Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
943001
  Гордієнко М. "Партія-це коли безробітні організовуються ледацюгами?" // Віче : Теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2006. – № 11/12. – С. 34-35
943002
  Чижов В. "Партнерство для модернизации" - ключевой элемент сотрудничества России и Евросоюза // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 8. – С. 36-41. – ISSN 0130-9625
943003
  Кулик С. "Партнерство для модернизации" Россия-ЕС: к проблеме реализации / С. Кулик, И. Юргенс // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоц. акад. наук. – Москва, 2011. – № 11/12. – С. 64-100. – ISSN 0207-3676
943004
   "Партнерські зв"язки між університетами України та Великої Британії" / Прес-Центр // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Листопад (№ 16/17)


  У КНУТШ відбувся дводенний міжнародний семінар, який відкрив перш. заступник Міністра освіти і науки, молоді і спорту Є. Сулима. У роботі взяли участь: ректор КНУТШ Л. Губерський, посол Великої Британії в Україні Саймон Сміт, директор Британської Ради ...
943005
  Ятченко В.Ф. "Парубоцька громада" як елемент соціальної структури первісного суспільства та її вплив на духовну культуру предків сучасних українців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 264-267. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Аналізуються тексти українського фольклору, в яких збереглись сліди діяльності "парубоцьких громад", їх функцій, ролі в суспільстві, також риси світогляду, що виникли під впливом цих громад.
943006
  Заславский И.Я. "Парус" (фрагмент) // Література та культура Полісся. – Ніжин, 2003. – Вип. 22 : Із наукової спадщини І.Я.Заславського. – С. 38-43
943007
   "Парфенон". Сб. 1. – С-Пб., 1922. – 112 с.
943008
   "Парфюмер". От книги к фильму = Das parfum. Das buch zum film. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 107, [5] с. : фотоил. – ISBN 978-5-91181-445-8
943009
  Масненко В.В. "Пасічник", або "кращий землероб"" історичної ниви: аграрні сюжети наукової спадщини Віталія Підгаєцького // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 28-31. – ISBN 966-7686-12-8
943010
  Алєксандрова О.В. "Пастир" Герми // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 273-274. – ISBN 966-316-069-1
943011
  Коваленко О.Ю. "Пастир" Єрма як філософське споглядання євангелія // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 30-32
943012
  Макар І.С. "Пастуші подарунки" як елемент пасторальної картини світу у романі Лонга "Дафніс і Хлоя" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 503-509
943013
  Черниш Р.Ф. "Патентний тролінг" як передумова до загострення суспільно-політичної ситуації в державі та формування негативного іміджу України на міжнародній арені (за прикладом Житомирської області) / Р.Ф. Черниш, Б.Ю. Назарчук // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 260-264. – ISSN 2219-5521
943014
  Ярощук А. "Патентні хащі" як новітній феномен технологічного змагання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 56-59
943015
  Губарєва С. "Патетична ніч" Гео Шкурупія як нова новела розгадування таємниць // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 84-88. – ISSN 2307-2261
943016
   "Патон@астро.ua". Зоряні дороги академіка Бориса Патона / НАН України, Голов. астроном. обсерваторія України ; [відп. ред. Я.С. Яцків ; упоряд. І.Б. Вавилова, І.П. Крячко]. – Київ : ВАІТЕ, 2008. – 48, [1] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-02-4969-1
943017
  Коломийцев В.Ф. "Патриарх" западной социологии XX в. Реймон Арон // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С.160-168. – ISSN 0042-8744
943018
  Мишура А.С. "Патриархия": политическая философия Роберта Филмера / А.С. Мишура, А.В. Павлов // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 92-105. – ISSN 2078-5089
943019
  Беда А. "Патриотические письма из Галиции": страница истории идейной борьбы славянства // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2006. – № 5. – С. 49-59. – ISSN 0132-1366
943020
  Панченко В. "Патриотический сифилис" російської інтелегенції у часи давні й сьогочасні // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 12 (332). – С. 15. – ISSN 1996-1561


  Коли російське військо 1830 р. потопило Варшаву в крові, Пушкін тріумфував...
943021
   [Патратій Володимир Кузьмич] // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 2 (82), ч. 1. – C. 209-211. – ISSN 1684-7903


  "...Видатному організатору вищої медичної освіти в Україні, доктору медичних наук, професору, ректору Чернівецького державного медичного університету (1975-1993 рр.), завідувачу кафедри мікробіології, вірусології та імунології (1977-2001 рр.), ...
943022
  Марченко Н.В. Партійно-державна діяльність Станіслава Косіора в УСРР : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Марченко Наталія Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Бібліогр.: л. 196-232
943023
  Марченко Н.В. Партійно-державна діяльність Станіслава Косіора в УСРР : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Марченко Наталія Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
943024
  Пахоменко С. Партійно-державна національна політика та її вплив на етнічний розвиток греків УРСР (середина 1950-х - перша половина 1980-х рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 66-70. – ISSN 1728-9343
943025
  Киридон П. Партійно-державна номенклатура Української РСР у 1945–1964 роках: огляд історіографії радянської доби // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 262-281. – (Серія історична ; вип. 48). – ISSN 2078-6107
943026
  Місінкевич Л. Партійно-державна політика щодо реабілітації кримськотатарського населення в 50 - 60-ті роки ХХ ст. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 309-315. – ISBN 966-8653-41-6
943027
  Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960-х років: політологічний дискурс / В. Войналович; НАН України; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2005. – 741с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 966-8837-04-5
943028
  Кротік Н.Л. Партійно-державні структури України та становлення єврейської освіти на поч. 20 рр. XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 145-148
943029
  Кожукало І.П. Партійно-організаційна робота КП України на селі в період крутого піднесення сільського господарства (1953-1958 рр) : Дис... канд.іст.наук: / Кожукало І.П.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. кафедра історії КПРС. – К, 1963. – 299л. – Бібліогр.:л.1-21
943030
  Шваб Л. Партійно-політична боротьба в Польщі на хвилі познанських заворушень 1956 року // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 118-123


  В статті висвітлюється питання суспільно-політичних зрушень в Польщі в 1956 році, яке кваліфікується як системна криза польського комунізму. В статье освещается вопрос социально-политических изменений в Польше в 1956 году, которые класифицируется как ...
943031
  Голинська Х.О. Партійно-політична відповідальність: зарубіжний та український досвід : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Голинська Х.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв.
943032
  Голинська Х.О. Партійно-політична відповідальність: зарубіжний та український досвід : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02. / Голинська Х.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 215 л. – Бібліогр.: л.195-215
943033
  Павко А. Партійно-політична система України перед викликами сучасності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 15/16 (324/325). – С. 24-27
943034
  Василенко М.К. Партійно-політичні видання України як унікальний по аморальності феномен пробабілізму // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 1. – С. 63-66. – (Політичні та юридичні науки)
943035
  Кузьменко Ю.В. Партійно-радянська номенклатура в умовах суверенізації УРСР (березень 1990 - серпень 1991 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (511), липень - серпень. – С. 26-39. – ISSN 0130-5247
943036
  Білоус Е. Партійно-радянська номенклатура західних областей УРСР в 1944-1945 рр. (освітній вимір) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 58-62. – ISSN 1728-9343
943037
  Дорошко Микола Савович Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20-30-ті роки 20 століття : Дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Дорошко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 424л. – Бібліогр.: л.376-424
943038
  Дорошко Микола Савович Партійно-радянська номенклатура УРСР у 20-30-ті роки 20 століття : Автореф. дис. ... доктора істор. наук: 07.00.01 / Дорошко М.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 27 назв.
943039
  Цьох Й.Т. Партійно-радянська преса України в період зміцнення і розвитку соціалістичного суспільства і посилення обороноздатності країни / Й.Т. Цьох. – Львів, 1987. – 50с.
943040
  Снітко Л.П. Партійно-радянська преса України про створення постійних кадрів на шахтах Донбасу в період технічної реконструкції народного господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 68-71. – (Історичні науки ; вип. 20)


  В статье подвергнуты источниковедческому анализу материалы партийно-советской печати Украины 1931 г., в которых освещается борьба Коммунистической партии за создание постоянных кадров на шахтах Донбасса в период технической реконструкции народного ...
943041
  Федорина М.І. Партійно-радянська преса України як джерело з історії розвитку соціалістичного змагання та поширення передових методів праці в сільскому господарстві (1933-1937 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Федорина М.І.; МВ і ССО УССР. КГУ. – К., 1972. – 201л. – Бібліогр.:л.І-ХV
943042
  Федченко П.М. Партійно-радянська преса Української РСР в боротьбі за зміцнення віковічної дружби великих російського і українського народів, непорушної дружби всіх народів Радянського Союзу // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 25-26
943043
   Партійну роботу - на рівень сучасних завдань. – Львів, 1973. – 96 с.
943044
  Кравченко Л.О. Партіоніми України (структурний і лексико-семантичний аспекти) / Л.О. Кравченко, М.А. Сюсюрченко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 122-128


  Партіоніми України (структурний і лексико-семантичний аспекти) С. 122-128 Стаття присвячена лінгвістичному аналізу власних назв політичних партій України, які є невід"ємною частиною українського ергонімікону. Розглянуто структурні особливості цих ...
943045
   Партіх горде ім"я. – К., 1976. – 151с.
943046
  Буткевич Б. Партія-зомбі // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 40 (360), 3-9 жовтня. – С. 16-18. – ISSN 1996-1561


  Понад 20 років однією із провідних парламентських сил в Україні залишається партія, що походить безпосередньо від КПРС.
943047
  Ленін В.І. Партія -- керівна сила соціалістичної держави і комуністичного будівництва / В.І. Ленін. – Київ, 1959. – 600с.
943048
  Буцько М.О. та ін. Партія - натхненник і організатор перемоги Великої Жовтневої соціалістичної революції (березень-жовтень 1917 р.) / М.О. та ін. Буцько. – К., 1960. – 112с.
943049
   Партія - наш керманич.. – К., 1963. – 304с.
943050
   Партія - розум, честь і совість нашої епохи. – Київ, 1986
943051
   Партія - розум, честь і совість нашої епохи.. – К., 1963. – 71с.
943052
  Шмигельський А.І. Партія - серце народу : поезії / А.І. Шмигельський. – Львів : Каменяр, 1959. – 80 с.
943053
  Березняк З.Я. Партія більшовиків в період для студентів-заочників. / З.Я. Березняк. – Одеса, 1961. – 26с.
943054
  Протопопов О.А. Партія більшовиків в період першої російської революції. / О.А. Протопопов. – К., 1960. – 100с.
943055
  Корнієнко Є.А. Партія більшовиків в рови нового революційного піднесення (1910-1914) / Є.А. Корнієнко. – К, 1959. – 64с.
943056
  Бельфор Д.С. Партія більшовиків у роки нового революційного піднесення (1910-1914 рр.) / Бельфор Д.С. – Київ, 1960
943057
   Партія більшовиків у роки нового революційного піднесення (1910-1914). – К., 1960. – 84с.
943058
  Дринь Н.М. Партія більшовиків у роки реакції / Н.М. Дринь, Г.В. Ларін. – Київ, 1960. – 62с.
943059
  Давидова Н.Д. Партія більшовиків у роки світової імперіалістичної війни. Друга революція в Росії (1914 р. - 1917 р.) / Н.Д. Давидова, Г.М. Мултих. – Київ, 1960. – 100с.
943060
  Любовець О.М. Партія боротьбистів в українській революції 1917-1920 рр. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Любовець О. М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1993. – 150л. – Бібліогр.:л.143-150
943061
  Любовець О.М. Партія боротьбистів в українській революції 1917-1920 рр. : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Любовець О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 16л.
943062
  Поссе С. Партія в боротьбі з правими ухилами / С. Поссе, 1929. – с.
943063
  Коваль О. Партія в законі. Навіщо китайський парламент змінив конституцію країни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 5


  "У Китаї з 5 по 20 березня ц.р. пройшла щорічна сесія місцевого парламенту - Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП). Причому вперше засідає новий склад парламенту 13-го скликання, депутатів якого обрали на початку цього року. Але примітним ...
943064
  Старосольський В. Партія в Конституції Чеськословацької респуьліки (Прага, 1021 рік) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 3 (29). – С. 104-112
943065
  Тичина П.Г. Партія веде / Павло Тичина. – Київ ; Харків : ДЛВ, 1935. – 56 с. – (Бібліотека художньої літератури)
943066
  Тичина П.Г. Партія веде : 300 років возз"єднання України з Росією / Павло Тичина. – Київ ; Харків : ДЛВ, 1937. – 74 с.
943067
  Романовський О.К. Партія веде / О.К. Романовський. – Київ, 1967. – 286с.
943068
  Тичина П.Г. Партія веде : пісні, пеани, гімни / Павло Тичина. – Київ : Радянський письменник, 1980. – 94 с.
943069
   Партія веде.. – К., 1968. – 339с.
943070
   Партія веде: письменники Рад. України про Партію. – К., 1986. – 527с.
943071
  Самченко В. Партія довела. Як вірш для "піонерчиків" став програмним маніфестом КПРС, і чому Василь Стус вважав, що фізично живий Павло Тичина помер духовно // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2016. – 26 січня (№ 10). – С. 12


  Днями виповнилося 125 р. вiд дня народження Павла Тичини. Загал знає його як автора програмного вірша «Партія веде» й одного з багаторiчних ідеологів більшовицько-комуністичної влади в Україні. За радянських часів ніколи не афішували, що пов’язаний був ...
943072
  Лозовий О. Партія і кооперація / О. Лозовий, 1926. – 93с.
943073
  Федченко П.М. Партія і література / П.М. Федченко, 1958
943074
  Борщуков В.И. Партія і література / В.И. Борщуков. – К., 1960. – 164с.
943075
   Партія і література. – К., 1975. – с.
943076
   Партія і література: зб. докум.. – К., 1983. – 208с.
943077
  Якубов А.М. Партія і масові організації трудящих / А.М. Якубов. – К, 1972. – 120с.
943078
  Сенченко В.І. Партія і проблеми управління господарством / В.І. Сенченко. – Київ, 1971. – 48с.
943079
  Каганович Л.М. Партія і Ради / Л.М. Каганович. – Х, 1927. – 120с.
943080
  Мултих Г.М. Партія ібільшовиків у роки світової / Г.М. Мултих. – Київ, 1958. – с.
943081
  Вакуленко Г.С. Партія Леніна-Сталіна - організатор і натхненник боротьби трудящих проти німецько-фашистських окупантів на Львівщині (1941-1944 рр.) : автореф. дис. ... канд.истор. наук / Вакуленко Г.С. – Львів, 1948. – 8 с.
943082
   Партія Леніна - розум, честь і совість нашої епохи.. – К., 1973. – 223с.
943083
  Кульчицький С.В. Партія Леніна - сила народна. / С.В. Кульчицький. – Київ, 1981. – 113 с.
943084
  Журавльов М. Партія напередодні і в роки першої революції в Росії (1904-1907 рр.) / М. Журавльов, М. Завіновський. – Київ, 1966. – 31с.
943085
  Бородін О.А. Партія нас до комунізму веде / О.А. Бородін. – Київ, 1962. – 102 с.
943086
  Бевз Т.А. Партія національних інтересів і соціальних перспектив : ( Політична історія УПСР ) : [ монографія ] / Т.А. Бевз ; НАНУ ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАНУ, 2008. – 588 с. – ISBN 978-966-02-4398-9
943087
  Литвин В.М. Партія політична / В. Литвин // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 285-286. – ISBN 966-642-073-2
943088
  Горовський Ф.Я. Партія, держава, комунізм / Ф.Я. Горовський. – Київ, 1968. – 48с.
943089
  Краснокутская Л.Г. Партйно-советская печать Урала в период иностранной военной интервенции и гражданской войны (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Краснокутская Л.Г.;. – Свердловск, 1978. – 23л.
943090
  Галко В.Г. Партком и бригадная форма организации труда. / В.Г. Галко. – М., 1986. – 93,2с.
943091
  Величко А.Н. Партком и общественное мнение / А.Н. Величко. – Москва, 1988. – 205с.
943092
  Казаков В.И. Партком и реформа / В.И. Казаков. – Л, 1968. – 42с.
943093
  Курилов А.Н. Партком и социальное планирование. / А.Н. Курилов. – Л., 1968. – 56с.
943094
  Савин В.В. Партком и экономическая реформа. / В.В. Савин. – Л., 1970. – 44с.
943095
  Нікулішев В.М. Партком і Рада народних депутатів. / В.М. Нікулішев. – К, 1979. – 95с.
943096
  Кузнецов М.А. Партком министерства / Кузнецов М.А. – Москва, 1976. – 55 с.
943097
  Чернухин А.В. Партком объединения / А.В. Чернухин. – Ленинград, 1973. – 51с.
943098
  Гаврилов А.Е. Партком. Газета. Журналист / Гаврилов А.Е. – Ленинград, 1985. – 128 с.
943099
  Гришэм Д. Партнер : Роман / Д.Гришэм; Пер.с англ. Ю.Г.Кирьяка. – Москва : ООО Издательство АСТ, 2003. – 413с. – (Bestseller). – ISBN 5-17-012717-0
943100
  Джером Партнер по танцам : Рассказы / Джером, Джером // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 12. – С. 74-76 : Іл.
943101
   Партнери бізнес-середовищу в досягненні амбітних планів // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 4


  Київський національний університет технологій та дизайну виступив з ініціативою створення Освітнього інвестиційного кластеру легкої промисловості у місті Києві.
943102
   Партнерские встречи : событие // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 6-9 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
943103
  Шулікін Д. Партнерство - для світової безпеки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 11 квітня (№ 14). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Про Український науково-технологічний центр.
943104
  Сартаева Н.А. Партнерство - превенция как модель взаимоотношений государства і гражданского общества // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 428-432. – ISSN 1563-3349
943105
  Сошинська Я. Партнерство - розвиток - дія: ключові орієнтири розвитку бібліотек // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 2 (12). – С. 57-59. – ISSN 2518-7341


  Стаття інформує про проведення 23-24 листопада 2017 р. у м. Києві всеукраїнської науково-практичної конференції та щорічної конференції Української бібліотечної асоціації "Партнерство - розвиток - дія", де розглядались актуальні питання діяльності ...
943106
  Петрушенко М. Партнерство в ім"я майбутнього. Освіта і підприємництво - два крила інноваційного розвитку держави [КНУТД] : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 квітя 2018 р. № 288 // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 79). – С. 5
943107
  Аннан К.А. Партнерство во имя всемирного сообщества : Годовой доклад о работе Организации 1998год / Кофи А. Аннан. – Нью-Йорк : Организация Объединенных Hаций, 1998. – 101 с.
943108
  Зенгина Т.Ю. Партнерство во имя устойчивого развития // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 10. – С. 30-36. – ISSN 1726-667Х


  Заметки с юбилейной конференции " Стокгольм+40: партнерство во имя устойчивого развития", проходившей 23 по 25 апреля 2012 года в Швеции.
943109
  Шевченко Б.О. Партнерство держави і підприємництких структур: витоки теоретичних уявлень / Б.О. Шевченко, Т.А. Непокупна // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 207-212. – (Серія: Економіка ; вип. 7 (3)). – ISSN 9125-0912
943110
  Григор"єва С.В. Партнерство держави і приватного бізнесу в Україні на тлі політики модернізації економіки // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 42-47. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Подолання кризи в економіці України і відновлення її позитивної динаміки розглядається у статті у щільному зв"язку зі структурною перебудовою господарського механізму. Обгрунтовуються конкретні форми співробітництва держави і приватного бізнесу.
943111
  Мотриченко В.М. Партнерство державного та приватного сектору світовий досвід та Україна // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 12 (91). – С. 37-42
943112
  Рубан Ю.Г. Партнерство Європейського Союзу зі східними сусідами у зміцненні демократії та проблема національної ідентичності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 2. – С. 169-173


  У статті формулюється проблема співпраці країн-учасників Східного партнерства з Європейським Союзом у сфері зміцнення демократії і доводиться необхідність нового розуміння національної ідентичності для підвищення його ефективності. В статье ...
943113
   Партнерство ЄС - Україна - Росія очима іноземних дипломатів // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2012. – № 4/5 (133/134). – С. 66-69
943114
  Рожкова Тетяна Станіславівна Партнерство з Євросоюзом як умова інтеграції України в світове господарство : Дис...кандидата економічних наук:08.05.01 / Рожкова Тетяна Станіславівна; Київський національний ун-тет ім. Т. Шевченка; ІМВ. – Київ, 2002. – 200 л. + Додатки:л.190-200. – Бібліогр.:л.179-189
943115
  Рожкова Тетяна Станіславівна Партнерство з Євросоюзом як умова інтеграції України в світове господарство : Автореф. дис. канд. економічних наук: 08.05.01. / Рожкова Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
943116
  Бакун О. Партнерство з управління суверенними інвестиціями : центральний банк // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 9-10
943117
   Партнерство з успішним Сходом. Освітньо-наукова комунікація: Україна - Корея / прес-центр Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – С. 5


  10-11 жовтня в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбулася Міжнародна наукова конференція "Кореєзнавство у Східній Європі: сучасність і перспективи". Науковий захід пройшов за підтримки Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Корея в ...
943118
  Мацигіна В. Партнерство задля демократії // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 19. – С. 38-39.


  Ухвалено Меморандуму про взаєморозуміння між Радою Європи та Європейським Союзом
943119
   Партнерство заради безпеки: досвід країн НАТО та українська перспектива. – Київ, 2007. – 336с. – ISBN 978-966-8534-04-1
943120
  Прилуцький Ю. Партнерство заради науки й освіти : Українсько-німецький симпозіум з фізики і хімії наноструктур та нанобіотехнології (фото) // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  Протягом останніх 11-ти років науковці біологічного, радіофізичного та фізичного факультетів нашого університету в тісній колаборації з німцькими вченими з Технічного університету Ілменау, Університетів Дюйсбург-Ессен, Бохума і Дрездена, Інституту ...
943121
  Зінченко Н. Партнерство заради чого? // Україна молода, 2005


  [Комент. Держ. секретаря Президента України щодо політ. перспектив організації "Пора" після оголошення про припинення її діяльності як громадян. кампанії]
943122
  Баєв В. Партнерство заради якості безоплатної правової допомоги: у міжнародному форматі // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 1/2 (10), лютий. – C. 28-35
943123
  Зименков Р.И. Партнерство или эксплуатация ? / Р.И. Зименков. – М, 1980. – 118с.
943124
  Чанд Маниш Партнерство Индии и Великобритании 2.0 // Индия: перспективы. – Hью-Дели, 2016. – Т. 30, вып. 1. – С. 6-13. – ISSN 0970-5074
943125
  Надолішній П. Партнерство і міжсекторна взаємодія в державному управлінні: інституційний аспект // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.59-70. – ISBN 966-7800-15-6
943126
  Микитюк О.П. Партнерство как фактор повышения конкурентоспособности компаний / О.П. Микитюк, А.М. Магомедова, Т.С. Онисенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 126-135


  В статье рассматриваются основные формы партнерства, как необходимого и достаточного фактора формирования целостной конкурентной стратегии современного предприятия. В условиях глобализации экономики и динамичности рыночной среды любое предприятие ...
943127
  Миколенко Е.П. Партнерство между университетами и бизнесом как условие формирования конкурентных преимуществ выпускников // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 136-143. – ISSN 1993-5560


  "В статье проведен анализ социального партнерства в сфере образования. Исследован положительный опыт сотрудничества между университетами и бизнесом, выявлены современные актуальные формы, позволяющие реализовать концепцию ориентации выпускника на ...
943128
  Табачник Д.В. Партнерство множить результати // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 3-10 квітня (№ 17). – С. 4-5 : фото


  Виступ Міністра освіти і науки України Дмитра Володимировича Табачника на Загальних зборах Національної академії педагогічних наук України.
943129
  Бекіров Фарід Партнерство на обопільну користь // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 2, березень - квітень. – С. 34-35 : фото. – ISSN 1998-8044
943130
  Гутник В. Партнерство на распутье // Международная жизнь : Проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 49-60. – ISSN 0130-9625


  50 років Європейським співтовариствам і 10 років Угодам про партнерство між Росією і ЄС
943131
  Сердюк А.М. Партнерство науки і виробництва - основа інноваційного розвитку фармацевтичної галузі України / А.М. Сердюк, Т.А. Бухтіарова // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Ю.Г. Антипкін, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 376-384. – ISSN 2413-7944
943132
  Копійка В.В. Партнерство ООН та регіональних організацій у безпековій сфері: нові можливості, нові виклики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 1. – С. 15-19
943133
   Партнерство ради будущего : монография / Нар. укр. акад. ; под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. Е.В. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2016. – 235, [1] с. : ил. – 25-летию ХГУ "НУА" посвящ. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-8558-86-7
943134
   Партнерство ради будущего: AMADEUS и UNICEF // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
943135
  Гончар Юрий Партнерство ради мира, или свой среди чужих // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 1. – С. 38-39 : фото
943136
  Дерев"янчук А.Й. Партнерство студентів та викладачів в створенні мультимедійних засобів навчання (досвід кафедри військової підготовки Сумського державного університету) / А.Й. Дерев"янчук, О.Ф. Супрун // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 69-74


  В статті подається досвід партнерства студентів та викладачів кафедри військової підготовки Сумського державного університету при створенні мультимедійних засобів навчального призначення. Запропоновано основні підходи щодо виявлення обдарованих ...
943137
  Погорська І.І. Партнерство США - Індія: особливості стратегічного діалогу та потенціал розвитку // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 280-301. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
943138
  Каракуц А. Партнерство Україна - НАТО: теоретичні та практичні аспекти // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 375-382. – ISBN 978-83-64286-14-8
943139
  Соскін Олег Партнерство українських та польських міст - реальний шлях євроінтеграції України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 35-36. – ISSN 1728-6220
943140
  Іванець Андрій Партнерство українців та кримських татар у 1917 році // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 80-84. – Бібліогр. в кінці ст.
943141
  Судакова А Н. Партнёрство университетов и бизнеса как важный фактор научно-технического лидерства США // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады ; редкол.: В.А. Спичкин, Э.Я. Баталов, Т.Д. Венедиктова [та ін.]. – Москва, 2016. – № 12 (564). – С. 59-83. – ISSN 0321-2068
943142
  Буртник Л. Партнерство як перспектива на шляху до розв"язання соціально-економічних проблем // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С. 47-49


  Страйки, соціальне партнерство. Закінчення. Поч. - 2001. - № 8.
943143
  Керзюк О. Партнерська співпраця Британської бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 2 (232). – C. 22-25. – ISSN 1029-7200


  Автор знайомить з роботою відділу європейських та американських студій Британської бібліотеки у контексті нової стратегії бібліотеки, ухваленої 2015 р. Наведено конкретні приклади співпраці з іншими бібліотеками країни та світу, британськими ...
943144
  Ярошенко Р. Партнерська співпраця як складник розвитку видавничого бізнесу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 3-6. – ISSN 2076-9326


  У статті здійснено аналіз проблематики партнерської співпраці, що має безумовний вплив на розвиток видавничої організації; вперше здійснено аналіз партнерства як форми співпраці; надано тлумачення поняттям "партнерство" у видавничому бізнесі, ...
943145
  Погорська І. Партнерський діалог США - Індія: взаємодія стратегічних культур // Америка і Європа в сучасних міжнародних трансформаціях : монографія / С.О. Шергін, І.І. Погорська, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, Л.Д. [та ін.] Чекаленко. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – С. 192-202. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-50-0
943146
  Дергачов О.П. Партнерський потенціал України: становлення і реалізація / О.П. Дергачов ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : [ Б.в.], 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-02-5385-8
943147
  Білокінь М.В. Партнерські відносини в діяльності міліції: поняття, сутність і форми // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.51-55. – ISSN 1727-1584
943148
  Бутенко Н.В. Партнерські відносини на промисловому ринку : монографія / Н.В. Бутенко ; [ред. Н.Г. Пянковська] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2013. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 287-317. – ISBN 978-966-496-270-1
943149
  Шевченко О.В. Партнерські відносини у сфері кліматичної дипломатії // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 204-229. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
943150
  Чуйко О. Партнерські стосунки як чинник розвитку корпоративного волонтерства / О. Чуйко, Л. Свецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 113-116. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розкриває теоретичні та прикладні засади впровадження корпоративного волонтерства в практику благочинної діяльності. Висвітлюються результати дослідження, спрямованого на з"ясування особливостей процесу побудови партнерських стосунків між ...
943151
  Вінник О.М. Партнерські та корпоративні відносини: співвідношення понять та проблема поєднання / О. Вінник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 4-7. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються питання співвідношення корпоративних та партнерських відносин, а також можливості їх поєднання в інституційній формі державно-приватного партнерства. В статье освещаются вопросы соотношения корпоративных и партнерских отношений, ...
943152
   Партнеры встречаются на ІТВ. ІТВ собирает друзей : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 63
943153
   Партнеры и соперники.. – М., 1976. – 232с.
943154
   Партнеры, ставшие друзьями : Актуальна тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 3. – С. 14-15 : Фото
943155
  Белокопытов Николай Михайлович Партогональные полиномы в смешанных задачах теории упругости для тел с плоскими остроконечными концентраторами напряжений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Белокопытов Николай Михайлович; МВ и ССО СССР. ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 18л.
943156
  Белоусова Г.А. Партократия и путч / Г.А. Белоусова. – М, 1992. – 45с.
943157
  Гордєєв А.Ю. Партолан - специфічний картографічний твір : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 56-58. – Бібліогр.: 6 назв
943158
  Обушний М.І. Партологія : Навчальний посібник / М.І. Обушний, М.В. Примуш, Ю.Р. Шведа; За ред. М.І. Обушного; КНУТШ; Львівський НУ ім. І. Франка; ДНУ. – Київ : Арістей, 2006. – 432с. – ISBN 966-8458-82-6
943159
  Материнська О.В. Партоніми у лексичній системі мови // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 71-80
943160
  Курінний І. Партоорганізація району в боротьбі за піднесення сільського господарства. / І. Курінний. – К., 1951. – 104с.
943161
  Лагуновский М.И. Парторга изация и массовое техническое творчество. / М.И. Лагуновский. – Минск, 1962. – 46с.
943162
  Менчинов Г.А. Парторганизаторы / Г.А. Менчинов. – М., 1986. – 43с.
943163
   Парторганизация в борьбе за подъем промышленности.. – Свердловск, 1958. – 124с.
943164
  Царев Г. Парторганизация завода во главе социалистического соревнования / Г. Царев. – М, 1950. – 56с.
943165
  Малов В.И. Парторганизация и вопросы материального стимулирования. / В.И. Малов, М.Д. Винников. – Х., 1967. – 69с.
943166
  Орлов А. Парторганизация и право контроля деятельности администрации / А. Орлов, 1939. – 36с.
943167
  Храменкова З.Т. Парторганизация колхоза им. Чапаевской дивизии. / З.Т. Храменкова. – Куйбышев, 1949. – 36с.
943168
  Клеткина Г.С. Парторганизация Мурманской области в борьбе за развитие народного просвещения (1917-1941 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Клеткина Г.С.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
943169
  Маков Ю.С. Парторганизация НИИ / Ю.С. Маков. – Л., 1968. – 40с.
943170
  Шмаков И. Парторганизация укрупненного колхоза / И. Шмаков. – Челябинск, 1952. – 64с.
943171
  Васильев А.Ф. Парторганизация Южного Урала во главе перестройки промышленности на военный лад : Автореф... канд. ист.наук: / Васильев А.Ф.; Кафедра истории КПСС. – М, 1960. – 20л.
943172
  Максименко М.М. Парторганізація колгоспу в боротьбі за виконання семирічного плану / М.М. Максименко. – Київ, 1960. – 40с.
943173
  Семенко П. Парторганізація колгоспу в боротьбі за нові успіхи / П. Семенко. – Київ, 1954. – 64с.
943174
  Ботвінов О. Парторганізація району в боротьбі за впровадження науки і передового досвіду в колоспі / О. Ботвінов. – К., 1955. – 111с.
943175
  Рощин И.И. Парторги военной поры. / И.И. Рощин, И.С. Сеньков. – М, 1983. – 350с.
943176
  Рощин И.И. Парторги военной поры. / И.И. Рощин. – М, 1990. – 318с.
943177
  Слободянюк М.С. Парторгнаізація району в боротьбі за піднесення громадського тваринництва / М.С. Слободянюк. – Київ, 1954. – 104 с.
943178
  Керекеш Ю.Ю. Парубкова дочка / Ю.Ю. Керекеш. – Ужгород, 1958. – 68с.
943179
  Кониський О.Я. Парубочий вік Т.Г. Шевченка до викупу з крепацтва (1829 — 1838) : Критично-біографічний нарис / написав О.Я. Кониський. – Б. м. : б. в., 1894. – 28 с. – Окр. відб.: Записки НТШ. Львів. 1894, т. 4, с. 1-28


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Видавництво присьвячене науцї і письменству україньско-руского народу. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського, 1894. - На тит. арк. та обкл. ...
943180
  Пантелеев Ю.А. Парус - моя жизнь: из воспоминаний / Ю.А. Пантелеев. – Л., 1984. – 215с.
943181
  Жилкина Е.В. Парус / Е.В. Жилкина. – Иркутск, 1963. – 72с.
943182
  Орлов Б.Г. Парус / Б.Г. Орлов. – Донецк, 1966. – 183с.
943183
   Парус : Сб. стихов и рассказов. – Чебоксары, 1967. – 184с.
943184
  Лермонтов М.Ю. Парус : Стихи: Для дошкол. возраста / М.Ю. Лермонтов. – Москва : Малыш, 1981. – 16с.
943185
  Стоянова О.Я. Парус / О.Я. Стоянова, Н.Г. Снежко. – Киев : Радянська школа, 1984. – 257 с.
943186
   Парус : История. "Надежда". Инструменты. Ветры. Регата. Мифология // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 76-120 : Іл. – ISSN 1029-5828
943187
  Заславский И.Я. Парус (фрагмент) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2002. – Вып. 2. – С. 97-100. – ISBN 966-594-355-3
943188
  Монаенков В.М. Парус весны: Стихи. / В.М. Монаенков. – Львов, 1982. – 46с.
943189
  Мина Х. Парус и буря. / Х. Мина. – М, 1971. – 288с.
943190
  Мина Х. Парус и буря. / Х. Мина. – Москва : Радуга, 1985. – 446с.
943191
  Кардин В. Парус и море / В. Кардин. – М : Художественная литература, 1982. – 190 с.
943192
  Улин Л.Н. Парус и океан / Л.Н. Улин. – Москва, 1961. – 479с.
943193
  Манн В. Парус командора / В. Манн, Б. Метелев. – Владивосток, 1987. – 250с.
943194
  Верба В. Парус на лугу : стихи и поэма / В. Верба. – Москва : Советский писатель, 1971. – 86 с.
943195
  Грамматчиков Г.В. Парус над Тонкинским заливом / Г.В. Грамматчиков. – М, 1979. – 96с.
943196
  Бондарин С.А. Парус плаваний и воспоминаний / С.А. Бондарин. – М, 1971. – 219с.
943197
  Гарнакерьян А.Г. Парус под ветром / А.Г. Гарнакерьян. – М., 1953. – 103с.
943198
  Кац Г. Парус под ветром. / Г. Кац. – Ростов-на-Дону, 1938. – 104с.
943199
  Самсонов В.А. Парус поднимаю: Записки лишенца / В.А. Самсонов. – Петрозаводск, 1993. – 247с.
943200
  Хохлов Н.П. Парус Танганьики. / Н.П. Хохлов. – М., 1963. – 103с.
943201
   Парус. сб. для юношенства. – Калининград, 1963. – 136с.
943202
   Парус. Стихи, рассказы, отрывки из поэм, юмор.. – Чебоксары, 1969. – 222с.
943203
   Парус: сб. худож. произвеений для уч. сред. шк.. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1989. – 287с.
943204
  Мазуркин А.А. Паруса / А.А. Мазуркин. – М, 1980. – 111с.
943205
  Левушкин А.И. Паруса / А.И. Левушкин. – Архангельск, 1980. – 110с.
943206
  Мусаханов В.Я. Паруса / В.Я. Мусаханов. – Л., 1981. – 221с.
943207
  Смирнов И.А. Паруса / И.А. Смирнов. – Л., 1984. – 55с.
943208
  Ратленд Е. Паруса "голубой птицы" = The wedding trap/ Eva Rutland : Роман / Пер. с англ.; Ева Ратленд. – Москва : Радуга, 2000. – 192с. – (Любовный роман). – ISBN 0-263-80747-9; 5-05-004849-4
943209
  Соколов-Митрич Дмитрий Паруса "Надежды" = Иноки моря : Паруса / Соколов-Митрич Дмитрий, , Коптилкин Сергей // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 94-105 : Іл. – ISSN 1029-5828
943210
  Самурский Кирилл Паруса "Надежды" = По воле волн : Паруса // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 91-96 : Іл. – ISSN 1029-5828
943211
  Петров Э. Паруса в океане / Э. Петров. – Владивосток, 1976. – 232с.
943212
  Петров Э. Паруса в океане / Э. Петров. – Владивосток, 1976. – 231с.
943213
  Лемберг А.М. Паруса в степи / А.М. Лемберг. – Алма-Ата, 1956. – 80с.
943214
  Губжев М. Паруса весны / М. Губжев. – Москва, 1981. – 104с.
943215
  Стеценко В.П. Паруса жаждут ветров / В.П. Стеценко. – М., 1992. – 429с.
943216
  Внуков Н.А. Паруса над волнами / Н.А. Внуков. – Ленинград, 1979. – 255с.
943217
  Фатьянов В. Паруса рассвета. / В. Фатьянов. – Ярославль, 1966. – 64с.
943218
  Сычев А.Ф. Паруса тополей. / А.Ф. Сычев. – Йошкар-Ола, 1978. – 63с.
943219
   Паруса, наполненные бурей.. – М., 1975. – 80с.
943220
  Близнець В.С. Паруси над степом : повість / В.С. Близнець. – Київ : Веселка, 1965. – 182 с.
943221
   Парусит Революции стяг.. – Москва, 1971. – 144с.
943222
  Дяченко М. Парусная птица : Фантастическая повесть / М. Дяченко, С. Дяченко // Радуга : Журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2005. – № 5/6. – С. 3-45. – ISSN 0131-8136
943223
  Конев Ф.Е. Парусник / Ф.Е. Конев. – Минск, 1983. – 191с.
943224
  Новиков В.А. Парусные корабли. Повесть. / В.А. Новиков. – Алма-Ата, 1968. – 124с.
943225
  Литвиненко Тимур Парусные ракеты : спорт // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 11. – С. 60-69 : Фото
943226
  Людевиг Н.Ю. Парусный спорт / Н.Ю. Людевиг. – Ленинград, 1931. – 238с.
943227
   Парусный спорт : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 95 с.
943228
  Григорьев Н.В. Парусный спорт. / Н.В. Григорьев. – М., 1950. – 192с.
943229
  Лобач-Жученко Парусный спорт. / Лобач-Жученко. – Рига, 1954. – 227с.
943230
  Григорьев Н.В. Парусный спорт. / Н.В. Григорьев. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 307с.
943231
   Парусный спорт. Правила соревнований.. – М., 1953. – 95с.
943232
   Парусный спорт. Программа для спортивных секций колл. физ. культуры. – М., 1954. – 64с.
943233
   Парусный спорт. Уч. пособие для тренеров. – М., 1966. – 255с.
943234
  Киридон А.М. Парфеній Левицький і рух за автокефалію української православної церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 79-82. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано окремі факти біографії архієпископа Парфенія Левицького, пов"язані з рухом за автокефалію Української православної церкви у 1920-1921 рр. The author analyses some facts of the biography of the Archbishop Parfen Levitsky connected with ...
943235
  Борисовский Г.Б. Парфенон и конвейер / Г.Б. Борисовский. – Москва, 1971. – 176 с.
943236
  Скржинська М. Парфенон у Херсонесі Таврійському // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавеіших часів до кінця XVIII ст.) / НАН України ; Ін-т історії України ; редкол.: В. Смолій, В. Станіславський, Т. Чухліб [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 67-85
943237
  Курганов Г.Ф. Парфиловцы- узбекистанцы. / Г.Ф. Курганов. – Ташкент, 1971. – 112с.
943238
  Бокщанин А.Г. Парфия и Рим / А.Г. Бокщанин. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1960. – 252с.
943239
  Бокщанин А.Г. Парфия и Рим / А.Г. Бокщанин. – Москва, 1966. – 302с.
943240
  Бокшанин А.Г. Парфия и Рим. Исследование о развитии международных отношений позднего периода истории античного мира : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бокшанин А.Г. ; МГУ, Ист. фак., Каф. ист. дрен. мира. – Москва, 1964. – 32 с.
943241
  Зюскінд П. Парфуми : Історія одного вбивці. Роман / Патрік Зюскінд; Пер. с нім. І.С. Фрідріх; Худож. оформлення Л.Д. Киркач. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Література). – ISBN 966-03-2868-0
943242
  Зюскінд П. Парфуми : Історія одного вбивці. Роман / Патрік Зюскінд; Пер. с нім. І.С. Фрідріх. – Харків : Фоліо, 2006. – 287с. – (Література). – ISBN 966-03-3602-0
943243
  Зюскінд П. Парфуми : історія одного вбивці : роман / Патрік Зюскінд. – Харків : Фоліо, 2006. – 288с. – (Література). – ISBN 966-03-3332-3
943244
  Зюскинд Патрик Парфюмер : История одного убийцы / Зюскинд Патрик. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2001. – 300с. – ISBN 5-352-00054-0
943245
  Зюскинд П. Парфюмер : история одного убийцы :[ роман ] / Патрик Зюскинд ; [ пер. с нем. Э.В. Венгеровой ]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2003. – 304с. – ISBN 5-352-00054-0
943246
  Зюскинд П. Парфюмер : История одного убийцы / Пер. с нем.: Є.В.Венгеровой; Патрик Зюскинд. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 288с. – ISBN 5-352-00077-0
943247
  Зюскинд П. Парфюмер : История одного убийцы / Патрик Зюскинд; Пер. с нем.: Є.В.Венгеровой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. – 320с. – ISBN 5-352-00060-5
943248
  Зюскинд П. Парфюмер : История одного убийцы / Патрик Зюскинд; Пер. с нем.: Є.В. Венгеровой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 320с. – ISBN 5-352-00060-5
943249
  Зюскинд П. Парфюмер : История одного убийцы / Пер. с нем.: Є.В. Венгеровой; Патрик Зюскинд. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2005. – 288с. – ISBN 5-352-00077-0
943250
  Переверзева О. Парфюмер // Женский журнал / Издательский дом "Свет". – Киев, 2005. – № 4. – С. 153-154.


  Парфюмер Серж Лютанс
943251
   Парфюмер : Вариант! 5 самых ароматных городов мира. Запах городов // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 96 : Фото
943252
  Зюскинд П. Парфюмер : история одного убийцы / Патрик Зюскинд ; [пер. с нем. Э. Венгеровой]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 297, [7] с. – (Прочесть обязательно!). – ISBN 978-5-389-03195-1
943253
  Зюскинд П. Парфюмер: История одного убийцы / П. Зюскинд; Пер. с нем. Э. Венгеровой. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2002. – 320с. – ISBN 5-352-00060-5


  Эта загадочная история, романтический детектив был издан в Швейцарии в 1985 году, переведен на десятки языков и занял прочное место среди мировых бестселлеров
943254
  Фридман Р.А. Парфюмерия / Р.А. Фридман. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Пищепромиздат, 1955. – 528 с. – Библиогр.: с. 510-513
943255
  Данилкин Л. Парфянская стрела : контратака на русскую литературу 2005 года / Лев Данилкин. – Санкт-Петербург : Амфора, 2006. – 304с. – (Личное мнение). – ISBN 5-94278-999-1
943256
  Пилипко В.Н. Парфянское сельское поселение Гарры-Кяриз / В.Н. Пилипко. – Ашхабад, 1975. – 120с.
943257
  Тищенко К.М. Парфянський пласт українських прізвищ Сіверщини: Коперсаки, Подопригори, Дейнеки // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 70-80. – ISSN 2218-4805


  Директор Астрономічної обсерваторії при Київському державному університеті (1972-2003). Згадуються С.К. Всехсвітський, І.Т. Швець.
943258
  Квітка-Основ"яненко Г.Ф. Пархимове сниданьня : Hа пущаньня - як завьязано ; Пидбpехач ; Оповиданьня Гр. Квитки (Грыцька Основьяненка) / Под pед[акцией] А.А. Потебни. – Харьков : [Изд. Хаpьк. Уезд. Земства] ; Тип. Каплана и Биpюкова, 1887. – 16 с. – Окремий відбиток з: Малоpоссийские повести, pазсказанные Гpыцьком Основьяненком. Т. 2, Х., 1887 - Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії
943259
  Квітка-Основ"яненко Пархимове сниданьня. На пущаньня - як завьязано. Пидбрехач [Пархимове снідання. На пущання - як зав"язано. Підбрехач] : оповидання Гр. Квитки (Грыцька Основьяненка) // Малороссийские повести, рассказанные Грыцьком Основьяненком / Квітка-Основ"яненко. – Изд. Хаpьк. Уезд. Земства. – Харьков : Типо-литогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1899. – Т. 2 : Малороссийские повести. – 16 с. – (Сочинения Григория Федоровича Квитки (1788-1848))
943260
  Квітка Григорій (Основ"яненко) Пархімове снідання. Т. 2


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
943261
  Иванов В.В. Пархоменко / В.В. Иванов. – Москва, 1951. – 624с.
943262
  Иванов В.В. Пархоменко / В.В. Иванов. – Москва, 1952. – 580с.
943263
  Иванов В.В. Пархоменко : Роман / В.В. Иванов. – Пермь, 1985. – 453с.
943264
  Ластовський В.В. Пархоменко Володимир Олександрович / В.В. Ластовський, О.В. Ляпіна // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 270. – ISBN 96966-8060-04-0
943265
  Скрипник П. Пархоменко Володимир Олександрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 130-134. – ISBN 966-02-3530-5
943266
  Иванов В.В. Пархоменко. - Бронепоезд 14-69 / В.В. Иванов. – Москва, 1948. – 632с.
943267
  Иванов В.В. Пархоменко. (Исторический роман) / В.В. Иванов. – Москва, 1939. – 64с.
943268
  Лунев А.Ф. Пархомовская сокровищница / А.Ф. Лунев. – Харьков, 1975. – 39с.
943269
  Лунев А.Ф. Пархомовская сокровищница / А.Ф. Лунев. – 2-е изд. – Харьков, 1983. – 19с.
943270
  Карамян Ж.К. Парцеальные сечения и инклюзивные характеристики процессов образования нетральных странных частиц в П р-взаимодействиях при 5ГЭВ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Карамян Ж. К.; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – л.
943271
  Рыбакова Г.Н. Парцелляция сложноподчиненного предложения в современном русском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Рыбакова Г.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 20л.
943272
  Петрів Х. Парцеляція як прийом експресивного синтаксису в системі ідіостилю Оксани Пахльовської // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 126-133. – ISSN 2413-0923


  У статті розглянуто прийом парцеляції у поетичних, прозових та есеїстичних творах Оксани Пахльовської. Визначено основні типи парцельованих конструкцій, що найчастіше трапляються в творах автора. Проаналізовано функції, які може виконувати парцеляція ...
943273
  Сергієнко Ю. Парцельований присудок у художніх текстах Євгена Гуцала // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 280-283
943274
  Хохель Д.Ю. Парцельовані епітетні структури в текстах Г. Пагутяк // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 82-83
943275
  Петухова О. Парцельс: Алхимия медицины // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2015. – № 11(87). – С. 88-105. – ISSN 1819-6268
943276
  Булавин Л.А. Парциальная численная плотность CH в системе CO-CH вблизи критической точки преобразования / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // ЖЭТФ, 1985. – №9


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
943277
  Кравцов А.В. Парциально-волновой анализ реакции пN -- ппN в интервале энергий 339-480 МЭВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Кравцов А.В.; ОИЯИ. ЛЯП 1-5511. – Дубна, 1970. – 28л.
943278
  Гейман Ина Иосифовна Парциальное каталитическое окисление дурола и других алкилбензолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Гейман Ина Иосифовна; АН ЛатвССР. Отд-ние хим. и биол. наук. – Рига, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
943279
   Парциальное окисление углеводородов. Методические и математические вопросы кинетики. – Новосибирск, 1973. – 176с.
943280
  Булавин Л.А. Парциальные вклады Не в амплитуды ур-я пограничной кривой жидкость-пар разбавленной смеси Не-СО / Л.А. Булавин, Ю.Б. Мельниченко // Известия вузов, Физика, 1986. – №1


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
943281
  Грибов В.Н. Парциальные волны с комплексными методами и асимптотика рассеяния при высоких энергиях : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Грибов В. Н.; Ин-т теорет. и эксперим. физ. Лен. физ. техн. ин-т. – М, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
943282
  Маликина Полина Ефремовна Парциальные свойства в физико-химическом анализе двойных жидких систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Маликина Полина Ефремовна; КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – К., 1986. – 16л.
943283
  Ердінч Ф. Паршива коза / Ф. Ердінч. – К., 1962. – 41с.
943284
  Виноградов В.Н. Пары ртути в помещениях / В.Н. Виноградов. – Санкт-Петербург, 1991. – 13с.
943285
  Акивис М.А. Пары Т комплексов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Акивис М.А. ; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П. Потемкина. – Москва, 1958. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
943286
  Беленький Н.Г. Парэнтеральное белковое питание человека и животных / Н.Г. Беленький. – Москва, 1950. – 220 с.
943287
   Парящие над дайверами : ChArt // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 2. – С. 56-61 : Фото
943288
  Ильченко В.М. Парящий полет / В.М. Ильченко. – 2-е переработ. и доп. изд. – М., 1964. – 136с.
943289
  Берлин Джерми Пас на счастье. Дай пас! / Берлин Джерми, Хиллту Джессика // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – февраль, № 113. – С. 72-83 : фото
943290
  Нексе М.А. Пасажири вільних місць : ті інші новели / Мартін Андерсен-Нексе ; пер. з дат. Ольга Сенюк. – Київ : Дніпро, 1969. – 284 с. – (Зарубіжна новела ; Кн. 5)
943291
  Цибулькін Василь Пасажири мають вибір : [інтерв"ю з експертом з питань транспорту В. Цибулькіним] / Цибулькін Василь, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 27
943292
  Цибулькін Василь Пасажири мають вибір : [інтерв"ю з експертом з питань транспорту В. Цибулькіним] / Цибулькін Василь, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 27
943293
  Цибулькін Василь Пасажири мають вибір : [інтерв"ю з експертом з питань транспорту В. Цибулькіним] / Цибулькін Василь, Пузикова Лучія // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 13/14. – С. 27
943294
  Клебер К. Пасажири третьої кляси : роман / Курт Клебер ; пер.з нім.С.Кац за ред.О.Соболева. – Харків : Дервидав України, 1930. – 330 с.
943295
  Татаренко А. Пасажири центральноєвропейського експресу: матеріали до літературного досье // Потяг 76 : центральноєвропейський часопис. – Чернівці, 2007. – Балканський експрес. – С. 170-175
943296
  Посмиш З. Пасажирка. Відпустка на Адріатиці : Повісті / З. Посмиш. – Київ : Дніпро, 1972. – 331с.
943297
   Пасажирські перевезення: і кількістю, і якістю // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 3. – С. 22-23 : фото
943298
  Стриженюк С.С. Пасати - вітри постійні : поезії / С.С. Стриженюк. – Одеса : Маяк, 1970. – 99 с.
943299
   Пасенюк Олександо Михайлович - фундатор сучасної адміністративної юстиції України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 273-274. – ISSN 0132-1331
943300
  Коваль О. Пасербиця Європи. Хто Шотландії миліший - Євросоюз чи Велика Британія? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17 - 23 вересня (№ 33). – С. 5


  Шотландія готує новий, уже другий, референдум про незалежність. Про це заявила 7 вересня її перший міністр і голова Шотландської національної партії (ШНП) Нікола Стерджен.
943301
   Пасив стає активом. – К., 1966. – 68с.
943302
  Лукомський Д. Пасивація поверхні фотоелектричних перетворювачів за допомогою окислу кремнію в умовах серійного виробництва / Д. Лукомський, О. Мариненко, О. Пашков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-19. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  На основі проведеного експерименту проаналізовано переваги та недоліки використання окислу кремнію як пасивуючого покриття для поверхні фотоелектричного перетворювача. Отримані результати та висновки можуть бути використані при розробці нових та ...
943303
  Качмар О.В. Пасивна агресія: особливості та шляхи протидії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 192-195. – ISSN 2076-1554
943304
  Тимчик Г. Пасивна контрактність // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 5. – С.40-42. – ISSN 1726-3077


  Трудові контракти
943305
  Муравйов О.В. Пасивна оптична атермалізація діоптрійних об"єктивів інфрачервоних приладів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07 / Муравйов Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
943306
  Кебуладзе В. Пасивна синтеза й активність свідомості // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 30-46. – ISSN 0235-7941
943307
  Ковальчук В. Пасивне виборче право громадян та доцільність його обмеження у контексті досвіду парламентських виборів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 134-143. – ISSN 1026-9932
943308
  Красюк П.Х. Пасивний бобер : байки та гуморески / П.Х. Красюк. – Львів : Каменяр, 1973. – 79 с.
943309
  Юрченко Д.Л. Пасивний житловий будинок / Д.Л. Юрченко, В.А. Ніколаєнко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 442-446. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
943310
  Самко С.П. Пасивний іонний транспорт крізь мембранні структури при наявності градієнта температури / С.П. Самко, О.В. Чалий // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 490-493. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Досліджується вплив градієнта температури на електродифузію заряджених частинок в біологічних мембранах. Отримані результати мають не тільки теоретичний, але й практичний інтерес у зв"язку із застосуванням методів гіпер- та гіпотермії в медицині.
943311
  Лаврінець О. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся в сучасній науковій мові: синонімія та паралелізм фукціонування // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2014. – № 1 (49). – С. 61-75. – ISSN 1682-3540
943312
  Лаврінець О.Я. Пасивні конструкції з дієсловами на -ся та предикативними формами на -но, -то в сучасній українській науковій мові: структура, семантика, статус // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 432-441


  У статті йдеться про структурні та семантичні відмінності пасивних конструкцій із дієсловами на -ся та з предикативними формами на -но, -то. Часті випадки паралельного функціонування та взаємозаміни цих конструкцій у наукових текстах останніх ...
943313
  Лаврінець О.Я. Пасивні конструкції з предикативними формами на -но, -то та предикативними пасивними дієприкметниками на -ний, -тий у сучасній українській науковій мові


  У статті порушено дискусійні питання щодо визначення змістової та структурної синонімії / несинонімії і можливої / неможливої взаємозамінності речень із предикативними формами на -но, -то та з предикативними пасивними дієприкметниками на -ний, -тий, ...
943314
  Красносілецький Д.П. Пасивні форми антибільшовицької протидії українських селян в 1920-1924 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 97-103. – ISSN 1728-3671
943315
  Гордієнко Г. Пасинки перемоги // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 18 (183). – С. 48-49. – ISSN 1996-1561


  Після закінчення війни солдати-інваліди були ізольовані від стороннього ока.
943316
  Головко А. Пасинки степу : Повість / А. Головко. – Харків : Плужанин, 1928. – 95с.
943317
  Генералюк Л. Пасинок Росії. Максиміліан Волошин у силовому полі катастроф початку XX ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 5 (677), травень. – С. 4-17. – ISSN 0236-1477
943318
  Шевчук М.К. Пасіка, бджоли, мед / М.К. Шевчук. – Ужгород, 1972. – 191с.
943319
  Фурсік О.П. Пасіонарії як суб"єкти трансформації суспільства у кризових ситуаціях / О.П. Фурсік, Н.П. Суходольська // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 154-156
943320
  Мафтин Н.В. Пасіонарна енергетика стилю західноукраїнської прози 20-30-х років XX століття // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 331-339. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
943321
  Кочубейник О.М. Пасіонарна реальність як персональний буттєвий дискрс і гра умовностями // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 177-181. – (Серія : Психологічні науки)
943322
  Малюта І. Пасіонарний державотворець : До 100-річчя від дня народження Степана Бандери // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2009. – № 2 (989). – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
943323
  Стороженко І. Пасіонарність - джерело виникнення українського козацтва в аспекті етногенезу // Військово-історичний альманах / Центральний музей Збройних Сил України. – Київ, 2013. – Річник 14, ч. 1/2 (25/26). – С. 3-8
943324
  Возьний К.З. Пасіонарність і заповзятливість: економічний вимір гіпотези зв"язку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 8-16 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
943325
  Басняк Т.А. Пасіонарність малої прози: оповідання Зігфріда Ленца "Das serbische Madchen" // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 96. – С. 55-70. – ISSN 2306-2908


  "Підкреслюється, що Україна лише приступає до освоєння спадщини видатного німецького письменника З. Ленца (1926-2014). Аналізується його оповідання "Сербіянка" ("Das serbische Madchen", 1987) з однойменної збірки малої прози періоду європейського ...
943326
  Сидоренко І.Г. Пасіонарність та харизма. Точки перетину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 151-153. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються феномени "пасіонарність" та "харизма", зроблено спробу віднайти спільні риси цих явищ. In the article deals the phenomenons "passionarity" and "kharysma"/ It was mean the point of essence of this essence.
943327
  Паламарчук О.Л. Пасічна Воліна Петрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 225-226. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1951) слов"янського відділення філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. У 1951-1957 рр. - викладач, у 1958-1959 рр. в.о. доцента кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. ...
943328
  Паламарчук О.Л. Пасічна Воліна Петрівна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 210. – ISSN 2075-437X
943329
   Пасічник Леонід Львович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 338-339 : фото
943330
  Невинський О. Пасічникування для себе та на ринок. / О. Невинський. – Х., 1926. – 116с.
943331
  Тарасов Б.Н. Паскаль / Б.Н. Тарасов. – М., 1979. – 336с.
943332
  Йенсен К. Паскаль : руководство для пользователя и описание яз. / К. Йенсен, Н. Вирт. – М., 1982. – 151с.
943333
  Тарасов Б.Н. Паскаль / Б.Н. Тарасов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 334с. – (ЖЗЛ. Серия биогр. ; Вып. 15)
943334
  Новичков В.С. Паскаль / В.С. Новичков. – Москва : Высшая школа, 1990. – 222 с.
943335
  Глинський Я.М. Паскаль Turbo Pascal I Delphi / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – 3-е вид. – Львів : Деол, 2002. – 144с. – ISBN 966--7449-15-7
943336
  Глинський Я.М. Паскаль Turbo Pascal і Delphi : Навчальний посібник / Я.М. Глинський, В.Є. Анохін, В.А. Ряжська. – 5-е вид., доп. – Львів : Деол, 2004. – 176с. – ISBN 966-7449-27-0
943337
  Кононенко Т.П. Паскаль Блез // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 365-368. – ISBN 966-316-069-1
943338
  Форсайт Р. Паскаль для всех : Пер. с англ. / Р. Форсайт. – Москва : Машиностроение, 1986. – 287с.
943339
  Боон К. Паскаль для всех / К. Боон. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 188с.
943340
  Бородич Ю.С. Паскаль для персональных компьютеров : Справочное пособие / Ю.С. Бородич, А.Н. Вальвачев, А.И. Кузьмич. – Минск : Вышэйшая школа, 1991. – 365с. – ISBN 5-339-00662-X
943341
  Абрамов С.А. Паскаль для школьника. Нестандартные типы процедуры / С.А. Абрамов. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 51 с. – (Сообщения по прикладной математике / АН СССР, ВЦ)
943342
  Абрамов С.А. Паскаль для школьника. Простейшие программы / С.А. Абрамов ; АН СССР, ВЦ. – Москва : ВЦ АН СССР, 1985. – 40 с. : граф. – (Сообщения по прикладной математике)
943343
  Стрельцов Алексей Паскаль Паоли. Величайший из корсиканцев // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 2 (50). – С. 76-87. – ISSN 1812-867Х
943344
  Кляус Е.М. Паскаль, 1623-1662 / Е.М. Кляус. – М., 1971. – 432с.
943345
  Довгаль С.И. Паскаль, Турбо Паскаль, многооконная среда на персональных ЭВМ : Учебное пособие / С.И. Довгаль, А.И. Сбитнев. – Київ : Информсистема сервис, 1992. – 181c. – ISBN 5-8357-0031-8
943346
  Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня : учебник для студ. высш. учеб. завед. / Т.А. Павловская. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 393с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-511-0
943347
  Павловская Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня : Учебник для студ. высш. учеб. завед. / Т.А. Павловская. – Санкт-Петербург : Питер, 2007. – 393с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-511-0
943348
  Йенсен К. Паскаль: Руководство для пользователя / К. Йенсен, Н. Вирт. – Москва, 1989. – 254с.
943349
  Йенсен К. Паскаль: Руководство для пользователя / К. Йенсен, Н. Вирт. – М., 1993. – 256с.
943350
  Астапенка А.У. Паслухайце нацыяналіста / Анатоль Астапенка. – Vilnius : Rastijos Draugija, 2000. – 175, [1] c. : портр. – ISBN 9986-437-04-2


  У пр. № 1694552 напис: Уладзімору Сергейчуку - националісту од нацыяналіста, аўтара гэтай кнігі . Живе Беларусь і Слава Україні! 19.01.17 у дзен Водохреща. Підпис
943351
  Лебединець М.М. Пасма життя : новельки / Михайло Лебединець. – Київ : [Дpук. "Пол. Дpукаpь"]
Зб. 1. – 1919. – -45, [1] с.


  Малицька Костянтина (літературні псевдоніми: Віра Лебедова. Чайка Дністрова)
943352
  Кенжеев Б. Пасмурная высь : поэзия: стихи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив ред. "ДН". – Москва, 2012. – № 5. – С. 55-56. – ISSN 0012-6756
943353
  Костюков Л. Пасмурная земля : Роман // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2006. – № 6. – С.28--76. – ISSN 0012-6756
943354
  Иванов В.В. Пасмурный лист : Фантаст. повести и рассказы / В.В. Иванов. – Москва, 1987. – 478с.
943355
  Иванов В.В. Пасмурный лист : Фантаст. повести и рассказы / В.В. Иванов. – Москва, 1988. – 478с.
943356
  Кириллов О.Е. Пасмурный полигон: Повесть. / О.Е. Кириллов. – Воронеж, 1978. – 190с.
943357
  Яцинова О. Пасодобль та його імплікації в романі Вісенте Бласко Ібаньєса "Кров і пісок" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 467-476


  У статті було розглянуто інтермедіальний складник роману Вісенте Бласко Ібаньєса "Кров і пісок" на основі музичних імплікацій в літературний текст. Особливу увагу було приділено ритміко-музичному складнику. В статте рассмотрена интермедиальность ...
943358
   Паспорт / [ автор текстів І. Криштопа ; автор ідеї Ю. Сидоренко ]. – [ Б. м. ] : [ ЄДАПС ], 2008. – 124с. : іл.
943359
  Эвиа Коскульюэла Паспорт 11333 / Эвиа Коскульюэла. – М, 1983. – 160с.
943360
  Эвиа Коскульюэла Паспорт 11333. Восемь лет в ЦРУ : события, факты, документы / Мануэль Эвиа Коскульюэла ; пер. с исп. И.В. Немиры ; пред. Рикардо Сакслунда. – Москва : Прогресс, 1981. – 160 с. – (Империализм)
943361
  Шеремет А.Д. Паспорт в анализе хозяйственной деятельности / А.Д. Шеремет. – М, 1986. – 206с.
943362
  Шумилин Б.Т. Паспорт гражданина СССР / Б.Т. Шумилин. – М, 1976. – 64с.
943363
  Патик Л.Л. Паспорт громадянина України, його місце серед інших документів, що посвідчують особу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніцип. упр. – Київ, 2011. – № 8. – С. 40-43
943364
  Іванов Микола Паспорт історичного пам"ятника : (на прикладі обеліска "Слава" в с. Хащуватому Гайворонського р-ну Кіровоградської обл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 40-44
943365
  Жадан Сергей Паспорт моряка : оповідання // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2009. – № 2 (1006). – С. 71-80. – ISSN 0130-7673
943366
   Паспорт на комплект волноводных устройств 4-мм диапазона. БД2700002П, 1958. – 8с.
943367
   Паспорт на прибор 4-мм диапазона. БД2060019П, 1958. – 9с.
943368
  Жеффруа-Шнайтер Беренис Паспорт на теле : Печему мы такие разные: Идентичность // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 84-86 : Іл. – ISSN 1029-5828
943369
  Смешко М.І. Паспорт Нансена: наріжний камінь міжнародно-правового інституту біженства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
943370
  Хинд А. Паспорт предателя / А. Хинд, 1946. – 168 с.
943371
  Масленников В.В. Паспорт производственного объединения : Практика применения, пути совершенствования. / В.В. Масленников, В.И. Слободник. – М., 1987. – 60с.
943372
  Сушко Александр Паспорт спотикання // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2012. – 31 березня-6 квітня (№ 12)


  У владі бракує єдності щодо біометричних паспотів та "антидискримінації". Без реформи внутрішніх паспартів (хай і розтягнутої в часі) пройти шлях до безвізового режиму з ЄС Україні не вдасться, про що свідчить досвід наших країн. Насамперед Західних ...
943373
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 3-10
943374
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 2-7
943375
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-23
943376
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-11
943377
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7
943378
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 2-13
943379
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-23
943380
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 23-24
943381
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 3-7
943382
   Паспорти спеціальностей // Бюлетень Вищої атестаційної комісії України / Вища атестаційна комісія України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-23
943383
  Бужинский А.И. Паспортизация и аттестация рабочих мест в промышленности. / А.И. Бужинский. – Москва, 1989. – 158с.
943384
  Лосієвський І. Паспортизація бібліотечних колекцій та зібрань у системі обліково-охоронних заходів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 249-265
943385
  Бендера І. Паспортизація вищих навчальних закладів та їх підрозділів // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 14-21. – ISSN 1682-2366
943386
  Бендера І.М. Паспортизація навчальних дисциплін у вищих закладах освіти як елемент методичного забезпечення дистанційної форми навчання // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 64. – С. 9-16.
943387
  Бендера І. Паспортизація навчальної діяльності студентів в умовах кредитно-модульної системи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 61-78. – ISSN 1682-2366


  Наводяться основні вимоги до структури, змісту і наповнення навчально-методичних комплексів (паспортів) студентів з організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи.
943388
  Градун Е.Ю. Паспортизація об"єктів культурної спадщини Шевченківського національного заповідника у м. Каневі // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 309-316. – ISBN 978-966-651-971-2
943389
  Ніколаєв К.Д. Паспортизація туристичних об"єктів у межах сільських населених пунктів / К.Д. Ніколаєв, К.О. Бабікова, В.М. Ісаєнко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 30. – Бібліогр.: 3 назв.


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
943390
  Ілюшик Ю.О. Паспортна система: історико-правові аспекти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 46-55. – (Юридична ; Вип. 1)
943391
  Малиновская Т.В. Паспортная система в колониях иностранцев на территории Российской империи (вторая половина XVIII - первая половина XIX в.) // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 9-20
943392
  Тимощук В. Паспортні війни продовжуються: програють громадяни // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22-28 вересня (№ 38)
943393
  Коробченко А.И. Паспортно-визовые правила и правовое положение иностранцев на Дальнем Востоке россии в конце XIX - начале XX в. / А.И. Коробченко, В.В. Синиченко // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 6. – С. 52-58. – ISSN 0869-1908
943394
  Мрожек Славомир Пассажир : рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2009. – № 10. – С. 101-115. – ISSN 0321-1878
943395
  Сименон Ж. Пассажир "Полярной лилии" / Ж. Сименон. – Л., 1985. – 431с.
943396
  Сименон Ж. Пассажир "Полярной лилии" / Ж. Сименон. – Калининград, 1990. – 524с.
943397
  Аронов А.Б. Пассажир без билета / А.Б. Аронов. – Москва, 1968. – 227с.
943398
  Пунченок А.Е. Пассажир дальнего плавания / А.Е. Пунченок. – Ленинград, 1971
943399
  Джеякантан Пассажир дневного экспресса / Джеякантан. – Москва, 1977. – 200 с.
943400
  Штильмарк Р.А. Пассажир последнего рейса / Р.А. Штильмарк. – М, 1974. – 240с.
943401
  Станюкович К.М. Пассажирка / К.М. Станюкович. – Х.-К., 1930. – 97с.
943402
  Посмыш З. Пассажирка / З. Посмыш. – Москва, 1964. – 62 с.
943403
   Пассажирские перевозки Украинской ССР: Экон.-геогр. исслед.. – К., 1983. – 130с.
943404
  Долгов Л.С. Пассажирский транспорт lМосквы / Л.С. Долгов. – М, 1990. – 368с.
943405
  Гребенюков А.В. Пассажиры / А.В. Гребенюков. – Владивосток, 1988. – 246с.
943406
  Макаров В.Г. Пассажиры "философского парохода" (судьба интеллигенции, репресированной летом-осенью 1922 г.) / В.Г. Макаров, В.С. Христофоров // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 7. – С.113-137. – ISSN 0042-8744
943407
  Нексе М.А. Пассажиры незанятых мест / М.А. Нексе. – М, 1923. – 144с.
943408
  Шахматова Е.В. Пассеизм и футуризм Серебряного века в свете теории А. Тойнби "Вызов - ответ" // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2012. – № 12. – С. 53-56. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена анализу проблемы социального надлома российской цивилизации, который, по мнению Л. Н. Гумилёва, является реальностью уже 19 в., а искусство Серебряного века и революция 1917 г. есть результат данного процесса, продолжающегося порядка ...
943409
  Салей С.М. Пассивация водородного электрода в щелочи при повышенном давлении : Автореф... канд хим.наук: 02.074 / Салей С.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1970. – 16л.
943410
  Яковкин И.Б. Пассивная акустоэлектроника : уч. пособие / И.Б. Яковкин. – Новосибирск : НГУ, 1978. – 79 с.
943411
  Дяченко Н.С. Пассивная гемагглютинация и ее применение в вирусологии / Н.С. Дяченко. – Киев : Наукова думка, 1979. – 148 с. : ил., табл. – Список лит.: с. 127-145
943412
  Карпека В.В. Пассивная легитимация в rei vendicatio классического римского права / Вл. В. Карпека. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1915. – [4], 276, VI, [1] с. – Библиогр.: "Указатель источников" (с. I-VI) и в примеч.


  На тит. стр. дарственная надпис: Алексею ивановичу Покровскому от автора
943413
  Карпека В.В. Пассивная легитимация в rei vindicatio классического римского права // Римське право в Університеті Святого Володимира : у 2 кн. / за ред. І.С. Гриценка ; [уклад.: І.С. Гриценко, В.А. Короткий]. – Київ : Либідь, 2010. – Кн. 2. – С. 389-408. – (Пам"ятки правничої думки Київського університету). – ISBN 978-966-06-0584-8
943414
  Соловей Нина Васильевна Пассивная перспектива английского предложения : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Соловей Нина Васильевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 179л. – Бібліогр.:л.145-175
943415
  Соловей Н.В. Пассивная перспектива английского предложения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Соловей Н.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
943416
  Соловей Н.В. Пассивная перспектива английского предложения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Соловей Н.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 23л.
943417
  Назаров Б.И. Пассивная синхронизация мод аргонового лазера. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Назаров Б.И.; МГУ. – М, 1980. – 21л.
943418
  Антипов А.И. Пассивная синхронизация мод в лазерах на органических соединениях с ламповой накачкой : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Антипов А.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1980. – 17 с.
943419
  Томашов Н.Д. Пассивность и защита металлов от коррозии. / Н.Д. Томашов, Г.П. Чернова. – М., 1965. – 208с.
943420
  Киланава Э.В. Пассивные диатнзы в современном английском литературном диалоге : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Киланава Э.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 22л.
943421
  Генюшене Э.Ш. Пассивные конструкции в литовском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.15 / Генюшене Э.Ш. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 27 с. – Бібліогр.:с.27
943422
  Шнырко А.А. Пассивные конструкции в современном японском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.22 / Шнырко А.А.; Ин-т стран Азии и Африки. – М., 1979. – 24л.
943423
   Пастбища для овец в южной европейской части СССР.. – М., 1939. – 247с.
943424
   Пастбища и сенокосы СССР. – Москва, 1974. – 512 с.
943425
  Евсеев В.И. Пастбища Юго-Востока. / В.И. Евсеев. – 2-е изд. доп. – Чкалов, 1954. – 340с.
943426
  Ларин И.В. Пастбищеоборот / И.В. Ларин. – М-Л, 1955. – 124с.
943427
  Серебряников А.В. Пастбищное хозяйство СССР. / А.В. Серебряников. – М, 1936. – 440с.
943428
   Пастели художников западноевропейских школ XVI-XIX веков.. – Л., 1960. – 156с.
943429
  Гамалея Н.Ф. Пастер / Н.Ф. Гамалея, И.И. Мечников, К.А. Тимирязев. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 52 с.
943430
  Яновская М.И. Пастер / М.И. Яновская. – Москва, 1960. – 364с.
943431
  Дорли Э. Пастер / Э. Дорли. – М., 1977. – 62с.
943432
  Короткий В.А. Пастер Луї / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 252. – ISBN 966-06-0393-2
943433
  Дюкло Э. Пастёр. Заразные болезни и их прививка / Э. Дюкло. – Москва : Типо-литогр. Высоч. утвержд. Товарищ. И.Н. Кушнерев и К, 1898. – 134, [1] с.
943434
  Крикуненко В. Пастернак - переводчик Шевченко // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2010. – № 3. – С.114-127. – ISSN 0131-8136
943435
  Баевский В.С. Пастернак : В помощь преподавателям, старшеклассникам и абитуриентам / В.С. Баевский. – Москва : МГУ, 1997. – 112 с. – (Перечитывая классику). – ISBN 5211037502
943436
   Пастернак Леонид Осипович. Выставка произведений. каталог.. – М., 1979. – 42с.
943437
  Іванченко Ю. Пастир і будівничий. До 400-річчя Києво-Могилянсьої академії // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань та ін. – Київ, 2015. – Вип. 10 : "Молоде мистецтво України". Проблеми реалізації творчого потенціалу випускників мистецьких вишів. – C. 207-221. – ISSN 2309-8406


  "Петро Могила будував і оновлював храми протягом усього свого життя в Києві, здебільшого використовував на це власні кошти. Він звертався за пожертвами до тогочасних можновладців, гетьманів, ігуменів підлеглих йому монастирів, до братств, намагаючись ...
943438
  Дюбост Мішель Пастир миру. Християнські погляди на війну та армію / Дюбост Мішель; Пер.з англ.;Ред.кол.:К.Іщик, О.Квятковська, Н.Кузнецова та ін. – Львів, 2000. – 104с.
943439
  Іванишин П. Пастир українськості // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 19 жовтня (№ 21). – С. 14-15


  Пам"яті Віталія Дончика.
943440
  Блаженко Титла Пастирі українських церков - пластуни. Митополит Андрей Шептицький (1865-1944) // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2015. – Ч. 1 (181). – С. 42-45
943441
  Юшкевич В. Пастирські листи єп. Никити Будки в справі Першої світової війни, їх значення і резонанс в українсько-канадському середовищі // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 188-200. – ISSN 0869-3595
943442
  Гірняк С.П. Пастирські посилання Андрея Шептицького як віддзеркалення мовної ситуації на західноукраїнських землях на межі XIX-XX століть // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 85-90. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
943443
  Бербенець Л.С. Пастиш (постмодерна видозміна) // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2007. – № 1. – С. 27-29.
943444
  Захаржевська А.С. Пастиш та психологізація інтертекстуальних елементів у романах Дж. Апдайка "Гертруда і Клавдій" та К. Мура "Блазень" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  На матеріалі двох американських романів ("Гертруда і Клавдій" Дж. Апдайка та "Блазень" К. Мура), у статті досліджуються особливості фокалізації другорядних персонажів трагедій В. Шекспіра у межах постмодерної гри. Вивчається дифузія часопросторових меж ...
943445
  Бербенець Л.С. Пастиш як спосіб переписування класики у літературі постмодернізму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 7-16. – Бібліогр.: с. 7-16
943446
  Бербенець Л.С. Пастиш як спосіб переписування класики у літературі постмодернізму // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 2 : Література постмодернізму.Ч. 2. – С. 7-16.
943447
  Урбан К. Пастка / К. Урбан. – К., 1958. – 111с.
943448
  Драйзер Т. Пастка / Т. Драйзер. – К., 1962. – 56с.
943449
  Фіш Т. Пастка / Т. Фіш. – К, 1964. – 199с.
943450
  Богдан В. Пастка "Русского мира" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17 липня (№ 129). – С. 4


  Імперіалізм, націонал-шовінізм та ознаки фашизму і расизму дають підстави світовій спільноті кваліфікувати сучасну Росію як "неоімперію зла".
943451
  Роздобудько І. Пастка для жар-птиці : роман / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2007. – 159с. – (Література). – ISBN 978-966-03-3856-2
943452
  Роздобудько І. Пастка для жар-птиці : роман / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2012. – 157, [3] с. – Сер. засн. у 2001 р. – (Література). – ISBN 978-966-03-3856-2
943453
  Марусяк М. Пастка для металіста : кримінальне оповідання // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2004. – № 10. – С. 83-85. – ISSN 0868-4790
943454
  Картунов О.В. Пастка для молоді: Викриття підступів українського буржуазного націоналізму проти молоді / О.В. Картунов. – Київ, 1982. – 192с.
943455
  Палинський В. Пастка для Нестора Скула : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 9 (803). – С. 104-107. – ISSN 0868-4790
943456
  Курдельчук Д. Пастка для приватності // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 17-23 листопада (№ 46)


  "... Експертне середовище висловило свій супротив введенню біометричних посвідчень особи в Україні".
943457
  Мельничук Н.Ю. Пастка для розуму / Н.Ю. Мельничук. – Львів, 1989. – 85с.
943458
  Дзюбенко-Мейс Пастка Межигір"я, або Воскреслий дух Семена Палія // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26 лютого (№ 35). – С. 8
943459
  Васильєв М.П. Пастка на "Лева" / М.П. Васильєв, І.Г. Шлапацький. – Київ, 1976. – 72с.
943460
  Хеллер Д. Пастка на дурнів / Д. Хеллер. – К, 1988. – 628с.
943461
  Кліффорд Ф. Пастка часу / Ф. Кліффорд. – К., 1976. – 3-154с.
943462
  Шіндер Д.Я. Пастка. / Д.Я. Шіндер. – Х., 1929. – 37с.
943463
  Шевчук Д. Пастки посткомунізму // Критика. – Київ, 2013. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 33-35. – ISSN 1563-6461
943464
  Денисенко Володимир Пастор Іван Малишевський // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 130-131. – ISSN 0869-3595
943465
  Щербина М.А. Пасторалізація у сфері соціокультурного життя Англії часів правління Єлизавети I // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 56-59. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 4 (39)). – ISSN 1813-341X
943466
  Туров А.Ф. Пастораль / А.Ф. Туров. – М., 1983. – 239с.
943467
  Штонь Г.М. Пастораль / Г.М. Штонь. – Київ, 1989. – 428с.
943468
  Штонь Г.М. Пастораль / Г.М. Штонь. – Київ, 1990. – 257с.
943469
  Исакова А. Пастораль // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 5-50. – ISSN 0321-1878
943470
  Латтик Велло Пастораль о платье в белый горошек : романы / Латтик Велло; пер. с эст. Л.Тамм. – Москва : Советский писатель, 1986. – 356 с.
943471
  Василаке В. Пастораль с лебедем : повести, роман / В. Василаке; пер. с молд. М.Ломако. – Кишинев : Лит. артистикэ, 1983. – 472 с.
943472
  Василаке В. Пастораль с лебедем : романі, повести / В. Василаке; пер. с молд. – Москва : Художественная литература, 1989. – 557 с.
943473
  Вестдейк С. Пастораль сорок третьего года / С. Вестдейк. – Москва : Прогресс, 1973. – 432с.
943474
  Кофман Р. Пасторальная симфония или Как я жил при немцах : повести / Роман Кофман ; [литератур. ред. и корректура: Ю. Каденко]. – Киев : Дух і Літера, 2011. – 157, [1] с. – ISBN 978-966-378-197-6
943475
  Кербабаев Б.М. Пастух : рассказы / Б.М. Кербабаев; пер. с туркм. – Москва : Правда, 1971. – 47 с.
943476
   Пастух Володимир Васильович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 104-105.
943477
   Пастух Володимир Васильович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 196-197 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
943478
   Пастух Володимир Васильович (1937) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 113-114. – ISBN 966-95774-3-5
943479
  Астафьев В.П. Пастух и пастушка / В.П. Астафьев. – Иркутск, 1990. – 477с.
943480
  Груя С. Пастух і дика черешня : новели і оповідання / Стеліан Груя. – Бухарест : Критеріон, 1973. – 150, [1] с.
943481
  Сытин А.П. Пастух племен. / А.П. Сытин. – Тбилиси, 1962. – 224с.
943482
  Сытин А.П. Пастух племен. / А.П. Сытин. – М., 1966. – 216с.
943483
   Пастух тысячи зайцев. Сб. польских нар. сказок. – Чита, 1958. – 91с.
943484
  Заянчковский И.Ф. Пастухи и артисты / И.Ф. Заянчковский. – Уфа, 1974. – 367с.
943485
  Лонг Пастуша повість про Дафніса і Хлою / Лонг. – Харків, 1936. – 148 с.
943486
  Ксенофонтов Г.В. Пастушеский быт и мифологические воззрения классического Востока / Г.В. Ксенофонтов. – Иркутск, 1929. – 41с.
943487
  Хаджимарчев И. Пастушок Калитко. / И. Хаджимарчев. – М.-Л., 1953. – 168с.
943488
  Екимов Б.П. Пастушья звезда / Б.П. Екимов. – Москва, 1989. – 46с.
943489
  Себерг П. Пастыри / П. Себерг. – Москва, 1971. – 103с.
943490
  Амаду Ж. Пастыри ночи = Os pastores de noite : роман / Жоржи Амаду ; пер. с португ. Ю. Калугина ; предисл. Л. Осповата ; ред. Л. Борисевич ; [ил.: Т.В. Толстая]. – Москва : Прогресс, 1966. – 328 с. : ил.
943491
  Никодим Пастырская и проповедническая деятельность св. Иоанна Златоуста на константинопольской кафедре / Никодим, (Руснак) єпископ. – Загорск : Троице-Сєргиєва лавра, 2004. – 224 с.
943492
  Амосов Н. Пасха-свято старого світу / Н. Амосов. – Київ, 1935. – 39 с.
943493
  Кукина М. Пасха - победа жизни над смертью // Творчество народов мира. – Москва, 2011. – Вып. 4. – С. 38-42
943494
  Чертков А.Б. Пасха / А.Б. Чертков. – 2-е. – М., 1965. – 62с.
943495
  Чертков А.Б. Пасха / А.Б. Чертков. – 2-е. – Москва, 1974. – 63с.
943496
  Чертков А.Б. Пасха / А.Б. Чертков. – 2-е. – М., 1975. – 63с.
943497
  Чертков А.Б. Пасха / А.Б. Чертков. – 3-е. – М., 1978. – 62с.
943498
   Пасха во всем мире // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып. 4. – С. 31-37


  Церковне свято
943499
   Пасха двунадесятые праздники. – М., 1991. – 27с.
943500
  Кураев А. Пасха путь из ада // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 12-25.
943501
  Калинченко А.И. Пасхале / А.И. Калинченко. – Иркутск : Иркутское кн. изд-во, 1953. – 171 с.
943502
  Румянцев Н.В. Пасхальная мифология / Н.В. Румянцев. – Москва : Атеист, 1924. – 249 с.
943503
   Пасхальные иконы // Творчество народов мира. – Москва, 2007. – Вып. 4. – С. 24-30.
943504
  Агапкина Т.А. Пасхальные яйца в обрядности и фольклоре славян / Т.А. Агапкина, О.В. Белова // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2011. – № 6. – С. 43-52. – ISSN 0132-1366
943505
  Рогожина Н.Д. Пасхальный праздник в жизни Москвы и Петербурга в конце XIX - начале ХХ в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 52-60. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
943506
  Ивашкевич Н.П. Пасхальный стол / Н.П. Ивашкевич. – Л, 1990. – 22с.
943507
  Лан В.І. ПАСШ і СРСР / В.І. Лан. – Х., 1933. – 26с.
943508
  Бондаренко О.Н. Пасынки "свободного мира" / О.Н. Бондаренко, И.А. Михайлович. – М, 1986. – 175с.
943509
  Богданов В.Р. Пасынки 20 века / В.Р. Богданов, Ш.Т. Юсупов. – М, 1985. – 77с.
943510
  Алтаев Ал. Пасынки академии / Ал. Алтаев, . – Москва, 1961. – 183с.
943511
  Алтаев Ал. Пасынки академии / Ал. Алтаев, . – 2-е. – Москва, 1967. – 197с.
943512
  Олди Г.Л. Пасынки Восьмой Заповеди : Роман, рассказы / Г.Л. Олди. – Москва : Эксмо-Пресс, 2000. – 336с. – (Нить времени). – ISBN 5-04-004002-0
943513
  Хайнлайн Р. Пасынки Вселенной / Р. Хайнлайн. – Москва
Ч. 2. – 1991. – 299 с.
943514
  Хайнлайн Р. Пасынки Вселенной : роман // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 2. – С. 86-95
943515
  Хайнлайн Р. ПАсынки Вселенной: Роман // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярный журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – № 3
943516
   Пасынки Вселенной: сб. науч.-фант. произведений. – Кишинев, 1989. – 653с.
943517
  Тревор У. Пасынки судьбы / У. Тревор. – М., 1990. – 286с.
943518
  Значков Борис Пасюк, завоевавший мир : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 1. – С. 86-94 : Фото


  Історія виникнення Португалії
943519
   Пасько Волдимир Федосійович (1976) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 114-115. – ISBN 966-95774-3-5
943520
   Пасько Володимир Феодосійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 198 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
943521
  Рогожин М. Пасьянск при свечах. / М. Рогожин. – М., 1996. – 400с.
943522
  Нечаев В.В. Пат и пилаган / В.В. Нечаев. – Л., 1967. – 93с.
943523
  Лоптева Ольга Патагония // GEO : ежемесячный журнал / ЗАО "Аксель Шпрингер Раша". – Москва, 2013. – № 12 (189), декабрь. – С. 60-61 : фото. – ISSN 1029-5828
943524
  Завірюхіна М. Патагонія на двох. Продовження. Початок у № 3, 2012 / М. Завірюхіна, Ж. Кастейс // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2012. – № 4 (106), серпень - вересень. – С. 98-104 : фото
943525
  Мернова Мария Патагонская мара // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 6 (2873), июнь. – С. 14 : фото
943526
  Сидоренко Віктор Патайя. Шедеври мадам Нуч : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 68-73
943527
  Ільїн В.В. Патанджалі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 63. – ISBN 966-316-069-1
943528
  Церетели А. Патара Каха : драм. поэма / Акакий Церетели; пер. с груз. А.Кочеткова. – Тбилиси : Заря Востока, 1949. – 136 с.
943529
  Піранделло Л. Патент / з італійської переклала Світлана Сарвіра // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 178-182. – ISSN 0320-8370
943530
  Лагин Л.И. Патент "АВ". / Л.И. Лагин. – Л, 1949. – 340с.
943531
  Столяров Ю.С. Патент на творчество / Ю.С. Столяров, Б.В. Ревский. – М., 1979. – 191с.
943532
  Работягова Л. Патент як форма правової охорони секретних винаходів // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності. Ак. правових наук України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 39-47
943533
  Боровик П. Патенти на корисні моделі // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Можливості та ризики".
943534
  Кочеткова О.П. Патенти як індикатори результативності науково-технічної діяльності / О.П. Кочеткова, В.А. Денисюк, Н.В. Богатель // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 104-107. – ISBN 978-966-479-052-6
943535
  Кочеткова О.П. Патентна активність в країнах світу та Україні / О.П. Кочеткова, Н.І. Вавіліна, Н.В. Богатель // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 71-81
943536
  Хаустов В. Патентна активність за класами техніки і технологій у світі та в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 26-31. – ISSN 1810-3944
943537
  Барчук Ж.В. Патентна документація в системі інформаційних ресурсів України: статус, функції, потенціал // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2002. – № 1/3. – С. 73-81. – ISSN 0320-9466
943538
  Артамонова Н.О. Патентна документація в системі інформаційного забезпечення науки: сутність, функції, значення / Н.О. Артамонова, Л.Я. Філіпова // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 4-10. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто сутність та значення патентної документації в системі інформаційного забезпечення наукової діяльності. Відзначено головні тенденції розвитку патентної документації в наукових комунікаціях; охарактеризовано функції патентної документації та ...
943539
  Куса С.Д. Патентна документація України : Посібник / С.Д. Куса; Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ). – Київ, 2006. – 158с. – ISBN 966-96613-1-5
943540
  Куса С.Д. Патентна документація України : посібник / Куса С.Д. ; Держ. департамент інтелект. власності ; Державне підприємство "Український інститут промислової власності" ; [ ]. – 2-е вид., доп. – Київ, 2007. – 176 с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 978-966-8381-30-0
943541
  Несчетна Т.К. Патентна документація. Комплектування та можливості доступу до неї в Україні : посібник для користувача / Несчетна Т.К., Рябець А.І. ; МОН України ; Держ. департамент інтелект. власності ; Держ. підприємство "Укр. ін-т пром. власності". – Київ, 2009. – 120 с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 978-966-1670-04-3
943542
  Абдуліна І. Патентна експертиза "по-американськи" / І. Абдуліна, М. Крук // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 48-57. – ISSN 1608-6422
943543
  Андрощук Геннадій Патентна політика зарубіжних університетів // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 6. – С. 31-40. – ISSN 1608-6422
943544
  Кашинцева О. Патентна реформа у сфері медицини та фармації в Україні: аспекти примусового ліцензування / Оксана Кашинцева, Юлія Борко ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 35, [1] с. : табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-743-9
943545
  Гавриленко О. Патентна система США: нове законодавство і практика // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 8. – С.29-34. – ISSN 1608-6422
943546
  Гавриленко О. та інш. Патентна система США: нове законодавство і практика // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.48-55. – ISSN 1608-6422
943547
  Андрощук Геннадій Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 11-21
943548
  Андрощук Г. Патентна система у світовій економіці: сценарії розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 36-53
943549
  Морозов А.Н. Патентная документация в библиотеках / А.Н. Морозов. – М., 1979. – 255с.
943550
  Колесников А.П. Патентная документация как источник по истории изобретательства в СССР (1946-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Колесников А.П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1972. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
943551
   Патентная информация и документация : Пособие по курсу. – Москва : Высшая школа
Выпуск 7. – 1973. – 108 с.
943552
  Сушко А.Г. Патентная информация и ее использование / А.Г. Сушко. – М., 1965. – 28с.
943553
  Немировский Е.Л. Патентная литература / Е.Л. Немировский. – М., 1964. – 79с.
943554
  Дядичева Е.И. Патентная литература и ее использование. / Е.И. Дядичева, М.П. Зубов. – М., 1960. – 40с.
943555
  Немировский Е.Л. Патентная литература по вопросам полиграфического производства. 1961 год / Е.Л. Немировский. – М., 1965. – 256с.
943556
  Филипповский Е.Е. Патентная система и научно-технический прогресс в капиталистических странах / Е.Е. Филипповский. – М, 1972. – 126с.
943557
  Филипповский Е.Е. Патентная система и научно-технический прогресс. (На примере промышленно развитых капиталистических стран) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Филипповский Е.Е. ; Ин-т миовой экономики и междунар. отношений АН СССР. – Москва, 1969. – 23 с.
943558
  Иванов И.Д. Патентная система современного капитализма. / И.Д. Иванов. – М., 1966. – 222с.
943559
  Румянцев Г.Я. Патентная система Соединенных Штатов Америки (практика рассмотрения заявок и толкование патентных формул. / Г.Я. Румянцев. – М., 1968. – 101с.
943560
  Румянцев Г.Я. Патентная формула Соединенных Штатов Америки (теория, методика и практика составления) / Г.Я. Румянцев. – М., 1967. – 92с.
943561
  Филиппенкова Д. Патентная школа в "Сколково" собрала ведущих мировых экспертов отрасли // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2016. – № 11. – С. 72-73. – ISSN 0201-7067


  Про третью ежегодную Патентную школу в Инновационном центре Сколково.
943562
  Амангельди А. Патентне право за законодавством Республіки Казахстан // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 38-43.
943563
  Єфімцева Т. Патентне право як інститут інноваційного права // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 190-197. – (Серія юридична ; вип. 58). – ISSN 0136-8168
943564
  Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – Бібліогр.: 4 назв.
943565
  Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 30-31
943566
  Андрощук Г. Патентне судочинство в Японії: роль експертів і консультантів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 вересня (№ 39). – С. 26-27
943567
   Патентний захист елементів судочинства: порівняльно- правовий аналіз юридичного досвіду. Україна-США / О. Коцюба, О. Гавриленко, І. Горбатенко, А. Горбатенко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.52-57. – ISSN 1608-6422
943568
  Андрощук Г. Патентний ландшафт у системі економічного аналізу: методика проведення // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11. – Бібліогр.: 6 назв
943569
  Ярова Я. Патентний рєкет // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 12-17.
943570
  Вишкевич В. Патентний суд Республіки Бєларусь та його правозастосувальна діяльність // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-30. – ISSN 1608-6422
943571
  Косско Т.Г. Патентні дослідження, їх актуальність на шляху інноваційного розвитку / Т.Г. Косско, Т.М. Павлиго // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1. – С. 65-70. – ISSN 1815-2066
943572
  Шевченко В. Патентні дослідження: господарська діяльність vs промислова власність // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 9. – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1608-6422
943573
  Андрощук Г.О. Патентні системи зарубіжних країн: структурований аналіз законодавства / Андрощук Г.О., Работягова Л.І. ; Нац. акад. прав. наук. України, НДІ інтелектуальної власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 213, [1] с. : табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-744-6
943574
   Патентні системи та законодавство країн СНД, Балтії і Грузії / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-796-5
Ч. 1 / [Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова]. – 2018. – 319, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги
943575
   Патентні системи та законодавство країн СНД, Балтії і Грузії / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс. – ISBN 978-617-696-795-8
Ч. 2 / [Г.О. Андрощук, Л.І. Работягова]. – 2018. – 149, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці книги
943576
  Михеева Е.Г. Патентно-информационное обеспечение изобретений / Е.Г. Михеева, О.М. Киселев. – Л., 1983. – 135с.
943577
  Мелуа А.И. Патентно-информационное обеспечение межотраслевых программ / А.И. Мелуа, Т.Н. Пономарева. – Ленинград, 1987. – 192с.
943578
  Павлова Л.Б. Патентно-информационные ресурсы: база развития региона // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 7 (27). – С. 74-76. – ISSN 2072-3849
943579
  Кривунь В. Патентно-інформаційний пошук як гарант успішності науково-дослідних робіт / В. Кривунь, О. Корчак // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 31-35. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1608-6422
943580
  Дукмасов Н.А. Патентно-лицензионная практика Австралии / Н.А. Дукмасов. – М., 1968. – 46с.
943581
  Гудков Патентно-лицензионная практика в области энергетики / Гудков, Г.Н. Новиков. – М, 1983. – 159с.
943582
  Ячменева И.А. Патентно-лицензионная практика ФРГ / И.А. Ячменева. – М., 1969. – 32с.
943583
  Дахно И.И. Патентно-лицензионная работа / И.И. Дахно. – Київ : Блиц- Информ, 1996. – 256с. – ISBN 5-7707-8633-7
943584
  Дахно І. Патентно-ліцензійна діяльність підприємств // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 8. – С. 66-69. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
943585
  Совершенна І. Патентно-ліцензійна політика університетів України як фактор підвищення їх конкурентоспроможності // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 42-48. – ISSN 2304-2281


  Проаналізовано світовий і український досвід управління патентно-ліцензійною діяльністю університетів з точки зору підвищення їх конкурентоспроможності.
943586
  Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернест Август Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві : Дис... канд. юридичн.наук: 12.00.03 / Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернест Август; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 171л. – Бібліогр.:л.162-171
943587
  Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август. Патентно-ліцензійні угоди в англійському, французькому та італійському праві. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Фаренвальд Арнольд Вільгельм Ернст Август.; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1999. – 18л.
943588
  Іванюченко О.В. Патентно-правова охорона винаходу, пов"язаного з комп"ютерною програмою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / : Іванюченко Ольга Володимирівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
943589
  Прахов Б. Патентно-правовое обеспечение коммерческой деятельности // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-45.
943590
  Козловский Е.А. Патентно-техническая политика фирмы "Атлас-Копко" (Швеция) в области геологоразведочного оборудования и инструмента / Е.А. Козловский. – М., 1975. – 107с.
943591
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
1. – 1964. – 680с.
943592
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
1. – 1964. – 806с.
943593
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
2. – 1964. – 806с.
943594
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
1. – 1987. – 654с.
943595
   Патентное законодательство зарубежных стран. – М.
2. – 1987. – 525с.
943596
   Патентное законодательство капиталистических стран. – М., 1959. – 340с.
943597
  Тыцкая Галина Ивановна Патентное законодательство развивающихся стран и правовые вопросы использования ими советских технических достижений : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Тыцкая Галина Ивановна; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1973. – 23л.
943598
  Сергеев А.П. Патентное право : учеб. пособие для студентов юрид. вузов и факультетов / А.П. Сергеев. – Москва : БЕК, 1994. – 191, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-85639-035-0
943599
  Богатых Е.А. Патентное право капиталистических и развивающихся государств / Е.А. Богатых. – М, 1978. – 200с.
943600
  Подопригора А.А. Патентное право капиталистических стран / А.А. Подопригора. – К, 1968. – 88с.
943601
   Патентное право стран мира в таблицах. – Рига, 1962. – 91с.
943602
  Андрощук Г.А. Патентное право: правовая охрана изобретений : Учебн. пособ.. / Г.А. Андрощук, Л.И. Работягова. – Київ : МАУП, 1999. – 212с. – ISBN 966-7312-68-2
943603
  Андрощук Г.А. Патентное право: правовая охрана изобретений : Учебное пособие / Г.А. Андрощук, Л.И. Работягова; МАУП. – 2-е изд., перераб. и доп. – Київ : МАУП, 2001. – 221с. – ISBN 966-608-111-3
943604
  Викулова А. Патентные "паразиты" инновационного развития // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 82-86. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  В статье исследуется деятельность патентных троллей в условиях перехода к постиндустриальному обществу. Определяется влияние патентного троллинга на инновационное развитие. Проанализирована динамика патентных исков к крупнейшим высокотехнологическим ...
943605
  Богуславский М.М. Патентные вопросы в международных отношениях. Междунар.-правовые проблемы изобретательства / М.М. Богуславский. – 2-е доп. изд. – Москва, 1962. – 343с.
943606
  Кичкин И.И. Патентные исследования при курсовом и дипломном проектровании в высших учебных заведениях / И.И. Кичкин, Э.П. Скорняков. – М, 1979. – 112с.
943607
   Патентные проблемы вычислительной техники и кибернетики. – Л., 1985. – 160с.
943608
   Патентные фонды Омской областной научной библиотеки им. А.С.Пушкина. – Омск, 1967. – 16с.
943609
  Ренкель А. Патентный закон США // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 5. – С. 26-30. – ISSN 0201-7067
943610
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 1. – 2014
943611
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 2. – 2014
943612
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 3. – 2014
943613
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 4. – 2014
943614
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 5. – 2014
943615
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 6. – 2014
943616
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 2. – 2015
943617
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 3. – 2015
943618
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 4. – 2015
943619
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 5. – 2015
943620
   Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2005-
№ 6. – 2015. – 80 с.
943621
  Треножкина И.М. Патентный поверенный как участник административного процесса // Патентный поверенный : научно-практический журнал для профессионалов / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 6. – С. 46-50
943622
  Кузнецова И.В. Патентный суд в России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 10 (64). – С. 38-44. – ISSN 1812-8696
943623
  Чичурина О. Патентный суд в системе правовой охраны интеллектуальной собственности Республики Беларусь: целесообразна модель? // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-32.
943624
  Лефтерова Е.И. Патентный суд в Украине: перспективы создания // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 469-472. – ISBN 978-966-190-861-0
943625
   Патентный фонд Венгерской Народной Республики. – Москва, 1965. – 67с.
943626
   Патентный фонд Венгерской Народной Республики. – Москва, 1965. – 104с.
943627
  Пугачева И.В. Патентный фонд как информационный ресурс для инновационной деятельности предприятий и организаций // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2014. – № 5 (215). – С. 24-25. – ISSN 1727-4893


  В статье рассматриваются информационные ресурсы фонда патентной документации Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Ключевые слова: патенты, информационное обслуживание.
943628
   Патентный фонд ЛенЦНТИ. – Л., 1973. – 51с.
943629
   Патентный фонд Народной Республики Болгарии. – Москва, 1965. – 36с.
943630
   Патентный фонд Объединенной арабской Республики. – Москва
3. – 1966. – 75с.
943631
   Патентный фонд Польской Народной Республики. – Москва, 1963. – 207с.
943632
   Патентный фонд Польской Народной Республики. – Москва, 1965. – 97с.
943633
   Патентный фонд Республики Индии. – Москва
2. – 1963. – 186с.
943634
   Патентный фонд Республики Индии. – Москва
3. – 1963. – 223с.
943635
   Патентный фонд Республики Индии. – Москва
4. – 1964. – 157с.
943636
   Патентный фонд Республики Цейлон. – Москва, 1964. – 127с.
943637
   Патентный фонд Социалистической Республики Румынии. – Москва, 1965. – 49с.
943638
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
2. – 1964. – 402с.
943639
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
3. – 1964. – 602с.
943640
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва
4. – 1964. – 777с.
943641
   Патентный фонд Социалистической Республики Югославии. – Москва, 1965. – 271с.
943642
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва
1. – 1963. – 220с.
943643
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1964. – 223с.
943644
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1966. – 195с.
943645
   Патентный фонд Чехословацкой Социалистической Республики. – Москва, 1966. – 32с.
943646
   Патентный формуляр. – М., 1970. – 17с.
943647
  Манякин М. Патентование в области нанотехнологий в России // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 4. – С. 53-58. – ISSN 0201-7067
943648
  Дахно И.И. Патентование и лицензирование : Учебное пособие / И.И. Дахно; МАУП. – Киев : МАУП, 2004. – 216с. – ISBN 966-608-391-4
943649
  Иноземцев Л.А. Патентование советских изробретений в зарубежных странах / Л.А. Иноземцев, Н.А. Чихачев. – М, 1979. – 296с.
943650
  Жих В.В. Патентоведение / В.В. Жих. – Львов, 1965. – 104с.
943651
   Патентоведение. – М., 1967. – 251с.
943652
   Патентоведение. – 2-е изд. перераб. доп. – М., 1976. – 269с.
943653
   Патентоведение : учебник. – 3-е изд. перераб. доп. – Москва : Машиностроение, 1984. – 351 с.
943654
  Шум Ю.С. Патентоведение и техническая информация / Ю.С. Шум. – Л, 1988. – 92с.
943655
  Юрченко А.К. Патентоведение. / А.К. Юрченко. – Л., 1972. – 69с.
943656
  Сусліков Л.М. Патентознавство : Навч. посіб. / Л.М. Сусліков, В.С. Дьордяй; МОНУ; Ужгородськ. нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. – ISBN 966-364-027-8
943657
  Кириєнко Є.Г. Патентознавство і науково-технічна інформація. / Є.Г. Кириєнко. – К., 1972. – 206с.
943658
  Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право : Навч. посібник / Ю.М. Кузнєцов; Ю.М. Кузнецов; МОН України; Нац. технол. унів. Укр. "Київський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2005. – 428с. – ISBN 966-8251-82-2
943659
  Кузнєцов Ю.М. Патентознавство та авторське право : підручник для вищ. навч. закл. / Ю.М. Кузнєцов ; МОН України ; Нац. технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Кондор, 2008. – 428 с. – ISBN 966-8251-82-2
943660
  Брижко В.М. Патентознавство як самостійна наукова дисципліна / В.М. Брижко. – К, 1996. – 148с.
943661
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность биологических объектов / Н.Г. и др. Рыбальский. – К., 1988. – 236с.
943662
  Богатых Е.А. Патентоспособность изобретений по праву США : Автореф... канд. юр.наук: / Богатых Е. А.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – М., 1970. – 20л.
943663
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность консорциумов микроорганизмов / Н.Г. и др. Рыбальский. – Алма-Ата
Ч. 1. – 1989. – 150с.
943664
  Рыбальский Н.Г. и др. Патентоспособность консорциумов микроорганизмов / Н.Г. и др. Рыбальский. – Алма-Ата
Ч. 2. – 1989. – 148с.
943665
  Полякова О.Ю. Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура / О.Ю. Полякова, В.О. Шликова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 124-131. – ISSN 2222-0712
943666
  Запорожець І. Патентування винаходів як адміністративна процедура // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 70-72. – ISSN 0132-1331
943667
  Колосов О. Патентування математичних методів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 5. – С. 12-18. – ISSN 1608-6422
943668
  Сегеда С. Патентування підприємницької діяльності / Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. – Київ : Центр комерційного права, 2003. – 96с. – (Юридична абетка підприємця)
943669
  Яшарова М.М. Патентування службових винаходів у США: теоретичні та практичні аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 258-261
943670
  Кам"янська О. Патентування та його значення в процесі трансферу технологій / О. Кам"янська, Л. Смоляр // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 248-254. – ISSN 1815-3232
943671
  Иванов И.Д. Патенты и лицензии в международной капиталистической торговле. / И.Д. Иванов, Ю.А. Сергеев. – М., 1962. – 92с.
943672
  Иванов И.Д. Патенты и лицензии в международных экономических отношениях. / И.Д. Иванов, Ю.А. Сергеев. – М., 1966. – 160с.
943673
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 1. – 2014
943674
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 2. – 2014
943675
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 3. – 2014
943676
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 4. – 2014
943677
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 5. – 2014
943678
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 6. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
943679
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 7. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
943680
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 8. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
943681
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 9. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
943682
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 10. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
943683
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 11. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
943684
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 0869-5466
№ 12. – 2014. – Резюме на рус., англ. яз.
943685
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 1. – 2015
943686
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 2. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
943687
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 3. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
943688
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 4. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
943689
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 5. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
943690
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 6. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
943691
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 7. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
943692
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 8. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
943693
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 9. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
943694
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-
№ 10. – 2015. – Резюме на рус., англ. яз.
943695
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 2413-5631
№ 11. – 2015. – 80 с. – Резюме на рус., англ. яз.
943696
   Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 1966-. – ISSN 2413-5631
№ 12. – 2015. – 88 с. – Резюме на рус., англ. яз.
943697
  Гаврилов Э.П. Патенты на изобретения в странах Таможенного союза в аспекте международного частного права // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : ежемесячный научно-практический журнал / ООО "Редакция "Патенты и лицензии". – Москва, 2014. – № 1. – С. 22-28. – ISSN 0869-5466
943698
  Акимушкин И.И. Патенты подводного царства / И.И. Акимушкин. – Москва, 1965. – 16с.
943699
   Патенты США как источник информации. – К., 1968. – 28с.
943700
   Патерик Киевского Печерского монастыря / Изд. Имп. археограф. комиссии. – Санкт-Петербург : Тип. М.Л. Александрова, 1911. – 275 с. = Памятники славяно-русской письменности
943701
   Патерик Києво-Печерський. – 2-е вид. – Київ : Academia, 2001. – 348с. – ISBN 966-518-147-5
943702
   Патерик Києво-Печерський: за редакцією, написаною 1462 року по Р іздві Христовому печерським ченцем Касіяном. – Київ, 1998. – 348с.
943703
   Патерик Печерский, 1805. – 496 с.
943704
   Патерик Печерский или Отечник. – [Изд. 5]. – Киев : Киево-Печерская Успенская Лавра, 2002. – 375, [1] с. : ил. – Загл. обл. : Патерик Печерский
943705
  Цуканов С.С. Патернализм: исторические причины, соотношение с антиправовыми и антидемократическими институтами // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 19. – С. 22-26. – ISSN 1812-3805


  В статье аргументировано суждение о том, что патернализм представляет собой "завуалированное" антиправовое явление; не будучи зачастую непосредственно противоправным, изучаемая субстанция стагнирует развитие общественных отношений либо трансформируется ...
943706
  Деметрадзе М.Р. Патерналистско-идеологический традиционализм, как фактор, препятствующий развитию отечественной социально-гуманитарной науки // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 74-77. – ISSN 1812-8696
943707
  Колоколова М.О. Патерналізм у політичній свідомості українців: характерні прояви та ймовірні причини // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1122. – С. 59-66. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 33). – ISSN 2227-6521
943708
  Газін В. Патерналізм: від люмпенів Риму до електорату України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 листопада (№ 43). – С. 15


  Слово "патерналізм" прийшло до нас з латинської мови (paternus — батьківський) і позначає систему відносин, за якої влада забезпечує потреби громадян, котрі натомість дозволяють диктувати їм моделі поведінки — як публічної, так і приватної. Може ...
943709
  Федорук Н.С. Патерналістська природа сучасного адміністративного права України як одна із перешкод його трансформації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 105-108. – ISSN 2219-5521
943710
  Ільчук Ю. Патерналістські настрої в Україні // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2013. – № 13 : Патерналістські настрої в Україні / Юлія Ільчук. – С. 3-10
943711
   Патерсен Бенжамен. Выставка. – Л., 1972. – 13с.
943712
  Куліш М.Г. Патетическая соната / М.Г. Куліш. – М., 1964. – 171с.
943713
  Куліш М. Патетична соната : драма / Микола Куліш. – Краків ; Львів : Українське видавництво, 1943. – 62 с. – Б-ка Михайла і Меланії Кравців. Торонто
943714
  Дністровий А. Патетичний блуд / Анатолій Дністровий. – Харків : Фоліо, 2005. – 287с. – (Графіті). – ISBN 966-03-3177-0
943715
   Патетичний фрегат: Роман Юрія Яновського "Майстер корабля" як літературна містифікація : До 100-річчя від дня народження Юрія Яновського. – Київ : Факт, 2002. – 344с. – (Літературний проект " Текст + контекст " : Текст+контекст / Текст+контекст). – ISBN 966-664-049-Х
943716
   Патетная документация и патентная информация. – М.
2. – 1968. – 119с.
943717
  Лучик Ю. Патефонна музика, ночівлі на зсунутих стільцях та дитячі протигази Дмитра Малакова // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 29 листопада - 5 грудня (№ 45). – С. 10
943718
  Корольков Ю.М. Патизан Леня Голиков / Ю.М. Корольков. – К, 1989. – 340с.
943719
  Лосев О.А. Патийное руководство организаций охраны здоровья трудящихся в условиях развитого социализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Лосев О.А.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1980. – 22л.
943720
  Белев Г. Патилата на едно момче / Г. Белев. – София, 1974. – 150с.
943721
   Патиченко Галина Олександрівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 105-106
943722
   Патиченко Галина Олександрівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 199 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
943723
   Патиченко Галина Олександрівна (1939) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 115-116. – ISBN 966-95774-3-5
943724
  Соколов В.Е. Патиязычный словарь названий животных. Млекопитающие. (Лат., русс., Англ., нем., франц.) 5391 название / В.Е. Соколов. – М., 1984. – 351с.
943725
  Іващенко Микола Патмос. Острів богомолів : Греція // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 5 (52), липень - серпень. – C. 38-39 : Фото
943726
   Патнем (Putnam) Хіларі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 849-851. – ISBN 966-316-069-1
943727
  Світланова Вікторія Патово-матовий вересень і перехідний період "бабиного літа" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 2


  "Політичний пат, у якому ми знаходимося протягом тривалого часу, може перейти в політичний мат", - такий розвиток ситуації прогнозував Голова парламенту Арсеній Яценюк, коли розвал коаліції демократичних сил став реальністю й стартував відлік часу до ...
943728
   Патоген-індуковане накопичення калози в проростках озимої пшениці сорту Миронівська 808 / О.П. Бобошко, С.О. Шевченко, О.О. Панюта, В.І. Ємельянов, Н.Ю. Таран // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 28-28
943729
  Николау Ш. Патогенез и иммунология вирусных инфекций / Ш. Николау. – Москва, 1965. – 364 с.
943730
   Патогенез и лечение комбинированных радиационно-термических поражений. – М., 1989. – 128с.
943731
  Копчак А.В. Патогенез і принципи лікування вогнепальних поранень щелепно-ліцевої ділянки в умовах багатопрофільного медичного закладу / А.В. Копчак, В.А. Рибак, Ю.І. Марухно // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 125-136. – ISSN 2224-0586
943732
  Мальцева Л.А. Патогенез тяжелого сепсиса и септического шока: анализ современных концепций / Л.А. Мальцева, Д.В. Базиленко // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 35-40. – ISSN 2224-0586
943733
  Загуровский В.М. Патогенетическая модель развития психосоматических нарушений // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: О.М. Барна, О.О. Біляєва, Н.О. Ветютнева [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 2. – C. 180-187. – ISSN 2227-7404
943734
  Дубенко А.Е. Патогенетическая терапия когнитивных расстройств и деменции с доказанной эффективностью / А.Е. Дубенко, В.И. Коростий // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 1 (87). – C. 109-114. – ISSN 2224-0713
943735
  Васильченко Г.С. Патогенетические механизмы импотенции / Г.С. Васильченко. – Москва, 1956. – 172с.
943736
  Нестерова Г.Н. Патогенетическое значение эколого-физиологических особенностпей бактерий рода Proteus / Г.Н. Нестерова. – Горький, 1975. – 80с.
943737
  Румянцев Ю.В. Патогенетическое лечение артериальной гипертензии у больных с храническим заболеванием почек / Ю.В. Румянцев, Е.Ю. Марущенко // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2013. – № 4 (06). – С. 95-108


  В статье обсуждаются современные проблемы менеджмента артериальной гипертензии у больных с хроническим заболеванием почек. Независимо от причины поражения последних коррекция артериального давления является одной из фундаментальных стратегий лечения ...
943738
  Аль-Травнех Патогенетична та діагностична роль оментину, вісфатину, цинк-а2-глікопротеїну, гліпікану-4 в сердцево-судинному ремоделюванні у хворих на гіпертонічну хворобу та цукровий діабет 2 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Аль-Травнех Олена Володимирівна ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
943739
  Фомочкіна І.І. Патогенетичне значення неспецифічних протеїназ та їх інгібіторів в розвитку локальних та системних патологічних процесів : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Фомочкіна Ірина Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Запоріз. держ. мед. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
943740
  Мамбеталієв Тлєгєн Патогенетичне обгрунтування використання нетрадиційних методів лікування при невиношуванні вагітності : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.01 / Мамбеталієв Тлєгєн; Україн. науково-дослід. ін-т педіатрії, акушерства і гінеколог. – К., 1993. – 22л.
943741
  Слободяник Н.М. Патогенетичне обгрунтування корекції патологічних змін в підшлунковій залозі в залежності від стресостійкості тварин : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Слободяник Наталія Миколаївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
943742
  Пастухова В.А. Патогенетичне обгрунтування лікування та фізичної реабілітації при гіпертонічній хворобі, ускладненій фібриляцією передсердь (огляд літератури) / В.А. Пастухова, Я.В. Зіневич, М.В. Бєлікова // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 4, т. 1 (139). – C. 59-64. – ISSN 2077-4214
943743
  Шухтін В.В. Патогенетичне обгрунтування підвищення ефективності лікування патології шкіри у ВІЛ-інфікованих : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.04 / Шухтін Вадим Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2014. – 32 с. – Бібліогр.: 37 назв
943744
   Патогенетичне обґрунтування підвищення ефективності лікування патології шкіри у ВІЛ-інфікованих / В.В. Шухтін, В.С. Гойдик, І.М. Шухтіна, А.І. Гоженко // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 414-425. – ISSN 2413-7944
943745
  Таравнех Д.Ш. Патогенетичне обгрунтування підготовки ендометрія в програмах екстракорпорального запліднення у пацієнток з тромбофілією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Таравнех Діана Шакерівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 24, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
943746
   Патогенетичний підхід до лікування запальних захворювань жіночих статевих органів / А.В. Семеняк, О.М. Юзько, О.А. Андрієць, І.Р. Ніцович, В.В. Дикусаров // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 57-61. – ISSN 2226-1230
943747
  Бабінцева А.Г. Патогенетичні аспекти порушень функціонального стану сечовидільної системи у доношених новонароджених дітей при патології раннього неонатального періоду // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 34-42. – ISSN 2226-1230
943748
  Іванов В.П. Патогенетичні паралелі між рівнем сечевої кислоти та іншими клініко-інструментальними показниками в чоловіків похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою / В.П. Іванов, Т.М. Кострубська, О.В. Ковальчук // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 3 (22). – С. 7-20. – ISSN 2312-7015


  У дослідженні наведено результати аналізу зв"язків між рівнем сечевої кислоти (СК) і різними клініко-інструментальними показниками в чоловіків похилого та старечого віку з гіпертанічною хворобою (ГХ).
943749
  Фан Тык Хьен Патогенная микофлора Ботанического сада МГУ на Ленинских горах. : Автореф... канд. биол.наук: / Фан Тык Хьен; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 15л.
943750
  Потятиник Б.В. Патогенний текст у масовій комунікації : Дис... канд.філол..наук: 10.01.08 / Потятиник Б.В.; Львів. ун-тет ім. Франка. – Львів, 1996. – 349л. – Бібліогр.:л.349
943751
  Потятиник Борис Володимирович Патогенний текст у масовій комунікації: індентифікація, типологія, нейтралізація : автореф. ... д-ра філол. наук: 10.01.08 / Потятиник Борис Володимирович ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 1996. – 31 с.
943752
  Дяченко С.С. Патогенні віруси людини / С.С. Дяченко. – Київ, 1974. – 408с.
943753
  Юхименко Анатолій Іванович Патогенні та мутагенні властивості вірусів озимої пшениці і можливість їх використання в селекційній практиці : Автореф. дис. ... сільськогосп. наук: 06.01.05 / Юхименко А.І.; Ін-тут землеробства; Укр. акад. аграрн. наук. – Київ, 2000. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв.
943754
  Нагорняк М.В. Патогенність у змістовому компоненті інформаційних повідомлень на радіо // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті йдеться про одну з загрозливих тенденцій розвитку національного інформаційного радіомов лення України, яка зумовлена перенасиченістю інформаційних програм і випусків патогенними новинами; запропоновано можливі шляхи розв"язання зазначеної ...
943755
  Езепчук Ю.В. Патогенность как функция биомолекул. / Ю.В. Езепчук. – Москва : Медицина, 1985. – 236 с.
943756
  Ивашура А.И. Патогенные бактерии в молоке здоровых и больных маститом коров и методы их индикации : Автореф... канд. ветеринарныхнаук: / Ивашура А.И.; Сельскохоз. академия. – К., 1967. – 20л.
943757
  Дяченко С.С. Патогенные вирусы человека / С.С. Дяченко. – Киев, 1980. – 448 с.
943758
  Дорожкин Н.А. Патогенные грибы на бобовых травах в Белоруссии / Н.А. Дорожкин, В.И. Нитиевская. – Минск, 1990. – 111с.
943759
  Пигулевский С.В. Патогенные животные Дагестана / С.В. Пигулевский. – Саратов
ч. 2. – 1961. – 128с.
943760
  Пигулевский С.В. Патогенные животные Дагестана / С.В. Пигулевский. – Саратов
ч. 1. – 1962. – 324с.
943761
  Галаев Г.В. Патогенные ферменты бактерий / Г.В. Галаев. – М., 1968. – 116с.
943762
  Лилли Р. Патогистологическая техника и практическая гистохимия / Р. Лилли. – Москва : Мир, 1969. – 646 с.
943763
  Гапон Н. Патографічний дискурс у гендерному діалозі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.79-89. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
943764
  Павлов К. Патоинституционализм // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 125-128. – ISSN 0207-3676
943765
   Патоконативные коммуникативные стереотипы интернет-зависимости у участников анонимных интернет-сообществ / В.В. Чугунов, А.Д. Городокин, В.Л. Щербина, А.С. Скрипник // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Т. 3, № 1 (5). – C. 85-91. – ISSN 2312-5675
943766
   Патологическа физиология и иммунитет растений. – М., 1976. – 263с.
943767
  Абрикосов А.И. Патологическая анатомия : учеб. для мед. ин-тов / Абрикосов А. И., Струков А.И. – Москва : Медгиз
Ч. 1 : Общепатологические процессы. – 1953. – 336 с. : ил.
943768
  Абрикосов А.И. Патологическая анатомия : учеб. для мед. ин-тов / Абрикосов А. И., Струков А.И. – Москва : Медгиз
Ч. 2 : Патологическая анатомия и патогенез болезней. – 1954. – 500 с. : ил.
943769
  Карлик Л.Н. Патологическая физиология / Л.Н. Карлик. – М, 1943. – 412с.
943770
  Шохор Н.И. Патологическая физиология / Н.И. Шохор. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1947. – 439с.
943771
  Павленко С.М. Патологическая физиология / С.М. Павленко. – Москва, 1948. – 616с.
943772
   Патологическая физиология : [учеб. для студентов мед. вузов] / Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць, А.В. Атаман, Г.М. Бутенко, В.А. и др. Горбань; [Н.Н. Зайко и др.] ; под ред. Н.Н. Зайко и Ю.В. Быця. – Изд. 3-е. перераб. и доп. – Киев : Логос, 1996. – 647, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 630-639. - Авт. указ. на обороте тит. л. – ISBN 5-87534-206-4
943773
  Антоненко В.Т. Патологическая физиология имунных повреждений сердца / В.Т. Антоненко. – Киев, 1979. – 264с.
943774
  Оболонский Н.А. Патологические аффекты / Н.А. Оболонский, проф. – Санкт-Петербург : Тип. Брауде, 1897. – 65 с. – Загл. на кол.: Аффекты в судебно-медицинском отношении. - Отд. оттиск из: рхив психиатрии, нейрологии и судеб. психопатологии. 1897, т. 29, № 3
943775
  Павловский Е.Н. Патологические изменения кожи человека под влиянием соков тела жука Paederys fuscipes : (Из Зоологическго ин-та Воен. Медицинской Академии и кафедры кожных болезней гос. ин-та мед. знаний. Ленинград / Е.Н. Павловский и А.К. Штейн // [Компакт] / Е.Н. Павловский. – С. 13-15
943776
  Николаенко В. Патологические нарушения при остром коронарном синдроме // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 36-41. – ISSN 2224-1485
943777
   Патологические новообраззования у растений. – Черноголовка, 1983. – 141с.
943778
  Слепян Э.И. Патологические новообразования и их возбудители у растений / Э.И. Слепян. – Ленинград, 1973. – 512 с.
943779
  Павлов К. Патологические социально-экономические процессы в современном мире (теоретические и методологические аспекты) // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 7/8. – С. 13-24. – ISSN 0207-3676
943780
  Умланд Андреас Патологические тенденции в русском "неоевразийстве". О значении взлета Александра Дугина для интерпретации общественной жизни современной России / пер. с нем. Е. Сивуда // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 74-82. – Бібліогр.: с. 74-82. – ISSN 0042-8744
943781
  Пономарева В.В. Патологический клаббинг // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 1 (45). – С. 35-38. – ISSN 2308-6300
943782
  Долин А.О. Патология высшей нервной деятельности / А.О. Долин. – Москва, 1962. – 339с.
943783
  Долин А.О. Патология высшей нервной деятельности / А.О. Долин, С.А. Долина. – М., 1972. – 382с.
943784
  Лаппа Н.Ф. Патология гемолимфы при заболеваниях златогузки и некоторых других чешуекрылых и использование ее для обоснования прогноза размножения и микробиологического метода борьбы : Автореф... канд. биол.наук: / Лаппа Н. Ф.; Укр. с. х. акад. – К., 1964. – 19л.
943785
  Ларченко К.И. Патология и жизненоспособность отравленных насекомых / К.И. Ларченко. – Ташкент, 1973. – 143с.
943786
  Шакури Б. Патология и разрушение почв эрозией на северо-восточном склоне Большого Кавказа и охрана естественных ресурсов / Бехруз Шакури. – Баку : [б. и.], 2005. – 151, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. рус., азерб., англ. – Библиогр.: с. 143-145. – ISBN 9952-29-000-4
943787
  Зейгарник Б.В. Патология мышления / Б.В. Зейгарник. – Москва, 1962. – 244с.
943788
  Штейнхауз Э. Патология насекомых / Э. Штейнхауз. – М, 1952. – 840с.
943789
   Патология насекомых и клещей. – Рига : Зинатне, 1972. – 207с.
943790
   Патология полового развития девочек и девушек. – 2-е изд. перераб. доп. – К., 1990. – 228с.
943791
  Кейзеров Н.М. Патология потребительства / Н.М. Кейзеров. – Москва : Политиздат, 1977. – 135 с.
943792
  Рубинштейн С.Я. Патология слухового восприятия / С.Я. Рубинштейн. – М., 1976. – 52с.
943793
   Патология членистоногих и биологические средства борьбы с вредными организмами. – Киев, 1974. – 202с.
943794
   Патологічна анатомія : Загальнопатологічні процеси. Навч. посібник / В.М. Благородов, П.І. Червяк, О К. Стеченко Галахін, Діброва.В.А; За ред. В.М. Блалодарова та П.І Червяка. – Київ : Генеза, 1997. – 512с. – ISBN 966-504-071-5
943795
  Кихтенко О.В. Патологічна анатомія гемато-енцефалічного бар"єру при гіпоксичному стресі в перинатальному періоді : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.03.02 / Кихтенко Олена Валеріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 39 с. – Бібліогр.: 43 назви
943796
  Протасеня Т.П. Патологічна фізіологія і патологічна анатомія тварин. / Т.П. Протасеня. – Київ, 1962. – 168с.
943797
  Поліщук Л.К. Патологічна фізіологія рослин з основами імунітету / Л.К. Поліщук. – Київ : Київський університет, 1967. – 232с.
943798
  Гнатко О.П. Патологічний прелімінарний період як причина акушерських та перинатальних ускладнень (огляд літератури) / О.П. Гнатко, Н.О. Захаренко // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 2 (8). – С. 8-16. – ISSN 2413-550Х
943799
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (27), січень - квітень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
943800
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 2 (28), травень - серпень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
943801
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т ; Асоціація патологів України. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 3 (29), вересень - грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
943802
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запорізький держ. медичний ун-т. – Запоріжжя, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (30), січень - квітень. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
943803
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 1 (36), січень - квітень. – 2016. – 86 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
943804
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 2 (37), травень - серпень. – 2016. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
943805
   Патологія = Pathologia : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
№ 3 (38), вересень - грудень. – 2016. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
943806
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 14, № 1 (39), січень - квітень. – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
943807
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 14, № 2 (40), травень - серпень. – 2017. – С. 121- 240. – Резюме укр., рос., англ. мовами
943808
   Патологія : науково-практичний, медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 14, № 3 (41), вересень - грудень. – 2017. – С. 241-380. – Резюме укр., рос., англ. мовами
943809
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 15, № 2 (43), травень - серпень. – 2018. – С. 125-264. – Резюме укр., рос., англ. мовами
943810
   Патологія : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: В.О. Туманський, А.В. Абрамов, С.І. Тертишний [та ін.]. – Запоріжжя : Х-ПРЕСС, 2004-. – ISSN 2306-8027
Т. 15, № 1 (42), січень - квітень. – 2018. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
943811
  Зелінська Н.Б. Патологія щитоподібної залози у дитячого населення України / Н.Б. Зелінська, О.С. Ларін // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 76-81. – ISSN 1818-1384
943812
  Пинус А.А. Патолого-анатомическая диагностика заболеваний лошади (с техникой вскрытия). / А.А. Пинус. – 2-е изд., доп. – М., 1944. – 144с.
943813
  Кондаков М.П. Патологоанатомические изменения у овец при энзоотическом заболевании, связанном с избытком в кормах никеля и недостатком кобальта : Автореф... кандидата вет.наук: / Кондаков М.П.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1965. – 16л.
943814
  Івановська Л.Б. Патологоанатомічна діагностика хвороб птиці : навч. посібник / Л.Б. Івановська, Г.А. Зон. – Суми : Мрія-1, 2017. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-154. – ISBN 978-966-566-683-7
943815
  Бялик В.В. Патологоморфологическая характеристика и некоторые гистохимичекие особенности нодозной гиперплазии и атипических разрастаний эпителия предстательной железы человека. : Автореф... Канд.мед.наук: 763 / Бялик В.В.; Киев.науч-исслед.ин-т. – К, 1968. – 17л.
943816
  Щербаков А.С. Патологоморфологические изменения при инфекционном керато-конъюктивите цыплят : Автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук / Щербаков А.С. ; Саратов. гос. зоотехн.-ветеринар. ин-т. – Ленинград, 1964. – 20 с.
943817
  Вольницька Х.І. Патоморфоз клінічно-рентґенолоґічних та бронхоскопічних виявів запалення бронхіального дерева при туберкульозі у поєднанні із хронічними неспецифічними захворюваннями легень // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 17-21. – ISSN 1029-4244
943818
  Эмайкина В.П. Патоморфологические изменения желудка и тонкого кишечника при дизентерии у детей раннего возраста. : Автореф... Канд.мед.наук: / Эмайкина В.П.; Киев.ордена Труд.Красн.Знам.Мед.ин-т. – Киев, 1953. – 15 с.
943819
  Будникова Н.В. Патоморфологические изменения при А-витаминозе кур : Автореф... канд. вет.наук: / Будникова Н. В.; М-во с.х. СССР, Сарат гос. зоотехн. ин-т. – Саратов, 1954. – 18л.
943820
  Ременник И.А. Патоморфологические, микробиологические и некоторые биохимические показатели печени при фасциолизе крупного рогатого скота : Автореф. дис. ... канд. ветеринар. наук : 16.806 / Ременник И.А. ; Белоцерковская с.-х. академия. – Б.-Церковь, 1969. – 24 с.
943821
  Волкова А.М. Патоморфология и некоторые вопросы патогенеза чумы собак : Автореф... канд. вет.наук: / Волкова А.М.; Витеб. вет. ин-т им. Октябрьской Революции. – Витебск, 1967. – 38л.
943822
  Товмасян Д.А. Патоморфология экспериментального триходесмотоксикоза сельскохозяйственных животных. : Автореф... канд. вет.наук: / Товмасян Д.А.; Алма-Атин. зоовет. ин-т. – Алма-Ата, 1965. – 19л.
943823
  Филенко Б.М. Патоморфологічні особливості високодиференційованого плоскоклітинного раку легень : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Филенко Борис Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
943824
   Патоморфологія ураження головки стегнової кістки та деякі клініко-морфологічні залежності у хворих на диспластичний коксартроз / В.В. Григоровський, А.М. Бабко, І.В. Гужевський, Д.М. Полулях, М.С. Дуда // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 39-47. – ISSN 0030-5987
943825
  Губерський Л.В. Патон Борис Євгенович // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 268-269. – ISBN 966-316-045-4
943826
  Корнієнко О.М. Патон Борис Євгенович / О.М. Корнієнко, Ю.О. Храмов // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (62). – С. 52-75. – ISSN 0374-3896
943827
   Патон Борис Євгенович 90 років від дня народження // Національна академія наук України та державні академії наук : Київ. літопис XXI ст. : до 90-річчя НАН України : [ювіл. зб.] / Нац. акад. наук України [та ін.] ; [уклад. Стройков В.В. ; редкол.: Патон Б.Є. (голова) та ін.]. – Київ : Стройков Володимир Васильович, 2008. – С. 9. – ISBN 978-966-96823-1-4
943828
   Патонівська школа / НАНУ, Ін-т елетрозварювання ім. Є.О. Патона ; [редкол. : С.І. Кучук-Яценко, Л.М. Лобанов, І.К. Походня та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2010. – 440с. – ISBN 978-966-00-0963-1
943829
  Корнієнко А.Н. Патонівськими апаратами танкову броню зварювали підлітки // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 9-12
943830
  Блейхер В.М. Патопсихологическая диагностика / В.М. Блейхер, И.В. Крук. – Київ : Здоров"я, 1986. – 280с.
943831
   Патопсихологические исследования в психиатрической клинике. – М., 1974. – 176с.
943832
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : учебник / Б.В. Зейгарник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1976. – 238с.
943833
  Зейгарник В Б. Патопсихология : учебник / В Б. Зейгарник. – Изд.2-е, перер. и доп. – Москва : Московский университет, 1986. – 287 с.
943834
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : учеб. пособие для студ. вузов / Б.В. Зейгарник. – 2-е изд., стер. – Москва : Academia, 2003. – 205, [3] c. : ил., табл. – Библиогр.: с. 200-206. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0594-Х
943835
  Зейгарник Б.В. Патопсихология : Учеб. пособие для вузов / Б.В. Зейгарник. – 4-е изд., стереотипное. – Москва : Академия ИЦ, 2006. – 208с. – (Классическая учебная книга). – ISBN 5-7695-3207-6
943836
  Лисенко І.П. Патопсихологічні симптомокомплекси наркотичної залежності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 41-44. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  У динаміці захворювання досліджено різні підструктури особистості хворих на опійну наркоманію. Виявлено специфіку порушень емоційно-вольової регуляції, самооцінки, комунікації, мотиваційної сфери, відношення до майбутнього. Дані дослідження доводять ...
943837
   Патопсихологія : навч. посібник для студ. ВНЗ / Максименко С.Д., Чуприков А.П., Прокопович Є.М. та ін. ; [за ред. Максименка С.Д.] ; М-во охорони здоров"я України. – Київ : КММ, 2009. – 207, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 206-207. – ISBN 978-966-1673-02-0


  У прим. № 1689552 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу ! З великою щирою повагою. Підпис.
943838
  Мартинюк І.А. Патопсихологія : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Мартинюк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Каравела, 2017. – 183, [1] с. : табл., іл. – Глосарій: с. 166-183. – Бібліогр.: с. 163-165. – ISBN 978-966-2229-91-2
943839
  Попиванов Иван Патос и творчески подход / Попиванов Иван. – София : Български писател, 1975. – 323с.
943840
  Билибин Д.П. Патофизиология алкогольной болезни и наркоманий. / Д.П. Билибин, В.Е. Дворников. – М., 1991. – 102с.
943841
  Неговский В.А. Патофизиология и терапия агонии и клинической смерти. / В.А. Неговский. – М., 1954. – 256с.
943842
  Сергеев А.А. Патофизиология перегрузок : Библиогр. указ. отеч. лит-ры / А.А. Сергеев. – Л., 1978. – 80с.
943843
  Адо А.Д. Патофизиология фагоцитов : (краткий очерк истории и современного состояния учения о фагоцитозе) / А.Д. Адо. – Москва, 1961. – 295 с.
943844
  Кахана М.С. Патофизиология эндокринной системы. / М.С. Кахана. – Москва, 1968. – 315с.
943845
  Порт К.М. Патофизиология: основы = Essentials of pathophysiology / К. Порт; под ред. Г.В. Подрядина ; [пер.: Кокорева Елена Валентиновна]. – Москва : Эксмо, 2011. – 1166, [1] c. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Вых. дан. ориг.: New York etc.: Lippincot & Wilkins, 2007. - Предм. указ.: с. 1129-1166. – Библиогр. в конце гл. – (Medicus medica). – ISBN 978-5-699-43708-5
943846
  Ступницький М.А. Патофізіологічні механізми розвитку та критерії ризику ускладнень поєднаної торакальної травми : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.04 / Ступницький Мирослав Андрійович ; М-во охорони здоров"я України ; Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 28 назв
943847
  Романюк Володимир Леонтійович Патофізіологічні та екологічні аспекти уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині : Дис...канд.біолог.наук:03.00.13 / Романюк Володимир Леонтійович; Україн.акад.аграрних наук ін-тут епізоотології. – Рівне, 2001. – 183л. + Додатки:л.178-183. – Бібліогр.:л.154-177
943848
  Романюк В.Л. Патофізіологічні та екологічні аспекти уродженого ендемічного зоба у телят на Рівненщині : Автореф. дис... канд. біологічних наук: 03.00.13. / Романюк В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: с.14-15
943849
   Патофізіологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації : підруч. для студентів ВНЗ / [М.Н. Зайко та ін.] ; за ред. проф. М.Н. Зайка, проф. Ю.В. Биця. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2010. – 703, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 687-703. – ISBN 978-617-505-105-4
943850
  Атаман О.В. Патофізіологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації : у 2 т. / О.В. Атаман ; М-во охорони здоров"я України. – Вінниця : Нова Книга. – ISBN 978-966-382-421-5
Т. 1 : Загальна патологія. – 2012. – 591, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 580-591
943851
   Патофізіологія : підручник для студентів вищ. мед. навч. закл. / [М.Н. Зайко та ін.] ; за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. – 6-те вид., перероб. і допов. – Київ : Медицина, 2017. – 735, [1] с., [4] арк. фот. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 719-735. – Бібліогр.: с. 687-718. – ISBN 978-617-505-548-9
943852
  Суворова-Григорович Патохарактерологические особенности временно перемещенных из зоны АТО лиц, страдающих невротическими расстройствами / Суворова-Григорович, Д.М. Денисенко // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 2 (4). – С. 114-117. – ISSN 2312-5675
943853
  Лясковская Н. Патриарх-объединитель // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журнала "Москва". – Москва, 2013. – № 10. – С. 224-231. – ISSN 0131-2332


  На годы жизни патриарха Алексия І пришлись революция, церковный раскол, Великая Отечественная война, хрущевские гонения...
943854
  Ширканова Е. Патриарх авиационной науки // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 4. – С. 68-69. – ISSN 0235-7089
943855
  Введенский Д.И. Патриарх Иосиф и Египет : (Опыт соглашения данных Библии и египтологии) : С 63-мя сним. с егип. пам. в тексте и с 17-ю - на отд. табл. / Д.И. Введенский. – Сергиев Посад : Тип. Св.-Тр. Сергиевой лавры, 1914. – XXI с. – Экз. дефектный, отс. остальная часть книги: [3], 445, [3] с., XVII л. ил.
943856
  Филарет Патриарх Майдана / розмову вів Дмитро Синяк // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2015. – № 3 (416), 23.01.2015. – С. 40-43. – ISSN 2075-7093


  Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет предчувствует победу Украины в Донбассе уже в этом году.
943857
  Журавлев Андрей Патриарх национальных парков. Создатель заповедников // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 149, февраль. – С. 48 : фото
943858
  Быков А.А. Патриарх Никон : биографический очерк, с портр. Никона, грав. в Лейпциге Геданом / А.А. Быков. – Санкт-Петербург : Тип. Т-во "Общественная польза", 1891. – 111 с., 1 л. фронт. (портр.). – Библиогр.: с. 4. – (Жизнь замечательных людей : Биографическая библиотека Ф. Павленкова)
943859
  Румянцева В.С. Патриарх Никон и проблема церковного землевладения в России в XVII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 11. – С. 154-158. – ISSN 0042-8779
943860
  Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович : в 2 т. / Н.Ф. Каптерев, проф. – 1909-1912. – Сергиев Посад : Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Т. 1. – 1909. – [2], VI, 525 с.
943861
  Каптерев Н.Ф. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович : в 2 т. / Н.Ф. Каптерев, проф. – 1909-1912. – Сергиев Посад : Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры
Т. 2. – 1912. – VIII, 548, XX, XL с. – Экз. деф. отсутств. с. XXX-XL
943862
  Гусейнов А.А. Патриарх отечественной философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 38-46. – ISSN 0042-8744
943863
  Черкасова Е.А. Патриархальное рабство в 17-18 вв у чукчей, эвенков и бурят. : Автореф... канд. истор.наук: / Черкасова Е.А.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – Москва, 1950. – 15 с.
943864
  Петреску Ч. Патриархальный город / Ч. Петреску. – М., 1982. – 432с.
943865
  Латынин Л.А. Патриаршие пруды : стихи / Л.А. Латынин. – Москва : Советский писатель, 1977. – 110 с.
943866
  Черненко И. Патрик Зюскинд о божественном, творческом и слишком человеческом // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 4. – С. 260-282. – ISSN 0042-8795
943867
  Бирюков С.В. Патримонализм vs султанизм: "арабская весна" и судьбы традиционного господства // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Росс. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 30-40. – ISSN 0869-1908
943868
   Патриот. – М., 1980. – 351с.
943869
  Колышевский А.Ю. Патриот : жестокий роман о национальной идее / А. Колышевский ; [отв. ред. Е. Бакалюк]. – Москва : Эксмо, 2008. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-699-25993-9
943870
   Патриот Севера. – Архангельск, 1985. – 255с.
943871
  Токарев А. Патриот, президент, поэт // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2002. – № 9. – С.44-46. – ISSN 0321-5075


  Агуштинью Нето (1922-1979) - ангольский поэт. Писал стихи на португальском языке. А.Нето в 1975г. стал первым президентом Народной Республики Ангола
943872
  Йовков Г. Патриоти / Г. Йовков. – София : Профиздат - Издателство на ЦС на профсъюзите, 1960. – 469, [2] с.
943873
  Латыш Ю.В. Патриотизм - залог Победы // Политическое просвещение : орган Коммунистической партии Российской Федерации / Ком. партия Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 (74). – С. 148-149
943874
  Рогачев П.М. Патриотизм - труд - творчество / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – Москва, 1980. – 64с.
943875
  Лафарг П. Патриотизм буржуазии / П. Лафарг. – М, 1918. – 16с.
943876
  Тычина Павло Патриотизм в творчестве Мажита Гафури / Тычина Павло. – Уфа : ССПУ, 1942. – 42 с. – (Біб-ка художньої літ-ри)
943877
  Мирский Рудольф Яковлевич Патриотизм в условиях советского общества и его революционного обновления (теоретико-методологич. аспект) : Автореф... докт. философ.наук: 09.00.02 / Мирский Рудольф Яковлевич; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – М., 1988. – 53л.
943878
  Саидкасимов С.С. Патриотизм и интернационализм - важные черты образа жизни советской молодежи. / С.С. Саидкасимов. – М., 1982. – 64с.
943879
   Патриотизм и интернационализм - неотъемлемые черты социалистического образа жизни. – Киев : Наукова думка, 1981
943880
  Свердлин М.А. Патриотизм и интернационализм / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Сталинград, 1959. – 200с.
943881
  Витас Р.А. Патриотизм и интернационализм / Р.А. Витас. – Тула, 1961. – 84с.
943882
  Нечипуренко В.И. Патриотизм и интернационализм в действии / В.И. Нечипуренко. – М., 1979. – 119с.
943883
  Мирский Р.Я. Патриотизм и интернационализм в развитом социалистическом обществе / Р.Я. Мирский. – М., 1982. – 64с.
943884
  Матюшкин Н.И. Патриотизм и интернационализм советского народа / Н.И. Матюшкин. – М., 1975. – 416с.
943885
  Ломидзе Г.И. Патриотизм и интернационализм советской многонациональной литературы / Г.И. Ломидзе. – Тбилиси, 1985. – 296с.
943886
  Серебряков Е.А. Патриотизм и народность великого китайского поэта VIII в. Ду Фу. : Автореф... канд. филолог.наук: / Серебряков Е.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 15л.
943887
  Якунин В.К. Патриотизм и национализм: опыт и уроки истории : монография / Виктор Якунин, Руслан Гула. – Киев : Бізнесполіграф, 2015. – 175, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Общественная библиотека ; Реалистическая теория и созидательная практика). – ISBN 978-966-139-041-5
943888
  Росенко М.Н. Патриотизм и общенациональная гордость советского народа / М.Н. Росенко. – Л, 1977. – 175с.
943889
  Рогачев П.М. Патриотизм и общественный прогресс. / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – М., 1974. – 280с.
943890
  Толстой Л.Н. Патриотизм и правительство / Л.Н. Толстой. – Берлин. – 51с.
943891
   Патриотизм и развитие волевых качеств молодежи в спортивно-оздоровительной деятельности вуза / О.А. Роганов, П.Г. Воронцов, Л.Г. Шебалина, В.А. Эртель // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН ; редкол.: К.К. Бегалинова, Е.В. Брызгалина, А.Д. Герасев [и др.]. – Новосибирск, 2016. – № 6 (69). – С. 151-161. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи раскрыть фундаментальную значимость идеи патриотизма в жизни России, место идеи патриотизма в спорте и ее практическое воплощение в процессе физического воспитания молодежи.
943892
  Свердлин М.А. Патриотизм и современный общественный прогресс / М.А. Свердлин, П.М. Рогачев. – Москва, 1965. – 48с.
943893
  Плеханов Г.В. Патриотизм и социализм / Г.В. Плеханов. – 16с.
943894
  Мирский Р.Я. Патриотизм и социальная ответственность личности при социализме : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Мирский Р.Я.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1971. – 20л.
943895
  Мирский Р.Я. Патриотизм и социальная ответственность личности при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Мирский Р.Я.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1971. – 20л.
943896
  Зарванский Василий Максимович Патриотизм как реальность в социалистическом обществе : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зарванский Василий Максимович; Львовск. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1983. – 28л.
943897
  Чотонов А. Патриотизм как социологическая категория / А. Чотонов. – Фрунзе, 1966. – 56с.
943898
  Макаров В.В. Патриотизм как явление общественного сознания: его источники и структура : Автореф... канд. филос.наук: / Макаров В. В.; Рост.ГУ. – Волгоград, 1969. – 17л.
943899
  Ракова В.В. Патриотизм колхозного крестьянства в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ракова В.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 15л.
943900
   Патриотизм на тарелке // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 3 (192), март. – С. 104-107 : фото. – ISSN 1029-5828
943901
  Багирзаде А. Патриотизм олодежи / А. Багирзаде. – Баку, 1962. – 140с.
943902
  Еголин А. Патриотизм Пушкина / А. Еголин. – М, 1942. – 32с.
943903
  Кузнецов Б.Г. Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку. / Б.Г. Кузнецов. – М., 1949. – 232с.
943904
  Кузнецов Б.Г. Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку. Беседы по истории отеч. естествознания. / Б.Г. Кузнецов. – М., 1951. – 272с.
943905
  Демидова А.И. Патриотизм советского народа - важнейший фактор Великой Победы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 233-241. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
943906
  Пуцкова З.С. Патриотизм советского народа и социалистический интернационализм. / З.С. Пуцкова, Г.А. Николаева. – М., 1968. – 46с.
943907
  Мирский Р.Я. Патриотизм советского человека: интернационализм, гражданственность, труд / Р.Я. Мирский. – Москва : Мысль, 1988. – 251с.
943908
   Патриотизм трудящихся Иркутской области в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). – Иркутск, 1965. – 392с.
943909
  Рогачев П.М. Патриотизм, классы, революция. / П.М. Рогачев, М.А. Свердлин. – М., 1979. – 208с.
943910
  Никонова Л.Е. Патриотичекое воспитание детей старшего дошкольного возраста. / Л.Е. Никонова. – Минск, 1991. – 110с.
943911
  Айрапетян Рафаел Патриотическая авантюра / Айрапетян Рафаел, Батакова Ирина // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 9 (2864). – С. 112-119 : фото
943912
  Пащин Н.П. Патриотическая деятельность украинского советского театра в году Великой Отечественной войны. : Автореф... канд.искусствовед.наук: / Пащин Н.П.; АН УССР.Ин-т искусствовед. – К, 1954. – 16л.
943913
  Самарин Г. Патриотическая тема в песенном творчестве русского народа / Г. Самарин. – Фрунзе, 1946. – 169с.
943914
  Рейсер С.А. Патриотические идеи в русской литературе. / С.А. Рейсер. – Л., 1945. – 103с.
943915
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 19 с.
943916
  Харкевич Ольга Патриотические мотивы в советской лирической поэзии 60-70-х годов и их художественное воплощение (на ма. поэзии Рубцова, Соколова, Жигулина, Викулова) : Дис... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Харкевич Ольга; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1987. – 187л. – Бібліогр.:л.171-187
943917
  Харкевич О. Патриотические мотивы в советской поэзии 6070-х годов и их художественное воплощение : Автореф... канд.фило.наук: 10.01.02 / Харкевич О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 19л.
943918
  Кованько Г.Н. Патриотические побуждения к творческому труду у советских рабочих / Г.Н. Кованько. – М, 1961. – 55с.
943919
  Мурадов А.М. Патриотические подвиги трудящихс Туркменистана при охране государственной границы СССР / А.М. Мурадов. – Ашхабад, 1982. – 59с.
943920
  Ахметшин З.А. Патриотические трудовые подвиги комсомольцев Татарии в промышелнности в период Великой Отечественной войны Советского Союза (1941-1945 годы) : Автореф... канд. ист.наук: / Ахметшин З.А.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1961. – 24л.
943921
  Блинов А.Е. Патриотический долг и производственный план / А.Е. Блинов. – Киев, 1984. – 119 с.
943922
  Аношкин И.Ф. Патриотический и интернациональный долг советского человека / И.Ф. Аношкин. – Саратов, 1961. – 36с.
943923
  Ханин Л.И. Патриотический подвиг комсомольцев и молодежи Татарии в Великой Отечественной войне Советского Союза. : Автореф... Канд.ист.наук: / Ханин Л.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 20л.
943924
  Полищук Ф.П. Патриотический подвиг рабочих черной металлургии в годы Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Полищук Ф.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории советского общества. – М., 1968. – 16л.
943925
   Патриотический подвиг трудящихся Поволжья в годв Великой Отечественной войны. – Куйбышев, 1985. – 128с.
943926
  Ефимов В.И. Патриотический подвиг трудящихся Узбекистана в годы Великой Отечественой войны / В.И. Ефимов. – Ташкент, 1972. – 168с.
943927
  Шаронов А.В. Патриотический подвиг тружеников сельского хозяйства Среднего Поволжья в годы Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Шаронов А.В. ; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1970. – 22 с.
943928
   Патриотический почин тамбовских колхозников в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг). – Тамбов, 1961. – 288с.
943929
  Рык Евгений Патриотический туризм: реальность ХХІ века, почему бы и нет? : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 4. – С. 74-75 : Фото
943930
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Лысенко С.А.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
943931
  Лысенко С.А. Патриотическое воспитание будущих рабочих на этапе обновления социализма : Дис... канд.филос.наук: 09.00.02 / Лысенко С. А.; ИПК преп. общ. наук при КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1990. – 175л. – Бібліогр.:л.153-175
943932
  Чечет В.В. Патриотическое воспитание в семье / В.В. Чечет. – Минск, 1989. – 143 с.
943933
  Новиков П.С. Патриотическое воспитание детей младшего школьного возраста на героике Сталинграда. : Автореф... канд. пед.наук: / Новиков П.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
943934
  Костаков Г.И. Патриотическое воспитание защитников Родины / Г.И. Костаков. – Х., 1984. – 239с.
943935
  Рудченко Л.Т. Патриотическое воспитание как системное явление : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Рудченко Л.Т.; АН СССР. Ин-т философии. – Москва, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
943936
  Тихомиров А.И. Патриотическое воспитание как фактор формирования личности студента : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Тихомиров А.И.; КГУ. – К., 1991. – 18л.
943937
  Петров А.И. Патриотическое воспитание молодежи на эстетике революционных традиций : Автореф... канд. филос.наук: 09.623 / Петров А.И.; Белорусский гос. ун-т. – М., 1969. – 20л.
943938
  Троицкий Н.Н. Патриотическое воспитание подводников Балтики в период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Троицкий Н.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 21л.
943939
  Саклешина Людмила Александровна Патриотическое воспитание старшеклассников в процессе обучения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Саклешина Людмила Александровна; НИИ общ. проблем воспитания АПН СССР. – М., 1980. – 17л.
943940
  Курант Лидия Семеновна Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Лидия Семеновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 25л.
943941
  Курант Л.С. Патриотическое воспитание студентов во внеучебной деятельности: (на материале экономических вузов : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Курант Л. С.; НИИ педагог. УССР. – К., 1991. – 225л. – Бібліогр.:л.172-196
943942
  Дмитренко А.Н. Патриотическое воспитание трудящихся Белоруссии на революцоинных боевых и трудовых традациях советского народа. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Дмитренко А.Н.; АН БССР. – Минск, 1972. – 19л.
943943
  Бабин Н.И. Патриотическое воспитание трудящихся в условиях развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: / Бабин Н.И.; Акад общест наук при ЦК КПСС Кафедра истории КПСС. – М, 1964. – 18л.
943944
  Анисимова Наталия Виссарионовна Патриотическое воспитание учащихся 4-7-х классов средней школы при изучении произведений советской литературы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Анисимова Наталия Виссарионовна ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1972. – 20л.
943945
  Оруджиев С.Б. Патриотическое воспитание учащихся 5-10 классов в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Оруджиев С.Б.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1975. – 43л.
943946
  Слесарева И.Н. Патриотическое воспитание учащихся на уроках белорусской литературы. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Слесарева И.Н.; Минск.пед.ин-т. – Минск, 1986. – 22л.
943947
   Патриотическое воспитание учащихся на уроках и во внеклассной работе. – М., 1979. – 117с.
943948
  Идельчик Я.Е. Патриотическое воспитание школьников / Я.Е. Идельчик. – Минск, 1968. – 144с.
943949
  Маллаев Д.М. Патриотическое воспитание: опыт Дагестанского государственного педагогического университета // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 8. – С. 119-120. – ISSN 0869-561Х
943950
  Хасанова С. Патриотическое движение женщин-механизаторов Узбекистана в борьбе за осуществление комплексной механизации хлопководства за годы семилетки : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Хасанова С. ; Самарк. гос. ун-т. – Самарканд, 1964. – 20 с.
943951
  Ипатова А.С. Патриотическое движение на юге Китая в 40-е годы XIX в. / Ипатова А.С. ; АН СССР, Ин-т Дальнего Востока. – Москва : Наука ; Главн. ред. восточн. лит-ры, 1976. – 208 с.
943952
  Чевелев А.П. Патриотическое движение трудящихся города Ульяновска в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 годы). : Автореф... канд. истор.наук: / Чевелев А.П.; Ульянов. гос. пед. ин-т. – Ульяновск, 1950. – 25 с.
943953
  Жумаканов А.Р. Патриотическое и интеранциональное воспитание в школе / А.Р. Жумаканов. – Алма-Ата, 1971. – 140с.
943954
  Хавх Н. Патриотическое и интернационалистическое воспитание студенческой молодежи / Н. Хавх, Б. Дашендон. – Улан-Батор, 1973. – 38с.
943955
   Патриотическое и интернациональное воспитание воинов. – М., 1987. – 190с.
943956
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи. – М., 1983. – 240с.
943957
   Патриотическое и интернациональное воспитание молодежи в условихя развитого социализма. – Одесса, 1976. – 228с.
943958
   Патриотическое и интернациональное воспитание советской молодежи в условиях развитого социализма. – К., 1980. – 124с.
943959
  Макаревич В.А. Патриотическое и интернациональное воспитание студентов / В.А. Макаревич. – Минск, 1985. – 108с.
943960
   Патриотическое и интернациональное воспитание студентов в социалистичском обществе. – Москва, 1986. – 77с.
943961
   Патриотическое и интернациональное воспитание студнтов. – М., 1979. – 255с.
943962
   Патриотическое и интернациональное воспитание учащейся молодежи. – Кишинев, 1976. – 244с.
943963
  Фарфоровский В.Ф. Патриотическое и интернациональное воспитание школьников. / В.Ф. Фарфоровский. – Киев : Радянська школа, 1978. – 151 с.
943964
   Патриотическое сознание: сущность и формирование. – Новосибирск, 1985. – 254с.
943965
  Кошкіна О. Патриотичне та духовно-моральне виховання студентської молоді на сучасному етапі реформування системи освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (93). – С. 68-73. – ISSN 1562-529Х
943966
  Ярмаль А. Патриотки Донбасса / А. Ярмаль. – Сталино, 1948. – 60с.
943967
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – М., 1939. – 160с.
943968
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – Хабаровск, 1949. – 244с.
943969
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – М., 1958. – 302с.
943970
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – М., 1962. – 455с.
943971
  Узе Б. Патриоты / Б. Узе. – Л., 1971. – 214с.
943972
  Родичев Н.И. Патриоты / Н.И. Родичев. – М., 1975. – 191с.
943973
   Патриоты. – Ашхабад, 1977. – 116с.
943974
  Диковский С.В. Патриоты // Зеленый фургон : рассказы / Козачинский А.В. – Москва : Правда, 1984
943975
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – М., 1986. – 415с.
943976
  Диковский С.В. Патриоты / С.В. Диковский. – М., 1987. – 415с.
943977
  Герасимов С.К. Патриоты Дальнего Востока / С.К. Герасимов. – М., 1946. – 144с.
943978
  Борисов Н.В. Патриоты Отечества / Н.В. Борисов. – М., 1988. – 63с.
943979
  Бабаян К. Патриоты Родины / К. Бабаян. – 2-е изд. перераб. и доп. – Симферополь, 1947. – 72с.
943980
  Грушка Ч. Патриоты Чехословакии / Ч. Грушка. – М., 1960. – 62с.
943981
  Тардов М. Патриоты. / М. Тардов. – К., 1938. – 40с.
943982
  Болстад Э. Патриоты. / Э. Болстад. – Москва, 1957. – 82с.
943983
  Диковский С.В. Патриоты. Приключения катера "Смелый" / С.В. Диковский. – Благовещенск, 1956. – 232 с.
943984
  Гукайло З.С. Патриоты. Сборник текстов для чтения. / З.С. Гукайло, Ф.О. Ольшанская. – М., 1969. – 128с.
943985
  Пономаренко Л.В. Патрис Лумумба / Л.В. Пономаренко. – М., 1989. – 126с.
943986
  Хохлов Н.П. Патрис Лумумба. 1925-1961. / Н.П. Хохлов. – М., 1971. – 271с.
943987
  Винокуров Ю. Патрис Эмери Лумумба: взгляд сквозь годы // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.29-35. – ISSN 0321-5075


  Глава первого правительства Демократической республики Конго (ДРК) до 1961 года.
943988
  Алєксандрова О.В. Патристика // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 274-276. – ISBN 966-316-069-1
943989
  Алєксандрова О.В. Патристика нікейська і післянікейська // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 276-277. – ISBN 966-316-069-1
943990
  Ісіченко І. Патристичні витоки давньоруського наративу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 30-35
943991
  Азаревич Д.И. Патриции и плебеи в Риме : историко-юридическое исследоваие / Дмитрий Азаревич. – Санкт-Петербург : Тип. Общественная польза
Т. 1. – 1875. – 117 с.
943992
  Мордвінцев В.М. Патріарх / В. Мордвінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 286-287. – ISBN 966-642-073-2
943993
  Гапон С.В. Патріарх ботанічної науки : до 120-річчя від дня народження академіка Д.К. Зерова // Біологія та екологія : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. С.В. Гапон ; члени редкол.: О.М. Байрак, С.М. Білаш, Д.В. Дубина [та ін.]. – Полтава, 2015. – Т. 1, № 1. – С. 106-108. – ISSN 2414-9810
943994
  Капсамун І. Патріарх Варфоломій: шанс залишитися в історії / І. Капсамун, Д. Кривцун, Л. Филипович // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 10-11 червня (№ 101/102). – С. 4


  "Українська церква може стати автокефальною під час Собору на Криті, але для цього всі православні мають бути свідомими та патріотичними", - експерт.
943995
  Білокриницький В. Патріарх вітчизняної фізіології (До 100-річчя академіка П. М. Сєркова) // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 46-50. – ISSN 0372-6436
943996
  Пащенко В. Патріарх Володимир (Василь Романюк) : в"язень совісті, борець за незалежність України // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 210-218. – ISSN 2075-1222
943997
  Кралюк П. Патріарх дисидентів. Пам"яті Левка Лук"яненка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2018. – 13 липня (№ 14)
943998
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 233-240. – (Слово). – ISSN 2304-7402
943999
  Карась Г.В. Патріарх Йосип Сліпий в контексті музичної культури української діаспори // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 98-104. – ISSN 2225-7586
944000
   Патріарх Йосиф Сліпий у документах радянських органів державної безпеки 1939-1987 : [в 2 т.] / Галузевий держ. архів служби безпеки України ; [редкол.: В. Сергійчук (голова) та ін.]. – Київ : Сергійчук М.І. – ISBN 978-966-2911-44-2
Т. 2. – 2012. – 480 с. – Покажч.: c. 448-466. – Бібліогр. в підрядк. прим.
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,