Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
949001
  Юрченко М.М. Особливості "нового курсу" Ф.Д. Рузвельта: політика виходу із кризи та можливість застосування ії окремих аспектів в правовій системі України / М.М. Юрченко, А.С. Мазуренко // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 63-65. – ISSN 2312-928X
949002
  Лакішик Д. Особливості "російських" політик США і Німеччини // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2001. – № 16. – С.34-38
949003
  Волинець Ю. Особливості (творення) образу Богдана Хмельницького в історичній прозі Івана Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 260-266. – ISBN 978-966-793-136-3
949004
   Особливості U-Pb ізотопних систем цирконів і монацитів асоціації граніт - "ксеноліт": петрологічні та геологічні наслідки / Л.М. Степанюк, С.І. Курило, В.О. Сьомка, С.М. Бондаренко, О.О. Коваленко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 63-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-2396
949005
  Вдовиченко Є.В. Особливості автономізації вищих навчальних закладів України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 212-217. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 4 (26)). – ISSN 2312-2714
949006
  Грибович Є.С. Особливості адаптації інтродукованих деревних рослин у парку-пам"ятці садово-паркового мистецтва дендропарк імені В.Д. Байтали / Є.С. Грибович, В.П. Пастернак // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 170-178 : табл. – Бібліогр.: с. 178. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
949007
  Волков С. Особливості адаптацій регулятивних методів культури і освіти в Україні наприкінці XX ст. // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 177-189. – ISBN 978-966-2241-15-0
949008
   Особливості адаптаційних реакцій студентів з різним напрямом навчання та рівнем фізичної активності : монографія / В.П. Ляшенко, Г.С. Петров, І.М. Кофан, В.В. Мізін ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2018. – 211, [1] с. : іл., табл. – До 100-річчя Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара (1918-2018). – Бібліогр.: с. 189–209. – ISBN 978-966-981-020-5
949009
  Троцюк Н.В. Особливості адаптаційної моделі захисту авторських прав на сучасному етапі державотворення // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 120-127. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
949010
  Фелик В.І. Особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 181-189. – ISSN 1999-5717
949011
  Літошенко О. Особливості адміністративної відповідальності за порушення земельного законодавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 63-67. – ISSN 2307-8049
949012
  Підкуркова І.В. Особливості академічної мобільності українських вищих навчальних закладів (на прикладі Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого) // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 261-266
949013
  Зайцева О.А. Особливості академічної мотивації у студентів з різним рівнем метакогнітивної включеності в діяльність // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 75-84. – ISSN 2226-4078


  "...У статті ставиться задача розглянути особливості академічної мотивації у студентів з різним рівнем метакогнітивної включеності в діяльність, зокрема представлено співвідношення між академічною мотивацією і метакогнітивною активністю."
949014
  Нікітюк Т.В. Особливості актуалізації мовленнєвого жанру погрози в турецькій лінгвокультурі (на матеріалі художнього дискурсу) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 88-96
949015
  Дудікова Л. Особливості англійського медичного сленгу та ознайомлення з ним студентів вищих медичних навчальних закладів як засіб мотивування до вивчення іноземної мови. / Л. Дудікова, А. Марлова // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 9 (164), вересень. – C. 22-27. – ISSN 2308-4634
949016
  Муризіна О.Ю. Особливості андрагогічного підходу і трансформація інтерактивних технологій навчання у лікарів-анестезіологів / О.Ю. Муризіна, О.М. Клигуненко, В.А. Седінкін // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 110-116. – ISSN 2224-0586


  "...Актуальним завданням безперервної освіти дорослих стає запровадження андрагогічного та акмеологічного підходів. Мета. Аналіз якості та ступеня сприйняття засобів педагогічного впливу на формування і підсилення професійних компетенцій у ...
949017
   Особливості антибіотикотерапії запальних захворювань придатків матки / І.Р. Ніцович, О.М. Юзько, О.А. Андрієць, А.В. Семеняк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 53-56. – ISSN 2226-1230
949018
  Кобзєва О.В. Особливості антикризового управління недеравними ВНЗ / О.В. Кобзєва, В.О. Матюхін // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 13-15
949019
  Медведєв Я. Особливості антимонопольного комплаєнсу // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 33
949020
  Давидов О.В. Особливості антропогенної трансформації Каркінітської затоки / О.В. Давидов, І.Ю. Журавська // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 92-94. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
949021
  Дудаш Т. Особливості аргументування рішень Європейського суду з прав людини (до характеристики методологічних підходів) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 86-96. – ISSN 1026-9932
949022
  Рочняк Ю.А. Особливості архітектури залізничних вокзалів Буковини // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 281-294 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-3455
949023
  Авдєєва Н.Ю. Особливості архітектурно-планувальної організації медіатек / Н.Ю. Авдєєва, В.В. Шаргородська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 404-409. – ISSN 2077-3455
949024
  Павлова А.В. Особливості архітектурного ордера епохи постмодернізму // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 162-171 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
949025
  Жигірь В. Особливості асистентської практики магістрів педагогічних спеціальностей // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 11-14. – ISSN 2308-4634


  У статті розкрито зміст та специфіку асистентської практики магістрантів педагогічних спеціальностей. Розглянуто особливості організації та проведення асистентської практики як складової професійної підготовки майбутніх викладачів вищих навчальних ...
949026
  Рибачук М.Ф. Особливості атеїстичного виховання молоді. / М.Ф. Рибачук. – К., 1979. – 46с.
949027
  Власюк Г.В. Особливості аудиторської перевірки фінансової звітності, складеної за міжнародними стандартами фінансової звітності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 48-52 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
949028
  Бугай Н. Особливості аудиту підприємств-банкрутів: концептуальні методичні аспекти // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 7-13. – ISSN 2410-0919


  " В умовах високої невизначеності зовнішнього середовища, коли і далі продовжує своє існування світова фінансова криза, зміни в законодавстві, збільшення оподаткування та інші чинники можуть спричинити за собою негативні наслідки. У багатьох юридичних ...
949029
  Мороз О. Особливості бібліометричних досліджень у гуманітарних науках // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 157-158. – ISBN 978-966-553-924-7
949030
  Потійко Ю.А. Особливості бізнес-планування діяльності комерційного банку // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С61-64
949031
  Зінчекно А. Особливості більшовицького окупаційного режиму в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 151-158. – ISBN 978-617-7122-39-4
949032
  Долженко М.О. Особливості больового синдрому при політравмі у геронтологічних хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Долженко Марина Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
949033
  Кобренюк Т.М. Особливості будови і функціонування центральної нервової системи та основні причини його розладів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 8, серпень. – С. 9-16. – Бібліогр.: 10 назв.
949034
  Зайцев В.М. Особливості будови приповерхневого шару, утвореного комплексами міді з ковалентно закріпленими аліфатичними амінами різної дентантності на SiO2 / В.М. Зайцев, В.Д. Олійник, В.В. Скопенко // Український хімічний журнал. – Київ, 1999. – Том 65, № 2. – C. 81-84
949035
  Войтенко Н.В. Особливості бухгалтерського обліку страхових компаній в Україні // Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту : теорія, методологія, організація : тези доповідей учасників XV Всеукр. студент. наук. конф., присвяч. пам"яті д. е. н., проф., Заслуж. діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002), 23 берез. 2017 р. / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Редько О.Ю. та ін.]. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 48-52. – ISBN 978-617-571-135-4
949036
  Височан О.С. Особливості бухгалтерського обліку цільового фінансування у небюджетних неприбуткових організаціях / О.С. Височан, О.О. Височан, А.І. Ясінська // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 17-24. – ISSN 2307-9878
949037
  Стасюк Т.І. Особливості бюджетного фінансування галузі освіти / Т.І. Стасюк, Н.Ю. Мельничук // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 245-248. – ISBN 978-617-571-143-9


  "...До факторів, які визначають особливості фінансування національних закладів освіти, слід внести такі: організаційно-правова форма управління та форма власності; рівень ВВП; розміри дохордів населення; податкове законодавство; спосіб формування ...
949038
  Лантух К.О. Особливості бюджетного фінансування соціальних функцій держави на сучасному етапі розвитку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 247-254. – ISSN 2222-4459
949039
  Заповітряна О.Б. Особливості вегетативної регуляції серцевого ритму у борців різних вікових груп / О.Б. Заповітряна, Г.В. Коробейніков, Л.Г. Коробейнікова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 22-26 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
949040
  Гамова О.В. Особливості ведення обліку та розробка програми державного аудиту основних засобів в бюджетній установі / О.В. Гамова, І.А. Козачок, Н.В. Ракоєд // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 42-49. – ISSN 2306-6814
949041
  Медвідь Л. Особливості велотуризму та його інфраструктури // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 162-170. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 40). – ISSN 2078-4333
949042
  Бондаренко А.С. Особливості вербалізації авторського "я" в збірці поезій Сільвії Плат "Аріель" ("Ariel") / А.С. Бондаренко, Гонсалєс-Муніс // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 15-18. – ISBN 978-966-921-000-5
949043
  Сівков І.В. Особливості вербалізації концепту "конституційна монархія" в законодавчих текстах арабських країн // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 200-207. – ISSN 2520-6397


  Розглядаються питання функціонування, семантичних полів і лінгво- прагматичних особливостей уживання мовних одиниць, що вербалізують концепт "конституційна монархія" в арабському юридичному дискурсі на матеріалах масиву конституційних текстів таких ...
949044
  Бритвін Д.В. Особливості вербалізації маргінальності у французьких романах ХХ століття // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – C. 25-31. – (Серія : Філологія ; т. 20, № 1). – ISSN 2311-0821
949045
  Червоткіна І. Особливості верлібру Тараса Мельничука (на матеріалі збірки Тараса Мельничука "Князь Роси", 1990) // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 247-254
949046
  Гуцуляк М. Особливості версифікації Кирила Транквіліона-Ставровецького // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 168-184
949047
  Карабінюк М.М. Особливості вертикального і горизонтального розчленування рельєфу Рахівського масиву // Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 2. – С. 21-28 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2313-1950
949048
  Молоткіна Ю.О. Особливості вживання іншомовних запозичень у сучасній українській мові // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 283-290. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
949049
  Сога Л. Особливості вживання фразеологічних виразів іноземної мови // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (2) : Мовознавство. – С. 109-118. – ISSN 2309-1797
949050
  Ніколаєва Т. Особливості вживання фразових дієслів в англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 16. – С. 110-117. – ISSN 2617-3921
949051
  Синельников Р.Ю. Особливості взаємовідносин громадянина і держави як чинник становлення громадянської ідентичності // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 72-81. – ISSN 2411-1449
949052
  Тагліна Ю.С. Особливості взаємодії викладача та студента у дистанційному навчанні: зворотний зв"язок // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 67-68. – ISBN 978-966-285-400-8
949053
  Ороховська Л.А. Особливості взаємодії мас-медіа і держави в інформаційному успільстві // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 25-29. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
949054
  Ібрагімов Е.Е. Особливості взаємодії науки і бізнесу на сучасному етапі // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 55-58. – ISBN 978-966-599-550-0
949055
  Горбань Н.С. Особливості взаємодії органів державної виконавчої служби та митниць Державної фіскальної служби під час передавання майна, конфіскованого за рішенням судів, та розпорядження ним // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 100-104. – ISSN 2219-5521
949056
  Андрійченко Ю.В. Особливості взаємозв"язку між граматичним родом і гендером в іспаномовній комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 13-18. – ISSN 2413-5593
949057
  Іващенко В.Ю. Особливості вивчення джерел мемуарного характеру в радянській історіографії // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 371-377. – ISSN 2076-8982
949058
  Куликова Л. Особливості вивчення шедеврів світового мистецтва у вищій школі // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2 (210), січень - лютий 2019. – С. 14-18
949059
  Кір"ян Б. Особливості визнання права власності за набувальною давністю на нерухоме майно // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 308-310
949060
  Скоромнюк М. Особливості визначення ефективності підвищення кваліфікації державних службовців / М. Скоромнюк, О. Хмелевська // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.49-54. – ISBN 966-73-53-51-Х
949061
  Чупрун В.Т. Особливості визначення замислу проведення естафетного пошуку / В.Т. Чупрун, Т.А. Сутюшев, О.П. Нефедов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 58-66. – ISSN 2078-7480


  "Розглядаються проблемні питання організації та ведення пошуку естафетним способом. Наводяться методи визначення можливостей особового складу для виконання пошукових завдань, формулюються питання стосовно визначення їх порогових значень. Пропонується ...
949062
  Роллер В. Особливості визначення кібероборони у Законі України "Про основні засади забезпечення кібербезпеки України" // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 312-313
949063
  Загородній С.А. Особливості визначення об"єкта та предмета знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 313-319. – ISBN 978-617-7404-86-5
949064
  Яковенко О.В. Особливості визначення походження товарів відповідно до угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 52-59. – ISSN 2308-1988
949065
  Панченко І.С. Особливості визначення предмета договору купівлі-продажу нерухомості // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С.16-21


  На основі аналізу норм вітчизняного законодавства автором дається визначення предмета договору купівлі-продажу нерухомості, а також з"ясовуються особливості визначення в договорі умов про перехід права власності на земельну ділянку в разі відчуження ...
949066
  Мельник Н.І. Особливості визначення професійної компетенції педагогів у контексті європейських наукових досліджень і міжнародних освітніх проектів // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 305-329. – ISSN 2219-438X
949067
  Кривуша С.Г. Особливості визначення та аналізу продуктивності праці в освіті // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 127-132. – ISSN 2222-4459
949068
  Боровик О.В. Особливості визначення функцій густини розподілу висот місцевості / О.В. Боровик, Р.В. Рачок // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 28-35
949069
  Вовк О.П. Особливості викладання геохімічних дисциплін на географічних факультетах // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 162-165. – Бібліогр.: 19 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
949070
  Пермінова А.В. Особливості викладання дисципліни "конфліктологія" для майбутніх менеджерів освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 257-265. – ISSN 2074-8922


  "Розкрито питання викладання дисципліни конфліктології для майбутніх менеджерів освіти. Охарактеризовано особливості викладання дисципліни, а саме: необхідність ознайомлення майбутніх менеджерів освіти з еволюцією наукових поглядів на конфліктологію та ...
949071
  Прокопенко Л. Особливості викладання дисципліни "Теорія документно-інформаційних потоків" для підготовки магістрів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 24-29. – ISSN 2076-9326


  Розглянутоособливості викладання дисципліни "Теорія документно-інформаційних потоків" для магістрів за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Визначено фахові програми компетентності та результати навчання студентів, які ...
949072
  Дячук С. Особливості викладання літератури студентам спеціальності "Видавнича справа та редагування" // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: Гудманян А.Г., Межжеріна Г.В., Архангельська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – С. 61-65. – ISSN 2413-3094


  "У статті йдеться про особливості викладання літератури студентам спеціальності «Видавнича справа та редагування», зокрема про вивчення психології творчості в рамках курсів української та зарубіжної літератури. Знання із психології творчості є ...
949073
  Партико З. Особливості викладання логіки для студентів-журналістів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 309-317. – (Серія "Журналістика" ; вип. 44). – ISSN 2078-7324
949074
  Васильєва І.Г. Особливості викладання правових дисциплін у ВНЗ на сучасному етапі // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 123-131. – ISSN 2074-8922


  "Розглядаються особливості викладання правових дисциплін у ВНЗ на сучасному етапі, коли найважливішим напрямом реформ, що відбуваються в країні, є формування в громадянах переконання в абсолютній цінності права, у його універсальному характері. ...
949075
   Особливості викладання розділу "Захворювання ендодонта" в курсі "Терапевтична стоматологія" для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету / Г.В. Стойкевич, О.І. Лебідь, Х.В. Погорецька, К.М. Дуда, Л.О. Пацкань // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 98-100. – ISSN 1681-2751


  У статті подано особливості методики викладання розділу "Періодонтит" у курсі "Терапевтична стоматологія" студентам, які навчаються на стоматологічному факультеті, з урахуванням вимог кредитно-трансферної системи навчання. Стаття розкриває проблему ...
949076
  Самура І.Б. Особливості викладання фармакології іноземним студентам в умовах кредитно-модульної системи організації навчання // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 173-176. – ISSN 1684-7903


  "... У статті наведені заходи щодо покращання методики викладання фармакології іноземним студентам у групах з англійською мовою навчання на медичних факультетах."
949077
  Величко С. Особливості викладання фізики у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців нефізичного профілю / С. Величко, Е. Сірик // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 71-82. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X
949078
  Нікітюк О.М. Особливості виконавчого напису нотаріуса як способу охорони права спільної власності подружжя // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 3. – C. 6-9
949079
  Сторожук О.Л. Особливості використанні електронних навчальних курсів для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів / О.Л. Сторожук, Я.І. Соколовський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.9. – С. 355-259. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
949080
  Ботузова Ю.В. Особливості використання STEM-технологій в навчанні математики // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 3-8. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 1). – ISSN 2519-254X


  Стаття присвячена сучасному напряму в освіті, який має назву STE M. Здійснено короткий огляд нормативно-правових документів, які спрямовані на активне впровадження STEM-освіти в Україні. Зокрема, це план заходів щодо впровадження STEM-освіти ...
949081
  Литовченко Д. Особливості використання антимусульманських стереотипів у канадському медіадискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 232-240
949082
  Захарчук М. Особливості використання віртуальної навчальної платформи у післядипломній освіті / М. Захарчук, Р. Васьків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 49-57. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
949083
   Особливості використання дуальних холівських методів при дослідженнях квантововимірних струмопровідних каналів / О.В. Третяк, Й. Жарких, С.В. Лисоченко, В.В. П`ятницький // Український фізичний журнал, 2000. – №12
949084
  Дунаєва В.В. Особливості використання інтелектуальної власності в інноваційній сфері / В.В. Дунаєва, А.І. Лісютін // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 59-68. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
949085
  Хребет В. Особливості використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисциплін природничого циклу / В. Хребет, І. Каряка // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 287-290


  Стаття присвячена використанню інтерактивних методів навчання в процесі підготовки слухачів підготовчих курсів до ЗНО на заняттях з математики. Зазначено, що послідовність застосування таких технологій впливають на якість вивчення навчального матеріалу.
949086
  Федор О.Т. Особливості використання комп"ютерних ігор для формування культури безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 10-11 : рис., табл.
949087
  Одерій О.В. Особливості використання криміналістичних знань під час судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення / О.В. Одерій, Р.В. Гєрцик // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 264-270. – ISSN 2524-0323
949088
  Соснюк О.П. Особливості використання лабілізації в тренінгу: можливості та обмеження // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 97-108
949089
  Хлюпин О.А. Особливості використання медіа об"єктів у історичному середовищі міста / О.А. Хлюпин, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 182-186 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
949090
  Плахотнік О. Особливості використання методу кейс-стаді при вивченні східних мов / О. Плахотнік, О. Назаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 54-57. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
949091
  Церковний Є.С. Особливості використання методу ковзної середньої та індикатору RSI для автоматизованої торгової системи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 275-277. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
949092
  Килимчук А. Особливості використання методу регресійного аналізу в дослідженні спеціальних економічних зон Китаю // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 69-73. – ISSN 2413-7154
949093
  Лазаренко С.В. Особливості використання мобільних додатків GOOGLE та "MOBILE LEARNING CLASS" для самостійного оволодіння курсантами англомовною лексико-граматичною компетентністю в читанні // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 2 (94). – С. 27-33. – ISSN 1817-8510


  "Розглянуто питання впровадження в освітній процес безкоштовних мобільних додатків, які сприятимуть самостійному оволодінню курсантами англомовною лексикограматичною компетентністю в читанні. Досліджено проблему поетапного налаштування мобільних ...
949094
  Євтушенко Ю.О. Особливості використання модульної технології навчання студентів вищих медичних закладів освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 35-42. – ISSN 2227-2747
949095
  Левицька Г.Н. Особливості використання мультимедійних технологій навчання в сучасній освіті // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 80. – С. 177-182. – ISSN 2309-7647
949096
  Рудик В.К. Особливості використання пенсійних активів загальнообов"язкового державного накопичувального пенсійного страхування // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 227-238. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
949097
  Вавіліна С.Г. Особливості використання піар-текстів для формування в майбутніх журналістів професійно спрямованої англомовної компетентності в читанні // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 2 (94). – С. 3-11. – ISSN 1817-8510


  "Розглянуто питання навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання на основі англомовних піартекстів. Зокрема, обгрунтовано актуальність такого навчання в контексті сучасних тенденцій на журналістському ринку праці та розкрито ...
949098
  Воробйова Г.Ю. Особливості використання політичних метафор : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Воробйова Ганна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 201 арк. – Бібліогр.: арк. 178-201
949099
  Воробйова Г.Ю. Особливості використання політичних метафор : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Воробйова Ганна Юріївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
949100
  Литвинова Л. Особливості використання положень законодавства про авторське право в діяльності бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 48 : Бібліотечні стандарти і розвиток інформаційної діяльності. – C. 156-170. – ISSN 2224-9516
949101
  Волянська Я.Б. Особливості використання регуляторів різних типів у системах керування електрорухом спеціальних плавальних заходів / Я.Б. Волянська, С.М. Волянський // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
949102
  Шехавцов Р.М. Особливості використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні // Проблеми доказування: теорія і практика : матеріали наук.- практ. конф. (29 жовтня 2016 р.) / М-во внутр. справ, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.О. Яковенко]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – С. 85-90. – ISBN 978-617-616-074-8
949103
  Козловський Є.В. Особливості використання сучасного програмного забезпечення для автоматизації роботи туристичних підприємств // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 23-31. – ISSN 2308-135X
949104
  Василюк Л. Особливості використання топоніміки у фізичній географії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
949105
  Гевчук Н.С. Особливості використання тренінгу з метою зміни негативних установок щодо інклюзивної освіти / Н.С. Гевчук, Н.В. Жиляк // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 195-197. – ISBN 978-966-654-490-5
949106
  Матвійчук М.В. Особливості використання фразеологізмів зі словами "вогонь" та "вода" у турецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 105-112. – ISSN 2521-1218
949107
  Бойко В.М. Особливості використання фразеологізмів у творах Григора Тютюнника / В.М. Бойко, Д.Б. Давиденко // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 42-45
949108
  Єлісєєва О.К. Особливості виплат працівникам в Україні та Європі: порівняльний аспект / О.К. Єлісєєва, Н.В. Різченко // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 33-35. – ISBN 978-966-981-013-7
949109
  Ачилова В. Особливості вираження з"ясувальних відношень у поетичних творах Тараса Шевченка / В. Ачилова, М. Разумейко // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 3-10. – ISBN 978-966-02-7585-0
949110
  Іншин М. Особливості вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 105-108. – ISSN 2307-8049
949111
  Вдовенко С.А. Особливості вирощування селери у відкритому грунті розсадним способом // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 61-68 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
949112
  Гаврилова Я. Особливості висвітлення діяльності "нової" поліції на сторінках інтернет-версії видання "Вгору" // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 157-161. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Здійснено жанрово-тематичний аналіз публікацій, присвячених діяльності реформованої поліції. Акцентовано увагу на розгляді факторів формування громадської довіри/недовіри до «нової» поліції у журналістських текстах. У науковій розвідці встановлено, що ...
949113
  Мірошниченко М.М. Особливості відбору проб грунту за локального внесення мінеральних добрив / М.М. Мірошниченко, Є.Ю. Гладкіх, А.В. Ревтьє // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред.: О.І. Фурдичко. – Київ, 2016. – № 4. – С. 75-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-4893
949114
  Добіжа В.В. Особливості відносин ДПУ УСРР із православною церквою на Поділлі / В.В. Добіжа, О.В. Колесник // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 131-144. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
949115
  Шума Л.В. Особливості відображення автостереотипу українця в українському фольклорі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 132-138


  У статті розглянуто автостереотип українця в українському фольклорі на матеріалі народних легенд та паремій зі збірників XIX – XX ст. Проаналізовано тексти, в яких відображені уявлення українців про свою етнічну спільноту. Досліджено сюжетну парадигму ...
949116
  Габрук О. Особливості відображення в податковому обліку витрат на оплату відпусток і придбання путівок на лікування та відпочинок для працівників підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 5. – С.30-35
949117
  Вєрємєєва М. Особливості відображення омонімії в сучасному англомовному дискурсі // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 10-15. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337
949118
  Кравченко Л. Особливості відповідальності уповноважених банків за порушеня валютного законодавства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.49-52. – ISSN 0132-1331
949119
  Арланова Р. Особливості відсторонення від посади осіб, які призначаються Президентом України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 107-113
949120
  Крутько Т.В. Особливості відтворення еліптичних речень з англомовних художніх текстів українською мовою // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 458-463. – ISSN 2311-0821
949121
  Чеботарьова А. Особливості відтворення семіокодів в трагедіях В. Шекспіра (на прикладі перекладів п"єси "Ромео та Джульєтта") // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 60-61. – (Бібліотека Інституту філології)
949122
  Аксьон М.О. Особливості віровчення культу православія : на допомогу лектору / М.О. Аксьон ; Т-во "Знання" УРСР ; Київ. міська орг. – Київ, 1970. – 28 с.
949123
  Решетченко С.І. Особливості вітрового режиму на території Донецької області / С.І. Решетченко, А.С. Удовиченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 116-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2075-1893
949124
   Особливості включеності вищої школи України до системи електронного навчання / М.А. Фоломєєв, К.Г. Яцура, В.І. Крижанівська, А.О. Жовнір, Д.М. Тремполець // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 80-88. – ISSN 2077-1800
949125
  Булат В.В. Особливості влаштування фундаментів малоповерхових будинків, зведених за "канадською" технологією будівництва / В.В. Булат, М.М. Корзаченко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 87-91 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
949126
  Огульчанський Т.Ю. Особливості внутрішньомолекулярного перенесення триплетних електронних збуджень в п-електронмістких органічних сполуках : Автореф...канд.фіз.-мат.наук:01.04.05 / Огульчанський Т.Ю.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.:с.15-16
949127
  Олійник В. Особливості водопроникності грунтів агроландшафтів Передкарпаття та Карпат / В. Олійник, Н. Бєлова, Н. Йосипова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 30-35 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
949128
  Янчук П.І. Особливості впливів гіпоталамуса та довгастого мозку на постачання і споживання кисню печінкою // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 32. – С. 140-146. – (Серія "Біологічні науки")
949129
  Герда В.І. Особливості впливу води на оптичні властивості дикарботіоціанінового барвника в розчинах етилового спирту та етиленгліколя // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 93
949130
  Селіверстов В.В. Особливості впливу короткострокових процентних ставок на витрати як ключового елементу монетарної політики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (277). – С. 72-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
949131
  Давидова Н.В. Особливості впливу мелатоніну на окремі біохімічні показники плазми крові щурів за умов алоксанового діабету // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 241-243. – ISSN 2077-1096
949132
  Бучин М.А. Особливості впливу російсько-українського конфлікту на трансформацію сучасної міжнародної системи / М.А. Бучин, Х.Ю. Забавська // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 205-212. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 4 (26)). – ISSN 2312-2714
949133
  Бабій Г.Я. Особливості впливу суспільно-психологічного середовища на інвестиційно-інноваційний потенціал розвитку українсько-польського транскордонного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 102-109 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1562-0905
949134
  Гуменюк М.М. Особливості впровадження антикризового контролінгу як інструмента запобігання банкрутству підприємства / М.М. Гуменюк, О.В. Мельничук // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 79-85. – ISSN 2308-1988
949135
  Слабковська І. Особливості впровадження міжнародної системи управління якістю на підприємствах харчової промисловості України // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.229-234. – ISSN 1562-0905
949136
  Миколайчук Р. Особливості впровадження технологій дистанційного навчання у вищих військових навчальних закладах // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 142-149
949137
  Лоджук М.Т. Особливості впровадження юридичних клінік у навчальну програму підготовки студентів-правників // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 112-120. – ISSN 2309-818X


  Останніми роками помітно зростає роль юридичних клінік при вищих навчальних закладах України, які стали унікальними базами для практичного навчання, проведення навчальної та інших видів практики студентів, де вони під контролем професійних кураторів ...
949138
  Лукомська Н.А. Особливості встановлення земельних сервітутів за судовими рішеннями: теоретичні та практичні аспекти // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 2 (39). – С. 37-43. – ISSN 2310-9769
949139
  Зорочкіна Т. Особливості вступу та навчання в закладах вищої освіти Великої Британії // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 20-25. – ISSN 2415-8143
949140
  Мендюк Н. Особливості втілення міфологеми Русалки в операх "Утоплена" М. Лисенка та "На русалчин великдень" М. Леонтовича // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2017. – Число 3 (25). – С. 69-75. – ISSN 2224-0926
949141
  Матасар І.Т. Особливості вуглеводного обміну, фактори ризику та фактичний вміст вуглеводів у раціонах дітей, які мешкають у несприятливих екологічних умовах / І.Т. Матасар, Л.М. Петрищенко, О.Г. Луценко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 48-52 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
949142
  Нероба В.В. Особливості вчення та діяльності "Чеських братів" в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграф. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 2 (9). – С. 86-88
949143
  Паламарчук Н.О. Особливості гендерної дискримінації в сучасних умовах розвитку України та світу / Н.О. Паламарчук, Т.О. Кришня // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 48-53. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 47). – ISSN 2306-4420
949144
  Полякова В.І. Особливості гендерної толерантності педагогічних працівників з різними типами статеворольової ідентичності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 102-107. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "Статтю присвячено висвітленню результатів емпіричного дослідження гендерної толерантності педагогічних працівників та її особливостей залежно від типу статеворольової ідентичності освітян. Наведено результати емпіричного дослідження, за якими виявлено ...
949145
  Мельник Ю.В. Особливості генезису і структури еолово-гідрогенних ландшафтних комплексів Солоноозерної ділянки Чорноморського біосферного заповідника // Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 2. – С. 17-20. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-1950
949146
   Особливості генерації коливань напруги структурою "Кремній з діелектричною ізоляцією" / С.П. Павлюк, В.І. Григорук, Л.В. Іщук, В.М. Телега, В.Г. Ковток, Є.О. Вакуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Від"ємну диференціальну провідність пов"язують з нестійкістю однорідного стаціонарного стану відносно просторових флуктуацій електричного поля і концентрації носїів, що призводить до просторово неоднорідних розподілів густини струму або поля. Коливання ...
949147
   Особливості геологічної будови та газоносності Кегичівського газоконденсатного родовища / А.В. Загороднов, М.В. Шелякіна, О.О. Смирнов, С.В. Гординський // Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз ; редкол.: С.В. Кривуля, А.І. Лур"є, А.П. Мельник [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 44. – С. 19-35
949148
  Василенко О.Л. Особливості геологічної будови та розповсюдження пасток вуглеводнів у соляно-здвигових структурах Дніпровсько-Донецької западини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 12-16 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
949149
  Палієнко Валентина Особливості геоморфогенезу та неотектогенезу Українських Карпат // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 185-193. – Бібліогр.: 26 назв.
949150
  Школьніков В.С. Особливості гістогенезу нейроепітелійного шару спинного мозку ембріонів та плодів людини // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 29-34. – ISSN 1029-4244
949151
  Сергієнко О.П. Особливості глобалізації країн Північної Африки та Близького Сходу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 191-197 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
949152
  Малюта К.О. Особливості гносеологічної проблематики в ісмаїлітській філософії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 278-281. – ISSN 2076-1554
949153
  Матвіїшина Ж.М. Особливості голоценових грунтів в межах захисного валу Журжинецького городища на Черкащині / Ж.М. Матвіїшина, О.Г. Пархоменко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 24-28. – ISSN 0868-6939
949154
  Русаліна Л.В. Особливості господарсько-правової відповідальності промислово-фінансових груп // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 90-94. – ISSN 2413-6433
949155
  Посисоєв В. Особливості господарського розвитку СРСР у новій п"ятирічці / В. Посисоєв. – К., 1947. – 23с.
949156
  Шпомер А. Особливості господарської відповідальності у сфері економіки // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.6-8
949157
  Балушок В. Особливості господарської діяльності севрюків (XIV-XVII століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 41-50. – ISSN 0130-6936
949158
  Сидоренко Н.С. Особливості громадського контролю у сфері публічної служби в умовах її реформування в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 234-240
949159
  Крилова О.В. Особливості грошово-кредитної політики Національного банку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 23-26. – ISSN 2306-6814
949160
  Кухарук К.С. Особливості грунтозахисного картографування Молдови із застосуванням комп"ютерних технологій / К.С. Кухарук, Ю.Х. Корман // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 42-44. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
949161
  Яровий Д.О. Особливості групової поляризації в дискурсі медіа // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 133-142. – ISSN 2411-1449
949162
  Колісник-Гуменюк Особливості гуманітарної підготовки в становленні професійних морально-етичних якостей майбутніх фахівців художнього профілю // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 67-72. – ISSN 2308-4634


  У статті проведено аналіз та значення впливу гуманітарної підготовки на формування та становлення професійних якостей майбутніх фахівців художнього профілю. Доведено, що гуманітарна підготовка в професійно-художніх закладах освіти спрямована на ...
949163
  Клаусен Е. Особливості датської системи безпечності харчової продукції // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 2 (89), ч. 1. – С. 144-154 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
949164
  Федоренко Я.А. Особливості демографічної ситуації в українському селі в нових економічних реаліях кінця XX - початку XXI століття // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С. 136-143. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
949165
  Тодощак О.В. Особливості державного захисту службовців митних органів // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.49-55
949166
  Войцеховська І.М. Особливості державного нагляду за перестраховою діяльністю // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 125-131. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
949167
  Якібчук О.В. Особливості державного регулювання екологічної безпеки в регіонах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 69-72. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні поняття та наведено структуру механізму регулювання природокористування. Проаналізовано низку нормативно-правових документів в екологічній сфері на прикладі яких виокремлено характерні особливості державного регулювання екологічної ...
949168
  Митич С.П. Особливості державного регулювання і контролю у сфері виробництва та обігу лікарських засобів в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 262-269. – ISSN 2072-8670
949169
  Мельник І.М. Особливості державного регулювання процесів соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 78-83. – ISSN 2222-4459
949170
  Бондарук Т.Г. Особливості державного регулювання розвитку місцевого самоврядування // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (75). – C. 84-92. – ISSN 2519-1853
949171
  Корнєєв М.В. Особливості державного регулювання сегментів фінансового ринку // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 130-139. – (Економічні науки ; вип. 3 (80)). – ISSN 2306-4242
949172
  Зигрій О. Особливості державного управління використанням земель сільськогосподарського призначення в Україні / О. Зигрій, В. Малиновський // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (13). – С. 130-134. – ISSN 2524-0129
949173
  Палюх В.В. Особливості державного управління науково-дослідницькою діяльністю студентів університету в сучасних соціокультурних умовах // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 296-302. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано особливості державного управління діяльності студентів університету в сучасних соціокультурних умовах. Зокрема, досліджено загальну проблему соціального управління. Виділено напрями дослідження проблеми соціального управління. ...
949174
  Войтик О. Особливості державного управління регіональним розвитком: теоретичні аспекти // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 1 (32). – C. 21-26. – ISSN 2414-4436
949175
  Гречко О.Ю. Особливості державної міграційної політики сучасної України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гречко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 193 арк. – Додатки: арк. 191-193. – Бібліогр.: арк. 171-190
949176
  Гречко О.Ю. Особливості державної міграційної політики сучасної України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гречко Оксана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19, [1] с. – Бібліогр.: 13 назв
949177
  Кузнєцова Юлія Ігорівна Особливості дериваційних процесів у терміносистемі будівництва французької мови : Дис...канд.філолог.наук:10.02.05 / Кузнєцова Юлія Ігорівна; КНУТШ. – Київ, 2000. – 207л. – Додаток: Французько-український дериваційний словник будівельних термінів (бл.4550 тер.)/Кузнєцова Ю.І. – Бібліогр.:л.160-179
949178
   Особливості дешифрування рослинних угрупувань національного природного парку "Слобожанський" із застосуванням супутникових даних / О.С. Третьяков, О.В. Бодня, М.О. Балинська, А.П. Біатов, О.О. Волковая // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2075-1893
949179
  Лесніча Т.В. Особливості деяких груп осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах / Т.В. Лесніча, О.В. Розгон // Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях : наук.-практ. посібник / О.І. Кізілов, Т.В. Лісніча, О.В. Розгон, . – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – С. 72-87
949180
  Золотарьова Н.А. Особливості деяких маркерів дисфункції ендотелію у хворих на подагричний артрит / Н.А. Золотарьова, М.І. Романченко, А.П. Боровік // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 77-81. – ISSN 1605-7295
949181
  Завгородня В.О. Особливості дизайну інтер"єру адміністративних центрів обслуговування громадян з впровадженням технології "єдине вікно" / В.О. Завгородня, О.О. Сафронова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 104-112. – ISSN 2077-3455
949182
  Вовк І.В. Особливості динаміки звукового поля при взаємодії точкових вихорів / І.В. Вовк, Т.П. Коновалюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 98-101. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  У рамках моделі точкових вихорів та акустичної аналогії Лайтхіла виконано чисельні розрахунки та аналіз звукових полів, що генеруються трьома точковими вихорями в необмеженій ідеальній рідині при прямій та обмінній взаємодіях. Встановлено ...
949183
  Школьний В. Особливості динаміки попереднього договору у сфері господарських правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 437-438
949184
  Заярна І. Особливості дистанційного навчання англійського юридичного аргументованого писемного мовлення на платформі Moodle // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 401-402
949185
  Гончаренко В. Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката іноземної держави в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  З урахуванням особливостей правового становища адвоката іноземної держави, який здійснюють професійну діяльність в Україні, визначаються підстави і порядок притягнення його до дисциплінарної відповідальності. С учётом особенностей правового положения ...
949186
  Дорофеєва Л.М. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб митних органів // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 173-177. – ISBN 978-617-7404-86-5
949187
  Баранник А.В. Особливості диференціації і властивостей грунтів Свидовецького та Чорногірського масивів Українських Карпат / А.В. Баранник, С.П. Позняк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (87). – С. 101-108. – ISSN 0868-6939
949188
  Кирильчук А. Особливості диференціації карбонатного профілю рендзин Західного регіону України на різних стадіях їх онтогенезу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
949189
  Білинська У.В. Особливості діагностики стану управління інноваційними ризиками на підприємствах харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 95-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
949190
  Зіненко О.А. Особливості діалектизмів німецької мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 208-210
949191
  Мельник Я.Я. Особливості дії режиму процесуальної безпеки щодо земельних спорів у цивільному судочинстві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 7-14. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
949192
  Чепіга І. Особливості ділових пам"яток XVII - XVIII ст. Лівобережжя // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 313-316. – ISBN 966-7865-75-4
949193
  Федоряченко Л.В. Особливості ділового письма англійською мовою = Business writing specifics : Практичний посібник / Л.В. Федоряченко, О.В. Куровська. – Київ : Знання, 1998. – 114с. – ISBN 966-7293-31-9
949194
  Васильєва І.Г. Особливості діяльності викладача вищої школи в умовах персоналізації сучасної освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 373-379. – ISSN 2074-8922


  "...У статті розглядаються особливості дільності викладача вищої школи в умовах персоналізації сучасної освіти."
949195
  Роздайбіда Л.Г. Особливості діяльності громадських організацій національних меншин Черніговської області // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 342-350
949196
  Задунайський В.В. Особливості діяльності лідерів Кубані під час революційних зрушень 1921-1920-х рр. (на прикладі Василя Іваниса та Андрія Шкуро) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ, 2016. – № 1 (5). – C. 38-47. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
949197
  Борис І.І. Особливості діяльності провідних діячів словацької Реформації у XVI столітті // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 57-64. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
949198
  Фокіна Т.Ю. Особливості діяльності регіональних товариств культурно-освітньої громадської організації "Просвіта" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 254-258. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
949199
  Приліпко С.М. Особливості діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сфері житлово-комунального господарства // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 260-267
949200
  Подолян В.В. Особливості діяльності споживчої кооперації Вінниччини в умовах голодомору 30-х років XX століття / Василь Подолян, Валерій Рекрут ; Вінниц. філія Центру дослідж. Поділля Ін-ту історії України НАН України при Кам"янець-Поділ. нац. ун-ті. – Вінниця : ПП Балюк, 2008. – 419, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажчик: с. 404-419. – Бібліогр.: с. 323-336 та в кінці розділів у прим. – ISBN 966-2954-41-4
949201
  Крівцова В.М. Особливості діяльності суду в формуванні предмету доказування в процесі цивільного судочинства // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 153-164
949202
  Бондаренко А.С. Особливості діяльності Харківського державного учительського інституту у післявоєнний період // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 302-312. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  "У 1935 р. згідно з Постановою Раднаркому УРСР "Про підготовку педагогічних кадрів, систему підготовчої освіти та мережу педагогічних установ" про ХДПІ створюється дворічний учительський інститут, який у травні 1946 р. був виокремлений у самостійний ...
949203
  Смілий П.М. Особливості довкілля монастирів Волинської області / П.М. Смілий, І.І. Залеський, Ф.В. Зузук // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 13. – С. 30-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2227-3220
949204
  Войціховський А.В. Особливості договірно-правового регулювання співробітництва держав у сфері протидії злочинності на двосторонньому рівні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 56-63. – ISSN 1999-5717
949205
   Особливості договорів про попереднє узгодження ціноутворення як інструменту взаємодії платника податків з контролюючим органом / [Л.Д.Тимченко, П.О. Селезень, М.В. Кармаліта, Д.М. Стародуб] ; за заг. ред. Л.Д. Тимченка ; Ун-т держ. фіскал. служби України, НДІ фіскал. політики. – Київ : Алерта, 2017. – 70, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 65-70. – ISBN 978-617-566-472-8
949206
  Білоус І.М. Особливості доказування злочинних діянь з ознаками корупції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – C. 82-87. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830
949207
  Хаммуді А.В. Особливості допиту потерпілого, свідка під час досудового розслідування в судовому засіданні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2016. – № 4 (76). – С. 276-284. – ISSN 2524-0323
949208
  Кунанець Н.Е. Особливості дослідження бібліотек в контексті соціальних комунікацій / Н.Е. Кунанець, С.А. Лупенко // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 121-124. – ISBN 978-966-479-052-6
949209
  Шеремета О. Особливості дослідження історії філософії України ВАН УРСР сталінського періоду: 1946-1953 // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 40-57. – ISSN 2522-9338
949210
  Климончук В.Й. Особливості дослідження напівпрезидентської системи правління у політичній науці: європейський досвід і українські перспективи // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 300-302. – (Думка). – ISSN 2304-7410
949211
  Стояцька Г.М. Особливості дослідження тексту: історико-філософські версії та деконструктивістський підхід : Автореф. дис... канд. філософських наук: 09.00.05. / Стояцька Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв.
949212
  Коваленко О.П. Особливості дослідження формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 51-56. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
949213
  Федотова Г.В. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 313-319. – ISSN 2072-8670
949214
  Купчик Г. Особливості досудового слідства щодо екологічних злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.116-119
949215
  Іванчук М. Особливості доуніверситетської підготовки іноземних громадян із математики // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 114-116


  У роботі відображено результати моніторингу навчальних досягнень із математики слухачів підготовчого відділення, описано переваги навчання англійською мовою на підготовчому відділенні. Наведено приклади відмінностей при написанні математичних символів ...
949216
  Даценко Л. Особливості екологічного картографування території для навчальних цілей / Л. Даценко, Ю. Ніжинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Представлено інформацію про основні принципи та правила екологічного картографування території. Розкрито відмінність створення таких карт для використання в навчальних цілях. Екологічна карта - це картографічна модель екологічних станів ландшафтних ...
949217
  Якібчук О.В. Особливості екологічної безпеки України в системі національної безпеки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 146-148
949218
  Мартинюк Г.Ф. Особливості електронного урядування в польщі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 50-51. – ISSN 2306-6806
949219
  Плющай Інна Вячеславівна Особливості електронної структури та властивості аморфних сплавів на основі перехідних металів : Дис....канд.фізико-математ.наук:01.01.13 / Плющай Інна Вячеславівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 132л. – Бібліогр.:с.123-132
949220
  Плющай І.В. Особливості електронної структури та властивості аморфних сплавів на основі перехідних металів : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.04.13 / Плющай І.В.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.:с.16
949221
   Особливості емоційних порушень при хворобі Паркінсона / Г.О. Старовойтова, Г.В. Горева, Т.М. Слободін, Ю.І. Головченко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 3 (73). – C. 178-182. – ISSN 2224-0713
949222
  Шутак Л. Особливості епістолярної спадщини Т.Г. Шевченкa / Л. Шутак, Г. Навчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 1 (17). – С. 84-88. – ISSN 2311-9896
949223
  Мацап"як О. Особливості етико-екзистенційного виміру філософської творчості А. Шопенгауера // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – C. 64-68. – (Серія "Філософія" ; вип. 20). – ISSN 2312-1211
949224
  Бернацький А.А. Особливості етичної системи державної служби США // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 113-115
949225
  Пацай Т. Особливості етнографічних студій в НТШ у міжвоєнний період (на основі протоколів засідань Етнографічної комісії) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 294-299. – ISSN 1028-5091
949226
  Ровенчак О.А. Особливості етнокультурної ідентифікації українців в США / О.А. Ровенчак, В.В. Володько // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 12-21. – ISSN 2077-1800
949227
  Дорофєєва М.С. Особливості етнокультурної структурації суб"єкта в мовній системі // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 24. – С. 77-80. – (Серія "Філологічні науки")
949228
  Ніколаєць Ю. Особливості етносоціальних процесів у Галичині другої половини 1960-х - 1991 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 29-50. – ISSN 2524-0137
949229
  Андрієць М.А. Особливості жанрової варіативності китаємовного ділового дискурсу // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 123-124
949230
  Ануфрієва Р.А. Особливості життєдіяльності осіб похилого віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто питання зміни способу життєдіяльності літніх людей, які набули нового статусу - статусу пенсіонера, ті труднощі, що доводиться їм долати у кризовому суспільстві. Наведено класифікацію життєвих позицій, згідно якої відбувається процес їх ...
949231
  Чебан В.О. Особливості жіночого образу в портретах видатних майстрів епохи модерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 300-309. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Розглядаються особливості жіночого образу на прикладах українських, польських, західних майстрів епохи модерну. Особливу увагу приділено застосуванню композиційних схем, символічних прийомів і колористичних побудов картин, використаних ...
949232
  Хмельковська С. Особливості жіночої прози сучасної Німеччини на прикладі творів Юдіт Германн // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 82-88. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто творчість берлінської письменниці Юдіт Германн у контексті особливостей жіночої прози сучасної Німеччини. Автором зроблено cпробу проаналізувати жанрові та стилістичні особливості її творів, серед яких збірники коротких оповідань ...
949233
  Гончар С.Ф. Особливості забезпечення кібербезпеки об"єктів критичної інфраструктури // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 80. – С. 27-32. – ISSN 2309-7647
949234
  Лєзін Є. Особливості забезпечення показань свідків у цивільному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 24-34. – ISSN 2307-8049
949235
  Бортун К.М. Особливості забезпечення прав і свобод громадян у кримінальному провадженні відповідно до європейських стандартів // Європейські стандарти діяльності прокурора, слідчого та адвоката у кримінальному провадженні : збірник матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 26 листоп. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. правосуддя, Нац. акад. прокуратури України, Каф. нагляду за додержанням законів при проведенні досудового розслідування, Рада адвокатів м. Києва ; [редкол.: Погорецький М.А. та ін.]. – Київ : Прецедент, 2016. – С. 94-98. – ISBN 978-966-520-183-0
949236
  Дирда Ю.Т. Особливості забезпечення права на інтелектуальну власність // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 48-50. – ISBN 978-966-419-299-3
949237
  Прокопенко О. Особливості забезпечення правопорядку на регіональному рівні // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 72-77. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
949238
  Ткачук О.П. Особливості забруднення зернової продукції важкими металами в умовах Вінницької області / О.П. Ткачук, Л.А. Яковець // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 179-186 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2476626
949239
  Давидюк М.О. Особливості загальнопедагогічної підготовки вчителя в країнах Західної Європи // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 138-142. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
949240
  Мельник М. Особливості задоволення майнових інтересів інших дітей майном дитини, яке набуте припиненням аліментних зобов’язань // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 56-58
949241
  Синиця О. Особливості законодавчого регулювання видачі залізничних концесій в Російській Імперії у другій половині XIX ст. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 116-118
949242
  Карась О.В. Особливості закріплення методів адміністративної діяльності національної поліції в законі України "Про національну поліцію" // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 114-121
949243
  Голинська Є.Л. Особливості заленіння цибулини цибулі городньої. / Є.Л. Голинська, А Л. Карнаухова, 1959. – С. 14-25
949244
  Бас-Юрчишин Особливості запровадження механізмів соціально-економічної модернізації сільських територій західних областей України / Бас-Юрчишин, Н.А. Цимбаліста // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 72-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1562-0905
949245
  Дякович М. Особливості застави цінних паперів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.327-330. – Бібліогр.: 1 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
949246
  Федорішин І.Є. Особливості застосування динамічних стохастичних моделей загальної рівноваги в макроекономіці // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 272-274. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
949247
  Коновалова О.О. Особливості застосування елементів дистанційного навчання у курсі, що включає лабораторні заняття // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 47-48. – ISBN 978-966-285-400-8
949248
  Ахвердова М. Особливості застосування запозичених нотацій а загальних визначників основних характеристик в УДК / М. Ахвердова, Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 5 (262), травень. – C. 34-35. – ISSN 2076-9326
949249
  Блажівська Н.Є. Особливості застосування компенсації та реституції Європейським судом з прав людини з метою захисту права власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 267-271. – ISSN 2219-5521
949250
  Фалалєєва Л.Г. Особливості застосування Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у правовому порядку Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 4. – C. 108-116. – ISSN 1026-9932
949251
  Кізіма С. Особливості застосування конфіскації як одного з видів адміністративних стягнень // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.80-83. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
949252
  Бездухов О.А. Особливості застосування кореляційного аналізу при еколого-геоморфологічному оцінюванні території (на прикладі Чернігівської області) / О.А. Бездухов, Ю.М. Філоненко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 45-50. – ISSN 0868-6939
949253
  Приліпко О.Ф. Особливості застосування методу кейсів на заняттях з професійно-орієнтованих дисциплін в ході підготовки майбутніх офіцерів // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 3 (149). – C. 139-142. – ISSN 1681-7710


  В статті проаналізовано особливості застосування методу кейсів під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін курсантами вищого військового навчального закладу. Автором визначається, що основне призначення методу кейсів у навчальному процесі ...
949254
  Заярна І.С. Особливості застосування методу Сократа у навчанні англійського аргументованого писемного мовлення студентів юридичного профілю // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (1-2017). – C. 44-48. – ISBN 978-617-7507-84-9


  "На відміну від класичного "сократівського" методу під час письма немає можливості обговорити питання. Тим не менше, викладач може імітувати подібний діалог письмово шляхом перевірки "чорнових" проектів. Слід зауважити: викладач не вказує прямо на ...
949255
  Маланюк В.Я. Особливості застосування нових технологій у дизайні вітрин // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 357-361. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-3455
949256
  Фокій Б. Особливості застосування окремих норм інституту позовної давності судами загальної юрисдикції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.129-132. – ISSN 0132-1331
949257
  Бортун М. Особливості застосування положень ст. 273 КПК України під час досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
949258
  Гетманчук К.С. Особливості застосування прийому конкретизації у франко-українських перекладах // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 432-434. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
949259
  Гончар Р.О. Особливості застосування протизасадних заходів під час здійснення маршу підрозділами і частинами Національної гвардії України // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Дробаха Г.А. ; редкол.: Телелим В.М., Городнов В.П., Єрмошин М.О.[та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (64). – С. 43-52. – ISSN 2078-7480
949260
  Фокіна Н. Особливості застосування пункту 11.32 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 37. – С.11-12
949261
  Мороз О. Особливості застосування технологій брендингу на регіональних ринках України // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.207-109. – ISBN 966-654-085-1
949262
  Вільчинська І.Ю. Особливості застосування технологічно-маркетингових підходів в умовах інформаційно-політичної взаємодії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 351-359
949263
  Зеленкова М.В. Особливості застосування традиційної та комп"ютерної діагностики у медико-психологічних дослідженнях : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Зеленкова М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 17л.
949264
  Зеров К.О. Особливості захисту авторських прав на твори, розміщені в мережі інтернет / Зеров К.О. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-788-0
949265
  Хавронюк О.О. Особливості захисту прав на бази даних шляхом визнання правочину недійсним // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 203-206. – ISSN 2219-5521
949266
  Смірнов Г. Особливості захисту телеформату. Вітчизняний та міжнародний досвід // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 334-335
949267
  Пендерецький О.В. Особливості збалансованого розвитку промислового туризму (на прикладі Карпатського регіону) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 90-98. – ISSN 2308-135X
949268
  Бургаз О.А. Особливості зв"язків Ель-Ніньо-Південного Коливання із загальним вмістом озону у західному секторі південної півкулі // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 79-84 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0902
949269
  Дроздов О.Ю. Особливості зв"язку структурних компонентів масової геополітичної свідомості молоді в контексті "свого" і "чужого" простору
949270
  Дроздов О.Ю. Особливості зв"язку структурних компонентів масової геополітичної свідомості молоді в контексті "свого" і "чужого" простору // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 282-291. – ISSN 2411-1449
949271
  Лужанський О.С. Особливості звернення стягнення на окремі види рухомого майна боржника // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 65-69


  У статті досліджено особливості звернення стягнення на рухоме майно у виконавчому процесі України. Розглянуто актуальні питання нормативно-правового регулювання з урахуванням законодавчих новел. Автор звертає увагу на деякі практичні проблеми ...
949272
  Столаєва Д.В. Особливості звільненням від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов"язкових платежів) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 431-435. – ISSN 2219-5521
949273
  Чекер Я. Особливості здійснення закупівель згідно з правилами міжнародних банків / Я. Чекер, Н. Шихкерімова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 22-23


  Процедура закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації інфраструктурних проектів, які фінансуються міжнародними банками розвитку, завжди регулювалася автономно, згідно з політикою та правилами, встановленими кожним окремим банком.
949274
  Семенюк І.Я. Особливості здійснення захисту українськими адвокатами у політичних процесах над членами УВО // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 36-40. – ISSN 2219-5521
949275
  Селецький А. Особливості здійснення інформаційно-аналітичного супроводу наук про освіту, психолого-педагогічної теорії та практики (з досвіду діяльності ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С.19-24. – ISSN 2076-9326


  Стаття містить аналіз особливостей здійснення інформаційно-аналітичного супроводу освітянської галузі фахівцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України. Розглянуто ...
949276
  Поляков Б.М. Особливості здійснення процедури санації керівником боржника // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2001. – № 4. – С.105-110. – ISBN 966-7784-65-7
949277
  Абламський С.Є. Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв"язку // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 239-245. – ISSN 2524-0323
949278
  Будник Ю.А. Особливості земельної правосуб"єктності громадян як учасників земельних відносин / Ю.А. Будник, А.А. Курмазенко // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 367-371. – ISBN 978-617-7404-86-5
949279
  Олійник Я.Б. Особливості землекористування в продовольчому комплексі київської області : Тези доповідей / Я.Б. Олійник, М.Д. Пістун, І С. Іщук // Проблеми раціонального використання охорони та відтворення природно- ресурсного потенціалу УРСР. Тези доп. роесп. наук. конф.
949280
  Нікітін В.Г. Особливості земської медичної реформи в Конотопському повіті Чернігівської губернії у 1864–1890 роках / В.Г. Нікітін, М.І. Терех // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 213-218. – ISSN 2218-4805
949281
  Триняк Л. Особливості зимового календарного циклу покутян в студіях польських дослідників другої половини XIX - початку XX ст. // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 100-105. – ISSN 2311-9896
949282
  Кіхтяк О.П. Особливості змін вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на дифузний токсичний зоб до початку медикаментної терапії / О.П. Кіхтяк, О.З. Ліщук, Х.А. Москва // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 3. – C. 26-29. – ISSN 1029-4244
949283
  Ілащук Т.О. Особливості змін показників варіабельності серцевого ритму та артеріального тиску у вагітних в різних гестаційних періодах / Т.О. Ілащук, І.В. Окіпняк, Т.О. Безрук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 58-61. – ISSN 2226-1230
949284
  Кузьменко О.С. Особливості змістовного наповнення навчального посібника з фізики для вищих технічних навчальних закладів в контексті впровадження stem-освіти (інтегрований підхід) / О.С. Кузьменко, Н.О. Гончарова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 151-158. – ISBN 978-966-544-404-5
949285
  Марушкевич А.А. Особливості змісту діяльності й функцій викладача вищого навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 337-344. – ISBN 978-966-439-865-4
949286
  Кашканова Н.Г. Особливості змісту договорів про застосування медико-біологічних експериментів на людях // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 166-172. – ISSN 2219-5521
949287
  Пасічна І.О. Особливості змісту податкових правовідносин // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 161-168. – (Юридичні науки ; № 3)
949288
  Діденко О. Особливості змісту сучасного риторичного ідеалу викладача технічного університету / О. Діденко, О. Залюбівська // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 53-61. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті представлено авторське бачення сучасного риторичного ідеалу викладача технічного університету, яке сформоване на основі аналізу риторичних і педагогічних концепцій ідеалу й академічного красномовства видатних представників вітчизняної ...
949289
  Івченко Олексій Григорович Особливості зовнішньоекономічної політики України в умовах ринкової трансформації : Дис.... канд. економ. наук:08.05.01 / Івченко Олексій Григорович; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2001. – 203л. – Бібл.: л.193-203
949290
  Сіцінський Н.А. Особливості зовнішньополітичного дискурсу в період збройного конфлікту на сході України в рамках щорічної мюнхенської конференції з безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 104-109. – ISSN 2306-6814
949291
   Особливості зростання Crataegus ucrainica (Rosaceae) на острові Шелестів в заплаві Дніпра (Канівський природний заповідник) / О.В. Шевчик, Т.Г. Купач, С.О. Дем"яненко, В.Л. Шевчик, В.А. Соломаха // Чорноморський ботанічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; редкол.:О.Є. Ходосовцев, І.І. Мойсієнко, М.Ф. Бойко [та ін.]. – Херсон, 2017. – Т. 13, № 4. – C. 522–532. – ISSN 1990-553Х


  Досліджене місцезростання в режимі абсолютної заповідності дозволить спостерігати за збереженням популяції та організувати довгострокові моніторингові спостереження за її розвитком.
949292
  Налбандян М.А. Особливості і перспективи розвитку екотуризму в національному парку "Аревік" / М.А. Налбандян, А.А. Кочарян // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 69-73 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
949293
  Халед А-А М.М. Особливості і проблеми розвитку сучасних торгово-економічних відносин України з країнами Арабського регіону : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Халед М.М.А-А; КГУ им.Тараса Шевченко.Ін-т міжнарод.відносин. – Київ, 1997. – 16 с.
949294
  Стоянова-Коваль Особливості ідентифікації загроз екологічнй безпеці аграрного виробництва в Україні / Стоянова-Коваль, М.О. Варгатюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 53-60. – ISSN 2306-6792
949295
  Холод Г.Я. Особливості ідеологізації контексту "Кіно-газети" (1930) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 275-284. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Детально висвітлено два напрями ідеологізації контенту "Кіно-газети": утвердження кіно як засобу боротьби проти ворожих класових елементів та інформаційне протистояння ідеологічно небезпечним зарубіжним і вітчизняним фільмам. Під час аналізу ...
949296
  Бабич В.І. Особливості ідіодискурсу К. Сендберга // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 52-61
949297
  Івашина Л.П. Особливості імідж-менеджменту розвитку сільського зеленого туризму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
949298
  Явкін В.Г. Особливості інвестиційних процесів у формуванні сільського туризму в Карпатах / В.Г. Явкін, К.В. Владійчук, Ф.О. Бухтіярова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
949299
  Блинова І.А. Особливості індивідуально-авторського стилю крізь призму виявлення прийомів комічного // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 75-83
949300
  Пономаренко В. Особливості індивідуального стилю роману "Маруся" Василя Шкляра // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 77-83. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
949301
  Полегенька М.А. Особливості інноваційної діяльності в агропромислових підприємствах України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 49-54. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
949302
  Олійник Я.Б. Особливості іноземних інвестицій в Україні // Сучасна географія та навколишне середовище
949303
  Ткаченко О.В. Особливості інституту адміністративної відповідальності в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 139-141
949304
  Войчук А.Ю. Особливості інституту президентства в пострадянських президентських республіках // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 138-149. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
949305
  Мищак І. Особливості інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями / І. Мищак, Г. Казарян // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 78-85. – ISSN 2220-1394
949306
  Кравчук Н. Особливості інституційного та правового регулювання ісламських ринків цінних паперів / Н. Кравчук, М. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 87-92. – ISSN 2524-0129
949307
  Горбач С.О. Особливості інституціонального забезпечення регіонального ринку праці // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 51-60 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
949308
  Гончаренко Н.І. Особливості інституціональної структури фондового ринку Польщі в умовах трансформаційних змін глобального фінансового середовища / Н.І. Гончаренко, М.А. Кравець // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 8-14. – ISSN 2222-0712
949309
  Лавриш Ю. Особливості інтеграції наукової та навчальної діяльності в університетах Канади // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 28-36. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
949310
  Москалюк О.І. Особливості інтеграції студентів з особливими потребами у освітнє середовище // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 306-308. – ISBN 978-966-654-490-5
949311
  Авраменко О. Особливості інтеграції українського актуального мистецтва в європейський мистецький простір (досвід участі у Венеційській бієнале 2001-2007 років) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 25-39. – ISBN 978-966-8911-9
949312
  Яців С. Особливості інтенсифікації виробництва окремих видів продукції в сільськогосподарських підприємствах // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 83-91 : табл. – Бібліогр.: с. 91. – ISSN 2313-3627
949313
  Тормахова В.М. Особливості інтепретації в джазі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 57-63. – ISSN 2226-2180
949314
  Вільна Я.В. Особливості інтерпретації поетичної творчості Івана Франка у курсі історії української літератури для бакалаврів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 32-47. – ISSN 2520-6346
949315
  Александров О.В. Особливості інформаційно-аналітичної діяльності в країнах ЄС // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 191-197
949316
  Булгаков В.П. Особливості інформаційно-комунікаційного забезпечення у процесі вивчення географії в загальноосвітній школі (методичні аспекти) / В.П. Булгаков, М.О. Баштова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 17-25. – ISBN 978-966-544-404-5
949317
   Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні = Specifities of informational providing for national consensus in modern Ukraine = Особенности информационного обеспечения национального консенсуса в современной Украине / [В. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2016. – 218, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На парал. тит. арк. дані парал. англ. рос. - Зміст та вступ парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 198-218. – ISBN 978-966-02-8010-6
949318
   Особливості інформаційної підтримки процесу професійного психофізіологічного відбору персоналу / Л.Г. Коваль, М.В. Бачинський, І.О. Криворучко, С.М. Гончарук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2018. – С. 297-301. – (Технічні науки ; № 2 (259)). – ISSN 2307-5732
949319
  Шолойко А.С. Особливості інфраструктури ринку сільськогосподарського страхування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 20-24 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
949320
  Гуз О. Особливості іспанської мови в країнах Латинської Америки // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 39-44. – ISSN 2410-0927
949321
  Коцан Н. Особливості й тенденції функціонування готельної індустрії Туреччини / Н. Коцан, Ю. Пасевич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 37-42. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
949322
  Кузьменко С.І. Особливості казначейського обслуговування аграрних підприємств // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 143-152. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
949323
  Кобернік С.Г. Особливості календарно-тематичного планування уроків географії у 10 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 7/8 (197/198). – С. 32-36
949324
  Васильченко З.М. Особливості капіталізації комерційних банків України в сучасних умовах / З.М. Васильченко, Е.В. Демчишина // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / голов. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2017. – № 5 : Науково-практичний збірник, № 5. – C. 8-11. – ISSN 2076-4561
949325
  Січова О.В. Особливості класифікації архівних документів науково-дослідних інститутів НАН України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 7-20. – ISSN 0320-9466
949326
  Степанова Т. Особливості класифікації доказів у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.13-15
949327
  Кузьменко Н.В. Особливості класифікацій інвестицій в сільськогосподарські підприємства // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 143-153. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
949328
  Грищук К.О. Особливості клімактеричного синдрому з провідним симптомом артропатії та шляхи його корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Грищук Ксенія Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
949329
  Петренко О.В. Особливості клініки та лікування післятравматичних дефектів допоміжного апарату ока // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 2. – С. 38-43. – ISSN 2309-8147
949330
   Особливості клініко-лабораторної діагностики хвороби Помпе у дітей / Н.О. Пічкур, Н.В. Ольхович, Т.П. Іванова, Н.В. Самоненко // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 12, № 7. – C. 68-76. – ISSN 2224-0551
949331
  Пшук Н.Г. Особливості клініко-психопатологічної феноменології та патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру / Н.Г. Пшук, О.О. Белов, Н.П. Кирилюк // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 3 (47). – С. 3-5. – ISSN 2308-6300
949332
  Болтоносов С.В. Особливості клінічних проявів посттравматичного стресового розладу в учасників бойових дій на Сході України, що вживають алклголь // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 77-80 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2410-7484
949333
  Бочар О.М. Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії на тлі ожиріння та неалкогольної жирової хвороби печінки залежно від гендерних особливостей // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 33-37. – ISSN 1681-276Х
949334
  Станіслав О.В. Особливості когезії в синтаксисі французького "нового роману" (на матеріалі твору А. Роба-Грійє "В лабіринті") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 127-136. – ISSN 2413-5593
949335
  Гарасевич Сергій Георгійович Особливості комбінаційного розсіяння світла в гіротропних кристалах тетрагональної сингонії : Дис....канд.фізико-математ.наук: 01.04.05 / Гарасевич Сергій Георгійович; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 131. – Бібліограф.: л.120-131
949336
  Гарасевич С.Г. Особливості комбінаційного розсіяння світла в гіротропних кристалах тетрагональної сингонії : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Гарасевич С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. – Бібліогр.:с.17-18
949337
   Особливості комети 8Р/ TUTTLE за спектральними спостереженнями її коми / В. Пономаренко, К. Чурюмов, А. Жданов, О. Сергєєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 52-55. – (Астрономія ; вип. 2 (56)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати спостережень і досліджень короткоперіодичної комети 8P/Tuttle на основі оптичних спектрів із середньою роздільною здатністю ([lambda]/[delta][lambda] ? 1500). Спектри були отримані у січні 2008 р. на високогірній обсерваторії ...
949338
  Борисюк О.П. Особливості комплексного лікування недоношених немовлят з бронхолегеневою дисплазією залежно від її важкості / О.П. Борисюк, Д.О. Добрянський // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 19-27. – ISSN 2226-1230
949339
  Пестрецова Л. Особливості комплектування фонду Національної бібіліотеки України імені В.І. Вернадського у 1991-2000 рр. / Л. Пестрецова, І. Шульга, Т. Клочок // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (247 ). – С. 15-21. – ISSN 1029-7200


  У статті розкриваються особливості комплектування фонду НБУВ у період 1991–2000 рр., зумовлені соціально-політичними перетвореннями у країні, змінами статусу Бібліотеки і поглибленням її функцій, відсутністю стабільного фінансування та пошуком ...
949340
  Чала Н.Д. Особливості комунікативного методу вивчення іноземної мови у технічних ЗВО / Н.Д. Чала, І.В. Ковальова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 309-314. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
949341
  Кравцов Ю.С. Особливості комунікативної раціональності у структурному полі освіти // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 4 (144). – C. 88-91. – ISSN 2077-1800
949342
  Трумко О.М. Особливості комунікації в сім"ях євреїв Галичини другої половини XIX століття (на матеріалі творів І. Франка) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 96-105. – ISSN 2077-804X


  "Розкрито особливості комунікації між батьками та дітьми (батько > син, мати > син) у сім’ях євреїв Галичини другої половини ХІХ століття. Визначено основні способи реалізації комунікативних стратегій кооперативності та конфронтативності, що ...
949343
  Бойченко М. Особливості комунікації в умовах соціального конфлікту / М. Бойченко, Г. Сириця // Другі міжнародні Драгомановські читання : [27-28 жовт. 2006 р.] : матеріали до 165-річчя з дня народж. Михайла Драгоманова / Драгомановські читання. – Київ : Видавництво Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 2006. – [Вип. 1] : / [редкол.: В.П. Андрущенко, В.П. Бех, Р.М. Вернидуб та ін.]. – С. 23-29
949344
  Башманівський В. Особливості комунікації реципієнта та засобів масової інформації у глобалізованому світі / В. Башманівський, Л. Башманівська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 10 (267), жовтень. – С. 20-23. – ISSN 2076-9326


  Розкрито проблему комунікації реципієнта й засобів масової інформації у глобалізованому просторі; ЗМІ розглянуто як активну інформаційно-комунікаційну систему, що сприяє досягненню взаєморозуміння в суспільстві на основі загальнокультурних норм
949345
  Шипко О.М. Особливості комунікаційних процесів в умовах інтернаціоналізації вищої освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 174-177. – ISSN 2076-1554
949346
  Гребенюк А.А. Особливості коннотативної організації свідомості наркологічних хворих : Автореф...канд.психол.наук:19.00.04 / Гребенюк А.А.;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.с.13
949347
  Шелюх Ю.Є. Особливості конструювання та розробка ефективного обладнання для зниження антропогенного навантаження на довкілля від промислових видів пилу // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – № 11. – С. 131-136 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2078-4643
949348
  Блізняк А.В. Особливості консультативного статусу міжнародного кооперативного альянсу // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 84-86. – ISBN 978-966-600-475-1
949349
  Сіверс З.Ф. Особливості контекстів змісту соціальних уявлень сучасної молоді про "справедливість-несправедливість" // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 69-77. – ISSN 2309-8287
949350
  Мартинюк В. Особливості контролю за реалізацією окремих напрямів фінансової політики у вищій освіті // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 23-28. – ISSN 2078-5860


  Проаналізовано систему фінансового контролю та аудиту за діяльністю навчальних закладів у сфері вищої освіти. Висвітлено роль основних контролюючих органів, запропоновано шляхи модернізації їхньої діяльності та взаємодії із закладами вищої освіти.
949351
  Малишкін О. Особливості контролю ПДВ в умовах електронного адміністрування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 36-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
949352
  Бєльська Т.В. Особливості конфліктів і способів їх урегулювання в сучасному світі / Т.В. Бєльська, О.К. Гребельник // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 58-80. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
949353
  Кулеша-Любінець Особливості копінг-стратегій в осіб з ішемічною хворобою серця // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 134-141. – ISSN 2312-1246
949354
  Береза О.Д. Особливості корупційних проявів у постіндустріальному суспільстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 139-143. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
949355
  Черпак Т. Особливості кризових комунікацій у політичному дискурсі в сучасній Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 56-68. – ISSN 2224-9516
949356
  Маланчук П.М. Особливості криміналістичних версій / П.М. Маланчук, М.В. Сторчака // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 84-88. – ISSN 2519-2353
949357
  Петренко Ю.І. Особливості кримінально-правової характеристики незаконної порубки лісу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 127-136. – ISSN 2524-0323
949358
  Болібрух Н. Особливості кримінологічного моделювання як методу дослідження особистості студента ВНЗ, у зв’язку з учиненням корисливо-насильницьких злочинів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 417-421. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
949359
  Захаренко Н.Ф. Особливості лікування клімактеричного синдрому в жінок із ендометрізом / Н.Ф. Захаренко, Н.В. Коваленко, Т.Ф. Татарчук // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (29). – С. 60-64. – ISSN 2309-4117
949360
   Особливості лікування порушень ритму серця при вагітності / С.С. Боєв, М.Я. Доценко, І.О. Шехунова, Л.В. Герасименко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 30-36. – ISSN 2224-0586
949361
  Корж М.О. Особливості лікування хворих з несправжніми суглобами довгих кісток за умов гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станів / М.О. Корж, Ю.О. Безсмертний // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 5-14. – ISSN 0030-5987
949362
  Петров В.В. Особливості логістичного забезпечення національної системи кібербезпеки України в сучасних умовах / В.В. Петров, А.В. Тарасенко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 88-101. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
949363
  Бєлікова Н.О. Особливості магістерської підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у зарубіжних країнах // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 91-112. – ISSN 2219-438X


  Висвітлено особливості професійної підготовки магістрів з фізичної терапії в зарубіжних країнах; проаналізовано різноманітність структури вищої освіти в галузі фізіотерапії в межах національних систем освіти.
949364
  Фока М.В. Особливості магічного у творчості Г. Гарсіа Маркеса // Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 берез. 2017 р. / Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу. – Одеса : Гельветика, 2017. – С. 42-46. – ISBN 978-966-916-268-7
949365
  Чечетов М. Особливості макроекономічного трансформування в умовах перехідної економіки / М. Чечетов, інш. та // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.4-12. – ISSN 0131-775Х
949366
  Пясецька С.І. Особливості масового розповсюдження відкладень ожеледі на території України в умовах сучасного клімату (2011-2016 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 96-108. – ISSN 0868-6939
949367
   Особливості масопереносу в неоднорідному розчині у гравітаційному полі поблизу критичної температури розшарування / Л.А. Булавін, О.Д. Альохін, Д.Б. Конвай, Д.І. Маляренко // Вісник КНУ. Серія. фіз- мат. наук, 1994. – В.35
949368
  Омельянчик С.В. Особливості матеріальної відповідальності працівника під час укладення договору про повну матеріальну відповідальність // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 105-110. – (Юридичні науки ; № 3)
949369
  Дерієнко Т.А. Особливості медикаментозного супроводу пацієнтів з артеріальною гіпертензією після імплантації електрокардіостимулятора : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Дерієнко Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
949370
  Хомуленко Т.Б. Особливості метапам"яті у студентів-білінгвів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 296-306. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
949371
  Чендей Н. Особливості метафоричної картини світу в поезії Дж.Г. Байрона та її українських перекладах // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 161-66. – ISSN 2078-340X
949372
  Колесник К.Е. Особливості методики викладання дисципліни "Історія науки і техніки" // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 19-20


  В 2017/2018 навчальному році в навчальну програму для студентів спеціальності "Філологія", спеціалізації "Технічний переклад" вводиться новий спецкурс "Історія науки і техніки".
949373
  Гайша О.О. Особливості методики викладання дисципліни "математичні методи моделювання та оптимізації процесів кібербезпеки" з використанням сучасних комп"ютерних технологій / О.О. Гайша, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 182-186. – ISSN 2524-0056
949374
  Ілляшенко Ю.Ю. Особливості методики викладання навчальної дисципліни "Історія стародавнього світу" для здобувачів освітнього ступеня бакалавра спеціальності 032 "Історія та археологія" / Ю.Ю. Ілляшенко, А.І. Лисенко // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 199-205. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
949375
  Гавловський В.Д. Особливості методики виявлення та розкриття злочинів угрупуваннями з використанням комп"ютерних технологій // Збірник наукових праць Харківського центру по вивченню організованої злочинності : спільно з Американським Університетом у Вашингтоні. – Харків, 2001. – Вип. 2. – С.67-78. – ISBN 966-7146-60-Х
949376
  Галак К.І. Особливості методики обліку витрат соціально-орієнтованої діяльності // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/2. – С. 15-20. – ISSN 2409-1944
949377
  Бояров Віктор Іванович Особливості методики розслідування вбивств, скоєних в умовах протистояння злочинних угруповань : Автореф... кандид. юридичних наук: 12.00.09 / Бояров Віктор Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
949378
  Бояров В.І. Особливості методики розслідування вбивств, скоєних в умовах протистояння злочинних угруповань : 12.00.09:Дис....канд. юрид. наук. / Бояров В.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 209л. – Бібліогр.: С.191-209
949379
  Бурлай Т.В. Особливості методичних підходів до прогнозування змін макроекономічної кон"юнктури // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С126-148. – ISSN 1605-7988
949380
  Павко А.Я. Особливості методологічної аргументації у міжнародно-правовій науці в контексті вивчення механізмів управління кооперацією держав в Арктиці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 95-96
949381
  Гуменюк К.П. Особливості механізму визнання відумерлою земельної ділянки сільськогосподарського призначення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 368-374. – ISSN 2072-8670
949382
  Костецька Н.І. Особливості механізму стратегічного управління витратами підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 91-96. – ISSN 2309-1533
949383
  Хлопяк С. Особливості механізму управління підприємством туристичної галузі // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 5. – С.35-45
949384
  Шегда Л.В. Особливості мислення композитора Лесі Дичко та її творчий експеримент у музиці для дітей // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Традиційна культура українського народу в XXI столітті: стан та перспективи розвитку" : [29 жовт. 2009 р., Київ] / Народознавчі студії пам"яті В.Т. Скуратівськогого. "Традиційна культура українського народу в ХХІ столітті: стан та перспективи розвитку", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : ДАКККіМ, 2009. – С. 235-239. – ISBN 978-966-452-035-2
949385
  Мицак А. Особливості митної політики Речі Посполітої на українських землях у XIV - XVIII ст. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.132-134. – ISSN 0132-1331
949386
  Стаканов Р. Особливості міграційного менеджменту в регіональному розрізі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 50-55. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність глобального міграційного управління та визначено його вплив на міграційні процеси в різних регіонах світу. Визначено еволюцію форми міграційного регулювання в ЄС. Досліджено трансформацію міграційних пріоритетів в Південній Америці. ...
949387
  Задорожня А.Г. Особливості міжкультурного діалогу «Україна — східноєвропейські держави»: нові виклики та реалії // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (29). – С. 25-34. – (Політичні науки). – ISSN 2304-1439
949388
  Суріна І.А. Особливості міжкультурної взаємодії в умовах полікультурного суспільства // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 39-50. – ISSN 2227-2844


  Представлена характеристика міжкультурної взаємодії в епоху глобалізації. Описані рівні і механізми міжкультурної взаємодії. Визначено поняття "картина світу" та "життєвий світ", а також показано вплив міжкультурної взаємодії на їх формування. Особливу ...
949389
  Авсєєвич В.П. Особливості міжнародно-правового режиму Антарктики / В.П. Авсєєвич, О.А. Кирпичов // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 43-48. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
949390
  Антипенко В. Особливості міжнародно - правової кваліфікації об"єкта тероризму // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.137-140. – ISSN 0132-1331
949391
  Філіпенко А.С. Особливості міжнародного регулювання торгівлі послугами // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – C. 3-11. – ISSN 1729-7036
949392
  Філоненко Ю.М. Особливості мікрорельєфу боліт і заболочених ділянок Чернігівщини / Ю.М. Філоненко, О.А. Бездухов // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 50-54. – ISSN 0868-6939
949393
  Яскевич К.О. Особливості мови і стилю художніх творів Петра Козланюка : Дис... канд. філол.наук: / Яскевич К.О.; КДУ. – К., 1967. – 299л. – Бібліогр.:л.291
949394
  Жук(Лаврик) Особливості мовленнєвого етикету української лінгвокультури // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 196-199. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
949395
  Комарницька Т. Особливості мовної інтерференції (іврит - російська, іврит - українська) у мовленні українських емігрантів в Ізраїлі


  Розглянуто мішане мовлення українських емігрантів в Ізраїлі, здійснено спробу класифікувати івритські слова, що включаються до нього, і визначити соціолінгвістичну природу мішаного мовлення українських емігрантів в Ізраїлі. Рассмотрена смешанная речь ...
949396
  Федосій О. Особливості мовної стилістики прози Галини Тарасюк // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2017. – № 1 (165), січень. – С. 19-21
949397
  Ємельянова Т.С. Особливості модальної організації діалогу в мережі Інтернет // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 133-135. – ISBN 978-966-96911-8-7
949398
  Дудюк В.О. Особливості моделі надійності гідроабразивного різання для сучасних композиційних матеріалів / В.О. Дудюк, П.П. Мельничук // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 69-74 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
949399
  Іванов Г.А. Особливості моделювання лібералізованого роздрібного ринку електричної енергії України // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського" ; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (49). – С. 32-39. – ISSN 1813-5420
949400
  Ситар Г. Особливості моделювання синтаксичних фразеологізмів // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 76-83. – ISSN 2415-8208
949401
  Хоменко О.В. Особливості модернізації іншомовної підготовки в економічних вищих навчальних закладах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 120-124. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
949402
  Хомерікі О.А. Особливості модернізації системи вищої освіти в окремих європейських країнах // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 189-204. – ISBN 978-966-2462-25-8
949403
  Орлова Т.В. Особливості модернізаційних процесів у сучасному В"єтнамі // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 155-163. – ISBN 978-966-02-8033-5
949404
  Пустовійт А. Особливості молодіжного сленгу в іспанській та українській мовах. Спільне та відмінне // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 44-47. – (Бібліотека Інституту філології)
949405
  Дубілей Тетяна Олексіївна Особливості моноамінергічної регуляції секреції вазопресину в старості : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 14.00.17 / Дубілей Тетяна Олексіївна ; Академія медичних наук України, Український НДІ герентології. – Київ, 1993. – 19 с.
949406
  Зубань О. Особливості морфемної будови слів у поетичних текстах Т. Шевченка (на матеріалі корпусу української мови) / Оксана Зубань // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 123-133. – ISSN 0320-3077
949407
  Бондар Л.В. Особливості мотивації навчальної діяльності студентів - майбутніх практичних психологів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 23-27. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
949408
  Стеценко А.І. Особливості мотивації працівників державної служби з надзвичайних ситуацій України до фізичного самовдосконалення / А.І. Стеценко, В.О. Архипенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 58-63 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
949409
  Суховірська Л. Особливості навчальних програмних засбів з фізики у професійно-технічних та вищих навчальних закладах з розділу "електродинаміка" / Л. Суховірська, О. Задорожна // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 68-73
949410
  Сивохоп Е.М. Особливості навчального процесу майбутніх фахівців галузі фізична культура і спорт / Е.М. Сивохоп, І.І. Маріонда // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 231-233. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
949411
  Дроздова І.П. Особливості навчальної мотивації у процесі навчання української мови як іноземної у творчих ВНЗ / І.П. Дроздова, Н.А. Золотухіна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 83-87. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
949412
   Особливості навчальної мотивації у студентів вищого медичного навчального закладу / І.М. Бондаренко, В.Ф. Завізіон, В.С. Кислицина, О.І. Асєєв, К.О. Дмитренко, В.Є. Машталер, Г.С. Канюка, Г.Ф. Старушкевич, Т.В. Філат, М М.І. Ходжуж // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 20, № 2. – C. 17-25. – ISSN 2307-0404


  "...Поняття "навчальної мотивації" розглядається як процес, метод та спосіб спонукання людей, які навчаються, до продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту освіти. Формування навчальної мотивації на сьогодні є однією з основних ...
949413
  Заболотна М.І. Особливості навчання аудіювання старшокласників на уроках англійської мови в умовах профільного навчання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 461-463. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
949414
  Смеречак Л. Особливості навчання майбутніх соціальних працівників супервізорству // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 10 (153), жовтень. – C. 103-107. – ISSN 2308-4634


  Автором здійснено спробу розкрити особливості навчання майбутніх соціальних працівників супервізорству в умовах закладу вищої освіти; доведено що супервізорство сприяє усвідомленню майбутніми фахівцями соціальної сфери своїх можливостей та є складником ...
949415
  Гевка О.І. Особливості навчання студентів-іноземців на кафедрі гістології, цитології та ембріології ІФНМУ // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – С. 264-266. – ISSN 2077-1096
949416
  Семенцова О.В. Особливості навчання у вищій школі // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 91-92
949417
  Мухаровська І.Р. Особливості надання медико-психологічної допомоги в загальносоматичній мережі на прикладі онкології // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 83-86. – ISSN 1681-276Х


  "...Для розуміння медичних, психологічних та соціальних проявів хвороби необхідна умова організації та надання медико-психологічної допомоги. Дослідження проводилося на базі Київського міського клінічного онкологічного центру. Проведено ...
949418
   Особливості надання психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції : наук.-практ. посібник / [В.П. Остапович, С.В. Кобець, Л.А. Кирієнко, В.В. Барко ; за ред. В.О. Криволапчука] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України. – Харків : Мачулін Л.А., 2017. – 179, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 90–96 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7364-28-2
949419
  Сидоренко О.М. Особливості найменування сільськогосподарських об"єктів на території України на початку XXI століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 143-145. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
949420
  Михно Л. Особливості наукового мовомислення Г. А. Нудьги // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 491-493. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
949421
  Білоус О. Особливості нацистського окупаційного режиму в Україні / О. Білоус, В. Гедз // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 62-70. – ISBN 978-617-7158-06-5
949422
  Попова О.В. Особливості національного світобачення у фразеології іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 145-152. – ISSN 2521-1218
949423
  Василькевич Х. Особливості національного характеру сучасної української молоді // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.437-446. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
949424
  Андросова О.Ф. Особливості національної культури та її вплив на формування корпоративної культури на машинобудівних підприємствах України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 13-19. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
949425
  Кузнецов І.А. Особливості національної моделі соціальної держави // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 47-53. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
949426
  Рокосовик Н.В. Особливості національної політики щодо підготовки фахівців засобами дистанційного навчання у Великій Британії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 64-67. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 8 (301)). – ISSN 2076-586Х
949427
  Наконечна К.В. Особливості національної структури економіки та проведення національної структурної політики в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 325-333. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
949428
  Романюк А.П. Особливості нейрофізіологічних та вегетативних процесів у осіб, які займаються фізичними вправами різного характеру : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Романюк Альона Павлівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
949429
  Бородай І. Особливості некласичної парадигми вітчизняної зоотехнії // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 36. – С. 132-137
949430
  Тарасюк Інна Василівна Особливості номінації запахів у сучасній французькій мові : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Тарасюк І.В.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2003. – 21 с. + Додатки: л. 197 - 198. – Бібліогр.: 7 назв
949431
  Вітченко О. Особливості нормативного регулювання безнадійної заборгованості // Вісник законодавства України : інформаційно-довідкові матеріали, анотації, коментарі, консультації. – Київ, 2001. – № 49. – С.37-38
949432
  Громчевська Н.В. Особливості нотаріального посвідчення згоди на відчуження житлових будинків, власниками яких є діти, та в яких проживають або зареєстровані діти // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 237-240. – ISBN 978-617-7404-86-5
949433
  Мелконян Н.Г. Особливості нотаріального посвідчення секретного заповіту подружжя // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 59-64


  Статтю присвячено дослідженню нотаріального посвідчення секретного заповіту по- дружжя. Розкривається зміст понять "заповіт подружжя" та "секретний заповіт". Автором проаналізовано особливості посвідчення секретного заповіту подружжя за сучасним ...
949434
  Грицик А.С. Особливості нотаріального посвідчення та внесення змін до шлюбного договору // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 17-21


  У статті висвітлюються особливості нотаріального посвідчення внесення змін до шлюбного договору. Автор зазначає підстави вчинення нотаріусом досліджуваної нотаріальної дії, вказує на прогалини в законодавстві, які регулюють нотаріальне посвідчення ...
949435
  Кушнір І.І. Особливості обліку в країнах ЄС: порівняльний аспект / І.І. Кушнір, О.М. Шпирко // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 143-145. – ISBN 978-966-930-102-4
949436
  Гільорме Т.В. Особливості обліку доходів у бюджетний установі в умовах законодавчих змін / Т.В. Гільорме, А.В. Лень // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 37-39. – ISSN 2409-1944
949437
  Камлик М.І. Особливості обліку і використання обліково-бухгалтерських документів при виявленні та розслідуванні корисливих злочинів у галузях економіки. Судова бухгалтерія : Настільна книга для рацівників кримінальної міліції та слідчих / М.І. Камлик. – Київ : Синтез, 1995. – 256с. – ISBN 5-87534-100-9
949438
  Бачинська Н.В. Особливості обліку і планування тренувального процесу спортсменів парно-групової акробатики з урахуванням статевого диморфізму (аналіз анкетних даних тренерів України) // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 3-6 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
949439
  Гноєва І.М. Особливості обліку модернізації та реконструкції основних засобів / І.М. Гноєва, С.М. Винник // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 160-166 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
949440
  Бойко Л.І. Особливості обліку оренди майна у сфері господарювання / Л.І. Бойко, О.М. Єремян // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 126-130. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
949441
  Ковальчук С.Я. Особливості обліку та оподаткування операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях / С.Я. Ковальчук, А.О. Цуркан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 31-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
949442
  Щербаковський М.Г. Особливості одночасного допиту декількох експертів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 309-314. – ISSN 2524-0323
949443
  Набруско І. Особливості онлайн-шопінгу як специфічної форми сучасного споживання / І. Набруско, Т. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-9. – (Соціологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано явище онлайн-шопінгу як форми споживання, що стрімко розвивається в умовах трансформацій сучасного суспільства. Розглянуто основні соціальні чинники формування мотиваційної бази онлайн-шопінгу в сучасній українській ситуації. На базі ...
949444
  Тулайдан Г.Д. Особливості оперативного управління підприємствами в умовах мережевих кібератак (хакерських атак) // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2017 : дванадцята Міжнар. наук.-практ. конф., 26-29 черв. 2017 р. : тези доп. / М-во освіти і науки України, НАН України, Акад. технол. наук України [та ін.] ; [редкол.: Казимир В.В. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – С. 440-442. – ISBN 978-966-2188-89-9
949445
  Соколова О.А. Особливості оплати праці державних службовців у сучасних умовах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Соколова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр.. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 221 арк. – Бібліогр.: арк. 196-221
949446
  Кирієнко Н. Особливості оподаткування видавничої діяльності // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 38. – С.23-24
949447
  Почапська Л. Особливості оподаткування видавничої діяльності // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 30. – С.54-61
949448
  Чемеріс С. Особливості оподаткування кредитно - депозитних операцій з пов"язаними особами // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 30. – С.34-35
949449
  Дьяченко Н.К. Особливості оптимізації виробничої програми аграрного підприємства / Н.К. Дьяченко, В.В. Гусак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 62-66 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
949450
   Особливості оптичного ближньопольового субнатравлення шорсткості поверхні діалектриків / Д.О. Василенко, П.О. Кравчук, В.І. Григорук, В.С. Сидоренко // Фізичні явища в твердих тілах : матеріали ХIІI Міжнар. конф. (5-8 груд.2017 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Фіз. ф-т ; [під ред. В.С. Криловського, В.П. Пойди]. – Харків : ХНУ, 2017. – С. 96
949451
  Вінніченко М.В. Особливості оптичного поглинання металевих аморфних та опромінених високоенергетичними іонами полікристалічних систем : Автореф. дис... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Вінніченко М.В.; КУ. – Київ, 1998. – 16с.
949452
  Фаін А.В. Особливості організації дистанційного навчання з хімії студентів з особливими освітніми потребами // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 269-271. – ISBN 978-966-654-490-5
949453
  Савченко С.О. Особливості організації дистанційного навчання іноземних студентів у ВНЗ / С.О. Савченко, А.В. Лисенко // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2017. – С. 5-13. – (Серія: Економіка і менеджмент ; № 2 (23)). – ISSN 2078-1628
949454
  Рубцова М.Ю. Особливості організації інвестиційно-виробничої діяльності ТНК в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.57-62
949455
   Особливості організації компонентів сенсорних мереж / Ю.В. Хмельницький, С.В. Лєнков, Т.В. Бондаренко, К.М. Слободянюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 46-56. – ISSN 2524-0056
949456
  Саблук С.А. Особливості організації контролю злочинності в Україні у другій половині 50-х років // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – C. 6-16. – ISSN 2078-9165
949457
  Хільчевська І.Г. Особливості організації круїзного туризму в Норвегії: досвід для України // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 49-58. – ISSN 2308-135X
949458
  Трегубов К.Ю. Особливості організації музейної мережі України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 452-457 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
949459
  Завацька Л.М. Особливості організації навчального процесу з підготовки викладачів іноземної мови у Київському педагогічному інститугі іноземних мов (60-70-ті роки XX століття) / Л.М. Завацька, О.Б. Шендерук // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 82-87. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
949460
  Бурмага В.П. Особливості організації навчального процесу та адаптації шкільної молоді до мирного життя в 1944-1945 рр. (на матеріалах Дніпропетровської спецшколи ВПС) / В.П. Бурмага, П.Л. Уткін // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики ; редкол.: О.Б. Шляхов, Є.І. Бородін, В.В. Іваненко [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 13. – С. 228-237. – ISSN 2409-3661


  Спираючись на архівний матеріал, розкрито особливості організації навчального процесу у Дніпропетровській спеціальній школі ВПС у першому після відновлення роботи 1944–1945 навчальному році.
949461
  Гловин Н.М. Особливості організації навчального процесу у вищій школі при підготовці фахівців-екологів з дисциплін природничо- математичного циклу // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 21-28. – ISSN 2521-6449
949462
  Гнатюк Н.О. Особливості організації наукової діяльності на навчально-дослідній земельній ділянці в загальноосвітньому навчальному просторі // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 34-44 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
949463
  Андрш О.В. Особливості організації оплати праці в галузях освіти / О.В. Андрш, Р.В. Кузіна // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 9-10. – ISBN 978-966-930-102-4
949464
  Калініченко Т.М. Особливості організації освітнього процесу у спеціальних закладах вищої освіти Наддніпрянської України на межі ХІХ-ХХ століть // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 60. – C. 166-175. – ISBN 978-617-7645-36-7. – ISSN 2312-2471
949465
  Бікетов С.О. Особливості організації рослинних угруповань пейзажних парків лісостепу і степу України // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 38-45 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
949466
  Мірзоян А.А. Особливості організації самостійної роботи студентів з вивчення цивільного права // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С88-97. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
949467
  Гуськова В.В. Особливості організації сенсомоторної діяльності у дітей з сімей ліквідаторів аварії на Чорнобильскій атомній електростанції : 03.0013: Дис. ... канд. біол. наук / Гуськова В.В.; ДДУ. – Дніпропетровськ, 1999. – 144л. – Бібліогр.: л.124-144
949468
  Осиченко Г.О. Особливості організації сприйняття природних ландшафтів / Г.О. Осиченко, С.С. Федорова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 246-254 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
949469
  Стрижак М.М. Особливості організації та проведення конкурсу "Учитель року" з географії (з досвіду роботи) // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 7-13 : фото. – Бібліогр.: 19 назв.
949470
  Доля Л.М. Особливості організації управління в системі Міністерства внутрішніх справ України в умовах реформування // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІV Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2017" та XXII Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2017" [м. Київ, 10-13 жовт. 2017 р.]: зб. тез / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – С. 61-69. – ISBN 978-617-7767-18-2
949471
  Предместніков О. Особливості організаційних і матеріально-технічних форм діяльності органів юстиції України. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 146-151. – ISSN 2307-8049
949472
  Вишновецька С.В. Особливості організаційно-управлінських відносин у трудовому праві / С.В. Вишновецька, Р.А. Панчишак // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 107-112. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
949473
  Гнатюк Л.Р. Особливості освітлення загальноосвітніх шкіл / Л.Р. Гнатюк, Ю.Е. Кучеренко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 103-111 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
949474
  Бахмат Н. Особливості освітньо-наукової підготовки магістрів в умовах інформатизації освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 6 (161), червень. – С. 22-27. – ISSN 2308-4634


  "Йдеться про освітньо-наукову підготовку магістрів у закладах вищої освіти як процес розвитку їх професійно-особистісних якостей, формування професійної та дослідницької компетентності в освітній і майбутній фаховій діяльності, що сприяє вирішенню ...
949475
  Вербенець А. Особливості освітнього мейнстрімінгу в Республіці Мальта (1990-2000 рр.) // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 312-324. – ISSN 2304-4470
949476
  Решетченко С.І. Особливості освітнього процесу в електронному навчальному середовище / С.І. Решетченко, Т.Г. Ткаченко // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 41
949477
  Скляренко І. Особливості оскарження рішень про добровільне об"єднання територіальних громад // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 294-295
949478
  Масич С.Ю. Особливості особистісно-професійного саморозвитку викладача вищого навчального закладу // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 181-190. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
949479
  Крикунов О.В. Особливості оформлення позовів про компенсацію моральної шкоди у цивільному та кримінальному судочинстві. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.21-23
949480
  Тур О.М. Особливості оформлення списку використаних джерел у ІEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) style // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 225-234. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Наведено огляд проблем викладу результатів наукової діяльності українських учених, передусім дисертаційних досліджень. Проаналізовано нормативні документи, які регламентують укладання списків використаних джерел, а також рекомендовані для їх оформлення ...
949481
  Расюк А.О. Особливості охорони аграрних відносин від рейдерських посягань // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІV Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2017" та XXII Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2017" [м. Київ, 10-13 жовт. 2017 р.]: зб. тез / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – С. 100-105. – ISBN 978-617-7767-18-2
949482
  Касперевич Л.В. Особливості оцінки сільськогосподарських земель в умовах ринкових відносин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
949483
  Богма О.С. Особливості оцінювання цільових програм протидії загрозам бюджетній безпеці України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 22-25. – ISSN 2306-6814
949484
  Ламбуцька Ж.А. Особливості пам"яті педагогів у процесі професійної діяльності // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.212-219. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
949485
  Аль-Омарі Мохаммад Абдулла Мохаммад Особливості параметричного рентгенівського випромінення та іонізації атомів при розповсюдженні високоенергетичних електронів у кристалах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Аль-Омарі Мохаммад Абдулла Мохаммад ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2018. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
949486
  Осиченко Г.О. Особливості параметричної архітектури / Г.О. Осиченко, В.С. Червона // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 254-263 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-3455
949487
  Масич В.В. Особливості педагогічного сприяння особистісно-професійному саморозвитку викладача вищої школи // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 60. – С. 122-128. – ISSN 2074-8922
949488
  Самойленко О.О. Особливості пенсійного забезпечення державних службовців на території України в період Гетьманату // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 49-52. – ISSN 2219-5521
949489
  Синиця Ю.П. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на гіперурикемію (подагру) та методи сучасного лікування // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 5/6 (24). – С. 69-87. – ISSN 2312-7015
949490
  Литвин Г.О. Особливості перебігу гострих кишкових інфекцій, спричинених умовно-патогенною флорою у дітей раннього віку // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 36-41. – ISSN 1029-4244
949491
  Сайко О.В. Особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку, отриманого військовослужбовцями в зоні проведення антитерористичної операції // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 65-71. – ISSN 2224-0586
949492
  Сміян С.І. Особливості перебігу ревматоїдного артриту у хворих із неалкогольним стеатогепатитом / С.І. Сміян, Л.В. Даньків // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 51-55. – ISSN 1681-276Х


  "...Все більше уваги останнім часом дослідники звертають на виявлення супутнього ураження печінки у хворих на ревматоїдний артрит (РА). Тому пошук нових патогенетичних підходів щодо проблеми взаємозв’язку між морфо-функціональним станом печінки та ...
949493
  Пасічник С.М. Особливості перебігу та розвитку цукрового діабету II типу при лікуванні пізніх стадій раку передміхурової залози // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 40-44. – ISSN 1029-4244
949494
  Лопатовський В.Г. Особливості перевірки взаємозв"язків між показниками форм фінансової звітності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 184-187. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
949495
  Товмач А. Особливості перевірки нотаріусом шлюбного договору на предмет встановлення невигідного матеріального становища для одного з подружжя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 369-370
949496
  Бринза Ірина В"ячеславівна Особливості переживання професійної кризи у осіб з різним типом емоційності : Автореф... кандид. психол.наук: 19.00.01 / Бринза Ірина В"ячеславівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
949497
  Гультай В.Ф. Особливості переживання психогенних абдомінальних болів хворим на неврози і виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.04 / Гультай В.Ф.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 20л.
949498
  Скляренко О.Б. Особливості перекладу абревіатур сучасної німецької мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 69-75. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
949499
  Цьолик Н. Особливості перекладу біблійних фразеологізмів у сучасній польській мові // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генеральне консульство Республіки Польща в м. Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Оляндер Л.К., Жулинський М.Г. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Т. 4. – С. 16-20. – ISSN 2306-028X
949500
  Ласінська Т.А. Особливості перекладу деяких груп архаїчної лексики з англійської мови українською // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 97-101. – ISSN 2413-5593
949501
  Шабанова В.В. Особливості перекладу економічних неологізмів англійської мови засобами української мови / В.В. Шабанова, О.В. Гурко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 323-327. – ISBN 978-617-7109-99-9
949502
  Севастюк М. Особливості перекладу ідіолектів у казковій повісті Р. Дала "ВДВ (Великий дружній велетень)" // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 51-52. – (Бібліотека Інституту філології)
949503
  Шепель Ю.О. Особливості перекладу ліричних творів Лесі Українки М. Комісаровою (щодо поетичного відлуння долі у творчості Лесі Українки) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 131-137. – (Серія "Філологія" ; вип. 77). – ISSN 2227-1864
949504
  Павлюк О.О. Особливості перекладу матеріалів інформаційно-новинного характеру з англійської мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. ; голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 1 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 56-58
949505
  Воротченко В.О. Особливості перекладу назв органів влади та посад з іспанської мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 200-201
949506
  Григоренко О.В. Особливості перекладу патентної термінології // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 82-87
949507
  Сурсаєва А.О. Особливості перекладу синонімів у англійських текстах економічного спрямування // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. ; голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 1 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 69-71
949508
  Андріяш П.Ю. Особливості перекладу сталих словосполучень українською мовою / П.Ю. Андріяш, Н.М. Сінкевич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 3-6. – ISBN 978-617-7109-99-9
949509
  Запорожець О.С. Особливості перекладу та тлумачення клінічної термінології / О.С. Запорожець, М.Ю. Сидора // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология : научно-практический журнал / ГУ "Днепропетр. мед. акад. М-ва здравоохранения Украины" ; Ассоциация дерматологов, венерологов и косметологов Днеропетровщины ; гл. ред. А.Д. Дюдюн. – Днепропетровск, 2016. – № 1/4. – C. 252-254. – ISSN 1561-3607
949510
  Князян Д. Особливості перекладу твору "Вправи зі стилю" Р. Кено на фонетико-графічному рівні / Д. Князян, А. Млинчик // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 110-114. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337
949511
  Спіцина В.Є. Особливості перекладу феноменологічної філософської думки Х. Арендт // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 107-112. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821


  У статті з’ясовано специфіку феноменологічної мови та ключові поняття філософського дискурсу Х. Арендт. Основну увагу зосереджено на аналізі особливостей формування концептів, когнітивно-комунікативних стратегій та їхнього перекладу. Доведено, що ...
949512
  Тріфонова М.С. Особливості перекладу фразеологічних одиниць сучасної німецької мови // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 218-219
949513
  Купцова І.О. Особливості перекладу французьких фразеологічних одиниць на українську мову // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 210-211
949514
  Шумило І. Особливості перекладу юридичних текстів / І. Шумило, Т. Сніца // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 266-272. – ISSN 2411-4146
949515
  Петровець О.Д. Особливості перекладу юридичної термінології // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 216-217
949516
  Момотюк В.О. Особливості перекладу юридичної термінології з англійської на українську мову // Політ. Сучасні проблеми науки : гуманітарні науки : тези доп. XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (3-6 квіт. 2018 р.) : [у 2 т.] / Нац. авіац. ун-т (Україна) ; Пол.-укр. дослід. ін-т (Польща) ; Міжнар. ун-т логістики і трансп. міста Вроцлав (Польща) [та ін. голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; члени редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – Т. 2 : / [голов. ред.: В.М. Ісаєнко ; чл. редкол.: О.М. Акмалдінова та ін.]. – С. 212-214
949517
   Особливості переносу радіоактивних частинок у процесах полегшеної дифузії / Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко, Т.С. Власенко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2017. – Вип. 29. – C. 97-104. – ISSN 1813-3584
949518
  Дзямко В.М. Особливості перетворення пропанна оксидних каталізаторах. : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.04 / Дзямко В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 19л.
949519
  Левченко Т. Особливості перфективації дієслів мислення та інтелектуальної діяльності / Т. Левченко, Т. Чубань // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 83-93. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517
949520
  Лапіна Т.В. Особливості пігментної системи листків тепличних томатів / Т.В. Лапіна, 1961. – С. 28-33
949521
  Лапіна Т.В. Особливості пігментної системи листків тепличних томатів. / Т.В. Лапіна. – 28-33с.
949522
  Христенко С.Г. Особливості підбору кадрів для митних органів // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 3. – С.20-22
949523
  Яцино О. Особливості підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу в збройних силах США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 71-80. – ISSN 2312-5993
949524
  Коссак С. Особливості підвідомчості трудових спорів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.346-348. – Бібліогр.: 6н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
949525
  Василенко М. Особливості підговки репортерів для жанру "репортаж-розслідування" // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3, ч. 1. – С.10-11
949526
  Пазюра Н.В. Особливості підготовки докторів філософії в зарубіжних країнах // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 208-211. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
949527
  Картель Т.М. Особливості підготовки інженерів у процесі вивчення іноземної мови професійного спрямування у сучасних вищих навчальних закладах: акмеологічний підхід // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 110-114. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
949528
  Мельничук М.В. Особливості підготовки лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів на основі комп"ютерно-орієнтованих технологій навчання // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 3 (55). – С. 201-204. – ISSN 2077-1096
949529
  Неліпа Д.В. Особливості підготовки магістрів спеціальності "Державна служба" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія національної безпеки. – Київ, 2018. – № 1 (17). – С. 70-79. – ISSN 2523-4927
949530
  Горчаков О.А. Особливості підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до роботи в полікультурному освітньому средовищі // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 213-219. – ISSN 2218-5348
949531
  Пшенична О. Особливості підготовки майбутніх офіцерів прикордонників до застосування методів аналізу і профілювання ризиків // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 348-352. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті представлено особливості підготовки майбутніх офіцерів прикордонників до застосування методів аналізу і профілювання ризиків. В Державній прикордонній службі України активно розвивається практика застосування систем аналізу ризиків та ...
949532
  Качкан В.А. Особливості підготовки матеріалів для радіо і телебачення. / В.А. Качкан, В.В. Лизанчук. – Львів, 1987. – 66с.
949533
  Пономаренко Л.Г. Особливості підготовки навчальних видань для вищої школи / Л.Г. Пономаренко, Є.М. Сердюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 103-109. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741


  У статті йдеться про особливості підготовки навчальних видань для вищої школи на прикладі навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням".
949534
  Зосименко О. Особливості підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми: опис досвіду // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 13-25. – ISSN 2312-5993
949535
  Ковальчук Т.І. Особливості підготовки соціальних педагогів за кордоном // Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до організації роботи у сфері дозвілля : монографія / Т.І. Ковальчук. – Київ : НУБіП України, 2012. – [Ч. 1]. – С. 10-90. – ISBN 978-966-452-115-1
949536
  Безгін О. Особливості підготовки фахівців екранних мистецтв на рівні університетської освіти // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – C. 16-20


  "Для легітимації диплому КНУ театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Ка рого у межах Євросоюзу, запроваджено адаптацію Болонської системи до потреб фахової мистецької освіти. Інноваційні технології торкнулися не тільки програмного забезпечення, ...
949537
   Особливості підготовки фахівців науково-дослідних установ та військових представництв.. / О. Сафронов, Г. Капосльоз, О. Мельниченко, О. Голубєва // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 199-209
949538
  Козяр М.М. Особливості підготовки фахівців цивільного захисту до діяльності в надзвичайних ситуаціях / М.М. Козяр, А.В. Литвин // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 199-208. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
949539
  Колодний А.М. Особливості пізнання суспільних явищ / А.М. Колодний. – Чернівці, 1970. – 41с.
949540
  Браславський Й.М. Особливості післявоєнного розвитку світової капіталістичної економіки / Й.М. Браславський; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1960. – 34с.
949541
  Браславський Й.М. Особливості післявоєнного розвитку світової капіталістичної економіки. / Й.М. Браславський. – К., 1960. – 35с.
949542
  Січкоріз О.Є. Особливості післядипломної освіти країн пострадянського простору // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2018. – № 1 (75). – C. 84-90. – ISSN 1681-2786


  У роботі проведено ретроспективний аналіз розвитку післядипломної освіти в пострадянському просторі. Для розбору використано аналітико-описовий метод вивчення й узагальнення теорії та досвіду навчання у вищих навчальних закладах, критичний аналіз ...
949543
  Третько Особливості післядипломної професійної освіти у Німеччині / Третько, В // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 131-139. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
949544
  Хрущ Н.А. Особливості планування та оцінювання грошових потоків підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 167-172. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
949545
  Кубишкіна А.О. Особливості побудови апеляційних судів в Україні як важливий аспект сфери адміністративно-правового регулювання судової системи України // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 109-115. – ISSN 2519-2353
949546
  Корчагіна О. Особливості побудови брендингу країни: сучасні теорії / О. Корчагіна, О. Куцевська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 883. – С. 106-112. – (Серія : Журналістські науки). – ISSN 0321-0499
949547
  Артемов В. Особливості побудови європейської системи підготовки кадрів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-8. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  Виконано аналіз стану імплементації європейських норм вищої освіти в Україні, установлено, що процесу реформації системи підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації в Україні заважає відсутність глибокого системного розуміння сутнісних засад цього ...
949548
  Дідух Л.І. Особливості побудови пожежно-технічних абревіатур і скорочень (на матеріалі англомовних тлумачних словників) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 52-57. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
949549
  Михальська О.Л. Особливості побудови управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 87-88. – ISBN 978-9934-571-51-0
949550
  Дишкант О.В. Особливості повернення військовослужбовців до мирного життя після участі в АТО // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40 (43). – С. 43-52. – ISSN 2309-8287
949551
  Костинський Я.О. Особливості повноважень суду у виконавчому провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 60-65


  У статті розглядається зміст повноважень суду у виконавчому провадженні. На основі аналізу теоретичних підходів щодо визначення функцій суду у виконавчому провадженні та законодавчих положень, які закріплюють конкретні повноваження суду, здійснюється ...
949552
  Нажмудінова О.М. Особливості повторюваності сильних опадів теплого півріччя на території України у 2007-2016 рр. // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 77-81. – ISSN 0868-6939
949553
  Маринчак Є. Особливості податкової правосуб"єктності фізичних осіб при оподаткуванні доходів від здійснення операцій з майном // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 284-286
949554
  Янчук Г.В. Особливості податкової та бюджетної політики місцевих органів влади в умовах адміністративно-територіальної реформи / Г.В. Янчук, В.І. Янчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 106-116. – ISSN 2411-4413
949555
  Бондаренко І. Особливості поезії антології "Шінкокін-вака-шю" ("Нова збірка давніх та сучасних японських пісень", 1205 р.)


  Під час перекладу українською мовою поезії, яка входить до складу антології "Шінкокін-вака-шю", укладеної відомим японським поетом Фуджіварою Тейка (Фуджівара-но Садаіе, 1162-1241) у 1205 р., перекладач і автор статті зробив низку цікавих спостережень, ...
949556
  Коломієць Лада Володимирівна Особливості поетики художньої прози Валер"яна Підмогильного : Дис. ... канд.філол.наук : 10.01.08 / Коломієць Лада Володимирівна ; КУ ім Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 208 л. – Бібліогр.: л. 191-208
949557
  Бутова Т.С. Особливості поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу у постменопаузі у залежності від поліморфізму генів ESR1 і AR : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Бутова Тетяна Сергіївна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
949558
  Куцов К.О. Особливості політичних поглядів карпатоукраїнських студентів у Празі (1921-1930) (до питання про їх партійну самоідентифікацію) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 23-28. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
949559
  Корнійчук Т. Особливості політичного й економічного співробітництва Європейського Союзу та України на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 109-111
949560
  Гурц В.В. Особливості політичного лідерства в умовах становлення демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 344-352
949561
  Кривий О.Ф. Особливості поля напружень біля тунельної тріщини, яка виходить в площину з"єднання двох різних анізотропних півпросторів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 162-165. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Задача про тунельну тріщину, яка виходить під довільним кутом в площину з"єднання двох різних анізотропних півпросторів, зведена до системи трьох сингулярних інтегральних рівнянь (СІР) з нерухомою особливістю, для якої доведено існування і встановлені ...
949562
  Кубальський В.Н. Особливості поняття "державний суверенітет" в сучасному міжнародному праві // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 400-410. – ISSN 0869-2491
949563
  Гура М. Особливості поняття "об"єкт авторського права" та його ознак у законодавстві зарубіжних країн (порівняльно правовий аспект) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С.7-12. – ISSN 1608-6422
949564
  Эвтушок В.Н. Особливості попередження злочинів, пов"язаних з тероризмом, у сучасних умовах (правові аспекти) / В.Н. Эвтушок, Д.Й. Никифарчук // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.44-48. – Бібліогр.: 11 н.
949565
  Румянцев М.Г. Особливості попереднього поновлення деревних порід в умовах кленово-липової діброви Лівобережного Лісостепу // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 126. – С. 92-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0459-1216
949566
  Кравченко А. Особливості портфельного інвестування на біржовому фондовому ринку України // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 147-151. – ISSN 2410-0919
949567
  Шитий С.І. Особливості порушення прав людини шляхом незаконного використання програмних засобів негласного зняття інформації / С.І. Шитий, І.І. Огороднікова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 82-92. – ISSN 2220-1394
949568
  Вовк І.В. Особливості потоку рідини в циліндричному каналі зі стенозами / І.В. Вовк, Я.П. Троценко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 9. – С. 33-40. – ISSN 1025-6415
949569
  Соловей Ю. Особливості поширення інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 68-73. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-3627
949570
  Прокопук М. Особливості поширення та екології чужорідного виду Pistia stratiotes L. у водоймах м. Києва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості поширення чужорідного виду Pistia stratiotes L. водоймами міста Києва. Установлено екологічні преференції, структуру угруповань, популяційні особливості, динаміку морфометричних параметрів особин даного виду. The features of the ...
949571
   Особливості поширення та основні аспекти відтворення Аnthurus Archery (Berk.) E. Fisch на території національного природного парку "Гуцульщина" / М.В. Пасайлюк, Ю.В. Петричук, Н.В. Цвид, М.М. Сухомлин // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 1/2. – С. 5-13. – ISSN 2078-9912
949572
  Откідач Г. Особливості ппроведення дізнання у справах про підпали // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.91-93.
949573
  Воркуєва К. Особливості права публічних осіб на приватне життя в демократичному суспільстві // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 116-118
949574
  Сороченко А. Особливості правовідносин у сферах публічних закупівель та публічно-приватного партнерства за законодавством України / А. Сороченко, Т. Мішта, Л. Лахтіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 66-71. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817
949575
  Вапнярчук Н.М. Особливості правового забезпечення професійного розвитку працівників у зарубіжних країнах // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 122-127. – ISSN 2311-4894
949576
  Легенький М. Особливості правового забезпечення формування державного замовлення на підготовку фахівців у вищих навчальних закладах України // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 105-108. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9


  Розкриваються особливості нормативного забезпечення формування та розподілу державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою. Виявлено юридичні невідповідності чинних нормативних актів. Запропоновано нові підходи до концепції формування та ...
949577
  Киреєва Н.С. Особливості правового регулювання електронних послуг в умовах інформаційного суспільства // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 23-30. – ISSN 2310-9769
949578
  Коцюбинська Н. Особливості правового регулювання етичної поведінки державних службовців // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 207-209
949579
  Сітніков А. Особливості правового регулювання прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків як причина будівельних конфліктів // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 5 (33), травень. – С. 19-22
949580
  Данилевська Ю.О. Особливості правового регулювання професійної діяльності та правового статусу наукових працівників // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – № 1 (59). – С. 35-43


  "Досліджуються особливості атестації наукових працівників, регулювання робочого часу та відпусток наукових працівників, системи пільг та доплат для цієї категорії працівників".
949581
  Мічурін Є. Особливості правового режиму житла та його співвідношення з іншими видами нерухомого майна // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.91-94. – ISSN 0132-1331
949582
  Єсімов С.С. Особливості правового режиму інформаційних систем з обробки персональних даних // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 145-157. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
949583
  Пашков В.М. Особливості правового режиму охорони інтелектуальної власності у фармацевтичній сфері / В.М. Пашков, А.О. Олефір // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 264-269. – ISSN 2219-5521
949584
  Піскун І. Особливості правового статусу військової частини як суб’єкта господарської діяльності // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 170-177
949585
  Гук Б.М. Особливості правового статусу завідувача кафедри закладу вищої освіти: теоретичні аспекти і практичні проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 160-165. – ISSN 2219-5521
949586
  Мельник В. Особливості правового статусу Національного депозитарія України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 399-400
949587
  Ростомян В.В. Особливості правового статусу стягувача у виконавчому провадженні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 1. – С. 69-74


  Стаття присвячена дослідженню питань правового статусу стягувача як сторони виконавчого провадження. Зокрема, здійснено аналіз прав та обов’язків, які є спільними для обох сторін виконавчого провадження, а також специфічних прав стягувача як сторони, ...
949588
  Авраменко М.Ф. Особливості правової природи фотографічних творів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 405-408. – ISSN 2219-5521
949589
  Лось О. Особливості правопису реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова / Ольга Лось // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 173-178. – ISSN 0320-3077
949590
  Муза О.В. Особливості правореалізації адміністративних актів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 8-14. – ISSN 2310-9769
949591
  Ільченко І. Особливості правотворчих процесів Української Держави гетьмана Павла Скоропадського // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 189-190
949592
  Віндюк А.В. Особливості практико-орієнтованого змісту професійної підготовки майбутніх фахівців із туризмознавства в закладах вищої освіти // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 98-103. – (Педагогічні науки ; № 2 (29)). – ISSN 2522-4360
949593
  Мамічева О.В. Особливості предметно-педагогічних здібностей викладачів ВНЗ гуманітарного профілю / О.В. Мамічева, М.А. Крюкова // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 24-31. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
949594
  Гулівата І.О. Особливості представлення навчального контенту засобами системи управління навчанням Moodle // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 23-25
949595
  Корнілова В.В. Особливості престижної реклами в туристичному бізнесі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 51-58. – Бібліогр.: 5 назв.
949596
  Бурлака О. Особливості призначення і виплати допомоги при народженні дитини // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 47-52. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
949597
  Строкач І.І. Особливості примусового виконання рішень судів та виконавчих написів нотаріусів: порівняльний аспект та взаємодія нотаріусів і виконавців // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 5. – С. 39-45


  У статті надано порівняльний аналіз такого заходу примусового виконання як звернення стягнення на майно боржника у Фінляндії, Сполучених Штатах Америки, Німеччині, Казахстані, Україні з метою забезпечення виконання рішень, зокрема й виконавчого напису ...
949598
  Муравська Н. Особливості припинення права власності на безхазяйну річ // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 328-329
949599
   Особливості природного насіннєвого відновлення в умовах свіжої кленово-липової діброви Лівобережного Степу / В.П. Ткач, М.Г. Румянцев, В.П. Чигринець, В.А. Лук"янець, О.В. Кобець // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 43-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0459-1216
949600
  Стефанишин О.Л. Особливості провадження виборчих справ в порядку адміністративного судочинства // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 385-388. – ISBN 978-617-7096-97-8
949601
  Спасенко К.О. Особливості проведення допиту при розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 337-341. – ISSN 2219-5521
949602
  Жданова І. Особливості проведення кваліфікаційної експертизи відповідно до нових правил // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 7/8. – С.18-24. – ISSN 1608-6422


  Патентна експертиза
949603
  Матусяк М.В. Особливості проведення ландшафтних рубок у лісопарковій зоні м. Вінниці // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Калетнік Г.М. ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 209-216 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2476626
949604
  Суховолець І.О. Особливості проведення лекційних занять з розділу "Захворювання слизової оболонки ротової порожнини" для студентів-іноземців // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 99-101. – ISSN 1681-2751
949605
  Овсійчук О. Особливості проведення Міської реформи 1870 року в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 221-223
949606
  Скляр О.І. Особливості проведення неруйнівного контролю шасі літаків / О.І. Скляр, Д.І. Чусь, Р.Б. Бєлінська // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 177-181
949607
  Стадник О. Особливості проведення податкових перевірок в Польщі та Франції, як державах - учасницях СОТ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 305-306
949608
  Малєєва Г.Ю. Особливості прогнозування кількості пилку амброзії в атмосферному повітрі Запоріжжя / Г.Ю. Малєєва, О.Б. Приходько, Т.І. Ємець
949609
  Смірнова О.О. Особливості проектного фінансування в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 130-144. – ISSN 2310-9734
949610
  Бондарчук А.Є. Особливості проектування вітчизняних та закордонних інноваційних та промислових інфраструктур // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 35-44. – ISSN 2077-3455
949611
  Здравчева К.І. Особливості проектування дитячих ігрових просторів у містах / К.І. Здравчева, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 146-154 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
949612
  Шуппе Л. Особливості проектування й організації фахової підготовки бакалаврів романської філології в університетах Франції і Бельгії // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 109-121. – ISSN 2304-4470
949613
  Авдєєва М.С. Особливості проектування меморіального комплексу / М.С. Авдєєва, М.О. Кириленко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 3-8 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
949614
  Ковальська Г.Л. Особливості проектування та будівництва вбудовано-прибудованих дошкільних навчальних закладів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 378-383 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
949615
  Яворська Т.П. Особливості проояву синдрому емоційного вигорання у лікарів, які надають допомогу пацієнтам із цереброваскулярними захворюваннями // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 116-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-7484
949616
  Писаренко Л.А. Особливості просторового розподілу ресурсів теплозабезпеченості території України у період активної вегетації сільськогосподарських культур / Л.А. Писаренко, А.В. Круківська // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (18). – С. 69-81


  У статті представлено результати досліджень закономірностей просторового розподілу сум активних температур повітря на території України у другій половині XX на початку XXI ст. Визначено регіональні особливості багаторічних змін ресурсів ...
949617
  Різніченко В.І. Особливості протокольної практики ООН (на прикладі 26 Спеціальної сесії Генеральної Асамблеї ООН з ВІЛ/СНІДу ) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2002. – Вип. 6 : Світова дипломатія: історія та сучасність. – С.152-158
949618
  Стельмах О.В. Особливості професійно-психологічного відбору кадрів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 243-247. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-4643
949619
  Бончук Н. Особливості професійного самовизначення учнів ПТНЗ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 12-18. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема професійного самовизначення учнів професійно-технічного училища. Представлено результати емпіричного дослідження професійного самовизначення в учнів, виділено й проаналізовано його компоненти. В межах кожного компоненту ...
949620
  Грубі Т.В. Особливості професійної мобільності в діяльності науково-педагогічного персоналу вищої школи // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 42-43. – ISBN 978-617-7528-36-3
949621
  Редько О. Особливості професійної незалежності аудиту в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 5. – С.48-52
949622
  Мельник Н. Особливості професійної підготовки дошкільних педагогів у Великій Британії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 98-108. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
949623
  Гурська О.О. Особливості професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівців у технічних університетах // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 46-51. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
949624
  Мішак В.М. Особливості професійної підготовки майбутніх учителів релігії в Австрії // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 171-174. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
949625
  Рудніцька К.В. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців економічного профілю у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 222-225. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
949626
  Мельник С.В. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців із захисту інформації у кіберпросторі в Сполучених Штатах Америки / С.В. Мельник, С.О. Воскобойніков // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т ; Вищ. школа бізнесу в Домброві Гурнічій ; Ніжинс. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя ; редкол.: Артемова Л.В., Бондаренко Ю.І., Валанчик М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (6). – С. 328-345. – ISSN 2219-438X
949627
  Садковий В.П. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері цивільного захисту / В.П. Садковий, М.М. Горонескуль // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (85). – C. 18-22. – ISSN 1562-529Х
949628
  Гомонюк О. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в країнах Західної Європи та України / О. Гомонюк, Л. Покудіна // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 103-108. – ISSN 2308-4081
949629
  Коричковський В.Д. Особливості професійної підготовки менеджерів у вищих навчальних закладах Російської Федерації // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 73-77. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
949630
  Товканець О.С. Особливості професійної підготовки у вищій школі Словенії // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 185-189. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
949631
  Палінчак В.М. Особливості професійної підготовки фахівців менеджменту у ВНЗ США // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 93-97. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
949632
  Нітенко О. Особливості професійної підготовки юристів у Федеративній Республиці Німеччина // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 108-115. – ISSN 2311-6676
949633
  Мась Н.М. Особливості професійної самореалізації майбутніх військових психологів / Н.М. Мась, О.Ф. Сальнікова // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 149-152
949634
  Балюк А. Особливості професійної соціалізації студентів магістратури соціо-гуманітарного профілю: структурно-функціональна модель // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 130-142. – ISSN 2312-5993
949635
  Бадецький М. Особливості професійної спрямованості фізичного виховання майбутніх учителів педагогічних вишів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 164-168. – ISSN 2308-4634
949636
  Солонар А.В. Особливості проходження державної служби в країнах ЄС та США / А.В. Солонар, П.І. Супрун // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 119-123. – ISBN 978-617-7364-24-4
949637
  Воробйова М. Особливості процедури прийняття рішення про здійснення проектів державно-приватного партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Досліджено процедуру прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства,що склалася в Україні. Комплексно розглянуто три послідовні етапи підготовки до реалізації проектів партнерської взаємодії держави та бізнесу. Визначено головні ...
949638
  Навроцька Ю. Особливості процесу доказування в наказному провадженні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 431-440. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
949639
  Бесчастний В.М. Особливості процесу навчання та підготовки державних службовців // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 312-313. – (Право. Економіка. Управління)
949640
  Капкан О.О. Особливості процесу навчання фізичних вправ хлопців 14-15 років // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 26-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1818-9172
949641
  Величко О. Особливості процесу організації та впровадження технологій дистанційного навчання при підготовці інженерів-будівельників // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 57-60


  У статті аналізуються особливості процесу організації та впровадження технологій дистанційного навчання при підготовці фахівців за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". Використання інноваційних технологій у освітньому процесі ...
949642
  Фельцан І.Ю. Особливості процесу радянізації адвокатури у післявоєнному Закарпатті (1946-1950 рр.) // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7404-86-5
949643
  Савченко С. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах гібридної війни в Донбасі // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 86-91. – ISSN 2226-3012
949644
  Тітова С. Особливості процесу формування земельного сервітуту та землі оборонного призначення / С. Тітова, Л. Гребеник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 65-70. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі обґрунтованих методологічних положень представлено особливості підстав установлення та припинення сервітутів для практичного застосування їх у військовій сфері. Розкрито зміст сервітутів у системі обмежень і відмежовано їх від способів ...
949645
  Леонідова І.В. Особливості процесу чорноземутворення на острові Зміїний // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 102-112 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
949646
  Кучинська О.П. Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України : теорія і практика : монографія / О.П. Кучинська, С.В. Толокольніков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2017. – 167, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-422-3
949647
  Володіна Ірина Анатоліївна Особливості проявів психічної напруженості у працюючих в зоні радіаційної небезпеки : Автореф... канд. психологіч.наук: 19.00.03 / Володіна Ірина Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 24л.
949648
  Ковальчук І.П. Особливості прояву та врахування інженерно-інфраструктурних локальних факторів при нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів / І.П. Ковальчук, О.М. Патиченко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 6-24
949649
  Айдинян А. Особливості психічного ставлення до віку неповнолітньої (малолітньої) особи у складі умисного злочину: деякі теоретичні і правозастосовні підходи // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 196-197
949650
  Дрюченко М.О. Особливості психоемоційного стану чоловіків, жінки яких хворіють на параноїдну шизофренію // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 93-97. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою роботи було вивчення особливостей психоемоційного стану чоловіків, дружини яких хворіють на параноїдну шизофренію (ПШ). На базі психіатричного відділення Закарпатського обласного наркологічного диспансеру протягом 2014–2016 рр. обстежено 100 ...
949651
  Бадзюк Б. Особливості психології жінки-злочинниці // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 138-142. – ISSN 2409-4544
949652
  Кравчук Світлана Леонтіївна Особливості психологічних детермінант агресивних проявів особистості : Дис...канд.психолог.наук:19.00.01 / Кравчук Світлана Леонтіївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 265л. + Додатки: л.223-265. – Бібліогр.: л.209-222
949653
  Бацилєва О. Особливості психологічного супроводу вагітних жінок, які мешкають у зоні конфлікту / О. Бацилєва, В. Астахов, І. Пузь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 14-19. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється проблема впливу стресогенних факторів на характер перебігу вагітності та формування материнської сфери у жінок, які мешкають у Донецькій області в зоні конфлікту. Представлено програму медико-психологічного супроводу, яка спрямована на ...
949654
  Микитюк Г.Ю. Особливості психологічної підтримки студентів -психологів у період адаптації до освітнього простору // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 159-163. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
949655
  Решетченко С. Особливості радіаційного режиму міста Полтава / С. Решетченко, В.А. Кітченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 107-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
949656
  Тимофієва К.Д. Особливості ранніх родинних романів Франсуа Моріака / К.Д. Тимофієва, Т.М. Чередниченко // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
949657
   Особливості реабілітації пацієнтів із наслідками травм ділянки кульшового суглоба після ендопротезування / В.А. Філіпенко, С.Є. Бондаренко, В.А. Стауде, А.О. Мойсей, А.А. Баднауі // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 91-98. – ISSN 0030-5987
949658
  Єрмоленко С.С. Особливості реалізації геортонімів у контексті народнокалендарних прислів"їв (граматичний і міфологічний аспекти) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 3-13. – ISSN 0027-2833
949659
  Жаліло Я. Особливості реалізації економічної політики держави в умовах сучасних тенденцій суспільного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 39-52. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
949660
  Соколовський П.В. Особливості реалізації ефективних бізнес-процесів в електропостачальних компаніях України // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 89-99. – ISSN 1813-5420
949661
   Особливості реалізації логістичної підтримки збройних сил в історичному аспекті проведення військових операцій / М.В. Білоус, О.А. Рижов, О.П. Шматенко, Д.В. Дроздов // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика. – Київ, 2018. – Вип. 32. – С. 54-66. – ISSN 2227-7404
949662
  Поляков Б. Особливості реалізації майна у процесі банкрутства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 160-172. – ISSN 1026-9932
949663
  Селіверстов В.В. Особливості реалізації монетарної політики центральними банками Канади, Австралії, Південної Кореї та Ізраїлю // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 24 назв.
949664
  Куценко С. Особливості реалізації освітньо-виховного потенціалу музеїв України в умовах інформатизації суспільства // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 62-66. – ISSN 1998-4634


  Оскільки бібліотека не мала ні печатки, ні наліпок, та атрибуція її здійснювалася лише завдяки детальним описам зовнішнього вигляду книг і маргіналій на них, зроблених В.М. Перетцом у 1915 р.
949665
  Левченко Ю.І. Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-1944 рр, : монографія / Юрій Іванович Левченко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [за наук. ред. К.П. Двірної]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 401, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 245-333. – ISBN 978-966-931-144-3
949666
  Кривецька О. Особливості реалізації правових актів Європейського Союзу в законодавстві Німеччини у сфері правового регулювання таймшерингових відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 162-164
949667
  Ботвінов Р.Г. Особливості реалізації правоохоронної функції держави в сучасному українському суспільстві // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 156-163
949668
  Рокосовик Н.В. Особливості реалізації практично-орієнтованої системи підготовки магістрів педагогіки засобами дистанційного навчання в університетах Великої Британії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С108-111. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
949669
  Торяник О. Особливості реалізації прокурором конституційних повноважень щодо нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 120-123. – ISSN 2307-8049
949670
  Дмитренко Е. Особливості реалізації регулятивної функції фінансового права на сучасному етапі реформування фінансової системи України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 267-268
949671
  Шклярук М.Г. Особливості реалізації стратегічної комунікації у діяльності державних службовців // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 250-256
949672
  Наконечний А.Б. Особливості реалізації учасниками АТО права на земельну ділянку // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 191-194. – ISBN 978-966-419-304-4
949673
  Іванисенко В.П. Особливості реалістичної типізації в ліриці / Іванисенко В.П. – Київ, 1959. – 22-42 с. – Окр. відб. з "Рад. літературозн-ва" № 1, 1959
949674
  Поліщук С.П. Особливості регулювання інвестиційної діяльності в АПК // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.103-105
949675
  Тибінка Г.І. Особливості регулювання оплати праці в ринкових системах зарубіжних країн та в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2012. – С. 158-164. – (Економічні науки ; № 2 (14))
949676
  Баксалова О.М. Особливості регулювання оплати праці в умовах ринкової моделі економіки / О.М. Баксалова, Є.О. Шелест // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 47-51. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
949677
  Савчук І.І. Особливості редакційно-видавничоі праці М. Грушевського в часописі "Україна" // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 147-154. – ISBN 978-966-353-435-0
949678
  Гребньов М.Г. Особливості реклами фармацевтичного ринку України // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 3. – С.25-28. – ISSN 1606-3732
949679
  Питуляк М. Особливості рекреаційного лісокористування в Тернопільській області / М. Питуляк, М. Питуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 185-190 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
949680
  Щелкунова О. Особливості релігійності у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 81-84


  Стаття присвячена дослідженню особливостей прояву релігійних аспектів у творчості Тараса Шевченка. Проаналізовано знакові для розуміння ставлення поета до релігії твори. Наголошено на специфіці інтерпретації біблійного образу Богоматері. Статья ...
949681
  Бончковський О.С. Особливості реліктової посткріогенної морфоскульптури східної частини Волинської височини // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 48-59. – ISSN 0868-6939
949682
  Філоненко Ю.М. Особливості рельєфоутворюючої діяльності комах на території Українського Полісся / Ю.М. Філоненко, І.М. Філоненко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (86). – С. 59-66. – ISSN 0868-6939
949683
  Бікетов С.О. Особливості рельєфу пейзажних парків // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 17-27 : табл., схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
949684
  Марченко С. Особливості реорганізації сільськогосподарських підприємств за законодавством України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 158-159
949685
  Коротич К. Особливості репрезентації вибачення в листах Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  "Розглянуто лексико-семантичні, фразеологічні, морфологічні та синтаксичні особливості реалізації комунікативного наміру вибачення в епістолярії Лесі Українки, виявлено залежність етикетних і нестандартизованих мовних засобів, які виражають вибачення, ...
949686
  Ісаєва Н.С. Особливості репрезентації жіночого досвіду у ранній прозі Чжан Канкан // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 111-120
949687
  Ємельяненко Є.О. Особливості репрезентації форм маргінального в різні історичні епохи // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 156-160. – ISSN 2076-1554
949688
  Плотнікова-Лісайчук Особливості репрезентації чоловічих образів в романі Енн Райс "Інтерв"ю з вампіром" / Плотнікова-Лісайчук, Л.Б. Сліпченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 163-168. – ISSN 2227-2844


  "Був запропонований аналіз образів Луї, Лестата та Армана в романі Енн Райс „Інтерв"ю з вампіром”. Мета роботи - дослідити особливості репрезентації чоловічих образів через світосприйняття жінки-авторки. Авторка аналізує образ головного героя Луї з ...
949689
  Чаркіна А.О. Особливості реформування державної служби в Україні: загальний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 142-144
949690
  Тимченко О. Особливості ринкової трансформації в Естонській Республіці // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 9. – С.78-83. – ISSN 0131-775Х
949691
  Бабич О. Особливості ритміки інформаційного простору в лісових геосистемах приміських масивів Львова (на прикладі Лапаївської лісової зони) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 167-172 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
949692
  Михайловський Д.В. Особливості роботи вузлів позацентрового стикування елементів верхніх поясів металодерев"яних ферм / Д.В. Михайловський, М.С. Коваленко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 64-68 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
949693
  Яковенко О. Особливості роботи за викликом як різновиду нетипової зайнятості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 215-217
949694
   Особливості роботи залізобетонних плит по профільованому настилу / О.І. Лапенко, С.М. Скребнєва, А.І. Глушаниця, Д.С. Скребнєва // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 89-96 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
949695
  Стець В. Особливості роботи психолога з військовослужбовцями - учасниками бойових дій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 134-140. – (Серія психологічні науки ; вип. 1)
949696
  Лівочка О. Особливості роботи слідчого управління прокуратури Донецької області під час проведення антитерористичної операції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 43-45
949697
  Бутенко Н. Особливості роботи соціальних служб із сім"ями, які виховують дітей з інвалідністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-9. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню роботи державних соціальних служб із сім"ями, які виховують дітей з інвалідністю. Зокрема розглянуто як різні типи захворювання впливають на життєдіяльність сім"ї. Також проведено аналіз різних видів послуг (переважно групових), ...
949698
  Горобець Л.В. Особливості роду людського : Частина 3: Людина розумна // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 31-33
949699
  Авєкін Я. Особливості розвитку Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. (Apocynaceae) на ранніх етапах онтогенезу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 40-42. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  "Дослідження проводились за допомогою загальноприйнятих методів. Заміри об"єктів здійснювались за допомогою програми ImageJ. Для статистичної обробки даних використовували програму STATISTICA та Microsoft Exel. Для простеження динаміки розвитку в ...
949700
  Маркова Є. Особливості розвитку аграрного сектору економіки України в умовах євроінтеграції / Є. Маркова, Т. Шестаковська // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – C. 414-425. – ISSN 1684-906Х
949701
  Дем"яненко П.В. Особливості розвитку акціонерного капіталу в трансформаційній економіці : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.01.01. / Дем"яненко П.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с. 16-17
949702
  Бірюкова Т.Л. Особливості розвитку бібліотечно-інформаційних центрів у інформаційному просторі України // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 260
949703
  Дудка Т.В. Особливості розвитку венчурного бізнесу в Україні / Т.В. Дудка, М.О. Побудзей // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2016. – № 3 (36). – С. 60-65. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
949704
  Пасічник Т.О. Особливості розвитку венчурного інвестування в Україні / Т.О. Пасічник, А.В. Літвінчук, Я.В. Мороз // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 65-70. – ISSN 2309-1533
949705
  Шутова О.С. Особливості розвитку вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 81-87. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
949706
  Іванов Ю. Особливості розвитку дистанційних технологій у ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" / Ю. Іванов, О. Ольховська, Д. Ольховський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 58-62. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
949707
  Шинкар Т.С. Особливості розвитку дитячих освітніх видань в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 126-138. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 5). – ISSN 2518-7600
949708
  Шпільчак В. Особливості розвитку екологічного дизайну предметно-просторового середовища (на прикладі Прикарпаття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 198-205. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
949709
  Баранова Л.Г. Особливості розвитку житлового будівництва в Київській області в умовах соціально - економічних трансформацій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 99-112
949710
  Рева М.М. Особливості розвитку життєвої перспективи майбутніх психологів у процесі професійного навчання // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 106-117. – ISSN 2226-4078


  "...У статті розкрито поняття життєвої перспективи особистості як психологічного феномену та виделені основні особливості ії розвитку у майбутніх психологів."
949711
  Варченко О.М. Особливості розвитку земельно-іпотечного кредитування в Україні / О.М. Варченко, О.О. Рудич // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 33-37. – ISSN 2309-1533
949712
  Смелянець Т.В. Особливості розвитку зовнішньоекономічної співпраці регіону / Т.В. Смелянець, Л.В. Молошна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 32-37. – ISSN 2313-092X
949713
   Особливості розвитку і розмноження Spiraea cana (Rosaceae) ex situ та in vitro / З. Бонюк, Н. Белемець, М. Небиков, Л. Колдар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 43-46. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  "У колекції Ботанічного саду Київського університету S. cana з 1983 р. Насіння отримане з ботанічних садів Росток (Німеччина) у 1983 р. і Познані (Польща) у 1986 р. Висота кущів в 30-річному віці становить 0,8-1,0 м. Цвітуть рослини з 5-річного віку, ...
949714
  Ілляшенко І.О. Особливості розвитку і функціонування господарства міста Києва: картографічна інтерпретація / І.О. Ілляшенко, П.М. Лук"янчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 132-145
949715
  Павлова Г.Є. Особливості розвитку інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області / Г.Є. Павлова, О.В. Білоткач // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
949716
  Афоніна О.О. Особливості розвитку інтелектуального потенціалу Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 190-200. – ISSN 2308-135X
949717
  Зуб М.Я. Особливості розвитку інфраструктури ринку праці в регіонах України // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 38-42. – ISBN 978-966-330-237-9
949718
  Зуб М.Я. Особливості розвитку інфраструктури ринку праці в регіонах України // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 38-42. – ISBN 978-966-330-237-9
949719
  Ластовський В. Особливості розвитку канонічного права на Запорозькій Січі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 132-134. – ISBN 966-650-037-X
949720
  Луцишин Г. Особливості розвитку культурної дипломатії України в сучасних умовах / Г. Луцишин, А. Гончарук // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 25-30. – ISSN 2411-8060
949721
  Мельник Л.В. Особливості розвитку лікувально-оздоровчого туризму в регіонах України / Л.В. Мельник, С.П. Батиченко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (19). – С. 41-46


  Розкрито теоретичні питання лікувально-оздоровчого туризму. Проаналізовано стан та розвиток санаторно-курортної бази, яка є основою лікувально-оздоровчого туризму. Висвітлено питання попиту серед населення на послуги лікувально-оздоровчого туризму. ...
949722
  Хмелевська Любов Петрівна Особливості розвитку малого підприємництва у сфері побутового обслуговування України : Дис...канд.економ.наук: 08.01.01 / Хмелевська Любов Петрівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 235л. – Бібліогр.: л.195-214
949723
  Курочкіна І.Г. Особливості розвитку маркетингу територій в умовах цифрової економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 8 : Розвиток енергетичного сектора України на економіко-екологічних засадах. – C. 258-263. – ISSN 2222-4459
949724
  Боборикін О.С. Особливості розвитку міських набережних (на прикладі міст України вздовж р. Дніпро) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Боборикін Олексій Сергійович ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
949725
  Глеваський В.І. Особливості розвитку насінників біологічних форм цукрових буряків і способи вирощування насіння триплоїдних гібридів. : Автореф... Канд.сільськогосп.наук.наук: 06.01.05 / Глеваський В.І.; Ін-т.землеробства.Укр.акад.аграрних наук. – К, 1999. – 21л.
949726
  Корж-Усенко Особливості розвитку національної вищої школи періоду правління українських урядів. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 3 (77). – C. 285-300. – ISSN 2312-5993
949727
  Панасенко Тамара Володимирівна Особливості розвитку низової демогеографічної системи (на прикладі Тульчинського району Вінницької області) : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Панасенко Тамара Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 259л. – Бібліогр.:л.175-190
949728
  Гринько С.В. Особливості розвитку предмету геополітики як науки, що формується // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 190-194. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Досліджено зміст геополітики у сучасних умовах, її особливості та предмет як науки. Подано аналіз основних характеристик геополітичних та геостратегічних досліджень. The article is devoted to the role of geopolitics in the contemporary world, its ...
949729
   Особливості розвитку промисловості України в сучасних умовах / Б.Я. Остапюк, І.С. Груник, М.І. Легенький, Ю.І. Легенький // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 62 (спецвип.). – C. 45-52. – ISSN 2075-4892
949730
  Дука О.А. Особливості розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 63-75. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
949731
  Воловик Л.М. Особливості розвитку рекреаційно- туристичного комплексу Столичного регіону (на прикладі Київської області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 164-172. – Бібліогр.: 8 назв.
949732
  Атаманюк Я.Д. Особливості розвитку самодіяльного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 17-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
949733
  Ляхович Г.І. Особливості розвитку соціального партнерства в Україні // Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту / Житомирський інженерно-технологічний інститут. – Житомир, 2001. – С.217-220. – (Технічні науки ; № 17)
949734
  Девіс Л.А. Особливості розвитку співпраці з однолітками в умовах психічної депривації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – С. 80-88. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 23). – ISSN 2072-4772
949735
  Харченко В О. Особливості розвитку сучасної журналістської термінології англійської мови. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.04 / Харченко О.В,; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 20л.
949736
  Шевчук О. Особливості розвитку та застосування альтернативних способів вирішення спорів суб"єктів господарювання в Україні / О. Шевчук, І. Теслюк // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 77-81. – ISSN 2524-0129
949737
  Коцан Н. Особливості розвитку та функціонування готельного бізнесу в США // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 76-80. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
949738
  Тертична Ю.В. Особливості розвитку туризму в країнах Центральної Європи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 78-82 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
949739
  Андрусяк Т. Особливості розвитку української правової думки у Галичині в ХІХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.151-156. – Бібліогр.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
949740
  Бодрухін В. Особливості розвитку Чернігівського князівства // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.28-30
949741
  Безкровний Є. Особливості розгляду звернень прокурорів та інших осіб з приводу діяльності прокурорів уповноваженими органами // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 114-126
949742
  Селецький О.В. Особливості розірвання трудового договору з ініціативи працівника за законодавством України / О.В. Селецький, Н.С. Пузирна, О.В. Нестеренко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 41-44. – ISBN 978-966-7496-99-9
949743
  Рижко О.М. Особливості розкриття теми плагіату в ігровому кіно // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 14-20. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
949744
  Сербіна А. Особливості розлучення із особами, які зареєстровані в РФ // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 6 (44), червень. – С. 35-39
949745
  Лаптєв В.Г. Особливості розміщення корпоративних цінних паперів в Україні / В.Г. Лаптєв, А.В. Білаш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 55-60. – ISSN 2306-6814
949746
  Решетченко С.І. Особливості розподілу атмосферних опадів на території Харківської області / С.І. Решетченко, Т.Г. Ткаченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 148-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
949747
  Баранник М.О. Особливості розробки дистанційного курсу з дисципліни "Біофізика" для студентів фармацевтичних спеціальностей // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 38. – ISBN 978-966-285-400-8
949748
  Євсейцева О.С. Особливості розробки маркетингової стратегії вищого навчального закладу / О.С. Євсейцева, Д.В. Новіков // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 77-79. – ISSN 2306-6806


  У статті визначено головні аспекти, які впливають на розробку маркетингової стратегії вищого навчального закладу.
949749
  Никифорчук В.Д. Особливості розслідування злочинів, що вчиняються у сфері банківських електронних платежів // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 337-342. – ISSN 2072-8670
949750
  Бараненко Р.В. Особливості розслідування кіберзлочинів / Р.В. Бараненко, М.І. Поточняк // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – C. 153-157. – ISBN 978-617-616-077-9
949751
  Маланчук П.М. Особливості розслідування крадіжок / П.М. Маланчук, А.П. Молчанова // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 69-73. – ISSN 2519-2353
949752
  Траверсе Т.М. Особливості розуміння політичних задач на субетапі "процесуальної перемички" // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 122-131
949753
  Коробанова О.Л. Особливості рольової комунікації в новостворених групах // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.Є. Блинова [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39 (42). – C. 145-159. – ISSN 2309-8287
949754
  Кислинська А.І. Особливості росту різних поєднань молодняку свиней великої білої породи угорської селекції у постадаптаційний період / А.І. Кислинська, Г.І. Калиниченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 137-142 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
949755
  Петриченко В.Ф. Особливості росту рослин сої залежно від інокуляції та морфорегулятора в умовах Лісостепу Правобережного / В.Ф. Петриченко, В.М. Чорна // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 42-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2476626
949756
  Похваленко О.С. Особливості росту та розвитку підсвинків різних генотипів / О.С. Похваленко, Н.С. Савосік // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (84), т. 2. – С. 163-169 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
949757
  Ткач В.П. Особливості росту та формування штуних дубових насаджень Великонадольського лісового масиву / В.П. Ткач, О.В. Кобець // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 31-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0459-1216
949758
  Князюк О.В. Особливості росту, розвитку та продуктивність коріандру посівного залежно від строків сівби / О.В. Князюк, Р.А. Князюк // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2016. – № 2 (128). – С. 104-108 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2310-9270
949759
  Парахіна М.Б. Особливості русифікації в УРСР у другій половині 1950 - першій половині 1960-х рр. (з історії мовної проблеми) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2014. – № 4 (517), липень - серпень. – C. 128-146. – ISSN 0130-5247
949760
  Шальнєва П. Особливості самооцінки підлітків в умовах проживання в зоні АТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 150-153. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто проблему самооцінки під впливом стресу, а саме проживання в зоні проведення антитерористичної операції, а також особливості вибору певних механізмів психологічного захисту та копінг-стратегій. Було виявлено два фактори ...
949761
   Особливості самостійної роботи студентів спеціальності "Сестринська справа" при вивченні дисципліни "Медсестринство у гінекології" / Г.С. Гвоздецька, Н.І. Геник, О.М. Ласитчук, І.О. Басюга // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 137-139. – ISSN 2077-4214
949762
  Вакуленко М.О. Особливості семантики паронімів і псевдонімів у науковому стилі української мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 31-46. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821
949763
  Масицька Т. Особливості семантико-синтаксичних реченнєвих відношень у польських перекладах сучасної української поезії // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; Генерельне консульство РП у Луцьку ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 7. – С. 25-28. – ISSN 2306-028X
949764
  Кобзистий П.І. Особливості синоптичних процесів в Україні : Навчальний посібник / П.І. Кобзистий; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 88с. – 91Кобэ Шифр дубл. – ISBN 966-594-297-2
949765
  Беценко Т. Особливості синтаксично-стилістичної організації поетичного доробку Лесі Українки як самобутнє явище в історії української художньої думки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 526-538. – ISSN 2304-9383
949766
  Беценко Т.П. Особливості синтаксичної організації ідіостилю Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 24-29. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Стаття присвячена розгядові специфіки манери письма Івана Огієнка.
949767
  Ткаченко О.М. Особливості синтезу інтелектуальних систем управління мережами майбутнього // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (59). – С. 33-39. – ISSN 2412-4338
949768
  Терентьева Н.О. Особливості системи виховання в Україні 20-х років XX сторіччя // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 34. – С. 70-75. – (Серія "Педагогічні науки")
949769
  Важинський О.С. Особливості системи інформаційного забезпечення Державної фіскальної служби України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 103-117. – ISSN 1999-5717
949770
  Заваріка Г.О. Особливості системи культурно-дозвіллєвої діяльності / Г.О. Заваріка, О.О. Зеленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 36-46 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
949771
  Завацький Віктор Іванович Особливості системної організації сенсорних та сомато-вегетативних функцій в різних умовах життєдіяльності людини : Дис... доктора біолог.наук: 03.00.13 / Завацький Віктор Іванович; Волинський держ. ун-тет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 1997. – 240л. – Бібліогр.:л.190-224
949772
  Козяр Н.О. Особливості сільського господарства як об"єкту інвестування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 82-87. – ISSN 2306-6814
949773
  Мельник М.Б. Особливості сімейно-правового режиму управління майном дитини, яке набуте у власність припиненням аліментних зобов"язань // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 135-144. – ISBN 978-966-2740-96-7


  У статті розглядаються питання, які стосуються особливостей порядку управління майном дитини, яке набуте у власність припиненням аліментних зобов’язань. Аналізується етимологія терміна "управління". Піднімаються питання завдання шкоди від ...
949774
  Харахаліль Л. Особливості сімейно–шлюбного права у період Великого князівства Литовського XIV-XVI ст. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 254-255
949775
  Половинська В.В. Особливості скандинавських писемних та епіграфічних джерел з давньоруської історії // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 172-195. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
949776
  Ларікова Т. Особливості складання звіту про власний капітал розпорядниками бюджетних коштів // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3/4. – С. 139-147. – ISSN 2410-0706
949777
  Калашник В.С. Особливості слововживання в поетичній мові: навч. посіб. / В.С. Калашник. – Х., 1985. – 68с.
949778
  Демченко Н.С. Особливості словотворення нової лексики та її функціонування в англійській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 1 (186). – С. 157-164. – ISSN 2522-493X


  У статті йдеться про неологізми англійської мови, звернено увагу на термін «нео- логізм» та причини виникнення нової лексики, проаналізовано класифікації неологізмів за способом творення, виявлено найбільш продуктивні способи творення нової лексики.
949779
  Макарчук А. Особливості соціалізації комп"ютерних ігроманів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 93-95. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються особливості соціалізації комп"ютерних ігроманів. Серед ключових проблем сучасного суспільства важливе місце займає проблема регуляції соціальної поведінки неповнолітніх. Особливого значення в даному ракурсі набуває феномен ...
949780
  Ніколенко Ю.В. Особливості соціалістичного нагромадження в одинадцятій п"ятирічці. / Ю.В. Ніколенко. – К, 1982. – 48с.
949781
  Марков І. Особливості соціальних ідентичностей сучасних українських мігрантів у країнах ЄС // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 256-260. – ISSN 1028-5091
949782
  Калита Н.В. Особливості соціальних функцій держави в умовах ринкової трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто основні соціальні функції держави в ринковій економіці, обгрунтовано необхідність перебудови системи соціальної підтримки населення в нових умовах економічного життя.
949783
  Соболєва С. Особливості соціально-гуманітарної підготовки іноземних студентів економічних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 2 (66). – С. 139-149. – ISSN 2312-5993
949784
   Особливості соціально-економічного розвитку прикордонних областей в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Х.М. Притула, О.І. Пастернак, Я.Я. Калат, О.Б. Цісінська, О.П. Демедюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 91-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1562-0905
949785
  Бубенок О. Особливості соціально-політичного устрою об"єднань номадів північного Причорномор"я у період між експансіями гунів і монголів (VI - початок XIII століття) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 86-133
949786
  Дідилівський А. Особливості соціального захисту дітей учасників бойових дій за національним законодавством в умовах проведення антитерористичної операції // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 175-177
949787
  Лебедева О.А. Особливості соціальної спрямованості економічного розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 101-103 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
949788
  Жовновата В.О. Особливості соціальної структури українського суспільства: проблеми дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С.124-132. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
949789
  Вєтринський І.М. Особливості соціокультурного розвитку Сирії від найдавніших часів до початку XX ст. // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 37-51
949790
  Козовий Р.В. Особливості спадкової схильності до артеріальної гіпертензії та остеоартрозу у довгожителів Прикарпаття // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 65-69. – ISSN 1605-7295
949791
  Булавін Л.А. Особливості спектральних властивостей грунтових вод та можливості експресного контролю шкідливих домішок. / Л.А. Булавін, В.М. Ящук // В мат. практ. сем. "Оптика и спектроскопия и их применение в народном хозяйстве", 1992
949792
  Коцюба А.І. Особливості спелесто-рекреаційного дослідження Лисогірського форту // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 109-117. – Бібліогр.: 8 назв.
949793
  Онопрієнко С.Г. Особливості співвідношення інформаційної та правової культури // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 82-85. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (43)). – ISSN 2307-9061
949794
  Балюк Н. Особливості співробітництва ЄС з організаціями та державами ЛАКБ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 100-102
949795
  Богдан А. Особливості сплати земельного та фіксованого сільськогосподарського податків у 2002р. у зв"язку з реформуванням АПК та реорганізацією КСП в інші колективні структури // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 28. – С.26-34
949796
  Погорільська Н. Особливості сприймання візуальної реклами через призму ціннісних орієнтацій українців та американців / Н. Погорільська, М. Прухніцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 108-112. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню відмінностей в ціннісних орієнтаціях сучасних українців та американців та їх впливу на специфіку рекламних кампаній в Україні та США. У роботі висвітлено особливості сприймання рекламної продукції потенційним споживачем, а ...
949797
  Спіцина В. Особливості сприйняття та відтворення концепту "Влада" // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 55-57. – (Бібліотека Інституту філології)
949798
  Яблонський В. Особливості сприйняття та спадкоємності УНР в сучасній Україні // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 372-383. – ISBN 978-617-7062-20-1
949799
  Кравчук С.Л. Особливості ставлення студентської молоді до агресії в розв"язанні політико-правових питань // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 325-334. – ISSN 2411-1449
949800
  Мяленко В.В. Особливості ставлення українців до внутрішньо переміщених осіб // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 61-74. – ISSN 2411-1449
949801
  Пшенишна О. Особливості становлення військової політики в діяльності уряду П. Скоропадського 1918 р. // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 59-61. – ISBN 978-966-485-045-9
949802
  Щербина В.С. Особливості становлення засобів законодавчої техніки у вітчизняній та зарубіжній правовій думці // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 100-105. – ISSN 2227-796X
949803
  Бовтач С. Особливості становлення раціоналістичної традиції у вітчизняній філософії доби Київської Русі (ХІ - поч. ХІІ ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.114-123. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
949804
  Возняк Р.П. Особливості становлення ринку земель сільськогосподарського призначення // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 37-41. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
949805
  Лазебник Ю.О. Особливості статистичного оцінювання рівня професійної захворюваності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 10-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
949806
  Богма О.С. Особливості статичного та динамічного характеру категорії "бюджетна безпека" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 27-30. – ISSN 2306-6792
949807
  Дідовець О. Особливості статусу суддів та формування суддівського корпусу в Україні (порівняльний аспект) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 159-161
949808
  Новаковський Л.Я. Особливості створення (організації) сільськогосподарських землекористувань у сучасних умовах / Л.Я. Новаковський, І.О. Новаковська // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 26-29. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
949809
  Васильченко С. Особливості створення акціонерних товариств (порівняльний аналіз законодавства України та Російської Федерації) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.28-31
949810
   Особливості створення індексів УДК для документів мистецької, музейної та біографічної тематики / Ахвердова, , , Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 28-29. – ISSN 2076-9326
949811
  Вагапов Г. Особливості створення інформаційного Інтернет-серверу // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 105-122. – ISBN 966-95840-5-1
949812
  Ленчук І.Г. Особливості створення комп"ютерних 3D моделей для навчального контенту хмарних LMS із стереометрії / І.Г. Ленчук, О.О. Мосіюк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 100-104. – ISSN 2413-1571
949813
  Вілков В.Ю. Особливості створення системи політологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / В.Ю. Вілков, С.В. Руденко // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 87-113. – ISBN 978-966-439-931-6
949814
  Сливенко В.А. Особливості створення та діяльності прокуратури на Півдні Україні 1920-ті pp. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 52-57. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
949815
  Половін Б.А. Особливості створення та перспективи використання динамічних навчальних курсів // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 58
949816
  Патрикєєва О. Особливості створення та функціонування STEM-центру / О. Патрикєєва, О. Лозова, С. Горбенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2018. – № 5/6 (167)
949817
  Тонконог Н.І. Особливості стилістичного прийому порівняння в науково-популярних текстах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 411-418. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
949818
  Гайдученко Г. Особливості стилістичного синтаксису п"єси Миколи Куліша "Мина Мазайло" // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 41-45. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто особливості стилістичного синтаксису у п’єсі Миколи Куліша «Мина Мазайло». Виявлено та досліджено великий спектр синтаксичних засобів. Серед домінувальних – це повтори, обірвані, парцельовані, питальні та окличні речення. З’ясовано, що ...
949819
  Калашник Ю.І. Особливості стилістичного синтаксису повісті Миколи Вінграновського "У глибині дощів" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 40-43. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
949820
  Жигжитова Л. Особливості стилю наукового тексту // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Центр міжнар. освіти, Каф. філол. та природн. дисциплін ; [редкол.: Г.В. Межжеріна та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 78-79
949821
  Кругляк М. Особливості стипендіального забезпечення студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 22-26. – ISBN 978-966-485-045-9
949822
  Ігнатова Л.Р. Особливості столипінської аграрної реформи в Україні у дослідженнях останнього десятиліття // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України ; редкол.: Баженова Г.Ю., Гон М.М., Горбань Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 51-58. – ISSN 2307-5244


  "У статті розглядаються особливості столипінської аграрної реформи на українських землях, що входили до складу Російської імперії на початку ХХ ст. На основі наукових досліджень, зроблених в останньому десятилітті, робляться висновки про те, що ...
949823
  Хомерікі О.А. Особливості стратегії державного управління вищою освітою в Україні: історія і сучасність // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 267-286. – ISBN 978-966-2462-25-8
949824
  Дубасенюк О. Особливості структури педагогічної діяльності вчителя в контексті сучасних наукових підходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 25-29. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості структури педагогічної діяльності вчителя в контексті сучасних наукових підходів. У межах професіографічного підходу педагогічна діяльність представлена у вигляді професіограми - сукупності вимог, що пред"являє педагогічна ...
949825
  Тарасюк Н.А. Особливості структури селитебних ландшафтів Волинської області / Н.А. Тарасюк, О.О. Ничая // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 111-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
949826
  Осадчий В. Особливості суб"єкта в злочинах проти правоохоронної діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – С.108-111. – ISSN 0132-1331
949827
  Ламаш І.В. Особливості суб"єктивного переживання часу курсантами-комбатантами АТО // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 69-74
949828
  Кухарєв О. Особливості судового розгляду справ про встановлення факту перебування на утриманні спадкодавця // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 59-65
949829
  Харченко В. Особливості судової поцедури щодо охорони прав на об"єкти промислової власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.36-40. – ISSN 1608-6422
949830
  Будьонний П.В. Особливості суїцидальної поведінки осіб, які проживають в депресивному промисловому регіоні м. Лисичанська (2006-2013 рр.) // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва : науково-практичний журнал / Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Бука Г.Ю., Вовк Ю.М., Глумчер Ф.С. [та ін.]. – Рубіжне, 2016. – Т. 17, № 3. – С. 10-18
949831
   Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору = The peculiarities of socio-political modernization of the countries of the post-soviet space : монографія / [А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська та ін.] ; за ред. канд. іст. наук, доц. Бульвінського А.Г. ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : Фенікс, 2017. – 286, [1] с. – Тит. арк., зміст та інформація про авт. парал. укр. та англ. - Авт. зазнач. на с. 283-286. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8276-6
949832
  Тома Н.М. Особливості суспільної лексики в мові творів Петра Могили // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 77-81. – ISSN 1996-9872
949833
  Шеломовська О.М. Особливості сучасних ігрових комп"ютерних практик (на прикладі населення м. Кам"янське) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 253-262. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
949834
  Кочубей Л. Особливості сучасних інформаційно-комунікативних технологій в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 44-70. – ISSN 2524-0137
949835
  Харченко О.О. Особливості сучасних методів викладання іноземної мови державним службовцям // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 106-109
949836
  Курушина М.А. Особливості сучасних словотвірних процесів як відображення мовної картини світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 117-120. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
949837
  Постишев П.П. Особливості сучасного етапу і завдання боротьби за більшовицьке збирання, обмолот і хлібоздавання / П.П. Постишев. – Харків, 1933. – 32с.
949838
  Чорна О.М. Особливості сучасного етапу розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних технологій та світової мережі інститутів інформаційного середовища / О.М. Чорна, А.В. Литвинова // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 47-54. – ISSN 2218-1199
949839
  Коваленко В. Особливості сучасного стану фінансової системи України у контексті глобалізаційних процесів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 265-270. – ISSN 2078-5860


  Обгрунтовано необхідність удосконалення фінансової системи України у відповідності до глобалізаційних процесів світової економіки. Виявлено надвисокий рівень відкритості національної економіки України та зростаючу залежність її фінансової системи від ...
949840
  Лисенко Г.І. Особливості сучасної організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів технічних ВНЗ // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 102-107. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
949841
  Кучай Т.П. Особливості сучасної системи освіти Швеції / Т.П. Кучай, Д. Стасенкова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 68-70. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 6 (299)). – ISSN 2076-586Х
949842
  Жеребецька О.М. Особливості та новаторство у творчості Ігоря Маїка // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 50-52. – ISSN 2520-6419


  "Досліджується творчість відомого львівського живописця І. Маїка. Аналізуються тенденції творчості митця, який зробив значний внесок у розвиток українського мистецтва. Досліджується вплив львівської монументальної школи на становлення творчої ...
949843
  Тимошенко О.В. Особливості та перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки / О.В. Тимошенко, Т.П. Лісковецька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 87-92. – ISSN 2222-4459
949844
  Мунтян І.В. Особливості та перспективи розвитку ринку реклами в Україні // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 11, вип. 1. – C. 89-94. – ISSN 2312-847X
949845
  Куриліна В. Особливості та проблемні питання судового розгляду справ про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 239-240
949846
  Гуменюк О. Особливості та спрямованість організації освітнього процесу у медичних університетах України / О. Гуменюк, В. Гуменюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 26-31. – ISSN 2308-4634


  У статті охарактеризовано основні зміни в організації освітнього процесу у медичних університетах України, вони відбувалися під впливом євроінтеграційних змін і полягали у стандартизації змісту освіти, навчальних планів, реорганізації навчального ...
949847
  Грицеляк В.П. Особливості та структура видання "Атлас Української Повстанської Армії" / В.П. Грицеляк, І.В. Дикий, І.І. Ровенчак // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – C. 16-19. – ISSN 2075-1893
949848
  Пашинська Л.М. Особливості творення й функціонування неофразем у сучасному українському мас-медійному дискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 95-101. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
949849
  Вегеш А. Особливості творення літературно-художніх антропонімів у романі Василя Шкляра "Маруся" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 9-12
949850
  Калениченко Н.Л. Особливості творчого методу і стилю Коцюбинського / Н.Л. Калениченко; Т-во для поширення політ. і наук. знань УРСР. – Київ, 1959. – 36с.
949851
  Костенко І.Л. Особливості тексту Євангелія в перекладі Пилипа Морачевського // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 301-307. – ISSN 2520-6397


  Присвячено розгляду особливостей лексики тексту Євангелія перекла- ду Пилипа Морачевського. Здійснено аналіз лексичних і граматичних особ- ливостей української мови, які зазнали авторитарного втручання в період 1930-1980 рр. Посвящена рассмотрению ...
949852
  Василишина Н.Є. Особливості теоретичних засад впливу інтелектуального капіталу на процес управління // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 12, Т. 2. – С. 143-149. – ISSN 2313-8246
949853
  Корж К.М. Особливості теоретичної інтерпретації понять у соціології девіантної поведінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-8. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто гносеологічні проблеми соціології девіантної поведінки. Основну увагу приділено понятійному апарату цієї спеціальної соціологічної теорії. Розглянуто пари понять "норма - девіація", "соціальний порядок - соціальна аномія", "соціальна норма - ...
949854
  Олійник Я.Б. Особливості териального управління продовольчого комплексу столичного регіону // Економічна і соціальна географія, 1994. – Вип.45
949855
  Олійник Я.Б. Особливості територіальної організації продовольчого комплексу Фастівського району Київської області / Я.Б. Олійник, С.О. Глембоцький // Економічна географія, 1991. – Вип.43
949856
  Балабух В.О. Особливості термічного режиму 2013 року в Україні / В.О. Балабух, О.М. Лавриненко, Л.В. Балицька // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 79-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
949857
  Круківська А. Особливості термічного режиму грунту в місті Київ / А. Круківська, М. Агаркова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-43. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні характеристики термічного режиму темно-сірих лісових ґрунтів у межах міста, які визначено на основі даних багаторічних стаціонарних вимірювань гідрометеорологічної станції Київ. Досліджено особливості добового та сезонного ходу ...
949858
  Постоюк Н. Особливості техніки мовлення викладача вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 71-75. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено сутність складових техніки мовлення викладача вищого навчального закладу, а саме: дихання, голос, дикція, інтонація, темп. Визначено особливості кожного показника, подано його визначення й умови правильного формування. Проаналізовано типи ...
949859
  Шеленко Д. Особливості технології оновлення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в умовах різноукладності виробництва на селі / Д. Шеленко, Л. Сас, П. Матковський // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 99-109. – ISSN 2410-0919


  " У новостворених аграрних підприємствах виникають труднощі з адаптацією до ринкових вимог. Тому важливого значення набувають дослідження особливостей технології оновлення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в умовах ...
949860
  Павлов Д.М. Особливості технологій політичної пропаганди // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 2. – C. 141-149. – ISSN 2077-1800
949861
  Лопацький С.В. Особливості типів постави студентів у процесі фізичного виховання на сучасному етапі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 40-50. – (Фізичне виховання та спорт ; № 1)
949862
  Іванова Т. Особливості тлумачення дефініції "банківська таємниця" в структурі банківської інформації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 271-272
949863
  Федик Сергій Євгенович Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини ( за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та Конституційного Суду України) : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Федик Сергій Євгенович; Львів. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Київ, 2002. – 215 л. – Бібліогр.: л. 176 - 215
949864
  Федик Сергій Євгенович Особливості тлумачення юридичних норм щодо прав людини (за матеріалами практики Європейського суду з прав людини та конституційного суду України) : Автореф. дис. канд. юридичних наук: 12.00.01. / Федик С.Є.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв.
949865
  Хрутьба Ю.С. Особливості товарно-транспортних потоків логістичної системи підприємства // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2016. – Вип. 17, ч. 2. – С. 92-100. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
949866
  Макогін З.Я. Особливості торговельно-економічної та інвестиційної співпраці України та Німеччини / З.Я. Макогін, Р.Я. Андрусейко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 249-254. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
949867
  Вороніна М.О. Особливості трактування євангельських сюжетів у французькій ораторії другої половини XIX ст. крізь призму історії жанру ("Дитинство Христа" Г. Берліоза та "Марія Магдалина" Ж. Массне) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Вороніна Марія Олексіївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
949868
  Кисленко Р.В. Особливості трансформації гібридного політичного режиму : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Кисленко Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 214 арк. – Додатки: арк. 212-214. – Бібліогр.: арк. 7-9, 188-211 та в додатках: арк. 212-213
949869
   Особливості трансформації деградованих торфових грунтів Західного Полісся України / В.А. Гаврилюк, О.В. Валецька, О.В. Коляда, А.М. Бортнік, Д.В. Коротинський // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 44-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0372-8498
949870
  Волощук С. Особливості трансформації НАТО в 1990-2008 роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 210-213. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
949871
  Коляда І.Г. Особливості трансформації освіти в епоху глобалізації // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 8. – C. 37-42. – ISSN 2077-1800
949872
  Каднічанська М.Я. Особливості туристично-ресурсного потенціалу національного природного парку "Північне Поділля" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 143-149. – Бібліогр.: 11 назв.
949873
  Чабан Т.Ю. Особливості туристсько-рекреаційного потенціалу Львівської області / Т.Ю. Чабан, І.О. Мазуркевич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 88-94. – ISSN 2308-135X
949874
  Барановський М.О. Особливості удосконалення структури та просторової організації мережі загальноосвітніх навчальних закладів Чернігівської області / М.О. Барановський, О.В. Барановська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 180-189. – ISSN 2308-135X
949875
  Гуренко М.А. Особливості укладання інвестиційних договорів за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (69). – С. 146-154. – ISSN 2222-5374
949876
  Ходирєва А. Особливості укладення договору про надання юридичних послуг адвокатом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 244-245. – ISBN 978-617-7069-28-6
949877
  Федорченко Н. Особливості укладення договору про сурогатне материнство // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 65-68. – ISSN 2307-8049
949878
  Дацків І.Б. Особливості українсько-британських дипломатичних відносин у період Української революції (1917 - 1921 рр.) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 155-169
949879
  Візниця Ю.В. Особливості українського електорату в процесі демократизації та становлення національної державності . : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.05. / Візниця Ю.В.; КУ. – Київ, 1993. – 21с.
949880
  Грицаюк М.М. Особливості української ментальності в романі "Золотий скарабей" О. Чорногуза // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 87-91
949881
  Костенко Ю. Особливості української позиції у 1922-1993 рр. // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 8-12. – ISBN 978-966-927-288-1


  Лісабонський протокол, переговори з Росією, втрачені можливості.
949882
   Особливості умов прийому // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Вступ-2018.
949883
  Шептуха О.М. Особливості управління активами комерційного банку / О.М. Шептуха, М.С. Гончарова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/2. – С. 32-34. – ISSN 2409-1944
949884
  Безручко О.О. Особливості управління економічним потенціалом підприємства в умовах мінливого зовнішнього середовища // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 96-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
949885
  Христенко О.В. Особливості управління інноваційними ризиками на вітчизняних підприємствах / О.В. Христенко, О.М. Свистун // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 5 (60). – С. 73-80. – ISSN 2218-1199
949886
  Павлович О.Р. Особливості управління інноваціями в ТНК / О.Р. Павлович, К.В. Погосян // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 108-118. – ISSN 2413-9998
949887
  Андрійчук В. та інш. Особливості управління процесом іноземного інвестування в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.6-9. – ISBN 966-654-085-1
949888
  Золотарьова О.В. Особливості управління ризиками транспортного страхування / О.В. Золотарьова, Т.М. Нікітіна, М.Ю. Марченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 61-64. – Бібліогр.: 8 назв
949889
  Кобаль В.І. Особливості управління та організації освітнього процесу в університетах Угорщини в 60-і роки ХХ століття // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 199-202. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
949890
  Буяджи Г. Особливості управління цінними паперами в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 9-12. – ISSN 2307-8049
949891
  Голубєва Р.Ю. Особливості упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес сучасної професійної школи // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 33-43. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
949892
  Редько І.І. Особливості ураження центральної нервової системи у новонароджених при внутрішньоутробних вірусних інфекціях / І.І. Редько, О.М. Чакмазова, Р.В. Поздняков // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 21-25. – ISSN 2226-1230
949893
  Рудаківська С. Особливості уроку зарубіжної літератури в середніх класах // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
949894
  Левченко Т.М. Особливості успадкування і прояв стійкості проса до окремих рас сажки та їх використання в селекцїї : Автореф. дис. ... канд. с. г.наук : 06.00.05 / Левченко Т.М. ; Ін-т землероб. УААН. – Київ, 1997. – 23 с.
949895
  Яценюк Г. Особливості утворення органів державного управління в роки Української революції (1917-1918) / Г. Яценюк, Ф. Яценюк // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Т. 20 : До 100-річчя Буковинського народного віча 3 листопада 1918 року. – С. 19-24
949896
   Особливості утворення Покрово-Киріївського родовища плавикового шпату в Приазов"ї (Український щит) / Д.К. Возняк, О.М. Пономаренко, А.І. Самчук, С.М. Стрекозов, В.М. Бельський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 75-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2519-2396
949897
  Лушпієнко М В. Особливості участі неповнолітніх осіб як свідків у кримінальному провадженні України // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 78. – С. 92-97. – ISSN 2309-818X
949898
  Никоненко Л.В. Особливості уявлень студентів різного фаху про політико-правову ситуацію в Україні // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 220-233. – ISSN 2411-1449
949899
  Шуппе Л.В. Особливості фахової підготовки романської філології в університеті Севільї // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 123-126. – (Педагогічні науки ; № 1 (114)). – ISSN 2414-5076
949900
  Чижик В.В. Особливості фізичного розвитку і працездатності підлітків, які проживають на радіоактивно забруджених територіях. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.13 / Чижик В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 15л.
949901
  Коробейнікова Леся Григорівна Особливості фізичного розвитку та формування психофізіологічних функцій у дітей молодшого шкільного віку в умовах різних форм навчання : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Коробейнікова Леся Григорівна; НАНУ. Міжнар. науково-навчальний центр інформ. технол. та систем. – Київ, 2002. – 174 л. + Додатки: л. 172 - 174. – Бібліогр.: л. 154 - 172
949902
  Терещук А.Д. Особливості філософсько-психологічного ставлення до проблеми особистості у XIX - на початку XXI століть // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 жовт. 2018 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін. ; уклад.: С.І. Мінченко, Н.В. Лісова, С.П. Барандич, С.В. Садова]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 405-407. – ISBN 978-617-7500-68-0
949903
  Литвиненко А. Особливості фінансово-правового регулювання державної реєстрації акціонерних товариств в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 131-136. – ISSN 2307-8049
949904
  Сторонянська І.З. Особливості фінансового вирівнювання розвитку територій в умовах бюджетної децентралізації / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (271). – С. 58-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
949905
  Семенова В.Г. Особливості фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 13-18. – ISSN 2309-1533
949906
  Беновська Л.Я. Особливості фінансового забезпечення освіти в Карпатському регіоні в умовах адміністративно-територіальної реформи
949907
  Голик М.М. Особливості фінансового забезпечення особового складу російської армії 50-70 рр. XVIII ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 176-179. – ISSN 2076-1554
949908
  Король С.Я. Особливості фінансової звітності соціально відповідального підпри
949909
  Король С.Я. Особливості фінансової звітності соціально відповідального підприємства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 4 (665). – С. 80-88 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
949910
  Слухай С.В. Особливості фінансової підтримки місцевих бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.48-55
949911
  Плотніков О. Особливості фінансування агросектору / О. Плотніков, Г. Калініченко, Г. Потапова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 18-19
949912
  Житник Ю. Особливості фінансування діяльності Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, як спеціально уповноваженого органу щодо реалізації державної регуляторної політики // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 331-333
949913
  Перцов М.О. Особливості флейтового ансамблю на прикладі творчості Олени Сєрової // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 70-76. – ISSN 2226-2180
949914
  Романенко Т.Г. Особливості фолікулогенезу, оогенезу та ембріогенезу у жінок в циклах дрт на тлі патології щитовидної залози / Т.Г. Романенко, О.І. Чайка // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 49-54. – ISSN 2226-1230
949915
  Волосянчук Роман Тарасович Особливості формової та генетичної структури ізольованих популяцій сосни звичайної в Українських Карпатах : Автореф... канд. біолог.наук: 06.00.32 / Волосянчук Роман Тарасович; Український ін-т лісового господарства і агролісомеліорації. – Харків, 1996. – л.
949916
  Бондаренко О.С. Особливості формування архітектоніки фінансової системи / О.С. Бондаренко, Л.С. Селіверстова, І.П. Адаменко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 301-305. – ISSN 2222-4459
949917
  Авдєєва М.С. Особливості формування архітектурних об"єктів на воді / М.С. Авдєєва, Г.В. Кравчук // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 90-95. – ISSN 2077-3455
949918
  Олексюк Г.В. Особливості формування бюджетів малих і середніх міст // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.99-104
949919
  Прядко В.В. Особливості формування бюджетів місцевого самоврядування на 2002 рік // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 9. – С.71-73
949920
   Особливості формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного Полісся : монографія / Гончар В.М., Копій Л.І., Клименко О.М., Копій С.Л. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141-158. – ISBN 978-966-327-407-2
949921
  Ділик А. Особливості формування вищого рівня корпоративного управління // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.221-224. – ISBN 966-654-085-1
949922
  Дерев"янко Людмила Анатоліївна Особливості формування вокально-мовленевої культури як складової педагогічної майстерності майбутнього вчителя : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01. / Дерев"янко Людмила Анатоліївна; Харківський державний педінститут ім. Г.Сковороди. – К., 1993. – 193л. – Бібліогр.:л.170-184
949923
  Олійник Я.Б. Особливості формування господарського механізму продовольчого комплексу Київського столичного регіону // Регіони в незалежній Україні: пошук стратегії і оптимального розвитку, 1994. – Вип.45
949924
  Авдєєва М.С. Особливості формування екологічного простору паркових зон, наближених до аеропортів / М.С. Авдєєва, К.С. Лісова // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
949925
  Ушкаренко Ю.В. Особливості формування економічного потенціалу підприємств у сучасних умовах // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 38-46. – ISSN 2313-092X
949926
  Доманецька І. Особливості формування єдиного навчально-інформаційного простору для організаційно та територіально розподілених університетів / І. Доманецька, Г. Красовська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 39-46. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  На прикладі організаційно та територіально розподіленого навчального закладу висвітлено особливості сучасного етапу інформатизації освіти, відзначено посилення суперечливості між уніфікацією і дивергенцією освіти в організаційно та територіально ...
949927
  Бачинська Л.Г. Особливості формування забудови Києва в кінці XIX - на початку XX ст.: причини та тенденції / Л.Г. Бачинська, О.В. Бачинська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 21-26. – ISSN 2077-3455
949928
  Авдєєва Н.Ю. Особливості формування забудови на території, яка знаходиться під дією авіаційного шуму / Н.Ю. Авдєєва, А.О. Тертиця // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 104-111 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
949929
  Іванов С.В. Особливості формування і оцінки маркетингового потенціалу будівельного підприємства / С.В. Іванов, І.Л. Окуневич // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 91-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
949930
  Іванкова-Стецюк Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект / Оксана Іванкова-Стецюк // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 187-199. – ISSN 1028-5091
949931
  Законов С. Особливості формування іншомовної професійної компетенції в говорінні у майбутніх працівників юридичної сфери // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 399-400
949932
  Захарченко В. Особливості формування й реалізації пакету економічних реформ в Україні та її регіонах // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 102-110. – ISSN 2411-4014
949933
  Прокопова О.П. Особливості формування комунікативної культури студентів вищих навчальних закладів / О.П. Прокопова, Ю.Ф. Павельчук // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 97-102. – ISSN 2521-6449
949934
  Цільмак О.В. Особливості формування метакристалів піриту і арсенопіриту Бобриківського золоторудного родовища (Донбас) / О.В. Цільмак, Л.З. Скакун // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0204-3548
949935
  Мазур І. Особливості формування механізму управління енергозбереження в освітніх установах // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1. – С. 76-82. – ISSN 2410-0919


  В умовах впровадження реформи децентралізації діяльності освітніх установ, зростання чисельності приватних освітніх закладів, перетворення університетів в сучасні диверсифіковані підприємницькі структури з надання освітніх послуг постає проблема ...
949936
  Шталь Т.В. Особливості формування міжнародної конкурентоспроможності країни / Т.В. Шталь, В.О. Козуб // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 16-17 листоп. 2017 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 59-62. – ISBN 978-966-8177-81-1
949937
  Крижевська К.В. Особливості формування мотивації до професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю / К.В. Крижевська, Ю.О. Бутенко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 109-117. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
949938
  Грика Є.В. Особливості формування науково-атеїстичногоо світогляду в сільської молоді / Є.В. Грика. – Київ, 1977. – 48с.
949939
  Булгакова О.В. Особливості формування науково–педагогічної інтелігенції Радянської України у середині 1950–х – першої половині 1960–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 86-90. – ISSN 2076-1554
949940
  Мадрагеля В.А. Особливості формування національної самосвідомості особистості (методолог. аспект) : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Мадрагеля В.А.; КУ. – К., 1993. – 19л.
949941
  Панченко О.М. Особливості формування облікової політики в частині інноваційної діяльності підприємства / О.М. Панченко, Д.В. Шелудько // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 120-125. – ISSN 2308-1988
949942
  Крилов Д.В. Особливості формування організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 27-34. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
949943
  Кисельов Д.О. Особливості формування основних біохімічних показників плодів яблуні у промислових садах Львівської області осіннього та зимового строку достигання / Д.О. Кисельов, І.В. Гриник // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – С. 151-156 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-9270
949944
  Кукуруза Г.В. Особливості формування особистості та профілактика психічної дезаптації у школярів, евакуйованих з 30-км зони після аварії на Чорнобильскій АЕС. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.04 / Кукуруза Г.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 23л.
949945
  Омельчук О.М. Особливості формування парадигми права на свободу думки, совісті та релігії в філософії права епохи Реформації / О.М. Омельчук, У.М. Олійник // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 2, грудень 2017 р. – C. 6-13
949946
  Патицька Х.О. Особливості формування податкових доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації
949947
  Деркач Ж.В. Особливості формування політичної культури України на рубежі століть // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 20. – С. 127-133. – (Серія "Філософія")
949948
  Манзій Н. Особливості формування порядку денного правлячої партії "Право і справедливість" // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі ; редкол.: Сухарєва С.В., Цьолик Н.М., Оляндер Л.К. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Т. 6. – С. 67-70. – ISSN 2306-028X
949949
  Микула О.Я. Особливості формування програми підготовки експертів-оцінювчів // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 110-113 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
949950
  Вербівський Д.С. Особливості формування професійної етики майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 55-58. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
949951
  Харащук І. Особливості формування професійної компетентності студентів медичного коледжу: реалії та перспективи // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 11. – C. 109-114. – ISSN 2409-9244
949952
  Малтиз В.В. Особливості формування професійної психологічної культури державного управлінця / В.В. Малтиз, Д.Г. Бражник // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 142-146. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
949953
  Боднар А.Я. Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів / А.Я. Боднар, Н.Г. Макаренко // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – C. 3-8. – ISSN 2617-2348


  Статтю присвячено проблемі формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів. Наголошено на тому, що саме в період навчання у ВВНЗ юнаки проходять етап становлення та укорінення їхньої самосвідомості, як ...
949954
  Фєднєва М.О. Особливості формування професійної Я-концепції у першокурсників // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 485-506. – ISSN 2219-438X


  Схарактеризовано основні компоненти формування професійної Я-концепції в першокурсників.
949955
  Скиба В.П. Особливості формування рівня мінералізації південних річок України (на прикладі річки Молочна) / В.П. Скиба, Н.М. Вознюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – С. 71-80 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (80)). – ISSN 2306-5478
949956
  Шаталова А.В. Особливості формування стронційвмісних фосфатів лангбейнітового типу / А.В. Шаталова, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 77
949957
  Баб"як Г. Особливості формування та використання економічно активного населення регіону / Г. Баб"як, А. Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 24-27 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
949958
  Денисенко М.П. Особливості формування та оцінки трудового потенціалу підприємства в сучасних умовах / М.П. Денисенко, С.О. Кодій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 6, березень. – С. 21-27. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
949959
  Самохвал О. Особливості формування та реалізації державного управління професійною освітою майбутніх фахівців туристичної галузі у Люксембурзі // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 181-186. – ISSN 2226-3012
949960
  Гуменюк А.Ф. Особливості формування та реалізації облікової політики підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 131-134. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
949961
  Рега М.Г. Особливості формування та розвитку маркетингу послуг в Україні / М.Г. Рега, Н.В. Карпова // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 283-287. – ISSN 2311-8164
949962
  Гладкий О.В. Особливості формування та розвитку міського туризму в Україні / О.В. Гладкий, О.А. Скляров // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 71-80. – ISSN 2308-135X
949963
  Алієв Ф.М. Особливості формування транспортного потоку як невід"ємної складової матеріального потоку аграрного сектору // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 32-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
949964
  Колос О.В. Особливості формування туристично-рекреаційної зони "Козацькими поселеннями Дніпропетровської області / О.В. Колос, П.О. Васильєв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-3455
949965
  Броварська О. Особливості формування української національної ідеї у публіцистиці на межі XX-XXI ст. // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 33-39. – ISSN 2411-4146
949966
  Сергієнко О.В. Особливості функцій громадянського контролю за органами публічної влади у сфері містобудування // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 52-54
949967
  Матусова М.О. Особливості функціональних розладів травлення у дітей з розладами аутистичного спектра / М.О. Матусова, І.А. Марценковський // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 2 (93). – С. 102-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-7484
949968
  Пушміна О.В. Особливості функціонально-планувальної організації річкових та морських-річкових вокзалів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 407-411 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
949969
  Обрізків А.В. Особливості функціонального зонування адміністративно-культурних закладів об"єднаних територіальних громад // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 374-379 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
949970
  Курочка О.І. Особливості функціонування аеропортів як об"єктів туристичної інфраструктури // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 222-227. – Бібліогр.: 8 назв.
949971
  Сарапіна М.В. Особливості функціонування екосистем в умовах радіоактивного забруднення: від деградації до відновлення / М.В. Сарапіна, С.О. Варивода // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 83-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-4224
949972
  Володіна Ю. Особливості функціонування європеїзмів у перській мові // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 19-21. – (Бібліотека Інституту філології)
949973
  Наумова В. Особливості функціонування інституту суду присяжних засідачів за Судовою реформою 1864 року в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 218-219
949974
  Тесля С. Особливості функціонування інституту центрального банку: історичний аспект / С. Тесля, К. Ільїна // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 218-225. – ISSN 2078-5860


  Проведено ретроспективний аналіз становлення та розвитку інституту центрального банку, виявлено характерні особливості функціонування інституту центрального банку за різних історичних та економічних умов. Визначено проблеми функціонування сучасного ...
949975
  Бровко К. Особливості функціонування корпоративної культури вищого навчального закладу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 4 (147), квітень. – С. 186-190. – ISSN 2308-4634
949976
  Полоус О.В. Особливості функціонування логістичних систем на мега-, макро- та мікрорівні / О.В. Полоус, А.В. Листопадова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/3. – С. 11-14. – ISSN 2409-1944
949977
  Воробйова О.П. Особливості функціонування наглядової ради у закладах вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 160-163. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
949978
  Малявін Є.В. Особливості функціонування опозиційних політичних партій у сучасній Росії // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 4 (144). – C. 24-29. – ISSN 2077-1800
949979
  Спотар-Аяр Особливості функціонування псевдоперифрастичних форм // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 349-354
949980
  Охріменко А. Особливості функціонування рекреаційного комплексу в умовах сталого розвитку // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.224-228. – ISSN 1562-0905
949981
  Іщук О. Особливості функціонування репресивно-каральної системи НКВС у 1937 - 1938 рр. у м. Києві (за матеріалами Галузевого державного архіву СБУ) // Биківнянська трагедія в контексті злочинів тоталітарного режиму / Нац. іст.-мемор. заповідник "Биківнянські могили" ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т історії України НАН України ; [упоряд.: Б.Б. Біляшівський, Т.Л. Шептицька ; редкол.: Г.В. Боряк та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 186-198. – ISBN 978-617-7034-13-0
949982
  Білограць Х. Особливості функціонування студентської періодики: від виникнення до сьогодення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 883. – С. 62-67. – (Серія : Журналістські науки). – ISSN 0321-0499
949983
  Олійник Вікторія Дмитрівна Особливості хімічної поведінки кремнеземів, модифікованих алкаламінами : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Олійник Вікторія Дмитрівна; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 170 л. + Додатки: л. 168 - 170. – Бібліогр.: л. 151 - 168
949984
  Олійник Вікторія Дмитрівна Особливості хімічної поведінки кремнеземів, модифікованих алкіламінами : Автореф. дис. канд. хімічних наук: 02.00.01. / Олійник В.Д.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв.
949985
  Вільна Я.В. Особливості художнього мислення Марка Вовчка (на прикладі українськомовних оповідань) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 61-70
949986
  Бублейник Л.В. Особливості художнього мовлення : Навч.посібник зі спецкурсу для студентів гуманітарних факультетів / Л.В. Бублейник. – Луцьк : Вежа, 2000. – 177с. – ISBN 966-600-019-9
949987
  Накашидзе І. Особливості художнього розкриття теми голодомору в україномовній поезії Канади // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 125-129. – ISSN 2411-4146
949988
  Радченко В. Особливості цивільно-правової охорони творів архітектури // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 77-79
949989
  Батракова Т.І. Особливості цифрової економіки в Україні та у світі / Т.І. Батракова, А.В. Кузнецова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 84-89. – (Економічні науки ; № 2 (38)). – ISSN 2414-0287
949990
  Грабовська С.Л. Особливості ціннісних орієнтацій міської молоді з різними типами прив"язаності до місця проживання / С.Л. Грабовська, Т.М. Мандзик // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 292-301. – ISSN 2411-1449
949991
  Садова М. Особливості ціннісних орінтацій молоді / М. Садова, Ю. Комарова // Перспективні напрями вітчизняної науки : зб. наук. праць, присвяч. 20-річчю Одес. ін-ту ПрАТ "ВНЗ "МАУП" / Міжрег. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т ; [редкол.: Каракасіді О.Ф., Стадник О.І., Ананьєв Є.П. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2018. – С. 113-123. – ISBN 978-966-2710-92-2
949992
  Поторій Я.І. Особливості ціннісно-мотиваційної сфери студентів // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 2. – С.36-39
949993
  Сосніхіна С.Є. Особливості ціннісно-смислової сфери студентів з різним сімейним статусом // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 237-249. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
949994
  Кисільова Т.О. Особливості читання лекції з математики та фізики іноземним слухачам підготовчого відділення я базового курсу для дисципліни "Медична та біологічна фізика" (на прикладі ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗУ" / Т.О. Кисільова, О.З. Фоменко // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 31-36. – ISSN 2519-2361
949995
  Канівець А.О. Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства України про платіжні системи // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 56-59. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
949996
  Погребняк М. Особливості юридичної конструкції та суті правовідносин представництва в адміністративному судочинстві: компаративістський аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 108-114. – ISSN 2307-8049
949997
  Каличева Н.Є. Особливості якості підготовки фахівців у закладах вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 67-68
949998
  Криштанович М. Особливості структури формування професійної компетентності майбутнього учителя // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 8 (163), серпень. – С. 22-25. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто структуру професійно-педагогічної компетентності, яка є важливим показником професійного розвитку кожного учителя, викладача. Проаналізовано праці вчених щодо структури професійно-педагогічної компетентності учителя, ...
949999
  Литвин В. Особливості, логіка та параметри операціоналізації президентсько-парламентського напівпрезиденталізму в країнах Європи // Гуманітарні візії : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; редкол.: І. Карівець, Я. Турчин, О. Паньків [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 3, № 1 (5). – С. 37-44. – ISSN 2411-8060
950000
  Думбрава О.П. Особливості, сутність та завдання психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 39-45
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,