Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
952001
  Семенов И.Н. "Неожиданные" неорганические соединения. / И.Н. Семенов, К.В. Овчинников. – Ленинград : Химия, 1972. – 105 с.
952002
  Петров В. "Неокласики" // Українська інтелігенція - жертва большевицького терору / В. Петров. – Вид. 2-ге. – Київ, 2014. – С. 51-57. – (Бібліотека газети "День" Україна Incognita ;Серія "Підривна література"). – ISBN 978-966-8152-44-3
952003
  Білик Г. "Неокласики" в українській та російській літературі початку XX століття: компаративний аспект // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 97-107. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті в порівняльно-історичному аспекті висвітлена літературно-художня діяльність українських та російських письменників-"неокласиків" початку ХХ ст., вирізнені естетичні засади й особливості поетики їхньої творчості. Також зауважені основні ...
952004
  Соболь О.Н. "Неоконсервативная революция": лозунги и реальность / О.Н. Соболь, А.Н. Ермоленко. – Киев, 1990. – 189 с.
952005
  Єрмоленко С. "Неокраяне крило" мовотворчості Тараса Шевченка // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 11 (647). – С. 3-17. – ISSN 0236-1477
952006
  Залізняк Л.Л. "Неолітична революція" в археології України початку ХХІ ст. // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред.: Чабай В.П. ; редкол.: Баран В.Д., Болтрик Ю.В., Бороффка Н. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – C. 5-25. – ISSN 0235-3490
952007
  Сегеда Сергій "Неолітична революція" в Європі. Проблема походження індоєвропейців // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 53-59. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
952008
  Бессонов Б.Н. "Неомарксизм" - идеология современного оппортунизма / Б.Н. Бессонов. – Москва : Мысль, 1983. – 285 с.
952009
  Капустин Б.Г. "Неомарксистская социология", исторический материализм и развивающиеся страны / Б.Г. Капустин. – М., 1988. – 149с.
952010
  Гайда А.В. "Неомарксистская" философия истории / А.В. Гайда. – Красноярск, 1986. – 197с.
952011
  Пасс А.А. "Неонэп" Г.М. Маленкова и кооперативная промышленность в 1953-1956 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 8. – С. 27-38. – ISSN 0042-8779


  По мнению автора статьи, кооперативная промышленность в 1956-1960 гг. была частично, а затем и полностью национализирована. Коллективное предпринимательство оказалось под запретом.
952012
  Потапов Н.А. "Неопарламентаризм" в современной Колумбии // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2012. – № 12. – С. 20-26. – ISSN 044-748Х
952013
  Сліденко І.Д. "Неоране поле" українського конституціоналізму. Досвід кризи 2007 року: аналіз та тенденції // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 215-220. – ISSN 1563-3349
952014
  Головій О. "Неореалізм" / "новий реалізм" у терміносистемі радянського літературознавства // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 91-100. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
952015
  Кулешов С. Неоджерелознавство як напрям історичного джерелознавства? // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : Міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України; НАНУ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 90-96. – ISBN 966-625-035-7
952016
  Задорожна О.Г. Неодирижизм як інтегрально-відроджувальна функція держави-влади в антикризовому національному господарському розвитку на основі дії соціокультурних законів // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2015. – № 1. – С. 68-78
952017
  Денисенко Г.Г. Неодмінний секретар ВУАН (А.Ю. Кримський) // Репресоване краєзнавство (20 - 30-і роки) / Л.Л. Бабенко, С.С. Бабенко, Г.П. Білоус, М.М. Біляшівський, Б.М. та ін. Біляшівський. – Київ : Рідний край, 1991. – С. 116-121. – ISBN 5-7707-1396-8
952018
  Ярема А.Г. Неоднакове застосування закону судами як підстава звернення до Верховного Суду України / А.Г. Ярема, А.В. Лужанський // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 12 (148). – С. 28-37
952019
   Неоднозначна постать чи національний герой. Симон Петлюра // Українське Державотворення : науково-популярне періодичне видання : альманах / Карпат. ун-ту ім. Августина Волошина ; редкол.: В. Бедь, М. Басараб, В. Бебик [та ін.]. – Ужгород, 2022. – Вип. 11. – С. 64-68. – ISSN 2706-8323
952020
  Райхель Ю. Неоднозначне нагородження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15 жовтня (№ 186). – С. 9


  Чому Нобелівська премія миру викликає дискусії?
952021
   Неоднозначні приміські простори: тенденції та особливості зміни повсякденних практик / К. Мезенцев, Н. Провотар, О. Гнатюк, А. Мельничук, О. Денисенко // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Мезенцев К.В. ; редкол.: Антіпова К.А., Арслан М., Бартошевич Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 82. – С. 4-19. – ISSN 2413-7154
952022
  Віват А.Й. Неоднозначність TPS та GPS при геодезичному зніманні // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 103-105 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
952023
  Пивоварова Н.П. Неоднозначність операціоналізації поняття "релігійність" як одна з проблем соціології релігії // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (107), березень. – С. 140-144. – ISSN 2077-1800
952024
  Бандура О. Неоднозначність та неповнота інформації при прогнозуванні рецесій ( приклад США) // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України"; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко ; редкол.: Т. Артьомова, Ю. Бажал, В. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 87-112 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
952025
  Яглінський В.П. Неоднозначність та сингулярність механізмів паралельної структури типу біглайд / В.П. Яглінський, С.С. Гутиря, В.В. Вовк // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2023. – Вип. 1 (22). – С. 45-52. – ISSN 2412-5288
952026
  Хлапонін Ю.І. Неоднозначність трактування та протиріччя деяких визначень в нормативних документах системи технічного захисту інформації // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 104-109. – ISSN 2409-7292


  Розглядаються питання відмінності тлумачень визначень ,,автоматизована система", ,,інформаційна система", ,,інформаційно-телекомунікаційна система" різними документами із діючої нормативної бази з технічного захисту інформації. Обгрунтовано роль, яку ...
952027
  Федотова С.В. Неоднозначность аскетического идеала в творчестве Вячеслава Иванова // Филологические науки : научные доклады высшей школы / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 3-14. – ISSN 0130-9730
952028
  Лозицкий В.Г. Неоднозначность магнитографических наблюдений при существующих методах их калибровки // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 89-98. – (Астрономия ; Вып. 23). – ISSN 0203-7319


  Сопоставлены и критически проанализированы магнитографические наблюдения различных авторов, в частности те из них, калибровка которых выполнялась методами "отношения напряженностей в линиях" и "трехщелевого магнитографа в одной линии". С этой целью в ...
952029
  Хорошкевич М.Г. Неоднозначность массовой культуры // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 11 (331). – С. 111-116. – ISSN 0132-1625
952030
  Воронин Е.Г. Неоднозначность полетной фотограмметрической калибровки // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 2. – С. 17-22 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
952031
  Логунов А.А. Неоднозначность предсказаний общей теории относительности и релятивистская теория гравитации / А.А. Логунов, Ю.М. Лоскутов. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 31 с.
952032
  Логунов А.В. Неоднозначность предсказаний ОТО / А.В. Логунов, Ю.М. Лоскутов. – М., 1987. – 13 с.
952033
  Шкредова Э.Г. Неоднократность (повторность) и совокупность преступлений как формы множественности по уголовному законодательству стран СНГ // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2006. – № 8. – С. 90-98. – ISSN 0132-0769
952034
  Мирсалимов В.М. Неодномерные упругопластические задачи / В.М. Мирсалимов. – Москва : Наука, 1987. – 255 с.
952035
  Рябошлик В. Неоднорідна економіка (нові основи економічних знань) : нова економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 18-25 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1810-3944
952036
  Рябошлик В. Неоднорідна економіка (нові основи економічних знань) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-25. – ISSN 1810-3944
952037
  Рябошлик Володимир Неоднорідна економіка (нові основи економічних знань) // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 21-25. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
952038
  Рябошлик Володимир Неоднорідна економіка (нові основи економічних знань) : публікація 3 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 71-74. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
952039
  Рябошлик В.В. Неоднорідна економіка: цілісний погляд на кризи (нові основи економічних знань) = Heterogeneous economy: a holistic view of crises (New Principles of Economics) / Володимир Рябошлик. – Київ : Освіта України, 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с. 156-159. – ISBN 978-966-188-154-8
952040
  Сохацький В.П. Неоднорідне перемагнічування спінових клапанів / В.П. Сохацький, Денис, Д.Г. Макаров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 445-450. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Магнітні характеристики спінових клапанів розраховувались із врахуванням доменної структури; отримані рівноважні розподіли намагніченості досліджувались експериментально магнітооптичними, електричними та магніторезонансними методами. З отриманих даних ...
952041
  Пінкевич І.П. Неоднорідне розширення і світлоіндукована зміна спектральних смуг поглиблення в рідких кристалах з домішковими молекулами / І.П. Пінкевич, В.М. Хотяїнцев, О.М. Хотяїнцева // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 419-427. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглянуто неоднорідно розширені завдяки впливу домішок смуги поглинання в нематичному рідкому кристалі. Показано, що конформаційні перетворення молекул, зумовлені поглинанням світла на електронних частотах, можуть приводити до деформації спектрального ...
952042
   Неоднорідність внутрішньої будови та хімічного складу самородної міді Волині / Л. Скакун, І. Мисяк, Я. Косовський, С. Бондаренко, О. Грінченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-27. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Самородна мідь Волині характеризується неоднорідною внутрішньою будовою. Неоднорідність будови виявлено за результатами досліджень форм структурного травлення і хімічного складу міді. Встановлено ознаки скелетного росту, осциляційної ростової ...
952043
   Неоднорідність земної кори України і суміжних регіонів за результатами 3D гравітаційного моделювання = Heterogeneity of the earth"s crust of Ukraine and adjacent regions inferred from 3d gravity modelling / І.Б. Макаренко, В.І. Старостенко, П.Я. Купрієнко [та ін. ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна]. – Київ : Наукова думка, 2021. – 202, [2] с., [16] арк. кольор. іл. : іл., табл., карти. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 184-199. – (Проєкт "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1814-3
952044
  Харламова Г.О. Неоднорідність інвестиційного простору України : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
952045
  Кононенко І. Неоднорідність у слов"янських мовах // Мова і культура : науковий щорічний журнал / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Д.С. Бураго. – Київ, 2004. – Вип. 7, т. 6 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 55-62. – (Філологія)
952046
  Баранський П.І. Неоднорідності напівпровідників і актуальні задачі міждефектної взаємодії в радіаційній фізиці і нанотехнології / П.І. Баранський, А.В. Федосов, Г.П. Гайдар. – Київ ; Луцьк : [б. в.], 2006. – 314, [2] с. – Бібліогр.: c. 273-309. – ISBN 966-7667-64-2
952047
   Неоднорідності структури земної кори проток Брансфілд (Західна Антарктика) за даними геофізичних досліджень / Ю.В. Козленко, І.М. Корчагин, С.П. Левашов, В.Д. Соловйов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 2. – С. 99-108 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0203-3100
952048
  Кремнева Ю.П. Неоднородная билинейная система (случай, когда ) : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кремнева Ю.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 5 с.
952049
  Розов С.И. Неоднородная газоразрядная плазма в скрещенных полях ЕхН полях : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Розов С. И.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1968. – 11л.
952050
  Айрапетян Левон Рубенович Неоднородная сортировка и ее применение : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Айрапетян Левон Рубенович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
952051
  Айрапетян Л.Р. Неоднородная сортировка и ее применения : дис. ... канд. физ.- мат. наук : 01.01.09 / Айрапетян Левон Рубенович ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1980. – 115 л. – Бібліогр.: л. 113-115
952052
  Перелыгин В.П. Неоднородная структура F-слоя ионосферы в области формирования радиосигнала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Перелыгин В.П.; Томск. гос. ун-т. Сиб. физ.-технич. ин-т. – Томск, 1971. – 18л.
952053
  Кушнеревский Ю.В. Неоднородная структура и движение в слое F2 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кушнеревский Ю.В.; МГУ. – М., 1962. – 15л.
952054
   Неоднородная структура ионосферы различных пространственных и временных масштабов: сб. науч. тр.. – М., 1989. – 188с.
952055
  Тептин Г.М. Неоднородная структура нижней ионосферы и распространение радиоволн / Г.М. Тептин, Ю.М. Стенин. – Казань, 1989. – 94с.
952056
  Арбузов Валерий Иванович Неоднородная структура спектров и эффективность свечения редкоземельных ионов в стекле : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Арбузов Валерий Иванович; Гос. оптический ин-т. – Л., 1983. – 22л.
952057
  Макаренко І.Б. Неоднородність земної кори України і суміжних регіонів за результатами 3D гравітаційного моделювання : автореф. дис. ... д-ра геол. наук : 04.00.22 ; 103 / Макаренко Ірина Борисівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2019. – 47 с. – Бібліогр.: 68 назв
952058
   Неоднородное строение литосферы Черного моря по данным комплексного анализа геофизических полей / В.И. Старостенко, О.М. Русаков, И.К. Пашкевич, Р.И. Кутас, И.Б. Макаренко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 3-28 : рис. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0203-3100
952059
  Ляпунов Н.В. Неоднородности в Н- и П-волноводах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ляпунов Н.В. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1966. – 8 c. – Бібліогр.:с.7-8
952060
  Яшкин А.Я. Неоднородности в прямоугольном волноводе : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Яшкин А.Я.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1952. – 8 с.
952061
  Соснина Э.Г. Неоднородности в упругой среде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Соснина Э.Г.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции техн. наук Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
952062
  Стогний В.В. Неоднородности земной коры Алдано-Станового щита по профилю З-ДВ (Восточная Сибирь, Россия) / В.В. Стогний, Г.А. Стогний // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 3. – С. 27-46 : рис. – Библиогр.: с. 39-42. – ISSN 0203-3100
952063
  Казаков Л.Я. Неоднородности коэффициента преломления воздуха в тропосфере / Л.Я. Казаков, А.Н. Ломакин. – Москва : Наука, 1976. – 165 с.
952064
  Гельберг М.Г. Неоднородность высокоширотной ионосферы / М.Г. Гельберг. – Новосибирск, 1986. – 193с.
952065
  Рац М.В. Неоднородность горных пород и их физических свойств / М.В. Рац. – Москва : Наука, 1968. – 108с.
952066
   Неоднородность кристаллического фундамента по сейсмическим данным.. – М., 1977. – 124с.
952067
   Неоднородность ландшафтов и природопользование. – М., 1983. – 183с.
952068
  Лозицкий В.Г. Неоднородность магнитного поля в солнечной вспышке 25.VII.1981 г. / В.Г. Лозицкий, Н.И. Лозицкая, Л.Н. Курочка // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 33-41. – (Астрономия ; вып. 29)


  Анализируется спектр вспышки 25.VII.1981 г. балла 2n, сфотографированный на эшельном спектрографе горизонтального солнечного телескопа АО Киевского университета с использованием анализатора круговой поляризации. Для одного и того же места вспышки ...
952069
  Винник Д.В. Неоднородность ментальных феноменов и проблема редукции // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 (47). – С. 134-149. – ISSN 1560-7488
952070
   Неоднородность минералов и рост кристаллов. – М., 1980. – 335с.
952071
   Неоднородность поселенчества: социально - экономический аспект : соціальна економіка / С. Лекарь, В. Шабанов, Ю. Привалов, М. Лощинин // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 6 (296). – С. 4-30 : Рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1810-3944
952072
  Мамлеев В.Ш. и др. Неоднородность сорбентов / В.Ш. и др. Мамлеев. – Алма-Ата, 1989. – 287с.
952073
   Неоднородность тектоносферы и развитие земной коры. – Москва : Недра, 1986. – 229с.
952074
  Баязитов М.И. Неоднороднсоть распределения углерода в феррите : Автореф... канд. техн.наук: / Баязитов М.И.; Моск. ин-т стали и сплавов. – М., 1965. – 13л.
952075
  Гутман А.М. Неоднородные векторные связи в амтомных спектрах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гутман А.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. – Ленинград, 1961. – 8 с.
952076
  Харитонов О.М. Неоднородные волны в геологических средах / О.М. Харитонов. – Киев : Наукова думка, 1980. – 254с.
952077
   Неоднородные вычислительные системы. Мат. семинара. – М., 1975. – 170с.
952078
   Неоднородные вычислительные системы. Сб. ст.. – К., 1975. – 183с.
952079
  Лионс Ж.-Л. Неоднородные граничные задачи и их приложения / Ж.-Л. Лионс, Э. Мадженес. – Москва : Мир, 1971. – 372 с.
952080
  Кислов Н.В. Неоднородные граничные здачи для дифференциально-операторных уравнений : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кислов Н.В.; АН СССР. Математ. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1990. – 25л.
952081
  Некрасов М.М. Неоднородные диэлектрики, физические основы надежности и микроминиатюризация радиоэлектронных устройств : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Некрасов М.М. ; Киев. политехнич. ин-т. – Киев, 1967. – 47 с.
952082
   Неоднородные и примесные полупроводники во внешних полях. – Кишинев : Штиинца, 1979. – 148 с.
952083
  Уханов Юрий Алексеевич Неоднородные краевые задачи для уравнения Гельмгольца в областях с бесконечными границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Уханов Юрий Алексеевич; Моск. ин-т электронного машиностроения. – Москва, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.14
952084
  Буценко Ю.П. Неоднородные локально безгранично делимые процессы : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Буценко Ю. П.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1988. – 151л. – Бібліогр.:л.146-151
952085
  Буценкод Ю.П. Неоднородные локально безгранично делимые процессы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Буценкод Ю.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 14л.
952086
  Гинье А. Неоднородные мателлические твердые растворы / А. Гинье. – М., 1962. – 158с.
952087
  Гриднев Н.П. Неоднородные МГД-течения с Т-слоем / Н.П. Гриднев, С.С. Кацнельсон, В.П. Фомичев. – Новосибирск, 1984. – 177 с.
952088
  Содха М.С. Неоднородные оптические волноводы / М.С. Содха, А.К. Гхатак; Киселев В.А. – Москва : Связь, 1980. – 216 с.
952089
  Клепиков В.Ф. Неоднородные состояния магнетиков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Клепиков В.Ф.; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1972. – 14л.
952090
  Зюбанов А.Е. Неоднородные состояния тонких сверх проводящих и ферромагнитных пленок в магнитном поле. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Зюбанов А.Е.; МВ и ССО УССР. Донецк. гос. ун-тет. – Донецк, 1982. – 18л.
952091
  Санчес-Паленсия Неоднородные среды и теория колебаний : пер. с англ. / Санчес-Паленсия. – Москва : Мир, 1984. – 472 с.
952092
  Габровски Иван Здравков Неоднородные цепи Маркова с дискретным вмешательством случая и некоторые системы массового обслуживания при наличии ветвления очереди : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.00.5 / Габровски Иван Здравков ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 13 с.
952093
  Габровски И.З. Неоднородные цепи Маркова с дискретным вмешательством случая и некоторые системы массового обслуживания при наличии ветвления очереди : Дис... на соиск. учен. степени канд. физ.наук: / Габровски И.З.; КГУ. Кафедра теории вероятностей и математической статистики. – Киев, 1973. – 108л. – Бібліогр.:л.98-108
952094
  Лещенко Вячеслав Григорьевич Неоднородные электромагнитные волны на границе раздела изотропных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Лещенко Вячеслав Григорьевич; АН БССР. Ин-т физики. – Минск, 1981. – 16л.
952095
  Сидорець В.С. Неоднослівні дієслівні номінанти в літературно-критичних статтях І. Я. Франка // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – Вип. 11. – С. 115-119
952096
  Сидорец В Неоднословное наименование действия у восточных славян - избыточность или необходимость / В Сидорец. – Мозырь, 1993. – 93с.
952097
  Василенко Н.В. Неоднословные окказионализмы как средство языковой игры в газетном тексте // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 44-47. – (Бібліотека Інституту філології)
952098
  Кулик В. Неодностайна підтримка: американський науково-експертний дискурс про конфлікт в Україні й довкола Уккраїни // Інтерпретації російсько-українського конфлікту в західних наукових і експертно-аналітичних працях / В. Кулик, М. Рябчук, К. Зарембо, М. Фахурдінова, Н. та ін. Коваль. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2020. – С. 11-48. – ISBN 978-966-02-9220-8
952099
  Литвин С.М. Неодолимость любви / С.М. Литвин. – М., 1985. – 71с.
952100
  Харчев А.Г. Неодолимость нового в общественной жизни / А.Г. Харчев. – Л, 1955. – 31с.
952101
  Вольнов Н.Ф. Неодолимость нового в условиях Советского социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Вольнов Н.Ф.; Высш. парт школа при ЦК КПСС. – М., 1959. – 15л.
952102
  Якименко Н.Д. Неодолимость нового, прогрессивного -- закона развития : Дис... канд. философ.наук: / Якименко Н.Д.; МВО СССР. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1951. – 285л. – Бібліогр.:л.274-285
952103
  Матюхин Ю.П. Неодолимые / Ю.П. Матюхин. – М., 1985. – 287с.
952104
  Тельнюк С.В. Неодцвітаюча весно моя... / С.В. Тельнюк. – Київ, 1991. – 334с.
952105
  Берегова Г.Д. Неоекономічне знання та пізнання у формуванні світогляду сучасної особистості // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 257-261. – ISSN 2076-1554


  У роботі використано теоретичні, методологічні й емпіричні методи дослідження. Акцентується увага на необхідності надавати сучасній особистості майбутнього фахівця протягом навчання у вищій школі більш широкого спектру знань про світ, де одне з ...
952106
  Івангородський К.В. Неоєвразійство у сприйнятті сучасної історіографії та погляди А. Дугіна на етногенез східних слов"ян // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 34-51. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
952107
  Челидзе О.С. Неожиданная встреча : стихи, баллады и поэма / Отар Челидзе ; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1961. – 82 с.
952108
  Браев А.Г. Неожиданная встреча : рассказы / А.Г. Браев ; пер. с кабард. М. Эльберда. – Нальчик : Кабард.-Балкар. кн. изд-во, 1964. – 44 с.
952109
  Странджев К. Неожиданная любовь. / К. Странджев. – София, 1974. – 80с.
952110
  Широков В.С. Неожиданная Эстония / В.С. Широков. – Москва, 1991. – 252с.
952111
  Реньяр Ж.Ф. Неожиданное возвращение : пьеса в 1-ом дейст. / Жан-Франсуа Реньяр ; пер. с фр. Н.Н. Соколовой. – Москва : Искусство, 1957. – 46 с. : ил. – (Репертуар худ. самодеят. ; Т. 2 : Одноактные пьесы)
952112
  Безуглов А.А. Неожиданное доказательство : признание / А.А. Безуглов. – Москва : Госюриздат, 1962. – 48 с.
952113
  Генгу Х. Неожиданное обаяние Тхонена / Х. Генгу, А. Хонбом // Koreana : корейская культура и искусство / Корейский фонд международных обменов. – Seoul, 2015. – T. 11, № 3 : Тхонён: маленький город со многими прелестями. – С. 4-9. – ISSN 1738-8252
952114
  Чукова Ю.П. Неожиданное родство (термодинамическое рассмотрение некоторых фотопроцессов) / Ю.П. Чукова. – Москва, 1991. – 64с.
952115
  Гранин Д.А. Неожиданное утро / Д.А. Гранин. – Москва, Ленинград : Советский писатель, 1962. – 130 с.
952116
  Гранин Д.А. Неожиданное утро / Д.А. Гранин. – Л, 1970. – 342с.
952117
  Гранин Д.А. Неожиданное утро / Д.А. Гранин. – Л, 1987. – 349с.
952118
  Снегов С.А. Неожиданность / С.А. Снегов. – Красноярск, 1958. – 154с.
952119
  Кербабаев Б.М. Неожиданность : стихи, поэмы / Берды Кербабаев; пер. с туркм. – Москва : Советский писатель, 1966. – 151 с.
952120
  Година Н.И. Неожиданность души / Н.И. Година. – Челябинск, 1975. – 87 с.
952121
  Гусев В.И. Неожиданность очевидного / В.И. Гусев. – М : Советский писатель, 1988. – 384 с.
952122
  Хохлов Н С. Неожиданность. / Н С. Хохлов. – М., 1969. – 80с.
952123
  Шутова Наталья Неожиданные грани уральских самоцветов : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 80-81
952124
  Фомичев Н.А. Неожиданные люди / Н.А. Фомичев. – М., 1988. – 350с.
952125
  Асанов Н.А. Неожиданные повести / Н.А. Асанов. – Москва : Советский писатель, 1961. – 656 с.
952126
  Асанов Н.А. Неожиданные повести / Н.А. Асанов : ил. .С. Громан. – Изд. 2-е. – Москва : Советский писатель, 1963. – 656 с.
952127
  Ишуткина Л.П. Неожиданные эссе : классическая филология, история литературы, литературоведение, искусствознание, краеведение / Лилия Ишуткина. – Одесса : Друк Південь, 2011. – 418, [6] с. : ил. – ISBN 978-966-389-335-8
952128
   Неожиданный визит : Рассказы и повести писательниц ГДР: сборник/ пер. с нем. – Москва : Радуга, 1988. – 494 с.
952129
  Саворенко П.М. Неожиданный заказ. / П.М. Саворенко. – Брянск, 1961. – 60с.
952130
  Бессонов Ю.Н. Неожиданный поворот : рассказы / Ю.Н. Бессонов. – Ленинград : Советский писатель, 1948. – 192 с.
952131
  Резнікова Н.В. Неозалежність української економіки як прояв викликів економічнії безпеці: перспективи структурної трансформації та макроекономічної стабілізації / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 2. – С. 4-8. – ISSN 2306-6806
952132
  Валюх З.О. Неозапозичення як база сучасного словотворення / З.О. Валюх, І.О. Коробова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 9-16. – (Серія : Філологія ; т. 20, № 2). – ISSN 2311-0821
952133
  Экшут С. Неозбузданный порыв, или Ломоносов есть Ломоносов / С. Экшут, Е. Зайцева // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 9 : Михайле Ломоносову 300. – С. 103-107. – ISSN 0235-7089
952134
  Тесленко Н.О. Неозначена рефренція вказівних займенників: диференційне маркування // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 3 (115). – С. 177-183
952135
  Корпало О. Неозначеність особи в польській мові / Оксана Корпало // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 77-83. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
952136
  Воробьев Е.М. Неоиндустриализация как форма экономической модернизации / Е.М. Воробьев, Т.И. Демченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1042. – С. 76-81. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 1). – ISSN 2226-0994


  В статье рассматриваются необходимость и возможность осуществления процесса экономической модернизации национальной экономики на базе неоиндустриализации, а также перспективы тесного экономического сотрудничества России и Украины.
952137
  Апатова Н.В. Неоинституционализм и экономика индивидуального знания / Н.В. Апатова, М.В. Быстрова // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-1. – С. 65-70. – Бібліогр.:17 назв. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
952138
  Лопатина Н.В. Неоинституциональный подход как теоретико-методологическая основа изучения библиотечной профессии // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал : журнал по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и информатике / Федеральное гос. бюджет. учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отд-ния Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2015. – № 2. – С. 28-32. – ISSN 1815-3186


  Статья посвящена поиску новых теоретико-методологических инструментов изучения позиции библиотечной профессии в современном обществе. В качестве альтернативы структурно-функциональному и традиционному социально-институциональному подходам в ...
952139
  Татришвили Н.Ф. Неоинтрузии Верхней Рачи / Н.Ф. Татришвили, 1941. – 633-640с.
952140
  Скляренко Д.В. Неоізоляціонізм як альтернативна стратегія американської зовнішньої політики після "холодної" війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 85-88. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні засади американської зовнішньополітичної концепції неоізоляціонізму після "холодної" війни, що є альтернативою сучасного зовнішньополітичного курсу США. Зроблено спробу додатково проаналізувати європейський напрям даної концепції - ...
952141
  Ожеван М.А. Неоімперська "доктрина Путіна" та "українська криза" в оцінках західних експертів // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 489-506. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
952142
  Гордієнко М.Г. Неоімперський синдром путінізму як виклик суб"єктності української нації // Держава у теорії і практиці українського націоналізму : матеріали VI Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю (м. Івано-Франківськ, 26-27 черв. 2015 р.) / Ін-т політ. освіти ВО "Свобода" [та ін.] ; наук. ред. О.М. Сич. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – С. 80-91. – ISBN 978-966-428-404-9
952143
  Грабовська І. Неоімперськість сучасної Росії як історичний виклик для українських постколоніальних еліт // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 100-105. – ISSN 2520-2626


  "У статті проводиться аналіз політики та практики неоімперіалізму РФ, досліджується специфіка путунізму як історичного виклику, що постав перед постсовєтськими постколоніальними елітами колишнього СССР, в даному випадку – перед українськими. Існуюча ...
952144
  Кузьменко В. Неоімпресіоністична новелістика Любові Пономаренко: специфіка ідіостилю письменниці // Українська мова і література в школах України : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 5 (145). – С. 3-7
952145
  Кузьменко В. Неоімпресіоністична новелістика Любові Пономаренко: специфіка ідіостилю письменниці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 65-76


  Стаття присвячена аналізу ідіостилю сучасної української письменниці Любові Пономаренко, справжнього майстра неоімпресіоністичної новели з небуденною внутрішньою напругою та енергетикою. Самобутність ідіостилю письменниці виявляється в оригінальному ...
952146
  Шовкун І.А. Неоіндустріалізація в Україні: чи є макроекономічні передумови та інвестиційний потенціал? // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 48-69. – ISSN 1605-7988
952147
  Шепетько Р.І. Неоіндустріалізація як фаза технологічного розвитку реального сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 29-33
952148
  Бодрова Д.В. Неоіндустріальна модернізація української економіки: інституціональний конструкт // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 22-31


  У статті розглядаються суперечливі процеси посткризового розвитку економіки України, обгрунтовується необхідність переходу до неоіндустріальної моделі модернізації національного господарства і здійснення відповідних інституціональних перетворень.
952149
  Дейнеко Л.В. Неоіндустріальна трансформація промислового потенціалу України : колективна монографія / [Дейнеко Л.В., ШовкунІ.А., шелудько Е.І. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук Л,В. Дейнеко ; НАН України. – Київ : ДУ "Ін-т екон. та прогнозув. НАНУ, 2016. – 278 с. : табл., рис. – Режим доступу: http://ief.org.ua/docs/mg/277.pdf (електронне видання). – ISBN 978-966-02-8124-0
952150
  Гайдай Т. Неоінституціалізм та його аналітично-дослідницький потенціал // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 60-66. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
952151
  Гайдай Т.В. Неоінституційна парадигма та аналіз ринкових трансформаційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-42. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Статтю присвячено дослідженню за допомогою методологічного інструментарію неоінституціоналізму таких аспектів ринкової трансформації, як формування ринкової інституційної структури та реалізація механізму інституційних змін перехідної економіки.
952152
  Рібун Л.В. Неоінституційна парадигма у сучасній економічній думці / Л.В. Рібун, М.В. Маліновська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.1. – С. 296-298. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
952153
  Вірченко В.В. Неоінституціональна теорія як основа нової ліберальної економічної ідеології // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 89-90
952154
  Бульдович П.В. Неоінституціональний підхід до вирішення дилем колективної дії // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 29-34. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
952155
  Астапова Г.В. Неоінституціональні підходи щодо відтворення основних фондів підприємств / Г.В. Астапова, С.Т. Пілецька // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 113-119. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
952156
  Ярмиш Є.О. Неоісторизм у постмодерній прозі Нідерландів : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Ярмиш Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 195 л. – Бібліогр.: л. 176-195
952157
  Ярмиш Є.О. Неоісторизм у постмодерній прозі Нідерландів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Ярмиш Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
952158
  Зыкин А.С. Неоказание помощи в открытом море как преступление международного характера // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С.165-168. – ISBN 978-966-927-199-0
952159
  Гусельцева Марина Сергеевна Неокантианская методология: пройденный этап или перспектива развития психологии? // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 26-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Данная статья представляет собой обзор истории взаимоотношений психологии и неокантианства. Неокантианство рассматривается как один из методологических источников культурно-аналитического подхода в психологии. Обсуждаются также взаимоотношения ...
952160
  Воронцов А.В. Неокантианская социология Б.А. Кистяковского / А.В. Воронцов, И.А. Громов // История социологии. XIX - начало XX века : в 2 ч. : [учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед.] / А.В. Воронцов, И.А. Громов. – Москва : Владос, 2005. – Ч. 2 : Русская социология. – С. 326-336. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-01407-2
952161
  Крижевский М.В. Неокантианские дискуссии в литературоведении: Б.М. Энгельгардт и М.М. Бахтин о романе Достоевского // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 7. – С. 153-157. – Библиогр.: Лит.: с. 157; 13 п. – ISSN 0042-8744
952162
  Зеньковский В. Неокантианство в русской философии. Введенский, Лапшин, Челпанов, Гессен, Гурвич, Яковенко, Степун // История русской философии / В.В. Зеньковский. – Москва : Академический Проект, Раритет, 2001. – С. 642-667. – (Summa). – ISBN 5-85735-139-1; 5-8291-0127-0
952163
  Мелещенко З.Н. Неокантианство как философская основа ревизионизма / З.Н. Мелещенко. – Л., 1960. – 68с.
952164
  Григорьян Б.Т. Неокантианство. / Б.Т. Григорьян. – М, 1962. – 90с.
952165
  Трубенко А.І. Неокантіанство // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 625-626. – ISBN 966-316-069-1
952166
  Прокопенко О. Неокантіантські установки та їх переосмислення в дослідженнях М. Гартмана // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 95-104. – (Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства ; вип. 1)
952167
  Мюллер В К.О. Неокейнсианство / В К.О. Мюллер. – М., 1977. – 216с.
952168
  Петров В. Неокласики / Віктор Петров // Київські неокласики / упоряд. В. Агеєва. – Київ : Факт, 2003. – С. 65-82. – (Українські мемуари). – ISBN 966-664-081-3
952169
  Єсюк Л.В. Неокласики в українській літературі // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 13/14, липень. – С. 21-24


  "Наприкінці першого десятиліття ХХ століття в поезію та прозу приходить нова генерація митців, які поєднують у собі поета й ученого, а сама поезія стає об"єктом серйозного наукового дослідження. Найбільш яскраво ця тенденція поєднання науки й ...
952170
  Наєнко М. Неокласики і філологічна методологія: тільки історія чи жива теорія? // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 5-11. – ISBN 978-966-171-790-8


  Ідеться про основні постулати філологічної школи літературознавства, про неокласицизм як стиль творчості і погляди на нього різних дослідників. Автор міркує також про витоки і традиції неокласицизму в творчості "останніх" послідовників цього типу ...
952171
  Наєнко М. Неокласики і філологічна методологія: тільки історія чи жива теорія? // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 12 (648). – С. 107-110. – ISSN 0236-1477


  Ідеться про основні постулати філологічної школи літературознавства, про неокласицизм як стиль творчості і погляди на нього різних дослідників. Автор міркує також про витоки і традиції неокласицизму в творчості «останніх» послідовників цього типу ...
952172
  Сірик Л. Неокласики про європейськість Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2008. – Т. 4, кн. 2 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 23-47. – ISBN 978-966-600-359-4


  Проаналізовано концепції сприйняття європейськості та універсальності художньої спадщини Лесі Українки київськими неокласиками. Мистецьку позицію письменниці зіставлено із філософськими, етико-естетичними, громадянськими переконаннями членів ...
952173
  Сусак В.В. Неокласицизм в українському живописі 1920-1930-х рр.: Іван Бабій та Микола Глущенко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 181-188
952174
  Черкасова К. Неокласицизм у творчості О. Бекетова. Будівля Харківського медичного товариства // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2014. – № 12 (209). – С. 34-41. – ISSN 0131-2685
952175
  Погребняк М. Неокласицизм у хореографічних театрах Л. М"ясіна, Б. Ніжинської, Ф. Лопухова як сходинка до неокласичного стилю у театрі Дж. Баланчіна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 147-155. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  З’ясовано естетико-стильові особливості неокласичного танцю у театрі Джорджа Баланчіна. Проаналізовано авторські хореографічні твори Л. М’ясіна, Б. Ніжинської, Ф. Лопухова. Виявлено і систематизовано естетико-стильові особливості неокласицизму у ...
952176
  Нестеренко П. Неокласицизм четвірки дрогобичців // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 28 серпня (№ 16). – С. 14. – ISSN 2519-4429


  Дослідження сакрального мистецтва - ікономалярства.
952177
  Турган О. Неокласицистичні тенденції в українській літературі кінця ХІХ - початку ХХ століття // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 294-299. – ISBN 966-8110-14-5
952178
  Котенко Н. Неокласична антологія Юрія Клена // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 35-41
952179
  Коломієць Л. Неокласична генеза Григорія Кочура // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 177-184. – Бібліогр.: Літ.: с. 183-184; 4 п. – (Серія іноземні мови ; Вип. 16)
952180
  Бодров В.Г. Неокласична модель інвестиційного процесу і можливість її застосування в трансформаційній економіці / В.Г. Бодров, Ю.В. Денисенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 17-20. – (Економіка ; Вип. 39)


  Досліджуються питання інвестиційного процесу з погляду теоретиків "економіки пропозиції" та "раціональних сподівань". Виділяються чинники, що стримують впровадження даної моделі в трансформаційній економіці.
952181
  Калєтнік А.А. Неокласична неологія: лінгвістичний статус : монографія / А.А. Калєтнік. – Київ, 2008. – 304 с. – ISBN 978-966-439-061-0
952182
  Пухонська О. Неокласична урбаністика: Київ Максима Рильського // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 127-134. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті звернено увагу на особливості творчості неокласиків у період модерністичних новацій вітчизняної словесності та впровадження панівної ідеології соцреалізму. Основна проблема дослідження порушена у контексті урбаністичних студій поезії Максима ...
952183
  Пухонська О. Неокласична урбаністика: Київ Максима Рильського // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6 (10), червень. – C. 37-40
952184
  Демська-Будзуляк Неокласичний дискурс початку XX ст.: еволюція класичної традиції // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 6 (678), червень. – С. 90-97. – ISSN 0236-1477
952185
  Денисенко Ю. Неокласичний підхід у сучасній теорії корпоративних фінансів : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 4. – С. 53-55. – Бібліогр.: 6 назв
952186
  Погребняк М. Неокласичний танець: генеза та формування його естетико-стильових особливостей у театрі Джорджа Баланчіна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 250-259. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13). – ISSN 2078-6794


  Досліджено генезу неокласичного танцю. Розкрито сутність ідеї танцсимфонії Ф. Лопухова. Виявлені і систематизовані естетико-стильові особливості неокласичного танцю у театрі Дж. Баланчіна.
952187
  Калєтнік А.А. Неокласичний текст як естетико-художня целісність у філологічних парадигмах // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 60-71. – Бібліогр.: с. 70-71; 25 поз.


  Статтю присвячено аналізу методологічних засад у формуванні філологічних критеріїв оцінки творчості київських неокласиків, а також сформульовано ідеї про поступовість мовознавчої аргументації. The article deals with analysis of methodology whie ...
952188
  Башманівський В.І. Неокласичні домінанти в ранній поетичній творчості Максима Рильського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 34


  З"ясовано особливості раннього періоду творчості М.Т. Рильського, зосереджує увагу на неокласичних рисах поетичних текстів, наголошує, що в основі неокласичних уподобань поета були його висока освіченість, знання мов, розуміння специфіки культурної ...
952189
  Шкільняк С.С. Неокласичні кванторні логіки з рівністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 222-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Пропонуються неокласичні кванторні логіки з предикатом рівності. Розглядаються їх семантичні та синтаксичні властивості, будуються аксіоматичні системи гільбертівського типу - неокласичні кванторні числення з рівністю.
952190
  Шкільняк С.С. Неокласичні секвенційні числення // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 261-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджуються семантичні та синтаксичні властивості неокласичних логік. Для таких логік пропонуються аксіоматичні системи секвенційного типу - неокласичні секвенційні числення. На їх основі доводиться теорема повноти та вивчаються її наслідки.
952191
  Компанієць А.С. Неокласичні теорії економічного зростання та їх практичне застосування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 65-67. – ISBN 978-966-188-219-4
952192
  Кузьома О.Ю. Неокласичні теорії міжнародної торгівлі // Міжнародна економіка : практикум / А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, М.І. Дідківський, В.В. Журило, О.В. та ін. Комендант. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – С. 86-95. – ISBN 978-617-696-407-0
952193
   Неоклассицизм на руинах древнего Рима : топ 5 площадей мира // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2013. – № 1/2, февраль - март. – С. 38 : фото
952194
  Лубский А.В. Неоклассическая модель исторического исследования в культурно-єпистемологическом контексте начала ХХІ века // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С.158-168. – ISSN 0869-0499
952195
  Чихарев И.А. Неоклассический реализм: к проблеме соотношения переменных глобального и национально-государственного уровней в формировании внешнеполитического курса / И.А. Чихарев, А.А. Косоруков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 50-66. – (Политические науки ; № 1). – ISSN 0201-7385
952196
  Кириченко В.П. Неоколоиалистическая политика американского империализма в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в 70- е годы. : Дис... докт. ист.наук: 07.00.05 / Кириченко В.П.; Киевс. с/х академия. – К, 1981. – 389л. – Бібліогр.:л.358-389
952197
  Степанов Л.В. Неоколониализм -- стратегия и тактика империализма. / Л.В. Степанов. – М, 1966. – 32с.
952198
  Кива А.В. Неоколониализм / А.В. Кива. – Москва, 1976. – 64с.
952199
  Булатов А.А. Неоколониализм в военном мундире / А.А. Булатов. – Москва : Военное издательство, 1982. – 142 с., [4] л. ил. : ил. – (Империализм: События. Факты. Документы)
952200
   Неоколониализм в Океании. – М., 1987. – 213с.
952201
  Киселев А.П. Неоколониализм в печать / А.П. Киселев. – Москва, 1971. – 192с.
952202
   Неоколониализм в сельском хозяйстве.. – Москва, 1966. – 102с.
952203
  Фридлендер П. Неоколониализм Западной Германии / П. Фридлендер, Х. Шиллинг. – Москва, 1963. – 232с.
952204
   Неоколониализм и Африка в 70-х годах: закономерности и специфика антиимпериалист. борьбы. – М., 1975. – 437с.
952205
  Вахрушев В.В. Неоколониализм и международные организации / В.В. Вахрушев. – Москва, 1968. – 223с.
952206
  Байчоров А.М. Неоколониализм и международный тероризм : А.М. Байчоров / А.М. Байчоров. – Минск : Университетское, 1985. – 158 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 149-157
952207
  Княжинская Л.А. Неоколониализм и продовольственная проблема в развивающихся странах / Л.А. Княжинская. – М., 1977. – 63с.
952208
  Ахундов И.А. Неоколониализм и Турция / И.А. Ахундов. – Баку : Азернешр, 1990. – 408 с. – Библиогр.: с. 371-401
952209
   Неоколониализм против прав человека. – Москва : Международные отношения, 1982. – 192 с.
952210
   Неоколониализм США в Латинской Америке.. – М., 1970. – 168с.
952211
  Ульяновский Р.А. Неоколониализм США и слаборазвитые страны Азии. / Р.А. Ульяновский. – Москва, 1963. – 344с.
952212
  Прошин А.А. Неоколониализм США и Южная корея / А.А. Прошин, А.А. Тимонин. – М., 1985. – 190с.
952213
  Пефтиев В.И. Неоколониализм Франции в странах Тропической Африки : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Пефтиев В.И. ; Киев. ин-т нар. хозяйства. – Киев, 1965. – 17 с.
952214
   Неоколониализм: сущность, формы, методы. – Москва, 1987. – 271с.
952215
  Жолобов В.Н. Неоколониализм: финансовый аспект / В.Н. Жолобов. – М, 1982. – 165с.
952216
   Неоколониализм: формы и методы эксплуатации развивающихся стран : реферативный сборник. – Москва, 1986. – 175 с.
952217
  Хворостяный И.М. Неоколониалистическая политика Англии в зоне Персидского залива. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.03 / Хворостяный И.М.; АН УССР.Ин-т истории. – К, 1975. – 24л.
952218
  Журкин В.В. Неоколониалистические доктрины и политика США в Юго-Восточной Азии (вторая половина 1950-х гг. 1965 г) : Автореф... канд. ист.наук: / Журкин В. В.; Ин-т мировой эконом. и междунар. отнолш. АН СССР. – Москва, 1968. – 18л.
952219
  Дорохин Владимир Матвеевич Неоколониалистическое разделение труда в капиталистической системе мирового хозяйства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Дорохин Владимир Матвеевич; МВ и ССО СССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1980. – 18л.
952220
  Кириченко В.П. Неоколониалистская политика американского империализма в странах Латинской Америки и Карибского бассейна в 70-е годы : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.05 / Кириченко В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 47л.
952221
  Елютин Юрий Петрович Неоколониалистская политика США в Латинской Америке и программа "Союза ради прогресса" : Автореф... канд. ист.наук: / Елютин Юрий Петрович; Ин-т Латин. Америки АН СССР. – М., 1964. – 18л.
952222
  Парфенов И.Д. Неоколониальная политика лейбористского правительства Англии в 1945-1951 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Парфенов И.Д.; Перм.гос.ун-т. – Саратов, 1965. – 19л.
952223
  Рогач А.И. Неоколониальная экспансия международных корпораций в странах Южной и Юго-Восточной Азии // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 22-26. – (Международные отношения и международное право ; № 16)
952224
  Лукашенко В.И. Неоколониальная эксплуатация как фактор ухудшения состояния платежных балансов стран Африки в 70-80-е годы / В.И. Лукашенко, Мугиса Эварист // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 82-87. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
952225
  Савчук В.С. Неоколоніалізм - історична приреченість. / В.С. Савчук. – Київ, 1975. – 63с.
952226
  Михньов Р.М. Неоколоніалізм буде знищено! / Р.М. Михньов. – Київ : Знання, 1965. – 46 с.
952227
  Озадовський А.А. Неоколоніалізм США в Африці / А.А. Озадовський. – Київ, 1971. – 91с.
952228
  Ковальчук Т. Неоколоніальна абсолютизація (Чи існують національні пріоритети в державній монетарній політиці?) // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 122-126. – ISSN 1605-2005
952229
  Фаріон І. Неоколоніальна мовна модель ЗЕ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 9-15 липня (№ 24/25). – С. 1, 4-5
952230
  Фаріон І. Неоколоніальна мовна модель команди ЗЕ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 2-8 липня (№ 22/23). – С. 3
952231
  Фаріон І. Неоколоніальна мовна модель команди ЗЕ // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 25 червня - 1 липня (№ 20/21). – С. 8-9
952232
   Неокомунізм і його лжелітературна пропаганда // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 266-270. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  Розглядається останній роман Володимира Винниченка "Нова заповідь"
952233
  Державин В. Неокомунізм і його лжелітературна пропаганда // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 290-296. – ISSN 0130-528Х
952234
  Билорус О.Г. Неоконвергенция социально-экономических систем в условиях глобальных вызовов // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 54-61. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
952235
  Плугаторенко О. Неоконсервативна критика зовнішньої політики США (кін. 1960 - кін. 1970-х рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 86-88
952236
  Воронянський О.В. Неоконсервативна модель державного регулювання економічних процесів: сутність та досвід // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 51-60. – (Економічні науки)
952237
  Павроз А.В. Неоконсервативная концепция сильного государства как новая модель социально-политического взаимодействия // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 3 (69). – С. 21-27. – ISSN 1812-8696
952238
  Мейцонашвили Т.Н. Неоконсерватизм в различных политических культурах // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; глав. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 15. – С. 130-139
952239
  Кепеци Б. Неоконсерватизм и "новые правые" / Б. Кепеци. – М, 1986. – 142с.
952240
  Панченко Ю. Неоконсерватизм та зовнішня політка президента Р. Рейгана // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 22-31
952241
  Лакішик Д.М. Неоконсерватизм у зовнішній політиці Дж. Буша - молодшого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 91-96
952242
  Удовенко О.Ю. Неоконсерватизм як актуальна проблема на прикладі Великої Британії за часів урядів Маргарет Тетчер // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 1 (53). – С. 62-64. – ISSN 1728-3671
952243
  Євсєєв С.Є. Неоконсерватизм як теорія соціального реваншу / С.Є. Євсєєв, І.В. Тодріна // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 2 (16). – С. 89-97. – ISSN 2411-7587
952244
  Панченко Ю.В. Неоконсерватизм: традиції та сучасні тенденції розвитку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 117-126. – (Історія ; вип. 36)


  Зроблено спробу проаналізувати поняття неоконсерватизму, його історичні корені, визначитися із соціальною базою цієї течії й основними принциповими положеннями.
952245
  Рассолова П.Э. Неоконсерваторы и война в Ираке // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 77-83. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
952246
  Киселев И.Я. Неоконсерваторы против рабочего класса / И.Я. Киселев. – М, 1988. – 157с.
952247
  Безродный Г. Неоконфуциантство в период "культурной революции" в Китае / Г. Безродный, Хо Янь // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 3-10. – ISSN 2617-1929
952248
  Мирончук В. Неоконцепт Metaverse англомовному медійному дискурсі // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 102-105. – ISSN 2410-2202
952249
  Рижко В.А. Неоконцептологія : монографія / В.А. Рижко. – Київ : Логос, 2016. – 603, [1] с. – Бібліогр.: с. 581-604. – ISBN 978-966-171-523-2


  У пр. №1739230 напис: Володимиру Анатолійовичу з великою шаною і найліпшими побажаннями. З вдячністю. Підпис
952250
  Напетваридзе Г. Неоконченная баллада / Г. Напетваридзе. – Тбилиси, 1966. – 166с.
952251
   Неоконченная история: Писатели ГДР о молодежи. – М., 1989. – 317с.
952252
  Гаджиев М.Г. Неоконченная картина : повесть / М.Г. Гаджиев. – Москва : Современник, 1983. – 240 с.
952253
  Исаев К.Ф. Неоконченная повесть / К.Ф. Исаев. – ИМ, 1956. – 102с.
952254
  Малышко А.С. Неоконченная повесть / А.С. Малышко. – Сталинабад : Таджикгоиздат, 1961. – 36с.
952255
  Лацис М.И. Неоконченная повесть / пер. с латыш. М. Лацис. – Москва : Советский писатель, 1965. – 235 с.
952256
  Демин Д.А. Неоконченная повесть / Д.А. Демин. – М, 1981. – 31с.
952257
  Титова Л. Неоконченная повесть о детстве // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2003. – № 10. – С. 135-157. – ISSN 0131-8136
952258
  Головченко И.Х. Неоконченное дело / И.Х. Головченко. – К., 1984. – 223с.
952259
  Фосетт П.Г. Неоконченное путешествие / П.Г. Фосетт; Пер. с англ. Серпинского С.С. – Москва : Мысль, 1975. – 379с.
952260
  Фосетт П.Г. Неоконченное путешествие / П.Г. Фосетт. – 3-е изд. – Москва : Мысль, 1978. – 398с.
952261
  Фосетт П.Г. Неоконченное путешествие / П.Г. Фосетт. – Москва : Армада, 1998. – 411с. – (Зеленая серия). – ISBN 5-7632-0719-Х
952262
  Арагон Л. Неоконченные роман. Эльза : поэмы / Луи Арагон ; пер. с фр. М. Алигер. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1960. – 352 с.
952263
  Слуцкий Б.А. Неоконченные споры / Б.А. Слуцкий. – М., 1978. – 232с.
952264
  Турков А.М. Неоконченные споры / А.М. Турков. – Москва, 1989. – 45с.
952265
   Неоконченные споры: лит. полемика: сб. : лит. полемика. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 413 с. – Библиогр. : с. 407-412. – ISBN 5-235-01457-X
952266
  Чичков В.М. Неоконченный диалог. / В.М. Чичков. – М., 1977. – 216с.
952267
  Малева В.Л. Неоконченный дневник : повести для ст. и ср. возр. / Вера Малева ;. – Кишинев : Лумина, 1968. – 304 с.
952268
  Маяков Ю.В. Неоконченный дневник: повесть / Ю.В. Маяков. – Иркутск, 1975. – 176с.
952269
  Хорунжий А.М. Неоконченный полет / А.М. Хорунжий. – Москва, 1961. – 144 с.
952270
  Хорунжий А.М. Неоконченный полет : повести и рассказы / А.М. Хорунжий. – Москва : Воениздат, 1982. – 303 с.
952271
  Сиденко Светлана Неоконченный полет : фрагмент сценария // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 61
952272
  Чаковский А.Б. Неоконченный портрет : Роман / А.Б. Чаковский. – Москва : Советский писатель, 1985. – 368с.
952273
  Гарифуллина Н.Х. Неоконченный разговор / Н.Х. Гарифуллина. – Алма-Ата, 1981. – 187с.
952274
  Курганский В.Н. Неоконченный роман с жизнью : в стихах / Валерий Курганский. – Киев : УкрДГРІ, 2015. – 204, [1] с. : іл.


  В пр. №1704800 напис: Дорогому Леониду Васильевичу с пожеланием всего самого доброго в жизни. У нас прекрасная страна. Где взять такое ж государство?.. С уважением. Підпис. 6/VIII - 15
952275
  Оноприенко В. Неоконченое интервью с П.Г. Костюком // Наука как призвание : книга интервью / В.И. Оноприенко. – Киев : Державний фонд фундаментальних досліджень ; Информационно-аналитическое агентство, 2011. – С. 26-39. – ISBN 978-617-571-042-5
952276
  Ковтун О. Неокооперативна модель розвитку аграрного сектору вітчизняної економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 36-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
952277
  Іванова І.І. Неокорпоративізм у політичній практиці Скандинавських країн : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Іванова Ілона Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 8-9, 183-205
952278
  Іванова І.І. Неокорпоративізм у політичній практиці Скандинавських країн : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Іванова Ілона Ігорівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с.
952279
  Пасько Я.І. Неокорпоративна версія держави загального блага: держава проти громадянського суспільства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 128-133.
952280
  Шакрыл К.С. Неокторые лексические и звуковые соответствия в абхазско-адыгских языках / К.С. Шакрыл. – Сухуми, 1968. – 107с.
952281
  Данчук Н.Ф. Неолексеми у поетичній творчості Ліни Костенко // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 104-105
952282
  Сніжко Н. Неолексикон Олеся Гончара: лексикологічний та лексикографічний виміри // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 98-109. – ISSN 1682-3540
952283
  Болдуин Д.А. Неолиберализм, неореализм и мировая политика // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 33-52. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
952284
  Патрушев А.И. Неолиберальная историогарфия ФРГ / А.И. Патрушев. – М., 1981. – 149с.
952285
  Джурич Ж. Неолиберальная теория и практика в современном обществе / Ж. Джурич, М. Стоядинович // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 3 (371). – С. 107-113. – ISSN 0132-1625
952286
  Гаджиев К.С. Неолиберальное направление в современной американской буржуазной историографии (основные концепции и методологические принципы на примере творчества Артура М.Шлезингера-младшего, Ричарда Хофстедтера : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.03 / Гаджиев К.С.; МГУ. Ист. фак-т. Кафедра новой и новейшей истории. – М., 1973. – 28л.
952287
  Гаджиев К.С. Неолиберальное направление в сповременной американской буржуазной историографии. (Основные концепции и методол. принципы на примере творчества Артура М.Шлезингера-младшего, Ричарда Хофстедтера и Лью : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Гаджиев К.С.; МГУ. Ист фак. Кафедра новой и новейшей истории. – М., 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
952288
  Ермишина Н.Д. Неолит - системно-преобразовательский тип культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 5. – С. 39-44. – ISSN 2073-9702


  В статье предлагается культурологический анализ одного из исторических типов культуры, приходящегося на период неолита. Характеризуется образ жизни общества этой исторической эпохи, разбирается структура культуры. Проводится анализ всех элементов и ...
952289
  Зимина М.П. Неолит бассейна р.Мсты / М.П. Зимина. – М, 1981. – 205с.
952290
  Левенок В.П. Неолит Верхнего ДОна и его место среди неолитических культур лесостепной зоны Европейской части СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Левенок В. П.; АН СССР, Ин-т археол. Лен. от-ние. – Л., 1969. – 19л.
952291
  Ошибкина С.В. Неолит Восточного Прионежья / С.В. Ошибкина. – Москва, 1978. – 230 с.
952292
  Титов В.С. Неолит Греции : периодизация и хронология / В.С. Титов. – Москва : Наука, 1969. – 256 с.
952293
  Небиеридзе Л.Д. Неолит Западного Закавказья : Автореф... канд. ист.наук: / Небиеридзе Л.Д.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии. – Тбилиси, 1967. – 22л.
952294
   Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Ч. 1 и 2 : Историко-археологическое исследование / Окладников А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1950. – № 18 : Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Историко-археологическое исследование. Ч. 1 и 2. / Окладников А.П. – С. 1-412, илл.
952295
  Окладников А.П. Неолит и бронзовый век Прибайкалья. Т. 3 : Историко-археологическое исследование / Окладников А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград, 1955. – № 43 : Неолит и бронзовый век Прибайкалья Ч. 3. Глазковское время / Окладников А.П. – С.1-375, рис., вкл. л.
952296
  Ивашина Л.Г. Неолит и энеолит лесостепной зоны Бурятии / Л.Г. Ивашина. – Новосибирск, 1979. – 158с.
952297
   Неолит и энеолит Северного Прикаспия: межвуз. сб. науч. тр.. – Куйбышев, 1989. – 192с.
952298
   Неолит и энеолит юга Европейской части СССР // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : АН СССР, 1962. – № 102 : Неолит и энеолит юга Европейской части СССР. – С. 1-152
952299
  Метелкин Николай Неолит на Земле продолжается : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 2-3
952300
  Исаенко В.Ф. Неолит Припятского Полесья / В.Ф. Исаенко. – Минск, 1976. – 128с.
952301
  Чалая Л.А. Неолит Северо-Восточного и Центрального Казахстана : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 575 / Чалая Л.А. ; Истор. ф-тет. каф. археологии. – Москва, 1971. – 24 с.
952302
  Даниленко В.Н. Неолит Украины / В.Н. Даниленко. – Киев, 1969. – 259с.
952303
   Неолит юга Дальнего Востока: древ. поселение в пещере Чертовы Ворота. – М., 1991. – 223с.
952304
  Крижевская Л.Я. Неолит Южного Урала // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, Ленингр. отд., 1968. – № 141 : Неолит Южного Урала / Крижевская Л.Я.; Отв. ред. Гурина Н.Н. – С.1-184
952305
  Неприна В.И. Неолит ямочно-гребенчатой керамики на Украине / В.И. Неприна. – Киев, 1976. – 151с.
952306
  Гогитидзе Сергей Исмаилович Неолитическая культура Юго-Восточного Причерноморья : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Гогитидзе Сергей Исмаилович; АН Груз. ССР. Ин-т истории, археол. и этногр. им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1975. – 31л.
952307
  Динцес Л.А. Неолитическая стоянка в Токсове / Л.А. Динцес. – Ленинград : Советская Типография, 1929. – 8 с.
952308
  Котова Н.С. Неолитические материалы нижнего слоя поселения Бузьки в Черкасской области // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Результати досліджень. – С. 7-24. – ISSN 2227-4952
952309
  Телегин Д.Я. Неолитические могильники мариупольского типа : Свод археологических источников / Д.Я. Телегин. – Киев : Наукова думка, 1991. – 91с.
952310
  Полосьмак Н.В. Неолитические могильники Северной Барабы. / Н.В. Полосьмак. – Новосибирск, 1989. – 101с.
952311
  Окладников А.П. Неолитические памятники Ангары : (от Щукино до Бурети) / А.П. Окладников. – Новосибирск : Наука, 1974. – 320 с.
952312
  Телегин Д.Я. Неолитические памятники на Среднем Донце : Автореф. ...канд.истор.наук / Телегин Д.Я. – Киев, 1953. – 11 с.
952313
  Окладников А.П. Неолитические памятники Нижней Ангары / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1976. – 328с.
952314
  Окладников А.П. Неолитические памятники Средней Ангары / А.П. Окладников. – Новосибирск, 1975. – 319с.
952315
  Третьяков В.П. Неолитические племена лесной зоны Восточной Европы / Третьяков В.П.; АН СССР, Ин-т археологии, Ленингр. отд-ние. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние, 1990. – 194, [3] с. – Библиогр.: с. 183-195 (403 назв.)
952316
   Неолитические поселения и средневовые города. – Ашхабад, 1971. – 180с.
952317
  Земляков Б.Ф. Неолитические стоянки восточного берега Онежского озера. / Б.Ф. Земляков. – М.-Л.
1. – 1936. – 141с.
952318
  Мухин А. Неолитические храмы Мальты // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2011. – № 3 (283). – С. 52-55. – ISSN 0869-8171
952319
  Куц Г.М. Неолібералізм в європейській та англо-американській традиціях // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 249-258. – ISSN 2224-9281
952320
  Нестеренко О. Неолібералізм і кейнсіанство: суперечності теорії та методології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-81. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні напрями критики теорії та політики кейнсіанства з позицій неоавстрійського неолібералізму. Розкрито процес становлення Ф. фон Хайєка як вченого та переконаного захисника неоліберальної традиції. Main directions critique of ...
952321
  Романюк К.П. Неолібералізм трансгуманізму: перспективи та наслідки становлення // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 298-300
952322
  Корабльова В. Неолібералізм як маркетизм: ідеологія ринкового суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 192-194
952323
  Сенченко М. Неолібералізм, лібертаризм, чи Вашингтонський консенсус // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 3-5. – ISSN 2076-9326
952324
  Безрук О.О. Неолібералізм: соціально-філософський аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1114. – C. 20-24. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 51). – ISSN 2306-6687
952325
  Нестеренко О. Неоліберальна економічна теорія Ф. фон Хайєка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 10-14. – (Економіка ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано провідні неоліберальні підходи Ф. фон Хайєка до дослідження соціально-економічних явищ. Визначено сутність концепцій спонтанного порядку, недосконалого знання та конкуренції як основ неоліберальної теорії. Analysing of F. fon Hayek"s ...
952326
  Вілков В.Ю. Неоліберальна концепція нації та національно-державного будівництва Вілла Кимлічки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-11. – (Політологія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано аналіз основних неоліберальних ідейно-теоретичних і методологічних настанов інтерпретації процесів націогенезу, рекомендацій щодо сучасного демократичного національно-державного будівництва В. Кимлічки. Представлен анализ основных ...
952327
  Нестеренко О.П. Неоліберальна концепція соціально відповідальної держави // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 78-80. – ISBN 966-614-021-7
952328
  Нестеренко О.П. Неоліберальна концепція соціальної справедливості // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 77-81


  У статті доведено, що концепція соціальної справедливості австрійського неолібералізму тяжіє до класичних ліберальних поглядів, виявляє жорстке критичне ставлення до інтервенціоністських теорій. Підкреслена надзвичайна важливість неоліберального ...
952329
  Єщенко П.С. Неоліберальна модель ринку та її вплив на розвиток України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (702). – С. 25-40. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2522-9303
952330
  Зварич Р. Неоліберальна модель світової економіки як міжцивілізаційна загроза інтернаціоналізації господарського життя // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 72-84. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
952331
  Бодак В. Неоліберальна парадигма трансформації класичної моделі вищої освіти / В. Бодак, А. Рибчук, О. Сивик // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 3 (211), березень. – С. 7-11. – ISSN 2308-4634
952332
  Вілков В.Ю. Неоліберальна політико-філософська концепція нації та національно-державного будівництва Вилла Кимлічки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 69-82


  У статі запропоновано аналіз основних неоліберальних ідейно-теоретичних та методологічних установок інтерпретації процесів націогенезу, рекомендацій щодо сучасного демократичного національно-державного будівництва В. Кимлічки. В статье представлен ...
952333
  Кораблін С.О. Неоліберальний мейнстрім: коли Америка проти // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 5/6 (666/667). – С. 90-105. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
952334
  Стишов О.А. Неолінгвістичні ідеї та інноваційні концепції Лариси Шевченко / О.А. Стишов, Д.Ю. Сизонов // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 38. – С. 8-23. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовані інноваційні погляди на сучасну лінгвістику в системному аналізі численних праць проф. Л.І. Шевченко – відомого українського мовознавця, завідувача кафедри стилістики та мовної комунікації, заступника голови Українського комітету ...
952335
  Залізняк Л.Л. Неоліт (- епоха зародження та поширення відтворювального господарства : землеробство, скотоводство) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 155. – ISBN 978-966-02-9624-4
952336
  Смоляр В.І. Неолітична революція в харчуванні людини // Проблеми харчування / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 2014. – № 2 (41). – С. 75-77. – ISSN 1993-1751
952337
  Сорокун А. Неолітичні матеріали поселення Плюти 1 (за матеріалами досліджень 2007 року) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 25-27
952338
  Козловська В. Неолітичні та Трипільські знахідки на Чернігівщині / В. Козловська. – С. 42-57, [4] с.
952339
  Попко Л. Неологизация в современном русском языке как отражение новой парадигмы общества // Мова і культура : науковий щорічний журнал / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; голов. ред. Д.С. Бураго. – Київ, 2004. – Вип. 7, т. 6 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 25-29. – (Філологія)
952340
  Попко Л.П. Неологизация в языке как трансляция культурно-лингвистической национальной ментальности : монография / Попко Л.П. ; М-во образования Украины, Гос. акад. руководящих кадров культуры и искусств. – Киев : ГАРККиИ, 2007. – 363, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 309-336. – ISBN 966-8683-92-7


  У прим. № 1693683 напис: Уважаемой Елене Степановне с почтением и благодарностью. 7.03.2008 г. Л.П.
952341
  Пацера Л.В. Неологизация имен существительных русского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Пацера Л.В.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1984. – 24л.
952342
  Виросткова А. Неологизмы английского происхождения в функциональном аспекте // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 68-71. – ISBN 978-966-8904-46-2
952343
  Байтикова Ш.К. Неологизмы в Казахской советской литературе : Автореф... канд. филол. наук: / Байтикова Ш.К.; Каз. гос. пед. ин-т им Абая. – Алма-Ата, 1967. – 23 с.
952344
   Неологизмы в лексике, грамматике и фонетике: сб. науч. тр.. – Рига, 1985. – 186с.
952345
  Брагина А.А. Неологизмы в русском языке : пособ. для студентов и учителей / А.А. Брагина. – Москва : Просвещение, 1973. – 224 с.
952346
  Миклашевская Г.А. Неологизмы в современном английском языке периода с 1946 по 1957 год : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Миклашевская Г.А.; Тбилисский гос. ун-т. – К., 1971. – 29л.
952347
  Федорищев В.Е. Неологизмы в современном польском литературном языке (на материале прессы) : Дис... канд. филол.наук: / Федорищев В.Е.; Черновицкий гос. ун-т. Кафедра общего и сравнительно-исторического языкознания. – Черновцы, 1963. – 382л. – Бібліогр.:л.347-379
952348
  Федорищев В.Е. Неологизмы в современном польском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Федорищев В.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 20л.
952349
  Некрот А.Д. Неологизмы русского происхождения в лексике чешского литературного языка (1917-1962 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Некрот А.Д. ; АН УССР , Отд-ние литературы, языка и искусствоведения. – Киев, 1965. – 16 с.
952350
  Григораш А.М. Неология как актуальное направление современной лингвистической науки // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 37-40. – Бібліогр.: Лит.: с. 40; 24 назв. – ISBN 978-966-439-400-7


  Сучасні учені відзначають, що неологізм - це явище мови, що охоплює всі його рівні: фонетичний, граматичний, синтаксичний. В кінці XX - початку XXI століть спостерігається бурхлива активізація процесів неологизациі російської і української мов, ...
952351
  Василенко Д.В. Неологізація англомовної військової термінологічної лексики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 475-478. – Бібліогр.: Літ.: с. 478; 9 п. – ISSN 1729-360Х
952352
  Грицина С.В. Неологізація в староукраїнській літературній мові XVII століття // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 76-81
952353
  Яцимірська М.Г. Неологізація сучасного медіатексту:бар"єри та активізатори перцептивності / М.Г. Яцимірська, Л.А. Гурч // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Проаналізовано перцепцію неологізмів у медіадискурсі, зокрема на основі соціологічного анкетування з"ясо вано ставлення респондентів до неологізації журналістського тексту, виокремлено бар"єри й ктивізатори сприйняття нових слів. The article analyzes ...
952354
  Колеснікова І. Неологізація: теденції та вектори // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 33-36. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
952355
  Прадід Ю.Ф. Неологізм "зорецвіт": історія і сучасність // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 36-45. – ISSN 0027-2803


  Пропонована стаття присвячена дослідженню неологізму зорецвіт, який, на нашу думку, з’явився у другій половині 30-х років ХХ ст. Очевидно, вперше його використав Освальд-Екхарт Фрідріхович Бургардт (літературний псевдонім Юрій Клен), український поет і ...
952356
  Никитченко К. Неологізми-бленди дискурсу індустрії моди сучасної англійської мови: структурний та перекладознавчий аспекти // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2021. – С. 60-68. – (Серія : Філологія ; т. 24, № 2). – ISSN 2311-0821


  Статтю присвячено вивченню неологізмів, якими рясніє дискурс індустрії моди. Величезна кількість нових слів у цій галузі викликає неабиякий інтерес лінгвістів, хоча, як це не парадоксально, ці лексеми виявляються практично не вивченими науковцями. ...
952357
  Циганкова З. Неологізми-запозичення в романах постфеміністичного жанру // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 151-156
952358
  Фоменко О.С. Неологізми-мовні наслідки терористичних актів 11 вересня 2001 року // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 512-517. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-388-9
952359
  Семенюк Л.Й. Неологізми : бути чи не бути ? / Л.Й. Семенюк, В Т. Книш // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 201-204. – ISSN 1729-360Х
952360
  Зацний Ю.А. Неологізми англійської мови 80-90 років ХХ століття / Ю.А. Зацний; МО України, Запорізький держ. унів. – Запоріжжя : Тандем-У, 1997. – 396с. – ISBN 966-7089-16-9
952361
  Сухініна О. Неологізми в авангардистської поезії М. Семенка // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 355-360. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто формування авторських неологізмів та їх роль у поетичній творчості М. Семенка. Зосереджено увагу на інтралінгвальних чинниках утворення нових слів.
952362
  Герман Л.В. Неологізми в англійській мові Нової Зеландії // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 163-168
952363
  Захаренко О.М. Неологізми в іспанській мові / О.М. Захаренко, Т.Д. Лазаренко // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 42-42
952364
  Бородянський І.А. Неологізми в мові американської та англійської технічної літератури / І.А. Бородянський, Л.О. Пономаренко, В.П. Секірін; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1974. – 18с.


  В роботі аналізуються шляхи та засоби утворення термінологічної лексики в сучасній англійській та американській науково - технічній літературі. Визначаються найбільш продуктивні моделі термінів-неологізмів, встановлюються поширені типи структурних ...
952365
  Ковтун О. Неологізми в системі ознаково-предметних агентивних імен (на матеріалі української і англійської лінгвокультур) // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, І. Гарбера, І. Данилюк [та ін.]. – Вінниця, 2023. – Вип. 45. – С. 27-38. – ISSN 1815-3070
952366
  Б"ялик В. Неологізми в ситуативній моделі перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 68-71. – Бібліогр.: Літ.: С. 70-71; 12 назв. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7825-79-5
952367
  Моклиця А. Неологізми в структурі ідіостилю В. Гомбровича // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 172-180
952368
  Білецька О.О. Неологізми в сучасних друкованих ЗМІ (на прикладі британських мас-медіа) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 2. – С. 31-35. – ISSN 2226-3209
952369
  Кавун Н.Л. Неологізми в сучасній англійській мові та особливості їх перекладу українською мовою // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 135-138. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
952370
  Петрова О.В. Неологізми в сучасній італійській мові: структурно-семантичні характеристики та перекладацький аспект / О.В. Петрова, А.М. Філоненко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 259-263. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
952371
  Чаглей А.І. Неологізми в сучасній німецькій фразеології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 44-48. – Бібліогр.: Літ.: с. 47-48. – (Бібліотека Інституту філології)
952372
  Пономаренко О.В. Неологізми в сучасному політичному дискурсі в Італії (1992-2007 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 119-123. – Бібліогр.: Літ.: с. 122-123;. – (Бібліотека Інституту філології)
952373
  Барчук М. Неологізми в текстах перемиських друків середини XIX століття // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 25-33. – ISSN 2411-4758


  У статті проаналізовано низку неологізмів та оказіоналізмів у контексті лексичних змін в українській літературній мові Галичини окресленого періоду. Матеріалом для розвідки стали перемиські друки, вміщені головно в альманасі “Лірвак з-над Сяну” 1850 р. ...
952374
  Пічахчи О.В. Неологізми з афіксоїдними компонентами в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 187-191. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглянуто морфемний статус афіксоїдів, описано визначальні особливості морфем перехідного типу на матеріалі неологізмів новогрецької мови. В статье рассмотрен морфемный статус афиксоидов, описаны определяющие особенности морфем переходного ...
952375
  Головко О.М. Неологізми і процеси розвитку мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009. – № 33 : Ювілейний випуск. – С. 203-207
952376
  Балог В.О. Неологізми Ліни Костенко // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 345-350


  На матеріалі роману "Зписки українського самашедшого".
952377
  Любчук Н.В. Неологізми німецької мови як проблеми перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 90-94. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглянуто типи та джерела походження неологізмів німецької мови, проблему запозичень та деякі лінгвістичні аспекти перекладу неологізмів українською мовою. В статье рассматриваются типы и источники происхождения неологизмов немецкого языка, ...
952378
  Пічахчи О.В. Неологізми новогрецької мови в інтернет-виданнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 231- 236. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглянуто тематичні групи неологізмів у новогрецьких інтернет-виданнях, їхні словотвірні особливості, показано зростання питомої ваги композитівм та абревіатур, авторських неосемантизмів та оказіоналізмів. В статье рассмотрены ...
952379
  Пономаренко О.В. Неологізми політичного дискурсу Італії (1995-2005) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-18. – (Іноземна філологія ; Вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Досліджено неологізми, що виникли в італійському політичному дискурсі упродовж останнього десятиріччя. Проаналізовано їхнє походження, розвиток значення, актуальні конотації. Запропоновано класифікацію неологізмів. The article deals with neologisms ...
952380
  Бортничук О.М. Неологізми сучасної англійської мови: шляхи та способи творення / О.М. Бортничук, Л.П. Пастушенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 64-70
952381
  Лисецька Н.Г. Неологізми сучасної німецької мови у концептосферах нового стилю життя та ситуації // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 52-56. – ISSN 1729-360Х
952382
  Довбня Л. Неологізми та їх відтворення в інтернетних засобах масової комунікації / Л. Довбня, Т. Товкайло // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, А. Зленко [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 14. – С. 209-232. – (Серія "Історичні науки" ) ( Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2518-7600
952383
  Білоус О.М. Неологізми та їхня семантична адаптація у німецькій мові / О.М. Білоус, А.Л. Міщенко // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 63-73. – Бібліогр.: Літ.: С. 72-73; 14 поз. – (Бібліотека Інституту філології)
952384
  Клімова Ю.І. Неологізми та оказіональні слова в художньому тексті (на матеріалі романів Софі Кінселли) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 268-271. – (Бібліотека Інституту філології)


  У даній статті досліджується наявність оказіональних слів, потенційних слів та неологізмів на матеріалі художніх творів Софі Кінселли з метою досягнення чіткості у розмежуванні цих понять
952385
  Клименко Н.Ф. Неологізми у різних стилях сучасної української та новогрецької мов // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 388-394. – ISBN 966-638-08406
952386
  Лахтіонова К.М. Неологізми у сучасній італійській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; голов. ред. Корбозерова Н.М. : редкол.: Акінсі М.А., Буає Генрі, Волкова С.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 41. – С. 133-136. – ISSN 2413-5593
952387
  Кузнєцова А. Неологізми у сучасному публіцистичному мовленні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 222-224. – (Бібліотека Інституту філології)
952388
  Білоус Н. Неологізми як засіб відображення учасного способу життя носіїв англійської мови / Н. Білоус, Н. Новохатська // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 14-18. – ISSN 2410-0927
952389
  Пічахчи О.В. Неологізми як засіб інтелектуалізації новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 69-76. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглянуто шляхи оновлення лексичного складу новогрецької мови, зокрема неологізми як засіб мовної інтелектуалізації, які полягають у використанні нової абстрактної лексики, калькуванні та перекладі або перифразі термінізованої лексики. В ...
952390
  Кузьмич О. Неологізми як засіб комічного / Олена Кузьмич // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (3). – С. 98-105. – ISSN 2311-5165
952391
  Андрусяк І.В. Неологічна картина світу англомовного суспільства кінця XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 7-11. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-295-5
952392
  Медведь М.М. Неологічний вплив комп"ютеризації на розвиток видавничо-поліграфічної термінології (80- ті рр. XX – початок XXI століття) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 46-50
952393
  Левун Н.В. Неологічні абстрактні іменники, мотивовані власними назвами // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 56-63. – ISSN 2313-4593
952394
  Жулавська О.О. Неологічні засоби вербалізації концепту "тероризм" у британському газетному дискурсі 2014 року / О.О. Жулавська, А.С. П"янтковська // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 60-64
952395
  Левун Н.В. Неологічні назви осіб, мотивовані онімами // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 17. – С. 82-92. – ISSN 2313-4593
952396
  Яковенко О.І. Неологічні процеси в економічній терміносистемі сучасної італійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 119-125. – (Бібліотека Інституту філології)
952397
  Палатовська О.В. Неологічні українізми в мові польських новин: січень 2021 - січень 2023 (корпусне дослідження) / О.В. Палатовська, Є.С. Сова // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Халіман О.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 58. – С. 268-279. – ISSN 2312-0665
952398
  Угринюк О.В. Неологічні утворення у сучасній німецькій мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 9 (121). – С. 151-156
952399
  Семенюк О. Неологія П. Тичини крізь призму фольклорної традиції // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 167-172. – ISSN 2413-0923
952400
  Карпіловська Є. Неологія та неографія: комп"ютерне моделювання мовної динаміки // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 30-32. – ISBN 978-966-553-924-7
952401
  Антипов-Каратаев Неомальтузианство и "теория" убывающего плодородия почвы на службе империализма / Антипов-Каратаев; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1954. – 24 с. ; Серия № 3№ 18
952402
  Парнюк М.А. Неомальтузианство на службе империалистической реакции : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Парнюк М.А. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 16 с.
952403
   Неомарксизм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 833-835. – ISBN 966-316-069-1
952404
   Неомарксизм и проблемы социологии культуры : Макс Вебер и кризис зап.-европ. разума. – Москва, 1980. – 352 с.
952405
  Бовсунівська Т.В. Неомарксистська критика жанру Террі Іглтона // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 31-35
952406
  Оліфіренко В.В. Неомарксистська критика позитивізму як методологічної засади соціального пізнання // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 73-74
952407
  Навашин С.Г. Неоменделизм / С.Г. Навашин. – Вологда, 1926. – 42с.
952408
  Панченко В.Г. Неомеркантилістська політика в умовах лібералізації світогосподарських відносин: роль неопротекціонізму в її реалізації // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, квітень. – C. 35-41. – ISSN 2306-6806
952409
  Кропивко І.В. Неомімесис у постмодерністських художніх текстах: теоретичний аспект // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 19-27. – ISSN 2313-1802
952410
  Варчук В. Неоміфічний образ землі у романі-трилогії Уласа Самчука "Ост" // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 100-102. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
952411
  Кравець О.М. Неоміфологізм в американській літературі XX - поч. XXI ст. (На матеріалі творчості В. Фолкнера) / О.М. Кравець, Ю.ю. Шамаєва // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 188-194. – ISBN 978-966-285-302-5
952412
  Фрис І.Б. Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.03 - література слов"янських народів (польська література) / Фрис І.Б. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 194л. – Бібліогр. : л.175-194
952413
  Фрис І.Б. Неоміфологізм прозової творчості Тадеуша Новака : автореф. дис. ... канд. філол. наук :10.01.03 / Фрис І. Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр. : 8 назв
952414
  Верховська В. Неоміфологізм у творах сербського письменника-постмодерніста Милорада Павича // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 7/8. – С. 57-59
952415
  Смольницька О. Неоміфологічна інтерпретація образу Богоматері у поезії Тараса Шевченкка і Віри Вовк: українські реалії народного православ"я і народного католицизму // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 259-270. – ISBN 978-966-171-890-5


  У статті вперше порівнюється неоміфологічна інтерпретація образу Богоматері у Тараса Шевченка і Віри Вовк. Наведено історико-культурний контекст народного католицизму в Бразилії, окреслені особливості цього явища. Використані матеріали польових ...
952416
  Смольницька О. Неоміфологічне підгрунтя релігійного дуалізму (на матеріалі поезії Тараса Шевченка і Віри Вовк) // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства. – Київ, 2015. – № 2 (55). – С. 120-129
952417
  Коваль-Гнатів Неоміфологічний образ митця в "Орфеєвому чуді" Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 80-88. – ISBN 978-966-600-487-4
952418
  Бондарева О. Неоміфологічні моделі світу в українській драматургії "нової хвилі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 46-51
952419
  Карач А.В. Неоміфологічні мотиви в українській поезії 1990-х років: трансформація і художні функції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Карач Анна Василівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
952420
  Смольницька О. Неоміфологічні паттерни в українській літературі: компаративний аналіз поезії Тараса Шевченка і Віри Вовк // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 141-148


  У статті порівнюються неоміфологічні паттерни на матеріалі поезій Тараса Шевченка і Віри Вовк. Простежено спільну основу витоків жіночих образів. Розглянуто архетипну складову, систематизовано неоміфогічних жіночих персонажів в обох авторів. У ...
952421
  Гречуха Н.Г. Неоміфологічні тенденції в хоровому мистецтві України 80-90-х років 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Гречуха Н.Г.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
952422
  Усанов І.В. Неоміфологія постсучасної особистості / І.В. Усанов, Л.А. Усанова // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 155-166. – ISSN 2075-1443
952423
  Келменді Є. Неомодерністська поезія як абстрактна футуристична модель в еволюції поетичного мистецтва Дмитра Чистяка // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс. – Київ, 2014. – Вип. 278 : Спеціальний випуск на пошану канд. філол. наук, доцента В.В. Коломийцевої і канд. філол. наук, доцента заступника дир. Ін-ту філології Київ. нац. уні-ту ім. Тараса Шевченка С.М. Різника. – С. 8-10
952424
  Борис А.М. Неомодерністський напрямок у сакральній архітектурі Західної України та його взаємозв"язок із творчою спадщиною Радослава Жука / А.М. Борис, Р.Б. Франків // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
952425
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 3, № 2 (8). – 2013. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
952426
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 5, № 4 (18). – 2015. – 148 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
952427
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 5, № 2 (16). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
952428
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 6, № 2 (20). – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
952429
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 6, № 3 (21). – 2016. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
952430
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 6, № 4 (22). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
952431
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 7, № 1 (23). – 2017. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
952432
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 7, № 2 (24). – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
952433
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 7, № 3 (25). – 2017. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
952434
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 7, № 4 (26). – 2017. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
952435
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 8, № 1 (27). – 2018. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
952436
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 8, № 3 (29). – 2018. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
952437
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 8, № 2 (28). – 2018. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
952438
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 8, № 4 (30). – 2018. – 122 с. – Резюме укр., англ. мовами
952439
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 9, № 1 (31). – 2019. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
952440
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 9, № 2 (32). – 2019. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
952441
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 9, № 3 (33). – 2019. – 151 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.IX.3.33.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
952442
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 9, № 4 (34). – 2019. – 122 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.IX.4.34.2019 - Резюме укр., рос., англ. мовами
952443
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 10, № 3 (37). – 2020. – 146 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.X.3.37.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
952444
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 10, № 4 (38). – 2020. – 113 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.X.4.38.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
952445
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 10, № 2 (36). – 2020. – 102 c. – DOI: 10.24061/2413-4260.X.2.36.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
952446
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; шеф-ред. Знаменська Т.К. ; редкол.: Амбалаванан Н., Батман Ю.А., Воробйова О.В. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 10, № 1 (35). – 2020. – 100 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.X.1.35.2020 - Резюме укр., рос., англ. мовами
952447
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 11, № 1 (39). – 2021. – 123 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.XI.1.39.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
952448
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 11, № 2 (40). – 2021. – 81 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.XI.2.40.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
952449
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 11, № 4 (42). – 2021. – 128 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.XI.4.42.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
952450
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 11, № 3 (41). – 2021. – 76 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.XI.3.41.2021 - Резюме укр., рос., англ. мовами
952451
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 12, № 1 (43). – 2022. – 91 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.XI.1.43.2022 - Резюме укр., рос., англ. мовами
952452
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 12, № 2 (44). – 2022. – 87 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.XI.2.44.2022 - Резюме укр., рос., англ. мовами
952453
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Андрієць О.А., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 12, № 3 (45). – 2022. – 104 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.XI.3.45.2022 - Резюме укр., рос., англ. мовами
952454
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Андрієць О.А., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 12, № 4 (46). – 2022. – 96 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.XI.4.46.2022 - Резюме укр., рос., англ. мовами
952455
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Неонатология, хирургия и перинатальная медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Андрієць О.А., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 13, № 1 (47). – 2023. – 98 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.XIII.1.47.2023 - Резюме укр., рос., англ. мовами
952456
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Андрієць О.А., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 13, № 2 (48). – 2023. – 166 с. – DOI: 10.24061/2413-4260.XIII.2.48.2023 - Резюме укр., англ. мовами
952457
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 13, № 3 (49). – 2023. – 150, [3] c. – DOI: 10.24061/2413-4260.XIII.3.49.2023 - Резюме укр., англ. мовами
952458
   Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина = Neonatology, surgery and perinatal medicine : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т МОЗ України ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М. ; ред. рада.: Годованець Ю.Д., Юзько О.М., Горбатюк О.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011-. – ISSN 2226-1230
Т. 13, № 4 (50). – 2023. – 174, [1] c. – DOI: 10.24061/2413-4260.XIII.4.50.2023 - Резюме укр., англ. мовами
952459
  Бланк А.С. Неонацизм - орудие реакции / А.С. Бланк. – Москва : Знание, 1979. – 63 с. – Библиогр.: с. 63 (10 назв.). – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Международная" ; № 12)
952460
  Бланк А.С. Неонацизм - реваншизм : мифы "психол. войны" / А.С. Бланк. – Москва : Мысль, 1985. – 239 с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 231-238. – (Империализм: События. Факты. Документы)
952461
  Швагуляк М.Н. Неонацизм без маски. / М.Н. Швагуляк. – К., 1987. – 148с.
952462
  Ломейко В.Б. Неонацизм в ФРГ : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Ломейко В.Б. ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1969. – 15 с.
952463
  Новик Ф.И. Неонацизм в ФРГ: подъемы и поражения 1949-1974 гг. / Ф.И. Новик. – Москва, 1976. – 224с.
952464
  Николаев Ю.Н. Неонацизм опутывает ФРГ / Ю.Н. Николаев. – М., 1968. – 30с.
952465
  Поморин Ю. Неонацисты / Ю. Поморин, Р. Юнге. – М., 1980. – 294с.
952466
  Коржаєва Ю. Неонімія у сучасній французькій мові: способи та шляхи термінотворення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 68-77. – Бібліогр.: Літ.: с. 76; 15 назв. – (Серія іноземні мови ; Вип. 16)
952467
  Угляренко П.В. Неонові вогні : оповідання та маленькі повісті / П.В. Угляренко. – Ужгород : Карпати, 1965. – 240 с.
952468
  Колодійчук Є.С. Неонові штани / Є.С. Колодійчук. – К., 1984. – 205с.
952469
  Коралов Эмиль Неоновые солнца. / Коралов Эмиль. – София, 1970. – 164с.
952470
  Кашанский Н.А. Неоновый дождь / Н.А. Кашанский. – Донецк, 1972. – 191с.
952471
  Корпачев Э.М. Неоновый самолет / Э.М. Корпачев. – М., 1968. – 48с.
952472
  Стрєлкова Ю.О. Неоортодоксія в постсекулярному світі : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 67
952473
   Неопаленная душа. Рассказы. – М., 1965. – 31с.
952474
  Чередниченко Д.С. Неопалима колиска / Д.С. Чередниченко. – К., 1987. – 110с.
952475
  Рильський М.Т. Неопалима купина / М.Т. Рильський. – Москва, 1944. – 63с.
952476
  Колісниченко Ю.Я. Неопалима купина : Роксолана Гулевичівна Прокопович Березовський Ведель / Ю.Я. Колісниченко, С.П. Плачинда. – Київ : Молодь, 1968. – 250 с., 4 л. іл. : іл. – (Життя славетних : Серія біографічних творів ; Вип. 5)


  Плачинда Сергій Петрович
952477
  Плачинда С.П. Неопалима купина : історичні повісті / С.П. Плачинда, Ю.Я. Колісниченко. – Київ : Грайлик, 1993. – 278 с.
952478
   Неопалима купина : Народознавство. Історія. Архіви. – Київ : Генеза, 2005-
№ 2, липень. – 1993. – 192 с.
952479
   Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
№ 1/2. – 1995
952480
   Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
№ 3/4. – 1995
952481
   Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
№ 5/6. – 1995
952482
   Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
№ 2/3. – 2006
952483
   Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал. – Київ, 2005-
№ 1/2. – 2007
952484
   Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
№ 5/6. – 2008
952485
   Неопалима купина : літературно - художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
№ 3/4. – 2009
952486
   Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
№ 1/2. – 2010. – редакційна передплата
952487
   Неопалима купина : літературно-художній та історичний щомісячний журнал / ТОВ "Видавництво "Неопалима купина". – Київ, 2005-
№ 3/4. – 2010. – редакційна передплата
952488
  Шот Микола Неопалима купина Гутиська // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 22. – С. 25-26


  "О, Гутисько наше, як цвіт навесні", - лине пісня. Вслухаюся в дзвінкість голосів тутешніх виконавців, у зміст сільського гімну. Автор слів Михайло Михайлишин, як на мене, добрав досить вдале порівняння. Бо впродовж історії поселення, особливо ...
952489
  Вільний В.М. Неопалима совість : поезії / В.М. Вільний. – Київ, 1979. – 126 с.
952490
  Моложавенко В.С. Неопалимая купина / В.С. Моложавенко. – Москва : Мысль, 1974. – 157с.
952491
  Давтян В.А. Неопалимая купина : стихи / В.А. Давтян; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1980. – 183 с.
952492
  Федорович В.Ф. Неопалимая. / В.Ф. Федорович. – Москва, 1948. – 48с.
952493
  Павлусенко Н. Неопалимий календар / бесіду вела Ірина Мироненко // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 169-173. – ISSN 0208-0710


  Інтерв"ю Ірини Мироненко з Наталею Павлусенко - українська художниця, яка працює в жанрі історичного портрету та займається історичною реконструкцією; авторка серії художніх портретів під назвою «Герої козацької України», членкиня Національної спілки ...
952494
  Лук"янчук Г. Неопалимий літопис Софії Київської // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2022. – 12 січня 2022 - 25 січня 2022 (№ 3/4). – С. 13, 17
952495
  Проханов А.А. Неопалимый цвет / А.А. Проханов. – М., 1972. – 61с.
952496
  Ліпкан В. Неопарадигма національної безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.19-23. – ISSN 0132-1331
952497
  Фісун Олександр Неопатримоніалізм проти демократії в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 4-7. – Бібліогр. в кінці ст.


  У чому сутність українського політичного процесу? Які його рушійні сили й основні характеристики? Як можна визначити специфіку політичного режиму України? Чи позбулися ми спадщини посткомунізму і чи стала демократія "the only game in town"? Такі ...
952498
  Кирилюк Ф.М. Неопатримоніалізм: історія, теорія, практика : монографія / Кирилюк Федір Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. політології. – Київ : Вадекс, 2014. – 553 с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-9725-15-8


  У прим. № 1693147 напис: Шановному Валерію Володимировичу! З великою повагою і вдячністю за підтримку та побажання добра, злагоди і здоров"я. Від автора. Підпис
952499
  Хамедова О. Неопатріархатний проєкт націоналістичної преси 1920-1930-х рр. // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – C. 122-134. – ISSN 2522-1272
952500
  Власюк О. Неописані бони України періоду Громадянської війни // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 2 (54). – С. 29-30. – ISSN 1811-542X
952501
  Корнієнко О.М. Неопізнаний не літаючий, а пірнаючий об"єкт // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (127). – С. 38-41. – ISSN 2518-7104
952502
   Неоплазми риб Азовського моря і річки Дніпро / Л.П. Бучацький, В.М. Мальцев, К.О. Галахін, О.В. Ногарев // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 53-54. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
952503
  Різник Л.Й. Неоплатні борги : повість, оповідання / Л.Й. Різник. – Київ : Молодь, 1985. – 120 с.
952504
  Черепанова Н.М. Неоплатный счет. / Н.М. Черепанова. – Чебоксары, 1965. – 68с.
952505
  Алєксандрова О.В. Неоплатонізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 137-139. – ISBN 966-316-069-1
952506
  Мозговий І.П. Неоплатонізм і патристика, або Світло в присмерках великої цивілізації : монографія / Іван Мозговий. – Суми : УАБС НБ України, 2009. – 471 с. – ISBN 978-966-8958-41-0
952507
  Одарченко О. Неоплатонізм: основа та обгрунтоване. (Спроба реконструкції) // Гріш і математика : математико-економіко-соціологічний вісник / Т-во ім. Стефана Банаха ; Під ред.: О.С. Столярчука. – Львів ; Луцьк, 2016. – № 17. – С. 12-13. – ISBN 966-8460-14-6
952508
  Бакаєв М.Ю. Неоплатонічна інтерпретація гоетії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 67-69
952509
  Ніколаєнко С.В. Неоплатонічна концепція любові як одне з ідейно-філософьких джерел культури європейського відродження // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 114-122


  У статті розглядаються витоки неоплатонічної концепції Любові, панівної в епоху Відродження, що слугувала філософським підгрунтям творчості видатних митців Ренесансу та мала надзвичайний вплив на культуру європейського Відродження. В статье ...
952510
  Ковач С.В. Неоплатонічне підгрунтя вчення святителя Фотія, патріарха Константинопольського, про Промисел Божий (на матеріалі 172 амфілохії) // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2021. – № 34. – С. 67-86
952511
  Носов О.А. Неоплаченный долг : Повести / О.А. Носов. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 303с.
952512
  Агабекова Н.В. Неоплачиваемая деятельность домашних хозяйств по оказанию услуг в Республике Беларусь: анализ структуры и методы макроэкономической оценки / Н.В. Агабекова, А.В. Королёнок // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 73-82 : табл., рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 2519-1853
952513
  Гусейнов Г.К. Неоплачиваемые счета / Г.К. Гусейнов. – М, 1987. – 63с.
952514
  Санько А.Ф. Неоплейстоцен Северо-Восточной Белоруссии и смежных районов РСФСР. / А.Ф. Санько. – Минск, 1987. – 176с.
952515
  Соляник Е.А. Неоплейстоценовые и голоценовые янтаресодержащие отложения Украинского Полесья // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 88-92 : рис. – Библиогр.: 6 назв.
952516
   Неоплейстоценовые отложения разреза Великая Андрусовка (Среднее Приднепровье) / М.С. Комар, А.И. Крохмаль, Е.В. Мельник, С.К. Прилипко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 106-113 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
952517
  Бойко С.В. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян як інструмент забезпечення соціальної справедливості в оподаткуванні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 122-126 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
952518
  Зятковський В.І. Неоподатковувані резервні фонди інвестиційного призначення в системі прибуткового оподаткування юридичних осіб // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-44. – Бібліогр.: с. 39-41, 43


  У статті розкрито зміст інвестиційної податкової пільги у формі неоподатковуваних резервних фондів, що застосовуються в системі прибуткового оподаткування підприємств у країнах Західної Європи. Представлено розроблені автором теоретико-методологічні ...
952519
  Зятковський В.І. Неоподатковувані резервні фонди інвестиційного призначення в системі прибуткового оподаткування юридичних осіб // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-44. – Бібліогр.: с. 39-41, 43


  У статті розкрито зміст інвестиційної податкової пільги у формі неоподатковуваних резервних фондів, що застосовуються в системі прибуткового оподаткування підприємств у країнах Західної Європи. Представлено розроблені автором теоретико-методологічні ...
952520
  Швырев В.С. Неопозитивизм и проблемы эмпирического обеснования науки / В.С. Швырев. – Москва, 1966. – 216с.
952521
  Журавлев Л.А. Неопозитивизм на службе религии / Л.А. Журавлев. – Москва, 1962. – 56с.
952522
   Неопозитивізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 835-837. – ISBN 966-316-069-1
952523
  Соболь В. Неопознанные аллюзии. Критика 1970-х о романе Георгия Владимова "Три минуты молчания" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 301-319. – ISSN 0042-8795
952524
  Кузовкин А.С. Неопознанные объекты / А.С. Кузовкин, А.Е. Семенов. – М, 1990. – 48с.
952525
  Волкова Наталия Неопознанные субъекты чтения : профессиональные заметки по результатам исследований в Псковской области // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 17-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Наряду с вопросом о том, читают ли дети, следует задаться и другими вопросами: есть ли в пространстве рядом с ними книги? Доступны ли они? Готовы ли мы, взрослые, создать для подростка комфортную среду чтения? Готовы ли мы, профессионалы, к диалогу с ...
952526
  Горовенко С.А. Неополіцеїстика та ії місце в сучасній теорії адміністративного права історико-правовий аналіз // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 66-70. – ISBN 978-617-7293-17-9
952527
  Окороков В.Б. Неопостмоденрный топос мысли А. Бадью // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 41-44
952528
  Павчук М.-К. Неопрагматизм Річарда Рорті в контексті проблематики сучасної філософії науки // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.Є. Тверитнікова, В.С. Савчук, С.В. Шевцов [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 29, № 2. – С. 17-25. – ISSN 2617-1929
952529
  Пригодій С.М. Неопрагматичне тлумачення художнього тексту // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 194-206


  Cтаття являє собою неопрагматичне тлумачення оповідання А. Бірса "Вершник у небі". Статья представляет собой неопрагматичный анализ рассказа А. Бирса "Всадник в небе". The article presents a Neopragmatic interpretation of A. Bierc"s story ...
952530
  Падучева Е.В. Неопределенно-личное предложение и его субъект // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2012. – № 1 (январь - февраль). – С. 27-41. – ISSN 0373-658Х
952531
  Ефанова Л.П. Неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения в памятниках 16-18 вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Ефанова Л.П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 24л.
952532
  Юдин А.А. Неопределенно-личные и обобщенно-личные предложения в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Юдин А.А.; Моск.гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 16 с.
952533
  Ерыгина Лидия Ивановна Неопределенно-личные конструкции во французском и испанском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Ерыгина Лидия Ивановна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 19л.
952534
  Низяева Г.Ф. Неопределенно-личные предложения в современном урсском языке (семантико-грамматическая организация) : Автореф... канд. филол.наук: / Низяева Г. Ф.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 26л.
952535
  Гаврилюк В.А. Неопределенное бытие - первая ступень развития / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Европейский университет, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. ; Вып. 5 ; Серия "Теория развития")
952536
  Гаврилюк В.А. Неопределенное и определенное бытие как ступени развития / В.А. Гаврилюк, Т.В. Мотренко. – Киев : Слово, 2011. – 47 с. – (Библиотечка любителя философии. Серия "Теория развития" ; Вып. 6)
952537
  Власенко Н.А. Неопределенность в праве: понятие и формы / Н.А. Власенко, Т.Н. Назаренко // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 6. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
952538
  Розмаинский И. Неопределенность и институциональная эволюция в сложных экономических системах: посткейнсианский подход // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 48-59. – ISSN 0042-8736
952539
  Гречанова В.А. Неопределенность и противоречивость в концепции детерминизма / В.А. Гречанова. – Л., 1990. – 132с.
952540
  Лушин П.В. Неопределенность и типы отношения к ней: ситуация психологической помощи // Психологічне консультування і психотерапія : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 1, № 5. – С. 33-40. – ISSN 2410-1249
952541
  Абдурасулов У. Неопределенность как политика: Размышляя о природе российского протектората в Средней Азии / У. Абдурасулов, П. Сартори // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве / ЧНУ "Центр исследований национализма и империи". – [Б. м.], 2016. – № 3. – С. 118-164. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
952542
  Королев И. Неопределенность мирового экономического развития: риски для России // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0131-2227
952543
  Бондарев Т. Неопределенность смысла или смысл в неопределенности? / Т. Бондарев, А. Дякулич // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Антимонопольное регулирование соглашений в дистрибуции".
952544
  Янчилин В.Л. Неопределенность, гравитация, космос / В.Л. Янчилин. – Москва : Едиториал УРСС, 2003. – 120с. – (Relata Refero). – ISBN 5-354-00371-7
952545
  Глушковска Ядвига Неопределенные местоимения в современном белорусском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Глушковска Ядвига; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 14л.
952546
   Неопределенный интеграл : Сб. заданий для текущего контроля. – Новочеркаск, 1970. – 30 с.
952547
  Бушминская Ж.Г. Неопределенный интеграл / Ж.Г. Бушминская, Н.А. Пругалова. – Москва, 1971. – 69 с.
952548
   Неопределенный интеграл : методич. разработка. – Рига, 1989. – 56 с.
952549
  Пашинина Д.П. Неопределимость мифа и особенности организации мифопоэтической картины мира // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.88-108. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
952550
  Кузнецов Д.В. Неопровержимое / Д.В. Кузнецов. – М., 1962. – 109с.
952551
  Панченко В.Г. Неопротекціонізм у міжнародній економічній політиці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Панченко Володимир Григорович ; М-во освіти і науки України, Донецький нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 71 назва
952552
  Резнікова Н.В. Неопротекціоністський потенціал регіональних торговельних угод в умовах багатосторонньої торгівельної лібералізації / Н.В. Резнікова, В.Г. Панченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 4-9. – ISSN 2306-6806
952553
   Неопротерозойские коллизионные S-гранитоиды Енисейского кряжа: петрогеохимические особенности, U-pb, Ar-Ar и Sm-Nd изотопные данные / А.Д. Ножкин, Н.В. Попов, Н.В. Дмитриева, А.А. Стороженко, Н.Ф. Васильев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 5. – С. 881-889 : рис., табл. – Библиогр.: с. 887-889. – ISSN 0016-7886
952554
  Лиханов И.И. Неопротерозойские комплексы-индикаторы континентального рифтогенеза как свидетельство процессов распада Родинии на западной окраине Сибирского кратона / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 675-694 : рис., табл. – Библиогр.: с. 691-694. – ISSN 0016-7525
952555
  Кузьмичов А.Б. Неопротерозойские островные дугивосточного Саяна: длительность магматической активности по результатам датирования вулканокластики по цирконам / А.Б. Кузьмичов, А.Н. Ларионов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 45-57 : рис., табл. – Библиогр.: с. 56-57. – ISSN 0016-7886
952556
   Неопротерозойские терригенные отложения Тувино-Монгольского массива: геохимическая корреляция, источники сноса, геодинамическая реконструкция / Е.Ф. Летникова, С.В. Вещева, А.И. Прошенкин, А.Б. Кузнецов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 2110-2121 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2120-2121. – ISSN 0016-7886
952557
   Неопротерозойский щелочной и ассоциирующий с ним магматизм в западном обрамлении Сибирского кратона: петрография, геохимия и геохронология / И.В. Романова, А.Е. Верниковская, В.А. Верниковский, Н.Ю. Матушкин, А.Н. Ларионов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 11. – С. 1530-1555 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1552-1555. – ISSN 0016-7886
952558
  Первенцев А.А. Неопрошенные свидетели / А.А. Первенцев. – Пенза, 1945. – 38с.
952559
  Сапрыкин С.Ю. Неопубликованная эпитафия из Горгиппии // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.190-194. – ISSN 0321-0391


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
952560
  Павлов И.П. Неопубликованные и малоизвестные материалы И.П. Павлова / И.П. Павлов. – Ленинград, 1975. – 136с.
952561
  Саянов В.М. Неопубликованные и малоизвестные произведения / В.М. Саянов. – Л., 1962. – 252с.
952562
  Кузьменко М. Неопубликованные материалы из архива Л. Вышеславского // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 190-194
952563
  Шмидт О.Ю. Неопубликованные письма О.Ю.Шмидта / О.Ю. Шмидт. – Минск, 1976. – 30с.
952564
  Шишков В.Я. Неопубликованные произведения / В.Я. Шишков. – Ленинград, 1956. – 396с.
952565
  Шишков В.Я. Неопубликованные произведения / В.Я. Шишков. – Л, 1965. – 475с.
952566
  Ключевский В.О. Неопубликованные произведения / В.О. Ключевский. – Москва, 1983. – 416с.
952567
  Чернышевский Н.Г. Неопубликованные произведения. / Н.Г. Чернышевский. – Саратов, 1939. – 527с.
952568
  Сеченов И.М. Неопубликованные работы, переписка и документы // Научное наследство / Отв. ред. Коштоянц Х.С.; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – Москва : Изд-во АН СССР, 1956. – Том 3 : Неопубликованные работы, переписка и документы/ И.М. Сеченов. – С. 15-280
952569
  Черский И.Д. Неопубликованные статьи, письма и дневники / И.Д. Черский. – Иркутск, 1956. – 370с.
952570
   Неопубликованный перевод: координация, общие требования и правила оформления.. – М., 1982. – 10с.
952571
  Анастасьева И.Л. Неопубликованный синопсис Н. Евреинова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 132-138. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Исследуется отношение Николая Евреинова к кинематографу, в котором драматург видел способность катартически, целительно воздействовать на аудиторию.
952572
  Попружна А.В. Неопублікована духівниця писаря Генерального військового суду Івана Пиковця з колекції О. Лазаревського // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 178-180. – ISSN 2218-4805
952573
  Вальо М. Неопублікована праця академіка М. Возняка про рукописну спадщину Івана Франка // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 260-282. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
952574
  Коваленко О. Неопублікована праця Андрія Пригари "Особое или топографическое описание города губернского Новгород-Северского" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.160-165
952575
  Патик В.В. Неопублікована праця Г.П. Житецького як джерело дослідження біографії вченого // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: Л.І. Буряк, В.І. Попик, Н.І. Любовець [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18. – С. 233-244. – ISSN 2520-2855
952576
  Терен Т. Неопублікована розмова з Анатолієм Дімаровим: "Шкодую, що в такий страшний час жив, коли не можна було писати правду" : інтерв"ю // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Редакція журн. "Дніпро". – Київ, 2014. – № 7. – С. 112-117. – ISSN 0130-321Х
952577
  Веркалець М. Неопублікована стаття // Наука і культура. Україна : щорічник / Академія наук УРСР; Тов-во "Знання" УРСР. – Київ, 1989. – Вип. 23. – С. 304-305. – ISSN 0206-8001


  Про статтю А. Кримського "Т.Г. Шевченко".
952578
  Ричка В.М. Неопублікована стаття Івана Крип"якевича "Полуднева Україна в часи Богдана Хмельницького" / В.М. Ричка, П.А. Горішній // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 280-307. – (Нова серія ; вип. 2)
952579
  Шацька А. Неопублікована частина мемуарів Олександра Барвінського // Спадщина : літературне джерелознавство, текстологія / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: С. Білокінь, Г. Бурлака, С. Гальченко та ін.]. – Київ : Laurus, 2011. – Т. 6. – С. 160-165. – ISBN 978-966-2449-13-6
952580
  Білокінь С. Неопублікована Шевченкознавча студія Дмитра Антоновича // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2011. – Ч. 2 (34) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. До 197-ї річниці від дня народження і 150-х роковин від дня смерті Тараса Шевченка. – С. 105-114. – ISSN 1728-6875


  Публікація джерелознавчої статті Д. Антоновича про автопортрет Т. Шевченка 1845 року.
952581
  Мовчун Л. Неопублікований "Словник рим І.П. Котляревського" І.І. Гурина в контексті української римографії // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 101-124. – ISSN 1682-3540
952582
  Добко Т.В. Неопублікований бібліографічний покажчик "Українське радянське літературознавство і критика" / Т.В. Добко, Т.А. Гришина // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 295-313. – ISSN 2222-4203
952583
  Добко Т.В. Неопублікований бібліографічний покажчик, присвячений Павлу Тичині // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.І. Буряк, Т.Д. Антонюк, В.В. Бездрабко [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 25. – С. 220-232. – ISSN 2222-4203
952584
  Корнієнко В. Неопублікований лист Єгора Рєдіна до Дмитра Багалія // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 376-379. – ISSN 2310-3310
952585
   Неопублікований лист Олега Кандиби до О. Олеся // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя. – Нью Йорк, 1990. – Ч. 12 (356). – С. 110-111. – ISSN 0585-8364
952586
  Мирончук А. Неопублікований нарис А.В. Флоровського "Про Катерину ІІ": реконструкція наукового доробку // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 2 (26), квітень - червень. – С. 177-186. – ISSN 1998-4634
952587
  Котенко Т.І. Неопублікований нарис В.П. Науменка ("Чумаки , або Україна з 1768 року" П.С. Морачевскього - редакції) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 345-358. – ISSN 2222-4203
952588
  Фелонюк А. Неопублікований нарис Євгена Завалинського про польсько-турецькі відносини у XV-XVII століттях // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 119-122. – (Нова серія ; вип. 18)
952589
  Виноградська Г. Неопублікований розділ "Жнива" праці А. Кримського "Звенигородщина. Шевченкова батьківщина з погляду етнографічного та діалектологічного" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 353-360. – ISSN 1028-5091
952590
  Мачинська С Т. Неопублікований рукопис Р.Дж. Коллінгвуда "Принципи історії" про об"єкт історичного пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У цій статті розглядається зміст рукопису Р.Дж. Коллінгвуда "Принципи історії", який був підготовчим матеріалом до праці "Ідея історії".
952591
  Стамбол І.І. Неопубліковані джерела до біографії Івана Липи // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 406-421


  В статті досліджено розміщення і вміст неопублікованих джерел пов"язаних із постаттю одного із провідників українського національного руху кінця ХІХ - початку ХХ ст. І. Липи. Проаналізовано факти, які містяться в цих джерелах. Визначено роль ...
952592
  Пономарьов О.М. Неопубліковані документи про Коліївщину // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 4 (315), липень - серпень. – С. 184-200. – ISSN 0320-9466
952593
  Січкаренко Г.Г. Неопубліковані документи як ключове історичне джерело дослідження розвитку вищої освіти в Україні (1991 р. – початок ХХІ ст.) // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 59-69. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 4). – ISSN 2518-7600


  Цінним джерелом для висвітлення теми виступають документи архіву Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ф. Р-1246, опис 28). Особливе значення вони мають під час розгляду процесів переходу вищої школи до ступеневої підготовки ...
952594
  Крип"якевич І.П. Неопубліковані листи Богдана Хмельницького 1650-1657 рр. / І.П. Крип"якевич. – 24 с.
952595
  Сінкевич Н.О. Неопубліковані листи Іпатія Потія - ще одне джерело до історії Київської митрополії початку XVII століття // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. ради М.Е. Громова ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 24 : Києво-Печерська лавра в контексті української історії та культури. – С. 190-193
952596
   Неопубліковані листи Михайла Петровича Драгоманова до Ольги Косач-Кривинюк // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2011. – 2010. Вип. 2 (84) : Невідомий Михайло Драгоманов. – С. 596-605. – ISBN 978-966-579-271-0
952597
  Руда Т. Неопубліковані листи Олександра Білецького до Максима Рильського // Слов"янський світ : щорічник / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур ; Укр. комітет славістів ; редкол.: Скрипник Г.А., Вахніна Л.К., Мушкетик Л.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 18 : До 12 міжнародного з"їзду славістів (Париж 2023 р.). – С. 208-219. – ISSN 2522-9834
952598
  Гирич І.Б. Неопубліковані матеріали з київської архівної спадщини М. Грушевського // Архіви України. – Київ, 1996. – № 1/3. – С. 7-11
952599
  Патик Р. Неопубліковані мистецтвознавчі праці Січинського. Питання ситематизації і перспективи дослідження // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2019. – Вип. 40. – С. 19-24. – ISSN 0236-4832
952600
  Романова О.О. Неопубліковані пам"ятники з фондів Одеського архелолгічного музею НАНУ // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 22-27. – ISSN 1608-0599
952601
  Капарулін Ю. Неопубліковані праці О.О. Рябініна-Скляревського з історії Задунайської Січі // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 12. – С. 23-41
952602
  Погорілий Семен Неопубліковані романи Володимира Винниченка = The unpublished novels of Volodymyr Vynnychenko / Погорілий Семен; Укр.вільна акад.у США, Комісія для вивчення й публікації спадщини В.Винниченка. – Hью-Йорк, 1981. – 212с. – (З нашого минулого ; ч.4)
952603
   Неопубліковані рукописи Марселя Пруста // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2021. – Вересень - жовтень (№ 9/10) : Особливості французької літератури
952604
  Папакін Г.В. Неопубліковані сталінські директиви листопада 1932 р.: Кремль і "чорна дошка" // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 45-57. – ISSN 0130-5247
952605
  Українка Леся Неопубліковані твори / Українка Леся. – Львів, 1947. – 142с.
952606
  Огуй О. Неопубліковані щоденники Івана Бажанського як нове джерело до історії та мови Буковини // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 353-357. – ISBN 966-02-4003-1
952607
   Неораціоналізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 838-839. – ISBN 966-316-069-1
952608
  Сухаревський К.В. Неораціоналістичні тенденції в стильовому розвитку сучасного багатоквартирного житла в Україні // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 325-328 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
952609
  Петрин А.Н. Неорганизованая публика / А.Н. Петрин. – Москва, 1969. – 79 с.
952610
   Неорганическая биохимия. – Москва : Мир
Ч. 1. – 1978. – 711 с.
952611
   Неорганическая биохимия. – Москва : Мир
Ч. 2. – 1978. – 736 с.
952612
  Хендерсон П. Неорганическая геохимия / П. Хендерсон; Под ред. В.А. Жарикова. – Москва : Мир, 1985. – 339с.
952613
  Нараи-Сабо Неорганическая кристаллохимия / Нараи-Сабо. – Будапешт, 1969. – 504с.
952614
  Киперт Д. Неорганическая стереохимия / Д. Киперт. – Москва : Мир, 1985. – 276 с.
952615
  Продан Е.А. Неорганическая топохимия / Е.А. Продан. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 239 с.
952616
  Лавров Н.И. Неорганическая химия. – Санкт-Петербург : тип. Штокмара, 1865. – 223 с.
952617
  Шиховский И. Неорганическая химия : Руководство для сред. и тех высш. учеб. заведений, в которых химия не составляет гл. спец. предмета, а также для самообразования / Сост. И. Шиховский, преп. химии и хим. технологии. – Санкт-Петербург : К.Л. Риккер, 1908. – VI, 266 с. : ил.
952618
  Реформатский А. Неорганическая химия : Начальный курс / А. Реформатский. – 11-е изд. – Москва : Госиздат, 1921. – 582 с. : ил.
952619
  Сапожников А.В. Неорганическая химия : С 42 рис. в тексте / А. В. Сапожников. – Москва : Транспечать НКПС, 1930. – 350, [2] с.
952620
  Глинка Н.Л. Неорганическая химия / Н.Л. Глинка. – Москва-Л.
1. – 1930. – 537с.
952621
  Эфраим Ф. Неорганическая химия : Руководство для углубленного изуч. и для справок : C 81 рис. и 4 табл. / Ф. Эфраим ; Пер. с 4 доп. и испр. изд. под ред. проф. Б.М. Беркенгейма. – Ленинград : Госхимтехиздат
Ч. 1. – 1932. – 445 с. : ил.
952622
  Писаржевский Л.В. Неорганическая химия / Л.В. Писаржевский, М.А. Розенберг. – Харьков-Киев : Кокс і хемія, 1933. – 544 с.
952623
  Реформатский А.А. Неорганическая химия / А.А. Реформатский. – Москва-Л., 1933. – 400с.
952624
  Эфраим Ф. Неорганическая химия : Руководство для углубленного изуч. и для справок / Ф. Эфраим ; Пер. с 4 доп. и испр. изд. под ред. проф. Б.М. Беркенгейма. – Ленинград : Госхимтехиздат
Ч. 2. – 1933. – 376 с. : черт., табл.
952625
  Писаржевский Л.В. Неорганическая химия / Л.В. Писаржевский, М.А. Розенберг. – 4-е изд., испр. и доп. – Харьков-Киев : Госнаучтехиздат, 1934. – 564 с.
952626
  Глинка Н.Л. Неорганическая химия / Н.Л. Глинка. – Изд. 5-е стереотип. – Москва-Л., 1934. – 528с.
952627
  Лаури Т.М. Неорганическая химия / Т.М. Лаури. – Москва : ОНТИ
Т. 1. – 1935. – 558 с.
952628
  Лаури Т.М. Неорганическая химия / Т.М. Лаури. – Москва : ОНТИ
Т. 2. – 1935. – 567-1036 с.
952629
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 10-е, испр. – Москва-Ленинград, 1945. – 240с.
952630
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 12-е, испр. – Москва-Ленинград
1. – 1946. – 96с.
952631
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 12-е, испр. – Москва-Ленинград
2. – 1947. – 260с.
952632
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 14-е, испр. – Москва-Ленинград
1. – 1948. – 96с.
952633
  Верховский В.Н. Неорганическая химия / В.Н. Верховский. – Изд. 13-е, испр. – Москва-Ленинград
2. – 1948. – 260с.
952634
  Вальков Ф.А. Неорганическая химия / Ф.А. Вальков. – Москва : Учпедгиз, 1963. – 484 с.
952635
   Неорганическая химия. – Москва : Высшая школа, 1963. – 525 с.
952636
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 3-е, доп. – Москва, 1965. – 303с.
952637
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 6-е. – Москва, 1968. – 303с.
952638
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : учеб. пособие для студ. хим.-технол. вузов и ф-тов / Ахметов Н.С. – Москва : Высшая школа, 1969. – 640 с.
952639
  Щукарев С.А. Неорганическая химия / С.А. Щукарев. – Москва : Высшая школа
Т. 1. – 1970. – 352 с.
952640
  Рипан Р. Неорганическая химия / Р. Рипан, И. Четяну. – Москва : Мир
Т. 1. – 1971. – 560с.
952641
  Балезин С.А. Неорганическая химия : учеб. пособие для вечер.(смен.) и заоч. сред. общеобразоват. школы / С.А. Балезин ; Н.Г. Ключников; В.С. Полосин. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1972. – 319 с.
952642
  Ходаков Ю.В. Неорганическая химия / Ю.В. Ходаков. – Изд. 4-е, перераб. – Москва, 1972. – 431с.
952643
  Рипан Р. Неорганическая химия / Р. Рипан, И. Четяну ; перевод с румынского Д.Г. Батыра, Х.Ш. Харитона ; под ред. В.И. Спицына, И.Д. Колли. – Москва : Мир
Т. 2 : Химия металлов. – 1972. – 871 с.
952644
  Петров М.М. и др. Неорганическая химия / М.М. и др. Петров. – Л., 1974. – 423с.
952645
  Щукарев С.А. Неорганическая химия / С.А. Щукарев. – Москва : Высшая школа
Т. 2. – 1974. – 382 с.
952646
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : учеб. пособие для хим.-технол. вузов и фак. / Ахметов Н.С. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1975. – 670 с. : ил. – Список лит.: с. 658 (12 назв.)
952647
  Петров М.М. Неорганическая химия / М.М. Петров. – 2-е, перераб.и доп. – Ленинград : Химия, 1976. – 480с.
952648
  Молодкин А.К. Неорганическая химия / А.К. Молодкин. – Москва, 1976. – 212с.
952649
  Балезин С.А. Неорганическая химия : учеб. пособие для вечер.(смен.) и заоч. сред. общеобразоват. школы / С.А. Балезин ; Н.Г. Ключников; В.С. Полосин. – 6-е изд. – Москва : Просвещение, 1976. – 319 с. : ил.
952650
  Балезин С.А. Неорганическая химия : учеб. пособие для вечер.(смен.) и заоч. сред. общеобразоват. школы / С.А. Балезин ; Н.Г. Ключников; В.С. Полосин. – 8-е изд., испр. – Москва : Прсвещение, 1978. – 319 с. : ил.
952651
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : проб. учеб. для 8-го кл. / Ахметов Н.С. – Москва : Просвещение, 1979. – 127 с., [2] л. табл. : ил.
952652
  Оленин С С. Фадеев Неорганическая химия / С С. Фадеев Оленин. – Москва, 1979. – 383с.
952653
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : пробній учеб. для 9 класса / Ахметов Н.С. – Москва : Просвещение, 1980. – 160 с. : рис. – Список лит.: с. 155-156
952654
  Петров М.М. и др. Неорганическая химия / М.М. и др. Петров. – 3-е изд., перераб. – Л., 1981. – 544с.
952655
  Николаев Л.А. Неорганическая химия / Л.А. Николаев. – Москва, 1982. – 640с.
952656
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : проб. учеб. для 9-го кл. сред. шк. / Ахметов Н.С. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 160 с., [2] л. ил. : ил.
952657
  Павлов Н.Н. Неорганическая химия : учебник / Н.Н. Павлов. – Москва : Мир, 1986. – 335 с.
952658
  Хомченко Г.П. Неорганическая химия / Г.П. Хомченко, И.К. Цитович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1987. – 463с.
952659
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия = Учебное пособие для учащихся 8-9 кл. : учеб. пособие для учащихся 8-9-х кл. шк. с углубл. изуч. химии / Ахметов Н.С. – Москва : Просвещение, 1988. – 399, [1] с., [4] л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 390-392
952660
  Угай Я.А. Неорганическая химия : Учебник для студентов высших учебных заведений,обучающихся по специальности "Химия" / Я.А. Угай. – Москва : Высшая школа, 1989. – 463с. – ISBN 5-06-000070-2
952661
  Оганесян Э.Т. Неорганическая химия / Э.Т. Оганесян, А.З. Книжник. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Медицина, 1989. – 384 с.
952662
  Петров М.М. Неорганическая химия / М.М. Петров. – Ленинград, 1989. – 543с.
952663
  Зубович И.А. Неорганическая химия / И.А. Зубович. – Москва : Высшая школа, 1989. – 432 с.
952664
  Шакирова Д.М. Неорганическая химия / Д.М. Шакирова, Л.А. Струкова. – М, 1991. – 93с.
952665
  Спицын В.И. Неорганическая химия : Учебник / В.И. Спицын, Л.И. Мартыненко. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-00906-1
Ч.1. – 1991. – 480с.
952666
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : учеб. пособие для учащихся 8-9-х кл. шк. с углубл. изуч. химии : в 2-х ч. / Ахметов Н.С. – 3-е изд. – Москва : Просвещение
Ч. 1. – 1992. – 207, [1] с. : ил.
952667
  Ахметов Н.С. Неорганическая химия : учеб. пособие для учащихся 8-9-х кл. шк. с углубл. изуч. химии : в 2-х ч. / Ахметов Н.С. – 3-е изд. – Москва : Просвещение
Ч. 2. – 1992. – 191 с., [4] л. ил. : ил.
952668
  Степин Б.Д. Неорганическая химия : Учебник для студ.химич.и химико-технологич.спец. вузов / Под ред. Б.Д. Степина. – Москва : Высшая школа, 1994. – 608 с. – ISBN 5-06-001740-0
952669
  Спицын В.И. Неорганическая химия : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Химия" / В.И. Спицын, Л.И. Мартыненко. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-02494-Х
Ч.2. – 1994. – 624с.
952670
  Шрайвер Д. Неорганическая химия : В 2-х томах / Д. Шрайвер, П. Эткинс; Под ред. В.П. Зломанова. – Москва : Мир : Лучший зарубежный учебник. – ISBN 5-03-003628-8
Т.1. – 2004. – 679 с.
952671
  Шрайвер Д. Неорганическая химия : В 2-х томах / Д. Шрайвер, П. Эткинс; Под ред. проф. В.П.Зломанова. – Москва : Мир : Лучший зарубежный учебник. – ISBN 5-03-003629-6
Т.2. – 2004. – 486 с.
952672
  Дроздов А.А. Неорганическая химия : конспект лекций / А.А. Дроздов, М.В. Дроздова. – Москва : Эксмо, 2007. – 160с. – (Экзамен в кармане). – ISBN 978-5-699-21027-5
952673
   Неорганическая химия : в 3 т.: учебник для студ. высших учебных заведений / А.А.Дроздов, В.П. Зломанов, Г.Н. Мазо, Ф.М. Спиридонов; под ред. Ю.Д. Третьякова. – Москва : Академия. – (Высшее профессинальное образование). – ISBN 5-7695-2533-9; 5-7695-1437-Х
Т. 3 : Химия переходных элементов. Кн. 2. – 2007. – 400с.
952674
  Делимарский Ю.К. Неорганическая химия (Избранные главы) / Ю.К. Делимарский. – Киев : Вища школа, 1973. – 195с.
952675
  Хьюз М. Неорганическая химия биологических процессов / М. Хьюз. – Москва : Мир, 1983. – 414 с.
952676
  Лидин Р.А. Неорганическая химия в вопросах / Р.А. Лидин, Л.Ю. Аликберова, Г.П. Логинова. – Москва : Химия, 1991. – 251 с.
952677
  Тило Э. Неорганическая химия в вопросах и ответах / Э. Тило. – Москва : Высш. школа, 1961. – 179 с.
952678
  Гаршин А.П. Неорганическая химия в схемах, рисунках, таблицах, химических реакциях / А.П. Гаршин. – 3-е изд., исправл. и доп. – Санкт-Петербург : Лань, 2003. – 288с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0237-6
952679
  Клинский Г.Д. Неорганическая химия для биологов : учебное пособие / Клинский Г.Д., Скопинцев В.Д. – Москва : МСХА, 2001. – 384 с. – ISBN 5-94327-031-0
952680
  Клейн И. Неорганическая химия. / И. Клейн. – Берлин; Рига. – 174с.
952681
  Князев Д.А. Неорганическая химия. / Д.А. Князев, С.Н. Смарыгин. – Москва, 1990. – 429с.
952682
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 240с.
952683
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 3-е. – Москва, 1971. – 239с.
952684
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 5-е. – Москва, 1973. – 239с.
952685
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд., 8-е, испр. – Москва, 1976. – 239с.
952686
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 10-е изд. – Москва, 1978. – 239с.
952687
  Ходаков Ю.В. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. Ходаков, Д.А. Эпштейн, П.А. Глориозов. – 12-е изд. – Москва : Просвещение, 1980. – 239 с.
952688
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 14-е, перераб. – Москва, 1982. – 239с.
952689
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 15-е изд., перераб. – Москва, 1984. – 238с.
952690
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 16-е изд., перераб. – Москва, 1985. – 240с.
952691
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 7-8 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 18-е изд. – Москва, 1987. – 238с.
952692
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 3-е. – Москва, 1972. – 208с.
952693
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – Изд. 6-е, испр. – Москва, 1975. – 192с.
952694
  Ходаков Ю.В. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. Ходаков. – Изд. 8-е, испр. – Москва, 1977. – 192с.
952695
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 11-е изд., испр. – Москва, 1980. – 192с.
952696
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 13-е изд., перераб. – Москва, 1982. – 176с.
952697
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 16 изд. – Москва, 1987. – 176с.
952698
  Ходаков Ю.В. и др. Неорганическая химия. 9 кл. / Ю.В. и др. Ходаков. – 17-е изд. – Москва, 1988. – 175с.
952699
   Неорганическая химия. Лабораторный практикум для студ. 1 курса.. – Куйбышев, 1976. – 176с.
952700
   Неорганическая химия. Метод. указ. и задания по курсу. – вып. 2. – К., 1962. – 96с.
952701
   Неорганическая химия. Метод. указ. и контр. задания для студ.-заоч.. – Москва, 1990. – 94с.
952702
   Неорганическая химия. Метод. указ. к лаборат. работм.. – вып. 3. – К., 1962. – 76с.
952703
  Реформатский А.А. Неорганическая химия. Начальный курс / А.А. Реформатский. – 8-е изд., испр. и допол. – Москва : Тип. И.Д.Сытина, 1915. – 582 с.
952704
  Реформатский А.А. Неорганическая химия. Начальный курс / А.А. Реформатский. – 10-е изд. – Москва : Тип. И.Д.Сытина, 1917. – 582 с.
952705
  Реформатский А.А. Неорганическая химия. Начальный курс / А.А. Реформатский. – 15-е изд. – Москва-Л., 1929. – 630с.
952706
  Реформатский А.А. Неорганическая химия. Начальный курс / А.А. Реформатский. – 17-е изд., стереотипное. – Москва-Л., 1930. – 624с.
952707
   Неорганическая химия. Программа и методич. указ. для уч-ся технологич. спец., 1963. – 180с.
952708
   Неорганическая химия. Рабочий план-программа, метод. указ., лаборат. работы и контр. задания.. – К., 1969. – 228с.
952709
   Неорганическая химия. Руководство к лабораторным занятиям: общая часть. – 2-е изд. – Чебоксары, 1982. – 98с.
952710
  Хьюи Дж. Неорганическая химия. Строение вещества и реакционная способность : строение вещества и реакционная способность / Дж. Хьюи. – Москва : Химия, 1987. – 696 с.
952711
   Неорганическая химия. Химия элементов : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 510500 "Химия" и спец. 011000 "Химия" / Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский университет; Академкнига. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-5-211-05332-2; 978-5-94628-298-7
Т. 1. – 2007. – 537с.
952712
   Неорганическая химия. Химия элементов : Учеб. для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 510500 "Химия" и спец. 011000 "Химия" / Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; Ю.Д. Третьяков, Л.И. Мартыненко, А.Н. Григорьев, А.Ю. Цивадзе; МГУ им. М.В. Ломоносова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский университет. – (Классический университетский учебник). – ISBN 978-5-211-05334-2; 978-5-94628-299-4
Т. 2. – 2007. – 670с.
952713
   Неорганическая химия. Энциклопедия школьника.. – Москва, 1975. – 384с.
952714
  Ениколопян Н.С. Неорганические газообразные окислы как сомономеры. / Н.С. Ениколопян, П.Е. Матковский. – М., 1985. – 88с.
952715
   Неорганические диэлектрики в электронной технике : Сборник научных трудов. – Москва, 1984. – 111с.
952716
   Неорганические и органосиликатные покрытия.. – Л., 1975. – 484с.
952717
  Козловский А.Л. Неорганические и элементоорганические полимеры / А.Л. Козловский. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
952718
  Амфлетт Ч. Неорганические иониты = Inorganic ion exchangers / Амфлетт Ч. ; под ред. И.В. Тананаева ; пер. С.С. Родина. – Москва : Мир, 1966. – 188 с. – Библиогр. в конце глав
952719
   Неорганические ионообменные материалы. – Ленинград
Вып. 2. – 1980
952720
   Неорганические ионообменные материалы.. – Л., 1970. – 60с.
952721
  Кучерова Ф.Н. Неорганические ионы жидкой части белковой оболочки яйца и их значение для развития тканей у зародыша в разных условиях инкубации / Ф.Н. Кучерова. – Ростов-на-Дону, 1965. – 72с.
952722
  Сычев М.М. Неорганические клеи / М.М. Сычев. – Ленинград : Химия, 1974. – 157 с.
952723
   Неорганические люминофоры.. – Л., 1975. – 191с.
952724
  Будников П.П. Неорганические материалы / П.П. Будников ; АН СССР. – Москва : Наука, 1968. – 420 с.
952725
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 1. – 1995
952726
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 2. – 1995
952727
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 3. – 1995
952728
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 4. – 1995
952729
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 5. – 1995
952730
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 6. – 1995
952731
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 7. – 1995
952732
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 8. – 1995
952733
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 9. – 1995
952734
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 10. – 1995
952735
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 11. – 1995
952736
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 31, № 12. – 1995
952737
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 2. – 1996
952738
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 3. – 1996
952739
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 4. – 1996
952740
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 5. – 1996
952741
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 6. – 1996
952742
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 7. – 1996
952743
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 8. – 1996
952744
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 9. – 1996
952745
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 10. – 1996
952746
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 11. – 1996
952747
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 12. – 1996
952748
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 32, № 1. – 1996
952749
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 1. – 1997
952750
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 2. – 1997
952751
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 3. – 1997
952752
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 4. – 1997
952753
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 5. – 1997
952754
   Неорганические материалы. – Москва : Наука. – ISSN 0002-337Х
Т. 33, № 6. – 1997
952755
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 12. – 2003
952756
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 6. – 2003
952757
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 7. – 2003
952758
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 8. – 2003
952759
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 9. – 2003
952760
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 39, № 10. – 2003
952761
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 11. – 2003
952762
   Неорганические материалы. – Москва, 1965-. – ISSN ISSN-0002--337Х
Том 39, № 1. – 2003
952763
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 39, № 2. – 2003
952764
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 3. – 2003
952765
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 4. – 2003
952766
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 39, № 5. – 2003
952767
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 1. – 2004
952768
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 40, № 2. – 2004
952769
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 3. – 2004
952770
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 4. – 2004
952771
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 40, № 5. – 2004
952772
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 6. – 2004
952773
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 7. – 2004
952774
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 8. – 2004
952775
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 9. – 2004
952776
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 40, № 11. – 2004
952777
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 10. – 2004
952778
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 40, № 12. – 2004
952779
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 41, № 1. – 2005
952780
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 6. – 2005
952781
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 7. – 2005
952782
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 8. – 2005
952783
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 9. – 2005
952784
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 10. – 2005
952785
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 11. – 2005
952786
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 12. – 2005
952787
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 41, № 2. – 2005
952788
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 41, № 3. – 2005
952789
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 5. – 2005
952790
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 41, № 4. – 2005
952791
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 2. – 2006
952792
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 3. – 2006
952793
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 4. – 2006
952794
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 5. – 2006
952795
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 6. – 2006
952796
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 12. – 2006
952797
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Том 42, № 1. – 2006
952798
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 7. – 2006
952799
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 8. – 2006
952800
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 9. – 2006
952801
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 10. – 2006
952802
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 42, № 11. – 2006
952803
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 1. – 2007
952804
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 2. – 2007
952805
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 3. – 2007
952806
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 4. – 2007
952807
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 5. – 2007
952808
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 6. – 2007
952809
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 9. – 2007
952810
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 10. – 2007
952811
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 11. – 2007
952812
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 12. – 2007
952813
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 7. – 2007
952814
   Неорганические материалы. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 43, № 8. – 2007
952815
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 1. – 2008
952816
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 2. – 2008
952817
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 10. – 2008
952818
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 11. – 2008
952819
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 12. – 2008
952820
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 3. – 2008
952821
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 4. – 2008
952822
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 5. – 2008
952823
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 6. – 2008
952824
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 7. – 2008
952825
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 8. – 2008
952826
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 44, № 9. – 2008
952827
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 1. – 2009
952828
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 2. – 2009
952829
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 3. – 2009
952830
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 4. – 2009
952831
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 5. – 2009
952832
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 6. – 2009
952833
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 7. – 2009
952834
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 8. – 2009
952835
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 9. – 2009
952836
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 10. – 2009
952837
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 11. – 2009
952838
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 45, № 12. – 2009
952839
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 2. – 2010
952840
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 3. – 2010
952841
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 1. – 2010
952842
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 12. – 2010. – мова резюме рос., англ.
952843
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 11. – 2010. – мова резюме рос., англ.
952844
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 7. – 2010
952845
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 4. – 2010
952846
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 5. – 2010
952847
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 6. – 2010
952848
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46. № 8. – 2010
952849
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46. № 9. – 2010
952850
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 46, № 10. – 2010
952851
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 3. – 2011
952852
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 1. – 2011
952853
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 2. – 2011
952854
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 5. – 2011
952855
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 6. – 2011
952856
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 4. – 2011
952857
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 7. – 2011
952858
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 9. – 2011
952859
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 8. – 2011
952860
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 10. – 2011
952861
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 11. – 2011
952862
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 47, № 12. – 2011
952863
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 1. – 2012
952864
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 3. – 2012
952865
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 4. – 2012
952866
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 2. – 2012
952867
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 11. – 2012
952868
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 9. – 2012
952869
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 10. – 2012
952870
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 5. – 2012
952871
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 6. – 2012
952872
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 7. – 2012
952873
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 8. – 2012
952874
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 48, № 12. – 2012
952875
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 49, № 1, январь. – 2013
952876
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 49, № 3, март. – 2013
952877
   Неорганические материалы / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
Т. 49, № 2, февраль. – 2013
952878
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 4, апрель. – 2013
952879
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 5, май. – 2013
952880
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 6, июнь. – 2013
952881
   Неорганические материалы / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 7, июль. – 2013
952882
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 9, сентябрь. – 2013
952883
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 8, август. – 2013
952884
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 12, декабрь. – 2013. – С. 1257-1364
952885
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 10, октябрь. – 2013
952886
   Неорганические материалы / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002-337Х
Т. 49, № 11, ноябрь. – 2013
952887
  Раков Э.Г. Неорганические наноматериалы : учеб. пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Химическая технология материалов современной энергетики" / Э.Г. Раков. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. – 477 с. – Предм. указ.: с. 462-474. – Библиогр.: с. 450-461 и в подстроч. примеч. – (Нанотехнологии). – ISBN 978-5-9963-0625-1
952888
  Крогиус Е.А. Неорганические оксониевые соединения. : Автореф... канд. хим.наук: / Крогиус Е.А.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1954. – 17л.
952889
   Неорганические перекисные соединения. – Москва : Наука, 1975. – 211 с.
952890
   Неорганические полимеры. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 470 с.
952891
   Неорганические полимеры. – Москва : Мир, 1965. – 435 с.
952892
  Станцо В.В. Неорганические полимеры / В.В. Станцо. – Москва : Знание, 1965. – 32 с.
952893
  Толстогузов В.Б. Неорганические полимеры / В.Б. Толстогузов. – Москва : Наука, 1967. – 191с.
952894
  Рожанец Неорганические полифосфаны некоторых животных : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Рожанец в.В.; МГУ. – М., 1974. – 22л.
952895
  Борнеман Г. Неорганические препараты / Г. Борнеман ; перевод О.Н. Морозовой, под ред. А.Н. Реформатского. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1933. – 262 с.
952896
   Неорганические расплавы - катализаторы превращения органических веществ. – Москва : Наука, 1989. – 132 с.
952897
   Неорганические ресурсы моря : сб. ст. – Владивосток, 1978. – 156 с.
952898
   Неорганические синтезы : Сборник 1. – Москва : Иностранная литература
Сб. 1. – 1951. – 188 с.
952899
   Неорганические синтезы : Сборник 2. – Москва : Иностранная литература
Сб. 2. – 1951. – 252 с.
952900
   Неорганические синтезы : Сборник 3. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 204 с.
952901
  Миллер Т.Н. Неорганические соединения фосфора с азотом / Т.Н. Миллер, А.А. Витола. – Рига, 1986. – 208с.
952902
   Неорганические соединения хрома : Справочник. – Ленинград : Химия, 1981. – 207 с.
952903
  Олейник И.Ф. Неорганические составные части и ферментативная активность сока поджелудочной железы при нервном и гуморальном ее раздражении : Автореф... канд. биол.наук: / Олейник И. Ф.; КГУ, Каф. физиол. жив. и челов. – К., 1958. – 20л.
952904
   Неорганические стекла, покрытия и материалы. – Рига
Вып. 4. – 1979
952905
   Неорганические стекла, покрытия и материалы: сб. науч. тр.. – Рига, 1989. – 200с.
952906
   Неорганические стекловидные покрытия и материалы.. – М., 1969. – 503с.
952907
  Роусон Г. Неорганические стеклообразующие системы / Г. Роусон. – Москва : Мир, 1970. – 312 с.
952908
  Глобус М.Е. Неорганические сцинтилляторы : новые и традиционные материалы : физ. свойства, электрон. процесы, спектрометр. характеристики / М.Е. Глобус, Б.В. Гринев. – Харьков : Акта, 2000. – 402, [6] с. : ил., табл. – Указатели: с. 398-402. - Резюме англ. – Библиогр. в конце частей. – ISBN 966-7021-24-6
952909
  Каназава Т. Неорганические фосфатные материалы / Т. Каназава; Под ред. А.П. Шпака, В.Л. Карбовского. – Киев : Наукова думка, 1998. – 298 c. – ISBN 966-00-0461-3
952910
  Лепинь Л.К. Неорганический синтез / Л.К. Лепинь. – Москва-Ленинград, 1932. – 200 с.
952911
  Ключников Н.Г. Неорганический синтез : Учебное пособие / Н.Г. Ключников. – Москва : Просвещение, 1971. – 320 с.
952912
  Ключников Н.Г. Неорганический синтез / Н.Г. Ключников. – Москва : Просвещение, 1983. – 304 с.
952913
  Ключников Н.Г. Неорганический синтез / Н.Г. Ключников. – 2-е изд. перераб. – Москва : Просвещение, 1988. – 238 с.
952914
  Свиридов В.В. Неорганический синтез : Учебное пособие для студ.хим.спец. высш.учеб.заведений / В.В. Свиридов, Г.А. Попкович, Е.И. Василевская. – 2-е изд., исправ. – Минск : Университетское, 2000. – 224с. – ISBN 985-09-0341-4
952915
  Алимарин И.П. Неорганический ультрамикроанализ / И.П. Алимарин, М.Н. Петрикова ; АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии. – Москва, 1960. – 152 с. – Библиогр.: с. 145-148
952916
   Неорганическое материаловедение : в 2-х томах / НАН Украины, Ин-т материаловедения им. И.Н. Францевича; под ред. Г.Г. Гнесина, В.В. Скорохода; редкол.: В.В. Скороход, Г.Г. Гнесин, В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко и др. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0664-5
Т.1 : Основы науки о материалах / В.В. Скороход, Г.Г. Гнесин, В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко и др. – 2008. – 1152 с. : илл.
952917
   Неорганическое материаловедение : в двух томах / НАНУ, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича ; под ред. Г.Г. Гнесина, В.В. Скорохода ; редкол. : В.В. Скороход (гл. ред.), В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко [ и др. ]. – энциклопедическое издание. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0744-4
Том 2, книга 1 : Материалы и технологии. А - О/ В.В. Скороход, В.М. Ажажа, Б.И. Бондаренко [ и др.]. – 2008. – 856с.
952918
   Неорганическое материаловедение : материалы и технологии : в двух томах : энциклопедическое издание / НАНУ ; под ред. Г.Г. Гнесина, В.В. Скорохода ; отв. ред. В.В. Скороход. – Киев : Наукова думка. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0744-4
Том 2, книга 2 : Материалы и технологии: П - Э. – 2008. – 896с.
952919
   Неорганическое материаловедение в СССР: история, современнон состояние, перспективы развития. – Киев : Наукова думка, 1983. – 719 с.
952920
  Калинко М.К. Неорганическое происхождение нефти в свете современных данных : (критический анализ) / М.К. Калинко. – Москва : Недра, 1968. – 336с.
952921
   Неорганическое происхождение нефти: от геологической к физической теории / В.А. Краюшкин, В.Г. Кучеров, В.П. Клочко, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 35-43 : табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
952922
  Петренко Я. Неорганізовані нагромаджені заощадження в механізмі трансформації заощаджень в інвестиції // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 54-59. – ISSN 0131-775Х
952923
  Власенко П.В. Неорганічна природа / П.В. Власенко, Я. Скляров. – Харків; Київ, 1932. – 96с.
952924
  Шток А. Неорганічна хімія : Практикум кількісного аналіза / А. Шток, А. Штелер. – Харків : ДВОУ технічне видання, 1931. – 167 с.
952925
  Глінка М.Л. Неорганічна хімія / М.Л. Глінка. – Харків; Київ, 1933. – 432с.
952926
  Реформатський О.М. Неорганічна хімія / О.М. Реформатський. – 2-е допов. та виправ. укр. видання. – Харків : ДНТВУ, 1938. – 415 с.
952927
  Верховський В.Н. Неорганічна хімія / В.Н. Верховський. – 6-е вид. – Київ-Харків, 1939. – 375с.
952928
  Верховський В.Н. Неорганічна хімія / В.Н. Верховський. – 8-е вид. – Київ, 1940. – 375с.
952929
  Шамшин Д.Л. Неорганічна хімія / Д.Л. Шамшин. – К., 1964. – 267с.
952930
  Ходаков Ю.В. Неорганічна хімія : підручник для середньої школи / Ю.В. Ходаков, С.Г. Шаповаленко, Д.А. Епштейн. – Пер. з 4-го рос. вид. – Київ : Радянська школа, 1966. – 303 с.
952931
  Ходаков Ю.В. Неорганічна хімія / Ю.В. Ходаков, С.Г. Шаповаленко, Д.А. Епштейн. – Київ : Радянська школа, 1967. – 303 с.
952932
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія / Ю.В. та ін. Ходаков. – Київ : Радянська школа, 1970. – 128 с.
952933
  Деркач Ф.А. Неорганічна хімія : лабораторний практикум / Ф.А. Деркач. – Вид. 3-е. – Київ : Вища школа, 1978. – 231 с.
952934
  Староста К.Є. Неорганічна хімія : тестові завдання. 8-9 класи / К.Є. Староста, В.І. Староста, Н.В. Титаренко. – Київ : Либідь, 1996. – 143 с. – ISBN 5-325-00765-3
952935
  Малиновський В.В. Неорганічна хімія : Навч. посібник / В.В. Малиновський, П.Г. Нагорний; Київський нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : КНТЕУ, 2003. – 184с. – ISBN 966-629-058-8
952936
   Неорганічна хімія : підручник для студентів ВНЗ фармацевт. профілю / [О.І. Панасенко та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, Каф. токсикологічної та неорганічної хімії. – Запоріжжя : Карат, 2016. – 461, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажчик: с. 453-456. – Бібліогр.: с. 457-461. – ISBN 978-966-417-152-2


  В пр. №1717629 напис: Викладачам і студентам хімічного факультету Кобзаревої Школи - Київського Національного Університету із найщирішими побажаннями плідних звершень у науковій царині та на добрий спомин ... (Підпис) 9 травня року Божого 2018. У ...
952937
   Неорганічна хімія (Хімія біогенних елементів) : посібник / [О.І. Панасенко та ін.] ; М-во охорони здоров"я України, Запоріз. держ. мед. ун-т, Каф. токсикологічної та неорганічної хімії. – Запоріжжя : Карат, 2017. – 324, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: 313-324. – Бібліогр.: с. 306-312. – ISBN 978-966-417-171-9


  В пр. №1717628 напис: Викладачам і студентам хімічного факультету Кобзаревої Школи - КНУ на добрий спомин і з побажаннями успіхів у здоланні наукових вершин від авторів щиро (Підпис) ( травня року Божого 2018. У Великому Лузі і Запорозьких Степах...
952938
  Ходаков Ю.В. Неорганічна хімія 7-8 клас / Ю.В. Ходаков, Д.А. Епштейн, П.О. Глоріозов. – Київ : Радянська школа, 1983. – 238 с.
952939
  Сиса Л.В. Неорганічна хімія в розрахункових задачах для комп"ютерного контролю знань : Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.В. Сиса, В.М. Сомов. – Львів : Оріяна-Нова, 2003. – 288с. – ISBN 5-8326-0107-6


  У посібнику викладені основні визначення і закони загальної і неорганічної хімії, наведені приклади розв"язання ти-пових задач. Пропонуються також комп"ютерні програми, які призначені, як для роботи з тестовим масивом збірника, так і для самостійного ...
952940
  Коваль Л. Неорганічна хімія в Україні - сьогодення і перспективи // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 62-67. – ISSN 0041-6045


  8 - 10 вересня 2014 року в Одесі відбулася ХІХ Українська конференція з неорганічної хімії, основним організатором якої був Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України. У цей складний для нашої країни час конференція ...
952941
  Пехньо В.І. Неорганічна хімія в Україні: з минулого в майбутнє / В.І. Пехньо, Л.Б. Коваль // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 84, № 11/12, листопад - грудень. – С. 3-12. – ISSN 0041-6045


  Згадуються видатні українські вчені-хіміки: Ю.К. Делімарський, В.О. Плотніков, Я.А. Фіалков, А.К. Бабко, В.В. Скопенко та ін.
952942
  Демощук М. Неорганічна хімія від А до Я // Хімія. Шкільний світ : газета для вчителів хімії. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С. 10-27


  Матеріали до уроків хімії.
952943
  Реформатський О.М. Неорганічна хімія. / О.М. Реформатський. – Х.-К., 1935. – 412с.
952944
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Київ, 1970. – 256с.
952945
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 3-є. – Київ, 1972. – 256с.
952946
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 6-е, випр. – Київ, 1975. – 223с.
952947
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 15-е вид. – Київ, 1984. – 238с.
952948
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 7-8 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 18-е. – Київ, 1987. – 223с.
952949
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 8-9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 19-те вид. – Київ, 1989. – 222с.
952950
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 2-е. – Київ, 1972. – 168с.
952951
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 9-е вид. – Київ, 1979. – 190с.
952952
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – Вид. 11-е. – Київ, 1981. – 190с.
952953
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 13-е вид. – Київ, 1983. – 176с.
952954
  Ходаков Епштейн Ю.В. Неорганічна хімія. 9 кл. / Епштейн Ю.В. Ходаков, П.О. Глоріозов. – 14-е вид. – Київ : Радянська школа, 1984. – 176 с.
952955
  Ходаков Ю.В. та ін. Неорганічна хімія. 9 кл. / Ю.В. та ін. Ходаков. – 17-те вид. – Київ, 1988. – 176 с.
952956
   Неорганічна хімія. Для студ. агробіол. відділення загальнонаук. фак.. – К., 1962. – 19с.
952957
   Неорганічна хімія. Програма і робоч. план. – вип. 1. – К., 1962. – 20с.
952958
  Сегеда А.С. Неорганічна хімія. Пропедевтичний курс : навчальний посібник для студентів біол. спец. вищих навч. закладів / А.С. Сегеда. – Вид. 3-тє, допов., змінене. – Київ : Кондор, 2008. – 307 с. : табл., схеми. – Бібліогр.: с. 306. – ISBN 978-966-351-159-7
952959
  Цвєткова Л.Б. Неорганічна хімія: теорія і задачі : (заг. теорія, приклади розв"язування типових вправ та задач для самоконтролю, цікаві питання і досліди та роз"яснення до них) : навч. посібник / Л.Б. Цвєткова. – 2-ге вид., виправ. і допов. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 367, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 966-8340-50-7
952960
  Цейслер Ю. Неорганічні поліфосфати як незамінні структурні компоненти живих організмів / Ю. Цейслер, В. Мартинюк, І. Лук"яненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 6-10. – (Біологія ; Вип. 61). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання про роль високомолекулярних неорганічних поліфосфатів в життєдіяльності організмів в залежності від рівня організації. Показано, що у більшості сучасних прокаріот та нижчих еукаріот поліфосфати виконують роль резерву фосфату та ...
952961
  Клоченко П.Д. Неорганічні сполуки азоту і фосфору у водоймах Голосіївського лісу / П.Д. Клоченко, З.Н. Горбунова, Г.В. Харченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 276-281. – Бібліогр.: 6 назв
952962
   Неорганічні сполуки азоту та фосфору у воді р. Південний буг / П.Д. Колоченко, З.Н. Горбунова, Т.В. Вітовецька, О.П. Царенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 102-106. – Бібліогр.: 7 назв
952963
   Неорганічні сполуки азоту у водотоках м.Києва / П.Д. Клоченко, О.М. Арсан, Ю.М. Ситник, Т.В. Вітовецька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 141-148. – Бібліогр.: 16 назв
952964
   Неорганічні та органічні речовини у водоймах дендрологічного парку "Олександрія" (м. Біла Церква) / П.Д. Клоченко, З.Н. Горбунова, Т.Ф. Шевченко, Т.В. Вітовецька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (56). – С. 48-55. – ISSN 2306-5680
952965
  Савлук Г.І. Неординарна особистість // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 7/8 (137/138). – С. 64 : фото
952966
  Баулін Ю. Неординарна праця, що слугуватиме багатьом поколінням юристів : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 139-141. – ISSN 0132-1331
952967
  Джулай Ю. Неординарний живопис Юрія Шевченка // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 106-107. – ISSN 0130-1799
952968
  Бородіна О.М. Неординарний погляд на сучасні трансформації земельних відносин у світлі аграрної історії України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (703). – С. 96-98. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2522-9303
952969
  Трахтенберг І. Неординарні спостереження про отруєння у художніх творах // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (42). – С. 64-75. – ISSN 1819-7329
952970
  Гладуелл М. Неординарні. Історії успіху / Малколм Гладуелл ; [пер. з англ. І. Савюк]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 253, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид. : Outliers. The story of success / Malcolm Gladwell. - New York ; Boston ; London: Little, Brown and Company, 2008. - На обкл.: Автор бестселерів The New York Times. – Бібліогр. в прим.: с. 239-252. – ISBN 978-617-12-1483-5
952971
  Готун Ігор Анатолійович Неординарність давньоруського села на прикладі селища Ходосівка-Рославське // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 25-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Розгляд особливостей матеріальної культури поселення Ходосівка-Рославське, дослідження якого нещодавно розпочала Північна експедиція Інституту археології НАН України. Ці особливості дають підстави стверджувати про його неординарність
952972
  Смоляр О. Неординарність стилю "неомодерн" у створенні дизайнерських інтер"єрних об"єктів України XXI століття // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 1146-1151. – ISSN 1028-5091
952973
  Петрушенко О. Неординарність творчості Галини Пагутяк. Новела "Душа метелика" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5 (115). – С. 70-75
952974
  Смирнова Е.С. Неординарное в языке научно-технической литературы (на материале английского языка) / Е.С. Смирнова, Н.Г. Нестеренко // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 75-79. – (Філологія)
952975
  Потапова З.М. Неореализм в итальянской литературе / З.М. Потапова. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 228 с. – Бібліогр. : с.216-227
952976
  Ващенко А.В. Неореализм: украино-русские параллели мировосприятия и познания человека в русле первой трети ХХ века // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 370-372. – ISSN 2075-437X
952977
   Неореалізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 839. – ISBN 966-316-069-1
952978
  Жигун С. Неореалізм у колі прозаїків "Ланки" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко ; редкол.: Н. Бондаренко, М.Ільницький, О. Ковальчук [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (717). – С. 50-55. – ISSN 0130-5263
952979
  Рева Л.В. Неореалізм: дискурс теорій та художніх ідей : (на матеріалі української та російської літератури і критики ) : [монографія] / Рева Л.В. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 342, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 337-342 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-084-4
952980
  Головій О. Неореалізм: до проблеми термінологічного окреслення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 28-34. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
952981
  Габер Є.В. Неореалісти про дослідження сучасних турецько-америанськийх відносин // Міжнародні відносини та політика держав в умовах глобальних трансформацій: аналіз сучасної політичної думки : монографія / Є.В. Багацький, О.І. Брусиловська, Є.В. Габер, С.В. Глебов, В.А. та ін. Дубовик. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 323-345. – ISBN 978-617-689-160-4
952982
  Алексеєнко Н.М. Неореалістична концепція людини у малій прозі Володимира Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 9-13
952983
  Рева-Лєвшакова Неореалістична українська і російська проза першої третини XX століття / Рева-Лєвшакова Л.В. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – 372, [2] с. – Бібліогр.: с. 337-372 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-489-244-2
952984
  Рева-Лєвшакова Неореалістична українська і російська проза першої третини XX століття: рецепції наративу : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Рева-Лєвшакова Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 409 л. – Бібліогр.: л. 356-409
952985
  Рева-Лєвшакова Неореалістична українська і російська проза першої третини XX століття: рецепції наративу : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Рева-Лєвшакова Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 9 назв
952986
  Жигун С.В. Неореалістичний портрет: специфіка творення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С. 359-366


  У статті розглядається своєрідність неореалістичного портрету як поєднання реалістичного змісту та модерністської форми. З’ясовано, що неореалістичний портрет є переважно портретом-характеристикою, головним принципом якого є психологізм, що демонструє ...
952987
  Стецюк М. Неореалістичний тип героя-персонажа в прозі Є. Кононенко та Л. Петрушевської // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 2. – С. 115-116. – ISBN 978-966-600-646-5
952988
  Талько Т. Неорелігії в контексті консолідаційних процесів українства постколоніальної доби / Т. Талько, І. Бунакова // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19. – С. 87-90


  "У статті представлено спробу виявити консолідаційні можливості нетрадиційних для української культури релігійних практик. У неоорієнталістських, харизматичних і ньюейджівських культах визначальними є механізми консолідації мас навкруг особистості ...
952989
  Каранда Марина Василівна Неорелігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу 19 - 20 століть : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.08 / Каранда М. В.; Чернігівськ. держ. педагог. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2006. – 199 л. – Бібліогр.: л.185-199
952990
  Іванешкін О.І. Неорієнтовані графи виду змішаного лісу. Побудова ізоморфних аналогів та селективне пакування структури // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 59, № 3, травень - червень. – С. 168-178. – ISSN 1019-5262


  Розроблено методи та алгоритми, які дозволили значно розширити функціональні можливості та сферу застосування створюваної нової універсальної інформаційної програмної технології. Всі вони реалізовані в 32 програмних модулях і призначені для максимально ...
952991
  Каранда М.В. Неорілігійні мотиви в естетиці та мистецтві зламу 19 -20 століть : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: 09.00.08 / Марина Василівна Каранда; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 12 назв
952992
  Дербенева Л. Неоромантизм как художественная система и научно-исследовательская проблема // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 21-26
952993
  Тетерина-Блохин Неоромантизм Лесі Українки на тлі західноєвропейської літератури // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 185-189. – ISBN 978-966-439-357-4


  В статті йдеться про виникнення і розвиток неоромантизму в українській літературі, засновником якого по праву слід вважати Лесю Українку
952994
  Скупейко Л. Неоромантизм як модерна парадигма української літератури (в рецепції Лесі Українки) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5 (581). – С. 71-83. – ISSN 0236-1477
952995
  Майборода Н. Неоромантизм як течія модернізму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 182-185
952996
  Долга Н. Неоромантизм як явище перехідної художньої свідомості // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 14-18
952997
  Коломієць Н. Неоромантична концепція людини і дійсності в малій прозі Ольги Кобилянської / Н. Коломієць, Н. Яременко // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 100-107
952998
  Колінько О. Неоромантична новела порубіжжя : (на матеріалі української та російської малої прози кінця ХІХ - початку ХХ ст.) // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 1 (79), спецвипуск : Презентуємо науковий доробок Інституту філології Бердянського державного педагогічного університету. – С. 65-68
952999
  Голота О.Ю. Неоромантична рецепція творчості Г.Х. Андерсена в поезіях у прозі О. Кобилянської // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 55-60. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
953000
  Ігнатович О. Неоромантичні тенденції в повісті "Юлина" Олександра Маркуша // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 33-38. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 22)


  У статті розглядаються неоромантичні тенденції в повісті О. Маркуша "Юлина"; простежується становлення суверенної особистості, вплив її на формування громади як спілки вільних людей для встановлення досконалого світопорядку
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,