Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
941001
  Пирогова Т. "Перспективы развития логистической деятельности в Украине" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 8-10 : фото
941002
  Білий Д.Д. "Перський бунт". Масові заворушення в середовищі чорноморського козацтва 1797-1799 рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 71-76. – ISSN 1728-3671
941003
  Слухай Н.В. "Перцептивний прототип" в парадигмі понять в когнітивної семантики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 304-309


  Перцептивний прототип розглянуто в ряду співпричетних понять (категорія, концепт) з боку особливостей об"єктивації, включно з вербальною. Перцептивный прототип рассмотрен в ряду смежных понятий (категория, прототип) со стороны особенностей ...
941004
  Мвтяш І. "Перша кузня архівного знання в Польщі": феномен "Архейону" // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 43-59. – ISSN 0320-9466


  Сучасна архівістика в Польщі.
941005
  Музичко О. "Перша ластівка" Новоросійського університету // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 10-11 серпня (№ 140/141)


  105 років тому в Одесі Олександр Грушевський уперше у Наддніпрянській Україні розпочав викладання історії України українською мовою. Фото.
941006
  Мироненко М.О. "Перша релігійна реформа" князя Володимира або третій амтихристиянський терор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 106-108. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядаються особливості проведення "першої релігійної реформи" князем Володимиром Святославичем.
941007
  Андерсен Ганс Кристиан Пер-счастливчик / Андерсен Ганс Кристиан. – Москва, 1920. – 115с.
941008
  Клець М.В. Перспектива економічного співробітництва України з країнами Східної Європи. : Автореф... канд. економ.наук: 08.00.01 / Клець М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
941009
  Цирюк О.І. Перспектива застосування агоністів PPARv меланіну та піоглітазону при тривалій гіпоацидності шлунка / О.І. Цирюк, Т.В. Берегова // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2015. – № 14. – С. 185-188. – ISSN 1727-7485
941010
  Поліщук Я. Перспектива множинності в літературній історіографії // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 43-50. – ISBN 978-966-171-312-2
941011
  Гурбанов Р.А. Перспектива присоединения Европейского Союза к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и влияние этого присоединения на отношения органов правосудия Европейского Союза и Совета Европы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 109-118. – ISSN 1812-8696
941012
  Алексеев О.Н. Перспектива развития авиационно-технической судебной экспертизы // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 7-12. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (42)). – ISSN 2307-9061
941013
  Казбарас Р. Перспектива развития розничной торговой сети в городе Вильнюсе : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Казбарас Р.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 21л.
941014
  Соловей В. Перспектива революции // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 10. – С. 67-80. – ISSN 0869-44435


  90-річний ювілей Жовтневої революції
941015
  Каратнюк Д. Перспектива створення міжнародного трибуналу для суду над піратами // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 56-58
941016
  Симоненко І.М. Перспектива створення Музею політичних репресій в Україні у контексті формування історичної пам"яті // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 41-47
941017
  Булатецька Л.І. Перспектива та мотивація: від конфронтації до порозуміння // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 41-47. – Бібліогр.: С. 45-47
941018
  Крепон М. Перспектива ядерной стабильности в Южной Азии / М. Крепон, А. Столар // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2008. – № 1. – С. 138-144
941019
  Приходько Т. та інш. Перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 4. – С.22-31
941020
  Ляшенко Т.М. Перспективи "русского мира" в країнах Центральної Азії на сучасному етапі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 84-100
941021
  Кашкарьов О А. Перспективи автоматизованого аналізу наукових досліджень // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 187 : Проблеми енергозабезпечення та енергозбереження в АПК України. – С. 74-76. – (Технічні науки). – ISBN 5-7987-0176X
941022
  Стефанчук М. Перспективи адаптації законодавства України до стандартів Європейського Союзу у сфері правового регулювання ідентифікації фізичної особи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 8. – С. 173-181. – ISSN 1026-9932
941023
  Школик А. Перспективи адміністративної реформи в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.219-224. – (Серія юридична ; Вип. 38)
941024
  Потапенко Я. Перспективи актуалізації соматичної проблематики в контексті формування нової парадигми історіописання // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 87-91
941025
  Присяжнюк І.І. Перспективи антикорупційної освіти прокурорів у Національній академії прокуратури України // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 70-74. – ISBN 978-617-7220-89-2
941026
  Гришина К.А. Перспективи британсько-російських відносин у висвітленні часопису "Вісник Європи" 1885 року // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 180-185. – ISBN 978-966-02-7653-6
941027
  Машевська Л. Перспективи вдосконалення джерел аграрного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 30-34
941028
  Дем"яненко Л. Перспективи вдосконалення діяльності бібліотечних кадрів в умовах інформатизації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто основні принципи взаємодії бібліотекарів з користувачами. Наголошено, що у сучасних умовах особливо важливе значення має вміння бібліотекаря правильно спілкуватися з читачем, щоб якнайповніше забезпечити його інформаційні потреби та ...
941029
  Крушніщька О.В. Перспективи вдосконалення організаційних форм адвокатської діяльності в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 301-303. – ISBN 978-617-7096-97-8
941030
  Боршуляк І. Перспективи вдосконалення правового регулювання служби в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 37-43
941031
  Катеринчук І.П. Перспективи вдосконалення системи органів управління адаптацією права України до законодавства ЄС // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 2 (8). – С. 38-42


  У статті розглянуто зміст злочинної діяльності щодо незаконного відшкодування податку на додану вартість за експортними операціями та запропоновано заходи щодо мінімізації зазначених правопорушень. In the article the substance of criminal activity ...
941032
  Магновський І.Й. Перспективи вдосконалення територіального устрою України з погляду сьогодення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 113-118. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
941033
  Костюк Ю. Перспективи вдосконалення юридичного механізму реалізації права громадян на відшкодування шкоди, заподіяної екологічними правопорушеннями // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 6. – С. 46-53
941034
  Комарова Л.О. Перспективи взаємодії нанотехнології й лінгвістики // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 22-28


  У статті розглянуті перспективи взаємодії нанотехнології й лінгвістики за напрямками лінгвістичного забезпечення функціонування інформації в автоматизованих наносистемах різних типів, лексичні одиниці семантичного поля - "нанотехнології", обстежений ...
941035
  Дідківська Г.Г. Перспективи видобування термальних вод в районі м. Іллічівськ Одеської області / Г.Г. Дідківська, З.В. Маслюкова, Є.Г. Новицька // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 58-72 : табл. – Бібліогр.: с. 72. – ISSN 0367-4290
941036
   Перспективи викладання урології в Буковинському державному медичному університеті / О.С. Федорук, І.І. Ілюк, В.І. Зайцев, К.А. Владиченко, В.Т. Степан, В.В. Візнюк // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 1 (73). – С. 43-46. – ISSN 1681-2751
941037
  Чебан М.Г. Перспективи використанна біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Івано-Франківській області // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 13 : фото
941038
  Клименко М. Перспективи використання Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. в степовому Криму / М. Клименко, С. Мороз, О. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-14. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати випробування кипарисовика Лавсона Chamaecyparis lawsoniana (A. Murray bis) Parl. в умовах степового Криму. Показано, що він цілком стійкий в даних грунтово-кліматичних умовах і відповідно до його біоекологічних особливостей є ...
941039
  Ільїна О.В. Перспективи використання QR-кодування у туристичній діяльності (на прикладі міста Луцька) / О.В. Ільїна, Л.П. Луговська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 116-125. – ISSN 2308-135X
941040
  Цвелих Є.М. Перспективи використання альтернативних джерел енергії на Закарпатті // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 321-323. – ISBN 978-966-285-361-2


  Сучасні політико-економічні реалії поставили перед господарством України велику кількість завдань, вирішення яких потребує нових підходів та нестандартних вирішень. Фактична війна з Росією – колишнім монополістом на українському ринку ...
941041
  Красуля А.В. Перспективи використання американського досвіду фандрейзингової діяльності в університетах України // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 46-94. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження присвячено висвітленню перспектив використання американського досвіду фандрейзингової діяльності в університетах України. На основі порівняльного аналізу нормативно-правових, організаційних та змістових засад благодійницької та ...
941042
   Перспективи використання безпілотних літальних апаратів для моніторингу стану азотного живлення зернових культур / В.П. Лисенко, Н.А. Пасічник, О.О. Опришко, Комарчук, Н.О. Опришко // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 108-114 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
941043
  Бойчук Н.Я. Перспективи використання біогазу в Україні / Н.Я. Бойчук, А.В. Кіт // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 11-17. – ISSN 2310-5534
941044
   Перспективи використання вуглецевих нанотрубок у протираковій терапії / С.В. Прилуцька, О.В. Ременяк, А.П. Бурлака, Ю.І. Прилуцький // Онкология : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев, 2010. – Т. 12, № 1 (43). – С. 5-9. – ISSN 1562-1774
941045
  Поліщук В.В. Перспективи використання ГІС-технологій та гідрологічних моделей для оцінки величини площинного змиву і формування якості вод річкового басейну // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 34-42


  Запропонована в роботі методика дослідженнь дозволяє комплексно оцінити перебіг руслових процесів річок вказаного басейну.
941046
  Кожуріна М.С. Перспективи використання долинних комплексів південно-східної частини Карпат у рекреаційних цілях / М.С. Кожуріна, М.С. Лукасевич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 21-28 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
941047
  Красуля А.В. Перспективи використання досвіду фандрейзингової діяльності державних університетів США у вищій освіті України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 17-26. – ISSN 2312-5993
941048
  Кичко І. Перспективи використання інвестиційної політики держави як інструменту структурної перебудови економіки / І. Кичко, А. Холодницька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджено концептуальні підходи до здійснення інвестиційної політики в умовах структурної перебудови економіки України. Проаналізовано зміни структурного співвідношення галузей економічної діяльності, тенденції розвитку інвестиційних процесів, ...
941049
  Шлійко А.В. Перспективи використання інформаційних технологій у лісових і лісоаграрних екосистемах : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 301-306. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
941050
  Потопальський А. Перспективи використання оригінальної технології прискореної селекції для отримання нових форм лікарських, декоративних та сільськогосподарських рослин / А. Потопальський, Л. Юркевич, В. Кацан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 134-136. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  За допомогою оригінальної технології використання препаратів екзогенних ДНК отримано нові форми лікарських рослин з підвищеним адаптаційним потенціалом та з підвищеною продуктивністю щодо біологічно активних речовин: новий сорт ехінацеї пурпурової ...
941051
  Тарасова В.В. Перспективи використання польового підходу у зіставному дослідженні лексико-семантичних систем мов (на матеріалі ЛСП "Засоби пересування" в англійській, німецькій, російській та українській мовах) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 323-330. – Бібліогр.: 24 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
941052
  Тяжкороб І.В. Перспективи використання потенціалу малого підприємництва регіону // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 39-40
941053
  Щербак А.В. Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 83-91. – ISSN 1993-6788
941054
  Щербак Андрій Вікторович Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 83-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливості створення на українських підприємствах систем рейтингового оцінювання інвестицій.
941055
  Задорожний Ю. Перспективи використання Римського права у цивільному законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 149-153. – ISSN 0132-1331
941056
  Спіцин Є. Перспективи використання словникової технології навчання в освітньому просторі вищої школи / Є. Спіцин, В. Кирикилиця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 70-76. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему застосування технології навчання з використанням словників для забезпечення ефективності навчання іноземних мов. Розкрито суть розробленої словникової технології навчання, у якій взаємопов"язані мета, функції, зміст, ...
941057
  Шуфнарович М.А. Перспективи використання сучасних інформаційних технологій у самостійній роботі студентів вищих навчальних закладів // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (1). – C. 222-225. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
941058
  Соколова О.І. Перспективи використання територій природо-заповідного фонду для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 112-116
941059
   Перспективи використання, збереження та відтворення агробіорізноманіття в Україні / В.П. Патика, В.А. Соломаха, Р.І. Бурда, А.Л. та ін. Бойко; Мін-во екології та природ. ресурсів України; Ред. В.П.Патика, В.А.Соломаха. – Київ : Хімджест, 2003. – 256с. – ISBN 966-96124-6-2
941060
  Горлачук М.А. Перспективи виробництва продукції скотарства як основи забезпечення ефективного розвитку аграрного ринку регіону / М.А. Горлачук, В.О. Ляховець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – С. 54-59 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
941061
  Данилова Н.В. Перспективи виходу України на міжнародний ринок альтернативної енергетики // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 259-260. – ISBN 978-617-7069-02-6
941062
  Маркевич К. Перспективи виходу України на ринки висхідних країн : аналіт. доп. / [Катерина Маркевич, Володимир Сіденко, Василь Юрчишин] ; Укр. центр екон. та політ. дослідж. імені Олександра Разумкова. – Київ : Заповіт, 2015. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова ; Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-88-3
941063
  Зеленько Анатолій Перспективи вищої освіти в Україні : (чому активне впровадження європейської системи в освіті України обертається покручем?) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 73-77. – ISSN 1682-2366
941064
  Кончин В.І. Перспективи відновлення глобальної економічної рівноваги та імперативи технологвчних і ціннісних зрушень в світовому господарстві // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 30-43
941065
  Бурковський О.П. Перспективи відновлення природних екосистем та приватного заповідання в разі впровадження ринку земель сільськогосподарського призначення // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 5 (105), вересень - жовтень. – С. 22-26 : фото. – Бібліогр.: 10 назв.
941066
  Кириленко І.Г. Перспективи вітчизняного АПК в світлі прогнозів світового ринку продовольства / І.Г. Кириленко, В.В. Дем"янчук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 1 (243). – С. 21-28. – ISSN 2221-1055
941067
  Батковський В. Перспективи впливу глобальних тенденцій розвитку економіки та фінансової системи на Україну / В. Батковський, А. Даниленко, В. Домрачев // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 3-9.
941068
  Савенкова В. Перспективи впровадження Базель ІІІ та комплаєнс контролю у банківську систему України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 162-163. – ISBN 978-617-7069-14-9
941069
  Лівак П. Перспективи впровадження загальнообов"язкового медичного страхування в Україні / П. Лівак, О. Рогова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-67.
941070
  Коваль О.П. Перспективи впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку : монографія / [Олександр Коваль] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-236. – ISBN 978-966-554-169-1
941071
  Олійник Я.В. Перспективи впровадження і розвитку служби пробації в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 104-107
941072
  Остапчук Ю.М. Перспективи впровадження індексів зовнішньої торгівлі в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 24-27
941073
  Третяк Д. Перспективи впровадження інновацій в особистому страхуванні на прикладі зарубіжних країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  З метою пошуку шляхів інноваційного розвитку особистого страхування було узагальнено проблеми та стримуючи чинники, які не дозволяють розвиватися особистому страхуванню як окремій галузі страхування. До цих проблем віднесено: відсутність розвиненої ...
941074
  Стаховський Л.М. Перспективи впровадження інноваційних процесів у сферу послуг // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 63-65. – ISBN 978-617-645-234-8
941075
  Кізлевич А. Перспективи впровадження інституту префектів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 225-227
941076
   Перспективи впровадження освітнього кредитування в Україні / К.О. Горова, Д.А. Горовий, І.Ю. Марченко, К.Г. Романченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (17). – C. 74-78. – ISSN 2226-8820
941077
  Жалдак Г.П. Перспективи впровадження та практика дотримання маркетингових стандартів в Україні та ЄС / Г.П. Жалдак, Л.М. Шульгіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 251-257. – ISSN 2222-4459
941078
  Власюк В. Перспективи впровадження фінансових важелів управління акціонерною власністю в сучасних умовах господарювання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 157-161. – ISSN 1818-5754
941079
  Захарченко А.М. Перспективи врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту після мирної конференції в Аннаполісі 2007 р. // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 231-237.
941080
  Вонсович О.С. Перспективи врегулювання конфлікту в Сирії у контексті загострення російсько-американських відносин // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 66-71. – ISSN 2077-1800
941081
  Нерсесян А. Перспективи встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 68-71
941082
  Мусієнко К. Перспективи встановлення системи міжнародного контролю у сфері кіберпростору // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 113-114
941083
  Ігнатовський Є. Перспективи вступу Туреччини до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 54, ч. 2. – С. 6-8
941084
  Тарасюк Б. Перспективи вступу України в ЄС і НАТО: організаційно - правові аспекти // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 6-9.
941085
  Габрилевич А.С. Перспективи вступу України в зону вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 49-56


  У статті розглядаються історія взаємовідносин України та Європейського Союзу, зокрема, проаналізовано низку позитивних та негативних наслідків підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі. Проаналізовано основні труднощі модернізації ...
941086
  Шпакович О. Перспективи вступу України до Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 39-46


  В роботі розглядається сучасний стан відносин України з Європейським Союзом, зокрема, правові передумови для застосування положень права Євросоюзу у правопорядку України. Проводиться аналіз Конституції України та інших законодавчих актів щодо статусу ...
941087
  Білозір Л.М. Перспективи вступу України до системи ГАТТ/СОТ: сільськогосподарський аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 271-277.
941088
  Кузьменко О.М. Перспективи втілення трансчасового інваріанту ідеї університету в умовах розгортання сучасних мегатенденцій цивілізаційного розвитку // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 165-167


  Втілення ідеї Університету у ії трансчасовому інваріанті вбачається можливим завдяки інституалізації структур громадянського суспільства як зовнішнього регулятиву, який актуалізує суспільну відповідальність університетів через політику звітності та ...
941089
  Діденко Ю.В. Перспективи входження академічних наукових видань до наукометричних баз даних / Ю.В. Діденко, М.В. Язвинська // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 14. – С. 61-67. – ISBN 978-966-360-337-7 (вип. 14) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
941090
  Ліхоліт О.В. Перспективи входження України до європейського науково-технологічного простору / О.В. Ліхоліт, А.О. Ліхоліт // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 224-236


  Аналізуються тенденції і процеси формування загальноєвропейського наукового та інформаційного простору в умовах посилення глобалізації. Дана оцінка участі України у міжнародній науково-технологічній кооперації на сучасному етапі.
941091
  Куровець І. Перспективи газоносності та прогнозні видобувні ресурси "сланцевого" газу породних комплексів силуру Волино-Поділля (Україна) / І. Куровець, Ю. Крупський, В. Чепіль // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 7-15 : карта. – Бібліогр.: с. 14-15. – ISSN 0869-0774
941092
  Узунова Н. Перспективи генеративної поетики: актуалізація проблеми метамови та метаопераціональності у контексті поетики виразності А.К. Жолковського та Ю.К. Щеглова // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 29-42. – ISSN 2227-1503
941093
   Перспективи геонауки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Українські й білоруські вчені обговорили перспективні наукові розробки у сфері геонауки.
941094
  Миколенко А. Перспективи глобального економічного лідерства Китаю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 213-215
941095
  Бондаренко М. Перспективи громадсько-політичних рухів як суб"єктної складової еволюції громадянського суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 169-175
941096
  Валевський О. Перспективи двопалатного парламенту в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 67-72
941097
  Скороход Ю.С. Перспективи демократизації Арабського Сходу в оцінках західних політологів / Ю.С. Скороход, Л.І. Скороход // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 3-9


  The article analyzes the points of view of Western political scientists on the prospects for democratization of Arab states after the collapse of the bipolar system of international relations. Particular attention is paid to the problem of the "Middle ...
941098
  Даиилюк Н. Перспективи демократичних трансформацій у постреволюційних авторитарних країнах // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 376-378
941099
  Ковальчук Д. Перспективи державного регулювання трансферу освітніх технологій вищих навчальниз закладів // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 10. – С. 56-63. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
941100
  Бегма В.М. Перспективи державної політики експорту та імпорту озброєння і військової техніки / В.М. Бегма, Д.О. Філіп // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 15-19. – ISSN 2306-5664
941101
  Корсак Р.В. Перспективи диверсифікації українсько–чеських відносин (2015-2020 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 86-88. – ISSN 2076-1554
941102
  Матвієнко В.М. Перспективи диверсифікації шляхів постачання природного газу в Україну / В.М. Матвієнко, Н.М. Матвієнко, В.Л. Єрьоменко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 196-203


  Висвітлено основні тенденції, що склалися на газовому ринку України протягом останніх років. Визначено пріоритетні напрямки диверсифікації імпорту природного газу в Україну. Освещены основные тенденции, сложившиеся на газовом рынке Украины в последние ...
941103
  Гернего Ю. Перспективи для банківського кредитування інноваційного розвитку в Україні // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 46-51. – ISBN 978-966-347-084-9
941104
  Юрчишин В.В. Перспективи довгострокового безінфляційного зростання // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 85-89. – Бібліогр.: на 9 пунктів
941105
  Пунда О. Перспективи договірного регулювання донорства крові та її крмпонентів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.84-86
941106
  Стефанчук Р. Перспективи договірного регулювання особистих немайнових відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 185-191. – ISSN 1026-9932
941107
  Пунда О О. Перспективи договірного регулювання у сфері застосування репродуктивних методів здійснення права на материнство та батьківство // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.54-58
941108
  Якименко М. Перспективи дослідження картини світу японської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 334-338. – ISBN 966-638-142-7
941109
  Мартинюк А.П. Перспективи дослідження концептів у світлі інтегративної теорії мови // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 20-33
941110
  Корнєєв В.М. Перспективи дослідження медіаформату // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 33-36


  У статті розглядається проблема вивчення медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямкам її наукового вирішення. In the article is examined problem of study of medias of format, a scientific problem is formed, an ...
941111
  Забіяка І.М. Перспективи дослідження творчості Дмитра Прилюка : постановка проблеми // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С.182-183.
941112
  Хитра О.В. Перспективи досягнення валютної самоокупності спільних підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-18. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні умови досягнення валютної самоокупності спільних підприємств. Проаналізовано найбільш типові канали надходження і витрат валютних коштів спільними підприємствами України. Запропоновано підхід до формування стратегії розвитку валютних ...
941113
  Скрипник А.В. Перспективи досягнення світових стандартів споживання м"яса в Україні / А.В. Скрипник, М.А. Родина, Л.В. Воловоденко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 95-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
941114
  Харазішвілі Ю. Перспективи економічного зростання в 2003 і 2004 роках: реальність і можливість : проблеми макроекономіки / Ю. Харазішвілі, О. Заріцький, В. Заводник // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 59-67 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
941115
  Резнікова Н.В. Перспективи економічного зростання КНР в контексті реалізації національної моделі економічного розвитку / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Культура народов Причерноморья : научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2012. – № 231. – С. 81-85. – ISSN 1562-0808
941116
  Бурбела Т.М. Перспективи економічного розвитку промислового виробництва в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 237-243. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
941117
  Скріпцов А.В. Перспективи економічної взаємодії України та Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-73. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються найважливіші напрями економічної взаємодії України та Німеччини.
941118
  Мошненко О.О. Перспективи Європейської інтеграції музичної культури та освіти України в контексті аналізу феномену відчуження (на прикладі музичної культури сучасної Німеччини) : автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мошненко Олександр Олександрович ; М-во культури і мистецтв України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назв
941119
  Гудзинська Л. Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  У статті дана оцінка ризиків житлової іпотеки в умовах реформи податкової системи України. В статье дана оценка рисков жилищной ипотеки в условиях реформы налоговой системы Украины. In the article the estimation of risks of housing mortgage is given ...
941120
  Величко О.В. Перспективи зайнятості населення сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 192-198. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
941121
  Романадзе Л. Перспективи законодавчого врегулювання медіації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 255-256. – ISBN 978-617-7069-15-6
941122
  Шемігон Т. Перспективи законодавчого регулювання вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 31-37


  Стаття присвячена вивченню підходів суб"єктів законодавчої ініціативи у регулюванні вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності. Визначено число офіційно зареєстрованих у Верховній Раді України проектів ...
941123
  Теремецький В.І. Перспективи законодавчого розширення меж судового контролю за діяльністю Національної гвардії України / В.І. Теремецький, Т.О. Байрачна // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 130-139. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
941124
  Оболенський О.Ю. Перспективи залучення прямих іноземних інвестицій у національну еконеоміку // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 3 (46), червень. – С. 8-14. – ISSN 2218-1199
941125
  Безугла Вікторія Олександрівна Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України / Безугла Вікторія Олександрівна, Шаповал Людмила Петрівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 104-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто механізм реалізації Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об"єднаних Націй про зміну клімату в Україні. Здійснено спробу виявлення можливості залучення іноземних інвестицій та формування додаткових фінансових ресурсів в ...
941126
  Кириленко О. Перспективи запровадження бюджету участі в Україні на основі зарубіжного досвіду / О. Кириленко, І. Чайковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 86-100. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
941127
  Полешко А. Перспективи запровадження в Україні адміністративної юстиції (з міжнародної конференції) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С11-13. – ISSN 0132-1331
941128
  Мірошниченко А.М. Перспективи запровадження в Україні землевпорядного нормування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 70-72. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовується необхідність створення в Україні різновиду нормування, спеціально спрямованого на забезпечення раціонального використання, охорони та відтворення земель (землевпорядного нормування). Формулюються пропозиції щодо суб"єктів, об"єктів, ...
941129
  Скиба К.М. Перспективи запровадження досвіду університетів США в підготовці перекладачів в Україні // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики, Каф. теорії, практики та перекладу фр. мови ; [редкол.: О.Р. Валігура та ін.]. – Київ : Кафедра, 2014. – С. 240-242. – ISBN 978-966-2705-80-5
941130
  Тищенко О. Перспективи запровадження загальнообов"язкової накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-23. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Аналізується правове регулювання функціонування загальнообов"язкової накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні. The legal regulation of the obligatory pension insurance system functioning in Ukraine is analyzed.
941131
  Цехместрук Ю. Перспективи запровадження інституту інформаційного комісара в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 181-182
941132
  Должанська Н.А. Перспективи запровадження новітніх державних фондових інструментів в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 12-14
941133
  Тильчик В.В. Перспективи запровадження обов"язкового порядку досудового вирішення публічно-правових спорів: зарубіжний досвід та перспективи для України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 96-102. – ISSN 2072-8670
941134
  Корюкалов М.В. Перспективи запровадження стандартів Європейського інструменту сусідства та партнерства у наданні технічної допомоги // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 14-17
941135
  Гаркушенко О.М. Перспективи застосування в Україні зворотного механізму нарахування зобов"язань з податку на додану вартість // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 81-91. – ISSN 2305-7645
941136
  Ярова Б.М. Перспективи застосування грошової оцінки сільськогосподарських угідь при оцінці ефективності використання земель державної власності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 157-160. – ISSN 2309-1533
941137
  Заяць Василь Михайлович Перспективи застосування дискретних моделей коливних систем в економіці, освіті, науці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 100-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано особливості та авторські підходи до побудови дискретних моделей коливних систем із тривалими перехідними процесами та високою добротністю, обгрунтована необхідність їх використання при проведенні науково-дослідницьких робіт та ...
941138
   Перспективи застосування екзометаболітів мікроміцетів та анальциму для захисту рослин капусти від фузаріозу / Н.В. Заіменко, Н.П. Дідик, Н.Е. Елланська, Н.А. Павлюченко, О.П. Юношева // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 87-92 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
941139
  Орлюк О.П. Перспективи застосування електронного цифрового підпису в операціях з цінними паперами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 124-128. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються перспективи застосування електронної форми цінних паперів та особливості впровадження електронного цифрового підпису. Аналізується чинне законодавство України у сфері обігу цінних паперів. Prospects of the application of electronic forms ...
941140
  Слончак В.О. Перспективи застосування інституту медіації в трудових відносинах // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 227-231. – ISBN 978-617-7069-34-7
941141
  Тимченко Перспективи застосування методів діатомового аналізу для моніторингу впливу гідрометеорологічних факторів на процеси осадконакопичення / Тимченко, Є. Насєдкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-10. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані сезонного вивчення асоціацій кременевих мікроводоростей у межах дослідницького Чорноморського океанографічного полігону. Проаналізовано результати дослідження та визначено перспективи застосування діатомового аналізу для моніторингу ...
941142
  Данилюк І. Перспективи застосування методу машинного навчання для моделювання мовної особистості // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 159-164. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
941143
  Марковський В.Я. Перспективи застосування правових позицій Конституційного суду України у розробці мовного законодавства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 482-489. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
941144
   Перспективи застосування сейсмічних методів під час пошуків та розвідки нетрадиційних покладів вуглеводнів / С.А. Вижва, Г.Т. Продайвода, П.М. Кузьменко, А.П. Тищенко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 104-105
941145
  Іванова О.А. Перспективи застосування системного моніторингу у дослідженнях літературно-мистецької періодики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 212-216


  У статті розглянуто особливості застосування системного моніторингу, згідно з потенціалом наукових методів, актуальних для дослідження сфери соціальних комунікацій, у питанні вивчення літературно мистецької журнальної періодики сучасної України. The ...
941146
  Коваленко Б.В. Перспективи застосування стандартів ISO 14000 в екологічному праві України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 335-339. – ISBN 978-966-7957-18-6
941147
  Вижва З.О. Перспективи застосування статистичного моделювання випадкових процесів з нерівновіддаленими вузлами інтерполяції для організації геофізичного моніторингу / З.О. Вижва, С.А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-73. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізації випадкових процесів з нерівновіддаленими вузлами інтерполяції, яка може знайти застосування при організації геофізичного моніторингу. Сформульовано алгоритм для отримання таких реалізацій, ...
941148
  Чубєнко А. Перспективи застосування страхування для фінансового забезпечення цивільного захисту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 85-88
941149
  Крицун К. Перспективи застосування фрактального аналізу на валютному ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-53. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті описано апробацію монофрактального аналізу для визначення показника Херста за методом Мандельброта на прикладі котирувань валютних курсів на фінансовому ринку України. Здійснено оцінку адекватності результатів отриманих внаслідок розрахунку ...
941150
  Куковиця Г.С. Перспективи збереження рідкісних та зникаючих видів природної флори України ex situ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На підставі багаторічних спостережень досліджено життєздатність та визначено перспективність інтродукції 79 видів флори України, які занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою ...
941151
  Міщенко Н.М. Перспективи зернового ринку України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 79-92 : табл.. рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
941152
  Машаро О. Перспективи змін тарифної політики при здійсненні обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-60. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У данії cтaттi на підставі аналізу розвитку тарифної політики з обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Украіні та законодавчих змін, сформульовані пропозиції щодо зміни базового страхового ...
941153
  Кочержук Д.В. Перспективи змін у методиці виховання естрадного вокаліста // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 106-107
941154
  Запатрина И.В. Перспективи использования механизмов публично-частного партнерства для развития инфраструктуры в Украине // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 94-102. – ISSN 2072-9480


  Виконано оцінку потенціалу та проведено аналіз можливостей для розвитку публічно-приватного партнерства в Україні.
941155
  Фомін І.С. Перспективи і переваги реформування зовнішньоторговельної системи України на основі європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 90-91
941156
  Лаба О. Перспективи і проблеми становлення інститутів громадянського суспільства в Україні // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 1 (5). – С. 26-32. – ISSN 2409-4544
941157
  Клименко Л. Перспективи і роль академічних консорціумів у процесах реформування вищої освіти в Україні / Л. Клименко, Ю. Кондратенко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 2 (71). – С. 45-55. – ISSN 1606-3732


  Стаття присвячена обговоренню проблем взаємозв"язку демократичних змін в освітній сфері для підвищення рівня кваліфікації, загальної культури та ерудиції фахівців з вищою освітою з ефективністю процесів державотворення в Україні. У ній аналізуються ...
941158
  Бандурка А.С. Перспективи ідеології націоналізму з огляду на етнонаціонвльну ситуацію в Україні // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 20-23. – ISBN 966-7943-03-8
941159
  Швед В.О. Перспективи ізраїльсько-арабських відносин у контексті сучасних трансформаційних процесів на Близькому Сході [виступ на пленарному засіданні] // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 43-47. – ISBN 978-966-171-651-2
941160
  Михайлов В. Перспективи інвестицій в мінерально-сировинний комплекс України / В. Михайлов, В. Курило Загнітко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 47-51. – (Геологія ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто можливості і передумови залучення інвестицій у розвиток вітчизняної мінерально-сировинної бази (МСБ), як у родовища, які розробляються, для оновлення діючих фондів, відтворення їх запасів, так і для об"єктів на стадії геологорозвідувальних ...
941161
  Духницький Б.В. Перспективи інвестування аграрного сектору України іноземними компаніями // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 126-130. – ISSN 2221-1055
941162
  Циновнік А.Є. Перспективи інноваційного розвитку підприємництва в Україні // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 83-85. – ISBN 978-617-645-234-8
941163
  Іщенко О. Перспективи інтеграції аудіовізуального методу у сучасний формат навчання іноземної мови // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1 (14). – С. 218-221. – ISSN 2307-633Х
941164
  Димед В.В. Перспективи інтеграції бізнесу України до світової торговельної системи в умовах політики подвійних стандартів СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 27-32.
941165
  Пономарьова Л.В. Перспективи інтеграції вищої школи України в міжнародний освітянський простір (Болонський процес) / Л.В. Пономарьова, О.О. Тихонович // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 442-447. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070


  У статті відображено сучасний стан і перспективи інтеграції України у міжнародний освітянський простір та приєднання до Болонського процесу; окреслені проблеми, що перешкоджають ефективному реформуванню вітчизняної вищої школи та переходу на ...
941166
  Шматок О.В. Перспективи інтеграції української аграрної логістики у міжнародну торгову логістику // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 237-242 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
941167
  Тимошенко О.В. Перспективи інтеграції української економіки в європейську унію // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 25-29.
941168
  Кладкова О. Перспективи інтернаціоналізації юаня в процесі трансформацій світової валютної системи // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 68-71
941169
  Рогач Ф.І. Перспективи інфляційного таргетування в Україні : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 39.
941170
  Грабар О.І. Перспективи інформаційно-комп"ютерних технологій в юриспруденції // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 27-28. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
941171
  Костікова І.І. Перспективи інформаційно-комп"ютерних технологій у викладанні мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 161-169.
941172
  Савич В.І. Перспективи іпотечного житлового кредитування в Україні : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 81-92. – Бібліогр.: 17 назв
941173
  Гладун З. Перспективи кодифікації українського законодавства про охорону здоров"я // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 185-191. – ISSN 1026-9932
941174
  Гоян О.Я. Перспективи комерційного радіомовлення на Україні: ефірна специфіка // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 170-179. – (Журналістика ; [Вип. 1])
941175
  Єфремов Д.П. Перспективи конвергенції економіки країн ЄС та України в контексті сучасних теорій економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 63-64
941176
  Андрєєва О. Перспективи конструктивістської парадигми націєтворення в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 322-329. – ISBN 978-966-02-5322-3
941177
   Перспективи координаційної хімії гетерополіядерних комплексів / В.В. Скопенко, К.В. Домасевич, В.М. Кокозей, І.О. Фрицький // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2004. – Т. 70, № 11/12. – С. 3-23. – ISSN 0041-6045
941178
  Приходько Ю. Перспективи легалізації еутаназії в Україні: вітчизняна думка та зарубіжний досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 195-196
941179
  Керея О.С. Перспективи легалізації мережевої зайнятості в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 230-235. – ISSN 2222-4459
941180
  Федоренко В.Л. Перспективи легітимації інституту лобіювання в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 50-62
941181
  Решмеділова О.М. Перспективи лівих політичних партій та рухів в Україні та світі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 145-147
941182
  Гармаш О.Л. Перспективи лінгвокогнітивного аналізу явища морфологізації лексем в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 134-138
941183
  Білецький Л. Перспективи літературно-наукової критики // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 392-419. – ISBN 978-966-02-4721-5
941184
  Власюк О. Перспективи людського розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
941185
  Шаповал С. Перспективи мережевого маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 219-220
941186
  Сохацька О. Перспективи міждержавного регулювання податкових гаваней в умовах формування нового світового економічного порядку / О. Сохацька, І. Морква // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 90-97. – ISSN 1818-2682
941187
  Патрєва Л.С. Перспективи міжнародного співробітництва України у сфері безпечності та якості харчових продуктів // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 125-134. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
941188
  Щедрий П. Перспективи міжнародної інтеграції страхового ринку України в контексті норм СОТ // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 82-89 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
941189
  Каракуц Андрій Перспективи місії НАТО в Афганістані // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 3 (7). – С. 31-35
941190
  Демичева А.В. Перспективи міських досліджень: можливі напрямки та практика проведення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 149-156. – ISSN 2077-1800
941191
  Шубравська О.В. Перспективи модернізації аграрного сектору України / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 64-76. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
941192
  Іванкова-Стецюк Перспективи модифікації дисциплінарного статусу соціології релігії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 139-149. – ISSN 1563-3713
941193
  Резнікова Н. Перспективи мультиполярної валютної системи в умовах ребалансування світової економіки / Н. Резнікова, М. Відякіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 74-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються перспективи функціонування міжнародної валютної системи в умовах багатополярності. У ролі потенційних центрів сили, поряд із США, розглядаються країни Єврозони та БРІК. Досліджуються дисбаланси, які можуть спіткати розвиток багатополярної ...
941194
  Лисенко О.А. Перспективи нарощування сировинної бази Кременчуцького залізорудного району / О.А. Лисенко, С.В. Ширшов, В.М. Івкін // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 2. – С. 9-26 : рис., фото. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-3591
941195
  Товт Ірина Перспективи насичення інформаційного ринку в Україні у контексті науково-технічного прогресу і розвитку ринкових відносин // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті комплексно висвітлено питання сучасних проблем і можливостей подальшого розвитку та удосконалення вже існуючих і створення якісно нових інформаційних закладів на території нашої держави. Детально проаналізовані основні слабкості головних ...
941196
  Заплатинский В.М. Перспективи науки та освіти з безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-5
941197
  Виговська О.А. Перспективи нафтогазовидобутку України : геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-38 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Проаналізовані дані про потреби України в нафті та забезпеченні її нафтою як із вивчених родовищ, так і з нових (маловивчених) нафтогазоносних районів. Розглянуто як перспективні райони нафтовидобутку - шельф Чорного моря й Азовське море, а також зона ...
941198
  Дудніков М. Перспективи нафтогазоносності Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто перспективи нафтогазоносності південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини. Не дивлячись на те, що в межах даної території геологорозвідувальні роботи проводились починаючи з 30-х років минулого століття, вона досить ...
941199
  Корсак Ю.К. Перспективи ноофілософії і виховання молоді // Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2012. – Вип. 1, А. – С. 120-129. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
941200
  Василенко Л. Перспективи нормативного закріплення екологічних прав людини. Аналіз актуальності доповнення міжнародних договорів з захисту прав людини екологічними положеннями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 125-127
941201
  Приказюк Н. Перспективи організації протидії шахрайству у страховій системі України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 123-132. – ISSN 2078-5860
941202
  Толстой М.І. Перспективи організації республіканського центру радонотерапії в Ірпінь-Ворзель-Бучанській рекреаційній зоні : Науково-технічний журнал / М.І. Толстой, О.В. Шабатура, В.Д. Бичок; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 102-103. – ISSN 1726-5428
941203
  Маріуц І.О. Перспективи педагогічної освіти в Румунії // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 49-50
941204
  Носальчук В. Перспективи перетлумачення свободи пересування з ринкової орієнтованості до "гуманітарної" // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 127-130
941205
  Карлова Т.В. Перспективи переходу національної системи обліку на міжнародні стандарти // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 30 лист. 2016 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін.]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – С. 52-55. – ISBN 978-966-7496-87-6
941206
  Циган Р.м. Перспективи переходу України до міжнародних стандартів фінансової звітності / Р.м. Циган, І.в. Кашуба // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 145-148. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
941207
   Перспективи південно-східної бортової частини Дніпровсько-Донецької западини на вільний газ та метан вугільних родовищ / М.І. Євдощук, Е.А. Ставицький, В.П. Стрижак, С.Г. Вакарчук, І.В. Недосєкова, В.П. Клочко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 2. – С. 7-16 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
941208
  Босак І.В. Перспективи підвищення якості надання адміністративних послуг в Україні через делегування окремих повноважень органів публічної влади до приватних осіб // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 178-179. – ISBN 978-617-7041-84-8
941209
   Перспективи підготовки керівних медичних кадрів для забезпечення діяльності громадської охорони здоров"я / В.М. Лехан, Л.В. Крячкова, Е.В. Борвінко, В.І. Колесник // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 323-327. – ISSN 2077-4214
941210
  Свірко С.В. Перспективи підготовки магістрів з бухгалтерського обліку та контролю в секторі загального державного управління в контексті оновленого законодавства про вищу освіту // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 2 (26). – С. 266-286. – ISSN 2310-9734
941211
  В"яткін Ю.О. Перспективи підготовки офіцерських кадрів і контексті стандартів НАТО / Ю.О. В"яткін, А.Т. Ніколаєв, М.В. Мацик // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 79
941212
  Снітко С. Перспективи поглиблення відносин України з ЄС у контексті парламентських виборів 2012 р. // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 71-72
941213
  Поліщук В.Г. Перспективи податкового стимулювання сталого розвитку регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 59-61
941214
  Вітер В. Перспективи подолання бідності та зростання добробуту населення : доходи та рівень життя населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 18-26 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви
941215
  Федуняк С.Г. Перспективи позаблоковості України у контексті сучасних тенденцій у сфері безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 32-36


  Проаналізовано особливості проведення Україною політики позаблоковості у контексті сучасних процесів у сфері міжнародної безпеки. Констатується, що вказана політика являється швидше тактичним інструментом, ніж стратегічною ціллю. Визначено умови, за ...
941216
  Андрейченко А.В. Перспективи покращення інвестиційного клімату України за рахунок раціонального поводження з відходами // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 186-188. – ISBN 978-966-927-199-0
941217
  Кобильник В.В. Перспективи політичної компаративістики в контексті глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 369-379
941218
  Марущак А. Перспективи правового регулювання діяльності регулярних друкованих ЗМІ в Україні у контексті доступу громадян до інформації // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С.52-55.
941219
  Фірсанова В. Перспективи правового регулювання інтернет-засобів масової інформації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 572-573. – ISBN 978-617-7069-28-6
941220
  Гудіма Т.С. Перспективи правового регулювання похідного позову в Україні / Т.С. Гудіма, Н.О. Герасименко // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 140-146. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
941221
  Блозва Л.М. Перспективи преображення людини в епоху прогресу індустрії високих технологій // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 80-82
941222
  Яновська О.Г. Перспективи приватного обвинувачення в новому кримінально процесуальному законодавстві України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 149-151. – ISBN 978-966-2571-07-3
941223
  Школик А. Перспективи прийняття нового законодавства про адміністративну процедуру // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 104-105
941224
  Романенко І.О. Перспективи провадження дистанційного навчання в систему бойової підготовки Збройних Сил України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-46.
941225
  Дудко О. Перспективи проекту з транспортування скрапленого природного газу через одеський порт до Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 211-212
941226
   Перспективи промислової вугленосності глибоких горизонтів Львівсько-Волинського кам"яновугільного басейну Стаття 3. Петрографічний склад, якість, запаси вугілля / І. Костик, М. Матрофайло, М. Король, В. Шульга // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 40-63 : табл., схема. – Бібліогр.: с. 59-62. – ISSN 0869-0774
941227
  Балаклицький М. Перспективи протистанської журналістики України // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 122-132


  У статті досліджується досвід персональної і групової етики протестанських журналістів, що спирається на релігійні переконання та є підгрунтям професійної й громадської діяльності.
941228
  Мацько Любов Перспективи профільного навчання: програмні засади / Мацько Любов, Семеног Олена // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-9. – Бібліогр.: с. 4-5, 7, 9. – ISSN 0130-5263
941229
  Верменко А.Ю. Перспективи реалізації екоцентристської стратегії розвитку України / А.Ю. Верменко. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 25с. – ISBN 966-7436-94-2
941230
  Солдатенко О. Перспективи реалізації конституційного права громадян на охорону здоров"я через медичне страхування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
941231
  Червінка І. Перспективи реалізації мирного підходу до здобуття незалежності у Каталонії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 121-127. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
941232
  Онищенко О.А. Перспективи реалізації прав людини: міжнародний досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 119-125. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
941233
  Вороніна Г.Р. Перспективи реалізації профільного навчання в міських технологічних коледжах Англії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 389-396. – ISSN 2312-5993
941234
  Гнатишин-Дзіковська Перспективи реалізації стабілізаційної функції держави в умовах європейської економічної інтеграції // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 15-27. – ISSN 1818-5754
941235
  Таран С.В. Перспективи регіоналізму у оцінках українських та закордонних політиків // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 386-396
941236
  Буткевич О.В. Перспективи реформ у сфері реституції культурних цінностей: практика Великобританії / О.В. Буткевич, К.І. Бусол // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 23-28


  У статті розглядаються основні підходи до міжнародно-правового за- хисту культурних цінностей, які склались у рамках двох шкіл: школи власності та культурної школи. На прикладі національної практики Великобританії, зокрема діяльності Консультативного ...
941237
  Кириленко О. Перспективи реформування державного пенсійного страхування в Україні / О. Кириленко, Г. Козак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 120-131. – ISSN 1818-5754
941238
  Косюта М. Перспективи реформування законодавства про прокуратуру // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 12-18.
941239
  Подать А. Перспективи реформування законодавчого регулювання діяльності акціонерних товариств в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 133-135
941240
  Карлова В. Перспективи реформування інституційної системи координації політики європейської інтеграції України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 202-208.
941241
  Ступаченко Д. Перспективи реформування національної судової системи в концепції європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
941242
  Єфименко Т.І. Перспективи реформування фіскального простору місцевих бюджетів // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 20-32
941243
  Серетний Т.І. Перспективи реформування функцій прокуратури України // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 6-10
941244
  Бошицький Ю.Л. Перспективи розбудови Київського університету права НАН України в сучасних умовах розвитку України / Ю.Л. Бошицький, Н.О. Армаш // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 4-7. – ISSN 2219-5521


  В умовах розбудови новітньої системи освіти, після прийняття нового Закону України «Про вищу освіту», вищі навчальні заклади отримали принципово інші ідеологічні основи діяльності, ніж це було колись. За визначенням цього Закону вища освіта – це ...
941245
  Голинський Ю.О. Перспективи розвитку " електронного" державного казначейства в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 15-17. – Бібліогр.: 5 назв
941246
  Іщенко Т.І. Перспективи розвитку wellness-індустрії в готельному господарстві України / Т.І. Іщенко, О.Б. Шидловська, І.М. Стоян // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 87-93. – Бібліогр.: 5 назв.
941247
  Гурова Д.Д. Перспективи розвитку авіаційного туризму в україні / Д.Д. Гурова, О.В. Шевченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 114-124
941248
  Суаіханов Б.К. Перспективи розвитку агропромислового комплексу в умовах членства України в СОТ та формування зони вільної торгівлі з ЄС // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 138-144
941249
  Петренко І.І. Перспективи розвитку аналітичних центрів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 250-252
941250
  Чіпко Т.М. Перспективи розвитку АПК України на фоні світової продовольчої кризи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 214-221 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
941251
  Карбовник А.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.110-114
941252
  Левицька О. Перспективи розвитку велосипедного транспорту міста Івано-Франківськ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 82-85. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан та перспективи розвитку велосипедного транспорту на прикладі міста Івано-Франківська. Визначено місце велосипедного транспорту у транспортних концепціях міста та його роль у міському плануванні в цілому. Здійснено SWOT-аналіз мобільної ...
941253
  Романішин О. Перспективи розвитку венчурних фондів в Україні як джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 158-162. – ISBN 966-654-126-2
941254
  Любіцева О.О. Перспективи розвитку винного туризму в Україні: світовий контекст // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 93-99 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
941255
  Белоус І.В. Перспективи розвитку виноградарства і виноробства Миколаївської області України // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред.: В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 3 (91). – С. 26-37 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
941256
  Шуліка Б. Перспективи розвитку виноградарства у Північно-Східному лісостеповому краї України // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 73-77 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2075-1893
941257
  Півняк Г. Перспективи розвитку вищої технічної освіти в контексті євроінтеграції // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.64-67
941258
  Бусарєв Д. Перспективи розвитку відновлювальних енергоресурсів країн ЄС // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 51-54. – ISSN 1993-0259
941259
  Фанін І.С. Перспективи розвитку військово-технічного співробітництва України з новими членами НАТО з числа країн Центральної та Східної Європи на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 620-626. – ISSN 1563-3349
941260
  Хлістунова Н.В. Перспективи розвитку вітчизняних підприємств сфери побутового обслуговування населення на прикладі ринку автосервісу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 82-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
941261
  Павленко А.М. Перспективи розвитку ВМС України з урахуванням економічних можливостей держави і воєнно - політичної обстановки у Чорноморському регіоні // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.147-155
941262
  Макеєва О. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 54-57. – ISSN 1810-3944
941263
  Мазаракі А. Перспективи розвитку внутрішньої торгівлі в Україні: критичний погляд / А. Мазаракі, інш. та // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-29
941264
  Довженко О.О. Перспективи розвитку гірничорудної промисловості України / О.О. Довженко, Т.П. Макаровська // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 53-58.
941265
  Логачова В. Перспективи розвитку громадського контролю за виборами і референдумами в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 43-47
941266
  Білоченко А.М. Перспективи розвитку депозитарної системи в Україні та можливості використання досвіду Республіки Польща // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 69-76.
941267
  Брікмен Т.О. Перспективи розвитку державно-приватного партнерства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 2 (10). – С. 12-20. – ISSN 2221-8440
941268
  Слободяник Ю. Перспективи розвитку державного аудиту використання бюджетних коштів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 48-54. – ISSN 1818-5754
941269
  Паєнтко Т.В. Перспективи розвитку державної підтримки інноваційної діяльності / Т.В. Паєнтко, М.М. Гайдич // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 31-39. – ISSN 2312-4903
941270
  Кучумова І.Ю. Перспективи розвитку дистанційного навчання та створення віртуальних університетів в Україні // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 37-38
941271
  Дмитрук О.Ю. Перспективи розвитку ділового туризму / О.Ю. Дмитрук, С.І. Уліганець, О.Г. Стригун // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 117-122
941272
  Шульга В.П. Перспективи розвитку екологічного туризму в приміський зоні м.Суми та Сумського району : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 281-285. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
941273
  Лозова Г.М. Перспективи розвитку економіки спільного споживання та особливості її регулювання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 284-291


  У статті розкрито становлення та розвиток економіки спільного споживання як нової бізнес-моделі на основі аналізу міжнародного досвіду та практики державного регулювання у провідних західних країнах світу. Визначено теоретичні аспекти даного поняття та ...
941274
  Ліпич Л.Г. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 250-253. – ISSN 1562-0905
941275
  Бучко І.Є. Перспективи розвитку електронних банківських послуг з використанням платіжних карток в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 168-173. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
941276
  Меджибовська Н. Перспективи розвитку електронного бізнесу в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 36-41. – ISSN 0131-775Х
941277
  Антонюк Н. Перспективи розвитку європейського туризму на 2014 - 2020 рр. / Н. Антонюк, О. Краєвська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 133-141. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
941278
  Шинкаренко Т.І. Перспективи розвитку єврорегіонів за участью України в контексті розширення ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 18-22.
941279
  Терещенко О. Перспективи розвитку зайнятості в Україні за адаптації структури економіки до членства в СОТ // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-24. – Бібліогр.: с. 21-22
941280
  Ханова О.В. Перспективи розвитку зовнішньоекономічного співтовариства України та Італії: проблеми та перспективи // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [16-17]
941281
  Мажаренко К.П. Перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України на міжнародних ринках // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 223-227. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
941282
  Сімакова Т.Г. Перспективи розвитку інвестиційних фондів в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 131-133
941283
  Очередько О.О. Перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємств України // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Желенськи Т. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 2 (75). – C. 24-31. – (Серія "Економіка"). – ISSN 2308-104X
941284
  Стрижакова А.Ю. Перспективи розвитку інноваційних моделей транскордонного співробітництва в Україні в сучасних умовах // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2015. – Т. 16, вип. 297 : Сучасні проблеми державного управлінняв умовах системних змін. – С. 170-182. – (Серія "Державне управління")
941285
  Крайчук О.В. Перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні / О.В. Крайчук, Р.М. Стрільчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 5-9. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
941286
  Загарій В.К. Перспективи розвитку інноваційної діяльності на підприємствах легкої промисловості Хмельницької області / В.К. Загарій, Т.Г. Ковальчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 36-39
941287
  Смирнов М. Перспективи розвитку інституту взаємної правової допомоги в кримінальних справах // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.99-102. – ISSN 0132-1331
941288
  Сазонов В.В. Перспективи розвитку інституту ТОВ з огляду на законопроект "Про товариства з обмеженою відповідальністю" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 331-334
941289
  Сащук Г.М. Перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 251-262
941290
  Свинарчук Є.Г. Перспективи розвитку інформаційного суспільства держав Латинської Америки / Є.Г. Свинарчук, Є.Є. Свинарчук // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 41-42
941291
  Мазурок О. Перспективи розвитку історичної думки в Україні в новому столітті / О. Мазурок, Г. Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 10-11. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Аналізуючи стан розвитку української історичної науки, автори визначають проблеми, що потребують подальшого дослідження.
941292
  Матюшенко І.Ю. Перспективи розвитку конвергентних технологій у країнах світу й Україні для вирішення глобальних проблем = Prospects of development of converging technologies in countries of the world and Ukraine for solving global problems : монографія / І.Ю. Матюшенко. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – 445, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8177-79-8
941293
  Ружицький І.Ю. Перспективи розвитку конституційно-правових засад функціонування виконавчої влади в Україні // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – C. 67-70. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
941294
  Терещенко Г.М. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 87-94
941295
  Степанова А.А. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні в умовах економічної кризи // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харківський нац.ун.внутрішніх справ; Київський нац. екон. ун. ім. В. Гетьмана; Київський міжнародний ун.; МАУП; Мін. закорд. справ України; Дип. ак. України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 194-201
941296
  Костюк В.А. Перспективи розвитку кредитних спілок на ринку фінансових послуг України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 205-212. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Виявлено перспективи розвитку кредитних спілок на ринку фінансових послуг України та запропоновано напрями подальшого розвитку системи кредитної кооперації. Выявлены перспективы развития кредитных союзов на рынке финансовых услуг Украины и предложены ...
941297
  Дадашев Б.А. Перспективи розвитку кредитної кооперації в Україні / Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко, Л.В. Єременко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 30-40
941298
  Пшик Б. Перспективи розвитку маржинальної торгівлі цінними паперами в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 46-50
941299
  Ситницький М. Перспективи розвитку машинобудівного копплексу України // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 31-34


  Досліджено основні проблеми, що гальмують розвиток машинобудівного комплексу в Україні та визначено пріоритетні напрями, на які першочергово має посилити свій регулятивний вплив держава, з метою (запобігання, уникнення чи збереження ...
941300
  Гусейнова Р. Перспективи розвитку медіації в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 194-195
941301
  Погорєлов С.Г. Перспективи розвитку металургійної галузі України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 151-154


  В статті аналізуються основні проблеми розвитку та забезпечення конкурентоспроможності металургійної галузі України на внутрішньому і зовнішньому ринках. In article the basic problems of development and achievement of competitiveness of Ukrainian ...
941302
  Дербеньова Я.В. Перспективи розвитку металургійної галузі України в умовах глобалізації світогосподарських процесів // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 260-262. – ISBN 978-617-7069-02-6
941303
  Хамініч С.Ю. Перспективи розвитку металургійної галузі України у складних фінансово-економічних умовах / С.Ю. Хамініч, В.М. Заріцька // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 31-34. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто перспективи розвитку металургійної галузі України в складних фінансово-економічних умовах. Світова економічна криза внесла свої корективи й у металургійну галузь усіх держав, у тому числі України. Тенденція України до розвитку ...
941304
  Цуприк Л.М. Перспективи розвитку міжнародних фінансових центрів в країнах БРІКС // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 257-263. – ISSN 1811-9824


  У статті розглянуто найбільші фінансові центри в країнах БРІКС і проведено порівняльний аналіз макроекономічних чинників, що впливають на їх конкурентоспроможність на світовому та регіональних фінансових ринках розвинених країн Європи, США, Японії та ...
941305
  Довбня К.В. Перспективи розвитку мови гінді за межами Індії в умовах глобалізації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 30-36


  Розглядаються різні точки зору на роль мови гінді в сучасному світі. Аналізуються прогнози, що стосуються глобального розвитку мови гінді. Рассматриваются разные точки зрения на роль языка хинди в современном мире. Анализируются прогнозы, которые ...
941306
  Дехтяренко С.Г. Перспективи розвитку моніторингу якості освіти з природничо-наукових дисциплін / С.Г. Дехтяренко, І.О. Савіч // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 11-16. – (Педагогічні науки ; № 1 (26))
941307
  Ємець А.В. Перспективи розвитку морського пляжного туризму у Миколаївській області / А.В. Ємець, Н.В. Добровольська // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 206-208. – ISBN 978-966-285-361-2
941308
  Завісько Н. Перспективи розвитку музичної терапії в Україні // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 43-48
941309
  Єрмаков С.С. Перспективи розвитку навчальної дисципліни "фізичне виховання" у вищих навчальних закладах України / С.С. Єрмаков, І.В. Кривенцова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 117-124. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У роботі проаналізовано сучасний стан фізичного виховання у вищих навчальних закладах.
941310
  Куценко Н.І. Перспективи розвитку насіннєзнавства культивованих лікарських рослин / Н.І. Куценко, О.М. Куценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-36. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано доцільність розвитку насіннєзнавства лікарських культур. Висвітлено основні напрями робіт у даній підгалузі. Expediency of development of researches in the medicinal herds seed-knowing is proved. Main lines of investigations in this ...
941311
   Перспективи розвитку наукових парків як елементів інфраструктури малого інноваційного підприємництва в Україні / В.І. Ляшенко, А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева, Т.Ф. Бережна // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 89-109. – ISSN 1729-7206
941312
  Путренко В.В. Перспективи розвитку Національного атласу України в мультимедійному напрямі : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 14-19 : Мал. – Бібліогр.: 9 назв
941313
  Кашинцева О.Ю. Перспективи розвитку національного законодавства у сфері телекомунікацій // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С.56-60
941314
  Ходакевич Б.О. Перспективи розвитку національного ІТ-сектору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 121-125. – ISSN 2306-6806
941315
  Гордієнко Л.А. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 110-115. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150


  У статті досліджено роль недержавних пенсійних фондів в Україні. Розглянуто процес становлення недержавного пенсійного забезпечення в Україні. Обгрунтовано тенденції та перспективи розвитку у контексті реформування вітчизняної пенсійної системи.
941316
  Лондар С.Л. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / С.Л. Лондар, Л.П. Лондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 45-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
941317
  Борідько О.А. Перспективи розвитку нетрадиційних методів у криміналістиці / О.А. Борідько, Е.І. Оржинська // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 119-122. – ISSN 1992-4437
941318
  Трохименко О. Перспективи розвитку німецької етнонаціональної ідентичності (за матеріалами опитування громадян Німеччини) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 474-476. – ISBN 978-966-171-783-0
941319
  Рудик В.К. Перспективи розвитку нових видів страхування на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 84-87. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан страхового ринку України і проаналізовано використання нових видів страхування на ньому. Досліджено перспективи їх розвитку в сучасних умовах і як вони будуть впливати на структуру і динаміку розвитку ринку страхових послуг. An ...
941320
  Сингаївський Олег Перспективи розвитку новітніх технологій в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 38-40
941321
  Бєлінська К. Перспективи розвитку нотаріату в Україні шляхом надання нотаріусам функції медіатора // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 93-95
941322
   Перспективи розвитку оперативної океанографії в Україні / [ І.І. Гладких, С.В. Симоненко, В.І. Михайлов та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 115, [1] с., [4] арк. іл. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 110-115. – ISBN 978-966-927-261-4
941323
  Сич В. Перспективи розвитку організаційно-правових форм державного захисту соціально вразливих верств населення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 199-201
941324
  Міненко В.Л. Перспективи розвитку організаційно-правового забезпечення державного регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 189-193. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
941325
  Даниленко С.І. Перспективи розвитку освітньої складової підготовки фахівців у сфері стратегічних комунікацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (41). – С. 80-89. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664


  У статті проаналізовано стан підготовки національною вищою школою фахівців для реалізації завдань державної інформаційної політики, зокрема у напрямі впровадження стратегічних комунікацій в Україні, а також досвід роботи у цій галузі ВНЗ інших країн ...
941326
  Константинов П.В. Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 89-91
941327
  Корзенюк Ю.О. Перспективи розвитку парламентської етики в Україні. Трансформація міжнародного досвіду // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 176-178
941328
  Синявська Н. Перспективи розвитку податкового компромісу в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 530-531. – ISBN 978-617-7069-28-6
941329
  Безкревна А.В. Перспективи розвитку податкової системи: зарубіжний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 21-27.
941330
  Бабенко В. Перспективи розвитку права прокурора на превентивний екологічний позов // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.48-54.
941331
  Дідич Т.О. Перспективи розвитку правоутворення в Україні: комунікативно-інституційний підхід до аналізу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 20-29. – ISSN 2524-0323
941332
  Петлюк І.В. Перспективи розвитку приладів нічного бачення / І.В. Петлюк, С.Г. Власенко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 55-56
941333
  Андрейцев В.І. Перспективи розвитку природоресурсового права в системі екологічного права України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 8-12
941334
  Борщевський В.В. Перспективи розвитку продовольчого сектору України в контексті створення зони вільної торгівлі з ЄС / В.В. Борщевський, І.М. Куліш // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 4 (70). – С. 7-15. – ISSN 1562-0905
941335
  Уруський О. Перспективи розвитку промислового потенціалу держави в контексті євроатлантичної інтеграції України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 25-28.
941336
  Бузинар Б.А. Перспективи розвитку регіону Південно-Східної Азії в контексті постіндустріальних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-69. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Зроблена спроба оцінки перспектив розвитку країн Південно-Східної Азії з позицій постіндустріальних критеріїв і цінностей.
941337
  Колісник І.В. Перспективи розвитку релігійного туризму в Криму // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 98-100
941338
  Черняк О.І. Перспективи розвитку ринку комерційної нерухомості в Україні / О.І. Черняк, О.О. Клименко, О.В. Урсуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена дослідженню основних тенденцій розвитку ринку комерційної нерухомості на основі аналізу іноземної практики. This article is devoted to research of the basic tendencies of development of the market of the commercial real estate ...
941339
  Могилко Л.В. Перспективи розвитку ринку місцевих запозичень в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 265-267. – ISBN 978-966-188-219-4
941340
  Бебко С. Перспективи розвитку ринку освітніх послуг України з урахуванням китайського досвіду // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (164). – С. 62-70. – ISSN 1682-2366
941341
  Резнікова О.О. Перспективи розвитку світової економіки в 2012 році: очікування "другого дна" рецесії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 123-130 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
941342
  Кудрявська Н.В. Перспективи розвитку сертифікації страхових посередників // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т ; редкол.: Дмитрієв І.А., Горовий Д.А., Горова К.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (16). – С. 28-33. – ISSN 2226-8820
941343
  Чімишенко С.М. Перспективи розвитку системи грошового забезпечення військовослужбовців // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 9 (214). – С. 118-125 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
941344
  Ковтун Н. Перспективи розвитку системи державної статистики в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 69-75. – ISSN 1682-2366
941345
  Ковтун Наталія Перспективи розвитку системи державної статистики в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 69-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті аналізується сучасний стан системи державної статистики, визначаються основні проблеми статистичної діяльності, а також окреслюються напрями і перспективи розвитку статистики.
941346
  Хорунжак Н.М. Перспективи розвитку системи обліку бюджетних установ // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 2 (19). – С. 224-230. – ISSN 2308-1988
941347
   Перспективи розвитку сільського туризму в Україні / Н.Є. Гоц, Т.З. Бубела, М.М. Микийчук, Т.Г. Бойко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 67-75. – ISSN 1993-6788
941348
  Капуш Є.П. Перспективи розвитку служби пробації в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 62-66
941349
  Мартинова Н.С. Перспективи розвитку соціального партнерства на прикладі туристичного бізнесу України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (29). – С. 53-57
941350
  Бойченко М.І. Перспективи розвитку соціальної філософії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 13-15
941351
  Сарахман Л.І. Перспективи розвитку співпраці міжнародних туристичних організацій з туристичним ринком України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 356-363. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
941352
  Піскунова О. Перспективи розвитку страхового ринку в регіонах України / О. Піскунова, О. Рядно, Л. Рибапьченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-53. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  За допомогою методу головних компонент виділено основні узагальнені фактори, що пояснювали стратегію страхових компаній України у 2001-2004 роках. Спираючись на інтегровані показники, проаналізовано поведінку страхових компаній в регіонах України і ...
941353
  Приказюк Н.В. Перспективи розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив глобалізаційних процесів на страховий ринок. Окреслено перспективи розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації. Розроблено рекомендації щодо зменшення впливу фінансової кризи на діяльність страхових компаній України. The ...
941354
  Соловйова О.А. Перспективи розвитку страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.122-129. – Бібліогр.: 4 назви
941355
  Мельник С. Перспективи розвитку та вдосконалення Державної геодезичної мережі України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 127-129
941356
  Козлик О.М. Перспективи розвитку та сучасний стан туризму в Норвегии // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 278-280
941357
  Лялюк О. Перспективи розвитку територіальної основи місцевого самоврядуванняв період реформування тереторіального устрою в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 1. – С. 74-77
941358
  Ткаченко В.В. Перспективи розвитку технічних засобів постановки індивідуальних аерозольних завіс бойовими броньованими машинами / В.В. Ткаченко, О.М. Журавський // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2015. – С. 32-38. – (Технічні науки ; № 1 (3)). – ISSN 2313-7509
941359
  Грабинський І. Перспективи розвитку торгівлі послугами між Польщею та Україною після підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС / Ігор Грабинський, Романа Міхель // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 15-22. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 1). – ISSN 2078-4333
941360
  Заставний Ф.Д. Перспективи розвитку торфової промисловості західної частини України // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 106-113 : Табл.
941361
  Корнілова В.В. Перспективи розвитку туризму в індустріальних районних центрах з історико-культурною спадщиною (на прикладі м. Конотопа Сумської обл.) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 103-112. – Бібліогр.: 12 назв.
941362
  Фесюк В.О. Перспективи розвитку туристичних послуг в "депресивних" районах Волинської області / В.О. Фесюк, О.В. Кондратчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 107-114. – ISSN 2308-135X
941363
  Кириленко С.Е. Перспективи розвитку українського реферативного журналу "Джерело" / С.Е. Кириленко, Н.Я. Зайченко // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 8-13 : фото. – Бібліогр.: 19 назв.
941364
  Меркотан К. Перспективи розвитку української багатопартійності // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 105-115. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
941365
  Лур"є В.К. Перспективи розвитку української національної ідентичності в контексті євроінтеграції // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 386-389. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
941366
   Перспективи розвитку уранової сировинної бази ядерної енергетики України = Prospects for the development of uranium resource base of nuclear power of Ukraine / [В.Г. Верховцев та ін. ; відп. ред.: Г.В. Лисиченко, В.Г. Верховцев ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України"]. – Киев : Наукова думка, 2014. – 354, [2] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 333-351. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1463-3
941367
  Ільчук М.М. Перспективи розвитку фермерства в Україні / М.М. Ільчук, Р.П. Любар // Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ, 2006. – Т. 7, № 5/6. – С. 117-121.
941368
  Даценко Л.М. Перспективи розвитку шкільної навчальної картографії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 28-31. – Бібліогр.: 4 назв.
941369
  Соковець І. Перспективи розвитку ювенальної юстиції в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 133-135..
941370
  Шрвкун Є. Перспективи розвитку ядерної програми КНДР // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 365-372
941371
  Панченко О. Перспективи розширення імміграційного потоку в Україну в зв"язку з прийняттям закону " Про імміграцію" // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 247-255. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
941372
  Панченко О.В. Перспективи розширення імміграційного потоку в Україну в зв"язку з прийняттям закону "Про імміграцію" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Економічні науки
941373
  Ус Ї.В. Перспективи розширення сфер діяльності СОТ // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 64-70. – ISSN 1993-6788
941374
  Куценко Н.І. Перспективи селекційних досліджень лікарських та ефіроолійних рослин в Україні // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 85-92. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
941375
  Позняк Е.В. Перспективи систематизації законодавства про екологічне страхування в Україні // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 65-69
941376
  Загірняк М. Перспективи системи ранжування вищих навчальних закладів України / М. Загірняк, С. Сергієнко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 59-66. – ISSN 1682-2366


  У статті проведено аналіз вітчизняних методик ранжування університетів, показана необхідність врахування світових та європейських стандартів розробки університетських рейтингів
941377
  Козьяков І. Перспективи спеціальної підготовки кандидата на посаду прокурора // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 18-25. – ISSN 1026-9932
941378
  Чулаєвська М.Є. Перспективи співпраці України з ЄС у сфері міграції відповідно до Угоди про асоціацію // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 144-147. – ISSN 2306-6814
941379
  Шубравська О.В. Перспективи співпраці України та Росії у сфері інноваційного розвитку аграрного сектору / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 161-166. – ISSN 2221-1055
941380
  Ткач О.І. Перспективи співробітництва латиноамериканського регіону в контексті глобальних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 70-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов в країнах Латинської Америки. Проанализированы проблемы взаимодействия неолиберализации и политической модернизации в зависимости от условий в ...
941381
  Дехтяр Н.А. Перспективи співробітництва між Україною та Францією в галузі ностальгічного туризму / Н.А. Дехтяр, М.М. Пудровська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам зєд в Україні. – С. 220-226. – ISSN 2222-4459
941382
  Невара Л.М. Перспективи співробітництва України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 67-72
941383
  Антоненко О.М. Перспективи співробітництва України з Радою Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 56-57.
941384
  Кондратенко П.А. Перспективи сріблоносності Пержанського рудного поля / П.А. Кондратенко, М.М. Костенко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-11 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-721Х
941385
  Борщевський В.В. Перспективи становлення ефективного агробізнесу на сільських територіях України / В.В. Борщевський, Х.М. Притули, В.Є. Крупін // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 25-33. – ISSN 1562-0905


  Розкрито сучасні особливості ведення агробізнесу в Україні.
941386
  Ларіна Н.Б. Перспективи становлення європейської соціальної моделі / Н.Б. Ларіна, О.І. Ткач // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 14-19. – (Серія: Державне управління ; № 3 (43)). – ISSN 1813-3401
941387
  Ткач О.І. Перспективи становлення Європейської соціальної моделі: досвід для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 88-91. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу механізмів формування Європейської моделі соціальної політики за принципом сполучення економічної ефективності і соціальної солідарності, а також врахування викликів часу, шляхи реформування системи державного ...
941388
  Плескач В.Л. Перспективи створення ефективного фінансового механізму інноваційного розвитку економіки України / В.Л. Плескач, Е.О. Кончаковська // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 2 (67). – С. 14-25
941389
  Недюха М.П. Перспективи створення єдиної помісної церкви в Україні / М.П. Недюха, М.П. Лукашевич // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 11 : На пошану 75-річчя професора П.П. Кононенка. – С. 496-507.
941390
  Недюха М.П. Перспективи створення єдиної помісної церкви в Україні / М.П. Недюха, М.П. Лукашевич // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 383-390. – (Право. Економіка. Управління)
941391
   Перспективи створення Канівського біосферного заповідника / М.Г. Чорний, В.М. Грищенко, В.Л. Шевчик, Л.В. Бакалина, М.М. Борисенко, О.Д. Петриченко, М.М. Пруденко, Н.С. Ружіленко, Л.О. Чорна, Яблоновська-Грищенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 103-110. – ISSN 1729-7184
941392
  Осипов В.М. Перспективи створення морегосподарського кластера в Україні / В.М. Осипов, О.А. Єрмакова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 111-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
941393
  Мосенкіс Ю. Перспективи створення науково-навчальної енциклопедії "трипільська культура - українська мова" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 201-203
941394
  Бузницький А. Перспективи створення Служби фінансових розслідувань // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 513-514. – ISBN 978-617-7069-28-6
941395
  Ніпіаліді О. Перспективи створення служби фінансових розслідувань: українські реалії та зарубіжний досвід // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 165-170. – ISSN 2524-0129
941396
  Філонова І.Б. Перспективи створення спеціалізованого інноваційного банку в Україні // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 2. – С. 83-93. – ISSN 1815-2066


  Обґрунтована необхідність створення в Україні спеціалізованого інноваційного банку. Розглядаються основні напрямки державної підтримки розвитку цієї банківської установи.
941397
  Пєтухова В.О. Перспективи створення та функціонування зони вільної торгівлі між США та ЄС // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 28-32. – ISSN 2226-8820
941398
  Кухта П. Перспективи структурної перебудови економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-49. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості та перспективи структурної перебудови економіки України, узагальнено основні концептуальні підходи до структурних перетворень у національному господарстві. Визначено характерні тенденції та окремі проблемні питання реалізації ...
941399
  Головня О.М. Перспективи сфери туризму як фактора соціально-економічного зростання Вінницької області // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 10 (26). – С. 69-78. – ISSN 2411-4413
941400
  Чаплдигін О.К. Перспективи та глухі кути науково-техніко-технологічного прогресу (НТТП) / О.К. Чаплдигін, О.Є. Сук // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 3 (12). – С. 14-22. – ISSN 2312-4342
941401
  Музика Г.О. Перспективи та деякі актуальні проблеми розвитку співробітництва України з Європейським Союзом у галузі спільної зовнішньої політики та політики безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 1. – С. 57-60.
941402
  Онищенко А.М. Перспективи та можливості участі України в механізмах гнучкості Кіотського протоколу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 244-246. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
941403
  Стукан Н. Перспективи та наслідки запровадження похідного позову в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 141-142
941404
  Панова І.О. Перспективи та наслідки зближення України з Митним Союзом (Росія, Білорусь, Казахстан) // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 2 : Боргова політика в Україні: реалії та перспективи. – С. 84-88. – ISSN 2222-4459
941405
  Цицюра Н. Перспективи та основні напрямки збагачення декоративних насаджень з участю представників родини Cupressaceae f. neger. на Волино-Поділлі / Н. Цицюра, В. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 144-146. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку перспективності інтродукції шпилькових родини Cupressaceae F. Neger. Визначено основні напрямки збагачення декоративних насаджень за їх участі. Запропоновано перспективний асортимент (основний та додатковий) для десяти категорій ...
941406
  Ілляшенко С.М. Перспективи та основні проблеми розвитку Інтернет-торгівлі в Україні / С.М. Ілляшенко, Т.Є. Іванова // Механізм регулювання економіки : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2014. – № 3 (65). – С. 72-81. – ISSN 1726-8699
941407
  Мусієнко К. Перспективи та основні сценарії розвитку інформаційного протистояння між Україною та Росією в контексті газового питання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 273-275
941408
  Лазарук Я.Г. Перспективи та проблеми освоєння джерел нетрадиційної вуглеводневої сировини Волино-Подільської нафтогазоносної області України // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 7-16 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
941409
   Перспективи та проблеми участі України в світовій організації торгівлі у контексті економічної безпеки : Матеріали науково-практичгної конференції (Київ, 15 лютого 2002 року). – Київ, 2002. – 208с.
941410
  Осташко Т.О. Перспективи та ризики у торгівлі сільськогосподарськими товарами з країнами єдиного економічного простору // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 132-142 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
941411
  Мамедов І.А. Перспективи та тенденції вдосконалення українського законодавства у сфері міграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 166-170. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
941412
  Глухова Д.А. Перспективи та тенденції розвитку нанотехнологій в Україні на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 81-82
941413
  Кондратенко Н.О. Перспективи та технології управління інноваційним розвитком регіонів України / Н.О. Кондратенко, Г.С. Макарова // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 140-147. – ISSN 2415-2456
941414
   Перспективи та труднощі ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні клінічних дисциплін / Г.А. Крицька, І.О. Крицький, Г.Я. Загричук, Т.І. Крицький // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 33-36. – ISSN 1681-2751
941415
  Калініна О.М. Перспективи транскордонного переміщення компаній в Європейському Союзі з урахуванням останніх правових змін // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 297-303. – (Серія: Право ; вип. 6). – ISSN 2226-3047


  В даній статті розглядається можливість транскордонного переміщення компаній та фірм в межах Європейського Союзу задля реалізації свободи заснування та економічної діяльності. Йдеться про перспективи вдосконалення корпоративного права Європейського ...
941416
  Бояр А. Перспективи трансформації видаткової частини бюджету Європейського Союзу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 18-27. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
941417
  Безена І.М. Перспективи трансформації змісту освіти як засобу самореалізації особистості школяра в умовах становлення нової філософсько-освітньої парадигми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 31-36. – ISSN 2077-1800
941418
  Резнікова Н.В. Перспективи трансформації торговельних відносин України в контексті становлення нових центрів стратегічного партнерства / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 6-11. – ISSN 2306-6806
941419
  Павленко Г.Б. Перспективи трудової міграції населення Сумської області до Росії в умовах української політичної кризи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 93-96. – ISSN 2077-1800
941420
  Нестерчук Л.П. Перспективи удосконалення вітчизняної судової системи під впливом практики Європейського суду з прав людини // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 103-106. – ISBN 978-966-937-189-8
941421
  Копиленко О.Л. Перспективи удосконалення морського законодавства України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 15-18
941422
  Лободіна З. Перспективи удосконалення управління фінансовими ресурсами галузі освіти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 17-24. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано вітчизняну практику фінансування бюджетних навчальних закладів та заходів у галузі освіти.
941423
  Момотюк Л.Є. Перспективи удосконалення фінансового рахунку в системі національних рахунків України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 29-31. – ISSN 2306-6806
941424
  Ковальчук І.П. Перспективи укладання атласу водних ресурсів (водного балансу) регіону Західної України та його структура // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 36-45
941425
  Манчук К.С. Перспективи України на шляху економічної інтеграції // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 227-232. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
941426
  Борисенко О.П. Перспективи України щодо вступу до ЄС: економічний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 35-36
941427
  Михайлов В.А. Перспективи України щодо рідкісноземельних елементів у світовому аспекті / В.А. Михайлов, С.Г. Кривдік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-12. – (Геологія ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Використання рідкісних земель (TR) стало невід"ємною складовою частиною економічного потенціалу промислово розвинених країн. Світова продукція TR зросла з 56800 т у 1992 р. до 81000 т у 2000 р. Україна має хороші перспективи щодо рідкісноземельної ...
941428
  Будник І.М. Перспективи українського експорту до деяких країн Азії та Північної Африки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-140. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
941429
  Люта Н.Г. Перспективи української геології - дерегуляція чи сталий розвиток / Н.Г. Люта, Г.Г. Лютий // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 2. – С. 3-6. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
941430
  Блик О. Перспективи української мови у сприйнятті Харківської школи романтиків (правописні аспекти) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 28-40. – ISSN 2413-3094
941431
  Бандера С. Перспективи української революції / С. Бандера. – Київ : Ін-т нац. державознавства, 1999. – 624 с. – ISBN 966-95571-0-0
941432
  Турченко Д.К. Перспективи управління ресурсним забезпеченням енергетичної безпеки України // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 164-167. – ISSN 1729-7206
941433
  Мартинюк Р.С. Перспективи утвердження режиму парламентаризму в сучасній Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 200-209. – ISSN 1563-3349
941434
  Краснопольський В.А. Перспективи участі комерційних банків у діяльності ФПГ і ТНК : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 136-138
941435
  Анісімов О.Ю. Перспективи участі країни у Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 130-137. – ISSN 2308-6912


  Розглянуто зовнішньоторговельні відносини між Україною та країнами-учасницями Митного союзу. Проаналізовано основні економічні ефекти для національної економіки в разі входження до Митного союзу. Визначено основні економічні проблеми на шляху ...
941436
   Перспективи участі у Туринському процесі для професійної освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 10 (147 ). – С. 3-5. – ISSN 1682-2366


  20 вересня за участю заступника міністра освіти і науки П. Хобзея в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся семінар на тему "Туринський процес - 2016: затвердження та регіональний аналіз пріоритетних напрямків". Мета ...
941437
  Осипчук Д.Г. Перспективи фінансового та економічного розвитку України у післякризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 30-34
941438
   Перспективи фінансування науки у вищих навчальних закладах // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред. Калінеску Т.В. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 1 (29). – C. 115. – ISSN 2221-8440


  "Міністерство освіти і науки виступає з позицією, що виші мають отримувати, окрім конкурсного, ще й базове фінансування науки на підставі незалежної оцінки. Про це сказала міністр освіти Лілія Гриневич під час презентації закладами вищої освіти ...
941439
  Кіоломієць Т.О. Перспективи формування вітчизнянного законодавства про виправні роботи як вид адміністративного стягнення / Т.О. Кіоломієць, І.О. Сквірський // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 29-35.
941440
  Ковбаса В.А. Перспективи формування нових регулюючих інститутів світової валютної системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 104-107. – ISSN 2306-6806
941441
  Резнікова Н.В. Перспективи формування нових центрів економічного зростання в умовах нової норми світової економіки як прояв неозалежності / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
941442
  Звєряков М.І. Перспективи формування нової якості економічного зростання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 59-66.
941443
  Левчук Н.І. Перспективи формування основного капіталу в агропромисловому секторі української економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 100-105. – ISSN 0321-0499
941444
  Кущік А.П. Перспективи формування регіональної кредитної інфраструктури підтримки малого підприємництва / А.П. Кущік, А.В. Пахоменко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 118-122. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
941445
  Омельчук В.О. Перспективи формування ринку доступного житла в Україні на основі національної системи житлово-будівельних заощаджень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 14-19


  У статті обгрунтовано необхідність створення в Україні національної системи житлово-будівельних заощаджень. Встановлено основні параметри такої системи: тривалість накопичувальної програми, розмір державних премій. Показано можливі шляхи активізації ...
941446
  Гнибіденко І. Перспективи формування ринку праці на селі // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-8
941447
  Литовченко А.В. Перспективи формування ринку рибо- та морепродуктів України в умовах глобалізації світового господарства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 239-246
941448
  Ювченко А. Перспективи формування світового гендерного порядку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 80-88. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
941449
  Надурак В.В. Перспективи формування універсальної етики: синергетичний підхід // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С.166-169
941450
  Погорська І. Перспективи франко-українського співробітництва в галузі безпеки // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Інст. світової економіки і міжнар. відносин НАНУ. – Київ, 2001. – № 16. – С.49-54
941451
  Сидоренко І.Г. Перспективи ціннісно-смислових трансформацій українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 41-49
941452
  Васютинський В.О. Перспективи ціннісного порозуміння українців сходу і заходу в оцінках подій на Донбасі // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 7-18
941453
  Пестушко Валерій Перспективи Шебелинського газоконденсатного родовища : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34
941454
  Регуш Л.В. Перспективи, прогнози та напрямки гармонізації системи оподаткування України до усталеної системи в міжнародній економіці та торгівлі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 168-173. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено спробу подати рекомендації по напрямках гармонізації системи оподаткування України до усталеної системи в міжнародній торгівлі в умовах євроінтеграційних процесів та створення в Україні відкритої економічної системи.
941455
  Кутілін Х.Є. Перспективізм у сучасній філософії мистецтва (теорія Джеймса О. Янга) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 154 : Філософія та релігієзнавство. – С. 30-33. – ISSN 1996-5931
941456
  Юліна О. Перспективна деофшоризація, або Чому в Україні реєстрація компанії у державах зі сприятливим податковим кліматом стає все більш репутаційно та економічно невигідно // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 16-17
941457
  Шелестова А. Перспективна модель функціонування навчальної документації в інформаційному середовищі вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 34-37. – ISSN 2076-9326
941458
  Шайкин Д.Н. Перспективная оценка численности населения России в среднесрочном периоде // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 47-52. – ISSN 0320-8168
941459
  Гордиенко А.А. Перспективная социальная ориентация и приживаемость молодежи в районах нового освоения (На примере строительства БАМа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Гордиенко А. А.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и филос. – Новосибирск, 1981. – 19л.
941460
  Чугунов І.Я. Перспективне бюджетне планування як складова системи економічного регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59-61. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перспективне бюджетне планування як вагомий інструмент регулювання економіки, визначено основні цілі та завдання перспективного бюджетного планування. Запропоновано заходи та завдання, які необхідно вирішити з метою посилення впливу ...
941461
   Перспективне законодавство: науково-методологічні засади та прогнозні орієнтири / [О.Л. Копиленко та ін. ; заг. ред. В.О. Зайчука ; вступ. сл. В.В. Рибак] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 645, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 646. – Бібліогр. у підряд. прим. – ISBN 966-8126-40-2
941462
  Плекскач В. Перспективне прогнозування видатків бюджету в Україні / В. Плекскач, Т. Зінчук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 28-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
941463
  Харченко І. Перспективне членство України в НАТО - це робота загальнонаціонального масштабу // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 8. – С.28-30


  Україна - НАТО
941464
  Костогриз В.Г. Перспективни і стратегія розвитку банківської системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 375-379. – ISBN 966-8958-05-5
941465
  Красін М.А. Перспективний підхід до організації навчального процесу. Досвід розвитку вищої освіти у Польщі / М.А. Красін, В.І. Карпов, Н.М. Товмаченко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна, академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – № 4 (39). – С. 109-118
941466
   Перспективний план ідейно-виховної та політико-масової роботи в інституті. – Київ, 1969. – 48с.
941467
   Перспективний план комуністичного виховання студентів. – Київ, 1972. – с.
941468
  Капосльоз Г.В. Перспективний порядок державної атестації вищих навчальних закладів щодо провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 76-85. – ISSN 2415-7732
941469
  Гавриш Н.Б. Перспективний проект формування бібліотечних корпоративних ресурсів із фармацевтичної освіти України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 156-166


  Розглядаються теоретичні та практичні аспекти формування проекту бібліотечних корпоративних ресурсів із фармацевтичної освіти України; охарактеризовано його концепцію, структуру: ресурсне, організаційне та технологічне забезпечення, перспективні ...
941470
  Саваріна І.П. Перспективний розвиток орендних відносин сільськогосподарських формувань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 94-97 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
941471
  Кошулько О.П. Перспективний та поточний економічний аналіз в системі бізнес-планування / О.П. Кошулько, К.П. Вайнагій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 228-233. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
941472
  Карлик Ю.Ю. Перспективний товарний асортимент як складова частина економічної стратегії машинобудівного підприємства / Ю.Ю. Карлик, М.Г. Бігдан // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 87-91. – ISSN 2309-1533
941473
  Кулініч М. Перспективні аспекти оптимізації рекреаційного природокористування в межах Приудайського аквально-террального рекреаційного комплексу / М. Кулініч, Н. Тронь // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 76. – С. 62-66. – ISSN 2413-7154


  В статті представлено основні аспекти впливу рекреаційної діяльності на природне середовище, досліджено стан наявних елементів організованої рекреації в межах Приудайського аквально-террального рекреаційного комплексу та виявлено об"єктивно існуючі ...
941474
  Молодецький А.Е. Перспективні аспекти розвитку спортивного туризму в регіонах України / А.Е. Молодецький, О.В. Євтушенко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 74-80 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
941475
  Стукаліна Н.Т. Перспективні безпілотні роботизовані системи для військових цілей / Н.Т. Стукаліна, Г.О. Піскорська // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 68-69
941476
  Коломійчук В.П. Перспективні до заповідання оселища категорії Е 1.2 (степи і багаторічні кальцефільні угруповання) у межах Запорізької області // Матеріали науково-практичного семінару "Мережа NATURA 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні" : 15 лют. 2017 р., Київ / "Мережа NАТURА 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні", наук.-практ. семінар. – Київ : LAT@K, 2017. – С. 52-58. – (Серія "Conservation Biology in Ukraine" ; вип. 1). – ISBN 978-617-7061-44-0
941477
  Семенчук І.М. Перспективні електромеханічні системи космічних апаратів для дистанційного зондування Землі / І.М. Семенчук, А.М. Михайловська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 47-50. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
941478
  Нестеренко П.В. Перспективні зміни у правовому регулюванні діяльності вищих навчальних закладів у зв"язку з приєднанням України до Болонського процессу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 116-119. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена правовим засадам побудови єдиного освітнього простору в рамках Болонського процесу і історії європейської інтеграції в сфері освіти. Також у статті досліджені положення нового проету закону України "Про вищу освіту", який було ...
941479
  Овчарова Л.П. Перспективні інструменти та джерела фінансування інфраструктурних проектів / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 119-129. – ISSN 2310-5534
941480
  Коваленко Д.І. Перспективні інструменти фінансування розвитку системи вищої освіти // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 90-98. – ISBN 978-617-571-134-7
941481
  Желай О. Перспективні напрями бібліотечного сервісу в соціологічних дослідженнях // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 517-535. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено теоретико-прикладні дослідження трансформаційних процесів в інформаційно-бібліотечній сфері, розвитку інформаційно-бібліотечних суспільних запитів і поліпшення ефективності їх задоволення завдяки активному впровадженню новітніх ...
941482
  Татомир І.Л. Перспективні напрями венчурного інвестування освітніх стартапів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (260). – С. 43-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
941483
  Бутенко Н. Перспективні напрями використання маркетингу в системі менеджменту підприємств корпоративного сектору / Н. Бутенко, Л. Пащук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі міждисциплінарного підходу розглянуто перспективні напрями використання маркетингу у збагаченні інструментарію менеджменту підприємств корпоративного сектору. In the article at the basis of interdisciplinary approach the ...
941484
  Вдовиченко А.В. Перспективні напрями державної підтримки органічного сільського господарства в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
941485
  Корнєєв В. Перспективні напрями дослідження медіаформату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-17. – (Журналістика ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема дослідження медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямам її наукового вирішення. In the article is examined problem of study of medias of format, a scientific problem is formed, an ...
941486
  Бородай В.П. Перспективні напрями екологічних досліджень у галузі тваринництва / В.П. Бородай, В.О. Пінчук, О.В. Тертична // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 44-48. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-4893
941487
  Ятчук О.М. Перспективні напрями інтерактивної взаємодії з глядачем місцевих телеканалів ( враховуючи досвід ТОВ ТРО "Маріупольське телебачення) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Автор описує можливості для подальшого розвитку прямого ефіру на місцевих телеканалах з метою взаємодії з глядачем, а також чинники, що впливають на цей розвиток.
941488
  Маліцький Б.А. Перспективні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку України : (Результати першого етапу прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку) / Маліцький Б.А., Попович О.С., Соловйов В.П.; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2006. – 208с. – ISBN 966-651-273-4
941489
  Морозова Т. Перспективні напрями партнерської взаємодії між ІТ-освітою та ІТ-індустрією // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 18-26. – ISSN 1682-2366
941490
   Перспективні напрями по реформуванню Кримінальної юстиції в Україні (по матеріалам наробок Національної комісії із зміцненням демократії та утвердження верховенства права) // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 34-43
941491
  Зарицька Н.С. Перспективні напрями поглиблення науково-технічного співробітництва України та США // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 40-42
941492
  Вахненко Т.П. Перспективні напрями політики державних запозичень в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 65-76 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
941493
  Рущак О.А. Перспективні напрями проектування апаратних технічного забезпечення зв"язку / О.А. Рущак, Є.В. Рижов // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 61-62
941494
  Чен Щзе Щзинь Перспективні напрями розвитку бібліотечно-інформаційної мережі університетів Китаю // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 171-177. – ISBN 966-7352-66-8


  Характеризуються основні чинники та перспективні напрями розвитку бібліотечно-інформаційної мережі університетів Китаю.
941495
  Лапта С.П. Перспективні напрями розвитку дактилоскопії в зарубіжних країнах // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 59-66. – ISSN 1999-5717
941496
  Кобець А.С. Перспективні напрями розвитку державної політики інтеграції вищої аграрної освіти до європейського освітнього простору / А.С. Кобець, А.М. Пугач // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 55-60
941497
  Шемаєва Г. Перспективні напрями розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються результати аналізу використання електронних інформаційних ресурсів бібліотек українськими вченими та визначаються перспективи їх розвитку у рїзних напрямах.
941498
  Ілляшенко К.В. Перспективні напрями розвитку інвестиційної політики в АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 11. – С. 121-124.
941499
  Леонов Д.А. Перспективні напрями розвитку інформаційної інфраструктури ринку акцій в Україні / Д.А. Леонов, Є.М. Смаглюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-68.
941500
   Перспективні напрями розвитку новітніх технологій на основі експертних оцінок результатів аналізу дисертаційних робіт і наукових досліджень / О.П. Кочеткова, Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко, Г.В. Новіцька // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2011. – № 3 (49). – С. 15-19
941501
  Плющ Р.М. Перспективні напрями розвитку організаційних структур місцевого самоврядування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 102-106. – Бібліогр.: 12 назв
941502
  Лопвтін С.І. Перспективні напрями розвитку систем відеоаналітики / С.І. Лопвтін, В.В. Буран // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 9-14. – ISSN 2411-3816
941503
  Бакай О. Перспективні напрями розвитку ядерної енергетики України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 46-49. – ISSN 1819-7329
941504
  Воробйов М.С. Перспективні напрямки вдосконалення теорії машин : монографія / М.С. Воробйов. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-190. – ISBN 978-966-694-230-5
941505
  Лазоряк М.І. Перспективні напрямки підвищення рівня використання інформаційних технологій в судовій діяльності в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 304-306. – ISBN 978-617-7096-97-8
941506
  Ткачук С.М. Перспективні напрямки розвитку ГІС-технологій // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 17. – С. 65-67. – ISSN 2075-1893


  В статті проаналізовано перспективні напрямки розвитку ГІС-технологій, зокрема, ГІС приміщень, використання ГІС для картографування змін об"єктів та явищ в реальному часі, впровадження хмарних сервісів.
941507
  Петрик О.І. Перспективні напрямки розвитку інфляційного таргетування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 15-25
941508
  Чмир О.С. Перспективні напрямки розвитку інфраструктури освіти, науки та інновацій в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 1 (61). – С. 15-24. – ISSN 2078-9165


  Коротко охарактеризована поточна ситуація в науковій , освітній та інноваційній сфері України.
941509
  Фурса С.Я. Перспективні напрямки розвитку нотаріату: теоретичні та законодавчі проблеми // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 10 (84). – С. 3-8
941510
  Кириленко О.М. Перспективні напрямки розвитку транспортної системи з урахуванням стратегічних пріоритетів національної економіки / О.М. Кириленко, М.І. Міщенко // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Ю.С. Бараш, Л.С. Головкова, Н.О. Божок [та ін.]. – Дніпро (Дніпропетровськ), 2016. – Вип. 11. – С. 74-80. – ISSN 2309-821X
941511
  Поліщук Т.В. Перспективні напрямки розробки успішних брендів в Україні : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 129-137 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
941512
  Бітл Ск. Перспективні практики використання інтернету / Ск. Бітл, Кр. Халлер, Ел. Кадлек // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2010. – № 1. – С. 48-69. – ISBN 978-966-2141-69-9
941513
  Омельяненко К.Д. Перспективні райони для організації спелеотуризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 161-166


  Темою даної публікації є огляд та характеристика ресурсної бази для розвитку спелеотуризму в Україні, а також опис пристосованих для масового туризму печер на території Криму та Поділля. Темой данной публикации является осмотр и характеристика ...
941514
  Піць Н.А. Перспективні рекреаційні території Шацького національного природного парку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 82-86. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
941515
  Ткачук О. Перспективні сорти троянд для квітково-декоративного озеленення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто результати багаторічних досліджень еколого-біологічних особливостей і декоративних якостей нових сортів-інтродуцентів роду Rosa L. Колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна. Відібрано асортимент перспективних сортів троянд ...
941516
  Ткачук О. Перспективні сорти троянд для озеленення територій промислових педприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-79. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Представлено перспективні для озеленення промислових (машинобудівних) підприємств сорти троянд, досліджені безпосередньо в умовах систематичного забруднення атмосферного повітря. In the article the kinds of roses perspective for gardening of ...
941517
  Джурка Г. Перспективні технології добування сланцевого газу / Г. Джурка, І. Голінько // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1 (107). – С. 11-15
941518
   Перспективні технології та прилади : збірник наукових праць. – Луцьк
Вип. 4 (1, червень). – 2014. – Резюме укр., рос.. англ. мовами
941519
   Перспективні технології та прилади = Perspective technologies and devices : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Луцький нац. техніч. ун-т. – Луцьк. – ISSN 2313-5352
Вип. 6 (травень). – 2015. – Резюме укр., рос.. англ. мовами
941520
   Перспективні технології та прилади = Perspective technologies and devices : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т ; редкол.: Савчук П.П., Марчук В.І., Заблоцький В.Ю. [та ін.]. – Луцьк : Луцьк. нац. техн. ун-т. – ISSN 2313-5352
Вип. 11 (грудень, 2017). – 2017. – 172 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
941521
  Колісник Л. Перспективні форми видів бузини в Лісостепу України: морфологічні, біологічні особливості, біохімічні властивості / Л. Колісник, І. Осипова, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 155-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведено літературні дані про лікарські властивості та вміст біологічно активних речовин в різних органах трьох аборигенних видів бузини - Sambucus nigra L., Sambucus racemose L., Sambucus ebulus L. Описано морфологічні та біологічні особливості видів ...
941522
  Халатур С.М. Перспективні форми організаційного механізму інноваційного розвитку сільського господарства України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12, червень. – С. 36-41 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
941523
  Бударецький Ю.І. Перспективні шляхи підвищення точності балістичної підготовки стрільби наземноі артилерії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 25-28


  Детально проаналізовано похибки стрільби наземної артелерії за рахунок початкових збурень руху снаряду внаслідок виникнення його нутаційних коливань при стрільбі, з гармат зі значно зношеним каналом ствола, та при розігріві ствола під час інтенсивної ...
941524
   Перспективні шляхи підвищення точності балістичної підготовки стрільби наземної батареї / О.О. Гайша, К.Ф. Боряк, Р.Г. Мелкумян, // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 26-30


  Розглянуті основні параметри роботи реактивного заспокоювача кільової хитавиці. Показано, що при досяжних значеннях обраних параметрів створюваний стабілізуючий момент попадає у необхідні межі. Обрані оптимальні значення параметрів, що забезпечують ...
941525
  Башинська Ю.І. Перспективні шляхи розвитку публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону / Ю.І. Башинська, П.В. Жук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 63-68. – ISSN 1562-0905
941526
  Загорняк Н.Б. Перспективність використання в Україні рахунків ескроу // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України ; редкол.: Гончаренко В.Г., Гора І.В., Бірюкова А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 51-65. – ISSN 2310-9769
941527
  Радченко О. Перспективність застосування бензалконіум хлориду для видалення біоплівки та інактивації планктонних клітин Pseudomonas aeruginosa / О. Радченко, Л. Степура, В. Собко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Катіонні поверхнево-активні речовини відомі як група перспективних дезінфектантів. Але сучасні дезинфікуючі засоби повинні не лише інактивувати планктонні клітини, а й видаляти з поверхні біоплівку. Показано, що бензалконіум хлорид при концентрації 75 ...
941528
  Козак С. Перспективність літератури - переклади // Літературно-культурологічні меморабіліа / С. Козак. – Перемишль : Український народний дім, 2017. – С. 164-170. – ISBN 978-83-935845-4-3
941529
  Путов Д.А. Перспективное планирование посевных площадей в Украинской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Путов Д.А.; ВАСХНИЛ. Южное отд. Укр. НИИ экономики и организации с.-х. – К., 1971. – 35л.
941530
  аль-Хури Фадель Перспективное планирование сельскохозяйственного производства Сирийской Арабской республики (на примере района реки Ефрат) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.05 / аль-Хури Фадель ; МСХ СССР , Укр. с.-х. академия. – Киев, 1973. – 28 с.
941531
  Ароматов Василий Григорьевич Перспективное планирование сети сельских общеоразовательных школ в условиях Нечерноземной зоны РСФСР : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ароматов Василий Григорьевич; Науч.-исслед. ин-т общ. педегогики АПН. – М., 1978. – 16л.
941532
   Перспективное планирование социально-экономического развития и воспитания коллектива промышленного предприятия. – Москва, 1988. – 87 с.
941533
  Родионова Л.В. Перспективные военные технологии в США // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1990. – № 6 (80) : Американцы об обстановке в СССР. Коренные народы Канадского Севера. Новые возможности в ООН. Меры доверия и кризисная стабильность. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 126-139
941534
  Бабаев Ш.Г. Перспективные газонные растения для условий Апшерона : Автореф... канд.биолог.наук: / Бабаев Ш.Г.; АН Аз ССР . ИН-т ботаники им В.Л.Комарова. – Баку, 1966. – 28л.
941535
  Медейрош К.Б. Перспективные географические информационные системы // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 214-245. – ISBN 5-89317-203-5


  Географическая информационная система (ГИС) - это огромное количество интегрированных программных моделей, разработанных для систем управления базами данных и предназначенных для управления, анализа и отображения географических данных.
941536
   Перспективные задачи инженерной науки : Сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-70-8
№ 3. – 2002
941537
  Скачкова Н.В. Перспективные изменения образовательной среды в контексте постиндустриальных трансформаций // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 4-8. – ISSN 1811-0916


  В статье анализируются факторы, влияющие на уровень развития личности студента в условиях вызовов и рисков информационного общества, а также возможности влияния на формирование продуктивных поведенческих, коммуникационных, эмоциональных и когнитивных ...
941538
  Серегодская Е.С. Перспективные направления развития туризма в Вологодской области. Событийные мероприятия как способ привлечения туристов // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 8-11. – ISSN 1813-1212
941539
  Касаев Э. Перспективные направления экономического развития Катара // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 8. – С. 86-94. – ISSN 0131-2227
941540
  Костин Перспективные структурные изменения в топливно-энергетическом комплексе Украины в контексте ее интеграции в Европейский союз / Костин, А. Пустовой // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 65-68. – ISSN 1729-7206
941541
  Савеличев М. Перспективный ориентир. Федеральные университеты нужно нацелить на междисциплинарные исследования // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 23 августа (№ 33/34). – С. 15


  Подразделения университетов различаются не только своей дисциплинарной специализацией, что очевидно, но и тем, какой вид деятельности в них преобладает - научный или образовательный. Можно выделить подразделения - институты или факультеты, где ...
941542
  Барышникова О. Перспективы антикапиталистической борьбы сельских трудящих на Филиппинах // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 2 (246). – С. 54-67
941543
   Перспективы биоорганической химии и молекулярной биологии. – Москва : Наука, 1986. – 366с.
941544
  Алексеев П. Перспективы валютно-экономической интеграции в регионе СНГ // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 10. – С. 47-54. – ISSN 2074-6040


  Сочетание конкуренции на мировой арене с сотрудничеством - ключ успехов разваития китайской экономики.
941545
  Батаев А.В. Перспективы внедрения облачных автоматизированных банковских систем в финансовых институтах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 404-413. – ISSN 1993-6788
941546
  Тарасов И. Перспективы внешнеполитического единства ЕС // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 76-82. – ISSN 1728-2756
941547
  Хун Мэй-лань Перспективы входжения Украины в мирохозяйственное сообщество // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-124. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
941548
  Субботин А. Перспективы глобального рынка // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 1. – С. 75-80. – ISSN 0131-2227
941549
  Агаев Р.А. Перспективы добычи шахтного метана на примере шахтоуправления "Суходольская - Восточная" ОАО "Краснодонуголь" / Р.А. Агаев, Д.А. Притула // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 18-26 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
941550
  Луцкая Е.Е. Перспективы доллара как международной резервной валюты // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 187-198. – ISSN 0235-5620
941551
  Спартак А.Н. Перспективы евразийской экономической интеграции // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 3. – С. 9-22. – ISSN 2074-6040
941552
  Лепехин В.А. Перспективы ЕврАзЭС и Таможенного союза // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 27-29. – ISSN 2074-6040
941553
  Розенгурт М.Ш. Перспективы и методы исследования водо- и солеобмена Днепровского лимана с Черным морем : /Науч. информ./ / М.Ш. Розенгурт, Д.М. Толмазин; АН УССР, Одесское отд-ние Ин-та биологии южных морей. – Киев : Наукова думка, 1971. – 45с. – Библиогр.: с.44-45
941554
  Абрамов В.А. Перспективы и направление структурно-поисковых работ на нефть и газ в северной части Саратовского Поволжья : Автореф. дис. ... канд. гелого-минерал. наук / Абрамов В.А. ; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1969. – 22 с.
941555
  Кучура В.Н. ПЕрспективы и первоочередные задачи и совершенствования системы управления морскими геологоразведочными работами / В.Н. Кучура. – М., 1976. – 47с.
941556
  Гоголев И.Н. Перспективы и почвенно-геохимические проблемы орошения в степной зоне Украины // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 131-137 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
941557
  Поварень В. Перспективы и проблемы развития логистики в Республике Беларусь / В. Поварень, Н. Артамонова, О. Дедюлина // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 73-76 : фото. – Библиогр.:3 назв
941558
  Юсеф Н. Перспективы и тенденции развития экономического сотрудничества между Украиной и арабскими странами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 99-107. – ISSN 2308-6912


  Развитие взаимовыгодных торгово-экономических и внешнеэкономических отношений Украины со странами Ближнего Востока соответствует стратегическим интересам страны, ее стремлению стать полноправным участником экономических процессов на Ближнем Востоке. ...
941559
  Кислов А.В. Перспективы изменения климата в ближайшем будущем : География. Природа и мы / А.В. Кислов, Ю.М. Баженов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 0016-7207
941560
  Потапенко С. Перспективы инвестиционной деятельности немецких компаний на российском рынке // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 10. – С. 9-21.
941561
  Файзуллоев М.К. Перспективы инновационно-технологического развития Республики Таджикистан // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 57-65. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
941562
  Романов Е.В. Перспективы инновационного развития высшего образования в контексте реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 11, ноябрь. – С. 5-16. – ISSN 1026-955X


  В статье проведен анализ мероприятий программы по решению задачи создания и распространения структурных и технологических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании.
941563
   Перспективы интеграции на рубеже тысячелетий : Материалы Международной научно-практической конференции (г. Минск, 21-22 декабря 2000г.). – Минск, 2001. – 776с.
941564
  Багдасарян А.М. Перспективы интеграции рынка ценных бумаг в странах СНГ // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 70-84. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
941565
  Саябек Зиядин Перспективы информационного маркетинга в перерабатывающей отрасли АПК Республики Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 429-436. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
941566
   Перспективы использования беспилотного летательного аппарата для оценки климатообразующих свойств парковых видов деревьев на примере Ботанического сада имени академика А.В. Фомина / Т.А. Казанцев, О.А. Футорна, Н.Б. Светлова, В.А. Баданина, Н.Ю. Таран // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 2, март - апрель. – С. 146-155. – ISSN 0572-2691
941567
  Длугопольский А. Перспективы использования зарубежных моделей фискального федерализма в условиях трансформационной экономики Украины // Журнал европейской экономики : научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т. 6, (№ 2). – С.210-248. – ISSN 1684-906Х
941568
  Палиенко В.П. Перспективы использования структурно-геоморфологических и неотектонических данных для решения нефтегазопоисковых задач : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 94-100. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
941569
  Шайдуров А.А. Перспективы использования технологии "ICQ" в качестве канала доведения библиографической информации до удаленных пользователей // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 2015. – № 1 (396)


  В статье представлены результаты исследования по внедрению технологий ICQ в библиографическую деятельность юношеских библиотек. На основе анализа сильных и слабых сторон использования указанной технологии, определения возможностей и угроз ее внедрения ...
941570
  Аронов Д.В. Перспективы исследования либерального конституционного законотворчества в России / Д.В. Аронов, Д.А. Бухвостова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
941571
  Маевский В. Перспективы макроэкономической теории вопроизводства / В. Маевский, С. Малков // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 137-155. – ISSN 0042-8736
941572
  Игнатьева Н.Н. Перспективы международных образовательных проектов в рамках глобализации образования / Н.Н. Игнатьева, Е.В. Лисенкова // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образов. "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2014. – № 2, ч. 1. – С. 85-92. – ISSN 2073-9613


  Приоритетными направлениями развития образования в Российской Федерации являются академическая мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава, информатизация образовательного процесса, создание системы, эффективного мониторинга и ...
941573
  Макаров А. и др. Перспективы мировой энергетики до 2040 г. // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2014. – № 1. – С. 3-20. – ISSN 0131-2227
941574
  Елисеев А.И. Перспективы нефтегазоносности Западного склона Северного, Приполярного и Полярного Урала и севера Предуральского краевого прогиба / А.И. Елисеев, В.Н. Пучков, Н.И. и др. Тимонин. – Сыктывкар, 1975. – 49с.
941575
  Шварц Л.Я. Перспективы нефтегазоносности плиоценовых отложений Западно-Туркменской низменности. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Шварц Л.Я.; Ин-т геологии Акад.наук АзССР.Туркм.филиал Всес.нефтегазового науч-исслед.ин-т. – Баку, 1961. – 18л.
941576
   Перспективы нефтегазоносности фороминиферовых отложений Терско-Сунженской нефтяной области : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Романов П. Г,; Романов П. Г,; Совет Аз. ин-та нефти и хим., по присужд. уч. степ. по геол .минер. наукам. – Баку, 1966. – 22л.
941577
  Абесадзе Д.М. Перспективы нефтегазоносности юрских отложений междуречья ингури и Квирила : Автореф... Канд.геол.-менирал.наук: / Абесадзе Д.М.; Совет Азербайджанского ин-та нефти и химии по присуждению ученых степеней по геологии-минералогич. наукам. – Тбилиси, 1966. – 16л.
941578
  Острый Г.Б. Перспективы нефтегазоностности восточной части Западно-Сибирской низменности. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Острый Г.Б.; Акад.наук СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1961. – 19л.
941579
  Урсул А. Перспективы образования и проблема безопасности / А. Урсул, А. Романович // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 8. – С.10-17.. – ISSN 0321-0383
941580
  Андреев А.Л. Перспективы образования: компетенции, интеллектуальные среды, трансдисциплинарность // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 3. – С. 30-41. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается опыт применения компетентностного подхода в образовании. Проводится его сопоставление с другими точками зрения. Обосновывается ориентация отечественного образования на формирование креативных интеллектуальных сред.
941581
  Ромашкина Г.Н. Перспективы оценки основного капитала в рыночных ценах // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 9. – С. 20-35. – ISSN 0320-8168
941582
  Юревич Андрей Вячеславович Перспективы парадигмального синтеза // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 3-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Анализируется отношение между естественнонаучной и гуманитарной парадигмами, противоборствующими в психологической науке с первых ее шагов. По мнению автора, естественнонаучная (по сути, являющаяся квазиестественнонаучной) и гуманитарная парадигмы не ...
941583
  Позднеев Б.М. Перспективы подготовки и переподготовки инженерных кадров на основе технологий e-Learning / Б.М. Позднеев, Ю.А. Косульников, М.В. Сутягин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 9-12. – ISSN 0869-3617
941584
  Газалиев А.М. Перспективы подготовки инженеров в рамках Болонского процесс (опыт республики Казахстан) / А.М. Газалиев, В.В. Егоров, И.В. Брейдо // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 6-9. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ проблемы подготовки инженеров в Казахстане, в результате чего выпускники бакалавриата в недостаточной степени обладают специальными знаниями и поэтому не готовы к профессиональной деятельности в области техники и технологий. ...
941585
  Крадин Н.Н. Перспективы политической антропологии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 6 (126). – С. 78-91. – ISSN 0321-2017
941586
  Ракша Н.Г. Перспективы получения коллагенолитических ферментов с гидробионтов Антарктического региона // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2015. – № 14. – C. 175-179. – ISSN 1727-7485
941587
  Маркова О.В. Перспективы правовой защиты интеллектуальной собственности и способы укрепленя устойчивого элемента системы защиты интеллектуальной собственности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 6 (96). – С. 101-107. – ISSN 1812-8696
941588
  Белявский Г.А. Перспективы применения акустических исследований донных осадков Мирового океана для инженерно-геологических целей / Г.А. Белявский, А.П. Негода // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1989. – С. 59-63. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геология ; № 8)
941589
  Фельдштейн Д.И. Перспективы психолого-педагогической науки и проблемы аттестации научных работников // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2013. – № 2. – С. 3-16. – ISSN 0869-561Х


  В статье обозначены болевые точки и недоработки в деле аттестации научных кадров по педагогическим и психологическим специальностям и намечены пути их устранения.
941590
  Айзенберг М.Я. Перспективы развиия и экономическая эффективность топливного баланса Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Айзенберг М.Я. ; Научно-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1970. – 26 с.
941591
  Царенко А.С. Перспективы развития аутсорсинга // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 94-101. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
941592
  Корсунов В.И. Перспективы развития высшей школы США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 5. – С. 116-124. – ISSN 0869-561Х
941593
  Кива Л.А. Перспективы развития высшей школы Украины // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 373-378. – (Серія "Наука і практика управління" ; вип. 32). – ISBN 966-7610-02-0


  Зміст освіти, де головною була ідея про простоту світу і його підкорення причинним зв"язкам, що відкриваються людини в знаннях, придатних для вирішення задач в стандартних ситуаціях, все більше суперечать умовам динамічності, нестабільності і ...
941594
  Сваткова Т.Г. Перспективы развития географической картографии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 14-20. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
941595
   Перспективы развития гуманитарных наук в Московском университете : Материалы конференции. Москва, декабрь, 1995 г. – Москва : МГУ, 1996. – 192с. – ISBN 5-211-03640-9
941596
  Белорусец Т.Л. Перспективы развития и размещения консервной промышленности в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. эконом.наук: 08.593 / Белорусец Т.Л.; АН Азерб. ССР. Отд. обществ. наук, совет секции эконом. наук. – Баку, 1971. – 24л.
941597
  Исрафилов Г.А. Перспективы развития кооперативных отношений в Азербайджане // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 66-68. – Библиогр.: 12 назв
941598
  Янбых В.П. Перспективы развития лакокрасочной промышленности Прибалтики : Автореф... канд. экон.наук: / Янбых В.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 22л.
941599
  Астахов Е.М. Перспективы развития Латинской Америки и ее место в будущем мироустройстве // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 32-37. – ISSN 044-748Х
941600
  Гайдатов А.В. Перспективы развития лизинга в Украине / А.В. Гайдатов, Н.Э. Деева, И.А. Шиянов // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 100-1. – С. 18-23. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
941601
  Сутырин С.Ф. Перспективы развития международной торговой системы: вызовы для стран Латинской Америки / С.Ф. Сутырин, А.Г. Прокопова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 103-110. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
941602
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-653-3
Aпрель 2007 : Вторичные эффекты и циклы в мировой экономике. – 2007. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
941603
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-743-1
Апрель 2008 : Жилье и экономический цикл. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
941604
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-786-8
Октябрь 2008 : Финансовый стресс, экономические спады и подъемы. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
941605
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-48435-773-6
Апрель 2015 : Неравномерный рост. Краткосрочные и долгосрочные факторы. – 2015. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
941606
  Карпик А.П. Перспективы развития науки, техники и технологий в сфере геодезии и картографии в Российской Федерации // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 12. – С. 55-59. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
941607
  Кравец Н.В. Перспективы развития нормативно-правовой базы "ипотеки" в РФ // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 62-67. – ISSN 1812-8696
941608
  Бямбын Д. Перспективы развития общеобразовательной школы МНР. : Автореф... Доктора пед.наук: 13.00.01 / Бямбын Д.; Научно-исслед.ин-т. – М, 1979. – 48л.
941609
  Литинас Янис Перспективы развития отношений между Украиной и ЕС в области осуществления инвестирования // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 67-70
941610
  Вайнштейн Л.Б. Перспективы развития пивоваренной промышленности УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Вайнштейн Л.Б.; Ан УССР. – Х, 1953. – 16 с.
941611
  Вайнштейн Л.Б. Перспективы развития пивоваренной промышленности УССР. : Автореф... Канд.экон.днаук: / Вайнштейн Л.Б.; Ин-т экономики Акад.наук УССР. – Харьков-Киев, 1950. – 15 с
941612
  Вайнштейн Л.Б. Перспективы развития пивоваренной промышленности УССР. : Автореф... канд.экон.наук: / Вайнштейн Л.Б.; Ин-т экономики АнУССР. – Харьков, 1952. – 16 с.
941613
  Дробышева Л.В. Перспективы развития применения уголовного наказания за нецелевое расходование бюджетных средств // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 284-290. – ISSN 1684-2626
941614
  Абылгаизиев А. Перспективы развития производительных сил Нижне-Нарынского территориально-производственного комплекса : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Абылгаизиев А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21 с.
941615
   Перспективы развития региональной экономики. – Washington : Международный валютный фонд. – ISBN 978-1-58906-714-1
Апрель 2008 : Европа: переоценка рисков. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
941616
  Золотарева И.Г. Перспективы развития рекреационной зоны Коминтерновского района (Одесская область) : Науково-технічний журнал / И.Г. Золотарева, Н.Е. Павленко; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 45-48. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
941617
  Мейер М.С. Перспективы развития российско-турецких университетских связей // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 114-126. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  В статье прослежена история университетского образования в Турции и эволюция принципов, на которых базируется деятельность государственных и частных университетов, показаны расширяющиеся возможности сотрудничества российских и турецких высших учебных ...
941618
   Перспективы развития рынка гостиничной недвижимости в Украине : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 36-39 : Фото
941619
   Перспективы развития рынка гостиничной недвижимости Киева после ЕВРО-2012 // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 4. – С. 48-51 : фото, табл.
941620
   Перспективы развития рынка почтовой логистики в Украине // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 80-83 : табл., рис.
941621
  Кондратьев Н.Д. Перспективы развития сельского хозяйства СССР / Н.Д. Кондратьев, Н.П. Огановский. – Москва, 1924
941622
  Ягодкина В.М. Перспективы развития системы институтов мировой экономики // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 1993-3541
941623
  Зинченко Е.К. Перспективы развития системы медицинской реабилитации в Украине // Східноєвропейський журнал внутрішньої та сімейної медицини / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. обл. орг. "Асоц. лікарів загал. практики - сімейної медицини" ; голов. ред. Опарін О.А. ; редкол.: Алієв Д.А., Бабак О.Я., Біловол О.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 62-67. – ISSN 2411-1457
941624
  Кириленко В.П. Перспективы развития системы юридического образования в свете присоединении Российской Федерации к Болонскому процессу / В.П. Кириленко, А.Ю. Пиджаков // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2005. – № 3. – С. 2-8
941625
  Маринко И. Перспективы развития совхозов Западного Прикаспия : Автореф... канд. экон.наук: / Маринко И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 14 с.
941626
  Коваль А.Г. Перспективы развития торгово-экономических отношений России со странами Латинской Америки в условиях финансового кризиса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 94-104. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
941627
   Перспективы развития туристической отрасли // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 60-64 : фото. – ISSN 1998-8044
941628
  Арзуманян А.В. Перспективы развития федерального и регионального законодательства о государственной регестрации прав на землю // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 150-159. – ISSN 0132-0831
941629
  Фролова З.В. Перспективы развития франчайзинга в Украине // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 95-100. – (Серія: Економічні науки ; вип. 25). – ISSN 2225-6725
941630
  Дикань В.Л. Перспективы развития экономики Украины в условиях формирования международных транспортных коридоров в системе мировой глобализации экономики // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 144-149. – ISSN 2075-4892
941631
  Першин Н.А. Перспективы развития этнологической концепции Л.Н. Гумилева в XXI веке // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 205-209
941632
  Тимофеев П.П. Перспективы расширения ЕС и позиция Франции // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (48). – С. 28-38. – ISSN 0201-7083
941633
  Тедеев А.А. Перспективы реализации избирательных прав граждан в информационной среде в условиях глобализации // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 2 (17). – С. 25-29.


  В статье дается анализ правовых проблем, возникающих в процессе реализации избирательных прав граждан в информационной сфере в условиях ее глобализации. Отмечается несовершенство соответствующего законодательства, что также ведет к возникновению ряда ...
941634
  Андрюшин С. Перспективы режима таргетирования инфляции в России // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 11. – С. 107-121. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0042-8736
941635
  Хватов Ю.Ю. Перспективы реформы мировой валютной системы: возможен ли Бреттон-Вудс-2? // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 164-171. – ISSN 2074-5354


  Проанализированы возможности перехода к многовалютному стандарту и перспективы создания мировой наднациональной валюты.
941636
  Квашнин Ю.Д. Перспективы российско-турецкого инвестиционного сотрудничества // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 1 : Россия - Запад: обратная сторона конфликта. – С. 38-44. – ISSN 2074-6040
941637
  Байков Назип Мавлютович Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Байков Назип Мавлютович, Гринкевич Ричард Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISSN 0131-2227
941638
  Ясин Е. Перспективы российской экономики: проблемы и факторы роста // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 5. – С.4-25. – ISSN 0042-8736
941639
  Подшибихин Л. Перспективы совершенствования правовой охраны некоторых результатов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 0201-7059
941640
  Цветкова А.М. Перспективы создания в Северо-Кавказском экономическом районе крупной базы по производству мяма и его промышленной переработке : Автореф... канд. экон.наук: / Цветкова А. М.; Ровт.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 24л.
941641
  Петруня О.Э. Перспективы сотрудничества Китая и ЕС в условиях столкновения их глобальных интересов на евразийском пространстве // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 1 : Евросоюз и Китай: Проблемы и перспективы отношений. – С. 115-143. – ISSN 0235-5620
941642
  Велихов Е.П. Перспективы технологического перевооружения промышленности, науки и образования России на основе массовых суперкомпьютерных технологий // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 3. – С. 237-242. – ISSN 0869-5873


  Доклад академика Е. П. Велихова на научной сессии Общего собрания РАН.
941643
  Корпачев П.А. Перспективы феноменологической герменевтики П. Рикера в исследовании религиозного опыта // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 168-170
941644
  Вежбицки А. Перспективы формирования казахстанского народа // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 48-62. – ISSN 1727-1770
941645
  Гудев П. Перспективы формирования международного режима в Арктике // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2014. – № 2. – С. 88-101. – ISSN 0130-9625
941646
  Якубовская Н. Перспективы эволюции концепции международного права развития // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7069-28-6
941647
  Супян В.Б. Перспективы экономического восстановления в США: реальность и прогнозы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 5 (509). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068


  Статья посвящена проблемам послекризисного развития экономики США.
941648
  Ульченко Н.Ю. Перспективы экономического развития Турции // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / Рос. акад. наук, Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2014. – № 3, май-июнь. – С. 93-106. – ISSN 0869-1908
941649
  Узяков М. Перспективы экономического роста в России / М. Узяков, А. Широв, М. Гусев // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 135-149. – ISSN 0207-3676
941650
  Мищенко Я.В. Перспективы энергетического сотрудничества на спорных территориях в Восточной Азии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 2 : Российская Федерация в мировом хозяйстве: позиции и новые задачи. – С. 42-47. – ISSN 2074-6040
941651
  Мищенко Я. Перспективы энергетической интеграции в Восточной Азии // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 29-36. – ISSN 2074-6040
941652
  Блинков В. Перспективы юаня в качестве мировой резервной валюты // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 31-34. – ISSN 2074-6040


  Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана может привести сначала к изменениям в логистике товарных потоков между Китаем и странами - участницами Союза, а затем серьезно трансформировать торговлю между Поднебесной и странами СНГ.
941653
  Геращенко І. Перспектиуи входження України в ЄС // ЄвроАтлантика : часопис / Ін-т Євро-Атлантичного співробітництва. – Київ, 2010. – № 4. – С. 24-25
941654
   Перспектиы развития легкой и пищевой промышленности в Х пятилетке. – Москва, 1977. – 45 с.
941655
  Волков А.М. Перспетивное планирование финансовых ресурсов / А.М. Волков. – Москва, 1976. – 174 с.
941656
  Кристі А. Перст провидіння = The moving finger / Агата Кристі ; пер. з англ. В. Шовкуна. – Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2009. – 238, [1] с. : іл. – Переклад за вид.: The Moving Finger / A.Christie. London, 2005. – ISBN 978-966-14-0357-3
941657
  Кристи А. Перст Святого Петра / Агата Кристи ; [пер. с англ. Н. Дробышевой] // Двадцать пять тысяч долларов : сборник / [сост. Е. Кузьмин ]. – Москва : Либрис, 1991. – Вып.1. – С.181-192 : ил. – ISBN 5-86568-012-9
941658
  Рид Перст судьбы : Романы / Рид, Майн. – Ташкент : Шарк, 1993. – 400с.
941659
   Перст судьбы:. – Донецк, 1996. – 528с.
941660
   Перстенек-двенадцать ставешков. – Петрозаводск, 1958. – 271с.
941661
  Бальмонт К. Перстень / К. Бальмонт. – Москва, 1920. – 64с.
941662
  Хусни Ф. Перстень / Фатых Хусни; пер. с татар. Н.Малышаковой. – Казань : Таткнигоиздат, 1964. – 44 с.
941663
  Малишко А.С. Перстень : поезії / А.С. Малишко. – Київ : Дніпро, 1966. – 219 с.
941664
  Малишко А.С. Перстень : Поезії / А.С. Малишко. – Київ : Художня література, 1966. – 220с.
941665
  Нефф В. Перстень Борджа / В. Нефф. – М.
Ч.2. – 1990. – 334с.
941666
  Чейз Д.Х. Перстень Борджа : Повесть / Д.Х. Чейз. – Киев : Мистецтво, 1992. – 175 с.
941667
  Нефф В. Перстень Борджіа / В. Нефф. – К., 1990. – 340с.
941668
  Осокин В.Н. Перстень Веневитинова / В.Н. Осокин. – Москва, 1969. – 124с.
941669
  Гоян Я.П. Перстень верховинця : оповідання / Я.П. Гоян. – Київ, 1989. – 221 с.
941670
  Колєснічєнко Ю. Перстень вірності : Роман / Юрій Колєснічєнко, Микола Шудря. – Київ : Український центр духовної культури. – (Український історичний роман). – ISBN 966-628-072-8
Кн. 1. – 2003. – 188с.
941671
  Колесникова М.В. Перстень вьюги : прикл. повесть / М.В. Колесникова, М.С. Колесников. – Москва, 1984. – 174с.
941672
  Левада О.С. Перстень з діамантом : драма / О.С. Левада. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 88 с.
941673
  Лагерлеф С. Перстень Левеншельдов Шарлотта Левеншёльд Анна Сверд / С. Лагерлеф. – Ленинград : Художественная литература, 1986. – 550с.
941674
  Лагерлеф С. Перстень Левеншельдов. Шарлотта Лёвеншёльд. Анна Сверд : перевод с шведского / С. Лагерлеф. – Ленинград : Художественная литература, 1972. – 590 с.
941675
  Голуб А.Б. Перстень Матильды : Сатирические повести-памфлеты / А.Б. Голуб, Б.К. Данелия. – Москва, 1975. – 157с.
941676
  Беркеши А. Перстень с печаткой; Агент №13 / А. Беркеши. – М, 1983. – 544с.
941677
  Беркеши А. Перстень с печаткой; Агент №13 / А. Беркеши. – М, 1985. – 544с.
941678
  Беркеши А. Перстень с печаткой; Агент №13. Уже пропели петухи / А. Беркеши. – Москва : Правда, 1986. – 654с.
941679
  Осипов В.О. Перстень с поля Куликова / В.О. Осипов. – Москва, 1987. – 380 с.
941680
  Дойль А.К. Перстень Тота: Артур Конан Дойль изветный и неизвестный / А.К. Дойль. – М., 1992. – 371с.
941681
  Мельник О. Перстень у системі українських пам"ятних та військових нагород періоду національно-визвольної боротьби 1914-1952 рр. / О. Мельник, С. Пахолко, О. Мартин // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 22-26. – ISSN 1811-542X
941682
  Хаггард Г.Р. Перстень царицы Савской; Дитя бури: Романы / Г.Р. Хаггард. – Волгоград, 1991. – 316с.
941683
  Ломакина В.Ф. Перступление и проступок / В.Ф. Ломакина. – М., 1991. – 63с.
941684
  Пинаев А.А. Перступления против социалистической общественности / А.А. Пинаев. – Х, 1973. – 38с.
941685
  Бабире О.В. Персуазивні і маніпулятивні стратегії англомовної комунікації з екотематики : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бабире Олена Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 236 л. – Додатки: л. 232-236. – Бібліогр.: л. 199-231
941686
  Бабире О.В. Персуазивні і маніпулятивні стратегії англомовної комунікації з екотематики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бабире Олена Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
941687
  Петренко О.В. Персуазивный потенциал кинестетических заголовков интернет-страниц // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 329-335


  Стаття присвячена проблемі взаємозв"язків вербального та невербального компонентів тексту в комп"ютерному дискурсі. Аналізуються основні характеристики інтернетпагіонімів як мультимедійних утворень та окреслюються особливості впливу таких заголовків на ...
941688
  Куликан У. Персы и мидяне. Подданные империи Ахеменидов = The medes and persians / Уильям Куликан ; [пер. с англ. Л.А. Игоревского]. – Москва : Центрполиграф, 2002. – 221, [3] с., [24] л. ил. – Данные тит. л. частично парал. англ. - Сер.осн. в 2002 г. – (Загадки древних цивилизаций). – ISBN 5-9524-0163-5
941689
  Субх М. Перська затока: імунітет від "Арабської весни", або Час ще не настав? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 26-29
941690
  Коппель О.А. Перська Затока: проблема безпеки в 80-ті-90-ті роки / О.А. Коппель. – Київ : Школяр, 1998. – 200с. – ISBN 966-7201-10-4
941691
  Лінко Л. Перська кераміка XIII віку в музеї мистецтв ВУАН / Л. Лінко. – Київ : Київ-Друк, 1925. – 7 с. – Відб. зі Збірника Український Музей, в. 1, вид. Укрнауки У.С.Р.Р
941692
  Маленька Т. Перська класична поезія у Франції: рецепція "Гулістану" Сааді // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 72-84. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто історію рецепції творчості перського класика ХІІІ століття Сааді Шіразі у Франції у різні стильові епохи: в добу класицизму, Просвітництва, романтизму, модернізму. Проаналізовано найвагоміші переклади “Гулістану” французькою мовою, а також ...
941693
  Кшановський О.Ч. Перська мова у функціонально-типологічному висвітленні : монографія / Олег Кшановський. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2011. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 381-423. – ISBN 978-966-489-103-2
941694
  Кшановський О.Ч. Перська редуплікація в типологічному та реальному висвітленні // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 60-80. – Бібліогр.: С. 78-80. – ISSN 1682-671Х
941695
  Тищенко К.М. Перська сатрапія над Дніпром: топонімічні контексти : розшир. текст доп. на Міжнар. міжгалуз. наук. конф. "Топоніміка і контекстуальний метод К.М. Тищенка", Київ, КНУТШ, 20 квіт. 2012 р. / Костянтин Тищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Лінгвіст. музей. – Київ : НТУУ "КПІ", 2012. – 119, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 117-119. – ISBN 978-966-622-496-8


  У пр. № 1700293 напис: Вельмишаномному Леоніду Васильовичу Губерському з повагою. Підпис. 10.IV2012 р.
941696
  Тищенко К. Перська сатрапія у Скифії: топонімічні контексти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 38-50. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
941697
   Перські прислів"я та приказки. – К., 1984. – 221с.
941698
  Маленька Т. Перські середньовічні поетики і стиль: до питання теорії та історії


  Досліджено перські середньовічні поетики, зокрема трактати Радуйані, Ват вата і Шамсі Кайса, й вчення про поетичні фігури (badi), які є одним з основних стилетворчих засобів в перській класичній поезії X-XV ст. Persian classic poetics are the subjects ...
941699
  Миллер Р.В. ПЕРТ -- система управления. / Р.В. Миллер. – М, 1965. – 202с.
941700
  Андреев В. Пертизанские рассказы / В. Андреев. – Москва, 1965. – 144с.
941701
  Никифорова Л.А. Пертийное строительство в Зауралье после освобождения края от колчаковцев (август 1919-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Никифорова Л. А.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1978. – 22л.
941702
  Струнгар А. Пертинентність і релевантність інформаційних ресурсів при пошуку інформації в електронних бібліотеках // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 407-416. – ISSN 2224-9516
941703
  Скотт В. Пертская красавица / В. Скотт. – Москва, 1958. – 463с.
941704
  Скотт В. Пертская красавица, или Валентинов день / В. Скотт. – Ростов -на-Дону, 1986. – 463с.
941705
  Скотт В. Пертская красавица, или Валентинов день : роман / В. Скотт. – Москва : Правда, 1988. – 480с. – (Мир приключений)
941706
  Скотт В. Пертська красуня / В. Скотт. – Київ, 1983. – 421 с.
941707
  Сургуладзе Л.Р. Пертурбативные эффекты в правилах сумм квантовой хромодинамики разработка программных средств для многопетлевых вычислений в квантовой теории поля. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Сургуладзе Л.Р.; АН СССР. Ин-т ядерных исследований. – М., 1989. – 11л.
941708
  Долинин А.А. Перу / А.А. Долинин, Л.И. Дорошкевич. – Москва : Мысль, 1964. – 256с. – (Географическая серия)
941709
   Перу. – М., 1969. – 176с.
941710
  Тарасов К.С. Перу / К.С. Тарасов; Глав. редакция географической литературы. – Москва : Мысль, 1974. – 64с. – (У карты мира)
941711
  Кузнецов В.С. Перу / В.С. Кузнецов. – Москва : Мысль, 1976. – 166с.
941712
   Перу. – М., 1982. – 296с.
941713
  Дунаев В.Н. Перу / В.Н. Дунаев. – Москва : Мысль, 1984. – 135 с. – (У карты мира)
941714
  Малинин А.В. Перу / А.В. Малинин. – М., 1991. – 206с.
941715
   Перу : Хіти сезону // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 3. – С. 60-61 : Іл.
941716
   Перу 150 лет независимости. – М., 1971. – 190с.
941717
  Бушуев В.Г. Перу на пути рогрессивных преобразований / В.Г. Бушуев. – Москва, 1976. – 64с.
941718
  Просветов Р.В. Перу после политического кризиса: первые итоги правления А.Толедо // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2002. – № 3. – С.67-72. – ISSN 044-748Х
941719
  Монахов Александр Перу. Ветер веков / Монахов Александр, Куринной Иван, Белоковыльская Мария // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Киев, 2015. – № 11 (2902). – С. 38-47, 50-52 : фото
941720
   Перу. Влюбленные в Перу / Дюсуше Жиль, Чамби Мартин, Мануэль Хуан, Прието Кастро // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 10 (175). – С. 94-105 : фото. – ISSN 1029-5828
941721
  Андреев Андрей Перу. Мачу-Пикчу по следам Хайрама Бингема // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 4. – С. 84-97 : фото
941722
  Князева Елена Перу. Молоко тигра / Князева Елена, Поляковский Григорий // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 3 (2918). – С. 60-63 : фото
941723
  Андреев Андрей Перу. Пролетая над гнездом Аяуаски // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2015. – № 3. – С. 84-91 : фото
941724
   Перу. Путеводитель // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2010. – № 1. – С. 108-109 : Фото
941725
  Триппель Катя Перу. Тайна четвертого правителя : археология / Триппель Катя, Агилера-Хельвег Макс // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 3. – С. 38-53 : Фото. – ISSN 1029-5828
941726
  Андреев Андрей Перу. Тайны пустыни Наска // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2017. – № 4. – С. 76-85 : фото
941727
  Ракочі Вадим Перу. Тут народжується Амазонка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 3 (111), червень - липень. – С. 46-54 : фото
941728
  Ракочі Вадим Перу. Тут народжується Амазонка // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2013. – № 2 (110), квітень - травень. – С. 70-78 : фото
941729
  Горпенюк Максим Перу. Як білі люди : Перу / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2010. – № 4 (51), червень. – С. 62-63 : Фото
941730
  Лезгинцев Ю.М. Перу: в преддверии форума АТЭС // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 24-34. – ISSN 044-748Х
941731
  Дабагян Э.С. Перу: взлет и падение президента А. Фухимори // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 5. – С. 171-185. – ISSN 0130-3864
941732
  Дабагян Э. Перу: восходящий региональный гигант // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 12. – С. 56-65. – ISSN 0131-2227
941733
  Кармен А.Р. Перу: Коста, Сьерра, Сельва / А.Р. Кармен. – Москва, 1989. – 191с.
941734
  Дабагян Э. Перу: метаморфозы демократии // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2011. – № 9 (1627). – С. 93-108. – ISSN 0869-44435
941735
  Гавриков Ю.П. Перу: от инков до наших дней / Ю.П. Гавриков. – М., 1977. – 135с.
941736
  Луковец А.И. Перуанские встречи / А.И. Луковец. – М., 1974. – 48с.
941737
   Перуанские рассказы XX века. – Москва : Художественная литература, 1973. – 256с.
941738
   Перуанские рассказы ХХ века. – М., 1973. – 255с.
941739
  Дабагян Э.С. Перуанский президент Ольянта Умала: эволюция левого радикала // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 3, май - июнь. – С. 180-194. – ISSN 0130-3864


  В очерке анализируются взгляды О.Умалы, совершившего удивительную метаморфозу от крайнего радикализма к умеренному центризму, что снискало ему немалый авторитет мирового сообщества.
941740
  Орлова І. Перуанський варіант мовлення у новелі "Хто вбив Паломіно Молеро?" М. Варгаса Лйоси та його відтворення у перекладі


  У статті розглядається проблема національного перуанського варіанту мовлення, його лексичні, семантичні та фразеологічні особливості, а також засоби його відтворення українською мовою. Ключові слова: діалект, національний варіант, літературна норма, ...
941741
  Пономарів М. Перуанський досвід для написання української сторінки Світової журналістики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 109-118. – ISBN 966-294-186-0
941742
  Антоненко А. Перуанський манускрипт // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19 вересня (№ 165). – С. 9


  Виставка до 400-річниці ілюстрованої перуанської хроніки історика Феліпе Гуаман Помпа де Айала.
941743
  Пулькин В.И. Перун-трава / В.И. Пулькин. – Петрозаводск, 1985. – 208с.
941744
  Городецкий С.М. Перун : стихотворения лирические и лиро-эпические / Сергей Городецкий ; обл. (фронт.) работы Л.С. Бакста. – Санкт-Петербург : Изд. "Оры", 1907. – 118, [5] с.


  Ил.: Бакст Лев Самойлович (1866-1924)
941745
  Янев С. Перущинският апостол : психография на Петър Бонев - водача на въстанието в Перущица от Април 1876 година / Симеон Янев. – [Изд. 1-е]. – Пловдив : Христо Г. Данов, 1988. – 101, [2] с. : ил.
941746
  Осипова А.С. Перфект в устной речи / А.С. Осипова. – М, 1977. – 79с.
941747
  Луцишин Т.П. Перфект и его функции в современном немецком языке : Дис... канд. филол. наук: 10.02.04 / Луцишин Т. П.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1990. – 159л. – Бібліогр.:л.155-159
941748
  Луцишин Т.П. Перфект и его функции в современном немецком языке : Автореф... канд. филолог. наук: 10.02.04 / Луцишин Т.П.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1990. – 17с.
941749
  Шавлюк Т. Перфект и категория ретроспекции в художественном тексте // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 84-87
941750
  Гусейнов М.У. Перфектные формы английского глагола в тексте. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гусейнов М.У.; Моск.гос.ин-т.иностр.яз. – М, 1986. – 23л.
941751
  Подминогин Валерий Александрович Перфектные формы в парадигме модальных глаголов современного немецкого языка : Автореф. дис. ... филолог. наук : 10.02.04 / Подминогин Валерий Александрович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 17 с.
941752
  Соколова Е.Т. Перфекционизм и когнитивный стиль личности у лиц, имевших попытку суицида / Е.Т. Соколова, П.В. Цыганкова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 90-100. – ISSN 0042-8841
941753
  Гресько В.В. Перфекціонізм та самоактуалізація як провідні чинники лікарської діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 81-90. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
941754
  Завада Т.Ю. Перфекціонізм як соціально-психологічна властивість особистості: позитивний і негативний аспекти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 51-63. – ISSN 2309-8287
941755
  Лавут Е.А. Перфокартный контроль знаний по неорганической химии. / Е.А. Лавут, П Г. Полунина. – М, 1979. – 144с.
941756
  Рандалу Х.А. Перфокарты в правовой науке и практике / Х.А. Рандалу. – Москва, 1969. – 136с.
941757
  Александрова Т.Д. Перфокарты в физико-географических исследованиях / Т.Д. Александрова. – Москва : Наука, 1967. – 52с
941758
   Перфокарты ручного обращения. – М., 1969. – 228с.
941759
  Гусельников И.И. Перфокарты с краевой перфорацией / И.И. Гусельников, А.Ф. Турпитько. – Москва, 1967. – 291с.
941760
  Гусельников И.И. Перфокарты с краевой перфорацией / И.И. Гусельников, А.Ф. Турпитько. – Москва, 1974. – 287 с.
941761
  Иванов А.И. Перфокарты с краевой перфорацией и их применение в конкретных социологических исследованиях. / А.И. Иванов, И.И. Иванов. – Рига, 1971. – 52с.
941762
  Янушка М.А. Перфоленточная приставка (модель 0448) к бухгалтерскому автомату "Аскота" класса 170 и программирование работы на ней / М.А. Янушка, 1968. – 48с.
941763
  Груєва О.В. Перфоманс: використання творчого потенціалу в політиці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 97-107. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
941764
  Прасюк О.В. Перфомансна комунікація як форма передвиборчої агітації та засіб впливу на формування громадської думки під час виборів // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 115-118. – ISSN 2073-9591
941765
  Тюпа В.И. Перфомативные истоки лирики // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 40-62. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті розглядається теорія перформативності стосовно до ліричних жанрів та ліричного дискурсу.
941766
  Лучук І. Перфоменс як складова мистецтва поетичного Назара Гончара // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 83-87. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)
941767
  Васильев Ю.Г. Перфорационные вычислительные машины / Ю.Г. Васильев. – Москва, 1978. – 256с.
941768
   Перфорационный вычислительный комплекс М5000. – М., 1976. – 240с.
941769
  Кроум Р.Л. Перфорация полых органов // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 55-63. – ISSN 2312-7104


  "...Перфорация полых органов брюшной полости является неотложной ситуацией и требует от клинициста экстренной диагностики. Истечение содержимого желудочно-кишечного тракта в свободную брюшную полость представляет собой значительную опасность для ...
941770
   Перфорированные карты и их применение в науке и технике. – Москва : Машгиз, 1963. – 676 с.
941771
  Григолюк Э.И. Перфорированные пластины и оболочки / Э.И. Григолюк, Л.А. Фильштинский. – М., 1970. – 556с.
941772
  Станіславська К.І. Перформанс - мистецько-видовищна форма постмодернізму // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 96-100
941773
  Ерпылева С.В. Перформанс - этнометодологический потенциал // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 5 (325 ). – С. 10-18. – ISSN 0132-1625
941774
  Кетро К. Перформанс // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 6. – С. 2-11


  Форма современного искусства, в которой произведение составляют действия художника или группы в определённом месте и в определённое время.
941775
  Попов М. Перформанс : проза: повесть // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 11. – С. 6-74. – ISSN 0027-8238
941776
  Починок Ю. Перформанс як медіа-текст // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 2. – С. 63-71. – ISSN 2078-340X


  Розкрито особливості перформансу, його зв’язки з різними видами мистецтва. Зроблено спробу презентувати літературний, зокрема поетичний, текст у медійному колі. Подано ґенезу розвитку перформативного мистецтва. Розглянуто тексти та медіа-проекти ...
941777
  Ременяка О. Перформанс: мистецтво приватного жесту // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2012. – № 1/2 (80). – С. 16-18. – ISSN 0130-1799
941778
  Кіріченко Д. Перформативна спрямованість казок у п"єсі Мартіна Макдонаха "Людина-подушка" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 163-168. – ISSN 2078-340X
941779
  Скалацька О.В. Перформативний підхід у визначенні поняття "мода" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 134-136
941780
  Тищенко Галина Перформативні висловлення: еволюція поглядів та класифікаційні ознаки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 114-120. – Бібліогр.: Літ.: с. 119-120; 12 п. – ISSN 1728-9572
941781
  Мельтничук О.М. Перформативні етикетні висловлення вибачення / О.М. Мельтничук, Л.І. Сілевич // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 66-70


  Здійснено аналіз етикетних формул вибачення як одного із семантико-стилістичних виявів ввічливого ставлення
941782
  Матвейчук М.Ю. Перформативні практики українських художників // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 101-102
941783
  Лелека О.В. Перформативність дії за Ганною Арендт // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 265-275. – ISSN 2077-8309
941784
  Дерганц А. Перформативные глаголы в словенском языке // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 228-236. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
941785
  Тормахова А.М. Перформатизм Рауля Ешельмана: концептуалізація соціокультурних практик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу особливостей соціокультурних практик в контексті концепції перформатизму Рауля Ешельмана. Статья посвящена анализу особенностей социокультурных практик в контексте концепции перформатизма Рауля Эшельмана. This article ...
941786
  Голобородько Я. ПерфорМАТування слова. Театральний "антитеатр" Леся Подерев"янського
941787
  Стерлин Р.Н. Перфторвинильные производные ряда элементов периодической системы. : Автореф... Доктора хим.наук: / Стерлин Р.Н.; Военная Акад.хим.защиты. – М, 1963. – 24л.
941788
  Макаров К.Н. Перфторированные N-фторазометины : Автореф... канд .хим.наук: / Макаров К. Н.; АН СССР, Ин-т элементоорган. соед. – М., 1970. – 15л.
941789
  Бездетко П.А. Перфузионное давление у больных передней ишемической оптической нейропатией в зависимости от уровня артериального давления / П.А. Бездетко, Д.И. Мартынюк // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 2. – С. 26-31. – ISSN 2309-8147
941790
  Курсов С.В. Перфузионный индекс в практике анестезиологии и интенсивной терапии (обзор литературы) // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2015. – № 7 (70). – С. 20-25. – ISSN 2224-0586
941791
  Савченко Д.С. Перцептивна модифікація метода N-грам для оцінювання схожості послідовностей символів за коефіцієнтом Серенсена // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2. – С. 85-92. – ISSN 2412-4338


  У статті запропоновано модифікацію методу N -грам з використанням коефіцієнту Серенсена для кількісної оцінки схожості послідовностей символів, що відповідає сформованому критерію і дозволяє оцінювати схожість послідовностей символів з урахуванням ...
941792
  Джапаридзе З.Н. Перцептивная фонетика. / З.Н. Джапаридзе. – Тбилиси, 1985. – 117с.
941793
  Іванченко В.О. Перцептивний концепт "запах" в енологічному дискурсі французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 359-363


  У статті розглянуто мовні засоби репрезентації перцептивного концепту ЗАПАХ. Виділено семантичні сфери, що слугують джерелами метафоричного позначення запахів в енологічному дискурсі французької мови. Розглянуто антропометричний принцип творення ...
941794
  Коростошевиць Л.В. Перцептивний стереотип як мовно-когнітивний феномен / Л.В. Коростошевиць, Т.Ф. Семашко // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 13-16. – ISBN 978-617-7178-39-1
941795
  Попов С.Л. Перцептивно-аргументационный метод дифференциации грамматических вариантов (на материале русского языка) // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 172-182. – ISSN 2075-437X


  У статті пропонується перцептивно-аргументаційний метод диференціації граматичних варіантів, розроблений з ортологічною метою. Використовуються психологічні дані про сприйняття як каузатор логічності. Застосовуються положення теорії аргументації. ...
941796
  Подшивайлова Л.І. Перцептивно-мисленнєва стратегія як властивість особистості / Л.І. Подшивайлова, М.В. Шепельова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – С. 263-277. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 23). – ISSN 2072-4772
941797
   Перцептрон -- система распознавания образов. – Киев : Наукова думка, 1975. – 431с.
941798
  Лаврова А.А. Перцептуализация хронотропа в "маленькой повести" М. Булгакова "Морфий" // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 71-73. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
941799
  Чекарева Є.С. Перцептуальний час в системі прикметників давньогрецької мови // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 87-92. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
941800
  Сартори Е.А. Перцепция "классического" в греческом модернизме на примере художественно-литературного журнала "Третий глаз" (1935-1937) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 268-272


  У 30-х роках ХХ ст. кілька представників грецької інтелігенції (архітектор, письменник, художник, поет та ін.) зробили спробу створити альтернативний варіант національного мистецтва, засадами якого мали стати зокрема ідеї, що беруть свій початок з ...
941801
  Лактіонова А. Перцепційний досвід як діяльність // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 40-50. – ISSN 0235-7941
941802
  Бабенко-Жирнова Перцепційні моделі сучасної філософської лірики // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 23-35. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена аналізу перцепційних моделей у сучасній філософській ліриці. Перцепційні асоціації є важливими елементами поетикальної структури лірики думки. У сучасних поетичних текстах колір, звук, смак, запах і дотик часто мають символічне ...
941803
  Сухомлинов О. Перцепція Івана Франка у польському інтернет-просторі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць з нагоди 160-річного ювілею Івана Франка і 100-ліття від часу його смерті. – Київ, 2017. – Т. 29 : Іван Франко і польська культура. – C. 459-467
941804
  Филов А.И. Перцы и баклажаны / А.И. Филов. – М, 1956. – 345с.
941805
  Русанов Б.Г. Перцы и баклажаны / Русанов Б.Г. – Ленинград, 1988. – 72 с.
941806
  Бабаян Аршалуйс Арутюнович Перч Прошян. Жизнь и творчество : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Бабаян Аршалуйс Арутюнович ; Акад. наук. Арм. ССР , Инт литературы. – Ереван, 1963. – 67 с.
941807
  Рябоштан Ірина Перчена відпустка на острові Цейлон // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2015. – № 2 (82). – С. 68-72 : фото
941808
  Гинда В. Перченое дело // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО Корреспондент. – Киев, 2012. – № 41 (529). – С. 64-65


  Украинская повстанческая армия во время Второй мировой войны воевала с противником не только оружием, но и словом, , причем веселым - выпуская сатирический журнал Український перець.
941809
  Праттико Франко Перчинка. / Праттико Франко. – М., 1961. – 176с.
941810
  Васильчук В. Перш ніж писати... // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2010. – № 7/8. – С. 142-155. – ISSN 0130-1608


  Про свій шлях у літературу
941811
   Перш ніж прокласти шлях, треба протоптати стежку // Суспільство і соціальна політика : всеукраїнський щомісячний журнал / Торговий дім "Санлайн". – Київ, 2011. – № 12 (24). – С. 32-41. – ISSN 2077-9585


  Освіта, і передусім вища, - носій і виробник інтелектуального потенціалу суспільства. У цій галузі концентрується визначальна частка стратегічних переваг. Зважаючи на те, що її нинішній стан взагалі і нормативно-законодавча база зокрема не ...
941812
  Лавринович Олександр Перш, ніж лагодити правосуддя, важливо полагодити його механізм // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 5-8
941813
  Левицький М.П. Перша "льгота" / М.П. Левицький. – Львів, 1966. – 111с.
941814
  Пясковський А.В. Перша (Таммерфорська) конференцыя РСДРП. / А.В. Пясковський. – К., 1951. – 80с.
941815
  Пясковський А.В. Перша (Таммерфорська) конференцыя РСДРП. / А.В. Пясковський. – К., 1956. – 44с.
941816
  Тесленко Марина Перша аеронавтка : Троянда вітрів // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 92-93 : Фото
941817
  Родак В. Перша англо-афганська війна (1838 - 1842 роки) / В. Родак, В.С. Степанков // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 40-49
941818
  Кобрин Н. Перша антологія хорової обробки української пісні в Галичині: великий співанник "Червоної Калини" // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 389-402. – ISSN 2223-1196


  "Великий Співанник "Червоної Калини" - це найповніша на свій час антологія хорових опрацювань стрілецьких пісень, свого роду репрезентація українського хорового руху Галичини, одне з найвидатніших явищ українського нотодрукування у Галичин6і першої ...
941819
  Пустовалов С.Ж. Перша археологічна експедиція Ю.В. Павленка // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 140 : Теорія та історія культури. – С. 8-11. – ISSN 1996-5931


  Статтю присвячено одному з етапів життєвогшо шляху видатного українського вченого, доктора філософських наук Ю.В. Павленка.
941820
  Довгалюк І. Перша бойківська експедиція Філарета Колесси : музикознавство // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 54-68. – (Серія мистецтвознавство ; Вип. 9)


  З метою вивчення укр. населення Карпат, зокрема бойків, у побуті яких збереглося багато архаїчних елементів матеріальної та духовної культури Ф. Колесса досліджував ритміку українських народних пісень, народні пісні Галичини, Волині, Лемківщини.
941821
   Перша в конкурсі Київський університет // Київський університет. – Київ, 2015. – Березень (№ 1/2). – С. 2


  У Конституційному Суді України в рамках Всеукраїнського тижня права відбулося нагородження переможців щорічного конкурсу для молодих науковців на кращу наукову статтю з конституційно-правової тематики, пов"язаної із захистом прав та свобод людини і ...
941822
  Зленко Григорій Перша в Одесі Українська книжка // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 14-15 : Фото
941823
  Бородін О.І. Перша в Україні / О.І. Бородін, В.Ф. Галло, І.А. Слонимська // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 2. – С. 90-91. – ISSN 1029-4171


  Про першу в Україні жінку, док. фіз.-матем. н., проф. Київського університету Клавдію Яківну Латишеву.
941824
  Базилевич В. Перша в Україні // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Березень (№ 3)


  Створено українсько-німецьку кафедру екологічного менеджменту та підприємництва. Останніми десятиліттями спостерігається стійка тенденція до погіршення навколишнього природного середовища, гинуть люди, зростають економічні втрати внаслідок природних ...
941825
  Кресан Т. Перша в Україні інноваційна екосистема // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 143-146. – ISBN 978-966-622-690-0
941826
  Лукач І.Б. Перша Венесуельська криза (1895 р.) та нове прочитання доктрини Монро у латиноамериканській політиці США // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 243-248. – ISSN 2076-8982


  Стаття присвячена вивченню поворотного моменту в історії американської зовнішньої політики та Латинської Америки зокрема - Венесуельській кризі 1895 р. - дипломатичному конфлікту між Венесуелою та Великою Британією за прикордонну територію. Президент ...
941827
  Епік Г.Д. Перша весна / Г.Д. Епік. – Київ, 1971. – 339с.
941828
  Неуважний Ф. Перша вистава українською мовою в Київському театрі // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 136-137
941829
  Круглова М. Перша виставка в кабінеті історії мистецтв // Київський університет. – Київ, 2014. – Червень (№ 10). – С. 4 : фото


  У кабінеті історії мистецтв історичного факультету (аудиторія № 424, головний корпус університету) відкрилася виставка творів сучасного живопису та графіки молодої художниці Ірини Кучеренко. Кабінет історії мистецтв почав працювати завдяки ентузіазму ...
941830
  Карамаш С. Перша виставка картин Айвазовського проходила в стінах університету // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Листопад (№ 9)


  Про творчість видатного художника: до 180-річчя від дня народження. Інформація про те, що у 1884 р. перший вернісаж художника відбувся у приміщенні головного корпусу Київського університету.
941831
  Овакі Ч. Перша виставка російських футуристів у Японії // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 301-306. – ISSN 0236-4832
941832
  Шагінян М.С. Перша Всеросійска : Роман-хроніка / М.С. Шагінян; З російської пер. Новацький О. та Щербина І. – Київ : Молодь, 1970. – 307с.
941833
  Королівський С.М. Перша Всеукраінська селянська конференція / С.М. Королівський. – Х, 1958. – 60с.
941834
  Бацак Н. Перша Всеукраїнська виставка народного мистецтва 1936 року в Києві: до історії колекціонування пам"яток грецької традиційної культури // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 324-329. – ISBN 978-966-95419-8-7
941835
   Перша Всеукраїнська конференція зимових селянських сільськогосподарських шклі. – Х., 1928. – 67с.
941836
  Рогушин С.О. Перша Всеукраїнська конференція КП(б)У / С.О. Рогушин. – Київ, 1968. – 170с.
941837
  Карчев Я.Я. Перша Всеукраїнська студентська олімпіада з навчальної дисципліни "Статистика" : проведення і результати // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 95


  Національна академія статистики, обліку та аудиту провела Всеукраїнську олімпіаду з навчальної дисципліни "Статистика" (14-19 березня 2012 р.) за результатами другого етапу олімпіади переможцями визнано: 1 місце - М. Зборовський (КНУТШ, викладач Н. ...
941838
  Міщенко І. Перша Всеукраїнська трієнале абстрактного мистецтва "ART-AKT" // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2010. – Ч. 4 (32) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 153-154. – ISSN 1728-6875


  З 1 до 23 жовтня 2010 р. в Чернівцях проходила І Всеукраїнська трієнале абстрактного мистецтва "АRT-AKT". Автор ідеї виставки - буковинський скульптор Святослав Вірста, куратор виставки та автор каталогу – мистецтвознавець Ірина Міщенко, зав. кафедри ...
941839
  Залізняк Л. Перша господарська революція // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 20 (288). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  Оволодіння новими способами отримання їжі вивело людство з-під дії природних чинників і дало змогу збільшуватися чисельно в геометричній прогресії.
941840
  Сітарчук Р.А. Перша громада адвентистів у Полтаві // Історична пам"ять : Науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2007. – № 1. – С. 138-147
941841
  Сліпушко О. Перша державно-літературна декларація Руси-України: до 980-ліття написання "Слова про Закон і Благодать" Іларіона // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 6 (678), червень. – С. 23-35. – ISSN 0236-1477
941842
  Богданов М. Перша дівчина / М. Богданов. – К. – 256с.
941843
  Талько І.І. Перша допомога / І.І. Талько. – К, 1969. – 36с.
941844
  Великорецький А.Н. Перша допомога в невідкладних випадках / А.Н. Великорецький, Б.Ф. Басов. – Київ, 1941. – 256с.
941845
  Мудрий С.П. і Крук З.В. Перша допомога потерпілому при автомобільній катастрофі / С.П. і Крук З.В. Мудрий. – К., 1976. – 32с.
941846
  Гудзик К. Перша друкована книга українця // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 376-379. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  "Прогностичні міркування щодо поточного 1483 року магістра Георгія Дрогобича з Русі, доктора філософії і медицини" - перша друкована книжка українського автоа на латині.
941847
  Александрович В. Перша експозиція Національного музею у Львові // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2013. – № 12 (196). – С. 24-39. – ISSN 0131-2685
941848
  Федорак Н. Перша енциклопедія слов"янської міфології // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / ГО " Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2008. – № 1/2 : жовтень-грудень. – С. 54-62
941849
  Жарков Є. Перша єгипетська подорож Адріана Прахова 1881-1882 рр.: реконструкція-ітінерарій у світлі записок, листів та спогадів // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 501-550. – ISBN 978-966-8846-19-9
941850
  Олійник О.Г. Перша жінка-художниця Буковини Августа Кохановська (за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 1 (300), січень - лютий. – С. 108-115. – ISSN 0320-9466
941851
   Перша з циклу міжнародних лекцій // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 4


  В КНУ імені Тараса Шевченка відбулася відкрита лекція головного виконавчого директора Південно-Африканського інституту міжнародних відносин доктора Елізабет Сідіропулос на тему "Досвід Південної Африки з конституційної реформи, Організована за угодою ...
941852
  Рибалкін В.С. Перша загальноарабська науково-інформаційна база даних // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 191-193. – ISSN 1608-0599


  З 5-го по 10 лютого 2014 року в Кувейтському університеті (КУ) відбулася установча нарада щодо започаткування масштабного проекту Арабської бази данних наукових журналів - Arabic Database for Academic Journals (ADAJ).
941853
  Ендеберя В.Т. Перша заповідь / В.Т. Ендеберя. – К., 1989. – 121с.
941854
  Вербило О.М. Перша заповідь пролетарської революції / О.М. Вербило. – Київ, 1969. – 48с.
941855
  Мицик Юрій Андрійович Перша згадка про українських козаків у писемних джерелах // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-48
941856
  Ластовський В. Перша згадка Черкас як проблема використання джерел в історіографії // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 83-87
941857
  Лупій О.В. Перша зима / О.В. Лупій. – Київ : Дніпро, 1975. – 144 с.
941858
   Перша Зимова школа для молодих дослідників "Європейські індикатори якості освітніх досліджень" / прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
941859
   Перша знахідка кусонгіту в експлозивних утвореннях України / Н. Білик, І. Яценко, І. Побережська, В. Степанов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – № 64, вип. 1. – С. 103-110 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2078-6220
941860
  Юришинець В.І. Перша знахідка плероцеркоїдів Ligula pavlovskii Dubinina, 1959 (Cestoda, Diphyllobothriidae) у бичків з прісноводного Каховського водосховища / В.І. Юришинець, В.В. Корнюшин, А.В. Подобайло // Гидробиологический журнал : междунаролный научный журнал / НАН Украины ; Ин-т гидробиологии НАН Украины ; глав. ред. В.Д. Романенко ; редкол.: В.И. Юришинец, Л.И. Калиника, А.Ф. Алимов [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 52, № 6 (312). – С. 88-98. – ISSN 0375-8990
941861
  Гай-Нижник Перша зовнішня позика уряду УНР: умови і причини невдачі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 118-125


  Висвітлюється спроба уряду УНР отримати грошову позику від уряду Французької Республіки наприкінці 1917- на початку 1918 року.
941862
   Перша зустріч. – Ужгород, 1965. – 279с.
941863
   Перша і друга концепції криміналістики та ордистики : Лекція 2 / С.А. Кириченко, Ю.О. Ланцедова, Ю.Д. Ткач, О.С. Тунтула; C. А. Кириченко, Ю. О. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, О. С. Тунтала; Миколаївський держ. гуманітарний ун-т. ім. Петра Могили; Юридичний ф-т; Наук. ред. О. А. Кириченко. – Миколаїв : МДГУ ім. Петра Могили, 2006. – 28с. – (Авторська лекція ; Вип..5). – ISSN 1819-6284
941864
  Пилипчук Р. Перша інсценізація Гоголевої "Ночі проти Різдва" (1832 р.) та її сценічна історія // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 122-130. – Бібліогр. : 34 назв. – ISBN 978-966-2374-12-4
941865
  Бондар Ю.В. Перша інформаційна... : інформація та інформаційна політика на Стародавньому Сході / Юрій Бондар. – Київ : Експрес-Поліграф, 2012. – 79, [1] с. – Бібліогр.: с. 77-78 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2530-46-9
941866
  Александрова Г. Перша історія нової української літератури: компаративні орієнтири
941867
  Самбор Б. Перша Київська княжна-черниця // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2005. – № 22 (166), листопад. – С. 6


  Онука Ярослава Мудрого, донька великого князя Київського Всеволода Ярославича і Анни Мономах, Анна Всеволодівна.
941868
  Щербина В.И. Перша Київська народна авдиторія : З культурного життя Києва в кінці 19 та на початку 20 ст. / В.И. Щербина. – 36с. – Окр. відбиток
941869
  Голованівський С.О. Перша книга / С.О. Голованівський. – Київ : Молодий більшовик, 1936. – 378 с.
941870
  Смолич Ю.К. Перша книга : Статті / Ю.К. Смолич. – Київ : Радянський письменник, 1951. – 88с.
941871
  Любовець О. Перша коаліція Тимчасового уряду - перший досвід об"єднання "всіх живих сил" революції // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 42-56. – ISBN 978-966-02-5322-3
941872
  Стасюк О. Перша колективізація у Прикарпатті (1939–1941 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 98-101


  В статті йдеться про прихід Червоної Армії на територію Західної України; перші спроби більшовиків створити колективні господарства (1939 - 1941 рр.); аналізуються методи та засоби агітації місцевого населення. В статье речь идет о приходе Красной ...
941873
  Стецюк П. Перша Конституція Польщі (1791): спроба правового аналізу = The First Polish Constitution (1791) : attempted legal analysis / Укр.-Польський Клуб Конституціоналістів, КНУТШ, Юрид ф-т, Вища школа права і адмін. в Перемишлі (Респуб. Польща). – Львів : Астролябія, 2010. – 112 с. – ISBN 978-966-8657-59-7
941874
   Перша конференція молодих учених Київського відділу Товариства фізіологів, біохіміків і фармакологів. – К., 1957. – 74с.
941875
  Кримський А.А. Перша краплина. / А.А. Кримський. – Харків, 1976. – 23с.
941876
  Мандзюк Д. Перша куля влучила в ліве вухо й зачепила мозок. Наступні пробили лоб, палець лівої руки й ліве плече // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2018. – № 13 (416), 5 квітня 2018. – С. 47-50
941877
  Бедзик Д. Перша купіль : Драма на три дії із життя східно-галицької школи 1925 року / Д. Бедзик. – Одеса : ДВУ, 1926. – 56с.
941878
   Перша ластивка : Альманах молодых украинськых пысьменныкив / Упорядкував Мыкола Чернявськый. – Херсон : Друкарня наслид. О.Д. Холушинои, 1905. – 296 с.
941879
  Протасова Г. Перша ластівка з "трьох континентів" // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 23 травня (№ 21). – С. 1, 2


  Презентація книжки Івана Дзюби "На трьох континентах", де зібрано його літературознавчі та літературно-критичні статті й нариси. Під час презентації ректор Українського вільного університету в Мюнхені Ярослава Мельник повідомила про присудження І. ...
941880
  Безручко О. Перша лекція Олександра Довженка у Київському державному інституті кінематографії // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (163). – С. 77-86. – ISSN 1682-2366
941881
  Камінський І. Перша лялька. Друга лялька / з англійської переклав Сергій Жадан, Ольга Крекотень. // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 42. – ISSN 0320-8370
941882
  Цяпало Л. Перша Львівська медіатека як інноваційний бібліотечний простір, 2016. – С. 21-22
941883
  Макаренко О.А. Перша масова організація пролетаріату / О.А. Макаренко, М В. Гончарова, . – К, 1964. – 48с.
941884
  Гехтман І. Перша масова рабітнича організація на Україні / Гехтман І. – Харків, 1930. – 79 с.
941885
  Лордкипанидзе К.А. Перша мати / К.А. Лордкипанидзе. – Харків, 1930. – 62 с.
941886
   Перша медична (екстрена) допомога з елементами тактичної медицини на догоспітальному етапі в умовах надзвичайних ситуацій : навч. посібник для студентів вищ. мед. навч. закл. / [B.C. Тарасюк та ін.] ; за ред. B.C. Тарасюка. – Київ : Медицина, 2015. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 360-364. – ISBN 978-617-505-412-3
941887
  Шпонтак І.М. Перша медична допомога на садовій ділянці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 9. – С. 20 : фото
941888
  Процуха В.О. Перша медична допомога при переохолодженні та обмороженні / В.О. Процуха, В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 2. – С. 34-35 : рис.
941889
  Яцина Г.С. Перша медична допомога у надзвичайних ситуаціях : [навчально-методичний посібник] / [Г.С. Яцина, А.А. Мостович] ; М-во охорони здоров"я України [та ін.]. – Харків : Форт, 2008. – 172 с. : іл., потр. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 168. – ISBN 978-966-8599-38-5
941890
  Савчук Степан Перша мережа активних референцних станцій в Україні ZAKPOS. Етапи становлення та початок діяльності. / Савчук Степан, Проданець Іван, Калинич Іван // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 16-23 : Фото, рис.
941891
  Костюк М.П. Перша Мжнародна науково-практична конференція з історії волинських німців // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – С. 335-345. – ISSN 2313-1993


  Розглянуто особливості проведення Міжнародної науково-практичної конференцію "Німці в історії Волині", яка відбулася у 2015 р. у Луцьку: перераховано її організаторів, проаналізовано тематику виступів учасників .
941892
  Воронова Є. Перша міжнародна конференція з іноземних мов у ХНАДУ / Є. Воронова, О. Губарева // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 4. – С. 58-60. – ISSN 1562-529Х


  Досвід Харьківського нац. автомобільно-дорожного ун-ту, а також методики викладання іноземних мов.
941893
  Макарчук Р. Перша міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесів: їх співвідношенн та взаємодія" / Р. Макарчук, О. Козак // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С.158-160. – ISSN 2227-7056


  Про конференцію, яка відбулася 21-22 лютого 2013 року в КНУ імені Тараса Шевченка. В конференції взяли участь юристи та наукові працівники у сфері прав з Росії, Франції, Чехії, Великої Британії, Білорусі та інших країн. Вітальне слово було надано зав. ...
941894
   Перша міжнародна наукова конференція "Парламентські читання" : [вибрані роботи учасників Першої щорічної міжнародної конференції "Парламентські читання"] / Лабораторія законодавчих ініціатив ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Програма розвитку законотворчої політики України ; Програми сприяння парламенту України. – Київ : Вістка, 2010. – 160 с. – Бібліогр.: с.150. – ISBN 978-966-8875-70-0
941895
   Перша міжнародна наукова конференція: Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : Тези доповідей / Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті; МОНУ; Укр. Всесвітня Координаційна Рада, Львівська обл. держ. адміністрація, Нац. ун-т "Львівська політехніка"; Міжнар. ін-т освіти, культури та зв"язків з діаспорою; Відп. за вип.: І. Калинець, М. Галік. – Львів, 2006. – 368с. – ISBN 966-553-512-9
941896
   Перша міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія" : 21-22 лют. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. і виконавч. процесу і адвокатури ; [орг. ком.: Губерський Л.В. та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2013. – 32 с. – Інформ. партнер конф.: "Юридическая газета" (еженед. проф. газета), "Юриспруденція: теорія і практика " (наук.-практ. журн.)
941897
  Мацуй В.М. Перша міжнародна науково-практична конференція "Український Бурштиновий світ" // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 103-104 : фото. – ISSN 0367-4290
941898
  Євтушенко Р. Перша міжнародна олімпіада з історії // Історія України. – Київ, 2012. – грудень (№ 47) : Всесвітня історія (№ 12)


  Перша міжнародна учнівська олімпіада з історії відбулася 18-20 вересня 2012 р. у м. Києві. Організаторами олімпіади виступили Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України та КНУ ім. Т. Шевченка. Журі очолив професор, д-р іст. наук, завідувач ...
941899
  Василюк О.Д. Перша мовознавча праця А. Кримського // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2004. – № 27/28. – С. 39-45. – ISSN 1682-671Х
941900
  Росовецький С. Перша монографія Лідії Францівни Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 15-20.


  У статті згадуються деякі обставини видання першої монографії Дунаєвської та подається думки про її фольклористичне, культурологічне, гуманітарне значення In clause some circumstances of the edition of the first monography of ...
941901
  Ільницький М. Перша монографія про Дмитра Чижевського
941902
  Кулинич І.М. Перша на німецькій землі / І.М. Кулинич. – К., 1974. – 127с.
941903
  Дубров Б.І. Перша на Україні / Б.І. Дубров. – К, 1983. – 142с.
941904
   Перша надрукована в Україні книжка. Мовою джерел: Іван Федоров та львівський "Апостол" : (матеріали до уроків з теми: "Культура України в другій половині XVI ст.") // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 21-22
941905
  Іваннікова Л. Перша наукова експедиція на Дніпрові пороги Олександра Афанасьєва-Чужбинського // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (359), січень - лютий. – С. 26-32. – ISSN 0130-6936
941906
   Перша Наукова конференція аспірантів присвячена ХХІІ з"їзду КПРС. – Київ, 1961. – с.
941907
  Гришаєва І. Перша наукова конференція ІНТАС в Україні // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Вересень (№ 7)


  ІНТАС - міжнародна асоціація сприяння співробітництву з науковцями нових незалежних держав кол. СРСР. Вона об"єднує країни-члени ЄС, а також Ісландію, Ізраїль, Норвегію, Швейцарію. У червні на факультеті соціології та психології пройшла конференція ...
941908
   Перша науково-методична конференція випускників інституту, 7-10 травня 1958 р.. – Харків, 1959. – 167с.
941909
   Перша обласна конференція молодих науковців Львівщини. – Львів, 1970. – 164с.
941910
  Величко І.Г. Перша основна гранична задача для багатошарової трансверсально-ізотропної плити / І.Г. Величко, А.К. Приварников, О.Г. Спиця // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 163-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано метод визначення напружено-деформівного стану пружної багатошарової плити, необмеженої в плані, з трансверсально-ізотропними шарами. Розв"язок отримано у вигляді двовимірних інтегралів Фур"є. Для функцій податливості, які стоять під ...
941911
  Мартиненко М.А. Перша основна задача теорії пружності для тіла з циліндричною тріщиною // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 184-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Аналітичними методами лінійної теорії пружності розв"язано осесиметричну задачу про напружено-деформований стан просторового тіла, ослабленого математичним розрізом по частині циліндричної поверхні. Задачу зведено до системи двох інтегральних рівнянь ...
941912
  Єсипова В. Перша палеографічно-орфографічна монографічна студія з атрибуції української кириличної рукописної книги // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 4 (240). – С. 57-60. – ISSN 1029-7200


  Рец.: Гнатенко Л. "Палеографічно-орфографічна атрибуція української кириличної рукописної книги: уставні та півуставні кодекси кінця ХІІІ - початку ХVІІ ст." : монографія / Людмила Гнатенко; відп. ред. Л.А. Дубровіна; НАН України.. - Київ, 2016. - 476 с.
941913
  Лелюк М.І. Перша паморозь - не сніг : вірші і переклади / Микола Лелюк. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 199, [1] с. – ISBN 978-617-7491-47-6


  У пр. №1712678 напис: Київському Національному університету ім. Т.Г. Шевченка - на добро, з повагою, автор. 24.05.2017 р. Чернігів. 095-64-59-934
941914
  Ткачук М.С. Перша перемога : повість / М.С. Ткачук. – Одеса : Маяк, 1981. – 180 с.
941915
  Сова А. Перша печатка 6 пластового куреня імені Івана Богуна в Перемишлі // Пластовий шлях : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 2014. – Ч. 1 (177). – С. 56
941916
  Кульчицький С. Перша поява лінії Керзона // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 40 (516), 6-12.10.2017 р. – С. 38-41. – ISSN 1996-1561
941917
  Гординський Я.А. Перша проба хрестоматії з української літератури / написав Ярослав Гординський. – У Львові (Львів) : З друк. Hаукового Товаpиства імени Шевченка, 1918. – 13 c. – Окр. відбиток із: Зап. Наук. Т-ва ім. Шевченка, т. 125


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присьвячена передовсім українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
941918
  Козлов Д. Перша промова митрополита Київського Володимира (Богоявленського) в Києво-Печерській Лаврі: основні інвектори в світлі розуміння святості місця та монашого чину // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 15-16
941919
  Манзуренко В. Перша протитанкова бригада "Вільна Україна" та її пропам"ятна відзнака // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 199-208
941920
  Токар М.Ю. Перша проукраїнська політична партія Закарпаття (1920-1924) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 60-62. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розглядаються проблеми створення та діяльності першої проукраїнської політичної партії на Закарпатті.
941921
  Платонов В. Перша ракета Михайла Янгеля // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (31). – С. 35-38. – ISSN 1819-7329
941922
  Казьмирчук Г.Д. Перша революційна ситуація в Росії у дослідженнях істориків Радянської України (кінець 50-х - 70-і роки) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 53-62. – (Історичні науки ; Вип. 25)


  В статье анализируется научная деятельность исследователей Советской Украины по изучению революционной ситуации в России конца 50-х - начала 60-х годов XIX ст.
941923
  Возняк М.С. Перша редакція "Розправи о язике южно-руском и его наречиях" Якова Головацького : [Розвідка] / подав Михайло Возняк. – У Львові [Львів] : Hакл. Hаук. Т-ва ім. Шевченка ; З Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1914. – 40 с. – Окр. відб. із: Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, т. 121. - Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. – (Студії і матеріяли до історії української фільольогії ; [Т.] 3)


  В кн. урив. з тексту "Граматики..." (кирил). - Лексис: Словарець Лаврентія Зизанїя [церковнослов.-укр.]: с. 91-110. Прим. № 9041 на тит.стор. має надпис: От многоуважаемой редакции Журнала Министерства народного Просвещения для отзіва м подпис....
941924
  Пономар Людмила Перша реконструкція ініціальних обрядів у традиційній культурі українців : [рецензія] // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 131-132. – ISSN 0130-6936
941925
  Черніков І.Ф. Перша Республіка на Близькому і Середньому Сході // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 191-201. – ISSN 1682-671Х


  До 90-річчя проголошення Турецької Республіки.
941926
  Мартинов А. Перша річниця Дональда Трампа // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 19 січня (№ 3). – С. 4
941927
  Крук Т. Перша романна дилогія про Т.Г. Шевченка // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 193-203. – ISBN 966-587-044-0
941928
  Рибачок І.М. Перша російська кругосвітня подорож. / І.М. Рибачок. – Київ : Радянська школа, 1954. – 60с. : Карта
941929
   Перша російська революція. – К., 1955. – 168с.
941930
  Хромов Г.І. Перша російська революція в творчості О.С. Серафимовича / Г.І. Хромов. – Київ, 1955. – 30с.
941931
  Лукашенко Анатолій Перша російська революція і Георгій Гапон // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 72-84
941932
  Кузовков Г.В. Перша російська революція та її всесвітньо-історичне значення / Г.В. Кузовков. – Київ, 1955. – 52с.
941933
  Гончар Б.М. Перша світова війна (1914-18) // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 282-285. – ISBN 966-316-045-4
941934
   Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна: мовою документів і свідчень / НАН України, Ін-т історії України ; упорядник Валентина Шевченко ; [редкол.: В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк, В.С. Великочий та ін.]. – Київ : КЛІО, 2015. – 798, [2] с., [3] арк. карт, склад. вдвоє : іл., табл. – Словники: с. 743-751. - Покажч.: с. 752-770. – Бібліогр.: с. 773-794 та наприкінці ст. – ISBN 978-617-7023-32-5
941935
  Реєнт О. Перша світова війна 1914 - 1918 рр.: український контекст / О. Реєнт, Т. Ковальчук // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 21-24. – ISSN 2222-5250
941936
  Дзюба-Погребняк Перша світова війна в літературах південних слов"ян / Олена Дзюба-Погребняк. – Київ : Дух і Літера ; KMBS, 2014. – 495, [1] с. – Імен. покажчик: с. 487-495. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека спротиву, бібліотека надії). – ISBN 978-966-378-356-7
941937
  Гром"як Р. Перша світова війна в перших художніх візіях українських письменників // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2003. – Т. 4 : Українсько-польські літературні контексти. – С. 273-287. – ISBN 966-95452-9-3
941938
  Папакін Г.В. Перша світова війна в рефлексії П. Скоропадського (за матеріалами приватного листування) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 3 (510), травень - червень. – С. 80-97. – ISSN 0130-5247
941939
  Дзюба-Погребняк Перша світова війна в сербській драматургії (міжвоєнний період) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 185-191


  Сербська драма про Перщу світову війну становить невід"ємну складову літератури на цю тему і водночас має свої особливі риси та закономірності розвитку. Хоча кількість і якість таких драматичних текстів суттєво поступаються перед прозовою продукцією, ...
941940
  Бежук О. Перша світова війна в системі бінарних опозицій жіночого та чоловічого досвідів // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1294-1302. – ISSN 1028-5091
941941
  Турченко Ф. Перша світова війна і геополітичний дискурс Миколи Міхновського // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 10-20. – ISBN 978-966-02-6038-2
941942
  Нечаєва-Юрійчук Перша світова війна і духовне життя Німеччини // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.262-269. – ISBN 966-551-070-3
941943
  Гай-Нижник Перша світова війна і її вплив на європейські державні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 148-152. – Бібліогр.: на 19 пунктів
941944
  Макара М.П. Перша світова війна і підкарпаторусинське питання (історико-територіальний аспект) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 75-79. – (Історія ; Вип. 27)
941945
   Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / [С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер та ін.] ; наук. ред. д.і.н., проф. С.С. Трояна. – Київ : Кондор, 2017. – 277, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн.: с. 276-277. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7458-41-7
941946
  Ковальчук М. Перша світова війна і Українська держава гетьмана Павла Скоропадського 1918 р. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 2 (380). – С. 30-61. – ISSN 0869-3595
941947
  Віднянський С. Перша світова війна й доля Центрально-Східної Європи : Вкладка. Історія України. Всесвітня історія. - № 9 (45) // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2014. – Вересень (№ 17). – С. 1-7
941948
  Якимчук І.В. Перша світова війна мовою неформальної комунікації // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ; Полтав. регіон. осередок ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та ін. – Полтава, 2011. – № 2 (26). – С. 78-86. – ISSN 2075-1451
941949
  Дзюба-Погребняк Перша світова війна на сторінках часопису "Hrvatska njiva" // Проблеми слов"янознавства : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 55. – С. 52-63. – ISSN 0203-9494
941950
  Опанасюк О.С. Перша світова війна та доля німців Наддніпрянської України у 1914-1916 рр. // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 146-152. – ISBN 978-617-689-216-8
941951
  Реєнт О.П. Перша світова війна та ії наслідки для України // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 64-78


  У статті розглянуто Першу світову війну з погляду глобального катаклізму, який, по суті, визначив подальший розвиток людської цивілізації не лише XX, а й на початку XXI ст. У літку-восені 1915 р. із прифронтових Волинської, Подільської та Київської ...
941952
  Гакман С. Перша світова війна та процеси національного самовизначення на Буковині // Перша світова війна і революції: вектори соціокультурних трансформацій : колектив. монографія / С.С. Троян, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер, С.М. Гакман, Л.М. та ін. Жванко. – Київ : Кондор, 2017. – С. 172-197. – ISBN 978-617-7458-41-7
941953
  Кемінь Г. Перша світова війна у контексті літературної спадщини Германа Блюменталя: за мотивами збірки "Галичина. Вал на сході" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 40-43


  Проаналізовано творчість німецькомовного письменника підавстрійської Галичини Германа Блюменталя у світлі тематики і проблематики Першої світової війни.
941954
  Логінов М.М. Перша світова війна як спосіб розв’язання економічних суперечностей // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 93-111. – ISSN 0320-4421
941955
  Сухобокова О. Перша світова війна як чинник консолідації української діаспори США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-54. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується вплив Першої світової війни на політичні процеси в українській громаді США, зокрема її консолідацію та інституалізацію. Значну увагу приділено її взаємодії з владою США, інформаційній, політичній та дипломатичній підтримці ...
941956
  Дзюба-Погребняк Перша світова і українська література


  У статті йдеться про специфіку української (анти)воєнної літератури, зумовлену особливостями її розвитку і становищем народу, голосом якого вона була, а також зроблено спробу відповісти на питання, чи змінила творчість українських письменників, що ...
941957
   Перша сесія Верховної Ради УРСР другого скликання, 4-6 березня 1947 р. : стенографічний звіт. – Київ : Українське видавництво політичної літератури, 1947. – 71с.
941958
  Підгрушний Г.П. Перша сесія суспільно-географічного семінару при Інституті географії НАН України : хроніка // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 75. – ISSN 1561-4980
941959
  Сікорська І. Перша скрипка // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 6. – С.22-23. – ISSN 0868-9644


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
941960
  Байдик Т.М. Перша Соросівська олімпіада з для 9-11 кл. загальноосвітньої школи / Т.М. Байдик. – Київ, 1995
941961
  Байдик Т.М. Перша Соросівська олімпіада з математики для 9-11 кл. загальноосвітньої школи / Т.М. Байдик. – Київ, 1995
941962
  Байдик Т.М. Перша Соросівська олімпіада з фізики для 9-11 кл. загальноосвіт. школи / Т.М. Байдик. – Київ, 1995
941963
  Байдик В.О. Перша Соросівська олімпіада з хімії для 9-11 кл. загальноосвіт. школи / В.О. Байдик. – Київ, 1995
941964
  Пріцак Л.Д. Перша спроба Війська Запорозького укласти договір з Османською Портою в липні 1648 // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2003. – № 4. – С. 80-81. – ISSN 1608-0599
941965
  Слободянюк М. Перша спроба запровадження у Збройних силах України надрукованої емблематики військових з"єднань, частин, установ та закладів // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 661-671
941966
  Павленко С. Перша спроба Івана Мазепи порвати з Москвою : Переворот 1689 року // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 1. – С.3-31
941967
  Борчук С.М. Перша спроба підготовки багатотомної республіканської енциклопедії // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 81-86. – ISSN 2076-1554
941968
  Ревегук В. Перша спроба самоорганізації українського вчительства на Полтавщині (початок XX століття) // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 197-201. – ISSN 2075-1222
941969
  Кудлай О.Б. Перша спроба Української Центральної Ради домогтися свого визнання Тимчасовим урядом // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2000. – Вип. 14. – С. 65-73.
941970
  Бетко І. Перша стадія осмислення нумінозного досвіду: дитячі літа. Рефлекси релігійних вражень дитинства у книжці Три перетені // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 174-178. – ISSN 0280-6336


  Осмислення нумінозного досвіду в поезії Богдана-Ігоря Антонича
941971
  Сторчай О. Перша стаття Федора Ернста "Спор о "Флоре Леонардо да Винчи": Публікація архівного документа // Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини : збірник наукових праць з мистецтвознавства, архітектурознавства і культурології / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, О.В. Сіткарьова [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 7. – C. 438-444. – ISSN 1992-5557
941972
  Єфіменко Г. Перша столиця радянської України // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 127-156
941973
  Єфіменко Г. Перша столиця радянської України // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 9 (145), вересень. – С. 28-31
941974
  Єфіменко Г. Перша столиця Радянської України // Історія в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 11 (147), листопад. – С. 37-39
941975
  Івченко Володимир Перша сучасна енциклопедія // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 10 (135). – С. 6-9 : Фото
941976
  Базилевич В. Перша сходинка опанування основ підприємництва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 93-95. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
941977
  Чувпило О.О. Перша та друга конгресистські кампанії громадянської непокори в Індії (1930-1934 рр. ) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 153-165. – ISSN 1608-0599
941978
   Перша текстознавча нарада


  20 грудня 2000 року в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка з ініціативи директора інституту професора, доктора філологічних наук Володимира Володимировича Різуна була проведена Перша текстознавча нарада., в ...
941979
   Перша теорема еквівалентності Джонса для неоднорідних закручених середовищ з двопроменезаломленням / К.К. Лавренко, І.С. Коломієць, М С. Савенков, Є.А. Оберемок, О.С. Клімов // Лашкарьовські читання – 2016 : конф. молодих вчених з фізики напівпровідників [з міжнар. участю, Київ, 6-8 квіт. 2016 р., Україна] : зб. тез / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 5-6. – ISBN 978-966-02-7887-5


  "...Одним з потужних інструментів для дослідження різних оптично анізотропних середовищ є поляриметрія. Зростання ефективності та інформативності поляриметричних методів досліджень залежить від розвиненості системи класифікації анізотропних середовищ, ...
941980
  Шевченко І. Перша турецька конституція 1876 р. // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 283-285
941981
  Лярош М. Перша Українська Автокефалія. Три перші історичні злами, які сприяли утвердженню київської еклезіологічної і національної ідентичності (1051-1147-1169). Київ, матір всіх церков Руських: вираження стародавнього еклезіологічного принципу = Une premiere autocephalie Ukrainienne. Les trois premieres fractures historiques qui contribuerent a l"affirmation d"une identite ecclesiolologique et nationale Kievienne. (1051-1147-1169). Kiev la Mere de toutes les Egloses Russ"un principe... / митрополит Мішель (Лярош) ; [пер. О.І. Кислюка]. – Київ : Видаваничий відділ УПЦ Київського Патріархату, 2015. – 207, [1] с. – На обкл. назва лише: Перша Українська Автокефалія. - Парал. тит. арк. фр. – Бібліогр.: с. 134-139, 204-205 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2779-57-8


  В пр. №1714513 дарчий напис автора французькою
941982
  Сухомлинська О.В. Перша українська гімназія ім. Т. Шевченка - утілення мрій української інтелігенції // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навчально-методичний посібник / О.В. Сухомлинська, В.С. Курило, Н.П. Дічек, Л.Д. Березівська, Н.С. та ін. Побірченко. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 158-188. – ISBN 978-966-617-234-4


  Л. Білецький. - С. 160, Й. Гермайзе. - С. 159, 174, 182, 184-186, М. Грушевський. - С. 171, М. Драгоманов. - С. 171, С. Єфремов. - С. 159, 171, 184, М. Зеров. - С. 171, В. Зіньківський. - С. 168, М. Кравчук. - С. 161, І. Огієнко. - С. 168, Ф. ...
941983
  Філак І. Перша українська граматика для іноземців чеською мовою // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2016. – Вип. 21. – C. 150-152
941984
  Гнідик І. Перша українська греко-католицька парафія у Сполучених Штатах Америки // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 23-27


  Досліджено процес створення першої греко-католицької парафії у США (м. Шенандоа, штат Пенсильванія) у 1884 р. Ця подія стала організаційним початком не лише релігійного, а й суспільного життя української еміграційної спільноти.
941985
  Потимко О. Перша українська дейзі-бібліотека // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 5 (55). – С. 32-36. – ISSN 1819-7329
941986
   Перша українська дивізія Української Національної Армії у брітанському полоні в Італії : матеріяли до історії дивізії. – Нью Йорк
Збірник 1 : Ріміні 1945-1947. – 1979. – 327 с. : іл.
941987
  Вельможко В. Перша українська письменниця-мариністка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 1-7 грудня (№ 48). – С. 13


  До 155-річчя від дня народження української письменниці Дніпрової Чайки.
941988
  Матушевський Б.Ф. Перша українська школа ім. Шевченка у світлині // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 7 (177). – С. 78-81. – ISSN 0131-2685


  Фото: Десятирічний (1917-1927) ювілей першої єдиної трудової школи ім. Т. Шевченка. За два роки чекісти здійснили масову операцію. Було арештовано кількасот представників старої органічної інтелігенції. Дурдуківський Володимир Федоровичя — ...
941989
  Тинченко Ярослав Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917-березень 1918) / Тинченко Ярослав. – Київ; Львів : б/в, 1996. – 347с.
941990
  Рабінович П. Перша універсальна ідеологія світу (до 60-річчя проголошення Всезагальної декларації прав людини) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 4-10.
941991
  Гук В.І. Перша учбова польова геологічна практика. (Метод. розробка) / В.І. Гук, Заїка-Новацький. – Київ
Ч.1. – 1968. – 92с.
941992
  Гук В.І. Перша учбова польова геологічна практика. (Метод. розробка) : Методична розробка / В.І. Гук, Заїка-Новацький. – Київ
Ч .2. – 1968. – 132 c.
941993
  Дубровський В. Перша фабрика на Україні : Слобідська Глушківська мануфактура (1719—1727 рр.) / В. Дубровський. – Харків : Держвидав України, 1930. – 120 с., 1 л. карт.


  Автор досліджує обставини виникнення й умови перших років існування Глушківської (Путивльської) мануфактури на Слобожанщині. Проаналізовано історіографію питання, досліджено діяльність засновника мануфактурної фабрики Івана Дубровського, подано ...
941994
  Кобченко К. Перша форма жіночої професійної освіти : (до 165-річчя заснування Інституту повивального мистецтва при Університеті Св. Володимира) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 118-123. – ISBN 966-8126-27-0
941995
  Бикова Т. Перша хвиля еміграції кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 8 червня (№ 23). – С. 7
941996
  Бикова Т. Перша хвиля еміграції кримських татар // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 1 червня (№ 22). – С. 6
941997
  Товтин Я. Перша хвиля турецької експансії на південнословацькій землі (перша третина XVI ст.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С. 91-97


  Стаття присвячена одному з періодів окупації словацьких земель османськими загонами в ході боротьби за угорську корону між Яношем Заполяї та Фердинандом Габсбургом. Основна увага присвячена подіям кінця 20-х - початку 30-х рр. XVI ст.
941998
  Снігур О. Перша ціна завищена втричі - уп"ятеро // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. група "Нова інформація". – Київ, 2013. – № 21 (174). – С. 48-50


  Подорожі: Туреччина. Стамбул. Турки добре готують рибу-гриль і кебаби.
941999
   Перша Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства (грудень 1985). – Чернігів, 1985. – 159с.
942000
  Мухіна Л. Перша Чехословацька Республіка // Чесько-українська науково-практична конференція "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі" : матеріали конф. : 2 листоп. 2013 / "Вплив Першої Чехословацької Республіки на розвиток демократії в Центральній і Східній Європі", Чесько-укр. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2014. – С. 5-14
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,