативні варіанти та можливості подальшого розвитку українського сектору високих технологій у контексті світового ринку. The article ...
954640
  Швець О.В. Перспективи розвитку українського ринку Інтернет-реклами в період глобальної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 95-98


  The author examines the perspectives of Ukrainian Internet advertising market development provoked by the process of digitalization, advertising market redistribution and active Internet-users growth.
954641
  Меркотан К. Перспективи розвитку української багатопартійності // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 105-115. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
954642
  Кириченко Ю. Перспективи розвитку української нації у повоєнній зарубіжній україністиці // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 67-70. – ISBN 978-966-171-893-6
954643
  Лур"є В.К. Перспективи розвитку української національної ідентичності в контексті євроінтеграції // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 386-389. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
954644
  Андрущенко В.П. Перспективи розвитку української соціології у світлі підготовки фахівців вищої кваліфікації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 66-69. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
954645
  Пономаренко А.Ю. Перспективи розвитку української фразеографії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 224-228
954646
  Ільчук М.М. Перспективи розвитку фермерства в Україні / М.М. Ільчук, Р.П. Любар // Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ, 2006. – Т. 7, № 5/6. – С. 117-121.
954647
  Федина К.М. Перспективи розвитку фондового ринку в Україні в сучасних умовах / К.М. Федина, Ю.П. Антонюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 122-127. – (Економічні науки ; вип. 2 (78)). – ISSN 2306-5478
954648
  Бомба О.П. Перспективи розвитку франчайзингових відносин в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 25-30
954649
  Цимбалюк С. Перспективи розвитку хімічного комплексу Киїського регіону в контексті Концепції сталого розвитку // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 47-51
954650
  Соковець І. Перспективи розвитку ювенальної юстиції в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 133-135..
954651
  Папуша А. Перспективи розвитку. Погляд практиків і науковців : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-45 : Табл.
954652
  Грикун І.М. Перспективи розмноження деяких видів актинідії з використанням нових стимуляторів ризогенезу / І.М. Грикун, П.Г. Дульнев, Н.В. Скрипченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  На основі експериментальних даних проведено статистичну оцінку впливу нових ФАР на обкорінення напівздерев"янілих живців A. arguta та A. purpurea.
954653
  Зьома І.А. Перспективи розробки та впровадження ресурсозберігаючих технологій в хімічному та коксохімічному секторі / І.А. Зьома, В.В. Щербак, О.І. Тарасенко // Збірник наукових праць Донбаського державного технічного університету / Донбаський, державний технічний університет. – Лисичанськ, 2017. – Вип. 1 (46). – С. 78-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-1738
954654
  Панченко О.В. Перспективи розширення імміграційного потоку в Україну в зв"язку з прийняттям закону "Про імміграцію" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Економічні науки
954655
  Шелест Г.В. Перспективи розширення миротворчої діяльності України на Широкому Близьському Сході та Африці // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 26-28. – ISSN 0868-8117
954656
  Ус Ї.В. Перспективи розширення сфер діяльності СОТ // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 64-70. – ISSN 1993-6788
954657
  Олефір В. Перспективи світової економіки (огляд прогнозів) : Розпорядження КМУ, 17.06.09 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 33-35. – ISSN 1810-3944
954658
  Краснова М.В. Перспективи систематизації правових норм про екологічний контроль // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 72-73. – ISBN 978-617-566-151-2
954659
  Кучай О.В. Перспективи сільського зеленого туризму в Україні та його роль у розвитку сільських територій // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 236-244. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
954660
  Сардак С.Е. Перспективи соціально-економічного розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 217-225 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
954661
  Бардіна Т.О. Перспективи соціально-економічного розвитку Шишацької об"єднаної територіальної громади з урахуванням соціальної відповідальності аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – С. 76-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
954662
  Козьяков І. Перспективи спеціальної підготовки кандидата на посаду прокурора // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 18-25. – ISSN 1026-9932
954663
  Чулаєвська М.Є. Перспективи співпраці України з ЄС у сфері міграції відповідно до Угоди про асоціацію // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 144-147. – ISSN 2306-6814
954664
  Поченчук Г.М. Перспективи співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 3 (76). – С. 24-38. – ISSN 2414-3499
954665
  Ткач О.І. Перспективи співробітництва латиноамериканського регіону в контексті глобальних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 70-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов в країнах Латинської Америки. Проанализированы проблемы взаимодействия неолиберализации и политической модернизации в зависимости от условий в ...
954666
  Яо Ф. Перспективи співробітництва між Україною та КНР у сфері верстатобудування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему співробітництва між Україною та КНР у сфері верстатобудування шляхом дослідження українського ринку верстатів. Зроблено порівняльний аналіз товарної структури обох країн. Запропоновано стратегії виходу китайських підприємств на ...
954667
  Дехтяр Н.А. Перспективи співробітництва між Україною та Францією в галузі ностальгічного туризму / Н.А. Дехтяр, М.М. Пудровська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 220-226. – ISSN 2222-4459
954668
  Липяцька М. Перспективи співробітництва РФ і НАТО у сфері протиракетної оборони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 46-47


  Стаття присвячена аналізу перспектив співробітництва НАТО та Російської Федерації у сфері протиракетної оборони в контексті покращення відносин між цими двома суб"єктами міжнародних відносин.
954669
  Антоненко О.М. Перспективи співробітництва України з Радою Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 56-57.
954670
  Ткач О.І. Перспективи становлення Європейської соціальної моделі: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 88-91. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу механізмів формування Європейської моделі соціальної політики за принципом сполучення економічної ефективності і соціальної солідарності, а також врахування викликів часу, шляхи реформування системи державного ...
954671
  Лисюк А Н. Перспективи становлення психофольклористики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 238-246
954672
  Терещенко Ю.М. Перспективи створення авіаційних двигунів нових схем / Ю.М. Терещенко, К.В. Дорошенко, Ю.Ю. Терещенко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 109-114
954673
  Байдала В.В. Перспективи створення агрокластерів як моделі соціального партнерства // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – № 2 (22), т. 1. – С. 46-53. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 1)
954674
  Другов О.О. Перспективи створення ендаументів при вищих навчальних закладах в Україні // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 253-260. – (Економічні науки ; № 24). – ISSN 2219-7915


  Ендаументи - спеціалізовані фонди цільових коштів, створених із внесків приватних інвесторів. Наведено найбільші у світі ендаументи-фонди університетів світу.
954675
  Недюха М.П. Перспективи створення єдиної помісної церкви в Україні / М.П. Недюха, М.П. Лукашевич // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 11 : На пошану 75-річчя професора П.П. Кононенка. – С. 496-507.
954676
  Недюха М.П. Перспективи створення єдиної помісної церкви в Україні / М.П. Недюха, М.П. Лукашевич // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 383-390. – (Право. Економіка. Управління)
954677
  Другов О.О. Перспективи створення інтелектуально-інноваційних кластерів в економіці України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 31-37. – ISSN 1562-0905
954678
   Перспективи створення Канівського біосферного заповідника / М.Г. Чорний, В.М. Грищенко, В.Л. Шевчик, Л.В. Бакалина, М.М. Борисенко, О.Д. Петриченко, М.М. Пруденко, Н.С. Ружіленко, Л.О. Чорна, Яблоновська-Грищенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 103-110. – ISSN 1729-7184
954679
  Ерфан Є.А. Перспективи створення міжнародного транспортно-логістичного центру на Закарпатті / Є.А. Ерфан, О.М. Кіс // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 110-116. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
954680
  Осипов В.М. Перспективи створення морегосподарського кластера в Україні / В.М. Осипов, О.А. Єрмакова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 111-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
954681
  Мосенкіс Ю. Перспективи створення науково-навчальної енциклопедії "трипільська культура - українська мова" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 201-203
954682
  Філонова І.Б. Перспективи створення спеціалізованого інноваційного банку в Україні // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 2. – С. 83-93. – ISSN 1815-2066


  Обґрунтована необхідність створення в Україні спеціалізованого інноваційного банку. Розглядаються основні напрямки державної підтримки розвитку цієї банківської установи.
954683
  Бережницька У.Б. Перспективи створення та розвитку інноваційних інституцій підтримки підприємництва на базі вищих навчальних закладів як форма комерціалізації їх роботи // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 20-22. – ISBN 978-966-600-659-5


  Дослідження присвячене питанням розвитку процесів бізнес-інкубування в Україні, зокрема їх впровадженню на базі вищих навчальних закладів як можливостей поєднання бізнесу, освіти і науки.
954684
  Антонов С. Перспективи страхування професійної відповідальності медичних працівників в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 102-107. – ISSN 0132-1331


  Страхування у галузі охорони здоров"я.
954685
  Грабовська І. Перспективи суспільства гендерної рівності в Україні: утопії, реалії, тенденції, перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Дається характеристика паритетної демократії, розглядається реальний стан формування гендерно збалансованого суспільства в Україні, аналізуються тенденції, противаги та перспективи утвердження гендерної рівності. The parity democracy is characterized ...
954686
  Головня О.М. Перспективи сфери туризму як фактора соціально-економічного зростання Вінницької області // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 10 (26). – С. 69-78. – ISSN 2411-4413
954687
  Музика Г.О. Перспективи та деякі актуальні проблеми розвитку співробітництва України з Європейським Союзом у галузі спільної зовнішньої політики та політики безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 57-60.
954688
  Євтушевська О.В. Перспективи та загрози розвитку інноваційної діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 8-14. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
954689
  Пархоменко О.С. Перспективи та інструменти розвитку малого та середнього підприємництва в Україні / О.С. Пархоменко, О.В. Ярмош // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 101-105. – ISSN 2222-4459
954690
  Саган Ю. Перспективи та можливі негативні наслідки вступу України до СОТ // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 80-85.
954691
  Онищенко А.М. Перспективи та можливості участі України в механізмах гнучкості Кіотського протоколу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 244-246. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
954692
  Панова І.О. Перспективи та наслідки зближення України з Митним Союзом (Росія, Білорусь, Казахстан) // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 84-88. – ISSN 2222-4459
954693
  Ілляшенко С.М. Перспективи та основні проблеми розвитку Інтернет-торгівлі в Україні / С.М. Ілляшенко, Т.Є. Іванова // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2014. – № 3 (65). – С. 72-81. – ISSN 1726-8699
954694
  Ізарова І.О. Перспективи та особливості застосування в Україні положень Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 105-112. – ISSN 2310-6166
954695
  Симчич Х.С. Перспективи та проблеми безперервної освіти в сімейній медицині // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 20, № 4 (80). – С. 246-248. – ISSN 1684-7903


  "...У статті висвітлено актуальні питання безперервної освіти, як стратегічного перспективного напрямку розвитку післядипломного навчання, основні тенденції навчання в Європі та Україні."
954696
  Ванин Д. Перспективи та проблеми вхідного зарубіжного перестрахування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2013. – № 2 (50). – С. 34-37 : Рис. – ISSN 1810-7923
954697
  Посилкіна О.В. Перспективи та проблеми реалізації кластерної моделі розвитку фармації України / О.В. Посилкіна, Сагайдак-Нікітюк // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 32-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
954698
  ГордіюкН Перспективи та проблеми стратегічного партнерства між Україною та Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 110-112.
954699
  Поліванов В.Є. Перспективи та проблеми торговельних відносин України та Австрії. / В.Є. Поліванов, О.Б. Тарасюк // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 110-113
954700
  Ващук Т.Р. Перспективи та проблеми українського бізнесу в міжнародній торговельній системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.45-48
954701
  Чижевська Перспективи та проблеми українського бізнесу в міжнародній торговельній системі / Чижевська, банківська діяльність та фінансове дерегулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.65-71
954702
  Осташко Т.О. Перспективи та ризики у торгівлі сільськогосподарськими товарами з країнами єдиного економічного простору // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 132-142 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
954703
  Мамедов І.А. Перспективи та тенденції вдосконалення українського законодавства у сфері міграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 166-170. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
954704
  Кондратенко Н.О. Перспективи та технології управління інноваційним розвитком регіонів України / Н.О. Кондратенко, Г.С. Макарова // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 140-147. – ISSN 2415-2456
954705
  Гаєвська Л.А. Перспективи та шляхи розвитку державно-громадськогоуправління загальною середньою освітою в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 51-53. – Бібліогр.: 8 назв
954706
  Коваль В.М. Перспективи та шляхи розвитку судового адміністрування в Україні // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 48-50
954707
  Кравчук А.А. Перспективи теоретизації сучасного геологічного знання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – C. 19-22
954708
  Щерба Г. Перспективи транскордонного співробітництва регіонів України і Польщі // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 173-176. – ISBN 966-7574-11-3
954709
  Вавринюк А.В. Перспективи транскордонної співпраці Польщі та України у межах Єврорегіону "Буг" // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 190-193. – ISSN 1729-360Х
954710
  Тимошенко Ю. Перспективи трансформації власності в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 17-23. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
954711
  Безена І.М. Перспективи трансформації змісту освіти як засобу самореалізації особистості школяра в умовах становлення нової філософсько-освітньої парадигми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 31-36. – ISSN 2077-1800
954712
  Данилова Ю.Ю. Перспективи трансформації ринку банківських послуг в умовах формування зони вільної торгівлі з ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. 69--70
954713
  Павленко Г.Б. Перспективи трудової міграції населення Сумської області до Росії в умовах української політичної кризи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 93-96. – ISSN 2077-1800
954714
   Перспективи угоди про асоціацію з ЄС: плани і реальність : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 9-12. – ISSN 1810-3944
954715
  Нестерчук Л.П. Перспективи удосконалення вітчизняної судової системи під впливом практики Європейського суду з прав людини // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 103-106. – ISBN 978-966-937-189-8
954716
  Копиленко О.Л. Перспективи удосконалення морського законодавства України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 15-18
954717
  Михайлюк Б Я. Перспективи удосконалення правового регулювання оскарження у сфері надання адміністративних послуг з урахуванням європейського досвіду // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 21-33. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена дослідженню правового регулювання оскарження рішень, дій та бездіяльності адміністративних органів у сфері надання адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та Україні. За результатами порівняльно-правового дослідження ...
954718
  Лободіна З. Перспективи удосконалення управління фінансовими ресурсами галузі освіти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 17-24. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано вітчизняну практику фінансування бюджетних навчальних закладів та заходів у галузі освіти.
954719
  Криворотько І.О. Перспективи України в міжнародних інтеграційних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 120-125
954720
  Гулич О.І. Перспективи України та її регіонів у реалізації соціогуманістичної парадигми розвитку туристично-рекреаційного сектору економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 76-85. – ISSN 1562-0905
954721
  Борисенко О.П. Перспективи України щодо вступу до ЄС: економічний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 35-36
954722
  Зуєва Л.С. Перспективи українських підприємств при вступі до Світової організації торгівлі // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 60-64
954723
  Подганюк Ю.Б. Перспективи українсько-китайських відносин в контексті залучення інвестицій // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 491-496. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
954724
  Будник І.М. Перспективи українського експорту до деяких країн Азії та Північної Африки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-140. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
954725
  Бандера Степан Перспективи української революції = Prospects of the Ukrainian revolution = Perspektiven der ukrainischen Revolution = Perspectives de la revolution ukrainienne = Perspectivas de la revolucion Ucrania / Бандера Степан; З передмовою Я.Стецька; За ред. Д. Чайковського. – Мюнхен : Організація українських націоналістів Українського інституту політичної освіти, 1978. – 15,640с.
954726
  Рубель В.А. Перспективи утвердження ліберально-демократичної моделі політичного устрою в Ісламському Світі: історико-цивілізаційний погляд // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 11-15.
954727
   Перспективи участі у Туринському процесі для професійної освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 3-5. – ISSN 1682-2366


  20 вересня за участю заступника міністра освіти і науки П. Хобзея в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся семінар на тему "Туринський процес - 2016: затвердження та регіональний аналіз пріоритетних напрямків". Мета ...
954728
   Перспективи участі України у митній конвенції карнету АТА / О.Ю. Григор"єв, Ю.В. Огерчук, А.В. Тодощук, Н.Л. Калиновська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 150-158. – ISSN 0321-0499
954729
  Гальпєріна В.О. Перспективи філософії освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
954730
  Бокал Г.В. Перспективи філософської компаративістики та парадигмального підходу у вітчизняній історико-філософській науці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито перспективи застосування парадигмального підходу та реалізації методів філософської компаративістики в вітчизняній історико-філософській науці. В статье раскрыто перспективы использования парадигмального подхода и реализации методов ...
954731
  Гусак О.Ю. Перспективи фіскального союзу в ЄС: історичний досвід фіскального федералізму // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 114-117
954732
  Копійка Д. Перспективи формування державного брендінгу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 162-163.
954733
  Стахурський І.В. Перспективи формування європейської армії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 408-412. – ISSN 2076-1554
954734
  Матюшенко І.Ю. Перспективи формування національного дослідницького простору України з урахуванням дорожньої карти єдиного дослідницького простору ЄС // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 65-73. – ISBN 978-966-8177-75-0
954735
  Левчук Н.І. Перспективи формування основного капіталу в агропромисловому секторі української економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 100-105. – ISSN 0321-0499
954736
  Кущік А.П. Перспективи формування регіональної кредитної інфраструктури підтримки малого підприємництва / А.П. Кущік, А.В. Пахоменко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 118-122. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
954737
  Гнибіденко І. Перспективи формування ринку праці на селі // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-8
954738
  Єрмолаєва Я. Перспективи формування суспільного телерадіомовлення в Україні за європейською моделлю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 226-233


  В статті розглядаються перспективи формування в Україні суспільного мовлення. Автор виконує системне висвітлення передумов виникнення та проблем побудови суспільного телерадіомовлення в країнах Європи і в Україні у зіставленні для з"ясування як ...
954739
  Надурак В.В. Перспективи формування універсальної етики: синергетичний підхід // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С.166-169
954740
  Доманецький І.В. Перспективи функціонування брідж-банку в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 152-153
954741
  Ситдикова І.В. Перспективізм наукових досліджень: від фоностилістики до графостилістики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 261-266


  У статті окреслено завдання і методи графостилістичних досліджень. В статье очерчены задания и методы графостилистических исследований. The article deals with aspects and methods of graphical, stylistic.
954742
  Асаул А. Перспективна модель розвитку регіональних інвестиційно - будівельних комплексів : думка зарубіжних учених / А. Асаул, О. Лобанов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 72-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
954743
  Шелестова А. Перспективна модель функціонування навчальної документації в інформаційному середовищі вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 34-37. – ISSN 2076-9326
954744
   Перспективная аппаратура передачи данных в АСУ .Геология. – М, 1976. – 29с.
954745
   Перспективная культура климатисов для озеленения городов и населенных пунктов. – Рига, 1984. – 58с.
954746
   Перспективная метрическая фотосъемка на месте проишествия. – Х, 1965. – 31с.
954747
   Перспективная оценка алюминиего сырья Сибири. – Новосибирск, 1985. – 126с.
954748
   Перспективная сеть заповедных объектов Украины. – Киев : Наукова думка, 1987. – 288с.
954749
  Де Лионде Перспективная съемка местности : для геологов, землемеров, изыскателей и топоразведчиков / Де Лионде. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1929. – 102 с.
954750
  Де-Лиондэ Перспективная съемка местности : Для геологов, землемеров, изыскателей и топоразведчиков / Де-Лиондэ; ред. С.Л. Сенкевич. – 3-е изд. – Москва; Ленинград : Гос. научно-техн. горно-геологич. изд., 1932. – 82 с.
954751
  Чугунов І.Я. Перспективне бюджетне планування як складова системи економічного регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59-61. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перспективне бюджетне планування як вагомий інструмент регулювання економіки, визначено основні цілі та завдання перспективного бюджетного планування. Запропоновано заходи та завдання, які необхідно вирішити з метою посилення впливу ...
954752
   Перспективне законодавство: науково-методологічні засади та прогнозні орієнтири / [О.Л. Копиленко та ін. ; заг. ред. В.О. Зайчука ; вступ. сл. В.В. Рибак] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 645, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 646. – Бібліогр. у підряд. прим. – ISBN 966-8126-40-2
954753
  Костогриз В.Г. Перспективни і стратегія розвитку банківської системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 375-379. – ISBN 966-8958-05-5
954754
   Перспективний план ідейно-виховної і суспільно-корисної роботи інституту. – Запоріжжя, 1968. – 52с.
954755
   Перспективний план ідейно-виховної роботи (1966-1970). – Дрогобич, 1966. – 18с.
954756
   Перспективний план ідейно-виховної роботи (1967-1971). – Київ, 1968. – 16 с.
954757
   Перспективний план ідейно-виховної роботи серед студентів Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1967-1971). – Київ, 1968. – 15с.
954758
   Перспективний план ідейно-виховної роботи серед студентів Одесського ордена Трудового Червоного Прапору державного університету ім. І.І.Мечнікова на 1968-1972. – Одеса, 1968. – 19с.
954759
   Перспективний план розвитку та реконструкції сільського господарства Білоцерківської округи на п"тиріччя 1926/27-1930/31. – Біла Церква, 1927. – 330 с.
954760
  Гавриш Н.Б. Перспективний проект формування бібліотечних корпоративних ресурсів із фармацевтичної освіти України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 156-166


  Розглядаються теоретичні та практичні аспекти формування проекту бібліотечних корпоративних ресурсів із фармацевтичної освіти України; охарактеризовано його концепцію, структуру: ресурсне, організаційне та технологічне забезпечення, перспективні ...
954761
  Саваріна І.П. Перспективний розвиток орендних відносин сільськогосподарських формувань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 94-97 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
954762
  Кулініч М. Перспективні аспекти оптимізації рекреаційного природокористування в межах Приудайського аквально-террального рекреаційного комплексу / М. Кулініч, Н. Тронь // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 62-66. – ISSN 2413-7154


  В статті представлено основні аспекти впливу рекреаційної діяльності на природне середовище, досліджено стан наявних елементів організованої рекреації в межах Приудайського аквально-террального рекреаційного комплексу та виявлено об"єктивно існуючі ...
954763
  Стукаліна Н.Т. Перспективні безпілотні роботизовані системи для військових цілей / Н.Т. Стукаліна, Г.О. Піскорська // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 68-69
954764
  Шебанін П.О. Перспективні гени-маркери, які впливають на м"ясну продуктивність свиней // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 228-233. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2313-092X
954765
  Коломійчук В.П. Перспективні до заповідання оселища категорії Е 1.2 (степи і багаторічні кальцефільні угруповання) у межах Запорізької області // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 52-58. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
954766
  Нестеренко П.В. Перспективні зміни у правовому регулюванні діяльності вищих навчальних закладів у зв"язку з приєднанням України до Болонського процессу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 116-119. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена правовим засадам побудови єдиного освітнього простору в рамках Болонського процесу і історії європейської інтеграції в сфері освіти. Також у статті досліджені положення нового проету закону України "Про вищу освіту", який було ...
954767
  Овчарова Л.П. Перспективні інструменти та джерела фінансування інфраструктурних проектів / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 119-129. – ISSN 2310-5534
954768
   Перспективні концепти оновлення професійної підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту : колект. монографія / А.В. Сущенко, А.В. Сватьєв, В.М. Папуча, В.М. Мазін ; [за заг. ред. А.В. Сущенка] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 378, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 320-378. – ISBN 978-966-599-471-8
954769
  Желай О. Перспективні напрями бібліотечного сервісу в соціологічних дослідженнях // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 517-535. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено теоретико-прикладні дослідження трансформаційних процесів в інформаційно-бібліотечній сфері, розвитку інформаційно-бібліотечних суспільних запитів і поліпшення ефективності їх задоволення завдяки активному впровадженню новітніх ...
954770
  Татомир І.Л. Перспективні напрями венчурного інвестування освітніх стартапів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (260). – С. 43-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
954771
  Бутенко Н. Перспективні напрями використання маркетингу в системі менеджменту підприємств корпоративного сектору / Н. Бутенко, Л. Пащук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі міждисциплінарного підходу розглянуто перспективні напрями використання маркетингу у збагаченні інструментарію менеджменту підприємств корпоративного сектору. In the article at the basis of interdisciplinary approach the ...
954772
  Вдовиченко А.В. Перспективні напрями державної підтримки органічного сільського господарства в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
954773
  Скрипник М. Перспективні напрями експериментальної роботи науково-педагогічних працівників системи післядипломної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 94-97
954774
  Краєвський В.М. Перспективні напрями залучення капіталу - обліковий аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 141-146. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розкрито значення обліково-аналітичного забезпечення управління як одного з базових критеріїв, на основі якого формуються прийняття рішення, щодо майбутніх інвестицій з боку інвестора. У цьому контексті досліджено проблемні питання, які виникають в ...
954775
  Костова В.О. Перспективні напрями і методи дорадчої діяльності з інвестиційного забезпечення розвитку господарств населення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 61-66
954776
  Мягких І.М. Перспективні напрями мотивації як засобу підвищення ефективності праці в ринкових умовах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 208-216 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
954777
  Маліцький Б.А. Перспективні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку України : (Результати першого етапу прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку) / Маліцький Б.А., Попович О.С., Соловйов В.П.; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2006. – 208с. – ISBN 966-651-273-4
954778
  Владикін В. Перспективні напрями наукового діалогу між Україною та Республікою Казахстан // VII Богданівські читання : матеріали Всеукр. наук. конф. з нагоди 417-річчя від дня народж. гетьмана Богдана Хмельницького : [збірник наук. пр.] / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Осередок НТШ у Черкасах, Студент. наук. т-во ; [редкол.: О.О. Драч (голов. ред.) та ін.]. – Черкаси : ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2013. – С. 259-262. – ISBN 978-966-493-651-1
954779
   Перспективні напрями підвищення бойової ефективності артилерійської розвідки / А.М. Зубков, О.В. Корольова, А.А. Щерба, В.В. Яковенко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 36
954780
  Самойленко О.В. Перспективні напрями побудови бортового електронного обладнання літального апарата з мультиплексним інтерфейсом управління та контролем інформаційного обміну безпілотного літального апарата з мультиплексним інтерфейсом управління / О.В. Самойленко, В.Л. Волинець, М.О. Ладик // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 85-91
954781
  Вахненко Т.П. Перспективні напрями політики державних запозичень в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 65-76 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
954782
  Рущак О.А. Перспективні напрями проектування апаратних технічного забезпечення зв"язку / О.А. Рущак, Є.В. Рижов // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 61-62
954783
  Жаровська Г.П. Перспективні напрями протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 11-16. – ISSN 1609-0462
954784
  Чен Щзе Щзинь Перспективні напрями розвитку бібліотечно-інформаційної мережі університетів Китаю // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 171-177. – ISBN 966-7352-66-8


  Характеризуються основні чинники та перспективні напрями розвитку бібліотечно-інформаційної мережі університетів Китаю.
954785
  Лапта С.П. Перспективні напрями розвитку дактилоскопії в зарубіжних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 59-66. – ISSN 1999-5717
954786
  Шемаєва Г. Перспективні напрями розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються результати аналізу використання електронних інформаційних ресурсів бібліотек українськими вченими та визначаються перспективи їх розвитку у рїзних напрямах.
954787
  Новікова К.І. Перспективні напрями розвитку митно-тарифного регулювання в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 141-145. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
954788
  Федорчук Л.П. Перспективні напрями розвитку телебачення: інтернет-ТБ. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 193-195.
954789
  Мар"янович М.Е. Перспективні напрями розвитку фінансових механізмів досягнення цілей сталого розвитку до 2030 року // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 125-131. – ISSN 1996-5931
954790
  Бакай О. Перспективні напрями розвитку ядерної енергетики України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 46-49. – ISSN 1819-7329
954791
  Кір"ян В. Перспективні напрями соціального розвитку та механізм їх реалізації в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 13-18
954792
  Баранник Л.Б. Перспективні напрями торговельно-економічного співробітництва України з країнами Азії / Л.Б. Баранник, Є.С. Баранник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 21-25. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
954793
  Слабкий Г.О. Перспективні напрями удосконалення стану адаптації законодавства України з питань охорони здоров"я до законодавства Європейського Союзу / Г.О. Слабкий, С.В. Істомін, П.М. Лисенко // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ.установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 60-66. – ISSN 2415-8763
954794
  Дорошенко Л. Перспективні напрямки дослідження орнаментованої кераміки // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 391-393. – ISBN 978-966-171-795-3
954795
  Арбузова Ю.В. Перспективні напрямки розвитку зеленого туризму в Україні / Ю.В. Арбузова, В.Д. Яковенко // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 120-128. – ISSN 2307-4752


  У статті проведено досліджування попиту на послуги зеленого туризму в Україні, визначено основні вимоги до створення конкурентоспроможного туристичного продукту, напрямки підвищення якості туристичних послуг.
954796
  Криштопа О.М. Перспективні напрямки розвитку нотаріату України з урахуванням іноземного досвіду та міжнародного права // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 287-310. – ISBN 978-966-437-277-7
954797
  РогуноваС.М Перспективні напрямки якісних змін в організації системи внутрішнього фінансового контролю та аудиту в бюджетній сфері // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 66-70.
954798
   Перспективні освітні технології : Наук.-метод. посібник. – Київ, 2000. – 560с. – ISBN 966-532-011-4
954799
  Бітл Ск. Перспективні практики використання інтернету / Ск. Бітл, Кр. Халлер, Ел. Кадлек // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2010. – № 1. – С. 48-69. – ISBN 978-966-2141-69-9
954800
  Псарьов Г.Ю. Перспективні проблеми реформування місцевого самоврядування та розвитку регіонів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 146-154. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
954801
  Перегрим М. Перспективні території для заповідання в околицях с. Білогородка Київської області / М. Перегрим, О. Безсмертна, В. Комаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 29-32. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  "Протягом вегетаційного сезону 2016 р. (6 березня, 14 квітня, 24 травня, 16 липня, 30 вересня) з використанням маршрутного методу та загальноприйнятих методик [1; 9; 13; 15] нами збирались флористичні й геоботанічні відомості в околицях с. Білогородка, ...
954802
   Перспективні технології та прилади : збірник наукових праць. – Луцьк
Вип. 5 (2, листопад). – 2014. – Резюме укр., рос.. англ. мовами
954803
   Перспективні технології та прилади = Perspective technologies and devices : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т ; Редкол.: П.П. Савчук, В.І. Марчук, В.Ю. Заблоцький [та ін.]. – Луцьк : Луцьк. нац. техн. ун-т. – ISSN 2313-5352
Вип. 9 (грудень, 2016). – 2015. – 164 с. – Резюме укр., рос.. англ. мовами
954804
   Перспективні технології та прилади = Perspective technologies and devices : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т ; редкол.: Савчук П.П., Марчук В.І., Заблоцький В.Ю. [та ін.]. – Луцьк : Луцьк. нац. техн. ун-т. – ISSN 2313-5352
Вип. 11 (грудень, 2017). – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
954805
   Перспективні технології та прилади = Perspective technologies and devices : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т ; редкол.: Савчук П.П., Марчук В.І., Заблоцький В.Ю. [та ін.]. – Луцьк : Луцьк. нац. техн. ун-т. – ISSN 2313-5352
Вип. 12 (червень, 2018). – 2018. – 194 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
954806
  Харсун Л.Г. Перспективні форми залучення іноземних інвестицій у розвиток транспортної інфраструктури України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 135-141
954807
  Швець В.Є. Перспективні форми організації аудиту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-54. – (Економіка ; Вип. 52)


  Розкрито питання перспективних в Україні форм організації аудиту. Пропонується використання досвіду функціонування Ревізійного Союзу Українських Кооператив для малих підприємств і розширене застосування внутрішньогосподарського аудиту для великих ...
954808
   Перспективні шляхи підвищення точності балістичної підготовки стрільби наземної батареї / О.О. Гайша, К.Ф. Боряк, Р.Г. Мелкумян, // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 26-30


  Розглянуті основні параметри роботи реактивного заспокоювача кільової хитавиці. Показано, що при досяжних значеннях обраних параметрів створюваний стабілізуючий момент попадає у необхідні межі. Обрані оптимальні значення параметрів, що забезпечують ...
954809
  Башинська Ю.І. Перспективні шляхи розвитку публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону / Ю.І. Башинська, П.В. Жук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 63-68. – ISSN 1562-0905
954810
  Левченко И.М. Перспективні шляхи формування ресурсної бази комерційного банку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 167-171. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
954811
  Паламар Л.М. Перспективні щляхи розвитку методики викладання української мови у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 79-83.
954812
  Волощук Н.І. Перспективність застосування новітніх та "забутих" методів викладання фармакології у вищій школі / Н.І. Волощук, О.С. Пашинська, О.В. Грималовська // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 8-11. – ISSN 1681-2751
954813
  Козак С. Перспективність літератури - переклади // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 164-170. – ISBN 978-83-935845-4-3
954814
  Фарат О. Перспективність технологій пошукового просування / О. Фарат, Д. Лалак // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1606-3732
954815
   Перспективное использование лазерной техники и термоядерного синтеза. – М, 1973. – 105с.
954816
   Перспективное отраслевое планирование : экономико-математические методы и модели. – Новосибирск, 1986. – 355с.
954817
  Вайнер М.Г. Перспективное планирование в колхозах / М.Г. Вайнер, С.Ф. Демидов. – Москва, 1939. – 244с.
954818
   Перспективное планирование в странах - членах СЭВ. – М, 1970. – 118с.
954819
   Перспективное планирование и долгосрочные экономические прогнозы. – М, 1971. – 159с.
954820
   Перспективное планирование и управление в сфере художественной культуры. – Москва, 1981. – 231 с.
954821
   Перспективное планирование качества продукции на промышленном предприятии. – ЛЬвов, 1976. – 96с.
954822
   Перспективное планирование научных исследований и разработок. – М, 1974. – 128с.
954823
  Путов Д.А. Перспективное планирование посевных площадей в Украинской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Путов Д.А.; ВАСХНИЛ. Южное отд. Укр. НИИ экономики и организации с.-х. – К., 1971. – 35л.
954824
  Бромберг Г.Л. Перспективное планирование производства в объединении / Г.Л. Бромберг. – М, 1978. – 135с.
954825
   Перспективное планирование развития агрорно-промышленного комплекса. – Новосибирск, 1979. – 160с.
954826
   Перспективное планирование Сельского хозяйства СССР. – М, 1968. – 56с.
954827
  аль-Хури Фадель Перспективное планирование сельскохозяйственного производства Сирийской Арабской республики (на примере района реки Ефрат) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / аль-Хури Фадель ; МСХ СССР , Укр. с.-х. академия. – Киев, 1973. – 28 с.
954828
  Ароматов Василий Григорьевич Перспективное планирование сети сельских общеоразовательных школ в условиях Нечерноземной зоны РСФСР : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ароматов Василий Григорьевич; Науч.-исслед. ин-т общ. педегогики АПН. – М., 1978. – 16л.
954829
   Перспективное планирование социально-экономического развития и воспитания коллектива промышленного предприятия. – Москва, 1988. – 87 с.
954830
   Перспективное планирование экономического и социального развития города. – М, 1977. – 200с.
954831
  Евстигнеева Л.П. Перспективное финансовое планирование / Л.П. Евстигнеева. – М, 1982. – 184с.
954832
  Деревянко Н.В. Перспективные вечнозеленые растения для озеленения населенных пунктов в Южной степи Украины // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 190-192. – ISBN 978-966-924-274-7
954833
  Родионова Л.В. Перспективные военные технологии в США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1990. – № 6 (80) : Американцы об обстановке в СССР. Коренные народы Канадского Севера. Новые возможности в ООН. Меры доверия и кризисная стабильность. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 126-139
954834
  Медейрош К.Б. Перспективные географические информационные системы // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 214-245. – ISBN 5-89317-203-5


  Географическая информационная система (ГИС) - это огромное количество интегрированных программных моделей, разработанных для систем управления базами данных и предназначенных для управления, анализа и отображения географических данных.
954835
  Каграманов К.Н. Перспективные глубокозалегающие нефтегазоносные структуры Южнокаспийской впадины / К.Н. Каграманов, Р.В. Валиев // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 76-88 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1999-7566
954836
  Гельтман А.Э. Перспективные единичные мощности и прараметры пара конденсационных блоков / А.Э. Гельтман. – М., 1966. – с.
954837
   Перспективные задачи инженерной науки : сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-62-7
№ 2. – 2001
954838
   Перспективные задачи инженерной науки : Сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-70-8
№ 3. – 2002
954839
   Перспективные задачи инженерной науки : Сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-70-8
№ 4. – 2002
954840
   Перспективные задачи инженерной науки : Сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-95-3
№ 5. – 2003
954841
  Скибинская О.В. Перспективные инструменты рефинансирования банков в Республике Беларусь // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 385-391. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
954842
  Жизневский В.М. Перспективные каталитические процессы получения акрилатных монометров / В.М. Жизневский, Е.В. Федевич. – Львов, 1991. – 173с.
954843
  Челышева И.В. Перспективные направления развития медиаобразования в россии: деятельность научнообразовательных центров // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 77-86. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются проблемы организации медиаобразовательного процесса в отечественных научно-образовательных центрах. Автором определены наиболее перспективные направления дальнейшего развития отечественного медиаобразования, проанализированы ...
954844
  Серегодская Е.С. Перспективные направления развития туризма в Вологодской области. Событийные мероприятия как способ привлечения туристов // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 8-11. – ISSN 1813-1212
954845
  Шишко Г.Г. Перспективные направления снижения металлоемкости систем газоснабжения Украинской ССР : учеб. пособ. / Г.Г. Шишко. – Киев, 1990. – 84 с.
954846
  Водяницкий Ю.Н. Перспективные подходы к очистке почв и почвенно-грунтовых вод от углеводородов (обзор) / Ю.Н. Водяницкий, С.Я. Трофимов, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 755-764. – Библиогр.: 60 назв. – ISSN 0032-180Х
954847
   Перспективные средства информационного и програмного обеспечения в сложных системах. – К, 1992. – 74с.
954848
  Костин Перспективные структурные изменения в топливно-энергетическом комплексе Украины в контексте ее интеграции в Европейский союз / Костин, А. Пустовой // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 65-68. – ISSN 1729-7206
954849
   Перспективный периоперационный менеджмент при хирургическом лечении больных колоректальным раком / С.П. Новиков, Ю.А. Площенко, И.В. Баранов, Е.Н. Клигуненко, К.Б. Фролов, А.В. Василишин, Л.А. Кириллова, Р.К. Карась // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 79-85. – ISSN 2224-0586
954850
  Штейнбук И.М. Перспективое финансовое планирование / И.М. Штейнбук. – Рига : Знание, 1989. – 189с.
954851
  Барышникова О. Перспективы антикапиталистической борьбы сельских трудящих на Филиппинах // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 2 (246). – С. 54-67
954852
  Минаева Анна Перспективы болонского процесса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 37-38 : Фото
954853
  Алексеев П. Перспективы валютно-экономической интеграции в регионе СНГ // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 10. – С. 47-54. – ISSN 2074-6040


  Сочетание конкуренции на мировой арене с сотрудничеством - ключ успехов разваития китайской экономики.
954854
  Упманис В.М. Перспективы возделывания озимой сурепицы и озимого рапса в Латвийской ССР и других республиках и областях нечерноземной зоны. : Автореф... доктора с.-х.наук: 06.538 / Упманис В.М.; АН Эстонской ССР. – Таллин, 1972. – 63л.
954855
  Хун Мэй-лань Перспективы вхождения Украины в мирохозяйственное сообщество / Хун Мэй-лань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-124. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
954856
  Третьяк В.В. Перспективы и последствия вступления Украины в состав ВТО // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 1 (7). – С.313-319. – ISBN 966-7695-75-1
954857
  Поварень В. Перспективы и проблемы развития логистики в Республике Беларусь / В. Поварень, Н. Артамонова, О. Дедюлина // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 73-76 : фото. – Библиогр.:3 назв
954858
  Гонсалес Перео Исабель Мария Перспективы и проблемы расширения участия Кубы в интеграционных процессах стран-членов СЭВ (В рамках международных экономических организаций) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 07.00.15 / Гонсалес Перео Исабель Мария; АН СССР. Ин-т экономики мировой социалистической системы. – Москва, 1990. – 21 с.
954859
  Заводов К. Перспективы и регулирование российского рынка проектных трансакций в рамках Киотского протокола // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 108-125. – Бібліогр.: с. 109-113, 115-121. – ISSN 0042-8736
954860
  Мельник Л.Г. Перспективы и социально-экономические проблемы развития сетевых структур : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 32-40 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
954861
  Кислов А.В. Перспективы изменения климата в ближайшем будущем : География. Природа и мы / А.В. Кислов, Ю.М. Баженов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 0016-7207
954862
  Потапенко С. Перспективы инвестиционной деятельности немецких компаний на российском рынке // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 10. – С. 9-21.
954863
  Файзуллоев М.К. Перспективы инновационно-технологического развития Республики Таджикистан // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 57-65. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
954864
   Перспективы интеграции на рубеже тысячелетий : Материалы Международной научно-практической конференции (г. Минск, 21-22 декабря 2000г.). – Минск, 2001. – 776с.
954865
  Багдасарян А.М. Перспективы интеграции рынка ценных бумаг в странах СНГ // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 70-84. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
954866
  Саябек Зиядин Перспективы информационного маркетинга в перерабатывающей отрасли АПК Республики Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 429-436. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
954867
  Длугопольский А. Перспективы использования зарубежных моделей фискального федерализма в условиях трансформационной экономики Украины // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.210-248. – ISSN 1684-906Х
954868
  Шальнов Б.В. и Потапов О.А. Перспективы использования лазерных установок для обработки сейсмических данных / Б.В. и Потапов О.А. Шальнов. – Москва, 1972. – 32 с.
954869
  Кононенко А.А. Перспективы использования пластиковых платежных средств как способа интеграции украинских банков в мировую финансовую систему // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 145-146
954870
   Перспективы использования потенциальных возможностей энергетических ресурсов и резервов Украины / А.И. Амоша, В.Г. Федоренко, Н.Г. Белопольский, Д.К. Турченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С.4-8.
954871
  Палиенко В.П. Перспективы использования структурно-геоморфологических и неотектонических данных для решения нефтегазопоисковых задач : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 94-100. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
954872
  Аронов Д.В. Перспективы исследования либерального конституционного законотворчества в России / Д.В. Аронов, Д.А. Бухвостова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
954873
  Елизаров В.В. Перспективы исследования семьи / В.В. Елизаров. – Москва, 1987. – 173 с.
954874
  Коган А.И. Перспективы исследования этнической истории Кашмира // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 115-123. – ISSN 0869-1908
954875
  Есенов Ш.Е. Перспективы комплексного рудного пояса / Ш.Е. Есенов, У. Баймуратов. – М, 1970. – 12с.
954876
  Тарарико Ю.А. Перспективы межотраслевой оптимизации современных агроэкосистем. / Ю.А. Тарарико, В.П. Ковальчук, А.П. Войтович // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 14–20. – ISSN 2077-4893
954877
   Перспективы мировой экономики / В.В. Комаров, Н.И. Литвина, Н.Э. Касумов, Т.В. Калинина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 73-79. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируются динамика роста, перспективы и региональные тенденции мировой экономики. Исследованы проблемы восстановления экономики стран СНГ Outlined the dynamics of growth prospects and regional trends in the global economy. Also the ...
954878
  Макаров А. и др. Перспективы мировой энергетики до 2040 г. // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 1. – С. 3-20. – ISSN 0131-2227
954879
  Солодуб Ю.П. Перспективы многоязычной сопоставительной фразеографии // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.48-56. – ISSN 0130-9730
954880
  Лылов А.И. Перспективы научно-технического сотрудничества в системе международных экономических отношений Воронежской области и регионов Украины : новини зарубіжної науки / А.И. Лылов, Е.М. Токарева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 226-230. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
954881
  Зейналова Э.И. Перспективы нефтегазоносности олигоцен-миоценовых отложений западного борта Джейранкечмесской депрессии : Автореф... канд. геол.-менерал.наук: / Зейналова Э.И.; АН АзССР. Ин- геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1966. – 27л.
954882
  Дмитриевский А.Н. Перспективы нефтегазоносности Прикаспийской впадины / А.Н. Дмитриевский. – Москва : ВНИИОЭНГ, 1975. – 53с.
954883
  Клиточенко И.Ф. Перспективы нефтегазоносности Украинской ССР. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Клиточенко И.Ф.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1963. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
954884
   Перспективы нефтегазоносности фороминиферовых отложений Терско-Сунженской нефтяной области : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Романов П. Г,; Романов П. Г,; Совет Аз. ин-та нефти и хим., по присужд. уч. степ. по геол .минер. наукам. – Баку, 1966. – 22л.
954885
  Доронин Алексей Перспективы обнадеживают. Турбизнес в 2006 г : Прошлый год был удачным... Что готовит нам наступивший? Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 34
954886
  Шеремет Е.М. Перспективы обнаружения месторождений редкоземельного оруденения нового типа в Приазовье Украинского щита = Prospects of finding out the deposits of rare-earth of new type ores in Azov area of the Ukrainian shield / [Е.М. Шеремет, С.Г. Кривдик, С.Н. Стрекозов] ; под ред. акад. НАН Украины А.Н. Пономаренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко НАН Украины. – Харьков : Мезина В.В., 2017. – 243, [1] с. : ил., табл. – Авт. на тит. л. не указаны. – Библиогр.: с. 222-240. – ISBN 978-617-7577-14-9
954887
  Урсул А. Перспективы образования и проблема безопасности / А. Урсул, А. Романович // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 8. – С.10-17.. – ISSN 0321-0383
954888
  Андреев А.Л. Перспективы образования: компетенции, интеллектуальные среды, трансдисциплинарность // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 3. – С. 30-41. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается опыт применения компетентностного подхода в образовании. Проводится его сопоставление с другими точками зрения. Обосновывается ориентация отечественного образования на формирование креативных интеллектуальных сред.
954889
  Ромашкина Г.Н. Перспективы оценки основного капитала в рыночных ценах // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 9. – С. 20-35. – ISSN 0320-8168
954890
  Юревич Андрей Вячеславович Перспективы парадигмального синтеза // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 3-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Анализируется отношение между естественнонаучной и гуманитарной парадигмами, противоборствующими в психологической науке с первых ее шагов. По мнению автора, естественнонаучная (по сути, являющаяся квазиестественнонаучной) и гуманитарная парадигмы не ...
954891
  Улюкаев А. Перспективы перехода к режиму таргетирования инфляции в РФ / А. Улюкаев, С. Дробышевский, П. Трунин // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 46-57. – Бібліогр.: с. 48, 50-51, 53, 55-56. – ISSN 0042-8736
954892
  Позднеев Б.М. Перспективы подготовки и переподготовки инженерных кадров на основе технологий e-Learning / Б.М. Позднеев, Ю.А. Косульников, М.В. Сутягин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 9-12. – ISSN 0869-3617
954893
  Газалиев А.М. Перспективы подготовки инженеров в рамках Болонского процесс (опыт республики Казахстан) / А.М. Газалиев, В.В. Егоров, И.В. Брейдо // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 6-9. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ проблемы подготовки инженеров в Казахстане, в результате чего выпускники бакалавриата в недостаточной степени обладают специальными знаниями и поэтому не готовы к профессиональной деятельности в области техники и технологий. ...
954894
  Северин В.А. Перспективы подготовки юридических кадров в условиях развития инновационной экономики // Вестник Московского университета. Серия 11 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 66-85. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385


  На юридическом факультете МГУ разработаны новые учебные программы "Информационное право" и "Инновационное право" для студентов бакалавриата и магистерская программа "Информационные правоотношения в инновационной экономике". По проблематике инноваций, ...
954895
  Абдуллин Н.Г. Перспективы поиска нефти в карбонатных отложениях Татарского свода / Абдуллин Н.Г., Бадамшин Э.З., Муслимов Р.Х. – Казань, 1982. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 123-134
954896
  Рогов С.М. Перспективы политики администрации Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 3 (471). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
954897
  Крадин Н.Н. Перспективы политической антропологии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 6 (126). – С. 78-91. – ISSN 0321-2017
954898
  Евсеев А.П. Перспективы прецедентного права в хозяйственном судопроизводстве Украины / А.П. Евсеев, А.А. Присяжнюк // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 200-207. – ISSN 0201-7245
954899
  Белявский Г.А. Перспективы применения акустических исследований донных осадков Мирового океана для инженерно-геологических целей / Г.А. Белявский, А.П. Негода // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 59-63. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геология ; № 8)
954900
  Алексеенко Н.А. Перспективы применения геоинформационных технологий в национальных парках России (на примере НП "Угра") / Н.А. Алексеенко, А.А. Шахова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 41-46 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
954901
  Скопенко В.В. Перспективы прямого синтеза координационных соединений / В.В. Скопенко, кокозей, О.Ю. Васильева // Координационная химия, 1998. – 68 №8,1256
954902
  Ковязина Е.В. Перспективы развития автоматизации библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 84-92. – ISSN 0130-9765
954903
  Царенко А.С. Перспективы развития аутсорсинга // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 94-101. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
954904
  Чугунов А.В. Перспективы развития в России "информационного общества" (Социальный портрет российской интернет-аудитории по данным социологических опросов) // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.146-158. – ISSN 0321-2017
954905
  Корсунов В.И. Перспективы развития высшей школы США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 5. – С. 116-124. – ISSN 0869-561Х
954906
  Кива Л.А. Перспективы развития высшей школы Украины // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 373-378. – (Серія "Наука і практика управління" ; вип. 32). – ISBN 966-7610-02-0


  Зміст освіти, де головною була ідея про простоту світу і його підкорення причинним зв"язкам, що відкриваються людини в знаннях, придатних для вирішення задач в стандартних ситуаціях, все більше суперечать умовам динамічності, нестабільності і ...
954907
  Сахаров А.А. Перспективы развития газовой промышленности на основе долгосрочных инвестиций // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 54-55. – ISSN 1684-2618
954908
  Севрюков Н.Н. Перспективы развития гидрометаллургии тиосолей : Автореф. дис. ... доктора техн. наук / Севрюков Н.Н. ; М-во высш. образования СССР, Краснояр. ин-т цвет. металлов. – Москва, 1959. – 18 с.
954909
  Гельфгат С.Н. Перспективы развития дрожжевой промышленности УССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Гельфгат С.Н.; М-во культуры СССР. – Харьков, 1954. – 16л.
954910
  Глазьев С. Перспективы развития евразийской экономичксукой интеграции: от ТС - ЕЭП к ЕЭС (концептуальный аспект) / С. Глазьев, С. Ткачук // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0130-9757
954911
  Дунев В. Перспективы развития евроатлантической безпасности // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 41-42
954912
  Колодийчук В.А. Перспективы развития зернопродуктового подкомплекса АПК Украины в условиях унификации международных логистических стандартов // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гнибиденко И.Ф. [и др.]. – Киев, 2017. – № 7 (660). – С. 74-82. – ISSN 0131-7741
954913
  Изарова И. Перспективы развития института приказного производства в гражданском процессе Украины / И. Изарова, А. Ковтун
954914
   Перспективы развития интегрированных АСУ предприятий и объединений. – М., 1988. – 155с.
954915
  Тультаев Т.А. Перспективы развития Интернет-трейдинга в России и на Украине // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 141-143
954916
  Яковлев А.А. Перспективы развития истории повседневности как направления исторического знания // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 68-70
954917
  Калкенов Ш.К. Перспективы развития картофельно-овощного и молочного хозяйства в Карагандинском промышленном районе : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Калкенов Ш.К.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1968. – 32л.
954918
   Перспективы развития колхозного производства юга УССР. – Киев : Издательство академии наук УССР, 1952. – 319с.
954919
  Первомайский О. Перспективы развития коммунальной собственности в Украине // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.30-34
954920
   Перспективы развития кредитного механизма в СССР. – М., 1991. – 254с.
954921
  Янбых В.П. Перспективы развития лакокрасочной промышленности Прибалтики : Автореф... канд. экон.наук: / Янбых В.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 22л.
954922
  Астахов Е.М. Перспективы развития Латинской Америки и ее место в будущем мироустройстве // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 32-37. – ISSN 044-748Х
954923
  Гайдатов А.В. Перспективы развития лизинга в Украине / А.В. Гайдатов, Н.Э. Деева, И.А. Шиянов // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 100-1. – С. 18-23. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
954924
   Перспективы развития методов и средств проектирования ИАСУ. – Минск, 1988. – 178с.
954925
   Перспективы развития минерально-сырьевой базы БССР. – Минск, 1990. – 277с.
954926
   Перспективы развития минерально-сырьевой базы промышленности строительных материалов УССР. – Киев : Наукова думка, 1976. – 424с.
954927
   Перспективы развития минерально-сырьевой базы промышленности УССР : монография. – Киев : Наукова думка, 1966. – 251 с.
954928
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-786-8
Октябрь 2008 : Финансовый стресс, экономические спады и подъемы. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
954929
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-962-6
Октябрь 2010 : Подъем, риск и перебалансирование. – 2010. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
954930
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-272-1
Апрель 2012 : Возобновление роста, сохранение рисков. – 2012. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
954931
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-272-1
Октябрь 2014 : Наследие кризиса, угрозы, неопределенность. – 2014. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
954932
  Хримли И. Перспективы развития морали и права в современном измерении // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 118-121
954933
  Карпик А.П. Перспективы развития науки, техники и технологий в сфере геодезии и картографии в Российской Федерации // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 55-59. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
954934
  Кравец Н.В. Перспективы развития нормативно-правовой базы "ипотеки" в РФ // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 62-67. – ISSN 1812-8696
954935
  Вейхер А.А. Перспективы развития огнеупорной промышленности на Дальнем Востоке / А.А. Вейхер. – Москва, 1961. – 26с.
954936
   Перспективы развития органической химии. – М., 1959. – 366с.
954937
  Аксютин С.А. Перспективы развития паровых и газовых турбин электрических станций / С.А. Аксютин. – Москва, 1957. – 219с.
954938
  Вайнштейн Л.Б. Перспективы развития пивоваренной промышленности УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Вайнштейн Л.Б.; Ан УССР. – Х, 1953. – 16 с.
954939
  Вайнштейн Л.Б. Перспективы развития пивоваренной промышленности УССР. : Автореф... Канд.экон.днаук: / Вайнштейн Л.Б.; Ин-т экономики Акад.наук УССР. – Харьков-Киев, 1950. – 15 с
954940
  Вайнштейн Л.Б. Перспективы развития пивоваренной промышленности УССР. : Автореф... канд.экон.наук: / Вайнштейн Л.Б.; Ин-т экономики АнУССР. – Харьков, 1952. – 16 с.
954941
   Перспективы развития поисково-разведочных работ в нефтегазоносных регионах Украины. – Львов, 1982. – 94с.
954942
  Бабынина Л. Перспективы развития приграничного сотрудничества России и Европейского Союза // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 134-137. – ISSN 0201-7083
954943
  Дробышева Л.В. Перспективы развития применения уголовного наказания за нецелевое расходование бюджетных средств // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 284-290. – ISSN 1684-2626
954944
  Гуль В.Е. Перспективы развития производства и переработки пластмасс / В.Е. Гуль, Л.Т. Белова. – М., 1978. – 64с.
954945
   Перспективы развития промышленности на 1925/26-1929/30 г. по пятилетним гипотезам. – М.-Л., 1927. – 127с.
954946
  Барков Е.В. Перспективы развития промышленности пористых заполнителей и основные пути совершенствования ее внутриотраслевых пропорций. : Дис... канд. эконом.наук: 594 / Барков Е.В.; АН УССР. Инст. экономики. – К., 1969. – 224л. – Бібліогр.:л.208-217
954947
   Перспективы развития ракетно-космических комплексов в Украине / С.Н. Ларьков, В.И. Присяжный, В.В. Ожинский, В.Н. Мамарев // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т" ; глав. ред. В.С. Кривцов ; редколл.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребеников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков, 2016. – 6 (133), ноябрь - декабрь. – С. 32-35. – ISSN 1727-7337
954948
   Перспективы развития РАСУ УССР. – К., 1984. – 116с.
954949
  Брунько П.В. Перспективы развития религиозного сознания / П.В. Брунько, Т.Е. Гетало // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 45-49. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
954950
  Иванников И.А. Перспективы развития Российского государства в современном мире // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 28-37. – ISSN 0132-0831
954951
  Каменева Н.А. Перспективы развития российской системы высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются нормативные источники в области развития высшего образования и анализируются основные тенденции модернизации отечественной высшей школы, направленные на обеспечение многоступенчатости образовательной системы, интеграцию образовательной ...
954952
   Перспективы развития рынка почтовой логистики в Украине // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 80-83 : табл., рис.
954953
   Перспективы развития с/х кооперативов СССР. – М., 1929. – 128с.
954954
   Перспективы развития сельских общеобразовательных школ. – М., 1982. – 143с.
954955
  Ягодкина В.М. Перспективы развития системы институтов мировой экономики // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 1993-3541
954956
   Перспективы развития системы непрерывного образования. – М., 1990. – 221с.
954957
   Перспективы развития славянской ономастике. – М., 1980. – 369с.
954958
   Перспективы развития советского градостроительства. – Москва, 1973. – 459 с.
954959
   Перспективы развития современной геологии. – М., 1983. – 48с.
954960
  Маринко И. Перспективы развития совхозов Западного Прикаспия : Автореф... канд. экон.наук: / Маринко И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 14 с.
954961
   Перспективы развития СПА в отелях // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 44-46 : фото
954962
  Левин М.Е. Перспективы развития специализации заводов компрессорного машиностроения : Автореф... канд. экон,наук: / Левин М. Е.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
954963
   Перспективы развития сырьевой базы углей и горючих сланцев. – Л., 1986. – 106с.
954964
   Перспективы развития техники изготовления магнитотвердых материалов. – Ленинград, 1976. – 102с.
954965
   Перспективы развития техники магнитной записи и технологии производства магнитных носителей. – Шостка, 1974. – 69 с.
954966
   Перспективы развития технологии и организации научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок. – Л., 1990. – 115с.
954967
   Перспективы развития упругих чувствительных элеменов. – М., 1961. – 372с.
954968
  Лучинкина В. Перспективы развития фондов научных библиотек. / В. Лучинкина. – М., 1971. – 82 с.
954969
   Перспективы развития Харьковской промышленности во второй пятилетке. – Х., 1932. – 181с.
954970
   Перспективы развития химии топлив и газификации СССР. – М., 1934. – 112с.
954971
  Абезгауз З. Перспективы развития химико-фармацевтической промышленности во втором пятилетии / З. Абезгауз, Гарбавицкий. – Ленинград, 1932. – 21с.
954972
  Колпаков К. Перспективы развития экономики Канады в рамках НАФТА // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 11. – С. 90-99. – ISSN 0130-9625
954973
  Дущенко В.В. Перспективы развития экспорта в республике Молдова // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.89-95. – ISSN 1680-2721
954974
  Маньковский А.Л. Перспективы развития электрификации важнейших отраслей промышленности Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Маньковский А.Л. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
954975
  Кайди В.В. Перспективы развития электронного книгоиздания на Украине // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 62-65
954976
  Максат Касен Перспективы развития электронного правительства в Республике Казахстан // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 9 (63). – С. 63-67. – ISSN 1812-8696
954977
  Першин Н.А. Перспективы развития этнологической концепции Л.Н. Гумилева в XXI веке // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 205-209
954978
  Пасечник М.В. Перспективы развития ядерной энергетики / М.В. Пасечник. – Киев, 1982. – 48с.
954979
  Тимофеев П.П. Перспективы расширения ЕС и позиция Франции // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (48). – С. 28-38. – ISSN 0201-7083
954980
  Борисенко Л.Ф. Перспективы расширения производства ванадия за счет повышения комплексности использования минерального сырья : Обзор / Л.Ф. Борисенко; Мин. геологии СССР. ВИЭМС. ОЦИТИ. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 31с. – ( ; 1Экономика минерального сырья и геологоразведочных работ)
954981
  Андрюшин С. Перспективы режима таргетирования инфляции в России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 11. – С. 107-121. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0042-8736
954982
  Рыженков И.О. Перспективы российских нефтегазовых поставок в страны Евросоюза : география. Точка зрения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 33-35 : Табл. – ISSN 0016-7207
954983
  Квашнин Ю.Д. Перспективы российско-турецкого инвестиционного сотрудничества // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 1 : Россия - Запад: обратная сторона конфликта. – С. 38-44. – ISSN 2074-6040
954984
  Байков Назип Мавлютович Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Байков Назип Мавлютович, Гринкевич Ричард Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISSN 0131-2227
954985
  Байков Назип Мавлютович Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Байков Назип Мавлютович, Гринкевич Ричард Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISSN 0131-2227
954986
  Ясин Е. Перспективы российской экономики: проблемы и факторы роста // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.4-25. – ISSN 0042-8736
954987
  Балыхин М.Г. Перспективы рынка международных образовательных услуг в цифрах, фактах, аргументах // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 4. – С. 22-28. – ISSN 1726-667Х
954988
  Чернявский И. Перспективы свеклосеяния и развития сахарной промышленности в БССР / АН БССР ; Ин-т экономики ; И. Чернявский. – Минск : АН БССР, 1948. – 55 с.
954989
  Гончаров Валентин Перспективы сельского хозяйства Украины при вступлении в ВТО / Гончаров Валентин, Бондарчук Алина // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В статье рассмотрены основные проблемы для отраслей сельского хозяйства, которые могут возникнуть при вступлении Украины в ВТО. Особое внимание авторы уделяют качеству продукции как главного рычага в конкурентной борьбе с иностранными производителями.
954990
  Цветкова А.М. Перспективы создания в Северо-Кавказском экономическом районе крупной базы по производству мяма и его промышленной переработке : Автореф... канд. экон.наук: / Цветкова А. М.; Ровт.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 24л.
954991
  Зима А.Г. Перспективы сотрудничества Украины и Израиля в сфере туристического обслуживания / А.Г. Зима, В.А. Подгайная // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 255-260 : рис. – Библиогр.: 3 назв.
954992
   Перспективы стран и регионов // Перспективы развития мировой экономики. – Washington, 2015. – Апрель 2015 : Неравномерный рост. Краткосрочные и долгосрочные факторы. – С. 47-71. – (Обзоры мировой экономики и финансов). – ISBN 978-1-48435-773-6


  Темпы роста мировой экономики по прогнозам составят 3,5 процентов в 2015 г. и 3,8 процентов в 2016 г. с неодинаковыми перспективами для основных стран и регионов. Геополитическая напряженность сегодня приводит к нестабилизирующим сдвигам в ценах на ...
954993
  Вежбицки А. Перспективы формирования казахстанского народа // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 48-62. – ISSN 1727-1770
954994
  Гудев П. Перспективы формирования международного режима в Арктике // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 2. – С. 88-101. – ISSN 0130-9625
954995
  Фролов И.Т. Перспективы человека : Опит комплексной постановки проблеми, дискуссии, обобщения / И.Т. Фролов. – Москва : Политиздат, 1983. – 350с.
954996
  Якубовская Н. Перспективы эволюции концепции международного права развития // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7069-28-6
954997
  Супян В.Б. Перспективы экономического восстановления в США: реальность и прогнозы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 5 (509). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068


  Статья посвящена проблемам послекризисного развития экономики США.
954998
  Баранов С.Н. Перспективы энергетического и химического использования угля / С.Н. Баранов. – Киев : Знание УССР, 1982. – 48 с.
954999
  Мищенко Я.В. Перспективы энергетического сотрудничества на спорных территориях в Восточной Азии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 2 : Российская Федерация в мировом хозяйстве: позиции и новые задачи. – С. 42-47. – ISSN 2074-6040
955000
  Мищенко Я. Перспективы энергетической интеграции в Восточной Азии // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 2074-6040
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,