Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
949001
  Шевченко А.Є. "Покарання" та "намір" в канонічному праві: сподівання П"єра Абеляра / А.Є. Шевченко, О.С. Туренко // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 59-62
949002
  НепомнящийА.А "Поки оберігаємо та рятуємо, де можна, але це дуже важко...": невідомі матеріали з історії пам"яткоохоронної роботи в Криму за матеріалами листування А.І. Маркевича та С.Ф. Платонова // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 201-227. – ISBN 966-531-142-5
949003
  Диб"як Неоніла "Поки я обриватиму вишні..." : поезія : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 99-104. – ISSN 0208-0710
949004
  Жежера В. "Покиньте Капацію та їдьте до Гетьманщини" // Країна : тижневий журнал по - українськи. – Київ, 2010. – № 5 (8). – С. 54-57
949005
  Шебеліст С. "Поклик дужого чину": публіцистика професора А. Погрібного // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 78-80
949006
  Торба В. "Поклик звіра" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 24 грудня (№ 241)


  Донбас врятують лише світові процеси, які мають знести хвору диктаторську машину агресора.
949007
  Цветаева М.И. "Поклонись Москве..." / М.И. Цветаева. – М, 1989. – 527с.
949008
  Кабкова О. "Поклоніння ящірці" Л. Дереша та "Оригінал Лаури" В. Набокова6 естетична дзеркальність // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 8 (608). – С. 60-63. – ISSN 0236-1477


  Стаття пропонує погляд на співбуття двох очевидно відмінних текстів, що уможливлюють віднаходження подібностей. Універсальні культурні ходи, властиві прозі Л. Дереша та В. Набокова, дозволяють простежити естетичний відблиск останнього незавершеного ...
949009
  Мережинская А.Ю. "Поколение 90-х" и "двадцатилетние". Типологические черты литературного направления. Статья первая // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2009. – Вып. 13. – С. 262-283. – ISBN 978-966-8906-28-2
949010
  Хазанов А.М. "Поколение Кабрала": путь в революцию // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2012. – № 3. – С. 159-184. – ISSN 0130-3864


  Амілкар Кабрал - лідер національно-визвольного руху Гвінеї-Бісау та Островів Зеленого Мису , убитий 20 січня 1973 року.
949011
  Льюис К.С. "Покоритель зари" или Плавание на край света / К.С. Льюис. – М., 1991. – 126с.
949012
  Парфенюк Любовь "Покоряем" средние таблицы ББК // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 40-41. – ISSN 0869-4915
949013
  Фенич В.І. "Покровський закарпатської історіографії". Місце і роль Івана Гавриловича Коломійця у вивченні історії Закарпаття (1903-1962 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 257-259. – (Історія ; Вип. 20)
949014
   "Покутська трійця" в загальноукраїнському літературному процесі кінця 19 - початку 20 століття : Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ, 2006. – 496с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-640-190-8
949015
  Михайлин І.Л. "Поле журналістики" П. Бурдьє // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 102-113. – ISBN 978-966-680-459-7
949016
  Степаненко М. "Поле неокрас" описових назв у щоденниковому дискурсі Олеся Гончара // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 1 (42). – С. 210-215
949017
  Буйських Ю. "Поле" vs "місто": простір у текстах археологічної субкультури // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 437-440. – ISBN 978-966-95419-8-7
949018
  Пападопулу А. [Покірлива дочка та інші оповідання / Александра Пападопулу. – Афіни : Нефелі, 1993. – 233, [3] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Наша прозова традиція ; 50]). – ISBN 960-211-148-8
949019
  Каздагліс Н. [Покликані : роман / Нікос Каздагліс ; худож. оформлення Йоргоса Варламоса. – 8-е вид. – Афіни : Кедрос, 1992. – 207 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
949020
  Вітті М. [Покоління 30-х років : ідеологія та форма / Маріо Вітті. – Афіни : Ерміс, 1989. – 375, [4] с. – Видання новогрецькою мовою
949021
  Авраамов Д.С. По-коммунистически : движение за коммунистич. труд и воспитание молодежи / Авраамов Д.С. – Москва : Знание, 1960. – 40 с. – Библиогр. в конце кн. – (Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний ; Серия 10. Молодежная 5)
949022
  Сомов В.П. По-латыни между прочим : Словарь латинских выражений / В.П. Сомов; Рец.Н.П.Аверинцева.Ред.латинск.текста Е.И.Светилова. – 2-е изд.,испр.и доп. – Москва : Юристъ, 1997. – 344с. – ISBN 5-7357-0197-5
949023
  Сомов В. По-латыни между прочим. Словарь латинских выражений / В. Сомов. – Москва : ГИТИС, 1992. – 227с. – ISBN 5-7196-0212-7
949024
  Геттлмен Джеффри Показать. Цена комфорта. Танталовр проклятие / Геттлмен Джеффри, Блисдейл Маркус // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – октябрь, № 121. – С. 84-101 : фото
949025
  Бєлов О.В. Показник "прискорення" у аналізі динаміки обсягів фінансування науки в світі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – C. 122-127. – (Серія : Економіка ; вип. 9 (2)). – ISSN 2312-6779
949026
  Терещенко С.І. Показник cash flow як критерій оцінки фінансового стану компанії : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 5. – С. 36-46 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
949027
  Алексєєв І.В. Показник відносної ентропії в оцінюванні конкурентоспроможності машинобудівних підприємств / І.В. Алексєєв, А.С. Мороз, А.І. Хоменко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 96-104


  Розглядається взаємоз"язок між фінансовим станом підприємства і його конкурентоспроможністю. Ппроведено аналіз динаміки показника відносної ентропії для машинобудівних підприємств Львівської області.
949028
  Киричук Ю. Показник доступності житла як основний критерій ефективності державної житлової політики // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 86-93
949029
  Пестушко Валерій Показник продовольчої доступності // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 41
949030
  Григор"єва Н.В. Показники 10-річного ризику основних остеопоротичних переломів та переломів стегнової кістки, визначені за допомогою української версії FRAX, у жінок із переломами тіл хребців / Н.В. Григор"єва, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Издательский дом "Заславский" ; Укр. асоціація остеопорозу ; Укр. асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1. – С. 16-23. – ISSN 2224-1507
949031
  Плєшакова Н. Показники безпеки грошово-кредитного сектора як складова фінансової безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 76-79. – (Економіка ; вип. 8 (149)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується стан фінансової безпеки України через її основну складову – безпеку грошовокредитного сектора. В статье исследуется состояние финансовой безопасности через ее основную составляющую – безопасность денежнокредитного сектора. The ...
949032
  Цехмістренко С.І. Показники білково-нуклеінового обміну та пероксидного окислення ліпідів у органах травлення курей у постнатальному періоді онтогенезу і в умовах дії іонізуючої радіації : Автореф... докт. с. г.наук: 03.00.04 / Цехмістренко С. І.; КМ Укр. Нац. аграрн. ун-т. – К., 1999. – 35л.
949033
  Максюта А.А. Показники виконання бюджету у 1999 році : бюджет / А.А. Максюта, І.Я. Чугунов // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 44-63 : Табл., рис.
949034
  Опалько В.В. Показники вимірювання бідності у постсоціалістичних країнах : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 179-186 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
949035
  Левченко В.А. Показники гемодинаміки в умовах дозованого фізичного навантаження в дівчат на тлі низького систилічного артеріального тиску // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 43-46. – ISSN 1818-9172
949036
  Охріменко І.М. Показники діяльності правоохоронних органів України: теоретико-прикладний аналіз // Юриспруденція у формуванні правової держави та громадянського суспільства : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (6 жовт. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 159-162. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-29-2
949037
  Тертична Ю.В. Показники діяльності туристичних підприємств Закарпатської області у 2014 році // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 213-218
949038
  Ящук Д.В. Показники економічної ефективності заходів з розвитку персоналу // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 60-65
949039
  Потапов І.Ю. Показники економічної ефективності інвестиційного проекту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 85-94
949040
  Раєцька Я.Б. Показники ендогенної інтоксикації при експериментальній опіковій хворобі в стадії токсемії // Науковий вісник Чернівецького університету : науковий журнал / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2016. – С. 24-27. – (Біологічні системи. Біологія ; т. 8, вип. 1). – ISSN 2078-8673


  Досліджено, що при моделюванні лужного опіку стравоходу 2 ступеня у статевонезрілих щурів відбувався синдром ендогенної інтоксикації. Показано зростання токсинів різної природи: специфічних, неспецифічних та медіаторів імунних реакцій (підвищення рівню ...
949041
  Царенко Т. Показники ендотоксемії пацієнтів із ішемічним інсультом та цукровим діабетом другого типу / Т. Царенко, Л. Гайда, О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Одним із загальновизнаних чинників гострих порушень мозкового кровопостачання є цукровий діабет. Численні дослідження показали, що у патогенезі діабетичних церебральних порушень бере участь багато факторів, найбільш важливими з яких є метаболічні ...
949042
  Гвоздю С.Ю. Показники ефективності витрат на інноваційну діяльність машинобудівних підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 56-58 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
949043
  Ковальчук К.Ф. Показники ефективності лізингової угоди : фінансові послуги / К.Ф. Ковальчук, І.В. Вишнякова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 6. – С. 141-146 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
949044
  Яремович П.П. Показники ефективності програм розвитку мережі міжнародних транспортно-логістичних комплексів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 224-226.
949045
  Савчук С.Є. Показники ефективності фінансово-економічної діяльності в готельному бізнесі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 2362-366. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
949046
  Турило А.М. Показники і критерії оцінки якості прибутку на стадії його формування в системі менеджменту підприємства / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 106-115. – Бібліогр.: с. 106-109, 114


  Розроблено систему показників і критеріїв, що характеризують якість прибутку підприємства при його формуванні. Удосконалено визначення сутності поняття "якість прибутку підприємства". Запропоновано теоретичні підходи до трактування поняття ...
949047
  Зінченко О.А. Показники і критерії якості прибутку підприємства на етапі його використання : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 106-111 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
949048
  Габрель М.М. Показники і методи оцінки стану простору метрополій в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – C. 178-186


  Досліджуються проблеми творення й розвитку метрополій, ширшого використання метрополійних ефектів у розвитку регіонів держави. Обгрунтовано показники і методики оцінки стану метрополій.
949049
  Абдулоєва О. Показники інвазійного потенціалу чужинних рослин як основа процедури оцінки ризику / О. Абдулоєва, Н. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  На підставі аналізу показників фітобіології та популяційної біології відомих інвазійних рослин в Україні запропоновані 13 загальних критеріїв оцінки інвазійного потенціалу видів чужинних рослин. Наведені характеристики проявів (станів) цих показників, ...
949050
  Кузьмін О.Є. Показники інноваційності економічних явищ, процесів і діяльності підприємств: досвід економічно розвинених країн / О.Є. Кузьмін, В.Й. Жежуха // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 38-45


  У статті проаналізовано показники, які використовуються теоретиками та практиками в економічно розвинених країнах для характеристики інноваційності різноманітних економічних явищ і процесів, а також обґрунтовано неможливість їх застосування у процесі ...
949051
  Сорг М. Показники іноземних кредитів у приватному секторі Естонії / М. Сорг, Д. Туусіс // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 3. – С. 4-10. – ISSN 1998-6068
949052
  Іванов Є.І. Показники інтеграції національної економіки в глобальні ланцюги доданої вартості // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 68-75. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
949053
  Рябініна Л. Показники ліквідності банківської системи та фактори, які впливають на них / Л. Рябініна, О. Русєва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 53-64. – ISSN 1605-2005
949054
  Моісеєнко І.О. Показники ліпідного обміну та ризик виникнення дисліпідемії у хворих на артерійну гіпертензію залежно від С825Т поліморфізму ґену b3-субодиниці G-протеїну / І.О. Моісеєнко, Л.Н. Приступа // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 4. – C. 26-31. – ISSN 1029-4244
949055
  Бистрицька М.А. Показники метаболізму та структурно-функціонального стану кісткової тканини в пацієнтів із травмою хребта та повним пошкодженням спинного мозку через 5 та більше років після травми / М.А. Бистрицька, В.В. Поворознюк // Боль. Суставы. Позвоночник : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Издательский дом "Заславский" ; Укр. асоціація остеопорозу ; Укр. асоціація менопаузи, андропаузи та захворювань кістково-м"язової системи ; голов. ред. Поворознюк В.В. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2. – С. 33-38. – ISSN 2224-1507
949056
  Хайрулліна Ю.О. Показники міри сформованості світоглядної культури особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 77-84
949057
  Мась Н.М. Показники морально-психологічного стану особового складу військових підрозділів // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 3 (149). – C. 143-145. – ISSN 1681-7710
949058
  Кучеренко Валентина Показники народжуваності знижуються : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 9. – С. 15
949059
  Сидорчук А. Показники оцінки збалансованості фінансових ресурсів державного соціального страхування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
949060
  Михайленко С.В. Показники оцінки обгрунтованості проектів бюджетів : гроші, фінанси, кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 219-227. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
949061
  Рзаєва Т.Г. Показники оцінки та аналізу інвестиційної привабливості підприємства у розрізі існуючих методик / Т.Г. Рзаєва, М.В. Грицаюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 94-102. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
949062
  Шило К.М. Показники оцінки трудового потенціалу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 242-248
949063
  Кобеля З. Показники оцінки трудової мотивації / З. Кобеля, Р. Білик // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 42-46
949064
   Показники протеїнового обміну у крові щурів при вивченні хронічної токсичності композиції на основі меланіну / К. Дворщенко, А. Драницина, Є. Торгало, О. Короткий, Т. Берегова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено хронічну токсичність композиції на основі меланіну на показники протеїнового обміну у сироватці крові щурів обох статей. Встановлено, що при дії меланіну у терапевтичній дозі 0,3 мг?кг-1 протягом 90 діб у сироватці крові самців і самиць ...
949065
  Федорчук С.В. Показники реакції на рухомий об"єкт у операторів теплових електростанцій / С.В. Федорчук, В.І. Тараненко, Ю.П. Горго // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 67-68. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію на рухомий об"єкт у операторів теплових електростанцій. Виявлено, що для визначення особливостей оцінки параметрів часу й простору при операторській діяльності цілком доцільно використовувати такі показники реакції на рухомий об"єкт, ...
949066
  Горбачик А Показники розвитку сучасного українського суспільства в контексті європейських досліджень // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 25-32. – ISBN 978-966-171-387-0
949067
  Іванова А.М. Показники системи захисту прав споживачів як індикатор розвитку інфраструктури ринку споживчих товарів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 163-168
949068
   Показники соціалістичиних забов"язань виробництва продуктів твариннцтва в колгоспах ірадгоспах Одеськох області на 1 травня 1959 року.. – Одеса, 1959. – 45с.
949069
  Ратушняк С.М. Показники соціально-економічної безпеки // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 7 : Ювілейний випуск до 15 річчя Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – С. 371-376. – ISSN 2078-6670
949070
  Вишневська О.А. Показники соціальної статистики як базова інформація для розробки та реалізації соціальної політики // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 93-97 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
949071
  Федунь Ю. Показники сталості еколого-економічного розвитку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 321-328. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
949072
  Андрійчук О.Я. Показники стану здоров"я населення Волинської області, потерпілого внаслідок аварії на ЧАЕС // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 24-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
949073
  Храбко М. Показники стану імунної та антиоксидантної систем у крові вагітних самиць щурів F1 під дією різних доз цитрату германію / М. Храбко, Р. Федорук, С. Кропивка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 50-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив різних доз цитрату Ge, отриманого методами нанотехнології і хімічного синтезу, на активність імунної та антиоксидантної систем крові вагітних самиць щурів. Дослідження виконано на самицях щурів F1, яким випоювали з водою цитрат Ge у ...
949074
  Мельник О.Г. Показники та індикатори в системі управління підприємством: сутність та класифікація // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 67-73.
949075
  Дишкантюк О.В. Показники та індикатори програмно-цільового планування розвитку індустрії гостинності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 245-248. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
949076
  Касич А.О. Показники та критерії якості роботи науково-дослідної установи : економіка та управління підприємствами / А.О. Касич, Б.М. Ілющенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 60-67 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
949077
   Показники та методи їх розрахунку в епідеміології неінфекційних захворювань : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ IV рівня акредитації та лікарів-інтернів / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України ; [уклад.: В.О. Бузунов та ін.]. – Київ : Авіцена, 2013. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 114-116. – ISBN 978-966-2144-61-1
949078
  Михайленко О.Г. Показники та проблеми відкритої економіки України в умовах глобалізаційних процесів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/2. – С. 70-77. – (Серія "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" ; вип. 5). – ISSN 9125-0912
949079
  Бучко Ж.І. Показники транскордонного туризму України та Польщі / Ж.І. Бучко, Я.І. Меленко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 127-134. – (Географія ; вип. 762/763). – ISSN 2311-9276
949080
  Рогов Г. Показники фінансової стійкості в системі стратегічного управління підприємством : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 50-52 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
949081
  Макарчук М.Ю. Показники функціональної рухливості нервових процесів у операторів теплових електростанцій / М.Ю. Макарчук, С.В. Федорчук, В.І. Тараненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 42-43. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Досліджувалися показники функціональної рухливості нервових процесів у операторів теплових електростанцій. Запропоновано поряд із мінімальною експозицією пред"явлення сигналів, досягнутою досліджуваними під час тестування, як показник функціональної ...
949082
  Щеглова О. Показники якості житлових умов населення у регіонах України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 221-224. – ISSN 1993-0259
949083
  Герасимов Б.М. Показники якості інформаційного забезпечення та їх вплив на ефективність застосування систем підтримки прийняття рішень / Б.М. Герасимов, І.Ю. Субач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-29. – Бібліогр.: С. 29. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано систему показників якості для оцінки інформації, що використовується під час відпрацювання рі-шень у системах підтримки прийняття рішень. Проведено аналіз впливу цієї інформації на ефективність рішень, що відпрацьовуються. The system of ...
949084
  Момот О. Показники якості продукції - конкурентна перевага підприємств у галузі менеджменту якості / О. Момот, В. Акопова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
949085
  Король С.А. Показники якості продукції та методи їх оцінювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 140-151. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
949086
   Показники., 1923. – 14с.
949087
  Пунько Б.М. Показниково-статистична оцінка та економіко-математичне моделювання розвитку національної економіки у глобальному економічному середовищі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 12-15. – ISSN 1728-6220
949088
  Богословская Л.А. Показния обвиняемого как средство защиты его законных интересов // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 172-182. – ISSN 0201-7245
949089
  Матусов В.А. Показуха: Юмор, сатира. / В.А. Матусов. – Днепропетровск, 1989. – 126с.
949090
   Показчик [покажчик] до Записок Наукового Товариства імені Шевченка : Т. 1-20 : роки 1-6. – У Львові (Львів) : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1898. – 66 с. – Примірник починається зі стор. 9. – Бібліогр.: Показчик імен особистих, географічних і річей: с. 51-56
949091
   Показчик періодичних видань, які одержують бібліотеки Львіського державного університету в 1959. – Львів, 1959. – 100с.
949092
  Педаев Д.К. Показчик російської журнальної метеорологічної літератури. / Д.К. Педаев. – К, 1928. – 267с.
949093
   Показывает "Мосфильм".. – М, 1967. – 115с.
949094
  Новаковский С.В. Показывает Москва. / С.В. Новаковский, В.Б. Ренард. – М., 1954. – 96с.
949095
  Теснек Ю.И. Показывающие электроизмерительные приборы и гальванометры / Ю.И. Теснек, С.И. Коломыцев. – Москва : ЦНИИПИ, 1964. – 36 с.
949096
  Эллисон Х. Покайся Арлекин / Х. Эллисон, Р. Бредбери. – Алма-Ата, 1990. – 14с.
949097
  Логвиненко Є.С. Покаранння військових в античних державах // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (64). – С. 31-35. – ISSN 1727-1584
949098
  Оксамитний В.В. Покарання "звичних" злочинців за англійським кримінальним правом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 52-57. – (Серія права ; № 13)


  Ряд английских уголовных законов предоставляют право государственным карательным органам применять к преступникам дополнительные наказания в виде продления срока тюремного заключения. Английские юристы теоретически обосновывают превентивные меры ...
949099
  Шевченко Т. Покарання в єзуїтських школах Речі Посполитої ранньомодерного часу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 119-123. – ISBN 978-966-171-795-3
949100
  Овчаренко Д.А. Покарання в первісному суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 52-58. – ISSN 1563-3349
949101
  Рябчинська О.П. Покарання в Український козацький державі (середина XVI ст. - перша половина XVIII ст.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 3-7. – (Серія: Право ; № 3 (49)). – ISSN 1813-338Х
949102
  Онищенко Г. Покарання від царя і подарунок від графіні, або Як боровся з сараною на Півдні України Олександр Пушкін // Надзвичайна ситуація : Центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 2005. – № 3. – С. 60-63. : Портрети. – ISBN 966-95383-5-1
949103
  Демидова Л.М. Покарання за заподіяння майнової шкоди за чинним КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 91-98. – ISSN 0201-7245
949104
  Антонюк Н. Покарання за заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 66-73
949105
  Бочарников С.О. Покарання за злочин, передбачений ст. 298 КК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2012. – № 4 (64). – С. 419-424. – ISSN 2078-3566
949106
  Мислива О.О. Покарання за злочини у сфері трансплантації // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 383-392. – ISSN 2078-3566
949107
  Кочуріна Д.В. Покарання за злочини, що вчинені через необережність: огляд стану проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 342-346. – ISSN 2219-5521
949108
  Віктор Бодаєвський Покарання за корисливі посягання військовослужбовців на військове майно (ст. 410 КК України) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 128-132.
949109
  Кирило О. Покарання за кримінальним судочинством Польщі у міжвоєнний період (1918-1939 рр.) // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 115-117
949110
  Коваль А. Покарання за порушення прав на торговельні марки: практика призначення, пролеми вдосконалення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 21-34
949111
  Шаблистий В.В. Покарання за хуліганство, поєднане з опором особам, наділеними владними повноваженнями, та іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії / В.В. Шаблистий, О.А. Галемін // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 76-85. – ISSN 2304-4556
949112
  Назимко Є. Покарання неповнолітніх у мусульманських країнах (Ісламська Республіка Афганістан) // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 409-410. – ISBN 978-617-7069-15-6
949113
  Назимко Є. Покарання неповнолітніх. Змістовні складові міжнародних та європейських стандартів його застосування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 27 червня - 3 липня (№ 25). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
949114
  Мігоцький Л. Покарання у виді обмеження волі: кримінально-виконавча характеристика // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 82-90.
949115
  Леонов Б. Покарання як засіб запобігання злочинності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 2 (40). – С. 66-70. – ISSN 2311-6676
949116
  Мірошниченко С. Покарання як захід протидії злочинам проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 35-42
949117
  Назимко Є.С. Покарання як інститут кримінального законодавства України: теоретичний аспект // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (52). – С. 119-124
949118
  Назимко Є. Покарання як категорія наук кримінально-правового циклу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 82-87
949119
  Корнякова Т. Покарання як міра відображення ступеня тяжкості та суспільної небезпечності злочинів у сфері довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-98. – ISSN 0132-1331
949120
  Корнякова Т. Покарання як міра відображення ступеня тяжкості та суспільної небезпечності злочинів у сфері довкілля // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 92-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
949121
  Овчаренко Д.А. Покарання як соціальне та правове явище: філософсько-правові аспекти : монографія / Овчаренко Дмитро Анатолійович. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2015. – 265, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 261-263. – Бібліогр.: с. 234-257. – ISBN 978-966-437-407-8
949122
  Головко Т.М. Покарання як форма реалізації кримінальної відповідальності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 1 (39). – С. 14-20.
949123
  Палійчук О.В. Покарання, що можуть бути застосовані до неповнолітніх злочинців // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 427-433. – ISSN 1563-3349
949124
  Харис Ренат Покатился мой клубок / Харис Ренат. – М., 1984. – 127с.
949125
   Покатная миграция молоди рыб в реках Волга и Или.. – М, 1981. – 320с.
949126
   Покатная миграция рыб.. – М, 1985. – 200с.
949127
  Ливанова М. Покахонтас: Лицо нового света // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2013. – № 9 (61). – С. 86- 103. – ISSN 1819-6268
949128
   Покаяние. – М, 1988. – 173с.
949129
  Симоненко В.К. Покаяние или когда мы выйдем на дорогу, ведущую к истинным реформам / В.К. Симоненко. – К., 1997. – 93с.
949130
  Бойцов М.А. Покаяние императора: Феодосий I и Амвросий Медиоланский // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 2 (269). – С. 21-48. – ISSN 0321-0391
949131
   Покаяние.. – М, 1988. – 168с.
949132
  Майданович Т.В. Покаянна молитва : поезії / Т.В. Майданович. – Київ, 1999. – 151 с.
949133
  Майданович Тетяна Покаянна молитва : Поезія / Майданович Тетяна. – Київ : Криниця, 2000. – 152с. – ISBN 966-95558-6-8
949134
  Павличко Д.В. Покаянні псалми : поезії / Дмитро Павличко ; [уклад., ред.: Дмитро Пилипчук]. – Київ : Видавництво Соломії Павличко "Основи", 2009. – 878, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-309-0
949135
  Селищева Евгения Покаянные дни / Селищева Евгения, Каротенуто Джузеппе // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 86-94 : фото
949136
  Кундеревич О.В. Покаяння в духовно-моральному бутті людини : Дис... канд. филос.наук: 09.00.07 / Кундеревич О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 144л. – Бібліогр.:л.138-144
949137
  Кундеревич Олена вікторівна Покаяння в духовно-моральному бутті людини : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.07 / Кундеревич Олена вікторівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
949138
  Макаров Олег Покемоны, флешмобы и прочие помешательства. Магия преследования // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 10 (2913). – С. 104-109 : фото
949139
  Чубук М. Покер // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя.Часопис незалежної української думки / ТзОВ "Видавнича група "Сучасність". – Київ, 2004. – № 12. – С. 80-85. – ISSN 0585-8365
949140
  Донцова Д.А. Покер с акулой / Д.А. Донцова; Роман. – Москва : ЭКСМО-Пресс, 2002. – 416с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-005756-3
949141
  Донцова Д.А. Покер с акулой : Роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008359-9
949142
  Сайко О. Поки впаде зірка : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 9/10. – С. 8-46. – ISSN 0130-321Х
949143
  Крупко О.І. Поки горить моя свіча // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 267-274


  Статтю присвячено творчості поета-пісняра В. Крищенка, зокрема його афористиці, в якій - роздуми про філософію життя, складні людські взаємини, духовність, про проблеми сьогодення
949144
  Бортняк А.А. Поки дихаю, поки живу : поезії / А.А. Бортняк. – Одеса : Маяк, 1989. – 108 с.
949145
  Васильківський О.О. Поки є час : роман / О.О. Васильківський. – Київ : Радянський письменник, 1986. – 382 с. – (Бібліотека "Сучасний роман")
949146
  Воронько П.Н. Поки живий - іди! : Поезії / П.Н. Воронько. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 191с.
949147
  Гнатюк Н.Ю. Поки люблю і вірю : поезії / Н.Ю. Гнатюк. – Київ, 1985. – 102 с.
949148
  Кремінь Дмитро Поки наша мова : Поезія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-40. – ISSN 0208-0710
949149
  Грипась В. Поки стоять гори : Оповідання // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 14-43. – ISSN 0130-321Х
949150
  Казаков Б.І. Поки швидка в дорозі. Прийоми та правила надання екстреної реанімаційної та першої медичної допомоги / Б.І. Казаков, Е.А. Чадов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 29-32
949151
  Томенко М. Поки що уряд працює на 11 за 12-бальною системою // Україна молода, 2005. – 25 лютого


  Про збільшення кількості учасиків "Євробачення"; поїздку урядовців на метро; найбільшу проблему Кабміну й можливість надання рос. мові статусу офіційної
949152
  Тублин В.С. Покидая Эдем. / В.С. Тублин. – Л., 1978. – 223с.
949153
   Покидько Костянтин Вадимович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 349 : фото
949154
  Столович Л.Н. Покинула ли "Сова Минервы" эстетику? // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 75-86. – ISSN 0042-8744


  В статье анализируется книга "История эстетики", изданная в Санкт-Петербурге в 2011 г.
949155
  Бласко Ібаньєс В. Покинули людину : новелла з іспанського життя / переклад П. Дмитренка. – [Київ] : [Зоря ; З друк. 1-ої Київ. друк. спілки], 1911. – 12 с. – (Видавнициво "Зоря" ; № 5)
949156
  Луків М. Покинута хата // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Квітень (№ 5)


  Надруковано вірш випускника університету Миколи Луківа, присвячений Дню Чорнобильської трагедії.
949157
  Бальзак Оноре де Покинутая женщина / Бальзак Оноре де. – Москва, 1955. – 46с.
949158
  Бальзак Оноре де Покинутая женщина / Бальзак Оноре де. – Киев, 1993. – 450с.
949159
  Бальзак Оноре де Покинутая жещина / Бальзак Оноре де. – Москва, 1957. – 45с.
949160
  Садовяну П. Покинутая планета / П. Садовяну ; пер. Е. Логиновской. – Бухарест : Румыния, 1980. – 47 с. – (Библиотека "Румыния" ; № 10)
949161
  Гуданец Н.Л. Покинутые во Вселенной / Н.Л. Гуданец. – Рига, 1990. – 199с.
949162
  Бродский Б.И. Покинутые города / Б.И. Бродский. – М, 1963. – 149с.
949163
  Даниэль М. Покинутые особняки / М. Даниэль. – Москва : Пролетарий. – 149 с.
949164
  Баиндер П. Покка-пу / П. Баиндер. – М., 1936. – 112с.
949165
  Голобородько В. Поклав своє життя за Україну // Холодний Яр : часопис Черкаської обласної організації Національної Спілки письменників України; літературно-художнє видання. – Черкаси, 2008. – № 3. – С. 124-130. – ISBN 978-966-96923-6-8
949166
  Чернявський А. Покладення на державу обов"язку припинити діяльність, що призводить до забруднення вод відкритого моря, як форма її міжнародно-правової відповідальності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 115-120.
949167
  Винниченко Володимир Поклади золота : Роман / Винниченко Володимир. – Hью-Йорк : Українська Вільна Академія Hаук у США, 1988. – 268 с. – ISBN 0916381048
949168
  Суслов В.Н. Покладистый Ложкин. / В.Н. Суслов. – Л, 1980. – 112с.
949169
  Бондарчук Н.І. Поклала юність на олтар:Поезії / Н.І. Бондарчук. – Київ : Поезія, 1998. – 80с. – ISBN 966-7116-12-З
949170
  Присяжнюк В. Покласти край земельному свавіллю // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 16-20.
949171
  Красюк М.І. Поклик : поезії / М.І. Красюк. – Київ, 1967. – 43 с.
949172
  Бойко Г. Поклик : Лірика, жарти, пародії / Г. Бойко. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 79с.
949173
   Поклик : Із світової поезії XX сторіччя. – Київ : Веселка, 1984. – 222 с.
949174
  Чіладзе Т.І. Поклик / Т.І. Чіладзе. – К., 1987. – 80с.
949175
  Колодій В.С. Поклик весни : поезії / В.С. Колодій. – Львів : Каменяр, 1988. – 127 с.
949176
  Москаленко А.З. Поклик вічності. / А.З. Москаленко. – К., 1976. – 223с.
949177
  Москаленко А.З. Поклик вічності. / А.З. Москаленко. – К., 1991. – 347с.
949178
  Попович П.Р. Поклик Галактики / П.Р. Попович. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Київ : Молодь, 1975. – 392 с.
949179
  Погрібний А.Г. Поклик дужого чину : (з розмов про наболіле) / Анатолій Погрібний ; [ред. Л. Ільєнко]. – Київ : Просвіта, 2004. – 493, [3] с. – ISBN 966-8547-20-9
949180
  Погрібний А. Поклик дужого чину : статті, портрети, силуети, наближення, публіцистика / Анатолій Погрібний ; вступ. слово : В.Г. Дончика, П.П. Кононенка. – Київ : Просвіта, 2009. – 680 с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-50-9
949181
  Пепа В. Поклик за океан // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 184-188. – ISSN 0208-0710


  Про Олександра Кошиця
949182
  Тома Л.В. Поклик зорі / Л.В. Тома. – Харків, 1982. – 48с.
949183
  Лавкрафт Говард Поклик Ктулху : повість // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 135-161. – ISSN 0320-8370
949184
  Шутько Я.І. Поклик літа : поезії / Я.І. Шутько. – Харків : Прапор, 1971. – 52 с.
949185
  Козак В.С. Поклик літа: Поезії / В.С. Козак. – К., 1988. – 119с.
949186
  Базилевський В.О. Поклик простору : поезії / В.О. Базилевський. – Київ, 1977. – 111 с.
949187
  Морозовський Р. Поклик роду / Руслан Морозовський ; [передм.: Г. Лозко ; оформ.: І. Кугно]. – (Вид. 2-ге, випр. і допов.). – Київ : Панмедія, 2008. – 123, [1] с. – ISBN 966-8947-03-7
949188
  Тимяк-Лончина Поклик сумління = Conscience calls : Спогади спостерігача за виборами в Донецьку під час Помаранчевої революції / Роксоляна Тимяк-Лончина. – Львів : Мс, 2005. – 124с. – ISBN 966-8461-19-3
949189
  Кондратюк А. Поклик творчості : Бесіди про літературу і життя / Андрій Кондратюк, Борис Боровець. – Рівне : Азалія, 2003. – 280 с. – ISBN 966-7358-55-0
949190
  Трачук О. Поклик Трипіля. Питання відродження Трипільської культури крізь призму ювілею її вікривача, видатного вченого Вікентія Хвойки // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 1. – С.27-28. – ISSN 0868-9644


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
949191
  Ткаченко Р.П. Поклик Химери. Декаданс в українській літературі кінця XIX - початку XX ст. : монографія / Роман Ткаченко. – Київ : Книга, 2011. – 134, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-135. – ISBN 978-966-8314-73-5
949192
  Костецька Т.С. Поклик. / Т.С. Костецька. – К., 1975. – 63с.
949193
   Покликаний творити добро [академік І.А. Зязюн] // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – С. 10


  Співробітники Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України вітают Івана Андрійовича Зязюна з юбілеєм - 75 -літтям!
949194
  Костицький М. Покликаність про роль наукової еліти в часи революційних змін в українському суспільстві і державі // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 серпня (№ 34/35). – С. 2
949195
  Панчук Д.О. Покликання -- пропагандист: Про кращих пропагандистів Житом. обл. / Д.О. Панчук. – К., 1987. – 126с.
949196
  Філончук З.В. Покликання - вчитель економіки // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 2 (180). – С. 2-3 : фото
949197
  Петринка Л.В. Покликання - вчити // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 14-15 : фото
949198
   Покликання - журналіст : нариси про ветеранів професії / Черкас. обл. орг., нац. спілки журналістів України ; [упоряд. С.А. Томіленко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-453-082-5
949199
  Слюсаренко А. Покликання - історія // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Лютий (№ 2)


  Про підготовку істориків-фахівців розповідає декан історичного ф-ту.
949200
  Кузнєцов Е. Покликання - творити! = До 75-річчя академіка В. Горбуліна // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 18-24 січня (№ 1). – С. 10


  17 січ. - день народження Володимира Павловича Горбуліна, заснов. і першого генер. директора Національного космічного агентства України, акад. Національної академії наук України і Міжнародної академії астронавтики, д-ра техн. наук, лауреата Державних ...
949201
  Лазаренко А.І. Покликання // Світло у вікнах : життя видатних людей / А.І. Лазаренко. – Київ : Літопис - XX, 2007. – Ч. 3. – С. 185-197. – ISBN 966-7252-43-4


  Про доктора економічних наук, декана економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка - Віктора Дмитровича Базилевича.
949202
   Покликання бути людиною : пам"яті Юрія Зіновійовича Данилюка (1958-2005) / [ упоряд. : В.І. Дмитрук, Р.Ю. Подкур, І.І. Ставнюк ]. – Київ : Телесик, 2008. – 208 с. : фото. – ISBN 966-95963-3-5
949203
  Лизанчук В. Покликання журналістського слова - випромінювати позитивну енергію // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – № 1. – С.20-39
949204
  Левочко М. Покликання і вибір обліково-економічної освіти : теоретичні підходи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 111-115. – ISSN 1682-2366
949205
  Черченко Г.Л. Покликання людини / Г.Л. Черченко. – К., 1973. – 48с.
949206
  Самчук Т. Покликання мого покоління - довершити справу своїх батьків // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 22-23 червня (№ 107/108)


  Студент історичного факультету КНУТШ, учасник X Літньої школи журналістики - про свої захоплення, мрії та амбіції.
949207
   Покликання університету : Збірник наукових праць. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – 304с. – ISBN 966-01-0371-9
949208
  Осипчук Н. Покликанням стала освіта // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 1-8 березня (№ 9/10)


  Біографічні дані ювілярів: Івана Івановича Тимошенко - голови Асоціації навчальних закладів України приватної форми власності, засновника і ректора Європейського університету, професора, члена ради ректорів Київського регіону та його дружини Зої ...
949209
  Васильківський О.О. Покличте мене, тривоги! / О.О. Васильківський, О.Р. Гижа. – Київ, 1980. – 160с.
949210
  Шумовський Арсен Поклін Св. Почаївській Лаврі / Шумовський Арсен. – Торонто : Святоволодимирське Братство, 1962. – 40 с
949211
  Макеев В.С. Поклон / В.С. Макеев. – Волгоград, 1974. – 78с.
949212
  Ершов Т Л. Поклон / Т Л. Ершов. – Барнаул, 1979. – 78с.
949213
  Грибанов В.И. Поклон / В.И. Грибанов. – Чебоксары, 1982. – 80с.
949214
  Мияшев Т. Поклон бессмертию / Т. Мияшев. – М, 1987. – 351с.
949215
  Рыскулов Р. Поклон земле : стихи / Р. Рыскулов; пер. с кирг. – Москва : Советский писатель, 1968. – 128 с.
949216
   Поклон земле родной. – М, 1974. – 350с.
949217
  Полторацкий В.В. Поклон идущему впереди. -- (Метаморфозы Владимирского Ополья. -- В Мещере после пожаров. Очерки). / В.В. Полторацкий. – М., 1973. – 76с.
949218
  Боков В.Ф. Поклон России / В.Ф. Боков. – Москва, 1976. – 272с.
949219
   Поклон тайги : [писатели Севера о В.И. Ленине : переводы / предисл. Г. Ходжера ; ил.: Г.Д. Павлишин]. – Хабаровск : Кн. изд-во, 1970. – 127 с. : ил. – Миниатюрное издание в суперобл.
949220
  Тлябичева Мира Поклон тебе, мир : Стихи и поэмы / Тлябичева Мира. – Москва : Современник, 1977. – 64 с.
949221
  Люшнин Г.И. Поклон тебе, Россия / Г.И. Люшнин. – М., 1964. – 151с.
949222
  Грибов Ю.Т. Поклон хлебу / Ю.Т. Грибов. – М., 1981. – 63с.
949223
  Суздалев Г.М. Поклон. / Г.М. Суздалев. – Москва, 1984. – 93с.
949224
  Холодный Э.Ф. Поклонение / Э.Ф. Холодный. – Ростов -на-Дону, 1976. – 63с.
949225
  Ягуб Муса Поклонение земле : стихи / Ягуб Муса; пер. с азерб. – Баку : Язычы, 1981. – 53 с.
949226
  Лафарг П. Поклонение золоту : пер. с фр. – Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. – 31 с. – Конволют. - Перепл.: из 9 оттисков. – (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север" ; Кн. 9)


  На тит. стр. надпись 1905 г. Содержание конволюта: 1. Поклонение золоту / Лафарг П. - Санкт-Петербург : Книгоизд. Молот ; Тип. тов-ва "Общественная польза", 1905. - 190, [2] с. - (Народ и земля : Попул.-науч. журн. : Беспл. прил. к журн. "Север". Кн. ...
949227
  Лафарг П. Поклонение золоту / П. Лафарг. – М, 1918. – 32с.
949228
  Лафарг П. Поклонение золоту / П. Лафарг. – М, 1923. – 61с.
949229
  Челышев Е.П. Поклонимся великим тем годам // Вопросы филологии : Научный журнал / Ин-т иностранных языков; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2005. – № 1. – с. 6-11. – ISSN 1562-1391
949230
  Брыжинский М.И. Поклонись борозде / М.И. Брыжинский. – Саранск, 1988. – 400с.
949231
  Ларин О.И. Поклонись дереву: (О мастерах худож. промысла). / О.И. Ларин. – М., 1985. – 128с.
949232
  Перевозчиков Г.К. Поклонись земле / Г.К. Перевозчиков. – Ижевск, 1983. – 580с.
949233
  Диптан О.К. Поклонись землі. / О.К. Диптан. – К., 1972. – 232с.
949234
  Блинский А.Д. Поклонись Мугоджарам / А.Д. Блинский. – Алма Ата, 1977. – 142с.
949235
  Бородкин Ю.С. Поклонись роднику / Ю.С. Бородкин. – М., 1989. – 255с.
949236
  Мартьянов С.Н. Поклонись своей молодости. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1968. – 272с.
949237
  Сеитов Х. Поклонись холму у дороги / Х. Сеитов. – Ташкент, 1973. – 240с.
949238
  Колесников Г.С. Поклонитесь колымскому солнцу. / Г.С. Колесников. – Магадан, 1973. – 191с.
949239
  Гудима А.Д. Поклонитися любові : роман / А.Д. Гудима. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 271 с.
949240
  Авдеев Олег Поклониться кобре... / Авдеев Олег, С. Макеев, С. Ригин // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 3. – С. 38-47 : Іл.
949241
  Алекян Б. Поклоніння // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний вірменський номер / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (997/998). – С. 34-36. – ISSN 0320-8370
949242
  Дереш Л. Поклоніння ящірці : Як нищити ангелів: Роман / Любко Дереш. – Львів : Кальварія, 2004. – 176 с. – ISBN 966-663-146-6
949243
  Дереш Л. Поклоніння ящірці : як нищити ангелів : роман / Любко Дереш. – Харків : Фоліо, 2009. – 192 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-3821-0
949244
  Благов Н.Н. Поклонная гора / Н.Н. Благов. – Саратов, 1975. – 175с.
949245
  Благов Н.Н. Поклонная гора / Н.Н. Благов. – М., 1979. – 224с.
949246
  Благов Н.Н. Поклонная гора / Н.Н. Благов. – Москва, 1984. – 176с.
949247
   Поклонный день. – Краснодар, 1985. – 301с.
949248
  Рашидов Р.М. Поклоняюсь высокому солнцу : стихи / Р.М. Рашидов; пер. с даргин. – Москва : Современник, 1975. – 157 с.
949249
  Стингл М. Поклоняющиеся звездам / М. Стингл. – М., 1983. – 182с.
949250
   Поклянись, вступая!. – Астрахань, 1984. – 83с.
949251
   Покой в разгаре бури.. – 130с.
949252
  Красухин Г.Г. Покой и воля : Некоторые проблемы пушкинского творчества / Г.Г. Красухин. – Москва : Современник, 1987. – 269 с.
949253
  Поздова Людмила Михайловна Покой и морозостойкость черной смородины разного географического происхождения. Возможная роль абсцизовой кислоты : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Поздова Людмила Михайловна; Академия сельскохоз. наук, научно-исслед. ин-т растениеводства им. Н.И.Вавилова, 1980. – 21л.
949254
  Мельников Н.А. Покой им только снится... / Н.А. Мельников. – М., 1967. – 32с.
949255
  Кассис В.Б. Покой нам и не снился... / В.Б. Кассис. – М., 1982. – 254с.
949256
  Собко В.Н. Покой нам только снится : Роман / В.Н. Собко. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 320с.
949257
  Михайлов Н.А. Покой нам только снится / Н.А. Михайлов. – М., 1968. – 316с.
949258
  Михайлов Н.А. Покой нам только снится / Н.А. Михайлов. – 2-е доп. изд. – М., 1972. – 415с.
949259
  Першин А.Н. Покой нам только снится / А.Н. Першин. – М, 1972. – 286с.
949260
  Першин А.Н. Покой нам только снится / А.Н. Першин. – Ставрополь, 1978. – 560с.
949261
  Михайлов Н.А. Покой нам только снится / Н.А. Михайлов. – 3-е изд., испр. – М., 1982. – 239с.
949262
  Рубина М.И. Покой нам только снится... / М.И. Рубина. – Новосибирск, 1973. – 192с.
949263
  Левин Р.А. Покой, которого нет. Стихи, поэмы. / Р.А. Левин. – Х., 1969. – 78с.
949264
  Ломоносов М.В. Покойного статского советиника и профессора собрание разных сочинений в стихах и прозе. – Москва
3. – 1778. – 669 с.
949265
  Клюева В.А. Покойный был с причудами : [роман] / Варвара Клюева. – Москва : АСТ ; Астрель, 2005. – 381, [2] с. – (Нескучный детектив). – ISBN 5-17-027791-1
949266
  Пиранделло Л. Покойный Маттиа Паскаль. / Л. Пиранделло. – Л., 1967. – 259с.
949267
  Сименон Ж. Покойный мсье Галле; Вдовец; Мегрэ в тревоге / Ж. Сименон. – Рига, 1988. – 366с.
949268
  Бабичев Г.С. Поколени е отважных. комсомольцы Крыма - активные помощники партии в Великой Отечественной войне / Г.С. Бабичев. – Симферополь, 1958. – 200с.
949269
  Чешко Б. Поколение / Б. Чешко. – М., 1965. – 231с.
949270
  Торопыгин В.В. Поколение / В.В. Торопыгин. – Л, 1967. – 182с.
949271
  Минач В. Поколение / В. Минач. – М., 1974. – 976с.
949272
  Чешко Б. Поколение / Б. Чешко. – М., 1975. – 319-350с.
949273
  Чешко Б. Поколение / Б. Чешко. – М., 1977. – 220с.
949274
  Еременко В.Н. Поколение / В.Н. Еременко. – М., 1981. – 544с.
949275
  Еременко В.Н. Поколение / В.Н. Еременко. – Москва, 1984. – 528с.
949276
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ июль - август. – 2001
949277
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ сентябрь. – 2001
949278
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ октябрь. – 2001
949279
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ ноябрь. – 2001
949280
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ декабрь. – 2001
949281
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ январь-февраль+CD. – 2002
949282
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ март. – 2002
949283
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ апрель. – 2002
949284
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ май. – 2002
949285
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ июнь. – 2002
949286
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ июль-август. – 2002
949287
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ сентябрь. – 2002
949288
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ октябрь. – 2002
949289
   Поколение. – Киев, 2000-
октябрь. – 2002
949290
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ ноябрь. – 2002
949291
   Поколение. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ декабрь. – 2002
949292
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ январь - февраль. – 2003
949293
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ март. – 2003
949294
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-6-2
№ апрель. – 2003. – + CD
949295
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ май. – 2003
949296
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ июнь. – 2003
949297
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-6-2
№ июль - август. – 2003
949298
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ октябрь. – 2003
949299
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ ноябрь. – 2003
949300
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-6-2
№ сентябрь. – 2003
949301
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ декабрь 2003 г. - январь 2004 г. – 2003
949302
   Поколение : Журнал нашего времени. – Киев, 2000-. – ISBN 966-95601-5-2
№ декабрь 2003г. - январь 2004 г. – 2004
949303
  Даскалов С.Ц. Поколение без земли. / С.Ц. Даскалов. – София, 1965. – 280с.
949304
  Митовски З. Поколение в две эпохи / З. Митовски. – София, 1982. – 475с.
949305
   Поколение в лицах.. – М, 1987. – 381с.
949306
  Деев Роин Поколение графта : Ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 1. – С. 76-83 : Фото
949307
  Климов Ю.М. Поколение кризиса или кризис поколения? / Ю.М. Климов. – М., 1988. – 269с.
949308
  Славутский А.О. Поколение металлургов / А.О. Славутский. – Сталино, 1953. – 343с.
949309
  Кулагин А.С. Поколение оптимистов / А.С. Кулагин. – Москва, 1968. – 47с.
949310
  Бабичев Г.С. Поколение отважных / Г.С. Бабичев. – Симферополь, 1958. – 200с.
949311
  Кожемяко В.С. Поколение счастливых / В.С. Кожемяко. – Рязань, 1962. – 48с.
949312
   Поколение Х // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Апрель. – С. 57-61 : фото
949313
   Поколение энтузиастов : Рек. указ. лит. – Москва, 1980. – 22с.
949314
  Арефьев А.Л. Поколение, которое теряет Россия // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 8. – С.97-105. – ISSN 0132-1625
949315
   Поколение.. – Калуга, 1963. – 71с.
949316
  Милявский А.И. Поколение. / А.И. Милявский. – Симферополь, 1968. – 143с.
949317
   Поколение.. – М, 1975. – 191с.
949318
   Поколение.. – М, 1975. – 182с.
949319
   Поколение. / Варголик, , Юрай, , Чмолик, , Отто. – Москва, 1979. – 112с.
949320
   Поколение.. – М, 1982. – 735с.
949321
   Поколение.. – М, 1986. – 557с.
949322
  Кудряшов В.И. Поколение: стихи / В.И. Кудряшов. – М., 1986. – 60с.
949323
  Бельман С. Поколения антисемитизма // Запорожские еврейские чтения : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – С. 90-104. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
949324
  Макаров А.Н. Поколения и судьбы / А.Н. Макаров. – М : Советский писатель, 1967. – 375 с.
949325
  Руденко Н. Поколения идут : стихи / Н. Руденко. – Москва, 1952. – 140 с.
949326
  Морозов А.И. Поколения молодых / А.И. Морозов. – М., 1989. – 252с.
949327
  Таранов Е.В. Поколения Прометеев. / Е.В. Таранов. – М., 1978. – 301с.
949328
  Сайко Э.В. Поколенное измерение жизненных пространств человека // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.167-175
949329
   Поколенческий анализ современной России = A generational analysis of contemporary Russia. – Москва : Новое литературное обозрение, 2005. – 328 с. – На обл. загл : Отцы и дети : Поколенческий анализ современной России. – (Библиотека журнала "Неприкосновенный запас" / ред. И. Калинин). – ISBN 5-86793-370-9
949330
  Седов Л.А. Поколенческий прогноз // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 1. – С. 78-85. – ISSN 0869-0499
949331
  Ткаченко Н.Ю. Покоління / Н.Ю. Ткаченко. – К, 1980. – 54с.
949332
  Чешко Б. Покоління / Б. Чешко. – К., 1980. – 216с.
949333
  Єрьоменко В.М. Покоління / В.М. Єрьоменко. – Київ : Дніпро, 1985. – 461 с.
949334
  Тендітна Н. Покоління "вісімдесятників" і сучасний літературний процес // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 282-286. – ISBN 966-8110-14-5
949335
  Харченко О. Покоління "Незалежності" / О. Харченко, А. Соколинська, І. Антипенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 29 січня (№ 15). – С. 8


  Про ультрас як "приклад громадської стихійної українізації".
949336
  Томек В. Покоління анархістських письменників-бунтарів // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ Вид. дім "Всесвіт" ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1011/1012). – С. 197-210. – ISSN 0320-8370
949337
  Корабльова В.М. Покоління в полі культури: множинність репрезентацій : монографія / В.М. ; Мін. освіти і науки України ; Харківськ. нац. ун-т. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – 180 с. – ISBN 978-966-623-590-2
949338
  Боднарчук І. Покоління зійдуться : повість / І. Боднарчук. – Едмонтон ; Торонто ; Вінніпег, 1974. – 150 с.
949339
  Сизоненко Сергій Покоління несправедливості // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-19


  Довгожителів минулого століття характеризували коротко й змістовно: пережив три війни (маються на увазі дві світові та революція). І мало хто замислюється, що ж випало на долю наших сучасників, кому довелося жити на рубежі століть. Герой моєї історії ...
949340
  Сизоненко Сергій Покоління несправедливості // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 14-19


  Довгожителів минулого століття характеризували коротко й змістовно: пережив три війни (маються на увазі дві світові та революція). І мало хто замислюється, що ж випало на долю наших сучасників, кому довелося жити на рубежі століть. Герой моєї історії ...
949341
  Сдержиков Ф.С. Покоління новаторів. / Ф.С. Сдержиков. – Донецьк, 1970. – 43с.
949342
  Доній О. Покоління оксамитової революції (як нам дожити до 2009 року?) / О. Доній. – Київ : Смолоскип, 1999. – 24с.
949343
  Залізняк Н. Покоління прав людини. Взаємодія четвертого покоління прав людини з мораллю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 32-33. – ISBN 978-617-7069-17-0
949344
  Тиріна М.П. Покоління прав людини: проблеми сучасної класифікації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 684-689. – ISSN 1563-3349
949345
  Снєт А.П. Покоління сімдесятників. Київська школа поетів // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 15 (235). – С. 17-21
949346
  Ямпольский Б.Б. Покоління трударів. / Б.Б. Ямпольский. – К., 1965. – 126с.
949347
   Поколряющим космос.. – М, 1963. – 47с.
949348
  Поповит Покондирена тиква. Родольупци / Поповит, J.С. – Београд : Просвета ; Нолит, 1978. – 173с.
949349
  Холл Г. Покончить с "холодной войной" / Г. Холл. – М., 1963. – 56с.
949350
  Спок Б. Покончить с войной во Вьетнаме! / Б. Спок. – М, 1970. – 80с.
949351
  Михайлов В.И. Покончить с остатками второй мировой войны в Европе / В.И. Михайлов. – М, 1962. – 88с.
949352
  Черниш Р.І. Покоординатна декомпозиція області для еволюційних задач математичної фізики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 191-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто початково-крайову задачу на одиничному гіперкубі. Для її розщеплення за просторовими напрямками використано модифікований адитивно-усереднений метод. Для кожної підзадачі запропонована своя декомпозиція області, яка дозволяє здійснювати ...
949353
  Кобилянська О.Ю. Покора : нариси / Ольга Кобиляньска. – [Львів] : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1899. – [1], 111 с. – (Літературно-наукова бібліотека українсько-руської видавничої Спілки ; Сер. 1; Ч. 3)


  Зміст: Покоpа; Жебpачка; Що я любив; Мати Божа; У сьв. Івана; Час; Він і Вона; Аpистокpатка; Битва; Impromtu Phantasie; Мужик; Банк pустикальний.
949354
  Родичев Н.И. Покорение "Великана" / Н.И. Родичев. – Киев, 1962. – 201с.
949355
  Адабашев И.И. Покорение "Голубого континента" / И.И. Адабашев. – Москва, 1966. – 48с.
949356
  Новиков В.Д. Покорение Арктики. / В.Д. Новиков. – Москва : АН СССР, 1962. – 156с.
949357
  Проценко А.Н. Покорение атома / А.Н. Проценко. – 2-е изд. – Москва : Атомиздат, 1967. – 167с.
949358
   Покорение бесконечности.. – М, 1981. – 734с.
949359
  Ильин Е. Покорение вершин. Президентский совет делает ставку на мегаустановки // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 17 мая (№ 19/20). – С. 4


  Владимир Путин посетил Петербургский институт ядерной физики им. Б.П.Константинова НИЦ "Курчатовский институт" в Гатчине, где провел заседание Совета при Президенте РФ по науке и образованию.
949360
  Сорокин И.В. Покорение высоты / И.В. Сорокин. – Москва, 1983. – 175 с.
949361
  Рототаев П.С. Покорение гигантов / П.С. Рототаев. – Москва : Географгиз, 1958. – 448с.
949362
  Овчинников В.В. Покорение дракона / В.В. Овчинников. – М., 1961. – 126с.
949363
  Величко В.А. Покорение Кара-Кумов / В.А. Величко. – Москва, 1951. – 80с.
949364
   Покорение космоса. – 2-е изд. – Москва, 1969. – 148с.
949365
   Покорение космоса. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 179с.
949366
  Щабельская М.Н. Покорение космоса / М.Н. Щабельская, М. Улиг. – Москва, 1980. – 126 с.
949367
  Михейкин Н.И. Покорение молнии / Н.И. Михейкин. – Тула, 1958. – 80 с.
949368
  Гильберг Л.А. Покорение неба / Л.А. Гильберг. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 384с.
949369
  Гильберг Л.А. Покорение неба / Л.А. Гильберг. – М., 1977. – 224с.
949370
  Хрунов Е.В. Покорение невесомости : записки космонавта / Е.В. Хрунов. – Москва : Воениздат, 1976. – 175 с.
949371
  Кнунянц И.П. Покорение неприступного элемента. / И.П. Кнунянц, А.В. Фокин. – М., 1963. – 193с.
949372
  Лиходеев Л.И. Покорение пустыни. Книга стихов. / Л.И. Лиходеев. – М., 1953. – 83с.
949373
  Тихонов-Бугров Евгений Дмитриевич Покорение рек / Тихонов-Бугров Евгений Дмитриевич. – Ленинград : Детгиз, 1957. – 157с.
949374
  Гинко С.С. Покорение рек / С.С. Гинко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1965. – 208с.
949375
  Юрезанский В.Т. Покорение реки / В.Т. Юрезанский. – М, 1946. – 355с.
949376
  Спирин И.Т. Покорение Северного полюса / И.Т. Спирин. – Москва : Географической литературы, 1950. – 316с.
949377
   Покорение Сибири Ермаком : картина В.И. Сурикова. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 19 с., 28 ил.
949378
  Суриков В.И. Покорение Сибири Ермаком / В.И. Суриков, 1968. – 4с.
949379
  Непомнящий В.И. Покорение тайги. / В.И. Непомнящий. – Новосибирск, 1964. – 102с.
949380
  Меркульева К. Покорение тундры / К. Меркульева. – М.-Л., 1939. – 152с.
949381
  Ордин К.Ф. Покорение Финляндии : Опыт описания по неизд. источникам : [В 2 т.]. / [Соч.] К. Ордина. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 1 : С картой Финляндии. – 1889. – XI, 460, IV, 122 с. + 1 карта. – Алфавитный указ. лиц, упомин. во 1-м томе, с. 486-460. - Приложение ко 1-му т., с. 1-122
949382
  Ордин К.Ф. Покорение Финляндии : Опыт описания по неизд. источникам : [В 2 т.]. / [Соч.] К. Ордина. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова
Т. 2. – 1889. – VI, 498, VI, 190 с. – Алфавитный указ. лиц, упомин. во 2-м томе, с. 486-498 - Приложение ко 2-му т., с. 1-190
949383
  Беллвуд П. Покорение человеком Тихого океана / П. Беллвуд. – М., 1986. – 522с.
949384
  Аккуратов В. Покоренная Арктика / В. Аккуратов. – Москва : Молодая гвардия, 1948. – 124с
949385
   Покоренная высота.. – М, 1961. – 109с.
949386
  Пучеров Н.Н. Покоренная радиация. (О радиоактивных изотопах). / Н.Н. Пучеров. – К., 1970. – 87с.
949387
  Рототаев П.С. Покоренные гиганты / П.С. Рототаев. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Москва : Мысль, 1975. – 283с.
949388
  Марков М. Покоренные стихии / М. Марков. – М, 1948. – 119с.
949389
  Дроздов И.В. Покоренный "Атаман". / И.В. Дроздов. – Донецк, 1968. – 211с.
949390
  Песчанский И.С. Покорись, Енисей! / И.С. Песчанский. – Л., 1966. – 184 с.
949391
  Сытин В.А. Покорители вечных бурь. / В.А. Сытин. – М., 1955. – 126с.
949392
  Эберле Ута Покорители волн и ветра / Эберле Ута, Верманн Тим // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2013. – № 5 (182), май. – С. 132-139 : фото. – ISSN 1029-5828
949393
  Блинов Г.А. Покорители земных недр / Г.А. Блинов, Э.С. Махновецкий. – Ленинград : Недра, Ленингр. отд., 1986. – 143 с. : ил. – ("Кем быть?")
949394
  Киселев А.Н. Покорители космоса / А.Н. Киселев, М.Ф. Ребров. – Москва, 1971. – 367с.
949395
  Пономарев А.Н. Покорители неба / А.Н. Пономарев. – Москва : Военное издательство, 1980. – 200 с.
949396
  Лаузен Каролине Покорители неба : Документ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 1. – С. 130-138 : Фото. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
949397
  Бадигин К.С. Покорители студеных морей : историческая повесть / К.С. Бадигин. – Москва, 1962. – 224 с.
949398
  Маленький А.Г. Покорители тундры / А.Г. Маленький. – Москва : Советский писатель, 1962. – 716 с.
949399
  Маленький А.Г. Покорители тундры / А.Г. Маленький. – М., 1964. – 663с.
949400
  Маленький А.Г. Покорители тундры / А.Г. Маленький. – М., 1968. – 655с.
949401
   Покорители целины : feature // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 4. – C. 60-65 : Фото
949402
  Шухов И.П. Покорители целины. / И.П. Шухов. – М, 1955. – 120с.
949403
  Борисова О.В. Покоритель вершин науки : [110 лет лауреату Нобелевской премии (1958), акад. И.Е. Тамму (1895-1971)] // Наука в России : Иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 69-72. – ISSN 0869-706Х
949404
  Жаколио Л. Покоритель джунглей / Л. Жаколио. – М., 1991. – 281с.
949405
  Клименко И.Е. Покоритель мирового эфира / И.Е. Клименко. – Сталинград : Областное книгоиздательство, 1947. – 32 с.
949406
  Сузюмов Е.М. Покоритель нехоженых земель. / Е.М. Сузюмов. – Москва : Мысль, 1967. – 88с. + Карта. – (Замечательные географы и путешественники)
949407
  Бок Л. Покорнейше докладываю... / Л. Бок. – М., 1980. – 415с.
949408
   Покоряющим космос.. – М, 1963. – 47с.
949409
  Ведміцький Ол. Покоси / Ол. Ведміцький. – Київ, 1929. – 92с.
949410
  Когтянц К.А. Покохати відьму : роман / Костянтин Когтянц. – Харків : Фоліо, 2011. – 186, [2] с. – ISBN 978-966-03-5722-8
949411
  Ачебе Чинуа Покоя больше нет. / Ачебе Чинуа. – Москва, 1965. – 207с.
949412
  Некрасов Г.А. Покоя мы не ищем / Г.А. Некрасов. – Л., 1982. – 95с.
949413
  Аношкин М.П. Покоя не будет / М.П. Аношкин. – Челябинск, 1966. – 232с.
949414
  Бахарев А.А. Покоя не будет / А.А. Бахарев. – М, 1972. – 56с.
949415
  Абдашев Ю.Н. Покоя не ищем : повесть / Юрий Абдашев. – Краснодар : Кн. изд-во, 1962. – 228 с.
949416
  Абдашев Ю.Н. Покоя не ищем : повесть / Юрий Абдашев. – Краснодар : Кн. изд-во, 1973. – 237 с. : ил.
949417
  Воеводин В.П. Покоя нет / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1961. – 439с.
949418
  Кравцов А.Ф. Покоя нет / А.Ф. Кравцов. – Х., 1963. – 87с.
949419
  Воеводин В.П. Покоя нет : Роман / В.П. Воеводин. – Ленинград : Советский писатель, 1971. – 416с.
949420
  Фесенко А.Я. Покоя нет / А.Я. Фесенко. – М., 1976. – 327с.
949421
  Воеводин В.П. Покоя нет / В.П. Воеводин. – Ленинград, 1977. – 558с.
949422
  Рамазанов Г.З. Покоя нет : стихи / Г.З. Рамазанов; пер. с башк. – Москва : Правда, 1984. – 32 с.
949423
  Лукерченко М.П. Покоя нет. Роман / М.П. Лукерченко. – Оренбург, 1961. – 222с.
949424
  Хомутова М.Д. Покоящие домены и осцилляции тока в полупроводниках с N-образной ВАХ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Хомутова М.Д.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 11л.
949425
  Епифанова О.Г. Покоящиеся клетки: Свойства и функции в организме / О.Г. Епифанова, В В. Терских, В.А. Полуновский. – Москва : Наука, 1983. – 180 с. : табл., ил.
949426
  Панькевич І. Покрайні записи на підкарпатських церковних книгах. / І. Панькевич
Ч.1. – 129-198с.
949427
  Панькевич І. Покрайні записи на підкарпатських церковних книгах. / І. Панькевич
Ч.2. – 1-36с.
949428
  Сухацький Р.П. Покрання у вигляді позбавлення волі: історія становлення // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 59-61. – ISBN 978-617-7272-11-2
949429
  Здеб В.Б. Покращання метрологічних характеристик промислових багатоканальних засобів вимірювання на місці експлуатації : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Здеб Володимир Богданович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
949430
  Яцук Ю.В. Покращання метрологічних характеристик цифрових перетворювачів температури в робочих умовах експлуатації : Автореферат дис. ... канд.технічних наук: спец. 05.11.04-Прилади та методи вимірювання теплових величин / Яцук Ю.В.; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т"Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 19с. – Бібл.:11 назв
949431
  Репетацька Г. Покращена оцінка ортогональної регресії для неявної функціональної моделі з похибками в змінних // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-45. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Для неявної функціональної моделі регресії з похибками в змінних розглядається оцінка ортогональної регресії. Встановлено умови неконзистентності, знайдено перший член розкладу асимптотичного відхилення оцінки по дисперсії похибок, та запропонована ...
949432
  Джамаль С.А. Покращення динамічних властивостей електромеханічних систем з підпорядкуваним регулюванням та від"ємнім в"язким тертям настройкою їх контурів : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Джамаль С. А.; Хар. держ політехн. ін-т. – Х., 1998. – 17л.
949433
  Задорожня І.М. Покращення динамічних показників головного електроприводу стана гарячої прокатки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 - електротехнічні комплекси та системи / Задорожня І.М. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 12 назв.
949434
  Петрів А.Л. Покращення доступу до екологічної інформації шляхом стимулювання відкритості відповідних державних органів : (аналітичний звіт) / Петрів А.Л., Шпег Н.І. ; [за заг. ред.: Кравченко О.В., Хомечко Г.І. ; Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина"]. – Львів : [Манускрипт], 2011. – 48 с. : іл. + Додатки: с. 36-47
949435
  Гречко М.В. Покращення експлуатаційних характеристик вентильного генератора індукторного типу з суміщеними обмотками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Гречко Микола Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
949436
  Матвієнко П.В. Покращення інвестиційного клімату - пріоритетне завдання державного управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 11. – С. 57-61
949437
   Покращення контрасту цифрових рентгенівських зображень з урахуванням дозового навантаження для повних пацієнтів під час флюорографії / Л.І. Асламова, Н.В. Меленевська, Є.В. Куліч, Н.С. Мірошниченко, С.І. Мірошниченко // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки Держатомрегулювання України та Нац. акад. наук України ; Одеський нац. політехнічний ун-т М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – Вип. 2 (66). – С. 62-65. – ISSN 2073-6231


  Високі показники захворюваності серед населення України на туберкульоз потребують флюорографічних обстежень, проте такі профілактичні заходи роблять основний внесок у колективну ефективну дозу. Проблема підвищеного дозового навантаження є особливо ...
949438
  Пічугіна Т. Покращення лекторської майстерності викладача вищої школи - шлях до професійного успіху // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 61-69. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
949439
  Пархуць Л.Т. Покращення метрологічних характеристик переносних пірометрів аппаратними засобами. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.11.04 / Пархуць Л.Т.; Держ.ун-т."Львів.політехн.". – Львів, 1997. – 17л.
949440
  Чурило П.Б. Покращення нормативно-правового та організаційно-методологічного забезпечення процесів злиття і поглинання в Україні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 62-66 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
949441
  Савенко І.М. Покращення організаційної структури прикордонної служби України // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 7/8 (21/22). – С. 5-11. – ISSN 2311-6420
949442
  Андрощук М.О. Покращення оцінки сталої Лауе для додатньо визначених щільностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-13. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  У статті дано огляд оцінок сталої Лауе, тобто інфімума добутку дисперсій спряжених додатньо визначених щільностей. Покращено верхню оцінку сталої Лауе.
949443
  Овчинніков О.О. Покращення показників високообертового автомобільного дизеля шляхом раціонального управління паливоподачею : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Овчинніков Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
949444
  Сидоренко В.М. Покращення показників моніторингу систем електропривода шляхом корекції електричних сигналів силових кіл : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.09.03 / Сидоренко В.М. ; Кременчуцький держ. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2010. – 22 с. – Бібліогр. : 16 назв
949445
  Труш О.В. Покращення показників якості системи управління записом - відтворенням інформації з магнітооптичних носіїв : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Труш Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інформ.-комунік. технологій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
949446
  Плосконос М.Ю. Покращення поперечних п"єзоелектричних перетворювачів лінійних та вібраційних прискорень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Плосконос Микола Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаськ. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв.
949447
   Покращення процесів пам"яті та уваги за допомогою методів вірного та вільного сприйняття інформації в школярів / О.І. Плиска, Є.В. Антощук, В.В. Подпала, О.Г. Дзюба, О.В. Рубан, М.Ю. Макарчук, Н.Б. Філімонова, О.О. Плиска // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 110-118. – (Серія 20 : Біологія ; вип. 1 (1))
949448
  Дубровська Є.В. Покращення реабілітаційного простору в закладах соціального захисту дітей : метод. матеріали для спеціалістів / [Дубровська Є.В., Грачова О., Алєксєєнко М.К. ; ред. Небесна Т.] ; Жіночий консорціум України. – Київ : [б. в.], 2009. – 39, [1] с. : іл., табл. – Загол. обкл.: Покращення реабілітаційного простору в дитячих закладах. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 34-39 та в підрядк. прим.
949449
  Базіло К.В. Покращення технічних характеристик ємнісних датчиків рівня : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Базіло К.В.; Базило К.В. ; Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 22 назви
949450
  Креховецький В.В. Покращення транспортного комплексу Івано-Франківської області у контексті Євро-2012 // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 135-139. – Бібліогр.: 6 назв.
949451
  Каріка І.М. Покращення фінансового стану підприємства за рахунок розробки механізму поповнення оборотних коштів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 106-111. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
949452
  Кірєєв В.О. Покращення характеристик (метрологічних та експлуатаційно-технічних) теплолічильників для водяних мереж теплопостачання : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.04 / Кірєєв В.О.; Держ. ун-т "Львівська політехніа". – Львів, 1999. – 18л.
949453
  Макаришкін Д.А. Покращення характеристик генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Макаришкін Д.А. ; М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
949454
  Озгович А.І. Покращення характеристик передачі термошумових сигналів в шумових термометрах : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.04 / Озгович А. І.; ДУ "Львів. політ.". – Львів, 1999. – 19л.
949455
  Саміла А.П. Покращення шумових та сигнальних характеристик автодинного спектрометра ядерного квадрупольного резонансу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Саміла А.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
949456
  Голотяк Тарас Степанович Покращення якості зображень у радіометричних системах на підставі узгодження їх просторових характеристик : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.17 / Голотяк Тарас Степанович; Голотюк Т.С.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 16 с.
949457
  Синявський А.Т. Покращення якості обробки спеклу в когерентних радіолокаційних системах побудови зображень : Автореф...канд.техн.наук:05.12.17 / Синявський А.Т.;НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.16-18
949458
  Кутиркін А. Покращення якості освіти та правової освіти в середніх навчальних закладах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 81-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
949459
  Кутиркін А. Покращення якості освіти та правової освіти в середніх навчальних закладах // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 81-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
949460
  Фішман І. Покращити агітаційно-масову роботу : [Вище рівень агітаційної роботи !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 1


  Останні збори парторганізації механіко-математичного факультету були присвячені агітаційній роботі . Збори намітили ряд заходів для покращення агітроботи на факультеті.
949461
  Дубінська М. Покращити дисципліну // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 4


  Партійній і комсомольській організаціям факультету необхідно вжити заходів для ліквідації порушень трудово-академічної дисципліни, які ще мають місце на філологічному факультеті.
949462
  Болюк О. Покращити наш світ : (Урок-психологічне дослідження за повістю Оксани Забужко "Казка про калинову сопілку" в 11 класі) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 4 (91). – С. 46-50
949463
  Безносюк Ю. Покращити побутові умови студентів в гуртожитках // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 4


  Профком університету рекомендує адміністративно-господарській частині, профкомові та студкомові потрібно приділити більше уваги покращеню побутових та санітарних умов студентів в гуртожитках.
949464
  Диомидов М.Н. Покрение глубин / М.Н. Диомидов, А.Н. Дмитриев; Под ред. Л.А. Зенкевича. – 3-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Судостроение, 1969. – 384с.
949465
  Диомидов М.Н. Покрение глубин / М.Н. Диомидов, А.Н. Дмитриев. – 4-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Судосторение, 1974. – 324с.
949466
  Хемингуей Е. Покретни празник / Е. Хемингуей. – Белград, 1964. – 239с.
949467
  Бердник О.П. Покривало Ізіди : повість-легенда / О.П. Бердник. – Київ : Веселка, 1969. – 166 с.
949468
  Бердник О.П. Покривало Ізіди : повість-легенда / О.П. Бердник. – Київ, 1988. – 154 с.
949469
  Матківський Микола Петрович Покривні пігментні концентрати для шкіри на основі дисперсних мінералів : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Матківський Микола Петрович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 22л.
949470
  Шувалов А.Я. Покрители Северной Атлантики. / А.Я. Шувалов. – Мурманск, 1959. – 92с.
949471
  Гудима А.О. Покритництво як сакральний феномен в етологічних поемах Т. Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 119-123


  У статті покритництво представлено як сакральний феномен, подано характеристику сакрального, висвітлено його двозначність, що відкриває новий рівень розуміння етологічних поем Т. Шевченка
949472
  Каргалов В.В. Покров / В.В. Каргалов. – 2. – М., 1974. – 56с.
949473
  Сотников В.М. Покров / В.М. Сотников. – М., 1991. – 235с.
949474
   Покров // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 6. – С.72-76
949475
  Дашвар Л. Покров : [роман] / Люко Дашвар. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. – 378, [2] с. : іл. – ISBN 978-617-12-0095-1
949476
  Харлан О. Покрова Запорожжя // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 42 (155). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Українські дерев"яні церкви на Півдні України були знищені царями та генсекретарями.
949477
  Топачевський А. Покрова: відгомін дива // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 11
949478
  Аппатов С.И. Покровители агрессии : Ближ.Восток в свете буржуазной историографии / С.И. Аппатов, П Райнов. – Київ, 1986. – 162с.
949479
  Зубалій О.Д. Покровителі українського народу. Феодосій Печерський - просвітитель Київської Русі / О.Д. Зубалій, Д.С. Рященко // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 54-61
949480
  Балашов С. Покровительница моряков // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 5. – С. 87-93


  Прекрасная Елена
949481
  Александров А.А. Покровные и чешуйчатые структуры в Корякском нагорье / А.А. Александров. – Москва, 1978. – 122с.
949482
  Гросвальд М.Г. Покровные ледники континентальных шельфов / М.Г. Гросвальд. – Москва : Наука, 1983. – 216 с.
949483
  Камалетдинов М.А. Покровные структуры Урала / М.А. Камалетдинов. – М., 1974. – 230с.
949484
  Шаталов Н.Н. Покрово-Киреевский рудоносный структурный узел зоны сочленения Донбасса с Приазовским мегаблоком Украинского щита // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 2. – С. 22-28 : рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1682-721Х
949485
  Кадомская М.А. Покровская церковь в селе Пархомовке : история, поиски, находки / Мария Кадомская. – Одесса : Астропринт, 2016. – 31, [1] с., [2] с. фотоил. : ил. – Указ.имен: с. 27-29. – Библиогр.: с. 23-27. – (Издание Одесского Дома-Музея имени Н.К. Рериха ) ( Серия "Архивы. Исследования" ; вып. 14). – ISBN 978-966-927-189-1
949486
  Зорин Л.Г. Покровские ворота / Л.Г. Зорин. – М., 1979. – 591с.
949487
  Завитневич В. Покровский могильник / В. Завитневич. – Киев : Типография Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 6 с. – Оттиск из IX-й книги Чтения в Историч. Общ. Нест. лет.
949488
   Покровский собор. – М, 1957. – 32с.
949489
  Капитохин А.А. Покровский собор / А.А. Капитохин, И.В. Яковлев. – Москва, 1970. – 35 с.
949490
  Гриценко І.С. Покровський Йосип Олексійович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 191. – ISBN 978-966-06-0557-2
949491
  Александров А.А. Покромные и чешуйчатые структуры в Корякском нагорье / А.А. Александров. – Москва : Наука, 1978. – 121с.
949492
  Шницлер А. Покрывало Беатриче : драма в 5 д. / Артур Шницлер ; пер. с нем. в стихах Л.М. Василевского // [Собрание сочинений] / А. Шницлер. – Москва : Книгоиздат "Польза" В. Антик и К°, 1909. – Т. 2 : Анатоль : [Диалоги] / Пер. с нем. В.А. Восходова. – 171 с. – (Универсальная библиотека ; № 136)


  Прижизненное издание
949493
  Чулков Георгий Покрывало Изиды : Критические очерки. – Москва, 1909. – 217 с.
949494
  Чернышева Татьяна Покрыл матом : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 54-59 : Фото
949495
  Романова Т.Е. Покрытие компактной многоугольной области конечным семейством прямоугольников / Т.Е. Романова, А.В. Кривуля // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – № 2 (95). – С. 99-108. – (Прикладна математика). – ISSN 0869-6912


  Рассматриваются конструктивные средства математического моделирования задачи покрытия канонически замкнутой, ограниченной, многосвязной многоугольной области конечным семейством прямоугольников. Приводятся утверждения о критерии покрытия, о разбиении ...
949496
  Лаворко П.К. Покрытие металлов / П.К. Лаворко. – Москва-Киев, 1959. – 147с.
949497
  Богорад Л.Я. Покрытие металлом сплавами / Л.Я. Богорад, Э.Л. Гакман. – М, 1962. – 97с.
949498
  Гольдберг М.М. Покрытия для полимерных материалов / М.М. Гольдберг, А.В. Корюкин, Э.К. Кондрашов. – Москва : Химия, 1980. – 287 с. : ил.
949499
   Покрытия и ингибиторы эффективности средств зищиты металлов от коррозии.. – Рига, 1985. – 212с.
949500
  Самсонов Г.В. Покрытия из тугоплавких соединений / Г.В. Самсонов, А.П. Эпик. – Москва, 1964. – 108 с.
949501
  Вольперт Г.Д. Покрытия распыленным металлом. / Г.Д. Вольперт. – Москва, 1957. – 268с.
949502
  Борисова А.Г. Покрытосеменные-двудольные (бобовые) / А.Г. Борисова. – М.-Л., 1954. – 664с.
949503
  Соколова Н.П. Покрытосеменные - представители тропической и субтропической флоры. / Н.П. Соколова. – М., 1978. – 46с.
949504
  Яковлев Покрытосемянные растения с зеленым и бесцветным зародышем / Яковлев, Г.Я. Жукова. – Л, 1973. – 103с.
949505
  Колос Л.Е. Покуда живо ожиданье / Л.Е. Колос. – Киев, 1990. – 60с.
949506
  Кучин П.М. Покуда сердце бьется / П.М. Кучин. – Свердловск, 1969. – 120с.
949507
  Борисов И.С. Покуда сердце бьется / И.С. Борисов. – М., 1972. – 152с.
949508
   Покупатели изданий Московской типографии в середине 17 века.. – Л, 1984. – 63с.
949509
  Зотова И.А. Покупателю о кинофототоварах / И.А. Зотова. – М., 1982. – 96с.
949510
  Козюренко Ю.И. Покупателю о магнитофонах / Ю.И. Козюренко. – М., 1990. – 125с.
949511
  Беседин А.Н. Покупателю о мехах. / А.Н. Беседин, Л.В. Лопасова. – Москва, 1975. – 51с.
949512
  Фридман Р.А. Покупателю о парфюмерии и косметике / Р.А. Фридман. – Л., 1961. – 192с.
949513
  Фридман Р.А. Покупателю о парфюмерии и косметике / Р.А. Фридман. – М., 1968. – 192с.
949514
  Гранев Н.А. Покупателю о плодах и овощах. / Н.А. Гранев. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1983. – 96с.
949515
  Козюренко Ю.И. Покупателю о проигрователях и грампластинках / Ю.И. Козюренко. – М., 1985. – 96с.
949516
  Степанян М.А. Покупателю о телевизорах / М.А. Степанян. – Москва : Экономика, 1976. – 110 с.
949517
  Кузнецова В.А. Покупателю о телевизорах / В.А. Кузнецова, В.И. Лебедев. – Москва : Экономика, 1987. – 95 с.
949518
  Зотова И.А. Покупателю о фотокинотоварах / И.А. Зотова. – 2-е изд., перераб. – М., 1987. – 93с.
949519
  Радченко Б.Г. Покупателю о часах / Б.Г. Радченко. – 2-е изд., перераб. – М., 1976. – 95с.
949520
  Радченко Б.Г. Покупателю о часах / Б.Г. Радченко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 79с.
949521
  Дворецкий И.В. Покупателю об одежде / И.В. Дворецкий, Т.М. Васильева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 111с.
949522
  Кащенко О.Д. Покупателю об одежде и моде / О.Д. Кащенко, Т.В. Козлова. – М., 1986. – 157с.
949523
  Щаренски В.М. Покупателю об электробытовых товарах. / В.М. Щаренски. – М, 1981. – 96с.
949524
  Павлов Б.В. Покупателям о правилах торговли / Б.В. Павлов. – М., 1979. – 103с.
949525
  Кольцова И.Н. Покупателям о правилах торговли / И.Н. Кольцова. – Москва, 1985. – 144 с.
949526
  Кольцова И.Н. Покупателям о правилах торговли / И.Н. Кольцова. – 2-е изд., доп. – Москва, 1990. – 172с.
949527
  Болдырев Н Ю. Покупатель и магазин / Н Ю. Болдырев, . – М, 1988. – 110с.
949528
  Фишер И. Покупательная сила денег, её определение и отношение к кредиту, проценту и кризисам / И. Фишер. – М, 1925. – 400с.
949529
  Воронов А.Н. Покупательный фонд населения и товарооборот / А.Н. Воронов. – Москва, 1981. – 95с.
949530
  Гоголь Б.И. Покупательский спрос и производство / Б.И. Гоголь. – М, 1965. – 224с.
949531
  Теплов В.Я. Покупательский спрос населения и роль профсоюзов в более полном его удовлентворении на стадии развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Теплов В. Я.; ВШ проф. движ. ВСЦПС. – М., 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
949532
  Бутовский А.Н. Покупка заведомо краденого и укрывательство : V ; (рубрика "Хроника") // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 202-208
949533
  Гэммон Д. Покупка и продажа в малом бизнесе / Д. Гэммон. – М., 1996. – 231с.
949534
  Попович Я.М. Покутні хрести в контексті католицького паломництва у Західній Європі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 175-177
949535
  Гнідан Олена Дмитрівна Покутська трійця: проблеми індивідуального стилю як художнього вияву духовної атмосфери часу : Дис... канд. філол.наук: 10.01.03 / Гнідан Олена Дмитрівна; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1992. – 58л. – Бібліогр.:л.58
949536
  Баран Є. Покутський жайвір. Маркові Черемшині на 140-ліття // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 16 червня (№ 11). – С. 17
949537
  Кройтор В. Покутський фактор у міжнародних відносинах XVI ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 191-199. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
949538
  Королько А. Покуття: історико-краєзнавчі дослідження (90-ті роки XX - початок XXI ст.) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 436-448. – ISSN 2223-1196
949539
  Скуратівський В.Т. Покуть / В.Т. Скуратівський. – К., 1992. – 234с.
949540
  Зильберман Е.Г. Покушение / Е.Г. Зильберман, В.К. Холявин. – Казань, 1965. – 121с.
949541
  Беляев А.П. Покушение / А.П. Беляев. – М., 1988. – 412с.
949542
  Рулетт К. Покушение в Ватикане / К. Рулетт. – М., 1986. – 205с.
949543
   Покушение Каракозова.. – М, 1928. – 319с.
949544
   Покушение Каракозова.. – М-Л, 1930. – 384с.
949545
  Шевцов Н.И. Покушение на авторитет. / Н.И. Шевцов. – Алма-Ата, 1965. – 216с.
949546
  Эфиров С.А. Покушение на будущее / С.А. Эфиров. – М, 1984. – 208с.
949547
  Абдуллаев Ч. Покушение на власть. Субъект власти : [роман] / Чингиз Абдуллаев. – Москва : АСТ ; Астрель ; Транзиткнига, 2005. – 314 с., [2] с. – (Серия "Черный квадрат"). – ISBN 5-17-032239-9
949548
  Иванов М. Покушение на Гейдриха / Иванов М. – Москва, 1988. – 303 с.
949549
  Поляков А.А. Покушение на ГОРЭЛРО / А.А. Поляков. – М., 1983. – 240с.
949550
  Макбейн Э. Покушение на Леди / Эд Макбейн // Все началось в Омахе / Р. Стаут. – Москва : Юридическая литература, 1989. – С. – ISBN 5-7260-0292-X
949551
  Макбэйн Эд Покушение на Леди : [повесть] / Эд Макбейн ; [пер. с англ. М. Заготы, А. Лещинского] // Табакерка императора : [роман] / Д.Д. Карр. – Москва : Пресса, 1992. – 189 с. – ((Боевик. Детектив. Приключения. Фантастика)). – ISBN 5-253-00530-7
949552
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи / В.Ф. Тендряков. – Москва : Книжная палата, 1988. – 381с.
949553
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи : Роман, повесть, рассказы / В.Ф. Тендряков. – Москва : Советский писатель, 1988. – 395с.
949554
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи. Чистые воды Китежа : Роман. Повесть / В.Ф. Тендряков. – Москва : Художественная литература, 1987. – 303с.
949555
  Тендряков В.Ф. Покушение на миражи. Чистые воды Китежа. Рассказы / В.Ф. Тендряков. – Москва : Книжная палата, 1988. – 384с.
949556
   Покушение на незыблемое или...?. – Барнаул, 1990. – 126с.
949557
  Лукьянов О.М. Покушение на планету / О.М. Лукьянов. – Саратов, 1989. – 229с.
949558
  Разумный В.В. Покушение на президента Египта Анвара Садата 6 октября 1981 года: исторический аспект // Грані історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т ; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 3/4. – С. 202-208


  Мухаммад Анвар ас-Садат(1918— 1981) — египетский государственный и военный деятель; президент Египта (1970—1981).
949559
  Чуйкевич, Петр Покушение Наполеона на Индию 1812 года или разговор двух офицеров российского и французского на аванпостах армий, с замечаниями и некоторыми приказами отданными в французской армии. – С-Пб., 1813. – 72с.
949560
   Покушение.. – Новосибирск, 1972. – 286с.
949561
  Камбулов Н.И. Покушение. Повести и рассказы. / Н.И. Камбулов. – М. : Современник, 1972. – 224 с.
949562
  Кирст Г.Г. Покушение: Роман. / Г.Г. Кирст. – М., 1984. – 373с.
949563
  Зенькович Н. Покушения в Кремле от Ленина до Ельцина / Н. Зенькович. – М., 1995. – 161с.
949564
  Грінченко Б.Д. Покынута у лиси дивчына [Покинута у лісі дівчина] : казка / Написав Б. Гpинченко. – Одесса : Дpук. Л. Киpхнеpа, 1896. – 39 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами старої рос. орфографії
949565
  Соболєвський П.А. Пол Грайс про природу умовних висловлювань // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 26. – С. 59-66
949566
  Завадовский М.М. Пол животных и его превращение : (механика развития пола) / М.М. Завадовский. – Москва; Петроград, 1923. – 132 с.
949567
  Жакоб Ф. Пол и генетика бактерий / Ф. Жакоб, Э. Вольман. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 475 с.
949568
  Разумникова О.М. Пол и профессиональная направленность студентов как факторы креативности // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.111-125. – ISSN 0042-8841
949569
  Завадовский М.М. Пол и развитие его признаков: к анализу формообразования у животных / М.М. Завадовский. – Москва, 1922. – 255 с.
949570
  Веннингер О. Пол и характер / О. Веннингер, 1909
949571
  Вейнингер О. Пол и характер / О. Вейнингер. – Москва, 1992. – 480с.
949572
  Скринченко В. Пол Маккартні та його "сержант Пеппер" // Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ, 2017. – № 5 (242). – С. 20-21
949573
  Шатерников М.С. Пол Ньюмен / М.С. Шатерников. – М., 1987. – 60с.
949574
  Самойлов О.Ф. Пол Пот: революціонер, диктатор чи борець за щастя народу? // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 415-427. – ISSN 2221-5719


  Розглядаються особливості розвитку Камбоджі в період 1975-1978 рр. Аналізується політична та соціально-економічна ситуація всередині країни в роки правління Пол Пота та режиму "червоних кхмерів".
949575
  Чайлахян М.Х. Пол растений и его гормональная регуляция / М.Х. Чайлахян, В.Н. Хрянин. – М., 1982. – 173с.
949576
  Ковальчук В. Пол Самуельсон - видатний економіст сучасності // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 169-177. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1818-2674
949577
  Ковалев Ю.В. Пол Сколфилд / Ю.В. Ковалев. – Л, 1970. – 215с.
949578
   Пол у растений и гетерозис. – Рига, 1979. – 108с.
949579
   Пол у растений и гетерозис. – Рига, 1982. – 92с.
949580
  Джапаридзе Л.И. Пол у растений. / Л.И. Джапаридзе. – Тбилиси
1. – 1963. – 308с.
949581
  Джапаридзе Л.И. Пол у растений. / Л.И. Джапаридзе. – Тбилиси
2. – 1965. – 304с.
949582
  Каммерер Пауль Пол, размножение и плодовитость : биология воспроизвидения (генебиотика) / Пауль Каммерер ; Пер. с нем. Д.М. Страшунского ; Под ред. и с предисл. зоолога Акад. наук СССР П.В. Серебровского. – Ленинград : Прибой, 1927. – 213 с. : ил, порт. – Указ.: с. 209-212. – Библиогр.: с. 206-208
949583
  Акоев И.Г. Пол, реактивность, резистентность. / И.Г. Акоев, Л.В. Алексеева. – Москва, 1985. – 64с.
949584
  Рябов С.Г. Полiтичнi вибори : Hавчальний посiбник / С.Г. Рябов. – Київ : Тандем, 1998. – 96с. – ISBN 966714500Х
949585
  Валевський О.Л. Полiтичний конфлiкт у сучаснiй Укpаїнi: культуpнi вимipи, стpуктуpа, пpинципи аналiзу : Моногpафiя / О.Л. Валевський, А.Т. Ішмутатов. – Київ : НІСД, 1997. – 110с. – (Статегiя полiтики i полiт. аналiз; Вип. 3). – ISBN 966554007
949586
  Рудь М.О. Полабо-слов"янська проблематика у вітчизняній історіографії 40-х pp. XІX cт. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 58-60. – (Історія ; Вип. 41)


  Дається оцінка внеску українських славістів ХІХ ст. - І.І. Срезневського та М.І. Гулака у вивчення історії полабсько-прибалтійських слов"ян доби раннього середньовіччя.
949587
  Павинский А. Полабские славяне : Историческое изследование / А. Павинский. – Д.Е. Кожанчикова : Типография Сущинского, 1871. – III. 169 с., 15 с.
949588
  Григорьев С.Г. Полабские славяне и их борьба против немецкой агрессии в IX-XI вв. : Автореф... канд. ист.наук: / Григорьев С.Г.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16л.
949589
  Супрун А.Е. Полабские числительные / А.Е. Супрун. – Фрунзе, 1962. – 68с.
949590
  Розин В.М. Полагание, сознавание, переживание будущего в контексте самоопределения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (74). – С. 48-60. – ISSN 2073-8528
949591
  Гордієнко Д. Поламані люди / Д. Гордієнко. – Х, 1929. – 264с.
949592
   Полані (Polanyi) Майкл // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 858-860. – ISBN 966-316-069-1
949593
  Лазарук М. Полання у вічність // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 29 травня (№ 22). – С. 1, 3


  10 років від дня відходу у засвіти геніального поета, прозаїка Миколи Вінграновського.
949594
  Веріга Г. Поланування в аудиті / Г. Веріга, Д. Сазонова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 25-29. – ISSN 1728-9343
949595
  Макаров П.П. Полатежи в бюджет социалистических предприятий и их совершенстование : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.10 / Макаров П. П.; Всес. заоч. фин. экон. ин-т. – М., 1975. – 19л.
949596
  Никулин А М. Полая вода. / А М. Никулин. – М, 1957. – 79с.
949597
  Никулин М.А. Полая вода. / М.А. Никулин. – М, 1977. – 624с.
949598
  Табидзе Г.В. Полвека : стихи и поэмы / Г.В. Табидзе. – Тбилиси : Заря Востока, 1959. – 400 с.
949599
  Рамазанов Г.З. Полвека : стихи и поэма / Г.З. Рамазанов; пер. с башк. – Москва : Советская Россия, 1974. – 191 с.
949600
  Орлов Денис Полвека Citroen ds : Наезд // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 116 : Іл.
949601
   Полвека борьбы и побед краснознаменного Копейска. – Челябинск, 1967. – 128с.
949602
  Давыдов В.М. Полвека в авангарде латиноамериканистики / В.М. Давыдов, Б.Ф. Мартынов // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 4-18. – ISSN 044-748Х
949603
  Иванов А.Г. Полвека в кино / А.Г. Иванов. – Ленинград, 1973. – 64 с.
949604
  Мартынов П.Н. Полвека в мире книг / П.Н. Мартынов. – Л, 1969. – 184с.
949605
  Днепров М.И. Полвека в оперетте. / М.И. Днепров. – М., 1961. – 169с.
949606
  Чернов Г.А. Полвека в Печорском крае / Г.А. Чернов. – Москва : Мысль, 1974. – 223с.
949607
  Либерштейн И.И. Полвека в поиске / И.И. Либерштейн. – Кишинев, 1992. – 231с.
949608
   Полвека в пути. – Алма-Ата, 1969. – 340с.
949609
   Полвека в пути. – Киров, 1970. – 440с.
949610
   Полвека в Союзе равных. – Москва, 1972. – 219с.
949611
  Мельников Я Полвека в спорте / Я Мельников. – М., 1960. – 255с.
949612
  Ботвинник М.М. Полвека в шахматах / М.М. Ботвинник. – М., 1978. – 272с.
949613
  Розова С.Н. Полвека в школе / С.Н. Розова. – Москва, 1952. – 64 с.
949614
  Морозова А.Г. Полвека в школе / А.Г. Морозова. – Горький, 1957. – 90 с.
949615
  Работяжев Н.В. Полвека исканий: очерк эволюции идейных воззрений меньшевистской социал-демократии / Н.В. Работяжев, А.Э. Яшлавский // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.3-24. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
949616
  Крупников П.Я. Полвека истории Латвии глазами немцев / П.Я. Крупников. – Рига, 1989. – 315с.
949617
  Бушуева С.К. Полвека итальянского театра / С.К. Бушуева. – Л, 1978. – 191с.
949618
  Ван Мин Полвека КПК и предательство Мао Цзедуна. / Ван Мин. – Изд.2-е. – Москва, 1979. – 300с.
949619
  Ван Мин Полвека КПК и предательство Мао Цзэ дуна / Ван Мин. – Москва : Издательство политической литературы, 1975. – 309 с.
949620
  Вейль Г. Полвека математики / Г. Вейль. – Москва, 1969. – 47с.
949621
   Полвека мирного сотрудничества. – М, 1973. – 240с.
949622
  Малинин Г.А. Полвека на заводе / Г.А. Малинин. – Саратов, 1950. – 32с.
949623
  Боголюбов Н.Н. Полвека на оперной сцене / Н.Н. Боголюбов. – М., 1957. – 264с.
949624
  Лобанцова С.Н. Полвека на службе центральных банков региона // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.19-28. – ISSN 044-748Х
949625
  Обухович А.Б. Полвека на сцене / А.Б. Обухович. – Минск, 1987. – 141с.
949626
  Мичурина-Самойлова Полвека на сцене Александринского театра / Мичурина-Самойлова. – Л., 1935. – 272с.
949627
  Гольцберг В. Полвека на сцене. Пятьдесят лет артистической деятельности заслуж. артиста РСФСР Александра Иосифовича Свирского. / В. Гольцберг. – Архангельск, 1946. – 42с.
949628
  Пантелеев Ю.А. Полвека на флоте / Ю.А. Пантелеев. – Москва, 1974. – 319с.
949629
   Полвека назад. – Саратов, 1955. – 160с.
949630
  Алпатьев А.М. Полвека по пути преобразования и охраны природы / А.М. Алпатьев, А.М. Сенков. – Ленинград, 1970. – 31с.
949631
   Полвека побед и свершений. – М, 1967. – 64с.
949632
  Конев Ф.С. Полвека под куполом цирка / Ф.С. Конев. – Москва : Искусство, 1961. – 142 с.
949633
  Фирсов И.И. Полвека под парусами / И.И. Фирсов. – Москва : Мысль, 1988. – 238с. + карта
949634
  Черненко С.Ф. Полвека работы в саду / С.Ф. Черненко. – М., 1957. – 504с.
949635
  Андронов М.К. Полвека развития школьного математическрго образования в СССР / М.К. Андронов. – Москва, 1967. – 180с.
949636
  Савицкий Е.Я. Полвека с небом / Е.Я. Савицкий. – М., 1988. – 413с.
949637
  Дорошенко И.А. Полвека служения Родине / И.А. Дорошенко, В.В. Коровин. – М, 1967. – 48с.
949638
  Журавлев А.М. Полвека советской архитектуры / А.М. Журавлев, Хан-Магомедов. – Москва, 1967. – 56 с.
949639
  Озеров В.М. Полвека советской литературы / В.М. Озеров. – М., 1967. – 496с.
949640
  Котова А. Полвека у штурвала. Глава НАНУ умеет оставаться современным // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  Президент Виктор Янукович недавно поздравил академика Бориса Патона с 50-летием работы на должности президента украинской Академии наук и вручил ему орден Свободы. На встрече с членами Бюро Президиума НАНУ Виктор Янукович поблагодарил 93-летнего ...
949641
  Лаптев А.В. Полвчение и исследование электрофизических свойств компенсированных кристаллов антимонида индия с эффектом грани : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Лаптев А. В.; АН МССР, От-ние физ. техн. и мат.наук. – Кишинев, 1974. – 16л.
949642
  Бочарнікова В.П. Полгляди на характер сучасних воєнних конфліктів / В.П. Бочарнікова, С.В. Свєшніков // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 3-8
949643
  Грибанов С.В. Полгода из жизни капитана Карсавина : Повести / С.В. Грибанов. – Москва : Воениздат, 1990. – 318с.
949644
  Грачев А.Ф. Полгода поисков людских / А.Ф. Грачев. – Ярославль, 1967. – 184с.
949645
  Шехтер М.А. Полдень / М.А. Шехтер. – Л., 1947. – 119с.
949646
  Лемберг А.М. Полдень / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1959. – 102с.
949647
  Луговской И.С. Полдень / И.С. Луговской. – Иркутск, 1964. – 144с.
949648
  Журавлев В.А. Полдень / В.А. Журавлев. – М., 1964. – 359с.
949649
  Зоненко И. Полдень / И. Зоненко. – Краснодар, 1970. – 104с.
949650
  Авдонин А.Н. Полдень : стихи и поэмы / А.Н. Авдонин. – Москва : Современник, 1973. – 70 с. : портр.
949651
  Маймулов С. Полдень / С. Маймулов. – Фрунзе, 1974. – 46с.
949652
  Джангулашвили Т.А. Полдень : стихи / Т.А. Джангулашвили. – Тбилиси, 1974. – 130 с.
949653
  Васильев С.А. Полдень / С.А. Васильев. – Москва, 1974. – 32с.
949654
  Андреева Л.Х. Полдень / Л.Х. Андреева. – Челябинск, 1976. – 38с.
949655
  Зиборов И.Ф. Полдень / И.Ф. Зиборов. – Воронеж, 1977. – 39с.
949656
  Коновалов В. Полдень / В. Коновалов. – Вильнюс, 1977. – 103с.
949657
  Ботвинник С.В. Полдень / С.В. Ботвинник. – Л., 1978. – 128с.
949658
  Магистрова Л.В. Полдень / Л.В. Магистрова. – Хабаровск, 1980. – 62с.
949659
  Кузнецов Ф Ю. Полдень : рассказы / Ф Ю. Кузнецов, ; пер. с мордов.-мокша О.Осадчего. – Москва : Современник, 1981. – 237 с.
949660
  Смольников А.С. Полдень / А.С. Смольников. – М., 1983. – 104с.
949661
  Серебряков Г. Полдень / Г. Серебряков. – Москва, 1984. – 176с.
949662
  Батурина Т.М. Полдень / Т.М. Батурина. – М, 1985. – 94с.
949663
   Полдень. – М, 1988. – 416с.
949664
  Тихонов Николай Семенович Полдень в пути / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советская Россия, 1972. – 590с.
949665
  Куликов П.С. Полдень в радуге / П.С. Куликов. – Куйбышев, 1962. – 56с.
949666
  Фесенко А.Я. Полдень в сторонке родной / А.Я. Фесенко. – М., 1965. – 260с.
949667
  Малышко А.С. Полдень века : Новые стихи / А.С. Малышко; Авториз. пер. с укр. – Ленинград : Советский писатель, 1960. – 194с.
949668
  Малышко А.С. Полдень века : Стихотворения и поэмы / А.С. Малышко. – Москва : Художественная литература, 1975. – 304с.
949669
  Василевский С В. Полдень века / С В. Василевский, . – Москва, 1984. – 575с.
949670
  Мачавариани М. Полдень и полночь = стихи : авториз. пер. с груз. А.Глезера / М. Мачавариани. – Москва : Советский писатель, 1968. – 132 с.
949671
  Иванов А.М. Полдень моих надежд / А.М. Иванов. – Ташкент, 1973. – 343с.
949672
  Мясников А.Л. Полдень на острове робинзонов: Повести и рассказы. / А.Л. Мясников. – Л., 1990. – 461с.
949673
  Каширский Е.Е. Полдень над Объю / Е.Е. Каширский. – Барнаул, 1964. – 40с.
949674
  Плебейский О.Л. Полдень над плесами / О.Л. Плебейский. – Волгоград, 1964. – 55с.
949675
  Стругацкий А.Н. Полдень, XXII век / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – изд., доп. и перераб. – М, 1967. – 319с.
949676
  Стругацкий А.Н. Полдень, XXII век / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – изд. 2-е. – Л, 1975. – 448с.
949677
  Стругацкий А.Н. Полдень, XXII век / А.Н. Стругацкий, Б.Н. Стругацкий. – М, 1992. – 390с.
949678
  Семеновский К Полдень. / К Семеновский. – Кишинев, 1958. – 168с.
949679
  Лядов А.И. Полдень. / А.И. Лядов. – Ставрополь, 1958. – 84с.
949680
  Халупский И.Я. Полдень. / И.Я. Халупский. – Ростов -на-Дону, 1968. – 127с.
949681
  Часов Н.В. Полдень. / Н.В. Часов. – Ярославль, 1968. – 59с.
949682
  Путинцев А.Г. Полдень. / А.Г. Путинцев. – К., 1974. – 282с.
949683
  Явуухулан Бэгзийн Полдень. / Явуухулан Бэгзийн. – М., 1981. – 32с.
949684
  Грибачев Н.М. Полдень. Америка, Америка / Н.М. Грибачев. – М., 1963. – 184с.
949685
  Наровчатов С.С. Полдень. Избр. стихи. / С.С. Наровчатов. – М., 1969. – 232с.
949686
  Полякова Н.М. Полдень. Стихи / Н.М. Полякова. – Л., 1969. – 112с.
949687
  Ульянова И.В. Полдень. Стихи / И.В. Ульянова. – Кишинев, 1974. – 168с.
949688
  Смоляницкий С.В. Полдень.Дорога.Память / С.В. Смоляницкий. – М., 1977. – 200с.
949689
   Полди ударної праці. – Х., 1976. – 56с.
949690
  Ширшова Л.Т. Полдисперсность гумусовых веществ почв. / Л.Т. Ширшова. – М., 1991. – 85с.
949691
  Прохватилов В.А. Полдневая пора / В.А. Прохватилов. – Л., 1985. – 64с.
949692
  Унгарсынова Ф. Полдневный жар : стихи и поэмы / Ф. Унгарсынова. – Алма-Ата : Жазушы, 1980. – 256 с.
949693
  Виан Борис Полдник генералов : Пьесы. Новеллы / Виан Борис; Пер.с фр. – Харьков : Фолио, 1998. – 560с. – (Сер."Вершины"). – ISBN 966-03-0441-2
949694
   Полды бартского единения. – Ужгород, 1980. – 221с.
949695
   Поле - агроном - компьютер. – Москва, 1990. – 64с.
949696
  Мальцев Т.С. Поле - моя жизнь. / Т.С. Мальцев. – М., 1975. – 199с.
949697
  Рыдник В.И. Поле / В.И. Рыдник. – Москва : Знание, 1976. – 160с.
949698
  Чихачев Сергей Поле "Черного археолога" : общее дело / Чихачев Сергей, Струков Игорь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 6 (2849). – С. 148-155 : Фото
949699
  Сафин Р.А. Поле английской лингвистической терминологии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сафин Р. А.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1981. – 25л.
949700
  Моргун Ф.Т. Поле без плуга / Ф.Т. Моргун. – Х., 1981. – 272с.
949701
  Моргун Ф.Т. Поле без плуга / Ф.Т. Моргун. – М., 1984. – 511с.
949702
   Поле битви - Україна. Від "володарів степу" до "кіборгів" : воєнна історія України від давнини до сьогодення / [Б. Черкас та ін. ; упоряд. К. Галушко ; Ін-т історії України НАН України та ін.]. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. – 350, [2] с., [8] арк. іл. : іл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – (Історія без цензури). – ISBN 978-617-12-0143-9
949703
  Охредько О. Поле битви: освіта в анексованому Криму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 31 жовтня - 6 листопада (№ 41). – С. 13


  Державна політика України та Російської Федерації щодо прийому на навчання до вищих навчальних закладів переселенців з окупованих територій України на 2016 рік.
949704
  Нергеш Я. Поле битвы -- стол переговоров. / Я. Нергеш. – М., 1989. – 260с.
949705
  Муравьев А.Л. Поле битвы - киноэкран / А.Л. Муравьев. – Л., 1988. – 110с.
949706
  Река О. Поле битвы - Ливан // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 18. – С. 42-44
949707
  Я Поле битвы - Намибия / Я, Отто Джон -. – Москва, 1988. – 257 с.
949708
   Поле битвы - сердца людей. – Москва, 1987. – 333 с.
949709
  Борщуков В.И. Поле битвы идей / В.И. Борщуков. – М., 1983. – 415с.
949710
  Борщуков В.И. Поле битвы идей / Борщуков В.И. – Москва, 1988. – 445 с.
949711
  Премчанд Поле битвы. / Премчанд. – М., 1958. – 416с.
949712
  Щуплов А.Н. Поле боли / А.Н. Щуплов. – М, 1986. – 125с.
949713
  Лисенко В.Ф. Поле бою / В.Ф. Лисенко. – К., 1983. – 320с.
949714
  Кабанов С.И. Поле боя - берег. / С.И. Кабанов. – М., 1977. – 364с.
949715
  Первомайский Л.С. Поле боя : стихи / Л.С. Первомайский. – Москва : Правда, 1947. – 39 с.
949716
  Жигулин А.В. Поле боя / А.В. Жигулин. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 64 с.
949717
  Кузьмичев А.П. Поле боя / А.П. Кузьмичев. – Минск, 1979. – 543с.
949718
  Скульский Г.М. Поле боя / Г.М. Скульский. – М., 1980. – 80с.
949719
  Решетников Л.В. Поле боя. Воен. лирика. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1972. – 247с.
949720
  Савицкий В.И. Поле боя. Стихи / В.И. Савицкий. – М., 1963. – 52с.
949721
  Зайцев Вадим Поле брани // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 5 (2920). – С. 96-97 : фото
949722
  Лиходеев Л.И. Поле брани, на котором не было раненых / Л.И. Лиходеев. – М., 1990. – 332с.
949723
  Устинов А.А. Поле братства / А.А. Устинов. – Алма-Ата, 1980. – 326 с.
949724
  Шаповал М.Т. Поле в обіймах : документальна повість в новелах / М.Т. Шаповал. – Харків : Прапор, 1977. – 160 с.
949725
   Поле відчаю й надії. – К, 1994. – 389с.
949726
  Федорів У. Поле влади та літературний канон: до проблеми взаємодії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 15-22. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 2)
949727
  Жемерев А.В. Поле гамма-излучения от источника нейтронов в воздухе / А.В. Жемерев, Б.М. Степанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 224 с.
949728
  Зайцева Н.А. Поле длинноволновой радиации в свободной атмосфере / Н.А. Зайцева, Г.Н. Костяной. – М., 1974. – 147с.
949729
   Поле длинноволновой радиации в свободной атмосфере. – Л, 1987. – 369с.
949730
  Друцэ И. Поле души человеческой : рассказы, повести, романы / И. Друцэ; пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1977. – 654 с.
949731
  Решетников Л.В. Поле жатвы. / Л.В. Решетников. – Новосибирск, 1976. – 256с.
949732
  Поделков С.А. Поле жизни- поле боя / С.А. Поделков. – Москва, 1966. – 95 с.
949733
  Поделков С.А. Поле жизни / С.А. Поделков. – Москва, 1963. – 95 с.
949734
  Мякиев А.А. Поле жизни / А.А. Мякиев. – Грозный, 1974. – 74с.
949735
  Старшинов Н.К. Поле жизни / Н.К. Старшинов. – М, 1979. – 318с.
949736
  Кожевников В.М. Поле жизни / В.М. Кожевников. – М., 1980. – 64с.
949737
  Бочаров Г.Н. Поле жизни / Г.Н. Бочаров. – Москва, 1985. – 111с.
949738
  Арсирий В.С. Поле заботы нашей / В.С. Арсирий. – Москва, 1991. – 45с.
949739
  Зорьева Вера Михайловна Поле завершительности немецкого глагольного действия в сопоставлении с английским : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Зорьева Вера Михайловна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 21л.
949740
  Зорьева В.М. Поле завершительности немецкого глагольного действия в сопоставлении с английским : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.04 / Зорьева В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 20 с.
949741
  Чистяк Д. Поле закатное, поле рассветное = По мотивам призведений Павла Тычины : проза: новелла // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 11/12. – С. 100-107. – ISSN 0131-8136
949742
  Бойчук О.В. Поле залишкової непружної деформації в диску, викликане тепловим імпульсом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У рамках динамічної постановки зв"язаної задачі термомеханіки чисельно досліджено залишкові непружні деформації в зоні опромінення. Встановлено, що радіальні компоненти непружної деформації є стискаючими, а осьові компоненти є розтягуючими, розподіл ...
949743
  Морозов Г.С. Поле зовет / Г.С. Морозов. – Москва, 1984. – 78с.
949744
  Кульбак Л.А. Поле зору / Л.А. Кульбак. – Київ : Український письменник, 1992. – 79 с.
949745
  Векслер А.И. Поле зрения / А.И. Векслер. – Ленинград : Советский писатель, 1980. – 71с.
949746
  Романов А.А. Поле зрения : Стихи / А.А. Романов. – Москва : Советский писатель, 1981. – 63с.
949747
  Арутюнян А. Поле зрения / А. Арутюнян. – Москва, 1982. – 80 с.
949748
  Федоров С.Н. Поле зрения / С.Н. Федоров. – М., 1990. – 140с.
949749
  Крыжановский С.Т. Поле зрения. / С.Т. Крыжановский. – Одесса, 1971. – 48с.
949750
   Поле и материя : сборник статей по физике и геофизике, посвященный памяти профессора К.А. Путилова. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 164 с.
949751
  Вийк Т. Поле излучения в многослойных средах / Т. Вийк. – Таллин, 1985. – 90с.
949752
  Длугач Ж.М. Поле излучения в оптически толстых планетных атмосферах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.03.02 / Длугач Ж.М. ; АН ЭССР. – Тарту. – 15 с.
949753
   Поле излучения Земля как планеты. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 308с.
949754
   Поле излучения сферической атмосферы. – Л, 1977. – 214с.
949755
   Поле излучения точечного мононаправленного источника гамма-квантов. – М, 1974. – 160с.
949756
  Аржаных И.С. Поле импульсов / И.С. Аржаных. – Ташкент : Наука, 1965. – 232 с.
949757
  Калинников В.В. Поле интегрального влагосодержания над северо-востоком Сибири по данным радиоизмерений глобальных навигационных спутниковых систем / В.В. Калинников, О.Г. Хуторова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 5-15 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0130-2906
949758
  Лісовий А. Поле і море - його стихія // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 187-189. – ISSN 0208-0710
949759
  Кокотов Ю.А. Поле кислотности почв, как ионообменных систем, и диагностика генетических горизонтов / Ю.А. Кокотов, Е.Ю. Сухачева, Б.Ф. Апарин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1448-1459 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 0032-180Х
949760
   Поле кличе. – К, 1975. – 192с.
949761
  Чумак В.Г. Поле кличе (нарис про ланкову колгоспу "Більшовик" Ужгородського р-ну В.Петренко). / В.Г. Чумак. – Ужгород, 1961. – 38с.
949762
  Чиркинян Н.С. Поле количественности (на матер. русск. и арм. языков). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Чиркинян Н.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 28л.
949763
  Холошенко О.Ф. Поле комиссара / О.Ф. Холошенко. – Донецк, 1978. – 115с.
949764
  Сасина Валентина Петровна Поле компаративности в современной английской тропике : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Сасина Валентина Петровна; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – К., 1979. – 167л.
949765
  Сасина В.П. Поле компартивности в современной английсокй тропике : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Сасина В. П.; КГУ. – К., 1979. – 27л.
949766
  Сасина В.П. Поле компартивности в современой английской тропике : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Сасина В. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 27 с.
949767
  Поуэлл Э. Поле костей / Э. Поуэлл. – М., 1984. – 368с.
949768
   Поле Куликово. – Воронеж, 1980. – 119с.
949769
   Поле Куликово. – М, 1980. – 239с.
949770
  Возовиков В.С. Поле Куликово / В.С. Возовиков. – Москва, 1985. – 560с.
949771
  Возовиков В.С. Поле Куликово / В.С. Возовиков. – Москва, 1989. – 892с.
949772
  Куликов Б.Н. Поле Куликово. / Б.Н. Куликов. – М., 1973. – 72с.
949773
   Поле любит труд. – Красноярск, 1966. – 143с.
949774
   Поле моей жизни. – Саранск, 1989. – 190с.
949775
  Тендюк Л.М. Поле моє, полечко... : поезії / Л.М. Тендюк. – Київ : Молодь, 1961. – 88 с.
949776
  Беднягина Э.К. Поле направленного движения в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Беднягина Э.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1971. – 20л.
949777
  Корнієць С.Д. Поле напружень біля тріщини в пружній пластині, що послаблена отвором з крайовими тріщинами та абсолютно жорстким включенням / С.Д. Корнієць, Т.В. Кривенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 23-34. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Визначений напружений стан в пластині з коловим отвором, на контур якого виходять дві малі радіальні тріщини, та коловим абсолютно жорстким включенням. Згідно прийому Д.І. Шермана двозв"язна задача теорії пружності зводиться до допоміжної задачі для ...
949778
  Мишарина Л.А. Поле напряжений в земной коре Прибайкалья и Монголии и его сопоставление с полями напряжений в основных сейсмических поясах Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мишарина Л.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1966. – 22л.
949779
  Гандзюра П.П. Поле не спить : роман / П.П. Гандзюра. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 552 с.
949780
  Илемницкий П. Поле невспаханное / П. Илемницкий. – Москва, 1955. – 352с.
949781
  Ерастов К.Д. Поле П-адических элементов: уч. пособие / К.Д. Ерастов. – Ташкент, 1985. – 72с.
949782
  Казак Г.И. Поле памяти / Г.И. Казак. – Минск : Мастацкая літаратуа, 1975. – 79 с.
949783
   Поле памяти. – М, 1989. – 320с.
949784
  Моряков Е.Н. Поле памяти: заметки об идеол. работе / Е.Н. Моряков. – М., 1985. – 238с.
949785
  Михлеев Д.Н. Поле перейденное / Д.Н. Михлеев. – Чебоксары, 1985. – 176с.
949786
  Елисеев Е.С. Поле перейти / Е.С. Елисеев. – Москва, 1975. – 142с.
949787
  Малашенко Поле перейти... / Малашенко, Н.. – Кишинев, 1974. – 83с.
949788
   Поле плотности северной части Атланстического океана. – М, 1985. – 191с.
949789
   Поле плотности северной части Тихого океана. – Москва, 1981. – 138с.
949790
  Коркина А. Поле подсолнухов: Стихи. / А. Коркина. – Кишинев, 1978. – 120с.
949791
  Озеров Г.В. Поле поссивности в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: / Озеров Г. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 25л.
949792
  Дудин М.А. Поле притяжения / М.А. Дудин. – Л., 1981. – 350с.
949793
  Дудин М.А. Поле притяжения : Проза о поэзии / М.А. Дудин. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 400с.
949794
  Эльчин Поле притяжения / Эльчин. – Москва, 1987. – 285 с.
949795
  Бадхен Марина Викторовна Поле пространственной локализованности в современном английском языке : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Бадхен Марина Викторовна; АН СССР Ленингр. отд-ние ин-та языкознания. – Л, 1981. – 21л.
949796
  Андрюшин Н.Ф. Поле рассеянного гамма-излучения радиационно-технических установок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Андрюшин Н.Ф. ; МВ ССО СССР, Московский инженерно-физический ин-т. – Москва, 1967. – 10 с.
949797
   Поле рассеянного излучения в земной атмосфере. – Алма-Ата, 1974. – 111с.
949798
  Черепанов А.И. Поле ратное мое. / А.И. Черепанов. – М., 1984. – 303с.
949799
   Поле Родины. – М, 1980. – 207с.
949800
   Поле Родины. – М, 1986. – 397с.
949801
  Васильев С. Поле русской славы : стихи / С. Васильев. – Москва : Советский писатель, 1943. – 72, [1] с.
949802
  Якубенко Э.В. Поле русской славы / Э.В. Якубенко. – Тула, 1984. – 233с.
949803
  Федорова О.В. Поле русской славы: путеводитель. / О.В. Федорова, В.К. Ушаков. – М., 1979. – 199с.
949804
  Волков В.А. Поле светимости / В.А. Волков. – Москва, 1981. – 71с.
949805
  Ломакин П.Д. Поле скорости звука и элементы его вертикальной стратификации в Аталинтическом океане. : Автореф... Доктора геогр.наук: 11.00.08 / Ломакин П.Д.; АН Укр.морск.гидрофизич.ин-т. – Севастополь, 1994. – 43л.
949806
   Поле славы. – Саратов, 1980. – 230с.
949807
   Поле славы. – М, 1985. – 359с.
949808
   Поле славы. – М, 1988. – 351с.
949809
  Костенко В. Поле смислу життя / В. Костенко, С. Палітанський // Філософ-і Я: наукові розвідки студентів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : науковий журнал / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 1. – С. 25-28
949810
   Поле сражения - душа. – Воронеж, 1990. – 206с.
949811
  Китайский С.Б. Поле сражения / С.Б. Китайский. – М., 1973. – 462с.
949812
  Гончаров Ю.Д. Поле сражения / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1977. – 407с.
949813
  Китайский С.Б. Поле сражения / С.Б. Китайский. – Иркутск, 1988. – 448с.
949814
   Поле температуры воды северной части Тихого океана. – Москва, 1980. – 196с.
949815
  Кутас Р.И. Поле тепловых потоков и термическая модель земной коры / Р.И. Кутас. – Киев : Наукова думка, 1978. – 148с.
949816
  Ракитный М. Поле тихое, поле светлое... : избранное / М. Ракитный; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1975. – 415 с.
949817
   Поле тяготения Луны и движение ее искусственных спутников. – Москва : Машиностроение, 1984. – 285 с.
949818
  Звагельський В. Поле у "Слові о полку Ігоревім" та давньоруських літописах // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 275-281. – ISSN 2222-5250
949819
  Рыбинец В.Р. Поле хлебное, поле бранное / В.Р. Рыбинец. – Донецк, 1984. – 261с.
949820
  Рыбинец В.Р. Поле хлебное, поле бранное / В.Р. Рыбинец. – Донецк
Кн. 2. – 1984. – 253с.
949821
  Зеленский Н.И. Поле чести / Н.И. Зеленский. – Москва, 1957. – 520с.
949822
  Сорин С.Г. Поле чести / С.Г. Сорин. – М., 1987. – 270с.
949823
  Гельман М. Поле чудес Анатолия Чубайса и Россия в роли Буратино, или как последние геостратегические ресурсы использовать для ее спасения // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2006. – № 9. – С. 43-55. – ISSN 0132-0831
949824
  Голіченко О.Л. Поле швидкості рідини в скінченному круговому циліндрі, утворене рухом кришок // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 107-110
949825
   Поле электропроводности воды северных частей Атланстического Тихого океанов. – М, 1982. – 117с.
949826
  Хазен А.М. Поле, волны, частицы и их модели : Книга для внеклассного чтения, 8-10 классы / А.М. Хазен. – Москва : Просвещение, 1979. – 113с.
949827
  Авасте О.А. Поле, коротковолновой радиации в безоблачной атмосфере : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Авасте О.А.; Акад.наук Эстон. ССР. – Тарту, 1961. – 10л.
949828
  Никульшин И.Е. Поле. / И.Е. Никульшин. – Куйбышев, 1970. – 80с.
949829
  Федосова Л.А. Поле: стихи. / Л.А. Федосова. – М., 1981. – 63с.
949830
   Полевая академия. – М, 1983. – 287с.
949831
  Авдусин Д.А. Полевая археология СССР / Д.А. Авдусин. – Москва, 1972. – 344с.
949832
  Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. : [Учеб. пособие для ист. спец. ун-тов] / Д.А. Авдусин. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 335 с. : ил. – Библиогр.: c. 331-334
949833
  Вентцель М.К. Полевая астрономия : учебник / М.К. Вентцель. – Москва : Редбюро ГУГК
Ч. 2 : Практическая астрономия. – 1940. – 310 с.
949834
  Муратов У. Полевая всхожесть, рост, развитие и урожайность хлопчатника в зависимости от размеров и удельного веса семян сорта 108-Ф : Автореф... канд. биол.наук: / Муратов У.; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1965. – 22л.
949835
   Полевая геоботаника. – М.-Л
Том1. – 1959. – 444с.
949836
   Полевая геоботаника. – М.-Л
Том2. – 1960. – 500с.
949837
   Полевая геоботаника. – М.-Л
Том3. – 1964. – 531с.
949838
   Полевая геоботаника. – Ленинград : Наука
Том. 4. – 1972. – 336 с.
949839
   Полевая геоботаника. – Л
Том5. – 1976. – 320с.
949840
  Абашкина А.В. Полевая геологическая практика / А.В. Абашкина, Б.П. Баженов. – Москва, 1957. – с.
949841
  Вебер В.Н. Полевая геология / В.Н. Вебер. – Москва, 1923. – 148с.
949842
  Обручев В.А. Полевая геология / В.А. Обручев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград
2. – 1931. – 318с.
949843
  Обручев В.А. Полевая геология / В.А. Обручев. – 4-е изд., испр. – Москва; Ленинград : НКТП
Т. 1. – 1932. – 304с.
949844
  Обручев В.А. Полевая геология / В.А. Обручев. – 4-е изд., испр. – Москва; Ленинград : НКТП
Т. 2. – 1932. – 318с.
949845
  Вебер В.Н. Полевая геология : Учебник для техникумов / В.Н. Вебер. – Ленинград-Москва, 1937. – 180с.
949846
  Лахи Фредерик Полевая геология / Лахи Фредерик. – Москва : Мир
Т. 1. – 1966. – 482с.
949847
  Лахи Фредерик Полевая геология / Лахи Фредерик. – Москва : Мир
Т. 2. – 1966. – 1031с.
949848
   Полевая геология : Справочное руководство. – В двух книгах. – Ленинград : Недра
Кн. 1. – 1989. – 400с.
949849
   Полевая геология : Справочное руководство. – В двух книгах. – Ленинград : Недра
Кн. 2. – 1989. – 455с.
949850
  Войлошников В.Д. Полевая геология для техника-геолога : Справочное пособие / В.Д. Войлошников. – Москва : Недра, 1984. – 184с.
949851
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – М.-Л.
1. – 1927. – 344с.
949852
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – М.-Л.
2. – 1927. – 370с.
949853
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – 2-е изд., испр. и доп. – М.-Л.
1. – 1929. – 256с.
949854
  Обручев В.А. Полевая геология. / В.А. Обручев. – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Л.
1. – 1931. – 304с.
949855
  Одесский И.А. Полевая геология. Наблюдения над осадочными породами / И.А. Одесский. – Л., 1983. – 56с.
949856
  Гардинер В. Полевая геоморфология / В. Гардинер, Р. Дакомб; Пер.с англ. – Москва : Недра, 1990. – 238с.
949857
   Полевая геоотаника. – Л
4. – 1972. – 336с.
949858
  Чекалюк Э.Б. Полевая геотермическая съемка / Э.Б. Чекалюк, И.М. Федорцов, В.Г. Осадчий. – Киев : Наукова думка, 1974. – 103с.
949859
  Ччекалюк Э.Б. Полевая геотермическая съемка. / Э.Б. Ччекалюк. – К., 1974. – 103с.
949860
  Знаменский В.В. Полевая геофизика / В.В. Знаменский. – Москва : Недра, 1980. – 351с.
949861
  Ложкин В.В. Полевая гидрология / В.В. Ложкин. – Москва-Ленинград, 1933. – 756 с.
949862
  Резников А.А. Полевая гидрохимическая лаборатория типа 1950 г. / А.А. Резников. – М., 1950. – 51с.
949863
  Резников А.А. Полевая гидрохимическая лаборатория типа 1954 г. / А.А. Резников. – М., 1955. – 56с.
949864
  Евсеичев В.А. Полевая дорога / В.А. Евсеичев. – Куйбышев, 1981. – 55с.
949865
   Полевая и лабораторная практика по почвоведению : Учебн. пособ. для вузов. – Минск, 1974. – 160 с.
949866
   Полевая и лабораторная практика по почвоведению. – Минск, 1981. – 176 с.
949867
   Полевая и промысловая геохимия. – Москва : Гостоптехиздат
Вып. 3. – 1954. – 70с.
949868
  Высоцкий И.В. Полевая и структурная геология / И.В. Высоцкий. – Москва-Ленинград, 1945. – 199с.
949869
  Мюллер Э.В. Полевая ионная микроскопия, полевая ионизация и полевое испарение : пер. с англ. / Э.В. Мюллер, Т. Цонг. – Москва : Наука, 1980. – 220 с.
949870
  Подобедов Н.С. Полевая картография : учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Картография" / Н.С. Подобедов. – Москва : Недра, 1970. – 240 с.
949871
  Верещака Т.В. Полевая картография : учебник для вузов / Т.В. Верещака, Н.С. Подобедов; ред.: Борисова Т.А., Шибанова Т.Б. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1986. – 351с.
949872
  Минаев В.В. Полевая кислородно-дыхательная аппаратура. / В.В. Минаев, В.В. Жаров. – Рязань, 1988. – 71с.
949873
  Резников А.А. Полевая лаборатория для анализа воды в пеших маршрутах. / А.А. Резников, И.Ю. Соколов. – М., 1955. – 20с.
949874
  Резников А.А. Полевая лаборатория для анализа воды в пеших маршрутах. / А.А. Резников, И.Ю. Соколов. – М., 1959. – 20с.
949875
  Миллер Г.П. Полевая ландшафтная съемка горных территорий. Метод. руководство для изучения спецкурсов, выполнения практик, курсовых и дипломных работ студентами-географами стационарного и заоч. обучения. / Г.П. Миллер. – Львов, 1972. – 127с.
949876
  Черепов И.А. Полевая памятка геодезиста и геолога / И.А. Черепов. – Москва : Недра, 1967. – 113 с.
949877
  Борисов К.Ф. Полевая почта №... / К.Ф. Борисов. – Свердловск, 1986. – 220с.
949878
  Дмитриева Л.В. Полевая практика в профессиональном становлении студентов-культурологов // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 54-62. – ISSN 2073-9702


  Авторы статьи делятся опытом организации и проведения выездных полевых практик студентов-культурологов. Рассматриваются конкретные формы и виды проектной работы студентов, технологии групповой и индивидуальной деятельности на различных этапах практики, ...
949879
  Добрецова Т.Н. Полевая практика по ботанике / Т.Н. Добрецова. – Казань, 1989. – 92с.
949880
  Шварцман П.Я. Полевая практика по генетике с основами селекции. / П.Я. Шварцман. – М., 1986. – 112с.
949881
  Шварцман П.Я. Полевая практика по генетике с основами селекции. / П.Я. Шварцман. – М., 1986. – 111с.
949882
   Полевая практика по геодезии : метод. пособ. для студ. геолого-географического ф-та / С.Ф. Драко, Р.А. Жмойдяк, В.Я. Крищанович, Б.А. Медведев; Белорусский ордена трудового красного знамени Государственный ун-т им. В.И. Ленина ; С.Ф. Драко, Р.А. Жмойдяк, В.Я. Крищанович, Б.А. Медведев ; науч. ред. В.Г. Завриев. – Минск, 1968. – 63 с.
949883
  Войлошников В.Д. Полевая практика по геологии : Учебное пособие для вузов / В.Д. Войлошников. – Москва : Просвещение, 1977. – 128с.
949884
  Войлошников В.Д. Полевая практика по геологии / В.Д. Войлошников. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1984. – 143 с.
949885
   Полевая практика по геологии, топографии и метеорологии. – Новосибрск, 1961. – 47с.
949886
  Никшич И.И. Полевая практика по геологии. / И.И. Никшич. – М, 1948. – 88с.
949887
  Матвеев Н.П. Полевая практика по гидрологии : Учебное пособие для вузов / Н.П. Матвеев, Н.А. Сераев. – Москва, 1963. – 112с.
949888
  Фомилева Л.И. и Рубцова З.И. Полевая практика по зоологии безпозвоночных / Л.И. и Рубцова З.И. Фомилева. – 2-е, испр. и доп. – М., 1973. – 160с.
949889
  Фомичева Л.И. Полевая практика по зоологии безпозвоночных с заданиями на межсезонный период / Л.И. Фомичева. – М., 1963. – 118с.
949890
  Лавров Н.П. Полевая практика по зоологии позвоночных животных. / Н.П. Лавров. – М., 1963. – 120с.
949891
  Тессман Н.Ф. Полевая практика по метеорологии и гидрологии / Н.Ф. Тессман. – Москва : Учпедгиз, 1959. – 94с.
949892
  Тессман Н.Ф. Полевая практика по метеорологии и гидрологии / Н.Ф. Тессман. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение, 1967. – 119с.
949893
  Боровиков А.М. Полевая практика по общей геологии в Горном Алтае : Учебное пособие / А.М. Боровиков, В.И. Громин, Г.С. Фрадкин. – Новосибирск, 1981. – 92с.
949894
  Костикевич И.И. Полевая практика по почвоведению: уч.-метод. пособие / И.И. Костикевич, В.М. Скворцов. – Казань, 1986. – 66с.
949895
  Нехлюдова А.С. Полевая практика по природоведению / А.С. Нехлюдова, В.И. Севастьянов, Филоненко-Алексеева. – Москва : Просвещение, 1986. – 222с.
949896
  Никитин Н.Д. Полевая практика по топографии : учебно-методическое пособие для студентов-заочников педагогических институтов / Глав. управление Высш. и средн. пед. учеб. заведений Министерства Просвещения РСФСР ; Московский государственный заочный пед. ин-т ; Н.Д. Никитин ; [отв. ред. Г.В. Яников]. – Москва : Просвещение, 1965. – 110 с.
949897
  Никитин Н.Д. Полевая практика по топографии / Глав. управление Высш. и средн. пед. учебн. заведений Министерства Просвещения РСФСР ; Московский Гос. заочный пед. ин-т ; Н.Д. Никитин ; [отв. ред. Г.В. Яников]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1969. – 143 с.
949898
  Коренной П.Ф. Полевая практика по топографии : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по географич. специальностям / П.Ф. Коренной, А.В. Соломко. – Минск : Вышэйшая школа, 1980. – 144 с.
949899
  Соломко А.В. Полевая практика по топографии : учеб. пособ. для студ. пед. ин-ов по спец. № 2107 "География" / А.В. Соломко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Университетское, 1989. – 159 с. – ISBN 5-7855-0217-8
949900
  Жмойдяк Р.А. Полевая практика по топографии с основами геодезии : учеб. пособ. для студ. географ. специальностей вузов / Р.А. Жмойдяк, Б.А. Медведев; ред.: Л.Г. Лепило, Р.В. Михновец. – Минск : Университетское, 1987. – 237 с.
949901
  Алпатьев А.М. Полевая практика по физической географии / А.М. Алпатьев. – Москва, 1958. – 187 с.
949902
  Алпатьев А.М. Полевая практика по физической географии : Геоморфология, география почв, география растений, комплексная практика / А.М. Алпатьев, А.М. Архангельский, Т.Н. Гордеева. – 2-е переработанное. – Москва : Просвещение, 1964. – 187с
949903
  Гинтов О.Б. Полевая тектонофизика и ее применение при изучении деформаций земной коры Украины = Field Tectonophysics and its Application for the Studies of Deformations of the Earth`s Crust of Ukraine / О.Б. Гинтов; НАНУ; Ин-т геофизики им. С.И. Субботина. – Киев : Феникс, 2005. – 572с. – Тит. лист, и оглавление параллельно на англ. и русском языках. – ISBN 966-651-257-2
949904
  Симонов И.Н. Полевая теория структурных частиц материи и новые аспекты экологии // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 154-167 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
949905
   Полевая тетрадь юнармейца. – К, 1985. – 191с.
949906
  Щавелев А.Ф. Полевая учебная практика по геодезии : Учебне пособие для вузов водного транспорта / А.Ф. Щавелев. – Ленинград; Москва, 1954. – 229с.
949907
   Полевая учебная практика по геодезии : метод. пособ. для студ. 1-го курса всех спец-тей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Ч. 1. – 1965. – 41 с.
949908
   Полевая учебная практика по геодезии : метод. пособ. для студ. 1-го курса всех спец-тей Новосибирского ин-та инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. – Новосибирск : КЛ НИИГАиК
Ч. 2. – 1965. – 30 с.
949909
  Лебедев Н.П. Полевая учебная практика по почвоведению / Н.П. Лебедев, И.А. Павленко. – М., 1973. – 88с.
949910
  Иванов Л.Н. Полевая форма теории возмущений для расчета матричных элементов операторов между вырожденными состояниями атомной системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Иванов Л.Н.; Моск. физ.-техн. ин-тут. – М., 1969. – 11л.
949911
   Полевая фортификация, или искусство, каким образом строить шанцы и разные укрепления. – Москва, 1798. – 101 с.
949912
  Басин И. Полевая фортификация, или искусство, каким образом строить шанцы и разные укрепления, сочиненная к пользе служащих в войске офицеров, с приложением чертежей. – Москва, 1798. – 100с.
949913
  Бобровников Л.З. Полевая электроразведочная аппаратура : Справочник / Л.З. Бобровников, Л.И. Орлов, В.А. Попов. – Москва : Недра, 1986. – 222с.
949914
  Макарьев С.А. Полевая этнография / С.А. Макарьев. – Ленинград, 1928. – 102 с.
949915
  Вовк Полевицы (род Agrostis L.) украинской флоры. Анатомо-морфологическое, эколого-биологическое и кариологическое исследование : Анатомо-морфологическое, эколого-биологическое и кариологическое исследование : автореферат дис. ... канд. биол. наук : 094 / Вовк А.Г. ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 28 с.
949916
  Кантария М.В. Полеводство в Кабарде. (По этногр. материалам) : Автореф... канд. ист.наук: / Кантария М.В.; АН Груз.ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1965. – 28л.
949917
  Бериашвили Л.К. Полеводство в Месхети. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.07 / Бериашвили Л.К.; АН ГрузССР. – Тбилиси, 1973. – 24л.
949918
  Леонтьев В.М. Полеводство и луговодство / В.М. Леонтьев, Д.А. Иванов. – Москва-Ленинград
Ч.2 : Растениеводство и луговодство. – 1956. – 364с.
949919
  Леонтьев В.М. Полеводство и луговодство / В.М. Леонтьев. – Л.-М, 1960. – 696с.
949920
  Тедеев Г.З. Полеводческая лексика в осетинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 667 / Тедеев Г.З.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 16л.
949921
   Полевое и магнитное управление кнцентрацией носителей заряда в полупроводниках с проводимостью, близкой к собственной : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Воробьев Д. Л,; Воробьев Д. Л,; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1987. – 168л. – Бібліогр.:л.158-168
949922
  Воробев Дмитрий Леонидович Полевое и магнитное уравнение концентрацией носителей заряда в полупроводниеах с проводимостью, близкой к собственной : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Воробев Дмитрий Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 15л.
949923
  Фасулати К.К. Полевое изучение наземных беспозвоночных / К.К. Фасулати. – 2-е изд. – Москва, 1971. – 424с.
949924
  Филиппова С.А. Полевое изучение природно-территориальных комплексов : Учебное пособие / С.А. Филиппова; МВиССО РСФСР. Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1985. – 55с.
949925
  Гаркуша И.Ф. Полевое исследование почв / И.Ф. Гаркуша. – Минск, 1958. – 142 с.
949926
  Николаевская Е.М. Полевое картографирование в географических исследованиях / Е.М. Николаевская. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1981. – 168с.
949927
  Будрин Л.В. Полевое травосеяние : Посевы клевера, тимофеевки, люцерны, эспарцета, вики, сераделлы, могара, кукурузы и других трав / Л.В. Будрин. – Изд. 2-е, пересмотр. и дополн. – Петроград, 1919. – 44с. : С 27 рисунками
949928
   Полевой атлас ордовикской и силурийской фауны Сибирской платформы. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 268с.
949929
   Полевой атлас ордовикской фауны Северо-Востока СССР. – Магадан : Магаданское книжное из-во, 1968. – 280с.
949930
   Полевой атлас руководящей фауны сенона северо-восточной части Корякского нагорья. – Ленинград, 1974. – 28с.
949931
  Гладченко А.Я. Полевой атлас руководящих брахиопод нижнего карбона Северной Киргизии / А.Я. Гладченко; Отв. ред. Королев В.Г. – Фрунзе : АН Киргизской ССР, 1955. – 30с.
949932
  Обут А.М. Полевой атлас руководящих граптолитов верхнего силура Киргизской ССР / А.М. Обут; Под ред. Марковского Б.П. – Фрунзе : АН Киргизской ССР, 1949. – 30с.
949933
   Полевой атлас руководящих ископаемых юрских и неокомских отложений Западной Туркмении. – Л., 1962. – 212с.
949934
  Кошелкина З.В. Полевой атлас руководящих фаун юрских отложений Вилюйской синеклизы и Приверюянского краевого прогиба / З.В. Кошелкина. – Магадан, 1962. – 136с.
949935
   Полевой атлас силурийской, девонской и раннекаменноугольной фауны Дальнего Востока. – Москва : Недра, 1969. – 328с.
949936
  Волкова Н.С. Полевой атлас фауны моллюсков неогеновых отложений юга СССР / Н.С. Волкова; М-во геологии СССР. Центр. науч. исслед. геол.-разв. музей им. акад. Чернышева Ф.Н. – Ленинград : Недра, 1974. – 192с.
949937
  Каширцев А.С. Полевой атлас фауны пермских отложений Северо-Востока СССР / А.С. Каширцев; Отв. ред. Степанов Д.Л. – Москва : Изд-во АН СССР, 1959. – 88с.
949938
   Полевой атлас характерных комплексов фауны и флоры девонских отложений минусовой котловины. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 139с.
949939
  Кипарисова Л.Д. Полевой атлас характерных комплексов фауны и флоры триасовых отложений Приморского края / Л.Д. Кипарисова; Труды ВСЕГЕИ; Министерства геологии и охраны недр СССР; При участии Криштофовича А.Н. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 128с.
949940
  Алихова Т.Н. Полевой атлас характерных комплексов фауны отложений ордовика и готландия южной части Литовской ССР / Т.Н. Алихова, Е.А. Балашова, З.Г. Балашов; Под ред. Т.Н. Алиховой. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 100 с.
949941
  Волкова Н.С. Полевой атлас характерных комплексов фауны третичных отложений Центрального Предкавказья / Н.С. Волкова. – Москва : Госгеолтехиздат, 1955. – 163с.
949942
   Полевой воробей: Характеристика вида на пространстве ареала. – Л., 1981. – 301с.
949943
  Фуэнтес Агустин Полевой дневник. Рука помощи // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – апрель, № 115. – С. 20 : фото
949944
  Журавлев Андрей Полевой дневник. Якутия бодрит = за кулисами // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – февраль (№ 89). – С. 140 : Фото
949945
  Исаков П.М. Полевой качественный химический анализ руд и минералов / П.М. Исаков. – М, 1950. – 20с.
949946
  Магницкий К.П. Полевой контроль питания растений / К.П. Магницкий. – М., 1958. – 40с.
949947
  Кузин М.Ф. Полевой определитель минералов / М.Ф. Кузин, Н.И. Егоров. – Москва : Недра, 1974. – 232с.
949948
  Кузин М.Ф. Полевой определитель минералов / М.Ф. Кузин, Н.И. Егоров. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 260с.
949949
   Полевой определитель сортов главнейших с/х растений, культивируемых в совхозах Союзсахара. – К., 1930. – 192с.
949950
  Семерной В.П. Полевой практикум по гидробиологии. / В.П. Семерной. – Ярославль, 1978. – 44с.
949951
  Ситникова Е.В. Полевой принцип организации единиц внутреннего лексикона человека // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 171-179. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864


  У даній статті розглядаються різні класифікації визначальних компонентів структури асоціативних полів - асоціативних зв"язків. Класифікації асоціацій аналізуються з позицій цілеспрямованості, підстави, предмета, структури класифікації, враховується ...
949952
   Полевой роман // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 4. – С. 40 : фото
949953
  Мосолов В.В. Полевой сезон / В.В. Мосолов. – Алма-Ата, 1988. – 255с.
949954
  Ложкин В.В. Полевой химический анализ воды / В.В. Ложкин. – Москва-Новосибирск-Ленинград, 1933. – 48с.
949955
  Федоровский Н.М. Полевой шпат. / Н.М. Федоровский. – М.-Л., 1931. – 8с.
949956
  Борзунов В.М. Полевошпатовое сырье / В.М. Борзунов. – Изд. 2-е (перераб.). – М., 1960. – 1-27с.
949957
  Борзунов В.М. Полевошпатовое сырье / В.М. Борзунов; М-во геологии СССР, АН СССР. – Москва : Недра, 1975. – 51с. – (Методические указания по производству геолого-разведочных работ на неметаллические полезные ископаемые)
949958
   Полевые археологические исследования в 1973 году. – Тбилиси, 1974. – 81с.
949959
   Полевые археологические исследования в 1976 году. – Тбилиси, 1979. – 365с.
949960
   Полевые археологические исследования в 1977 году. – Тбилиси, 1980. – 365с.
949961
   Полевые вычислительные системы обработки геофизической информации : Препринт 421. – Новосибирск, 1983. – 62 с. : Ил. ; 421
949962
  Гуменский Б.М. Полевые дорожные исследования грунтов / Б.М. Гуменский. – Москва : Дориздат, 1948. – 320с.
949963
  Фансет Г.Р. Полевые испытания на металлы. / Г.Р. Фансет. – Л, 1930. – 45с.
949964
   Полевые исследования ГМЭ народов СССР, 1985-1987 гг.. – Л., 1989. – 82с.
949965
  Гаврилюк Ф.Я. Полевые исследования и картирование почв / Ф.Я. Гаврилюк. – Москва : Высшая школа, 1963. – 236 с.
949966
  Гаврилюк Ф.Я. Полевые исследования и картирование почв / Ф.Я. Гаврилюк. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Ростов-на-Дону, 1981. – 208 с.
949967
  Гаврилюк Ф.Я. Полевые исследования и картирование почв / Ф.Я. Гаврилюк; Клименко Г.Г. – Изд. 3-е, перераб. и дополн. – Ростов -на-Дону, 1990. – 217 с.
949968
   Полевые исследования Института этнографии. 1974. – Москва : Наука, 1975. – 267 с.
949969
   Полевые исследования Института этнографии. 1975. – Москва : Наука, 1977. – 232 с.
949970
   Полевые исследования Института этнографии. 1976. – Москва : Наука, 1978. – 245 с.
949971
   Полевые исследования Института этнографии. 1977. – Москва : Наука, 1979. – 264 с.
949972
   Полевые исследования Института этнографии. 1978. – Москва : Наука, 1980. – 263 с.
949973
  Алексеев В.Р. Полевые исследования наледей / В.Р. Алексеев, Б.Л. Соколов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 152с.
949974
  Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. / Г.А. Новиков. – Л., 1949. – 602с.
949975
  Новиков Г.А. Полевые исследования по экологии наземных позвоночных. / Г.А. Новиков. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 503с.
949976
  Голов В.П. Полевые исследования со школьниками - необходимое условие формирования экологического типа сознания : Методика и опыт. Актуальное интервью / В.П. Голов, А.П. Новиков, И.В. Хомутова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 46-53 : Табл. – ISSN 0016-7207
949977
  Бондаренко К. Полевые командиры волынских лесов // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 17 (135). – С. 54-56
949978
  Волошин И.Н. Полевые крупномасштабные ландшафтные исследования : тексты лекций / И.Н. Волошин. – Одесса, 1977. – 58с.
949979
  Смирнов А.И. Полевые культуры / А.И. Смирнов, С.И. Савельев. – Саратов, 1952. – 268с.
949980
  Леонтьев В.М. Полевые культуры нечерноземной полосы / В.М. Леонтьев, В.Ф. Цупак. – М.-Л, 1954. – 356с.
949981
  Смирнов А.И. Полевые культуры черноземной и засушливой полосы / А.И. Смирнов. – М.Л., 1935. – 560с.
949982
  Тимофеевская О.Д. Полевые методы в теории сильных взамимодействий : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тимофеевская О. Д.; Ин-т физ. выс. энерг. – Серпухов, 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.12
949983
   Полевые методы геокриолгических исследований. – М., 1986. – 142с.
949984
   Полевые методы гидрогеологических исследований. – М., 1978. – 50с.
949985
   Полевые методы гидрогеологических исследований : (Метод. указ. по курсу "Методика гидрогеологич. иссл. для специальности 0107" (заочн. форма обучения). – Киев, 1978. – 50 с. : Ил. – Библиогр.: с.50
949986
  Шпота Л.А. Полевые методы и приборы для физиологического контроля состояния растений в посевах и естественных условиях произростания / Л.А. Шпота. – Бишкек, 1992. – 156с.
949987
  Михайлов А.Е. Полевые методы изучения трещин в горных породах / А.Е. Михайлов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1956. – 132с.
949988
   Полевые методы инженерно-геологических изысканий. – Москва : Недра, 1988. – 144 с.
949989
  Бондарик Г.К. Полевые методы инженерно-геологических исследований / Г.К. Бондарик, И.С. Комаров, В.И. Ферронский. – Москва : Недра, 1967. – 371с.
949990
  Ткачук Э.И. Полевые методы инфенерно-геологического изучения горных пород / Э.И. Ткачук. – Новочеркасск, 1977. – 87с.
949991
  Киржниц Д.А. Полевые методы теории многих частиц / Д.А. Киржниц. – Москва : Госатомиздат, 1963. – 344 с.
949992
  Попов М.А. Полевые методы химического анализа. / М.А. Попов. – 2-е изд. – М., 1953. – 127с.
949993
   Полевые практики по географическим дисциплинам. – Москва : Просвещение, 1980. – 224с.
949994
   Полевые практики по географическим дисциплинам и геологии. – Минск, 1989. – 240 с.
949995
   Полевые структуры в системе зыка / Попова З.Д. – Воронеж, 1989. – 200с.
949996
  Павлов В.М. Полевые структуры в строе языка / В.М. Павлов. – СПб., 1996. – 114с.
949997
  Каган В.Л. Полевые таблицы для вычисления часового угла и азимута Полярной звезды на 1970-1980 гг (для широт от 20 до 65 градусов) / В.Л. Каган; АН СССР, Всесоюзное астрономо-геодезическое общество ; отв. ред. Л.С. Хренов. – Москва : Наука, 1971. – 51 с.
949998
  Жуков Д.П. Полевые телефонные аппраты и телефонно-кабельные линии связи / Д.П. Жуков. – Москва, 1948. – 80с.
949999
  Шешуряк Ю. Полевые точки // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 января (№ 3). – С. 28. – ISSN 1563-6755


  "...Дораборанный законопроект призван комплексно решить ряд проблем, связанных с пользованием сельськохозяйственными землями".
950000
   Полевые транзисторы на арсениде галлия : Принципы работы и технология изготовления. – Москва : Радио и связь, 1988. – 494 с.
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,