Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
951001
  Стрельцов Є. "Обличчя" держави: деякі перші міркування після оголошення остаточних результатів виборів Президента України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 3-16 травня (№ 18/19). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
951002
  Рошко Н.Б. "Облік і аналіз туристичної діяльності (на прикладі Карпатського регіону України) " : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Рошко Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 211, [50] л. – Додатки: 51 л. – Бібліогр.: л. 188-210
951003
  Волошко Н. "Облітав журавель" : проза // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2020. – № 4 (906), квітень. – С. 105-112. – ISSN 08-68-4790-1
951004
  Недзвецкий В.А. "Обломов" И.А. Гончарова: основные романные локусы и их художественная функция // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 44-51. – (Серия литературы и языка ; Т. 71, № 4). – ISSN 0321-1711
951005
  Краснощекова Е.А. "Обломов" И.А.Гончарова / Е.А. Краснощекова. – Москва : Художественная литература, 1970. – 95 с.
951006
  Головченко В.І. "Обмежена дипломатія" Української РСР: здобутки і втрати // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 280-294
951007
  Куранов Ю.Н. Облачный ветер. / Ю.Н. Куранов. – Москва, 1969. – 216с.
951008
  Гуссаковская О.Н. Облачный город / О.Н. Гуссаковская. – Ярославль, 1983. – 224с.
951009
  Лидин Вл. Облачный день над морем : (рассказы 1965) / Лидин В.Г. – Москва : Сов. Россия, 1967. – 255 с.
951010
  Ким Ман Чжун Облачный сон девяти / Ким Ман Чжун. – Москва; Ленинград, 1961. – 395 с.
951011
  Клімашевський А.В. Облаштування інтер"єру дерев"яних церков Західного Поділля та Покуття 18 початку 20 ст. (Проблема ансамблевості) : Автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.06 / Клімашевський А.В.; А.В.Клвмашевський; МОНУ; Львівська акад. мистецтв. – Львів, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
951012
  Вакула М. Облаштування кримських татар у ході процесу депортації за межі Кримського півострова (1944 - 1945 рр.) // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 95-101
951013
  Черепкова С. Облаштування німецьких колоній в Новоросійській губернії (кінець XVIII - середина XIX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 199-202. – ISBN 978-966-171-793-9
951014
  Прохоренко Л. Облаштування освітнього простору для осіб з особливими освітніми потребами // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Січень - лютий (№ 1). – С. 3


  20-21 січня на базі Університету імені Марії Гжегожевської у Варшаві (Польща) в онлайн-форматі відбулася Міжнародна конференція "Education and the challenges of the multicultultural world".
951015
  Глухов В.Г. Обледенение высотных сооружений на равнинной территории СССР / В.Г. Глухов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 141с.
951016
  Першин И.И. Обледенение проводов и оценка гололедных нагрузок ВЛЭП на территории Тянь-Шаня : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Першин И.И.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Геогр. фак. – Алма-Ата, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
951017
  Заварина М.В. Обледенение самолетов и как его избежать / М.В. Заварина. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1947. – 32с.
951018
  Датнов А.Г. Обледенение самолетов на земле и способы борьбы с ним. / А.Г. Датнов. – М, 1962. – 52с.
951019
  Качурин Л.Г. Обледенение судов / Л.Г. Качурин. – Ленинград, 1980. – 56с.
951020
  Мерзликин Л.С. Облепиха -- ягода: Стихи. / Л.С. Мерзликин. – Барнаул, 1978. – 128с.
951021
  Гатин Ж.И. Облепиха / Ж.И. Гатин. – Москва : Сельхозиздат, 1963. – 160 с.
951022
   Облепиха. – Москва, 1978. – 192с.
951023
  Железняк А.В. Облепиха / А.В. Железняк. – К, 1990. – 285с.
951024
  Матафонов И.И. Облепиха : (Влияние на организм животного). / И.И. Матафонов. – Новосибирск, 1983. – 165с.
951025
  Трофимов Т.Т. Облепиха в культуре. / Т.Т. Трофимов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 160с.
951026
  Салатова Н.Г. Облепиха в Сибири / Н.Г. Салатова. – Новосибирск, 1974. – 132 с.
951027
   Облепиха.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 184с.
951028
  Михеев А.М. Облепиха. / А.М. Михеев, В.И. Деменко. – М., 1990. – 47с.
951029
  Бссчетнов В.П. Облепиха. Шиповник. Черноплодная рябина / В.П. Бссчетнов, Г.П. Никитина, Ю.В. Жуков. – Алма-Ата : Кайнар, 1989. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 236-237. – ISBN 5-620-00102-4
951030
  Гаель А.Г. Облесение бугристых песков засушливых областей / А.Г. Гаель; Под ред. Розанова А.Н. – Москва : Географгиз, 1952. – 219 с.
951031
  Харитонов Г.А. Облесение и укрепление оврагов / Г.А. Харитонов. – М., 1949. – 33с.
951032
  Брауде И.Д. Облесение оврагов и балок / И.Д. Брауде, Н.Ф. Васьковский. – Изд. 2-е, переработ. и дополн. – Москва; Ленинград : Гослесбумиздат, 1953. – 128с.
951033
  Брауде И.Д. Облесение оврагов и балок. / И.Д. Брауде, Н.Ф. Васьковский. – Москва ; Ленинград, 1950. – 70 с.
951034
   Облесение песков. Труды Республиканской конференции по вопросам развития степного лесоразведения в Украинской ССР.. – К., 1952. – 60с.
951035
  Бессарабов С.Ф. Облесение прудов и водоемов в Ростовской области / С.Ф. Бессарабов. – Ростов, 1953. – 28 с.
951036
  Скоробогатый А.Ф. Облесение Яйлы, как ближайшая с.-хоз. и лесокультурная задача в Крыму / [соч.] А.А. Силантьва. – Санкт-Петербург : Тип. СПб Градоначальства, 1909. – 31 с., 16 л. ил., табл. : ил., табл. – Авт. указан в конце статьи, на обл. и тит. л. автор не указан. - Отд. оттиск: : Лесной журнал. 1909
951037
  Волобуев А.Т. Облески неба / А.Т. Волобуев. – Москва, 1975. – 96с.
951038
   Облигатный паразитизм: цитофизиологические аспекты : сборник научных статей. – Москва : Наука, 1991. – 128 с.
951039
  Колоножников Г.М. Облигации торгово-промышленных акционерных товариществ / Г.М. Колоножников, прив.-доц. Имп. Том. ун-та, преп. законоведения Первого сиб. политехн. уч-ща. – Томск : Типо-лит. Сиб. т-ва печ. дела
Ч. 1 : Условия выпуска облигаций. – 1912. – XVIII, [2], 340, XL с. – На обороте тит. л. пер. его на фр. яз. – Библиогр.: "Литература облигационного права" (с. 141-150) и "Литература" (с. 108, 179-180)
951040
  Шанли Я. Облик / Я. Шанли. – М., 1990. – 224с.
951041
  Троицкий Н.В. Облик будущего Воронежа / Н.В. Троицкий. – Воронеж, 1953. – 64с.
951042
  Солдатов В. Облик героя в современной советской прозе о Великой Отечественной войне : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Солдатов В. ; АОН при ЦК КПСС. Каф. теории лит. и искусства. – Москва, 1963. – 16 с.
951043
  Уэллс Г.Д. Облик грядущего / Г.Д. Уэллс, 1937. – 180 с.
951044
  Давидсон А.Б. Облик далекой страны / А.Б. Давидсон, В.А. Макрушин, АН СССР; Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1975. – 423 с. : ил., карт. – На пер. авт. не указаны. – Список лит.: с. 412-421
951045
  Василевская В.Л. Облик дня : повесть-репортаж / В.Л. Василевская; пер. с польск. Е.Гонзаго. – Москва : Гослитиздат, 1940. – 283 с.
951046
  Шухов И.П. Облик дня. / И.П. Шухов. – Алма-Ата, 1950. – 198с.
951047
  Гурчинов М. Облик и смисла : критики и огледи : (1990-2000) / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 371, [3] c. – Библиогр.: c. 361-371. – ISBN 9989-649-80-4
951048
  Чихольд Ян Облик книги. / Чихольд Ян. – М., 1980. – 239с.
951049
  Кузнецов М.А. Облик молекулы / М.А. Кузнецов. – Л., 1989. – 128с.
951050
  Кариев М.М. Облик нашего студенчества / М.М. Кариев; Ташкентский институт народного хозяйства. – Ташкент : Узбекистан, 1969. – 62с.
951051
  Гринберг И.Л. Облик поколения. / И.Л. Гринберг. – М., 1960. – 40с.
951052
  Кирьянов Ю.И. Облик пролетариата России. Библиография / Ю.И. Кирьянов, П.В. Пронина. – Москва, 1967. – 195 с.
951053
  Усманова З.И. Облик современника в творчестве Аделя Кутуя : Автореф... кандидата филолог.наук: / Усманова З.И.; Мин-во высш. и средн. образования РСФСР. Казанск. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 21л.
951054
  Исмагулов Жумагали Облик современника. / Исмагулов Жумагали. – Алма-Ата, 1970. – 144с.
951055
  Балашов В.А. Облик современной семьи : социально-демографические и этнические аспекты / В.А. Балашов, Л.И. Савинов. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1987. – 144 с. – Библиогр. в примеч.: с. 135-142
951056
  Култыгин В.П. Облик социального мира в современной социологической мысли // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.8-17. – ISSN 0132-1625
951057
  Димчевский Н.В. Облик странствий / Н.В. Димчевский. – М., 1976. – 94с.
951058
  Симуш П.И. Облик хозяина земли: / П.И. Симуш. – М., 1987. – 202с.
951059
  Калясов Б.М. Облик человека труда и принципы его изображения (в произведениях после ХХ съезда партии) : Автореф... канд. филол.наук: / Калясов Б.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. Кафедра советской литературы. – Томск, 1964. – 18л.
951060
   Облик эпохи: Фотокнига. – Москва, 1980. – 239с.
951061
  Антипова Л.К. Облистяність - важливий показник якості корму сортозразків люцерни // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 62-68 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
951062
  Малин В.И. Облицовка поверхностей природным камнем / В.И. Малин. – М., 1974. – 271с.
951063
   Облицовочные камни. – Москва : Наука, 1974. – 102с.
951064
   Облицовочные камни Кубы: Геология, локализация, свойства. – Москва : Наука, 1981. – 272с.
951065
  Осколков В.А. Облицовочные камни месторождений СССР : Справочное пособие / В.А. Осколков. – 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1991. – 272с.
951066
  Осколков В.А. Облицовочные камни месторождений СССР. / В.А. Осколков. – М., 1984. – 192с.
951067
  Соловьев Д.В. Облицовочные материалы / Д.В. Соловьев. – М.-Л., 1947. – с.
951068
  Беликов Б.П. Облицовочный камень и его оценка / Б.П. Беликов, В.П. Петров ; АН СССР, Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – Москва : Наука, 1977. – 140 с. : рис.
951069
  Франко Анатолій Михайлович Облицювальні матеріали на основі модифікованих силоксанами карбонатів та силікатів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.11 / Франко Анатолій Михайлович; КПІ. – К., 1993. – 14л.
951070
  Килимник Ю.В. Обличение империализма в контрпропаганде / Ю.В. Килимник, кан. философ. наук. – Киев : Знание, 1985. – 48 с. – (Серия 10 "Теория и практика коммунистического воспитания ; № 2)
951071
  Рындина Г.В. Обличие буржуазной Европы в сатире М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф... канд. филолог.наук: / Рындина Г.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
951072
  Экштут С. Обличие ренегата или сценарий карьерного роста // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал: спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 4 : Петр Аркадьевич Столыпин. – С. 14-21. – ISSN 0235-7089
951073
  Василькевич К. Обличитель-ренегат поет как соловей // 2000 : еженедельник. – Киев, 2020. – 24-30 января (№ 3/4). – С. 2


  "Всего за несколько дней одному из главных фигурантов «Украинагейта» Льву Парнасу - бизнесмену из Флориды с украинскими корнями и неоднозначной репутацией - удалось поднять собственный «рейтинг цитирования» до невероятных высот. Американский посредник ...
951074
  Пий Р.В. Обличитель / Р.В. Пий. – М, 1984. – 320с.
951075
  Базилевич В.М. Обличительный характер произведений Шарлотты Бронте : Автореф... канд. филол. наук: / Базилевич В.М.; МВО СССР, Львов. гос. ун-т им Ивана Франко. – Львов, 1954. – 15 с.
951076
  Густі В.П. Обличчя / В.П. Густі. – Ужгород, 1985. – 102с.
951077
  Ігіна Зоя Обличчя : Роман / Ігіна Зоя. – Львів : Кальварія, 2002. – 128с. – (Корононація слова). – ISBN 966-663-039-7; 966-663-034-6
951078
  Мельничук Ю.С. Обличчя божого воїнства / Ю.С. Мельничук. – Київ : Молодь, 1960. – 127 с.
951079
  Ласка І.В. Обличчя в метафоричній репрезентації емоцій // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 222-223 ; 4 поз.
951080
  Ласка І.В. Обличчя в метафоричній репрезентації емоцій // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 218-223. – ISBN 966-7890-03-1
951081
  Йовенко С.А. Обличчя вітру : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Дніпро, 1975. – 110 с.
951082
   Обличчя влади: російська політична еліта 1998-2000 рр.. – Киев : Наукова думка, 2002. – 384 с. – ISBN 966-00-0682-9
951083
  Кюніц Стенлі Обличчя вченого чи місіонера // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 9


  Український поет Іван Драч.
951084
  Максимчук К. Обличчя діджиталізації. Огляд функціоналу онлайн-сервісу "Дія" // Юридична газета. – Київ, 2020. – 26 травня (№ 10). – С. 24-25
951085
  Федунець М.Ф. Обличчя долі : поезії / М.Ф. Федунець. – Київ, 1987. – 137 с.
951086
  Козирєва Т. Обличчя епохи модерну // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20-21 вересня (№ 169/170). – С. 2


  У Львові представлено творчість художників з родини вірменів Стефановичів.
951087
  Веремко-Бережний Обличчя жаху: Параджанов та японські привиди // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 20-25. – ISSN 0868-9644


  Досягнення українського кіно.
951088
  Здоровило Т. Обличчя з минулого. Таємниці козацьких портретів розкриває у своєму дослідженні історик Ольга Ковалевська // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 17 квітня (№ 44). – С. 13


  "Сьогодні, коли ми повертаємо свою несправедливо замовчувану історію, важливо повернути з глибини віків й обличчя тих людей, які її творили. І якщо XIX-XX століття нам залишили доста якісних портретів і фотознімків, то зображення історичних осіб більш ...
951089
  Тимошик М. Обличчя з фотографії на стіні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 25 березня - 7 квітня (№ 12/13). – С. 1, 7-10


  Долі людські очима студентів-журналістів КНУКІМу.
951090
   Обличчя з фотографії на стіні // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 8-21 квітня (№ 14/15). – С. 7


  Долі людські очима студентів-журналістів КНУКІМу.
951091
  Ціргібель Герберт Обличчя зі шрамом // Розплата : Антифашистські романи / [ Іл. Костюченко П.О. ]. – Київ : Радянський письменник, 1975. – C. 5-172. – (Зарубіжний антифашистський роман)
951092
  Чудновцев М. Обличчя й маска попівсько-сектантської контрреволюції / М. Чудновцев. – Харків : Пролетар, 1931. – 95 с.
951093
   Обличчя крізь факти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 28 листопада - 4 грудня (№ 47). – С. 4. – ISSN 1992-9277


  Доктор юридичних наук, професор КНУ імені Тараса Шевченка Роман Мельник став лауреатом премії імені Ярослава Мудрого за видання "Загальне адміністративне право". На Спеціалізованій вченій раді КНУ імені Тараса Шевченка захистив докторську дисертацію ...
951094
  Зінченков О. Обличчя ненависті : злочини та інциденти на грунті гомофобії і трансфобії в Україні у 2014-2016 роках : [звіт] / [над звітом працювали: О. Зінченков, І. Кобліков, С. Кравцов ; ред. А. Кравчук] ; Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ". – Київ : Центр "Наш світ", 2016. – 64 с. : іл., фотоіл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  Звіт підготовлено Центром "Наш світ" за підтримки Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ (проект "Протидія злочинам на грунті ненависті ЛГБТ в Україні") та Посольства Великої Британії в Україні (проект "Захист прав ЛГБТ людей в Україні: ...
951095
   Обличчя ненависті. Злочини та інциденти на грунті гомофобії і трансфобії в Україні у 2014-2017 роках / Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ" ; [ред.: А. Кравчук ; над звітом прац.: А. Кравчук, О. Зінченков, С. Лапіна та ін.]. – [Вид. 2-ге, випр. та допов.]. – Київ : Наш світ, 2018. – 90 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 87-89
951096
   Обличчя платника туристичного збору // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 6. – С. 63 : фото. – ISSN 1998-8044
951097
   Обличчя покоління : Нариси. – Киев, 1983. – 134 с.
951098
  Цокота П.Є. Обличчя романтиків : нариси / П. Цокота. – Одеса : Маяк, 1969. – 116 с.
951099
  Сидоренко Віктор Обличчя світу в Лондоні : Мандрівничий ряд / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 92-95 : Фото
951100
  Йовенко С.А. Обличчя справжня мить : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 256 с.
951101
  Салій І.М. Обличчя столиці в долях її керівників / Іван Салій. – Київ : Міжнародна економічна фундація, 2003. – 428с. – ISBN 966-957-85-31
951102
  Салій І.М. Обличчя столиці в долях її керівників / Іван Салій. – Київ : Довіра, 2008. – 600с. : іл. – ISBN 978-966-507-226-3
951103
  Салій І.М. Обличчя столиці в долях її керівників / Іван Салій. – Вид. 3-тє. – Київ : Довіра, 2018. – 598, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-507-311-6
951104
  Кримська Р. Обличчя та імена україномовної криської фантастики // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 26 жовтня (№ 43). – С. 8
951105
  Требін М. Обличчя тероризму // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний науковий журнал. – Київ, 2003. – № 1. – С.102-118. – ISSN 1609-5499
951106
   Обличчя туризму // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34-45
951107
   Обличчя України : імена, портрети, долі : [довідник] / [авт.-упоряд. В.В. Болгов ; авт. дизайн та худож. оформлення: І.В. Болгов]. – Київ : Українська конфедерація журналістів [та ін.], 2011. – 311, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-1641-30-2
951108
  Овчаренко Е. Обличчя українських воїнів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 9-22 вересня (№ 36/37). – С. 5


  Виставка української художниці Марини Соченко.
951109
   Обличчя Франції = Visages de la france:Civilisation : Навчальний посібник з країнознавства. – Запоріжжя : Поліграф, 1999. – 224с. – ISBN 966-7441-80-6
951110
  Якубовська Марія Обличчя часу : роман Любові Голоти "Епізодична пам"ять" удостоєний Шевченківської премії // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
951111
  Компанієць О. Обличчя янгола / Ольга Компанієць. – Львів : Піраміда, 2003. – 133, [2] с. – (Коронація слова). – ISBN 966-8522-01-X
951112
  Яшин В. Обличчям до "Іншого": релігійна громада УПЦ (МП) в соціокультурному просторі Львова // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 249-274. – ISBN 978-617-578-013-8
951113
  Бойко В.С. Обличчям до багаття / В.С. Бойко. – Х., 1985. – 47с.
951114
   Обличчям до вікна : повісті : збірник. – Київ, 1989. – 583с.
951115
  Коряков О.Ф. Обличчям до вогню / О.Ф. Коряков. – К., 1963. – 169с.
951116
  Сенатович О.П. Обличчям до голуба. / О.П. Сенатович. – К., 1990. – 221с.
951117
  Тодоров Цвєтан Обличчям до екстреми = Face a l"extreme / Тодоров Цвєтан; Пер. з франц. Я.Салига. – Львів : Літопис, 2000. – 416с. – (Есеї). – ISBN 966-7007-32-9
951118
  Москаленко О. Обличчям до життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  Весняні роздуми студентки ІV курсу Інституту журналістики Олени Москаленко про цінність життя
951119
  Калакура Я.С. Обличчям до людини, до живої справи / Я.С. Калакура. – Київ, 1988. – 47с.
951120
  Бакуменко Д.О. Обличчям до сонця : поезії / Д.О. Бакуменко ; [худож. М.І. Стратілат]. – Київ : Рад. письменник, 1978. – 87 с.
951121
  Польовий Г. Обличчям до сонця // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 182-192. – ISSN 0208-0710
951122
  Будько Євген Обличчям до сонця : Vip-клуб // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2011. – № 3 (99), червень - липень. – С. 14-18 : Фото
951123
  Голованенко Володимир Обличчям до сонця й вітру // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 2 (151). – С. 20-22, 24 : Фото
951124
  Котко К. Обличчям до спини. / К. Котко. – Х, 1927. – 32с.
951125
  Пагіря О. Обличчям до Сходу // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 2 (167). – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Підпільна діяльність ОУН у Центральній, Південній та Східній Україні під час німецької окупації та після війни спричинила якісні зміни як у політиці самої ОУН, так і в свідомості жителів цих регіонів.
951126
  Губарець В.В. Обличчям до тебе / В.В. Губарець. – К, 1990. – 86с.
951127
  Сулима О.П. Облігаторність обставинних синтаксем у конструкціях з присудками, вираженими процесуальними дієсловами // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 39. – С. 89-105. – ISSN 2311-2697


  У статті проаналізовано семантику обставинних компонентів, що поширюють конструкцію з присудком, вираженим процесуальним дієсловом; розглянуто специфіку семної структури дієслова, що потребує уточнення різними типами обставинних значень; з"ясовано ...
951128
  Горілей О.С. Облігації - інструмент залучення пощ=зичкових коштів підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.30-33
951129
  Сизонов Я.С. Облігації внутрішньої державної позики як інструмент фінансової політики держави // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 35-37
951130
  Мокогон О. Облігації підприємств // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 15-20
951131
  Рєхачева А. Облік "екс-активів" торговельного підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2004. – № 10. – С. 17-21. – Бібліогр.: на 9 пунктів
951132
  Пархоменко В. Облік активів з прав користування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8. – Бібліогр.: 4 назв.
951133
  Маляревський Ю.Д. Облік активів підприємства : навчальний посібник / Маляревський Ю.Д., Горяєва М.С. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 192 с. + Додатки: с. 184-190. – Бібліогр.: с. 182-183. – ISBN 978-966-676-404-4
951134
  Пархоменко В.М. Облік амортизації : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 62-65
951135
  Голов С. Облік безоплатних необоротних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 3-11 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
951136
  Моссаковський В. Облік біологічних активів / В. Моссаковський, Т. Кононенко, С. Кучеркова // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-24 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 7 назв
951137
  Моссаковський В. Облік біологічних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 4. – С. 38-48
951138
  Калюга Є.В. Облік біологічних активів у державному секторі // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 16-22. – ISSN 1993-0259
951139
   Облік в банках : практикум : навч. посібник / Я. Янишин, Н. Жидовська, Г. Сиротюк, Т. Гром"як ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т, Каф. бух. обліку і аудиту. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 264-270. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-106-1
951140
  Гуцаленко Л.В. Облік в інформаційному забезпеченні сталості бізнес-процесів підприємства / Л.В. Гуцаленко, У.О. Марчук, О.А. Чабанюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (315). – Бібліогр.: 10 назв
951141
  Соколенко Л.Ф. Облік в керуючих компаніях сфери ЖКХ // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 37-41. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
951142
  Коваль Л.В. Облік в управлінні земельними ресурсами / Л.В. Коваль, В.В. Домбровська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 89-94. – ISSN 2306-6806
951143
  Павлюта І.М. Облік валютних коштів та розрахунків з іноземними контрагентами // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.392-397. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
951144
  Большакова О.Ю. Облік вексельних операцій в умовах ринкової невизначеності // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 11. – С. 92-95
951145
  Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності : Навчальний посібник / Н.О. Гура. – Київ : Знання, 2004. – 541 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-62-2
951146
  Гура Н.О. Облік видів економічної діяльності : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.О. Гура ; М-во освіти і науки України, КНУТШ. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 390, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 386-387. – ISBN 978-611-01-0101-1
951147
  Свірко С.В. Облік виконання бюджету : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни : для студентів магістерської програми " Облік і аудит" / С.В. Свірко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 290с. – До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-649-9
951148
  Овдій Ю. Облік виконання бюджету в банку // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 36-39. – Бібліогр.: на 5 пунктів
951149
  Гресь Н. Облік використання робочого часу професолрсько-викладацького складу вищих навчальних закладів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 47-57
951150
  Орлова В. Облік використання та розподілу прибутку : облік: теорія і практика / В. Орлова, О. Корпан // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 20-23 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
951151
  Лисюк О. Облік виробництва, сировини і товарів у підприємства громадського харчування / О. Лисюк, інш. та // Проблеми адаптаціі і передумови організації контроллінгу у вітчизняній теорії та практиці / Л. Сухарєва, С. Петренко, 2001. – №8. – С.28-31
951152
  Пилипів Н. Облік виробничих відходів як передумова їх ефективного використання (на прикладі комплексних деревообробних виробництв) / Н. Пилипів, Ю. Максимів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 2. – С. 29-40 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
951153
  Усатенко О.В. Облік витрат венчурного підприємства в залежності від стадій його життєвого циклу // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (68). – С. 59-64. – ISSN 2307-9878
951154
  Корольова О.І. Облік витрат виробництва: проблеми та перспективи розвитку // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 79-90. – ISSN 2413-0966
951155
  Сук Л. Облік витрат для калькулювання собівартості продукції / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 32-37. – Бібліогр.: 10 назв
951156
  Миронова Ю.Ю. Облік витрат за "центрами відповідальності" та "центрами витрат" на підприємстві // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 174-179. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
951157
  Бурлан С.А. Облік витрат за видами діяльності на підприємствах промисловості / С.А. Бурлан, Л.Б. Прокопович // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 211-216 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
951158
  Абрамова О.В. Облік витрат за стадіями життєвого циклу засобів індивідуального захисту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 225-228. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
951159
  Столярчук Н.М. Облік витрат і калькулювання собівартості науково-технічної продукції // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (63). – С. 44-49. – ISSN 2307-9878
951160
  Гуріна Н.В. Облік витрат інноваційної діяльності // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 65-69. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
951161
  Корольова О.І. Облік витрат інноваційної діяльності: проблеми та перспективи розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 62-65
951162
  Герасимович А.М. Облік витрат на забезпечення і підвищення якості продукції / А.М. Герасимович, Морозова-Герасимович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-20. – (Економіка ; вип. 52)


  Розкрито нові підходи до побудови обліку витрат на забезпечення та підвищення якості продукції, що дасть змогу задовольнити вимоги конкуренції у плані калькуляції кожного окремого виду продукції з урахуванням її якості.
951163
  Авилкіна М. Облік витрат на інновації: стан і напрями розвитку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 7. – С. 44-52
951164
  Шпанковська Н. Облік витрат на надання платних медичних послуг / Н. Шпанковська, М. Кольцова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 12. – С. 41-46
951165
  Кондратюк І.О. Облік витрат на придбання нефінансових активів бюджетних установ: управлінський аспект / І.О. Кондратюк, О.О. Лондаренко // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 210-230. – ISSN 2310-9734


  Дане дослідження присвячене розвитку управлінського обліку у бюджетних установах і пошуку шляхів удосконалення обліку витрат в умовах модернізації бухгалтерського обліку в державному секторі. Значну увагу у статті приділено систематизації ...
951166
  Церетелі Л. Облік витрат на рекламу // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 38. – С.25-34


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
951167
  Камінська Т.Г. Облік витрат на сертифікацію продукції в системі управління якістю / Т.Г. Камінська, Л.С. Шатковська // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 20-25. – ISSN 2307-9878
951168
  Кучма О. Облік витрат на сторінку в інтернеті // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (131), грудень. – С. 12-14
951169
  Швець Л. Облік витрат на якість як ключовий фактор досягнення конкурентних переваг вітчизняного бізнесу                        Швець Л.  Облік витрат на якість як ключовий фактор досягнення конкурентних переваг вітчизняного бізнесу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 228-232. – ISSN 1818-2682
951170
  Очеретько Л.М. Облік витрат по утриманню засуджених та порядок їх відшкодування / Л.М. Очеретько, А.В. Потась // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 152-160. – ISSN 2308-1988


  "Запропоновано практичні рекомендації з організації обліку витрат по утриманню засуджених в установах відбування покарань шляхом розробки Контрольного листа витрат у розрахунку на одного засудженого, застосування якого у практиці установ відбування ...
951171
  Сухоребра О.П. Облік витрат та його вдосконалення на підприємствах хлібопродуктів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 73-76. – (Економіка ; Вип. 53)


  Подане дослідження стану обліку витрат на виробництво у підприємствах сфери хлібопродуктів. Визначено особливості формування витрат зернопереробного виробництва. Проаналізовано існуючу галузеву класифікацію витрат на виробництво та запропоновано для ...
951172
   Облік витрат та калькування собівартості допоміжних виробництв у сільському господарстві / О.В. Лега, Т.В. Мокієнко, Т.Б. Прийдак, О.В. Сіренко, Л.В. Яловега // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 40-47. – ISSN 2306-6814
951173
  Завгородній В.П. Облік витрат та прибутків за центрами відповідальності в умовах стандартизації обліку / В.П. Завгородній, А.В. Шайкан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 21-26. – (Економіка ; Вип. 51)


  Розглянуто питання непридатності сучасної методики бухгалтерського обліку, що існує на підприємствах гірничо-збагачувального комплексу Кривбасу, та запропоновано можливий варіант розв"язання цієї проблеми шляхом модернізації управлінського обліку та ...
951174
  Гуцайлюк З.В. Облік витрат: нові підходи до формування інформаційної системи // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 16 (2). – С. 11-17. – ISSN 2306-0050
951175
  Городянська Л.В. Облік відтворюваних економічних ресурсів на підприємстві : бухгалтерський облік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 113-121 : Табл., рис. – Бібліогр.: 23 назви
951176
  Орлова В.К. Облік власного капіталу / В.К. Орлова, Є.Д. Вінтоняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 296-300. – ISSN 0321-0499
951177
  Остапчук С.М. Облік водних, земельних та біологічних активів в контексті управління сталим розвитком: вибір пріоритетного вимірника / С.М. Остапчук, Н.Г. Царук // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – C. 36-47. – ISSN 2307-9878
951178
  Гупало С.М. Облік втрат від браку на етапі реформування бухгалтерського обліку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-53. – (Економіка ; Вип. 54)


  Підхід до формування витрат діяльності підприємства і виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), що змінився в умовах реформування національної системи бухгалтерського обліку, зокрема, не міг не спричинити виникнення особливостей відображення у ...
951179
  Чижевська Л.В. Облік гарантійних забезпечень у контексті міжнародних стандартів фінансової звітності // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – С. 139-143. – ISSN 2071-4653
951180
  Кириченко А. Облік грошових коштів у касі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.13-26


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
951181
  Михалевич С. Облік давальницької сировини на швейних підприємствах та шляхи його вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 47-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
951182
  Султан М.Б. Облік дебіторської заборгованісті за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку / М.Б. Султан, О.В. Обнявко // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 236-239. – ISBN 978-966-930-102-4
951183
  Танасієва М.М. Облік діяльності з розвідки та оцінки лісових ресурсів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 21-29. – ISSN 2306-6814
951184
  Гончаренко Н.В. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва: стан і напрями удосконалення // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 202-207


  Розглянуті теоретико-методичні засади бухгалтерського обліку незрілих біологічних активів. Розроблено пропозиції по удосконаленню методичних підходів до обліку довгострокових біологічних активів рослинництва.
951185
  Гайдук І. Облік додаткового капіталу на підприємствах споживчої кооперації // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С.307-313. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
951186
  Лисенко Н. Облік дотацій в умовах регулювання тарифів на ринку житлово-комунальних послуг // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-36 : табл. – Бібліогр.: 41 назв.
951187
  Куцик П. Облік доходів і результатів діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу / П. Куцик, О. Домбик // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 1. – С. 26-32 : рис. – Бібліогр.: 22 назв
951188
  Руденко Н.О. Облік доходів спеціального фонду державних вищих навчальних закладів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 68-71. – ISSN 2306-6814
951189
  Аверкин Я.Ф. Облік доходів та фінансових результатів операційної діяльності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 282-289. – ISSN 2222-4459
951190
  Осадча Г.Г. Облік доходів у системі управління підприємством / Г.Г. Осадча, М.В. Пушкарьова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 71-75
951191
  Волкова І. Облік експортних операцій в сучасних умовах господарювання / І. Волкова, І. Гірчук // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 197-199. – ISSN 1993-0259
951192
  Коблянська Облік експортних операцій у світлі інтеграції України до Європейського Союзу / Коблянська, 0.І., Т.І. Сафонов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 43-47
951193
  Оляднічук Н.В. Облік експортно-імпортних операцій / Н.В. Оляднічук, О.Д. Підлубна // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 48-56. – ISSN 2307-9878
951194
  Селіванова Н.М. Облік єдиного соціального внеску на загальнодержавне страхування у країнах світу / Н.М. Селіванова, О.А. Янковська // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 18-20. – ISSN 2409-1944
951195
  Корінько М.Д. Облік за центрами відповідальності при диверсифікації господарської діяльності // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 196-203. – ISSN 1993-6788
951196
  Іванова Л.Б. Облік заборгованості в антикризовому управлінні суб"єктів реального сектору економіки в контексті новацій Податкового кодексу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 13-17


  Досліджено зміни в обліку кредитора і дебітора щодо несвоєчасного погашення боргу в умовах, коли до боржника застосовуються норми антикризового законодавства.
951197
  Задорожний З.В. Облік загальновиробничих витрат в будівництві за національними стандартами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 52)


  Розглянуто питання обліку загальнодільничих витрат у будівництві. Запропоновано деталізований перелік таких витрат, який не суперечить національному Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", зроблено спробу наблизити їх бухгалтерський ...
951198
  Коваль Л.В. Облік земель сільськогосподарського призначення через призму чинної методології // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 83-92. – ISSN 2411-4413
951199
  Крамаренко Д.Р. Облік зносу основних засобів // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 94-95. – (Серія "Економічні науки")
951200
  Бутинець Ф.Ф. Облік зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. спец. "Облік і аудит" вищ. навч. закладів / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей; МОНУ; Житомирський держ. технолог. ун-т; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 3-тє вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута, 2006. – 388с. – ISBN 966-8059-58-1
951201
  Волкова І.А. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.А. Волкова, М.В. Реслер, О.Ю. Калініна. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 304 с. : табл. – Бібліогр.: с. 296-300. – ISBN 978-611-01-0204-9
951202
  Жиглей І.В. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник [для студентів вищ. закл. освіти екон. спец.] / Жиглей І.В. ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – 399, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 392-396. – ISBN 978-966-683-525-6
951203
  Кадуріна Л.О. Облік зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах України : теорія, практика, рекомендації: навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Кадуріна, М.С. Стрєльнікова. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 606с. – ISBN 978-966-364-503-2
951204
  Мазуренко В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. ; Ін-т міжнар. відносин, КНУТШ. – Київ : [ДКС центр], 2011. – 188, [1] с. : іл. – Додатки: с. 173-180. – Бібліогр.: с. 181-188. – ISBN 978-966-2339-47-5
951205
  Мазуренко В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : навч. посібник для студ. екон. спец. / Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид. доповн. та переробл. – Київ : ДКС центр, 2012. – 252, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 245-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2339-59-8
951206
  Мазуренко В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : підручник для студ. екон. спеціальностей / Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. ; Ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ДКС центр, 2013. – 348 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-347 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2339-70-3
951207
  Мазуренко В.І. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств : підручник для студентів екон. спец. / Мазуренко В.І., Стаканов Р.Д. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – 2-ге вид. Перероб. та допов. – Київ : ДКС-Центр, 2018. – 422, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 415-422. – ISBN 978-966-2339-70-3
951208
  Бандура З.Л. Облік і аналіз в системі стратегічного управління підприємством : монографія / З.Л. Бандура, В.Р. Шевчук, Л.В. ; за наук. ред. проф. О.М. Ковалюка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 223-247. – ISBN 978-617-10-0285-2
951209
  Кондратьєв К.О. Облік і аналіз в управлінні сільсько-господарськими підприємствами / К.О. Кондратьєв, М.О. Приходько. – Київ : Знання України, 1975. – 48 с.
951210
  Слюсарчук Л.І. Облік і аналіз виробництва та продажу готової продукції : (Методолого - прикладний аспект). Наукове видання / Л.І. Слюсарчук; МОУ; КНУТШ; Наук. ред. Н.М.Найдич. – Київ : Альтерпрес, 2001. – 258с. – (Бібліотека ділової людини). – ISBN 966-542-043-7
951211
  Мелех Я.Р. Облік і аналіз витрат на утримання гравців у професійних футбольних клубах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 120-126. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
951212
  Кащенко О.І. Облік і аналіз грошових коштів та розрахунків в системі управління підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кащенко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
951213
  Кащенко О.І. Облік і аналіз грошових коштів та розрахунків в системі управління підприємством : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кащенко Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 230 л. – Додаток: л. 205-230. – Бібліогр.: л. 180-204
951214
  Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Підручник для студ.вищ.навч.закл. / Ф.Ф. Бутинець. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 576с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7570-77-0
951215
  Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закладів / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей; МОНУ; ЖІТІ. – 2-е вид., доповн. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 224с. – ISBN 966-7570-78-9
951216
  Бутинець Ф.Ф. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Ф.Ф. Бутинець, І.В. Жиглей, В.М. Пархоменко ; МОНУ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т ; за ред. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., доп. і переробл. – Житомир : Рута, 2002. – 544 с. – ISBN 966-7570-77-0
951217
  Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навчальн. закладів і вузів / Л.О. Кадуріна; Мін-во освіти і науки України; ДДМА. – Київ : Слово, 2003. – 288с. – ISBN 966-8407-09-1
951218
  Лисенков Ю.М. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.М. Лисенков, І.В. Педь. – Київ : Зовнішня торгівля, 2004. – 200с. – ISBN 966-8517-04-0
951219
  Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Кадуріна; МОіНУ. – Київ : Слово, 2005. – 288с. – ISBN 966-8407-29-1
951220
  Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.О. Кадуріна; МОіНУ. – Київ : Слово, 2006. – 288с. – ISBN 966-8407-29-1
951221
  Сук Л.К. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для дистанц. навчання для студентів ВНЗ / Л.К. Сук, П.Л. Сук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 272, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 216-217. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-388-043-0
951222
  Маслак О.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха : МОН України. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 310 с. – ISBN 978-966-418-085-3
951223
  Засадний Б.А. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / Засадний Б.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т. – Київ : Кондор, 2015. – 285, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-209. – ISBN 978-617-7278-41-1
951224
  Ковальчук Т.Г. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / Т.Г. Ковальчук. – Київ : Ліра-К, 2018. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-185. – ISBN 978-617-7507-94-8
951225
  Маслак О.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха ; М-во освіти і науки України. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 309, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-269. – ISBN 978-966-418-085-3
951226
  Литвин Н.Б. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності комерційних банків : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.Б. Литвин. – Тернопіль : Карт-бланш, 2003. – 362с. – ISBN 966-7952-23-1


  Перша в Україні спроба систематизувати правове регулювання та діючу практику фінансового обліку зовнішньоекономічних операцій вітчизняних комерційних банків. Для студентів, магітрів, аспірантів економічних вузів, банківських фахівців
951227
  Кадуріна Л.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Практикум : Навчальний посібник з практичних занять / Л.О. Кадуріна; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2003. – 272с. – ISBN 966-8407-20-2
951228
  Дерій В.А. Облік і аналіз капітальних інвестицій для забезпечення розвитку процесу виробництва / В.А. Дерій, Т.Г. Камінська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 258-265. – ISSN 2222-0712
951229
  Рошко Н.Б. Облік і аналіз туристичної діяльності (на прикладі Карпатського регіону України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Рошко Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
951230
  Склярук І.П. Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємств (на прикладі пивоварної промисловості) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Склярук Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 263 л. – Додатки: л. 225-263. – Бібліогр.: л. 200-224
951231
  Склярук І.П. Облік і аналіз формування та використання прибутку підприємств (на прикладі пивоварної промисловості) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Склярук Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 23 назви
951232
  Загородній А.Г. Облік і аудит : Термінологічний словник / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк, Г.О. Партин. – Львів : Центр Європи, 2002. – 671с. – ISBN 966-7022-30-7
951233
  Плиса В.Й. Облік і аудит : навч. посібник / В.Й. Плиса, З.П. Плиса ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 682, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 679-682. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-10-0381-1
951234
  Лень В.С. Облік і аудит : вступ до фаху : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.С. Лень, В.А. Нехай ; М-во науки і освіти України, Чернігів. держ. технол. ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2017. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-271. – ISBN 978-966-2229-74-5
951235
  Лень В.С. Облік і аудит : вступ до фаху : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.С. Лень, В.А. Нехай ; М-во науки і освіти України, Чернігів. держ. технол. ун-т. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2018. – 272 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-271. – ISBN 978-966-2229-74-5
951236
  Халоал Ф.А. Облік і аудит витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Халоал Фоузі Абдугадер ; Київ. нац. ун-т ім, Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 223 арк. – Додатки: арк. 188-223. – Бібліогр.: арк. 6-8, 166-187
951237
  Халоал Фоузі Абдугадер Облік і аудит витрат на підготовку військовослужбовців в Лівії : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Халоал Фоузі Абдугадер ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
951238
   Облік і аудит витрат на якість продукції / Л. Петришин, О. Лиса, Р. Андрушко, Н. Жидовська // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 108-113. – ISSN 2313-3627
951239
  Малишкін О.І. Облік і аудит податків в Україні: теорія, методологія, практика : монографія / О.І. Малишкін ; Міжгалузева акад. упр. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 309-320. – ISBN 978-611-01-0511-8
951240
  Маліновська Д.К. Облік і аудит природоохоронної діяльності підприємств нафтопереробної промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Маліновська Дар"я Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 219 арк. – Додатки: арк. 202-219. – Бібліогр.: арк. 172-201
951241
  Маліновська Д.К. Облік і аудит природоохоронної діяльності підприємств нафтопереробної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Маліновська Дар"я Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
951242
  Галькевич А.В. Облік і аудит процесів придбання та об"єднання підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Галькевич Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 274 л. – Додатки: л. 214-274. – Бібліогр. л. 188-213
951243
  Галькевич А.В. Облік і аудит процесів придбання та об"єднання підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Галькевич Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
951244
  Майорова І.М. Облік і аудит ресурсозберігаючих інновацій на сучасних промислових підприємствах // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 3 (54). – C. 26-33. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
951245
  Герасимович А.М. Облік і аудит у банках : Підручник / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов"яз та ін.; За заг. ред. А.М. Герасимовича; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 536с. – До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-648-0
951246
  Спяк Облік і аудит у банках : Навчальний посібник / Спяк, Т.І. Фаріон. – Київ : Атіка, 2004. – 328с. – ISBN 966-326-050-5
951247
   Облік і аудит у банках : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2006. – 595с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-8148-50-9
951248
   Облік і аудит у банках : підручник / А.М. Герасимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов"яз, О.В. Боришкевич, О.А. та ін. Мазур; [А.М. Герасимович та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Герасимовича ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 536, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-574-648-0
951249
   Облік і аудит у банках : навчальний посібник / Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С.; за ред. О.В. Васюренка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 623с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-451-0
951250
  Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку : навч. посібник / С.М. Лобозинська ; за ред. С.К. Реверчука ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – Київ : Знання, 2007. – 630 с. – ISBN 966-346-303-1
951251
  Гаманкова О.О. Облік і аудит у страхових організаціях : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.О. Гаманкова; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 183с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-573-5
951252
  Якимова Л.П. Облік і аудит фінансових результатів на підприємствах лісового господарства в контексті гармонізації національних і міжнародних стандартів / Л.П. Якимова, М.Я. Попадюк // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 154-162. – ISSN 2308-1988
951253
  Травін В.В. Облік і багатство: взаємозв"язок розвитку від середньовіччя до ХХ століття // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 113-122. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
951254
  Гордополов В.Ю. Облік і внутрішній контроль в системі управління витратами підприємств торгівлі // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 65-69. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
951255
  Кузьма Х.В. Облік і внутрішній контроль комісійних операцій підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кузьма Христина Володимирівна ; Центральна спілка споживчих т-в України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
951256
  Волошина О.І. Облік і впровадження національної системи масових електронних платежів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 18-23. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
951257
  Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / О.О. Бідюк, Є.Ю. Шара ; Держ. податкова адміністрація України ; Нац. ун-т держ. податкової служби України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 495, [1] с. : табл. – Додатки: с. 351-495. - На тит. арк.: До 90-річчя навчального закладу. – Бібліогр.: с. 346-350. – ISBN 978-617-673-087-3
951258
  Куцик П.О. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / Куцик П.О., Полянська О.А. ; Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : ЛТЕУ, 2017. – 506, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 506 та в тексті. – ISBN 978-617-602-214-5
951259
   Облік і звітність в оподаткуванні : завдання для поточ. контролю знань студентів напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" та спец. 071 "Облік і оподаткування" / Ценр. спілка споживчих товариств України, Львів. торгов.-екон. ун-т ; [уклад.: П.О. Куцик, О.А. Полянська]. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2018. – 371, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 366-372
951260
   Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / [М.Т. Теловата, В.П. Панетелеєв, К.В. Безверхий та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 508, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7431-18-2
951261
  Безверхий К. Облік і звітність з єдиного соціального внеску: практичні засади організації фізичними особами-підприємцями / К. Безверхий, І. Ткач, М. Яременко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 17-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
951262
   Облік і звітність за міжнародними стандартами : навч. посібник / Небильцова О.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 453, [1] с. : табл. – На обкл. також зазнач.: 1906-2011. До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. Вадима Гетьмана. – Бібліогр.: с. 453. – ISBN 978-966-483-518-0
951263
  Голов С. Облік і звітність на основі концепцій доданої вартості // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 2-13 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
951264
  Мельник Т. Облік і звітність недержавних пенсійних фондів / Т. Мельник, М. Мельник // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 41-50
951265
  Бондар М.І. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування [Електронний ресурс] : навч. посібнник / [М.І. Бондар та ін.] ; за заг. ред.: М.І. Бондаря, Н.М. Лисенко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Академія фінансового управління, 2014. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Електрон. вид. комбін. використання на DVD-R. - Електрон. дані (об"єм даних 4,4 Мб). - Назва з тит. екрана. – ISBN 978-966-2380-85-9
951266
  Безверхий К. Облік і звітність розрахунків за податком на доходи фізичних осіб // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 27-37 : табл.,рис. – Бібліогр.: 13 назв
951267
  Ковач С. Облік і звітність розрахунків за податком на прибуток підприємства в умовах законодавчих змін / С. Ковач, К. Безверхий // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 34-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
951268
  Юрченко О. Облік і звітність спрощеної системи оподаткування в контексті законодавчих новацій // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 7. – С. 42-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
951269
  Литвин Ю.Я. Облік і контроль в умовах нормативно-чекової системи / Ю.Я. Литвин, О.І. Малишкін. – К., 1991. – 155с.
951270
  Скитиба К.М. Облік і контроль витрат виробництва підприємств енергомістких галузей переробної промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Скитиба Катерина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 268 л. – Додатки: л. 222-268. – Бібліогр.: л. 195-221
951271
  Скитиба К.М. Облік і контроль витрат виробництва підприємств енергомістких галузей переробної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук. : 08.00.09 / Скитиба Катерина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 28 назв
951272
  Воронко Роман Михайлович Облік і контроль витрат на підприємствах заготівельно-переробного комплексу споживчої кооперації : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.04 / Воронко Роман Михайлович; Львів. комерц. академ. – Львів, 1996. – 19л.
951273
  Марценюк Р.А. Облік і контроль витрат тривалого зберігання сільськогосподарської продукції на підприємствах сфери обігу // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 42-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
951274
  Муравський В. Облік і контроль відпрацьованого часу та заробітної плати з використанням автоматизованої системи ідентифікації працівника // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 5. – С. 8-18
951275
  Коблянська Г.Ю. Облік і контроль грошових коштів у комп"ютерному середовищі // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 1 (19). – С. 228-232. – ISSN 2221-755X
951276
  Муравський В. Облік і контроль діяльності пасажирських перевізників з використанням автоматизованої системи оплати проїзду // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 28-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
951277
  Ілляшенко О.В. Облік і контроль лізингу в промисловості : дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності) / Ілляшенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 217 л. – Додатки л. 214 - 217. – Бібліогр.: л. 196-213
951278
  Ілляшенко О.В. Облік і контроль лізингу в промисловості : Автореф. дис.... канд.економічних наук. Спец. 08.00.09 - Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності ) / Ілляшенко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
951279
  Пшеничний Н.Ю. Облік і контроль міжнародних фінансових операцій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 1. – С. 352-355. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
951280
  Муравський В. Облік і контроль наданих медичних послуг в умовах запровадження електронної картотеки пацієнтів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3. – С. 9-17 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
951281
  Обиход К.А. Облік і контроль надання послуг науковими установами державного сектору : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.09 / Обиход Катерина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
951282
  Кірей О.С. Облік і контроль необоротних активів в системі управління машинобудівних підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кірей Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 245 л. – Додатки: л. 217-245. – Бібліогр.: л. 192-216
951283
  Кірей О.С. Облік і контроль необоротних активів в системі управління машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кірей Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
951284
  Муравський В. Облік і контроль отриманих комунальних послуг з використанням автоматизованих лічильників енергоресурсів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 7. – С. 17-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
951285
  Травінська С.І. Облік і контроль поточних зобов"язань в умовах застосування комп"ютерних технологій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 60-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
951286
  Травінська С.І. Облік і контроль поточних зобов"язань на молокопереробних підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Травінська Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 224, [55] л. – Додатки: [55] л. – Бібліогр.: л. 200-224
951287
  Травінська С.І. Облік і контроль поточних зобов"язань на молокопереробних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Травінська Світлана Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
951288
  Тимченко О.М. Облік і контроль у системі адміністрування ПДВ: взаємозв"язок, напрями вдосконалення : податки / О.М. Тимченко, А.В. Пислиця // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 91-99 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
951289
  Швець В. Облік і контроль як науки і навчальні дисципліни в обліково-аналітичній освіті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 74-80. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено, на основі критичного аналізу обліково-аналітичної науки, освіти і практики, актуальні напрями удосконалення системи підготовки фахівців з обліку і контролю. В статье исследуются, на основе критического анализа учетно-аналитической ...
951290
  Баренгольц Я.М. Облік і матеріальне стимулювання в умовах госпрозрахунку / Я.М. Баренгольц, С.Я. Яцун. – Київ : Урожай, 1986. – 152 с. – (Бібліотека керівного працівника сільського господарства)
951291
  Людкевич Т.М. Облік і моделювання витрат підприємства / Т.М. Людкевич, Г.Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 151-155
951292
  Апенько Д.В. Облік і моделювання касових і банківських операцій в комп”ютерному середовищі / Д.В. Апенько, Г.Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 120-125
951293
  Гура Н. Облік і оподаткування в управителів житлових будинків / Надія Гура // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5. – С. 2-12
951294
  Орлова В.К. Облік і оподаткування доданої вартості / В.К. Орлова, С.М. Кафка // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 2 (651). – С. 44-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
951295
  Танасієва М.М. Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / М.М. Танасієва ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 84-87. – ISBN 978-617-8034-22-1
951296
  Кулик В.А. Облік і оподаткування операцій з електронними грошима в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 143-149. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
951297
  Гринчук Ю.С. Облік і оподаткування фінансового лізингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 208-212. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
951298
  Ціцька Н. Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення в сучасних умовах / Н. Ціцька, Г. Брик, Т. Поверляк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 80-86 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-3627
951299
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (59). – 2013. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951300
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (60). – 2013. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951301
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (61). – 2013. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 р. журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951302
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (62). – 2013. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951303
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федер. аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної окономіки", [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (63). – 2014. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951304
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (64). – 2014. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951305
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (65). – 2014. – 164 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951306
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (66). – 2014. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951307
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (67). – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951308
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (68). – 2015. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951309
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (69). – 2015. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951310
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (70). – 2015. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951311
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (71). – 2016. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951312
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (72). – 2016. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951313
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (73). – 2016. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951314
   Облік і фінанси = Accounting & Finance : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; відп. ред. Остапчук С.М. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (74). – 2016. – 158 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951315
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (75). – 2017. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951316
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (76). – 2017. – 162 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951317
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (77). – 2017. – 184 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951318
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (78). – 2017. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951319
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (79). – 2018. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951320
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (80). – 2018. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951321
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (81). – 2018. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951322
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (82). – 2018. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951323
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (83). – 2019. – 186 с., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951324
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (84). – 2019. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами та мовою статті. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951325
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (85). – 2019. – 150 с. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951326
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (86). – 2019. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951327
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (87). – 2020. – 184 с. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951328
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (88). – 2020. – 168 с. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951329
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (89). – 2020. – 154 с., включ. обкл. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951330
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (90). – 2020. – 166, [1] c. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951331
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 1 (91). – 2021. – 140 с., включ. обкл. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951332
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 2 (92). – 2021. – 146 с., включ. обкл. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951333
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 3 (93). – 2021. – 148 с. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951334
   Облік і фінанси = Accounting & Finance = Учет и финансы : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ : Інститут обліку і фінансів, 2004-. – ISSN 2307-9878
№ 4 (94). – 2021. – 152 с. – DOI 10.33146/2307-9878 - Резюме укр., англ. мовами. - До 2013 року журн. видавався під назвою "Облік і фінанси АПК"
951335
  Небильцова О.В. Облік інвестицій за методом участі в капіталі : бухгалтерський облік // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 112-121 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
951336
  Голов С.Ф. Облік інвестиційної нерухомості в умовах переходу на МСФЗ // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 5-10. – ISSN 2307-9878
951337
  Шевченко В.М. Облік інвестиційної нерухомості: суб"єктно-об"єктний підхід // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 12, червень. – С. 50-53. – ISSN 2306-6792
951338
  Столярчук Н.М. Облік капітальних витрат в об"єкти інтелектуальної власності // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 70-76. – ISSN 2307-9878
951339
  Столярчук Н.М. Облік комерційного використання інноваційної продукції // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 55-61. – ISSN 2307-9878
951340
  Мицак О.В. Облік комерційної діяльності і аудит фінансового стану підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами. : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.06.04 / Мицак О.В.; Львів. комерц. академія. – Львів, 1995. – 12 с.
951341
  Патряк О. Облік корпоративних прав за стадіями життєвого циклу: практичний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 138-148. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
951342
  Тарасова Т.О. Облік криптовалюти в розрахунках на підприємстві порівняно з реальними грошовими коштами / Т.О. Тарасова, А.А. Макурін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 8 (511) : Альтернативна модель конкурентного ринку електроенергії України. – С. 190-195. – ISSN 2222-4459
951343
  Шулепова С.М. Облік лізингових операцій в умовах застосування комп"ютерної техніки // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.170-175. – (Технічні науки ; № 17)
951344
  Антоненко Надія Василівна Облік логістичних витрат // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 234-241. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті наведено класифікацію логістичних витрат, запропоновано методику обліку логістичних витрат протягом усього логістичного процесу.
951345
  Ядранський Д.М. Облік людського капіталу: відповідь на виклики сучасності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 21-23. – ISSN 1728-6220


  У статті зроблено висновок, що людський капітал може розглядатися як об"єкт бухгалтерського обліку. Окреслено потребу у формуванні нової методології обліку, здатної об"єктивно оцінити та врахувати всі ресурси підприємства, які можуть бути використанні ...
951346
  Крот Ю. Облік малоцінних необоротних матеріальних активів із урахуванням норм податкового кодексу : податки та оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 21-24. – Бібліогр.: 4 назви
951347
  Куцик П. Облік малоцінних необоротних та швидкозношуваних активів: методичний аспект / П. Куцик, Р. Шумило // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2012. – № 1. – С. 18-21. – Бібліогр.: 13 назв
951348
  Зінченко О.В. Облік матеріальних витрат, проблеми та шляхи їх вирішення // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 10. – С. 30-40
951349
   Облік міжнародних операцій : підручник / Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Козак, Л.І. Лук"яненко, О.В. Небильцова; Ю.А. Кузьмінський, В.Г. Козак, Л.О. Лук"яненко, О.В. Небильцова ; [за заг. ред. Ю.А. Кузьмінського] ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 336 с. – ISBN 966-574-857-2
951350
  Олійник Т. Облік міжнародної торгівлі квотами на вільні одиниці викидів в атмосферу парникових газів / Т. Олійник, Я. Кабасіна // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 196-199. – ISSN 1993-0259
951351
  Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу : навчальний посібник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник, Т.М. Моторина. – Київ : Знання, 2007. – 312с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-296-5
951352
  Гура Н.О. Облік на підприємствах малого бізнесу : підручник / Н.О. Гура, Т.Г. Мельник ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Сладкевич Б.А., 2017. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-224. – ISBN 978-617-7594-02-3
951353
  Любар О.О. Облік на позабалансових рахунках: теорія методика, практика / О.О. Любар, В.В. Новодворська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 202-211. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 3)
951354
  Бєлоусов А. Облік надлишків і нестач основних засобів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 5. – С. 27-31 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
951355
  Кондратюк І.О. Облік надходження та вибуття запасів придбаних за плату суб"єктами сектору загального державного управління: управлінський аспект / І.О. Кондратюк, О.О. Лондаренко, О.А. Подпригора // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 86-99. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
951356
  Ковальов В.А. Облік накопичення вартості людського капіталу та визначення його цінності для підприємств / В.А. Ковальов, О.А. Атаєва // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 70-75
951357
  Кундеус О.М. Облік нарахування амортизації основних засобів // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014. – № 2 (45). – С. 107-116
951358
  Кундеус О.М. Облік нарахування амортизації основних засобів та податкових різниць // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 289-294. – ISSN 2309-1533
951359
  Мороз О.В. Облік наукометричних показників для управління науковою діяльністю / О.В. Мороз, О.В. Штовба // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 174-179. – ISSN 2307-9878


  Під час управління науковою діяльністю все частіше беруться до уваги наукометричні показники вчених. Зазвичай їх використовують для вирішення таких задач: 1) попередній відсів кандидатів на різноманітних конкурсах на зайняття посади чи отримання ...
951360
  Зубілевич С. Облік нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 10. – С.3-12


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
951361
  Сунь Лінь Облік нематеріальних активів за національними міжнародними стандартами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-69. – (Економіка ; вип. 47)


  Розглянуто відмінності обліку терміну корисного використання нематеріальних активів і активів, які створюються самим підприємством між міжнародними стандартами бухгалтерського обліку й українською системою обліку.
951362
  Іванова В.В. Облік нематеріальних активів згідно з національним та міжнародним стандартами бухгалтерського обліку // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2013. – Вип. 1 (17), ч. 2. – С. 63-68
951363
  Шляхтенко В.В. Облік нематеріальних активів: від минулого до сьогодення (міжнародний аспект) // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 1 (17). – С. 97-105. – ISSN 1998-6912
951364
  Середіна Ю.І. Облік необоротних активів та довгострокових фінансових інвестицій // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2005. – Вип. 1. – С. 34-44
951365
  Жарікова О. Облік необоротних активів: деякі питання вдосконалення законодавчого регулювання / О. Жарікова, О. Кравченко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 4. – С. 14-20
951366
  Кафка С.М. Облік необоротних матеріальних активів: методологія та організація : монографія / С.М. Кафка ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 502, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 478-499 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-694-298-5
951367
  Малишев О. Облік нерухомої археологічної спадщини у контексті політики децентралізації: вітчизняні реалії та іноземний досвід // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 284-289. – ISBN 978-966-7067-07-6
951368
  Яремчук Н.Ф. Облік нерухомості: оцінка та визнання // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 11 (205). – С. 88-94. – ISSN 2221-1055
951369
  Дзюба О.М. Облік операцій в іноземній валюті: національний та міжнародний підхід / О.М. Дзюба, Г.В. Пшенична // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 226-230. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
951370
  Яценко В. Облік операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами: моделювання на основі процесного підходу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 7/8. – С. 12-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв
951371
  Коренєва О.Г. Облік операцій з іпотечного кредитування: стан і перспективи / О.Г. Коренєва, О.В. Карпенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 15. – С. 28-34. – ISBN 966-8958-02-0
951372
  Моторин Р.М. Облік операцій з нефінансовими активами сектора державного управління в національних рахунках України згідно з міжнародними стандартами / Р.М. Моторин, Т.М. Моторина // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 127-132


  Моторина Т.М. - к.ек.н., доц. КНУТШ імені Тараса Шевченка.
951373
  Мачулка О. Облік операцій з поліпшення основних засобів на підприємствах державного сектора економіки // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-31 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
951374
  Амалян А.В. Облік операцій з продажу в рамках партнерських бонусних програм у світлі нової глобальної концепції обліку (МСФЗ 15) // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 149-156. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
951375
  Сидоренко О. Облік операцій з фінінвестиціями: теоретичні та практичні аспекти // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (98), березень. – С. 22-26
951376
  Моссаковський В. Облік операційної оренди в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2004. – № 10. – С. 12-16
951377
  Гончарук С.М. Облік оплати праці в умовах COVID-19 / С.М. Гончарук, І.В. Мельник // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 90-93. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
951378
  Гура Н.О. Облік оподаткування в об"єднаннях співвласників багатоквартирних будинків у світлі законодавчих і соціальних змін // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (293). – Бібліогр.: 15 назв
951379
  Бондарчук Н.В. Облік оподаткування заробітної плати в сільськогосподарському підприємстві // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 140-146. – ISSN 2313-8246
951380
  Дерун І. Облік опціонних контрактів та економічний аналіз стратегій комбінацій їх використання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті визначено основні проблеми ведення обліку опціонних контрактів, зокрема: первісна оцінка опціонів, переоцінка опціонів, методичні підходи відображення в обліку опціонів. На основі гармонізації з МСФЗ запропоновано удосконалення щодо ...
951381
  Хома С. Облік оренди в контексті проекту міжнародного стандарту "оренда" / С. Хома, Н. Василенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 4. – С. 19-26 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
951382
  Гура Н.О. Облік оренди майна в житлово-комунальному господарстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-48. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто облік оренди комунального майна в житлово-комунальному господарстві, порядок оцінки державного і ко-мунального майна та порядок використання орендної плати. This article is devoted to the lease municipal assets accounting in the housing and ...
951383
  Грабова Н.М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.М. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. – 3-тє вид., допов. – Київ : А.С.К., 2001. – 416с. – (Экономіка. Фінансы. Право). – ISBN 966-539-286-7
951384
  Грабова Н.М. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках : навч. посібник для студ. вищих навчальних закладах / Н.М. Грабова, Ю.Г. Кривоносов. – 3-тє вид., доп. – Київ : А.С.К., 2002. – 416 с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-539-286-7
951385
  Утенкова К.О. Облік основних засобів за національними і міжнародними стандартами // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 79-83. – ISSN 2307-9878
951386
  Зюкова М.М. Облік основних засобів за умов його стандартизації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-66. – (Економіка ; Вип. 53)


  Ключовими словами статті, що використовуються у статті є: основні засоби, об"єкт основних засобів, класифікація необоротних матеріальних активів. Проведено аналіз цих понять шляхом їх порівняння у чинних нормативних документах.
951387
  Власюк Г.В. Облік основних засобів та рекомендації щодо його вдосконалення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 126-129. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
951388
  Кирейцев Г.Г. Облік основних засобів у сільськогосподарських підприємствах / Г.Г. Кирейцев, Л.О. Іващенко. – К., 1987. – 176с.
951389
  Омельченко О.Ю. Облік основних засобів: податковий та фінансовий аспекти // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 16-20


  Досліджено підходи до визначення, класифікації, оцінки та амортизації основних засобів, у т.ч, що запроваджені Податковим кодексом України.
951390
  Малишкін О. Облік ПДВ у бюджетних установах потребує удосконалення / О. Малишкін, О. Сидоренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 5. – С. 27-31
951391
  Кузьмінський Ю. Облік платежів за використання комп"ютерних програм : інтелектуальна власність / Ю. Кузьмінський, М. Воронова // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 29-33. – Бібліогр.: 13 назв
951392
  Костіна Т.Ю. Облік платників податків в Закарпатській області / Т.Ю. Костіна, В.М. Онуфрій, В.В. Бровдій // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 186-198. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 6)
951393
  Рибакова Л.П. Облік податкових платежів як складової доданої вартості підприємства / Л.П. Рибакова, М.І. Симочко, Л.М. Шелемон // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 120-124
951394
  Нікулін О. Облік податкових різниць за допомогою робочої таблиці // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 10. – С. 47-58 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
951395
  Бондар М.І. Облік податкових різниць згідно з податковим кодексом України : бухгалтерський облік / М.І. Бондар, В.В. Бабіч // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 72-80 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
951396
  Матвієнко Т.О. Облік податкових різниць на підприємствах з виробництва екологічної продукції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2012. – № 22, листопад. – С. 8-11
951397
  Семенко Т.М. Облік податкового кредиту з ПДВ: проблеми та шляхи вирішення // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 113-115
951398
  Плаксієнко В.Я. Облік податку на додану вартість у системі електронного адміністрування: аспекти наукової дискусії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 5-8. – ISSN 2306-6814
951399
  Лабинцев М. Облік податку на прибуток в Україні та Росії: досвід і новації / М. Лабинцев, О. Цепілова, О. Малишкін // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 4. – С. 46-57 : табл. – Бібліогр.: 23 назв.
951400
  Шахієва І.П. Облік поточних зобов"язань: проблеми та шляхи їх вирішення // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 138-141. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2313-0431
951401
  Коваль С.В. Облік поточних розрахунків та зобов"язань аграрних підприємств // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 1 (45). – С. 78-84. – ISSN 1997-4167
951402
  Коваль Л.В. Облік праці працівників з обмеженими фізичними можливостями // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 71-72. – ISBN 978-966-654-490-5
951403
  Буханцева М. Облік претензій щодо виконання договорів купівлі - продажу товарів // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 39. – С.41-44.
951404
  Склярук І. Облік прибутку від реалізації продукції підприємств пивоварної галузі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 10. – С. 36-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
951405
  Ульянова Д.К. Облік природоохоронної діяльності: забезпечення надійною інформацією потреб користувачів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 166-169


  Висвітлені питання інформаційних потреб користувачів бухгалтерського обліку.
951406
  Біляшівський Б. Облік причетних до козацької служби у Слобідських полках 1726 та 1729 рр. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2009. – Т. 19, кн. 1. – С. 294-307
951407
  Мисака Г.В. Облік програм лояльності в стимулюванні клієнтів банківських установ / Г.В. Мисака, А.О. Шмідт // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 2 : Формування механізму забезпечення економічної самодостатності регіону. – С. 288-295. – ISSN 2222-4459
951408
  Покшевницька Т.В. Облік програмних складових енерго- та ресурсозберігаючих технологій в системі трансферу технологій ВНЗ // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 1. – С. 140-144
951409
  Крутова А. Облік продажу товарів зі знижками : облік у торгівлі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 33-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 22 назви
951410
  Сук Л. Облік реалізації біологічних активів / Л. Сук, П. Сук // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 10. – С. 6-13 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
951411
  Банчук М.В. Облік ресурсів у стратегії державного управління охороною здоров"я населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 95-97
951412
  Дзюба С. Облік робочого часу й оцінювання трудових затрат науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 15-24. – ISSN 2078-1016
951413
  Гура Н. Облік розрахунків з квартиронаймачами в житлово-комунальному господарстві : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 2. – С. 48-55 : Табл. – Бібліогр.: 12 назви. – ISSN 1605-2005
951414
  Васьковська К.О. Облік розрахунків з оплати праці в системі управління підприємством / К.О. Васьковська, Г.Б. Пчелянська, О.О. Кохан // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 66-72. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
951415
  Михайлуца А.В. Облік розрахунків з оплати праці з використанням міжнародних стандартів фінансової звітності / А.В. Михайлуца, Д.О. Сагарьова // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 177-180. – ISBN 978-966-930-102-4
951416
  Карєв В.П. Облік розрахунків з підзвітними особами : навч. посібник / В.П. Карєв, О.І. Пилипенко ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту держкомстату України. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2008. – 547, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 541-544 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2142-32-7
951417
  Кручак Л. Облік розрахунків з покупцями і замовниками: напрями раформування та вдосконалення методики // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 27-35. – ISSN 2410-0706
951418
   Облік сільськогосподарської діяльності : навчальний посібник / Ю.Я. Лузан, В.М. Жук, В.М. Гаврилюк, К.П. Дудка, Н.Л. [ та ін. ] Жук; Лузан Ю.П. [ та ін.] ; [ за ред. В.М. Жука ]. – Київ : Юр-Агро-Веста, 2007. – 368 с. – (Облік і фінанси АПК ; №3-4). – ISBN 978-966-96588-3-8
951419
  Пасічник Л. Облік стандартів: пошукові можливості друкованих та електонних джерел // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 7 (192). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326
951420
  Волошан І.Г. Облік створення і використання резерву на оновлення, модернізацію основних засобів підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 293-297. – ISSN 2309-1533
951421
  Бразілій Н.М. Облік створення нематеріальних активів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 354-358. – ISBN 966-8958-05-5
951422
  Грахольська В.О. Облік страхування майна підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 4256-259. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
951423
  Семенова Н.М. Облік сумнівної та безнадійної заборгованості: світовий та вітчизняний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 65-69
951424
  Іваненко О.І. Облік та аналіз активних операцій кредитних спілок : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.09 / Іваненко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 243 л. + Додаток: л. 187-220. – Бібліогр.: л. 221-243
951425
  Іваненко О.І. Облік та аналіз активних операцій кредитних спілок : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Іваненко О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
951426
  Сопко В.В. Облік та аналіз в управлінні підрпємством / В.В. Сопко. – Київ, 1992. – 182с.
951427
  Кучеренко М.А. Облік та аналіз виробничо­економічних показників діяльності сільськогосподарських кооперативів // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 4 (44). – С. 44-48. – ISSN 1997-4167
951428
  Гладчук Г.Г. Облік та аналіз витрат виробництва : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит ( за видами економічної діяльності) / Гладчук Г.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 12 назв
951429
  Гладчук Г.Г. Облік та аналіз витрат виробництва (на прикладі цегельних заводів Чернівецької області) : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз і аудит (за видами економічної діяльності) / Гладчук Г.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 237л. + Додатки л. 238. – Бібліогр.: л. 217-237
951430
  Загородна О. Облік та аналіз відхилень у системі управління витратами / О. Загородна, П. Іванечко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 194-199. – ISSN 1993-0259
951431
   Облік та аналіз діяльності підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин : Навчальний посібник для студ. внз економічних спец-тей усіх форм навчання / М.М. Дупай, П.Н. Денчук, С.В. Питель, П.Я. Хомич; МОНУ; Тернопільська Академія народного господарства; Дупай М.М., Денчук П.Н., Питель С.В., Хомич П.Я. – Тернопіль : Астон, 2003. – 200с. – ISBN 966-7995-X
951432
  Яковенко С.Л. Облік та аналіз ефективного використання виробничих запасів на підприємстві в сучасних умовах // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 1. – С. 11-14. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2409-1944
951433
  Карпенко О.В. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Карпенко; Ред. Н.П. Васєніна; Укоопспілка; Навч.-метод. центр "Укоопосвіта". – Київ : НМЦ "Укоопосвіта", 1999. – 288с. – ISBN 966-7568-10-5
951434
   Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності : Навчально-методичний посібник. – Київ : КНЕУ, 2001. – 179с. – ISBN 966-574-245-0
951435
  Бєлозерцев В.С. Облік та аналіз реалізації товарів на підприємстві електронної комерції / В.С. Бєлозерцев, М.Г. Гарькавий // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 40-43. – ISSN 2306-6814
951436
  Барабаш Наталія Степанівна Облік та аналіз фінансових ресурсів підприємств торгівлі : Автореф... канд. екон.наук: 08.06.04 / Барабаш Наталія Степанівна; Київський торгівельно-економічний ун-т. – К., 1996. – 23л.
951437
  Бойко К.В. Облік та аналіз хеджування (на прикладі підприємств переробної промисловості) : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.09 / Бойко К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 222 л. + Додаток : л. 198-222. – Бібліогр. : л. 170-197
951438
  Бойко К.В. Облік та аналіз хеджування (на прикладі підприємств переробної промисловості) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Бойко К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 21 назва
951439
  Подмешальська Ю.В. Облік та аудит адміністративних витрат / Ю.В. Подмешальська, Л.К. Феофанов, Г.Ю. Осетрова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 38-44 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
951440
  Солодка Н.В. Облік та аудит внутрішньогрупових операцій на підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Солодка Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
951441
  Солодка Н.В. Облік та аудит внутрішньогрупових операцій на підприємствах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Солодка Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 225, [33] арк. – Додатки: [33] арк. – Бібліогр.: арк. 11-13, 197-225
951442
  Мельник Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Г. Мельник ; КНУТШ. – Київ : Кондор, 2009. – 412 с. – ISBN 978-966-351-261-7
951443
  Коблянська Г.Ю. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Коблянська Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 314л. + Додатки : л.213-314. – Бібліогр. : л.188-212
951444
  Коблянська Г.Ю. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Коблянська Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
951445
  Матвієнко Т.О. Облік та аудит зобов"язань за податками і зборами : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Матвієнко Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 267 л. + Додаток: л. 231-267. – Бібліогр.: л. 202-230
951446
  Матвієнко Т.О. Облік та аудит зобов"язань за податками і зборами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Матвієнко Тетяна Олександрівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
951447
  Снеткова А.В. Облік та аудит інвестицій в необоротні активи підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Снеткова Аліна Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 292 арк. – додатки: арк. 222-292. – Бібліогр.: арк. 195-221
951448
  Снеткова А.В. Облік та аудит інвестицій в необоротні активи підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Снеткова Аліна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
951449
  Семенко Т.М. Облік та аудит податку на додану вартість на цукрових заводах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Семенко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 261, [5] л. – Додатки: л. 214-248. - В кінці додатків помилкова пагінація. – Бібліогр.: л. 188-213
951450
  Семенко Т.М. Облік та аудит податку на додану вартість на цукрових заводах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Семенко Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
951451
  Пилипюк А.В. Облік та видове різноманіття рукокрилих у системі природних гіпсових печер "Атлантида-Киянка" // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 173-181. – ISSN 2227-3220
951452
  Михалевич С. Облік та внутрішньогосподарський контроль використання матеріалів (на досвіді швейних підприємств) : аудит, ревізія, контроль // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 3. – С. 45-48 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
951453
  Мельник Т. Облік та звітність поточних виплат працівникам в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-34. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються поточні виплати працівникам підприємства, їх облік та звітність відповідно до змін законодавчих та нормативних документів. Рассматриваются текущие выплаты работникам предприятия, их учет и отчетность в соответствии с изменениями ...
951454
  Подмешальська Ю.В. Облік та контроль виробничих запасів для прийняття управлінських рішень на промисловому підприємстві / Ю.В. Подмешальська, С.С. Бабак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 83-94. – ISSN 2306-6814
951455
  Кащенко О. Облік та контроль дебіторської заборгованості як складової системи грошових розрахунків підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 54-56. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Розкрито значення дебіторської заборгованості як елементу системи грошових розрахунків підприємства, визначено основні проблеми обліку та контролю, запропоновано шляхи їх вирішення. Раскрыто значение дебиторской задолженности как элемента системы ...
951456
  Курак А.І. Облік та контроль забезпечень майбутніх витрат і платежів в управлінні ризиками підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Курак Анастасія Іванівна ; Ценр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
951457
  Кріль Я.Я. Облік та оподаткування компенсації працівнику за використання особистого майна / Я.Я. Кріль, О.Б. Юрченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 190-195. – ISSN 2309-1533
951458
  Жук Н.Л. Облік та оподаткування операцій страхування на сільськогосподарських підприємствах // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 5-10. – ISSN 2307-9878
951459
  Дробязко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / С.І. Дробязко, Т.М. Козир, С.Б. Холод ; за заг. ред. П.Й. Атамаса. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 414 с. : табл. – Бібліогр.: с. 377-382. – ISBN 978-611-01-0274-2
951460
  Жук В.М. Облік та оцінка земельного потенціалу України у світовій статистиці: глобальні перспективи та застереження / В.М. Жук, Ю.С. Бездушна // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2019. – Вип. 4 (90). – С. 155-160. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 4 (90)). – ISSN 2664-245X
951461
  Остап"юк М.Я. Облік та право на території України періоду княжої доби (кінця ІХ ст.. - кінця ХІІ ст.) / М.Я. Остап"юк, Й.Я. Даньків // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 9-14. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
951462
  Олійник А.П. Облік та стан договірних відносин на аграрних підприємствах // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 145-149. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
951463
  Чік М. Облік транспортних витрат у лісовому господарстві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 7. – С. 28-32 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
951464
   Облік трудової діяльності - в електронній формі // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 15 червня (№ 24). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Щодо укладання строкових трудових договорів із педагогічними працівниками, які отримують пенсію за віком.
951465
  Соловей Д. Облік трудової діяльності в електронній формі: аналіз законопроекту № 3623 // Юридична газета. – Київ, 2020. – 10 листопада (№ 21). – С. 21
951466
  Глєбова Н.В. Облік у банках : навчальний посібник / Глєбова Н.В. ; МОНУ, ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 308 с. – ISBN 978-966-676-357-3
951467
  Стасишен М.С. Облік у банках : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності " Облік і аудит" денної та заочної форм навчання : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.С. Стасишен, В.Г. Жила. – Київ : Каравела, 2009. – 228с. – (Українська книга). – ISBN 978-966-96076-9-0
951468
   Облік у банках : практикум / Кіндрацька Л.М. [та ін.] ; [за заг. ред. Л.М. Кіндрацької] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2011. – 347, [5] с. – Додатки: с. 269-346. - На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – ISBN 978-966-483-472-5
951469
  Медвідь Л.Г. Облік у банках : навч. посібник для студентів ВНЗ / Медвідь Л.Г., Фостяк І.В. ; УКООПСПІЛКА. – Львів : Магнолія 2006, 2020. – 355, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 353-355. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-617-574-003-3
951470
  Варцаба В.І. Облік у банках (у таблицях і схемах) : навч. посібник / В.І. Варцаба, К.С. Машіко ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2016. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 181-183. – ISBN 978-617-7333-13-4
951471
  Джога Р.Т. Облік у бюджетних установах : підручник / Р.Т. Джога, Л.М. Сінельник, М.В. Дунаєва ;МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана ; за ред. Р.Т. Джоги. – Київ : КНЕУ, 2006. – 480 с. – ISBN 966-574-892-0
951472
  Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.Й. Атамас. – Вид. 3-тє, переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 285 с. – ISBN 978-966-364-887-3
951473
   Облік у бюджетних установах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля, З.М. Левченко, Ю.О. Романченко ; МОН України ; Полтавська держ. аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 368с. – ISBN 978-966-364-895-8
951474
  Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах : навч. посібник для студентів ВНЗ / П.Й. Атамас, О.П. Атамас ; М-во освіти і науки України, Ун-т ім. Альфреда Нобеля. – 5-те вид., перероб. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 391, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 378-380. – ISBN 978-617-673-740-7
951475
   Облік у бюджетних установах : навч. посібник / [О.Ю. Акименко, В.В. Гливенко, Т.А, Гоголь та ін.]; за заг. ред. Леня В.С. ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – 2-ге вид., випр. – Київ : Каравела, 2020. – 563, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій термінів: с. 548-559. – Бібліогр.: с. 560-563. – ISBN 978-966-222-988-2
951476
  Маляревський Ю.Д. Облік у галузях виробництва та послуг : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Маляревський Ю.Д., Горяєва М.С., Пасенко Н.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 398, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 379-397. – ISBN 978-966-676-523-2
951477
   Облік у галузях економіки : навч. посібник / [Р.В. Кузіна та ін.] ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 507, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 475-483. – ISBN 978-966-289-111-9
951478
  Гура Н.О. Облік у житлово-комунальному господарстві : Теорія і практика / Н.О. Гура. – Київ : Знання, 2006. – 351с. – ISBN 966-346-158-6
951479
  Єфіменко В.І. Облік у зарубіжних країнах : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / МОНУ; КНЕУ; В.І. Єфіменко, Л.І. Лук’яненко. – Київ : КНЕУ, 2005. – 211с. – ISBN 966-574-722-3
951480
  Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.М. Губачова, С.І. Мельник; МОНУ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 432с. – ISBN 978-966-364-654-1
951481
   Облік у зарубіжних країнах : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Бондар [та ін.] ; за заг. ред. Вериги Ю.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вищий навч. заклад Укоопспілки "Полтавський ун-т екон. і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 216 с. : табл. – Бібліогр.: с. 209-210. – ISBN 978-617-673-110-8
951482
   Облік у зарубіжних країнах : [підручник] / В.І. Єфіменко, Л.І. Лук"яненко, О.В. Небильцова, А.В. Максименко ; за ред. В.І. Єфіменка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 311, [1] с. : іл., табл. – Глосарій термінів: с. 288-301. – Бібліогр.: с. 302-303. – ISBN 978-966-483-641-5
951483
  Воронко Р.М. Облік у зарубіжних країнах : навч. посібник для студентів ВНЗ / Р.М. Воронко. – 4-те вид., стер. – Львів : Магнолія 2006, 2021. – 742, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 703-705. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-47-7
951484
  Рогаченко С.М. Облік у колгоспі. / С.М. Рогаченко. – К., 1950. – 48с.
951485
  Гудима О.В. Облік у системі функцій управління витратами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 77-82. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
951486
  Утенкова К.О. Облік у торгових підприємствах : навч. посібник для здобувачів другого (магістер.) рівня спец. 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / К.О. Утенкова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Київ : Алерта, 2017. – 221, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 165-167. – ISBN 978-617-566-434-6
951487
  Шкуліпа Л.В. Облік фінансових витрат на підприємстві: науково-практичний аспект // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (70). – C. 79-85. – ISSN 2307-9878
951488
  Лук’яненко Л.І. Облік фінансових інвестицій: методологія та проблеми міжнародної уніфікації : монографія / Л.І. Лук’яненко, О.В. Небильцова, Р.С. Коршикова ; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 172 с. – ISBN 966-574-831-9
951489
  Кузьмінський Ю. Облік фінансових інструментів, хеджування та фінансова криза - є зв"язок? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-31. – (Економіка ; вип. 118). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто актуальні питання впливу інформації сформованої у системі бухгалтерського обліку щодо фінансових інструментів на стан світової економіки. Досліджено роль оцінки похідних фінансових інструментів за справедливою вартістю та значення ...
951490
  Лінник В.Г. Облік фінансових результатів підприємств за видами діяльності / В.Г. Лінник, Д.Є. Свідерський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – C. 5-7. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто зміст та облікове забезпечення інформації підприємства за видами його діяльності, уточнено зміст окремих видів та визначення фінансових результатів.
951491
  Бобко В.В. Облік фінансових результатів: питання термінології // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 49-53. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
951492
   Облік фондів у біблиотеках наукових установ Академії наук УРСР. Інструкція. – Київ, 1964. – 73с.
951493
  Бондар Л. Облік фондів у педагогічних бібліотеках України: сучасний стан і перспективи / Людмила Бондар // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 1 (43). – С. 22-27. – ISSN 1811-377X


  У статті порушується проблема ведення уніфікованого сумарного обліку фонду в освітянських бібліотеках.
951494
  Муковіз В.С. Облік формування резервів в управлінні ризиками підприємства / В.С. Муковіз, Ю.Ю. Гриценко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 49-54
951495
  Світлюк Н.В. Облік юридичних осіб при оподаткуванні майна: міжнародний аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 160-163. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
951496
   Облік, аналіз і аудит персоналу : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [Назарова Г.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 260 с. : табл. + Додатки: с. 243-256. – Бібліогр.: с. 237-242. – ISBN 978-966-676-441-9
951497
  Догадаєва Т.М. Облік, аналіз і контроль витрат на виробництво й калькулювання собівартості продукції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 22-24
951498
   Облік, аналіз та аудит завнішньоекономічної діяльності : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Маслак О.О. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Каравела, 2011. – 280 с. – ISBN 978-966-2229-21-9
951499
  Маслак О.О. Облік, аналіз та аудит завнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха. – Київ : Каравела, 2011. – 400 с. – Бібліогр.: с. 303-315. – ISBN 978-966-2229-18-9
951500
  Мельник Т.Г. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати : Дис. ... канд. екон. наук. Спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Мельник Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 279л. – Бібліогр.: л. 226 -279
951501
  Мельник Т.Г. Облік, аналіз та аудит праці і її оплати : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец.08.04.06 / Тетяна Григорівна Мельник; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
951502
  Демченко Т.А. Облік, аналіз та оцінка оборотних активів ( на прикладі промислових підприємств фармацевтичної галузі) : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Демченко Т.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21с. – Бібліогр.: 13 назв
951503
  Демченко Т.А. Облік, аналіз та оцінка оборотних активів (на прикладі промислових підприємств фармацевтичної галузі) : дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 / Демченко Т.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 246л. + Додатки :л.216-246. – Бібліогр. : л.195-215
951504
   Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасні концепції розвитку : зб. матеріалів IV Всеукр. студент. наук.-практ. конф., 19 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ф-т обліку та подат. менеджменту ; [редкол.: М.І. Бондар, Л.М. Кіндрацька, М.М. Коцупатрий та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2018. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
951505
  Ковова І. Облік, аудит та оподаткування в акціонерних товариствах Швейцарії та України. Європейський досвід // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Єфіменко В.І. – Київ, 2017. – № 3. – С. 18-23
951506
  Вретік О.О. Облік, контроль та управління дебіторською заборгованостю підприємства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 421-423. – ISBN 978-617-7069-02-6
951507
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 1. – 2001
951508
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 2. – 2001
951509
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 3. – 2001
951510
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 4. – 2001
951511
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2000-
№ 5. – 2001
951512
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 6. – 2001
951513
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 7. – 2001
951514
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 8. – 2001
951515
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 9. – 2001
951516
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 10. – 2001
951517
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 11. – 2001
951518
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 12. – 2001
951519
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 13/14. – 2001
951520
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 15. – 2001
951521
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 16. – 2001
951522
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 17. – 2001
951523
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2000-
№ 18. – 2001
951524
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 19. – 2001
951525
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 20. – 2001
951526
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 21. – 2001
951527
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 22. – 2001
951528
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 23. – 2001
951529
   Облік, податки, аудит в Україні : профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ
№ 24. – 2001. – + додаток
951530
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 1. – 2002
951531
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 2 + дод. – 2002
951532
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 3. – 2002
951533
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 4. – 2002
951534
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 5 : Додаток:Податкова декларація з податку на додану вартість. – 2002
951535
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 6 + дод. – 2002
951536
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 7. – 2002
951537
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 8 + дод. – 2002
951538
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 9. – 2002
951539
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 10. – 2002
951540
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 11. – 2002
951541
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 12 + дод. – 2002
951542
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 13-14 + дод. – 2002
951543
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 15. – 2002
951544
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 16. – 2002
951545
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 17. – 2002
951546
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 18 + дод. – 2002
951547
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 19. – 2002
951548
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 20 + дод. – 2002
951549
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 21. – 2002
951550
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 22 + дод. – 2002
951551
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 23. – 2002
951552
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 24 + дод. – 2002
951553
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 1. – 2003
951554
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
951555
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 3. – 2003
951556
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 4. – 2003
951557
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 5. – 2003
951558
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 6. – 2003
951559
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 7. – 2003
951560
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 8. – 2003
951561
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 9. – 2003
951562
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 10. – 2003. – + Податкова декларація з податку на додану вартість
951563
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 11. – 2003
951564
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 12. – 2003. – + Податкова декларація з податку на додану вартість
951565
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 13. – 2003. – + Податкова декларація з податку на додану вартість
951566
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 14. – 2003. – + Податкова декларація з податку на додану вартість
951567
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 15-16. – 2003. – + Податкова декларація з податку на додану вартість
951568
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 17. – 2003
951569
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 18. – 2003. – + Податкова декларація з податку на додану вартість
951570
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 19. – 2003
951571
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 20. – 2003
951572
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 21. – 2003
951573
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 22. – 2003
951574
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 23. – 2003
951575
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 24. – 2003
951576
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 1. – 2004
951577
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 2. – 2004
951578
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 3. – 2004
951579
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 4. – 2004
951580
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 5. – 2004
951581
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 6. – 2004
951582
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 7. – 2004
951583
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 8. – 2004
951584
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 9. – 2004
951585
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 10. – 2004
951586
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 11. – 2004
951587
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 12. – 2004
951588
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 13. – 2004
951589
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 14. – 2004
951590
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 15-16. – 2004
951591
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 17. – 2004
951592
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 18. – 2004. – Додаток: Податкова декларація з податку на додану вартість
951593
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 19. – 2004
951594
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 20. – 2004. – Додаток: Податкова декларація з податку на додану вартість
951595
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 21. – 2004
951596
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 22. – 2004. – Додаток: Податкова декларація
951597
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 23. – 2004
951598
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 24. – 2004
951599
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 1+додаток : Звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб-суб"єктів підпр.діяльн. за(кварт.,1півр,9 місяців.рік). – 2005
951600
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 2+додаток. – 2005
951601
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005
951602
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 4+додаток. – 2005
951603
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 5. – 2005
951604
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 6. – 2005
951605
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 7. – 2005
951606
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 8 : Звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб-суб"єктів підпр.діяльн. за(кварт.,1півр,9 місяців.рік). – 2005. – + додаток
951607
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 9. – 2005
951608
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 10 : Додаток Податкова декларація. – 2005. – + Додаток
951609
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 11. – 2005
951610
   Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2001-
№ 12. – 2005
951611
  Яненко В. Обліки малочисельних і зникаючих птахів околиць Києва і охорона їх біотопів / В. Яненко, С. Лопарев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 7-10. – (Біологія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  За останнє десятиліття ми спостерігаємо швидку техногенну трансформацію Києва та прилеглих територій. Разом з цим іде велике рекреаційне навантаження на осередки, де ще залишилися зелені зони міста. Все це призводить до скорочення місць гніздування ...
951612
  Зубілевич С. Облікова директива ЄС, її вплив на склад і зміст звітів європейських компаній та перспективи для України // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 7. – С. 3-15 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 27 назв
951613
  Волошан І.Г. Облікова і податкова політика в управлінні бізнес-процесами промислових підприємств / І.Г. Волошан, Я.В. Волковська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 273-278
951614
  Верзілова Г.Р. Облікова інтерпретація витрат на маркетингову діяльність торговельного підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 284-292. – ISSN 2222-4459
951615
  Уманців Г. Облікова інтерпретація інтелектуального капіталу в контексті становлення інформаційної економіки // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 9. – С. 9-15.
951616
  Чиж В. Облікова інформація про витрати як основа цінових рішень на житлово-комунальні послуги // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 32-36 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
951617
  Малецька О.І. Облікова інформація у системі формування антикризового управління персоналом аграрних підприємств / О.І. Малецька, О.С. Прокопишин, З.П. Мирончук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 199-210. – ISSN 2313-8246
951618
   Облікова концепція управління вартістю нематеріальних активів підприємства : монографія / Куцик П.О., Дрогобицький І.М., Плиса З.П., Скоп Х.І. ; Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Растр-7, 2016. – 267, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7359-42-4
951619
  Диба В. Облікова модель нематеріальних активів : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 24-26. – Бібліогр.: 6 назв
951620
  Бойко К. Облікова модель хеджування на основі оцінки за справедливою вартістю // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С. 21-28
951621
  Одинак Т.А. Облікова оцінка земельних ресурсів: міжнародна практика / Т.А. Одинак, Р.Ф. Бруханський // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 183-185. – ISBN 978-966-930-102-4
951622
  Ульянова Д. Облікова оцінка зобов"язань природоохоронної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 70-74. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються сутність зобов"язань із природоохоронної діяльності та особливості оцінки їх в обліку згідно з міжнародними та національними стандартами, визначені проблеми обліку та порядок розрахунку забезпечень можливих витрат підприємства на ...
951623
  Зборовська Н.С. Облікова політика - проблеми формування та шляхи їх вирішення // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.355-359. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
951624
  Безродна Т. Облікова політика бюджетних установ: проблеми становлення // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-29 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
951625
  Скоробогатова В.В. Облікова політика в аспекті відображення монетарних активів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 38-40 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
951626
  Міщенко С.М. Облікова політика в системі управління підприємством // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-62. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль облікової політики як ланки в системі управління і бухгалтерського обліку підприємства. Розкрито зміст облікової політики, запропоновано її структуру, обгрунтовано значення облікової політики для внутрішніх та зовнішніх користувачів ...
951627
  Шевців Л.Ю. Облікова політика в управлінні діяльністю підприємств за умов гармонізації обліку та звітності / Л.Ю. Шевців, Ю.О. Мосолова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 260-269. – ISSN 2222-4459
951628
  Половинчак Л.А. Облікова політика відображення операцій з векселями на підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 200-205. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено порядок формування та основні елементи облікової політики підприємств щодо операцій з векселями. При відображенні операцій врахування векселів у кредитних установах запропоновано в обліковій політиці підприємства виділяти окремі ...
951629
  Половинчак Леся Анатоліївна Облікова політика відображення операцій з векселями на підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 200-205. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено порядок формування та основні елементи облікової політики підприємств щодо операцій з векселями. При відображенні операцій врахування векселів у кредитних установах запропоновано в обліковій політиці підприємства виділяти окремі ...
951630
  Гриценко О.М. Облікова політика запасів в управлінні підприємством // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 81-83. – ISBN 978-966-654-490-5
951631
  Засадний Б. Облікова політика компаній в умовах застосування МСФЗ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 17-22. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність облікової політики, як важливого елемента процесу організації бухгалтерського обліку, виділено основні розділи документа про облікову політику компаній, та визначено фактори, які впливають на формування облікової політики в ...
951632
  Семенова С. Облікова політика малих підприємств в Україні та Німеччині / С. Семенова, О. Шпирко // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – С. 95-108. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 46). – ISSN 2664-2964
951633
  Сторожук Т.М. Облікова політика материнської (холдингової) компанії та її дочірніх підприємств // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (73). – С. 38-42. – ISSN 2307-9878
951634
  Дядюн О.О. Облікова політика підприємств щодо нематеріальних активів: засадничі принципи та особливості формування // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 302-309. – ISSN 2222-4459
951635
  Боровик О.М. Облікова політика підприємств: український і польський підходи / О.М. Боровик, В.М. Вовк, І.М. Самчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 68-78. – (Економічні науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
951636
  Маліков В.В. Облікова політика підприємства та її зміст у розрізі практичного аспекту застосування // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 229-233. – ISSN 2222-4459
951637
  Давидов Г. Облікова політика підприємства як об"єкт аудиторської перевірки / Г. Давидов, Н. Шалімова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 132-139. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
951638
  Грабовенко О.А. Облікова політика підприємства: визначення та проблеми формування / О.А. Грабовенко, О.А. Варчук // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 3. – С. 19-24. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
951639
  Бондар М. Облікова політика підприємства: зміни та доповнення / М. Бондар, В. Бабіч // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 12. – С. 8-12. – Бібліогр.: 6 назв
951640
  Селіванова Н.М. Облікова політика підприємства: проблеми визначення поняття та нормативно-правового регулювання // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 7. – С. 18-22. – ISSN 2409-1944
951641
  Клевець В. Облікова політика підприємства: фінансовий, управлінський та податковий аспекти // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 38-42. – Бібліогр.: 8 назв.
951642
  Мервенецька В. Облікова політика сільськогосподарських підприємств щодо біологічних активів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 52-57 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
951643
  Канєва Т.В. Облікова політика суб"єктів державного сектору економіки України / Т.В. Канєва, С.О. Шевченко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 77-81. – ISSN 2306-546X
951644
  Приходько І.П. Облікова політика сучасного підприємства: теоретичні аспекти формування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 73-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
951645
  Лень В.С. Облікова політика та її складові / В.С. Лень, В.В. Гливенко // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – C. 26-35. – ISSN 2307-9878
951646
  Момонт Т.В. Облікова політика туристичного підприємства: теоретичний аспект // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 81-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв.
951647
  Гарасим П.М. Облікова політика федеративної резервної системи США як мультипліката подвійного запису та особливості її функціонування в умовах світової фінансової кризи / П.М. Гарасим, Н.О. Лобода, М.П. Гарасим // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 173-182. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
951648
  Костенко О.М. Облікова політика як внутрішньогосподарський інструмент впливу на формування прибутковості підприємства = економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 71-72. – Бібліогр. : 5 назв
951649
  Крутова А.С. Облікова політика як інструмент інформаційного забезпечення в страхових компаніях // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 214-218. – ISSN 2222-4459
951650
  Новицька Н.В. Облікова політика як інструмент організації бухгалтерського обліку розрахункових операцій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 96-99
951651
  Радіонова Н. Облікова політика як методологічна основа управління підприємством // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 53-60
951652
  Рузмайкіна І. Облікова політика як складова загальної стратегії управління підприємством // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 36-41. – ISSN 1810-3944
951653
  Бурак І.О. Облікова політика як складова організації обліку заборгованості за розрахунком // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 214-217. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
951654
  Букало Н. Облікова політика: основні аспекти // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 102-107. – ISSN 2411-4014
951655
  Лукін В.О. Облікова політика: парадокси впровадження в Україні / В.О. Лукін, Ю.Д. Маляревський // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 259-266. – ISSN 2222-4459
951656
  Попітіч Т. Облікова політика: понятійний апарат і класифікація // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 2. – С. 63-74. – ISSN 2410-0706


  Зростання ролі системи обліку як однієї зі складових загальної системи управління, сприяє появи нових інструментів для його забезпечення. Останні десятиріччя в Україні характеризуються переходом від суцільної регламентації в питаннях ведення ...
951657
  Косяк А.П. Облікова політика: поняття, принципи, елементи, формування комунальними підприємствами // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 138. – С. 6-14 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – (Серія : Еконоиічні науки). – ISSN 2522-1809
951658
  Мельниченко І.В. Облікова система в забезпеченні управління стратегією розвитку підприємств аграрної сфери: перспективи розвитку / І.В. Мельниченко, С.В. Тивончук // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 176-185. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
951659
  Кундря-Висоцька Облікова система як індикатор корпоративного управління / Кундря-Висоцька, М.В. Сокіл // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 172-176. – ISSN 1562-0905
951660
  Хмелевська А.В. Облікова систематизація витрат підприємництва // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 197-200. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
951661
  Гільорме Т.В. Облікове-аналітичне забезпечення електронної форми торгівлі суб"єктів господарювання в Україні / Т.В. Гільорме, Н.І. Доценко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 34-37. – ISSN 2409-1944
951662
  Воляк Л. Облікове відображення екологічних інновацій на сільськогосподарських підприємствах // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний збірник наукових праць / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 57-63. – ISSN 2410-0706
951663
  Томашевська І.Л. Облікове забезпечення економічної безпеки операцій з купівлі-продажу підприємств // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 188-197. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
951664
  Береза С.Л. Облікове забезпечення нарахування амортизації в контексті оподаткування // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 129-136. – (Економічні наки ; Вип. 3). – ISSN 1728-4236
951665
  Близнюк О.В. Облікове забезпечення процесу калькулювання в системі управління витратами виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 94-98
951666
  Ловінська Л.Г. Облікове забезпечення транспарентності бюджетного процесу / Л.Г. Ловінська, Л.П. Коритник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (306). – С. 47-57. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2305-7645
951667
  Мельник Н.Г. Облікове забезпечення транспарентності в державному секторі: проблеми України та досвід ЄС // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 147-155. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
951668
  Любар О.О. Облікове забезпечення управління розрахунками з контрагентами за товарними операціями // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 48-60 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2306-6792
951669
  Пилипенко О.І. Облікове забезпечення функціонування системи корпоративного управління // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 129-132. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
951670
  Мельник Н.Б. Облікове забезпеченням системи управління економічною безпекою підприємства // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 122-126. – ISSN 2313-8246
951671
  Мазур А.В. Облікове значення управління грошовими коштами // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. вип. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – Ч. 2 : Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій / [редкол.: О.О. Бєляєв (відп. ред.), В.М. Данюк, В.П. Дишкант та ін.]. – С. 421-430. – ISBN 978-966-483-526-5
951672
  Криницький І. Облікове податково-процесуальне провадження при справлянні плати за землю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 122-128.
951673
  Фільштейн Л.М. Облікове супроводження реалізації функцій оплати праці / Л.М. Фільштейн, О.В. Пальчук // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 131-142. – (Економічні науки ; вип. 28)
951674
  Пилипенко О.І. Обліковий аспект логістичної стратегії в управлінні підприємством // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 70-77. – ISBN 978-617-571-134-7
951675
  Льовочкін С. Обліковий аспект оподаткування підприємств // Науковий вісник Українського фінансово-економічного інституту : збірник наукових праць / Український фінансово-економічний інститут. – Ірпінь, 2000. – № 1. – С.34-37
951676
  Коритник Л.П. Обліковий аспект управління державними фінансами у сфері науки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (314). – Бібліотгр.: 26 назв
951677
  Чиж В. Обліковий інструментарій відображення інфляції в інформаційному забезпеченні антикризового управління / В. Чиж, В. Гавриленко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 61-67. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 47). – ISSN 2306-4420
951678
  Плиса З. Обліковий супровід аутсорсингу в логістиці // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 126-131. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто сутність, завдання та проблеми формування системи облікового супроводу аутсорcингу в логістиці. З"ясовано, що обліковий супровід логістичних процесів переданих в аутсорсинг - це система методів, способів і заходів, які забезпечують ...
951679
  Лисенко Н.М. Облікові аспеки інвестиційних процесів за рахунок бюджетних коштів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 45-50. – Бібліогр.: на 20 пунктів
951680
  Мисака Г.В. Облікові аспекти управління кредитним ризиком банку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 110-119. – ISBN 966-614-021-7
951681
  Вигівська І.М. Облікові аспекти управління ризиками надання благодійної допомоги в умовах гібридної війни / І.М. Вигівська, Г.Ю. Хоменко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2018. – Вип. 3 (41). – С. 13-19. – ISSN 1994-1749
951682
  Веренич О.Г. Облікові аспекти факторингу / О.Г. Веренич, А.П. Шаповалова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 50-54. – ISSN 0321-0499
951683
  Гринчук Ю.С. Облікові аспекти фінансового лізингу // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 96-98
951684
  Голубнича Г.П. Облікові інформаційні системи в управлінні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-22. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Надана пропозиція щодо розробки теорії систем облікової інформації та розглянуто основні напрями її практичного застосування у прцесах моделюванння облікових інформаційних систем з метою прийняття управлінських рішень та розв"язання економічних ...
951685
  Безверхий К.В. Облікові підходи до формування фінансової звітності: національний та міжнародний аспекти // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. 2 (75). – С. 62-71. – ISSN 2414-3499
951686
  Веріга Г. Облікові потреби малого підприємства // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.11-14. – ISSN 1728-9343
951687
  Гуцайлюк З.В. Облікові теорії XIX століття: запозичення ідей // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед ; голов. ред. Ю. Кузьмінський. – Київ, 2017. – № 20 (2). – C. 2-7. – ISSN 2306-0050
951688
  Бездушна Ю.М. Обліково-аналітична інформація щодо основних засобів на підприємстві: особливості формування у 2013 році // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 410-411. – ISBN 978-617-7069-02-6
951689
  Куцик П.О. Обліково-аналітична концепція управління загальновиробничими витратами підприємства / Куцик П. О., Мазуренко О.М. ; Львів. комерц. акад. – Львів : Растр-7, 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-260. – ISBN 978-617-7045-73-0
951690
  Дерун І.А. Обліково-аналітичне забезпеченння управління необоротними активами : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Дерун Іван Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 221, [39] л. – Додатки: 39 л. – Бібліогр.: л. 193-221
951691
  Дерун І.А. Обліково-аналітичне забезпеченння управління необоротними активами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Дерун Іван Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
951692
  Штангрет А.М. Обліково-аналітичне забезпечення в процесі управління економічною безпекою підприємства / А.М. Штангрет, М.М. Караїм // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 167-172. – ISSN 1998-6912
951693
  Ткаченко С.А. Обліково-аналітичне забезпечення в управлінні цільовими комплексними програмами // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 9. – С. 30-34 : рис. – Бібліогр.: 32 назв.
951694
  Зоря О.П. Обліково-аналітичне забезпечення ведення управлінського обліку в банку / О.П. Зоря, Ю.О. Кіщенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 26-28. – ISSN 2306-6814
951695
  Шум М.А. Обліково-аналітичне забезпечення використання основних засобів на підприємствах / М.А. Шум, О.Ф. Доровськой, К.Ю. Пахомова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 2. – C. 34-36. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
951696
  Головчак Г.В. Обліково-аналітичне забезпечення державно-приватного партнерства на ринку житлово-комунальних послуг України / Г.В. Головчак, Н.С. Струк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 82-92. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
951697
  Пуцентейло П.Р. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 228-233. – ISSN 2309-1533
951698
  Харчук Ю.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти України у контексті теорії обмежень // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 153-160. – (Серія "Економіка" ; вип. 15 (43)). – ISSN 2311-5149
951699
  Бенько М.М. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства : підручник / М.М. Бенько. – Київ : Ліра-К, 2021. – 559, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 472-480. – ISBN 978-617-520-041-4
951700
  Іванова Л.Б. Обліково-аналітичне забезпечення етапу провадження справи про банкрутство в антикризовому управлінні суб"єкта реального сектору економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 59-63


  "У широкому плані обліково-аналітичне забезпечення є збором, обробкою і оцінкою всіх видів інформації, яка споживається для прийняття управлінських рішень на макро- та мікрорівнях".
951701
  Ткачук Г.О. Обліково-аналітичне забезпечення кадрової безпеки підприємства // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 88-96 : табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2312-847X
951702
  Хаустова Є.Б. Обліково-аналітичне забезпечення капіталізації інтелектуальних активів в умовах діяльності державного вищого навчального закладу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 14-17. – ISSN 2306-6814


  Капіталізація результатів інтелектуальної діяльності породжує інноваційну діяльність, в якій на першому місці є оцінка вартості інтелектуальних активів з метою реалізації прав власності. Розширення автономності вітчизняних вищих навчальних закладів ...
951703
  Уманців Г.В. Обліково-аналітичне забезпечення комерціалізації об"єктів інтелектуальної власності / Г.В. Уманців, І.К. Мартинів // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – C. 55-61. – ISSN 2307-9878
951704
  Зоря О.П. Обліково-аналітичне забезпечення кредитних операцій банківської установи в контексті законодавчих змін / О.П. Зоря, М.А. Саєнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 70-73. – ISSN 2306-6806
951705
  Мірошник В.В. Обліково-аналітичне забезпечення матеріально-технічної та інвестиційної складових економічної безпеки суб"єктів господарювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 175-182. – ISSN 2222-4459
951706
  Суліменко Обліково-аналітичне забезпечення надання соціального пакета працівникам підприємства: зарубіжний та вітчизняний досвід / Суліменко, А.В. Погосова, І.В. Турок // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 350-358. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 6)
951707
  Левицька С. Обліково-аналітичне забезпечення податкового менеджменту підприємств-платників податків / С. Левицька, О. Осадча // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 2. – С. 32-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
951708
  Малишкін О. Обліково-аналітичне забезпечення податкового менеджменту підприємств-платників податків
951709
  Жадан М.І. Обліково-аналітичне забезпечення процесу управління безнадійною дебіторською заборгованістю / М.І. Жадан, М.С. Галич // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 113-119. – ISSN 2308-1988
951710
  Пилипенко Л.М. Обліково-аналітичне забезпечення реорганізації підприємств: етапи, проблеми та шляхи їх вирішення // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 276-280. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
951711
  Кундря-Висоцька Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного розвитку підприємства: необхідність та методологічні проблеми // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 118-122 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
951712
  Левченко Н.М. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління грошовими коштами як складовою монетарних активів підприємства / Н.М. Левченко, М.А. Скірко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 213-219. – ISSN 2308-1988
951713
  Касич А.О. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного фінансового менеджменту / А.О. Касич, Г.Ю. Чернова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 206-211. – ISSN 2222-4459
951714
  Пігош В.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю вищих навчальних закладів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 204-211. – ISSN 1993-6788
951715
  Пігош Василь Августинович Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю вищих навчальних закладів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 204-211. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено особливості формування обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю вищих навчальних закладів. Обгрунтовано вимоги до формування обліково-аналітичного забезпечення як інтегрованої системи, адекватної потребам управління, ...
951716
  Цибульник М.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю недержавних пенсійних фондів в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Цибульник Марія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 298 арк. – Додатки: арк. 220-298. – Бібліогр.: арк. 192-219
951717
  Цибульник М.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю недержавних пенсійних фондів в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Цибульник Марія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
951718
  Вітер С.А. Обліково-аналітичне забезпечення управління маркетинговими витратами сільськогосподарських підприємств / С.А. Вітер, З.Д. Вітер // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 12, червень. – С. 34-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
951719
  Перчук О.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління монетарними активами на підприємствах лісового господарства / О.В. Перчук, Л.М. Яременко, Т.Г. Бородіна // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 50. – C. 76-83. – ISSN 2306-546X
951720
  Диба В.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління нематеріальними активами : монографія / В.М. Диба ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2015. – 428, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 399-428. – ISBN 978-966-926-072-7
951721
  Аніщенко Г.Ю. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємствами // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 113-114
951722
  Макода С.Л. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 131-136. – (Економічні науки)
951723
  Голів С. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством упродовж його життєвого циклу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 4. – С. 2-12
951724
  Муковіз В.С. Обліково-аналітичне забезпечення управління податком на додану вартість / В.С. Муковіз, А.В. Черниш // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (188). – С. 67-71
951725
  Будько О.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками сталого розвитку підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 155-161. – ISSN 2309-1533
951726
  Вигівська І.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками факторингового бізнесу = Accounting for and analytical support of risk management of factoring business : монографія / Вигівська І.М., Макарович В.К. ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – 138, [2] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-683-526-3
951727
  Шкромида Н.Я. Обліково-аналітичне забезпечення управління структурними компонентами потенціалу підприємства: теоретичний аспект // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Аскарані Д., Бардаш С.В., Бездушна Ю.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (86). – С. 155-161. – ISSN 2307-9878
951728
  Осадча Г.Г. Обліково-аналітичне забезпечення управлінням основними засобами з метою ефективного їх використання / Г.Г. Осадча, О.В. Хабенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (185). – С. 62-69
951729
  Зоря О.П. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніторингу в банківських установах / О.П. Зоря, Д.В. Малюченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15/16, серпень. – С. 46-49. – ISSN 2306-6792
951730
  Стефаненко М.М. Обліково-аналітичне забезпечення функціональності контролінгу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 46-48.
951731
  Стефаненко М.М. Обліково-аналітичне забезпечення функціональності контролінгу : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 25-27 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
951732
  Панченко О.М. Обліково-аналітичне забезпечення як об"єкт моделювання в системі управління грошовими потоками / О.М. Панченко, А.А. Жолоб // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 77-82. – (Економічні науки ; № 3 (39)). – ISSN 2414-0287
951733
  Попович В.І. Обліково-аналітичне забезпечення як обов"язкова складова управління підприємством / В.І. Попович, К.О. Сенина // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 133-139. – ISSN 2311-8164
951734
  Дубєй В. Обліково-аналітичний аспект функціонування внутрішньодержавних небанківських платіжних систем в Україні / В. Дубєй, П. Гармидаров, О. Мельниченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 14-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
951735
  Костюнік О.В. Обліково-аналітичні аспекти стратегічного управління власним капіталом підприємства / О.В. Костюнік, О.П. Кащук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17, вересень. – С. 54-57 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
951736
  Василішин С.І. Обліково-аналітичні аспекти управління ризиками у системі економічної безпеки підприємств // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 75-78. – ISBN 978-9934-571-33-6
951737
   Обліково-аналітичні аспекти управлінських концепцій : процеси формування та реалізації : монографія / [І.А. Білик, М.П. Войнаренко, А.Ф. Гуменюк та ін.] ; за наук. ред. проф. М.П. Войнаренка та доц. Л.В. Скоробогатої. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – 605, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7094-16-5
951738
  Ткаченко С.А. Обліково-економічне та аналітичне забезпечення функціонально розвинутих систем управління спеціального призначення промислових підприємств і виробничих об"єднань в управлінні збереженням власності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 10. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
951739
  Крутова А.С. Обліково-звітні аспекти монетизації продуктів ігрової індустрії з використанням електронних грошей / А.С. Крутова, О.О. Нестеренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 7 : Режим інфляційного таргетування: аналіз зарубіжного досвіду. – С. 147-152. – ISSN 2222-4459
951740
  Грицишен Д.О. Обліково-інформаційна система управління заходами з попередження та ліквідації економіко-екологічних наслідків надзвичайних ситуацій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: В.Д. Базилевич, О.Г. Білорус, С.А. Буковинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (254). – С. 90-110 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2305-7645
951741
  Жадан М.І. Обліково-інформаційне забезпечення процесу управління зобов"язаннями за ломбардними операціями / М.І. Жадан, А.В. Бараннік // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 175-181. – ISSN 2308-1988
951742
  Гуренко Т.О. Обліково-інформаційне забезпечення стратегічного розвитку аграрної сфери // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 79-89. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
951743
  Дзюба Т. Обліково-інформаційне забезпечення управління економічною потужністю: аналітичний аспект // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 158-162. – ISSN 2078-5860


  Досліджено обліково-інформаційне забезпечення управління економічною потужністю: аналітичний аспект. Ефективність системи управління економічною потужністю залежить від її здатності швидко адаптуватися до вимог глобального економічного середовища. У ...
951744
  Бочуля Т. Обліково-інформаційний аспект товароруху в системі електронної торгівлі // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 4. – С. 22-31 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
951745
  Шигун М.М. Обліково-контрольна інформація в системі прийняття управлінських рішень // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 207-215. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
951746
  Предко І.Ю. Обліково-контрольне забезпечення інвестиційної діяльності підприємств України // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (18). – С. 75-81
951747
  Предко І.Ю. Обліково-контрольне забезпечення реструктуризації підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Предко Ірина Юріївна ; держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 21 назва
951748
  Пантелеєв В.П. Обліково-контрольне забезпечення реструктуризації підприємств: теорія, організація та методика : монографія / В.П. Пантелеєв, І.Ю. Предко, Г.Б.Тітаренко ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – 201, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 195-189. – Бібліогр.: с. 189-194. – ISBN 978-966-999-137-9
951749
  Харламова О.В. Обліково-методичний інструментарій трансформації фінансової звітності в МСФЗ-формат // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 66-72. – ISSN 2306-546X
951750
  Гресь Н. Обліково-правовий аспект преміювання працівника, направленого у відрядження : облік: теорія і практика / Н. Гресь, К. Євтушенко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 7. – С. 3-6 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв
951751
  Привалко Т.В. Обліково-статистичні джерела з історії дворянства Лівобережної України кінця 19 - початку 20 ст. : Дис. ... канд. іст. наук. Спец. 07.00.06 - історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни / Привалко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 230л. – Бібліогр.: л. 190 - 224
951752
  Привалко Т.В. Обліково-статистичні джерела з історії дворянства Лівобережної України кінця 19 - початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. історичних наук: 07.00.06 / Привалко Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
951753
  Садовська І.Б. Обліково-управлінський аспект класифікації трансакційних витрат // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 85-92. – ISSN 2221-1055
951754
  Білова Н. Обліковуємо витрати на професійне навчання робітників (аналізуємо норми абзацу першого п.п. 140.1.3. ПКУ) // Податки та бухгалтерський облік : всеукраїнська інформаційно-аналітична газета. – Харків, 2013. – 22 серпня (№ 67). – С. 17-23
951755
  Усик Світлана Обліпиха - королева здоров"я / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2022. – № 1, січень. – С. 2-3 : фото
951756
  Пєлєшко В. Обліуова політика військової частини як необхідний інструмент оперування бухгалстерським обліком // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 373-374
951757
  Губерський Л. Обліччя справжньої еліти : [розмова з директорм Ін-ту міжнар.відносин КНУТШ Л.Губерським] // Молодий журналіст, 2002. – № 2 (березень)
951758
  Старицький М.П. Облога Буші / М.П. Старицький. – Харків, 1928. – 79с.
951759
  Старицький М.П. Облога Буші : історична повість з часів Хмельниччини / М. Старицький. – Київ : Молодь, 1961. – 95 с. : іл. – (Історична повість і роман)
951760
  Старицький М.П. Облога Буші / М.П. Старицький. – Київ, 1992. – 85с.
951761
  Мицик Юрій Андрійович Облога Збаража (1649 р.): відоме й невідоме // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 15-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  Дана стаття присвячена історії однієї з найбільших битв в історії України XVII ст., яка багато в чому визначила успішний розвиток Національно-визвольної війни українського народу проти гніту Речі Посполитої. У хронологічній послідовності ...
951762
  Гижа О.Р. Облога Кармалюка : історичний роман / О.Р. Гижа. – Київ : Український письменник, 1993. – 446 с.
951763
  Панч П. Облога ночі : Роман / П. Панч. – Харків : Держлітвидав, 1935. – 345с.
951764
  Панч П. Облога ночі : Роман; Пархоменко: Повість / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1951. – 316с.
951765
  Панч П. Облога ночі : Олександр Пархоменко / П. Панч. – Київ : ДЛВ, 1955. – 440с. – (Б-ка українського романа та повісті)
951766
  Панч П.Й. Облога ночі : Олександр Пархоменко / П.Й. Панч. – Київ : ДЛВ, 1955. – 440с.
951767
  Сальніков В. Облога Полтави: сучасний погляд // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 260-266. – ISBN 978-966-8591-31-0
951768
  Баукова А. Облога турками Львова: сучасний стан дослідження проблеми // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 294-297. – ISSN 2078-0850
951769
  Чорний В.Л. Облога. Від Переяслава й донині : статті, спогади, док. : друковане і недруковане / Володимир Чорний ; [авт. проекту: В. Чорний, П. Кривонос ; відп. ред. І.В. Хоменська]. – Київ : ГДІП, 2018. – 663, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. № 16)
951770
  Кислов В. Обложение : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 6. – С. 4-12. – ISSN 0321-1878
951771
  Вайнштейн А.А. Обложение и платежи крестьянства в дореволюционное и революционное время / А.А. Вайнштейн. – Москва, 1924. – 159с.
951772
  Крылов А. Обложение кустарей и других групп городского населения (кроме рабочих и служащих). / А. Крылов, Ф. Фотиев. – М., 1936. – 48с.
951773
  Виниченко Е.Н. Обложение НДС операций по возврату основных фондов из уставного капитала предприятия / Е.Н. Виниченко, А.С. Магдич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 309-315. – ISSN 2222-4459
951774
   Обложение хлебопродуктов и зернофуража в организациях обобществленного хозяйства. Сб. постановлений и инструкций о порядке обложения хлебопрдуктов и ценах на эти продукты.. – 2-е изд., значит расшир., со всеми изменениями и дополн. – Ростов на Дону, 1936. – 188с.
951775
   Обложка ленинградских художников в 1927 г.. – Ленинград : Тип. Коминтерн, 1928. – 60 с.
951776
  Мишкин А.Д. Облока на рассвете: Повести. / А.Д. Мишкин. – Хабаровск, 1979. – 159с.
951777
  Шефнер В.С. Облока над дорогой / В.С. Шефнер. – Л., 1957. – 225с.
951778
  Шефнер В.С. Облока над дорогой / В.С. Шефнер. – Л., 1969. – 224с.
951779
  Кирюхин Б.В. Облока, дождь и снег / Б.В. Кирюхин, П.Н. Красиков. – 2-е изд., переработ. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1953. – 110с.
951780
  Бурба Георгий Обломки небесной тверди : Планетарий // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 11. – С. 26-34 : Фото


  Анна Болейн, фаворитка короля Генріха VIII (ХVI ст.)
951781
  Грин Ж. Обломки. / Ж. Грин. – Москва, 1975. – 221с.
951782
  Гончаров И.А. Обломов : Роман в 4-х ч. / Гончаров И.А. – СПб. : Изд-во Кожанчикова. – (Школьная библиотека)
Т. 1-2 : Т. 1. Ч. 1-2. 260, 236 с.. ; Т. 2. Ч. 3-4. 158, 210 с. – 1859. – ? с. : илл. – В изд. также : Что такое обломовщина? / Добролюбов Н.А.
951783
  Гончаров І.О. Обломов : Роман e 4-х ч. / Гончаров І.О. – Київ : Мол. Більшовик, 1936. – 671 с. : іл.
951784
  Гончаров И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – Москва-Л., 1936. – 493с.
951785
  Гончаров И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – М, 1936. – 432с.
951786
  Гончаров И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – М, 1947. – 440с.
951787
  Гончаров И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – Грозный, 1948. – 495с.
951788
  Гончаров І.О. Обломов / І.О. Гончаров. – К, 1950. – 383с.
951789
  Гончаров І.О. Обломов : Роман e 4-х ч. / Гончаров І.О. – Київ : ДЛВ, 1950. – 383 [4] с. : портр.
951790
  Гончаров И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – К, 1957. – 524с.
951791
  Гончаров И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – М, 1958. – 440с.
951792
  Гончаров И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – Минск, 1962. – 504с.
951793
  Гончаров И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – М, 1965. – 528с.
951794
  Гончаров И.А. Обломов = роман в 4-х частях / И.А. Гончаров. – Москва : Художественная литература, 1965. – 528 с.
951795
  Гончаров И.А. Обломов : Роман в 4-х ч. / Гончаров И.А. ; [ Вступит. ст. Сквозникова В., с. 3-22 ]. – Москва : Художественная литература, 1967. – 512 с.
951796
  Гончаров И.А. Обломов : роман в 4-х ч. / И.А. Гончаров. – Москва : Художественная литература, 1973. – 494 с.
951797
  Гончаров И.А. Обломов : Роман в четырех частях / И.А. Гончаров. – Москва : Художественная литература, 1975. – 240с.
951798
  Гончаров И.А. Обломов = роман в 4-х частях / И.А. Гончаров. – Ленинград : Художественная литература, 1978. – 528 с.
951799
  Гончаров І.О. Обломов : роман у 4-х. ч. / І.О. Гончаров. – Київ : Дніпро, 1982. – 391 с.
951800
  Гончаров И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – М, 1982. – с.
951801
  Гончаров И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – М, 1983. – 559с.
951802
  Гончаров И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – М, 1985. – 510с.
951803
  Гончаров И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – Л, 1987. – 694с.
951804
  Гончаров И.А. Обломов : Роман в 4-х ч. / Гончаров И.А. ; Рис. Мазурина Г. – Переизд. – Москва : Детская литература, 1988. – 573 [2] с. : илл. – В изд. также: Что такое обломовщина? / Добролюбов Н.А. – (Школьная библиотека. Для сред. школы)
951805
  Гончаров И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – Ижевск, 1988. – 501с.
951806
  Гончаров И.А. Обломов / И.А. Гончаров. – М, 1989. – 560с.
951807
  Ребель И.А. Обломов и другие // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2012. – № 6 (ноябрь - декабрь). – С. 158-187. – ISSN 0042-8795
951808
  Хайнади З. Обломов как анти-Фауст // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 360-386. – ISSN 0042-8795


  Совершенных Фаустов, точно так же как и совершенных Обломовых, нет: это только крайние выражения двух типов, выставленные писателями на двух различных путях.
951809
  Куликов С. Обломок молнии / С. Куликов. – М., 1963. – 127с.
951810
  Сабинина Л.Н. Обломок молнии / Л.Н. Сабинина. – М, 1978. – 224с.
951811
  Ляхов Г.М. Обломочные горные породы / Г.М. Ляхов. – М., 1932. – 32с.
951812
   Обломочные породы Украины. – Киев : Наукова думка, 1981. – 351с.
951813
  Као Вынь-цюэ Обломочные породы юрских отложений Северной Ферганы : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Као Вынь-цюэ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 17л.
951814
  Шураев И.Н. Обломочный материал сопочной брекчии грязевого вулкана МГУ // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (46). – С. 81-85 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1999-7566
951815
  Сіоніл Хосе Облудники / Сіоніл Хосе. – Київ, 1971. – 232с.
951816
  Вотинов С.Н. Облученные нержавеющие стали / С.Н. Вотинов. – Москва, 1987. – 126 с.
951817
  Костин И. Облучите колбасу и радиация спасет вас от отравления // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 31 марта - 6 апреля (№ 13). – С. В 2


  "Радиационные технологии в сознании большинства украинцев ассоциируются исключительно с ядерной энергетикой, которая после Чернобыльской катастрофы вызывает у людей стойкое ощущение опасности. И мало кто знает, что еще в конце 1950-х в СССР разрешили ...
951818
  Земцова И.И. Обман 3:5-АМР и каталитические свойства 3:5-АМР -- зависимых протеинкиназ скелетных мышц крыс при тренировке физическими нагрузками : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Земцова И.И.; Ин-т ботаники им. А.В.Палладина. – К., 1982. – 24л.
951819
  Латова Н.В. Обман в учебном процессе. (Опыт шпаргалкологии) / Н.В. Латова, Ю.В. Латов // Общественные науки и современность. ОНС : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 1. – С. 31-46. – ISSN 0869-0499
951820
   Обман во имя эволюции : природа // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 1. – С. 26 : фото. – ISSN 1029-5828
951821
  Воробьева Мария Обман зрения : ON-LINE // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 102 : Іл.
951822
  Нестеркова О. Обман зрения // Академия : интересный журнал для интересных людей / ООО "Караван-Медиа". – Киев, 2007. – № 11. – С. 32-34. – ISSN 1684-4912


  Художник М. Мисяк
951823
  Иоффе Г. Обман истории // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2011. – № 5. – С. 27-31. – ISSN 0028-1263


  Во все времена поддельные исторические документы имели и имеют политическую цель.
951824
  Сабитов Р.А. Обман как способ совершения преступления : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Сабитов Р. А.; Сатар. юр. ин-т. – Саратов, 1976. – 24л.
951825
  Сабитов Р.А. Обман как средство совершения преступления / Р.А. Сабитов. – Омск, 1980. – 79с.
951826
  Головіна В.П. Обман як засіб вчинення шахрайств з грошово-кредитними ресурсами у банківській сфері // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 124-130.
951827
  Бостан С.К. Обман як кримінально каране діяння в римському праві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 5-8. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
951828
  Лиханов А.А. Обман: Повести. / А.А. Лиханов. – Благовещенск, 1976. – 400с.
951829
  Лиханов А.А. Обман: Роман и повести. / А.А. Лиханов. – М., 1983. – 384с.
951830
  Делински Б. Обманутая / Б. Делински. – Спб, 1995. – 506с.
951831
   Обмануті надії. – Львів : Місіонер, 2004. – 192с. – На звороті тит. лист. автори Я.Дацишин, Л.Легкий, М.М., С.Шнерх. – ISBN 966-658-040-3
951832
  Ахундов М.Ф. Обманутые звезды : повесть / ирза Фатали Ахундов ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Баку : Закгиз, 1934. – 71 с.
951833
  Ахундов М.Ф. Обманутые звезды : повесть / ирза Фатали Ахундов ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Баку : Детюниздат, 1957. – 56 с.
951834
  Ахундов М.Ф. Обманутые звезды : повесть / Мирза Фатали Ахундов ; пер. с азерб. А.Шарифа. – Баку : Детюниздат, 1962. – 48 с.
951835
  Ахундов М.Ф. Обманутые звезды : избранное / Мирза Фатали Ахундов ; пер. с азерб. А. Шарифа. – Москва : Художественная литература, 1963. – 423 с.
951836
  Югов В.Т. Обманутые поколения : (стихи разных лет) : избранное / Владимир Югов. – Киев : Альтерпрес, 2009. – 304 с. : ил. – Послесл. укр. – ISBN 978-966-542-406-2
951837
  Бедный Д. Обманутым братьям в белогвардейские окопы : послание первое / Д. Бедный. – Харьков : Изд-во Комитета Харьковского С.Р.Д., 1919. – 8 с.
951838
  Барышников А. Обмануть время : проза: рассказ // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ООО "Журн. "Звезда". – Санкт-Петербург, 2012. – № 12. – С. 102-108. – ISSN 0321-1878
951839
  Черноиваненко Е. Обманутьіе ожидания // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нац. ун. ім. І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2003. – № 12. – С. 21-37. – ISBN 966-587-057


  Велика стаття стосовно 4-го тому "Теории литературы" (Т.4: Литературный процесс. - М.: ИМЛИ РАН; "Наследие", 2001).
951840
  Файнберг Л.А. Обманчевый рай : Человек в тропиках Южной Америки / Л.А. Файнберг. – Москва : Мысль, 1986. – 173с.
951841
  Коваль-Волков Обманчивая тишина / Коваль-Волков. – М, 1968. – 103с.
951842
  Земцов В. Обманчивое русское солнышко // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2012. – № 6 : Гроза двенадцатого года. – С. 62-64. – ISSN 0235-7089


  Наполеон в Москве и его синоптики.
951843
  Файнберг Л.А. Обманчивый рай / Л.А. Файнберг. – Москва : Мысль, 1986. – 171с.
951844
  Майборода Наталья Обманчивый хиджаб. Как женщины правят Эмиратами. Независимость под прикрытием // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 28-36 : фото
951845
  Мор Ф. Обманщик.- Надменный Кереки / Ф. Мор. – Будапешт, 1954. – 16с.
951846
  Доценко Ю. Обмежена і повна матеріальна відповідальність // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 21-22.
951847
  Тверезенко О. Обмежена оборотоздатність майнових прав інтелектуальної власності у сфері національної безпеки та оборони // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (112). – С. 46-54. – ISSN 2308-0361
951848
  Марчак В.Я. Обмежена осудність : психолого-правовий зміст : монографія / В.Я. Марчак ; М-во освіти і науки України. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2010. – 398, [2] с. – Бібліогр.: с. 364-398. – ISBN 978-966-423-126-5
951849
  Бараненко Д. Обмежена осудність за кримінальним законодавством України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.43-50
951850
  Зайцев О.В. Обмежена осудність у кримінальному законодавстві зарубіжних країн // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 1. – С. 41-54.
951851
  Зайцев О.В. Обмежена осудність у кримінальному праві України : Монографія / О.В. Зайцев; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Ін-т підготовки слід. кадрів для служби безпеки України. – Харків : Майдан, 2007. – 240с. – ISBN 978-966-372-99-9
951852
  Марчак В. Обмежена осудність як ознака суб"єкта злочину // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 115-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
951853
  Клименко В.А. Обмежена осудність: поняття, критерії та примусове лікування : монографія / В.А. Клименко, В.Б. Первомайський, Т.М. Приходько ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : Атіка, 2011. – 178, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 168-178. – ISBN 978-966-326-416-5
951854
  Кісіль В. Обмежене виконання / В. Кісіль, Р. Бойко // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 220-223
951855
  Винник Б. Обмежене право адвоката - захисника по збиранню доказів у кримінальному процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 107-112.
951856
  Простибоженко Т.В. Обмежене речове право на "свое" майно: аналіз судової практики та перспектива законодавчого врегулювання // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (36). – С. 188-196. – ISSN 2310-6166
951857
  Коваль В.О. Обмежений закон повторного логарифма для матрично-нормованих багатовимірних мартингалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 52-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено конструктивні достатні умови виконання обмеженого закону повторного логарифма для зважених сум багатовимірних мартингал-різниць, нормованих довільними матрицями. The constructive sufficient conditions for bounded law of the iterated logarithm ...
951858
  Трошкі В.Б. Обмежені властивості ізометрії для матриць, елементи яких є випадкові величини з певних просторів Орліча // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 174-183. – ISSN 0868-6904
951859
  Ворожбит О. Обмежені і перешкоди // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 12 (488), 24-30.03.2017 р. – С. 26-28. – ISSN 1996-1561


  Як безвізовий режим посприяв модернізації та євроінтеграції колишніх республік Югославії та деяких країн Східного партнерства.
951860
  Кузніцька Б.М. Обмежені кільця з умовами адекватності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кузніцька Богданна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
951861
  Городній М.Ф. Обмежені на Z розв"язки одного різницевого рівняння // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. О.А. Бойчук ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 24, № 1. – С. 56-61. – ISSN 1562-3076
951862
  Зиков С. Обмежені права на використання результатів інтелектуальної діяльності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 82-84
951863
  Мандрика Л.М. Обмежені речові права у новому Цивільному кодексі України: їх зміст, особливості та відмінності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 82-91. – (Юридична ; Вип. 1)
951864
  Чайковський А.В. Обмежені роз"язки диференціальних рівнянь зі зсувами аргументу в банаховому просторі : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Чайковський А.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 16с. – Бібліогр.: с.14
951865
  Чайковський А. Обмежені розв"язки абстрактного диференціального рівняння з запізненням аргументу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-22. – (Математика. Механіка ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Знайдено достатні умови існування та єдиності обмеженого на осі розв"язку абстрактного лінійного диференціального рівняння першого порядку з запізненням аргументу у випадку необмеженого операторного коефіцієнта. It"s found sufficient conditions for ...
951866
  Ільченко Ю.В. Обмежені розв"язки абстрактного диференціального рівняння з запізненням аргументу та необмеженим операторним коефіцієнтом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 89-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Знайдено обмежений на осі розв"язок абстрактного лінійного диференціального рівняння першого порядку зі зсувом аргументу та ([альфа, бета])- степеневим операторним коефіцієнтом. The bounded on the axis solution of differential equations with ...
951867
  Страх О.П. Обмежені розв"язки динамічних систем на часовій шкалі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 95-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається задача про існування обмежених на всій часовій шкалі розв"язків динамічних систем. Використовуючи теорію нетерових крайових задач із застосуванням методу псевдо-обернених матриць, знайдені необхідні й достатні умови існування таких ...
951868
  Чайковський Андрій Володимирович Обмежені розв"язки диференціальних рівнянь зі зсувами аргументу в банаховому просторі : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.01.02 / Чайковський Андрій Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 133л. – Бібліогр.:л.125-133
951869
  Городній М.Ф. Обмежені розв"язки диференціального рівняння з кусково-сталими операторними коефіцієнтами / М.Ф. Городній, О.А. Печериця // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України, Інститут математики ; голов. ред. О.А. Бойчук ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 24, № 2. – С. 147-157. – ISSN 1562-3076
951870
  Лагода О.А. Обмежені розв"язки крайових різницевих задач у банаховому просторі // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 45-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Отримано критерії існування та єдиності обмежених розв"язків деяких крайових різницевих задач з операторними коефіцієнтами на смузі та напівплощині.
951871
  Городній М.Ф. Обмежені розв"язки різницевого рівняння другого порядку зі стрибками операторних коефіцієнтів / М.Ф. Городній, В.П. Кравець // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Дрозд Ю.А. ; редкол.: Бойчук О.А., Дороговцев А.А., Зарічний М.М. [та ін.]. – Київ : Інститут математики НАН України, 2021. – Т. 73, № 3
951872
  Городній М.Ф. Обмежені розв"язки різницевого рівняння другого порядку зі стрибком операторного коефіцієнта / М.Ф. Городній, В.П. Кравець // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 2. – C. 12-16. – ISSN 1025-6415
951873
  Король Ю.Ю. Обмежені розв"язки та інтегральні многовиди диференціальних рівнянь з виродженнями : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Король Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2017. – 129 арк. – Бібліогр.: арк. 114-129
951874
  Король Ю.Ю. Обмежені розв"язки та інтегральні многовиди диференціальних рівнянь з виродженнями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Король Юрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
951875
  Сиротенко А.В. Обмежені та інтегровні зі степенем p розв"язки різницевих та диференціальних рівнянь у банаховому просторі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Сиротенко Антон Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 137 арк. – Бібліогр.: арк. 4-6, 124-137
951876
  Сиротенко А.В. Обмежені та інтегровні зі степенем p розв"язки різницевих та диференціальних рівнянь у банаховому просторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Сиротенко Антон Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
951877
  Сиротенко А.В. Обмежені та сумовні зі степенем p розв’язки різницевого рівняння з цілочисельним аргументом. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 68-72. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Отримано необхідні і достатні умови, при виконанні яких різницеве рівняння з цілочисельним аргументом має єдиний сумовний зі степенем p (обмежений) розв"язок для довільної сумовної зі степенем p (обмеженої) послідовності із деякого спеціального ...
951878
  Гончар І.В. Обмежені та сумовні розв"язки різницевого рівняння зі стрибками операторного коефіцієнта : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Гончар Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
951879
  Гончар І.В. Обмежені та сумовні розв"язки різницевого рівняння зі стрибками операторного коефіцієнта : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Гончар Інна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 119 арк. – Додатки: арк. 117-119. – Бібліогр.: арк. 107-116
951880
  Лукаш К.В. Обмеженість в середньому розв"язків нелінійної двопараметричної системи Вольтерра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 66-70. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Отримано достатні умови обмеженості в середньому порядку p розв"язків стохастичної нелінійної двопараметричної системи Вольтерра. Доведено стійкість цих розв"язків відносно малих збурень коефіцієнтів. We find sufficient conditions for solutions of a ...
951881
  Зайцева Л.О. Обмеженість інструментарію фондового ринку в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 32-38. – ISSN 2306-6814
951882
  Головченко В.І. Обмеженість міжнародної правосуб"єктивності УРСР у повоєнний період // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / А.І. Кудряченко, І.І. Богданович, І.В. Богінська, А.Г. Бульвінський, В.І. та ін. Головченко. – Київ : Фенікс, 2011. – С. 315-329. – ISBN 978-966-651-941-5
951883
  Синишин Р.І. Обмеженість можливостей порівняльно-історичного методу при розв"язанні проблеми походження мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2009. – Спец. вип. : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 184-188. – ISSN 2075-437X


  Целью статьи является показать то, что методами лингвокомпаративистики во многих случаях невозможно решить вопрос происходжения того или иного языка. Традиционные методы компаративистики эффективны при сравнении языков внутри конкретной языковой семьи, ...
951884
  Охріменко Б.А. Обмеженість наближення точкових атомних мас в моделі молекули // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 385-392. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Розглядаються властивості функції Лагранжа ізольованої молекули з точки зору теореми Нетер. В наближенні точкових атомних мас функція Лагранжа молекули не інваріантна відносно операцій інфінітезимального обертання. Внаслідок цього при збудженні ...
951885
  Короєд С.О. Обмеженість предметної юрисдикції адміністративних судів ознаками публічно-правового спору як перешкода реалізації конституційного права на оскарження в суді всіх рішень, дій чи бездіяльності суб"єктів владних повноважень / С.О. Короєд, Ю.А. Прут // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 105-116. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 81). – ISSN 1563-3349
951886
  Городній М.Ф. Обмеженість розв"язків двопараметричного різницевого рівняння у банаховому просторі / М.Ф. Городній, О.А. Лагода // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 94-98. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Отримано критерії існування та єдиності обмежених розв"язків двопараметричного різницевого рівняння з періодичними операторними коефіцієнтами у банаховому просторі.
951887
  Лагода Оксана Андріївна Обмеженість розв"язків лінійних різницевих рівнянь у банаховому просторі : Дис...канд.фіз.-мат.наук:01.01.02 / Лагода Оксана Андріївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 135л. – Бібліогр.:л.121-135
951888
  Лагода О.А. Обмеженість розв"язків лінійних різницевих рівнянь у банаховому просторі : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.01.02 / Лагода О..А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 13с. – Бібліогр.:с.10-11
951889
  Карташов М.В. Обмеженість, границі та стійкість розв"язків неоднорідного збурення рівняння відновлення на півосі // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 65-75. – ISSN 0868-6904
951890
  Комзюк Л. Обмеження авторського права в Словацькій Республіці // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 5 (61). – С. 3-9
951891
  Сільвейструк Л.М. Обмеження атрибутів в моделях даних / Л.М. Сільвейструк, О.В. Шишацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 288-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Метою статті є огляд обмежень в моделях даних. Розглянуто обмеження атрибутів в моделі "сутність-зв"язок". Проаналізовано логічні зв"язки між обмеженнями на атрибутах. The purpose of the article is review constraints of data models. Constraints of ...
951892
   Обмеження відповідальності народних обранців. Висновок Конституційного Суду України // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 вересня (№ 36)
951893
  Крулько І.В. Обмеження вірусних інфекцій в рослинах під дією порфіринів та генетичної трансформації : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Крулько І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
951894
  Крулько І.В. Обмеження вірусних інфекцій в рослинах під дією порфіринів та генетичної трансформації : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Крулько І.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 130 л. – Бібліогр.: л. 104-130
951895
  Олейников В.В. Обмеження влади та скасування кріпацтва у працях С.Ю. Десницького // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 29. – С.146-153. – ISSN 1563-3349
951896
  Литвинов С. Обмеження волі як вид кримінального покарання // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 27-30.
951897
  Новікова К.А. Обмеження волі як вид покарання : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Новікова Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
951898
  Гель А. Обмеження волі як покарання, альтернативне позбавленню волі на певний строк: проблеми правової регламентації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 183-187
951899
  Гель А. Обмеження волі як покарання, альтернативне позбавлення волі на певний строк: проблеми правової регламентації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 83-87
951900
  Кулинич С. Обмеження волі як покарання, пов"язане з обмеженням особистої свободи без ізоляції від суспільства / С. Кулинич, О. Скорбач // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 67-70.
951901
  Бублик Є.О. Обмеження готівкових розрахунків в Україні: проблеми та перспективи // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 32-42 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
951902
  Мовчан В.В. Обмеження державно-правової системи мораллю // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич, 2012. – № 2/3. – С. 64-70
951903
  Смоков С.М. Обмеження деяких конституційних прав громадяну проекті нового Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 112-114. – ISBN 978-966-2571-07-3
951904
  Федотова О. Обмеження друкованих видань у сучасному світі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 8 (217) серпень. – С. 50-52. – ISSN 2076-9326


  У статті подано огляд сучасного стану цензури творів друку в ряді країн світу. Автором розглянуто списки заборонених, а також популярних за останні роки книг.
951905
  Окунь О.О. Обмеження екологічного впливу підстанцій високої напруги за рахунок зменшення рівнів електромагнітних полів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Окунь Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
951906
  Шкляр С. Обмеження економічної конкуренції як наслідок реалізації прав на об"єкти інтелектуальної власності: основні підходи, що застосовуються Європейським Судом Справедливості / С. Шкляр, Н. Іваницька; прес-служба АМКУ // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2 (49). – С. 42-44
951907
  Дідковський О.І. Обмеження задачі мінімізації енергоспоживання // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017 : дванадцята Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 черв. 2017 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 264-265. – ISBN 978-966-2188-89-9
951908
  Кіцен Н. Обмеження засади безпосередності дослідження показань, речей і документів під час судового розгляду кримінального провадження в першій інстанції // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 256-261. – ISSN 2663-5313
951909
  Онищенко Г. Обмеження застосування іноземного права до регулювання довірчих відносин з іноземним елементом на підставі застереження про публічний порядок // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009). – С. 27-45. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
951910
  Чуйко В.Л. Обмеження застосування тези Дюгема-Куайна в соціальних науках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 94-98. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються методологічні проблеми соціальних наук з точки зору сучасної філософії науки.
951911
  Мічурін Є.О. Обмеження здійснення права на літературний твір у інтересах інших осіб // Актуальні проблеми цивільного, сімейного та міжнародного приватного права (Матвєєвські цивілістичні читання) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 3 жовт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. цивіл. права ; редкол.: І.А. Безклубий, Т.В. Боднар, О.В. Дзера та ін. – Біла Церква : Білоцерківдрук, 2015. – С. 47-59. – ISBN 978-966-2635-96-6
951912
  Гришина Ю.М. Обмеження здійснення права на об"єднання - порівняльно-правовий аспект // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 70-74. – ISBN 978-617-7069-34-7
951913
  Конишева О.В. Обмеження земельних прав, спрямованих на раціональне використання земель // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 117-122. – ISSN 0201-7245
951914
  Лисодєд О.В. Обмеження і позбавлення волі: окремі аспекти правового статусу засуджених // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 139-145.
951915
  Поліщук Є.А. Обмеження інвестиційної діяльності небанківських фінансових установ / Є.А. Поліщук, О.М. Диба, О.О. Свириденко // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 77-90. – ISSN 2414-3499
951916
  Конишева О.В. Обмеження й заборона - способи правового регулювання відносин щодо використання земель з метою їх охорони // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 95. – С. 135-137. – ISSN 0201-7245
951917
  Гапанович В.Г. Обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання дугової сталетопної печі пофазно керованим пічним вимикачем / В.Г. Гапанович, В.В. Гапанович, О.І. Маврін // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 785 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 17-20. – ISSN 0321-0499


  Досліджено можливість обмеження кидків струмів намагнічення в системі електропостачання надпотужної сталетопної печі застосуванням пофазно кероваваного пічного вимикача. The paper examines possibilities of limitation of magnetization current inrushes ...
951918
  Ірха Ю. Обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина в інтересах національної безпеки України в сучасних умовах // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 78-87. – ISSN 2310-6158
951919
  Азаров М.Я. Обмеження корупції та "тіньової" економічної діяльності: проблеми і перспективи // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.76-81. – ISSN 1609-0462
951920
  Якубівський І.Є. Обмеження майнових авторських прав // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 169-173. – ISBN 978-966-927-142-6
951921
  Щасна А. Обмеження майнових прав окремих категорій осіб у ході застосування заходів забезпечення кримінального провадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 53-56
951922
  Апопій І.В. Обмеження майнових прав осіб, що перебувають у фактичних шлюбних відносинах // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 32-35. – (Правознавство ; Вип. 461)
951923
  Мічурін Є. Обмеження майнових прав учасників житлових правовідносин // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2009. – № 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 79-88
951924
  Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (загальні положення) : монографія / Є.О. Мічурін ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права та підприємництва. – Харків : Юрсвіт, 2007. – 220 с. – Бібліогр.: с. 200-219 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8789-08-1
951925
  Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (теоретико-правовий аспект) : монографія / Є.О. Мічурін ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Харків : Юрсвіт, 2008. – 481, [1] с. – Бібліогр.: с. 453-479 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8789-13-5
951926
  Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Мічурін Є.О. ; НДІ приватного права і підприємництва акад. правових наук України. – Київ, 2009. – 464 л. + Додатки : л. 411-426. – Бібліогр. : л. 427-464
951927
  Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект) : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Мічурін Є. О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 13 назв
951928
  Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб та їх охорона // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-6.
951929
  Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб у Давньому Римі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 29-32.
951930
  Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб у Давньому Римі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 29-33.
951931
  Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб у механізмі правового регулювання цивільних відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 57-61.
951932
   Обмеження недобросовісної конкуренції // Бюлетень законодавства і юридичної практики України : загальнодержавне періодичне видання / Видавництво правової літератури "Юрінком Інтер". – Київ, 2001. – № 1 : Антимонопольне законодавство України. – С.121-133
951933
  Романюк І.І. Обмеження особистих немайнових прав людини у зв"язку з пандемією COVID-19 в Україні // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 106-108. – ISSN 2313-0431
951934
  Хорт Ю.В. Обмеження переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії: порівняльно-правовий аналіз // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 439-445. – ISSN 1563-3349
951935
  Хорт Ю.В. Обмеження переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії: порівняльно-правовий аналіз // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 141-146.
951936
  Жорнова Ольга Обмеження перетворювальної активності індивіда в традиціях і практиках різних суспільств // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 43-47. – Бібліогр. в кінці ст.
951937
  Краснікова Н.О. Обмеження перетину кордону в системі нетарифного регулювання міжнародної торгівлі і формуванні іміджу країни / Н.О. Краснікова, Г.О. Філатов, Д.А. Красніков // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 215-221. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
951938
  Городецька М. Обмеження повноважень слідчого засобами відомчого та судового контролю і прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 91- 97
951939
  Косілова О. Обмеження політичних прав і свобод: нормативні підстави, механізм реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 18-24. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
951940
  Стоберська Н. Обмеження польського землеволодіння у правобережних губерніях: сучасний науковий дискурс // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С.110-115. – ISSN 1998-4634
951941
  Веземан П.Д. Обмеження поставок зброї до Сирії / Пітер Д. Веземан // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 23-30. – ISBN 978-966-2050-07-3
951942
  Вербицька Наталія Обмеження прав використання землі: можливість чи зобов"язання? // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 9 (165). – С. 156-159
951943
  Чубар І.Ю. Обмеження прав громадян України під час проходження військової служби // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4. – С. 102-108. – ISSN 2222-5374
951944
  Куц Я.О. Обмеження прав захисника в суді першої інстанції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 310-313. – ISSN 2219-5521
951945
  Кузніченко С.О. Обмеження прав і свобод людини в умовах надзвичайних правових режимів / С.О. Кузніченко, Ю.В. Градова // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-40.
951946
  Садова Т.В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американської правової системи в контексті міжнародних стандартів : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльнісь / Садова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 9 назв
951947
  Садова Т.В. Обмеження прав і свобод у кримінальному судочинстві України та держав англо-американськоїправової системи в контексті міжнародних стандартів : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.09 - кримінальний прцес та криміналістика; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність / Садова Т.В. ; Одеський державний ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2009. – 243л. + Додатки: л.189-215. – Бібліогр. : л.216-243
951948
  Блажівська Н. Обмеження прав інтелектуальної власності відповідно до практики Європейського суду з прав людини // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (104). – С. 133-141. – ISSN 2308-0361
951949
  Васечко Л. Обмеження прав людини в умовах глобалізації: проблеми теорії і практики // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 1 (121). – С. 4-8
951950
  Панкевич І. Обмеження прав людини і громадянина в інтересах охорони навколишнього природного середовища (за законодавством України) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.26-30. – Бібліогр.: 11 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
951951
  Даниленко Б. Обмеження прав людини: небезпечна тенденція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – C. 5-12. – (Юридичні науки ; вип. 1 (108)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню обмеження прав людини в Україні. Зроблено висновок, що в Україні існує тенденція обмеження прав людини. Суб"єктами порушення прав людини є як держава, так і приватні особи. У сфері законодавчої політики ця тенденція зросла після ...
951952
  Львова О.Л. Обмеження прав людини: поняття та зміст // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 81-89. – ISSN 0869-2491
951953
  Львова О.Л. Обмеження прав людини: теоретико-правовий аспект // Права людини, демократія, правосуддя: проблеми, досягнення, перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (10 грудня 2020 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : АртЕк, 2020. – С. 26-29. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7814-86-2
951954
  Мічурін Є. Обмеження прав осіб щодо володіння, користування, розпорядження майном // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 103-108. – ISSN 0132-1331
951955
  Благодир А. Обмеження прав особистості у сфері кримінального судочинства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 96-99
951956
  Пейчев К. Обмеження права власності на земельні ділянки: окремі питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.47-50. – ISSN 0132-1331
951957
  Моргун Н.С. Обмеження права власності при реалізації засади недоторканності права власності у кримінальному провадженні // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 6. – С. 27-34. – ISSN 2222-5374
951958
  Воронова О.В. Обмеження права власності фізичних осіб на нерухомість в українському законодавстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 16-20. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
951959
  Чабайовський Т. Обмеження права громадян на недоторканність особистого життя при знятті інформації з каналів зв"язку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 96-101
951960
  Дерев"янко Обмеження права громадян на участь у виборах і референдумах: порівняльно-правовий аналіз норм конституцій світу / Дерев"янко, СМ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 218-223. – ISSN 1563-3349
951961
  Матвійчук А.О. Обмеження права на вільний вибір адвоката у нормах Кримінального процесуального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол. : Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. та ін. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 90-103. – ISSN 2222-5374
951962
  Мічурін Є.О. Обмеження права на житло / Є.О. Мічурін ; Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва АПрН України, 2006. – 48 с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: Бібіліогр.: с. 43-45 та в підрядк. прим. – ISBN 966-7509-33-8
951963
  Мельник Р.С. Обмеження права на свободу мирних зібрань: сутність та умови реалізації // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – № 3 (13)


  У статті зроблено спробу проаналізувати сутність та умови реалізації адміністративними судами і суб"єктами публічної адміністрації обмежень права на свободу мирних зібрань. Виходячи з аналізу практики реалізації приватними особами права на свободу ...
951964
  Нестеренко С. Обмеження права особи на особисту недоторканність у кримінальному процесі // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 4 (50). – C. 79-88. – ISSN 2311-6676
951965
  Смокович М. Обмеження права суддів на судовий захист // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 2. – С. 118-135. – ISSN 1026-9932
951966
  Костицький В.В. Обмеження правом законодавчої та судової влади : монографія / В.В. Костицький, О.Г. Кобан. – Київ : АртЕк, 2017. – 227, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7264-81-0
951967
  Кучерявенко М. Обмеження правосуддя - шлях в нікуди / М. Кучерявенко, Н. Шевцова // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 4-10 серпня (№ 31)
951968
  Дерев"янко С. Обмеження предмета всеукраїнського референдуму: проблеми правового регулювання // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 96-102.
951969
  Дахновський С. Обмеження при купівлі земельної ділянки // Юридична газета. – Київ, 2021. – 28 вересня (№ 18)
951970
  Гаврушко Ю.Ф. Обмеження процесів нелегальної міграції в рамках ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 41, ч. 1. – С. 117-122.
951971
  Апішева А.Ш. Обмеження свобод сучасних підлітків та юнаків у процесі їхнього самоствердження / А.Ш. Апішева, О.П. Ковальчук, О.М. Чепілко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 29-34. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
951972
  Болдова С. Обмеження свободи мирних зібрань: в "інтересах" публічної влади чи з метою захисту громадського порядку? // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 52-53
951973
  Кучів О. Обмеження свободи пересування у світлі необхідності в демократичному суспільстві: підходи ЄСПЛ // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (35). – С. 27-39. – ISSN 2707-6849
951974
  Козачук М. Обмеження свободи підприємницької дяльності як звуження ії обсягу та змісту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 264
951975
  Дерев"янко О.В. Обмеження свободи при затриманні особи, що підозрюється у вчиненні злочину // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 124-132
951976
  Хамрай О.О. Обмеження структури арабської граматики / О.О. Хамрай ; НАНУ ; Ін-тут сходознав. ім. А.Ю. Кримського. – Київ : [Б.в.], 2009. – 229 с. – Бібліогр.: Быблыогр.: с. 211-228. – ISBN 978-966-02-4882-3
951977
  Хамрай О.О. Обмеження структури арабської граматики / О.О. Хамрай ; НАНУ ; Ін-тут сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – 2-е вид., виправ. й доп. – Київ : Ін-тут сходознавства НАНУ, 2010. – 231 с. – ISBN 978-966-02-5777-1
951978
  Олефір А. Обмеження сфери патентної охорони як засіб відновлення конкурентоспроможності фармацевтичної промисловості // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 28-40. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2308-0361
951979
  Харченко Г.Г. Обмеження та обтяження речових прав: проблема розмежування // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 347-353. – ISSN 1563-3349


  Досліджено питання необхідності розмежування у цивільному праві понять "обмеження" та "обтяження" речових прав.
951980
  Анакіна Т. Обмеження темпоральної дії рішень суду правосуддя // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 47-49.
951981
  Мандибура В.О. Обмеження тіньової економіки - важлива умова посилення економічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 350-355
951982
  Гріпцов В.І. Обмеження у визначенні та використанні пресупозицій // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 69-76.
951983
  Черненко О.А. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 226-229. – ISBN 978-617-7320-15-8
951984
  Загрішева Н.В. Обмеження умов передачі у договорі трансферу технологій // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 112-115. – ISBN 978-617-7363-09-4
951985
  Шустік О. Обмеження фінансування рівнозначне обмеженню незалежності // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 1/2. – С. 6-10.
951986
  Бабаханова Н. Обмеження функціональних можливостей слабозорих підлітків як соціально-психологічна проблема // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 127-134


  Проблема, яка зазначена у статті, полягає в тому, що психологічної підтримки та супроводу потребують не лише підлітки загальноосвітніх шкіл, а й підлітки шкіл-інтернатів та спеціалізованих шкіл, які змушені перебувати у відриві від сім"ї через серйозні ...
951987
  Кальченко С. Обмеження шляху до правосуддя / С. Кальченко, Т. Канак // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Де межа зменшення рівня доступу до правосуддя та судового захисту?"
951988
  Іншин М.І. Обмеження як елемент правового статусу державних службовців органів внутрішніх справ // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.86-88. – ISSN 1727-1584
951989
  Вапнярчук Н.М. Обмеження, пов"язані з прийняттям на державну службу // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 85-91. – ISSN 0201-7245
951990
  Романюк Л.В. Обмеження, пов"язані з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 119-121. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються актуальні питання поняття, види та роль обмежень, пов"язаних з прийняттям на державну службу та проходженням державної служби. Аналізуються різні погляди, які існують з приводу визначення поняття та розподілу обмежень на державній службі. ...
951991
  Позняк Е. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності в Україні (соціально-правовий аспект) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 208-215
951992
  Бахуринська М.М. Обмеження, тимчасова заборона (зупинення) та припинення екологічно небезпечної діяльності у процесі здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 332-336. – ISBN 978-617-566-151-2
951993
  Ткачук О.І. Обмеження, які пов"язані із професійною діяльністю посадових осіб митних органів // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 12-15.
951994
  Бойко М.С. Обмежено дієздатні та недієздатні особи у процесі захисту авторських прав // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 189-190
951995
  Мельник В.М. Обмежувальна та стимулювальна роль податків : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 31-37 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
951996
  Гриценко Л. Обмежувальні приписи: причини відмов у видачі та рекомендації щодо ефективного застосування // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2020. – № 5 (63), травень. – С. 44-53


  "Про приписи говорили багато. Аналізували судову практику і час від часу чули фрази, що приписи як гарантований державою спосіб попередження/ запобігання домашньому насильству "не працюють". У статті пропоную аналіз причин, чому інколи обмежувальні ...
951997
   Обмежувальні чинники системи стратегічного антикризового управління підприємством / С.О. Кириченко, Р.В. Тульчинський, А.В. Ружицький, С.О. Тульчинська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 42-46. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
951998
  Рабінович П. Обмежування прав людини: загальнотеоретична характеристика / П. Рабінович, І. Панкевич // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 8. – С.9-15. – ISBN 966-667-078-Х
951999
  Лосєв І. Обмежувач суверенітету // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 8 (484), 24.02-2.03.2017 р. – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Як готувався грунт для російської окупації Криму.
952000
  Кретович В.Л. Обмен азота в растениях / В.Л. Кретович. – Москва : Наука, 1972. – 527с.
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,