Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>
950001
  Лукашевич М.П. "Новий глобалізм" - адаптація старих цілей Вашінгтона / М.П. Лукашевич. – К., 1988. – 47с.
950002
  Фінкельштейн Б. "Новий Декамерон, або Розповіді біля каміна" : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4, 5/6 (1095/1098). – С. 44-70. – ISSN 0320-8370
950003
  Рясна О. "Новий етап у розвитку громадської думки на Україні" (діяльність Михайла Максимовича в оцінках Сергія Єфремова) // Матеріали Всеукраїнських Єфремовських читань : (24-27 верес. 1996 р.; 17-18 жовт. 2001 р.) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Черкас. держ. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; [ред.: Ю.В. Тимошенко ; редкол.: В.Г. Дончик та ін.]. – Черкаси : Відлуння-Плюс, 2002. – С. 159-162. – ISBN 966-693-015-3
950004
  Кіндратець О.М. "Новий курс" сучасної соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-32. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Досліджено погляди західних соціал-демократів "нового третього шляху" та можливості використання досвіду західних країн в Україні.
950005
  Плотнікова Тетяна Валентинівна "Новий курс" Ф.Д. Рузвельта та еволюція цивільного права США : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01. / Плотнікова Тетяна Валентинівна ; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 156л. – Бібліогр.: л. 144-156
950006
  Тимошик М.С. "Новий літопис" (- квартальник суспільного життя, науки і мистецтва) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 578. – ISBN 978-966-02-9624-4
950007
  Василенко Р. "Новий обрій" з Австралії // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Дальний, О.Н. Гай-Головко [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 311, грудень : грудень. – С. 26-27


  Український альманах літератури, мистецтва та культурного життя - "Новий обрій".
950008
  Кононенко Т.П. "Новий органон" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 362-363. – ISBN 966-316-069-1
950009
  Геєць В.М. "Новий прагматизм" як інструмент інклюзивної глобалізації : (до 70-річчя професора Гж.В.Колодко) / В.М. Геєць, А.А. Гриценко // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (686), січень. – С. 3-15. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2522-9303
950010
  Чижова О. "Новий Радянський Союз Путіна - це симулякр" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 31 жовтня - 1 листопада (№ 204/205). – С. 23


  Російська письменниця Олена Чижова - про Східну Європу, десовєтизацію і анексію Криму.
950011
  Павленко Наталія Олександрівна "Новий реалізм" як явище американського постмодернізму (Історико-естетичний аналіз) : Дис. ... канд. філософських наук: 09.00.08 / Павленко Н. О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 171л. – Бібліогр.: л.157-171
950012
  Павленко Наталія Олександрівна "Новий реалізм" як явище американського постмодернізму (Історико-естетичний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.08 / Павленко Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
950013
  Гладій І. "Новий регіоналізм" і державний механізм управління ринком // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 6. – С. 45-50. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
950014
  Дічек Н. Нове-старе в сучасній зарубіжній макаренкіані // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 221-235. – ISSN 2312-5993
950015
  Ватуляк Софія Новели-світлини з життя Романа Шухевича // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 3. – С. 19-21
950016
  Кузь Новели виконавчого провадження / Кузь, 0. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 10-17
950017
  Усенко І. Новели вітчизняного законодавства про інформацію у контексті вимог здорового глузду і юридичної техніки // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2012. – № 1. – С. 3-25
950018
  Фінчук Г.В. Новели Гі де Мопассана // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 26-30
950019
  Карпенко В. Новели господарського кодексу України // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.39-42
950020
  Тесленко А. Новели законодавства і проблеми його застосування // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.79-81


  про закон України "Про податок з доходів фізичних осіб"
950021
  Токарчук Л.М. Новели законодавства про патронат // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 149-151. – ISBN 978-966-927-257-7
950022
  Гафурова О.В. Новели законодавства про сільськогосподарську кооперацію / О.В. Гафурова, С.І. Марченко // Право. Людина. Довкілля : науково-практичний журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: В.М. Єрмоленко, В.В. Ладиченко, В.І. Мельник [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 12, № 2. – С. 27-34. – ISSN 2663-1350
950023
  Коваленко Т. Новели законодавства про фермерські господарства: позитивні та негативні аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 30-37. – ISSN 2308-9636
950024
  Дерій О.О. Новели законодавства України в сфері стягнення аліментів: практика застосування та шляхи вдосконалення // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 137-140. – ISBN 978-617-7361-58-8
950025
  Гетманцев М. Новели законодавства України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 71-76. – ISSN 2663-5313
950026
  Борсук Н.Я. Новели законодавства щодо доступу до вищої освіти в Україні // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 20-29


  У статті проаналізовано основні новели законодавства щодо доступу до вищої освіти в Україні, визначено їх зміст та сформульовано подальші напрями розвитку механізму правового забезпечення доступності вищої освіти в Україні.
950027
  Федорчук Д. Новели законодавства щодо підстав визнання правочинів недійсними // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 97-104.
950028
  Іншин М.І. Новели законодавчого регулювання праці державних службовців // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 6-13. – ISSN 2312-1831
950029
  Іншин М.І. Новели законодавчого регулювання праці державних службовців в Україні // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 84-87. – ISBN 978-617-7069-34-7
950030
  Щербина О. Новели Закону "Про акціонерні товариства": поділ товариств на публічні та приватні, аналіз окремих недоліків закону // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2009. – № 1 (27). – С. 41-45.
950031
  Кузнєцов М. Новели змін земельного законодавства // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVII Міжнар. наук.-практ. конференції, 19 листоп. 2021 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 98-107. – ISBN 978-617-7768-28-8
950032
  Васильченко Т. Новели інституту доказування у господарському судочинстві // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 146-153. – ISSN 1026-9932
950033
  Міщенко І.В. Новели інституту митного режиму в контексті реформування митного законодавства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (2). – С. 73-77. – ISSN 2227-796X


  Стаття присвячена загальній характеристиці інституту митних режимів в Україні з позиції нової редакції Митного кодексу України. Звертається увага на новації, запроваджені цією редакцію, робиться їх оцінка, висвітлюються позитивні та негативні аспекти ...
950034
  Світлична Г.О. Новели інституту представництва в цивільному судочинстві: проблеми теорії та правозастосування // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 41-48.
950035
  Коржупова А.П. Новели Кобилянської : Дис... канд.філол.наук: / Коржупова А.П.;. – Чернівці, 1948. – 223л.
950036
  Шелевер Н.В. Новели кодексу адміністративного судочинства // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 220-224. – ISBN 978-617-7404-86-5
950037
  Гап Д. Новели Кодексу адміністративного судочинства України з питань відкиття провадження у справах // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (20). – С. 132-139
950038
  Гладьо Ю. Новели Кодексу України з процедур банкрутства // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 185-187
950039
  Сидор В.Д. Новели користування земельними ділянками зони відчуження та зони безумовного (обов"язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 69-73. – ISBN 978-966-7957-20-9
950040
  Печений О. Новели корпоративного права у світлі законодавчих змін // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 103-105
950041
  Дудоров О. Новели кримінального законодавства України щодо відповідадьності за секс-делікти: окремі проблемні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 8-14 лютого (№ 6). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
950042
  Дудоров О. Новели кримінального законодавства України щодо відповідальності за сес-делікти: окремі проблемні аспекти // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 1-7 лютого (№ 5). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
950043
  Ахтирська Н.М. Новели кримінального процесуального закону України щодо суду присяжних та застосування відеоконференції через призму практики Європейського суду з прав людини // Актуальні питання кодифікації законодавства України / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 17-24. – ISBN 966-8126-19-X
950044
  Чередніченко В. Новели міграційного законодавства / В. Чередніченко, Т. Ященко; інтерв"ю з Т. Кислим // Юридична газета. – Київ, 2018. – 3 липня (№ 27/28). – С. 30
950045
  Буяджи Г. Новели міжнародно-правового регулювання підсудності спорів, що виникають із трастів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 10. – С. 159-169. – ISSN 1026-9932
950046
  Загребельний П.А. Новели морського узбережжя / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1958. – 272с.
950047
  Лагнюк О. Новели наказного провадження в цивільному процесі // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 378-380
950048
  Кондратюк А. Новели нашого хутора : Роман-ессе. Повісті. Оповідання / Андрій Кондратюк. – Київ : Український письменник, 1999. – 206 с. – (Сучасна українська література). – ISBN 966-579-051-Х
950049
  Іванченко М. Новели неволі / Михайло Іванченко. – Дрогобич : Відродження, 2008. – 184 с. – ISBN 978-966-538-194-5
950050
  Кармазін Ю.А. Новели нового кримінально - процесуального кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2003. – № 3. – С.3-6
950051
  Чурпіта Г. Новели окремого провадження // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 10. – С. 147-159. – ISSN 1026-9932
950052
  Марко В. Новели Олеся Гончара "Модри камень" і "За мить щастя": концептуальні коди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 44-47. – ISSN 0130-5263
950053
  Марко В. Новели Олеся Гончара "Модри камень" і "За мить щастя": концептуальні коди // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (632). – С. 44-47. – ISSN 0130-5263
950054
  Марко В.П. Новели Олеся Гончара "Модри Камень" і "За мить щастя": концептуальні коди // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 66-75
950055
  Павлюченко Ю. Новели оподаткування єдиним податком в умовах воєнного часу // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 25 березня - 22 квітня (№ 12/15). – С. 19. – ISSN 1992-9277
950056
  Кульчицька О.І. Новели пенсійного законодавства: переваги та недоліки Закону України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 6. – С. 16-23
950057
  Король В.І. Новели податкового законодавства України та acquis ЄС у контексті реалізації плану заходів BEPS / В.І. Король, О.В. Небильцова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 221-234. – ISSN 2078-9165
950058
  Хатнюк Н.С. Новели податкового законодавства України у сучасних умовах // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 229-245


  Наукова стаття присвячена дослідженню новел сучасної системи оподаткування та останніх змін податкового законодавства України в умовах реформаційних процесів. Розкрито основні проблеми та недоліки оновленої системи оподаткування та запропоновано шляхи ...
950059
  Ігонін В. Новели посвідчення права на земельну ділянку // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 7/8 (86). – С. 112-115
950060
  Бонтлаб В. Новели правового регулювання виконання судових рішень у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 4-9
950061
  Гуцуляк В. Новели правового регулювання відносин з проведення проектних та пошукових робіт // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (294). – С. 24-29. – ISSN 2663-5313
950062
  Бахуринська М.М. Новели правового регулювання державної реєстрації прав на земельні ділянки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 7 (141). – С. 5-13


  У статті проаналізовано новели правового регулювання та порядок проведення державної реєстрації прав на земельні ділянки за чинним законодавством в умовах реформування в Україні практики оформлення прав на земельні ділянки та інше нерухоме майно.
950063
  Яворська О. Новели правового регулювання за Законом України "Про акціонерні товариства" // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 66-70
950064
  Бахуринська М.М. Новели правового регулювання земельного податку із земель залізничного траспорту за Податковим кодексом України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 7 (липень). – С. 41-46


  У статті розглядаються нові правові підходи сплати земельного податку із земель залізничного транспорту, що запроваджені чинним податковим законодавством України, порядок та особливості його справляння. В статье расматриваются новые подходы оплаты ...
950065
  Якимова І. Новели правового регулювання концесійних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 92-96. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано новели правового регулювання концесійних відносин у сфері централізованого водо-, теплопостачання та водовідведення, запроваджені Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об"єктів централізованого водо-, ...
950066
  Бобкова А. Новели пректу Господарського процесуального кодексу України / А. Бобкова, О. Банасько // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 45-50. – ISSN 1026-9932
950067
  Скворцов С.С. Новели примусового виконання рішень // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 30-32. – ISBN 978-617-7361-58-8
950068
  Коцюбинський М.М. Новели про Італію / Михайло Коцюбинський // Рай і Пекло Коцюбинського : [есеїстична повість, новели] / О.В. Балабко. – Чернівці : Букрек, 2014. – С. 165-214. – ISBN 978-966-399-590-8
950069
  Ковінька О.І. Новели про химери / О.І. Ковінька. – Київ, 1965. – 469с.
950070
  Притика Ю. Новели провадження у справах про оскарження рішень третейських судів та оспорювання рішень міжнародних комерційних арбітражів у цивільному процесуальному законодавстві України / Ю. Притика, Д. Притика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 29-34. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про новели реформованого процесуального законодавства України щодо оскарження рішення третейського суду та оспорювання рішення міжнародного комерційного арбітражу, а також про нові підходи до визначення правової природи провадження у ...
950071
  Харенко О. Новели проекту Господарського процесуального кодексу України // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2005. – № 19. – С. 7-9
950072
  Білак Н.І. Новели Проекту Митного Кодексу України в частині захисту прав інтелектуальної власності // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2011. – № 5 (77). – С. 45-55
950073
  Погорецький М.А. Новели проекту нового КПК України щодо стадії досудо-вого розслідування й заходи забезпечення їх реалізації в правозастосовній діяльності // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 12-17. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
950074
  Уркевич В.Ю. Новели процесуального законодавства щодо визначення юрисдикційності спорів Великою Палатою Верховного Суду // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (204). – С. 62-64. – ISSN 2308-9636
950075
  Блажівська О.Є. Новели речового, зобов"язального та спадкового права в Правах, за якими судиться малоросійський народ // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 25-30. – ISSN 2220-1394
950076
  Цюпа І.А. Новели рідного краю / І.А. Цюпа. – Київ : Радянський письменник, 1964. – 239 с.
950077
  Науменко І.Я. Новели Світлого Долу / І.Я. Науменко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1975. – 111 с.
950078
  Ромовська З.В. Новели сімейного кодексу України // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2004. – № 1. – С.28-31
950079
  Марчик О.А. Новели сімейного кодексу України щодо порядку розірвання шлюбу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 91-93. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
950080
  Мельник М. Новели спадкування за заповітом у новому Цивільному кодексі України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.131-135. – ISSN 0132-1331
950081
  Харченко О. Новели сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (110). – С. 89-99. – ISSN 2308-0361
950082
  Падалко П.К. Новели Степана Васильченка : Дис... кандидата філологічнихнаук: / Падалко П.К.; Полтавський Держ. педагогічний інститут ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 1948. – 204л. – Бібліогр.:л.202-203
950083
  Тимочко І. Новели Стефаника в інтерпретації І. Драча й Л. Осики // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 326-327
950084
  Грабовський В. Новели судового збору в адміністративному судочинстві // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 14
950085
  Ханова Р. Новели судової практики Верховного Суду у сфері оподаткування та митної справи // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 231-241. – ISSN 1026-9932
950086
  Зельдіна О. Новели судової реформи: позитивні та негативні наслідки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 27 жовтня - 9 листопада (№ 43/44). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
950087
  Глущенко С.В. Новели судової реформи: поняття професійної етики та доброчесності в контексті кваліфікаційного оцінювання судді (кандидата на посаду судді) // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 6 (33). – С. 70-83. – ISSN 2310-6166
950088
  Мельник Р.С. Новели сучаної концепції українського адміністративного права // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 5 (7). – C. 5-16. – ISSN 2524-101X
950089
  Кологойда О. Новели та основні напрямки реформування законодавства України про цінні папери / О. Кологойда, М. Крук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 68-71. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню та аналізу завдань та основних напрямків удосконалення законодавства, що регулює відносини на фондовому ринку України. В статье определены и проанализированы задачи и основные направления усовершенствования ...
950090
  Галайчук Т. Новели трудового законодавства // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 березня (№ 13)
950091
  Буга В.В. Новели у відшкодуванні збитків у результаті дорожньо-транспортної пригоди / В.В. Буга, Г.С. Буга // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 56-61. – ISSN 2524-0064
950092
  Ткачук В.О. Новели у законодавчому регулюванні інституту доказування в цивільних справах // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 47-48. – ISSN 2308-9636
950093
  Черняк Є. Новели українського законодавства щодо конституційної скарги // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: Ю. Баулін, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 81-90. – ISSN 2310-6158
950094
  Михайлів В. Новели українського законодавства. Щодо управління об"єктами державної власності // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
950095
  Кагановська Т.Є. Новели українського цивільного законодавства - інститути довірчої власності й управління майном // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2006. – № 735. – С. 55-62. – (Право ; Вип. 1). – ISSN 0453-8048
950096
  Радченко Л.І. Новели цивільного законодавства у сфері інвестування будівництва житла: проблеми та перспективи // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 90-95
950097
  Гранін В. Новели цивільного процесуального законодавства щодо відповідальності за зловживання процесуальними правами // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 99-104. – ISBN 978-966-2710-92-2
950098
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 21-30
950099
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 25-31
950100
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 37-44
950101
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-30
950102
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 17-23.
950103
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 22-31
950104
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 15-24.
950105
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 28-40.
950106
  Ярема А.Г. Новели цивільного судочинства / А.Г. Ярема, Г.І. Давиденко // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 22-35.
950107
  Навроцька Ю. Новели ЦПК: звернення судових рішень до виконання // Юридична газета. – Київ, 2018. – 16 січня (№ 1). – С. 20-21
950108
  Крушніцька О.В. Новели чи загрози у конституційному реформуванні права на правничу допомогу в Україні у 2018 році // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 269-270. – ISBN 978-617-7096-97-8
950109
  Ахтирська Н.М. Новели чинного законодавства щодо екстрадиції: удосконалений механізм та його процесуальне забезпечення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 132-143. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 84)
950110
  Мушкетик Ю. Новели, оповідання // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2003. – № 5/6. – С. 19-32. – ISSN 0130-1608
950111
  Хвильовий М. Новели, оповідання "Повість про санаторійну зону". "Вальдшнепи". Роман. Поетичні твори. Памфлети / М. Хвильовий; Вступ. ст. і приміт. В.П. Агеїво. – Київ : Наукова думка, 1995. – 816 с. – (Бібліотека української літератури. Рад. укр. літ.). – ISBN 5-12-003303-2
950112
  Мішвеладзе Р.А. Новели. / Р.А. Мішвеладзе. – К., 1982. – 273с.
950113
  Агромаков П.М. Новели. Обране / Павло Агромаков. – Одеса : Астропринт, 2018. – 23, [1] с., [6] арк. кольор. іл. : іл. – ISBN 978-966-927-375-8
950114
  Черемшина Марко Новели. Посвяти Василеві Стефанику. Ранні твори. Переклади. Літературно-критичні виступи. Спогади. Автобіографія. Листи / Марко Черемшина. – Київ : Наукова думка, 1987. – 443 с. – (Бібліотека української літератури ; Дожовтнева українська література)
950115
  Кобилянська О.Ю. Новелі / О. Кобилянська. – [Харків] : Книгоспілка. – [203] c. – Примірник дефектний, описано за обкладинкою. – (Літературна бібліотека)
950116
  По Едгар Новелі / Едгар По ; з англ. перекл. Іван Петрушевич. – [Львів] : Вид-во М.Заячківського ; [Hаp. дpук. Ст. Манєцкого і Спілки], 1898. – 104 с. – Рік вид. встановлено за кн.: Укpаїнська література в загальнослов"янському і світовому літературному контексті. Т. 3. - К., 1988. – (Літературно-артистичні новини ; Кн. 2)


  Зміст: В Мальштpомі; Дивний вплив месмеpізму на скін чоловіка; Розмова з мумією; Загублений лист.
950117
  Майський М. Новелі / М.Майський [псевд.]. – [Харків] : Вид. Т-во Пролетарських Письменникыв Гарт, 1930. – 124 с.
950118
  Лур"є Н.Г. Новелі / Ноте Лур"є. – Харків; Київ, 1931. – 318 с.
950119
  Васильченко С. Новелі = Novels / С. Васильченко. – Вінніпег : КПУК, 1953. – 127, [1] c. – (Клюб Приятелів Української Книжки ; кн. 17)
950120
  Кравцов С.О. Новелізаційні підходи до питань визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 3. – С. 43-48


  Стаття присвячена новелізаційним підходам до питань визнання та виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу. Статья посвящена новелизационным подходам к вопросам признания и исполнения ре- шений международного коммерческого ...
950121
  Проневич О.С. Новелізація вітчизняного законодавства про прокуратуру // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 92-93. – ISBN 978-617-7272-11-2
950122
  Волощенко О. Новелізація законодавства інтелектуальної власності в умовах євроінтеграційної політики України: проблеми теорії і практики // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 17-21. – ISSN 2663-5313
950123
  Єсіпов І. Новелізація законодавства про позовну давність // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 56-60.
950124
  Єсіпов І. Новелізація законодавства про позовну давність // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 4. – С. 59-62
950125
  Рябченко О. Новелізація категорій адміністративного права і процесу: окремі питання трансформації їх змісту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3. – С. 12-17. – ISSN 1026-9932
950126
  Гусаров К.В. Новелізація повноважень суду апеляційної інстанції у законі України "Про судоустрій і статус суддів" // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 175-184. – ISBN 978-966-437-304-0
950127
  Шутко Н. Новелізація Цивільного кодексу Австрії 1811 р. на початку ХХ ст. // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 248-253. – ISSN 2409-4544
950128
  Комаров В. Новелізація цивільного процесуального законодавства та засади нового Цивільного процесуального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.467-482
950129
  Звиняцковський В.Я. Новелістика А.Чехова і М.Коцюбинського. / В.Я. Звиняцковський. – К, 1987. – 105с.
950130
  Кабкова О.В. Новелістика Вільяма Тревора : посібник / О.В. Кабкова. – Київ : Стилос, 2021. – 115, [1] с. – Бібліогр.: с. 113-115 та в кінці ст. – ISBN 978-966-193-135-9
950131
  Денисюк Т. Новелістика Володимира Винниченка: поетика сюжету і композиції // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 63-65
950132
  Кавун Лідія Іванівна Новелістика Г.Косинки і проблема поетики української малої прози 20-30-х років ХХ століття. : Дис... канд. філолог.наук: / Кавун Лідія Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 162л. – Бібліогр.:л.153-161
950133
  Маркітантова Є.В. Новелістика Галини Тарасюк у контексті фемінної традиції // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 52-55. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
950134
  Балла Е. Новелістика Григора Тютюнника у параметрах ліричної прози // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 11-15. – (Філологія ; Вип. 16)
950135
  Пангелова М.Б. Новелістика Джона Апдайка та американська новела 50-70-х рр. ХХ століття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 87-96. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
950136
  Карабльова О. Новелістика Ірини Вільде крізь призму гендерології // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 64-68. – (Серія: Філологічні науки ; № 8 (309) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
950137
  Ткаченко Т. Новелістика Миколи Кравчука // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 28. – С. 154-164. – ISSN 2312-6809
950138
  Поліщук Володимир Новелістика Михайла Старицького : Монографія / Поліщук Володимир. – Черкаси : Брама, 2002. – 136с. – ISBN 966-8021-16-9


  У моногрфії вперше детально аналізується новелістика М. Старицького (1840-1904), її проблематика і худож. особливості.
950139
  Лотоцька О.Л. Новелістика О.Генрі й українська література : рецепція і типологія : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Лотоцька О.Л. ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 202 л. – Бібліогр.: л. 176-202
950140
  Лотоцька О.Л. Новелістика О.Генрі й українська література: рецепція і типологія : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05. / Лотоцька О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
950141
  Мурейко А. Новелістика Проспера Меріме та Михайла Коцюбинського: типологія характеротворення // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – C. 289-294. – (Філологія ; Вип. 23/24)
950142
  Полежаєва Т.В. Новелістична казка М. Коцюбинського "Хо": жанрово-генетичні та поетичні спостереження // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 103-107. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (9)). – ISSN 2226-551X
950143
  Пилипенко Ю. Новелістична сторінка творчості Олександра Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 208-213.
950144
  Тарнашинська Л. Новелістичне входження шістдесятників у літературу: орієнтація на західну модерну літературу? // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 277-282. – ISBN 966-8110-14-5
950145
  Гуляк А.Б. Новелістичний "канон" у малій прозі Володимира Винниченка / А.Б. Гуляк, О.М. Башкирова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті розглядаються особливості різноманітних новелістичних форм у творчості В. Винниченка. До того ж, новелістичний тип художнього мислення письменника проявився і в інших прозових жанрах. This article takes a look at some peculiarities of ...
950146
  Федосій О.О. Новелістичний канон у творчій спадщині Людмили Тарнашинської // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 428-433


  У статті розкривається новелістичний канон у творчій спадщині Людмили Тарнашинської. Аналізується майстерність письменниці психологічного прозописьма у відтворенні настроєвих порухів, емоційних нюансів, пов’язаних із відчуттям самотності. Розглядаються ...
950147
  Талько О. Новелістичний характер творчості Мирослава Дочинця // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 186-197
950148
  Гветадзе М. Новелла в современной грузинской литературе : Автореф... кандидата филол.наук: / Гветадзе М.; Гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1965. – 25л.
950149
   Новелла ГДР. 70-е годы. – Москва : Прогресс, 1980. – 560 с.
950150
   Новелла ГДР: 70-е гг.. – М., 1980. – 560с.
950151
  Елисеев Д.Д. Новелла корейского средневековья. / Д.Д. Елисеев. – М., 1977. – 256с.
950152
   Новелла о современной Румынии.. – М., 1962. – 619с.
950153
  Фащенко В.В. Новелла Олеся Гончара. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фащенко В.В.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. укр. лит. – Одесса, 1957. – 16л.
950154
   Новелла современной Румынии. – Москва : Художественная литература, 1962. – 616с.
950155
  Голыгина К.И. Новелла средневекового Китая. / К.И. Голыгина. – М., 1980. – 326с.
950156
  Кенчошвили И.А. Новелла Хемингуэя : Автореф... канд. филол.наук: / Кенчошвили И.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 21л.
950157
   Новелла эпохи Возрождения. – Киев : Політвидав України, 1990. – 479 с. – ISBN 5-319-00437-0
950158
  Янковски А. Новелла Эфраима Севелы "Возраст Христа" в контексте эмигрантского творчества писателя // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 211-216
950159
   Новеллино.. – М., 1984. – 318с.
950160
  Калагастова Наталия Владимировна Новеллистика Альфреда Эдгара Коппарда. (Проблема народа и личности) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Калагастова Наталия Владимировна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1978. – 16л.
950161
  Петриковская А.С. Новеллистика Генри Лоусона : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 644 / Петриковская А.С. ; Моск. гос. ун-т , Филол. фак-т , Кафедра истории зарубежной литературы. – Москва, 1969. – 19 с.
950162
  Цыбульская В.В. Новеллистика Джозефа Конрада (проблематика и поэтика) : Автореф... канд. филол.наук: / Цыбульская В.В.; КГУ. – К., 1982. – 22л.
950163
  Цыбульская Виктория Витальевна Новеллистика Джозефа Конрада (проблематика и поэтика) : Дис... канд. филол.наук: 10.01.05 / Цыбульская Виктория Витальевна; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 235л. – Бібліогр.:л.196-221
950164
  Чеканов В.Н. Новеллистика Джона Чивера. (Проблемы, идеи, худож. специфика). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.05 / Чеканов В.Н.; АН УССР. Ин-т литературы им. Т.Г.Шевченко. – К., 1975. – 27л.
950165
  Раджабов Х. Новеллистика Мохана Ракеша / Х. Раджабов. – Душанбе, 1984. – 162 с.
950166
  Сардыко Г.И. Новеллистика Стефана Цвейга : Автореф... канд. филол. наук: / Сардыко Г. И.; Гор.ГУ. – Горький, 1972. – 19л.
950167
  Нечепорук Е.И. Новеллистика Стефана Цвейга : Автореф... канд. филол. наук: 01.10.05 / Нечепорук Е.И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1973. – 22л.
950168
  Лозовский А.И. Новеллистика Т.Драйзера / А.И. Лозовский. – Краснодар, 1987. – 102с.
950169
  Березина Б.М. Новеллистика Ш.Андерсона и основные тенденции развития американского реалистического рассказа двадцатых годов : Автореф... Канд.филол.наук: 644 / Березина Б.М.; МГУ. – М, 1969. – 24л.
950170
  Яценко В.И. Новеллистика Э.Колдуэлла. (На материале сборников 1931-1935 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 644 / Яценко В.И.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1968. – 17л.
950171
  Скржинская М.В. Новеллистическая традиция о тирании в Греции 7-6 вв до н.э. : Автореф... канд. филол. наук: 644 / Скржинская М.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Л, 1968. – 25л.
950172
  Дуб Константин Семенович Новеллистический роман в украинской советской литературе. (Проблемы жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Дуб Константин Семенович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
950173
  Килланд А. Новеллы / Александр Киланд ; Пер. с нем. Л. Плумянской-Басковой. – Санкт-Петербург : Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1908. – 103 с., 1 л. фронт. (портр.)


  Содерж.: Бьернстерн-Бьернсон об Александре Килланде. Обезьянка; Народный праздник; Чистая совесть Бьернсон, Бьернстерне Мартиниус (1832-1910)
950174
  Глазман Новеллы / Глазман, 1925. – 317 с.
950175
  Бальзак Оноре де Новеллы / Оноре де Бальзак ; пер. К.Г. Локса. – Москва : Гослитиздат, 1935. – 343 с.
950176
  Ларднер Р. Новеллы / Р. Ларднер. – Москва, 1935. – 159 с.
950177
  Горелов И.П. Новеллы / И.П. Горелов. – Ростов -на-Дону, 1936. – 96с.
950178
  Нодье Ш. Новеллы / Шарль Нодье ; Вступ. статья В. М. Блюменфельда ; Пер. с фр. М. А. Салье, А. С. Бобовича. – Ленинград : Гослитиздат ; [Тип. им. Бухарина и тип. им. Володарского], 1936. – 380, [2] с. – Экз. дефектный, отст. портр.
950179
  Зозуля Е.Д. Новеллы / Е.Д. Зозуля. – Москва, 1937. – 62с.
950180
  Северов П.Ф. Новеллы / П.Ф. Северов. – Харків, 1937. – 498с.
950181
  Черняков М. Новеллы / М. Черняков. – К., 1938. – 73с.
950182
  Хусни Ф. Новеллы / Фатых Хусни; пер. с татар. М.Никитина и Я.Винницкого. – Казань : Татгосизат, 1947. – 35 с.
950183
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – Москва-Л, 1947. – 466с.
950184
  Гашек Я. Новеллы : [пер. с чеш.] / Ярослав Гашек. – Ленинград, 1950. – 340 с.
950185
  Блауман Р. Новеллы / Р. Блауман ; пер. с латыш. – Рига : Латгосиздат, 1951. – 132 с. : ил. на вкл. л.
950186
  Келлер Г. Новеллы / Г. Келлер. – М.-Л, 1952. – 420с.
950187
  Сейранян Б.М. Новеллы / Беник Сейранян ;. – Москва : Молодая гвардия, 1952. – 104 с.
950188
  Стендаль Новеллы : [пер. с фр.] / Стендаль. – Москва-Ленинград : Государственное издательство художественной литературы, 1952. – 147 с.
950189
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Москва, 1953. – 604с.
950190
  Мопассан Ги Новеллы / Мопассан Ги. – Москва, 1954. – 412с.
950191
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – М, 1954. – 312с.
950192
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Київ : Художньоъ лытератури, 1955. – 96 с.
950193
  Стендаль Новеллы / Стендаль. – К., 1955. – 108с.
950194
  Манн Т. Новеллы / Т. Манн. – Москва, 1956. – 343с.
950195
  Бес Г.Б. Новеллы : [пер. с арм.] / Гарегин Бес. – Ереван : Айпетрат, 1956. – 167 с., [1] л. портр. : портр.
950196
  Гарт Брет Новеллы : [пер. с англ.] / Брет Гарт. – Смоленск : Смоленское книжное издательство, 1957. – 256 с.
950197
  Верга Д. Новеллы / Д. Верга. – Москва, 1957. – 255с.
950198
  Голсуорси Д. Новеллы : [пер. с англ.] / Джон Голсуорси. – Москва : Гослитиздат, 1957. – 198 с. – (Массовая серия)
950199
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – М, 1957. – 444с.
950200
  Изюмский Б.В. Новеллы / Б.В. Изюмский. – Ростов -на-Дону, 1959. – 131с.
950201
  Акутагава Р. Новеллы / Р. Акутагава. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 415 с.
950202
  Поттеккатт С. Новеллы / С. Поттеккатт. – М., 1959. – 96с.
950203
  Паркер Д. Новеллы / Д. Паркер. – М., 1959. – 296с.
950204
  Назор В. Новеллы / В. Назор. – Москва, 1959. – 231 с.
950205
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 495с.
950206
  Пуйманова М. Новеллы / М. Пуйманова. – М, 1960. – 158с.
950207
  Лопе Новеллы / Лопе де Вега ; [Пер. с исп., вст. ст. и ком. А.А. Смирнова]. – Москва-Л : Гослитиздат, 1960. – 304 с.
950208
  Кукучин М. Новеллы / М. Кукучин; Пер. со словацкого. – Москва : Художественная литература, 1961. – 232 с.
950209
  Голсуорси Д. Новеллы : [пер. с англ.] / Джон Голсуорси. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1961. – 198 с.
950210
  Зохраб Г. Новеллы / Григор Зохраб; пер. с арм. – Москва : Гослитиздат, 1962. – 247с.
950211
  Надь Л. Новеллы / Л. Надь. – Москва, 1963. – 294с.
950212
  Грин Новеллы / Грин, а.С. – Москва, 1964. – 403с.
950213
  Готорн Н. Новеллы : пер. с англ. / Натаниель Готорн. – Ленинград : Художественная литература, 1965. – 494 с.
950214
  Шторм Т. Новеллы / Т. Шторм. – М
1. – 1965. – 519с.
950215
  Шторм Т. Новеллы / Т. Шторм. – Москва
2. – 1965. – 565 с.
950216
  Геллери А.Э. Новеллы / А.Э. Геллери. – Москва, 1966. – 254 с.
950217
  Лопе Новеллы / Лопе де Вега. – Изд. подг. А.А. Смирнов. – Москва : Наука, 1969. – 312 с. – (Литературные памятники)
950218
  Келлер Г. Новеллы / Г. Келлер. – Ленинград, 1970. – 256с.
950219
  Упит А.М. Новеллы : пер. с латыш. / А.М. Упит; [вступ. статья А. Григулиса ; ил.: Г. Васки]. – Москва : Художественная литература, 1970. – 702 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 60 (187) ; Серия третья. Литература XX в.)
950220
  Саид Ф. Новеллы // Саид Фаик и его новеллы / Н.А. Айзенштейн. – Москва : Наука, 1971. – С. 103-239
950221
  Шоу Б. Новеллы / Б. Шоу. – Москва, 1971. – 224с.
950222
  Келлер Г. Новеллы : Кн. для чтения на нем. яз. на ст. курсах от-ний нем. яз. пед. ин-тов / Г. Келлер. – Ленинград : Просвещение, 1973. – 192с. – (Классическая немецкая литература)
950223
  Манн Т. Новеллы / Т. Манн. – Москва, 1973. – 382с.
950224
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг. – М, 1974. – 208с.
950225
  Акутагава Р. Новеллы / Р. Акутагава ; [вступ. ст. А. Стругацкого]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 703 с. – (Библиотека всемирной литературы / Библиотека всемирной литературы ; Серия третья ; Т. 129 : Литература XX века)
950226
  Голсуорси Д. Новеллы : пер. с англ. / Джон Голсуорси. – Москва : Художественная литература, 1975. – 207 с. – (Народная библиотека)
950227
  Ларднер Р. Новеллы : пер. с английского / Р. Ларднер. – Минск : Художественная литература, 1975. – 301 с.
950228
  Эса Новеллы / Эса, де Кейрош. – М, 1976. – 302с.
950229
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Челябинск : Уж.-Урал. кн. изд-во, 1978. – 487с.
950230
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Москва : Художественная литература, 1978. – 348с.
950231
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва : Художественная литература, 1978. – 301с. – (Классики и современники. Зарубежная литература)
950232
  Буль П. Новеллы : книга для чтения для студ. пед. ин-в на франц. яз. / П. Буль. – Ленинград : Просвещение, 1978. – 127 с.
950233
  Гофман А Э.Т. Новеллы / А Э.Т. Гофман; Пер. с немецкого. – Москва : Художественная литература, 1978. – 336с.
950234
  Хаанпяя П. Новеллы : Сборник рассказов / П. Хаанпяя, М. Ларни. – Москва : Молодая гвардия, 1978. – 272с.
950235
  Тонкабони Ф. Новеллы / Ф. Тонкабони. – Москва : Художня література, 1979. – 239 с.
950236
  Камю А. Новеллы : учебное пособие / А. Камю. – Ленинград : Просвещение, 1980. – 280 с.
950237
  По Э.А. Новеллы / Э.А. По. – Минск, 1980. – 320с.
950238
  Голсуорси Д. Новеллы / Джон Голсуорси. – Москва : Правда, 1981. – 479 с. – (Библиотека зарубежной классики)
950239
  Сайкаку Ихара Новеллы / Сайкаку Ихара. – Москва : Художественная литература, 1981. – 287с.
950240
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Ленинград : Художественная литература, 1981. – 320с. – (Классики и современники: Зарубежная литература)
950241
  Цвейг С. Новеллы. – Москва : Книга, 1981. – 476с. – (Книга и время)
950242
  По Э Новеллы / Э По. – Минск : Изд.БГУ им. В.И.Ленина, 1981. – 316с.
950243
  Упит А.М. Новеллы / Андрей Упит ;. – Москва : Художественная литература, 1982. – 718 с.
950244
  Голсуорси Д. Новеллы / Джон Голсуорси. – Куйбышев : Кн. изд-во, 1982. – 573 с.
950245
  Кастело Бранко Камило Новеллы / Кастело Бранко Камило. – М., 1982. – 270с.
950246
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Минск, 1982. – 318с.
950247
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва, 1982. – 285с.
950248
  Мишвеладзе Р.А. Новеллы / Реваз Мишвеладзе ; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1982. – 408 с.
950249
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва, 1983. – 285с.
950250
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва : Правда, 1983. – 560 с.
950251
  Ирвинг В. Новеллы / Вашингтон Ирвинг ; Пер. с англ. – Москва : Художня література, 1983. – 734 с. – В одной кн. : Последний из могикан / Ф. Купер. – (Библиотека литературы США)
950252
  Гофман А Э.Т. Новеллы : [сб. ; пер. с нем.] / Э.Т.А. Гофман ; [сост., вступ. ст. и прим. С. Шлапоберской]. – Москва : Художественная литература, 1983. – 399 с.
950253
  Гофман А Э.Т. Новеллы / А Э.Т. Гофман. – Москва, 1983. – 448 с.
950254
  Стефаник В.С. Новеллы / В.С. Стефаник. – Москва : Наука, 1983. – 288с.
950255
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Элиста : Калмыцкое кн. изд-во, 1983. – 224с.
950256
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Воронеж, 1983. – 303с.
950257
  Грин А.С. Новеллы / А.С. Грин. – М., 1984. – 416с.
950258
  Ихара С. Новеллы / С. Ихара. – М., 1984. – 431с.
950259
  Манн Т. Новеллы / Т. Манн; Пер. с нем. – Ленинград : Художественная литература, 1984. – 256с.
950260
  Мериме П. Новеллы / П. Мериме. – Л., 1984. – 335с.
950261
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Ереван, 1985. – 488с.
950262
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Элиста, 1985. – 144с.
950263
  Ирвинг В. Новеллы : Сост. и вступ. ст. А. Зверева / В. Ирвинг; [Пер. с англ. А. Бобовича}. – Москва : Права людини, 1985. – 352 с.
950264
  Брох Г. Новеллы / Г. Брох. – Л, 1985. – 438с.
950265
  Хаксли Олдос Новеллы / Олдос Хаксли; Вступ. статья Н. Дьяковой. – Ленинград : Художественная литература, 1985. – 454с.
950266
  Акутагава Р. Новеллы : эссе, миниатюры / Р. Акутагава. – Москва : Художественная литература, 1985. – 607 с.
950267
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Минск : Вышейш. школа, 1986. – 336с. – (Б-ка отечественной и зарубежной классики)
950268
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Баку : Язычы, 1986. – 216с.
950269
  Зограб Г. Новеллы / Григор Зограб; пер. с арм. – Ереван : Советакан грох, 1986. – 208 с.
950270
  Манн Т. Новеллы / Т. Манн. – Вильнюс, 1986. – 363с.
950271
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Казань, 1987. – 239с.
950272
  Ирвинг В. Новеллы / В. Ирвинг; Пер. с англ. А Бобовича. – Москва : Правда, 1987. – 352 с.
950273
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1987. – 510 с.
950274
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва : Художественная литература, 1987. – 286с.
950275
  Шоу Б. Новеллы / Б. Шоу. – Алма-Ата, 1988. – 205с.
950276
  Манн Т. Новеллы / Т. Манн. – Минск, 1988. – 349с.
950277
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Свердловск, 1988. – 442с.
950278
  Генри О. Новеллы / О. Генри. – Казань, 1989. – 349 с.
950279
  Акутагава Р. Новеллы / Р. Акутагава. – Москва : Художественная литература, 1989. – 573 с.
950280
  Гофман Э.Т. Новеллы / Э.Т. Гофман. – Л, 1990. – 608с.
950281
  Мопассан Ги де Новеллы / Мопассан Ги де. – Москва, 1990. – 80с.
950282
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва : Художественная литература, 1990. – 86с. – ISBN 5-280-01839-2
950283
  Цвейг С. Новеллы / С. Цвейг. – Москва; Одесса : Эльф, 1991. – 429с.
950284
  Гофман А Э.Т. Новеллы / А Э.Т. Гофман. – Москва : Правда, 1991. – 477с. – ISBN 5-253-00173-5
950285
  Тарасюк Галина Новеллы : новеллы // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2009. – № 11. – С. 20-38. – ISSN 0012-6756
950286
  Кондратенко Людмила Ивановна Новеллы Вильгельма Раабе 60-х годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.05 / Кондратенко Людмила Ивановна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1977. – 15л.
950287
  Кораев К. Новеллы законодательства о банкротстве: как оспорить сделки должника // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2009. – № 9. – С. 34-43. – ISSN 0132-0831
950288
  Гофман А Э.Т. Новеллы и повести / А Э.Т. Гофман. – Л., 1936. – 802с.
950289
   Новеллы и повести. – Москва : Прогресс
Т. 1. – 1969. – 496с.
950290
   Новеллы и повести. – Москва : Прогресс
Т. 2. – 1969. – 488с.
950291
  Струг А. Новеллы и повести / А. Струг. – Ленинград, 1971. – 327с.
950292
  Лацис В.Т. Новеллы и рассказы / В.Т. Лацис. – Рига : Латгостиздат, 1951. – 312 с.
950293
  Михалков С.В. Новеллы и сказки / С.В. Михалков. – Москва, 1963. – 48с.
950294
  Чашев А. Новеллы из цикла "Заотне" : проза: новеллы // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 5. – С. 137-143. – ISSN 0131-2332
950295
  Сац Н.И. Новеллы моей жизни / Н.И. Сац. – Москва : Искусство, 1973. – 359 с.
950296
  Сац Н.И. Новеллы моей жизни / Н.И. Сац. – М., 1979. – 651с.
950297
  Сац Н.И. Новеллы моей жизни / Н.И. Сац. – Москва : Искусство, 1984. – 497 с.
950298
  Горянов Л.Б. Новеллы о вратаре / Л.Б. Горянов. – Москва, 1973. – 192с.
950299
  Валаев Р.Г. Новеллы о драгоценных камнях / Р.Г. Валаев. – Киев : Радянський письменник, 1970. – 200с.
950300
  Валаев Р.Г. Новеллы о драгоценных камнях / Р.Г. Валаев. – Киев, 1971. – 191с.
950301
  Малахов А.А. Новеллы о камне. / А.А. Малахов. – Свердловск, 1960. – 211с.
950302
  Шестинский О.Н. Новеллы о любви / О.Н. Шестинский. – Москва : Современник, 1987. – 223с.
950303
   Новеллы о любви.. – М., 1984. – 320с.
950304
  Слесаренко А.А. Новеллы о подвиге / А.А. Слесаренко, Б.Н. Хандрос. – М., 1983. – 88с.
950305
  Шишко А. Новеллы о Пушкине / А. Шишко. – М, 1938. – 98с.
950306
  Хитев В.А. Новеллы о Серго / В.А. Хитев. – Орджоникидзе, 1976. – 184с.
950307
  Северов П.Ф. Новеллы о сердце / П.Ф. Северов. – Харьков, 1934. – 107с.
950308
  Окский Г.А. Новеллы о скульпторах / Г.А. Окский. – М., 1967. – 42с.
950309
  Зилов Л.Н. Новеллы о Толстом / Л.Н. Зилов. – 2-е доп. изд. – Москва, 1937. – 288с.
950310
  Ковинька А.И. Новеллы про химеры / А.И. Ковинька. – Москва, 1970. – 335с.
950311
  Ковинька А.И. Новеллы про химеры / А.И. Ковинька. – М., 1975. – 335с.
950312
  Авессаломова Г.С. Новеллы Проспера Мериме 1829-1830 годов : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Авессаломова Г.С. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1966. – 16 с.
950313
  Устин П.М. Новеллы Пу Сун-лина : Автореф... канд. филол.наук: / Устин П.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ин-т вост. яз. – М., 1966. – 15л.
950314
  Амирханян Вера Овакимовна Новеллы Стефана Зорьяна : Автореф... канд. филол. наук: 10.01.03 / Амирханян Вера Овакимовна; М-во прос. Армянской ССР Армянский гос. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1975. – 29л.
950315
  Молчанова Е.В. Новеллы Ф. Сологуба 1890-х годов: особенности поэтики и циклизации // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 305-308. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
950316
  Нудненко А Л. Новеллы Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 6 октября 2003г. о непосредственной демократии // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.28-37. – ISSN 1811-9018
950317
  Талыблы Б.А. Новеллы. / Б.А. Талыблы. – Тифлис, 1934. – 80с.
950318
  Саккетти Франко Новеллы. : пер. с итал. / Франко Саккетти. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1956. – 70 с.
950319
  Темеркени И. Новеллы. / И. Темеркени. – М, 1957. – 248с.
950320
  Пиранделло Л. Новеллы. / Л. Пиранделло. – М., 1958. – 438с.
950321
  Ихара С. Новеллы. / С. Ихара. – М., 1959. – 230с.
950322
  Ниргун Д.М. Новеллы. / Д.М. Ниргун. – М., 1962. – 84с.
950323
  Саккетти Франко Новеллы. / Саккетти Франко. – МоскваЛ., 1962. – 392с.
950324
  Семенов Ю.С. Новеллы. / Ю.С. Семенов. – Москва, 1966. – 128с.
950325
  Ребряну Л. Новеллы. / Л. Ребряну. – М., 1975. – 285с.
950326
  Пиранделло Л. Новеллы. / Л. Пиранделло. – М., 1986. – 380с.
950327
  Моруа А. Новеллы. / А. Моруа. – Минск, 1987. – 334с.
950328
  Манн Т. Новеллы. / Т. Манн. – Москва, 1989. – 511с.
950329
  Моруа А. Новеллы. Книга для чтения на фак. ин. яз. пед. ин-тов. / А. Моруа. – М.-Л., 1966. – 177с.
950330
  Манн Т. Новеллы. Лотта в Веймаре. Роман / Т. Манн. – Москва, 1986. – 557с.
950331
  Моруа А. Новеллы. Пособие для студ. пед. ин-тов / А. Моруа. – 2-е изд. – Л., 1975. – 184с.
950332
  Мейер Новеллы. Стихотворения / Мейер, Конрад-Фердинанд. – Москва : Художественная литература, 1958. – 702с.
950333
  Соколян М. Новендіалія : роман / Марина Соколян. – Київ : Факт, 2008. – 408 с. – (Поза фокусом ; Насправді все інакше...). – ISBN 978-966-359-300-5; 978-966-359-185-8
950334
  Емельянов Г.А. Новенькая / Г.А. Емельянов. – Ташкент, 1964. – 88с.
950335
  Ширяева Г.Д. Новенькая. / Г.Д. Ширяева. – Саратов, 1957. – 103с.
950336
  Пантелеев Л. Новенькая. Рассказы. / Л. Пантелеев. – Москва, 1948. – 48с.
950337
  Барікко Алессандро Новеченто : Монолог // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 125-145. – ISSN 0320 - 8370
950338
  Тулешковъ Кр. Нови видове переруди фауната на България, събирани презъ 1928 до 1931 год / отъ Кр. Тулешковъ // Чешуекрылые. Т. III (Т-Я) - компакт. – С. 100-115 : ил.
950339
  Тулешковъ Кр. Нови видове переруди фауната на България, събирани презъ 1928 до 1931 год / отъ Кр. Тулешковъ // Компакт - 228406 / Кр. Тулешковъ. – София. – С. 100-115 : ил.
950340
   Нови завjет господа нашега Исуса Христа. – Минск : Белпринт, 1994. – 303, [1] c. – На обкл.: Нови завjет. – ISBN 985-6140-02-1
950341
  Грінченко Б.Д. Нови писни и думы Васыля Чайченка [Нові пісні і думи Василя Чайченка] : оповидання / Hапысав Васыль Чайченко [псевд.]. – Киев : Изд. кн. магазина М.И. Каpпович ; . [Житомиp: Типо-Литогp. А.О. Штеpензона], 1887. – 96 с. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Hа с. 3 віpш-пpисвята М.Г. [М.М. Гpінченко]


  Бібліогp.: Изд. кн. магазина С.И. Гомолинскаго: с. 83-84. - В кн. магазине М.И. Каpповича [пpодаются кн.]: с. 85-87. - Hовости вышедшія в 1886 г.: с. 87-91. - Между пpочими пpодаются след. малоpус. кн.: с. 91-94.
950342
  Белев Г. Нови хора / Белев Г. – София : Издательство на българската работническа партия (комунисти), 1945. – 320 c. – (Случки из живота на Минко Минин)
950343
  Белев Г. Нови хора / Белев Г. – София : [б. и.]. – (Случки из живота на Минко Минин)
Кн. 2. – 1949. – 350 c.
950344
  Рудик П.А. Новизна концепції чинної Конституції України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 106-113. – ISSN 1563-3349
950345
  Дюжев Ю.И. Новизна традиции / Ю.И. Дюжев. – М : Современник, 1985. – 288 с.
950346
   Новий "Rixos" у Трускавці : Навколосвітська хроніка // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 96 : Фото
950347
  Дроздовський Д.І. Новий "бум" Льйоси, або Літературні нотатки подорожнього в Лімі // Меридіан розуміння / Д.І. Дроздовський. – Київ : Пульсари, 2011. – С. 122-125. – ISBN 978-966-2171-97-6


  "Письменник, здатний знищити всіх персонажів одним розчерком пера, заслуговує на повагу Маріо Варгас Льйоса."
950348
   Новий "Кобзар" проілюструють школярі // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 6 - 13 березня (№ 12). – С. 1


  До 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка вперше буде видано унікальний "Кобзарь", ілюстрований дитячими малюнками. 30 художніх робіт школярів з усіх регіонів України відібрали в рамках фестивалю " Шлях до Тараса", організованого в Черкасах.
950349
  Лиховид І. Новий "крок" у битві // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 73). – С. 2


  "Звільнивши Катерину Амосову, МОЗ шукає ректора для НМУ імені О.О. Богомольця."
950350
  Панькова С. Новий 1918 рік: рік незалежності й надії // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2022. – № 1 (125) : Українська сатирична періодика 1917-1921 років. – С. 30-45. – ISSN 2222-436X


  Вперше за багато століть українці зустрічали Новий рік у своїй проголошеній Українській Народній Республіці.
950351
  Шемаєва Г. Новий iмпульс розвитку вiтчизняного бiблiотекознавства // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 50-51. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Воскобойнікова-Гузєва О. В. Стратегії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери України: генезис, концепції, модернізація : монографія / О. В. Воскобойнікова-Гузєва ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського ; наук. ред. Г. І. ...
950352
  Федоренко В.Л. Новий академічний курс із сучасного конституційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 145-147.
950353
  Колодій А.М. Новий актуальний підручник з конституційного права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 112-113
950354
  Грищук П. Новий алгоритм інверсії гравітаційних даних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 51-56. – (Геологія ; вип. 4 (83)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто новий алгоритм інверсії гравітаційних аномалій. В основу підходу покладено принцип переміщення мас геологічних об"єктів, що дозволяє визначити їхню геометрію. У сітковій моделі рух виконується в чотирьох напрямках для двовимірної моделі. ...
950355
   Новий алгоритм лінійної складності для побудови трикутника максимальної площі, вписаного в опуклий багатокутник / В.В. Рябченко, С.І. Ляшко, О.М. Грушецький, Б.В. Рубльов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 210-214. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі вивчаються геометричні властивості трикутника максимальної площі, вписаного в опуклий багатокутник. На основі цих властивостей розроблено принципово новий алгоритм побудови вказаного трикутника за лінійний час.
950356
   Новий англо-китайський словник = A new English-Chinese dictionary. – Доповнене видання. – Шанхай : Шанхай івень, 1986. – [3],15,1755с.
950357
   Новий англо-український політехнічний словник = New english-ukrainian polytechnical dictionary : близько 125 000 термінів / упоряд. В.В. Бутник ; ред. О.П. Онуфрієнко ; [перекладачі : О.П. Онуфрієнко, П.В. Онуфрієнко]. – Київ : Арій, 2008. – 703, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 978-966-498-026-2
950358
   Новий англо-український словник = New english-ukainian dictionary : Понад 70 000 слів. – Київ : Чумацький шлях, 2000. – 700с. – ISBN 966-95747-0-6
950359
   Новий англо-український та українсько-англійський словник : 60 000 слів . NEW English-Ukrainian Ukrainian-English Dictionary. – Харків : Єдінорог, 2000. – 576с. – ISBN 966-7333-50-7
950360
   Новий англо-український українсько-англійський медичний словник = New English-Ukrainian Ukrainian-English medical dictionary : близько 25 000 термінів / упоряд.: Н.Р. Мокіна ; за ред. д-ра філол. наук, проф. Шевченко Л.І., канд. мед. наук, доц. Шматка В.І., канд. мед. наук, доц. Лося В.В. – Київ ; Москва : Арій : Руссо, 2009. – 478, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-498-052-1
950361
   Новий англо-український українсько-англійський медичний словник = New English-Ukrainian Ukrainian-English medical dictionary : понад 25 000 термінів / упоряд.: А.Є. Гудзь ; за ред.: д-ра філол. наук, проф. Л.І. Шевченко, канд. мед. наук, доц. В.І. Шматка, канд. мед. наук, доц. В.В. Лося. – Київ : Арій, 2020. – 479, [1] с. – нзва на обкл. парал. укр., англ. - Парал. тит. арк. англ. – ISBN 978-966-498-557-1
950362
   Новий англо-український українсько-англійський словник = New english-ukrainian ukrainian-english dictionary : близько 40 000 слів. – Харків, Київ, Донецьк : Єдінорог, Книга-Сервіс, Файна, 1997. – 480с. – ISBN 966-7333-00-0
950363
   Новий англо-український українсько-англійський словник = New english-ukrainian ukrainian-english dictionary : 60 000 слів. – Харків : Єдінорог, Світовид, Промінь, 2001. – 1135с. – ISBN 966-7333-50-7
950364
   Новий англо-український, українсько-англійський словник. – Київ : Аконит, 1997. – 638с. – ISBN 966-7173-30-5
950365
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New english-ukrainian ukrainian-english dictionary : 50 тисяч слів та словосполучень. – 2-е вид., виправ. – Київ : А.С.К., 2002. – 880с. – ISBN 966-539-433-9
950366
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New english-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 40 000 слів. – Київ : А.С.К., 2002. – 511, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-539-221-2
950367
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : 60 000 слів. – Харків : Світовид, 2003. – 576с. – ISBN 966-7333-50-7
950368
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New english-ukrainian ukrainian-english dictionary : A - Z. 40 000 слів. – Київ : А.С.К., 2005. – 512с. – ISBN 966-8291-43-3
950369
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New english-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 50 000 слів та словосполучень. – 2-ге вид., випр. – К. : А.С.К., 2005. – 880с. – ISBN 966-319-090-6
950370
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New english-ukrainian, ukrainian-english dictionary : 60 000 слів. – Харків : Див, 2005. – 576с. – ISBN 966-7333-50-7
950371
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New english-ukrainian ukrainian-english dictionary : 50 000 слів та словосполучень. – 2-ге вид. випр. – Київ : А.С.К., 2006. – 880с. – ISBN 966-319-090-6
950372
   Новий англо-український, українсько-англійський словник = New English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionary : 60 000 слів / [ укладачі: В.Ф. Малишев, О.Ю. Петраковський ]. – Харків : Див, 2009. – 576с. – ISBN 978-966-8504-22-8
950373
   Новий англо-український, українсько-англійський словник. = New english-ukrainian ukrainian-english dictionary : 42 000 слів. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Аконіт, 2002. – 544с. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-30-5
950374
  Костишина О. Новий Арбітражний регламент ІСАС: ефективніше, швидше, економніше // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 1, 16-17
950375
  Васєчко О.О. Новий аспект виміру якості статистичного реєстру підприємств // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
950376
  Савчук І.Г. Новий атлас сучасної Європи // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 50-52 : табл.
950377
  Бурлай О.Є. Новий базовий договір: зміна характеру майбутніх взаємин між Україною та Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 92-97.
950378
  Шаповал М. Новий балансовий метод як основа прогнозування розвитку економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 1 (279). – С. 18-23. – ISSN 1810-3944
950379
  Гайдай Д. Новий балканський виклик: територіальний спір, що може заблокувати розширення ЄС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)
950380
  Зварич Р. Новий банк розвитку БРІКС: технографія становлення // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 4). – С. 377-386. – ISSN 1684-906Х
950381
  Кириленко С.В. Новий банківський продукт для інклюзії внутрішньо переміщених осіб в Україні // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 121-122. – ISBN 978-966-654-490-5
950382
  Замотаєв О.М. Новий барвник з двосмуговою флуоресценцією на основі тієно[2,3-b]піридин-4-ону / О.М. Замотаєв, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 141
950383
  Каспрук В. Новий близькосхідний вузол. Король Йорданії здатен зруйнувати мирний договір з Ізраїлем // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 листопада (№ 45). – С. 5


  "Близькосхідний гордіїв вузол доповнився ще однією проблемою. Як інформує агентство Reuters, Йорданія заявила, що Ізраїль попросив провести консультації щодо спеціальної угоди про землю, про яку йдеться у мирному договорі. Раніше король Йорданії ...
950384
  Чорній В. Новий болгарський університет у Софії: викладання історичних дисциплін та підготовка істориків / В. Чорній; МВОіНУ; ЛНУ ім. І. Франка; Володимир Чорний. – Львів, 2004. – 30 с.
950385
  Лазорак Т. Новий будинок цісарсько-королівської гімназії імені Франца Йосифа I в Дрогобичі (1894-1896 рр.) / Т. Лазорак, Б. Лазорак // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 168-181. – ISBN 978-617-7235-61-2
950386
  Семенов В.В. Новий варiант регуляризацiї методiв екстраградiєнтного типу / В.В. Семенов, Л.М. Чабак // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 10. – С. 45-50. – ISSN 1025-6415


  Запрононовано нову схему регуляризацiї методiв екстраградiєнтного типу для розв"язання монотонної варiацiйної нерiвностi в нескiнченновимiрному гiльбертову просторi. Для регуляризованого основного варiанта екстраградiєнтного методу доведено теорему про ...
950387
  Калайда О.Ф. Новий варіант матричних алгоритмів чисельного інтегрування для регулярних, слабосингулярних та сингулярних інтегралів / О.Ф. Калайда, О.В. Галкін, А.Г. Сергеєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 18-22. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Побудовано більш простій варіант матричних алгебраїчних формул та алгоритмів чисельного інтегрування для наближеного обчислення регулярних інтегралів і, зокрема, інтегралів від швидко осцилюючих функцій, а також для слабосингулярних та сингулярних ...
950388
  Калужна О. Новий Верховний Суд: проблеми ефективної реалізації права на справедливий суд, єдності судової практики та кримінальної відповідальності за постановлення завідомо неправосудного рішення суддями ВС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 18-24 серпня (№ 33). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
950389
  Калужна О. Новий Верховний суд: проблеми ефективної реалізації права на справедливий суд, єдності судової практики та кримінальної відповідальності за постановлення завідомо неправосудного рішення судями ВС // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 25-31серпня (№ 34). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
950390
  Мусіяка В. Новий виборчий кодекс - хиткий місток у майбутнє? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 лютого (№ 6). – С. 3


  "Святослав Вакарчук закликав президента і парламент якнайшвидше - до виборів президента - ухвалити Виборчий кодекс України. В наявності цього кодексу він убачає можливість "попасти до парламенту політикам нової якості, тим самим людям майбутнього: у ...
950391
  Одарченко К. Новий Виборчий кодекс: особливості та нюанси // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 19-25 липня (№ 29). – С. 4. – ISSN 1992-9277
950392
  Гриценко В.П. Новий вид Patiosphys einori (Archaeoceti) з олігоценових відкладів Києва : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-20 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 20)


  В південній частині Києва знайдено рештки невідомої тварини ранньоолігоценового віку (харківський час) та визначено рід (Platiosphys), який відноситься до родини Zeuglontidae Bonaparte ряду древніх китів (Archaeoceti).
950393
  Булавін Л.А. Новий вид горючої суспензії / Л.А. Булавін, С.Л. Рево // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 46-47
950394
  Янчук В.З. Новий вид договірних зобов"язань між колгоспами // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 99-100. – (Серія права ; № 6)
950395
  Вольниченко К. Новий вид доказів у кримінальному процесі // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 52-57.
950396
  Бєлов В.Т. Новий вид інтегрального статистичного індексу і методи його обчислення // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 4 (63). – С. 4-8 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
950397
  Балан П.Г. Новий вид кліщів роду Zercon C.L.Koch, 1836 (Acari, Mesostigmata) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 35-37 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
950398
  Кілочицький П.Я. Новий вид мікроспорідій, виявлений у личинок хірономід / П.Я. Кілочицький, Д.М. Чолан // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 68-70. – (Біологія ; Вип. 25)


  Наведений опис та рисунки нового виду мікроспорідій - Helmichia tetrasticia, виявленого у жировому тілі личинок комара-хіроміди Ablabesmyia ex. gr. tetrasticta Kiefferr,1936. Розміри живих овальних спор 2,60[+/-]0,10х1,27[+/-]0,05 мкм. Велике ядро з ...
950399
  Сенченко О. Новий виклик людству - гібридна війна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С. 41-45. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто один із важливих напрямів використання соціально-комунікаційного інжинірингу для визначення сутності та еволюції гібридних війн, складовою частиною яких є інформаційно-мережеві війни, як сукупності умов, що забезпечують їх організацію, ...
950400
  Василюк М. Новий вимір відносин Україна-Туреччина // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 140-142.
950401
  Медведчук В. Новий вимір демократії / В. Медведчук. – Київ : Основні цінності, 2001. – 144с. – (Сучасна думка ; Кн.14). – ISBN 966-7856-13-5
950402
  Буткевич О. Новий вимір навчання міжнародного права // Міжнародне право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 266-269
950403
  Моцик О.Ф. Новий вимір польсько-українського гуманітарного співробітництва / О.Ф. Моцик, Р.І. Коцан, Г.В. Копачинська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 35-40. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
950404
  Толстоухов А.В. Новий вимір філософії - філософія для всіх // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (44). – С. 3-7
950405
  Гальчинський А. Новий виток економічної політики на порядок складніший за попередній : інтерв"ю з викладачем КНУ імені Тараса Шевченка Анатолієм Гальчинським / взяв інтерв"ю Сколотяний Ю. // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5 -11 квітня (№ 12). – С. 7


  Новий уряд України невтомно повторює, що готовий бути "урядом камікадзе" і працювати не на голоси виборців, а на порятунок економіки держави, насамперед від дефолту. Перші складні кроки в цьому напрямі, здається, вже зроблено: Кабмін провів через ВР ...
950406
  Валуєв Б. Новий виток ідеї внутрішніх товарних відносин у промисловому підприємстві: екскурс у минуле, хибність сучасної концепції / Б. Валуєв, О. Обнявко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 57-61. – ISSN 1810-3944
950407
  Гальченко С. Новий вклад у сучасне шевченкознавство // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 20-26 лютого (№ 8). – С. 6-7


  Масштабний проєкт "Подробиці Шевченкового життя", що здійснюється вже впродовж року, з січня 2019 р. у "Слові Просвіти" доктором історичних наук Володимиром Мельниченком.
950408
  Кругликова О.В. Новий герой Італо Звево // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 71-73. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  У трьох романах трієстінського письменника Італо Звево (1861 - 1928) виведено тип нового героя. Розглядається його вплив на формування нової композиції роману виховання в італійській літературі.
950409
  Герасименко Н. Новий герой сучасної воєнної прози (на матеріалі книжок про Майдан та війну на Донбасі) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (710). – С. 55-67. – ISSN 0236-1477


  У статті розглянуто нові твори з карколомними сюжетами й несподіваними розв’язками, присвячені подіям Революції гідності й російсько-українській війні на Сході України. Окрім спільної теми, книжки, що вийшли друком у 2014—2018 рр., засвідчили появу ...
950410
  Рибак Н.С. Новий день : Оповідання / Н.С. Рибак. – Київ : Молодий більшовик, 1937. – 265с.
950411
   Новий день. – Київ, 2000
950412
   Новий день. – Київ
21 жовтня. – 2000
950413
  Снісар Л. Новий день Володимира Затуливітра // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 24 січня (№ 4). – С. 15
950414
  Петльований В.І. Новий день починався вчора : документальна повість / В.І. Петльований. – Київ : Дніпро, 1978. – 185 с.
950415
  Погребна А. Новий день, нові скарги: що змінюється в оскарженні публічних закупівель? / А. Погребна, Н. Шихкерімова // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 24-25
950416
  Бартош Д. Новий день. Сучасна польська поезія // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2. – С. 125-127. – ISSN 0208-0710


  Бартош Данута.
950417
  Соловйов В.М. Новий державний менеджмент: визначення, сутність і ґенеза поняття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 80-83. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У публікації узагальнено наукові підходи до тлумачення понять "новий державний менеджмент", "державний менеджмент", "врядування", досліджено їхнє історичне походження та проаналізовано взаємозв"язок з терміном "державне управління". В публикации ...
950418
  Жуйтін Лі. Новий державний менеджмент: теоретичний та прикладний виміри // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 54-58. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено поняття нового державного менеджменту, сутність та ключові ознаки концепції нового державного управління. Проаналізовано теоретичні та практичні засади виникнення даної концепції, її переваги та недоліки, а також головні відмінності ...
950419
  Коломієць М.С. Новий джерельний ресурс з історії української науки: особовий архівний фонд академіка НАН України А.В. Чекунова // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, О.П. Степанченко, Т.В. Коваль [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 165-179. – ISBN 978-966-02-8728-0. – ISSN 2222-4203
950420
   Новий директор НАБУ з"явиться через два-три місяці // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-24 січня (№ 1/3)


  У конкурсній комісії прогнозують обрання директора Національного антикорупційного бюро за два-три місяці.
950421
   Новий довідник : українська мова українська література / [ Радишевська М. та ін. ]. – 5-е вид. – Київ : Казка, 2008. – 864 с. – ISBN 978-966-8055-08-9
950422
   Новий довідник для вступника до вищого навчального закладу. – Київ : Гранд-Лицей, 2001. – 208с. : 20кол.вкл.
950423
   Новий довідник для вступника до вищого навчального закладу 1,2,3,4 рівнів акредитації : докладно про вищі навчальні заклади України (університети, академії, інститути, коледжі, технікуми). – Київ : Гранд-Ліцей, 2004. – 358 с. : іл. – ISBN 966-7118-16-9
950424
   Новий довідник для вступника до внз 1, 2, 3, 4 рівнів акредитації : Докладно про вищі навчальні заклади України (ун-ти, академії, ін-ти, коледжі, технікуми). – 6-е вид. – Київ : Гранд-Ліцей, 2005. – 384с. – ISBN 966-7118-16-9
950425
   Новий довідник. Українська мова. Українська література. – 4-те вид. – Київ : Казка, 2007. – 864 с. – ISBN 966-8055-08-X
950426
   Новий довідник. Українська мова. Українська література / [працювали: М. Радишевська та ін. ; відп. ред. Н. Крупчан, Т. Корольова]. – 5-е вид. – Київ : Казка, 2009. – 863, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 849-858. – Бібліогр.: с. 443-444, с. 845-848. – ISBN 978-966-8055-08-9
950427
  Король В. Новий договір про зону вільної торгівлі країн СНД: песимістичний правовий прогноз для суб"єктів зовнішньоторговельної діяльності України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 65-68
950428
  Луняк Є. Новий доробок на ниві українського декабристознавства : [Рецензія] // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (400). – С. 173-175. – ISSN 0869-3595
950429
  Колосюк Г. Новий досвід у методиці перевірки соціальних виплат // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (135), квітень. – С. 40-43
950430
  Дроздовський Д. Новий екзистенціалізм у повісті "Місячний хлопчик" Олександра Коротка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 15
950431
  Мандрик В.О. Новий екологічний податок в Україні: стан і напрями удосконалення / В.О. Мандрик, У.П. Новак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 93-98. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
950432
   Новий еколого-туристичний маршрут Київщини // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (123), вересень - жовтень. – С. 16-18 : фото
950433
  Бас-Кононенко Новий експериментальний прийом дослідження артикуляційної цілісності складу (графічна модель, що синтезує дані тензо- і кінорентгенографування) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 32-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Розглядається склад як цілісна мовленнєва одиниця, що реалізується у мовленні через м"язову діяльність надгортанного мовного апарату і, насамперед, його найактивнішого органа - язика. Отже, вихідним при дослідженні складу взято висловлювання Л.В. ...
950434
  Новосьолов О.В. Новий етап / О.В. Новосьолов. – Дніпропетровськ, 1966. – 51с.
950435
  Ван Мін. Новий етап агресії японського імперіалізму і новий період боротьби китайського народу. / Мін. Ван. – Київ, 1937. – 39с.
950436
  Кравченко М.В. Новий етап бюджетної реформи і перспективи стабілізації державних фінансів України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 2. – С. 3-6
950437
  Присяжнюк К.Ф. Новий етап в розвитку радянської школи на Україні. / К.Ф. Присяжнюк. – К., 1966. – 156с.
950438
  Колотуха О. Новий етап гонки озброєнь в АТР // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 46-47
950439
  Вайнберг М.Ц. Новий етап загальної кризи капіталізму / М.Ц. Вайнберг. – Київ, 1961. – 48с.
950440
  Браславський Й.М. Новий етап загальної кризи капіталізму / Й.М. Браславський. – Київ : Держполітвидав України, 1962. – 71с.


  Автори книги на основі ленінської теорії інтернаціоналізаціїі виробництва розкривають об"єктивні умови інтеграційних процесів, що відбуваються у світовій економіці.
950441
  Браславський Й.М. Новий етап загальної кризи капіталізму / Й.М. Браславський. – Київ, 1962. – 71с.
950442
  Горобець І. Новий етап історії Європейського Союзу / І. Горобець, А. Мартинов // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 5-7
950443
  Тревого І. Новий етап міжнародної співпраці геодезистів українського та німецького університетів / І. Тревого, В. Задорожний // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 2 (38). – С. 20-23. – ISSN 1819-1339


  Розглянуто розвиток програми українсько-німецької міжнародної співпраці між Інститутом геодезії Національного університету "Львівська політехніка" (м. Львів, Україна) та факультетом ландшафтних наук і геоматики Вищої школи Нойбранденбурґ (Hochschule ...
950444
  Віднянський С.В. Новий етап об"єднання Європи. Романо Проді / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов // Об"єднана Європа: від мрії до реальності : іст. нариси про батьків-засновників Європейського Союзу / С.В. Віднянський, А.Ю. Мартинов. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2009. – С. 349-366. – ISBN 978-966-02-5494-7
950445
  Зарицька Т. Новий етап освоєння поезії Тараса Шевченка: переклади Віри Річ // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 283-291
950446
  Молдован О.О. Новий етап реформи системи державних фінансів України: ключові пріоритети та завдання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 57-69. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2305-7645
950447
   Новий етап розбудови бібліотечної справи: початок інформатизації та розвиток бібліотек у незалежній Україні (1990-ті роки) // Бібліотечна справа в Україні в 20 столітті / Л.А. Дубровіна, О.С. Онищенко. – Київ : [ Нац. бібліотека України імені В.І. Вернадського ], 2009. – С. 448-466. – ISBN 978-966-02-5286-8


  Про НБ ім. Максимовича. - С. 453-455.
950448
  Паладій М. Новий етап розвитку державної системи правової охорони інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 4-9. – ISSN 1608-6422
950449
  Врадій О. Новий етап розвитку Європейського Союзу - договір про реформу // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 3-12
950450
  Врадій О. Новий етап розвитку Європейського Союзу - договір про реформу // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 48. – С. 3-12
950451
  Турченко Я.І. Новий етап розвитку періодичного закону Д.І. Менделєєва / Я.І. Турченко, П.М. Федосєєв // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 15
950452
  Розвадовський К.О. Новий етап розвитку соціалістичного сільского господарства. / К.О. Розвадовський. – К, 1976. – 181с.
950453
   Новий етап руху до ЄС: кандидатський статус і перспективи євроінтеграції // Національна безпека і оборона / Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. Олександра Разумкова ; редкол.: Ю. Якименко, П. Пинзеник, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (187/188). – С. 42-57
950454
  Москвич Л. Новий етап судової реформи: очікування та сподівання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 24-33. – ISSN 1026-9932
950455
  Михайлова А.С. Новий етап у відносинах Росії й України і принципи двосторонього співробітництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 53. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
950456
  Чугаєв О. Новий етап у розбудові європейських студій в університеті // Київський університет. – Київ, 2013. – Листопад (№ 18/19). – С. 2


  Про досвід ІМВ у реалізації програм з європейських студій, зокрема, згадується перший проект ТЕМПУС з європейської політики під керівництвом Л.Губерського, створення Центру європейських студій під керівництвом проф. В.В. Копійки. Новим етапом став ...
950457
  Бачинська Н.А. Новий етап у розвитку кафедри книгознавства і бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв (до 45-річчя заснування кафедри) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 4. – С. 4-7


  У статті розкривається внесок завідувачів кафедри книгознавства і бібліотекознавства у розвиток основних напрямів діяльності кафедри за період з 2003 по 2013 роки
950458
  Кондратюк Л.Ф. Новий етап у розвитку міждержавних відносин: "тепла" українсько-російська зима / Л.Ф. Кондратюк, Т.М. Кондратюк // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Т. 16, № 1/1. – С. 120-128. – (Історія та археологія ; Вип. 16). – ISSN 9125-0912
950459
  Фролов Ю.О. Новий етап у розвитку радянського судоустрою // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 75-80. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье излагаются основные положения "Основ законодательства о судоустройстве Союза ССР, союзных и автономных республик" 1958 года. Дается характеристика закрепленных в "Основах" принципов организации советского суда, отмечается расширение сферы ...
950460
  Білоцький С.Д. Новий етап у розвитку української доктрини міжнародного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р. (голов. ред.), Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 443-444. – ISSN 2219-5521


  Завершення підготовки тритомної "Енциклопедії міжнародного права", останній том якої нещодавно побачив світ у видавництві "Академперіодика", є вагомою подією для всієї вітчизняної юридичної науки і практики, свідченням певної зрілості української ...
950461
  Моцна І. Новий Єрусалим як символ у творчості Борислава Пекича // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 57. – С. 263-268. – ISSN 0203-9494
950462
  Зіньковський Ю. Новий єтап взаємодії системи освіти та ринку праці / Юрій Зіньковський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 39-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1682-2366
950463
  Богуславець М. Новий Житловий кодекс - документ ще не прийняли, а вже видно майбутні корупційні схеми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 5-18 листопада (№ 44/45)
950464
  Куля А.Е. Новий журналіст - унікальний в універсальному // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 100-104. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
950465
   Новий Завіт. – Рим : Вид-во Українського Католицького Університету ім.св.Климента папи, 1983. – 636с.
950466
  Кралюк П. Новий Завіт В. Негалевського як "альтернатива " Острозькоъ Біблії // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр. Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія. – Київ, 2006. – Кн. 11. – С. 44-46. – ISSN 0042-9422
950467
   Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа : З четвертого повного перекладу Біблії українською мовою. – Київ : Українське Біблійне Товариство, 2002. – 317с. – ISBN 966-7136-23-Х
950468
   Новий заклад // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  Уряд удруге прийняв рішення про створення Національного одеського медичного університету.
950469
   Новий закон - можливості для всіх / шпальти підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 27 січня (№ 3/4). – С. 6-7. – ISSN 2219-5793


  Прийнято новий Закон "Про повну загальну середню освіту" - "за" проголосували 327 нардепів.
950470
  Колесниченко Т. Новий закон : жарт на 2 дії / Т. Колесниченко. – Київ : Друк. Т-ва "Час", 1917. – 32 с
950471
  Громовий О. Новий закон "Про медіа" - нові правила спростування недостовірної інформації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 березня (№ 11/12)


  Закон України "Про медіа" стосується не лише власне медіа, але й осіб, про яких поширюється інформація у публікаціях таких медіа. Законом, зокрема, передбачені нові правила спростування негативної інформації.
950472
   Новий закон "Про освіту" на підході // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 12 квітня (№ 67). – С. 1, 4
950473
  Бахрушин В. Новий Закон "Про освіту": навіщо він потрібний? // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Т. Гранкіна. – Харків, 2017. – № 17/18 (389/390), вересень. – С. 6-9
950474
  Шенк О. Новий Закон про банкрутство // Юридична газета. – Київ, 2013. – 26 березня (№ 13). – С. 30-31
950475
  Бездітний В. Новий закон про банкрутство: ідеологія та основні новели. Результати семінару для суддів господарських судів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
950476
  Гаєвський І.М. Новий закон про боротьбу з відмиванням коштів: аналіз сутності та мети правового регулювання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 93-98. – ISSN 2306-9082
950477
  Грабовський С. Новий закон про вибори: опозиція на позиціях // Народний депутат : часопис депутатського клубу "Парламент" : спеціальний випуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2011. – № 8 /підсумки/. – С. 34-35. – ISSN 1812--514Х
950478
  Сікора І. Новий закон про вищу освіту: надбання і ризики / І. Сікора, О. Бабанін // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 6
950479
  Мороз І. Новий закон про конкурсний відбір суддів КСУ: що він змінює і чого чекати далі? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-18 вересня (№ 34/36)


  Як відомо, 20 серпня набув чинності Закон України № 3277-ІХ, що уточнює положення про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України.
950480
  Матишевський П.С. Новий закон про кримінальну відповідальність за державні злочини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 81-84. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье, наряду с общей характеристикой нового Закона, указаны отличительные признаки действующего уголовного законодательства об ответственности за государственные преступления от ранее существовавшего. Рассмотрены понятия таких преступлений, как ...
950481
  Вижва С. Новий закон про науково-технічну діяльність має визначити положення науки в університетах- проректор КНУ // Наука сьогодні : щотижневий збірник оперативної інформації про новини в галузі науки і технологій / КиївЦНТЕІ Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 25/26 (791/792). – С. 22


  За словами С. Вижви, тісна співпраця провідних інститутів Національної академії наук та провідних університетів сприятиме досягненню ефективних результатів у майбутньому.
950482
  Борковський А. Новий закон про науку та вищу освіту - уроки, які можна винести // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 14-24. – ISBN 978-966-171-947-6


  Реформи вищої освіти в Польщі.
950483
  Гандзюк Ю. Новий закон про ОКУ або як, дотримуючись міжнародних рекомендацій, захистити національні інтереси і побудувати ефективну систему колективного управління авторськими правами / Ю. Гандзюк, Д. Супрун // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 3. – С. 8-15. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1708-7422
950484
  Воронова К Л. Новий закон про оподаткування громадян / К Л. Воронова, М.І. Ославський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 67-73. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 2)


  Розглядаються нові порівняно з раніше діючим законом про прибутковий податок положення Закону СРСР "Про прибутковий податок з громадян СРСР, іноземних громадян і осіб без громадянства", введеного в дію з 1 липня 1990 р. Аналізується основний порядок ...
950485
  Бахрушин В. Новий закон про освіту: що він нам дає? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 14-20 липня (№ 28). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
950486
   Новий закон про паспорти: держава знатиме про вас усе // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 20-26 жовтня (№ 42)
950487
  Томенко М. Новий закон про рекламу: в інтересах суспільства чи рекламного бізнесу? // Голос України, 2003. – 15 лютого
950488
  Перевезій В. Новий закон про свободу совісті - засіб подолання чи загострення релігійної напруги? // Політичний менеджмент : український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 160-169.
950489
  Сторожук О.О. Новий закон про сільськогосподарський податок - важливий засіб дальшого піднесення сільського господарства. / О.О. Сторожук. – К., 1954. – 36с.
950490
  Діденко А. Новий закон про судово-експертну діяльність // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 24-31 грудня (№ 51/52). – С. 14. – ISSN 1992-9277
950491
  Євсєєв О.П. Новий закон про судоустрій: проблеми теорії й позитивної практики / О.П. Євсєєв, О.Ю. Бруслик // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 36-46. – ISSN 0201-7245
950492
  Утіралов Т. Новий Закон про ТОВ: для кого і для чого? // Юридична газета. – Київ, 2018. – 17 квітня (№ 16). – С. 20-21
950493
  Фурса С.Я. Новий Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність": аналіз та перспективи / С.Я. Фурса, О.С. Драголюб // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 3-6
950494
  Панасевич Д. Новий закон України "Про вищу освіту", або навіщо п"яте колесо до воза? // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 6 (131). – С. 20-36. – ISSN 1682-2366


  Відзначається термінологічна та понятійна некоректність, відсутність єдиної методології щодо формування структури та змісту закону.
950495
  Совгиря О.В. Новий Закон України "Про Кабінет Міністрів України": перспективи вдосконалення змісту // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (14). – С. 12-20. – ISSN 2306-9082
950496
  Оніщук М.В. Новий закон України "Про місцевий референдум" - гарантія відродження місцевого самоврядування в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 6-13
950497
  Драган О. Новий Закон України "Про прокуратуру" щодо повноважень прокурора при провадженні у справах про адміністративні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 46-52
950498
  Чеботарьов О. Новий Закон України "Про судоустрій та статус суддів" та зміни в процесуальному законодавстві // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 107-126
950499
  Обух В. Новий законопроект про НАБУ: його мета і ризики // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2021. – 19-25 лютого (№ 7)
950500
  Щербан О. Новий законопроект про СБУ відкриває двері для ручної цензури та політичних переслідувань // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 17-31 жовтня (№ 42/43). – С. 4. – ISSN 1992-9277
950501
  Білоусенко О. Новий Заповіт : біблійна історія / О. Білоусенко. – Київ : Либідь, 1993. – 144 с.
950502
   Новий заповіт Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа : з грецької мови на українську наново перекладений. – Саут Баунд Брук : Б. в., 1989. – 236 с.
950503
   Новий заповіт Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа : з додатком псалмів. – Торонто, 1991. – 486 с.
950504
   Новий Заповіт Господа й Спасителя нашого Ісуса Христа. – Abilene. – 461
950505
  Романчук Я.Ч. Новий Захід : українська мрія / Ярослав Романчук. – Харків : LiteraNova, 2023. – 671, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 667-671. – ISBN 978-617-7758-64-7
950506
   Новий здобуток української культури в Канаді // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред. П. Волиняк. – Toronto, 1962. – Рік 13, ч. 150/151, липень/серпень : липень/серпень. – С. 1, 27
950507
  Титова Н Новий Земельний кодекс України: екологізація його норм // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.94-97
950508
  Титова Н. Новий Земельний кодекс України: позитивні та негативні аспекти // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.70-76. – ISSN 0132-1331
950509
  Індиченко П.Д. Новий Земельний Кодекс Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
950510
  Гудзевата Марина Новий злет "Люфтганзи" : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 2. – С. 124-125 : Фото
950511
  Головко М. Новий зміст фізичної та астрономічної освіти в профільній школі: контекст європейських освітніх тенденцій // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 37-39. – ISBN 978-966-644-365-9
950512
  Ферхойген Г. Новий золотий вік Польщі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11 листопада (№ 211). – С. 8
950513
  Фігурний Юрій Новий і незаангажований погляд на вітчизняну етнічну історію : (рецензія на книгу С. Наливайка "Етнічна історія Давньої України". - К.: Євшан-зілля, 2007. - 624 с.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 296-299
950514
  Яковенко Ю. Новий імпульс підвищення культури соціологічного мислення : Рецензія // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С. 188-192. – ISSN 1563-3713
950515
   Новий імпульс співробітництву / Прес-центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Зустріч ректора КНУ академіка Леоніда Губерського з делегацією зі столиці Казахстану Астани, очолюваною ректором Євразійського національного університету імені Л.М. Гумільова Бахиджаном Абдраімовим. Мета зустрічі - обговорення плану проведення "Днів ...
950516
  Козловський Роман Новий імпульс туристичної індустрії // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
950517
  Вугельман Павло Новий інвестиційний бренд Одеси // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 3, травень - червень. – С. 41-42 : фото. – ISSN 1998-8044
950518
  Херпфер К. Новий індекс демократії. Демократизація громадськості в п"ятнадцяти державах Європи (1991-1998) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 3. – С.123-150


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
950519
   Новий інститут кримінального права / П.В. Кобзаренко, В.С. Шилінгов, Є.А. Усенко, О.В. Білоусенко // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 58-63. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье раскрывается уголовно-правовое содержание нового института уголовного права - исполнения приговора иностранного суда, регламентированного заключенной СССР и другими социалистическими странами в 1978 г. Конституцией "О передаче лиц, осужденных ...
950520
  Дорошенко О. Новий інститут права інтелектуальної власності в Україні - незареєстрований промисловий зразок / О. Дорошенко, Л. Работягова // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (114). – С. 42-51. – ISSN 2308-0361
950521
  Деменьєв В.В. Новий інституціоналізм в Україні: основні напрями та перспективи досліджень // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 226-241. – Бібліогр.: С. 237-241 (на 95 назв). – ISSN 0320-4421


  Огляд наукової літератури з інституціоналізму, структурований стосовно до основних напрямів досліджень в даній галузі. Подано досить масштабну бібліографію наукових праць з розглядуваної проблеми.
950522
  Білецький А. Новий Інтернет-маркетинг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 1 (70). – С. 61-63. – ISSN 1606-3732
950523
   Новий інтернет-ресурс // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 8 серпня (№ 30/31). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Для популяризації української науки створено платформу "Вільна Наука" - vilnanauka.com. Наукові інститути й установи можуть із легкістю розповідати про відкриття та публікувати релізи, а журналісти - підтримувати контакт із представниками наукових ...
950524
  Підлуська І.М. Новий інформаційний світовий порядок: становлення інформаційного суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 40-43. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Робиться спроба визначити основні аспекти, природу і проблеми становлення глобального інформаційного суспільства та нерозривного зв"язку між розвитком інформаційних технологій і забезпеченням сталого розвитку людської цивілізації.
950525
  Менжулін Вадим Ігорович Новий історизм: елементи філософсько-біографічної прагматики // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 81-99. – Бібліогр.: с. 82-99. – ISSN 0235-7941
950526
  Чуб Д. Новий історичний роман Р. Іваничука // Нові дні : український універсальний журнал / голов. ред. Ь. Дальний ; редкол.: Іл. Бондарчук, Т. Горохович, В. Гришко [та ін.]. – Toronto, 1992. – Vol. 43, № 512/513, листопад-грудень : листопад-грудень. – С. 40-41


  Роман "Орда" Романа Іваничука.
950527
  Чадюк М. Новий історичний... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 23 листопада (№ 211). – С. 4


  У Києві представлено огляд наративу Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", який "...потребує значного доопрацювання. За словами Івана Патриляка, декана історичного факультету КНУ, члена комітету рецензентів: "Ми тільки відкриваємо дискусію". ...
950528
   Новий К.С.М. квиток. – Черкаси : Вид. Черкаського РК ЛКСМУ, 1932. – 26 с. – Без тит. л.
950529
  Бєлоколос О. Новий кабінет Трампа: командна стратегія чи какофонія впливів? / О. Бєлоколос, О. Хара // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 26 листопада - 3 грудня (№ 45). – С. 4


  "Перший сезон серіалу "Американські політичні гірки", присвячений виборам, не лише протримав спостерігачів з усього світу в напрузі до останнього моменту, а й за його несподіваним фіналом обіцяє не менш непередбачуваний і захопливий розвиток сюжету в ...
950530
  Пасова Тетяна Новий кавказький трикутник: Москва - Тбілісі - Страсбург // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 11


  Головною темою на осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) стала російсько-грузинська війна. Дебати стосовно боїв у Південній Осетії тривали цілих два дні - це абсолютний часовий рекорд для ПАРЄ. Як правило, хоч би якою гострою була ...
950531
   Новий китайський словник. – Пекін : [Б. в.], 1987. – 1243 с. – Видання китайською мовою
950532
  Лєтова Л. Новий колдоговір обіцяє нам нове життя? // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Вересень (№ 7)


  Про колективний договір між ректором і колективом співробітників Київського університету ім. Т. Шавченка, за яким: кошторис витрат має друкуватися в газеті "Київський університет". У плані розширення умов праці колективу договором встановлюється (за ...
950533
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 1. – 1999
950534
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 2. – 1999
950535
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 3. – 1999
950536
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків
№ 4. – 1999
950537
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2000
950538
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2000
950539
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2000
950540
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2000
950541
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2000
950542
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2000
950543
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2. – 2001
950544
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2003
950545
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2003
950546
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3/4. – 2003
950547
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5/6. – 2003
950548
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2. – 2004
950549
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2004
950550
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2004
950551
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5/6. – 2004
950552
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2. – 2005
950553
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2005
950554
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2005
950555
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2005
950556
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2005
950557
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2006
950558
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2006
950559
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2006
950560
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2006
950561
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2006
950562
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2006
950563
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2007
950564
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2007
950565
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2007
950566
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2007
950567
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5. – 2007
950568
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6. – 2007
950569
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1. – 2008
950570
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2. – 2008
950571
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3. – 2008
950572
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4. – 2008. – мова резюме рос., укр.
950573
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5 (48). – 2008
950574
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6 (49). – 2008
950575
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (50). – 2009. – мова резюме рос..укр.
950576
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (51). – 2009. – мова резюме рос.,укр.
950577
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (52). – 2009. – мова резюме рос..укр.
950578
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (53). – 2009. – мова резюме рос..укр.
950579
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 5 (54). – 2009. – мова резюме рос..укр.
950580
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6 (55). – 2009. – мова резюме рос..укр.
950581
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2 (56). – 2010. – мова резюме рос..укр.
950582
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (58). – 2010. – мова резюме рос..укр.
950583
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4/5 (59/60). – 2010. – мова резюме рос..укр.
950584
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 6 (61). – 2010. – мова резюме рос..укр.
950585
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (63). – 2011. – мова резюме рос..укр.
950586
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (64). – 2011. – мова резюме рос..укр.
950587
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (65). – 2011. – мова резюме рос..укр.
950588
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (66). – 2012. – мова резюме рос..укр.
950589
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (67). – 2012. – мова резюме рос..укр.
950590
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№3 (68). – 2012. – мова резюме рос..укр.
950591
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (69). – 2012. – резюме рос., укр. мовами
950592
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (70). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
950593
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (71). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
950594
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (73). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
950595
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (74). – 2013. – Резюме: рос., укр. мовами
950596
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (75). – 2014. – Резюме: рос., укр. мовами
950597
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (76). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950598
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (79). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950599
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (80). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950600
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (81). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950601
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (82). – 2015. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950602
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : ПФ "Колегіум", 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (84). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950603
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : ПФ "Колегіум", 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (85). – 2016. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950604
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : ПФ "Колегіум", 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (86). – 2016. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950605
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (87). – 2017. – 80 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950606
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (88). – 2017. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950607
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (89). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950608
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (90). – 2017. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950609
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (91). – 2018. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950610
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (92). – 2018. – 82 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950611
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (93). – 2018. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950612
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (94). – 2018. – 76 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950613
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (95). – 2019. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950614
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (96). – 2019. – 102 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950615
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (97). – 2019. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950616
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (98). – 2019. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950617
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (99). – 2020. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950618
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (100). – 2020. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950619
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (101). – 2020. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950620
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (102). – 2020. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950621
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1 (103). – 2021. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950622
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 2 (104). – 2021. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950623
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (105). – 2021. – 78 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950624
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (106). – 2021. – 94 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950625
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2 (107). – 2022. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
950626
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (108). – 2022. – 94 с. – Резюме укр., англ. мовами
950627
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 4 (109). – 2022. – 90 с. – Резюме укр., англ. мовами
950628
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 1/2 (110). – 2023. – 154 с. – Резюме укр., англ. мовами
950629
   Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет радіоелектроніки, 1999-. – ISSN 1562-529Х
№ 3 (111). – 2023. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
950630
   Новий комплекс у КНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 липня (№ 26/27)


  Акт приймання-передачі цілісного майнового комплексу Національної академії державного управління при Президентові України до управління КНУ імені Тараса Шевченка підписано. Відтак 1 липня до складу новоствореного Навчально-наукового інституту ...
950631
  Набока С. Новий комплексний довідник зі спеціальних історичних дисциплін : [Рецензія] // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 365-369


  Рецензія на кн.: Спеціальні історичні дисципліни: довідник: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. І. Н. Войцехівська (кер. авт. кол.), В. В. Томазов, М. Ф. Дмитрієнко [та ін.]. - К.: Либідь, 2008. - 520 с.
950632
   Новий комплексний реагент для водоочищення на базі солі алюмінію та ПГМГ / В.О. Азовський, В.В. Нижник, Т.Ю. Нижник, Ж.В. Приймак // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 178
950633
   Новий композит поліанілін/наночастинки типу "ядро-оболонка" полістирол-полі (N-ізопропіалриламід) / А.В. Шевченко, О.А. Ніколаєва, Ю.В. Носков, А.І. Маринін, А.А. Пуд, Л.О. Вретік // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 162
950634
  Дмитренко А. Новий конкурс на посаду керівника Бюро економічної безпеки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-31 жовтня (№ 42/43). – С. 31. – ISSN 1992-9277


  У ВРУ також пропонується достроково припинити повноваження його першого заступника та заступників директорів БЕБ і переформувати склад та зміст вимог до діяльності конкурсної комісії.
950635
   Новий конкурс на ректора КНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 25 січня (№ 1/2). – С. 4. – ISSN 2219-5793
950636
  Баулін Ю. Новий конституційний формат діяльності Конституційного Суду України: конституційна скарга // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 19-23. – ISSN 1026-9932
950637
  Вишеславський Г. Новий конформізм // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (80). – С. 32-33. – ISSN 0130-1799
950638
   Новий корпус ЧНУ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 5 вересня (№ 35). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Чернівецькому національному університеті ім. Юрія Федьковича відкрили новий корпус, у якому будуть навчатися педагоги, психологи, соціальні працівники та студенти чотирьох кафедр Інституту фізико-тхнічних та комп"ютерних наук.
950639
  Зозулінський Т. Новий КПК та адвокат: знайти спільну мову // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 2-8 червня (№ 22)


  Про 2-й Західно-український юридичний форум, який відбувся у Львові. Організатори - Всеукраїнська громадська організація "Асоціація правників України". Особливу увагу приділено новелам КПК. Експерт Дмитро Кухнюк (КНУТШ) провів паралель між положеннями ...
950640
  Коваль П. Новий КПК України - крок до європейських стандартів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 80-88
950641
  Погорецький М. Новий КПК України: політичні, теоретичні та юридичні питання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 29-35. – ISSN 0132-1331
950642
   Новий кремнієвий датчик магнітного поля / В.Г. Вербицький, К.В. Кривохижа, О.Г. Кухаренко, М.Г. Толмачов, О.В. Третяк // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 2. – С. 45-50. – ISSN 1815-7459


  Досліджувались структури у вигляді планарного кремнієвого p-n переходу, в область просторового заряду якого вводились парамагнітні центри шляхом опромінення високоенергетичними іонами Не+. Експериментально підтверджено зміну провідності таких структур ...
950643
  Мойсик Новий Кримінальний кодекс україни: дія в часі / Мойсик, в.Р. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2001. – № 3. – С.21-26
950644
   Новий Кримінальний кодекс України: питання застосування і вивчення : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Питання застосування нового Кримінал. кодексу України" 25-26 жовт. 2001 р., м. Харків. – Київ ; Харків : Юрінком Інтер, 2002. – 271, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-667-042-9
950645
  Романов Новий Кримінальний кодекс України: чи обгрунтовано криміналызація трансплантології / Романов, с, О. Мислива // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.101-105


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
950646
  Тацій В.Я. Новий Кримінальний кодексу України // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 801-814. – ISBN 978-966-458-148-3
950647
  Верланов С. Новий Кримінальний процесуальний кодекс / С. Верланов, О. Процюк // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 30-31
950648
  Наджафов О. Новий Кримінальний процесуальний кодекс зумовлює потребу в удосконаленні чинних законів матеріального права щодо відповідальності за корупційні правопорушення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 82-88
950649
  Бездітний В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс не вирішує питання перегляду кримінальних справ "довічників" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 листопада (№ 48)


  19 листопада2012 року відбувся круглий стіл на тему " Новий кримінальний процесуальний кодекс не вирішує перегляду кримінальних справ "довічників".
950650
  Оніщук М. Новий Кримінальний процесуальний кодекс суттево посилить захист прав людини та підвищить ефективність розслідування злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-28. – ISSN 0132-1331
950651
  Лукашевич В.Г. Новий кримінальний процесуальний кодекс України - виклик теоріям кримінального процесу та криміналістики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 111-117. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
950652
  Гриценко І.С. Новий Кримінальний процесуальний Кодекс України - нагальне питання сьогодення (вступне слово) // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 6-8. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
950653
   Новий Кримінальний процесуальний кодекс України : коментарі, роз"яснення, документи / [упоряд.: В.С. Ковальський (відп. ред.), Ковальська О.В., Козаченко Л.М. ; комент. підгот. за публікаціями О. Баганця та ін. ]. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 407, [1] с. : табл. – (Правозастосування). – ISBN 978-966-667-567-8
950654
  Маляренко В.Т. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: переваги та недоліки / В.Т. Маляренко, О.А. Шаповалова // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 7-18. – ISSN 2227-7048
950655
  Маляренко В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: переваги та недоліки / В. Маляренко, О. Шаповалова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 9-19. – ISSN 1026-9932
950656
  Корж В. Новий Кримінальний процесуальний кодекс України: проблеми впровадження в практичну діяльність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 79-87
950657
  Лобойко Л. Новий кримінальний процесуальний кодекс України: яку музику виконують його розробники? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 92-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
950658
  Стахівський С. Новий Кримінально-процесуальний кодекс України: хто замовляє музику? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
950659
  Стахівський С. Новий Кримінально-процесуальний кодекс України: хто замовляє музику? // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331


  Пропозиції до законодавства
950660
  Костенко Юрій Новий крок в українсько-ізраїльських відносинах // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 16-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
950661
   Новий крок до міжнародного співробітництва в академічній сфері географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / за даними прес-центру КНУ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 81-84. – ISSN 1682-2366


  "...У рамках проекту культурного обміну між КНУ імені Тараса Шевченка та Державним професійним інститутом готельного господарства, ресторанної справи та туризму "Джероламо Варнеллі", на основі чинних партнерських угод про співпрацю в галузі культури та ...
950662
  Борденюк В. Новий крок у дослідженні конституційних культурних прав і свобод людини та громадянина : [рец.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 508-511. – ISSN 1026-9932
950663
  Чухно А.А. Новий крок у підвищенні добробуту народу. Вип. 6 // Розвиток і вдосконалення відносин розподілу: Респ. міжвідом. наук. зб., 1959. – Т.17
950664
  Призинчук С. Новий крок у розвитку співпраці з Китаєм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 22 листопада (№ 210). – С. 8


  Про найважливіше з Другого форуму Шовкового шляху.
950665
  Баймуратов М. Новий крок у розвитку сучасної науки порівняльного конституційного права (рецензія на збірку за редакцією Роджера Мастермана і Роберта Шютце "Кембриджський супутник до порівняльного конституційного права") / М. Баймуратов, Н. Бочарова // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 197-201. – ISSN 1026-9932
950666
  Рабінович П. Новий крок харківської наукової школи у розвитку досліджень та викладання загальнотеоретичної юриспруденції // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 237-240. – ISSN 2227-7153
950667
   Новий кур"єр : Інформаційний вісник. – Київ
Березень : Вибори 2006. – 2006
950668
  Орлова Т.В. Новий курс / Т. Орлова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 265-266. – ISBN 966-642-073-2
950669
  Гюль Абдулла Новий курс Туреччини // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 90)


  Зовнішня політика Туреччини.
950670
   Новий курс: реформи в Україні 2010-2015 : національна доповідь / НАН України, Секція суспільних і гуманітарних наук ; [ за заг. ред.: В.М. Гейцф, А.І. Даниленка, М.Г. Жулинського та ін.]. – Київ : НВЦ НБУВ, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-02-5605-7
950671
  Рулмен Вільям Новий лад. Поезії : вірші // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 9/10 (969/970). – С. 85-87. – ISSN 0320 - 8370
950672
  Соколов Б. Новий Левіафан // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 27 лютого (№ 36)


  Російський актор Олексій Серебряков про війни Росії.
950673
  Наєнко М. Новий лжестандарт освіти плюс дебілізація всієї країни // Інтервал / М. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2021. – С. 521-527. – ISBN 978-617-7993-01-7
950674
  Наєнко М. Новий лжестандарт середньої освіти або Плюс дебілізація всієї країни // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; ред. рада: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень 2020. – С. 19-21


  Громадське обговорення проєкту Державного стандарту базової середньої освіти.
950675
  Тримбач С. Новий ліро-епос: Чендеїада // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 18-19 вересня (№ 176/177). – С. 24


  На Закарпатті відбувся літературно-мистецький фестиваль, у центрі якого образ великого письменника Івана Чендея.
950676
  Деревинська Т. Новий локалітет Штернбергії зимівникоцвітої поблизу Одеси / Т. Деревинська, Н. Товстуха, Б. Кливняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 116-117. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Описано нове природне місцезростання рідкісного реліктового виду Sternbergia colchiciflora Waldst. et Kit. (Amaryllidaceae) на схилах Сухого лиману в 6 км від межі м. Одеса. Відмічено високий ступінь сучасного антропогенного навантаження на ділянку ...
950677
  Ніколаєв М. Новий магічний напис з Ольвії / М. Ніколаєв, Є. Сліпець // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 145-152. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
950678
  Сіренко С.І. Новий метаевристичний алгоритм розв"язання задач комбінаторної оптимізації / С.І. Сіренко, Л.Ф. Гуляницький // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), May 21-25, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2006. – C. 41-42
950679
  Комлєв О.О. Новий метод вивчення динаміки платформенних геоструктур території України // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 3 (60) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 18-23 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0868-6939
950680
  Жмудський О.З. Новий метод вимірювання постійних кристалічних решіток / О.З. Жмудський, 1952. – [11] c.
950681
  Гарбарчук В. Новий метод комп"терної звукової стенографії на основі перетворень Фур"є і частотного маскірування : наукове життя за рубіжем / В. Гарбарчук, Г. Козел // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 240-250 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
950682
   Новий метод локалізації джерела магнітного поля в задачах магнітокардіографії / О.В. Багацька, О.Ю. Бутрим, Ю.В. Дурнєва, С.М. Шульга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 212-217. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто зворотну задачу по відновленню параметрів магнітного диполя у вільному просторі, виходячи з обмірюваної z-компоненти магнітного поля за допомогою розташованої вище площини з дискретними сенсорами. Головною метою дослідження була розробка ...
950683
  Маслов Б.П. Новий метод математичного моделювання впливу напруженого стану на пружні властивості порід-колекторів = геологія / Б.П. Маслов, Г.Т. Продайвода // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 84-88 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 1)
950684
  Мокін В.Б. Новий метод оптимізації програм моніторингу управління водних ресурсів України з урахуванням вимог моніторингу стану вод та водокористування / В.Б. Мокін, А.Р. Ящолт, Є.М. Крижановський // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 5-13 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
950685
  Кулай І.В. Новий метод отримання заміщених 7H-[1,3]тіазоло[3,2-a]піридин-7-онів / І.В. Кулай, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 59
950686
   Новий метод регіональної оцінки водозбагаченості гірських прорід / Ф.А. Руденко, І. Жернов, М.І. Дробноход, Ю.Ф. Філіпов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 33-39 : Рис. – (Геологія ; Вип. 10)
950687
  Штаерман І.Я. Новий метод розв"язування деяких алгебраїчних рівнянь, що мають застосування в математичній фізіці і техниці / І.Я. Штаерман, 1936. – 9-19с.
950688
  Похоленко О.А. Новий метод синтезу 1-(о-карбоксифеніл)-1,3-дикетонів: синтез метилового естеру 2-(2-оксо-циклогексанкарбоніл)бензойної кислоти / О.А. Похоленко, З.В. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-89. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано синтез похідних 1-(о-карбоксифеніл)-1,3-дикетонів ацилюванням єнамінів. Описано синтез метилового естеру 2-(2-оксо-циклогексанкарбоніл)бензойної кислоти та 1-[2-(2-метоксикарбоніл-бензоїл)-циклогекс-1-еніл]-естеру-2-метил естеру фталевої ...
950689
   Новий метод синтезу системи 4H,10H-пірано[2,3-f]хромен-4,10-діону / О. Лозинський, Т. Шокол, Н. Горбуленко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 61-63. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено новий метод синтезу системи 4Н,10Н-пірано[2,3-f]хромен-4,10-діону на основі циклізації 8-(3-диметиламіно-2-пропеноіл)-7-гідрокси-4H-хромен-4-ону в оцтовій кислоті. Разработан новый метод синтеза системы 4Н,10Н-пирано[2,3-f]хромен-4,10-диона ...
950690
   Новий метод скринінгу раку молочної залози на підставі фрактального аналізу інтерфазних ядер букального епітелію / Д.А. Клюшин, Д.Г. Шерварли, М.В. Присяжна, Н.В. Бородай, О.А. Белоусова // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3 (106). – С. 68-76. – (Cерія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  За допомогою статистичного аналізу часових рядів виявлено пухлинно-асоційовані зміни фрактальної структури хроматину букального епітелію у людей, хворих на фіброаденоматоз і рак молочної залози. Побудовані моделі класификації мають високу точність, що ...
950691
   Новий метод скринінгу раку молочної залози на підставі фрактального аналізу інтерфазних ядер букального епітелію / Д.А. Клюшин, Д.Г. Шерварли, М.В. Присяжна, Н.В. Бородай, О.А. Белоусова // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2011. – № 1 (104). – С. 68-76. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  За допомогою статистичного аналiзу часових рядiв виявлено пухлинно-асоцiйованi змiни фрактальної структури хроматину букального епiтелiю у людей, хворих на фiброаденоматозi рак молочної залози. Побудованi моделi класификацiї мають високу точнiсть, що ...
950692
  Шушкова Ю.В. Новий методичний підхід до аналізування регіональних особливостей інноваційно-технологічного розвитку економіки України на основі кластеризації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, лютий. – С. 90-94 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
950693
  Саліхова О.Б. Новий механізм державної підтримки технологічних інновацій для розвитку промисловості / О.Б. Саліхова, О.В. Крехівський // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 30-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
950694
  Руссков В. Новий митний кодекс України й боротьба з порушенням митних правил : узвичаєне та нове законодавство // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.26-41
950695
  Виноградова О. Новий митний кодекс України про визначення країн походження товарів та верифікацію сертифікатів про походження товарів // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2003. – № 4. – С.45-46
950696
  Мацьків В.В. Новий Митний кодекс України та його вплив на зовнішньоекономічну діяльність // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 372-376. – (Економічні науки ; Вип. 4 (62)). – ISSN 1728-4236
950697
  Ткаленко С. Новий міжнародний економічний порядок та економічна безпека // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 122-128. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
950698
  Коппель О.А. Новий міжнародний порядок: структурні характеристики та особливості формування / О.А. Коппель, З. Кісільова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 11-17


  Присвячено важливій науковій проблемі - теоретичним моделям дослідження сучасного міжнародного порядку. Особливу увагу приділено дослідженню парадигми світового порядку. Визначено рівні і форми залежності міжнародного порядку від характеру міжнародної ...
950699
  Підставка Р. Новий міжнародний туристичний продукт "Шлях Гедиміновичів" // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 157-158
950700
  Меженський В. Новий міжродовий гібрид х Sorbaronia kovalevii (Rosaceae) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 156-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено опис і зображення міжродового гібриду Aronia melanocarpa ? Sorbus sambucifolia у порівнянні з батьківськими видами. The intergeneris hybrid Aronia melanocarpa ? Sorbus sambucifolia is described and illustrated. It is compared with a parental ...
950701
  Бойко І. Новий міністр - нова військова філософія. Рустем Умєров оголосив пріоритети Міноборони: воїни, озброєння, цифровізація // Україна молода. – Київ, 2023. – 13 вересня (№ 37)


  Протягом тижня після призначення міністром оборони Рустем Умєров невпинно анонсує нові підходи щодо роботи відомства під його керівництвом. І виступаючи перед нардепами з трибуни Ради, і під час представлення президентом колективу Міноборони, і на ...
950702
  Масенко Л. Новий мовний закон - запорука збереження цілісності Української держави // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 5-11квітня (№ 14). – С. 5
950703
   Новий навчальний // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 21 серпня (№ 32). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  "...Інвестування в освіту - завдання і центральних і місцевих органів влади. Таким був лейтмотив селекторної наради щодо підготовки навчальних закладів до 2017-2018 навчального року".
950704
  Прихода Я. Новий навчальний комплект для польських студентів // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 368-370. – ISSN 2078-5119


  Проаналізовано новий навчальний комплект: підручник з української мови для початківців, українсько-польський словник і диск щодо ефективності навчання української мови як іноземної, а також з погляду культури навчального видання.
950705
  Карпенко О. Новий навчальний посібник із загальної теорії документа і книги / Олена Карпенко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 5 (229). – С. 32-33. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Швецова-Водка Г. М. Загальна теорія документа і книги : навч. посіб. / Г. М. Швецова-Водка. - К. : Знання, 2014. - 405 с. Навчальний посібник складається з передмови, двох частин ("Основи теорії документа" і "Книга як вид документа"), ...
950706
  Миколюк О. Новий навчальний рік: зміни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 17 вересня (№ 168). – С. 8


  МОН готує окремий статус для студентів-кримчан, дає вишам фінансову автономію і відкриває школи.
950707
   Новий навчальний центр // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  У Сумському державному університеті відкрили навчальний центр за сприяння ТОВ "Брокодерс".
950708
   Новий навчально-науковий центр [у Хмельницькому національному університеті] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 1 червня (№ 22). – С. 3. – ISSN 2219-5793
950709
   Новий надпровідник на основі ванадату лантану / В.В. Скопенко, С.А. Неділько, Т.П. Лішко, В.О. Дрозд // Доповіді АН України. Сер. Математика, природознавство, технічні науки, 1993. – №10
950710
  Дмитрієнко Ю.М. Новий напрям досліджень у теорії держави та права: комп"ютерне моделювання лінійних тенденцій стану та трансформації української правосвідомості // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 11-23. – ISSN 1563-3349
950711
  Астахова В. Новий напрям у дослідженні проблем освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 83-85. – ISSN 2078-1016
950712
  Шаблій О.І. Новий напрям у дослідженні територіально-виробничих комплексів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 175-178. – Бібліогр: 3 назви
950713
  Базилевич В. Новий напрям фундаментальних економічних досліджень // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 92-95. – ISSN 0131-775Х
950714
  Тензер Н. Новий неліберальний порядок Трампа // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 24 січня (№ 10). – С. 11


  Філософія мільярдера становить пряму загрозу демократії США.
950715
  Таммсааре А. Новий Нечистий із самого Пекла : роман / Антон Таммсааре ;. – Київ, 1978. – 206 с.
950716
   Новий німецько-український українско-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche worterduch : 60 000 слів. – Харків : ДИВ, 2005. – 576с. – ISBN 966-8504-06-2
950717
   Новий німецько-український українсько-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche worterbuch : 40 000 слів. – Харків : Світовид, 2001. – 448с. – ISBN 966-7921-24-7
950718
   Новий німецько-український, українско-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches ukrainisch-deutsches worterbuch : 60 000 слів та словосполучень. – 2-ге вид., виправ. – Київ : А.С.К., 2002. – 1024с. – ISBN 966-539-434-7
950719
  Басанець З.О. Новий німецько-український, українско-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches ukrainisch-deutsches worterbuch : 60 000 слів та словосполучень / З.О. Басанець, В.Н. Бублик, О.В. Двухжилов та ін. ; за ред Е.І. Лисенко ; уклад.: З.О.Басанець, В.Н.Бублик, О.В.Двухжилов та ін. – 2-ге вид., виправ. – Київ : А.С.К., 2003. – 1024 с. – ISBN 966-8291-35-2
950720
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник : 45000 слів. – Київ : Аконит, 1997. – 688 с. – ISBN 9667173356
950721
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche. – Харків : Єдінорог, 1999. – 448с. – ISBN 966-7333-35-3
950722
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches, ukrainisch-deutsches worterbuch : 60 000 слів та словосполучень / за ред Е.І. Лисенко; [уклад.: З.О. Басанець, В.Н. Бублик, О.В. Двухжилов та ін.]. – Київ : А.С.К., 2002. – 1024 с. – ISBN 966-539-338-3
950723
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche Worterbuch : 45 000 слів. – Вид. 2-е, стер. – Київ : Аконіт, 2002. – 542, [2] с. – Парал. тит. арк. нім. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-35-6
950724
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues Deutsch-Ukrainisches Ukrainisch-Deutsches Worterbuch : 60 000 слів та словосполучень / за ред. Е.І. Лисенко ; [уклад.: З.О. Басанець та ін.]. – 2-е вид., випр. – Київ : А.С.К., 2004. – 1023, [1] с. – На обкл. також.: Німецька частина відповідає нормам сучасного німецького правопису. – (Нові словники). – ISBN 966-319-077-9
950725
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues deutsch-ukrainisches ukrainisches- deutschs worterbuch : 60 000 слів та словосполучень / за ред. Е.І. Лисенко; уклад.: З.О. Басанець, В.Н.Бублик, О.В.Двухжилов та ін. – 2-ге вид., виправ. – Київ : А.С.К., 2004. – 1024с. – ISBN 966-8291-35-2
950726
   Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Das neue deutsch-ukrainische ukrainisch-deutsche Worterduch : 40 000 слів. – Харків : Див, 2004. – 446, [2] с. – Парал. тит. арк. нім. – ISBN 966-7921-24-7
950727
  Басанець З.О. Новий німецько-український, українсько-німецький словник = Neues Deutsch-Ukrainisches, Ukrainisch-Deutsches Worterbuch : 60 000 слів та словосполучень / за ред. Е.І. Лисенко; [ укладачі: З.О. Басанець, В.Н. Бублик, О.В. Двухжилов та ін.]. – 2-ге вид., виправл. – Київ : А.С.К., 2006. – 1024 с. – (Нові словники). – ISBN 966-319-077-9
950728
  Клименко О.М. Новий нотаріат України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – C. 395-397. – ISSN 2219-5521
950729
  Работягова Л. Новий об"єкт винвходу - "застосування" // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.22-27. – ISSN 1608-6422


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
950730
  Крушинська Олена Новий оберт млина : Україна чудес / Крушинська Олена, Лавріненко Назар // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 2 (92). – С. 138-141 : Фото
950731
  Петасюк О.І. Новий образ світосприйняття в XX столітті (до 125-річчя з дня народження К. Малевича) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 84-89. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Досліджено джерела та фактори творчого становлення українського авангардиста К. Малевича, чия мистецька та філософська спадщина сприяла утвердженню нового світогляду в XX ст.
950732
   Новий обрій : альманах. – Мельборн : Ластівка
Ч. 2 : Література. Мистецтво. Культурне життя. – 1999. – 318 с.
950733
  Єрьоменко А. Новий оператор ГТС: без майна, але з 50 претендентами у наглядову раду // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 8


  "Чи вступлять у переділ європейського газового й газотранспортного ринку вагомі європейські гравці? Коли публічно говорять про газотранспортну систему України, то питання лише в тому, хто стригтиме купони з ГТС, як довго та що дістанеться/залишиться ...
950734
  Качка Т. Новий оптимізм для Балкан. ЄС прагне, аби балканські країни вірили, що можливість приєднатися до ЄС цілком реальна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 10-16 лютого (№ 5)


  "6 лютого комісар Ган представив Європейському парламенту актуальну стратегію Європейської комісії щодо розширення ЄС на Балкани. Ключове слово у назві стратегії - довіра. ЄС прагне, аби балканські країни вірили, що можливість приєднатися до ЄС цілком ...
950735
  Дудкін Іван Новий Орлеан. Місто-джаз // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 5 (113), жовтень - листопад. – С. 108-112 : фото
950736
  Івченко Анатолій Новий орфографічний словник української мови / Івченко Анатолій. – Львів : Кальварія, 2002. – 532с. – (Літера). – ISBN 966-663-065-6; 966-663-066-4 (серія "Літера")


  Містить 43000 слів. Для найширших кіл користувачів, насамперед школярів та студентів. Видання опрцьоване переважно на основі "Словника української мови" в 11 томах із урахуванням усіх змін, внесених до українського правописа 1993 року
950737
   Новий орфографічний словник української мови : 50 000 слів. – Київ : Аконіт, 2002. – 416с. – ISBN 966-7173-00-3
950738
   Новий орфографічний словник української мови : 50 000 слів. – 2-е вид., стереот. – Київ : Аконіт, 2004. – 416с. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-00-3
950739
  Кучеренко В.С. Новий острів у Тихому океані // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 4 (158). – С. 22 : фото
950740
   Новий очільник управління // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 8 серпня (№ 30/31). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Новим керівником управління освіти Львівської міської ради став 35-літній Андрій Закалюк, повідомляє прес-центр установи.
950741
  Антонович О. Новий пам"ятник Тарасові Шевченку в Канаді // Вісник НТШ : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2015. – Число 53/54, весна - зима. – С. 28-29. – ISSN 1563-3977
950742
  Середюк О. Новий пам"ятник у Дубно // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 25/31 жовтня (№ 43). – С. 7


  Володимир Шолудько - відомий київський скульптор, автор багатьох монументальних пам"ятників в Україні та на Волині.
950743
  Воронов К. Новий партнерский договор РФ-ЕС: североевропейский ракурс // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2007. – № 8. – С. 52-62. – ISSN 0131-2227
950744
  Іларіон Новий переклад Біблії : історичний нарис // Віра й культура : місячник укр. богосл. думки й культури / Укр. наук. богосл. т-во. – Вінніпег, 1962. – Рік 25, ч. 10/11 (106/107). – С. 3-12
950745
  Грушевський М.С. Новий період історії України за роки від 1914 до 1919 рр. / М.С. Грушевський; Упор.А.Ф.Трубайчук. – Київ : Либідь, 1992. – 46 с. – ISBN 5-355-00249-Х
950746
  Логвіненко Н. Новий період розвитку української фантастичної прози (1960-1990 рр.) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 32-34
950747
   Новий перспективний інтродуцент якон (Smallanthus sonchifolia (Рoepp. et Еndl.) H. Robinson) для лікарського рослинництва в Україні / А.В. Дащенко, В.В. Новожилов, Л.А. Глущенко, Н.Ю. Таран, С.М. Марчишин, Л.Т. Міщенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 39-46. – ISSN 2077-4893


  Проведено інтродукційні дослідження якону (Smallanthus sonchifolia (Рoepp. et Еndl.) H. Robinson) в агроекологічних умовах Київської та Полтавської областей. Визначено вміст 23 хімічних елементів у листках, кореневищах, кореневих бульбах і шкірках ...
950748
  Баулін Ю. Новий перспективний напрям розвитку юридичної науки: легітимність державної влади // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 286-289. – ISSN 0132-1331
950749
  Джос В.С. Новий петрогліф з Кам"яної Могили // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 58-60. – ISSN 0235-3490
950750
  Машевський О.П. Новий південний Велс (- штат у південнщ-східній Австналії) // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2021. – Т. 23 : Нг - Ня. – С. 582-583. – ISBN 978-966-02-9624-4
950751
   Новий підкопуючий робочий орган для коренебульбозбиральних машин / С.М. Грушецький, Л.Ю. Збаравська, І.В. Семенишина, Д.В. Скоробогатов // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 133-140 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
950752
  Павлишенко М. Новий підручник з економіки торгівлі : Критика і бібліографія / М. Павлишенко, Н. Міценко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С.94-95. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
950753
  Чухно А. Новий підручник з економічної теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 112-113. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
950754
  Савчук В. Новий підручник з історії економічних учень // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 4. – С. 93-97. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
950755
  Луняк Є. Новий підручник з історії України, виданий у Київському Шевченківському університеті // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 125-127


  Авторський колектив, який працював над створенням підручника: професори Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, доценти О.В. Вербовий, І.М. Заболотна, Г.М. Казакевич, Г.Г. Коцур, О.Р. Купчик, Ю.М. Сорока, Г.С. Черевичний, Ю.М. Шемета, викладачі М.Г. Казьмирчук, ...
950756
  Клименко Н. Новий підручник з криміналістики / Н. Клименко, І. Красюк // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 152-153. – ISSN 0132-1331
950757
  Базилевич В.Д. Новий підручник з міжнародної економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 89-90. – ISSN 0131-775Х
950758
  Науменко О.В. Новий підхід в амортизації дисконту та визначенні очікуваного відшкодування для боргових цінних паперів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 33-36. – Бібліогр.: 10 назв
950759
  Холошин І.В. Новий підхід в організації навчальних геологічних екскурсій з використанням геоінформаційних технологій (на прикладі Криворізького регіону) / І.В. Холошин, І.С. Паранько // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 112-119 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
950760
  Фадєєв М.М. Новий підхід до аналізу структурних змін регіональної промислової політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.185-188
950761
  Мезенцева І.Є. Новий підхід до вдосконалення протидії корупції в Україні // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 51-54. – ISBN 978-617-7220-89-2
950762
   Новий підхід до вивчення громадської думки стосовно НАТО : [огляд наукового круглого столу] // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-26. – ISSN 1728-6220
950763
  Мальцев Д.В. Новий підхід до видобутку урану для Новоконстянтинівського родовища / Д.В. Мальцев, О.Б. Владико // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 203-213 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1607-4556
950764
  Юдіна Г. Новий підхід до визначення обсягу правової охорони промислових зразків в Україні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (116). – С. 38-44. – ISSN 2308-0361
950765
  Азаренкова Г. Новий підхід до визначення оцінки фінансової стабільності розвитку банку : банки України / Г. Азаренкова, О. Головко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 9 (163). – С. 18-21 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв
950766
  Рибалова О.В. Новий підхід до визначення показника екологічної безпеки промислового підприємства / О.В. Рибалова, С.В. Бєлан // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; Укр. н.-д. ін-т еколог. проблем. – Харків, 2015. – Вип. 37. – С. 57-67 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-1511-48-3
950767
  Спольник О. Новий підхід до викладання фізики. Шляхом євроінтеграції / О. Спольник, І. Волчок, Л. Каліберда, М. Чегорян. // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2006. – № 4. – С. 55-56. – Бібліогр.: . – ISSN 1562-529Х
950768
  Суботіна Т.І. Новий підхід до використання надвисокочастотної терапії за результатами опромінювання відкритих органів тварин / Т.І. Суботіна, О.О. Яшин // Фізика живого (Біофізика і далі) : Теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1998. – Т. 6, № 1. – С. 23-33. – ISSN 1023-2427
950769
   Новий підхід до вимірювання фазових збурень об"єктів за допомогою інтерферометричного панорамного корелятора / Л.А. Держипольська, О.В. Гиатовський, Є.П. Удалов, П.В. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 239-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Розглядається можливість при кореляційному співставленні двох просторових статистичних фазових розподілів використовувати голографічний інтерферометр (замість більш складного корелятора). Доведено, що параметр ...
950770
  Шайкевнч І.А. Новий підхід до гоніометричних вимірювань при визначенні кольору / І.А. Шайкевнч, О.В. Макаренко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 427-431. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Обговорюється новий підхід для визначення світлорозсіюючих характеристик, зокрема при вимірюванні кольру. Запропонований метод дає можливість прогнозувати колір об"єкта для будь-яких умов освітлення та спостереження.
950771
  Хассан Ширвані Новий підхід до методу аналізу охоплення даних з використанням показника банківської ефективності у Туреччині / Хассан Ширвані, Шарам Тадж, Бахман Міршаб // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2011. – Т. 4, № 1. – С. 5-10. – ISSN 1998-6068
950772
  Боровик О.В. Новий підхід до оцінки автотехнічного забезпечення транспортних засобів прикордонного загону / О.В. Боровик, С.Б. Головня, В.В. Купельський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 14-20. – ISSN 2524-0056
950773
  Довбня С.Б. Новий підхід до оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів / С.Б. Довбня, К.А. Ковзель // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 62-71.
950774
  Моторин Р. Новий підхід до оцінки розміру внесків банків у фонд гарантування депозитів // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Знання, 2016. – № 3 (140). – Бібліогр.: 1 назв.
950775
   Новий підхід до побудови пост-квантової схеми електронного цифрового підпису / О. Кузнецов, А. Кіян, А. Пушкарьов, Т. Кузнецова // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.Г. Оксіюк ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (2). – С. 23-30. – ISSN 2707-1758


  Методи криптографічного захисту інформації мають важливе значення в розбудові сучасної інфраструктури кібербезпеки. Останнім часом з"явилися нові виклики та загрози криптографічним перетворенням. Зокрема, поява та стрімкий розвиток новітніх технологій ...
950776
  Зубков А.М. Новий підхід до проблеми гуманітарного розмінування / А.М. Зубков, Я.В. Красник, С.А. Мартиненко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 80. – ISBN 978-966-2699-94-4
950777
  Гудак Штефан Новий підхід до розв`язання проблеми досяжності: на шляху до методології аналізу часово - критичних систем : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.05.01 / Гудак Штефан; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 33л.
950778
  Горбань Н.С. Новий підхід до розуміння принципу нотаріальної таємниці в нотаріальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 219-223


  Статтю присвячено більш поглибленому аналізу нотаріальної дії як однієї із форм здійснення нотаріальної діяльності та особливостям реалізації нотаріальної таємниці щодо інших видів проваджень, які вчиняє нотаріус у процесі нотаріальної діяльності.
950779
   Новий підхід до синтезу похідних 1H-піроло[1,2-b]-1,2,4-триазолу / І.Ю. Шибека, І Л. Курилюк, Л.М. Потіха, В.О. Ковтуненко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 124
950780
  Чикун Н. Новий підхід до створення інтегрованих програм та викладання хімічних дисциплін : міжнародні освітні програми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 63-71. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1682-2366
950781
  Легенчук С. Новий підхід до структури бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 10. – С. 23-29
950782
  Зозульов О. Новий підхід до управління в маркетингу // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 48-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
950783
  Гончарук А. Новий підхід до управління ефективністю у промисловості України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 36-45. – ISSN 0131-775Х
950784
  Панасевич Д. Новий підхід до формування структури та змісту переліку напрямів підготовки і спеціальностей бакалаврів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 72-82 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
950785
  Череватський Д.Ю. Новий підхід до характеристики взаємодії економічного зростання та споживання енергії / Д.Ю. Череватський, Р.Г. Смірнов // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 12 (721). – С. 57-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2522-9303
950786
  Коррес Д. Новий підхід у визначенні інноваційної та технічної діяльності / Д. Коррес, Д. Поліхронопулос // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 306-338. – ISSN 1684-906Х
950787
  Крилова-Грек Новий підхід у навчанні медіаосвіти з опорою на психолінгвістику // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 39-42. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про новий підхід, розроблений у галузі медіаосвіти, який полягає у включенні основ психолінгвістики в навчальну методику. Авторський курс "Психолінгвістичні основи інформаційної грамотності" спрямований на розвиток аналітичних навичок для ...
950788
  Демченко С.А. Новий підхіддо синтезу 4"-діалкіламіно-3-гідроксифлавонів / С.А. Демченко, В.Г. Пивоваренко // Ukrainica bioorganica acta : Журнал біоорганічної та біологічної хімії / НАН України Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2006. – Т. 4, № 1. – С. 11-13.
950789
  Кирпиченко М. Новий пневматичний дночерпак / М. Кирпиченко, 1936. – С. 163-174
950790
   Новий побут. Вип. 5 // Боротьба та будівництво : рухома хрестоматія української сучасної літератури / Л. Єгорова, В. Павловський, Я. Чепіга. – [Харків] : Держ. Вид-во України, 1929. – Т. 2 : Робоча бібліотека учня установ соціального виховання. – С. 251-413
950791
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Новий поверх лесу на Україні / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – 22с. – Окремий відбиток
950792
  Діхтієвський П.В. Новий погляд на адміністративне право як навчальну дисципліну // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 713-714. – ISSN 1563-3349
950793
  Хамайко Н.В. Новий погляд на вперше відкриту на Київському Подолі склоробну майстерню / Н.В. Хамайко, О.Ю. Журухіна, М.О. Гунь // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; голов. ред. Симоненко О.В. ; редкол.: Бирке В., Болтрик Ю.В., Бруяко І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (43). – C. 50-64. – ISSN 2227-4952
950794
  Іваненко С. Новий погляд на генеалогію дворянського роду Патонів. Рец. на кн.: Храпак П. Д. Михайло Оскарович Патон: державник, господар, меценат. Хмельницький, 2021. 212 с. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (269). – С. 100-104. – ISSN 1029-7200
950795
  Фесенко А.А. Новий погляд на діяльність адмірала Олексія Грейга – Головного командира Чорноморського флоту і портів Чорного моря, військового губернатора міст Миколаєва та Севастополя // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – C. 194-205. – ISSN 0320-9466
950796
  Книженко О.О. Новий погляд на звільнення від відбування покарання з випробуванням за корупційні кримінальні правопорушення // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 2 (16). – С. 17-23. – ISSN 2523-4552
950797
  Латиш Ю. Новий погляд на історичний шлях Чорногорії // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 30. – С. 93-94
950798
  Москалик Д. Новий погляд на історію "неісторичних націй" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 13-14 квітня (№ 65/66). – С. 31


  Опубліковано перший том вибраних праць Ольгерда Бочковського.
950799
  Бєлая О.М. Новий погляд на історію Державного архіву Київської області // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – C. 82-99. – ISSN 0320-9466
950800
   Новий погляд на історію Кореї : [підручник] / Кім Чжонбе [та ін.] ; [за ред. Хо Сун Чьол ; пер. з корейської Ю.А. Ковальчук]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго ; Korea Foundation, 2010. – 328, [7] с., [8] арк. іл. – ISBN 978-966-489-076-9
950801
  Жук В.Н. Новий погляд на історію Полтавщини й України : (за давньобулгарськими літописами) / В.Н. Жук, Ф.Г.-Х. Нурутдінов. – Полтава : АСМІ, 2008. – 156с.
950802
  Баумейстер А. Новий погляд на історію, або Як нам позбутися комплексу жертви // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 14-15 квітня (№ 66/67). – С. 7


  "У передмові до першого видання "Історії України-Руси" (1898) Михайло Грушевський зауважує, що "наша історія дає нам переважно невеселий образ", але суспільство повинно мати мужність "поглянути на неприкрашену правду свого минулого", щоб почерпнути в ...
950803
  Компанець Є.М. Новий погляд на кваліфікацію та доказування деяких елементів складу злочинів що посягають на права інтелектуальної власності // Всеукраїнська науково-практична конференція "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності" : (зб. матеріалів конф. від 10.12.2019 р., м. Київ) / "Порушення прав у сфері інтелектуальної власності як підстава адміністративної, кримінальної та цивільної відповідальності", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 70-74. – ISBN 978-617-696-925-9
950804
  Науменко Н. Новий погляд на лірику Осипа Маковея // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Беканідзе [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (53). – С. 158-167


  Розглянуто ряд ліричних і ліро-епічних творів Осипа Маковея під кутом зору їхнього формозмістового (жанрового, стильового, образного, зокрема інтертекстуального) наповнення. Показано, що потреба нового прочитання творчості поета зумовлює введення в ...
950805
  Сліпушко О. Новий погляд на модерний літературний процес // Українська літературна газета. – Вишгород, 2016. – 5 серпня (№ 15). – С. 19
950806
  Братель О. Новий погляд на проблемні питання визначення завдань та мети цивільного судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 3-12


  У статті в теоретичному та практичному аспектах досліджено співвідношення завдань та мети цивільного судочинства. Визначені проблемні сторони використання словосполучення "розгляд і вирішення цивільних справ" для позначення завдань цивільного ...
950807
  Вечерський В. Новий погляд на проблему втраченої архітектурної спадщини // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.2-9. – Бібліогр.: С.9. – ISSN 0131-2685
950808
  Стебельська Г.Я. Новий погляд на проблему класифікації нафт // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 50-56. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
950809
  Черенько Л.М. Новий погляд на проблему української бідності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 75-84
950810
  Степовик Д. Новий погляд на релігійність Тараса Шевченка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 25-26 жовтня (№ 194/195). – С. 15


  Літературна сенсація від Дмитра Степовика - відомого мистецтвознавця, філософа і богослова (за фахом).
950811
  Швайка Л.А. Новий погляд на розвиток інформаційної сфери України // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (56). – С. 125-127. – ISSN 2077-7264


  Рецензія на монографію: Концептуальні засади забезпечення сталого розвитку інформаційної сфери України : моногр. [Текст] / [Я.В. Котляревський, О.В. Мельников, А.М. Штангрет, Е.П. Семенюк, В.І. Воробйов] ; ПрАТ «Укр. наук.-дослід. ін-т спец. видів ...
950812
  Мяловицька Н.А. Новий погляд на розвиток місцевої публічної влади в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 444-445. – ISSN 2219-5521
950813
  Хоменко І.А. Новий погляд на соціальну функціональність радіопрограм "гібридного" напряму // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 138-146


  Статтю присвячено науковій проблемі удосконалення впливу радіопрограм гібридного напрямку на аудиторію. У дослідженні представлено структурно-композиційні принципи оптимального поєднання мистецької виразності і журналістської достовірності у межах ...
950814
  Мельник Р. Новий погляд на стару статтю: (до аналізу наукової спадщини М. Карадже-Іскрова) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 258-266. – ISSN 0132-1331
950815
  Савченко Н.А. Новий погляд на структуру методики навчання географії як науки // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С.58-66.
950816
  Фурса Є. Новий погляд на термінологію спадкових правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.115-120. – ISSN 0132-1331
950817
  Фурса С.Я. Новий погляд на традиційне сприйняття правової науки і підготовку фахівців в галузі права // Цивілістична процесуальна думка : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотар. та виконав. процесу і адвокатури, Центр прав. дослідж. Фурси ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. С.Я. Фурси. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – С. 8-18. – ISBN 978-966-437-304-0
950818
  Сліпушко О. Новий погляд на український літературний Ренесанс // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 22-28 вересня (№ 33). – С. 11


  Нова книга Ігоря Ісіченка "Архієпископ Ігор Ісіченко. Історія української літератури: Середньовіччя. Ренесанс (XI - XVI ст.). - Харків: Видавництво Точка, 2021. - 643 с.
950819
  Мойсієнко А. Новий погляд на український модернізм 1920-х років // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (81). – С. 126-127
950820
  Приходько В.В. Новий погляд на філософію історії Й.Г. Фіхте: спроба її захисту від панлогістського тлумачення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-31. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Йдеться про необхідність відмови від панлогістського тлумачення філософії історії Фіхте.
950821
  Чуніхіна Л. Новий погляд на фінансовий контроль // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 5. – С. 60-63. – ISSN 0132-1331
950822
  Єфименко Т. Новий погляд на фінансову й монетарну глобалізацію / Т. Єфименко, І. Манцуров // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (328). – С. 123-128. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 2305-7645
950823
  Гайдук О. Новий погляд світу на Україну // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 11/12 (1007-8). – С. 4-9. – ISSN 0868-9644


  21 листопада 2012 р. в найбільшому музеї сучасності - паризькому Луврі - відкрилася виставка українського Майстра - "Іоанн-Георгій Пінзель, український скульптор бароко 18 ст.". Ексклюзивні коментарі про цю подію.
950824
  Швабій К. Новий податковий компроміс // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 1-7 червня (№ 20). – С. 7


  "Політика - це і наука, і мистецтво. І це повною мірою стосується податкової політики держави. Адже політика завжди є підходом, спробою вирішення тієї чи іншої проблеми, сутність якої полягає в пошуку динамічного компромісу між інколи взаємовиключними ...
950825
   Новий податок на авто: кого торкнулися зміни? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 4-10 лютого (№ 5)


  Українцям доведеться платити податки на авто за новими правилами у 2022 році. Зокрема, розширено список тих, хто має віддавати за своє авто гроші до бюджету. Відповідні зміни передбачає законопроєкт №5600, вони почали діяти з 1 січня".
950826
  Бульвінський А. Новий політичний курс Віктора Януковича та російські стратегічні інтереси // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 20 (281). – С. 8-12
950827
   Новий політичний скандал! : брифінг прем"єр-міністра Юлії Тимошенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 12-13. – ISSN 1810-3944
950828
  Новосад Г. Новий порядок визнання іноземних дипломів - це перемога над абсурдом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 17 серпня (№ 33). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У червні набули чиності нові порядки визнання іноземних освітніх документів, які були затверджени наказом МОН № 504 від 5 трав.2015 р.
950829
  Бланк С. Новий порядок денний США для Європи // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 8 вересня (№ 161). – С. 9


  Невивчені уроки Обами щодо російської агресії.
950830
  Висіцька І. Новий порядок зміни цільового призначення земельної ділянки: коли застосовується // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / ТОВ "Земельний вісник України" ; редкол.: Галайда А.В., Дорош Й.М., Євсюков Т.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10. – С. 25-29


  17 червня 2020 року Верховна Рада прийняла Закон № 711-IX «Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель» (Далі – Закон № 711). Однією з головних новел цього закону є спрощення процедури ...
950831
  Летич І. Новий порядок компенсації єдиного соціального внеску // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2013. – № 9 (165). – С. 40-42
950832
  Сохацька О. Новий порядок на світовому фінансову ринку: післякризові проекти і реалії // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№ 1). – С. 93-107. – ISSN 1684-906Х
950833
  Кальніченко А. Новий порядок набуття прав на земельні ділянки та розміщене на них нерухоме майно // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 12. – С. 11-13
950834
  Штогун С. Новий порядок оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 68-73.
950835
  Дручок Г.В. Новий порядок оформлення прав на службові винаходи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 25-29. – (Серія права ; № 15)


  В статье в свете Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях от 21 августа 1973 г. рассматриваются вопросы оформления прав на служебные изобретения. Новые требования относительно состава заявки на изобретение и качества ее ...
950836
   Новий порядок переведення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Про затвердження Порядку переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету, до інших вищих навчальних закладів для завершення навчання за рахунок коштів державного (місцевого) бюджету № 927 - редакція ...
950837
   Новий порядок прийому абітурієнтів із ТОТ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 3 травня (№ 17)
950838
  Сліпко О. Новий порядок присвоєння будівельних і поштових адрес: проблемні моменти // Юридична газета. – Київ, 2020. – 24 березня (№ 6). – С. 14-15
950839
  Кравченко О Новий порядок проведення формальної експертизи на винаходи і корисні моделі // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.56-59
950840
  Кравченко О. Новий порядок формальної експертизи на винаходи і корисні моделі // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.20-23. – ISSN 1608-6422
950841
  Шнайдер В. Новий посібник з журналістики та онлайн-журналістики = Das neue Handbuch des Journalismus und des Online-Journalismus / Вольф Шнайдер, Пауль-Йозеф Рауе ; [пер. з нім. В. Климченко ; за заг. ред. В. Іванова]. – Київ : Академія Української Преси, 2014. – 357, [1] с. – Парал. тит. арк. нім. – Бібліогр.: с. 27-29 та в підрядк. прим. – (Бібліотека масової комунікації та медіаграмотності Академії Української Преси). – ISBN 978-966-2123-54-8
950842
  Пуряєва Н. Новий посібник з історичної фонетики і фонології // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Л.М. Костич, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (48). – С. 168-169. – ISSN 0320-3077


  Рец. на кн.: Історія української мови : практикум з фонетики й фонології / Г. М. Наєнко, О. О. Суховій. - 2-ге вид., перероб. й доп. - К. : ВПЦ "Київський університет", 2017.
950843
  Коцур А. Новий посібник з історії // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  Колектив кафедри української історії та етнополітики підготував і видав навчальний посібник "Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Збірник документів і матеріалів / За ред. д.і.н. , проф. А.П. Коцура, к.і.н., доц. Н.В. Терес".
950844
  Корнійчук Л. Новий посібник з історії економічної думки / Л. Корнійчук, В. Фещенко // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 114-116. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1811-3141
950845
  Козицький А. Новий посібник з історії сучасного світу // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 112-115


  Про вбивство невинно оскарженого Івана Петровича, воєводи та генерала Московського князівства. Продовження. Початок див.: Іст. журн. - 2005. - № 6; 2006. - № 1-4
950846
  Гапон Надія Новий посібник з психології управління : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 101-102. – ISSN 1682-2366
950847
  Гапон Надія Новий посібник з психології управління : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 101-102. – ISSN 1682-2366
950848
  Тишковець М.П. Новий посібник з української мови як іноземної для студентів медичного ВНЗ / М.П. Тишковець, В.І. Зевако // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 225-227
950849
  Швецова-Водка Новий посібник із загального документознавства // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 5 (310), травень. – С. 17-19. – ISSN 2076-9326
950850
   Новий початок : становище ЛГБТІ в Україні у 2016 році : [звіт] / Правозахис. ЛГБТ Центр "Наш світ" ; [уклад.: А. Кравчук, О. Зінченков]. – Київ : Наш світ, 2017. – 56 с. : іл., табл.
950851
  Барвінська П.І. Новий початок після 1945 року: з історії інституалізації східноєвропейських історичних досліджень у Західній Німеччині у другій половині 40-х - 50-ті роки XX ст. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2008. – [Вып. 34]. – С. 176-184
950852
  Кірст В. Новий початок у травмованій країні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 29 (661), 17-23.07.2020. – С. 32-33. – ISSN 1996-1561


  Італійські праві партії об"єднуються, щоб усунути уряд на регіональних виборах .
950853
  Добриніна О. Новий почесний доктор // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Листопад (№ 9)


  Звання почесного доктора ун-ту отримав Президент Чеської Республіки, видатний чеський письменник Вацлав Гавел.
950854
  Ейсмонт Ю. Новий правопис: дискусійні питання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (290), вересень. – С. 15-19. – ISSN 2076-9326
950855
  Геєць В. Новий прагматизм - інструмент досягнення кращого майбутнього // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 1. – С. 5-24. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1811-3141
950856
  Колодко Гжегож Новий прагматизм, або економіка помірності // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 11 (624). – С. 13-28. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
950857
  Герасимчук Л. Новий практичний економічний словник = New Dictionary of Everyday Economy : Англо-українький, українсько-англійський; 30 000 термінів / Лесь Герасимчук. – Київ : Криниця, 2003. – 352с. – (Сучасні словники України). – ISBN 966-7575-36-5
950858
   Новий практично важливий різновид монациту Побужжя, збагачений чистим ізотопом свинцю 208Pb / А. Вальтер, В. Андрєєв, В. Павлюк, А. Писанський, Н. Підберезська // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 119-128. – ISSN 2078-6220
950859
  Петрів П. Новий президент Литви // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 7 червня (№ 23). – С. 5


  "Росія - агресор, але російська мова - це "надбання". Новообраний президент Литви Гітанас Науседа наблизився до національного рекорду, взявши у другому турі виборів дві третини голосів виборців. Він виступає за соціальну рівність, розширення ...
950860
  Костюк Б. Новий Президент оновленої України: поглиблення співпраці із Заходом // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 4-10 червня (№ 23). – С. 3
950861
  Сервецький І. Новий принцип призначення покарання - позбавлення волі на певний строк // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 48-50
950862
  Гуцал О.З. Новий принцип утилізації промислових відходів / О.З. Гуцал, Т.М. Вітенько // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 105-107. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1726-5428
950863
  Кузьма Н. Новий проект діє : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 11. – С. 47
950864
  Царук Л.С. Новий проект Закону про свободу мирних зібрань в Україні: крок вперед чи назад? // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 224-231. – ISSN 1563-3349
950865
  Скакун І. Новий промінь зору у світі романів Гончара // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 124-126. – ISSN 0236-1477
950866
  Амельченко Ю. Новий простір бібліотеки: популярність, репутація, бренд // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 17-19


  Трансформаційні процеси і зміни в суспільстві стали основою для зміни пріоритетів у діяльності Одеської ОУНБ ім. М. Грушевського
950867
  Яручик Ю. Новий простір для наукових досліджень. У Римі обговорили актуальні думки й ідеї Миколи Костомарова // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 6 червня (№ 98)


  Про книжку італійського дослідника Андреа Франко, що аналізує відому працю М. Костомарова "Дві руські народності".
950868
  Короденко М. Новий простір для нової школи // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 6 березня (№8)
950869
   Новий простір на економічному // Київський університет. – Київ, 2019. – Вересень (№ 7). – С. 3


  "Оновлений простір для більш комфортного навчання й саморозвитку створено на економічному факультеті завдяки співпраці з IT-компанією Генезис. 3 вересня 2019 року тут відкрили нову мультимедійну аудиторію. Вона має стати ще одним майданчиком для обміну ...
950870
  Вацьковські К.С. Новий публічний менеджмент - інноваційні напрямки змін у функціонуванні публічного сектора Польщі / К.С. Вацьковські, Л.Ю. Гордієнко // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2022. – С. 100-103. – ISBN 978-617-7801-37-4
950871
  Шавкун І.Г. Новий публічний менеджмент як концепція публічного управління / І.Г. Шавкун, Я.С. Дибчинська // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 195-201. – ISSN 2072-1692
950872
  Палієнко М. Новий путівник по колекційних фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (238). – С. 41-42. – ISSN 1029-7200


  Рец. на книгу: Архіви, колекції та зібрання державних, громадських та релігійних установ у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: путівник / Ред. кол.: Л. A. Дубровіна (голова), Г. В. Боряк, Н. М. Зубкова ...
950873
  Шумада Н. Новий ракурс дослідження слов"янського пісенного фольклору // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С.79-82. – ISSN 0130-6936
950874
  Димарчук З. Новий ракурс методичної діяльності Центральної бібліотеки ЦБС Баранівського району Житомирської області // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 3 (53). – С. 22-23


  Місія бібліотеки сьогодні - гармонізувати сучасне суспільство
950875
  Богомолов О. Новий раунд іранського питання // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 20 листопада (№ 212). – С. 3


  Про ядерну проблему Ірану та діалог між ним та світовою спільнотою.
950876
   Новий реагент для синтезу гем-дифторостиренів / М.О. Редька, О.П. Благун, О.О. Григоренко, З.В. Войтенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 128
950877
   Новий регіоселективний літій-промотований метод синтезу комплексоутворюючих лігандів на основі діестерів 2,5-піридиндикарбонових кислот / І.С. Саф"янова, С.В. Вакаров, О.А. Варзацький, І.О. Фрицький // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 5/6, май - июнь. – С. 17-21. – ISSN 0041-6045


  Відкрито нову іон-промотовану регіоселективну реакцію активації алкоксикарбонільної групи в положенні 2 діестерів піридин - 2,5-дикарбонових кислот, що призводить до утворення 5-алкоксикарбонів - 2-піридингідроксамової кислоти, 5-алкоксикарбоніл -2- ...
950878
   Новий Регламент про захист персональних даних GDPR - благо чи покарання для страховиків? // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н.-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (72). – С. 29
950879
   Новий регуляторний інструмент допоможе зменшити адміністративне навантаження на бізнес // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2017. – № 51. – С. 12-13
950880
  Іванчик Аскольд Ігоревич Новий римський військовий диплом з території України / Іванчик Аскольд Ігоревич, Погорілець Олег Григорович, Саввов Ростислав Володимирович // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Публікація римського військового диплома, виданого 30 березня 207 р. ветерану преторіанської когорти, який носив дакійський когномен Dribalus і був уродженцем Дуростору.
950881
  Лутовинова В.І. Новий рівень інформаційного забезпечення освітян України // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 133-140.
950882
   Новий рік – нові можливості // Київський університет. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 1


  "Аби полегшити адаптацію першокурсників до нового життя, у КНУ на початку навчального року з розмахом проходять Дні університету, які занурюють новоприбулих у вир студентського життя. Цьогоріч на честь alma mater презентували студентські ініціативи і ...
950883
  Карський Ю. Новий рік / Ю. Карський. – Київ, 1938. – 62 с.
950884
  Треніна А.С. Новий рік без пригод // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 35 : фото
950885
   Новий рік за місячним календарем // Історичний календар. – Київ, 1997. – на 1998 рік. – С. 55-56
950886
  Дюкова Е. Новий рік і "Щедрик": аспекти інтерпретації, парадокси святкування / огляд підготували: Леся Кирпич, Юлія Слуцька // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 24-43. – ISSN 1682-2366
950887
   Новий рік на добрі справи добрим людям на здоров"я! // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 1


  "Рік, що минає, починався з однієї вершини математичного Монблану, яку підкорила випускниця КНУ Марина В"язовська, а завершується іншою. Між ними були високі позиції Університету в міжнародних освітніх рейтингах і переконливіший за них найвищий в ...
950888
  Гуторова Світлана Новий рік по-новому : подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2010. – № 6 (96 ). – С. 18-19 : Фото
950889
  Москаленко Леся Новий рік у Вероні // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 66-69 : фото
950890
  Пилипчук І. Новий рік у дитячому будинку // Київський університет. – Київ, 2012. – Січень (№ 1). – С.6


  Соціальний відділ юридичного факультету в грудні 2011 року провів акцію "Здійсни мрію дитини".Дітям, які мешкають у дитячому будинку "Любисток"зробили подарунки.
950891
  Машовець Софія Новий рік у Таїланді : спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-40 : Фото
950892
  Адам О.Ю. Новий рік цілий рік // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 86-87
950893
  Чжан Яньбо Новий рік як свято... весни / розмову вела Ірина Гордійчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 27-28 січня (№ 13/14). – С. 21


  Аташе з культури Посольства Китаю в Україні Чжан Яньбо - про співпрацю наших країн.
950894
  Москаленко Леся Новий рік: по-простому і по-багатому : Австрія. Зальцбург // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 22-23 : Фото
950895
  Бредель В. Новий розділ : роман / В. Бредель ; пер. з нім. П. Факторовича. – Ужгород : Закарпатоблвидав, 1961. – 351 с.
950896
  Найдьонова М.О. Новий розпорядок розслідування та обліку нещасних випадків на виробництві / М.О. Найдьонова, Д.М. Кравцов // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 257-259. – ISBN 978-617-7625-74-1
950897
  Лопес Анрі Новий романс / Лопес Анрі. – К, 1985. – 214с.
950898
   Новий російський тлумачний словник економічних термінів та український тлумачний словник економічних термінів. – Харків : Єдінорог, 2001. – 448с. – ISBN 966-7333-52-3
950899
   Новий російсько-український-англійський тлумачний словник з інформатики : Основні терміни: близько 3300 термінів. – Харків : Корвін, 2002. – 656 с. – ISBN 966-7930-01-7
950900
   Новий російсько-український політехничний словник = Новый русско-украинский политехнический словарь : 100 000 термінів-словосполучень. – Харків : Гриф, 2005. – 952с. – ISBN 966-7165-95-7
950901
   Новий російсько-український словник-довідник : Близько 65 тис. слів. – Київ : Довіра, 1996. – 800с. – (Бібліотека державного службовця ; Державна мова і дііловодство)
950902
   Новий російсько-український словник-довідник : Близько 100 тисяч слів / С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт; Київська міська держ.адміністрація.Ін-тут укр.мови; За ред.С.Я.Єрмоленко, Л.О.Пустовіт. – 2-ге вид-ня, доповн. і виправлене. – Київ : Довіра, Рідна мова, 1999. – 878с. – (Бібліотека державного службовця ; Державна мова і діловодство). – ISBN 966-507-067-3; 5-7707-9729-0
950903
   Новий російсько-український словник-довідник юридичної, банківської, фінансової, бухгалтерської та економічної сфери : Близько 85 тисяч слів / С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт; [уклали : С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець та ін.] ; Київська міська державна адміністрація ; Ін-т української мови HАH України. – Київ : Довіра ; Рідна мова, 1998. – 779, [5] с. – Бібліогр.: с. 778. – (Бібліотека державного службовця. Державна мова і діловодство). – ISBN 5770797320
950904
   Новий російсько-український словник : із граматичними таблицями (навч.). – Харків : Торсінг, 1999. – 672 с. – ISBN 966-7300-92-5
950905
  Загнітко А.П. Новий російсько-український, українсько-російський словник : 80 000 : [для учнів всіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнтів, студ., викладачів] / А.П. Загнітко, М.О. Вінтонів, І.Г. Данилюк ; [ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2011. – 959, [1] с. – ISBN 978-966-481-475-8
950906
  Сейтяг"яєв Н. Новий рукопис "Історії Челебі Акая" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 1 (673), січень. – С. 70-80. – ISSN 0236-1477
950907
  Ткачева А Новий русско-французский словарь / составила А. Ткачева. – Paris : Garnier freres. – (Vocabulaires Garnier)


  Соколов Н.В. Новый русско-французский и французско-русский словарь : Ч. рус.-фр / Сост. Н. Соколов. - Paris, [1895]. - XXII, 472 с. ; 14 см Автор (ред., сост., организация): Соколов (1837-1888), Николай Васильевич
950908
   Новий санітарний регламент // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 грудня (№ 48). – С. 5. – ISSN 2219-5793
950909
  Зіганшина Л.О. Новий свідомо-еволюційний етап розвитку світу за вченням П. Іванова та філософією космізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 151-160
950910
  Москвіна В. Новий світ - нові підходи // Київський університет. – Київ, 2020. – Листопад (№ 6). – С. 3


  "Всеукраїнська науково-практична конференцiя студентiв, аспiрантiв та молодих вчених "Об"єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень", що пройшла в Університеті 12-13 листопада 2020 року, об"єднала молодих вчених із рiзних галузей знань ...
950911
  Півняк Г. Новий світ і відповідність Часу / розмову вів Вадим Рижков // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 4-5 вересня (№ 166/167). – С. 14-15


  Ректор Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" Геннадій Півняк: "Вирішення актуальних проблем економіки стане можливим тільки завдяки позиції та досягненням освіти й науки".
950912
  Абе Сіндзо Новий світанок Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 січня (№ 14). – С. 8
950913
  Розумюк В.М. Новий світовий безлад: Pax Americana на початку XXI століття та перспективи його трансформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 30-44
950914
  Юрій С. Новий світовий економічний порядок: історія, теорія, напрямки формування / С. Юрій, Є. Савельєв // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (4). – С. 353-370. – ISSN 1684-906Х
950915
  Какічев С.В. Новий світовий лад – електронна цивілізація / С.В. Какічев, Л.І. Ліщитович. – Київ : КВІЦ, 2017. – 199, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-617-697-065-1
950916
  Овчаренко Наталія Новий світовий міф та його вплив на художню свідомість митця : на матеріалі романів Т. Фіндлі "Пілігрим" та Дж. Фаулза "Волхв" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 114-117. – Бібліогр. в кінці ст.
950917
  Семиволос І. Новий світовий порядок будуватиметься за рахунок Росії та на руїнах Росії / розмову вела Ольга Таукач // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 16-19. – (Історичні науки)


  Розмова з провідним українським експертом-конфліктологом Ігорем Семиволосом.
950918
  Шульга М.А. Новий світовий порядок: європейський дискурс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 77-80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується особливості європейського дискурсу нового світового порядку. З"ясовуються їх відмінності від американської версії останнього. В статье анализируются особенности европейского дискурса нового мирового порядка. Указываются их ...
950919
  Ільченко Н. Новий світовий порядок: на шляху до одно - чи багатополярності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 64-66.
950920
  Пінтер Гарольд Новий світоустрій : п"єса // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 1/2 (961/962). – С. 117-124. – ISSN 0320 - 8370
950921
  Пасльон Ю. Новий семестр розпочався не лише для студентів // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Вересень (№ 7)


  Відчинилися двері дитячого садочка № 38 "Промінець", який створено для дітей студентів, аспірантів та співробітників університету.
950922
  Зубченко В. Новий семестр у Business-Leader School KNU // Київський університет. – Київ, 2018. – Жовтень (№ 8). – С. 4


  "Тренінги та майстер-класи, найкращі спікери, заняття підприємницького клубу, сертифікати про успішне проходження циклу занять найкращим учасникам – лише частина можливостей, які відкриває перед учасниками бізнес-школа КНУ. До того ж це чудовий ...
950923
   Новий сигнал від Ердогана / Н. Пушкарук, М. Сірук, І. Семиволос, Г. Шелест // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 18 грудня (№ 230). – С. 11


  Експерти - про домовленість президентів США і Туреччини щодо співпраці в Сирії.
950924
  Канцелярук Б.І. Новий силовий центр - закономірна несподіванка // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 228-232
950925
  Харитонов Є. Новий Сімейний кодекс України: перехрестя правових традицій // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.46-54. – ISBN 966-667-078-Х
950926
  Скуйбіда О. Новий сімейний кодекс: основні новели // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 43. – С.39-42
950927
  Скуйбіда О. Новий Сімейний Кодекс: основні новели // Вісник законодавства України : Інформаційно-довідкові матеріали,анотації,коментарі,консультації. – Київ, 2002. – № 36. – С.42-44
950928
   Новий склад колегії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 13 липня (№ 27). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Міністерство освіти і науки затвердило новий склад колегії. Список членів консультативно-дорадчого органу відомства затверджений наказом № 902 від 7 липня. До складу колегії входить Леонід Губерський, президент Спілки ректорів вищих навчальних закладів ...
950929
   Новий словник іншомовних слів : [слова та словосполучення] : 20 000 слів. – Київ : Аконіт, 2007. – 847, [1] с. – (Серія "Нові словники"). – ISBN 978-966-8001-31-4
950930
  Тараненко О.О. Новий словник української мови (концепція і принципи укладання словника) / О.О. Тараненко ; Ін-т укр. мови НАН України, Центр мовознавчих студій Ін-ту укр. мови при Кам"янець-Подільськ. держ. пед. ін-ті. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 1996. – 171, [1] с. – ISBN 5-7702-1187-3
950931
  Дубровіна Л.А. Новий список "Казанського літописця" в Інституті рукопису Національної бібліотеки // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 116-125. – ISSN 2222-4203
950932
  Потіха Л.М. Новий спосіб анелювання ізохінолінованого циклу по грані a піридинів / Л.М. Потіха, В.В. Сипченко, В.О. Ковтуненко // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 332
950933
   Новий спосіб детектування іонізуючих випромінювань із використанням багатосекційних детекторів / О.С. Фролов, В.А. Шевченко, А.А. Садовничій, І.Л. Зайцевський, Р.Б. Подвіянюк, Д.О. Фролов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 411-417. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті викладено результати розробки і досліджень кремнієвих багатосекційних детекторів формату 6х6 і багатоканальної системи підсилення-формування сигналів для прецизійної альфа спектропетрії і бета радіометрії.
950934
  Турик В.М. Новий спосіб керування когерентними структурами у вихрових камерах / В.М. Турик, В.О. Кочін, М.В. Кочіна // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – № 1 (25). – С. 24-32 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-4049
950935
  Баран П.І. Новий спосіб розміщення клотоїди та її з"єднання з незміщеною коловою кривою / П.І. Баран, К.О. Бурак // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 11-14 : мал. – Бібліогр.: 10 назв
950936
  Швецова-Водка Новий стандарт "Видання. Основні види. Терміни та визначення понять" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 28-34. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто зміст нововеденого державного стандарту України "ДСТУ 3017 : 2015. Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять".
950937
  Говорун Д. Новий старт // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2022. – 25 січня (№ 3/4) : Сімейне право


  "Роботу з обрання кандидатів на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України планують завершити до літа, але це залежить від кількості кандидатів, які подають документи".
950938
   Новий статус наукових об"єктів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 22 листопада (№ 45/46). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  До Державного реєстру наукових об"єктів, що становлять національне надбання, було внесено п"ять унікальних наукових об"єктів, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки. Троє з них - Київського національного університету імені Тараса ...
950939
  Пархоменко Н.М. Новий Статут Національної академії наук України // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 644-646. – ISSN 0869-2491
950940
   Новий статут університету - нові можливості // Київський університет. – Київ, 2015. – вересень (№ 12). – С. 4


  У липні 2015 р. затверджено нову редакцію Статуту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. «Підставою для прийняття Статуту в новій редакції був Закон України «Про вищу освіту», ухвалений 2014 року», – зазначила начальник юридичного ...
950941
  Бобок І.І. Новий стеганоаналітичний метод, заснований на теорії збурень // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 26
950942
   Новий стратегічний партнер // Київський університет. – Київ, 2019. – Листопад (№ 9). – С. 3


  "Улітку цього року Zhejiang Xipei Education Technology і КНУ підписали угоду про співпрацю в організації набору іноземних громадян на навчання в нашому Університеті. І студентами економічного факультету КНУ вже стали четверо громадян КНР. Наступного ...
950943
  Макарець М. Новий структурний підрозділ - оптико-механічний коледж // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  Згідно наказу Міністра освіти і науки, молоді та спорту № 944 від 23.08.2012 р. Ізюмський філіал Київського оптико-механічного технікуму разом із технікумом приєднано до університету як відокремлений підрозділ - Оптико-механічний коледж.
950944
  Руденко М. Новий судоустрій України // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 4. – С.62-70
950945
  Демидова Л. Новий судоустрій України та процесуальні повноваження прокурора (у відповідних судових процедурах) // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 26-33


  Загальна характеристика законодавства.
950946
  Стецько Я. Новий суспільний лад // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (революційна) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2009. – Т. 1. – С. 127-140. – ISBN 978-966-1513-01-2
950947
   Новий твердофазний реагент на основі модифікованого силікагелю для визначення мікрокількостей іонів алюмінію(ІІІ) / О.Ю. Наджафова, О.А. Запорожець, Л.С. Чорна, В.В. Сухан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 64-66. – (Хімія ; Вип. 35)


  Вивчено сорбцію аніонного барвника алізаринового червоного C (Aliz) силікагелем, модифікованим йодидом дидециламіноетил - b - тридециламонію (І). Показано, що сорбцію барвника обумовлено утворенням на поверхні іонного асоціату складу Aliz : І = 1 : 1. ...
950948
  Роман М. Новий творчий вимір прози Надії Вархол (Наші думки з приводу повісті "Муха" Н. Вархол) // Українська література Словаччини очима рецензента / М. Роман. – Presov : A-Print, 2016. – С. 374-377. – ISBN 978-80-89721-16-0
950949
  Федорченко Н. Новий творчий внесок у сучасне шевченкознавство // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 3-9 червня (№ 22). – С. 11


  Книга Володимира Мельниченка "Подробиці Шевченкового життя: 370 історичних мініатюр, есеїв і начерків".
950950
  Хлистун О.С. Новий театр Леся Курбаса: вимоги до заглиблення актора в образ // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 236-243. – ISSN 2225-7586
950951
  Ковальчук Л.О. Новий термогазодинамічний метод для прогнозування газонасиченості порід на великих глибинах : випуск 21. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-61. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розроблено новий термогазодинамічний метод для виявлення глибокозалягаючих порід. Автором застосовано критерій Фіалка (F) як пошукову ознаку підвищеної газоносності порід на глибині.
950952
  Мельник В.І. Новий тип віруючого у п"ятидесятництві / В.І. Мельник. – К., 1991. – 47с.
950953
  Філоненко С. Новий тип героїні української жіночої прози 90-х років ХХ століття: проблема самореалізації жінки через творчість // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 239-250. – ISBN 966-7773-70-1
950954
  Удовенко О.О. Новий тип кондитерських (кулінарних) жирів функціонального призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Удовенко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
950955
  Труш В.О. Новий тип координації карбациламідофосфатного ліганду: будова та властивості комплексу срібла (І) з диметил-N-трихлороацетиламідофосфатом / В.О. Труш, К.В. Домасевич, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 7
950956
  Аппатов С.Й. Новий тип міжнародних відносин : (зовнышньополыт. дыяльнысть краън соцыалызму) / Аппатов С.Й. – Київ : [Знання], 1971. – 48 с. – (Серыя 3 / Т-во "Знання" УРСР ; № 1)
950957
  Піоро І.С. Новий тип монети античного Херсонесу // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 106-108. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  Статья посвящена публикации нового типа монеты античного Херсонеса. Изображение Геракла в львиной шкуре на лицевой стороне данной монеты впервые сочетается с изображением палицы на ее оборотной стороне. Предполагаемая датировка монеты - конец III в. до ...
950958
   Новий тип поліметалічного зрудніння в карбонатних породах докембрію Волинського мегаблоку. / В.Ф. Грінченко, Я.О. Галій, О.В. Зінченко, О.П. Глухов // Доп. АН УРСР. Сер. Б., 1990. – №11
950959
  СаввовР Новий тип ранніх монет Великого князівства Литовського // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2013. – № 3 (67). – С. 12-13. – ISSN 1811-542X
950960
  Чадюк М. Новий тип українця // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27-28 квітня (№ 75/76). – С. 31


  Розмова про Петра Яцика та причини, що заважають нам стати заможними.
950961
  Бончковський О.С. Новий тік - новий розріз лесово-ґрунтової серії неоплейстоцену Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 77-89. – ISSN 0868-6939


  На основі макроморфологічний опису розрізу Новий Тік (Рівненська обл.) детально стратифіковано лесово-ґрунтову серію до рівня стадіолітів. Зроблено гранулометричний аналіз, а також визначено вміст гумусу у кожному горизонті. Для розчленування відкладів ...
950962
   Новий тлумачний словник української мови : 42000 слів: для студентів вищ. та серед. навч. закладів : у 4 т. – Київ : АКОНІТ. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-02-Х
Т. 1 : А-Є. – 1999. – 910с.
950963
   Новий тлумачний словник української мови : 42000 слів: для студентів вищ. та серед. навч. закладів : у 4 т. – Київ : АКОНІТ. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-02-Х
Т. 2 : Ж-Обд. – 1999. – 912с.
950964
   Новий тлумачний словник української мови : 42000 слів: для студентів вищ. та серед. навч. закладів : у 4 т. – Київ : АКОНІТ. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-02-Х
Т. 3 : Обе-Роб. – 1999. – 928с.
950965
   Новий тлумачний словник української мови : 42000 слів: для студентів вищ. та серед. навч. закладів : у 4 т. – Київ : АКОНІТ. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-02-Х
Т. 4 : Роб-Я. – 1999. – 944с.
950966
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х т. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.1 : А-Є. – 2000. – 910с.
950967
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.2 : Ж-Обд. – 2000. – 912с.
950968
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.3 : Обе-Роб. – 2000. – 928с.
950969
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.4 : Роб-Я. – 2000. – 944с.
950970
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х т. 42000 слів. – 2-ге вид., випр. – Київ : Аконит. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-13-5
Т.1 : А-К. – 2001. – 928с.
950971
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х т. 42000 слів. Для студ.вищ. та серед. навч. закладів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.1 : А-Є. – 2001. – 912с.
950972
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.2 : Ж-Обд. – 2001. – 912с.
950973
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах. 42000 слів. – 2-ге вид.,випр. – Київ : Аконит. – (Нові словники). – ISBN 966-7173-23-2
Т.2 : К-П. – 2001. – 928с.
950974
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах. 42000 слів. – 2-ге вид., випр. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-28-3
Т.3 : П-Я. – 2001. – 864с.
950975
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.3 : Обе-Роб. – 2001. – 928с.
950976
   Новий тлумачний словник української мови : У 4-х томах. 42000 слів. – Київ : Аконит. – ISBN 966-7173-02-Х
Т.4 : Роб-Я. – 2001. – 944с.
950977
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах 42000 слів. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Аконіт. – (Нові словники). – ISBN 966-8001-11-7
Т. 1 : А- К. – 2005. – 928с.


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
950978
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах 42000 слів. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Аконіт. – (Нові словники). – ISBN 966-8001-12-5
Т. 2 : К- П. – 2005. – 928с.


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
950979
   Новий тлумачний словник української мови : У 3-х томах 42000 слів. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Аконіт. – (Нові словники). – ISBN 966-8001-13-3
Т. 3 : П- Я. – 2005. – 864с.


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
950980
   Новий тлумачний словник української мови : 10 000 слів : для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів. – Кам"янець-Подільський : Абетка, 2006. – 543, [1] с. – ISBN 966-8024-15-X
950981
   Новий тлумачний словник української мови : 200 000 слів : у 3 т. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Аконіт. – (Серія "Нові словники"). – ISBN 966-8001-11-7
Т. 1 : А-К. – 2006. – 926, [2] с. – Сер. засн. в 1996 р. – Бібліогр.: с. 7-8


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
950982
   Новий тлумачний словник української мови : 200 000 слів : у 3 т. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Аконіт. – (Серія "Нові словники"). – ISBN 966-8001-12-5
Т. 2 : К-П. – 2006. – 926, [2] с. – Сер. засн. в 1996 р.


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
950983
   Новий тлумачний словник української мови : 200 000 слів : у 3 т. – Вид. 2-ге, випр. – Київ : Аконіт. – (Серія "Нові словники"). – ISBN 966-8001-13-3
Т. 3 : П-Я. – 2006. – 926, [2] с. – Сер. засн. в 1996 р.


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
950984
  Білорус О. Новий тоталітаризм глобальних корпорацій - зростаюча загроза безпеці розвитку у ХХI столітті // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2004. – № 9. – C. 3-7. – Bibliogr.: на 11 пунктів. – ISSN 1728-6220
950985
  Дубовик О. Новий тріумф Тараса Петриненка // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2017. – 29 листопада- 4 грудня (№ 48). – С. 8-9
950986
  Білик І.В. Новий трудовий кодекс України: переваги та недоліки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 208-214. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
950987
   Новий Трудовий кодекс: чи всі крапки над "і" у відносинах працівник - роботодавець розставлено? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 2 - 8 червня (№ 22)
950988
  Ремезівський Ф. Новий український вертеп / Ф. Ремезівський. – Ківне; Київ, 1941. – 14с.
950989
  Русіна О. Новий український правопис: історія, зміни, нововведення // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2020. – 24 травня (№ 21). – С. 10. – ISSN 0027-8254
950990
   Новий українсько-російський, російсько-український словник = Новый украинско-русский, русско-украинский словарь : 50 000 слів. – Київ : Аконіт, 2004. – 575, [1] с. – (Серія "Нові словники"). – ISBN 966-8001-07-9
950991
   Новий українсько-російський, російсько-український словник = Новый украинско-русский, русско-украинский словарь : 60 000 слов. – Харьков : Див, 2007. – [576] с. – ISBN 978-966-8504-23-5
950992
   Новий українсько-російський, російсько український словник = Новый украинско-русский русско-украинский словарь : 50 000 слів. – Київ : Аконит, 1999. – 723с. – ("Нові словники"(започаткована 1996 року)). – ISBN 966-7173-15-1
950993
  Горська С. Новий університет вітав першокурсників // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 серпня - 7 вересня (№ 36/37). – С. 5


  Кабмін створив Державний університет інфраструктури та технологій у Києві на базі Державного економіко-технологічного університету транспорту і Київської державної академії водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного шляхом злиття.
950994
  Дронова О.Л. Новий урбанізм: у пошуках виходу з урбаністичного колапсу // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 33-41 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
950995
  Табачник Д. Новий учбовий рік-2010: що нового? // Пенсія : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2010. – № 9( 83). – С. 6-9


  Реформи в галузі освіти коментує міністр освіти і науки Д. Табачник.
950996
  Савченко І.Ю. Новий учень // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 36


  Стаття присвячена 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" Коцуру В.П.
950997
  Безлюдний О. Новий учитель - нова школа. Підготовка сучасних педагогів залежить від високої якості послуг вишу // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 29 листопада (№ 225). – С. 9
950998
  Пшенична Л. Новий учитель Нової української школи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 1 (85). – С. 61-83. – ISSN 2312-5993
950999
  Галиця І. Новий фахівець - потреба часу // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2019. – 9 квітня (№ 68). – С. 2


  В умовах економіки стресу конкурентоспроможність фахівця визначається вже не тільки глибокими знаннями, а й затністю до креативності свого розвитку.
951000
   Новий Фонд Президента : [Указ Президента України від 28 вересня 2019 року № 718/2019 "Про внесення змін до Указу Президента України від 6 листопада 2018 року № 357"] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 7 жовтня (№ 39/40). – С. 4. – ISSN 2219-5793
<< На початок(–10)951952953954955956957958959960(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,